Panasonic NRB32FE2 Betjeningsvejledning

Add to My manuals
20 Pages

advertisement

Panasonic NRB32FE2 Betjeningsvejledning | Manualzz
Model No. Nederlands
NR-B32F X 3
NR-B32FW3
NR-B32F E 2
Deutsch
Refrigerator-Freezer
(Household use)
English
Operating Instructions
Français
Polski
146-161
Dziękujemy za zakup produktu firmy Panasonic.
Prosimy o dokładne przeczytanie niniejszych instrukcji przed
korzystaniem z niniejszego produktu. Prosimy o zachowanie
niniejszego podręcznika do wykorzystania w przyszłości.
Zawiera instrukcje instalacyjne.
Italiano
66-81
La ringraziamo per aver acquistato questo prodotto Panasonic.
Leggere attentamente le istruzioni prima di usare il prodotto.
Conservare il presente manuale per consultazioni future.
Le istruzioni per l’installazione sono incluse.
Česky
162-177
Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu Panasonic.
Před použitím si důkladně přečtěte tyto pokyny.
Uschovejte tento návod pro budoucí využití.
Návod k instalaci je přiložen.
Español
82-97
Muchísimas gracias por haber adquirido este producto de
Panasonic.
Lea atentamente estas instrucciones antes de usar este
producto. Guarde este manual para poder consultarlo en el
futuro. Se incluyen instrucciones para la instalación.
For authorized service centres
178-179
Für autorisierte Dienstleistungs-Service
Voor geautoriseerde servicecentra
Pour les centres de réparations agréés
Per i centri di assistenza autorizzati zati
Para centros de reparación autorizados
För auktoriserade servicecenter
For autoriserte serviceverksteder
For autoriserede servicecentre
Informacje dla autoryzowanych centrów serwisowych
Pro autorizované servisní středisko
Česky
Français
50-65
Nous vous remercions d’avoir acheté un produit Panasonic.
Veuillez lire ce mode d’emploi attentivement avant d’utiliser ce
produit. Prière de conserver ce mode d’emploi pour toute référence
ultérieure. Instructions d’installation incluses.
Polski
Dansk
130-145
Tak fordi du har valgt dette produkt fra Panasonic.
Læs venligst nærværende instruktioner, inden du tager dette
produkt i brug. Gem venligst denne brugsanvisning, inklusive
installationsanvisningerne, til fremtidig reference.
Dansk
Nederlands
34-49
Hartelijk dank voor uw aankoop van dit Panasonic product.
Lees deze aanwijzingen aandachtig door voordat u dit product
in gebruik neemt. Bewaar deze handleiding voor latere naslag.
Inclusief installatiehandleiding.
Norsk
Norsk
114-129
Takk for at du valgte å kjøpe dette produktet fra Panasonic.
Les disse instruksjonene nøye før du bruker produktet.
Ta vare på denne håndboken i tilfelle du får bruk for den
senere.
Instruksjoner for installasjon medfølger.
Svenska
Deutsch
18-33
Wir danken Ihnen für den Kauf dieses Panasonic-Produkts.
Bitte lesen Sie diese Anweisungen vor der Benutzung dieses
Produkts sorgfältig durch. Bitte bewahren Sie diese Anleitung für
spätere Bezugnahme auf. Installationsanleitung enthalten.
Español
Svenska
98-113
Gratulerar till ditt inköp av denna Panasonic-produkt.
Läs noggrant igenom denna bruksanvisning före
användningen. Spara denna bruksanvisning för framtida bruk.
Anvisningar om installationen är inkluderade.
Italiano
English
2-17
Thank you for purchasing this Panasonic product.
Please read these instructions carefully before using this
product. Please keep this manual for future reference.
Included installation Instructions.
Indhold
Pas på miljøet.............................................................. 130
Sikkerhedsinstruktioner............................................. 131
Installation.................................................................... 133
Identifikation af dele.................................................... 135
Kontrolpanel................................................................ 136
Indstilling af temperaturen......................................... 137
Anvendelse af de praktiske funktioner...................... 138
Funktioner.................................................................... 139
Brugeralarmfunktioner................................................ 139
Sådan laver du isterninger......................................... 140
Fjernelse og montering af hylder............................... 140
Vedligeholdelse og rengøringsinstruktioner............ 141
Ofte stillede spørgsmål............................................... 143
Specifikationer............................................................. 145
●Denne anordning er beregnet til brug i private husholdninger og tilsvarende anvendelser, så som
-- personalekøkkener i forretninger, kontorer og andre arbejdsmiljøer;
-- stuehuse i landbrug samt af gæster på hoteller, moteller og andre boligmiljøer;
-- overnatningsmiljøer af ”bed & breakfast”-typen;
-- catering og lignende anvendelser uden for detailhandelen.
Pas på miljøet
Bortskaffelse af indpakningsemballagen
Genbrug venligst indpakningsemballage (f.eks. karton, plastikposer, tape og polystyren) om muligt
og sørg for at bortskaffe al anden indpakningsmateriale sikkert.
Hold al indpakningsmateriale uden for børn og babyers rækkevidde. Fare for kvælning!
Oplysninger om bortskaffelse af affald fra elektrisk og elektronisk udstyr
(private husholdninger)
Dette symbol på produkterne og/eller tilhørende dokumenter betyder, at brugte elektriske og elektroniske
produkter ikke bør blandes med det almindelige husholdningsaffald.
For at disse produkter behandles på korrekt vis, genindvindes og genbruges, bedes du indlevere dem på
et passende genbrugscenter, hvor det er omkostningsfrit at indlevere dem. Du har også mulighed for, i
nogle lande, at indlevere produkter til din lokale forretning, når du køber et tilsvarende nyt produkt.
Korrekt bortskaffelse af dette produkt vil bidrage til at spare værdifulde ressourcer og undgå potentielle
negative påvirkninger af menneskers sundhed og miljøet, som ellers kunne opstå som følge af
uhensigtsmæssig affaldshåndtering. Kontakt venligst de lokale myndigheder for at få yderligere
oplysninger om nærmeste genbrugscenter.
Der kan være bødestraf for forkert bortskaffelse af denne type affald i henhold til national lovgivning.
For erhvervsbrugere i Den Europæiske Union
Hvis du ønsker at kassere elektrisk og elektronisk udstyr, bedes du kontakte din forhandler eller
leverandør for at få yderligere oplysninger.
Oplysninger om bortskaffelse i andre lande uden for Den Europæiske Union
Dette symbol gælder kun i Den Europæiske Union.
Hvis du ønsker at kassere dette produkt, bedes du kontakte de lokale myndigheder eller din forhandler og
spørge om den korrekte bortskaffelsesmetode.
Før du bortskaffer dit gamle køleskab
Følg venligst enten fabrikantens anvisninger for bortskaffelse af det gamle køleskab eller de lokale regler for
bortskaffelse af produktet. Hvis disse ikke forefindes, bedes du følge instruktionerne i de tre trin herunder.
1. Træk stikket ud af stikkontakten.
2. Klip strømledningen af og kassér den sammen med netstikket, der sidder på den.
3. Indtil det gamle køleskab afhentes eller du indleverer det til et genbrugscenter, skal du sørge for,
at holde det uden for små børns rækkevidde.
●Fjern alle forseglingsmaterialer fra døren og lad alle hylder og skuffer sidde tilbage på deres
plads.
Hvis dette gøres, vil der være mindre risiko for, at børn klatrer ind og bliver fanget inde i
køleskabet.
130
Sikkerhedsinstruktioner
Symbolforklaring:
Undlad at
Indikerer at produktet skal jordforbindes på
korrekt vis, således at elektrisk stød forhindres
Sørg for at gøre dette
Skil ikke ad
Indikerer risiko for dødsfald eller alvorlig personskade.
ADVARSEL
Dette køle/fryseskab kan anvendes af børn i alderen fra 8 år og opefter og af personer med nedsatte fysiske,
opfattelsesmæssige eller mentale evner eller manglende erfaring og kendskab til køleskabet, hvis de er under opsyn
eller har modtaget anvisninger i sikker brug af køle/ fryseskabet og forstår de dermed forbundne farer. Børn må ikke lege
med produktet. Rengøring og almindelig vedligeholdelse må ikke udføres af børn, der ikke er under opsyn.
Anvend ikke stikadaptere til flere apparater og lad være med at slutte flere apparater til den samme stikadapter.
• Dette kan føre til overophedning, brand eller kortslutning.
Undgå at klemme, slå knuder på eller bøje strømledningen og lad være med at stille tunge genstande oven på den.
• Dette vil øge risikoen for brand og elektrisk stød. Hvis køleskabets strømledning eller stik har lidt skade, skal de skiftes
ud af fabrikanten, en servicetekniker eller en lignende, kvalificeret fagmand, således at der ikke opstår farlige situationer.
Tag ikke køleskabet ud af stikket ved at trække i strømledningen.
• Dette kan bevirke, at strømledningen lider skade. Tag altid fat i stikket og træk det lige ud af stikkontakten.
Anbring ikke vandbeholdere oven på køleskabet.
• Spildt vand kan beskadige isoleringen af de elektriske dele og være årsag til kortslutning, brand eller elektrisk stød.
Spray aldrig med antændelige gasser i nærheden af køleskabet.
• Dette kan føre til eksplosion eller brand.
Spray aldrig med vand uden på eller inden i køleskabet.
• Dette kan føre til brand eller eksplosion.
Rør ikke ved strømstikket med våde hænder.
• Dette kan føre til elektrisk stød.
Anbring ikke køleskabet i fugtige omgivelser eller på et sted, hvor det kan komme i kontakt med vand.
• Ødelagt isolering af elektriske dele kan forårsage kortslutning, elektrisk stød eller brand.
Opbevar ikke flygtige eller antændelige væsker i køleskabet.
• Letantændelige substanser som f.eks. benzen, fortynder, alkohol, æter og flydende petroleumsgas (LPG) kan føre til eksplosion.
Opbevar ikke medicin eller temperaturfølsomme produkter i køleskabet.
• Produkter der kræver streng temperaturkontrol bør ikke opbevares i køleskabet.
Lad ikke børn klatre på, svinge i eller hænge i køleskabets dør.
• De kan beskadige køleskabet og selv komme alvorligt til skade.
Brug ikke køleskabet i nærheden af eksplosive dampe eller brændbare gasser.
• Dette kan føre til eksplosion eller brand.
Dansk
Opbevar ikke benzin eller andre brændbare væsker og dampe i køleskabet og anvend dem ikke i nærheden af køleskabet.
• Dette kan føre til eksplosion eller brand.
-ADVARSEL: Anvend ikke mekaniske anordninger eller andre midler til at fremskynde afrimningen, med mindre det anbefales
af fabrikanten.
• Dette kan beskadige køleskabets indre og føre til eksplosion.
-ADVARSEL: Anvend ikke elektrisk udstyr i de dele af køleskabet, der bruges til opbevaring af fødevarer, med mindre de er af
den type, der anbefales af fabrikanten.
-ADVARSEL: Undgå at beskadige kølekredsløbet.
Forsøg ikke selv at adskille, reparere eller ændre på køleskabet.
• Du kan komme til skade (eller andre personer kan komme til skade), brænde dig eller få elektrisk stød under arbejdet,
eller køleskabet kan blive ødelagt. Hvis køleskabet kræver ændringer eller reparationer, bedes du rette henvendelse
til et autoriseret servicecenter.
Sørg for at køleskabet er sluttet til et jordforbundet stik. SLUT DET IKKE til et stik, der ikke er jordforbundet.
131
Sikkerhedsinstruktioner
(fortsat)
Sørg for at strømledningen og stikket ikke bliver mast eller lider skade.
• Et beskadiget stik eller en beskadiget strømledning kan være årsag til kortslutning, brand eller elektrisk stød.
• Hvis køleskabets strømledning har lidt skade, skal den skiftes ud af fabrikanten, en servicetekniker eller en lignende,
kvalificeret fagmand, således at der ikke opstår farlige situationer.
• FORSØG IKKE SELV AT SKIFTE DEN UD.
Fjern al snavs og støv fra strømstikkets ben, inden køleskabet sættes i stikkontakten.
• Støv som har samlet sig på stikket, kan forårsage isolationsfejl, specielt under forhold med høj luftfugtighed. Dette
kan føre til kortslutning, brand eller elektrisk stød. Tag strømledningen ud af stikkontakten og tør den af med en tør
klud. Anvend aldrig en våd eller fugtig klud til dette.
Slut køleskabet til stikkontakten og sørg for, at stikket er sat korrekt i.
• Et løst tilsluttet stik kan forårsage brand eller elektrisk stød.
Installér køleskabet på et sted med god ventilation.
• Jo mere kølevæske, der er i køleskabet, desto større skal det rum være, hvor køleskabet anbringes. Hvis køleskabet
står i et lille rum og der opstår lækage, er der større risiko for, at der samler sig antændelige gasser. Dette kan
forårsage brand eller eksplosion. En tommelfingerregel er, at for hver 8 g kølevæske, skal der være mindst 1
kubikmeter plads i rummet. Mængden af kølevæske er anført på datatavlen inden i køleskabet.
Den kølevæske (R600a), som anvendes i køleskabet, og de gasser, som findes i isoleringsmaterialet
(cyclopentan) er antændelige. De kræver også specielle fremgangsmåder ved bortskaffelse.
• Sørg for inden du bortskaffer køleskabet, at ingen af rørene på køleskabets bagside er beskadigede. Lækage af
kølevæske eller gas kan føre til brand eller eksplosion.
Tag køleskabet ud af stikkontakten før rengøring og servicering.
• Gøres dette ikke kan det føre til elektrisk stød.
Hvis der lugter brændt, eller der kommer røg ud af køleskabet, skal du straks trække stikket ud og kontakte et
autoriseret servicecenter.
LED-STRÅLING
MÅ IKKE BETRAGTES DIREKTE GENNEM OPTISKE INSTRUMENTER
KLASSE 1M LED-PRODUKT
-ADVARSEL: Hold ventilationsåbningerne, såvel i den udvendige del af køleskabet som i den indbyggede struktur, fri for
obstruktioner.
FORSIGTIG
Indikerer risiko for tilskadekomst eller beskadigelse af genstande.
Læg ikke flasker eller beholdere af glas i fryseren.
• Hvis indholdet fryser, kan glasset gå i stykker.
Undgå at røre ved fryserens indersider eller produkter, der opbevares i fryseren med våde hænder.
• Dine hænder kan fryse fast på interiørets vægge eller på produkter, som opbevares i fryseren.
Åbn og luk ikke dørene ved at tage fat i dørhåndtagene med begge hænder.
• Dette kan føre til personskade.
I tilfælde af en strømafbrydelse bør man undgå at åbne køleskabet ofte eller lægge
fødevarer, der ikke er afkølede, ind i det.
• Dette kan få temperaturen inde i køleskabet til at stige og ødelægge fødevarerne i det.
Hvis du ikke forventer at anvende køleskabet i længere tid, skal du koble det fra
lysnettet.
Vær desuden forsigtig med mellemrummet mellem dørene til køleskabet og fryseren,
specielt hvis de begge er åbne samtidigt.
• Dette kan føre til personskade.
Når du åbner køleskabet, skal du passe på ikke at få fingrene i klemme i
“klemmepunktsområderne”.
• Dette kan føre til personskade.
Potentielt klemmepunkt
132
Installation
Dette afsnit forklarer, hvordan du skal installere køleskabet for reduceret støj og energieffektiv drift.
Mål
B601 x D648 x H1898 (mm)
Udpakning af køleskabet
Fjern al skumbeskyttelse og alle klæbebånd.
100 mm eller mere
Valg af det rigtige sted
Ventilation
Da køleskabet udsender varme under drift, bør det placeres i et
velventileret tørt rum med rigeligt plads oven over og bag ved det som vist på figur 1.
Hvis du kan høre det vibrere, skal det bruge mere plads.
50 mm
eller mere
Temperatur
Rumtemperaturen påvirker køleskabets energieffektivitet, f.eks. hvor
meget strøm det skal bruge til at køle og nedfryse fødevarer.
For at opnå de bedste resultater bør køleskabet derfor:
● ikke blive udsat for direkte sollys
● ikke placeres ved siden af radiatorer, komfurer og andre varmekilder
● kun placeres et sted, hvor rumtemperaturen passer med
klimaspecifikationerne, som køleskabet er fremstillet til. Se venligst
afsnittet Specifikationer for klimaklassificeringen for dit køleskab.
Niveau
20 mm
eller mere
Placér køleskabet på et fladt gulv, som er stærkt nok til at understøtte
et fyldt køleskab.
Udlign ujævnheder i gulvet ved at skrue de to justerbare forreste ben
ind eller ud som vist på Figur 2.
Dette forhindrer vibrationer og støj.
Hvis køleskabet er placeret på et gulvtæppe eller et vinylgulv, så læg
en solid plade oven på tæppet eller gulvet først. Dette forhindrer, at
farven ændres på grund af varme, der frembringes af køleskabet.
Figur 1
Køleskabsdør
Køleskabets dørhængsler kan ændres fra højre side til
venstre, så døren åbner i modsatte retning. Hvis dette
er mere praktisk at gøre hjemme hos dig selv, bedes du
ADVARSEL kontakte vores servicecenter, der angives på vedlagte
ark eller gå ind på websiden (http://panasonic.net).
Vi kan ikke stilles til ansvar, hvis du udskifter
hængslerne selv.
Figur 2
Dansk
Dele til ændring af hvad vej
døren skal åbnes
(ekstraudstyr)
Montering af afstandsstykkerne
Montér afstandsstykkerne på bagsiden af køleskabet for at sikre, at der
er et tilstrækkeligt mellemrum, som gør, at den varme, der frembringes af
køleskabet, kan slippe bort.
Afstandsstykker
Sættes på køleskabets bagside efter at
afrivningsdelen på den dobbeltsidede tape er
fjernet.
Afstandsstykke (ekstraudstyr)
133
Installation
(fortsat)
Rengøring
Tør køleskabet af med varmt vand efter installationen.
Tilslutning af strømstikket til stikkontakten
Du kan sætte stikket i stikkontakten lige efter installationen.
Når strømstikket sættes i stikkontakten, begynder temperaturdisplayet at blinke som vist på
illustrationen til højre, og afkølingen inden i køleskabet begynder.
De temperaturer der vises på dette tidspunkt er ikke de faktiske temperaturer.
Når temperaturen i køleskabet når 8 °C, fryseren når -12 °C og den vitaminsikre zone når 8 °C,
holder temperaturdisplayet op med at blinke og begynder at lyse konstant og viser nu den faktiske
temperatur.
Det tager omkring en halv dag at nå op på de indstillede temperaturer (når rumtemperaturen er
omkring 32 °C, der ikke er nogen fødevarer i køleskabet og dørene er lukkede).
De faktiske temperaturer vises muligvis først et stykke tid efter, temperaturdisplayet er holdt op med
at blinke.
Anbring ikke fødevarer i køleskabet, før det er blevet bekræftet, at køleskabsrummet er afkølet.
Bemærk:
• Afkøling kan tage længere tid i sommermånederne, eller hvis rumtemperaturen på andre tidspunkter er højere.
• Mens temperaturdisplayet blinker, vil alarmen lyde for at tilkendegive, at temperaturen er steget. Det er muligt at afbryde
.
alarmen ved at trykke på
• Hvis det er nødvendigt at tage køleskabet ud af stikkontakten, skal du vente mindst 10 minutter, inden du sætter det i
stikkontakten igen. Ellers kan kompressoren lide skade.
Omgivelsestemperatur
Du finder klimaklassificeringen for dit køleskab på typeskiltet i venstre side af kølerummet. Det indikerer de
rumtemperaturer, som køleskabet kan anvendes ved.
Klimaklasse
SN (Udvidet tempereret)
N
(Tempereret)
ST (Subtropisk)
T
(Tropisk)
Sådan sparer du energi
Tilladt omgivelsestemperatur
+10°C til 32°C
+16°C til 32°C
+16°C til 38°C
+16°C til 43°C
1. Installér køleskabet på et tørt, køligt og godt ventileret sted. Jo koldere omgivelsestemperatur, jo bedre effektivitet. (Se
venligst side 133 for mål og afstand)
2. Kombination af skuffer og hylder der giver mest volumen og mest effektiv udnyttelse af energien for køleskabet.
• Fjern alle skuffer fra fryseren.
• Montér skuffer og hylder i køleskabet på de placeringer der er illustreret i afsnittet “Identifikation af dele” (S.135).
3. Overfyld ikke køleskabet således at luften kan cirkulere.
4. Åbn kun dørene når det er nødvendigt og i så kort tid som muligt.
5. Sørg for engang imellem at rengøre ventilationsåbningerne i bunden af køleskabet med en støvsuger eller lign.
(Pas på ikke at beskadige kølerøret inden i køleskabets kabinet)
6. Indstilles køleskabet til “Superfrysningstilstand” øges strømforbruget.
134
Identifikation af dele
Illustrationen nedenfor er baseret på NR-B32FX3 og kan afvige en smule fra dit faktiske køleskab.
Kølerum
Tilberedt mad,
drikkevarer, æg, kager
og mælkeprodukter
Vitaminsikkert (køligt) delmiljø:
Frugt,
friske grønsager,
kød, fisk
Fryserdel
Frosset kød, fjerkræ
fisk,
is
LED-lampe
LED for hygiejneaktiv
tilstand
Glashylder
● Montér vinholderen ved
at placere glashylden
fra første hyldeplacering
til femte hyldeplacering
oppefra.
Vinholdere
Køleskabsskuffe
Plade til
fugtighedskontrol
Dørhylder
Forseglet dørhyldeboks
● Til indpakkede madvarer i lille
mængde (ost, smør osv.) Kan også
anvendes til opbevaring af kosmetik
eller medicin (se emballagen for
retningslinjer om opbevaring).
Flaskehylde
Vitaminsikker zone
● Med separate skuffer til frugt og
grønsager.
Med henholdsvis blå og grøn LEDlampe.
Dansk
Isbakke
Æggebakke
● Du kan vende æggebakken og
opbevare små madvarer i den.
Isboks
Grønsagsbakke
Frugtbakke
● Kun til opbevaring af is.
Hæld ikke vand herned
for at lave isterninger.
Fryserskuffer
135
Kontrolpanel
Displayområde
1
1 Afkølestyrkeniveau
Køleskabets afkølestyrke angives her.
Laveste strømniveau
(når kompressoren er lukket ned)
2
Lavt strømniveau
(når kompressoren kører på lav hastighed)
3
Medium strømniveau
(når kompressoren kører på medium hastighed)
4
5
6
7
8
9
:
Højt strømniveau
(når kompressoren kører på høj hastighed)
2 Køleskabstemperatur
3 Frysertemperatur
4 Vitaminsikker zone temperatur
5 Vitaminsikker tilstand
6 Superfrysningstilstand
7 Hygiejneaktiv tilstand
;
8 Ferie-tilstand
9 Øko-tilstand
: Børnelås
Kontrolområde
<
; Op-knap
< Indstillingsknap
= Ned-knap
=
Bemærk:
• Paneldisplayene vil normalt være deaktiverede. Displayene kommer frem, når der trykkes på knapperne, eller når
dørene åbnes.
• Den viste temperatur kan afvige fra den faktiske temperatur.
• Dette køleskab benytter en mikroprocessor til regulering af temperaturen.
Temperaturen inden i køleskabet afhænger af faktorer, som ændrer sig i rumtemperaturen, den hastighed hvorved
kompressoren fungerer, hvor hyppigt dørene åbnes og lukkes, og hvor mange fødevarer, der er inden i køleskabet, og
hvordan de opbevares.
136
Indstilling af temperaturen
Det er muligt at ændre temperaturen i køleskabet, fryseren og den vitaminsikre zone.
Når du anskaffer køleskabet, er temperaturen indstillet som vist herunder.
Køleskab: 4 °C
Fryser: -20 °C
Vitaminsikker zone: 5 °C
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
Kontrolpanelet begynder at lyse og temperaturen inden i køleskabet vises.
Temperaturdisplayet begynder at blinke, hvilket angiver, at temperaturen kan indstilles.
Den temperatur, som er indstillet til køleskabet, begynder at blinke.
Ved hvert tryk på knappen skifter det blinkende display med et trin i følgende rækkefølge: køleskab, fryser og
vitaminsikker zone.
5 Indstil temperaturen.
•Tryk
for at øge temperaturen og
for at sænke den.
6 Displayet holder op med at blinke og begynder at lyse konstant, hvilket angiver, at temperaturen nu er indstillet.
•Ca. 30 sekunder senere slukker kontrolpanelet.
Bemærk:
• Displayet i 1 kommer tilbage, hvis der ikke udføres nogen betjeninger i omkring 5 sekunder under indstillingsprocessen.
Indstil temperaturen for det indvendige af køleskabet.
Enhver temperatur inden for området 1 °C til 7 °C kan indstilles.
Bemærk:
• Når temperaturen er indstillet til 1 °C i en længere periode, kan nogle af fødevarerne fryse.
• I ferie-tilstand vises temperaturen ikke, og temperaturen kan ikke indstilles.
• I øko-tilstand kan temperaturen heller ikke indstilles.
Fryser
Indstil temperaturen for det indvendige af fryseren.
Enhver temperatur inden for området -17 °C til -25 °C kan indstilles.
Bemærk:
• I øko-tilstand kan temperaturen ikke indstilles.
Dansk
Køleskab
Vitaminsikker zone Indstil temperaturen for den vitaminsikker zone.
Enhver temperatur inden for området 0 °C til 5 °C kan indstilles.
Bemærk:
• Når temperaturen er indstillet til 0 °C og 1 °C i en længere periode, kan nogle af fødevarerne fryse.
• I øko-tilstand kan temperaturen heller ikke indstilles.
137
Anvendelse af de praktiske funktioner
Køleskabet er udstyret med et antal nyttige funktioner til bestemte anvendelsesmuligheder.
1
1
2
3
4
5
2
3
4
5
Kontrolpanelet begynder at lyse.
Funktionsdisplayet begynder at blinke, hvilket angiver at funktionerne kan indstilles.
“
” begynder at blinke.
Vælg den funktion, som skal anvendes.
Det display, som svarer til den valgte funktion, holder op med at blinke, hvilket angiver at funktionen er
indstillet.
Ved hvert tryk på knappen skifter displayet fra “til” til “fra”.
Til : Funktionen er indstillet.
Fra : Funktionen er ophævet.
•Ca. 30 sekunder senere slukker kontrolpanelet.
Bemærk:
• Displayet i 1 kommer tilbage, hvis der ikke udføres nogen betjeninger i omkring 5 sekunder under
indstillingsprocessen.
• Hvis temperaturdisplayet blinker, skal du vente omkring 5 sekunder, indtil displayet begynder at lyse konstant, før du går
videre til de ovenstående operationer.
138
Funktioner
Vitaminsikker
tilstand
Indstilles denne tilstand bevares C-vitaminerne i grønsager og frugt bedre. De blå og grønne LEDlamper i den vitaminsikre zone lyser.
Superfrysningstilstand I denne tilstand kan fryseren nedkøles hurtigt, hvilket gør det muligt at fryse de friske fødevarer, som
findes i den.
Superfrysningstilstanden ophæves automatisk efter ca. 50 timers forløb.
Bemærk:
• Når superfrysningstilstanden er indstillet, kan temperaturen inden i fryseren falde til under den
indstillede temperatur.
• Kompressoren fungerer ved høj hastighed.
• Hvis superfrysningstilstanden valgt, mens øko-tilstanden er indstillet, vil øko-tilstanden midlertidigt
blive ophævet. Når superfrysningstilstanden slutter, vender køleskabet tilbage til øko-tilstand.
• Virkningen på de opbevarede fødevarer kan reduceres, hvis superfrysningstilstanden indstilles
flere timer inden fødevarerne anbringes i fryseren.
• Følgende foranstaltninger anbefales for at opnå den højeste frysekapacitet.
1Indstil superfrysnigstilstanden 24 timer inden fødevarerne lægges i fryseren.
2Hvis du ønsker at lægge en stor mængde fødevarer i fryseren, bør du fjerne alle skufferne fra
fryseren og anbringe fødevarerne direkte på glashylden eller i fryserens bund.
(En større frysekapacitet kan opnås, hvis fødevarerne anbringes direkte på den anden øverste glashylde.)
• Den højeste frysekapacitet inden for 24 timer står noteret på mærkepladen.
Hygiejneaktiv
tilstand
LED-lampen for hygiejneaktiv tilstand begynder at lyse, og fødevarer vil blive beskyttet mod
bakterier og lugte.
Bemærk:
• Hvis der opbevares stærkt lugtende fødevarer i køleskabet, skal de pakkes ind i plasticfilm og
anbringes i en godt tillukket beholder. Hvis dette ikke gøres, kan der forekomme lugte i køleskabet,
selv hvis den hygiejneaktive tilstand er indstillet.
Ferie-tilstand
Indstil denne tilstand, hvis køleskabet ikke skal anvendes i et længere tidsrum, som f.eks. en lang
ferie eller når kun fryseren skal anvendes.
I denne ferie-tilstand vises køleskabstemperaturen ikke, og LED-lampen er slukket.
Bemærk:
• Inden du anvender ferie-tilstanden, skal du tømme køleskabet og lukke døren.
• Af hygiejniske årsager holdes temperaturen inden i køleskabet på omkring 15 °C, mens ferietilstanden er indstillet.
• Fryseren afkøles på den sædvanlige måde.
Øko-tilstand
Indstil denne tilstand, hvis fryseren ikke skal anvendes så meget, f.eks. i vintermånederne eller om natten.
Bemærk:
• Øko-tilstanden kan ikke indstilles, mens superfrysningstilstanden er indstillet.
Børnelås
Knapperne på kontrolpanelet kan ikke anvendes. Når børnelåsen er indstillet vises “
” på kontrolpanelet.
For at ophæve tilstanden, skal man holde
på kontrolpanelet nede i mindst 3 sekunder.
Dansk
Brugeralarmfunktioner
De følgende brugeralarmfunktioner aktiveres, hvis en dør efterlades på klem i et længere tidsrum, eller hvis temperaturen
inde i køleskabet er steget.
Dør på klem
Temperaturstigning
inden i køleskabet
Uafbrudt i 1 minut
Uafbrudt i 3 minutter
Uafbrudt i 5 minutter
Fryser: -12 °C eller mere
Køleskab: 8 °C eller mere
Vitaminsikker zone: 8 °C eller mere
Temperaturdisplay
Blinker
Blinker
Blinker*
Blinker*
Blinker*
Blinker*
Alarm
Lyder en gang
Lyder to gange
Lyder uafbrudt
Lyder uafbrudt
Lyder uafbrudt
Lyder uafbrudt
LED-lampe
Blinker en gang
Blinker to gange
Blinker uafbrudt
Normal drift
Normal drift
Normal drift
*Blinker i 30 sekunder hvert 30. minut.
139
Sådan laver du isterninger
Vandniveaulinje
Isboks
Åbn fryseren, træk den øverste skuffe ud og tag isbakken ud. Luk isbakkens låg op, og fyld vand i den op til
vandstandsmærket. Luk låget, og stil isbakken tilbage.
Når isterningerne er klar, trækker du den øverste skuffe ud og tager isbakken ud. Luk låget op, og vrid isbakken let ved
at holde den i begge sider. Isterningerne falder nu ud af isbakken. Sæt derefter isboksen på plads igen.
Fjernelse og montering af hylder
Køleskab
Glashylder
Løft let hyldens inderside og
træk den ud.
Køleskabsskuffe
Dør, forseglingsboks og
Træk skuffen tæt hen mod dig,løft flaskehylde
dens forende lidt og træk den ud. Løft den let og fjern den.
Vinholdere
Løft let hyldens inderside og
træk den ud.
Lad hylden glide ud i vandret
stilling.
Vitaminsikker
zone
Frugt- og grønsagsskuffe
Træk udad i skuffen, hold i den forenden og løft den op diagonalt, så du kan fjerne den.
Plade til fugtighedskontrol
Træk grønsagsskuffen tæt hen mod dig.
Træk pladen til fugtighedskontrol tæt hen
mod dig.
140
Når skuffen skal sættes i igen, trykker man på den,
indtil den kobles ind i krogene i alle fire hjørner.
Hvis skuffen ikke tager fat i nogen af krogene,
kan bakken ikke glide ind, da den så vil ramme
pladen til fugtighedskontrol.
Fryser
Træk skuffen tæt hen mod dig, løft dens forende lidt og træk den ud.
Efter at have fjernet skuffen kan man opbevare madvarer i den tomme del.
Vedligeholdelse og rengøringsinstruktioner
Daglig rengøring
Tør delene af med en tør klud.
Steder som let bliver snavsede:
Døråbningens forsegling
Hvis den er snavset, bliver forseglingen let beskadiget, og
der kan lække kold luft ud.
Flaskehylde
Hvis der samler sig snavs og væske, så tør det straks væk.
En gang om året bør du trække stikket ud og fjerne hylderne for en grundigere
rengøring.
Dele som kan vaskes med vand
Køleskab
Vitaminsikker zone
● Grønsagsbakke
● Frugtbakke
● Plade til fugtighedskontrol
Dansk
● Glashylder
● Dørhylder
● Flaskehylde
● Forseglet dørhyldeboks
● Æggebakke
● Køleskabsskuffe
Fryser
Bemærk:
• Undlad at bruge slibende rengøringsmidler som f. eks.
soda, da dette kan beskadige plastikken.
● Fryserskuffer
● Isboks
● Isbakke
● Isbakkens låg
141
Vedligeholdelse og rengøringsinstruktioner
(fortsat)
Rengøring af kontrolpanelet
Køleskabets kontrolpanelet er lavet af særlige materialer. For at beskytte det mod skader må det ikke rengøres med
kemiske opløsningsmidler. I stedet for skal det tørres af med en tør eller fugtig blød klud.
Rengøring af køleskabets ydre
Rengør køleskabets yderside med en blød klud fugtet med varmt vand. Hvis pletterne ikke kan fjernes, så påfør noget
neutralt opvaskemiddel og tør det derefter væk med en blød klud, som er fugtet med varmt vand. Tør eventuelle
vanddråber væk med en tør klud.
Anvend ikke rengøringsmidler (indeholdende slibende midler eller kemiske blandinger) desuden skal væske fra mad,
krydderier eller snavs på døren tørres af så hurtigt som muligt.
Noter om rengøring
Undgå at bruge følgende væsker til rengøring af apparatets dele:
● Alkaliske rengøringsprodukter. Sådanne substanser kan få plastikdelene til at revne.
● Slibestøv, sæbepulver, oliebaserede rengøringsmidler, varmt vand, skuremiddel, syre, benzen, opløsningsmidler
eller alkoholbaserede blandinger Disse substanser kan beskadige overflademaling og plast.
Sørg for at tørre eventuelle pletter af spiseolie væk. Det kan få plastikdele til at revne.
Vedligeholdelsestjek
●Er strømledningen beskadiget?
●Bliver strømstikket varmt?
●Er strømstikket sat helt ind i stikkontakten?
ADVARSEL Hvis strømledningen eller LED-lampen er beskadiget, så konsultér en autoriseret forhandler. Udskift
dem ALDRIG selv.
Hvis skabet ikke bruges i længere tid
Hvis du ikke forventer at anvende køleskabet i længere tid, skal du koble det fra lysnettet og
rengøre stikket som beskrevet ovenfor. Lad derefter dørene stå åben i 2-3 dage. Dette sikrer at
køleskabets indre tørre helt og forhindrer vækst af mug og dårlig lugt.
FORSIGTIG Undgå at slukke og tænde køleskabet gentagne gange. Det vil have en længere levetid, hvis du
lader det være tændt under normalt brug.
Før du flytter og transporterer køleskabet
① Fjern al mad og vand samt alle isterninger fra køleskabet.
② Træk stikket ud.
③ Hæv de justerbare ben.
④ Træk eller “bugsér” køleskabet hen mod dig.
⑤ Dræn vandet fra fordampningsbakken, nederst på køleskabets bagside på
følgende måde:
●Placér først en beholder under drænhanen og løsn den så langsomt.
●Punktér filmen i hullet med en skruetrækker eller lignende værktøj. Dræn
dernæst vandet ned i en beholder. (Anden gang skal du bare løsne drænhanen).
●Når al vandet er tømt af, skal man sørge for at lukke drænhanen til, så der
ikke sker vandspild.
Flytning og transport af køleskabet
Der skal være to eller flere personer til at bære køleskabet.
① Skru de justerbare ben godt fast.
② Hold i de justerbare ben i den ene ende og i hjørnerne i
den anden ende som vist.
Bemærk:
• Bær ikke køleskabet ved at holde det i dørene.
Transportér altid køleskabet i dets normale vandrette position.
142
Drænhane
(Nedre del af køleskabets bagside)
Sæt dørene fast
med tape
Ofte stillede spørgsmål
Hvis du synes, at køleskabet ikke virker som det skal, skal du kontrollere følgende punkter først.
Hvis problemet ikke kan løses, bedes du rette henvendelse til din forhandler eller et autoriseret servicecenter.
Generelt
• Er køleskabet anbragt på en solid flade og et plant gulv?
• Er der sørget for tilstrækkelige mellemrum omkring køleskabet?
• Er der noget, der vibrerer oven på køleskabet?
• Det er normalt, at der er støj, når køleskabet starter og stopper driften.
Der høres en lyd, efter at
kompressoren er lukket ned.
• Dette er normalt og skyldes ofte kølevæske, som strømmer tilbage til
kompressoren.
Der høres en lyd, efter at du har
åbnet eller lukket døren.
• Dette er normalt og skyldes forskellen i lufttrykket mellem det indvendige og
udvendige af køleskabet.
Lyden af luft og vand, der
strømmer høres, efter at du har
åbnet døren.
• Dette skyldes kølevæske, som strømmer i de interne rør.
Der høres en konstant, hvinende
lyd.
• Denne lyd høres, mens ventilatoren til cirkulation af kold luft er i gang.
• Er køleskabet indstillet til superfrysningstilstand?
I superfrysningstilstand kører ventilatoren til cirkulation af kold luft ved høj
hastighed og udsender derfor støj.
• Er fødevarerne lagt for tæt sammen eller er rumtemperaturen høj?
I disse tilfælde kører ventilatoren til cirkulation af kold luft ved høj hastighed og
udsender derfor støj.
Kompressoren er ret støjende.
• Er køleskabet indstillet til superfrysningstilstand?
I superfrysningstilstand kører kompressoren ved høj hastighed og udsender
derfor støj.
• Er fødevarerne lagt for tæt sammen eller er rumtemperaturen høj?
I disse tilfælde kører kompressoren ved høj hastighed, så det ernaturligt, at
kompressoren udsender mere støj.
Kompressoren har kørt i lang tid.
• Når strømstikket sættes i for første gang, vil kompressoren køre længere end
normalt med det formål at afkøle køleskabet indvendigt, indtil den indstillede
temperatur er nået.
• Er køleskabet blevet indstillet til superfrysningstilstand?
• Er dørene blevet åbnet og lukket hyppigt? Er dørene helt lukkede?
• Er fødevarerne lagt for tæt sammen eller er rumtemperaturen høj?
• Når mange fødevarer anbringes samtidigt i køleskabet, er det nødvendigt, at
kompressoren kører i længere tid.
Der dannes kondens på
køleskabets yderside.
• Der kan dannes kondens, hvis luftfugtigheden i rummet er høj. Dette er
normalt. Tør kondensen af med en tør klud.
Køleskabets yderside føles for
varm til at man kan røre ved den.
• Efter man har tændt køleskabet kan det blive varmt, indtil de indvendige rum er
tilstrækkeligt afkølet. Køleskabet kan blive varmt, selv efter dets rum er blevet
afkølet. Dette skyldes det varmestrålingsrør, køleskabet er udstyret med for at
forhindre kondensdannelse og driftsforstyrrelser.
Knapperne på kontrolpanelet kan
ikke anvendes.
• Er der tændt for køleskabet?
• Er køleskabet blevet indstillet til børnelås?
LED-lampen tænder ikke.
• Er køleskabet blevet indstillet til ferie-tilstand?
I ferie-tilstand tænder køleskabets LED-lampe ikke.
• Er der tændt for køleskabet?
Dansk
Der kommer usædvanlige lyde fra
køleskabet.
143
Ofte stillede spørgsmål
Alarmen lyder, og
temperaturdisplayet på
kontrolpanelet og LED-lampen
blinker.
(fortsat)
• En eller begge døre på køleskabet er blevet efterladt på klem. Luk dørene.
Køleskab og fryser
144
Køleskabet afkøler ikke (og
fryseren fryser ikke).
• Er der tændt for køleskabet?
Køleskabet afkøler ikke
(og fryseren fryser ikke) på
tilfredsstillende vis.
• Er temperaturen sat for højt?
• Er køleskabet udsat for direkte sol eller placeret i nærheden af et
varmeudstrålende apparat?
• Er der sørget for tilstrækkelige mellemrum omkring køleskabet?
• Er fødevarerne lagt for tæt sammen eller er rumtemperaturen høj?
• Er dørene blevet åbnet og lukket hyppigt?
Er dørene helt lukkede?
• Er køleskabet blevet indstillet til ferie-tilstand?
• Hvis der lægges varme fødevarer ind i køleskabet, vil temperaturen stige
midlertidigt.
• I årets kolde perioder eller når rumtemperaturen er lav, kan det føles som om
køleskabet ikke afkøler.
Der er en forskel mellem den
indstillede temperatur og den
faktiske temperatur.
• Er køleskabet blevet indstillet til superfrysningstilstand?
• Hvis der lægges varme fødevarer ind i køleskabet, vil temperaturen stige
midlertidigt.
Fødevarerne i køleskabet fryser.
• Er den indstillede temperatur for køleskabet for høj?
• Er fødevarerne lagt i den bageste del af køleskabet?
Området i nærheden af bagvæggen er der, hvor temperaturen er lavest, så
undgå at lægge fødevarer, som let fryser, i dette område.
Der dannes kondens i køleskabet
og i skufferne.
• Der kan dannes kondens, hvis døren er blevet åbnet og lukket hyppigt,
eller hvis den ikke er blevet helt lukket, eller når luftfugtigheden er høj. Tør
kondensen af med en tør klud.
Der dannes kondens i frugt- og
grønsagsbakkerne.
• Den vitaminfri zone holder en høj luftfugtighed for at bevare grønsagerne
friske.
Tør kondensen af med en tør klud.
Det er svært at åbne fryserdøren.
• Forskellen på lufttrykket mellem det indvendige og udvendige af fryseren kan
af og til gøre det svært at åbne fryserdøren. Vent et lille stykke tid og prøv så
at åbne døren.
Det lugter i køleskabet.
• Er alle fødevarer, der lugter stærkt blevet forseglet, inden de blev lagt i
køleskabet?
Anbring fødevarerne i en forseglet beholder og opbevar dem der eller opbevar
dem i den forseglet dørhyldeboks.
• Lugte kan hænge ved overfladerne inden i køleskabet. Tør derfor overfladerne
af med en blød klud, der er dyppet i lunkent vand.
Specifikationer
Oplysningsskema (EU Regulation 1060/2010)
LEVERANDØRENS NAVN
MODELIDENTIFIKATION
KATEGORI
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE
ÅRLIGT ELFORBRUG
NETTORUMFANG KØL
NETTORUMFANG VITAMINSIKKER (KØLIGT)
NETTORUMFANG FRYSER
STJERNE KLASSIFICERING AF FRYSER
»NO FROST« FOR DE RELEVANTE RUM
TEMPERATURSTIGNINGSTID
INDFRYSNINGSKAPACITET
KLIMAKLASSE
EMISSION AF LUFTBÅREN STØJ
Andre oplysninger
TOTAL BRUTTOVOLUM
TOTAL NETTOVOLUM
UTVENDIG STØRRELSE
BREDDE x DYBDE x HØYDE
NETTOVEKT
MERKESPENNING
MERKEFREKVENS
KJØLEVÆSKE/LADING
ESEMIDDE
Panasonic
NR-B32FX3-XE
NR-B32FE2-XE
NR-B32FW3-WE
7 (Køleskabe med frostboks)
A++
A+++
173 kWh/år*1
249 kWh/år*1
179 L
46 L
90 L
Fire Stjerner
Køl: No Frost / Vitaminsikker (Køligt): No Frost / Fryser: No Frost
16 timer
15 kg/24 timer
SN-T*2
36 dB
362 L
315 L
601 mm x 648 mm x 1898 mm
82 kg
95 kg
220 V - 230 V
50 Hz
R600a/70 g
R600a/55 g
Syklopentan
Bemærk:
*1
Energiforbruget per år er baseret på resultaterne af en standardtest over 24 timer.
Det egentlige energiforbrug kan variere afhængig af, hvordan apparatet bruges og placeres.
*2
Tilladt omgivelsestemperatur: 10 °C til 43 °C
Når dørene står fuldstændig åbne
595 mm
294 mm
1126 mm
1183 mm
Dansk
36 mm
12
0°
145
For authorized service centres
Pour les centres de réparations agréés
Für autorisierte Dienstleistungs-Service
Per i centri di assistenza autorizzati zati
Voor geautoriseerde servicecentra
Para centros de reparación autorizados
1
4
7
2
5
8
1
1
2
2
3
grease
3
6
9
grease
178
För auktoriserade servicecenter
For autoriserte serviceverksteder
For autoriserede servicecentre
10
Informacje dla autoryzowanych centrów
serwisowych
Pro autorizované servisní středisko
13
grease
11
14
12
15
Gasket
Grease
179
Panasonic Corporation
Website : http://panasonic.net/
Pursuant to the directive 2004/108/EC, article 9(2)
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
©Panasonic Corporation 2013
Y0113-0
AK-168170
Printed in P.R.C.

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement