Panasonic NHP80G2 Operating instructions

Panasonic NHP80G2 Operating instructions
®
Udhëzime për përdorim &
Udhëzimet e instalimit
Tharëse rrobash me pompë nxehtësie
(Përdorim shtëpiak)
Nr. i Modelit
NH-P80G2
Lexoni përpara përdorimit 2
PARALAJMËRIME SIGURIE 4
Udhëzimet e tharjes 10
Mirëmbajtja 17
Zgjidhja e problemeve 21
Udhëzimet e instalimit 24
Ju falenderojmë që bletë këtë produkt.
- Për performancë dhe siguri optimale, ju lutemi lexoni këto udhëzime me
kujdes.
- Përpara se ta lidhni, përdorni apo rregulloni këtë pajisjes, ju lutemi të
lexoni udhëzimet me kujdes. Ju lutemi lexoni këtë manual për referenca
në të ardhmen.
NH-P80G2_English.indb
1
2012/12/20
13:21:44
Konsideroni ambjentin
Hedhja e paketimit
Paketimi i përdorur për të mbrojtur pajisjen
nga dëmtimi gjatë transportit është i gjithi i
riciklueshëm. Për informacion mbi riciklimin, kontaktoni autoritetet tuaja lokale.
Hedhja e Mbetjeve të
Pajisjeve Elektrike &
Elektronie
Informacion mbi hedhjen për përdoruesit e pajisjeve elektrike & elektronike (përdoruesit shtëpiakë)
Ky simbol në produkute dhe/ose
dokumentat shoqëruese nënkupton që
produktet e përdorura elektrike dhe
elektronike nuk duhet të përzihen me
mbetjet e përgjithshme shtëpiake.
Për trajtimin e duhur, riparimin dhe riciklimin e këtyre produkteve ju lutemi ti dërgoni
në pikat e destinuara të grum-bullimit, ku
do të pranohen pa pagesë. Në disa shtete,
mund ti ktheni produktet tek shitësi juaj
lokal me mundësinë e blerjes së një
produkti të ri ekuivalent.
Hedhja e duhur e këtij produkti ndihmon
në ruajtjen e burimeve të vyera dhe të
parandalojë efektet e mundshme negative mbi shëndetin njerëzor që mund të
vijnë nga trajtimi i papërshtatshëm i
mbetjeve. Ju lutemi kontaktoni autoritetet
tuaja lokale për detaje të mëtejshme mbi
pikën më të afërt të hedhjes dhe
grumbullimit të mbetjeve.
Informacion mbi hedhjen në vende të
tjera jashtë Bashkimit Europian
Ky simbol është i vlefshëm vetëm në
Bashkimin Europian.
Nëse dëshironi ta hidhni këtë produkt, ju
lutemi kontaktoni me autoritetet ose
shitësin tuaj dhe pyesni për metodën e
duhur të hedhjes.
Tharje miqësore ndaj ambjentit
- Ruani limitin e ngarkesës për çdo program.
- Pajisja rregullon automatikisht kohën e
përdorimit për çdo program në varësie
të ngarkesës.
- Për të kursyer energji, ju lutemi
kontaktoni me shpejtësinë e duhur të
centrifugës.
- Sigurohuni që temperatura e dhomës
të jetë jo tepër e lartë. Nëse tharësja me
kondensim dhe pajisjet e tjera që
prodhojnë nxehtësi janë në të njëtjin
ambjent, sigurohuni që dhoma të jetë e
mirë-ventiluar dhe fikni pajisjet e tjera
kur të përdorni tharësen, nëse është e
mundur.
Ky produkt përputhet me direktivat e
2006/95/EC dhe 2004/108/EC.
Është shumë e rëndësishme të lexoni këto udhëzime.
Mund të aplikohen ndëshkime për hedhjen e pasaktë të këtyre mbetjeve, në
përputhje me legjislacionin kombëtar.
2 - Lexoni përpara përdorimit
NH-P80G2_English.indb
2
2012/12/20
13:21:44
Përmbajtja
Lexoni përpara përdorimit
Konsideroni ambjentin......................2
PARALAJMËRIME SIGURIE. ..........4
Kontrolli i tharëses tuaj. ....................6
Tharësja juaj. . ........................................6
Aksesorët. ..............................................6
Përpara se të filloni tharjen. .............7
Kontrolli përpara përdorimit ...................7
Përgatitja e ngarkesës me rroba. ..........7
Përdorimi i butonave. ......................8
Kyçi i fëmijëve.......................................9
Funksionet shtesë. . .............................9
Udhëzime për tharjen
Tharja. ............................................10
Rregullimi i tharjes. ...............................10
Koha e kërkuar......................................11
Ndryshimi i cilësimeve gjatë tharjes. .....11
Konfiguroni kohëmatësin....................11
Përzgjedhja e një programi. ....... 12
Mirëmbajtja
Mirëmbajtja. . .................................17
Zbrazja e ujit......................................17
Pastrimi i pjesës së jashtme të pajis-jes.
..........................................................17
Pastrimi i kazanit. . ............................17
Pastrimi i derës. ................................17
Pastrimi i sensorëve të lagështisë. ...18
Vendndodha e filtrave. .....................18
Pastrimi i filtrit të pushit. . ..................19
Pastrimi i kornizës së filtrit. . .............19
Pastrimi i filtrit të imët. . . . .................20
Zgjidhja e problemeve
Lista e kontrollit të difekteve...........21
Ekrani i difekteve. ...........................23
Udhëzime për instalimin
Përshkrimi i nën-programit. . ..............13
Zgjedhja e vendndodhjes së duhur24
Programi i veshjeve sportive/të jashtme
...........................................................16
Ngarkesat me rroba delikate. . ...........16
Këshilla për tharjen e delikateve. .......16
Lidhja me furnizimin me energji dhe
ujë...................................................26
Detajet e programeve.....................14
Tharja e veshjeve sportive/të jashtme/delikate.....................................16
Transportimi i pajisjes. .......................24
Vendi i duhur për pajisjen...................24
Instalimi i pajisjes në mobilje..............25
Nivelimi i pajisjes. ..............................25
Gjatësitë e tubave dhe kabllove kryesorë.....................................................26
Lidhja me furnizimin me energji. ........26
Lidhja e tubit zgjatues të shkarkimit të
ujit. . ....................................................26
Kontrolli pas instalimit. ...................28
Lista e kontrollit të instalimit................28
Testi i përdorimit pas instalimit. ...........28
Lidhja elektrike
(Vetëm në Britaninë e Madhe dhe Iralndë). ................................................29
Si të zëvëndësoni siguresën...............29
Konsumi i energjisë........................30
Specifikime. ...................................31
Lexoni përpara përdorimit - 3
NH-P80G2_English.indb
3
2012/12/20
13:21:44
PARALAJMËRIME SIGURIE
Ju lutemi lexoni dhe ndiqni këto
paralajmërime për sigurinë.
PARALAJMËRIM
Kjo përshkruan rastet që shkaktojnë vdekje apo lëndime serioze.
Përdorimi i përgjithshëm
- Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijët
mbi 8 vjeç dhe nga personat me aftësi të
kufizuara fizike, sensore apo mendore
apo mungesë eksperience dhe njohurish
nëse i është dhënë mbikqyrje dhe
udhëzim rreth përdorimit të sigurt të
pajisjes dhe kuptimit të rreziqeve të përfshira. Fëmijët nuk duhet të luajnë me
pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja e përdorimit nuk duhet të kryhen nga fëmijët
pa mbikqyrje.
- Pajisja nuk duhet të përdoret nëse
kimikate industriale janë përdorur për
pastrim. Ato mund të shkaktojnë zjarr.
- Filtrat e pluhurit duhet të pas-trohen shpesh.
- Pluhuri nuk duhet lejuar që të
grumbullohet përreth pajisjes.
- Mos thani artikuj të palarë në pajisje.
- Artikujt që janë ndotur me
substanca të tilla si vaji i gatimit,
açetoni, alkooli, nafta, keroseni,
heqësit e njollave, terpentina,
dylli, heqësit e dyllit dhe vajrat
kozmetike nuk duhet të thahen
në pajisje edhe pasi janë larë.
Ato mund të shkaktojnë zjarr.
- Sigurohuni që nuk janë lënë
objekte në asnjë prej xhepave.
Kushtojini rëndësi të veçantë
çakmakëve dhe shkrepëseve.
Ato mund të shkaktojnë zjarr.
- Artikujt si sfungjeri (lateksi), perdet e
dushit, pëlhurat rezistente ndaj ujit,
pëlhurat hermetike, artikujt me përbërje
gome dhe rroba dhe jastëkë të mbushur
me sfungjerë nuk duhet të thahen në
pajisje. Materiale të tilla mund të
shkatërrohen dhe si pasojë të dëmtojnë
pajisjen.
- MOS e vendosni një stendë apo karrike
pranë pajisjes.
Fëmijët mund të jenë të aftë të arrijnë panelin e kontrollit apo të ngjiten
mbi pajisje.
- MOS e instaloni pajisjen në një
vendndodhje të lagur apo në një vendndodhje të ekspozuar ndaj kushteve
atmosferike.
Kjo mund të rezultojë në keqfunksionim, dëmtim, shok elektrik, ose
zjarr.
- MOS derdhni ujë direkt mbi ndonjë
pjesë të pajisjes.
Kjo mund të rezultojë në keqfunksionim, shok elektrik, ose zjarr.
- Asnjëherë mos e ndaloni pajisjen
përpara përfundimit të ciklit të tharjes
përveçse kur të gjithë artikujt janë hequr
dhe nxjerrë jashtë me shpejtësi në
mënyrë që të shpërbëhet nxehtësia.
- Pjesa e fundit e ciklit të tharëses me
kondensim ndodh pa nxehtësi (cikli i
ftohjes) për të siguruar që artikujt janë
lënë në një temperaturë që siguron se
artikujt nuk do të dëmtohen.
- Mbajini burimet e flakës, si p.sh qirinjtë apo cigaret, larg pajisjes.
Ato mund të shkaktojnë zjarr ose dëmtim të pajisjes.
- Mbajini materialet e djegshme larg pajisjes, p.sh benzinë, hollues, ose rroba
të zhytura nga këto materiale. Ato
mund të shkaktojnë shpërthim ose
zjarr.
Burimi i energjisë dhe kabujt kryesorë
- Shkëpusni kabullin dhe spinën kur të
pastroni pajisjen.
4 - Lexoni përpara përdorimit
NH-P80G2_English.indb
4
2012/12/20
13:21:45
PARALAJMËRIME SIGURIE
- Kontrolloni spinat dhe prizat për dëmtime të mundshme. Nëse spina është e
dëmtuar ajo duhet të zëvëndësohet nga
prodhuesi, agjenti i tij i servisit apo ndonjë person i kualifkuar për të shmangur
ndonjë rrezik.
- MOS përdorni adaptor për prizën apo
kabuj zgjatues. Ekziston mundësia e
mbinxehjes që mund të shkaktojë zjarr.
Përdorni një prizë funksionale, me
norma energjie AC 220 V deri në 240 V.
Nëse nuk jeni të sigurtë, kontaktoni me
një elektriçist të kualifikuar.
- SIGUROHUNI që spina kryesore të jetë
futur plotësisht në prizë. Nëse spina nuk
është shtyrë plotësisht, një lidhje e lirë
mund ta mbinxehë dhe të shkaktojë
shok elektrik ose zjarr.
- MOS e prekni spinën apo prizën me
duar të lagura. Ekziston mundësia e
shokut elektrik.
- MOS e tërhiqni kabullin për të hequr
spinën nga priza. Përndryshe, ekziston
mundësia e dëmtimit të spinës që mund
të rezultojë në shok elektrik ose zjarr.
Për të parandaluar lëndimet
- Instalimi i pajisjes duhet të kryhet nga
agjenti i autorizuar për servis nga prodhuesi.
Nëse instalimi, testi i përdorimit dhe
inspektimi i pajisjes nuk kryhen duke ndjekur metodat e instalimit të theksuara
në këto udhëzime, prodhuesi nuk do të
mbajë përgjegjësi për ndonjë aksident
apo dëmtim që mund të ndodhë.
- MOS e çmontoni, riparoni apo
modifikoni pajisjen. Ekziston mundësia
e një keqfunksionimi që mund të
rezultojë në zjarr apo lëndim. Nëse riparimet janë të nevojshme, kontaktoni
Shërbimin e Autorizuar për Klientin.
- MOS e prekni ngarkesën me rroba
brenda në kazan derisa kazani të ketë
ndaluar plotësisht, pasi mund të lëndoheni. Mbajini fëmijët larg ngarkesës që
rrotullohet.
KUJDES
Kjo përshkruan çështje që mund
të shkaktojnë lëndime apo dëmtime në sendet përreth.
Përdorimi i përgjithshëm
- Kjo pajisje është e përshtatshme vetëm
për pëlhurat që mund të thahen në
tharëse me kondensnim.
- MOS aplikoni pesticide, spraj për flokët
apo deodorant në pajisje.
- MOS vendosni asnjë pajisje elektrike,
për shembull, TV, radio apo karikues baterie mbi ose pranë pajisjes.
- MOS vendosni më shumë se duhet
rroba brenda në pajisje. Kjo mund të
shkaktojë dëmtimin e pajisjes.
- Zbutësit, ose produkte të ngjashme,
duhet të përdoren si është specifikaur
nga udhëzimet në paketimin e produktit.
Për të parandaluar lëndimet
- MOS u ngjisni mbi pajisje. Kjo mund tiu
shkaktojë lëndim ju apo dëme pajisjes.
- Mbajini gishtat larg dorezës së derës
kur ta hapni dhe mbyllni atë.
- MOS e rrëshkisni dorën (apo këmbën e
pambrojtur) poshtë pajisjes kur ajo
është në përdorim.
- Kontrolloni të gjithë rrobat dhe hiqni të
gjithë objektet si p.sh thonj, kapëse,
monedha, gjilpëra, tela metali etj. Mund
të shkaktohen dëmtime në rroba apo
pajisje.
- TREGONI KUJDES të mos mbesin rrobat midis guarnicionit të derës kur ajo
është e mbyllur. Kjo mund të rezultojë
në rrjedhje uji apo dëmtim të rrobave.
Lexoni përpara përdorimit - 5
NH-P80G2_English.indb
5
2012/12/20
13:21:45
Kontrolli i tharëses tuaj
Tharësja juaj me kondensim
Rezervuari i ujit
Tubi i shkarkimit të ujit
(shihni faqen 17)
(shihni faqet 26-27)
Kazani
Dera
Kabulli/
Spina
Njësia e shkëmbimit
të nxehtësisë
Këmbëzat e rregullueshme
(shihni faqen 25)
Kujdes
MOS përthyeni kabullin ndërkohë që pajisja është në përdorim.
Aksesorët
Sigurohuni që të gjithë aksesorët janë të përfshirë me pajisjen.
Çelësi (shihni faqen 25)
Për rregullimin e këmbëzave.
Tubi zgjatues i shkarkimit
të ujit (shihni faqet26-27)
A
Përdorimi i koshit të tharjes për të tharë këpucët sportive
etj. (me programin e kohëmatësit).
Aksesor opsional
Koshi i tharjes (NDB1)
6 - Lexoni përpara përdorimit
NH-P80G2_English.indb
6
2012/12/20
13:21:45
Përpara se të filloni tharjen
Kontrolli përpara përdorimit
Përpara përdorimit të parë të pajisjes apo
pas një periudhe të gjatë mospërdorimi,
kryeni proçedurat e mëposhtëme nëse po
përdorni tubin zgjatues të shkarkimit të ujit.
1. Lidhni energjinë.
2. Sigurohuni që tubi zgjatues i
shkarkimit të ujit është pozicionuar
drejt një vend-shkarkimi.
Për më shumë detaje, shihni faqet
26-27.
Përgatitja e rrobave
Klasifikimi i rrobave
- Lexoni etiketat e tharjes së rrobave për tiu
ndihmuar që ti klasifikoni në ngarkesa të
ndryshme.
- Klasifikoni rrobat sipas ngjyrave, sipas llojit
të pëlhurave, gjëndjes së tharjes së
kërkuar, dhe përmbajtjes së lagështisë në
rroba. Kjo iu ndihmon të zgjidhni
programin, nivelin e tharjes dhe shpejtësinë e duhur të centrifugës për çdo tharje.
- Rrobat që lëshojnë ngjyrë duhet të thahen
veçmas.
Kontrolli i rrobave
- Kontrolloni që xhepat në rroba nuk
përmbajnë objekte që mund të dëmtojnë rrobat ose pajisjen.
- Shtrëngoni lidhëset në rroba dhe
mbyllni zinxhirët. Ktheni rrobat e
përziera dhe zinxhirët nga jashtë
brenda. Përndryshe, rrobat mund të
dëmtohen.
Lexoni përpara përdorimit - 7
NH-P80G2_English.indb
7
2012/12/20
13:21:46
Përdorimi i butonave
9 10 11
Cotton
Easy-care
Gentle Dry
Buzzer
Anti-crease
Drying Level
r/min
Time
Add Time
Speed
Eco
Cupboard Dry
Iron Dry
8
7
6
5
4
1. Butonat e fuqisë
- Nëse nuk shtypni butonin Start
brenda 10 minutave pasi pajisja
është ndezur, pajisja do të fiket vetë
automatikisht.
- Ekrani më poshtë shfaqet për
10 sekonda pasi pajisja është fikur.
Ju nuk mund ta ndizni pajis-jen derisa ekrani të zhduket.
2. Butoni Start/Pause
Shtypeni këtë buton për të filluar apo
ndërprerë programin e tharjes.
3. Çelësi i zgjedhjes së programeve
Përdoreni këtë çelës për të
zgjedhur programin më të mirë
për rrobat. (Shihni faqet12-13.)
4. Butonat e funksioneve shtesë
Shtypni këto butonë për të shtuar
funksione programit për tu përshtatur
me rrobat. (Shihni faqen 9.)
5. Buton i kohës shtesë
Shtypeni këtë buton për të vendo-sur kohët shtesë për programet.
6. Butoni i kohës
Shtypeni këtë buton për kohën kur do
përfundojë tharja. (Shihni faqen 11.)
Off
On
Mixed
Rapid 40
Cupboard Dry
Iron Dry
Wool
Start/Pause
Timed Prog.Warm
Silk/Lingerie
Outdoor/Sports
Child Lock
/Colours
Extra Dry
Cupboard Dry Plus
Cupboard Dry
Iron Dry
Extra Dry
Shirts
Timed Prog.Cold
3
2
1
7. Butoni i shpejtësisë së
centrifugës Shtypeni këtë buton për të
përzgjedhur shpejtësinë përfundimtare
të centrifugës (r/ min) përdorur për programin. Përdorni këtë buton nëse koha
e tharjes duhet të shfaqet saktë në
ekran.
8. Butoni i nivelit të
tharjes/Kyçi përfëmijët
- Shtypni këtë buton për të zgjedhur midis 5
niveleve të ndryshme të tharjes (1, 2, 3, 4,
5) për të Pambuktat, Kujdesin e lehtë, të
Përzierat, Rapid 40, dhe pro-gramet për
veshjet sportive.
‘3’ është niveli i paracaktuar.
- Shtypeni dhe mbajeni shtypur këtë bu-ton
për të vendosur Kyçin për fëmijët. Kontrollet
do të kyçen. (Shihni faqen 9.)
9. Treguesi i kohës së mbetur
Ky tregues shfaq kohën e përafërt derisa
të përfundojë tharja. Për shembull, ‘3:10’
nënkupton 3 orë dhe 10 minuta.
10. Treguesit paralajmërues
Këto indikatorë tregojnë gjëndjet
specifike.
- Paralajmërim për rezervuarin e ujit të
mbushur plot.
- Paralajmërim për filtrin e
bllokuar. (Shihni faqet
18-20.)
8 - Lexoni përpara përdorimit
NH-P80G2_English.indb
8
2012/12/20
13:21:46
Përdorimi i butonave
11. Indikatorët e proçesit
- Këto indikatorë tregojnë proçeset e
programeve. Proçeset janë Tharja
, Tharja për hekurosje, Tharja për
dollap dhe Tharja shtesë
.
- Pasi ka filluar tharja, indikatori i tharjes
fillon të pulsojë, dhe indikatorët e tjertë të
dritë ndizen në sekuenca nga lart poshtë
pasi është kompletuar çdo proçes
përkatës. Pasi programi ka përfunduar,
indikatori i tharjes fiket dhe indikatori i
proçesit të fundit mbetet i fikur derisa pajisja fiket vetë, apo e fikni ju.
Kyçi për fëmijët
Kyçi për fëmijët çaktivizon butonat e
kontrolleve.
Aktivizimi/çaktivizimi i kyçit për
fëmijët
1. Ndizni pajisjen.
2. Përzgjidhni programin dhe funksionet shtesë, dhe më pas filloni
programin. (Shihni faqen 14.)
3. Shtypni dhe mbani shtypur butonin e nivelit të tharjes
simboli do të ndizet për të
treguar që është aktivizuar Kyçi për
fëmijët.
4. Për ta çaktivizuar, mbani shtyur butonin e nivelit të tharjes.
Funksionet shtesë
Në varësi të programit, ju mund të kombinoni
funksionet e ndryshme shtesë.
Shënim
Disa funksione shtesë nuk mund të përdoren
me disa programe të caktuara. (Shihni faqet
14-15.) Nëse zgjidhni një funksion të
padisponueshëm, do të tingëllojë një alarm.
Shtypni një ose më shumë nga butonët e
funksioneve që dëshironi të kombinoni.
Treguesit përkatës do të ndizen.
Funksioni
Tharja
delikate
Përshkrimi
Thahen në mënyrë delikate
rrobat me ajër të ngrohtë
afërsisht 45 ºC.
Sinjalizuesi Shtypeni këtë buton për të
ndezur apo fikur sinjalizuesin
e programit të përfunduar.
Do ta dëgjoni sinjalizuesin dhe
kjo tregon se funksioni është
ndezur apo fikur.
AntiParandalon rrudhosjen.
rrudhosje Pasi ka përfunduar tharja,
kazani rrotullohet në intervale prej 2 orësh. Treguesit
vazhdojnë të pulsojnë gjatë
proçesit të Anti-rrudhosjes.
simboli zhduket.
Paralajmërim
- MOS i lini fëmijët të pambikqyrur pranë
pajisjes.
- Mbajini kafshët shtëpiake larg pajisjes.
Shpejtësia Kohët e tharjes do të shkurtohen sesa kur funksioni Eco
(Ekologjik) të jetë vendosur.
Eco
Tharja zgjat më shumë por
konsumon më pak energji.
Lexoni përpara përdorimit - 9
NH-P80G2_English.indb
9
2012/12/20
13:21:46
Tharja
Rregullimi i tharjes
Cotton
Easy-care
Gentle Dry
Buzzer
Anti-crease
Drying Level
r/min
Time
Add Time
Speed
Eco
Cupboard Dry
Iron Dry
4
1. Hapni derën dhe vendosni rrobat në
kazan.
Për detaje rreth përgatitjes dhe klasi-fikimit të rrobave, shihni faqet 7, 12 dhe 13.
Kujdes
- Sigurohuni që asnjë rrobë të
mos ngecë në derë.
- MOS e mbingarkoni kazanin.
Vëzhgoni kapacitetin e programit
të përzgjedhur. Mbingarkimi mund
të shkaktojë dridhje të tepërta,
dëmtim të pajisjes, dhe më shumë
rrudha për rrobat.
2. Mbyllni derën dhe shtypni butonin On.
3.Rrotulloni çelësin e përzgjedhjes së
programeve për të zgjedhur programin. Do të shfaqet koha e tharjes.
Off
On
Mixed
Rapid 40
Cupboard Dry
Iron Dry
Wool
Start/Pause
Timed Prog.Warm
Silk/Lingerie
Outdoor/Sports
Child Lock
/Colours
Extra Dry
Cupboard Dry Plus
Cupboard Dry
Iron Dry
Extra Dry
Shirts
Timed Prog.Cold
3
5 2
4. Përzgjidhni funksionet opsionale.
- Funksionet shtesë (Shihni faqen 9.)
- Shpejtësia e centrifugës (Shihni faqen 8.)
- Niveli i tharjes (Shihni faqen 8.)
Për më shumë detaje rreth
funksioneve të disponueshme
dhe cilësimeve për çdo program,
shihni faqet, shihni faqet 14-15.
5. Shtypni butonin Start.
Pasi pajisja ka filluar, ngarkesa
peshohet. Pas rreth 3 minutash, një
kohë e re tharjeje do të shfaqet në
ekran. Nëse përzgjidhni programin e të
Leshtave apo Programin me kohën e
përcaktuar, ngarkesa me rroba nuk
peshohet.
Sinjalizuesi do të tingëllojë kur
programi të ketë përfunduar.
Për detaje rreth vendosjes së sinjalizuesit,
shihni faqen 9.
Hiqni ngarkesën dhe rregullojeni sërish nëse
është e nevojshme. Mos e lini në kazan për
shumë gjatë pasi të ketë përfunduar
programi sepse rrobat mund të rrudhosen
shumë.
10 - Udhëzimet për tharjen
NH-P80G2_English.indb
10
2012/12/20
13:21:47
Drying
Koha e kërkuar
Kohët varen sipas programeve,
cilësimet e nivelit të tharjed dhe
cilësime të tjera që janë përzgjedhur.
- Meqënëse kohët e shfaqura në
ekran ndryshojnë automatikisht
sipas mad-hësive dhe niveleve të
lagështisë dhe temperaturave të
ambjentit kohët mund të mos ulen
për pak çaste apo mund të ulen
papritur.
-Për programet që peshojnë
automatikisht ngarkesat (shihni
kolonën “Ngarkesa e peshuar“ në
faqen 16), 3 minuta pasi tharja ka
filluar kohët e kërkuara mund të
shkurtohen.
- Kohët aktuale mund të ndryshojnë nga kohët e shfaqura në
ekran.
Ndryshimi i cilësimeve
gjatë tharjes
Nuk mund të ndryshohen cilësimet pasi
tharja ka filluar.
Konfigurimi i kohëmatësit
Ju mund të vendosni paraprakisht kohën se
kur do të përfundojë tharja. Tharja mund të
përfundojë përpara ose pas kohëve të
paracaktuara në varësi të llojit të ngarkesës
me rroba, temperaturës, dhe përmbajtjes së
lagështisë në rroba.
Vendosja e kohës së paracaktuar
Shtypni vazhdimisht butonin e Kohës derisa
koha e paracaktuar është shfaqur në ekran.
Koha e paracaktuar rritet me 1 orë sa herë
shtypni butonin. Shtypni dhe mbani shtypur
butonin për të ndryshuar kohën e paracaktuar
Kohët e
disponueshme
Programi
Të pambuktat/Me ngjyra
6 - 24 orë
Kujdesi i lehtë
4 - 24 orë
Të përzierat
4 - 24 orë
Rapid 40
3 - 24 orë
Sportivet
4 - 24 orë
Të leshtat
1 - 24 orë
Të mëndafshtat/
të brendshmet
3 - 24 orë
Këmishat
3 - 24 orë
Program me ujë të ngrohtë
3 - 24 orë
Program me ujë të ftohtë
3 - 24 orë
Ndryshimi i një kohe të paracaktuar
1. Shtypni butonin Off, dhe më pas
shtypni butonin On.
2. Zgjidhni programin e dëshiruar dhe
funksionet shtesë.
3. Vendosni një kohë të paracaktuar.
Anullimi i një kohe të paracaktuar
Shtypni butonin Off. (Të gjitha cilësimet
do të anullohen.)
Kontrolli i kohës së paracaktuar
Shtypni butonin e kohës.
Udhëzimet për tharjen - 11
NH-P80G2_English.indb
11
2012/12/20
13:21:47
Përzgjedhja e një programi
Të pambuktat
Me ngjyrë
Shumë të thata
Të thata për dollap Plus
Të thata për dollap
Të thata për hekurosje
Kujdesi i lehtë
Shumë të thata
Të thata për dollap
Të thata për hekurosje
Të përziera
Të thata për dollap
Të thata për hekurosje
Rapid 40
Sportivet
Të leshtat
Mbulesa krevati
Mbulesa tavoline
Peshqir i vogël
Peshqirë të
mëdhenj
Peshqir
sfungjeri
Çorape
Të brendshme
Veshje për punë
Veshje sportive
Fund/fustan
Pantallona
Xhup me kapuç
Bluzë
Programi
Këmishë
Përshkrimi dhe llojet e pëlhurave që mund të thahen
Ngarkesa
maks.
Për të pambuktat dhe të linjtat e bardha ose me ngjyra

―
―
―
―
―
―
―  

―
―
―
―
―
―
―  
―
 ― ―   ―   ― ―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
  ―
  ―
  ―
―
 




8 kg
4 kg
Për fibrat sintetike që nuk hekurosen, për të
pambuktat, apo pëlhurat e përziera
―
―
―


―

―
―
―
―
―
―
―

    
 
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
Për artikujt e përzier të bëra prej pambuku dhe pëlhurat
që kanë nevojë për kujdes të lehtë

 
―
―
―
 ―  
     ―
―
―
―
―
  ― 
―
  
4 kg
Për tharjen e shpejtë të fibrave sintetike, të pambuktave apo pëlhurave të përziera. Kohët e tharjes mund
1.5 kg
të mos jenë saktësisht 40 minuta në varësi të llojit të
pëlhurës, përmbajtjes dhe lagështisë.
Për pëlhurat të mbuluara me membranë, pëlhurat e
pa-përshkueshme nga uji, veshjet për punë, rrobat e
2.5 kg
mbushura me lesh (xhaketa etj)
Për pëlhurat e leshta të përshtatshme për tharje me kondensim. Pëlhurat bëhen me push nëse nuk i thani. Hiqini 2 kg
rrobat sapo të përfundojë programi dhe lërini të thahen.
Të mëndafshtat/
Të brendshmet
Për të brendshmet dhe të mëndafshat e përshtatshme për tharje 1 kg
Këmishat
Për këmishat dhe bluzat
Prog.
me ujë të ngrohtë
Prog.
me ujë të ftohtë
Për fibra të thara paraprakisht, me shumë shtresa, me
akrilik, dhe artikuj të vegjël, dhe për tharje pasuese.
Koshin opsional të tharjes mund ta përdorni për të
tharë këpucë sportive, etj. (Shihni faqen 6.)
Për freskimin ose ajrosjen e rrobave të bëra prej pëlhurave
të paqëndrueshme ndaj nxehtësisë që janë veshur për një
periudhë të shkurtër kohe. Rrobat nuk kanë nevojë të lahen.
2 kg
4 kg
1 kg
4 kg
12 - Udhëzimet për tharjen
NH-P80G2_English.indb
12
2012/12/20
13:21:48
Përzgjedhja e një programi
Përshkrimi i nën-programeve
Hekurosja pas tharjes
Tharje shtesë
Për shembull: pantallona, funde dhe fustane.
Të thata për hekurosje
Shtrydhja
Për pëlhura të përgjithshme
Mos
hekurosni
Të thata për dollap
Metodat e tharjes
Hekurosje
e lehtë
(Këmishat, të brendshmet dhe rrobat e foshnjave për shembull) pasi kanë tendencën të
tkurren.
Nënprogrami
Hekurosje
Për pëlhurat me shumë shtresa dhe pëlhurat
shumë të trasha. Për shembull: peshqirë dhe
mbulesa krevatesh. Mos përdorni nënprogramet për veshjet e qepura me shtizë
apo të thurura.
Tharje shtesë
―
―

―
Tharje për
dollap Plus
―
―

―
Tharje
për dollap
―
―

―
Tharje për
hekurosje
   
Për të pambuktat apo të linjtat që dëshironi të hekurosni. Shembull: mbulesa
krevati dhe mbulesa tavoline
Shënim
Që rrobat të mos teren, duhet të
mbështillen derisa të hekurosen.
Udhëzimet për tharjen - 13
NH-P80G2_English.indb
13
2012/12/20
13:21:48
Detajet e Programeve
Programi
Të pambuktat
Me ngjyra
Ngarkesa
e
peshuar
Cilësimi i paracaktuar
Niveli i tharjes1)
Shpejtësia e
centrifugës 1)
Extra Dry
3:10 2)
Cupboard
Dry Plus
3:00 2)
Cupboard
Dry

3
1000
Extra Dry
Cupboard
Dry
Cupboard
Dry
1
2:50 2)
1:30

3
1000
Iron Dry
Të
përzierat
Dryin
2:20 2)
Iron Dry
Kujdes
i lehtë
Koha e
përafërt
1:10
1
0:50
1:30

3
1000
3
1000
0:40
1
Sportivet


3
1000
2:00
1
Të leshtat
―
―
―
0:15
―
―
―
1:00
―
―
―
―
1:00
―
―
―
―
0:10
―
Iron Dry
Rapid 40
Të mëndafshtat/
Të brendshmet
Këmishat
Prog. me ujë të ngrohtë
Prog. me ujë të ftohtë
1
1:10
1) Nëse pajisja është përdorur qoftë edhe një herë, niveli i Tharjes dhe shpejtësia e
Centrifugës të vendosura në përdorimin e mëparshëm janë memorizuar.
2) Kur është vendosur funksioni i Shpejtësisë, koha e përafërt do të jetë 50 minuta më
pak se sa koha e vendosur këtu.
14 - Udhëzimet për tharjen
NH-P80G2_English.indb
14
2012/12/20
13:21:48
mate
e
Detajet e Programeve
Funksionet shtesë
Vendosja manuale
Shpejtësia e
Niveli i tharjes centrifugës
Tharja delikate 3)
Antirrudhë
Shpejtësia
3)
Eco
Vendosni
kohën
2)
2)
1-5
500 - 1600




―
1-5
500 - 1600


―

―
1-5
500 - 1600


―

―
0
1-5
500 - 1600
―
―
1-5
500 - 1600
5
―
―
4)
―
―
0
―
―



4)
―
―
0
―
―
―
―
―





―
0


0
―
―
―

―


2)
2)
0
0
0
0
0
the
4)
―
―
―
―
―
3) Funksioni i Tharjes Delikate dhe funksioni i Shpejtësisë nuk mund të përdoren së
bashku. Një nga këto funksione mund të vendoset veçmas.
4) Funksioni i Tharjes Delikate është vendosur automatikisht. Edhe pse funksioni nuk mund
të përzgjidhet, drita treguese do të pulsojë.
Udhëzimet për tharjen - 15
NH-P80G2_English.indb
15
2012/12/20
13:21:48
Tharja e veshjeve sportive/të jashtme/delikate
Programi i veshjeve sportive
Sigurohuni që artikulli është i përshtatshëm
për tharje në tharëse me pompë nxehtësie.
Këshilla për tharjen e delikateve
Vendosja e rrobave në kazan
Palosini mbi njëra tjetrën.
Ngarkesa me rroba delikate
Nëse rrobat tkurren
- Programi i të leshtave: 2 kg ose më pak
- Programi i të mëndafshtave/të brendshmeve: 1 kg ose më pak
Peshat e përafërta
- Pulovër leshi: 400 g
Hapeni veshjen plotësisht sipas madhësisë origjinale
mbi një tavolinë hekurosjeje. Përdorni gjilpëra për rroba për të ruajtur formën dhe madhësinë.
Më pas, përdorni një hekur për të nxjerrë avull dhe
lëreni të thahet.
- Bluzë mëndafshi: 200 g
- Pantallona: 400 g
16 - Udhëzimet për tharjen
NH-P80G2_English.indb
16
2012/12/20
13:21:49
Mirëmbajtja
Zbrazja e ujit
Zbrazni ujin pas çdo tharjeje. Mos e
zbrazni ndërkohë që është duke u tharë.
1. Tërhiqni rezervuarin e ujit dhe mbajeni të niveluar.
Pastrimi i pjesës së
jashtme
Pastroni pjesën e jashtme të pajisjes me
një leckë të thatë dhe detergjent të butë,
për shembull, detergjent kuzhine dhe ujë
me sapun. Hiqni pluhurin dhe papastërtitë
që grumbullohen përreth pajisjes.
Paralajmërim
- MOS spërkasni ujë mbi pajisje
- MOS përdorni pastrues kremozë,
hollues, apo produkte që përmbajnë alkool apo vaj parafine.
2. Hiqeni rezervuarin e ujit duke e
ngritur dhe e mbajtur dhe tërhequr
përpara në të njëjtën kohë.
Pastrimi i kazanit
Kazani dhe pjesët e tjera të inoksit mund të
pastrohen me një produkt të përshtatshëm
për inoks sipas udhëzimeve të prodhuesit.
Pastrimi i derës
Pas çdo tharjeje veproni si më poshtë:
- Hiqni ndonjë objekt që mund të jetë në
guarnicionin e derës.
- Fshini derën dhe guarnicionin për të
hequr pluhurin dhe papastërtitë.
3. Derdhni ujin.
4. Vendosni rezervuarin e ujit sërish në
pozicion derisa të puthitet plotësisht.
Mirëmbajtja - 17
NH-P80G2_English.indb
17
2012/12/20
13:21:49
Mirëmbajtja
Pastrimi i sensorëve
të lagështisë
Pastroni një herë në muaj.
Makina larëse është e pajisur me sensorë
lagështie prej inoksi. Ato masin se sa e
lagët është ngarkesa me rroba. Pas një
periudhe të gjatë përdorimi, një shtresë e
hollë smërçi mund të krijohet në sensorët
e lagështisë.
Sensorët e lagështisë janë të vendosura
pranë hapjes së derës në pjesën e brendshme të kazanit.
Vendndodhja e filtrave
Filtrat janë të vendosura në 3 vendndodhje.
1) Në derë (filtri i pluhurit)
2) Në hapjen e derës (korniza e filtrit)
3) Në pjesën e përparme të njësisë
së shkëmbimit të nxehtësisë (filtri i imët)
1) Filtri i pushit
Sensorët e lagështisë
2) Korniza e
filtrit
3) Filtri i imët (shihni
faqen 20)
1. Hapni derën.
2. Pastroni sensorët e lagështisë
duke përdorur një sfungjer të lagët
me sipërfaqje të ashpër.
Kujdes
MOS përdorni tel enësh apo
materiale të tjera gërryese.
Sigurohuni që të mund ti pastroni filtrat në
intervalet e përcaktuara.
- Pastroni filtrin e pluhurit pas çdo
program tharjeje (shihni faqen 20).
- Pastroni filtrin e imët dy herë në muaj
(shihni faqen 21).
Pastroni kornizën e filtrit kur papastërti
grumbullohen në të (shihni faqen 20).
Pastroni të gjithë filtrat çdo 10 përdorime.
Kujdes
Pajisja nuk duhet të përdoret nëse ndonjë
filtër është i dëmtuar apo nuk është vendosur në vend.
Grumbullimi i tepërt i pluhurave dhe
papastërtive mund të shkaktojnë keqfunksionime.
18 - Mirëmbajtja
NH-P80G2_English.indb
18
2012/12/20
13:21:50
Mirëmbajtja
Pastrimi i filtrit të pushit
Pastroni filtrin e pluhurit pas çdo
programi tharjeje.
4. Vendosni filtrin e pluhurit në pozicionin origjinal.
1. Hapni derën, dhe më pas rrëshkisni levën në pjesën e sipërme të
derës.
Pastrimi shtesë
Hiqni pluhurin nga pjesa e zbrazur e
derës me një furçë apo fshesë me korent.
Pastrimi i kornizës së filtrit
Pastroni kornizën e filtrit kur papastërti grumbullohen në të.
2. Nxirrni jashtë filtrin e pluhurit
1. Hapni derën, dhe më pas hiqni kornizën e filtrit nga pjesa e poshtme
e hapjes së derës.
3. Fërkojeni dorën kundrejt filtrit për
të hequr pluhurat.
2. Kthejeni kornizën e filtrit poshtë
për të hequr papastërtitë.
Shplajeni filtrin në ujë të rrjedhshëm
dhe thajeni plotësisht.
Tregohuni të kujdesshëm të mos çani
rrjetën.
3. Vendoseni kornizën në pozicionin
origjinal.
Mirëmbajtja - 19
NH-P80G2_English.indb
19
2012/12/20
13:21:51
Mirëmbajtja
Pastrimi i filtrit të imët
Pastroni filtrin e imët çdo muaj.
4. Ndani filtrin e brendshëm nga kapaku i brendshëm.
Filtri i imët
1. Hapni panelin.
Kapaku i brendshëm
5. Pastroni filtrin e imët duke përdorur një
fshesë me korent ose me ujë.
2. Rrotulloni levat në kapakun e brendshëm.
3. Tërhiqni dorezën për të hequr si
kapakun e brendshëm ashtu edhe
filtrin e imët.
6. Vendosni çdo pjesë në pozicionin e tij
origjinal.
Puthisni kapakun e brendshëm tek
vrimat e filtrit ndërkohë që i bashkoni të
dy pjesët bashkë.
Shënim
Për të hapur apo mbyllur levat në
kapakun e brendshëm, referohuni figurës së mëposhtëme.
MBYLLNI
HAPNI
20 - Mirëmbajtja
NH-P80G2_English.indb
20
2012/12/20
13:21:51
Lista e kontrollit të difekteve
Problemi
Pajisja nuk punon.
Shkaku
- Siguresa mund të jetë djegur ose qarku të jetë
dëmtuar.
- Spina mund të mos jetë vendosur si duhet në prizë.
- Mund të mos jetë shtypur butoni On.
- Butoni Start mund të mos jetë shtypur.
- Dera mund të mos jetë mbyllur si duhet.
Butonat nuk punojnë
- Cilësimet nuk mund të ndryshohet ndërkohë që tharja është në
vazhdim. Për të ndryshuar cilësimet, fikeni dhe ndizeni pajisjen.
Më pas, rivendosni sërish cilësimet.
- Kyçi për fëmijët nuk mund të aktivizohet. (Shihni faqen 9.)
Tharja fillon dhe ndalon
vazhdimisht.
Rrobat nuk janë tharë
mjaftueshëm. (Disa pjesë
janë të lagura.)
- Ky nuk është keqfunksionim; kazani rrotullohet
ngadalë dhe ndalon vazhdimisht kur funksioni “Antirrudhë” është vendosur.
- Ngarkesa me rroba mund të jetë shtuar në kazan gjatë
tharjes.
- Rrobat mund të jenë ngatërruar me njëra tjetrën.
- Rrobat mund të jenë tepër të rënda.
- Provoni të vendosni programin me kohë të paracaktuar
për ngarkesa të vogla me fibra sintetike të vogla ose
thajini bashkë me artikuj të mëdhenj.
- Sensorët e lagështisë mund të jenë të ndotur.(Shihni faqen 18.)
Zgjidhja e problemeve - 21
NH-P80G2_English.indb
21
2012/12/20
13:21:51
Lista e kontrollit të difekteve
Problemi
Tharja zgjat shumë.
Shkaku
- Rrobat mund të jenë shumë të lagëta.
- Rrobat mund të jenë ngatërruar me njëra tjetrën.
- Rrobat mund të jenë tepër të rënda.
- Rroba që thahen shpejt dhe rroba që thahen ngadalë
mund të jenë vendosur për tu tharë së bashku.
- Temperatura e ambjentit të ajrit mund të jetë tepër e ulët.
Artikujt me fibra sintetike ngarkohen me
elektricitet statik pas
tharjes.
- Zvogëloni shkarkimet e elektricitetit statik duke shtuar
zbutës rrobash për të larë rrobat gjatë cikleve përfundimtare të shplarjes.
Një artikull i vogël, për
shembull, një kopsë, ka
rënë në vrimën e kornizës
së filtrit
- Nxirreni artikullin jashtë duke hapur panelin e përparmë të njësisë së shkëmbimit të nxehtësisë njësoj
sikur të jeni duke pastruar filtrin.
Treguesi i paralajmërimit
të filtrit të bllokuar po pulson edhe pse asnjë nga filtrat nuk janë bllokuar.
- Ky nuk është keqfunksionim; treguesi i filtrit të
bllokuar pulson për të kujtuar përdoruesin që të
pastrojë filtrat pas programit të 10të të tharjes (dy
herë në muaj). Treguesi mund të pulsojë edhe
nëse filtrat janë pastruar.
Ndryshojnë kohët e mbetura të shfaqura në ekran.
- Koha e mbetur vlerësohet dhe korrigjohet vazhdimisht.
Prandaj, koha e shfaqur në ekran mund të ndryshojë.
Ndryshon zhurma e
përdorimit.
- Kjo është normale; ndryshimi shkaktohet nga kushtet e fikjes dhe ndezjes së kompresorit dhe pompës së shkarkimit
‘0’ mbetet në ekran pasi ka
përfunduar programi.
- Ky nuk është keqfunksionim; pa qënë vendosur funksioni Anti-rrudhë, pajisja fiket automatiksiht 2 orë pasi
ka përfunduar programi.
Llampa brenda në kazan
është fikur.
- Llampa ndizet për 10 minuta kur dera është e hapur
pasi ka përfunduar programit. Për të aktivizuar llampën
sërish, ndizni pajisjen, dhe më pas hapni derën.
Llampa brenda në kazan
nuk ndizet.
- Nëse kanë kaluar 2 orë pasi programi është përfunduar, llampa nuk do të ndizet, derisa pajisja të fiket vetë
automatikisht.
Tharja ka përfunduar me
funksionin Anti-rrudhë të
vendosur tek OFF, por
treguesi ka mbetur i ndezur.
- Për sigurinë tuaj, tharësja ftohet brenda kazanit. Indikatori tregues i funksionit Anti-rrudhë pulson gjatë
kësaj periudhe.
22 - Zgjidhja e problemeve
NH-P80G2_English.indb
22
2012/12/20
13:21:51
Ekrani i difekteve
Ekrani i difekteve
Dera është e hapur
Nuk shkarkon
Temperaturë
ambjenti jo-normale
Çfarë të bëni
Sigurohuni që dera është mbyllur si duhet. Mbylleni derën në
mënyrë të sigurt dhe shtypni butonin Start.
Zbrazni ujin nëse rezervuari është plot. (Shihni faqen 17.) Vendoseni tubin e shkarkimit të ujit si duhet. (Shihni faqen 26-27.)
Pas proçedurave të mësipërme, ndizeni sërish dhe shtypni
butonin Start.
Përdoreni pajisjen në një temperaturë ambjenti që varion nga 5
ºC - 35 ºC.
Kërkohet inspektim.
Hiqni spinën. Më pas, kontaktoni Shërbimin e Klientit dhe i
shpjegoni përmbajtjen e shfaqur në ekran (Numrin me 2-shifra
pas shkronjës H).
Zgjidhja e problemeve - 23
NH-P80G2_English.indb
23
2012/12/20
13:21:52
Zgjedhja e vendndodhjes së duhur
Transporti i pajisjes
Nëse pajisja do të transportohet me
një rrafsh të pjerrët, thjesht anojeni
drejt rezervuarit të ujit por jo më
shumë se 90 gradë.
Ana e
rezervuarit të
ujit
Vendi i duhur për pajisjen
Sigurohuni që ka mjaftueshëm hapësirë për pajisjen dhe hapjet në bazë nuk janë të bllokuara
për ventilimin.
561
845

Maks. 90°
Pjesa
e pasme

Pjesa e
përparme
Maks. 90°
Pajisja duhet të mbahet nga 2 ose më
shumë persona.
536
596
491
593
625
Përmasat në milimetra
51
Ju duhet një vend të paktën 60 cm të
gjerë. Të paktën 2 mm hapësirë në anë,
dhe 3 mm hapësirë mbi pajisjen, janë të
nevojshme. (Nëse përdorni një tub
zgjatues për shkarkimin e ujit, lini pak
hapësirë në pjesën e pasme për tubin që
të mos shtypet.)
Paralajmërim
Filloni duke e anuar pajisjen mbrapa. Një
person duhet të qëndrojë pas saj, duke mbajtur
pjesën e pasme të panelit të përparmë. Personi
tjetër duhet të mbajë këmbëzat e poshtme në
pjesën e përparme.
Pajisja nuk duhet të instalohet pas
një dere që kyçet, një derë rrëshkitëse apo një derë me dorezën në
anën e kundërt të asaj të pajisjes,
në një mënyrë që hapja e plotë e
derës së pajisjes të pengohet.
Kjo do të parandalojë që fëmijët të
ngecin në kazan.
Kujdes
Nëse pajisja nuk është transportuar si është përshkruar,
atëherë duhet lënë të qëndrojë për
të paktën 1 orë përpara se të lidhet me furnizimin me energji.
Përndryshe, pompa e nxehtësisë
mund të dëmtohet.
Kujdes
- MOS e instaloni pajisjen në dritë
direkte të diellit, apo në një vend
ku temperatura arrijnë ngricat ose
janë jashtëzakonisht të larta.
- Paneli hyrës së ajrit të ftohtë në
pjesën e përparme të pajisjes nuk
duhet të bllokohet apo të mbulohet, nga një kosh rrobash, pasi kjo
mund të shkaktojë keqfunksionim.
24 - Udhëzimet për instalim
NH-P80G2_English.indb
24
2012/12/20
13:21:52
Zgjedhja e vendndodhjes së duhur
Instalimi i pajisjes
në mobilje
Ju duhet një hapësirë të paktën 60 cm
e gjerë. Të paktën 2 mm hapësirë në
anë, dhe 3 mm hapësirë lart dhe në
pjesën e pasme të pajisjes, janë të
nevojshme.
- Banaku sipër pajisjes duhet të jetë
montuar fort në mobiljen ku është
mbështetur.
- Duhet ta keni kabullin lehtësisht të
arritshëm pas instalimit.
Kapaku metalik
Nivelimi i pajisjes
Përdorimi i një leve ju ndihmon të bëni
rregullime.
Për të rregulluar këmbëzën, përdorni
fundin ‘A’ të çelësit.
A
Nyja
Këmbëza
1. Në secilën këmbëz, lironi nyjen
duke e rrotulluar në kahun orar.
2. Rregulloni çdo këmbëz duke e
rrotulluar në kahun orao ose antiorar.
3. Përdorni një levë për tu siguruar
që pajisja është niveluar si duhet.
4. Shtrëngoni çdo nyje duke e rrotulluar në kahun anti-orar.
Kujdes
Sigurohuni që të gjithë nyjet të
jenë shtrënguar fort dhe këmbëzat
të jenë vidhosur në pajisje.
Nëse i zhvidhosni këmbëzat, pajisja
do të lëvizë.
Kapaku metalik (AXW4595-7SR0)
Kujdes
Në vënd të kapakut standart të
panelit, kontaktoni një teknik që tiu
instalojë kapakun metalik.
Tharësja mund të montohet mbi një makinë
larëse Panasonic duke
përdorur setin montues
të larëses-tharëses (NSKT100).
- Aksesor Panasonic i
disponueshëm me
porosi.
Lexoni me kujdes udhëzimet e instalimit të
përfshira me setin.
Tharësja
Larësja
Udhëzimet për instalim - 25
NH-P80G2_English.indb
25
2012/12/20
13:21:52
Lidhja e tubave dhe furnizimit me energji
Ndiqni udhëzimet në këtë seksion për të parandaluar rrjedhjet e ujit. Nëse nuk jeni të
sigurtë, kontaktoni një agjent servisi tiu lidhë tubat.
Gjatësitë e tubave dhe kabujve
Lidhjet e anës së majtë
~ 90 cm
Lidhjet e anës së djathtë
~ 135 cm
~ 150 cm
Lidhja me furnizimin me
energji
Pllakëza e emrit
~ 140 cm
Lidhja e tubit zgjatues të
ujit
Kujdes
MOS përthyeni, tërhiqni apo përdridhni tubin e shkarkimit.
Rezervuari i ujit nuk kërkon zbrazjen e
ujit kur uji shkarkohet në mënyrë të
jashtme.
1. Rrëshkisni mengenën e sustës, dhe
më pas shkëpusni tubin e shkarkimit
të ujit nga njësia me një palë pinca.
Kujdes
Pllakëza e emrit tregon energjinë
për të cilën pajisja ka nevojë.
Sigurohuni që specifikimet në
pllakëz përputhen me vlerat e
rrjetit elektrik të shtëpisë tuaj.
2
1
Shkarkoni ujin brenda tubit të shkarkimit.
26 - Udhëzimet për instalim
NH-P80G2_English.indb
26
2012/12/20
13:21:53
Lidhja e tubave dhe furnizimit me energji
2. Lidhni tubin e shkarkimit të ujit me
tubin zgjatues të ujit, dhe më pas
fiksoni mengenën e sustës në të.
- Lidhja e anës së majtë
Për një lidhje të anës së majtë,
rekomandohet modeli i parë.
2
1
3. Zgjateni tubin zgjatues të shkarkimit
të ujit në anën e djathtë (si tregohet
në pjesën e përparme të njësisë) dhe
anojeni sipas një prej modeleve të
mëposhtëme.
- Lidhja e anës së djathtë
- Kur përdorni tubin e shkarkimit të ujit,
uji mund të shkarkohet në lartësinë e
pajisjes (afërsisht 85 cm) nga pompa
e shkarkimit të kësaj pajisjeje.
85 cm
- Lidhja e anës së pasme
- Mos e rrotulloni tubin gjatë përdorimit.
Gjithashtu, mos e vendosni tubin nëse
është i përthyer apo i përdredhur. Uji
mund të mos shkarkohet si duhet.
Kujdes
MOS lejoni që koka e tubit të
zhytet në ujin e shkarkuar.
Kjo mund të bëjë që uji të rrjedhë
mbrapsh në pajisje.
Udhëzimet për instalim - 27
NH-P80G2_English.indb
27
2012/12/20
13:21:54
Kontrolli pas instalimit
Lista e kontrollit të instalimit
4)
1)
2) 3)
1) Vendndodhja
Ndodhet pajisja në një sipërfaqje
të sheshtë e të qëndrueshme?
A punon pa u dridhur?
2) Këmbëzat e rregullueshme
Janë vidhosur si duhet në pajisje?
2) 3)
2) 3)
3) Gominat
A janë të niveluara?
Nëse pajisja nuk është e niveluar, mund të
dëgjohen tinguj anormalë kur uji të
shkarkohet.
4) Furnizimi me energji
Është priza e rrjetit elektrik e pajisur me
voltazh AC 220 V deri në 240 V?
Testi i përdorimit pas instalimit
Kontrolloni nëse ka zhurmë PA rroba në
kazan.
1. Mbyllni derën.
2. Shtypni butonin On.
3. Shtypni butonin Start.
Kontrolloni nëse ka zhurmë anormale.
Nëse ka, sigurohuni që pajisja është e
niveluar.
Pasi të keni zgjidhur problemet me
zhurmat, përsërisni testin.
28 - Udhëzimet për instalim
NH-P80G2_English.indb
28
2012/12/20
13:21:54
Lidhja elektrike (Vetëm në Britaninë e Madhe dhe Iralndë)
Për sigurinë tuaj, ju lutemi lexoni tekstin e mëposhtëm me
kujdes.
Kjo pajisje ka një spinë me tre koka për
sigurinë dhe komoditetin tuaj. Një siguresë prej 13-amper është vendosur në
spinë. Nëse duhet të zëvëndësohet
siguresa, ju lutemi sigurohuni që siguresa
zëvëndë-suese është 13-amper dhe është
e miratuar nga ASTA ose BSI në BS1362.
Kontrolloni për shenjën ASTA ose BSI
në trup të siguresës.
Nëse spina përmban një kapak sigurese
të lëvizshëm, ju duhet të siguroheni që të
rivendoset kur siguresa të jetë zëvëndësuar. Nëse ju humbet kapaku i siguresës,
spina nuk duhet të përdoret derisa të
vendoset një kapak i ri. Një kapak i ri sigurese mund ta blini nga shitësi juaj lokal.
Paralajmërim
Nëse spina është e papërshtatshme
për prizat e shtëpisë tuaj atëherë
siguresa duhet të hiqet dhe kabulli
të pritet dhe të hidhet në mënyrë të
sigurt.
Ekziston rreziku i një goditjeje të
fuqishme elektrike nëse kabulli i
prerë vendoset në prizë 13-amper.
Si të zëvëndësoni siguresën
Vendndodhja e siguresës varion sipas llojit të spinës kryesore AC (figurat A dhe
B).
Kontrolloni spinën AC dhe ndiqni udhëzimet e mëposhtëme. Ilustrimet mund
të ndryshojnë nga spina aktuale AC.
Hapni kapakun e spinës me një vidë dhe
zëvëndësoni spinën dhe mbyllni apo vendosni kapakun e siguresës.
- Figura A
- Figura B
Udhëzimet për instalim - 29
NH-P80G2_English.indb
29
2012/12/20
13:21:54
Konsumi i energjisë
Programi
Të pamTë thata
buktat /
për dollap
Me ngjyra
Funksioni
shtesë
Eco
Shpejtësia
Të thata
për
hekurosje
Kujdes
i lehtë
Të thata për
dollap
Të thata për
hekurosje
Shpejtësia e
Ngar- centrifugës në
kesa një makinë larëse
Konsumi i
energjisë
Koha
(min.)
1600 r/min
1.47 kWh
2:30
1000 r/min
1.67 kWh
2:50
4 kg
1000 r/min
1.05 kWh
1:50
8 kg
1600 r/min
1.60 kWh
1:42
1000 r/min
1.80 kWh
2:02
1600 r/min
1.17 kWh
2:00
1000 r/min
1.37 kWh
2:20
1600 r/min
1.30 kWh
1:10
8 kg
Eco
8 kg
Shpejtësia
8 kg
1000 r/min
1.50 kWh
1:30
Eco
4 kg
1000 r/min
0.70 kWh
1:10
Eco
4 kg
1000 r/min
0.60 kWh
0:50
1) Rezultatet këtu përputhen me EN 61121. Çdo rezultat tregon vlerën e kërkuar deri në përfundim të secilit program me Nivelin e Tharjes 3 dhe proçesin e vendosur
Anti-rrudhë. Konsumi i energjisë dhe koha gjatë proçesit Anti-rrudhë nuk janë të
përfshirë.
2) Konsumi i energjisë, dhe kohët e treguara në tabelë, mund të variojnë sipas
ndryshimeve të temperaturës së dhomës, llojit dhe sasive të ngarkesës me rroba,
luhatjeve të tensionit, dhe cilat funksione shtesë janë përdorur.
3) Opsioni Eco për të Pambuktat/Me ngjyra - Të thata për dollap është i përshtatshëm për tharjen e rrobave të pambukta të lagëta normal dhe është programi më
efikas për të pambuktat në lidhje me konsumin e energjisë.
4) Për etiketën e produktit në përputhje me Legjislacionin e BE 1061/2010, ju lutemi
kontrolloni në http://www.panasonic.co.uk
30 - Udhëzimet për instalim
NH-P80G2_English.indb
30
2013/02/14
14:36:25
Specifikimet
Nr. i modelit.
NH-P80G2
220 - 240 V
Vlera e voltazhit
50 Hz
Vlera e frekunecës
Inputi maksimal i energjisë
870 - 910 W
Fikur 0.18 W
Ndezur 1.36 W
Konsumi i energjisë
Pesha e produktit
55 kg
Masa maksimale e rrobave të thara
8 kg
Përmasat e pajisjes
596 mm (Gj) x 625 mm (Th) x 845 mm (L)
Qëndra e Shërbimit për Klientin
Frigorifer me ngrirje, Makinë larëse, dhe Tharëse me kondensim
Ju lutemi vini re, nuk mund tiu asistojmë me telefonatat për pajisje Audio Vizuale
dhe pajisje të tjera Elektroshtëpiake në këtë linjë.
Nga e Hëna në të Premte 9:00 - 17:00
E Shtunë dhe e Dielë
10:00 - 16:00
Nga e Hëna në të Premte 9:00 - 17:00
(Për Republikën e Irlandës)
0844 844 3899
Nëse telefononi nga Republika e Irlandës,
ju lutemi telefononi
01 289 8333
Udhëzimet për instalim - 31
NH-P80G2_English.indb
31
2012/12/20
13:21:54
Web Site: http://panasonic.net
Pursuant to the directive 2004/108/EC, article 9(2)
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
© Panasonic Corporation 2013
NH-P80G2_English.indb
32
H9901-503
Printed in China
H0513-0
H9901-50300
2013/02/14
14:36:25
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement