Panasonic NHP80G1 Operating instructions

Panasonic NHP80G1 Operating instructions
®
Kasutus- ja
paigaldusjuhend
Soojuspumbaga trummelkuivati
(kodumajapidamises kasutamiseks)
Mudeli nr
NH-P80G1
Lugege enne kasutamist!
OHUTUSJUHISED
Kuivatamisjuhised
Hooldus
Rikkeotsing
Paigaldusjuhised
02
04
10
17
21
24
Täname, et ostsite selle masina!
- Optimaalse talitluse ja ohutuse tagamiseks lugege
see juhend hoolikalt läbi.
- Lugege kogu juhend läbi enne masina ühendamist,
kasutamist ja reguleerimist.
Hoidke see juhend tuleviku tarvis alles.
NH-P80G1_English.indb
1
2012/05/31
10:34:46
Suhtuge keskkonda hoolivalt!
Pakendi kõrvaldamine
Kogu masinat transportkahjustuste eest
kaitsev pakend on ringlussevõetav.
Info saamiseks ringlussevõtmise kohta
pöörduge kohalikku omavalitsusse.
Elektroonikaromude
kõrvaldamine
Info kasutajatele (eramajapidamised)
elektroonikaromude kõrvaldamise
kohta
See sümbol toodetel ja/või toodetega
kaasasolevatel dokumentidel tähendab,
et kasutatud elektri- ja elektroonikatooteid
ei tohi visata ära koos olmejäätmetega.
Nõuetekohase jäätmetöötluse, jäätmete
taaskasutamise ja ringlussevõtu
tagamiseks viige sellised tooted ettenähtud
kogumispunkti, kus need võetakse vastu
tasuta.
Alternatiivina saab teatud riikides
tagastada toote jaemüüjale samaväärse
uue toote ostmisel.
Info kõrvaldamise kohta muudes
riikides väljaspool Euroopa Liitu
See sümbol kehtib ainult Euroopa Liidus.
Kui soovite selle toote kasutuselt
kõrvaldada, siis pöörduge kohalikku
omavalitsusse või masina müüja poole
info saamiseks nõuetekohase
kõrvaldamisviisi kohta.
Ökosõbralik kuivatamine
- Pidage iga programmi puhul kinni
lubatud pesukogusest.
- Masin kohandab automaatselt iga
programmi kestust kuivatatava pesu
kogusest sõltuvalt.
- Energia säästmiseks valige sobiv
tsentrifuugimiskiirus.
- Hoolitsege, et toatemperatuur ei ole
liiga kõrge. Kui trummelkuivati
asukohas on ka muid soojust
tekitavaid seadmeid, siis hoolitsege,
et ruum on hästi ventileeritud ning
lülitage võimalusel muud seadmed
trummelkuivati kasutamise ajaks
välja.
See toode vastab direktiivide
2006/95/EÜ ja 2004/108/EÜ
nõuetele.
Selle toote nõuetekohane kasutuselt
kõrvaldamine aitab säästa väärtuslikke
ressursse ning hoida ära võimalikku
negatiivset mõju inimeste tervisele ja
keskkonnale, mis võib kaasneda
jäätmete sobimatu käitlemisega.
Pöörduge kohalikku omavalitsusse
täpse info saamiseks lähima sihtotstarbelise kogumispunkti kohta.
Selliste jäätmete nõuetevastane
kõrvaldamine võib olla siseriiklike
õigusaktide kohaselt karistatav.
Käesolev juhend on oluline
läbi lugeda.
2 - Lugege enne kasutamist!
NH-P80G1_English.indb
2
2012/05/31
10:34:46
Sisukord
Lugege enne kasutamist!
Hooldus
Suhtuge keskkonda hoolivalt!........... 2
OHUTUSJUHISED........................... 4
Trummelkuivati kontrollimine............ 6
Hooldus...........................................17
Trummelkuivati......................................6
Tarvikud.................................................6
Enne pesu kuivatamist......................7
Masina kontrollimine enne
töölerakendamis....................................7
Pesu ettevalmistamine.......................... 7
Juhtnuppude kasutamine..................8
Lastelukk............................................... 9
Lisafunktsioonid.....................................9
Veepaagi tühjendamine.......................17
Masina välispindade puhastamine.......17
Trumli puhastamine.............................17
Luugi puhastamine..............................17
Niiskusandurite puhastamine...............18
Filtrite asukohad..................................18
Tolmufiltri puhastamine........................19
Filtriraami puhastamine.......................19
Peenfiltri puhastamine.........................20
Rikkeotsing
Kuivatamisjuhised
Probleemide kontrollnimekiri.......... 21
Veanäidud.......................................23
Kuivatamine.....................................10
Paigaldusjuhised
Kuivatamise seadistamine...................10
Vajalik kuivatusaeg..............................11
Sätete muutmine kuivatusprogrammi
töötamise ajal.......................................11
Eelseadistamistaimer...........................11
Programmi valimine.........................12
Alamprogrammi kirjeldus.....................13
Üksikasjalikud andmed
programmide kohta.........................14
Üleriiete/spordiriiete ja
õrnpesu kuivatamine.......................16
Üleriiete/spordiriiete programm............16
Õrnpesu kuivatamine...........................16
Nõuanded õrnpesu kuivatamiseks.......16
Sobiva asukoha valimine................ 24
Masina transportimine.........................24
Sobiv koht masinale.............................24
Mööblisse integreerimine.....................25
Masina loodi seadmine....................... 25
Toitejuhtme ja vooliku
ühendamine.................................... 26
Vooliku ja toitejuhtme pikkus...............26
Elektrivõrku ühendamine.....................26
Pikendatud tühjendusvooliku
ühendamine.........................................26
Paigaldusjärgne kontroll................. 28
Paigaldamise kontrollnimekiri............. 28
Paigaldusjärgne käitusproov............... 28
Elektriühendus
(Ainult Suurbritanniale ja
Iiri Vabariigile).................................... 29
Kaitsme asendamine...........................29
Energiatarve....................................30
Tehnilised andmed..........................31
Lugege enne kasutamist! - 3
NH-P80G1_English.indb
3
2012/05/31
10:34:46
OHUTUSJUHISED
Lugege järgmised ohutusjuhised läbi ja
pidage neist kinni.
HOIATUS!
Järgnevalt on kirjeldatud tegevusi ja
olukordi, mis võivad lõppeda surma
või tõsiste kehavigastustega.
Üldine kasutamine
- Füüsilise, sensoorse või vaimupuudega
ning vajalike kogemuste ja teadmisteta
inimesed (kaasa arvatud lapsed) tohivad
seda masinat kasutada ainult nende
ohutuse eest vastutava isiku järelevalve
all või pärast sellelt isikult masina ohutuks
kasutamiseks vajalike juhiste saamist.
- Lapsi ei tohi järelevalveta jätta, sest ainult
nii saab tagada, et nad ei mängi masinaga.
- Seda masinat ei tohi kasutada sellise pesu
kuivatamiseks, mida on puhastatud
tööstuslike kemikaalidega.
Need võivad põhjustada tulekahju.
- Tolmufiltreid tuleb korrapäraselt
puhastada.
- Tolmul ei tohi lasta masina ümbrusesse
koguneda.
- Masinaga ei tohi kuivatada pesemata
pesu.
- Selles masinas ei tohi isegi pärast pesu
kuivatada esemeid, mis on määrdunud
ainetega nagu toiduõli, atsetoon, alkohol,
bensiin, lambiõli, plekieemaldaja,
tärpentiin, vaha, vahaeemaldaja ja
kosmeetilised õlid.
Need võivad põhjustada tulekahju.
- Masinas ei tohi kuivatada materjale ja
esemeid nagu vahtkumm (lateksvahtkumm), ujumismüts, vannimüts, veekindlad tekstiilmaterjalid, õhukindlad
kangad, kummikattega esemed ning
vahtkummist padjanditega riided ja
padjad.
Sellised materjalid võivad kahjustuda
ning ka masinat kahjustada.
- ÄRGE paigutage masina lähedale lauda
ega tooli, sest vastasel korral võivad
lapsed ulatuda masina juhtpaneelini või
ronida masinale või masina sisse.
- ÄRGE paigaldage masinat niiskesse
keskkonda ega ilmastikumõjudele avatud
kohta.
Selle nõude eiramine põhjustab talitlushäirete, masina kahjustumise, elektrilöögi
saamise ja tuleohtu.
- ÄRGE valage ega loksutage vett otse
masina mis tahes osale.
Selle nõude eiramine põhjustab talitlushäirete, elektrilöögi saamise ja tuleohtu.
- Masina tohib enne kuivatustsükli lõppu
seisata ainult tingimusel, et võtate
kuivatatava pesu viivitamata masinast
välja ja laotate laiali kuumuse
hajumiseks.
- Trummelkuivati töötsükli viimase etapi
käigus ei rakendata soojust (tegemist
on mahajahutamistsükliga) tagamaks,
et pesu jääb temperatuurile, mis seda
ei kahjusta.
- Hoidke süüteallikad nagu küünlad ja
sigaretid masinast eemal.
Need põhjustavad tule- ja masina
kahjustamise ohtu.
- Hoidke masinast eemal tuleohtlikud
materjalid nagu bensiin, vedeldi ja
alkohol ning nendega määrdunud
riided.
Need põhjustavad plahvatus- ja
tuleohtu.
Toiteallikas ja toitejuhe
- Ühendage toitejuhtme pistik enne
masina puhastamist elektrivõrgu
pistikupesast lahti.
4 - Lugege enne kasutamist!
NH-P80G1_English.indb
4
2012/05/31
10:34:47
OHUTUSJUHISED
- Kontrollige toitejuhet ja -pistikut
-
-
-
kahjustuste suhtes.
Kahjustatud toitejuhe tuleb lasta ohtude
vältimiseks asendada tootjal, tootja
volitatud hoolduskeskuses või muu
sarnase kvalifikatsiooniga isikul.
ÄRGE kasutage pistikuadapterit ega
pikendusjuhet. Selle nõude eiramine
põhjustab ülekuumenemisohtu, mis
omakorda põhjustab tuleohtu.
Kasutage masina ühendamiseks uut
kodumajapidamiste jaoks ettenähtud
pistikupesa (220 V kuni 240 V pingega
vahelduvvooluvõrgu jaoks ettenähtud
pistikupesa). Kui te ei ole endas kindel,
siis pöörduge pädeva elektriku poole.
HOOLITSEGE, et toitepistik saab
korralikult lõpuni elektrivõrgu pistikupessa
ühendatud. Kui toitepistik jääb pessa
lõpuni lükkamata, siis võib halb ühendus
põhjustada ülekuumenemisohtu ning see
põhjustab omakorda elektrilöögi saamise ja
tuleohtu.
ÄRGE puudutage toitejuhet ega -pistikut
märgade kätega. Esineb elektrilöögioht!
ÄRGE tõmmake toitejuhtmest, vaid võtke
kinni toitepistikust masinat elektrivõrgust
lahti ühendades.
Võite vastasel korral toitejuhet kahjustada.
See põhjustaks elektrilöögi saamise ja
tuleohtu.
Vigastuste vältimiseks
- Masin tuleb lasta paigaldada tootja
volitatud müüjal või hooldustehnikul.
Kui vajalikke paigaldustöid, käituskatset ja
masina kontrolli ei teostata käesolevas
juhendis kirjeldatud paigaldusmeetodit
järgides, siis vabaneb tootja vastutusest mis
tahes kaasnevate õnnetusjuhtumite ja
kahjustuste eest.
- Masinat EI TOHI ise koost lahti võtta,
remontida ega muuta.
Selle nõude eiramine võib põhjustada
talitlushäireid, mis omakorda põhjustavad
tule- ja kehavigastuste ohtu. Pöörduge
volitatud hoolduskeskusesse, kui masin
vajab remontimist.
- ÄRGE kehavigastuste ohu tõttu puudutage
trumlis olevat pesu enne, kui trummel on
täielikult seiskunud.
Hoidke lapsed pöörlevast trumlist eemal.
ETTEVAATUST!
Järgnevalt on kirjeldatud tegevusi ja
olukordi, mis põhjustavad kehavigastuste ning vara kahjustumise
ohtu.
Üldine kasutamine
- Selles masinas tohib kuivatada ainult
selliseid tekstiilmaterjale, mida on
lubatud trummelkuivatis kuivatada.
- Masinale ega masinasse EI TOHI
sattuda putukamürke, juukselakki ega
deodoranti.
- Masina peale ega lähedale EI TOHI
paigutada elektriseadmeid nagu teler,
raadio või akulaadija.
- Masinasse EI TOHI panna korraga liiga
palju ehk lubatust rohkem pesu.
Selle nõude eiramine põhjustab
masina kahjustamise ohtu.
- Riidepehmendajaid ja muid sarnaseid
tooteid tuleb kasutada vastava tootja
antud juhiste kohaselt.
Vigastuste vältimiseks
- ÄRGE ronige masina peale.
Selle nõude eiramine põhjustab kehavigastuste ja masina kahjustamise ohtu.
- Hoidke masina luuki avades ja
sulgedes sõrmed luugi hingest eemal.
- Kui masin töötab, siis ÄRGE libistage
kätt (ega paljast jalga) masina alla.
- Kontrollige kogu pesu enne kuivatamist
üle ning eemaldage pesu hulgast
esemed nagu naelad, nõelad, mündid,
klambrid, traadid jms.
Need võivad kahjustada pesu või
masinat.
- HOOLITSEGE, et pesu ei jää luuki
sulgedes selle tihendi vahele.
Luugi tihendi vahele jääv pesu võib
kahjustuda.
Lugege enne kasutamist! - 5
NH-P80G1_English.indb
5
2012/05/31
10:34:47
Trummelkuivati kontrollimine
Trummelkuivati
Veepaak
Veest tühjendamise voolik
(Vt lk 17.)
(Vt lk 26-27.)
Trummel
Luuk
Toitejuhe/-pistik
Soojusvaheti
Reguleeritavad jalad
(Vt lk 25.)
Ettevaatust!
Masina töötamise ajal EI TOHI painutada toitejuhet.
Tarvikud
Kontrollige, et kõik näidatud
tarvikud on masinaga kaasas.
Mutrivõti (Vt lk 25.)
Masina jalgade reguleerimiseks.
Pikendatud tühjendusvoolik
(Vt lk 26-27.)
A
6 - Lugege enne kasutamist!
NH-P80G1_English.indb
6
2012/05/31
10:34:47
Enne pesu kuivatamist
Masina kontrollimine enne
töölerakendamist
Tehke nii enne masina esmakordset
kasutamist või kui masin ei ole kaua aega
töötanud, kui kasutate pikendatud
tühjendusvoolikut:
1. Ühendage masin elektrivõrku.
2. Hoolitsege, et pikendatud tühjendusvoolik on suunatud äravoolu poole.
Täpsema info saamiseks vt lk 26-27.
Pesu ettevalmistamine
Pesu sortimine
- Lugege riiete ja pesu hooldussilte, et
saada teada, kuidas neid kuivatada
ning et pesu erinevatesse masinatäitesse sortida.
- Sortige pesu värvi, kanga tüübi,
soovitud kuivusastme ja niiskustaseme
järgi. See aitab teil igaks kuivatuskorraks valida sobivat programmi,
kuivatamistaset ja tsentrifuugimiskiirust.
- Kui riided ei ole värvikindlad, siis tuleb
neid eraldi kuivatada.
Riiete kontrollimine
- Kontrollige, et rõivaste taskutes ei ole
esemeid, mis võivad pesu või masinat
kahjustada.
- Siduge kinni paelad ja sulgege lukud.
Keerake pinnakarvaga ja lukkudega
esemed tagurpidi.
Vastasel korral võivad need esemed
kahjustuda.
Lugege enne kasutamist! - 7
NH-P80G1_English.indb
7
2012/05/31
10:34:47
Juhtnuppude kasutamine
9 10 11
Cotton /Colours
Extra Dry
Cupboard Dry Plus
Cupboard Dry
Iron Dry
Easy-care
Gentle Dry
Extra Dry
Cupboard Dry
Buzzer
Iron Dry
Anti-crease
Drying Level
r/min
Time
Add Time
Speed
Eco
8
7
6
5
4
1. Toitenupud (Off = väljalülitamine;
On = sisselülitamine)
- Kui te ei vajuta käivitusnuppu 10 minuti
jooksul pärast masina sisselülitamist,
siis lülitub masin automaatselt välja.
- Allolev kuva ilmub 10 sekundiks pärast
masina väljalülitamist. Masinat ei saa
enne uuesti sisse lülitada, kui see kuva
kaob.
2. Käivitus- ja pausinupp START/PAUSE
Vajutage seda nuppu kuivatusprogrammi
käivitamiseks või pausile lülitamiseks.
3. Programmi valikunupp
Valige selle juhtnupuga oma pesu jaoks
sobivaim programm.
(Vt lk 12-13.)
4. Lisafunktsioonide nupud
Vajutage neid nuppe, et täiendada
programme kuivatatava pesu jaoks
sobivate ja vajalike lisafunktsioonidega.
(Vt lk 9.)
5. Aja lisamise nupp
Add Time
Vajutage seda nuppu kuivatusaja
seadistamiseks ajapõhiste
programmide puhul (Timed Prog.).
6. Ajanupp
Time
Vajutage seda nuppu, et eelseadistada aeg, mil kuivatusprogramm
peab lõppema. (Vt lk 11.)
On
Mixed
Rapid 40
Cupboard Dry
Iron Dry
Wool
Start / Pause
Timed Prog.Warm
Silk/Lingerie
Outdoor/Sports
Child Lock
Off
Shirts
Timed Prog.Cold
3
2
1
7. Tsentrifuugimiskiiruse nupp
Vajutage seda nuppu, et seadistada
lõpliku tsentrifuugimise kiirus (pööret
minutis), mida kasutasite pesumasina
programmis. Kasutage seda nuppu
ainult juhul, kui soovite, et masin kuvaks
täpsemalt eeldatavat kuivatusaega.
8. Kuivatamistaseme nupp Drying Level/
lasteluku nupp Child Lock
- Vajutage seda nuppu, et valida 5 erineva
kuivatamistaseme sätte (1, 2, 3, 4, 5)
hulgast sobiv järgmiste programmide
jaoks: Cottons ehk puuvillane pesu,
Easy-care ehk kergesti hooldatav pesu,
Mixed ehk segapesu, Rapid 40 ehk
kiirkuivatus ning Outdoor/Sports ehk
üleriided/spordiriided.
‘3’ on vaikesäte.
- Hoidke seda nuppu vajutatuna lasteluku
sisselülitamiseks. Lasteluku aktiveerimisel masina juhtnupud lukustuvad.
(Vt lk 9.)
9. Programmi lõpuni jäänud aja tähis
See tähis näitab ligilähedaselt, kui palju
aega on jäänud kuivatamise lõpuni.
Näiteks ‘2:30’ tähendab 2 tundi ja
30 minutit.
10. Hoiatustähised
Need tähised annavad kasutajale
märku kõrvaldamist vajavatest
probleemidest.
- Veepaagi täitumise hoiatus
- Ummistunud filtri hoiatus
(Vt lk 18-20.)
8 - Lugege enne kasutamist!
NH-P80G1_English.indb
8
2012/05/31
10:34:47
Juhtnuppude kasutamine
11. Protsessitähised
- Need tähised näitavad programmi
protsesse. Nendeks protsessideks on:
Dry
ehk kuiv, Iron Dry
ehk
triikimiskuiv, Cupboard Dry
ehk
kapikuiv ja Cupboard Dry Plus (Extra
Dry)
ehk kapikuiv pluss (eriti kuiv).
- Pärast kuivatamise algust süttib tähis
“kuiv”. Muud tähised süttivad järjest
ülalt alla, kui iga vastav protsess
lõpetatud saab. Pärast programmi lõppu
kustub tähis “kuiv” ning viimane
protsessitähis jääb põlema, kuni masin
automaatselt välja lülitub või kui
kasutaja selle välja lülitab.
Lastelukk
Lastelukk lukustab masina juhtnupud.
Lasteluku sisse- ja väljalülitamine
1. Lülitage masin sisse.
2. Valige programm ja soovitud
lisafunktsioonid ning käivitage
programm. (Vt lk 10.)
3. Hoidke vajutatuna kuivatamistaseme nuppu DRYING LEVEL.
Tähis
süttib põlema, et teaksite,
et lastelukk on sisselülitatud.
4. Lasteluku väljalülitamiseks hoidke
jälle kuivatamistaseme nuppu
DRYING LEVEL vajutatuna
(ärge pange tähele kolme piiksu),
kuni see lukustusest vabaneb.
Tähis
kustub.
Lisafunktsioonid
Programmist sõltuvalt on kasutatavad
ka erinevad lisafunktsioonid.
Märkus
Kõik lisafunktsioonid ei ole siiski
kasutatavad koos kõikide
programmidega.
(Vt lk 14-15.)
Programmiga kokkusobimatu lisafunktsiooni valimisel kostab veasignaal.
Vajutage ühe või mitme lisafunktsiooni
nuppu
, millega soovite
programmi täiendada.
Vastavad tähised süttivad põlema.
Lisafunktsioon
Gentle Dry
ehk õrnkuivatus
- Hoidke lemmikloomad masinast
eemal.
See lisafunktsioon võimaldab
pesu õrnalt kuivatada umbes
45 ºC sooja õhuga.
Buzzer ehk
helisignaal
Vajutage seda nuppu, et lülitada
sisse ja välja programmi lõppemisest
märku andvat helisignaali.
Nupu vajutamisel kostab helisignaal
märguandena selle kohta, et
programmilõpu signaal on sisse või
välja lülitatud.
Anticrease
ehk kortsumisvastane
Kasutage seda lisafunktsiooni pesu
kortsumise vältimiseks.
Selle lisafunktsiooni aktiveerimisel
jätkab trummel pärast kuivatusprogrammi lõppu teatud ajavahemike
järel pöörlemist 2 tundi.
Tähis vilgub kortsumisvastase
protsessi ajal.
Speed ehk
kiirus
Selle funktsiooni valimisel on
kuivatusajad lühemad kui
ökofunktsiooni kasutamisel.
Hoiatus!
- ÄRGE jätke lapsi masina lähedal
järelevalveta.
Kirjeldus
Eco ehk öko Selle lisafunktsiooni valimisel kulub
pesu kuivatamiseks rohkem aega,
ent energiakulu on väiksem.
Lugege enne kasutamist! - 9
NH-P80G1_English.indb
9
2012/05/31
10:34:48
Kuivatamine
Kuivatamise seadistamine
Cotton /Colours
Extra Dry
Cupboard Dry Plus
Cupboard Dry
Iron Dry
Easy-care
Gentle Dry
Extra Dry
Cupboard Dry
Buzzer
Iron Dry
Anti-crease
Drying Level
r/min
Time
Add Time
Speed
Eco
4
1. Avage masina luuk ja pange
pesu trumlisse.
Üksikasjaliku info saamiseks pesu
ettevalmistamise ja sortimise kohta
vt lk 7, 12 ja 13.
Hoiatus!
Hoolitsege, et taskutesse ei ole
jäänud ühtki eset. Olge eriti tähelepanelik välgumihklite ja tikkude
suhtes.
Need võivad põhjustada tulekahju.
Ettevaatust!
- Hoolitsege, et pesu ei jää luugi
vahele.
- ÄRGE pange trumlisse korraga
lubatust rohkem pesu.
Pidage kinni valitud programmi
puhul lubatud pesukogusest.
Ülekoormamine võib põhjustada
liigset vibratsiooni, masinat kahjustada
ning põhjustada tavalisest suuremat
pesu kortsumist.
2. Sulgege luuk ja vajutage masina
sisselülitamisnuppu ON.
3. Keerake programmi valikunupp
ükskõik kumba pidi soovitud
programmile.
Näidikule ilmub kuivatusaeg.
On
Mixed
Rapid 40
Cupboard Dry
Iron Dry
Wool
Start / Pause
Timed Prog.Warm
Silk/Lingerie
Outdoor/Sports
Child Lock
Off
Shirts
Timed Prog.Cold
3
5 2
4. Valige soovi korral lisafunktsioonid.
- Lisafunktsioonid (Vt lk 9.)
- Tsentrifuugimiskiirus (Vt lk 8.)
- Kuivatamistase (Vt lk 8.)
Täpsema info saamiseks iga
programmiga kasutatavate lisafunktsioonide ja sätete kohta vt lk 14-15.
5. Vajutage käivitusnuppu START.
Masin käivitub ning kaalub pesu.
Umbes 3 minuti pärast ilmub näidikule
uus täpsem kuivatusaeg. Masin ei
kaalu pesu järgmiste programmide
valimisel: Wool ehk villased esemed,
Silk/Lingerie ehk siid- ja naiste aluspesu, Shirts ehk päevasärgid ja
pluusid ning Timed Prog. ehk
ajapõhised programmid.
Kuivatusprogrammi lõppedes
kostab helisignaal.
Vt lk 9 info saamiseks programmilõpu
helisignaali sisse ja välja lülitamise kohta.
Võtke pesu masinast välja ja tegelege
sellega kohe edasi. Ärge jätke pesu
pärast programmi lõppu liiga kauaks
ajaks trumlisse, sest see võib muidu
tõsiselt kortsuda.
Kui kuivatate pika pinnavillaga esemeid
nagu vannivaip, siis võib kuivatamisel
eralduda palju ebemeid ning ebemepallid võivad olla muu pesu küljes.
10 - Kuivatamisjuhised
NH-P80G1_English.indb
10
2012/05/31
10:34:48
Kuivatamine
Vajalik kuivatusaeg
Eelseadistamistaimer
Kuivatusajad sõltuvad programmist,
kuivatamistaseme sättest ja muudest
valitud sätetest.
- Kuna kuvatud kuivatusajad muutuvad
automaatselt vastavalt masinasse
pandud pesu kogusele ja niiskustasemele ning masinat ümbritseva
keskkonna temperatuurile, siis ei pruugi
kuvatav aeg mõnd aega väheneda või
see võib äkki oluliselt väheneda.
- Pesukogust automaatselt kaaluvate
programmide puhul (vt tulpa “Pesu
kaalumine“ lk 14) võib 3 minutit pärast
kuivatusprogrammi käivitamist järelejäänud kuivatusaeg näidikul äkki
lüheneda.
- Tegelik kuivatusaeg võib kuvatud
ajanäidust erineda.
Saate soovi korral eelseadistada aja, mil
kuivatusprogramm peab lõppema.
Kuivatusprogramm võib siiski lõppeda
enne või pärast eeliseadistatud aega pesu
tüübist, temperatuurist ja pesu niiskusesisaldusest sõltuvalt.
Programmi lõpuaja seadistamine
Vajutage korduvalt ajanuppu TIME, kuni
näidikule ilmub soovitud programmi
lõpuaeg. Eelseadistatav programmi
lõpuaeg pikeneb 1 tunni võrra igal nupuvajutusel. Aja kiiresti muutmiseks hoidke
nuppu vajutatuna.
Sätete muutmine kuivatusprogrammi töötamise ajal
Pärast kuivatusprogrammi käivitamist
ei saa enam sätteid muuta.
Kasutatavad programmi
lõpuajad (s.t programm
lõpeb x tunni pärast)
Programm
Cotton/Colours ehk
puuvillane/värviline
Easy-care ehk kergesti
hooldatav
6-24 tundi
Mixed ehk segapesu
4-24 tundi
Rapid 40 ehk kiirkuivatus
3-24 tundi
Outdoor/Sports ehk
üleriided/spordiriided
4-24 tundi
Wool ehk villane pesu
1-24 tundi
Silk/Lingerie ehk siid- ja
naiste aluspesu
3-24 tundi
Shirts ehk päevasärgid
ja pluusid
3-24 tundi
Timed Prog. Warm ehk
soe ajapõhine programm
3-24 tundi
Timed Prog. Cold ehk
külm ajapõhine programm
3-24 tundi
4-24 tundi
Programmi eelseadistatud lõpuaja
muutmine
1. Vajutage masina väljalülitamisnuppu
OFF ja siis masina sisselülitamisnuppu ON.
2. Valige soovitud programm ja lisafunktsioonid.
3. Seadistage programmile soovitud
lõpuaeg.
Programmi eelseadistatud lõpuaja
tühistamine
Vajutage masina väljalülitamisnuppu OFF.
(Kõik seadistused tühistatakse.)
Programmi eelseadistatud lõpuaja
kontrollimine
Vajutage ajanuppu TIME.
Kuivatamisjuhised - 11
NH-P80G1_English.indb
11
2012/05/31
10:34:48
Programmi valimine
Cotton ehk puuvillane pesu
Colours ehk
värviline pesu
Valgele ja värvilisele puuvillasele ja linasele pesule.
Extra Dry ehk eriti kuiv
―
―
―
―
―
―
Cupboard Dry Plus ehk
kapikuiv pluss
―
―
―
―
―
―
Cupboard Dry ehk kapikuiv
―
―
―
―
―
―
Iron Dry ehk triikimiskuiv
9
―
―
9 9
―
Easy-care ehk
kergesti hooldatav
Triikimist mittevajavad sünteetilised kangad,
puuvillased või segakangad.
Extra Dry ehk eriti kuiv
―
―
Cupboard Dry ehk kapikuiv
―
Iron Dry ehk triikimiskuiv
―
9
9
Mixed ehk segapesu
Puuvillasest ja lihtsalt hooldatavatest materjalidest
segapesule.
Cupboard Dry ehk kapikuiv
Iron Dry ehk triikimiskuiv
9
9 9
―
9
―
―
―
―
9
9 9 9
― 9 9
―
9 9 ― ―
―
―
―
―
9 9 ―
9 9 ―
9 9 ―
―
9 9
Vodipesu
Köögirätikud
Laudlinad ja
servjetid
Froteest
rätikud
Hommikumantel
Sokid
Aluspesu
Tööriided
Spordiriided
Pluus/kleit
Püksid
Tuulepluus
T-särk
Programm
Päevasärk
Kuivatatava pesu kirjeldus ja tüübid
9
9
9
9
8 kg
4 kg
―
―
―
―
―
9
9 9 9 9 9
9 9
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
9 ― 9 9
9 9 9 9 9 ―
―
―
―
―
Suurim
pesukogus
9 9 ― 9
―
9 9 9
4 kg
Sünteetiliste kangaste, puuvillaste või segakangaste
kiireks kuivatamiseks. Kuivatusaeg ei pruugi olla täpselt
Rapid 40 ehk
1.5 kg
40 minutit materjalide tüübist, koostisest ja pesu
kiirkuivatus
niiskusesisaldusest sõltuvalt.
Outdoor/Sports ehk Membraaniga kaetud kangad, vett tõrjuvad kangad,
funktsionaalsed riided, fliisid (kuivatage eemaldatava
2.5 kg
üleriided/spordiriided
voodriga jakke ja pükse nii, et vooder on eemaldatud).
Villastele esemetele, mida on lubatud trummelkuivatada.
2 kg
Villased esemed muutuvad kohevamaks, ent mitte
Wool ehk villane
pesu
kuivaks. Võtke pesu masinast välja kohe programmi
lõppedes ja paigutage kuivama.
Silk/Lingerie ehk siidja naiste aluspesu
Naiste aluspesule ja pestavatele siidesemetele.
1 kg
Shirts ehk päevasärgid ja pluusid
Päevasärkidele ja pluusidele.
2 kg
Timed Prog. Warm
ehk soe ajapõhine
programm
Eelkuivatatud, mitmekihilistele, tundlikele akrüülkiududele ja väikestele esemetele ning muu programmi
järgseks kuivatamiseks.
Timed Prog. Cold
ehk külm ajapõhine
programm
Selliste soojatundlikest kangastest riiete värskendamiseks või õhutamiseks, mida on kantud lühiajaliselt.
Riided ei pea olema eelnevalt pestud.
4 kg
4 kg
12 - Kuivatamisjuhised
NH-P80G1_English.indb
12
2012/05/31
10:34:49
Programmi valimine
Kuivatamisjärgne triikimine
Extra Dry ehk eriti kuiv
Kasutage seda alamprogrammi selliste
kangaste jaoks, mis kuivavad tavalistest
kangastest aeglasemalt.
Näide: froteerätikud ning laudlinad ja
servjetid.
Cupboard Dry ehk kapikuiv
Tavalistele kangastele.
Näide: püksid, seelikud ja kleidid.
Alamprogramm
Extra Dry
ehk eriti kuiv
―
―
9
―
Cupboard
Dry Plus ehk
kapikuiv pluss
―
―
9
―
Cupboard
Dry ehk
kapikuiv
―
―
9
―
Iron Dry ehk
triikimiskuiv
Rullimine
Kergelt
triikimine
Cupboard Dry Plus ehk kapikuiv pluss
Soovitav triikimismeetod
Triikimine
Mitmekihilistele ja väga paksudele
esemetele. Näide: froteeriidest hommikumantlid ja voodipesu.
Ärge kasutage seda alamprogrammi
silmuskoega kangaste jaoks
(näiteks T-särgid, aluspesu ja imikuriided),
kuna need võivad kokku tõmmata.
Mitte triikida
Alamprogrammi kirjeldus
9 9 9 9
Iron Dry ehk triikimiskuiv
Puuvillastele ja linastele esemetele, mida
kavatsete triikida.
Näide: laudlinad ja servjetid ning
voodipesu.
Märkus
Et pesu ülemäära ei kuivaks, hoidke
seda triikimiseni rullikeeratuna.
Kuivatamisjuhised - 13
NH-P80G1_English.indb
13
2012/05/31
10:34:49
Üksikasjalikud andmed programmide kohta
Vaikesäte
Programm
Cotton
ehk puuvillane
pesu
Colours
ehk
värviline
pesu
Easy-care
ehk
kergesti
hooldatav
Pesu
kaalumine
Kuivatamistase 1)
Tsentrifuugimiskiirus 1)
Ligilähedane
kestus
Extra Dry
ehk eriti kuiv
2:50 2)
Cupboard
Dry Plus ehk
kapikuiv pluss
2:40 2)
Cupboard
Dry ehk kapikuiv
9
3
1000
2:30 2)
Iron Dry ehk
triikimiskuiv
2:00 2)
Extra Dry ehk
eriti kuiv
Cupboard Dry
ehk kapikuiv
1:30
9
3
1000
Iron Dry ehk
triikimiskuiv
Cupboard
Dry ehk kapikuiv
1:10
0:50
1:30
9
3
3
1000
0:40
Outdoor/Sports ehk
üleriided/spordiriided
9
9
3
1000
2:00
Wool ehk villane pesu
―
―
―
0:15
Silk/Lingerie ehk siid- ja
naiste aluspesu
―
―
―
1:00
Shirts ehk päevasärgid
ja pluusid
―
―
―
1:00
―
―
―
0:10
Mixed ehk
segapesu
Iron Dry ehk
triikimiskuiv
Rapid 40 ehk kiirkuivatus
Timed Prog. Warm ehk
soe ajapõhine programm
Timed Prog. Cold ehk
külm ajapõhine programm
1000
1:10
1) Kui masinat on kasvõi üks kord kasutatud, siis on selle mälus andmed eelneva kasutuskorra
kuivatamistaseme ja tsentrifuugimiskiiruse kohta.
2) Kiirusefunktsiooni seadistamisel on ligilähedane kestus tabelis näidatust 30 minutit lühem.
14 - Kuivatamisjuhised
NH-P80G1_English.indb
14
2012/05/31
10:34:49
Üksikasjalikud andmed programmide kohta
Käsitsi seadistus
Lisafunktsioonid
Add Time
ehk
aja
lisamine
Drying Level
ehk kuivatamistase
Spin speed
ehk tsentrifuugimiskiirus
Gentle Dry
ehk õrnkuivatus 3)
Anticrease
ehk kortsumisvastane
Speed ehk
kiirus 3)
Eco ehk
öko
1-5
500 - 1600
9
9
9
9
―
1-5
500 - 1600
9
9
―
9
―
1-5
500 - 1600
9
9
―
9
―
1-5
500 - 1600
―
―
500 - 1600
―
―
4)
―
―
―
―
9
9
9
4)
―
―
―
―
―
―
―
9
9
9
9
9
―
1-5
9
9
―
―
―
9
―
9
9
4)
―
―
―
―
―
3) Õrnkuivatuse lisafunktsioon ja kiiruse lisafunktsioon ei ole koos kasutatavad.
Korraga saab valida neist ainult ühe lisafunktsiooni.
4) Õrnkuivatuse lisafunktsioon lülitub automaatselt sisse.
Kuigi kasutaja ei saa ise seda lisafunktsiooni valida, süttib selle tähis põlema.
Kuivatamisjuhised - 15
NH-P80G1_English.indb
15
2012/05/31
10:34:50
Üleriiete/spordiriiete ja õrnpesu kuivatamine
Üleriiete/spordiriiete
programm
Nõuanded õrnpesu
kuivatamiseks
Kontrollige, et kuivatatavat rõivaeset
on lubatud selle programmiga
kuivatada.
Pesu trumlisse panemine
Õrnpesu kuivatamine
Kui riided kokku tõmbuvad
- Villaste esemete programm:
kuni 2 kg
- Siid- ja naiste aluspesu programm:
kuni 1 kg
Pange pesuesemed masinasse
ükshaaval.
Laotage rõivaese triikimislauale ja
venitage oma algsele suurusele.
Kasutage nööpnõelu, et rõivaese kuju
ja vormi hoiaks. Aurutage siis rõivaeset
triikrauaga ning jätke see kuivama.
Ligilähedased kaalud
- Villane kampsun: 400 g
- Siidpluus: 200 g
- Püksid: 400 g
16 - Kuivatamisjuhised
NH-P80G1_English.indb
16
2012/05/31
10:34:50
Hooldus
Veepaagi tühjendamine
Tühjendage veepaak pärast igat
kuivatusprogrammi. Ärge veepaaki
kuivatusprogrammi töösoleku ajal
tühjendage.
1. Tõmmake veepaak välja ja ärge
seda kallutage.
Masina välispindade
puhastamine
Puhastage masina välispindu pehme riide
ja õrnatoimelise puhastusvahendiga
(näiteks köögis kasutamiseks mõeldud
puhastusvahend või seebivesi).
Eemaldage masina ümber kogunenud
ebemed ja tolm.
Hoiatus!
- ÄRGE pritsige vett masinale.
- ÄRGE kasutage puhastuskreemi,
vedeldit ega alkoholi või lambiõli
sisaldavaid tooteid.
2. Eemaldamiseks tuleb veepaaki
korraga tõsta ja ettepoole
tõmmata.
Trumli puhastamine
Trumlit ja masina muid roostevabast
terasest osi võib puhastada sobiva
spetsiaalselt selliste pindade jaoks
ettenähtud puhastusvahendiga vastava
toote tootja juhiste kohaselt.
Luugi puhastamine
Tehke nii pärast igat
kuivatusprogrammi:
- Eemaldage esemed luugitihendilt.
- Pühkige luuk ja tihend puhtaks
ebemetest ja plekkidest.
3. Valage vesi veepaagist välja.
4. Sisestage veepaak tagasi
masinasse kuni lõpuni.
Paak peab kohale lukustuma.
Hooldus - 17
NH-P80G1_English.indb
17
2012/05/31
10:34:50
Hooldus
Niiskusandurite
puhastamine
Puhastage niiskusandureid kord kuus.
Masinal on roostevabast terasest
niiskusandurid. Need mõõdavad, kui
niiske pesu on. Pärast masina pikaajalist
kasutamist võib niiskusanduritele
moodustuda õhuke katlakivikiht.
Filtrite asukohad
Filtrid paiknevad 3 järgmises kohas.
1) Tolmufilter paikneb luugi sees.
2) Filtriraam paikneb luugiavas.
3) Peenfilter paikneb soojusvaheti ees.
1) Tolmufilter
Niiskusandurid asuvad trumli siseküljel
luugiava lähedal.
Niiskusandurid
2) Filtriraam
3) Peenfilter
(Vt lk 20.)
1. Avage luuk.
2. Puhastage niiskusandureid
kareda pinnaga niiske nuustikuga.
Ettevaatust!
ÄRGE kasutage terasvilla ega muid
abrasiivseid materjale.
Filtreid tuleb puhastada ettenähtud
sagedusega.
- Puhastage tolmufiltrit pärast igat
kuivatusprogrammi (vt lk 19).
- Puhastage peenfiltrit kord poole
kuu jooksul (vt lk 20).
Puhastage filtriraami, kui sellele koguneb
võõrosakesi (vt lk 19).
Puhastage kõiki filtreid masina iga 10
kasutuskorra järel.
Ettevaatust!
Masinat ei tohi kasutada, kui mõni
filter on paigaldamata või mis tahes
viisil kahjustatud.
Riidetolmu liigne kogunemine võib
põhjustada talitlushäireid.
18 - Hooldus
NH-P80G1_English.indb
18
2012/05/31
10:34:51
Hooldus
Tolmufiltri puhastamine
4. Seadke tolmufilter oma kohale tagasi.
Puhastage tolmufiltrit pärast igat
kuivatusprogrammi.
1. Avage luuk ning libistage
luugil olevat hooba.
Lisapuhastus
Eemaldage riidetolm luugi õõnsast
osast pudeliharja või tolmuimejaga.
Filtriraami puhastamine
Puhastage filtriraami, kui sellele
koguneb võõrosakesi.
1. Avage luuk ning eemaldage siis
filtriraam luugi avause alaosast.
2. Tõmmake tolmufilter välja.
3. Hõõruge filtrit käega riidetolmu
eemaldamiseks.
2. Keerake filtriraam tagurpidi
võõrosakeste eemaldamiseks.
Loputage filtrit jooksva vee all ning
laske sellel korralikult ära kuivada.
Olge ettevaatlik, et võrku mitte rebida.
3. Seadke filtriraam oma kohale
tagasi.
Hooldus - 19
NH-P80G1_English.indb
19
2012/05/31
10:34:51
Hooldus
Peenfiltri puhastamine
Puhastage peenfiltrit kord kuus.
4. Eraldage peenfilter sisemise katte
küljest.
Peenfilter
1. Avage paneel.
Sisemine kate
2. Pöörake hoobasid sisemisel
kattel.
5. Puhastage peenfiltrit tolmuimeja
või veega.
6. Seadke kõik osad oma kohtadele
tagasi.
3. Tõmmake pidemest nii sisemise
katte kui peenfiltri eemaldamiseks.
Sobitage sisemisel kattel olevad
eendid peenfiltri aukudesse nende
kahe osa ühendamiseks.
Märkus
Vt järgmist joonist sisemisel kattel
olevate hoobade avamiseks ja
sulgemiseks.
SULGEMISEKS
AVAMISEKS
20 - Hooldus
NH-P80G1_English.indb
20
2012/05/31
10:34:52
Probleemide kontrollnimekiri
Probleem
Põhjus
Masin ei tööta.
- Majapidamise elektrisüsteemi kaitse võib olla läbi
põlenud või rakendunud.
- Toitejuhtme pistik võib olla halvasti elektrivõrgu
pistikupessa ühendatud.
- Võisite unustada vajutada masina sisselülitamisnuppu ON.
- Võisite unustada vajutada käivitusnuppu START.
- Masina luuk võib olla halvasti suletud.
Masina juhtnupud ei tööta.
- Kuivatusprogrammi töösoleku ajal ei saa sätteid muuta.
Sätete muutmiseks lülitage masin esmalt välja ja siis
uuesti sisse. Määrake vajalikud sätted seejärel uuesti
kindlaks.
- Lastelukk võib olla sisselülitatud. (Vt lk 9.)
Kuivatamine algab ja
lõpeb korduvalt.
- See ei ole talitlushäire; kortsumisvastase funktsiooni
kasutamisel pöörleb trummel korduvalt aeglaselt ja
seiskub siis jälle.
Pesu ei ole piisavalt kuiv.
(Pesu on osaliselt niiske.)
- Nii võib juhtuda, kui lisate pesu trumlisse kuivatusprogrammi töötamise ajal.
- Pesu võis olla sassi läinud.
- Pesu võib olla liiga raske.
- Proovige kasutada sooja ajapõhist programmi
(Timed Prog. Warm) väikse sünteetilistest kiududest
pesukoguse puhul või kuivatage neid koos suuremate
riideesemetega.
- Niiskusandurid võivad olla määrdunud. (Vt lk 18.)
Rikkeotsing - 21
NH-P80G1_English.indb
21
2012/05/31
19:01:32
Probleemide kontrollnimekiri
Probleem
Kuivatamiseks kulub
liiga palju aega.
Põhjus
- Pesu võib olla liiga märg.
- Pesu võib olla sassi läinud.
- Pesu võib olla liiga raske.
- Võisite kuivatada koos kiiresti kuivavaid esemeid ja
aeglaselt kuivavaid esemeid.
- Ümbritseva õhu temperatuur võib olla liiga madal.
Sünteetilistest kiududest
esemed on pärast
kuivatamist laetud
staatilise elektriga.
- Staatiliste elektrilaengute vähendamiseks lisage
riidepehmendajat pesule lõpliku loputuse tsükli ajal.
Väike ese (näiteks nööp)
kukkus läbi filtriraami ava.
- Avage selle kättesaamiseks paneel soojusvaheti eest
just nii, nagu teeksite seda peenfiltrit puhastades.
Ummistunud filtri hoiatustähis vilgub, kuigi ükski
filter ei ole ummistunud.
- See ei ole talitlushäire; ummistunud filtri hoiatustähis
vilgub, et anda kasutajale märku, et filtreid on vaja
puhastada iga kümnenda kuivatusprogrammi järel
(kaks korda kuus).
Tähis võib vilkuda isegi juhul, kui filtreid on puhastatud.
Kuvatud järelejäänud
kuivatusaeg muutub.
- Järelejäänud aeg on hinnanguline ning seda korrigeeritakse pidevalt. Seetõttu võib kuvatud aeg muutuda.
Masina tööhelid muutuvad.
- See on normaalne; seda muutust põhjustavad kompressori ja tühjenduspumba sisse- ja väljalülitumine.
Programmi lõppedes jääb
näidikule ‘0’.
- See ei ole talitlushäire; kui kortsumisvastast funktsiooni
ei kasutata, siis lülitub masin automaatselt välja 2 tundi
pärast programmi lõppu.
Trumlis olev lamp on
kustunud.
- See lamp põleb 10 minutit, kui pärast programmi lõppu
masina luugi avate. Lambi uuesti sisselülitamiseks
lülitage masin sisse ja avage siis luuk uuesti.
Trumlis olev lamp ei sütti
põlema.
- Kui programmi lõppemisest on möödunud 2 tundi, siis
lamp ei põle, sest masin lülitab end automaatselt välja.
Kuivatamine lõppes
programmiga, mida ei olnud
täiendatud kortsumisvastase
funktsiooniga, ent kortsumisvastane tähis vilgub.
- Ohutuse tagamiseks jahutab kuivati trumli sisemust.
Kortsumisvastane tähis vilgub sellel ajal.
22 - Rikkeotsing
NH-P80G1_English.indb
22
2012/05/31
10:34:52
Veanäidud
Mida teha?
Luuk on lahti.
Hoolitsege, et luuk on korralikult suletud.
Sulgege luuk ja vajutage käivitusnuppu START.
Mida teha?
Masinat ei saa
veest tühjendada.
Tühjendage veepaak, kui see on täis. (Vt lk 17.)
Paigutage tühjendusvoolik nõuetekohaselt. (Vt lk 27.)
Pärast seda lülitage masin uuesti sisse ja vajutage käivitusnuppu
START.
Mida teha?
Hälbiv ümbritseva
õhu temperatuur.
Kasutage masinat ettenähtud ümbritseva õhu
temperatuuril (5ºC-35 ºC).
Mida teha?
Masin vajab hooldustehniku poolt ülevaatamist.
Ühendage toitejuhtme pistik elektrivõrgu pistikupesast lahti.
Pöörduge seejärel hoolduskeskusesse ning öelge teenindajale
kuvatud veanumber (2-kohaline number H järel).
Rikkeotsing - 23
NH-P80G1_English.indb
23
2012/05/31
10:34:52
Sobiva asukoha valimine
Masina transportimine
Sobiv koht masinale
Kui masinat on vaja kallutatult
transportida, siis tohib seda
kallutada ainult veepaagi poolsele
küljele, ent mitte üle 90 kraadi.
Hoolitsege, et paigalduskohas on masina
jaoks piisavalt ruumi ning et vaip ei takista
masina aluses olevaid avausi.
561
Veepaagiga külg
845
9
Kuni 90°
Tagakülg
9
Esikülg
Kuni 90°
Masinat tohib kanda ainult
vähemalt kahekesi.
536
596
491
593
625
Mõõdud millimeetrites
51
Paigalduskoha laius peab olema
vähemalt 60 cm. Masina külgedele peab
jääma vähemalt 2 mm ning masina
kohale vähemalt 3 mm vaba ruumi.
(Kui kasutate pikendatud tühjendusvoolikut, siis jätke masina taha vooliku
jaoks ruumi, et seda mitte muljuda.)
Hoiatus!
Alustage sellest, et kallutate masinat
tahapoole.
Üks isik peaks seisma masina taga ja
hoidma kinni ülapaneeli tagaservast.
Teine isik peaks võtma kinni masina
eesmistest jalgadest.
Ettevaatust!
Kui masinat ei ole transporditud siin
antud juhiseid järgides, siis tuleb
sellel lasta seista vähemalt tund
aega enne elektrivõrku ühendamist.
Vastasel korral võib soojuspump
kahjustuda.
Masinat ei tohi paigaldada lukustatava ukse, liugukse ega masina
luugi hingega võrreldes vastasküljel
asuvate hingedega ukse taha, nii et
masina luugi täielikult lõpuni
avamine on takistatud.
Kui sellest nõudest kinni peate, siis
hoiate ära võimaluse, et laps end
trumlisse lukustab.
Ettevaatust!
- ÄRGE paigaldage masinat otsese
päikesevalguse kätte ega kohta,
kus temperatuur võib langeda alla
nulli või kus temperatuur on
ülemäära kõrge.
- Masina esiküljel asuvat jaheda õhu
sissevõtupaneeli ei tohi kinni katta
(näiteks pesukorviga), kuna see
võib põhjustada talitlushäireid.
24 - Paigaldusjuhised
NH-P80G1_English.indb
24
2012/05/31
10:34:52
Sobiva asukoha valimine
Mööblisse integreerimine
- Vajate masina paigaldamiseks
vähemalt 60 cm laiust orva.
Masina külgedele peab jääma
vähemalt 2 mm ning masina kohale
ja taha vähemalt 3 mm vaba ruumi
(juhul kui te ei kasuta pikendatud
tühjendusvoolikut).
- Masina kohale jääv tööpind peab
olema kindlalt fikseeritud külgnevate
kappide külge.
Masina loodi seadmine
Kasutage loodi masina loodi seadmiseks.
Masina jalgade reguleerimiseks kasutage
mutrivõtme ‘A’ otsa.
A
- Masina toitejuhtme pistik peab olema
pärast paigaldamist ligipääsetav.
Lukustusmutter
Jalg
Metallkate
1. Keerake igal jalal lukustusmutrit päripäeva lahtipoole.
2. Reguleerige igat jalga, pöörates
seda päripäeva või vastupäeva.
3. Kasutage vesiloodi, et olla kindel,
et masin on loodis.
4. Pingutage kõik lukustusmutrid
neid vastupäeva keerates.
Ettevaatust!
Hoolitsege, et kõik lukustusmutrid
on kindlalt pingutatud ning et jalad
on ikka poldina masina külge
kinnitunud.
Masin liigub ringi, kui jalad selle
küljest vabanevad.
Metallkate (AXW4595-7SR0)
Ettevaatust!
Laske tehnikul standardse kattepaneeli asemel paigaldada
metallkate.
Paigaldusjuhised - 25
NH-P80G1_English.indb
25
2012/05/31
10:34:52
Toitejuhtme ja vooliku ühendamine
Järgige selles peatükis antud juhiseid veelekke vältimiseks. Kui te ei ole endas kindel, siis
laske hooldustehnikul voolikud ühendada.
Vooliku ja toitejuhtme pikkus
Vasakule ühendamisel
Paremale ühendamisel
~ 90 cm
~ 150 cm
Elektrivõrku
ühendamine
~ 135 cm
~ 140 cm
Pikendatud tühjendusvooliku ühendamine
Andmesilt
Ettevaatust!
ÄRGE tühjendusvoolikut väänake,
venitage ega painutage.
Ettevaatust!
Andmesildil on näidatud nimivõimsus, mida masina vajab.
Hoolitsege, et kasutatava elektrivõrgu tehnilised andmed vastavad
siin antud infole.
Kui kasutate tühjendusvoolikut vee otse
kanalisatsiooni juhtimiseks, siis ei vaja
veepaak tühjendamist.
1. Libistage vedruklamber alla ning
ühendage siis tühjendusvoolik
masina küljest lahti näpitstange
kasutades.
2
1
Tühjendage tühjendusvoolik veest.
26 - Paigaldusjuhised
NH-P80G1_English.indb
26
2012/05/31
10:34:53
Toitejuhtme ja vooliku ühendamine
2. Ühendage tühjendusvoolik
pikendatud tühjendusvoolikuga
ning fikseerige siis sellele
vedruklamber.
- Vasakule ühendamisel
Vasakule ühendamiseks on
soovitav järgida esimest näidet.
2
1
3. Juhtige pikendatud tühjendusvoolik
paremale (masina eest vaadates)
ning paigutage see ühel järgmistest
viisidest.
- Tühjendusvooliku kasutamisel saab
vee juhtida ära masina kõrguselt
(umbes 85 cm) masinas oleva
tühjenduspumba abil.
- Paremale ühendamisel
85 cm
- Taha ühendamisel
- Ärge kasutusel olevat tühjendusvoolikut
rulli keerake.
Lisaks tuleb hoolitseda, et see poleks
väänatud ega painutatud. Vastasel
korral ei pruugi masin veest nõuetekohaselt tühjeneda.
Ettevaatust!
Hoolitsege, et tühjendusvooliku ots
ei ulatu kanalisatsiooni (see ei tohi
olla otsapidi heitvees).
Vastasel korral võib vesi voolata
tagasi masinasse.
Paigaldusjuhised - 27
NH-P80G1_English.indb
27
2012/05/31
10:34:53
Paigaldusjärgne kontroll
Paigaldamise kontrollnimekiri
4
1
2 3
1) Asukoht
Kas masin on paigaldatud tasasele
kindlale pinnale?
Kas masin töötab ilma vibreerimata?
2) Reguleeritavad jalad
Kas need on keeratud kindlalt
masina külge?
2 3
2 3
3) Jalapolstrid
Kas need toetuvad tasaselt
põrandale?
Kui masin ei ole loodis, siis võib
selle veest tühjendamisel kosta
tavatuid helisid.
4) Toide
Kas masina elektrivõrku ühendamiseks kasutatakse üksnes selle
masina jaoks ettenähtud pistikupesa (220 V kuni 240 V pingega
vahelduvvooluvõrgu jaoks ettenähtud pistikupesa)?
Paigaldusjärgne käitusproov
Kontrollige masinat tavatute tööhelide
suhtes TÜHJA trumliga.
1. Sulgege masina luuk.
2. Vajutage sisselülitamisnuppu ON.
3. Vajutage käivitusnuppu START.
Kuulake, et masina töötamisega ei
kaasne tavatud helid.
Kui masina töösoleku ajal kostab
tavatuid helisid, siis hoolitsege, et
masin on loodis.
Pärast müraprobleemi lahendamist
jätkake katset.
28 - Paigaldusjuhised
NH-P80G1_English.indb
28
2012/05/31
10:34:54
Elektriühendus (ainult Suurbritanniale ja Iiri Vabariigile)
Isikliku ohutuse tagamiseks tuleb
järgmine tekst hoolikalt läbi lugeda.
Sellel masinal on kasutaja ohutuse ja
mugavuse tagamiseks valatud kolmekontaktiline toitepistik.
Pistiku sees on 13-amprine kaitse.
Kui kaitse on vaja välja vahetada, siis
hoolitsege, et asenduskaitse on 13amprine ning et sellel on ASTA või BSI
heakskiit vastavalt standardile BS1362.
Kontrollige, et kaitsmel on heakskiidutähis ASTA
või BSI .
Kaitsme asendamine
Kaitsme asukoht võib olenevalt toitepistiku tüübist olla erinev (joonised A ja B).
Kontrollige paigaldatud toitepistikut ja
järgige järgmisi juhiseid.
Joonistel kujutatud toitepistik võib
tegelikust erineda.
Avage kruvikeerajaga kaitsmekate ning
vahetage kaitse välja ja sulgege
kaitsmekate.
- Joonis A
Kui toitepistikul on eemaldatav kaitsmekate, siis hoolitsege, et see paigaldatakse
kaitsme väljavahetamisel kindlasti tagasi.
Kaitsmekatte kaotamisel ei tohi pistikut
kasutada enne uue katte ostmist ja
paigaldamist. Kaitsme asenduskatte
saab osta kohalikult edasimüüjalt.
Hoiatus!
- Joonis B
Kui paigaldatud valatud pistik ei
sobi teie kodus olevasse pistikupessa, siis tuleb kaitse eemaldada,
pistik ära lõigata ning ohutult
kõrvaldada.
Äralõigatud pistiku ühendamisel
13-amprilisse pistikupessa on oht
saada tõsine elektrilöök.
Paigaldusjuhised - 29
NH-P80G1_English.indb
29
2012/05/31
10:34:54
Energiatarve
Programm
Cotton
ehk puuvillane
pesu/
Colours
ehk
värviline
pesu
Cupboard
Dry ehk
kapikuiv
Iron Dry
ehk
triikimiskuiv
Easy-care Cupboard
Dry ehk
ehk
kergesti
kapikuiv
hooldatav
Iron Dry
ehk triikimiskuiv
PesuLisafunktsioon kogus
Lõpliku tsentrifuugimise kiirus
pesumasinas
Energiatarve
Aeg
(min)
1600 r/min
1.34 kWh
2:10
1000 r/min
1.54 kWh
2:30
1.60 kWh
1:42
Eco
ehk öko
8 kg
Speed
ehk kiirus
8 kg
1600 r/min
1000 r/min
1.80 kWh
2:02
Eco
ehk öko
8 kg
1600 r/min
1.10 kWh
1:40
1000 r/min
1.30 kWh
2:00
Speed
ehk kiirus
8 kg
1600 r/min
1.30 kWh
1:10
1000 r/min
1.50 kWh
1:30
Eco
ehk öko
4 kg
1000 r/min
0.70 kWh
1:10
Eco
ehk öko
4 kg
1000 r/min
0.60 kWh
0:50
1) Siin antud tulemused vastavad standardile EN 61121. Iga tulemus näitab väärtust, mis
kulub programmi lõpuni, kui valitud on kuivatamistase 3 ja kortsumisvastane funktsioon
on sisse lülitatud.
Kortsumisvastase protsessi energiakulu ja kestus ei ole neisse andmetesse arvatud.
2) Tabelis näidatud energiatarve ja ajad võivad varieeruda toatemperatuurist, pesu tüübist
ja kogusest, pinge kõikumisest ja kasutatavatest lisafunktsioonidest sõltuvalt.
30 - Paigaldusjuhised
NH-P80G1_English.indb
30
2012/05/31
10:34:54
Tehnilised andmed
NH-P80G1
Nimipinge
220 - 240 V
Nimisagedus
50 Hz
Maksimaalne nominaalne
sisendvõimsus
870 - 910 W
Toote kaal
55 kg
Maksimaalne kuiva pesu kaal
8 kg
Toote mõõdud
596 mm (L) x 625 mm (S) x 845 mm (K)
Klienditeeninduskeskus
Külmik-sügavkülmik, pesumasin ja soojuspumbaga trummelkuivati
Tähelepanu! Teadke, et me ei saa teid sellel numbril aidata seoses AV-seadmete ja
muude kodumasinatega.
Esmaspäevast neljapäevani
Reedel
Laupäeval ja pühapäeval
Esmaspäevast neljapäevani
Reedel
(Iiri Vabariigi jaoks)
9:00 - 17:30
9:30 - 17:30
10:00 - 16:00
9:00 - 17:30
9:30 - 17:30
0844 844 3899
Iiri Vabariigist helistage numbril
01-289-8333
Paigaldusjuhised - 31
NH-P80G1_English.indb
31
2012/05/31
10:34:54
Veebisait: http://panasonic.net
Vastavalt direktiivi 2004/108/EÜ lõigule 9(2).
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Saksamaa
H9901-489
© Panasonic Corporation 2012
NH-P80G1_English.indb
32
2012/05/31
10:34:54
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement