Panasonic NHP80S1 Operating instructions

Panasonic NHP80S1 Operating instructions
Upute za uporabu
i postavljanje
Bubnjasta sušilica s toplinskom
pumpom (za kućnu uporabu)
Model br.
NH-P80S1
Zahvaljujemo na kupnji ovog proizvoda.
–– Za optimalan rad i sigurnost pažljivo pročitajte ove upute.
–– Prije spajanja, uporabe ili podešavanja ovog uređaja, u cijelosti pročitajte
ove upute. Ovaj priručnik zadržite za buduću uporabu.
Prije uporabe
MJERE OPREZA
Upute za sušenje
Održavanje
Rješavanje problema
Upute za postavljanje
2
4
11
18
22
25
Briga za okoliš
Odlaganje ambalaže
Sva ambalaža korištena za zaštitu uređaja
od oštećenja tijekom transporta može
se reciklirati. Informacije o recikliranju
potražite u lokalnoj upravi.
Odlaganje stare električne i
elektroničke opreme
Informacije o odlaganju stare električne
i elektroničke opreme (kućanstva)
Ovom se oznakom na proizvodima i/ili
pratećim dokumentima označava da se
korišteni električni i elektronički uređaji ne
smiju odlagati s otpadom iz kućanstava.
Da biste proizvode ispravno odložili,
pohranili i reciklirali, odnesite ih na za
to predviđena prikupljališta gdje će
ih prihvatiti bez naknade. U nekim je
zemljama moguće stare uređaje vratiti
prodavaču nakon kupnje novog uređaja
iste vrste.
Informacije o odlaganju u drugim
zemljama izvan Europske unije
Ovaj je simbol važeći samo u Europskoj
uniji.
Ako želite odbaciti ovaj proizvod, obratite
se lokalnoj upravi ili prodavaču i raspitajte
se o pravilnom načinu odlaganja.
Ekološki prihvatljivo sušenje
–– Pridržavajte se ograničenja tereta za
svaki program.
–– Uređaj automatski podešava vrijeme
rada svakog programa ovisno o teretu.
–– Da biste uštedili energiju, odaberite
odgovarajuću brzinu centrifuge.
–– Provjerite je li sobna temperatura
previsoka. Ako se na istom mjestu
nalaze bubnjasta sušilica i drugi uređaji
koji proizvode toplinu, provjerite je
li prostorija dobro prozračena i po
mogućnosti isključite druge uređaje
prilikom korištenja bubnjaste sušilice.
Ovaj je proizvod u skladu s direktivama
2006/95/EZ i 2004/108/EZ.
Pravilnim odlaganjem proizvoda čuvate
okoliš i sprečavate moguće negativne
utjecaje na ljudsko zdravlje i okoliš do
kojih može doći pri nepravilnom rukovanju
otpadom. Detaljne informacije o najbližem
prikupljalištu potražite u lokalnoj upravi.
Za nepropisno odlaganje ovog otpada
mogli biste biti kažnjeni sukladno lokalnom
zakonodavstvu.
2 - Prije uporabe
Potrebno je pročitati ove upute.
Sadržaj
Prije uporabe
Održavanje
Briga za okoliš.....................................2
MJERE OPREZA.................................4
Provjera bubnjaste sušilice..................7
Održavanje........................................18
Bubnjasta sušilica...................................7
Pribor......................................................7
Gumbi uređaja.....................................8
Roditeljska zaštita ..................................9
Dodatne funkcije.....................................9
Prije sušenja .....................................10
Provjera prije uporabe...........................10
Priprema rublja......................................10
Program za odjeću za vanjsku uporabu/
sportsku odjeću (Outdoor/Sports)........10
Osjetljivo rublje......................................10
Savjeti za sušenje osjetljive odjeće.......10
Upute za sušenje
Sušenje . ...........................................11
Postavljanje sušenja..............................11
Dry & Steam/Steam Refresh (Osuši i napari/Osvježi parom)...........12
Postavljanje sušenja parom..................12
Mjerač vremena . ..............................13
Potrebno vrijeme . ................................13
Promjena postavki za vrijeme sušenja..................................................13
Zadani mjerač vremena........................13
Odabir programa...............................14
Opis potprograma.................................15
Detalji programa................................16
Izlijevanje vode......................................18
Čišćenje vanjskog dijela uređaja . ........18
Čišćenje bubnja....................................18
Čišćenje vrata.......................................18
Čišćenje senzora vlage.........................19
Lokacije filtara.......................................19
Čišćenje filtra za niti..............................20
Čišćenje filtra okvira..............................20
Čišćenje finog filtra...............................21
Rješavanje problema
Popis mogućih kvarova.....................22
Prikaz pogreške . ..............................24
Upute za postavljanje
Odabir pravog mjesta........................25
Transport uređaja..................................25
Pravo mjesto za uređaj.........................25
Postavljanje ugradbenog uređaja ........26
Podešavanje nožica uređaja.................26
Povezivanje izvora napajanja i cijevi .................................................27
Dužina cijevi i kabela za napajanje........27
Povezivanje na izvor napajanja.............27
Povezivanje produžne cijev za odvod vode...........................................27
Provjera nakon postavljanja..............29
Popis stavki za provjeru prilikom
postavljanja...........................................29
Probno pokretanje nakon postavljanja...........................................29
Potrošnja energije..............................30
Tehnički podaci.................................31
Prije uporabe - 3
MJERE OPREZA
Pročitajte i pridržavajte se mjera opreza u
nastavku.
UPOZORENJE
Ova oznaka upozorava na situacije koje
bi mogle uzrokovati smrt ili ozbiljne
ozljede.
Općenita uporaba
–– Ovim uređajem ne smiju rukovati osobe
(uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim,
osjetilnim ili mentalnim sposobnostima,
ili s nedovoljnim iskustvom i znanjem,
osim ako se takve osobe ne nalaze pod
nadzorom ili ih u uporabu ovoga uređaja
upućuju osobe odgovorne za njihovu
sigurnost.
–– Nadgledajte djecu i nemojte im dopustiti
da se igraju ovim uređajem.
–– Nemojte koristiti uređaj ako ste koristili
industrijsko sredstvo za čišćenje. To
može uzrokovati požar.
–– Filtre za sitne komade tkanine treba
često čistiti.
–– Sitni komadi tkanine ne smiju se
nakupljati u uređaju.
–– Ne sušite neoprane predmete u uređaju.
–– Predmeti na kojima su mrlje od ulja,
acetona, alkohola, benzina, kerozina,
sredstava za uklanjanje mrlja, terpentina,
voska, sredstava za uklanjanje voska
i kozmetičkih ulja ne smiju se sušiti u
uređaju čak i nakon pranja.
To može uzrokovati požar.
–– Provjerite da u džepovima nisu ostali
nikakvi predmeti. Posebnu pažnju
obratite upaljačima i šibicama.
Mogu uzrokovati požar.
–– Predmete od pjenaste gume (pjene
lateksa), kape za tuširanje, vodootporni
tekstil, tkanine koje ne propuštaju
zrak, predmete s gumenom podlogom
i odjeću ili jastuke s jastučićima od
pjenaste gume ne biste smjeli sušiti u
uređaju. Takvi materijali mogu se uništiti
i time oštetiti uređaj.
–– NEMOJTE stavljati stalak ili stolicu u
blizinu uređaja.
Djeca bi mogla dosegnuti upravljačku
ploču ili se popeti na uređaj ili u njega
ući.
–– NEMOJTE postavljati uređaj na vlažno
mjesto ili na mjesto koje je izloženo
vremenskim uvjetima.
Moglo bi doći do kvara, oštećenja,
strujnog udara ili požara.
–– NEMOJTE izlijevati ili prolijevati vodu
direktno na bilo koji dio uređaja.
Moglo bi doći do kvara, strujnog udara
ili požara.
–– Nikada nemojte zaustavljati uređaj prije
završetka sušenja osim ako ćete brzo
izvaditi sve predmete i raširiti ih da bi se
toplina raspršila.
–– Završni dio ciklusa bubnjaste sušilice
odvija se bez grijanja (ciklus hlađenja) da
bi se ostvarila temperatura predmeta na
kojoj se predmeti neće oštetiti.
–– Izvore zapaljenja, poput svijeća ili
cigareta, držite dalje od uređaja. Moglo bi doći do požara ili oštećenja
uređaja.
–– Zapaljive materijale, na primjer, benzin,
razrjeđivač, alkohol ili odjeću natopljenu
u te tekućine, držite dalje od uređaja.
Moglo bi doći do eksplozije ili požara.
Izvor napajanja i kabel za
napajanje
–– Odspojite kabel za napajanje za vrijeme
čišćenja uređaja.
4 - Prije uporabe
MJERE OPREZA
–– Provjerite jesu li kabel za napajanje i
utikač oštećeni.
Ako je kabel za napajanje oštećen,
mora ga zamijeniti proizvođač, serviser
proizvođača ili slično kvalificirana osoba
da bi se izbjegle moguće opasnosti.
–– NEMOJTE koristiti prilagodnik utikača
ili produžni kabel. Postoji mogućnost
pregrijavanja koje bi moglo uzrokovati
požar. Upotrijebite slobodnu strujnu
utičnicu nazivnog napona od 220 V do
240 V IS-a. Ako niste sigurni, obratite se
kvalificiranom električaru.
–– PROVJERITE je li utikač u potpunosti
umetnut u strujnu utičnicu. Ako utikač
ne sjedne na svoje mjesto, loš bi spoj
mogao uzrokovati pregrijavanje, a zatim
strujni udar ili požar.
–– NEMOJTE dodirivati kabel za napajanje
ili utikač mokrim rukama. Postoji opasnost od strujnog udara.
–– Da biste uređaj isključili iz struje,
NEMOJTE povlačiti kabel za napajanje
nego utikač. U suprotnom bi moglo doći
do oštećenja kabela za napajanje, što bi
moglo uzrokovati strujni udar ili požar.
Sprečavanje ozljeda
–– Postavljanje uređaja trebao bi izvršiti
dobavljač ili ovlašteni serviser. Ako postavljanje, probno pokretanje
i pregledavanje uređaja ne budu
izvršeni u skladu s načinom
postavljanja navedenim u ovim
uputama, proizvođača se neće smatrati
odgovornim za bilo kakve nezgode ili
oštećenja.
–– NEMOJTE rastavljati, popravljati ili
preinačavati uređaj. Moglo bi doći do
kvara koji bi mogao uzrokovati požar ili
ozljedu. U slučaju popravaka, obratite se
lokalnom Centru za korisničku podršku.
OPREZ
Ova oznaka upozorava na situacije koje
bi mogle uzrokovati ozljede ili oštetiti
vaše stvari.
Općenita uporaba
–– Ovaj je uređaj namijenjen isključivo
za tekstil koji je namijenjen sušenju u
bubnju.
–– NEMOJTE na uređaj nanositi pesticide,
lak za kosu ili dezodorans.
–– NEMOJTE na uređaj ili u njegovu blizinu
stavljati električnu opremu, poput TV
prijamnika, radioprijamnika ili punjača
baterija.
–– NEMOJTE u uređaj staviti previše rublja.
Moglo bi doći do oštećenja uređaja.
–– Omekšivači rublja i slični proizvodi
moraju se koristiti u skladu s uputama
na omekšivaču rublja.
Sprečavanje ozljeda
–– NEMOJTE se penjati na uređaj. Moglo bi doći do ozljede ili oštećenja
uređaja.
–– Prste ne držite blizu šarki vrata dok ih
otvarate i zatvarate.
–– Dok uređaj radi, NEMOJTE stavljati ruku
(ili nezaštićeno stopalo) ispod njega.
–– Provjerite sve rublje i uklonite predmete
poput čavala, pribadača, kovanica,
kopči, metalnih žica itd. Moglo bi doći
do oštećenja rublja ili uređaja.
–– PAZITE da rublje ne zapne na gumenoj
brtvi prilikom zatvaranja. Moglo bi doći
do oštećenja rublja.
–– NEMOJTE dodirivati rublje unutar bubnja
sve dok se on posve ne zaustavi jer u
suprotnom postoji opasnost od ozljede.
Držite djecu dalje od rublja koje se vrti.
Prije uporabe - 5
6 - Prije uporabe
Provjera bubnjaste sušilice
Bubnjasta sušilica
Spremnik za vodu
(18. str.)
Cijev za odvod vode
(27. - 28. str.)
Bubanj
Vrata
Kabel za
napajanje/
Utikač
Dovod destilirane vode
(12. str.)
Podesive nožice
(26. str.)
Oprez
NEMOJTE savijati kabel za napajanje dok uređaj radi.
Pribor
Provjerite je li sav pribor isporučen zajedno s uređajem.
Ključ
(26. str.)
Za podešavanje nožice.
Produžna cijev za odvod vode
(27. - 28. str.)
Vrč
(12. str.)
Upotreba košare za sušenje (N-DB1) može umanjiti mirise plišane igračke,
jastuka itd. (uz opciju Svakodnevna odjeća u programu Osvježi parom) te
suhe sportske odjeće itd. (uz tempirani program Toplo).
Dodatni pribor
Košara za sušenje
(N-DB1)
Prije uporabe - 7
Gumbi uređaja
1. Gumbi za uključivanje
–– Ako u roku od 10 minuta nakon što
ste uključili uređaj ne pritisnete gumb
Start, uređaj će se automatski isključiti.
–– Prikaz u nastavku nalazi se na zaslonu
10 sekundi nakon što se uređaj isključi.
Dok prikaz ne nestane sa zaslona, ne
možete uključiti uređaj.
7. Gumb za odabir brzine centrifuge
Pritisnite ovaj gumb da biste odabrali
posljednju brzinu centrifuge (okr/min)
koja se koristil u programu perilice
rublja. Koristite ovaj gumb samo ako
želite precizniji prikaz očekivanog
vremena sušenja.
4. Dodatni funkcijski gumbi
Pritisnite ove gumbe da biste dodali
funkcije programima koji će odgovarati
rublju. (9. str.)
8. Gumb Drying Level/
Gumb Child Lock
–– Pritisnite ovaj gumb da biste odabrali
jednu od 5 različitih postavki razine
sušenja (1, 2, 3, 4, 5) za programe
Cottons (Pamuk), Easy-care
(Jednostavno održavanje), Mixed
(Miješane tkanine), Rapid 40 (Brzo 40)
i Outdoor/Sports (Odjeća za vanjsku
uporabu/Sportska odjeća). Zadana
postavka razine sušenja je ‘3’.
–– Pritisnite i držite ovaj gumb da biste
postavili funkciju roditeljske zaštite.
Upravljački će se gumbi zaključati
(9. str.)
5. Gumb Add Time
Pritisnite ovaj gumb da biste podesili
vrijeme za tempirane programe (Timed
Prog.).
9. Pokazatelj preostalog vremena
Ovo je pokazatelj približnog vremena
do završetka sušenja. Na primjer, '3:10'
znači 3 sata i 10 minuta.
6. Gumb Time
Pritisnite ovaj gumb da biste prethodno
podesili vrijeme završetka sušenja. (13. str.)
10.Pokazatelji upozorenja
Ovi pokazatelji upozoravaju korisnika
na određene uvjete:
–– pun spremnik za vodu
–– začepljen filtar
(20. - 21. str.)
2. Gumb Start/Pause
Pritisnite ovaj gumb da biste započeli ili
privremeno zaustavili program sušenja.
3. Kotačić za odabir programa
Ovim kotačićem izaberite najbolji
program za rublje. (14. - 15. str.)
8 - Prije uporabe
Gumbi uređaja
11.Pokazatelji procesa
–– Ovo su pokazatelji procesa korištenog
programa. Procesi su sljedeći: suho
(Dry) , suho za glačanje (Iron
Dry)
, suho za odlaganje (Cupboard
Dry) Ultrasuho (Extra Dry) .
–– Nakon početka sušenja pokazatelj
procesa sušenja počinje svijetliti, a
drugi pokazatelji zasvijetle od vrha
prema dnu u skladu sa završetkom
odgovarajućeg procesa. Nakon
završetka programa isključuje se
pokazatelj procesa suhog sušenja,
a pokazatelj posljednjeg procesa
nastavlja svijetliti dok se uređaj ne
isključi.
12.Pokazatelj pare /oznaka/
–– Ovaj pokazatelj treperi ili svijetli tijekom
radnje parenja.
Roditeljska zaštita (Child
Lock)
Roditeljska zaštita onemogućuje korištenje
upravljačkih gumbiju.
Aktiviranje/deaktiviranje roditeljske
zaštite
Dodatne funkcije
Ovisno o programu možete kombinirati
različite dodatne funkcije.
Napomena
Neke dodatne funkcije ne mogu se
koristiti s određenim programima.
(16. - 17. str.) Odaberete li nedostupnu funkciju,
oglasit će se alarm koji ukazuje na
pogrešku.
Pritisnite jedan ili više funkcijskih gumbi
koje želite kombinirati.
Odgovarajući pokazatelji će zasvijetliti.
Funkcija
Gentle Dry
(Nježno
sušenje)
Anticrease
(Protiv
gužvanja)
1. Uključite uređaj.
2. Odaberite program i neobavezne
funkcije, a zatim pokrenite program.
(14. str.)
3. Pritisnite i držite gumb razine
sušenja (Drying Level).
Zasvijetlit će simbol
pokazujući da
je roditeljska zaštita aktivirana.
Speed (Brzo)
4. Da biste deaktivirali funkciju,
ponovno držite gumb razine sušenja
(Drying Level).
Simbol
nestaje sa zaslona kada je
funkcija Roditeljske zaštite poništena.
Eco (Eko)
Upozorenje
–– NEMOJTE ostavljati djecu bez
nadzora u blizini uređaja.
–– Držite kućne ljubimce što dalje od
uređaja.
Zvono
Opis
Nježno osušite
rublje toplim zrakom
temperature od otprilike
45 ºC.
Sprečava gužvanje.
Nakon završetka sušenja
bubanj se okreće u
intervalima sljedeća 2
sata.
Pokazatelji nastavljaju
treperiti tijekom
procesa protiv gužvanja
(Anticrease).
Vrijeme sušenja bit
će kraće nego kad je
postavljena funkcija Eco
(Eko).
Sušenje traje dulje, ali
troši manje energije.
Provjerite postavku ON/OFF
(uklj./Isklj.). Zaslon se mijenja
svaki put kada pritisnete
gumb.
Prije uporabe - 9
Prije sušenja
Provjera prije uporabe
Prije prvog pokretanja uređaja ili nakon
duljeg razdoblja njegova nekorištenja,
napravite sljedeće ako koristite
produžnu cijev za odvod vode:
1. Spojite kabel za napajanje.
2. Provjerite je li produžna cijev za
odvod vode usmjerena prema
odvodu.
Detalje potražite na 27.–28. str.
Program Outdoor/Sports
(Odjeća za vanjsku uporabu/
Sportska odjeća)
Provjerite je li ovaj program prikladan za
predmet koji želite osušiti.
Osjetljivo rublje
–– Program Wool: 2 kg ili manje
Okvirna masa
–– Vuneni pulover: 400 g
Priprema rublja
Razvrstavanje odjeće
–– Za pomoć pri razvrstavanju odjeće
pročitajte etikete na njoj.
–– Razvrstajte rublje prema boji, vrsti
tkanine, potrebnim uvjetima sušenja i
udjelu vlage u rublju. Tako ćete lakše
odabrati ispravan program, razinu
sušenja i brzinu centrifuge za svako
sušenje.
–– Kada sušite predmete s dugim vlaknima,
poput otirača za kupaonicu, može
nastati mnogo grudica sitnih komada
tkanine koje se mogu zalijepiti za drugu
odjeću.
–– Odjeću čija se boja ne ispire u pranju
sušite odvojeno.
Provjera odjeće
–– Provjerite nalaze li se u džepovima
odjeće predmeti koji bi mogli oštetiti
odjeću ili uređaj.
–– Zavežite sve vezice na odjeći i zatvorite
patentne zatvarače. Okrenite odjeću
s dijelovima koji su ispupčeni ili imaju
patentne zatvarače na unutarnju stranu.
U suprotnom bi moglo doći do oštećenja
odjeće.
10 - Prije uporabe
–– Svilena košulja: 200 g
–– Hlače: 400 g
Savjeti za sušenje osjetljive
odjeće
Stavljanje rublja u bubanj
Stavite odjevne predmete jedne na druge.
U slučaju skupljanja odjeće
Na dasci za glačanje raširite predmet do
originalne veličine. Pribadačama odredite
i zadržite veličinu i oblik. Potom ga
glačalom naparite i ostavite da se osuši.
Sušenje
Postavljanje sušenja
1. Otvorite vrata i stavite rublje u
bubanj.
Detalje o pripremi i razvrstavanju rublja
potražite na 10., 14. i 15. str.
Oprez
–– Provjerite je li koji odjevni predmet zapeo
za vrata.
–– NEMOJTE pretrpati bubanj. Provjerite
kapacitet odabranog programa.
Pretrpavanje može uzrokovati prekomjerne
vibracije, oštećenje uređaja i dodatno
gužvanje rublja.
2. Zatvorite vrata i pritisnite gumb On.
3. Zakrenite kotačić za odabir
programa u željenom smjeru da
biste odabrali program.
Prikazat će se vrijeme sušenja.
4. Odaberite neobavezne funkcije.
–– Dodatne funkcije (9. str.)
–– Brzina centrifuge (8. str.)
–– Razina sušenja (8. str.)
Dodatne informacije o dostupnim
funkcijama i postavkama svakog
programa potražite na 16. - 17.
stranici.
5. Pritisnite gumb Start.
Nakon početka rada, izmjerit će se
težina rublja. Nakon otprilike 3 minute
prikazat će se novo vrijeme sušenja.
Ako odaberete program za vunu (Wool)
ili tempirani program (Timed Prog.),
težina rublja neće se mjeriti.
Zvono će se oglasiti kada program
završi.
Detalje o postavljanju zvona potražite na
9. str.
Izvadite rublje i po potrebi ga razmjestite.
Nemojte ga ostaviti u bubnju dugo nakon
završetka programa jer bi se moglo
zgužvati.
Upute za sušenje - 11
Dry & Steam/Steam Refresh (Osuši i napari/Osvježi parom).
Postavljanje sušenja
Kada birate parenje, svakako
nadopunite vodom.
–– U drogeriji ili drugoj trgovini kupite
destiliranu vodu.
1. Otvorite vrata i stavite rublje u
bubanj.
Detalje o pripremanju i razvrstavanju
rublja potražite na stranicama 10., 14.
i 15.
2. Zatvorite vrata i pritisnite gumb On.
3. Zakrenite kotačić za odabir
programa u željenom smjeru da
biste odabrali program.
Prikazat će se vrijeme sušenja.
–– Obavezno koristite destiliranu vodu.
Upotreba drugih vrsta voda uzrokovat
će začepljenje prolaza pare.
–– Ako je filtar začepljen prašinom,
uklonite je i operite četkicom za zube
itd.
4. Kada na zaslonu treperi
,
PAŽLJIVO dodajte destiliranu vodu,
pazeći da ne dođe do prelijevanja.
Kada se doda određena količina,
oglasit će se zvučni signal i prikazati
preostalo vrijeme. (24. str.)
5. Odaberite brzinu centrifuge. (16. str.)
6. Pritisnite gumb Start.
Zvono će se oglasiti kada program
završi.
Detalje o postavljanju zvona potražite na
9. str.
Odmah izvadite rublje i stavite na
vješalice rublje sklono gužvanju.
Oprez
Nakon rada programa parenja, bubanj
može ostati vruć.
12 - Upute za sušenje
Mjerač vremena
Potrebno vrijeme
Vrijeme ovisi o odabranim programima,
postavkama razine sušenja i ostalim
postavkama.
–– Budući da se prikazano vrijeme
automatski mijenja u skladu s količinom
rublja i udjelom vlage u rublju te
temperaturom okoline uređaja, vrijeme
se dulje vrijeme možda neće smanjiti ili
će se smanjiti iznenada.
–– Kod programa koji automatski mjere
težinu rublja (potražite u stupcu
"Mjerenje težine rublja“ na 16. str.), 3
minute nakon početka sušenja može se
iznenada smanjiti preostalo potrebno
vrijeme.
–– Stvarno bi se vrijeme moglo razlikovati
od prikazanog vremena.
Promjena postavki za vrijeme
sušenja
Postavke se ne mogu mijenjati nakon
početka sušenja.
Zadani mjerač vremena
Možete prethodno postaviti vrijeme
završetka sušenja.
Sušenje bi moglo završiti prije ili nakon
zadanog vremena ovisno o vrsti rublja,
temperaturi i udjelu vlage u rublju.
Postavljanje zadanog vremena
Uzastopno pritišćite gumb Time sve dok
ne bude prikazano željeno zadano vrijeme.
Zadano vrijeme svakim se pritiskom
povećava za sat vremena. Pritisnite i držite
gumb da biste brzo promijenili zadano
vrijeme.
Program
Cotton/Colours
(Pamuk/Šarena
odjeća)
Mixed (Miješano
rublje)
Easy-care
(Jednostavno
održavanje)
Timed Prog. Warm
(Tempirani program
Toplo)
Outdoor/Sports
(Odjeća za vanjsku
uporabu/Sportska
odjeća)
Wool (Vuna)
Rapid 40 (Brzi 40)
Steam Refresh
(Osvježi parom)
Dry & Steam (Osuši i
napari)
Primjenjivo
zadano vrijeme
6–24 sata
4–24 sata
4 - 24 sata
3–24 sata
4–24 sata
1–24 sata
3–24 sata
2 –24 sata
4–24 sata
Mijenjanje zadanog vremena
1. Pritisnite gumb Off pa potom
pritisnite gumb On.
2. Odaberite željeni program i dodatne
funkcije.
3. Postavite zadano vrijeme.
Otkazivanje zadanog vremena
Pritisnite gumb Off. (Sve postavke bit će
otkazane.)
Provjeravanje zadanog vremena
Pritisnite gumb Time (Vrijeme).
Upute za sušenje - 13
Odabir programa
Sintetička vlakna, pamuk ili miješane tkanine koje ne
zahtijevaju glačanje
Extra Dry (Ultrasuho)
Cupboard Dry (Suho za
odlaganje)
Iron Dry (Suho za glačanje)
— — P
Mixed (Miješane tkanine)
Cupboard Dry (Suho za
odlaganje)
Iron Dry (Suho za glačanje)
Rapid 40 (Brzi 40)
Outdoor/Sports (Odjeća za
vanjsku uporabu/Sportska
odjeća)
Wool (Vuna)
Timed Prog. Warm
(Tempirani program Toplo)
14 - Upute za sušenje
Posteljina
Stolnjaci i salvete
Easy-care (Jednostavno
održavanje)
Frotirni ručnik
— P
Kućni ogrtač
P
Čarape
P
Donje rublje
— — — — — — — P
Radna odjeća
— P
Sportska odjeća
P
Suknja/haljina
P
Colours ([areno)
Hlače
— — — — — — — — — P
Cotton (Pamuk)
Vjetrovka
Extra Dry (Ultrasuho)
Cupboard Dry Plus (Suho za
odlaganje)
Iron Dry (Suho za glačanje)
Program
Majica
Kuhinjska krpa
Majica kratkih rukava
Opis i vrsta vlakana koja je moguće sušiti
Maks.
težina
Bijeli i šareni pamučni ili laneni predmeti
P
— — P
— P
P
— P
P
P
P
— — — P
P
— — — — — — — — — P
— — — P
8 kg
P
P
4 kg
— — — — — — — —
— P — P P P P P — — — — — —
Predmeti napravljeni od mješavine pamuka i tkanina
za jednostavno održavanje
— P
— — — P
— P
P
— P
P
— P
4 kg
P P — P P P P P — — — P P P
Brzo sušenje sintetičkih vlakana, pamuka ili miješanih
tkanina. Vrijeme sušenja može biti dulje ili kraće od 40
1,5 kg
minuta ovisno o vrsti tkanine, sastavu rublja i udjelu
vlage u rublju.
Tkanine obložene membranom, vodootporne tkanine,
funkcionalna odjeća, tkanine od runa (odvojeno sušite 2,5 kg
jakne/hlače s izmjenjivom unutarnjom podstavom)
Vunene tkanine namijenjene sušenju u bubnju. Tkanine
se ne suše već postaju paperjastije. Izvadite rublje
2 kg
kada program završi i ostavite ga da se osuši.
Prethodno osušena, slojevita, osjetljiva akrilna vlakna i
4 kg
mali odjevni predmeti te naknadno sušenje
Upotrebom dodatne košare za sušenje može se
1 kg
osušiti sportska obuća itd. (7. str.)
Odabir programa
Program
Dry & Steam (Osuši i
napari)
Daily (Dnevna odjeća)
Shirts (Košulje)
Steam Refresh (Osvježi
parom)
Business (Poslovna odjeća)
Casuals (Svakodnevna
odjeća)
Maks.
težina
Stavite rublje nakon pranja. Sušenje parom smanjit će nastanak
nabora.
Majica, majica kratkih rukava, traperice, plahte itd.
2,5 kg
9 majica ili 2 velika odjevna predmeta
9 košulja ili 9 bluza
2 kg
Stavite suho rublje.
Parenje će umanjiti nastanak nabora i rublje će biti osvježeno.
Mirisi će biti umanjeni samo u opciji Svakodnevna odjeća.
6 košulja ili 6 bluza
1,5 kg
1 jakna ili 1 košulja
–– Upotreba košare za sušenje može umanjiti mirise
1 kg
plišane igračke, jastuka itd. (7. str.)
Opis
Napomena
• Bolji se rezultati dobivaju manjim opterećenjem.
• Nemojte sušiti vunenu, kožnatu ili odjeću s metalnim ili plastičnim dodacima, kao ni jakne od
nepropusnog platna i jakne tretirane voskom.
• Zasebno sušite rublje koje može lako pustiti boju.
• Kad program završi, odmah izvadite rublje i stavite na vješalice rublje koje se lako gužva.
Glačanje nakon sušenja
Napomena
Izažimanje rublja
Primjer: hlače, suknje i haljine
Pamučne ili lanene tkanine koje biste željeli
glačati
Primjer: stolnjaci, salvete i posteljina
–
–
3
–
–
–
3
–
3
3
3
3
Potprogram
Obične tkanine
Iron Dry (Suho za glačanje)
Bez glačanja
Nemojte koristiti ovaj potprogram za pletene
tkanine (primjerice, majice kratkih rukava,
donje rublje i dječju odjeću) jer se često skupe.
Cupboard Dry (Suho za odlaganje)
Lagano glačanje
Primjenjiv način
sušenja
Extra Dry (Ultrasuho)
Slojevite i deblje tkanine
Primjer: kućni ogrtači i posteljina
Glačanje
Opis potprograma
Extra Dry (Ultrasuho)
Cupboard Dry (Suho
za odlaganje)
Iron Dry (Suho za
glačanje)
Da biste spriječili isušivanje rublja,
smotajte ga do glačanja.
Upute za sušenje - 15
Detalji programa
Program
Extra Dry (Ultrasuho)
Cupboard Dry (Suho
Cotton (Pamuk)
za odlaganje)
Colours (Šareno) Iron Dry (Suho za
glačanje)
Extra Dry (Ultrasuho)
Easy-care
Cupboard Dry (suho
(Jednostavno
za odlaganje)
održavanje)
Iron Dry (suho za
glačanje)
Cupboard Dry (Suho
Mixed (Miješane za odlaganje)
tkanine)
Iron Dry (Suho za
glačanje)
Mjerenje
težine
rublja
Zadane postavke
Razina
sušenja1)
Brzina
centrifuge1)
R
Približno
vrijeme
Ra
suš
3:102)
P
3
1000
2:502)
1
2:202)
1:30
P
3
1000
1:10
1
0:50
1:30
P
3
3
1000
0:40
1
Outdoor/Sports (Odjeća za vanjsku
uporabu/Sportska odjeća)
P
P
3
1000
2:00
1
Wool (Vuna)
—
—
—
0:15
—
Timed prog. Warm (Tempirani program
Toplo)
—
—
—
0:10
—
(Dnevna odjeća)
—
—
—
1:40
—
Shirts (Košulje)
—
—
—
1:30
—
—
—
—
0:29
—
—
—
—
0:40
—
Rapid 40 (Brzi 40)
Dry & Steam
(Osuši i napari)
Steam Refresh
(Osvježi parom)
Business (Poslovna
odjeća)
Casuals
(Svakodnevna
odjeća)
1000
1) Čak i ako je uređaj korišten samo jednom, memorirane su razina sušenja i brzina
centrifuge postavljene u prethodnom radu.
2) Kad je postavljena funkcija Speed (Brzo), približno vrijeme bit će 50 minuta kraće od
vremena navedenog ovdje.
16 - Upute za sušenje
1
1:10
ižno
me
Detalji programa
Ručne postavke
Razina
sušenja
Brzina
centrifuge
Gentle Dry
(Nježno
sušenje)3)
Dodatne funkcije
Anticrease
Speed
(Protiv
(Brzo)3)
gužvanja)
Eco
(Eko)
Podešavanje
vremena
02)
02)
500 - 1600
1-5
P
P
P
P
—
02)
30
10
1-5
500 - 1600
P
P
—
P
—
1-5
500 - 1600
P
P
—
P
—
40
1-5
500 - 1600
—
1-5
500 - 1600
15
—
—
—
—
10
—
—
—
P
—
P
40
—
500 - 1600
—
—
—
30
—
—
—
—
—
29
—
—
—
—
—
P
P
P
P
P
P
P
—
00
P
P
40
—
—
—
—
—
P
—
50
30
10
P
P
—
—
—
—
—
—
3) Funkcije nježnog (Gentle Dry) i brzog (Speed) sušenja ne mogu se koristiti istovremeno.
U određenom trenutku može biti postavljena samo jedna od ovih funkcija.
4) Funkcija nježnog sušenja (Gentle Dry) automatski je postavljena. Iako se funkciju ne
može odabrati, pokazatelj funkcije ipak će zasvijetliti.
Upute za sušenje - 17
Održavanje
Izlijevanje vode
Izlijte vodu nakon svakog sušenja.
Nemojte je izlijevati tijekom sušenja.
1. Povucite spremnik za vodu i držite
ga vodoravno.
Čišćenje vanjskog dijela
uređaja
Vanjski dio uređaja čistite mekom krpom
i blagim sredstvom za pranje, poput
kuhinjskog deterdženta ili vode sa
sapunicom.
Uklonite sitne komade tkanine i prašinu
koje su se nakupile u uređaju.
Upozorenje
–– NEMOJTE prolijevati vodu po
uređaju.
2. Izvucite spremnik za vodu tako
da ga istovremeno podignete i
povučete prema naprijed.
–– NEMOJTE koristiti kremasta
sredstva za čišćenje, razrjeđivače
ili proizvode koji sadrže alkohol ili
parafinsko ulje.
Čišćenje bubnja
Bubanj i drugi dijelovi od nehrđajućeg
čelika mogu se čistiti odgovarajućim
sredstvima za čišćenje nehrđajućeg čelika
u skladu s uputama proizvođača.
Čišćenje vratiju
3. Izlijte vodu.
4. Umetnite do kraja spremnik za vodu
sve dok ne sjedne na svoje mjesto.
18 - Održavanje
Nakon svakog sušenja učinite sljedeće:
–– Uklonite sve što bi se moglo naći na
gumenoj brtvi.
–– Obrišite vrata i gumenu brtvu kako biste
uklonili mrlje i sitne komade tkanine.
Održavanje
Čišćenje senzora vlage
Lokacije filtara
Očistite jednom mjesečno.
Senzori vlage od nehrđajućeg čelika
isporučuju se s uređajem. Oni mjere koliko
je rublje vlažno. Nakon dugih razdoblja
uporabe na senzorima vlage može se
stvoriti tanak sloj kamenca.
Filtri su smješteni na sljedeća 3 mjesta:
1) na vratima (filtar za niti)
2) na donjoj strani okvira vratiju (okvir filtra)
3) ispred izmjenjivača topline (fini filtar)
1) Filtar za niti
Senzori vlage nalaze se u blizini okvira
vrata s unutarnje strane bubnja.
Senzori vlage
2)Okvir
filtra
1. Otvorite vrata.
2. Očistite senzore vlage vlažnom
spužvom s grubom površinom.
Oprez
NEMOJTE koristiti čeličnu vunu ili
druge abrazivne materijale.
3)Fini filtar
(21. str.)
Očistite filtre u predviđenim intervalima.
–– Filtar za niti očistite nakon svakog
programa sušenja (20. str.).
–– Fini filtar očistite svaka dva tjedna
(21. str.).
Okvir filtra očistite kad se na njemu nakupe
strane čestice (20. str.). Sve filtre očistite
nakon svakog 10. sušenja.
Oprez
Uređaj ne smijete koristiti ako svi filtri
nisu na svom mjestu ili su oštećeni.
Prekomjerno nakupljanje niti može
uzrokovati kvar.
Održavanje - 19
Održavanje
Čišćenje filtra za niti
4. Vratite filtar za niti u početni položaj.
Filtar za niti očistite nakon svakog
programa sušenja.
1. Otvorite vrata i zatim gurnite ručicu
na vrhu vratiju.
Dodatno čišćenje
Uklonite niti iz šupljeg dijela vrata četkom
za boce ili usisavačem.
Čišćenje okvira filtra
Okvir filtra očistite kad se na njemu nakupe
strane čestice.
1. Otvorite vrata i zatim izvucite okvir
filtra iz donje strane okvira vrata.
2. Izvucite filtar za niti.
3. Prođite rukom preko filtra da biste
uklonili niti.
Isperite filtar pod tekućom vodom i
dobro ga osušite.
Pazite da ne oštetite mrežicu.
20 - Održavanje
2. Okrenite okvir filtra naopako da biste
uklonili strane čestice.
3. Vratite okvir filtra u početni položaj.
Održavanje
Čišćenje finog filtra
Očistite fini filtar svaki mjesec.
1. Otvorite ploču.
4. Odvojite fini filtar od unutrašnjeg
poklopca.
Fini filtar
Unutrašnji poklopac
2. Okrenite ručice na unutrašnjem
poklopcu.
5. Očistite fini filtar usisavačem ili
vodom.
6. Vratite sve dijelove u početne
položaje.
3. Povucite dršku da biste izvukli
unutrašnji poklopac i fini filtar.
Prilikom spajanja unutrašnjeg poklopca
i finog filtra dijelove unutrašnjeg
poklopca koji strše podesite u rupe na
finom filtru.
Napomena
Upute o otvaranju ili zatvaranju ručice
na unutrašnjem poklopcu potražite na
sljedećoj slici.
ZATVORI
OTVORI
Održavanje - 21
Popis mogućih kvarova
Problem
Uređaj ne radi.
Uzrok
–– Osigurač je možda iskočio ili je oštećen.
–– Utikač možda nije čvrsto utaknut u strujnu utičnicu.
–– Možda niste pritisnuli gumb On.
–– Možda niste pritisnuli gumb Start.
–– Vrata su možda nepravilno zatvorena.
Gumbi ne rade.
–– Postavke nije moguće mijenjati tijekom sušenja.
Da biste promijenili postavke, isključite uređaj i ponovno ga
uključite. Zatim ponovno podesite postavke.
–– Možda je uključena funkcija roditeljske zaštite. (9. str.)
Sušenje neprekidno
–– To ne predstavlja kvar. Bubanj se neprekidno sporo okreće
počinje i zaustavlja
i zaustavlja kada je uključena funkcija protiv gužvanja
se.
(Anticrease).
Rublje nije dovoljno
–– Rublje je možda dodano u bubanj tijekom sušenja.
suho (Neki dijelovi su –– Rublje bi moglo biti zapetljano.
vlažni).
–– Rublje bi moglo biti preteško.
–– Koristite tempirano toplo sušenje (Timed Prog. Warm) za male
predmete od sintetičkih vlakana ili ih osušite zajedno s velikim
odjevnim predmetima.
–– Senzori vlage mogli bi biti zaprljani. (18. str.)
Sušenje traje
–– Rublje bi moglo biti premokro.
predugo.
–– Rublje bi moglo biti zapetljano.
–– Rublje bi moglo biti preteško.
–– Odjeća koja se suši brzo i ona koja se suši sporo zajedno su se
sušile.
–– Temperatura zraka okoline mogla bi biti preniska.
Predmeti od
–– Smanjite naboj statičkog elektriciteta dodavanjem omekšivača
sintetičkih vlakana
rublja tijekom posljednjeg kruga ispiranja.
nabijeni su statičkim
elektricitetom nakon
sušenja.
Mali predmet,
–– Izvucite predmet tako da otvorite ploču ispred izmjenjivača
primjerice gumb,
topline baš kao što to činite pri čišćenju finog filtra.
upao je u rupu okvira
filtra.
22 - Rješavanje problema
Popis mogućih kvarova
Problem
Uzrok
Pokazatelj
–– To ne predstavlja kvar. Pokazatelj začepljenog filtra svijetli
začepljenog filtra
da bi upozorio korisnike da očiste filtre nakon svakog 10.
svijetli iako nijedan
programa sušenja (dvaput mjesečno). Pokazatelj svijetli čak i
filtar nije začepljen.
ako su filtri očišćeni.
Mijenja se prikazano –– Preostalo vrijeme rada neprestano se procjenjuje i ispravlja.
preostalo vrijeme.
Stoga se vrijeme na zaslonu može promijeniti.
Mijenja se zvuk rada. –– To je normalno. Promjenu uzrokuje stalno uključivanje i
isključivanje kompresora i pumpe za odvod.
Na zaslonu se
–– To ne predstavlja kvar. Ako nije podešena funkcija protiv
prikazuje ‘0’ nakon
gužvanja (Anti-crease), uređaj se automatski isključuje 2 sata
završetka programa.
nakon završetka programa.
Lampica unutar
–– Lampica svijetli 10 minuta ako su vrata otvorena nakon
bubnja se isključila.
završetka programa. Da biste ponovno uključili lampicu,
uključite uređaj i zatim ponovno otvorite vrata.
Lampica unutar
–– Ako su prošla 2 sata od završetka programa, lampica neće
bubnja ne zasvijetli.
zasvijetliti s obzirom na to da se uređaj automatski isključuje.
Sušenje je završeno
–– Iz sigurnosnih razloga bubanj sušilice se hladi. Pokazatelj
funkcijom protiv
funkcije protiv gužvanja (Anti-crease) svijetli tijekom hlađenja.
gužvanja (Anticrease) podešenom
na OFF (Isklj.), no
pokazatelj funkcije
svijetli.
Nije postignut učinak –– Rublja je možda previše. (15. str.)
programa parenja.
–– Možda se zamrznuo prolaz pare.
Rješavanje problema - 23
Prikaz pogreške
Prikaz pogreške
Što učiniti
Provjerite jesu li vrata dobro zatvorena.
Čvrsto zatvorite vrata i pritisnite gumb Start.
Vrata su otvorena
Izlijte vodu ako je spremnik za vodu pun. (18. str.)
Ispravno postavite cijev za odvod vode. (27.-28. str.) Nakon prethodnih radnji ponovno uključite uređaj i pritisnite gumb
Odvod onemogućen Start.
Koristite uređaj u rasponu radne temperature okoline (5ºC do
35ºC.)
Neprikladna
temperatura okoline
Nedostatak
destilirane vode
Dodajte destiliranu vodu jer je količina nedostatna. (12. str.)
Kada se doda određena količina, oglasit će se zvučni signal i
prikazati preostalo vrijeme.
Potreban je pregled.
Odspojite utikač. Zatim se obratite Centru za korisničku podršku i
opišite im prikazani sadržaj (dvoznamenkasti broj nakon H).
24 - Rješavanje problema
Odabir pravog mjesta
Pravo mjesto za uređaj
Transport uređaja
Ako se uređaj mora prenositi pod
određenim kutom, nagnite ga na stranu
spremnika za vodu, no ne pod kutom
većim od 90 stupnjeva.
Provjerite ima li dovoljno mjesta za uređaj
i smeta li nešto, poput tepiha, otvorima na
dnu.
Strana spremnika
za vodu
Maks. 90°
Stražnji dio
Prednji dio
Maks. 90°
Uređaj moraju nositi 2 osobe ili više osoba.
Dimenzije u milimetrima
Trebate prostor širine od najmanje 60 cm.
Potrebna su najmanje 2 mm prostora s
obje strane i 3 mm prostora iznad uređaja.
(Ako koristite produžnu cijev za odvod
vode, ostavite malo prostora iza stražnjeg
dijela uređaja za cijev da bi spriječili
njezino gnječenje.)
Upozorenje
Započnite tako da uređaj nagnete unatrag.
Jedna osoba neka stane iza njega, držeći
stražnji dio gornje ploče. Druga osoba
neka primi donje nožice na prednjoj strani.
Oprez
Ako transport uređaja nije obavljen
prema ovim uputama, uređaj mora
mirovati najmanje sat vremena prije
nego što se spoji na napajanje.
U suprotnom bi moglo doći do oštećenja
Uređaj ne smijete postaviti iza vrata
s ključanicom, kliznih vrata ili vrata
sa šarkom koja se nalazi na strani
suprotnoj od šarke na vratima uređaja
na način koji bi onemogućio potpuno
otvaranje vrata uređaja.
Na taj način djeca se neće moći
zaključati u bubanj.
Oprez
–– NEMOJTE postaviti uređaj na
izravnu sunčevu svjetlost ili na
mjesto s preniskom ili previsokom
temperaturom.
–– Ploča za dovod hladnog zraka na
prednjem dijelu uređaja ne smije biti
blokirana ili pokrivena, primjerice
košarom za rublje, jer bi moglo doći
do kvara.
Upute za postavljanje - 25
Odabir pravog mjesta
Postavljanje ugradbenog
uređaja
–– Trebate prostor širine od najmanje 60 cm.
Potrebna su najmanje 2 mm prostora s
obje strane i 3 mm prostora iznad i iza
uređaja (ako ne koristite produžnu cijev
za odvod vode).
–– Radna ploča iznad uređaja mora biti
dobro pričvršćena na susjedne ormariće.
–– Utikač mora biti na dostupnom mjestu
nakon postavljanja.
Podešavanje nožica uređaja
Uporaba libele olakšava podešavanje
nožica.
Da biste podesili nožice, upotrijebite kraj
‘A’ na ključu.
Matica
Nožica
Metalni poklopac
1. Otpustite maticu na svakoj nožici
tako da je okrenete u smjeru
kazaljke na satu.
2. Podesite svaku nožicu tako da je
okrenete u smjeru kazaljke na satu
ili suprotno tome.
3. Provjerite pomoću libele je li uređaj
na ravnoj površini.
4. Stegnite svaku maticu okrećući je
u smjeru suprotnom od kazaljke na
satu.
Oprez
Provjerite jesu li sve matice dobro
pričvršćene i jesu li sve nožice
pričvršćene na uređaj.
Ako nisu, uređaj će se pomicati.
Metalni poklopac (AXW4595-7SR0)
Oprez
Umjesto uobičajene gornje ploče,
neka vam stručna osoba postavi
metalni poklopac.
Sušilica može
biti smještena na
Panasonicovu perilicu za
rublje pomoću
kompleta za slaganje
perilice-sušilice (N-SKT100).
–Panasonicov je pribor
dostupan po narudžbi.
Pažljivo pročitajte upute za
sastavljanje isporučene s
kompletom za slaganje.
26 - Upute za postavljanje
Sušilica
Perilica
Spajanje napajanja i cijevi
Pridržavajte se uputa u ovom poglavlju da biste spriječili curenje vode. Ako niste sigurni,
zamolite servisera da spoji cijevi.
Dužina cijevi i kabela za napajanje
Spojevi na lijevoj strani
Spojevi na desnoj strani
Spajanje na izvor napajanja
Spajanje produžne cijevi za
odvod vode
Oprez
Natpisna pločica
NEMOJTE zakretati, povlačiti ili savijati
cijev za odvod.
Spremnik za vodu ne treba isprazniti ako
voda istječe u vanjski odvod.
Oprez
1. Opružnu stezaljku povucite prema
dolje i zatim kliještima odspojite
cijev za odvod vode iz uređaja.
Natpisna pločica sadrži podatke
o nazivnoj snazi potrebnoj za rad
uređaja. Provjerite odgovaraju li
tehnički podaci vezani uz napajanje
u vašem kućanstvu ovdje navedenim
podacima.
Iscijedite vodu iz cijevi za odvod vode.
Upute za postavljanje - 27
Spajanje produžne cijevi za odvod vode
2. Spojite cijev za odvod vode i
produžnu cijev za odvod vode te
pričvrstite na nju opružnu stezaljku.
3. Provucite produžnu cijev za odvod
vode udesno (kada gledate prednji
dio uređaja) i namjestite je na jedan
od sljedećih načina.
–– Spojevi na lijevoj strani
Preporučuje se prvi način spajanja
za spoj na lijevoj strani.
–– Spojevi na desnoj strani
–– Ako koristite cijev za odvod vode, voda
se može iscijediti na visini uređaja
(približno 85 cm) pomoću pumpe za
odvod sadržane u uređaju.
–– Spojevi na stražnjoj strani
–– NEMOJTE savijati cijev za odvod
prilikom korištenja.
Također nemojte namjestiti cijev za
odvod tako da bude zapetljana ili
savijena. Moglo bi doći do nepravilnog
odvoda vode.
Oprez
Pazite da vrh cijevi za odvod vode NE
dodiruje iscijeđenu vodu.
Voda bi u tom slučaju mogla ponovno ući
u uređaj.
28 - Upute za postavljanje
Provjera nakon postavljanja
Popis stavki za provjeru pri postavljanju
1) Položaj
Je li perilica na ravnoj, stabilnoj
površini?
Radi li bez vibracija?
2) Podesive nožice
Jesu li dobro pričvršćene na uređaj?
3) Podloge nožica
Jesu li ravne?
Ako uređaj nije u jednakoj ravnini,
kod odvoda vode mogli bi se čuti
neuobičajeni zvukovi.
4) Napajanje
Je li napajanje izmjeničnom strujom
nazivnog napona od 220 V do 240 V?
Probno pokretanje nakon postavljanja
Provjerite čuje li se neuobičajena buka
BEZ rublja u bubnju.
1. Zatvorite vrata.
2. Pritisnite gumb On.
3. Pritisnite gumb Start.
Provjerite čuje li se neuobičajena buka.
Ako se čuje, provjerite je li perilica na
ravnoj površini.
Nakon rješavanja problema s bukom,
nastavite s probnim pokretanjem.
Upute za postavljanje - 29
Potrošnja
Program
Cotton/Colours
(Pamuk/Šareno
ruiblje)
Cupboard
Dry (Suho za
odlaganje)
Eco (Eko)
Težina
rublja
8 kg
4 kg
Posljednja
brzina
centrifuge u
perilici rublja
Potrošnja
energije
Vrijeme
(min)
1600 okr/min
1,47 kWh
2:30
1000 okr/min
1,67 kWh
2:50
1000 okr/min
1,05 kWh
1:50
1600 okr/min
1,60 kWh
1:42
1000 okr/min
1,37 kWh
2:02
1600 okr/min
1,17 kWh
2:20
1000 okr/min
1,80 kWh
2:00
1600 okr/min
1,30 kWh
1:10
1000 okr/min
1,50 kWh
1:30
Speed (Brzo)
8 kg
Eco (Eko)
8 kg
Speed (Brzo)
8 kg
Cupboard
Dry (Suho za
odlaganje)
Eco (Eko)
4 kg
1000 okr/min
0,70 kWh
1:10
Iron Dry (Suho
za glačanje)
Eco (Eko)
4 kg
1000 okr/min
0,60 kWh
0:50
Iron Dry
(Suho za
glačanje)
Easy-care
(Jednostavno
održavanje)
Dodatne
funkcije
1) Prikazani podaci u skladu su sa standardom EN 61121. Svaki podatak odnosi se na
propisane vrijednosti do završetka svakog programa s razinom sušenja 3 (Drying Level)
i procesom protiv gužvanja (Anti-crease) postavljenim na ON (Uklj.). To ne vrijedi za
potrošnju energije i vrijeme tijekom procesa protiv gužvanja (Anti-crease).
2) Potrošnja energije i vrijeme naznačeno u tablici mogu se razlikovati ovisno o razlikama
u sobnim temperaturama, vrstama i količinama rublja, razlikama u naponu i korištenju
određenih dodatnih funkcija.
3) Načini Cotton/Colours (Pamuk/Šareno rublje) – Cupboard Dry (Suho za odlaganje) – Eco
(Eko) prikladni su za sušenje normalno vlažnog pamučnog rublja i ovo je najučinkovitiji
program kad je riječ o potrošnji energije za pamuk.
4) List s podacima o proizvodu u skladu s propisima Europske unije 1061/2010 potražite na
http://www.panasonic.hr
30 - Upute za postavljanje
Tehnički podaci
Tehnički podaci
Model br.
Nazivni napon
Nazivna frekvencija
Maksimalna energija nazivne primljene snage
Potrošnja energije
Težina proizvoda
Maksimalna težina suhe odjeće
Dimenzije proizvoda
NH-P80S1
220–240 V
50 Hz
1100–1320 W
Kada je uređaj isključen 0,18 W
Kada je uređaj uključen 1,36 W
58 kg
8 kg
596 mm (Š) x 625 mm (D) x 845 mm (V)
Upute za postavljanje - 31
Web-mjesto: http://panasonic.hr
U skladu s direktivom 2004/108/EZ, članak 9 (2)
Panasonicov centar za ispitivanje
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Njemačka
© Panasonic Corporation 2012.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement