Panasonic NA140VS4 Operativní instrukce

Panasonic NA140VS4 Operativní instrukce | Manualzz
®
Pokyny k obsluze
a instalační pokyny
Pračka
(Domácí použití)
Model č.
NA-140VS4
Čtěte před použitím
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Pokyny k praní
Volitelné funkce
Údržba
Řešení problémů
Pokyny k instalaci
Děkujeme vám, že jste zakoupili tento výrobek.
- Pro optimální výkon a bezpečnost si pečlivě přečtěte tyto pokyny.
- Před zapojením, provozem nebo nastavením tohoto spotřebiče si
přečtěte celý návod. Tento návod uchovejte pro budoucí nahlédnutí.
2
4
16
26
28
31
36
ČESKY
NA-140VS4_WGN_Cz.indb
1
2013/08/06
18:41:59
Chraňte životní prostředí
Likvidace obalu
Obalový materiál slouží k ochraně pračky
před poškozením během přepravy a je
zcela recyklovatelný. Bližší informace
týkající se recyklace vám poskytnou
orgány místní správy.
Likvidace použité
elektrického a
elektronického zařízení
Informace pro uživatele k likvidaci
elektrických a elektronických zařízení
(domácnosti)
Informace k likvidaci v ostatních zemích
mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný jen v Evropské unii.
Chcete-li tento výrobek zlikvidovat,
vyžádejte si potřebné informace o
správném způsobu likvidace od místních
úřadů nebo od svého prodejce.
Ekologické praní prádla
(“Eco-friendly”)
-- Pro každý program dodržujte
doporučený objem náplně.
-- V závislosti na objemu náplně pračka
automaticky zvolí délku praní zvoleného
programu.
-- Předpírku používejte pouze u silně
zašpiněného prádla.
Tento symbol na produktech anebo v
průvodních dokumentech znamená,
že použité elektrické a elektronické
výrobky nesmí být přidány do běžného
komunálního odpadu.
Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci
doručte tyto výrobky na určená sběrná
místa, kde budou přijata zdarma.
Alternativně v některých zemích můžete
vrátit své výrobky místnímu prodejci při
koupi ekvivalentního nového produktu.
Správnou likvidací tohoto produktu
pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje
a napomáháte prevenci potenciálních
negativních dopadů na životní prostředí a
lidské zdraví, což by mohly být důsledky
nesprávné likvidace odpadů. Další
podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu
nebo nejbližšího sběrného místa.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu
odpadu mohou být v souladu s národními
předpisy uděleny pokuty.
-- Šetřete elektrickou energií a místo
programu 90 °C Cotton (Bavlna)
používejte program 60 °C Cotton
(Bavlna), při kterém budou obvyklé
skvrny také odstraněny.
-- U lehce ušpiněného prádla použijte
program 20 °C Wash (Praní 20 °C)
namísto programu 40 °C Quick 50
(Rychlé 50), uspoříte tím více energie.
Množství pracího prostředku
-- S ohledem na tvrdost vody dodržujte
správné dávkování pracího prostředku,
které je uvedeno na obalu.
-- Množství pracího prostředku upravte dle
míry zašpinění prádla.
Při použití bubnové sušičky
Úspory energie dosáhnete také volbou
správné rychlosti odstřeďování, kterou
vyberete podle pokynů uvedených pro
bubnovou sušičku.
Tento výrobek odpovídá směrnicím
2006/95/EC a 2004/108/EC.
2 - Čtěte před použitím
NA-140VS4_WGN_Cz.indb
2
2013/08/06
18:41:59
Obsah
Čtěte před použitím
Údržba
Chraňte životní prostředí . . . . . . . . . 2
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ . . . 4
Kontrola pračky . . . . . . . . . . . . . . . 10
Údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Vaše pračka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Příslušenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Před praním . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Kontrola před použitím . . . . . . . . . . . . 11
Před prvním použitím . . . . . . . . . . . . . 11
Příprava prádla . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Použití tlačítek . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Odjištění dvířek . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Přidání pracího prostředku a dalších
přípravků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Přihrádka pro prací prášek . . . . . . . . . 14
Přihrádka pro aviváž . . . . . . . . . . . . . 15
Předpírací přihrádka . . . . . . . . . . . . . .15
Čištění vnějšího povrchu
pračky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Čištění bubnu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Čištění zásuvky na prací prostředky . . 28
Čištění těsnění dvířek a okénka
pračky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Čištění odtokového filtru . . . . . . . . . . .29
Čištění filtru uzavíracího ventilu . . . . . 30
Ochrana před zamrznutím přívodní
hadice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Řešení problémů
Seznam poruch . . . . . . . . . . . . . . . 31
Zobrazení chyby . . . . . . . . . . . . . . . 35
Pokyny k praní
Pokyny k instalaci
Praní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Volba správného místa . . . . . . . . . . 36
Nastavení praní . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Požadovaná doba . . . . . . . . . . . . . . . 17
Nastavení akustické signalizace . . . . 17
Změna nastavení během praní . . . . . 17
Program Steam (Pára) . . . . . . . . . . . . 18
Volba programu . . . . . . . . . . . . . . . 20
Podrobný popis programů . . . . . . . 22
Praní jemného prádla . . . . . . . . . . . 24
Programy Wool (Vlna) a Delicates
(Jemné) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Náplně jemného prádla . . . . . . . . . . . 24
Tipy pro praní jemného prádla . . . . . . 24
Praní ložního prádla . . . . . . . . . . . . 25
Přenášení pračky . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Správné místo pro pračku . . . . . . . . . 36
Instalování vestavného spotřebiče . . . 37
Přemístění a instalace . . . . . . . . . . 38
Odstranění kotevních šroubů . . . . . . . 38
Přemístění pračky . . . . . . . . . . . . . . . 38
Vyrovnání pračky . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Připojení hadice a elektrického
napájení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Délky hadic a kabelů . . . . . . . . . . . . . 40
Přívodní hadice . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Vypouštěcí hadice . . . . . . . . . . . . . . . 41
Připojení k elektrické síti . . . . . . . . . . 41
Program Bedding (Ložní prádlo) . . . . 25
Vkládání ložního prádla do bubnu . . . 25
Kontrola po instalaci . . . . . . . . . . . . 42
Jednotlivé funkce praní . . . . . . . . . . . 26
Volitelné funkce . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Přednastavení časovače . . . . . . . . . . 27
Dětská bezpečnostní pojistka . . . . . . 27
Spotřeba elektrické energie a
vody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Informační list výrobku . . . . . . . . . . 45
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . 46
Volitelné funkce . . . . . . . . . . . . . . . 26
Kontrolní seznam instalace . . . . . . . . 42
Zkušební chod po instalaci . . . . . . . . .43
Vysvětlení k hodnotám spotřeby
energie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Čtěte před použitím - 3
NA-140VS4_WGN_Cz.indb
3
2013/08/06
18:41:59
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Přečtěte si a dodržujte tato bezpečnostní opatření.
VAROVÁNÍ
Popis okolností, které mohou vést ke smrti nebo
vážnému zranění.
Všeobecné použití
--Tento přístroj mohou používat děti ve věku
od 8 let a osoby se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo mentálními schopnostmi
nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí,
pokud jsou pod pod dozorem nebo
pokud jsou poučeny o používání přístroje
bezpečným způsobem a chápou rizika
vyplývající z provozu přístroje.
Zajistěte, aby si děti nehrály s pračkou.
Čištění a uživatelskou údržbu nesmí
provádět děti bez dozoru.
--Do blízkosti spotřebiče NEUMISŤUJTE
lavici nebo židli.
Děti by mohly dosáhnout na ovládací panel
nebo vylézt na pračku.
--Pokud nebudete pračku po delší dobu
používat, např. z důvodu dovolené, zastavte
přívod vody do pračky. Je to zvláště
důležité v případě, když okolo pračky není
zabudován odvodní kanál.
Zůstane-li přívod vody otevřený, vzrůstající
tlak vody může způsobit únik vody.
4 - Čtěte před použitím
NA-140VS4_WGN_Cz.indb
4
2013/08/06
18:41:59
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
--Pračku NEINSTALUJTE na místa, která
jsou vystavena vlhkosti nebo rozmarům
počasí.
Pokud tak učiníte, hrozí nebezpečí
poškození nebo opotřebení zařízení, úrazu
elektrickým proudem či vzniku požáru.
--Na žádné části pračky NENALÉVEJTE
přímo vodu.
Hrozí nebezpečí poškození, úrazu
elektrickým proudem či vzniku požáru.
--Zdroje zapálení, např. svíčky nebo cigarety,
udržujte z dosahu pračky.
Mohou způsobit požár nebo poškození
spotřebiče.
--Z dosahu spotřebiče udržujte také hořlavé
látky, např. petrol, ředidlo, alkohol nebo
oděvy nasáklé těmito látkami.
Mohou vést k explozi nebo vzniku požáru.
Zdroj napájení a kabel
--Při čištění pračky odpojte hlavní přívod
energie.
--Zkontrolujte, zda není poškozen napájecí
kabel a zástrčka.
Pokud je napájecí kabel poškozen, je
nutné jej z bezpečnostních důvodů nechat
vyměnit výrobcem, servisním střediskem
nebo kvalifikovanými techniky.
Čtěte před použitím - 5
NA-140VS4_WGN_Cz.indb
5
2013/08/06
18:42:00
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
VAROVÁNÍ
--Nepoužívejte žádný adaptér zásuvky ani
prodlužovací kabel. Mohou se přehřát
a způsobit požár. Používejte nezávislou
domovní elektrickou zásuvkupro střídavý
proud 220 V až 240 V. Pokud si nejste jisti,
obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře.
--UJISTĚTE SE, že je zástrčka zcela
zastrčena do zásuvky. V případě, že
zástrčka není zcela zastrčena, její volné
zapojení může způsobit přehřátí, které
může vést ke vzniku požáru nebo úrazu
elektrickým proudem.
--NEDOTÝKEJTE SE napájecího kabelu ani
zástrčky vlhkýma rukama.
Hrozí úraz elektrickým proudem.
--Při odpojování napájecí kabel uchopte za
zástrčku, NIKOLI za kabel.
Taháním za kabel se vystavujete riziku
úrazu elektrickým proudem nebo vzniku
požáru.
6 - Čtěte před použitím
NA-140VS4_WGN_Cz.indb
6
2013/08/06
18:42:00
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Předcházení zranění
--Instalaci pračky svěřte prodejci nebo
servisnímu technikovi.
Výrobce neodpovídá za jakékoli vzniklé
nehody nebo škody pokud instalace,
zkušební chod nebo kontrola pračky
neproběhla podle pokynů popsaných v
tomto návodu.
--Pračku NEDEMONTUJTE, NEOPRAVUJTE
ani nijak NEUPRAVUJTE.
Pračka se může poškodit, a tím způsobit
požár nebo zranění. Je-li nutné provést
opravu, obraťte se na nejbližší Středisko
služeb zákazníkům.
--NEDOTÝKEJTE se prádla v pračce, dokud
se její buben zcela nezastaví.
Hrozí nebezpečí poranění. Udržujte děti
mimo dosah.
UPOZORNĚNÍ
Popis okolností, které mohou způsobit vážné zranění
nebo škody na majetku.
Všeobecné použití
--Dříve než budete používat pračku, otevřete
kohoutek a zkontrolujte hadici a přípojky,
zda nedochází k úniku vody.
Nesprávné připojení může vést k úniku
vody.
Čtěte před použitím - 7
NA-140VS4_WGN_Cz.indb
7
2013/08/06
18:42:00
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
UPOZORNĚNÍ
--Musí být použita nová hadicová sada
dodávaná k pračce, starou hadicovou sadu
opětovně nepoužívejte.
--Tato pračka je vhodná pouze pro textilie
označené štítkem praní v pračce.
--Nepřipojujte k přívodu horké vody.
Pračka pracuje POUZE se studenou vodou.
--Do pračky NEPŘIDÁVEJTE pesticidy, laky
na vlasy nebo deodoranty.
--Na pračku nebo do její blízkosti neumisťujte
žádné elektrické přístroje, např. televizi,
rádio nebo nabíječku baterií.
--Do pračky NEDÁVEJTE příliš mnoho prádla
ani pracího prostředku.
Může dojít k poškození spotřebiče.
--Před instalací pračky je nutné
ODŠROUBOVAT kotevní šrouby dodaným
klíčem nebo podobným nástrojem. Kotevní
šrouby se používají při přepravě pračky.
Pokud se šrouby neodšroubují, způsobí při
odstřeďování silné vibrace.
8 - Čtěte před použitím
NA-140VS4_WGN_Cz.indb
8
2013/08/06
18:42:00
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Předcházení zranění
--Na pračku NEŠPLHEJTE.
Můžete se zranit nebo poškodit spotřebič.
--Při otevírání a zavírání dvířek udržujte prsty
z dosahu pantu dvířek.
--NESTRKEJTE ruce (nebo nechráněné
nohy) pod běžící pračku.
--Před praním zkotnrolujte prádlo, příp.
vyjměte veškeré předměty, jako jsou
hřebíky, kolíčky, mince, spony, kovové dráty
atd.
Mohou poškodit prádlo nebo pračku.
--Pračku NEPOUŽÍVEJTE pro praní
nepromokavých povlaků nebo oděvů.
Mohou způsobit nadměrné vibrace nebo se
pračka během odstřeďování může poškodit,
což může vést ke zranění, poškození
pračky nebo k úniku vody.
--BUĎTE OPATRNÍ při vypouštění horké
vody nebo pracího prostředku z bubnu.
--DBEJTE NA TO, aby se prádlo při zavírání
nezachytilo do dvířek. V takovém případě
může začít unikat voda nebo se může
poškodit prádlo.
Čtěte před použitím - 9
NA-140VS4_WGN_Cz.indb
9
2013/08/06
18:42:00
Kontrola pračky
Vaše pračka
Zásuvka na prací prostředek
(viz strana 14)
Buben
(Praní/
Odstřeďování)
Těsnění dvířek
Dvířka
Napájecí kabel/
Zástrčka
napájecího kabelu
Odtoková hadice
Nastavitelné nožičky
(viz strana 39)
Kryt odtokového filtru
(viz strana 29)
Upozornění
Pokud pračka běží, napájecí kabel NEOHÝBEJTE.
Příslušenství
Krytka (4) (viz strana 38-39)
Ujistěte se, že jsou k pračce dodána
všechna příslušenství.
Koleno (viz strana 41)
K upevnění odtokové hadice
Přívodní hadice (viz strana 40)
Jedna z těchto hadic je dodána k pračce.
Standardní
hadice
Klíč (viz strana 38-39)
Konec A je určen k nastavení nožek. Konec
B je určen pro kotevní šrouby.
A
B
Hadice s
uzavíracím ventilem
10 - Čtěte před použitím
NA-140VS4_WGN_Cz.indb
10
2013/08/06
18:42:02
Před praním
Kontrola před použitím
Před prvním zkušebním provozem nebo
pokud pračku nepoužíváte po delší dobu,
proveďte následující:
1. Zajistěte přívodní hadici.
-- Podprsenky s drátěnými výstuhami,
punčochové kalhoty, krajkové oblečení
a malé součásti oblečení je nutné prát
v síťce na praní, aby se tak předešlo
jejich poškození nebo přímo poškození
pračky.
2. Otevřete vodovodní kohoutek.
3. Připojte zařízení k elektrické síti.
4. Ujistěte se, že je přívodní hadice
napojena k výtoku.
Pro více podrobností viz strana 41.
Před prvním použitím
Standardním nastavením je program
40 ºC Cotton (Bavlna). Poprvé spusťte
pračku bez jakéhokoli pracího prostředku
a prádla, aby se vypláchly veškeré zbytky
nebo vlhkost.
Poznámka
Za účelem kontroly je před expedicí
výrobcem do pračky načerpána voda.
Z tohoto důvodu se v pračce mohou
objevit kapky vody nebo sražená pára.
Nejedná se o závadu.
Příprava prádla
Roztřídění prádla
Skvrny
Na skvrny použijte odpovídající
odstraňovač skvrn. Nečistoty a pevnou
špínu nejprve lehce vyperte ručně.
Kontrola oblečení
-- U oděvů zkontrolujte obsah kapes, zda
neobsahují předměty, které mohou oděv
nebo pračku poškodit.
-- Svažte volné šňůrky na oblečení a
zapněte zipy. Tyto kusy oděvu obraťte
naruby.
Pokud tak neučiníte, oděvy se mohou
poškodit.
-- Čtěte nášivky, které vám pomohou
prádlo roztřídit do různých dávek.
-- Prádlo roztřiďte podle barvy, typu látky a
míry zašpinění. To vám pomůže vybrat
správný program a teplotu pro každé
praní.
-- Před praním odstraňte vlasy, zvířecí
chlupy, písek a další podobné
zachycené materiály.
-- Oděvy s nestálými barvami je nutné prát
odděleně. Denim perte odděleně.
Poznámka
Neperte prádlo, které je velmi
znečištěné velkým množstvím
rostlinného oleje nebo kosmetického
oleje (aromatické oleje apod.).
V opačném případě může dojít
k nabobtnání těsnění dvířek a
následnému přetečení vody a poruše.
Čtěte před použitím - 11
NA-140VS4_WGN_Cz.indb
11
2013/08/06
18:42:02
Použití tlačítek
8
7 6
5
4
1. Vypínač
- Je-li pračka zapnutá a do 10 minut
nebylo stisknuto tlačítko Start, pračka se
automaticky vypne.
- Po vypnutí pračky se po dobu 3 sekund
zobrazí níže uvedené zobrazení. Pračku
nelze znovu zapnout, dokud zobrazení
nezhasne.
2. Tlačítko Start/Pause (Start/Pauza)
Stisknutím tohoto tlačítka lze spustit
nebo pozastavit program praní.
3. Otočný volič programu
Použijte jej k volbě nejvhodnějšího
programu pro vložené prádlo. (Viz strana
20-21.)
4. Tlačítko volitelných funkcí
Stisknutím tohoto tlačítka přidáte další
vhodné funkce k programu praní. (Viz
strana 26-27.)
3
2 1
5. Tlačítko Mode/Child Lock (Režim/
Dětský zámek)
- Použijte k volbě dalších funkcí pro
každý program, jako např. máchání,
odstřeďování nebo u funkce pouze
odčerpání. (Viz strana 26.)
- Stisknutím a podržením tohoto tlačítka
nastavíte dětskou bezpečnostní
pojistku. Dveře a ovládací prvky budou
blokovány. (Viz strana 27.)
6. Tlačítko Time (Čas)
Stisknutím tohoto tlačítka přednastavíte
dobu, kdy má být praní dokončeno. (Viz
strana 27.)
7. Tlačítko odstřeďování
Stiskněte toto tlačítko, abyste viděli
rychlost odstřeďování (r/min) nebo
u vybraných programů zvolte vlastní
rychlost odstřeďování. (Viz strana 23.)
8. Tlačítko teploty
Stiskněte toto tlačítko pro volbu teploty
až do
vody v rozsahu od studené
90 ºC. Při praní bílého prádla, bavlny
nebo ušpiněného prádla můžete zvolit
vyšší teplotu.
12 - Čtěte před použitím
NA-140VS4_WGN_Cz.indb
12
2013/08/06
18:42:03
Použití tlačítek
Odjištění dvířek
Při provozu jsou dvířka automaticky
zajištěna, zobrazený symbol indikuje
zajištění dvířek. Dvířka při zajištění nebo
odjištění cvaknou.
11 10
9
9. Indikátor procesu
- Tento indikátor zobrazuje aktuální etapu
programu. Etapy se skládají z praní ,
máchání
, odstřeďování
a
.
vypouštění
- Světlo zhasne po skončení praní.
10. Ukazatel zbývajícího času
- Tento ukazatel zobrazuje přibližný čas
do skončení programu. Např. „2:05”
znamená 2 hodin a 5 minut.
- Čas se vypočítá z hmotnosti prádla při
spuštění praní.
11. Indikátor páry
Funkce Steam (Pára) bude funkční
během používání programu Wrinklecare (Nezmačkané), Allergy-care (Pro
alergiky), Shirts (Košile), Daily (Denně)
a Refresh (Osvěžení). Pokud zvolíte tyto
programy, rozsvítí se symbol páry.
Navíc symbol páry, blikající během
programu Wrinkle-care (Nezmačkané)
a Refresh (Osvěžení), značí, že je pára
právě v chodu.
Poznámka
- Jsou-li dvířka zajištěna a pračku
vypnete, případně dojde-li k výpadku
elektrické energie, dvířka zůstanou
tak dlouho zajištěna, dokud není
obnoven přívod elektrické energie.
- Tato funkce se liší od dětské
bezpečnostní pojistky. (Viz strana
27.)
Během provozu stiskněte tlačítko Start
pro odjištění dveří.
Po 1 minutě poté, co se buben přestane
otáčet, se dvířka automaticky odjistí.
Pokud se dvířka neotevírají, přejděte na
stranu 31.
Upozornění
Je-li třeba dvířka otevřít uprostřed
programu, ujistěte se, že voda z
bubnu nevyteče na podlahu.
Z dvířek a otvoru dvířek může kapat
voda a pěna. V tomto případě je nutné
k jejich zachycení použít ručník.
Čtěte před použitím - 13
NA-140VS4_WGN_Cz.indb
13
2013/08/06
18:42:04
Přidání pracího prostředku a dalších přípravků
Vytáhněte zásuvku na prací prostředek a do správných přihrádek přidejte prací
prostředek a aviváž. Zkontrolujte, zda je prostředek určen pro automatickou pračku.
Upozornění
Pračku NEPOUŽÍVEJTE, je-li zásuvka na prací prostředek vyjmuta.
Voda může začít vytékat.
Předpírací přihrádka
Přihrádka pro aviváž
Přihrádka pro prací prášek
Přihrádka pro prací prášek
Do této přihrádky lze přidat následující
prostředky a přísady:
-- Prací prostředek
-- Prostředek na změkčení vody
-- Odstraňovač skvrn
-- Prostředek na čištění bubnu nebo bělidlo
Pokud při praní u této zásuvky používáte
více prostředků, přidávejte je v
následujícím pořadí:
1. Prací prostředek
2. Prostředek na změkčení vody
3. Odstraňovač skvrn
Prací prostředek
Používejte pouze prací prostředky určené
pro plně automatické pračky.
Používejte málo pěnivé prací prostředky.
Při použití mycího prostředku, určeného
pro mírně nižší teplotu, než je 20 °C
(například 15 °C ), doporučujeme použití
pracího programu 20 °C.
Upozornění
Jestliže pokyny na obalu uvádí, že
prostředek je nutné vložit do bubnu,
nevkládejte jej do zásuvky na prací
prostředek.
Tyto prací prostředky nemusí dobře
téci a mohou zůstat v zásuvce na prací
prostředek.
Nepřeplňujte pracím prostředkem.
V opačném případě může dojít k
zablokování přívodu vody pracím
prostředkem a přetečení vody přední
částí šuplíku na prací prostředek a
následné poruše.
1. Tekutý prací prostředek
Poznámka
NEPOUŽÍVEJTE tekutý prací
prostředek pro programy Prewash
(Přepírka). Během předpírky může
vytéci.
Na prací program Wool (Vlna) použijte
jemný tekutý prostředek.
14 - Čtěte před použitím
NA-140VS4_WGN_Cz.indb
14
2013/08/06
18:42:04
Přidání pracího prostředku a dalších přípravků
2. Prací prášek
Prací prostředek se dostane do bubnu,
jakmile jej voda spláchne ze zásuvky.
Jestliže zapomenete přidat prací
prostředek, stisknutím tlačítka Mode
(Režim), spusťte funkci Drain only (Pouze
odčerpání).
Poté přidejte prací prostředek a spusťte
program znovu.
Usazení pracího prášku v zásuvce
zamezíte následovně:
-- Vnitřní část zásuvky vysušte utěrkou.
-- Při sypání prášku se ujistěte, že není
hrudkovitý, v opačném případě může
časem dojít k ucpání.
Množství pracího prostředku
Množství pracího prostředku, které
budete potřebovat, závisí na následujících
okolnostech:
-- Na míře znečištění prádla
-- Na množství prádla
-- Na tvrdosti vody
Tvorba pěny se liší v závislosti na množství
používaného pracího prostředku, na míře
ušpinění prádla a také na teplotě a tvrdosti
vody.
Prostředek na změkčení vody
Jestliže žijete v oblasti s tvrdou vodou
(celková tvrdost 1,3 mmol/L nebo vyšší),
doporučujeme ke změkčení vody používat
přípravek na změkčení. Informace
o tvrdosti vody vám poskytne místní
dodavatel pitné vody.
Používání přípravku na změkčení vody
pomůže snížit množství pracího prostředku
potřebného pro každé praní a zabrání
usazování vodního kamene, který může
přístroj poškodit.
Přihrádka pro aviváž
Do této zásuvky lze přidat následující
přípravky:
-- Aviváž
-- Škrob
NA-140VS4_WGN_Cz.indb
15
Aviváž
Před zahájením praní použijte aviváž,
která zabraňuje vzniku statické elektřiny.
Pračka ji automaticky přidá do posledního
máchání.
Koncentrované aviváže před přidáním
rozřeďte. Do přihrádky přidejte max.
130 ml, aby nedošlo k přetečení.
Neředěná
aviváž
Voda
Nepoužitou aviváž po dokončení praní
spláchněte vodou nebo vytřete navlhčenou
utěrkou. Jestliže se nalepí na stěny
přihrádky, zásuvku vytáhněte a očistěte.
(Viz strana 28.)
Škrob
Chcete-li škrob použít, jednoduše jej
přidejte do přihrádky vyhrazené pro
aviváž. Škrob bude automaticky přidán do
posledního máchacího cyklu. Dbejte na to,
aby jeho množství nepřekročilo označení
MAX.
Jestliže se škrob obtížně nalévá, nepatrně
jej před přidáním do přihrádky aviváže
rozřeďte vodou.
Poznámka
Po používání škrobu vyčistěte
přihrádku, zvláště pak víčko přihrádky
pro aviváž (viz strana 28). Po ukončení
škrobení můžete buben očistit od
zbytků škrobu spuštěním programu
Rapid 15 (Zrychlení 15) BEZ pracího
prostředku.
Předpírací přihrádka
Prací prostředek pro předpírku
Kdykoli použijete program s funkcí
Prewash (Předpírka), tuto přihrádku vždy
naplňte pracím prostředkem pro předpírku.
Čtěte před použitím - 15
2013/08/06
18:42:04
Praní
Nastavení praní
3
4
1. Otevřete dvířka a vložte prádlo do
bubnu.
Informace o přípravě a třídění prádla
naleznete na straně 11, 20 a 21.
Upozornění
- Dbejte, aby se při vkládání do
bubnu prádlo nezachytilo do
dvířek.
Při nedodržení může dojít k
poškození těsnění dvířek a
následným poruchám.
- Buben NEPŘETĚŽUJTE.
Může dojít k nadměrným vibracím
nebo poškození pračky.
6 2
3. V libovolném směru nastavte voličem
prací program.
Zobrazí se doba praní.
Program 20 °C Wash (Praní 20 °C)
Tímto programem lze dosáhnout praním při
nízké teplotě 20 °C stejného účinku jako při
programu 40 °C (vyjma mastných nečistot).
Bliká: 20 °C Svítí: Studená
4. Výběr volitelných funkcí.
- Volba procesu (Viz strana 26.)
- Volitelné funkce (Viz strana 26-27.)
- Teplota (Viz strana 12.)
- Rychlost odstřeďování (Viz strana 12.)
Další informace o dostupných funkcích
a nastaveních každého programu
naleznete na straně 22-23.
5. Do zásuvky na prací prostředek
přidejte prací prostředek.
(Viz strana 14-15.)
Správně
Nesprávně
Poznámka
Pokud vkládáte velké množství prádla,
dbejte na rovnoměrné rozmístění
prádla v bubnu.
2. Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko On
(Zap.).
6. Stiskněte tlačítko Start.
Zahájí se napouštění vody.
Po spuštění pračka prádlo zváží. Po
uplynutí 5 sekund se zobrazí nová
doba praní. Pokud vyberete program
Wool (Vlna), Rapid 15 (Zrychlení 15),
Shirts (Košile), Sportswear (Sportovní
oblečení), Bedding (Ložní prádlo),
Wrinkle-care (Nezmačkané), Daily
(Denně), nebo Refresh (Osvěžení),
prádlo není váženo.
16 - Pokyny k praní
NA-140VS4_WGN_Cz.indb
16
2013/08/06
18:42:05
Praní
Po dokončení programu se rozezní
akustická signalizace a automaticky se
odjistí dveře.
Upozornění
Po praní při vysoké teplotě buďte
opatrní, abyste se při manipulaci
s prádlem nebo dotykem o buben
nespálili.
Poznámka
--V případě, že během základního
programu není z prádla odstraněn
všechen prací prostředek, použijte
funkci Extra Rinse (Extra máchání).
--Při velké zátěži u funkcí Eco (Eko)
a Speed (Rychlost) se může prádlo
přilepit uvnitř na buben. Toto je
běžné.
-- Vyjměte prádlo z pračky a podle potřeby
je upravte do původního tvaru. Prádlo
neponechávejte po ukončení programu
příliš dlouho v pračce, neboť se může
zbarvit.
Požadovaná doba
Délka praní závisí na zvoleném programu
a teplotě.
-- Skutečná doba se může nepatrně lišit
od uvedené.
-- Zobrazená doba zahrnuje čas potřebný
k napuštění a vypuštění vody, a proto
závisí na tlaku vody, stavu odtoku vody
a množství prádla.
Nastavení akustické
signalizace
Akustickou signalizaci lze po dokončení
programu vypnout.
1. Stiskněte současně tlačítka Start a
On (Zap.).
2. Uvolněte tlačítko On (Zap.) a tlačítko
Start držte stále sepnuté po dobu
3 sekund. Nastavení akustické
signalizace se vypne po zaznění
pípnutí.
Pokud chcete nastavení resetovat,
opakujte kroky 1 a 2. Nastavení
akustické signalizace se zapne po
zaznění dvou pípnutí.
Změna nastavení během
praní
Po zahájení praní již nelze změnit program,
teplotu a přednastavený čas.
--Pokud se rozhodnete změnit program
nebo nastavení teploty, pračku vypněte a
poté opět zapněte.
--Pokud se rozhodnete změnit nastavení
máchání nebo odstřeďování během
praní, stiskněte po načerpání vody
tlačítko Pause (Pauza).
--Během praní můžete změnit rychlost
odstřeďování, funkce Extra Rinse (Extra
máchání) a Easy Ironing (Snadné
žehlení).
--Po dokončení praní nelze nastavení
měnit.
-- Změnou funkcí v průběhu programu se
může změnit také uvedený čas.
-- Doba se může prodloužit, pokud prádlo
v bubnu není rovnoměrně rozloženo.
Pokyny k praní - 17
NA-140VS4_WGN_Cz.indb
17
2013/08/06
18:42:05
Praní
Program Steam (Pára)
Upozornění
POZOR Kovový kroužek se může
po použití programu Steam (Pára)
zahřát.
Kovový
kroužek
Pratelné
-- Prádlo jemné k pokožce, například
spodní prádlo, prostěradla, ručníky a
dětské oblečení – 5 kg a méně
Program Shirts (Košile)
Efekty páry, kterých je užíváno během
odstřeďovacího cyklu, následují po pracím
cyklu Košile a napomáhají ke zmírnění
zmačkání prádla.
Pratelné
-- Trička a halenky z bavlny a bavlněné
směsi – 2 kg a méně
Program Daily (Denně)
Poznámka
--Pokud dočasně pozastavíte program
Steam (Pára), z důvodu toho, že je
vnitřní část bubnu horká, dveře se
neotevřou.
--Pokud si přejete prádlo z bubnu
vyndat, zatímco je stále v provozu,
nejprve vypněte pračku, vyberte
program Cotton (Bavlna) a opět
proveďte odčerpání.
Program Wrinkle-care (Nezmačkané)
Použitím příslušného programu Steam
(Pára) se zmírní zmačkání prádla.
Pratelné
-- Suché prádlo, které je mírně zmačkané
Čerstvě vyprané a pletené prádlo
– 1,5 kg a méně
Nepratelné
-- Jemné prádlo, například z vlny nebo
hedvábí
Efekty páry, kterých je užíváno během
odstřeďovacího cyklu, následují po pracím
cyklu Bavlna a napomáhají ke zmírnění
zmačkání prádla.
Pratelné
-- Denní praní prádla z bavlny, lnu a
bavlněné směsi – 2 kg a méně
Poznámka
--Nejlepšího výsledku dosáhnete při
menších náplních.
--Prádlo vyjměte co nejdříve po
skončení programu, poté je vložte do
bubnové sušičky a zapněte program
Žehlení nebo Jemné žehlení,
případně je pověste.
--Není možné přepínat mezi cykly
pomocí Mode (Režim).
Program Allergy-care (Pro alergiky)
Efekty praní a páry při vysokých teplotách
napomáhají mírnit alergie způsobené
roztoči a pyly.
18 - Pokyny k praní
NA-140VS4_WGN_Cz.indb
18
2013/08/06
18:42:05
Praní
Program Refresh (Osvěžení)
Použití příslušného programu Steam
(Pára) napomáhá k odstranění
nepříjemného zápachu z prádla.
Pratelné
-- Pouze suché prádlo – 1,5 kg a méně
Nepratelné
-- Jemné prádlo, například z vlny nebo
hedvábí
Poznámka
--Nejlepších výsledků dosáhnete při
menších náplních.
--Pokud nastavíte program Steam
(Pára) se suchým prádlem, po
ukončení cyklu bude vlhké. Je třeba
jej řádně vysušit.
--Prádlo vyjměte co nejdříve po
skončení programu a pověste jej.
--Nejedná se o prací program, proto
neodstraňuje skvrny.
--Nepoužívejte prací prášek ani
aviváž.
--Program Refresh (Osvěžení) zmírní
cigaretový a jiný ve vodě rozpustný
zápach.
--Pokud nepřetržitě používáte program
Refresh (Osvěžení), teplota uvnitř
bubnu vzroste a dveře bude možné
otevřít až po dokončení procesu.
Pokyny k praní - 19
NA-140VS4_WGN_Cz.indb
19
2013/08/06
18:42:05
Volba programu
Program
Popis
Max. náplň
Cotton (Bavlna)
Denní program pro bavlnu, lněné a bavlněné
směsi.
10 kg
Wrinkle-care
(Nezmačkané)
Redukuje mačkání oděvů určených pro suché
čištění nebo právě vypraných a vyždímaných
oděvů pomocí páry.
1,5 kg
Allergy-care
(Pro alergiky)
Opakovaným použitím páry odstraníte
alergeny, např. prachové roztoče a pyl.
5 kg
Shirts (Košile)
Program s využitím páry zbavuje límce a
manžety košil a halenek špíny a zamezuje
mačkání.
2 kg
Daily (Denně)
Program pro neformální oblečení s využitím
páry, který redukuje mačkání oděvů.
2 kg
Refresh
(Osvěžení)
Cyklus obnovení pomocí páry odstraňuje
pachy z oděvů určených k suchém čištění.
1,5 kg
Colours
(Barevné)
Program pro zachování stálobarevnosti bavlny
a bavlněných směsí.
5 kg
Mixed (Smíšené)
Smíšená náplň pro praní různých textilií, např.
bavlny, lnu a syntetického vlákna.
10 kg
20 - Pokyny k praní
NA-140VS4_WGN_Cz.indb
20
2013/08/06
18:42:06
Volba programu
Program
Popis
Max. náplň
Wool (Vlna)
Jemné praní pro vlnu a směsi vlny určené k
praní v pračce i ruční praní, které zamezuje
sražení prádla.
2 kg
Sportswear
(Sportovní
oblečení)
Pro praní syntetického sportovního prádla.
3 kg
Bedding
(Ložní prádlo)
Praní velkých kusů, např. ložního prádla.
3 kg
Delicates
(Jemné)
Jemné praní pro syntetická vlákna, satén,
krajky apod., které zamezuje poškození.
5 kg
Easy-care
(Snadná péče)
Jemné praní bavlny, lněných materiálů a
syntetických materiálů.
5 kg
Rapid 15
(Zrychlení 15)
15 minutový rychlý program pro malé množství
lehce zašpiněného prádla.
2 kg
Quick 50
(Rychlé 50)
50 minutový rychlý program pro lehce
zašpiněné bavlněné a lněné směsi.
5 kg
20 °C Wash
(Praní 20 °C)
Úsporný program s nízkou teplotou pro lehce
zašpiněné bavlněné a lněné směsi.
5 kg
Pokyny k praní - 21
NA-140VS4_WGN_Cz.indb
21
2013/08/06
18:42:06
Podrobný popis programů
Automatické nastavení
Program
Teplota 1)
Počet
máchání
40 °C
2
1200
1:10 - 2:05
Wrinkle-care
(Nezmačkané)
―
―
―
0:35
Allergy-care
(Pro alergiky)
60 °C
3
1200
2:09 - 2:34
Shirts (Košile)
40 °C
2
500
1:34
S
Daily (Denně)
40 °C
2
1200
1:27
S
Refresh
(Osvěžení)
―
―
―
0:25
Colours
(Barevné)
40 °C
2
1200
0:58 - 1:23
S
Mixed
(Smíšené)
40 °C
2
1200
1:09 - 1:44
S
Wool (Vlna)
30 °C
3
500
0:40
S
Sportswear
(Sportovní
oblečení)
40 °C
2
800
1:30
S
Bedding
(Ložní prádlo)
30 °C
2
800
1:02
S
Delicates
(Jemné)
40 °C
2
800
0:55 - 1:00
S
Easy-care
(Snadná péče)
40 °C
2
800
1:02 - 1:32
S
Rapid 15
(Zrychlení 15)
30 °C
1
800
0:15
S
Quick 50
(Rychlé 50)
40 °C
2
1200
0:46 - 0:49
S
20 °C
Bliká)
2
1200
1:14 - 1:29
S
Cotton
(Bavlna)
20 °C Wash
(Praní 20 °C)
1)
(
Rychlost
Přibližná délka praní
odstřeďování
S
Bliká: 20 °C Svítí: Studená
22 - Pokyny k praní
NA-140VS4_WGN_Cz.indb
22
2013/08/06
18:42:08
ní
Podrobný popis programů
Ruční nastavení
Teplota
1)
Volitelné funkce
Eco
Extra
Easy
Speed
Rinse
Prewash
Ironing
Rychlost odstřeďování
(Eko
(Extra (Předpírka) (Snadné
Rychlost) máchání)
žehlení)
Studená - 90 °C
500 - 1400




―
―
―
―
―
―
60 °C
500 - 1200
―
500 - 800
Studená - 90 °C
500 - 1200





―
Studená - 60 °C



―
―
―
―
―
―
Studená - 40 °C
500 - 1400
Studená - 40 °C
500 - 1400






Studená - 40 °C
500
―



―
―
Studená - 40 °C
500 - 1200




Studená - 40 °C
500 - 800
―
―
Studená - 40 °C
500 - 800
―
Studená - 60 °C
500 - 1200









Studená - 30 °C
500 - 800
―
―
―
―
Studená - 60 °C
500 - 1400
―
Studená - 20 °C
500 - 1400
―






―
―
Pokyny k praní - 23
NA-140VS4_WGN_Cz.indb
23
2013/08/06
18:42:08
Praní jemného prádla
Programy Wool (Vlna) a
Delicates (Jemné)
Při těchto programech se buben kolébá
jemně.
Více informací o pokynech k praní
naleznete na stranách 16-17.
Náplně jemného prádla
-- Program Wool (Vlna): 2 kg a méně
-- Program Delicates (Jemné): 5 kg a
méně
Přibližná hmotnost
Sušení prádla
-- Bílé nebo světle barevné oblečení, vlněné
a nylonové prádlo nevěste v blízkosti
tepelného zdroje nebo na slunce.
-- Po vyprání lehce zmačkané vlněné
nebo nylonové oděvy rozložte a před
zavěšením do stínu je narovnejte do
původního tvaru. Tímto krokem si také
ušetříte žehlení.
-- Vlněné prádlo pověste tak, aby
nedocházelo k záhybům nebo
pomačkání nebo je rozprostřete.
-- Vlněný svetr: 400 g
-- Hedvábná halenka: 200 g
-- Košile, halenky a kalhoty pověste na
ramínko.
Okolo ramínka můžete namotat ručník,
kterým vytvarujte oblast ramenou, aby
se zachoval tvar po usušení.
-- Kalhoty: 400 g
Tipy pro praní jemného
prádla
Vkládání prádla do bubnu
Každý kus prádla položte na předchozí.
Prací prostředek
Pokud se prádlo při praní srazí
V takovém případě oděv rozložte do
původní velikosti na žehlicí prkno. Zajistěte
špendlíky správný tvar a velikost. Poté
pomocí žehličky nechte na tento oděv
působit páru a posléze nechte prádlo
vyschnout.
-- Na vlněné prádlo používejte jemný
tekutý prací prostředek. Ostatní prací
prostředky mohou oděvy poškodit.
-- U programů Wool (Vlna) a Delicates
(Jemné) bude pravděpodobně třeba
použít funkci Extra Rinse (Extra
máchání), aby se z prádla odstranil
přebytečný prací prostředek. (Viz strana
26.)
24 - Pokyny k praní
NA-140VS4_WGN_Cz.indb
24
2013/08/06
18:42:08
Praní ložního prádla
Program Bedding (Ložní
prádlo)
-- Ujistěte se, že štítek s pokyny pro praní
na každém kusu prádla uvádí buď
symbol praní nebo ruční praní (
,
).
-- Perte vždy pouze jednu přikrývku.
Pratelné
-- Přikrývka ze 100 % syntetického vlákna
– až 3 kg
-- Futon ze 100 % syntetického vlákna a
přikrývka ze 100 % bavlny – až 1,5 kg
(velikost jednolůžka)
-- Povlečení
-- Přehozy
-- Prostěradla ze 100 % syntetického
vlákna
Upozornění
Přikrývku nebo přehoz
NESMOTÁVEJTE do koule, ani je
neskládejte nahodile.
Mohou se vyskytnout nadměrné
vibrace, které mohou prádlo nebo
pračku poškodit.
Poznámka
Nepoužívejte na přehoz síťky.
Zabraňují důkladnému odstřeďování.
Nepratelné
-- Přikrývky ze 100 % vlny
-- Silně vycpané přikrývky
-- Elektrické přikrývky (včetně obalu)
Vkládání ložního prádla do
bubnu
1. Složte přikrývky nebo přehozy na
čtvrtinu jejich původní velikosti.
2. Vložte přikrývku nebo přehoz do
bubnu.
Před vložením do bubnu je složte.
Oba konce přikrývky musí směřovat
dovnitř bubnu.
Pokyny k praní - 25
NA-140VS4_WGN_Cz.indb
25
2013/08/06
18:42:08
Volitelné funkce
Jednotlivé funkce praní
Volitelné funkce
(Volba procesu)
V závislosti na programu lze kombinovat
různé volitelné funkce.
Můžete vybrat jeden proces nebo jej
zkombinovat s několika procesy výběrem
jednotlivých funkcí praní.
Poznámka
U programu Rapid 15 (Zrychlení 15)
není možné vybrat jednotlivé funkce
praní Allergy-care (Pro alergiky), Daily
(Denně) a Shirts (Košile).
Funkci vyberete stisknutím tlačítka
Mode (Režim)
Funkce
Rinse only
(Pouze
máchání)
.
Máchání vypraného
prádla
(Voda z máchání
zůstává v bubnu)
Spin only
(Pouze
Odstřeďování vypraného
odstřeďování) prádla
Praní a máchání prádla
(Voda z máchání
zůstává v bubnu)
Rinse + Spin
Máchání a odstřeďování
(Máchání +
odstřeďování) vypraného prádla do
sucha
Drain only
(Pouze
odčerpání)
Některé volitelné funkce nelze vybrat
k určitým programům. (Viz strany 2223.)
Pokud zvolíte nevhodnou funkci, ozve
se signalizace chyby.
Stiskněte jedno nebo více tlačítek funkcí
, které chcete kombinovat.
Funkce
Popis
Rinse hold
(Pridrzet
máchání)
Poznámka
Odčerpání vody z bubnu
-- Kdykoli spustíte pračku, displej blikáním
potvrzuje, že tato funkce právě probíhá.
-- Pokud zůstala voda v bubnu, funkce
Rinse only (Pouze máchání), Spin only
(Pouze odstřeďování) a funkce Rinse +
Spin (Máchání + odstřeďování) začínají
odčerpáním vody z bubnu.
Popis
Eco (Eko)
Praní spotřebuje méně
energie a vody, ale potrvá
déle.
Speed
(Rychlost)
Doba praní je kratší než
u základních programů,
vhodné pro lehce ušpiněné
prádlo.
Extra
Rinse
(Extra
máchání)
Důkladnější máchání prádla
s přidáním dalšího cyklu
máchání.
Prewash
(Předpírka) Předepírá silně ušpiněné
prádlo.
Easy
Ironing
(Snadné
žehlení)
--Usnadňuje žehlení
jemnějším odstřeďováním
prádla (při 800 r/min nebo
nižších).
-- Po dokončení praní se
prádlo po dobu 30 minut
nebo do doby otevření
dvířek přerušovaně
pohybuje.
--Tento způsob omezí
pomačkání a pomůže
rozmotat zapletené prádlo.
26 - Pokyny k praní
NA-140VS4_WGN_Cz.indb
26
2013/08/06
18:42:09
Volitelné funkce
V průběhu praní můžete aktivovat nebo
deaktivovat funkce Extra Rinse (Extra
máchání) a Easy Ironing (Snadné žehlení),
ale nelze tak učinit po jejich ukončení.
Přednastavení časovače
Časový spínač pračky lze použít k
nastavení času, kdy má být ukončeno
praní.
-- Nelze přednastavit program Wool (Vlna).
-- V závislosti na typu prádla, teplotě,
přívodu vody a stavu odtoku může
pračka ukončit praní dříve nebo později
než v předem nastavený čas.
Poznámka
Používáte-li funkci odloženého startu,
NEPOUŽÍVEJTE obtížně rozpustné
prací prostředky, neboť do spuštění
praní mohou ztvrdnout a posléze
obtížně vytékat.
Nastavení časovače
Neustále držte tlačítko Time (Čas)
stisknuté, dokud se nezobrazí požadovaný
čas.
Změna nastaveného času
1. Stiskněte tlačítko Off (Vyp.) a poté
stiskněte tlačítko On (Zap.).
2. Zvolte požadovaný program a
volitelné funkce.
3. Nastavte časovač.
Zrušení nastaveného času
Stiskněte tlačítko Off (Vypnuto). (Zruší se
všechna nastavení.)
Kontrola přednastaveného času
Stiskněte tlačítko Time (Čas).
Dětská bezpečnostní
pojistka
Dětská bezpečnostní pojistka má zabránit
dětem, aby nevlezly do bubnu pračky, kde
by mohly uvíznout. Tato funkce udržuje
dvířka bezpečně zavřená a zajištěná,
dokonce i když se pračka nepoužívá.
Blokuje také ovládací tlačítka.
Aktivace a deaktivace dětské
bezpečnostní pojistky
1. Zapněte pračku.
2. Stiskněte a podržte tlačítko Mode
(Režim) nejméně po dobu 5 sekund.
potvrzují, že je
Svítící symboly
dětská bezpečnostní pojistka aktivní.
3. Chcete-li tuto funkci deaktivovat,
opět podržte tlačítko režimu po dobu
5 sekund (nevšímejte si prosím
tří akustických signalizací a držte
tlačítko stisknuté, dokud nedojde k
odblokování).
Pokyny k praní - 27
NA-140VS4_WGN_Cz.indb
27
2013/08/06
18:42:09
Údržba
Čištění vnějšího povrchu
pračky
Čištění zásuvky na prací
prostředky
Vnější povrch pračky čistěte měkkou
utěrkou navlhčenou jemným saponátem,
např. přípravkem na mytí nádobí nebo
mýdlovým roztokem.
Jestliže není zásuvka pravidelně čištěna,
velmi rychle se usadí zbytky pracího
prostředku.
Zbytky prostředků mohou vytvořit nánosy.
Varovani
--Na pračku NESTŘÍKEJTE vodu.
--K čištění nepoužívejte krémové
přípravky na nádobí, ředidla
ani jiné prostředky s obsahem
alkoholu nebo petroleje.
1. Vytáhněte zásuvku na prací
prostředek.
Víčko přihrádky na aviváž
Čištění bubnu
Pokud v pračce používáte studenou vodu,
mohou se uvnitř bubnu usazovat bakterie,
které jsou zdrojem zápachu. Chcete-li
tomuto problému předejít, spusťte jednou
za měsíc program 90 °C Cotton (Bavlna).
(Pokud používáte odstraňovač vodního
kamene, řiďte se pokyny výrobce.)
2. Vyjměte zásuvku na prací prostředky,
zvedněte ji a současně ji vytáhněte.
Upozornění
Viry a bakterie se při teplotě 40 °C
neodstraní. Patogeny se mohou šířit
smícháním oblečení a tím přenášet
nemoci.
3. Prsty stiskněte záchytku vedle
přední části víčka na aviváž, poté
nadzvedněte a současně vytáhněte
ze zásuvky na prací prostředek.
Patogeny se ničí při teplotách od 60 °C.
Nicméně je zbytečné používat teplotu
vody až 90 °C.
Poznámka
Při čištění do pračky NEVKLÁDEJTE
prádlo ani prací prostředky.
Pokud používáte prostředek na čištění
bubnu nebo bělidlo, přidejte je do zásuvky
na prací prostředek před začátkem praní.
Vhodné množství prostředku je 30 ml. (Viz
strana 14-15.)
4. Ze zásuvky vymyjte vodou starý prací
prostředek.
K čištění pračky použijte utěrku.
28 - Údržba
NA-140VS4_WGN_Cz.indb
28
2013/08/06
18:42:10
Údržba
5. Zarovnáním otvoru víčko přihrádky
na aviváž s jazýčkem zásuvky
na prací prostředek vraťte víčko
přihrádky na aviváž zpět do původní
polohy. Pak zasuňte zásuvku na prací
prostředek zpět do hlavní jednotky.
3. Vytáhněte hadici čerpadla, odstraňte
víčko, aby mohla voda odtéci.
4. Jakmile odteče veškerá voda, opatrně
povolte odtokový filtr. Může vytéct
další voda.
Toto je běžné.
Čištění těsnění dvířek a
okénka pračky
5. Otáčením vlevo filtr odšroubujte.
Poté jej sejměte.
Po každém praní proveďte následující:
-- Z těsnění dvířek odstraňte jakékoli
předměty.
-- Setřením okénka a těsnění odstraňte
zbytky z tkanin a skvrny.
Čištění odtokového filtru
Doporučujeme jednou měsíčně čistit
odtokový filtr. Na filtru se vytvoří nánosy
prachu, které sníží přítok vody.
1. Spotřebič vypněte a odpojte od
elektrické zásuvky.
2. Otevřete a sejměte kryt odtokového
filtru. Poté pod něj umístěte nádobu
pro sběr odtoku.
Víčko
Hadice čerpadla
6. Odstraňte jakékoli nečistoty z tkanin
a zbytky.
7. Vraťte filtr na své místo.
8. Vraťte víčko a hadici čerpadla na
původní místo.
Upozornění
Odtokový filtr
Postupujte OPATRNĚ při
odpouštění vody.
Údržba - 29
NA-140VS4_WGN_Cz.indb
29
2013/08/06
18:42:10
Údržba
Čištění filtru uzavíracího
ventilu
8. Opět připojte přívodní hadici.
Utáhněte pevně plastovou spojku.
Filtr vyčistěte, pokud voda nenatéká řádně.
9. Otevřete kohoutek, poté zkontrolujte,
zda neuniká voda.
1. Zavřete přívodní vodovodní
kohoutek.
2. Zapněte pračku.
3. Vyberte program Cotton (Bavlna), a
poté stiskněte tlačítko Start.
4. Po 1 minutě vypněte pračku. Voda
vyteče z přívodní hadice.
5. Odpojte přívodní hadici z pračky.
6. Vyčistěte filtr, který se nachází na
zadní straně pračky.
Použijte malý kartáček, např. zubní.
Ochrana před zamrznutím
přívodní hadice
Je-li pračka dovezena v mrazivém počasí,
nechte ji před použitím po dobu 24 hodin
stát při pokojové teplotě. Budete mít jistotu,
že v přívodní hadici nezůstal žádný led,
který by ji mohl ucpat.
Pokud voda v přívodní hadici zamrzne,
proveďte následující:
1. Okolo spojů přívodní hadice omotejte
horký ručník.
Přípojky
Přívodní hadice
2. Do bubnu přidejte 2 až 3 litry horké
vody.
7. Pokud je jednotka dodána s hadicí
vybavenou uzavíracím ventilem,
zavřete napouštěcí kohoutek, odpojte
hadici od kohoutku, a poté vyčistěte
stejným způsobem filtr na hadici.
cca.
50 °C
3. Tlačítkem Mode (Režim) spusťte
praní s funkcí Drain only (Pouze
odčerpání). (Viz strana 26.)
30 - Údržba
NA-140VS4_WGN_Cz.indb
30
2013/08/06
18:42:10
Seznam poruch
Problém
Tlačítka nefungují.
Příčina
--Během praní nelze měnit program, teplotu ani další
nastavení procesu (můžete však změnit odstřeďování
nebo máchání pračky).
--Může být aktivována dětská bezpečnostní pojistka. (Viz
strana 27.)
Pračka
Dvířka nelze otevřít.
--Může být aktivován zámek dvířek. (Viz strana 13.)
--Může být aktivována dětská bezpečnostní pojistka. (Viz
strana 27.)
--Teplota vody nebo její hladina může být příliš vysoká.
Nezvyklý zápach
--Gumové části pračky mohou při prvním spuštění vydávat
zápach, který po čase pomine.
Buben můžete omýt spuštěním programu 90 °C. (Viz
strana 28.)
Do pračky nenatéká
voda.
--Vodovodní kohoutek může být zavřený.
--Přívodní hadice může být zamrzlá. (Viz strana 30.)
--Může být přerušena dodávka vody.
--Filtr uzavíracího ventilu může být ucpaný. (Viz strana 30.)
Praní
V pračce je pouze
malé množství vody.
--Pokud jste pozastavili program a opětovně spustili pračku,
může pračka odčerpat určité množství vody.
NEVYLÉVEJTE vodu dvířky.
Během praní je
dopouštěna voda.
--Tento jev je normální; voda je automaticky připouštěna,
jakmile její hladina poklesne. U těžkých náplní může být
voda opakovaně dopouštěna.
Během praní je
odpouštěna voda.
--Tento jev je normální; při nadměrné tvorbě pěny je voda
odčerpána a znovu doplňována. Tato funkce se nazývá
detekce pěny.
Řešení problémů - 31
NA-140VS4_WGN_Cz.indb
31
2013/08/06
18:42:10
Seznam poruch
Problém
Příčina
Máchání/Odstřeďování
Čas
Během máchání
nenatéká do pračky
žádná voda.
--Před mácháním pračka prádlo odstředí a odčerpá
zbývající vodu. Poté se voda doplní.
Máchání začne
před dokončením
odstřeďování.
--Pokud prádlo zůstane na jedné straně bubnu, automaticky
je spuštěno máchání, aby odstranilo nevyváženost.
Během odstřeďování
se buben zastaví a
několikrát otočí.
--Tento jev je normální; pračka detekovala nerovnoměrné
rozložení prádla a pokouší se tento stav napravit.
Pěna a voda zůstává
ve dvířkách nebo
těsnění dvířek.
--I přesto, že v závislosti na stavu prádla může zůstat určité
množství pěny, vody a pracího prostředku, tato skutečnost
neovlivní výkon máchání.
Opakovaně se
spustí a zastaví
odstřeďování.
--Tento jev je normální; střídavé odstřeďování napomáhá
bubnu provádět proces odstřeďování velmi tiše.
Zobrazený zbývající
čas se mění.
--Zbývající čas je pouze předběžný a průběžně je
korigován. Proto se zobrazený čas může měnit.
--Tvoří-li se po praní nadměrné množství pěny, voda je
odčerpána a znovu napuštěna. Tato funkce se nazývá
detekce pěny.
--Prádlo může být příliš lehké. Pokud ano, přidejte jednu
nebo dvě osušky.
--Čas zbývající do konce praní se může prodloužit, pokud je
přidání další máchání a odstřeďování, které má odstranit
nerovnoměrné rozložení prádla v bubnu.
32 - Řešení problémů
NA-140VS4_WGN_Cz.indb
32
2013/08/06
18:42:10
Seznam poruch
Problém
Příčina
Není pěna nebo
téměř žádná pěna.
--Množství pěny se může lišit v závislosti na teplotě, hladině
a tvrdosti vody.
--Možná jste přidali prací prostředek přímo do bubnu; prací
prostředek je nutné přidávat do zásuvky.
--Možnou příčinou může být nedostatečné množství pracího
prostředku.
Prací prostředek a pěna
--Možná používáte prací prostředek se sníženou pěnivostí.
--Silně znečištěné prádlo nebo těžké náplně mohou také
omezit množství pěny.
Velké množství pěny.
--Množství pěny se může lišit v závislosti na teplotě, hladině
a tvrdosti vody.
--Možnou příčinou může být velké množství pracího
prostředku.
--Používaný typ pracího prostředku může tvořit nadměrné
množství pěny.
Aviváž přetekla.
--Pravděpodobně jste překročili maximální doporučené
množství aviváže označené na zásuvce symbolem MAX.
(Viz strana 15.)
--Možná jste příliš rychle zavřeli zásuvku a aviváž vystříkla.
Po dokončení praní
se objevily zbytky
pracího prášku.
--Možná jste přidali prací prostředek přímo do bubnu; prací
prostředek je nutné přidávat do zásuvky.
Objevil se neobvyklý
hluk nebo vibrace.
--V bubnu mohou být kovové předměty.
--Možná nebyly odstraněny přepravní šrouby. (Viz strana
38.)
--Pračka možná nestojí na rovném a stabilním povrchu.
Hluk
Pokud žádná z výše popsaných příčin není zdrojem
problému, obraťte se na místní Středisko služby
zákazníkům.
Při čerpání vody se
ozývá hluk.
--Tento jev je normální; tento zvuk vzniká při provozu
odčerpávacího čerpadla.
Ventilátor je hlučný.
--Tento jev je normální; ventilátor chladí elektrické
komponenty.
Řešení problémů - 33
NA-140VS4_WGN_Cz.indb
33
2013/08/06
18:42:10
Seznam poruch
Problém
Příčina
Ostatní
Při provozu pračky
dojde k výpadku
elektrické energie.
--Pračka se zastaví, při opětném obnovení dodávky
elektrické energie se sama automaticky nespustí. Je nutné
zvolit program a začít znovu.
Jistič vypíná přívod
elektrické energie.
--Pračka se zastaví a při opětném zapnutí jističe se
automaticky nespustí. Musíte vyhledat příčinu vypínání
jističe a provést nápravu. Poté jistič znovu zapněte, abyste
mohli spustit napájení a opět spusťte pračku.
Dodávka vody je
přerušena.
--Po obnovení dodávky může být voda špinavá. Před
opětovným spuštěním pračky je nutné odpojit přívodní
hadici a špinavou vodu odpustit kohoutkem. Nezapomeňte
před zapnutím pračky opět připojit přívodní hadici.
Displej není čitelný.
--Pračka se pravděpodobně nachází pod jasným osvětlením
nebo na displej dopadají sluneční paprsky.
34 - Řešení problémů
NA-140VS4_WGN_Cz.indb
34
2013/08/06
18:42:10
Zobrazení chyby
Co dělat
Nelze odčerpávat
Dvířka jsou otevřená
Zkontrolujte vypouštěcí hadici, zda se nejedná o jeden z
následujících problémů.
-- Ucpání.
-- Konec vypouštěcí hadice je ponořen do vody.
-- Sahá dále než 3 m.
-- Zamrzlá voda.
Pokud je ucpaný odtokový filtr, vyčistěte jej. (Viz strana 29.)
Po vyřešení problému otevřete dvířka, zavřete je a spusťte opět
praní.
Co dělat
Ujistěte se, že jsou dvířka dobře zavřená.
Z důvodu zajištění tichého chodu a co nejlepšího výsledku praní
je tato pračka vybavena detekcí nevyvážené nebo stejnoměrně
rozložené náplně, týká se to především malých náplní.
Nejedná se o závadu. Proveďte jedno z následujících řešení.
Co dělat
Nelze odstřeďovat
Nelze napouštět
vodu
-- Pokud je prádlo příliš těžké, rozpleťte zamotané prádlo.
-- Pokud je prádlo příliš těžké, např. při praní přikrývky, náplň
zredukujte.
-- Pokud je prádlo příliš lehké, přidejte jednu nebo dvě osušky.
-- Pokud pračka stojí na nestabilním nebo nerovném povrchu,
změňte její umístění.
Po vyřešení problému otevřete dvířka, zavřete je a spusťte opět
praní.
Co dělat
Zkontrolujte, zda se nejedná o jeden z následujících problémů.
-- Kohoutek je zavřený.
-- Vodovodní potrubí nebo přívodní hadice jsou zamrzlé.
-- Dodávka vody je přerušena.
-- Filtr uzavíracího ventilu je ucpaný. (Viz strana 30.)
Po odstranění problému otevřete dvířka, zavřete je, a poté opět
spusťte praní.
Pokud se na hadici s uzavíracím ventilem zobrazí červená značka,
zastaví se dodávka vody.
Vyměňte hadici.
Hadice s uzavíracím ventilem (č.AXW12C-7SR0)
Zobrazení chyby začíná na H.
Co dělat
Stiskněte tlačítko Off (Vypnuto). Pokud displej zůstane svítit, nebo
se znovu objeví po stisku tlačítka Start, odpojte pračku od elektrické
sítě a obraťte se na nejbližší Středisko služby zákazníkům.
Řešení problémů - 35
NA-140VS4_WGN_Cz.indb
35
2013/08/06
18:42:11
Volba správného místa
Přenášení pračky
Upozornění
Pračku musí přenášet nejméně dvě
osoby.
--Pračku umístěte na rovný stabilní
povrch, zabráníte tak nadměrným
vibracím a hluku.
--Pračku NEINSTALUJTE na místo
vystavené přímému slunci nebo
teplotám klesajícím k bodu mrazu.
Nejdříve pračku nakloňte dozadu. Jedna
osoba musí stát za pračkou a držet ji za
zadní panel. Druhá musí uchopit vpředu
spodní nožky.
--NEDOVOLTE, aby se kovové
části pračky dotýkaly kovových
umývadel nebo jiných zařízení.
Správné místo pro pračku
Ujistěte se, že vybrané místo pro pračku je
dostatečně velké a otvory ve dnu nejsou
ucpány kobercem.
845
240
582
596
516
594
625
38
Rozměry v milimetrech
36 - Pokyny k instalaci
NA-140VS4_WGN_Cz.indb
36
2013/08/06
18:42:11
Volba správného místa
Instalování vestavného
spotřebiče
- Potřebujete prostor o minimální šířce
60 cm.
Potřebujete prostor po stranách
nejméně 2 mm široký a další 3 mm od
horní a zadní strany pračky.
- Přepážka nad pračkou musí být pevně
přichycena k sousedním skříňkám.
- Požádejte technika, aby místo
standardního krycího panelu pračky
namontoval kovový kryt.
- Zástrčka musí být po instalaci přístupná.
Kovový kryt
Kovový kryt (AXW4595-7SR0)
Pokyny k instalaci - 37
NA-140VS4_WGN_Cz.indb
37
2013/08/06
18:42:11
Přemístění a instalace
Odstranění kotevních šroubů
Při přepravě udržují čtyři kotevní šrouby
vnitřní část pračky na svém místě. Před
instalací je nutné je odstranit dodaným
klíčem. Dbejte následujících pokynů.
Poznámka
Před provozem pračky musí být
kotevní šrouby odstraněny.
Mohou způsobit silné vibrace.
3. Odstraňte šrouby, které se nachází u
otvorů pro šrouby.
4. Do příslušných otvorů pro šrouby
zatlačte čtyři krytky (přiloženy k
příslušenství) a zajistěte je šrouby,
které jste odstranili v bodě 3.
Poznámka
- Pokud pračku budete opět
přemisťovat, budete kotevní šrouby
potřebovat, a proto si je bezpečně
uschovejte. Pokud budete
pračku předávat někomu jinému,
nezapomeňte předat také kotevní
šrouby.
B
A
1. K uvolnění čtyř šroubů použijte
konec “B” klíče.
- Zkontrolujte, zda jsou správně
nasazené krytky šroubů. Při
nedodržení může dojít k proniknutí
vody do pračky a k poruše.
Přemístění pračky
B
Poznámka
Ujistěte se, že jsou na pračce
namontovány kotevní šrouby.
Před přemístěním pračky
2. Šrouby vytáhněte ve vodorovném
směru.
- Zavřete přívodní kohoutek a nechte
pračku, aby vodu vyčerpala. Vypusťte
zbývající vodu z hadice čerpadla. (Viz
strana 29.)
- Snižte tlak v přívodní hadici a sejměte ji.
- Odpojte napájecí kabel.
38 - Pokyny k instalaci
NA-140VS4_WGN_Cz.indb
38
- Připevněte kotevní šrouby. (Viz strana
39.)
2013/08/06
18:42:11
Přemístění a instalace
Připevnění kotevních šroubů
1. Odšroubujte a sejměte krytky.
Vyrovnání pračky
K vyrovnání pračky použijte vyrovnávací
zařízení.
Nožky vyrovnáte použitím konce „A“ klíče.
A
B
2. Šrouby vytáhněte tak, aby jejich
konce byly v rovině s průchodkami.
Požádejte další osobu, aby držela horní
stěnu bubnu a vytáhněte jej dopředu.
Stejná rovina
Pojistná
matice
Nožka
3. Nasaďte transportní krytky.
1. U každé nožky otočením doprava
povolte pojistnou matici.
2. Nožky nastavíte otáčením doleva
nebo doprava.
3. K zajištění správného vyrovnání
pračky použijte vodováhu.
4. Utáhněte všechny pojistné matice
směrem doleva.
Upozornění
B
4. Každý šroub dotáhněte tak, aby se
pružina prodloužila na 26 mm.
Zkontrolujte, zda jsou všechny
pojistné matice řádně dotaženy a
přesvědčte se, že jsou nožky stále
přišroubovány k pračce.
Pokud nejsou přišroubovány, pračka
se bude pohybovat.
26 mm
Pokyny k instalaci - 39
NA-140VS4_WGN_Cz.indb
39
2013/08/06
18:42:12
Připojení hadice a elektrického napájení
Řiďte se pokyny uvedenými v této části, vyhnete se tak případnému úniku vody. Pokud si
nejste jisti, požádejte o pomoc s připojením hadic servisního technika.
Délky hadic a kabelů
Připojení na levou stranu
~ 130 cm
~ 100 cm
Přívodní hadice
Upozornění
--Hadici NEPŘIPOJUJTE ke
kombinovanému kohoutku.
~ 135 cm
~ 90 cm
0 – max. 100 cm
~ 105 cm
Připojení na pravou stranu
~ 140 cm
Připojení přívodní hadice
1. Jeden konec hadice nasaďte na
přívod vody na zadní straně pračky a
rukou utáhněte spojku.
--Hadici NEOTÁČEJTE,
NEMAČKEJTE, NEUPRAVUJTE ani
NEŘEŽTE.
-- Optimální přívod tlaku vody je 0,03 1,0 MPa. Pokud tlak vody převýší
uvedenou hodnotu, nainstalujte redukční
ventil.
-- Průtok vody kohoutkem by měl být vyšší
než 5 L/min.
2. Druhý konec hadice nasaďte na
kohoutek a utáhněte stejným
způsobem.
3/4”
3/4”
min. 10 mm
min. 10 mm
Hadice s
Standardní
uzavíracím
hadice
ventilem
3. Pomalu otevřete kohoutek a
zkontrolujte, zda okolo spojky
neuniká voda.
Spojka je vystavena tlaku vody.
40 - Pokyny k instalaci
NA-140VS4_WGN_Cz.indb
40
2013/08/06
18:42:12
Připojení hadice a elektrického napájení
Vodotěsný systém
Pračka je nainstalována se systémem,
který byl navržen s cílem zabránit úniku
vody. Systém zahrnuje následující
komponenty.
1) Čidlo úniku vody
Toto čidlo při detekci úniku vody pračku
zastaví. Je umístěno na spodní desce
pračky. Pokud je detekován únik, na
displeji se zobrazí chyba začínající
písmenem „H“, např. H 01. V tomto
případě se obraťte na nejbližší Středisko
služby zákazníkům.
Upozornění
- NEBLOKUJTE výtokový otvor
umývadla. Ujistěte se, že
odčerpávaná voda řádně odtéká.
- NEPONECHÁVEJTE konec
vypouštěcí hadice ležet ve
vyčerpané vodě.
V takovém případě se může
vyčerpaná voda vracet zpět do
pračky.
Vypouštění do vypouštěcí hadice
2) Detekce přetečení
Pokud voda v pračce překročí určitou
úroveň, tato funkce zastaví přívod vody
a spustí odčerpávací čerpadlo.
Vypouštěcí hadice
Upozornění
NEOTÁČEJTE, NEOHÝBEJTE ani
NETAHEJTE za vypouštěcí hadici.
Připojení k elektrické síti
Výrobní štítek
Vypouštění vody do dřezu nebo
umývadla
Koleno
Upozornění
- Vypouštěcí hadici zajistěte na
místě, aby nemohla z umývadla
vyklouznout.
Upozornění
Na štítku jsou uvedené údaje
týkající se napětí, které pračka
vyžaduje. Zkontrolujte, zda údaje
síťového napětí vaší domácnosti
odpovídají zde uvedeným
informacím.
Pokyny k instalaci - 41
NA-140VS4_WGN_Cz.indb
41
2013/08/06
18:42:13
Kontrola po instalaci
Kontrolní seznam instalace
3
7
1
5 6
5 6
4
2
5 6
1) Kotevní šrouby
Odstranili jste je a nasadili správně
krytky?
2) Umístění
Stojí pračka na rovném a stabilním
povrchu?
Běží pračka bez vibrací?
3) Přívodní hadice
Není nikde žádný únik?
Je přívod vody normální?
5) Nastavitelné nožky
Jsou k pračce bezpečně přišroubovány?
6) Podložky nožek
Stojí rovně?
Pokud pračka není v rovině, může při
odčerpání vody vydávat nezvyklé zvuky.
7) Síťové napájení
Je domácí elektrická zásuvka určena pro
střídavý proud 220 V až 240 V?
4) Odtoková hadice
Není nikde žádný únik?
Odvádí vodu normálně?
42 - Pokyny k instalaci
NA-140VS4_WGN_Cz.indb
42
2013/08/06
18:42:13
Kontrola po instalaci
Zkušební chod po instalaci
Zkontrolujte, zda neuniká voda, zda pračka
nevydává neobvyklý zvuk a zda dobře
odtéká voda.
Následující postup proveďte BEZ vložení
prádla do bubnu.
1. Otevřete kohoutek.
2. Zavřete dvířka.
3. Po přemístění pračky spusťte
odstřeďování.
Stiskněte tlačítko On (Zap.). Musítě
vybrat běh “Quick 50 (Rychlé 50)” a
režim “Spin (Odstřeďování)”. Poté
stiskněte tlačítko “Start”.
Po odpuštění vody spusťte zkušební
chod.
4. Při současném stisknutí tlačítek
Speed/Eco (Rychlost/Eko) a Easy
Ironing (Snadné žehlení) zapněte
tlačítko On (Zap.).
Zkontrolujte následující:
-- Není slyšet neobvyklý zvuk?
Pokud ano, ujistěte se, že pračka stojí v
rovině.
-- Neuniká voda?
Pokud ano, ujistěte se, že jsou hadice
správně připojeny.
Možná se zobrazil některý z následujících
chybových kódů:
-- Jsou hadice správně zapojeny?
Není ucpaný odtok vody?
-- Je přívodní hadice správně zapojená a
je kohoutek otevřený?
Po odstranění příčiny chyby test obnovíte
otevřením a zavřením dvířek.
5. Pokud se zobrazí displej, který je
uveden níže (po dobu 3 sekund),
stiskněte tlačítko Speed/Eco
(Rychlost/Eko).
Zobrazí se zbývající čas tak, jak je
uvedeno níže.
Test bude trvat přibližně 3 minuty.
Pokyny k instalaci - 43
NA-140VS4_WGN_Cz.indb
43
2013/08/06
18:42:13
Spotřeba elektrické energie a vody
Program
Cotton
(Bavlna)
Teplota
Je zvolena
Náplň
funkce Eko
Spotřeba
energie 2)
Spotřeba
vody 2)
Doba
praní 2)
40 °C
―
10 kg
1,05 kWh
90 L
2:05
40 °C 1)
Eko
5 kg
0,57 kWh
50 L
2:45
10 kg
0,85 kWh
63 L
3:45
60 °C 1)
Eko
5 kg
0,72 kWh
50 L
3:05
Wrinkle-care
(Nezmačkané)
―
―
1,5 kg
0,21 kWh
―
0:35
Allergy-care
(Pro alergiky)
60 °C
―
5 kg
1,94 kWh
98 L
2:34
Shirts (Košile)
40 °C
―
2 kg
0,52 kWh
31 L
1:34
Daily (Denně)
40 °C
―
2 kg
0,65 kWh
40 L
1:27
Refresh
(Osvěžení)
―
―
1,5 kg
0,20 kWh
―
0:25
Wool (Vlna)
30 °C
―
2 kg
0,20 kWh
50 L
0:40
Sportswear
(Sportovní
oblečení)
40 °C
―
3 kg
0,65 kWh
45 L
1:30
40 °C 1)
―
5 kg
0,70 kWh
55 L
1:32
30 °C
―
2 kg
0,15 kWh
23 L
0:15
Quick 50
(Rychlé 50)
40 °C
―
5 kg
0,48 kWh
50 L
0:49
20 °C Wash
(Praní 20 °C)
20 °C
―
5 kg
0,21 kWh
55 L
1:29
Easy-care
(Snadná péče)
Rapid 15
(Zrychlení 15)
1) Vypočítané výsledky se týkají funkce Eco (Eko), maximální rychlosti odstřeďování a
vyhovují normě EN 60456.
2) Spotřeba vody a energie a délka praní uvedené v tabulce se mohou lišit v závislosti na
tlaku, tvrdosti vody, teplotě, pokojové teplotě, typu a množství prádla, kolísání napětí a
užití volitelných funkcí.
44 - Pokyny k instalaci
NA-140VS4_WGN_Cz.indb
44
2013/08/06
18:42:14
Informační list výrobku
(EU)č. 1061/2010
Název dodavatele
Panasonic
Modelové označení
NA-140VS4
Měřená kapacita při
standardním programu
na bavlnu
při 60 °C s celou
náplní
kg
Třída energetické účinnosti
Roční spotřeba energie
10
A+++
kWh za rok
167
Spotřeba energie v kWh za rok, vypočtená na základě 220 pracích cyklů kombinací
programů určených pro bavlnu při 60 °C a 40 °C a při plné a částečné náplni a spotřeba v
úsporných režimech. Skutečná spotřeba energie závisí na nastavení pračky.
Spotřeba energie
standardního programu
na bavlnu
Spotřeba energie
při 60 °C s plnou náplní
kWh
0,85
při 60 °C s částečnou náplní
kWh
0,72
při 40 °C s částečnou náplní
kWh
0,57
W
0,2
Vypnuto
Zapnuto
Roční spotřeba vody
W
0,2
L za rok
12400
Spotřeba vody v litrech za rok, vypočtená na základě 220 pracích cyklů kombinací
programů určených pro bavlnu při 60 °C a 40 °C a při plné a částečné náplni. Skutečná
spotřeba energie závisí na nastavení pračky.
Třída účinnosti ždímání, stanovena na stupnici od G
B
(nejmenší účinnost) po A (nejvyšší účinnost)
Maximální rychlost
při 60 °C s plnou náplní
odstřeďování při plné
náplni a při standardním
při 40 °C s částečnou náplní
programu pro bavlnu
r/min
1400
r/min
1400
Vlhkost prádla po
dokončení standardního
při 60 °C s plnou náplní
%
53
programu pro bavlnu při
60 °C a při pln náplni
Standardní programy pro bavlnu 60 °C a 40 °C s volbou eko použité při plné a částečné
náplni jsou standardní programy, k nimž se vztahují informace na štítku a informačním
listu. Tyto programy jsou vhodné pro praní normálně znečištěného bavlněného prádla a
jsou zároveň nejefektivnější co se týče spotřeby energie a vody.
Délka trvání
standardního programu
pro bavlnu
při 60 °C s plnou náplní
min
225
při 60 °C s částečnou náplní
min
185
při 40 °C s částečnou náplní
min
Délka trvání zapnutého stavu
Hlučnost
Volně stojící spotřebič
165
5 - 10 sekund
Praní
dB
Odstřeďování
dB
53
71
Ano
Pokyny k instalaci - 45
NA-140VS4_WGN_Cz.indb
45
2013/08/06
18:42:14
Technické údaje
NA-140VS4
Jmenovité napětí
220 - 240 V
Jmenovitá frekvence
50 Hz
Maximální spotřeba energie
2000 - 2350 W
Praní 2000 W (230 V)
Pára 1000 W (230 V)
Maximální spotřeba energie při
ohřevu
Hmotnost výrobku
74 kg
Maximální množství suchého prádla
10 kg
Rozměry výrobku
596 mm (Š) x 625 mm (H) x 845 mm (V)
Více informací naleznete v „Spotřeba elektrické
energie a vody”.
Spotřeba vody
Tlak vodovodní vody
0,03 - 1 MPa
Vysvětlení k hodnotám spotřeby energie
Pro standardní programy se hodnoty spotřeby energie určují podle následujících
postupů. Standardní programy se nazývají „standard 60 °C cotton (bavlna)” a „standard
40 °C cotton (bavlna)” podle směrnic 1015/2010 a 1061/2010.
Tyto programy jsou vhodné pro čištění běžně znečištěného bavlněného prádla a jsou
to nejúčinnější programy z hlediska kombinované spotřeby energie a vody pro praní
tohoto typu bavlněného prádla.
1.
Nastavte volič na hodnotu Cotton (Bavlna).
2.
Vyberte funkci Eco (Eko). (Viz stranu 26.)
3.
Vyberte maximální rychlost odstřeďování.
(Viz stranu 23.)
nebo
4.
Vyberte teplotu vody 60 °C/40 °C.
- Skutečná teplota vody se může lišit od teploty uvedené pro daný cyklus.
Webová stránka: http://panasonic.net
© Panasonic Corporation 2013
Vytisknuto v Číně
Červenec 2013
H1013-0
46
NA-140VS4_WGN_Cz.indb
46
2013/08/06
18:42:14
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement