Panasonic NRBN31AS1, NRBN31AW1 Operating instructions

Panasonic NRBN31AS1, NRBN31AW1 Operating instructions
NR-BN31AW1
Nederlands
ModelNo.
br. NR-BN31AS1
Model
Deutsch
Refrigerator-Freezer
Kombinirani
hladnjak
use)
(za(Household
kućnu uporabu)
Hrvatski
English
UputeInstructions
za uporabu
Operating
Français
Hrvatski
2-17
2-17
English Thank you for vam
purchasing
thisovog
Panasonic
product.proizvoda.
Zahvaljujemo
na kupnji
Panasonicova
Please read
theseove
instructions
carefully
before
using this
Pažljivo
pročitajte
upute prije
korištenja
proizvoda
Ovaj
product. Please
this manual
for future reference.
priručnik
zadržitekeep
za buduću
uporabu.
Included installation Instructions.
Uključene upute za postavljanje.
Deutsch
18-33
Wir danken Ihnen für den Kauf dieses Panasonic-Produkts.
Bitte lesen Sie diese Anweisungen vor der Benutzung dieses
Produkts sorgfältig durch. Bitte bewahren Sie diese Anleitung für
spätere Bezugnahme auf. Installationsanleitung enthalten.
Nederlands
34-49
Hartelijk dank voor uw aankoop van dit Panasonic product.
Lees deze aanwijzingen aandachtig door voordat u dit product
in gebruik neemt. Bewaar deze handleiding voor latere naslag.
Inclusief installatiehandleiding.
Français
50-65
Nous vous remercions d’avoir acheté un produit Panasonic.
Veuillez lire ce mode d’emploi attentivement avant d’utiliser ce
produit. Prière de conserver ce mode d’emploi pour toute référence
ultérieure. Instructions d’installation incluses.
Contents
Sadržaj
Briga ofor
okolišu.
................................................................
Caring
the environment
........................................... 2
Sigurnosne
upute............................................................
Safety
instructions
......................................................... 3
Postavljanje.
..................................................................... 5
Installation
.......................................................................
Dijelovi.
............................................................................. 7
Parts
.................................................................................
Upravljačka
........................................................... 8
Control
panelploča.
..................................................................
Postavljanje
temperature.
............................................... 9
Setting
the temperature
.................................................
Korištenje
praktičnih
funkcija......................................
Using
the handy
functions
.......................................... 10
Kontrola
povrće“Za
svježinu”.
..... 12
Humidity vlažnosti
control ofladice
“FreshzaCase”
Crisper
.................
Izrada kockica
leda.
....................................................... 12
Making
ice cubes
..........................................................
Uklanjanje and
i pričvršćivanje
polica.................................
............................... 12
Removing
attaching shelves
Uputeand
za održavanje
i čišćenje.....................................
Care
Cleaning instructions
.................................. 13
Najčešća
pitanja............................................................ 15
FAQs
..............................................................................
Tehnički podaci.
............................................................. 17
Specifications
...............................................................
Caring
the environment
Briga ofor
okolišu
Odlaganje ambalaže
Disposing
of the packaging
Reciklirajte
kadawhere
je to moguće
plastične
vrećice,
ljepljivu
trakutape
i polistiren)
i obaveznoand
pravilno
Please
recycle
possible(npr.
(e.g.karton,
cardboard,
plastic
bags,
adhesive
and polystyrene)
odložite
svuyou
ambalažu.
make
sure
dispose of all other packing materials safely.
Keep
the packaging
out of
the reach
of babies
andspriječili
young children,
to avoid
injury or suffocation.
Ambalažu
držite izvan
dohvata
djece
da biste
ozljeđivanje
ili gušenje.
Informacije zaon
korisnike
o odlaganju
električne
i elektroničke
opreme
Information
Disposal
for Usersstare
of Waste
Electrical
& Electronic
(kućanstva) (private households)
Equipment
Ovom
se oznakom
na proizvodu
i/iliaccompanying
pratećim dokumentima
označava
da seused
korišteni
električni
i
This
symbol
on the products
and/or
documents
means that
electrical
and electronic
elektronički
uređaji
s otpadom
iz kućanstava.
products
should
notne
besmiju
mixedodlagati
with general
household
waste.
Da biste
ispravno
odložili,
pohranili please
i reciklirali,
ih na zatotodesignated
predviđenacollection
prikupljališta
gdje
For
properproizvode
treatment,
recovery
and recycling,
takeodnesite
these products
points,
će ih prihvatiti
naknade. on
U nekim
moguće
stare uređaje
vratiti
prodavaču
where
they willbez
be accepted
a free je
of zemljama
charge basis.
Alternatively,
in some
countries
you nakon
may bekupnje
able to
novog your
uređaja
iste vrste.
return
products
to your local retailer upon the purchase of an equivalent new product.
Pravilnim odlaganjem
navedenih
okoliš i sprečavate
negativne
učinke negative
na
Disposing
of this product
correctlyproizvoda
will help točuvate
save valuable
resources moguće
and prevent
any potential
ljudskoon
zdravlje
mogli
nastati zbog
neprimjerenog
rukovanja
otpadom.
Detaljne waste
informacije
effects
humani okoliš
healthkoji
andbithe
environment
which
could otherwise
arise from
inappropriate
o najbližem
prikupljalištu
potražite
lokalnoj for
upravi.
Za details
nepropisno
odlaganje
otpadacollection
mogli biste
biti
handling.
Please
contact your
localuauthority
further
of your
nearest ovog
designated
point.
kažnjeni sukladno
državnomfor
zakonodavstvu.
Penalties
may be applicable
incorrect disposal of this waste, in accordance with national legislation.
For
business
users inu Europskoj
the European
Za poslovne
korisnike
uniji Union
IfAko
youželite
wishodložiti
to discard
electrical
and electronic
equipment,
please
contact
your dealer
or supplier
električnu
i elektroničku
opremu,
detaljne
obavijesti
zatražite
od prodavača
ili for further
information.
dobavljača.
Information
Disposal
in other izvan
Countries
outside
Informacije o on
odlaganju
u zemljama
Europske
unijethe European Union
This symbol is only valid in the European Union.
Ovaj simbol vrijedi samo u Europskoj uniji.
If you wish to discard this product, please contact your local authorities or dealer and ask for the correct
Ako želite odložiti ovaj proizvod, obratite se nadležnim lokalnim tijelima ili dobavljačima i raspitajte se o
method of disposal.
pravilnom načinu odlaganja.
Prije odlaganja
starog
uređaja
Before
disposing
of your
old appliance
Please
the disposal
instructions
fromuređaja
the manufacturer
of the old
appliance,kućnih
or localuređaja.
disposal
Slijeditefollow
uputeeither
za odlaganje
proizvođača
starog
ili lokalne propise
za odlaganje
regulations
for the
is notu available,
Ako navedeno
nijeappliance.
dostupno, Where
slijeditethis
korake
nastavku. please follow the three step instructions below.
1.
1.
2.
2.
3.
3.
2
Remove
mains
plug from the socket.
Izvucite the
utikač
iz utičnice.
Cut
the mains
off, and safely
dispose
it with sthe
mains plugutikačem.
still attached.
Odrežite
kabellead
za napajanje
i pravilno
ga of
odložite
pričvršćenim
Until
the old
is collected,
you take
to aga
Recycling
make sure
it’s out the
Pripazite
daappliance
je uređaj izvan
dohvataordjece
prije itnego
se ukloniCentre,
ili ga odnesete
u reciklažni
centar.
reach
of small children.
● Uklonitealls vrata
zaštitni
materijal,
a police
ladice
ostavite
mjestu.and
Nadrawers
ovaj se način
●●Remove
sealing
materials
from the
door iand
leave
all thenashelves
in place.
smanjuje
opasnost
će djeca
ostati
zatvorena
unutra. trapped.
This
way, children
aredaless
likely to
climb
in and become
Sigurnosne upute
Značenje simbola:
Upozorava da se uređaj mora uzemljiti da bi se
izbjegao strujni udar
Obavezno napravite
Nemojte rastavljati
Hrvatski
Nemojte
Upozorava na mogućnost smrtonosne ili ozbiljne ozljede.
Ovim uređajem ne smiju rukovati osobe (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim
sposobnostima ili s nedovoljnim iskustvom i znanjem, osim ako se takve osobe nalaze pod nadzorom ili ih u uporabu
UPOZORENJE
ovoga uređaja upućuju osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
Nadgledajte djecu i nemojte im dopustiti da se igraju ovim uređajem.
Nemojte koristiti produžni kabel s više utičnica u koji je uključeno više uređaja istovremeno.
• To može uzrokovati pregrijavanje, požar ili kratki spoj.
Pripazite da ne pričepite, zavežete u čvor ili savijete kabel za napajanje i da na njega ne stavljate teške
predmete.
• To povećava opasnost od požara ili strujnog udara. Ako su kabel za napajanje ili utikač uređaja oštećeni, mora ih
zamijeniti proizvođač, serviser proizvođača ili slično kvalificirane osobe, kako bi se izbjegle moguće opasnosti.
Nemojte isključivati hladnjak povlačenjem kabela za napajanje.
• To može oštetiti kabel za napajanje. Uvijek obuhvatite utikač i čvrsto ga povucite iz utičnice.
Nemojte stavljati posude s vodom na vrh hladnjaka.
• Voda može oštetiti izolaciju električnih dijelova i izazvati kratki spoj, požar ili strujni udar.
Nemojte prskati zapaljivi plin u blizini hladnjaka.
• To može uzrokovati eksploziju ili požar.
Vanjske i unutarnje dijelove hladnjaka nemojte prskati vodom.
• To može uzrokovati požar ili strujni udar.
Nemojte dirati utikač mokrim rukama.
• To može uzrokovati strujni udar.
Nemojte postavljati hladnjak na vlažna mjesta ili na mjesta na kojima može doći u kontakt s vodom.
• Oštećenje izolacije električnih dijelova može uzrokovati kratki spoj, strujni udar ili požar.
Nemojte stavljati hlapljive ili zapaljive tvari u hladnjak.
• Zapaljive tvari poput benzena, razrjeđivača, alkohola, etera ili ukapljenog naftnog plina mogu izazvati eksplozije.
Nemojte stavljati farmaceutske proizvode ili druge proizvode osjetljive na temperaturu u hladnjak.
• U hladnjak nemojte pohranjivati proizvode koji zahtijevaju strogo određenu temperaturu.
Pazite da se djeca ne penju, ljuljaju ili vješaju na vrata hladnjaka.
• To može uzrokovati ozbiljne ozljede i oštećenje hladnjaka.
Nemojte koristiti hladnjak u blizini eksplozivnih isparavanja ili zapaljivog plina.
• To može uzrokovati eksploziju ili požar.
Nemojte pohranjivati gorivo ili druge zapaljive tekućine i pare u hladnjak, niti ih koristiti u blizini uređaja.
• To može uzrokovati eksploziju ili požar.
-UPOZORENJE:
Nemojte koristiti mehaničke uređaje ili druga sredstva za ubrzavanje odmrzavanja koja ne preporučuje
proizvođač.
• To može uzrokovati oštećenja unutrašnjih dijelova hladnjaka ili uzrokovati eksploziju.
-UPOZORENJE:
Električne uređaje unutar odjeljaka za pohranjivanje hrane u hladnjaku koristite samo ako ih preporučuje
proizvođač.
• To može uzrokovati eksploziju ili požar.
-UPOZORENJE:
Nemojte oštetiti rashladni krug.
• To može uzrokovati eksploziju ili požar.
-UPOZORENJE:
Ne otvarajte poklopac LED-osvjetljenja unutrašnjosti hladnjaka.
• To može uzrokovati strujni udar. Ako LED-osvjetljenje ne radi ispravno, mora ga zamijeniti proizvođač, serviser
proizvođača ili slično kvalificirane osobe da bi se izbjegle moguće opasnosti.
Nemojte sami rastavljati, popravljati ili preinačavati hladnjak.
• Možete sebe ili druge izložiti opeklinama ili strujnom udaru ili oštetiti hladnjak. Ako uređaj treba izmjene ili popravke,
obratite se ovlaštenom servisnom centru.
3
Sigurnosne
upute (nastavak)
Safety
instructions
(continued)
Provjerite
je lirefrigerator
hladnjak uključen
u uzemljenu
strujnumains
utičnicu.
NEMOJTE
gaplug
uključiti
utičnicu
koja
Ensure
that the
is plugged
into an earthed
socket.
DO NOT
into uanstrujnu
unearthed
mains
nije uzemljena.
socket.
Kratkicircuit
spoj could
može cause
uzrokovati
strujni udar.
• •A short
an electrical
shock.
Provjerite
jesumains
li kabel
za and
napajanje
ili utikač
zgnječeni or
ili oštećeni.
Make
sure the
lead
plug are
not squashed
damaged.
Oštećen kabel za napajanje ili utikač mogu izazvati kratki spoj, požar ili strujni udar.
• •Adamagedmainsplugorleadcancauseshort-circuit,fireorelectricshock.
•
Ako
se
kabel
za
napajanje
ošteti,
mora
ga
zamijeniti
proizvođač,
serviser proizvođača ili slično kvalificirane osobe,
• Ifthemainsleadisdamaged,itmustbereplacedbythemanufacturer,itsserviceagentorsimilarlyqualifiedpersons
kako to
bi avoid
se izbjegle
moguće opasnosti.
in order
a hazard.
GA POKUŠAVATI
SAMI
ZAMIJENITI.
• •DONEMOJTE
NOT ATTEMPT
TO REPLACE
IT YOURSELF.
Uklonite
i prašinu
s utikača
prije nego
spojite
na napajanje.
Remove
anynečistoću
dirt or dust
from the
mains plug’s
pinsga
before
connecting
to the power supply.
Nakupine
na utikaču
oštetitiinsulation
izolaciju, failure,
posebice
u vlažniminuvjetima.
To može uzrokovati
kratki spoj,
• •Dust
build-upprašine
on the mains
plugmogu
can cause
especially
humid conditions.
This can cause
short
požar ili strujni udar. Odspojite kabel za napajanje i prebrišite ga suhom krpom. Nemojte koristiti mokru ili vlažnu krpu.
circuit,fireorelectricshock.Unplugthemainsleadandwipeitwithadrycloth.Neveruseawetordampcloth.
Uključite
uređaj u utičnicu
pazeći da
je utikač
utaknut. is secure.
Plug
your appliance
into the socket,
making
surečvrsto
the connection
Ako je utikač labavo utaknut, može doći do požara ili strujnog udara.
• •Alooselyconnectedmainsplugcancausefireorelectricshock.
Hladnjak
postavite uindobro
prozračenu area.
prostoriju.
Install
the refrigerator
a well-ventilated
• Što je više rashladnog sredstva u uređaju, to prostorija u koju se postavlja mora biti veća. Ako dođe do curenja
• Themorerefrigerantthereisinanappliance,thelargertheroomitshouldbeinstalledin.Ifthere’sarefrigerantfluid
rashladnog sredstva, a uređaj se nalazi u maloj prostoriji, vrlo je vjerojatno da će doći do nakupljanja zapaljivih
leak,andtheapplianceisinasmallroom,thebuildupofcombustiblegasesismorelikely.Thiscancausefireor
plinova.As
Toamože
eksploziju.
smjernicu
za svakih
8 ginrashladnog
sredstva
explosion.
guide,uzrokovati
for every požar
8 g of ilicoolant,
you’llKao
need
at least uzmite
1 cubicda
metre
of space
the room. The
data plate
trebate
najmanje tells
1 kubični
metar
slobodnog
prostora
u prostoriji. contains.
Na natpisnoj pločici unutar uređaja naznačeno je
inside
the appliance
you how
much
refrigerant
your refrigerator
koliko rashladnog sredstva ima u hladnjaku.
The refrigerant (R600a) used in the refrigerator and the gases in the insulation material (cyclopentane) are both
Rashladno sredstvo (R600a) u hladnjaku i plinovi u materijalu za izolaciju (ciklopentan) zapaljivi su. I njih je
flammable. They also require special disposal procedures.
potrebno odložiti prema propisima.
• Before you dispose of the appliance, make sure none of the pipes on the back are damaged. Refrigerant or gas leaks
•cancausefireorexplosion.
Prije odlaganja uređaja provjerite da cijevi na stražnjoj strani nisu oštećene. Curenje rashladnog sredstva ili plina
može uzrokovati požar ili eksploziju.
Unplug the refrigerator before cleaning and servicing.
Prije čišćenja i popravka isključite hladnjak iz struje.
• •Failure
to do thismože
can cause
electric
shock.
U suprotnom
doći do
strujnog
udara.
If you
burning
or see smoke
coming
from the refrigerator,
disconnect
the power
immediately
and
Akosmell
osjetite
miris gorenja
ili vidite
da iz hladnjaka
izlazi dim, odmah
ga isključite
iz struje
i obratite
seplease
consult
authorized
servicecentru.
centre.
ovlaštenom
servisnom
• •Failuretodothiscancausefireorelectricshock.
U suprotnom može doći do požara ili strujnog udara.
-UPOZORENJE:
-WARNING: Keep
ventilation
openings,
in the
enclosure
in the built-in
structure,
clear of obstruction.
Pazite
da ventilacijski
otvori
naappliance
kućištu uređaja
ili naorugrađenoj
strukturi
nisu blokirani.
• •Failuretodothiscouldresultinfireorexplosionbecauserefrigerantcannotdisperseifitleaks.
U suprotnom može doći do požara ili eksplozije jer se rashladno sredstvo ne može raspršiti ako dođe do curenja.
CAUTION
OPREZ
Indicates
riskna
of mogućnost
injury or damage
Upozorava
ozljedetoiliproperty.
oštećenja imovine.
Do not put glass bottles or containers in the freezer.
Nemojte stavljati staklene boce ili posude u zamrzivač.
• When the contents freeze, the glass may break.
• Kada se sadržaj zamrzne, staklo bi moglo puknuti.
DoNemojte
not touch
the unutrašnjost
inside walls of
the freezeriliorpredmete
items stored
in the freezer
with wetmokrim
hands.rukama.
dirati
zamrzivača
pohranjene
u zamrzivaču
• •Your
skinbican
become
frozen
ontozatheunutarnju
interior wall,
or items
stored in
freezer. u zamrzivaču.
Koža
vam
se mogla
zalediti
stijenku
zamrzivača
ili the
za predmete
DoNemojte
not openotvarati
or close
doorsvrata
by taking
of the
doorobjema
handlesrukama.
with both hands.
ni the
zatvarati
tako hold
da držite
ručku
• •ThisMogli
maybiste
causesepersonal
ozlijediti.injury.
If there’s
a power
cut, avoid
opening
refrigerator
or putting
Ako nestane
struje,
nemojte
često the
otvarati
hladnjakfrequently
niti stavljati
u njegaunchilled
food
in it.
nerashlađenu
hranu.
• •ThisTocan
cause
the temperature
in the refrigerator
to risei and
spoil food
stored inside.
može
uzrokovati
porast temperature
u hladnjaku
kvarenje
pohranjene
hrane.
Ako hladnjak
ne to
namjeravate
koristiti duže
odspojite
napajanje.
If you’re
not going
use the refrigerator
for avrijeme,
long time,
unplugkabel
it fromzathe
mains.
Pripazite
na razmak
između
vrata the
hladnjaka
i vrata
zamrzivača
ako ih otvarate
u are
Also,
be careful
of the gap
between
fridge and
freezer
doors, especially
if they
both
at the same time.
istoopen
vrijeme.
ozlijediti.injury.
• •ThisMogli
maybiste
causesepersonal
Kadaopening
otvaratethe
hladnjak,
pazite
ne pričepite
prste na
mjestima
kojima
je topoint”
When
refrigerator,
beda
careful
not to pinch
your
fingers na
at the
“pinch
moguće.
Posebnowhen
pripazite
na mjesto
gdjedoor,
je moguće
pričepljivanje
između
vrata
areas.
In particular,
opening
the fridge
be careful
to avoid the
potential
hladnjaka
i vrata zamrzivača
prilikom
otvaranja
pinch
point between
the fridge and
freezer
doors. vrata hladnjaka.
biste sepersonal
ozlijediti.injury.
• •ThisMogli
can cause
pinch point
Mjesto gdje je Potential
moguće pričepljivanje
44
Installation
Postavljanje
Thissectionexplainshowtoinstallyourapplianceforthemostenergy-efficient,safeandquietoperation.
U
ovom je dijelu objašnjeno kako se uređaj ispravno postavlja da bi bio energetski učinkovit, siguran i tih.
Hrvatski
English
Dimensions
Dimenzije
W600 x D650 x H1850 (mm)
Š 600 x D 650 x V 1850 (mm)
Unpacking your appliance
Raspakiravanje
Remove all packaginguređaja
and tape.
orviše
more
150 mm ili
Uklonite svu ambalažu i ljepljivu traku.
Choosing the right location
Odabir pravog mjesta
Ventilation
AsVentilacija
the appliance gives off heat during operation, it should be installed
in a well-ventilated, dry room with plenty of space above and behind it,
Kako uređaj za vrijeme rada otpušta toplinu, mora se postaviti u dobro
as shown in Figure 1.
prozračenu suhu prostoriju s dovoljno mjesta iznad i iza uređaja, kako je
If you can hear it vibrating, it needs more space.
prikazano na slici 1.
Ako
uređaj vibrira, potrebno mu je više mjesta.
Temperature
Theroomtemperatureaffectstherefrigerator’senergy-efficiency,i.e.
Temperatura
how much electricity it uses to chill and freeze foods.
Sobna
energetsku
učinkovitost hladnjaka, tj.
For thetemperatura
best results,utječe
install na
your
refrigerator:
koliko
je električne
●
away
from directenergije
sunlightpotrebno za hlađenje i zamrzavanje hrane.
Daaway
bi se from
postigli
optimalni
rezultati,
hladnjak
●
radiators,
cookers
or other
heatpostavite:
sources
●● wheretheroomtemperaturecorrespondstotheclimateclassification
što dalje od izravne sunčeve svjetlosti
●
●● for
što dalje
radijatora,
štednjaka
i drugihRefer
izvorato
topline
whichodthe
appliance
is designed.
the Specifications
●● Sectionforyourappliance’sclimateclassification.
gdje sobna temperatura odgovara klimatskoj klasifikaciji za koju je
uređaj dizajniran. Klimatsku klasifikaciju uređaja potražite u dijelu s
Level
tehničkim podacima.
Installonalevelfloorthat’sstrongenoughtosupportafullyloaded
Visina
refrigerator.
Postavite
uređajthe
nalevel
ravanofpod
je dovoljno
snažan da
težinu
You
can adjust
the koji
refrigerator
by screwing
or podnese
unscrewing
the
two adjustable
front legs as shown in Figure 2.
napunjenog
hladnjaka.
This
vibration
noise.tako da zavrnete ili odvrnete dvije
Visinuprevents
hladnjaka
možeteand
podesiti
Iftheapplianceistostandonacarpetedorvinylfloor,putasolidboard
podesive prednje nožice kako je prikazano na slici 2.
underneathitfirst.Thiswillprotectyourflooragainstpossiblecolour
Tako se sprečavaju vibracije i buka.
change due to heat given off by the appliance.
Ako uređaj postavljate na tapison ili na vinilni pod, ispod njega stavite
čvrstu
dasku. Tako
Refrigerator
doorćete zaštititi pod od mogućih promjena boje zbog
topline koju uređaj otpušta.
The refrigerator’s door hinges can be swapped over,
from the right side to the left, so that the doors open in
Vrata hladnjaka
WARNING the opposite direction. If this is more convenient in your
home,Šarke
please
contact
our service
listed on
the
vrata
hladnjaka
mogucentre
se prebaciti
s desne
attached
sheetstranu
or access
na lijevu
tako to
daour
se Web
vratasite
mogu otvarati
(http://panasonic.net).
u suprotnom smjeru. Ako vam je to praktičnije,
We could
not se
benašem
held responsible
you replace
the
obratite
servisnomif centru
navedenom
UPOZORENJE
hinges
yourself.
naby
popisu
u privitku ili na našem web-mjestu
(http://panasonic.net).
Tvrtka Panasonic odriče se svake odgovornosti
ako šarke zamjenjujete sami.
37mm
mm
37
or
more
ili više
20 mm
orili more
više
Slika 11
Figure
Slika 22
Figure
5
Postavljanje(continued)
(nastavak)
Installation
Installing thegraničnika
distance guides
Postavljanje
Theuređaj
appliance
is supplieddva
with
two distance
which postaviti
should be
Uz
se isporučuju
graničnika
koja guides
bi se trebala
na
installed
the lower
of the housing
to prevent
from pushing
the
donji dio on
kućišta,
što bipart
spriječilo
guranje uređaja
preblizu
zidu. Uređaj
appliance
too closei bez
to the
wall. razmaka,
Applianceno
may
also
installedpotrošnja
without
se
može postaviti
držača
tako
se be
povećava
the spacers; however, this may increase power consumption.
energije.
Cleaning
Čišćenje
After installation, wipe the appliance clean with warm water.
Nakon postavljanja prebrišite uređaj toplom vodom.
Connecting the mains plug to the household mains socket
Umetanje
utikača
u strujnu
utičnicu
After
the appliance
is plugged,
all symbols
will appear for a moment, and then the startup values will appear as -18 °C on
freezer
setting
indicator
5 °C on će
fridge
settingsvi
indicator.
Nakon što
uključite
uređaj,and
na trenutak
se pojaviti
simboli, a zatim će se kao početna vrijednost temperature zamrzivača
prikazati
-18on
°C,the
a kao
početna
temperature hladnjaka
prikazat
će se 5the
°C.button you want to operate.)
All
buttons
control
panelvrijednost
are touch-operated.
(Only press
to activate
Svi gumbi na upravljačkoj ploči djeluju na dodir. (Pritisnite samo kako biste aktivirali gumb s kojim želite raditi.)
Notes:
• Cooling may take longer in the summer months or at other times when the room temperature is higher.
Napomene:
• IfHlađenje
you needmože
to unplug
the malo
refrigerator,
at least
10 minutes
before
you doba
plug itgodine
back inkada
again.
If not, you might
damage
potrajati
duže uwait
ljetnim
mjesecima
ili u neko
drugo
je temperatura
u prostoriji
the
compressor.
visoka.
•
Ako morate
isključiti
hladnjak iz struje, pričekajte najmanje 10 minuta prije nego što ga ponovno uključite. Ako to ne
Ambient
room
temperature
učinite, mogli biste oštetiti kompresor.
You’llfindyourrefrigerator’sclimateclassificationontheratingplateintheleftsideofthefridgecompartment.Itshows
the
room temperatura
temperature the appliance is designed to work in.
Sobna
Climate
classification
Permitted
ambient
Na
lijevoj strani
unutrašnjosti hladnjaka nalazi
se natpisna
pločicatemperature
s klimatskom klasifikacijom. Prikazuje sobnu temperaturu za
koju
dizajniran.
SN je uređaj
(Extended
Temperate)
+10 °C to 32 °C
NKlimatska
(Temperate)
klasifikacija
ST (Subtropical)
(Proširena umjerena)
TSN (Tropical)
N
For
saving(Umjerena)
energy
+16 °C Dopuštena
to 32 °C temperatura okoline
+16 °C to 38 °C
+10 °C do 32 °C
+16 °C to 43 °C
+16 °C do 32 °C
+16 °C dolocation.
38 °C The colder the ambient temperature, the better the
1.ST
Install
in a dry, cool and well-ventilated
the refrigerator
(Suptropska)
efficiency.(PleaserefertoPage5fordimensionsandclearance.)
+16 °C do 43 °C
(Tropska)
2.TThecombinationofdrawersandshelvesthatresultinthelargestinvolumeandthemostefficientuseofenergyforthe
refrigerator.
• Remove
the freezer drawers.
Ušteda
energije
Attach the
drawersnaand
shelves
in the
refrigerator
to themjesto.
positions
on theokoline
sectionniža,
of “Parts”
(P.7).
1. •Hladnjak
postavite
suho,
hladno
i dobro
prozračeno
Što illustrated
je temperatura
to je učinkovitost
3. Donotoverfilltherefrigeratortoallowtheairtocirculate.
veća. (Dimenzije i slobodan prostor potražite na 5. str.)
4. Openthedoorsonlywhennecessaryandasbrieflyaspossible.
2.
Kombinacija ladica i polica daje maksimalan volumen i najučinkovitiju upotrebu energije za hladnjak.
• Uklonite ladice
5. Occasionally
clean zamrzivača.
the ventilation openings at the bottom of the refrigerator with a vacuum cleaner, etc.
• Ladice
i police
pričvrstite
hladnjak na
položaje
(Take
care not
to damage
theurefrigerant
pipe
inside prikazane
the cover.)u dijelu "Dijelovi" (7. str.).
3.
Nemojte
previše
napuniti
hladnjak
daFlash
bi zrak
mogao
nesmetano
6. When
setting
to Super
Freeze
Mode,
Freeze
Mode
or Superstrujati.
Cool Mode, power consumption will be increased.
4. Otvorite vrata kada je to potrebno i držite ih otvorenima što je kraće moguće.
5. Povremeno očistite ventilacijske otvore na dnu hladnjaka pomoću usisivača itd.
(Pazite da ne oštetite cijev za rashladno sredstvo unutar poklopca).
6. Kada podesite na način rada za duboko zamrzavanje, način rada za brzo zamrzavanje ili način rada za jako hlađenje,
potrošnja električne energije bit će povećana.
66
Parts
Dijelovi
Parts
Parts
The illustration below is based on model NR-BN31AS1, and may be slightly different to your refrigerator.
Freezer compartment
Zamrzivač
Freezer compartment
Freezer
compartment
The temperature
can be
set in aurange
Temperatura
se može
postaviti
The temperature
from
-24 od
°C -24
to -16
°C.
rasponu
°Ccan
dobe
-16set
°C.in a range
The temperature
from
-24 °C to -16can
°C.be set in a range
from -24 °C to -16 °C.
1
1
1
2
2
3
2
3
3
4
4
4
5
5
5
9
9
9
:
:
:
;
;
;
Zamrznuto
meso,
Frozen meat,
poultry,
Frozen
meat, poultry,
perad,
fish, riba,
Frozen
meat, poultry,
fish,
sladoled
ice cream
fish,cream
ice
ice cream
6
6
6
6 has a 
box pohrana”
lid and
a i
•• “Multibox”
Spremnik storage
“Višestruka
imaoffers
poklopac
6 has
• “Multibox”
storage
box
lid and
offers
convenient
way for
storing
foodahrane
with
asa
strong
ora ili
pruža praktičan
način
pohrane
snažnim
convenient
waye.g.
for
storing
food
a strong
ora s
pungent
smell,
ripened
or blue-vein
cheese,
• “Multibox”
storage
awith
lidsirevi
and
offers
oštrim mirisom,
kaobox
što6
suhas
dozreli
ili sirevi
pungent
smell,
ripened
or blue-vein
sausages,
onions,
butter
etc.
convenient
waye.g.
for
storing
food
with a strong
or
plavom plijesni,
kobasice,
luk,
maslac
itd.cheese,
onions,
butter
etc.or
The
lid can
alsoe.g.
bemože
used
as
anblue-vein
egg stalak
or icecheese,
tray.jaja ili
pungent
smell,
ripened
•• sausages,
Poklopac
također
služiti
kao
za
• The
also
bebutter
used
an egg
or itice
tray. on
Ifposudica
thelidlidcan
isza
used
an
eggas
tray,
place
directly
sausages,
onions,
etc.
led.as
thebottom
lidcan
is used
as
an
egg
place
itice
directly
on ga
the
of
the
shelf
andegg
use
the
open
lid
also
bedoor
used
astray,
an
tray. lower
•• IfThe
Ako
poklopac
koristite
kao
stalak
zaorjaja,
postavite
of
thepretinca
shelf
and
use
the
open
lower
oflidthe
“Multibox”
box
toi store
foodotvoreni
in
• the
Ifpart
thebottom
is used
asdoor
anstorage
egg
place
it directly
on
izravno
na
dno
natray,
vratima
koristite
part
ofdio
the
“Multibox”
storage
box
to store
food
in
smaller
packagespate,
jams,
smaller
tubes
the
bottom
of the door
shelf
and
use
the
open
lower
donji
spremnika
"Višestruka
pohrana"
za etc.
pohranu
smaller
packagespate,
jams,
smaller
tubes
etc.in
part
of uthe
“Multibox”
storage
box
tomarmelada,
store
food
hrane
manjoj
ambalažipašteta,
smaller
packagesmanjih tuba
itd. pate, jams, smaller tubes etc.
7
7
7
The height of shelves 7 can be adjusted to your
7 can
The
height ofwithout
shelveshaving
adjusted
to of
your
preferences
to be
take
them out
the
7
preferences
without
having
to be
take
themside
out
of
the
Visina
policaPull
može
se
podesiti
prema
vašim
željama
appliance.
the
two
levers
on
either
the
shelf
The
height
of
shelves
can
adjusted
toof
your
appliance.
themove
two
levers
either
the
shelf
bez
vađenja
izwithout
uređaja.
Povucite
dvije
ručice
sa
svake
towards
youPull
and
the shelf
down.
Ifside
youof
to
preferences
having
to on
take
them
out
ofwish
the
towards
youPull
and
the
shelf
down.
Ifside
you
to
strane
prema
sebi
i pomaknite
policu
prema
set thepolice
shelf
higher,
youlevers
can
do
without
releasing
appliance.
themove
two
onso
either
ofwish
the dolje.
shelf
set
shelf
higher,
youthe
can
do so
without
releasing
Ako
želite
postaviti
policu
nashelf
više
mjesto,
možete
the the
two
levers.
towards
you
and
move
down.
If to
you
wish to
the
two
levers.
učiniti
bez
otpuštanja
dvaju
set the
shelf
higher, you
canručica.
do so without releasing
the two levers.
8
8
8
Hrvatski
English
English
English
Crtežillustration
u nastavku
temelji
se na on
modelu
i može
se razlikovati
vašeg hladnjaka.
The
below
is based
modelNR-BN31AS1
NR-BN31AS1,
and may
be slightlyoddifferent
to your refrigerator.
The illustration below is based
oncompartment
model NR-BN31AS1, and may be slightly different to your refrigerator.
Fridge
Hladnjak
Fridge compartment
Fridge compartment
Kuhana
piće,
Cooked hrana,
food, drinks,
Cooked
food,
drinks,
The temperature
can be
set in aurange
Temperatura
se može
postaviti
jaja,
mliječni
eggs,kolači,
cakes,
dairy
The
can9 be
Cooked
food,dairy
drinks,
eggs,
cakes,
fromtemperature
1 °Codto19°C
°C.do
rasponu
°C.set in a range
proizvodi
products
The temperature
from
1 °C to 9 °C.can be set in a range
eggs, cakes, dairy
products
from 1 °C to 9 °C.
products
<
<
<
<
1
LED lighting of fridge
interior
5“Fresh
crisper
FreezeLadica
drawer with
“Flash Freeze” function
<
<LED-osvjetljenje

unutrašnjosti
LadicaCase”
za povrće
“Za svježinu” 9 
zamrzivača
s funkcijom
1 Bottle
LED lighting
5 “Multibox”
“Fresh Case”
crisper
9 Freeze
Freeze
drawer
with “Flash Freeze” function
2
rack of fridge interior 6
storage
box pohrana”:
drawer
“Brzo
zamrzavanje”
hladnjaka
Spremnik
“Višestruka
1 “Slide‘N’Store”
LED lighting
interior
5“Multibox”
“Fresh
Case”
crisper
9
Freeze
drawer
with “Flash Freeze” function
2
Bottle
rack of fridge
6
storage
boxdoor shelf :
Freeze
drawer
3
Glass
shelf
7
“FlexLift”
height
adjustable
;
Freeze
drawer

Ladica zamrzivača

Stalak za boce
“Multibox”
Pretinac
na
vratima
sdoor
podesivom
2
Bottle
rack
6
storage
box
:
Freeze
drawer
3
“Slide‘N’Store”
Glass
shelf
7
“FlexLift”
height
adjustable
shelf
;
4
Chillerstaklena
Case
8 Bottle
shelf
< Legs
Ladica
zamrzivača
 Klizna
visinom“Fleksibilno
3
“Slide‘N’Store”
Glass shelf
7
“FlexLift”
height adjustable dizanje”
door shelf <
; Legs
Freeze
drawer
4
Chiller Case polica
8 Bottle
shelf
Note:

Ladica
za
hlađenje
Nožice

Polica
za
boce
4 Chiller Case
8 Bottle shelf
< Legs
Note:
• You can change the positions where the Glass shelves, Door shelves and Bottle shelf are installed. Please
Napomena:
Note:
•
You
can
change
the
positions
where
the
Glass
shelves,
Door
shelves
and
Bottle
installed.and
Please
use caution, however, because stored food and beverages could fall out when theshelf
doorare
is opened
• use
Možete
mijenjati
mjesta
na
koja
se postavljaju
staklene
police,
police
nawhen
vratima
i door
polica
boce. and
Budite
caution,
however,
because
stored
food
andshelves,
beverages
could
fall out
theshelf
isza
opened
•
You
candepending
change
the
where
the
Glass
Door
shelves
and
Bottle
are
installed.
Pleaseoprezni jer
closed
onpositions
the
shelf
positions.
ovisno
o položaju
polica
pohranjena
i pićabeverages
mogu ispasti
kada
zatvarate
closed
depending
on
the
shelf
positions.
use
caution,
however,
because
storedhrana
food and
could
fall otvarate
out wheni the
door isvrata.
opened and
closed depending on the shelf positions.
77
7
7
Control
panelploča
Upravljačka
Control panel
1 Alarm
Gumb/pokazatelj
alarmaand
i gumb
roditeljsku
zaštitu
button/indicator
Childza
safety
lock button
1 •Whenthetemperatureinsideistoohigh,theindicatorflashes.
• Kadbutton/indicator
je unutrašnja temperatura
pokazatelj
Alarm
and Childprevisoka,
safety lock
button treperi.
•Whenthetemperatureinsideistoohigh,theindicatorflashes.
• Kad su vrata dugo otvorena, pokazatelj treperi.
•Whenthedoorsisopenforalongtime,theindicatorflashes.
•Whenthedoorsisopenforalongtime,theindicatorflashes.
Gumb Cool
načina
radabutton
za jako hlađenje
2 Super
Mode
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
2
Super
Mode button
Prikaz Cool
temperature
hladnjaka
3 Fridge
display
• Tijekom
načina
roditeljske
zaštite
se "LL".
3 •During
Child
safety
lock
Mode,
“LL” pojavi
appears.
Fridge
temperature
display
• Tijekom
načina
jako
pojavi se "SC".
Child
safety
lockzaMode,
“LL”
appears.
•During
Super
Coolrada
Mode,
“SC”hlađenje
appears.
•During
Super Cool Mode,
Gumb temperature
hladnjaka
4 Fridge
button“SC” appears.
4 Freezer
Fridge
button
Prikaz temperature
5
temperaturezamrzivača
display
• Tijekom
načina
radadisplay
za duboko
zamrzavanje pojavi se "SF".
5 •During
Super
Freeze
Mode,
“SF” appears.
Freezer
temperature
• Tijekom
načina
radaMode,
za brzo
zamrzavanje
•During
Super
Freeze
Mode,
“SF”
appears. pojavi se "FF".
Flash
Freeze
“FF”
appears.
• Tijekom
načina
roditeljske
zaštite
pojavi
se "LL".
Flash
Freeze
Mode,
“FF”
appears.
•During
Child
safety
lock
Mode,
“LL”
appears.
6
6
7
7
8
8
9
•During
Child safety zamrzivača
lock
Mode, “LL” appears.
Gumb temperature
Freezer
temperature
button
Freezer
temperature
button
Gumb
načina
rada
za
duboko
zamrzavanje/načina
rada za
Super Freeze Mode/Flash Freeze
Mode button
brzo zamrzavanje
Super
Freeze
Mode/Flash
Freeze
Mode
button
ECO Mode button
GumbMode
ekonomičnog
ECO
button
Holiday
Mode
button način rada
Gumb zaMode
načinbutton
rada za godišnji odmor
9 Holiday
6
6
7
7
8
8
9
9
Notes:
Napomene:
Hladnjak
koristi uses
mikroprocesor
za kontroliranje
temperature.
Temperatura
unutar hladnjaka
mijenja
se ovisno
o
Notes:
• This
refrigerator
a microprocessor
to control
the temperature.
The temperature
inside the
refrigerator
varies
depending
on poput
such
factors
as changes
intothe
roomthe
temperature,
frequently
the doors
opened
and varies
closed,
and i
čimbenicima
promjena
sobne temperature,
koliko
često sehow
otvaraju
i zatvaraju
vrata,are
koliko
je hrane
pohranjeno
• This
refrigerator
uses
a microprocessor
control
temperature.
The
temperature
inside
the
refrigerator
how
food
is stored
inside
and howinitthe
is stored.
kakomuch
je ona
depending
onpohranjena.
such
factors
as changes
room temperature, how frequently the doors are opened and closed, and
food
isekonomični
stored
inside
andrada
is stored.
Akomuch
jeECO
uključen
način
način
rada zacorresponding
godišnji odmor,
odgovarajući
pokazatelj.
• how
When
Mode
or Holiday
Mode
ishow
set,iliitthe
indicator
to svijetli
the selected
mode lights.
Pokazatelj
treperitiMode
i istovremeno
se čuti corresponding
alarm.
• When
ECO alarma
Mode orćeHoliday
is set, theće
indicator
to the selected mode lights.
Alarmindicatorwillflashandalarmwillbeheardatthesametime.
Zaštitni premaz protiv ogrebotina nalijepljen je na upravljačku ploču.
• Alarmindicatorwillflashandalarmwillbeheardatthesametime.
Theanti-scratchprotectivefilmispastedonthecontrolpanel.
• Theanti-scratchprotectivefilmispastedonthecontrolpanel.
8
8
Postavljanje
Setting the temperature
temperature
Fridge compartment
Hladnjak
2
3
4
Hrvatski
English
1
•
Zaset
postavljanje
temperature
u hladnjaku
koristiteuse
tipkethekeys
: 4
niža
viša
• To
the temperature
in the fridge
compartment
: temperatura;
lower temperature;
temperatura.
higher
temperature.
• Temperature
Temperaturainu the
hladnjaku
može se postaviti
odset
+1 from
°C do+1+9°C°C.
•
fridge compartment
can be
to +9 °C.
• Nakon što se pritisne jedna od tipki , posljednja postavka temperature zatreperit će na
• After one of the 4keysispressed,themostrecenttemperaturesettingwillflashonthe
zaslonu3
. Koristite
za postavljanje
željene temperature.
display
. Use
the 4tipke
keys
to set
the desired temperature.
Tri sekunde
nakon
tipke, najnovija
temperaturesetting
pohranit
će se za
Three
seconds
afterpritiska
the lastposljednje
key was pressed,
the mostpostavka
recent temperature
is stored
hladnjak.
for
the fridge compartment.
Napomena:
Note:
• When
Kada Super
način rada
jako Super
hlađenje,
načinMode,
rada Flash
za duboko
zamrzavanje,
za brzo
•
Cool za
Mode,
Freeze
Freeze
Mode, ECOnačin
Moderada
or Holiday
zamrzavanje,
rada
ili način
rada
za godišnji
odmor završe ili su isključeni,
Mode
ends or isekonomični
cancelled, način
the unit
returns
to its
previous
settings.
uređaj se vraća na prijašnje postavke.
Freezer compartment
Zamrzivač
5
6
7
8
9
• To
Zaset
postavljanje
temperature
u zamrzivaču
koristiteuse
tipke
: 6
niža
viša
the temperature
in the freezer
compartment
the
keys
: temperatura;
lower temperature;
temperatura.
higher
temperature.
• Temperature
Temperaturainu the
zamrzivaču
može se postaviti
odset
-24from
°C do
•
freezer compartment
can be
-24-16
°C°C.
to -16 °C.
• After
Nakon
jedna od tipki , posljednja postavka temperature zatreperit će na
6keysispressed,themostrecenttemperaturesettingwillflashonthe
•
oneštoof se
thepritisne
zaslonu5
. Koristite
za postavljanje
željene temperature.
Tri sekunde
display
. Use
the 6tipke
keys
to set
the desired temperature.
Three seconds
after nakon
the lastpritiska
key
posljednje
tipke,
najnovija
postavka
temperature
zamrzivač.
was
pressed,
the most
recent
temperature
setting pohranit
is storedće
forsethezafreezer
compartment.
Napomena:
Note:
• When
Kada Super
način rada
jako Super
hlađenje,
načinMode,
rada Flash
za duboko
zamrzavanje,
za brzo
•
Cool za
Mode,
Freeze
Freeze
Mode, ECOnačin
Moderada
or Holiday
zamrzavanje,
rada
ili način
rada
za godišnji
odmor završe ili su isključeni,
Mode
ends or isekonomični
cancelled, način
the unit
returns
to its
previous
settings.
uređaj se vraća na prijašnje postavke.
99
Korištenje praktičnih funkcija
Using the handy functions
oristite ovu postavku
nakon uključivanja uređaja prvi put, prije čišćenja ili prije umetanja
Način
rada za jako
Using
the• Khandy
functions
Super
Cool
Mode
•
Usethissettingafterswitchingontheapplianceforthefirsttime,beforecleaning,orbefore
velikih
količina
hrane.
hlađenje
Using theinserting
handy
functions
a large amount of food.
Super Cool Mode
Super Cool Mode
1
2
1
3
1
2
2
3
4
3
4
Super
NačinFreeze
rada Mode
4
za duboko
Super
Freeze Mode
5
zamrzavanje
Super Freeze Mode
5
6
7
5
6
8
7
6
9
7
8
8
9
9
Flash Freeze Mode
Flash
Mode
5
NačinFreeze
rada za
brzo
Flash
Freeze Mode
zamrzavanje
5
6
7
5
6
8
7
6
9
7
8
8
9
9
10
10
10
10
Uključivanje funkcije načina rada za jako hlađenje:
Switching
on Super Cool Mode function:
•
Usethissettingafterswitchingontheapplianceforthefirsttime,beforecleaning,orbefore
Pritisnite
tipku . “SC” će se pojaviti na zaslonu .
inserting
a large
amount
food. on the display 3.
key. “SC”
will of
appear
Press
the 2
•
Usethissettingafterswitchingontheapplianceforthefirsttime,beforecleaning,orbefore
Ako se funkcija ne isključi ručno, isključit će se automatski nakon otprilike šest sati.
Switching
onlarge
CoolofMode
function:it will be deactivated automatically after approximately
If the
function
isSuper
notamount
deactivated
manually,
inserting
a
Temperatura hladnjaka vratit food.
će se na najnoviju postavku.
3. to the most recent setting.
Press
the 2
“SC”Cool
will appear
on the display
six hours.
Fridge
compartment
temperature
will return
Switching
onkey.
Super
Mode
function:
Napomene:
IfNotes:
the function
is not“SC”
deactivated
manually,
it will be3deactivated
automatically after approximately
will appear
on the display
.
Press
the 2 key.
Thours.
ijekom
ovog
načina
rada: temperature
•
During
this
mode:
six
Fridge
compartment
to the most
recent setting.
If• the
function
is not
deactivated
manually, it will
will return
be deactivated
automatically
after approximately
±hours.
± pressing
Pritiskom
tipke
se način
rada
zacancelled.
jako
hlađenje.
2
-By
the
key,poništava
Super
Cool
Modewill
willreturn
be
Notes:
six
Fridge
compartment
temperature
to the
most recent setting.
Mogu
se
odabrati
ekonomični
način
rada
i
način
rada
za
vrijeme
godišnjeg
odmora.
ECO mode,
Holiday Mode can be selected.
• During
this mode:
Notes:
±
±
Ako
se
odabere
jedna
od
tih
funkcija,
poništit
će
se
način
rada
za
jako
hlađenje.
-If
either
of
those
functions
is
selected,
Super
Cool
Mode
will
be
cancelled.
2
key,
Super
Cool
Mode
will
be
cancelled.
-By
pressing
the
• During this mode:
-The
freezer
can
beCool
adjusted.
±± pressing
Može
se temperature
podesiti
temperatura
zamrzivača.
ECO
mode,
Holiday
Mode
can
be
selected.
2 key,
-By
the
Super
Mode will be cancelled.
-Although
fridge
temperature
can
also
be
adjusted,
Super
Cool
Moderada
willza
bejako
cancelled.
±±either
Iako
sethe
i temperatura
može
podesiti,
poništit
secancelled.
način
hlađenje.
-IfECO
of
those
functions
iscan
selected,
Super
Cool Mode
willćebe
mode,
Holiday
Modehladnjaka
be
selected.
-The
freezer
temperature
can
be
adjusted.
-If
either
of
those
functions
is
selected,
Super
Cool
Mode
will
be
cancelled.
•• Usethissettingafterswitchingontheapplianceforthefirsttime,beforecleaning,or24hours
Koristite ovu postavku nakon uključivanja uređaja prvi put, prije čišćenja ili 24 sata prije
-Although
thetemperature
fridge temperature
can
also be adjusted, Super Cool Mode will be cancelled.
-The
freezer
can
beofadjusted.
before
inserting
amount
food.
umetanja
velikiha large
količina
hrane.
-Although
the
fridge
temperature
can
also be adjusted, Super Cool Mode will be cancelled.
Switching
on the Super Freeze function:
•
Usethissettingafterswitchingontheapplianceforthefirsttime,beforecleaning,or24hours
Uključivanje
funkcije dubokog zamrzavanja:
7 key. a“SF”
before
large
Press
theinserting
willamount
appearofonfood.
the display 5.
•
Usethissettingafterswitchingontheapplianceforthefirsttime,beforecleaning,or24hours
Pritisnite tipku . “SF” će se pojaviti na zaslonu .
Switching
on
the Super
Freeze
function:
If the
Super
Freeze
Mode
is not deactivated
manually, it will be automatically switched off after
before
inserting
large
amount
of food. ne
Ako
se način
radaaza
duboko
zamrzavanje
isključi ručno, automatski će se isključiti nakon
Press
the 7
key.
appear
on the display
approximately
two“SF”
days.will
Then
thefunction:
temperature
of 5
the. freezer compartment returns to the most
Switching
on
the
Super
Freeze
otprilike dva dana. Zatim će se temperatura zamrzivača vratiti na posljednju postavljenu
Ifrecently
the Super
Freeze
Mode
isappear
not deactivated
manually,
7value.
5. it will be automatically switched off after
set
key.
“SF”
will
on
the
display
Press
the
vrijednost.
two days.
temperature
of the freezer
compartment
returns
to the
Notes:
Ifapproximately
the Super Freeze
ModeThen
is notthe
deactivated
manually,
it will be
automatically
switched
offmost
after
•Napomene:
Duringset
thisvalue.
mode:
recently
approximately
two days. Then the temperature of the freezer compartment returns to the most
• -By
Tijekom
rada:
7 key,
pressing
thenačina
Super Freeze Mode will be cancelled.
Notes:
recently
set ovog
value.
±± Pritiskom
tipke Mode
poništava
način rada za duboko zamrzavanje.
ECO
mode,
Holiday
can beseselected.
• During
this mode:
Notes:
Mogu
odabrati
ekonomični
načinSuper
rada iwill
način
rada
godišnji
odmor.
ofse
those
functions
is selected,
Freeze
Modezawill
be cancelled.
7
-Byeither
pressing
the
key,
Super
Freeze
Mode
be cancelled.
• -If
During
this
mode:
-The
fridge
can
betihFreeze
adjusted.
±± pressing
Ako
se temperature
odabere
jedna
od
funkcija,
poništit
će cancelled.
se način rada za duboko zamrzavanje.
ECO
mode,
Holiday
Mode
can
be
selected.
7 key,
-By
the
Super
Mode
will be
-Although
freezer
temperature
also
beFreeze
adjusted,
Super
Mode will be cancelled.
±±either
Može
sethose
podesiti
temperatura
hladnjaka.
-If
ofthe
functions
iscan
selected,
Super
Mode
will Freeze
be cancelled.
ECO
mode,
Holiday
Mode
becan
selected.
-The
fridge
temperature
can
be
adjusted.
±
±
Iako
se
i
temperatura
zamrzivača
može
podesiti,
poništit
će
se
način
duboko
-If
either
of
those
functions
is
selected,
Super
Freeze
Mode
will
be
cancelled.
• In order to quickly freeze fresh food, use the Flash Freeze Mode function rada
that iszaonly
active in
-Although
the
freezer
temperature
can also beItadjusted,
Freeze
Mode
will be
zamrzavanje.
-The
fridgedrawer
temperature
can be compartment.
adjusted.
the upper
of the
freezer
involves Super
intensive
blowing
of cool
aircancelled.
in that part
-Although
the
freezer
temperature
can
also
be
adjusted,
Super
Freeze
Mode
will
be
cancelled.
ofKorder
the
willhranu,
retain
more
vitamins,
andzanutrients
in the
foodinfor
•• In
to quickly
freezefreezing
fresh
food,
use the
Flash
Freeze minerals,
Mode
that
only
active
akoappliance.
biste
brzo Faster
zamrznuli
svježu
koristite
funkciju
načinafunction
rada
brzoiszamrzavanje
longer
period
ofsamo
the
upper
drawer
oftime.
theu freezer
compartment.
It involves
intensive
blowingthat
of cool
air
in that inpart
koja
je to
aktivna
gornjoj
ladiciuse
zamrzivača.
To
uključuje
intenzivno
puhanje
hladnog
• aIn
order
quickly
freeze
fresh food,
the Flash
Freeze
Mode
function
is only
active
Switching
on
the
Flash
Mode
function:
ofzraka
the
appliance.
Faster
freezing
will
retain
more
vitamins,
minerals,
and nutrients
the
foodpart
for
the
upper
drawer
ofuređaja.
thefreeze
freezer
compartment.
Itće
involves
blowing
of cool in
air
in that
u tom
dijelu
Brže
zamrzavanje
zadržatiintensive
više vitamina,
minerala
i hranjivih
7
5.food for
Press
key
and
hold
it for at least
threemore
seconds.
“FF” minerals,
will appearand
onnutrients
the display
atvari
longer
period
time.
of
thethe
Faster
freezing
will retain
vitamins,
in the
uappliance.
hrani
naof
dulje
vrijeme.
• aWith
this period
setting,
the
compressor
will function:
operate continuously and the temperature in the freezer
Switching
on theofFlash
freeze Mode
longer
time.
Uključivanje
funkcije
načina
za brzo
compartment
willand
drop
considerably.
Press
the 7
hold
it forrada
at
least
threezamrzavanje:
seconds. “FF” will appear on the display 5.
Switching
onkey
the
Flash
freeze
Mode
function:
tipku
not
ithe
držite
je barem
tri sekunde.
“FF” će se
naittemperature
zaslonu

.in the5
7
•Pritisnite
With
this
setting,
compressor
will
operate
continuously
andkey),
the
freezer
If thethe
setting
is
deactivated
(byseconds.
pressing
thepojaviti
will
7
Press
key
and
hold
it for atmanually
least
three
“FF”
will
appear
onbe
thedeactivated
display
.
•
S
tom
postavkom
kompresor
će
raditi
cijelo
vrijeme
i
temperatura
u
zamrzivaču
compartment
will
drop
considerably.
automatically
after
8
hours.
Freezer
compartment
temperature
will
return
to
the
recent
• With this setting, the compressor will operate continuously and the temperature most
inćetheznatno
freezer
• setting.
Ifpasti.
the setting iswill
notdrop
deactivated
manually (by pressing the 7 key), it will be deactivated
compartment
considerably.
Ako se setting
postavka
isključiFreezer
ručno (pritiskom
tipke
(up
), automatski
će setoisključiti
nakon
8
8deactivated
hours.
compartment
temperature
will
return
the
recent
•• automatically
Use
forne
freezing
smaller
amounts
of
food
kilograms)
indeactivated
themost
upper
drawer.
If thethis
setting isafter
not
manually
(by pressing
theto7two
key),
it will be
sati.
Temperatura
zamrzivača
vratit
će
se
na
najnoviju
postavku.
setting.
When
freezing
a
large
amount
of
food,
the
setting
should
be
activated
12
hours
before
the
automatically after 8 hours. Freezer compartment temperature will return to the most recentfood
oristite
za zamrzavanje
manjih
količina
dva kilograma)
u gornjoj
isKplaced
inovu
thepostavku
freezer.
•• setting.
Use
this setting
for freezing
smaller amounts
of food
(uphrane
to two(do
kilograms)
in the upper
drawer.
ladici.
Prilikom
zamrzavanja
većih
količina
hrane
ova
bi
se
postavka
trebala
uključiti
sati
When
freezing
a
large
amount
of
food,
the
setting
should
be
activated
12
hours
before
food
Notes:
• Use this setting for freezing smaller amounts of food (up to two kilograms) in the upper12the
drawer.
prije
stavljanja
hrane
zamrzivač.
placed
the afreezer.
• is
During
thisin mode:
When
freezing
large uamount
of food, the setting should be activated 12 hours before the food
7 key, Flash Freeze Mode will be cancelled.
-Byplaced
pressing
thefreezer.
is
in the
Notes:
Napomene:
ECO
mode,
Holiday
•
thisovog
mode:
• During
Tijekom
načinaMode
rada: can be selected.
Notes:
of mode:
those
functions
is selected,
Flash
Freeze
Mode
will be cancelled.
7
-By
pressing
the
key,poništava
Flash
Freeze
Mode
will
cancelled.
±±either
Pritiskom
tipke

se način
rada
zabebrzo
zamrzavanje.
• -If
During
this
-The
fridge
can
beFreeze
adjusted.
ECO
mode,
Holiday
Mode
can
benačin
selected.
7 key,
-By
pressing
the
Flash
Mode
be cancelled.
Mogu
setemperature
odabrati
ekonomični
rada will
i način
rada za godišnji odmor.
-When
the
Cool
Mode
isselected,
this
mode
berada
selected.
-If
of Super
those
functions
iscan
Flash
Freeze
Mode
will
be cancelled.
ECO
mode,
Holiday
Mode
be
selected.
±±either
Ako
se
odabere
jedna
od
tihactivated,
funkcija,
poništit
će cannot
se
način
za brzo zamrzavanje.
-The
fridge
temperature
canisbe
adjusted.
-If±±either
ofsethose
functions
selected,
Flash Freeze Mode will be cancelled.
Može
podesiti
temperatura
hladnjaka.
-When
the
Cool
Mode
is za
activated,
this mode
selected.
-The
fridge
temperature
can
be
adjusted.
±± Kad
je Super
uključen
način
rada
jako hlađenje,
ovajcannot
način be
rada
se ne može odabrati.
-When the Super Cool Mode is activated, this mode cannot be selected.
Holiday
Modeza
Način rada
Holiday
Mode
Holiday
Holiday
Mode
godišnjiMode
odmor
5
5
5
5
6
6
6
7
6
7
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9
Alarm Mode
Alarm
Alarm
Mode
NačinMode
rada alarma
Alarm
Mode
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
Funkcija
Child
safety lock
Child
safety
lock
roditeljske
Child
safety
lock
Child
safety zaštite
lock
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
• U ovom načinu rada kontrolna jedinica upravlja zamrzivačem i hladnjakom na ekonomičan način.
funkcije
načinaand
rada
pritisnite
tipku . Zasvijetlit će tipka .
• InZa
thisuključivanje
mode, the control
unitekonomičnog
operates the freezer
fridge
economically.
•• In
this
mode,
control
unit
operates
the
freezer
and
fridge
je
ova
funkcija
aktivirana,
uređaj
će8
raditi
na
optimalnim
postavkama.
8economically.
this
mode,
the
control
unit
operates
the
freezer
and
fridge
economically.
To
activate
thethe
Eco
Mode
function,
press
key.
The
key lights
up. With this function activated,
• In
InKad
this
mode,
the
control
unit
operates
thethe
freezer
and
fridge
economically.
8
8
To
activatewill
theoperate
Eco Mode
the
The 8
key lights
up. With
this function
activated,
To
function,
press
the
key.
appliance
withfunction,
optimumpress
settings.
8 key.
Napomene:
To activate
activate the
the Eco
Eco Mode
Mode
function,
press
the 8
key. The
The 8 key
key lights
lights up.
up. With
With this
this function
function activated,
activated,
appliance will
operate
with
optimum
settings.
operate
with
optimum
Notes:
• appliance
Tijekom will
ovog
načina
rada:
appliance
will
operate
with
optimum settings.
settings.
Notes:
Notes:
•
During
this mode:hladnjaka i zamrzivača ne mogu se podesiti. Poništit će se ekonomični način
±± Temperature
Notes:
•
During
this
mode:
•
this
mode:
-The
temperature
the fridgetemperatura.
and freezer cannot be adjusted. ECO Mode will be cancelled and
rada
i postaviti
• During
During
this
mode: ofodabrana
-The
temperature
of
the fridge
and
freezer
cannot
be adjusted.
ECO
Mode
will
be cancelled
and
-The
temperature
of
fridge
and
freezer
cannot
adjusted.
ECO
Mode
will
the
selected
temperature
will
be
set.
±± Mogu
se odabrati
način
rada
jako hlađenje,
način
rada za
duboko
ili and
-The
temperature
of the
the
fridge
andza
freezer
cannot be
be
adjusted.
ECO
Modezamrzavanje
will be
be cancelled
cancelled
and
the
selected
temperature
will
be set.
the
selected
temperature
will
-Super
Cool
Mode,
Super
Freeze
Mode
Flash
Freeze
Mode
selected.
rada
za brzo
zamrzavanje.
Akoorse
odabere
jedan
od can
ovihbe
načina
rada, poništit će se
the način
selected
temperature
will be
be set.
set.
-Super
Cool
Mode,
Super
Freeze
Mode
or
Flash
Freeze
Mode
can
be
selected.
-Super
Cool
Mode,
Super
Mode
or
Flash
Freeze
Mode
be
If either
mode
isnačin
selected,
ECO
Mode
will
be cancelled
thecan
selected
mode will become
ekonomični
radaFreeze
i uključit
će se
načinand
rada.
-Super
Cool
Mode,
Super
Freeze
Mode
orodabrani
Flash
Freeze
Mode
can
be selected.
selected.
IfIfactive.
either mode
is
selected, ECO
Mode will
be cancelled
and the
selected mode
will become
is
will
cancelled
Možemode
se odabrati
načinECO
rada Mode
za godišnji
If±±either
either
mode
is selected,
selected,
ECO
Mode
will be
beodmor.
cancelled and
and the
the selected
selected mode
mode will
will become
become
active.
active.
-Holiday
Mode
can be
selected.
Ako je
odabran
ovaj
način rada, poništit će se ekonomični način rada i uključit će se način
active.
-Holiday
Mode
can
be
selected.
-Holiday
Mode
can
be
selected.
If it rada
is selected,
ECO
Mode
will be cancelled and Holiday Mode will become active.
za godišnji
-Holiday
Mode
can
beodmor.
selected.
IfIf itit is
selected, ECO
Mode
will
be cancelled
and
Holiday
Mode
become active.
is
ECO
Mode
will
cancelled
and
Holiday
Mode will
will
active.
If itthis
is selected,
selected,
ECOthe
Mode
willinbe
be
cancelled
andused
Holiday
will become
become
active.
•• Set
mode
when
fridge
not
goingnećete
to be
for duže
aMode
prolonged
period
such askada
during a
Ovaj način rada postavite kada
hladnjak
koristiti
razdoblje,
primjerice
•
Set
this
mode
when
the
fridge
in
not
going
to
be
used
for
a
prolonged
period
• Set
Set
this
mode
when
the odmor.
fridge in
in not
not going
going to
to be
be used
used for
for aa prolonged
prolonged period
period such
such as
as during
during aaa
long
vacation.
odete
na
dužiwhen
godišnji
•
this
mode
the
fridge
such
as
during
vacation.
long
vacation.
•• long
InUthis
mode,
the rada
fridgetemperatura
temperaturehladnjaka
is automatically
set tose12postavlja
°C. (Fridge
temperature
display
long
vacation.
ovom
načinu
automatski
na
12
°C
(Isključuje
se
•
In
this
mode,
the
fridge temperature
is automatically
set to
12 °C.
(Fridge temperature
display
•
this
mode,
the
temperature
turns
• In
Inzaslon
thisoff.)
mode,
the fridge
fridge
temperature is
is automatically
automatically set
set to
to 12
12 °C.
°C. (Fridge
(Fridge temperature
temperature display
display
temperature
hladnjaka.)
turns
off.)
off.)
9 key.pritisnite
To
activate
theodmor
The 9tipku
key lights
up. With će
thistipka
function
turns
off.)the Holiday
Zaturns
uključivanje
funkcijeMode
načinafunction,
rada zapress
godišnji
. Zasvijetlit
.
9 key.
9 key
To
activate
the
Holiday
Mode
function,
press
the
The
lights
up. With
this function
9
9
To
activate
the
Holiday
Mode
function,
press
the
key.
The
activated,
appliance
will
operate
with
optimum
settings.
9
9 key
key.
The postavkama.
key lights
lights up.
up. With
With this
this function
function
To
activate
the
Holiday
Mode
function,
press
the
Kad je ovaappliance
funkcija aktivirana,
uređaj
će raditi na
optimalnim
activated,
will
operate
with
optimum
settings.
activated,
Notes:
activated, appliance
appliance will
will operate
operate with
with optimum
optimum settings.
settings.
Notes:
Notes:
•Napomene:
During this mode:
Notes:
•
During
this
mode:
•
T
ijekom
ovog
načina
rada:
•
mode:
-Beforethis
using
this mode, empty out the fridge, and close door.
• During
During
this
mode:
-Before
this
mode,
empty
out
fridge,
and
close
door.
±± Prijeusing
korištenja
ovog
načina
radathewill
ispraznite
hladnjak
i zatvorite
vrata. settings.
-Before
using
this
empty
out
and
close
-When
mode
ended,
the fridge
resume
with its previous
-Beforethis
using
this ismode,
mode,
empty
out the
the fridge,
fridge,
andoperation
close door.
door.
-When
this
mode
is
ended,
the
fridge
will
resume
operation
with
its
previous
settings.
±
±
Nakon
završetka
ovog
načina
rada,
hladnjak
nastavlja
s
radom
prema
prethodnim
postavkama.
-When
this
mode
is
ended,
the
fridge
will
resume
operation
with
its
previous
settings.
-The
fridge
temperature
cannot
be
adjusted
until
this
mode
is
cancelled.
-When this mode is ended, the fridge will resume operation with its previous
settings.
-The
fridge
temperature
cannot
be
adjusted
until
this
mode
cancelled.
±± Temperatura
hladnjaka
ne može
se podesiti
dok
se
ovajis
način
rada ne poništi.
-The
fridge
temperature
cannot
be
adjusted
until
this
mode
is
cancelled.
-The
fridge
temperature
cannot
be
adjusted
until
this
mode
is
cancelled.
High temperature alarm:
High
alarm:
High
temperature
alarm:
•
If thetemperature
temperature
inside the appliance is too high, acoustic alarm will be activated (intermittent
Alarm
za
visoku temperaturu:
High
temperature
alarm:
•
IfIftone)
the
temperature
inside
the
appliance
is
too high,
acoustic
be
activated
(intermittent
1
•
the
temperature
inside
the
appliance
is
acoustic
alarm
will
be
(intermittent
and
the
keywillflash.
•
A
ko
je
temperatura
unutar
previsoka,
uključit
će sealarm
zvučniwill
(isprekidani
zvuk) i
• If the temperature
inside
theuređaja
appliance
is too
too high,
high,
acoustic
alarm
willalarm
be activated
activated
(intermittent
1keywillflash.
tone)
1
and
the
tipkaand
 the
će treperiti.
1
• tone)
Acknowledge
andkeywillflash.
turn off the acoustic alarm by pressing the 1 key.
tone)
and
the
keywillflash.
•
Acknowledge
and
turn
off
the acoustic
alarm
by
pressing
the
1
Kadacoustic
primijetite
zvučni
alarm,
isključite
ga 24
pritiskom
.1
•• The
Acknowledge
and
turn
acoustic
alarm
by
pressing
key.
1 key.
•
alarm
will off
be the
activated
every
hours
iftipke
the the
temperature
Acknowledge
and
turn
off
the
acoustic
alarm
by
pressing
the
key. in the appliance is not
•
The
acoustic
alarm
will
be
activated
every
24
hours
if
the
temperature
in the
appliance
is not
•
Z
vučni
alarm
uključit
će
se
svaka
24
sata
ako
temperatura
u
uređaju nije
dovoljno
niska
i ako
•
acoustic
alarm
will
activated
every
24
low enough
there
of food
spoilage.
• The
The
acousticand
alarm
willisbe
bedanger
activated
every
24 hours
hours ifif the
the temperature
temperature in
in the
the appliance
appliance is
is not
not
low
enough
and
there
is
danger
of
food
spoilage.
postoji
opasnosti
od
kvarenja
hrane.
low
and
is
of
The enough
alarm will
bethere
switched
off automatically
as soon as the temperature in the freezer drops to
low
enough
and
there
is danger
danger
of food
food spoilage.
spoilage.
The
alarm
be
switched
off
automatically
as
soonu as
the temperature
in the
freezer
drops
Alarm
će will
se
isključiti
čim temperatura
zamrzivaču
padne na
razinu
na kojoj
neto
The
alarm
will
be
switched
off
as
aThe
level
that
noautomatski
longer
presents
spoilage
hazard.
alarm
will
be
switched
off automatically
automatically
as soon
soon as
as the
the temperature
temperature in
in the
the freezer
freezer drops
drops to
to
aapredstavlja
level
that
no
longer
presents
spoilage
hazard.
opasnost
od
kvarenja.
level
that
no
longer
presents
spoilage
hazard.
• aWhentheapplianceisswitchedonforthefirsttime,thereisa24-hourdelayintemperature
level that no longer presents spoilage hazard.
•
K
ad
se
uređaj
uključi
prvi
put,
postoji
odgoda
od
24
sata
u
radu
alarma
za
temperaturu
•
Whentheapplianceisswitchedonforthefirsttime,thereisa24-hourdelayintemperature
•
alarm
operation since the appliance will not have reached the adequate temperature.
• Whentheapplianceisswitchedonforthefirsttime,thereisa24-hourdelayintemperature
Whentheapplianceisswitchedonforthefirsttime,thereisa24-hourdelayintemperature
budući
da uređaj
još
neće
doseći
potrebnu
temperaturu.
se sprječava
nepotrebno
alarm
operation
since
the
appliance
will
not
have
reached Stoga
the adequate
temperature.
alarm
operation
since
the
will
have
Thus,
unnecessary
activation
of alarm
prevented.
alarm
operation
since
the appliance
appliance
willisnot
not
have reached
reached the
the adequate
adequate temperature.
temperature.
uključivanje
alarma.
Thus,
unnecessary
activation
of
alarm
is
prevented.
Thus,
unnecessary
activation
Thus,refrigerator
unnecessary
activation
of alarm
alarm is
is prevented.
prevented.
Open
door
alarm: of
Open
alarm:
Alarm
za
otvorenadoor
hladnjaka:
Open
refrigerator
door
alarm:
•
If therefrigerator
refrigerator
orvrata
freezer
compartment door is open for more than two minutes, acoustic
Open
refrigerator
door
alarm:
•
or
freezer
compartment
door
is duže
openod
fordvije
moreminute,
than two
minutes,
acoustic
• IfAthe
ko refrigerator
su
hladnjaka
ili zamrzivača
otvorena
uključit
će se
zvučni
1keywillflash.
•
the
or
compartment
door
willvrata
be activated
and
the
• IfIfalarm
the refrigerator
refrigerator
or freezer
freezer
compartment
door is
is open
open for
for more
more than
than two
two minutes,
minutes, acoustic
acoustic
1
alarm
be
activated
and
the
alarmwill
i tipka

će treperiti.
1
alarm
be
activated
and
the
keywillflash.
When
the
door
is closed,
will be deactivated. It can also be switched off by pressing
1keywillflash.
alarm will
will
be
activated
andthe
thealarm
keywillflash.
When
the
door
is closed,
the alarm
be deactivated.
It can also
be switched
off .by
pressing
Kad
vrata
zatvore,
alarm
će se will
isključiti.
Može se isključiti
i pritiskom
tipke 
1se
When
the
door
the
key.
When
the
door is
is closed,
closed, the
the alarm
alarm will
will be
be deactivated.
deactivated. ItIt can
can also
also be
be switched
switched off
off by
by pressing
pressing
1
the
key.
1
the
key.
1 ovu
thethis
key. funkciju
Koristite
podesiti
postavke
uređaja. settings.
Use
function
if youako
done
notželite
wish ručno
to manually
adjust
the appliance
Use
this
ififand
you
do
not
to
manually
adjust
the
settings.
Zaactivate,
uključivanje
pritisnite
tipku
sekunde).
“LL”appliance
će se
naonzaslonu
i3
.and
Use
this function
function
youhold
doi držite
not
wish
to 
manually
adjust
the
appliance
settings.
1
To
press
thewish
key
(for(trithree
seconds).
“LL”
willpojaviti
appear
the display
Use
this
function
if you
do
not
wish
to
manually
adjust
the
appliance
settings.
1
3
To
press
and
hold
the
(for
three
seconds).
“LL”
will
appear
on
the
display
and
To .activate,
će zaključati
sve
tipke
osim

.key
1
3
To
activate,
press
and
hold
the
key
(for
three
seconds).
“LL”
will
appear
on
the
display
and
5
1
3
To
activate, press and hold the
key (for three seconds). “LL” will appear on the display
and
5
.
Za
isključivanje
roditeljske
zaštite
pritisnite
tipku

i
držite
je
tri
sekunde.
5
.. will lock all keys except 1.
This
5
1
This
will
lock
all
keys
except
.
This
will
except
.. the 1 key and hold it for three seconds.
Napomena:
To
deactivate
thekeys
safety
lock,1
press
1
This
will lock
lock all
all
keys
except
1 key
To
safety
lock,
press
the
and hold
itit for
three
To
deactivate
the
safety
lock,
the
key
seconds.
• deactivate
“LL” se ne the
prikazuje
ova funkcija
Međutim,
“LL”seconds.
će se pojaviti sekundu
Note:
1 uključena.
To
deactivate
the
safetydok
lock,jepress
press
the 1
key and
and hold
hold
it for
for three
three
seconds.
Note:
Note:
• “LL”
is not
displayed
whiletipke.
this function is activated. However, “LL” will appear in a second by
nakon
pritiska
bilo koje
Note:
•
“LL”
is
not
displayed
while
this
function
is
activated.
However,
“LL”
will appear
in aa second
by
•
displayed
pressing
key. while
• “LL”
“LL” is
is not
notany
displayed
while this
this function
function is
is activated.
activated. However,
However, “LL”
“LL” will
will appear
appear in
in a second
second by
by
pressing
any
key.
pressing
any
key.
pressing any key.
Hrvatski
English
English
English
English
Ekonomični način
ECO
radaMode
ECO
Mode
ECO
ECO Mode
Mode
5
5
5
5
6
6
6
7
6
7
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9
11
11
11
11
11
Humidity
control
“Fresh
Case”
Crisper
Humidity
control of
of
“Fresh
Case” “Za
Crisper
Kontrola vlažnosti
ladice
za povrće
svježinu“
•
bin
bottom
of
refrigerator
is
for
fruit
• The
Posuda
dnu
hladnjaka
čuvanju voća
i povrća.
The
bin at
atnathe
the
bottom
of the
thenamijenjena
refrigerator je
is intended
intended
for storing
storing
fruitOna
and
vegetables.
humidity
and
održava
vlažnostItIt keeps
i sprječava
isušivanje
hrane. the
and
vegetables.
keeps
humidity
and prevents
prevents
the food
food from
from drying
drying
out.
• out.
Pohranite hranu u odgovarajućoj ambalaži kako ne bi ispuštala ili
•
the
food
primala
mirise.packaging
• Store
Store
theneugodne
food in
in suitable
suitable
packaging to
to prevent
prevent them
them from
from emitting
emitting or
or
taking
on
odors.
Posuda
ugrađeni regulator vlažnosti koji omogućuje postavljanje
taking
on ima
odors.
The
bin
has
integrated
humidity
regulator
which
allows
setting
the
The
bin has
integrated
regulator
which allows setting the
vlažnosti
prema
količinihumidity
pohranjene
hrane.
humidity
according
to the amount
of
stored.
humidity
according
amount
of food
food
stored.
Manje
količine
hraneto- the
gurnite
kontrolni
klizač
prema desno.
Smaller
Smaller amounts
amounts of
of food
food -- push
push the
the control
control slider
slider to
to the
the right.
right.
Veće količine
hrane
- gurnite
kontrolni
klizačslider
prema
lijevo.
Larger
amounts
of
food
push
the
control
to
the
Larger amounts of food - push the control slider to the left.
left.
Making
ice
Making
ice cubes
cubes
Izrada kockica
leda
Water
Water
Voda
“Multibox”
storage
can
ice
cubes
store
Spremnik
pohrana"
može
i pohraniti
kockice leda.
“Multibox”"Višestruka
storage box
box
can make
make
iceizrađivati
cubes and
and
store them.
them.
Tomakeicecubes,fillthelidofthe“Multibox”storageboxwithwaterandplaceitinthefreezedrawerofthefreezer.
Za izradu kockica leda napunite poklopac spremnika "Višestruka pohrana" vodom i stavite ga u ladicu zamrzivača. Kad su kockice
Tomakeicecubes,fillthelidofthe“Multibox”storageboxwithwaterandplaceitinthefreezedrawerofthefreezer.
When
ice
are
ready,
out
box
freezer
drawer.
the
lid
the
and
push
cavity
leda gotove,
izvadite
iz ladice
zamrzivača.
Uklonite
poklopac
saRemove
spremnika
duplju
poklopca
s donje
When
ice cubes
cubes
arespremnik
ready, take
take
out the
the
box from
from the
the
freezer
drawer.
Remove
thei gurnite
lid from
fromsvaku
the box,
box,
and
push each
each
cavity of
of
the
lid
from
the
back
side.
The
ice
cubes
will
pop
out
from
the
lid.
Then,
put
the
box
back
into
its
place.
strane.
Kockice
leda
iskočit
će
iz
poklopca.
Zatim
vratite
spremnik
na
njegovo
mjesto.
the lid from the back side. The ice cubes will pop out from the lid. Then, put the box back into its place.
Removing
attaching
Removing
and
attaching shelves
shelves
Uklanjanjeand
i pričvršćivanje
polica
Fridge
Fridge
Hladnjak
1
1
2
2
Glass
shelves
Glass
shelves
Staklene
police
To
aa shelf
from
ToZaremove
remove
shelf
fromizthe
the
uklanjanje
police
refrigerator,
pull
the
refrigerator,
pull itit out
outjeto
todo
the
hladnjaka izvucite
point
when itit is
stopped
point
stopped by
by
točkewhen
kad jeiszaustavlja
the
guide.
Then,
lift
it
slightly
the
guide. Then,
it slightly
graničnik.
Zatimliftlagano
at the
the front
front part
part and pull
pull itit all
all
at
dignite
prednjiand
dio i izvucite
the
way
out.
the
waykraja.
out.
je do
Zamrzivač
Freezer
Freezer
12
12
1
1
2
2
Chiller
Case and
Chiller
and “Fresh
“Fresh
LadicaCase
za hlađenje
i
Case”
Crisper
Case”
Crisper
ladica
za
povrće
"Za
Pull
out
Pull
out the
the case
case as
as far
far as
as itit will
will
svježinu"
go.
Then, lift the front part and
go.
Then,ladicu
lift the do
front
part and
Izvucite
kuda
pull
itit out
pull
out completely.
completely.
možete.
Zatim dignite
prednji dio i izvucite je do
kraja.
Door
shelves and
Door
and ibottle
bottle
Policeshelves
na vratima
shelf
shelf
za boce
To
remove aa shelf
from
the
To
from
Za remove
uklanjanjeshelf
police
iz the
appliance,
lift
far
as
appliance,
lift itit as
as
farkuda
as itit
uređaja dignite
je do
will
go
pull
will
go and
and
pull itit out.
out.
možete
i izvucite
je van.
Ladice
su zaštićene
od izvlačenja. Zapulling
uklanjanjeToladice
iz uređaja otvorite
je, dignite prednji
The
drawers
are
Theizvucite
drawers
are protected
protected against
against pulling out.
out. To remove
remove aa drawer
drawer from
from the
the appliance,
appliance,
dio
je lift
van.
open
it,
then
the
front
part
and
pull
it
out.
open
it,
then
lift
the
front
part
and
pull
it
out.
Nakon
se uklonili
hranu
u prazan
Havingšto
removed
the ladicu,
drawer,možete
you can
canpohraniti
store food
food
in the
the
empty zamrzivač.
compartment.
Having
removed
the
drawer,
you
store
in
empty
compartment.
Upute
za Cleaning
održavanje
i čišćenje
Care
and
instructions
Svakodnevno
Daily cleaningčišćenje
Hrvatski
English
English
Wipe regularly
regularly
with suhom
a dry cloth.
Redovito
prebrišite
krpom.
Wipe
Places
to
pay
particular
attention
to:
Mjesta kojima trebate posvetiti posebnu
pozornost:
Door
Brtva
na vratima
seal
Door opening
If theseseal
dirty
and damaged,
cold air isdamore
likely
Ako
brtvagets
uprlja
i ošteti,
veća je vjerojatnost
će hladan
to
zrak
istjecati.
to leak.
leak.
Polica
za boce
Bottle shelf
Obrišite
prljavštinu
tekućinu
negoitit se
nakupi.
Wipe
any
liquid
before
builds
up.
Wipe away
away
any dirt
dirtili and
and
liquidprije
before
builds
up.
Each
unplug
your
the
and
them
Jednom
godišnje
hladnjak izremove
struje, izvadite
sve police
i temeljito
Each year,
year,
unplugisključite
your refrigerator,
refrigerator,
remove
the shelves
shelves
and give
give
them aaih očistite.
thorough clean.
Parts
can
wash
Dijelovi
koje
pratiwater
vodom
Parts you
you
canmožete
wash with
with
water
Fridge
Hladnjak
●
shelves
●● Glass
Staklene
police
●
shelves
●
Door
shelves
●● Door
Police
na vratima
●
●● Bottle
Policashelf
za boce
●
box
●
“Multibox”
storage
box
●● “Multibox”
Spremnikstorage
“Višestruka
● Chiller
Case
pohrana”
●
crisper
●● “Fresh
LadicaCase”
za hlađenje
●● Ladica za povrće “Za
svježinu”
Freezer
Zamrzivač
●● Freezer
drawers
●
Ladice zamrzivača
Note:
Note:
Napomena:
not use
abrasive
cleaners
such aspoput
Bicarbonate
of
•• Do
Nemojte
koristiti
abrazivna
sredstva
sode bikarbone
jer tako možete oštetiti plastiku.
Soda, as they can damage the plastic.
Čišćenje upravljačke ploče
Upravljačka
hladnjakapanel
izrađena je od osjetljivih materijala. Da biste zaštitili njezinu površinu, nemojte je čistiti sa
Cleaning ploča
the control
sredstvima
baziranim
na otapalima.
Samo
je prebrišite
suhomToili protect
vlažnomitskrpom.
The refrigerator’s
control
panel is made
of delicate
materials.
surfaces, do not clean it with solvent based
chemicals.
wipe
with
or
chemicals. Simply
Simply
wipe itit dijela
with aa dry
dry
or slightly
slightly damp
damp cloth.
cloth.
Čišćenje
vanjskog
hladnjaka
Cleaning
the outside
of the koristite
refrigerator
Za
čišćenje vanjskog
dijela hladnjaka
toplu, vlažnu, mekanu krpu. Za tvrdokorniju prljavštinu koristite blagi kuhinjski
deterdžent
i nakon
mekom
Ako
ostane jošFor
vode
na površini,
suhom
krpom.
Use a warm,
damp,toga
softprebrišite
cloth to clean
thesuhom
outsidekrpom.
of your
refrigerator.
more
stubbornobrišite
marks,jeuse
a mild
kitchen
detergent and wipe away with a soft damp cloth. Remove any remaining surface water with a dry cloth.
Napomene
za čišćenje
Notes
forunutrašnjost
cleaningili vanjske dijelove hladnjaka, nemojte koristiti:
Kada
čistite
When
cleaning
inside or outside
youruzrokovati
refrigerator,
do not
use: dijelova.
●
● alkalne
deterdžente
- mogu
pucanje
plastičnih
●● alkaline
- they
can crack
plastic sredstva
parts.
●
prašakdetergents
za brušenje,
sapun
u prahu,
za čišćenja bazirana na ulju, vruću vodu, četke,
●
dust, soap
oil-based cleaners,
hot
brushes,
acids,
benzenes,
solvents
or
● grinding
grinding
soap powder,
powder,
cleaners,
hot water,
water,
brushes,- mogu
acids,oštetiti
benzenes,
solvents
or alcohol-based
alcohol-based
kiseline,dust,
benzene,
otapalaoil-based
ili otopine
bazirane
na alkoholu
površinu
hladnjaka
i plastične
solutions
all
can
damage
the
refrigerator’s
surfaces
and
plastic
parts.
dijelove.
Make
sure
you
wipe
off
any
stains
from
edible
oils,
which
can
also
damage
plastic
parts.
Make sure obrišite
you wipesve
offmrlje
any stains
fromulja
edible
whichmogu
can also
damage
plastic
parts.
Obavezno
od jestivih
kojaoils,
također
oštetiti
plastične
dijelove.
13
13
Upute za održavanje i čišćenje (nastavak)
Care and Cleaning instructions (continued)
(continued)
Provjera održavanja
Maintenance
check
●● Je li kabelcheck
za napajanje oštećen?
Maintenance
● Zagrijava
li se
utikač?
●Is●the
the
mains lead
lead
damaged?
●Is
mains
damaged?
UPOZORENJE●Does
●● Je
utikač plug
čvrsto
thelimains
mains
plug
getutaknut
hot? u strujnu utičnicu?
●Does
the
get
hot?
Ako je kabel za napajanje oštećen, posavjetujte se s ovlaštenim servisnim centrom. NEMOJTE
WARNING
WARNING ●Isthemainsplugfirmlyinthemainssocket?
●Isthemainsplugfirmlyinthemainssocket?
zamijenitiplease
ove dijelove.
thepokušavati
mains lead
leadsami
is damaged,
damaged,
please
consult an
an authorized
authorized service
service centre.
centre. DO
DO NOT
NOT attempt
attempt to
to
IfIf the
mains
is
consult
replace
these
items
yourself.
replace these items yourself.
Dugotrajno
nekorištenje
Extended
disuse
Extended
disuse
Ako hladnjak ne namjeravate koristiti duže vrijeme, odspojite kabel za napajanje te očistite utikač
OPREZ
CAUTION
CAUTION
you’re not
not going
going to
to use
use the
the refrigerator for
for aa long
long time,
time, unplug itit and
and clean
clean the
the mains
mains plug
plug as
as
IfIf you’re
kako je prethodno
opisano.refrigerator
Zatim vrata ostavite
otvorenaunplug
2-3 dana. Tako
će se unutrašnjost
described
above.
Then
leave
doors
open for
days.
lets
interior
described
above.
Thenosušiti
leavei the
the
doors
for 2-3
2-3 neugodnih
days. This
This mirisa
lets the
the
interior dry
dry out
out properly,
properly, and
and
hladnjaka
potpuno
spriječit
ćeopen
se stvaranje
i plijesni.
prevents
odour
and
build
up
prevents
odour
and the
the
build
up of
of mould.
mould.
Hladnjak
nemojte
često
uključivati
i isključivati. Duže će raditi ako ga ostavite uključenog za vrijeme
Do not
not
switch the
the
refrigerator on
on and
and off
off repeatedly.
repeatedly. ItIt will
will last
last longer
longer ifif you
you leave
leave itit switched
switched on
on
Do
switch
normalnog
rada.refrigerator
during
during normal
normal use.
use.
Prije
pomicanja
ili transporting
prijevoza hladnjaka
Before
moving
your
Before
moving or
or
transporting
your refrigerator
refrigerator
①
Remove
all
items.
①
Remove
all
items.
 Uklonite sve iz hladnjaka.
②
Unplug
② Isključite
Unplug it.
it.ga iz struje.

③ Raise
Raise the
the adjustable
adjustable leg.
leg.
③

Podignite
podesivurefrigerator
nožicu.
④
④ Pull,
Pull, or
or ‘walk’
‘walk’ the
the refrigerator towards
towards you.
you.

ili "došećite”
hladnjak
premathe
sebi.
⑤ Povucite
Use aa cloth,
cloth,
for example,
example,
to absorb
absorb
the
water in
in the
the evaporation
evaporation pan.
pan.
⑤
Use
for
to
water
 Koristite krpu primjerice za upijanje vode iz posude za skupljanje tekućine.
(Lower
back
refrigerator)
(dno stražnje
strane
hladnjaka)
(Lower
back of
of the
the
refrigerator)
Moving
transporting
your
Moving and
andi prijevoz
transporting
your refrigerator
refrigerator
Pomicanje
hladnjaka
At
people
needed
to carry the
refrigerator
safely.
At least
least two
two
people are
aredvoje
needed
refrigerator
safely.
Potrebno
je najmanje
ljuditodacarry
bi sethe
hladnjak
sigurno
premjestio.
① Tighten
Tighten the
the adjustable
adjustable legs.
legs.
①

Učvrstite
podesive
nožice.
②
② Hold
Hold the
the adjustable
adjustable legs
legs at
at one
one end,
end, and
and corners
corners at
at the
the
 Držite
other,podesive
as shown.
shown.nožice na jednoj strani, a kutove na drugoj, kako je
other,
as
prikazano na slici.
Note:
Note:
Napomena:
• Do not
the
by holding its
not carry
carry
the refrigerator
refrigerator
its doors.
doors.
•• Do
Hladnjak
nemojte
nositi takobydaholding
ga držite
za vrata.
Always
transport
the
refrigerator
in
its
normal
upright position.
Always
transport
the
refrigerator
in
its
normal
position.
Uvijek ga prenosite u normalnom uspravnomupright
položaju.
14
14
14
Secure
the
with
Vrata
osigurajte
ljepljivom
Secure
the doors
doors
with
adhesive
trakom.
adhesive tape
tape
Najčešća pitanja
Hrvatski
Ako mislite da hladnjak ne radi ispravno, prvo provjerite sljedeće.
Ako ne uspijete otkloniti problem, odspojite utikač i obratite se dobavljaču ili ovlaštenom servisnom centru.
Općenito
Iz hladnjaka dopiru neobični
zvukovi.
•
•
•
•
J e li hladnjak postavljen na čvrst ravan pod?
Ima li oko hladnjaka dovoljno slobodnog prostora?
Vibrira li nešto na vrhu hladnjaka?
Uobičajeno je da hladnjak proizvodi zvukove kad započne ili završi s radom.
Čuje se zvuk kada se kompresor
isključi.
• To je uobičajeno i često je uzrok utjecanje rashladnog sredstva natrag u
kompresor.
Čuje se zvuk nakon što otvorite ili
zatvorite vrata.
• To je uobičajeno i uzrok je razlika u tlaku zraka u unutrašnjosti hladnjaka i
izvan hladnjaka.
Čuje se zvuk protjecanja zraka ili
vode nakon što otvorite vrata.
• Uzrok tome je protok rashladnog sredstva unutarnjim cijevima.
Čuje se dugotrajno zavijanje.
• O
vaj se zvuk čuje kada radi ventilator za cirkuliranje hladnog zraka.
• Je li hrana pohranjena na premaloj međusobnoj udaljenosti ili je sobna
temperatura previsoka? U ovim slučajevima ventilator za cirkuliranje hladnog
zraka radi pri velikoj brzini i zato proizvodi glasne zvukove.
Kompresor radi prilično glasno.
• Je li hrana pohranjena na premaloj međusobnoj udaljenosti ili je sobna
temperatura previsoka? U ovim slučajevima, kompresor radi pri velikoj brzini
i zato proizvodi glasne zvukove.
Kompresor radi duže vrijeme.
• K
ada se utikač spaja po prvi put, kompresor radi duže nego obično da bi
ohladio unutrašnjost hladnjaka dok se ne postignu podešene temperature.
• Je li podešen način rada za duboko zamrzavanje ili način rada za jako
hlađenje?
• Jeste li često otvarali i zatvarali vrata? Jesu li vrata dobro zatvorena?
• Je li hrana pohranjena na premaloj međusobnoj udaljenosti ili je sobna
temperatura previsoka?
• Kada je u hladnjaku pohranjeno mnogo hrane, kompresor će morati raditi
duže.
Na vanjskom dijelu hladnjaka
javlja se kondenzacija.
• Do kondenzacije može doći kada je vlaga zraka u prostoriji visoka i
uobičajena je. Obrišite suhom krpom.
Vanjski dio hladnjaka vruć je na
dodir.
• Nakon što uključite hladnjak, on se može zagrijati dok se unutrašnjost ne
ohladi dovoljno. Hladnjak se može zagrijati čak i nakon što je unutrašnjost
rashlađena. Uzrok tome je rad cijevi za ispuštanje topline koja služi za
sprečavanje kondenzacije i to nije kvar.
Gumbi na upravljačkoj ploči ne
rade.
• Je li hladnjak uključen?
Oglašava se alarm.
• Vrata hladnjaka ostala su otvorena. Zatvorite vrata.
15
Najčešća pitanja
(nastavak)
Hladnjak i zamrzivač
16
Hladnjak ne rashlađuje
(i zamrzivač ne zamrzava).
• Je li hladnjak uključen?
Hladnjak ne rashlađuje
(i zamrzivač ne zamrzava)
dovoljno.
• Je li postavljena temperatura previsoka?
• Je li hladnjak izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti ili se nalazi blizu uređaja za
grijanje?
• Ima li oko hladnjaka dovoljno slobodnog prostora?
• Je li hrana pohranjena na premaloj međusobnoj udaljenosti ili je sobna
temperatura previsoka?
• Jeste li često otvarali i zatvarali vrata?
Jesu li vrata dobro zatvorena?
• Je li postavljen način rada za godišnji odmor?
• Ako u hladnjak stavite toplu hranu, temperatura u hladnjaku privremeno će
porasti.
• Tijekom hladnog razdoblja godine ili kada je sobna temperatura niska, može
se činiti da hladnjak ne rashlađuje.
Postavljena temperatura i stvarna
temperatura razlikuju se.
• Ako u hladnjak stavite toplu hranu, temperatura u hladnjaku privremeno će
porasti.
Hrana u hladnjaku se zamrzava.
• J e li u hladnjaku postavljena preniska temperatura?
• Jeste li stavili hranu u stražnji dio hladnjaka?
U stražnjem dijelu hladnjaka temperatura je najniža stoga tamo nemojte
stavljati hranu koja se lako smrzava.
U hladnjaku i ladicama dolazi do
kondenzacije.
• Kondenzacija se javlja kada često otvarate i zatvarate vrata ili kada ona
nisu dobro zatvorena te kada je vlažnost zraka u prostoriji visoka. Obrišite
kondenzaciju suhom krpom.
Vrata zamrzivača teško se
otvaraju.
• P
onekad je teško otvoriti vrata ako su upravo bila zatvorena.
• Zbog razlike u tlaku zraka u unutrašnjosti hladnjaka i izvan njega vrata
zamrzivača mogu se teže otvarati. Pričekajte nekoliko trenutaka i zatim
ponovno pokušajte otvoriti vrata.
Iz unutrašnjosti hladnjaka šire se
neugodni mirisi.
• J este li hranu s jakim mirisom stavili u posude koje se mogu hermetički
zatvoriti prije stavljanja u hladnjak?
Hranu stavite u posudu koja se može hermetički zatvoriti i pohranite je.
• Mirisi se zadržavaju na površinama unutar hladnjaka. Prebrišite površine
mekanom krpom namočenom u mlaku vodu.
MODEL
KATEGORIJA
RAZRED ENERGETSKE UČINKOVITOSTI
CATEGORY
GODIŠNJA
POTROŠNJA
ENERGIJE
ENERGY
EFFICIENCY
CLASS
NETO ZAPREMNINA
HLADNJAKA
ANNUAL
ENERGY CONSUMPTION
NET
VOLUMEZAMRZIVAČA
NETOFRIDGE
ZAPREMNINA
NET
FREEZER
VOLUME
OCJENA
ZAMRZIVAČA
STAR
RATING
OF THE FREEZER
ODJELJCI
S AUTOMATSKIM
ODLEĐIVANJEM
'FROST
FREE'
COMPARTMENTS
VRIJEME
PORASTA
TEMPERATURE
TEMPERATURE
RISE TIME
KAPACITET ZAMRZAVANJA
FREEZING
KLIMATSKICAPACITY
RAZRED
CLIMATE
CLASSPRI RADU
ZRAČNA BUKA
AIRBORNE ACOUSTICAL NOISE EMISSIONS
Ostale informacije
Other Information
UKUPNA
BRUTO
ZAPREMNINA
TOTAL
GROSS
VOLUME
UKUPNA
NETO
ZAPREMNINA
TOTAL
NET
VOLUME
VANJSKE DIMENSIONS
DIMENZIJE
OUTSIDE
ŠIRINA ×x DEPTH
DUBINA×xHEIGHT
VISINA
WIDTH
NETOWEIGHT
TEŽINA
NET
RATED
NAZIVNIVOLTAGE
NAPON
RATED
FREQUENCY
NAZIVNA
FREKVENCIJA
REFRIGERANT/CHARGE
RASHLADNO SREDSTVO/KOLIČINA PUNJENJA
BLOWING
AGENT
IZOLACIJSKA
PJENA
Panasonic
Hrvatski
English
Informacijski list (EU Uredba 1060/2010)
IME DOBAVLJAČA
Product fiche (EU Regulation 1060/2010)
SUPPLIER'S NAME
MODEL
Tehnički podaci
Specifications
NR-BN31AS1-E
NR-BN31AW1-E
Panasonic
NR-BN31AS1-F
NR-BN31AW1-F
NR-BN31AS1-E
NR-BN31AW1-E
NR-BN31AS1-B
NR-BN31AW1-B
NR-BN31AS1-F
NR-BN31AW1-F
7 (Kombinirani hladnjak)
NR-BN31AS1-B
NR-BN31AW1-B
A++
7 (Refrigerator-Freezer)
234 kWhA++
godišnje*1
222 L *1
234 kWh/year
222
85 LL
L
Četiri 85
zvjezdice
Four-star
Hladnjak: Automatsko odleđivanje
/ Zamrzivač: Automatsko odleđivanje
Fridge: Frost-free
Freezer: Frost-free
18/ sati
18kg/24
hoursh
12
12SN-T2
kg/24 h
*2
SN-T
42 dB
42 dB
329 LL
329
307 LL
307
600
mm xx 1850
1850 mm
mm
600 mm
mm xx 650
650 mm
75 kg
220 V - 230 V
50 Hz
50
Hz
R600a/58 gg
R600a/58
Cyclo-Pentane
Ciklopentan
Notes:
Napomene:
*1
energy
consumption
pertemelji
year is
on the standard
test testiranja
results forza2424hours
accordance
withStvarna
EN153.potrošnja
*1 The
Godišnja
potrošnja
energije
sebased
na standardnim
rezultatima
sata uinskladu
s EN153.
Actual
energy
vary depending
on hownathe
appliance
is used
and where it is located.
energije
ovisit consumption
će o načinu uporabe
uređaja i mjestu
kojemu
se uređaj
nalazi.
Potrošnja
kad se when
uređajinkoristi
moževary
se razlikovati
o mjestu
korištenja
jedinice,
temperature
The
energyenergije
consumption
use may
dependingovisno
on where
the unit
is installed,
thepostavki
temperature
setting svakog
of
odjeljka,
temperaturi
okolinethe
i vlažnosti,
se čestoand
vrata
otvaraju/zatvaraju,
zapremnini
i temperaturi
hrane the
i načinu
each
of the
compartments,
ambientkoliko
temperature
humidity,
how often the
doors are
opened/closed,
volume
korištenja
uređaja.of the food stuffs and how the appliance is used.
and
temperature
*2 Permitted
Dopuštenaambient
temperatura
okoline: 10
*2
temperature:
10 °C
°Cdo
to 43
43 °C
°C
Kada su
otvorena open
When
thevrata
doorsposve
are completely
1249 mm
1199 mm
687 mm
650 mm
600 mm
0°
x9
ma
644 mm
17
17
Panasonic Corporation
Web-mjesto:
http://panasonic.hr
Website : http://panasonic.net/
U
skladu s direktivom 2004/108/EZ, članak 9. (2)
Pursuanttothedirective2004/108/EC,article9(2)
Panasonicov
centarCentre
za ispitivanje
Panasonic Testing
Panasonic Marketing
MarketingEurope
EuropeGmbH
GmbH
Panasonic
Winsbergring15,22525Hamburg,Germany
Winsbergring
15, 22525 Hamburg, Njemačka
©
Panasonic Corporation 2013.
©PanasonicCorporation2013
Y0613-0
AH-313360
Printed in Europe
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement