Panasonic NRBN31EW2 Operating Instructions

Add to My manuals
56 Pages

advertisement

Panasonic NRBN31EW2 Operating Instructions | Manualzz
Model No. NR-BN31EX2
Dansk
2-18
Tak fordi du har valgt dette produkt fra Panasonic.
Læs venligst nærværende instruktioner, inden du tager dette
produkt i brug. Gem venligst denne brugsanvisning, inklusive
installationsanvisningerne, til fremtidig reference.
Česky
36-52
Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu Panasonic.
Před použitím si důkladně přečtěte tyto pokyny.
Uschovejte tento návod pro budoucí využití.
Návod k instalaci je přiložen.
NR-BN31EW2
19-35
Polski
Dziękujemy za zakup produktu firmy Panasonic.
Prosimy o dokładne przeczytanie niniejszych instrukcji przed
korzystaniem z niniejszego produktu. Prosimy o zachowanie
niniejszego podręcznika do wykorzystania w przyszłości.
Zawiera instrukcje instalacyjne.
Česky
Polski
Refrigerator-Freezer
(Household use)
Dansk
Operating Instructions
Indhold
Sikkerhedsinstruktioner�������������������������������������������������2
Pas på miljøet������������������������������������������������������������������4
Installation �����������������������������������������������������������������������5
Identifikation af dele��������������������������������������������������������7
Kontrolpanel��������������������������������������������������������������������8
Indstilling af temperaturen���������������������������������������������9
Anvendelse af de praktiske funktioner��������������������������9
Luftfugtighedskontrol for grøntsagsskuffe ���������������12
Sådan laver du isterninger�������������������������������������������12
Fjernelse og montering af hylder���������������������������������12
Vedligeholdelse og rengøringsinstruktioner��������������13
Ofte stillede spørgsmål ������������������������������������������������15
Specifikationer ��������������������������������������������������������������17
Sikkerhedsinstruktioner
Symbolforklaring:
Undlad at
Indikerer at produktet skal jordforbindes på
korrekt vis, således at elektrisk stød forhindres
Sørg for at gøre dette
Skil ikke ad
ADVARSEL
Indikerer risiko for dødsfald eller alvorlig personskade.
Køleskabet kan bruges af børn fra 8 år og opefter og af
personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller psykiske evner
eller manglende erfaring med og kendskab til køleskabet dog forudsat, at de er under opsyn eller har fået anvisninger
om sikker brug af køleskabet og forudsat, at de forstår de
involverede risici. Børn må ikke lege med køleskabet. Rengøring
og brugervedligeholdelse må ikke overlades til børn uden opsyn.
Undlad at opbevare eksplosive stoffer som f.eks. sprayflasker
med en brændbar drivgas i dette produkt.
•Letantændelige substanser som f.eks. benzen, fortynder, alkohol,
æter og flydende petroleumsgas (LPG) kan føre til eksplosion.
Anvend ikke stikadaptere til flere apparater og lad være med at slutte flere apparater til den samme stikadapter.
• Dette kan føre til overophedning, brand eller kortslutning.
Undgå at klemme, slå knuder på eller bøje strømledningen og lad være med at stille tunge genstande oven på den.
• Dette vil øge risikoen for brand og elektrisk stød. Hvis køleskabets strømledning eller stik har lidt skade, skal de skiftes
ud af fabrikanten, en servicetekniker eller en lignende, kvalificeret fagmand, således at der ikke opstår farlige situationer.
Tag ikke køleskabet ud af stikket ved at trække i strømledningen.
• Dette kan bevirke, at strømledningen lider skade. Tag altid fat i stikket og træk det lige ud af stikkontakten.
Anbring ikke vandbeholdere oven på køleskabet.
• Spildt vand kan beskadige isoleringen af de elektriske dele og være årsag til kortslutning, brand eller elektrisk stød.
Spray aldrig med antændelige gasser i nærheden af køleskabet.
• Dette kan føre til eksplosion eller brand.
Spray aldrig med vand uden på eller inden i køleskabet.
• Dette kan føre til brand eller eksplosion.
Rør ikke ved strømstikket med våde hænder.
• Dette kan føre til elektrisk stød.
2
Sikkerhedsinstruktioner
(fortsat)
Anbring ikke køleskabet i fugtige omgivelser eller på et sted, hvor det kan komme i kontakt med vand.
• Ødelagt isolering af elektriske dele kan forårsage kortslutning, elektrisk stød eller brand.
Dansk
Opbevar ikke medicin eller temperaturfølsomme produkter i køleskabet.
• Produkter der kræver streng temperaturkontrol bør ikke opbevares i køleskabet.
Lad ikke børn klatre på, svinge i eller hænge i køleskabets dør.
• De kan beskadige køleskabet og selv komme alvorligt til skade.
Brug ikke køleskabet i nærheden af eksplosive dampe eller brændbare gasser.
• Dette kan føre til eksplosion eller brand.
Opbevar ikke benzin eller andre brændbare væsker og dampe i køleskabet og anvend dem ikke i nærheden af køleskabet.
• Dette kan føre til eksplosion eller brand.
-ADVARSEL: Anvend ikke mekaniske anordninger eller andre midler til at
fremskynde afrimningen, med mindre det anbefales af fabrikanten.
•Dette kan beskadige køleskabets indre og føre til eksplosion.
-ADVARSEL: Anvend ikke elektrisk udstyr i de dele af køleskabet, der
bruges til opbevaring af fødevarer, med mindre de er af
den type, der anbefales af fabrikanten.
•Dette kan føre til eksplosion eller brand.
-ADVARSEL: Undgå at beskadige kølekredsløbet.
•Dette kan føre til eksplosion eller brand.
-ADVARSEL: Åbn ikke dækslet til LED-belysningen af køleskabets indre.
•Dette kan føre til elektrisk stød. Hvis LED-belysningen
ikke virker korrekt, skal den skiftes ud af fabrikanten, en
servicetekniker eller en lignende, kvalificeret fagmand,
således at der ikke opstår farlige situationer.
Forsøg ikke selv at adskille, reparere eller ændre på køleskabet.
• Du kan komme til skade (eller andre personer kan komme til skade), brænde dig eller få elektrisk stød under arbejdet,
eller køleskabet kan blive ødelagt. Hvis køleskabet kræver ændringer eller reparationer, bedes du rette henvendelse
til et autoriseret servicecenter.
Sørg for at køleskabet er sluttet til et jordforbundet stik. SLUT DET IKKE til et stik, der ikke er jordforbundet.
• En kortslutning kan medføre elektrisk stød.
Sørg for at strømledningen og stikket ikke bliver mast
eller lider skade.
•Et beskadiget stik eller en beskadiget strømledning kan
være årsag til kortslutning, brand eller elektrisk stød.
•Hvis køleskabets strømledning har lidt skade, skal den
skiftes ud af fabrikanten, en servicetekniker eller en
lignende, kvalificeret fagmand, således at der ikke opstår
farlige situationer.
•Forsøg ikke selv at skifte den ud.
3
Sikkerhedsinstruktioner
(fortsat)
Fjern al snavs og støv fra strømstikkets ben, inden køleskabet sættes i stikkontakten.
• Støv som har samlet sig på stikket, kan forårsage isolationsfejl, specielt under forhold med høj luftfugtighed. Dette
kan føre til kortslutning, brand eller elektrisk stød. Tag strømledningen ud af stikkontakten og tør den af med en tør
klud. Anvend aldrig en våd eller fugtig klud til dette.
Slut køleskabet til stikkontakten og sørg for, at stikket er sat korrekt i.
• Et løst tilsluttet stik kan forårsage brand eller elektrisk stød.
Installér køleskabet på et sted med god ventilation.
• Jo mere kølevæske, der er i køleskabet, desto større skal det rum være, hvor køleskabet anbringes. Hvis køleskabet
står i et lille rum og der opstår lækage, er der større risiko for, at der samler sig antændelige gasser. Dette kan
forårsage brand eller eksplosion. En tommelfingerregel er, at for hver 8 g kølevæske, skal der være mindst 1
kubikmeter plads i rummet. Mængden af kølevæske er anført på datatavlen inden i køleskabet.
Den kølevæske (R600a), som anvendes i køleskabet, og de gasser, som findes i isoleringsmaterialet
(cyclopentan) er antændelige. De kræver også specielle fremgangsmåder ved bortskaffelse.
• Sørg for inden du bortskaffer køleskabet, at ingen af rørene på køleskabets bagside er beskadigede. Lækage af
kølevæske eller gas kan føre til brand eller eksplosion.
Tag køleskabet ud af stikkontakten før rengøring og servicering.
• Gøres dette ikke kan det føre til elektrisk stød.
Hvis der lugter brændt, eller der kommer røg ud af køleskabet, skal du straks trække stikket ud og kontakte et
autoriseret servicecenter.
• Gøres dette ikke, kan det føre til brand eller elektrisk stød.
-ADVARSEL: Hold ventilationsåbningerne, såvel i den udvendige
del af køleskabet som i den indbyggede struktur, fri for
obstruktioner.
•Gøres dette ikke, kan det medføre brand eller eksplosion,
da kølevæsken ikke kan spredes, hvis den lækker.
FORSIGTIG
Indikerer risiko for tilskadekomst eller beskadigelse af genstande.
Læg ikke flasker eller beholdere af glas i fryseren.
• Hvis indholdet fryser, kan glasset gå i stykker og forårsage skader.
Undgå at røre ved fryserens indersider eller produkter, der opbevares i fryseren med våde hænder.
• Dine hænder kan fryse fast på interiørets vægge eller på produkter, som opbevares i fryseren.
I tilfælde af en strømafbrydelse bør man undgå at åbne køleskabet ofte eller lægge
fødevarer, der ikke er afkølede, ind i det.
• Dette kan få temperaturen inde i køleskabet til at stige og påvirke hygiejnen negativt.
Vær desuden forsigtig med mellemrummet mellem dørene til køleskabet og fryseren,
specielt hvis de begge er åbne samtidigt.
• Dette kan føre til personskade.
Når du åbner køleskabet, skal du passe på ikke at få fingrene i klemme i
“klemmepunktsområderne”. Især når du åbner døren til køleskabet, skal du sørge for
at undgå det potentielle klemmepunkt mellem dørene til køleskabet og fryseren.
• Dette kan føre til personskade.
Potentielt klemmepunkt
4
Pas på miljøet
Bortskaffelse af indpakningsemballagen
Dansk
Genbrug venligst indpakningsemballage (f.eks. karton, plastikposer, tape og polystyren) om muligt
og sørg for at bortskaffe al anden indpakningsmateriale sikkert.
Hold al indpakningsmateriale uden for børn og babyers rækkevidde. Fare for kvælning!
Indsamling af elektronikskrot
Kun for Den Europæiske Union og lande med retursystemer
Dette symbol på produkter, emballage og/eller
ledsagedokumenter betyder, at brugte elektriske og elektroniske
produkter ikke må blandes med almindeligt husholdningsaffald.
For korrekt behandling, indsamling og genbrug af gamle
produkter, skal du tage dem til indsamlingssteder i
overensstemmelse med den nationale lovgivning.
Ved at skaffe sig af med dem på korrekt vis hjælper du med til
at spare værdifulde ressourcer og forhindre eventuelle negative
påvirkninger af menneskers sundhed og miljøet.
Ønsker du mere udførlig information om indsamling og genbrug
skal du kontakte din kommune.
Usagkyndig bortskaffelse af elektronikskrot kan eventuelt
udløse bødeforlæggelse.
For erhvervsbrugere i Den Europæiske Union
Hvis du ønsker at kassere elektrisk og elektronisk udstyr,
bedes du kontakte din forhandler eller leverandør for at
få yderligere oplysninger.
Oplysninger om bortskaffelse i andre lande uden for
Den Europæiske Union
Dette symbol gælder kun i Den Europæiske Union.
Hvis du ønsker at kassere dette produkt, bedes du
kontakte de lokale myndigheder eller din forhandler og
spørge om den korrekte bortskaffelsesmetode.
Før du bortskaffer dit gamle køleskab
Følg venligst enten fabrikantens anvisninger for bortskaffelse af det gamle køleskab eller de lokale regler for
bortskaffelse af produktet. Hvis disse ikke forefindes, bedes du følge instruktionerne i de tre trin herunder.
1. Træk stikket ud af stikkontakten.
2. Klip strømledningen af og kassér den sammen med netstikket, der sidder på den.
3. Indtil det gamle køleskab afhentes eller du indleverer det til et genbrugscenter, skal du sørge for,
at holde det uden for små børns rækkevidde.
●Fjern alle forseglingsmaterialer fra døren og lad alle hylder og skuffer sidde tilbage på deres plads.
Hvis dette gøres, vil der være mindre risiko for, at børn klatrer ind og bliver fanget inde i køleskabet.
5
Installation
Dette afsnit forklarer, hvordan du skal installere køleskabet for reduceret støj og energieffektiv drift.
Mål
B600 x D634 x H1850 (mm)
Udpakning af køleskabet
Fjern al skumbeskyttelse og alle klæbebånd.
150 mm eller mere
Valg af det rigtige sted
Ventilation
Da køleskabet udsender varme under drift, bør det placeres i et
velventileret tørt rum med rigeligt plads oven over og bag ved det som vist på figur 1.
Hvis du kan høre det vibrere, skal det bruge mere plads.
(Er der derimod en væg på siden af køleskabet, kræves der et
mellemrum på 32,5 mm eller mere på hængselsiden, for at dørene kan
åbnes 90° eller mere).
43 mm
eller mere
Temperatur
Rumtemperaturen påvirker køleskabets energieffektivitet, f.eks. hvor
meget strøm det skal bruge til at køle og nedfryse fødevarer.
For at opnå de bedste resultater bør køleskabet derfor:
● ikke blive udsat for direkte sollys
● ikke placeres ved siden af radiatorer, komfurer og andre varmekilder
● kun placeres et sted, hvor rumtemperaturen passer med
klimaspecifikationerne, som køleskabet er fremstillet til. Se venligst
afsnittet Specifikationer for klimaklassificeringen for dit køleskab.
● ekstreme temperaturer eller miljømæssige forhold kan muligvis
have en negativ indvirkning på dets ydeevne.
Opbevarede fødevarer kan blive ødelagt.
20 mm
eller mere
(Begge sider)
Figur 1
Niveau
Når køleskabet forsigtigt er blevet placeret for ikke at beskadige
gulvoverflader, skal det placeres på et fladt gulv, som er stærkt nok til
at understøtte et fyldt køleskab.
Udlign ujævnheder i gulvet ved at skrue de to justerbare forreste ben
ind eller ud som vist på Figur 2.
Dette forhindrer vibrationer og støj.
Hvis køleskabet er placeret på et gulvtæppe eller et vinylgulv, så læg
en solid plade oven på tæppet eller gulvet først. Dette forhindrer, at
farven ændres på grund af varme, der frembringes af køleskabet.
Køleskabsdør
Køleskabets dørhængsler kan ændres fra højre side til venstre, så
døren åbner i modsatte retning. Hvis dette er mere praktisk at gøre
hjemme hos dig selv, bedes du kontakte vores servicecenter, der
angives på vedlagte ark eller gå ind på websiden (http://www.panasonic.
com).
Vi kan ikke stilles til ansvar, hvis du udskifter hængslerne selv.
6
Figur 2
Montering af afstandsstykkerne
Dansk
Apparatet leveres med to afstandsstykker, som skal placeres på den nederste
del af kabinettet for at undgå, at køleskabet skubbes for tæt på væggen.
Apparatet kan også installeres uden afstandsstykkerne, men dette kan øge
strømforbruget.
Indsæt afstandsmarkeringerne i de huller, der er markeret på figuren.
(Afstandsmarkeringerne ligger i den pose, der indeholder vejledningen og
øvrige dele).
Rengøring
Tør køleskabet af med varmt vand efter installationen.
Tilslutning af strømstikket til stikkontakten
Når der er sat strøm til køleskabet, vises alle symboler et øjeblik, og derefter vises startværdierne -18 °C på fryserens
indstillingsindikator og og 5 °C på køleskabets indstillingsindikator.
Alle knapper på kontrolpanelet er berøringsbetjente. (Du skal blot trykke for at aktivere den knap, du ønsker at betjene.)
Bemærk:
• Afkøling kan tage længere tid i sommermånederne, eller hvis rumtemperaturen på andre tidspunkter er højere.
• Hvis det er nødvendigt at tage køleskabet ud af stikkontakten, skal du vente mindst 10 minutter, inden du sætter det i
stikkontakten igen. Ellers kan kompressoren lide skade.
• Hvis du ikke forventer at anvende køleskabet i længere tid, skal du koble det fra lysnettet.
Omgivelsestemperatur
Du finder klimaklassificeringen for dit køleskab på typeskiltet i venstre side af kølerummet. Det indikerer de
rumtemperaturer, som køleskabet kan anvendes ved.
Klimaklasse
SN (Udvidet tempereret)
N
(Tempereret)
ST (Subtropisk)
T
(Tropisk)
Tilladt omgivelsestemperatur
+10 °C til 32 °C
+16 °C til 32 °C
+16 °C til 38 °C
+16 °C til 43 °C
Sådan sparer du energi
1. Installér køleskabet i et tørt, køligt og godt ventileret rum. (Se venligst side 6 for mål og afstand.)
2. Kombination af skuffer og hylder der giver mest volumen og mest effektiv udnyttelse af energien for køleskabet.
• Fjern de øverste og midterste fryserskuffer.
• Montér skuffer og hylder i køleskabet på de placeringer der er illustreret i afsnittet “Identifikation af dele” (S.8).
3. Overfyld ikke køleskabet således at luften kan cirkulere.
4. Åbn kun dørene når det er nødvendigt og i så kort tid som muligt.
5. Sørg for engang imellem at rengøre ventilationsåbningerne i bunden af køleskabet med en støvsuger eller lign.
6. Strømforbruget øges ved brug af superfrysningstilstand, lynfrysningstilstand eller superafkølingstilstand.
7
Identifikation af dele
Kølerum
Tilberedt mad,
drikkevarer, æg, kager
og mælkeprodukter
Temperaturen kan indstilles i området
fra 1 °C til 9 °C.
Fryserdel
Frosset kød, fjerkræ
fisk,
is
Temperaturen kan indstilles i området
fra -24 °C til -16 °C.
6
1
2
3
>
7
p
• “Multibox”-opbevaringsboksen 6 har et låg
og er enpraktisk metode til at opbevare kraftigt
lugtendefødevarer, f.eks. modnet ost eller
blåskimmelost, pølser, løg, smør osv.
• Låget kan også bruges som ægge- eller isbakke.
• Hvis låget bruges som æggebakke, skal du anbringe
det direkte på dørhylden og bruge den åbne
nederste del af “Multibox”-opbevaringsboksen til
at opbevare fødevarer i mindre emballage – paté,
syltetøj, små tuber osv.
4
>ABS<
5
8
=
9
:
Uden at tage dem ud af køleskabet kan du justere
højden af hylderne 7, så de passer til dine ønsker.
Brug de to håndtag på hver side af hylden til at trække
den mod dig selv og flyt hylden ned. Hvis du vil have
løftet hylden, kan du gøre dette uden at slippe de to
håndtag.
;
<
<
1LED-belysning af køleskabets indre
2Flaskeholder
3Fleksibel glashylde
4Svaleskuffe
5Grøntsagsskuffe til bevaring af vitaminerne
6“Multibox”-opbevaringsboks
7“FlexLift” højdejusterbar dørhylde
8Flaskeholder
9Øverste fryserskuffe
:Midterste fryserskuffe
;Nederste fryserskuffe
<Justerbare ben
=Isbakke
>Flaskestopper
pHigh Fresh Film-kassette
Bemærk:
• Du kan ændre positionerne for glashylderne og dørhylderne. Vær påpasselig med placeringen da opbevarede
mad- og drikkevarer kan falde ud, når døren åbnes og lukkes, afhængigt af hyldernes placeringer.
• Vær påpasselig med at undgå, at døren rammer ind i personer eller genstande i nærheden, når den åbnes.
8
Kontrolpanel
1
3
4
5
6
Dansk
2
1 Vitamin Safe-tilstandsknap
2 Alarmknap/-indikator og børnesikringsknap
•Indikatoren blinker, hvis den indvendige temperatur er for høj.
•Indikatoren blinker, hvis dørene er åbne i lang tid.
3 Knap til superafkøling
4 Visning af køleskabstemperatur
•“LL” vises, når børnesikring er aktiveret.
•“SC” vises, når superafkølingstilstand er aktiveret.
5 Knap til køleskabstemperatur (trykt)
6 Visning af frysertemperatur
•“SF” vises, når superfrysningstilstand er aktiveret.
•“FF” vises, når lynfrysningstilstand er aktiveret.
•“LL” vises, når børnesikring er aktiveret.
7 Knap til frysertemperatur (trykt)
8 Knap til superfrysningstilstand/lynfrysningstilstand
9 Knap for øko-tilstand
: Knap for ferietilstand
7
8
9
:
Denne illustration viser, at alle indikationer og knapper
er tændt.
Bemærk:
• Dette køleskab benytter en mikroprocessor til regulering af temperaturen. Temperaturen inden i køleskabet varierer
afhængigt af faktorer som f.eks. ændringer i rumtemperaturen, hvor ofte dørene åbnes og lukkes, og hvor meget mad
der opbevares i køleskabet, samt hvordan det opbevares.
• Hvis øko-tilstand eller ferie-tilstand er indstillet, lyser den indikator, der svarer til den valgte tilstand.
• Alarmindikatoren blinker, og alarmen lyder samtidig.
• Den beskyttende film mod ridser er klæbet på kontrolpanelet.
• Indstillingen kan ændres, hvis du berører en knap, mens du rengør kontrolpanelet.
9
Indstilling af temperaturen
Køleskab
1
2
3
4
5
Fryserdel
• Køleskabets temperatur indstilles vha. knapperne 5:
lavere temperatur;
højere
temperatur. Berør knapperne for at tænde for temperaturvisningen.
• Køleskabets temperatur kan indstilles fra +1 °C til +9 °C.
• Når der trykkes på en af knapperne 5, blinker den seneste temperaturindstilling på displayet
4. Brug knapperne 5 til at indstille den ønskede temperatur.
Tre sekunder efter, at der blev trykket på den sidste knap, gemmes den seneste
temperaturindstilling for køleskabet. Knapperne slukkes efter ca. 30 sekunder.
Bemærk:
• Når superafkølingstilstand, lynfrysningstilstand, øko-tilstand eller ferie-tilstand afsluttes eller
annulleres, vender køleskabet tilbage til de tidligere indstillinger.
6
6
7
8
9
:
• Fryserens temperatur indstilles vha. knapperne 7:
lavere temperatur;
højere
temperatur. Berør knapperne for at tænde for temperaturvisningen.
• Fryserens temperatur kan indstilles fra -24 °C til -16 °C.
• Når der trykkes på en af knapperne 7, blinker den seneste temperaturindstilling på displayet
6. Brug knapperne 7 til at indstille den ønskede temperatur. Tre sekunder efter, at der blev
trykket på den sidste knap, gemmes den seneste temperaturindstilling for fryseren. Knapperne
slukkes efter ca. 30 sekunder.
Bemærk:
• Når superfrysningstilstand, lynfrysningstilstand, øko-tilstand eller afsluttes eller annulleres,
vender køleskabet tilbage til de tidligere indstillinger.
Anvendelse af de praktiske funktioner
Vitamin Safe-tilstand
1
2
3
4
5
6
10
• Indstilling til denne tilstand hjælper med til at beskytte C- og D-vitaminerne indeholdt i
grønsager og frugt. Den blå, grønne og hvide LED lyser.
Vitamin Safe-funktionen aktiveres vha. tryk på 1-tasten.
• 1-tasten lyser. Når denne funktion er aktiveret, kører apparatet med de optimale indstillinger.
Bemærk:
• I denne tilstand:
-Hvis du trykker på 1-tasten, annulleres Vitamin Safe-tilstanden.
• Vitamin Safe-tilstand er gyldig i “Vitamin Safe”-grøntsagsskuffe.
Anvendelse af de praktiske funktioner
(fortsat)
Dansk
Superafkølingstilstand • Brug denne indstilling, når apparatet tændes første gang, før rengøring eller før der anbringes
mange fødevarer i apparatet.
Aktivering af superafkølingsfunktionen:
1
Tryk på knappen 3. “SC” vises på displayet 4.
2
Hvis funktionen ikke deaktiveres manuelt, deaktiveres den automatisk efter ca. seks timer.
Køleskabstemperaturen vender tilbage til den seneste indstilling.
3
Bemærk:
4
• I denne tilstand:
-Hvis du trykker på 3, annulleres superafkølingstilstanden.
Der kan vælges øko-tilstand og ferie-tilstand.
5
-Hvis en af disse tilstande vælges, annulleres superafkølingstilstanden.
-Frysertemperaturen kan justeres.
-Selv om køleskabstemperaturen også kan justeres, annulleres superafkølingstilstanden.
6
Superfrysningstilstand • Brug denne indstilling, når apparatet tændes første gang, før rengøring eller 24 timer, før der
anbringes mange fødevarer i apparatet.
Aktivering af superfrysningsfunktionen:
6
Tryk på knappen 8. “SF” vises på displayet 6.
Hvis superfrysningstilstanden ikke deaktiveres manuelt, deaktiveres den automatisk efter ca. to
7
dage. Derefter vender fryserens temperatur tilbage til den sidste indstillede værdi.
Bemærk:
• I denne tilstand:
8
-Hvis du trykker på 8, annulleres superfrysningstilstanden.
9
Der kan vælges øko-tilstand og ferie-tilstand.
-Hvis en af disse tilstande vælges, annulleres superfrysningstilstanden.
:
-Køleskabstemperaturen kan justeres.
-Selv om frysertemperaturen også kan justeres, annulleres superfrysningstilstanden.
Lynfrysningstilstand • Lynfrysningstilstand funktionen, som kun er aktiv i fryserens øverste skuffe, kan bruges til
hurtigt at fryse friske fødevarer. Når den bruges, blæses der store mængder kold luft ind i den
del af fryseren. Hurtigere frysning bevarer flere vitaminer, mineraler og næringsstoffer i maden i
6
længere tid.
Aktivering af lynfrysningstilstand funktionen:
Tryk på knappen 8, og hold den inde i mindst tre sekunder. “FF” vises på displayet 6.
7
• Ved brug af denne indstilling kører kompressoren hele tiden, og temperaturen i fryseren falder
betydeligt.
8
• Hvis indstillingen ikke deaktiveres manuelt (ved at trykke på 8), deaktiveres den automatisk
9
efter 8 timer. Fryserens temperatur vender tilbage til den seneste indstilling.
•
Brug
denne indstilling til frysning af mindre mængder fødevarer (op til to kg) i den øverste
:
fryserskuffe. Ved frysning af store mængder fødevarer skal indstillingen aktiveres 12 timer, før
fødevarerne anbringes i fryseren.
Bemærk:
• I denne tilstand:
-Hvis du trykker på 8, annulleres lynfrysningstilstanden.
Der kan vælges øko-tilstand og ferie-tilstand.
-Hvis en af disse tilstande vælges, annulleres lynfrysningstilstanden.
-Køleskabstemperaturen kan justeres.
-Når superafkølingstilstanden aktiveres, kan denne tilstand ikke vælges.
-Selv om frysertemperaturen også kan justeres, annulleres lynfrysningstilstanden.
11
Anvendelse af de praktiske funktioner
Øko-tilstand
6
7
8
9
:
Ferie-tilstand
6
7
8
9
:
Alarm-tilstand
1
2
3
4
5
6
Børnesikring
1
2
3
4
5
6
12
(fortsat)
• I denne tilstand styrer kontrolenheden fryseren og køleskabet økonomisk.
Øko-tilstand aktiveres ved at trykkes på knappen 9. Knappen 9 lyser. Når denne enhed er aktiveret,
kører apparatet med de optimale indstillinger.
Bemærk:
• I denne tilstand:
-Fryserens og køleskabets temperatur kan ikke justeres. Øko-tilstanden annulleres, og den
valgte temperatur indstilles.
-Der kan vælges superafkølingstilstand, superfrysningstand eller lynfrysningstilstand.
Hvis en af disse tilstande vælges, annulleres øko-tilstanden, og den valgte tilstand aktiveres.
-Der kan vælges ferie-tilstand.
Hvis det vælges, annulleres øko-tilstanden, og ferie-tilstand aktiveres.
• Indstil denne tilstand, når køleskabet ikke skal anvendes i en længere periode som f.eks. under
en lang ferie.
• I denne tilstand indstilles køleskabets temperatur automatisk til 12 °C. (Fryserens
temperaturindikator slukkes.)
Ferie-tilstand aktiveres ved at trykkes på knappen :. Knappen : lyser. Når denne enhed er
aktiveret, kører apparatet med de optimale indstillinger.
Bemærk:
• I denne tilstand:
-Inden du anvender denne tilstand, skal du tømme køleskabet og lukke døren.
-Når denne tilstand afsluttes, genoptager køleskabet funktionen med dets tidligere indstillinger.
-Køleskabets temperatur kan ikke justeres, før denne tilstand er annulleret.
-Alarmen vil blive aktiveret, hvis døren åbnes.
Alarm for høj temperatur:
• Hvis apparatets temperatur er for høj, aktiveres den akustiske alarm (intermitterende tone), og
knappen 2 blinker.
• Bekræft og deaktivér den akustiske alarm ved at trykke på knappen 2.
• Den akustiske alarm aktiveres for hver 24 timer, hvis apparatets temperatur ikke er tilstrækkeligt
lav, og der er fare for, at fødevarerne bliver ødelagt.
Alarm slukkes automatisk, så snart temperaturen i fryseren falder til et niveau, hvor der ikke
længere er fare for, at fødevarerne bliver ødelagt.
• Når apparatet tændes første gang, varer det 24 timer, før alarmfunktionen bliver aktiv, da
apparatet endnu ikke har nået en passende temperatur.
Dermed undgås unødvendig alarmaktivering.
Alarm for åben køleskabsdør:
• Hvis køleskabets eller fryserens dør er åben i mere end to minutter, aktiveres den akustiske
larm, og knappen 2 blinker.
Alarmen deaktiveres, når døren lukkes. Den kan også deaktiveres ved at trykke på
knappen 2.
Brug denne funktion, hvis du ikke ønsker at justere apparatets indstillinger manuelt.
Den aktiveres ved at trykke på knappen 2 og holde den inde (i tre sekunder). “LL” vises på
displayet 4 og 6, og der lyder en alarm.
Dermed låses alle knapper med undtagelse af 2.
Børnesikringen kan deaktiveres ved at trykke på knappen 2 og holde den inde i tre sekunder.
Bemærk:
• “LL” vises ikke, hvis denne funktion er aktiveret. Men “LL” vil blive vist i et sekund, hvis du
trykker på en af tasterne.
Luftfugtighedskontrol for grøntsagsskuffe til bevaring af vitaminerne
Dansk
• Skuffen i bunden af køleskabet er beregnet til opbevaring af frugt og grøntsager.
Den bibeholder luftfugtigheden og forhindrer, at fødevarerne udtørrer.
• Luftfugtigheden i kassen styres automatisk.
Sådan laver du isterninger
Isbakke
“Multibox”-opbevaringsboks (Alle modeller)
Vand
Vandniveaulinje
“Multibox”-opbevaringsboksen kan lave isterninger og
opbevare dem.
Du kan lave isterninger ved at fylde låget på “Multibox”opbevaringsboksen med vand og anbringe den i fryserens
fryserskuffe.
Tag boksen ud af fryserskuffen, når isterningerne er klar.
Tag låget af boksen, og tryk isterningerne ud fra bagsiden
af låget. Isterningerne vil poppe ud fra låget. Sæt derefter
boksen tilbage på plads.
Åbn fryseren, træk fryseskuffen ud og tag isbakken ud.
Fyld isbakken med vand op til vandstandsmærket og sæt
den derefter tilbage.
Når isterningerne er klar, trækker du fryseskuffen og
isbakken ud. Vrid isbakken let ved at holde den i begge
sider. Isterningerne falder nu ud af isbakken. Sæt derefter
isbakken tilbage på plads igen.
Når du trækker fryserskuffen ud, kan isbakken og “Multiboxen” skråne, hvorved der er risiko for at spilde vand.
Træk forsigtigt fryserskuffen ud.
Fjernelse og montering af hylder
Køleskab
1
1
1
2
2
1
2
Glashylder
1
2
1
Du kan fjerne en
hylde fra køleskabet
ved at trække
den ud, indtil
den stoppes af
styreskinnen. Løft
derefter lidt op i den
forreste del, og træk
den helt ud.
Fryser
12
12
2
Svaleskuffe og
Grøntsagsskuffe
til bevaring af
vitaminerne
2
2
Træk skuffen
helt ud, indtil den
ikke kan komme
længere. Løft
derefter op i den
forreste del, og træk
den helt ud.
Dørhylder
Hvis du vil fjerne
hylden, skal du
flytte hylden til den
højeste position,
skubbe venstre og
højre håndtag op og
trække hylden ud.
Flaskeholder
Hylder kan fjernes
ved at løfte op
i dem, indtil de
ikke kan komme
længere, og derefter
trække dem ud.
1
High Fresh Filmkassette
Træk i håndtaget, og
skub det til side, indtil
tappen frigøres, og
træk derefter kassetten
ud. Fastgør kassetten
i omvendt rækkefølge i
forhold til ovennævnte
procedure. Se
Identifikation af dele
på side 8.
Skufferne er beskyttet, så de ikke bliver trukket ud ved et uheld. Skuffer
kan fjernes ved at åbne dem og derefter løfte op i den forreste del og
trække dem ud.
13
Vedligeholdelse og rengøringsinstruktioner
Daglig rengøring
Tør delene af med en tør klud.
Steder som let bliver snavsede:
Døråbningens forsegling
Hvis den er snavset, bliver forseglingen let beskadiget, og
der kan lække kold luft ud.
Flaskehylde
Hvis der samler sig snavs og væske, så tør det straks væk.
En gang om året bør du trække stikket ud og fjerne hylderne for en grundigere
rengøring.
Dele som kan vaskes med vand
Køleskab
Fryser
● Glashylder
● Dørhylder
● Flaskeholder
● “Multibox”-opbevaringsboks
● Svaleskuffe
● Grøntsagsskuffe til bevaring af vitaminerne
● Flaskeholder
● Flaskestopper
● High Fresh Film-kassette
● Øverste fryserskuffe
● Midterste fryserskuffe
● Nederste fryserskuffe
● Isbakke
Bemærk:
• Undlad at bruge slibende rengøringsmidler som f. eks.
soda, da dette kan beskadige plastikken.
Rengøring af high fresh film-kassetten
High fresh film-kassetten er fastgjort med hægter. Fjern kassetten, og vask den med vand. Når kassetten er vasket med
vand, skal den afdryppe, og eventuel overskydende vand aftørres før fastgøring. Hvis enkelte pletter er svære at fjerne,
kan du forsigtigt vaske kassetten med et mildt opvaskemiddel (neutral) og en blød klud og derefter skylle efter med vand.
Rengøring af kontrolpanelet
Køleskabets kontrolpanelet er lavet af særlige materialer. For at beskytte det mod skader må det ikke rengøres med
kemiske opløsningsmidler. I stedet for skal det tørres af med en tør eller fugtig blød klud.
Rengøring af køleskabets ydre
Rengør køleskabets yderside med en blød klud fugtet med varmt vand. Hvis pletterne ikke kan fjernes, så påfør noget
neutralt opvaskemiddel og tør det derefter væk med en blød klud, som er fugtet med varmt vand. Tør eventuelle
vanddråber væk med en tør klud.
14
Noter om rengøring
Dansk
Undgå at bruge følgende væsker til rengøring af apparatets dele:
● Alkaliske rengøringsprodukter. Sådanne substanser kan få plastikdelene til at revne.
● Slibestøv, sæbepulver, oliebaserede rengøringsmidler, varmt vand, skuremiddel, syre, benzen, opløsningsmidler
eller alkoholbaserede blandinger Disse substanser kan beskadige overflademaling og plast.
Sørg for at tørre eventuelle pletter af spiseolie væk. Det kan få plastikdele til at revne.
Vedligeholdelsestjek
●Er strømledningen beskadiget?
●Bliver strømstikket varmt?
●Er strømstikket sat helt ind i stikkontakten?
Hvis netledningen er beskadiget, skal du kontakte et autoriseret servicecenter. Udskift dem ALDRIG selv.
Hvis skabet ikke bruges i længere tid
Hvis du ikke forventer at anvende køleskabet i længere tid, skal du koble det fra lysnettet og rengøre stikket som
beskrevet ovenfor. Lad derefter dørene stå åben i 2-3 dage. Dette sikrer at køleskabets indre tørre helt og forhindrer
vækst af mug og dårlig lugt.
Undgå at slukke og tænde køleskabet gentagne gange. Det vil have en længere levetid, hvis du lader det være
tændt under normalt brug.
Før du flytter og transporterer køleskabet
① Fjern al mad og vand samt alle isterninger fra køleskabet.
② Træk stikket ud.
③ Hæv de justerbare ben.
④ Træk eller “bugsér” køleskabet hen mod dig.
⑤ Læg en klud på venstre hjørne af fordampningsbakken. Vip
køleskabet, så kluden opsuger vandet. (Sørg for, at der ikke er
overskydende vand).
Fordampningsbakken
(Nedre del af køleskabets bagside)
Flytning og transport af køleskabet
Der skal være to eller flere personer til at bære køleskabet.
① Skru de justerbare ben godt fast.
② Hold i de justerbare ben i den ene ende og i hjørnerne i
den anden ende som vist.
Sæt dørene fast
med tape
Bemærk:
• Bær ikke køleskabet ved at holde det i dørene.
Transportér altid køleskabet i dets normale vandrette position.
15
Ofte stillede spørgsmål
Hvis du synes, at køleskabet ikke virker som det skal, skal du kontrollere følgende punkter først.
Hvis problemet ikke kan løses, bedes du rette henvendelse til din forhandler eller et autoriseret servicecenter.
Generelt
16
Der kommer usædvanlige lyde fra
køleskabet.
• Er køleskabet anbragt på en solid flade og et plant gulv?
• Er der sørget for tilstrækkelige mellemrum omkring køleskabet?
• Er der noget, der vibrerer oven på køleskabet?
• Det er normalt, at der er støj, når køleskabet starter og stopper driften.
Der høres en lyd, efter at
kompressoren er lukket ned.
• Dette er normalt og skyldes ofte kølevæske, som strømmer tilbage til
kompressoren.
Der høres en lyd, efter at du har
åbnet eller lukket døren.
• Dette er normalt og skyldes forskellen i lufttrykket mellem det indvendige og
udvendige af køleskabet.
Lyden af luft og vand, der
strømmer høres, efter at du har
åbnet døren.
• Dette skyldes kølevæske, som strømmer i de interne rør.
Der høres en konstant, hvinende
lyd.
• Denne lyd høres, mens ventilatoren til cirkulation af kold luft er i gang.
• Er fødevarerne lagt for tæt sammen eller er rumtemperaturen høj?
I disse tilfælde kører ventilatoren til cirkulation af kold luft ved høj hastighed og
udsender derfor støj.
Kompressoren er ret støjende.
• Er fødevarerne lagt for tæt sammen eller er rumtemperaturen høj?
I så fald kører kompressoren intensivt, så det er normalt, at den er mere
støjende.
Kompressoren har kørt i lang tid.
• Når strømstikket sættes i for første gang, vil kompressoren køre længere end
normalt med det formål at afkøle køleskabet indvendigt, indtil den indstillede
temperatur er nået.
• Er superfrysningstilstanden eller superafkølingstilstanden indstillet?
• Er dørene blevet åbnet og lukket hyppigt? Er dørene helt lukkede?
• Er fødevarerne lagt for tæt sammen eller er rumtemperaturen høj?
• Når mange fødevarer anbringes samtidigt i køleskabet, er det nødvendigt, at
kompressoren kører i længere tid.
Der dannes kondens på
køleskabets yderside.
• Der kan dannes kondens, hvis luftfugtigheden i rummet er høj. Dette er
normalt. Tør kondensen af med en tør klud.
Køleskabets yderside føles for
varm til at man kan røre ved den.
• Efter man har tændt køleskabet kan det blive varmt, indtil de indvendige rum er
tilstrækkeligt afkølet. Køleskabet kan blive varmt, selv efter dets rum er blevet
afkølet. Dette skyldes det varmestrålingsrør, køleskabet er udstyret med for at
forhindre kondensdannelse og driftsforstyrrelser.
Knapperne på kontrolpanelet kan
ikke anvendes.
• Er der tændt for køleskabet?
Alarmen lyder.
• Køleskabsdøren er blevet efterladt på klem. Luk dørene.
Køleskab og fryser
• Er der tændt for køleskabet?
Køleskabet afkøler ikke
(og fryseren fryser ikke) på
tilfredsstillende vis.
• Er temperaturen sat for højt?
• Er køleskabet udsat for direkte sol eller placeret i nærheden af et
varmeudstrålende apparat?
• Er der sørget for tilstrækkelige mellemrum omkring køleskabet?
• Er fødevarerne lagt for tæt sammen eller er rumtemperaturen høj?
• Er dørene blevet åbnet og lukket hyppigt?
Er dørene helt lukkede?
• Er køleskabet blevet indstillet til ferie-tilstand?
• Hvis der lægges varme fødevarer ind i køleskabet, vil temperaturen stige
midlertidigt.
• I årets kolde perioder eller når rumtemperaturen er lav, kan det føles som om
køleskabet ikke afkøler.
Der er en forskel mellem den
indstillede temperatur og den
faktiske temperatur.
• Hvis der lægges varme fødevarer ind i køleskabet, vil temperaturen stige
midlertidigt.
Fødevarerne i køleskabet fryser.
• Er den indstillede temperatur for køleskabet for høj?
• Er fødevarerne lagt i den bageste del af køleskabet?
Området i nærheden af bagvæggen er der, hvor temperaturen er lavest, så
undgå at lægge fødevarer, som let fryser, i dette område.
Der dannes kondens i køleskabet
og i skufferne.
• Der kan dannes kondens, hvis døren er blevet åbnet og lukket hyppigt,
eller hvis den ikke er blevet helt lukket, eller når luftfugtigheden er høj. Tør
kondensen af med en tør klud.
Det er svært at åbne fryserdøren.
• Det kan indimellem være svært at åbne døren, umiddelbart efter den er blevet
lukket.
• Forskellen på lufttrykket mellem det indvendige og udvendige af fryseren kan
af og til gøre det svært at åbne fryserdøren. Vent et lille stykke tid og prøv så
at åbne døren.
Det lugter i køleskabet.
• Er alle fødevarer, der lugter stærkt blevet forseglet, inden de blev lagt i
køleskabet?
Placer fødevarerne i en forseglet beholder og opbevar dem.
• Lugte kan hænge ved overfladerne inden i køleskabet. Tør derfor overfladerne
af med en blød klud, der er dyppet i lunkent vand.
Dansk
Køleskabet afkøler ikke (og
fryseren fryser ikke).
Dette symbol bruges til at henvise brugerne til instruktionerne eller pjecerne for relevant information.
Dette køleskab indeholder et filter, der betragtes som et biocidholdigt produkt.
Filtret selv indeholder en substans, der indeholder sølvioner, der deaktiverer bakterier i luften inden i køleskabet og
hæmmer bakterievækst.
Aktiv substans: Sølv natrium hydrogen zirconium fosfat
17
Specifikationer
Oplysningsskema (EU Regulation 1060/2010)
LEVERANDØRENS NAVN
Panasonic
NR-BN31EX2-E
NR-BN31EW2-E
7 (Køleskabe med frostboks)
A+++
166 kWh/år*1
207 L
16 L
80 L
Fire Stjerner
Køl: No frost / Fryser: No frost
18 timer
8 kg/24 timer
SN-T*2
39 dB
MODELIDENTIFIKATION
KATEGORI
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE
ÅRLIGT ELFORBRUG
NETTORUMFANG KØL
NETTORUMFANG SVAL
NETTORUMFANG FRYSER
STJERNE KLASSIFICERING AF FRYSER
»NO FROST« FOR DE RELEVANTE RUM
TEMPERATURSTIGNINGSTID
INDFRYSNINGSKAPACITET
KLIMAKLASSE
EMISSION AF LUFTBÅREN STØJ
Andre oplysninger
TOTAL BRUTTOVOLUM
TOTAL NETTOVOLUM
UTVENDIG STØRRELSE
BREDDE x DYBDE x HØYDE
NETTOVEKT
MERKESPENNING
MERKEFREKVENS
KJØLEVÆSKE/LADING
ESEMIDDE
329 L
303 L
600 mm x 634 mm x 1850 mm
68,5 kg
220 V - 230 V
50 Hz
R600a/47 g
Syklopentan
Bemærk:
*1
Energiforbruget per år er baseret på resultaterne af en standardtest over 24 timer i overensstemmelse med EN153.
Det egentlige energiforbrug kan variere afhængig af, hvordan apparatet bruges og placeres.
Energiforbruget under anvendelsen kan variere afhængigt af, hvor enheden er installeret, temperaturindstillingen
for hvert af rummene, den omgivende temperatur og luftfugtighed, hvor ofte dørene åbnes/lukkes, temperaturen og
mængden af fødevarer, samt hvordan køleskabet anvendes.
*2
Tilladt omgivelsestemperatur: 10 °C til 43 °C
Når dørene står fuldstændig åbne
°
90
632.5 mm
18
1247 mm
1203 mm
677 mm
634 mm
600 mm
Spis treści
Regulacja wilgotności szuflady na owoce i warzywa
“Vitamin Safe”���������������������������������������������������������������30
Produkcja kostek lodu��������������������������������������������������30
Wyjmowanie i wkładanie półek������������������������������������30
Konserwacja i czyszczenie�������������������������������������������31
Często zadawane pytania���������������������������������������������33
Dane techniczne������������������������������������������������������������35
Polski
Zasady bezpieczeństwa������������������������������������������������19
Ochrona środowiska�����������������������������������������������������22
Instalacja �����������������������������������������������������������������������23
Identyfikacja części�������������������������������������������������������25
Panel sterowania�����������������������������������������������������������26
Ustawianie temperatury������������������������������������������������27
Korzystanie z funkcji podręcznych������������������������������27
Zasady bezpieczeństwa
Znaczenie symboli:
Nie wolno
Wskazuje, że urządzenie wymaga uziemienia,
aby zapobiec porażeniu prądem
Należy się upewnić
Nie rozmontowywać
OSTRZEŻENIE
Wskazuje ryzyko śmierci lub poważnych obrażeń ciała.
To urządzenie jest przeznaczone do obsługi przez dzieci w wieku od
8 lat oraz przez osoby o obniżonej sprawności fizycznej, psychicznej
lub zmysłowej oraz nie dysponujące odpowiednim doświadczeniem
i wiedzą, chyba że osoby te obsługują urządzenie pod nadzorem
opiekuna lub zostały poinstruowane o sposobie obsługi urządzenia
przez opiekuna odpowiedzialnego za ich bezpieczeństwo.
Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem. Dzieci
samodzielnie nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia.
Nie przechowywać w urządzeniu substancji wybuchowych,
np. puszek z aerozolem zawierających łatwopalny gaz pędny.
•Łatwopalne substancje, takie jak benzen, rozpuszczalnik,
alkohol, eter i gaz LPG, mogą spowodować wybuch.
Nie wolno podłączać wielu urządzeń do tego samego gniazda elektrycznego.
• Może to spowodować przegrzanie, pożar lub zwarcie.
Kabla elektrycznego nie należy przyciskać, wiązać lub zaginać w jakikolwiek sposób, jak również nie wolno
umieszczać na nim ciężkich przedmiotów.
• Zwiększa to ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. W przypadku uszkodzenia kabla elektrycznego lub
wtyczki urządzenia należy wymienić te elementy u producenta, autoryzowanego przedstawiciela handlowego lub inną
osobę wykwalifikowaną w celu uniknięcia zagrożenia.
Podczas odłączania wtyczki z gniazda nie wolno ciągnąć za kabel elektryczny.
• Może to spowodować uszkodzenie kabla elektrycznego. Wtyczkę należy chwycić i zdecydowanym ruchem wyciągnąć
ją z gniazda.
Nie wolno umieszczać żadnych zbiorników z wodą na lodówce.
• Woda może uszkodzić izolację części elektrycznych i spowodować zwarcie, pożar lub porażenie prądem.
Nie wolno rozpylać łatwopalnych gazów w pobliżu lodówki.
• Może to spowodować wybuch lub pożar.
19
Zasady bezpieczeństwa
(kontynuacja)
Nie wolno rozpylać wody bezpośrednio na zewnętrzne lub wewnętrzne części lodówki.
• Może to spowodować pożar lub porażenie prądem.
Nie wolno dotykać wtyczki kabla elektrycznego mokrymi rękoma.
• Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.
Nie wolno umieszczać lodówki w wilgotnym miejscu lub w miejscu, w którym urządzenie może mieć kontakt z wodą.
• Zużyta izolacja części elektrycznych może spowodować zwarcie, porażenie prądem lub pożar.
W lodówce nie wolno przechowywać leków ani produktów wrażliwych na zmiany temperatury.
• Produkty, które wymagają ścisłej kontroli temperatury, nie mogą być przechowywane w lodówce.
Nie wolno pozwalać dzieciom wspinać się, huśtać lub zawieszać na drzwiach lodówki.
• Może to doprowadzić do uszkodzenia lodówki i poważnych obrażeń ciała u dzieci.
Nie wolno eksploatować lodówki w pomieszczeniu, w którym znajdują się łatwopalne opary lub gazy.
• Może to spowodować wybuch lub pożar.
W pobliżu lodówki nie wolno przechowywać lub używać benzyny ani innych łatwopalnych cieczy lub oparów.
• Może to spowodować wybuch lub pożar.
-OSTRZEŻENIE: Nie wolno używać żadnych mechanicznych urządzeń lub
innych metod przyspieszających proces rozmrażania
poza metodami zalecanymi przez producenta.
•Może to doprowadzić do uszkodzenia wnętrza lodówki lub
stworzyć zagrożenie wybuchem.
-OSTRZEŻENIE: Nie wolno używać urządzeń elektrycznych wewnątrz
komór do przechowywania żywności, chyba że
urządzenia te są zalecane przez producenta lodówki.
•Może to spowodować wybuch lub pożar.
-OSTRZEŻENIE: Należy uważać, aby nie uszkodzić układu z czynnikiem chłodniczym.
•Może to spowodować wybuch lub pożar.
-OSTRZEŻENIE: Nie wolno otwierać pokrywy oświetlenia LED wnętrza lodówki.
•Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym. Jeśli
oświetlenie LED nie działa prawidłowo, należy je wymienić u
producenta, autoryzowanego przedstawiciela handlowego lub
przez inną wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
Nie wolno własnoręcznie rozbierać, naprawiać ani modyfikować lodówki.
• Może to doprowadzić do obrażeń ciała, poparzeń lub porażenia prądem, jak również awarii urządzenia. W przypadku
konieczności naprawy lub modyfikacji lodówki prosimy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
Należy upewnić się, że lodówka podłączona jest do gniazda elektrycznego z uziemieniem. NIE WOLNO
podłączać do gniazda elektrycznego bez uziemienia.
• Zwarcie może spowodować porażenie prądem.
Należy upewnić się, że kabel elektryczny i wtyczka nie
są zgniecione lub uszkodzone.
•Uszkodzona wtyczka lub kabel elektryczny mogą
spowodować zwarcie, pożar lub porażenie prądem.
•W przypadku uszkodzenia kabla sieciowego należy go wymienić
u producenta, autoryzowanego przedstawiciela handlowego lub
przez inną osobę wykwalifikowaną w celu uniknięcia zagrożenia.
•Nie wolno próbować samodzielnie wymieniać kabla.
20
Zasady bezpieczeństwa
(kontynuacja)
Polski
Przed umieszczeniem wtyczki w gnieździe należy usunąć wszelkie ciała obce i kurz z bolców wtyczki.
• Kurz nagromadzony na wtyczce może przyczynić się do braku izolacji, szczególnie w wilgotnym otoczeniu. Może to
spowodować zwarcie, pożar lub porażenie prądem. Należy odłączyć kabel elektryczny i wytrzeć go suchą szmatką.
Użycie mokrej lub wilgotnej szmatki jest zabronione.
Następnie należy umieścić wtyczkę kabla elektrycznego w gnieździe elektrycznym.
• Luźno podłączona wtyczka kabla może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.
Lodówka musi być zainstalowana prawidłowo i umieszczona w dobrze wentylowanym miejscu.
• Powierzchnia pomieszczenia, w którym zainstalowana jest lodówka, powinna być proporcjonalna do ilości czynnika
chłodniczego w urządzeniu. W przypadku wycieku czynnika z lodówki umieszczonej w małym pomieszczeniu
istnieje ryzyko nagromadzenia się łatwopalnych gazów. Może to spowodować pożar lub wybuch. Na każde 8 g
czynnika chłodniczego wymagany jest 1 m sześcienny miejsca. Ilość czynnika w lodówce podana jest na tabliczce
informacyjnej wewnątrz urządzenia.
Czynnik chłodniczy (R600a) wykorzystywany w lodówce oraz gazy w warstwie izolacyjnej (cyklopentan) są
łatwopalne. Do ich utylizacji należy zastosować specjalne procedury.
• Przed przekazaniem lodówki do utylizacji należy się upewnić, że żadna z rurek znajdujących się na tylnej ściance
urządzenia nie jest uszkodzona. Wyciek czynnika chłodniczego lub gazu może spowodować pożar lub wybuch.
Przed czyszczeniem lub naprawą lodówki należy odłączyć ją od prądu.
• Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować porażenie prądem.
Jeśli z lodówki wydobywa się dym lub można wyczuć zapach spalenizny, należy natychmiast odłączyć wtyczkę
z gniazda elektrycznego i skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
• Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować pożar lub porażenie prądem.
-OSTRZEŻENIE: Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub w
elementach wbudowanych należy pozostawić odsłonięte.
•Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować
pożar lub wybuch, ponieważ czynnik chłodniczy nie może
się rozpraszać w przypadku wycieku.
PRZESTROGA
Oznacza ryzyko obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.
Nie wolno umieszczać butelek lub szklanych pojemników w zamrażarce.
• Po zamarznięciu zawartości szkło może pęknąć i spowodować obrażenia.
Nie wolno dotykać wewnętrznych ścian zamrażarki lub produktów przechowywanych w zamrażarce mokrymi rękoma.
• Może to spowodować odmrożenia po zetknięciu skóry ze ścianką wewnętrzną lub produktami przechowanymi w zamrażarce.
Podczas przerwy w zasilaniu prądem elektrycznym należy unikać częstego otwierania
drzwi lodówki lub umieszczania nowych produktów spożywczych.
• Może to doprowadzić do wzrostu temperatury wewnątrz lodówki i niekorzystnie wpływać
na higienę.
Należy pamiętać o odstępie pomiędzy drzwiami lodówki i zamrażarki, szczególnie, gdy
otwierane są jednocześnie.
• Może to spowodować obrażenia ciała.
Podczas eksploatacji zamrażarki należy zwrócić uwagę, aby nie przytrzasnąć dłoni
drzwiami. W szczególności podczas otwierania drzwi lodówki należy unikać miejsca między
drzwiami zamrażarki a drzwiami lodówki, w którym istnieje możliwość przytrzaśnięcia dłoni.
• Może to spowodować obrażenia ciała.
Możliwość przytrzaśnięcia dłoni
21
Ochrona środowiska
Utylizacja opakowania
Należy się upewnić, że wszystkie materiały opakowaniowe, takie jak karton, worki plastikowe, taśma samoprzylepna
i styropian zostaną zutylizowane w bezpieczny sposób i będą przechowywane z dala od niemowląt i dzieci niezwłocznie po
rozpakowaniu lodówki. Dzieci nie powinny bawić się tymi materiałami. Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia!
Zamiast wyrzucać materiały opakowaniowe, prosimy o ich przetworzenie. Zajmują się tym specjalne przedsiębiorstwa.
Pozbywanie się zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Dotyczy wyłącznie obszaru Unii Europejskiej oraz krajów
posiadających systemy zbiórki i recyklingu.
Niniejszy symbol umieszczony na produktach, opakowaniach
i/lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że nie wolno
mieszać zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych z
innymi odpadami domowymi/komunalnymi.
W celu zapewnienia właściwego przetwarzania, utylizacji oraz
recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, należy
oddawać je do wyznaczonych punktów gromadzenia odpadów
zgodnie z przepisami prawa krajowego.
Poprzez prawidłowe pozbywanie się zużytych urządzeń
elektrycznych i elektronicznych pomagasz oszczędzać cenne zasoby
naturalne oraz zapobiegać potencjalnemu negatywnemu wpływowi
na zdrowie człowieka oraz na stan środowiska naturalnego.
W celu uzyskania informacji o zbiórce oraz recyklingu zużytych urządzeń
elektrycznych i elektronicznych prosimy o kontakt z władzami lokalnymi.
Za niewłaściwe pozbywanie się tych odpadów mogą grozić kary
przewidziane przepisami prawa krajowego.
Dla użytkowników biznesowych w Unii Europejskiej
Aby zutylizować sprzęt elektryczny i elektroniczny, należy skontaktować się
ze sprzedawcą lub dostawcą w celu uzyskania dodatkowych informacji.
Informacje dotyczące utylizacji w krajach spoza Unii Europejskiej
Ten symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.
Aby zutylizować ten produkt, prosimy skontaktować się z władzami
lokalnymi lub sprzedawcą i zapytać o prawidłową metodę utylizacji.
Przed przekazaniem zużytego sprzętu do utylizacji
Należy postępować zgodnie z instrukcjami utylizacji producenta zużytego sprzętu albo z miejscowymi
przepisami dotyczącymi utylizacji urządzenia. W przypadku, gdy nie są dostępne, należy postępować
zgodnie z instrukcjami zawartymi w trzech krokach poniżej.
1. Wyciągnij wtyczkę z gniazda elektrycznego.
2. Odetnij kabel elektryczny i zutylizuj go w bezpieczny sposób razem z wtyczką.
3. Do czasu odbioru zużytego sprzętu lub przekazania go do centrum recyklingu upewnij się, że
znajduje się poza zasięgiem małych dzieci.
●Usuń wszystkie uszczelki drzwi i pozostaw wszystkie półki i pojemniki na miejscu.
Dzięki temu dzieci nie będą wchodzić do środka urządzenia i zamykać się.
22
Instalacja
Ten rozdział opisuje sposób instalacji urządzenia zapewniający cichą i energooszczędną eksploatację.
Wymiary
Szer. 600 x głęb. 634 x wys. 1850 (mm)
Rozpakowanie urządzenia
150 mm lub więcej
Polski
Usuń wszystkie zabezpieczenia z pianki i taśmę klejącą, którą
przymocowane są akcesoria wewnątrz i na zewnątrz urządzenia.
Wybór odpowiedniego miejsca
Wentylacja
W czasie eksploatacji urządzenie wydziela ciepło, dlatego powinno być
zainstalowane w dobrze wentylowanym, suchym pomieszczeniu. Należy
zapewnić odpowiedni odstęp wokół urządzenia, zgodnie z rysunkiem 1.
W przypadku słyszalnych wibracji należy zwiększyć odstęp.
(Jeśli jednak lodówka stoi przy ścianie, należy zostawić odstęp
minimum 32,5 mm po stronie zawiasów, aby umożliwić otwarcie drzwi
o 90° lub bardziej).
43 mm
lub więcej
Temperatura
Na zużycie energii i wydajność pracy urządzenia ma wpływ
temperatura otoczenia.
W związku z tym urządzenie należy instalować:
● z dala od miejsc narażonych na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych,
● z dala od grzejników, piekarników lub innych źródeł wysokiej temperatury,
● w pomieszczeniach, w których temperatura odpowiada warunkom
klimatycznym, do których urządzenie zostało przystosowane. Opis
warunków klimatycznych dla tego urządzenia można znaleźć w
rozdziale Dane techniczne.
● skrajne temperatury lub warunki otoczenia mogą mieć negatywny
wpływ na pracę urządzenia.
Przechowywana żywność może ulec zepsuciu.
20 mm
lub więcej
(Obie strony)
Rysunek 1
Poziomowanie
Ostrożnie ustaw urządzenie, uważając, aby nie uszkodzić podłogi.
Urządzenie należy zainstalować na poziomej podłodze, która możne
wytrzymać ciężar w pełni załadowanej lodówki.
Odchylenie podłoża od poziomu można wyrównać poprzez odkręcenie lub
dokręcenie dwóch regulowanych przednich nóżek, zgodnie z rysunkiem 2.
Pozwoli to wyeliminować wibracje i hałas.
Jeśli urządzenie jest umieszczone na dywanie lub wykładzinie winylowej, należy
najpierw położyć na dywan lub wykładzinę wytrzymałą płytę. Zapobiegnie to
zmianie koloru podłoża spowodowanej ciepłem emitowanym przez urządzenie.
Rysunek 2
Drzwi lodówki
Zawiasy drzwi lodówki można zamontować po lewej lub po prawej
stronie, tak by drzwi otwierały się w przeciwnym kierunku. Aby
wykonać tę czynność w domu, należy skontaktować się z naszym
centrum serwisowym, które zostało wymienione w dołączonym
arkuszu. Można też skorzystać z naszej witryny internetowej
(http://www.panasonic.com).
Producent nie będzie ponosił odpowiedzialności w przypadku
samodzielnej zamiany zawiasów.
23
Instalacja
(kontynuacja)
Instalowanie prowadnic dystansowych
Urządzenie dostarczane jest z dwoma prowadnicami dystansowymi,
które należy zainstalować na dolnej części obudowy, aby zapobiec
zbytniemu przesuwaniu urządzenia do ściany. Urządzenie może być
również zainstalowane bez rozpórek, co może jednak zwiększyć
zużycie energii.
Umieścić prowadnice dystansowe w otworach zaznaczonych kółkami
na rysunku. (Prowadnice dystansowe znajdują się w worku z instrukcją
i innymi elementami).
Czyszczenie
Po zakończeniu instalacji wytrzyj urządzenie do czysta szmatką nasączoną ciepłą wodą.
Podłączanie wtyczki kabla elektrycznego do gniazda elektrycznego
Po podłączeniu urządzenia wszystkie symbole pojawią się na chwilę, a następnie wartości początkowe zostaną
wyświetlone jako -18 °C na wskaźniku ustawienia zamrażarki oraz 5 °C na wskaźniku ustawienia lodówki.
Wszystkie przyciski na panelu sterowania są obsługiwane dotykowo. (Wystarczy nacisnąć, aby uaktywnić żądany
przycisk.)
Uwagi:
• W miesiącach letnich lub w innym czasie, gdy temperatura otoczenia jest wyższa, uzyskanie odpowiedniej temperatury
może potrwać dłużej.
• Po odłączeniu lodówki od zasilania należy odczekać co najmniej 10 minut przed ponownym podłączeniem zasilania. W
przeciwnym razie może wystąpić awaria sprężarki.
• Jeśli lodówka nie jest używana przez dłuższy czas, należy wyjąć wtyczkę kabla elektrycznego z gniazda.
Temperatura otoczenia w pomieszczeniu
Oznaczenie klasy klimatycznej można znaleźć na tabliczce znamionowej na lewej ścianie komory lodówki. Oznacza ono
temperaturę otoczenia, w której urządzenie może być eksploatowane.
Klasa klimatyczna
SN (klimat umiarkowany rozszerzony)
N
(klimat umiarkowany)
ST (klimat subtropikalny)
T
(klimat tropikalny)
Oszczędzanie energii
Dopuszczalna temperatura otoczenia
+10 °C do 32 °C
+16 °C do 32 °C
+16 °C do 38 °C
+16 °C do 43 °C
1. Lodówka musi zostać umieszczona w dobrze wentylowanym, suchym i chłodnym miejscu. (Informacje dotyczące
wymiarów i odstępów przedstawiono na stronie 23).
2. Kombinacja pojemników i półek, która zapewni największą pojemność i najbardziej wydajne zużycie energii przez
lodówkę.
• Usuń górną i środkową szufladę zamrażarki.
• Zamocuj w lodówce pojemniki i półki w miejscach wskazanych w rozdziale “Identyfikacja części” (str.25).
3. Nie przepełniaj lodówki, aby umożliwić swobodną cyrkulację powietrza.
4. Otwieraj drzwi tylko wtedy, gdy to konieczne i na maksymalnie krótki czas.
5. Od czasu do czasu wyczyść otwory wentylacyjne na spodzie lodówki za pomocą odkurzacza itp.
6. W przypadku ustawienia trybu Super Freeze, Flash Freeze lub Super Cool, zużycie energii zwiększy się.
24
Identyfikacja części
Komora lodówki
Ugotowana żywność,
napoje, jajka, ciasta,
nabiał
Temperaturę można ustawić w zakresie
od 1 °C do 9 °C.
Zamrożone mięso,
drób,
ryby,
lody
Temperaturę można ustawić w zakresie
od -24 °C do -16 °C.
6
1
2
3
>
7
p
4
>ABS<
5
Polski
Komora zamrażarki
• Opakowanie “Multibox” 6 posiada pokrywę i
umożliwia łatwy sposób przechowywania pożywienia
o ostrym lub gryzącym zapachu, jak np. ser
dojrzewający lub pleśniowy, kiełbasy, cebule, masło
itd.
• Pokrywę można również użyć jako taca na jajka
lub lód.
• W przypadku użycia pokrywy jako tacy na jajka,
należy umieścić ją bezpośrednio na spodzie półki
drzwi i użyć otwartej dolnej części opakowania
“Multibox” do przechowywania pożywienia w
mniejszych pojemnikach — pasztet, drzem, mniejsze
tubki itd.
8
=
9
Wysokość półek 7 można dostosować stosownie do
własnych preferencji, bez potrzeby ich wyjmowania z
urządzenia. Pociągnij w swoją stronę dwie dźwignie
znajdujące się po obu stronach półki i przesuń półkę
w dół. Aby ustawić półkę wyżej można to zrobić bez
zwalniania dwóch dźwigni.
:
;
<
<
1Oświetlenie LED wnętrza lodówki
2Stojak na butelki
3Półka szklana “Slide‘N’Store”
4Pojemnik chłodzący
5Szuflada na owoce i warzywa “Vitamin Safe”
6Pojemnik “Multibox” do przechowywania
7Półka na drzwiach “FlexLift” o regulowanej wysokości
8Półka na butelki
9Górna szuflada chłodziarki
:Środkowa szuflada chłodziarki
;Dolna szuflada chłodziarki
<Nóżki regulowane
=Tacka na lód
>Blokada butelek
pGórna kaseta na folię
Uwaga:
• Można zmienić pozycję instalacji półek szklanych i półek na drzwiach. Należy jednak zachować ostrożność, ponieważ w
zależności od pozycji półek przechowywana żywność i napoje mogą wypaść podczas otwierania i zamykania drzwi.
• Podczas otwierania drzwi należy uważać, aby nie uderzyć nimi osób w pobliżu ani innych przedmiotów.
25
Panel sterowania
1
2
3
4
5
6
7
1 Przycisk trybu Vitamin Safe
2Przycisk/wskaźnik alarmu oraz przycisk blokady przed
dziećmi
•Gdy temperatura wewnątrz jest za wysoka, wskaźnik miga.
•Gdy drzwi przez długi okres czasu będą otwarte, wskaźnik
miga.
3 Przycisk trybu Super Cool
4 Wyświetlanie temperatury lodówki
•Gdy włączony jest tryb blokady przed dziećmi, wyświetlany jest
symbol “LL”.
•W trybie Super Cool wyświetlany jest symbol “SC”.
5 Przycisk temperatury lodówki (nadruk)
6 Wyświetlanie temperatury zamrażarki
•W trybie Super Freeze wyświetlany jest symbol “SF”.
•W trybie Flash Freeze wyświetlany jest symbol “FF”.
•Gdy włączony jest tryb blokady przed dziećmi, wyświetlany jest
symbol “LL”.
7 Przycisk temperatury zamrażarki (nadruk)
8 Przycisk trybu Super Freeze/Flash Freeze
9 Przycisk trybu ECO
: Przycisk trybu wakacyjnego
8
9
:
Ta ilustracja pokazuje, że wszystkie elementy
wyświetlacza i przyciski są włączone.
Uwagi:
• Ta lodówka wykorzystuje mikroprocesor do kontroli temperatury. Temperatura wewnątrz lodówki różni się w zależności
od czynników, takich jak zmiany temperatury otoczenia, częstotliwość otwierania i zamykania drzwi oraz ilość i sposób
przechowywania produktów wewnątrz.
• Gdy ustawiony jest tryb ECO lub wakacyjny, wskaźnik odpowiadający wybranemu trybowi świeci się.
• Wskaźnik alarmu będzie migać i jednocześnie słyszalny będzie alarm dźwiękowy.
• Na panelu sterowania przyklejona jest folia chroniąca przed rysami.
• Dotknięcie przycisków podczas czyszczenia panelu sterowania może zmienić ustawienia.
26
Ustawianie temperatury
Komora lodówki
1
2
3
5
6
Polski
4
• Aby ustawić temperaturę w komorze lodówki, należy użyć przycisków 5:
niższa
temperatura;
wyższa temperatura. Dotknij przycisków, aby włączyć wyświetlacz
temperatury.
• Temperatura w komorze lodówki może być ustawiona w zakresie od +1 °C do +9 °C.
• Po naciśnięciu jednego z przycisków 5, na wyświetlaczu 4 migać będzie ostatnie
ustawienie temperatury. Użyj przycisków 5, aby ustawić żądaną temperaturę.
Po upływie trzech sekund od naciśnięcia ostatniego przycisku, zapisane zostanie ostatnie
ustawienie temperatury komory lodówki. Przyciski wyłączą się po około 30 sekundach.
Uwaga:
• Gdy tryb Super Cool, Flash Freeze, ECO lub wakacyjny zakończy się lub zostanie anulowany,
urządzenie wróci do poprzednich ustawień.
Komora zamrażarki
6
7
8
9
:
• Aby ustawić temperaturę w komorze zamrażarki, należy użyć przycisków 7:
niższa
temperatura;
wyższa temperatura. Dotknij przycisków, aby włączyć wyświetlacz
temperatury.
• Temperatura w komorze zamrażarki może być ustawiona w zakresie od -24 °C do -16 °C.
• Po naciśnięciu jednego z przycisków 7, na wyświetlaczu 6 migać będzie ostatnie
ustawienie temperatury. Użyj przycisków 7, aby ustawić żądaną temperaturę. Po upływie
trzech sekund od naciśnięcia ostatniego przycisku, zapisane zostanie ostatnie ustawienie
temperatury komory zamrażarki. Przyciski wyłączą się po około 30 sekundach.
Uwaga:
• Gdy tryb Super Freeze, Flash Freeze, ECO zakończy się lub zostanie anulowany, urządzenie
wróci do poprzednich ustawień.
Korzystanie z funkcji podręcznych
Tryb Vitamin Safe
1
2
3
4
5
• Ustawienie tego trybu chroni przed utratą witamin C i D zawartych w warzywach i owocach.
Świeci się niebieska, zielona i biała dioda LED.
Aby aktywować funkcję Vitamin Safe , naciśnij przycisk 1.
• Przycisk 1 zaświeci się. Gdy funkcja ta jest aktywna, urządzenie będzie pracować z
ustawieniami optymalnymi.
Uwagi:
• Podczas działania tego trybu:
-Naciśnięcie przycisku 1 anuluje tryb Vitamin Safe .
• Tryb Vitamin Safe jest aktywny w szufladzie na owoce i warzywa „Vitamin Safe”.
6
27
Korzystanie z funkcji podręcznych
Tryb Super Cool
1
2
3
4
5
6
Tryb Super Freeze
6
7
8
9
:
Tryb Flash Freeze
6
7
8
9
:
28
(kontynuacja)
• Użyj tego ustawienia po pierwszym włączeniu urządzenia, przed wyczyszczeniem lub przed
włożeniem dużej ilości pożywienia.
Włączenie trybu Super Cool:
Naciśnij przycisk 3. Na wyświetlaczu 4 zostanie wyświetlony symbol “SC”.
Jeśli funkcja nie zostanie ręcznie dezaktywowana, zostanie dezaktywowana automatycznie po
upływie około sześciu godzin. Temperatura komory lodówki powróci do ostatniego ustawienia.
Uwagi:
• W tym trybie:
-Naciskając przycisk 3 można anulować tryb Super Cool.
Można wybrać tryb ECO lub wakacyjny.
-Jeśli którakolwiek z tych funkcji zostanie wybrana, tryb Super Cool zostanie anulowany.
-Można wyregulować temperaturę zamrażarki.
-Chociaż można dostosować także temperaturę lodówki, tryb Super Cool zostanie anulowany.
• Użyj tego ustawienia po pierwszym włączeniu urządzenia, przed wyczyszczeniem lub na 24
godziny przed włożeniem dużej ilości pożywienia.
Włączenie trybu Super Freeze:
Naciśnij przycisk 8. Na wyświetlaczu 6 zostanie wyświetlony symbol “SF”.
Jeśli tryb Super Freeze nie zostanie dezaktywowany ręcznie, zostanie automatycznie wyłączony
po około dwóch dniach. Następnie temperatura komory zamrażarki automatycznie powróci do
ostatnio ustawionej wartości.
Uwagi:
• W tym trybie:
-Naciskając przycisk 8 można anulować tryb Super Freeze.
Można wybrać tryb ECO lub wakacyjny.
-Jeśli którakolwiek z tych funkcji zostanie wybrana, tryb Super Freeze zostanie anulowany.
-Można wyregulować temperaturę lodówki.
-Chociaż można dostosować także temperaturę zamrażarki, tryb Super Freeze zostanie
anulowany.
• Aby szybko zamrozić świeże pożywienie, należy użyć trybu Flash Freeze, który jest
aktywny tylko w górnej szufladzie chłodziarki komory zamrażarki. Obejmuje on intensywne
przedmuchiwanie chłodnym powietrzem tej części urządzenia. Szybkie zamrażanie pozwala
zachować więcej witamin, minerałów i substancji odżywczych w pożywieniu przez dłuższy
okres czasu.
Włączenie trybu Flash Freeze:
Naciśnij przycisk 8 i przytrzymaj go przez przynajmniej trzy sekundy. Na wyświetlaczu 6
zostanie wyświetlony symbol “FF”.
• Przy tym ustawieniu sprężarka będzie działała w trybie ciągłym, a temperatura w komorze
zamrażarki znacznie spadnie.
• Jeśli ustawienie nie zostanie dezaktywowane ręcznie (poprzez naciśnięcie przycisku 8),
zostanie dezaktywowane automatycznie po upływie 8 godzin. Temperatura komory zamrażarki
powróci do ostatniego ustawienia.
• Tego ustawienia należy użyć do zamrażania niewielkich ilości pożywienia (do dwóch
kilogramów) w górnej szufladzie chłodziarki. W przypadku zamrażania dużej ilości pożywienia,
ustawienie to powinno zostać aktywowane na 12 godzin przed umieszczeniem pożywienia w
zamrażarce.
Uwagi:
• W tym trybie:
-Naciskając przycisk 8 można anulować tryb Flash Freeze.
Można wybrać tryb ECO lub wakacyjny.
-Jeśli którakolwiek z tych funkcji zostanie wybrana, tryb Flash Freeze zostanie anulowany.
-Można wyregulować temperaturę lodówki.
-Tego trybu nie można wybrać, kiedy aktywny jest tryb Super Cool.
-Chociaż można dostosować także temperaturę zamrażarki, tryb Flash Freeze zostanie
anulowany.
Tryb ECO
6
7
9
:
Tryb wakacyjny
6
7
8
9
:
Tryb alarmu
1
2
3
4
5
6
Polski
8
• W tym trybie jednostka sterująca obsługuje zamrażarkę i lodówkę w sposób ekonomiczny.
Aby aktywować tryb Eco, naciśnij przycisk 9. Przycisk 9 zaświeci się. Gdy ta funkcja jest włączona,
urządzenie będzie działało z ustawieniami optymalnymi.
Uwagi:
• W tym trybie:
-Nie można regulować temperaturę lodówki i zamrażarki. Tryb ECO zostanie anulowany i
ustawiona zostanie wybrana temperatura.
-Można wybrać tryb Super Cool, Super Freeze lub Flash Freeze.
Jeśli którykolwiek z trybów zostanie wybrany, tryb ECO zostanie anulowany, a wybrany tryb
stanie się aktywny.
-Można wybrać tryb wakacyjny.
Jeśli zostanie on wybrany, tryb ECO zostanie anulowany, a tryb wakacyjny stanie się aktywny.
• Ustaw ten tryb, gdy lodówka nie będzie używana przez dłuższy okres czasu, jak na przykład
podczas długich wakacji.
• W tym trybie temperatura lodówki jest automatycznie ustawiana na 12 °C. (Wyświetlacz
temperatury lodówki zgaśnie.)
Aby aktywować tryb wakacyjny, naciśnij przycisk :. Przycisk : zaświeci się. Gdy ta funkcja jest
włączona, urządzenie będzie działało z ustawieniami optymalnymi.
Uwagi:
• W tym trybie:
-Przed użyciem tego trybu należy opróżnić lodówkę i zamknąć drzwi.
-Po wyłączeniu tego trybu lodówka wznowi działanie z poprzednimi ustawieniami.
-Nie można dokonać regulacji temperatury lodówki do momentu anulowania tego trybu.
-Gdy drzwi zostaną otwarte, zostanie uaktywniony alarm.
Alarm wysokiej temperatury:
• Jeśli temperatura wewnątrz urządzenia jest za wysoka, aktywowany zostanie alarm akustyczny
(ton przerywany), a przycisk 2 zacznie migać.
• Należy potwierdzić i wyłączyć alarm akustyczny, naciskając przycisk 2.
• Alarm akustyczny będzie aktywowany co 24 godziny, jeśli temperatura w urządzeniu nie będzie
wystarczająco niska i istnieć będzie ryzyko zepsucia się pożywienia.
Alarm zostanie automatycznie wyłączony, gdy tylko temperatura w zamrażarce spadnie do
poziomu, który nie stwarza już ryzyka zepsucia się pożywienia.
• Gdy urządzenie włączane jest po raz pierwszy, działanie alarmu temperatury opóźnione jest o
24 godziny, ponieważ urządzenie nie osiągnęłoby odpowiedniej temperatury.
Dlatego zapobiega się niepotrzebnej aktywacji alarmu.
Alarm otwartych drzwi lodówki:
• Jeśli drzwi komory lodówki lub zamrażarki będą otwarte dłużej niż przez dwie minuty,
aktywowany zostanie alarm akustyczny i przycisk 2 będzie migać.
Gdy drzwi zostaną zamknięte, alarm zostanie dezaktywowany. Można go również wyłączyć
naciskając przycisk 2.
Blokada przed dziećmi Użyj tej funkcji, jeśli nie chcesz ręcznie regulować ustawień urządzenia.
Aby aktywować, naciśnij i przytrzymaj wciśnięty przycisk 2 (przez trzy sekundy). Na
1
wyświetlaczu 4 i 6 zostanie wyświetlony symbol “LL” i włączy się alarm.
Spowoduje to zablokowanie wszystkich przycisków oprócz 2.
2
Aby dezaktywować blokadę, naciśnij przycisk 2 i przytrzymaj go przez trzy sekundy.
Uwaga:
3
• Po aktywowaniu tej funkcji symbol “LL” nie jest wyświetlany. Symbol “LL” zostanie jednak
4
wyświetlony na sekundę po naciśnięciu dowolnego przycisku.
5
6
29
Regulacja wilgotności szuflady na owoce i warzywa “Vitamin Safe”
• Pojemnik na spodzie lodówki przeznaczony jest do przechowywania owoców i
warzyw. Zachowuje on wilgotność i zapobiega wysychaniu pożywienia.
• Pożywienie należy przechowywać w odpowiednim opakowaniu, aby zapobiec
emitowaniu lub pochłanianiu zapachów.
• Wilgotność w pojemniku jest kontrolowana automatycznie.
Produkcja kostek lodu
Pojemnik “Multibox” do przechowywania (Wszystkie modele)
Tacka na lód
Poziom wody
Woda
Pojemnik “Multibox” może służyć do robienia kostek lodu i
ich przechowywania.
Aby zrobić kostki lodu, wypełnij pokrywę pojemnika
“Multibox” wodą i umieść ją w szufladzie zamrażarki.
Gdy kostki lodu będą gotowe, należy wyjąć pojemnik z szuflady
zamrażarki. Zdejmij pokrywę z opakowania, a następnie naciśnij
od tyłu wszystkie wgłębienia pokrywy. Kostki lodu wypadną z
pokrywy. Następnie włóż opakowanie na swoje miejsce.
Otwórz zamrażarkę, wysuń szufladę chłodziarki i
wyjmij tackę na lód. Napełnij tackę wodą do poziomu
oznaczonego na ściance, a następnie włóż ponownie
tackę na lód.
W momencie, gdy kostki są gotowe, wysuń szufladę
chłodziarki i wyjmij tackę na lód. Delikatnie zegnij tackę,
trzymając ją z obu stron, tak aby kostki lodu wypadły z tacki
na lód. Następnie włóż tackę na lód z powrotem na miejsce.
Podczas wysuwania szuflady chłodziarki, tacka na lód i pojemnik Multibox mogą się przechylić, powodując rozlanie wody.
Wysuwając szufladę chłodziarki należy zachować ostrożność.
Wyjmowanie i wkładanie półek
Lodówka
1
1
1
2
2
1
2
1
2
Szklane półki
Aby wyjąć półkę z
lodówki, wyciągnij
go do momentu,
w którym zostanie
zatrzymana przez
prowadnicę.
Następnie, podnieś
delikatnie jej
przednią część
i całkowicie ją
wyciągnij.
Zamrażarka
30
1
12
12
2
Pojemnik
chłodzący i
szuflada na
owoce i warzywa
“Vitamin Safe”
Wyciągnij pojemnik
aż do oporu.
Następnie, podnieś
jej przednią część i
wyjmij całkowicie.
2
2
Półki na drzwiach Półka na butelki
Aby wyjąć półkę,
przesuń ją jak
najwyżej, popchnij
dźwignie po lewej
i prawej stronie w
górę, po czym
Aby wyjąć półkę z
urządzenia, podnieś
ją do oporu, a
następnie wyciągnij.
Szuflady są chronione przed wyciągnięciem. Aby wyjąć szufladę z
urządzenia, otwórz ją, a następnie podnieś jej przednią część i wyciągnij.
1
Górna kaseta na
folię
Ciągnąc za uchwyt,
przesuwaj do
momentu zwolnienia
zatrzasku, po czym
wyjmij kasetę.
Zamocuj kasetę,
wykonując powyższe
czynności w odwrotnej
kolejności.
Patrz sekcja
Identyfikacja części
na str. 25.
Konserwacja i czyszczenie
Codzienne czyszczenie
Przecieraj regularnie suchą szmatką.
Łatwo brudzące się miejsca:
Uszczelka drzwi
Polski
Jeśli uszczelka się zabrudzi, łatwo może ulec
uszkodzeniu, co może spowodować nieszczelność i
wydostawanie się zimnego powietrza na zewnątrz.
Półka na butelki
W przypadku nagromadzenia się brudu i płynu
natychmiast wytrzyj półkę szmatką.
Raz w roku odłącz lodówkę od zasilania, wyjmij półki i wyczyść je dokładnie.
Części, które można myć wodą
Lodówka
Zamrażarka
● Półki szklane
● Półki na drzwiach
● Półka na butelki
● Pojemnik “Multibox” do
przechowywania
● Pojemnik chłodzący
● Szuflada na owoce i
warzywa “Vitamin Safe”
● Stojak na butelki
● Blokada butelek
● Górna kaseta na folię
● Górna szuflada chłodziarki
● Środkowa szuflada chłodziarki
● Dolna szuflada chłodziarki
● Tacka na lód
Uwaga:
• Nie wolno stosować środków w proszku, na przykład
sody oczyszczonej, ponieważ mogą one uszkodzić
elementy z tworzywa.
Czyszczenie górnej kasety na folię
Górna kaseta na folię jest zamocowana za pomocą zaczepów. Wyjąć kasetę i umyć ją wodą. Po umyciu kasety należy wylać
z niej wodę i wytrzeć pozostałe krople przed zamocowaniem. W razie problemów z usunięciem zabrudzeń, należy starannie
umyć kasetę łagodnym (neutralnym) płynem do mycia naczyń i miękką szmatką, po czym zmyć detergent wodą.
Czyszczenie panelu sterowania
Panel sterowania lodówki wykonany jest z delikatnych materiałów. Aby zabezpieczyć powierzchnię przed uszkodzeniami, nie
wolno czyścić go rozpuszczalnikami chemicznymi. Panel sterowania wystarczy przetrzeć suchą lub lekko wilgotną szmatką.
Czyszczenie zewnętrznych części lodówki
Zewnętrzne części lodówki należy czyścić miękką szmatką nawilżoną ciepłą wodą. Jeśli zabrudzenia nie można usunąć,
należy zastosować łagodny płyn do mycia naczyń, a następnie wytrzeć powierzchnię miękką szmatką nasączoną ciepłą
wodą. Następnie należy powierzchnię wytrzeć do sucha.
31
Konserwacja i czyszczenie
(kontynuacja)
Uwagi dotyczące czyszczenia
Nie wolno czyścić zewnętrznych lub wewnętrznych części lodówki następującymi substancjami:
● detergentami alkalicznymi — tego typu substancje mogą spowodować pękanie części z tworzyw sztucznych.
● proszkiem do szorowania, mydłem w proszku, środkami czyszczącymi opartymi na ropie, gorącą wodą,
szczotką kuchenną, kwasem, benzenem, rozpuszczalnikiem i alkoholem— tego typu substancje mogą uszkodzić
powierzchnie lodówki i części z tworzywa.
Wszelkie plamy z oleju jadalnego należy wytrzeć. W przeciwnym razie może to spowodować pęknięcie części z tworzywa.
Przegląd konserwacyjny
●Czy kabel elektryczny jest uszkodzony?
●Czy wtyczka kabla się nagrzewa?
●Czy wtyczka kabla jest całkowicie wsunięta do gniazda elektrycznego?
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym. NIE
WOLNO wymieniać tych elementów samodzielnie.
Dłuższa przerwa w eksploatacji
Jeśli lodówka nie jest używana przez dłuższy czas, należy wyjąć wtyczkę kabla elektrycznego z gniazda i wyczyścić ją w opisany
powyżej sposób. Drzwi lodówki należy pozostawić otwarte przez 2-3 dni. Umożliwi to właściwe wysuszenie wnętrza i zapobiegnie
powstawianiu nieprzyjemnego zapachu i pojawianiu się pleśni.
Nie należy regularnie włączać i wyłączać lodówki. Lodówka będzie pracować dłużej, jeśli pozostanie włączona podczas
normalnego użytku.
Przed przeniesieniem lub przetransportowaniem lodówki
①
②
③
④
⑤
Usuń wszystkie przedmioty z lodówki.
Odłącz lodówkę.
Unieś regulowaną nóżkę.
Pociągnij lodówkę do siebie.
Umieścić szmatkę w lewym rogu parownika. Przechylić lodówkę
w stronę szmatki, aby wchłonęła wodę. (Upewnić się, że w
parowniku nie ma wody).
Parowniku
(Dolna część tylnej ściany lodówki)
Przenoszenie i transport lodówki
Lodówka powinna być przenoszona przez co najmniej dwie osoby.
① Dokręć regulowane nóżki.
② Złap za regulowane nóżki po jednej stronie i za narożniki
po drugiej stronie, tak jak pokazano.
Uwaga:
• Nie wolno przenosić lodówki, trzymając za drzwi.
Lodówkę zawsze należy transportować w normalnej pozycji pionowej.
32
Zabezpiecz drzwi
taśmą samoprzylepną
Często zadawane pytania
Jeżeli uważasz, że lodówka nie funkcjonuje poprawnie, sprawdź najpierw poniższe kwestie.
Jeżeli problem utrzymuje się, odłącz wtyczkę kabla elektrycznego i skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym
centrum serwisowym.
Ogólne
• Czy lodówka jest zainstalowana na równej i stabilnej podłodze?
• Czy został zachowany odpowiedni odstęp wokół urządzenia?
• Czy żadne przedmioty nie drżą na górze urządzenia?
• Hałasy są zjawiskiem normalnym, gdy lodówka rozpoczyna lub kończy pracę.
Słychać odgłos po wyłączeniu
sprężarki.
• Jest to normalne i często powodowane przez czynnik chłodniczy płynący z
powrotem do sprężarki.
Słychać odgłos po otwarciu lub
zamknięciu drzwi.
• Jest to normalne, powodowane przez różnicę w ciśnieniu powietrza między
wnętrzem a otoczeniem lodówki.
Polski
Lodówka wydaje dziwne odgłosy.
Słychać odgłos przepływającego
• Jest to powodowane przez czynnik chłodniczy płynący przez wewnętrzny
powietrza lub wody po otwarciu drzwi. system rur.
Słychać ciągły dźwięk buczenia.
• Ten dźwięk związany jest z pracą wentylatora powodującego krążenie zimnego
powietrza.
• Czy żywność została umieszczona zbyt ciasno lub czy temperatura otoczenia
jest za wysoka?
W takich przypadkach wentylator powodujący krążenie zimnego powietrza
pracuje z bardzo dużą prędkością i wydaje głośny dźwięk.
Sprężarka pracuje bardzo głośno.
• Czy żywność została umieszczona zbyt ciasno lub czy temperatura otoczenia
jest za wysoka?
W takich przypadkach sprężarka pracuje ciężko, więc normalne jest to, że
działa głośniej.
Sprężarka pracuje przez długi
czas.
• Jeśli wtyczka kabla została podłączona po raz pierwszy, sprężarka pracuje dłużej
niż zwykle, aby schłodzić wnętrze lodówki do uzyskania ustawionych temperatur.
• Czy został ustawiony tryb Super Freeze lub tryb Super Cool?
• Czy drzwi są często otwierane i zamykane? Czy drzwi są dokładnie zamknięte?
• Czy żywność została umieszczona zbyt ciasno lub czy temperatura otoczenia
jest za wysoka?
• Gdy do lodówki włożono jednorazowo wiele produktów, sprężarka musi
pracować przez dłuższy czas.
Na zewnątrz lodówki gromadzi się • Skraplanie może występować, gdy wilgotność otoczenia jest wysoka i jest to
zjawisko normalne. Wytrzyj krople suchą szmatką.
wilgoć.
Powierzchnia lodówki jest gorąca. • Po włączeniu zasilania lodówka może się nagrzewać do momentu, kiedy
wnętrze komory zostanie wystarczająco schłodzone. Lodówka może się
nagrzewać nawet po schłodzeniu komór. Jest to spowodowane działaniem rury
odprowadzającej ciepło, w którą została wyposażona lodówka, aby zapobiegać
skraplaniu się wilgoci. Nie oznacza to uszkodzenia.
Elementy sterowania na panelu
sterowania nie działają.
• Czy lodówka jest podłączona do zasilania?
Słychać dźwięk alarmu.
• Pozostawiono uchylone drzwi lodówki. Zamknij drzwi.
33
Często zadawane pytania
(kontynuacja)
Lodówka i zamrażarka
Lodówka nie chłodzi
(a zamrażalnik nie zamraża).
• Czy lodówka jest podłączona do zasilania?
Lodówka nie chłodzi
(a zamrażarka nie zamraża) w
zadowalający sposób.
• Czy ustawiona temperatura jest za wysoka?
• Czy lodówka jest narażona na bezpośrednie promienie słoneczne lub znajduje
się w pobliżu grzejnika?
• Czy został zachowany odpowiedni odstęp wokół urządzenia?
• Czy żywność została umieszczona zbyt ciasno lub czy temperatura otoczenia
jest za wysoka?
• Czy drzwi są często otwierane i zamykane?
Czy drzwi są dokładnie zamknięte?
• Czy lodówkę ustawiono na tryb wakacyjny?
• Gdy do lodówki wkładana jest ciepła żywność, temperatura tymczasowo
wzrośnie.
• W sezonie zimowym lub gdy temperatura otoczenia jest niska, może wydawać
się, że lodówka nie chłodzi.
Temperatura ustawiona różni się
od rzeczywistej.
• Gdy do lodówki wkładana jest ciepła żywność, temperatura tymczasowo
wzrośnie.
Żywność w lodówce jest
zamrożona.
• Czy ustawiona temperatura jest za niska?
• Czy umieszczono żywność z tyłu lodówki?
Obszar w pobliżu tylnej ściany to miejsce najniższej temperatury, należy więc
unikać umieszczania tam produktów, które mogą łatwo zamarzać.
Wilgoć gromadzi się w lodówce i
szufladach.
• Skraplanie może wystąpić, gdy drzwi są często otwierane i zamykane lub jeśli
nie zostały całkowicie zamknięte. a także w przypadku wysokiej wilgotności w
pomieszczeniu. Wytrzyj krople suchą szmatką.
Drzwi zamrażarki ciężko się
otwierają.
• Niekiedy drzwi ciężko się otwierają tuż po ich zamknięciu.
• Różnica ciśnień między wnętrzem a otoczeniem zamrażarki może czasami
utrudniać otwieranie drzwi. Należy poczekać chwilę i ponownie otworzyć drzwi.
Wewnątrz lodówki utrzymuje się
nieprzyjemny zapach.
• Czy żywność cechującą się silnym zapachem zapakowano szczelnie przed
umieszczeniem w lodówce?
Umieść produkty w szczelnym pojemniku i przechowaj je.
• Zapachy mogą pozostawać na powierzchniach lodówki. Przetrzyj te
powierzchnie miękką szmatką zamoczoną w letniej wodzie.
Ten symbol oznacza, że odpowiednie informacje można znależć w instrukcji lub w ulotce.
Niniejsza lodówka wyposażona jest w filtr klasyfikowany jako produkt biobójczy.
W filtrze znajduje się substancja zawierająca jony srebra, która dezaktywuje bakterie w powietrzu wewnątrz lodówki i
powstrzymuje rozwój bakterii.
Substancja aktywna: Fosforan srebrowo-sodowo-wodorowo-cyrkonowy
34
Dane techniczne
Karta produktu (UE regulacja 1060/2010)
NAZWA DOSTAWCY
KATEGORIA URZĄDZENIA CHŁODNICZEGO
KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII
POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA CHŁODZIARKI
POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA PIWNICZKI
POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA ZAMRAŻARKI
OZNACZENIE GWIAZDKOWE KOMORY ZAMRAŻANIA
SYSTEM BEZSZRONOWY “NO‑FROST” DLA
ODPOWIEDNICH KOMÓR
CZAS WZROSTU TEMPERATURY
ZDOLNOŚĆ ZAMRAŻANIA
KLASA KLIMATYCZNA
POZIOM EMISJI HAŁASU
Inne informacje
CAŁKOWITA POJEMNOŚĆ BRUTTO
CAŁKOWITA POJEMNOŚĆ NETTO
WYMIARY ZEWNĘTRZNE
SZEROKOŚĆ x GŁĘBOKOŚĆ x WYSOKOŚĆ
MASA NETTO
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZNAMIONOWA
CZYNNIK CHŁODNICZY/POJEMNOŚĆ
ŚRODEK POROTWÓRCZY
Polski
Panasonic
NR-BN31EX2-E
NR-BN31EW2-E
7 (Chłodziarko-zamrażarka)
A+ ++
166 kWh/rocznie*1
207 L
16 L
80 L
Cztery gwazdki
IDENTYFIKATOR MODELU
Komora schładzania: Bez szronu / Komora zamrażania: Bez szronu
18 godzin
8 kg/24 h
SN-T*2
39 dB
329 L
303 L
600 mm x 634 mm x 1850 mm
68,5 kg
220 V - 230 V
50 Hz
R600a/47 g
Cyklopentan
Uwagi:
*1
Roczne zużycie energii jest oparte na wynikach standardowego testu przez 24 godziny zgodnie z normą EN153.
Rzeczywiste zużycie energii różni się w zależności od sposobu użycia urządzenia i jego lokalizacji.
Zużycie energii podczas pracy różni się w zależności od miejsca instalacji urządzenia, ustawienia temperatury
poszczególnych komór, temperatury i wilgotności otoczenia, częstotliwości otwierania i zamykania drzwi, ilości i
temperatury przechowywanej żywności oraz sposobu użycia urządzenia.
*2
Dopuszczalna temperatura otoczenia: 10 °C do 43 °C
Kiedy drzwi są całkowicie otwarte
1247 mm
1203 mm
677 mm
634 mm
600 mm
°
90
632.5 mm
35
Obsah
Bezpečnostní pokyny����������������������������������������������������36
Péče o životní prostředí������������������������������������������������39
Instalace ������������������������������������������������������������������������40
Díly����������������������������������������������������������������������������������42
Řídicí panel��������������������������������������������������������������������43
Nastavení teploty�����������������������������������������������������������44
Používání užitečných funkcí�����������������������������������������44
Ovládání vlhkosti v přihrádce na zeleninu
“Vitamin Safe”���������������������������������������������������������������47
Tvorba kostek ledu��������������������������������������������������������47
Vyndávání a upevňování polic�������������������������������������47
Pokyny pro péči a čištění���������������������������������������������48
FAQs�������������������������������������������������������������������������������50
Specifikace���������������������������������������������������������������������52
Bezpečnostní pokyny
Co znamenají symboly:
Co nedělat
Označuje, že spotřebič musí být uzemněn, aby
nedošlo k úrazu elektrickým proudem
Co musíte udělat
Nedemontujte
VÝSTRAHA
Označuje nebezpečí smrti nebo vážného zranění.
Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se
sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi a
bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem
nebo dostaly instrukce týkající se používání spotřebiče bezpečným
způsobem a rozumí příslušným nebezpečím. Děti si nesmí se
spotřebičem hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
Neuchovávejte v tomto spotřebiči výbušné látky jako
jsou spreje s hořlavou složkou.
•Hořlavé látky, jako je benzín, ředidlo, alkohol, éter a
zkapalněný propan-butan (LPG) mohou způsobit výbuch.
Nezapojujte několik spotřebičů do stejné zásuvky.
• Mohlo by dojít k přehřátí a hrozí nebezpečí požáru.
Žádným způsobem neproštipujte, nevažte uzel ani neohýbejte napájecí kabel ani na něj nestavte těžké
předměty.
• Zvyšuje to nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Pokud je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka
zařízení, musí je vyměnit výrobce, jeho servisní pracovník nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo ohrožení.
Neodpojujte chladničku taháním za napájecí kabel.
• Mohlo by dojít k poškození napájecího kabelu. Vždy pevně uchopte zástrčku a vytáhněte ji přímo ze zásuvky.
Na chladničkou nepokládejte žádný předmět obsahující kapalinu.
• Rozlitá voda může způsobit poškození izolace elektrických součástí a způsobit probíjení, požár nebo úraz elektrickým
proudem.
V blízkosti chladničky nevypouštějte hořlavé plyny.
• Hrozí nebezpečí výbuchu nebo požáru.
Nestčíkejte vodu přoímo do nebo na chladničku.
• Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
36
Bezpečnostní pokyny
(pokračování)
Česky
Nedotýkejte se zástrčky mokrýma rukama.
• Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Chladničku neinstalujte ve vlhku nebo v místě, kde může přijít do styku s vodou.
• Poškozená izolace elektrických částí muže způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
V chladničce neskladujte farmaceutické produkty nebo produkty citlivé na teplotu.
• Produkty vyžadující přísně kontrolovanou teplotu nesmí být v chladničce skladovány.
Nenechte děti lézt, šplhat nebo se věšet na dveře chladničky.
• Mohly by tím poškodit chladničku a vážně se zranit.
Nenechávejte chladničku v chodu v přítomnosti výbušných par nebo hořlavého plynu.
• Hrozí nebezpečí výbuchu nebo požáru.
Neskladujte ani nepoužívejte benzín nebo jiné hořlavé páry a kapaliny v blízkosti tohoto ani žádného dalšího
spotřebiče.
• Hrozí nebezpečí výbuchu nebo požáru.
-VÝSTRAHA: Nepoužívejte mechanická zařízení nebo jiné prostředky k
urychlení odmrazování, než jsou doporučena výrobcem.
•Mohlo by to vést k poškození vnitřku chladničky nebo
představovat nebezpečí výbuchu.
-VÝSTRAHA: Nepoužívejte elektrické spotřebiče uvnitř prostor pro
uskladnění potravin, pokud nejsou doporučené výrobcem.
•Hrozí nebezpečí výbuchu nebo požáru.
-VÝSTRAHA: Nepoškozujte chladicí obvod.
•Hrozí nebezpečí výbuchu nebo požáru.
-VÝSTRAHA: Neotevírejte kryt osvětlení LED v interiéru chladničky.
•To může způsobit úraz elektrickým proudem. Pokud
osvětlení LED nefunguje správně, musí být nahrazeno
výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo obdobně
kvalifikovanou osobou, aby se tak předešlo nebezpečí.
Nezkoušejte rozebírat, opravovat nebo upravovat chladničku sami.
• Můžete tím zranit sebe - nebo ostatní - popálit nebo zranit elektrickým proudem nebo to může vést k poruše
chladničky. Pokud potřebujete opravit chladničku, kontaktujte autorizované servisní středisko.
Ověřte, zda je chladnička zapojena do uzemněné zásuvky. NEZAPOJUJTE do neuzemněné zásuvky.
• Zkrat může způsobit úraz elektrickým proudem.
Ujistěte se, že zástrčka a napájecí kabel nejsou
zdeformovány nebo poškozeny.
•Poškozená zástrčka a kabel mohou způsobit zkrat, požár
a nebo úraz elektrickým proudem.
•Pokud je poškozen napájecí kabel, musí jej vyměnit
výrobce, jeho servisní pracovník neboi podobně
kvalifikovaná osoba, aby se předešlo ohrožení.
•Nesnažte se jej vymontovat sami.
37
Bezpečnostní pokyny
(pokračování)
Před připojením k napájení z kolíku zástrčky odstraňte cizorodý materiál nebo prach.
• Nahromaděný prach na zástrčce může způsobit poškození izolace zejména ve vlhkém prostředí. Hrozí nebezpečí
zkratu, požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Odpojte napájecí kabel a otřete jej suchým hadrem. Nikdy
nepoužívejte vlhký nebo mokrý hadr.
Pevně zapojte napájecí kabel s kolíky do zásuvky.
• Volně připojený napájecí kabel může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
Chladnička musí být umístěna na dobře větraném místě.
• Čím více chladicího média je ve spotřebiči, v tím větší místnosti by měl být nainstalován. Pokud dojde k úniku chladicí
kapaliny a spotřebič je v malé místnosti, hrozí větší riziko nahromadění hořlavých plynů. Hrozí nebezpečí výbuchu
nebo požáru. Na každých 8 g chladicího média se vyžaduje alespoň 1 m3 prostoru místnosti. Množství chladiva v
chladničce je uvedeno na typovém štítku uvnitř spotřebiče.
Chladicí médium (R600a) použité v chladničce a plyny v izolačním materiálu (cyklopentan) jsou hořlavé. I u nich
je nutné použít zvláštní postupy likvidace.
• Než spotřebič zlikvidujete, ověřte, zda žádná z trubic vzadu není poškozena. Únik chladicího média nebo plynu může
způsobit požár nebo výbuch.
Odpojte chladničku před čištěním a opravou.
• Pokud tak neučiníte, může dojít k zásahu elektrickým proudem.
Pokud zjistíte pach spáleniny nebo kouř z chladničky, ihned odpojte od napájení a kontaktujte autorizované
servisní středisko.
• Pokud tak neučiníte, může dojít ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
-VÝSTRAHA: Větrací otvory v plášti spotřebiče nebo v zabudované
konstrukci nechávejte volné a bez překážek.
•Pokud tak neučiníte, může dojít ke vzniku požáru nebo
výbuchu, neboť možné unikající chladivo není schopné se
rozptýlit.
POZOR
Označuje nebezpečí zranění nebo škody na majetku.
Do mrazničky nedávejte lahve nebo skleněné nádoby.
• Po zmrznutí obsahu by mohlo dojít k prasknutí skla a úrazu.
Nedotýkejte se vnitřních stěn mrazničky nebo uložených potravin mokrýma rukama.
• Vaše kůže se může přilepit na vnitřní stěnu nebo předměty uložené do mrazničky.
Během výpadku proudu se vyvarujte častého otvírání chladničky nebo vkládání
nových potravin.
• Mohlo by dojít ke zvýšení teploty v chladničce a zhoršení hygienických podmínek.
Dávejte také pozor na mezeru mezi dvířky mrazničky a chladničky, zejména pokud jsou
oboje otevřeny současně.
• Mohlo by to vést ke zranění.
Při otevírání chladničky dávejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty v oblastech s “bodu
přiskřípnutí”. Při otevírání dvířek chladničky dávejte pozor zejména na možný bod
přiskřípnutí mezi dvířky mrazničky a chladničky.
• Může to vést ke zranění.
Možný bod přiskřípnutí
38
Péče o životní prostředí
Nakládání s obalovým materiálem
Zajistěte, aby všechny obalové materiály (např. karton, plastové pytle, lepicí pásky a polystyren) byly
pokud možno recyklovány a zkontrolujte, že jste všechen ostatní obalový materiál bezpečně zlikvidovali.
Spíš, než abyste jen vyhodili tento odpad, zajistěte, že bude recyklován, pokud tato možnost existuje.
Česky
Likvidace použitých zařízení
Jen pro státy Evropské unie a země s fungujícím
systémem recyklace a zpracování odpadu.
Tento symbol na výrobcích, jejich obalech a v doprovodné
dokumentaci upozorňuje na to, že se použitá elektrická a elektronická
zařízení, nesmějí likvidovat jako běžný komunální odpad.
Aby byla zajištěna správná likvidace a recyklace použitých
výrobků, odevzdávejte je v souladu s národní legislativou
na příslušných sběrných místech.
Správnou likvidací přispějete k úspoře cenných přírodních
zdrojů a předejdete možným negativním dopadům na lidské
zdraví a životní prostředí.
O další podrobnosti o sběru a recyklaci odpadu požádejte
místní úřady.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu se vystavujete
postihu podle národní legislativy.
Pro obchodní uživatele v Evropské unii
Pokud si přejete vyřadit elektrické nebo elektronické zařízení,
obraťte se pro více informací na svého prodejce nebo dodavatele.
Informace o likvidaci v ostatních zemích mimo
Evropskou unii
Tento symbol je platný pouze v Evropské unii.
Pokud si přejete vyřadit tento výrobek, obraťte se prosím na
místní úřady nebo prodejce a zjistěte si správný způsob likvidace.
Dříve, než se zbavíte svého starého spotřebiče
Dodržujte pokyny pro likvidaci od výrobce starého spotřebiče nebo místní pravidla pro likvidaci spotřebiče.
Pokud to není možné, dodržujte trojici pokynů uvedených níže.
1. Vyjměte zástrčku ze zásuvky.
2. Odřízněte napájecí kabel a vyhoďte jej se síťovou zástrčkou.
3. Zajistěte, aby byl výrobek mimo dosah dětí po dobu, než bude zlikvidován nebo dopraven do
recyklačního střediska.
● Odstraňte všechny těsnicí materiály ze dveří a nechte police a zásuvky na místě.
Takto je méně pravděpodobné, aby děti mohly vlézt dovnitř a zůstat zavřené.
39
Instalace
Tato část vysvětluje, jak nainstalovat váš spotřebič se sníženým hlukem a energeticky úspornějším provozem.
Rozměry
Š600 x H634 x V1850 (mm)
Vybalení vašeho spotřebiče
Odstraňte veškerou pěnovou ochranu a lepicí pásky, které drží
příslušenství spotřebiče uvnitř i vně.
150 mm nebo více
Výběr správného umístění
Ventilace
Vzhledem k tomu, že spotřebič během provozu vyzařuje teplo, měl
by být instalován v dobře větrané, suché místnosti a měl by mít
dostatečný prostor kolem spotřebiče, jak je znázorněno na obrázku 1.
Pokud slyšíte vibrace, je třeba víc prostoru.
(Pokud se po boku chladničky nachází stěna, pro otevření dvířek o 90°
nebo více je na straně s panty nutná mezera alespoň 32,5 mm.)
43 mm
nebo více
Teplota
Teplota v místnosti ovlivňuje energetickou výkonnost chladničky, např.
kolik elektřiny spotřebuje k chlazení a mrazení potravin.
Pro co nejlepší výsledky instalujte vasi chladničku:
● mimo přímé sluneční světlo
● blízko radiátorů, vařičů nebo jiných tepelných zdrojů
● na místě, jehož okolní teplota odpovídá klimatické klasifikaci,
pro kterou je spotřebič navržen. Pro klimatickou klasifikaci svého
spotřebiče viz část Specifikace.
● extrémní teploty nebo okolní podmínka mají negativní vliv na výkon.
Skladované potraviny se mohou zkazit.
20 mm
nebo více
(Obě strany)
Obrázek 1
Rovina
Při umísťování chladničky dávejte pozor, aby nedošlo k poškození
podlahy, a umístěte chladničku na podlahu, která je rovná a má
dostatečnou nosnost, aby unesla zcela naplněnou chladničku.
Vyrovnejte rovinu chladničky vyšroubováním nebo zašroubováním
dvou nastavitelných předních nohou, jak je znázorněno na obrázku 2.
Předejdete tím vibracím a hluku.
Pokud je spotřebič umístěn na koberec nebo podlahu vyrobenou z
vinylového podlahového materiálu, položte na koberec nebo podlahu
nejprve pevnou desku. Tím zabráníte změnám barev působením tepla.
Dveře chladničky
Dveřní závěsy chladničky mohou být měněny na levé nebo pravé tak,
aby otvírání dveří bylo v opačném směru. Pokud je to vhodnější pro
vaši domácnost, kontaktujte naše servisní středisko uvedené v příloze
nebo si je najděte na naší webové stránce (http://www.panasonic.com).
Pokud si vyměníte dveřní závěsy sami, nemůžeme poskytnout záruku.
40
Obrázek 2
Instalace
(pokračování)
Upevnění rozpěrek
Spotřebič je vybaven dvěma rozpěrkami, které je třeba instalovat do
spodní části pláště přístroje, aby nemohlo dojít k natlačení spotřebiče
příliš blízko zdi. Spotřebič je možné nainstalovat i bez rozpěrek; v
takovém případě by však mohlo dojít ke zvýšení spotřeby elektrické
energie.
Vložte distanční vložky do otvorů označených v ilustraci. (Distanční
vložky se nacházejí v sáčku s návodem a ostatními položkami.)
Čištění
Česky
Po instalaci omyjte spotřebič teplou vodou.
Připojení napájecí zástrčky k síti
Po připojení spotřebiče se na krátkou chvíli zobrazí všechny symboly, poté se zobrazí počáteční hodnoty -18 °C na
indikátoru nastavení mrazničky a 5 °C na indikátoru nastavení chladničky.
Všechna tlačítka na řídicím panelu jsou dotyková. (Stiskněte jen takové tlačítko, které hodláte použít.)
Poznámky:
• Chlazení může trvat déle v letních měsících nebo jindy, pokud je vyšší teplota v místnosti.
• Po odpojení vyčkejte 10 minut nebo déle, než chladničku opět zapojíte. Mohli byste poškodit kompresor.
• Pokud chladničku delší dobu nebudete používat, odpojte ji od sítě.
Pokojová teplota
Klimatickou třídu lze najít na typovém štítku na levé straně prostoru chladničky. Ukazuje pokojovou teplotu, při níž může
být spotřebič v chodu.
Klimatická třída
SN (Rozšířená teplota)
N
(Teplotní rozsah)
ST (Subtropické klima)
T
(Tropy)
Povolená okolní teplota
+10 °C až 32 °C
+16 °C až 32 °C
+16 °C až 38 °C
+16 °C až 43 °C
Pro úsporu energie
1. Chladničku nainstalujte do suché, chladné a dobře odvětrávané místnosti. (Rozměry a prostor najdete na straně 40.)
2. Kombinací zásuvek a polic v chladničce bylo docíleno většího prostoru a nejúčinnější spotřeby energie.
• Vytáhněte horní a prostřední zásuvku z mrazničky.
• Připevněte zásuvky a police do chladničky na místa znázorněná v oddíle “Díly” (str.42).
3. Chladničku nepřeplňujte, abyste nebránili cirkulaci vzduchu.
4. Dvířka otvírejte pouze v případě nutnosti a p oco nejkratší dobu.
5. Příležitostně vyčistěte ventilační otvory na zadní straně chladničky vysavačem apod.
6. Po nastavení režimu “rychlomrazení”, rychlé mrazení nebo “rychlochlazení” vzroste spotřeba energie.
41
Díly
Prostor chladničky
Vařené potraviny,
nápoje, vajíčka,
koláče, mléčné
produkty
Teplotu lze nastavit v rozmezí od 1 °C
do 9 °C.
Prostor mrazničky
Zmrazené maso,
drůbež,
ryby,
zmrzlina
Teplotu lze nastavit v rozmezí od -24 °C
do -16 °C.
6
1
2
3
>
7
p
4
>ABS<
• Úložný box “Multibox” 6 je vybaven víkem a
představuje pohodlný způsob, jak skladovat
potraviny se silnou nebo pronikavou vůní, např.
zralý sýr nebo sýr s modrou plísní, uzeniny, cibule,
máslo apod.
• Víko lze zároveň využít jako přihrádku na vejce
nebo na led.
• Pokud budete víko používat jako přihrádku na
vejce, položte je přímo na dno police ve dveřích a
otevřenou spodní část úložného boxu “Multibox”
použijte na skladování potravin v menších baleních –
paštik, marmelád, menších tub apod.
5
8
=
9
Výšku polic 7 můžete upravit podle svých potřeb,
aniž byste je museli vyjmout ze spotřebiče. Dvě páčky
po obou stranách police přitáhněte směrem k sobě a
posuňte polici dolů. Pokud chcete posunout polici výše,
můžete to udělat bez uvolňování obou páček.
:
;
<
<
1LED osvětlení vnitřního prostoru lednice
2Držák na lahve
3Skleněná police “Slide‘N’Store”
4Chladicí přihrádka
5Přihrádka na zeleninu “Vitamin Safe”
6Úložný box “Multibox”
7Výškově nastavitelná police ve dveřích “FlexLift”
8Police na lahve
9Horní zásuvka mrazničky
:Střední zásuvka mrazničky
;Dolní zásuvka mrazničky
<Nastavitelné nožičky
=Zásobník na led
>Zarážka na láhve
pKazeta pro maximální čerstvost
Poznámka:
• Polohy, ve kterých jsou umístěné skleněné police a police ve dveřích, lze změnit. Počínejte si však opatrně,
neboť v závislosti na umístění polic mohou při otevření a zavření dvířek uložené potraviny a nápoje
vypadnout.
• Při otevírání dvířek dávejte pozor, abyste nenarazili do lidí nebo předmětů v okolí.
42
Řídicí panel
1
2
3
4
6
7
3 Tlačítko režimu “rychlochlazení”
4 Zobrazení teploty chladničky
•Když je aktivován režim bezpečnostní dětské pojistky, objeví se
“LL”.
•Když je aktivován režim “rychlochlazení”, objeví se “SC”.
5 Tlačítko teploty chladničky (vytištěno)
6 Zobrazení teploty mrazničky
•Když je aktivován režim “rychlomrazení”, objeví se “SF”.
•Když je aktivován režim “rychlé mrazení”, objeví se “FF”.
•Když je aktivován režim bezpečnostní dětské pojistky, objeví se
“LL”.
Česky
5
1 Tlačítko režimu Ochrana vitaminů
2 Tlačítko / indikátor Alarm a tlačítko bezpečnostní dětské pojistky
•Když je teplota příliš vysoká, bude indikátor blikat.
•Když jsou dvířka příliš dlouho otevřená, bude indikátor blikat.
7 Tlačítko teploty mrazničky (vytištěno)
8 Tlačítko režimu “rychlomrazení” / režimu “rychlé mrazení”
9 Tlačítko úsporného režimu (ECO)
: Tlačítko režimu Holiday (Dovolená)
8
9
:
Na této ilustraci jsou všechna zobrazení a tlačítka
zapnuta.
Poznámky:
• Tato chladnička používá mikroprocesor pro ovládání teploty. Teplota v chladničce se liší podle takových faktorů, jako
jsou změny teploty v místnosti, častost otevírání a zavírání dvířek a množství potravin uvnitř a způsob jejich uskladnění.
• Když je nastavený úsporný režim (ECO) nebo režim Holiday (Dovolená), rozsvítí se indikátor příslušného režimu.
• Indikátor Alarm bude blikat a současně se rozezní akustická výstraha.
• Na ovládací panelu je ochranná vrstva proti poškrábání.
• Pokud se při čištění ovládacího panelu dotknete tlačítka, nastavení se může změnit.
43
Nastavení teploty
Prostor chladničky
1
2
3
4
5
6
• Teplotu v prostoru chladničky nastavíte pomocí tlačítek 5:
teplotu sníží;
teplotu zvýší.
Stisknutím tlačítek zapnete zobrazení teploty.
• Teplotu v prostoru chladničky můžete nastavit od +1 °C do +9 °C.
• Když stisknete jedno z tlačítek 5, začne na displeji 4 blikat naposledy nastavená teplota.
Pomocí tlačítek 5 nastavte požadovanou teplotu.
Tři sekundy po stisknutí posledního tlačítka se pro prostor chladničky uloží naposledy
nastavená teplota. Tlačítka se vypnou přibližně po 30 sekundách.
Poznámka:
• Když režim “rychlochlazení”, režim rychlého mrazení, úsporný režim (ECO) nebo režim
Holiday (Dovolená) skončí nebo je zrušen, navrátí se jednotka ke svým předchozím
nastavením.
Prostor mrazničky
6
7
8
9
:
• Teplotu v prostoru mrazničky nastavíte pomocí tlačítek 7:
teplotu sníží;
teplotu zvýší.
Stisknutím tlačítek zapnete zobrazení teploty.
• Teplotu v prostoru mrazničky můžete nastavit od -24 °C do -16 °C.
• Když stisknete jedno z tlačítek 7, začne na displeji 6 blikat naposledy nastavená teplota.
Pomocí tlačítek 7 nastavte požadovanou teplotu. Tři sekundy po stisknutí posledního tlačítka
se pro prostor mrazničky uloží naposledy nastavená teplota. Tlačítka se vypnou přibližně po
30 sekundách.
Poznámka:
• Když režim “rychlomrazení”, režim rychlého mrazení, úsporný režim (ECO) skončí nebo je
zrušen, navrátí se jednotka ke svým předchozím nastavením.
Používání užitečných funkcí
Režim Ochrana vitaminů
• Nastavení tohoto režimu pomáhá chránit vitamin C a D obsažený v zelenině a ovoci. Modrá,
1
zelená a bílá kontrolka LED.
Funkci Ochrana vitaminů aktivujete stisknutím tlačítka 1.
2
Tlačítko 1 se rozsvítí. Je-li tato funkce aktivovaná, spotřebič bude fungovat při optimálním
3
nastavení.
4
5
6
44
Poznámky:
• Během tohoto režimu:
-Stisknutím tlačítka 1 režim Ochrana vitaminů zrušíte.
• Režim Ochrana vitaminů platí pro přihrádku “Vitamin Safe”.
Používání užitečných funkcí
Režim
“rychlochlazení”
1
2
3
4
5
6
7
8
9
:
Režim rychlého
mrazení
6
7
8
9
:
• Toto nastavení použijte, když spotřebič zapínáte poprvé, před čištěním nebo než do něj vložíte
větší množství potravin.
Zapnutí funkce “rychlochlazení”:
Stiskněte tlačítko 3. Na displeji 4 se objeví “SC”.
Pokud funkci nevypnete ručně, vypne se automaticky přibližně po šesti hodinách. Teplota
prostoru chladničky se navrátí na své poslední nastavení.
Poznámky:
• V tomto režimu:
-Režim “rychlochlazení” zrušíte stisknutím tlačítka 3.
Lze zvolit úsporný režim (ECO) nebo režim Holiday (Dovolená).
-Pokud zvolíte některou z těchto funkcí, režim “rychlochlazení” bude zrušen.
-Lze upravit teplotu prostoru mrazničky.
-I když lze také nastavit teplotu chladničky, režim “rychlochlazení” bude zrušen.
Česky
6
Režim
“rychlomrazení”
(pokračování)
• Toto nastavení použijte, když spotřebič zapínáte poprvé, před čištěním nebo 24 hodin před tím,
než do něj vložíte větší množství potravin.
Zapnutí funkce “rychlomrazení”:
Stiskněte tlačítko 8. Na displeji 6 se objeví “SF”.
Pokud funkci “rychlomrazení” nevypnete ručně, vypne se automaticky přibližně po dvou dnech.
Teplota prostoru mrazničky se potom navrátí na svou naposledy nastavenou hodnotu.
Poznámky:
• V tomto režimu:
-Režim “rychlomrazení” zrušíte stisknutím tlačítka 8.
Lze zvolit úsporný režim (ECO) nebo režim Holiday (Dovolená).
-Pokud zvolíte některou z těchto funkcí, režim “rychlomrazení” bude zrušen.
-Lze upravit teplotu prostoru chladničky.
-I když lze také nastavit teplotu mrazničky, režim “rychlomrazení” bude zrušen.
• Abyste rychle zmrazili potraviny, použijte režim rychlého mrazení, který je aktivní pouze v horní
zásuvce mrazničky. V této části spotřebiče dochází k intenzivnímu foukání studeného vzduchu.
Díky rychlejšímu zmrazení si potraviny zachovají více vitamínů, minerálů a živin po delší dobu.
Zapnutí funkce rychlé mrazení:
Stiskněte tlačítko 8 a držte je stisknuté po dobu alespoň tří sekund. Na displeji 6 se objeví
“FF”.
• V tomto nastavení bude kompresor v provozu nepřetržitě a teplota v mrazicím prostoru výrazně
poklesne.
• Pokud nastavení nedeaktivujete ručně (stisknutím tlačítka 8), bude deaktivováno automaticky
po 8 hodinách. Teplota prostoru mrazničky se navrátí na své poslední nastavení.
• Toto nastavení používejte na zmrazování menšího množství potravin (do dvou kilogramů) v
horní zásuvce mrazničky. Když zmrazujete velké množství potravin, aktivujte toto nastavení
alespoň 12 hodin před vložením potravin do mrazničky.
Poznámky:
• V tomto režimu:
-Režim rychlého mrazení zrušíte stisknutím tlačítka 8.
Lze zvolit úsporný režim (ECO) nebo režim Holiday (Dovolená).
-Pokud zvolíte některou z těchto funkcí, režim rychlého mrazení bude zrušen.
-Lze upravit teplotu prostoru chladničky.
-Lze upravit teplotu prostoru chladničky.
-Když je aktivován režim “rychlochlazení”, nelze tento režim vybrat.
-I když lze také nastavit teplotu mrazničky, režim rychlého mrazení bude zrušen.
45
Používání užitečných funkcí (pokračování)
Úsporný režim (ECO) • V tomto režimu nastavuje řídicí jednotka úsporný provoz mrazničky a chladničky.
Abyste aktivovali Úsporný režim (ECO), stiskněte tlačítko 9. Tlačítko 9 se rozsvítí. Když je
tato funkce aktivovaná, bude spotřebič fungovat s optimálními nastaveními.
6
Poznámky:
• V tomto režimu:
7
-Nelze upravit teplotu chladničky a mrazničky. Úsporný režim (ECO) bude zrušen, zároveň
bude nastavena zvolená teplota.
-Lze zvolit režim “rychlomrazení”, “rychlochlazení” nebo rychlé mrazení.
8
Pokud zvolíte některý z režimů, bude Úsporný režim (ECO) zrušen a aktivuje se zvolený
9
režim.
-Lze zvolit režim Holiday (Dovolená).
:
Pokud ho zvolíte, bude Úsporný režim (ECO) zrušen a aktivuje se režim Holiday (Dovolená).
Režim Holiday
(Dovolená)
6
7
8
9
:
Režim Alarm
(Akustická výstraha)
1
2
3
4
5
• Tento režim nastavte, pokud nebudete chladničku po delší dobu používat, například v době
dlouhé dovolené.
• V tomto režimu se teplota chladničky automaticky nastaví na 12 °C. (Indikátory teploty
chladničky zhasnou.)
Abyste aktivovali režim Holiday (Dovolená), stiskněte tlačítko :. Tlačítko : se rozsvítí. Když je
tato funkce aktivovaná, bude spotřebič fungovat s optimálními nastaveními.
Poznámky:
• V tomto režimu:
-Než budete tento režim používat, vyprázdněte chladničku a zavřete dvířka.
-Když bude tento režim ukončen, chladnička bude dále fungovat s předchozími nastaveními.
-Teplotu v chladničce nelze nastavit dokud nebude tento režim zrušen.
-Jsou-li otevřené dveře, aktivuje se alarm.
Režim Alarm (Akustická výstraha):
• Pokud je teplota uvnitř spotřebiče příliš vysoká, aktivuje se akustický alarm (přerušovaný tón) a
tlačítko 2 začne blikat.
• Akustickou výstrahu potvrdíte a vypnete stisknutím tlačítka 2.
• Akustická výstraha se aktivuje každých 24 hodin, pokud nebude teplota ve spotřebiči
dostatečně nízká a pokud bude hrozit, že se potraviny zkazí.
Alarm se automaticky vypne, jakmile teplota v mrazničce klesne na úroveň, která již nebude
představovat nebezpečí, že se potraviny zkazí.
• Když spotřebič zapnete poprvé, bude činnost alarmu na 24 hodin pozastavena, protože teplota
spotřebiče ještě nebude na příslušné úrovni.
Proto nebude docházet k nežádoucí aktivaci alarmu.
Alarm pootevřených dvířek chladničky:
• Pokud jsou dvířka prostoru chladničky nebo mrazničky otevřená po dobu delší než dvě minuty,
aktivuje se akustická výstraha a začne blikat tlačítko 2.
Když dvířka zavřete, alarm utichne. Můžete jej také vypnout stisknutím tlačítka 2.
6
Dětská bezpečnostní Tuto funkci použijte, pokud nechcete, aby bylo možné ručně upravovat nastavení spotřebiče.
pojistka
Chcete-li funkci aktivovat, stiskněte a přidržte tlačítko 2 (po dobu alespoň tří sekund). Na displeji
4 a 6 se objeví “LL” a zazní zvukový signál.
1
Všechna tlačítka kromě tlačítka 2 budou zamknuta.
2
Abyste bezpečnostní pojistku deaktivovali, stiskněte tlačítko 2 a přidržte je po dobu tří sekund.
Poznámka:
3
• Když je tato funkce aktivovaná, “LL” se nebude zobrazovat. “LL” se však na chvilku objeví
pokaždé, když stisknete nějaké tlačítko.
4
5
6
46
Ovládání vlhkosti v přihrádce na zeleninu “Vitamin Safe”
• Nádoba ve spodní části chladničky je určena na skladování ovoce a zeleniny.
Udržuje vlhkost a zabraňuje vysychání potravin.
• Potraviny skladujte ve vhodných obalech, aby nešířily ani nevstřebávaly pachy.
• Vlhkost v nádobě je automaticky kontrolována.
Tvorba kostek ledu
Zásobník na led
Úložný box “Multibox” (Všechny modely)
Úložný box “Multibox” umožňuje tvorbu ledových kostek a
jejich skladování.
Chcete-li vyrobit ledové kostky, naplňte víko úložného boxu
“Multibox” vodou a vložte je do mrazicí zásuvky mrazničky.
Až budou ledové kostky hotové, vyjměte box z mrazicí
zásuvky. Sejměte víko z boxu a stlačte každý otvor ve víku
ze zadní části. Ledové kostky z víka vypadnou. Potom box
vraťte zpátky na své místo.
Česky
Úroveň vody
Voda
Otevřete mrazničku, vytáhněte zásuvku mrazničky a
vyjměte přihrádku na led. Přihrádku na led naplňte vodou
až po rysku vodní hladiny a vložte přihrádku zpět.
Když jsou kostky ledu hotové, vytáhněte zásuvku
mrazničky a vyjměte přihrádku na led. Nepatrně zkruťte
přihrádku na led přidržením po stranách, kostky ledu
vypadnou z přihrádky. Poté vraťte přihrádku na led na
své místo.
Při vytažení zásuvky mrazničky se mohou přihrádka na led a úložný box Multibox naklonit a může dojít k rozlití vody.
Vytahujte zásuvku mrazničky opatrně.
Vyndávání a upevňování polic
Chladnička
1
1
1
2
2
1
2
1
2
Skleněné police
Chcete-li vyjmout
polici z chladničky,
vytáhněte ji až
do bodu, kdy se
zastaví o zarážku.
Potom ji vpředu
mírně nadzvedněte
a vytáhněte ji zcela
ven.
Mraznička
1
12
12
2
Chladicí přihrádka
a přihrádka na
zeleninu “Vitamin
Safe”
Vysuňte obal co
nejdále to půjde.
Potom zdvihněte
přední část a zcela
zásuvku vytáhněte.
2
2
Police ve dveřích Police na lahve
Pokud chcete
vyjmout polici,
přesuňte ji na
nejvyšší pozici,
zatlačte levou
a pravou páčku
nahoru a poté
Chcete-li vyjmout
polici ze spotřebiče,
zdvihněte ji co
nejvýše to bude
možné, potom ji
vytáhněte.
1
Kazeta pro
maximální
čerstvost
Táhněte za držadlo,
posouvejte, dokud
se neuvolní
západka, a poté
kazetu vytáhněte.
Kazetu nainstalujete
provedením výše
uvedeného postupu
v opačném pořadí.
Viz části na stránce 42.
Zásuvky mají pojistku proti vytažení. Chcete-li vyjmout zásuvku ze
spotřebiče, otevřete ji, potom zdvihněte horní část a vytáhněte ji.
47
Pokyny pro péči a čištění
Denní čištění
Otřete součásti suchým hadrem.
Místa, které se snadno zašpiní:
Těsnění dveří
Špinavé těsnění se snadno poškodí a může dojít k úniku
studeného vzduchu.
Police na lahve
Dojde-li k nahromadění nečistot, okamžitě je otřete.
Jednou za rok vypojte chladničku ze zásuvky a vyjměte poličky na čištění.
Díly, které lze omývat vodou
Chladnička
Mraznička
● Skleněné police
● Police ve dveřích
● Police na lahve
● Úložný box “Multibox”
● Chladicí přihrádka
● Přihrádka na zeleninu
“Vitamin Safe”
● Držák na lahve
● Zarážka na láhve
● Kazeta pro maximální čerstvost
● Horní zásuvka mrazničky
● Střední zásuvka mrazničky
● Dolní zásuvka mrazničky
● Zásobník na led
Poznámka:
• Nepoužívejte brusné čisticí prostředky, např. sodu,
protože by mohlo dojít k poškození plastu.
Čištění kazety pro maximální čerstvost
Kazeta pro maximální čerstvost je upevněna úchytkami. Vyjměte kazetu a omyjte ji vodou. Po omytí kazety vodou nechte
vodu z kazety odtéct, setřete z kazety zbytky vody a až poté kazetu nainstalujte. Pokud máte potíže s odstraněním skvrn,
opatrně kazetu omyjte neagresivním (neutrálním) prostředkem na mytí nádobí a měkkým hadříkem a poté prostředek
opláchněte vodou.
Čištění řídicího panelu
Řídicí panel je vyroben ze speciálních materiálů. Pro ochranu povrchu před poškozením nepoužívejte na čištění chemické
prostředky. Místo toho otřete suchým hadříkem nebo mírně navlhčeným jemným hadříkem.
Čištění vnějšího povrchu chladničky
Vyčistěte vnější povrch chladničky jemným hadříkem navlhčeným v teplé vodě. Pokud nelze nějakou skvrnu odstranit, použijte
neutrální čisticí prostředek pro domácnost a potom otřete hadříkem navlhčeným teplou vodou. Otřete zbylé kapky vody hadrem.
48
Pokyny pro péči a čištění
(pokračování)
Poznámky pro čištění
Nečistěte žádné díly chladničky následujícími látkami:
● Alkalické nebo slabě alkalické prací prostředky - Mohlo by dojít k popraskání plastových dílů.
● Brusný prášek, mýdlový prášek, olejové čističe, horká voda, drátěnka, kyseliny, benzen, rozpouštědla,
alkoholové čističe -tyto látky mohou poškodit povrchový lak a plastové díly chladničky.
Vždy otřete jakékoli skvrny od oleje. Mohlo by dojít k popraskání plastových dílů.
Kontroly
Česky
●Není poškozen napájecí kabel?
●Není napájecí zástrčka horká?
●Je zástrčka pevně zasunuta do zásuvky?
Je-li napájecí kabel poškozený, obraťte se prosím na autorizované servisní středisko. NEVYMĚŇUJTE je sami.
Delší doba nepoužívání
Pokud chladničku delší dobu nebudete používat, odpojte ji od sítě a vyčistěte zásuvku podle popisu výše. Poté nechte
dveře 2 - 3 dny otevřené. Prostor chladničky tak dokonale vyschne a nedošlo k vzniknu záspachu nebo plísně.
Chladničku většinou není nutné vypínat. Její životnost bude delší, pokud ji necháte zapnutou při běžném používání.
Před přemisťováním nebo přepravou chladničky
①
②
③
④
⑤
Vyjměte všechny potraviny.
Vypojte přístroj ze zásuvky.
Nadzdvihněte nastavitelnou nohu.
Přitáhněte, nebo ‘nechte kráčet’ chladničku k sobě.
Umístěte do levého rohu vypařovací misky hadřík. Nakloňte
chladničku, aby hadřík mohl absorbovat vodu. (Ujistěte se, že
absorboval veškerou vodu.)
Odpařovací misce
(Na spodu zadní části chladničky)
Přemisťování a přeprava chladničky
Chladničku by měli přenášet alespoň dva lidé.
① Pevně zašroubujte nastavitelné nožky.
② Uchopte nastavitelné nožky na jednom konci a rohy na
druhém, jak je zobrazeno.
Zajistěte dveře
lepicí páskou
Poznámka:
• Při přenášení nedržte chladničku za dvířka.
Vždy chladničku přenášejte v její normální poloze nastojato.
49
FAQs
Pokud se vám zdá, že chladnička nefunguje správně, zkontrolujte nejprve tyto body.
Pokud problém nemizí, odpojte zástrčku a kontaktujte prodejce nebo autorizované servisní středisko.
Obecné
50
Z chladničky se ozývají zvláštní
zvuky.
• Nainstalovali jste chladničku na pevnou a rovnou plochu?
• Jsou kolem chladničky dostatečné odstupy?
• Nevibruje něco na horní straně chladničky?
• Je normální slyšet hluk, když se chladnička spouští nebo vypíná.
Slyšíte zvuk po vypnutí
kompresoru.
• Toto je normální a často je to způsobeno prouděním chladicího média zpět do
kompresoru.
Slyšíte zvuk poté, co jste otevřeli
nebo zavřeli dveře.
• Toto způsobuje rozdíl tlaku vzduchu mezi vnitřkem a vnějškem chladničky.
Slyšíte zvuk proudění vzduchu
nebo vody po otevření dveří.
• Toto způsobuje proudění chladicího média ve vnitřním potrubí.
Slyšíte nepřetržité pískání.
• Tento zvuk je slyšet, když je zapnutý ventilátor pro oběh studeného vzduchu.
• Nejsou potraviny uloženy příliš těsně u sebe nebo stoupla pokojová teplota?
V těchto případech běží ventilátor vzduchu na vysoké otáčky a vydává hlasitý
zvuk.
Kompresor je poměrně hlučný.
• Nejsou potraviny uloženy příliš těsně u sebe nebo stoupla pokojová teplota?
V takových případech funguje kompresor na plný výkon, proto je běžné, že se
hlasitost kompresoru zvýší.
Kompresor běží dlouhou dobu.
• Když poprvé zapojíte zástrčku do sítě, kompresor běží déle než obvykle, aby
ochladil vnitřek chladničky na požadovanou teplotu.
• Je nastavený režim "rychlomrazení" nebo "rychlochlazení"?
• Neotevírali jste a nezavírali jste často dvířka? Jsou dvířka zcela uzavřena?
• Nejsou potraviny uloženy příliš těsně u sebe nebo nestoupla teplota v
místnosti?
• Když vložíte do chladničky mnoho potravin najednou, kompresor musí běžet
déle.
Na vnější straně chladničky se
tvoří kondenzace.
• Kondenzace se může vytvořit, pokud stoupne vlhkost v místnosti, je to zcela
normální. Otřete ji suchým hadříkem.
Vnější strana chladničky je horká
na dotyk.
• Chladnička se může po zapnutí zahřát, dokud se vnitřek chladničky dostatečně
neochladí. Chladnička se může zahřát i poté,co se přihrádky ochladily. Toto
je způsobeno provozem sáláním tepla potrubí chladničky, které má zabránit
kondenzaci a není tedy chybnou funkcí.
Ovladače na řídicím panelu nelze
použít.
• Je chladnička zapnutá?
Zní akustická výstraha.
• Dvířka chladničky zůstala pootevřená. Zavřete je.
FAQs
(pokračování)
Chladnička a mraznička
• Je chladnička zapnutá?
Chladnička nechladí (a mraznička
nemrazí) dostatečně.
• Není nastavena příliš vysoká teplota?
• Není chladnička vystavena přímému světlu nebo nestojí u tepelného
spotřebiče?
• Jsou kolem chladničky dostatečné odstupy?
• Nejsou potraviny uloženy příliš těsně u sebe nebo nestoupla teplota v
místnosti?
• Neotevírali jste a nezavírali jste často dvířka?
Jsou dvířka zcela uzavřena?
• Není chladnička nastavena na režim dovolené?
• Když do chladničky vložíte teplé jídlo, teplota na chvíli stoupne.
• V chladném období nebo při nízké pokojové teplotě se vám může zdát, že
chladnička nechladí.
Je rozdíl mezi nastavenou
teplotou a skutečnou teplotou.
• Když do chladničky vložíte teplé jídlo, teplota na chvíli stoupne.
Potraviny v chladničce zmrznou.
• Není nastavena příliš nízká teplota v chladničce?
• Nebyly potraviny umístěny v zadní části chladničky?
Oblast u zadní stěny je tam, kde jsou teploty nejnižší, takže sem nevkládejte
potraviny, které mohou snadno zmrznout.
Česky
Chladnička nechladí (a mraznička
nemrazí).
V chladničce a zásuvkách se tvoří • Může se objevit kondenzace, pokud dveře často otevíráte a zavíráte nebo
když je nedostatečně zavřete. Otřete ji suchým hadříkem.
kondenzace.
Dvířka mrazničky se ztěžka
otevírají.
• Dvířka lze někdy obtížně otevřít, pokud byla právě zavřena.
• Rozdíl v tlaku vzduchu mezi vnitřkem a vnějškem může občas způsobit potíže
s otevíráním dvířek mrazničky. Chvíli počkejte a pak se pokuste dveře otevřít.
V chladničce se objevil zápach.
• Byly potraviny se silným zápachem důkladně uzavřeny, než jste je vložili do
chladničky?
Umístěte potraviny do uzavřené nádoby a uložte je.
• Zápach může ulpět na povrchu v chladničce. Otřete plochy měkkým hadrem
namočeným ve vlažné vodě.
Tímto symbolem se uživatel upozorňuje na pokyny a příslušné informace, uvedené v letáčku.
Tato chladnička má filtr, který je považován za biocodní produkt.
Samotný filtr obsahuje látky, obsahující stříbrné ionty, které ničí bakterie ve vzduchu uvnitř chladničky a inhibují růst
bakterií.
Aktivní látky: Hydrogenfosforečnan stříbrno-sodno-zirkoničitý
51
Specifikace
Informační list (EU Regulace 1060/2010)
NÁZEV DODAVATELE
Panasonic
NR-BN31EX2-E
NR-BN31EW2-E
7 (Chladnička/mraznička)
A+++
166 kWh/rok*1
207 L
16 L
80 L
čtyři- hvězdičky
Chladnička: Žádná námraza / Mrazák: Žádná námraza
18 hod
8 kg/24 h
SN-T*2
39 dB
IDENTIFIKAČNÍ ZNAČKA MODELU
KATEGORIE
TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI
ROČNÍ SPOTŘEBA ENERGIE
ČISTÝ OBJEM CHLADNIČKY
ČISTÝ OBJEM CHLADÍCÍHO ODDÍLU
ČISTÝ OBJEM MRAZNIČKY
HODNOCENÍ CHLADNIČKY
BEZNÁMRAZOVÉ PŘIHRÁDKY
DOBA NÁBĚHU TEPLOTY
MRAZICÍ VÝKON
KLIMATICKÁ TŘÍDA
EMISE HLUKU ŠÍŘENÉHO VZDUCHEM
Další informace
CELKOVÝ HRUBÝ OBJEM
CELKOVÝ ČISTÝ OBJEM
VENKOVNÍ ROZMĚRY
ŠÍŘKA x HLOUBKA x VÝŠKA
ČISTÁ HMOTNOST
NOMINÁLNÍ NAPĚTÍ
NOMINÁLNÍ FREKVENCE
CHLADICÍ MÉDIUM/ZÁTĚŽ
PĚNIČ
329 L
303 L
600 mm x 634 mm x 1850 mm
68,5 kg
220 V - 230 V
50 Hz
R600a/47 g
Cyklopentan
Poznámky:
*1
Roční spotřeba energie je založena na výsledcích standardních testů za 24 hodin, v souladu s EN153.
Skutečná spotřeba energie se liší podle způsobu používání spotřebiče a jeho umístění.
Spotřeba energie při používání se může lišit dle toho, kde je spotřebič nainstalován, nastavení teploty každého z prostorů,
okolní teplotě a vlhkosti, dle toho, jak často se dveře otevírají/zavírají, objemu a teplotě potravin a způsobu použití spotřebiče.
*2
Povolená okolní teplota: 10 °C až 43 °C
Když jsou dvířka zcela otevřená
°
90
632.5 mm
52
1247 mm
1203 mm
677 mm
634 mm
600 mm
Panasonic Corporation
Website : http://www.panasonic.com
Pursuant to the directive 2004/108/EC, article 9(2)
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
©Panasonic Corporation 2016
Y0316-0
Printed in Europe

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement