Panasonic NHP80G1 Operating instructions

Panasonic NHP80G1 Operating instructions
®
Käyttöja asennusohjeet
Lämpöpumppu kuivausrumpu
(Kotitalouskäyttöön)
Mallinumero
NH-P80G1
Lue ennen käyttöä
TURVATOIMET
Kuivausohjeet
Huoltotoimenpiteet
Vianmääritys
Asennusohjeet
Kiitos, että ostit tämän laitteen.
- Lue nämä ohjeet huolellisesti parhaan mahdollisen toiminnan ja
turvallisuuden takaamiseksi.
- Lue ohjeet kokonaan, ennen kuin kytket, käytät tai säädät laitetta.
Säilytä tämä ohjekirja tulevaa tarvetta varten.
NH-P80G1_FIN.indb
1
02
04
10
17
21
24
SUOMI
2012/06/05
9:45:26
Huomioi ympäristö
Pakkausmateriaalien
hävittäminen
Kaikki laitteen suojaamiseen kuljetuksen
aikana käytetty pakkausmateriaali on
kierrätettävää. Lisätietoja kierrättämisestä
saat paikallisviranomaisilta.
Sähkö- ja
elektroniikkaromun
hävittäminen
Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkaromun
hävittämisestä (kotitaloudet)
Tietoja hävittämisestä muissa maissa
Euroopan Unionin ulkopuolella
Tämä symboli on käytössä vain Euroopan
Unionissa.
Jos haluat hävittää tämän tuotteen,
ota yhteyttä paikallisviranomaisiin
tai jälleenmyyjään, ja kysy heiltä
asianmukaista hävittämistapaa.
Ympäristöystävällinen
kuivaus
-- Älä ylitä ohjelmien
täyttömäärärajoituksia.
-- Laite säätää ohjelmien toiminta-aikaa
automaattisesti täyttömäärän mukaan.
-- Valitse oikea linkousnopeus energian
säästämiseksi.
Tämä tuotteessa ja/tai mukana
toimitetuissa asiakirjoissa oleva symboli
tarkoittaa, ettei käytettyjä sähkö- ja
elektroniikkatuotteita tule sekoittaa
talousjätteeseen.
Toimita nämä tuotteet määritettyihin
keräyspisteisiin, joissa ne otetaan
veloituksetta vastaan käsittelyä ja
kierrätystä varten. Vaihtoehtoisesti,
joissakin maissa saattaa olla mahdollista
palauttaa tuotteet paikalliselle
jälleenmyyjälle vastaavan uuden tuotteen
hankinnan yhteydessä.
Tämän tuotteen asianmukainen
hävittäminen auttaa säästämään
arvokkaita resursseja ja estää asiattomasta
jätteenkäsittelystä mahdollisesti
koituvia negatiivisia vaikutuksia
terveydelle ja ympäristölle. Lisätietoja
lähimmästä kierrätyspisteestä saat
paikallisviranomaisilta.
-- Varmista, että ympäristön lämpötila
ei ole liian korkea. Jos kuivausrumpu
ja muut lämpöä tuottavat laitteet ovat
samassa tilassa, varmista, että tila on
hyvin ilmastoitu ja kytke muut laitteet
pois päältä käyttäessäsi kuivausrumpua,
mikäli mahdollista.
Tämä tuote on direktiivien 2006/95/EY ja
2004/108/EY mukainen.
Näiden ohjeiden lukeminen on oleellista.
Jätteiden asiattomasta hävittämisestä
saattaa aiheutua rangaistuksia, riippuen
kansallisesta lainsäädännöstä.
2 - Lue ennen käyttöä
NH-P80G1_FIN.indb
2
2012/06/05
9:45:26
Sisältö
Lue ennen käyttöä
Huoltotoimenpiteet
Huomioi ympäristö . . . . . . . . . . . . . . 2
TURVATOIMET . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Kuivausrummun tarkistaminen . . . . . 6
Huoltotoimenpiteet . . . . . . . . . . . . . 17
Kuivausrumpusi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Lisävarusteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ennen kuivauksen aloittamista . . . . . 7
Tarkista ennen käyttöä . . . . . . . . . . . . . 7
Pyykkien valmisteleminen . . . . . . . . . . 7
Painikkeiden käyttäminen . . . . . . . . . 8
Child Lock (Lapsilukko) . . . . . . . . . . . . 9
Lisätoiminnot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Kuivausohjeet
Kuivaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Kuivausasetukset . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Vaadittava aika . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Asetusten muuttaminen
kuivauksen aikana . . . . . . . . . . . . . . . 11
Ajastin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Ohjelman valitseminen . . . . . . . . . . 12
Alaohjelmien kuvaukset . . . . . . . . . . . 13
Lisätietoa ohjelmista . . . . . . . . . . . . 14
Ulko-/urheiluvaatteiden ja
hienopyykin kuivattaminen . . . . . . . 16
Outdoor/Sports (Ulkoilu/Urheilu)
-ohjelma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Hienopyykin täyttömäärät . . . . . . . . . .16
Vinkkejä hienopyykin kuivattamiseen . 16
Veden tyhjentäminen . . . . . . . . . . . . . 17
Laitteen ulkopintojen
puhdistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Rummun puhdistaminen . . . . . . . . . . 17
Oven puhdistaminen . . . . . . . . . . . . . 17
Kosteusantureiden puhdistaminen . . . 18
Suodattimien sijainnit . . . . . . . . . . . . . 18
Nukkasuodattimen puhdistaminen . . . 19
Suodattimen rungon puhdistaminen . . . 19
Hienosuodattimen puhdistaminen . . . 20
Vianmääritys
Vikojen tarkistuslista . . . . . . . . . . . . 21
Virhenäyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Asennusohjeet
Oikean sijoituspaikan
valitseminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Laitteen kuljettaminen . . . . . . . . . . . . 24
Oikea paikka laitteelle . . . . . . . . . . . . 24
Upotettavan laitteen asentaminen . . . 25
Laitteen asettaminen suoraan . . . . . . 25
Virtajohdon ja letkun kytkeminen . . 26
Letkun ja kaapelin pituudet . . . . . . . . 26
Virtajohdon kytkeminen . . . . . . . . . . . 26
Pidennetyn vedenpoistoletkun
kytkeminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Tarkistaminen asennuksen
jälkeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Asennuksen tarkistuslista . . . . . . . . . .28
Koekäyttö asennuksen jälkeen . . . . . 28
Virrankulutus . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Määritykset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Lue ennen käyttöä - 3
NH-P80G1_FIN.indb
3
2012/06/05
9:45:26
TURVATOIMET
Lue nämä turvallisuusohjeet huolellisesti.
VAROITUS
Tämä kuvaa tilannetta, josta voi olla
seurauksena kuolema tai vakava
loukkaantuminen.
Yleinen käyttö
-- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten
henkilöiden (lapset mukaan lukien)
käytettäväksi, joilla on fyysisiä, aisteihin
liittyviä tai älyllisiä rajoitteita tai joiden
kokemus ja osaaminen ovat rajallisia,
paitsi jos käyttö tapahtuu heidän
turvallisuudestaan vastaavan henkilön
valvonnassa, ja heille on annettu ohjeet
laitteen käyttöön.
-- Laitteessa ei saa kuivata vaahtokumista
valmistettuja tuotteita (lateksivaahto),
suihkumyssyjä, vettähylkiviä tekstiilejä,
kumitettuja esineitä tai vaatteita eikä
vaahtokumilla täytettyjä tyynyjä.
Nämä materiaalit voivat hajota ja
aiheuttaa siten vaurioita laitteelle.
-- ÄLÄ aseta alustaa tai tuolia laitteen
lähelle.
Lapset saattavat ulottua käyttöpaneeliin
tai kiivetä laitteen päälle tai sen sisään.
-- ÄLÄ asenna laitetta kosteaan tai säälle
alttiiseen paikkaan.
Tästä voi olla seurauksena
toimintahäiriö, vaurioituminen, sähköisku
tai tulipalo.
-- Lapsia on valvottava, jotta varmistetaan,
etteivät he leiki laitteella.
-- ÄLÄ kaada tai läikytä vettä suoraan
minkään laitteen osan päälle.
Tästä voi olla seurauksena
toimintahäiriö, sähköisku tai tulipalo.
-- Laitetta ei saa käyttää, jos sen
puhdistamiseen on käytetty
teollisuuskemikaaleja.
Ne voivat aiheuttaa tulipalon.
-- Älä koskaan pysäytä kuivausta ennen
kuivausjakson päättymistä, ellet heti
ota pyykkiä rummusta ja levitä sitä
kuivumaan, jotta kuumuus haihtuu.
-- Nukkasuodattimet on puhdistettava
säännöllisesti.
-- Kuivausrummun ohjelman viimeisessä
vaiheessa ei käytetä lämpöä
(jäähdytysvaihe) ja se suojaa pyykkiä
korkean lämpötilan aiheuttamilta
vahingoilta.
-- Nukan ei saa antaa kerääntyä laitteen
ympärille.
-- Älä kuivata pesemättömiä tuotteita
laitteessa.
-- Laitteessa ei saa kuivata pesunkaan
jälkeen tuotteita, jotka ovat likaantuneet
esimerkiksi ruokaöljystä, asetonista,
alkoholista, bensiinistä, paloöljystä,
tahranpoistoaineista, tärpätistä,
vahoista, vahan poistoaineista tai
kosmeettisista öljyistä.
Ne saattavat aiheuttaa tulipalon.
-- Pidä syttymislähteet, kuten kynttilät ja
savukkeet poissa laitteen lähettyviltä.
Ne voivat aiheuttaa tulipalon tai
vaurioittaa laitetta.
-- Pidä syttyvät aineet, kuten bensiini,
ohennusaine, alkoholi ja näihin aineisiin
kastetut vaatteet poissa laitteen
lähettyviltä.
Ne voivat aiheuttaa räjähdyksen tai
tulipalon.
Virtalähde ja -johto
-- Irrota virtajohto laitteen puhdistamisen
ajaksi.
4 - Lue ennen käyttöä
NH-P80G1_FIN.indb
4
2012/06/05
9:45:27
TURVATOIMET
-- Tarkista, etteivät virtajohto tai pistoke ole
vaurioituneet.
Jos virtajohto on vaurioitunut, se on
annettava valmistajan, valtuutetun
huoltokorjaamon tai vastaavan pätevän
henkilön vaihdettavaksi, jotta vältytään
vaaratilanteilta.
-- ÄLÄ käytä virtapistokesovitinta tai
jatkojohtoa. Ylikuumenemisvaara, josta
saattaa aiheutua tulipalo. Käytä vapaata
220–240 V kotitalouspistorasiaa.
Jos olet epävarma, ota yhteyttä
sähköasentajaan.
-- VARMISTA, että virtapistoke on
painettu huolellisesti pistorasiaan. Jos
virtapistoke ei ole kunnolla pistorasiassa,
heikko kytkentä saattaa ylikuumentua ja
aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
-- ÄLÄ koske virtajohtoon tai
virtapistokkeeseen märillä käsillä.
Seurauksena voi olla sähköisku.
-- ÄLÄ vedä virtajohdosta, vaan irrota laite
verkkovirrasta vetämällä pistokkeesta.
Muutoin virtajohto saattaa vaurioitua,
mistä voi olla seurauksena sähköisku tai
tulipalo.
Loukkaantumisten välttäminen
-- Laitteen asentaminen tulee antaa
jälleenmyyjän tai huoltokorjaamon
edustajan tehtäväksi.
Jos laitteen asentamista, koekäyttöä ja
tarkistamista ei suoriteta näissä ohjeissa
kuvatulla tavalla, valmistaja ei ole
vastuussa mahdollisista vahingoista tai
vaurioista.
-- ÄLÄ pura, korjaa tai muokkaa laitetta.
Laitteeseen saattaa tulla toimintahäiriö,
josta voi olla seurauksena tulipalo
tai loukkaantuminen. Jos laite vaatii
korjausta, ota yhteyttä paikalliseen
huoltokeskukseen.
MUISTUTUS
Tämä kuvaa tilannetta, josta voi olla
seurauksena loukkaantuminen tai
omaisuusvahinko.
Yleinen käyttö
-- Tämä laite soveltuu rumpukuivaukseen
sopiville tekstiileille.
-- ÄLÄ laita laitteeseen torjunta-aineita,
hiuslakkaa tai deodoranttia.
-- ÄLÄ laita mitään sähkölaitteita, kuten
televisioita, radioita tai akkulatureita
laitteen päälle tai sen lähettyville.
-- ÄLÄ laita laitteeseen liikaa pyykkiä.
Seurauksena voi olla laitteen
vaurioituminen.
-- Noudata huuhteluaineiden ja vastaavien
tuotteiden käytössä tuotteen valmistajan
ohjeita.
Loukkaantumisten välttäminen
-- ÄLÄ kiipeä laitteen päälle.
Seurauksena voi olla loukkaantuminen
tai laitteen vaurioituminen.
-- Älä laita sormiasi oven saranan väliin,
kun avaat tai suljet ovea.
-- ÄLÄ vie kättäsi (tai suojaamatonta
jalkaa) laitteen alle sen ollessa käytössä.
-- Tarkista, ettei pyykin joukossa ole
ylimääräisiä esineitä, kuten nauloja,
neuloja, kolikoita, hiussolkia,
metallilankoja, jne.
Ne voivat vahingoittaa pyykkiä tai
vaurioittaa laitetta.
-- OLE VAROVAINEN, ettei pyykki
jää oven tiivisteen väliin, kun ovea
suljetaan. Seurauksena voi olla pyykin
vahingoittuminen.
-- ÄLÄ koske rummussa oleviin pyykkeihin,
ennen kuin rumpu on pysähtynyt
kokonaan. Loukkaantumisvaara. Pidä
lapset poissa laitteen lähettyviltä.
Lue ennen käyttöä - 5
NH-P80G1_FIN.indb
5
2012/06/05
9:45:27
Kuivausrummun tarkistaminen
Kuivausrumpusi
Vesisäiliö
Vedenpoistoletku
(katso sivu 17)
(katso sivut 26–27)
Rumpu
Ovi
Virtajohto/
virtapistoke
Lämmönvaihdinyksikkö
Säädettävät jalat
(katso sivu 25)
Muistutus
ÄLÄ taivuta virtajohtoa laitteen ollessa käynnissä.
Lisävarusteet
Varmista, että laitteen mukana toimitetaan
kaikki lisävarusteet.
Kiintoavain (katso sivu 25)
Jalkojen säätämiseen.
Pidennetty vedenpoistoletku
(katso sivut 26–27)
A
6 - Lue ennen käyttöä
NH-P80G1_FIN.indb
6
2012/06/05
9:45:28
Ennen kuivauksen aloittamista
Tarkista ennen käyttöä
Pyykkien valmisteleminen
Suorita seuraavat toimenpiteet ennen
laitteen ensimmäistä käyttökertaa sekä
pitkän käyttötauon jälkeen, jos käytät
pidennettyä vedenpoistoletkua:
Vaatteiden lajitteleminen
1. Kytke virtajohto.
2. Varmista, että pidennetty
vedenpoistoletku on sijoitettu kohti
viemäriä.
Katso lisätietoja sivuilta 26–27.
-- Vaatteiden kuivausmerkinnät auttavat
pyykin lajittelussa.
-- Lajittele pyykki värin, kangaslaadun,
haluamasi kuivuusasteen ja pyykin
kosteuden mukaan. Näin voit valita
oikean ohjelman, kuivaustason ja
linkousnopeuden jokaiselle kuivaukselle.
-- Väriäpäästävät vaatteet tulee pestä
erillään.
Vaatteiden tarkistaminen
-- Tarkista, ettei vaatteiden taskuissa ole
esineitä, jotka voivat vaurioittaa vaatteita
tai laitetta.
-- Sido vaatteiden mahdolliset irralliset
nauhat ja sulje vetoketjut. Käännä
vaatteet, joissa on applikointeja tai
vetoketjuja nurinpäin.
Ne saattavat muutoin vaurioitua.
Lue ennen käyttöä - 7
NH-P80G1_FIN.indb
7
2012/06/05
9:45:28
Painikkeiden käyttäminen
9 10 11
Cotton
Easy-care
Gentle Dry
Buzzer
Anti-crease
Drying Level
r/min
Time
Add Time
Speed
Eco
Cupboard Dry
Iron Dry
8
7
6
5
4
1. Virtapainikkeet
- Jos et paina Start (Käynnistys)
-painiketta 10 minuutin kuluessa laitteen
päällekytkemisestä, laite sammuttaa
itsensä automaattisesti.
- Alla näkyvä näyttö näkyy 10 sekunnin
ajan laitteen sammuttamisen jälkeen.
Et voi kytkeä laitetta päälle, ennen kuin
näyttö sammuu.
2. Start/Pause (Käynnistys/Pysäytys)
-painike
Aloita tai keskeytä kuivausohjelma
painamalla tätä painiketta.
3. Ohjelmanvalintakiekko
Valitse tällä kiekolla pyykille sopiva
ohjelma. (Katso sivut 12–13.)
4. Lisätoimintopainikkeet
Näillä painikkeilla voit lisätä pyykkiin
sopivia toimintoja ohjelmaan.
(Katso sivu 9.)
5. Add Time (Ajastin) -painike
Painamalla tätä painiketta voi asettaa
ajastettujen ohjelmien ajat (Timed
Prog.).
6. Time (Aika) -painike
Painamalla tätä painiketta voit määrittää
ajan, jolloin kuivaus on valmis.
(Katso sivu 11.)
Off
On
Mixed
Rapid 40
Cupboard Dry
Iron Dry
Wool
Start/Pause
Timed Prog.Warm
Silk/Lingerie
Outdoor/Sports
Child Lock
/Colours
Extra Dry
Cupboard Dry Plus
Cupboard Dry
Iron Dry
Extra Dry
Shirts
Timed Prog.Cold
3
2
1
7. Linkousnopeus-painike
Painamalla tätä painiketta voit valita
linkousnopeuden (r/min (kier/min))
valitsemallesi pesukoneen ohjelmalle.
Käytä tätä painiketta vain, jos odotettu
kuivausaika täytyy näkyä tarkemmin.
8. Drying Level (Kuivaus taso) -painike/
Child Lock (Lapsilukko) -painike
- Painamalla tätä painiketta voi valita 5
erilaisesta kuivaustason asetuksesta
(1, 2, 3, 4, 5) Cottons (Puuvilla), Easycare (Siliävät), Mixed (Sekalaiset),
Rapid 40 (Pika 40), ja Outdoor/Sports
(Ulkoilu/Urheilu) ohjelmille. "3" on
oletusasetustaso.
- Kytke lapsilukko päälle painamalla tätä
painiketta. Käyttöpainikkeet lukittuvat.
(Katso sivu 9.)
9. Jäljellä olevan ajan osoitin
Tämä osoitin näyttää arvioidun ajan
kuivauksen valmistumiseen. Esimerkiksi
"2:30" tarkoittaa 2 tuntia ja 30 minuuttia.
10. Varoitusten osoittimet
Nämä osoittimet varoittavat käyttäjää
erityisolosuhteista.
- Vesisäiliö täynnä -varoitus
- Suodatin tukossa -varoitus
(Katso sivut 18–20.)
8 - Lue ennen käyttöä
NH-P80G1_FIN.indb
8
2012/06/05
9:45:29
Painikkeiden käyttäminen
11.Etenemisen osoittimet
-- Nämä osoittimet näyttävät ohjelman
etenemisen. Etenemisvaiheita ovat
Dry , Iron Dry , Cupboard Dry ja
Cupboard Dry Plus (Extra Dry) .
-- Kun kuivaus alkaa, kuivauksen osoitin
alkaa vilkkua, muut osoittimet syttyvät
järjestyksessä ylhäältä alas, kun
vastaava toiminto on suoritettu. Kun
ohjelma päättyy, kuivauksen osoitin
sammuu ja viimeisen toiminnon osoitin
palaa, kunnes laite kytkeytyy itsekseen
pois päältä tai se kytketään päältä pois.
Child Lock (Lapsilukko)
Lapsilukko estää käyttöpainikkeiden
painamisen.
Child Lock (Lapsilukko) käyttöön/pois
käytöstä ottaminen
1. Kytke laite päälle.
2. Valitse ohjelma ja lisätoiminnot,
käynnistä ohjelma. (Katso sivu 10.)
3. Paina ja pidä Drying Level (Kuivaus
taso) -painiketta.
symboli syttyy osoittamaan, että
child lock (Lapsilukko) on käytössä.
4. Voit kytkeä lapsilukon pois
painamalla Drying Level (Kuivaus
taso) -painiketta uudelleen (älä välitä
kolmesta kuuluvasta piippauksesta),
pidä Drying Level (Kuivaus taso)
-painiketta painettuna, kunnes lukko
aukeaa.
Symboli katoaa.
Varoitus
--ÄLÄ jätä lapsia ilman valvontaa
laitteen lähelle.
-- Pidä lemmikkieläimet kaukana
laitteesta.
Lisätoiminnot
Ohjelmasta riippuen voit yhdistää siihen
erilaisia lisätoimintoja.
Huomio
Kaikkia lisätoimintoja ei voi yhdistää
tiettyjen ohjelmien kanssa.
(Katso sivut 14–15.)
Jos valitset toiminnon, jota ei voi valita,
kuulet virhehälytyksen.
Paina yhtä tai useampaa
toimintopainikkeita,
yhdistää.
jotka haluat
Vastaavat osoittimet syttyvät.
Toiminto
Kuvaus
Gentle
Dry
Kuivaa pyykin hellävaraisesti
(Hellävarainen
noin 45 ºC:lla lämpimällä
kuivaus)
ilmalla.
Painamalla tätä
Buzzer
(Äänimerkki) painiketta saat ohjelman
päättymissummerin päälle tai
pois päältä.
Kuulet summerin äänen, joka
ilmaisee buzzer päälle tai pois
päältä kytkemistä.
Anti-crease Estää rypistymisen.
(Rypistyksen Kuivumisen jälkeen rumpu
pyörii 2 tunnin välein.
esto)
Osoittimet vilkkuvat Anticrease-toiminnon aikana.
Speed
(Nopea)
Eco
(Eko)
Kuivausajat lyhenevät, kun
Eco-toiminto on asetettuna.
Kuivuminen kestää
pitempään, mutta kuluttaa
vähemmän energiaa.
Lue ennen käyttöä - 9
NH-P80G1_FIN.indb
9
2012/06/05
9:45:30
Kuivaus
Kuivausasetukset
Cotton
Easy-care
Gentle Dry
Buzzer
Anti-crease
Drying Level
r/min
Time
Speed
Eco
Add Time
Cupboard Dry
Iron Dry
4
1. Avaa ovi ja laita pyykki rumpuun.
Katso lisätietoja pyykin valmistelusta ja
lajittelusta sivuilta 7, 12 ja 13.
Varoitus
Off
On
Mixed
Rapid 40
Cupboard Dry
Iron Dry
Wool
Start/Pause
Timed Prog.Warm
Silk/Lingerie
Outdoor/Sports
Child Lock
/Colours
Extra Dry
Cupboard Dry Plus
Cupboard Dry
Iron Dry
Extra Dry
Shirts
Timed Prog.Cold
3
5 2
4. Valitse lisätoiminnot.
- Lisätoiminnot (Katso sivu 9.)
- Linkouksen nopeus (Katso sivu 8.)
- Drying Level (Kuivaus taso) (Katso sivu 8.)
Varmista, että mitään esineitä ei ole
jäänyt taskuihin. Kiinnitä erityistä
huomiota tupakansytyttimiin ja
tulitikkuihin.
Ne voivat aiheuttaa tulipalon.
Muistutus
- Varmista, että pyykkiä ei jää oven
väliin.
- ÄLÄ täytä rumpua liian täyteen.
Noudata valitun ohjelman
täyttömäärää.
Liika täyttäminen saattaa
aiheuttaa liiallista tärinää, laitteen
vaurioitumisen tai täyttömäärän
rypistymisen.
2. Sulje ovi ja paina On (Päälle)
-painiketta.
3. Valitse ohjelma kääntämällä
ohjelmanvalintakiekkoa kumpaan
suuntaan tahansa.
Kuivausaika tulee näkyviin.
Lisätietoja kunkin ohjelman kanssa
käytettävissä olevista toiminnoista ja
asetuksista on sivuilla 14–15.
5. Paina Start (Käynnistys) -painiketta.
Kun laite on käynnistynyt, pyykki
punnitaan. Noin 3 minuutin kuluttua
uusi kuivausaika tulee näkyviin. Jos
valitset Wool (Villa) -, Silk/Lingerie
(Silkki/Alusvaatteet)-, Shirts (Paidat) - tai
Timed programme -ohjelman pyykkiä ei
punnita.
Summeri soi, kun ohjelma on valmis.
Lisätietoja summerin asetuksista sivulla 9.
Poista pyykki ja järjestele se uudelleen
tarvittaessa. Älä jätä pyykkiä rumpuun
liian pitkäksi aikaa ohjelman päättymisen
jälkeen, koska vaatteet voivat rypistyä
pahasti.
Kun kuivaat pyykkiä, jossa on pitkät kuidut
kuten kylpyhuoneen matot, voi syntyä
paljon nukkaa, ja nukkapallot voivat tarttua
muuhun pyykkiin.
10 - Kuivausohjeet
NH-P80G1_FIN.indb
10
2012/06/05
9:45:30
Kuivaus
Vaadittava aika
Ajat riippuvat ohjelmista,
kuivausasteasetuksista ja muista valituista
asetuksista.
-- Koska näytetyt ajat vaihtuvat
automaattisesti täyttömäärän ja
kosteustason sekä laitteen ympäristön
lämpötilan mukaan, ajat eivät ehkä
vähene hetkeen tai ne saattavat vähetä
yhtäkkiä.
-- Ohjelmissa, joissa täyttömäärä
automaattisesti punnitaan (katso
"täyttömäärän punnitseminen"kappale sivulla 14), jäljellä oleva aika
saattaa yhtäkkiä pienentyä 3 minuuttia
kuivausohjelman alkamisen jälkeen.
-- Todelliset ajat saattavat erota näytetyistä
ajoista.
Asetusten muuttaminen
kuivauksen aikana
Mitään asetusta ei voi muuttaa kuivauksen
alkamisen jälkeen.
Ajastin
Voit käyttää ajastinta määrittääksesi ajan,
jolloin kuivaus on valmis.
Kuivaus saattaa valmistua ennen
määritettyä aikaa tai sen jälkeen, riippuen
pyykin tyypistä, lämpötilasta ja pyykin
kosteudesta.
Ajastimen asettaminen
Paina Time (Aika) -painiketta, kunnes
näytöllä on haluttu aika. Ajastimen
aika lisääntyy 1 tunnilla, joka kerta kun
painiketta painetaan. Paina ja pidä alhaalla
painiketta vaihtaaksesi aikaa nopeammin.
Käytettävissä
olevat ajastinajat
Ohjelma
Cotton/Colours
(Puuvilla/Värit)
6 - 24 tuntia
Easy-care
(Siliävät)
4 - 24 tuntia
Mixed (Sekalaiset)
4 - 24 tuntia
Rapid 40 (Pika 40)
3 - 24 tuntia
Outdoor/Sports
(Ulkoilu/Urheilu)
4 - 24 tuntia
Wool (Villa)
1 - 24 tuntia
Silk/Lingerie
(Silkki/Alusvaatteet)
3 - 24 tuntia
Shirts (Paidat)
3 - 24 tuntia
Timed Prog. Warm
(Ajastin Lämmin)
3 - 24 tuntia
Timed Prog. Cold
(Ajastin Kylmä)
3 - 24 tuntia
Ajastimen muuttaminen
1. Paina Off (Pois päältä) -painiketta ja
paina sitten On (Päälle) -painiketta.
2. Valitse haluamasi ohjelma ja
lisätoiminnot.
3. Aseta ajastinaika.
Ajastimen peruuttaminen
Paina Off (Pois päältä) -painiketta. (Kaikki
asetukset peruutetaan.)
Ajastinajan tarkistaminen
Paina Time (Aika) -painiketta.
Kuivausohjeet - 11
NH-P80G1_FIN.indb
11
2012/06/05
9:45:31
Ohjelman valitseminen
Cotton (Puuvilla)
Colours (Värit)
Mixed
(Sekalaiset)
Sekoitemateriaaleille, jotka ovat puuvillaa ja
helppohoitoisia kankaita
Cupboard Dry
(Kaappikuiva)
Iron Dry (Silityskuiva)

 
Outdoor/Sports
(Ulkoilu/Urheilu)
Wool (Villa)
Vuodevaatteet
Pöytäliina
Maksimi
täyttömäärä
Valkoiselle ja värilliselle puuvillalle tai liinavaatteille
Extra Dry (Erittäin Kuiva) ― ― ― ― ― ― ― ― ―  
Cupboard Dry Plus ― ― ― ― ― ― ―
   
(Kaappikuiva Plus)
Cupboard Dry
―
―
―
―
―
―
―  
―

(Kaappikuiva)
―
―
―
―
―
―
Iron Dry (Silityskuiva) 
 
 
Easy-care
Siliäville synteettisille kuiduille, puuvillalle tai
(Siliävät)
sekoitemateriaaleille
―
Extra Dry (Erittäin Kuiva) ― ―  ― ― ― ― ― ― ―
Cupboard Dry
―  ―
―
―  ―
―
―
―
―
(Kaappikuiva)
―
Iron Dry (Silityskuiva) ―  ―      ― ―
Rapid 40
(Pika 40)
Keittiöpyyhe
Froteepyyhe
Kylpytakit
Sukat
Alusvaatteet
Työvaatteet
Urheiluasu
Hame/leninki
Housut
Paita
T-paita
Ohjelma
Anorakki
Kuvaus kangaslaaduista, joita voi kuivata
―
―
―
 ―  
     ―
―
―
―
―


―
―


8 kg
 ― 
  
―
 
―
―
―
―
―
―
  ― 
―
  
Nopeasti kuivuville synteettisille kuiduille, puuvillalle tai
sekoitemateriaaleille. Saattaa olla, että kuivausaika ei
ole tasan 40 minuuttia, se riippuu kankaan laadusta ja
koostumuksesta sekä täyttömäärän kosteudesta.
Kalvolla päällystetyille kankaille, vettähylkiville
kankaille, funktionaalisille asuille, fleece-kankaille
(kuivata jakut/housut sisävuori irrotettuna)
Villavaatteille, jotka voidaan kuivattaa rummussa.
Kankaista tulee ilmavampia, mutta ei kuivia. Poista
pyykki, kun ohjelma päättyy ja anna pyykin kuivua.
4 kg
4 kg
1,5 kg
2,5 kg
2 kg
Silk/Lingerie
(Silkki/Alusvaatteet)
Alusvaatteille ja pestäville silkkituotteille
1 kg
Shirts (Paidat)
Paidoille ja puseroille
2 kg
Timed Prog. Warm
(Ajastin Lämmin)
Esikuivatuille, monikerroksisille, herkille akryylikuiduille
ja pienikokoiselle pyykille ja niiden kuivaamiselle
Vain vähän aikaa pidettyjen, lämpölabiilista kankaasta
valmistettujen vaatteiden raikastamiseen ja
tuulettamiseen. Vaatteet eivät tarvitse pesua.
Timed Prog. Cold
(Ajastin Kylmä)
4 kg
4 kg
12 - Kuivausohjeet
NH-P80G1_FIN.indb
12
2012/06/05
9:45:32
Ohjelman valitseminen
Alaohjelmien kuvaukset
Silittäminen kuivana
Extra Dry (Erittäin Kuiva)
Käytettävissä oleva
kuivausmenetelmä
Kevyt
silitys
Ei
silitystä
Mankelointi
Alaohjelma
Silitys
Monikerroksiset ja hyvin paksut tekstiilit
Esimerkki: kylpytakit ja vuodevaatteet
Älä käytä tätä alaohjelmaa neuloskankaille
(esimerkiksi t-paidat, alusvaatteet ja
vauvan vaatteet), sillä niillä on taipumus
kutistua.
Cupboard Dry Plus (Kaappikuiva Plus)
Extra Dry
(Erittäin Kuiva)
―
―

―
Kankaille, jotka kuivuvat hitaammin kuin
kankaat yleensä
Esimerkki: froteepyyhkeet ja
pellavapöytäliinat
Cupboard
Dry Plus
(Kaappikuiva
Plus)
―
―

―
Cupboard Dry (Kaappikuiva)
Cupboard
Dry
(Kaappikuiva)
―
―

―
Iron Dry
(Silityskuiva)
   
Tavanomaisille kankaille
Esimerkki: housut, paidat, leningit
Iron Dry (Silityskuiva)
Puuvilla- tai pellavakankaille, jotka haluat
silittää
Esimerkki: pellavapöytäliina ja
pellavalakana
Huomio
Pyykin kuivumisen estämiseksi, se
tulisi kiertää rullalle odottamaan
silitystä.
Kuivausohjeet - 13
NH-P80G1_FIN.indb
13
2012/06/05
9:45:32
Lisätietoa ohjelmista
Ohjelma
Täyttömäärä
punnitaan
Oletusasetus
Drying Level
Linkousnopeus 1) Arvioitu aika
(Kuivaus taso) 1)
Extra Dry
(Erittäin Kuiva)
Cotton
(Puuvilla)
Cupboard Dry Plus
(Kaappikuiva Plus)
Colours
(Värit)
Cupboard Dry
(Kaappikuiva)
Easy-care
(Siliävät)
2:50 2)

3
1000
2:30 2)
2:00 2)
Extra Dry
(Erittäin Kuiva)
1:30

3
1000
Iron Dry
(Silityskuiva)
Mixed
(Sekalaiset)
2:40 2)
Iron Dry
(Silityskuiva)
Cupboard Dry
(Kaappikuiva)
Cupboard Dry
(Kaappikuiva)
1:10
0:50
1:30

3
1000
3
1000
0:40
Outdoor/Sports
(Ulkoilu/Urheilu)


3
1000
2:00
Wool (Villa)
―
―
―
0:15
Silk/Lingerie
(Silkki/Alusvaatteet)
―
―
―
1:00
Shirts (Paidat)
―
―
―
1:00
Timed Prog. Warm
(Ajastin Lämmin)
Timed Prog. Cold
(Ajastin Kylmä)
―
―
―
0:10
Iron Dry
(Silityskuiva)
Rapid 40 (Pika 40)
Dry
(Ku
1:10
1) Jos laitetta on käytetty edes kerran, edellisen käyttökerran kuivaustaso ja linkousnopeus
on tallennettu muistiin.
2) Kun Speed (Nopea) -toiminto on asetettu, arvioitu aika on 30 minuuttia vähemmän kuin
tässä kerrottu aika.
14 - Kuivausohjeet
NH-P80G1_FIN.indb
14
2012/06/05
9:45:33
ka
Lisätietoa ohjelmista
Manuaalinen asetus
Lisätoiminnot
Gentle Dry Anti-crease
Drying Level
Linkousnopeus (Hellävarainen (Rypistyksen
(Kuivaus taso)
kuivaus) 3)
esto)
Speed
(Nopea) 3)
Eco (Eko)
Add
Time
(Ajastin)
1-5
500 - 1600




―
1-5
500 - 1600


―

―
1-5
500 - 1600


―

―
1-5
500 - 1600
―
―
500 - 1600
―
―
4)
―
―
―
―



4)
―
―
―
―
―
―
―





―
1-5


―
―
―

―


4)
―
―
―
―
―
3) Gentle Dry (Hellävarainen kuivaus) -toimintoa ja Speed (Nopea) -toimintoa ei voi käyttää
yhdessä. Vain toinen toiminto voidaan asettaa aikaan.
4) Gentle Dry (Hellävarainen kuivaus) -toiminto on asetettu automaattisesti. Vaikka toimintoa
ei voida valita, sen osoitin syttyy.
Kuivausohjeet - 15
NH-P80G1_FIN.indb
15
2012/06/05
9:45:34
Ulko-/urheiluvaatteiden ja hienopyykin kuivattaminen
Outdoor/Sports (Ulkoilu/
Urheilu) -ohjelma
Vinkkejä hienopyykin
kuivattamiseen
Varmista, että kuivatettava tuote sopii
kuivattavaksi tällä ohjelmalla.
Pyykin laittaminen rumpuun
Hienopyykin täyttömäärät
Jos vaate kutistuu
-- Wool (Villa) -ohjelma: 2 kg tai
vähemmän
-- Silk/Lingerie (Silkki/Alusvaatteet)
-ohjelma: 1 kg tai vähemmän
Laita pyykit toistensa päälle.
Levitä vaate alkuperäiseen kokoonsa
silityslaudalle. Kiinnitä vaate hakaneuloilla,
jotta sen koko ja muoto säilyvät. Höyrytä
vaate sitten silitysraudalla ja jätä se
kuivumaan.
Arvioituja painoja
-- Villapaita: 400 g
-- Silkkipusero: 200 g
-- Housut: 400 g
16 - Kuivausohjeet
NH-P80G1_FIN.indb
16
2012/06/05
9:45:34
Huoltotoimenpiteet
Veden tyhjentäminen
Tyhjennä vesi jokaisen kuivauskerran
jälkeen. Älä tyhjennä sitä kuivauksen
aikana.
1. Vedä vesisäiliö ulos ja pidä se
vaakasuorassa.
Laitteen ulkopintojen
puhdistaminen
Puhdista laitteen ulkopinnat pehmeällä
kankaalla ja miedolla pesuaineella,
esimerkiksi astianpesuaineella tai
saippuavedellä. Poista nukka ja pöly, jota
kerääntyy laitteen ympärille.
Varoitus
- ÄLÄ roiskuta vettä laitteen päälle.
- ÄLÄ käytä hankaavia pesuaineita,
ohentimia tai tuotteita,
jotka sisältävät alkoholia tai
parafiiniöljyä.
2. Poista vesisäiliö nostamalla ja
vetämällä sitä samanaikaisesti
eteenpäin.
Rummun puhdistaminen
Rumpu ja muut ruostumattomasta
teräksestä valmistetut osat puhdistetaan
valmistajan ohjeiden mukaan
puhdistusaineella, joka soveltuu
ruostumattomalle teräkselle.
Oven puhdistaminen
Suorita seuraavat toimenpiteet joka
kuivauskerran jälkeen:
- Poista kaikki vierasesineet oven
tiivisteestä.
3. Kaada kaikki vesi pois.
- Pyyhi nukka ja tahrat ovesta ja
tiivisteestä.
4. Työnnä vesisäiliö takaisin laitteeseen
kunnes se lukkiutuu paikoilleen.
Huoltotoimenpiteet - 17
NH-P80G1_FIN.indb
17
2012/06/05
9:45:35
Huoltotoimenpiteet
Kosteusantureiden
puhdistaminen
Puhdista kerran kuukaudessa.
Laite on varustettu ruostumattomasta
teräksestä valmistetuilla kosteusantureilla.
Ne mittaavat kuinka kosteata pyykki on.
Kosteusantureiden pinnalle voi muodostua
ohut kerros kalkkia pitkäaikaisen käytön
jälkeen.
Suodattimien sijainnit
Suodattimet sijaitsevat seuraavissa 3
kohdassa.
1) Ovessa (nukkasuodatin)
2) Oviaukossa (suodattimen runko)
3) Lämmönvaihdinyksikön edessä
(hienosuodatin)
1) Nukkasuodatin
Kosteusanturit sijaitsevat lähellä oviaukkoa
rummun sisäpuolella.
Kosteusanturit
2) Suodattimen
runko
3) H
ienosuodatin
(katso sivu 20)

1. Avaa ovi.
2. Puhdista kosteusanturit kostealla,
karkeapintaisella sienellä.
Muistutus
ÄLÄ käytä teräsvillaa tai muita
hankaavia materiaaleja.
Varmista, että puhdistat suodattimet
määrätyin välein.
-- Puhdista nukkasuodatin jokaisen
kuivausohjelman jälkeen
(katso sivu 19).
-- Puhdista hienosuodatin kahden viikon
välein (katso sivu 20).
Puhdista suodattimen runko, kun siihen on
kertynyt vieraita esineitä (katso sivu 19).
Puhdista kaikki suodattimet joka 10.
käyttökerta.
Muistutus
Laitetta ei saa käyttää, jos jokin
suodattimista puuttuu tai on jollakin
tavalla vaurioitunut.
Liiallinen nukkakertymä saattaa
aiheuttaa virhetoiminnon.
18 - Huoltotoimenpiteet
NH-P80G1_FIN.indb
18
2012/06/05
9:45:36
Huoltotoimenpiteet
Nukkasuodattimen
puhdistaminen
4. Aseta nukkasuodatin takaisin
alkuperäiseen paikkaansa.
Puhdista nukkasuodatin joka
kuivausohjelman jälkeen.
1. Avaa ovi ja ja liu'uta oven yläpuolella
olevaa vipua.
Lisäpuhdistus
Poista kaikki nukka oven syvennyksistä
pulloharjalla tai pölynimurilla.
Suodattimen rungon
puhdistaminen
Puhdista suodattimen runko, kun siihen on
kertynyt vieraita esineitä.
1. Avaa ovi ja poista suodattimen runko
oviaukon alaosasta.
2. Vedä nukkasuodatin ulos.
3. Hankaa käsin kaikki nukka pois
suodattimesta.
2. Käännä suodattimen runko
ylösalaisin poistaaksesi vieraat
esineet.
Huuhtele suodatin juoksevan veden alla
ja anna kuivua kunnolla.
Varo rikkomasta verkkoa.
3. Aseta suodattimen runko takaisin
alkuperäiseen paikkaansa.
Huoltotoimenpiteet - 19
NH-P80G1_FIN.indb
19
2012/06/05
9:45:38
Huoltotoimenpiteet
Hienosuodattimen
puhdistaminen
Puhdista hienosuodatin joka kuukausi.
4. Irrota hienosuodatin sisäkannesta.
Hienosuodatin
1. Avaa paneeli.
Sisäkansi
5. Puhdista hienosuodatin pölynimurilla
tai vedellä.
2. Käännä sisäkannen vivut.
3. Poista sekä sisäkansi että
hienosuodatin vetämällä kahvasta.
6. Aseta jokainen osa takaisin
alkuperäiselle paikalleen.
Sovita sisäkannen ulkonemat
hienosuodattimen reikiin liittäessäsi osat
yhteen.
Huomio
Sisäkannen vipujen avaamisen tai
sulkemisen näet seuraavasta kuvasta.
SULJE
AVAA
20 - Huoltotoimenpiteet
NH-P80G1_FIN.indb
20
2012/06/05
9:45:39
Vikojen tarkistuslista
Ongelma
Laite ei toimi.
Syy
-- Sulake saattaa olla palanut tai suojakatkaisin lauennut.
-- Verkkopistoke saattaa olla huonosti pistorasiassa.
-- On (Päälle) -painiketta ei ole ehkä painettu.
-- Start (Käynnistys) -painiketta ei ole ehkä painettu.
-- Ovea ei ole ehkä suljettu kunnolla.
Painikkeet eivät toimi
-- Asetuksia ei voi muuttaa kuivauksen ollessa käynnissä.
Vaihda asetukset kytkemällä laite pois päältä ja takaisin
päälle. Aseta sitten asetukset uudelleen.
-- Child Lock (Lapsilukko) saattaa olla päällä.
(Katso sivu 9.)
Kuivaus käynnistyy ja
pysähtyy toistuvasti.
-- Tämä ei ole toimintahäiriö; rumpu pyörii hitaasti ja
pysähtyy toistuvasti, kun "Anti-crease (Rypistyksen
esto)"-toiminto on valittuna.
Pyykkiä ei ole kuivatettu
tarpeeksi. (Jotkin osat ovat
kosteita.)
-- Pyykkiä on saatettu lisätä rumpuun kuivauksen aikana.
-- Pyykki on saattanut sotkeutua.
-- Pyykki saattaa olla liian raskasta.
-- Kokeile käyttää lämmintä ajastettua ohjelmaa (Timed
Prog. Warm (Ajastin Lämmin)) pienille täyttömäärille
synteettistä kuitua tai kuivata ne yhdessä isompien
vaatekappaleiden kanssa.
-- Kosteusanturit saattavat olla likaiset. (Katso sivu 18.)
Vianmääritys - 21
NH-P80G1_FIN.indb
21
2012/06/05
9:45:40
Vikojen tarkistuslista
Ongelma
Kuivuminen kestää liian
kauan.
Syy
-- Pyykki saattaa olla liian märkää.
-- Pyykki on saattanut sotkeutua.
-- Pyykki saattaa olla liian raskasta.
-- Nopeasti kuivuvia vaatteita ja hitaasti kuivuvia vaatteita
saattaa olla kuivatettu yhdessä.
-- Ympäristön lämpötila saattaa olla liian alhainen.
Synteettisistä kuiduista
valmistetuissa tuotteissa
saattaa olla staattista
sähköä kuivumisen jälkeen.
-- Vähennä staattista sähköä lisäämällä huuhteluainetta
pyykin pesussa viimeisen huuhtelun aikana.
Pieni esine, esimerkiksi
nappi, on pudonnut
suodattimen rungon reiän
läpi.
-- Poista esine avaamalla lämmönvaihtimen edessä
oleva paneeli samalla tavalla kuin hienosuodatinta
puhdistettaessa.
Suodatin tukossa
-varoitusosoitin
vilkkuu, vaikka mikään
suodattimista ei ole
tukossa.
-- Tämä ei ole toimintahäiriö; suodatin tukossa
-varoitusosoitin vilkkuu ilmoittaakseen käyttäjälle, että
suodattimet on puhdistettava joka 10. kuivausohjelman
jälkeen (kaksi kertaa kuukaudessa). Osoitin saattaa
vilkkua vaikka suodattimet olisi puhdistettukin.
Jäljellä oleva aika vaihtelee
näytössä.
-- Jäljellä oleva aika on arvioitu ja sitä korjataan
jatkuvasti. Tästä syystä näytön aika saattaa vaihdella.
Käyttöääni vaihtelee.
-- Tämä on normaalia; muutoksen aiheuttavat
kompressorin ja tyhjennyspumpun on-off-tilanteet.
"0"-näyttö jää näkyviin, kun
ohjelma on päättynyt.
-- Tämä ei ole toimintahäiriö; jos Anti-crease (Rypistyksen
esto) -toimintoa ei ole asetettu, laite kytkeytyy
automaattisesti pois päältä 2 tuntia ohjelman
päättymisen jälkeen.
Rummun sisällä oleva
lamppu ei pala.
-- Lamppu palaa 10 minuuttia siitä, kun ovi avataan
ohjelman päätyttyä. Jos haluat lampun palavan
uudelleen, kytke laite päälle ja avaa ovi uudelleen.
Rummun sisällä oleva
lamppu ei syty.
-- Lamppu ei syty, jos 2 tuntia on kulunut ohjelman
päättymisestä, koska silloin laite kytkeytyy
automaattisesti pois päältä.
Kuivaus on valmis ja
Anti-crease (Rypistyksen
esto) on asetettu OFF,
mutta kuitenkin Anti-crease
(Rypistyksen esto)-osoitin
vilkkuu.
-- Turvallisuuden vuoksi kuivaaja jäähdyttää rummun
sisällä. Anti-crease (Rypistyksen esto)-osoitin vilkkuu
tämän aikana.
22 - Vianmääritys
NH-P80G1_FIN.indb
22
2012/06/05
9:45:40
Virhenäyttö
Mitä tehdä
Ovi on auki
Varmista, että ovi on kunnolla kiinni.
Sulje ovi kunnolla ja paina Start-painiketta.
Mitä tehdä
Ei tyhjennä
Tyhjennä vesi, jos vesisäiliö on täynnä. (Katso sivu 17.)
Aseta vedenpoistoletku kunnolla. (Katso sivu 27.)
Edellä mainittujen toimenpiteiden jälkeen, käännä virta päälle
uudelleen ja paina Start-painiketta.
Mitä tehdä
Poikkeava
ympäristön
lämpötila
Käytä laitetta käyttölämpötilan mukaisissa olosuhteissa
(5 ºC - 35 ºC).
Mitä tehdä
Tarkistus vaaditaan.
Vedä virtapistoke irti. Ota sitten yhteys ”Asiakastoki” ja kerro
näytössä näkyvä sisältö (2 numeroa kirjaimen H jälkeen).
Vianmääritys - 23
NH-P80G1_FIN.indb
23
2012/06/05
9:45:40
Oikean sijoituspaikan valitseminen
Laitteen kuljettaminen
Oikea paikka laitteelle
Jos laite on kuljetettava kallistetussa
asennossa, kallista se kohti vesisäiliön
puolta, mutta korkeintaan 90 astetta.
Varmista, että laitteelle on riittävästi tilaa ja
ettei matto tuki pohjan aukkoja.

561
Vesisäiliön puoli
845

Maks. 90°
Taka


Etu
Maks. 90°
Laitteen kantamiseen tarvitaan
vähintään 2 henkilöä.
51
491
593
625
Mitat millimetreinä
Tilan on oltava vähintään 60 cm leveä.
Laitteen sivuille vaaditaan vähintään 2 mm
vapaata tilaa, yläpuolelle vähintään 3 mm.
(Jos käytät pidennettyä vedenpoistoletkua,
jätä jonkin verran tilaa letkulle taakse, jotta
letku ei murskaannu.)
536
596
Varoitus
Aloita kallistamalla laitetta taaksepäin.
Yhden henkilön tulee seisoa laitteen
takana ja pitää kiinni yläkannen
takaosasta. Toisen henkilön tulee ottaa ote
etuosan tukijaloista.
Muistutus
Jos laite on kuljetettu kuvauksen
mukaisesti, sen on annettava seistä
vähintään 1 tunti ennen kuin se
liitetään sähköverkkoon.
Muussa tapauksessa lämpöpumppu
voi vaurioitua.
Laitetta ei saa asentaa lukittavan
oven tai liukuoven taakse tai
oven taakse, jossa sarana on
vastakkaisella puolella kuin
laitteessa. Tämä rajoittaisi laitteen
oven täydellistä avautumista.
Tämä estää lapsia jäämästä lukkojen
taakse rumpuun.
Muistutus
--ÄLÄ asenna laitetta suoraan
auringonvaloon tai paikkaan,
jossa lämpötila laskee pakkaselle
tai lämpötila on liian korkea.
--Viileän ilman tulopaneelia laitteen
edessä ei saa tukkia tai peittää
esimerkiksi likapyykkikorilla,
koska tämä voi aiheuttaa
virhetoiminnon.
24 - Asennusohjeet
NH-P80G1_FIN.indb
24
2012/06/05
9:45:41
Oikean sijoituspaikan valitseminen
Upotettavan laitteen
asentaminen
-- Tilan on oltava vähintään 60 cm leveä.
Laitteen sivuille vaaditaan vähintään
2 mm vapaata tilaa sivuilla, yläpuolelle
ja taakse vähintään 3 mm (jos et käytä
pidennettyä vedenpoistoletkua).
Laitteen asettaminen
suoraan
Vesivaa’an käyttämien helpottaa säätöjen
tekemistä.
Voit säätää jalkoja kiintoavain A-päällä.
A
-- Laitteen päällä oleva taso on
kiinnitettävä tukevasti viereisiin
kaappeihin.
-- Sinulla täytyy olla pistoke saatavilla
asennuksen jälkeen.
Metallikansi
Lukkomutteri
Jalka
1. Avaa kunkin jalan lukkomutteria
kääntämällä sitä myötäpäivään.
2. Säädä kutakin jalkaa kääntämällä sitä
myötä- tai vastapäivään.

3. Varmista vesivaa’an avulla, että laite
on täysin suorassa.
4. Kiristä kaikki lukkomutterit
kääntämällä niitä vastapäivään.
Muistutus
Varmista, että kaikki lukkomutterit
on kiristetty kunnolla ja jalat ovat
yhä kiinni laitteessa.
Metallikansi (AXW4595-7SR0)
Jos jalat ovat irti, laite pääsee
liikkumaan.
Muistutus
Asennuta laitteeseen metallikansi
laitteen vakiosuojakannen sijaan.
Asennusohjeet - 25
NH-P80G1_FIN.indb
25
2012/06/05
9:45:41
Virtajohdon ja letkun kytkeminen
Noudata tämän osan ohjeita estääksesi vesivuotoja. Jos olet epävarma, pyydä
huoltokorjaajaa kytkemään letkut.
Letkun ja kaapelin pituudet
Liitännät vasemmalle puolelle
~ 90 cm
Liitännät oikealle puolelle
~ 135 cm
~ 150 cm
Virtajohdon kytkeminen
Nimikilpi
~ 140 cm
Pidennetyn
vedenpoistoletkun
kytkeminen
Muistutus
ÄLÄ taita, vedä tai taivuta
vedenpoistoletkua.
Vesisäiliö ei vaadi tyhjentämistä, jos vesi
poistetaan ulkopuolelle.
Muistutus
Nimikilpi ilmaisee laitteen
tarvitseman nimellistehon.
Varmista, että asunnon verkkovirran
määritykset vastaavat nimikilven
arvoja.
1. Liu'uta jousipuristin alas ja irrota
laitteesta tuleva vedenpoistoletku
pihdeillä.
2
1
Tyhjennä kaikki vesi vedenpoistoletkun
sisältä.
26 - Asennusohjeet
NH-P80G1_FIN.indb
26
2012/06/05
9:45:42
Virtajohdon ja letkun kytkeminen
2. Liitä vedenpoistoletku pidennettyyn
vedenpoistoletkuun ja kiinnitä
jousipuristin siihen.
- Liitännät vasemmalle puolelle
Vasemmalle puolelle liitännässä
suositellaan ensimmäistä mallia.
2
1
3. Vedä pidennetty vedenpoistoletku
oikealle puolelle (laitteen edestä
katsottuna) ja käännä se jollakin
seuraavista tavoista.
- Liitännät oikealle puolelle
- Käytettäessä vedenpoistoletkua,
vesi voidaan tyhjentää laitteen
tasolla (noin 85 cm) laitteessa olevan
tyhjennyspumpun avulla.
85 cm
- Liitännät taakse
- Älä kierrä poistoletkua rullalle käytön
aikana. Äläkä laita sitä taivutettuun tai
taitettuun asentoon. Vesi ei ehkä tyhjene
kunnolla.
Muistutus
ÄLÄ päästä vedenpoistoletkun
päätä uppoamaan tyhjennettyyn
veteen.
Tämä voi aiheuttaa veden virtaamisen
takaisin koneeseen.
Asennusohjeet - 27
NH-P80G1_FIN.indb
27
2012/06/05
9:45:44
Tarkistaminen asennuksen jälkeen
Asennuksen tarkistuslista
4
1
2 3
1) Sijoituspaikka
Onko laite tasaisella ja vakaalla
pinnalla?
Toimiiko laite värinöittä?
2) Säädettävät jalat
Ovatko ne kunnolla kiinni laitteessa?
2 3
2 3
3) Jalkojen tukityynyt
Ovatko ne suorassa?
Jos laite ei ole suorassa, vedenpoiston
yhteydessä saattaa kuulua epätavallisia
ääniä.
4) Virransyöttö
Onko talouden pistorasioiden
nimellisjännite 220–240 V?
Koekäyttö asennuksen
jälkeen
Tarkista epätavalliset äänet ILMAN pyykkiä
rummussa.
1. Sulje ovi.
2. Paina On (Päälle) -painiketta.
Esiintyikö epätavallisia ääniä.
Jos esiintyi, varmista että laite on
suorassa.
Kun olet korjannut ääniongelmat, suorita
koekäyttö.
3. Paina Start (Käynnistys) -painiketta.
28 - Asennusohjeet
NH-P80G1_FIN.indb
28
2012/06/05
9:45:44
Virrankulutus
Ohjelma
Cotton/
Colours
(Puuvilla/
Värit)
Cupboard Dry
(Kaappikuiva)
Iron Dry
(Silityskuiva)
Lisätoiminto Täyttömäärä
Eco (Eko)
8 kg
Speed
(Nopea)
8 kg
Eco (Eko)
8 kg
Pesukoneen
lopullinen
linkousnopeus
Virran
kulutus
Aika
(min)
1600 r/min (kier/min)
1,34 kWh
2:10
1000 r/min (kier/min)
1,54 kWh
2:30
1600 r/min (kier/min)
1,60 kWh
1:42
1000 r/min (kier/min)
1,80 kWh
2:02
1600 r/min (kier/min)
1,10 kWh
1:40
1000 r/min (kier/min)
1,30 kWh
2:00
1600 r/min (kier/min)
1,30 kWh
1:10
1000 r/min (kier/min)
1,50 kWh
1:30
Speed
(Nopea)
8 kg
Easy-care Cupboard Dry
(Siliävät) (Kaappikuiva)
Eco (Eko)
4 kg
1000 r/min (kier/min)
0,70 kWh
1:10
Iron Dry
(Silityskuiva)
Eco (Eko)
4 kg
1000 r/min (kier/min)
0,60 kWh
0:50
1) E
sitetyt tulokset ovat direktiivin EN 61121 mukaisia. Kukin tulos osoittaa arvon, joka
vaadittiin ennen kunkin ohjelman päättymistä, kun Drying Level (Kuivaus taso) 3 ja Anticrease (Rypistyksen esto) -toiminto olivat ON. Virran kulutus ja Anti-crease (Rypistyksen
esto) -toiminnon aika eivät ole mukana.
2) Taulukossa ilmoitetut virrankulutus ja aika-arvot saattavat vaihdella ympäristön lämpötilan,
pyykin tyypin ja määrän, jännitteen vaihteluiden ja käytettävien lisätoimintojen mukaan.
Asennusohjeet - 29
NH-P80G1_FIN.indb
29
2012/06/05
9:45:45
Määritykset
NH-P80G1
Nimellisjännite
220 - 240 V
Nimellistaajuus
50 Hz
Suurin nimellisottoteho
870 - 910 W
Tuotteen paino
55 kg
Kuivien pyykkien enimmäismassa
8 kg
Tuotteen mitat
596 mm (L) x 625 mm (S) x 845 mm (K)
WWW-sivusto: http://panasonic.net
Direktiivin 2004/108/EY, § 9(2) mukainen
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
© Panasonic Corporation 2012
Painettu Kiinassa
Kesäkuu 2012
30 - Asennusohjeet
NH-P80G1_FIN.indb
30
2012/06/05
9:45:45
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement