Panasonic NA140VG4, NA148VG4 Operating instructions

Panasonic NA140VG4, NA148VG4 Operating instructions
®
Operating
UputeInstructions
za uporabu
& Installationi postavljanje
Instructions
Washing
Machine
Perilica
rublja
(Domestic
use)
(za kućnu
uporabu)
ModelNo.
br.
Model
NA - 140VG4
NA - 168VG4
NA - 148VG4
Prije uporabe
Read Before
Using 02
MJERE
OPREZA
SAFETY PRECAUTIONS 04
Upute
za pranje 12
Washing
Instructions
Neobavezne
funkcije 20
Optional Functions
Održavanje
Maintenance 22
U slučaju
problema 25
Troubleshooting
Upute
za
postavljanje
Installation Instructions 30
Zahvaljujemo
kupnji ovog
Thank
you for na
purchasing
thisproizvoda.
appliance.
Za optimalan
rad i sigurnost
ovethese
upute.instructions
- -For
optimum performance
andpažljivo
safety,pročitajte
please read
--carefully.
Prije povezivanja, uporabe ili podešavanja uređaja u cijelosti pročitajte
- Before
connecting,
operating
or adjusting
this uporabu.
appliance, please read the
ove upute.
Ovaj priručnik
zadržite
za buduću
instructions completely. Please keep this manual for future reference.
Strujni priključak (samo za Ujedinjeno Kraljevstvo i Irsku)
Electrical Connection (UK and Republic of Ireland only)
Radi osobne sigurnosti, pažljivo
pročitajte
sljedeći
tekst.read the
For
your safety,
please
Uređaj se isporučuje
s izoliranim 3-pinskim
following
text carefully.
utikačem radi vaše sigurnosti i udobnosti.
This appliance is supplied with a molded
U utikač je ugrađen osigurač od 13
three pin mains plug for your safety and
ampera. Ako je potrebno zamijeniti
convenience.
osigurač, upotrijebite zamjenski osigurač
A 13-ampere fuse is fitted in this plug.
od 13 ampera usklađen sa standardom
Should the fuse need to be replaced,
BS1362 i s oznakom odobrenja ASTA ili
please ensure that the replacement fuse
BSI. Potražite oznaku ASTA
ili BSI
has a rating of 13 ampere and that it is
na kućištu osigurača.
approved by ASTA or BSI to BS1362.
Ako utikač
imaASTA
poklopac
koji
or the BSI
Check
for the
markza osigurač
se možeon
skinuti,
nakon
zamjene
the body
of the
fuse. osigurača
mark
poklopac obavezno vratite na mjesto.
Ako
poklopac
osigurača,fuse
utikač
If
theizgubite
plug contains
a removable
cover
se ne
smije
koristiti
sve
dok
se newhen
postavi
you
must
ensure
that
it is
refitted
the
zamjenski
poklopac. Zamjenski poklopac
fuse
is replaced.
osigurača
kod
If
you lose možete
the fusekupiti
cover,
thelokalnog
plug must
dobavljača.
not
be used until a replacement cover is
obtained. A replacement fuse cover can be
Upozorenje
purchased
from your local dealer.
Ako montirani izolirani utikač ne
Warning
odgovara utičnici u vašem domu,
If
the fitted
moldedodrežite
plug is utikač i
izvadite
osigurač,
unsuitable
mains
socket in
odložite gafor
na the
siguran
način.
your
home
then the
fuseumetne
should be
Ako se
odrezani
utikač
removed
the plugstruje
cut off
u utičnicuand
s jačinom
odand
13
disposed
of safely.
ampera, postoji
opasnost od jakog
strujnog
There
is audara.
danger of severe
electrical shock if the cut off plug is
inserted into any 13-ampere socket.
2 - Prije uporabe
2 - Read Before Using
Zamjena osigurača
How to
replace
thesefuse
Smještaj
osigurača
razlikuje
ovisno o
vrsti
utikača za
izmjeničnu
struju
(slike A i
The location
of the
fuse differs
according
B).
to the type of AC mains plug (figures A and
Provjerite
je li utikač za izmjeničnu struju
B).
ukopčan
i
slijedite
upute
u nastavku.
Confirm the
AC mains
plug
fitted and follow
Prikazi
se mogubelow.
razlikovati
od stvarnog
the instructions
Illustrations
may
utikača
za actual
izmjeničnu
struju.plug.
differ from
AC mains
Skinite poklopac osigurača uz pomoć
Open the fuse cover with a screwdriver
odvijača, zamijenite osigurač i zatvorite ili
and replace the fuse and close or attach
pričvrstite poklopac osigurača.
the fuse cover.
--Slika A
- Figure A
--Slika B
- Figure B
Sadržaj
Prije uporabe
Strujni priključak (samo za Ujedinjeno
Kraljevstvo i Irsku).............................. 2
MJERE OPREZA................................ 4
Provjera perilice rublja........................ 6
Perilica rublja......................................... 6
Pribor..................................................... 6
Prije pranja......................................... 7
Provjera prije uporabe............................ 7
Prije prve uporabe.................................. 7
Priprema rublja....................................... 7
Gumbi uređaja.................................... 7
Otključavanje vrata................................ 9
Dodavanje praška za pranje rublja
i ostalih sredstava............................. 10
Odjeljak za prašak za pranje rublja...... 10
Odjeljak za omekšivač..........................11
Odjeljak za pretpranje...........................11
Upute za pranje
Pranje............................................... 12
Postavke pranja................................... 12
Potrebno vrijeme.................................. 13
Postavke zvona.................................... 13
Promjena postavki za vrijeme pranja... 13
Odabir programa.............................. 14
Detalji programa............................... 16
Pranje osjetljive odjeće..................... 18
Programi Wool (vuna), Silk/Lingerie
(svila/donje rublje) i Delicates
(osjetljiva odjeća)................................. 18
Osjetljiva odjeća................................... 18
Savjeti za pranje osjetljive odjeće........ 18
Pranje posteljine i odjeće
za vanjsku uporabu.......................... 19
Program Bedding (posteljina).............. 19
Stavljanje posteljine u bubanj.............. 19
Program Outdoor (odjeća za
vanjsku uporabu)................................. 19
Održavanje
Održavanje....................................... 22
Čišćenje vanjskog dijela uređaja.......... 22
Čišćenje bubnja................................... 22
Čišćenje ladice za prašak za pranje
rublja ................................................... 22
Čišćenje gume na vratima perilice i
prozora................................................. 23
Čišćenje filtra za odvod ....................... 23
Čišćenje filtra za dovod vode............... 24
Sprečavanje smrzavanja cijevi
za dovod vode...................................... 24
U slučaju problema
Popis mogućih kvarova.................... 25
Prikaz pogreške................................ 29
U slučaju problema
Odabir pravog mjesta....................... 30
Nošenje uređaja................................... 30
Pravo mjesto za uređaj........................ 30
Postavljanje ugradbene perilice rublja.... 31
Transport i postavljanje.................... 32
Uklanjanje sidrenih vijaka.................... 32
Transport uređaja................................. 32
Podešavanje postolja uređaja.............. 33
Spajanje cijevi i napajanja................ 34
Duljina cijevi i kabela............................ 34
Cijev za dovod vode............................. 34
Cijev za odvod vode............................. 35
Spajanje na izvor napajanja................. 35
Provjera nakon postavljanja............. 36
Popis stavki za provjeru
pri postavljanju..................................... 36
Probni rad nakon postavljanja.............. 37
Potrošnja energije i vode.................. 38
Briga za okoliš.................................. 39
Tehnički podaci................................. 40
Neobavezne funkcije........................ 20
Pojedinačne funkcije pranja................. 20
Dodatne funkcije.................................. 20
Prethodno postavljanje vremena......... 21
Funkcija roditeljske zaštite................... 21
Prije uporabe - 3
MJERE OPREZA
Pročitajte i pridržavajte se mjera opreza u
nastavku.
UPOZORENJE
Ova oznaka upozorava na situacije koje
bi mogle uzrokovati smrt ili ozbiljne
ozljede.
Općenita uporaba
--Ovim uređajem smiju rukovati djeca
starija od 8 godina i osobe sa smanjenim
fizičkim, osjetilnim ili mentalnim
sposobnostima ili s nedovoljnim
iskustvom i znanjem ako se nalaze pod
nadzorom ili im se daju upute o sigurnoj
uporabi uređaja i ako shvaćaju moguće
opasnosti. Djeca se ne smiju igrati ovim
uređajem. Djeca ne smiju čistiti i održavati
uređaj bez nadzora.
--Nadgledajte djecu i nemojte im dopustiti
da se igraju ovim uređajem.
--U blizinu uređaja NEMOJTE stavljati
stalak ili stolicu.
Djeca bi mogla dosegnuti upravljačku
ploču ili se popeti na uređaj ili u njega ući.
--Izvore zapaljenja, poput svijeća ili
cigareta, držite dalje od uređaja.
Moglo bi doći do požara ili oštećenja
uređaja.
--Zapaljive materijale, na primjer, benzin,
razrjeđivač, alkohol ili odjeću natopljenu u
te tekućine, držite dalje od uređaja.
Moglo bi doći do eksplozije ili požara.
Izvor napajanja i kabel
--Za vrijeme čišćenja uređaja odspojite
kabel za napajanje.
--Provjerite jesu li kabel za napajanje i
utikač oštećeni.
Ako je kabel za napajanje oštećen,
mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni
serviser ili slično kvalificirana osoba da bi
se izbjegle moguće opasnosti.
--NEMOJTE koristiti prilagodnik utikača
ili produžni kabel. Postoji mogućnost
pregrijavanja koje bi moglo uzrokovati
požar. Upotrijebite slobodnu strujnu
utičnicu nazivnog napona od 220 V do
240 V. Ako niste sigurni, obratite se
kvalificiranom električaru.
--Prekinite dovod vode do uređaja ako
ga ne mislite koristiti duže razdoblje, na
primjer, u slučaju odlaska na odmor. To
je posebno bitno ako oko uređaja nema
odvoda.
Ako dovod vode ostane otvoren, pritisak
vode mogao bi se nepotrebno povećati i
uzrokovati curenje.
--PROVJERITE je li utikač u potpunosti
umetnut u strujnu utičnicu. Ako utikač ne
sjedne na svoje mjesto, loš bi spoj mogao
uzrokovati pregrijavanje, a zatim strujni
udar ili požar.
--NEMOJTE postavljati uređaj na vlažno
mjesto ili na mjesto koje je izloženo
vremenskim uvjetima.
Moglo bi doći do kvara, oštećenja,
strujnog udara ili požara.
-- Da biste uređaj isključili iz struje,
NEMOJTE povlačiti kabel za napajanje
nego utikač. U suprotnom bi moglo doći
do oštećenja kabela za napajanje, što bi
moglo uzrokovati strujni udar ili požar.
--NEMOJTE izlijevati ili prolijevati vodu
direktno na bilo koji dio uređaja.
Moglo bi doći do kvara, strujnog udara ili
požara.
4 - Prije uporabe
--NEMOJTE dodirivati kabel za napajanje
ili utikač mokrim rukama.
Postoji opasnost od strujnog udara.
MJERE OPREZA
Sprečavanje ozljeda
--Postavljanje uređaja trebao bi izvršiti
dobavljač ili ovlašteni serviser.
Ako postavljanje, probni rad i
pregledavanje uređaja ne budu izvršeni u
skladu s načinom postavljanja navedenim
u ovim uputama, proizvođača se neće
smatrati odgovornim za bilo kakve
nezgode ili oštećenja.
--NEMOJTE rastavljati, popravljati ili
preinačavati uređaj.
Moglo bi doći do kvara koji bi mogao
uzrokovati požar ili ozljedu. U slučaju
popravaka, obratite se ovlaštenom
servisu.
--NEMOJTE dodirivati rublje unutar bubnja
sve dok se on posve ne zaustavi jer u
suprotnom postoji opasnost od ozljede.
Držite djecu dalje od rublja koje se vrti.
OPREZ
Ova oznaka upozorava na situacije koje
bi mogle uzrokovati ozljede ili oštetiti
vaše stvari.
Općenita uporaba
--Prije uporabe otvorite slavinu i provjerite
ima li dijelova na cijevi i spojevima na
kojima curi voda. Nepravilno izvršeni
spojevi mogli bi dovesti do curenja.
--Potrebno je koristiti novi komplet cijevi
isporučen zajedno s uređajem, a ne
ponovno koristiti stari komplet cijevi.
--Ovaj je uređaj namijenjen isključivo za
tekstil na kojem se nalazi oznaka da se
smije prati u perilici rublja.
--NEMOJTE spajati na dovod vruće
vode. Ovaj uređaj radi ISKLJUČIVO uz
dodavanje hladne vode.
--NEMOJTE na uređaj ili u njegovu blizinu
stavljati električnu opremu, poput TV
prijamnika, radioprijamnika ili punjača
baterija.
--NEMOJTE u uređaj staviti previše rublja
ili sredstva za pranje rublja. Moglo bi doći
do oštećenja uređaja.
--Prije postavljanja uređaja UKLONITE
sidrene vijke isporučenim ključem ili
sličnim alatom. Sidreni se vijci koriste za
transport uređaja.
Ne uklonite li sidrene vijke, uređaj će za
vrijeme rada jako vibrirati.
Sprečavanje ozljeda
--NEMOJTE se penjati na uređaj. Moglo bi
doći do ozljede ili oštećenja uređaja.
--Prste ne držite blizu šarki vrata dok ih
otvarate i zatvarate.
--Dok uređaj radi, NEMOJTE stavljati ruku
(ili nezaštićeno stopalo) ispod njega.
--Provjerite sve rublje i uklonite predmete
poput čavala, pribadača, kovanica, kopči,
metalnih žica itd.
Moglo bi doći do oštećenja rublja ili
uređaja.
--NEMOJTE koristiti uređaj za pranje
vodootpornih plahti ili odjeće. Postoji
mogućnost prekomjernih vibracija ili
kvara za vrijeme centrifuge, što bi moglo
dovesti do ozljede, oštećenja uređaja ili
curenja vode.
--BUDITE OPREZNI prilikom
odvodnjavanja vruće vode ili sredstva za
pranje rublja iz bubnja.
--PAZITE da rublje ne zapne na gumi
na vratima perilice prilikom zatvaranja.
Moglo bi doći do curenja vode ili bi se
rublje moglo oštetiti tijekom pranja.
--NEMOJTE na uređaj nanositi pesticide,
lak za kosu ili dezodorans.
Prije uporabe - 5
Checkingperilice
Your Washing
Provjera
rublja Machine
Checking Your Washing
Machine
Perilica
rubljamachine
Your
washing
Your washing machine
Detergent
drawer za pranje
Ladica za prašak
Detergent
drawer
(see
page
rublja
(vidi10)
10. stranicu)
(see page 10)
Bubanj
Drum
Drum
(Kućište
bubnja za
(Washing/
(Washing/
pranje/centrifugu)
spin-drying tub)
spin-drying tub)
Gumaseal
na vratima
Door
Door
seal
perilice
Vrata
Door
Door
Kabel za
napajanje/
Mains
lead/
Mains
Utikač lead/
Mains
plug
Mains plug
Cijev za odvod
Water-drain
hose
Water-drain vode
hose
Podesivo
Adjustablepostolje
stands
Adjustable
stands
(vidi
stranicu)
(see 33.
page
33)
(see page 33)
Drain
filterfiltra
cover
Poklopac
za odvod
Drain
filter
cover
(see
page
23)
(vidi 23.
stranicu)
(see page 23)
Caution
Oprez
Caution
Do
NOT bend
the mains
when thedok
appliance
is running.
NEMOJTE
savijati
kabel lead
za napajanje
uređaj radi.
Do NOT bend the mains lead when the appliance is running.
Cover cap
(x4) (see
pages
Kapica
poklopca
(x4) (vidi
32.32-33)
i 33. stranicu)
Accessories
Pribor
Cover cap (x4) (see pages 32-33)
Accessories
Make
surejethat
all pribor
the accessories
Provjerite
li sav
isporučen are
zajedno
Make
sure
that
allappliance.
the accessories are
supplied
with
the
s uređajem.
supplied with the appliance.
Koljeno(see
(vidi
35. stranicu)
Elbow
page
35)
Elbow (see page 35)
Za
pričvršćivanje
cijevi
zahose
odvod vode
For fixing the water-drain
Water-supply
34)
Cijev
za dovodhose
vode(see
(vidipage
34. stranicu)
For fixing the water-drain hose
Water-supply hose (see page 34)
Jedna
od ovih
cijevihoses
isporučuje
se s with
Either one
of these
is supplied
Either
one of these hoses is supplied with
uređajem.
the appliance.
the appliance.
Uobičajena
Standard
Standard
cijev
Hose
Hose
Ključ
(vidi
32.
i
33.
stranicu)
Spanner (see pages 32-33)
Spanner
(see pages
32-33)podešavanje
Kraj A
s oznakom
„A” služi
End
is for adjusting
the za
stand. End B is
postolja.
Kraj
s
oznakom
„B”
služi
za B is
End
A
is
for
adjusting
the
stand.
End
for the anchor bolts.
sidrene
vijke. bolts.
for
the anchor
A
A
B
B
6 - Prije
Readuporabe
Before Using
6 - Read Before Using
Hose
Cijev
s with
Hose with
water-supply
valve
ventilom
za dovod
vode
water-supply
valve
(Notdostupna
availableza
formodele
UK models)
(nije
u UK-u)
(Not available for UK models)
Checking before use
For
the appliance’s
initial operation
or
Checking
before
use
Provjera
prije
uporabe
Checking
before
after
a prolonged
period
ofuse
non-operation,
For the appliance’s initial operation or
perform
thepokretanja
following procedures:
Prijethe
prvog
uređaja
ili nakon
For
appliance’s
initial
or
Checking
before
use
after
a
prolonged
period
ofoperation
non-operation,
Checking
before
use
duljeg
razdoblja
njegova
nekorištenja,
after
a
prolonged
period
of
non-operation,
1. Secure
water-supply
hose.
perform
thethe
following
procedures:
For
the appliance’s
initial operation or
napravite
sljedeće:
perform
the
following
procedures:
For
the
appliance’s
initial
or
2.
the
tap.
after
a prolonged
period
ofoperation
non-operation,
1. Open
Secure
the
water-supply
hose.
after
a
prolonged
period
of non-operation,
1. Secure
Pričvrstite
cijev
za
dovod
vode.
perform
thethe
following
procedures:
1.
water-supply
hose.
3.
Connect
the
power.
2.
Openthe
thefollowing
tap.
perform
procedures:
2. Open
Otvorite
slavinu.
2.
the
tap.
4.
Make
sure
that
the water-drain
1.
Secure
the
water-supply
hose. hose
3. Connect the
power.
1.
the
water-supply
hose.
3. Secure
Spojite
kabel
za napajanje.
is
positioned
towards
a
drain.
3.
Connect
the
power.
2. Make
Open sure
the tap.
4.
that the water-drain hose
For
more
details,
see
page
35.
2.
the tap.
4. Open
je li
cijev
zaaodvod
4.
sure
that
the water-drain
hose
isProvjerite
positioned
towards
drain. vode
3. Make
Connect
the
power.
usmjerena
prema
odvodu.
3. For
Connect
the
power.
is
positioned
towards
a
drain.
more
details,
seewater-drain
page 35. hose
4. Make
sure
that the
Before
initial
use
Detalje
potražite
na 35.
stranici.
more
details,
see
page
35.
4. For
Make
sure
that
the
water-drain
is positioned
towards
a drain. hose
The
default
setting
is
the
40
ºC
Cotton
Before
initial
use
is
positioned
towards
a
drain.
For more
details,
see page 35.
Prije
prve
Before
use
programme.
Foruporabe
the see
appliance’s
For moreinitial
details,
page 35.initial
The default setting is the 40 ºC Cotton
operation,
operate it40°C
WITHOUT
any
Zadani
je program
Kod prvog
The
default
setting
the Cotton.
40 ºC Cotton
Before
initial
programme.
For theisuse
appliance’s
initial
detergent
or
clothingneka
to rinse
out
residue
Before
initial
use
pokretanja
uređaja,
radi
BEZ
praškaor
programme.
For theit appliance’s
initial
operation,
operate
WITHOUT
any
The
default
setting
is the 40
ºC
Cotton
moisture.
za
pranje
rublja
ili
odjeće
da
biste
iz
njegaor
operation,
operate
itisWITHOUT
any
detergent
or
clothing
to
outCotton
residue
The
default
setting
therinse
40 ºC
programme.
For
the
appliance’s
initial
isprali
sav
talog
ili
vlagu.
detergent
or
clothing
to
rinse
out
residue
or
moisture.
Note
programme.
For theit appliance’s
initial
operation,
operate
WITHOUT any
moisture.
operation,
operate
it WITHOUT
Napomena
There
may
be
drops
ofrinse
waterout
orany
detergent
or
clothing
to
residue or
Note
detergent
or clothing
to
rinse outdue
residue or
condensation
in
the
appliance
moisture.
Note
U
uređaju
bi
se
mogle
naći
kapi
There may be drops of water or vode
moisture.
to
the factory inspection
priorposljedica
to
ili kondenzacije
nastale
kao
There
may be in
drops
of water
ordue
condensation
the appliance
Note
shipment.
This
is not prije
a malfunction.
tvorničkog
testiranja
otpreme
Note
condensation
in the appliance
to
the factory
inspection
prior or
todue
There
may
beriječ
drops
of water
uređaja.
Nije
o kvaru.
to
the factory
inspection
prior or
to
shipment.
This
is
not
a
malfunction.
There
may
be
drops
of
water
condensation in the appliance due
shipment.
This
is
not
a
malfunction.
condensation
in
the appliance
to the factory inspection
prior todue
Preparing
the
laundry
Priprema
rublja
to
the factory
inspection
prior to
shipment.
This
is
not
a
malfunction.
Sorting
clothing
Preparing
the
laundry
shipment.
This
is
not
a
malfunction.
Razvrstavanje odjeće
Preparing
laundry
- Read clothing
clothingthe
washing
labels to help
Sorting
--Zyou
a pomoć
pri
razvrstavanju
odjeće
themthe
into different
loads.
Sortingsort
clothing
Preparing
laundry
-pročitajte
Read clothing
washing
etikete
na laundry
njoj. labels to help
Preparing
the
Read
clothing
washing
labels
to
help
Sorting
clothing
Sort sort
the
laundry
by
colour,
by
type
of
you
them
into
different
loads.
--Razvrstajte
rublje
prema
boji,
vrsti
tkanine
Sorting
clothing
you
sort
them
into different
loads.
fabric,
and
by
how
soiled
it
is.
Doing
i- stupnju
zaprljanosti.
Tako
ćete
lakše
Readthe
clothing
washing
labels
help
Sort
laundry
by colour,
by to
type
of
so
will
help
youinto
choose
the
correct
Read
clothing
washing
labels
to
help
ispravan
program
temperaturu
you
sort
them
different
loads.
--odabrati
Sort
the
laundry
by
colour,
type
of
fabric,
and
by how
soiled
iti by
is.
Doing
programme
and
temperature
for each
you
sort
them
into
different
loads.
za
svako
pranje.
fabric,
and
by
how
soiledthe
it is.
Doing
so
will
help
you
choose
correct
- Sort
the laundry by colour, by type of
wash.
so
will
help
you
choose
theby
correct
programme
and
temperature
each
--OSort
djeću
čija
se
boja
ispire
u for
pranju
the
laundry
byne
colour,
type
of
fabric,
and
by
how
soiled
it is.
Doing
programme
and
temperature
for
each
-perite
Clothes
that
are
not
colour
fast
should
wash.
odvojeno.
Odjeću
od
trapera
perite
fabric,
and
by
how
soiled
it
is.
Doing
so will help you choose the correct
wash.
be
washed
Wash
denim
odvojeno.
so will
help separately.
you choose
the correct
for
each
- programme
Clothes that and
are temperature
not colour fast
should
separately.
programme
and
temperature
for
each
wash.
- Clothes
that
are
not
colour
fast
should
be washed separately. Wash denim
wash.
be washed separately. Wash denim
- separately.
Clothes that are not colour fast should
- separately.
Clothes
thatseparately.
are not colour
fast
should
be washed
Wash
denim
be
washed
separately.
Wash
denim
separately.
separately.
Before You Start Washing
Before You Start Washing
- You should
put bras
with
metal
wires,
Prije
pranja
Before
You
Start
Washing
tights, lace clothing and small items of
- You should
put bras
with metal
wires,
Before
You
Start
clothing into
a laundry
net Washing
to prevent
-Before
--Grudnjake
metalnim
žicama,
tajice,
You
should
put bras
with
metal
wires,of
Start
Washing
tights,
lacesYou
clothing
and
small
items
them or the appliance from getting
čipkastu
odjeću
i maleand
odjevne
predmete
tights, lace
small
items of
clothing
intoclothing
a laundry
net
to prevent
-stavite
You
should
put
bras
with
metal
wires,
damaged.
u
vreću
za
rublje
da
biste
spriječili
clothing
intoput
a laundry
netmetal
togetting
prevent
or
the
appliance
from
- them
You
should
bras
with
wires,of
tights,
lace
clothing
and
small
items
da
se
oni
ili
uređaj
oštete.
them
or
the
appliance
from
getting
damaged.
tights,
andnet
small
items of
clothinglace
intoclothing
a laundry
to prevent
damaged.
clothing
intoappliance
a laundry from
net togetting
prevent
them
or the
them
or the appliance from getting
damaged.
damaged.
Treating stains
Apply stain
remover
Uklanjanje
mrlja to stained portions.
Treating
stains
For zaprljane
dirt and
solid
stains,
wash lightly by za
Treating
stains
Na
dijelove
Apply stain remover
tonanesite
stained sredstvo
portions.
hand first. mrlja. Ako se na odjeći nalaze
uklanjanje
Apply
remover
to stained
portions.
Treating
stains
For
dirtstain
and
solid stains,
wash lightly
by
Treating
stains
prljavština
ili
trajnestains,
mrlje,wash
prvo je
lagano
For
dirt
and
solid
lightly
by
Checking
clothing
hand
first.
Applyoperite.
stain remover to stained portions.
sami
hand
first.
Apply
remover
to on
stained
portions.
For
dirtstain
and
solid
stains,
wash
lightly
- Check
that
pockets
clothing
do by
not
Checking
clothing
For
dirt
and
solid
stains,
wash
by
Provjera
odjeće
hand
first.
contain
any
objects
that
maylightly
damage
Checking
clothing
- Check
that pockets on clothing do not
thefirst.
clothes
or the
appliance.
-hand
--Provjerite
nalaze
li se
u džepovima
Check that
pockets
do not
Checking
clothing
contain
any
objects on
thatclothing
may damage
odjeće
predmeti
koji
bi
mogli
Checking
clothing
contain
anyor
objects
that
mayoštetiti
damage
the
clothes
the
appliance.
-odjeću
Checkilithat
pockets on clothing do not
uređaj.
clothes
or the appliance.
- the
Check
do not
containthat
anypockets
objects on
thatclothing
may damage
contain
anyor
objects
that may damage
the
clothes
the appliance.
the clothes or the appliance.
- Tie up any loose strings on the clothing
and close zippers. Turn clothing with
- Tie up any loose strings on the clothing
raised fabrics and zippers inside out.
- Tie
anyzippers.
loose strings
on the clothing
andup
close
Turn
clothing
with
--Zavežite
svethe
vezice
na odjeći
i zatvorite
Otherwise,
clothes
may be
and close
zippers.
Turn clothing
with
raised
fabrics
and
zippers
out.
zatvarače.
Okrenite
odjeću
-patentne
Tie
up any
loose strings
oninside
the
clothing
damaged.
raised
fabrics
and
zippers
inside
out.
the
clothes
may
be
-s Otherwise,
Tie
up
any
loose
strings
on
the
clothing
dijelovima
koji su ispupčeni
ili imaju
and
close zippers.
Turn clothing
with
Otherwise,
the clothes
may
be with
damaged.
and
close
zippers.
Turn
clothing
patentne
zatvarače
na unutarnju
raised fabrics
and zippers
insidestranu.
out.
damaged.
raised
fabrics
zippers
inside
out.
UOtherwise,
suprotnom
biand
moglo
doći
the
clothes
maydo
beoštećenja
Otherwise,
odjeće.
damaged. the clothes may be
damaged.
- Remove any hair, animal fur, sand,
and other materials with a brush before
- Remove any hair, animal fur, sand,
washing.
- Remove
hair, animal
sand,
and otherany
materials
with afur,
brush
before
and
other
materials
with
a
brush
before
washing. any hair, animal fur, sand,
- Remove
---Prije
pranjaany
četkom
uklonitefur,
kosu,
washing.
Remove
hair,
animal
sand,
and other materials with a brush before
životinjsko
pijesak
and
other krzno,
materials
with iaostale
brush before
washing.
materijale.
washing.
Read Before Using - 7
NA-140VG4_English_UK.indb
7
NA-140VG4_English_UK.indb
7
Read Before Using - 7
uporabe
Read Prije
Before
Using -- 7
7
2012-6-13
Read Before Using
- 7 18:45:11
Read Before Using - 7
2012-6-13
18:45:11
Using the Buttons
Using the
Buttons
Gumbi
uređaja
15ºC Wash
Quick 50
15ºC Wash
Rapid
15
Speed
Eco
Speed
Eco
8 7 6
8 7 6
1. Power buttons
5
5
4
4
- If
you do
notuključivanje
press the Start button
1.
Power
buttons
1.
Gumbi
za
within
10
minutes
after
the appliance
- -If-Ayou
notod
press
the Start
button
kobeen
udo
roku
10 minuta
nakon
što ste
has
switched
on, the
within
10
minutes
after
the appliance
appliance
uključili
uređaj
ne
pritisnete
gumb
Start,
automatically
switches
off.
has
been
on, itself
theisključiti.
appliance
uređaj
ćeswitched
se automatski
automatically
switches
itself off.3
- -The
display
below
appears
-Prikaz
u nastavku
nalazi sefor
na zaslonu
seconds
after
the
appliance
has
- The
display nakon
below appears
for
3 isključi.
3 sekunde
što se uređaj
been
switched
off.
You cannot
turn ne
seconds
after
appliance
has
Dok prikaz
nethe
nestane
sa zaslona,
the
appliance
on
until
display
been
switched
off.uređaj.
Youthis
cannot
turn
možete
uključiti
disappears.
the appliance on until this display
disappears.
2. Start/Pause
Gumb Start/Pause
2.
button
Pritisnite
gumb
da biste
započeli
Press
this ovaj
button
to start
or pause
the ili
2. Start/Pause
button
privremeno
zaustavili
program
pranja.
wash
Press programme.
this button to start or pause the
3. Kotačić za odabir programa
wash programme.
3. Programme
selection
dialnajbolji
Ovim kotačićem
izaberite
Use
this
dial
to
choose
the
best
program
za
rublje.
(Vidi
14.
i 15.
3. Programme selection dial
programme
laundry.
(See pages
stranicu)
Use
this dialfor
to the
choose
the best
4.14-15.)
Dodatni funkcijski
gumbi(See pages
programme
for the laundry.
Pritisnite ove gumbe za dodavanje
14-15.)
4. Additional function buttons
funkcija programima koji će odgovarati
these buttons to
add functions to
4. Press
Additional
rublju. (Vidifunction
20. i 21. buttons
stranicu)
the
programme
to
suit
the
(See
Press these buttons to addlaundry.
functions
to
pages
20-21.)
the programme to suit the laundry. (See
pages 20-21.)
Quick 50
Sportswear
Rapid
Shirts 15
Sportswear
Bedding
Shirts
Baby-care
Bedding
Baby-care
Cotton
Cotton
Model NA-140VG4
Model NA-140VG4
NA-140VG4
Model
Cotton Rinse Plu
Plus
Colours
Colour
Cotton Rinse
Plu
Plus
Easy-care
Colours
Colour
Delicates
Delicate
Easy-care
Wool
Woo
Delicate
Delicates
Silk/Lingeri
Silk/Lingerie
Woo
Wool
Mixed
Mixe
Silk/Lingerie
Silk/Lingeri
3
3
Mixed
Mixe
Start/Pause
Start/Pause
2 1
2 1
5. Mode/Child Lock button
button
select
the function of
5.
Načinthis
rada/Gumb
za zaključavanje
5.- Press
Mode/Child
Locktobutton
processes,
for
example,
the
Rinse
and of
- Press this button to select the
function
function
the Drain
only
function.
-Spin
-Pritisnite
ovaj
gumb
da biste
odabrali
processes,
fororexample,
the
Rinse
and
(See
page
20.)
funkciju
procesa,
Spin
function
or theprimjerice,
Drain onlyfunkciju
function.
Rinse
andhold
Spinthis
ili funkciju
Drain
only.
(See
page
20.)
- Press
and
button to
set the
(Vidi
20.
stranicu)
lock.this
The
door to
and
- child
Presssafety
and hold
button
setthe
the
will
be
locked.
(See
page
21.)
-controls
-child
Pritisnite
i
držite
ovaj
gumb
da
biste
safety lock. The door and the
postaviliwill
funkciju
roditeljske
zaštite.
controls
be
locked.
(See
page
21.)
6. Time button
Vrata i upravljačke tipke će se
this button to preset the time for
6. Press
Time
button
zaključati.
(Vidi 21. stranicu)
when
the
washingtofinishes.
(See
page
Press
preset
the
time
6. 21.)
Gumbthis
za button
postavljanje
vremena
for
when
the
washing
finishes.
(See
page
Pritisnite ovaj gumb za postavljanje
21.)
vremena
koje
označava završetak
7. Spin
speed
button
pranja.
(Vidi
21.
stranicu)
this button
to
see the spin speed
7. Press
Spin speed
button
(r/min)
or
to
choose
the spin
speed
for
7. Press
Gumbthis
zabutton
odabirtobrzine
see
thecentrifuge
spin
speed
the
programme
you
have
selected.
(The
Pritisnite
ovaj
gumb
da
biste
vidjeli
(r/min) or to choose the spin speed for
maximum
spin speeds
of model
NA-(The
brzinu
centrifuge
ili odabrali
the
programme
you(okr/min)
have
selected.
140VG4
and
NA-148VG4
are 1400
brzinu centrifuge
za odabrani
program.
maximum
spin
speeds
of model
NA-r/min.
NA-168VG4
is
1600
r/min.)
(Maksimalna
brzina
centrifuge
za
140VG4 and NA-148VG4 are 1400 r/min.
modele NA-is140VG4
i NA-148VG4 je
NA-168VG4
1600 r/min.)
8. Temperature
1400 okr/min.,button
a za NA-168VG4 1600
this button
to choose water
okr/min.)
8. Press
Temperature
button
temperatures
ranging
from cold
to 90 ºC.
Press
this
button
to choose
water
8. Gumb za podešavanje
temperature
You
can
choose
hotter
temperatures
temperatures
from
cold
to 90for
ºC.
Pritisnite ovajranging
gumb da
biste
odabrali
whites,
cottons,
or
soiled
laundry.
You
can choose
hotter
temperatures
for
temperaturu
vode
raspona
od hladne
whites,
or Možete
soiled laundry.
do onecottons,
od 90 °C.
odabrati veću
temperaturu za pranje bijelog rublja,
pamučne odjeće ili zaprljane odjeće.
8 - Read Before Using
8 - Prije
Readuporabe
Before Using
NA-140VG4_English_UK.indb
8
2012-6-13
18:45:12
Using
Gumbithe
na Buttons
aparatu
Zaslon na
NA-140VG4
Display
onmodelu
NA-140VG4
10 9
9. Process
Pokazatelj
procesa
9.
indicator
-Ovoindicator
je pokazatelj
trenutačnog
- -This
shows
the currentprocesa
process
Proces The
se sastoji
odconsists
pranja
ofprograma.
the programme.
process
, ispiranja
, rinse , centrifuge
, spin , andi drain
of wash
odvoda
vode
.
.
-Nakon
pranje
završi,
lampica
- -The
lightšto
goes
off when
the
wash isse
isključuje.
finished.
10.Pokazatelj preostalog vremena
10. Remaining time indicator
--Ovo je pokazatelj približnog vremena
- This indicator shows the approximate
do završetka pranja. Na primjer, '1:18'
time until the washing finishes. For
znači 1 sat i 18 minuta.
example, ‘1:18’ means 1 hour and 18
-minutes.
-Vrijeme se dobiva na temelju težine
rublja izmjerene na početku pranja.
- The time is acquired from the weight of
the laundry measured when washing
starts.
Otključavanje
Unlocking the vrata
door
Vrata
se automatski
zaključavaju
The door
automatically
locks while in use,
za
rada uređaja,
a na
to dathe door
andvrijeme
the symbol
is shown
while
ukazuje
. Kod
zaključavanja
is locked.simbol
A click will
be heard
when the
ili
otključavanja
vrata čut će se zvuk
door
locks or unlocks.
škljocanja.
Note
Napomena
- While the door is locked, if the
--Dok
su vrata
zaključana,
se
appliance
is switched
off,aoruređaj
if there
isključi
ili dođe
do prekida
napajanju,
is a power
interruption,
theudoor
vrata
dok se
stays ostaju
lockedzaključana
until the switch
is aparat
turned
opet
ne uključi.
on again.
--Ova se funkcija razlikuje od funkcije
- This is different from the child safety
roditeljske zaštite. (Vidjeti str. 21.)
lock. (See page 21.)
Pritisnite gumb Start da biste otključali
Pressza
the
Start button
vrata
vrijeme
rada. to unlock the
door during operation.
Nakon otprilike 1 minute bubanj će se
After about 1 minute, the drum stops
prestati okretati i vrata će se automatski
spinning, and the door will automatically
otključati.
unlock.
Ako se vrata ne otvore, pročitajte upute na
If the door doesn’t open, see page 25.
25. stranici.
Caution
Oprez
If you have to unlock the door
Ako bude potrebno otključati vrata
mid-programme, make sure that
tijekom rada programa, pazite da se
water from the drum does not
voda iz bubnja ne izlije na pod.
overflow onto the floor.
Voda i sapunica mogle bi iscuriti kroz
Wateri and
suds
might
comeslučaju
out
vrata
otvorsoap
vrata.
U tom
bi vam
of
the
door
and
the
door
opening.
You
mogao zatrebati ručnik kako biste ih
may need
a towel to soak them up.
uklonili
s poda.
uporabe
Read Prije
Before
Using - 9
Adding Detergent and Other Chemicals
Dodavanje sredstva za pranje rublja i ostalih sredstava
Izvucite
ladicu
za prašak
za pranje
rublja
i dodajte
za to
pranje
ili omekšivač u
Pull out the
detergent
drawer
and add
detergent
orprašak
softener
the correct
odgovarajući
Preporučenu
količinu
potražite na
ambalaži. amounts.
compartment.odjeljak.
Check the
packages for
the appropriate
recommended
Oprez
Caution
NEMOJTE
koristiti
uređaj dok
je ladica
za prašak
za pranje
rublja izvučena.
Do NOT use
the appliance
when
the detergent
drawer
is removed.
Moglo
bi doći
doincurenja
This may
result
a watervode.
leak.
Prewashing
Odjeljak compartment
za pretpranje
Odjeljak
omekšivač
Softener za
compartment
Odjeljak zaDetergent
prašak zacompartment
pranje rublja
Detergent
Odjeljak zacompartment
prašak za pranje
The
following detergents and additives may
rublja
be added to this compartment:
Ovdje možete dodavati sljedeća sredstva
- Detergent
za
pranje rublja i dodatke:
- -Water
softening
agent
-prašak
za pranje
rublja
- -Stain
remover
-sredstvo za omekšavanje vode
- -Tub
cleaning
detergent or
bleach
-sredstvo
za uklanjanje
mrlja
--sredstvo
za pranje
kućištainbubnja
If you
use multiple
chemicals
this ili
bjelilo
compartment
for washing, add them in the
following
order:
Ako u ovaj
odjeljak za pranje stavljate više
1. Detergent
različitih
sredstava, dodajte ih sljedećim
2. Water softening agent
redom:
3.prašak
Stain remover
1.
za pranje rublja
2. sredstvo za omekšavanje vode
Detergent
3. sredstvo za uklanjanje mrlja
Use only detergents that are recommended
Prašak
za pranje rublja
for
fully-automated
washing machines.
Please
use
lowona
suds
detergents.
Koristite samo
sredstva
za
pranje rublja koja su preporučena za
automatizirane perilice rublja. Koristite
prašak za pranje rublja koji proizvodi malo
sapunice.
Caution
Oprez
If theupute
instructions
on the
package
Ako
na ambalaži
upućuju
na to
indicate
that
detergent
should
da prašak za pranje rublja valjabe
staviti
placed
in the
drum, do
putu itladicu
u
bubanj,
NEMOJTE
gaNOT
staviti
into
the detergent
za
prašak
za pranjedrawer.
rublja.
These bi
detergents
may
flowpraška
well ne
Moglo
se dogoditi
danot
protok
and
remain
in
the
detergent
drawer.
bude dovoljno dobar i da on zbog toga
ostane u ladici.
1. Liquid detergent
1. Tekući prašak za pranje rublja
Note
Napomena
Do NOT use liquid detergent with the
NEMOJTE
koristiti tekući
za pranje
Prewash function.
It mayprašak
flow away
rublja
kod
odabira
funkcije
Prewash.
during the prewash.
Mogao bi oteći za vrijeme pretpranja.
For the Wool programme, use mild liquid
Kod odabira programa Wool koristite blagi
detergent.
tekući prašak za pranje rublja.
2. Powdered detergent
2. Sredstvo za pranje rublja u prahu
Detergent reaches the drum only when
Prašak za pranje rublja dolazi do bubnja
water flushes through the detergent
samo kad voda prođe kroz ladicu za
drawer. Thus, if you forget to add
prašak za pranje. Stoga ako zaboravite
detergent, run the Drain only function using
dodati prašak za pranje rublja, odaberite
the Mode button.
funkciju Drain only pomoću gumba Mode.
10 - Read Before Using
10 - Prije uporabe
NA-140VG4_English_UK.indb
10
2012-6-13
18:45:13
Dodavanje praška za pranje rublja i ostalih sredstava
Adding Detergent and Other Chemicals
Zatim dodajte prašak za pranje rublja i
ponovno
pokrenite
funkciju
pranja.
Then, add
detergent
and start
washing
again.
Da prašak za pranje rublja ne bi ostalo u
ladici, napravite sljedeće:
To prevent powdered detergent from
--Obrišite unutrašnjost ladice krpom.
remaining in the drawer, perform the
--Dok dodajete prašak, provjerite je li
following:
obliku
grudica
bi to tijekom
- on
Dryu the
inside
of thejerdrawer
with a cloth.
vremena moglo dovesti do začepljenja.
- Make sure that the detergent is not
lumpypraška
when you
add it as
this may
Količina
za pranje
rublja
cause a blockage over time.
Količina praška za pranje rublja ovisi o
sljedećim
Amountčimbenicima:
of Detergent
stupnju
zaprljanosti
rublja
The amount
of detergent
you should use
depends
the following factors:
--količini on
rublja
How soiled
---tvrdoći
vode the laundry is
- The pjene
amount
of the
laundry
Količina
ovisi
o količini
i vrsti praška
za-pranje
o tome koliko je rublje
Waterrublja,
hardness
zaprljano te o tvrdoći i temperaturi vode.
The amount of foam varies according to
Sredstvo
za omekšavanje
vode how
the amount
and type of detergent,
Ako
živite
mjestu gdje
je voda
tvrda
soiled
theu laundry
is, and
the hardness
and
(ukupna
tvrdoća
temperature
of 1,3
the mmol/L
water. ili više),
preporučujemo uporabu sredstva za
Water softening
omekšavanje
vode.agent
Za više informacija o
tvrdoći
lokalnim
tijelima
If you vode
live inobratite
a hard se
water
area (total
nadležnim
pitanja.
Uporaba
hardnessza
of vodopravna
1.3 mmol/L or
higher),
we
sredstva
za omekšavanje
pomaže
recommend
the usage ofvode
a water
softening
smanjiti
praška
pranje
agent. količinu
For more
detailszaon
waterrublja
hardness,
potrebnu
svako
pomaže
contact za
your
localpranje
water te
authority.
spriječiti
kamenca
kojican
može
Use of nastajanje
a water softening
agent
help
uzrokovati
oštećenje
uređaja.
reduce the amount of detergent that is
required for each wash and help prevent
the formation
limescale deposits, which
Odjeljak
zaof omekšivač
may damage the appliance.
U ovu ladicu možete dodavati sljedeće:
--omekšivač rublja
Softener compartment
--sredstvo za štirkanje rublja
The following additives may be added to
this compartment:
- Fabric softener
- Laundry starch
Omekšivač rublja
Softenernastajanje statičkog
DaFabric
biste spriječili
elektriciteta,
pranja
dodajte before you
To prevent prije
static,
add softener
omekšivač.
On će
biti be
automatski
dodanadded
start washing.
It will
automatically
u in
posljednjem
krugu
ispiranja.
Razrijedite
the final rinse cycle.
koncentrirane omekšivače prije nego što
Dilute concentrated softeners before you
ih dodate u uređaj. Dodajte do 130 ml u
add them. Add up to only 130 ml to the
odjeljak da biste izbjegli curenje.
compartment to avoid overflowing.
Undiluted
Nerazrijeđeni
softener
omekšivač
Water
Voda
Rinse out the remaining softener with
Nakon pranja isperite ostatak omekšivača
a splash of water or a damp cloth after
mlazom vode ili vlažnom krpom. Ako i dalje
washing. If it sticks to the compartment,
ostane u odjeljku, izvucite ladicu i očistite
pull out the drawer and clean it out. (See
je. (Vidi 22. stranicu)
page 22.)
Sredstvo za štirkanje rublja
Laundry starch
Sredstvo za štirkanje rublja jednostavno
Simplyuadd
laundry
starch to theOno
softener
dodajte
odjeljak
za omekšivač.
It dodano
will be automatically
added
ćecompartment.
biti automatski
odjeći u
to
the
clothing
as
part
of
the
final
rinsing
posljednjem krugu ispiranja. U odjeljak
process.
Make
sure that
do not fill the
nemojte
staviti
količinu
kojayou
premašuje
compartment
over(MAX)
the MAX
level.
najvišu
dozvoljenu
razinu.
Ako se
If it is hard
to pour, you
can
dilute možete
the
sredstvo
za štirkanje
teško
izlijeva,
slightly
withvode.
water before adding it.
gastarch
razrijediti
s malo
Note
Napomena
After korištenja
using starch,
clean za
theštirkanje,
detergent
Nakon
sredstva
drawer,
especially
the softener
očistite
ladicu
za prašak
za pranjecover
rublja,
(see page
22). Then,
run the Rapid
15
posebno
poklopac
omekšivača
(vidi 22.
programme
WITHOUT
to
stranicu).
Zatim
pokrenitedetergent
program Rapid
any excess
starch
the drum.
15remove
BEZ dodavanja
praška
zainpranje
rublja da biste iz bubnja uklonili suvišno
sredstvo za štirkanje.
Prewashing compartment
Detergent for
Odjeljak
zaprewashing
pretpranje
Prašak
za pretpranje
Whenever
you use any programmes with
the
Prewash
function,
put detergent
Kad god koristite
bilo kojialways
od programa
s
for the prewash
in uvijek
this compartment.
funkcijom
Prewash,
u ovaj odjeljak
stavite prašak za pretpranje.
Prije uporabe - 11
Read Before Using - 11
Washing
Pranje
Setting washing
Postavke
pranja
Model
Model NA-140VG4
NA-140VG4
15ºC Wash
Cotton
Cotton Rinse Plu
Plus
Quick 50
Colours
Colour
Rapid 15
Easy-care
Sportswear
Speed
Eco
Delicate
Delicates
Wool
Woo
Shirts
Bedding
Baby-care
4
1. Open
Otvorite
stavite
u
1.
thevrata
door iand
put rublje
the laundry
bubanj.
into
the drum.
Detalje
o pripremi
i razvrstavanju
rublja
For
details
about preparing
and sorting
potražite
nasee
7., pages
14. i 15.
the
laundry,
7,stranici.
14, and 15.
Oprez
Caution
--Provjerite
rubljethe
stavljeno
Make sureje
toliplace
laundryu
bubanj
tako
da ne
za vrata.
within the
drum
sozapinje
that it does
not
--NEMOJTE
bubanj.
get caughtpretrpati
in the door.
bi overload
doći do prekomjernih
- Moglo
Do NOT
the drum. vibracija
ili
oštećenja
uređaja.
This may cause excessive vibration
or damage to the appliance.
Start/Pause
Silk/Lingerie
Silk/Lingeri
Mixed
Mixe
3
6 2
Program
Memory
Memory programme
Na temelju zadanih postavki programa
You can design your own programme
Cotton možete osmisliti vlastiti program.
based on the default settings of the Cotton
Odaberite program Memory i odredite
programme. Select Memory programme
ostale postavke, a zatim pokrenite
and set other settings, then run the
program. Kasnije ovaj zadani program
programme. Later, this preset programme
možete pokrenuti jednostavnim odabirom
can be run by simply accessing Memory
programa Memory.
programme.
Program 15°C Wash
15°C Wash programme
Ovaj program postiže jednaku snagu
This programme
the od
same
čišćenja
pri niskojachieves
temperaturi
15 °C
cleaning
strength
with
15
°C
lowkao i program od 40 °C (osim u slučaju
temperature washing as 40 °C programme
masnoće).
(except for greasy filth).
Nakon što odaberete program pranja pri
When na
youzaslonu
select the
15°C wash,
the će
15°C,
temperature
prikazat
symbol
flashes
on
the
temperature
display.
se simbol
.
Cotton Rinse
Pluse
programme
Program
Cotton
Rinse
Pluse
This programme
rinse
performance
Ovaj
program imahas
bolju
učinkovitost
kod
better than
cotton programme.
ispiranja
odthe
programa
za pamuk.
Correct
Ispravno
Incorrect
Neispravno
Napomena
Note
Kada stavljate veću količinu rublja
When
loading
big amount
of laundry,
u bubanj,
obavezno
ravnomjerno
make
sure torublje
evenly
distribute the
rasporedite
u bubnju.
laundry throughout the drum.
2. Zatvorite vrata i pritisnite gumb On.
3. Close
Zakrenite
kotačić
odabir
2.
the door
andza
press
the On
programa u željenom smjeru da
button.
biste odabrali program.
3. Turn
the programme
Prikazat
će se vrijemeselection
pranja. dial
either way to select the programme.
A wash time will be displayed.
12 - Upute
za Instructions
pranje
Washing
4.
Odaberite
neobavezne
funkcije.
4. Select
optional
functions.
odabir
procesa
(vidi
20.
stranicu)
- Process selection (See page 20.)
-dodatne funkcije
(vidi
20.page
i 21. 20-21.)
stranicu)
- -Additional
functions
(See
- -Temperature
page
8.)
-temperatura (See
(vidi 8.
stranicu)
- -Spin
speed
(See
page
8.)
-brzina centrifuge (vidi 8. stranicu)
For
more details
abouto available
Dodatne
informacije
dostupnim
functions
andi postavkama
settings for each
funkcijama
svakog
programme,
see pages
16-17.
programa potražite
na 16.
i 17. stranici.
5. U ladicu za prašak za pranje rublja
5. Add detergent to the detergent
stavite prašak.
drawer.
(Vidi 10. i 11. stranicu)
(See pages 10-11.)
Pranje
6. Pritisnite gumb Start.
U uređaj će početi pritjecati voda.
Nakon početka rada, izmjerit će se
težina rublja. Nakon otprilike 5 sekundi,
prikazat će se novo vrijeme pranja.
Ako odaberete programe Wool/Silk,
Bedding, Sportswear, Rapid 15 ili Shirt,
težina rublja neće se mjeriti.
Kad program završi, oglasit će se zvono
i vrata će se odmah otključati.
Oprez
Pripazite da se nakon pranja rublja
pri visokoj temperaturi ne opečete
pri dodiru s rubljem ili unutrašnjosti
bubnja.
Napomena
--Ako se korištenjem osnovnog programa
prašak za pranje rublja u potpunosti ne
ispere iz rublja, odaberite funkciju Extra
Rinse (dodatno ispiranje).
--Kod odabira funkcija Eco i Speed, ako
je teret velik, rublje bi moglo ostati
pričvršćeno za unutrašnjost bubnja. To
je normalno.
--Izvadite rublje i po potrebi ga premjestite.
Nemojte ga ostaviti u bubnju dugo nakon
završetka programa jer bi moglo ostaviti
tragove boja.
Potrebno vrijeme
Vrijeme ovisi o odabranim postavkama
programa i temperature.
--Stvarno bi se vrijeme moglo neznatno
razlikovati od prikazanog vremena.
--Prikazano vrijeme uključuje vrijeme
potrebno za punjenje i odvod vode pa se,
stoga, razlikuje ovisno o pritisku vode,
odvodu i količini rublja.
--Ako za vrijeme pranja promijenite
funkcije, prikazano vrijeme moglo bi se
promijeniti.
--Ako je rublje u bubnju potrebno
rasporediti, vrijeme će se produljiti.
Podešavanje zvona
Zvono koje se oglasi kad program završi
može se isključiti.
1. Istovremeno pritisnite gumbe Start i
On.
2. O
tpustite gumb On i nastavite
pritiskati gumb Start još 3 sekunde.
Postavke zvona će se isključiti
nakon zvučnog signala.
Želite li ponovno odabrati postavke,
ponovite 1. i 2. korak. Postavke zvona
će se uključiti nakon dva zvučna
signala.
Promjena postavki za
vrijeme pranja
Nakon što pranje započne, program,
temperatura i zadano vrijeme ne mogu se
mijenjati.
--Da biste promijenili postavke programa ili
temperature, isključite uređaj i zatim ga
ponovno uključite.
--Da biste promijenili postavke ispiranja ili
centrifuge tijekom pranja, pritisnite gumb
Pause u trenutku kad se uređaj napuni
vodom.
--Za vrijeme pranja možete mijenjati brzinu
centrifuge i funkcije Extra Rinse i Easy
Ironing.
--Nakon što pranje završi, postavke se ne
mogu mijenjati.
Prije uporabe - 13
Odabir programa
Opis
140VG4
Maks.
teret
148VG4
168VG4
Maks.
teret
Cotton (pamuk)
Svakodnevno pranje pamučne i lanene
odjeće i predmeta koji djelomično
sadrže pamuk (npr. majice kratkih
rukava, donje rublje, ručnici, stolnjaci)
10 kg
8 kg
Cotton Rinse
Plus (pamuk
uz dodatno
ispiranje)
Pranje traje duže, no ispiranje je
temeljitije od onog kod programa
Cotton (pamuk).
10 kg
8 kg
Easy-care
(jednostavno
održavanje)
Blago pranje pamuka, lana i sintetike.
5 kg
4 kg
Delicates
(osjetljiva
odjeća)
Blago pranje sintetičkih vlakana,
tekstila, satena, čipke, itd.
5 kg
4 kg
Wool (vuna)
Blago pranje isključivo vune koja se
pere na ruke, vune koja se smije prati
u perilici i predmeta koji djelomično
sadrže vunu
2 kg
2 kg
Silk/Lingerie
(svila/donje
rublje)
Donje rublje i predmeti od svile koji se
smiju prati. Blaže pranje od programa
Wool (vuna).
2 kg
—
Quick 50
Pranje blago zaprljanih predmeta u 50
minuta.
5 kg
4 kg
Rapid 15
Pranje nekoliko blago zaprljanih
predmeta u 15 minuta.
2 kg
2 kg
Colours (šareno
rublje)
Odvojeno pranje obojanih pamučnih
predmeta ili obojanih predmeta koji
djelomično sadrže pamuk
5 kg
4 kg
Program
14 - Upute za pranje
Odabir programa
Program
Opis
140VG4
Maks.
teret
148VG4
168VG4
Maks.
teret
Mixed
Predmeti od miješane tkanine, npr.
pamučnih, lanenih i sintetičkih vlakana
10 kg
—
15°C Wash
Blago uprljani pamučni predmeti i
predmeti koji djelomično sadrže lan.
5 kg
4 kg
Memory
Program na bazi programa Cotton
(pamuk) koji sadrži dodatne funkcije i
postavke.
10 kg
8 kg
Baby-care
Dječja odjeća
5 kg
—
Skin-care
Predmeti koji moraju biti nježni na
dodir, npr. donje rublje, plahte, ručnici
i dječja odjeća. Ti se predmeti peru i
temeljito ispiru.
—
4 kg
Shirts (košulje)
Košulje i bluze
2 kg
2 kg
Sportswear
(sportska
odjeća)
Sintetička sportska odjeća
3 kg
3 kg
Bedding
(posteljina)
Veliki predmeti poput deka, zavjesa i
pokrivača
3 kg
3 kg
Outdoor (odjeća
za vanjsku
uporabu)
Odjeća za vanjsku uporabu od
sintetičkih vlakana i vodootporna
odjeća
—
3 kg
Denim (traper)
Pranje pomoću prskalica sprječava
blijeđenje traperica.
—
2 kg
Upute za pranje - 15
Detalji programa
Program
Dostupan
program
140VG4
Automatske postavke
148VG4
Broj
Temperatura
168VG4
ispiranja
Brzina
centrifuge
Približno
140VG4
Cotton


40 °C
2
1200
1:10 - 2:05
Cotton
Rinse Plus


40 °C
2
1200
1:22 - 2:12
Easy-care


40 °C
2
800
1:02 - 1:32
Delicates


40 °C
2
800
0:55 - 1:00
Wool


30 °C
3
500
0:40
Silk/
Lingerie

-
30 °C
3
500
0:40
Quick 50


40 °C
2
1200
0:46 - 0:49
Rapid 15


30 °C
1
800
0:15
Colours


40 °C
2
1200
0:58 - 1:23
Mixed

-
40 °C
2
1200
1:09 - 1:44
15°C Wash


2
1200
1:14 - 1:29
Memory


—
—
—
—
Baby-care

-
40 °C
3
1200
1:29 - 2:04
Skin-care
-

40 °C
3
1200
—
Shirts


40 °C
2
500
1:08
Sportswear


40 °C
2
800
1:30
Bedding


30 °C
2
800
1:02
Outdoor
-

30 °C
3
800
—
Denim
-

30 °C
2
800
—
16 - Upute za pranje
Detalji programa
Ručne postavke
Dodatne funkcije
vrijeme
148VG4
168VG4
Temperatura
Brzina centrifuge
140VG4
168VG4
148VG4
Eco
Speed
Extra
Rinse
Prewash
Easy
Ironing
1:10 - 1:50
Hladno - 90 °C
500 - 1600 500 - 1400




1:22 - 1:57
Hladno - 90 °C
500 - 1600 500 - 1400




1:02 - 1:22
Hladno - 60 °C
500 - 1200 500 - 1200




0:55 - 1:00
Hladno - 40 °C
500 - 800
500 - 800
-



0:40
Hladno - 40 °C
500
500
-

-
-
—
Hladno - 40 °C
—
500
-

-
-
0:46 - 0:49
Hladno - 60 °C
500 - 1600 500 - 1400
-



0:15
Hladno - 30 °C
500 - 800
500 - 800
-
-
-
-
0:58 - 1:13
Hladno - 40 °C
500 - 1600 500 - 1400




—
Hladno - 40 °C
500 - 1400




Hladno
500 - 1600 500 - 1400
-



—
Hladno - 90 °C
500 - 1600 500 - 1400




—
Hladno - 90 °C
500 - 1200




1:29 - 1:49
Hladno - 90 °C
500 - 1200 500 - 1200




1:08
Hladno - 60 °C
500 - 800
500 - 800




1:30
Hladno - 40 °C
500 - 1200 500 - 1200




1:02
Hladno - 40 °C
500 - 800
500 - 800
-

-

1:48
Hladno - 40 °C
800
800



-
0:55
Hladno - 40 °C




1:14 - 1:29
—
—
500 - 1200 500 - 1200
Upute za pranje - 17
Washing
Delicates
Pranje
osjetljive
odjeće
Washing
Delicates
Wool,
Silk/Lingerie,
and
Programi
Wool, Silk/Lingerie
Wool,
Silk/Lingerie,
and
Delicates
programmes
i Delicatesprogrammes
Delicates
The
drum
spins gently
in
these
The
drum
gently
in
Bubanj
se spins
kod ovih
programa
The
drum
spins
gently
in these
theselagano
programmes.
programmes.
okreće.
programmes.
For
washing
see
Višedetails
detaljaabout
o uputama
za instructions,
pranje potražite
For
details
about
washing
instructions,
see
For
details
about
washing
instructions,
see
pages
12-13.
na
12.
i13.
stranici.
pages
pages 12-13.
12-13.
Delicate
Osjetljivalaundry
odjeća loads
Delicate
laundry
loads
programme:
kg or
less
-Wool
-Program
Wool: 2 2
manje
Wool
programme:
2
less
Wool
programme:
2kgkkggilior
or
less
programme:
5
k
g
less
-Delicates
Program
Delicates:
5
kg
ili
manje
Delicates programme:
programme: 5
5 kkgg or
or
less
Delicates
or
less
(140VG4),
4
kg
or
less
(148VG4
and
(140VG4),
4
kg
ili
manje
(148VG4
(140VG4),
4
kg
or
less
(148VG4
and
(140VG4),
4
kg
or
less
(148VG4
andi
168VG4)
168VG4)
168VG4)
168VG4)
-- -Silk/Lingerie
programme:
2kgkkggili or
less
-Program Silk/Lingerie:
manje
programme:
less
- Silk/Lingerie
Silk/Lingerie
programme:2 2
2 kg or
or
less
Approximate weights
weights
Approximate
Okvirna masaweights
Approximate
-- -Wool
sweater:
400
gg g
sweater:
400
-Vuneni
pulover:
400
- Wool
Wool
sweater:
400
g
---
-- -Silk
blouse:
200 gg200 g
-Svilena
košulja:
- Silk
Silk blouse:
blouse: 200
200 g
Hanging
the
laundry
Vješanje
rublja
Hanging
laundry
Hanging the
the
laundry
-- -Hang
white
light-coloured
wool
-Hang
Bijeleout
ili
svijetle
i najlonske
out white
white or
orvunene
light-coloured
wool
- Hang
out
or
light-coloured
wool
and
nylon
items
away
from
direct
heat
or
predmete
vješajte
izvan
dometa
topline
and
nylon
items
away
from
direct
heat
and
nylon
items
away
from
direct
heat or
or
sunlight.
ili
izravne
sunčeve
svjetlosti.
sunlight.
sunlight.
-Nakon
pranja izravnajte
vunenunylon
i
-- -After
washing,
lay
out
wool
washing,
lay
out
wool and
and
nylon
- After
After
washing,
lay te
out
and
nylon
najlonsku
odjeću
jewool
prije
vješanja
u
clothes,
and
return
them
to
their
normal
clothes,
and
them
to
their
normal
clothes,
and return
return
them
tooblik.
their
normal
hladu before
vratite
u
uobičajeni
Time
shape
hanging
in
the
shade.
This
shape before
before hanging
hanging in
in the
the shade.
shade. This
This
shape
štediteoni na
vremenu
saves
ironing
too. glačanja.
saves
saves on
on ironing
ironing too.
too.
--Vunene predmete objesite bez
-- Hang
wool
items without
folds
or
wool
without
folds
or
nabiranja
iliitems
preklapanja
ili ih izravnajte
i
- Hang
Hang
wool
items
without
folds
or
creases,
or
spread
them
out
to
dry.
creases,
or
spread
them
out
to
raširite da
se osušili.
creases,
or bi
spread
them out to dry.
dry.
-- Use
hangers
for
shirts, blouses
and
hangers
for
blouses
and
-Za košulje,
i hlače
koristite
- -Use
Use
hangersbluze
for shirts,
shirts,
blouses
and
trousers.
trousers.
vješalice.
trousers.
You
may
wrap
a
towel around
the
You
may
wrap
a
around
the
Da bi
odjeća
tijekom
ostala
You
may
wrap
a towel
towelsušenja
around
the
hanger
to
approximate
the
clothing’s
hanger
to
approximate
the
clothing’s
istog
oblika,
oko
vješalice
omotajte
hanger
to
approximate
the
clothing’s
shoulder
width so
that
it will retain
its
shoulder
that
retain
its
ručnik dawidth
bisteso
otprilike
odredili
širinu
shoulder
width
so
that itit will
will
retain
its
shape
as
it
dries.
shape
as
ramena.
shape
as itit dries.
dries.
-- -Trousers:
400
-Hlače: 400
gg
- Trousers:
Trousers: 400
400 gg
Savjeti
pranje delicates
osjetljive
Tips
forza
washing
Tips
Tips for
for washing
washing delicates
delicates
odjeće
Putting
Putting laundry
laundry in
in the
the drum
drum
Putting laundry in the drum
Pile
them
on
of each
other.
Stavljanje
rublja
u bubanj
Pile
them one
one
on top
top
Pile
them
one
on
top of
of each
each other.
other.
Stavite
odjevne
predmete
jedne
na druge.
Detergents
Detergents
Detergents
Prašak
za pranje
rublja
-- For
wool
items,
use
a
mild liquid
wool
items,
use
a
- For
For
wool
items,
use
a mild
mild liquid
liquid
detergent.
Other
detergents
may
-detergent.
-Za pranje Other
vunenih
predmetamay
koristite
detergents
detergent.
Other
detergents
may
damage
the
clothes.
blagi tekući
prašak za pranje rublja.
damage
the
clothes.
damage the clothes.
Ostala bi sredstva mogla oštetiti odjeću.
-- With
Wool,
and
Silk/Lingerie
Wool, Delicates,
Delicates,
and
Silk/Lingerie
- -With
With
Delicates,
and
Silk/Lingerie
-Kod Wool,
programa
Wool,
Delicates
i Silk/
programmes,
you
may
need
to
use
the
programmes,
you
may
need
to
the
programmes,
you
may
need
to use
use
the
Lingerie
možda
će
biti
potrebna
funkcija
Extra
Rinse
function
to
remove
excess
Extra
Rinse
function
to
remove
excess
Extra
Rinse
function
to
remove
excess
Extra Rinse
dathe
biste
iz rublja
isprali
detergent
from
laundry.
(See
page
detergent
from
laundry. (See
page
detergent
from the
the
(See20.
page
suvišan prašak
zalaundry.
pranje. (Vidi
20.)
20.)
20.)
stranicu)
18
Upute za Instructions
pranje
18 -- Washing
Washing
Instructions
If
shrinks
in
the wash
If clothing
clothing
shrinks
in
wash
Ako
se odjeća
stisne
u pranju
If
clothing
shrinks
in the
the
wash
Spread
the
item
out
to
its
original
size
on
Spread
out
to
its
size
on
Na
dascithe
zaitem
glačanje
predmet
do
Spread
the
item
out
toraširite
its original
original
size
on
an
ironing
board.
Use
dress
pins
to
hold
an
ironing
board.
Use
dress
pins
to
hold
originalne
veličine.
Pribadačama
odredite
i
an
ironing
board.
Use
dress
pins
to
hold
the
size
and
shape.
Then,
use
an
iron
to
the
size
and
shape.
Then,
use
an
iron
to
zadržite
veličinu
i
oblik.
Potom
ga
glačalom
the
size and shape.
use an iron to
steam
leave
itit Then,
to
steam ititit and
and
leaveda
to
dry.
naparite
i ostavite
sedry.
osuši.
steam
and
leave
it to
dry.
Pranje posteljine
i odjeće zaand
vanjsku uporabu
Washing
Washing Bedding
Bedding and Outdoor
Outdoor Wear
Wear
Program Bedding
Bedding
Bedding programme
programme
-Provjerite
ima
li svaki
odjevni
predmet
-- -Make
su
that
label
of
item
Make
sure
re etiketu
that the
thesa
label
of each
eachkoji
item
zabepranje
simbolom
to
washed
shows
either
the
to be washed shows either the wash
wash or
or
kazuje pere
li se strojno
ili ručno
).
handwash
symbol
handwash
symbol
((
,,
).
(
,
).
-- W
ash
one
blanket at
ash only
only
one
at a
a time.
time.
-W
-Perite
samo
poblanket
jednu deku.
Washable
Washable
Mogu
se syn
prati
-- 100
100 %
% synthetic
thetic fibre
fibre blankets
blankets –
– up
up to
to
kg
-3
d
eke
od
100%-tnog sintetičkog vlakna 3 kg
do 3
-- 100
%
synthetic
100
%kg
synthetic fibre
fibre futons
futons and
and 100
100 %
%
-cotton
-futoniblankets
od 100%-tnog
vlakna i
–
1.5
cotton
blankets
– up
up to
tosintetičkog
1.5 kg
kg (single
(single
bed
size)
deke
od 100%-tnog pamuka - do 1,5 kg
bed
size)
(veličina jednog kreveta)
-- Sheets
Sheets
-plahte
-- -Bedspreads
Bedspreads
--prekrivači za krevet
-- 100
%
fibre undersheets
% synthetic
synthetic
undersheets
-100
-donje
plahte odfibre
100%-tnog
sintetičkog
Non-washable
vlakna
Non-washable
-- 100
%
blankets
Ne
mogu
se prati
100
% wool
wool
blankets
-- -Long-piled
blankets
-deke od 100%-tne
Long-piled
blankets vune
-baršunaste
deke
dugih dlaka
-- -Electric
blanke
ts
cover)
Electric
blanke
ts (including
(including
cover)
--električne deke (uključujući prekrivač)
Putting
Putting bedding
bedding into
into the
the
drum
Stavljanje posteljine u bubanj
drum
1.
down
b
or
1.
Fold
down
blankets
lankets
or bedspreads
bedspreads
1. Fold
Složite
deke
ili prekrivače
za krevet
into
a
of
size.
into
a quarter
quarteroriginalne
of their
their original
original
size.
na četvrtinu
veličine.
2. Put
Deku
prekrivač
krevet stavite
2.
the
or
bedspread
to
2.
Put
thei blanket
blanket
orza
bedspread
to the
theu
bubanj.
drum.
drum.
Presavijte
dok ihititstavljate
bubanj.
Fold
itit while
into
Fold
whileihputting
putting
into the
the udrum.
drum.
Oba kraja deke trebaju biti okrenuta
Both
ends
of
Both
ends
of blanket
blanket should
should be
be directed
directed
prema
bubnju.
inward the
the drum.
drum.
inward
Oprez
Caution
Caution
Deke ili prekrivače za krevet
Do
NOT
blankets
or
NEMOJTE
u lopte
ili ih
Do
NOT roll
rollsavijati
blankets
or bedspreads
bedspreads
into
balls,
nor
haphazardly
fold
into
balls,
nor
haphazardly
fold
slučajno presavijati.
them.
them.
Moglo
bi doći
doexcessive
prekomjernih
vibracija
This
may
cause
vibration
This
may
cause
excessive
vibration
ili oštećenja
rublja
ili uređaja.
and
damage
the
laundry
or
the
and damage the laundry or the
appliance.
appliance.
Napomena
Note
Note
Izbjegavajte
korištenje vreća za deke.
Avoidsprečavaju
using blanket
blanket
nets.okretanje
They prevent
prevent
One
pravilno
rublja.
Avoid
using
nets.
They
the
the laundry
laundry from
from spinning
spinning properly.
properly.
Program Outdoor
Outdoor
Provjerite
imaprogramme
li svaki predmet za pranje
Outdoor
programme
etiketu
sa
simbolom
koji kazuje
Make sure
sure that
that the
the label
label
of each
eachpere
itemlito
tosebe
be
Make
of
item
strojno,
ručno
ilieither
u kemijskoj
čistionici
washed
shows
the
wash,
handwash,
washed shows either the wash, handwash,
(or no,dry cleaning
,
).
,,
,,
).
).
or no dry cleaning symbol
symbol ((
Mogu se prati
Washable
Washable
predmeti
za vanjsku
uporabu od
sintetičkih
Synthetic
Synthetic fabric
fabric outdoor
outdoor wear,
wear, for
for example,
example,
vlakana,
na
primjer,
kabanice,
jakne
i hlače
rainwear,
rainwear, outerwear
outerwear jackets
jackets and
and trousers
trousers –
–
-up
doto33kg
kg
up to 3 kg
Ne
mogu se prati
Non-washable
Non-washable
--odjeća s pamučnom podstavom ili
-- Clothing
with
lining
Clothing
with
cotton
lining or
or padding,
padding, or
or
umecima
tecotton
finim perjem
down
feathers
down
feathers
--vreće za spavanje i prekrivači od
-- Sleeping
bags
and
Sleeping
bags
and synthetic
synthetic fabric
fabric covers
covers
sintetičkih
vlakana
Note
Note
Napomena
Before
washing,
close
any
zippers
----Prije
pranja
zatvorite
sve
patentne
Before
washing,
close
any
zippers
and
button
up
the
clothing.
zatvarače
i
zakopčajte
gumbe
na
and button up the clothing.
-- odjeći.
Do
not
wash
clothing
in
laundry
Do not wash clothing in laundry nets
nets
by
the
will
--Nemojte
prati odjeću
vrećama
by itself
itself because
because
the uload
load
will be
beza
unbalanced
and
be
rublje
bez ostalog
rublja
jer teret neće
unbalanced
and not
not
be smoothly
smoothly
washed.
biti
pravilno raspoređen te se neće
washed.
oprati.
-- dobro
Water
Water repellent
repellent finishes
finishes might
might be
be
--Vodootporni
slojevi
mogli
se isprati
washed
out
over
time.
To
restore
washed out over time. To bi
restore
swater
vremenom.
Da bi
odjeća
ponovno
repellency,
iron
the
water
repellency,
iron
the garment
garment
bila
vodootporna,
izglačajte
je na
with
a
low
temperature
setting,
dry
with a low temperature setting,
dry itit
niskoj
temperaturi,
osušite
u
sušilici
in
a
dryer,
or
re-apply
a
commercially
in a dryer, or re-apply a commercially
ili
ponovnowater
nanesite
vodootporno
available
repellent
treatment.
available
water
repellent
treatment.
sredstvo
dostupno
na
If
a
treatment
is
used,
follow
If a treatment is used, tržištu.
follow the
the
Ako
upotrijebite
to sredstvo,
product’s
instructions,
or
product’s
instructions,
or the
theslijedite
upute
na proizvodu
ili upute na
instructions
in
instructions
in the
the garment.
garment.
predmetu.
-- odjevnom
We
recommend
laying
We recommend laying down
down towels
towels
--P
reporučujemo
da
položite
ručnike
in
front
of
the
appliance
taking
in front of the appliance when
when
taking
ispred
uređaja kadaclothing
vadite vodootpornu
out
after
out water-repellent
water-repellent
clothing
after the
the
odjeću
nakon
centrifuge
bi voda
spin
because
water
drip
spin cycle
cycle
because
waterjermay
may
drip
mogla
kapati
s odjeće.
from
clothing.
from the
the
clothing.
Upute za pranje -- 19
Washing
Washing Instructions
Instructions - 19
19
Neobavezne funkcije
Pojedinačne funkcije pranja
Dodatne funkcije
(Odabir procesa)
Možete kombinirati različite dodatne
funkcije ovisno o programu.
Možete odabrati samo jedan proces
ili kombinirati više procesa odabirom
pojedinačnih funkcija pranja.
Napomena
U programu Rapid 15 ne možete birati
pojedinačne funkcije pranja.
Pritisnite gumb Mode
odabrali funkciju.
Funkcija
da biste
Napomena
Neke dodatne funkcije ne mogu se
koristiti s određenim programima. (Vidi
16. i 17. stranicu)
Odaberete li nedostupnu funkciju, oglasit
će se alarm koji ukazuje na pogrešku.
Pritisnite jedan ili više gumba
onih funkcija koje želite kombinirati.
Opis
Funkcija
Opis
Rinse only
Ispiranje opranog rublja
(voda od ispiranja ostaje)
Eco
Spin only
Centrifuga opranog
rublja
Pranje troši manje energije i
vode, no traje dulje.
Speed
Vrijeme pranja bit će
kraće nego pri osnovnim
programima, što je prikladno
za blago uprljano rublje.
Wash - Rinse
Pranje i ispiranje rublja
(voda od ispiranja ostaje)
Rinse - Spin
Ispiranje i centrifuga
opranog rublja
Extra
Rinse
Odvod vode iz bubnja
Prewash
Postupak pretpranja za jako
zaprljano rublje
Easy
Ironing
--Ova funkcija olakšava
glačanje jer nježnije okreće
vaše rublje (800 okr/min ili
manje).
--Nakon završetka pranja
rublje se povremeno
okreće još 30 minuta ili dok
ne otvorite vrata.
--Time se smanjuju nabori te
je lakše odvojiti zapetljano
rublje.
Drain only
--Svaki put kad pokrenete pranje, treperi
zaslon procesa, prikazujući funkciju koja
je u tijeku.
--Ako u funkcijama Spin only ili Rinse
- Spin ima vode u bubnju, postupak
započinje od procesa odvoda.
20 - Upute za pranje
Temeljitije ispiranje rublja u
procesu dodatnog ispiranja.
Neobavezne funkcije
Funkcije Extra Rinse i Easy Ironing možete
uključiti ili isključiti tijekom procesa pranja,
ali ne i nakon što je pranje završeno.
Neke dodatne funkcije ne mogu se koristiti
s određenim programima. (Vidi 16. i 17.
stranicu)
Zadani mjerač vremena
Možete koristiti mjerač vremena da biste
postavili vrijeme koje označava završetak
pranja.
--Ne možete unaprijed postaviti vrijeme
za programe Wool i Silk/Lingerie.
--Pranje bi moglo završiti prije ili nakon
postavljenog vremena ovisno o vrsti
rublja, temperaturi i uvjetima dovoda i
odvoda vode.
Napomena
S ovom funkcijom NEMOJTE koristiti
prašak za pranje rublja koji se ne
rastapa u potpunosti jer bi se mogao
zgrudati prije početka pranja i tada neće
protjecati.
Postavljanje zadanog vremena
Uzastopno pritišćite gumb Time sve dok ne
bude prikazano željeno zadano vrijeme.
Mijenjanje zadanog vremena
1. P
ritisnite gumb Off, a zatim pritisnite
gumb On.
2. O
daberite željeni program i
neobavezne funkcije.
3. Postavite zadano vrijeme.
Poništavanje zadanog vremena
Pritisnite gumb Off. (Sve postavke bit će
otkazane.)
Provjera zadanog vremena
Pritisnite gumb Time.
Funkcija roditeljske zaštite
Funkcija roditeljske zaštite sprečava da
se djeca popnu u bubanj i ondje zaglave.
Ova funkcija drži vrata zatvorenima i
zaključanima, čak i kada uređaj nije u
uporabi. Također isključuje upravljačke
tipke.
Uključivanje/isključivanje roditeljske
zaštite
1. Uključite uređaj.
2. P
ritisnite gumb Mode i držite ga
pritisnutim najmanje 5 sekundi.
Zasvijetlit će simbol
koji
ukazuje na to da je roditeljska zaštita
uključena.
3. D
a biste isključili ovu funkciju,
ponovno držite gumb Mode najmanje
5 sekundi (zanemarite 3 zvučna
signala, držite gumb pritisnutim dok
se funkcija ne isključi).
Upute za pranje - 21
Održavanje
Maintenance
Čišćenje vanjskog dijela
Cleaning
uređaja the outside of the
appliance
Vanjski dio uređaja čistite mekom krpom
Clean the outside of the appliance with a
i blagim sredstvom za pranje, poput
soft cloth and mild detergent, for example,
kuhinjskog deterdženta ili vode sa
kitchen detergent, and soapy water.
sapunicom.
Warning
Upozorenje
- Do NOT splash water over the
--NEMOJTE prolijevati vodu po
appliance.
uređaju.
- Do NOT use cream cleansers,
--NEMOJTE koristiti kremasta
thinners, nor products containing
sredstva za čišćenje, razrjeđivače
alcohol or paraffin oil.
ili proizvode koji sadrže alkohol ili
parafinsko ulje.
Cleaning the drum
Čišćenje bubnja
If you keep using cold water in the
Čišćenje ladice za prašak za
Cleaning
the detergent
pranje
rublja
drawer
Ostaci sredstva za pranje rublja brzo će se
Detergent residue soon builds up if the
nakupiti ne budete li redovito čistili ladicu za
detergent drawer is not cleaned regularly.
prašak. Ti bi se ostaci mogli pretvoriti u plijesan.
Detergent build up may develop mould.
1. Izvucite ladicu za prašak za pranje
1. Pull
out the detergent drawer.
rublja.
Poklopac
omekšivača
Softener
cover
appliance,
bacteriakorištenja
may buildhladne
up inside
U slučaju stalnog
the
drum
and give
off an odour.
You can
vode
u uređaju,
bakterije
bi se mogle
avoid
thisunutar
by running
90 °Cotpuštati
Cotton
nakupiti
bubnjathe
i početi
programme
onceTo
a month.
you use a
neugodan miris.
možete(If
izbjeći
scale
remover,
follow the
pokretanjem
programa
90manufacturer’s
°C Cotton
instructions.)
jedanput mjesečno. (Koristite li sredstvo za
uklanjanje kamenca, pridržavajte se uputa
Caution
proizvođača.)
Viruses and bacteria are not killed
Oprez
in
water temperature of 40 °C.
Viruse i bakterije
nije moguće
Pathogens
can spread
via theukloniti
u vodi temperature
40 °C.and
Patogeni
commingling
of clothes
thus se
mogu proširiti
međusobnim miješanjem
transmit
diseases.
odjeće i tako prenijeti bolesti.
Pathogens die at 60 °C or higher.
Patogeni umiru
temperaturi
od 60up
However,
using pri
water
temperatures
°C
ili
više.
Međutim,
korištenje
vode
to 90 °C is unnecessary.
temperature do 90 °C je nepotrebno.
Note
Napomena
Do NOT put laundry nor laundry
NEMOJTE stavljati rublje ili sredstvo za
detergent into the appliance while it is
pranje rublja u uređaj za vrijeme njezinog
being cleaned.
čišćenja.
2.
Maknite the
ladicu
tako dadrawer
je
2. Remove
detergent
by
istovremeno podignete
i povučete.
simultaneously
lifting and
pulling it.
If
you useli tub
cleaning
detergent
or bleach,
Koristite
sredstvo
za čišćenje
kućišta
put
it into
the detergent
before
bubnja
ili bjelilo,
stavite drawer
ih u ladicu
za
starting
thepranje
wash.rublja
The appropriate
amount
prašak za
prije početka
to
be used
is about je
30količina
ml. (See
pages 30
pranja.
Uobičajena
otprilike
10-11.)
ml. (Vidi 10. i 11. stranicu)
4.
Vodom
isperite
sredstva
4. Wash
out
the oldostatke
detergent
with za
pranje
rublja.
water.
Zatim
krpom
uređaja.
Use
a cloth
to uklonite
wipe thevodu
waterizfrom
the
appliance.
22 - Održavanje
22 - Maintenance
3. Stavite prst na djelić blizu prednjeg
3. Pull your finger on the tab near the
dijela poklopca odjeljka za
front of the softener cover then pull
omekšivač i zatim ga povucite prema
it up to remove it from the detergent
gore da biste ga maknuli iz ladice.
drawer.
Maintenance
Održavanje
Maintenance
5.
Postavitehole
rupu na
poklopcu odjeljka
5.
5. Align
Align the
the hole of
of the
the softener
softener cover
cover
za omekšivač
tako
da
ladica za
with
the
click
of
the
detergent
with the click of the detergent drawer
drawer
prašak za the
pranje rubljacover
klikne da to
to
to replace
replace the softener
softener cover back
back to
biste vratili position.
poklopac na početno
the
the original
original position. Then,
Then, insert
insert the
the
mjesto. Zatim
vratite
ladicu
za
detergent
drawer
back
to
the
detergent drawer back to the main
main
prašak za pranje rublja u uređaj.
unit.
unit.
Cleaning
the
and
Čišćenje
na seal
vratima
Cleaning gume
the door
door
seal
and
window
window i prozora
perilice
After
wash,
perform
the
following:
After each
each
wash,
perform
thesljedeće:
following:
Nakon
svakog
pranja
učinite
-- -Remove
any
objects
from
the
door
seal.
-uklonite any
sve objects
što bi sefrom
moglo
Remove
thenaći
doorna
seal.
gumi
na
vratima
perilice.
-- Wipe
the
window
and
seal
to
remove
Wipe the window and seal to remove lint
lint
-and
-obrišite
prozor i gumu kako biste
stains.
and
stains.
uklonili mrlje i sitne komade tkanine.
3.
out
pump
hose
remove
3.
Izvucite
cijev
i maknite
kapicu
da
3. Pull
Pull
out the
the
pump
hose and
and
remove
the
cap
to
drain
the
water.
biste
ispustili
vodu.
the cap to drain the water.
4.
all
the
water
has
drained
away,
4.
Nakon
voda
otpustite
4. After
After
allšto
thesva
water
hasistekne
drained
away,
loosen
the
drain
filter.
filtar
za
odvod.
loosen the drain filter.
5. Pažljivo otpustite filtar za odvod. Iz
5.
loosen
the
filter.
5. Carefully
Carefully
loosenisteći
the drain
drain
filter. More
More
njega bi moglo
još vode.
water
may
drain
out.
water
may drain out.
To je normalno.
This is
is normal.
normal.
6. This
Da biste
otpustili filtar, okrenite
ga uthe
smjeru
od smjerato
6.
drain
filter
6. Turn
Turn
the
drainsuprotnom
filter anticlockwise
anticlockwise
to
kazaljke
na
satu.
Zatim
ga
unscrew
it.
Then,
remove
unscrew it. Then, remove it.
it.maknite.
Cleaning
the
filter
Cleaning filtra
the drain
drain
filter
Čišćenje
za odvod
We
cleaning
the
filter
We recommend
recommendčišćenje
cleaningfiltra
the drain
drain
filter
Preporučujemo
za
odvod
every
1
month.
Filter
will
have
lint
buildup,
every
1
month.
Filter
will
have
lint
buildup,
svaki
mjesec.
Nakupine
vlakana
u filtru
reduces
the
water
from
shower.
reducesće
thedotok
watervode
fromizthe
the
shower.
smanjit
tuša.
1.
off
and
the
1.
Isključite
i odspojite
ga iz
1. Switch
Switch
off uređaj
and unplug
unplug
the appliance.
appliance.
napajanja.
2.
2. Open
Open and
and remove
remove the
the drain
drain filter
filter
2. cover.
Otvorite i maknite
poklopac
filtra zaa
cover. Remove
Remove the
the cover
cover and
and place
place a
odvod. Maknite
poklopac
i stavite
container
to
receive
the
drain
container to receive the drain water.
water.
posudu u koju će isteći voda.
Cap
Cap
Kapica
Pump
hose
Pump
hose
Cijev
Drain filter
filter
FiltarDrain
za odvod
7.
Očistite filtarlint
od svihdebris.
nakupina.
7.
7. Remove
Remove any
any lint and
and debris.
8. Zamijenite filtar za odvod.
8.
the
filter.
8. Replace
Replace
the drain
drain
filter.
9.
Stavite kapicu
i cijev
na početno
mjesto.
9.
9. Replace
Replace the
the cap
cap and
and pump
pump hose
hose to
to
the
Oprez
the original
original position.
position.
BUDITE
Caution
CautionOPREZNI tijekom
odvodnjavanja
vruće vode. hot
BE
BE CAREFUL
CAREFUL when
when draining
draining hot
water.
water.
Održavanje -- 23
Maintenance
Maintenance
23
Maintenance
Maintenance
Cleaning the water-supply
Cleaning
the water-supply
filter
Maintenance
Održavanje
filter
Clean the filter if water is not supplied
Clean
the filter if water is not supplied
properly.
Čišćenje
filtra
za dovod vode
Cleaning
the water-supply
properly.
filter
1.
Turn
the
tap
off.
Očistite
akooff.
dovod vode nije posve
1. Turn filtar
the tap
ispravan.
Clean
the
filter
if
water
is not supplied
2. Switch on the appliance.
properly.
2. Switch
on slavinu.
the appliance.
1.
Zatvorite
3.
Select
the
Cotton
and
2.
Uključite
uređaj.
1.
the
tap
off. programme,
3. Turn
Select
the
Cotton
programme,
and
then press
the Start
button.
3. then
Odaberite
press program
the Start Cotton
button. i pritisnite
2. Switch
on the appliance.
gumb1 Start.
4. After
minute, switch off the
4. After
1 minute,
switch
off
4.
Isključite
nakon
1 the
minute.
Water
has
drained
out
3. appliance.
Select
the uređaj
Cotton
programme,
andof
appliance.
Waterizhas
drained
out of
Voda
je istekla
cijevi
za dovod
the
water-supply
hose.
then
press
the Start
button.
the
water-supply hose.
vode.
5.
Disconnect
the switch
water-supply
hose
4.
After
1 minute,
off the
5.
Odspojite
cijev
za dovod
vode
iz
5. Disconnect
the water-supply
hose
from
the
appliance.
appliance.
Water
has
drained
out of
uređaja.
from the appliance.
the water-supply hose.
6.
Očistite
se nalazi
na rear
6. Clean
thefiltar
filter,koji
which
is on the
6. Clean
the strani
filter, which
is on the rear
stražnjoj
uređaja.
of
the
appliance.
5. Disconnect the water-supply hose
of
the
appliance.
Upotrijebite
malu četku,
npr. četkicu
za
Use
athe
small
brush,
for example,
a
from
appliance.
Use
a
small
brush,
for
example,
a
zube.
toothbrush.
6. toothbrush.
Clean the filter, which is on the rear
of the appliance.
Use a small brush, for example, a
toothbrush.
7.
isporučen
tako
7. IfAko
the uređaj
unit is bude
supplied
with the
hose
7. If
the
is
supplied
thezahose
da
je unit
na cijev
stavljenwith
ventil
fitted
with
a water-supply
valve
turn
fitted
asupplying
water-supply
valvevode,
turn
dovod
vode,
isključite
dovod
off
thewith
tap
the
appliance,
off
the tap cijev
supplying
the appliance,
odspojite
od slavine
i natap,
isti
disconnect
the hose
from
the
hose
from
tap,
način
očistite
filtar
na
cijevi.
and
clean
the
filter
onthe
hose
in
7. disconnect
If
thethen
unit
isthe
supplied
with
the
hose
and
then
clean
the
filter
on
hose
in
the same
fitted
withway.
a water-supply valve turn
the
same
off the
tapway.
supplying the appliance,
disconnect the hose from the tap,
and then clean the filter on hose in
the same way.
8. Reconnect the water-supply hose.
8. Tighten
Reconnect
the water-supply
the plastic
joint firmly. hose.
Tighten the plastic joint firmly.
9. Turn on the tap, then check for leaks.
9. Turn on the tap, then check for leaks.
8. Reconnect
the water-supply
hose.
8.
Ponovno spojite
cijev za dovod
vode.
Preventing
aplastične
frozen
Tighten
the plastic
joint firmly.
Čvrsto stegnite
spojeve.
Preventing a frozen
water-supply
9.
Uključite dovodhose
vode i provjerite curi
water-supply
hose
9. Turn on the tap, then
check for leaks.
li voda.
If the
appliance is delivered in freezing
If
the appliance
is delivered
in freezing
weather
conditions,
after setting
up, leave
Preventing
a smrzavanja
frozen
weather
after
up,before
leave
Sprečavanje
it at roomconditions,
temperature
forsetting
24 hours
water-supply
hose
itusing.
at room
temperature
for
24
This
will
ensure that
thehours before
cijevi
za
dovod
vode
using.
This will
ensure
water-supply
hose
doesthat
notthe
getfreezing
clogged up
If
the appliance
is delivered
in
Ako
se
uređaj
dostavlja
pri
izuzetno
water-supply
hose
does
get clogged
with ice. conditions, afternot
weather
setting
up, niskim
leaveup
temperaturama,
nakon for
što24
gahours
postavite,
ice. temperature
itwith
at room
before
ostavite
ga will
na sobnoj
temperaturi
24
If
your This
water-supply
hose
perform
using.
ensure
thatfreezes,
the
If
your
water-supply
hoseTime
freezes,
perform
sata
prije
prve
uporabe.
ćete
izbjećiup
the
following
procedures:
water-supply hose does not get clogged
the
following
procedures:
začepljenje
cijevi
za
dovod
vode
ledom.
1. Wrap
with
ice. warm towels around the joints
1. Wrap
warm
towels around
joints
of the
water-supply
hose.
Dođe
li do
zamrzavanja
cijevi zathe
dovod
of the
water-supply
hose.
If your
water-supply
hose
freezes, perform
vode,
učinite
sljedeće:
Tapprocedures:
the Omotajte
following
1.
ručnike oko spoja
Joints
Taptople
1. Wrap
warm
towels
around the joints
Joints
cijevi za dovod
vode.
of the water-supply hose.
Slavina
Tap
Joints
Spojevi
Water-supply hose
Water-supply hose
2. Add 2 to 3 litres of warm water to the
2. Add
2 to 3 litresWater-supply
of warm
water
to the
hose
drum.
Cijev
za dovod
vode
drum.
about
2.
Dodajte
2 litres
do 3 litre
toplewater
vode to
u the
2. Add
2 to 3
of warm
about
50
°C
bubanj.
drum.
50 °C
3. Start washing with about
the
Drain only
približno
3. Start
washing
the
only(See
50 °C
°CDrain
function,
usingwith
the 50
Mode
button.
function,
using
the
Mode
button.
(See
page 20.)
page 20.)
3.
Započnite
pranje
funkcijom
Drain
3. Start
washing
withsthe
Drain only
only,
pomoću
gumba
Mode.
(Vidi
20.
function, using the Mode button. (See
stranicu)
page
20.)
24 - Maintenance
24 - Maintenance
24
24 - Održavanje
Maintenance
NA-140VG4_English_UK.indb
NA-140VG4_English_UK.indb
24
2012-6-13
2012-6-13
18:45:19
18:45:19
Popis mogućih kvarova
Problem
Uzrok
Perilica rublja
Pranje
Gumbi ne rade.
--Program, temperatura i postavke procesa ne mogu se
mijenjati dok je pranje u tijeku (mogu se mijenjati postavke
ispiranja ili centrifuge).
--Možda je uključena funkcija roditeljske zaštite. (Vidi 21.
stranicu)
Vrata se ne otvaraju.
--Možda su zaključana. (Vidi 9. stranicu)
--Možda je uključena funkcija roditeljske zaštite. (Vidi 21.
stranicu)
--Možda je temperatura ili razina vode previsoka.
Neuobičajen miris
--Na početku korištenja uređaja gumeni bi dijelovi mogli
otpuštati neuobičajen miris, no on će s vremenom nestati.
Bubanj možete oprati pokretanjem programa 90 °C. (Vidi
22. stranicu)
Do perilice ne dolazi
voda.
--Možda je slavina zatvorena.
--Možda je došlo do zamrzavanja cijevi za dovod vode. (Vidi
24. stranicu)
--Možda je došlo do prekida u dovodu vode.
--Možda je došlo do začepljenja filtra za dovod vode. (Vidi
24. stranicu)
Količina vode je
neznatna.
--Ako privremeno zaustavite pranje i zatim ga ponovno
pokrenete, iz perilice bi mogla izaći mala količina vode.
NEMOJTE ulijevati vodu kroz vrata.
Za vrijeme pranja
nakuplja se voda.
--To je normalno. Ako se količina vode smanji, u uređaj
automatski pritječe još vode. U slučaju veće količine rublja,
voda bi mogla iznova pritjecati.
Za vrijeme pranja
voda odlazi u odvod.
--To je normalno. Voda često istječe u odvod te se nakuplja
da bi se isprao višak sapunice. Ova se značajka naziva
prepoznavanjem sapunice.
U slučaju problema - 25
Popis mogućih kvarova
Problem
Uzrok
Ispiranje/centrifuga
Vrijeme
Za vrijeme ispiranja
u uređaj ne pritječe
voda.
--U uređaju se prije ispiranja pokreće funkcija centrifuge
da bi istekla preostala voda. Nakon toga će voda opet
napuniti uređaj.
Ispiranje počinje
prije nego što proces
centrifuge završi.
--Možda je prepoznat neuravnotežen teret uzrokovan
pomicanjem rublja s jedne strane bubnja na drugu
pa je ispiranje automatski započelo da bi se ispravila
neuravnoteženost.
--Nakon pranja mogao bi ostati višak sapunice pa se voda
ispušta i nova ponovno vraća da bi je isprala. Ova se
značajka naziva prepoznavanjem sapunice.
Bubanj se za vrijeme
centrifuge zaustavlja
i vrti nekoliko puta.
--To je normalno. Prepoznat je neuravnotežen teret i uređaj
ga pokušava ispraviti.
Sapunica i voda
ostaju u vratima ili
na gumi na vratima
perilice.
--Iako, ovisno o stanju rublja i količini korištenog sredstva za
pranje rublja, dio sapunice i vode mogu ostati, učinkovitost
ispiranja nije smanjena.
Ciklus centrifuge
iznova se zaustavlja i
pokreće.
--To je normalno. Povremeno okretanje bubnja omogućuje
tihi rad za vrijeme centrifuge.
--Rublje bi moglo biti prelagano. Ako je tako, dodajte jedan
ili dva velika ručnika.
Vrijeme prikazano na
zaslonu se mijenja.
--Preostalo vrijeme rada neprestano se procjenjuje i
ispravlja. Stoga se vrijeme na zaslonu može promijeniti.
--Preostalo vrijeme rada povećava se ako je za ispravljanje
neuravnoteženog tereta, što je posljedica prebacivanja
rublja s jedne strane na drugu, potrebno dodatno ispiranje
ili centrifuga.
26 - U slučaju problema
Popis mogućih kvarova
Sredstvo za pranje rublja i sapunica
Problem
Uzrok
Nema nimalo
sapunice ili je
količina neznatna.
--Količina sapunice razlikuje se ovisno o temperaturi, razini i
mekoći vode.
--Možda ste prašak za pranje rublja stavili izravno u bubanj.
Stavite ga u ladicu predviđenu za njega.
--Možda niste stavili dovoljno praška za pranje rublja.
--Možda je prašak za pranje rublja koji ste stavili onaj sa
smanjenom količinom sapunice.
--Jako zaprljano rublje i veće količine rublja mogu smanjiti
količinu sapunice.
Količina sapunice
jako je velika.
--Količina sapunice razlikuje se ovisno o temperaturi, razini i
mekoći vode.
--Možda ste stavili previše praška za pranje rublja.
--Višak sapunice može biti i posljedica praška koji koristite.
Omekšivač rublja se
prelijeva.
--Količina omekšivača možda je premašila najvišu
dozvoljenu razinu (MAX) ladice za prašak za pranje rublja.
(Vidi 11. stranicu)
--Možda ste prolili tekućinu prenaglim zatvaranjem ladice za
prašak za pranje rublja.
Nakon što pranje
--Možda ste prašak za pranje rublja stavili izravno u bubanj.
završi, ostaci sredstva
Stavite ga u ladicu predviđenu za njega.
za pranje rublja ostaju
u obliku praha.
Buka
Primjećuje se
neuobičajena buka ili
vibracije.
--U bubnju se možda nalaze metalni predmeti.
--Možda s uređaja nisu skinuti sidreni vijci. (Vidi 32.
stranicu)
--Uređaj se možda nalazi na neravnoj ili nestabilnoj površini.
Ako uzrok nije ništa od gore navedenog, obratite se
ovlaštenom servisu.
Voda koja izlazi iz
uređaja proizvodi
buku.
--To je normalno. Buku proizvodi crpka za odvod vode.
Ventilator proizvodi
buku.
--To je normalno. Ventilator služi za hlađenje električnih
dijelova uređaja.
U slučaju problema - 27
Popis mogućih kvarova
Problem
Uzrok
Ostalo
Opskrba električnom
energijom prestaje
dok je uređaj
uključen.
--Uređaj će prestati s radom i neće se sam pokrenuti kad se
napajanje opet vrati. Morate odabrati program i ponovno
ga pokrenuti.
Strujni prekidač
zaustavlja opskrbu
električnom
energijom.
--Uređaj će prestati s radom i neće se sam pokrenuti kad
ponovno uspostavite rad prekidača. Saznajte što je
uzrok prekida rada prekidača i riješite ga. Zatim ponovno
uspostavite rad strujnog prekidača da bi ponovno
pokrenuli napajanje i uključite uređaj.
Dovod vode je
prekinut.
--Nakon ponovnog dovoda vode, ona bi na početku mogla
biti prljava. Morate odspojiti cijev za dovod vode i pustiti da
prljava voda iscuri kroz slavinu. Svakako prije korištenja
uređaja ponovno spojite cijev za dovod vode.
Prikaz na zaslonu
nije jasno vidljiv.
--Možda je perilica na mjestu s puno sunca ili osvjetljenja.
28 - U slučaju problema
Popis mogućih kvarova
Što učiniti
Provjerite postoji li koji od sljedećih problema s cijevi za odvod:
--Povremeno se začepi.
--Kraj cijevi uronjen je u vodu.
--Rastegnut je na više od 3 m.
Odvod onemogućen
--Voda je smrznuta.
Očistite filtar za odvod ako se začepi. (Vidi 23. stranicu)
Nakon rješavanja problema otvorite vrata, zatvorite ih i zatim opet
započnite s pranjem.
Što učiniti
Provjerite jesu li vrata dobro zatvorena.
Vrata su otvorena
Centrifuga
onemogućena
Dovod vode
onemogućen
Uređaj je dizajniran tako da može utvrditi neuravnotežen teret,
posebno male količine rublja, da bi osigurao tihi rad i postigao
najbolje rezultate.
Nije riječ o kvaru. Napravite bilo što od sljedećeg.
Što učiniti
--Ako je rublje preteško, razdvojite odjeću koja se zapetljala.
--Ako je rublje preteško jer su predmeti, poput deka, preveliki,
smanjite količinu rublja.
--Ako je rublje prelagano, dodajte jedan ili dva velika ručnika.
--Ako se perilica nalazi na nestabilnoj ili neravnoj površini,
premjestite je na drugo mjesto.
Nakon rješavanja problema otvorite vrata, zatvorite ih i zatim opet
započnite s pranjem.
Što učiniti
Provjerite postoji li koji od sljedećih problema.
--Slavina je zatvorena.
--Cijev za vodu ili slavina je zamrznuta.
--Došlo je do prekida u dovodu vode.
--Došlo je do začepljenja filtra za dovod vode. (Vidi 24. stranicu)
Nakon rješavanja problema otvorite vrata, zatvorite ih i zatim opet
započnite s pranjem.
Ako se na cijevi s ventilom za dovod vode pojavi crvena oznaka,
to znači da je dovod vode zaustavljen.
Zamijenite je novom cijevi.
Cijev s ventilom za dovod vode (Br.AXW12C-7SR0)
Prikaz pogreške koja počinje slovom "H".
Što činiti
Pritisnite gumb Off. Ako zaslon ostane uključen ili se ponovno
uključi nakon pritiska gumba Start, odspojite uređaj i obratite se
ovlaštenom servisu.
U slučaju problema - 29
Choosing the Right Location
Choosing
the
Right Location
Carryingpravog
the
appliance
Odabir
mjesta
The appliance must be carried by 2 or
Carrying
more people.the appliance
Nošenje
uređaja
The appliance must be carried by 2 or
more people.
Uređaj
moraju nositi 2 ili više osoba.
Start by tilting the appliance backwards.
One person should stand behind it, holding
Započnite
da appliance
uređaj The
nagnete
Start
by tilting
backwards.
the rear
of tako
the the
top
panel.
otherunatrag.
person
Jedna
osoba
neka
stane
iza
njega,
One person
should
stand
behind
it, držeći
holding
should
grip the
bottom
stands
in the
front.
stražnji
gornje
osoba
neka
the reardio
of the
top ploče.
panel. Druga
The other
person
primi
donje
postolje
na
prednjoj
strani.
shouldright
grip theplace
bottom stands
in the front.
The
for the
Caution
- Install the appliance on a flat,
Caution
stable surface to avoid excessive
Oprez
- vibration
Install theand
appliance
noise. on a flat,
--Stavite
uređaj na
ravnu,excessive
stabilnu
stable
surface
to
- površinu
Do NOT
install
theavoid
appliance in
da
biste
izbjegli
vibration
and
noise.
direct sunlight
or in a place
prekomjerne
vibracije
i buku.where
- temperatures
Do NOT installreach
the appliance
freezing. in
--Uređaj
NEMOJTE
izravno
direct
sunlight
or staviti
in portions
a place
where
- na
Dosunce
NOT
let
metallic
of the
ili
na
mjesto
niskih
temperatures
reach
freezing.
appliance
come
into
contact
temperatura gdje dolazi do with
- zamrzavanja.
Do NOT
let metallic
of the
metal
sinks
or otherportions
appliances.
appliance come into contact with
--NEMOJTE
metalni
metal sinksdopustiti
or otherda
appliances.
djelići perilice dođu u dodir s
metalnim umivaonikom ili drugim
uređajima.
appliance
Pravo
mjesto
zafor
uređaj
The right
place
the
Make sure that there is enough space for
appliance
Provjerite ima li dovoljno mjesta za uređaj i
the appliance and that openings on the
smeta
li tepih
otvorima
Makeare
sure
that
there is na
enough
space for
base
not
obstructed
bydnu.
a carpet.
the appliance and that openings on the
base are not obstructed
240 by a carpet.
845 845
240
582
516
596
594
625
582
516
596
594
Dimenzije
milimetrima
625
Dimensionuin
millimetres
38
38
Dimension in millimetres
30 - Installation Instructions
30 - Installation Instructions
30 - Upute za postavljanje
NA-140VG4_English_UK.indb
30
2012-6-13
18:45:19
NA-140VG4_English_UK.indb
30
2012-6-13
18:45:19
Choosing
the Right
Location
Odabir
pravog
mjesta
Postavljanje
ugradbene
Installing a built-in
washing
machinerublja
perilice
need
a space
at od
least
60 cm wide.
---TYou
rebate
prostor
širine
najmanje
60 cm.
At least 2summ
of clearance
the sides,
Potrebna
najmanje
2 mm on
prostora
s
andstrane
3 mm iof3 clearance
above
and
obje
mm prostora
iznad
i iza
behind the appliance are required.
uređaja.
---RThe
adnacounter
ploča iznad
mora biti
aboveuređaja
the appliance
dobro
na to
susjedne
ormariće.
must pričvršćena
be firmly fixed
the adjoining
--Ucupboards.
mjesto uobičajene gornje ploče, neka
vam stručna osoba postavi metalni
- Instead of the standard cover panel,
poklopac.
have a technician install a metal cover.
--Utikač mora biti na pristupačnom mjestu
-nakon
You need
to have uređaja.
the plug accessible
postavljanja
after installation.
Metalni
Metalpoklopac
cover
Metal cover
(AXW4595-7SR0)
Metalni
poklopac
(AXW4595-7SR0)
Upute za postavljanje
Installation
Instructions - 31
Moving
and Installing
Moving
Installing
Moving and
and
Installing
Transport
i postavljanje
Moving and Installing
Removing
the anchor
bolts
Removing
anchor
bolts
Uklanjanje
sidrenih
vijaka
Removing the
the
anchor
bolts
Removing
the
anchor
bolts
Four
anchor
bolts
keep
the
interior
of
Four anchor bolts keep the interior
of the
the
Četiri
sidrena
vijkakeep
drže the
unutrašnjost
Four
anchor
bolts
interior
of the
appliance
in
place
while
the
appliance
appliance
in
place
while
the
appliance
Four
anchor
bolts keep
the
interior
of the
uređaja
na
mjestu
za
vrijeme
njezinog
appliance
in
place
while
the
appliance
is
being moved.
moved.
Remove
them
before
is
being
Remove
them
before
appliance
inMaknite
place
while
the
appliance
transporta.
ih
prije
postavljanja
is
being
moved.
Remove
them
before
installation,
using
the
spanner
that
is
installation,
using
the
that
is
is
being moved.
Remove
them
before
pomoću
ključa
isporučenog
sFollow
uređajem.
installation,
using
the spanner
spanner
that
isthe
supplied
with
the
appliance.
supplied
with
the
appliance.
Follow
installation,
using
the
spanner
that
isthe
Pridržavajte
se
sljedećih
uputa.
supplied
with
the
appliance.
Follow
the
following
instructions.
following
instructions.
supplied
with
the
appliance.
Follow
the
following instructions.
following
instructions.
Napomena
Note
Note
Maknite
sidrene vijke prije uporabe
Note
The
anchor
bolts
must
be
removed
Note
uređaja.
Mogli
bi uzrokovati
prekomjerne
The
anchor
bolts
must
be
removed
The
anchor
bolts
must
be
removed
before
the
appliance
is
operated.
vibracije.
before
the
appliance
is
operated.
The
anchor
bolts
must
be
removed
before
the cause
appliance
is operated.
They
may
excessive
vibration.
They
excessive
vibration.
before
the cause
appliance
is operated.
They may
may
cause
excessive
vibration.
They may cause excessive vibration.
3.
Remove the
screws,
which are
next
3.
the
screws,
next
3.
Maknite
vijke
koji sewhich
nalazeare
odmah
3. Remove
Remove
the
screws,
which
are
next
to
the
bolt
holes.
to
the
bolt
holes.
3. to
Remove
the
screws,vijke.
which are next
dothe
rupa
zaholes.
sidrene
bolt
to the bolt holes.
4.
Push each
cover
cap
(included with
4.
each
cover
cap
4.
Gurnite
svaku
kapicu
poklopcawith
4. Push
Push
each
cover
cap (included
(included
with
the
accessories)
over
each
bolt
the
accessories)
over
each
bolt
4. the
Push
each cover
cappreko
(included
with
(uključene
u pribor)
svake
accessories)
over
each
bolt
hole,
and
then
secure
them
with
the
hole,
and
then
secure
them
with
the
accessories)
overi each
rupe
za sidreni
vijak
zatimbolt
ih the
hole,
and
then
secure
them
with
the
screws
you
removed
in
step
3.
screws
you
removed
in
step
3.
hole,
and
then
secure
them
with
the
pričvrstite
pomoću
vijaka
koje
screws
you
removed
in
step
3. ste
screws
maknuliyou
u 3.removed
koraku. in step 3.
Note
Note
Note
Make
sure
that you
store the
anchor
Note
Make
sure
you
the
Napomena
Make
sure that
that they
you store
store
the anchor
anchor
bolts,
because
are
used
when
bolts,
because
they
are
used
when
Make because
sure that they
you store
the anchor
bolts,
arejer
used
when za
Spremite
sidrene
vijke
suIf potrebni
transporting
the
appliance.
the
transporting
the
appliance.
If
the
bolts,
because
they
are
used
when
transporting
the
appliance.
If
the
transport
uređaja.
Ako
uređaj
date drugoj
appliance
is
passed
on
to
another
appliance
is
passed
on
to
another
transporting
the
appliance.
If
the
appliance
is joj
passed
on
to
another
osobi,
dajte
i sidrene
vijke.
person,
make
sure
to
give
the
anchor
person,
make
sure
give
the
appliance
is passed
to another
person,
make
sure to
toon
give
the anchor
anchor
bolts
to
that
person.
bolts
to
that
person.
person,
make
sure to give the anchor
bolts
to that
person.
Transport
uređaja
bolts to that person.
Napomenathe appliance
Moving
Moving
the appliance
Moving
appliance
Obavezno the
stavite
sidrene vijke na
Moving
the
appliance
B
B
B
B
A
A
A
A
B BBB
1.
Use the
‘B’
end
of the
spanner to
1.
the
‘B’
end
the
to
1.
Otpustite
sidrena
vijka pomoću
1. Use
Use
thethe
‘B’četiri
end of
of
the spanner
spanner
to
loosen
four
bolts.
loosen
the
four
bolts.
1. loosen
Use
the
‘B’ four
end of
the na
spanner
kraja
sthe
oznakom
"B"
ključu.to
bolts.
loosen the four bolts.
2.
Pull
the bolts
out horizontally.
2.
Vodoravno
izvucite
sidrene vijke.
2.
2. Pull
Pull the
the bolts
bolts out
out horizontally.
horizontally.
2. Pull the bolts out horizontally.
uređaj.
Note
Note
Note
Make
sure
to install
the
anchor bolts
in
Note
Make
sure
the
Prije
pomicanja
uređaja
Make
sure to
to install
install
the anchor
anchor bolts
bolts in
in
the
appliance.
the
appliance.
Make
sure
to
install
the
anchor
bolts
appliance.
--the
Zatvorite
slavinu i pokrenite uređaj dainbi
the
appliance.
voda
istekla. Neka sva voda istekne iz
Before
you move
the stranicu)
appliance
cijevi crpke.
(Vidi 23.
Before
Before you
you move
move the
the appliance
appliance
-Before
---UShut
klonite
pritisak
izthe
cijevi
dovod vode
i
you
move
appliance
the
tap
and
run
thezaappliance
to
Shut
the
tap
and
run
appliance
to
-maknite
Shut
the
tap
andDrain
run the
the
appliance
to
je.
drain
the
water.
any
remaining
drain
the
water.
any
remaining
- Shut
the
tap
andDrain
run the
to
drain
the
water.
Drain
anyappliance
remaining
water
from
the za
pump
hose.
(See page
page
--Odspojite
kabel
napajanje.
water
from
the
pump
hose.
(See
drain the
water.
Drain
any remaining
water
from
the
pump
hose.
(See
page
23.)
water
from
the pump
page
--P23.)
ostavite
sidrene
vijke.hose.
(Vidi (See
33. stranicu)
23.)
23.)
-- Depressurize
the
water-supply hose
and
the
- Depressurize
Depressurize
the water-supply
water-supply hose
hose and
and
it.
remove
it.
- remove
Depressurize
the
water-supply
hose
and
remove it.
it.
-- remove
Disconnect
the
power
cable.
- Disconnect
Disconnect the
the power
power cable.
cable.
-- Disconnect
the
power
cable.
Install
the
anchor
bolts.
(See page
33.)
Install
the
anchor
bolts.
- Install the anchor bolts. (See
(See page
page 33.)
33.)
- Install the anchor bolts. (See page 33.)
32
- Installation Instructions
32
Instructions
32 -- Installation
Upute
za postavljanje
Installation
Instructions
32 - Installation Instructions
NA-140VG4_English_UK.indb
32
2012-6-13
18:45:20
Moving and
Installing
Transport
i postavljanje
Postavljanje
vijaka
Installing thesidrenih
anchor bolts
1.
Odvrtite and
i maknite
kapice
poklopca.
1. Unscrew
remove
the cover
caps.
2. Pull
the bolts
out vijke
until their
tips are
2.
Izvlačite
sidrene
sve dok
level
with
the tips
the usleeves.
njihovi
krajevi
ne of
budu
istoj ravnini
Have
someone
else
holddruga
the top
of the
s vrhovima
tipli.
Neka
osoba
drum
and pull
it forward.
drži bubanj
i vuče
ga prema van.
Levelling thepostolja
appliance
Podešavanje
uređaja
Using a level
making of
Uporaba
libelafacilitates
olakšavathe
podešavanje
adjustments.
postolja.
Da
biste podesili
postolje,
upotrijebite
To adjust
the stands,
use the
‘A’ end ofkraj
thes
oznakom
spanner. "A" na ključu.
A
B
Ista razina
Same
level
Matica
Lock
nut
3.
Stavite
osigurače.
3. Insert
the
transportation guards.
B
4.
Stegniteeach
svaki
sidreni
vijak
tako da
4. Tighten
bolt
so that
spring
se opruga
mm.
extends
outraširi
by 2626
mm.
Postolje
Stand
1. On
each stand,
loosen
the lock
nut by
1.
Otpustite
maticu
na svakom
postolju
turning
tako daitjeclockwise.
okrenete u smjeru kazaljke
na satu.
2. Adjust
each stand by turning it
or anticlockwise.
2. clockwise
Podesite svako
postolje tako da ga
okrenete
u level
smjeru
na that
satu ili
3. Use
a spirit
to kazaljke
make sure
suprotno
tome.
the
appliance
is properly levelled.
3.
Provjerite
pomoću
libele
je li uređaj
4. Tighten
each
lock nut
by turning
it
na ravnoj površini.
anticlockwise.
4. Stegnite svaku maticu okrećući je
Caution
u smjeru suprotnom od kazaljke na
satu.
Make
sure that all lock nuts are
tightened securely and the stands
Oprez
are still bolted to the appliance.
Provjerite jesu li sve matice dobro
If they are unbolted,
pričvršćene
i jesu lithe
svaappliance
postoljawill
move
around.
pričvršćena na aparat.
Ako nisu, uređaj će se pomicati.
26 mm
Upute za postavljanje
Installation
Instructions - 33
Connecting
Connecting Hoses
Hoses and
and Power
Power Supply
Supply
Connecting
Hoses
and Power Supply
Spajanje
cijevi
i napajanja
Follow
Follow the
the instructions
instructions in
in this
this section
section to
to prevent
prevent water
water leaks.
leaks. If
If you
you are
are unsure,
unsure, ask
ask a
a service
service
agent
to
connect
the
hoses.
Follow
the
instructions
in
this
section
to
prevent
water
leaks.
If
you
are
unsure,
ask
a service
Pridržavajte
se
uputa
u
ovom
poglavlju
da
biste
spriječili
curenje
vode.
Ako
niste
sigurni,
agent to connect the hoses.
agent to connect
zamolite
serviserathe
dahoses.
spoji cijevi.
Hoses
Hoses and
and cable
cable lengths
lengths
Hoses
and
cable
lengths
Duljina
cijevi
i kabela
Left side connections
Right
Right side
side connections
connections
Right side
Spojevi
na connections
desnoj strani
Left side connections
Left sidena
connections
Spojevi
lijevoj strani
~
~ 100
100 cm
cm
~ 100 cm
Water-supply
Water-supply hose
hose
Cijev
za dovodhose
vode
Water-supply
Caution
Caution
Caution
Oprez
-- Do
Do NOT
NOT connect
connect the
the water-supply
water-supply
hose
to
a
combination
tap.
Do
NOT
connect
the
water-supply
---NEMOJTE
spajati
cijev
za dovod
hose to a combination
tap.
hose
to akombiniranu
combination
tap.
na
slavinu.
-- vode
Do
NOT
twist,
squash,
modify,
Do NOT twist, squash, modify, or
or
cut
the
---N
EMOJTE
savijati,
pritiskati,
rezati
Do
NOT
twist,
squash,
modify,
or ili
cut
the hose.
hose.
preinačavati
cut the hose.cijev.
Optimum
mains
pressure
is
----Optimalni
vode je
0,03 - 1,0
MPa.-Optimumpritisak
mains water
water
pressure
is 0.03
0.03
1.0
MPa.
If
the
water
pressure
exceeds
-Ako
Optimum
mains
water
pressure
is
0.03
premaši
ovu vrijednost,
1.0 pritisak
MPa. If vode
the water
pressure
exceedsthis
value,
a
pressure
reducing
1.0 MPa.
Ifinstall
theza
water
pressure
exceeds
postavite
ventil
smanjenje
pritiska.
this
value,
install
a
pressure
reducing
this
a pressure
reducing
--Pvalve.
rotokvalue,
vodeinstall
iz slavine
mora biti
veći od 5
valve.
valve.
--l/min.
Water-flow
Water-flow from
from the
the tap
tap should
should be
be more
more
5
L/min.
- than
Water-flow
from
the
tap
should
be more
than 5 L/min.
than 5 L/min.
~
~ 135
135 cm
cm
~ 135 cm
~
90
~ 90 cm
cm
~ 90 cm
~
~ 140
140 cm
cm
~ 140 cm
0 -–
cmcm
0maks.
0max.
––max.
max.
100
100
100
cm
~
~ 105
105 cm
cm
~ 105 cm
~
130
cm
~ 130 cm
~ 130 cm
Connecting
Connecting the
the water-supply
water-supply hose
hose
Spajanje
cijevi
za
dovod
vodehose
Connecting
the
water-supply
1.
Attach
one
end
1. Attach one end of
of the
the hose
hose to
to
1. the
Spojiteone
jedan
cijevi
naof
dovod
on
back
the
1.
Attach
endkraj
of the
the
hose
to
the water
water inlet
inlet
on
the
back
of
the
vode
na
stražnjoj
strani
uređaja
i
appliance
and
tighten
the
joint
by
the
water
inlet
on
the
back
of
appliance and tighten the jointthe
by
rukom
stegnite
spoj.
hand.
appliance and tighten the joint by
hand.
hand.
2.
other
end
of
to
2.
Spojitethe
drugi
kraj
cijevi
na hose
slavinu
2. Attach
Attach
the
other
end
of the
the
hose
to i
tap
and
tighten
it
the
same
way.
pričvrstite
na
isti
način.
2. the
Attach
the
other
end
of
the
hose
to
the tap and tighten it the same way.
the tap and tighten it the same way.
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
min.
min.
10
mm
min. 10 mm
min. 10
10 mm
mm
min. 10 mm
min. 10 mm
Hoseswith
with
water- Standardna
Standard hose
hose
cijev
Cijev
ventilom
Hose
waterStandard
supply
valve
za
dovod
vode
Hose
with
water- Standard hose
supply
valve
supply valve
3.
the
tap
and
sure
3.
Polako
slavinu
provjerite
3. Open
Open
theotvorite
tap slowly
slowly
and imake
make
sure
there
are
no
leaks
around
the
curi
li
voda
oko
spojeva.
3. that
Open
the
tap
slowly
and
make
sure
that there are no leaks around the
joints.
Pritisak
vode
na spojeve.
that
there
areutječe
no leaks
around the
joints.
The
joints
joints.
The
joints are
are subject
subject to
to water
water pressure.
pressure.
The joints are subject to water pressure.
34
34 -- Installation
Installation Instructions
Instructions
34 - Upute
za postavljanje
Installation
Instructions
NA-140VG4_English_UK.indb
NA-140VG4_English_UK.indb
34
34
2012-6-13
2012-6-13
18:45:21
18:45:21
Leak-proof System
Caution
Hoses and Power Supply
The appliance is installed with Connecting
the
- Do NOT block the basin, where
system that is designed to prevent water
the drain outlet is. Make sure
Spajanje
cijevi i napajanja
leaks. The system
includes the following
Leak-proof
System
that drainage into the drain is
Caution
components.
sufficient.
The appliance is installed with the
- Do NOT block the basin, where
Sustav
koji is
sprečava curenje
system
Oprez
1)
Leak that
sensordesigned to prevent water
- Do
the tip
the sure
the NOT
drainlet
outlet
is. of
Make
Uređaj
sadrži
sustav
koji je
namijenjen
leaks.
system
includes
the following
ThisThe
sensor
will cease
operation
of
waterdrain
hose
dip
--NEMOJTE
blokirati
odvod
u is
that drainage into the into
drainthe
sprečavanju
curenja
vode. Sustav
uključuje
components.
the appliance
if it detects
any leaks.
drained water.
umivaoniku.
Provjerite je li odvod
sufficient.
sljedeće:
It is located on the base plate of the
This can cause
water to flow back
1) Leak sensor
- dovoljnog
Do NOT letkapaciteta.
the tip of the
appliance.
If a leak has been detected,
into
theda
appliance.
1)Senzor
curenja
P
azite
vrh
cijevi
za into
odvod
This sensor will cease operation of
water- drain hose dip
thevode
an
error će
display
starting
H, for
Senzor
zaustaviti
radwith
uređaja
ako se
NE
dodiruje
ocijeđenu vodu.
the
appliance
if it detects
any leaks.
drained
water.
example,
H 01, willNalazi
appear.
that
Draining
a
drain
hose
curenje.
se In
naof
donjoj
Voda
bito
ucause
tom
slučaju
Itdetektira
is located
on the base plate
the
This can
water mogla
to flow ponovno
back
case,
contact your
local liCustomer
ploči
uređaja.
Detektira
se
curenje,
ući
u
uređaj.
appliance. If a leak has been detected,
into the appliance.
Communications
Centre.
pojavit
se prikaz
pogreške
an
errorće
display
starting
with H,koja
for
počinje
slovom
"H",
npr.
H 01.
U tom
Odvodnjavanje
pomoću
example,
H
01,
will
appear.
In
that
Draining to a drain
hose cijevi za odvod
2) Overflow
detection
slučaju,
obratite
selocal
ovlaštenom
servisu.
case,
contact
Customer
If water
in the your
appliance
increases to
Communications
Centre.
2)Detekcija
prelijevanja
a certain level,
this
function stops the
Ako voda
u uređaju
dosegne
water
supply
and activates
theodređenu
drain
2) Overflow
detection
razinu, ova
funkcija zaustavlja dovod
pump.
Ifvode
water
in the appliance
to
i pokreće
crpku za increases
odvod vode.
a certain level, this function stops the
Water-drain
hose
water za
supply
and activates
Cijev
odvod
vodethe drain
pump.
Connecting to the power
Caution
Oprez
supply
Water-drain
hose
Do NOT twist, pull
out, or bend the
NEMOJTE zakretati, povlačiti ili
drain hose.
Spajanje
na to
izvor
napajanja
Name
plate
savijati cijev za odvod.
Connecting
the
power
Caution
supply
Draining to a sink
or wash-basin
Odvodnjavanje
u umivaonik
ili sudoper
Do NOT twist, pull
out, or bend
the
drain hose.
Natpisna
pločica
Name plate
Koljeno
Elbow
Draining to a sink or wash-basin
Elbow
Caution
Oprez
- Secure the water-drain hose so
--Pričvrstite
cijev
za odvod
that it will not
come
out ofvode
the tako
da
se
ne
odvoji
od
umivaonika.
basin.
Caution
- Secure the water-drain hose so
that it will not come out of the
basin.
Caution
The name plate indicates the rated
power that the appliance needs.
Oprez
Make sure that the power supply
Caution
Natpisna
pločica
sadrži
podatke
specifications
in your
residence
The name plate indicates the rated
o
nazivnoj
snazi potrebnoj
za rad
match
the information
mentioned
power that the appliance needs.
uređaja.
Provjerite odgovaraju li
here.
Make sure that the power supply
tehnički podaci vezani za napajanje
specifications in your residence
u vašem kućanstvu ovdje navedenim
match the information mentioned
podacima.
here.
Installation Instructions - 35
NA-140VG4_English_UK.indb
35
Installation Instructions
- 35 18:45:22
2012-6-13
Upute za postavljanje - 35
NA-140VG4_English_UK.indb
35
2012-6-13
18:45:22
Checkingnakon
After Installation
Provjera
postavljanja
Installation
Popis
stavkichecklist
za provjeru pri postavljanju
3
7
1
5 6
5 6
4
2
5 6
1)Sidreni
vijci
1)
Anchor bolts
Jeste
li
ih
maknuli i them
na ispravan
način
Have you removed
and attached
stavili
kapice
poklopca?
the cover caps properly?
2)Položaj
2) Location
Je li perilica na ravnoj, stabilnoj
Is the appliance on a flat, stable
površini?
surface?
Radi li bez vibracija?
Does it run without vibrating?
3)Cijev za dovod vode
3) Water-supply
hose iz cijevi za dovod
Dolazi li do curenja
Is
it
free
from
leaks?
vode?
Is
water vode
supply
normal?
Jethe
li dovod
dobar?
4)Cijev
za odvod
vode
4)
Water-drain
hose
Dolazi
do curenja?
Is
it freeli from
leaks?
Je li odvod
dobar?
Does
it drainvode
normally?
36 - Upute
za postavljanje
Installation
Instructions
5)Podesivo
5) Adjustablepostolje
stands
Je lithey
dobro
pričvršćeno
Are
bolted
securelyna
touređaj?
the
appliance?
6)Podloge
postolja
Jesu li ravne?
6) Stand cushions
Ako uređaj nije u jednakoj ravnini,
Are they standing flat?
kod odvoda vode mogli bi se čuti
If the appliance is not level, there may
neuobičajeni zvukovi.
be abnormal sounds when water is
7)Napajanje
drained out.
Je li napajanje izmjeničnom strujom
7) Power
supply
nazivnog
napona od 220 V do 240 V?
Is the household dedicated mains
socket, fully rated at AC 220 V to 240 V?
Provjera nakon postavljanja
Probni rad nakon
postavljanja
Provjerite curi li gdje voda, čuju li se
neuobičajeni zvukovi i je li odvod dobar.
Sljedeće korake napravite BEZ da je rublje
u bubnju.
1. Otvorite slavinu.
Provjerite sljedeće:
--Čuju li se neuobičajeni zvukovi?
Ako da, provjerite je li perilica na ravnoj
površini.
--Curi li gdje voda?
Ako da, provjerite jesu li cijevi ispravno
spojene.
Mogle bi se pojaviti sljedeće pogreške:
2. Zatvorite vrata.
3. P
okrenite okretanje nakon
transporta perilice.
Pritisnite gumb On. Morate odabrati
načine rada "Quick 50" i "Spin".
Pritisnite gumb Start. Nakon što
voda ode u odvod, započnite s
probnim radom uređaja.
4. P
ritisnite gumb On dok gumbe
Speed/Eco i Easy Ironing također
držite pritisnutima.
--Jesu li cijevi dobro spojene?
Je li odvod začepljen?
--Jeste li dobro spojili cijev za dovod
vode i otvorili slavinu?
Nakon rješavanja problema, ponovno
otvorite i zatvorite vrata da biste nastavili
testiranje.
5. Kad zaslon prikaže poruku u
nastavku (3 sekunde), pritisnite
gumb Speed/Eco.
Preostalo vrijeme prikazuje se na sljedeći
način.
Probni rad traje otprilike 3 minute.
Upute za postavljanje - 37
Potrošnja energije i vode
Program
Cotton
Temperatura
Dodatna
funkcija
40 °C
—
40 °C 1)
Eco
60 °C 1)
Cotton Rinse
Plus
Easy-care
(jednostavno
održavanje)
Wool (vuna)
Silk/Lingerie
Quick 50
Rapid 15
15°C Wash
Shirts
(košulje)
Sportswear
(sportska
odjeća)
Outdoor
Denim
Eco
Teret
Potrošnja
energije
Potrošnja
vode
Vrijeme
(min)
10 kg
1,05 kWh
50 l
2:05
8 kg
0,88 kWh
72 l
1:50
5 kg
0,57 kWh
50 l
2:45
4 kg
0,48 kWh
40 l
2:45
10 kg
0,85 kWh
63 l
3:45
8 kg
0,65 kWh
50 l
3:45
5 kg
0,72 kWh
50 l
3:05
4 kg
0,55 kWh
40 l
2:55
10 kg
1,55 kWh
87 l
3:02
8 kg
1,48 kWh
74 l
2:22
10 kg
0,87 kWh
87 l
2:12
8 kg
0,85 kWh
74 l
1:57
10 kg
0,83 kWh
80 l
3:23
8 kg
0,67 kWh
57 l
2:53
5 kg
0,70 kWh
55 l
1:32
4 kg
0,56 kWh
45 l
1:22
60 °C
—
40 °C
—
40 °C
Eco
40 °C 1)
—
30 °C
—
2 kg
0,20 kWh
50 l
0:40
30 °C
—
2 kg
0,22 kWh
60 l
0:40
40 °C
—
5 kg
0,48 kWh
50 l
0:49
4 kg
0,45 kWh
40 l
0:49
30 °C
—
2 kg
0,15 kWh
23 l
0:15
—
—
4 kg
0,15 kWh
50 l
1:29
40 °C
—
2 kg
0,42 kWh
35 l
1:08
40 °C
—
3 kg
0,65 kWh
45 l
1:30
30 °C
—
3 kg
0,27 kWh
58 l
1:48
30 °C
—
2 kg
0,24 kWh
40 l
0:55
1)Dobiveni rezultati koji se odnose na funkciju Eco i maksimalan broj okretaja kod
centrifuge u skladu su sa standardom EN 60456.
2)Napajanje, potrošnja vode i vrijeme naznačeno u tablici mogu se razlikovati ovisno o
razlikama u pritisku, tvrdoći vode i temperaturama, sobnim temperaturama, vrstama i
količinama rublja, razlikama u naponu i korištenju određenih dodatnih funkcija.
38 - Upute za postavljanje
Consider the Environment
Disposing of packaging
The packaging used to protect the
washing machine from damage during
Odlaganje
ambalaže
transportation is all recyclable. For
information
on korištena
recycling, za
contact
your
local
Sva
ambalaža
zaštitu
perilice
authority.
rublja
od oštećenja tijekom transporta
može se reciklirati. Za informacije o
Disposing
of se
Waste
recikliranju
obratite
lokalnoj upravi.
Electrical & Electronic
Odlaganje
Equipmentstare električne i
elektroničke
opreme
Information on disposal
for users of
waste electrical
& electronic
Informacije
o odlaganju
stareequipment
električne
(private
households)
i elektroničke opreme (kućanstva)
This symbol
on the na
products
and/or i/ili
Ovom
se oznakom
proizvodima
accompanying
documents
means da
that
pratećim
dokumentima
označava
se
used electrical
andi electronic
products
korišteni
električni
elektronički
uređaji ne
shouldodlagati
not be mixed
with general
smiju
s otpadom
iz kućanstava.
household waste.
Da biste proizvode ispravno odložili,
pohranili
i reciklirali,
ihand
na za
For proper
treatment,odnesite
recovery
to
predviđena
prikupljališta
će to
recycling,
please
take thesegdje
products
ih
prihvatiti bez
naknade.
U nekim
designated
collection
points,
wherejethey
zemljama
moguće
vratiti
will be accepted
onstare
a freeuređaje
of charge
basis.
prodavaču
nakon
kupnje
novog you
uređaja
Alternatively,
in some
countries
may be
iste
ablevrste.
to return your products to your local
retailer upon
the purchase
of an equivalent
Pravilnim
odlaganjem
proizvoda
čuvate
new product.
okoliš
i sprečavate moguće negativne
utjecaje na ljudsko zdravlje i okoliš do
Disposing
thisnepravilnim
product correctly
will
kojih
možeofdoći
rukovanjem
help
to
save
valuable
resources
and
otpada. Detaljne informacije o najbližem
prevent any potential
on
prikupljalištu
potražitenegative
u lokalnojeffects
upravi.
human health and the environment which
Za
nepropisno
otpada
could
otherwiseodlaganje
arise fromovog
inappropriate
mogli
biste
biti
kažnjeni
sukladno
lokalnom
waste handling. Please contact your
local
zakonodavstvu.
authority for further details of your nearest
designated disposable
point.
Informacije
o odlaganju
u zemljama
izvan Europske unije
Penalties may be applicable for incorrect
Ovaj
simbol
vrijedi
samo
Europskoj with
uniji.
disposal
of this
waste,
in u
accordance
Ako
želite
odbaciti ovaj proizvod, obratite
national
legislation.
se lokalnoj upravi ili prodavaču i raspitajte
se o pravilnom načinu odlaganja.
Information on disposal in other
za okoliš
countries outsideBriga
the European
Union
This symbol is only valid in the European
Ekološki prihvatljivo rublje
Union.
--Pyou
ridržavajte
se ograničenja
teretaplease
za
If
wish to discard
this product,
svaki
program.
contact your local authorities or dealer and
--Perilica
automatski
podešava
ask
for therublja
correct
method of
disposal.
vrijeme rada svakog programa ovisno o
teretu.
Eco-friendly
Laundry
---PKeep
ripremno
pranje
samo ako je
to the
load koristite
limit of each
vaše
rublje
jako
prljavo.
programme.
--Korištenjem programa 60 °C Cotton
- The washing machine automatically
umjesto programa 90 °C Cotton uštedjet
adjusts the operating time of each
ćete energiju i ukloniti uobičajene mrlje.
programme depending on the load.
--U slučaju blago uprljanog rublja,
-korištenjem
You only need
to use za
a preliminary
programa
pranje 15°Cwash
if yourumjesto
laundryprograma
is heavily40
soiled.
Wash
°C Quick 50,
uštedjet
ćete
više
energije.
- Using the 60 °C Cotton programme
instead of the 90 °C Cotton one will save
Količina
sredstva
za pranje
energy, and
will remove ordinary
stains.
rublja
- For lightly soiled laundry, using the 15°C
instead
of the
40 °C
--KWash
oristiteprogramme
odgovarajuću
količinu
sredstva
50rublja
programme
willuputama
save more
zaQuick
pranje
sukladno
na
energy. sredstva i tvrdoći lokalne vode.
pakiranju
--Prilagodite količinu sredstva za pranje
Detergent
rublja ovisno oamount
tome koliko je rublje
prljavo.
- Use the correct amount of detergent
based on the detergent pack instructions
Korištenje
bubnjaste
and local water
hardness.
sušilice
- Adjust the amount of detergent
on energiju,
how soiled
your laundry
Dadepending
biste uštedili
odaberite
is.
odgovarajuću
brzinu centrifuge u skladu s
uputama za vašu bubnjastu sušilicu.
When using a tumble dryer
Ovaj je proizvod u skladu s Direktivama
To save energy, please select the correct
2006/95/EZ i 2004/108/EZ.
spin-dry revolution speed according to the
instruction of your tumble dryer.
This product complies with the directives
2006/95/EC and 2004/108/EC.
Installation Instructions - 39
Upute za postavljanje - 39
NA-140VG4_English_UK.indb
39
2012-6-13
18:45:23
Tehnički podaci
NA - 140VG4
Nazivni napon
NA - 148VG4 NA - 168VG4
220 - 240 V
Nazivna frekvencija
50 Hz
Maksimalna energija nazivne
primljene snage
2000 - 2350 W
Maksimalna energija nazivne
odaslane snage
2000 W (230 V)
Težina proizvoda
74 kg
Maksimalna težina suhe odjeće
10 kg
Dimenzije proizvoda
Potrošnja vode
8 kg
596 mm (Š) × 625 mm (D) × 845 mm (V)
Potražite u poglavlju "Potrošnja energije i vode"
Pritisak vode iz slavine
0,03 - 1 MPa
Centar za korisničku podršku
Kombinirani hladnjak i perilica rublja
Upamtite da na ovom telefonskom broju ne možete dobiti informacije o audiovizualnim
proizvodima i drugim kućanskim aparatima.
Od ponedjeljka do četvrtka 9:00 - 17:30,
petak
9:30 - 17:30
Subotom i nedjeljom
10:00 - 16:00
0844 844 3899
Od ponedjeljka do četvrtka 9:00 - 17:30,
petak
9:30 - 17:30
(za Republiku Irsku)
Zovete li iz Republike Irske, nazovite
01-289-8333
Web-mjesto: http://panasonic.hr
U skladu s direktivom 2004/108/EZ, članak 9 (2)
Panasonicov centar za ispitivanje
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Njemačka
© Panasonic Corporation 2012.
40 - Upute za postavljanje
Tiskano u Kini
Srpanj 2012
W9901-8FF30
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement