Panasonic NHP80S1 Operativní instrukce | Manualzz
®
Pokyny k obsluze
a instalační pokyny
Sušička s tepelným čerpadlem
(Domácí použití)
Model č.
NH-P80S1
Čtěte před použitím
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Pokyny pro sušení
Údržba
Řešení problémů
Pokyny k instalaci
2
4
11
18
22
25
Děkujeme vám, že jste zakoupili tento výrobek.
- Pro optimální výkon a bezpečnost si pečlivě přečtěte tyto pokyny.
- Před zapojením, provozem nebo nastavením tohoto spotřebiče si přečtěte
celý návod. Tento návod uchovejte pro budoucí nahlédnutí.
ČESKY
NH-P80S1_CZ.indb
1
2012/11/15
16:17:58
Chraňte životní prostředí
Likvidace obalu
Obalový materiál slouží k ochraně
spotřebiče před poškozením během
přepravy a je zcela recyklovatelný.
Informace o recyklaci vám poskytne místní
radnice.
Likvidace odpadů
z elektrického a
elektronického zařízení
Informace pro uživatele k likvidaci
elektrických a elektronických zařízení
(domácnosti)
Informace k likvidaci v ostatních zemích
mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný jen v Evropské unii.
Chcete-li tento výrobek zlikvidovat,
vyžádejte si potřebné informace o
správném způsobu likvidace od místních
úřadů nebo od svého prodejce.
Ekologické sušení prádla
(„Eco-friendly“)
-- Pro každý program dodržujte
doporučený objem náplně.
-- V závislosti na objemu náplně spotřebič
automaticky zvolí délku zvoleného
programu.
-- Pro úsporu energie zvolte správnou
rychlost otáček.
Tento symbol na produktech a/nebo v
průvodních dokumentech znamená,
že použité elektrické a elektronické
výrobky nesmí být přidány do běžného
komunálního odpadu.
Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci
doručte tyto výrobky na určená sběrná
místa, kde budou přijata zdarma.
Alternativně v některých zemích můžete
vrátit své výrobky místnímu prodejci při
koupi ekvivalentního nového produktu.
Správnou likvidací tohoto produktu
pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje
a napomáháte prevenci potenciálních
negativních dopadů na životní prostředí a
lidské zdraví, což by mohly být důsledky
nesprávné likvidace odpadů. Další
podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu
nebo nejbližšího sběrného místa.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu
odpadu mohou být v souladu s národními
předpisy uděleny pokuty.
-- Zkontrolujte, zda v místnosti není příliš
vysoká teplota. Pokud je sušička a další
tepelné spotřebiče ve stejné oblasti,
zajistěte správné odvětrání a vypněte
ostatní spotřebiče, když je sušička
zapnutá, pokud to lze.
Tento výrobek splňuje ustanovení směrnic
2006/95/EC a 2004/108/EC.
Je nesmírně důležité, abyste si tyto
informace přečetli.
2 - Čtěte před použitím
NH-P80S1_CZ.indb
2
2012/11/15
16:17:58
Obsah
Čtěte před použitím
Údržba
Chraňte životní prostředí . . . . . . . . . 2
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ . . 4
Kontrola sušičky . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Vaše bubnová sušička . . . . . . . . . . . . . 6
Příslušenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Používání tlačítek . . . . . . . . . . . . . . . 8
Child Lock (Dětský zámek) . . . . . . . . . 9
Další funkce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Než začnete sušit . . . . . . . . . . . . . . 10
Kontrola před použitím . . . . . . . . . . . . 10
Příprava prádla . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Program Outdoor/Sports
(Outdoorové/Sportovní oblečení) . . . . 10
Vkládání jemného prádla . . . . . . . . . . 10
Tipy na sušení jemných oděvů . . . . . . 10
Pokyny pro sušení
Sušení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Nastavení sušení . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Dry & Steam (Sušení a pára)/Steam
Refresh (Osvěžení párou) . . . . . . . 12
Nastavení parního sušení . . . . . . . . . 12
Časovač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Požadovaný čas . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Změna nastavení během sušení . . . . 13
Nastavení času . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Volba programu . . . . . . . . . . . . . . . 14
Popis vedlejších programů . . . . . . . . . 15
Podrobnosti programů . . . . . . . . . . 16
Vylití vody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Čištění vnější strany spotřebiče . . . . . 18
Čištění bubnu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Čištění dvířek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Čištění snímačů vlhkosti . . . . . . . . . . 19
Umístění filtru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Čištění filtru na prach z prádla . . . . . . 20
Čištění rámu filtru . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Čištění jemného filtru . . . . . . . . . . . . . 21
Řešení problémů
Kontrolní seznam poruch . . . . . . . . 22
Displej chyb . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Pokyny k instalaci
Výběr správného umístění . . . . . . . 25
Přeprava spotřebiče . . . . . . . . . . . . . . 25
Správné místo pro spotřebič . . . . . . . 25
Instalování vestavného spotřebiče . . . 26
Vyrovnání spotřebiče . . . . . . . . . . . . . 26
Zapojování napájení a hadic . . . . . 27
Délka hadice a napájecího kabelu . . . 27
Připojení ke zdroji napájení . . . . . . . . 27
Připojování prodloužené odpadní
hadice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Kontrola po montáži . . . . . . . . . . . . 29
Kontrolní seznam pro instalaci . . . . . . 29
Test po instalaci . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Spotřeba energie . . . . . . . . . . . . . . 30
Parametry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Čtěte před použitím - 3
NH-P80S1_CZ.indb
3
2012/11/15
16:17:58
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Přečtěte si a dodržujte tato bezpečnostní
opatření.
VAROVÁNÍ
Popis okolností, které mohou vést ke
smrti nebo vážnému zranění.
Všeobecné použití
-- Tento přístroj není určen k používání
osobami (včetně dětí) se sníženými
psychickými, smyslovými nebo
mentálními schopnostmi, nebo s
nedostatkem zkušeností a znalostí,
bez dozoru nebo pokynů k použití
přístroje osobou, zodpovídající za jejich
bezpečnost.
-- Děti by měly být pod dohledem, aby bylo
zajištěno, že si nebudou s pračkou hrát.
-- Spotřebič se nesmí používat, pokud jste
na praní použili průmyslové chemikálie.
Mohlo by dojít k vznícení.
-- Filtry na prach je nutno pravidelně čistit.
-- Prach se nesmí nahromadit v okolí
spotřebiče.
-- Ve spotřebiči nesušte nevyprané
předměty.
-- Předměty, které byly znečištěny látkami,
jako je olej na vaření, aceton, alkohol,
benzín, kerosin, odstraňovače skvrn,
terpentýn, vosk, odstraňovače vosku
a kosmetické oleje, se nesmí sušit ve
spotřebiči ani po vyprání.
Mohlo by dojít ke vznícení.
-- Zkontrolujte, zda v kapsách nezbyly
žádné předměty. Dávejte pozor zejména
na zapalovače a zápalky.
Mohly by způsobit požár.
-- Předměty jako pěnová guma (latexová
pěna), sprchovací čepice, voděvzdorné
látky, vzduchotgěsné látky, pogumované
předměty a oděvy nebo polštáře vyplněné
pěnovou gumou by se neměly sušit v
tomto spotřebiči.
Tyto materiály by se mohly zničit a
poškodit tím spotřebič.
-- NESTAVTE schůdky nebo židli do
blízkosti spotřebiče.
Děti by mohly dosáhnout na ovládací
panel nebo vylézt na spotřebič nebo do
něj.
-- NEINSTALUJTE spotřebič na vlhké
místo nebo na místo vystavené
povětrnostním vlivům.
To by mohlo vést k poruchám,
poškození, zásahu elektrickým proudem
nebo vznícení.
-- NELIJTE a nestříkejte vodu přímo na
žádnou část spotřebiče.
Mohlo by dojít k poruše, zásahu
elektrickým proudem nebo vznícení.
-- Nikdy nezastavujte spotřebič před
koncem cyklu sušení, pokud všechny
předměty rychle nevyjmete a nerozložíte
tak, aby se uvolnilo veškeré teplo.
-- Konečná část sušicího cyklu nastává
bez tepla (ochlazovací cyklus), aby
se zajistilo, že všechny předměty mají
teplotu, která zaručí, že nedojde k
poškození předmětů.
-- Zdroje hoření, jako jsou svíčky
nebo cigarety, udržujte mimo dosah
spotřebiče.
Mohly by způsobit požár nebo poškodit
spotřebič.
-- Hořlavé materiály udržujte mimo dosah
spotřebiče, například benzín, ředidlo,
alkohol nebo oděvy potřísněné těmito
materiály.
Mohlo by dojít k výbuchu nebo vznícení.
Zdroj napájení a napájecí kabel
-- Při čištění spotřebiče odpojte hlavní
přívod energie.
4 - Čtěte před použitím
NH-P80S1_CZ.indb
4
2012/11/15
16:17:58
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
-- Zkontrolujte, zda není napájecí kabel a
zástrčka poškozená.
Pokud je napájecí kabel poškozený,
musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní
zástupce nebo podobně kvalifikovaná
osoba, aby nedošlo k ohrožení.
-- NEPOUŽÍVEJTE rozdvojku nebo
prodlužovací kabel. Existuje riziko
přehřátí, které může vést k vznícení.
Používejte nepoužitou zásuvku s
hodnotami AC 220 V až 240 V. Pokud si
nejste jistí, kontaktujte kvalifikovaného
technika.
-- ZKONTROLUJTE, zda je napájecí
zástrčka zcela zasunuta do napájecí
zásuvky. Pokud zástrčka není zcela
zasunuta, může dojít k přehřátí vlivem
volného zapojení s následkem zásahu
elektrickým proudem nebo vznícení.
-- NEDOTÝKEJTE se napájecího kabelu
nebo zástrčky mokrýma rukama.
Riziko zásahu elektrickým proudem.
-- NETAHEJTE za napájecí kabel, ale
odpojujte spotřebič ze sítě za zástrčku.
Jinak hrozí poškození napájecího
kabelu, které může vést k zásahu
elektrickým proudem nebo vznícení.
Předcházení zranění
-- Instalaci spotřebiče by měl provádět
prodejce nebo servisní zástupce
výrobce.
Pokud se instalace, zkušební provoz a
prohlídka spotřebiče neprovedou podle
pokynů k instalaci uvedených v této
příručce, výrobce nenese odpovědnost
za žádné způsobené nehody nebo
škody.
-- Spotřebič nedemontujte, neopravujte a
neupravujte.
Hrozí riziko poškození spotřebiče, které
může vést k vznícení nebo zranění. Je-li
nutné provést opravu, obraťte se na
nejbližší Středisko služeb zákazníkům.
UPOZORNĚNÍ
Popis okolností, které mohou vést
ke zranění nebo poškození vašeho
majetku.
Všeobecné použití
-- Tento spotřebič lze použít jen na textilní
materiály, které lze sušit v sušičce.
-- Do spotřebiče NEPŘIDÁVEJTE
pesticidy, laky na vlasy nebo deodoranty.
-- Na spotřebič nebo do jeho blízkosti
neumisťujte žádné elektrické přístroje,
např. televizi, rádio nebo nabíječku
baterií.
-- Do spotřebiče nevkládejte příliš mnoho
prádla.
Mohlo by dojít k poškození spotřebiče.
-- Aviváže a podobné výrobky je nutno
používat v souladu s pokyny výrobce
aviváže.
Předcházení zranění
-- NESTOUPEJTE na spotřebič.
Mohlo by tím dojít k poranění nebo k
poškození spotřebiče.
-- Při otevírání a zavírání dvířek udržujte
prsty z dosahu pantu dvířek.
-- NESTRKEJTE ruce (nebo nechráněné
nohy) pod běžící spotřebič.
-- Zkontrolujte veškeré oděvy a odstraňte
z nich veškeré předměty, jako jsou jehly,
špendlíky, mince, svorky, kovové drátky
atd.
Mohly by poškodit jiné prádlo nebo
spotřebič.
-- DBEJTE NA TO, aby se prádlo při
zavírání nezachytilo do dvířek. To by
mohlo vést k poškození prádla.
-- NEDOTÝKEJTE se prádla v bubnu,
dokud se zcela nezastaví, hrozí riziko
zranění. Udržujte děti mimo dosah.
Čtěte před použitím - 5
NH-P80S1_CZ.indb
5
2012/11/15
16:17:58
Kontrola sušičky
Vaše bubnová sušička
Nádoba na vodu
Odpadní hadice
(viz strana 18)
(viz strana 27 - 28)
Buben
Dvířka
Napájecí kabel/
Zástrčka
Vstup destilované vody
Nastavitelné nožky
(viz strana 12)
(viz strana 26)
Upozornění
Když je přístroj v provozu, NEOHÝBEJTE napájecí kabel.
6 - Čtěte před použitím
NH-P80S1_CZ.indb
6
2012/11/15
16:17:58
Kontrola sušičky
Příslušenství
Zkontrolujte, zda je se spotřebičem dodáno veškeré příslušenství.
Klíč
(viz strana 26)
Prodloužená odpadní hadice
(viz strany 27-28)
Džbán
(viz strana 12)
Nastavitelné nožky.
A
Použitím sušicího koše (N-DB1) můžete zmírnit pach
vycpaných hraček, polštářů atd. (s programem Casuals
(Oblečení na volný čas) Steam Refresh (Osvěžení párou)),
a sušit sportovní obuv atd. (s Timed prog. Warm (Časový
program - teplý)).
Volitelné příslušenství
Sušicí košík
(N-DB1)
Čtěte před použitím - 7
NH-P80S1_CZ.indb
7
2012/11/15
16:17:59
Používání tlačítek
9 10 11 12
Dry & Steam
Gentle Dry
Buzzer
Anti-crease
Drying Level
r/min
Time
Add Time
Speed
Eco
Cotton
/Colours
Extra Dry
Cupboard Dry
Iron Dry
Mixed
Cupboard Dry
Iron Dry
Easy-care
Extra Dry
Daily
Shirts
Steam Refresh
Business
Casuals
Rapid 40
Wool
On
Start/Pause
Cupboard Dry
Iron Dry
Outdoor/Sports
Timed prog.Warm
Child Lock
8
Off
7
6
5
4
1. Spínače
- Pokud nestisknete tlačítko Start do 10
minut po zapnutí spotřebiče, spotřebič
se automaticky sám vypne.
- Následující zobrazení se zobrazí 10
sekund poté, co se spotřebič vypne.
Spotřebič nelze znovu zapnout, dokud
tento displej nezmizí.
2. Tlačítko Start/Pause (Start/Pozastavit)
Tímto tlačítkem spustíte nebo
pozastavíte program sušení.
3. Tlačítko volby programu
Tímto tlačítkem zvolíte optimální
program pro své prádlo. (viz strany
14 - 15.)
3
2 1
7. Tlačítko rychlosti otáček
Stiskem tohoto tlačítka zvolte konečnou
rychlost otáček (r/min (ot/min)) použitou
v pracím programu. Toto tlačítko použijte
jen tehdy, pokud je potřeba zobrazit čas
sušení přesněji.
8. Tlačítko Drying Level (Úroveň sušení)/
Tlačítko Child Lock (Dětský zámek)
- Stiskem tohoto tlačítka volte z 5 různých
nastavení míry usušení (1, 2, 3, 4, 5) pro
programy Cottons (Bavlna), Easy-care
(Jednoduchá péče), Mixed (Smíšené),
Rapid 40 (Rychlý program 40) a Outdoor/
Sports (Outdoorové/Sportovní oblečení).
Výchozí nastavení je hodnota „3“.
- Stiskem a přidržením tohoto tlačítka
nastavte Child Lock (Dětský zámek).
Ovladače se uzamknou. (viz strana 9.)
4. Další funkční tlačítka
Stiskem těchto tlačítek přidáte k
programu funkce podle druhu prádla.
(viz strana 9.)
9. Ukazatel zbývajícího času
Tento ukazatel zobrazuje přibližný čas
do konce sušení. Například údaj „3:10“
znamená 3 hodiny a 10 minut.
5. Tlačítko Add Time (Nastavení času)
10. Výstražné ukazatele
Tyto ukazatele varují uživatele na
konkrétní podmínky.
- Varování na plnou nádobu na vodu
Stiskem tohoto tlačítka nastavíte čas pro
programy s časovačem (Timed Prog.).
6. Tlačítko Time (Čas)
Stiskem tohoto tlačítka nastavíte čas
konce sušení. (viz strana 13.)
- Varování na ucpaný filtr
(viz strany 20 - 21.)
8 - Čtěte před použitím
NH-P80S1_CZ.indb
8
2012/11/15
16:17:59
Používání tlačítek
11.Ukazatele postupu
-- Tyto ukazatele zobrazují postup
programu. Postup tvoří možnosti Dry ,
Iron Dry , Cupboard Dry , a Extra
Dry .
-- Po začátku sušení začne blikat ukazatel
sušení a ostatní ukazatele se rozsvěcují
postupně odshora dolů podle dokončení
příslušného kroku. Na konci programu
ukazatel sušení zhasne a svítí ukazatel
posledního kroku, dokud se spotřebič
sám nevypne nebo dokud jej nevypnete
vy.
12.Indikátor páry
-- Tento indikátor bliká nebo svítí během
provozu sušení párou.
Child Lock (Dětský zámek)
Dětský zámek vypíná ovladače.
Aktivace/deaktivace Child Lock (Dětský
zámek)
Další funkce
V závislosti na programu můžete
kombinovat různé další funkce.
Poznámka
Některé další funkce nelze používat
u některých programů. (viz strany
16 - 17.)
Pokud zvolíte nedostupnou funkci,
ozve se alarm.
Stiskněte jedno nebo více funkčních
, která chcete
tlačítek
kombinovat.
Rozsvítí se příslušné ukazatele.
Funkce
Gentle
Dry
(Jemné
sušení)
Popis
Gentle Dry (Jemné sušení)
prádla pomocí vzduchu o
teplotě cca 45 °C.
1. Zapněte spotřebič.
2. Zvolte program a volitelné funkce,
pak program spusťte. (viz strana 14.)
3. Stiskněte a přidržte tlačítko Drying
Level (Úroveň sušení).
, což znamená,
Rozsvítí se symbol
že Child Lock (Dětský zámek) je
aktivován.
4. Pro deaktivaci přidržte tlačítko Drying
Level (Úroveň sušení) znovu.
zmizí při zrušení Child Lock
Symbol
(Dětský Zámek).
Varování
--NENECHÁVEJTE děti u spotřebiče
bez dozoru.
-- Nepouštějte zvířata ke spotřebiči.
Anticrease
(Proti
pomačkání)
Brání mačkání.
Po konci sušení se buben
otáčí v intervalech po 2
hodinách.
Ukazatel bliká po celou dobu
procesu Anti-crease (Protí
pomačkání).
Speed
Doba sušení bude kratší, než
(Rychlost)
když je nastavena funkce
Eco.
Eco
(Ekologické) Sušení trvá déle, ale
spotřebuje se méně energie.
Buzzer
(Zvukový Zkontrolujte nastavení ON/
signál)
OFF.
Displej se přepne při každém
stisku tlačítka.
Čtěte před použitím - 9
NH-P80S1_CZ.indb
9
2012/11/15
16:18:00
Než začnete sušit
Kontrola před použitím
Před prvním spuštěním spotřebiče nebo
po delší nečinnosti proveďte následující
postupy, pokud používáte prodlouženou
odpadní hadici:
1. Připojte zařízení k elektrické síti.
2. Ujistěte se, že je prodloužená
odpadní hadice napojena k výtoku.
Pro více podrobností viz strana 27-28.
Program Outdoor/Sports
(Outdoorové/Sportovní
oblečení)
Zkontrolujte, zda oděv, který chcete sušit,
lze sušit v sušičce.
Vkládání jemného prádla
-- Program Wool (Vlna): 2 kg nebo méně
Přibližná hmotnost
Příprava prádla
-- Vlněný svetr: 400 g
Roztřídění prádla
-- Čtěte nášivky, které vám pomohou
prádlo roztřídit do různých dávek.
-- Roztřiďte prádlo podle barvy, druhu
látky, požadovaných podmínek sušení
a obsahu vlhkosti v prádle. Tím zajistíte
výběr správného programu, míry
usušení a rychlosti otáček pro každé
sušení.
-- Když sušíte předměty s dlouhými
vlákny, jako jsou podložky do koupelny,
může se nahromadit hodně vlasů, které
mohou ulpět na ostatních oděvech.
-- Oděvy s nestálými barvami je nutné
sušit odděleně.
Kontrola oblečení
-- U oděvů zkontrolujte obsah kapes, zda
neobsahují předměty, které mohou oděv
nebo spotřebič poškodit.
-- Svažte volné šňůrky na oblečení a
zapněte zipy. Oblečení s vyzvednutou
látkou a zipy obraťte naruby.
Jinak by mohlo dojít k poškození oděvů.
-- Hedvábná blůza: 200 g
-- Kalhoty: 400 g
Tipy na sušení jemných
oděvů
Vkládání prádla do bubnu
Navršte je na sebe.
Pokud se oděv srazí
Rozprostřete oděv do původního rozměru
na žehlicím prkně. Pomocí špendlíků
přidržte tvar a rozměr. Pak oděv žehličkou
napařte a nechte usušit.
10 - Čtěte před použitím
NH-P80S1_CZ.indb
10
2012/11/15
16:18:00
Sušení
Nastavení sušení
Cotton
Dry & Steam
Gentle Dry
Buzzer
Anti-crease
Drying Level
r/min
Time
Add Time
Speed
Eco
/Colours
Extra Dry
Cupboard Dry
Iron Dry
Mixed
Cupboard Dry
Iron Dry
Easy-care
Extra Dry
Daily
Shirts
Steam Refresh
Business
Casuals
Rapid 40
Wool
Off
On
Start/Pause
Cupboard Dry
Iron Dry
Outdoor/Sports
Timed prog.Warm
Child Lock
4
1. Otevřete dvířka a vložte prádlo do
bubnu.
Podrobnosti o přípravě a třídění prádla
najdete na stranách 10, 14 a 15.
Upozornění
- Zkontrolujte, zda ve dveřích není
zachyceno žádné prádlo.
- Buben NEPŘEPLŇUJTE. Dodržujte
údaje o kapacitě zvoleného
programu.
Přetížení může vést k přílišným
vibracím, poškození spotřebiče
a většímu pomačkání vloženého
prádla.
2. Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko On
(Zapnout).
3. Otočte tlačítko volby programu
doprava nebo doleva a zvolte
program.
Zobrazí se doba sušení.
3
25 2
4. Zvolte volitelné funkce.
- Další funkce (viz strana 9.)
- Rychlost otáček (viz strana 8.)
- Drying Level (Úroveň sušení)
(viz strana 8.)
Další údaje o dostupných funkcích a
nastaveních pro každý program najdete
na stránkách 16-17.
5. Stiskněte tlačítko Start.
Po spuštění spotřebiče se prádlo zváží.
Asi po 3 minutách se zobrazí nová doba
sušení. Pokud zvolíte program Wool
(Vlna) nebo Timed programme, prádlo
se neváží.
Po skončení programu se ozve bzučák.
Podrobnosti o nastavení bzučáku najdete
na straně 9.
Vyjměte prádlo a podle potřeby rozložte.
Nenechávejte je v bubnu příliš dlouho po
skončení programu, mohlo by se vážně
pomačkat.
Pokyny pro sušení- 11
NH-P80S1_CZ.indb
11
2012/11/15
16:18:00
Dry & Steam (Sušení a pára)/Steam Refresh (Osvěžení párou)
Nastavení parního sušení
Dry & Steam
Buzzer
r/min
Time
Add Time
/Colours
Extra Dry
Cupboard Dry
Iron Dry
Mixed
Cupboard Dry
Iron Dry
Easy-care
Extra Dry
Casuals
Anti-crease
Drying Level
Cotton
Daily
Shirts
Steam Refresh
Business
Gentle Dry
Rapid 40
Speed
Eco
Wool
Off
On
Start/Pause
Cupboard Dry
Iron Dry
Outdoor/Sports
Timed prog.Warm
Child Lock
5
3
Při výběru parního programu dbejte na
doplňování vody.
- Destilovanou vodu nakupte v drogerii
nebo v jiných obchodech.
6 2
1. Otevřete dvířka a vložte prádlo do
bubnu.
Podrobnosti o přípravě a třídění prádla
najdete na stranách 10, 14 a 15.
2. Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko On
(Zapnout).
3. Otočte tlačítko volby programu
doprava nebo doleva a zvolte
program.
Zobrazí se doba sušení.
- Nezapomeňte používat destilovanou
vodu.
Při použití jiných typů vody může
dojít k ucpání parních trysek.
- Pokud je filtr ucpaný prachem, vyjměte
jej a vyčistěte kartáčkem na zuby atd.
,
4. Pokud na displeji bliká
OPATRNĚ doplňte destilovanou vodu,
aby nedošlo k přetečení.
Pokud je přidáno specifikované
množství, ozve se zvukový signál
(pípnutí) a zobrazí se zbývající čas. (Viz
strana 24.)
5. Zvolte rychlost otáček.
(viz strana 16.)
6. Stiskněte tlačítko Start.
Po skončení programu se ozve bzučák.
Podrobnosti o nastavení bzučáku najdete
na straně 9.
Vyjměte, které má sklony k mačkavosti,
pověste na věšáčky.
Upozornění
Po použití parních programů může
buben zůstat horký.
12 - Pokyny pro sušení
NH-P80S1_CZ.indb
12
2012/11/15
16:18:01
Časovač
Požadovaný čas
Nastavení času
Doba závisí na zvoleném programu,
nastavení míry usušení a dalších
zvolených nastaveních.
-- Jelikož se zobrazovaný čas automaticky
mění v závislosti na velikosti a vlhkosti
vloženého prádla a okolní teploty
spotřebiče, nemusí se čas chvíli snížit
vůbec nebo může náhle klesnout o
několik minut.
Můžete nastavit čas konce sušení.
Sušení může skončit před nastaveným
časem nebo po něm podle druhu prádla,
teploty a obsahu vlhkosti v prádle.
-- U programů, které automaticky váží
vložené prádlo (viz „Vážení prádla“ na
straně 16), 3 minuty po spuštění sušení
se může zbývající požadovaný čas
náhle zkrátit.
-- Skutečná doba se může lišit od
zobrazené hodnoty.
Změna nastavení během
sušení
Po začátku sušení nelze změnit žádné
nastavení.
Nastavení přednastaveného času
Dlouze stiskněte tlačítko Time (Čas), dokud se
nezobrazí požadovaný čas. Čas se s každým
stiskem zvyšuje o 1 hodinu. Stiskněte a přidržte
tlačítko, pokud chcete čas změnit rychle.
Program
Možný nastavený čas
Cotton/Colours
(Bavlna/Barevné)
6 - 24 hodin
Mixed (Smíšené)
4 - 24 hodin
Easy-care
(Jednoduchá péče)
4 - 24 hodin
Timed Prog. Warm
(Časový program - teplý)
3 - 24 hodin
Outdoor/Sports
(Outdoorové/
Sportovní oblečení)
4 - 24 hodin
Wool (Vlna)
1 - 24 hodin
Rapid 40
(Rychlý program 40)
3 - 24 hodin
Steam Refresh
(Osvěžení párou)
2 - 24 hodin
Dry & Steam
(Parní sušení)
4 - 24 hodin
Změna nastavení času
1. Stiskněte tlačítko Off (Vypnout) a pak
stiskněte tlačítko On (Zapnout).
2. Zvolte požadovaný program a další funkce.
3. Nastavte čas.
Zrušení nastavení času
Stiskněte tlačítko Off (Vypnout). (Všechna
nastavení se zruší.)
Kontrola nastavení času
Stiskněte tlačítko Time (Čas).
Pokyny pro sušení- 13
NH-P80S1_CZ.indb
13
2012/11/15
16:18:01
Volba programu
Cotton (Bavlna)
Colours (Barevné)
Lůžkoviny
Ubrus
Utěrka
Froté ručník
Župan z
ručníkoviny
Ponožky
Spodní prádlo
Pracovní oděv
Sportovní oblečení
Sukně/šaty
Kalhoty
Košile
Tričko
Program
Větrovka
Popis a druhy látek, které lze sušit
Max.
náklad
Na bílé a barevné prádlo z bavlny nebo plátna
Extra Dry (Extra suché)
―
―
―
―
―
―
―
―
―

 
―

Cupboard Dry
(Suché k uložení)
―
―
―
―
―
―
―
 
―
 
―

Iron Dry (Suché k žehlení)

―
―
 
―
 
―
―
―
8 kg
  
Easy-care
Na nežehlivá syntetická vlákna, bavlnu nebo směsové látky
(Jednoduchá péče)
Extra Dry (Extra suché)
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
 
Cupboard Dry
(Suché k uložení)
―

―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
Iron Dry (Suché k žehlení)
―

―
    
―
―
―
―
―
―
Mixed (Smíšené)
Na směsové předměty z bavlny a látek se snadnou údržbou
Cupboard Dry
(Suché k uložení)
―

―
―
Iron Dry (Suché k žehlení)
 
―
    
―

―
 
―
―
 
―
―
―

4 kg
4 kg
  
Na rychlé sušení syntetických vláken, bavlny nebo
Rapid 40
směsových látek. Doba sušení nemusí být přesně 40 minut,
(Rychlý program 40)
záleží na druhu látky, složení a vlhkosti vloženého prádla.
1,5 kg
Outdoor/Sports
Na membránové látky, vodoodpudivé látky, funkční
oděvy, fleecové oděvy (bundy/kalhoty s odnímatelným
(Outdoorové/
Sportovní oblečení) vnitřním prvkem sušte zvlášť).
2,5 kg
Wool (Vlna)
Timed Prog. Warm
(Časový program - teplý)
Na vlněné látky vhodné k sušení v sušičce. Látky jsou
chlupatější, ale nejsou suché. Jakmile program skončí,
vyjměte prádlo a nechte je uschnout.
2 kg
Na předsušené, vícevrstvé, citlivé akrylové vlákno a
malé kusy oblečení a na následné sušení
4 kg
Použitím volitelného sušicího koše můžete sušit
sportovní boty atd.
1 kg
14 - Pokyny pro sušení
NH-P80S1_CZ.indb
14
2012/11/15
16:18:01
Volba programu
Program
Dry & Steam
(Parní sušení)
Daily
(Běžné oblečení)
Shirts (Košile)
Max.
náklad
Popis
Vložte vyprané prádlo. Sušení párou sníží mačkavost.
Košile, tričko, džíny, prostěradla atd.
9 košil nebo 2 šaty větší velikosti
2,5 kg
2 kg
9 košil nebo 9 blůzek
Vložte suché prádlo.
Sušení párou sníží mačkavost a prádlo bude osvěženo. Pach se
(Osvěžení párou) zmírní jen při použití pouze s programem Neformální.
Business
6 košil nebo 6 blůzek
1,5 kg
(Formální oblečení)
1 sako nebo 1 košile
Casuals
-- Použitím volitelného sušicího košíku můžete zmírnit
1 kg
(Oblečení na volný čas)
pach vycpaných hraček, polštářů atd. (viz str. 7).
Poznámka
Steam & Refresh
• Lepších výsledků dosáhnete s menšími náklady.
• Nesušte vlnu, kůži a oblečení s našitými kovovými nebo plastovými součástmi, stejně
jako impregnované nebo voskované bundy.
• Prádlo, které snadno pouští barvu, sušte samostatně.
• Po dokončení program prádlo ihned vyjměte, a prádlo, které má sklony k mačkavosti,
pověste na věšáčky.
Popis vedlejších programů
Žehlení po sušení
Extra Dry (Extra suché)
Na bavlněné nebo plátěné látky, které
chcete žehlit
Příklad: ubrus a lůžkoviny
Poznámka
Mandlování
Iron Dry (Suché k žehlení)
Bez
žehlení
Na běžné oděvy
Příklad: kalhoty, košile a šaty
Lehké
žehlení
Cupboard Dry (Suché k uložení)
Vedlejší
program
Použitelný způsob
sušení
Žehlení
Na vícevrstvé a velmi silné látky
Příklad: župany z ručníkoviny a lůžkoviny
Nepoužívejte tento program na látky ze
smyčkových tkanin (trička, spodní prádlo a
dětské oblečení), mohou se totiž srazit.
Extra Dry
(Extra
suché)
―
―

―
Cupboard
Dry (Suché
k uložení)
―
―

―
Iron Dry
(Suché k
žehlení)
   
Aby prádlo nepřeschlo, doporučujeme
je smotat, dokud je nevyžehlíte.
Pokyny pro sušení- 15
NH-P80S1_CZ.indb
15
2012/11/15
16:18:01
Podrobnosti programů
Program
Cotton
(Bavlna)
Colours
(Barevné)
Easy-care
(Jednoduchá
péče)
Mixed
(Smíšené)
Vážení
prádla
Výchozí nastavení
Drying Level
(Úroveň sušení) 1)
Rychlost
otáček 1)
Extra Dry
(Extra suché)
Cupboard Dry
(Suché k uložení)
3:10 2)

3
1000
2:50 2)
Iron Dry
(Suché k žehlení)
2:20 2)
Extra Dry
(Extra suché)
1:30
Cupboard Dry
(Suché k uložení)

3
1000
Iron Dry
(Suché k žehlení)
Cupboard Dry
(Suché k uložení)
1:10
0:50
1:30

3
1000
3
1000
0:40
Outdoor/Sports
(Outdoorové/Sportovní oblečení)


3
1000
2:00
Wool (Vlna)
―
―
―
0:15
―
―
―
0:10
―
―
1000
1:40
―
―
―
1:30
―
―
―
0:29
―
―
―
0:40
Iron Dry
(Suché k žehlení)
Rapid 40
(Rychlý program 40)
Timed Prog. Warm
(Časový program - teplý)
Daily (Běžné
Dry &
oblečení)
Steam
(Parní
Shirts
sušení)
(Košile)
Steam
Business
Refresh
(Formální oblečení)
(Osvěžení Casuals
(Oblečení na volný čas)
párou)
Dr
(Úr
Přibližný čas
1:10
1) Pokud jste spotřebič použili alespoň jednou, míra usušení a rychlost otáček nastavené v
předchozím postupu se uloží do paměti.
2) Když nastavíte funkci Speed (Rychlost), doba sušení bude asi o 50 minut kratší než zde
uvedená.
16 - Pokyny pro sušení
NH-P80S1_CZ.indb
16
2012/11/15
16:18:02
as
Podrobnosti programů
Manuální nastavení
Další funkce
Gentle Dry Anti-crease
Speed
Eco
(Jemné sušení)3) (Proti pomačkání) (Rychlost) 3) (Ekologické)
Add Time
(Nastavení
času)
Drying Level
(Úroveň sušení)
Rychlost
otáček
1-5
500 - 1600




―
1-5
500 - 1600


―

―
1-5
500 - 1600


―

―
1-5
500 - 1600
―
―
500 - 1600
―
―


―
―
―
―
―

―
―
500 - 1600
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―








―
1-5


4)
4)
―
―
―

―
―
―
―
3) Funkce Gentle Dry (Jemné sušení) a funkce Speed (Rychlost) nelze použít současně.
Vždy lze nastavit jen jednu z těchto funkcí.
4) Funkce Gentle Dry (Jemné sušení) se nastaví automaticky. I když funkci nelze zvolit, její
ukazatel se rozsvítí.
Pokyny pro sušení- 17
NH-P80S1_CZ.indb
17
2012/11/15
16:18:02
Údržba
Vylití vody
Vodu vylévejte po každém sušení.
Nevylévejte ji během sušení.
1. Vysuňte nádobu na vodu a držte ji
vodorovně.
Čištění vnější strany
spotřebiče
Vyčistěte vnější stranu spotřebiče měkkým
hadříkem a jemným saponátem, např.
prostředkem na mytí nádobí a mýdlovou
vodou. Odstraňte prach a zbytky látky
nahromaděné kolem spotřebiče.
Varování
- NESTŘÍKEJTE vodu na spotřebič.
- NEPOUŽÍVEJTE krémové čističe,
ředidla ani výrobky s alkoholem
nebo parafinem.
2. Nádobu na vodu vyjměte tak, že
ji současně zvednete a vytáhnete
dopředu.
Čištění bubnu
Buben a další části z nerezavějící oceli
můžete vyčistit vhodným čističem na
nerezové plochy v souladu s pokyny
výrobce.
Čištění dvířek
Po každém sušení proveďte následující
kroky:
- Vyjměte veškeré předměty z těsnění
dvířek.
3. Všechnu vodu vylijte.
- Otřete dvířka a těsnění a odstraňte
zbytky látek a skvrny.
4. Zasuňte nádobu na vodu až do
přístroje, dokud se nezablokuje na
místě.
18 - Údržba
NH-P80S1_CZ.indb
18
2012/11/15
16:18:02
Údržba
Čištění snímačů vlhkosti
Umístění filtru
Čistěte jednou měsíčně.
Spotřebič je vybaven snímači vlhkosti z
nerezavějící oceli. Měří, jak je prádlo vlhké.
Po dlouhém používání se na snímačích
vlhkosti může nahromadit slabá vrstva
vodního kamene.
Filtry se nacházejí na následujících 3
místech.
1) Ve dveřích (filtr na prach z prádla)
2) V
otvoru dvířek (rám filtru)
3) P
řed jednotkou výměníku tepla (jemný
filtr)
Snímače vlhkosti jsou umístěny u otvoru
dvířek na vnitřní straně bubnu.
1) Filtr na prach z prádla
Snímače vlhkosti
2) R
ám
filtru
1. Otevřete dvířka.
2. Vyčistěte snímače vlhkosti vlhkou
houbičkou s hrubým povrchem.
Upozornění
NEPOUŽÍVEJTE ocelovou vlnu ani
jiné brusné materiály.
3) J emný filtr
(viz strana 21)
V pravidelných intervalech je nutno filtry
čistit.
-- Filtr na prach z prádla čistěte po
každém sušení (viz strana 20).
-- Jemný filtr čistěte každých 14 dní (viz strana 21).
Rám filtru vyčistěte, když se na něm
nahromadí nečistoty (viz strana 20).
Všechny filtry čistěte každých 10 cyklů.
Upozornění
Spotřebič se nesmí používat, pokud
je jakýkoli filtr mimo své umístění
nebo je jakkoli poškozen.
Přílišné množství prachu z prádla
může vést k poruše.
Údržba - 19
NH-P80S1_CZ.indb
19
2012/11/15
16:18:03
Údržba
Čištění filtru na prach z
prádla
4. Vraťte filtr na prach z prádla na
původní místo.
Filtr na prach z prádla čistěte po každém
sušení.
1. Otevřete dvířka a posuňte páčku na
dvířkách.
Extra čištění
Vyjměte prach z prádla z duté části dvířek
pomocí kartáčku nebo vysavače.
Čištění rámu filtru
Rám filtru vyčistěte, když se na něm
nahromadí nečistoty.
1. Otevřete dvířka a pak vyjměte rám
filtru ze spodní části otvoru dvířek.
2. Vytáhněte filtr na prach z prádla.
3. Rukou setřete z filtru prach z prádla.
2. Otočte rám filtru vzhůru nohama,
abyste setřásli cizí částice.
Filtr opláchněte pod tekoucí vodou a
důkladně osušte.
Neprotrhněte síťku.
3. Vraťte rám filtru na původní místo.
20 - Údržba
NH-P80S1_CZ.indb
20
2012/11/15
16:18:04
Údržba
Čištění jemného filtru
Jemný filtr čistěte každý měsíc.
1. Otevřete panel.
4. Oddělte jemný filtr z vnitřního krytu.
Jemný filtr
Vnitřní kryt
2. Otočte páčkami na vnitřním krytu.
5. Jemný filtr vyčistěte vysavačem nebo
vodou.
6. Každou součást vraťte na původní
místo.
3. Vytáhněte páčku a vyjměte vnitřní
kryt i jemný filtr.
Zasaďte výčnělky na vnitřním krytu do
otvorů v jemném filtru, přičemž obě části
spojte dohromady.
Poznámka
Páčky na vnitřním krytu otevřete a
zavřete podle následujícího obrázku.
ZAVŘÍT
OTEVŘÍT
Údržba - 21
NH-P80S1_CZ.indb
21
2012/11/15
16:18:05
Kontrolní seznam poruch
Problém
Spotřebič nefunguje.
Příčina
-- Možná je vypálená pojistka nebo se spustil vypínač.
-- Zástrčka není správně zapojena do zásuvky.
-- Možná není stisknuto tlačítko On (Zapnout).
-- Možná není stisknuto tlačítko Start.
-- Možná nejsou správně zavřená dvířka.
Tlačítka nefungují
-- Nastavení nelze měnit, když je sušení v chodu. Chceteli změnit nastavení, vypněte spotřebič a znovu jej
zapněte. Pak znovu nastavte nastavení.
-- Možná je aktivován Child Lock (Dětský zámek).
(Viz strana 9.)
Sušení se opakovaně
zapne a zastaví.
-- Toto není porucha; buben se pomalu otáčí a zastavuje,
když zapnete funkci „Anti-crease (Proti pomačkání)“.
Prádlo není dostatečně
usušeno. (Některé části
jsou vlhké.)
-- Možná bylo do bubnu přidáno prádlo během sušení.
-- Prádlo se zamotá.
-- Prádlo je možná příliš těžké.
-- Zkuste použít program s časovačem na teplo (Timed
Prog. Warm (Časový program - teplý)) na malé dávky
syntetických vláken nebo je sušte spolu s většími kusy
prádla.
-- Možná jsou snímače vlhkosti znečištěné.
(Viz strana 19.)
Sušení trvá příliš dlouho.
-- Prádlo je možná příliš vlhké.
-- Prádlo se zamotá.
-- Prádlo je možná příliš těžké.
-- Oděvy, které schnou rychle, a oděvy, které schnou
pomalu, by se neměly sušit společně.
-- Teplota okolního vzduchu je možná příliš nízká.
Oděvy ze syntetických
vláken jsou po sušení
nabité statickou elektřinou.
-- Náboj statické elektřiny snížíte tím, že do pracího
programu na závěrečný cyklus máchání přidáte aviváž.
Otvorem rámu filtru
propadl malý předmět,
například knoflík.
-- Předmět vyjmete tím, že otevřete panel před jednotkou
tepelného výměníku stejně jako při čištění jemného
filtru.
22 - Řešení problémů
NH-P80S1_CZ.indb
22
2012/11/15
16:18:05
Kontrolní seznam poruch
Problém
Příčina
Výstražný ukazatel
ucpaného filtru bliká, ale
žádný z filtrů není zacpaný.
-- Nejde o poruchu; ukazatel ucpaného filtru upozorňuje
uživatele, aby vyčistil filtry po 10th sušeních (dvakrát
měsíčně). Ukazatel může blikat, i když jsou filtry
vyčištěné.
Změní se hodnota
zbývajícího času.
-- Zbývající čas se průběžně odhaduje a upravuje. Tím
může dojít ke změně zobrazeného času.
Mění se zvuk provozu.
-- To je normální; změnu způsobuje zapínání-vypínání
kompresoru a výpustného čerpadla.
Po skončení programu
zůstává na displeji „0“.
-- To není porucha; bez nastavení funkce Anti-crease
(Proti pomačkání) se spotřebič automaticky vypne 2
hodiny po dokončení programu.
Světlo uvnitř bubnu zhaslo.
-- Světlo se rozsvítí na 10 minut, když otevřete dvířka po
skončení programu. Chcete-li světlo znovu zapnout,
spusťte spotřebič a pak dvířka znovu otevřete.
Světlo v bubnu se
nerozsvítí.
-- Pokud uplynuly 2 hodiny po dokončení programu,
světlo se nerozsvítí, protože spotřebič se automaticky
vypne.
Sušení se dokončilo s
funkcí Anti-crease (Proti
pomačkání) nastavenou na
vypnuto, ale ukazatel Anticrease (Proti pomačkání)
bliká.
-- Z bezpečnostních důvodů sušička chladí vnitřek bubnu.
Ukazatel Anti-crease (Proti pomačkání) v tuto dobu
bliká.
Účinku parního programu
nebylo dosaženo.
-- Prádlo může mít velkou hmotnost. (Viz strana 15.)
-- Parní trysky mohou být zamrznuté.
Řešení problémů - 23
NH-P80S1_CZ.indb
23
2012/11/15
16:18:05
Displej chyb
Displej chyb
Jsou otevřená
dvířka
Nelze odčerpávat
Jak postupovat
Zkontrolujte, zda jsou dvířka řádně uzavřena.
Zavřete bezpečně dvířka a stiskněte tlačítko Start.
Vylijte vodu, pokud je nádoba na vodu plná. (viz strana 18.)
Vypouštěcí hadici nastavte správně. (Viz strana 27-28.)
Po výše uvedených činnostech znovu zapněte napájení a
stiskněte tlačítko Start.
Používejte spotřebič v rozpětí provozní teploty (5 ºC - 35 ºC).
Neobvyklá okolní
teplota
Nedostatek
destilované vody
Přidejte destilovanou vodu, protože její množství není dostačující.
(Viz strana 12.)
Pokud je přidáno specifikované množství, ozve se zvukový signál
(pípnutí) a zobrazí se zbývající čas.
Je nutná prohlídka.
Vytáhněte napájecí zástrčku. Pak kontaktujte „Zákaznická
podpora“ a objasněte zobrazovaný obsah (dvojmístné číslo za H)
24 - Řešení problémů
NH-P80S1_CZ.indb
24
2012/11/15
16:18:05
Výběr správného umístění
Přeprava spotřebiče
Správné místo pro spotřebič
Pokud je nutné spotřebič přepravovat
nakloněný, nakloňte jej na stranu
nádoby na vodu, ne však o více než 90
stupňů.
Zkontrolujte, zda máte pro spotřebič
dostatek místa a zda otvory na spodní
straně neblokuje koberec.
561
845
Strana s nádobou
na vodu

Max. 90°
Vzadu

536
596
Vpředu
Max. 90°
Spotřebič musejí přenášet 2 osoby nebo
více.
491
593
625
Rozměry v milimetrech
51
Potřebujete nejméně 60 cm na šířku. Po
stranách musí být nejméně 2 mm místa
a nad spotřebičem je potřeba místo
3 mm. (Pokud používáte prodlouženou
odpadovou hadici, nechte za spotřebičem
trochu místa, aby spotřebič hadici
nerozmačkal.)
Varování
Začněte tím, že nakloníte spotřebič
dozadu. Jedna osoba musí stát za ním
a přidržovat zadní část horního panelu.
Druhá osoba uchopí spodek nožky
zepředu.
Upozornění
Pokud nebyl spotřebič přepraven
podle popisu, musí zůstat stát
nejméně 1 hodinu, než jej připojíte k
napájení.
Jinak by se mohlo poškodit tepelné
čerpadlo.
Spotřebič se nesmí instalovat za
uzamykacími dveřmi, posuvnými
dveřmi nebo za dveřmi se závěsem
na opačné straně, než je spotřebič,
aby nebránily plnému otevření dveří
spotřebiče.
Tím zabráníte tomu, aby se děti
neuzavřely v bubnu.
Upozornění
--NEINSTALUJTE spotřebič na
přímé sluneční světlo nebo na
místo, kde jsou teploty pod bodem
mrazu nebo příliš vysoko.
--Panel nasávání vzduchu na
přední straně spotřebiče nesmí
být blokován nebo zakrýván,
například košem na prádlo, což by
mohlo způsobit poruchu.
Pokyny k instalaci - 25
NH-P80S1_CZ.indb
25
2012/11/15
16:18:05
Výběr správného umístění
Instalování vestavného
spotřebiče
-- Potřebujete nejméně 60 cm na šířku. Po
stranách musí být nejméně 2 mm, nad
i za spotřebičem musí být 3 mm (pokud
nepoužíváte prodlouženou odpadní
hadici).
Vyrovnání spotřebiče
Pomocí vodováhy dosáhnete přesného
seřízení.
Pro nastavení nožek použijte stranu „A“
klíče.
A
-- Pracovní deska nad spotřebičem musí
být pevně připojena k sousedním
skříňkám.
Pojistná
matice
-- Zástrčka musí být po instalaci přístupná.
Nožka
Kovový kryt
1. U každé nožky povolte pojistnou
matici otáčením ve směru
hodinových ručiček.
2. Každou nožku upravte otáčením ve
směru nebo proti směru hodinových
ručiček.
3. Pomocí vodováhy zkontrolujte, zda je
spotřebič dokonale v rovině.
4. Utáhněte každou pojistnou matici
otáčením proti směru hodinových
ručiček.
Upozornění
Zkontrolujte, zda jsou všechny
pojistné matice řádně utaženy a
nožky jsou připevněny ke spotřebiči.
Pokud jsou uvolněny, spotřebič se
bude pohybovat.
Kovový kryt (AXW4595-7SR0)
Upozornění
Namísto standardního krycího
panelu požádejte technika o
instalaci kovového krytu.
Sušičku je možno postavit
na pračku Panasonic s
použitím spojovacího
dílu pro pračku a sušičku
(N-SKT100).
- Příslušenství Panasonic
je dostupné na
objednávku
Pečlivě si přečtěte
pozorně návod k montáži,
dodávaný s mezikusem.
Sušička
Pračka
26 - Pokyny k instalaci
NH-P80S1_CZ.indb
26
2012/11/15
16:18:05
Zapojování napájení a hadic
Dodržujte pokyny v tomto oddíle, aby nedocházelo k únikům vody. Pokud si nejste jistí,
požádejte o připojení hadic servisního technika.
Délka hadice a napájecího kabelu
Zapojení na levé straně
Zapojení na pravé straně
~ 90 cm
~ 150 cm
Připojení ke zdroji napájení
Jmenný štítek
~ 135 cm
~ 140 cm
Připojování prodloužené
odpadní hadice
Upozornění
Odpadní hadici nepřekrucujte,
nevytahujte a nepřehýbejte.
Nádoba na vodu nemusí být
vyprazdňována, pokud vodu odčerpáváte
jinak.
Upozornění
Jmenný štítek uvádí nominální
příkon, který spotřebič potřebuje.
Zkontrolujte, zda parametry
napájení ve vašem bydlišti
odpovídají zde uvedeným údajům.
1. Posuňte pojistnou pružinu a pak
odpojte odpadní hadici od přístroje
pomocí kleští.
2
1
Vylijte veškerou vodu v odpadní hadici.
Pokyny k instalaci - 27
NH-P80S1_CZ.indb
27
2012/11/15
16:18:06
Zapojování napájení a hadic
2. Připojte odpadní hadici k
prodloužené odpadní hadici, pak ji
zajistěte pojistnou pružinou.
- Zapojení na levé straně
U zapojení na levé straně se doporučuje
první způsob.
2
1
3. Protáhněte prodlouženou odpadní
hadici na pravou stranu (při pohledu
zpředu) a smotejte ji jedním z
následujících způsobů.
- Zapojení na pravé straně
- Při použití vypouštěcí hadice může
být voda čerpadlem, vestavěným do
spotřebiče, odčerpávána až do výšky
spotřebiče (přibližně 85 cm).
85 cm
- Zapojení na zadní straně
- Odpadní hadici při použití nesmotávejte.
Také ji nezavěšujte tak, aby byla
zkroucená nebo ohnutá. Voda by
nemusela být odčerpána správně.
Upozornění
NENECHTE konec
odpadní hadice položený v
odčerpávané vodě.
Tím by mohlo dojít k natečení vody
zpět do spotřebiče.
28 - Pokyny k instalaci
NH-P80S1_CZ.indb
28
2012/11/15
16:18:06
Kontrola po montáži
Kontrolní seznam pro instalaci
4)
1)
2) 3)
1) Umístění
Stojí spotřebič na rovné, stabilní ploše?
Funguje bez vibrací?
2) Nastavitelné nožky
Jsou bezpečně přišroubovány ke
spotřebiči?
2) 3)
2) 3)
3) Plošky nožek
Stojí rovně?
Pokud spotřebič není v rovině, mohou
se vyskytnout neobvyklé zvuky při
odčerpávání vody.
4) Napájení
Je vyhrazená napájecí zásuvka v
souladu s nominálními hodnotami
AC 220 V až 240 V?
Test po instalaci
Zkontrolujte zvuky BEZ prádla v bubnu.
1. Zavřete dvířka.
2. Stiskněte tlačítko On (Zapnout).
3. Stiskněte tlačítko Start.
Zkontrolujte, zda je slyšet neobvyklý zvuk.
Pokud ano, zkontrolujte, zda je spotřebič v
rovině.
Po odstranění problémů s hlučností test
zopakujte.
Pokyny k instalaci - 29
NH-P80S1_CZ.indb
29
2012/11/15
16:18:07
Spotřeba energie
Vkládání
Konečné otáčky
ždímání v
pračce
Spotřeba
energie
Čas
(min)
8 kg
1600 r/min (ot/min)
1,47 kWh
2:30
1000 r/min (ot/min)
1,67 kWh
2:50
4 kg
1000 r/min (ot/min)
1,05 kWh
1:50
Speed
(Rychlost)
8 kg
1600 r/min (ot/min)
1,60 kWh
1:42
1000 r/min (ot/min)
1,80 kWh
2:02
Eco
(Ekologické)
8 kg
1600 r/min (ot/min)
1,17 kWh
2:00
1000 r/min (ot/min)
1,37 kWh
2:20
Speed
(Rychlost)
8 kg
1600 r/min (ot/min)
1,30 kWh
1:10
1000 r/min (ot/min)
1,50 kWh
1:30
Eco
(Ekologické)
4 kg
1000 r/min (ot/min)
0,70 kWh
1:10
Eco
(Ekologické)
4 kg
1000 r/min (ot/min)
0,60 kWh
0:50
Další
funkce
Program
Cotton/
Colours
(Bavlna/
Barevné)
Cupboard
Dry
(Suché k
uložení)
Iron Dry
(Suché k
žehlení)
Easy-care Cupboard
(Jednoduchá Dry
péče)
(Suché k
uložení)
Iron Dry
(Suché k
žehlení)
Eco
(Ekologické)
1) Z
de uvedené výsledky odpovídají normě EN 61121. Každý výsledek označuje hodnotu
požadovanou do konce každého programu s programy Drying Level (Úroveň sušení) 3
a procesem Anti-crease (Proti pomačkání) ON. Spotřeba energie a doba trvání procesu
Anti-crease (Proti pomačkání) nejsou zahrnuty.
2) S
potřeba energie a čas uvedený v tabulce se mohou lišit podle výkyvů teploty v místnosti,
druhů a množství prádla, výkyvů v napětí a podle použitých volitelných funkcí.
3) R
ežim Cotton/Colours (Bavlna/Barevné) - Cupboard Dry (Suché k uložení) - Eco
(Ekologické) je vhodný pro sušení normálně vlhkého bavlněného prádla, a co se týče
spotřeby energie, je tím nejefektivnějším programem na bavlnu.
4) P
roduktový list v souladu s nařízením EU 1061/2010 naleznete na
http://www.panasonic.cz
30 - Pokyny k instalaci
NH-P80S1_CZ.indb
30
2012/11/15
16:18:07
Parametry
Model č.
Nominální napětí
Nominální frekvence
Maximální nominální příkon
Spotřeba energie
Hmotnost přístroje
Maximální hmotnost suchého prádla
Rozměry přístroje
NH-P80S1
220 - 240 V
50 Hz
1100 - 1320 W
Vypnutém módu 0,18 W
Left-on módu 1,36 W
58 kg
8 kg
596 mm (Š) x 625 mm (H) x 845 mm (V)
Pokyny k instalaci - 31
NH-P80S1_CZ.indb
31
2012/11/15
16:18:07
Webová stránka: http://panasonic.net
Na základě směrnice 2004/108/EC, článek 9(2)
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Německo
© Panasonic Corporation 2012
NH-P80S1_CZ.indb
32
Vytisknuto v Číně
H1112-0
2012/11/15
16:18:07
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement