Panasonic CZRTC3, CZRTC4 Operating instructions

Panasonic CZRTC3, CZRTC4 Operating instructions
Upute za uporabu
Mjerač vremena - daljinski upravljač
Model br.:
CZ-RTC4
Upute za instalaciju u
posebnom su privitku.
HRVATSKI
Prije uporabe ureĎaja paţljivo pročitajte upute za uporabu i sačuvajte ih za buduću uporabu.
Panasonic Corporation
1006 Kadoma, Kadoma City, Osaka, Japan
Panasonic Corporation
http://www.panasonic.com
CV6233312187
Zahvaljujemo Vam na kupovini
Panasonic mjerača vremena daljinskog upravljača.
 Paţljivo pročitajte upute za
uporabu. U ovim uputama
opisano je kako upotrebljavati
mjerač vremena - daljinski
upravljač. Pročitajte ove upute
za uporabu kao i upute
isporučene s unutarnjom i
vanjskom jedinicom.
 Prije uporabe pročitajte
“Mjere opreza” (str.3, 4).
 Ove uputa čuvajte zajedno s
uputama za uporabu
isporučenim s vanjskom i
unutarnjom jedinicom.
 Ove upute stavite na mjesto
koje je lako dostupnom
korisnicima. U slučaju promjene
korisnika, uručite ove upute
novom korisniku.
SADRŢAJ
stranica
Priprema
Mjere opreza
Nazivi dijelova
3
5
Kontrolni panel
Prikaz zaslona
5
6
Kako upotrebljavati
Osnovne radnje
Kako upravljati
Podešavanje trenutnog vremena
Funkcija tjednog programa
Provjera tjednog mjerača vremena
Promjena programa mjerača vremena
Brisanje program mjerača vremena
Poništavanje programa mjerača vremena
Dupliciranje programa mjerača vremena
Prije pozivanja servisa
7
7
9
10
10
11
13
14
15
16
Izmjena postavki
Funkcija izlaska
Podešavanje funkcije izlaska
Funkcija za spavanje
ECONAVI funkcija
ON/OFF podešavanje ECONAVI funkcije
17
18
19
23
23
Kada je potrebno
U slučaju pogreške
Tehničke karakteristike
NAPOMENA
 Originalne uputa su na engleskom
jeziku. Ostali jezici su prijevod
originalnih uputa.
2 (HR)
24
26
Priprema
Mjere opreza
UPOZORENJE
OPREZ
Ovaj znak označava opasno i nesigurno
korištenje koje moţe prouzročiti teško
ranjavanje osoba ili smrt.
Na što treba paziti
Ovaj se znak odnosi na opasno i nesigurno
korištenje, koje moţe uzrokovati ranjavanje
osoba ili oštećenje imovine.
Zabranjeno
UPOZORENJE
Ovaj ureĎaj nemojte upotrebljavati u potencijalno eksplozivnoj
atmosferi.
Ako se ureĎaj pokvari, nemojte ga sami popravljati. Za popravak se
obratite prodavaču ili serviseru.
U hitnim slučajevima izvadite utikač iz utičnice ili isključite
prekidač ili isključite sustav s mreţnog napajanja.
OPREZ
Ovaj ureĎaj namijenjen je za korištenje stručnjacima ili obučenim
korisnicima u trgovinama, u lakoj industriji i na farmama ili za
komercijalnu uporabu ovlaštenih osoba.
Ovaj ureĎaj mogu koristit djeca od 8 godina i starija, i osobe sa
smanjenim psihičkim sposobnostima ili smanjenim mentalnim
sposobnostimaili nemaju iskustvo ili znanja, ako su nadzirani ili su
dobili upute kako upotrebljavati ureĎaj sigurno i razumiju koje moguće
opasnosti.
 Nemojte upotrebljavati s mokrim rukama.
 Nemojte prati s vodom.
(HR) 3
Mjere opreza
Napomena:
 Ovaj je ureĎaj u skladu s dijelom 15 FCC pravila upravljanja i
podloţan je slijedećim uvjetima: (1) ovaj ureĎaj ne moţe prouzročiti
velike smetnje, i (2) ovaj ureĎaj mora prihvatiti bilo koju smetnju,
uključujući smetnje koje mogu prouzročiti neţeljene radnje.
 Ova oprema ispitana je i utvrĎeno je da poštuje ograničenja za
digitalni ureĎaj klase B, sukladno dijelu 15 FCC pravilnika.
Ograničenja su odreĎena kako bi pruţila razumnu zaštitu protiv
štetnih smetnji prilikom instaliranja u stanu ili kući. Ova oprema
generira, upotrebljava i moţe zračiti energiju radio frekvencije i ako
se ne instalira i upotrebljava u skladu s uputama moţe prouzročiti
štetne smetnje radio komunikaciji. Ipak, ne postoji garancija da do
smetnje u odreĎenoj instalaciji neće doći. Ako ova oprema ne
uzrokuje štetne smetnje radio ili televizijskom prijemu koje se mogu
utvrditi uključivanjem i isključivanjem opreme potičemo korisnika da
pokuša ispraviti smetnje koristeći jednu ili više u nastavku
navedenih mjera:
 Preusmjerite ili premjestite prijemnu antenu.
 Povećajte udaljenost izmeĎu opreme i prijemnika.
 UreĎaj spojite na utičnicu, na strujni krug na koji nije spojen
prijemnik.
 Za pomoć se obratite prodavaču ili iskusnom radio/TV tehničaru.
 FCC oprez: Kako bi osigurali stalnu usklaĎenost slijedite
instalacijske upute u privitku. Bilo koje promjene ili preinake koje
nisu izričito odobrene od strane koja je odgovorna za usklaĎenost
mogu poništiti korisničke ovlasti za upravljanje ovom opremom.
4 (HR)
Nazivi dijelova
Kontrolni panel
1
Lampica koja iznačava rad
Svijetli za vrijeme rada. Za vrijeme
alarma treperi.
2
Start/Stop gumb
Pokreće/zaustavlja rad
(Starts/Stops).
3
Brzina ventilatora
Mijenjanje brzine ventilatora.
4
Pomicanje smjera/zraka
Koristite ovaj gumb da biste postavili
automatsko pomicanje ili smjer
zraka pod odreĎeni kut.
5
Odabir jedinice
Kada jedinica za daljinsko
upravljanje upravlja s više
unutrašnjih jedinica, ovaj se gumb
koristi za odabir jedinice prilikom
podešavanje smjera zraka.
6
Spavanje
7
Ventilacija
Ovaj gumb koristite kada instalirate trţišno dostupan ventilator. Pritiskanje ovog gumba
uključuje i isključuje ventilator. Kada isključujete klimatizacijski ureĎaj, takoĎer se isključuje
ventilator.
8
Resetiranje filtera
Ovaj gumb koristite za ponovno postavljanje znaka filtera. Kada se prikazuje
gumb nakon čišćenja filtera.
9
pritisnite ovaj
Gumbi za postavljanje mjerača vremena
10 Senzor daljinskog upravljača
Uobičajeno se senzor unutranje jedinice koristi za utvrĎivanje temperature.
MeĎutim,moguće je utvrĎivati temperaturu i oko jedinice za daljinsko upravljanje.
11 Odabir načina rada
Pritiskanjem ovog gumba bira se način rada.
12 ECONAVI
Koristite ovaj gumb za uključivanje/isključivanje ECONAVI funkcije.
13 Gumbi za podešavanje temperature
Promjena postavke temperature.
(HR) 5
Nazivi dijelova
Prikaz zaslona
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Prikazuje se ako je
odabrana funkcija
onemogućena za vrijeme
instalacije.
Prikazuje se ako je za
vrijeme podeševanja
mjerača vremena
napravljena greška.
Pojavljuje se kada se
podešava program mjerača
vremena.
Pokazatelj današnjeg dana
u tjednu.
Prikazuje se kada je
isključen mjerač vremena.
Pokazatelj programa mjerača vremena
: Unutarnja jedinica započinje s radom u programirano vrijeme.
: Unutarnja jedinica završava s radom u programirano vrijeme.
Prikazuje trenutačno vrijeme na 24-satnom satu. TakoĎer, prikazuje postavke u različitim
načinima postavki.
Pojavljuje se kada je podešen mjerač vremena.
Pokazatelj broja jedinice odabrane unutranje jedinice.
Pojavljuje se tijekom načina vršnog prekida (zahtjev) ako se koristi klimatizacijski ureĎaj s
električnom pumpom za grijanje (EHP) ili za vrijeme stanje pripravnosti ako se koristi
klimatizacijski ureĎaj s plinskom pumpom za grijanje (GHP).
Pojavljuje se kada je zaustavljen ventilator unutarnje jedinice ili je brzina ventilator niska.
Treba zamijeniti ulje motora. (Samo kada koristite klimatizacijski ureĎaj s plinskom pumpom
za grijanje.)
Pojavljuje se aktivirana funkcija odrţavanja (praćenje temperature senzora).
Treba očistitit filter unutarnje jedinice.
Pojavljuje se za vrijeme funkcije spavanja.
Pojavljuje se kada je trţišno dostupan ventilator postavljen i radi.
Zabranjeno je mijenjanje načina rada. (Zabranjeno je i prebacivanje u automatski način rada.)
Središnji kontrolni ureĎaj zabranio je rad s daljinskim upravljačem.
Pojavljuje se kada se koristi senzor daljinskog upravljača.
Prikazan je odabrani način rada ventilatora.
Pojavljuje se tijekom probnog rada.
Pokazuje poziciju krilaca.
Pokazuje podešenu temperaturu.
Pojavljuje se za vrijeme funkcija izlaska.
Prikazuje je odabrani način rada.
(AUTO
/ HEAT
/ DRY / COOL / FAN )
Pojavljuje se kada je ECONAVI postavljen na ON.
Kada je potreban pregled.
Pojavljuje se s prikazom 27 ako postoji problem s ECONAVI.
6 (HR)
Kako upotrebljavati
Osnovne radnje
Kako upravljati
Prije rada uključite unutarnju jedinicu. Pogledajte upute za uporabu unutarnje jedinice.
Start/Stop radnja / način rada
1. Pritisnite [Start/Stop] pokretanje rada.
2. Pritisnite gumb za odabir načina rada za
odabir između AUTO
/ HEAT
/ DRY
/ COOL / FAN načina rada.
* Auto: Način rada automatski se prebacuje na
hlaĎenje ili grijanje, za postizanje podešene
temperature.
Podešavanje temperature
Pritisnite [/] kako bi podesili ţeljenu
temperaturu.
Ne moţe se podesiti u načinu
rada ventilatora.
Temperatura
Brzina ventilatora
Pritisnite gumb za brzinu ventilator za
podešavanje brzine ventilatora.
: Automatsko prebacivanje brzine ventilatora.
: mala
: srednja
Brzina ventilatora
: velika
Krilca
Pritisnite gumb za krilca kako bi podesili
poziciju krilaca.
Krilca
(HR) 7
Napomena
 Ako grijanje nije zadovoljavajuće s malom brzinom ventilatora, promijenite brzinu
ventilatora na srednju
ili veliku
.
 Raspon temperature moţe se različito podešavati, što ovisi o modelu.
 Senzor temperature detektira temperaturu u blizini ulaza za zrak unutarnje jedinice.
UtvrĎena temperatura malo se razlikuje od sobne temperature što ovisi o uvjetima
instalacije. Podešena temperatura orjentacija je za sobnu temperaturu.
8 (HR)
Osnovne radnje
Podešavanje trenutnog vremena
1 Pritisnite i drţite [SET] dulje od 2
sekunde kako biste unijeli način
postavljanja današnjeg dana i
vremena
Nakon unosa načina postavljanja, treperi
“SETTING”, “” (dan) i “time”.
2 Postavite “” na današnji dan u
tjednu.
Pritisnite [] kako biste pomicali “” (treperi
na zaslonu) slijedećom redoslijedom:
Su  Mo Tu ....
Pritisnite [] kako biste ga pomicali slijedećim redoslijedom: Su  SaFr ....
Pritisnite [SET] za pohranu.
3 Pritisnite [/] kako biste promijenili trenutačni “sat” u rasponu od 0 do
1
23* .
Postavite trenutačni sat i pritisnite [SET].
Znamenke “sati” zasvijetle, i znamenke “minuta” počnu treperiti.
*1 Ako sat koristi postavku 12 sati prijepodne/poslijepodne, sat se prikazuje u rasponu od 1
do 12 prijepodne/ 1 do 12 poslijepodne.
4 Pritisnite [/] kako biste promijenili trenutačnu “minutu” u rasponu od 0
do 59.
Postavite trenutačnu minute i pritisnite [SET]. Postavljeni su dan i vrijeme, a jedinica
završava način postavljanja.
Napomena
 Ako je trenutačno vrijeme netočno, prikazuje se “– – : – –”. Ako doĎe do nestanka
struje, provjerite jesu li postavljeni dan i vrijeme točni.
(HR) 9
Funkcija tjednog programa
Provjera tjednog mjerača vremena
 Postavite tjedni program dodjelom odreĎenog mjerača svakom danu u tjednu.
Moţete postaviti najviše 6 programa dnevno i 42 programa tjedno.
Odaberite dan i broj mjerača vremena koji ţelite programirati.
1 Pritisnite [PROGRAM] kako biste unijeli
način potvrde programa “
postavljanje.
” i započeli
Nakon unosa načina potvrde programa,
današnji dan označen je mjeračem vremena br.
“1”.
2 Odaberite dan.
Pritisnite [/] kako biste “ ” pomicali
vodoravno do dana koji ţelite odabrati.
Pritisnite [] kako biste “ ” (treperi na zaslonu)
pomicali slijedećim redoslijedom:
Su  Mo  Tu....
Pritisnite [] pomicali slijedećim redoslijedom:
Su  Sa Fr....
Kada program nije postavljen, prikazuje se:
“– – : – –”.
Pritisnite [SET] kako biste fiksirali dan.
3 Odaberite broj brojača vremena.
Provjera programa
Pritisnite [/] kako biste odabrali broj brojača vremena od 1 do 6.
Pritisnite [] kako biste krenuli od broja 1 prema gore.
Pritisnite [] kako biste krenuli od broja6 prema dolje.
10 (HR)
Mjerač vremena
br. 1-6
Funkcija tjednog programa
Promjena programa mjerača vremena
Kako biste postavili tjedni program, slijedite korake u nastavku.
1 Odaberite program koji ţelite postaviti u
načinu potvrde programa, i pritisnite
[SET].Time unosite način postavljanja
programa koji se upravo prikazuje.
* Tijekom načina postavljanja programa, na zaslonu
trepere [SETTING], “sat”, “minuta” i “stavka”.
2 Postavite “sat”. (1. korak programa).
Pritisnite [/] kako biste postavili “sat”.
Potvrdite “sat” i pritisnite [SET]. Time unosite način
promjene programa
(postavljanje “minuta”).
1. korak programa
3 Postavite “minute”. (2. korak programa).
Pritisnite [/] kako biste postavili “minute”.
Potvrdite “minute” i pritisnite [SET]. Jedinica unosi
(način odabira uzorka programa).
2. korak programa
običan daljinski upravljač
Program
provjera
programa
Promjena znamenki sata
Promjena znamenki minuta
Promjena uzorka
Odabir kopiranja izvora
Odabir kopiranja odredišta
(HR) 11
4 Postavite uzorak programa. (3. korak programa)
Postoje 4 uzorka programa.
Pritiskom na [/] ponavljaju se slijedeći uzorci zaslona.
Uzorak 1 (tvornički zadani zaslon)
Unutarnja jedinica započinje s radom u
programirano vrijeme.
Uzorak 2
Unutarnja jedinica završava s radom u
programirano vrijeme.
Uzorak 4
Uzorak 3
Unutarnja jedinica započinje s radom u
programirano vrijeme i mijenja
postavke temperature.
Unutarnja jedinica mijenja postavku
temperature u programirano vrijeme.
Za uzorak 3 i uzorak 4: Pritisnite [/] za promjenu postavke temperature.
5 Odaberite uzorak programa i pritisnite [SET].
Postavka program mjerača vremena potvrĎena je, a jedinica unosi način potvrde
.
Napomena
 Pritisnete li [CANCEL] prilikom postavljanja, vraća se način potvrde programa.
 Ako prilikom postavljanja tijekom 10 minuta nema nikakvih radnji, vraća se običan
način.
U tom slučaju, sve postavke koje su u tijeku bitće netočne.
12 (HR)
Funkcija tjednog programa
Brisanje program mjerača vremena
Kako biste obrisali program mjerača vremena, slijedite korake u nastavku.
1 Pritisnite [PROGRAM] kako biste unijeli
način potvrde programa.
2 Pritisnite [/] kako biste odabrali dan
programa koji ţelite obrisati.
Pritisnite [SET] kako biste fiksirali dan.
3 Pritisnite [/] kako biste odabrali broj
mjerača vremena. (od 1 do 6).
4 Pritisnite [SET] kako bi se pokazao način
postavke programa
.
5 Pritisnite [DELETE] kako biste izbrisali program.
Napomena
 Nakon brisanja jedinica se vraća na način potvrde programa
.
 Pritisnete li [CANCEL] prilikom postavljanja, jedinica se vraća na način potvrde
programa.
 Ako prilikom postavljanja tijekom 10 minuta nema nikakvih radnji, vraća se običan
način.
(HR) 13
Funkcija tjednog programa
Poništavanje programa mjerača vremena
Ako ţelite odgoditi rada program na duţe od 1 tjedan, moţete poništiti sve postavke
mjerača vremena.
Nakon poništavanja postavki mjerača vremena, program neće raditi sve do opoziva
poništavanja.
Poništavanje programa mjerača vremena
1. Pritisnite i drţite [CANCEL] ([TIMER
OFF]) dulje od 2 sekunde.
[TIMER OFF] se prikazuje, a programi će biti
poništeni počevši od sljedećeg.
Opoziv poništavanja programa mjerača vremena
1. Pritisnite i drţite [CANCEL] ([TIMER
OFF]) dulje od 2 sekunde.
[TIMER OFF] nestaje, a programi će biti
potvrĎeni počevši od sljedećeg.

U slučaju nestanka struje
Ako se struja vrati nakon kratkog vremenskog
razdoblja program će biti ispravan.
Ako se struja vrati više od 1 sat nakon nestanka, podaci o trenutačnom vremenu bit će
izgubljeni. U tom slučaju, program neće raditi.
14 (HR)
Funkcija tjednog programa
Dupliciranje programa mjerača vremena
Moţete duplicirati zadani program prema danu.

Odaberite izvor kopiranja.
1 Ako je gumb [PROGRAM]([COPY])
pritisnut tijekom načina provjere
programa
, on unosi način kopiranja
(odabir izvora kopiranja
) program
mjerača vremena.
Tijekom načina kopiranja programa mjerača
vremena, [SETTING] I
(dan) izvora kopiranja
treperi na zaslonu.
2 Pritisnite [/] kako biste odabrali dan
izvora kopiranja.
Odaberite odredište kopiranja.
3 Ako je gumb [SET] pritisnut tijekom
načina odabira izvora kopiranja
,o
unosi način kopiranja (odabir odredišta
kopiranja
) program mjerača
vremena.
4 Pritisnite [/] kako biste odabrali dan
izvora kopiranja. Zatim pritisnite [SET]
kako biste završili kopiranje i vratili se
na način provjere programa.
Napomena
Program će biti izbrisan ako je kao izvor kopiranja odabran preprogramirani dan.
(HR) 15
Funkcija tjednog programa
Prije pozivanja servisa
Prije poziva servisa provjerite slijedeće.
Problem
Mogući uzrok/rješenje
Kada se unesu znamenke
minuta, prikazuje se
“ERROR”(greška).
Ako postoji još jedan broj mjerača vremena koji ima program u
isto vrijeme istog dana, postavke se ne smiju preklapati.
Postavljeni podaci nisu
pohranjeni.
Pohranjeni programi automatski se razvrstavaju prema vremenu.
Provjerite jesu li podaci pohranjeni pod drugim brojem mjerača
vremena.
Program ne radi.
16 (HR)
Provjerite da pokazatelj vremena nije “– – : – –”.
Ako je vrijeme neispravno i program je neispravan.
Provjerite zabranu daljinskog upravljača.
U tom je slučaju program neispravan.
Izmjena postavki
Funkcija izlaska
Funkcija izlaska sprečava da se temperatura prostorije previše poveća (ili smanji) kada
nitko nije u prostoriji. Ako je ova funkcijska tipka postavljena kao odabrana,
klimatizacijski uređaj radi automatski.
Opći rad funkcije izlaska
Gornja granica funkcije izlaska
HLAĐENJE/SUŠENJE
(1) Klimatizacijski ureĎaj počinje s radom kada se sobna
temperatura povisi za do -1°C gornje granice.
(2) Klimatizacijski ureĎaj prestaje s radom kada se sobna
temperature smanji za do -2°C gornje granice.
sobna temperatura
sobna temperatura
GRIJANJE
(1) Klimatizacijski ureĎaj počinje s radom kada se sobna
temperatura smanji za do +1°C gornje granice.
(2) Klimatizacijski ureĎaj prestaje s radom kada se sobna
temperature poveća za do +2°C gornje granice.
Donja granica funkcije izlaska
[Mjere opreza]
 Kontrola izlaska samo pokreće/zaustavlja klimatizacijski ureĎaj. Ne mijenja način rada/postavku
temperature.
Stoga način rada/temperature trebaju biti postavljeni prije kako bi funkcija izlaska uključila
klimatizacijski ureĎaj s ţeljenim načinom rada/postavkom temperature.
 Ako se temperatura prostorije naglo promijeni, temperatura prostorije moţe prijeći gornju ili
donju granicu kada se aktivira funkciju izlaska.
 Funkcija izlaska ne radi tijekom puhanja i automatskog načina rada.
 Naredba za prekid rada klimatizacijskog ureĎaja (navedeno pod (2)/gore) vrijedi samo kad radi
funkcija izlaska.
Upravlja li se pomoću druge jedinice za daljinsko upravljanje (ili ureĎaja za centraliziranu
kontrolu kao što je kontrola sustava), funkcija izlaska ne radi.
 Pokazatelj funkcije izlaska
Pokazatelj funkcije izlaska
Stare
Isključen
Funkcija izlaska nije postavljena.
Treperi
Funkcija izlaska upravo se postavlja ili radi.
Svijetli
Iako je postavljena, funkcija izlaska ne radi.
Napomena
Daljinski upravljač gubi podatke o radu funkcije izlaska ako tijekom rada funkcije izlaska nestane
struje dulje od 24 sata. Oporavlja se od nestanka struje, a klimatizacijski ureĎaj ne pokreće
funkciju izlaska prilikom početka rada. Klimatizacijski se ureĎaj tada ne zaustavlja na funkciji
izlaska.
(HR) 17
Funkcija izlaska
Podešavanje funkcije izlaska
1 Pritisnite i drţite [Ventilation] dulje od
2 sekunde kako bi se prikazao zaslon
za postavljanje temperature gornje
granice.
[SETTING], ,
i temperature gornje granice
počinje treperiti.
(Zadana vrijednost gornje granice temperature
jest 38 °C.)
2 Pritisnite [/] kako biste odabrali
temperaturu gornje granice, i pritisnite
[SET] kako biste postavili tu vrijednost.
Prikazuje se zaslon za postavljanje
temperature donje granice.
3 Pritisnite [/]kako biste odabrali
temperaturu donje granice, i pritisnite
[SET] kako biste postavili tu vrijednost.
Postavljanje funkcije izlaska je
završeno.
(Zadana vrijednost donje granice 23 temperature jest 10 °C.)
* Jedinica se vraća u normalan način rada ako pritisnete [CANCEL] ili ako prilikom postavljanja
tijekom 3 minute nema nikakvih radnji. U tom slučaju, sve postavke koje su u tijeku bitće
izgubljene.
Poništavanje funkcije izlaska
1. Pritisnite i drţite [Ventilation] dulje od 2
sekundedok se funkcija izlaska ne
postavi.
18 (HR)
Funkcija za spavanje
Ova vas funkcija uvodi u ugodan san i mijenja temperaturu prostorije dok vi spavate.
 Moţete postaviti mjerač vremena za isključivanje na svaki puni sat izmeĎu 1 i 10 sati.

Zaslon jedinice za daljinsko upravljanje (tijekom postavljanja
vremena)
Vrijeme za isključivanje
Ako je trenutačno vrijeme 23:00.
Pokazatelj funkcije za
spavanje

Vrijeme rada
Zaslon jedinice za daljinsko upravljanje (tijekom postavljanja funkcije
za spavanje)
Pokazatelj funkcije za spavanje
* Ako tijekom 3 minute nije bilo nikakvih radnji, način za postavljanje vremena automatski će biti
završen.
(HR) 19
Npr. u slučaju mjerača vremena od 7 sati
1 Pritisnite [Sleeping].
 Svaki put kada pritisnete gumb, pokazatelj
se mijenja slijedećim redom.
(svaki puni sat)
(Pritisnite [CANCEL] kako biste prekinuli
postavljanje vremena.)
2 Pritisnite [SET].
 Počinje rad za spavanje.

Kada dođe vrijeme za isključivanje:
 Unutarnja jedinica se zaustavlja.
* Temperatura se vraća na postavku koja je bila u vrijeme kada je započeo rad funkcije za
spavanje.
Kako biste poništili rad funkcije za spavanje
1. Pritisnite [Sleeping].
* Postavka temperature ostaje takva kakva je
bila kada je započelo poništavanje.
 Slijedeći gumbi takoĎer poništavaju rad funkcije za spavanje.
[Start/Stop] gumb
Zaustavlja unutarnju jedinicu nakon poništavanja rada funkcije za spavanje.
[Mode select] gumb
Mijenja način radanakon poništavanja rada funkcije za spavanje.
20 (HR)

Ako [Sleeping] gumb ne radi.
Ili ako rad ne počinje čak i ako pritisnete [SET].
Provjerite slijedeću tablicu.
Stavka
Zaslon jedinice za daljinsko upravljanje
(Pokazatelj svjetli/treperi)
Sadrţaj
1
Pokazatelj
greške treperi
(nekoliko sekundi).
Sat nije postavljen.
2
Pokazatelj
“ova je funkcija nedostupna”
svijetli (nekoliko sekundi).
Kada je način rada postavljen na auto, ili
puhanje, ova funkcija nije dostupna.
3
Pokazatelj
centralizirane kontrole
treperi (nekoliko sekundi).
UreĎaju za centraliziranu kontrolu
zabranjeno je pokretati/zaustaviti jedinicu
ili mijenjati postavku temperature.
Rad funkcije za spavanje bit će poništen u sljedećim slučajevima:
1: Kada se s drugom jedinicom za daljinsko upravljanje ili ureĎajem za centraliziranu
kontrolu zaustavlja jedinica ili mijenja postavka temperature.
2: Kada se uz pomoć funkcije tjednog programa / funkcija izlaska zaustavlja jedinica ili
mijenja postavka temperature.
3: Kada je ureĎaju za centraliziranu kontrolu zabranjeno zaustavljati jedinicu ili mijenjati
postavku temperature.
Napomena
Problem
Mogući uzrok/rješenje
Postavka temperature ne spušta se
(ne raste).
Ne moţe se postaviti temperatura iznad gornje ili ispod
donje granice načina rada.
Rad tijekom funkcije za spavanje ne
završava.
Projerite jeste li mijenjali vrijeme nakon početka rada
funkcije za spavanje. Rad ne završava dok ne dosegne
postavljeno vrijeme početka.
(HR) 21
ECONAVI funkcija
Ova je funkcija raspoloţiva sa stavljanjem po izboru ECONAVI senzora.
ECONAVI sensor prepoznaje kretanje osoba i mijenja energiju na temelju nivoa
aktivnosti.
Pregled ECONAVI funkcije
Velika aktivnost
 HlaĎenje: Ciljana temperatura jednaka je podešenoj
temperaturi.
 Grijanje: Ciljana temperatura za 1 °C je niţa od podešene
temperature.
Mala aktivnost
 HlaĎenje: Ciljana temperatura za 1 °C viša od podešene
temperature.
 Grijanje: Ciljana temperatura jednaka je podešenoj temperaturi.
Nitko nije u prostoriji
* Kada senzor prepozna
pokrete u praznoj prostoriji,
podešava rad da odgovara
nivou aktivnosti.
Nitko nije 20 minuta u prostoriji
 HlaĎenje: Ciljana temperatura za 2 °C viša od podešene
temperature.
 Grijanje: Ciljana temperatura za 2 °C niţa od podešene
temperature.
Nitko nije 3 sata u prostoriji
 HlaĎenje: HlaĎenje prestaje i ureĎaj je u načinu rada puhanje.
 Grijanje: Grijanje prestaje i ureĎaj je u načinu rada puhanje.
Napomena
 Čak i ako se ciljana temperatura promijeni preko ECONAVI funkcije, podešena
temperatura koja je prikazana na daljinskom upravljaču, se ne mijenja.
 Čak i kada se hlaĎenje/grijanje promijeni na puhanje preko ECONAVI funkcije, način
rada prikazan na daljinskom upravljaču još uvijek će biti hlaĎenje/grijanje.
 Moţe se odabrati izmeĎu slijedećih načina rada, nakon što je proteklo 3 sata od
kada je prostorija prazna.
 Radi samo u načinu rada puhanje.
 Zaustavlja se i vraća rad nakon prepoznavanje kretanja ljudi.
 Zaustavljanje neće vratiti rad niti nakon što je prepoznato kretanje ljudi.
 Nastavlja raditi u trenutnom načinu rada.
Ako to trebate napraviti obratite se svom prodavaču.
22 (HR)
ECONAVI funkcija
ON/OFF podešavanje ECONAVI funkcije
S daljinskim upravljačem moţete uključivati/isključivati ECONAVI funkciju.
1 Pritisnite [ECONAVI] kako biste uključili
ECONAVI funkciju.
* Kada je dostupna ECONAVI, pojavljuje se
.
2 Pritisnite [ECONAVI] kako biste
isključili.
* Kada je zaustavljena unutarnja jedinica,
će nestati.
Napomena
 Isključite funkciju ECONAVI ako:
- Ţelite da sobna temperatura bude kao podešena temperatura.
- Ţelite da klimatizacijski ureĎaj radi i kada nikoga nema u prostoriji.
- Senzori pogriješe.
- Su u prostoriji samo djeca, bebe ili osobe s posebnim potrebama.
UPOZORENJE
Funkciju ECONAVI nemojte upotrebljavati u prostoriji samo s osobama sa posebnima
potrebama ili s djecom.
Zbog njihovog ograničenog kretanja, ECONAVI senzor moţe procijeniti da u prostoriji
nema nikoga, što moţe prouzročiti da unutarnja jedinica prestane raditi.
(HR) 23
Kada je potrebno
U slučaju pogreške
Ako rad ureĎaja ne počinje pritiskom na [Start/Stop] gumb ...
Provjerite slijedeće prije nego zatraţite popravak.
Nestanak struje?

Je li prekidač
isključen?

Treperi li
Je li prikazano
?
?
Ne mogu prekinuti rad.
Ili uređaj počinje
automatski raditi iako je
pritisnut [Start/Stop]
(Off) (isključeno).
24 (HR)



 Nakon dolaska struje, ponovo pritisnite [Start/Stop].
 Ako ne počinje raditi, isključite prekidač i posavjetujte se
sprodavačem o simptomima i broju modela.
 Uključite i ponovo pritisnite [Start/Stop].
 Ako ne počinje raditi, isključite prekidač i posavjetujte se
sprodavačem o simptomima i broju modela.
 Nakon što prestane treperenje, pritisnite ponovo
[Start/Stop].
 Ako ne počinje raditi, isključite prekidač i posavjetujte se
sprodavačem o simptomima i broju modela.
 Ako se pojavi bilo koji od slijedećih pokazivača
alarma, zaustavite rad i ponovo pokrenite rad nakon
pribliţno 1 minute.
(pokazatelj alarma, isključeno)
[•E04 •E06 •P10 •P20 •H06]
 Ako se pokazivač ne pojavi ponovo, koristite ureĎaj.
 Ako se pokazivač ponovo pojavi ili se pojavi neki drugi
pokazivač alarma (kombinacija brojeva i znakova, kao što
su E, F, H, L i P), prekinite rad, isključite napajanje i
posavjetujte se s prodavačem o pokazivaču alarma, broju
modela i broju unutarnje jedinice.
 Provjerite je li funkcija izlaska aktivirana ili nije. (
 Kontrole provjerite sa središnjim kontrolnim
ureĎajem.
)
Na zaslonu daljinskog
upravljača prikazano je
treperenje “
”.
Na zaslonu daljinskog
upravljača nije
prikazano
.

 Greška senzora ili pogrešna instalacija.
Isključite ECONAVI funkciju s daljinskim
upravljačem i obratite se dobavljaču ili prodavaču s
brojem modela i problemom.

 Unutarnja jedinica prestala je raditi. Uključite
unutarnju jedinicu.
 UreĎaj je u načinu rada ventilatora. Funkcija
ECONAVI ne radi u načinu rada ventilatora.
 ECONAVI funkcija postavljena je na
OFF(isključeno). Uključite ECONAVI funkciju (ON) s
daljinskim upravljačem.
 Unutarnja jedinica ne podrţava ECONAVI funkciju.
Ako funkciju ECONAVI uključite s daljinskim
upravljačem i nema promjena, unutarnja jedinica ne
podrţava ECONAVI funkciju.
Obratite se prodavaču.
 Ako trebate usluge servisa, pogledajte na straţnju stranu omota uputa za uporabu za unutarnju
ili vanjsku jedinicu.
(HR) 25
Tehničke karakteristike
Br. modela
CZ-RTC4
Dimenzije
(V) 120 mm x (Š) 120 mm x (D) 20 + 4.75 mm
Teţina
160 g
Raspon temperature/
vlage
0 °C do 40 °C / 20 % do 80 % (bez kondenzacije)
*Samo za unutarnju uporabu.
Izvor napajanja
DC16 V (isporučeno s unutarnjom jedinicom)
Preciznost
± 30 sekundi/mjesec (pri normalnoj temperaturi 25 °C)
*Redovno podesite.
Trajanje
24 sata (kada je napunjen do kraja)
*Potrebno je pribliţno 8 sati za punjenje do kraja.
Sat
Broj spojenih unutranjih
jedinica
Do 8 jedinica
© Panasonic Corporation 2015
26 (HR)
Upute za uporabu
Visoko-specijalizirani oţičeni daljinski upravljač
Model br.
CZ-RTC3
Upute za instalaciju u
posebnom su privitku.
HRVATSKI
Prije uporabe ureĎaja paţljivo pročitajte upute za uporabu i sačuvajte ih za buduću uporabu.
Panasonic Corporation
1006 Kadoma, Kadoma City, Osaka, Japan
WEB-URL
Panasonic Corporation
http://www.panasonic.net/
CV6233312187
Priprema
Kontrolni panel
Kontrolni panel
Gumb za vraćanje
Vraća na prethodni zaslon.
Gumb za izbornik
Prikazuje zaslon izbornika (str. 10).
LCD zaslon
Tipke smjera
Odabiru stavku.
gore
desno
levo
dole
Pokazivač rada
Svijetli za vrijeme rada. Treperi za vrijeme
alarma.
Gumb štednje energije
Mijenja izmeĎu štednja
energije/normalan rad.
Start/Stop gumb
Pokretanje/zaustavljanje rada.
Gumb za unos
Fiksiranje odabranog sadrţaja.
Napomena
Pritisnite u sredini
2 (HR)
Bez rukavice
Bez olovke
Mjere opreza
UPOZORENJE
OPREZ
Ovaj znak označava opasno i nesigurno
korištenje koje moţe prouzročiti teško
ranjavanje osoba ili smrt.
Ovaj se znak odnosi na opasno i nesigurno
korištenje, koje moţe uzrokovati ranjavanje
osoba ili oštećenje imovine.
Na što treba paziti
Zabranjeno
UPOZORENJE
Ovaj ureĎaj nemojte upotrebljavati u potencijalno eksplozivnoj
atmosferi.
Ako se ureĎaj pokvari, nemojte ga sami popravljati. Za popravak se
obratite prodavaču ili serviseru.
U hitnim slučajevima izvadite utikač iz utičnice ili isključite
prekidač ili isključite sustav s mreţnog napajanja.
OPREZ
Ovaj ureĎaj namijenjen je za korištenje stručnjacima ili obučenim
korisnicima u trgovinama, u lakoj industriji i na farmama ili za
komercijalnu uporabu ovlaštenih osoba.
Ovaj ureĎaj mogu koristit djeca od 8 godina i starija, i osobe sa
smanjenim psihičkim sposobnostima ili smanjenim mentalnim
sposobnostimaili nemaju iskustvo ili znanja, ako su nadzirani ili su
dobili upute kako upotrebljavati ureĎaj sigurno i razumiju koje moguće
opasnosti.
 Nemojte koristit s mokrim rukama.
 Nemojte prati s vodom.
(HR) 3
Mjere opreza
Napomena:
 Ovaj je ureĎaj u skladu s dijelom 15 FCC pravila upravljanja i
podloţan je slijedećim uvjetima: (1) ovaj ureĎaj ne moţe prouzročiti
velike smetnje, i (2) ovaj ureĎaj mora prihvatiti bilo koju smetnju,
uključujući smetnje koje mogu prouzročiti neţeljene radnje.
 Ova oprema ispitana je i utvrĎeno je da poštuje ograničenja za
digitalni ureĎaj klase B, sukladno dijelu 15 FCC pravilnika.
Ograničenju su odreĎena kako bi pruţila razumnu zaštitu protiv
štetnih smetnji prilikom instaliranja u stanu ili kući. Ova oprema
generira, upotrebljava i moţe zračiti energiju radio frekvencije i ako
se ne instalira i upotrebljava u skladu s uputama moţe prouzročiti
štetne smetnje radio komunikaciji. Ipak, ne postoji garancija da do
smetnje u odreĎenoj instalaciji neće doći. Ako ova oprema ne
uzrokuje štetene smetnje radio ili televizijskom prijemu koje se
mogu utvrditi uključivanjem i isključivanjem opreme potičemo
korisnika da pokuša ispraviti smetnje koristeći jednu ili više u
nastavku navedenih mjera:
 Preusmjerite ili premjestite prijemnu antenu.
 Povećajte udaljenost izmeĎu opreme i prijemnika.
 UreĎaj spojite na utičnicu, na strujni krug na koji nije spojen
prijemnik.
 Za pomoć se obratite prodavaču ili iskusnom radio/TV tehničaru.
 FCC oprez: Kako bi osigurali stalnu usklaĎenost slijedite
instalacijske upute u privitku. Bilo koje promjene ili preinake koje
nisu izričito odobrene od strane koja je odgovorna za usklaĎenost
mogu poništiti korisničke ovlasti za upravljanje ovom opremom.
4 (HR)
SADRŢAJ
Zahvaljujemo Vam na kupovini
Panasonic high-spec oţičenog
daljinskog upravljača.
 Paţljivo pročitajte upute za
uporabu. U ovim uputama
opisano je kako upotrebljavati
High-spec – oţičeni daljinski
upravljač. Pročitajte ove upute
za uporabu kao i upute
isporučene s unutarnjom i
vanjskom jedinicom.
 Prije korištenja pročitajte
“Mjere opreza” (str.3, 4).
 Ove uputa čuvajte zajedno s
uputama za uporabu
isporučenim s vanjskom i
unutarnjom jedinicom.
 Ovaj priručnik stavite na mjesto
koje je lako dostupnom
korisnicima. U slučaju promjene
korisnika, uručite ove upute
novom korisniku.
NAPOMENA
Originalne uputa su na engleskom
jeziku. Ostali jezici su prijevod
originalnih uputa.
Stranica
Priprema
Kontrolni panel
Mjere opreza
Nazivi dijelova
2
3
6
Prikaz zaslona
6
Kako upotrebljavati
Osnovne radnje
Popis izbornika
Podešavanje krilaca za svaku unutarnju
jedinicu
KRILCE
8
10
12
12
Podešavanje krilaca za svaki otvor zraka
13
Pojedinačno zaključavanje krilaca
13
Rezerviranje mjerača vremena
14
Uključivanje/isključivanje mjerača vremena
Pregled tjednog mjerača vremena
Tjedni mjerač vremena
14
15
16
Promjena postavki
Podaci o filteru
Tihi rad/Monitor potrošnje struje
Štednja struje
Automatsko vraćanje temperature
Raspon temperature
Automatsko isključivanje
Raspored rezanja vrhova
Ponavljanje isključivanja mjerača vremena
Funkcija izlaska
Početna podešavanja
20
22
24
24
24
26
28
30
31
33
Sat/Tip sata/zaključavanje radnje
Naziv daljinskog
Zvuk dodira/kontrast/straţnje osvjetljenje/jezik
Promjena lozinke / senzor temperature / glavni /
pod / izlaz za ventilaciju /adresa kontakta
Podešavanje ventilacije
Popis postavki
34
34
34
34
38
39
Kada je potrebno
U slučaju problema
Tehničke karakteristike
41
41
(HR) 5
Nazivi dijelova
Prikaz zaslona
Glavni zaslon
Naziv daljinskog upravljača
(str.34)
Radnja je zaključana
(P.33)
Kada je
potrebna
provjera
(P.41)
Trenutačno vrijeme&dan
(P.33)
Ikona
podešavanja
informacija
Kada
provjeravate
značenje
svih ikona
(str.39)
Način rada
Podešavanje temperature
Brzina
ventilatora
Krilca
Unutarnja jedinica je zaustavljena ili je u tijeku postupak laganog puhanja.
 Zaslon za odabir stavke  Zaslon za zaustavljanje  Prikaz zaključanog
rada
Kursor
6 (HR)
Vodič za rad (str.7)
zaslona
[Operation lock] radi. (str.33)
 Poništavanje zaključavanja
Pritisnite gumb na 4
sekunde.
 Ikone za prikaz informacija prikazane su na glavnom zaslonu
Ikona
Opis
Stranica
Treba očistiti filter unutarnje jedinice.
str.20
Treba zamijeniti ulje motora. (Samo kada se koristi
klimatizacijski ureĎaj s plinskom crpkom za grijanje.)
-
Zabranjena je promjena načina rada. (Zabranjena je
promjena i u auto.način rada)
-
Rad daljinskog upravljača ograničava središnji kontrolni
ureĎaj.
-
Podešen je [ON/OFF timer].
str.14
Podešen je [Weekly timer].
str.15
U tijeku je postupak štednje energije.
str.8
Za ventilaciju se koristi svjeţ zrak. (Samo kada spajate
ventilacijski ureĎaj za razmjenu topline ili spajate na trţištu
dostupan ventilator.)
str.38
Spriječava preveliko povećanje sobne temperature (ili
preveliko smanjenje) kada u prostoriji nemanikoga.
str.31
Zaslon izbornika (str.10)
Naziv zaslona
Vodič za rad
Trenutačno vrijeme & dan
Prikazan je trenutno operabilni sadrţaj.
 : Tipke smjera

: Gumb za unos
(HR) 7
Kako upotrebljavati
Osnovne radnje
1 Pokretanje rada.
Pritisnite
.
(Svijetli pokazatelj rada.)
 Promjena postavki
(str.10)
 Uključivanje/isključivanje
postupka štednje energije
Pritisnite za vrijeme postupka.
(Samo za modele koji su opremljeni
s funkcijom štednje energije.)
 Zaustavljanje
(Gasi se pokazivač rada.)
2 Odabir stavke za podešavanje.
Pritisnite 
.
Pokazivač rada
U tijeku je postupak štednje energije.
3 Promjena postavke.
Pritisnite   
.
(Kursor nestaje.)
Napomena
 Načini rada koji se ne mogu podesiti, nisu prikazani.
 Prikaz krilaca razlikuju se od stvarnog kuta krilaca.
 Pritiskom na
nakon oporavka od nestanka struje nastavit će se rad sadrţaja koji
je bio u tijeku kada je došlo do nestanka struje.
 Ako odreĎeno vrijeme nije izvedena nikakava operacija, gasi se pozadinsko svjetlo
da bi se štedila struja. (Pritisnite bilo koji gumb za osvjetljenje.)
 Radnja za štednju energije ograničava maksimalnu trenutnu vrijednost snage, što
rezultira smanjenjem učinka snage grijanja/hlaĎenja.
(Ako trenutna vanjska jedinica ne postigne vrhunac zbog niskog punjenja, trenutna
vrijednost nije ograničena.)
 Raspon temperature moţe se različito podesiti, što ovisi o modelu.
 Raspon temperature moţe se promijeniti pomoću daljinskog upravljača. (str.24)
 Neki modeli ne prikazuju krilca.
8 (HR)
Izvedite donje radnje u koraku 2 na stranici 8.
Način rada (npr. hlađenje, grijanje, itd.)
Pritisnite .
* Auto.: Način rada
automatski se
prebacuje u hlaĎenje
ili grijanje kako bi se
postignula podešena
temperatura.
Podešavanje temperature
Pritisnite .
(Kada ne vidite kursor.)
kursor
 Hlađenje/sušenje: 18 °C do
30 °C
 Grijanje: 16 °C do 30 °C
 Auto.: 17 °C do 27 °C
Brzina ventilatora
Pritisnite .
* Auto.: Ne
moţe se
odabrati u
načinu rada
ventilatora.
Krilce
Pritisnite  2 puta.
 Podešavanje krilaca za svaku
unutarnju jedinicu (str.12)

: Pomicanje
 Pritiskom  za vrijeme
pomicanja moţe se
zaustaviti krilce u ţeljenoj
poziciji.
 Za vrijeme grijanja,
ventiliranja i automatskog
(grijanje) načina rada,
moţe se podesiti 5-nivoa.
(HR) 9
Popis izbornika
1 Prikaz zaslona izbornika.
 Povratak na prethodni zaslon
Pritisnite
.
 Kada se nikakva radnja ne izvede
na svakom zaslonu za
podešavanje nekoliko minuta
Prikaz se vraća na glavni zaslon.
2 Odaberite stavku na izborniku.
 Izbornici koji se mogu odabrati
(1 do 13)

 Okretanje stranice
Pritisnite .
Opširnije o primjerima zaslona,
pogledajte na idućoj stranici.
10 (HR)

Stavke na izborniku (1 do 13)
1
Osnovne upute
2
5
6
Krilca*
Pojedinačno zaklju.
krilaca*
Uključ./isključ. mjerača
vremena
Tjedni mjerač vremena
Podaci o filteru*
7
Funkcija izlaska
8
Tihi rad*
Monitor potrošnje
struje*
3
4
9
Objašnjava osnovne rednje.
 Pritisnite da bi okrenuli stranicu.
Podešava krilca za svaku unutarnju jedinicu.
str.8
str.12
Fiksira krilce odreĎenog izlaza zraka.
str.13
Podešava uključivanje/isključivanje mjerača vremena
str.14
Podešava raspored radnji na dnevnoj bazi.
PotvrĎuje i ponovo podešava mjerač vremena za čišćenje filtera.
Spriječava preveliko povećanje temperature prostorije (ili preveliko
smanjenje) kada u prostoriji nema nikoga.
IzvoĎenje tihog rada za vanjske jedinice.
str.15
str.20
PotvrĎuje potrošnju struje na dnevnoj, tjednoj ili godišnjoj bazi.
str.23
str.31
str.22
Funkcija štednje struje prikazana na desnoj strani moţe se pojedinačno
podesite s
(štednja struje) gumbom.
10
Štednja struje
11
Početna podešavanja
12
Ventilacija*
13
Popis postavki
Podešava rad ventilacije, uključujuči jedinicu ventilacije za izmjenu
topline.
PotvrĎuje značenje podataka o podešavanju ikona.
str.38
str.39
* Ovisno o modelu, neki se izbornici ne mogu koristiti. Pojavljuju se dolje
navedeni zasloni.
 Za podešavanje je potrebna lozinka administratora. (str.36)

Br. 10 [Energy saving] pojedinosti
Auto. vraćanje
temperature
Raspon temperature
Auto.gašenje
Raspored rezanja
vrhova
Ponavljanje isključ.
mjerača vremena

Vraća temperaturu na početnu vrijednost nakon proteka podešenog vremena
čak i kada se promijeni temperatura.
Ograničava raspon temperature koji se moţe podesiti.
Podešava automatsko gašenje mjerača vremena.
str.24
str.25
str.26
OdreĎuje vremensku zonu za postupak štednje struje.
str.28
Zaustavlja rad nakon odreĎenog perioda vremena svaki put kada se izvede
radnja.
str.30
Br. 11 [Initial settings] pojedinosti
Sat
Tip sata
Naziv upravljača
Zaključavanje rada
Zvuk
Kontrast
Straţnje osvjetljenje
Jezik
Promjena lozinke
Senzor temperature
Glavni/podizbornik
Izlaz ventilacije
Adresa kontakta

Podešava trenutačni datum i vrijeme.
Podešava tip prikaza sata.
Imenuje daljinski upravljač.
Zaključava gumb za radnje.
Uključuje/isključuje zvuk rada.
Podešavanje kontrasta na zaslonu.
Podešavanje svjetline straţnjeg osvjetljenja zaslona.
Podešavanje jezika na zaslonu glavnog izbornika.
Podešavanje lozinke administratora.
Podešava se da li će se koristiti senzor temperature daljinskog upravljačaili
unutarnje jedinice.
Ovo podesite kada su spojena 2 daljinska upravljača.
Blokira uključivanje/isključivanje klimatizacijskog ureĎaja i
uključivanje/isključivanje ventilatora.
Potvrdite adresu kontakta i broj telefonaza servisiranje.
str.33
str.33
str.34
str.33
str.35
str.36
str.37
str.37
str.37
str.37
(HR) 11
Podešavanje krilaca za svaku
unutarnju jedinicu
npr.
jedinica 1-1
KRILCE
npr.
jedinica 1-3
Podešavanje krilaca za svaku unutarnju jedinicu
 Krilca za sve izlaze zraka 1unutarnje jedinice podešena
su u istom smjeru.
1 Prikaz zaslona izbornika.
 Povratak na prethodni zaslon
Pritisnite
.
 Vraćanje na glavni zaslon
Pritisnite
2 puta.
2 Odaberite [FLAP].

3 Odaberite unutarnju jedinicu koju ćete
podesiti.

 ALL: Sve jedinice koje su spojene na
daljinski upravljač
npr. (jedinica) ALL 1-1 1-2 do 1-8
4 Odabir smjera krilaca.

(Pritisnite 2 puta za kraj.)
 Pritiskom na  ili  za vrijeme pomicanja
smjera, moţe zaustaviti krilca u ţeljenoj
poziciji.
 Pritiskom na  ili  kada je zaustavljeno pomicanje smjera,
podešava krilca u odreĎenoj poziciji.
Kada je  pritisnuto
Kada je  pritisnuto
 Moguća su 3-nivoa podešavanja za način rada hlaĎenje i isušivanje.
12 (HR)
Pomicanje
smjera
Podešavanje krilaca za svaki otvor
zraka
Pojedinačno zaključavanje krilaca
Kada podešavate krilca za svaki pojedini izlaz zraka u skladu s uvjetima u
prostoriji
 Iako su promijenjene postavke krilaca za sve unutarnje jedinice (str.9) ili svaku
unutarnju jedinicu (str. 12), nije promijenjena podešenost smjera krilaca.
1 Prikaz zaslona izbornika.
 Povratak na prethodni zaslon
Pritisnite
.
 Vraćanje na glavni zaslon
Pritisnite
2 puta.
2 Odaberite [Lock indiv. flap].

3 Odaberite unutarnju jedinicu
koju ćete podesiti.

npr. 1-1  1-2 do 1-8
4 Odabir izlaza zraka.

 Broj izlaza zraka mijenja se u skladu sa smjerom
instalacije. Provjerite trenutnu radnju.
5 Odaberite smjer krilaca.
Pomicanje
smera

(Pritisnite 2 puta za kraj.)
 Premda je prikazano
je
u načinu rada hlaĎenja i isušivanja, stvarni smjer
.
* Za tipove koji nisu 4-smjerni kazetni tip,
pojavljuju se slijedeći prikazi i ova se
funkcija ne moţe koristiti.
Otključavanje
(HR) 13
Rezerviranje mjerača vremena
Uključivanje/isključivanje mjerača vremena
Ovo uključuje/isključuje u određeno vrijeme. (npr. uključivanje/isključivanje nakon 3
sata)
Podešeno
3 sata
OFF
OFF
ON
Radnja
zaustavljena
Podešeno
3 sata
ON
Radnja
zaustavljena
 OFF mjerača vremena koristite kada npr.: Smanjujte potrošnju struje za vrijeme spavanja
 ON mjerača vremena koristite kada npr.: Upravljate rashladnim ureĎajem u skladu s početnim
vremenom mjerača vremena
1 Prikaz zaslona izbornika.
 Povratak na prethodni zaslon
Pritisnite
.
 Vraćanje na glavni zaslon
Pritisnite
2 puta.
2 Odaberite [ON/OFF mjerača vremena].

3 Odaberite tip mjerača vremena.

 Odaberite [OFF timer] ili [ON timer].
4 Odaberite [Set].

 Za podešavanje mjerača vremena na OFF (isključen), odaberite
[Unset].
5 Podesite vrijeme.
sat
minute



(Pritisnite 2 puta za kraj.)
Napomena
 Gornja granica: Zaustavlja se
za 72 h. (po 30 minuta)
 Ako su uključivanje mjerača vremena i isključivanje
mjerača vremena postavljeni na isto vrijeme, prednost je dana isključivanju
mjerača vremena i uključivanje mjerača vremena ne moţe se koristiti.
14 (HR)
Rezerviranje mjerača vremena
Pregled tjednog mjerača vremena
Moţete postaviti tjedni raspored radnji.
 Raspored uključivanja/isključivanja ili raspored podešavanja temperature moţe se
podesiti po danu i vremenu (npr. Podešena radnja počinje u 8:00 od svakog
ponedjeljka do petka.).
Kako podesiti (Pregled)
 Odaberite “dan”
 Odaberite “vrijeme”
* Odaberite “radnju”
 Odaberite “temperaturu”
(za sve radnje osim za
uključivanje/isključivanje)
(O postupku podešavanja pogledajte na str.16)
* Radnja
 ON: Pokreće radnju sa zadnjom podešenom temperaturom.
 OFF: Zaustavlja radnju.
 ON &TEMP: Pokreće radnju s navedenom temperaturom.
 TEMP: Podešava temperature na navedenu temperaturu za vrijeme radnje.
Primjeri kombinacija
 1. Ranije zaustavlja radnju na “No-overtime work day”
BE
UKLJUČENO
dan u tjednu
ISKLJ.
UKLJ.
nema prekovremenog
na radni dan
BE
UKLJUČENO
 Postavka registrirana za 1 dan moţe se kopirati na druge dane. (str.19)
 2. Podešavanje više temperature nakon utvrđenog vremena.
UKLJ.
ON (uklj.) i TEMP
(temperatura)
TEMP
(temperatura)
ISKLJ.
 3. Zaustavljanje radnje za vrijeme pauze za ručak.
UKLJ. ISKLJ.
UKLJ.
ISKLJ.
UKLJ.
UKLJ.
ISKLJ.
 4. Ovaj četvrtak je praznik.
Mjerač vremena moţe se onemogućiti samo za odreĎeni dan sa
zadrţanim registriranim rasporedom. (str.16)
 Onemogućen ( ) mjerač vremena u odreĎeni četvrtak koji pada na
praznik.
 Omogućen ( ) mjerač vremena nakon završetka praznika.
(HR) 15
Rezerviranje mjerača vremena
Tjedni mjerač vremena
Nova registracija
 npr. Početak rada s 26 °C u 10:00 svaku nedjelju.
1 Prikaz zaslona izbornika.
 Povratak na prethodni zaslon
Pritisnite
.
 Vraćanje na glavni zaslon
Pritisnite
2 puta.
2 Odaberite [Weekly timer].

3 Omogućen tjedni mjerač vremena.

 Stavku odaberite s  i odaberite [
[ ](onemogućeno) s .
4 Odaberite [
] (omogućeno) /
] za sve dane kada koristite mjerač
vremena.
 
(Ponovite)
 Odaberite dan s  i odaberite [
[ ](onemogućeno) s .
] (omogućeno) /
5 Odaberite dan za podešavanje mjerača vremena.

6 Odaberite polje za registraciju podešenog mjerača
vremena.

 Do 8 postavki raspoloţivo je za svaki dan.
 Nakon registracije, stavke su automatski ureĎene u
vremenskim serijama.
16 (HR)
7 Podesite početno vrijeme za rad mjerača vremena.
sat
minuta

 0:00 do 23:59
8 Odaberite radnju mjerača vremena.

• Tipovi mjerača vremena
 ON (uklj.): Pokretanje radnje sa zadnje podešenom
temperaturom.
 OFF (isklj.): Zaustavljanje rada.
 ON (uklj.) & TEMP (temperatura): Pokreće se rad s
odreĎenom temperaturom.
 TEMP (temperatura): Podešavanje temperature na odreĎenu
temperaturu za vrijeme rada.
9 Podesite temperaturu.

(za sve radnje osim za uključivanje/isključivanje)
10 Potvrda podešenog sadrţaja..
Potvrdite i pritisnite
.
(Pritisnite 2 puta za kraj.)
 Dodatna registracija
Ponovite od koraka 6 bez pritiskanja
.
 Kopiranje podešenog sadrţaja na ostale dane (str.19)
Podešavanje mjerača vremena na OFF
(isključeno)
Počevši od koraka 1, odaberite [-] u koraku 3 i
pritisnite
2 puta.
Podešavanje mjerača vremena na OFF za
određene dane nakon registracije
(drţavni praznici, itd.)
Počevši s korakom 1, podesite [-] za OFF dane u
koraku 4 i pritisnite
2 puta.
(HR) 17
Rezerviranje mjerača vremena
Tjedni mjerač vremena nastavak
Promjena/Brisanje
1 Nakon koraka od 1 do 4 na stranici 16, odaberite dan
koji ćete promijeniti ili obrisati.

2 Odaberite raspored promjene ili brisanja.

3 Odaberite [Change] ili [Delete].

4 Izvedite [Change] ili [Delete] na dolje navedeni način.
 Za promjenu postavki, izvedite korake od 7 do 10 na stranici
17, podesite vrijeme, rad mjerača vremena, temperaturu i
potvrdite sadrţaj.
 Za brisanje postavki, odaberite [YES].


(Pritisnite 2 puta za kraj.)
 Uzastopna promjena ili brisanje postavki: Ponovite od koraka 1
bez pritiskanja
.
Napomena
 Brisanje svih rasporeda odabranih dana
1 Odaberite dan u gornjem koraku 1 i pritisnite .
2 Odaberite [Delete all: O] s  i pritisnite .
3 Odaberite [YES] s  i pritisnite .
18 (HR)
Rezerviranje mjerača vremena
Tjedni mjerač vremena nastavak
Kopiranje mjerača vremena
Registrirani raspored moţe se kopirati na druge dane.
Ovo je zgodno za primjenu kod nekih rasporeda za više dana.
1 Prikaz zaslona izbornika.
 Povratak na prethodni zaslon
Pritisnite
.
 Vraćanje na glavni zaslon
Pritisnite
2 puta.
2 Odaberite [Weekly timer].

3 Odaberite [Timer copy].

4 Odaberite dan za kopiranje.

5 Odaberite [
] za kopiranje svih ciljanih dana.

 Dane odaberite s  i odaberite [
 [ ]: Kopirajte izvor
] s .
6 Odaberite [YES].


(Pritisnite 2 puta za kraj.)
(HR) 19
Promjena postavki
Podaci o filteru
1 Prikaz zaslona izbornika.
 Povratak na prethodni zaslon
Pritisnite
.
 Vraćanje na glavni zaslon
Pritisnite
2 puta.
2 Odaberite stavku za podešavanje.

Podaci o filteru
3 Odaberite [Next filter cleaning time].

4 Potvrdite vrijeme rada do idućeg čišćenja.
(Pritisnite 2 puta za kraj.)
 Kada je odmah potrebno čišćenje
Prikazan je zaslon kao ovaj koji je desno prikazan.Očistite
filter.
(Pogledajte upute za uporabu unutarnje jedinice.)
 Nakon što očistite filter
Odaberite [Filter sign reset] u gornjem koraku 3 i odaberite
[YES].


(Pritisnite 2 puta za kraj.)
(Resetiran je brojač vremena za čišćenje filtera.)
20 (HR)
Napomena
 Ovisno o modelu, [Filter info] ne moţe se upotrijebiti.
U tom slučaju, prikazana je poruka kao ova
prikazano desno.
 Kada doĎe vrijeme čišćenja,na glavnom zaslonu
pojavi se ikona, kao ova desno prikazana.
(HR) 21
Tihi rad/Monitor potrošnje struje
1 Prikaz zaslona izbornika.
 Povratak na prethodni zaslon
Pritisnite
.
 Vraćanje na glavni zaslon
Pritisnite
2 puta.
2 Odaberite stavku za podešavanje.

Tihi rad
3 Unesite lozinku.

(Ponovite)
4 Podesite [Select enable/disable] na [
].

 Stavku odaberite s  i odaberite [
]/[
] s .
5 Odaberite [Quiet time].

6 Postavite vrijeme za izvođenje tihog rada.

(Ponovite)
22 (HR)

(Pritisnite 2 puta za kraj.)
Monitor potrošnje struje
3 Odaberite period za prikaz.

4 Potvrdite informaciju.
(Pritisnite 2 puta za kraj.)=
 1 dan
Potrošnja struje
(pribliţno)
 1 tjedan
Potrošnja struje
(probliţno)
 Pritiskanjem na  moţete
prebaciti s podataka za
ukupno 1-tjedan i podatke za
svaki dan.
 1 godina
Potrošnja struje
(pribliţno)
 Pritiskanjem na moţete
prebaciti s podataka za
ukupno 1-godinu i podatke
za svaki dan.
Napomena
 Ovisno o modelu, [Quiet operation] i [Power consumption
monitor] ne moţe se koristit. U tom slučaju, prikazana je
poruka kao ova prikazana desno.
 Korištenje funkcije tihog rada moţe promijeniti performanse
za smanjivanje zvuka rada.
 Potrošnja struje prikazuje pribliţno izračunat rezultat, koji se moţe razlikovati od
rezultata dobivenog mjerenjem ureĎajem za mjerenje potrošnje.
(HR) 23
Štednja struje

Automatsko vraćanje temperature
Automatsko vraćanje promijenjenje temperature na originalno podešenu
temperaturu nakon proteka određenog vremena. (npr. Samo kada doĎu gosti)

Raspon temperature
Moţe se postaviti ograničenje raspona temperature. (Ne mogu se podesiti
temperature izvan raspona.)
1 Prikaz zaslona izbornika.
 Povratak na prethodni zaslon
Pritisnite
.
 Vraćanje na glavni zaslon
Pritisnite
2 puta.
2 Odaberite [Energy saving].

3 Odaberite stavku za podešavanje.

Automatsko vraćanje temperature
4
Odaberite stavku i postavite na [

].
 Rad samo kada moţete štediti struju
Odaberite [Return type] s  i odaberite [Saving] s .
5
6
Podesite vrijeme za povratak na podešenu
temperaturu.

(10 do 240 min: po 10 min)
Podesite temperaturu.


(Pritisnite 2 puta za kraj.)
 Podešavanje u serijama
Ponovite od koraka 4 bez pritiskanja
24 (HR)
.
Raspon temperature
4 Odaberite stavku i postavite na [
].

5 Podesite raspon temperature.


(Pritisnite 2 puta za kraj.)
Podešavanje raspona
 hlađenje/isušivanje: 18 °C do 30 °C
 grijanje: 16 °C do 30 °C
 automatski: 17 °C do 27 °C
 Podešavanje u serijama
Ponovite od koraka 4 bez pritiskanja
.
Napomena
 Automatsko vraćanje temperature
Kada je [Return type] postavljen na [Saving], ova funkcija štedi više struje samo kada je
temperatura podešena u koraku 5 od promijenjene temperature.
npr. Kada je za hlaĎenje podešena temperatura na 26 °C i temperatura se promijeni na 28 °C
 [Saving]: drţi 28 °C
 [Normal]: vraća na 26 °C
 Raspon temperature koji se moţe podesiti varira, to ovisi o modelu.
(HR) 25
Štednja struje

Automatsko isključivanje
Kada je u navedeno vrijeme zaustavljena radnja (npr. vrijeme zatvaranja) i nakon
toga vraća, ova funckcija prepoznaje status radnje u intervalima regularnog
vremena i automatski zaustavlja radnju.
Prepoznaje status radnje u intervalima regularnog vremena i automatski zaustavlja
radnju.
(npr. 60 min)
60 min
Efekt automatskog isključivanja
Prepoznavanje
Prepoznavanje
Prepoznavanje
60 min
60 min
Vrijema zatvaranja
Ako je prepoznata
radnja...
automatski se
zaustavlja.
Vraća se kako bi
pokupio nešto
što je ostalo i
uključuje A/C
Ostavlja
trgovinu bez
isključivanja
A/C.
1 Prikaz zaslona izbornika.
 Povratak na prethodni zaslon
.
 Vraćanje na glavni zaslon
Pritisnite
2 puta.
2 Odaberite [Energy saving].

3 Odaberite[Auto shutoff] i postavite na [

4 Odaberite stavku za podešavanje.

26 (HR)
ON
OFF
Automatsko
zaustavljanje
Pritisnite
Vrijeme otvaranja
].
Vrijeme zaustavljanja
Vrijeme za zaustavljanje rada (Vrijeme kada je
aktivirano automatsko isključivanje)
5 Podesite.
sat
minuta


(Pritisnite 2 puta za kraj.)
Vrijeme kraja
Vrijeme kada se zaustavlja automatsko isključivanje
5 Podesite.
sat
minuta


(Pritisnite 2 puta za kraj.)
Mjerač vremena
Vremenski interval za prepoznavanje statusa
radnje nakon [Stop time]
5 Podesite.


(Pritisnite 2 puta za kraj.)
 10 min do 180 min (po 10 min)
(HR) 27
Štednja struje

Vremenska zona za smanjivanje
kapaciteta radnje
Raspored rezanja vršnih vrednosti
veliki
Ovo smanjuje kapacitet radnje
za navedeni vremenski period.
kapacitet
radnje
mali
1 Prikaz zaslona izbornika.
 Povratak na prethodni zaslon
Pritisnite
.
 Vraćanje na glavni zaslon
Pritisnite
2 puta.
2 Odaberite [Energy saving].

3 Odaberite [Schedule peak cut].

4 Unesite lozinku.

(Ponovite)
5 Podesite [Select enable/disable] na [

6 Odaberite[Set schedule].

7 Promijenite postavke.
Odaberite polje za registraciju.

28 (HR)
].
8 Podesite početno vrijeme i završno vrijeme.

(Ponovite)
9 Odaberite kapacitet operacije.


(Pritisnite 2 puta za kraj.)
 Podešavanje u serijama
Ponovite od koraka 4 bez pritiskanja
.
 Promjena
 Odaberite polje za promjenu u gornjem koraku 7.
 Odaberite [Change].

 Slijedite gornje korake 8 i 9, odaberite početno vrijeme,
završno vrijeme i kapacitet radnje.
 Brisanje
 Odaberite polje za brisanje u gornjem koraku 7.
 Odaberite [Delete].

 Odaberite [YES].


(Pritisnite 2 puta za kraj.)
(HR) 29
Štednja struje

Ponavljanje isključivanja
mjerača vremena
Zaustavlja rad nakon određenog
perioda vremena, svaki put kada se
radnja izvede.
(npr. Kada zaboravite isključiti)
(npr. Podešenost za zaustavljanje rada nakon 60 minuta)
60 min
automatsko
zaustavljanje
UKLJUČENO
ISKLJUČENO
Uključuje A/C.
Počinje raditi.
Završetak rada bez
isključivanja A/C.
1 Prikaz zaslona izbornika.
 Povratak na prethodni zaslon
Pritisnite
.
 Vraćanje na glavni zaslon
Pritisnite
2 puta.
2 Odaberite [Energy saving].

3 Odaberite[Repeat off timer]i postavite na [
].

4 Mjerač vremena postavite na zaustavljanje.


(Pritisnite 2 puta za kraj.)
 10 min do 180 min
(po 10 min)
30 (HR)
Funkcija izlaska
Ova funkcija spriječava da se temperatura prostorije previše ne poveća (ili smanji) kada
nitko nije u prostoriji, itd.
Opći rad funkcije izlaska
Gornja granica funkcije izlaska
HLAĐENJE/SUŠENJE
(1) Klimatizacijski ureĎaj počinje s radom kada se sobna
temperatura povisi za do -1°C gornje granice.
(2) Klimatizacijski ureĎaj prestaje s radom kada se sobna
temperatura smanji za do -2°C gornje granice.
sobna temperatura
sobna temperatura
GRIJANJE
(1) Klimatizacijski ureĎaj počinje s radom kada se sobna
temperatura smanji za do +1°C gornje granice.
(2) Klimatizacijski ureĎaj prestaje s radom kada se sobna
temperatura povisi za do +2°C gornje granice.
Donja granica funkcije izlaska
[Mjere opreza]
 Kontrola izlaska samo pokreće/zaustavlja klimatizacijski ureĎaj. Ne mijenja način rada/postavku
temperature.
Stoga način rada/temperatura trebaju biti postavljeni prije kako bi funkcija izlaska uključila
klimatizacijski ureĎaj sa ţeljenim načinom rada/postavkom temperature.
 Ako se temperatura prostorije naglo promijeni, temperatura prostorije moţe prijeći gornju ili
donju granicu kada se aktivira funkcija izlaska.
 Funkcija izlaska ne radi tijekom puhanja i automatskog načina rada.
 Naredba za prekid rada klimatizacijskog ureĎaja (navedeno pod (2)/gore) vrijedi samo kad radi
funkcija izlaska.
 Upravlja li se pomoću druge jedinice za daljinsko upravljanje (ili ureĎaja za centraliziranu
kontrolu kao što je kontrola sustava), funkcija izlaska ne radi.
 Pokazatelj funkcije izlaska
Pokazatelj funkcije izlaska
Stare
Isključen
Funkcija izlaska nije postavljena.
Treperi
Funkcija izlaska upravo se postavlja ili radi.
Svijetli
Iako je postavljena, funkcija izlaska ne radi.
Napomena
Daljinski upravljač gubi podatke o radu funkcije izlaska ako tijekom rada funkcije izlaska nestane
struje na dulje od 72 sata. Oporavlja se od nestanka struje, a klimatizacijski ureĎaj ne pokreće
funkciju izlaska prilikom početka rada. Klimatizacijski se ureĎaj tada ne zaustavlja na funkciji
izlaska.
(HR) 31
Funkcija izlaska
1 Prikaz zaslona izbornika.
 Povratak na prethodni zaslon
Pritisnite
.
 Vraćanje na glavni zaslon
Pritisnite
2 puta.
2 Odaberite [Outing function].

3 Odaberite[Select enable/disable] I postavite na
[ ].

4 Odaberite [Set lower/upper limit temp.].

5 Postavite raspontemperature.


(Pritisnite 2 puta za kraj.)
32 (HR)
Početna podešavanja
 Sat
 Tip sata
 Zaključavanje rada
1 Prikaz zaslona izbornika.
 Povratak na prethodni zaslon
Pritisnite
.
 Vraćanje na glavni zaslon
Pritisnite
2 puta.
2 Odaberite [Initial settings].

3 Odaberite stavku za podešavanje.

Sat
4 Podesite datum i vrijeme.


(Ponovite)
(Pritisnite 2 puta za kraj.)
prijepodne /
poslijepodne
Tip sata
4 Odaberite tip za prikaz.


(Pritisnite 2 puta za kraj.)
Zaključavanje rada
4 Odaberite tip zaključavanja i postavite na
[ ].

(Pritisnite 2 puta za kraj.)
 Poništavanje zaključavanja
Odaberite [-] u koraku 4.
 Samo za [Lock all keys]
Odaberite [YES].

(HR) 33
Početna podešavanja

Naziv daljinskog
Lako se moţe identificirati prostorija kojoj pripada daljinski
upravljač.
1 Prikaz zaslona izbornika.
 Povratak na prethodni zaslon
Pritisnite
.
 Vraćanje na glavni zaslon
Pritisnite
2 puta.
2 Odaberite [Initial settings].

3 Odaberite [Controller name].

4 Unesite naziv.
(Jednaki postupak ponovite za sve znakove.)

 Do 16 znakova.
(Prazna mjesta broje se kao znakovi.)
 Promjena tipa znaka
Tip znaka odaberite s  i pritisnite
 Unos praznog mjesta
Odaberite [Space] s  i pritisnite
 Brisanje 1 znaka
Odaberite [BS] s  i pritisnite
.
.
.
5 Odaberite [Conf].


(Pritisnite 2 puta za kraj.)
34 (HR)
Tip
znaka
Početna podešavanja




Zvuk dodira
Kontrast
Pozadinsko osvetljenje
Jezik
1 Prikaz zaslona izbornika.
 Povratak na prethodni zaslon
Pritisnite
.
 Vraćanje na glavni zaslon
Pritisnite
2 puta.
2 Odaberite [Initial settings].

3 Odaberite stavku za podešavanje.

Zvuk dodira
4 

(Pritisnite 2 puta za kraj.)
Kontrast
4 

(Pritisnite 2 puta za kraj.)
Straţnje osvjetljenje
4 

(Pritisnite 2 puta za kraj.)
Jezik
4 

(Pritisnite 2 puta za kraj.)
(HR) 35
Početna podešavanja





Promjena lozinke
Senzor temperature
Glavni/rezervni
Izlaz za ventilaciju
Adresa kontakta
1 Prikaz zaslona izbornika.
 Povratak na prethodni zaslon
Pritisnite
.
 Vraćanje na glavni zaslon
Pritisnite
2 puta.
2 Odaberite [Initial settings].

3 Odaberite stavku za podešavanje.

4 Unesite lozinku ako je potrebno.

(Ponovite)
 Odaberite broj s  i pomaknite se na iduće polje s .
Promjena lozinke
5 Unesite novu lozinku.

(Ponovite)
6 Unesite ponovo lozinku za potvrdu.


(Pritisnite 2 puta za kraj.)
36 (HR)
* Za prikaz svake stavke, pogledajte korake od 1 do 4 na prethodnoj stranici.
Senzor temperature
 Odaberite senzor temperature kako bi
kontrolirali temperaturu prostorije.
Daljinski
upravljač
unutarnja jedinica
senzor
temperature
Glavni/rezervni
 Kada su 2 daljinska upravljača spojena
na istu unutarnju jedinicu, jedan daljinski
se registrira kao [Main](glavni) i drugi
kao [Sub](rezervni). (Nema razlike u
funkcioniranju glavnog i rezervnog,
meĎutim, kada se odabere senzor
daljinskog upravljača za podešavanje
senzora temperature, [Main](glavni)
senzor kontrolira rad.)
Otvor za ventilaciju
 [Set]: Kada je uključen/isključen
klimatizacijski ureĎaj, spojeni ventilator
takoĎer je uključen/isključen.
 Blokiranje klimatizacijskog ureĎaja i
ventilatora, potrebno je napraviti novu
instalaciju.
Adresa kontakta
 Ako trebate kontaktirati servisera,
provjerite straţnji omot uputa za
uporabu za unutarnje jedinice ili vanjske
jedinice.
(HR) 37
Podešavanje ventilacije
1 Prikaz zaslona izbornika.
 Povratak na prethodni zaslon
Pritisnite
.
 Vraćanje na glavni zaslon
Pritisnite
2 puta.
2 Odaberite [Ventilation].

3 Odaberite[Ventilation ON/OFF].
4 Odaberite [ON] ili [OFF].


(Pritisnite 2 puta za kraj.)
38 (HR)
Popis postavki
S ovim ikone dobivaju značenje podataka o postavkama.
1 Prikaz zaslona izbornika.
 Povratak na prethodni zaslon
Pritisnite
.
 Vraćanje na glavni zaslon
Pritisnite
2 puta.
2 Odaberite [Setting list].

3 Odaberite stavku.

 Samo ikone koje su trenutno prikazane na zaslonu, prikazane
su ovdje.
4 Potvrdite.
Potvrdite, onda

(Pritisnite 2 puta za kraj.)
(HR) 39

Popis ikona s podacima o postavkama
Ikona
Opis
Podešeno je [Lock indiv. flap].
Strana
str.13
Zabranjeno je prebacivanje izmeĎunačina rada grijanja i
hlaĎenja/sušenja (Zabranjeno je prebacivanje na automatski način
rada.).
–
Rad daljinskog upravljača zabranjuje središnja kontrolna jedinica.
–
Treba očistiti filter unutarnje jedinice.
Treba zamijeniti ulje motora (samo kada se koristi klimatizacijski ureĎaj
s plinskom crpkom za grijanje).
str.20
–
Podešeno je [ON/OFF timer].
str.14
Podešeno je [Weekly timer].
str.15
U tijeku je proces štednje struje.
str.8
Zabranjen rad s kapacitetom vanjske jedinice.
–
Podešeno je [Schedule peak cut].
str.28
Podešeno je [Temp auto return].
str.24
Podešeno je [Temp range].
str.25
Podešeno je [Auto shutoff].
str.26
Podešeno je [Repeat off timer].
str.30
Podešeno je [Quiet operation].
str.22
Senzor temperature daljinskog upravljača prepoznaje temperaturu
prostorije.
str.37
Podešeno je [Operation lock].
str.33
Za provjetravanje se koristi svjeţ zrak. (Samo kada spajate ventilaciju
za izmjenu topline ili je spojen na trţištu dostupan ventilator)
str.38
Podešeno je [Outing function].
str.31
40 (HR)
Kada je potrebno
U slučaju problema
Ako rad ne počinje pritiskom na
...
Provjerite slijedeće prije nego zatraţite popravak.
Kada je prikazana
poruka [Centrally
controlled]
 Centralno se kontrolira i rad nije moguć.
 Nakon dolaska struje, pritisnite ponovo
.
 Ako ne radi,isključite prekidač napajanja i posavjetujte se
sprodavačem i simptomima i broju modela.
Nestanak struje?
 Uključite ga i ponovo pritisnite .
Je li uključen prekidač?  Ako ne radi,isključite prekidač napajanja i posavjetujte se
sprodavačem i simptomima i broju modela.
 Nakon prestanka treperenja, ponovo pritisnite
Da li treperi
[Assigning]?
Je li prikazano
.
 Ako ne radi,isključite prekidač napajanja i posavjetujte se
sprodavačem i simptomima i broju modela.
?
Pokazivač alarma (npr.)
 Ako se pojavi bilo koji od pokazivač alarma, zaustavite
rad i ponovo pokrenite nakon otprilike 1 minute.
(pokazivač alarm, isključeno)
[•E04 •E06 •P10 •P20 •H06]
 Ako se pokazivač ne pojavi ponovo, koristite ureĎaj.
 Ako se pokazivač ponovo pojavi ili neki drugi pokazivač alarma
koji nije gore naveden (kombinacija brojeva i znakovakao što su
E, F, H, L i P) pojavi, zaustavite rad, isključite prekidači
posavjetujte se s prodavačem o pokazivaču alarma, br. modelai
Br.unutarnje jedinice s greškom.
br. unutarnje jedinice.
Ne moţete zaustaviti
rad.
Ili jedinica počinje
automatski raditi iako
ste pritisnuli
(isključeno) gumb.
 Provjerite da li je aktivirana izlazna funkcija ili ne. ( )
 Provjerite kontrolu sa središnjim kontrolnim ureĎajem.
 Ako trebate popravak, provjerite straţnju stranu omota uputa za uporabu unutarnjih jedinica ili
vanjskih jedinica.
(HR) 41
Tehničke karakteristike
Model br.
CZ-RTC3
Dimenzije
(V) 120 mm x (Š) 120 mm x (D) 16 mm
Teţina
180 g
Raspon temperature/vlage
0 °C do 40 °C / 20 % do 80 % (bez kondenzacije)
*Samo za unutarnje korištenje.
Izvor napajanja
DC16 V (isporučeno iz unutrašnje jedinice)
Preciznost
± 30 sekundi/mjesec (kod normalne temperature 25 °C)
*Redovno podesite.
Vrijeme trajanja
72 sata (kada je do kraja napunjena)
*Potrebno je pribliţno 8 satida bi se napunila do kraja.
Sat
Broj spojenih unutarnjih
jedinica
Do 8 jedinica
© Panasonic Corporation 2014
42 (HR)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement