Panasonic NA127VC5WGN Operativní instrukce | Manualzz
®
Pokyny k obsluze
a instalační pokyny
Pračka
(Domácí použití)
Model č.
NA - 148VB5
NA - 128VB5
NA - 147VB5
NA - 127VB5
NA - 147VC5
NA - 127VC5
Čtěte před použitím
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Pokyny k praní
Volitelné funkce
Údržba
Řešení problémů
Pokyny k instalaci
Děkujeme vám, že jste zakoupili tento výrobek.
- Pro optimální výkon a bezpečnost si pečlivě přečtěte tyto pokyny.
- Před zapojením, provozem nebo nastavením tohoto spotřebiče si
přečtěte celý návod. Tento návod uchovejte pro budoucí nahlédnutí.
02
04
18
28
29
33
37
ČESKY
NA-148VB5_Czech.indb 1
2013-12-6 15:58:21
Chraňte životní prostředí
Likvidace obalu
Obalový materiál slouží k ochraně pračky
před poškozením během přepravy a je
zcela recyklovatelný. Bližší informace
týkající se recyklace vám poskytnou
orgány místní správy.
Likvidace použité
elektrického a
elektronického zařízení
Informace pro uživatele k likvidaci
elektrických a elektronických zařízení
(domácnosti)
Informace k likvidaci v ostatních zemích
mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný jen v Evropské unii.
Chcete-li tento výrobek zlikvidovat,
vyžádejte si potřebné informace o
správném způsobu likvidace od místních
úřadů nebo od svého prodejce.
Ekologické praní prádla
(„Eco-friendly”)
-- Pro každý program dodržujte
doporučený objem náplně.
-- V závislosti na objemu náplně pračka
automaticky zvolí délku praní zvoleného
programu.
-- Předpírku používejte pouze u silně
zašpiněného prádla.
Tento symbol na produktech anebo v
průvodních dokumentech znamená,
že použité elektrické a elektronické
výrobky nesmí být přidány do běžného
komunálního odpadu.
Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci
doručte tyto výrobky na určená sběrná
místa, kde budou přijata zdarma.
Alternativně v některých zemích můžete
vrátit své výrobky místnímu prodejci při
koupi ekvivalentního nového produktu.
Správnou likvidací tohoto produktu
pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje
a napomáháte prevenci potenciálních
negativních dopadů na životní prostředí a
lidské zdraví, což by mohly být důsledky
nesprávné likvidace odpadů. Další
podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu
nebo nejbližšího sběrného místa.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu
odpadu mohou být v souladu s národními
předpisy uděleny pokuty.
-- Šetřete elektrickou energií a místo
programu 90 °C Cotton (Bavlna 90 °C)
používejte program 60 °C Cotton Eco
(Bavlna – Eko 60 °C), při kterém budou
obvyklé skvrny také odstraněny.
-- U lehce ušpiněného prádla použijte
program 20°C Wash (Praní 20°C)
namísto programu 40 °C Quick (Krátký
prog.), uspoříte tím více energie.
Množství pracího prostředku
-- S ohledem na tvrdost vody dodržujte
správné dávkování pracího prostředku,
které je uvedeno na obalu.
-- Množství pracího prostředku upravte dle
míry zašpinění prádla.
Při použití bubnové sušičky
Úspory energie dosáhnete také volbou
správné rychlosti odstřeďování, kterou
vyberete podle pokynů uvedených pro
bubnovou sušičku.
Tento výrobek odpovídá směrnicím
2006/95/EC a 2004/108/EC.
2 - Čtěte před použitím
NA-148VB5_Czech.indb 2
2013-12-6 15:58:21
Obsah
Čtěte před použitím
Údržba
Chraňte životní prostředí . . . . . . . . . 2
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ . . 4
Kontrola pračky . . . . . . . . . . . . . . . 11
Údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Vaše pračka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Příslušenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Před praním . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Kontrola před použitím . . . . . . . . . . . . 12
Před prvním použitím . . . . . . . . . . . . . 12
Příprava prádla . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Přidání pracího prostředku a dalších
přípravků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Přihrádka pro prací prášek . . . . . . . . . 13
Přihrádka pro aviváž . . . . . . . . . . . . . 15
Předpírací přihrádka . . . . . . . . . . . . . .15
Použití tlačítek a voličů . . . . . . . . . . 16
Tlačítka a volič . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Displej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Odjištění dvířek . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Pokyny k praní
Praní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Čištění vnějšího povrchu pračky . . . . 29
Čištění těsnění dvířek a okénka
pračky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Čištění odtokového filtru . . . . . . . . . . .29
Čištění bubnu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Čištění zásuvky na prací prostředky . 30
Čištění filtru uzavíracího ventilu . . . . . 31
Ochrana před zamrznutím
přívodní hadice . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Řešení problémů
Seznam poruch . . . . . . . . . . . . . . . 33
Zobrazení chyby . . . . . . . . . . . . . . . 36
Pokyny k instalaci
Volba správného místa . . . . . . . . . . 37
Přenášení pračky . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Správné místo pro pračku . . . . . . . . . 37
Instalace vestavěné pračky . . . . . . . . 37
Nastavení praní . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Požadovaná doba . . . . . . . . . . . . . . . 19
Nastavení akustické signalizace . . . . 19
Změna nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Přemístění a instalace . . . . . . . . . . 38
21
24
26
Délky hadic a kabelů . . . . . . . . . . . . . 40
Přívodní hadice . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Vypouštěcí hadice . . . . . . . . . . . . . . . 41
Připojení k elektrické síti . . . . . . . . . . 42
Volba programu . . . . . . . . . . . . . . .
Spotřeba elektrické energie
a vody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podrobný popis programů . . . . . . .
Praní jemného prádla . . . . . . . . . . .
20
Program Wool (Vlna) . . . . . . . . . . . . . 26
Náplně prádla z vlny . . . . . . . . . . . . . .26
Tipy pro praní jemného prádla . . . . . . 26
Praní přikrývek a přehozů na
postel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Odstranění kotevních šroubů . . . . . . . 38
Přemístění pračky . . . . . . . . . . . . . . . 38
Vyrovnání pračky . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Připojení hadice a elektrického
napájení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Kontrola po instalaci . . . . . . . . . . . . 43
Kontrolní seznam instalace . . . . . . . . 43
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . 44
Pračka - specifikace produktu . . . . 45
Program Bedding (Ložní prádlo) . . . . 27
Vkládání ložního prádla do bubnu . . . 27
Volitelné funkce . . . . . . . . . . . . . . . 28
Extra Rinse (Extra máchání) . . . . . . . 28
Speed/Eco (Rychlost/Eko) . . . . . . . . . 28
Child Lock (Dětský zámek) . . . . . . . . 28
Přednastavení časovače . . . . . . . . . . 28
Easy Iron (Snadné žehlení) . . . . . . . . 28
Čtěte před použitím - 3
NA-148VB5_Czech.indb 3
2013-12-6 15:58:21
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Přečtěte si a dodržujte tato bezpečnostní opatření.
VAROVÁNÍ
Popis okolností, které mohou vést ke smrti nebo
vážnému zranění.
Všeobecné použití
--Toto zařízení mohou používat děti ve věku
od 8 let a osoby se sníženými psychickými,
smyslovými nebo mentálními schopnostmi,
nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí,
pokud jsou pod dozorem nebo pokud byly
poučeny o použití přístroje bezpečným
způsobem a rozumí nebezpečím, která s
použitím zařízení souvisí.
Děti by měly být pod dohledem, aby bylo
zajištěno, že si nebudou se zařízením hrát.
Děti bez dozoru nesmí toto zařízení čistit a
provádět jeho údržbu.
--Do blízkosti spotřebiče NEUMISŤUJTE
lavici nebo židli.
Děti by mohly dosáhnout na ovládací panel
nebo vylézt na pračku.
4 - Čtěte před použitím
NA-148VB5_Czech.indb 4
2013-12-6 15:58:21
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
--Pokud nebudete pračku po delší dobu
používat, např. z důvodu dovolené, zastavte
přívod vody do pračky. Je to zvláště
důležité v případě, když okolo pračky není
zabudován odvodní kanál.
Zůstane-li přívod vody otevřený, vzrůstající
tlak vody může způsobit únik vody.
--Pračku NEINSTALUJTE na místa, která
jsou vystavena vlhkosti nebo rozmarům
počasí.
Pokud tak učiníte, hrozí nebezpečí
poškození nebo opotřebení zařízení, úrazu
elektrickým proudem či vzniku požáru.
--Na žádné části pračky NENALÉVEJTE
přímo vodu.
Hrozí nebezpečí poškození, úrazu
elektrickým proudem či vzniku požáru.
--Zdroje zapálení, např. svíčky nebo cigarety,
udržujte z dosahu pračky.
Mohou způsobit požár nebo poškození
spotřebiče.
--Z dosahu spotřebiče udržujte také hořlavé
látky, např. petrol, ředidlo, alkohol nebo
oděvy nasáklé těmito látkami.
Mohou vést k explozi nebo vzniku požáru.
Čtěte před použitím - 5
NA-148VB5_Czech.indb 5
2013-12-6 15:58:21
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
VAROVÁNÍ
Zdroj napájení a kabel
--Při čištění pračky odpojte hlavní přívod
energie.
--Zkontrolujte, zda není poškozen napájecí
kabel a zástrčka.
Pokud je napájecí kabel poškozen, je nutné
jej z bezpečnostních důvodů nechat vyměnit
výrobcem, servisním střediskem nebo
kvalifikovaným technikem.
--Nepoužívejte žádný adaptér zásuvky ani
prodlužovací kabel. Mohou se přehřát
a způsobit požár. Používejte nezávislou
domovní elektrickou zásuvkupro střídavý
proud 220 V až 240 V. Pokud si nejste jisti,
obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře.
--UJISTĚTE SE, že je zástrčka zcela
zastrčena do zásuvky. V případě, že
zástrčka není zcela zastrčena, její volné
zapojení může způsobit přehřátí, které
může vést ke vzniku požáru nebo úrazu
elektrickým proudem.
--NEDOTÝKEJTE SE napájecího kabelu ani
zástrčky vlhkýma rukama.
Hrozí úraz elektrickým proudem.
6 - Čtěte před použitím
NA-148VB5_Czech.indb 6
2013-12-6 15:58:21
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
--Při odpojování napájecí kabel uchopte za
zástrčku, NIKOLI za kabel.
Taháním za kabel se vystavujete riziku
úrazu elektrickým proudem nebo vzniku
požáru.
Předcházení zranění
--Instalaci pračky svěřte prodejci nebo
servisnímu technikovi.
Výrobce neodpovídá za jakékoli vzniklé
nehody nebo škody pokud instalace,
zkušební chod nebo kontrola pračky
neproběhla podle pokynů popsaných v
tomto návodu.
--Pračku NEDEMONTUJTE, NEOPRAVUJTE
ani nijak NEUPRAVUJTE.
Pračka se může poškodit, a tím způsobit
požár nebo zranění. Je-li nutné provést
opravu, obraťte se na nejbližší Středisko
služeb zákazníkům.
--NEDOTÝKEJTE se prádla v pračce, dokud
se její buben zcela nezastaví.
Hrozí nebezpečí poranění. Udržujte děti
mimo dosah.
Čtěte před použitím - 7
NA-148VB5_Czech.indb 7
2013-12-6 15:58:21
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
UPOZORNĚNÍ
Popis okolností, které mohou způsobit vážné zranění
nebo škody na majetku.
Všeobecné použití
--Dříve než budete používat pračku, otevřete
kohoutek a zkontrolujte hadici a přípojky,
zda nedochází k úniku vody.
Nesprávné připojení může vést k úniku
vody.
--Musí být použita nová hadicová sada
dodávaná k pračce, starou hadicovou sadu
opětovně nepoužívejte.
--Tato pračka je vhodná pouze pro textilie
označené štítkem praní v pračce.
--Nepřipojujte k přívodu horké vody.
Pračka pracuje POUZE se studenou vodou.
--Do pračky NEPŘIDÁVEJTE pesticidy, laky
na vlasy nebo deodoranty.
8 - Čtěte před použitím
NA-148VB5_Czech.indb 8
2013-12-6 15:58:21
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
--Na pračku nebo do její blízkosti neumisťujte
žádné elektrické přístroje, např. televizi,
rádio nebo nabíječku baterií.
--Do pračky NEDÁVEJTE příliš mnoho prádla
ani pracího prostředku.
Může dojít k poškození spotřebiče.
--Před instalací pračky je nutné
ODŠROUBOVAT kotevní šrouby klíčem
nebo podobným nástrojem. Kotevní šrouby
se používají při přepravě pračky.
Pokud se šrouby neodšroubují, způsobí při
odstřeďování silné vibrace.
Předcházení zranění
--Na pračku NEŠPLHEJTE.
Můžete se zranit nebo poškodit spotřebič.
--Při otevírání a zavírání dvířek udržujte prsty
z dosahu pantu dvířek.
--NESTRKEJTE ruce (nebo nechráněné
nohy) pod běžící pračku.
Čtěte před použitím - 9
NA-148VB5_Czech.indb 9
2013-12-6 15:58:21
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
UPOZORNĚNÍ
--Před praním zkotnrolujte prádlo, příp.
vyjměte veškeré předměty, jako jsou
hřebíky, kolíčky, mince, spony, kovové dráty
atd.
Mohou poškodit prádlo nebo pračku.
--Pračku NEPOUŽÍVEJTE pro praní
nepromokavých povlaků nebo oděvů.
Mohou způsobit nadměrné vibrace nebo se
pračka během odstřeďování může poškodit,
což může vést ke zranění, poškození
pračky nebo k úniku vody.
--BUĎTE OPATRNÍ při vypouštění horké vody
nebo pracího prostředku z bubnu.
--DBEJTE NA TO, aby se prádlo při zavírání
nezachytilo do dvířek. V takovém případě
může začít unikat voda nebo se může
poškodit prádlo.
10 - Čtěte před použitím
NA-148VB5_Czech.indb 10
2013-12-6 15:58:21
Kontrola pračky
Vaše pračka
Zásuvka na prací prostředek
(viz strana 13)
Buben
(praní/
odstřeďování)
Těsnění dvířek
Dvířka
Napájecí kabel/
Zástrčka napájecího
kabelu
Odtoková hadice
Nastavitelné nožičky
(viz strana 39)
Kryt odtokového filtru
(viz strana 29)
Upozornění
Pokud pračka běží, napájecí kabel NEOHÝBEJTE.
Příslušenství
Krytka (x4) (viz strana 38-39)
Ujistěte se, že jsou k pračce dodána
všechna příslušenství.
Koleno (viz strana 41)
K upevnění odtokové hadice
Přívodní hadice (viz strana 40)
Jedna z těchto hadic je dodána k pračce.
Standardní
Hadice
Úrovňová destička tekutého pracího
prostředku
(viz strana 14)
Hadice s
uzavíracím ventilem
Čtěte před použitím - 11
NA-148VB5_Czech.indb 11
2013-12-6 15:58:22
Před praním
Kontrola před použitím
Před prvním zkušebním provozem nebo
pokud pračku nepoužíváte po delší dobu,
proveďte následující:
1. Zajistěte přívodní hadici.
2. Otevřete vodovodní kohoutek.
3. Připojte zařízení k elektrické síti.
4. Ujistěte se, že je přívodní hadice
napojena k výtoku.
Pro více podrobností viz strana 41.
Upozornění
NEPERTE nepromokavé oblečení.
Mohou způsobit vibrace nebo se
pračka během odstřeďování může
poškodit, což může vést ke zranění,
poškození pračky nebo k úniku vody.
Před prvním použitím
Skvrny
Pro první spuštění pračky vyberte program
40 °C Cotton (Bavlna), a to bez jakéhokoli
pracího prostředku a prádla, aby se
vypláchly veškeré zbytky nebo vlhkost.
Na skvrny použijte odpovídající
odstraňovač skvrn. Nečistoty a pevnou
špínu nejprve lehce vyperte ručně.
Poznámka
Za účelem kontroly je před expedicí
výrobcem do pračky načerpána voda.
Z tohoto důvodu se v pračce mohou
objevit kapky vody nebo sražená pára.
Nejedná se o závadu.
Příprava prádla
Roztřídění prádla
-- Čtěte nášivky, které vám pomohou
prádlo roztřídit do různých dávek.
-- Prádlo roztřiďte podle barvy, typu látky a
míry zašpinění. To vám pomůže vybrat
správný program a teplotu pro každé
praní.
-- Oděvy s nestálými barvami je nutné prát
odděleně. Denim perte odděleně.
-- Podprsenky s drátěnými výstuhami,
punčochové kalhoty, krajkové oblečení
a malé součásti oblečení je nutné prát
v síťce na praní, aby se tak předešlo
jejich poškození nebo přímo poškození
pračky.
12 - Čtěte před použitím
NA-148VB5_Czech.indb 12
Kontrola oblečení
-- U oděvů zkontrolujte obsah kapes, zda
neobsahují předměty, které mohou oděv
nebo pračku poškodit.
-- Svažte volné šňůrky na oblečení a
zapněte zipy. Tyto kusy oděvu a zipy
obraťte naruby.
Pokud tak neučiníte, oděvy se mohou
poškodit.
-- Před praním odstraňte vlasy, zvířecí
chlupy, písek a další podobné
zachycené materiály.
Poznámka
Neperte prádlo, které je velmi
znečištěné velkým množstvím
rostlinného oleje nebo kosmetického
oleje (aromatické oleje apod.).
V opačném případě může dojít
k nabobtnání těsnění dvířek a
následnému přetečení vody a poruše.
2013-12-6 15:58:22
Přidání pracího prostředku a dalších přípravků
Vytáhněte zásuvku na prací prostředek a do správných přihrádek přidejte prací
prostředek a aviváž. Zkontrolujte, zda je prostředek určen pro automatickou pračku.
Upozornění
Pračku NEPOUŽÍVEJTE, je-li zásuvka na prací prostředek vyjmuta.
Voda může začít vytékat.
Předpírací přihrádka
Přihrádka pro aviváž
Přihrádka pro prací prášek
Přihrádka pro prací prášek
Do této přihrádky lze přidat následující
prostředky a přísady:
-- Prací prostředek
-- Prostředek na změkčení vody
-- Odstraňovač skvrn
-- Prostředek na čištění bubnu nebo bělidlo
Pokud při praní u této zásuvky používáte
více prostředků, přidávejte je v
následujícím pořadí:
1. Prací prostředek
2. Prostředek na změkčení vody
3. Odstraňovač skvrn
Prací prostředek
Používejte pouze prací prostředky určené
pro plně automatické pračky. Používejte
málo pěnivé prací prostředky.
Upozornění
Jestliže pokyny na obalu uvádí, že
prostředek je nutné vložit do bubnu,
nevkládejte jej do zásuvky na prací
prostředek.
Tyto prací prostředky nemusí dobře
téci a mohou zůstat v zásuvce na prací
prostředek.
Nepřeplňujte pracím prostředkem.
V opačném případě může dojít k
zablokování přívodu vody pracím
prostředkem a přetečení vody přední
částí šuplíku na prací prostředek a
následné poruše.
1. Tekutý prací prostředek
Poznámka
--NEPOUŽÍVEJTE tekutý prací
prostředek pro programy Předpírka.
Během předpírky může vytéci.
--Tekutý prací prostředek přidávejte
před začátkem praní.
Čtěte před použitím - 13
NA-148VB5_Czech.indb 13
2013-12-6 15:58:22
Přidání pracího prostředku a dalších přípravků
Množství pracího prostředku
Vložte úrovňovou destičku tekutého
pracího prostředku (součástí příslušenství)
do přihrádky pro prací prostředek
a použijte ji jako označení k určení
množství tekutého pracího prostředku.
Před spuštěním programu nezapomeňte
destičku vyjmout.
Poznámka
Ponechání úrovňové destičky v
přihrádce při spuštěném programu
může zapříčinit únik vody nebo
sníženou funkci praní a omezený
výkon odstřeďování.
Na prací program Wool (Vlna) použijte
jemný tekutý prostředek.
2. Prací prášek
Prací prostředek se dostane do bubnu,
jakmile jej voda spláchne ze zásuvky.
Jestliže zapomenete přidat prací
prostředek, spusťte program Drain
(Vypouštění).
Poté přidejte prací prostředek a spusťte
program znovu.
Množství pracího prostředku, které
budete potřebovat, závisí na následujících
okolnostech:
-- Na míře znečištění prádla
-- Na množství prádla
-- Na tvrdosti vody
Tvorba pěny se liší v závislosti na množství
používaného pracího prostředku, na míře
ušpinění prádla a také na teplotě a tvrdosti
vody.
Prostředek na změkčení vody
Jestliže žijete v oblasti s tvrdou vodou,
doporučujeme ke změkčení vody používat
přípravek na změkčení. Informace
o tvrdosti vody vám poskytne místní
dodavatel pitné vody.
Používání přípravku na změkčení vody
pomůže snížit množství pracího prostředku
potřebného pro každé praní a zabrání
usazování vodního kamene, který může
přístroj poškodit.
Usazení pracího prášku v zásuvce
zamezíte následovně:
-- Vnitřní část zásuvky vysušte utěrkou.
-- Při sypání prášku se ujistěte, že není
hrudkovitý, v opačném případě může
časem dojít k ucpání.
14 - Čtěte před použitím
NA-148VB5_Czech.indb 14
2013-12-6 15:58:22
Přidání pracího prostředku a dalších přípravků
Přihrádka pro aviváž
Škrob
Do této zásuvky lze přidat následující
přípravky:
-- Aviváž
-- Škrob
Chcete-li škrob použít, jednoduše jej
přidejte do přihrádky vyhrazené pro
aviváž. Škrob bude automaticky přidán do
posledního máchacího cyklu. Dbejte na to,
aby jeho množství nepřekročilo označení
MAX.
Jestliže se škrob obtížně nalévá, nepatrně
jej před přidáním do přihrádky aviváže
rozřeďte vodou.
Aviváž
Před zahájením praní použijte aviváž,
která zabraňuje vzniku statické elektřiny.
Pračka ji automaticky přidá do posledního
máchání.
Koncentrované aviváže před přidáním
rozřeďte. Do přihrádky přidejte max.
125 ml, aby nedošlo k přetečení.
Neředěná
aviváž
Voda
Nepoužitou aviváž po dokončení praní
spláchněte vodou nebo vytřete navlhčenou
utěrkou. Jestliže se nalepí na stěny
přihrádky, zásuvku vytáhněte a očistěte.
(Viz strana 30-31.)
Poznámka
Poznámka
Po používání škrobu vyčistěte
přihrádku, zvláště pak víčko přihrádky
pro aviváž (viz strana 30-31). Po
ukončení škrobení můžete buben
očistit od zbytků škrobu spuštěním
programu Rapid 15 (Extra krátký 15)
BEZ pracího prostředku.
Předpírací přihrádka
Prací prostředek pro předpírku
Kdykoli použijete program s funkcí Cotton
+
(Prewash) [Bavlna (Předpírka)] (
),
tuto přihrádku vždy naplňte pracím
prostředkem pro předpírku.
Informace o vhodném množství
aviváže naleznete na obalu k výrobku.
Pokud jste přidali příliš velké množství
aviváže, může zůstat v zásuvce na
prací prostředek.
Čtěte před použitím - 15
NA-148VB5_Czech.indb 15
2013-12-6 15:58:22
Použití tlačítek a voličů
Model NA-148VB5
20
20℃ Wash
Off
Quick
Cotton
Cotton
Rapid 15
Colours
Easy Care
Shirts
Bedding
Start
Pause
r/min
Time
Extra
Rinse
Easy
Iron
Speed
Eco
Tlačítka a volič
1. Otočný volič programu
Použijte jej k volbě nejvhodnějšího
programu pro vložené prádlo. (Viz
strana 20.)
2. Tlačítko Start/Pause (Start/Pauza)
Stisknutím tohoto tlačítka lze spustit
nebo pozastavit program praní.
3. Tlačítko teplota
Pro volbu teploty vody v rozmezí
od studené až po 90 ºC. (90 ºC je
možné zvolit pouze z programů Cotton
(Bavlna) a Cotton (Prewash) [Bavlna
(Předpírka].) Při praní bílého prádla,
bavlny nebo ušpiněného prádla můžete
zvolit vyšší teplotu.
4. Tlačítko Spin speed (Rychlost
odstřeďování)
Tuto volbu použijte u vybraných
programů pro volbu rychlosti
odstřeďování.
Maximální rychlosti odstřeďování u
jednotlivých modelů jsou uvedeny dále:
-- 148VB5, 147VB5 a 147VC5:
1400 ot/min
-- 128VB5, 127VB5 a 127VC5:
1200 ot/min
Rinse
Drain
Child Lock
5 6 7
Mixed
Spin
Eco
23 4
Wool
Sportwear
8
1
5. Tlačítko Time (Čas)
Stisknutím tohoto tlačítka přednastavíte
dobu, kdy má být praní spuštěno. (Viz
strana 28.)
6. Tlačítko Extra Rinse (Extra máchání)
Použijte k volbě funkce Extra Rinse
(Extra máchání). (Viz strana 28.)
7. Tlačítko Easy Iron (Snadné žehlení)
Stisknutím tohoto tlačítka vyberete
funkci Easy Iron (Snadné žehlení). (Viz
strana 28.)
8. Tlačítko Speed/Eco (Rychlost/Eko) a
Child Lock (Dětský zámek)
-- Stisknutím tohoto tlačítka vyberete
funkci Speed/Eco (Rychlost/Eko). (Viz
strana 28.)
-- Chcete-li aktivovat dětský zámek,
stiskněte toto tlačítko a podržte je na
5 sekund. Zablokují se ovládací prvky.
Stejným postupem se dětský zámek
deaktivuje. (Viz strana 28.)
16 - Čtěte před použitím
NA-148VB5_Czech.indb 16
2013-12-6 15:58:23
Použití tlačítek a voličů
Displej
Model NA-148VB5
1
2
3
9. Volitelné funkce
Tyto ukazatele jsou zobrazeny, pokud
jsou naprogramovány jejich příslušné
funkce. Zde zobrazené volitelné funkce
jsou Extra Rinse (Extra máchání) ,
Easy Iron (Snadné žehlení) , Eco (Eko)
a Speed (Rychlost)
.
Odjištění dvířek
4 56
78
9
Při provozu jsou dvířka automaticky
zajištěna, zobrazený symbol indikuje
zajištění dvířek. Dvířka při zajištění nebo
odjištění cvaknou.
1. Pruhový indikátor času
Počet zobrazených dílů pruhu se
zvyšuje s časem.
2. Průběh
-- Tento indikátor zobrazuje aktuální
průběh Průběh se skládá z praní
máchání
a odstřeďování .
--
Poznámka
,
se zobrazuje pouze při programu
Drain (Vypouštění).
-- Světlo po skončení praní zhasne.
3. Zámek
-- Pokud jsou dvířka zablokována, zobrazí
se .
-- Pokud je aktivována dětská pojistka, je
zobrazen symbol
. (Viz strana 28.)
4. Teplota
5. Studené nastavení
Pokud je aktivována funkce Studené
nastavení, zobrazuje se tento indikátor.
6. Rychlost odstřeďování
7. Zbývající čas
Tento ukazatel zobrazuje přibližný čas
do skončení programu. Např. „2:05”
znamená 2 hodiny a 5 minut.
8. Čas
Tento indikátor se zobrazí, pokud je
přednastaven čas, po kterém se spustí
praní.
--Jsou-li dvířka zajištěna a pračku
vypnete, případně dojde-li k výpadku
elektrické energie, dvířka se otevřou
po 1 až 2 minutách.
Během provozu stiskněte tlačítko Start/
Pause (Start/Pauza) pro odjištění dveří.
V následujících případech nelze
odblokovat dveře ani při pozastavení
činnosti.
-- Během odstřeďování
-- Pokud úroveň vody přesahuje určitou
úroveň
Poznámka
--Pokud chcete odblokovat dvířka,
nastavte volič programů na Off
(Vypnuto), poté vyberte program
(např. Cotton (Bavlna)).
Upozornění
Je-li třeba dvířka otevřít uprostřed
programu, ujistěte se, že voda z
bubnu nevyteče na podlahu.
Z dvířek a otvoru dvířek může kapat
voda a pěna. V tomto případě je nutné
k jejich zachycení použít ručník.
Čtěte před použitím - 17
NA-148VB5_Czech.indb 17
2013-12-6 15:58:24
Praní
Nastavení praní
Model NA-148VB5
20
20℃ Wash
Off
Quick
Cotton
Cotton
Rapid 15
Colours
Easy Care
Shirts
Bedding
Start
Pause
r/min
Time
Extra
Rinse
Easy
Iron
Eco
6
Wool
Sportwear
Mixed
Spin
Rinse
Drain
Child Lock
1. Otevřete dvířka a vložte prádlo do
bubnu.
Informace o přípravě a třídění prádla
naleznete na straně 12 a 20.
Upozornění
--Dbejte, aby se při vkládání do
bubnu prádlo nezachytilo do
dvířek.
--Při nedodržení může dojít k
poškození těsnění dvířek a
následným poruchám.
--Buben NEPŘETĚŽUJTE.
Může dojít k nadměrným vibracím
nebo poškození pračky.
Správně
Speed
Eco
Nesprávně
Poznámka
Pokud vkládáte velké množství prádla,
dbejte na rovnoměrné rozmístění
prádla v bubnu.
3
2. Zavřete dvířka.
3. V libovolném směru nastavte voličem
zapnutí pračky a vyberte program.
Zobrazí se doba praní.
Další informace o jednotlivých
programech naleznete na stranách
24-25.
Program 20°C Wash (Praní 20°C)
Tímto programem lze dosáhnout praním při
nízké teplotě 20°C stejného účinku jako při
programu 40 °C (vyjma mastných nečistot).
Program Spin (Odstřeďování)
Program Spin (Odstřeďování) začíná
odčerpáním vody z bubnu bez ohledu na
to, zda v budbnu zůstala či nezůstala voda.
Po odčerpání vody na přednastavenou
úroveň se spustí odstřeďování.
4. Výběr volitelných funkcí.
Další informace o dostupných funkcích
a nastaveních každého programu
naleznete na straně 24-25.
5. Do zásuvky na prací prostředek
přidejte prací prostředek.
(Viz strana 13-15.)
6. Stiskněte tlačítko Start.
Po odpuštění vody se zahájí napouštění
vody.
18 - Pokyny k praní
NA-148VB5_Czech.indb 18
2013-12-6 15:58:24
Praní
Poznámka
--Kdykoli spustíte pračku, displej
blikáním potvrzuje, že tato funkce
právě probíhá.
--Před spuštěnním jakéhokoli
programu odpustí pračka nejprve
veškerou vodu.
Po dokončení programu se rozezní
akustická signalizace a rozbliká se
hlášení „END” (KONEC), poté se
okamžitě otevřou dvířka.
Upozornění
Po praní při vysoké teplotě buďte
opatrní, abyste se při manipulaci
s prádlem nebo dotykem o buben
nespálili.
Požadovaná doba
Délka praní závisí na zvoleném programu
a teplotě.
-- Skutečná doba se může nepatrně lišit
od uvedené.
-- Zobrazená doba zahrnuje čas potřebný
k napuštění a vypuštění vody, a proto
závisí na tlaku vody, stavu odtoku vody
a množství prádla.
-- Doba se může prodloužit, pokud prádlo
v bubnu není rovnoměrně rozloženo.
Nastavení akustické
signalizace
Abyste zapnuli nebo vypnuli akustickou
signalizaci, která se rozezní po dokončení
programu, řiďte se těmito pokyny.
Poznámka
Stiskněte a podržte současně tlačítka
Temperature (Teplota) a Time (Čas)
alespoň po dobu 3 sekund.
--V případě, že během základního
programu není z prádla odstraněn
všechen prací prostředek, použijte
funkci Extra Rinse (Extra máchání).
Nastavení akustické signalizace se vypne
po zaznění pípnutí.
Nastavení akustické signalizace se zapne
po zaznění dvou pípnutí.
--Při velké zátěži se může prádlo
přilepit uvnitř na buben. Toto je běžné.
Změna nastavení
--Ponechte dvířka pračky otevřené,
aby se buben po vyjmutí prádla
usušil.
-- Vyjměte prádlo z pračky a podle potřeby
je upravte do původního tvaru. Prádlo
neponechávejte po ukončení programu
příliš dlouho v pračce, neboť se může
zbarvit.
Po zahájení praní již nelze změnit program,
teplotu, rychlost odstřeďování, časovač
a funkci Extra Rinse (Extra máchání),
Easy Iron (Snadné žehlení) a Speed/Eco
(Rychlost/Eko).
Změnu nastavení programu, teploty,
rychlosti odstřeďování, časovače a funkce
Extra Rinse (Extra máchání), Easy Iron
(Snadné žehlení) a Speed/Eco (Rychlost/
Eko) provedete vypnutím a opětovným
zapnutím pračky.
Pokyny k praní - 19
NA-148VB5_Czech.indb 19
2013-12-6 15:58:24
Volba programu
Program
+
20
Popis
148VB5
128VB5
Max.
náplň
147VB5
127VB5
147VC5
127VC5
Max.
náplň
Cotton
(Bavlna)
Denní program pro bavlnu, lněné a
bavlněné směsi.
8 kg
7 kg
Cotton
(Prewash)
[Bavlna
(Předpírka)]
Program Cotton (Bavlna) s předpírkou
pro silně ušpiněné prádlo.
8 kg
7 kg
Colours
(Barevné)
Program pro zachování stálobarevnosti
bavlny a bavlněných směsí.
4 kg
3,5 kg
Easy Care
(Syntetické)
Jemné praní bavlny, lněných materiálů
a syntetických materiálů.
4 kg
3,5 kg
Wool (Vlna)
Jemné praní pro vlnu a směsi vlny
určené k praní v pračce i ruční praní,
které zamezuje sražení prádla.
2 kg
2 kg
Mixed
(Smíšené)
Smíšená náplň pro praní různých
textilií, např. bavlny, lnu a syntetického
vlákna.
3,5 kg
3,5 kg
Rinse
(Máchání)
Máchá vyprané prádlo.
8 kg
7 kg
Drain
(Vypouštění)
Odčerpá vodu z bubnu.
―
―
Spin
(Odstřeďování)
Odstředí vyprané prádlo.
8 kg
7 kg
Sportswear
(Sportovní
oblečení)
Pro praní syntetického sportovního
prádla.
3 kg
3 kg
Bedding
(Ložní prádlo)
Praní velkých kusů, např. ložního
prádla.
3 kg
3 kg
Shirts (Košile)
Praní pro límce a zašpiněné manžety
košil a halenek. Zabraňuje pomačkání.
2 kg
2 kg
Rapid 15
15 minutový rychlý program pro malé
(Extra krátký 15) množství lehce zašpiněného prádla.
2 kg
2 kg
Quick
(Krátký prog.)
Rychlý program pro lehce zašpiněné
bavlněné a směsové lněné prádlo.
4 kg
3,5 kg
20°C Wash
(Praní 20°C)
Úsporný program s nízkou teplotou pro
lehce zašpiněné bavlněné a lněné směsi.
4 kg
3,5 kg
20 - Pokyny k praní
NA-148VB5_Czech.indb 20
2013-12-6 15:58:25
Spotřeba elektrické energie a vody
Program
Cotton (Bavlna)
Funkce Cotton +
Eco (Bavlna + Eko)
+
20
Teplota
Náplň (kg)
Spotřeba Spotřeba
Doba
vody
energie
praní 2)
2)
2)
(L)
(kWh)
148VB5
128VB5
148VB5
128VB5
148VB5
128VB5
40 °C
8
0,92
60
2:05
40 °C 1)
4
0,71
41
2:50
8
0,95
51
3:20
4
0,77
41
2:55
60 °C 1)
Cotton
(Prewash) [Bavlna
(Předpírka)]
40 °C
8
0,98
70
2:23
Colours (Barevné)
40 °C
4
0,91
52
1:45
Easy Care
(Syntetické)
40 °C
4
0,60
55
1:25
Wool (Vlna)
30 °C
2
0,10
50
0:40
Mixed (Smíšené)
30 °C
3,5
0,46
55
1:25
Sportswear
(Sportovní
oblečení)
40 °C
3
0,63
42
1:45
Bedding
(Ložní prádlo)
30 °C
3
0,28
57
1:10
Shirts (Košile)
40 °C
2
0,60
45
1:25
Rapid 15
(Extra krátký 15)
30 °C
2
0,10
30
0:15
Quick
(Krátký prog.)
40 °C
4
0,48
38
1:08
20°C Wash
(Praní 20°C)
20 °C
4
0,31
42
1:40
1) Vypočítané výsledky se týkají maximální rychlosti odstřeďování a vyhovují normě EN 60456.
2) Spotřeba vody a energie a délka praní uvedené v tabulce se mohou lišit v závislosti na
tlaku, tvrdosti vody, teplotě, pokojové teplotě, typu a množství prádla, kolísání napětí a
užití volitelných funkcí.
3) Produktový list v souladu s nařízením EU 1061/2010 naleznete na
http://www.panasonic.cz
Pokyny k praní - 21
NA-148VB5_Czech.indb 21
2013-12-6 15:58:25
Spotřeba elektrické energie a vody
Program
Cotton (Bavlna)
Funkce Cotton +
Eco (Bavlna + Eko)
+
20
Teplota
Náplň (kg)
Spotřeba Spotřeba
Doba
vody
energie
praní 2)
2)
2)
(L)
(kWh)
147VB5
127VB5
147VB5
127VB5
147VB5
127VB5
40 °C
7
0,93
60
2:05
40 °C 1)
3,5
0,64
39
2:40
7
0,83
47
3:20
3,5
0,68
39
2:50
60 °C 1)
Cotton
(Prewash) [Bavlna
(Předpírka)]
40 °C
7
0,98
69
2:23
Colours (Barevné)
40 °C
3,5
1,00
52
1:45
Easy Care
(Syntetické)
40 °C
3,5
0,61
47
1:25
Wool (Vlna)
30 °C
2
0,11
45
0:40
Mixed (Smíšené)
30 °C
3,5
0,32
60
1:25
Sportswear
(Sportovní
oblečení)
40 °C
3
0,62
42
1:45
Bedding
(Ložní prádlo)
30 °C
3
0,25
50
1:10
Shirts (Košile)
40 °C
2
0,60
44
1:25
Rapid 15
(Extra krátký 15)
30 °C
2
0,10
30
0:15
Quick
(Krátký prog.)
40 °C
3,5
0,48
38
1:08
20°C Wash
(Praní 20°C)
20 °C
3,5
0,27
42
1:40
1) Vypočítané výsledky se týkají maximální rychlosti odstřeďování a vyhovují normě EN 60456.
2) Spotřeba vody a energie a délka praní uvedené v tabulce se mohou lišit v závislosti na
tlaku, tvrdosti vody, teplotě, pokojové teplotě, typu a množství prádla, kolísání napětí a
užití volitelných funkcí.
3) Produktový list v souladu s nařízením EU 1061/2010 naleznete na
http://www.panasonic.cz
22 - Pokyny k praní
NA-148VB5_Czech.indb 22
2013-12-6 15:58:26
Spotřeba elektrické energie a vody
Program
Cotton (Bavlna)
Funkce Cotton +
Eco (Bavlna + Eko)
+
20
Teplota
Náplň (kg)
Spotřeba Spotřeba
Doba
vody
energie
praní 2)
2)
2)
(L)
(kWh)
147VC5
127VC5
147VC5
127VC5
147VC5
127VC5
40 °C
7
0,82
62
2:05
40 °C 1)
3,5
0,65
41
2:40
7
1,05
54
3:25
3,5
0,72
41
2:45
60 °C 1)
Cotton
(Prewash) [Bavlna
(Předpírka)]
40 °C
7
0,97
72
2:23
Colours (Barevné)
40 °C
3,5
0,96
56
1:45
Easy Care
(Syntetické)
40 °C
3,5
0,62
48
1:25
Wool (Vlna)
30 °C
2
0,13
50
0:40
Mixed (Smíšené)
30 °C
3,5
0,30
62
1:25
Sportswear
(Sportovní
oblečení)
40 °C
3
0,62
40
1:45
Bedding
(Ložní prádlo)
30 °C
3
0,34
54
1:10
Shirts (Košile)
40 °C
2
0,64
44
1:25
Rapid 15
(Extra krátký 15)
30 °C
2
0,10
32
0:15
Quick
(Krátký prog.)
40 °C
3,5
0,42
36
1:08
20°C Wash
(Praní 20°C)
20 °C
3,5
0,26
45
1:40
1) Vypočítané výsledky se týkají maximální rychlosti odstřeďování a vyhovují normě EN 60456.
2) Spotřeba vody a energie a délka praní uvedené v tabulce se mohou lišit v závislosti na
tlaku, tvrdosti vody, teplotě, pokojové teplotě, typu a množství prádla, kolísání napětí a
užití volitelných funkcí.
3) Produktový list v souladu s nařízením EU 1061/2010 naleznete na
http://www.panasonic.cz
Pokyny k praní - 23
NA-148VB5_Czech.indb 23
2013-12-6 15:58:26
Podrobný popis programů
Automatické nastavení
Program
+
20
Teplota
Počet
máchání
Rychlost
odstřeďování
(ot/min)
Přibližná
128VB5
127VB5
127VC5
148VB5
147VB5
147VC5
148VB5
128VB5
14
12
Cotton (Bavlna)
40 °C
2
1200
1400
2:05
2
Cotton (Prewash)
[Bavlna
(Předpírka)]
40 °C
2
1200
1400
2:23
2
Colours
(Barevné)
40 °C
2
1200
1400
1:45
1
Easy Care
(Syntetické)
40 °C
2
800
800
1:25
1
Wool (Vlna)
30 °C
3
600
600
0:40
0
Mixed (Smíšené)
30 °C
2
800
800
1:25
1
Rinse (Máchání)
Studená
3
1200
1400
0:36
0
Drain
(Vypouštění)
―
―
―
―
0:03
0
Spin
(Odstřeďování)
―
―
1200
1400
0:15
0
Sportswear
(Sportovní
oblečení)
40 °C
2
1200
1400
1:45
1
Bedding
(Ložní prádlo)
30 °C
3
800
800
1:10
1
Shirts (Košile)
40 °C
2
600
600
1:25
1
Rapid 15
(Extra krátký 15)
30 °C
1
800
800
0:15
0
Quick
(Krátký prog.)
40 °C
2
1200
1400
1:08
1
20°C Wash
(Praní 20°C)
20 °C
2
1200
1400
1:40
1
24 - Pokyny k praní
NA-148VB5_Czech.indb 24
2013-12-6 15:58:26
Podrobný popis programů
Ruční nastavení
á
délka praní
5
5
147VB5 147VC5
127VB5 127VC5
Volitelné funkce
Rychlost
odstřeďování
Teplota
128VB5
127VB5
127VC5
Easy
Extra
Speed/Eco
Iron
Rinse
(Rychlost/
(Extra (Snadné
148VB5
Eko) 1)
1)
147VB5 máchání) žehlení)
147VC5
2:05
2:05
Studená - 90 °C 0 - 1200
0 - 1400



2:23
2:23
Studená - 90 °C 0 - 1200
0 - 1400



1:45
1:45
Studená - 40 °C 0 - 1200
0 - 1400
1:25
1:25
Studená - 60 °C
0 - 800
0 - 800




0:40
0:40
Studená - 40 °C
0 - 600
0 - 600
―
―
1:25
1:25
Studená - 30 °C
0 - 800
0 - 800




―
0:36
0:36
Studená
0 - 1200
0 - 1400
―


0:03
0:03
―
―
―
―
―
―
0:15
0:15
―
―

―
1:45
1:45
Studená - 40 °C 0 - 1200
0 - 1400



1:10
1:10
Studená - 40 °C
0 - 800
0 - 800
1:25
1:25
Studená - 60 °C
0 - 600
0 - 600




0:15
0:15
Studená - 30 °C
0 - 800
0 - 800
―
1:08
1:08
Studená - 60 °C 0 - 1200
0 - 1400
1:40
1:40
Studená - 20 °C 0 - 1200
0 - 1400







400 - 1200 400 - 1400
―
―
―
―
1)Nelze vybrat současně funkce Extra Rinse (Extra máchání) a Speed/Eco (Rychlost/Eko).
Pokyny k praní - 25
NA-148VB5_Czech.indb 25
2013-12-6 15:58:27
Praní jemného prádla
Program Wool (Vlna)
U programu Wool (Vlna) se buben kolébá
jemně.
Více informací o pokynech k praní
naleznete na stranách 18-19.
Náplně prádla z vlny
Program Wool (Vlna): 2 kg a méně
Přibližná hmotnost
Vlněný svetr: 400 g
Sušení prádla
-- Bílé nebo světle barevné oblečení,
vlněné a nylonové prádlo nevěste v
blízkosti tepelného zdroje nebo na
slunce.
-- Po vyprání lehce zmačkané vlněné
nebo nylonové oděvy rozložte a před
zavěšením do stínu je narovnejte do
původního tvaru. Tímto krokem si také
ušetříte žehlení.
-- Vlněné prádlo pověste tak, aby
nedocházelo k záhybům nebo
pomačkání nebo je rozprostřete.
Tipy pro praní jemného
prádla
Vkládání prádla do bubnu
Každý kus prádla položte na předchozí.
Prací prostředek
-- Na vlněné prádlo používejte jemný
tekutý prací prostředek. Ostatní prací
prostředky mohou oděvy poškodit.
-- U programu Wool (Vlna) bude
pravděpodobně třeba použít funkci Extra
Rinse (Extra máchání), aby se z prádla
odstranil přebytečný prací prostředek.
(Viz strana 28.)
-- Košile, halenky a kalhoty pověste na
ramínko.
Okolo ramínka můžete namotat ručník,
kterým vytvarujte oblast ramenou, aby
se zachoval tvar po usušení.
Pokud se prádlo při praní srazí
V takovém případě oděv rozložte do
původní velikosti na žehlicí prkno. Zajistěte
špendlíky správný tvar a velikost. Poté
pomocí žehličky nechte na tento oděv
působit páru a posléze nechte prádlo
vyschnout.
26 - Pokyny k praní
NA-148VB5_Czech.indb 26
2013-12-6 15:58:27
Praní přikrývek a přehozů na postel
Program Bedding (Ložní
prádlo)
Vkládání ložního prádla do
bubnu
Více informací o pokynech k praní
naleznete na stranách 18-19.
-- Ujistěte se, že štítek s pokyny pro praní
na každém kusu prádla uvádí buď
,
symbol praní nebo ruční praní (
).
1. Složte přikrývky nebo přehozy na
čtvrtinu jejich původní velikosti.
-- Perte vždy pouze jednu přikrývku.
Pratelné
-- Přikrývka ze 100 % syntetického vlákna
– až 3 kg
-- Futon ze 100 % syntetického vlákna a
přikrývka ze 100 % bavlny – až 1,5 kg
(velikost jednolůžka)
-- Povlečení
-- Přehozy
-- Prostěradla ze 100 % syntetického
vlákna
Nepratelné
-- Přikrývky ze 100 % vlny
-- Silně vycpané přikrývky
-- Elektrické přikrývky (včetně obalu)
2. Vložte přikrývku nebo přehoz do
bubnu.
Před vložením do bubnu je složte.
Oba konce přikrývky musí směřovat
dovnitř bubnu.
Upozornění
Přikrývku nebo přehoz
NESMOTÁVEJTE do koule, ani je
neskládejte nahodile.
Mohou se vyskytnout nadměrné
vibrace, které mohou prádlo nebo
pračku poškodit.
Poznámka
Nepoužívejte na přehoz síťky.
Zabraňují důkladnému odstřeďování.
Pokyny k praní - 27
NA-148VB5_Czech.indb 27
2013-12-6 15:58:27
Volitelné funkce
Extra Rinse (Extra máchání)
Přednastavení časovače
Máchat prádlo je možné důkladněji s extra
máchacím cyklem.
Časový spínač pračky lze použít k odložení
začátku praní o 1 až 24 hodin.
Speed/Eco (Rychlost/Eko)
Je možné zkrátit prací cyklus nebo uspořit
energii.
Funkce
Normal
Wash
(Běžné
praní)
Speed
(Rychlost)
Eco
Popis
Cyklus běžného praní
Doba praní je kratší než
u základních programů,
vhodné pro lehce ušpiněné
prádlo.
Praní spotřebuje méně
energie.
Child Lock (Dětský zámek)
Při zapnutém dětském zámku jsou
zablokovány ovládací prvky. Tato funkce
zabrání dětem měnit nastavení praní nebo
hrát si s pračkou.
Aktivace a deaktivace dětského zámku
1. Zapněte pračku.
2. Stiskněte a podržte tlačítko Speed/
Eco (Rychlost/Eko) nejméně po dobu
5 sekund.
, který signalizuje,
Zobrazí se symbol
že je aktivována dětská pojistka.
3. Chcete-li tuto funkci deaktivovat,
opět podržte tlačítko Speed/Eco
(Rychlost/Eko) po dobu 5 sekund
(nevšímejte si prosím tří akustických
signalizací a držte tlačítko Speed/
Eco (Rychlost/Eko) stisknuté, dokud
nedojde k odblokování).
Poznámka
Používáte-li funkci odloženého startu,
NEPOUŽÍVEJTE obtížně rozpustné
prací prostředky, neboť do spuštění
praní mohou ztvrdnout a posléze
obtížně vytékat.
Nastavení časovače
Po výběru programových a volitelných
funkcí nastavte časovač (viz strana 18).
1. Neustále držte tlačítko Time (Čas)
stisknuté, dokud se nezobrazí
požadovaný čas.
2. Časovač nastavíte stisknutím tlačítka
Temperature (Teplota) nebo Extra
Rinse (Extra máchání).
Odpočet nezačal.
-- Přednastavený čas zrušíte
stisknutím tlačítka Time (Čas).
-- Přednastavený čas změníte
stisknutím tlačítka Time (Čas), poté
zopakujte nastavení z kroku 1.
3. Stiskněte tlačítko Start/Pause (Start/
Pauza) a spusťte odpočet.
-- Přednastavený čas zrušíte
otočením voličem programu na
„Off” (Vypnuto). (Zruší se všechna
nastavení.)
-- Přednastavený čas změníte
otočením voličem programu na „Off”
(Vypnuto). Po opětovném výběru
programu a volitelných funkcí opakujte
nastavení z kroku 1.
Easy Iron (Snadné žehlení)
Tato funkce učiní jednodušší žehlení
jemnějším odstřeďováním prádla
(při 1000 ot/min nebo nižších).
-- Po dokončení praní se prádlo po dobu 5
minut přerušovaně pohybuje.
-- Tento způsob omezí pomačkání a
pomůže rozmotat zapletené prádlo.
28 - Pokyny k praní
NA-148VB5_Czech.indb 28
2013-12-6 15:58:27
Údržba
Čištění vnějšího povrchu
pračky
Vnější povrch pračky čistěte měkkou
utěrkou navlhčenou jemným saponátem,
např. přípravkem na mytí nádobí nebo
mýdlovým roztokem.
3. Filtr odšroubujete opatrným otáčením
proti směru hodinových ručiček.
Voda může vytéci. Toto je běžné.
Varování
--Na pračku NESTŘÍKEJTE vodu.
--K čištění nepoužívejte krémové
přípravky na nádobí, ředidla
ani jiné prostředky s obsahem
alkoholu nebo petroleje.
4. Poté vyjměte odtokový filtr.
Čištění těsnění dvířek a
okénka pračky
Po každém praní proveďte následující:
-- Z těsnění dvířek odstraňte jakékoli
předměty.
-- Setřením okénka a těsnění odstraňte
zbytky z tkanin a skvrny.
Pokud se nečistota usadí, může způsobit
únik vody.
Čištění odtokového filtru
Doporučujeme jednou měsíčně čistit
odtokový filtr. Na filtru se vytvoří nánosy
prachu, které sníží přítok vody.
1. Spotřebič vypněte a odpojte od
elektrické zásuvky.
2. Sejměte kryt odtokového filtru
pomocí dodané destičky hladiny
tekutého pracího prostředku.
Umístěte nádobu před odtokový filtr, aby
zachytila odtékající vodu.
5. Odstraňte jakékoli nečistoty z tkanin
a zbytky.
6. Nasaďte zpět odtokový filtr a kryt
odtokového filtru.
Nasaďte opět odtokový filtr. Otáčejte
směrem doprava, dokud nedosáhne
zarážky.
Upozornění
Postupujte OPATRNĚ při
odpouštění vody.
Zarážka
Odtokový filtr
Údržba - 29
NA-148VB5_Czech.indb 29
2013-12-6 15:58:27
Údržba
Čištění bubnu
Pokud v pračce používáte studenou vodu,
mohou se uvnitř bubnu usazovat bakterie,
které jsou zdrojem zápachu. Chcete-li
tomuto problému předejít, spusťte jednou
za měsíc program 90 °C Cotton (Bavlna
90 °C). (Pokud používáte odstraňovač
vodního kamene, řiďte se pokyny výrobce.)
Čištění zásuvky na prací
prostředky
Jestliže není zásuvka pravidelně čištěna,
velmi rychle se usadí zbytky pracího
prostředku.
Zbytky prostředků mohou vytvořit nánosy.
Upozornění
Viry a bakterie se při teplotě 40 °C
neodstraní. Patogeny se mohou šířit
smícháním oblečení a tím přenášet
nemoci.
Patogeny se ničí při teplotách od 60 °C.
Nicméně je zbytečné používat teplotu
vody až 90 °C.
1. Vytáhněte zásuvku na prací
prostředek.
Poznámka
Při čištění do pračky NEVKLÁDEJTE
prádlo ani prací prostředky.
Pokud používáte prostředek na čištění
bubnu nebo bělidlo, přidejte je do zásuvky
na prací prostředek před začátkem praní.
Vhodné množství prostředku je 30 ml.
(Viz strana 13.)
2. Zásuvku vyjměte jejím vytažením za
současného tlaku na západku, jak je
vyobrazeno níže.
Západka
30 - Údržba
NA-148VB5_Czech.indb 30
2013-12-6 15:58:28
Údržba
3. Prsty stiskněte záchytku vedle
přední části víčka na aviváž, poté
nadzvedněte a současně vytáhněte
ze zásuvky na prací prostředek.
Čištění filtru uzavíracího
ventilu
Filtr vyčistěte, pokud voda nenatéká řádně.
1. Zavřete přívodní vodovodní
kohoutek.
2. Zapněte pračku.
3. Vyberte program Cotton (Bavlna),
a poté stiskněte tlačítko Start.
Odčerpávání vody se spustí po
spuštění pračky.
4. Ze zásuvky vymyjte vodou starý prací
prostředek.
K čištění pračky použijte utěrku.
5. Vyjměte víčko přihrádky na aviváž.
6. Zásuvku znovu zasuňte jejím
zatlačením za současného tlaku na
západku, jak je vyobrazeno níže.
Západka
4. Po 2 minutách vypněte pračku. Voda
vyteče z přívodní hadice.
5. Odpojte přívodní hadici z pračky.
6. Vyčistěte filtr, který se nachází na
zadní straně pračky.
Použijte malý kartáček, např. zubní.
7. Pokud je jednotka dodána s hadicí
vybavenou uzavíracím ventilem,
zavřete napouštěcí kohoutek, odpojte
hadici od kohoutku, a poté vyčistěte
stejným způsobem filtr na hadici.
8. Opět připojte přívodní hadici.
Utáhněte pevně plastovou spojku.
9. Otevřete kohoutek, poté zkontrolujte,
zda neuniká voda.
Údržba - 31
NA-148VB5_Czech.indb 31
2013-12-6 15:58:28
Údržba
Ochrana před zamrznutím
přívodní hadice
Je-li pračka dovezena v mrazivém počasí,
nechte ji před použitím po dobu 24 hodin
stát při pokojové teplotě. Budete mít jistotu,
že v přívodní hadici nezůstal žádný led,
který by ji mohl ucpat.
Pokud voda v přívodní hadici zamrzne,
proveďte následující:
1. Okolo spojů přívodní hadice omotejte
horký ručník.
Kohoutek
Přípojky
Přívodní hadice
2. Do bubnu přidejte 2 až 3 litry horké
vody.
cca.
50 °C
3. Spusťte program Drain (Vypouštění).
(Viz strana 18.)
32 - Údržba
NA-148VB5_Czech.indb 32
2013-12-6 15:58:28
Seznam poruch
Problém
Tlačítka nefungují.
Příčina
--Během praní již nelze změnit program, teplotu, rychlost
odstřeďování, časovač a funkci Extra Rinse (Extra
máchání), Easy Iron (Snadné žehlení) a Speed/Eco
(Rychlost/Eko).
Pračka
--Může být aktivován dětský zámek. (Viz strana 28.)
Dvířka nelze otevřít.
--Může být aktivován zámek dvířek. (Viz strana 17.)
--Teplota vody nebo její hladina může být příliš vysoká. (Viz
strana 17.)
Nezvyklý zápach
--Gumové části pračky mohou při prvním spuštění vydávat
zápach, který po čase pomine.
Buben můžete omýt spuštěním programu 90 °C.
(Viz strana 30.)
Do pračky nenatéká
voda.
--Vodovodní kohoutek může být zavřený.
--Přívodní hadice může být zamrzlá. (Viz strana 32.)
--Může být přerušena dodávka vody.
Praní
--Filtr uzavíracího ventilu může být ucpaný. (Viz strana 31.)
Máchání/Odstřeďování
V pračce je pouze
malé množství vody.
--Pokud jste pozastavili program a opětovně spustili pračku,
může pračka odčerpat určité množství vody.
NEVYLÉVEJTE vodu dvířky.
Během praní je
dopouštěna voda.
--Tento jev je normální; voda je automaticky připouštěna,
jakmile její hladina poklesne. U těžkých náplní může být
voda opakovaně dopouštěna.
Během máchání
nenatéká do pračky
žádná voda.
--Před mácháním pračka prádlo odstředí a odčerpá
zbývající vodu. Poté se voda doplní.
Máchání začne
před dokončením
odstřeďování.
--Tvoří-li se po praní nadměrné množství pěny, voda je
odčerpána a znovu napuštěna. Tato funkce se nazývá
detekce pěny.
Během odstřeďování
se buben zastaví a
několikrát otočí.
--Tento jev je normální; pračka detekovala nerovnoměrné
rozložení prádla a pokouší se tento stav napravit.
Řešení problémů - 33
NA-148VB5_Czech.indb 33
2013-12-6 15:58:28
Seznam poruch
Problém
Příčina
Máchání/Odstřeďování
Pěna a voda zůstává
ve dvířkách nebo
těsnění dvířek.
--I přesto, že v závislosti na stavu prádla může zůstat určité
množství pěny, vody a pracího prostředku, tato skutečnost
neovlivní výkon máchání.
Opakovaně se
spustí a zastaví
odstřeďování.
--Tento jev je normální; střídavé odstřeďování napomáhá
bubnu provádět proces odstřeďování velmi tiše.
Po dokončení
odstřeďování je
prádlo stále mokré.
--Nerovnoměrné rozložení prádla nebylo automaticky
opraveno.
--Prádlo může být příliš lehké. Pokud ano, přidejte jednu
nebo dvě osušky.
--Pokud je prádlo příliš lehké, přidejte jednu nebo dvě
osušky.
--Pokud se prádlo zamotalo, rozmotejte jej.
Není pěna nebo
téměř žádná pěna.
--Množství pěny se může lišit v závislosti na teplotě, hladině
a tvrdosti vody.
--Možná jste přidali prací prostředek přímo do bubnu; prací
prostředek je nutné přidávat do zásuvky.
--Možnou příčinou může být nedostatečné množství pracího
prostředku.
Prací prostředek a pěna
--Možná používáte prací prostředek se sníženou pěnivostí.
--Silně znečištěné prádlo nebo těžké náplně mohou také
omezit množství pěny.
Velké množství pěny.
--Množství pěny se může lišit v závislosti na teplotě, hladině
a tvrdosti vody.
--Možnou příčinou může být velké množství pracího
prostředku.
--Používaný typ pracího prostředku může tvořit nadměrné
množství pěny.
Aviváž přetekla.
--Pravděpodobně jste překročili maximální doporučené
množství aviváže označené na zásuvce symbolem MAX.
(Viz strana 15.)
Po dokončení praní
se objevily zbytky
pracího prášku.
--Možná jste přidali prací prostředek přímo do bubnu; prací
prostředek je nutné přidávat do zásuvky.
--Možná jste příliš rychle zavřeli zásuvku a aviváž vystříkla.
34 - Řešení problémů
NA-148VB5_Czech.indb 34
2013-12-6 15:58:28
Seznam poruch
Problém
Příčina
Čas
Zobrazený zbývající
čas se mění.
--Zbývající čas je pouze předběžný a průběžně je
korigován. Proto se zobrazený čas může měnit.
Objevil se neobvyklý
hluk nebo vibrace.
--V bubnu mohou být kovové předměty.
--Možná nebyly odstraněny přepravní šrouby. (Viz strana
38.)
--Pračka možná nestojí na rovném a stabilním povrchu.
Hluk
Pokud žádná z výše popsaných příčin není zdrojem
problému, obraťte se na místní Středisko služby
zákazníkům.
Ostatní
Při čerpání vody se
ozývá hluk.
--Tento jev je normální; tento zvuk vzniká při provozu
odčerpávacího čerpadla.
Při vysoké rychlosti
odstřeďování se
zvyšuje hluk.
--Tento jev je normální; hluk motoru se zvyšuje se
zvyšujícími se otáčkami odstřeďování.
Během praní nebo
máchání se ozývá
hluk.
--Tento jev je normální; hluk vzniká z čerpadla, kterým
protéká promývací nebo máchací voda.
(148VB5, 128VB5, 147VB5 a 127VB5)
Při provozu pračky
dojde k výpadku
elektrické energie.
--Pračka se zastaví. Při opětném obnovení dodávky
elektrické energie se automaticky spustí od bodu, v němž
se zastavila.
Jistič vypíná přívod
elektrické energie.
--Pračka se zastaví. Při opětném zapnutí jističe se
automaticky spustí od bodu, v němž se zastavila.
Doporučuje se však vyhledat příčinu vypínání jističe a
provést nápravu.
Dodávka vody je
přerušena.
--Po obnovení dodávky může být voda špinavá. Před
opětovným spuštěním pračky je nutné odpojit přívodní
hadici a špinavou vodu odpustit kohoutkem. Nezapomeňte
před zapnutím pračky opět připojit přívodní hadici.
Displej není čitelný.
--Pračka se pravděpodobně nachází pod jasným osvětlením
nebo na displej dopadají sluneční paprsky.
Řešení problémů - 35
NA-148VB5_Czech.indb 35
2013-12-6 15:58:28
Zobrazení chyby
Chyba
Co dělat
Ujistěte se, že jsou dvířka dobře zavřená.
Dvířka jsou otevřená
Nelze napouštět
vodu
Nelze odčerpávat
Přetečení
Zkontrolujte, zda se nejedná o jeden z následujících problémů.
-- Kohoutek je zavřený.
-- Vodovodní potrubí nebo přívodní hadice jsou zamrzlé.
-- Dodávka vody je přerušena.
-- Filtr uzavíracího ventilu je ucpaný. (Viz strana 31.)
Zkontrolujte vypoušticí hadici, zda se nejedná o jeden z
následujících problémů.
-- Ucpání.
-- Konec vypouštěcí hadice je ponořen do vody.
-- Prodlouží se spojkami.
-- Zamrzlá voda.
Pokud je ucpaný odtokový filtr, vyčistěte jej. (Viz strana 29.)
Zkontrolujte, zda se nejedná o jeden z následujících problémů.
-- Uzavírací ventil se porouchal.
-- Triak uzavíracího ventilu se porouchal.
Spotřebič vypněte a odpojte od elektrické zásuvky. Zastavte
proud a obraťte se na místní Středisko služby zákazníkům.
Abyste mohli restartovat činnost pračky po zobrazení chybového hlášení, nastavte volič
programů na Off (Vypnuto), poté vyberte program a spusťte činnost pračky.
36 - Řešení problémů
NA-148VB5_Czech.indb 36
2013-12-6 15:58:28
Volba správného místa
Přenášení pračky
Upozornění
Pračku musí přenášet nejméně dvě
osoby.
- Pračku umístěte na rovný stabilní
povrch, zabráníte tak nadměrným
vibracím a hluku.
Pokud podlaha není rovná a stabilní,
obraťte se nejbližší Středisko služby
zákazníkům.
- Pračku NEUMISŤUJTE na koberec
nebo podobný typ podkladu.
Nejdříve pračku nakloňte dozadu. Pračku
by měly přemisťovat dvě osoby, aby ji na
každé straně uchytily za spodní část.
Správné místo pro pračku
Ujistěte se, že vybrané místo pro pračku je
dostatečně velké a otvory ve dnu nejsou
ucpány kobercem.
196
572
542*
845
470
597
Rozměry v milimetrech
* pro modely NA-147VB5, 127VB5,
147VC5 a 127VC5
- Pračku NEINSTALUJTE na místo
vystavené přímému slunci nebo
teplotám klesajícím k bodu mrazu.
- NEDOVOLTE, aby se kovové
části pračky dotýkaly kovových
umývadel nebo jiných zařízení.
Instalace vestavěné pračky
- Potřebujete prostor o minimální šířce
60 cm.
Potřebujete prostor po stranách
nejméně 2 mm široký a další 5 mm od
horní a zadní strany pračky.
- Přepážka nad pračkou musí být pevně
přichycena k sousedním skříňkám.
Upozornění
Pračku NEINSTALUJTE jako
vestavěnou bez krycího panelu.
Krycí panel
Pokyny k instalaci - 37
NA-148VB5_Czech.indb 37
2013-12-6 15:58:30
Přemístění a instalace
Odstranění kotevních šroubů
Při přepravě udržují čtyři kotevní šrouby
vnitřní část pračky na svém místě. Před
instalací je nutné je odstranit dodaným
klíčem. Dbejte následujících pokynů.
3. Do příslušných otvorů pro šrouby
zatlačte čtyři krytky (přiloženy k
příslušenství).
Poznámka
Před provozem pračky musí být
kotevní šrouby odstraněny.
Mohou způsobit silné vibrace.
Poznámka
Pokud pračku budete opět
přemisťovat, budete kotevní
šrouby potřebovat, a proto si je
bezpečně uschovejte. Pokud budete
pračku předávat někomu jinému,
nezapomeňte předat také kotevní
šrouby.
Zkontrolujte, zda jsou správně
nasazené ochranné krytky. Při
nedodržení může dojít k proniknutí
vody do pračky a k poruše.
1. K povolení čtyř šroubů použijte
dodaný klíč.
Šrouby odšroubujete otáčením směrem
doleva.
Přemístění pračky
Poznámka
Ujistěte se, že jsou na pračce
namontovány kotevní šrouby.
Před přemístěním pračky
2. Šrouby vytáhněte ve vodorovném
směru.
-- Zavřete přívodní kohoutek a nechte
pračku, aby vodu vyčerpala. Vypusťte
zbývající vodu z odtokového filtru.
(Viz strana 29.)
-- Snižte tlak v přívodní hadici a sejměte ji.
-- Odpojte napájecí kabel.
-- Připevněte kotevní šrouby. (Viz strana
39.)
38 - Pokyny k instalaci
NA-148VB5_Czech.indb 38
2013-12-6 15:58:30
Přemístění a instalace
Připevnění kotevních šroubů
1. Sejměte čtyři krytky.
Vyrovnání pračky
Plastová
matice
Nožky
2. Vložte kotevní šrouby do příslušných
otvorů.
1. U každé nožky povolte plastovou
matici jejím otočením doprava.
2. Nožky nastavíte jejich otáčením
doprava nebo doleva.
3. K zajištění správného vyrovnání
pračky použijte vodováhu.
4. Utáhněte všechny pojistné matice
jejich otočením směrem doleva.
3. Každý šroub dotáhněte klíčem.
Upozornění
--Zkontrolujte, zda jsou všechny
plastové matice řádně dotaženy a
přesvědčte se, že jsou nožky stále
přišroubovány k pračce.
Pokud nejsou přišroubovány, pračka
se bude pohybovat.
--K vyrovnání nerovností pračku
NEPODKLÁDEJTE ždáným
kartonem, dřevem ani podobným
materiálem.
--Při mytí podlahy dbejte na to,
abyste pračku nedestabilizovali.
Pokyny k instalaci - 39
NA-148VB5_Czech.indb 39
2013-12-6 15:58:30
Připojení hadice a elektrického napájení
Řiďte se pokyny uvedenými v této části, vyhnete se tak případnému úniku vody. Pokud si
nejste jisti, požádejte o pomoc s připojením hadic servisního technika.
Délky hadic a kabelů
Připojení na levou stranu
~ 145 cm
~ 90 cm
~ 100 cm*
~ 140 cm
~ 95 cm
0 – max. 100 cm
~ 95 cm
Připojení na pravou stranu
~ 145 cm
~ 155 cm*
* pro modely NA-147VB5, 127VB5, 147VC5 a 127VC5
Přívodní hadice
Upozornění
- Hadici NEPŘIPOJUJTE ke
kombinovanému kohoutku.
- Hadici NEOTÁČEJTE,
NEMAČKEJTE, NEUPRAVUJTE ani
NEŘEŽTE.
- Optimální přívod tlaku vody je 0,1 - 1,0
MPa. Pokud tlak vody převýší uvedenou
hodnotu, nainstalujte redukční ventil.
- Průtok vody kohoutkem by měl být vyšší
než 5 L/min.
Připojení přívodní hadice
1. Jeden konec hadice nasaďte na
přívod vody na zadní straně pračky a
rukou utáhněte spojku.
2. Druhý konec hadice nasaďte na
kohoutek a utáhněte stejným
způsobem.
- Standardní hadice
3/4”
Zkontrolujte,
zda je filtr uvnitř
hadice.
min. 10 mm
- Hadice s uzavíracím ventilem
3/4”
min. 10 mm
3. Pomalu otevřete kohoutek a
zkontrolujte, zda okolo spojky
neuniká voda.
Spojka je vystavena tlaku vody.
40 - Pokyny k instalaci
NA-148VB5_Czech.indb 40
2013-12-6 15:58:31
Připojení hadice a elektrického napájení
Vodotěsný systém
Pračka je nainstalována se systémem,
který byl navržen s cílem zabránit úniku
vody. Systém zahrnuje následující
komponenty.
1) Systém Aquastop
Pokud je detekován únik vody v přívodní
hadici, systém automaticky zastaví
přívod vody. Tento systém je funkční
pouze u hadic s uzavíracím ventilem.
2) Detekce přetečení
Pokud voda v pračce překročí určitou
úroveň, tato funkce zastaví přívod vody
a spustí odčerpávací čerpadlo.
Vypouštěcí hadice
Upozornění
--NEOTÁČEJTE, NEOHÝBEJTE ani
NETAHEJTE za vypouštěcí hadici.
--K prodloužení vypouštěcí hadice
NEPOUŽÍVEJTE spojky.
Upozornění
--Před provozem pračky je nutné
sejmout vypouštěcí hadici z háčku
na zadní straně.
Pokud je vypouštěcí hadice blízko
pračky, hadice se může dostat
do kontaktu s pračkou a během
odstřeďování kvůli vibracímvy dávat
zvuky.
--Vypouštěcí hadici zajistěte na
místě, aby nemohla z umývadla
vyklouznout.
--NEBLOKUJTE výtokový otvor
umývadla. Ujistěte se, že
odčerpávaná voda řádně odtéká.
--NEPONECHÁVEJTE konec
vypouštěcí hadice ležet ve
vyčerpané vodě.
V takovém případě se může
vyčerpaná voda vracet zpět do
pračky.
Vypouštění do vypouštěcí hadice
Vypouštění vody do dřezu nebo
umývadla
Koleno
Pokyny k instalaci - 41
NA-148VB5_Czech.indb 41
2013-12-6 15:58:31
Připojení hadice a elektrického napájení
Připojení k elektrické síti
Výrobní
štítek
Upozornění
--Na štítku jsou uvedené údaje
týkající se napětí, které pračka
vyžaduje. Zkontrolujte, zda údaje
síťového napětí vaší domácnosti
odpovídají zde uvedeným
informacím. Informace uvedené
v údajích síťového napájení jsou
také vyznačeny na straně 44
tohoto návodu.
--Uživatel je odpovědný za veškerá
poškození způsobená nesprávným
umístěním přístroje.
42 - Pokyny k instalaci
NA-148VB5_Czech.indb 42
2013-12-6 15:58:31
Kontrola po instalaci
Kontrolní seznam instalace
3
7
1
5 6
5 6
4
2
5 6
1) Kotevní šrouby
Odstranili jste je a nasadili správně
krytky?
2) Umístění
Stojí pračka na rovném a stabilním
povrchu?
Běží pračka bez vibrací?
3) Přívodní hadice
Není nikde žádný únik?
Je přívod vody normální?
5) Nastavitelné nožky
Jsou k pračce bezpečně přišroubovány?
6) Podložky nožek
Stojí rovně?
Pokud pračka není v rovině, může při
odčerpání vody vydávat nezvyklé zvuky.
7) Síťové napájení
Je domácí elektrická zásuvka určena pro
střídavý proud 220 V až 240 V?
4) Odtoková hadice
Není nikde žádný únik?
Odvádí vodu normálně?
Pokyny k instalaci - 43
NA-148VB5_Czech.indb 43
2013-12-6 15:58:32
Technické údaje
NA-148VB5
NA-128VB5
Jmenovité napětí
NA-147VB5
NA-127VB5
NA-147VC5
NA-127VC5
220 - 240 V
Jmenovitá frekvence
50 Hz
Maximální spotřeba energie
2200 W
Maximální spotřeba energie při ohřevu
2000 W
Hmotnost výrobku
77 kg
73 kg
72 kg
Maximální množství suchého prádla
8 kg
7 kg
7 kg
Rozměry výrobku
Výška
845 mm
Šířka
597 mm
Hloubka
Spotřeba vody
Tlak vodovodní vody
572 mm
542 mm
542 mm
Více informací naleznete v „Spotřeba elektrické
energie a vody”.
0,1 - 1 MPa
44 - Pokyny k instalaci
NA-148VB5_Czech.indb 44
2013-12-6 15:58:32
Pračka - specifikace produktu
(EU) Č.1061/2010
Název dodavatele
Označení modelu
Kapacita
Třída energetické účinnosti 1)
A+++ (maximální účinnost) : EEI<46
A++ : 46≦EEI<52
Roční spotřeba energie 2)
60 °C při plné náplni
Spotřeba energie
60 °C při částečné
(Program Cotton + náplni
Eco (Bavlna + Eko)) 40 °C při částečné
náplni
Vypnutém módu
Spotřeba energie
Left-on módu
kg
Panasonic
NA-148VB5 NA-147VB5 NA-147VC5
NA-128VB5 NA-127VB5 NA-127VC5
8
7
7
A+++
A+++
A++
kWh/rok
194
162
195
kWh
0,95
0,83
1,05
kWh
0,77
0,68
0,72
kWh
0,71
0,64
0,65
W
<0,5
<0,5
<0,5
W
<1,0
<1,0
<1,0
9900
9240
10346
B
B
B
Roční spotřeba vody
l/rok
Třída sušicí účinnosti odstřeďování
A (maximální účinnost) až G (minimální účinnost)
3)
NA-148VB5, 147VB5 a 147VC5: 1400
NA-128VB5, 127VB5 a 127VC5: 1200
Vlhkost prádla
%
53
53
53
Programy „Cotton + Eco 60 °C (Bavlna + Eko 60 °C)” a „Cotton + Eco 40 °C (Bavlna +
Eko 40 °C)” jsou standardními pracími programy, k nimž se vztahují informace na štítku a
specifikace. Tyto programy jsou vhodné pro praní běžně zašpiněného bavlněného prádla a
jsou nejúčinnějšími programy z hlediska kombinované spotřeby energie a vody.
60 °C při plné náplni
min
200
200
205
Doba programu4)
60 °C při částečné
(Program Cotton
min
175
170
165
náplni
+ Eco (Bavlna +
40 °C při částečné
Eko))
min
170
160
160
náplni
Maximální rychlost odstřeďování
Akustický hluk
přenášený
vzduchem 5)
ot/min
Praní
dB
Odstřeďování
dB
58
58
58
NA-148VB5, 147VB5 a 147VC5: 76
NA-128VB5, 127VB5 a 127VC5: 74
1)Třída energetické účinnosti při domácím praní se určuje podle indexu energetické
účinnosti (EEI).
2)Na základě 220 standardních pracích cyklů při programu Cotton + Eco (Bavlna + Eko) při
60 °C a 40 °C při plné a částečné náplni, a spotřeby nízkoodběrových režimů. Skutečná
spotřeba energie závisí na způsobu používání zařízení.
3)Na základě 220 standardních pracích cyklů při programu Cotton + Eco (Bavlna + Eko) při
60 °C a 40 °C při plné a částečné náplni, a spotřeby nízkoodběrových režimů. Skutečná
spotřeba vody závisí na způsobu používání zařízení.
4)V minutách a zaokrouhleno na nejbližší minutu
5)Vyjadřuje se v dB (A) na 1 pW a zaokrouhluje se na nejbližší celé číslo při fázi praní a fázi
odstřeďování pro standardní program Cotton Eco (Eko - bavlna) 60 °C s plnou náplní.
Pokyny k instalaci - 45
NA-148VB5_Czech.indb 45
2013-12-6 15:58:32
NA-148VB5_Czech.indb 46
2013-12-6 15:58:32
NA-148VB5_Czech.indb 47
2013-12-6 15:58:32
Vysvětlení k hodnotám spotřeby energie
Pro standardní programy se hodnoty spotřeby energie určují podle následujících postupů.
Programy „Bavlna 60 °C” a „Bavlna 40 °C” jsou standardními programy podle směrnic EU
1061/2010 a 1015/2010.
Tyto programy jsou vhodné pro praní běžně zašpiněného bavlněného prádla a jsou
nejúčinnější z hlediska kombinované spotřeby energie a vody pro praní tohoto typu
bavlněného prádla.
1.
Nastavte volič na hodnotu Cotton (Bavlna).
2.
Vyberte funkci Eco (Eko). (Viz strana 28.)
3.
nebo
Vyberte maximální rychlost odstřeďování.
(Viz strana 25.)
4.
nebo
Vyberte teplotu vody 60 °C/40 °C.
- Skutečná teplota vody se může lišit od teploty uvedené pro daný cyklus.
Webová stránka: http://panasonic.net
Na základě směrnice 2004/108/EC, článek 9(2)
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Německo
© Panasonic Corporation 2013
NA-148VB5_Czech.indb 48
Vytisknuto v Turecku
Červenec 2013
W9901-8RH10
2013-12-6 15:58:33
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement