Panasonic NRB32SX1 Upute za uporabu

Add to My manuals
18 Pages

advertisement

Panasonic NRB32SX1 Upute za uporabu | Manualzz
Kombinirani hladnjak
(Za kućnu uporabu)
Model br.
Hrvatski
2-17
Zahvaljujemo vam na kupnji Panasonicovog proizvoda.
Pažljivo pročitajte ove upute prije korištenja uređaja. Ovaj
priručnik zadržite za buduću uporabu. Uključene upute za
postavljanje.
NR-B32SX1
NR-B32SG1
NR-B32SW1
Hrvatski
Upute za uporabu
Sadržaj
Briga za okoliš..............................................................2
Sigurnosne upute.........................................................3
Postavljanje...................................................................5
Dijelovi...........................................................................7
Upravljačka ploča.........................................................8
Podešavanje temperature............................................9
Korištenje praktičnih funkcija...................................10
Funkcije upozoravanja...............................................12
Izrada kockica leda.....................................................12
Uklanjanje i pričvršćivanje polica.............................12
Upute za održavanje i čišćenje..................................13
Često postavljana pitanja..........................................15
Tehnički podaci...........................................................17
Briga za okoliš
Odlaganje ambalaže
Reciklirajte kada je to moguće (npr. karton, plastične vrećice, ljepljivu traku i polistiren) i pravilno odložite svu
ambalažu.
Ambalažu držite izvan dohvata djece da biste spriječili ozljeđivanje ili gušenje.
Informacije o odlaganju stare električne i elektroničke opreme (kućanstva)
Ovom se oznakom na proizvodima i/ili pratećim dokumentima označava da se korišteni električni i
elektronički uređaji ne smiju odlagati s otpadom iz kućanstava.
Da biste proizvode ispravno odložili, pohranili i reciklirali, odnesite ih na za to predviđena prikupljališta gdje
će ih prihvatiti bez naknade. U nekim je zemljama moguće stare uređaje vratiti prodavaču nakon kupnje
novog uređaja iste vrste. Pravilnim odlaganjem proizvoda čuvate okoliš i sprečavate moguće negativne
utjecaje na ljudsko zdravlje i okoliš do kojih može doći pri nepravilnom rukovanju otpadom. Detaljne
informacije o najbližem prikupljalištu potražite u lokalnoj upravi. Za nepropisno odlaganje ovog otpada mogli
biste biti kažnjeni sukladno lokalnom zakonodavstvu.
Za poslovne korisnike u Europskoj uniji
Ako želite odložiti električnu i elektroničku opremu, detaljne obavijesti zatražite od svojeg prodavača ili
dobavljača.
Informacije o odlaganju u zemljama izvan Europske unije
Ovaj simbol vrijedi samo u Europskoj uniji.
Ako želite odložiti ovaj proizvod, obratite se lokalnoj upravi ili prodavaču i raspitajte se o pravilnom načinu
odlaganja.
Prije odlaganja starog uređaja
Slijedite upute za odlaganje proizvođača starog uređaja ili lokalne propise za odlaganje kućnih uređaja. Ako
navedeno nije dostupno, slijedite ove korake.
1. Izvucite utikač iz utičnice.
2. Odrežite kabel za napajanje i pravilno ga odložite s pričvršćenim utikačem.
3. Pripazite da je uređaj izvan dosega djece dok nije uklonjen ili prije nego ga odnesete u reciklažni
centar.
●● Uklonite s vrata zaštitni materijal, a police i ladice ostavite na mjestu. Na ovaj se način smanjuje
opasnost da će djeca ostati zatvorena unutra.
2
Sigurnosne upute
Značenje simbola:
Ovaj znak upozorava da se uređaj mora uzemljiti
da bi se izbjegao strujni udar.
Obavezno napravite
Nemojte rastavljati
Hrvatski
Zabranjeno
Ovaj znak upozorava na smrtonosne ili ozbiljne ozljede.
UPOZORENJE
Ovim uređajem ne smiju rukovati osobe (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima,
ili s nedovoljnim iskustvom i znanjem, osim ako se takve osobe ne nalaze pod nadzorom ili ih u uporabu ovoga uređaja
upućuju osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
Nadgledajte djecu i nemojte im dopustiti da se igraju ovim uređajem.
Nemojte koristiti produžni kabel s više utičnica u koji je uključeno više uređaja istovremeno.
• To može uzrokovati pregrijavanje, požar ili kratki spoj.
Pripazite da ne pričepite, zavežete u čvor ili savijete kabel za napajanje i da na njega ne stavljate teške
predmete.
• To povećava opasnost od požara ili strujnog udara. Ako su kabel za napajanje ili utikač oštećeni, mora ih zamijeniti
proizvođač, serviser proizvođača ili slično kvalificirane osobe, kako bi se izbjegle moguće opasnosti.
Nemojte isključivati hladnjak povlačenjem kabela za napajanje.
• To može oštetiti kabel za napajanje. Uvijek dobro primite utikač i čvrsto ga povucite iz utičnice.
Nemojte stavljati posude s vodom na vrh hladnjaka.
• Voda može oštetiti izolaciju električnih dijelova i izazvati kratki spoj, požar ili strujni udar.
Nemojte prskati zapaljivi plin u blizini hladnjaka.
• To može uzrokovati eksploziju ili požar.
Vanjske i unutarnje dijelove uređaja nemojte prskati vodom.
• To može uzrokovati požar ili strujni udar.
Nemojte dirati utikač mokrim rukama.
• Može doći do strujnog udara.
Nemojte postavljati hladnjak na vlažna mjesta ili na mjesta na kojima može doći u kontakt s vodom.
• Oštećenje izolacije električnih dijelova može uzrokovati kratki spoj, strujni udar ili požar.
Nemojte stavljati hlapljive ili zapaljive tvari u hladnjak.
• Zapaljive tvari poput benzena, razrjeđivača, alkohola, etera ili ukapljenog naftnog plina mogu izazvati eksplozije.
Nemojte stavljati farmaceutske proizvode ili druge proizvode osjetljive na temperaturu u hladnjak.
• U hladnjak nemojte pohranjivati proizvode koji zahtijevaju strogo određenu temperaturu.
Pazite da se djeca ne penju, ljuljaju ili vješaju na vrata hladnjaka.
• To može uzrokovati ozbiljne ozljede, kao i oštećenja hladnjaka.
Nemojte koristiti hladnjak u blizini eksplozivnih isparavanja ili zapaljivog plina.
• To može uzrokovati eksploziju ili požar.
Nemojte pohranjivati gorivo ili druge zapaljive tekućine i isparavanja u hladnjak, niti ih koristiti u
blizini uređaja.
• To može uzrokovati eksploziju ili požar.
-UPOZORENJE:
Nemojte koristiti mehaničke uređaje ili druga sredstva za ubrzavanje odmrzavanja koja ne
preporučuje proizvođač.
• To može uzrokovati oštećenja unutrašnjih dijelova hladnjaka ili uzrokovati eksploziju.
-UPOZORENJE:
Električne uređaje unutar odjeljaka za pohranjivanje hrane u hladnjaku koristite samo ako ih
preporučuje proizvođač.
• To može uzrokovati eksploziju ili požar.
-UPOZORENJE:
Nemojte oštetiti rashladni krug.
• To može uzrokovati eksploziju ili požar.
Nemojte sami rastavljati, popravljati ili modificirati hladnjak.
• Možete sebe ili druge izložiti opeklinama ili strujnom udaru ili oštetiti hladnjak. Ako vaš uređaj treba izmjene ili
popravke, obratite se ovlaštenom servisnom centru.
3
Sigurnosne upute (nastavak)
Provjerite je li hladnjak uključen u uzemljenu strujnu utičnicu. NEMOJTE ga uključiti u utičnicu koja
nije uzemljena.
• Kratki spoj može uzrokovati strujni udar.
Provjerite jesu li kabel za napajanje ili utikač zgnječeni ili oštećeni.
• Oštećen kabel za napajanje ili utikač mogu izazvati kratki spoj, požar ili strujni udar.
• Ako se kabel za napajanje ošteti, mora ga zamijeniti proizvođač, serviser proizvođača ili slično kvalificirane osobe, kako
bi se izbjegle moguće opasnosti.
• NE POKUŠAVAJTE GA SAMI ZAMIJENITI.
Uklonite nečistoću i prašinu s utikača prije nego ga utaknete u utičnicu.
• Nakupine prašine na utikaču mogu oštetiti izolaciju, posebice u vlažnim uvjetima. To može uzrokovati kratki spoj, vatru
ili strujni udar. Isključite kabel za napajanje i prebrišite ga suhom krpom. Nemojte koristiti mokru ili vlažnu krpu.
Uključite uređaj u utičnicu pazeći da je utikač čvrsto utaknut.
• Ako je utikač labavo utaknut, može doći do požara ili strujnog udara.
Hladnjak postavite u dobro prozračenu prostoriju.
• Što je više rashladnog sredstva u uređaju, to prostorija u koju se postavlja mora biti veća. Ako dođe do curenja
rashladnog sredstva, a uređaj se nalazi u maloj prostoriji, vrlo je vjerojatno da će doći do nakupljanja zapaljivih plinova.
To može uzrokovati vatru ili eksploziju. Kao smjernicu uzmite da za svakih 8 g rashladnog sredstva trebate najmanje
1 kubični metar slobodnog prostora u prostoriji. Na pločici s nazivnim podacima unutar uređaja naznačeno je koliko
rashladnog sredstva ima u vašem hladnjaku.
Rashladno sredstvo (R600a) u hladnjaku i plinovi u materijalu za izolaciju (ciklopentan) su zapaljivi. I
njih je potrebno odložiti prema propisima.
• Prije odlaganja uređaja provjerite da cijevi na stražnjoj strani nisu oštećene. Curenje rashladnog sredstva ili plina može
uzrokovati vatru ili eksploziju.
Prije čišćenja i popravka, isključite hladnjak iz struje.
• U protivnom može doći do strujnog udara.
Ako osjetite miris gorenja ili vidite da iz hladnjaka izlazi dim, odmah ga isključite iz struje i
konzultirajte se s ovlaštenim servisnim centrom.
• U protivnom može doći do požara ili strujnog udara.
-UPOZORENJE:
OPREZ
Pazite da ventilacijski otvori na kućištu uređaja ili na ugrađenoj strukturi nisu blokirani.
•
U protivnom može doći do požara ili eksplozije jer se rashladno sredstvo ne može raspršiti ako dođe do curenja.
Označava mogućnost ozljede ili oštećenja imovine.
Nemojte stavljati staklene boce ili posude u zamrzivač.
• Kada se sadržaj zamrzne, staklo bi moglo puknuti.
Ne dirajte unutrašnjost zamrzivača ili predmete pohranjene u zamrzivaču mokrim rukama.
• Koža bi vam se mogla zalediti za unutarnju stijenku zamrzivača ili za predmete u zamrzivaču.
Ne otvarajte niti zatvarajte vrata držeći ručku s obje ruke.
• Mogli biste se ozlijediti.
Ako nestane struje, nemojte često otvarati hladnjak niti stavljati u njega
nerashlađenu hranu.
• To može uzrokovati porast temperature u hladnjaku i kvarenje pohranjene hrane. Ako
hladnjak ne namjeravate koristiti duže vrijeme, odspojite kabel za napajanje.
Pripazite na razmak između vrata hladnjaka i vrata zamrzivača ako ih otvarate
u isto vrijeme.
• Mogli biste se ozlijediti.
Kada otvarate hladnjak, pazite da ne prikliještite prste na mjestima na kojima
je to moguće. Posebno pripazite na mjesto gdje je moguće pričepljivanje
između vrata hladnjaka i vrata zamrzivača prilikom otvaranja vrata hladnjaka.
• Mogli biste se ozlijediti.
Mjesto gdje je moguće pričepljivanje
4
Postavljanje
U ovom je dijelu objašnjeno kako se vaš uređaj ispravno postavlja da bi bio energetski učinkovit, siguran i tih.
Hrvatski
Dimenzije
Š 600 x D 652 x V 2044 (mm)
Raspakiravanje vašeg uređaja
Uklonite svu ambalažu i ljepljivu traku.
150 mm ili više
Odabir pravog mjesta
Ventilacija
Kako uređaj za vrijeme rada otpušta toplinu, mora se postaviti u dobro
prozračenu suhu prostoriju s dovoljno mjesta iznad i iza uređaja, kako je
prikazano na Slici 1.
Ako vaš uređaj vibrira, potrebno mu je više mjesta.
40 mm ili
više
Temperatura
Sobna temperatura utječe na energetsku učinkovitost uređaja, tj. koliko je
električne energije potrebno za hlađenje i zamrzavanje hrane. Da bi se
postigli optimalni rezultati, hladnjak postavite:
●● što dalje od direktne sunčeve svjetlosti,
●● što dalje od radijatora, štednjaka i drugih izvora topline,
●● gdje sobna temperatura odgovara klimatskoj klasifikaciji za koju je uređaj
dizajniran. Klimatsku klasifikaciju uređaja potražite u dijelu s tehničkim
podacima.
Visina
Postavite uređaj na ravan pod koji je dovoljno snažan da podnese težinu
napunjenog hladnjaka.
Visinu hladnjaka možete podesiti tako da navijete ili odvijete dvije podesive
nožice kako je prikazano na Slici 2.
Tako se sprečavaju vibracije i buka.
20 mm ili
više
Slika 1
Ako hladnjak postavljate na sag ili na vinilni pod, ispod njega stavite čvrstu
dasku. Tako ćete zaštititi pod od mogućih promjena boje zbog topline koju
uređaj otpušta.
Vrata hladnjaka
UPOZORENJE
Šarke vrata hladnjaka mogu se prebaciti s desne
na lijevu stranu tako da se vrata mogu otvarati
u suprotnom smjeru. Ako vam je to praktičnije,
kontaktirajte naš servisni centar naveden na popisu u
privitku ili na našem web-mjestu (http://panasonic.net).
Tvrtka Panasonic odriče se svake odgovornosti ako
šarke zamjenjujete sami.
Dijelovi za promjenu smjera otvaranja vrata uključeni
su u ambalažu.
Slika 2
5
Postavljanje (nastavak)
Postavljanje graničnika
Kako kondenzator (crna komponenta s rebrima koja se nalazi sa
stražnje strane) ne bi dodirivao zid, umetnite dva plastična graničnika
okrećući ih za 90° stupnjeva.
Graničnici (pribor)
Čišćenje
Nakon postavljanja prebrišite uređaj toplom vodom.
Umetanje utikača u utičnicu
Utikač možete utaknuti u utičnicu odmah nakon što postavite uređaj.
Nakon što uključite uređaj, na trenutak će se pojaviti svi simboli, a zatim će se kao početna vrijednost temperature zamrzivača
prikazati -18 °C, a kao početna vrijednost temperature hladnjaka prikazat će se 4 °C.
Svi gumbi na upravljačkoj ploči djeluju na dodir. (Pritisnite samo kako biste aktivirali gumb s kojim želite raditi.)
Napomene:
• Rashlađivanje može potrajati malo duže u ljetnim mjesecima ili u neko drugo doba godine, kada je temperatura u prostoriji visoka.
• Ako morate isključiti hladnjak iz struje, pričekajte najmanje 10 minuta prije nego što ga ponovno uključite. Ako to ne učinite, mogli
biste oštetiti kompresor.
Sobna temperatura
Na lijevoj strani unutrašnjosti hladnjaka nalazi se oznaka s klimatskom klasifikacijom. Prikazuje sobnu temperaturu za koju je
hladnjak dizajniran.
Klimatska klasifikacija
Dopuštena temperatura okoline
SN
(Proširena umjerena)
+10 °C do 32 °C
N
(Umjerena)
+16 °C do 32 °C
ST (Suptropska)
+16 °C do 38 °C
T
(Tropska)
+16 °C do 43 °C
Za uštedu energije
1. Hladnjak postavite na suho, hladno i dobro prozračeno mjesto. Što je temperatura okoline niža, to je učinkovitost veća. (Dimenzije
i slobodan prostor potražite na 5. str.)
2. Kombinacija ladica i polica daje maksimalan volumen i najučinkovitiju upotrebu energije za hladnjak.
• Uklonite dvije gornje ladice zamrzivača. (Ostavite donju ladicu zamrzivača.)
• Ladice i police pričvrstite u hladnjak na položaje prikazane u poglavlju "Dijelovi" (7. str.).
3. Nemojte previše napuniti hladnjak kako bi zrak mogao nesmetano strujati.
4. Otvorite vrata kada je to potrebno i držite ih otvorenima što je kraće moguće.
5. Povremeno očistite ventilacijske otvore na dnu hladnjaka pomoću usisivača, itd. (Pazite da ne oštetite cijev za rashladno sredstvo
unutar poklopca).
6. Kada podesite na način rada za duboko zamrzavanje ili način rada za jako hlađenje, potrošnja električne energije bit će povećana.
6
Dijelovi
Donji crtež temelji se na modelu NR-B32SX1 i može se razlikovati od vašeg hladnjaka.
Temperatura se može postaviti u rasponu
od 2 °C do 8 °C.
Kuhana hrana, piće,
jaja, kolači, mliječni
proizvodi
Hrvatski
Hladnjak
Zamrzivač
Temperatura se može postaviti u rasponu
od -24 °C do -16 °C.
 Stalak za vino
 Staklene police
 Ladice za povrće
 2 posudice za led
 Ladice zamrzivača
 Štitnik
 Podesive nožice
 2 stalka za jaja
Zamrznuto meso,
perad, riba,
sladoled
 Police na vratima
 Police za boce
Napomena:
• Možete mijenjati mjesta na koja se postavljaju police na vratima i police za boce. Budite oprezni jer ovisno o položaju polica
pohranjena hrana i pića mogu ispasti kada otvarate i zatvarate vrata.
7
Upravljačka ploča
Zaslon
Temperatura zamrzivača i pokazatelji temperature
•Temperatura se može postaviti u rasponu od -24 °C do -16 °C.
•Što je temperatura niža, više pokazatelja svijetli.
Temperatura zamrzivača i pokazatelji temperature
•Temperatura se može postaviti u rasponu od 2 °C do 8 °C.
•Što je temperatura viša, više pokazatelja svijetli.
Način rada za duboko zamrzavanje
Pokazatelj punjenja i
će se upaliti.
Način rada za jako hlađenje
Pokazatelj punjenja i
će se upaliti.
SR (Popravak)
će zasvijetliti dođe li do problema u hladnjaku.
LV (Niski napon)
će zasvijetliti ako je napon niski.
Upravljačke tipke
Gumb za odabir zamrzivača
Gumb za odabir hladnjaka
Gumb/pokazatelj ekonomičnog načina rada
Gumb/pokazatelj načina rada za vrijeme godišnjeg odmora
Gumb/pokazatelj načina rada za brzo hlađenje pića
Gumb/pokazatelj alarma
Napomene:
• Ovaj hladnjak koristi mikroprocesor za kontroliranje temperature. Temperatura unutar hladnjaka mijenja se ovisno o
čimbenicima poput promjena sobne temperature, koliko često se otvaraju i zatvaraju vrata, koliko je hrane pohranjeno i kako je
ona pohranjena.
• Ako je uključen ekonomični način rada, način rada za vrijeme godišnjeg odmora ili način rada za brzo hlađenje pića, svijetli
odgovarajući pokazatelj.
•
i
će zasvijetliti zajedno s pokazateljem alarma, a istovremeno će se čuti alarm.
8
Podešavanje temperature
Hladnjak
Hrvatski
U trenutku kupnje temperatura je podešena na 4 °C.
 Pritisnite
(desni) jednom, zatim ga opet pritisnite unutar 1 sekunde.
• Možete podesiti temperaturu.
 Pritišćite
(desni) sve dok ne podesite željenu temperaturu.
• Ako prilikom podešavanja tijekom 1 sekunde nije bilo nikakvih radnji, pokazatelji će zatreperiti i čut će se zvučni signal koji
upućuje na to da je temperatura sada podešena.
Napomena:
• Kada način rada za vrijeme godišnjeg odmora, način rada za jako hlađenje, način rada za duboko zamrzavanje ili ekonomični
način rada završe ili su isključeni, uređaj se vraća na prijašnje postavke.
Zamrzivač
U trenutku kupnje temperatura je podešena na -18 °C.
 Pritisnite
(lijevi) jednom, zatim ga opet pritisnite unutar 1 sekunde.
• Možete podesiti temperaturu.
 Pritišćite
(lijevi) sve dok ne podesite željenu temperaturu.
• Ako prilikom podešavanja tijekom 1 sekunde nije bilo nikakvih radnji, pokazatelji će zatreperiti i čut će se zvučni signal koji
upućuje na to da je temperatura sada podešena.
Napomena:
• Kada način rada za vrijeme godišnjeg odmora, način rada za jako hlađenje, način rada za duboko zamrzavanje ili ekonomični
način rada završe ili su isključeni, uređaj se vraća na prijašnje postavke.
9
Korištenje praktičnih funkcija
Način rada za
Značajke:
duboko zamrzavanje • U ovom se načinu rada zamrzivač može brzo rashladiti i vrlo brzo smrznuti svježu hranu itd. koja je
tamo pohranjena.
• Način rada za duboko zamrzavanje automatski će završiti nakon 24 sata ili kada temperatura senzora
zamrzivača padne ispod -32 °C.
Postavke:
1. Pritišćite
(lijevi) sve dok
i najniži pokazatelj ne zasvijetle.
2. Ako prilikom podešavanja tijekom 1 sekunde nije bilo nikakvih radnji,
i pokazatelj će zatreperiti i
čut će se zvučni signal koji upućuje na to da je podešen način rada za duboko zamrzavanje.
•
i pokazatelj svijetle tijekom ovog načina rada.
Napomene:
• Tijekom ovog načina rada:
±± Pritiskom na
(lijevi) isključuje se način rada za duboko zamrzavanje i može se podesiti željena
temperatura.
±± Mogu se odabrati ekonomični način rada i način rada za vrijeme godišnjeg odmora.
Ako se odabere jedan od ovih načina rada, isključuje se način rada za duboko zamrzavanje i
uključuje se odabrani način rada.
±± Može se podesiti temperatura hladnjaka.
• Djelovanje na pohranjenu hranu može se smanjiti ako način rada za duboko zamrzavanje podesite
nekoliko sati prije pohranjivanja hrane u zamrzivač.
• Za postizanje maksimalnog kapaciteta zamrzavanja, preporučuje se sljedeće:
 Podesite temperaturu zamrzivača na -24 °C 24 sata prije pohranjivanja hrane.
 Podesite način za duboko zamrzavanje 8 sati prije pohranjivanja hrane.
 Ako želite pohraniti veliku količinu hrane, uklonite gornje dvije ladice iz zamrzivača i hranu stavite
izravno na staklenu policu ili u najdonju ladicu zamrzivača. (Veći kapacitet zamrzavanja može se
postići ako hranu stavite izravno na najgornju staklenu policu.)
• Maksimalan kapacitet zamrzavanja unutar 24 sata zapisan je na pločici s nazivnim podacima.
10
Način rada za jako
hlađenje
Značajke:
• U ovom se načinu rada brza hrana može ohladiti prije jela, velika količina hrane može se ohladiti i
pohraniti i pića se mogu brzo ohladiti.
• Način rada za jako hlađenje automatski će završiti nakon 8 sati ili kada temperatura senzora hladnjaka
padne ispod 0 °C.
Postavke:
1. Pritišćite
(desni) sve dok
i najniži pokazatelj ne zasvijetle.
2. Ako prilikom podešavanja tijekom 1 sekunde nije bilo nikakvih radnji,
i pokazatelj će zatreperiti i
čut će se zvučni signal koji upućuje na to da je podešen način rada za jako hlađenje.
•
i pokazatelj svijetle tijekom ovog načina rada.
Napomene:
• Tijekom ovog načina rada:
±± Pritiskom na
(desni) isključuje se način rada za jako hlađenje i može se podesiti željena
temperatura.
±± Mogu se odabrati ekonomični način rada i način rada za vrijeme godišnjeg odmora.
Ako se odabere jedan od ovih načina rada, isključuje se način rada za jako hlađenje i uključuje se
odabrani način rada.
±± Može se podesiti temperatura zamrzivača.
Ekonomični način
rada
Značajke:
• U ovom načinu rada kontrolna jedinica upravlja zamrzivačem i hladnjakom na ekonomičan način.
Postavke:
1. Pritisnite
jednom i zasvijetlit će pokazatelj ekonomičnog načina rada.
2. Ako prilikom podešavanja tijekom 1 sekunde nije bilo nikakvih radnji, pokazatelj ekonomičnog načina
rada zatreperit će i čut će se zvučni signal koji upućuje na to da je podešen ekonomični način rada.
3. Na upravljačkoj ploči će zasvijetliti 4 pokazatelja (-18 °C) za zamrzivač i 3 pokazatelja (5 °C) za hladnjak.
• Da biste isključili ekonomični način rada, pritisnite
.
Pokazatelj ekonomičnog načina rada zasvijetli i čuje se zvučni signal koji upućuje na to da je isključen
ekonomični način rada.
Način rada za
vrijeme godišnjeg
odmora
Značajke:
• Ovaj način rada podesite kada hladnjak nećete koristiti duže vremensko razdoblje, primjerice kada
odete na duži godišnji odmor.
• U ovom načinu rada temperatura hladnjaka automatski je podešena na 12 °C, a zamrzivača na -18
°C. (Pokazatelji temperature hladnjaka se isključuju.)
Postavke:
1. Pritisnite
jednom i zasvijetlit će pokazatelj načina rada za vrijeme godišnjeg odmora.
2. Ako prilikom podešavanja tijekom 1 sekunde nije bilo nikakvih radnji, pokazatelj načina rada za
vrijeme godišnjeg odmora zatreperit će i čut će se zvučni signal koji upućuje na to da je postavljen
način rada za vrijeme godišnjeg odmora.
• Da biste isključili način rada za vrijeme godišnjeg odmora, pritisnite
.
Pokazatelj načina rada za vrijeme godišnjeg odmora zasvijetli i čuje se zvučni signal koji upućuje na to
da je isključen način rada za vrijeme godišnjeg odmora.
Napomene:
• Prije korištenja ovog načina rada ispraznite hladnjak i zatvorite vrata.
• Po završetku ovog načina rada hladnjak nastavlja s radom prema prijašnjim postavkama.
• Ne mogu se promijeniti postavke sve dok se ne isključi ovaj način rada.
Način rada za brzo
hlađenje pića
Značajke:
• Pića se mogu brzo ohladiti u zamrzivaču.
• Ovaj način rada ima funkciju brojača i može se podesiti da ispušta zvučni signal kada brojač dosegne
5, 10, 15, 20, 25 ili 30 minuta.
• Izvadite boce kad se oglasi zvučni signal. Ako se boce ostavi u zamrzivaču dulje vrijeme, njihov
sadržaj mogao bi se zamrznuti i boce bi mogle puknuti.
Postavke:
1. Pritisnite
jednom i zasvijetlit će pokazatelj načina rada za brzo hlađenje pića.
2. Pritišćite
sve dok se ne prikaže željeno vrijeme.
Pokazatelji prikazuju podešeno vrijeme na sljedeći način:
Prvi pokazatelj svijetli
: 5 min
Prva dva pokazatelja svijetle
: 10 min
Prva tri pokazatelja svijetle
: 15 min
Prva četiri pokazatelja svijetle
: 20 min
Prvih pet pokazatelja svijetli : 25 min
Prvih šest pokazatelja svijetli
: 30 min
Jedan pokazatelj predstavlja pet minuta.
4. Ako prilikom podešavanja tijekom 1 sekunde nije bilo nikakvih radnji, pokazatelj načina za brzo
hlađenje pića će zatreperiti i čut će se zvučni signal koji upućuje na to da je podešen način rada za
brzo hlađenje pića.
5. Najviši pokazatelj koji je upaljen treperi 5 minuta. Zatim se ugasi i sljedeći pokazatelj u nizu počinje
treperiti. To se ponavlja sve dok posljednji pokazatelj ne treperi 5 minuta.
6. Kada se dosegne podešeno vrijeme, čut će se zvučni signal.
• Da biste isključili način rada za brzo hlađenje pića, pritisnite gumb
.
Pokazatelj način za brzo hlađenje pića zasvijetli i čuke se zvučni signal koji upućuje na to da je isključen
način rada za brzo hlađenje pića.
Napomene:
• Prilikom korištenja ovog načina rada često provjeravajte temperaturu boca.
• Kad se boce dovoljno ohlade, izvadite ih iz zamrzivača.
Način rada alarma
Značajke:
• Čut će se alaram:
±± dođe li do problema u hladnjaku,
±± kada je napon niski,
±± kada su vrata hladnjaka ostala otvorena.
Postavke:
• Pritisnite
da biste prekinuli zvučni signal.
Hrvatski
Napomene:
• Tijekom ovog načina rada:
±± Temperature hladnjaka i zamrzivača mogu se promijeniti. Isključit će se ekonomični način rada i
podesiti odabrana temperatura.
±± Mogu se odabrati način rada za jako hlađenje i način rada za duboko zamrzavanje.
Ako se odabere jedan od ovih načina rada, isključuje se ekonomični način rada i uključuje se
odabrani način rada.
±± Može se odabrati način rada za vrijeme godišnjeg odmora.
Ako je odabran ovaj način rada, isključuje se ekonomični način rada i uključuje se način rada za
vrijeme godišnjeg odmora.
11
Funkcije upozoravanja
Funkcije upozoravanja aktiviraju se u sljedećim situacijama.
Situacija
Detalji
Način rada završio
je.
• Dosegnuto je podešeno vrijeme u načinu Uzastopno se oglašava zvučni
Pritisnite
rada za hlađenje pića.
signal.
Alarm
Kako zaustaviti alarm
.
Otkriven je problem.
• Došlo je do problema u radu senzora,
kompresora, sustava za hlađenje ili grijača.
• Napon je niski.
Zvučni signal oglašava se
svakih 5 sekundi.
Pritisnite
.
Otvorena vrata.
• Vrata hladnjaka ostala su otvorena duže
od 2 minute.
Zvučni signal oglašava se
svakih 5 sekundi.
Pritisnite
.
Izrada kockica leda
Oznaka za razinu vode
Otvorite zamrzivač, izvucite gornju ladicu i izvadite posudicu za led. Posudicu za led napunite vodom do oznake za razinu vode i
zatim je vratite na njezino mjesto.
Kada su kockice leda gotove, izvucite gornju ladicu i izvadite posudu za led. Lagano savijte posudicu za led držeći je za obje strane i
kockice leda će ispasti iz posudice. Zatim vratite posudicu za led na njezino mjesto.
Uklanjanje i pričvršćivanje polica
Hladnjak
Staklene police
Lagano podignite unutarnju
stranu police i izvucite je
van. Prilikom uklanjanja
staklenih polica, prije nego
što ih izvučete, prvo uklonite
police na vratima i za boce
ako smetaju.
Zamrzivač
12
Ladice za povrće
Povucite ladice za povrće
prema sebi i izvucite ih van.
Police na vratima i za
boce
Lagano podignite i uklonite.
Povucite ladicu prema sebi, lagano podignite prednju stranu i izvucite je van. Nakon što se uklonili
ladicu, možete pohraniti hranu u prazan zamrzivač.
Upute za održavanje i čišćenje
Svakodnevno čišćenje
Mjesta kojima trebate posvetiti posebnu pozornost:
Guma na vratima
Hrvatski
Redovito prebrišite suhom krpom.
Ako se guma na vratima uprlja i ošteti, veća je vjerojatnost da
će hladan zrak istjecati.
Polica za boce
Obrišite prljavštinu ili tekućinu prije nego se nakupi.
Jednom godišnje isključite hladnjak iz struje, izvadite sve police i temeljito ih očistite.
Dijelovi koje možete prati vodom
Zamrzivač
Hladnjak
●●
●●
●●
●●
●●
Staklene police
Police na vratima
Police za boce
Stalci za jaja
Ladice za povrće
●● Ladice zamrzivača
●● Posudice za led
Napomena:
• Ne koristite abrazivna sredstva poput sode bikarbone jer tako možete oštetiti plastiku.
Čišćenje upravljačke ploče
Upravljačka ploča hladnjaka izrađena je od osjetljivih materijala. Da biste zaštitili njezinu površinu, nemojte je čistiti sa sredstvima
baziranim na otapalima. Samo je prebrišite suhom ili vlažnom krpom.
Čišćenje vanjskog dijela hladnjaka
Za čišćenje vanjskog dijela hladnjaka koristite toplu, vlažnu, mekanu krpu. Za tvrdokorniju prljavštinu koristite blagi kuhinjski
deterdžent i nakon toga prebrišite mekom suhom krpom. Ako ostane još vode na površini, obrišite je suhom krpom.
Napomene za čišćenje
Kada čistite unutrašnjost ili vanjske dijelove vašeg hladnjaka, nemojte koristiti:
●● alkalne deterdžente - mogu uzrokovati pucanje plastičnih dijelova.
●● prašak za brušenje, sapun u prahu, sredstva za čišćenja bazirana na ulju, vruću vodu, četke, kiseline, benzene, otapala
ili otopine bazirane na alkoholu - mogu oštetiti površinu hladnjaka i plastične dijelove.
Pripazite da obrišete sve mrlje od jestivih ulja koje također mogu oštetiti plastične dijelove.
13
Upute za održavanje i čišćenje (nastavak)
UPOZORENJE
Prilikom zamjene žarulje odspojite utikač iz utičnice.
U suprotnome može doći do strujnog udara ili ozljede.
Zamjena žarulje
 Izvucite utikač iz utičnice.
 Uklonite poklopac žarulje.
Poklopac žarulje
(Desna slika)
 Zakrenite žarulju ulijevo i uklonite je.
Napomene:
• Slijedite ove upute u obrnutom redoslijedu da biste postavili zamjensku žarulju.
• Zamjenska žarulja mora imati snagu maksimalno 15 W, napon 230 V i grlo E14.
Provjera održavanja
●● Je li kabel za napajanje oštećen?
UPOZORENJE ●● Zagrijava li se utikač?
●● Je li utikač čvrsto utaknut u utičnicu?
Ako je kabel za napajanje oštećen, savjetujte se s ovlaštenim servisnim centrom. NE POKUŠAVAJTE sami
zamijeniti ove dijelove.
Dugotrajno nekorištenje
OPREZ
Ako hladnjak ne namjeravate koristiti duže vrijeme, odspojite kabel za napajanje te očistite utikač kako je
opisano gore. Zatim vrata hladnjaka ostavite otvorena 2-3 dana. Tako će se unutrašnjost hladnjaka poptuno
osušiti i spriječit će se stvaranje neugodnih mirisa i plijesni.
Hladnjak nemojte često uključivati i isključivati. Duže će raditi ako ga ostavite uključenog za vrijeme
normalnog rada.
Prije pomicanja ili prijevoza hladnjaka
 Uklonite sve iz hladnjaka.
 Isključite ga iz struje.
 Podignite podesivu nožicu.
 Povucite ili „došećite” hladnjak prema sebi.
 Koristite krpu primjerice za upijanje vode iz posude za skupljanje tekućine.
(Dno stražnje strane hladnjaka)
Pomicanje i prijevoz hladnjaka
Potrebno je najmanje dvoje ljudi da bi se hladnjak sigurno premjestio.
 Učvrstite podesive nožice.
 Držite podesive nožice na jednoj strani, a kutove na drugoj, kako je prikazano
na slici.
Napomena:
• Hladnjak nemojte nositi tako da ga držite za vrata.
Uvijek ga prenosite u normalnom uspravnom položaju.
14
Vrata osigurajte
ljepljivom trakom.
Često postavljana pitanja
Ako mislite da hladnjak ne radi ispravno, prvo provjerite sljedeće.
Ako ne uspijete otkloniti problem, odspojite kabel za napajanje i obratite se dobavljaču ili ovlaštenom servisnom centru.
Iz hladnjaka dopiru neobični
zvukovi.
•
•
•
•
Je li hladnjak postavljen na čvrst, ravan pod?
Ima li oko hladnjaka dovoljno slobodnog prostora?
Vibrira li nešto na vrhu hladnjaka?
Uobičajeno da je da hladnjak proizvodi zvukove kad započne ili završi s radom.
Čuje se zvuk kada se kompresor
isključi.
• To je uobičajeno i uzrok je često utjecanje rashladnog sredstva natrag u kompresor.
Čuje se zvuk nakon što otvorite ili
zatvorite vrata.
• To je uobičajeno i uzrok je razlika u tlaku zraka u unutrašnjosti hladnjaka i izvan
hladnjaka.
Čuje se zvuk protjecanja zraka ili
vode nakon što otvorite vrata.
• Uzrok tome je protok rashladnog sredstva unutarnjim cijevima.
Čuje se dugotrajno zavijanje.
• Ovaj se zvuk čuje kada radi ventilator za cirkuliranje hladnog zraka.
• Je li hrana pohranjena na premaloj međusobnoj udaljenosti ili je sobna temperatura
previsoka? U ovim slučajevima, ventilator za cirkuliranje hladnog zraka radi pri
velikoj brzini i zato proizvodi glasne zvukove.
Kompresor radi prilično glasno.
• Je li hrana pohranjena na premaloj međusobnoj udaljenosti ili je sobna temperatura
previsoka? U ovim slučajevima, kompresor radi pri velikoj brzini i zato proizvodi
glasne zvukove.
Kompresor radi duži vremenski
period.
• Kada se kabel za napajanje spaja po prvi puta, kompresor radi duže nego obično da
bi ohladio unutrašnjost hladnjaka dok se ne postignu podešene temperature.
• Je li podešen način rada za duboko zamrzavanje ili način rada za jako hlađenje?
• Jeste li često otvarali i zatvarali vrata? Jesu li vrata dobro zatvorena?
• Je li hrana pohranjena na premaloj međusobnoj udaljenosti ili je sobna temperatura
previsoka?
• Kada je u hladnjaku pohranjeno mnogo hrane, kompresor će morati raditi duže.
Na vanjskom dijelu hladnjaka javlja
se kondenzacija.
• Do kondenzacije može doći kada se je vlaga zraka u prostoriji visoka i uobičajena je.
Obrišite suhom krpom.
Vanjski dio hladnjaka je vruć na
dodir.
• Nakon što uključite hladnjak, on se može zagrijati dok se unutrašnjost ne ohladi
dovoljno. Hladnjak se može zagrijati čak i nakon što je unutrašnjost rashlađena.
Uzrok tome je rad cijevi za ispuštanje topline koja služi za sprečavanje kondenzacije
i to nije kvar.
Tipke na upravljačkoj ploči ne rade.
• Je li hladnjak uključen?
Oglašava se alarm.
• Vrata hladnjaka ostala su otvorena. Zatvorite vrata.
Hrvatski
Općenito
15
Često postavljana pitanja (nastavak)
Hladnjak i zamrzivač
16
Hladnjak ne rashlađuje (i zamrzivač
ne zamrzava).
• Je li hladnjak uključen?
Hladnjak ne rashlađuje (i zamrzivač
ne zamrzava) dovoljno.
• Je li postavljena temperatura previsoka?
• Je li hladnjak izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti ili se nalazi blizu uređaja za
grijanje?
• Ima li oko hladnjaka dovoljno slobodnog prostora?
• Je li hrana pohranjena na premaloj međusobnoj udaljenosti ili je sobna temperatura
previsoka?
• Jeste li često otvarali i zatvarali vrata? Jesu li vrata dobro zatvorena?
• Je li postavljen način rada za vrijeme godišnjeg odmora?
• Ako u hladnjak stavite toplu hranu, temperatura u hladnjaku privremeno će porasti.
• Za vrijeme hladnog razdoblja godine ili kada je sobna temperatura niska, može se
činiti da hladnjak ne rashlađuje.
Podešena temperatura i stvarna
temperatura se razlikuju.
• Ako u hladnjak stavite toplu hranu, temperatura u hladnjaku privremeno će porasti.
Hrana u hladnjaku se zamrzava.
• Je li u hladnjaku podešena preniska temperatura?
• Jeste li stavili hranu u stražnji dio hladnjaka?
Na stražnjem dijelu hladnjaka temperatura je najniža stoga tamo nemojte stavljati
hranu koja se lako smrzava.
U hladnjaku i ladicama dolazi do
kondenzacije.
• Kondenzacija se javlja kada često otvarate i zatvarate vrata ili kada ona nisu dobro
zatvorena te kada je vlažnost zraka u prostoriji visoka. Obrišite kondenzaciju suhom
krpom.
Vrata zamrzivača teško se otvaraju.
• Ponekad je teško otvoriti vrata ako su upravo bila zatvorena.
• Zbog razlike u tlaku zraka u unutrašnjosti hladnjaka i izvan njega vrata zamrzivača
mogu se teže otvarati. Pričekajte nekoliko trenutaka, i zatim ponovno pokušajte
otvoriti vrata.
Kompresor radi duže vremensko
razdoblje.
• Jeste li hranu s jakim mirisom stavili u posude koje se mogu hermetički zatvoriti
prije stavljanja u hladnjak?
Hranu stavite u posudu s poklopcem i pohranite je.
• Mirisi se zadržavaju na površinama unutar hladnjaka. Prebrišite površine mekanom
krpom namočenom u mlaku vodu.
Tehnički podaci
MODEL
ODJELJCI KOJI SE NE ZAMRZAVAJU
NR-B32SG1-SE
NR-B32SG1-SF
Kombinirani hladnjak
SVI ODJELJCI
KLIMATSKA KLASA
T*1
UKUPNA BRUTO ZAPREMINA
335 L
UKUPNA NETO ZAPREMINA
321 L
NETO ZAPREMINA HLADNJAKA
235 L
NETO ZAPREMINA ZAMRZIVAČA
86 L
VANJSKE DIMENZIJE
ŠIRINA x DUBINA x VISINA
NETO TEŽINA
NAZIVNI NAPON
600 mm x 652 mm x 1866 mm
74 kg
220 V/-230 V
NAZIVNA FREKVENCIJA
50 Hz
POTROŠNJA ENERGIJE
320 kWh godišnje*2
KAPACITET ZAMRZAVANJA
NR-B32SW1-WE
NR-B32SW1-WF
Hrvatski
KATEGORIJA
NR-B32SX1-XE
NR-B32SX1-XF
13,5 kg/24 h
RAZINA BUKE
46 dB
MAKS. VRIJEME KORIŠTENJA BEZ NAPAJANJA
18 sati
RASHLADNO SREDSTVO/KOLIČINA PUNJENJA
R600a/58 g
IZOLACIJSKA PJENA
Ciklopentan
Napomene:
*1 Dopuštena temperatura okoline: 16 °C do 43 °C
*2 Godišnja potrošnja energije temelji se na standardnim rezultatima testiranja za 24 sata.
Stvarna potrošnja energije varira ovisno o tome kako se uređaj koristi i gdje se nalazi.
Kada su vrata posve otvorena
17
Panasonic Corporation
http://panasonic.hr
F
HR

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement