Panasonic NA147VR1 Operating instructions

Panasonic NA147VR1 Operating instructions
®
Upute za upotrebu
i postavljanje
Perilica rublja
(za kućnu upotrebu)
Model br.
NA - 147VR1
Zahvaljujemo vam na kupnji ovog uređaja.
-- Za optimalni rad i sigurnost pažljivo pročitajte ove upute.
-- Prije povezivanja, upotrebe ili podešavanja uređaja u cijelosti pročitajte
ove upute. Ovaj priručnik zadržite za buduću upotrebu.
Prije upotrebe
MJERE OPREZA
Upute za pranje
Neobavezne funkcije
Održavanje
Rješavanje problema
Upute za postavljanje
02
04
18
26
27
31
35
Hrvatski
Consider the Environment
Briga za okoliš
Disposing of packaging
Odlaganje ambalaže
The packaging used to protect the
Sva
ambalaža
korištena
za zaštitu
perilice
washing
machine
from damage
during
rublja
od
oštećenja
tijekom
transporta
transportation is all recyclable. For
može
se reciklirati.
Za informacije
o local
information
on recycling,
contact your
recikliranju
authority. obratite se lokalnoj upravi.
Odlaganje
opreme
Disposal ofdotrajale
Old Equipment
samo
za
Europsku
uniju
Only for European Union
iand
zemlje
sa sustavima
countries
with recycling
recikliranja
systems
Information on disposal in other
Informacije
o odlaganju
u zemljama
countries outside
the European
Union
izvan
Europske
unije
This symbol
is only
valid in the European
Union.
Ovaj
simbol vrijedi samo u Europskoj uniji.
Ako
ovajthis
uređaj,
obratite
se
If youželite
wishodložiti
to discard
product,
please
nadležnim
lokalnim
tijelima ili or
dobavljačima
contact your
local authorities
dealer and
iask
raspitajte
o pravilnom
for the se
correct
methodnačinu
of disposal.
odlaganja.
Recommended detergent
Preporučeno
in accordancesredstvo
with theza
pranje
rublja
u
s
Regulation (EU)skladu
No.
Uredbom
(EU)
br.
1015/2010
1015/2010
Odaberite
sredstvofor
zabetter
pranje
Select the odgovarajuće
appropriate detergent
rublja
za bolje rezultate.
results.
Ova
na the
proizvodu,
ambalaži
i/ili
This oznaka
symbol on
products,
packaging,
pratećim
dokumentimadocuments
označava da
se
and/or accompanying
means
iskorišteni
električniand
i elektronički
ne
that used electrical
electronicuređaji
products
smiju
odlagati
s otpadom
iz domaćinstava.
must not
be mixed
with general
household
waste.
Radi
pravilne obrade, sanacije i recikliranja
dotrajalih
odnesite
ih na
For properuređaja,
treatment,
recovery
and
odgovarajuća
u skladu
recycling of oldprikupljališta,
products, please
takes
državnim
zakonodavstvom.
them to applicable
collection points in
Pravilnim
odlaganjem
pomažete
u
accordance
with your national
legislation.
očuvanju vrijednih resursa i sprečavate
By disposing
of them
correctly,
you will
moguće
negativne
učinke
na zdravlje
help
to
save
valuable
resources
and
i okoliš. Više informacija o prikupljanju
any potential
effects
iprevent
recikliranju
potražite negative
u lokalnom
on human health and the environment.
poglavarstvu.
For more information about collection
Za
odlaganje
ovogyour
otpada
andnepropisno
recycling, please
contact
local
mogli
biste biti kažnjeni sukladno državnim
municipality.
zakonima.
Penalties may be applicable for incorrect
disposal of this waste, in accordance with
national legislation.
---Standardno
sredstvofor
za heat-resistant
pranje rublja
Standard detergent
za
bijelo
rublje (Cold
otporno
na°C)
toplinu
white
laundry
- 90
(hladno
–
90
°C)
Programme; “Cotton”, “Cotton Eco”,
program;
“Cotton”
(Pamuk), “Cotton Eco”
“Quick”, or
“Allergy-care”
(Pamuk-Eko), “Quick” (Brzo) ili “Allergy-care”
Detergent
colours without bleach
(Protivfor
alergije)
or optical brighteners for coloured
--Sredstvo za pranje rublja za boje bez
laundry (Cold - 40 °C)
izbjeljivača ili optička bjelila za obojeno
Programme; “Mixed”
rublje (hladno – 40 °C)
“Mixed”
(Mješovito
rublje)
-program;
Detergent
for Delicates
without
for delicate,
fine
--Soptical
redstvobrighteners
za pranje rublja
za osjetljivu
fabric (Cold
- 40 °C) bjelila za osjetljive,
odjeću
bez optičkih
Programme;
Wash”
nježne
tkanine“Hand
(hladno
– 40 °C)
program;
“Hand
Wash”
(Ručno
pranje)
- Detergent for woollens
fabrics
--Sredstvo
pranje rublja za vunene
(Cold - 40za°C)
tkanine
(hladno
– 40 °C)
Programme;
“Wool”
program; “Wool” (Vuna)
l The available temperature range differs
●● Dostupan
raspon razlikuje
dependingtemperaturni
on the programme.
se
ovisno
o
programu.
(P.23)
(str. 23.)
When using a tumble dryer
Upotreba bubnjaste sušilice
To save energy, please select the correct
Za uštedu energije odaberite odgovarajuću
spin speed according to the instruction of
brzinu centrifuge u skladu s uputama za
your tumble dryer.
bubnjastu sušilicu.
2 - Read Before Using
2 – Prije upotrebe
147VR1_WGN.indb 2
2016-8-4 17:00:26
Sadržaj
Prije upotrebe
Briga za okoliš.................................... 2
MJERE OPREZA................................ 4
Provjera perilice rublja.......................11
Perilica rublja........................................11
Pribor....................................................11
Prije pranja....................................... 12
Provjera prije upotrebe......................... 12
Prije prve upotrebe............................... 12
Priprema rublja..................................... 12
Dodavanje sredstva za pranje rublja
i ostalih sredstava............................. 13
Odjeljak za prašak za pranje rublja...... 13
Odjeljak za omekšivač......................... 15
Odjeljak za pretpranje.......................... 15
Upotreba gumba i kotačića............... 16
Gumbi i kotačić.................................... 16
Zaslon.................................................. 17
Otključavanje vrata.............................. 17
Upute za pranje
Pranje............................................... 18
Postavke pranja................................... 18
Potrebno vrijeme.................................. 19
Postavke zvona.................................... 19
Promjena postavki za vrijeme pranja.....19
Odabir programa.............................. 20
Potrošnja energije i vode.................. 21
Detalji programa............................... 22
Pranje osjetljive odjeće..................... 24
Programi Wool (Vuna) i Hand Wash
(Ručno pranje)..................................... 24
Osjetljiva odjeća................................... 24
Savjeti za pranje osjetljive odjeće........ 24
Pranje deka i pokrivača.................... 25
Program za posteljinu.......................... 25
Stavljanje posteljine u bubanj.............. 25
Održavanje
Održavanje....................................... 27
Čišćenje vanjskog dijela uređaja.......... 27
Čišćenje gumene brtve i prozora......... 27
Čišćenje filtra za odvod........................ 27
Čišćenje bubnja................................... 28
Čišćenje odjeljka za prašak za
pranje rublja......................................... 28
Čišćenje filtra za dovod vode............... 29
Sprečavanje smrzavanja cijevi
za dovod vode...................................... 30
Rješavanje problema
Popis mogućih kvarova.................... 31
Prikaz pogreške................................ 34
Upute za postavljanje
Odabir pravog mjesta....................... 35
Nošenje uređaja................................... 35
Pravo mjesto za uređaj........................ 35
Postavljanje za ugradnju...................... 35
Transport i postavljanje.................... 36
Uklanjanje sidrenih vijaka.................... 36
Transport uređaja................................. 36
Podešavanje postolja uređaja.............. 37
Spajanje cijevi i napajanja................ 38
Duljina cijevi i kabela............................ 38
Cijev za dovod vode............................. 38
Cijev za odvod vode............................. 39
Spajanje na izvor napajanja................. 40
Provjera nakon postavljanja............. 41
Popis stavki za provjeru pri
postavljanju.......................................... 41
Tehnički podaci................................. 42
Podatkovni list.................................. 43
Neobavezne funkcije........................ 26
Extra Rinse (Dodatno ispiranje)........... 26
Dirt Level (Razina prljavštine).............. 26
Child Lock (Roditeljska zaštita)............ 26
Preset timer (Zadani mjerač vremena)..... 26
Easy Ironing (Lako glačanje)............... 26
Prije upotrebe – 3
MJERE OPREZA
Pročitajte i pridržavajte se mjera opreza u nastavku.
UPOZORENJE
Ova oznaka upozorava na situacije koje bi mogle
uzrokovati smrt ili ozbiljne ozljede.
Općenita upotreba
--Ovim uređajem smiju rukovati djeca starija od 8
godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim
ili mentalnim sposobnostima ili s nedovoljnim
iskustvom i znanjem ako se nalaze pod nadzorom
ili im se daju upute o sigurnoj upotrebi uređaja i
ako shvaćaju moguće opasnosti.
Djeca se ne smiju igrati ovim uređajem. Djeca ne
smiju čistiti i održavati aparat bez nadzora.
--Djecu mlađu od 3 godine trebalo bi držati podalje
od uređaja, osim ako su pod neprestanim
nadzorom.
--NEMOJTE stavljati postolje ili stolicu u blizinu
uređaja.
Djeca bi mogla dosegnuti upravljačku ploču ili se
popeti na uređaj ili u njega ući.
4 – Prije upotrebe
MJERE OPREZA
--Prekinite dovod vode do uređaja ako ga ne mislite
upotrebljavati duže razdoblje, na primjer, u slučaju
odlaska na odmor. To je osobito bitno ako oko
uređaja nema odvoda.
Ako dovod vode ostane otvoren, pritisak vode
mogao bi se povećati i uzrokovati curenje.
--NEMOJTE postavljati uređaj na vlažno mjesto ili
na mjesto koje je izloženo vremenskim uvjetima.
Moglo bi doći do kvara ili oštećenja uređaja,
strujnog udara ili požara.
--NEMOJTE prolijevati vodu izravno na bilo koji dio
uređaja.
Moglo bi doći do kvara, strujnog udara ili požara.
--Izvore zapaljenja, poput svijeća ili cigareta, držite
dalje od uređaja.
Moglo bi doći do požara ili oštećenja uređaja.
--Zapaljive materijale, npr. benzin, razrjeđivač,
alkohol ili odjeću natopljenu u te tekućine, držite
dalje od uređaja. Moglo bi doći do eksplozije ili
požara.
Prije upotrebe – 5
MJERE OPREZA
UPOZORENJE
Izvor napajanja i kabel
--Za vrijeme čišćenja uređaja odspojite kabel za
napajanje.
--Provjerite jesu li kabel za napajanje i utikač
oštećeni.
Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga
zamijeniti proizvođač, serviser proizvođača ili
slično kvalificirana osoba da bi se izbjegle moguće
opasnosti.
--NEMOJTE upotrebljavati prilagodnik utikača ili
produžni kabel. Postoji mogućnost pregrijavanja
koje bi moglo uzrokovati požar. Upotrijebite
slobodnu strujnu utičnicu nazivnog napona od
220 V do 240 V. Ako niste sigurni, obratite se
kvalificiranom električaru.
--PROVJERITE je li utikač u potpunosti umetnut u
strujnu utičnicu. U suprotnom bi loš spoj mogao
uzrokovati pregrijavanje, a zatim strujni udar ili
požar.
--NEMOJTE dodirivati kabel za napajanje ili utikač
mokrim rukama.
To može dovesti do strujnog udara.
6 – Prije upotrebe
MJERE OPREZA
--Da biste uređaj isključili iz struje, NEMOJTE
povlačiti kabel za napajanje nego utikač.
U suprotnom može doći do oštećenja kabela za
napajanje, što bi moglo uzrokovati strujni udar ili
požar.
Sprečavanje ozljeda
--Uređaj bi trebao postaviti dobavljač ili ovlašteni
serviser. Ako postavljanje, probno pokretanje i
pregledavanje uređaja ne budu izvršeni u skladu s
načinom postavljanja navedenim u ovim uputama,
proizvođača se neće smatrati odgovornim za bilo
kakve nezgode ili oštećenja.
--NEMOJTE rastavljati, popravljati ili preinačavati
uređaj.
Moglo bi doći do kvara uređaja, koji bi mogao
uzrokovati požar ili ozljedu. U slučaju popravaka
obratite se lokalnom servisnom centru za
korisnike.
--NEMOJTE dodirivati rublje unutar bubnja sve dok
se on posve ne zaustavi jer u suprotnom postoji
opasnost od ozljede. Držite djecu dalje od bubnja
koji se vrti.
--Samo bi ovlašteni servis trebao mijenjati remen
pogona. Trebao bi se upotrebljavati isključivo
izvorni zamjenski remen: 42006396 Optibelt 6
EPJ 1236
Prije upotrebe – 7
MJERE OPREZA
OPREZ
Ova oznaka upozorava na situacije koje bi mogle
uzrokovati ozljede ili oštetiti vaše stvari.
Općenita upotreba
--Prije upotrebe otvorite slavinu i provjerite ima li
dijelova na cijevi i spojevima na kojima curi voda.
Nepravilno izvršeni spojevi mogli bi dovesti do
curenja.
--Upotrebljavajte novi komplet cijevi isporučen
zajedno s uređajem, a nemojte ponovno
upotrebljavati stari komplet cijevi.
--Ovaj je uređaj namijenjen isključivo za tekstil na
kojem se nalazi oznaka da se smije prati u perilici
rublja.
--NEMOJTE spajati na dovod vruće vode.
Ovaj uređaj radi ISKLJUČIVO uz dodavanje
hladne vode.
--NEMOJTE na uređaj nanositi pesticide, lak za
kosu ili dezodorans.
8 – Prije upotrebe
MJERE OPREZA
--NEMOJTE na uređaj ili u njegovu blizinu
stavljati električnu opremu, poput TV-prijamnika,
radioprijamnika ili punjača baterija.
--NEMOJTE u uređaj staviti previše rublja ili
sredstva za pranje rublja.
Moglo bi doći do oštećenja uređaja.
--Prije postavljanja uređaja UKLONITE sidrene vijke
matičnim ključem ili sličnim alatom. Sidreni se vijci
upotrebljavaju za transport uređaja.
Ne uklonite li sidrene vijke, uređaj će za vrijeme
rada jako vibrirati.
Sprečavanje ozljeda
--NEMOJTE se penjati na uređaj.
Moglo bi doći do ozljede ili oštećenja uređaja.
--Prste ne držite blizu šarki vrata dok ih otvarate i
zatvarate.
--Dok uređaj radi, NEMOJTE stavljati ruku
(ili nezaštićeno stopalo) ispod njega.
--Pazite da se ne opečete pri pranju na visokoj
temperaturi. Cijev za odvod, bubanj, staklo na
vratima i rublje mogu biti vrući.
Prije upotrebe – 9
MJERE OPREZA
OPREZ
--Provjerite sve rublje i uklonite predmete poput
čavala, pribadača, kovanica, kopči, metalnih
žica itd.
Moglo bi doći do oštećenja rublja ili uređaja.
--NEMOJTE upotrebljavati uređaj za pranje
vodootpornih plahti ili odjeće. Postoji mogućnost
prekomjernih vibracija ili kvara za vrijeme
centrifuge, što bi moglo dovesti do ozljede,
oštećenja uređaja ili curenja vode.
--BUDITE OPREZNI prilikom odvodnjavanja vruće
vode iz bubnja.
--PAZITE da rublje prilikom zatvaranja vrata ne
zapne na gumenoj brtvi. Moglo bi doći do curenja
vode ili bi se rublje moglo oštetiti tijekom pranja.
10 – Prije upotrebe
Checking Your
Washing
Machine
Provjera
perilice
rublja
Perilica
rubljamachine
Your
washing
Odjeljak zadrawer
prašak za
Detergent
pranje rublja (str. 13.)
(P.13)
Bubanj
Drum
(Kućište
bubnja
(Washing/
za
pranje/centrifugu)
spin-drying
tub)
Gumena
Door
sealbrtva
Vrata
Door
Kabel za
napajanje
Mains
lead/
/ Utikačplug
Mains
Cijev za odvod
Water drain hose
vode
Poklopac
za
Drain filterfiltra
cover
odvod
(P.27) (str. 27.)
Podesive
nožice
Adjustable
feet
(str.
37.)
(P.37)
Oprez
Caution
NEMOJTE
savijati
kabel lead
za napajanje
uređaj radi.
Do
NOT bend
the mains
when thedok
appliance
is running.
Accessories
Pribor
Cover
(x4) (P.36-37)
Kapicacap
poklopca
(x4) (str. 36. – 37.)
Provjerite
li sav
isporučen are
zajedno
Make
surejethat
all pribor
the accessories
s
uređajem.
supplied with the appliance.
Koljeno(P.39)
(str. 39.)
Elbow
Za pričvršćivanje
cijevi
zahose
odvod vode
For
fixing the water
drain
Water
supply
Cijev za
dovodhose
vode(P.38)
(str. 38.)
Either
of these
is supplied
Jedna one
od ovih
cijevihoses
isporučuje
se s with
the
appliance.
uređajem.
Standardna
Standard
cijev
Hose
Pločicadetergent
za razinulevel
tekućeg
Liquid
platesredstva za
pranje rublja (str. 14.)
(P.14)
Cijev
s ventilom
Hose
with
za dovod
water
supplyvode
valve
ReadPrije
Before
Using –- 11
upotrebe
Before Washing
Before
Washing
Prije
pranja
Checking before use
Checking
before
use
Provjera
upotrebe
Checkingprije
before
use
For the appliance’s initial operation or
For
appliance’s
initial
or
Prije
prvog
pokretanja
uređaja
ili nakon
For
the
appliance’s
initial
operation
or
afterthe
a prolonged
period
ofoperation
non-operation,
duljeg
razdoblja
njegove
neupotrebe
after
a
prolonged
period
of
non-operation,
perform the following procedures:
napravite
sljedeće:
perform the
the
following procedures:
procedures:
perform
following
1. Secure the water supply hose.
1.
Pričvrstite
dovodhose.
vode.
1. Secure
the cijev
waterzasupply
2. Turn on the tap.
2.
Turn
on
the
tap.
2.
Otvorite
slavinu.
2.
on the
3. Turn
Connect
thetap.
power supply.
3.
Spojite kabel
za napajanje.
3. Connect
Connect
the power
power
supply.
3.
the
supply.
4. Make sure
that the water
drain hose
4.
Provjerite
je
li
cijev
za aodvod
4.
Make
sure
that
the
water
drain
hose
4. Make
sure that
the water
drainvode
hose
is positioned
towards
drain.
usmjerena
prema
odvodu.
is
positioned
towards
a
drain.
For more details, see page 39.
Detalje
potražite
str. 39.
For
more
details, na
see39.
page
39.
For
more
details,
see
page
Before initial use
Prije
prve
upotrebe
Before
initial
use
Before using the appliance for the first
Prije
prvog
pokretanja
uređaja,
neka
radi
Before
using
theºC
appliance
for the
first
time, run
the 40
Cotton programme
na
programu
40
°C
Cotton
BEZ
sredstva
time,
run
the
40
ºC
Cotton
programme
time,
run the
40detergent
ºC Cottonorprogramme
WITHOUT
any
clothing to
za
pranje
rublja
ilior
odjeće
da
biste iz njega
WITHOUT
any detergent
or clothing
to
rinse
out residue
moisture.
rinse
moisture.
isprali
savresidue
talog ilior
rinse out
out
residue
orvlagu.
moisture.
Note
Note
Napomena
Note
There may be residual water in the
U
uređaju
bibe
seresidual
naći
preostala
There
may
water
in
There
maydue
be
residual
water
in the
the
appliance
tomogla
the factory
inspection
voda
nastala
kao
posljedica
tvorničkog
appliance
due
to
the
factory
inspection
prior to shipment. This is not a
testiranja
prije otpreme
prior
to shipment.
shipment.
This is
isuređaja.
not a
a Nije riječ
prior
to
This
not
malfunction.
malfunction.
o
kvaru.
malfunction.
Preparingrublja
the laundry
Priprema
Preparing the
the laundry
laundry
Preparing
Sorting the laundry
Razvrstavanje
rublja
Sorting the laundry
Read
clothing
care etikete
labels to
the
---Za
pomoć
pročitajte
nasort
odjeći
Read
clothing
care
labels
to sort
sort
the
--Pročitajte
Read
clothing
care
labels
to
laundry
into
different
loads.
etikete
na odjeći
da
bistethe
laundry
into
different
loads.
laundry
into
different
loads.
-razvrstali
Sort the rublje.
laundry by colour, type of fabric
Sort
the laundry
laundry
by
colour,
type
oftkanine
fabric
----RSort
azvrstajte
rubljeitby
prema
boji,so
vrsti
the
type
of
fabric
and
how
soiled
is.colour,
Doing
will
help
and
how
soiled
is.
so
help
i stupnju
Tako
ćete
lakše
and
howzaprljanosti.
soiled
itcorrect
is. Doing
Doing
so will
will
help
you choose
the it
programme
and
you
choose
the
programme
and
odabrati
ispravan
program
i temperaturu
temperature
for correct
each
wash.
temperature
for each
each wash.
wash.
zatemperature
svako pranje.
for
- Clothes that are not colour fast should
---OClothes
djeću
čija
se
boja
necolour
ispire
u denim
pranju
that
are
not
fast
should
be
washed
separately.
Wash
perite
odvojeno.
Odjeću Wash
od trapera
perite
be
washed
separately.
denim
be
washed
separately.
Wash
denim
separately.
odvojeno.
separately.
separately.
You should
put bras with
metaltajice,
wires,
----Grudnjake
s metalnim
žicama,
You should
should
put bras
brasand
with
metalitems
wires,into
- You
put
with
metal
wires,
tights,
lace
clothing
small
čipkastu
odjeću
i
male
odjevne
predmete
tights,
lace
clothing
and
items
tights,
lacenet
clothing
and small
small
items
into
a
laundry
to
prevent
them
or
the into
stavite u vreću za rublje da biste spriječili
a
laundry
net
to
prevent
them
or
the
appliance
from
being
damaged.
da
se oni ili from
uređaj
oštete.
appliance
being
damaged.
appliance
from being
damaged.
12 - Read Before Using
12
Before Using
12 -– Read
Prije upotrebe
147VR1_WGN.indb 12
Caution
Oprez
Caution
Do NOT wash water-repellent
NEMOJTE
pratiwater-repellent
vodootpornu odjeću.
Do NOT
NOT wash
wash
water-repellent
clothing.
Do
Postoji
mogućnost prekomjernih
clothing.
There is a possibility of excessive
vibracija
zaduring
vrijeme
centrifuge
There
is iliaorkvara
possibility
of excessive
vibration
failure
the
spin- i
sušenja,
što
bi
moglo
dovesti
do
ozljede,
vibration
or
during
the
spindrying cycle
that
may
result
an
vibration
or failure
failure
during
thein
spinoštećenja
uređaja
ili
curenja
drying damage
cycle
thattomay
resultvode.
in anor a
injury,
the
appliance
injury,
damage
water leak.
injury,
damage to
to the
the appliance
appliance or
or a
a
Uklanjanje
water leak.
leak.mrlja
water
Na
zaprljane
dijelove nanesite sredstvo za
Treating
stains
Treating
stains
uklanjanje
mrlja.
Akoto
sestained
na odjeći
nalaze
Treating
stains
Apply stain
remover
portions.
prljavština
trajnestains,
mrlje,
prvo je
lagano
Apply
stain
remover
to stained
stained
portions.
For
dirtstain
andiliremover
solid
wash
lightly
by
Apply
to
portions.
sami
operite.
For dirt
and solid stains, wash lightly by
hand
first.
hand
hand first.
first.odjeće
Provjera
Checking clothing
clothing
-Checking
Provjerite
nalaze
li se u džepovima
Checking
clothing
- Check that
the pockets
on clothing
predmeti
koji
bi mogli
oštetiti
--odjeće
Check
that
the
pockets
on
do not contain
objects
that
may
Check
that the any
pockets
on clothing
clothing
odjeću
uređaj.
do not
notilicontain
contain
any objects
objects
that may
may
damage
the clothes
or the appliance.
do
any
that
damage the clothes or the appliance.
---Zavežite
sveloose
vezice
na odjeći
i zatvorite
Tie up any
strings
on the
clothing
zatvarače.
Okrenite
odjeću
Tie up
up
any
loose strings
strings
on the
the
clothing
and
close
zippers.
Turn
clothing
with
--patentne
Tie
any
loose
on
clothing
s and
dijelovima
kojiand
su ispupčeni
ili imaju
close
zippers.
Turn clothing
with
raised
fabrics
zippers
inside
raised
fabrics
and
inside
patentne
zatvarače
na
unutarnju
out. Otherwise,
thezippers
clothes
may stranu.
be
raised
fabrics
and
zippers
inside
Udamaged.
suprotnom
bi moglo
doći do
oštećenja
out.
Otherwise,
the clothes
may
be
damaged.
odjeće.
damaged.
- Remove any hair, animal fur, sand and
----Prije
pranja
četkom
uklonite
kosu,
Remove
any
hair,
animal
fur,
sand and
and
other
materials
with
a brush
before
Remove
any
hair,
animal
fur,
sand
životinjsko
krzno,with
pijesak
i ostale
other materials
a brush
before
washing.
washing.
materijale.
washing.
Note
Napomena
Note
Do not wash clothes heavily stained
Nemojte
prati
odjećuof
koja
je zaprljana
Do not
not
wash
clothes
heavily
stained
with
large
quantities
vegetable
oil or
Do
wash
clothes
heavily
stained
velikim
količinama
biljnog
ili
with
large
quantities
of
vegetable
oil or
cosmetic oil (aroma oil, etc.).kozmetičkog
Failure
ulja
(aromatično
uljeoil,
itd.)etc.).
Uinsuprotnome
cosmetic
oil
(aroma
Failure
to observe
may
result
the
door
cosmetic
oilthis
(aroma
oil,
etc.).
Failure
može
doći do
to observe
observe
thisnapuhavanja
may result
result
ingumene
the to
door
seal
swelling,
causing
the water
to
this
may
in
the
door
brtve,
zbog
se voda
prelijeva,
seal
swelling,
causing
water to što
overflow
andčega
leading
tothe
malfunctions.
overflow
uzrokuje
kvar.leading
overflow and
and
leading to
to malfunctions.
malfunctions.
2016-8-4 17:00:28
Adding
andi ostalih
Other Chemicals
Dodavanje sredstva
zaDetergent
pranje rublja
sredstava
Izvucite
odjeljak
za prašak
za and
pranje
rublja
i dodajte
prašak za
ili omekšivač u
Pull
out the
detergent
drawer
add
detergent
or softener
to pranje
the correct
odgovarajući odjeljak.
Preporučenu
količinu
potražite na ambalaži.
compartment.
Check the
packages for
the recommended
amounts.
Caution
Oprez
Do NOT use
the applianceuređaj
whendok
the je
detergent
is removed.
NEMOJTE
upotrebljavati
odjeljakdrawer
za prašak
za pranje rublja izvučen.
Moglo
bi doći
doincurenja
This may
result
a watervode.
leak.
Odjeljak compartment
za pretpranje
Prewashing
Odjeljak compartment
za omekšivač
Softener
Odjeljak zaDetergent
prašak zacompartment
pranje rublja
Odjeljak
zacompartment
prašak za pranje
Detergent
rublja
The following detergents and additives may
Ovdje
možete
dodavati
sljedeća sredstva
be added
to this
compartment:
za
pranje rublja i dodatke:
- Detergent
--Sredstvo za pranje rublja
- Water softening agent
-Sredstvo
za omekšavanje vode
- -Stain
remover
Sredstvo
za detergent
uklanjanjeor
mrlja
- Tub cleaning
bleach
--Sredstvo za pranje kućišta bubnja ili
If you
use multiple chemicals in this
bjelilo
compartment for washing, add them in the
Ako
u ovaj
odjeljak za pranje stavljate više
following
order:
različitih
sredstava,
dodajte ih sljedećim
1. Detergent
redom:
2. Water softening agent
1.
za pranje rublja
3.Sredstvo
Stain remover
2. Sredstvo za omekšavanje vode
3. Sredstvo za uklanjanje mrlja
Sredstvo
Detergentza pranje rublja
Upotrebljavajte
samo that
ona are
sredstva
za pranje
Use only detergents
recommended
rublja
koja su preporučena
zamachines.
automatizirane
for fully-automated
washing
perilice
Upotrebljavajte
sredstvo za
Please rublja.
use low
suds detergents.
pranje rublja koji proizvodi malo sapunice.
When you use a detergent specifically for
Upotrebljavate
li sredstvo za
pranje
rublja
slightly lower temperature
than
20 °C
za
neznatno
nižu
od 20 °C
(astemperaturu
low as 15 °C),
the 20 °C
Wash
(na
15 °C), preporučuje
se program 20 °C
programme
is recommended.
Wash (Pranje).
Caution
Oprez
If theupute
instructions
on the
package
Ako
na ambalaži
upućuju
na
indicate
that
detergent
should
to da sredstvo za pranje rublja be
treba
placeduinbubanj,
the drum,
do NOTga
putstaviti
it
staviti
NEMOJTE
u
into the detergent
odjeljak
za prašak drawer.
za pranje rublja.
These bi
detergents
may
flownewell
Moglo
se dogoditi
da not
protok
bude
and remain
in the
drawer.
dovoljno
dobar
i dadetergent
sredstvo zbog
toga
ostane
odjeljku
zadetergent.
prašak za Failure
pranje
Do not u
overfill
with
rublja.
Nemojte
prepuniti
praškom
to observe
this may
result
in the za
pranje
rublja.
U suprotnome
doći
detergent
blocking
the watermože
supply,
do
toga da
pranje rublja
causing
theprašak
water za
to overflow
fromblokira
dovod
vode,
zbog
čega sedrawer
voda prelijeva
the front
of the
detergent
and
na
prednjoj
strani odjeljka za prašak za
leading
to malfunctions.
pranje rublja, što uzrokuje kvar.
ReadPrije
Before
Using –- 13
upotrebe
Dodavanje sredstva za pranje rublja i ostalih sredstava
Adding Detergent and Other Chemicals
1. Tekuće sredstvo za pranje rublja
1.Napomena
Liquid detergent
-Note
-NEMOJTE upotrebljavati tekuće
za pranje
kod with
odabira
- sredstvo
Do NOT use
liquid rublja
detergent
the
funkcije
Prewash
(Pretpranje).
Mogao
Prewash function. It may flow away
bi
otećithe
za vrijeme
pretpranja.
during
prewash.
---P
rije liquid
nego detergent
što počnete
prati,you
dodajte
Add
before
start
tekuće
sredstvo
za
pranje
rublja.
washing.
Da sredstvo za pranje rublja u prahu ne bi
ostalo
u odjeljku,
napravite sljedeće:
Amount
of Detergent
-The
-Obrišite
unutrašnjost
odjeljka
krpom.use
amount
of detergent
you should
-depends
-Dok dodajete
provjerite
on theprašak,
following
factors: je li on u
obliku
grudica
jer
bi
to
tijekom
vremena
- How soiled the laundry is
moglo dovesti do začepljenja.
- Amount of the laundry
- Water hardness
Količina
praška za pranje rublja
Količina praška za pranje rublja ovisi o
The amount of foam varies according to
sljedećim čimbenicima:
the amount and type of detergent, how
-soiled
-stupnju
rublja
thezaprljanosti
laundry is, and
the hardness and
of the water.
-temperature
-količini rublja
-Water
-tvrdoći
vode
softening
agent
Pločicu
za razinu
tekućeg
sredstva
Fit
the liquid
detergent
level
plate (included
za pranje
rublja (uključena
u pribor)
with
the accessories)
into the
detergent
postavite u odjeljak
za itprašak
za pranje
compartment
and use
as a mark
to set
rublja
i
upotrebljavajte
je
kao
oznaku
the amount of liquid detergent. Make za
sure
određivanje
tekućeg
sredstva
to
detach thekoličine
plate before
running
the za
pranje. Prije pokretanja programa svakako
programme.
odspojite pločicu.
Note
Napomena
Leaving the liquid detergent level
Ako
za razinu drawer
tekućegwhile
sredstva
platepločicu
in the detergent
the
ostavite
u odjeljku
za prašak
za pranje
programme
is running
may result
in
rublja dok program radi, može doći do
water leakage, or diminished washing
curenja ili smanjenog učinka pranja i
and spinning performance.
okretanja.
For
Woolprograma
programme,
use(Vuna)
mild liquid
Kodthe
odabira
Wool
detergent.
upotrebljavajte blago tekuće sredstvo za
pranje rublja.
2. Powdered detergent
2. Sredstvo
za pranje
rubljaonly
u prahu
Detergent
reaches
the drum
when
water
through
detergent
Prašakflushes
za pranje
rubljathe
dolazi
do bubnja
drawer.
Thus,
you have
samo kad
vodaif prođe
krozforgotten
odjeljak to
zaadd
detergent,
run therublja.
Drain Stoga,
programme.
prašak za pranje
zaboravite
li dodati
prašak
za pranje
rublja,
pokrenite
Then,
add
detergent
and start
washing
program Drain (Odvođenje vode). Zatim
again.
dodajte prašak za pranje rublja i ponovno
To
preventfunkciju
powdered
detergent from
pokrenite
pranja.
remaining in the drawer, perform the
following:
- Dry the inside of the drawer with a cloth.
- Make sure that the detergent is not
lumpy when you add it because this may
a blockage
over time.
14cause
– Prije
upotrebe
14 - Read Before Using
If you livepjene
in a hard
area,
we praška
Količina
ovisi water
o količini
i vrsti
recommend
using
a water
softening agent.
za
pranje rublja,
stupnju
zaprljanosti
rublja
Foro more
details
on watervode.
hardness,
te
tvrdoći
i temperaturi
contact your local water authority.
Sredstvo
za omekšavanje
vode
Use of a water
softening agent
can help
Ako
živite
mjestu gdje
je voda required
tvrda,
reduce
theuamount
of detergent
preporučujemo
upotrebu
sredstva
for each wash and
help prevent
theza
omekšavanje
vode. Zadeposits,
više informacija
o
formation of limescale
which may
tvrdoći
obratite se lokalnim tijelima
damagevode
the appliance.
nadležnim za vodopravna pitanja.
Upotreba sredstva za omekšavanje vode
pomaže smanjiti količinu sredstva za
pranje rublja potrebnu za svako pranje te
pomaže spriječiti nastajanje kamenca koji
može uzrokovati oštećenje uređaja.
Dodavanje sredstva za pranje rublja i ostalih sredstava
Adding Detergent and Other Chemicals
Odjeljak za omekšivač
Softener
compartment
U ovaj
odjeljak možete
dodavati sljedeće:
The following
additives may be added to
--omekšivač
rublja
this compartment:
--sredstvo
za štirkanje rublja
- Fabric softener
Omekšivač
- Laundryrublja
starch
Da biste spriječili nastajanje statičkog
Fabric Softener
elektriciteta,
prije pranja dodajte
omekšivač.
Onstatic,
će seadd
automatski
To prevent
softenerdodati
beforeuyou
posljednjem
kruguIt ispiranja.
start washing.
will be automatically added
in the final
rinse cycle. omekšivače
Razrijedite
koncentrirane
prije
negoconcentrated
što ih dodatesofteners
u uređaj.before
Dodajte
Dilute
you
do add
125 them.
ml u odjeljak
biste125
izbjegli
Add up da
to only
ml to the
prelijevanje.
compartment to avoid overflowing.
Undiluted
Nerazrijeđeni
softener
omekšivač
Voda
Water
Sredstvo za štirkanje rublja
Laundry
Sredstvo
za starch
štirkanje rublja jednostavno
dodajte
u odjeljak
za omekšivač.
Ono
će
Simply
add laundry
starch to the
softener
se compartment.
automatski dodati
u posljednjem
It willodjeći
be automatically
krugu
ispiranja.
odjeljak
added
to the U
clothing
in nemojte
the final staviti
rinsing
količinu
koja
premašuje
najvišu
process. Make sure that you dozvoljenu
do not fill the
(MAX)
razinu. over the MAX level.
compartment
AkoIf se
izlijeva,
je slightly
it isštirka
hard teško
to pour,
dilute možete
the starch
razrijediti
s malo
vode.
with water
before
adding it.
Napomena
Note
Nakon
sredstva
zathe
štirkanje
Afterupotrebe
using starch,
clean
detergent
rublja,
očistite
odjeljak the
za prašak
drawer,
particularly
softener cover
za (P.28-29).
pranje rublja, osobito poklopac
omekšivača
– 29.).
Then, run(str.
the 28.
Rapid
15 programme
Zatim
pokrenite
programtoRapid
15 any
(Brzo
WITHOUT
detergent
remove
15),excess
a da NE
dodate
sredstvo
za
pranje
starch in the drum.
rublja da biste iz bubnja uklonili suvišnu
štirku.
Prewashing compartment
Nakon
pranja
isperite
ostatak
omekšivača
Rinse
out the
remaining
softener
with
mlazom
vode
vlažnom
krpom.cloth
Ako after
i dalje
a splash
of ili
water
or a damp
ostane
u odjeljku,
izvucite
ladicu
i očistite
washing.
If it sticks
to the
compartment,
je. pull
(str. out
28. the
– 29.)
drawer and clean it out.
(P.28-29)
Napomena
Za Note
dodavanje dostatne količine slijedite
Detergentza
for pretpranje
prewashing
Odjeljak
Whenever
you use the Prewash function
Sredstvo
za pretpranje
always put detergent for the prewash in
Kad god upotrebljavate bilo koji od
this compartment.
programa s funkcijom Pretpranje, uvijek u
ovaj odjeljak stavite prašak za pretpranje.
upute
na pakiranju
omekšivača.
Doda li
Follow
the directions
on the softener
se packages
previše omekšivača,
on možeamounts.
ostati u
for the appropriate
odjeljku
prašak
za pranje
rublja.
If too za
much
softener
is added,
it may
remain in the detergent drawer.
Prije upotrebe – 15
Read Before Using - 15
Using the gumba
Buttonsi kotačića
and Dials
Upotreba
Model NA-147VR1
20
20℃ Wash
Off
Rapid 15
/
/
r/min
Dirt
Level
Prewash/
Easy Iron
Extra
Rinse
Time
Start
Pause
4 5 6 9 78
Buttonsi kotačić
and dial
Gumbi
1. Programme
selection
dial
1.
Kotačić za odabir
programa
Use
dial to choose
theprogram
best
Ovimthis
kotačićem
izaberite
koji
programme
for the
laundry.
(P.20)
je najprikladniji
za rublje.
(str.
20.)
2.
Gumb Start/Pause
2. Start/Pause
button (Početak/Pauza)
Pritisnite
ovaj
gumb
da biste
započeli
Press this button
to start
or pause
the ili
privremeno
zaustavili
program
pranja.
wash programme.
3. Gumb za podešavanje temperature
3. Temperature button
Pritisnite ovaj gumb za odabir
Press this button to choose water
temperature vode u rasponu od hladne
temperatures ranging from cold to 90 ºC.
do 90 °C. (90 °C dostupno je samo za
(90 ºC is available only with the Cotton
program Pamuk.) Više temperature
programme.) You can choose hotter
izaberite za bijelo, pamučno i zaprljano
temperatures for whites, cottons, or
rublje.
soiled laundry.
4. Gumb za odabir brzine centrifuge
4. Spin
speed
Pritisnite
ovajbutton
gumb za odabir brzine
Press
this button
to choose
the spin
centrifuge
za odabrani
program.
speed
for thebrzina
programme
you za
have
Maksimalna
centrifuge
modele
selected.
jest sljedeća.*
The
maximum
spin
speed of models are
--147VR1:
1400
okr./min
as follows.*
5. Gumb
Dirt 1400
Levelr/min
(Razina prljavštine)
- 147VR1:
Pritisnite ovaj gumb da biste odabrali
funkciju
Razina
prljavštine. (str. 26.)
5. Dirt
Level
button
Press
this
button
to select
Dirt level
6. Gumb Prewash/Easy
Ironthe
(Pretpranje
function.
(P.26)
/ Jednostavno glačanje)
Pritisnite ovaj gumb da biste odabrali
6. Prewash/Easy Iron button
funkciju Pretpranje i Jednostavno
Press this button to select the Prewash
glačanje. (str. 26.)
and Easy Iron function. (P.26)
- Read
Before Using
16 –
Prije upotrebe
Easy-care
Hand Wash
Shirts
Allergy-care
Wool
Drum Cleaning
Rinse
Drain
40e
3
Quick
Mixed
Spin
Child Lock
60e
Cotton
Cotton Eco
2
1
7.
GumbRinse
Extra button
Rinse (Dodatno ispiranje)
7. Extra
Pritisnite
gumb
da biste
Press
thisovaj
button
to select
theodabrali
Extra
funkciju
Dodatno
ispiranje. (str. 26.)
Rinse
function.
(P.26)
8.
Time (Vrijeme)
8. Time
Pritisnite
gumb
za postavljanje
Press
thisovaj
button
to preset
the time for
vremena
koje
označava
početak
when the programme starts.
(P.26)
programa. (str. 26.)
9. Child
Lock/ zaštita
Prewash
and Extra
Rinse
9.
Roditeljska
/ gumbi
Pretpranje
buttons
i Dodatno ispiranje
Press
andi držite
hold these
buttons5 for
5
Pritisnite
ove gumbe
sekundi
seconds
to
set
the
child
lock.
da biste postavili roditeljsku zaštitu.
Perform
operation
release
Ponovitethe
istusame
radnju
da biste to
otpustili
the
child lock.
(P.26)
roditeljsku
zaštitu.
(str. 26.)
*Brzina
centrifuge
*Spin speed
The
maximum
spin centrifuge
speed is classified
as
Maksimalna brzina
jest sljedeća:
below:
Razred 1400: maks. 1300 – 1400 okr./min
1400 class:
Max u
1300-1400
r/minlistu
Detalje
potražite
podatkovnom
Please refer to the product fiche.
proizvoda.
Upotreba
gumba iand
kotačića
Using
the Buttons
Dials
Zaslon
Display
9.
Ostali indicator
pokazatelji
9. Other
preopterećenje.
- -- isprikazuje
displayed
the overload.
Model
ModelNA-147VR1
NA-147VR1
3
1
9
2
/
/
4 5
8
76
1.
Pokazatelj
trake vremena
1. Time
bar indicator
The
of displayed
bars increases
Broj number
prikazanih
traka povećava
se s
with
time.
vremenom.
2.
Pokazatelj
zaključanosti vrata
2. Door
lock indicator
prikazuje
stanje
zaključanosti
is
displayed
the door
lock
/
condition.
vrata.
3. Child
Pokazatelj
roditeljske zaštite
3.
lock indicator
prikazujeifako
uključena
issedisplayed
the je
child
lock is
roditeljska
zaštita.
(str.
26.)
activated. (P.26)
4.
Pokazatelj temperature
4. Temperature
indicator
Program
Pamuk-Eko
dostupan
je samo
The
Cotton
Eco programme
is only
kod postavke
Eco setting.
available
with theEko-pranja.
5.
Pokazatelj
centrifuge
5. Spin
speedbrzine
indicator
6. Pokazatelj preostalog vremena
6. Remaining
time indicator
Ovo je pokazatelj
približnog vremena do
This
indicator
shows the
završetka
programa.
Na approximate
primjer, '2:05'
time
until
the
programme
znači 2 sata i 5 minuta. finishes. For
example, ‘2:05’ means 2 hours and 5
7. minutes.
Pokazatelj vremena
Ovaj se pokazatelj prikazuje ako je
7. Time
indicator
podešeno
vrijeme koje označava
This
indicator
is displayed if the time
početak
programa.
for when the programme is to start has
8. been
Pokazatelj
preset.neobaveznih funkcija
Ovi se pokazatelji prikazuju kada su
8. Optional
functions
indicator
programirane
odgovarajuće
funkcije.
These
indicators
are displayed
when
Neobavezne
funkcije
koje se prikazuju
the
corresponding
have been ovdje
jesu funkcijefunctions
Razina prljavštine
programmed.
The option
functions
, Pretpranje
i Jednostavno
that
display here
are the ispiranje
Dirt Level .,
glačanje
te Dodatno
Prewash
and Easy Iron , and Extra
Rinse
functions.
- ---
isprikazuje
displayednedostatak
the lack ofvode.
water.
prikazuje kvar crpke.
is displayed the pump failure.
Otključavanje
Unlocking the vrata
door
Vrata se automatski zaključavaju za
The door
automatically
vrijeme
rada
uređaja, a locks
na to while
da su in use
and
the
symbol
is
shown
in
zaključana ukazuje simbol . locked
Kod state.
A click will be heard
when the vrata
door locks
zaključavanja
ili otključavanja
čut ćeor
unlocks.
se klik.
Note
Napomena
If these
appliance
is switched
offdo
with
Ako
uređaj isključi
ili dođe
prekida
the
door
locked,
or
if
there
is
a
powerona
u napajanju dok su vrata zaključana,
interruption,
thenakon
door will
after 1
će
se otključati
1 iliunlock
2 minute.
or 2 minutes.
Da biste otključali vrata tijekom rada,
Press thegumb
Start/Pause
button to unlock
pritisnite
Početak/Pauza.
the door during operation.
U sljedećim se slučajevima vrata ne mogu
In the following
doorpauzirane.
can’t be
otključati
čak ni cases,
kad su the
radnje
unlocked
if operations are paused.
--tijekomeven
centrifuge
- During spin-drying
--kad je razina vode iznad određene
- When
razinethe water level is beyond a certain
level
Napomena
Note
Da biste otključali vrata kotačić za odabir
To unlock the
door, set
the (Isklj.),
programme
programa
postavite
na Off
a
selection
dial to program.
Off, and then
a
zatim
odaberite
(npr.select
Pamuk)
programme. (ex. Cotton)
Oprez
Caution
Ako
vrata
If thebude
doorpotrebno
needs to otključati
be unlocked
tijekom
rada
programa,
pazite
da se
mid-programme, make sure that
voda
bubnja
ne izlije
na pod.
waterizfrom
the drum
does
not
Voda
i sapunica
mogle
bi iscuriti kroz
overflow
onto the
floor.
vrata i otvor vrata. U tom ih slučaju
Water and soap suds may come out of
pobrišite ručnikom.
the door and the door opening. If so,
use a towel to soak them up.
upotrebe
ReadPrije
Before
Using –- 17
Washing
Washing
Pranje
Setting washing
Model NA-147VR1
Postavke
pranja
Setting washing
Model NA-147VR1
20
20℃ Wash
Off
Rapid 15
/
/
40e
r/min
Prewash/
Easy Iron
r/min
Dirt
Level
Prewash/
Easy Iron
60e
/
Extra
Rinse
Time
Child Lock
Extra
Rinse
Time
/
Start
Pause
Start
Pause
Child Lock
40e
1. Open the door and put the laundry
into the drum.
For
details
about
preparing
1.
Otvorite
i and
stavite
u sorting
bubanj.
1. Open
thevrata
door
putrublje
theand
laundry
the
laundry,
see pages
12 and 20.rublja
Detalje
pripremi
i razvrstavanju
into
theodrum.
potražite
12. i preparing
20. str. and sorting
For
detailsnaabout
Caution
the laundry, see pages 12 and 20.
Oprez
- Make sure to place the laundry
Caution
within the je
drum
so that
it doesunot
--Provjerite
li rublje
stavljeno
get
caught
in
the
door.
- bubanj
Make sure
place
the laundry
takotoda
ne zapinje
za vrata.
Failure
to observe
may
within
the
drummože
sothis
that
it do
does not
U
suprotnome
doći
result in damage to the door seal,
get caughtgumene
in the door.
oštećenja
brtve, što
leading
to observe
malfunctions.
Failure to
this may
uzrokuje
kvar.
result
in overload
damage
to
the
door seal,
Do
NOT
the
drum.
---NEMOJTE
pretrpati
bubanj.
leading
malfunctions.
This
may
cause
vibration
Moglo
bi to
doći
do excessive
prekomjernih
vibracija
or
damage
touređaja.
the appliance.
- ili
Dooštećenja
NOT overload
the drum.
This may cause excessive vibration
or damage to the appliance.
Correct
Ispravno
Quick
20℃ Wash
Off
Mixed
Rapid 15
Dirt
Level
60e
20
Incorrect
Neispravno
Note Correct
Napomena
Incorrect
Whenstavljate
loading aveću
large
amount
of
Kada
količinu
rublja
Note
laundry,
sure to
evenly distribute
u
bubanj,make
obavezno
ravnomjerno
the
laundry
throughout
the drum.
rasporedite
rublje
u bubnju.
When
loading
a large
amount
of
laundry, make sure to evenly distribute
the laundry throughout the drum.
6
6
Cotton
Cotton Eco
Easy-care
Cotton
Hand Wash
Cotton Eco
Shirts
Quick
Allergy-care
Easy-care
Wool
Mixed
Drum Cleaning
Hand Wash
Spin
Shirts
Wool
Rinse
Allergy-care
Drain
Spin
Drain
2. Close the door.
Drum Cleaning
3
3
Rinse
3. Turn
the programme
selection dial
2.
Zatvorite
2. Close
thevrata.
door.
in either direction to switch on the
3. appliance
Zakrenite kotačić
za odabir
programa
and select
the programme.
3. Turn the programme
selection
dial
u bilo
kojem smjeru
da biste
uključili
The
programme
time
will
be
displayed.
in either direction to switch on the
uređaj
i odabrali
program.
For
more
details
about
each
appliance
and select
the
programme.
Prikazat će se
vrijeme
pranja.
programme,
see
pages
The programme time will22-23.
be displayed.
Više detalja o svakom programu
ForWash
more programme
details about each
20°C
potražite na
22. i 23. str.
programme, see pages 22-23.
By using the cold water of 20 °C, this
Program
20 °C
Washthe
(Pranje)
20°C
Wash
programme
programme
achieves
same cleaning
Ovaj
program
postiže
jednaku
snagu
strength
as
that
for
40
°C
By using the cold water ofprogramme
20 °C,
this
čišćenja
pri
niskoj
temperaturi
od
20 °C
(except
for
greasy
filth).
programme achieves the same cleaning
kao
i program
odfor
4040
°C°C
(osim
u slučaju
strength
as
that
programme
Spin programme
masnoće).
(except for greasy filth).
With the Spin programme, the operation
Program
Spin (Centrifuga)
Spin
startsprogramme
from the drain process whether
S
programom
centrifuge
počinje
there
is water
in
the drumrad
or
not.
After the
With the
Spin programme,
the
operation
procesom
odvođenja
vode, bez
obzira
na
water
drains
out
to
a
preset
level,
the spin
starts from the drain process whether
to
ima
li
u
bubnju
vode
ili
nema.
Nakon
što
process
starts.in the drum or not. After the
there is water
voda dosegne zadanu razinu, započinje
water drains out to a preset level, the spin
proces
centrifuge.
4. Select
optional functions.
process starts.
For more details about available
4. Odaberite neobavezne funkcije.
and settings
for each
4. functions
Select
optional
functions.
Dodatne
informacije
o dostupnim
programme,
see
pages
22-23.
For
more details
about available
funkcijama
i postavkama
svakog
functions
and
settings
for
each
programa
potražite
na
22.
i 23. str.
5. Add detergent to the detergent
programme, see pages 22-23.
drawer.
5. U odjeljak za prašak za pranje rublja
stavite
sredstvo
pranje
rublja.
5. (P.13-15)
Add
detergent
toza
the
detergent
(str.
13.
–
15.)
drawer.
(P.13-15)
18 - Washing Instructions
- Washing
18 –
Upute zaInstructions
pranje
147VR1_WGN.indb 18
2016-8-4 17:00:30
Pranje
6. Pritisnite gumb Početak.
U uređaj će početi pritjecati voda.
Napomena
Prije početka bilo kojeg programa uređaj
najprije odvodi vodu.
Kad program završi oglasit će se zvono,
na zaslonu će biti prikazano "END"
(Kraj) i vrata će se odmah otključati.
Oprez
Pripazite da se nakon pranja rublja
pri visokoj temperaturi ne opečete
pri dodiru s rubljem ili unutrašnjosti
bubnja.
Napomena
--Ako se upotrebom osnovnog programa
sredstvo za pranje rublja u potpunosti
ne ispere iz rublja, odaberite funkciju
Dodatno ispiranje.
--Ako je teret velik, rublje bi moglo ostati
pričvršćeno za unutrašnjost bubnja. To
je uobičajena pojava.
--Vrata uređaja ostavite otvorenima kako
biste omogućili da se bubanj osuši
nakon vađenja rublja.
--Izvadite rublje i po potrebi ga premjestite.
Ne ostavljajte ga u bubnju dugo nakon
što program završi da biste spriječili
prijenos boja.
Potrebno vrijeme
Potrebno vrijeme ovisi u programu i
postavci temperature.
--Stvarno bi se vrijeme moglo neznatno
razlikovati od prikazanog vremena.
--Prikazano vrijeme uključuje vrijeme
potrebno za punjenje i odvod vode pa se,
stoga, razlikuje ovisno o pritisku vode,
odvodu i količini rublja.
--Ako je rublje u bubnju potrebno
balansirati, npr. da bi se olakšala
neprekidna centrifuga, vrijeme će biti
produljeno.
Postavke zvona
Za uključivanje ili isključivanje zvona koje
se oglašava kad program završi s radom
slijedite ove upute.
Istovremeno pritisnite gumbe Dodatno
ispiranje i Razina prljavštine te ih držite
pritisnutima najmanje 5 sekunde.
Postavke zvona isključit će se nakon
zvučnog signala.
Postavke zvona uključit će se nakon dva
zvučna signala.
Promjena postavki za
vrijeme pranja
Nakon što pranje započne, postavke
programa, temperature, brzine centrifuge,
zadanog vremena, funkcije Razina
prljavštine, Pretpranje/Lako glačanje i
Dodatno ispiranje ne mogu se mijenjati.
Za promjenu postavki programa,
temperature, brzine centrifuge, zadanog
vremena ili funkcija Razina prljavštine,
Pretpranje/Lako glačanje i Dodatno
ispiranje isključite uređaj i zatim ga
ponovno uključite.
Upute za pranje – 19
Odabir programa
Opis
147VR1
Maks.
teret
Cotton (Pamuk)
Svakodnevno pranje pamuka, lana i mješavina
pamuka.
7 kg
Cotton Eco
(Pamuk-Eko)
Pranje traje duže, ali troši manje energije i
vode od programa Pamuk.
7 kg
Easy-care
(Jednostavno
održavanje)
Blago pranje pamuka, lana i sintetičkih
vlakana.
3,5 kg
Hand Wash
(Ručno pranje)
Blago pranje za ručno pranje odjeće.
2,5 kg
Allergy-care
(Protiv alergija)
Ciklus za uklanjanje alergena.
3,5 kg
Program
Uklanjanje ostatka sredstva za pranje rublja,
Drum cleaning
prljavštine i bakterija koje uzrokuju neugodan
(Čišćenje bubnja)
miris iz perilice rublja.
Rinse (Ispiranje) Ispire oprano rublje.
—
7 kg
Drain
(Odvod vode)
Odvodi vodu iz bubnja.
Centrifuga
Centrifuga opranog rublja.
Wool (Vuna)
Nježno pranje vune za ručno i strojno pranje
te odjeće od mješavina vune koje sprečava
skupljanje odjeće.
2,5 kg
Shirts (Košulje)
Pranje prljavštine na ovratnicima i manšetama
košulja i bluza, sprečava gužvanje.
3,5 kg
Mixed
Mješoviti teret za pranje različitih materijala,
(Mješovito rublje) kao što su pamuk, lan i sintetička vlakna
—
7 kg
3,5 kg
Quick (Brzo)
Brzo pranje blago uprljanog pamuka i
mješavina lana.
3 kg
Rapid 15
(Brzo 15)
Potpuno pranje male količine blago zaprljane
odjeće u trajanju od 15 min.
2 kg
20 °C Wash
(Pranje)
Pranje uz malu potrošnju energije i na niskoj
temperaturi za blago zaprljani pamuk i
mješavine lana.
3,5 kg
20 – Upute za pranje
Potrošnja energije i vode
Program
Pamuk
Temperatura Teret (kg)
Potrošnja
energije
(kWh) 2)
Potrošnja
vode (l)2)
Vrijeme
2)
40 °C
7
1,09
64
2:50
40e °C 1)
3,5
0,51
39
2:50
7
0,67
47
3:30
3,5
0,54
39
3:00
Pamuk-Eko
60e °C 1)
Jednostavno
održavanje
40 °C
3,5
0,64
41
1:26
Ručno pranje
30 °C
2,5
0,37
48
1:28
Protiv
alergija
60 °C
3,5
2,96
82
3:39
Čišćenje
bubnja
80 °C
—
1,02
52
1:30
Vuna
30 °C
2,5
0,28
67
0:48
Košulje
40 °C
3,5
0,86
40
1:37
Mješovito
rublje
30 °C
3,5
0,36
61
1:34
Brzo
40 °C
3
0,64
25
1:00
Brzo 15
30 °C
2
0,05
27
0:15
20 °C Pranje
20 °C
3,5
0,17
41
1:40
1)Izračunati rezultati koji se odnose na maksimalnu brzinu centrifuge u skladu su sa
standardom EN 60456.
2)Napajanje, potrošnja vode i vrijeme naznačeno u tablici mogu se razlikovati ovisno o
razlikama u pritisku, tvrdoći vode i temperaturama, sobnim temperaturama, vrstama i
količinama rublja, razlikama u naponu i upotrebi određenih neobaveznih funkcija.
Upute za pranje – 21
Detalji programa
Automatske postavke
Program
Temperatura
Broj
ispiranja
Brzina
centrifuge 1)
Približno
vrijeme
Pamuk
40 °C
3
1400
2:50
Pamuk-Eko
60e °C
2
1400
3:30
Jednostavno
održavanje
40 °C
2
800
1:26
Ručno pranje
30 °C
3
600
1:28
Protiv alergija
60 °C
4
800
3:39
Čišćenje
bubnja
80 °C
—
600
1:30
Ispiranje
Hladno
2
1400
0:30
Odvod vode
—
—
—
0:03
Centrifuga
—
—
1400
0:17
Vuna
30 °C
3
600
0:48
Košulje
40 °C
2
600
1:37
Mješovito
rublje
30 °C
3
800
1:34
Brzo
40 °C
1
1400
1:00
Brzo 15
30 °C
1
600
0:15
20 °C Pranje
20 °C
2
1400
1:40
22 – Upute za pranje
Detalji programa
Ručne postavke
Neobavezne funkcije
Razina
Brzina
Pretpranje
centrifuge 1) prljavštine
Lako
glačanje
Dodatno
ispiranje
0 – 1400



+ 1 – 3,
+A
2
0 – 1400



+ 1 – 3,
+A
Hladno - 40 °C
2
0 – 800



+ 1 – 3,
+A
Hladno - 30 °C
3
0 – 600

—
—
+ 1 – 3
Hladno - 60 °C
4
0 – 800
—


—
80 °C
—
600
—
—
—
—
Hladno
2
0 – 1400
—
—

+ 1 – 3,
+A
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0 – 1400
—
—

—
Hladno - 30 °C
3
0 – 600

—
—
+ 1 – 3
Hladno - 60 °C
2
0 – 600



+ 1 – 3,
+A
Hladno - 30 °C
3
0 – 800



+ 1 – 3,
+A
Hladno - 60 °C
1
0 – 1400

—

—
Hladno - 30 °C
1
0 – 600
—
—

—
Hladno - 20 °C
2
0 – 1400
—
—

+ 1 – 3
Temperatura
Broj
ispiranja
Hladno - 90 °C
3
Hladno - 60 °C
1)Klasificirana maksimalna brzina centrifuge prema str. 16.
Upute za pranje – 23
Washing
Delicates
Pranje
osjetljive
odjeće
Washing
Delicates
Washing Delicates
Programi
Vuna iWash
Wool
Wool and
and Hand
Hand
Wash
Wool
and
Hand Wash
programmes
Ručno
pranje
programmes
programmes
Bubanj
se spins
kod ovih
programa
The drum
gently
in theselagano
The
The drum
drum spins
spins gently
gently in
in these
these
okreće.
programmes.
The
drum spins gently in these
programmes.
programmes.
programmes.
Detalje
potražite
na 18.18-19.
– 19. str.
For
details,
see pages
For
For details,
details, see
see pages
pages 18-19.
18-19.
For details, see pages 18-19.
Osjetljiva
odjeća loads
Delicate laundry
laundry
loads
Delicate
Delicate
laundry
loads
Program
Vuna:
2
kg
ili
manje
Wool programme: 2 kg or less
Wool
Wool programme:
programme: 2
2 kg
kg or
or less
less
Program
Ručno
pranje:
22kg
manje
Wool
programme:
2 kg or
less
Hand
Wash
programme:
kgilior
less
Hand
Hand Wash
Wash programme:
programme: 2
2 kg
kg or
or less
less
Hand Wash programme: 2 kg or less
Okvirna
masa
Approximate
weights
Approximate weights
weights
Approximate
Approximate
weights
-Vuneni
pulover:
400
-- -Wool
sweater:
400
g g
- Wool
Wool sweater:
sweater: 400
400 gg
- Wool sweater: 400 g
-- -Silk
blouse:
200
gg g
-Svilena
bluza:
blouse:
200
- Silk
Silk
blouse:
200200
g
- Silk blouse: 200 g
-Hlače: 400
g g
Trousers:
400
--- -Trousers:
Trousers: 400
400 gg
- Trousers: 400 g
Tips for
forza
washing
delicates
Savjeti
pranje delicates
osjetljive
Tips
washing
Tips
for
washing
delicates
odjeće
Putting
laundry
in
the
drum
Putting
Putting laundry
laundry in
in the
the drum
drum
Putting
laundry
the
Stavljanje
rublja
u
bubanj
Pile
items
one
onin
top
of drum
each other.
Pile
Pile items
items one
one on
on top
top of
of each
each other.
other.
Pile items
one on
top of each
other.
Stavite
odjevne
predmete
jedne
na druge.
Detergents
Detergents
Detergents
Detergents
Sredstva
zaitems,
pranje
rublja
-- For
use
a
For wool
wool
items,
use
a mild
mild liquid
liquid
- For
wool
items,
use
a
mild
liquid
detergent.
Other
detergents
may
- -For
use
a
mild liquid
-detergent.
Za wool
pranjeitems,
vunenih
predmeta
koristite
detergent.
Other
detergents
may
Other detergents
may
damage
the
clothes.
detergent.
Other
detergents
may
blago
tekuće
sredstvo
za
pranje
rublja.
damage
the
clothes.
damage the clothes.
damage
clothes.mogla oštetiti rublje.
Ostala
bithe
sredstva
-- With
Wool
and
Hand
Wash
- With
With Wool
Wool and
and Hand
Hand Wash
Wash
-Kod Wool
programa
Vuna
i Ručno
programmes,
may
need
use
- -With
andyou
Hand
Wash
programmes,
you
may
need to
topranje
use the
the
programmes,
you
may
need
to
use
the
možda
će
biti
potrebna
funkcija
Extra
Rinse
function
to
remove
excess
programmes,
you
may
need
to
the
Extra
excess
Extra Rinse
Rinse function
function to
to remove
remove use
excess
Dodatno
ispiranje
biste
iz rublja
detergent
from
the da
laundry.
Extra
Rinse
function
to
remove
excess
detergent
from
the
laundry.
detergent from the laundry.
isprali suvišan
prašak
za pranje.
(P.26)
detergent
from the
laundry.
(P.26)
(P.26)
(str. 26.)
(P.26)
-- Washing
24
Upute zaInstructions
pranje
24 –
Washing
Instructions
24 - Washing Instructions
Vješanje
rublja
Hanging the
the
laundry
Hanging
Hanging the laundry
laundry
Hanging
the
laundry
Bijele
ili
svijetle
i najlonske
Hang out
out white
white
orvunene
light-coloured
wool
--- Hang
wool
Hang
out predmete
white or
or light-coloured
light-coloured
odjevne
vješajte
izvanwool
and
nylon
items
away
from
direct
heat
or
- Hang
out
white
or
light-coloured
and
nylon
items
away
from
direct
heat
and
nylontopline
items ili
away
fromsunčeve
directwool
heat or
or
dometa
izravne
sunlight.
and
nylon
items
away
from
direct
heat
or
sunlight.
sunlight.
svjetlosti.
sunlight.
-- After
washing,
lay
out wool
and
nylon
washing,
lay
and
- -After
After
washing,
lay out
out wool
wool
and nylon
nylon
-Nakon
pranja izravnajte
vunenu
i
clothes,
and
return
them
to
their
normal
- After
washing,
lay
out
wool
and
nylon
clothes,
and
return
to
normal
clothes,
and
returntethem
them
to their
their
normal
najlonsku
odjeću
je prije
vješanja
u
shape before
before
hanging
in the
the
shade.
This
clothes,
and return
them
to their
normal
shape
hanging
in
shade.
This
shape
hanging
in the
shade.
This
hladu before
vratite u
uobičajeni
oblik.
Time
će
will
help
to
reduce
the ironing
time.
shape
before
hanging
in the shade.
will
to
ironing
time.
will
help
to reduce
reduce
the
ironing
time. This
se help
smanjiti
vrijemethe
peglanja.
will help to reduce the ironing time.
-- -Hang
wool
items
with
creases
wool
items
creases
smoothed
-Vunene
predmete
objesite
bezsmoothed
- Hang
Hang
wool
items with
with
creases
smoothed
out,
or
spread
them
out
to
dry.
- Hang
wool
items
with
creases
smoothed
out,
or
out
nabiranja
ili ihthem
izravnajte
raširite
kako
out,
or spread
spread
them
out to
toi dry.
dry.
out,
or
spread
them
out
to
dry.
bi se osušili.
-- Use
hangers for
shirts, blouses
and
- Use
Use hangers
hangers for
for shirts,
shirts, blouses
blouses and
and
-Za košulje,
bluze
i hlače
upotrebljavajte
trousers.
- -Use
hangers
for
shirts,
blouses
and
trousers.
trousers.
vješalice.
Wrap
a
towel
around
the
hanger
to
trousers.
Wrap
a
towel
around
the
hanger
Wrap a towel around the hanger to
to
Da
bi
odjeća
tijekom
sušenja
ostala
approximate
the
clothing’s
shoulder
Wrap
a
towel
around
the
hanger
to
approximate
approximate the
the clothing’s
clothing’s shoulder
shoulder
istog
oblika,
oko
vješalice
omotajte
width
so
that
it
will
retain
its
shape
as itit
approximate
the
clothing’s
shoulder
width
width so
so that
that itit will
will retain
retain its
its shape
shape as
as it
ručniksokako
biste
otprilike
odredili
širinu
dries.
width
that
it
will
retain
its
shape
as it
dries.
dries.
ramena.
dries.
If clothing
clothing shrinks
shrinks in
in the
the wash
wash
If
If clothing
shrinks
in the
wash
Ako
se odjeća
stisne
u pranju
If
clothing
shrinks
in
the
wash size on
Spread
the
item
out
to
its
original
Spread
the
item
out
to
its
original
size
on
Na
dascithe
zaitem
glačanje
predmet
Spread
out toraširite
its original
size do
on
an
ironing
board.
Use
dress
pins
to
hold
Spread
the
item
out
to
its
original
size
on i
an
ironing
board.
Use
dress
pins
to
hold
originalne
veličine.
Pribadačama
odredite
an ironing board. Use dress pins to hold
the
size
and
shape.
Then,
use
an
iron
to
an
ironing
board.
Use
dress
pins
to
hold
the size
size and
and
shape.
Then,
use an
an
iron
to
zadržite
veličinu
i oblik.
Potom
ga iron
glačalom
the
shape.
Then,
use
to
steam
it
leave
it
to
dry.
the
size
and
shape.
Then,
use
an
iron
to
steam
it
and
leave
it
to
dry.
naparite
i ostavite
sedry.
osuši.
steam it and
leaveda
it to
steam it and leave it to dry.
Washing Blankets
and Bedspreads
Pranje deka
i pokrivača
Program
za posteljinu
Programme
for Bedding
Kada
posteljinu,
preporučuju
Whenperete
you wash
the bedding,
Mixed se
+
programi
Mješovito
rublje + Dodatno
Extra Rinse
is recommended.
ispiranje.
- Make sure that the label of each item
--Provjerite ima li svaki odjevni predmet
to be washed shows either the wash or
za pranje etiketu sa simbolom koji
,
).
hand-wash symbol (
pokazuje pere li se strojno ili ručno
- Wash
(
,only one
). blanket at a time.
--Perite samo po jednu deku.
Washable
Može
- 100se
% prati
synthetic fibre blankets – up to
-3-dkg
eke od 100 %-tnog sintetičkog vlakna
- do%3 synthetic
kg
- 100
fibre futons and 100 %
– up tosintetičkog
1.5 kg
-cotton
-futoni blankets
od 100 %-tnog
vlakna
(single
size)
i deke bed
od 100 %-tnog
pamuka - do 1,5
kg (veličina jednog kreveta)
- Sheets
Stavljanje
posteljine
u
Putting bedding
into the
drum
bubanj
1. Fold
down
the
or bedspread
1.
Složite
deke
ili blanket
prekrivače
za krevet
into
a quarteroriginalne
of their original
size.
na četvrtinu
veličine.
2.
Deku
i prekrivač
krevet stavite
2. Put
the
blanket orzabedspread
into uthe
bubanj.
drum.
Presavijte
ih putting
dok ih stavljate
bubanj.
Fold
it while
it into theudrum.
-plahte
- -Bedspreads
- -100
% synthetic
fibre undersheets
-prekrivači
za krevet
--donje plahte od 100 %-tnog sintetičkog
Non-washable
vlakna
- 100 % wool blankets
Ne
mogu se prati
- Long-piled
blankets
deke odblankets
100 %-tne
vune cover)
- Electric
(including
--baršunaste deke dugih dlaka
--električne deke (uključujući prekrivač)
Oba ends
kraja of
deke
okrenuti
Both
the trebaju
blanketbiti
should
face the
prema
stražnjem
dijelu
bubnja.
rear of the drum.
Oprez
Caution
Deke
ili prekrivače
za krevet
Do NOT
roll the blanket
or
NEMOJTE
u lopte
bedspread savijati
into balls,
or ili ih
slučajno
presavijati.
haphazardly
fold them.
Moglo bi doći do prekomjernih vibracija
This may cause excessive vibration
ili oštećenja rublja ili uređaja.
and damage the laundry or the
appliance.
Napomena
Izbjegavajte upotrebu mrežica za deke.
Notesprečavaju pravilno okretanje rublja.
One
Avoid using blanket nets. They prevent
the laundry from spinning properly.
Washing
UputeInstructions
za pranje –- 25
Neobavezne funkcije
Extra Rinse
(Dodatno ispiranje)
Možete temeljitije isprati rublje postupkom
dodatnog ispiranja. Dodatno ispiranje ima
4 postavke: 1, 2 i 3 – ciklusi dodatnog
ispiranja A – ovom se postavkom dodaje još
jedan ciklus ispiranja toplom vodom (30 °C).
Dirt Level
(Razina prljavštine)
Moguć je odabrati Razinu prljavštine.
Vrijeme rada i temperatura vode razlikuju
se prema razini prljavštine.
Child Lock
(Roditeljska zaštita)
Kad je aktivirana roditeljska zaštita,
kontrole su zaključane. Ovo sprečava
djecu u mijenjanju postavki pranja ili u
igranju s uređajem.
Uključivanje/isključivanje roditeljske
zaštite
1. Uključite uređaj.
2. Pritisnite gumbe Pretpranje i Dodatno
ispiranje i držite ih pritisnutim
najmanje 5 sekundi.
Zasvijetlit će simbol
pokazujući da je
roditeljska zaštita aktivirana.
3. Da biste isključili funkciju, ponovno
držite gumbe Pretpranje i Dodatno
ispiranje 5 sekundi (zanemarite 3
zvučna signala) i držite ih pritisnutim
dok se ne otključa.
Preset timer
(Zadani mjerač vremena)
Ta je funkcija dostupna za postavljanje
vremena za početak programa.
Napomena
S ovom funkcijom NEMOJTE
upotrebljavati sredstvo za pranje rublja
koji se ne rastapa u potpunosti jer bi se
moglo zgrudati prije početka pranja i
tada neće protjecati.
Postavljanje zadanog vremena
Zadano vrijeme postavite nakon što
odaberete programe i neobavezne funkcije.
(str. 18.)
1. Uzastopno pritišćite gumb Time
(Vrijeme) sve dok ne bude prikazano
željeno zadano vrijeme.
2. Za postavljanje zadanog vremena
pritisnite gumb Temperatura i
Dodatno ispiranje.
Odbrojavanje nije počelo.
--Za poništavanje zadanog vremena
pritisnite gumb Vrijeme.
--Za promjenu zadanog vremena
pritisnite gumb Vrijeme, a potom
ponovite postupak postavljanja od 1.
koraka.
3. Da biste pokrenuli odbrojavanje,
pritisnite gumb Početak/Pauza.
--Za poništavanje zadanog vremena
kotačić za odabir programa okrenite
na Off (Isklj.). (Sve postavke bit će
poništene.)
--Za promjenu zadanog vremena
kotačić za odabir programa okrenite
na Off. Nakon što ponovno odaberete
program i neobavezne funkcije,
ponovite postavljanje postavki od 1.
koraka.
Easy Iron (Lako glačanje)
Ova funkcija olakšava glačanje jer nježnije
okreće vaše rublje (1000 okr./min ili
manje).
--Nakon završetka programa rublje se
povremeno okreće još 5 minuta ili dok
ne otvorite vrata.
-- Odvajanjem zapetljanog rublja
smanjuju se nabori.
26 – Upute za pranje
Čišćenje
vanjskog
dijelathe
Cleaning
the
Cleaning
the outside
outside of
of the
uređaja
appliance
appliance
Vanjski dio uređaja čistite mekom krpom
Clean
the
outside
appliance
with a
Clean
the
outside of
ofzathe
the
appliance
i blagim
sredstvom
pranje,
poputwith a
soft
cloth
and
mild
detergent,
for
example,
soft cloth and
mild detergent,
forsapunicom.
example,
kuhinjskog
deterdženta
i vode sa
kitchen
kitchen detergent,
detergent, and
and soapy
soapy water.
water.
Upozorenje
Warning
Warning
-- NEMOJTE prolijevati vodu po uređaju.
-- Do
Do NOT
NOT splash
splash water
water over
over the
the
--NE
upotrebljavajte kremasta
appliance.
appliance.
sredstva za čišćenje, razrjeđivače
-- Do
NOT
cleansers,
Doproizvode
NOT use
use cream
cream
cleansers,
ili
koji sadrže
alkohol ili
thinners,
nor
products
containing
thinners,
nor
products
containing
parafinsko ulje.
alcohol
alcohol or
or paraffin
paraffin oil.
oil.
Čišćenje gumene brtve i
Cleaning
prozora
Cleaning the
the door
door seal
seal and
and
window
window
Nakon
svakog pranja učinite sljedeće:
After
each
wash,
the
-After
-Uklonite
što perform
bi se moglo
naći na
eachsve
wash,
perform
the following:
following:
Removebrtvi.
any objects
objects from
--gumenoj
Remove
any
from the
the door
door seal.
seal.
---OWipe
brišitethe
prozor
i
gumenu
brtvu
kako
biste
window
and seal
remove
-uklonili
Wipe the
window
seal to
to
remove lint
lint
mrlje
i sitneand
komade
tkanine.
and
and stains.
stains.
Nakupe li se vlakna, može doći do curenja.
If lint
lint builds
builds up,
up, itit can
can cause
cause leaks.
leaks.
If
Čišćenje
filtradrain
za odvod
Cleaning
Cleaning the
the drain filter
filter
Preporučujemo čišćenje filtra za odvod
We
cleaning
the drain
filter
We recommend
recommend
cleaning
drain
filter
jednom
mjesečno.
U filtru the
će se
nakupiti
once
a
month.
The
filter
will
have
lint
once a month.
The
filter willprotok
have lint
vlakna,
što može
prekinuti
vode
buildup,
which
buildup,
which may
may interrupt
interrupt drainage
drainage
prilikom odvoda.
water
flow.
water flow.
1. Isključite uređaj i odspojite ga iz
1.
off
1. Switch
Switch
off and
and unplug
unplug the
the appliance.
appliance.
napajanja.
2.
drain
using
2.
Uklonite the
poklopac
filtracover
za odvod
2. Remove
Remove
the
drain filter
filter
cover
using
the
supplied
liquid
detergent
level
pomoću
isporučene
pločice
za
razinu
the supplied liquid detergent level
plate.
tekućeg
sredstva
za
pranje.
plate.
Then,
container
underneath
Zatim place
ispod a
stavite
posudu zait
Then,
place
anjega
container
underneath
it
to
collect
the
drainage.
skupljanje
vode
iz
odvoda.
to collect the drainage.
Održavanje
Maintenance
Maintenance
3. Pažljivo okrenite filtar za odvod u
3.
turn
filter
3. Carefully
Carefully
turn the
the drain
drain
filter kretanja
smjeru suprotnom
od smjera
anticlockwise
to
unscrew
it.
anticlockwise
to da
unscrew
it. otpustili.
kazaljke na satu
biste ga
More
water
may
drain
out.
More
water
may
drain
out.
Iz njega bi moglo isteći još vode.
This
is normal.
This
normal. pojava.
To jeisuobičajena
4.
remove the
drain
filter.
4. Then,
Then,
drain
4.
Potomremove
uklonitethe
filtar
za filter.
odvod.
5.
any
and
5. Remove
Remove
any lint
lint
and debris.
debris.
5.
Očistite filtar
od svih
nakupina.
6.
Replace
the
drain
filter
and
drain
6. Replace
thefiltar
drain
and
drain filter
filter
6.
Zamijenite
zafilter
odvod
i poklopac
cover.
cover.
filtra za odvod.
Reinsert
drain
turn
Reinsert
the
drain filter.
filter.
Then
turn itit
Ponovnothe
umetnite
filtar Then
za odvod.
clockwise
until
it
touches
the
stopper.
clockwise
until
it touches
the stopper.
Okrenite ga
u smjeru
kazaljke
na satu
dok ne dotakne čep.
Caution
Caution
Do
Oprez
Do not
not remove
remove the
the drain
drain filter
filter if
if
there
is
water
inside
the
drum,
such
there
is
water
inside
the
drum,
such
Nemojte uklanjati filtar za odvod
ako
as
during
operation.
If
you
do,
a
as during
If you do,
ima
vode uoperation.
bubnju, recimo
dokauređaj
large
volume
of
(possibly
largeAko
volume
of water
water
(possibly
radi.
to učinite,
izlit
će se velika
scalding water)
water) will
will pour
pour out.
out.
scalding
količina vode (moguće i kipuće vode).
Stopper
Stopper
Čep
Drain
filter
Drainza
filter
Filtar
odvod
Održavanje – 27
Maintenance
Maintenance -- 27
27
Održavanje
Maintenance
Maintenance
Maintenance
Čišćenje bubnja
Cleaning
the
drum
Cleaning
the
drum
U
slučaju stalne
upotrebe
hladne vode
Cleaning
the
drum
If you keep using cold
water in the
u
bi se
mogle
nakupiti
If uređaju
you keepbakterije
using cold
water
in the
appliance,
bacteria
may
build
up
inside
the
If
you
keep
using
cold
water
in
the
unutar
bubnja,
otpuštajući
neugodan
miris.
appliance, bacteria may build up inside
the
drum
and
emit
an
odour.
You
can
avoid
this
appliance,
bacteria
may
build
up
inside
To
možete
izbjeći
programa
drum
and emit
an pokretanjem
odour. You can
avoid the
this
by running
the Drum
cleaning
programme
drum
and
emit
an
odour.
You
can
avoid
this
Čišćenje
bubnja
jedanput
mjesečno.
by running the Drum cleaning programme
once
a month.
by
running
the
Drum
cleaning
programme
once a month. li sredstvo za uklanjanje
(Upotrebljavate
(Whena using
a scale remover, follow the
once
month.
(When using
a scale remover,
kamenca,
pridržavajte
se uputafollow the
manufacturer’s
instructions.)
(When
using
a scale
remover, follow the
manufacturer’s
instructions.)
proizvođača.)
manufacturer’s instructions.)
Caution
Oprez
Caution
Cautionand bacteria are not killed
Viruses
Viruse
nije are
moguće
ukloniti
Virusesi bakterije
and bacteria
not killed
in
water
temperature
of°C.
40
°C.killed
Viruses
and
bacteria40are
not
u
temperature
Patogeni
invodi
water
temperature
of 40
°C.
Pathogens
can spread
in
water
ofvia
40 the
°C.
se
mogutemperature
proširiti
međusobnim
Pathogens
can spread
via
the
mingling
ofcan
clothes
and
thus
Pathogens
spread
via
the
miješanjem
odjeće
i
tako
prenijeti
mingling of clothes and thus
transmit diseases.
mingling
of clothes and thus
bolesti.
transmit diseases.
transmit
diseases.
Pathogens
at a temperature
of 60
at
Patogeni
sedie
uklanjaju
na najmanje
Pathogens
die
at a temperature
of at °C.
least 60 °C.die at a temperature of at
Pathogens
least 60 °C.
Napomena
least 60 °C.
Note
NEMOJTE
stavljati rublje ili sredstvo za
Note
Note
pranje
rublja
u uređajorzalaundry
vrijeme njegova
Do NOT
put laundry
Do NOT put laundry or laundry
čišćenja.
detergent
into
the
appliance
during
Do
NOT put
laundry
or laundry
detergent
into
the appliance
during
cleaning. into the appliance during
detergent
cleaning.
Upotrebljavate
li sredstvo za čišćenje
cleaning.
kućišta bubnja ili bjelilo, stavite ih u odjeljak
If you use tub cleaning detergent or bleach,
If
use za
tubpranje
cleaning
detergent
or bleach,
zayou
prašak
rublja
prije početka
put
it into
drawer before
If
you
usethe
tubdetergent
cleaning detergent
or bleach,
put
it into
the
detergent
drawerotprilike
before
pranja.
Uobičajena
je količina
30
starting
the
wash.
The appropriate
amount
put
it
into
the
detergent
drawer
before
starting
the wash. The appropriate amount
ml. (str. 13.)
to be used
approximately
30 ml. amount
(P.13)
starting
theis
The appropriate
to be used
iswash.
approximately
30 ml. (P.13)
to be used is approximately 30 ml. (P.13)
Čišćenje odjeljka za prašak
Cleaning
the detergent
Cleaning
detergent
za
pranje the
rublja
drawer
Cleaning
the
detergent
drawer
Ostaci
sredstva za pranje rublja brzo će se
drawer
Detergent residue soon builds up if the
nakupiti
neresidue
budete soon
li redovito
Detergent
buildsčistili
up ifodjeljak
the
detergent
issoon
not
cleaned
regularly.
Detergent
residue
builds
ifostaci
the
za
prašak drawer
za
pranje
rublja.
Ti biup
se
detergent
drawer
is not
cleaned
regularly.
Detergent
buildup
detergent
drawer
ismay
not develop
cleaned mould.
regularly.
mogli
pretvoriti
u plijesan.
Detergent
buildup
may
develop
mould.
Detergent buildup may develop mould.
1.
Izvucite
odjeljak
za prašak
za pranje
1. Pull
out the
detergent
drawer.
1. Pull
out the detergent drawer.
rublja.
1. Pull out the detergent drawer.
2. Remove
detergent
drawerrublja
by
2.
Odjeljak the
za prašak
za pranje
2. Remove
the
detergent
drawer by
ittako
outdetergent
while
pressing
down
2. pulling
Remove
the
drawer
by on
izvadite
da
ga
izvučete,
pulling it out while pressing down
on
the
tab
as
shown
in
the
figure
below.
pulling
it
out
while
pressing
down
on
istovremeno
pritišćući
the
tab as shown
in thegumb
figureonako
below.
the
tab
shown in
figure
below.
kako
je as
prikazano
nathe
slici
u nastavku.
Tab
Tab
Tab
Gumb
28 – Održavanje
28
28 -- Maintenance
Maintenance
28 - Maintenance
3. Put
Put your
your finger
finger on
on the
the tab
tab near
near the
the
3.
front of
of the
the softener
softener cover
cover and
and pull
pull
front
3. Stavite prst na djelić blizu prednjeg
it
up
to
remove
it
from
the
detergent
it
upyour
topoklopca
remove
it
from
the
detergent
3.
finger
the
the
dijela
odjeljka
zanear
omekšivač
3. Put
Put
your
finger on
on
the tab
tab
near
the
drawer.
drawer.
front
of
the
softener
cover
and
pull
ifront
zatim
ga
povucite
prema
gore
da
of the softener cover and pull
it
up
from
the
biste
garemove
maknuliit
odjeljka
za prašak
it
up to
to
remove
it iz
from
the detergent
detergent
drawer.
za pranje rublja.
drawer.
4.
4. Wash
Wash out
out the
the detergent
detergent residue
residue with
with
water.
water.
4.
Vodom
isperite
ostatke
sredstva
za
Use
a cloth
cloth
to wipe
wipe
the water
water
from the
the
Use
a
to
the
from
4.
Wash
out
the
4. appliance.
Wash
out
the detergent
detergent residue
residue with
with
pranje
rublja.
appliance.
water.
water.
Zatim
krpomtouklonite
vodu
iz uređaja.
Use
a
wipe
water
Use
a cloth
cloth
wipe the
thecover.
water from
from the
the
5.
Replace
the
5. appliance.
Replace
thetosoftener
softener
cover.
appliance.
5. Zamijenite poklopac odjeljka za
6.
the
detergent
drawer
omekšivač.
6. Reinsert
Reinsert
the softener
detergentcover.
drawer while
while
5.
the
5. Replace
Replace
softener
pressingthe
down
on the
thecover.
tab as
as shown
shown
pressing
down
on
tab
6.
Ponovno
umetnite
odjeljak
za while
in
the
below.
in
the figure
figure
below.
6.
the
detergent
drawer
6. Reinsert
Reinsert
the
detergent
drawer
while
prašak
za
pranje
rublja,
istovremeno
pressing
down
on
the
tab
as
shown
pressing
down
on
the
tab
as
shown
pritišćući
gumb
onako kako je
in
the
below.
in
the figure
figure
prikazano
nabelow.
slici u nastavku.
Tab
Tab
Tab
Tab
Gumb
Maintenance
Održavanje
Maintenance
Cleaning the water
supply
Maintenance
filter
Čišćenje
filtra za dovod vode
Cleaning
the
water
supply
Clean
the
filter
ifif nije
water
is
supplied
Cleaning
the
water
supply
Ako
dovod
vode
posve
Clean
the filter
water
is not
notispravan,
supplied
filter
properly.
očistite
filter filtar.
properly.
Clean
the
filter
ififoff.
water
is
1.
Prekinite
dovod
vode.
1.
the
tap
Clean
the
filter
water
is not
not supplied
supplied
1. Turn
Turn
the
tap
off.
properly.
properly.
2.
Uključite
2.
on
the
2. Switch
Switch
onuređaj.
the appliance.
appliance.
1.
Turn
the
tap
off.
1.
Turn
the
tap
off.
3.
Odaberite
program
Pamuk i pritisnite
3.
Select
the
Cotton
and
3. Select the Cotton programme,
programme,
and
2.
on
the
appliance.
gumb
Početak.
Odvod
započinje
kad
then
press
the
Start
button.
Drainage
2. Switch
Switch
on
the
appliance.
then press the Start button. Drainage
se uređaj
pokrene.
begins
when
the appliance
appliance
is started.
started.
begins
when
the
is
3.
Select
the
Cotton
programme,
and
3. Select the Cotton programme, and
press
the
button.
Drainage
4.
Isključite
uređaj
nakon
2off
minute.
4. then
After
2 minutes,
minutes,
switch
off
the
then
press
the Start
Start
button.
Drainage
4.
After
2
switch
the
begins
when
the
appliance
is
started.
Voda
je
istekla
iz
cijevi
za
dovod
appliance.
Water
has drained
drained
out
of
begins when
the appliance
is out
started.
appliance.
Water
has
of
vode.
the
water
supply
hose.
the
water
supplyswitch
hose. off the
4.
After
2
minutes,
4. After 2 minutes, switch off the
appliance.
Water
has
drained
out
5.
Odspojite cijev
dovod
vode
iz of
5.
the
water
supply
hose
appliance.
Water
has
drained
out
of
5. Disconnect
Disconnect
the za
water
supply
hose
the
water
supply
hose.
uređaja.
from
the
appliance.
the
water
supply
hose.
from the appliance.
5.
Disconnect
the
water
supply
hose
6.
Očistite
filtar
koji
se nalazi
6.
the
filter,
which
is
the
rear
5.
Disconnect
the
water
supply
hose
6. Clean
Clean
the
filter,
which
is on
onna
the
rear
from
the
appliance.
stražnjoj
strani
uređaja.
of the
thethe
appliance.
from
appliance.
of
appliance.
Upotrijebite
maluwhich
četku, is
npr. četkicu
za
6.
Clean
the
a
brush,
for
Use
a small
small
brush,
for example,
example,
6. Use
Clean
the filter,
filter,
which
is on
on the
the rear
rear
zube.
of
the
a
a
toothbrush.
oftoothbrush.
the appliance.
appliance.
Use
Use a
a small
small brush,
brush, for
for example,
example,
a
toothbrush.
a toothbrush.
7. If
If
theuređaj
unit is
isbude
supplied
with the
the
hose
7.
the
unit
supplied
with
hose
7.
Ako
isporučen
tako
da
fitted
with
water
valve,
turn
fitted
with a
astavljen
water supply
supply
valve,
turn
je na cijev
ventil za
dovod
off
the
tap
water
to
the
off
thezatvorite
tap supplying
supplying
water
to
the
7.
the
supplied
with
hose
vode,
slavinu
kojathe
dovodi
7. If
If
the unit
unit is
isdisconnect
supplied
with
the
hose
appliance,
thecijev
hose
from
appliance,
disconnect
the
hose
fitted
with
a
water
supply
valve,
turn
vodu
u
uređaj,
odspojite
odfrom
fitted
with
a
water
supply
valve,
turn
the
tap
and
then
clean
the
filter
on
the
tap tap
and
then
clean
the filter
on
off
the
supplying
water
to
the
slavine
i
zatim
na
isti
način
očistite
off
the
tap
supplying
water
to
the
the
in
the
the
hose
indisconnect
the same
same way.
way. hose from
appliance,
filtarhose
na cijevi.
appliance,
disconnect the
the hose from
the
tap
and
then
the tap and then clean
clean the
the filter
filter on
on
the
hose
in
the
same
way.
the hose in the same way.
8.
Ponovno spojite
cijevsupply
spremnika
8.
the
hose.
8. Reconnect
Reconnect
the water
water
supply
hose.
vode.
Tighten
the
plastic
joint
firmly.
Tighten the plastic joint firmly.
Čvrsto stegnite
plastične
spojeve.
8.
Reconnect
the
water
supply
hose.
9.
tap
and
check
for
8.
Reconnect
supply
hose.
9. Turn
Turn on
on the
thethe
tapwater
and then
then
check
for
Tighten
the
plastic
joint
firmly.
9. Tighten
Otvoritethe
slavinu
provjerite
leaks.
plastici joint
firmly. curi li
leaks.
voda. the tap and then check for
9.
9. Turn
Turn on
on the tap and
then check for- 29
Maintenance
leaks.
leaks.
Održavanje – 29
Maintenance
Maintenance -- 29
29
147VR1_WGN.indb 29
29
147VR1_WGN.indb
2016-8-4 17:00:35
17:00:35
2016-8-4
Maintenance
Održavanje
Preventing a frozen
Sprečavanje
water supply smrzavanja
hose
cijevi
za
dovod
vode
If the appliance is delivered in freezing
Ako
se uređaj
dostavlja
izuzetno
weather
conditions,
afterpri
setting
up, niskim
leave
temperaturama,
nakon for
što24
gahours
postavite
it at room temperature
before
ostavite
ga will
na sobnoj
24 sata
using. This
ensuretemperaturi
that the
prije
prve
upotrebe.
Time
ćete
izbjeći
water supply hose does not become
začepljenje
cijeviice.
za dovod vode ledom.
clogged up with
Dođe li do zamrzavanja cijevi za dovod
If your water supply hose freezes, perform
vode, učinite sljedeće:
the following procedures:
1.
Omotajte
tople
ručnike
okothe
spoja
1. Wrap
warm
towels
around
joints
cijevi
dovod
vode.
of
the za
water
supply
hose.
Slavina
Tap
Joints
Spojevi
Cijev
dovodhose
vode
Waterza
supply
2. Add
2 to23do
litres
of warm
2.
Dodajte
3 litre
tople water
vode uto the
drum.
bubanj.
approximately
otprilike 50 °C
50 °C
3. Run
the Drain
programme.
3.
Pokrenite
program
Odvod.
(P.18)
(str. 18.)
30 - Maintenance
30 – Održavanje
147VR1_WGN.indb 30
2016-8-4 17:00:35
Popis mogućih kvarova
Problem
Uzrok
Perilica rublja
Pranje
Ispiranje/centrifuga
Gumbi ne rade.
--Dok je pranje u tijeku postavke programa, temperature,
brzine centrifuge, zadanog vremena, funkcija Dodatno
ispiranje, Lako glačanje, Pretpranje ili Razina prljavštine
ne mogu se mijenjati.
--Možda je uključena funkcija roditeljske zaštite. (str. 26.)
Vrata se ne otvaraju.
--Možda su zaključana. (str. 17.)
--Možda je temperatura ili razina vode previsoka. (str. 17.)
Neuobičajen miris
--Na početku upotrebe uređaja gumeni bi dijelovi mogli
otpuštati neuobičajen miris, no on će s vremenom nestati.
Bubanj možete prati pokretanjem programa Čišćenje
bubnja. (str. 28.)
Do uređaja ne dolazi
voda.
--Možda je slavina zatvorena.
--Možda je došlo do zamrzavanja cijevi za dovod vode.
(str. 30.)
--Možda je došlo do prekida u dovodu vode.
--Možda je došlo do začepljenja filtra za dovod vode. (str. 29.)
Količina je vode
neznatna.
--Ako trenutno zaustavite pranje i zatim ga ponovno
pokrenete, iz uređaja bi mogla izaći mala količina vode.
NEMOJTE ulijevati vodu kroz vrata.
Za vrijeme pranja
nakuplja se voda.
--To je uobičajena pojava; ako se količina vode smanji, u
aparat automatski dolazi još vode. U slučaju veće količine
rublja, voda bi mogla iznova dolaziti.
Za vrijeme ispiranja
u uređaj ne dolazi
voda.
--U uređaju se prije ispiranja pokreće funkcija centrifuge
da bi istekla preostala voda. Nakon toga će voda opet
napuniti uređaj.
Ispiranje počinje
prije nego što proces
centrifuge završi.
--Nakon pranja mogao bi ostati višak sapunice pa se voda
ispušta i nova ponovno vraća da bi je isprala. Ova se
značajka naziva prepoznavanjem sapunice.
Bubanj se za vrijeme
centrifuge zaustavlja
i vrti nekoliko puta.
--To je uobičajena pojava; prepoznat je neuravnotežen
teret i uređaj pokušava ponovno rasporediti odjeću unutar
bubnja da ga ispravi.
Sapunica i voda
--Iako, ovisno o stanju rublja i količini korištenog praška za
ostaju u vratima ili na
pranje rublja, dio sapunice i vode mogu ostati, učinkovitost
gumenoj brtvi.
ciklusa ispiranja nije smanjena.
Proces centrifuge
iznova se pokreće i
zaustavlja.
--To je uobičajena pojava; povremeno okretanje bubnja
omogućuje tihi rad za vrijeme centrifuge.
--Rublje bi moglo biti prelagano. Ako je tako, dodajte jedan
ili dva velika ručnika.
Rublje je i dalje
vlažno nakon
procesa centrifuge.
--Uređaj je prepoznao neuravnotežen teret, ali ga nije
mogao automatski ispraviti.
--Ako je rublje prelagano, dodajte jedan ili dva velika ručnika.
--Ako se rublje zapetlja, otpetljajte ga.
Rješavanje problema – 31
Popis mogućih kvarova
Prašak za pranje rublje i sapunica
Problem
Uzrok
Nema nimalo
sapunice ili je
količina neznatna.
--Količina sapunice razlikuje se ovisno o temperaturi, razini i
mekoći vode.
--Možda ste prašak za pranje rublja stavili izravno u bubanj.
Stavite ga u odjeljak predviđen za njega.
--Možda niste stavili dovoljno praška za pranje rublja.
--Možda je prašak za pranje rublja koji ste stavili onaj sa
smanjenom količinom sapunice.
--Jako zaprljano rublje i veće količine rublja mogu smanjiti
količinu sapunice.
Količina sapunice
jako je velika.
--Količina sapunice razlikuje se ovisno o temperaturi, razini i
mekoći vode.
--Možda ste stavili previše praška za pranje rublja.
--Višak sapunice može biti i posljedica praška koji
upotrebljavate.
Prelijeva se
omekšivač rublja.
--Količina omekšivača možda je premašila maksimalnu
razinu (MAX) odjeljka za prašak za pranje rublja. (str. 15.)
--Možda ste prolili tekućinu prenaglo zatvarajući odjeljak za
prašak za pranje rublja.
Nakon što pranje
završi, ostaci
sredstva za pranje
rublja ostaju u obliku
praha.
--Možda ste prašak za pranje rublja stavili izravno u bubanj.
Stavite ga u odjeljak predviđen za njega.
32 – Rješavanje problema
Popis mogućih kvarova
Problem
Uzrok
Vrijeme
Mijenja se vrijeme
prikazano na
zaslonu.
--Preostalo vrijeme rada neprestano se procjenjuje i
ispravlja. Stoga se vrijeme na zaslonu može promijeniti.
Primjećuje se
neuobičajena buka ili
vibracije.
--U bubnju se možda nalaze metalni predmeti.
--Možda s uređaja nisu skinuti sidreni vijci. (str. 36.)
--Uređaj se možda nalazi na neravnoj ili nestabilnoj površini.
Ako uzrok nije ništa od gore navedenog, obratite se
lokalnom centru za korisnike.
Smetnje
Ostalo
Voda koja izlazi iz
uređaja proizvodi
buku.
--To je uobičajena pojava; buku proizvodi crpka za odvod.
Buka se povećava
tijekom visoke brzine
centrifuge.
--To je uobičajena pojava; buka motora postepeno se
povećava s brzinom centrifuge.
Tijekom pranja i
ispiranja čuju se
zvukovi.
--To je uobičajena pojava; buku proizvodi pumpa koja
cirkulira vodu za pranje ili ispiranje.
Opskrba električnom
energijom prestaje
dok je uređaj
uključen.
--Uređaj prestaje raditi. Pri povratku električne energije
nastavlja s radom od mjesta na kojemu se zaustavio.
Strujni prekidač
zaustavlja opskrbu
električnom
energijom.
--Uređaj prestaje raditi. Po vraćanju osigurača na početne
postavke uređaj nastavlja s radom od mjesta na kojemu
se zaustavio. Međutim, preporučujemo da saznate što je
uzrok prekida rada prekidača i riješite ga.
Dovod vode je
prekinut.
--Nakon ponovnog dovoda voda, ona bi na početku mogla
biti prljava. Morate odspojiti cijev za dovod vode i pustiti
da prljava voda iscuri kroz slavinu. Svakako prije upotrebe
uređaja ponovno spojite cijev za dovod vode.
Prikaz na zaslonu
nije jasno vidljiv.
--Možda je uređaj na mjestu s puno sunca ili osvjetljenja.
Rješavanje problema – 33
Prikaz pogreške
Pogreška
Što učiniti
Provjerite jesu li vrata dobro zatvorena.
Vrata su otvorena
Dovod vode
onemogućen
Provjerite postoji li koji od sljedećih problema.
--Slavina je zatvorena.
--Cijev za vodu ili slavina je zamrznuta.
--Došlo je do prekida u dovodu vode.
--Došlo je do začepljenja filtra za dovod vode. (str. 29.)
Provjerite postoji li koji od sljedećih problema s cijevi za odvod.
--Došlo je do začepljenja u cijevi.
--Vrh cijevi uronjen je u vodu.
Odvod onemogućen --Produžuje se spojevima.
--Voda je smrznuta.
Očistite filtar za odvod ako se začepi. (str. 27.)
Prelijevanje
Provjerite postoji li koji od sljedećih problema.
--Pokvaren je ventil za dovod vode.
--Pokvaren je dvosmjerni tiristor ventila za dovod vode.
Isključite uređaj i odspojite ga iz napajanja. Zatvorite slavinu i
obratite se Centru za korisničku podršku.
Da biste ponovno pokrenuli radnju nakon što se pojavi poruka o pogrešci, kotačić za odabir
programa postavite na Off te potom odaberite program i pokrenite radnju.
34 – Rješavanje problema
Carrying the appliance
The
appliance
must
be carried by 2 or
Carrying
the
appliance
more
people.
The
appliance
must
be carried by 2 or
Carrying
the
appliance
more
people.
Nošenje
uređaja
The appliance must be carried by 2 or
more
Uređajpeople.
moraju nositi 2 ili više osoba.
Start by tilting the appliance backwards.
The
should
be carried
by two
Startappliance
by tilting the
appliance
backwards.
people,
one
on
each
side
holding
it from
The appliance
should
be carried
by
two
Start
by tilting
backwards.
Započnite
takothe
da appliance
uređaj
nagnete
unatrag.
the
bottom.
people,
one
on
each
side
holding
it from
The appliance
shoulddvije
be carried
two
Uređaj
trebaju nositi
osobe,by
po
jedna
the
bottom.
people,
one
on
each
side
holding
it
from
sa
svake
strane,
pritom
ga
držeći
s
donje
The right place for the
the bottom.
strane.
appliance
The right place for the
appliance
Make
sure
thatplace
thereza
is enough
space for
The
right
for
the
Pravo
mjesto
uređaj
the
appliance
and
thatisopenings
on thefor
appliance
Make
sure
that
there
enough
Provjerite ima li dovoljno mjestaspace
za uređaj
base
are not obstructed
by a carpet.
the
appliance
thatistepiha,
openings
on thefor
iMake
smeta
li nešto,
poput
na
sure
thatand
there
enoughotvorima
space
base
are
not
obstructed
by
a
carpet.
dnu.
the appliance and that openings on the
196
base are not obstructed
by a carpet.
196
845845845
196
470
470
470
572
542*
572
597
597
542*
597
572Dimension in millimetres
542*
Dimension
millimetres
Dimenzije uinmilimetrima
Dimension in millimetres
Choosing the Right Location
Choosing the Right Location
Caution the Right Location
Choosing
Odabir
pravog
mjesta
Caution
- Install
the appliance
on a flat,
to avoid
Caution
- stable
Install surface
the appliance
on excessive
a flat,
vibration
and noise.
Oprez
stable
surface
to
avoid
excessive
- Install
the
appliance
on
a flat,
If
the floor and
is not
flat and stable,
vibration
noise.
--Stavite
perilicu
na
ravnu,
stabilnu
stable
surface
to
avoid
excessive
contact
your
Customer
Service
If the floor
is local
not
flat
and stable,
površinu
da
biste
izbjegli
vibration
and
noise.
Centre.
contact
your
local
Customer
Service
prekomjerne
vibracije
buku.
If the floor is not
flat andi stable,
- Ako
Do
NOT
install
the
appliance
on a
Centre.
podyour
nije ravan
i stabilan,Service
obratite
contact
local Customer
carpet
or
similar
type
of
flooring.
svom
za korisnike.
Centre.
- se
Do
NOT lokalnom
install theservisu
appliance
on a
- Do
NOT
install
the
appliance
in a
carpet
similar
type
of flooring.
Do
NOTor
install
the
appliance
---U
ređaj
NEMOJTE
postaviti
naon
sag ili
direct
sunlight
or
in
a
place
where
carpet
similar
type
of flooring.
- na
Do
NOTorinstall
the
appliance
in
slični
tip
podloge.
temperatures
reach
freezing.
direct
sunlight
or inappliance
a place where
Do
NOT
install the
inna
--- Uređaj
NEMOJTE
staviti izravno
- Do
NOT
let
metallic
portions
of the
temperatures
reach
freezing.
direct ili
sunlight
or in
a place
where
sunce
na mjesto
niskih
temperatura
appliance
intoportions
contact of
with
temperatures
reach
freezing.
- gdje
Do
NOT
letcome
metallic
the
dolazi
do
zamrzavanja.
metal
sinks
or other
appliances.
appliance
come
into
contact
with
---NEMOJTE
Do NOT letdopustiti
metallic da
portions
of
the
metalni djelići
metal
sinks
oru other
appliance
come
into appliances.
contact
with
uređaja
dođu
dodir
s metalnim
metal sinks oriliother
appliances.
umivaonikom
drugim
uređajima.
Set-in
installation
Set-in
installation
- You need
a space of at least 60 cm
Postavljanje
ugradnju
wide.
Provide
at za
least
mm of
Set-in
installation
- You need a space
of at2 least
60clearance
cm
--Ton
rebate
prostor
širine
najmanje
both
sides and
at od
least
5 mm
of60 cm.
wide.
Provide
at
least
2 least
mm
of
clearance
-Potrebna
You
need
aboth
space
of at
60the
cmback
su
najmanje
2
mm
prostora
clearance
on
the
top
and
on
both
sides and
at least
5 mm
of s
wide.
Provide
at least
2 mm
of clearance
obje
strane
i
5
mm
prostora
iznad
i iza
of
the
appliance.
clearance
bothand
on at
theleast
top and
theof
back
on both sides
5 mm
uređaja.
of
the
appliance.
- The
counter
above
thetop
appliance
clearance
both
on the
and the back
--Rmust
adna be
ploča
iznad
uređaja
mora
biti
firmly
fixed
to the
adjoining
of
the
appliance.
-dobro
The
counter
above
appliance
pričvršćena
nathe
susjedne
ormariće.
cupboards.
be firmly
fixedthe
to the
adjoining
- must
The counter
above
appliance
cupboards.
must be firmly fixed to the adjoining
Oprez
Caution
cupboards.
Uređaj
NEMOJTE postavljati kao
Caution
Do NOT install the appliance set-in
ugradbenu perilicu rublja ako je gonja
with
the install
cover panel
removed.
Caution
Do
NOT
the appliance
set-in
ploča
uklonjena.
with
the
cover
panel
removed.
Do NOT install the appliance set-in
with the cover panel removed.
Cover
Gornjapanel
ploča
Cover panel
Cover panel
147VR1_WGN.indb 35
Installation Instructions - 35
Installation Instructions - 35
Installation Instructions - 35
Upute za postavljanje
– 35
2016-8-4
17:00:39
147VR1_WGN.indb 35
2016-8-4 17:00:39
147VR1_WGN.indb 35
2016-8-4 17:00:39
Moving and Installing
Moving and
Installing
Transport
i postavljanje
Moving
and
Installing
Removing the anchor bolts
Removing the
anchor
bolts
Uklanjanje
sidrenih
vijaka
Four
anchor bolts
keep
the interior
of the
Removing
the
anchor
bolts
Four
anchor
bolts
of the
Četiri
sidrena
vijkakeep
drže the
unutrašnjost
appliance
in place
while
theinterior
appliance
Four
anchor
boltsRemove
keep
the
interior
of the
appliance
inmjestu
place
while
the
appliance
uređaja
na
za
vrijeme
njegovog
is being
moved.
them
before
appliance
in
place
while
the
appliance
is
being
moved.
Remove
them
before
transporta.
ih matičnim
ključem
installation, Uklonite
using a spanner.
Follow
the
is
being
moved.
Remove
them
before
installation,
using
a
spanner.
Follow
the
prije
postavljanja.
Pridržavajte
se
sljedećih
instructions
below.
installation,
instructions using
below.a spanner. Follow the
uputa.
instructions
below.
Note
Note
Napomena
The
bolts must be removed
Noteanchor
Maknite
sidrene
prije removed
upotrebe
The anchor
boltsvijke
must
before
the appliance
is be
operated.
uređaja.
Mogli
bi uzrokovati
prekomjerne
The
anchor
bolts
must
be
removed
before
the
appliance
is
operated.
They may cause excessive vibration.
vibracije.
beforemay
the cause
appliance
is operated.
They
excessive
vibration.
They may cause excessive vibration.
1. Use
a spanner
to loosen
thečetiri
four
1.
Matičnim
ključem
otpustite
1. Use
a spanner
bolts.
sidrena
vijka. to loosen the four
1. Rotate
Use
a spanner
loosen the four
bolts.
the boltsuto
anti-clockwise.
Vijke zakrenite
smjeru suprotnom
bolts. the bolts anti-clockwise.
Rotate
smjeru kazaljke na satu.
Rotate the bolts anti-clockwise.
2. Pull the bolts out horizontally.
2. Pull
the bolts
out horizontally.
2.
Vodoravno
izvucite
sidrene vijke.
2. Pull the bolts out horizontally.
3. Attach each cover cap (included with
3. Attach
each cover
capeach
(included
with
3.
Svaku
kapicu
poklopca
(uključeno
u
the
accessories)
over
bolt hole.
3. Attach
each
coverover
capeach
(included
with
the
accessories)
bolt hole.
pribor)
pričvrstite
preko
svakog
utora
the
accessories) over each bolt hole.
za vijak.
Note
Note
- Make sure that you store the anchor
Napomena
Note
- Make
sure thatthey
you are
store
the when
anchor
bolts because
used
---Spremite
sidrene
vijke,
potrebni
su
Make
sure
that
you
store
the
anchor
bolts because
they
are
used
transporting
the
appliance.
If when
the
zabolts
transport
uređaja.
Ako
uređaj
because
they
are
used
when
transporting
the appliance.
If thedate
appliance
is passed
on to another
drugoj
osobi,
dajte
joj on
i sidrene
vijke.
transporting
the
appliance.
If the
appliance
is
passed
to
another
person, make sure to give the
appliance
is passed
on
to another
--Panchor
rovjeritebolts
jesu
lisure
kapice
vijaka
person,
make
give
thepravilno
to
that to
person.
person,
make
sure
givemože
the doći
pričvršćene.
Utosuprotnom
anchor bolts
that to
person.
-do
Make
sure
the
capsšto
are
anchor
bolts
toucover
that
person.
ulaska
vode
perilicu,
uzrokuje
-kvar.
Make
sureFailure
the cover
caps arethis
attached.
to observe
- Make
sureFailure
thewater
cover
caps are
attached.
to entering
observe
this
may result
in
the
attached.
Failure
to
observe
this
may
result
in
water
entering
washing machine, leading tothe
may
result
in
water
entering
the
washing
machine,
leading
to
malfunctions.
Transport uređaja
washing
machine, leading to
malfunctions.
malfunctions.
Napomena
Obavezno the
stavite
sidrene vijke na
Moving
appliance
uređaj.
Moving
the appliance
Moving
the appliance
Note
Prije
Notepomicanja uređaja
sureslavinu
to install
the anchor
boltsdainbi
Note
--Make
Zatvorite
i pokrenite
uređaj
Make
sure to install the anchor bolts in
the
appliance.
voda istekla.
voda
Make
sure to Neka
installsva
the preostala
anchor bolts
in
the
appliance.
istekne
iz
filtra
za
odvod.
(str.
27.)
the appliance.
--Uklonite
pritisak
cijevi
za odvod vode i
Before
you
moveizthe
appliance
Before
you
maknite
je. move the appliance
- Shut you
the tap
andthe
runappliance
the appliance to
Before
move
---Odspojite
za
napajanje.
Shut
tap
and
run
the
appliance
to
drain the
the kabel
water.
Drain
remaining
water
Shut
the
tap
and
run
the
appliance
to
drain
the
water.
Drain
remaining
water
from the sidrene
drain filter.
(P.27)
--Postavite
vijke.
(str. 37.)
drain
the drain
water.filter.
Drain
remaining water
from the
(P.27)
- from
Depressurize
the drainand
filter.remove
(P.27) the water
- Depressurize
supply hose. and remove the water
- Depressurize
supply hose. and remove the water
- supply
Disconnect
hose.the power cable.
- Disconnect the power cable.
Install the anchor
bolts.cable.
(P.37)
-- Disconnect
the power
- Install the anchor bolts. (P.37)
- Install the anchor bolts. (P.37)
36 - Installation Instructions
- Installation
Instructions
36 –
Upute za postavljanje
36 - Installation Instructions
147VR1_WGN.indb 36
2016-8-4 17:00:40
Installing the anchor bolts
Postavljanje
vijaka
Installing thesidrenih
anchor bolts
Installing
anchor
bolts
1. Removethe
each
cover
cap.
1. Remove
each
cover
cap.
1.
Uklonite
svaku
kapicu
poklopca.
Installing
the
anchor
bolts
1. Remove each cover cap.
1. Remove each cover cap.
2.
Umetnite
svaki
sidreni
2. Insert
each
anchor
bolt.vijak.
2. Insert each anchor bolt.
2. Insert each anchor bolt.
2. Insert each anchor bolt.
3. Tighten each bolt with a spanner.
3.
Matičnim
ključem
pričvrstite
svaki
3. Tighten
each
bolt with
a spanner.
3. Tighten
vijak. each bolt with a spanner.
3. Tighten each bolt with a spanner.
Moving and Installing
Moving
Installing
Transport
i postavljanje
Moving and
and
Installing
Moving
and
Installing
Levelling the appliance
Levelling
appliance
Podešavanje
Levelling the
the postolja
appliance
uređaja
Levelling the appliance
Plastic nut
Plastic nut
Plastic nut
Plastična
Foot
Plastic nut
Foot
matica
Foot
Foot
Postolje
1. Loosen the plastic nut on each foot
1. Loosen
theitplastic
nut on each foot
by turning
clockwise.
1. Loosen
the plastic
nut on each foot
by
turning
it
clockwise.
1.
Loosen
the
plastic
on each
1.
Otpustite
plastičnu
maticu
na
turning
it foot
clockwise.
2. by
Adjust
each
bynut
turning
it foot
2. by
Adjust
each
foot
by
turning
it
turning
it
clockwise.
svakom
postolju
tako
da
je
okrenete
clockwise
orfoot
anticlockwise.
2. Adjust
each
by turning it
clockwise
orfoot
anticlockwise.
u
smjeru
kazaljke
na
satu.
2.
Adjust
each
by
turning
it that
anticlockwise.
3. clockwise
Use a spiritorlevel
to make sure
3.
Use
a
spirit
level
to
make
sure
that
clockwise
or
anticlockwise.
the
appliance
is postolje
properly
levelled.
2.
Podesite
svako
ga
3. Use
a spirit
level
to maketako
sureda
that
the
appliance
is
properly
levelled.
3.
a spirit
level
tokazaljke
make
sure
that ili
okrenete
u smjeru
na
satu
the
appliance
is properly
levelled.
4. Use
Tighten
each
plastic
nut by
turning
it
4. the
Tighten
each
plastic
nut by
turning it
appliance
is properly
levelled.
suprotno
tome.
anticlockwise.
4. Tighten
each
plastic
nut by
turning it
4. anticlockwise.
Tighten
each
plastic nut
byjeturning
it
anticlockwise.
3.
Provjerite
s pomoću
libele
li uređaj
Caution
anticlockwise.
na
ravnoj
površini.
Caution
Caution
- Make
sure
that all
plastic maticu
nuts are
4.
Stegnite
svaku
plastičnu
Caution
- Make
sure
that all
plastic
nuts
tightened
securely
and
the
feetare
- Make
sure
that
all
plastic
nuts
are
okrećući jesecurely
u smjeru
suprotnom
od
tightened
and
the
feetare
- Make
sure
that allbolted
plastic
nuts
are
still
securely
to
the
tightened
securely
and
the
feet
smjera
kazaljke
na
satu.to the
are
still
securely
bolted
tightened
securely
and the
feet
appliance.
are still securely
bolted
to the
appliance.
are
still
securely
bolted
to
the
If
they
are
unbolted,
the
appliance
appliance.
Oprez
If
they
arearound.
unbolted, the appliance
appliance.
will
move
If
they
are unbolted, the appliance
will
move
around.
--Provjerite
jesu li svethe
plastične
If
they
are
unbolted,
appliance
will
moveput
around.
- matice
Do NOT
cardboard,
wood
dobro
pričvršćene
i jesu li
move
around.
- will
Do
NOT
put
cardboard,
wood
or similar
materials
under
the
- sva
Do
NOT
put
cardboard,
wood
postolja
pričvršćena
na
uređaj.
or
similar
materials
under
the
- Ako
Do
NOT
put
cardboard,
wood
appliance
to
compensate
for
or
similar
materials
under
the
nisu,
uređaj
će
se
pomicati.
appliance
to compensate
or
similar materials
underfor
the
unevenness.
appliance
to compensate
for
--Ispod
uređaja
NEMOJTE stavljati
unevenness.
appliance
to
compensate
for
unevenness.
- karton,
Be careful
not
destabilize
thekako
drvo
ili to
sličan
materijal
- unevenness.
Be
careful
not
to
destabilize
appliance
when
thethe
floor.
- biste
Be
careful
not neravninu.
tocleaning
destabilize
the
izravnali
thethe
floor.
- appliance
Be
careful when
not tocleaning
destabilize
appliance
when
cleaning
the floor.
--Budite
pažljivi
kako
tijekom
čišćenja
appliance when cleaning the floor.
poda ne biste destabilizirali uređaj.
Installation Instructions - 37
Installation
Instructions
Upute za postavljanje
Installation
Instructions –-- 37
37
Installation Instructions - 37
147VR1_WGN.indb 37
2016-8-4 17:00:40
Connecting Hoses and Power Supply
Follow the instructions
in ithis
section
prevent water
leaks. If you are unsure, ask a service
Connecting
Hoses
andtoPower
Supply
Spajanje
cijevi
napajanja
agent to connect the hoses.
Pridržavajte
se uputa uinovom
poglavlju
biste water
spriječili
curenje
vode.
Ako niste
sigurni,
Follow the instructions
this section
to da
prevent
leaks.
If you
are unsure,
ask
a service
Hoses
and cable
zamolite
servisera
dahoses.
spojilengths
cijevi.
agent to connect
the
Left side connections
Right side connections
Duljina
cijevi
i kabela
Hoses and
cable
lengths
~ 145 cm
~ 95 cm
~ 145 cm
~ 100 cm
~ 100 cm
Water supply hose
Caution
Cijev
dovodhose
vode
Waterza
supply
- Do NOT connect the water supply
Oprez
Caution
hose to a combination tap.
---NE
cijev
za
vode
twist,
squash,
modify,
orna
Do spajajte
NOT connect
thedovod
water
supply
kombiniranu
slavinu. tap.
cut the
hose
tohose.
a combination
---NE
savijajte,
režite ilior
Do NOT
twist,pritišćite,
squash, modify,
cijev.
- preinačujte
Optimum
mains
water pressure is 0.1 cut the hose.
1.0 MPa. If the water pressure exceeds
--Optimalni
pritisak
vode
je 0,1 – 1,0
MPa.
value,
installwater
a pressure
reducing
- this
Optimum
mains
pressure
is 0.1 Ako
pritisak vode premaši ovu vrijednost,
valve.
1.0 MPa. If the water pressure exceeds
postavite redukcijski ventil tlaka.
value, from
installthe
a pressure
reducing
- this
Waterflow
tap should
be more
--Pvalve.
rotok5vode
iz slavine mora biti veći od 5
than
L/min.
L/min.
- Waterflow from the tap should be more
Connecting the water supply hose
than 5 L/min.
Spajanje
cijevi za dovod vode
1. Attach one end of the hose to
1. the
Spojite
jedan
kraj
cijevi
na dovod
water
inletwater
on the
back
of the
Connecting
the
supply
hose
vode
na
stražnjoj
strani
uređaja
i
appliance
and
tighten
the
joint
1. Attach
one end spoj.
of the hose to by
rukom stegnite
hand.
the water inlet on the back of the
appliance and tighten the joint by
hand.
~ 140 cm
Right side
Spojevi
na connections
desnoj strani
~ 95 cm
~ 140 cm
0 -–maks.
cm100 cm
max.
0 –100
max.
Left sidena
connections
Spojevi
lijevoj strani ~ 95 cm
~ 95 cm
~ 155 cm
~ 155 cm
2. Attach the other end of the hose to
the tap and tighten it the same way.
- Standard
hose
2.
Spojite
drugi
krajend
cijevi
na slavinu
2. Attach
the
other
of the
hose toi
pričvrstite
isti način.
the
tap andna
tighten
it the same
3/4” way.
Standardna
cijev
---Standard
hose
Make sure the
3/4”
filter is inside
min. 10 mm
the
hose.
Provjerite
Make surejethe
lifilter
filtarisunutar
inside
min. 10 mm
the hose.
- cijevi.
Hose
with water supply valve
3/4”
Cijev with
s ventilom
za dovod
vode
---Hose
water supply
valve
3/4”
min. 10 mm
min. 10 mm
3. Open the tap slowly and make sure
that there are no leaks around the
3.
Polakothe
otvorite
slavinu
provjerite
3. joints.
Open
tap slowly
andi make
sure
The
joints
are
subject
to
water
pressure.
curi
li
voda
oko
spojeva.
that there are no leaks around
the
Pritisak vode utječe na spojeve.
joints.
The joints are subject to water pressure.
38 - Installation Instructions
- Installation
Instructions
38 –
Upute za postavljanje
147VR1_WGN.indb 38
2016-8-4 17:00:41
Connecting Hoses and Power Supply
Connecting Hoses and Power Supply
Leak-proof System
Caution
Spajanje
cijevi i napajanja
The
appliance
is
installed
with
a
system
Leak-proof System
- The water drain hose must be
that is designed to prevent water leaks.
The
is installed
with a system
The appliance
system
the
following
Sustav
koji includes
sprečava
curenje
that
is designed to prevent water leaks.
components:
Uređaj
sadržiincludes
sustav koji
je namijenjen
The system
the following
sprečavanju
curenja vode. Sustav uključuje
1) Aquastop system
components:
sljedeće:
If a water leak is detected in the water
1) inlet
Aquastop
hose,system
the system stops supplying
1)Sustav
Aquastop
(za zaustavljanje
If
a water
leak is detected
in the water
water
automatically.
This system
is only
vode)
inlet
hose,
the
system
stops
functioning with hoses havingsupplying
water
Ako je na cijevi za dovod
vode is only
water
This system
supplyautomatically.
valves.
primijećenowith
curenje,
automatski
functioning
hosessustav
having
water
prekidavalves.
opskrbu
vodom. Ovaj sustav
2) supply
Overflow
detection
samo
s cijevima
s ventilima
zato
Ifradi
water
in the
appliance
increases
dovod
vode.
2) aOverflow
detection
certain
level,
this function stops the
If
water
in theand
appliance
increases
to
water
supply
activates
the drain
2)Detekcija
prelijevanja
a
certain
level,
this
function
stops
the
pump.
Ako voda u uređaju dosegne određenu
water supply and activates the drain
razinu, ova funkcija zaustavlja dovod
pump. drain hose
Water
vode i pokreće crpku za odvod vode.
Water
drain hose
Caution
Cijev
za odvod vode
- Do NOT twist, pull out, or bend the
Caution
Oprez
drain hose.
Do NOT twist,
pull out, or bend
----NEMOJTE
zakretati,
ili the
Do NOT use
joints topovlačiti
extend the
drain hose.
savijati
cijev
za
odvod.
water drain hose.
Do NOT use
joints to extend
the za
---NEMOJTE
upotrebljavati
spojeve
water
drain
hose.
produživanje
cijevi
za odvod vode.
Draining
to a sink
or wash-basin
Caution
removed from the hook on the
- The
hose mustbefore
be
rear water
side ofdrain
the appliance
Oprez
removed
fromis
the
hook on the
the
appliance
operated.
--Cijev
za odvod
mora before
biti
rear
ofdrain
thevode
appliance
If theside
water
hose is close
to
uklonjena
s
kuke
sa
stražnje
strane
the
appliance the
is operated.
the appliance,
hose may come
uređaja
prije
pokretanja
uređaja.
If the
water
drain
is close
to
in
contact
with
thehose
appliance
and
Ako
je cijev za the
odvod
vode
u come
blizini
the
appliance,
hose
may
generate noise during the spin
cycle
uređaja,
doći
u kontakt and
s
in
contactmože
the appliance
because
ofwith
vibrations.
uređajem
i
zbog
vibracija
stvarati
buku
generate noise during the spin cycle
- tijekom
Secureciklusa
the water
drain hose so
centrifuge.
because of vibrations.
that it will not
comeodvod
out ofvode
the
---Pričvrstite
Secure
thecijev
waterzadrain
hose sotako
basin.
da
od umivaonika.
thatseitne
willodvoji
not come
out of the
Do NOT block
the drain
outlet
---NEMOJTE
blokirati
odvod
u of
basin.
the
basin.
Make
sure
that
drainage
umivaoniku. Provjerite je li odvod
- Do
blockis
the
drain outlet of
intoNOT
the drain
sufficient.
dovoljnog
kapaciteta.
the basin. Make sure that drainage
Do NOT
let
the
tip of
---Pazite
dadrain
vrh
cijev
za the
odvod vode NE
into the
is sufficient.
water
drain
hose
dip
into the
dodiruje ocijeđenu vodu.
- Do
NOT water.
let the tip of the
drained
Voda
bi u tom slučaju mogla ponovno
watercan
drain
hose
dipto
into
the
This
cause
water
flow
back
ući u uređaj.
drained
water.
into the appliance.
This can cause water to flow back
Odvodnjavanje
s pomoću cijevi za
into the appliance.
Draining
odvod to a drain hose
Draining to a drain hose
Draining
to a sink
or wash-basin
Odvodnjavanje
u umivaonik
ili sudoper
Elbow
Elbow
Koljeno
Installation Instructions - 39
Installation Instructions - 39
147VR1_WGN.indb 39
Upute za postavljanje
– 39
2016-8-4
17:00:41
147VR1_WGN.indb 39
2016-8-4 17:00:41
Connecting Hoses and Power Supply
Spajanje cijevi i napajanja
Connecting to the power
supply na izvor napajanja
Spajanje
Name
Natpisna
plate
pločica
Caution
Oprez
---Natpisna
sadrži podatke
The namepločica
plate indicates
the rated
o
nazivnoj
potrebnojneeds.
za rad
power
thatsnazi
the appliance
uređaja.
Provjerite
li
Make sure
that the odgovaraju
power supply
tehnički
podaciinvezani
za napajanje
specifications
your residence
u
vašem
kućanstvu
ovdje
navedenim
match
the
information
mentioned
podacima.
Na 42. stranici
ovih uputa
here. The information
on the
nalaze
se informacije
o tehničkim
power supply
specifications
are
podacima
vezanima
za napajanje.
also mentioned
on page
42 of
these
instructions.
--Ako
proizvod
nije pravilno uzemljen,
korisnik
će bitiisodgovoran
za bilo
- If the product
not correctly
kakvu
nastalu
grounded,
the štetu.
user will be liable
for any damage incurred.
40 - Installation Instructions
40 – Upute za postavljanje
147VR1_WGN.indb 40
2016-8-4 17:00:41
Checking
afterpostavljanja
Installation
Provjera
nakon
Installation
Popis
stavkichecklist
za provjeru pri postavljanju
3
7
1
5 6
5 6
4
2
5 6
1) Anchor bolts
1)Sidreni
vijci
Have
and attached
Jeste you
li ih removed
maknuli i them
na ispravan
način
the
cover
capspoklopca?
properly?
stavili
kapice
2)Položaj
2) Location
Jethe
li uređaj
na ravnoj,
stabilnoj
Is
appliance
on a flat,
stablepovršini?
Radi li bez vibracija?
surface?
Does itzarun
without
vibrating?
3)Cijev
dovod
vode
Dolazi li do curenja?
3) Water supply hose
Je li dovod vode dobar?
Is it free from leaks?
Is the za
water
supply
normal?
4)Cijev
odvod
vode
Dolazi li do curenja?
4) Water
draindobar?
hose
Je li odvod
Is it free from leaks?
Does it drain normally?
5) Adjustablepostolje
feet
5)Podesivo
Are
bolted
securelyna
touređaj?
the
Je lithey
dobro
pričvršćeno
appliance?
6)Podloge postolja
Jesu cushions
li ravne?
6) Feet
Akothey
uređaj
nije u jednakoj
ravnini,
Are
standing
flat?
vode
bi sethere
čuti may
Ifkod
theodvoda
appliance
is mogli
not level,
neuobičajeni
zvukovi.
be abnormal sounds when water is
drained out.
7)Napajanje
Je li napajanje izmjeničnom strujom
7) Power supply
namjenske strujne utičnice nazivnog
Is the household dedicated mains socket
napona od 220 V do 240 V?
fully rated at AC 220 V to 240 V?
Installation
Instructions –- 41
Upute za postavljanje
Tehnički podaci
NA-147VR1
Nazivni napon
220 – 240 V
Nazivna frekvencija
50 Hz
Maksimalna energija nazivne primljene snage
2200 W
Maksimalna energija nazivne odaslane snage
2000 W
Težina proizvoda
73 kg
Maksimalna težina suhe odjeće
7 kg
Dimenzije
proizvoda
Visina
845 mm
Širina
597 mm
Dubina
542 mm
Potrošnja vode
Pritisak vode iz slavine
42 – Upute za postavljanje
Pogledajte u poglavlju
"Potrošnja energije i vode".
0,1 – 1 MPa
Podatkovni list
(EU) br. 1061/2010
Ime dobavljača
Panasonic
Dobavljačeva identifikacijska oznaka modela
NA-147VR1
Nazivni kapacitet programa Pamuk-Eko
kg
7
Razred energetske učinkovitosti 1)
A+++ (najviša učinkovitost) : EEI < 46
A+++
A+++: 46≤EEI<52
kWh godišnje
135
Godišnja potrošnja energije 2)
1)Razred energetske učinkovitosti perilice rublja za kućanstvo određuje se na osnovu
njena indeksa energetske učinkovitost (EEI).
2)Godišnja potrošnja energije u kWh, na temelju 220 standardnih postupaka pranja u
programima Pamuk-Eko pri temperaturama od 60e °C i 40e °C, s potpuno i djelomično
napunjenim bubnjem, te potrošnje u načinima rada s malo snage. Stvarna potrošnja
energije ovisit će o načinu upotrebe uređaja.
60e °C s punim bubnjem
kWh
0,63
60e °C s djelomično
kWh
0,51
Potrošnja energije
napunjenim bubnjem
(program Pamuk-Eko)
40e °C s djelomično
kWh
0,49
napunjenim bubnjem
Isključen
W
<0,5
Potrošnja energije
U stanju pripravnosti
W
<1,0
Ponderirana godišnja potrošnja vode 3)
litara godišnje
9240
3)Godišnja potrošnja vode u litrama, na temelju 220 standardnih postupaka pranja u
programima Pamuk-Eko pri temperaturama od 60e °C i 40e °C, s potpuno i djelomično
napunjenim bubnjem. Stvarna potrošnja vode ovisit će o načinu upotrebe uređaja.
Razred učinkovitosti centrifuge u rasponu od G (najmanja
B
učinkovitost) do A (najviša učinkovitost)
Maksimalna brzina centrifuge
okr./min
1330
Količina preostale vlage
%
53
Podaci na etiketi i informacijskom listu odnose se na standardne programe pranja 60e °C
i 40e °C Pamuk-Eko. Ti su programi prikladni za pranje uobičajeno zaprljanog pamučnog
rublja i najučinkovitiji su što se tiče kombinirane potrošnje energije i vode.
60e °C s punim bubnjem
min
212
60e
°C
s
djelomično
min
176
Vrijeme programa 4)
napunjenim bubnjem
(program Pamuk-Eko)
40e °C s djelomično
min
171
napunjenim bubnjem
Pranje
dB
53
Zračna buka pri radu
Centrifuga
dB
74
4)Izraženo u minutama i zaokruženo na najbližu minutu
Samostojeći uređaj
Da
Upute za postavljanje – 43
Postavljanje vrijednosti za potrošnju energije
Potrošnja energije za standardne programe može se ostvariti pridržavanjem sljedećih
postupaka. Programi Pamuk 60 °C ili Pamuk 40 °C standardni su programi u skladu s
Uredbama EU 1061/2010 i 1015/2010. Prikladni su za pranje uobičajenog zaprljanog
pamučnog rublja i najučinkovitiji su programi što se tiče kombinirane potrošnje energije i
vode za pranje te vrste pamučnog rublja.
1. 2.
Zakrenite kotačić na Pamuk-Eko.
ili
Odaberite temperaturu vode od 60e °C/40e °C.
--Stvarna temperatura vode može se razlikovati od navedene temperature ciklusa.
Web-mjesto: http://panasonic.hr
kolovoz 2016.
© Panasonic Corporation 2016.
W9901-3DS00
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement