Panasonic NHP80G2 Operating instructions

Panasonic NHP80G2 Operating instructions
Инструкции за ползване
Указания за инсталиране
Сушилна машина с термопомпа
(за домашна употреба)
Модел:
1+3*
Прочетете преди употреба
УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Инструкции за сушене
Поддръжка
Възможни неизправности
Указания за инсталиране
2
4
10
17
21
24
Благодарим ви за покупката на тази сушилня от Panasonic.
За да извлечете максимум експлоатационни качества и безопасност от уреда,
моля прочетете внимателно тези инструкции.
Преди да свържете, настройвате и ползвате сушилнята, моля прочетете
инструкциите отначало докрай. Запазете книжката за бъдещи справки.
0*2)A'PINKUJKPFD
Грижа за околната среда
Изхвърляне на опаковката
Опаковката служи да запази машината от
механични повреди при транспорта. Тя е
напълно рециклируема. Информация за
рециклирането ще получите от местните
органи на властта.
Изхвърляне на отпадъци от
електрическа и електронна
апаратура
Указания за това, как да се изхвърли
негодната електрическа и електронна
апаратура от частни ползватели
Указания за изхвърлянето в страни
извън Европейския съюз
Този символ е валиден само в страните
от Европейския съюз.
Ако искате да се освободите от този
продукт, моля осведомете се за правилния
метод на изхвърляне във вашия район.
Еко-съобразно сушене
- Спазвайте ограниченията в теглото
за всяка програма.
- Машината автоматично настройва
необходимото за операцията време
при всяка програма в зависимост от
натоварването.
- За икономия на енергия, избирайте
правилна скорост на въртене.
Този символ върху продуктите означава, че
те не могат да бъдат смесвани и изхвърляни
с общия боклук. Това е отразено и в
документацията, придружаваща електрическата и електронна апаратура.
За правилно отнасяне към тези продукти,
за тяхното възстановяване и рециклиране
след приключването на експлоатационния
им срок, моля занесете ги на специализиран
събирателен пункт. В някои страни вие
можете да върнете продукта там, откъдето
сте го купили, срещу покупката на нов
аналогичен продукт.
Правилното разграждане на тези продукти
спомага за извличане на ценните ресурси от
тях, също и за опазване на човешкото здраве
и околната среда, които, при неподходяща
обработка на отпадъците, са застрашени.
Моля, свържете се с представителство на
местната власт и се осведомете къде има
пункт за събиране на този вид отпадъци.
- Уверете се, че температурата в стаята
не е прекалено висока. Ако сушилнята
се намира в едно помещение, заедно
с други отделящи топлина уреди,
уверете се, че помещението е добре
проветрено. Ако е възможно, докато
сушилнята работи, изключете другите
уреди.
Този продукт отговаря на директивите
2006/95/EC и 2004/108/EC.
Необходимо е да прочетете
тези инструкции.
При неправилно изхвърляне на негодна
електрическа или електронна техника
могат да бъдат налагани наказания,
съобразно местното законодателство.
2 - Прочетете преди употреба
0*2)A'PINKUJKPFD
Съдържание
Прочетете преди употреба
Поддръжка
Грижа за околната среда . . . . . . . . . . . . 2
УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ . . . . . . . . 4
Преглед на машината . . . . . . . . . . . . . . . 6
Вашата сушилна машина . . . . . . . . . . . . . 6
Принадлежности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Преди да започнем сушенето . . . . . . . 7
Предварителна проверка . . . . . . . . . . . . 7
Подготовка на прането . . . . . . . . . . . . . . . 7
Предназначение на бутоните . . . . . . . 8
Заключване за деца . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Допълнителни функции . . . . . . . . . . . . . . 9
Поддръжка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Изливане на водата . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Инструкции за сушене
Възможни неизправности
Сушене . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Настройка на сушенето . . . . . . . . . . . . . 10
Нужното време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Преглед на неизправностите . . . . . . . 21
Съобщения за проблеми . . . . . . . . . . . 23
Промяна на настройките
по време на сушене . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Предварително зададено
време за сушене . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Избор на програма . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Описание на подпрограмите . . . . . . . . 13
Подробности за програмите . . . . . . . 14
Сушене на Връхни/Спортни
и фини облекла . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Програма Връхни/Спортни . . . . . . . . . . 16
Зареждане с фино пране . . . . . . . . . . . . 16
Съвети за сушене на фини облекла. . . . 16
Почистване на цялата
машина отвън . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Почистване на барабана . . . . . . . . . . . . 17
Почистване на вратата . . . . . . . . . . . . . . 17
Почистване на датчиците за влага . . . . 18
Разположение на филтрите . . . . . . . . . . 18
Почистване на мъхестия филтър . . . . . 19
Почистване на решетката . . . . . . . . . . . 19
Почистване на финия филтър . . . . . . . . 20
Указания за инсталиране
Избиране на правилно място . . . . . . 24
Транспортиране на машината . . . . . . . 24
Правилното място за машината . . . . . . 24
Вградено инсталиране . . . . . . . . . . . . . . 25
Нивелиране на машината . . . . . . . . . . . 25
Свързване на електрозахранването и маркуча . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Дължини на захр. кабел и маркуча . . . 26
Свързване на електрозахранването . . 26
Свързване на удължения
маркуч за оттичане . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Проверка след инсталирането . . . . . 28
Неща за финален оглед . . . . . . . . . . . . . 28
Първо пробно пускане . . . . . . . . . . . . . . 28
Електрическо свързване
(за Великобритания и Ирландия) . . . . . . 29
Как се сменя бушона . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Консумация на ток . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Технически данни . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Прочетете преди употреба - 3
0*2)A'PINKUJKPFD
УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Моля прочетете и следвайте указанията
за безопасност.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Описани са действия, които могат да доведат
до смърт или серозни наранявания.
Обща употреба
- Машината не трябва да се използва от
лица (включително деца) с ограничени
физически, сетивни или умствени
способности, или лица без познание
и опит, освен ако са наблюдавани
и напътствани при употребата на
машината от отговорни за тяхната
сигурност лица.
- Трябва да се внимава децата да не си
играят с машината.
- Опасно е да се ползва машината, ако
за почистването й са били употребени
индустриални химикали.
Това може да предизвика пожар.
- Мъхестият филтър трябва често да
се почиства.
- Не бива да се допуска мъх да се
натрупва около машината.
- Не сушете в машината неща, които не
са изпрани.
- Текстил, който е бил замърсен с вещества
като масло за готвене, ацетон, алкохол,
петролни продукти, керосин, препарати
за премахване на петна, восъци и техните
разтворители, терпентин и козметични
масла не трябва да се суши в машината
дори и след като е пран.
Това може да предизвика пожар.
- Уверете се, че в джобовете не са останали
никакви предмети. Специално проверете
дали няма останали запалки или кибрити,
тъй като те ще причинят или пожар.
- Материи като порест каучук, шапки за
баня, водоустойчиви и херметични тъкани, гумирани платове и дрехи или
възглавници с дунапренен пълнеж не
трябва да се сушат с машината.
Такива материали могат да се развалят
и да повредят и машината.
- НЕ оставяйте стол или някоя поставка
до машината.
Възможно е децата да достигнат
контролния панел или да се катерят
върху машината.
- НЕ инсталирайте машината на влажни
или на изложени на атмосферните
влияния места.
Това може да доведе до влошена работа, повреда, токов удар или пожар.
- НЕ пръскайте и не изливайте вода
върху която и да е част от машината.
Това може да предизвика повреда,
късо съединение или пожар.
- Не спирайте машината преди края на
цикъла сушене. Ако това се наложи,
бързо извадете прането навън и го
разгърнете да се разсее топлината.
- Последната фаза от цикъла на сушене
е без топлина (процес на охлаждане).
Осигурява се температура, при която
тъканите са защитени от повреждане.
- Дръжте устройства, произвеждащи
висока температура или пламък, като
свещи или цигари далеч от машината.
Те могат да предизвикат подпалване
или повреда на машината.
- Дръжте далеч от машината леснозапалими материали като бензин, спирт и
разтворители, както и тъкани, напоени
с такива вещества. Това крие опасност
от експлозия или пожар.
Електрозахранване и кабел
- Когато почиствате машината, изключете
щепсела от контакта.
4 - Прочетете преди употреба
0*2)A'PINKUJKPFD
УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
- Проверете за неизправности захранващия
кабел, щепсела и контакта.
Ако по кабела има повреда, той трябва да
бъде заменен от сервиза или от правоспособен елктротехник, за да се избегне риск
от късо съединение или токов удар.
ВНИМАНИЕ
Тук са описани причините, които могат
да доведат до увреждане на материите,
които сушите в машината.
- НЕ ползвайте удължител на кабела, както
и преходник на контакта. Така може да се
получи прегряване и пожар. Използвайте
свободен контакт с напрежение AC от 220
до 240V. Ако не сте сигурни, консултирайте
се с квалифициран електротехник.
Обща употреба
- Машината е подходяща за сушене само
на материи, годни за машинно сушене.
- ПРОВЕРЕТЕ дали щепселът е влязъл в контакта докрай. Ако щепселът не е вкаран
до упор, недостатъчната електрическа
връзка може опасно да прегрее контакта,
също така има опасност от токов удар.
- НЕ поставяйте електроапаратура като
телевизор, радио или зарядно устройство върху или до машината.
- НЕ докосвайте с мокри ръце захранващия
кабел, щепсела и контакта.
Има опасност от токов удар.
- Когато изключвате щепсела от контакта,
НЕ теглете за кабела, а хванете щепсела.
Теглейки кабела, може да предизвикате
прекъсване на кабела с риск от късо
съединение, токов удар и пожар.
Предпазване от повреди
- Инсталирането на машината трябва да се
извърши от служител на производителя
или сервизен специалист.
Ако инсталирането на машината, пробното
пускане и проверката на функциите не са
направени в съответствие с тази инструкция, производителят не може да носи
отговорност при евентуален инцидент
или повреда.
- НЕ разглобявайте, не поправяйте и не
“подобрявайте” машината.
При подобна намеса в устройството на
машината има опасност от необратима
повреда и пожар. При необходимост от
ремонт, свържете се със сервиза.
- НЕ пръскайте в машината със спрей
пестициди, дезодорант или лак за коса.
- НЕ слагайте прекалено много пране в
машината.
Това може да доведе до повреда.
- Омекотителите за дрехи или други
подобни продукти, трябва да бъдат
използвани съгласно инструкциите,
дадени от техния производител.
За да не повредите машината
- НЕ се качвайте върху машината.
Това може да я повреди.
- Пазете си пръстите от пантата на
вратата когато я отваряте или затваряте.
- НЕ бъркайте с ръка (или бос крак) под
машината, когато тя работи.
- Проверете цялото си пране и извадете
от него всичко от типа на гвоздеи,
карфици, халки, телове и др.
Те могат да повредят както прането,
така и машината.
- ВНИМАВАЙТЕ да не би елемент от прането да остане защипан в уплътнението
на вратата, когато тя е затворена.
Това може да доведе до разкъсване
на прането и повреда на машината.
- НЕ докосвайте прането в барабана на
машината докато той не е напълно спрял,
защото е опасно. Пазете децата далеч от
въртящото се пране.
Прочетете преди употреба - 5
0*2)A'PINKUJKPFD
Преглед на машината
Вашата сушилна машина
Маркуч за оттичане
Съд за вода
(страници 26 -27)
(страница 17)
Барабан
Врата
Захранващ
кабел и
щепсел
Блок за топлообмен
Регулиращи се крака
(страница 25)
Внимание
Не огъвайте захранващия кабел когато машината е включена.
Принадлежности
Уверете се, че всички принадлежности са доставени в комплект с уреда.
Гаечен ключ
(страница 25)
Удължен маркуч за оттичане
(страници 26-27)
За регулировка на краката.
$
Използвайте опционалната кошница за сушене, за да
сушите спортни обувки и др. (с Програма време топло).
Опционални
принадлежности
Кошница за сушене
(N-DB1)
6 - Прочетете преди употреба
0*2)A'PINKUJKPFD
Преди да започнем сушенето
Предварителна проверка
Подготовка на прането
При първоначалното включване на
машината или след продължителен
период, през който тя не е работила,
изпълнете следните стъпки, при
положение че използвате удължения
маркуч за оттичане:
Сортиране на дрехите
1. Свържете захранването.
2. Уверете се, че маркучът за оттичане
е поставен правилно и отвежда
водата в канала.
За подробности - страници 26-27.
- Четете информацията за сушене върху
етикетите на дрехите за да можете да
ги сортирате правилно в отделни групи.
- Сортирайте прането по цвят, по вид
тъкан и по изисквания за сушене, както
и по количество влага в материите.
Правилното сортиране ще ви помогне
да изберете правилната програма,
степен на сушене и скорост на
барабана за всеки цикъл на сушене.
- Тъкани, които има опасност да пуснат
боя, трябва да се сушат отделно.
Проверка на дрехите
- Проверете джобовете на дрехите да
не би в тях да е останал някой твърд
предмет, който може да повреди
дрехите или машината.
- Вържете всички свободни връзки
на дрехите и затворете циповете.
Обърнете облеклата с релефно
издадени елементи и ципове с
вътрешността навън за да са
защитени от повреждане.
Прочетете преди употреба - 7
0*2)A'PINKUJKPFD
Предназначение на бутоните
„°µµ°¯aaaaaap„°­°¶³´
†¹µ³¢a…³º
„¶±£°¢³¥a…³ºa‘­¶´
„¶±£°¢³¥a…³º
Š³°¯a…³º
†¢´ºn¤¢³¦
ˆ¦¯µ­¦a…³º
ƒ¶»»¦³
‚¯µªn¤³¦¢´¦
…³ºª¯¨a¦·¦­
³p®ª¯
•ª®¦
‚¥¥a•ª®¦
”±¦¦¥
†¤°
†¹µ³¢a…³º
„¶±£°¢³¥a…³º
Š³°¯a…³º
1. Бутони за включване
- Ако не натиснете бутона “Старт” до
10 минути след като машината е
включена, то тогава тя автоматично
ще се самоизключи.
- Това показание на дисплея (долу) се
появява 10 секунди след изключването
на машината. Не трябва да я включвате
пак, докато показанието на дисплея не
изгасне.
2. Бутон Старт/Пауза
Бутонът служи за стартиране или пауза
на програмата за сушене.
3. Диск за избор на програма
С него се избира най-подходящата
програма според вида на вашето
пране (страници 12 и 13).
4. Бутони за допълнителни функции
С тези бутони се добавят функции за
оптимизиране към програмата
(страница 9).
5. Бутон за въвеждане на време
С него се задава нужното време при
програмите с времеви параметри.
¯
Žª¹¦¥
“¢±ª¥auq
„¶±£°¢³¥a…³º
Š³°¯a…³º
˜°°­
”µ¢³µp‘¢¶´¦
•ª®¦¥a‘³°¨o˜¢³®
”ª­¬pª¯¨¦³ª¦
¶µ¥°°³p”±°³µ´
„©ª­¥a°¤¬
§§
”©ª³µ´
•ª®¦¥a‘³°¨o„°­¥
7. Бутон за скоростта на въртене
С него се избира финалната скорост на
въртене (об/мин) на пералнята, от която
е взето прането. Използвайте го само
ако се нуждаете от по-голяма точност
на очакваното време за сушене.
8. Бутон за степента на сушене/
Заключване за деца
- Има 5 различни настройки на степените
на сушене (1, 2, 3, 4 и 5) при програмите
Памук, “Лека грижа”, Смесено, Кратка 40
и за Връхни/Спортни, като степента ‘3’
е основната по подразбиране.
- Натиснете и задръжте бутона за да
се включи функцията “Заключване за
деца”. Бутоните се заключват (стр. 9).
9. Индикатор за оставащото време
Индикаторът показва приблизителното
време, за което процесът на сушене ще
завърши. Например ‘2:30’ означава 2
часа и 30 минути.
10. Предупредителна индикация
Тези индикатори предупреждават
за настъпили крайни моменти.
- Резервоарът за вода е пълен
- Филтърът е задръстен
(страници 18 - 20).
6. Бутон за срока на сушене
Определя времето, до което сушенето
да приключи (страница 11).
8 - Прочетете преди употреба
0*2)A'PINKUJKPFD
Предназначение на бутоните
11. Индикатор на процеса
- Тези индикатори показват процесите
на програмата. Те се състоят от Сухо
За гладене
, За гардероб
и
За гардероб плюс (Extra Dry)
Допълнителни функции
,
- След като сушенето започне, индикаторът
за сушене започва да мига, а останалите
светват в последователност отгоре надолу,
като всеки показва завършването на
съответния процес. Когато програмата
завърши, индикаторът за сушене изгасва,
а остава да свети само индикаторът на
последния процес докато машината не се
самоизключи или бъде изключена.
Заключване за деца
Заключването за деца елиминира
действието на всички бутони.
Включване/Изключване на функцията:
Според програмата, можете да комбинирате различни допълнителни функции.
Забележка
Някои от допълнителните функции не
могат да се използват с определени
програми (страници 14 - 15).
Ако изберете недопустима функция,
ще се чуе сигнал за грешка.
Натиснете един или повече от бутоните
за функции
, които желаете да
комбинирате.
Съответният индикатор ще светне.
Функция
Нежно
сухо
Описание
Нежно сушене на прането с
около 45ºC топъл въздух.
1. Включете машината.
2. Изберете програмата и необходимите
функции и стартирайте програмата
(страница 10).
3. Натиснете и задръжте бутона
“Drying Level”.
светва за да покаже, че
Символът
функцията “Child Lock” е включена.
4. За да изключите функцията, натиснете
пак бутона “Drying Level” (не обръщайте внимание на трите звукови сигнала)
и го задръжте докато се изключи.
изгасва.
Символът
Предупреждение
- НЕ оставяйте деца без надзор
около машината!
- Дръжте домашните любимци
далече от машината.
Звуков
сигнал
Бутонът включва или изключва
звуковия сигнал при завършване на програмата.
При натискане на бутона се
чува сигнал, който показва
включване или изключване.
Против
намачкване
Предотвратява намачкване.
Когато сушенето свърши,
барабанът се върти на интервали още 2 часа.
През това време индикаторът
на функцията мига.
Скорост
Времето за сушене ще бъде
по-кратко, отколкото при
включена функция “Еко”.
Еко
Сушенето ще бъде по-дълго,
но консумацията на енергия
ще бъде по-ниска.
Прочетете преди употреба - 9
0*2)A'PINKUJKPFD
Сушене
Настройка на сушенето
„°µµ°¯aaaaaap„°­°¶³´
†¹µ³¢a…³º
„¶±£°¢³¥a…³ºa‘­¶´
„¶±£°¢³¥a…³º
Š³°¯a…³º
†¢´ºn¤¢³¦
ˆ¦¯µ­¦a…³º
ƒ¶»»¦³
‚¯µªn¤³¦¢´¦
…³ºª¯¨a¦·¦­
³p®ª¯
•ª®¦
”±¦¦¥
†¤°
‚¥¥a•ª®¦
†¹µ³¢a…³º
„¶±£°¢³¥a…³º
Š³°¯a…³º
1. Отворете вратата и поставете
прането в барабана.
За повече подробности около подготовката и сортирането на прането,
вижте страници 7, 12 и 13.
Внимание
- Уверете се, че няма пране, захванато във вратата.
- НЕ претоварвайте барабана.
Спазвайте капацитета на избраната
програма.
Претоварването може да доведе
до прекалени вибрации и повреда
на машината, както и до по-голямо
нагъване и мачкане на прането.
2. Затворете вратата и натиснете
бутона “On”.
3. Завъртете програматора (в двете
посоки) и изберете програмата.
Ще се покаже времето за изпълнение.
¯
Žª¹¦¥
“¢±ª¥auq
„¶±£°¢³¥a…³º
Š³°¯a…³º
˜°°­
”µ¢³µp‘¢¶´¦
•ª®¦¥a‘³°¨o˜¢³®
”ª­¬pª¯¨¦³ª¦
¶µ¥°°³p”±°³µ´
„©ª­¥a°¤¬
§§
”©ª³µ´
•ª®¦¥a‘³°¨o„°­¥
4. Изберете нужната ви функция.
- Допълнителни функции (страница 9.)
- Скорост на въртене (страница 8.)
- Степен на сушене (страница 8.)
Повече подробности за функциите и
настройките към всяка програма ще
намерите на страници 14 - 15.
5. Натиснете бутона “Start”.
След стартиране на машината, прането
бива премерено. След около 3 минути
новото време за сушене ще се появи на
дисплея. Ако сте избрали Вълна, Деликатни тъкани, Ризи или програма със
зададено време, прането няма да бъде
премерено.
Когато програмата свърши, ще се
появи звуков сигнал.
За подробности по настройката на
звуковия сигнал, вижте страница 9.
Извадете прането от машината и го
приберете където трябва. Не го оставяйте
в барабана дълго време, защото може
сериозно да се намачка.
Когато сушите материи с дълги влакна,
като например хавлии, наоколо се
отделя много мъх, така че по прането
може да има мъхести топчета.
10 - Инструкции за сушене
0*2)A'PINKUJKPFD
Сушене
Нужното време
Времето зависи от програмата, от настройките “Степени на сушене” и от
другите избрани настройки.
- Времената на дисплея се менят автоматично и намаляват в зависимост от
размера и степента на влажност на прането, както и от околната температура.
Може да се случи за определен период
времето да не се намалява или пък да се
намали рязко.
- При програмите, които автоматично
измерват натоварването (виж колонката
“Измерване на товара” на стр. 14), 3 минути
след започване на сушенето, оставащото
необходимо време може изведнъж да се
съкрати.
- Реалните времена може да се различават от показаните на дисплея.
Предварително зададено
време за сушене
Можете предварително да зададете
време кога сушенето да приключи.
Сушенето може да завърши преди или
след зададеното време в зависимост
от вида на прането, температурата и
количеството влага в прането.
Предварително задаване на време
Натискайте последователно бутона “Time”
и следете дисплея. Задаваното време ще се
увеличава с един час при всяко натискане.
Ако натиснете и задържите бутона, смяната
на часовете ще става бързо.
Програма
Задаване
на време
Памук/Цветно
6 - 24 часа
Промяна на настройките
по време на сушене
“Лека грижа”
4 - 24 часа
Смесено
4 - 24 часа
Няма възможност за промяна на
настройките след като процесът на
сушене е започнал.
Кратка 40
3 - 24 часа
Връхни/Спортни
4 - 24 часа
Вълна
1 - 24 часа
Деликатни тъкани
3 - 24 часа
Ризи
3 - 24 часа
Прогр. време Топло
3 - 24 часа
Прогр. време Студено
3 - 24 часа
Смяна на зададеното време
1. Натиснете бутона “Off”, а след това
натиснете “On”.
2. Изберете желаната програма и
допълнителна функция.
3. Задайте желаното време.
Прекъсване на настройката за време
Натиснете бутона “Off” (Всички настройки
ще бъдат изтрити).
Проверка на зададеното време
Натиснете бутона “Time”.
Инструкции за сушене - 11
0*2)A'PINKUJKPFD
Избор на програма
Чаршаф
Максимално
натоварване
Покривка
Кърпа за маса
Хавлиена
кърпа, пешкир
Хавлия
или халат
Чорапи
Бельо
Работна дреха
Спортна дреха
Пола/Рокля
Панталон
Анорак
Риза
Програма
Фланелка
Вид на материите, приготвени за сушене
9 9 9 9 9 9 9 9
9
9
9
9
NJ
NJ
Памук
Цветно
Сухо
За гардероб плюс
За гардероб
За гладене
Тъкани тип
“Лека грижа”
Сухо
За гардероб
За гладене
За бели и цветни, ленени или памучни тъкани
9
9 9
9
9 9 9
9 9
9 9 За не-гладещи се синтетични материи, памук или
тъкани от смесени влакна
9
9
9
9
9 9 9 9 9
9 9
Смесено
За смесено сушене на памучни и синтетични изделия
За гардероб
За гладене
9
9 9
Кратка 40
За ускорено изсушаване на синтетични, памучни или
смесени тъкани. Времето за сушене може да не е точно
40 минути. Това зависи от вида текстил, състава и
съдържанието на влага в нещата за сушене.
NJ
Връхни/Спортни
За промазани и водонепропускливи тъкани, специално
облекло и мъхести материи (дрехите, които имат отделящи се външна и вътрешна част, сушете разделени)
NJ
Вълна
За вълнени тъкани, подходящи за барабанно сушене.
Те стават пухкави, но не напълно сухи. След като програмата завърши, извадете ги и ги досушете навън.
9 9 9
9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9
NJ
NJ
Деликатни тъкани За фино бельо и копринени изделия, които се перат
NJ
Ризи
За ризи и блузи
NJ
За предварително сушени, многослойни, чувствителни
акрилни тъкани, малки неща и за допълнително сушене
NJ
Като използвате опционалната кошница за сушене,
можете да сушите спортни обувки и др. (Страница 6.)
NJ
За освежаване или проветряване на дрехи от неустойчива на топлина материя, които са били носени за
кратко и все още не са за пране
NJ
Програма време
Топло
Програма време
Студено
12 - Инструкции за сушене
0*2)A'PINKUJKPFD
Избор на програма
Описание на подпрограмите
Гладене след сушенето
Сухо
Метод на гладене
Леко
гладене
Без
гладене
Преса
Подпрограма
Гладене
За многослойни и много дебели тъкани
Пример: хавлии, халати и спални
комплекти
Не ползвайте тази подпрограма за
плетени тъкани (например: фланелки,
бельо, бебешки дрехи) защото те
имат склонност за се свиват.
Сухо
9
За гардероб
плюс
9
За гардероб
9
За гладене
9 9 9 9
За гардероб плюс
За тъкани, които се сушат по-бавно
от обикновените тъкани.
Пример: пешкири и покривала
За гардероб
За обикновени тъкани
Пример: рокли, поли и панталони
За гладене
За памучни и ленени тъкани, които
бихте желали да изгладите
Пример: покривки и спално бельо
Забележка
За да предпазите прането от пресъхване, добре е да стои на кълбо докато
не се изглади.
Инструкции за сушене - 13
0*2)A'PINKUJKPFD
Подробности за програмите
Базова настройка
Програма
Измерване
на товара
Степени
1)
на сушене
Скорост
1)
на въртене
Приблизително
време
Сухо
Памук
За гардероб
плюс
Цветно
За гардероб
9
За гладене
Сухо
Тъкани
“Лека
грижа”
За гардероб
9
За гладене
За гардероб
Смесено
За гладене
Кратка 40
Връхни/Спортни
9
9
9
Вълна
Деликатни тъкани
Ризи
Прогр. време Топло
Прогр. време Студено
1) Ако машината е използвана вече веднъж, настройките за степен на сушене и скорост
на въртене ще бъдат запомнени.
2) Когато функцията “Скорост” е включена, времето за сушене ще бъде с около 50 минути
по-кратко от установеното за процеса.
14 - Инструкции за сушене
0*2)A'PINKUJKPFD
Подробности за програмите
Ръчна настройка
Допълнителни функции
Добавено
време
Степени
на сушене
Скорост
на въртене
Нежно
сухо 3)
Против
намачкване
Скорост 3)
Еко
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
3) Функциите “Нежно сухо” и “Скорост” не могат да бъдат използвани едновременно.
Само едната от тези функции може да бъде включена.
4) Функцията “Нежно сухо” се включва автоматично. Въпреки че функцията не позволява
да бъде включвана и изключвана, нейният индикатор ще свети.
Инструкции за сушене - 15
0*2)A'PINKUJKPFD
Сушене на Връхни/Спортни и фини облекла
Програма Връхни/Спортни
Уверете се, че нещата за сушене могат да
бъдат изсушени с тази програма.
Зареждане с фино пране
Съвети за сушене на фини
облекла
Поставете прането в барабана.
Натрупайте нещата едно върху друго.
- Програма “Вълна”: 2 Kg или по-малко
Ако дрехата се свие
- Програма “Деликатни тъкани”: 1 Kg или
по-малко
Опънете дрехата на дъска за гладене
и я фиксирайте с карфици по размера
и формата. След това вземете ютия,
надухайте дрехата с пара и я оставете
да изсъхне.
Приблизителни тегла:
- Вълнена фланела: 400g
- Копринена блуза: 200g
- Панталон: 400g
16 - Инструкции за сушене
0*2)A'PINKUJKPFD
Поддръжка
Изливане на водата
Изливайте водата след всяко сушене.
Не я изливайте по време на сушене.
1. Теглете навън резервоара с водата
като внимавате да е хоризонтален.
Почистване на цялата
машина отвън
Чистете външната страна на машината с
мека кърпа и неагресивен препарат,
например кухненски или сапунена вода.
Бършете събиращият се около машината
мъх и прах.
Предупреждение
- НЕ изливайте вода върху
машината!
2. Извадете резервоара като
едновременно го повдигате и
теглите напред.
- НЕ ползвайте течни сапуни,
разтворители или препарати
на спиртна или парафинена
основа.
Почистване на барабана
Барабана и другите части от неръждаема
стомана могат да се чистят със специален
препарат за неръждаема стомана според
указанията на производителя.
Почистване на вратата
След всяко сушене, изпълнете следното:
- Отстранете всякакви боклуци от
уплътнението на вратата.
3. Излейте всичката вода.
- Избършете вратата и уплътнението
за да не останат петна и мъх.
4. Вкарайте резервоара обратно на
мястото му в машината докато той
се фиксира на позицията си.
Поддръжка - 17
0*2)A'PINKUJKPFD
Поддръжка
Почистване на датчиците
за влага
Почистват се веднъж в месеца.
Датчиците за влага измерват влагата в
прането. Направени са от неръждаема
стомана. След продължителна употреба
върху датчиците за влага може да се
образува тънък варовиков слой.
Разположение на филтрите
Филтрите са разположени на следните
три места:
1) Във вратата (мъхест филтър)
2) В отвора на вратата (решетка)
3) В предната част на топлообменника
(фин филтър)
1) Мъхест филтър
Датчиците за влага се намират близо до
отвора на вратата от вътрешната страна
на барабана.
Датчици за влага
2) Решетка
3) Фин филтър
(страница 20)
1. Отворете вратата.
2. Почистете датчиците като използвате
влажна гъба с груба повърхност.
Внимание
НЕ използвайте стоманена вълна или
друг абразивен материал.
Бъдете сигурни, че почиствате филтрите
през указаните периоди.
- Почиствайте мъхестия филтър след
всяко сушене (страница 19).
- Почиствайте финия филтър през
половин месец (страница 20).
Почиствайте филтриращата решетка
когато забележите че е замърсена (стр. 19)
Почиствайте всички филтри на всеки 10
сушилни цикъла.
Внимание
Машината не може да се ползва, ако
някой от филтрите не е на мястото си
или е повреден по някакъв начин.
Прекаленото натрупване на мъх може
да доведе до повреда на машината.
18 - Поддръжка
0*2)A'PINKUJKPFD
Поддръжка
Почистване на мъхестия
филтър
4. Върнете филтъра обратно на мястото
му и го заключете с лостчето.
Почиствайте мъхестия филтър след всеки
цикъл на сушене.
1. Отворете вратата и хлъзнете лостчето,
което се намира на вратата отгоре.
Допълнително почистване
Отстранете всички остатъци от мъх по
вътрешната кухина на вратата с четка за
бутилки или с прахосмукачка.
Почистване на решетката
Почиствайте филтриращата решетка, когато външни частици са заседнали в нея.
1. Отворете вратата и извадете
решетката от долната част на отвора
на вратата.
2. Изтеглете мъхестия филтър навън.
3. Отстранете с ръка мъха, който е
полепнал по филтъра.
2. Обърнете решетката и я изтръскайте
за да паднат от нея всички боклуци.
Изплакнете филтъра под течаща вода и
го оставете да изсъхне напълно. Бъдете
внимателни да не скъсате мрежата.
3. Върнете решетката на мястото й.
Поддръжка - 19
0*2)A'PINKUJKPFD
Поддръжка
Почистване на финия филтър
Почиствайте финия филтър всеки месец.
1. Отворете външния капак.
4. Отделете финия филтър от
вътрешния капак
Фин филтър
Вътрешен капак
5. Почистете филтъра с вода
или с прахосмукачка.
2. Завъртете надолу лостчетата на
вътрешния капак.
3. Изтеглете за ръкохватката вътрешния
капак заедно с финия филтър.
6. Върнете частите на местата им
Дупките на филтъра трябва да
съвпаднат срещу съответните части
на вътрешния капак.
Забележка
За да отворите или затворите
лостчетата на вътрешния капак,
направете справка с фигурата:
ЗАТВАРЯНЕ
ОТВАРЯНЕ
20 - Поддръжка
0*2)A'PINKUJKPFD
Преглед на неизправностите
Неизправност
Машината не работи.
Причина
- Може да има изгорял предпазител или прекъсвач.
- Щепселът може да не е включен добре в контакта.
- Бутонът “On” може да не е натиснат.
- Бутонът “Start” може да не е натиснат.
- Може вратата да не е добре затворена.
Бутоните не работят.
- Настройките не могат да бъдат променяни по време
на процеса на сушене. За да промените настройките,
изключете и пак включете машината. Тогава направете
настройките наново.
- Може да е включено заключването за деца (страница 9).
Процесът на сушене е с
прекъсвания
- Това не е неизправност. Когато функцията “Против
намачкване” е включена, барабанът се върти бавно и
периодично спира.
Прането не е достатъчно
сухо (някои части са влажни).
- Може допълнително да е добавяно пране в барабана
по време на сушенето.
- Прането може да се е оплело.
- Може прането да е било много тежко.
- Опитайте да използвате “Програма време Топло” за
малките неща от синтетични влакна или ги сушете
заедно с други материи с голям размер.
- Датчиците за влага може да са замърсени (страница 18).
Възможни неизправности - 21
0*2)A'PINKUJKPFD
Преглед на неизправностите
Неизправност
Сушенето продължава
прекалено дълго.
Причина
- Може би прането е прекалено мокро.
- Прането може да е оплетено.
- Прането може да е много тежко.
- Може би сушите неща, които съхнат бързо, заедно с
такива, които съхнат бавно.
- Може околната температура да е твърде ниска.
Неща от синтетични влакна
се оказват заредени със
статично електричество след
процеса на сушене.
- Ще намалите електростатичните заряди ако добавите
омекотител при последното изплакване на прането.
Малък предмет, като копче,
е паднал през дупките на
филтровата решетка.
- Отворете панела в предната част на топлообменника
и извадете падналия предмет по същия начин както
когато почиствате финия филтър.
Индикаторът за запушен
филтър мига, въпреки че
никой от филтрите не е
запушен.
- Това не е неизправност. Индикаторът за запушен
филтър мига за да ви предупреди че е време да
почистите филтъра. Предупреждението се включва
след всяка десета програма на машината (2 пъти в
месеца) дори филтрите да са почистени.
Показанието за оставащо
време се сменя.
- Оставащото време е пресмята и коригира непрекъснато,
така че времето, показвано на дисплея се мени.
Звукът на машината при
работа се сменя.
- Нормално е, компресорът и източващата помпа се
включват и изключват и това влияе на звука.
Показанието ‘0’ на дисплея
остава след като програмата
е свършила.
- Това не е повреда. Без функцията “Против намачкване”
да е включена, машината се самоизключва 2 часа след
като програмата е свършила.
Лампата вътре в барабана
е изгаснала.
- Лампата свети до 10 минути след като програмата е
свършила и вратата се отвори. За да запалите лампата
отново, включете машината и отворете пак вратата.
Лампата вътре в барабана
не светва.
- Ако 2 часа са изминали след края на програмата,
машината се е самоизключила и лампата няма да светва.
Приключило е сушенето без
функция “Против намачкване”, въпреки това, индикаторът на тази функция мига.
- След приключване на програмата, за безопасност,
машината охлажда вътрешността на барабана. Индикаторът “Против намачкване” мига през това време.
22 - Възможни неизправности
0*2)A'PINKUJKPFD
Съобщения за проблеми
Съобщение за грешка
Какво да направим
Уверете се, че вратата е добре затворена. Затворете
вратата внимателно и натиснете бутона “Start”.
Отворена врата
Невъзможност
за отводняване
Излейте резервоара с водата ако е пълен (страница 17).
Проверете изправността на маркуча за оттичане (стр. 26-27).
След като изпълните горните процедури, включете пак
машината и натиснете бутона “Start”.
Използвайте машината при околна температура в границите
от +5 ºC до +35 ºC.
Отклонение в
околната температура
Необходима е проверка от сервизен специалист.
Изтеглете щепсела от контакта и се свържете със сервиза.
Кажете на техниците двете цифри след ‘H’ на дисплея.
Възможни неизправности - 23
0*2)A'PINKUJKPFD
Избиране на правилно място
Транспортиране на машината
Ако се налага машината да се пренася
наклонена, накланяйте я по посока на
водния резервоар, но не повече от 90
градуса.
Страна на водния резервоар
Правилното място
за машината
Уверете се, че мястото за машината е
достатъчно и че отворите на дъното
не са запречени от килим.
9
Макс. 90°
Отзад
9
Отпред
Макс. 90°
Машината трябва да бъде носена поне
от двама души.
Размерите в милиметри
Нужно е пространство от 60 см на ширина.
Минимум по 2 мм луфт трябва да има от
двете страни и 3 мм над машината. (Ако
използвате удължения маркуч за оттичане, предвидете място за него отзад,
така че да не се прегъва и мачка.)
Предупреждение
Започнете с накланяне на машината назад.
Единият човек трябва да е отзад и да
държи задната част на горния панел.
Другият трябва да вдигне предната страна
като я поеме най-отдолу.
Внимание
Машината не трябва да се инсталира
зад заключваща се врата, плъзгаща
се врата или врата с панта на противоположната на машината страна,
също не бива да е такова място, че
пълното отваряне на вратата на
машината да е ограничено.
Това би предпазило децата от заключване в барабана.
Ако машината не е била транспортирана според указанията, тогава
трябва да я оставите за не по малко
от един час, преди да я включите
към електрическата мрежа.
Внимание
В противен случай термопомпата
може да се повреди.
- Панелът в предната част, откъдето
влиза хладен въздух, не трябва да
бъде покрит, например с кошница
за пране, защото това може да
предизвика повреда.
- НЕ установявайте машината на
директна слънчева светлина или
на място, където е прекалено
студено или топло.
24 - Указания за инсталиране
0*2)A'PINKUJKPFD
Избиране на правилно място
Вградено инсталиране
- Нужно е пространство от 60 см на ширина.
Минимум по 2 мм луфт трябва да има от
двете страни и 3 мм над машината. (Ако
използвате удължения маркуч за оттичане, предвидете място за него отзад,
така че да не се прегъва и мачка.)
Нивелиране на машината
За да установите машината хоризонтално, ползвайте нивелир.
За регулиране на краката, използвайте
секция “А” на гаечния ключ.
$
- Плотът над машината трябва да бъде
здраво закрепен към съседните
шкафове.
Гайка
Крак
- Трябва да си осигурите достъп до
щепсела след инсталирането.
Метален капак
1. Отпуснете гайката на всеки крак, като
я въртите по часовниковата стрелка.
2. Регулирайте краката, като ги въртите
в едната или другата посока.
3. Използвайте нивелир за да постигнете правилно регулиране.
4. Затегнете всички гайки в посока
срещу часовниковата стрелка.
Внимание
Уверете се, че краката са здраво
закрепени за корпуса на машината
и всички гайки са добре затегнати.
Ако краката не са солидно закрепени,
машината ще се движи при работа.
Метален капак (AXW4595-7SR0)
Внимание
Повикайте техник да постави отгоре
метален капак вместо стандартния
горен капак.
0123456789:;<=8
><9:573?858=
@<?8456A
>@:9:B78589:578
;<5C:[email protected]<C7D8
@<?8456>123456
EF(GH#:@I36
:7A,
J?:K<7<7<L5398
7<45:35>7?1CI3678
D89:578;58
9:578;536C:[email protected]<C7,
0123456
J<?8456
Указания за инсталиране - 25
0*2)A'PINKUJKPFD
Свързване на електрозахранването и маркуча
Следвайте инструкцията от този раздел за да избегнете теч на вода. Ако не се чувствате
уверени, обърнете се към техник, който да направи връзките.
Дължини на захранващия кабел и маркуча
Свързване от лявата страна
M*
M
*
Свързване на
електрозахранването
Информационна
табелка
Свързване от дясната страна
M
*
M*
Свързване на удължения
маркуч за оттичане
Внимание
НЕ усуквайте, НЕ прегъвайте и НЕ
теглете маркуча за оттичане.
Когато има маркуч за постоянно оттичане,
водният резервоар не изисква изливане.
Внимание
На информационната табелка е
указана номиналната консумация на
машината. Уверете се че вашата
електроинсталация издържа на
отбелязаната тук мощност на
машината.
1. Смъкнете надолу затягащата скоба и
извадете маркуча от щуцера на системата за оттичане с клещи.
Излейте навън водата, която е
останала в маркуча.
26 - Указания за инсталиране
0*2)A'PINKUJKPFD
Свързване на електрозахранването и маркуча
2. Свържете отточния маркуч с удължения
маркуч за оттичане, след което го
фиксирайте с пружиниращата скоба.
- Свързване от лявата страна
Лявото свързване е препоръчително
да се изпълни по лявата схема.
2
3. Първо насочете удължения маркуч за
оттичане в дясна посока (спрямо машината гледана отпред), след което го
извийте по някой от следните начини.
- Свързване от дясната страна
- При използване на удължения маркуч за
оттичане, водата може да бъде отвеждана
до височината на машината (около 85 см)
от вградената водната помпа.
*
- Свързване от задната страна
- Не огъвайте маркуча по време на работа.
Също, не нагласявайте маркуча в усукано
или прегънато положение. Това може да
затрудни нормалния теч на водата.
Внимание
НЕ потапяйте края на маркуча за
оттичане в събиращата се вода.
Поради получаващия се скачен съд,
е възможно водата да се върне и да
се излее обратно в машината.
Указания за инсталиране - 27
0*2)A'PINKUJKPFD
Проверка след инсталирането
Неща за финален оглед
1) Стъпване на мястото
Стъпила ли е машината на равна,
солидна повърхност?
Тръгва ли да работи без вибрации?
2) Регулируемите крака
Добре ли са завинтени към
корпуса на машината?
3) Подложките на краката
На плоскост ли стъпват?
Ако машината не е нивелирана, може
да има необичайни звуци, когато
водата се оттича.
4) Електрическото захранване
Дали напрежението при контакта
на машината е AC 220V до 240V?
Първо пробно пускане
Проверете за неестествени шумове
БЕЗ да има пране в барабана.
1. Затворете вратата.
Вслушайте се за неестествени шумове.
Ако има такива, проверете дали машината
е добре нивелирана.
2. Натиснете бутона “On”.
След отстраняването на проблема,
повторете пробата.
3. Натиснете бутона “Start”.
28 - Указания за инсталиране
0*2)A'PINKUJKPFD
Електрическо свързване (за Великобритания и Ирландия)
С оглед на вашата безопасност, моля
прочетете този текст внимателно.
Машината се доставя с трищифтов щепсел,
който е заземен за вашата безопасност
и удобство.
В щепсела има вграден предпазител 13 А.
В случай на нужда от замяна на предпазителя,
уверете се, че предпазителят, който поставяте е именно 13 ампера и че отговаря на
изискванията ASTA или BSI към BS 1362.
или за знака
Проверете за знака на ASTA
на BSI .
Как се сменя бушона
Позицията на предпазителя е различна
в зависимост от конструкцията на
щепсела (фигури А и В).
Проверете от кой тип е вашият щепсел
и следвайте инструкциите по-долу.
Илюстрациите може да се различават
от вашия щепсел.
Отворете капачето, сменете предпазителя
и затворете пак капачето.
- Фигура A
Ако щепселът е направен с подвижно капаче
за предпазителя, трябва да се уверите, че
след замяната на предпазителя, капачето е на
мястото си и е легнало добре в гнездото си.
Ако капачето на предпазителя се е загубило,
щепселът не бива да бъде включван в контакта без капаче. Такова капаче може да
бъде закупено от доставчика на машината.
Предупреждение
- Фигура B
Ако щепселът на машината се окаже
различен от вашия контакт, той ще
трябва да се смени, вероятно с модел
без предпазител. Изхвърлете стария
щепсел по еко-съобразен начин.
Не допускайте включване на оголен
кабел директно в дупките на контакта.
Това е абсолютно неправилно и крие
опасност от тежък токов удар.
Указания за инсталиране - 29
0*2)A'PINKUJKPFD
Консумация на ток
Програма
Памук/
Цветно
За
гардероб
Допълнит.
функция
При
тегло
Обороти
на центрофугата
на пералнята
Консумация
на ток
Време
(мин.)
Еко
NJ
1600 об/мин
,N-
1000 об/мин
,N-
NJ
1000 об/мин
,
N-
NJ
1600 об/мин
,N-
1000 об/мин
,N-
1600 об/мин
,N-
1000 об/мин
,N-
1600 об/мин
,N-
Скорост
За гладене
“Лека
грижа”
Еко
NJ
Скорост
NJ
1000 об/мин
,
N-
За
гардероб
Еко
NJ
1000 об/мин
,N-
За гладене
Еко
NJ
1000 об/мин
,N-
1) Показаните тук резултати са в съответствие с EN 61121. Стойността за всеки резултат е
до края на всяка програма със степен на сушене ‘3’ и включена допълнителна функция
“Против намачкване”. Консумацията на ток и времето през процеса на допълнителната
функция “Против намачкване” не са отчетени.
2) Консумацията на ток, както и времената, посочени в таблицата, може да варират в
зависимост от промени в температурите, вида и количеството на прането, колебания
в напрежението и в зависимост от допълнителните функции, които се използват.
3) Цикълът Памук/Цветно - За гардероб - Еко е подходящ за сушене на нормално мокро
памучно пране и това е най-ефективната програма за памук от гледна точка на
консумацията на енергия.
4) За съответствието на продукта на ЕС Нормативните документи 1061/2010, моля
проверете на http://www,,,)N
30 - Указания за инсталиране
0*2)A'PINKUJKPFD
Технически данни
Модел
Номинално напрежение
Честота на тока
Максимална потребявана мощност
Консумация на енергия
NH-P80G2
220 - 240 V
50 Hz
870 - 910 W
Изключена 0.18 W
Оставена включена 1.36 W
Тегло на машината
55 Kg
Максимално тегло на прането
8 Kg
Размери на машината
596 mm (шир.) x 625 mm (дълб.) x 845 mm (вис.)
Указания за инсталиране - 31
0*2)A'PINKUJKPFD
Уеб сайт: http://panasonic.net
Съобразено с директива 2004/108/EC, article 9(2)
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
QAR 0*2)A'PINKUJKPFD
+
S
S
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement