Panasonic NA147VC6WNR, NA127VB6WNR, NA128VB6WNR, NA147VB6WNR, NA148VB6WNR, NA127VC6WNR Operating instructions

Panasonic NA147VC6WNR, NA127VB6WNR, NA128VB6WNR, NA147VB6WNR, NA148VB6WNR, NA127VC6WNR Operating instructions
®
Driftinstruktioner
& installationsinstruktioner
Tvättmaskin
(Hemmabruk)
Modellnr.
NA - 148VB6
NA - 128VB6
NA - 147VB6
NA - 127VB6
NA - 147VC6
NA - 127VC6
Läs innan användning
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Tvättråd
Extra funktioner
Underhåll
Felsökning
Installationsinstruktioner
Tack för att du köpt den här apparaten.
- För optimal prestanda och säkerhet, läs de här instruktionerna noggrant.
- Läs igenom instruktionerna helt innan du ansluter, använder eller justerar
apparaten. Behåll den här bruksanvisningen för framtida referens.
NA-148VB6_Swedish.indb 1
02
04
18
28
29
33
37
Svenska
2016-6-7 13:35:01
Beakta miljön
Bortskaffning av
paketeringsmaterial
Det paketeringsmaterial som använts för
att skydda tvättmaskinen från skada under
transport är helt återvinningsbart. Kontakta
din lokala myndighet för information om
återvinning.
Avfallshantering av
produkter
Endast för Europeiska
Unionen och länder med
återvinningssystem
Denna symbol på produkter, förpackningar
och/eller medföljande dokument betyder
att förbrukade elektriska och elektroniska
produkter inte får blandas med vanliga
hushållssopor.
För att gamla produkter ska hanteras och
återvinnas på rätt sätt ska dom lämnas till
passande uppsamlingsställe i enlighet med
nationella bestämmelser.
Genom att ta göra det korrekt hjälper du till
att spara värdefulla resurser och förhindrar
eventuella negativa effekter på människors
hälsa och på miljön. För mer information
om insamling och återvinning kontakta din
kommun.
Olämplig avfallshantering kan beläggas
med böter i enlighet med nationella
bestämmelser.
Information om bortskaffning i andra
länder utanför den Europeiska Unionen
Den här symbolen är endast giltig i den
Europeiska Unionen.
Om du vill göra dig av med den här
produkten, kontakta dina lokala
myndigheter eller din återförsäljare och
fråga efter korrekt bortskaffningsmetod.
Rekommenderat tvättmedel
i enlighet med förordningen
(EU) nr. 1015/2010
Välj lämpligt tvättmedel för bättre resultat.
-- Standardtvättmedel för värmetålig
vittvätt (kallt - 90 °C)
Program; “Cotton (Bomull)”,
“Quick (Snabb)”, eller “Allergy-care
(Allergivänlig)”
-- Färgtvättmedel utan blekmedel eller
optiska vitmedel för färgad tvätt
(kallt - 40 °C)
Program; “Colours (Kulörtvätt)”, eller
”Mixed (Blandat)”
-- Tvättmedel för Fintvätt utan optiska
vitmedel för ömtåliga, fina tyger
(kallt - 40 °C)
Program; “Hand Wash (Ömtåligt)”
-- Tvättmedel för ylle-tyger (kallt - 40 °C)
Program; “Wool (Ylle)”
lDet tillgängliga temperaturintervallet
varierar beroende på program. (s. 25)
När du använder en
torktumlare
Välj rätt centrifugeringshastighet enligt
torktumlarens instruktioner för att på så
sätt spara energi.
2 - Läs innan användning
NA-148VB6_Swedish.indb 2
2016-6-7 13:35:01
Innehåll
Läs innan användning
Underhåll
Beakta miljön . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER . . . . 4
Kontrollera tvättmaskinen . . . . . . . . 11
Underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Din tvättmaskin . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Innan du börjar tvätta . . . . . . . . . . . 12
Kontrollera före användning . . . . . . . . 12
Innan första användningen . . . . . . . . .12
Förbereda tvätten . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Hälla i tvättmedel och andra
kemikalier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Tvättmedelsfack . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Mjukmedelsfack . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Förtvättsfack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Använda knappar och rattar . . . . . . 16
Knappar och rattar . . . . . . . . . . . . . . . 16
Skärm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Låsa upp luckan . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Tvättråd
Tvätta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Göra i ordning tvätten . . . . . . . . . . . . .18
Krävd tid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Ställa in signalen . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Ändra inställningar medan du
tvättar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Välja program . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ström- och vattenkonsumtion . . . . .
Detaljer för programmet . . . . . . . . .
Tvätta fintvätt . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
21
24
26
Programmen Wool (Ylle) och
Hand Wash (Ömtåligt) . . . . . . . . . . . . 26
Fintvättmängd . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Tips för fintvätt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Tvätta filtar och överkast . . . . . . . . 27
Rengör maskinens utsida . . . . . . . . . .29
Rengör luckans tätning och fönstret . .29
Rengör dräneringsfiltret . . . . . . . . . . . 29
Rengör trumman . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Rengöra tvättmedelsfacket . . . . . . . . 30
Rengöra vattentillförselfiltret . . . . . . . .31
Förhindra en frusen
vattentillförselslang . . . . . . . . . . . . . . .32
Felsökning
Checklista över fel . . . . . . . . . . . . . 33
Felvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Installationsinstruktioner
Välja rätt placering . . . . . . . . . . . . . 37
Bära maskinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Rätt placering av maskinen . . . . . . . . 37
Installation av en integrerad
maskin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Flytta och installera . . . . . . . . . . . . 38
Ta bort ankarbultarna . . . . . . . . . . . . . 38
Flytta på maskinen . . . . . . . . . . . . . . . 38
Ställa maskinen jämnt . . . . . . . . . . . . 39
Ansluta slangar och
strömtillförsel . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Slang- och kabellängder . . . . . . . . . . 40
Vattentillförselslang . . . . . . . . . . . . . . 40
Vattendräneringsslang . . . . . . . . . . . . 41
Ansluta till strömförsörjningen . . . . . . 42
Kontrollera efter installation . . . . . . 43
Checklista för installation . . . . . . . . . . 43
Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Informationsblad . . . . . . . . . . . . . . . 45
Program för Sängkläder . . . . . . . . . . . 27
Lägga i sängkläder i trumman . . . . . . 27
Extra funktioner . . . . . . . . . . . . . . . 28
Extra Rinse (Extra Sköljning) . . . . . . . 28
Speed/Eco (Snabb/Eko) . . . . . . . . . . .28
Child lock (Barnlås) . . . . . . . . . . . . . . 28
Ställ in timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Easy Iron (Lättstruket) . . . . . . . . . . . . 28
Läs innan användning - 3
NA-148VB6_Swedish.indb 3
2016-6-7 13:35:01
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Läs och följ dessa säkerhetsföreskrifter.
VARNING
Det här beskriver problem som kan leda till dödsfall
eller allvarliga skador.
Allmänt bruk
--Den här maskinen kan användas av barn
över 8 år och personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, eller brist
på erfarenhet eller kunskap om de har fått
vägledning eller instruktioner om hur man
använder maskinen på ett säkert sätt och
om de förstår föreliggande risker.
Barn får inte leka med maskinen.
Rengöring och underhåll får inte utföras av
barn utan uppsikt.
--Barn yngre än 3 år bör hållas borta om de
inte är under konstant uppsikt.
--Placera INTE ett stativ eller en stol nära
maskinen.
Barn kan komma åt kontrollpanelen eller
klättra upp på eller in i maskinen.
4 - Läs innan användning
NA-148VB6_Swedish.indb 4
2016-6-7 13:35:01
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
--Stäng av vattentillförsel till maskinen om
den inte kommer att användas under en
längre period, såsom vid en semester. Det
här är speciellt viktigt om det inte finns
någon dränering runt maskinen.
Om vattentillförseln lämnas på, kan
vattentrycket öka, vilket kan leda till läckage.
--Installera INTE maskinen på en fuktig
plats eller på en plats som utsätts för
väderförändringar.
Det kan leda till att fel uppstår, att maskinen
försämras, elstötar eller brand.
--Häll eller spill INTE vatten direkt på någon
del av maskinen.
Detta kan leda till felaktig funktion, elstöt
eller brand.
--Håll antändningskällor, såsom ljus eller
cigaretter, avskilt från maskinen.
De kan orsaka en brand eller skada på
maskinen.
--Håll lättantändliga material avskilda från
maskinen, som t.ex. bensin, thinner,
alkohol, eller kläder som är dränkta i dessa
material.
De kan leda till explosion eller brand.
Läs innan användning - 5
NA-148VB6_Swedish.indb 5
2016-6-7 13:35:02
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
VARNING
Strömkälla och -kabel
--Dra ur elkabeln när du rengör maskinen.
--Kontrollera elkabeln och elkontakten efter
eventuella skador.
Om elkabeln är skadad måste den bytas
ut av tillverkaren, en serviceagent eller
liknande kvalificerad person för att undvika
fara.
--Använd INTE en nätadapter eller
förlängningskabel. Det finns risk för
överhettning vilket kan leda till brand.
Använd ett eluttag som inte används och
som är helt skattat för AC 220 V till 240 V.
Om du är osäker, kontakta en kvalificerad
elektriker.
--SÄKERSTÄLL att elkontakten är helt isatt i
eluttaget. Om elkontakten inte är helt isatt,
kan en lös anslutning leda till överhettning
och orsaka elstöt eller brand.
--Ta INTE på elsladden eller -kontakten med
våta händer.
Det kan leda till en elstöt.
6 - Läs innan användning
NA-148VB6_Swedish.indb 6
2016-6-7 13:35:02
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
--Dra INTE i elsladden utan håll i kontakten
för att dra ur sladden.
Annars föreligger risk för skada på elkabeln,
vilket kan leda till elstöt eller brand.
Förebygga skada
--Maskinen ska installeras av tillverkarens
återförsäljare eller serviceombud.
Tillverkaren ansvarar ej för olyckor eller
skador som uppstår om installationen,
testkörningen och inspektionen av maskinen
inte utförs enligt den installationsmetod som
anges i dessa instruktioner.
--Demontera, reparera eller modifiera INTE
maskinen.
Detta kan leda till att fel uppstår på
maskinen vilket i sin tur kan leda till brand
eller personskador. Om maskinen behöver
repareras, kontakta din lokala kundtjänst.
--Ta INTE på insidan av trumman förrän
den har stannat helt. Risk för skada. Barn
får inte vistas i närheten av den roterande
trumman.
Läs innan användning - 7
NA-148VB6_Swedish.indb 7
2016-6-7 13:35:02
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
FÖRSIKTIGHET
Det här beskriver problem som kan leda till
personskada eller skada på dina tillhörigheter.
Allmänt bruk
--Innan du börjar använda maskinen, vrid
på kranen och kontrollera slangar och
anslutningar efter läckage.
Felaktig anslutning kan leda till läckage.
--Den nya slanguppsättningen som medföljer
apparaten ska användas och den gamla
slanguppsättningen ska inte återanvändas.
--Den här maskinen är endast lämpad för
textilier etiketterade som maskintvättbara.
--Anslut INTE till varmvattentillförseln.
Den här maskinen fungerar ENDAST med
kallvatten.
--Spruta INTE insektsmedel, hårspray eller
deodorant på maskinen.
8 - Läs innan användning
NA-148VB6_Swedish.indb 8
2016-6-7 13:35:02
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
--Placera INTE elektrisk utrustning såsom
TV, radio eller batteriladdare på eller nära
maskinen.
--Lägg INTE i för mycket tvätt eller tvättmedel
i maskinen.
Detta kan leda till att maskinen skadas.
--TA BORT ankarbultarna med hjälp av en
skruvnyckel eller ett liknande verktyg innan
du installerar maskinen. Ankarbultarna
används för att transportera maskinen.
Om ankarbultarna inte tas bort kommer
maskinen att vibrera starkt under bruk.
Förebygga skada
--Klättra INTE på maskinen.
Detta kan orsaka personskada eller skada
på maskinen.
--Håll fingrarna borta från luckans gångjärn
när du öppnar och stänger den.
--För INTE in din hand (eller oskyddad fot)
under maskinen medan den är i bruk.
--Vid tvätt med hög temperatur, var
försiktig så att du inte bränner dig.
Vattendräneringsslangen, trumman, glaset
på luckan och tvätten kommer att vara
varm.
Läs innan användning - 9
NA-148VB6_Swedish.indb 9
2016-6-7 13:35:02
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
FÖRSIKTIGHET
--Kontrollera all tvätt och ta bort alla föremål
såsom spikar, nålar, mynt, gem, metalltråd,
o.s.v.
De kan skada annan tvätt eller maskinen.
--Undvik att tvätta helt vattentäta
material i denna maskin. Det finns risk
för kraftiga vibrationer eller fel under
centrifugeringscykeln som kan leda till
personskador, skador på maskinen eller
vattenläckage.
--VAR FÖRSIKTIG när du tömmer ut varmt
vatten eller tvättmedel ur trumman.
--VAR FÖRSIKTIG så att tvätt inte fastnar i
luckans tätning när den stängs. Detta kan
leda till vattenläckage eller skada på tvätten
under tvättcykeln.
10 - Läs innan användning
NA-148VB6_Swedish.indb 10
2016-6-7 13:35:02
Kontrollera tvättmaskinen
Din tvättmaskin
Tvättmedelsfack
(s. 13)
Trumma
(Tvätt/
centrifugtrumma)
Lucktätning
Lucka
Strömkontakt/
Elkabel
Vattendräneringsslang
Justerbara ställ
(s. 39)
Dräneringsfilterlucka
(s. 29)
Försiktighet
Böj INTE elkablarna när maskinen är igång.
Tillbehör
Täckhylsa (x4) (s. 38-39)
Se till att alla tillbehör medföljer med
maskinen.
Knä (s. 41)
För att fästa vattendräneringsslang
Vattentillförselslang (s. 40)
Båda dessa slangar levereras med
maskinen.
Standard
Slang
Nivåplatta för flytande tvättmedel
(s. 14)
Slang med ventil för
vattentillförsel
Läs innan användning - 11
NA-148VB6_Swedish.indb 11
2016-6-7 13:35:02
Innan du börjar tvätta
Kontrollera före användning
Vid användning av maskinen första gången
eller efter en längre tid av uppehåll, utför
följande:
1. Säkra vattentillförselslangen.
2. Öppna kranen.
3. Anslut strömmen.
4. Se till att vattentömningsslagen är
placerad mot en dränering.
Se sidan 41 för mer detaljer.
Innan första användningen
Första gången du använder maskinen, välj
programmet 40 ºC Cotton (Bomull) för att
köra den UTAN tvättmedel och kläder för
att rensa ut rester eller fukt.
Notering
Det kan finnas vattendroppar eller
kondens i maskinen på grund av
fabriksinspektion före leverans. Det är
inte något tecken på felfunktion.
Förbereda tvätten
Sortera kläder
-- Läs tvättrådsetiketterna för att sortera
kläderna i olika högar.
-- Sortera tvätten enligt färg, materialtyp
och hur smutsig tvätten är. Detta hjälper
dig att sedan välja rätt program och
temperatur för varje tvätt.
-- Kläder som inte är färgäkta ska tvättas
separat. Tvätta denim separat.
-- Du bör lägga BH:ar med byglar,
trikåer, spets och små klädesplagg i en
tvättpåse för att förhindra att plaggen
eller maskinen skadas.
12 - Läs innan användning
NA-148VB6_Swedish.indb 12
Försiktighet
Tvätta INTE vattenavvisande kläder.
Detta kan leda till onödig vibration eller
fel under centrifugeringen, vilket kan
leda till personskada eller skada på
maskinen eller vattenläckage.
Behandla fläckar
Applicera fläckborttagning på fläckade
partier. Tvätta lätt för hand först vid smuts
och rejäla fläckar.
Kontrollera kläder
-- Kontrollera så att fickor eller kläderna
inte innehåller några föremål som kan
skada kläderna eller maskinen.
-- Bind upp eventuella hängande band
på kläderna och stäng dragkedjor.
Vänd ut och in på kläder med relief
och dragkedjor. Annars kan kläderna
skadas.
-- Ta bort eventuellt hår, djurpäls, sand och
andra material med en borste före tvätt.
Notering
Tvätta inte kläder som är svårt
nedsmutsade med stora mängder
vegetabilisk olja eller kosmetisk olja
(aromatisk olja, m.m.). Om detta inte
följs kan det leda till att luckans tätning
sväller och orsakar att vatten svämmar
över och leda till felaktig funktion.
2016-6-7 13:35:03
Hälla i tvättmedel och andra kemikalier
Dra ut tvättmedelsfacket och häll i tvättmedel eller mjukmedel i rätt fack. Kontrollera
på förpackningen vilka mängder som rekommenderas.
Försiktighet
Använd INTE den här maskinen när tvättmedelslådan är borttagen.
Det kan leda till vattenläckage.
Förtvättsfack
Mjukmedelsfack
Tvättmedelsfack
Tvättmedelsfack
Tvättmedel
Följande tvättmedel och tillsatser kan
hällas i det här facket:
-- Tvättmedel
-- Vattenmjukgörande medel
-- Fläckborttagning
-- Rengöringsmedel för tvättrumma eller
blekmedel
Använd endast tvättmedel som
rekommenderas för helautomatiska
tvättmaskiner. Använd tvättmedel som inte
löddrar mycket.
När du använder ett tvättmedel som
är avsett specifikt för en aning lägre
temperatur än 20 °C (ända ner till 15 °C),
rekommenderas tvättprogrammet för
20 °C.
Om du använder flera olika kemikalier i
det här facket för tvätt, ska du hälla i dem i
följande ordning:
1. Tvättmedel
2. Vattenmjukgörande medel
3. Fläckborttagning
Försiktighet
Om instruktionerna på paketet
anger att tvättmedlet ska placeras
i trumman, ska du INTE lägga det i
tvättmedelslådan.
De här tvättmedlen kanske inte flyter
bra och sköljs inte ur tvättmedelslådan.
Fyll inte på med för mycket
tvättmedel. Om detta inte följs kan
det leda till att tvättmedel blockerar
vattenförsörjningen, orsakar
översvämning från framkanten på
tvättmedelsfacket och leda till felaktig
funktion.
Läs innan användning - 13
NA-148VB6_Swedish.indb 13
2016-6-7 13:35:03
Hälla i tvättmedel och andra kemikalier
1. Flytande tvättmedel
Notering
--Använd INTE flytande tvättmedel
med Prewash (Förtvätt)-funktionen.
Det kan flyta iväg under förtvätten.
--Häll i flytande tvättmedel innan du
börjar tvätta.
Mängd tvättmedel
Den mängd tvättmedel du ska använda
beror på följande faktorer:
-- Hur smutsig tvätten är
-- Tvättmängden
-- Vattnets hårdhet
Mängden lödder varierar enligt mängd och
typ av tvättmedel, hur smutsig tvätten är
och hårdhet och temperatur på vattnet.
Vattenmjukgörande medel
Sätt i nivåplattan för flytande tvättmedel
(inkluderad med tillbehören) i
tvättmedelsfacket och använd den som
en markör för att se mängd flytande
tvättmedel. Se till att fästa plattan innan du
kör programmet.
Notering
Om du bor i ett område med hårt vatten,
rekommenderar vi att du använder ett
vattenmjukgörande medel. Kontakta din
lokala vattenmyndighet för mer detaljer om
vattenhårdhet.
Användning av vattenmjukgörande medel
kan hjälpa till att reducera den mängd
tvättmedel som krävs vid varje tvätt och
hjälpa till att förebygga bildandet av
kalkavlagringar som kan skada maskinen.
Om du lämnar nivåplattan för flytande
tvättmedel i tvättmedelsfacket medan
programmet är igång kan detta leda till
vattenläckage eller minskad tvätt- eller
centrifugförmåga.
Använd ett milt tvättmedel för Wool (Ylle)programmet.
2. Tvättmedel - pulver
Tvättmedlet når trumman först när vattnet
flödar genom tvättmedelsfacket. Om
du har glömt att tillsätta tvättmedel, kör
programmet Drain (Tömning).
Sedan lägger du i tvättmedel och börjar
tvätta igen.
För att förhindra att pulvertvättmedel
fastnar i facket kan du göra följande:
-- Torka insidan av lådan med ett tyg.
-- Se till att tvättmedlet inte har klumpar
när du häller i det eftersom det kan
leda till att det med tiden skapas en
blockering.
14 - Läs innan användning
NA-148VB6_Swedish.indb 14
2016-6-7 13:35:03
Hälla i tvättmedel och andra kemikalier
Mjukmedelsfack
Stärkningsmedel
Följande tilläggsmedel kan hällas i det här
facket:
-- Mjukmedel för tyg
-- Stärkningsmedel
Häll stärkningsmedel i mjukmedelsfacket.
Det kommer automatiskt att spolas ut till
kläderna som en del av den avslutande
sköljningen. Se till att du inte fyller facket
över MAX-nivån.
Om det är svårt att hälla, kan du späda
ut stärkningsmedlet med vatten innan du
häller i det.
Mjukmedel för tyg
Häll i mjukmedel innan du börjar att tvätta
för att förebygga statisk elektricitet. Det
kommer automatiskt att läggas till i den
sista sköljcykeln.
Späd ut koncentrerade mjukmedel innan
du häller i dem. Lägg i upp till högst 125
ml i facket för att undvika att det svämmar
över.
Outspätt
mjukmedel
Vatten
Notering
Rengör tvättmedelslådan efter att
du använt stärkningsmedel, speciellt
mjukmedelsfacket (s. 30-31).
Kör sedan programmet Rapid 15
(Snabb 15) UTAN tvättmedel för att
ta bort eventuella rester av stärkelse i
trumman.
Förtvättsfack
Skölj ur kvarvarande mjukmedel med en
skvätt vatten eller en fuktig trasa efter
tvätten. Om det ändå finns kvar i facket kan
du dra ut facket och rengöra det.
(s. 30-31)
Tvättmedel för förtvätt
När du använder programmet Cotton
+
(Prewash) [Bomull (Förtvätt)] (
)
ska du alltid lägga tvättmedel i facket för
förtvätt.
Notering
Följ råden på mjukmedlets paket för
lämpliga mängder mjukmedel. Om du
häller i för mycket mjukmedel kan det
fastna kvar i tvättmedelsfacket.
Läs innan användning - 15
NA-148VB6_Swedish.indb 15
2016-6-7 13:35:03
Använda knappar och rattar
Modell NA-148VB6
20
20℃ Wash
Off
Rapid 15
Start
Pause
r/min
Time
Extra
Rinse
Speed
Eco
Easy
Iron
Knappar och rattar
1. Programvalsratt
Använd den här ratten för att välja bästa
program för tvätten. (s. 20)
2. Knappen Start/Pause (Start/Paus)
Tryck på den här knappen för att starta
eller pausa tvättprogrammet.
3. Temperaturknapp
Tryck på den här knappen för att välja
vattentemperaturer från kallt till 90 ºC.
(90 ºC är endast tillgängligt med
programmen Cotton (Bomull) och Cotton
(Prewash) [Bomull (Förtvätt)].) Du kan
välja varmare temperaturer för vittvätt,
bomull eller smutsig tvätt.
4. Knapp för Spin speed
(centrifugeringshastighet)
Tryck på denna knapp för att välja
centrifugeringshastighet för det program
du har valt.
Maximal centrifugeringshastighet för
modeller är följande.*
-- 148VB6, 147VB6 och 147VC6:
1400 r/min
-- 128VB6, 127VB6 och 127VC6:
1200 r/min
Colours
Easy-care
Shirts
Hand Wash
Wool
Allergy-care
Rinse
Drain
Child Lock
5 6 7
Quick
Mixed
Spin
Eco
23 4
Cotton
Cotton
8
1
5. Time (Tid)-knapp
Tryck på denna knapp för att i förväg
ställa in tiden för när tvätten ska starta.
(s. 28)
6. Extra Rinse (Extrasköljning)
Tryck på den här knappen för att välja
funktionen Extra Rinse (Extrasköljning).
(s. 28)
7. Knapp för Easy Iron (Lättstruket)
Tryck in denna knapp för att välja
funktionen Easy Iron (Lättstruket).
(s. 28)
8. Knappen Speed/Eco (Snabb/Eko) och
Child Lock (Barnlås)
-- Tryck in denna knapp för att välja
funktionen Speed/Eco (Snabb/Eko).
(s. 28)
-- Tryck och håll in denna knapp i 5
sekunder för att sätta barnlåset.
Kontrollerna kommer att låsas.
Utför samma manöver för att lossa
barnlåset. (s. 28)
Centrifugeringshastighet
*Den maximala centrifugeringshastigheten
klassificeras enligt nedan:
1400 klass: Max 1300-1400 r/min
1200 klass: Max 1100-1200 r/min
Se informationsblad.
16 - Läs innan användning
NA-148VB6_Swedish.indb 16
2016-6-7 13:35:04
Använda knappar och rattar
Skärm
Modell NA-148VB6
1
4 56
2
78
3
9
1. Tidsindikator
Antalet rutor som visas ökar med tiden.
2. Processindikator
-- Den här indikatorn visar aktuellt förlopp
i programmet. Processerna består av
, och centrifugering
tvätt , sköjning
.
--
visas endast när programmet Drain
(Tömning) körs.
-- Lampan släcks när tvätten är klar.
3. Låsindikator
-- visas om dörren är låst.
--
visas om barnlåset är aktiverat.
(s. 28)
4. Temperaturindikator
9. Extra funktioner-indikator
Dessa indikatorer visas när
deras respektive funktioner har
programmerats. De valbara funktioner
som visas här är funktionerna Extra
Rinse (Extra Sköljning) , Easy Iron
(Lättstruket) , Eco (Eko) , och
Speed (Snabb)
.
Låsa upp luckan
Luckan låses automatiskt då maskinen
används och symbolen visas medan
luckan är stängd. Ett klick hörs när luckan
låses eller låses upp.
Notering
--Medan luckan är låst kommer den,
om maskinen stängs av eller det blir
strömavbrott, låsas upp igen efter 1
eller 2 minuter.
Tryck på Start/Pause (Start/Paus)knappen för att låsa upp luckan under
drift.
I följande fall kan inte dörren låsas upp
även om driften pausas.
-- Under centrifugering
-- När vattennivån är över en viss nivå
Notering
5. Kall inställning-indikator
Denna indikator visas när du slår på Kall
inställning.
--Om du vill låsa upp dörren, ställ in
programvalsratten till Off (Av) och
välj sedan ett program,
(t.ex. Cotton (Bomull).
6. Centrifugeringshastighetsindikator
Försiktighet
7. Indikator för kvarvarande tid
Den här indikatorn visar ungefärlig tid
kvar på tvätten. Till exempel så betyder
“2:05” att det är 2 timmar och 5 minuter
kvar.
Om du måste låsa upp luckan mitt
i ett program, se till att vattnet från
trumman inte svämmar ut på golvet.
8. Tidsindikator
Denna indikator visas om tiden för när
tvätten ska starta har ställts in i förväg.
Det kan hända att vatten och
tvättlödder kommer ut från luckan och
lucköppningen. Du kan behöva en
handduk för att torka upp.
Läs innan användning - 17
NA-148VB6_Swedish.indb 17
2016-6-7 13:35:05
Tvätta
Göra i ordning tvätten
Modell NA-148VB6
20
20℃ Wash
Off
Rapid 15
Start
Pause
r/min
Time
Extra
Rinse
Easy
Iron
Quick
Colours
Mixed
Easy-care
Shirts
Hand Wash
Wool
Allergy-care
Spin
Child Lock
1. Öppna luckan och lägg i tvätten i
trumman.
För detaljer om hur du förbereder och
sorterar tvätten, se sidan 12 och 20.
Försiktighet
--Se till att placera tvätten i
trumman så att den inte fastnar i
dörren.
Om detta inte följs kan det
resultera i skada på luckans
tätning, leda till felaktig funktion.
--Lägg INTE i för mycket tvätt i
trumman.
Det kan leda till stor vibration eller
skada maskinen.
Inkorrekt
Notering
Rinse
Drain
Eco
6
Korrekt
Speed
Eco
Cotton
Cotton
3
2. Stäng dörren.
3. Vrid programvalsratten åt något håll
för att sätta på maskinen och välja
program.
Tvättiden kommer att visas.
För detaljer om varje program, se sidan
24-25.
15°C Wash (Eco 15°C)-program
Det här programmet uppnår samma
rengöringsresultat med 20 °C
lågtemperaturtvätt som programmet 40 °C
(utom för oljig smuts).
Spin (Centrifugering)-program
Med programmet Spin (Centrifugering)
börjar driften från tömningen vare sig det
är vatten i trumman eller inte. Då vattnet
tömts ut till en förinställd nivå börjar
centrifugeringen.
4. Välj extrafunktioner.
För mer information om tillgängliga
funktioner och inställningar för varje
program, se sidan 24-25.
5. Häll i tvättmedel i tvättmedelsfacket.
(s. 13-15)
När du fyller på en stor mängd tvätt, se
till att den är jämnt fördelad i trumman.
18 - Tvättråd
NA-148VB6_Swedish.indb 18
2016-6-7 13:35:05
Tvätta
6. Tryck på Startknappen.
Maskinen börjar tillföra vatten efter
tömning.
Notering
--När du börjar tvätta, visas processen
blinkande för att visa vilken funktion
som pågår.
--Innan något program startas kommer
maskinen att tömma ut eventuellt
vatten.
Signalen kommer att låta och “END”
kommer att blinka på skärmen när
programmet är färdigt och dörren
kommer omedelbart att låsas upp.
Försiktighet
Var försiktig så att du inte bränner
dig efter att ha tvättat med hög
temperatur då du tar ut tvätten eller
tar på insidan av trumman.
Notering
--Om det finns tvättmedel kvar på
tvätten kan du ta bort det genom
att köra grundprogrammet,
använd funktionen Extra Rinse
(Extrasköljning).
--Om lasten är för stor kan tvätten
fastna inuti trumman. Det här är
normalt.
--Låt maskinens dörr stå öppen för att
låta trumman torka efter att du tagit
ut tvätten.
-- Ta ut tvätten och stuva om den vid
behov. Lämna den inte i trumman för
länge efter att programmet har avslutats
eftersom färg kan rinna.
Krävd tid
Tidsåtgången beror på vilka program och
temperaturinställningar som har valts.
-- Faktiska tider kan skilja sig åt något från
de som visas.
-- Visade tider inkluderar den tid som krävs
för att vattnet ska fyllas på och tömmas
ut, därför varierar tiderna beroende på
vattentryck, avlopp och tvättmängd.
-- Om tvätten i trumman behöver
balanseras, kommer det krävas extra
tid.
Ställa in signalen
Följ dessa instruktioner för att sätta på
eller stänga av signalen som låter när
programmet är färdigt.
Tryck och håll nere knapparna
Temperature (Temperatur) och Time
(Tid) samtidigt under minst 3 sekunder.
Signalinställningen kommer att stängas av
efter att ett pip hörs.
Signalinställningen kommer att sättas på
efter att två pip hörs.
Ändra inställningar medan
du tvättar
Efter att tvätten har börjat
kan inte program, temperatur,
centrifugeringshastighet, förinställd tid,
Extra Rinse (Extrasköljning), Easy Iron
(Lättstruket) och Speed/Eco (Snabb/Eko)
ändras.
För att ändra programmet, temperatur,
centrifugeringshastighet, förinställd tid eller
inställning för Extra Rinse (Extrasköljning),
Easy Iron (Lättstruket) och Speed/Eco
(Snabb/Eko) måste du stänga av maskinen
och sedan sätta på den igen.
Tvättråd - 19
NA-148VB6_Swedish.indb 19
2016-6-7 13:35:05
Välja program
Program
Cotton (Bomull)
+
Beskrivning
Daglig tvätt för bomull, linne och
plagg med bomullsblandning.
Cotton
Cotton (Bomull)-programmet med
(Prewash)
förtvätt för mycket smutsig tvätt
[Bomull (Förtv.)]
8 kg
7 kg
8 kg
7 kg
Colours
(Kulörtvätt)
Tvätt av färgade bomullsplagg som
samtidigt motverkar att plaggen fäller
eller missfärgas.
4 kg
3,5 kg
Easy-care
(Syntet)
Varsam tvätt för bomull, linne och
syntet.
4 kg
3,5 kg
Hand Wash
(Ömtåligt)
Varsam tvätt för handtvättskläder.
2 kg
2 kg
Allergy-care
(Allergivänlig)
Tvättcykel för att ta bort allergener.
4 kg
3,5 kg
Rinse
(Sköljning)
Sköljer tvättad tvätt.
8 kg
7 kg
―
―
Drain (Tömning) Tömmer vatten från trumman.
Spin
(Centrifugering)
Centrifugerar tvättade kläder.
8 kg
7 kg
Wool (Ylle)
Varsam tvätt för ull (handtvätt),
maskintvättbar ull samt ullblandningar
för att förhindra att plaggen krymper.
2 kg
2 kg
2 kg
2 kg
Tvättprogram för smutsiga
manschetter och kragar på skjortor
Shirts (Skjortor)
och blusar. Motverkar skrynkliga
plagg.
20
147VB6
148VB6 127VB6
128VB6 147VC6
Max. last 127VC6
Max. last
Mixed (Blandat)
Blandad tvätt av olika material,
exempelvis bomull, linne och syntet.
3,5 kg
3,5 kg
Quick (Snabb)
Snabbtvätt för tvätt av lätt smutsiga
bomulls- och linneblandningar.
4 kg
3,5 kg
Rapid 15
(Snabb 15)
Tvättar några få lätt smutsiga plagg i
15 minuter.
2 kg
2 kg
20ºC Wash
(Eco 20ºC)
Låg energi, låg temp. Tvätt för lätt
smutsad bomull och blandar linne.
4 kg
3,5 kg
20 - Tvättråd
NA-148VB6_Swedish.indb 20
2016-6-7 13:35:06
Ström- och vattenkonsumtion
Program
Cotton (Bomull)
Funktionen
Cotton + Eco
(Bomull + Eko)
+
20
Temperatur
StrömVattenkonsumtion konsumtion Tid 2)
(kWh) 2)
(L) 2)
Last (kg)
148VB6
148VB6 148VB6
128VB6
128VB6 128VB6
40 °C
8
0,92
60
2:05
40 °C 1)
4
0,71
41
2:50
8
0,95
51
3:20
4
0,77
41
2:55
60 °C 1)
Cotton (Prewash)
[Bomull (Förtv.)]
40 °C
8
0,98
70
2:23
Colours
(Kulörtvätt)
40 °C
4
0,91
52
1:45
Easy-care (Syntet)
40 °C
4
0,60
55
1:25
Hand Wash
(Ömtåligt)
30 °C
2
0,32
68
1:30
Allergy-care
(Allergivänlig)
60 °C
4
3,08
87
3:20
Wool (Ylle)
30 °C
2
0,10
50
0:40
Shirts (Skjortor)
40 °C
2
0,60
45
1:25
Mixed (Blandat)
30 °C
3,5
0,46
55
1:25
Quick (Snabb)
40 °C
4
0,48
38
1:08
Rapid 15
(Snabb 15)
30 °C
2
0,10
30
0:15
20ºC Wash
(Eco 20ºC)
20 °C
4
0,31
42
1:40
1) Resultat som beräknats enligt högsta centrifugeringshastighet överensstämmer med
EN 60456.
2) Strömmen, vattenförbrukningen och tiden som anges i tabellen kan variera beroende på
variationer i tryck, vattenhårdhet och vattentemperatur, rumstemperatur, typ och mängd
tvätt, skillnader i elektrisk spänning och vilka extrafunktioner som används.
Tvättråd - 21
NA-148VB6_Swedish.indb 21
2016-6-7 13:35:07
Ström- och vattenkonsumtion
Program
Cotton (Bomull)
Temperatur
40 °C
40 °C 1)
Funktionen
Cotton + Eco
(Bomull + Eko)
+
20
60 °C 1)
StrömVattenkonsumtion konsumtion Tid 2)
(kWh) 2)
(L) 2)
Last (kg)
147VB6
147VB6 147VB6
127VB6
127VB6 127VB6
7
0,93
60
2:05
3,5
0,64
39
2:40
7
0,83
47
3:20
3,5
0,68
39
2:50
Cotton (Prewash)
[Bomull (Förtv.)]
40 °C
7
0,98
69
2:23
Colours
(Kulörtvätt)
40 °C
3,5
1,00
52
1:45
Easy-care (Syntet)
40 °C
3,5
0,61
47
1:25
Hand Wash
(Ömtåligt)
30 °C
2
0,29
57
1:30
Allergy-care
(Allergivänlig)
60 °C
3,5
2,96
82
3:15
Wool (Ylle)
30 °C
2
0,11
45
0:40
Shirts (Skjortor)
40 °C
2
0,60
44
1:25
Mixed (Blandat)
30 °C
3,5
0,32
60
1:25
Quick (Snabb)
40 °C
3,5
0,48
38
1:08
Rapid 15
(Snabb 15)
30 °C
2
0,10
30
0:15
20ºC Wash
(Eco 20ºC)
20 °C
3,5
0,27
42
1:40
1) Resultat som beräknats enligt högsta centrifugeringshastighet överensstämmer med
EN 60456.
2) Strömmen, vattenförbrukningen och tiden som anges i tabellen kan variera beroende på
variationer i tryck, vattenhårdhet och vattentemperatur, rumstemperatur, typ och mängd
tvätt, skillnader i elektrisk spänning och vilka extrafunktioner som används.
22 - Tvättråd
NA-148VB6_Swedish.indb 22
2016-6-7 13:35:07
Ström- och vattenkonsumtion
Program
Cotton (Bomull)
Temperatur
40 °C
40 °C 1)
Funktionen
Cotton + Eco
(Bomull + Eko)
+
20
60 °C 1)
StrömVattenkonsumtion konsumtion Tid 2)
(kWh) 2)
(L) 2)
Last (kg)
147VC6
147VC6 147VC6
127VC6
127VC6 127VC6
7
0,82
62
2:05
3,5
0,65
41
2:40
7
1,05
54
3:25
3,5
0,72
41
2:45
Cotton (Prewash)
[Bomull (Förtv.)]
40 °C
7
0,97
72
2:23
Colours
(Kulörtvätt)
40 °C
3,5
0,96
56
1:45
Easy-care (Syntet)
40 °C
3,5
0,62
48
1:25
Hand Wash
(Ömtåligt)
30 °C
2
0,41
56
1:31
Allergy-care
(Allergivänlig)
60 °C
3,5
2,72
85
3:15
Wool (Ylle)
30 °C
2
0,13
50
0:40
Shirts (Skjortor)
40 °C
2
0,64
44
1:25
Mixed (Blandat)
30 °C
3,5
0,30
62
1:25
Quick (Snabb)
40 °C
3,5
0,42
36
1:08
Rapid 15
(Snabb 15)
30 °C
2
0,10
32
0:15
20ºC Wash
(Eco 20ºC)
20 °C
3,5
0,26
45
1:40
1) Resultat som beräknats enligt högsta centrifugeringshastighet överensstämmer med
EN 60456.
2) Strömmen, vattenförbrukningen och tiden som anges i tabellen kan variera beroende på
variationer i tryck, vattenhårdhet och vattentemperatur, rumstemperatur, typ och mängd
tvätt, skillnader i elektrisk spänning och vilka extrafunktioner som används.
Tvättråd - 23
NA-148VB6_Swedish.indb 23
2016-6-7 13:35:07
Detaljer för programmet
Automatisk inställning
Program
+
20
Centrifugeringsrotation Ungefärlig
Temperatur
Antal
sköljningar
Cotton (Bomull)
40 °C
Cotton
(Prewash)
[Bomull
(Förtv.)]
128VB6
127VB6
127VC6
148VB6
147VB6
147VC6
148VB6
128VB6
2
1200
1400
2:05
40 °C
2
1200
1400
2:23
Colours
(Kulörtvätt)
40 °C
2
1200
1400
1:45
Easy-care
(Syntet)
40 °C
2
800
800
1:25
Hand Wash
(Ömtåligt)
30 °C
2
600
600
1:30
Allergy-care
(Allergivänlig)
60 °C
4
800
800
3:20
Rinse
(Sköljning)
Kallt
3
1200
1400
0:36
Drain
(Tömning)
―
―
―
―
0:03
Spin
(Centrifugering)
―
―
1200
1400
0:15
Wool (Ylle)
30 °C
3
600
600
0:40
Shirts
(Skjortor)
40 °C
2
600
600
1:25
Mixed (Blandat)
30 °C
2
800
800
1:25
Quick
(Snabb)
40 °C
2
1200
1400
1:08
Rapid 15
(Snabb 15)
30 °C
1
800
800
0:15
20ºC Wash
(Eco 20ºC)
20 °C
2
1200
1400
1:40
24 - Tvättråd
NA-148VB6_Swedish.indb 24
2016-6-7 13:35:08
14
12
Detaljer för programmet
g
Manuell inställning
rlig
B6
B6
tid
Extra funktioner
Centrifugeringsrotation 2)
147VB6 147VC6
127VB6 127VC6
Temperatur
128VB6
127VB6
127VC6
148VB6
147VB6
147VC6
Speed/
Extra Rinse
Easy Iron
Eco
(Extra
1) (Lättstruket) (Snabb/
Sköljning)
Eko) 1)
2:05
2:05
Kallt - 90 °C
0 - 1200
0 - 1400



2:23
2:23
Kallt - 90 °C
0 - 1200
0 - 1400



1:45
1:45
Kallt - 40 °C
0 - 1200
0 - 1400
1:25
1:25
Kallt - 60 °C
0 - 800
0 - 800




1:30
1:31
Kallt - 30 °C
0 - 600
0 - 600



―
―
3:15
3:15
Kallt - 60 °C
0 - 800
0 - 800
―
―
0:36
0:36
Kallt
0 - 1200
0 - 1400
―


0:03
0:03
―
―
―
―
―
―
0:15
0:15
―
―

―
0:40
0:40
Kallt - 40 °C
0 - 600
0 - 600
―
―
1:25
1:25
Kallt - 60 °C
0 - 600
0 - 600
1:25
Kallt - 30 °C
0 - 800
0 - 800
1:08
1:08
Kallt - 60 °C
0 - 1200
0 - 1400
0:15
0:15
Kallt - 30 °C
0 - 800
0 - 800
―
1:40
1:40
Kallt - 20 °C
0 - 1200
0 - 1400







1:25




400 - 1200 400 - 1400
―
―
―
―
―
1)Du kan inte välja funktionerna Extra Rinse (Extra Sköljning) och Speed/Eco (Snabb/Eko)
samtidigt.
2)Klassificerad högsta centrifugeringshastighet på sidan 16.
Tvättråd - 25
NA-148VB6_Swedish.indb 25
2016-6-7 13:35:08
Tvätta fintvätt
Programmen Wool (Ylle) och
Hand Wash (Ömtåligt)
Trumman snurrar försiktigt under de här
programmen.
För detaljer om tvättinstruktioner, se sidan
18-19.
Fintvättmängd
Wool (Ylle)-program: 2 kg eller mindre
Hand Wash (Ömtåligt)-program:
2,5 kg eller mindre
Hänga tvätten
-- Häng ut vitt eller ljusa ylle- och
nylonplagg, avskiljt från direkt värme
eller solljus.
-- Efter tvätt, lägg ut ylle- och nylonkläder
och dra i dem till deras ursprungliga
form innan du händer dem i skuggan.
Det här sparar även tid vid strykning
också.
-- Häng ylleplagg utan veck eller skrynklor
eller lägg dem plant för att torka.
Ungefärliga vikter
-- Ulletröja: 400 g
-- Sidenblus: 200 g
-- Använd galgar för skjortor, blusar och
byxor.
Du kan vira en handduk runt galgen för
att komma närmre klädernas axelbredd
så att de behåller rätt form då de torkar.
-- Byxor: 400 g
Om kläder krymper i tvätten
Tips för fintvätt
Lägga tvätten i trumman
Lägg plaggen ovanpå varandra.
Dra ut plagget till dess ursprungliga storlek
på en strykbräda. Använd klädnypor för att
hålla storleken och formen. Använd sedan
ett strykjärn för att ånga plagget och lämna
det att torka.
Tvättmedel
-- Använd ett milt tvättmedel för ylleplagg.
Andra tvättmedel kan skada kläderna.
-- Med programmet Wool (Ylle) och
Hand Wash (Ömtåligt), kan du behöva
använda funktionen Extra Rinse (Extra
Sköljning) för att ta bort rester av
tvättmedel från tvätten. (s. 28)
26 - Tvättråd
NA-148VB6_Swedish.indb 26
2016-6-7 13:35:09
Tvätta filtar och överkast
Program för Sängkläder
Lägga sängkläder i trumman
När du tvättar sängkläder, rekommenderas
programmen Mix (Blandat) + Extra Rinse
(Extra Sköljning).
-- Se till att etiketten för varje plagg som
ska tvättas antingen visar en tvätt- eller
,
).
handtvättsymbol (
1. Vik ner filtar eller överkast till en
fjärdedel av deras ursprungliga
storlek.
-- Tvätta endast en filt åt gången.
Tvättbara
-- Filtar i 100 % syntetfiber – upp till 3 kg
-- Täcken i 100 % syntetfiber och
filtar i 100 % bomull – upp till 1,5 kg
(enkelsäng)
-- Lakan
-- Sängöverkast
-- Underlakan i 100 % syntetfiber
2. Lägg i filten eller överkastet i
trumman.
Vik den medan du stoppar in den i
trumman.
Icke-tvättbara
-- Filtar i 100 % ull
-- Långhåriga filtar
-- Elektriska filtar (inklusive beklädnad)
Båda ändarna av filten ska vara
placerade inåt i trumman.
Försiktighet
Rulla INTE ihop filtar eller överkast
och vik dem inte slarvigt.
Det kan leda till stor vibration eller
skada tvätten eller maskinen.
Notering
Undvik att använda filtpåsar. De
hindrar tvätten från att snurra korrekt.
Tvättråd - 27
NA-148VB6_Swedish.indb 27
2016-6-7 13:35:09
Extra funktioner
Extra Rinse (Extra
Sköljning)
Du kan skölja din tvätt noggrannare med
en extra sköljning.
Speed/Eco (Snabb/Eko)
Du kan korta ner tvättcykler eller spara
energi.
Funktion
Normal
wash
(Normal
tvätt)
Speed
(Snabb)
Eco (Eko)
Beskrivning
Ställ in timer
Du kan använda timern för att i förväg
ställa in när tvätten ska starta.
Notering
Använd INTE tvättmedel som
inte löses upp ordentligt med den
förinställda funktionen, eftersom
tvättmedlet kan bilda klumpar innan
tvätten börjar och inte flyta ut.
Ställa in en förinställd tid
Normal tvättcykel
Ställ in en förinställd tid då du har valt de
programmerade och valbara funktionerna
(s. 18).
Tvättiden är kortare än
tvättiden för de andra
basprogrammen. Lämpar sig
för lätt smutsad tvätt.
1. Tryck kontinuerligt på Time (Tid)knappen tills önskad förinställd tid
visas.
2. Tryck på knappen Temperature
(Temperatur) eller Extra Rinse
(Extrasköljning) för att ställa in den
förinställda tiden.
Nedräkningen har inte börjat.
-- Avbryta den förinställda tiden
Tryck på knappen Time (Tid).
-- Ändra den förinställda tiden
Tryck på knappen Time (Tid), gör
sedan om inställningen från steg 1.
3. Tryck på knappen Start/Pause (Start/
Paus) för att aktivera nedräkningen.
-- Avbryta den förinställda tiden
Vrid programvalsratten till “Off (Av)”.
(Alla inställningar avbryts.)
-- Ändra den förinställda tiden
Vrid programvalsratten till “Off (Av)”.
Efter att du valt om program och
valbara funktioner, gör du om
inställningen från steg 1.
Tvätten konsumerar mindre
energi.
Child lock (Barnlås)
När barnlåset är aktiverat, är kontrollerna
låsta. Det här förhindrar att barn ändrar
tvättinställningarna eller leker med
maskinen.
Aktivera/inaktivera child lock (Barnlås)
1. Slå på maskinen.
2. Tryck och håll nere knappen Speed/
Eco (Snabb/Eko) under minst
5 sekunder.
visas för att visa att
Symbolen
barnlåset är aktiverat.
3. För att inaktivera, håll nere knappen
Speed/Eco (Snabb/Eko) igen under 5
sekunder (ignorera tre pip som hörs),
och håll knappen Speed/Eco (Snabb/
Eko) nertryckt tills det inaktiveras.
Easy Iron (Lättstruket)
Den här funktionen gör det enklare att
stryka genom att centrifugera din tvätt
varsammare (vid 1000 r/min eller mindre).
-- Efter att tvättningen är färdig roteras
kläderna periodvis i upp till 5 minuter
eller tills luckan öppnas.
-- Reducerar skrynklor och hjälper till att
reda ut hoptrasslad tvätt.
28 - Tvättråd
NA-148VB6_Swedish.indb 28
2016-6-7 13:35:09
Underhåll
Rengör maskinens utsida
Rengör maskinens utsida med ett mjukt tyg
och milt rengöringsmedel, t.ex. diskmedel
eller tvållösning.
3. Vrid försiktigt dräneringsfiltret
moturs för att skruva loss det. Mer
vatten kan tömmas ut.
Det här är normalt.
Varning
--Skvätt INTE vatten över maskinen.
--Använd INTE krämrengöring,
thinner eller produkter som
innehåller alkohol eller
paraffinolja.
Rengör luckans tätning och
fönstret
4. Ta sedan bort dräneringsfiltret.
Utför följande efter varje tvätt:
-- Ta bor eventuella objekt från luckans
tätning.
-- Torka fönstret och tätningen för att ta
bort ludd och fläckar.
Om ludd byggs upp kan detta leda till
läckage.
Rengör dräneringsfiltret
Vi rekommenderar att du rengör och
tömmer filtret en gång i månaden.
Filter som har ansamlat ludd reducerar
utloppsvattenflödet.
1. Stäng av och dra ur elsladden till
maskinen.
2. Ta bort dräneringsfiltrets lucka med
medföljande nivåplåt för tvättmedel.
Placera sedan en behållare
under luckan för att samla upp
utloppsvattnet.
5. Ta bort eventuell ludd och smuts.
6. Sätt tillbaka dräneringsfiltret och
dräneringslocket.
Sätt tillbaka dräneringsfiltret. Vrid
det sedan moturs tills det kommer till
stoppet.
Försiktighet
Ta inte bort dräneringsfiltret om det
finns vatten i trumman, till exempel
under pågående tvätt. Om du gör
det, kommer stora mängder vatten
(möjligen hett vatten) att rinna ut.
Stopp
Dräneringsfilter
Underhåll - 29
NA-148VB6_Swedish.indb 29
2016-6-7 13:35:09
Underhåll
Rengör trumman
Rengöra tvättmedelsfacket
Om du ofta använder kallvatten i maskinen,
kan bakterier byggas upp på insidan av
trumman och avge lukt. Du undviker detta
genom att köra 90 °C Cotton (Bomull)programmet en gång i månaden.
(Följ tillverkarens instruktioner om du
använder kalkborttagningsmedel.)
Överblivet tvättmedel byggs snabbt upp om
tvättmedelsfacket inte rengörs regelbundet.
Tvättmedel som byggs upp kan skapa
mögel.
Försiktighet
Virus och bakterier dödas inte
i vattentemperaturer på 40 °C.
Organismer kan spridas när kläder
blandas och sprida sjukdom.
Organismer dör vid 60 °C eller högre.
1. Dra ut tvättmedelsfacket.
Notering
Lägg INTE i tvätt eller tvättmedel i
maskinen medan den rengörs.
Om du använder rengöringsmedel för
tvättrumma eller blekmedel, häll det i
tvättmedelsfacket innan du börjar tvätta.
Korrekt mängd att använda är cirka 30 ml.
(s. 13)
2. Ta bort tvättmedelsfacket genom att
dra ut det samtidigt som du trycker
ner fliken som visas i bilden nedan.
Flik
30 - Underhåll
NA-148VB6_Swedish.indb 30
2016-6-7 13:35:10
Underhåll
3. Sätt fingret på fliken nära framsidan
av mjukmedelslocket och dra
sedan uppåt för att ta bort det från
tvättmedelsfacket.
Rengöra
vattentillförselfiltret
Rengör filtret om vattnet inte tillförs korrekt.
1. Stäng av kranen.
2. Slå på maskinen.
3. Välj Cotton (Bomull)-programmet
och tryck sedan på Startknappen.
Tömningen börjar när maskinen har
startat.
4. Tvätta ut gammalt tvättmedel med
vatten.
Använd en trasa för att torka ur vatten
från maskinen.
5. Ta bort mjukmedelslocket.
6. Sätt i tvättmedelsfacket igen
samtidigt som du trycker ner fliken
som visas i bilden nedan.
Flik
4. Stäng av maskinen efter 2
minut. Vattnet har tömts ut ur
vattentillförselslangen.
5. Koppla ifrån vattentillförselslangen
från maskinen.
6. Rengör filtret som sitter på
maskinens baksida.
Använd en liten borste, t.ex.
en tandborste.
7. Om enheten har en slang fäst med en
vattentillförselventil ska du stänga
av kranen som förser enheten med
vatten, ta loss slangen från kranen
och sedan göra rent filtret på slangen
på samma sätt.
8. Sätt tillbaka vattentillförselslangen.
Dra åt plastfästet ordentligt.
9. Vrid på kranen och kontrollera sedan
efter läckage.
Underhåll - 31
NA-148VB6_Swedish.indb 31
2016-6-7 13:35:10
Underhåll
Förhindra en frusen
vattentillförselslang
Om maskinen levereras i minusgrader,
lämna den i rumstemperatur under
24 timmar innan du använder den.
Det här kommer att försäkra att
vattentillförselslangen inte täpps igen med
is.
Om vattentillförselslangen fryser igen, utför
följande:
1. Vira varma handdukar runt
vattentillförselslangens fästen.
Fästen
Kran
Vattentillförselslang
2. Häll i 2 till 3 liter varmt vatten i
trumman.
Cirka
50 °C
3. Kör programmet Drain (Tömning).
(s. 18)
32 - Underhåll
NA-148VB6_Swedish.indb 32
2016-6-7 13:35:10
Checklista över fel
Problem
Knapparna fungerar
inte.
Orsak
Tvättmaskin
--Programmet, temperatur, centrifugeringstid, förinställd
tid, inställningarna för funktionerna Extra Rinse
(Extrasköljning), Easy Iron (Lättstruket) eller Speed/Eco
(Snabb/Eko) kan inte ändras medan tvättning pågår.
--Barnlåset kan vara aktiverat. (s. 28)
Luckan öppnas inte.
--Lucklåset kan vara aktiverat. (s. 17)
--Vattentemperaturen eller -nivån kan vara för hög. (s. 17)
Ovanlig lukt
--Gummidelar kan avge viss lukt när du börjar använda
maskinen, men lukten kommer att försvinna med tiden.
Du kan tvätta trumman genom att köra 90 °C-programmet.
(s. 30)
Inget vatten kommer
in i maskinen.
--Vattenkranen är eventuellt avstängd.
--Vattentillförselslangen kan vara frusen. (s. 32)
--Vattentillförseln är eventuellt avbruten.
Tvätta
--Vattentillförselfiltret är eventuellt igentäppt. (s. 31)
Skölj/Centrifugering
Det finns bara en liten
mängd vatten.
--Om du har pausat medan du tvättade och sedan startat
om, kan maskinen tömma ut en del vatten.
Häll INTE in vatten via luckan.
Vattenmängden ökar
under tvättens gång.
--Det här är normalt; vatten tillförs automatiskt om
mängden vatten har minskat. För tunga laster kan vattnet
fyllas upp flera gånger.
Vatten tillförs inte
maskinen under
sköljning.
--Innan sköljning centrifugerar maskinen för att tömma
kvarvarande vatten. Vattnet kommer att fyllas på igen
efter detta.
Sköljningen
börjar innan
centrifugeringen är
färdig.
--Efter tvätten kan det finnas kvar lödder, så vattnet töms ut
och fylls på igen för att tvätta bort det. Den här funktionen
kallas lödderspårning.
Under centrifugering
stoppar trumman och
roterar flera gånger.
--Det här är normalt; maskinen har spårat en obalanserad
last och försöker korrigera den.
Felsökning - 33
NA-148VB6_Swedish.indb 33
2016-6-7 13:35:10
Checklista över fel
Problem
Orsak
Skölj/Centrifugering
Lödder och vatten
finns kvar i luckan
eller luckans tätning.
--Även om det kan finnas kvar en del lödder och vatten
beroende på tvättningsstatus och den mängd tvättmedel
som använts, så påverkas inte sköljningscykeln av detta.
Centrifugeringscykeln startar och
stoppas upprepade
gånger.
--Det här är normalt; periodisk centrifugering hjälper
centrifugeringsprocessen att drivas tyst.
Tvätten är fortfarande
våt efter att
centrifugeringen
avslutats.
--En obalanserad last korrigeras inte automatiskt.
Det bildas inget eller
väldigt lite lödder.
--Mängden lödder varierar beroende på på vattnets
temperatur, nivå och mjukhet.
--Tvätten kan vara för lätt. Om så är fallet, lägg till en eller
två badhanddukar.
--Om tvätten är för lätt, lägg till en eller två badhanddukar.
--Red ut tvätten om den trasslar ihop sig.
--Du kan ha hällt tvättmedel direkt i trumman; du måste
hälla det i tvättmedelsfacket.
--Du kanske inte har använt tillräckligt med tvättmedel.
--Du kanske använder en typ av tvättmedel som har
reducerad löddermängd.
Tvättmedel och lödder
--Mycket smutsig tvätt och större laster med tvätt kan
reducera mängden lödder.
Det är väldigt mycket
lödder.
--Mängden lödder varierar beroende på på vattnets
temperatur, nivå och mjukhet.
--Du kan ha använt för mycket tvättmedel.
--Den typ av tvättmedel du använder kanske ger väldigt
mycket lödder.
Mjukmedel flödar
över.
--Mjukmedlet kan ha överstigit MAX-nivån i
tvättmedelsfacket. (s. 15)
--Du kan ha spillt ut vätska genom att stänga
tvättmedelsfacket för hårt.
Det finns
tvättmedelsrester kvar
efter att tvätten är
färdig.
--Du kan ha hällt tvättmedel direkt i trumman; du måste
hälla det i tvättmedelsfacket.
34 - Felsökning
NA-148VB6_Swedish.indb 34
2016-6-7 13:35:10
Checklista över fel
Problem
Orsak
Tid
Visad kvarvarande tid
ändras.
--Kvarvarande tid är uppskattad och korrigeras
kontinuerligt. Därför kan tidsvisningen ändras.
Det förkommer
ovanligt ljud eller
vibration.
--Det kan finnas metallföremål i trumman.
--Ankarbultarna kanske inte har tagits bort. (s. 38)
--Maskinen kan stå på en lutande eller ostabil yta.
Oljud
Om inget av ovanstående är fallet, kontakta din lokala
kundtjänst.
Det hörs ljud när
vattnet töms ut.
--Det här är normalt; det är ljud som genereras då
dräneringspumpen är igång.
Brus ökar vid höga
centrifugeringshastigheter.
--Detta är normalt; Motorljud ökar gradvis med
centrifugeringshastigheten.
Det låter mycket under --Det här är normalt; det är ljud från pumpen som cirkulerar
tvätt eller sköljning.
tvätten eller sköljer vatten.
(148VB6, 128VB6, 147VB6 och 127VB6)
Annat
Elektriciteten bryts
medan maskinen är
igång.
--Maskinen stannar. När strömmen kommer tillbaka, startar
driften från den punkt där den stannade.
En automatsäkring
bryter strömförsörjningen.
--Maskinen stannar. När reläet återställs startar driften från
den punkt där den stannade. Men du måste ta reda på
vad som gjorde att reläet utlöstes och åtgärda det.
Vattentillförseln
avbryts.
--När vatten strömmar igen, kan det till en början vara
orent. Du måste koppla loss tilloppsslangen och
tömma bort det orena vattnet via kranen. Se till att
vattentillförselslangen har kopplats fast igen innan du
använder maskinen.
Visningen är inte klar.
--Maskinen kanske står på en plats med starkt ljus eller
solljus.
Felsökning - 35
NA-148VB6_Swedish.indb 35
2016-6-7 13:35:11
Felvisning
Fel
Vad ska jag göra
Se till att luckan stängs ordentligt.
Luckan är öppen
Inget vatten tillförs
Maskinen töms inte
Överflöde
Kontrollera efter något av följande problem.
-- Kranen är stängd.
-- Vattenledningen eller slangen är frusen.
-- Vattentillförseln har avbrutits.
-- Vattentillförselfiltret är igentäppt. (s. 31)
Kontrollera dräneringsslangen efter följande problem.
-- Den är igentäppt.
-- Spetsen är nedsänkt i vatten.
-- Den har förlängs med fogar.
-- Vattnet är fruset.
Rengör dräneringsfiltret om det täpps igen. (s. 29)
Kontrollera efter något av följande problem.
-- Vattentillförselventilen fungerar inte.
-- Vattentillförselns dubbelriktade ventil fungerar inte.
Stäng av och dra ur elsladden till maskinen. Stäng av kranen och
kontakta din lokala kundtjänst.
För att starta om driften efter ett felmeddelande, ställ in programvalsratten till Off (Av) och
välj sedan ett program och starta driften.
36 - Felsökning
NA-148VB6_Swedish.indb 36
2016-6-7 13:35:11
Välja rätt placering
Bära maskinen
Försiktighet
Maskinen måste bäras av 2 eller fler
personer.
--Installera maskinen på en
plan stabil yta för att undvika
överdriven vibration och oljud.
Om golvet inte är plant och stabilt,
kontakta din lokala kundtjänst.
--Installera INTE maskinen på en
matta eller liknande typer av
underlag.
Börja genom att luta maskinen bakåt.
Maskinen ska bäras av två personer, en på
varje sida som håller den i botten.
Rätt placering av maskinen
Se till att det finns tillräckligt med utrymme
för maskinen och att basens öppningar inte
hindras av en matta.
196
572
542*
845
470
597
Mått i millimeter
* för NA-147VB6, 127VB6, 147VC6 och
127VC6
--Installera INTE maskinen i direkt
solljus eller på en plats där
temperaturen når frysgrader.
--Låt INTE metalldelar på
maskinen komma i kontakt
med metallhandfat eller andra
apparater.
Installation av en integrerad
maskin
-- Du behöver ett utrymme på minst
60 cm.
Det krävs minst 2 mm mellanrum på
sidorna och 5 mm mellanrum ovanför
och bakom maskinen.
-- Räknaren ovanför maskinen måste vara
ordentligt fäst till angränsande skåp.
Försiktighet
Installera INTE maskinen som
en inbyggd tvättmaskin med
täckpanelen borttagen.
Täckplåt
Installationsinstruktioner - 37
NA-148VB6_Swedish.indb 37
2016-6-7 13:35:14
Flytta och installera
Ta bort ankarbultarna
Fyra ankarbultar håller maskinens insida
på plats medan maskinen flyttas. Ta bort
dem med en skiftnyckel innan installation.
Följ instruktionerna nedan.
3. Tryck på täckhylsorna (inkluderade
med tillbehören) över bulthålen.
Notering
Ankarbultarna måste tas bort innan
maskinen hanteras.
De kan orsaka överdriven vibration.
Notering
-- Se till att du sparar ankarbultarna
eftersom de används vid transport
av maskinen. Om maskinen
överlåtes till en annan person, se till
att ge denna person ankarbultarna.
-- Se till att täckhylsorna är monterade.
Om detta inte följs kan det leda till
att vatten tränger in i tvättmaskinen,
leda till felaktig funktion.
Flytta på maskinen
Notering
1. Använd skiftnyckeln för att lossa de
fyra bultarna.
Vrid bultarna moturs.
Se till att installera ankarbultarna på
maskinen.
Innan du flyttar maskinen
-- Stäng kranen och kör maskinen för att
tömma den på vatten. Töm eventuellt
kvarvarande vatten från dräneringsfiltret.
(s. 29)
2. Dra ut bultarna horisontellt.
-- Lätta på trycket i vattentillförselslangen
och ta bort den.
-- Koppla loss strömkabeln.
-- Installera ankarbultarna. (s. 39)
38 - Installationsinstruktioner
NA-148VB6_Swedish.indb 38
2016-6-7 13:35:15
Flytta och installera
Installera ankarbultarna
1. Ta bort varje täckhylsa.
Ställa maskinen jämnt
Plastmutter
Stativ
2. Sätt i transportskydden.
1. Lossa plastmuttern på varje stativ
genom att vrida den medurs.
2. Justera varje stativ genom att vrida
det medurs eller moturs.
3. Använd ett vattenpass för att se till
att maskinen är står jämnt.
4. Dra åt varje plastmutter genom att
vrida dem moturs.
3. Dra åt ankarbultarna med
skiftnyckeln.
Försiktighet
--Se till att alla plastmuttrar är
säkert åtdragna och att stativen
fortfarande är fästa till maskinen.
Om de inte är fästa kan maskinen
flyttas runt.
--Lägg INTE kartong, trä eller
liknande material under maskinen
för att kompensera ojämnhet.
--Var försiktig så du inte gör
maskinen ostabil då du gör rent
golvet.
Installationsinstruktioner - 39
NA-148VB6_Swedish.indb 39
2016-6-7 13:35:15
Ansluta slangar och strömtillförsel
Följ instruktionerna i det här avsnittet för att förebygga vattenläckage. Be en serviceagent att
ansluta slangarna om du är osäker.
Slang- och kabellängder
Anslutningar på vänster sida
~ 145 cm
~ 90 cm
~ 100 cm*
~ 140 cm
~ 95 cm
0 – max. 100 cm
~ 95 cm
Anslutningar på höger sida
~ 145 cm
~ 155 cm*
* för NA-147VB6, 127VB6, 147VC6 och 127VC6
Vattentillförselslang
Försiktighet
2. Fäst den andra änden på slangen till
kranen och dra åt på samma sätt.
- Standardslang
- Anslut INTE vattentillförselslangen
till kombinationskranen.
- Vrid, kläm, modifiera eller klipp
INTE slangen.
- Optimalt vattentryck är 0,1 – 1,0 MPa.
Installera en tryckreducerande ventil om
vattentrycket överstiger det här värdet.
- Vattenflödet från kranen ska inte vara
mer än 5 L/min.
Ansluta vattentillförselslangen
1. Fäst ena änden på slangen till
vattenintaget på baksidan av
maskinen och dra åt fästet för hand.
3/4”
Se till att filtret
är inuti slangen.
min. 10 mm
- Slang medventil för vattentillförsel
3/4”
min. 10 mm
3. Öppna kranen långsamt och se till
att det inte finns några läckor runt
fästena.
Fästena är utsatta för vattentryck.
40 - Installationsinstruktioner
NA-148VB6_Swedish.indb 40
2016-6-7 13:35:16
Ansluta slangar och strömtillförsel
Läckagesäkert system
Maskinen installeras med detta
system som är utformat att förebygga
vattenläckage. Systemet inkluderar
följande komponenter.
1) Aquastop-system
Om en vattenläcka upptäcks i
vattenintagsslangen, slutar systemet
automatiskt att tillföra vatten. Dessa
system fungerar endast med slangar
med vattentillförselventiler.
2) Överflödesspårning
Om vattnet i maskinen överstiger en
viss nivå kommer den här funktionen
att stoppa vattentillförseln och aktivera
dräneringspumpen.
Vattendräneringsslang
Försiktighet
--Vrid, dra eller böj INTE
dräneringsslangen.
--Använd INTE fogar för att förlänga
vattendräneringsslangen.
Försiktighet
--Vattendräneringsslangen måste
tas bort från kroken på baksidan
av maskinen innan maskinen
används.
Om vattendräneringsslangen är nära
maskinen, kan slangen komma i
kontakt med maskinen och skapa
oljud under centrifugeringen på
grund av vibrationerna.
--Säkra vattendräneringsslangen så
att den inte hoppar ur handfatet.
--Blockera INTE handfatet där
dräneringsutloppet är. Se till
att dränaget in i dräneringen är
tillräckligt.
--Låt INTE spetsen på
vattendräneringsslangen doppa
ner i det dränerade vattnet.
Det kan leda till att vatten flödar
tillbaka in i maskinen.
Dränera till en dräneringsslang
Dränera till en diskho eller ett tvättfat
Knä
Installationsinstruktioner - 41
NA-148VB6_Swedish.indb 41
2016-6-7 13:35:16
Ansluta slangar och strömtillförsel
Ansluta till
strömförsörjningen
Namnplåt
Försiktighet
--Namnplåten anger skattad ström
som maskinen behöver. Se till
att strömförsörjningsangivningar
i ditt hem stämmer med den
information som anges här.
Information om strömtillförsel
finns även på sidan 44 i de här
instruktionerna.
--Om produkten inte är korrekt
jordad, hålls användaren ansvarig
för eventuell skada som kan
inträffa.
42 - Installationsinstruktioner
NA-148VB6_Swedish.indb 42
2016-6-7 13:35:16
Kontrollera efter installation
Checklista för installation
3
7
1
5 6
5 6
4
2
5 6
1) Ankarbultar
Har du tagit bort dem och fäst
täckhylsorna korrekt?
2) Placering
Står maskinen på en plan stabil yta?
Går den utan vibrationer?
3) Vattentillförselslang
Är den fri från läckage?
Är vattentillförseln normal?
4) Vattendräneringsslang
Är den fri från läckage?
Dränerar den normalt?
5) Justerbara stativ
Är bultarna säkrade till maskinen?
6) Stativunderlägg
Står de plant?
Om maskinen inte står jämnt kan det
förekomma onormala ljud när vattnet
dräneras ut.
7) Strömförsörjning
Är de eluttag som finns i ditt hem helt
skattade för AC 220 V till 240 V?
Installationsinstruktioner - 43
NA-148VB6_Swedish.indb 43
2016-6-7 13:35:17
Specifikationer
NA-148VB6
NA-128VB6
Skattad spänning
NA-147VB6
NA-127VB6
NA-147VC6
NA-127VC6
220 - 240 V
Märkfrekvens
50 Hz
Maximal energi märkeffektingång
2200 W
Värmeenergi märkeffektingång
2000 W
Produktvikt
77 kg
73 kg
72 kg
Största massa torra kläder
8 kg
7 kg
7 kg
Produktmått
Höjd
845 mm
Bredd
597 mm
Djup
Vattenkonsumtion
Tryck på kranvatten
572 mm
542 mm
542 mm
Se “Ström- och vattenkonsumtion”.
0,1 - 1 MPa
44 - Installationsinstruktioner
NA-148VB6_Swedish.indb 44
2016-6-7 13:35:17
Informationsblad
(EU)Nr.1061/2010
Namn på leverantör
Panasonic
NA-148VB6 NA-147VB6 NA-147VC6
NA-128VB6 NA-127VB6 NA-127VC6
Modellbeteckning
Betygssatt kapacitet för programmet
Cotton (Bomull)
Energiklass 1)
A+++ (effektivast) : EEI<46
A++ : 46≦EEI<52
Årlig energiförbrukning 2)
kg
kWh/år
8
7
7
A+++
A+++
A++
194
162
195
1)Energiklassen för en hushållstvättmaskin ska bestämmas baserat på dess
energieffektivitetsindex (EEI).
2)Energiförbrukning i kWh per år, baserat på 220 standardtvättcykler för programval
Cotton + Eco (Bomull + Eko) vid 60 °C och 40 °C vid full- och dellast och konsumtionen
för lågeffektivlägena. Verklig energiförbrukning kommer att bero på hur maskinen
används.
Energiförbrukning
(programval
Cotton + Eco
(Bomull + Eko))
Strömförbrukning
60 °C vid full last
kWh
0,95
0,83
1,05
60 °C vid dellast
kWh
0,77
0,68
0,72
40 °C vid dellast
kWh
0,71
0,64
0,65
W
<0,5
<0,5
<0,5
Frånläge
Viloläge
Viktad årlig vattenförbrukning 3)
W
<1,0
<1,0
<1,0
L/år
9900
9240
10346
3)Vattenförbrukningen i liter per år, baserat på 220 standardtvättcykler för programval
Cotton + Eco (Bomull + Eko) vid 60 °C och 40 °C vid full- och dellast. Verklig
vattenförbrukning kommer att bero på hur maskinen används.
Centrifugeringseffektivitetsklassen, epå en skala
från G (minst effektiv) till A (effektivast)
B
B
B
NA-148VB6, 147VB6 och 147VC6: 1305
NA-128VB6, 127VB6 och 127VC6: 1186
Restfuktighet
%
53
53
53
Standardprogrammet “Bomull + Eco 60 °C” och “Bomull + Eco 40 °C” är de
standardtvättprogram som informationen på etiketten och informationsbladet hänvisar till.
Dessa program är avsedda för tvätt av normalt smutsad bomullstvätt och är de effektivaste
programmen när det gäller kombinerad energi-och vattenförbrukning.
Maximal rotationshastighet
Programtid 4)
(programval
Cotton + Eco
(Bomull + Eko))
Luftburet akustiskt
buller
r/min
60 °C vid full last
min.
209
206
207
60 °C vid dellast
min.
177
176
175
40 °C vid dellast
min.
171
176
165
Tvätt
dB
Centrifugering
dB
58
58
58
NA-148VB6, 147VB6 och 147VC6: 76
NA-128VB6, 127VB6 och 127VC6: 74
4)I minuter och avrundade till närmsta minut
Fristående maskin
Ja
Installationsinstruktioner - 45
NA-148VB6_Swedish.indb 45
2016-6-7 13:35:17
NA-148VB6_Swedish.indb 46
2016-6-7 13:35:17
NA-148VB6_Swedish.indb 47
2016-6-7 13:35:17
Inställning av läge för energiförbrukningsvärden
Genom följande förfarande kan energiförbrukningsvärden uppnås med standardprogram.
Dessa program “Cotton (Bomull) 60 °C” eller “Cotton (Bomull) 40 °C” är standardprogram
enligt EU-bestämmelserna 1061/2010 och 1015/2010. Dessa program lämpar sig för tvätt
av normalsmutsade bomullsplagg och är de mest effektiva programmen både för energioch vattenförbrukning för denna typ av bomullstvätt.
1.
Ställ ratten på Cotton (Bomull).
2.
Välj funktionen Eco (Eko). (s. 28)
3.
eller
Välj högsta centrifughastighet. (s. 25)
4.
eller
Välj vattentemperatur på 60 °C/40 °C.
- Den verkliga vattentemperaturen kan skilja sig från den angivna temperaturen för cykeln.
Webbsida: http://panasonic.net
© Panasonic Corporation 2016
NA-148VB6_Swedish.indb 48
Tryckt i Turkiet
Juni 2016
W9901-9JP10
2016-6-7 13:35:18
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement