Panasonic NEC1453 Betjeningsvejledning

Add to My manuals
36 Pages

advertisement

Panasonic NEC1453 Betjeningsvejledning | Manualzz
Operating Instructions
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Kayttoohjeet
Bruksanvisning
NE-C1453
— FORCOMMERCIALUSE — English... 1-32
— FÓRYRKESMÁSSIG ANVÁNDNING «Svenska.............. 33-64
TIL PROFESSIONELT BRUG = В
AMMATTIKAYTTOON 5
FOR PROFESJONELL BRUK/STORKJOKKEN Norsk 129-160
Panasonic
Please read these instructions completely before operating this oven.
Las instruktionerna noga innan du anvander ugnen.
Lees venligst denne brugsanvisning grundigt, fer De bruger ovnen.
Lue káyttóohjeet huolellisesti lápi, ennen kuin alat káyttáá mikroaaltouunia.
ue ai,
O a ni I :
a в 1 - = a ia — =p dd 1 — ENE ©
=
‘
vr
-
‘
Lu
¥
a
Fr.
я
|
г.
я,
| -
Ar
В =
‘
La
ge
‘
|
В
Sikkerhetsinformasjon . .............. iii 130
Epa AV ONE cas Ga ..... .- ...aaranaacanmenenaa oa 131
PISCO OU EI a nn nn KRAMER 131
Ve SP Pony is mt mx af sm nm ow ml mW WW nw nw ES 131
Ve LE aaa a ERAS SETTER СОЛЬ 132
CTI NP Ea DAL, PRA HE IA 133
EEE e ae ae mor re a ee a as 133
ENG: meso end" epa e aya 10 e e reas a se: eca aran Ue KE 134
Batleningspanel: 2.16, ото ti a aaa sara xsara asno vana A 134
VACA KORGKRE 1. 1110010 aaa aa aaa A taa 135
Bruk av mikrobolgefunksjon .........ee—reeersreorerererde. 136
Bruk av varmluftsfunksjon ........._eeeeeerssoroerececeem. 138
Bruk av grifunKajon ===... a Ea aaa fa 140
Bruk av kombinasjonsfunksjon ................. ooo LL 142
Innstilling av minnefunksjon ..........eeoececeserereorera. 144
Bruk av minnefunksjon ........__—.eeeeeeererecorerereer: 145
Aktivering av programiás ........._eeeeecessrrroeesrorer: 146
Deaktivering av programiâs .........000000000000 000000000 147
Lese programlisten ................ N 147
Holde ovnen VA - - - . =--asraanrridantasn mesma reza 148
Feo LETS e nadadora 149
Endre lydslgnal -. : 0:00 .:...... .... .. e. sangacaa na 149
Rengjering og vedlikehold . ....................... ols. 150
Tiltak nar “F" vises idisplayet ............................ 151
Hvordan virker mikrobalger ................... rea 152
Par CEC CE EC ES EEC an E 152
Opptining ¡ mikrobelgeovn ............._ec_eeecrerereerece. 153
Oppvarming ¡ mikrobolgeovn ........eoceeeeeerererrereros 154
Kombinasjonsfunksjon ......eñeocw.erreeerererererer E. 156
ET AE RE A NE OA 158
ENEE REE ER O ET 159
Tekniske spesifikasjoner .......... __—_.eceexrerverere rev. 160
129
Sikkerhetsinformasjon
Nar et uttak ikke er jordet:
Du ma selv serge for a bytte det ut med et jordet
uttak.
1. Spenning
Spenningen ma vaere den samme som den
spenningen som er angitt pa ovnen. Dersom det
brukes hoyere spenning enn angitt, kan det fore til
brann eller andre skader.
2. Service
Det er farlig for alle andre enn serviceteknikere
opplært av produsenten à utfore reparasjoner.
Kontakt produsenten. Fjern ikke ovnens ytre panel,
da det er hoyspenning ¡ kabinettet. Reparasjoner
má kun utfores av kvalifisert servicetekniker. Kontakt
produsenten.
3. Dortetning
Dortetningen og omrádene rundt má alltid holdes
rene. Bruk en fuktig klut. Du má ikke justere,
reparere eller tukle med deren, betjeningspanelet,
sikkerhetsbryterne eller andre deler av ovnen. Fjern
ikke det ytre panelet.
4. Tom ovn
Apparatet ma ikke brukes med mikrebelge- eller
kombinasjonsfunksjon UTEN MAT | OVNEN.
Dersom den brukes tom vil det skade apparatet.
130
5. Ledning/stopsel
Dersom apparatets ledning er skadet ma den
erstattes med en spesialledning med metallplate
som kan fás av produsenten.
Senk ikke ledningen, stepselet eller ovnen ned |
vann. La ikke ledningen komme i kontakt med
varme overflater. La ikke ledningen henge utenfor
bord eller benk. Bruk ikke skjeteledning til tilkopling
av ovnen, da dette kan medfare fare. Kople ovnen
direkte til et vegguttak. Apparatets bakside blir varm
under bruk. La ikke ledningen komme i kontakt med
baksiden eller kabinettets overflate.
6. Varme flater
Utvendige overflater, bl.a. ovnsderen og luftehullene
| kabinettet blir varme under bruk. (Grill,
varmluftsovn og kombinasjonsfunksjon). Vaer
forsiktig nar de apner eller lukker deren, og nar du
plasserer eller tar ut mat eller tilbeher.
Ovnen har varmeelementer everst og pá baksiden.
Etter bruk er taket, veggene og bunnen sveert
varme.
Dette er et type B-apparat.
7. Oppbevaring av tilbehor
Nar ovnen ikke er i bruk ma det ikke oppbevares
andre gjenstander enn ovnens tilbehor inni ovnan, i
tilfelle den slas pa ved et uhell.
Utpakking av ovnen
1. Kontroller ovnen 2. Fjerne beskyttelseslaget
Pakk ut ovnen, ta vare pa emballasjen, og kontroller Et beskyttende lag hindrer at emballasjen lager riper
om ovnen er skadet, f.eks. bulker, odelagte | panelet under transport. Fjern dette for apparatet
derhandtak eller sprekker i deren. Installer IKKE installeres eller tas i bruk.
ovnen dersom den er skadet. NB! Kontroller om
dertetningen og omrádene rundt er skadet.
Apparatet ma ikke tas ¡ bruk for det er reparert av
servicetekniker opplært av produsenten.
Plassering av ovn
1. Plassering av ovn 2. Hyller
Plasser ovnen pa en jevn og stabil flate. For sikker Plasser ikke ovnen rett ove eller ved siden av en
drift, sorg for tilstrekkelig luftsirkulasjon Det ma gass- eller elektrisk komfyr. Dette kan medfore
være minst 15 cm avstand til hoyre og venstre for skade pa ovnen. Det er farlig à plassere ovnen pâ
ovnen og fra ovnens bakside. Det ma minst vaere 20 en hylle som er sá hey at mat og tilbehoer ikke kan
cm avstand fra toppen av ovnen og de 2 nas av brukeren.
luftehullene pa baksiden. |
Luftehull 3. Stabling
Ovnen ma ha fri luftsirkulasjon pa baksiden for Stable IKKE disse ovnene.
maksimal kjoleeffekt. Blokker ikke luftehullene.
Maksimal romtemperatur
Bruk ikke ovnen nar romtemperaturene er hoyere
enn 40°C og/eller fuktigheten er mer enn 90%. Fri
luftsirkulasjon rundt ovnen er viktig.
Utenders bruk
Bruk ikke utenders.
Forsiktig
1. For bruk 3. Forstyrrelse
For de bruker VARMLUFT- , KOMBINASJON- eller Det kan oppsta mindre radio- og TV- forstyrrelser
GRILL funksjonen forste gang, kjor ovnen uten mat hvis ovnen stár for nær en radio eller TV.
pa Varmluft 250°C i 20 minutter. Dette gjeres for a
brenne av oljen som brukes til rustbeskyttelse. Fjern 4. Varmeelementet ved bruk av
alt tibehor fra ovnen. Mikrobolgefunksjonen
Nár de bruker effektene HOY, MEDIUM, LAV og
2. Royk/brann SMAKOKING, reduserer Grillelementene
Dersom du oppdager reyk mens du bruker kondensdannelse. BEROR IKKE OVNENS
mikrobolgefunksjonen, hold doren lukket og skru av INNVENDIGE TAK.
ovnen eller ta ut kontakten. Kontakt servicetekniker
umiddelbart. 5. Rengjering
Rengjor ikke apparatet ved spyling.
131
Viktig informasjon - Les ngye
1. Koketider
Ettersom koketider for mikrobolgeovn er mye
kortere enn ved andre kokemetoder, er det viktig at
Koketidene ikke overskrides uten at maten ferst
kontrolleres.
Koketidene ¡ kokeboken er omtrentlige. Koketiden
avhenger av temperatur, mengde og type mat og
kokekar.
Brannfare!
Dersom anbefalt koketid overskrides, kan maten
odelegges og i ekstreme tilfeller ta fyr og skade
ovnen innvendig. Det er svært viktig at ovnen
rengjores regelmessig og at overflodig fett fjernes.
Se avsnittet “Rengjoring og vedlikehold”.
2. Smaretter
Veer saerlig papasselig nar du varmer smáretter og
enkle porsjoner som kaker og bred i mikrobglgeovn.
Smaretter eller mat med lavt vaeskeinnhold kan
brenne, torke ut eller ta fyr ved for lang koketid
Brannfare!
Dersom materialer i ovnen antennes, hold deren
lukket, skru av ovnen og fjern stopselet fra
kontakten, eller kople ut sikringen.
3. Ingredienser
Mat med heyt sukker-, salt-, fett-, og
fuktighetsinnhold varmes raskere opp i
mikrobolgeoven fordi de tiltrekker seg
mikrobelgeenergi. Mer kompakt mat med hoyt fiber-
og proteininnhold absorberer ikke mikrobelgeenergi
sa raskt og trenger lenger koketid.
4. Mat med hoyt fett-/sukkerinnhold
Det er viktig á stille inn riktig koketid for mat med
hoyt fett-, alkohol-, og sukkerinnhold. Dersom disse
varmes for lenge i mikrogolgeovn kan de antennes.
Dette gjelder bl.a.
Smultringer, sirupskake, alkoholholdige desserter.
HOLD ALLTID MIKROB@OLGEOVNEN UNDER
OPPSYN.
5. Egg
Kok ikke egg med skall i mikrobelgeovn. Det kan
dannes trykk slik at eggene eksploderer.
6. Prikking av skall
Matvarer med skall som ikke er porose som f.esk.
poteter, eggeplommer og polser, ma prikkes med
gaffel for oppvarming pá MIKROBOLGE slik at de
ikke sprekker.
7. Smelting av fett
Ikke forsok a smelte fett i ovenen.
132
8. Væske
Ved oppvarming av væske i mikrobalgeovn som
f.eks. supper, sauser og drikker, kan overoppheting
over kokepunktet oppsta uten tegn til bobler. Dette
kan resultere i at den varme væsken plutselig koker
over. Folgende ber gjeres for & unnga dette:
a. Bruk ikke kokekar med rette kanter og smal
apning.
b. Unnga overoppheting.
c. Rer i vaasken for de setter kokekaret i ovnen og
igjen etter halv koketid.
d. La kokekaret sta i ovnen en kort stund etter
oppvarming. Rer igjen fer de fjerner kokekaret
forsiktig.
9. Papir/plast
Hold eye med ovnen nar du varmer mat i plast- eller
papirbeholdere eller andre beholdere som kan
antennes (se side 135)
Bruk ikke resirkulerte papirprodukter med mindre
produktet er egnet til bruk i mikrobolgeovn.
Resirkulerte papirprodukter kan inneholde urenheter
som kan avgi gnister og/eller antennes ved bruk.
10. Oppvarming
Det er viktig at mat som varmes serveres meget
varm (72°C). Kontroller alltid dette for servering.
Dersom de er i tvil, varm den litt lenger.
11. Hviletider
Hviletidene er viktige for mat som er kokt eller
varmet i mikrobelgeovn eller kombinasjonsfunksjon.
| lopet av hviletiden vil varmen spre seg til slik at
maten blir gjennomvarm.
Dess mer kompakt maten er, dess lenger er
hviletiden. Mat som varmes má ogsá “hvile” seg.
12. Tilbehor
Folg instruksjonene ¡ denne boken for riktig bruk av
tibeher og kokekar. Dersom disse ikke overholdes
kan ovnen skades. Veer forsiktig nár du fjerner mat
og/eller tilbehor fra ovnen. Risten som medfolger
har IKKE tippesikring - Veer forsiktig nar du tar den
ut for à fjerne mat.
13. Kokekar
For du bruker MIKROBOLGER og
KOMBINASJONSPROGRAMMET, sjekk alltid at
beholderne kan benyttes i en mikrobalgeovn.
(Se side 135.)
14. Ovnens kjolevifte
Etter á ha benyttet MIKROBOLGER of VARMLUFT,
KOMBNINASJON og GRILL, vil ovnens vifte ga i ca.
5 min. For á kjole ned elektriske komponenter. Dette
er helt normalt og du kan trygt ta maten ut av ovnen
selv om viften fortsatt gar.
Ovnen din
Spor
Plasser sporene pa den venstre veggen (spor merket L) og heyre
veggen (spor merket R) slik:
1) Finn venstre spor merket “L” pa det bakre venstre feste.
2) La den gli forover slik at den stoter pá det fremre hullet over
det fremre feste og serg for at den faller pa plass. Kontroller at
sporet sitter ordentlig fast.
3) Gjor det samme med det hoyre sporet.
3) (1) Derhandtak
(2) Ovnsvindu
4) (4 Display
=
eo
7 Spor
8) Dertetning
= == = == == == ==
@-------
(5) Betjeningspanel
5) 6 Sikkerhetslás for dor
3) Luftehull utvendig (ovnens bakside)
Tilbehor
Keramisk plate
Art. nr. AO6033230GP
Rist
Nar de bruker metallbeholdere pa KOMBINASJON,
plasser den keramiske platen mellom beholderen og
sporet. Nar de bruker grillfunksjonen, plasser platen pa
ovnen for & fange opp drypp.
Den keramiske platen ma ligge i ovnen under
forvarming og ved kombinasjonsprogram. Legg den
IKKE direkte pa sporene.
Dersom de plasserer maten rett pa den keramidke
platen, serg for at den er ren og fettfri. La platen
AVKJOLES for rengjering slik at den ikke mistes og
gar i stykker.
Art. nr. AO6023230BP
Risten kan brukes ved varmlufts-, kombinasjons- og
grillfunksjonene. La IKKE risten ligge i nar ovnen
brukes som mikrobelgeovn.
PLASSER IKKE METALLBEHOLDERE RETT PA
RISTEN nar de bruker kombinasjonsfunksjonen. Bruk
den keramiske platen.
133
Display
Markoren lyser for a vise programvalg. Kontroller alltid markerens posisjon fer de trykker pa START.
1) Mikrobolgeeffekt 7) Mikrobolgeeffekt
2) Varmluft & HOY
3 Grill & MEDIUM
4) Forvarming со LAV
5 Kieling > SMÁKOKE
6 Aktivt A-program RUS
prog 8 Aktivt B-program
9 Koketrinn
Betjeningspanel
Ш 1) Mikrobelge
a 1 (2) Varmluft
| MICROWAVE | | | 3) Grill
их | (4) 5 4) Forvarming
CONVECTION 5) Kjoling
Г 1 | À
% Г" 3 (6) Lampe
GRILL | 7 Tidsurskive
- 4 4 (8) Stopp
PREHEAT : (9) Programvelgere
— ; m8 Disse er tomme slik at de selv kan velge
5) > 5 program. (A1 - A6, B1 - B6).Se side 144
COOLING
) 90) Епаге
6 3 6 11) Start knapp
LAMP
12 Program knapp
7 43 Program las - knapp
14 Alarmknapp
8
A PB 10
— © Ф —
STOP START
(PROG ) (LOCK ) ( BUZZ
12 13 (14)
134
Valg av kokekar
MIKROBOLGE 6. Plastfolie
1. Glass BRUK: Plastfolie som slipper ut fuktighet
E egnet for mikrobelgeovn. La ikke
BRUK: lidfast glass, f.oxs. Ругех plastfolien berore maten. For à
BRUK IKKE: Omfintlig glass, blykrystall som unngâ forbrenning fra damp, stikk
kan sprekke eller gnistre. hull i folien med en gaffel slik at
2. Porselen/keramikk CATE Epes ut. Fjern derctter
BRUK: Glaserte porselensbeholdere, Toon Tog N
keramikkbeholdere beregnet for BRUK IKKE: Folie kun beregnet pa tildekking av
matlaging. ~~ HAT dr: a me
BRUK IKKE: Beholdere av fint benporselen 7. Tre/kurvmateriale
med metallmenster. Mugger med BRUK: Treboller beregnet for bruk i
palimte handtak. mikrobolgeovn. 0
3. Steintoy BRUK IKKE: Kurver, treboller (disse torker ut
BRUK: Glaserte beholdere. etter langvarig bruk og kan
BRUK IKKE ~~ Glaserte beholdere. Disse kan antennes)
absorbere vann som bruker 8. Papir
energi. Dette gjor beholderen BRUK: Engangsbeholdere av papp egnet
varm og oker koketiden. for mikerobelgeovn.
4. Folie/metall BRUK IKKE: Papirservietter (desse kan
BRUK: Kun til oppvarming: antennes), voksbelagte kopper,
Enkle porsjoner, foliebeholdere resirkulerte produkter (med mindre
uten lokk. Pass pa at beholderne produsenten anbefaler bruk av
ikke berarer ovnens VEGGER disse i mikrobelgeovn).
eller DOR. Bruk ikke
foliebeholdere til koking. Sma KOMBINASJON
mengder aluminiumsfolie kan
brukes til á dekke kjottstykker
under opptining. Pass pá at folien
Kombinasjonsprogrammene bruker mikrobglge og
varme (VARMLUFT og GRILL). Velg derfor kokekar
I . omhyggelig.
ikke berarer sidene eller daren. BRUK: Metallbeholdere, men kontroller at
BRUK IKKE Metallfat, rist, beholdere med de ikke har metalldekor. Keramikk
METALLMONSTER eller - KANT, uten metallmenster. lldfast glass
eller Of Poteet FINE NLL ts:
METALLREDSKAP. BRUK IKKE: — Emaljerte beholdere (som kan ha
BRUK IKKE FOLIEBEHOLDERE skár). Beholdere med
OMIGJEN - DET KAN OPPSTA gull/metallmenster. Emaljert
GNISTER nar de bulkes/skades. stopejern, for eksempel Le
Bruk ikke beholdere av emaljert Creuset. Beholdere som ikke er
stepejern. Disse kan brukes med ildfaste, f.eks. plast og plastfolie.
vermluft eller grill.
5. Plast VARMLUFT
BRUK: Harde plastbeholdere som taler BRUK: Beholdere egnet for vanlig komfyr,
hoye temperaturer i stedet for f.eks. metall, keramikk, steintoy,
myke plastbeholdere. Stekeposer emaljert stopejern etc..
(Uca ade BRUK IKKE: — Plastbeholdere, matfolie,
BRUK IKKE: — Melamin, polypropylen, fenol urea, tre/kurvmateriale, glass, papir.
eller poser og beholdere av plast
f.ske. margarin-, yoghury- og GRILL
de e es BRUK: Beholdere egnet for grilling, f.eks.
rustfritt stal, Le Creuser, keramikk,
bakeplater etc.
BRUK IKKE: Beholdere av plast, porselen eller
beholdere av tynn keramikk,
klebeplast etc.
135
Bruk av mikrobolgefunksjon
BETJENINGSPANEL
1
| MICROWAVE |
X
CONVECTION e
= ; 3
GRILL
ET -
PREHEAT | 4
2 5
COOLING — 5
© 6
LAMP
7
8
А >В
© | >
STOP START
FREMGAN
inn koketid.
F.eks. 4min 30s
Maks. innstilling:
Hioy 15 mins
Medium 15 mins
Lav, smakoke 60 mins
Tining, hvile 60 mins
GSMATE INFORMASJON DISPLAY
1 Apne doren, | Ovnslampen tennes. Em goa
Sett inn ,
maten. Mm |,
Ovnslampen slukkes. oo
Lukk deren. S55 Sous
2 Velg effekt. | Trykk pá MIKROBOLGE for á
velge riktig effekt,
f.eks. Lav - trykk tre ganger.
MICROWAVE
3 Velg tid. Drei tidsurskiven for á stille ©
4 Trykk pä
START.
Ф
START
Displayet teller ned tiden.
Kjeleviften slas pa.
5 Apne deren.
Nar kokingen er ferdig, piper
ovnen 3 ganger, og "0"
blinker i desplayet til doren
âpnes.
Ta ut maten.
Displayet gjentar innstilt
program.
Programmet er
ferdig.
à &d&à co il B
Âpne doren.
A Loa
TILBEHOR
TRYKK EFFEKT % WATT
gang £44 Hoy = 100 1350
a ganger E Medium о 50 650
3 ganger dh Lav 30 420
4 ganger + Smâkoke 15 240
5 ganger in Tining 25#10 ) 350-1 40
Benytt ikke metall rister eller 6 ganger — * Stá 0 0
keramisk isolert fat ved koking MERK: a
med mikrobolger. e Informasjonen i dispalyet vil bli slettet ett minutt etter koking, eller
under programmering nar deren er lukket..
* See Page 152.
136
Bruk av mikrobolgefunksjon
|| Endre koketid
| Flertrinns (sekvensiell) oppvarming
Ovnen kan programmeres med opptil 3 ulike
funksjoner etter hverandre. Disse er MIKROBOLGE-,
GRILL-, VARMLUFT- eller KOMBINASJONS
programmene. Hvis koketiden er mer enn 15 min ved
HOY/MEDIUM, bruk trinn 2.
Programmering av trinn 2:
Folg trinn 1-3 forst. Legg inn neste program, trykk
deretter pá START.
Programmering av trinn 3:
Folg programmering av trinn 2 og legg inn neste
program. Trykk deretter pá START.
| Ovnslampe
Koketiden kan okes eller reduseres under koking ved
á dreie tidsurskiven.
Ovnslampen slukkes nar deren er lukket. Hvis du vil
kontrollere maten, trykk pá LAMPE. Den lyser da i
10 s.
Ovnslampen tennes automatisk pa nar deren apnes. D
LAMP
| E
| Gjentagelsesfunksjon
Du kan gjenta det samme varmeprogrammet hvis du
trykker pa START innen ett minutt etter at programmet
er ferdig. |
Hvis DU ikke har trykket pá START for det er ett minutt Ф
igjen, viser desplayet “0”, eller ingenting hvis deren
lukkes. START
| Stoppknapp
For oppvarming: — Ett trykk nullstiller displayet.
Under oppvarming: Ett trykk stopper varmeprosessen
og to trykk nullstiller displayet. Co
N.B. Se sinde 146 for bruk med programlas.
STOP
| Varmeelement
Nar de bruker effektene HOY, MEDIUM, LAV pg
SMAKOKE reduserer GRILL elementene og
VARMLUFTS viften kondensdannelse. BEROR IKKE
OVNENS TAK.
Bruk en beholder som er beregnet pá ovn og
mikrobelgeovn.
137
Bruk av varmluftsfunksjon
BETJENINFSPANEL | [FREMGAN
| RENGA! INFORMASJON DISPLAY
1 Apne deren, | Ovnslampen tennes.
Sett inn
A : maten.
cu — Ovnslampen slukkes.
Ea 2 Lukk deren.
CONVECTION
2 Trykk pa Velg ensket ovnstemperatur,
E 3 Varmluft. f.eks. 180°C.
GRILL Trykk pá varmluftsknappen til
) E onsket temperatur vises |
5 4 CONVECTION displayet.
PREHEAT Temperaturen vises i 10 fra
TTR 100°C - 250°C.
+ 5
COOLING 3 Velg tid. Drei tidsurskiven for a stille
inn koketid.
6 F.eks. 18 min 30 s Maks.
koketid: 2 timer
wa =N Tidsuret teller oppover i
7 intervaller pá:
30 s 0-10 min
1min 10-60 min
8 10 mini 1 h-2 timer
4 Trykk pá Display teller ned tiden.
А кВ START. Varmluftsviften slás pa.
| E | Ф
| ‘о | ® __ START
nc wie 5 Apne deren | Nar kokingen er ferdig, piper | Programmet er
ovnen 3 ganger, og “0” ferdig.
blinker i displayet til deren BRE Ha
—
apnes.
Ta ut maten.
BRUK AV TILBEHOR |] | Advarsel:
Risten som medfolger har IKKE tippesikring - Veer forsiktig nár du tar
den ut for a fjerne mat.
For á oppná et best mulig resultat,
plasser maten pá metallristen i
laveste posisjon.
138
`Вгик ау varmluftsfunksjon
|| Varme overflater
Veer forsiktig nar du tar ut varm mat. Bruk grytekluter.
|| Flertrinns (sekvensiell) oppvarming
Ovnen kan programmeres med opptil 3 ulike
funksjoner etter hverandre. Disse er MIKROBOLGE-,
GRILL-, VARMLUFT- eller KOMBINASJONS
programmene.
Programmering av trinn 2:
Felg trinn 1-3 forst. Legg inn neste program, trykk
deretter pa START.
Programmering av trinn 3:
Felg programmering av trinn 2 og legg inn neste
program. Trykk deretter pa START.
'| Endre koketid
Koketiden kan okes eller reduseres under koking ved
a dreie tidsurskiven.
I Ovnslampe
Ovnslampen slukkes nar deren lukkes. Hvis du vil
kontrollere maten, trykk pa LAMPE. Den lyser da |
10 s. |
Ovnslampen tennes artomatisk nar deren apnes.
A CONVECTION
|| Kontrollere innstilt temperatur | di
Den valgte temperaturen kan kontrolleres ved a trykk
pa VARMLUFT. Temperaturen vises i displayet for det O:
gár tilbake til gjenvaerende koketid. Temperaturen kan LAMP
ikke endres nar et program er ¡ bruk.
mó В
|| Gjentagelsesfunksjon
Du kan gjenta det samme varmeprogrammet hvis du
trykker pa START innen ett minutt etter at programmet D
er ferdig. START
Hvis DU ikke har trykket pa START for det gjenstar ett
minutt, viser displayet “0”, eller ingenting hvis deren
lukkes.
'| Stoppknapp
For oppvarming: — Ett trykk nullstiller desplayet. me
Under oppvarming: Ett trykk stopper varmeprosessen ©
og to trykk nullstiller displayet. STOP
N.B. Se sinde 146 for bruk med programlas. —
139
Bruk av Grillfunksjon
DISPLAY
ae > Tidsuret teller oppover i
intervaller pa:
7 30s 0-10 min
1 min 10-60 min
BETJENINGSPANEL || FREMGAN INFORMASJON
GSMATE
1 Apne deren, |Ovnslampen tennes.
Sett inn
E
e 1 maten.
ее Ovnslampen slukkes.
x > Lukk deren..
CONVECTION —
ker во 2 Trykk pa Velg onsket Grillnivá
@ 3 Grill. F.eks., niva 2. DO § a
GRILL Display Effekt т E
— =) 1 trykk 1 1840 Watt C :
® 4 GRILL 2 trykk 2 1500 Watt Fi ’
PREHEAT | 3trykk 3 1170 Watt несов
13 5 3 Velg tid. Drei tidsurskiven for a stille
COOLING inn koketid.
— и F.eks. 10 min.
© 6 Maks. koketid: 1 time.
ze blinker ¡ displayet til doren
bores,
Ta ut maten.
р 4 Trykk pa Displayet teller ned tiden.
START. Kjeleviften slas pá.
А+ ОФ
| START
a: | se 5 Apne doren | Nâr kokingen er ferdig, piper | Programmet er
te ovnen 3 ganger, og “0” ferdig.
à 6606008
Ápne deren
№ A YY a
ma!
IL UL}
ty to to i B
BRUK AV TILBEHOR | | advarsel:
Ls ut maten.
Risten som medfelger har IKKE tippesikring - Veer forsiktig nar du tar
For best resultat, plasser maten pá
metallristen ¡ evre posisjon og
plasser det keramisk isolerte fatet |
bunnen av ovnen for a fange opp
drypp.
140
Bruk av grillfunksjon
| Varme overflater A
Veer forsiktig nar du tar ut varm mat. Bruk grytekluter.
|| Flertrinns (sekvensiell) oppvarming
Ovnen kan programmeres med opptil 3 ulike
funksjoner etter hverandre. Disse er MIKROBOLGE-,
GRILL-, VARMLUFT- eller KOMBINASJONS
programmene.
Programmering av trinn 2:
Folg trinn 1-3 forst. Legg inn neste program, trykk
deretter pá START.
Programmering av trinn 3:
Felg programmering av trinn 2 og legg inn neste
program Trykk deretter pá START.
SS rr iB
+ A
| Endre koketid Meee
Koketiden kan okes eller reduseres under koking ved
a dreie tidsurskiven.
| Kontrollere innstilt grillniva
Det valgte grillnivaet kan kontrolleres ved a trykke pa
GRILL. Temperaturen vises i desplayet for det gar |
tilbake til gjenvaeende koketid. A
GRILL
| Ovnslampe
Ovnslampen slukkes nár deren lukkes. Hvis du vil
kontrollere maten, trykk pá LAMPE. Den lyser i 10 =
sekunder. {5
Ovneslampen tennes nar deren apnes.
LAMP
| Gjentagelsesfunksjon
Du kan gjenta det samme programmet hvis du trykker
pa START innen ett minutt etter at programmet er
ferdig.
Hvis DU ikke har trykket pa START for det gjenstár ett ®
minutt, viser displayet “O0”, eller ingenting hvis deren
lukkes. START
|| Stoppknapp
For oppvarming: Ett trykk nullstiller desplayet.
Under oppvarming: Ett trykk stopper varmeprosessen Ш
og to trykk nullstiller displayet. ©
М.В. Se sinde 146 for bruk med programläs.
STOP
141
Bruk av kombinasjonsfunksjon
BETJENINGSPANEL
| 1
MICROWAVE
dy 2
CONVECTION
© 3
GRILL |
8 4
PREHEAT
COOLING
© 6
LAMP
7
8
A >B
© Ф
STOP |
START
N.B. Du kan ikke velge HOY
effekt.
FREMBAN
GSMATE INFORMASJON DISPLAY
1 Apne deren, | Ovnslampen tennes. e a
Sett inn
maten |
Ovnaslampen slukkes. Ll
Lukk deren. a
2 Trykk pa Hold knappen inne til ensket
Varmluft. temperatur vises i displayet
f.eks.200°C
CONVECTION
ELLER ELLER
Grill, Velg Grillnivá, f.eks. nivá 2.
1 trykk 1 1840 watts
2 trykk 2 1500 watts
3 trykk 3 1170 watts
GRILL
3 Velg effekt Velg mikrobolgeeffekt,
Mikrobolge. |f.eks.LAV.
1 trykk MED
в 2 trykk LAV
MICROWAVE 3 trykk SMAKOKE
4 trykk OPPTINING
4
©
Wo
a
Drei tidsurskiven for á still inn
koketid. F.eks.12 min. Maks.
koketid: 1 time. Tidsuret teller
oppover i intervaller pa:
30 s 0-10 min
1 min 10-60 min
| BRUK AV TILBEHOR
Det keramisk isolerte fatet MA
benyttes dersom beholderen er av
metal. Plasser ALDRI en metall
beholder direkte pa metallristen
ved bruk av kombinasjonsprogram,
fordi gnister kan oppsta som kan
skade ovene.
142
5 Trykk pa
START.
Ф
START
Displayet teller ned tiden.
6 Apne deren
Nar kokingen er ferdig, piper
ovnen 3 ganger, og “0”
blinker i displayet til deren
apnes.
Ta ut maten.
ferdig.
Bruk av kombinasjonsfunksjon
Varme overflater
Veer forsiktig nar du tar ut varm mat. Bruk grytekluter.
|| Flertrinns (sekvensiell) oppvarming
Ovnen kan programmeres med opptil 3 ulike 5 a
funksjoner etter hverandre. Disse er MIKROBOLGE-,
GRILL-, VARMLUFT- eller KOMBINASJONS
programmene. 3
Programmering av trinn 2: В оон
Folg trinn 1-3 ferst. Legg inn neste program trykk
deretter pa START.
Programmering av trinn 3:
Felg programmering av trinn 2 og legg inn neste A
program. Trykk deretter pa START. 1
Po
| Endre koketid бобов
Koketiden kan gkes eller reduseres under koking ved
a dreie tidsurskiven.
| Ovnslampe
Ovnslampen slukkes nar deren lukkes. Hvis du vil
kontrollere maten, trykk pa LAMPE. Den lyser da i x
10s.
Ovnslampen tennes nar deren apnes. LAMP
|| Gjentagelsesfunksjon
Du kan gjenta det samme programmet hvis de trykker
pá START innen ett minutt etter at programmet er
ferdig. ®
Hvis DU ikke har trykket pa START fer det gjenstar 1
minutt, viser displayet “0”, eller ingenting hvis doren START
lukkes.
|| Sroppknapp
For oppvarming: — Ett trykk nullstiller desplayet.
Under oppvarming: Ett trykk stopper varmeprosessen ©
og to trykk nullstiller displayet.
N.B. Se sinde 146 for bruk med programiás. STOP
И -
|| Forvarming
For best mulig resultat ved bruk av
kombinasjonsfunksjonen ber ovnen forvarmes. (Se
side 148) &
Det er lurt á ha en fast innstilling.
Se side 137 og 139 for kontroll av innstilling. PREHEAT
Advarsel: Risten som medfelger har IKKE tippesikring - Vaer
forsiktig nar du tar den ut for á fjerne mat.
143
Stille inn programmer
Ovnen har 16 programmer som ikke er forhandsinnstilt. (A1-A8, B1-B8)
BETJENINGSPANEL | | FREMGAN INFORMASJON DISPLAY
GSMATE
1 Apne doren, |Ovnslampen tennes. TT A
Sett inn
maten. MO
MICROWAVE Ll |,
a E 65658
co =
den 2 Trykk pa Hold knappen inne i 2
= Program- sekunder til P vises in
ANIL knappen. desplayet.
$ HOLD D@REN APEN.
PREHEAT — — —
3 Trykk pa F.eks. stille inn program A2:
+ Program- Lav effekt i 20 minutter.
COOLING nummer- Trykk pa A
— knappen. Programnummerknapp 2.
Hvis programmet er innstilt = 2 2
3
fra for, vises det i displayet.
Hvis minnet er tomt, vises 5660008
programnummeret i displayet.
4 Velg effekt. Trykk pa Mikrobelgeknappen
3 ganger.
Fe
MICROWAVE
5 Velg tid. Drei tidsurskiven til displayet
viser 20 minutter.
6 Trykk pa Etter 3 sekunder gar В
Ргодгат- displayet tilbake til O. ;
knappen. M |,
U
© © ее й В
| Programmere B-side
I Program las
Panasonic Combi har 8 ekstra programmer pa B-
siden. Disse kan brukes til egne behov eller til doble
porsjoner etc. Trykk pa A-B-knappen mellom trinn 2 og А > В
3 eller 3 og 4 oventor. En Микгобе!декпарреп
144
Det er IKKE mulig á gá inn og endre et program sá
lenge program lás funksjonen er pá (Si pide 147)
Stille inn programmer
|| Flertrinns (selvendiell) oppvarming
| Endre program
Ovnen kan programmeres med opptil 3 ulike
funksjoner etter hverandre. Disse er MIKROBOLGE-,
GRILL-, VARMLUFT- eller KOMBINASJONS
programmene.
For á endre et program, folg trinn 1-6 ovenfor og legg
inn det nye programmet.
Bruk av programmene
FREMGANGSMÁTE INFORMASJON
DISPLAY
1 Apne doren.
Sett inn maten.
Ovnslampen tennes.
3 Trykk pa START
Ф
START
2 Trykk pá Programknappen. | F.eks. for program A2:
DA
Trykk pá programnummerknappen 2.
LLO B
Displayet teller ned tiden.
|| Bruk av side B-program
| Programlas
Trykk forst pá A-B-knappen. Trykk deretter pá
Programnummerknappen.
Hvis programlásen aktiveres, startes programmet
umiddelbart, dvs. du tenger ikke á trykke pá START.
(Si side 148).
145
Aktivere programlas
“BETJENINGSPANEL
№ Bi 1
MICROWAVE
BA НИиы
CONVECTION Pu
5 3
PRE
% 4
PREHEAT
= :
COOLING
6
7
8
AB
© D
SE cia
a E he = dd
| Avbryte program
FREMGAN
GSMATE INFORMASJON DISPLAY
1 Apen doren. Ovnslampen tennes.
Sett inn aia
maten. Mm |
Ll;
oO ooo В
2 Trykk pa Hold knappen inne i 2
Programlas- | sekunder til P vises i
knappen displayet.
HOLD DOREN ÁPEN. Бобоне
Etter 2 sekunder......
Etter 3 sekunder......
Start med ett tastetrykk
Nar programlasen aktiveres, kan ovnen startes med ett tastetrykk. Dvs.
at nar de trykker onsket programnummer startes ovnen umiddelbart. Du
trenger ikke a trykke pa START.
Hvis deren apnes under et program, slettes
gjenværende koketid.
| Still inn nye programmer
Nar programlasen aktiveres kan du ikke endre
program og endre alarmtonen.
|| Sroppknapp
146
Under varming, vil 1 trykk stoppe oppvarmingen,
programmet stoppes og displayet gar tilbake til “0”.
Deaktivere programlás
FREMGANGSMÁTE | INFORMASJON | DISPLAY
1 Ápen doren. Ovnslampen tennes.
2 Trykk pá Hold knappen inne i 2 sekunder til P vises i
Programlasknappen. displayet.
HOLD DOREN APEN.
LOCK
Etter 2 sekunder.....
Etter 3 sekunder.....
| Start med 2 tastetrykk
Ovnen má igjen startes med 2 tastetrykk. Trykk pá
onsket programnummer og deretter pá start.
I Avbryte program
Hvis deren apnes under et program, deaktiveres
programlásen og gjenveerende koketid vises i displayet
til doren lukkes og du trykker pá START.
|| Stille inn nye programmer
Nar programlasen deaktiveres kan du endre program
igjen.
Lese programlisten
Det er mulig á kontrollere programmene som har blitt gátt inn pá. Med deren apen, trykk pa start knappen og
program nr. Knappen samtidig. (ovnen vil bekrefte dette med et pip). Etter 2 sekunder vil display vinduet vise
hvert enkelt steg for hvet individuelt program ¡ rekkefolgen A1, B1, A2 etc. Til sist vil den vise pipe-tone
settingen samt program lás symbolet (P L) for den gár tilbake til “O”.
* Dersom du ensker á se hviket program som er under As:
1. Etter á ha startet á vise ¡ displayet fra A1, trykk pá Stop knappen.
2. Trykk pá program No.5 knappen.
3. Trykk pá startknappen. (Displayet vil vise fra A5 gjennom de felgende nummer kanppene)
147
Holde ovnen varm
For raskere oppvarming og bruning av maten, bruk FORVARMINGS funksjonen. Den forvarmer ovnene til
170°C for du bruker GRILL-, VARMLUFT- eller KOMBINASJONS funksjonen.
| BETJENINGSPANEL FREMGAN INFORMASJON DISPLAY
— GSMATE
1 Trykk pá Du kan velge Forvarming nár
TT FORVAR- displayet er tomt (doren er
1 MING. lukket) eller nar “0” vises i
er displayet (doren er ápen).
. E
CONVECTION PREHEAT
5 3 2 Trykk pá Forvarmingstemp.
GRILL START. holdes konstant pá
CH T4 НИИ 170°C.Hvis ovnen ikke er |
i 4 bruk slar ovnen seg
ER START automatisk av etter 1 time.
“ | ) Deren ma vaere LUKKET.
E 5 Nár ovnen har nádd
a forvarmingstemp. blinker “h”.
© 6
LAMP
7 3 Apen doren Ovnslampen slas pâ. Plasser
mat i ovnen.
Lukk doren | Velg program, f.eks.
8 Vasrmluft 200°C i 15 min.
Nar tiden er telt ned....
A PB
© ® 4 Apen doren. | Displayet gjentar det innstile
STOP START programmet.
Hvis START ikke trykkes
innen 1 min, gâr ovnen
tilbake til FORVARMING.
Generelt om forvarming og kjoling
| Kun funksjonene FORVARMING og KJOLING kan velges när displayet er tomt. For andre programmmer
má “0” vises ¡ desplayet.
Hvis du har startet FORVARMING eller KJOLING fra et tomt display og ensker & velge on annen
| funksjon, apne deren for du velger en funksjon.
il Du kan velge FORVARMING mens KJ@LINGS funksjonen er i btuk.
|| Etter at en oppvarming er ferdig, vil ovnen automatisk ga til forvarming.
148
“ Rask kjoling av ovnen
Ovnen har en kjoleknapp til kjoling av ovnsrommet. Kjoleknappen kan brukes til opptining eller oppvarming
ved bruk av Mikrobalge- og FORVARMINGS funksjonen.
FREMGANGSMÂTE INFORMASJON DISPLAY
1 Trykk pa Kjeleknappen. Du kan velge kjeling nar displayet er tomt (deren
er lukket) eller nar “0” vises i displayet (deren er
+ apen).
COOLING
2 Trykk pá START. * KJOLE viften og VARMLUFTS viften slár seg
pá.
® Ovnsdoren kan ápnes eller lukkes. Ovnen
avkjeles imidlertid raskere nar deren er ápen
Ф enn lukket.
START * Oven avkjoles ¡ 2-30 minutter avhengig av
temperater.
Nar ovnen
er avkjolt: Kjole-og varmluftsviftene slár seg av.
Endre lydsignal
Nar programlasen er aktivert kan du ikke endre lydsignal. Deaktiver programlasen (se side 147)
FREMGANGSMATE | INFORMASJON DISPLAY
1 Apen deren. Ovnslyset vil slas pa.
2 Trykk pa Hold knappen inne ¡ 2 sekunder inntil “P” vises i
programkanppen. displayet.
HOLD DOREN ÁPEN.
3 Trykk pá | Trykk pa alarmknappen for a velge alarm volum.
Alarm knappen. AO A
No.Antall trykk Display Pipe volum 1
1 b-3 Hoyest A - m 3
BUZZ 2 b-2 Middels В
3 b-1 Lavest El
4 b-0 Ingen tone
4 Trykk pá A
program knappen. ы
bee:
553535378
Etter 3 sekunder gär dispalyet tilbake til “0”. Etter 3 sekunder
y) bes) Lo
Rengjoring og vedlikehold av ovnen
Det er viktig at du folger disse punktene noye for á fá best mulig utbytte av ovnen. Mikobolger tiltrekker seg
fuktighet og fett. En tilsmusset ovn reduserer ytelsen.
1. For rengjoring
Ta ut stopselet fra kontakten.
2. Dortetning
т TPE e "E
Veer ekstra noye med rengjering av dertetningen og
omrádene rundt. Terk av drypprennen for a unnga at
det dannes fuktighets-og fettbelegg.
3. Dor
Hold den innvendige glassderen ren ved a terke den
regelmessig med en myk, fuktig klut. Du kan bruke litt
rengjeringsmiddel for ovn. SPRAY IKKE RETT pá
deren, men pa en klut. Terk deretter av Bruk ikke
sterke eller slipende rengjeringsmidier.
4. Ovnsvegger ———
Veggene bor torkes av regelmessig med en myk,
fuktig klut. Du kan bruke litt rengjeringsmiddel for ovn.
SPRAY IKKE RETT pa veggene, men pa en klut. Terk
deretter av.
PASS PA AT RENGJORINGSMIDDELET IKKE
KOMMER NAR HULLENE | ONVENS VEGGER. Hvis
et etsende rengjeringsmiddel kommer bak
ovnsveggen, kan ovnen skades. Pass pa at
rengjoringsmidler ikke siver ned i apningene.
Overfledig fett kan leses opp for á lette rengjeringen
ved a plassere 500-800 ml varmt vann i
mikrobelgeovnen. Bruk en sikker bolle med biter av
fersk sitron i. Kok blandingen pa Hey effekt i 15-20
minutter. Fuktigheten som dannes pa veggene ma
torkes av med en klut med sápe pá.
5. Gulv
Bolgelederen er plassert under ovnens keramiske
sokkel. Evt. sol má derfor terkes av for a sikre jevn
varmetilforsel. Bruk ikke sterke eller slipende
rengjeringsmidler.
6. Tak
Taket har 4 krystallelementer. Fer rengjering ma du
serge for at ovnen er avkjolt for a unnga forbrenning.
Tork av taket regelmessig med en fuktig klut for á
redusere fettbelegg og royk.
7. Betjeningspanel
Hvis betjeningspanelet er tilsmusset tork av med en
myk, torr klut. Bruk ikke sterke eller slipende
rengjeringsmidier.
150
8. Tilbehor
optimal ytelse av ovnen.
ADVERSEL: Plasser ikke den keramiske platen rett
under kaldtvannskranen. Platen vil
odelegges.
Grillrist - denne skal alltid renghores etter bruk. Bruk
ikke slipende rengjeringsmidler.
9. Spor
Fjern sporene og rengjer som vanlig. Husk rengjering
av veggene bak sporene. Hvis matsprut ikke vaskes
bort, forkulles de ved fortsatt bruk av ovnen og kan
fore til at det oppstár gnister ved bruk av
mikrobolgeovnen.
10.A skifte lyspære i ovnen.
Forsikitg! Trekk ut stikk kontakten for du skifter
lyspære i ovnen.
Dersom lyset i ovnen ikke virker lenger kan du skifte
lyspaaren selv:
1. Skru opp lokket som beskytter lyspæren. Dette er
lokalisert pa ovnens venstre side.
2. Ta ut lyspaeren og erstatt denne med en ny 220 /
240 V, 25 W max. E-14 Iyspeere.
3. Sku igjen lokket som beskytter lyspæren.
VIKTIG: Rengjor ikke denne delen med en vannstrále.
Tiltak nar “F” vises i displayet
Panasonic Combi-ovnen er utstyrt med automatisk feilsoking. Det betyr at ovnen overváker sin egen drift og
viser en feikode i displayet hvis det mot formodning skulle oppstá en feil. Hvis en feilkode vises i displayet
(den vises som en “F” og et tosifret tall) gjer folgende:
1. Lukk doren og trekk stopslet ut av kontakten. Pass pá at alle luftehull er ápne.
2. Vent ett minutt og kople til ovnen igjen.
3. Apne deren og plasser mat eller en mugge med vann i ovnsrommet. Lukk derene.
4. Prov den samme funksjonen som var i bruk for feilkoden vistes i displayet.
Hvis feilkoden kommer opp pa ny, kontakt forhandleren der du kjepte ovnen, produsenten eller en autorisert
serviceverksted. Se avsnittet “Kontakt servicetekniker”.
151
Hvordan virker mikrobolger
2. Gjennom-
trengning
For a fa best mulig utbytte av din Panasonic Combi, er det
nyttig a forsta hvordan mikrobelger virker. Nar ovnen er
koplet til et 16 A stromuttak, strommer elektrisiteten gjennom
ledningen og omdannes til mikrobalger av
MAGNETRONEN.
Mikrobolger er ultrahoy frekvens og tilherer samme kategori
som radio-og TV-bolger. Disse ledes inn ¡ ovnsrommet
gjennom en BOLGELEDER.
Nár bolgene nár ovnsrommet, oppferer mikobelgene seg pá
en av tre máter:
1. Reflektering
De REFLEKTERES fra metall. Ovnens innvendige vegger er
av rustfritt stál, slik at mikrobolgene spres jevnt rundt i
ovnsrommet. Mikrobolgene reflekteres ogsá fra
metallbeholdere og - tilbeher, som f.eks. kasserolle og
tallerkener. Bruk derfor ALDRI grillristen ved valg av
mikrobelgeprogrammet.
2. Gjennomtrengning
Mikrobolgene TRENGER IGJENNOM papir, plast, glass og
porselen. Beholdere som er laget av disse materialene bor
brukes ¡ mikrobolgeovn.
3. Absorbering
Mikrobolgene ABSORBERES av maten. Bolgene trenger
gjennom maten og forer til at molekylene vibrerer over
2 450 000 000 ganger ¡ sekundet. Denne vibreringen ferer til
at vannmolekylene gnis mot hverandre og danner
friksjonsvarme som koker matens utside. Varmen ledes
gjennom maten slik at den blir gjennomvarm.
1. Reflektering
3. Absorbering
| Hviletid
152
Varmen som dannes pá utsiden av maten ledes inn til
midten, selv etter at mikrobalgeovnen er slatt av. Denne
tiden kalles “Hviletid”, og avhenger av matens form,
storrelse og type. En bakt potet vil for eksempel matte sta
minst 5-10 minutter etter endt koketid. Temperaturen |
midten vil dessuten gke. En pai som varmes opp igjen
trenger kun a sta 1-2 minutter for a bli gjennomvarm.
Opptining i mikrobolgeovn
En annen fordel med ovnen er at du raskt kan tine opp mat. Kveliteten pa den opptinte maten avhenger i stor
grad av hvordan maten fryses og tines opp. Serg derfor alltid for at maten er frossen og riktig pakket.
Serg for at fryseren har korrekt temperatur (-18°C eller kaldere) og at den ikke er full med mat eller is. Merk
og dater alltid maten slik at det produktet som er eldst brukes forst.
Bruk alltid programmet for opptining til á tine opp mat. Du ma ALDRI paskynde prosessen ved a velge hoyere
effekt, Det forer bare til at maten tines opp for mye, slik at den blir seig og uspiselig.
MAT VEKT FREMGANGSMATE |CA. TID PR.500g HVILETID
Reker 500 g Rar om etter halv tid. 6 min 5 min. Skyll i kaldt
vann.
Fiskefilet 500 g Snu etter halv tid. 8 min 10 min. Skyll i kaldt
vann.
Hel fisk approx. Dekk hode og hale etter halv 10 min 10 min. Skyll i kaldt
tid. vann.
Legg pá rist. La stá 15 min
Lammekoteletter 500 g etter halv tid. Dekk til og 12 min 45 - 60 min
fortsett.
Svinekoteletter 500 g Som lammekoteletter. 9 min 45 - 60 min
Oksekjott 500 g som lammekoteletter. 9 min 45 - 60 min
Biffer Snu og separer dem. 10 min 10 min
Kjottdeig/ - biter Del og fjern frossent kjott
500 g etter halv tid. 6 - 8 min 10 min
Legg pá rist etter halv tid. La 30 min. Skyll i kaldt
Kylling 500 g sta i 15 min. Dekk til og 13 min vann.
fortsett.
Kyllingporsjon 500 g Som kyllingporsjoner. 9 min 10 min
Kalkun 500 g Del stykkene. 12 min 45 - 60 min
Koteletter 500 g Som kyllingporsjoner. 5 min 10 min
Rokt skinke 500 g Skill skivene fra hvernasdre 8 min 10 min
under kokingen.
Som skinke. Fjern allrede
Bacon 500 9 tinede skiver. 9 min 10 min
| Sjekk maten jevnlig sá maten ikke “overtines”.
153
Oppvarming
Avhengig av maten
1. Starttemperatur
Jo kaldere maten er, jo lenger tid tar det à varme
den opp til 72°C. Det tar lenger tid hvis maten har
veert frossen, siden det ikke er sikkert at midten er
opptint.
2. Tilstrekkelig plass
Ved oppvarming av vaesker, pass pa beholderen
ikke er helt full. La det veere litt plass til omrering
slik at du unngar a sole.
3. Tildekke mat
En beholder som er dekket med plastfolie, plastplate
eller lokk, vermes opp litt raskere enn en som ikke
er tildekket. Dekk ikke til mat som skal ha en torrere
konsistens, som f.eks. kaker, siden dampen som blir
liggende under dekket gjer maten vassen.
4. Spro mat
Varm opp kaker og brod, f.eks. polsebrod, paier og
croissanter, pá en plastrist, for á unngá at de blir
“vasne”. Risten lar luften sirkulere under maten og
fjerne damp som gjor bakverket blott.
5. Ujevn form
Ved oppvarming av mat med ujevn form, plasser
den tykke delen av produktet mot den tynne delen
av det neste.
Avhengig av beholderen
6. Poros mat / Kompakt mat
Pores mat varmes raskere enn kompakt mat.
7. Mat med “skinn”
Ved oppvarming av mat med skinn som fisk, kylling
eller bonner, bruk lavere effekt for á unngá at maten
varmes opp for fort eller “eksploderer”.
8. Oppvarming av to produkter
samtidig
Det er mulig á varme opp to produkter med samme
koketid samtidig. For eksempel, to kylling ¡ karri,
hver med en koketid pá 4 min, en tagliatelle
carbonara og en moussaka, hver med en koketid pá
4 min.
9. Dobling av mengde
Oppvarmingstiden er avhengig av vekt og vanligvis
angis tiden for den aktuelle mengden, dvs. 300 g
lasagne tar 3 minutter. Nár antall porsjoner som skal
varmes dobles, eker tiden med 75-100%. To
porsjoner tar fra 5 minutter og 30 sekunder til 6
minutter. Vanligvis tar to mer porose prosukter som
kaker kortere tid enn mer kompakte produkter som
lasagne.
10.Frossen mat
For at det skal gá raskere kan noen produkter
varmes fra frossen tilstand, men det má veere mat
som kan RORES |, f.eks. kjottsaus og chili con
carne. Still inn fullstendig koketid, men âpne doren
og ror om regelmessig.
1. Form
En rund beholder varmer opp maten jevnere enn en
firkantet beholder. Hjornene pá den firkantede
beholderen mottar dobbelt sá mange mikrobolger,
noe som forer til at hjornene varmes for mye, mens
midten forblir kald. Ovale beholdere gir et bedre
resultat, men maten i “endene” kan fremdeles være
varm og boblende.
2. Dybde
En lav beholder varmes fortere opp enn en dyp
beholder. Mat i lave beholdere blir helt
gjennomvarm. | en dyp beholder er maten avhengig
av og tar lenger à varme.
154
3. Materialer
Tunge keramiske materialer og porselen vil sinke
oppvermingen ved â tiltrekke seg noe av varmen
fras maten. Tynnere porselen eller keramikk vil være
mer hensikismessig a benytte fordi disse ikke vil
pavirke oppvarmingstiden.
4. Glasert beholder
Bruk alltid en glasert beholder. En uglasert beholder
eller en med skar kan absorbere vann nar denne
vaskes. Siden mikrobolger tiltrekkes fuktighet, vil
vannmolekylene ¡ beholderen varmes opp. Dette
forer til at beholderen blir varm og reduserer
oppvarmingstiden.
5. Bunn
Hvis mulig, bruk en beholder med runde hjerner |
bunnen for & unnga at det koker over.
Forretter
MAT VEKT HVILETID CA. TID HOY EFFEKT
1.36 kg 2'C 7'/2 - 8'/2 min,
Gulasj -18°C 15 - 16 min.
311 g 20 1 3 - 31/2 min.
-18C 1 5 - 5'/ min.
138kg | 2°C 8 - 9 min.
Kylling Tikka Masala 18°C 16 - 17 min.
255 g 2°C 1 2 - 21/2 min.
-18°C 1 41/,- 5 min.
Chili Con Carne 1.47 kg — PC 7 - 8 min.
-18C 141/2 - 151/2 min.
Polsegryte 1.76 kg 2'C 9 - 10 тип.
18°C I 19, - 21 min.
Lapskaus I 1.36 kg 2'C 71/2 - 81/3 Min.
-18°C 141/2 - 151/ min.
Biff med saus 1.42 kg “26 9 - 10 min.
-18C 17-18 min.
Vegetargryte med chili 2C 7 - 71/,min.
1.42 kg 18°C 14 - 15 min.
2°C 1 11/2 - 2 min.
Vegetargryte med karri 311g 2 31/, - 4 min.
18C | 4 - 4'/, min.
De 4 1 3 - 31/ min.
Spaghetti Bolognaise 311 g 2 41/2- 5 min,
-18C 1 5 - 51/; min.
Lasagne 311g 2C 1 3 - 31/2 Min.
2 41/>- 5 min.
Moussaka 302 g 2C 1 31/2 - 4 min.
2 5-5/, min.
Ostegratinert blomkal 311g 2'C 1 31/2 - 4 min.
2 5 - 51/72 min.
2°C 1 31/, - 4 min.
Tagliatelle Carbonara 311 g 2 5 - 51/2 min.
-18°C 1 41/5- 5 min.
Snacks:
Hamburger i bred 128 g 1 min. 10 sek.
Polser i bred 100 g 1min. 15 sek.
Spare ribs 200-250g 3 - 4 min.
Kokt kyllinglar 60 - 75 g 1 min. 30 - 40 sek.
Pizza 180 mm -18°C 1 1 min. 30 sek.
Quichestykker 125g 40 sek.
Innbakte polser i franskbrod 140 g 1 min. 30 sek.
Bakt pai / postei 170 9 2 mins. 30 sek.
155
Bruk av kombinasjonsfunksjonen
Velge kombinasjonsfuksjon Bruk av beholdere
Kombinasjonsfunksjonen gjor maten spre og gyllen Kombinasjonsprogrammene bruker mikrobelger og
ved kortere koketid enn vanlig ovn. Det finnes to varme (VARMLUFT eller GRILL). Du ma derfor
typer Kombinasjonsprogram : velge riktig beholder.
1. Mikrobelge og Grill BRUK: Metallbeholdere uten dekor.
2. Mikrobolge og Varmluft Keramikk uten metallmenster.
lldfast glass og porselen.
Bruk av tilbehor BRUK IKKE Emaljerte enheter (som kan ha
For best mulig resultat, plasser beholderen pá skár). Beholdere med guil-
grilltisten i nedre stilling. Maten kan plasseres RETT /metallmenster. Emijert stopejern
pá den KAERAMISKE PLATEN hvis den rengjeres f.eks. Le Creuset. Alle beholdere
grundig fo bruk. Platen ma brukes nar mat som ikke er ildfaste, f.eks. plast og
plasseres i en metallbeholder. Plasser ASDRI en plastfolie.
metallbeholder pa grillristen nar du bruker
Kombinasjonsprogrammet. Det kan fore til at det Forvarming
oppstar gnister og skade beholderen/ovnen. Plasser alltid maten ¡ en forvarmet ovn for best
mulig resultat.
Metallbeholdere ¿ies
Bruk ikke store eller dype metallbeholdere. Dette Hvis det gnistrer
reduserer mikrobolgenes effekt og oker koketiden. Srop ovnen umiddelbart og fortsett tilberedingen
med varmluft. Flytt maten over i en egnet beholder.
Forretter
MAT VEKT |STARTTEMP INNSTILLING CA.TID
Makaroni og ost 1.36 kg 2°C HOY, deretter GRILL 1/ MEDIUM 71 min.
| | 7 min.
1.81 kg 2°C 230°C/MEDIUM 22 min.
| HOY deretter — 31/2 min.
Kjottpai GRILL 1/MEDIUM | 31/2 min,
3269 2'C 5 HOY deretter 6 min.
GRILL 1/MEDIUM 31/2 min.
„18°C , | 250'C/MEDIUM 7 min.
Ш then HIGH 21/2 min.
1.36 kg 2'C HOY deretter 6 min.
GRILL 1/MEDIUM 7 min.
a 4 HOY deretter | 31/2 Min.
Ostegratinert brokkoli GRILL 1/MEDIUM 31/2 min.
312g 2'C 5 HOY deretter 6 min.
GRILL 1/MEDIUM 31/2 min.
-18°C , | 250'C/MEDIUM 7min. |
deretter HOY 31/2 min.
Lasagne 1.92 kg 2°C 250°C/MEDIUM 19 min.
Canneloni 1.58 kg 2°C 250°C/MEDIUM “ 16min.
Oppskjeerte 1.58 kg 2'C 230'C/MEDIUM 13 min.
Gronnsaker
156
MAD VEKT |STARTTEMP INNSTILLING CA.TID
Ostegratinert blimkal 1.64 kg 2°C HOY deretter 11 min.
GRILL 1/MEDIUM 8 min.
2,04 kg 2°C 1 НОУ deretter 13 min.
GRILL 1/MEDIUM 5 min.
2 HOY deretter 21/> min.
Moussaka GRILL 1/MEDIUM 31/5 min.
326 g 2°C В HOY deretter 5 min.
GRILL 1/MEDIUM 31/ min.
„18°C 250°C/MEDIUM 7 min.
deretter HOY 31/2 min.
Fiskegrateng 1.98 kg 2°C 250°C/MEDIUM 22 min.
Grennsaker/fisk: шо
Vegetar Samosa 42 9 4 220"C/LAV 5min.
8 220'C/LAV 8 min.
Stekte poteter 3509 250° C/MEDIUM 7 min.
Laks 175 9 180 |1 220'C/LAV 10 min.
2 220 C/LAV 12 min.
Innbakt torsk 150 g 1 250°C/MEDIUM 5 min.
4 250'C/MEDIUM 10 1/> min.
Kjott 0g fjærfe:
Fiskeburger 100 g 2 5 min.
4 8 min.
Lammekam 200 - 300 g al 250” C/MEDIUM 8 min.
2 10 1/ min.
Beef Wellington 190g 1 7 min
2 81, min.
5 5 min. Snu
Burger 100 g -18'C halv tid.
В GRILL 1/MEDIUM 7 min. Snu
halv tid.
Polser 50 g 8 4 1/2 min.
16 6 min.
Koteletter 150 9 2 8 min
4 250"C/LAV 12 min
Lammekoteletter 100 g 2 8 min.
) 4 10 min
Annet: =
Pizza 630g 1 250°C/OPPTIN 10 min
Egg og Bacon 1.1kg 190*C/LAV 30 min
Kaker —— 170 g „18°C E 250°C/LAV 8 min.
| 6 220'C/LAV 15 min
Terter 790 g 1 190°C/LAV 25 min
Croissant 50 g 6 220'C/LAV 8 min.
Bruk av ovnen
Bruk av beholdere
Bruk beholdere egnet for vanlig ovn, f.eks. metall,
keramikk, steintoy etc. Bruk ikke plastbeholdere,
plastfolie, tre/kurvmateriale.
Bruk av tilbehor
For a fa best mulig resultat, plasser beholderen pá
grillristen i nederste stilling. Mat kan plasseres rett
pa den keramiske platen hvis den rengjeres grundig
for bruk. ‚
Forvarming
For best mulig resultat, sett alltid maten inn ¡ en
forvermet ovn.
Plassere mat
Varmluftsovner er avhengig av god luftsirkulasjon.
For best mulig resultat, sett maten/beholderen midt
pá grillristen og pass pá at beholderen ikke berorer
bakveggen eller dekker luftehullene foran viften.
To plan
Bruk ikke grillristen nár du benytter to plan.
MAT goalie BEHOLDER OVENSTEMP KOKETID
VEKT a
KAKER:
Fruktkake 36 stk. 11" Square tin 160°C + 140°C 11/ h + 2 hrs.
Genova-kake 12 porsjoner 11" Round tin 180°C 40 min.
Sukkerbrod 12 porsjoner | 12 x 8" Oblong tin 180°C 35 min.
BAKVERK/BROD
Boller 12 Bakeplate 200°C 20 - 30 min.
Vol au Vents 12 Bakeplate 220°C 12 min.
Innbakte polser, frosne 12 Bakeplate 220°C 30 min. I
Sukkerbrod 3 x (6" x 4") Bakeplate 220°C 15 min.
Lite brad — 8x40g Bakeplate 220°C 15 min.
Samosa, ustekte a 8х 56 9 Bakeplate 220°C 15 min.
PUDDINGER: т
Brodpudding 12 porsjoner 12" x 8" 180°C 50 min.
Terte a 12 porsjoner 12" x 8" 180°C 35 min.
KJOTT/FJ/ERFE:
Biff 2.5 kg Stekefat 180°C 42 min./kg + 20 min.
Kylling — 25kg Stekefat 180°C 42 min./kg + 20 min.
And 2.5 kg Stekefat 190°C 42 min./kg
Svinekjott 2.5 kg Stekefat 190°C 77 min./kg + 35 min.
Lammestek 1.3 kg — Stekefat 180°C 42 min./kg + 20 min.
ANNET:
sufflé — 12 Suffléform 220°C 15 min.
Pommes frites 900 g Stekefat 200°C 15 min.
158
Bruk av Grill
Tilbehor Kokekar
For best mulig resultat, plasser beholderen pa Bruk beholdere egnet for grilling, f.eks. restfritt stal,
GRILLRISTEN i everste spor. Hvis du bruker en Le Creuset, keramikk etc. Bruk ikke plastbeholdere
dype beholder kan den plasseres pa grillristen i eller fin keramikk.
nederste spor eller rett pa den keramiske bunnen.
Matos
Snu maten Det er sveert viktig at fett fjernes fra veggene og
Veer forsiktig nar du snur maten. Grillristen og spesielt taket pá ovnen for á unngá unedig matos
ovnsveggene er svært varme. nar grillen brukes.
MAT MENGDE/VEKT INNSTILLING | KOKETID
FISK:
Hel orret 2 x 390 g hver 2 9 min
Laks, strimler 6/900 g 2 © 8min
KJOTT: ©
Hamburgere - ferske 4 x 100 g 1 8 min
Rokt skinke 2x250g — 1 10 min
Polser ‚16/900 9 pea 15 min
Lammekoteltter 8/750 g 1 15 min
Svinekoteletter 8/1.1 kg 1 15 min
Stek 4/450 g 1 3 min
Larstek - medium 1.4 kg 1 10 min
Morbradstek - medium © 900g _ 6 min
GRILLMIKS:
Bacon 12 strimler 1 5 min.
Tomater | 450 g pea 10 min.
Sopp ) 450g fren La 6 min.
ANNET: о
Créme brulée 8 sma former 1 6 min.
Pizza—frossen Eu CE | 12 min
159
Tekniske apesifikasjoner
NE-C1453
Spenning — 280V/50Hz
Stromtilforsel | | 3.3 kW / 14.5 А
Micrbolge: & HOY 1350 W (IEC-705)
& MEDIUM 650 W
& LAV 420 W
Effekt > SMÁKOKE 240 W
й ОРРТИММС 350-140 W
Grill: 1840 W
Varmlutt: 1800 W
Frekvens В 2450 MHz
Utvendige mal (B x D x H) | 600 mm x 484 mm x 374 mm
Mäl, ovnsrom (B x D x H) “406 mm x 336 mm x 217 mm
Nettovekt —41kg
600 _ a
374
in — - - I
f 1 579 U
, 484 I E I
6 430 ll Tu a 44 =
of 11] o
1 | —
“a ; . [A
w [ a
Li LJ LJ
379
160
же = = == — mE ETE ER A A A ве нк
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Osaka 542-8588, Japan
A00033230SP
F0898-0
Printed in Japan

advertisement

Related manuals

advertisement