Panasonic NRB53VW2, NRB53V2 Operating instructions

Panasonic NRB53VW2, NRB53V2 Operating instructions
Refrigerator-Freezer
Model No.
Nederlands
NR-B53V2
NR-B53VW2
NR-BG53V2
NR-BG53VW2
Deutsch
(Household use)
English
Operating Instructions
Français
Italiano
Svenska
176-204
31-59
Norsk
205-233
60-88
Dansk
234-262
Norsk
89-117
Polski
263-291
Dansk
Deutsch
Nederlands
Italiano
118-146
Česky
292-320
Español
147-175
Thank you for purchasing this Panasonic product.
Please read these instructions carefully before using this
product. Please keep this manual for future reference.
Included installation Instructions.
Wir danken Ihnen für den Kauf dieses Panasonic-Produkts.
Bitte lesen Sie diese Anweisungen vor der Benutzung dieses
Produkts sorgfältig durch. Bitte bewahren Sie diese Anleitung
für spätere Bezugnahme auf. Installationsanleitung enthalten.
Hartelijk dank voor uw aankoop van dit Panasonic product.
Lees deze aanwijzingen aandachtig door voordat u dit product in
gebruik neemt. Bewaar deze handleiding voor latere naslag.
Inclusief installatiehandleiding.
Français
Nous vous remercions d’avoir acheté un produit Panasonic.
Veuillez lire ce mode d’emploi attentivement avant d’utiliser
ce produit. Prière de conserver ce mode d’emploi pour toute
référence ultérieure. Instructions d’installation incluses.
Tak fordi du har valgt dette produkt fra Panasonic.
Læs venligst nærværende instruktioner, inden du tager dette
produkt i brug. Gem venligst denne brugsanvisning, inklusive
installationsanvisningerne, til fremtidig reference.
Dziękujemy za zakup produktu firmy Panasonic.
Prosimy o dokładne przeczytanie niniejszych instrukcji przed korzystaniem
z niniejszego produktu. Prosimy o zachowanie niniejszego podręcznika do
wykorzystania w przyszłości. Zawiera instrukcje instalacyjne.
Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu Panasonic.
Před použitím si důkladně přečtěte tyto pokyny.
Uschovejte tento návod pro budoucí využití.
Návod k instalaci je přiložen.
Česky
Muchísimas gracias por haber adquirido este producto de Panasonic.
Lea atentamente estas instrucciones antes de usar este
producto. Guarde este manual para poder consultarlo en el
futuro. Se incluyen instrucciones para la instalación.
Takk for at du valgte å kjøpe dette produktet fra Panasonic.
Les disse instruksjonene nøye før du bruker produktet.
Ta vare på denne håndboken i tilfelle du får bruk for den senere.
Instruksjoner for installasjon medfølger.
Polski
La ringraziamo per aver acquistato questo prodotto Panasonic.
Leggere attentamente le istruzioni prima di usare il prodotto.
Conservare il presente manuale per consultazioni future.
Le istruzioni per l'installazione sono incluse.
Gratulerar till ditt inköp av denna Panasonic-produkt.
Läs noggrant igenom denna bruksanvisning före användningen.
Spara denna bruksanvisning för framtida bruk.
Anvisningar om installationen är inkluderade.
Svenska
2-30
Español
English
Indledning
Indhold
Indledning
Sikkerhedsinstruktioner....................................................................................... 234
Pas på miljøet........................................................................................................ 238
Installation
Installation.............................................................................................................. 239
Vælg det rigtige sted.............................................................................. 239
Aftagning af dørene................................................................................ 240
Tilslutning af køleskabet til vandforsyningen.......................................... 242
Installation af vandfilteret....................................................................... 244
Installation af køleskabet........................................................................ 245
Forberedelser......................................................................................... 246
Betjening
Køleskabets dele og deres funktioner................................................................ 247
Interiør og opbevarede fødevarer.......................................................... 247
Sådan sparer du energi.......................................................................... 248
Temperatur etiket (valgfrit)..................................................................... 248
Eksteriør og betjeningspanel.................................................................. 249
Indstilling af temperaturen................................................................................... 251
Anvendelse af de praktiske funktioner............................................................... 252
Sådan anvendes is/vand-dispenseren................................................................ 254
Angående brugeralarmfunktionerne................................................................... 254
Tillæg
Fjernelse og montering af hylder......................................................................... 255
Rengøring og vedligeholdelse............................................................................. 256
Rengøring.............................................................................................. 256
Udskiftning af vandfilteret....................................................................... 257
Standsning af den automatiske is-fremstilling........................................ 258
Kontrolpunkter efter rengøring og vedligeholdelse................................ 258
Hvis køleskabet ikke skal anvendes i et længere tidsrum...................... 258
Flytning og transport af køleskabet........................................................ 259
Fejlfinding.............................................................................................................. 260
Sikkerhedsinstruktioner
Denne anordning er beregnet til brug i private husholdninger og tilsvarende anvendelser, så
som
--personalekøkkener i forretninger, kontorer og andre arbejdsmiljøer;
--stuehuse i landbrug samt af gæster på hoteller, moteller og andre boligmiljøer;
--overnatningsmiljøer af ”bed & breakfast”-typen;
--catering og lignende anvendelser uden for detailhandelen.
Dette køle/fryseskab kan anvendes af børn i alderen fra 8 år og opefter og af personer
med nedsatte fysiske, opfattelsesmæssige eller mentale evner eller manglende erfaring og
kendskab til køleskabet, hvis de er under opsyn eller har modtaget anvisninger i sikker brug
af køle/fryseskabet og forstår de dermed forbundne farer. Børn må ikke lege med produktet.
Rengøring og almindelig vedligeholdelse må ikke udføres af børn, der ikke er under opsyn.
234
Undlad at
Indikerer at produktet skal jordforbindes
på korrekt vis, således at elektrisk stød
forhindres
Sørg for at gøre dette
Skil ikke ad
Indledning
ADVARSEL
Indikerer risiko for dødsfald eller alvorlig personskade.
ADVARSEL: Anvend ikke mekaniske anordninger eller andre midler til at
fremskynde afrimningen, med mindre det anbefales af fabrikanten.
●●Dette kan beskadige køleskabets indre og føre til eksplosion.
ADVARSEL: Undgå at beskadige kølekredsløbet.
ADVARSEL: Anvend ikke elektrisk udstyr i de dele af køleskabet, der bruges
til opbevaring af fødevarer, med mindre de er af den type, der anbefales af
fabrikanten.
Opbevar ikke flygtige eller antændelige væsker i køleskabet.
●●Letantændelige substanser som f.eks. benzen, fortynder, alkohol, æter og
flydende petroleumsgas (LPG) kan føre til eksplosion.
ADVARSEL: Hold ventilationsåbningerne, såvel i den udvendige del af
køleskabet som i den indbyggede struktur, fri for obstruktioner.
●●Den kølevæske (R600a), som anvendes i køleskabet, og de gasser, som findes
i isoleringsmaterialet (cyclopentan) er antændelige. De kræver også specielle
fremgangsmåder ved bortskaffelse.
●●Sørg for, inden du bortskaffer køleskabet, at ingen af rørene på køleskabets
bagside er beskadigede. Lækage af kølevæske eller gas kan føre til brand eller
eksplosion.
ADVARSEL: Anvend kun en vandforsyning med drikkevand.
De nye slangesæt, som følger med køleskabet, skal anvendes, og de gamle
slangesæt bør ikke anvendes igen.
Is-fremstilleren (med undtagelse af isboksen) i køleskabet må ikke installeres
af andre end fabrikanten eller dennes serviceagent.
●●Type is-fremstiller : EAU37119711, EAU37119712
Hvis diodelampen eller diodelampens dæksel er beskadiget, eller der er
noget, som ikke er som det skal være, bedes du rette henvendelse til din
forhandler eller et autoriseret servicecenter.
●●Førsøg ikke selv at reparere, udskifte eller adskille nogen beskadigede dele o.
lign.
Dansk
Sørg for at strømledningen og stikket ikke bliver mast eller lider skade.
●●Et beskadiget stik eller en beskadiget strømledning kan være årsag til
kortslutning, brand eller elektrisk stød.
●●Hvis køleskabets strømledning har lidt skade, skal den skiftes ud af fabrikanten,
en servicetekniker eller en lignende, kvalificeret fagmand, således at der ikke
opstår farlige situationer.
●●FORSØG IKKE SELV AT SKIFTE DEN UD.
235
Indledning
Anvend ikke stikadaptere til flere apparater og lad være med at slutte flere
apparater til den samme stikadapter.
●●Dette kan føre til overophedning, brand eller kortslutning.
Undgå at klemme, slå knuder på eller bøje strømledningen og lad være med
at stille tunge genstande oven på den.
●●Dette vil øge risikoen for brand og elektrisk stød. Hvis køleskabets strømledning
eller stik har lidt skade, skal de skiftes ud af fabrikanten, en servicetekniker eller
en lignende, kvalificeret fagmand, således at der ikke opstår farlige situationer.
Tag ikke køleskabet ud af forbindelse ved at trække i strømledningen.
●●Dette kan bevirke, at strømledningen lider skade. Tag altid fat i stikket og træk
det lige ud af stikkontakten.
Anbring ikke vandbeholdere oven på køleskabet.
●●Spildt vand kan beskadige isoleringen af de elektriske dele og være årsag til
kortslutning, brand eller elektrisk stød.
Spray aldrig med antændelige gasser i nærheden af køleskabet.
●●Dette kan føre til eksplosion eller brand.
Spray aldrig med vand uden på eller inden i køleskabet.
●●Dette kan føre til brand eller eksplosion.
Rør ikke ved strømstikket med våde hænder.
●●Dette kan føre til elektrisk stød.
Anbring ikke køleskabet i fugtige omgivelser eller på et sted, hvor det kan
komme i kontakt med vand.
●●Ødelagt isolering af elektriske dele kan forårsage kortslutning, elektrisk stød eller
brand.
Opbevar ikke medicin eller temperaturfølsomme produkter i køleskabet.
●●Produkter, der kræver streng temperaturkontrol, bør ikke opbevares i køleskabet.
Lad ikke børn klatre på, svinge i eller hænge i køleskabets dør.
●●De kan beskadige køleskabet og selv komme alvorligt til skade.
Brug ikke køleskabet i nærheden af eksplosive dampe eller brændbare
gasser.
●●Dette kan føre til eksplosion eller brand.
Opbevar ikke benzin eller andre brændbare væsker og dampe i køleskabet
og anvend dem ikke i nærheden af køleskabet.
●●Dette kan føre til eksplosion eller brand.
Undgå at røre ved isboksens knuserblade. Stik ikke fingrene ind i det hul,
hvor isen kommer ud fra is/vand-dispenseren.
●●Hvis du gør det, er der risiko for at du kommer til skade.
Forsøg ikke selv at adskille, reparere eller ændre på køleskabet.
●●Du kan komme til skade (eller andre personer kan komme til skade), brænde
dig eller få elektrisk stød under arbejdet, eller køleskabet kan blive ødelagt. Hvis
køleskabet kræver ændringer eller reparationer, bedes du rette henvendelse til et
autoriseret servicecenter.
Sørg for, at køleskabet er sluttet til et jordforbundet stik. SLUT DET IKKE til
et stik, der ikke er jordforbundet.
236
Indledning
Fjern al snavs og støv fra strømstikkets ben, inden køleskabet sættes i
strømforbindelse.
●●Støv, som har samlet sig på stikket, kan forårsage isolationsfejl, specielt under
forhold med høj luftfugtighed. Dette kan føre til kortslutning, brand eller elektrisk
stød. Tag strømledningen ud af forbindelse og tør den af med en tør klud.
Anvend aldrig en våd eller fugtig klud til dette.
Slut køleskabet til stikkontakten og sørg for, at stikket er sat korrekt i.
●●Et løst tilsluttet stik kan forårsage brand eller elektrisk stød.
Installer køleskabet på et sted med god ventilation.
●●Jo mere kølevæske, der er i køleskabet, desto større skal det rum være, hvor
køleskabet anbringes. Hvis køleskabet står i et lille rum og der opstår lækage, er
der større risiko for at der samler sig antændelige gasser. Dette kan forårsage
brand eller eksplosion. En tommelfingerregel er, at for hver 8 g kølevæske, skal
der være mindst 1 kubikmeter plads i rummet. Mængden af kølevæske er anført
på datatavlen inden i køleskabet.
Tag køleskabet ud af forbindelse før rengøring og servicering.
●●Forsømmelse af dette kan føre til elektrisk stød.
Hvis der lugter brændt eller der kommer røg ud af køleskabet, skal du straks
trække stikket ud og kontakte et autoriseret servicecenter.
LED-STRÅLING
MÅ IKKE BETRAGTES DIREKTE GENNEM OPTISKE INSTRUMENTER
KLASSE 1M LED-PRODUKT
FORSIGTIG
Indikerer risiko for tilskadekomst eller beskadigelse af genstande.
Læg ikke flasker eller beholdere af glas i fryseren.
●●Hvis indholdet fryser, kan glasset gå i stykker.
Undgå at røre ved fryserens indersider eller produkter, der opbevares i
fryseren, med våde hænder.
●●Dine hænder kan fryse fast på interiørets vægge eller på produkter, som
opbevares i fryseren.
Åbn og luk ikke dørene ved at tage fat i dørhåndtagene med begge hænder.
●●Forsømmelse af dette kan føre til personskade.
Stik ikke hånden eller ting ind i isudskyderen.
●●Dette kan medføre personskade eller problemer.
Dansk
Rør ikke ved is-fremstilleren med hånden eller et værktøj.
●●Is-fremstilleren er drejelig. Dette kan medføre personskade eller problemer.
237
Indledning
I tilfælde af en strømafbrydelse bør man undgå at
åbne køleskabet ofte eller lægge fødevarer, der ikke
er afkølede, ind i det.
●●Dette kan få temperaturen inde i køleskabet til at stige
og ødelægge fødevarerne i det.
Hvis du ikke agter at anvende køleskabet i længere
tid, skal du tage det ud af forbindelse med lysnettet.
Vær desuden forsigtig med mellemrummet mellem
dørene til køleskabet og fryseren, specielt hvis de
begge er åbne samtidigt.
●●Forsømmelse af dette kan føre til personskade.
Potentielt klemmepunkt
Når du åbner køleskabet, skal du passe på ikke at få fingrene i klemme i
“klemmepunktsområderne”.
●●Dette kan føre til kvæstelser.
Sørg for, at børn ikke rører ved is-fremstilleren og isboksen.
●●Ellers kan de komme til skade.
Stop brugen af is-fremstilleren og ret henvendelse til et autoriseret
servicecenter hvis der fremstilles misfarvet is under brug.
Pas på miljøet
Afhændelse af indpakningsemballagen
Genbrug venligst, hvor det er muligt (såsom karton, plasticposer, tape og polystyren) og sørg for, at alle
andre indpakningsmaterialer afhændes på sikker vis.
Hold indpakningsemballagen uden for spædbørns og små børns rækkevidde, således at tilskadekomst
og kvælning undgås.
Før du afhænder dit gamle køleskab
Følg venligst enten fabrikantens anvisninger for bortskaffelse af det gamle køleskab eller de lokale regler for
bortskaffelse af produktet. Hvis disse ikke forefindes, bedes du følge instruktionerne i de tre trin herunder.
1. Træk stikket ud af stikkontakten.
2. Klip strømledningen af og kassér den sammen med netstikket, der sidder på den.
3. Indtil det gamle køleskab afhentes eller du indleverer det til et genbrugscenter, skal du sørge for, at holde det
uden for små børns rækkevidde.
● Fjern alle forseglingsmaterialer fra døren og lad alle hylder og skuffer sidde tilbage på deres plads.
Hvis dette gøres, vil der være mindre risiko for at børn klatrer ind og bliver fanget inde i køleskabet.
238
Installation
Installation
Vælg det rigtige sted
Anbring køleskabet på et sted, som opfylder de følgende kriterier:
●●Hvor der er en hovedvandforsyningsledningen i nærheden
●●Hvor køleskabet ikke vil blive udsat for direkte sol
●●Hvor køleskabet vil komme til at stå i god afstand fra varmeapparater, komfurer og andre
varmekilder
●●Et sted, som er velventileret og tørt
●●Hvor gulvet er solidt og plant
Anbring et solid plade neden under, hvis køleskabet skal placeres oven på et tæppe eller på et vinylgulv.
Pladen vil beskytte gulvet mod deformering og misfarvning.
Sørg for en passende afstand, så varmen kan
slippe væk
30 mm eller mere
Tilbageblivende varme udsendes altid fra køleskabet, når det er i drift.
50 mm eller mere
Sørg for en tilstrækkelig afstand omkring køleskabet, så denne varme
kan slippe væk, således at køleevnen ikke forringes.
Mål (mm): 915 (B) × 710 (D) × 1860 (H)
25 mm eller mere
Montering af afstandsstykkerne
Montér afstandsstykkerne på bagsiden af køleskabet for at sikre,
at der er et tilstrækkeligt mellemrum, som gør, at den varme, der
frembringes af køleskabet, kan slippe bort.
Afstandsstykker
Sættes på køleskabets bagside efter at
afrivningsdelen på den dobbeltsidede
tape er fjernet.
Afstandsstykke (ekstraudstyr)
Når de indvendige skuffer er taget ud
150˚
150˚
1693 mm
910 mm
388 mm
1035 mm
322 mm
977 mm
430 mm
992 mm
910 mm
947 mm
353 mm
Dansk
Når dørene er helt åbne
140˚
140˚
1620 mm
239
Installation
Aftagning af dørene
Hvis det ikke er muligt at få køleskabet gennem en dør eller en indgang, kan dette muligvis klares ved at man tager
dørene af.
Inden du tager dørene af, skal du være helt sikker på, at der er slukket for køleskabet.
Hvis du vil tage dørene af, bedes du rette henvendelse til din forhandler, et autoriseret servicecenter
eller gå ind på vores webside (http://panasonic.net).
FORSIGTIG Panasonic eller Panasonics autoriserede agent kan ikke holdes ansvarlige for uheld, der
opstår, hvis du selv tager dørene af.
Mål (mm): 910 (B) × 610 (D) × 1855 (H) (uden dør)
Aftagning af frontpanelet
Når de to døre er åbnet og frontpanelet ses oven fra, vil man se to
skruer – den ene til venstre og den anden til højre.
Drej disse skruer i retningen mod uret og fjern dem.
Der er et tilslutningsområde en smule til højre for midten af
frontpanelet på undersiden. Tag fat i dette område og fjern panelet
ved at trække det imod dig.
Aftagning af vandforsyningsslangerne
Frontpanel
Tilslutningsområde
Vandforsyningstilslutning
Fjern tilslutningsringen (sort) på vandforsyningstilslutningen, idet
du trykker koblingen ind og trækker vandforsyningsslangen fri.
●●Der er to vandforsyningsslanger, en til is-dispenseren og en til
vand-dispenseren.
Tag dem begge af.
Tilslutningsring
Kobling
Tilslutning af vandforsyningsslangerne igen
Sæt først tilslutningsringen (sort) ind i vandforsyningstilslutningen,
og sæt vandforsyningsslangen ind.
Sæt vandforsyningsslangen ind i vandforsyningstilslutningen, så
den trykte linje på slangen ikke mere er synlig.
●●To vandforsyningsslanger sluttes til den samme farve.
240
Linje
Tilslutningsring
Installation
Aftagning af fryserdøren
Når døren tages af
●●Sørg for, at døren er lukket.
●●Vær forsigtig med ikke at bøje hængslerne eller beskadige vandforsyningsslangen.
●●Håndter den aftagne dør varsomt, så den ikke beskadiges eller udsættes for slag.
1Fjern dækslet til det øverste hængsel.
Drej skruen til dækslet til det øverste hængsel i retningen mod
uret og fjern den.
2Tag tilslutningskablet af.
Tryk på knappen og træk samtidigt kablet ud i den retning, der
er angivet med pilen.
3Fjern det øverste hængsel.
Drej hængselskruerne og jordingsskruen i retningen mod uret
og fjern dem.
●●Når det øverste hængsel tages af, skal du sørge for at
understøtte døren, så den ikke vælter fremad.
1
3
2
Knap
4Fjern slangestyret og tag døren af.
Fjern slangestyret fra det nederste hængsel i den med pilen
viste retning.
Løft derefter døren lige op fra det nederste hængsel og tag den
af.
●●Træk vandforsyningsslangen ud, så den er taget helt ud af
forbindelse.
Slangestyr
Aftagning af køleskabsdøren
Når døren tages af
●●Sørg for, at døren er lukket.
●●Håndter den aftagne dør varsomt, så den ikke beskadiges eller udsættes for slag.
1Fjern dækslet til det øverste hængsel.
Drej skruen til dækslet til det øverste hængsel i retningen mod
uret og fjern den.
2Tag tilslutningskablet af.
Tryk på knappen og træk samtidigt kablet ud i den retning, der
er angivet med pilen.
3Fjern det øverste hængsel.
Drej hængselskruerne i retningen mod uret og fjern dem.
●●Når det øverste hængsel tages af, skal du sørge for at
understøtte døren, så den ikke vælter fremad.
1
3
Knap
Dansk
2
4Tag døren af.
Løft døren lige op fra det nederste hængsel og tag den af.
241
Installation
Påsætning af dørene og frontpanelet
1Følg trinene for aftagning af dørene og frontpanelet i den modsatte rækkefølge.
2Stram fastspændingsskruerne, efter at du har bekræftet, at døren er parallel med selve køleskabet
og at der ikke siver kold luft ud fra omkring pakningen.
3Sørg for at stramme skruerne godt, så hængslerne fastgøres, ikke blot med brug af en
stjerneskruetrækker (krydskærv), men også med en sekskantnøgle.
4Når du installerer frontpanelet og dækslet til det øverste hængsel, skal du sørge for ikke at få
slangerne og ledningen viklet ind i dem.
Når du installerer frontpanelet, skal du sætte slangerne ind i styrene inden i frontpanelet.
Tilslutning af køleskabet til vandforsyningen
Inden køleskabet tilsluttes
Der skal anvendes et vandtryk i et område af omkring 150 kPa til 700 kPa (22 psi til 102 psi) for at anvende
is/vand-dispenseren. Hvis køleskabet skal installeres på et sted, hvor vandtrykket er under omkring 150 kPa
(22 psi), skal der installeres en trykpumpe, så det naturlige vandtryk forstærkes.
Anvend kun en vandforsyning med drikkevand.
Dele, der er nødvendige til tilslutning
Tilslutningssæt (tilbehør)
Slangetilslutning (med si)
til G 3/4
Led (med pakning)
til G 1/2
Koblingsslangetilslutning
242
Vandfilter
Installation
Tilslutning af køleskabet
Inden du går videre, er det meget vigtigt, at du husker at bekræfte, at strømstikket er taget ud af
stikkontakten. Og kontroller, at hovedvandforsyningsledningen er lukket.
Når du vil slutte køleskabet til vandforsyningen, bedes du venligst kontakte din forhandler, et autoriseret
servicecenter eller gå ind på vores webside (http://panasonic.net).
Vi kan ikke påtage os noget ansvar for uheld, der opstår, hvis du selv tilslutter køleskabet.
1Sæt slangetilslutningen på vandforsyningsrørets åbning.
Drej slangetilslutningen i retningen med uret for at sætte den
på.
●●Anvend, efter at du har strammet slangetilslutningen
så langt som den kan komme, et værktøj til at stramme
slangetilslutningen yderligere en halv omdrejning eller
deromkring.
●●Kontroller, at sien sidder på plads inden i slangetilslutningen.
Hvis G3/4 anvendes
Slangetilslutning
1
Si
Åbning på vandforsyningsrør
2Sæt koblingens slangetilslutning ind i vandserviceslangen.
Koblingsslangetilslutning
3Sæt vandserviceslangen ind i enden på slangetilslutningen.
●●Vandserviceslangen er sat godt ind i enden på
slangetilslutningen.
3
2
Vandserviceslange
4Stram koblingsslangetilslutningen på slangetilslutningen.
Drej koblingsslangetilslutningen i retningen med uret for at
sætte den på.
●●Stram koblingsslangetilslutningen, indtil der ikke er
mere plads mellem koblingsslangetilslutningen og
slangetilslutningen.
4
Aktiver hovedvandforsyningsledningen og kontroller, at der
ikke lækker vand ud, når tilslutningen er færdig.
Bemærk:
●●Hvis ovenstående trin ikke følges, kan resultatat blive, at der lækker vand ud.
●●Rul overskydende længde af vandserviceslangen sammen på bagsiden af køleskabet.
Sæt slangetilslutningen på G1/2type vandforsyningsrørets åbning.
Hvis G1/2 anvendes
Led
1 -1
1 -2
Si
Dansk
Pakning
Åbning på vandforsyningsrør
Slangetilslutning
243
Installation
Installation af vandfilteret
Der er ikke installeret noget vandfilter, når køleskabet leveres.
Installer det vandfilter, der følger med køleskabet.
1Fjern skuffen i den vitaminsikker zone.
2Tag filterpanelet ud.
Anbring fingrene på udskæringen på den forreste del af filterpanelet og
tag filterpanelet ud.
Filterpanel
2
1
3Installer vandfilteret og drej det 90 grader i retningen med uret.
3
Vandfilter
4Tryk vandfilteret ned og sæt filterpanelet tilbage på plads.
4
Bemærk:
●●Lad vand løbe gennem vand-dispenseren, indtil det er klart (15 glas (ca. 3 liter)). Dette vil rense
vandforsyningssystemet og fjerne luft fra vandforsyningsslangen.
244
Installation
Installation af køleskabet
Med køleskabet følger der fire hjul, således at det er nemt at flytte det.
Læs afsnittet “Vælg det rigtige sted” grundigt og installer køleskabet på det mest egnede sted. Så snart du har
bestemt dig for, hvor køleskabet skal anbringes, skal du sikre køleskabet og justere det, så det står plant.
Aftagning af frontpanelet
Når de to døre er åbnet og frontpanelet ses oven fra, vil man se to
skruer – den ene til venstre og den anden til højre.
Drej disse skruer i retningen mod uret og fjern dem.
Der er et tilslutningsområde en smule til højre for midten af
frontpanelet på undersiden. Tag fat i dette område og fjern panelet
ved at trække det mod dig.
Sikring af køleskabet
Frontpanel
Tilslutningsområde
Justerbare fødder
Sæt en fladhovedet skruetrækker ind i sprækken på de justerbare
fødder til venstre og højre, drej dem i retningen vist med pilene for
at sænke dem til gulvniveau, og fastgør derefter benene godt.
Niveauindstilling af køleskabet
Drej de justerbare fødder således, at køleskabet står plant i forhold til gulvet.
Hvis den venstre og højre dør ikke er i niveau med hinanden, skal du dreje en af de justerbare fødder og
bringe dørene i niveau med hinanden.
Hvis den venstre dør er lavere end den højre dør
Sæt en flad skruetrækker ind i rillen på den
justerbare fod til venstre, drej den i retningen vist
med pilen og justér.
Hvis den højre dør er lavere end den venstre dør
Sæt en flad skruetrækker ind i rillen på den
justerbare fod til højre, drej den i retningen vist
med pilen og justér.
Dansk
Påsætning af frontpanelet
Følg trinene for aftagning af panelet i modsat rækkefølge.
●●Vær forsigtig med ikke at komme til at klemme eller på anden vis beskadige vandforsyningsslangen.
245
Installation
Forberedelser
Vedligeholdelse
Fjern alle emballagematerialerne og tapen.
Tør indersiden af køleskabet af med en blød klud, der er dyppet i lunkent vand og derefter vredet op.
Isboksen skal vaskes og tørres fuldstændig, inden den installeres. (Brug ikke en opvasketørrer, hårtørrer
eller andre apparater til tørring.)
Tilslutning af strømstikket til stikkontakten
Når strømstikket sættes i stikkontakten, begynder temperaturdisplayet at blinke som
vist på illustrationen til højre, og afkølingen inden i køleskabet begynder. De på dette
tidspunkt viste temperaturer er ikke de faktiske temperaturer.
Når temperaturen i køleskabet når 8 °C, fryseren når -12 °C og den vitaminsikre zone
når 5 °C, holder temperaturdisplayet op med at blinke og begynder at lyse konstant
og viser nu den faktiske temperatur. Det tager omkring en halv dag at nå op på de
indstillede temperaturer (når rumtemperaturen er omkring 32 °C, der ikke er nogen
fødevarer i køleskabet og dørene er lukkede).
Anbring ikke fødevarer i køleskabet, før det er blevet bekræftet, at køleskabsrummet er
afkølet.
Bemærk:
●●Afkøling kan tage længere tid i sommermånederne eller hvis rumtemperaturen på
andre tidspunkter er højere.
●●Mens temperaturdisplayet blinker, vil alarmen lyde for at tilkendegive, at temperaturen
.
er steget. Det er muligt at afbryde alarmen ved at trykke på
●●Hvis det er nødvendigt at tage køleskabet ud af forbindelse, skal du vente mindst 10
minutter, inden du sætter det i forbindelse igen. Ellers kan kompressoren lide skade.
Is/vand-dispenser og automatisk is-fremstiller
Inden is/vand-dispenseren kan begynde at levere is, er det først nødvendigt at fremstille is med den
automatiske is-fremstiller.
Den automatiske is-fremstiller kan lave seks isterninger på en gang og omkring 60 isterninger om dagen (men
dette er forskelligt alt efter de aktuelle forhold).
Når is-fremstilleren anvendes for første gang, vil det tage omkring 8 timer at lave is.
Den automatiske is-fremstilling af is holder op, så snart isboksen er blevet fuld.
Bemærk:
●●Når is/vand-dispenseren og den automatiske is-fremstiller anvendes for første gang, kan det ske, at vandet
eller isen kan være misfarvet eller lugte. Dette er normalt og betyder ikke, at der er noget problem. Når
vandet har roteret gennem vandfilteret og rørene og andre dele inden i køleskabet, vil disse symptomer
forsvinde, så bliv ved med at forsyne vand og fjerne isen fra is/vand-dispenseren, indtil misfarvningen/
lugten er forsvundet.
I nogle hjem kan det være nødvendigt at gentage denne procedure et vist antal gange.
Sådan fjernes isboksen
●●Løft isboksen en lille smule og træk den underste del ud mod dig. (fig 1)
Sådan sættes isboksen i
●●Først sættes dens øverste del på linje med den automatiske is-fremstiller
og derefter trykkes dens nederste del ned og sættes godt ind på plads
nederst, så langt den kan komme.
●●Sørg for at holde isboksen med begge hænder.
●●Sørg for at kontrollere, at isboksen er sat ordentligt i ved
installation.
FORSIGTIG (Det kan medføre personskade eller problemer, hvis
isboksen falder ud.)
Når isboksen ikke kan installeres ordentligt
●●Sæt isboksen helt ind på den oprindelige plads efter 90 graders drejning
af det greb, der er placeret på bagsiden af isboksen som vist på fig 2.
246
fig 1
1
2
fig 2
Betjening
Køleskabets dele og deres funktioner
Interiør og opbevarede fødevarer
6
7 8
9
1
4
2
3
3
:
4
;
>
<
5
=
Fryser
1Automatisk is-fremstiller
2Isboks
4Dørhylder
Placeringen af disse hylder (med undtagelse af den
anden hylde fra neden i køleskabet) kan justeres.
Æggebakke og flaskestopper forefindes (en af
hver).
5Skuffer
6Diodelampe-tårn
8Hygiejneaktiv diodelampe
Antibakterielt/deodoriseringsfilter og diodelampe.
9Forseglet dørhyldeboks
:Ophængt hylde
;0° zone
Dansk
3Glashylder
Placeringen af disse hylder (med undtagelse af
den tredje hylde fra oven i fryseren) kan justeres.
Køleskab
<Vitaminsikker zone
Vælg en temperatur mellem 0 °C og 5 °C og blå
og grøn diodelampe forefindes.
=5° Frisk zone
Blå og grøn diodelampe forefindes.
>Flaskestopper
7Vinhylde
247
Betjening
Fryser
-17 °C til -25 °C
Frosne fødevarer, kød, fisk, is o. lign.
Smør, mejeriprodukter, æg, drikkevarer, krydderier, færdigretter
o. lign.
Køleskab
1 °C til 7 °C
0° zone
Kød, fisk, skinke, pølser o. lign.
Vitaminsikker zone
Grøntsager, frugt o. lign. opbevaret
ved lav temperatur.
5° frisk zone
Grøntsager, frugt o. lign.
Bemærk:
●●Temperaturerne i 0° zonen og 5° frisk zonen skifter, afhængigt af den for køleskabet indstillede temperatur.
●●Det er muligt at skabe meget mere plads til brug inden i fryseren, hvis man fjerner den første og anden skuffe.
Sådan sparer du energi
1.Installér køleskabet på et tørt, køligt og godt ventileret sted. Jo koldere omgivelsestemperatur, jo bedre
effektivitet. (Se venligst side 239 for mål og afstand)
2.Kombination af skuffer og hylder der giver mest volumen og mest effektiv udnyttelse af energien for køleskabet.
•Fjern den første og anden skuffe fra toppen og isboksen i fryseren.
•Alle hylder er i samme position, som da du foretog købet.
3.Fjern isboksen, og sluk derefter for den automatiske is-fremstiller og is-dispenser. (Se venligst side 258)
4.Overfyld ikke køleskabet således at luften kan cirkulere.
5.Åbn kun dørene når det er nødvendigt og i så kort tid som muligt.
6.Sørg for engang imellem at rengøre ventilationsåbningerne i bunden af køleskabet med en støvsuger eller lign.
(Pas på at du ikke beskadiger vandrøret eller køleledningen inde bag dækslet)
7.Indstilles køleskabet til “Superfrysningstilstand” øges strømforbruget.
Temperatur etiket (valgfrit)
●●Dette etiket gælder kun køleskabe som er blevet købt i Frankrig.
Temperatur etiket
248
Betjening
Eksteriør og betjeningspanel
Kontrolpanel
Is/vand-dispensers panel
Is/vand-dispenser
Dørhåndtag
Is/vand-dispensers panel
Displayområde
1Ikon for udskiftning af vandfilter
Dette ikon indikerer, at der er på tide til at skifte
vandfilteret ud.
2Servicetekniker-display
Dette vises ikke under normal drift.
2
3
4
5
6
7
3Ikon for afgivning af filtreret vand
4Ikon for afgivning af knust is
5Ikon for afgivning af isterninger
Dansk
1
6Ikon for børnelås
Kontrolområde
7Knap til is/vand-dispenser
249
Betjening
Kontrolpanel
Displayområde
1
1Afkølestyrkeniveau
Køleskabets afkølestyrke angives her.
Laveste strømniveau
(Når kompressoren er lukket ned eller kører på laveste hastighed)
2
Lavt strømniveau
(Når kompressoren kører på lav hastighed)
3
Medium strømniveau
(Når kompressoren kører på medium hastighed)
4
Højt strømniveau
(Når kompressoren kører på høj hastighed)
5
2Køleskabstemperatur
6
7
8
9
:
3Frysertemperatur
4Temperatur i vitaminsikker zone
5Vitaminsikker tilstand
6Superfrysningstilstand
7Hygiejneaktiv tilstand
;
8Ferie-tilstand
9Øko-tilstand
:Børnelås
<
Kontrolområde
;Op-knap
<Indstillingsknap
=
=Ned-knap
Bemærk:
●●Paneldisplayene vil normalt være deaktiverede. Displayene kommer frem, når der trykkes på knapperne, eller når
dørene åbnes.
●●De viste temperaturer kan afvige fra den faktiske temperatur.
●●Knapperne fungerer ved at man berører dem.
●●Dette køleskab betjener sig af en mikroprocessir til at regulere temperaturen.
Temperaturen inden i køleskabet afhænger af faktorer, som ændrer sig i rumtemperatur, den hastighed ved
hvilken kompressoren fungerer, hvor hyppigt dørene åbnes og lukkes og hvor mange fødevarer, der er inden i
køleskabet og hvordan de opbevares.
250
Betjening
Indstilling af temperaturen
Det er muligt at ændre temperaturen i køleskabet, fryseren og den vitaminsikker zone.
Når du anskaffer køleskabet, er temperaturen indstillet som vist herunder.
Køleskab: 4 °C
Fryser: -20 °C
Vitaminsikker zone: 2 °C
1
2
3
4
5
6
1Kontrolpanelet begynder at lyse og temperaturen inden i køleskabet vises.
2Temperaturdisplayet begynder at blinke, hvilket angiver, at temperaturen kan indstilles.
3Den temperatur, som er indstillet til køleskabet, begynder at blinke.
4Ved hvert tryk på knappen skifter det blinkende display med et trin i følgende rækkefølge: køleskab, fryser og
vitaminsikker zone.
5Indstil temperaturen.
●●Tryk på
for at øge temperaturen og på
for at sænke den.
6Displayet holder op med at blinke og begynder at lyse konstant, hvilket angiver, at temperaturen nu er indstillet.
●●Ca. 30 sekunder senere slukker kontrolpanelet.
Bemærk:
●●Displayet i 1 kommer tilbage, hvis der ikke udføres nogen betjeninger i omkring 5 sekunder under
indstillingsprocessen.
Indstil temperaturen for det indvendige af køleskabet.
Enhver temperatur inden for området 1 °C til 7 °C kan indstilles.
Bemærk:
●●Hvis temperaturen er indstillet til 1 °C i en længere periode, kan nogle af fødevarerne fryse.
●●I ferie-tilstand vises temperaturen ikke, og temperaturen kan ikke indstilles.
●●I øko-tilstand kan temperaturen heller ikke indstilles.
Fryser
Indstil temperaturen for det indvendige af fryseren.
Enhver temperatur inden for området -17 °C til -25 °C kan indstilles.
Bemærk:
●●I øko-tilstand kan temperaturen ikke indstilles.
Vitaminsikker
zone
Indstil temperaturen for den vitaminsikker zone.
Enhver temperatur inden for området 0 °C til 5 °C kan indstilles.
Bemærk:
●●Hvis temperaturen er indstillet til mellem 0 °C og 1 °C i en længere periode, kan nogle af
fødevarerne fryse.
●●I ferie-tilstand vises temperaturen ikke, og temperaturen kan ikke indstilles.
●●I øko-tilstand kan temperaturen heller ikke indstilles.
Dansk
Køleskab
251
Betjening
Anvendelse af de praktiske funktioner
Køleskabet er udstyret med et antal nyttige funktioner til bestemte anvendelsesmuligheder.
1
2
3
4
5
1Kontrolpanelet begynder at lyse.
2Funktionsdisplayet begynder at blinke, hvilket angiver at funktionerne kan indstilles.
3“
” begynder at blinke.
4Vælg den funktion, som skal anvendes.
5Det display, som svarer til den valgte funktion, holder op med at blinke, hvilket angiver at funktionen er indstillet.
Ved hvert tryk på knappen skifter displayet fra “til” til “fra”.
Til : Funktionen er indstillet.
Fra: Funktionen er ophævet.
●●Ca. 30 sekunder senere slukker kontrolpanelet.
Bemærk:
●●Displayet i 1 kommer tilbage, hvis der ikke udføres nogen betjeninger i omkring 5 sekunder under
indstillingsprocessen.
●●Hvis temperaturdisplayet blinker, skal du vente omkring 5 sekunder, indtil displayet begynder at lyse, før du går
videre til de ovenstående operationer.
252
Betjening
Vitaminsikker
tilstand
Indstilling af den vitaminsikker zone og 5° frisk zone til vitaminsikker tilstand bidrager til at
beskytte de C-vitaminer, som findes i grøntsager og frugt. Den blå og grønne diodelampe
lyser.
Superfrysningstilstand
I denne tilstand kan fryseren nedkøles hurtigt, hvilket gør det muligt at fryse de friske
fødevarer, som findes i den.
Superfrysningstilstanden ophæves automatisk efter ca. 50 timers forløb.
Bemærk:
●●Når superfrysningstilstanden er indstillet, kan temperaturen inden i fryseren falde til under
den indstillede temperatur.
●●Kompressoren fungerer ved høj hastighed.
●●Hvis superfrysningstilstanden indstilles, mens øko-tilstanden er aktiveret, vil øko-tilstanden
midlertidigt blive ophævet. Når superfrysningstilstanden slutter, vil drift i øko-tilstand blive
genetableret.
●●Virkningen på de opbevarede fødevarer kan reduceres, hvis superfrysningstilstanden
indstilles flere timer inden fødevarerne anbringes i fryseren.
●●Følgende anbefales for at den højst mulige frysekapacitet kan opnås.
1 Indstil superfrysningstilstanden 24 timer inden fødevarerne lægges i fryseren.
2 Anbring fødevarerne i den anden skuffe fra oven eller på glashylden.
(En større frysekapacitet kan opnås, hvis fødevarerne anbringes direkte på glashylden.)
●●Den højeste frysekapacitet inden for 24 timer står noteret på mærkepladen.
Hygiejneaktiv
tilstand
Diodelampen for hygiejneaktiv tilstand begynder at lyse, og fødevarer vil blive beskyttet mod
bakterier og lugte.
Bemærk:
●●Hvis der opbevares stærkt lugtende fødevarer i køleskabet, skal de pakkes ind i plasticfilm
og anbringes i en godt tillukket beholder. Hvis dette ikke gøres, kan der forekomme lugte i
køleskabet, selv hvis den hygiejneaktive tilstand er indstillet.
Ferie-tilstand
Indstil denne tilstand, hvis køleskabet ikke skal anvendes i et længere tidsrum, som f.eks. en
lang ferie eller når kun fryseren skal anvendes.
Når denne tilstand er indstillet, vil køleskabstemperaturen ikke blive vist.
Når denne tilstand er indstillet, vises temperaturen for vitaminsikker zone ikke.
Bemærk:
●●Inden du anvender ferie-tilstanden, skal du tømme køleskabet og lukke døren.
●●Af hygiejniske årsager holdes temperaturen inden i køleskabet på omkring 15 °C, mens
ferie-tilstanden er indstillet.
●●Fryseren afkøles på den sædvanlige måde.
Øko-tilstand
Bemærk:
●●Øko-tilstanden kan ikke indstilles, mens superfrysningstilstanden er indstillet.
Børnelås
Dansk
Indstil denne tilstand, hvis fryseren ikke skal anvendes så meget, f.eks. i vintermånederne
eller om natten.
Det er muligt at låse knapperne på kontrolpanelet og is/vand-dispenserens panel. Når
børnelåsen er indstillet, vises “
” på kontrolpanelet og is/vand-dispenserens panel. For at
ophæve tilstanden, skal man holde
på kontrolpanelet nede i mindst 3 sekunder.
253
Betjening
Sådan anvendes is/vand-dispenseren
Is/vand-dispenseren kan levere vand, knust is eller isterninger.
Is/vand-dispenserens panel begynder at lyse.
Det ikon, der svarer til det, der sidst blev leveret, kommer frem.
Ved hvert tryk på knappen skifter ikonet.
Bliv ved med at trykke på knappen, indtil det, du ønsker skal
leveres, lyser.
Styr
Stopper
Anbring en kop mod stopperen og tryk den forsigtigt ind.
Vand eller is kommer nu ud fra is/vand-dispenseren.
●●Under afgivningen skal koppen eller en anden beholder
holdes hævet i nærheden af styret for at sikre, at vandet eller
isen ikke sprøjtes ud eller spildes.
Det vand, der kommer ud af vand-dispenseren, er afkølet til en
passende temperatur, men hvis du ønsker vand med en endnu
lavere temperatur, skal du først anbinge is i en kop eller en
anden beholder, inden der kommer vand ud.
For at forhindre, at der spildes vand eller is, skal du
forsigtigt fjerne koppen fra stopperen, når al is eller vand
er kommet ud.
●●Der kan muligvis komme mere is ud i et kort stykke tid, selv
efter at koppen er fjernet fra stopperen. Dette er normalt og
betyder ikke, at der er en fejl.
●●Noget af den is eller det vand, der er blevet tilbage i styret,
kan dryppe eller løbe ned i et kort stykke tid, når det kommer
ud. Dette er normalt og betyder ikke, at der er en fejl.
Bemærk:
●●Ca. 10 sekunder efter at der er trykket på knappen, slukker is/vanddispenserens panel. Når panelet er slukket, vil
tryk på stopperen ikke have nogen virkning.
●●I børnelåsfunktionen vises “
” under knappen.
●●Det vand, der til at begynde med kommer ud af vand-dispenseren, kan have en smule højere temperatur.
●●Anbring kun is, som er produceret af dette køleskab – og ingen anden type is – i isboksen.
Der kan opstå problemer, hvis du ikke overholder denne advarsel.
●●Når is-fremstilleren producerer for små isterninger, kan vandmængden til is-fremstilleren justeres. Ret
henvendelse til din forhandler eller et autoriseret servicecenter.
●●Hvis du holder stopperen nede i mere end 30 sekunder, holder is/vand-dispenseren automatisk op med at påfylde
vand eller is.
Angående brugeralarmfunktionerne
De følgende brugeralarmfunktioner aktiveres, hvis en dør efterlades på klem i et længere tidsrum eller hvis
temperaturen inde i køleskabet er steget.
Temperaturdisplay
Dør på klem
Temperaturstigning
inden i køleskabet
254
Alarm
Diodelampe-tårn
Uafbrudt i 1 minut
Blinker
Lyder en gang
Blinker en gang
Uafbrudt i 3 minutter
Blinker
Lyder to gange
Blinker to gange
Uafbrudt i 5 minutter
Blinker*
Lyder uafbrudt
Blinker uafbrudt
Fryser: -12 °C eller mere
Blinker*
Lyder uafbrudt
Normal drift
Køleskab: 8 °C eller mere
Blinker*
Lyder uafbrudt
Normal drift
*Blinker i 30 sekunder hvert 30. minut.
Tillæg
Fjernelse og montering af hylder
Glashylder
1
Løft den bageste del af hylden en smule og træk den ud.
For at sætte hylden ind igen, skal man sætte de venstre og højre fremspring
på linje og derefter trykke den ind på plads.
2
Skuffer
Træk skuffen hele vejen ud og træk den ud, idet du løfter den bageste del af
skuffen.
Skuffen sættes ind igen ved at man sætter den ud for det venstre og højre
styr og trykker den ind på plads.
2
13
Dørhylder og forseglet dørhyldeboks
Tryk hylden op nedefra og træk den ud.
For at sætte hylden ind igen, skal man sætte de venstre og højre fremspring
på linje og derefter sætte hylden godt ind i nedadretning, indtil den ikke kan
komme længere.
Vinhylde
Løft bagsiden af vinhylden en smule og træk den ud.
Vinhylden sættes ind igen ved at man sætter den ud for det venstre og højre
styr og trykker den ind på plads.
1
2
Ophængt hylde
Træk den ophængte hylde hele vejen ud og træk den ud, idet du løfter den
bageste del af hylden.
Den ophængte hylde sættes ind igen ved at man sætter den ud for det
venstre og højre styr og trykker den ind på plads.
2
13
Isboks
1
Løft isboksen en smule og træk dens underste del ud mod dig.
For at sætte isboksen ind igen, skal man først sætte dens øverste del på
linje med den automatiske is-fremstiller og derefter trykke dens nederste del
ned og sætte den godt ind på plads nederst, så langt den kan komme.
●●Når du tager isboksen ud, skal du være påpasselig med ikke at komme til
at spilde isen inden i.
●●Tag isen inden i ud, inden du sætter isboksen ind igen.
2
Dansk
Afløbsplade og vandbakke i is/vand-dispenseren
Anbring fingrene i udskæringen på bagsiden af afløbspladen og tag bakken
ud.
Tag fat i fremspringet på vandbakken og tag bakken ud.
Når du sætter bakkerne ind igen, skal du sætte vandbakken ind først
efterfulgt af afløbspladen.
Afløbsplade
Vandbakke
255
Tillæg
Rengøring og vedligeholdelse
Udfør rengøring og vedligeholdelse med jævne mellemrum for at sikre, at køleskabet holdes rent og at det vil blive
ved med at fungere som det skal i lang tid fremover.
ADVARSEL
Inden du begynder at udføre rengøring og vedligeholdelse, skal du sørge for at tage strømledningen
ud af stikkontakten. Undlad at sætte strømstikket i forbindelse eller tage det ud af forbindelse, hvis
du har våde hænder. Dette kan resultere i elektrisk stød og tilskadekomst.
FORSIGTIG
Anvend ikke følgende midler til rengøringen:
●●Alkaliske rengøringsmidler (disse midler kan forårsage revner i plasticdelene)
●●Slibestøv, vaskepulver, meget varmt eller kogende vand, børster, syrer, benzen, malingsfortyndere,
alkohol o. lign. (Disse midler kan ødelægge overfladerne, malingen og plasticdelene.)
Rengøring
Aftør snavs, der nemt kan fjernes, med en klud, som er dyppet i lunkent vand.
Tør standhaftigt snavs af med en klud, som er dyppet i et neutralt rengøringsmiddel til køkkenbrug.
Anvend derefter det resterende rengøringsmiddel med brug af en klud, der er dyppet i lunkent vand.
For at fuldføre rengøringen, skal du sørge for at tørre overfladerne af, så den resterende fugt fjernes.
Anvend ikke rengøringsmidler (indeholdende slibende midler eller kemiske blandinger) desuden skal væske fra
mad, krydderier eller snavs på døren tørres af så hurtigt som muligt.
Interiør, skuffer, glashylder og dørhylder
Sørg for at aftørre spiseolier, smør og andre typer fedt og olie på plasticdelene. Hvis dette ikke gøres, kan
plasticdelene lide skade. Skufferne, glashylderne og dørhylderne kan tages ud. Tag dem ud og vask dem,
hvis de er meget snavsede eller lugter.
Døråbningens forsegling
En snavset eller beskadiget forsegling vil bevirke, at der slipper kold
luft ud af køleskabet.
Så snart forseglingen er blevet snavset, skal snavset hurtigst muligt
tørres af.
Isboks
Hvis der er gammel is eller sammenhængende isterninger i isboksen,
skal de fjernes, og isen skal smides ud.
Is/vand-dispenser
Afløbspladen og vandbakken kan tages ud. Det vand, som har samlet sig i vandbakken, skal smides ud med
jævne mellemrum.
Køleskabets yderside
Hvis ydersiden af køleskabet er blevet snavset, skal snavset fjernes. Hvis støv desuden får lov til at samle
sig på strømstikket, kan resultatet blive brand. Fjern med jævne mellemrum støvet med en tør klud.
Kontrolpanel og is/vand-dispenserens panel
Tør disse paneler af med en tør klud, som er dyppet i lunkent vand og derefter vredet op.
Kontrolpanelet og is/vand-dispenserens panel er lavet af skrøbelige materialer.
Derfor skal man være påpasselig med ikke at komme til at beskadige deres overflader.
Bemærk:
●●Vask ikke skufferne, glashylderne, dørhylderne eller andre dele i en opvaskemaskine. Dette kan bevirke, at
forgyldningen på delene eller deres overflader skaller af eller at delene bliver ødelagt.
256
Tillæg
Udskiftning af vandfilteret
Skift vandfilteret ud med jævne mellemrum. Som en tommelfingerregel kan der siges, at det skal skiftes ud hvert
halve år. Når det er tid at skifte filteret ud, vil “ ” ikonet blive vist på is/vand-dispenserens panel.
Tiden varierer, alt afhængigt af den mængde vand, der anvendes, såvel som kvaliteten og trykket af vandet, og den
kan være meget kortere end seks måneder.
Skift desuden vandfilteret ud, hvis de følgende forhold indtræffer:
●●Hvis isen eller vandet lugter eller smager ubehageligt (dette betyder, at filterets kapacitet er reduceret).
●●Hvis mængden af vand, der strømmer ind i køleskabet, er reduceret (dette betyder, at filteret er tilstoppet).
Sådan skifter man filter
1Tag skuffen i den vitaminsikker zone ud.
2Tag filterpanelet ud.
Anbring fingrene i udskæringen på forsiden af filterpanelet og tag
filterpanelet ud.
2
Filterpanel
1
3Vip vandfilteret en smule opad.
3
Vandfilter
4Drej vandfilteret 90 grader i retningen mod uret og træk det mod
dig.
4
5Installér det nye vandfilter.
Følg trinene for udtagning af filteret i modsat rækkefølge.
6Hold, med “ ” vist på is/vand-dispenserens panel,
is/vand-dispenseren i mindst 3 sekunder.
“ ” ikonet på is/vand-dispenserens panel forsvinder.
nede på
Dansk
Bemærk:
●●Når vandfilteret er taget ud, kan vandet inden i blive spildt.
Hvis dette sker, skal 5° Frisk Zone skuffen tages ud og vandet nederst i køleskabet tørres bort.
●●Når det er tid til at anskaffe et nyt vandfilter, skal du få din forhandler eller et autoriseret servicecenter til at
skaffe dig et,
Type vandfilter : CNRAH-257760
257
Tillæg
Standsning af den automatiske is-fremstilling
Funktionen for automatisk is-fremstilling kan stoppes, hvis den f.eks. ikke skal
anvendes i et længere tidsrum til at levere is.
Tag isboksen ud og sæt knappen på indersiden af den automatiske is-fremstiller
i FRA-stilling.
Bemærk:
●●Sæt isboksen tilbage til dens oprindelige stilling, når knappen er blevet sat i
FRA-stilling. Selv efter at knappen er blevet sat i FRA-stilling, vil den is, der er
tilbage i isterningbakken, blive anbragt i isboksen.
FRA
TIL
Anvendelse af fryseren med isboksen taget ud
Hvis isboksen tages ud, kan man anbringe store fødevarer på glashylderne i fryseren.
Hvis man vil anvende fryseren med isboksen taget ud, skal man udføre nedenstående trin og lukke
is-dispenseren ned.
1Luk funktionen for automatisk is-fremstilling ned.
2Vis “
3Hold
” på is/vand-dispenserens panel.
1
nede i mindst 3 sekunder.
4Sæt isudskyderens dæksel på.
Af hensyn til sikkerhed og energibesparelse skal det isudskyderdæksel,
som følger med køleskabet, sættes på isleveringsområdet.
Isudskyderdækslet består af 2 dele. Sæt 1 på først og sæt derefter 2
på.
2
Isudskyders dæksel
(tilbehør)
Bemærk:
●●Vand-dispenseren kan stadig anvendes, selv om is-dispenseren er
lukket ned, hvis man udfører de oven for beskrevne trin.
●●Udfør nedenstående trin for at installere isboksen igen og anvende den igen.
1. Fjern isudskyderens dæksel.
2. Sæt knappen for funktionen for den automatiske is-fremstilling i TIL-stilling.
3. Installér isboksen.
Kontrolpunkter efter rengøring og vedligeholdelse
Er strømledningen beskadiget?
Er strømstikket blevet varmt?
Er strømstikket sat godt ind i stikkontakten?
Hvis strømledningen er beskadiget, skal du tage strømstikket ud fra stikkontakten og rette henvendelse til
din forhandler eller et autoriseret servicecenter.
Hvis diodelampen eller diodelampens dæksel er beskadiget, eller der er noget, som ikke er som det skal være,
bedes du rette henvendelse til din forhandler eller et autoriseret servicecenter. Førsøg ikke selv at reparere,
udskifte eller adskille nogen beskadigede dele o. lign.
Hvis køleskabet ikke skal anvendes i et længere tidsrum
Hvis dette er tilfældet, skal du trække strømstikket ud. Lad køleskabets dør stå på klem i et par dage, så interiøret
kan få lov til at tørre og for at forhindre dannelse af lugte og mug.
Når køleskabet skal anvendes igen, skal det forsynes med vand (15 glas (ca. 3 liter)) og isen skal fjernes (ca. 40
terninger) fra is/vand-dispenseren, indtil vandet og isen er klart.
258
Tillæg
Flytning og transport af køleskabet
Før du flytter eller transporterer køleskabet
Sørg først for, at der er lukket for hovedvandforsyningsledningen.
Fjern al fødevarer og isterninger fra køleskabet og tag strømstikket ud af forbindelse.
1Tag vandserviceslangen af slangetilslutningen.
Hav en beholder i beredskab til at opsamle det vand, der vil komme ud af vandserviceslangen.
●●Fjern desuden slangetilslutningen, som sidder på vandforsyningsrørets åbning og opbevar den på et
sted, hvor det ikke bliver væk.
2Tag frontpanelet af.
3Tag de to vandforsyningsslanger, som stikker frem under fryserdøren, af
vandforsyningstilslutningerne.
Tag tilslutningsringene (sorte) af og træk vandforsyningsslangerne ud.
Der vil komme vand ud fra vandforsyningsslangerne, så hav en beholder i beredskab til at opsamle det.
4Hæv de justerbare fødder og træk køleskabet fremad.
5Fjern vandet fra drænhullet på undersiden af bagpanelet.
Anbring en beholder under drænhullet, vip køleskabet mod bagsiden og
tøm vandet ud gennem drænhullet.
6Sæt frontpanelet tilbage på plads.
Følg trinene for aftagning af frontpanelet i omvendt rækkefølge.
Drænhul
Flytning eller transport af køleskabet
Der skal mindst fire personer til at transportere køleskabet.
●●Hver person skal tage fat i køleskabet i et af dets fire hjørner.
●●Tag ikke fat i dørene.
●●Sæt tape på dørene, så de er helt lukkede og ikke åbner.
Bemærk:
●●Husk på, at det vand, der er tilbage inden i køleskabet, kan komme ud.
Dansk
259
Tillæg
Fejlfinding
Hvis du synes, at køleskabet ikke virker som det skal, skal du kontrollere følgende punkter først.
Hvis problemet ikke kan løses, bedes du rette henvendelse til din forhandler eller et autoriseret servicecenter.
Generelt
Der kommer usædvanlige lyde fra ●●Er køleskabet anbragt på en solid flade og et plant gulv?
køleskabet.
●●Er der sørget for tilstrækkeligt mellemrum omkring køleskabet?
●●Er der noget, der vibrerer oven på køleskabet?
●●Det er normalt at der er støj, når køleskabet starter og stopper driften.
Der høres en lyd, efter at
kompressoren er lukket ned.
●●Dette er normalt og skyldes ofte kølevæske, som strømmer tilbage til
kompressoren.
Der høres en lyd, efter at du har
åbnet eller lukket døren.
●●Dette er normalt og skyldes forskellen i lufttrykket mellem det indvendige
og udvendige af køleskabet.
Lyden af luft og vand, der
strømmer, høres, efter at du har
åbnet døren.
●●Dette skyldes kølevæske, som strømmer i de interne rør.
Der lyder en klikkende lyd hver
gang køleskabet begynder at
arbejde.
●●Dette er en lyd, der fremkommer, når trevejs-ventilen aktiveres, og det er
ganske normalt.
Der høres en konstant, hvinende
lyd.
●●Denne lyd høres, mens ventilatoren til cirkulation af kold luft er i gang.
●●Er køleskabt blevet indstillet til superfrysningstilstand?
I superfrysningstilstand vil ventilatoren til cirkulation af kold luft køre på
høj hastighed, hvorfor der frembringes kraftig støj.
●●Er fødevarerne blevet lagt for tæt sammen eller er rumtemperaturen høj?
I så tilfælde vil ventilatoren til cirkulation af kold luft køre på høj hastighed,
hvorfor der frembringes kraftig støj.
Der høres lyde fra den automatiske ●●Disse lyde stammer fra is, der falder ned i isboksen.
is-fremstiller.
Dette er en normal lyd.
260
Kompressoren er ret støjende.
●●Er køleskabet indstillet til superfrysningstilstand?
I superfrysningstilstand kører kompressoren på høj hastighed, hvorfor
den frembringer kraftig støj.
●●Er fødevarerne blevet lagt for tæt sammen eller er rumtemperaturen høj?
I sådanne tilfælde vil kompressoren køre på høj hastighed, så det er
normalt at kompressoren afgiver mere støj.
Kompressoren har kørt i lang tid.
●●Når strømstikket sættes i for første gang, vil kompressoren køre længere
end normalt med det formål at afkøle køleskabet indvendigt, indtil den
indstillede temperatur er nået.
●●Er køleskabet indstillet til superfrysningstilstand?
●●Er dørene blevet åbnet og lukket hyppigt? Er dørene helt lukkede?
●●Er fødevarerne blevet lagt for tæt sammen eller er rumtemperaturen høj?
●●Når mange fødevarer anbringes samtidigt i køleskabet, er det nødvendigt,
at kompressoren kører længere.
Der dannes kondens på
køleskabets yderside.
●●Der kan dannes kondens, hvis luftfugtigheden i rummet er høj. Dette er
normalt. Tør kondensen af med en tør klud.
Køleskabets yderside føles for
varm til at man kan røre ved den.
●●En vis varme er normal, da køleskabet er udstyret med et varmefjernende
rør, der forhindrer dannelse af kondens.
Tillæg
Kontrollerne på kontrolpanelet
kan ikke anvendes.
●●Er der tændt for køleskabet?
●●Er køleskabet blevet indstillet til børnelås?
Diodelampen tænder ikke.
●●Er køleskabet blevet indstillet til ferie-tilstand?
I ferie-tilstand tænder diodelampen i tårnet på køleskabet ikke.
●●Er der tændt for køleskabet?
Alarmen lyder og
temperaturdisplayet på
kontrolpanelet og tårnets
diodelampe blinker.
●●En eller begge døre på køleskabet er blevet efterladt på klem. Luk
dørene.
Køleskab og fryser
●●Er der tændt for køleskabet?
Køleskabet afkøler ikke
(og fryseren fryser ikke) på
tilfredsstillende vis.
●●Er temperaturen sat for højt?
●●Er køleskabet udsat for direkte sol eller placeret i nærheden af et
varmeudstrålende apparat?
●●Er der sørget for tilstrækkelige mellemrum omkring køleskabet?
●●Er fødevarerne lagt for tæt sammen eller er rumtemperaturen høj?
●●Er dørene blevet åbnet og lukket hyppigt?
Er dørene helt lukkede?
●●Er køleskabet blevet indstillet til ferie-tilstand?
●●Hvis der lægges varme fødevarer ind i køleskabet, vil temperaturen stige
midlertidigt.
●●I den kolde årstid eller hvis rumtemperaturen er lav, kan det føles som om
køleskabet ikke afkøler.
Der er en forskel mellem den
indstillede temperatur og den
faktiske temperatur.
●●Er køleskabet blevet indstillet til superfrysningstilstand?
●●Hvis der lægges varme fødevarer ind i køleskabet, vil temperaturen stige
midlertidigt.
Der fremstilles ingen is.
●●Er hovedvandforsyningsledningen aktiveret?
Er vandserviceslangen blevet tilsluttet på korrekt vis?
●●Er der tændt for køleskabet?
●●Er knappen til den automatiske is-fremstiller sat i TIL-stillingen?
Fødevarerne i køleskabet fryser.
●●Er den indstillede temperatur for køleskabet for høj?
●●Er fødevarerne lagt i den bageste del af køleskabet?
Området i nærheden af bagvæggen er der, hvor temperaturen er lavest,
så undgå at lægge fødevarer, som let fryser, i dette område.
Der dannes kondens i køleskabet
og i skufferne.
●●Køleskabet opretholder en høj luftfugtighed med det formål at holde
grøntsager og andre fødevarer friske.
Der kan dannes kondens, hvis døren er blevet åbnet og lukket hyppigt
eller hvis den ikke er blevet helt lukket. Tør kondensen af med en tør
klud.
Det er svært at åbne fryserdøren.
●●Forskellen på lufttrykket mellem det indvendige og udvendige af fryseren
kan af og til gøre det svært at åbne fryserdøren. Vent et lille stykke tid og
prøv så at åbne døren.
Det lugter i køleskabet.
●●Er alle fødevarer, der lugter stærkt, blevet forseglet, inden de blev lagt i
køleskabet?
Anbring fødevarerne i en forseglet beholder og opbevar dem der eller
opbevar dem i den forseglet dørhyldeboksen.
●●Lugte kan hænge ved overfladerne inden i køleskabet. Tør derfor
overfladerne af med en blød klud, der er dyppet i lunkent vand.
Dansk
Køleskabet afkøler ikke (og
fryseren fryser ikke).
261
Tillæg
Is/vand-dispenser
262
Vandet og isen lugter.
●●Er det anvendte vandfilter et gammelt filter?
Der kommer ikke noget vand ud.
●●Er hovedvandforsyningsledningen aktiveret?
Er vandserviceslangen blevet sat i forbindelse på korrekt vis?
●●Er der tændt for køleskabet?
●●Vises “ ” ikonet på is/vand-dispenserens panel?
Der kommer ingen is ud.
●●Er der tændt for køleskabet?
●●Vises “ ” eller “ ” ikonet på is/vand-dispenserens panel?
●●Er der noget is i isboksen?
●●Er isen klumpet sammen i isboksen?
Isen kan fryse sammen i isboksen, hvis der ikke er anvendt is i længere
tid.
Isen kan ikke komme ud, hvis isen i isboksen er frosset og klumpet
sammen.
Fjern den sammenklumpede is fra isboksen og isudskyderen.
●●Selvom isen kan ikke komme ud, er der nogle få stykker is tilbage i
isboksen. Dette er normalt.
Kontrollerne på is/vanddispenserens panel virker ikke.
●●Er der tændt for køleskabet?
●●Er køleskabet indstillet til børnelås?
Dansk
Oplysninger til brugerne om afhændelse af elektriske apparater og elektronisk udstyr (private husholdninger)
Når produkter og/eller medfølgende dokumenter indeholder dette symbol, betyder det, at elektriske apparater og elektronisk
udstyr ikke må smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald.
For at sikre en korrekt behandling, indsamling og genbrug, skal du aflevere disse produkter på dertil indrettede
indsamlingssteder, hvor de vil blive modtaget uden ekstra omkostninger. I nogle lande er der også mulighed for, at du kan
indlevere dine produkter hos den lokale forhandler, hvis du køber et nyt og tilsvarende produkt.
Hvis du afhænder dette produkt på korrekt vis, vil det være med at spare på de værdifulde naturlige råstoffer og forhindre
eventuelle negative påvirkninger på folkesundheden og miljøet, hvilket ellers kunne blive følgerne af en forkert håndtering af
affaldet. Kontakt de lokale myndigheder for at få yderligere oplysninger om, hvor du kan finde det nærmeste indsamlingssted.
I visse lande vil en forkert afhændelse af affaldet medføre en bødestraf i henhold til de gældende bestemmelser på området.
Professionelle brugere i EU
Hvis du ønsker at smide elektriske apparater eller elektronisk udstyr ud, skal du kontakte din forhandler eller leverandør for at få yderligere oplysninger.
Oplysninger om afhændelse i lande uden for EU
Dette symbol er kun gyldigt i EU.
Hvis du ønsker at afhænde dette produkt, skal du rette henvendelse til de lokale myndigheder eller din forhandler. Her kan du få oplysninger
om, hvordan du bedst kommer af med produktet.
SPECIFIKATIONER
Oplysningsskema (EU Regulation 1060/2010)
LEVERANDØRENS NAVN
MODELIDENTIFIKATION
KATEGORI
Panasonic
NR-B53V2-XE
NR-B53VW2-WE
NR-B53V2-XF
NR-B53VW2-WF
NR-BG53V2-X
NR-BG53VW2-W
7 (Køleskabe med frostboks)
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE
A++
ÅRLIGT ELFORBRUG
346 kWh/år*1
NETTORUMFANG KØL
324 L
NETTORUMFANG FRYSER
206 L
STJERNE KLASSIFICERING AF FRYSER
Fire Stjerner
»NO FROST« FOR DE RELEVANTE RUM
Køl: No Frost / Fryser: No Frost
TEMPERATURSTIGNINGSTID
16 timer
INDFRYSNINGSKAPACITET
15 kg/24 timer
KLIMAKLASSE
SN-T*2
EMISSION AF LUFTBÅREN STØJ
38 dB
Andre oplysninger
TOTAL BRUTTOVOLUM
615 L
TOTAL NETTOVOLUM
530 L
UTVENDIG STØRRELSE
BREDDE x DYBDE x HØYDE
915 mm x 710 mm x 1860 mm
NETTOVEKT
137 kg
MERKESPENNING
220 V - 230 V
MERKEFREKVENS
Bemærk:
50 Hz
KJØLEVÆSKE/LADING
R600a/70 g
ESEMIDDE
Syklopentan
*1Energiforbruget per år er baseret på resultaterne af en standardtest over 24 timer i overensstemmelse med EN153.
Det egentlige energiforbrug kan variere afhængig af, hvordan apparatet bruges og placeres.
Energiforbruget under anvendelsen kan variere afhængigt af, hvor enheden er installeret, temperaturindstillingen for hvert af rummene, den omgivende temperatur og
luftfugtighed, hvor ofte dørene åbnes/lukkes, temperaturen og mængden af fødevarer, samt hvordan køleskabet anvendes.
*2Tilladt omgivelsestemperatur: 10 °C til 43 °C
Polski
Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)
Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń
elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.
Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego
użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie
przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.
Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i
środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami.Szczegółowe informacje o najbliższym
punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych.
Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.
Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej
W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub
z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.
Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską
Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskej.
W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania
informacji o prawidłowym sposobie postępowania.
DANE TECHNICZNE
Karta produktu (UE regulacja 1060/2010)
NAZWA DOSTAWCY
IDENTYFIKATOR MODELU
KATEGORIA URZĄDZENIA CHŁODNICZEGO
KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII
POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA CHŁODZIARKI
POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA ZAMRAŻARKI
OZNACZENIE GWIAZDKOWE KOMORY
ZAMRAŻANIA
326
Panasonic
NR-B53V2-XE
NR-B53VW2-WE
NR-B53V2-XF
NR-B53VW2-WF
NR-BG53V2-X
NR-BG53VW2-W
7 (Chłodziarko-zamrażarka)
A+ +
346 kWh/rocznie*1
324 L
206 L
Cztery gwazdki
Panasonic Corporation
Website : http://panasonic.net/
Pursuant to the directive 2004/108/EC, article 9(2)
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
© Panasonic Corporation 2013
Y0813-0
AK-169730
Printed in Turkey
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement