Panasonic NHP80S1 Operating instructions

Panasonic NHP80S1 Operating instructions
®
Brug af maskinen
og installationsvejledning
Varmepumpe tørretumbler
(Til brug i hjemmet)
Modelnummer
NH-P80S1
Læs før brug
Sikkerhedsforholdsregler
Tørrevejledninger
Vedligeholdelse
Fejlfinding
Installationsvejledning
Tak fordi du købte denne tørretumbler.
- For optimal ydelse og sikkerhed, bedes du læse disse instruktioner
omhyggeligt.
- Før du tilslutter, betjener eller justerer denne tørretumbler, bedes du
læse instruktionerne grundigt. Gem denne vejledning til fremtidig brug.
NH-P80S1_Da.indb
1
2
4
11
18
22
25
DANSK
2012/11/15
16:12:43
Læs før brug
Bortskaffelse af emballagen
Det indpakningsmateriale, vi anvender for
at beskytte maskinen mod skader under
transport, er helt genanvendeligt. For
oplysninger om genanvendelse, skal du
kontakte dine lokale myndigheder.
Bortskafning af elektrisk og
elektronisk udstyr
Oplysninger til brugerne om bortskaffelse
af elektriske apparater og elektronisk
udstyr (private husholdninger)
Oplysninger om bortskaffelse i lande
uden for EU
Dette symbol er kun gyldigt i EU.
Hvis du ønsker at bortskaffe dette produkt,
skal du rette henvendelse til de lokale
myndigheder eller din forhandler angående
den korrekte bortskaffelsesmetode.
Tørring på øko-venlig vis
-- Overhold den maksimale
vasketøjsmængde for hvert program.
-- Tørretumbleren justerer automatisk
driftstiden for hvert program, afhængigt
af vasketøjsmængden.
-- For at spare energi, skal du vælge den
korrekte centrifugeringshastighed.
Når produkter og/eller medfølgende
dokumenter indeholder dette symbol,
betyder det, at elektriske apparater og
elektronisk udstyr ikke må blandes sammen
med det almindelige husholdningsaffald.
For at sikre en korrekt behandling,
indsamling og genbrug, skal du aflevere
disse produkter på dertil indrettede
indsamlingssteder, hvor de vil blive
modtaget uden ekstra omkostninger. I
nogle lande er der også mulighed for, at
du kan indlevere dine produkter hos den
lokale forhandler, hvis du køber et nyt
tilsvarende produkt.
Hvis du bortskaffer dette produkt på
korrekt vis, vil det være med til at spare
på de værdifulde naturlige råstoffer og
forhindre eventuelle negative påvirkninger
på folkesundheden og miljøet, hvilket
ellers kunne blive følgerne af en forkert
håndtering af affaldet. Kontakt de
lokale myndigheder for at få yderligere
oplysninger om, hvor du kan finde det
nærmeste indsamlingssted.
-- Sørg for, at rumtemperaturen ikke er
unaturlig høj. Hvis tørretumbleren og
andre varmeproducerende apparater
deler det samme område, skal du sørge
for, at rummet er godt ventileret og sluk
for de andre apparater, når du bruger
tørretumbleren, hvis det er muligt.
Dette produkt opfylder forskrifterne
2006/95/EC og 2004/108/EC.
Det er vigtigt at gennemlæse disse
vejledninger.
I visse lande vil en forkert bortskaffelse af
affaldet medføre en bødestraf i henhold til
den gældende lovgivning på området.
2 - Læs før brug
NH-P80S1_Da.indb
2
2012/11/15
16:12:44
Indhold
Læs før brug
Vedligeholdelse
Læs før brug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Sikkerhedsforholdsregler . . . . . . . . . . . . 4
Tjek din tørretumbler . . . . . . . . . . . . 6
Vedligeholdelse . . . . . . . . . . . . . . . 18
Din tørretumbler . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Tilbehør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Brug af knapperne . . . . . . . . . . . . . . 8
Child Lock (Børnelås) . . . . . . . . . . . . . .9
Yderligere funktioner . . . . . . . . . . . . . . 9
Inden du starter med at tørre . . . . . 10
Kontrol før brug . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Klargøring af vasketøjet . . . . . . . . . . . 10
Programmer for Outdoor/Sports
(Udendørs/Sport) . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Vasketøjsmængder for finvask . . . . . . 10
Gode råd for skånetørring . . . . . . . . . 10
Tørrevejledninger
Tørring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Tørreindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Dry & Steam (Tør & Damp)/
Steam Refresh (Damp opfrisk) . . . . . 12
Indstilling af damptørring . . . . . . . . . . 12
Timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Påkrævet tid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Ændring af indstillinger under tørring . 13
Timer-funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Valg af program . . . . . . . . . . . . . . . 14
Beskrivelse af underprogram . . . . . . . 15
Oplysninger om programmer . . . . . 16
Tømning af vand . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Rengøring af tørretumblerens
yderside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Rengøring af tromlen . . . . . . . . . . . . . 18
Rengøring af lågen . . . . . . . . . . . . . . .18
Rengøring af fugtsensorer . . . . . . . . . 19
Placering af filtre . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Rengøring af fnugfilter . . . . . . . . . . . . 20
Rengøring af filterrammen . . . . . . . . . 20
Rengøring af finfilter . . . . . . . . . . . . . . 21
Fejlfinding
Kontrolliste for fejl . . . . . . . . . . . . . . 22
Fejlmeddelelser . . . . . . . . . . . . . . . 24
Installationsvejledning
Valg af det rigtige sted . . . . . . . . . . 25
Transport af tørretumbleren . . . . . . . . 25
Valg af det rigtige sted for tørretumbleren . . 25
Installering af en indbygget maskine . 26
Sæt tørretumbleren i vater . . . . . . . . . 26
Tilslutning af slanger og
strømforsyning . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Slange- og kabellængder . . . . . . . . . . 27
Tilslutning til strømkilden . . . . . . . . . . 27
Tilslutning af den forlængede
afløbsslange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Kontrol efter installation . . . . . . . . . 29
Kontrolliste for installation . . . . . . . . . 29
Prøvekørsel efter installation . . . . . . . 29
Strømforbrug . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Læs før brug - 3
NH-P80S1_Da.indb
3
2012/11/15
16:12:44
Sikkerhedsforholdsregler
Læs og følg disse sikkerhedsforholdsregler.
ADVARSEL
Dette beskriver ting, som eventuelt kan
medføre død eller alvorlige kvæstelser.
Generelt brug
-- Dette apparat er ikke beregnet til
brug af personer (inklusive børn) med
reducerede fysiske, sansemæssige eller
mentale evner, eller manglende erfaring
eller viden, medmindre de holdes under
opsyn eller har modtaget instruktion
vedrørende brugen af apparatet af
en person, som er ansvarlig for deres
sikkerhed.
-- Børn skal være under opsyn for at sikre,
at de ikke leger med apparatet.
-- Tørretumbleren må ikke benyttes, hvis
industrikemikalier har været brugt til
rengøring.
De kan forårsage brand.
-- Fnugfiltrene skal renses regelmæssigt.
-- Der må ikke ophobes fnug omkring
tørretumbleren.
-- Tør ikke uvasket tøj i tørretumbleren.
-- Ting, der har været tilsmudset med
stoffer, såsom madolie, acetone, alkohol,
benzin, petroleum, pletfjerner, terpentin,
voks, voksfjerner og kosmetiske olier må
ikke tørres i tørretumbleren, selv efter
vask.
De kan forårsage brand.
-- Sørg for, at alle lommer er tomme. Vær
særlig opmærksom på cigaretlightere og
tændstikker.
De kan forårsage brand.
-- Ting, såsom skumgummi (latexskum),
badehætter, vandtætte tekstiler, lufttætte
tekstiler, ting indeholdende gummi samt
tøj eller puder fyldt med skumgummi bør
ikke tørres i tørretumbleren.
Sådanne materialer kan blive ødelagt og
dermed beskadige tørretumbleren.
-- Du må IKKE placere en taburet eller stol
i nærheden af maskinen.
Børn vil kunne nå kontrolpanelet eller
klatre op på eller ind i tørretumbleren.
-- Undlad at installere tørretumbleren på
et sted, der er fugtigt eller udsat for vejr
og vind.
Hvis du gør det, kan det medføre
elektrisk stød, brand, funktionsfejl eller
ødelæggelse af maskinen.
-- Hæld IKKE vand direkte på nogen af
tørretumblerens dele.
Det kan forårsage kortslutning, brand
eller give elektrisk stød.
-- Stop aldrig maskinen før
tørreprogrammet er færdigt, medmindre
vasketøjet hurtigt fjernes og fordeles, så
varmen spredes.
-- Den sidste del af tørreprogrammet
foregår uden varme (nedkølingscyklus)
for at sikre, at vasketøjet efterlades ved
en temperatur, der sikrer, at vasketøjet
ikke bliver beskadiget.
-- Hold brændende objekter som f.eks.
stearinlys eller cigaretter væk fra
tørretumbleren.
De kan forårsage brand eller skader.
-- Hold brændbare substanser langt væk
fra maskinen, som f.eks. petroleum,
benzin, fortynder og alkohol eller tøj, der
indeholder disse.
De kan medføre eksplosion eller brand.
Strømkilde og kabel
-- Træk strømkablet ud, når du rengør
tørretumbleren.
4 - Læs før brug
NH-P80S1_Da.indb
4
2012/11/15
16:12:44
Sikkerhedsforholdsregler
-- Kontrollér strømkablet og stikket for
skader.
Hvis strømkablet er beskadiget, skal
det udskiftes af producenten, deres
servicerepræsentant eller lignende
kvalificeret person for at undgå fare.
-- Brug IKKE stik adapter eller
forlængerledning. Der er risiko for
overophedning, hvilket kan forårsage
brand. Brug en ledig stikkontakt,
normeret til mellem AC 220 V og 240 V.
Hvis du er usikker, skal du kontakte en
autoriseret elektriker.
-- Sørg for, at stikket er trykket HELT ind i
stikkontakten. Hvis stikket ikke er trykket
helt ind, kan en løs forbindelse muligvis
overophede og forårsage elektrisk stød
eller brand.
-- Rør IKKE ved strømkablet eller stikket
med våde hænder.
Det kan medføre elektrisk stød.
-- Træk IKKE i strømkablet, med hold i
stikket for at frakoble tørretumbleren.
Ellers er der mulighed for beskadigelse
af strømkablet, hvilket kan medføre
elektrisk stød eller brand.
For at forhindre personskader
-- Tørretumbleren bør installeres
af producentens forhandler eller
serviceværksted.
Hvis installation, prøvekørsel og kontrol
af tørretumbleren ikke foretages ifølge
installationsmetoden i denne vejledning,
vil producenten ikke være ansvarlig for
eventuelle ulykker eller skader.
-- Undlad at adskille, reparere eller
modificere tørretumbleren.
Der kan opstå funktionsfejl, hvilket
kan medføre brand eller personskade.
Hvis der behøves reparationer, skal du
kontakte dit lokale kundeservicecenter.
-- Du må IKKE røre vasketøjet inde i
tromlen, før den står helt stille. Ellers kan
det lede til personskader. Hold børn væk
fra tørretumbleren.
FORSIGTIG
Dette beskriver ting, som eventuelt kan
medføre personskade eller skader på
dine ejendele.
Generelt brug
-- Denne tørretumbler er kun egnet for
tekstiler, der er egnet til tørretumbling.
-- Brug ikke pesticider, hårspray eller
deodorant til tørretumbleren.
-- Undlad at placere andre elektriske
apparater på eller i nærheden af
tørretumbleren, som f.eks. tv, radio eller
batterioplader.
-- Undlad at putte for meget vasketøj ind i
tørretumbleren.
Dette kan give tørretumbleren
maskinproblemer.
-- Skyllemiddel, eller lignende produkter,
bør anvendes som angivet af
vejledningen for skyllemidlet.
For at forhindre personskader
-- Klatr IKKE op på tørretumbleren.
Du kan komme til skade eller beskadige
tørretumbleren.
-- Når lågen åbnes og lukkes, skal du
sørge for at holde fingrene væk fra
lågens hængsel.
-- Du må IKKE stikke din hånd (eller
din ubeskyttede fod) ind under
tørretumbleren når den er i brug.
-- Tjek alt vasketøj og fjern alle genstande,
såsom søm, stifter, mønter, clips,
metaltråde osv.
De kan forårsage skade på andet
vasketøj eller tørretumbleren.
-- Pas på, at dit vasketøj ikke kommer i
klemme i lågen, når du lukker den. Det
kan beskadige vasketøjet.
Læs før brug - 5
NH-P80S1_Da.indb
5
2012/11/15
16:12:44
Tjek din tørretumbler
Din tørretumbler
Vandbeholder
Afløbsslange
(se side 18)
(se side 27-28)
Tromle
Låge
Strømkabel/
Stik
Indtag til destilleret vand
(se side 12)
Justerbar fødder
(se side 26)
Forsigtig
Strømkablet må IKKE bøjes, når tørretumbleren er i drift.
6 - Læs før brug
NH-P80S1_Da.indb
6
2012/11/15
16:12:44
Tjek din tørretumbler
Tilbehør
Kontrollér, at alt tilbehør følger med apparatet.
Skruenøgle
(se side 26)
Forlænget afløbsslange
(se side 27-28)
Kande
(se side 12)
Til justering af fødderne.
A
Brug af tørrekurven (N-DB1) kan mindske lugte fra udstoppet
legetøj, puder, osv. (med Casuals (Fritid) programmet Steam
Refresh (Damp opfrisk)) og tørre sportsko, m.m. (med Timed
prog. Warm (Timer Varm)).
Ekstra tilbehør
Tørrekurv (N-DB1)
Læs før brug - 7
NH-P80S1_Da.indb
7
2012/11/15
16:12:45
Brug af knapperne
9 10 11 12
Dry & Steam
Gentle Dry
Buzzer
Anti-crease
Drying Level
r/min
Time
Add Time
Speed
Eco
Cotton
/Colours
Extra Dry
Cupboard Dry
Iron Dry
Mixed
Cupboard Dry
Iron Dry
Easy-care
Extra Dry
Daily
Shirts
Steam Refresh
Business
Casuals
Rapid 40
Wool
On
Start/Pause
Cupboard Dry
Iron Dry
Outdoor/Sports
Timed prog.Warm
Child Lock
8
Off
7
6
5
4
1. Knapperne
- Hvis du ikke trykker på startknappen
inden for 10 minutter efter at
tørretumbleren er tændt, vil
tørretumbleren automatisk slukke igen.
- Displayet nedenfor vises i 10 sekunder,
efter at tørretumbleren er blevet slukket.
Du kan ikke tænde tørretumbleren, før
dette display forsvinder.
2. Start-/Pauseknap
Tryk på denne knap for at starte
tørreprogrammet eller sætte det på
pause.
3. Programvælger
Brug denne drejeknap til at vælge det
bedste program til dit vasketøj. (Se side
14-15)
4. Yderligere funktionsknapper
Tryk på disse knapper for at tilføje
funktioner til programmet, så det passer
til dine tørrebehov. (Se side 9)
5. Add Time (Udskudt)-knap
Tryk på denne knap for at indstille tiden
for de forudindstillede programmer
(Timed Prog.).
6. Time (Tid)-knap
Her kan du vælge, hvornår dit program
skal slutte. (Se side 13)
3
2 1
7. Centrifugeringshastighed
Tryk på denne knap for at se
centrifugeringshastigheden (r/min), der
benyttes i vaskemaskineprogrammet.
Brug kun denne knap, hvis den
forventede tørretid skal vises mere
nøjagtigt.
8. Drying Level (Tørre Niveau)-knap/
Child Lock (Børnelås)-knap
- Ved at trykke på denne knap, kan
du vælge mellem 5 forskellige
tørreindstillinger (1, 2, 3, 4, 5)
for Cottons (Bomuld), Easy-care
(Skånevask), Mixed (Blandet), Rapid
40 (Hurtig 40) og Outdoor/Sports
(Udendørs/Sport)-programmer. ‘3’ er sat
som standardindstilling.
- Tryk og hold denne knap for at aktivere
børnesikring. Kontrollerne vil blive låst.
(Se side 9)
9. Indikator for resterende tid
Fortæller dig omtrent hvor lang tid der
går, før programmet er færdigt. For
eksempel betyder ‘3:10’ , 3 timer og
10 minutter.
10. Advarselsindikatorer
Disse indikatorer advarer dig om særlige
forhold.
- Vandbeholderen er fuld - advarsel
- Tilstoppet filter - advarsel
(Se side 20-21)
8 - Læs før brug
NH-P80S1_Da.indb
8
2012/11/15
16:12:45
Brug af knapperne
11.Procesforløb
-- Disse indikatorer viser programmets
forløb. Procesforløbet består af Dry
, Iron Dry , Cupboard Dry , og
Extra Dry
.
-- Efter tørringen starter, begynder
indikatoren for tørring at blinke, og de
andre indikatorer lyser op i rækkefølge
fra top til bund, efterhånden som
den tilsvarende proces afsluttes.
Efter programmet er slut, slukkes
tørreindikatoren, og den sidste
procesindikator forbliver tændt, indtil
tørretumbleren selv slukker eller bliver
slukket.
12.Dampindikator
-- Denne indikator blinker eller lyser, når
dampprogrammet er i gang.
Child Lock (Børnelås)
Børnesikring deaktiverer
betjeningsknapperne.
Aktivering/deaktivering af Child Lock
(Børnelås)
1. Tænd for tørretumbleren.
2. Vælg program og valgfri funktioner,
og start derefter programmet.
(Se side 14)
3. Tryk og hold knappen Drying Level
(Tørre Niveau) inde.
Symbolet lyser op for at vise, at
Child Lock (Børnelås) er aktiveret.
4. Hold knappen Drying Level (Tørre
Niveau) nede igen for at deaktivere.
symbolet forsvinder når Child Lock
(Børnelås) annulleres.
Advarsel
--Lad IKKE børn være uden opsyn i
nærheden af tørretumbleren.
Yderligere funktioner
Du kan kombinere forskellige valgfrie
funktioner, afhængigt af det program, du
vælger.
Bemærk
Visse valgfrie funktioner kan
ikke vælges sammen med visse
programmer. (Se side 16-17)
Hvis du vælger en funktion, der ikke er
til rådighed, lyder der en alarm.
, du
Tryk på de funktionsknapper
vil kombinere.
De tilsvarende indikatorer vil lyse.
Funktion
Beskrivelse
Gentle Dry
(Skånsom) Vil forsigtigt tørre vasketøjet
med omkring 45 ºC varm luft.
Anti-crease Forhindre krølning.
(Anti-krøl) Efter tørringen afsluttes, kører
tromlen i intervaller i 2 timer.
Indikatoren fortsætter med at
blinke under Anti-crease (Antikrøl)-processen.
Speed
(Hurtig)
Eco
Tørretiden vil blive kortere
end , når Eco-funktionen er
aktiveret.
Tørretiden er længere, men
bruger mindre energi.
Buzzer
Kontrollér ON/OF(Lydsignal) indstillingen.
Displayet skifter hver gang
der trykkes på knappen.
-- Hold kæledyr væk fra
tørretumbleren.
Læs før brug - 9
NH-P80S1_Da.indb
9
2012/11/15
16:12:45
Inden du starter med at tørre
Kontrol før brug
Før du begynder at anvende
tørretumbleren den første gang, eller
efter en langvarig periode uden drift, bør
du udføre følgende procedurer, hvis du
anvender den forlængede afløbsslange:
1. Tilslut strømmen.
2. Sørg for, at den forlængede
afløbsslange løber ud i et afløb.
For flere detaljer, se side 27-28.
Programmer for Outdoor/
Sports (Udendørs/Sport)
Sørg for, at det vasketøj, der skal tørres,
kan tørres med dette program.
Vasketøjsmængder for
finvask
-- Wool (Uld)-program: 2 kg eller mindre
Anslåede vægte
-- Uldsweater: 400 g
Klargøring af vasketøjet
Opdeling af vasketøj
-- Ved at læse vaskemærkerne på hvert
klædningsstykke, kan du dele dit
vasketøj op i forskellige vaske.
-- Sortér vasketøjet efter farve,
stoftype, krav for tørring af tøjet,
og fugtighedsindhold i vasketøjet.
Dette vil hjælpe dig med at vælge
det rigtige program, tørreniveau, og
centrifugeringshastighed for hver tørring.
-- Når du tørrer ting med lange fibre,
såsom bademåtter, kan der dannes en
masse fnug, og dette fnug kan klæbe sig
til andet tøj.
-- Tøj som ikke er farvefast, bør vaskes
separat.
Kontrol af tøj
-- Kontrollér, at ingen af lommerne på
tøjet indeholder genstande, der kan
beskadige dit tøj eller tørretumbleren.
-- Silkebluse: 200 g
-- Bukser: 400 g
Gode råd for skånetørring
Læg vasketøj i tromlen
Læg dem i en bunke, oven på hinanden.
Hvis tøjet kryper
Stræk tøjet ud til dets oprindelige størrelse
på et strygebræt. Brug knappenåle til at
holde størrelsen og formen. Brug så et
strygejern til at dampe tøjet, og lad det
derefter tørre.
-- Stram løse snore på vasketøjet til og
luk lynlåse. Vend tøj med lynlåse eller
hævet stof om på vrangen.
Ellers kan tøjet blive beskadiget.
10 - Læs før brug
NH-P80S1_Da.indb
10
2012/11/15
16:12:46
Tørring
Tørreindstillinger
Cotton
Dry & Steam
Gentle Dry
Buzzer
Anti-crease
Drying Level
r/min
Time
Add Time
Speed
Eco
/Colours
Extra Dry
Cupboard Dry
Iron Dry
Mixed
Cupboard Dry
Iron Dry
Easy-care
Extra Dry
Daily
Shirts
Steam Refresh
Business
Casuals
Rapid 40
Wool
Off
On
Start/Pause
Cupboard Dry
Iron Dry
Outdoor/Sports
Timed prog.Warm
Child Lock
4
1. Åbn lågen og læg vasketøjet ind i
tromlen.
For nærmere oplysninger om
forberedelse og sortering af vasketøj, se
side 10, 14 og 15.
Forsigtig
- Sørg for, at vasketøjet ikke
kommer i klemme i lågen.
- Overbelast IKKE tromlen. Vær
opmærksom på kapaciteten for
det valgte program.
Overbelastning kan forårsage
kraftige vibrationer, skade på
tørretumbleren, og vasketøjet bliver
endnu mere krøllet.
2. Luk lågen og tryk på On knappen.
3. Drej programvælgeren i hvilken
som helst retning for at vælge et
tørreprogram.
Der vises en tørretid.
3
25 2
4. Vælg valgfrie funktioner.
- Yderligere funktioner (Se side 9)
- Centrifugeringshastighed (Se side 8)
- Drying Level (Tørre Niveau) (Se side 8)
For flere detaljer om tilgængelige
funktioner og indstillinger for hvert
program, se side 16-17.
5. Tryk på Start-knappen.
Når du har startet tørretumbleren, vejer
den vasketøjet. Efter cirka 3 minutter,
vises en ny tørretid. Hvis du vælger
programmet Wool (Uld) eller Timed
(tidsbestemt), vejes vasketøjet ikke.
Brummeren lyder, når programmet er
færdigt.
For nærmere oplysninger om indstilling af
brummeren, se side 9.
Tag vasketøjet ud af maskinen og ret
formen ud, om nødvendigt. Lad ikke tøjet
ligge for længe i tromlen efter programmet
er færdigt, da tøjet kan blive meget krøllet.
Tørrevejledninger - 11
NH-P80S1_Da.indb
11
2012/11/15
16:12:46
Dry & Steam (Tør & Damp)/Steam Refresh (Damp opfrisk)
Indstilling af damptørring
Cotton
/Colours
Extra Dry
Cupboard Dry
Iron Dry
Mixed
Cupboard Dry
Iron Dry
Easy-care
Extra Dry
Dry & Steam
Daily
Shirts
Steam Refresh
Business
Gentle Dry
Buzzer
Casuals
Anti-crease
Drying Level
r/min
Time
Add Time
Rapid 40
Speed
Eco
Wool
Off
On
Start/Pause
Cupboard Dry
Iron Dry
Outdoor/Sports
Timed prog.Warm
Child Lock
5
3
Husk at efterfylde vandet ved valg af
dampprogram.
- Køb destilleret vand på apoteket
eller i en anden forretning.
6 2
1. Åbn lågen og læg vasketøjet ind i
tromlen.
For nærmere oplysninger om
forberedelse og sortering af vasketøj, se
side 10, 14 og 15.
2. Luk lågen og tryk på On knappen.
3. Drej programvælgeren i hvilken
som helst retning for at vælge et
tørreprogram.
Der vises en tørretid.
- Sørg for at bruge destilleret vand. Brug
af andre typer vand vil forårsage,at
dampudslippet bliver tilstoppet.
- Hvis filtret er tilstoppet med snavs, skal
det afmonteres og rengøres med en
tandbørste, etc.
4. Når
blinker på displayet, påfyldes
destilleret vand FORSIGTIGT for at
forhindre, at det løber over.
Når det er tilsat til den angivne mængde,
høres bip-lyden, og den resterende tid
vises. (Se side 24.)
5. Vælg centrifugeringshastighed.
(Se side 16.)
6. Tryk på Start-knappen.
Brummeren lyder, når programmet er
færdigt.
For nærmere oplysninger om indstilling af
brummeren, se side 9.
Tages vasketøjet øjeblikkeligt ud af maskinen
og tøj, Som nemt krøller hænges på bøjle.
Forsigtig
Efter brug af dampprogrammer, kan
tromlen stadig være varm.
12 - Tørrevejledninger
NH-P80S1_Da.indb
12
2012/11/15
16:12:46
Timer
Påkrævet tid
Tider afhænger af de programmer,
tørreniveau og andre indstillinger, der er
blevet valgt.
-- Eftersom de viste tidsangivelser
automatisk skifter i henhold til
vasketøjets størrelse og fugtniveau
og tørretumblerens omgivende
temperaturer, vil tidsangivelsen måske
ikke falde i løbet af et stykke tid eller kan
måske pludselig falde.
-- For programmer, der automatisk vejer
vasketøjet (se kolonnen ”Vejning af
vasketøj” på side 16), vil den resterende
tid eventuelt blive forkortet 3 minutter
efter tørreprogrammet starter.
-- De faktiske tider kan afvige fra de viste.
Ændring af indstillinger
under tørring
Ingen af indstillingerne kan ændres efter
tørringen er startet.
Timer-funktion
Du kan forudindstille tidspunktet for,
hvornår tørringen skal være færdig.
Tørringen kan slutte før eller efter de
forudindstillede tider, afhængigt af hvilken
slags vasketøj
​​
det er, temperaturen og
fugtindholdet i vasketøjet.
Indstilling af en forudindstillet tid
Tryk vedvarende på knappen Time (Tid),
indtil den ønskede forudindstillede tid
vises. Den forudindstillede tid forøges med
1 time, hver gang knappen trykkes. Tryk
og hold knappen inde for at ændre den
forudindstillede tid hurtigt.
Anvendelige
forudindstillede
tider
Program
Cotton/Colours
(Bomuld/Farvet)
6 - 24 timer
Mixed (Blandet)
4 - 24 timer
Easy-care
(Skånevask)
4 - 24 timer
Timed Prog. Warm
(Timer Varm)
3 - 24 timer
Outdoor/Sports
(Udendørs/Sport)
4 - 24 timer
Wool (Uld)
1 - 24 timer
Rapid 40
(Hurtig 40)
3 - 24 timer
Steam Refresh
(Damp opfrisk)
2 - 24 timer
Dry & Steam
(Tør & Damp)
4 - 24 timer
Ændring af en forudindstillet tid
1. Tryk på Off knappen, og tryk derefter
på On knappen.
2. Vælg det ønskede program og
valgfrie funktioner.
3. Indstilling af en forudindstillet tid.
Annullering af en forudindstillet tid
Tryk på Off knappen. (Alle indstillinger vil
blive annulleret)
Kontrol af en forudindstillet tid
Tryk på Time (Tid) knappen.
Tørrevejledninger - 13
NH-P80S1_Da.indb
13
2012/11/15
16:12:46
Valg af program
Cotton (Bomuld)
Easy-care
(Skånevask)
Extra Dry (Meget Tørt)
Cupboard Dry
(Skabstørt)
Iron Dry (Strygetørt)
Sengetøj
Dækketøj
Viskestykke
Frotté
håndklæde
Håndklædeagtig
slåbrok
Sokker
Undertøj
Arbejdstøj
Sportstøj
Bukser
Anorak
Maks.
mængde
For hvidt og farvet bomuld eller linned
Colours (Farvet)
Extra Dry (Meget Tørt)
Cupboard Dry
(Skabstørt)
Iron Dry (Strygetørt)
Skjorte
T-shirt
Program
Nederdel/Kjole
Beskrivelse og tekstiltyper, der kan tørres
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―

―
―
 
―
 
  ―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
 
―


―

    
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
  ― 
  ― 
―
  
8 kg
For syntetiske stoffer, bomuld eller blandede stoffer,
der ikke kan stryges
―
―
―
―
―
―
―
―
4 kg
Mixed (Blandet)
For blandet tøj fremstillet af bomuld og vaskes som
skånevask
Cupboard Dry (Skabstørt)
Iron Dry (Strygetørt)

 
Rapid 40
(Hurtig 40)
For hurtig tørring af syntetiske stoffer, bomuld eller
blandede stoffer. Tørretiden er måske ikke nøjagtig 40
minutter, men afhænger af tekstiltype, sammensætning
og fugtindholdet af vasketøjet.
1,5 kg
For pvc-belagte tekstiler, vandafvisende tekstiler,
Outdoor/Sports
funktionel beklædning, fleece tekstiler (tørjakker/bukser
(Udendørs/Sport)
med separat aftagelig foring)
2,5 kg
Wool (Uld)
Timed Prog. Warm
(Timer Varm)
―
―
―
 ―  
     ―
―
―
―
―
  ― 
―
  
4 kg
For uldstof egnet til tørretumbling. Tekstiler bliver
mere luftige, men ikke tørre. Fjern vasketøjet når
programmet er færdigt og tillad dem at tørre.
2 kg
For fortørret, flerlags-, sensitive acrylfibre og små
stykker vasketøj, og for efterfølgende tørring.
4 kg
Med den valgfri tørrekurv kan du tørre sportssko, m.m.
1 kg
14 - Tørrevejledninger
NH-P80S1_Da.indb
14
2012/11/15
16:12:47
Valg af program
Program
Maks.
mængde
Beskrivelse
Dry & Steam
(Tør & Damp)
Daily
(Daglig/Bomuld)
Læg vasketøjet i maskinen efter vask. Damptørring vil
modvirke, at tøjet krøller.
Shirts (Fint)
9 skjorter eller 9 bluser
Steam Refresh
(Damp opfrisk)
Læg tørt tøj i maskinen.
Dampning vil mindske krølning og vasketøjet vil blive frisket op.
Lugte vil kun blive mindsket med dampopfriskningsprogram.
Business
6 skjorter eller 6 bluser
Casuals (Fritid)
1 jakke eller 1 skjorte
-- Brug af den valgfri tørrekurv kan mindske lugte fra
udstoppet legetøj, puder, osv. (se side 7).
Skjorte, T-shirt, jeans, lagner, etc.
9 skjorter eller 2 store beklædningsgenstande
2,5 kg
2 kg
1,5 kg
1 kg
Bemærk
• Mindre mængder vasketøj giver bedre resultater.
• Tør ikke uld, læder og tøj med metal- eller plastikpåsætninger eller oilskinsjakker og
voksbelagte jakker.
• Vasketøj, der nemt smitter af skal tørres separat.
• Når programmet et fuldført, tages vasketøjet øjeblikkeligt ud af maskinen og tøj, som
nemt krøller hænges på bøjle.
Underprogram
Rulning
Iron Dry (Strygetørt)
For bomulds- eller linnedstoffer, som du
gerne vil stryge
Eksempel: bordduge og sengetøj
Anvendelig
tørringsmetode
Ingen
strygning
Cupboard Dry (Skabstørt)
For almindelige tekstiler
Eksempel: bukser, skjorter og kjoler
Strygning efter tørring
Lettere
strygning
Extra Dry (Meget Tørt)
For flerlags og meget tykke tekstiler
Eksempel: Slåbrokker og sengetøj af
håndklædestof
Brug ikke dette underprogram til strikkede
tekstilstoffer (For eksempel T-shirts,
undertøj og babytøj), da det har en tendens
til at krympe.
Strygning
Beskrivelse af underprogram
Extra Dry
(Meget Tørt)
―
―

―
Cupboard
Dry
(Skabstørt)
―
―

―
Iron Dry
(Strygetørt)
   
Bemærk
For at forhindre udtørring af
vasketøjet, bør det rulles op, indtil det
er strøget.
Tørrevejledninger - 15
NH-P80S1_Da.indb
15
2012/11/15
16:12:47
Oplysninger om programmer
Program
Cotton
(Bomuld)
Colours
(Farvet)
Easy-care
(Skånevask)
Mixed
(Blandet)
Vejning af
vasketøj
Standardindstilling
Drying Level
Centrifugeringshastighed 1)
(Tørre Niveau) 1)
Extra Dry
(Meget Tørt)
Cupboard Dry
(Skabstørt)
3:10 2)

3
1000
Iron Dry
(Strygetørt)
Extra Dry
(Meget Tørt)
Cupboard Dry
(Skabstørt)
Iron Dry
(Strygetørt)
Cupboard Dry
(Skabstørt)
Iron Dry
(Strygetørt)
2:50 2)
2:20 2)
1:30

3
1000
1:10
0:50
1:30

3
1000
3
1000
0:40
Outdoor/Sports
(Udendørs/Sport)


3
1000
2:00
Wool (Uld)
―
―
―
0:15
―
―
―
0:10
―
―
1000
1:40
―
―
―
1:30
Business
―
―
―
0:29
Casuals
(Fritid)
―
―
―
0:40
Rapid 40 (Hurtig 40)
Timed Prog. Warm
(Timer Varm)
Daily (Daglig/
Dry &
Bomuld)
Steam
(Tør &
Shirts (Fint)
Damp)
Steam
Refresh
(Damp
opfrisk)
Dr
(Tø
Anslået tid
1:10
1) Hvis tørretumbleren har været i drift, selv en gang, gemmes tørreniveauet og
centrifugeringshastigheden fra den seneste anvendelse.
2) Når Speed (Hurtig) er indstillet, vil den anslåede tid være 50 minutter mindre end det
angivne tid her.
16 - Tørrevejledninger
NH-P80S1_Da.indb
16
2012/11/15
16:12:48
d
Oplysninger om programmer
Manuel indstilling
Drying Level
Centrifugeringshastighed
(Tørre Niveau)
Yderligere funktioner
Gentle Dry
(Skånsom) 3)
Anti-crease
(Anti-krøl)
Speed
(Hurtig) 3)
Eco
Add
Time
(Udskudt)
1-5
500 - 1600




―
1-5
500 - 1600


―

―
1-5
500 - 1600


―

―
1-5
500 - 1600
―
―
500 - 1600
―
―


―
―
―
―
―

―
―
500 - 1600
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―








―
1-5


4)
4)
―
―
―

―
―
―
―
3) Gentle Dry (Skånsom)-funktionen og Speed (Hurtig) kan ikke bruges sammen. Kun en af
disse funktioner kan indstilles ad gangen.
4) Gentle Dry (Skånsom) funktionen indstilles automatisk. Selvom denne funktion ikke kan
vælges, vil dens indikator lyse.
Tørrevejledninger - 17
NH-P80S1_Da.indb
17
2012/11/15
16:12:48
Vedligeholdelse
Tømning af vand
Tøm vandet efter hver tørring. Tøm ikke
under tørringen.
1. Træk vandbeholderen ud og hold den
lige.
Rengøring af
tørretumblerens yderside
Rengør tørretumblerens yderside med en
blød klud og et mildt rengøringsmiddel,
som f.eks. opvaskemiddel eller sæbevand.
Fjern fnug og støv, der har ophobet sig
omkring tørretumbleren.
Advarsel
- Sprøjt IKKE vand på
tørretumbleren.
2. Aftag vandbeholderen ved at løfte og
trække i den samtidigt.
- Brug IKKE skurepulver,
fortynder eller andre produkter,
der indeholder alkohol eller
petroleum.
Rengøring af tromlen
Tromlen og andre rustfrit ståldele kan
rengøres med et egnet rengøringsmiddel
til rustfrit stål i overensstemmelse med
producentens anvisninger.
Rengøring af lågen
Efter hver tørring, bør du gøre følgende:
- Fjern eventuelle genstande fra
lågetætningen.
3. Hæld vandet fra.
- Tør lågen og tætningen af for at fjerne
fnuller og pletter.
4. Isæt vandbeholderen helt tilbage i
tørretumbleren, indtil den låser sig
fast.
18 - Vedligeholdelse
NH-P80S1_Da.indb
18
2012/11/15
16:12:49
Vedligeholdelse
Rengøring af fugtsensorer
Placering af filtre
Rengør én gang om måneden.
Tørretumbleren er udstyret med
fugtsensorer af rustfrit stål. De måler
hvor fugtigt vasketøjet er. Efter lange
brugsperioder, kan der dannes et lag af
kalk på fugtsensorerne.
Filtrene er placeret på de følgende 3
steder.
1) I lågen (fnugfilter)
2) I lågeåbningen (filterramme)
3) F
oran varmevekslerenheden (finfilter)
1) Fnugfilter
Fugtsensorerne er placeret tæt på
lågeåbningen på den indvendige side af
tromlen.
Fugtsensorer
2) Filterramme
1. Åbn lågen.
2. Rengør fugtsensorerne med en fugtig
svamp, der har en ru overflade.
Forsigtig
Brug IKKE ståluld eller andre
slibende materialer.
3) F
infilter
(se side 21)
Sørg for, at du rengør filtrene ved de
angivne intervaller.
-- Rengør fnugfilteret efter hvert
tørreprogram (se side 20).
-- Rengør finfilteret hver halve måned
(se side 21).
Rengør filterrammen, når fremmede
partikler ophobes på det (se side 20).
Rengør alle filtre hver 10. kørsel.
Forsigtig
Tørretumbleren må ikke anvendes,
hvis filtrene ikke er på plads eller
hvis de er beskadigede.
Ophobning af fnug kan forårsage
funktionsfejl på tørretumbleren.
Vedligeholdelse - 19
NH-P80S1_Da.indb
19
2012/11/15
16:12:49
Vedligeholdelse
Rengøring af fnugfilter
4. Sæt fnugfilteret på plads.
Rengør fnugfilteret efter hvert
tørreprogram.
1. Åbn lågen, og skub derefter grebet på
toppen af lågen.
Ekstra rengøring
Fjern eventuelt fnug fra den hule del af
lågen med en flaskebørste eller støvsuger.
Rengøring af filterrammen
Rengør filterrammen, når fremmede
partikler ophobes på det.
1. Åbn lågen, og aftag derefter
filterrammen fra bunden af
lågeåbningen.
2. Træk fnugfilteret ud.
3. Gnid hånden mod filteret for at fjerne
eventuelt fnug.
2. Vend filterrammen på hovedet for at
fjerne fremmede objekter.
Skyl filteret under rindende vand og tør
grundigt.
Pas på, at du ikke ødelægger nettet.
3. Sæt filterrammen på plads.
20 - Vedligeholdelse
NH-P80S1_Da.indb
20
2012/11/15
16:12:50
Vedligeholdelse
Rengøring af finfilter
Rengør finfilteret hver måned.
1. Åbn panelet.
4. Adskil finfilteret fra det indvendige
dæksel.
Finfilter
Indvendige
dæksel
2. Drej grebene på det indvendige
dæksel.
5. Rengør finfilteret ved hjælp af en
støvsuger eller med vand.
6. Sæt derefter alle delene på plads.
3. Træk i håndtaget for at fjerne både
det indvendige dæksel og finfilteret.
Sæt de udragende dele på det
indvendige dæksel i finfilterets huller,
mens du sætter delene sammen.
Bemærk
For at åbne eller lukke grebene på
det indvendige dæksel, se venligst
følgende figur.
LUK
ÅBN
Vedligeholdelse - 21
NH-P80S1_Da.indb
21
2012/11/15
16:12:51
Kontrolliste for fejl
Problem
Tørretumbler virker ikke.
Årsag
-- Sikring kan være sprunget eller HFI-relæ slået fra.
-- Stikket er måske ikke sat ordentlig i stikkontakten.
-- Knappen On er måske ikke blevet trykket.
-- Startknappen er måske ikke blevet trykket.
-- Lågen er måske ikke blevet lukket ordentligt.
Knapperne virker ikke.
-- Du kan ikke ændre program, mens tørretumbleren
kører. For at ændre program, skal du slukke og tænde
for tørretumbleren igen. Og derefter vælge program
igen.
-- Child Lock (Børnelås) kan være aktiveret. (Se side 9)
Tørring starter og stopper
gentagne gange.
-- Dette er ikke en fejlfunktion. Tromlen drejer langsomt
og stopper gentagne gange, når “Anti-crease (Antikrøl)”-funktionen er sat til.
Vasketøjet er ikke
tilstrækkeligt tørret. (Nogle
dele er fugtige)
-- Vasketøjet kan være lagt i tromlen under tørring.
-- Vasketøjet er måske blevet sammenfiltret.
-- Vasketøjet er eventuelt for tungt.
-- Prøv at anvende Warm Timed programme (Timed
Prog. Warm (Timer Varm)) for små vask af
syntetiske fibre, eller tør dem sammen med store
beklædningsgenstande.
-- Fugtsensorerne kan være beskidte. (Se side 19)
Tørring tager for lang tid.
-- Vasketøjet er eventuelt for vådt.
-- Vasketøjet er måske blevet sammenfiltret.
-- Vasketøjet er eventuelt for tungt.
-- Tøj, som tørrer hurtigt og tøj, som tørrer langsomt, kan
være blevet tørret sammen.
-- Den omgivende lufttemperatur er måske for lav.
Tøj fremstillet af syntetiske
fibre er ladet med statisk
elektricitet efter tørring.
-- Du kan reducere statisk elektricitet ved at tilføre
skyllemiddel til vasketøjet under skylning.
En lille genstand, f.eks. en
knap er gået igennem hullet
i filterrammen.
-- Du kan tage genstanden ud ved at åbne panelet foran
varmevekslerenheden, nøjagtig som ved rengøring af
finfilteret.
22 - Fejlfinding
NH-P80S1_Da.indb
22
2012/11/15
16:12:51
Kontrolliste for fejl
Problem
Årsag
Indikatoren for tilstoppet
filter blinker, selv om ingen
af filtrene er tilstoppede.
-- Dette er ikke en funktionsfejl. Indikatoren for tilstoppet
filter blinker for at minde brugeren om at rengøre
filtrene efter hvert 10. tørreprogram (to gange om
måneden). Indikatoren kan blinke, selv hvis filtrene er
blevet rengjorte.
Den resterende tid, der
vises i displayet, ændres.
-- Den resterende tid er anslået og korrigeres løbende.
Derfor kan den viste tid blive ændret.
Driftslyden ændres.
-- Dette er normalt. Ændringen skyldes kompressorens
og drænpumpens start/stop tilstand.
‘0’ vises i displayet efter
programmet er færdigt.
-- Dette er ikke en funktionsfejl. Uden Anti-crease
(Anti-krøl)-funktionen er indstillet, vil tørretumbleren
automatisk slukke 2 timer efter programmet er færdigt.
Lampen inde i tromlen er
slukket.
-- Lampen lyser i 10 minutter, når lågen åbnes efter
programmet er færdigt. For at tænde lampen igen, skal
du tænde for tørretumbleren, og derefter åbne lågen
igen.
Lampen inde i tromlen
lyser ikke.
-- Hvis der er gået 2 timer efter et program er færdigt, vil
lampen ikke lyse, eftersom tørretumbleren automatisk
slukker.
Tørringen er færdig, når
Anti-crease (Anti-krøl)
er sat på OFF, dog vil
indikatoren Anti-crease
(Anti-krøl) blinke.
-- Af sikkerhedshensyn, nedbringer tørretumbleren
temperaturen inden i tromlen. Indikatoren Anti-crease
(Anti-krøl) blinker under denne tidsperiode.
Effekten fra
dampprogrammet opnås
ikke.
-- Vasketøjet er muligvis overpåfyldt. (Se side 15).
-- Dampudslippet kan være fastfrosset.
Fejlfinding - 23
NH-P80S1_Da.indb
23
2012/11/15
16:12:51
Fejlmeddelelser
Fejlmeddelelser
Gør følgende
Sørg for, at lågen er ordentligt lukket.
Luk lågen korrekt og tryk på Start knappen.
Lågen er åben
Kan ikke tømme
vand ud
Tøm vandet, hvis vandbeholderen er fuld. (Se side 18)
Sæt afløbsslangen ordentligt. (Se side 27-28)
Efter ovenstående procedurer, skal du tænde for strømmen igen
og trykke på Start knappen.
Brug tørretumbleren inden for et omgivende temperaturområde,
der ligger mellem 5 ºC - 35 ºC.
Atypisk
omgivelsestemperatur
Mangel på
destilleret vand
Tilsæt destilleret vand, fordi mængden er utilstrækkelig. (Se side
12).
Når det er tilsat til den angivne mængde, høres bip-lyden, og den
resterende tid vises.
Undersøgelse er påkrævet.
Træk stikket ud af stikkontakten. Kontakt derefter “Kundeservice”,
og oplys det viste indhold (2-cifret nummer efter H).
24 - Fejlfinding
NH-P80S1_Da.indb
24
2012/11/15
16:12:51
Valg af det rigtige sted
Transport af tørretumbleren
Hvis tørretumbleren skal transporteres
med en hældning, må den kun vippes
mod vandbeholderens side, men ikke
mere end 90 grader.
Vandbeholderside
Valg af det rigtige sted for
tørretumbleren
Sørg for, at der er nok plads til
tørretumbleren og at åbninger på bunden
ikke blokeres af et gulvtæppe.
561
845

Maks. 90°
Bagside

Frontside
Maks. 90°
Tørretumbleren skal bæres af 2 eller
flere personer.
536
596
491
593
625
Dimensioner i millimetre
51
Der behøves en plads, som er mindst
60 cm bred. Der behøves en plads på
mindst 2 mm i bredden, og 3 mm plads
over tørretumbleren. (Hvis du benytter
den forlængede afløbsslange, skal du give
plads til slangen bagved maskinen, så den
ikke bliver mast ned)
Advarsel
Start med at vippe tørretumbleren bagover.
En person bør stå bag ved maskinen, og
holde bag på ​​toppladen. Den anden person
skal tage fat om maskinens forreste fødder.
Forsigtig
Hvis tørretumbleren ikke er blevet
transporteret som beskrevet, så
skal den stå i mindst 1 time før den
tilsluttes til en stikkontakt.
Ellers kan varmepumpen blive
beskadiget.
Tørretumbleren må ikke installeres
bag en aflåselig dør, en skydedør
eller en dør med et hængsel på
den modsatte side af maskinen, på
en sådan måde, at lågen ikke kan
åbnes helt op.
Dette vil forhindre, at børn kan blive
låst inde i tromlen.
Forsigtig
--Undlad at installere
tørretumbleren i direkte sollys,
eller på et sted, hvor temperaturen
kan nå ned på frysepunktet eller
blive overdreven høj.
--Luftkølingspanelet foran
på tørretumbleren må ikke
blokeres eller tildækkes, f.eks.
af en vasketøjskurv, da dette kan
medføre funktionsfejl.
Installationsvejledning - 25
NH-P80S1_Da.indb
25
2012/11/15
16:12:51
Valg af det rigtige sted
Installering af en indbygget
maskine
-- Du behøver en plads, som er mindst
60 cm bred. Der behøves en plads på
mindst 2 mm i bredden, og mindst 3 mm
plads over og bagved tørretumbleren
(i tilfælde af, at du ikke anvender den
forlængede afløbsslange).
Sæt tørretumbleren i vater
Brug et vaterpas til at justere med.
Brug A-siden på den medfølgende
skruenøgle til at justere fødderne med.
A
-- Bordpladen over tørretumbleren
skal være fastgjort ordentligt til de
tilstødende skabe.
Låsemøtrik
-- Du skal have stikket tilgængeligt efter
installationen.
Metalplade
Fod
1. Løsn låsemøtrikken på hver fod ved
at dreje dem med urets retning.
2. Du kan justere hver fod ved at dreje
det med eller mod uret.
3. Brug et vaterpas til at sikre, at
tørretumbleren står ordentligt i vater.
4. Stram hver enkelt låsemøtrik ved at
dreje den mod urets retning.
Forsigtig
Sørg for, at alle fire låsemøtrikker
er strammet ordentligt, og at
fødderne stadig er boltet fast til
tørretumbleren.
Hvis de ikke er fastboltet, vil
tørretumbleren bevæge sig.
Metalplade (AXW4595-7SR0)
Forsigtig
Få en tekniker til at installere
en metalplade i stedet for
standarddækpladen.
Tørretumbler
Tørreren kan stables
oven på en
Panasonic-vaskemaskine
ved hjælp af
Vaskemaskine-tørretumbler
stabel-kittet (N-SKT100).
-- Panasonic tilbehør
klar til bestilling
Læs omhyggeligt den
samlevejledning, der
Vaskemaskine
fulgte med stabelsættet.
26 - Installationsvejledning
NH-P80S1_Da.indb
26
2012/11/15
16:12:51
Tilslutning af slanger og strømforsyning
Følg instrukserne i dette afsnit for at forhindre vandlækager. Hvis du er usikker, kan du bede
en servicerepræsentant om at tilslutte slangerne.
Slange- og kabellængder
Tilslutninger på venstre side
~ 90 cm
Tilslutninger på højre side
~ 135 cm
~ 150 cm
Tilslutning til strømkilden
Navneplade
~ 140 cm
Tilslutning af den
forlængede afløbsslange
Forsigtig
Undlad at vride, trække ud eller bøje
afløbsslangen.
Vandbeholderen skal ikke tømmes, når
vandet afledes eksternt.
Forsigtig
Navnepladen angiver den nominelle
effekt, som tørretumbleren
anvender. Kontrollér, at
specifikationerne for din
strømforsyning matcher disse
oplysninger.
1. Skub fjederklemmen ned, og aftag
derefter afløbsslangen fra enheden
med en tang.
2
1
Tøm vandet fra afløbsslangen.
Installationsvejledning - 27
NH-P80S1_Da.indb
27
2012/11/15
16:12:52
Tilslutning af slanger og strømforsyning
2. Tilslut afløbsslangen til den
forlængede afløbsslange, og anbring
fjederklemmen på den.
- Tilslutning i venstre side
For tilslutning i venstre side, anbefales
den første måde.
2
1
3. Før den forlængede afløbsslange
mod den højre side (set fra forsiden
af tørretumbleren) og sno den som
vist på en af følgende måder.
- Tilslutning i højre side
- Når du bruger afløbsslangen, kan
vandet tømmes i samme højde som
apparatet (cirka 85 cm.) ved hjælp
af den indbyggede drænpumpe i
apparatet.
85 cm
- Tilslutning bagved
- Rul ikke afløbsslangen under brug. Sørg
også for, at afløbsslangen ikke er snoet
eller bøjet. Vandet kan måske ikke blive
tømt ordentligt.
Forsigtig
Dyp IKKE spidsen af
afløbsslangen ned i afløbsvandet.
Dette kan medføre, at vandet
strømmer tilbage i tørretumbleren.
28 - Installationsvejledning
NH-P80S1_Da.indb
28
2012/11/15
16:12:52
Kontrol efter installation
Kontrolliste for installation
4)
1)
2) 3)
1) Placering
Er tørretumbleren placeret på et fladt,
stabilt underlag?
Kører den uden at vibrere?
2) Justerbar fødder
Er de boltet ordentligt fast på
tørretumbleren?
Prøvekørsel efter
installation
Tjek for unormale lyde UDEN vasketøj i
tromlen.
1. Luk lågen.
2. Tryk på On-knappen.
2) 3)
2) 3)
3) Fodunderlag
Er de fladt placeret?
Hvis tørretumbleren ikke står lige, kan
der høres unormale lyde, når vandet
tømmes ud.
4) Strømforsyning
Er stikkontakten normeret til mellem
AC 220 V og 240 V?
Er der nogle usædvanlige lyde.
Hvis der er, så sørg for, at tørretumbleren
står lige.
Efter du har løst eventuelle problemer med
støj, kan du genoptage testen.
3. Tryk på Start-knappen.
Installationsvejledning - 29
NH-P80S1_Da.indb
29
2012/11/15
16:12:53
Strømforbrug
Afsluttende
Yderligere Vasketøjscentrifugeringshastighed
funktioner mængde
i en vaskemaskine
Strømforbrug
Tid
(min.)
1600 r/min
1,47 kWt
2:30
1000 r/min
1,67 kWt
2:50
4 kg
1000 r/min
1,05 kWt
1:50
Speed
(Hurtig)
8 kg
1600 r/min
1,60 kWt
1:42
1000 r/min
1,80 kWt
2:02
Eco
8 kg
1600 r/min
1,17 kWt
2:00
1000 r/min
1,37 kWt
2:20
Speed
(Hurtig)
8 kg
1600 r/min
1,30 kWt
1:10
1000 r/min
1,50 kWt
1:30
Easy-care
Cupboard
(Skånevask) Dry
(Skabstørt)
Eco
4 kg
1000 r/min
0,70 kWt
1:10
Iron Dry
(Strygetørt)
Eco
4 kg
1000 r/min
0,60 kWt
0:50
Program
Cotton/
Colours
(Bomuld/
Farvet)
Cupboard
Dry
(Skabstørt)
Iron Dry
(Strygetørt)
Eco
8 kg
1) Resultaterne vist her er i overensstemmelse med EN 61121. Hvert resultat angiver den
påkrævede værdi, indtil afslutningen af hvert program med Drying level (Tørre Niveau) 3
og Anti-crease (Anti-krøl) sat til ON. Strømforbruget og tiden under Anti-crease (Anti-krøl)
processen er ikke inkluderet.
2) Strømforbruget, og tidspunkter som angives i tabellen, kan variere afhængigt af
variationer i rumtemperaturer, typer og mængder af vasketøj, spændingsudsving og hvilke
valgfrie funktioner der anvendes.
3) Funktionen Cotton/Colours (Bomuld/Farvet) - Cupboard Dry (Skabstørt) - Eco er egnet
til at tørre almindeligt, vådt bomuldsvasketøj og er det mest effektive program til bomuld
med hensyn til energiforbrug.
4) For produktblad i overensstemmelse med EU regulativ 1061/2010, venligst se information
på http://www.panasonic.dk
30 - Installationsvejledning
NH-P80S1_Da.indb
30
2012/11/15
16:12:53
Specifikationer
Modelnummer
Nominel spænding
Nominel frekvens
Maksimal mærkeeffekt
Strømforbrug
Produktets vægt
Maksimal mængde tørt tøj
Produktets mål
NH-P80S1
220 - 240 V
50 Hz
1100 - 1320 W
Slukket tilstand 0,18 W
Slukket stand by mode 1,36 W
58 kg
8 kg
596 mm (b) x 625 mm (d) x 845 mm (h)
Installationsvejledning - 31
NH-P80S1_Da.indb
31
2012/11/15
16:12:53
Websted: http://panasonic.net
I henhold til direktivet 2004/108/EC, artikel 9(2)
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Tyskland
Trykket i Kina
H1112-0
© Panasonic Corporation 2012
NH-P80S1_Da.indb
32
2012/11/15
16:12:53
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement