Panasonic NA107GC1, NA126GB1, NA127GB1, NA148GB1 Operating instructions

Panasonic NA107GC1, NA126GB1, NA127GB1, NA148GB1 Operating instructions
NA-148GB1 / NA-127GB1 / NA-107GC1 / NA-126GB1
Obsah
Kapitola 1: Před uvedením do provozu •
Bezpečnostní upozornění
4-5
• Správné použití ...........
6-7
•
Všeobecná upozornění ...
8-9-10-11
•
Bezpečnostní upozornění
•
Obaly a životní prostředí
18
•
Informace k úsporám
19
Kapitola 2:
•
Celkový vzhled
•
Technické specifikace Kapitola 3:
Instalace zařízení •
Odstranění přepravních šroubů
•
Vyrovnání pračky •
Připojení k elektrické síti 28
•
Připojení hadice pro přívod vody 29-30
•
Připojení hadice pro odpadní vodu 31
Kapitola 4: Instrukce k ovládacímu panelu
32
•
Zásuvka na prací prostředky
33-34
•
Volič programů 35
•
Elektronický displej 12-13-14-15-16-17
20-21
22
25-26-27
CZ -2-
23-24
36-37
Obsah
Kapitola 5:
Příprava před praním prádla
•
Třídění prádla
38-39
•
Vložení prádla do pračky
40
•
Dávkování pracího prostředku
41
•
Ovládání pračky
42-43-44
•
Doplňkové funkce
45-46-47-48
•
Start/pauza
49
•
Dětský zámek
50
•
Zrušení programu
51
•
Konec programu
52
Kapitola 6: Tabulka programů
53-54-55
Kapitola 7: Údržba a čištění pračky
•
Upozornění
56
•
Filtr přívodu vody
57
•
Filtr čerpadla
58-59
•
Zásuvka na prací prostředek
60
Kapitola 8: Uzávěr sifonu násypky/Plášť pračky/Buben 61 Kapitola 9: Řešení poruch Kapitola 10: Automatický systém detekce poruch a co je třeba udělat 67
Kapitola 11: Popis energetického štítku a úspora energie
Likvidace starého spotřebiče
CZ -3-
62-63-64-65-66
71
68-69-70
Kapitola 1: Před uvedením do provozu (bezpečnostní
upozornění)
Provozní napětí/frekvence:
(V/Hz) (220-240) V~/50Hz;
Proud (A): 10
Tlak vody (Mpa)
Maximum: 1 Mpa / Minimum : 0,1 Mpa
Celkový výkon (W) : 2200 - 1850
Maximální kapacita (praní) (kg) : 8 - 7 - 6
Pračku neinstalujte na koberec nebo
podložku, která by bránila větrání základny.
- Tento přístroj nesmí používat osoby (včetně
dětí) s omezenými tělesnými, smyslovými
nebo mentálními schopnostmi, anebo osoby
bez příslušných znalostí a zkušeností, pokud
nejsou pod dozorem, anebo nebyly poučeny
o užívání tohoto přístroje osobou, která
odpovídá za jejich bezpečnost. Děti musí
být pod dozorem, aby se zajistilo, že si se
spotřebičem nebudou hrát.
- V případě poškození napájecího kabelu
kontaktujte nejbližší autorizovaný servis
a požádejte o jeho výměnu.
- K zapojení pračky použijte pouze nové
CZ -4-
Kapitola 1: Před uvedením do provozu (bezpečnostní
upozornění)
hadice pro přívod vody dodávané s vaší
pračkou. Nikdy nepoužívejte staré, použité nebo
poškozené hadice.
- Tento spotřebič mohou používat děti starší
8 let a osoby s omezenými tělesnými, smyslovými
nebo mentálními schopnostmi, anebo osoby bez
příslušných znalostí a zkušeností, pokud jsou pod
dozorem anebo pokud byly poučeny o
bezpečném užívání tohoto přístroje a chápou
související nebezpečí.
- Děti si se zařízením nesmí hrát.
- Čištění a údržba nesmí být prováděny dětmi bez
dohledu dospělé osoby.
Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a údržba
nesmí být prováděny dětmi bez dohledu dospělé
osoby.
CZ -5-
Kapitola 1: Před uvedením do provozu (správné použití)
• Před spuštěním si rozhodně přečtěte
návod k obsluze
• Pračka slouží pouze pro použití
v domácnosti. Používání pračky pro
komerční účely povede ke ztrátě
záruky.
• Domácí zvířata udržujte v bezpečné vzdálenosti od pračky.
• Před prvním uvedením spotřebiče do provozu se ujistěte, že obal spotřebiče není
otevřený nebo poškozený. Nemanipulujte
s poškozeným nebo otevřeným spotřebičem.
• Veškeré nezbytné opravy pračky by měl
provádět autorizovaný servis.
Jakýkoliv zásah do spotřebiče někým jiným
než autorizovaným servisem může způsobit,
že záruka bude neplatná.
• Popis okolností, které mohou vést ke smrti nebo
vážnému zranění.
Děti od 8 let a osoby se sníženými psychickými,
smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo
s nedostatkem zkušeností a znalostí smí toto
zařízení používat, pouze pokud jsou pod dozorem
nebo pokud byly poučeny o použití zařízení
bezpečným způsobem a rozumí nebezpečím,
která s použitím zařízení souvisí.
Děti by měly být pod dohledem, aby bylo
zajištěno, že si nebudou se zařízením hrát.
Děti bez dozoru nesmí toto zařízení čistit a
provádět jeho údržbu.
• Děti do 3 let věku udržujte mimo dosah spotřebiče,
pokud nejsou pod stálým dohledem.
CZ -6-
Kapitola 1: Před uvedením do provozu (správné použití)
• Používejte pračku pouze pro prádlo, které je
určeno pro praní v pračce podle pokynů jejich
výrobců.
• Před použitím pračky odstraňte 4
přepravní šrouby a gumové distanční
vložky ze zadní části zařízení. V případě,
že šrouby nejsou odstraněny, mohou
způsobit silné vibrace, hluk a poruchu
spotřebiče (tím dojde ke ztrátě záruky).
• Na spotřebič se nevztahuje záruka
při poruše způsobené jakýmkoliv vnějším faktorem (pesticidy, požár, atd.).
• Návod k použití nevyhazujte, Návod odložte
na dostupné místo, abyste jej mohli kdykoliv
použít.
V případě prodeje, předání nebo ponechání
pračky při stěhování na původním místě
předejte novému majiteli i tento návod, aby
se mohl seznámit s činností spotřebiče
a opatřeními za účelem jeho bezpečnostního
používání.
Poznámka: Příslušenství se může měnit
v závislosti na modelu
CZ -7-
Kapitola 1: Před uvedením do provozu (všeobecná
upozornění)
• Teplota prostředí pro ideální provoz spotřebiče
je 15-25 °C.
• Zamrzlé hadice se mohou roztrhnout a explodovat. Prostředí, kde je okolní teplota nižší
než 0 °C, by mohlo ohrozit bezpečný provoz
spotřebiče.
• Před vložením prádla do pračky zkontrolujte kapsy, zda v nich nezůstaly nějaké předměty (jako
např. hřebík, jehla, mince, zápalky, kameny,
šrouby atd.). Tím zabráníte možnému poškození
oblečení i pračky.
• Doporučujeme spustit první praní
v programu bavlna 90 °C bez prádla. Do druhé
přihrádky zásuvky na prací prostředek
nasypte 1/2 odměrky pracího prostředku.
CZ -8-
Kapitola 1: Před uvedením do provozu (všeobecná
upozornění)
• Prací prostředky a aviváže při
dlouhodobějším kontaktu se vzduchem vyschnou a přilnou ke stěnám zásobníku. Aby
k tomu nedošlo, doplňujte zásobník pracím
prostředkem a aviváží bezprostředně před
praním.
• Pokud nebudete pračku delší dobu používat,
vytáhněte ji ze zásuvky, uzavřete přívod
vody a nechte otevřená dvířka, aby mohl
vnitřek pračky vyschnout a nevytvářel se tam
nepříjemný pach.
• Jako důsledek procedur kontroly kvality
může v pračce zůstat určité množství vody.
Toto pračku nijak nepoškodí.
• Nezapomeňte, že obalový materiál vaší
pračky může být pro děti nebezpečný.
Udržujte obalový materiál mimo dosah dětí.
• Malé části nalezené u dokumentů udržujte
mimo dosah dětí a kojenců.
• Předpírku doporučujeme používat pouze pro
silně znečištěné prádlo.
CZ -9-
Kapitola 1: Před uvedením do provozu (všeobecná
upozornění)
• Zásuvku na prací prostředky nikdy neotvírejte během praní.
• V případě jakékoliv poruchy
nejdříve vypněte zařízení, odpojte
jej od zdroje energie a uzavřete
přívod vody. Nepokoušejte se
přístroj opravovat sami. Obraťte se
na nejbližší autorizovaný servis.
• Množství vloženého prádla do
pračky by nemělo přesahovat maximální uvedenou hmotnost.
• Nikdy se nepokoušejte otevřít
dvířka pračky během praní.
• Neperte v pračce prádlo od
mouky, mohlo by to poškodit
pračku.
CZ -10-
Kapitola 1: Před uvedením do provozu (všeobecná
upozornění)
• Doporučujeme používat množství a typ
aviváže podle instrukcí výrobce aviváže a
prádla.
• Pračku instalujte v místě, kde bude možné
dvířka pračky zcela otevřít (neinstalujte
pračku v místě, kde nebude možné dvířka
zcela otevřít).
• Zajistěte řádnou ventilaci a cirkulaci vzduchu
kolem pračky.
CZ -11-
Kapitola 1: Před uvedením do provozu (bezpečnostní
upozornění)
Před instalací nebo používáním
spotřebiče si MUSÍTE pozorně přečíst
všechny bezpečnostní instrukce i
návod. Můžete tak ochránit sebe i své
blízké před smrtelným úrazem a riziky.
Nebezpečí popálení
Protože pračka může během provozu
dosáhnout vysoké teploty, nedotýkejte se
během vypouštění hadice
ani vypouštěné vody.
CZ -12-
Kapitola 1: Před uvedením do provozu (bezpečnostní
upozornění)
Riziko úmrtí způsobené
elektrickým proudem
• Nepoužívejte vícenásobné zásuvky ani prodlužovací kabel.
• Do zásuvky nezapojujte zástrčku
s poškozeným kabelem.
• Zástrčku nikdy nevytahujte ze
zásuvky taháním za kabel. Kabel odpojte uchopením přímo za
zástrčku.
• Nezapojujte zástrčku, pokud
máte mokré ruce.
• Nedotýkejte se nikdy zařízení,
pokud máte mokré ruce či nohy.
• Pokud je napájecí kabel poškozen, je nutné
jej z bezpečnostních důvodů nechat vyměnit
výrobcem, servisním střediskem nebo
kvalifikovaným technikem.
CZ -13-
Kapitola 1: Před uvedením do provozu (bezpečnostní
upozornění)
Riziko vytopení
• Zkontrolujte, zda odtok a přítok vody jsou
plynulé.
• Pokud je odtok zajištěn prostřednictvím
umyvadla, ujistěte se, že hadice je správně a
řádně připevněna.
• Zajistěte, aby přívodní a vypouštěcí hadice
byly řádně připojeny, dotaženy a nebylo je
tak možné snadno uvolnit. Zpětný tah hadice může zapříčinit její uvolnění, pokud není
správně připojena. Obzvláště dbejte zvýšené
pozornosti při zajištění u odtoku prostřednictvím
umyvadla.
CZ -14-
Kapitola 1: Před uvedením do provozu (bezpečnostní
upozornění)
Nebezpečí požáru
• V blízkosti pračky neukládejte ani
neskladujte hořlavé nebo vznětlivé látky.
• Nepoužívejte odbarvovače s obsahem
síry. Obsah síry v odbarvovači může
způsobovat korozi a tím nepříznivě ovlivnit
vaši pračku.
• Nikdy nepoužívejte přípravky, které obsahují rozpouštědla.
• Před vložením prádla do pračky zkontrolujte kapsy prádla, zda v nich nezůstaly
nějaké předměty (jako např. hřebík, jehla,
mince, zápalky, atd.).
Nebezpečí požáru a výbuchu
CZ -15-
Kapitola 1: Před uvedením do provozu (bezpečnostní
upozornění)
Pád a nebezpečí zranění!
• Nelezte a nestoupejte na horní kryt
spotřebiče, který by mohl prasknout a
způsobit zranění.
• Během instalace dejte stranou hadice,
přívodní kabely a obalový materiál.
• Neotáčejte pračku vzhůru nohama nebo na
bok.
• Nemanipulujte s pračkou držením za pohyblivé části, jako jsou zásuvka na prací
prostředek, dvířka apod. Tyto části se mohou
rozbít a způsobit zranění.
• Hrozí nebezpečí zakopnutí a zranění, pokud
materiál jako hadice a přívodní kabely nejsou
správně uloženy. Pračku musí přenášet alespoň
dva lidé. CZ -16-
Kapitola 1: Před uvedením do provozu (bezpečnostní
upozornění)
Bezpečnost dětí!
• Nenechte děti bez dozoru u pračky, mohly by
se zamknout uvnitř bubnu a udusit se.
• Vnější plášť a skleněná výplň dvířek se
mohou během provozu zahřívat, je proto
velmi důležité, aby se děti nepřibližovaly
a nesahaly na pračku. Hrozí riziko vzniku
popálenin.
• Obalové materiály udržujte mimo dosah dětí.
• Prací prášek a aviváž uschovejte mimo dosah dětí. Hozí riziko otravy, zásahu očí nebo
podráždění kůže, kdyby děti přišly s pracím
prostředkem nebo aviváží do kontaktu.
CZ -17-
Kapitola 1: Před uvedením do provozu
Obaly a životní prostředí
Odstranění obalového materiálu
Obalový materiál chrání spotřebič před
poškozením během přepravy. Obalový materiál je bezpečný pro životní prostředí, je
recyklovatelný. Recyklace obalového materiálu snižuje produkci odpadu.
Likvidace starého spotřebiče
Elektrické části nebo starý spotřebič nevyhazujte do komunálního odpadu.
Ujistěte se, že starý spotřebič byl předán
na příslušné sběrné místo soustřeďující
elektrické a elektronické spotřebiče.
Ujistěte se, že nepoužívaný starý
spotřebič je uložen na vhodném místě
pro bezpečnost dětí.
CZ -18-
Kapitola 1: Před uvedením do provozu
Informace k úsporám
Některé důležité informace pro efektivní praní.
• Množství prádla by nemělo přesáhnout maximum povolené hmotnosti. Pračka by měla jít v
úsporném režimu.
• Nepoužívejte předpírku na málo nebo běžně
znečištěné prádlo. Ušetříte tím elektrickou energii i množství vody.
CZ -19-
Kapitola 2: Popis přístroje
Celkový vzhled
Elektronický displej
Volič programů
Horní kryt
Zásuvka na prací
prostředky
Dvířka
Kryt filtru čerpadla
CZ -20-
Kapitola 2: Popis přístroje
Celkový vzhled
Transportní
bezpečnostní šrouby
Ventil vypouštění vody
Vypouštěcí hadice
Přívodní kabel
Transportní
bezpečnostní šrouby
Transportní
bezpečnostní šrouby
Transportní
bezpečnostní šrouby
CZ -21-
Kapitola 2: Popis přístroje
Technické specifikace
NA-148GB1
Provozní napětí/
frekvence
NA-127GB1
10
Maximum: 1 Mpa / Minimum: 0.1 Mpa
Tlak vody
Celkový výkon
Max. otáčky
2200
Příslušenství
1850
8
7
6
7
1400
1200
1200
1000
Počet programů
Rozměry
Výška x šířka x
hloubka
NA-107GC1
(220-240) V~/50Hz
Celkový proud
Maximální kapacita
suchého prádla
NA-126GB1
15
845 x 597 x 557 845 x 597 x 527 845 x 597 x 416 845 x 597 x 527
Přívodní hadice (1 kus)
Koleno (1 kus)
Úrovňová destička tekutého pracího prostředku (1 kus)
CZ -22-
Kapitola 3: Instalace zařízení
Odstranění přepravních šroubů
Před uvedením pračky do
provozu musíte odstranit
transportní šrouby umístěné
v zadní části pračky. Pokud
nebudou šrouby odstraněny,
mohou způsobit silné vibrace a hluk. Poruchy
způsobené spuštěním
pračky s instalovanými
transportními šrouby nejsou
předmětem záruky.
X4
Pomocí odpovídajícího klíče
uvolněte šrouby otáčením
proti směru hodinových
ručiček.
X4
CZ -23-
Kapitola 3: Instalace zařízení
Odstranění přepravních šroubů
Šrouby odstraníte jejich
vytažením.
X4
Do otvorů po
transportních šroubech
vložte plastové záslepky,
které najdete v sáčku s
příslušenstvím.
Transportní šrouby
vyjmuté z pračky
uschovejte pro případné
další přepravní účely.
Poznámka:
Poruchy
způsobené
spuštěním pračky
s nainstalovanými
přepravními
šrouby nejsou
předmětem
záruky.
CZ -24-
Kapitola 3: Instalace zařízení
Vyrovnání pračky
Vyrovnání pomocí nastavitelných nožiček
• Pračku NEUMISŤUJTE na koberec nebo podobný typ podkladu.
• Aby vaše pračka pracovala tiše a bez vibrací, měli byste ji
umístit na rovný, neklouzavý a pevný povrch.
• Vyrovnání pračky můžete upravit pomocí nastavitelných
nožiček.
• Uvolněte plastovou matici.
CZ -25-
Kapitola 3: Instalace zařízení
Vyrovnání pračky
• Upravte vyšroubováním nožek směrem nahoru nebo dolů.
• Po vyrovnání pračky plastovou matici opět dotáhněte jejím
vyšroubováním nahoru.
X4
CZ -26-
Kapitola 3: Instalace zařízení
Vyrovnání pračky
• Nikdy pračku nevyrovnávejte na nerovném povrchu pomocí kartonu, dřevěného kolíku apod., které byste
vložili pod nožičky.
• Když myjete podlahu pod pračkou, dávejte pozor, aby
vaše pračka zůstala stabilní.
CZ -27-
Kapitola 3: Instalace zařízení
Elektrické připojení
• Technické specifikace vaší pračky:220–
240V~50Hz.
• K napájecímu kabelu vaší pračky je připojena
speciální uzemňovací zástrčka.
Tuto zástrčku musíte zcela zasunout do uzemněné
zásuvky (s 10 A). Pojistka elektrického vedení, ke kterému
je pračka připojena, by měla být 10 A. Pokud takové zásuvky
a pojistky doma nemáte, nechte si je instalovat kvalifikovaným elektrikářem.
• Naše společnost neručí za jakékoliv škody způsobené
použitím pračky bez uzemnění.
Poznámka: Provoz pod nízkým napětím
způsobí, že životnost a výkonnost
spotřebiče bude snížena.
CZ -28-
Kapitola 3: Instalace zařízení
Přívodní hadice
• Upozornění
3/4”
Připojení přívodní hadice
1. Jeden konec hadice nasaďte na přívod vody na zadní
straně pračky a rukou utáhněte spojku.
10 mm
- Hadici NEPŘIPOJUJTE ke kombinovanému kohoutku.
- Hadici NEOTÁČEJTE, NEMAČKEJTE, NEUPRAVUJTE
ani NEŘEŽTE.
- Optimální přívod tlaku vody je 0,1 - 1,0 MPa. Pokud tlak
vody převýší uvedenou hodnotu, nainstalujte redukční ventil.
- Průtok vody kohoutkem by měl být vyšší než 5 l/min.
2. Druhý konec hadice nasaďte na kohoutek a utáhněte
stejným způsobem.
3. Pomalu otevřete kohoutek a zkontrolujte, zda okolo
spojky neuniká voda.
Spojka je vystavena tlaku vody.
Vodotěsný systém
Pračka je nainstalována se systémem, který byl navržen
s cílem zabránit úniku vody. Systém zahrnuje následující
komponenty.
1) Systém Aquastop
Pokud je detekován únik vody v přívodní hadici, systém automaticky
zastaví přívod vody. Tento systém je funkční pouze u hadic s uzavíracím
ventilem.
2) Detekce přetečení
Pokud voda v pračce překročí určitou úroveň, tato funkce zastaví přívo.
CZ -29-
Kapitola 3: Instalace zařízení
Připojení hadice pro přívod vody
Poznámka: Musí být použita nová hadicová
sada dodávaná k pračce, starou hadicovou
sadu opětovně nepoužívejte.
CZ -30-
Kapitola 3: Instalace zařízení
Připojení hadice pro odpadní vodu
• Konec vypouštěcí hadice můžete nasadit
přímo na odpadový otvor nebo speciální
koncovku připevněnou k odpadu umyvadla.
• Nikdy se nepokoušejte vypouštěcí hadici
prodloužit jejím nastavováním.
• Vypouštěcí hadici nevkládejte do nádoby,
kbelíku ani umyvadla.
• Zkontrolujte, zda přívodní hadice nejsou
ohnuté, zkroucené, prasklé nebo příliš
natažené.
• Vypouštěcí hadice by měla být instalována ve výši min. 60 cm a max. 100 cm nad
zemí.
~ 95 cm
~ 140 cm
~ 95 cm
˜ 150 cm
˜ 95 cm
CZ -31-
0 – max. 100 cm
~ 145 cm
Kapitola 4: Instrukce k ovládacímu panelu
Tlačítko Program
Panel s displejem
Zásuvka na prací prášek
CZ -32-
Kapitola 4: Instrukce k ovládacímu panelu
Zásuvka na prací prostředky
Pokud budete používat tekutý prací prostředek, je nutné
použít speciální nástavec na
tekutý prací prostředek (ten se
nachází v příslušenství pračky).
Tekuté prací prostředky můžete
použít pro všechny prací programy bez předpírky. Nástavec
vložte do oddělení pro hlavní
praní - viz obrázek výše; a podle potřeby nalijte tekutý prací
prostředek. Nepřekračujte rysku
maxima. Vždy vyjměte nástavec,
pokud budete používat sypký
prací prostředek.
Přihrádka pro prací
prostředek na hlavní praní
Přihrádka na aviváž
Přihrádka na prací
prostředek pro předpírku
CZ -33-
Kapitola 4: Instrukce k ovládacímu panelu
Zásuvka na prací prostředky
Přihrádky (oddělení)
Přihrádka na hlavní praní
Do této části zásuvky vkládejte
pouze prací prostředek (tekutý
nebo prášek), odstraňovač vodního kamene apod. Při použití
tekutého pracího prostředku
použijte speciální nástavec. Ten
se nachází v příslušenství pračky.
Přihrádka na aviváž
V této části používejte pouze aviváž
(doporučujeme používat množství a typ
aviváže podle instrukcí výrobce aviváže
a prádla). Občas mohou zbytky aviváže
zůstat v přihrádce. Je to tím, že je
aviváž viskózní. Abyste tomu zabránili,
doporučujeme používat méně viskózní
(tzn. lepkavou) aviváž, nebo ji můžete
zředit vodou.
Přihrádka pro předpírku
Tuto část naplňte pouze v případě,
že byla vybrána funkce předpírky.
Doporučujeme tuto funkci používat
pouze u silně zašpiněného prádla.
Specifikace zařízení se může lišit v závislosti na výrobku.
CZ -34-
Kapitola 4: Instrukce k ovládacímu panelu
Volič programů
• Pomocí voliče programů zvolte program, ve kterém chcete
vyprat vaše prádlo.
• Výběr programu můžete provádět otáčením voliče
programů oběma směry.
• Při nastavování dbejte na to, aby byl symbol na voliči
programů přesně na vámi vybraném programu praní.
CZ -35-
Kapitola 4: Instrukce k ovládacímu panelu
Elektronický displej
Elektronický displej
Zobrazení hladiny vody
Digitální displej
Displej s funkcemi
Doplňková
funkce
symbol
Tlačítko Start/Pauza
Tlačítko Doplňková
funkce
Doplňková funkce
Opožděný start
Tlačítko nastavení
rychlosti otáček
Tlačítko nastavení teploty vody
CZ -36-
Kapitola 4: Instrukce k ovládacímu panelu
Elektronický displej
Na elektronickém displeji lze zobrazit teplotu praní, rychlost
otáček při ždímání, čas, kdy pračka dokončí praní, doplňkové funkce, které jste vybrali, a to, v jaké fázi se vybraný
předpírka/praní,
máchání,
program nachází (
ždímání).
Kromě toho vás elektronický displej upozorní pomocí kombinace LED na svém displeji, pokud dojde k selhání pračky,
a upozorní vás na dokončení pracího cyklu. Na displeji se
v takovém případě zobrazí "END" (KONEC), a to jakmile vámi
zvolený program skončí.
CZ -37-
Kapitola 5: Příprava před praním prádla
Třídění prádla
• Na vašem prádle se nachází štítek s pracími symboly.
Perte a sušte prádlo podle specifických symbolů na
štítku prádla.
DGVDSHSFHS
DGVDSHSFHS
DGVDSHSFHS
DGVDSHSFHS
• Prádlo rozdělte podle typu (bavlna, syntetika, jemné,
vlna apod.), teploty při praní (studená, 30, 40, 60,
90) a úrovně zašpinění (mírně zašpiněné, normálně
zašpiněné, velmi zašpiněné).
• Nikdy neperte bílé prádlo spolu s barevným.
• Vaše nové barevné prádlo může pustit barvu, proto jej
perte samostatně.
• Před vložením prádla do pračky zkontrolujte kapsy,
zda v nich nezůstaly nějaké předměty. Tím zabráníte
možnému poškození oblečení i pračky.
Jakékoliv poruchy pračky v důsledku
vniknutí cizích předmětů do pračky
nebudou podléhat záruce.
• Zapněte zipy a knoflíky na prádle.
• Ze záclon a závěsů odstraňte plastové nebo kovové
háčky nebo je vložte do pracího sáčku a sáček zavažte.
• Malé kousky, jako jsou ponožky a kapesníky perte v
pracím sáčku.
CZ -38-
DGVDSHSFHS
DGVDSHSFHS
DGVDSHSFHS
DGVDSHSFHS
DGVDSHSFHS
DGVDSHSFHS
DGVDSHSFHS
DGVDSHSFHS
DGVDSHSFHS
DGVDSHSFHS
DGVDSHSFHS
DGVDSHSFHS
DGVDSHSFHS
DGVDSHSFHS
DGVDSHSFHS
DGVDSHSFHS
• Oděvy, jako jsou kalhoty, pletené oblečení, trička a
tílka, otočte naruby.
Kapitola 5: Příprava před praním prádla
Třídění prádla
Vhodné na
bělení
Nepoužívejte
bělení.
Maximální teplota
žehlení je 150 °C.
Maximální teplota
žehlení je 200 °C.
Nesmí se
žehlit.
Možnost chemického čištení.
Nesmí se
chemicky čistit.
Sušte na ploché
podložce.
Věšte po
odstředění.
Sušte
zavěšené.
Neždímejte.
F
P
A
Čištění pouze
perchlorem, plynem, alkoholem
nebo R113.
Čištění pouze perchlorem, plynem,
alkoholem nebo
R113.
CZ -39-
Normální
praní
Chemické čištění
se všemi druhy
prostředků.
Kapitola 5: Příprava před praním prádla
Vložení prádla do pračky
• Otevřete dvířka pračky.
• Prádlo rozložte rovnoměrně do pračky.
POZNÁMKA: Maximální
kapacita vloženého prádla se
liší v závislosti na typu prádla,
míře zašpinění, vybraném
programu atd. Nepřekračujte
maximální kapacitu vloženého
prádla uvedenou v tabulce
programů.
Typ prádla
Ručník
Prostěradlo
Župan
Povlak na peřinu
Povlak na polštář
Spodní prádlo
Ubrus
Hmotnost
200
500
1200
700
200
100
250
• Každý kus vložte samostatně.
• Při zavírání dvířek pračky dávejte pozor, aby se
do dvířek nezachytilo žádné prádlo.
• Zatlačte dvířka pračky tak, aby bylo slyšet zacvaknutí
• Dvířka pračky pevně zavřete, v opačném případě se
pračka nespustí.
CZ -40-
cvaknutí
Kapitola 5: Příprava před praním prádla
Dávkování pracího prostředku
Množství pracího prostředku, které použijete do pračky,
závisí na následujících kritériích:
• Spotřeba pracího prostředku se mění spolu s mírou
zašpinění prádla. Na mírně špinavé prádlo nepoužívejte
předpírku a do přihrádky 2. Zásuvky na prací prostředky vám
postačí malé množství pracího prostředku.
• Funkci předpírky používejte pouze pro silně znečištěné
prádlo. Pro nadměrně špinavé prádlo zvolte program s
předpírkou, nasypte 1/4 odměrky pracího prostředku
do přihrádky 1. Na prací prostředky a zbývající množství
odměrky nasypte do přihrádky 2.
• V pračce používejte prací prostředky určené speciálně pro
automatické pračky. Dávkování prostředku
je uvedeno na jeho obalu.
• Při zvýšené tvrdosti vody se rovněž zvyšuje množství
pracího prostředku nezbytné pro praní.
• Při zvýšeném množství prádla se rovněž zvyšuje množství
pracího prostředku nezbytné pro praní.
• Změkčovací prostředek (aviváž) nalijte do přihrádky na
aviváž v zásobníku na prací prostředky.
Nepřekračujte rysku MAX. V opačném případě vyteče aviváž
sifonem do vody používané pro praní.
• Velmi hustou aviváž byste před nalitím do přihrádky měli
zředit vodou. Hustá aviváž by jinak mohla ucpat sifon a
zabránit tak napuštění aviváže do pračky.
• Tekuté prací prostředky můžete použít pro všechny prací
programy bez předpírky. Nástavec vložte do 2. oddělení
určeného pro hlavní praní a podle potřeby nalijte tekutý prací
prostředek.
(*)Specifikace zařízení se může lišit v závislosti na modelu.
CZ -41-
Kapitola 5: Příprava před praním prádla
Ovládání pračky
• Pračku zapojte do zásuvky.
• Otevřete přívod vody.
• Otevřete dvířka na pračce.
• Vložte prádlo do pračky.
• Zatlačte dvířka pračky tak, aby bylo slyšet
zacvaknutí.
Výběr programu
Zvolte program a přídavné funkce odpovídající vašemu
prádlu pomocí voliče programů.
CZ -42-
Kapitola 5: Příprava před praním prádla
Ovládání pračky
Doplňkové funkce
Před spuštěním programu můžete
doplnit program o doplňkové funkce.
• Stiskněte příslušné tlačítko
doplňkové funkce.
• Na displeji se rozbliká symbol doplňkové funkce.
Doplňková funkce, kterou jste zvolili, bude aktivována.
• Pokud symbol doplňkové funkce jen krátce zabliká, není
funkce dostupná.
Důvody neaktivace doplňkové funkce:
Doplňkové funkce nejsou kompatibilní se
všemi programy.
•
Na výběr doplňkové funkce je pouze
omezený čas.
•
Vzájemná kombinace doplňkových funkcí
není dostupná u všech programů.
•
CZ -43-
Kapitola 5: Příprava před praním prádla
Ovládání pračky
Systém detekce poloviční náplně
Pračka je vybavena systémem detekce poloviční náplně
bubnu.
Pokud vložíte do bubnu pračky poloviční náplň nebo méně
prádla, než je maximální množství, pračka automaticky tuto
skutečnost zjistí a zkrátí čas pracího cyklu, včetně snížení
spotřeby vody i energie.
CZ -44-
Kapitola 5: Příprava před praním prádla
Dolpňkové funkce
1- Výběr teploty
Pomocí tlačítka nastavení teploty lze
nastavit teplotu praní.
Po zvolení programu praní se
automaticky na digitálním displeji
zobrazí přednastavená teplota daného
programu.
Opakovaným stiskem tlačítka nastavení
teploty můžete snížit teplotu až na
studenou vodu.
Pokud jste omylem přešli požadovanou
teplotu, opakovaným stisknutím tlačítka
nastavení teploty ji můžete znovu vybrat.
CZ -45-
Výběr teploty
Kapitola 5: Příprava před praním prádla
Dolpňkové funkce
2- Výběr rychlosti odstřeďování
Rychlost otáček při odstřeďování
můžete upravit pomocí tohoto tlačítka.
Výběr
rychlosti
odstřeďování
Po výběru programu se na displeji zobrazí přednastavená rychlost otáček
odstřeďování.
Opakovaným stiskem tlačítka
odstřeďování můžete změnit nastavenou
rychlost otáček.
Pokud jste omylem přešli požadovanou
hodnotu otáček, opakovaným stisknutím
tlačítka nastavení odstředění ji můžete
znovu vybrat.
*Rychlost odstřeďování
Nejvyšší rychlost odstřeďování je rozdělena níže:
Třída 1400: Nejvýše 1300 - 1400 ot./min
Třída 1200: Nejvýše 1100 - 1200 ot./min
Podrobnosti naleznete v informačním listu výrobku.
CZ -46-
Kapitola 5: Příprava před praním prádla
Dolpňkové funkce
3- Časovač prodlevy
Použitím této doplňkové funkce můžete
nastavit čas, kdy vaše pračka začne prát.
Tento čas se může pohybovat v rozmezí
hodiny až 23 hodin.
Časovač prodlevy
Použití doplňkové funkce opožděného
startu:
- Jednou stiskněte tlačítko opožděného startu.
- Na elektronickém displeji se zobrazí "1 h".
- Na elektronickém displeji se rozbliká symbol
- Stiskněte tlačítko opožděného startu, dokud
se nezobrazí čas, v který chcete opožděný start
spustit.
- Abyste aktivovali funkci opožděného startu u
vybraného programu, můžete stisknout tlačítko
libovolné doplňkové funkce, s výjimkou tlačítka
"Start/Pauza".
CZ -47-
.
Kapitola 5: Příprava před praním prádla
Dolpňkové funkce
Pokud jste přeskočili nastavení opožděného startu, můžete ho
nastavit stisknutím tlačítka opožděného startu.
Chcete-li časovou prodlevu zrušit, stiskněte tlačítko časové
symbol přestane na elektronickém displeji
prodlevy jednou.
blikat.
Chcete-li spustit funkci opožděného startu, je třeba vaši pračku
spustit stisknutím tlačítka Start/Pauza.
4- Snadné žehlení (*)
Díky této funkci můžete nastavit, že prádlo, které po ukončení pracího cyklu vyjmete z pračky, bude méně zmačkané.
Když stisknete funkci snadného žehlení, na elektronickém displeji se zobrazí
symbol
.
CZ -48-
Snadné
žehlení
Kapitola 5: Příprava před praním prádla
Dolpňkové funkce
9- Tlačítko Start/pauza
Stisknutím tlačítka Start/Pauza můžete
vybraný program spustit nebo pozastavit
spuštěný program. Pokud pračku přepnete do pohotovostního režimu, na displeji
se rozbliká kontrolka Start/Pohotovostní
režim.
Start/
Pohotovostní režim
CZ -49-
Kapitola 5: Příprava před praním prádla
Dětský zámek
Abyste předešli tomu, že program bude ovlivněn náhodným
stisknutím tlačítek nebo že dojde ke stisknutí tlačítka během
provozu pračky, máte k dispozici dětský zámek.
Dětský zámek se aktivuje v případě stisknutí obou doplňkových funkcí 3 a 4 najednou po dobu delší než 3 sekundy.
Snadné
žehlení
Odložený
start
Při aktivaci se na displeji rozbliká symbol "CL".
Je-li během aktivace dětského zámku stisknuto libovolné
tlačítko, na elektronickém displeji se rozblikají LED doplňkových funkcí.
Je-li dětský zámek aktivovaný a je spuštěný některý z programů, kolečko pro volbu programů se přepne do pozice
"O" a vybere se jiný program, dříve vybraný program pokračuje tam, kde skončil.
Chcete-li ho deaktivovat, bude stačit, když stisknete stejná
tlačítka na dobu delší než 3 sekundy. Je-li dětský zámek deaktivovaný, symbol "CL" na elektronickém displeji se vypne.
CZ -50-
Kapitola 5: Příprava před praním prádla
Zrušení programu
Chcete-li zrušit spuštěný program:
1- Kolečko pro volbu programů přepněte do pozice "O".
2- Pračka zastaví prací cyklus a program se zruší.
3- Abyste se zbavili vody nahromaděné v pračce, přepněte
kolečko pro volbu programů na libovolný program.
4- Vaše pračka provede nezbytné vypouštění a zruší program.
5- Pračku můžete spustit výběrem nového programu.
CZ -51-
Kapitola 5: Příprava před praním prádla
Dokončení programu
Vaše pračka se sama zastaví, jakmile vybraný program
skončí.
- Na displeji se rozbliká "END" (KONEC).
- Můžete otevřít dveře pračky a vyjmout prádlo.
- Dveře pračky nechte otevřené, aby mohla vnitřní část
pračky vyschnout.
- Kolečko pro volbu programů přepněte do pozice "O".
- Pračku odpojte ze sítě.
- Vypněte přívod vody.
CZ -52-
Kapitola 6: Tabulka programů
Programů
Temp.
Maximální kapacita suchého prádla (kg)
NA-148GB1 NA-127GB1 NA-107GC1 NA-126GB1
BAVLNA 90°C
90°
8,0
7,0
7,0
6,0
Předpírka Bavlna
60°
8,0
7,0
7,0
6,0
BAVLNA EKO
60°
8,0
7,0
7,0
6,0
EKO 20°
20°
4,0
3,5
3,5
3,0
SNADNÁ PÉČE
40°
3,5
3,5
3,5
3,0
VLNA
30°
2,5
2,5
2,5
2,0
MÁCHÁNÍ
-
8,0
7,0
7,0
6,0
ALLERGYSAFE
60°
4,0
3,5
3,5
3,0
-
8,0
7,0
7,0
6,0
JEMNÉ/RUČNÍ
PRANÍ
30°
2,5
2,5
2,5
2,0
SPORTOVNÍ
OBLEČENÍ
30°
3,5
3,5
3,5
3,0
SMÍŠENÉ
30°
3,5
3,5
3,5
3,0
HALENKY /
KOŠILE
60°
4,0
3,5
3,5
3,0
DENNÍ 60 min.
60°
4,0
3,0
3,0
3,0
RYCHLÝ 15 min.
30°
2,0
2,0
2,0
2,0
ŽDÍMÁNÍ
CZ -53-
Kapitola 6: Tabulka programů
Programů
Trvání programu (min.)
Typ prádla/Popis
NA-148GB1 NA-127GB1 NA-107GC1 NA-126GB1
Velmi špinavé, bavlněné a lněné
prádlo. (Spodní prádlo, povlečení,
ubrusy, ručníky ( NA-148GB1 max. 4,0 Kg/
NA-127GB1 & NA-107GC1 max. 3,5 Kg/
NA-126GB1 max. 3,0 Kg ), atd.)
BAVLNA 90°C
187
180
180
169
Předpírka Bavlna
164
171
171
156
Špinavá bavlna a lněný textil.
(Spodní prádlo, povlečení, ubrusy,
ručníky ( NA-148GB1 max. 4,0 Kg/ NA127GB1 & NA-107GC1 max. 3,5 Kg/ NA126GB1 max. 3,0 ), atd.)
BAVLNA EKO
200
230
205
200
Špinavá bavlna a lněný textil.
(Spodní prádlo, povlečení, ubrusy,
ručníky (NA-148GB1 max. 4,0 Kg/ NA127GB1 & NA-107GC1 max. 3,5 Kg/
NA-126GB1 max. 3,0 Kg), atd.)
EKO 20°
96
96
96
96
Méně špinavý bavlněný a lněný textil.
(Spodní prádlo, povlečení, ubrusy, ručníky
( NA-148GB1 max. 4,0 Kg/ NA-127GB1 &
NA-107GC1 max. 3,5 Kg/ NA-126GB1 max.
3,0 Kg), atd.)
SNADNÁ PÉČE
89
89
89
89
Velmi špinavý nebo syntetický textil.
(Nylonové punčochy, trička, halenky,
syntetické směsi, atd.)
VLNA
43
43
43
39
Vlněné prádlo s produktovými
štítky.
MÁCHÁNÍ
42
42
39
36
Chcete-li prádlo máchat ještě po
dokončení pracího cyklu, můžete tento
program použít pro kterýkoli typ prádla.
ALLERGYSAFE
226
197
197
182
ŽDÍMÁNÍ
17
17
17
15
Chcete-li prádlo vyždímat ještě po
dokončení pracího cyklu, můžete tento
program použít pro kterýkoli typ prádla.
JEMNÉ/RUČNÍ
PRANÍ
90
90
90
90
Prádlo, u kterého je doporučeno praní v
ruce, nebo jemné prádlo.
SPORTOVNÍ
OBLEČENÍ
80
80
80
80
Sportovní oblečení
SMÍŠENÉ
81
80
80
79
Špinavý bavlněný, syntetický, barevný
a lněný textil, lze prát dohromady.
HALENKY /
KOŠILE
112
112
112
103
DENNÍ 60 min.
60
60
60
60
Špinavý bavlněný, barevný a lněný textil
můžete prát při teplotě 60°C po dobu 60 min.
RYCHLÝ 15 min.
15
15
15
15
Lehce znečištěn, bavlněné, barevné
nebo lněné prádlo můžete vyprat
za pouhých 15 minut.
CZ -54-
Vlněné prádlo s produktovými
štítky.
Špinavá bavlna, syntetika a
syntetické směsi, trika, halenky, lze
prát společně.
Kapitola 6: Tabulka programů
POZNÁMKA: Vzhledem k tomu, že délka praní je v porovnání s
ostatními programy kratší, je třeba snížit i množství pracího prostředku. Délka programu se zvýší, pokud pračka zjistí nestabilní
náplň. Dveře pračky můžete otevřít 2 minuty po dokončení pracího
cyklu. (Doba 2 minut nutných k otevření vaší pračky není součástí
pracího cyklu.)
Vysvětlení k hodnotám spotřeby energie
Pro standardní programy se hodnoty spotřeby energie určují
podle následujících postupů. Programy „Bavlna 60 °C” a „
Bavlna 40 °C” jsou standardními programy podle směrnic EU
1061/2010 a 1015/2010.
Tyto programy jsou vhodné pro čištění běžně znečištěného
bavlněného prádla a jsou to nejúčinnější programy z hlediska
kombinované spotřeby energie a vody pro praní tohoto
typu bavlněného prádla.
- Skutečná teplota vody se může lišit od teploty uvedené pro
daný cyklus.
CZ -55-
Kapitola 7: Údržba a čištění pračky
Upozornění!
Před čištěním a údržbou pračku
odpojte od zásuvky.
Uzavřete přívod vody.
Varování: Pračka a její části mohou být
poškozeny, pokud používáte prostředky
s rozpouštědly.
Nepoužívejte prací prostředky ani aviváže
s rozpouštědly.
CZ -56-
Kapitola 7: Údržba a čištění pračky
Filtr přívodu vody
Na konci přívodní hadice připojené ke kohoutku a na koncích
přívodních ventilů jsou filtry zabraňující pronikání nečistot a
cizího materiálu ve vodě do pračky. Pokud pračka nenapouští
dostatečné množství vody, přestože přívod vody
je otevřený, vyčistěte tyto filtry. (Doporučujeme
vyčistit filtr čerpadla jednou za 2 měsíce.)
• Odpojte přívodní hadici.
• Pomocí pinzety vyjměte filtry z přívodních ventilů
a omyjte je kartáčkem.
• Rukou vyjměte filtry přívodních hadic na konci
připojování ke kohoutku i s těsněním a vyčistěte
ho.
• Po vyčištění nasaďte filtry stejným způsobem
zpět.
VAROVÁNÍ: K ucpání filtrů přívodu vody
může dojít vlivem připojení k nekvalitní
vodě nebo nedostatečné údržby apod.
Znečištěné filtry mají za následek únik vody,
který může způsobit škodu na pračce i na
majetku. Poškození způsobené nesprávnou
údržbou filtrů nejsou hrazeny v záručních
podmínkách.
CZ -57-
Kapitola 7: Údržba a čištění pračky
Filtr čerpadla
Filtrační systém čerpadla prodlužuje životnost čerpadla, které
se používá pro vypouštění špinavé vody. Zajišťuje, aby se do
čerpadla nedostala vlákna z prádla. Doporučujeme čistit filtr
čerpadla každé 2 - 3 měsíce. Filtr čerpadla vyčistíte takto:
• Na otevření krytu čerpadla můžete použít
odměrku pro prací prostředek z vaší pračky.
• Nasaďte koncový bod plastové části do mezery krytu čerpadla a potáhnutím směrem zpět
otevřete kryt čerpadla.
• Před otevřením krytu filtru před něj postavte
nádobu, do které vyteče případná zbylá voda z
pračky.
• Kryt filtru uvolněte jeho otočením proti směru
hodinových ručiček a vypusťte vodu.
Poznámka: Možná budete muset vyprázdnit
nádobu s vodou několikrát podle množství vody v
pračce.
(*) Příslušenství se může měnit v závislosti na modelu.
CZ -58-
Kapitola 7: Údržba a čištění pračky
Filtr čerpadla
• Z filtru odstraňte veškerý cizí materiál pomocí
kartáčku. • Po vyčištění čerpadla nasaďte filtr zpět jeho
otáčením ve směru pohybu hodinových ručiček.
• Když uzavíráte kryt čerpadla, ujistěte se, aby
části na vnitřní straně krytu zapadly do děr na
přední straně panelu.
• Můžete znovu nasadit kryt čerpadla v opačném
pořadí, než jste ho odstranili.
VAROVÁNÍ: Protože voda v čerpadle může
být velmi horká, vyčkejte, až vychladne.
CZ -59-
Kapitola 7: Údržba a čištění pračky
Zásuvka na prací prostředek
Časem se mohou v zásuvce a v otvoru pračky vytvářet usazeniny z pracích prostředků. Zásuvku na prací prostředky
proto pravidelně čistěte od nahromaděných usazenin. Zásuvku vyjměte takto:
• Zásuvku zcela vytáhněte.
• Stiskněte víčko sifonu uvnitř zásuvky na doraz a táhněte
zásuvku, až ji vytáhnete ven.
• Zásuvku umyjte vodou a kartáčkem.
• Odstraňte usazeniny, které se nahromadily uvnitř otvoru
na zásuvku, aniž by se dostaly do pračky.
• Až zásuvka uschne, zasuňte ji zpět do pračky výše uvedeným postupem, jen v opačném pořadí.
• Nemyjte zásuvku na prací prostředky v myčce.
Uzávěr sifonu násypky
Vytáhněte zásuvku na tekutý prací prostředek, tak jak je
znázorněno na obrázku, a vyčistěte jej řádně od usazenin.
Čistou zásuvku instalujte zpět na své místo. Zkontrolujte,
zda je řádně vložena.
(*) Příslušenství se může měnit v závislosti na modelu.
CZ -60-
Kapitola 8: Uzávěr sifonu násypky/Plášť pračky/Buben
Uzávěr sifonu násypky
Vytáhněte zásuvku na prací prostředky. Vyjměte uzávěr
sifonu násypky a vyčistěte jej řádně od zbytků aviváže.
Čistý uzávěr sifonu násypky instalujte zpět na své místo.
Zkontrolujte, zda je řádně vložen.
Plášť pračky
Pračku čistěte zvenku vlažnou vodou a jemným
čisticím prostředkem, který nepoškodí povrchovou úpravu pláště pračky. Po opláchnutí čistou
vodou pračku otřete měkkou a suchou utěrkou.
Buben
V pračce nenechávejte žádné kovové předměty,
jako jsou jehly, svorky nebo mince. Tyto
předměty mohou způsobit vznik rezavých skvrn
na bubnu. Pokud chcete tyto skvrny eliminovat, použijte čisticí prostředek bez chlóru a
dodržte pokyny výrobce čistícího výrobku.
Na odstraňování rezavých skvrn nikdy
nepoužívejte drátěnky na nádobí ani jiné
podobné brusné prostředky.
CZ -61-
Kapitola 9: Řešení poruch
Veškeré nezbytné opravy pračky by měl provést autorizovaný servis. Pokud je nutné vaši pračku opravit, postupujte
dle níže uvedených informací:
•
•
Pračku odpojte od zásuvky.
Uzavřete přívod vody.
Porucha
Možná příčina
Způsob
odstranění
Je odpojená od zásuvky. Zapojte zástrčku do zásuvky.
Je spálená pojistka.
Vyměňte pojistku.
Zkontrolujte, zda jde
Nestiskli jste tlačítko
Start / pauza.
elektrický proud.
Nestiskli jste tlačítko
Stiskněte tlačítko
Start/pauza.
Vaše pračka nefunguje. Start/pauza.
Volič programů
Volič programů je
přepněte do
v poloze STOP
požadované polohy.
(vypnuto).
Zavřete
dvířka pořádně.
Nejsou dovřená dvířka
Měli byste slyšet, jak
pračky.
cvaknou.
Je uzavřen přívod vody. Otevřete přívod vody.
Vaše pračka
nenapouští vodu.
Může být ohnutá
přívodní hadice.
Zkontrolujte
přívodní hadici.
Přívodní hadice
je ucpaná.
Vyčistěte filtry přívodní
hadice. (*)
Filtr přívodního
ventilu je ucpaný.
Vyčistěte filtry
přívodního ventilu. (*)
Nejsou dovřená dvířka
pračky.
Zavřete dvířka
pořádně. Měli byste
slyšet, jak cvaknou.
(*) Viz také kapitola “Čištění a údržba”
CZ -62-
Kapitola 9: Řešení poruch
Porucha
Pračka
nevypouští vodu.
Vypouštěcí hadice
je ucpaná
nebo ohnutá.
Zkontrolujte
vypouštěcí hadici.
Filtr čerpadla je
ucpaný.
Vyčistěte filtr
čerpadla. (*)
Prádlo v pračce
není rovnoměrně
uloženo.
Rozložte prádlo
v pračce rovnoměrně.
Pračka není vyrovnaná.
Neodstranili jste
transportní šrouby.
Pračka vibruje.
Způsob
odstranění
Možná příčina
Vyrovnejte pračku. (**)
Odstraňte transportní
šrouby. (**)
V bubnu je malé
množství prádla.
Toto pračku nijak
nepoškodí.
Pračka je protažená
nebo je prádlo
nerovnoměrně
rozprostřené.
Nevkládejte
více prádla, než
je doporučené
množství, a ujistěte
se, že je prádlo
rovnoměrně vloženo
do pračky.
Pračka se opírá
o tvrdý povrch.
Vyvarujte se
instalaci pračky
na tvrdém povrchu.
Při instalaci pračky
nechte mezi ní a
stěnou nebo tvrdým
povrchem 2 cm
volného místa.
(*) Viz také kapitola “Čištění a údržba”
(**) Viz také kapitola “Instalace spotřebiče”
CZ -63-
Kapitola 9: Řešení poruch
Porucha
V zásuvce na prací
prostředky je nadměrné
množství pěny.
Výsledek praní
není uspokojivý.
Možná příčina
Použili jste nesprávné
množství pracího
prostředku.
Způsob
odstranění
Stiskněte tlačítko Start/
Pauza. Tvorbě pěny
zabráníte, když do zásuvky na prací prostředek
nalijete směs lžíce
aviváže a půl litru vody.
Po 5 - 10 minutách
stiskněte opět tlačítko
Start/Pauza. Při dalším
praní použijte správné
množství pracího
prostředku.
Nevhodný prací
prostředek.
V pračce používejte
pouze prací prostředky
speciálně určené
pro automatické pračky.
Míra zašpinění
prádla neodpovídá
vámi vybraném
programu.
Vyberte program
vhodný pro danou
míru zašpinění vašeho
prádla. (Více informací
v tabulce programů.)
Nedostatečné
množství pracího
prostředku.
Použijte množství
pracího prostředku podle míry zašpinění.
Překročili jste maximální doporučené
množství vloženého
prádla do bubnu.
Množství prádla vloženého
do pračky by nemělo
překročit maximální
kapacitu pračky.
CZ -64-
Kapitola 9: Řešení poruch
Porucha
Možná příčina
Způsob
odstranění
Voda je příliš tvrdá
(znečištěná, vápenatá
atd).
Použijte množství
pracího prostředku
podle instrukcí výrobce
pracího prostředku.
Prádlo je do
pračky vloženo
nerovnoměrně.
Vložte prádlo do
pračky správně a
rovnoměrně.
Voda je z pračky
vypuštěna ihned po
jejím napuštění.
Konec vypouštěcí
hadice je podle
pračky příliš nízko.
Vypouštěcí hadici
umístěte do odpovídající výšky.
Během praní není
v bubnu vidět
vodu.
Nejde o poruchu.
Voda je v části
bubnu, kterou není
vidět.
Na prádle jsou
zbytky pracího
prostředku.
Na prádle se
mohou objevit
zbytky pracího
prostředku v
podobě bílých
skvrn.
Neuspokojivé
výsledky praní.
Na prádle jsou
šedé skvrny.
Tyto skvrny mohou
být způsobeny olejem,
krémem nebo mastí.
(**) Viz také kapitola “Instalace”
CZ -65-
Nastavením pračky
spusťte program
doplňkového máchání
nebo skvrny odstraňte
kartáčem po usušení
prádla.
Při příštím praní použijte
maximální možné
množství pracího
prostředku stanovené
jeho výrobcem.
Kapitola 9: Řešení poruch
Porucha
Neproběhne
odstřeďování
nebo proběhne se
zpožděním.
Možná příčina
Nejde o poruchu.
Aktivoval se systém
nevyvážené náplně.
CZ -66-
Způsob
odstranění
Systém kontroly
nevyvážené náplně se
snaží prádlo v bubnu
rovnoměrně rozložit.
Odstředění se spustí,
jakmile bude prádlo
rovnoměrně rozloženo.
Při dalším praní
rozprostřete prádlo
v bubnu pračky
rovnoměrně.
Kapitola 10: Automatický systém detekce poruch a co je
třeba udělat
Vaše pračka je vybavena systémy, které během praní neustále kontrolují správný průběh, a v případě jakékoliv poruchy
zajistí nezbytná opatření a zároveň vás na poruchu upozorní.
Chybový kód
Wash
E01
Rinse
E02
Rinse
Možná
příčina
Co je třeba
udělat
Zkontrolujte, zda jsou dvířka řádně
zavřena. Pokud problém přetrvává,
vypněte pračku, odpojte přívodní
kabel ze síťové zásuvky a kontaktujte autorizovaný servis.
Dvířka na
pračce jsou
otevřená.
V bubnu je málo
vody. Tlak vody je
příliš nízký.
End
Wash
E03
Rinse
End
Wash
Rinse
E04
Zcela otevřete kohoutek. Mohlo dojít
k přerušení dodávky vody. Pokud
problém přetrvává, vypněte pračku,
odpojte přívodní kabel od síťové
zásuvky a kontaktujte autorizovaný
servis.
Čerpadlo je
poškozeno, filtr
čerpadla je ucpaný
nebo elektronika
čerpadla je nefunkční.
Vyčistěte filtr čerpadla.
Pokud problém přetrvává, obraťte se
na nejbližší autorizovaný servis.
V pračce je
nadměrné množství
vody.
Pračka vodu automaticky vypustí.
Po vypuštění vody pračku
vypněte a odpojte od zásuvky.
Zavřete přívod vody a obraťte se
na nejbližší autorizovaný servis.
(*) Viz také kapitola “ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ”
CZ -67-
Kapitola 11: Popis energetického štítku a úspora energie
Model
Značka
Energetická třída
Spotřeba energie
Hlučnost při praní
Hlučnost při
odstředění
Třída účinnosti odstředění
Kapacita suchého prádla
Roční spotřeba
vody
CZ -68-
Kapitola 11: Popis energetického štítku a úspora energie
Spotřeba energie a vody se může lišit v závislosti na tlaku
vody, tvrdosti vody, teploty vody, teploty okolí,
množství prádla, výběru doplňkových funkcí, výkyvů napětí.
Pro snížení spotřeby energie a vody
perte prádlo doporučenou kapacitou pro zvolený program.
Málo znečištěné prádlo nebo denní prádlo perte v krátkých
programech.
Čistěte pračku pravidelně v intervalech doporučených
výrobcem.
Spotřeba elektrické energie a vody
NA-148GB1
CZ -69-
Kapitola 11: Popis energetického štítku a úspora energie
NA-127GB1 - NA-107GC1
NA-126GB1
1) Vypočítané výsledky se týkají maximální rychlosti odstřeďování a vyhovují
normě EN 60456.
2) Spotřeba vody a energie a doby praní uvedené v tabulce se mohou lišit
v závislosti na tlaku, tvrdosti vody, teplotě, pokojové teplotě, typu
a množství prádla, kolísání napětí a užití volitelných funkcí.
CZ -70-
Likvidace použitých zařízení Jen pro státy (Evropské unie
a země s fungujícím systémem recyklace a zpracování odpadu.)
Tento symbol na výrobcích, jejich obalech a v doprovodné
dokumentaci upozorňuje na to, že se použitá elektrická
a elektronická zařízení nesmějí likvidovat jako běžný komunální
odpad.
Aby byla zajištěna správná likvidace a recyklace použitých
výrobků, odevzdávejte je v souladu s národní legislativou
na příslušných sběrných místech.
Správnou likvidací přispějete k úspoře cenných přírodních
zdrojů a předejdete možným negativním dopadům na lidské
zdraví a životní prostředí. O další podrobnosti o sběru
a recyklaci odpadu požádejte místní úřady.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu se vystavujete
postihu podle národní legislativy.
CZ -71-
Doporučený prací prostředek podle směrnice
(EU) č. 1015/2010
Pro lepší výsledky vyberte odpovídající prací prostředek.
- Standardní prací prostředek pro bílé prádlo odolné
vůči teplotám (studená - 90 °C)
Program: „Bavlna 90“, „Bavlna s předpírkou“, „Bavlna Eko“
nebo Běžné
- Prací prostředek pro barvy bez bělidla nebo optických
rozjasňovačů pro barevné prádlo (studená - 40 °C)
Program: „Směs“
- Prací prostředek pro prádlo typu Delicates (Jemné prádlo)
bez optických zjasňovačů pro jemné prádlo a texti (studená - 40 °C)
Program: „Prádlo pro praní v ruce / Jemné prádlo“
- Prací prostředek pro vlněné textilie (studená - 40 °C)
Program: „Vlna“
- Dostupné rozsahy teplot se liší podle programu.
CZ -72-
Pračky pro domácnost
Informační list výrobku EU/1061/2010
Název dodavatele
Panasonic
Identifikační značka modelu dodavatele
NA-127GB1
Jmenovitá kapacita u standardního programu pro eko-bavlnu
při 60°C s celou náplní
v kg
Třída energetické účinnosti
7
A+++
Roční spotřeba energie*
v kWh za rok
172
*Spotřeba energie „X“ kWh za rok na základě 220 standardních pracích cyklů s programy pro eko-bavlnu pro praní při 60°C a 40°C s celou a poloviční náplní a spotřeba v režimech s nízkou
spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.
Spotřeba energie standardního programu pro eko-bavlnu
Vážená spotřeba energie
při 60°C s celou náplní
kWh
1
při 60°C s částečnou náplní
kWh
0,59
při 40°C s částečnou náplní
kWh
0,56
ve vypnutém stavu
W
<0.5
v režimu ponechání v zapnutém stavu
W
<1.0
Litrů za rok
10337
Roční spotřeba vody*
*Spotřeba vody „X“ litrů za rok na základě 220 standardních pracích cyklů s programy pro eko-bavlnu pro praní při 60°C a 40°C s celou a poloviční náplní. Skutečná spotřeba vody bude
záviset na tom, jak je spotřebič používán.
Třída účinnosti sušení odstřeďováním na stupnici od G (nejnižší účinnost) po A (nejvyšší účinnost)
Maximální otáčky při odstřeďování dosažené u standardního programu pro eko-bavlnu
Zbytkový obsah vlhkosti u standardního programu pro eko-bavlnu
B
při 60°C s celou náplní
ot/min
1200
při 40°C s částečnou náplní
ot/min
1200
při 60°C s celou náplní
%
53
při 40°C s částečnou náplní
%
53
Standardní program pro bavlnu s možností Eco (ekologický program) použitý při plné a částečné náplni je standardní program, ke kterému se vztahují informace na štítku a informačnímu listu.
Tyto programy jsou vhodné k sušení běžně znečistěného bavlněného prádla. Tyto programy jsou zároveň nejefektivnější, co se týče spotřeby energie a vody.
Trvání standardního programu pro eko-bavlnu
při 60°C s celou náplní
min
230
při 60°C s částečnou náplní
min
195
při 40°C s částečnou náplní
min
190
min
-
praní
dB
58
odstřeďování
dB
78
Trvání režimu ponechání v zapnutém stavu
Hluk přenášený vzduchem
Vestavěné spotřebiče (ano/ne)
Jan 2016
ne
Pračky pro domácnost
Informační list výrobku EU/1061/2010
Název dodavatele
Panasonic
Identifikační značka modelu dodavatele
NA-107GC1
Jmenovitá kapacita u standardního programu pro eko-bavlnu
při 60°C s celou náplní
v kg
Třída energetické účinnosti
7
A++
Roční spotřeba energie*
v kWh za rok
195
*Spotřeba energie „X“ kWh za rok na základě 220 standardních pracích cyklů s programy pro eko-bavlnu pro praní při 60°C a 40°C s celou a poloviční náplní a spotřeba v režimech s nízkou
spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.
Spotřeba energie standardního programu pro eko-bavlnu
Vážená spotřeba energie
při 60°C s celou náplní
kWh
1,06
při 60°C s částečnou náplní
kWh
0,69
při 40°C s částečnou náplní
kWh
0,63
ve vypnutém stavu
W
<0.5
v režimu ponechání v zapnutém stavu
W
<1.0
Litrů za rok
10337
Roční spotřeba vody*
*Spotřeba vody „X“ litrů za rok na základě 220 standardních pracích cyklů s programy pro eko-bavlnu pro praní při 60°C a 40°C s celou a poloviční náplní. Skutečná spotřeba vody bude
záviset na tom, jak je spotřebič používán.
Třída účinnosti sušení odstřeďováním na stupnici od G (nejnižší účinnost) po A (nejvyšší účinnost)
Maximální otáčky při odstřeďování dosažené u standardního programu pro eko-bavlnu
Zbytkový obsah vlhkosti u standardního programu pro eko-bavlnu
C
při 60°C s celou náplní
ot/min
1000
při 40°C s částečnou náplní
ot/min
1000
při 60°C s celou náplní
%
62
při 40°C s částečnou náplní
%
62
Standardní program pro bavlnu s možností Eco (ekologický program) použitý při plné a částečné náplni je standardní program, ke kterému se vztahují informace na štítku a informačnímu listu.
Tyto programy jsou vhodné k sušení běžně znečistěného bavlněného prádla. Tyto programy jsou zároveň nejefektivnější, co se týče spotřeby energie a vody.
Trvání standardního programu pro eko-bavlnu
při 60°C s celou náplní
min
205
při 60°C s částečnou náplní
min
166
při 40°C s částečnou náplní
min
161
min
-
praní
dB
58
odstřeďování
dB
77
Trvání režimu ponechání v zapnutém stavu
Hluk přenášený vzduchem
Vestavěné spotřebiče (ano/ne)
Jan 2016
ne
Pračky pro domácnost
Informační list výrobku EU/1061/2010
Název dodavatele
Panasonic
Identifikační značka modelu dodavatele
Jmenovitá kapacita u standardního programu pro eko-bavlnu
NA-126GB1
při 60°C s celou náplní
v kg
Třída energetické účinnosti
6
A+++
Roční spotřeba energie*
v kWh za rok
151
*Spotřeba energie „X“ kWh za rok na základě 220 standardních pracích cyklů s programy pro eko-bavlnu pro praní při 60°C a 40°C s celou a poloviční náplní a spotřeba v režimech s nízkou
spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.
Spotřeba energie standardního programu pro eko-bavlnu
Vážená spotřeba energie
při 60°C s celou náplní
kWh
0,86
při 60°C s částečnou náplní
kWh
0,52
při 40°C s částečnou náplní
kWh
0,48
ve vypnutém stavu
W
<0.5
v režimu ponechání v zapnutém stavu
W
<1.0
Litrů za rok
9900
Roční spotřeba vody*
*Spotřeba vody „X“ litrů za rok na základě 220 standardních pracích cyklů s programy pro eko-bavlnu pro praní při 60°C a 40°C s celou a poloviční náplní. Skutečná spotřeba vody bude
záviset na tom, jak je spotřebič používán.
Třída účinnosti sušení odstřeďováním na stupnici od G (nejnižší účinnost) po A (nejvyšší účinnost)
Maximální otáčky při odstřeďování dosažené u standardního programu pro eko-bavlnu
Zbytkový obsah vlhkosti u standardního programu pro eko-bavlnu
B
při 60°C s celou náplní
ot/min
1200
při 40°C s částečnou náplní
ot/min
1200
při 60°C s celou náplní
%
53
při 40°C s částečnou náplní
%
54
Standardní program pro bavlnu s možností Eco (ekologický program) použitý při plné a částečné náplni je standardní program, ke kterému se vztahují informace na štítku a informačnímu listu.
Tyto programy jsou vhodné k sušení běžně znečistěného bavlněného prádla. Tyto programy jsou zároveň nejefektivnější, co se týče spotřeby energie a vody.
Trvání standardního programu pro eko-bavlnu
při 60°C s celou náplní
min
200
při 60°C s částečnou náplní
min
165
při 40°C s částečnou náplní
min
160
Trvání režimu ponechání v zapnutém stavu
Hluk přenášený vzduchem
Vestavěné spotřebiče (ano/ne)
Jan 2016
min
-
praní
dB
61
odstřeďování
dB
79
ne
Pračky pro domácnost
Informační list výrobku EU/1061/2010
Název dodavatele
Panasonic
Identifikační značka modelu dodavatele
NA-148GB1
Jmenovitá kapacita u standardního programu pro eko-bavlnu
při 60°C s celou náplní
v kg
Třída energetické účinnosti
8
A+++
Roční spotřeba energie*
v kWh za rok
194
*Spotřeba energie „X“ kWh za rok na základě 220 standardních pracích cyklů s programy pro eko-bavlnu pro praní při 60°C a 40°C s celou a poloviční náplní a spotřeba v režimech s nízkou
spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.
Spotřeba energie standardního programu pro eko-bavlnu
Vážená spotřeba energie
při 60°C s celou náplní
kWh
1,08
při 60°C s částečnou náplní
kWh
0,71
při 40°C s částečnou náplní
kWh
0,65
ve vypnutém stavu
W
<0.5
v režimu ponechání v zapnutém stavu
W
<1.0
Litrů za rok
10224
Roční spotřeba vody*
*Spotřeba vody „X“ litrů za rok na základě 220 standardních pracích cyklů s programy pro eko-bavlnu pro praní při 60°C a 40°C s celou a poloviční náplní. Skutečná spotřeba vody bude
záviset na tom, jak je spotřebič používán.
Třída účinnosti sušení odstřeďováním na stupnici od G (nejnižší účinnost) po A (nejvyšší účinnost)
Maximální otáčky při odstřeďování dosažené u standardního programu pro eko-bavlnu
Zbytkový obsah vlhkosti u standardního programu pro eko-bavlnu
B
při 60°C s celou náplní
ot/min
1330
při 40°C s částečnou náplní
ot/min
1330
při 60°C s celou náplní
%
53
při 40°C s částečnou náplní
%
53
Standardní program pro bavlnu s možností Eco (ekologický program) použitý při plné a částečné náplni je standardní program, ke kterému se vztahují informace na štítku a informačnímu listu.
Tyto programy jsou vhodné k sušení běžně znečistěného bavlněného prádla. Tyto programy jsou zároveň nejefektivnější, co se týče spotřeby energie a vody.
Trvání standardního programu pro eko-bavlnu
při 60°C s celou náplní
min
200
při 60°C s částečnou náplní
min
175
při 40°C s částečnou náplní
min
165
Trvání režimu ponechání v zapnutém stavu
Hluk přenášený vzduchem
min
-
praní
dB
58
odstřeďování
dB
78
Vestavěné spotřebiče (ano/ne)
ne
Jan 2016
2016
September 2016
52199838
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement