Panasonic NA127VB5, NA128VB5, NA147VC5, NA148VB5, NA127VC5, NA147VB5 Operating instructions

Panasonic NA127VB5, NA128VB5, NA147VC5, NA148VB5, NA127VC5, NA147VB5 Operating instructions
®
Upute za uporabu
i postavljanje
Perilica rublja
(za kućnu uporabu)
Model br.
NA - 148VB5
NA - 128VB5
NA - 147VB5
NA - 127VB5
NA - 147VC5
NA - 127VC5
Zahvaljujemo vam na kupnji ovog uređaja.
-- Za optimalan rad i sigurnost pažljivo pročitajte ove upute.
-- Prije povezivanja, uporabe ili podešavanja uređaja u cijelosti pročitajte
ove upute. Ovaj priručnik zadržite za buduću uporabu.
Prije uporabe
MJERE OPREZA
Upute za pranje
Neobavezne funkcije
Održavanje
Rješavanje problema
Upute za postavljanje
02
05
16
26
27
31
35
Hrvatski
Strujni priključak (samo za Ujedinjeno Kraljevstvo i Irsku)
Electrical
Connection
Republic
of Ireland only)
Radi osobne sigurnosti,
pažljivo (UK and
Zamjena
osigurača
pročitajte sljedeći tekst.
For
your
please
read the3-pinskim
Uređaj
sesafety,
isporučuje
s izoliranim
following
textvaše
carefully.
utikačem radi
sigurnosti i udobnosti.
U utikač
je ugrađen
osigurač
This
appliance
is supplied
withoda 13
moulded
ampera.
je potrebno
zamijeniti
three
pin Ako
mains
plug for your
safety and
osigurač, upotrijebite zamjenski osigurač
convenience.
od13-ampere
13 amperafuse
usklađen
sainstandardom
A
is fitted
this plug.
BS1362
i
s
oznakom
odobrenja
ASTA
Should the fuse need to be replaced,
ili BSI. Potražite
oznaku
ASTA
ili BSI
please
ensure that
the replacement
fuse
na kućištu
has
a ratingosigurača.
of 13 ampere and that it is
approved
ASTA
or BSIosigurača
to BS1362.
Ako utikačby
ima
poklopac
koji se
the BSI
Check
for the nakon
ASTA mark
može skinuti,
zamjeneor
osigurača
the bodyvratite
of the na
fuse.
mark
poklopacon
obavezno
mjesto.
Ako izgubite poklopac osigurača, utikač
If the plug contains a removable fuse cover
nije dozvoljeno koristiti sve dok se ne
you must ensure that it is refitted when the
postavi zamjenski poklopac. Zamjenski
fuse is replaced.
poklopac osigurača možete kupiti kod
If you lose the fuse cover, the plug must
lokalnog dobavljača.
not be used until a replacement cover is
obtained.
A replacement fuse cover can be
Upozorenje
purchased from your local dealer.
Ako ugrađeni izolirani utikač ne
odgovara strujnoj utičnici u vašem
Warning
domu, izvadite osigurač, odrežite
If the fitted moulded plug is
utikač i odložite ga na siguran
unsuitable for the mains socket in
način.
your home then the fuse should be
Ako se odrezani
umetne
removed
and theutikač
plug cut
off and
u utičnicuof
s jačinom
disposed
safely. struje od 13
ampera,
postoji
opasnost
od jakog
There
is a
danger
of severe
strujnog
udara.
electrical shock if the cut off plug is
inserted into any 13-ampere socket.
2 – Prije uporabe
2 - Read Before Using
Smještaj osigurača razlikuje se ovisno o
How to replace the fuse
vrsti utikača za napajanje izmjeničnom
strujom
(slikeofA the
i B).fuse differs according
The location
Provjerite
utikač
za napajanje
to the typejeofliAC
mains
plug (figures A and
izmjeničnom
strujom pričvršćen i
B).
slijedite
nastavku.
se follow
Confirm upute
the ACu mains
plugPrikazi
fitted and
mogu
razlikovatibelow.
od stvarnog
utikača
za
the instructions
Illustrations
may
napajanje
strujom.
differ from izmjeničnom
actual AC mains
plug.
Skinite
poklopac
osigurača
pomoć
Open the
fuse cover
with a uz
screwdriver
odvijača,
zamijenite
osigurač
i
and replace the fuse and closezatvorite
or attachili
pričvrstite
poklopac osigurača.
the fuse cover.
---Slika
A A
Figure
---Slika
B B
Figure
Consider the Environment
Disposing of packaging
The packaging used to protect the
washing machine
from damage during
Odlaganje
ambalaže
transportation is all recyclable. For
Sva
ambalaža
zaštitu
perilice
information
on korištena
recycling, za
contact
your
local
rublja
od
oštećenja
tijekom
transporta
authority.
može se reciklirati. Za informacije o
recikliranju
obratite
lokalnoj upravi.
Disposing
of se
Waste
Electrical & Electronic
Odlaganje stare električne i
Equipment
elektroničke opreme
Information on disposal for users of
Informacije
o odlaganju
stareequipment
električne
waste electrical
& electronic
i(private
elektroničke
opreme (kućanstva)
households)
This symbol
on the na
products
and/or
Ovom
se oznakom
proizvodu
i/ili
accompanying
documents
means da
that
pratećim
dokumentima
označava
se
used electrical
andi electronic
products
korišteni
električni
elektronički
uređaji ne
shouldodlagati
not be mixed
with general
smiju
s otpadom
iz kućanstava.
household waste.
Da biste proizvode ispravno odložili,
pohranili
i reciklirali,
ihand
na za
For proper
treatment,odnesite
recovery
to
predviđena
prikupljališta
će to
recycling,
please
take thesegdje
products
ih
prihvatiti
bez
naknade.
U
nekim
designated collection points, wherejethey
zemljama
moguće
vratiti
will be accepted
onstare
a freeuređaje
of charge
basis.
prodavaču
nakon
kupnje
novog you
uređaja
Alternatively,
in some
countries
may be
iste
ablevrste.
to return your products to your local
retailer upon
the purchase
of an equivalent
Pravilnim
odlaganjem
navedenih
new
product.
proizvoda čuvate okoliš i sprečavate
moguće negativne učinke na ljudsko
Disposing of this product correctly will
zdravlje i okoliš koji bi mogli nastati
help to save valuable resources and
zbog neprimjerenog rukovanja otpadom.
prevent any potential negative effects on
Detaljne informacije o najbližem
human health and the environment which
prikupljalištu potražite u lokalnoj upravi.
could otherwise arise from inappropriate
waste
handling.odlaganje
Please contact
your local
Za
nepropisno
ovog otpada
authority
forbiti
further
details
of yourlokalnom
nearest
mogli
biste
kažnjeni
sukladno
designated disposable point.
zakonodavstvu.
Penalties may be applicable for incorrect
disposal of this waste, in accordance with
national legislation.
Information on disposal
Brigainoother
okolišu
countries outside the European Union
This symbol is only valid in the European
Informacije o odlaganju u zemljama
Union.
izvan Europske unije
Ovaj
samo
Europskoj
uniji.
If
yousimbol
wish tovrijedi
discard
thisuproduct,
please
contact your local authorities or dealer and
Ako želite odložiti ovaj proizvod, obratite se
ask for the correct method of disposal.
nadležnim lokalnim tijelima ili dobavljačima
i raspitajte se o pravilnom načinu
Eco-friendly Laundry
odlaganja.
- Keep to the load limit of each
Ekološki
programme.prihvatljivo rublje
--PThe
ridržavajte
semachine
ograničenja
tereta za
washing
automatically
svaki
program.
adjusts
the operating time of each
programme
the load.
-- Perilica
rublja depending
automatski on
podešava
vrijeme
rada
svakog
programa
ovisno
o teretu.wash
- You only need to use a preliminary
--Pifripremno
pranje
samo ako je
your laundry
is koristite
heavily soiled.
vaše rublje jako prljavo.
- Using the 60 °C Cotton programme
--Kinstead
orištenjem
programa
60 °C one
Cotton
of the
90 °C Cotton
will save
umjesto
90 °C Cotton
energy, programa
and will remove
ordinaryuštedjet
stains.
ćete energiju i ukloniti uobičajene mrlje.
- For lightly soiled laundry, using the 20°C
-- U slučaju blago uprljanog rublja, korištenjem
Wash programme instead of the 40 °C
programa 20°C Wash umjesto programa 40
Quick programme will save more energy.
°C Quick uštedjet ćete više energije.
Detergent
amount
Količina
deterdženta
Use theodgovarajuću
correct amount
of detergent
---Koristite
količinu
based
on
the
detergent
pack
deterdženta sukladno uputamainstructions
na
and localsredstva
water hardness.
pakiranju
i tvrdoći lokalne vode.
Adjust the količinu
amount deterdženta
of detergentovisno o
--Prilagodite
depending
onrublje
how soiled
your laundry is.
tome
koliko je
prljavo.
When usingbubnjaste
a tumble dryer
Korištenje
sušilice
To save energy, please select the correct
spinuštedu
speedenergije
according
to the instruction
of
Za
odaberite
odgovarajuću
your tumble
dryer. centrifuge u skladu s
brzinu
broja okretaja
uputama za bubnjastu sušilicu.
This product
complies
withs the
directives
Ovaj
je proizvod
u skladu
Direktivama
2006/95/EC iand
2004/108/EC.
2006/95/EZ
2004/108/EZ.
Read Before Using - 3
Prije uporabe – 3
NA-148VB5_English_UK.indb 3
2013-3-25 9:30:32
Sadržaj
Prije uporabe
Strujni priključak (samo za
Ujedinjeno Kraljevstvo i Irsku)............ 2
Briga o okolišu.................................... 3
MJERE OPREZA................................ 5
Provjera perilice rublja........................ 8
Perilica rublja......................................... 8
Pribor..................................................... 8
Prije pranja......................................... 9
Provjera prije uporabe..................... 9
Prije prve uporabe........................... 9
Priprema rublja................................ 9
Dodavanje deterdženta i ostalih
sredstava...........................................11
Odjeljak za deterdžent....................11
Odjeljak za omekšivač................... 13
Odjeljak za pretpranje................... 13
Korištenje gumba i kotačića............. 14
Gumbi i kotačić.............................. 14
Zaslon............................................ 15
Otključavanje vrata........................ 15
Upute za pranje
Pranje............................................... 16
Postavke pranja................................... 16
Potrebno vrijeme.................................. 17
Postavljanje zvona............................... 17
Promjena postavki............................... 17
Odabir programa.............................. 18
Potrošnja energije i vode.................. 19
Detalji programa............................... 22
Pranje osjetljive odjeće..................... 24
Program Wool (Vuna).......................... 24
Vunena odjeća..................................... 24
Savjeti za pranje osjetljive odjeće........ 24
Pranje deka i pokrivača.................... 25
Program Bedding (Posteljina).............. 25
Stavljanje posteljine u bubanj.............. 25
Neobavezne funkcije........................ 26
Extra Rinse (Dodatno ispiranje)........... 26
Speed/Eco (Brzo/Eko-pranje).............. 26
Roditeljska zaštita................................ 26
Zadani mjerač vremena....................... 26
Easy Ironing (Lako glačanje)............... 26
4 – Prije uporabe
Održavanje
Održavanje....................................... 27
Čišćenje vanjskog dijela uređaja.......... 27
Čišćenje gumene brtve i prozora......... 27
Čišćenje filtra za odvod ....................... 27
Čišćenje bubnja................................... 28
Čišćenje odjeljka za deterdžent .......... 28
Čišćenje filtra za dovod vode............... 29
Sprečavanje smrzavanja cijevi
za dovod vode...................................... 30
Rješavanje problema
Popis mogućih kvarova.................... 31
Prikaz pogreške................................ 34
Upute za postavljanje
Odabir pravog mjesta....................... 35
Nošenje uređaja................................... 35
Pravo mjesto za uređaj........................ 35
Postavljanje ugradbene perilice rublja...... 35
Transport i postavljanje.................... 36
Uklanjanje sidrenih vijaka.................... 36
Transport uređaja................................. 36
Podešavanje postolja uređaja.............. 37
Spajanje cijevi i napajanja................ 38
Duljina cijevi i kabela............................ 38
Cijev za dovod vode............................. 38
Cijev za odvod vode............................. 39
Spajanje na izvor napajanja................. 40
Provjera nakon postavljanja............. 41
Popis stavki za provjeru
pri postavljanju..................................... 41
Tehnički podaci................................. 42
Perilica rublja - list s podacima......... 43
MJERE OPREZA
Pročitajte i pridržavajte se mjera opreza u
nastavku.
UPOZORENJE
Ova oznaka upozorava na situacije koje
bi mogle uzrokovati smrt ili ozbiljne
ozljede.
Općenita uporaba
--Ovim uređajem smiju rukovati djeca
starija od 8 godina i osobe sa smanjenim
fizičkim, osjetilnim ili mentalnim
sposobnostima ili s nedovoljnim
iskustvom i znanjem ako se nalaze pod
nadzorom ili im se daju upute o sigurnoj
uporabi uređaja i ako shvaćaju moguće
opasnosti. Djeca se ne smiju igrati ovim
uređajem.
Djeca ne smiju čistiti i održavati uređaj
bez nadzora.
--NEMOJTE postavljati uređaj na vlažno
mjesto ili na mjesto koje je izloženo
vremenskim uvjetima.
Moglo bi doći do kvara, oštećenja,
strujnog udara ili požara.
--NEMOJTE izlijevati ili prolijevati vodu
izravno na bilo koji dio uređaja.
Moglo bi doći do kvara, strujnog udara ili
požara.
--Izvore zapaljenja, poput svijeća ili
cigareta, držite dalje od uređaja.
Moglo bi doći do požara ili oštećenja
uređaja.
--Zapaljive materijale, npr. benzin,
razrjeđivač, alkohol ili odjeću natopljenu u
te tekućine, držite dalje od uređaja.
Moglo bi doći do eksplozije ili požara.
--NEMOJTE stavljati postolje ili stolicu u
blizinu uređaja.
Djeca bi mogla dosegnuti upravljačku
ploču ili se popeti na uređaj ili u njega ući.
--Prekinite dovod vode do uređaja ako
ga ne mislite koristiti duže razdoblje, na
primjer, u slučaju odlaska na odmor. To
je posebno bitno ako oko uređaja nema
odvoda.
Ako dovod vode ostane otvoren, pritisak
vode mogao bi se nepotrebno povećati i
uzrokovati curenje.
Prije uporabe – 5
MJERE OPREZA
Izvor napajanja i kabel
Sprečavanje ozljeda
--Za vrijeme čišćenja uređaja odspojiti
kabel za napajanje.
--Postavljanje uređaja trebao bi izvršiti
dobavljač ili ovlašteni serviser.
Ako postavljanje, probno pokretanje i
pregledavanje uređaja ne budu izvršeni u
skladu s načinom postavljanja navedenim
u ovim uputama, proizvođača se neće
smatrati odgovornim za bilo kakve
nezgode ili oštećenja.
--Provjerite jesu li kabel za napajanje i
utikač oštećeni.
Ako je kabel za napajanje oštećen,
mora ga zamijeniti proizvođač, serviser
proizvođača ili slično kvalificirana osoba
da bi se izbjegle moguće opasnosti.
--NEMOJTE koristiti prilagodnik utikača
ili produžni kabel. Postoji mogućnost
pregrijavanja koje bi moglo uzrokovati
požar. Upotrijebite slobodnu strujnu
utičnicu nazivnog napona od 220 V do
240 V. Ako niste sigurni, obratite se
kvalificiranom električaru.
--PROVJERITE je li utikač u potpunosti
umetnut u strujnu utičnicu. Ako utikač ne
sjedne na svoje mjesto, loš bi spoj mogao
uzrokovati pregrijavanje, a zatim strujni
udar ili požar.
--NEMOJTE dodirivati kabel za napajanje
ili utikač mokrim rukama.
Postoji opasnost od strujnog udara.
--Da biste uređaj isključili iz struje,
NEMOJTE povlačiti kabel za napajanje
nego držite utikač. U suprotnome može
doći do oštećenja kabela za napajanje,
što bi moglo uzrokovati strujni udar ili
požar.
6 – Prije uporabe
--NEMOJTE rastavljati, popravljati ili
preinačavati uređaj.
Moglo bi doći do kvara uređaja koji bi
mogao uzrokovati požar ili ozljedu. U
slučaju popravaka, obratite se centru za
korisničku podršku.
--NEMOJTE dodirivati rublje unutar bubnja
sve dok se on posve ne zaustavi jer u
suprotnom postoji opasnost od ozljede.
Držite djecu dalje od rublja koje se vrti.
MJERE OPREZA
Sprečavanje ozljeda
OPREZ
Ova oznaka upozorava na situacije koje
bi mogle uzrokovati ozljede ili oštetiti
vaše stvari.
Općenita uporaba
--Prije uporabe otvorite slavinu i provjerite
ima li dijelova na cijevi i spojevima na
kojima curi voda. Nepravilno izvršeni
spojevi mogli bi dovesti do curenja.
--Potrebno je koristiti novi komplet cijevi
isporučen zajedno s uređajem, a ne
ponovno koristiti stari komplet cijevi.
--NEMOJTE se penjati na uređaj. Moglo bi
doći do ozljede ili oštećenja uređaja.
--Prste nemojte držati blizu šarki vrata dok
ih otvarate i zatvarate.
--Dok uređaj radi, NEMOJTE stavljati ruku
(ili nezaštićeno stopalo) ispod njega.
--Provjerite sve rublje i uklonite predmete
poput čavala, pribadača, kovanica, kopči,
metalnih žica itd.
Moglo bi doći do oštećenja rublja ili
uređaja.
--Ovaj je uređaj namijenjen isključivo za
tekstil na kojem se nalazi oznaka da se
smije prati u perilici rublja.
--NEMOJTE koristiti uređaj za pranje
vodootpornih plahti ili odjeće. Postoji
mogućnost prekomjernih vibracija ili
kvara za vrijeme centrifuge, što bi moglo
dovesti do ozljede, oštećenja uređaja ili
curenja vode.
--Nemojte spajati na dovod vruće vode.
Ovaj uređaj radi ISKLJUČIVO uz
dodavanje hladne vode.
--BUDITE OPREZNI prilikom
odvodnjavanja vruće vode ili deterdženta
iz bubnja.
--NEMOJTE na uređaj nanositi pesticide,
lak za kosu ili dezodorans.
--PAZITE da rublje ne zapne na gumenoj
brtvi prilikom zatvaranja. Moglo bi doći do
curenja vode ili bi se rublje moglo oštetiti
tijekom pranja.
--NEMOJTE na uređaj ili u njegovu blizinu
stavljati električnu opremu, poput TVprijamnika, radioprijamnika ili punjača
baterija.
--NEMOJTE u uređaj staviti previše
rublja ili deterdženta. Moglo bi doći do
oštećenja uređaja.
--Prije postavljanja uređaja UKLONITE
sidrene vijke matičnim ključem ili sličnim
alatom. Sidreni se vijci koriste za
transport uređaja.
Ne uklonite li sidrene vijke, uređaj će za
vrijeme rada jako vibrirati.
Prije uporabe – 7
Checking
Your
Provjera
rublja Machine
Checkingperilice
Your Washing
Washing
Machine
Perilica
rubljamachine
Your
washing
Your
washing
machine
Odjeljak za deterdžent
Detergent
Detergent drawer
drawer
(11. str.) 11)
(see
(see page
page 11)
Bubanj
Drum
Drum
(Washing/
(Kućište
bubnja za
(Washing/
spin-drying
pranje/centrifugu)
spin-drying tub)
tub)
Gumena brtva
Door
Door seal
seal
Vrata
Door
Door
Kabel za
Mains
lead/
Mains
lead/
napajanje/Utikač
Mains
Mains plug
plug
Cijev za odvod
Water-drain
hose
Water-drain vode
hose
Podesivo
postolje
Adjustable
Adjustable stands
stands
(37.
(see str.)
page 37)
37)
(see
page
Poklopac
za odvod
Drain
cover
Drain filter
filterfiltra
cover
(27.
str.)
(see
page
27)
(see page 27)
Oprez
Caution
Caution
NEMOJTE
savijatimains
kabel za napajanje
dok uređaj radi.
Do
Do NOT
NOT bend
bend the
the mains lead
lead when
when the
the appliance
appliance is
is running.
running.
pages
Accessories
Cover
cap
(x4) (see
(see
Kapica
poklopca
(x4)
(36. i 36-37)
37. str.)
Cover
cap
(x4)
pages
36-37)
Dodatni pribor
Accessories
Make
sure
all
the
Make
surejethat
that
all pribor
the accessories
accessories
are
Provjerite
li sav
isporučen are
zajedno
supplied
with the
the appliance.
appliance.
supplied
with
s uređajem.
Elbow
Koljeno(see
(39.page
str.) 39)
Elbow
(see
page
39)
Za
pričvršćivanje
cijevi zahose
odvod vode
For fixing
fixing the
the water-drain
water-drain
For
hose
Liquid
detergent level
plate
Liquid
platedeterdženta
Pločicadetergent
za razinulevel
tekućeg
(see
page
12)
(see
page 12)
(12. str.)
Water-supply
Cijev
za dovodhose
vode(see
(38.page
str.) 38)
Water-supply
hose
(see
page
38)
hoses
is
supplied
Jedna
od
ovih
cijevi
isporučuje
se
s with
Either
one
of
these
Either one of these hoses is supplied
with
the
appliance.
uređajem.
the appliance.
Standardna
Standard
Standard
cijev
Hose
Hose
Cijev
ventilom za
Hose
Hoseswith
with
dovod
vode valve
water-supply
water-supply
valve
(Not
available
UK
(nije
za modele
u UK-u)
(Not dostupna
available for
for
UK models)
models)
6
8
Prije uporabe
-- Read
Before
8–
Read
Before Using
Using
Before You Start Washing
Before use, check
For the appliance’s initial operation or
Before
use, period
check
after
a prolonged
of non-operation,
Provjera
prije uporabe
For
the appliance’s
initial
operation or
perform
the following
procedures:
Prije a
prvog
pokretanja
uređaja
ili nakon
after
prolonged
period
of non-operation,
1.
Secure
water-supply
hose.
duljeg
razdoblja
njegova
nekorištenja,
perform
thethe
following
procedures:
2.
Open the
tap.
napravite
sljedeće:
1. Secure the water-supply hose.
3.
thecijev
power.
1. Connect
Pričvrstite
za dovod vode.
2.
Open
the tap.
4.
Make
sure
that
the water-drain hose
2.
Otvorite
slavinu.
3. Connect
the power.
is positioned
towards a drain.
3. Make
Spojite
kabel
napajanje.
4.
sure
thatza
the
For more details,
seewater-drain
page 39. hose
4. isProvjerite
je li
cijev zaaodvod
positioned
towards
drain. vode
usmjerena
prema
odvodu.
For
moreinitial
details,
see
page 39.
Before
use
Detalje potražite na 39. str.
The default setting is the 40 ºC Cotton
Before
initial
use
programme.
Foruporabe
the appliance’s initial
Prije prve
The
defaultoperate
setting itisWITHOUT
the 40 ºC Cotton
operation,
any
Zadani je program
Cotton.
Kod
programme.
the40°C
appliance’s
detergent
or For
clothing
to rinse
out initial
residue or
prvog pokretanja
neka any
radi BEZ
operation,
operateuređaja,
it WITHOUT
moisture.
deterdženta
odjećetodarinse
bisteout
iz njega
detergent
or ili
clothing
residue or
Note sav talog ili vlagu.
isprali
moisture.
There may be drops of water or
Napomena
Note
condensation in the appliance due
U uređaju
mogle
kapi
There
maybibese
drops
ofnaći
water
or
to
the factory
inspection
prior
to vode
ili kondenzacije
kao posljedica
condensation
the
due
shipment.
Thisinisnastale
notappliance
a malfunction.
tvorničkog
testiranja
prijeprior
otpreme
to
the factory
inspection
to
uređaja. Nije
riječ
o kvaru.
shipment.
This
is not
a malfunction.
Before
You
Start
Washing
- You should
put bras
with metal
wires,
Prije
pranja
tights, lace clothing and small items
of
- You
should
bras with
wires,
clothing
intoput
a laundry
netmetal
to prevent
--Grudnjake
s clothing
metalnim
žicama,
tajice,
tights,
and
small
items of
them orlace
the
appliance
from
getting
čipkastu
odjeću
i male odjevne
predmete
clothing
into a laundry
net to prevent
damaged.
stavite
u vreću
za rubljefrom
da biste
spriječili
them or
the appliance
getting
da
se oni ili uređaj oštete.
damaged.
Caution
Do NOT wash water-repellent
Caution
Oprez
clothing.
Do NOT wash
NEMOJTE
pratiwater-repellent
vodootpornu
There is a possibility
of excessive
clothing.
odjeću.
vibration or failure during the spinThere
a possibility
ofresult
excessive
drying is
cycle
that may
in an
Postoji
mogućnost
prekomjernih
vibration
orkvara
failure
during
thecentrifuge,
spininjury, damage
toza
the
appliance
or a
vibracija
ili
vrijeme
drying
cycle that
maydo
result
in an
water
leak.
što
bi moglo
dovesti
ozljede,
injury, damage
to the
appliance
or a
oštećenja
uređaja
ili curenja
vode.
water leak.
Preparing the laundry
Priprema
rublja
Sorting
clothing
Preparing the laundry
Razvrstavanje
- Read clothingodjeće
washing labels to help
Sorting clothing
you
sort
them
into
differentodjeće
loads.
--Za pomoć pri razvrstavanju
-pročitajte
Read clothing
washing
labels to help
etikete
na
njoj.
- Sort the laundry by colour, by type of
you sort them into different loads.
--Razvrstajte
prema
tkanine
fabric, and rublje
by how
soiledboji,
it is.vrsti
Doing
-i stupnju
Sort
the
laundry
by colour,
by
type
of
zaprljanosti.
Tako
lakše
so will
help
you choose
thećete
correct
fabric,
and
by
how
soiled iti temperaturu
is.for
Doing
odabrati
ispravan
program
programme
and
temperature
each
so
will help
you choose the correct
za
svako
pranje.
wash.
and
temperature
each
---Oprogramme
djeću
čija
se
boja
necolour
ispirefast
u for
pranju
Clothes that are
not
should
wash.
perite
odvojeno.
Odjeću Wash
od trapera
perite
be washed
separately.
denim
-odvojeno.
Clothes
that are not colour fast should
separately.
be washed separately. Wash denim
separately.
Read Before Using - 9
Read Before Using - 9
Prije uporabe – 9
NA-148VB5_English_UK.indb 9
2013-3-25 9:30:33
NA-148VB5_English_UK.indb 9
2013-3-25 9:30:33
Prije pranja
Before
You
Start Washing
Uklanjanje You
mrlja Start Washing
Before
Na zaprljane dijelove nanesite sredstvo za
Treating stains
uklanjanjestains
mrlja. Ako se na odjeći nalaze
Treating
Apply
stainiliremover
to stained
portions.
prljavština
trajne mrlje,
prvo je
lagano
Apply
stain
to stained
portions.
For
and remover
solid stains,
wash lightly
by
samidirt
operite.
For
and solid stains, wash lightly by
handdirt
first.
hand first.
Provjera odjeće
Checking
clothing
Checking
clothing
---Provjerite
nalaze
li seon
u džepovima
Check that
pockets
clothing do not
-odjeće
Check
that
on
clothing
do not
predmeti
koji bi
mogli
contain
anypockets
objects
that
mayoštetiti
damage
contain
objects
that may damage
odjeću
ili any
uređaj.
the clothes
or
the appliance.
the clothes or the appliance.
---Da
odjeće, check
Tobiste
avoidizbjegli
clothesoštećenje
being damaged,
i
zavežite
sve
vezice,
zatvorite
-provjerite
To
avoid
clothes
being
damaged,
check
and tie up loose strings, close zips,
turn
patentne
zatvarače
tefabrics
okrenite
and
tie up
loose
strings,
close
zips,
clothing
with
raised
andodjeću
zips turn
sclothing
dijelovima
koji
su ispupčeni
ili imaju
with
raised
fabrics and
zips
inside
out.
patentne
zatvarače na unutarnju stranu.
inside out.
- Remove any hair, animal fur, sand,
Remove
hair, animal
sand,
--Prije
četkom
uklonite
kosu,
and pranja
otherany
materials
with afur,
brush
before
and
other
materials
with
a
brush
before
životinjsko
krzno,
pijesak
i
ostale
washing.
washing.
materijale.
Note
Note
Napomena
Do
not wash clothes that are heavily
Do
not wash
clothes
that
heavily
Nemojte
pratilarge
odjeću
kojaare
je of
zaprljana
stained
with
quantities
stained
with
quantities
of
velikim količinama
biljnogoil
ili kozmetičkog
vegetable
oillarge
or cosmetic
(aroma
oil,
vegetable
oil to
or observe
cosmetic
oilsuprotnome
(aroma
oil,
ulja (aromatično
ulje itd.)this
U
etc.).
Failure
may result
etc.).
tonapuhavanja
observe
may result
može
doći do
gumene
in
the Failure
door
seal
swelling,this
causing
in
the
door
swelling,
brtve,
zbog
čega
se voda
prelijeva,
the
water
toseal
overflow
and causing
leading
tošto
the
water
to
overflow
and leading to
uzrokuje kvar.
malfunctions.
malfunctions.
10 – Prije uporabe
10 - Read Before Using
10 - Read Before Using
Adding Detergent
and
Other Chemicals
Dodavanje
deterdženta
i ostalih
sredstava
Pull out the
detergent
drawer and
add detergent
or softener
to theu correct
Izvucite
odjeljak
za deterdžent
i dodajte
deterdžent
ili omekšivač
odgovarajući
compartment.
Check the
packages
for the
odjeljak.
Preporučenu
količinu
potražite
naappropriate
ambalaži. recommended amounts.
Caution
Oprez
Do NOT use
the appliance
when
the detergent
drawer isizvučen.
removed.
NEMOJTE
koristiti
uređaj dok
je odjeljak
za deterdžent
Moglo
bi doći
doincurenja
This may
result
a watervode.
leak.
Odjeljak compartment
za pretpranje
Prewashing
Softener
Odjeljak compartment
za omekšivač
Detergent
Odjeljak compartment
za deterdžent
Odjeljak zacompartment
deterdžent
Detergent
Ovdje
možetedetergents
dodavati sljedeća
sredstva
i
The
following
and additives
may
dodatke:
be
added to this compartment:
--Deterdžent
- Detergent
-Sredstvo
za omekšavanje
vode
- -Water
softening
agent
-Sredstvo
za uklanjanje mrlja
- -Stain
remover
Sredstvo
za detergent
pranje kućišta
bubnja ili
- Tub cleaning
or bleach
bjelilo
If you use multiple chemicals in this
Ako u ovaj odjeljak za pranje stavljate više
compartment for washing, add them in the
različitih sredstava, dodajte ih sljedećim
following order:
redom:
1. Detergent
1. Deterdžent
2. Water softening agent
2. Sredstvo za omekšavanje vode
3. Stain remover
3. Sredstvo za uklanjanje mrlja
Detergent
Deterdžent
Use
only samo
detergents
that are recommended
Koristite
one deterdžente
koji su
for
fully-automated
washing
machines.
preporučeni za automatizirane
perilice
Please
use low deterdžent
suds detergents.
rublja. Koristite
koji proizvodi
malo sapunice.
Oprez
Caution
Ako
na ambalaži
upućuju
na to
If theupute
instructions
on the
package
da
deterdžent
valja staviti
u bubanj,
indicate
that detergent
should
be
NEMOJTE
ga drum,
stavitido
u odjeljak
placed in the
NOT putzait
deterdžent
into the detergent drawer.
Moglo bi se dogoditi da protok ne bude
These detergents may not flow well
dovoljno dobar i da sredstvo zbog toga
and remain in the detergent drawer.
ostane u odjeljku za deterdžent. Nemojte
Do not overfill
with detergent.
Failure
prepuniti
deterdžentom.
U suprotnome
to observe
thistoga
mayda
result
in the blokira
može
doći do
deterdžent
detergent
blocking
the water
supply,
dovod
vode,
zbog čega
se voda
prelijeva
causing
the
water
to
overflow
from
na prednjoj strani odjeljka za deterdžent,
the uzrokuje
front of the
detergent drawer and
što
kvar.
leading to malfunctions.
1. Tekući deterdžent
1. Liquid detergent
Napomena
-Note
-NEMOJTE koristiti tekući deterdžent
odabira
Prewashwith the
- kod
Do NOT
usefunkcije
liquid detergent
(Pretpranje).
Mogao
oteći
zaaway
vrijeme
Prewash function.
It bi
may
flow
pretpranja.
during the prewash.
---P
rije liquid
nego što
počnete
prati,you
dodajte
Add
detergent
before
start
tekući
deterdžent.
washing.
uporabe
ReadPrije
Before
Using –- 11
Dodavanje
deterdženta
i ostalih
sredstava
Adding Detergent
and Other
Chemicals
Pločicu za razinu tekućeg deterdženta
Fit the liquid detergent level plate (included
(uključena u pribor) postavite u odjeljak
with the accessories) into the detergent
za deterdžent i koristite je kao oznaku za
compartment and use it as a mark to set
određivanje količine tekućeg deterdženta.
the amount of liquid detergent. Make sure
Prije pokretanja programa svakako
to detach the plate before running the
odspojite pločicu.
programme.
Napomena
Note
Ako pločicu za razinu tekućeg
Leaving the liquid detergent level
deterdženta ostavite u odjeljku za
plate in the detergent drawer while the
deterdžent dok program radi, može doći
programme is running may result in
do curenja ili smanjenog učinka pranja i
water leakage, or diminished washing
okretanja.
and spinning performance.
Kod odabira programa Wool (Vuna)
For
the Wool
use mild liquid
koristite
blagi programme,
tekući deterdžent.
detergent.
2. Prašak za pranje rublja
2.
Powdered
detergent
Prašak
za pranje
rublja dolazi do bubnja
Detergent
reaches
the kroz
drumodjeljak
only when
samo kad voda prođe
za
water
flushes
through
the detergent
deterdžent.
Stoga,
zaboravite
li dodati
drawer.
Thus,
if you
forget
to add program
prašak za
pranje
rublja,
pokrenite
detergent,
run vode).
the Drain programme.
Drain (Odvod
Then,
add detergent
start washing
Zatim dodajte
prašakand
za pranje
rublja i
again.
ponovno pokrenite funkciju pranja.
Daprevent
prašak za
pranje rublja
ne bifrom
ostao u
To
powdered
detergent
odjeljku, napravite
sljedeće:
remaining
in the drawer,
perform the
--Obrišite unutrašnjost odjeljka krpom.
following:
--DDry
ok dodajete
provjerite
je ali cloth.
on u
the insideprašak,
of the drawer
with
jerthe
bi to
tijekom vremena
-obliku
Makegrudica
sure that
detergent
is not
moglo
do začepljenja.
lumpydovesti
when you
add it as this may
cause a blockage over time.
12 –
Prije uporabe
- Read
Before Using
Količina
deterdženta
Amount of
Detergent
Količina
deterdženta
ovisiyou
o sljedećim
The amount of detergent
should use
čimbenicima:
depends on the following factors:
--stupnju zaprljanosti rublja
- How soiled the laundry is
--količini rublja
The amount
---tvrdoći
vode of the laundry
- Water hardness
Količina pjene ovisi o količini i vrsti
deterdženta,
stupnju
zaprljanosti
rubljatote o
The amount of
foam varies
according
tvrdoći
i temperaturi
the amount
and typevode.
of detergent, how
soiled the laundry is, and the hardness and
Sredstvo za omekšavanje vode
temperature of the water.
Ako živite u mjestu gdje je voda tvrda,
Water softening
agent sredstva za
preporučujemo
uporabu
omekšavanje
vode.
Za više
informacija
o
If you live in a hard water
area,
we
tvrdoći
vode
obratite
se
lokalnim
tijelima
recommend the usage of a water softening
nadležnim
vodopravna
agent. For za
more
details onpitanja.
water hardness,
Uporaba
sredstva
za omekšavanje
contact your
local water
authority. vode
pomaže
količinu agent
deterdženta
Use of a smanjiti
water softening
can help
potrebnu
zaamount
svako pranje
te pomaže
reduce the
of detergent
that is
spriječiti
kamenca
kojiprevent
može
required nastajanje
for each wash
and help
uzrokovati
oštećenje
uređaja.
the formation
of limescale
deposits, which
may damage the appliance.
Dodavanje
i ostalih
Addingdeterdženta
Detergent and
Othersredstava
Chemicals
Odjeljak
za compartment
omekšivač
Softener
U ovaj
dodavati
sljedeće:
Theodjeljak
followingmožete
additives
may be
added to
--this
Omekšivač
rublja
compartment:
--Sredstvo
za štirkanje rublja
- Fabric softener
- Laundry
starch
Omekšivač
rublja
Da Fabric
biste spriječili
nastajanje statičkog
Softener
elektriciteta, prije pranja dodajte
To prevent static, add softener before you
omekšivač. On će biti automatski dodan u
start washing. It will be automatically added
posljednjem krugu ispiranja.
in the final rinse cycle.
Razrijedite
koncentrirane
omekšivače
prije
Dilute concentrated
softeners
before
you
nego
što
ih
dodate
u
uređaj.
Dodajte
do
add them. Add up to only 125 ml to the
125compartment
ml u odjeljakto
daavoid
bisteoverflowing.
izbjegli curenje.
Undiluted
Nerazrijeđeni
softener
omekšivač
Water
Voda
Rinse
out the
remaining
softener
with
Nakon
pranja
isperite
ostatak
omekšivača
a
splash
of
water
or
a
damp
cloth
mlazom vode ili vlažnom krpom. Ako after
i dalje
washing.
If it sticks
to the
compartment,
ostane
u odjeljku,
izvucite
ladicu
i očistite
pull out
drawer and clean it out. (See
je. (28.
- 29.the
str.)
page 28-29.)
Napomena
Note
Za dodavanje dostatne količine slijedite
Follow
the directions
on the softener
upute
na pakiranju
omekšivača.
Doda li
packages
for the appropriate
se previše
omekšivača,
on možeamounts.
ostati u
If too za
much
softener is added, it may
odjeljku
deterdžent.
remain in the detergent drawer.
Sredstvo
za starch
štirkanje rublja
Laundry
Sredstvo za štirkanje rublja jednostavno
Simply add laundry starch to the softener
dodajte u odjeljak za omekšivač. Ono
compartment. It will be automatically added
će biti automatski dodano odjeći u
to the clothing as part of the final rinsing
posljednjem krugu ispiranja. U odjeljak
process. Make sure that you do not fill the
nemojte staviti količinu koja premašuje
compartment over the MAX level.
najvišu dozvoljenu (MAX) razinu.
If it is hard to pour, you can dilute the
Ako se štirka teško izlijeva, možete ga
starch slightly with water before adding it.
razrijediti s malo vode.
Note
Napomena
After using starch, clean the detergent
Nakon korištenja štirke, očistite odjeljak
drawer, especially the softener cover
za deterdžent, posebno poklopac
(see page 28-29). Then, run the Rapid
omekšivača (28. - 29. str.). Zatim
15 programme WITHOUT detergent to
pokrenite program Rapid 15 (Brzo 15),
remove any excess starch in the drum.
a da NE dodate deterdžent da biste iz
bubnja uklonili suvišnu štirku.
Prewashing compartment
Odjeljak
za pretpranje
Detergent for prewashing
Sredstvo za pretpranje
Whenever you use the Cotton (Prewash)
Kadprogramme
god koristite
+
( program
) Cotton
always put
+
(Prewash)
(Pamuk
(Pretpr.))
),
detergent for the prewash(in this
sredstvo
za pretpranje uvijek stavite u ovaj
compartment.
odjeljak.
PrijeBefore
uporabe
– 13
Read
Using
- 13
Using the Buttons
Dials
Korištenje
gumba iand
kotačića
Model NA-148VB5
NA-148VB5
Model
20
20℃ Wash
Off
Quick
Cotton
Cotton
Rapid 15
Colours
Easy Care
Shirts
Bedding
Start
Pause
r/min
Time
Extra
Rinse
Speed
Eco
Easy
Ironing
Gumbi i kotačić
Buttons
and dial
1.
selection
dial
1. Programme
Kotačić za odabir
programa
Use
thiskotačićem
dial to choose
the najbolji
best
Ovim
izaberite
programme
the laundry.
program zafor
rublje.
(18. str.)(See pages
18.)
2. Gumb Početak/Pauza
Pritisnite ovaj
gumb da biste započeli ili
2. Start/Pause
button
privremeno
zaustavili
program
pranja.
Press
this button
to start
or pause
the
wash programme.
3. Gumb temperature
Za odabir temperature
3. Temperature
button vode u rasponu
od
hladne
do
90 ºC.temperatures
(90 ºC dostupno
For choosing water
je
samo
za
programe
ranging from cold to 90Cotton
ºC. (90(Pamuk)
ºC is
i Cotton (Prewash)
(Pamuk
available
only with the
Cotton(Pretpr.).)
and the
Više temperature
izaberite za bijelo,
Cotton
(Prewash) programmes.)
You
pamučno
i
zaprljano
rublje.
can choose hotter temperatures
for
or brzine
soiled laundry.
4.whites,
Gumb cottons,
za odabir
centrifuge
Za odabir brzine centrifuge za odabrani
4. Spin
speed
button
program.
Maksimalna
brzina centrifuge
For
choosing
thesljedeća.
spin speed for the
za modele jest
programme
you havei 147VC5:
selected.
--148VB5, 147VB5
The
maximum
1400
okr/minspin speed of models are
as follows.
128VB5, 147VB5
127VB5 and
i 127VC5:
---148VB5,
147VC5:
1200 r/min
okr/min
1400
5. -G128VB5,
umb za podešavanje
vremena
127VB5 and 127VC5:
Za
postavljanje
vremena koje označava
1200
r/min
početak pranja. (26. str.)
5. Time button
For presetting the time for when the
wash is to start. (See page 26.)
14 –
Prije uporabe
- Read
Before Using
Rinse
Drain
Child Lock
5 6 7
Mixed
Spin
Eco
23 4
Wool
Sportwear
8
1
6.
GumbRinse
za dodatno ispiranje
6. Extra
Pritisnite
bistethe
odabrali
Press
this gumb
buttonkako
to select
Extra
funkciju
dodatnog
ispiranja.
(26. str.)
Rinse
function.
(See
page 26.)
7.
Gumb
za lako
glačanje
7. Easy
Ironing
button
Pritisnite
biste the
odabrali
Press
thisgumb
buttonkako
to select
Easy
funkciju
jednostavnog
glačanja.
Ironing function. (See page 26.) (26. str.)
8. Gumb za brzo/eko-pranje i
8. Speed/Eco
Child Lock button
roditeljskuand
zaštitu
- Press this button to select the Speed/
--Eco
Pritisnite
gumb
kako
biste
odabrali
function.
(See
page
26.)
funkciju
brzo/eko-pranje.
(26.
str.)
- Press and hold this button for 5
--seconds
Pritisniteto
i držite
ovaj
gumb
5
sekundi
set the child lock. The
da biste will
postavili
roditeljsku
controls
be locked
but thezaštitu.
door
Kontrole
će
biti
zaključane,
ali ne
i
will not be locked. Perform the
same
vrata.
Ponovite
istu
radnju
da
biste
operation to release the child lock.
otpustili
roditeljsku
zaštitu. (26. str.)
(See
page
26.)
Korištenje
gumba iand
kotačića
Using
the Buttons
Dials
Prikaz
Display
Model NA-148VB5
1
2
3
9.
Funkcije
opcija
9. Option
functions
Ovi seindicators
pokazatelji
su
These
areprikazuju
displayedkada
when
funkcije
nekog functions
od njih programirane.
their
respective
have been
Funkcije opcija
se prikazuju
programmed.
Thekoje
option
functions ovdje
that
jesu Extra
(Dodatno
ispiranje)
display
hereRinse
are the
Extra Rinse
,
Ironing
(Lako, and
glačanje)
Easy, Easy
Ironing
, Eco
Speed ,
Eco (Eko-pranje) i Speed (Brzo) .
functions.
Otključavanje
Unlocking the vrata
door
4 56
78
9
1.
indicator vremena
1. Time
Trakabar
pokazatelja
The
of displayed
bars increases
Brojnumber
prikazanih
traka s vremenom
se
with
time.
povećava.
2. Process
Proces
2.
-Ovoindicator
je pokazatelj
trenutačnog
- -This
shows
the currentprocesa
process
Proces The
se sastoji
odconsists
pranja
ofprograma.
the programme.
process
, ispiranja
i drain
of wash
, rinse , centrifuge
, spin , and
.
odvoda
vode
.
-Nakon
što pranje
pokazatelj
- -The
indicator
goes završi,
off when
the washseis
isključuje.
finished.
3. Zaključavanje
3. Lock
-- prikazuje se ako su vrata zaključana.
is displayed if the door is locked.
-- prikazuje se ako je roditeljska
- zaštita
is displayed
if the
uključena.
(26.child
str.)lock is
activated. (See page 26.)
4. Temperatura
4.
5. Temperature
Postavka za hladno pranje
Ovaj se pokazatelj prikazuje kada
5. Cold
setting
uključite
postavku za hladno pranje.
This indicator is displayed when you turn
6.on
Brzina
centrifuge
the Cold
setting.
7. Spin
Preostalo
6.
speedvrijeme
Ovo je pokazatelj približnog vremena
do završetka
pranja. Na primjer, '2:05'
7. Remaining
time
znači
2 sata ishows
5 minuta.
This
indicator
the approximate
time
until
the
washing
finishes. For
8. Vrijeme
example,
‘2:05’
means
2 hoursako
andje5
Ovaj se pokazatelj prikazuje
minutes.
podešeno vrijeme koje označava
početak pranja.
8. Time
This indicator is displayed if the time
for when the wash is to start has been
preset.
Vrata
se automatski
zaključavaju
The door
automatically
locks whilezain use,
vrijeme
uređaja,
a na towhile
ukazuje
symbol
is shown
the door
and the rada
simbol
.
Kod
zaključavanja
is locked. A click will be heard iliwhen the
otključavanja
vrata čut će se klik.
door locks or unlocks.
Napomena
Note
---Ako
sethe
uređaj
ili dođe
do prekida
While
doorisključi
is locked,
if the
uappliance
napajanjuisdok
su
vrata
zaključana,
switched off, or if there
ona
se otključati
nakon
ili 2 minute.
is a će
power
interruption,
the1 door
will
unlock after 1 or 2 minutes.
Da biste otključali vrata tijekom rada,
pritisnite gumb Početak/Pauza.
Press the Start/Pause button to unlock
the
door during
operation.vrata ne mogu
U
sljedećim
se slučajevima
otključati
čak ni cases,
kad su the
radnje
In the following
doorpauzirane.
can’t be
-unlocked
-Tijekom even
centrifuge
if operations are paused.
---KDuring
ad je razina
vode iznad određene razine
spin-drying
-Napomena
When the water level is beyond a certain
level
--Želite li otključati vrata, kotačić za odabir
Note
programa postavite na Off (Isklj.), a
program
- potom
If you odaberite
want to unlock
the (npr.
door,Cotton
set
(Pamuk)).
the programme selection dial to Off,
and then select a programme (ex.
Oprez
Cotton).
Ako bude potrebno otključati vrata
Caution
tijekom rada programa, pazite da se
If youizhave
to unlock
the
voda
bubnja
ne izlije
nadoor
pod.
mid-programme,
make
sure
that
Voda i sapunica mogle bi iscuriti
kroz
water
from
the
drum
does
not
vrata i otvor vrata. U tom bi vam slučaju
overflow
onto the
floor.
mogao
zatrebati
ručnik
kako biste ih
uklonili
s poda.
Water and
soap suds might come out
of the door and the door opening. You
may need a towel to soak them up.
uporabe
ReadPrije
Before
Using –- 15
Washing
Washing
Pranje
Setting washing
Model NA-148VB5
Setting washing
Postavke
pranja
Model
NA-148VB5
Model
NA-148VB5
20
20℃ Wash
Quick
20
20℃ Wash
Rapid 15
Off
Off
Quick
Shirts
Cotton
Cotton
Cotton
Colours
Cotton
Easy Care
Rapid 15
Bedding
Start
Pause
Start
Pause
7
7
r/min
r/min
Time
Extra
Rinse
Easy
Ironing
Speed
Eco
Time
Extra
Rinse
Easy
Ironing
Speed
Eco
Eco
Child Lock
Eco
Child Lock
1. Open the door and put the laundry
the drum.
1. into
Otvorite
i stavite
rublje
u
1.
Open
the vrata
door
put the
laundry
For
details
aboutand
preparing
and
sorting
bubanj.
into
the
drum.
the
laundry,
see pages
10 and 18. rublja
Detalje
o pripremi
i razvrstavanju
For
details
about preparing
and sorting
potražite
nasee
10.pages
i 18. str.
Caution
the
laundry,
10 and 18.
- Make sure to place the laundry
Oprez
Caution
within the je
drum
so that
it does not
---Provjerite
liplace
rublje
stavljeno
Make
sure to
the
laundryu
get
caught
inda
the
door.
bubanj
tako
ne
zapinje
za vrata.
within the drum so that it does
not
Failure
to observe
this
may
---U
suprotnome
može
doći
do
get caught in the door.
result in damage
the door
oštećenja
gumenetobrtve,
što seal,
- Failure
to
observe
this may
leading
to
malfunctions.
uzrokuje kvar.
result in damage to the door seal,
--NEMOJTE
pretrpati
bubanj.
Do
NOT to
overload
the
drum.
leading
malfunctions.
Moglo
bi doći
do excessive
prekomjernih
vibracija
This may
cause
vibration
- ili
Do
NOT overload
the drum.
oroštećenja
damage
touređaja.
the appliance.
This may cause excessive vibration
or damage to the appliance.
Correct
Ispravno
Incorrect
Neispravno
Incorrect
Note Correct
Napomena
When
loading a big amount of laundry,
Note
Kada stavljate
veću količinu
rublja
make
sure to evenly
distribute
the
u
bubanj,
obavezno
ravnomjerno
When
loading
a
big
amount
of
laundry throughout the drum. laundry,
rasporedite
u bubnju.
make
sure torublje
evenly
distribute the
laundry throughout the drum.
Colours
Wool
Easy Care
Mixed
Shirts
Sportwear
Bedding
Spin
Sportwear
Wool
Rinse
Drain
Spin
Drain
Mixed
3
3
Rinse
2. Close the door.
2. Zatvorite vrata.
2. Turn
Closethe
theprogramme
door.
3.
selection dial
3. either
Zakrenite
zaon
odabir
way kotačić
to switch
the appliance
programa
u bilo
kojem
smjerudial
da
3. and
Turn
the programme
selection
select
the
programme.
biste
uključili
uređaj
i
odabrali
either
way
to
switch
on
the
appliance
A wash time will be displayed.
program.
and
select
the programme.
For
more
details
about each
će se
pranja.
APrikazat
wash time
willvrijeme
be
displayed.
programme,
see
pages
22-23.
Višemore
detalja
o svakom
programu
For
details
about each
20°C
Wash programme
potražite
na see
22. ipages
23. str.22-23.
programme,
This
achieves
the na
same
Program
20°C
Wash
(Pranje
20°C)
20°Cprogramme
Wash
programme
cleaning strength with 20°C lowOvaj
program
postiže
jednaku
snagu
This
programme
achieves
temperature
washing
as 40the
°Csame
programme
čišćenja
pri
niskoj with
temperaturi
od 20°C
cleaning
strength
20°C
low(except for greasy filth).
kao
i programwashing
od 40 °C
slučaju
temperature
as(osim
40 °Cuprogramme
masnoće).
Spin
programme
(except
for greasy filth).
With the
Spin
the operation
Program
Spinprogramme,
(Centrifuga)
Spin
programme
starts
from thecentrifuge
drain process
whether
S
programom
rad počinje
With
the
Spin programme,
the
operation
there
is
water
in
the
drum
or
not.
After the
procesom odvođenja vode, bez obzira
na
starts
from
the
drain
process
whether
water
out tovode
a preset
level,Nakon
the spin
to
ima drains
li u bubnju
ili nema.
što
there is water
the drum or not. After the
process
starts.in
voda
dosegne
zadanu razinu, započinje
water drains out to a preset level, the spin
proces centrifuge.
process
4.
Selectstarts.
optional functions.
4. For
Odaberite
neobavezne
funkcije.
more details
about available
4. functions
Select
optional
functions.
Dodatne
informacije
ofor
dostupnim
and
settings
each
For
more details
about
funkcijama
i see
postavkama
svakog
programme,
pagesavailable
22-23.
functions
settings
programaand
potražite
nafor
22.each
i 23. str..
seetopages
22-23.
5. programme,
Add detergent
the detergent
5. drawer.
U odjeljak za deterdžent rublja
stavite
deterdžent.
5. (See
Add
detergent
to the detergent
pages
11-13.)
(11.-13. str.)
drawer.
(See pages 11-13.)
16 - Washing Instructions
16 - Upute
za Instructions
pranje
Washing
NA-148VB5_English_UK.indb 16
2013-3-25 9:30:35
Pranje
6. Pritisnite gumb Start (Početak).
U uređaj će početi pritjecati voda nakon
odvodnjavanja.
Napomena
--Svaki put kad pokrenete pranje, treperi
prikaz procesa, prikazujući funkciju koja
je u tijeku.
--Prije početka bilo kojeg programa,
uređaj najprije odvodi vodu.
Kad program završi oglasit će se zvono,
na zaslonu će biti prikazano "END"
(Kraj) i vrata će se odmah otključati.
Potrebno vrijeme
Vrijeme ovisi o odabranim postavkama
programa i temperature.
--Stvarno bi se vrijeme moglo neznatno
razlikovati od prikazanog vremena.
--Prikazano vrijeme uključuje vrijeme
potrebno za punjenje i odvod vode pa se,
stoga, razlikuje ovisno o pritisku vode,
odvodu i količini rublja.
--Ako je rublje u bubnju potrebno
rasporediti, vrijeme će se produljiti.
Postavljanje zvona
Oprez
Za uključivanje ili isključivanje zvona koje
se oglašava kad program završi s radom
slijedite ove upute.
Pripazite da se nakon pranja rublja
pri visokoj temperaturi ne opečete
pri dodiru s rubljem ili unutrašnjosti
bubnja.
Istovremeno pritisnite gumbe
Temperature (Temperatura) i Time
(Vrijeme) te ih držite pritisnutima
najmanje 3 sekunde.
Napomena
--Ako se korištenjem osnovnog programa
deterdžent u potpunosti ne ispere iz
rublja, odaberite funkciju Extra Rinse
(Dodatno ispiranje).
--Ako je teret velik, rublje bi moglo ostati
pričvršćeno za unutrašnjost bubnja. To
je normalno.
--Vrata uređaja ostavite otvorenima kako
biste omogućili da se bubanj osuši
nakon vađenja rublja.
--Izvadite rublje i po potrebi ga premjestite.
Nemojte ga ostaviti u bubnju dugo nakon
završetka programa jer bi moglo ostaviti
tragove boja.
Postavke zvona isključit će se nakon
zvučnog signala.
Postavke zvona uključit će se nakon dva
zvučna signala.
Izmjena postavki
Nakon što pranje započne, postavke
programa, temperature, brzine centrifuge,
zadanog vremena, funkcija Extra Rinse
(Dodatno ispiranje), Easy Ironing (Lako
glačanje) i Speed/Eco (Brzo/Eko-pranje)
ne mogu se mijenjati.
Da biste promijenili postavke programa,
temperature, brzine centrifuge, zadanog
vremena, funkcija Extra Rinse, Easy
Ironing i Speed/Eco, isključite uređaj i
zatim ga ponovno uključite.
Upute za pranje - 17
Odabir programa
Program
+
Opis
147VB5
127VB5
147VC5
127VC5
Maks.
teret
Cotton
(Pamuk)
Svakodnevno pranje pamuka, lana i
odjeće od mješavine pamuka.
8 kg
7 kg
Cotton
(Prewash)
(Pamuk
(Pretpr.))
Program za pamuk s procesom
pretpranja za jako zaprljano rublje
8 kg
7 kg
Colours
Pranje pamuka i predmeta koji
(Šareno rublje) djelomično sadrže pamuk.
4 kg
3,5 kg
Easy Care
Blago pranje pamuka, lana i
(Nježno pranje) sintetičkih vlakna.
4 kg
3,5 kg
2 kg
2 kg
3,5 kg
3,5 kg
8 kg
7 kg
—
—
Wool (Vuna)
Mixed
(Mješovito
rublje)
Rinse
(Ispiranje)
Nježno pranje vune za ručno i strojno
pranje te odjeće od mješavina vune
koje sprečava skupljanje odjeće.
Miješani teret za pranje različitih
materijala, kao što su pamuk, lan i
sintetička vlakna.
Ispiranje opranog rublja
Drain
Odvodi vodu iz bubnja.
(Odvod vode)
Spin
(Centrifuga)
Centrifuga opranog rublja.
8 kg
7 kg
Sportswear
(Sportska
odjeća)
Za pranje sintetičke sportske odjeće.
3 kg
3 kg
Bedding
(Posteljina)
Za pranje velikih predmeta kao što su
plahte za krevet
3 kg
3 kg
2 kg
2 kg
2 kg
2 kg
Shirts
(Košulje)
Rapid 15
(Brzo 15)
20
148VB5
128VB5
Maks.
teret
Pranje prljavštine na ovratnicima
i manšetama košulja i bluza te
sprečava gužvanje.
Potpuno pranje male količine blago
uprljane odjeće u trajanju od 15 min.
Quick (Brzo)
Brzo pranje blago uprljanog pamuka i
mješavina lana.
4 kg
3,5 kg
20°C Wash
(Pranje na
20°C)
Pranje uz malu potrošnju energije i na
niskoj temperaturi za blago uprljani
pamuk i mješavine lana.
4 kg
3,5 kg
18 - Upute za pranje
Potrošnja energije i vode
Program
Cotton (Pamuk)
20
Potrošnja
vode (l) 2)
Vrijeme
(min) 2)
148VB5
128VB5
148VB5
128VB5
148VB5
128VB5
40 °C
8 ili 7
0,92
60
125
40 °C 1)
4 ili 3,5
0,71
43
170
8 ili 7
0,94
50
200
4 ili 3,5
0,77
43
175
40 °C
8 ili 7
0,98
70
143
40 °C
4 ili 3,5
0,91
52
105
Easy Care
(Nježno pranje)
40 °C
4 ili 3,5
0,60
55
85
Wool (Vuna)
30 °C
2
0,10
50
40
Mixed
(Mješovito rublje)
40 °C
3,5
0,46
55
85
Sportswear
(Sportska odjeća)
30 °C
3
0,63
42
105
Bedding
(Posteljina)
30 °C
3
0,28
57
70
Shirts (Košulje)
40 °C
2
0,60
45
85
Rapid 15
(Brzo 15)
30 °C
2
0,10
30
15
Quick (Brzo)
40 °C
4 ili 3,5
0,48
38
68
Hladna
4 ili 3,5
0,21
42
100
Cotton (Pamuk)
+ Eco (Ekopranje)
+
Temperatura
Teret
(kg)
Potrošnja
energije
(kWh) 2)
Cotton
(Prewash)
(Pamuk (Pretpr.))
Colours (Šareno
rublje)
20°C Wash
(Pranje na 20°C)
60 °C 1)
1)Izračunati rezultati koji se odnose na maksimalnu brzinu centrifuge u skladu su sa
standardom EN 60456.
2)Napajanje, potrošnja vode i vrijeme naznačeno u tablici mogu se razlikovati ovisno o
razlikama u pritisku, tvrdoći vode i temperaturama, sobnim temperaturama, vrstama i
količinama rublja, razlikama u naponu i korištenju određenih neobaveznih funkcija.
3)List s podacima o proizvodu u skladu s propisima Europske unije 1061/2010, potražite na
http://www.panasonic.co.uk
Upute za pranje - 19
Potrošnja energije i vode
Program
Cotton (Pamuk)
20
Potrošnja
vode (l) 2)
Vrijeme
(min) 2)
147VB5
127VB5
147VB5
127VB5
147VB5
127VB5
40 °C
8 ili 7
0,93
60
125
40 °C 1)
4 ili 3,5
0,61
40
160
8 ili 7
0,81
44
200
4 ili 3,5
0,66
40
170
40 °C
8 ili 7
0,98
69
143
40 °C
4 ili 3,5
1,00
52
105
Easy Care
(Nježno pranje)
40 °C
4 ili 3,5
0,61
47
85
Wool (Vuna)
30 °C
2
0,11
45
40
Mixed
(Mješovito rublje)
40 °C
3,5
0,32
60
85
Sportswear
(Sportska odjeća)
30 °C
3
0,62
42
105
Bedding
(Posteljina)
30 °C
3
0,25
50
70
Shirts (Košulje)
40 °C
2
0,60
44
85
Rapid 15
(Brzo 15)
30 °C
2
0,10
30
15
Quick (Brzo)
40 °C
4 ili 3,5
0,48
38
68
Hladna
4 ili 3,5
0,22
42
100
Cotton (Pamuk)
+ Eco (Ekopranje)
+
Temperatura
Teret
(kg)
Potrošnja
energije
(kWh) 2)
Cotton
(Prewash)
(Pamuk (Pretpr.))
Colours (Šareno
rublje)
20°C Wash
(Pranje na 20°C)
60 °C 1)
1)Izračunati rezultati koji se odnose na maksimalnu brzinu centrifuge u skladu su sa
standardom EN 60456.
2)Napajanje, potrošnja vode i vrijeme naznačeno u tablici mogu se razlikovati ovisno o
razlikama u pritisku, tvrdoći vode i temperaturama, sobnim temperaturama, vrstama i
količinama rublja, razlikama u naponu i korištenju određenih neobaveznih funkcija.
3)List s podacima o proizvodu u skladu s propisima Europske unije 1061/2010, potražite na
http://www.panasonic.co.uk
20 - Upute za pranje
Potrošnja energije i vode
Program
Cotton (Pamuk)
20
Potrošnja
vode (l) 2)
Vrijeme
(min) 2)
147VC5
127VC5
147VC5
127VC5
147VC5
127VC5
40 °C
8 ili 7
0,82
62
125
40 °C 1)
4 ili 3,5
0,66
43
160
8 ili 7
1,21
52
205
4 ili 3,5
0,73
43
165
40 °C
8 ili 7
0,97
72
143
40 °C
4 ili 3,5
0,96
56
105
Easy Care
(Nježno pranje)
40 °C
4 ili 3,5
0,62
48
85
Wool (Vuna)
30 °C
2
0,13
50
40
Mixed
(Mješovito rublje)
40 °C
3,5
0,30
62
85
Sportswear
(Sportska odjeća)
30 °C
3
0,62
40
105
Bedding
(Posteljina)
30 °C
3
0,34
54
70
Shirts (Košulje)
40 °C
2
0,64
44
85
Rapid 15
(Brzo 15)
30 °C
2
0,10
32
15
Quick (Brzo)
40 °C
4 ili 3,5
0,42
36
68
Hladna
4 ili 3,5
0,23
45
100
Cotton (Pamuk)
+ Eco (Ekopranje)
+
Temperatura
Teret
(kg)
Potrošnja
energije
(kWh) 2)
Cotton
(Prewash)
(Pamuk (Pretpr.))
Colours (Šareno
rublje)
20°C Wash
(Pranje na 20°C)
60 °C 1)
1)Izračunati rezultati koji se odnose na maksimalnu brzinu centrifuge u skladu su sa
standardom EN 60456.
2)Napajanje, potrošnja vode i vrijeme naznačeno u tablici mogu se razlikovati ovisno o
razlikama u pritisku, tvrdoći vode i temperaturama, sobnim temperaturama, vrstama i
količinama rublja, razlikama u naponu i korištenju određenih neobaveznih funkcija.
3)List s podacima o proizvodu u skladu s propisima Europske unije 1061/2010, potražite na
http://www.panasonic.co.uk
Upute za pranje - 21
Detalji programa
Automatske postavke
Program
+
Temperatura
Broj
ispiranja
Cotton (Pamuk)
40 °C
2
1200
1400
125
Cotton
(Prewash)
(Pamuk (Pretpr.))
40 °C
2
1200
1400
143
Colours
(Šareno rublje)
40 °C
2
105
Easy Care
(Nježno pranje)
40 °C
2
85
Wool (Vuna)
30 °C
3
40
Mixed
(Mješovito rublje)
40 °C
2
Hladna
3
Drain
(Odvod vode)
—
—
—
—
3
Spin
(Centrifuga)
—
—
1200
1400
15
Sportswear
(Sportska
odjeća)
30 °C
2
105
Bedding
(Posteljina)
30 °C
3
70
Shirts
(Košulje)
40 °C
2
85
Rapid 15
(Brzo 15)
30 °C
1
15
Quick (Brzo)
40 °C
2
68
Hladna
2
100
Rinse
(Ispiranje)
20
Broj okretaja
Približno
centrifuge
128VB5 148VB5
148VB5
127VB5 147VB5
128VB5
127VC5 147VC5
20°C Wash
(Pranje na 20°C)
22 - Upute za pranje
800
800
85
36
Detalji programa
Ručne postavke
vrijeme
Temperatura
Dodatne funkcije
Broj okretaja
centrifuge
128VB5
148VB5
127VB5
147VB5
127VC5
147VC5
Extra
Extra
Rinse
Ironing
(Dodatno (Dodatno
ispiranje) glačanje)
Speed/
Eco
(Brzo/
Ekopranje)
147VB5
127VB5
147VC5
127VC5
125
125
Hladna
- 90 °C
0 - 1200
0 - 1400


143
143
Hladna
- 90 °C
0 - 1200
0 - 1400


105
105
Hladna
- 40 °C


85
85
Hladna
- 60 °C


40
40
Hladna
- 40 °C

—
85
85
Hladna
- 40 °C

—
36
36
Hladna
—
—
3
3
—
—
—
—
—
15
15
—
0 - 1200
0 - 1400
—
—
105
105
Hladna
- 40 °C


70
70
Hladna
- 40 °C


85
85
Hladna
- 60 °C


15
15
Hladna
- 30 °C
—
—
68
68
Hladna
- 60 °C

—
100
100
Hladna

—
0 - 800
0 - 800
Upute za pranje - 23
Washing
Washing Delicates
Delicates
Washing
Delicates
Pranje
osjetljive
odjeće
Washing
Delicates
Wool programme
Wool programme
The
drum
spins gently in the Wool
Wool
programme
Program
Wool
The
drum
spins
gently(Vuna)
in the Wool
Wool
programme
programme.
programme.
The
drum
gently
in the Wool
Bubanj
se spins
kod
ovog
programa
lagano see
The
drum
spins
gently
in the
Wool
For
details
about
washing
instructions,
programme.
For
details
about
washing
instructions, see
okreće.16-17.
programme.
pages
pages
16-17.
For details
about washing instructions, see
Višedetails
detaljaabout
o uputama
za instructions,
pranje potražite
For
washing
see
pages 16-17.
na 16. 16-17.
-17.
str.
pages
Wool
laundry
loads
Wool laundry loads
Wool
programme:
2 kg
or less
Wool
laundry
loads
Vunena
odjeća
Wool
programme:
2 kg
or less
Wool
laundry
loads
Approximate
Wool
programme:
2 kg
or less
Program
Wool:weights
2 kg
ili manje
Wool
programme:
2 kg
or less
Approximate
weights
Wool
sweater:
400
g
Approximate
weights
Okvirna
masaweights
Wool
sweater:
400 g
Approximate
Vuneni
pulover:400
400g g
Wool
sweater:
Wool sweater: 400 g
Tips for washing delicates
Tips for washing delicates
Putting
laundry
in the drum
Tips
for
washing
delicates
Savjeti
za
pranje
osjetljive
Putting
laundry
in the drum
Tips
for
washing
delicates
Pile
them
one
on
top
of
each
other.
Putting
laundry
in
the
drum
odjeće
Pile
them
one
on
top
of
each
Putting laundry in the drumother.
Detergents
Pile
them one
on top
of each other.
Stavljanje
rublja
u bubanj
Pile
them one
on top
of each other.
Detergents
- For wool
items,
use a mild
liquid
Stavite
odjevne
predmete
jedne
na druge.
Detergents
For
wool
items,
use
a mild
liquid
Detergents
detergent. Other detergents may
Otheruse
detergents
may
- detergent.
For wool items,
a mild liquid
Deterdženti
clothes.
- damage
For wool the
items,
use a mild liquid
damage
the
clothes.
detergent.
Other
detergents
may
--Za
pranje vunenih
predmeta koristite
detergent.
Other detergents
may
-blagi
With
Wool
programme,
you
may
need to
damage
the
clothes.
tekući
deterdžent.
bi sredstva
damage
the
clothes. Ostala
- With
Wool
programme,
you may
need to
use the
Extraodjeću.
Rinse function to remove
mogla
oštetiti
Extra
Rinse function
to remove
- use
Withthe
Wool
programme,
you may
need to
detergent
from the
(See
- excess
With Wool
programme,
youlaundry.
may need
to
from
the laundry.
(See
use
the detergent
Extra Wool
Rinse
function
tobiti
remove
--Kexcess
od
programa
možda
će
page
26.)
use the
Extra Rinse function to remove
page
26.)
excess
detergent
from Rinse
the laundry.
(See
potrebna
funkcija Extra
da biste
iz
excess detergent
from the laundry.
(See
pageisprali
26.) suvišni deterdžent. (26. str.)
rublja
page 26.)
Hanging the laundry
Hanging the laundry
- Hang out
white
or light-coloured wool
Hanging
the
laundry
Vješanje
rublja
- Hang out
white
or light-coloured wool
Hanging
the
laundry
and nylon
items
away from direct heat or
nylon
items
away
from
directwool
heat or
Hang
out
white
or
light-coloured
----Band
ijele
ili
svijetle
vunene
i najlonske
sunlight.
Hang out white or light-coloured
wool
sunlight.
and
nylon
items
away
from
direct
heat or
odjevne
predmete
vješajte
izvan
dometa
and nylon
items away
from
direct
heat or
-topline
After
washing,
lay
out wool
and nylon
sunlight.
ili
izravne
sunčeve
svjetlosti.
sunlight.
- After
washing, lay out wool and nylon
clothes, and return them to their normal
---Nakon
pranja
vunenu
clothes,
and izravnajte
return
them
to and
theiri nylon
normal
After washing,
lay out
wool
before hanging
in theand
shade.
This
- shape
After washing,
lay out wool
nylon
najlonsku
odjeću
te jethem
prije
uThis
shape
hanging
in the
shade.
clothes,before
and
return
tovješanja
their
normal
saves
onand
ironing
too.
clothes,
return
them to their normal
hladu
vratite
u uobičajeni
Time This
saves
on
ironing
too. in oblik.
shape
before
hanging
the shade.
shape before hanging in the shade. This
naironing
vremenu
peglanja.
-štedite
Hang
items too.
without
folds or
saves iwool
on
saves wool
on ironing
- Hang
items too.
without folds or
or spread
them out
dry.
---Vcreases,
unenewool
predmete
objesite
bezto
creases,
or items
spread
them out
tonabiranja
dry.
Hang
without
folds
or
-iliHang
wool items
without
folds
or
preklapanja,
ili
ih
izravnajte
i
raširite
creases, or spread them out to dry.
creases,
spread them out to dry.
kako
bi se or
osušili.
- Use hangers for shirts, blouses and
- Use hangers for shirts, blouses and
trousers.
trousers.
Use
hangers
for ishirts,
blouses
and
----Za
košulje,
bluze
hlačearound
koristitethe
You
may
wrap
a shirts,
towel
Use
hangers
for
blouses
and
You
may wrap a towel around the
trousers.
vješalice.
hanger
trousers.to approximate the clothing’s
hanger
towrap
approximate
the clothing’s
You
a towel
around
the istog
Da
bi may
odjeća
tijekom
sušenja
shoulder
width
that
itaround
will ostala
retain
You
may
wrap
asotowel
the its
shoulder
width
so
that
it
will
retain
hanger
to
approximate
the
clothing’s
oblika,
oko
ručnikits
kako
shape
as
dries. omotajte
hanger
to itvješalice
approximate
the clothing’s
shape
as width
it dries.
shoulder
so that
it willramena.
retain its
biste
otprilike
odredili
širinu
shoulder
width
so that
it will retain its
shape as it dries.
shape as it dries.
If clothing
shrinks
in the
wash
Ako
se odjeća
stisne
u pranju
If clothing
shrinks
in the
wash
Spread
the
item
out in
toraširite
its original
size do
on
If
clothing
shrinks
the
wash
Na
dasci
za
glačanje
predmet
Spread
the shrinks
item out in
to the
its original
size on
If
clothing
wash
an
ironing
board.
Use
dress
pins
to
hold
originalne
Pribadačama
an
ironing
board.
Use
pins odredite
to
hold
Spread
theveličine.
item out
todress
its original
size
on i
the
size the
and
shape.
Then,
use an
iron
to
Spread
item
out
to its
original
size
on
zadržite
veličinu
i Use
oblik.
Potom
gato
glačalom
the
size and
shape.
Then,
use
an
iron
to
an ironing
board.
dress
pins
hold
steam
it and
leaveUse
it to
dry.
an ironing
board.
dress
pins to hold
naparite
i
ostavite
da
se
osuši.
steam
leave it Then,
to dry.use an iron to
the sizeit and shape.
the size and shape. Then, use an iron to
steam it and leave it to dry.
steam it and leave it to dry.
24 - Washing Instructions
24 - Washing Instructions
24
24 -- Washing
Upute
za Instructions
pranje
Washing
Instructions
NA-148VB5_English_UK.indb 24
NA-148VB5_English_UK.indb 24
2013-3-25 9:30:40
2013-3-25 9:30:40
Washing
Blankets
and
Pranje posteljine
i odjeće
za vanjsku
uporabu
Washing
Blankets
and Bedspreads
Bedspreads
Program programme
Bedding
Bedding
Bedding
programme
Višedetails
detaljaabout
o uputama
za instructions,
pranje potražite
For
washing
see
For
details
about
washing
instructions,
see
na
16.
-17.
str.
pages
16-17.
pages 16-17.
-Provjerite ima
li svaki
odjevni
predmet
-- -Make
Make sure
sure that
that the
the label
label of
of each
each item
item
za
pranje
etiketu
sa
simbolom
koji
to
to be
be washed
washed shows
shows either
either the
the wash
wash or
or
kazuje pere li se strojno
(
,
,, ili ručno
).
handwash
).
handwash symbol
symbol ((
).
-- Wash
only one
blanket at
one
at a
a time.
time.
-Wash
-Periteonly
samo
poblanket
jednu deku.
Washable
Washable
Mogu se prati
-- -100
%
synthetic
fibre
blankets
to
-Deke
100%-tnog
vlakna
100
% od
synthetic
fibre sintetičkog
blankets –
– up
up
to 3
kg
3do
kg 3 kg
-- -100
%
fibre
and
%
-Futoni
od 100%-tnog
sintetičkog
vlakna
100
% synthetic
synthetic
fibre futons
futons
and 100
100
%
cotton
blankets
–
up
to
1.5
kg
(single
i dekeblankets
od 100%-tnog
- do 1,5
cotton
– up topamuka
1.5 kg (single
bed
size)
kg (veličina
jednog kreveta)
bed
size)
-- -Sheets
Sheets
-Plahte
-- Bedspreads
-Bedspreads
-Prekrivači za krevet
100 %
% synthetic fibre
fibre undersheets
undersheets
-- -100
-Donjesynthetic
plahte od 100%-tnog
sintetičkog
vlakna
Non-washable
Non-washable
-- 100
%
blankets
Ne
mogu
se prati
100
% wool
wool
blankets
-- -Long-piled
blankets
Deke
od
100%-tne
Long-piled blankets vune
-- -Electric
blankets
cover)
-Baršunaste
deke(including
dugih dlaka
Electric
blankets
(including
cover)
--Električne deke (uključujući prekrivač)
Stavljanje
posteljine
u
Putting
into
Putting bedding
bedding
into the
the
drum
bubanj
drum
1.
down
blankets
or
1.
Složite
deke
ili prekrivače
za krevet
1. Fold
Fold
down
blankets
or bedspreads
bedspreads
into
a
of
size.
na četvrtinu
veličine.
into
a quarter
quarteroriginalne
of their
their original
original
size.
2.
Deku
krevet stavite
2.
the
blanket
bedspread
to
2. Put
Put
thei prekrivač
blanket or
orza
bedspread
to the
theu
bubanj.
drum.
drum.
Presavijte
dok ih ititstavljate
bubanj.
Fold
itit while
into
Fold
whileihputting
putting
into the
the udrum.
drum.
Oba kraja of
deke trebaju
biti okrenuti
Both
Both ends
ends of blanket
blanket should
should be
be directed
directed
premathe
bubnju.
inward
drum
inward the drum
Oprez
Caution
Caution
Deke
ili prekrivače
za or
krevet
Do
roll
bedspreads
Do NOT
NOT
roll blankets
blankets
or
bedspreads
NEMOJTE
savijati
u
lopte
ih
into
balls,
nor
haphazardly
into balls, nor haphazardlyilifold
fold
slučajno
presavijati.
them.
them.
Moglo
bi doći doexcessive
prekomjernih vibracija
This
This may
may cause
cause excessive vibration
vibration
ili
oštećenja
rublja
ili uređaja.
and damage
damage the
and
the laundry
laundry or
or the
the
appliance.
appliance.
Napomena
Izbjegavajte
korištenje mrežica za deke.
Note
Notesprečavaju pravilno okretanje rublja.
One
Avoid
Avoid using
using blanket
blanket nets.
nets. They
They prevent
prevent
the
laundry
from
spinning
the laundry from spinning properly.
properly.
Upute
za pranje -- 25
Washing
Instructions
Washing
Instructions
25
Neobavezne funkcije
Dodatno ispiranje
Zadani mjerač vremena
Možete temeljitije isprati rublje postupkom
dodatnog ispiranja.
Mjerač vremena možete koristiti kako biste
postavili vrijeme početka pranja u bilo
kojem trenutku u sljedećih 1 do 24 sata.
Brzo/Eko-pranje
Možete skratiti postupke pranja ili sačuvati
energiju.
Funkcija
Normal
Wash
Speed
Eco
Opis
Normalni postupak pranja
Vrijeme pranja bit će
kraće nego pri osnovnim
programima, što je prikladno
za blago uprljano rublje.
Pranje troši manje energije.
Roditeljska zaštita
Kad je aktivirana roditeljska zaštita,
kontrole su zaključane (vrata neće biti
zaključana). Ovo sprečava djecu da
mijenjaju postavke pranja ili da se igraju s
uređajem.
Uključivanje/isključivanje roditeljske
zaštite
1. Uključite uređaj.
2. P
ritisnite gumb Speed/Eco i držite ga
pritisnutim najmanje 5 sekundi.
Simbol
svijetli što znači da je
roditeljska zaštita uključena.
3. D
a biste isključili funkciju, ponovno
držite gumb Speed/Eco 5 sekundi
(zanemarite tri zvučna signala, držite
gumb pritisnutim dok se funkcija ne
isključi).
Napomena
S ovom funkcijom NEMOJTE koristiti
deterdžent koji se ne rastapa u
potpunosti jer bi se mogao zgrudati prije
početka pranja i tada neće protjecati.
Postavljanje zadanog vremena
Zadano vrijeme postavite nakon što
odaberete programirane i neobavezne
funkcije (16. str.).
1. U
zastopno pritišćite gumb Time
(Vrijeme) sve dok ne bude prikazano
željeno zadano vrijeme.
2. Za postavljanje zadanog vremena
pritisnite gumb Temperature
(Temperatura) i Extra Rinse (Dodatno
ispiranje).
Odbrojavanje nije počelo.
--Poništavanje zadanog vremena
Pritisnite gumb Time.
--Promjena zadanog vremena
Pritisnite gumb Time, a potom ponovite
postupak postavljanja od 1. koraka.
3. D
a biste pokrenuli odbrojavanje,
pritisnite gumb Početak/Pauza.
--Poništavanje zadanog vremena
Kotačić za odabir programa okrenite
na Off (Isklj.). (Sve postavke bit će
poništene.)
--Promjena zadanog vremena
Kotačić za odabir programa okrenite
na Off. Nakon što ponovno odaberete
program i neobavezne funkcije, ponovite
postavljanje postavki od 1. koraka.
Lako glačanje
Ova funkcija olakšava glačanje jer nježnije
okreće vaše rublje (800 okr/min ili manje).
--Nakon završetka pranja rublje se
povremeno okreće još 5 minuta.
--Time se smanjuju nabori te je lakše
odvojiti zapetljano rublje.
26 – Održavanje
Čišćenje vanjskog dijela
uređaja the outside of the
Cleaning
Cleaning
thečistite
outside
the
appliance
Vanjski dio uređaja
mekomof
krpom
appliance
iClean
blagimthe
sredstvom
za
pranje,
poput
outside of the appliance with a
kuhinjskog
deterdženta
sa
theand
outside
thei vode
appliance
with a
soft
cloth
mildof
detergent,
forsapunicom.
example,
Clean
soft
cloth
and mild and
detergent,
example,
kitchen
detergent,
soapy for
water.
Upozorenje
kitchen detergent, and soapy water.
Warning
-- NEMOJTE prolijevati vodu po uređaju.
Warning
--NEMOJTE
koristiti
kremasta
Do NOT splash
water
over the
za čišćenje,
appliance.
- sredstva
Do
NOT splash
water razrjeđivače
over the
ili
proizvode
koji
sadrže
alkohol ili
appliance.
- Do NOT use cream cleansers,
ulje.
- parafinsko
Do
NOT use
cream
cleansers,
thinners,
nor
products
containing
thinners,
products
alcohol ornor
paraffin
oil. containing
alcohol or gumene
paraffin oil. brtve
Čišćenje
perilice i prozora
Cleaning the door seal and
Nakon svakogthe
pranja
učiniteseal
sljedeće:
Cleaning
door
and
window
window
-After
-Uklonite
sve
što
bi
se
moglo
naći
na
each wash, perform the following:
gumenoj
each brtvi.
wash,
perform
thethe
following:
After
- Remove
any objects
from
door seal.
--Obrišite prozor i gumenu brtvu kako biste
-- Remove
any
objects
from
the
door seal.
Wipe the
window
seal to
remove
lint
uklonili
mrlje
i sitneand
komade
tkanine.
- Wipe
the
seal
to do
remove
lint
and stains.
Nakupe
li sewindow
vlakna,and
može
doći
curenja.
and stains.
If lint builds up, it can cause leaks.
Čišćenje
za odvod
If
lint builds up,filtra
it can cause
leaks.
Cleaning
the
drain
Preporučujemo
čišćenje
filtrafilter
za odvod
Cleaning
the
drain
jednom
mjesečno.
U filtruthe
ćefilter
se
nakupiti
We
recommend
cleaning
drain
filter
vlakna,
što može
smanjiti
protok
vode
recommend
cleaning
the
drain
filter
once
a month.
The
filter will
have
lint
build
We
prilikom
odvoda.
once
a month.
The filter
will have
lint build
up,
which
can reduce
drainage
water
flow.
up,
can uređaj
reduceidrainage
water
1. Iwhich
sključite
odspojite
ga izflow.
1. Switch off and unplug the appliance.
napajanja.
1. Switch off and unplug the appliance.
2.
drain filter
using
2. Remove
Uklonitethe
poklopac
filtracover
za odvod
2. Remove
the
drain
cover za
using
the
supplied
liquidfilter
detergent
level
pomoću
isporučene
pločice
the
supplied
liquid
detergent level
plate.
razinu
tekućeg
deterdženta.
plate.
Place
a container
receive
the voda
drain
Stavite
posudu u to
koju
će isteći
Place
a filtra
container
todrain
receive
the drain
water
frontza
of odvod.
the
filter.
ispredin
water in front of the drain filter.
Održavanje
Maintenance
3. Pažljivo okrenite filtar
za odvod
Maintenance
u smjeru suprotnom od smjera
3.
3.
Carefully turn the drain filter
kretanja kazaljke na satu da biste ga
Carefully
turn the
drain filter
anticlockwise
to unscrew
it.
otpustili.
anticlockwise
unscrew
Water
may draintoout.
This isit.
normal.
Iz njega bi moglo isteći još vode. To je
Water may drain out. This is normal.
normalno.
4. Then, remove the drain filter.
4. Then,
remove
thefiltar
drain
4.
Potom
uklonite
zafilter.
odvod.
5. Remove any lint and debris.
5.
Očistite any
filtarlint
odand
svihdebris.
nakupina.
5. Remove
6. Replace the drain filter and drain filter
6. Zamijenite filtar za odvod i poklopac
6. Replace
cover. the drain filter and drain filter
filtra za odvod.
cover. the drain filter. Then turn it
Reinsert
Ponovno umetnite filtar za odvod.
Reinsert
drain
filter. Then
turn it
clockwisethe
until
it touches
the stopper.
Okrenite ga u smjeru kazaljke na satu
clockwise until it touches the stopper.
dok ne dotakne čep.
Caution
Caution
BE CAREFUL when draining hot
Oprez
water.
BE
CAREFUL when draining hot
BUDITE OPREZNI tijekom
water.
odvodnjavanja vruće vode.
Održavanje – 27
Maintenance - 27
Maintenance - 27
Maintenance
Održavanje
Maintenance
Čišćenje bubnja
Cleaning
the drum
Cleaning the drum
U you
slučaju
korištenja
If
keepstalnog
using cold
water hladne
in the vode
If
keepbakterije
using cold
water
inup
the
u you
uređaju,
bi se
mogle
nakupiti
appliance,
bacteria
may
build
inside
appliance,
bacteria
may
upYou
inside
unutar
bubnja,
otpuštajući
neugodan
miris.
the
drum
and
give
off
an build
odour.
can
the
drum
givepokretanjem
off the
an odour.
You can
To možete
izbjeći
avoid
thisand
by
running
90 °C programa
Cotton
avoid
byonce
running
the
90(If°Cyou
Cotton
90 °C this
Cotton
jedanput
mjesečno.
(Koristite
programme
a month.
use a
programme
once
a month.
(If you use a
li sredstvo
za
uklanjanje
scale
remover,
follow
thekamenca,
manufacturer’s
scale
remover,
manufacturer’s
pridržavajte
se follow
uputa the
proizvođača.)
instructions.)
instructions.)
Oprez
Caution
Caution
Viruse i and
bakterije
nijeare
moguće
ukloniti
Viruses
bacteria
not killed
u vodi
temperature
Patogeni
Viruses
and
bacteria40are
not
in
water
temperature
of°C.
40
°C.killed
sewater
mogutemperature
proširiti
međusobnim
in
ofvia
40 the
°C.
Pathogens
can spread
miješanjemcan
odjeće
i tako
prenijeti
Pathogens
via
the
commingling
ofspread
clothes
and
thus
bolesti. diseases.
commingling
of clothes and thus
transmit
transmit
Patogeni diseases.
umiru
od 60
Pathogens
die atpri60temperaturi
°C or higher.
°C ili više.using
Međutim,
vode up
Pathogens
die atwater
60 korištenje
°Ctemperatures
or higher.
However,
temperature
do 90
°C temperatures
je nepotrebno.up
However,
water
to
90 °C isusing
unnecessary.
to 90 °C is unnecessary.
Napomena
Note
NEMOJTE stavljati rublje ili deterdžent u
Note
Do
NOT
laundry
nor laundry
uređaj
zaput
vrijeme
njegova
čišćenja.
Do
NOT put
laundry
nor laundry
detergent
into
the appliance
while it is
detergent
into the appliance
while
it is
Koristite
li sredstvo
za čišćenje
kućišta
being cleaned.
being cleaned.
bubnja
ili bjelilo, stavite ih u odjeljak
zayou
deterdžent
prije početka
pranja.
If
use tub cleaning
detergent
or bleach,
Uobičajena
je
količina
otprilike
ml.bleach,
(11.
If
you
use
tub
cleaning
detergent
or
put it into the detergent drawer 30
before
str.)it into
put
the
detergent
drawer before
starting
the
wash.
The appropriate
amount
starting
theiswash.
amount
to be used
aboutThe
30 appropriate
ml. (See page
11.)
to be used is about 30 ml. (See page 11.)
Čišćenje
za
Cleaning odjeljka
the detergent
Cleaning
drawer the detergent
deterdžent
drawer
Detergent
residue soon
up if the ne
Ostaci
deterdženta
brzo builds
će se nakupiti
Detergent
residue
buildszaup
if the
detergent
drawer
issoon
not
cleaned
regularly.
budete
li redovito
čistili
odjeljak
deterdžent.
detergent
drawer
not cleaned
regularly.
Detergent
build
upispretvoriti
may
develop
mould.
Ti
bi se ostaci
mogli
u plijesan.
Detergent build up may develop mould.
1.
Izvucite
odjeljak
za deterdžent.
1. Pull
out the
detergent
drawer.
1. Pull out the detergent drawer.
2.
Odjeljakthe
za deterdžent
izvadite
2. Remove
detergent drawer
by
tako daitga
istovremeno
2. Remove
the
detergent
drawer
by on
pulling
outizvučete,
while pressing
down
pritišćući
gumb
onako
jebelow.
pulling
while
down
on
the
tab it
asout
shown
inpressing
the kako
figure
prikazano
na sliciinuthe
nastavku.
the
tab as shown
figure below.
Tab
Tab
Gumb
28 –
Održavanje
- Maintenance
28 - Maintenance
3. Pull your finger on the tab near the
of the
softener
cover
then the
pull
3. front
Pull your
finger
on the
tab near
it
up to
it from
the detergent
front
of remove
the softener
cover
then pull
3. drawer.
Stavite
prst
na djelić
prednjeg
3.
Pull
finger
theblizu
tab detergent
near
the
it
upyour
to remove
itonfrom
the
3. Pull
your
finger
on
the
tabzanear
the
dijela
poklopca
odjeljka
front
of
the
softener
cover
then
pull
drawer.
front
of
the
softener
cover
then
pull
omekšivač
i
zatim
ga
povucite
prema
it up to remove it from the detergent
it
up
to
remove
it
from
the
detergent
gore
da
biste
ga
maknuli
iz
odjeljka
drawer.
drawer.
za deterdžent.
4. Wash out the old detergent with
4. water.
Wash out the old detergent with
Use
a cloth to wipe the water from the
water.
appliance.
4.
Wash
outisperite
the
old detergent
with the
Use
a cloth
to wipe
the water
from
4. Wash
Vodom
deterdženta.
4.
out the oldostatke
detergent
with
water.
appliance.
Zatim krpom uklonite vodu iz uređaja.
water.
5. Use
Replace
thetosoftener
a cloth
wipe thecover.
water from the
a cloth
wipe thecover.
water from
5.Use
Zamijenite
odjeljka
zathe
5.
Replace
thetopoklopac
softener
appliance.
6. appliance.
Reinsert
the detergent drawer while
omekšivač.
down
on thecover.
tab
as shown
6.
Reinsert
the
detergent
drawer
while
5. pressing
Replace the
softener
5.
the
softener
cover.
6. Replace
P
onovno
umetnite
odjeljak
in
the
figure
below.
pressing down on the tab asza
shown
deterdžent,
istovremeno
pritišćući
6. in
Reinsert
the below.
detergent drawer
while
the figure
6. Reinsert
the
detergent
drawer
while
gumb
onako
kako
je
prikazano
na
pressing down on the tab as shown
pressing
down
on
the
tab
as
shown
nastavku.
inslici
theufigure
below.
in the figure below.
Tab
Tab
Tab
Gumb
Tab
Maintenance
Maintenance
Cleaning the water-supply
Održavanje
Maintenance
filter
Cleaning the water-supply
Maintenance
filter
Clean the filterfiltra
if waterza
is not
supplied
Čišćenje
dovod
vode
Cleaning the
water-supply
properly.
Cleaning
the
water-supply
Clean
the
filter
if
water
is
not
supplied
filter
Ako
dovod vode nije posve ispravan,
filter
properly.
1. Turnfiltar.
the tap off.
očistite
Clean the filter if water is not supplied
Clean
the
filter
ifoff.
water
is not supplied
1.
Turn
the
tap
1.
Prekinite
dovod
vode.
properly.
2.
Switch on the appliance.
properly.
2.
Uključite
uređaj.
2.
the
appliance.
1. Switch
Turn
theon
tap
off.
1.
the
tap
off. programme, and
3. Turn
Select
the
Cotton
3. then
Odaberite
program
Cotton
press
theappliance.
Start
button. (Pamuk)
Drainage
3.
the
Cotton
programme,
and
2. Select
Switch
on the
i
pritisnite
gumb
Start
(Početak).
2. Switch
on
the
appliance.
begins
when
appliance
started.
then press
thethe
Start
button.is
Drainage
Odvodthe
započinje
kad se uređajand
3. begins
Select
Cotton
programme,
when
the appliance
is started.
3.
Cotton
programme,
and
pokrene.
4. Select
After
2 the
minutes,
switch
off the
then
press
the Start
button.
Drainage
then
press
the
Start
button.
Drainage
Water
has been
drained
4. appliance.
After
2 minutes,
off
the
begins
when
theswitch
appliance
is started.
4.
Isključite
uređaj
nakon
2 minute.
begins
when
the appliance
is started.
out
of je
the
water-supply
hose.
appliance.
Water
been
drained
Voda
istekla
izhas
cijevi
za dovod
4. out
After
2
minutes,
switch
off
the
of
the
water-supply
hose.
vode.2 minutes, switch off the
4. Disconnect
After
5.
the water-supply
hose
appliance.
Water
has been drained
appliance.
Water
has
been
drained
5.
Odspojite
cijev
za
dovod
vode
iz
5. from
Disconnect
the water-supply
hose
out
ofthe
theappliance.
water-supply
hose.
out
ofthe
theappliance.
water-supply hose.
uređaja.
from
6.
the filter,
which is on the
rear
5. Clean
Disconnect
the water-supply
hose
5.
Disconnect
thekoji
water-supply
6.
Očistite
filtar
se nalazi
nahose
thethe
appliance.
6. of
Clean
theappliance.
filter,
which
is on the
rear
from
from
appliance.
stražnjoj
strani
uređaja.
Use
athe
small
brush,
for example,
of
the
appliance.
Upotrijebite
maluwhich
četku,
toothbrush.
6. a
Clean
the filter,
isnpr.
on četkicu
the rearza
Use
a small
brush,
for example,
6. Clean
the
filter,
which
is
on
the rear
zube.
oftoothbrush.
the appliance.
a
of the
appliance.
Use
a small
brush, for example,
Use
a small brush, for example,
a toothbrush.
a toothbrush.
7. If the unit is supplied with the hose
7.
isporučen
tako
with is
a bude
water-supply
turn
7. fitted
IfAko
the uređaj
unit
supplied
withvalve,
the
hose
da the
je with
na
stavljenthe
ventil
za turn
off
tapcijev
appliance,
fitted
asupplying
water-supply
valve,
dovod
vode,
isključite
dovod
vode,
the
hose from
the
7. disconnect
If
the
is
supplied
with
the tap,
hose
off
theunit
tap
supplying
the
appliance,
7. If
thethen
unit
is
supplied
with
the
hose
odspojite
od filter
slavine
ihose
natap,
isti
and
the
onvalve,
in
fitted
withclean
acijev
water-supply
turn
disconnect
the
hose
from
the
fitted
with
asupplying
water-supply
valve, turn
način
očistite
filtar
na
cijevi.
the
same
way.
off
the
tapclean
the
appliance,
and
then
the filter
on
hose in
off
the tap supplying
the appliance,
disconnect
the hose from
the tap,
the same way.
disconnect
the
hose
from
tap,in
and then clean the filter onthe
hose
and
then
clean
the
filter
on
hose
in
the same way.
the same way.
NA-148VB5_English_UK.indb 29
Maintenance - 29
Maintenance - 29
Održavanje –- 29
29
Maintenance
Maintenance
- 29
2013-3-25 9:30:41
NA-148VB5_English_UK.indb 29
2013-3-25 9:30:41
Maintenance
Održavanje
8. Reconnect
Ponovno spojite
cijev za dovod
vode.
8.
the water-supply
hose.
Čvrsto the
stegnite
plastične
spojeve.
Tighten
plastic
joint firmly.
9. Turn
Uključite
dovod
vodecheck
i provjerite
curi
9.
on the
tap, then
for leaks.
li voda.
Preventing a frozen
Sprečavanje smrzavanja
water-supply hose
cijevi za dovod vode
If the appliance is delivered in freezing
Ako se uređaj
dostavlja
izuzetno
weather
conditions,
afterpri
setting
up, niskim
leave
nakonfor
što24
gahours
postavite,
ittemperaturama,
at room temperature
before
ostavite
ga will
na sobnoj
24
using.
This
ensuretemperaturi
that the
sata
prije
prve
uporabe.
Time
ćete
izbjećiup
water-supply hose does not get clogged
začepljenje
cijevi za dovod vode ledom.
with
ice.
Dođe li do zamrzavanja cijevi za dovod
If your water-supply hose freezes, perform
vode, učinite sljedeće:
the following procedures:
1. Wrap
Omotajte
ručnike
oko
spoja
1.
warmtople
towels
around
the
joints
cijevi
za dovod vode.
of
the water-supply
hose.
Slavina
Tap
Joints
Spojevi
Water-supply
Cijev
za dovodhose
vode
2.
2 to 32 litres
of warm
2. Add
Dodajte
do 3 litre
toplewater
vode to
u the
drum.
bubanj.
about
približno
50 °C
°C
50
3.
the Drain
programme.
(See page
3. Run
Pokrenite
program
Drain (Odvod).
16.)
(16. str.)
30 –
Održavanje
- Maintenance
Popis mogućih kvarova
Problem
Uzrok
Perilica rublja
Pranje
Ispiranje/centrifuga
Gumbi ne rade.
--Dok je pranje u tijeku, postavke programa, temperature,
brzine centrifuge, zadanog vremena, funkcija Extra Rinse
(Dodatno ispiranje), Easy Ironing (Lako glačanje) i Speed/
Eco (Brzo/Eko-pranje) ne mogu se mijenjati.
--Možda je uključena funkcija roditeljske zaštite. (26. str.)
Vrata se ne otvaraju.
--Možda su zaključana. (15. str.)
--Možda je temperatura ili razina vode previsoka. (15. str.)
Neuobičajen miris.
--Na početku korištenja uređaja gumeni bi dijelovi mogli
otpuštati neuobičajen miris, no on će s vremenom nestati.
Bubanj možete prati pokretanjem programa 90 °C. (28. str.)
Do uređaja ne dolazi
voda.
--Možda je slavina zatvorena.
--Možda je došlo do zamrzavanja cijevi za dovod vode.
(30. str.)
--Možda je došlo do prekida u dovodu vode.
--Možda je došlo do začepljenja filtra za dovod vode. (29. str.)
Količina vode je
neznatna.
--Ako trenutno zaustavite pranje i zatim ga ponovno
pokrenete, iz uređaja bi mogla izaći mala količina vode.
NEMOJTE ulijevati vodu kroz vrata.
Za vrijeme pranja
nakuplja se voda.
--To je uobičajena pojava; ako se količina vode smanji, u
aparat automatski dolazi još vode. U slučaju veće količine
rublja, voda bi mogla iznova dolaziti.
Za vrijeme ispiranja
u uređaj ne dolazi
voda.
--U uređaju se prije ispiranja pokreće funkcija centrifuge
da bi istekla preostala voda. Nakon toga će voda opet
napuniti uređaj.
Ispiranje počinje
prije nego što proces
centrifuge završi.
--Nakon pranja mogao bi ostati višak sapunice pa se voda
ispušta i nova ponovno vraća da bi je isprala. Ova se
značajka naziva prepoznavanjem sapunice.
Bubanj se za vrijeme
centrifuge zaustavlja
i vrti nekoliko puta.
--To je uobičajena pojava; prepoznat je neuravnotežen teret
i uređaj ga pokušava ispraviti.
Sapunica i voda
--Iako, ovisno o stanju rublja i količini korištenog
ostaju u vratima ili na
deterdženta, dio sapunice i vode mogu ostati, učinkovitost
gumenoj brtvi.
ciklusa ispiranja nije smanjena.
Ciklus centrifuge
iznova se zaustavlja i
pokreće.
--To je uobičajena pojava; povremeno okretanje kućišta
bubnja omogućuje tihi rad za vrijeme centrifuge.
--Rublje bi moglo biti prelagano. Ako je tako, dodajte jedan
ili dva velika ručnika.
Rublje je i dalje
vlažno nakon
centrifuge.
--Neuravnotežen teret nije automatski ispravljen.
--Ako je rublje prelagano, dodajte jedan ili dva velika
ručnika.
--Ako se rublje zapetlja, otpetljajte ga.
Rješavanje problema – 31
Popis mogućih kvarova
Deterdžent i sapunica
Problem
Uzrok
Nema nimalo
sapunice ili je
količina neznatna.
--Količina sapunice razlikuje se ovisno o temperaturi, razini i
mekoći vode.
--Možda ste deterdžent stavili izravno u bubanj. Stavite ga u
odjeljak predviđen za njega.
--Možda niste stavili dovoljno deterdženta.
--Možda je deterdžent koji ste stavili onaj sa smanjenom
količinom sapunice.
--Jako zaprljano rublje i veće količine rublja mogu smanjiti
količinu sapunice.
Količina sapunice
jako je velika.
--Količina sapunice razlikuje se ovisno o temperaturi, razini i
mekoći vode.
--Možda ste stavili previše deterdženta.
--Višak sapunice može biti i posljedica deterdženta koji
koristite.
Prelijeva se
omekšivač rublja.
--Količina omekšivača možda je premašila maksimalnu
razinu odjeljka za deterdžent. (13. str.)
--Možda ste prolili tekućinu prenaglom zatvaranjem odjeljka
za deterdžent.
Nakon što pranje
završi, ostaci
deterdženta ostaju u
obliku praha.
--Možda ste deterdžent stavili izravno u bubanj. Stavite ga u
odjeljak predviđen za njega.
32 - Rješavanje problema
Popis mogućih kvarova
Problem
Uzrok
Vrijeme
Buka
Ostalo
Mijenja se vrijeme
prikazano na
zaslonu.
--Preostalo vrijeme rada neprestano se procjenjuje i
ispravlja. Stoga se vrijeme na zaslonu može promijeniti.
Primjećuje se
neuobičajena buka ili
vibracije.
--U bubnju se možda nalaze metalni predmeti.
--Možda s uređaja nisu skinuti sidreni vijci. (36. str.)
--Uređaj se možda nalazi na neravnoj ili nestabilnoj površini.
Ako uzrok nije ništa od gore navedenog, obratite se centru
za korisničku podršku.
Voda koja izlazi iz
uređaja proizvodi
buku.
--To je uobičajena pojava; buku proizvodi crpka za odvod.
Buka se povećava
tijekom velike brzine
centrifuge.
--To je uobičajena pojava; buka motora postepeno se
povećava s brzinom centrifuge.
Tijekom pranja i
ispiranja čuju se
zvukovi.
--To je uobičajena pojava; buku proizvodi crpka koja cirkulira
vodu za pranje ili ispiranje.
(148VB5, 128VB5, 147VB5 i 127VB5)
Opskrba električnom
energijom prestaje
dok je uređaj
uključen.
--Uređaj prestaje raditi. Pri povratku električne energije
nastavlja s radom od mjesta na kojemu se zaustavio.
Strujni prekidač
zaustavlja opskrbu
električnom
energijom.
--Uređaj prestaje raditi. Po vraćanju osigurača na početne
postavke uređaj nastavlja s radom od mjesta na kojemu
se zaustavio. Međutim, morate saznati što je uzrok prekida
rada prekidača i riješiti ga.
Prekinut je dovod
vode.
--Nakon ponovnog dovoda vode, ona bi na početku mogla
biti prljava. Morate odspojiti cijev za dovod vode i pustiti da
prljava voda iscuri kroz slavinu. Svakako prije korištenja
uređaja ponovno spojite cijev za dovod vode.
Prikaz na zaslonu
nije jasno vidljiv.
--Možda je uređaj na mjestu s puno sunca ili osvjetljenja.
Rješavanje problema – 33
Prikaz pogreške
Pogreška
Što učiniti
Provjerite jesu li vrata dobro zatvorena.
Vrata su otvorena
Dovod vode
onemogućen
Odvod vode
onemogućen
Prelijevanje
Provjerite postoji li koji od sljedećih problema.
--Slavina je zatvorena.
--Zamrznuta je cijev za vodu ili slavina.
--Došlo je do prekida u dovodu vode.
--Došlo je do začepljenja filtra za dovod vode. (29. str.)
Provjerite postoji li koji od sljedećih problema s cijevi za odvod:
--Povremeno se začepi.
--Kraj cijevi uronjen je u vodu.
--Produžuje se spojevima.
--Voda je smrznuta.
Očistite filtar za odvod ako se začepi. (27. str.)
Provjerite postoji li koji od sljedećih problema.
--Pokvaren je ventil za dovod vode.
--Pokvaren je dvosmjerni tiristor ventila za dovod vode.
Isključite uređaj i odspojite ga iz napajanja. Zatvorite slavinu i
obratite se centru za korisničku podršku.
Kako biste ponovno pokrenuli radnju nakon što se pojavi poruka o pogrešci, kotačić za
odabir programa postavite na Off (Isklj.) te potom odaberite program i pokrenite radnju.
34 - Rješavanje problema
Carrying the appliance
The
appliance
must
be carried by 2 or
Carrying
the
appliance
Nošenje
more people.uređaja
The appliance
appliance must
must be
be carried
carried by
by 2
2 or
or
The
Uređaj
moraju nositi 2 ili više osoba.
more
more people.
people.
Start by tilting the appliance backwards.
The appliance should be carried by two
Započnite
takothe
da appliance
uređaj nagnete
unatrag.
Start
by
tilting
backwards.
Start
by one
tilting
appliance
backwards.
people,
onthe
each
side holding
it from
Uređaj
trebaju
nositi
dvije
osobe,
po
jedna
The
appliance
should
be
carried
by
The
appliance should be carried by two
two
the bottom.
sa
svakeone
strane,
pritom
gaholding
držeći sitit donje
people,
one
on each
each
side
holding
from
people,
on
side
from
strane.
the
bottom.
the
bottom.
The
right place for the
appliance
Pravo
mjesto
zafor
uređaj
The right
place
the
Make
sure
that
there
is
enough
for
appliance
Provjerite ima li dovoljno mjestaspace
za uređaj
the
appliance
and
that tepiha,
openings
on the na
iMake
smeta
li nešto,
poput
Make
sure
that there
there
is enough
enoughotvorima
space for
for
sure
that
is
space
base
are
not
obstructed
by
a
carpet.
dnu.
the appliance
appliance and
and that
that openings
openings on
on the
the
the
base
by
base are
are not
not obstructed
obstructed
by a
a carpet.
carpet.
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXXDimension
XXX
millimetres
Dimenzije uinmilimetrima
**for
NA-147VB5,
127VB5,
147VC5
za NA-147VB5,
127VB5,
147VC5 and
i
Dimension
Dimension in
in millimetres
millimetres
127VC5
127VC5
for NA-147VB5,
NA-147VB5, 127VB5,
127VB5, 147VC5
147VC5 and
and
** for
127VC5
127VC5
Choosing the Right Location
Choosing
the Right
Location
Odabir
pravog
mjesta
Caution
- Install the appliance on a flat,
Caution
Caution
Oprez
stable surface to avoid excessive
-- Install
the
appliance
on
flat,
Install
the
appliance
on a
a stabilnu
flat,
vibration
and
noise.
--Stavite
perilicu
naavoid
ravnu,
stable surface
surface
to
excessive
stable
to
avoid
excessive
površinu
da
biste
izbjegli
- Do
NOT installnoise.
the appliance on a
vibration
vibration and
andvibracije
noise. i buku.
prekomjerne
carpet or similar
type of grounds.
- Do
Do NOT
NOT install
install the
the appliance
appliance on
on a
a
----Uređaj
NEMOJTE
postaviti
nainsag
ili
Do
NOTorinstall
the
appliance
carpet
similar
type
of grounds.
grounds.
carpet
or
similar
type
of
na
slični
tip
podloge.
direct sunlight or in a place where
- Do
NOT
install
the
appliance
in
Do
NOTNEMOJTE
installreach
thestaviti
appliance
in
temperatures
freezing.
---Uređaj
izravno
direct sunlight
sunlight or
or in
in a
a place
place where
where
direct
na
sunce
ili
na
mjesto
niskih
- Do
NOT let metallic
temperatures
reach portions
freezing. of the
temperatures
reach
freezing.
temperatura
gdje
dolazi
do with
appliance come
into
contact
-- zamrzavanja.
Do
NOT
let
portions of
Do
NOT
let metallic
metallic
of the
the
metal
sinks
or otherportions
appliances.
appliance come
come into
into contact
contact with
with
appliance
--NEMOJTE dopustiti da metalni
metal sinks
sinks or
or other
other appliances.
appliances.
metal
djelići
uređaja dođu
u dodir s
metalnim
umivaonikom
drugim
Installing a built-iniliwashing
uređajima.
machine
Installing a built-in washing
- You need a space at least 60 cm wide.
machine
Postavljanje
At least 2 mm of ugradbene
clearance on the sides,
-- You
need
a
at
60
wide.
You
need
aofspace
space
at least
least
60 cm
cm
and 5
mmrublja
clearance
above
andwide.
perilice
At least 2 mm of clearance on the sides,
At
leastthe
2 mm
of clearance
on the sides,
behind
appliance
are required.
5
of
and
--Tand
rebate
prostor
širine od above
najmanje
and
5 mm
mm
of clearance
clearance
above
and60 cm.
-Potrebna
The
counter
above
the
appliance
behind
the
appliance
are
required.
su
najmanje
2
mm
prostora
behind the appliance are required. s
must
be firmly
fixed
to the adjoining
obje
strane
i 5 mm
prostora
iznad i iza
-- The
counter
The
counter above
above the
the appliance
appliance
cupboards.
uređaja.
must be
be firmly
firmly fixed
fixed to
to the
the adjoining
adjoining
must
--Rcupboards.
adna ploča iznad uređaja mora biti
cupboards.
Caution
dobro pričvršćena na susjedne ormariće.
Do
NOT install the appliance as a
Caution
Caution
Oprez
built-in washing machine with the
Do NOT
NOT install
install the
the appliance
appliance as
as a
a
Do
cover panel
removed.
Uređaj
NE postavljajte
kao ugradbenu
built-in
washing
machine
with
the
built-in
washing
machine
with
the
perilicu rublja ako je gonja ploča
cover
cover panel
panel removed.
removed.
uklonjena.
Cover panel
Cover
panel
Cover
Gornjapanel
ploča
Installation Instructions - 35
Installation Instructions - 35
Upute za postavljanje - 35
NA-148VB5_English_UK.indb 35
2013-3-25 9:30:45
NA-148VB5_English_UK.indb 35
35
NA-148VB5_English_UK.indb
2013-3-25 9:30:45
9:30:45
2013-3-25
Moving and Installing
Transport
i postavljanje
Moving and
Installing
Removing the anchor bolts
Uklanjanje
sidrenih
vijaka
bolts
Removing
the
anchor
Four anchor bolts
keep
the interior
of the
Četiri
sidrena
vijkakeep
drže the
unutrašnjost
appliance
in place
while
theinterior
appliance
Four anchor
bolts
of the
uređaja
za
vrijeme
njezinog
is being na
moved.
Remove
them
before
appliance
inmjestu
place
while
the
appliance
transporta.
Uklonite
ih matičnim
ključem
installation,
usingRemove
a spanner.
Follow
the
is
being moved.
them
before
prije
postavljanja.
Pridržavajte
se
sljedećih
following instructions.
installation,
using a spanner. Follow
the
uputa.
following instructions.
Note
Napomena
Note
The anchor bolts must be removed
Maknite sidrene vijke prije uporabe
before
the appliance
is be
operated.
The
anchor
bolts
must
removed
uređaja.
Mogli
bi uzrokovati
prekomjerne
They may
cause
excessive
vibration.
before
the
appliance
is
operated.
vibracije.
They may cause excessive vibration.
3. Push each cover cap (included with
3.
Svaku
kapicu
poklopca
(uključeno
u
the
accessories)
over
each
bolt with
hole.
3. Push
each
cover
cap (included
pribor)
pritisnite over
preko
svakog
the
accessories)
each
bolt utora
hole.
za vijak.
Note
Note
Make sure that you store the anchor
Napomena
bolts, because
are potrebni
used
when
Make
suresidrene
that they
you
store
the anchor
Spremite
vijke,
su za
transporting
the
appliance.
If
the
bolts,
because
they
are
used
transport uređaja. Ako uređaj when
date drugoj
appliance
is joj
passed
on to
another
transporting
thei sidrene
appliance.
If the
osobi,
dajte
vijke.
person, make
sure toon
give
the anchor
appliance
is passed
to another
Provjerite
daperson.
su kapice vijaka pravilno
bolts to that
person,
make
to give može
the anchor
pričvršćene.
Usure
suprotnom
doći
Maketo
sure
the
bolt caps are attached
bolts
that
person.
do ulaska vode u perilicu rublja, što
withoutsure
fail.the
Failure to observe this may
Make
uzrokuje
kvar. bolt caps are attached
result
water
entering
the washing
withoutinfail.
Failure
to observe
this may
machine,
leading
to malfunctions.
result
in water
entering
the washing
machine, leading
to malfunctions.
Transport
uređaja
Moving
Napomenathe appliance
Moving
appliance
Obavezno the
stavite
sidrene vijke na
1. Use
the spanner
tootpustite
loosen the
four
1.
Matičnim
ključem
četiri
bolts.
sidrena
vijka. to loosen the four
1. Use
the spanner
Rotate
the bolts uanti-clockwise.
Vijke zakrećite
smjeru suprotnom od
bolts.
smjerathe
kazaljke
na satu.
Rotate
bolts anti-clockwise.
2. Pull the bolts out horizontally.
2.
Vodoravno
sidrene vijke.
2. Pull
the boltsizvucite
out horizontally.
Note
uređaj.
Note
Make sure to install the anchor bolts in
Prije
pomicanja uređaja
the appliance.
Make
sure to install the anchor bolts in
--the
Zatvorite
slavinu i pokrenite uređaj da bi
appliance.
voda istekla. Neka sva voda istekne iz
Before you move the appliance
cijevi crpke. (27. str.)
Before
you
move
the appliance
thepritisak
tap
and
thezaappliance
to i
--UShut
klonite
iz run
cijevi
dovod vode
drain the
the
water.
anyappliance
remainingto
-uklonite
Shut
andDrain
run the
je.tap
water
from
the drain
filter.
page
drain the
water.
Drain
any (See
remaining
--Odspojite
kabel
za
napajanje.
27.) from the drain filter. (See page
water
--Postavite sidrene vijke. (37. str.)
- 27.)
Depressurize the water-supply hose and
remove it.
- Depressurize
the water-supply hose and
remove
it.
- Disconnect the power cable.
-- Disconnect
the power
Install the anchor
bolts.cable.
(See page 37.)
- Install the anchor bolts. (See page 37.)
36 - Installation Instructions
36
Upute za postavljanje
36 –
- Installation
Instructions
NA-148VB5_English_UK.indb 36
2013-3-25 9:30:45
Postavljanje
vijaka
Installing
anchor
Installing the
thesidrenih
anchor bolts
bolts
Installing
the
anchor
bolts
1.
Uklonite
četiri
kapice
1.
Remove
the
four
cover
caps.
1. Remove the four coverpoklopca.
caps.
1. Remove the four cover caps.
Moving
and
Installing
Transport
i postavljanje
Moving and
Installing
Moving and Installing
Levelling
Poravnavanje
uređaja
Levelling the
the appliance
appliance
Levelling the appliance
Plastic nut
nut
Plastična
Plastic
matica
Plastic nut
Stand
Postolje
Stand
Stand
2.
U svaki
za vijke
umetnite
2. Insert
Insert
theutor
anchor
bolts
into each
each
2.
the
anchor
bolts
into
sidrene
vijke.
2. Insert
the
anchor
bolts
into each
anchor
bolt
hole.
anchor bolt hole.
anchor bolt hole.
3.
each
bolt
the
3.
Matičnim
ključem
pričvrstite
svaki
3. Tighten
Tighten
each
bolt with
with
the spanner.
spanner.
3. Tighten
vijak. each bolt with the spanner.
1.
On
each stand,
stand,
loosen
the plastic
plastic
nut
1.
Otpustite
plastičnu
maticu
na
1. On
each
loosen
the
nut
1. On
each stand,
loosen
thejeplastic
nut
by
turning
it
svakom
postolju
tako da
okrenete
by
turning
it clockwise.
clockwise.
by
turning
it
clockwise.
u smjeru
kazaljke
na turning
satu. it
2.
each
stand
2. Adjust
Adjust
each
stand by
by
turning
it
2. clockwise
Adjust
each
by turning
clockwise
orstand
anticlockwise.
2.
Podesite
svako
postolje
takoitda ga
or
anticlockwise.
clockwise
anticlockwise.
okrenete
uorlevel
smjeru
na that
satu ili
3.
a
to
make
3. Use
Use
a spirit
spirit
level
to kazaljke
make sure
sure
that
suprotno
3. the
Use
a spirittome.
level
to make levelled.
sure that
the
appliance
is properly
properly
levelled.
appliance
is
the
appliance
is properly
levelled.
3.
Provjerite
pomoću
je turning
li uređajit
4.
each
plastic
nut
4. Tighten
Tighten
each
plasticlibele
nut by
by
turning
it
na
ravnoj
površini.
4. Tighten
each
plastic
nut
by
turning
it
anticlockwise.
anticlockwise.
4. anticlockwise.
Zategnite svaku plastičnu maticu
Caution
Caution
okrećući je u smjeru suprotnom od
Caution
smjera kazaljke
na satu. nuts are
-- Make
Make sure
sure that
that all
all plastic
plastic nuts are
- tightened
Make
suresecurely
that all plastic
nuts
are
tightened
securely
and the
the
stands
and
stands
Oprez
tightened
securely
and
the stands
are
to
appliance.
are still
still bolted
bolted
to the
the
appliance.
are
stillare
bolted
the
appliance.
If
unbolted,
the
appliance
--Provjerite
jesu to
li sve
matice
dobro
If they
they
are
unbolted,
the
appliance
If
they
are
unbolted,
the
appliance
will
move
around.
pričvršćene
i
jesu
li
sva
postolja
will move around.
will
move around.
na uređaj. wood
-- pričvršćena
Do
Do NOT
NOT put
put cardboard,
cardboard, wood
nisu,put
uređaj
će seunder
pomicati.
- Ako
Do
NOT
cardboard,
wood
or
similar
materials
the
or similar materials
under
the
--Ispod
uređaja
NEMOJTE
stavljati
or
similar
materials
under
the
appliance
to
compensate
for
appliance to compensate for
karton,
drvo
sličan materijal
appliance
to ili
compensate
for kako
unevenness.
unevenness.
izravnali neravninu.
unevenness.
-- biste
Be
Be careful
careful not
not to
to destabilize
destabilize the
the
---Budite
pažljivi
tijekom the
čišćenja
Be
careful
not da
tocleaning
destabilize
the
appliance
when
cleaning
the
floor.
appliance
when
floor.
poda
ne destabilizirate
uređaj.
appliance
when cleaning
the floor.
Upute za postavljanje
Installation
Instructions
Installation
Instructions -- 37
37
Installation Instructions - 37
Connecting Hoses and Power Supply
Follow the instructions
in ithis
section
prevent water
leaks. If you are unsure, ask a service
Connecting
Hoses
and
Supply
Spajanje
cijevi
napajanja
Connecting
Hoses
andtoPower
Power
Supply
agent to connect the hoses.
Follow the instructions
this section
to da
prevent
leaks.
If you
are unsure,
ask
a service
Pridržavajte
se uputa uinovom
poglavlju
biste water
spriječili
curenje
vode.
Ako niste
sigurni,
Follow theand
instructions
in this section to prevent water leaks. If you are unsure, ask a service
Hoses
cable
agent to connect
the
zamolite
servisera
dahoses.
spojilengths
cijevi.
agent to connect the hoses.
Left side connections
Right side connections
Left sidena
connections
Spojevi
lijevoj strani
Left side connections ~ 95 cm
~ 145 cm
~ 95 cm
~ 95 cm
~ 145 cm
~ 145 cm
~ 140 cm
~ 95 cm
~ 140 cm
~ 140 cm
~ 95 cm
~ 95 cm
Right side
Spojevi
na connections
desnoj strani
Right side connections
maks.
cm
000––-–
max.
max.
max.
0 100
100
– 100
max.
cm
cm
100 cm
Hoses and
cable
lengths
Dužina
cijevi
i kabela
Hoses and
cable
lengths
~ 90 cm
~ 145 cm
~ 100 cm*
~ 155 cm*
~ 90 cm
~ 145 cm
~ 90 cm
~ 145 cm
for NA-147VB5, 127VB5, 147VC5~and
~ 100* cm*
155127VC5
cm*
~ 100 cm*
~ 155 cm*
2. Attach the other end of the hose to
Water-supply hose
**za
i and
127VC5
forNA-147VB5,
NA-147VB5,127VB5,
127VB5,147VC5
147VC5
127VC5
the tap
and
tighten it the same way.
* for NA-147VB5, 127VB5, 147VC5
and
127VC5
Caution
-Spojite
Standard
hose
2.
Attach
the
other
end
of the
to i
Water-supply
hose
2.
drugi
kraj
cijevi
na hose
slavinu
Cijev
za dovod vode
2. Attach the other
end
of the
hose
to
Water-supply
the
tap and na
tighten
it the same
way.
- Do NOT connecthose
the water-supply
pričvrstite
isti
način.
3/4”
the
tap
and
tighten
it
the
same
way.
Caution
---Standard
hose
hose to a combination tap.
Standardna
cijev
Oprez
Caution
- Standard
hose
Make
sure
the
connect
the
water-supply
Do NOT twist,
squash,
modify,
or
----NEMOJTE
spajati
cijev
za
dovod
3/4”
Do NOT connect the water-supply
filter is inside
min.3/4”
10 mm
hose
tohose.
a combinationslavinu.
tap.
cut the
vode
hose na
to akombiniranu
combination tap.
the
hose.
Make sure the
Do
NOT twist,
squash,
modify,
or ili
Make surejethe
Provjerite
----N
EMOJTE
savijati,
pritiskati,
rezati
Do
NOT twist,
squash,
modify,
or
filter is inside
min. 10 mm
cut the hose.
filter
isunutar
inside
- preinačavati
Optimum
mains
water pressure is 0.1 lithe
filtar
cijev.
min.
10
hose.
min.
10 mm
mm
cut the hose.
Hose
with
water-supply
valve
the hose.
1.0 MPa. If the water pressure exceeds
cijevi
this
value,
installwater
a pressure
---Optimalni
pritisak
vode
jest
0,1reducing
- 1,0
MPa.
Optimum
mains
pressure
is 0.1
3/4”
- Optimum
mains water pressure is 0.1 valve.
- Hose with water-supply valve
Ako
premaši
ovu vrijednost,
1.0 pritisak
MPa. If vode
the water
pressure
exceeds
Cijev with
s ventilom
za dovod
vode
1.0 MPa. If the water pressure exceeds
---Hose
water-supply
valve
redukcijski
ventil
tlaka.
this
value,
install
a pressure
reducing
-postavite
Water-flow
from the
tap should
be more
3/4”
this value, install
a pressure
reducing
min. 3/4”
10 mm
--Pvalve.
rotok5vode
iz slavine mora biti veći od 5
than
L/min.
valve.
l/min.
- Water-flow from the tap should be more
- Water-flowthe
from
the tap should
be more
Connecting
water-supply
hose
min. 10 mm
than 5 L/min.
Spajanje
cijevi za dovod vode.
min. 10 mm
than
5 L/min.
1.
Attach
one
end
of
the
hose
to
1. Spojite jedan kraj cijevi na dovod
3.
Open
the
tap
slowly
and make sure
the
water
inletwater-supply
on the
back
of the
Connecting
the
hose
vode
na stražnjoj
strani
uređaja
Connecting
the water-supply
hose i
that
there
are
no
leaks
around the
appliance
and
tighten
the
joint
by
1. Attach
end ofspoj.
the hose to
rukomone
zategnite
1. Attach
one
end of the hose to
joints.
hand.
3. Open
theotvorite
tap slowly
and imake
sure
the water inlet on the back of the
3.
Polako
slavinu
provjerite
3. The
Open
the are
tap subject
slowly
and
make
sure
the water inlet on the back of the
to water
pressure.
that
there
areoko
no spojeva.
leaks
around
the
appliance and tighten the joint by
curijoints
li voda
appliance and tighten the joint by
that
there
are
no
leaks
around
the
joints.
hand.
Pritisak vode utječe na spojeve.
joints.
hand.
The joints are subject to water pressure.
The joints are subject to water pressure.
38 - Installation Instructions
38 –
Upute za postavljanje
- Installation
Instructions
38 - Installation Instructions
NA-148VB5_English_UK.indb 38
2013-3-25 9:30:46
Leak-proof System
Connecting Hoses and Power Supply
The
appliance
is installed with the
Leak-proof
System
system that is designed to prevent water
The appliance is installed with the
leaks. The system includes the following
system that is designed to prevent water
components.
leaks. The system includes the following
Sustav
koji sprečava curenje
components.
1) Aquastop system
Uređaj
sadržileak
sustav
koji je namijenjen
If a water
is detected
in the water
1) Aquastop system
sprečavanju
vode.
Sustav
uključuje
inlet hose,curenja
the system
stops
supplying
If a water leak is detected in the water
sljedeće:
water automatically. This system is only
inlet hose, the system stops supplying
functions
hoses withvode
water supply
1)Sustav
zawith
zaustavljanje
water automatically.
This system is only
valves.
Ako na cijevi
dovod
vode
primijetite
functions
withza
hoses
with
water
supply
curenje,
sustav
automatski
prekida
valves.
2) Overflow detection
Ovaj sustav
radi samo
Ifopskrbu
water invodom.
the appliance
increases
to
2) Overflow
detection
cijevimalevel,
s ventilima
za dovod
vode.
as certain
this function
stops
the
If water in the appliance increases to
water supply
and activates the drain
2)Otkrivanje
prelijevanja
a certain level,
this function stops the
pump.
Ako
voda
u
uređaju
dosegne
water supply and activates
theodređenu
drain
razinu,
ova
funkcija
zaustavlja
dovod
pump.
Water-drain
hoseza odvod vode.
vode i pokreće crpku
Water-drain hose
Cijev
za odvod vode
Caution
Caution
- Do NOT twist, pull out, or bend the
Oprez
drain hose.
Do NOT twist,
pull out,
or bend
---NEMOJTE
zakretati,
povlačiti
ili the
- savijati
Do
NOT
use joints
to extend the
drain
hose.
cijev
za odvod.
water-drain hose.
Do NOT use
joints spojeve
to extendzathe
---NEMOJTE
koristiti
water-drain hose.
produživanje
cijevi za odvod vode.
Draining to a sink or wash-basin
Caution
Caution
- The water-drain hose must be
removed from
the hook
on the
Spajanje
cijevi
napajanja
- The water-drain
hoseimust
be
rear side of the appliance before
removed from the hook on the
the appliance is operated.
rear side of the appliance before
Oprez
If the water-drain hose is close to
the appliance is operated.
the appliance,
hose maybiti
come
--Cijev
za odvodthe
vode
If the water-drain
hosemora
is close to
in contact with
the sa
appliance
and
uklonjena
s kuke
stražnje
strane
the appliance,
the hose
may come
generate
noise
during
the
spin
cycle
uređaja
prije
uređaja.
in contact
withpokretanja
the appliance
and
because
of
vibrations.
Ako
je cijev
za odvod
u blizini
generate
noise
duringvode
the spin
cycle
- uređaja,
Secure
water-drain
hoses so
može
doći u kontakt
becausethe
of vibrations.
that it willi zbog
not come
out stvarati
of the buku
uređajem
vibracija
- Secure the water-drain hose so
basin. ciklusa centrifuge.
tijekom
that it will not come out of the
---Pričvrstite
cijevthe
za basin,
odvodwhere
vode tako
Do
NOT block
basin.
da
ne odvoji
umivaonika.
these
drain
outlet od
is. Make
sure
- Do NOT block the basin, where
that drainage
into the
drainu is
--NEMOJTE
blokirati
odvod
the drain outlet
is. Make
sure
sufficient. Provjerite je li odvod
umivaoniku.
that drainage into the drain is
- dovoljnog
Do
NOT letkapaciteta.
the tip of the
sufficient.
water- da
drain
hose
dip
into
thevode
---Pazite
vrh
cijevi
zathe
odvod
Do NOT let the
tip of
drained
water.
NE
dodiruje
vodu.
waterdrain ocijeđenu
hose dip into
the
This can
cause
water mogla
to flow ponovno
back
Voda
bi uwater.
tom slučaju
drained
intouthe
appliance.
ući
uređaj.
This can cause water to flow back
into the appliance.
Draining to a drain
hose cijevi za odvod
Odvodnjavanje
pomoću
Draining to a drain hose
Draining to a sink
or wash-basin
Odvodnjavanje
u umivaonik
ili sudoper
Elbow
Koljeno
Elbow
Installation Instructions - 39
Installation Instructions - 39
NA-148VB5_English_UK.indb 39
2013-3-25 9:30:46
NA-148VB5_English_UK.indb 39
2013-3-25
Upute za postavljanje
- 399:30:46
Connecting Hoses and Power Supply
Spajanje cijevi i napajanja
Connecting to the power
Spajanje
supply na izvor napajanja
Name
Natpisna
plate
pločica
Oprez
Caution
---Natpisna
sadrži podatke
The namepločica
plate indicates
the rated
o
nazivnoj
snazi
potrebnoj
za rad
power that the appliance needs.
uređaja.
Provjerite
li
Make sure
that the odgovaraju
power supply
tehnički
podaciinvezani
za napajanje
specifications
your residence
u
vašem
kućanstvu
ovdje
navedenim
match
the
information
mentioned
podacima.
Na
42.
stranici
ovih
here. The information on the uputa
nalaze
se informacije
o tehničkim
power supply
specifications
are
podacima
vezanima
za
also mentioned on pagenapajanje.
42 of
--Ako
proizvod
nije pravilno uzemljen,
these
instructions.
će bitiisodgovoran
za bilo
- korisnik
If the product
not correctly
kakvu
nastalu
štetu.
grounded, the user will be liable
for any damage incurred.
40 - Installation Instructions
40 – Upute za postavljanje
NA-148VB5_English_UK.indb 40
2013-3-25 9:30:46
Checking
Afterpostavljanja
Installation
Provjera
nakon
Installation
Popis
stavkichecklist
za provjeru pri postavljanju
3
7
1
5 6
5 6
4
2
5 6
1) Anchor bolts
1)Sidreni
vijci
Have
and attached
Jeste you
li ih removed
maknuli i them
na ispravan
način
the
cover
capspoklopca?
properly?
stavili
kapice
2)Položaj
2) Location
Jethe
li uređaj
na ravnoj,
stabilnoj
Is
appliance
on a flat,
stablepovršini?
Radi li bez vibracija?
surface?
Does itzarun
without
vibrating?
3)Cijev
dovod
vode
Dolazi li do curenja iz cijevi za dovod
3) Water-supply hose
vode?
Is it free from leaks?
Je li dovod vode dobar?
Is the water supply normal?
4)Cijev za odvod vode
4) Water-drain
hose
Dolazi li do curenja?
Is
it
free
from
leaks?
Je li odvod vode
dobar?
Does it drain normally?
5)
Adjustablepostolje
stands
5)Podesivo
Are
bolted
securelyna
touređaj?
the
Je lithey
dobro
pričvršćeno
appliance?
6)Podloge postolja
Jesu licushions
ravne?
6) Stand
Akothey
uređaj
nije u jednakoj
ravnini,
Are
standing
flat?
vode
bi sethere
čuti may
Ifkod
theodvoda
appliance
is mogli
not level,
neuobičajeni
zvukovi.
be abnormal sounds when water is
drained out.
7)Napajanje
Je li napajanje izmjeničnom strujom
7) Power supply
namjenske strujne utičnice nazivnog
Is the household dedicated mains
napona od 220 V do 240 V?
socket, fully rated at AC 220 V to 240 V?
Upute za postavljanje
Installation
Instructions - 41
Tehnički podaci
NA-148VB5
NA-128VB5
Nazivni napon
NA-147VB5
NA-127VB5
220–240 V
Nazivna frekvencija
50 Hz
Maksimalna energija nazivne
primljene snage
2200 W
Maksimalna energija nazivne
odaslane snage
2000 W
Potrošnja
energije
NA-147VC5
NA-127VC5
Isključen
Uključen
NA-148VB5, 147VB5, 147VC5: 1400 okr/min
NA-128VB5, 127VB5, 127VC5: 1200 okr/min
Maksimalna brzina centrifuge
Količina preostale vlage
53 %
53 %
53 %
8 kg
7 kg
7 kg
Težina proizvoda
Maksimalna težina suhe odjeće
Dimenzije
proizvoda
Visina
845 mm
Širina
597 mm
Dubina
Potrošnja vode
Potražite u poglavlju "Potrošnja energije i vode"
Pritisak vode iz slavine
0,1 - 1 MPa
Centar za korisničku podršku
Kombinirani hladnjak i perilica rublja
Upamtite da na ovom telefonskom broju ne možete dobiti informacije o audiovizualnim
proizvodima te drugim kućanskim uređajima.
Ponedjeljak – petak
9:00 – 17:00
(osim državnih praznika).
0844 844 3899
Ponedjeljak – petak
9:00 – 17:00
Osim državnih praznika.
(za Republiku Irsku)
Zovete li iz Republike Irske, nazovite
01-289-8333
42 – Upute za postavljanje
Perilica rublja - list s podacima
(EU) Br.1061/2010
Ime dobavljača
Panasonic
Identifikacijska oznaka modela
Kapacitet
Razred energetske učinkovitosti 1)
A+++ (najviša učinkovitost) : EEI<46
Godišnja potrošnja energije 2)
Potrošnja energije
(program Cotton
(Pamuk) + opcija
Eco (Eko-pranje))
Potrošnja energije
60 °C s punim bubnjem
60 °C s djelomično
napunjenim bubnjem
40 °C s djelomično
napunjenim bubnjem
Isključen
Uključen
Godišnja potrošnja vode 3)
kg
NA-148VB5
NA-128VB5
8
NA-147VB5 NA-147VC5
NA-127VB5 NA-127VC5
7
7
A++
A++
A++
B
B
B
kWh
godišnje
kWh
kWh
kWh
W
W
litara
godišnje
Razred učinkovitosti centrifuge
A (najviša učinkovitost) do G (najmanja učinkovitost)
NA-148VB5, 147VB5 i 147VC5: 1400
NA-128VB5, 127VB5 i 127VC5: 1200
Količina preostale vlage
%
53 %
53 %
53 %
Podaci na etiketi i informacijskom listu odnose se na standardne programe pranja: "60 °C program
Cotton (Pamuk) + Eco (Eko-pranje)" i "40°C program Cotton (Pamku) + Eco (Eko-pranje)". Ti su
programi prikladni za pranje uobičajenog zaprljanog pamučnog rublja i najučinkovitiji su programi što
se tiče kombinirane potrošnje energije i vode.
60 °C s punim bubnjem
min
200
200
205
Vrijeme programa 4)
60 °C s djelomično
(program Cotton
min
175
170
165
napunjenim bubnjem
(Pamuk) + Eco (Eko40 °C s djelomično
pranje))
min
170
160
160
napunjenim bubnjem
Maksimalna brzina centrifuge
Zračna buka pri
radu 5)
okr/min
Pranje
dB
Centrifuga
dB
1)Razred energetske učinkovitosti perilice rublja za kućanstvo određuje se na osnovu njena
indeksa energetske učinkovitost (EEI).
2)Na temelju 220 standardnih postupaka pranja u programima Cotton (Pamuk) + Eco (Ekopranje) pri temperaturama od 60 °C i 40 °C s potpuno i djelomično napunjenim bubnjem.
Stvarna potrošnja energije ovisi o uporabi uređaja.
3)Na temelju 220 standardnih postupaka pranja u programima Cotton (Pamuk) + Eco (Ekopranje) pri temperaturama od 60 °C i 40 °C s potpuno i djelomično napunjenim bubnjem.
Stvarna potrošnja vode ovisi o uporabi uređaja.
4)Izraženo u minutama i zaokruženo na najbližu minutu
5)Izraženo u dB (A) re 1 pW i zaokruženo na najbliži cijeli broj te izmjereno za vrijeme
pranja i centrifuge u standardnom programu na 60 °C Cotton (Pamuk) + Eco (Eko-pranje)
s punim bubnjem.
Upute za postavljanje - 43
Postavljanje vrijednosti za potrošnju energije
Potrošnja energije za standardne programe može se ostvariti pridržavanjem sljedećih
postupaka. Programi "Cotton 60 °C" (Pamuk 60 °C) ili "Cotton 40 °C" (Pamuk 40 °C)
standardni su programi u skladu s propisima Europske Unije 1061/2010 i 1015/2010.
Prikladni su za pranje uobičajenog zaprljanog pamučnog rublja i najučinkovitiji su programi
što se tiče kombinirane potrošnje energije i vode za pranje te vrste pamučnog rublja.
1. Zakrenite kotačić na Cotton (Pamuk).
2. Izaberite funkciju Eco (Eko-pranje) (24. str.)
3.
ili
Odaberite maksimalnu brzinu centrifuge. (23. str.)
4.
ili
Odaberite temperaturu vode od 60 °C/40 °C.
--Stvarna temperatura vode može se razlikovati od navedene temperature ciklusa.
Web-mjesto: http://panasonic.hr
U skladu s direktivom 2004/108/EZ, članak 9. (2)
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonicov centar za ispitivanje
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Njemačka
Srpanj, 2013
© Panasonic Corporation 2013.
W9901-8PK00
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement