Panasonic NHP80G1 Operating instructions

Panasonic NHP80G1 Operating instructions
Upute za uporabu
i postavljanje
Bubnjasta sušilica s toplinskom
pumpom (za kućnu uporabu)
Model br.
NH-P80G1
Prije uporabe 02
MJERE OPREZA 04
Upute za sušenje 10
Održavanje 17
Rješavanje problema 21
Upute za postavljanje 24
Zahvaljujemo na kupnji ovog proizvoda.
–– Za optimalan rad i sigurnost pažljivo pročitajte ove upute.
–– Prije spajanja, uporabe ili podešavanja ovog uređaja, u cijelosti pročitajte ove upute. Ovaj priručnik zadržite
za buduću uporabu.
Briga za okoliš
Odlaganje ambalaže
Sva ambalaža korištena za zaštitu uređaja
od oštećenja tijekom transporta može
se reciklirati. Informacije o recikliranju
potražite u lokalnoj upravi.
Odlaganje stare električne i
elektroničke opreme
Informacije o odlaganju stare električne
i elektroničke opreme (kućanstva)
Ovom se oznakom na proizvodima i/ili
pratećim dokumentima označava da se
korišteni električni i elektronički uređaji ne
smiju odlagati s otpadom iz kućanstava.
Da biste proizvode ispravno odložili,
pohranili i reciklirali, odnesite ih na za
to predviđena prikupljališta gdje će
ih prihvatiti bez naknade. U nekim je
zemljama moguće stare uređaje vratiti
prodavaču nakon kupnje novog uređaja
iste vrste.
Informacije o odlaganju u drugim
zemljama izvan Europske unije
Ovaj je simbol važeći samo u Europskoj
uniji.
Ako želite odbaciti ovaj proizvod, obratite
se lokalnoj upravi ili prodavaču i raspitajte
se o pravilnom načinu odlaganja.
Ekološki prihvatljivo sušenje
–– Pridržavajte se ograničenja tereta za
svaki program.
–– Uređaj automatski podešava vrijeme
rada svakog programa ovisno o teretu.
–– Da biste uštedili energiju, odaberite
odgovarajuću brzinu centrifuge.
–– Provjerite je li sobna temperatura
previsoka. Ako se na istom mjestu
nalaze bubnjasta sušilica i drugi uređaji
koji proizvode toplinu, provjerite je
li prostorija dobro prozračena i po
mogućnosti isključite druge uređaje
prilikom korištenja bubnjaste sušilice.
Ovaj je proizvod u skladu s direktivama
2006/95/EZ i 2004/108/EZ.
Pravilnim odlaganjem proizvoda čuvate
okoliš i sprečavate moguće negativne
utjecaje na ljudsko zdravlje i okoliš do
kojih može doći pri nepravilnom rukovanju
otpadom. Detaljne informacije o najbližem
prikupljalištu potražite u lokalnoj upravi.
Za nepropisno odlaganje ovog otpada
mogli biste biti kažnjeni sukladno lokalnom
zakonodavstvu.
2 - Prije uporabe
Potrebno je pročitati ove upute.
Sadržaj
Prije uporabe
Održavanje
Briga za okoliš.....................................2
MJERE OPREZA.................................4
Provjera bubnjaste sušilice..................6
Održavanje........................................17
Bubnjasta sušilica...................................6
Pribor......................................................6
Prije sušenja........................................7
Provjera prije uporabe.............................7
Priprema rublja........................................7
Gumbi uređaja.....................................8
Roditeljska zaštita...................................9
Dodatne funkcije.....................................9
Upute za sušenje
Sušenje..............................................10
Podešavanje sušenja............................10
Potrebno vrijeme...................................11
Promjena postavki za vrijeme sušenja.. 11
Mjerač zadanog vremena.....................11
Odabir programa...............................12
Opis potprograma.................................13
Detalji programa................................14
Sušenje odjeće za vanjsku uporabu,
sportske i osjetljive odjeće....................16
Program za odjeću za vanjsku uporabu/
sportsku odjeću (Outdoor/Sports)........16
Osjetljiva odjeća....................................16
Savjeti za sušenje osjetljive odjeće.......16
Izlijevanje vode......................................17
Čišćenje vanjskog dijela uređaja...........17
Čišćenje bubnja....................................17
Čišćenje vrata.......................................17
Čišćenje senzora vlage.........................18
Lokacije filtara.......................................18
Čišćenje filtra za niti..............................19
Čišćenje okvira filtra..............................19
Čišćenje finog filtra...............................20
Rješavanje problema
Popis mogućih kvarova.....................21
Prikaz pogreške.................................23
Upute za postavljanje
Odabir pravog mjesta........................24
Transport uređaja..................................24
Pravo mjesto za uređaj.........................24
Postavljanje ugradbenog uređaja.........25
Podešavanje nožica uređaja.................25
Spajanje napajanja i cijevi.................26
Dužina cijevi i kabela za napajanje........26
Spajanje na izvor napajanja..................26
Spajanje produžne cijevi za
odvod vode...........................................26
Provjera nakon postavljanja..............28
Popis stavki za provjeru pri
postavljanju...........................................28
Probno pokretanje nakon
postavljanja...........................................28
Potrošnja energije..............................30
Tehnički podaci.................................31
Prije uporabe - 3
MJERE OPREZA
Pročitajte i pridržavajte se mjera opreza u
nastavku.
UPOZORENJE
Ova oznaka upozorava na situacije koje
bi mogle uzrokovati smrt ili ozbiljne
ozljede.
Općenita uporaba
–– Ovim uređajem ne smiju rukovati osobe
(uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim,
osjetilnim ili mentalnim sposobnostima,
ili s nedovoljnim iskustvom i znanjem,
osim ako se takve osobe ne nalaze pod
nadzorom ili ih u uporabu ovoga uređaja
upućuju osobe odgovorne za njihovu
sigurnost.
–– Nadgledajte djecu i nemojte im dopustiti
da se igraju ovim uređajem.
–– Nemojte koristiti uređaj ako ste koristili
industrijsko sredstvo za čišćenje. To
može uzrokovati požar.
–– Filtre za sitne komade tkanine treba
često čistiti.
–– Sitni komadi tkanine ne smiju se
nakupljati u uređaju.
–– Ne sušite neoprane predmete u uređaju.
–– Predmeti na kojima su mrlje od ulja,
acetona, alkohola, benzina, kerozina,
sredstava za uklanjanje mrlja, terpentina,
voska, sredstava za uklanjanje voska
i kozmetičkih ulja ne smiju se sušiti u
uređaju čak i nakon pranja. To može
uzrokovati požar.
–– Predmete od pjenaste gume (pjene
lateksa), kape za tuširanje, vodootporni
tekstil, tkanine koje ne propuštaju
zrak, predmete s gumenom podlogom
i odjeću ili jastuke s jastučićima od
pjenaste gume ne biste smjeli sušiti u
uređaju. Takvi materijali mogu se uništiti
i time oštetiti uređaj.
–– NEMOJTE stavljati stalak ili stolicu
u blizinu uređaja. Djeca bi mogla
dosegnuti upravljačku ploču ili se popeti
na uređaj ili u njega ući.
–– NEMOJTE postavljati uređaj na vlažno
mjesto ili na mjesto koje je izloženo
vremenskim uvjetima. Moglo bi doći
do kvara, oštećenja, strujnog udara ili
požara.
–– NEMOJTE izlijevati ili prolijevati vodu
direktno na bilo koji dio uređaja. Moglo
bi doći do kvara, strujnog udara ili
požara.
–– Nikada nemojte zaustavljati uređaj prije
završetka sušenja osim ako ćete brzo
izvaditi sve predmete i raširiti ih da bi se
toplina raspršila.
–– Završni dio ciklusa bubnjaste sušilice
odvija se bez grijanja (ciklus hlađenja) da
bi se ostvarila temperatura predmeta na
kojoj se predmeti neće oštetiti.
–– Izvore zapaljenja, poput svijeća ili
cigareta, držite dalje od uređaja. Moglo
bi doći do požara ili oštećenja uređaja.
–– Zapaljive materijale, na primjer, benzin,
razrjeđivač, alkohol ili odjeću natopljenu
u te tekućine, držite dalje od uređaja.
Moglo bi doći do eksplozije ili požara.
Izvor napajanja i kabel za
napajanje
–– Odspojite kabel za napajanje za vrijeme
čišćenja uređaja.
4 - Prije uporabe
MJERE OPREZA
–– Provjerite jesu li kabel za napajanje
i utikač oštećeni. Ako je kabel za
napajanje oštećen, mora ga zamijeniti
proizvođač, serviser proizvođača ili
slično kvalificirana osoba da bi se
izbjegle moguće opasnosti.
–– NEMOJTE koristiti prilagodnik utikača
ili produžni kabel. Postoji mogućnost
pregrijavanja koje bi moglo uzrokovati
požar. Upotrijebite slobodnu strujnu
utičnicu nazivnog napona od 220 V do
240 V. Ako niste sigurni, obratite se
kvalificiranom električaru.
–– PROVJERITE je li utikač u potpunosti
umetnut u strujnu utičnicu. Ako utikač
ne sjedne na svoje mjesto, loš bi spoj
mogao uzrokovati pregrijavanje, a zatim
strujni udar ili požar.
–– NEMOJTE dodirivati kabel za napajanje
ili utikač mokrim rukama. Postoji
opasnost od strujnog udara.
–– Da biste uređaj isključili iz struje,
NEMOJTE povlačiti kabel za napajanje
nego utikač. U suprotnom bi moglo doći
do oštećenja kabela za napajanje, što bi
moglo uzrokovati strujni udar ili požar.
Sprečavanje ozljeda
–– Postavljanje uređaja trebao bi izvršiti
dobavljač ili ovlašteni serviser. Ako
postavljanje, probno pokretanje i
pregledavanje uređaja ne budu izvršeni
u skladu s načinom postavljanja
navedenim u ovim uputama,
proizvođača se neće smatrati
odgovornim za bilo kakve nezgode ili
oštećenja.
–– NEMOJTE rastavljati, popravljati ili
preinačavati uređaj. Moglo bi doći do
kvara koji bi mogao uzrokovati požar ili
ozljedu. U slučaju popravaka, obratite se
lokalnom Centru za korisničku podršku.
OPREZ
Ova oznaka upozorava na situacije koje
bi mogle uzrokovati ozljede ili oštetiti
vaše stvari.
Općenita uporaba
–– Ovaj je uređaj namijenjen isključivo
za tekstil koji je namijenjen sušenju u
bubnju.
–– NEMOJTE na uređaj nanositi pesticide,
lak za kosu ili dezodorans.
–– NEMOJTE na uređaj ili u njegovu blizinu
stavljati električnu opremu, poput TV
prijamnika, radioprijamnika ili punjača
baterija.
–– NEMOJTE u uređaj staviti previše rublja.
Moglo bi doći do oštećenja uređaja.
–– Omekšivači rublja i slični proizvodi
moraju se koristiti u skladu s uputama
na omekšivaču rublja.
Sprečavanje ozljeda
–– NEMOJTE se penjati na uređaj. Moglo bi
doći do ozljede ili oštećenja uređaja.
–– Prste ne držite blizu šarki vrata dok ih
otvarate i zatvarate.
–– Dok uređaj radi, NEMOJTE stavljati ruku
(ili nezaštićeno stopalo) ispod njega.
–– Provjerite sve rublje i uklonite predmete
poput čavala, pribadača, kovanica,
kopči, metalnih žica itd. Moglo bi doći
do oštećenja rublja ili uređaja.
–– PAZITE da rublje ne zapne na gumenoj
brtvi prilikom zatvaranja. Moglo bi doći
do oštećenja rublja.
–– NEMOJTE dodirivati rublje unutar bubnja
sve dok se on posve ne zaustavi jer u
suprotnom postoji opasnost od ozljede.
Držite djecu dalje od rublja koje se vrti.
Prije uporabe - 5
Provjera bubnjaste sušilice
Bubnjasta sušilica
Spremnik za vodu
(17. str.)
Cijev za odvod vode
(27. str.)
Bubanj
Vrata
Kabel za
napajanje/
Utikač
Izmjenjivač topline
Podesive nožice
(25. str.)
Oprez
NEMOJTE savijati kabel za napajanje dok uređaj radi.
Pribor
Provjerite je li sav pribor isporučen zajedno
s uređajem.
Ključ (25. str.)
Za podešavanje nožice.
6 - Prije uporabe
Produžna cijev za odvod vode
(26. - 27. str.)
de
Prije sušenja
Provjera prije uporabe
Priprema rublja
Prije prvog pokretanja uređaja ili nakon
duljeg razdoblja njegova nekorištenja,
napravite sljedeće ako koristite produžnu
cijev za odvod vode:
Razvrstavanje odjeće
–– Pročitajte etikete na odjeći za pomoć pri
njezinu razvrstavanju.
–– Razvrstajte rublje prema boji, vrsti
tkanine, potrebnim uvjetima sušenja i
udjelu vlage u rublju. Tako ćete lakše
odabrati ispravan program, razinu
sušenja i brzinu centrifuge za svako
sušenje.
–– Odjeću čija se boja ne ispire u pranju
sušite odvojeno.
1. Spojite kabel za napajanje.
2. Provjerite je li produžna cijev za
odvod vode usmjerena prema
odvodu.
Detalje potražite na 26. - 27. str.
Provjera odjeće
–– Provjerite nalaze li se u džepovima
odjeće predmeti koji bi mogli oštetiti
odjeću ili uređaj.
–– Zavežite sve vezice na odjeći i zatvorite
patentne zatvarače. Okrenite odjeću
s dijelovima koji su ispupčeni ili imaju
patentne zatvarače na unutarnju stranu.
U suprotnom bi moglo doći do oštećenja
odjeće.
Prije uporabe - 7
Gumbi uređaja
1. Gumbi za uključivanje
–– Ako u roku od 10 minuta nakon što
ste uključili uređaj ne pritisnete gumb
Start, uređaj će se automatski isključiti.
–– Prikaz u nastavku nalazi se na zaslonu
10 sekundi nakon što se uređaj isključi.
Dok prikaz ne nestane sa zaslona, ne
možete uključiti uređaj.
7. Gumb za odabir brzine centrifuge
Pritisnite ovaj gumb da biste odabrali
posljednju brzinu centrifuge (okr/min)
koja se koristila u programu perilice
rublja. Koristite ovaj gumb samo ako
želite precizniji prikaz očekivanog
vremena sušenja.
4. Dodatni funkcijski gumbi
Pritisnite ove gumbe da biste dodali
funkcije programima koji će odgovarati
rublju. (9. str.)
8. Gumb Drying Level/
Gumb Child Lock
–– Pritisnite ovaj gumb da biste odabrali
jednu od 5 različitih postavki razine
sušenja (1, 2, 3, 4, 5) za programe
Cottons (pamuk), Easy-care
(jednostavno održavanje), Mixed
(miješane tkanine), Rapid 40 (brzi 40)
i Outdoor/Sports (odjeća za vanjsku
uporabu/sportska odjeća). Zadana
postavka razine sušenja je ‘3’.
–– Pritisnite i držite ovaj gumb da biste
postavili funkciju roditeljske zaštite.
Upravljačke tipke će se zaključati
(9. str.)
5. Gumb Add Time
Pritisnite ovaj gumb da biste podesili
vrijeme za tempirane programe (Timed
Prog.).
9. Pokazatelj preostalog vremena
Ovo je pokazatelj približnog vremena
do završetka sušenja. Na primjer, '2:30'
znači 2 sata i 30 minuta.
6. Gumb Time
Pritisnite ovaj gumb da biste prethodno
podesili vrijeme završetka sušenja.
(11. str.)
10.Pokazatelji upozorenja
Ovi pokazatelji upozoravaju korisnika
na određene uvjete:
–– pun spremnik za vodu
–– začepljen filtar (18. - 20. str.)
2. Gumb Start/Pause
Pritisnite ovaj gumb da biste započeli ili
privremeno zaustavili program sušenja.
3. Kotačić za odabir programa
Ovim kotačićem izaberite najbolji
program za rublje. (12. - 13. str.)
8 - Prije uporabe
Gumbi uređaja
11.Pokazatelji procesa
–– Ovo su pokazatelji procesa korištenog
programa. Procesi su sljedeći: suho
(Dry) , suho za glačanje (Iron
Dry)
, suho za odlaganje (Cupboard
Dry) i posebno suho za odlaganje
(Cupboard Dry Plus) (ultra suho, Extra
Dry) .
–– Nakon početka sušenja pokazatelj
procesa suho počinje svijetliti, a
drugi pokazatelji zasvijetle od vrha
prema dnu u skladu sa završetkom
odgovarajućeg procesa. Nakon
završetka programa isključuje se
pokazatelj procesa suhog sušenja,
a pokazatelj posljednjeg procesa
nastavlja svijetliti dok se uređaj ne
isključi.
Roditeljska zaštita (Child
Lock)
Roditeljska zaštita onemogućuje korištenje
upravljačkih tipki.
Aktiviranje/deaktiviranje roditeljske
zaštite
Dodatne funkcije
Ovisno o programu možete kombinirati
različite dodatne funkcije.
Napomena
Neke dodatne funkcije ne mogu se
koristiti s određenim programima.
(14. - 15. str.) Odaberete li nedostupnu
funkciju, oglasit će se alarm koji
ukazuje na pogrešku.
Pritisnite jedan ili više funkcijskih gumbi
koje želite kombinirati.
Odgovarajući pokazatelji će zasvijetliti.
Funkcija
Gentle Dry
(nježno
sušenje)
Buzzer
(zvono)
1. Uključite uređaj.
2. Odaberite program i neobavezne
funkcije, a zatim započnite program.
(10. str.)
3. Pritisnite i držite gumb razine
sušenja (Drying Level).
Zasvijetlit će simbol
pokazujući da
je roditeljska zaštita aktivirana.
4. Da biste deaktivirali funkciju,
ponovno držite gumb razine sušenja
(Drying Level), zanemarite 3 zvučna
signala i držite gumb pritisnutim dok
se ne otključa.
Simbol nestaje sa zaslona.
Upozorenje
–– NEMOJTE ostavljati djecu bez
nadzora u blizini uređaja.
–– Držite kućne ljubimce što dalje od
uređaja.
Anticrease
(protiv
gužvanja)
Speed (brzo)
Opis
Nježno osušite
rublje toplim zrakom
temperature od otprilike
45 ºC.
Pritisnite ovaj gumb da
biste uključili ili isključili
zvono koje se oglasi kad
program završi.
Čut ćete zvuk zvona, što
pokazuje da je zvono
uključeno ili isključeno.
Sprečava gužvanje.
Nakon završetka sušenja
bubanj se okreće u
intervalima sljedeća 2
sata.
Pokazatelji nastavljaju
svijetliti tijekom
procesa protiv gužvanja
(Anticrease).
Vrijeme sušenja bit
će kraće nego kad je
podešena funkcija Eco
(ekonomično).
Eco
(ekonomično) Sušenje traje dulje, ali
troši manje energije.
Prije uporabe - 9
Sušenje
Podešavanje sušenja
1. Otvorite vrata i stavite rublje u
bubanj.
Detalje o pripremi i razvrstavanju rublja
potražite na 7., 12. i 13. str.
Upozorenje
Provjerite je li neki predmet ostao
u džepovima. Posebno obratite
pozornost na upaljače i šibice.
Mogu uzrokovati požar.
Oprez
–– Provjerite je li koji odjevni predmet
zapeo za vrata.
–– NEMOJTE pretrpati bubanj.
Provjerite kapacitet odabranog
programa.
Pretrpavanje može uzrokovati
prekomjerne vibracije, oštećenje uređaja i
dodatno gužvanje rublja.
2. Zatvorite vrata i pritisnite gumb On.
3. Zakrenite kotačić za odabir
programa u željenom smjeru da
biste odabrali program.
Prikazat će se vrijeme sušenja.
10 - Upute za sušenje
4. Odaberite neobavezne funkcije.
–– Dodatne funkcije (9. str.)
–– Brzina centrifuge (8. str.)
–– Razina sušenja (8. str.)
Dodatne informacije o dostupnim
funkcijama i postavkama svakog
programa potražite na 14. i 15.
stranici.
5. Pritisnite gumb Start.
Nakon početka rada, izmjerit će
se težina rublja. Nakon otprilike 3
minute, prikazat će se novo vrijeme
sušenja. Ako odaberete program za
vunu (Wool), svilu i donje rublje (Silk/
Lingerie), košulje (Shirts) ili tempirani
program (Timed Prog.), težina rublja
neće se mjeriti.
Zvono će se oglasiti kada program
završi.
Detalje o podešavanju zvona potražite na
9. str.
Izvadite rublje i po potrebi ga premjestite.
Nemojte ga ostaviti u bubnju dugo nakon
završetka programa jer bi se moglo
zgužvati.
Kada sušite predmete s dugim vlaknima,
poput otirača za kupaonicu, može nastati
mnogo grudica sitnih komada tkanine koje
se mogu zalijepiti za drugu odjeću.
Sušenje
Potrebno vrijeme
Mjerač zadanog vremena
Vremena ovise o programu, postavkama
razine sušenja i drugim odabranim
postavkama.
–– Budući da se prikazano vrijeme
automatski mijenja u skladu s količinom
rublja i udjelom vlage u rublju te
temperaturom okoline uređaja, vrijeme
se dulje vrijeme možda neće smanjiti ili
će se smanjiti iznenada.
–– Kod programa koji automatski mjere
težinu rublja (potražite u stupcu
„Mjerenje težine rublja“ na 14. str.) 3
minute nakon početka sušenja može se
iznenada smanjiti preostalo potrebno
vrijeme.
–– Stvarno bi se vrijeme moglo razlikovati
od prikazanog vremena.
Možete prethodno podesiti vrijeme
završetka sušenja.
Sušenje bi moglo završiti prije ili nakon
podešenog vremena ovisno o vrsti rublja,
temperaturi i udjelu vlage u rublju.
Promjena postavki za vrijeme
sušenja
Postavke se ne mogu mijenjati nakon
početka sušenja.
Podešavanje zadanog vremena
Uzastopno pritišćite gumb Time sve dok
ne bude prikazano željeno zadano vrijeme.
Zadano vrijeme svakim se pritiskom
povećava za sat vremena. Pritisnite i držite
gumb da biste brzo promijenili zadano
vrijeme.
Program
Cotton/Colours
(pamuk/šareno)
Easy-care
(jednostavno
održavanje)
Mixed (miješane
tkanine)
Rapid 40 (brzi 40)
Outdoor/Sports
(odjeća za vanjsku
uporabu/sportska
odjeća)
Wool (Vuna)
Silk/Lingerie (svila/
donje rublje)
Shirts (košulje)
Timed Prog. Warm
(tempirano toplo
sušenje)
Timed Prog. Cold
(tempirano hladno
sušenje)
Primjenjivo
zadano vrijeme
6 - 24 sata
4 - 24 sata
4 - 24 sata
3 - 24 sata
4 - 24 sata
1 - 24 sata
3 - 24 sata
3 - 24 sata
3 - 24 sata
3 - 24 sata
Upute za sušenje - 11
Odabir programa
Colours (šareno)
— — — — — — — P
P
— P
P
— P
Posteljina
— P
Frotirni ručnik
P
Kućni ogrtač
P
Čarape
P
Donje rublje
P
Radna odjeća
— — — — — — — P
Sportska odjeća
— P
Suknja/haljina
P
Hlače
P
Vjetrovka
— — — — — — — — — P
Majica
Stolnjaci i salvete
Cotton (pamuk)
Kratka majica
Program
Kuhinjska krpa
Opis i vrsta vlakana koja je moguće sušiti
Bijeli i šareni pamučni ili laneni predmeti
Extra Dry (ultra suho)
Cupboard Dry Plus (posebno
suho za odlaganje)
Cupboard Dry (suho za
odlaganje)
Iron Dry (suho za glačanje)
P
Easy-care (jednostavno
održavanje)
Sintetička vlakna, pamuk ili miješane tkanine koje ne
zahtijevaju glačanje
Extra Dry (ultra suho)
Cupboard Dry (suho za
odlaganje)
Iron Dry (suho za glačanje)
— — P
Mixed (miješane tkanine)
Cupboard Dry (suho za
odlaganje)
Iron Dry (suho za glačanje)
Rapid 40 (brzi 40)
Outdoor/Sports (odjeća za
vanjsku uporabu/sportska
odjeća)
Wool (Vuna)
Maks.
težina
— — P
— P
P
— P
P
— — — P
P
— — — — — — — — — P
— — — P
8 kg
P
P
4 kg
— — — — — — — —
— P — P P P P P — — — — — —
Predmeti napravljeni od mješavine pamuka i tkanina
za jednostavno održavanje
— P
— — — P
— P
P
— P
P
— P
4 kg
P P — P P P P P — — — P P P
Brzo sušenje sintetičkih vlakana, pamuka ili miješanih
tkanina. Vrijeme sušenja može biti dulje ili kraće od 40
1,5 kg
minuta ovisno o vrsti tkanine, sastavu rublja i udjelu
vlage u rublju.
Tkanine obložene membranom, vodootporne tkanine,
funkcionalna odjeća, tkanine od runa (odvojeno sušite 2,5 kg
jakne/hlače s izmjenjivom unutarnjom podstavom)
Vunene tkanine namijenjene sušenju u bubnju. Tkanine
se ne suše već postaju paperjastije. Izvadite rublje
2 kg
kada program završi i ostavite ga da se osuši.
Silk/Lingerie (svila/donje
rublje)
Donje rublje i predmeti od svile koji se smiju prati
1 kg
Shirts (košulje)
Košulje i bluze
2 kg
Timed Prog. Warm
(tempirano toplo sušenje)
Prethodno osušena, slojevita, osjetljiva akrilna vlakna i
mali odjevni predmeti te naknadno sušenje
Osvježavanje ili provjetravanje odjeće napravljene
Timed Prog. Cold
od tkanina osjetljivih na toplinu koju ste nosili kraće
(tempirano hladno sušenje)
vrijeme. Odjeća se ne mora oprati.
12 - Upute za sušenje
4 kg
4 kg
Odabir programa
Glačanje nakon sušenja
Obične tkanine
Primjer: hlače, suknje i haljine
Valjanje rublja
Cupboard Dry (suho za odlaganje)
—
—
P
—
—
—
P
—
—
—
P
—
P
P
P
P
Potprogram
Cupboard Dry Plus (posebno suho za
odlaganje)
Tkanine koje se suše sporije od običnih
tkanina Primjer: frotirni ručnici te stolnjaci
i salvete
Bez glačanja
Slojevite i deblje tkanine
Primjer: kućni ogrtači i posteljina Nemojte
koristiti ovaj potprogram za pletene
tkanine (primjerice, kratke majice, donje
rublje i dječju odjeću) s obzirom da se
često skupe.
Lagano glačanje
Primjenjiv način
sušenja
Extra Dry (ultra suho)
Glačanje
Opis potprograma
Extra Dry (ultra suho)
Cupboard
Dry Plus (posebno suho za
odlaganje)
Cupboard
Dry (suho za odlaganje)
Iron Dry (suho za glačanje)
Iron Dry (suho za glačanje)
Pamučne ili lanene tkanine koje biste
željeli glačati Primjer: stolnjaci, salvete i
posteljina
Napomena
Da biste spriječili isušivanje rublja,
smotajte ga do glačanja.
Upute za sušenje - 13
Detalji programa
Program
Extra Dry (ultra
suho)
Cupboard Dry Plus
(posebno suho za
Cotton (pamuk) odlaganje)
Colours (šareno)
Cupboard Dry (suho
za odlaganje)
Iron Dry (suho za
glačanje)
Extra Dry (ultra
suho)
Easy-care
Cupboard Dry (suho
(jednostavno
za odlaganje)
održavanje)
Iron Dry (suho za
glačanje)
Cupboard Dry (suho
Mixed (miješane za odlaganje)
tkanine)
Iron Dry (suho za
glačanje)
Mjerenje
težine
rublja
Zadane postavke
Razina
sušenja1)
Brzina
centrifuge1)
R
Približno
vrijeme
Ra
suš
2:502)
P
2:402)
3
1000
1
2:30
2)
2:002)
1:30
P
3
1000
1:10
1
0:50
1:30
P
3
3
1000
0:40
1
Outdoor/Sports (odjeća za vanjsku
uporabu/sportska odjeća)
P
P
3
1000
2:00
1
Wool (Vuna)
—
—
—
0:15
—
Silk/Lingerie (svila/donje rublje)
—
—
—
1:00
—
Shirts (košulje)
—
—
—
1:00
—
—
—
—
0:10
—
Rapid 40 (brzi 40)
1000
1
1:10
Timed Prog. Warm (tempirano toplo
sušenje)
Timed Prog. Cold (tempirano hladno
sušenje)
1) Čak i ako je uređaj korišten samo jednom, memorirane su razina sušenja i brzina
centrifuge podešene u prethodnom radu.
2) Kad je podešena funkcija Speed (brzo), približno vrijeme bit će 30 minuta kraće od
vremena navedenog ovdje.
14 - Upute za sušenje
Detalji programa
Ručne postavke
ižno
me
Razina
sušenja
Brzina
centrifuge
Gentle Dry
(nježno
sušenje)3)
Dodatne funkcije
Anticrease
Speed
(protiv
(brzo)3)
gužvanja)
Eco
(ekonomično)
Podešavanje
vremena
02)
02)
500 - 1600
1-5
P
P
P
P
—
0
2)
02)
30
1-5
500 - 1600
P
P
—
P
—
1-5
500 - 1600
P
P
—
P
—
40
1-5
500 - 1600
—
1-5
500 - 1600
15
—
—
—
—
00
—
—
—
—
00
—
—
—
—
P
P
P
P
P
—
00
P
P
10
—
—
P
—
P
P
10
50
30
10
P
P
P
—
—
—
—
—
—
3) Funkcije nježnog (Gentle Dry) i brzog (Speed) sušenja ne mogu se koristiti istovremeno.
Samo jedna od ovih funkcija može biti podešena.
4) Funkcija nježnog sušenja (Gentle Dry) automatski je podešena. Iako se funkciju ne može
odabrati, pokazatelj funkcije ipak će zasvijetliti.
Upute za sušenje - 15
Sušenje odjeće za vanjsku uporabu, sportske i osjetljive odjeće
Program za odjeću za vanjsku
uporabu/sportsku odjeću
(Outdoor/Sports)
Provjerite je li ovaj program prikladan za
predmet koji želite osušiti.
Osjetljiva odjeća:
–– Program za vunu (Wool) 2 kg ili manje
–– Program za svilu i donje rublje (Silk/
Lingerie): 1 kg ili manje
Približna težina
–– Vuneni pulover: 400 g
–– Svilena košulja: 200 g
–– Hlače: 400 g
16 - Upute za sušenje
Savjeti za sušenje osjetljive
odjeće
Stavljanje rublja u bubanj
Stavite odjevne predmete jedne na druge.
U slučaju skupljanja odjeće
Na dasci za glačanje raširite predmet do
originalne veličine. Pribadačama odredite
i zadržite veličinu i oblik. Potom ga
glačalom naparite i ostavite da se osuši.
Održavanje
Izlijevanje vode
Izlijte vodu nakon svakog sušenja.
Nemojte je izlijevati tijekom sušenja.
1. Povucite spremnik za vodu i držite
ga vodoravno.
Čišćenje vanjskog dijela
uređaja
Vanjski dio uređaja čistite mekom krpom
i blagim sredstvom za pranje, poput
kuhinjskog deterdženta ili vode sa
sapunicom.
Uklonite sitne komade tkanine i prašinu
koje su se nakupile u uređaju.
Upozorenje
–– NEMOJTE prolijevati vodu po
uređaju.
2. Izvucite spremnik za vodu tako
da ga istovremeno podignete i
povučete prema naprijed.
–– NEMOJTE koristiti kremasta
sredstva za čišćenje, razrjeđivače
ili proizvode koji sadrže alkohol ili
parafinsko ulje.
Čišćenje bubnja
Bubanj i drugi dijelovi od nehrđajućeg
čelika mogu se čistiti odgovarajućim
sredstvima za čišćenje nehrđajućeg čelika
u skladu s uputama proizvođača.
Čišćenje vrata
3. Izlijte vodu.
Nakon svakog sušenja učinite sljedeće:
–– Uklonite sve što bi se moglo naći na
gumenoj brtvi.
–– Obrišite vrata i gumenu brtvu kako biste
uklonili mrlje i sitne komade tkanine.
4. Umetnite do kraja spremnik za vodu
sve dok ne sjedne na svoje mjesto.
Održavanje - 17
Održavanje
Čišćenje senzora vlage
Lokacije filtara
Očistite jednom mjesečno.
Senzori vlage od nehrđajućeg čelika
isporučuju se s uređajem. Oni mjere koliko
je rublje vlažno. Nakon dugih razdoblja
uporabe na senzorima vlage može se
stvoriti tanak sloj kamenca.
Filtri su smješteni na sljedeća 3 mjesta:
1) na vratima (filtar za niti)
2) na donjoj strani okvira vrata (okvir filtra)
3) ispred izmjenjivača topline (fini filtar)
1) Filtar za niti
Senzori vlage nalaze se u blizini okvira
vrata s unutarnje strane bubnja.
Senzori vlage
2)Okvir
filtra
3)Fini filtar
(20. str.)
1. Otvorite vrata.
2. Očistite senzore vlage vlažnom
spužvom s grubom površinom.
Oprez
NEMOJTE koristiti čeličnu vunu ili
druge abrazivne materijale.
Očistite filtre u predviđenim intervalima.
–– Filtar za niti očistite nakon svakog
programa sušenja (19. str.).
–– Fini filtar očistite svakih pola mjeseca
(20. str.).
Okvir filtra očistite kad se na njemu nakupe
strane čestice (19. str.). Sve filtre očistite
nakon svakog 10. sušenja.
Oprez
Uređaj ne smijete koristiti ako svi filtri
nisu na svom mjestu ili su oštećeni.
Prekomjerno nakupljanje niti može
uzrokovati kvar.
18 - Održavanje
Održavanje
Čišćenje filtra za niti
4. Vratite filtar za niti u početni položaj.
Filtar za niti očistite nakon svakog
programa sušenja.
1. Otvorite vrata i zatim gurnite ručicu
na vrhu vrata.
Dodatno čišćenje
Uklonite niti iz šupljeg dijela vrata četkom
za boce ili usisavačem.
Čišćenje okvira filtra
Okvir filtra očistite kad se na njemu nakupe
strane čestice.
1. Otvorite vrata i zatim izvucite okvira
filtra iz donje strane okvira vrata.
2. Izvucite filtar za niti.
3. Prođite rukom preko filtra da biste
uklonili niti.
Isperite filtar pod tekućom vodom i
dobro ga osušite.
Pazite da ne oštetite mrežicu.
2. Okrenite okvir filtra naopako da biste
uklonili strane čestice.
3. Vratite okvir filtra u početni položaj.
Održavanje - 19
Održavanje
Čišćenje finog filtra
Očistite fini filtar svaki mjesec.
1. Otvorite ploču.
4. Odvojite fini filtar od unutrašnjeg
poklopca.
Fini filtar
Unutrašnji poklopac
5. Očistite fini filtar usisavačem ili
vodom.
2. Okrenite ručice na unutrašnjem
poklopcu.
3. Povucite dršku da biste izvukli
unutrašnji poklopac i fini filtar.
6. Vratite sve dijelove u početne
položaje.
Prilikom spajanja unutrašnjeg poklopca
i finog filtra dijelove unutrašnjeg
poklopca koji strše podesite u rupe na
finom filtru.
Napomena
Upute o otvaranju ili zatvaranju ručice
na unutrašnjem poklopcu potražite na
sljedećoj slici.
ZATVORI
OTVORI
20 - Održavanje
Popis mogućih kvarova
Problem
Uređaj ne radi.
Gumbi ne rade.
Sušenje neprekidno
počinje i zaustavlja
se.
Uzrok
–– Osigurač je možda iskočio ili je oštećen.
–– Utikač možda nije čvrsto utaknut u strujnu utičnicu.
–– Možda niste pritisnuli gumb On.
–– Možda niste pritisnuli gumb Start.
–– Vrata bi mogla biti nepravilno zatvorena.
–– Postavke nije moguće mijenjati tijekom sušenja.
Da biste promijenili postavke, isključite uređaj i ponovno ga
uključite. Zatim ponovno podesite postavke.
–– Možda je uključena funkcija roditeljske zaštite. (9. str.)
–– To ne predstavlja kvar. Bubanj se neprekidno sporo okreće
i zaustavlja kada je uključena funkcija protiv gužvanja
(Anticrease).
–– Rublje nije dovoljno suho. (Neki dijelovi su vlažni.)
–– Rublje je možda dodano u bubanj tijekom sušenja.
–– Rublje bi moglo biti zapetljano.
–– Rublje bi moglo biti preteško.
–– Koristite tempirano toplo sušenje (Timed Prog. Warm) za male
predmete od sintetičkih vlakana ili ih osušite zajedno s velikim
odjevnim predmetima.
–– Senzori vlage mogli bi biti zaprljani. (18. str.)
Rješavanje problema - 21
Popis mogućih kvarova
Problem
Sušenje traje
predugo.
Predmeti od
sintetičkih vlakana
nabijeni su statičkim
elektricitetom nakon
sušenja.
Mali predmet,
primjerice gumb,
upao je u rupu okvira
filtra.
Pokazatelj
začepljenog filtra
svijetli iako nijedan
filtar nije začepljen.
Mijenja se prikazano
preostalo vrijeme.
Mijenja se zvuk rada.
Na zaslonu se
prikazuje ‘0’ nakon
završetka programa.
Lampica unutar
bubnja se isključila.
Lampica unutar
bubnja ne zasvijetli.
Sušenje je završeno
funkcijom protiv
gužvanja (Anticrease) podešenom
na OFF (Isklj.), no
pokazatelj funkcije
svijetli.
Uzrok
–– Rublje bi moglo biti premokro.
–– Rublje bi moglo biti zapetljano.
–– Rublje bi moglo biti preteško.
–– Odjeća koja se suši brzo i ona koja se suši sporo zajedno su se
sušile.
–– Temperatura zraka okoline mogla bi biti preniska.
–– Smanjite naboj statičkog elektriciteta dodavanjem omekšivača
rublja tijekom posljednjeg kruga ispiranja.
–– Izvucite predmet tako da otvorite ploču ispred izmjenjivača
topline baš kao što to činite pri čišćenju finog filtra.
–– To ne predstavlja kvar. Pokazatelj začepljenog filtra svijetli
da bi upozorio korisnike da očiste filtre nakon svakog 10.
programa sušenja (dvaput mjesečno). Pokazatelj svijetli čak i
ako su filtri očišćeni.
–– Preostalo vrijeme rada neprestano se procjenjuje i ispravlja.
Stoga se vrijeme na zaslonu može promijeniti.
–– To je normalno. Promjenu uzrokuje stalno uključivanje i
isključivanje kompresora i pumpe za odvod.
–– To ne predstavlja kvar. Ako nije podešena funkcija protiv
gužvanja (Anti-crease), uređaj se automatski isključuje 2 sata
nakon završetka programa.
–– Lampica svijetli 10 minuta ako su vrata otvorena nakon
završetka programa. Da biste ponovno uključili lampicu,
uključite uređaj i zatim ponovno otvorite vrata.
–– Ako su prošla 2 sata od završetka programa, lampica neće
zasvijetliti s obzirom na to da se uređaj automatski isključuje.
–– Iz sigurnosnih razloga bubanj sušilice se hladi. Pokazatelj
funkcije protiv gužvanja (Anti-crease) svijetli tijekom hlađenja.
22 - Rješavanje problema
Prikaz pogreške
Što učiniti
Vrata su otvorena
Provjerite jesu li vrata dobro zatvorena.
Čvrsto zatvorite vrata i pritisnite gumb Start.
Što učiniti
Izlijte vodu ako je spremnik za vodu pun. (17. str.)
Ispravno podesite cijev za odvod vode. (27. str.)
Odvod onemogućen Nakon prethodnih radnji ponovno uključite uređaj i pritisnite gumb
Start.
Što učiniti
Koristite uređaj na radnoj temperaturi okoline u rasponu od 5 ºC
Neprikladna
do 35 ºC.
temperatura okoline
Što učiniti
Potreban je pregled.
Odspojite utikač. Zatim se obratite Centru za korisničku podršku i
opišite im prikazani sadržaj (2-znamenkasti broj nakon H).
Rješavanje problema - 23
Odabir pravog mjesta
Transport uređaja
Pravo mjesto za uređaj
Ako se uređaj mora prenositi pod
određenim kutom, nagnite ga na stranu
sa spremnikom za vodu, no ne pod
kutom većim od 90 stupnjeva.
Provjerite ima li dovoljno mjesta za uređaj
i smeta li nešto, poput tepiha, otvorima na
dnu.
Strana sa
spremnikom
za vodu
Maks. 90°
Stražnji dio
Prednji dio
Maks. 90°
Uređaj moraju nositi 2 ili više osoba.
Dimenzije u milimetrima
Trebate prostor širine od najmanje 60 cm.
Potrebna su najmanje 2 mm prostora s
obje strane i 3 mm prostora iznad uređaja.
(Ako koristite produžnu cijev za odvod
vode, ostavite malo prostora iza stražnjeg
dijela uređaja za cijev da bi spriječili
njezino gnječenje.)
Upozorenje
Započnite tako da uređaj nagnete unatrag.
Jedna osoba neka stane iza njega, držeći
stražnji dio gornje ploče. Druga osoba
neka primi donje nožice na prednjoj strani.
Oprez
Ako transport uređaja nije obavljen
prema ovim uputama, uređaj mora
mirovati najmanje sat vremena prije
nego što se spoji na napajanje.
U suprotnom bi moglo doći do oštećenja
24 - Upute za postavljanje
Uređaj ne smijete postaviti iza vrata
s ključanicom, kliznih vrata ili vrata
sa šarkom koja se nalazi na strani
suprotnoj od šarke na vratima uređaja
na način koji bi onemogućio potpuno
otvaranje vrata uređaja.
Na taj način djeca se neće moći
zaključati u bubanj.
Oprez
–– NEMOJTE postaviti uređaj na
izravnu sunčevu svjetlost ili na
mjesto s preniskom ili previsokom
temperaturom.
–– Ploča za dovod hladnog zraka na
prednjem dijelu uređaja ne smije biti
blokirana ili pokrivena, primjerice
košarom za rublje, jer bi moglo doći
do kvara.
Odabir pravog mjesta
Postavljanje ugradbenog
uređaja
–– Trebate prostor širine od najmanje 60 cm.
Potrebna su najmanje 2 mm prostora s
obje strane i 3 mm prostora iznad i iza
uređaja (ako ne koristite produžnu cijev
za odvod vode).
–– Radna ploča iznad uređaja mora biti
dobro pričvršćena na susjedne ormariće.
–– Utikač mora biti na dostupnom mjestu
nakon postavljanja.
Podešavanje nožica uređaja
Uporaba libela olakšava podešavanje
nožica.
Da biste podesili nožice, upotrijebite kraj
‘A’ na ključu.
Metalni poklopac
Matica
Nožica
1. Otpustite maticu na svakoj nožici
tako da je okrenete u smjeru
kazaljke na satu.
2. Podesite svaku nožicu tako da je
okrenete u smjeru kazaljke na satu
ili suprotno tome.
3. Provjerite pomoću libele je li uređaj
na ravnoj površini.
4. Stegnite svaku maticu okrećući je
u smjeru suprotnom od kazaljke na
satu.
Oprez
Metalni poklopac (AXW4595-7SR0)
Oprez
Umjesto uobičajene gornje ploče,
neka vam stručna osoba postavi
metalni poklopac.
Provjerite jesu li sve matice dobro
pričvršćene i jesu li sve nožice
pričvršćene na uređaj.
Ako nisu, uređaj će se pomicati.
Upute za postavljanje - 25
Spajanje napajanja i cijevi
Pridržavajte se uputa u ovom poglavlju da biste spriječili curenje vode. Ako niste sigurni,
zamolite servisera da spoji cijevi.
Dužina cijevi i kabela za napajanje
Spojevi na lijevoj strani
Spojevi na desnoj strani
Spajanje na izvor napajanja
Natpisna pločica
Spajanje produžne cijevi za
odvod vode
Oprez
NEMOJTE zakretati, povlačiti ili savijati
cijev za odvod.
Spremnik za vodu ne treba isprazniti ako
voda istječe u vanjski odvod.
Oprez
1. Opružnu stezaljku povucite prema
dolje i zatim kliještima odspojite
cijev za odvod vode iz uređaja.
Natpisna pločica sadrži podatke
o nazivnoj snazi potrebnoj za rad
uređaja. Provjerite odgovaraju li
tehnički podaci vezani uz napajanje
u vašem kućanstvu ovdje navedenim
podacima.
Iscijedite vodu iz cijevi za odvod vode.
26 - Upute za postavljanje
Spajanje produžne cijevi za odvod vode
2. Spojite cijev za odvod vode i
produžnu cijev za odvod vode te
pričvrstite na nju opružnu stezaljku.
–– Spojevi na lijevoj strani
Preporučuje se prvi način spajanja
za spoj na lijevoj strani.
3. Provucite produžnu cijev za odvod
vode udesno (kada gledate prednji
dio uređaja) i namjestite je na jedan
od sljedećih načina.
–– Spojevi na desnoj strani
–– Ako koristite cijev za odvod vode, voda
se može iscijediti na visini uređaja
(približno 85 cm) pomoću pumpe za
odvod sadržane u uređaju.
–– Spojevi na stražnjoj strani
–– NEMOJTE savijati cijev za odvod
prilikom korištenja.
Također nemojte namjestiti cijev za
odvod tako da je zapetljana ili savijena.
Moglo bi doći do nepravilnog odvoda
vode.
Oprez
Pazite da vrh cijevi za odvod vode NE
dodiruje iscijeđenu vodu.
Voda bi u tom slučaju mogla ponovno ući
u uređaj.
Upute za postavljanje - 27
Provjera nakon postavljanja
Popis stavki za provjeru pri postavljanju
1) Položaj
Je li perilica na ravnoj, stabilnoj
površini?
Radi li bez vibracija?
2) Podesive nožice
Jesu li dobro pričvršćene na uređaj?
3) Podloge nožica
Jesu li ravne?
Ako uređaj nije u jednakoj ravnini,
kod odvoda vode mogli bi se čuti
neuobičajeni zvukovi.
4) Napajanje
Je li napajanje izmjeničnom strujom
nazivnog napona od 220 V do 240 V?
Probno pokretanje nakon postavljanja
Provjerite čuje li se neuobičajena buka
BEZ rublja u bubnju.
1. Zatvorite vrata.
2. Pritisnite gumb On.
3. Pritisnite gumb Start.
28 - Upute za postavljanje
Provjerite čuje li se neuobičajena buka.
Ako da, provjerite je li perilica na ravnoj
površini.
Nakon rješavanja problema s bukom,
nastavite s probnim pokretanjem.
Upute za postavljanje - 29
Potrošnja
Program
Dodatne
funkcije
Eco
Cupboard
(ekonomično)
Dry (suho za
Speed (brzo)
Cotton/Colours odlaganje)
(pamuk/
Eco
šareno)
Iron Dry (suho (ekonomično)
za glačanje)
Speed (brzo)
Easy-care
(jednostavno
održavanje)
Cupboard
Eco
Dry (suho za
(ekonomično)
odlaganje)
Iron Dry (suho
Eco
za glačanje)
(ekonomično)
Težina
rublja
8 kg
8 kg
8 kg
8 kg
Posljednja
brzina
centrifuge u
perilici rublja
1600 okr/min
1000 okr/min
1600 okr/min
1000 okr/min
1600 okr/min
1000 okr/min
1600 okr/min
1000 okr/min
Potrošnja
energije
Vrijeme
(min)
1,34 kWh
1,54 kWh
1,60 kWh
1,80 kWh
1,10 kWh
1,30 kWh
1.30 kWh
1,50 kWh
2:10
2:30
1:42
2:02
1:40
2:00
1:10
1:30
4 kg
1000 okr/min
0,70 kWh
1:10
4 kg
1000 okr/min
0,60 kWh
0:50
1) Prikazani podaci u skladu su sa standardom EN 61121. Svaki podatak odnosi se na propisane
vrijednosti do završetka svakog programa s razinom sušenja 3 (Drying Level) i procesom protiv
gužvanja (Anti-crease) podešenim na ON (Uklj.).
To ne vrijedi za potrošnju energije i vrijeme tijekom procesa protiv gužvanja (Anti-crease).
2) Potrošnja energije i vrijeme naznačeno u tablici mogu se razlikovati ovisno o razlikama u sobnoj
temperaturi, vrsti i količini rublja, razlikama u naponu i korištenju određenih dodatnih funkcija.
30 - Upute za postavljanje
Tehnički podaci
Nazivni napon
Nazivna frekvencija
Maksimalna energija nazivne primljene snage
Težina proizvoda
Maksimalna težina suhe odjeće
Dimenzije proizvoda
NH-P80G1
220 - 240 V
50 Hz
870 - 910 W
55 kg
8 kg
596 mm (Š) x 625 mm (V) x 845 mm (D)
Upute za postavljanje - 31
Web-mjesto: http://panasonic.hr
U skladu s direktivom 2004/108/EZ, članak 9 (2)
Panasonicov centar za ispitivanje
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Njemačka
© Panasonic Corporation 2012.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement