Panasonic NHP8ER1 Operating instructions

Panasonic NHP8ER1 Operating instructions
®
Obsluha a instalace
Pokyny
Sušička s tepelným čerpadlem
(Domácí použití)
Model č. NH-P8ER1
Děkujeme, že jste si koupili tento výrobek.
--Před jeho použitím si důkladně přečtěte tyto pokyny, abyste
zajistili optimální výkon a bezpečnost.
--Tento návod uschovejte pro budoucí použití.
NH-P8ER1_WGN_Cs.indd
1
CS
2015/07/23
13:43:08
Děkujeme vám za důvěru,
kterou jste projevili zakoupením této
sušičky. Vaše nová sušička splňuje
požadavky na moderní ošetřování
prádla. Díky speciálním programům
pro jemné prádlo usuší prádlo rychle
a zachová ho měkké a jemné.
Naše senzorová technologie
umožňuje jednoduchou obsluhu
sušičky s velmi nízkou spotřebou
elektřiny.
Tento spotřebič je určen výhradně
pro používání v domácnosti na sušení
těch oděvu, které jsou vhodné k
sušení v sušičce.
Je nesmírně důležité, abyste si tyto
informace přečetli.
NH-P8ER1_WGN_Cs.indd
2
2015/07/23
13:43:09
OBSAH
4BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
ÚVOD
10SPOTŘEBIČ
11Parametry
11Příslušenství
12Popis ovládacího panelu
21PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
22SUŠENÍ (KROKY 1-6)
221. Zkontrolujte štítky na prádle
232. Příprava prádla
253. Výběr Programu
274. Doplňující Funkce (Extra)
305. Spuštění Programu
306. Konec sušícího cyklu
31ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
32Čištění čistého filtru ve dvířkách
33Čištění filtru tepelného čerpadla
34Vyprázdnění zásobníku na vodu
35Čištění sušičky
36PŘERUŠENÍ A ZMĚNA PROGRAMU
37Co dělat...?
39TIPY A DOPORUČENÍ PRO SUŠENÍ A HOSPODÁRNÉ VYUŽÍVÁNÍ
VAŠÍ SUŠIČKY
40DBEJTE NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
41SPOTŘEBA ENERGIE
42INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU
ZAČÍNÁME
KROKY
SUŠENÍ
ČIŠTĚNÍ A
ÚDRŽBA
SPOTŘEBIČE
ODSTRAŇO-VÁNÍ
ZÁVAD
DALŠÍ
3
NH-P8ER1_WGN_Cs.indd
3
2015/07/23
510589
14INSTALACE A ZAPOJENÍ
14Výběr místa
15Umístění spotřebiče
17Instalace
18Vypouštění kondenzátu
19Elektrická zapojení
20Přemísťování a přeprava
20Následná přeprava
13:43:09
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Přečtěte si tato bezpečnostní upozornění a
dodržujte je.
VAROVÁNÍ
Může způsobit vážný úraz nebo usmrcení.
Pro bezpečnost vás i vaší rodiny
zzDěti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými,
smyslovými či mentálními schopnostmi nebo
s nedostatkem zkušeností a znalostí smějí
tuto pračku používat pouze v případě, že jsou
pod dozorem nebo došlo k jejich poučení
o bezpečném použití pračky a oni rozumějí
příslušným rizikům.
zzDěti si nesmějí s touto pračkou hrát.
zzDěti bez dozoru nesmějí tuto pračku čistit ani
provádět její údržbu.
zzDěti do 3 let musejí být mimo dosah pračky,
nejsou-li pod stálým dohledem.
zzNENECHÁVEJTE děti u spotřebiče bez dozoru.
zzNepouštějte zvířata ke spotřebiči.
510589
4
NH-P8ER1_WGN_Cs.indd
4
2015/07/23
13:43:09
VAROVÁNÍ
5
NH-P8ER1_WGN_Cs.indd
5
2015/07/23
510589
zzChraňte pračku před ohněm. Do bubnu
nevkládejte hořlavé materiály ani prádlo
s takovými věcmi. Udržujte je v bezpečné
vzdálenosti od pračky. (Prevence výbuchu či
požáru)
•Například: Čisticí prostředky na bázi
rozpouštědla, petrolej, benzín, čisticí benzín/
ředidlo, alkohol atd.
zzPro prevenci úrazu se nedotýkejte bubnu, dokud
se zcela nezastaví.
zzSpotřebič se nesmí používat, pokud jste na praní
použili průmyslové chemikálie. Mohlo by dojít k
vznícení.
zzFiltry na prach je nutno pravidelně čistit.
zzPrach se nesmí nahromadit v okolí spotřebiče.
zzVe spotřebiči nesušte nevyprané předměty.
zzPředměty, které byly znečištěny látkami,
jako je olej na vaření, aceton, alkohol, benzín,
kerosin, odstraňovače skvrn, terpentýn, vosk,
odstraňovače vosku a kosmetické oleje, se nesmí
sušit ve spotřebiči ani po vyprání.
Mohlo by dojít ke vznícení.
13:43:09
VAROVÁNÍ
WARNING
zzZkontrolujte, zda v kapsách nezbyly žádné
předměty. Dávejte pozor zejména na zapalovače
a zápalky. Mohly by způsobit požár.
Prevence úrazu elektrickým proudem, přehřátí,
vznícení či požáru
zzPro tuto pračku použijte pouze zásuvku,
která splňuje požadavek jmenovitého výkonu.
Nepoužívejte rozdvojku ani prodlužovací kabel.
zzNepoužívejte poškozený napájecí kabel či
zástrčku napájecího kabelu. Je-li napájecí kabel
poškozen, musí být pro prevenci rizika vyměněn
výrobcem, servisním technikem či podobně
kvalifikovanou osobou.
zzNepřipojujte ani neodpojujte napájecí kabel
mokrýma rukama.
zzSíťovou zástrčku vždy zcela zasuňte do zásuvky.
510589
6
NH-P8ER1_WGN_Cs.indd
6
2015/07/23
13:43:09
VAROVÁNÍ
WARNING
zzPři odpojování zástrčky napájecího kabelu ze
zásuvky nedržte ani netahejte napájecí kabel.
zzPřed čištěním odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
Správné použití
7
NH-P8ER1_WGN_Cs.indd
7
2015/07/23
510589
zzPředměty jako pěnová guma (latexová
pěna), sprchovací čepice, voděvzdorné látky,
vzduchotgěsné látky, pogumované předměty a
oděvy nebo polštáře vyplněné pěnovou gumou
by se neměly sušit v tomto spotřebiči. Tyto
materiály by se mohly zničit a poškodit tím
spotřebič.
zzNikdy nezastavujte spotřebič před koncem
cyklu sušení, pokud všechny předměty rychle
nevyjmete a nerozložíte tak, aby se uvolnilo
veškeré teplo.
zzKonečná část sušicího cyklu nastává bez tepla
(ochlazovací cyklus), aby se zajistilo, že všechny
předměty mají teplotu, která zaručí, že nedojde k
poškození předmětů.
13:43:09
VAROVÁNÍ
WARNING
zzSpotřebič se nesmí instalovat za uzamykacími
dveřmi, posuvnými dveřmi nebo za dveřmi se
závěsem na opačné straně, než je spotřebič, aby
nebránily plnému otevření dveří spotřebiče.
Tím zabráníte tomu, aby se děti neuzavřely v
bubnu.
Opravy
zzPračku nikdy sami nerozebírejte, neopravujte ani
neupravujte.
V případě poruchy nebo závady ihned
přestaňte pračku používat, odpojte napájecí
kabel ze zásuvky a požádejte Středisko služeb
zákazníkům o opravu.
510589
8
NH-P8ER1_WGN_Cs.indd
8
2015/07/23
13:43:09
UPOZORNĚNÍ
WARNING
Může způsobit úraz nebo škodu na majetku.
Správné použití
zzTento spotřebič lze použít jen na textilní
materiály, které lze sušit v sušičce.
zzNezakrývejte otvory na spodní straně kobercem
apod.
zzAviváže a podobné výrobky je nutno používat v
souladu s pokyny výrobce aviváže.
Prevence úrazu a spálenin
9
NH-P8ER1_WGN_Cs.indd
9
2015/07/23
510589
zzPři otevírání a zavírání dvířek se nepřibližujte
prsty k závěsu dvířek.
zzNelezte na pračku.
zzNedotýkejte se hliníkových žeber v zadní části
filtru tepelného čerpadla. Při dotyku ostrých hran
se můžete zranit.
13:43:09
SPOTŘEBIČ
(POPIS SUŠIČKY)
2
PŘEDNÍ STRANA
1
3
1
Otočný přepínač pro volbu
programů
2 Ovládací panel
3 Zásobník na vodu
4 Dvířka
5 Čistý filtr
6 Filtr tepelného čerpadla
7 Větrací otvor
8 Typový štítek
4
8
5
7
6
ZADNÍ STRANA
1
2
3
1
Trubka pro odvod kondenzátu
Napájecí šňůra
Nastavitelné nožky (x4)
2
3
3
510589
3
3
10
NH-P8ER1_WGN_Cs.indd
10
2015/07/23
13:43:10
Parametry
Model č.
NH-P8ER1
Nominální napětí
220 - 240 V
Nominální frekvence
50 Hz
Maximální nominální příkon
700 - 780 W
Hmotnost přístroje
52 kg
Maximální hmotnost suchého prádla
8 kg
Rozměry přístroje
600 mm (Š) x 600 mm (H) x 850 mm (V)
Tento produkt obsahuje fluorové skleníkové plyny.
Typ chladiva: R134a
Množství chladiva: 0,45 kg
Potenciál globálního ohřevu (GWP) celkem: 1430
Ekvivalent CO2: 0,644 t
Hermeticky utěsněno.
Příslušenství
Zkontrolujte, zda je se spotřebičem dodáno veškeré příslušenství.
11
NH-P8ER1_WGN_Cs.indd
11
2016/09/15
510589
Vakuová nožka (4)
10:07:12
POPIS OVLÁDACÍHO PANELU
2a
1
1
Tlačítko Start/Pause
(Start/Pozastavit)
Toto tlačítko použijte ke
spuštění nebo zastavení
programu. Po výběru se
kontrolka tlačítka rozbliká.
Jakmile se program spustí,
bude rozsvícená trvale.
2
2b
4
2c
3
a, b, c: KONTROLKY
Rozsvítí se, když je
nezbytné vyčistit filtr (a),
vyprázdnit zásobník na
vodu (b) nebo je-li zapnutá
funkce dětský zámek (c).
3
Tlačítko Time (Čas)
(Odložení startu)
Použijte k výběru odložení
startu před spuštěním
programu sušení.
4
DISPLEJ
Zobrazí buď ČAS
odloženého startu, nebo
zbývající čas do konce
sušícího cyklu.
5a
5b
5c
START|PAUSE
510589
12
NH-P8ER1_WGN_Cs.indd
12
2015/07/23
13:43:11
5a
5b
6
5
a, b, c: Tlačítka
DOPLŇUJÍCÍ FUNKCE
Použijte k rozšíření nebo
nastavení základních
programů.
NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ
PROGRAMY
6
ZAP./VYP. a otočný
PŘEPÍNAČ pro volbu
programů
13
NH-P8ER1_WGN_Cs.indd
13
2015/07/23
510589
5c
13:43:12
INSTALACE A ZAPOJENÍ
Výběr MÍSTA
10 cm
5 cm
10 cm
Potřebujete prostor minimálně 60 cm široký s minimálně 10 cm prostoru po obou stranách
a nahoře a 5 cm prostoru za spotřebičem. Příklad viz schéma výše.
Nedodržení minimálních požadavků na prostor může způsobit přehřátí sušičky.
Větrací štěrbiny a otvory na přední a zadní straně musejí být vždy ponechány nezakryté.
Spotřebič neinstalujte do místnosti, kde se může tvořit námraza.
Místnost, ve které je spotřebič nainstalovaný, musí být dostatečně větraná a mít teplotu od
10 °C do 25 °C. V případě provozování sušičky za nízkých okolních teplot může docházet k
hromadění kondenzované vody uvnitř spotřebiče. Zmrzlá voda v zásobníku na vodu nebo
čerpadle může sušičku poškodit.
Úroveň okolního světla na místě instalace sušičky musí být dostatečná, aby bylo možné číst
informace na předním panelu.
510589
14
NH-P8ER1_WGN_Cs.indd
14
2015/07/23
13:43:12
UMÍSTĚNÍ SPOTŘEBIČE
4X
Sušička může buď stát volně na podlaze, nebo ji lze pomocí vakuových nožek umístit na
pračku se stejnými rozměry.
- minimální šířka 517 mm, minimální hloubka 476 mm. Povrch, na kterém je sušička
umístěna, musí být čistý a rovný.
Použijte dodané vakuové nožky – jsou navrženy tak, aby zabránily sklouznutí sušičky.
Pračka, na kterou si přejete sušičku instalovat, musí být schopná unést hmotnost sušičky
(další informace naleznete v pokynech k obsluze pračky).
15
NH-P8ER1_WGN_Cs.indd
15
2015/07/23
510589
Děti si nesmějí s touto pračkou hrát.
Nelezte na pračku.
13:43:12
O instalaci požádejte servisního technika. Pračku neinstalujte
sami.
V případě, že instalace, zkušební spuštění a kontrola sušičky
nejsou provedeny v souladu s tímto způsobem instalace,
společnost Panasonic neponese zodpovědnost za následnou
nehodu nebo škodu.
Nikdy neblokujte otvor pro přívod studeného vzduchu (viz
popis sušičky).
Sušičku se nepokoušejte zdvihat sami. Zdvihání musí provádět
minimálně dvě osoby.
Sušičku nepokládejte na koberec s vysokým vlasem – mohlo
by to ovlivnit proudění vzduchu.
Spotřebič neinstalujte tak, aby byl v kontaktu se stěnou nebo
sousedícím nábytkem, atd.
510589
16
NH-P8ER1_WGN_Cs.indd
16
2015/07/23
13:43:12
INSTALACE
Otočením
nastavitelných
nožek, které mají
rozsah +/- 1 cm,
vyrovnejte sušičku
vpředu-vzadu
a vlevo-vpravo.
Použijte klíč 22 mm
a vodováhu.
Spotřebič musí stát na rovném, pevném, čistém a suchém
povrchu, aby se předešlo jeho sklouznutí. Rovněž zkontrolujte,
zda jsou nastavitelné nožky čisté.
Vibrace, spotřebič pohybující se přes místnost nebo hlasitý
provoz z důvodu nesprávně nastavených nožek nejsou kryty
zárukou.
17
NH-P8ER1_WGN_Cs.indd
17
2015/07/23
510589
Někdy se během provozu mohou ozvat neobvyklé nebo
hlasité zvuky. Dochází k nim zpravidla v důsledku špatné nebo
nesprávné instalace.
13:43:12
VYPOUŠTĚNÍ KONDENZÁTU
Vlhkost z prádla je extrahována do kondenzátoru a hromadí se v
zásobníku vody.
Během procesu sušení vás kontrolka upozorní, že je zásobník vody
plný, a že má být vyprázdněn.
Přerušení sušícího cyklu kvůli plnému zásobníku vody se lze
vyhnout vedením trubice na vypouštění kondenzátu, která se
nachází v zadní části spotřebiče, přímo do odpadu.
1
Chcete-li sejmout
trubici z držáku
na zadní straně
spotřebiče (po levé
straně pod krytem),
použijte plochý
šroubovák a trubici
opatrně vysuňte.
max. 80 cm
2
Trubici připojte
k odtoku,
který se nachází v
maximální výšce
80 cm od podlahy.
Jestli je trubice na vypouštění kondenzátu připojena k odtoku,
ujistěte se, zda je připojena pevně, aby se předešlo vylití vody,
což by mohlo způsobit neočekávané škody.
510589
18
NH-P8ER1_WGN_Cs.indd
18
2015/07/23
13:43:13
ELEKTRICKÁ ZAPOJENÍ
2 hod.
Sušička musí být před připojením k napájecí síti ponechána
alespoň dvě hodiny v klidu, aby se umožnila stabilizace systému.
Zástrčku sušičky zapojte přímo do napájecí sítě. Nepoužívejte
prodlužovací kabel z důvodu možného nebezpečí přehřátí a
vzniku požáru. Nominální napětí a další informace jsou uvedené na
typovém štítku, který se nachází pod rámem dveří.
Chcete-li předejít poškození z důvodu nadměrného napětí v
případě zásahu bleskem, doporučujeme, abyste mezi spotřebič a
napájení nainstalovali svodič přepětí.
19
NH-P8ER1_WGN_Cs.indd
19
2015/07/23
510589
Po instalaci musí zůstat zástrčka volně přístupná.
Zástrčka musí být vybavena uzemněním (v souladu s
příslušnými směrnicemi).
13:43:13
PŘEMÍSŤOVÁNÍ A PŘEPRAVA
Jestliže sušičku nelze přepravovat ve vzpřímené poloze, sklopte ji na levou stranu.
Jestliže spotřebič nebyl přepravován v souladu s pokyny,
musí být před opětovným připojením k napájecí síti ponechán
alespoň dvě hodiny v klidu. Nedodržení tohoto pokynu může
mít za následek poruchu tepelného čerpadla, na kterou se
nebude vztahovat záruka.
Dbejte na to, abyste nepoškodili chladicí systém.
NÁSLEDNÁ PŘEPRAVA
Po každém cyklu sušení zůstane v úseku čerpadla malé množství
zkondenzované vody. Spotřebič zapněte a vyberte jeden z
programů, potom nechte spotřebič spuštěný zhruba půl minuty.
Vyčerpá se tak zbývající voda a zabrání se poškození sušičky
během přepravy.
Po přepravě je třeba sušičku před připojením k napájecí
síti ponechat alespoň dvě hodiny v klidu, aby se umožnila
stabilizace systému. Doporučujeme, aby instalaci a připojování
prováděla kvalifikovaná osoba.
Pás může vyměnit pouze servisní technik, s použitím
originálního náhradního dílu.
510589
20
NH-P8ER1_WGN_Cs.indd
20
2015/07/23
13:43:13
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
Otevřete dvířka po levé straně.
1
2
21
NH-P8ER1_WGN_Cs.indd
21
2015/07/23
510589
Před prvním
použitím sušičky
vyčistěte buben.
Používejte vlhký
hadřík a mírný čisticí
přípravek.
13:43:13
SUŠENÍ (KROKY 1-6)
1. Zkontrolujte ŠTÍTKY NA PRÁDLE
Normální praní
Jemné praní
Bělení
Max.
praní
95 °C
Max.
praní
60 °C
Max.
praní
40 °C
Max.
praní
30 °C
95
60
40
30
95
60
40
30
Bělení ve studené vodě
Ruční
praní
Praní není
povoleno
Bělení není dovoleno
c1
Chemické čištění
Čištění ve všech
rozpouštědlech
A
Perchloretylen
R11, R113,
Petrolej
P
Čištění v petroleji,
v čistém alkoholu
a v R113
Chemické
čištění není
dovoleno
F
Žehlení
Teplota horké
žehličky max.
200 °C
Teplota horké
žehličky max.
150 °C
Teplota horké
žehličky max.
110 °C
Žehlení není
dovoleno
Sušení
Rozprostřít na
rovnou plochu
Zavěsit v
mokrém stavu
Vysoká teplota
Sušení v
bubnové
sušičce není
dovoleno
Zavěsit
Nízká teplota
510589
22
NH-P8ER1_WGN_Cs.indd
22
2015/07/23
13:43:13
2. Příprava prádla
1.
2.
3.
Roztřiďte prádlo podle typu a tloušťky látek (viz tabulka Program).
Zapněte knoflíky a zipy, zavažte jakékoliv pásky a obraťte kapsy naruby.
Velmi citlivé kusy oděvu vložte do speciálního vaku pro praní prádla.
Následující typy prádla se v sušičce nesmějí sušit, protože by
mohlo dojít k jejich deformaci:
•
•
•
kožené oděvy a jiné kožené výrobky;
části oděvu, které jsou navoskované nebo upravené
jakýmkoliv jiným způsobem;
části oděvu s velkými dřevěnými, plastovými nebo
kovovými prvky;
části oděvů s ozdobami;
části oděvu s kovovými prvky, které mohou rezavět.
23
NH-P8ER1_WGN_Cs.indd
23
2015/07/23
510589
•
•
13:43:14
ZAPNUTÍ SUŠIČKY
Připojte spotřebič k napájecí síti zasunutím zástrčky napájecí šňůry
do zásuvky.
Pro rozsvícení bubnu otočte otočný přepínač pro volbu programů
do libovolné polohy.
(Osvětlení bubnu není vhodné pro žádné jiné použití.)
1
2
PLNĚNÍ SUŠIČKY
Otevřete dvířka sušičky tím, že je stisknete na levé straně směrem
k sušičce.
Vložte prádlo do bubnu (zkontrolujte, jestli je buben prázdný).
Nevkládejte prádlo do sušičky, pokud není vyždímané
(doporučený minimální cyklus ždímání: 800 ot./min.).
Zavřete dvířka sušičky.
510589
24
NH-P8ER1_WGN_Cs.indd
24
2016/01/14
14:19:01
3. Výběr PROGRAMU
Pro výběr programu otočte otočným přepínačem pro volbu
programů (6) doleva nebo doprava (podle typu požadované
úrovně suchosti prádla).
5a
5b
6
5c
6
25
NH-P8ER1_WGN_Cs.indd
25
2015/07/23
510589
Během provozu se otočný přepínač nebude otáčet
automaticky.
13:43:14
TABULKA PROGRAMŮ
Program
Úrovně vysušení
Cotton (Bavlna)
Max.
zatížení
Prádlo
Doplňující funkce
8 kg
Bavlněné prádlo, které není jemné
(normální ručníky, froté ručníky,
trikotýn, košile, kalhoty, kuchyňské
ubrusy atd.)
•Odložení startu
•Extra Dry (Extra suché)
•Anti-crease
(Proti pomačkání)
3,5 kg
Části oděvů ze směsí vláken (kalhoty,
trička, obleky atd.)
•Odložení startu
•Extra Dry (Extra suché)
•Anti-crease
(Proti pomačkání)
4 kg
Prádlo, které se musí důkladně
vysušit, malé množství prádla nebo
jednotlivé kusy oděvu
•Odložení startu
•Anti-crease
(Proti pomačkání)
•Cool Air
(Studený vzduch)
5 kg
Větší kusy prádla (ložní prádlo, velké
ubrusy, velké ručníky atd.) – brání ve
shluknutí prádla
•Odložení startu
•Extra Dry (Extra suché)
•Anti-crease
(Proti pomačkání)
2 kg
Vlněné části oděvu a části oděvu ze
smíšených vláken obsahujících vlnu
(svetry, šály, šátky atd.)
2 kg
Košile a blůzy
•Odložení startu
•Extra Dry (Extra suché)
•Anti-crease
(Proti pomačkání)
3,5 kg
Části oděvů vyrobené ze
syntetických vláken nebo obsahující
syntetická vlákna (trička, kalhoty,
obleky, ponožky a punčochy, šaty
atd.)
•Odložení startu
•Extra Dry (Extra suché)
•Anti-crease
(Proti pomačkání)
2 kg
Prádlo, které vyžaduje sušení za
nižších teplot (blůzy, jemné spodní
prádlo, košile s doplňkovými
ozdobami atd.) – doporučuje se
používat speciální vak na praní prádla
•Odložení startu
•Extra Dry (Extra suché)
•Anti-crease
(Proti pomačkání)
•Cool Air
(Studený vzduch)
Extra Dry (Extra suché)
Cupboard Dry+
(Suché k uložení +)
Cupboard Dry
1)
(Suché k uložení)
Iron Dry
(Suché k žehlení)
Mixed (Smíšené)
Cupboard Dry
(Suché k uložení)
Iron Dry
(Suché k žehlení)
Časovaný program
Timed Prog. 90
(Časový prog. 90)
Rapid 60
(Krátký prog. 60)
Express 30
(Extra krátký 30)
Bedding
(Ložní prádlo)
Wool (Vlna)
Shirts (Košile)
Easy-care
(Syntetické)
Extra Dry (Extra suché)
Cupboard Dry
(Suché k uložení)
Delicates
(Jemné prádlo)
1) Standardní program na bavlnu, „Cotton – Cupboard Dry (Bavlna – Suché k uložení)“ je označen symbolem
nejúčinnější program z hlediska spotřeby energie.
. Jde o
510589
26
NH-P8ER1_WGN_Cs.indd
26
2015/07/23
13:43:16
4. DOPLŇUJÍCÍ FUNKCE (EXTRA)
Funkci můžete
aktivovat/
deaktivovat
stisknutím
příslušného tlačítka
(před stisknutím
tlačítka Start/Pause
(Start/Pozastavit)).
5b
5c
5a
Extra Dry (Extra suché)
5b
Cool Air (Studený vzduch)
5c
Anti-crease (Proti pomačkání)
5b
+ 5c
Vždy při stisknutí tlačítka (tři úrovně) dojde ke změně konečné
úrovně vysušení a doby sušení.
pro obnovení stavu čistých částí oděvu pomocí studeného
vzduchu.
Aby se zabránilo v pomačkání, jestliže prádlo ihned po skončení
cyklu sušení nevyjmete ze sušičky.
Standardní hodnota nastavení jsou dvě hodiny. Dobu trvání lze
nastavovat v rozsahu od nuly až do maximálně čtyř hodin. Poslední
nastavení se uloží. Tato funkce se deaktivuje po otevření dvířek
sušičky.
Child Lock (Dětský zámek)
Chcete-li aktivovat funkci Dětský zámek, současně stiskněte a
podržte tlačítka (5b) a (5c) po dobu alespoň tří sekund. Kontrolka
se rozsvítí a potvrdí výběr.
Stejným postupem můžete dětskou pojistku deaktivovat. Jakmile
je funkce Dětský zámek aktivovaná, program ani doplňující funkci
nelze změnit. Spotřebič lze vypnout pouze otočením otočného
přepínače pro volbu programů do pozice „Off (Vyp.)“. Dětská
pojistka zůstane aktivovaná i po vypnutí spotřebiče. Aby bylo
možné vybrat nový program, musí být funkce vypnuta.
27
NH-P8ER1_WGN_Cs.indd
27
2015/07/23
510589
5a
13:43:17
4
3
Odložení startu
3
Tuto funkci můžete používat pro spuštění cyklu sušení po uplynutí
určité doby.
Dobu prodlevy lze nastavit ve třicetiminutových krocích až na 5
hodin a v jednohodinových krocích až na 24 hodin. (4)
Tato funkce se aktivuje při stisknutí tlačítka Start/Pause (Start/
Pozastavit).
Čas se odpočítává v minutách. Když odpočet dosáhne nuly,
automaticky se spustí vybraný program sušení.
Jestliže chcete dobu odloženého startu programu přerušit
nebo změnit, stiskněte tlačítko Start/Pause (Start/Pozastavit).
Novou dobu odloženého startu nastavíte stisknutím tlačítka (3).
Nové nastavení potvrďte stisknutím tlačítka Start/Pause (Start/
Pozastavit).
Jestliže chcete funkci odloženého startu zrušit, stiskněte tlačítko
(3) a přidržte ho stisknuté po dobu tří sekund.
V případě výpadku napájení před uplynutím nastavené doby
odloženého startu obnovte odpočítávání stisknutím tlačítka Start/
Pause (Start/Pozastavit).
Některé funkce nelze u některých programů zvolit. Na tyto
případy vás upozorní zvukový signál a blikající kontrolka (viz
Tabulka programů).
510589
28
NH-P8ER1_WGN_Cs.indd
28
2015/07/23
13:43:17
HLASITOST ZVUKU PÍPNUTÍ
Hlasitost zvuku pípnutí vyberte současným stisknutím tlačítka (5a) a otočením otočného
přepínače pro volbu programů ve směru hodinových ručiček do počáteční pozice.
Při každém stisknutí tlačítka (5a) se hlasitost změní (k dispozici jsou tři úrovně) a úroveň
hlasitosti je vyznačena na displeji. Uloženo je nejaktuálnější nastavení.
Po odpojení spotřebiče od napájení budou všechna nastavení
restartována na výchozí hodnoty s výjimkou hlasitosti zvuku
pípnutí, funkce Anti-crease (Proti pomačkání) a funkce Dětský
zámek.
POHOTOVOSTNÍ REŽIM
Jestli není zvolen žádný program a do pěti minut od spuštění spotřebiče nedojde k žádné jiné
akci, se displej z důvodu úspory energie automaticky vypne. Rozbliká se kontrolka tlačítka
Start/Pause (Start/Pozastavit). Kontrolky dalších funkcí blikají přerušovaně.
Displej se znovu rozsvítí, jakmile otočíte otočným přepínačem pro volbu programů nebo
stisknete libovolné tlačítko. Není-li po ukončení programu provedena žádná akce, displej se po
pěti minutách vypne.
Rozbliká se kontrolka tlačítka Start/Pause (Start/Pozastavit). Kontrolky dalších funkcí blikají
přerušovaně.
2a
1
2b
4
2c
3
P o = vážený výkon v „režimu vypnutí“ [W]
0,09
P I = vážený výkon v „režimu ponechání v zapnutém stavu“ [W]
0,53
T I = doba v „režimu ponechání v zapnutém stavu“ [min]
10,0
29
NH-P8ER1_WGN_Cs.indd
29
2015/08/24
510589
V důsledku nízkého napětí nebo různého objemu prádla se
může doba sušení měnit. Aktualizovaný zbývající čas cyklu se
neustále zobrazuje na displeji.
14:19:18
5. SPUŠTĚNÍ PROGRAMU
Stiskněte tlačítko Start/Pause (Start/Pozastavit).
Na displeji se zobrazí tlačítko Odložení startu (je-li vybráno) nebo
čas zbývající do konce programu.
Rozsvítí se kontrolky vedle vybraných funkcí.
2a
2b
4
2c
3
1
6. Konec
sušícího cyklu
Konec sušícího cyklu označí zvuk pípnutí. Kontrolky se rozsvítí
a kontrolka tlačítka Start/Pause (Start/Pozastavit) začne blikat.
Kontrolky dalších funkcí blikají přerušovaně.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Otevřete dvířka sušičky.
Vyčistěte filtry (viz kapitola Čištění ...).
Vyndejte prádlo z bubnu.
Uzavřete dvířka!
Vypněte spotřebič (otočte otočný přepínač pro volbu
programů do pozice „Off (Vyp.)“).
Vyprázdněte zásobník na vodu.
Odpojte napájecí šňůru ze zásuvky.
6
Po ukončení programu sušení okamžitě vyjměte prádlo ze
sušičky, abyste předešli opakovanému pomačkání.
Uvedená doba sušení je založena na testech podle normy EN
61121 a může se během jednotlivých kroků sušení měnit podle
množství prádla a jeho počáteční vlhkosti.
510589
30
NH-P8ER1_WGN_Cs.indd
30
2015/08/24
14:19:19
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Sušička je vybavena filtračním systémem tvořeným několika filtry,
které brání vniknutí nečistot do systému výměníku tepla.
1
2
Čistý filtr
Filtr tepelného
čerpadla
1
2
31
NH-P8ER1_WGN_Cs.indd
31
2015/07/23
510589
Sušička se nesmí nikdy používat bez filtrů na svých místech ani
s poškozenými filtry, protože nadměrné množství zachycených
vláken z látek může způsobit chybnou funkci nebo poruchu
sušičky.
13:43:17
ČIŠTĚNÍ ČISTÉHO FILTRU VE DVÍŘKÁCH
1
Otevřete kryt
filtru a vyjměte
čistý filtr.
2
Čistý filtr
jemně otřete
a odstraňte tak
nahromaděný prach
a vlákna.
3
Čistý filtr vraťte
na místo a kryt
filtru zavřete.
Kryt filtru ve dvířkách vždy pečlivě zavřete. Dejte pozor, abyste
si nerozdrtili prsty.
Pokud je to potřeba, vyčistěte také plášť filtru a těsnění dvířek.
Po každém cyklu sušení čistý filtr vyčistěte.
510589
32
NH-P8ER1_WGN_Cs.indd
32
2015/07/23
13:43:18
ČIŠTĚNÍ FILTRU TEPELNÉHO ČERPADLA
Před sušičku položte na podlahu absorbující látku (kvůli
případnému úniku vody).
1
Otevřete vnější
kryt (uchopte
rukojeť na levé
straně a potáhněte
ji dolů).
2
Pomocí rukojeti
vyndejte pěnový
filtr tepelného
čerpadla.
3
Sundejte pěnový
filtr tepelného
čerpadla z rukojeti.
Vlhkým hadříkem
očistěte plášť
tepelného čerpadla.
Dbejte na to, abyste
nepoškodili chladicí
systém.
4
Opláchněte filtr
pod tekoucí
vodou. Filtr vysušte,
než ho budete
vracet na jeho místo.
Při opakovaném zasunutí pěnového filtru tepelného čerpadla
se ujistěte, zda je filtr zasunut správně do podpůrného lůžka (v
opačném případě se může výměník tepla ucpat).
Pěnový filtr čistěte minimálně každých pět sušících cyklů.
Nedotýkejte se hliníkových žeber v zadní části filtru tepelného
čerpadla. Při dotyku ostrých hran se můžete zranit.
33
NH-P8ER1_WGN_Cs.indd
33
2015/07/23
510589
Zavřete vnější kryt (přitlačte jej ke spotřebiči, dokud
nezapadne na místo).
13:43:18
VYPRÁZDNĚNÍ ZÁSOBNÍKU NA VODU
Po každém sušícím cyklu vyprázdněte zásobník na vodu.
1
Vyjměte zásobník
na vodu.
2
Zásobník na
vodu otočte
dnem vzhůru a vodu
vylijte. Jakmile je
zásobník prázdný,
vraťte ho na místo.
3
Abyste usnadnili
vyprazdňování,
vytáhněte hubici.
Voda ze zásobníku na vodu není pitná. Pokud ji důkladně
přefiltrujete, můžete ji použít pro žehlení.
Do zásobníku na vodu nikdy nepřidávejte žádné chemické látky
nebo parfémy.
Před čištěním nezapomeňte spotřebič odpojit od napájecí sítě.
Otočný přepínač pro volbu programů nastavte do pozice „Off
(Vyp.)“ a ze zástrčky odpojte napájecí kabel.
510589
34
NH-P8ER1_WGN_Cs.indd
34
2015/07/23
13:43:18
ČIŠTĚNÍ SUŠIČKY
Vnějšek sušičky očistěte pomocí vlhkého hadříku a mírného čisticího přípravku.
Nepoužívejte mycí nebo čisticí přípravky, které by mohly sušičku poškodit (dodržujte
doporučení a výstražná upozornění výrobců mycích a čisticích přípravků).
Pomocí měkkého hadříku otřete všechny části sušičky dosucha.
2 hod.
35
NH-P8ER1_WGN_Cs.indd
35
2015/07/23
510589
Před čištěním sušičku vždy odpojte od napájecí sítě.
13:43:18
PŘERUŠENÍ A ZMĚNA
PROGRAMU
PŘERUŠENÍ
ZMĚNA PROGRAMU/FUNKCÍ
Přerušení programu
Stiskněte tlačítko Start/Pause (Start/
Pozastavit) a otočte otočný přepínač pro
volbu programů do pozice „Off (Vyp.)“.
Chcete-li program pozastavit/spustit
znovu, stiskněte tlačítko Start/Pause (Start/
Pozastavit).
Otevření dvířek
Jestliže se během procesu sušení otevřou
dvířka, dojde k přerušení sušicího cyklu.
Jestliže se dvířka uzavřou a stiskne se
tlačítko Start/Pause (Start/Pozastavit),
sušení se obnoví od bodu, ve kterém bylo
při přerušení.
Plný zásobník na vodu
Když je zásobník na vodu plný, program
sušení se přeruší (rozbliká se kontrolka 2b).
Vyprázdněte zásobník na vodu (viz kapitola
„Čištění a údržba“).
Jestliže chcete obnovit cyklus sušení od
bodu, ve kterém byl při přerušení, stiskněte
tlačítko Start/Pause (Start/Pozastavit).
Vyberte další program/funkci a znovu
stiskněte tlačítko Start/Pause (Start/
Pozastavit).
UKLÁDÁNÍ OSOBNÍCH
NASTAVENÍ
Původní nastavení lze změnit. Když je
výběr programu a dalších funkcí dokončen,
můžete takovou kombinaci uložit stisknutím
tlačítka Start/Pause (Start/Pozastavit) a
jeho podržením na pět sekund.
Vaše volba bude potvrzena rozsvícením
kontrolky tlačítka Start/Pause (Start/
Pozastavit) a zvukovým signálem.
Na displeji se krátce zobrazí hlášení S C
(nastavení změněna).
Jestliže chcete spustit proces sušení,
stiskněte tlačítko Start/Pause (Start/
Pozastavit).
Výpadek napájení
Pokaždé při zapnutí sušičky se zobrazí
změněná kombinace.
Když se napájení obnoví, rozbliká se
kontrolka tlačítka Start/Pause (Start/
Pozastavit).
Pomocí stejného postupu můžete již
uloženou kombinaci změnit.
Jestliže chcete proces sušení znovu spustit,
stiskněte tlačítko Start/Pause (Start/
Pozastavit).
510589
36
NH-P8ER1_WGN_Cs.indd
36
2015/07/23
13:43:18
CO DĚLAT...?
Rušivé vlivy z prostředí (například z
napájecí sítě) mohou mít za následek různá
chybová hlášení. (Viz tabulka na následující
straně.) V tomto případě:
•
•
•
•
•
•
vypněte spotřebič a vyčkejte alespoň
jednu minutu.
zapněte spotřebič a restartujte sušící
program.
Pokud chyba přetrvává, kontaktujte
autorizované servisní centrum.
Většinu problémů během provozu
sušičky dokážete vyřešit sami.
Opravy mohou být prováděny pouze
autorizovanými servisními techniky.
Na opravy nebo na jakékoliv záruční
reklamace, které budou vyvolány
nesprávným připojením nebo
používáním sušičky, se nevztahuje
záruka. V těchto případech budou
náklady na opravu vyúčtovány
uživateli.
37
NH-P8ER1_WGN_Cs.indd
37
2015/07/23
510589
Záruka se nevztahuje na chyby nebo závady, které budou
výsledkem rušivých vlivů z prostředí (zásah bleskem, výpadky
napájecí sítě, přírodní katastrofy atd.).
13:43:18
Problém/chyba
Příčina
Co dělat...?
Sušička nefunguje.
•Žádné napětí ze sítě.
•Zkontrolujte, jestli je zástrčka
napájecí šňůry správně zasunutá
do zásuvky.
•Zkontrolujte pojistku.
V zástrčce je napětí,
ale buben se neotáčí a
sušička nepracuje.
•Program se nespustil v
souladu s pokyny.
•Dvířka nejsou řádně
uzavřená.
•Zásobník na vodu je plný.
•Byla navolena funkce
odloženého startu.
•Znovu si přečtěte návod k
použití.
•Přitlačte dvířka směrem do
spotřebiče.
•Vyprázdněte zásobník na vodu
(viz kapitola „Čištění a údržba“).
•Počkejte, dokud nevyprší doba
zobrazená na displeji.
Prádlo není suché nebo
doba sušení je delší než
4 hodiny.
•Filtry nejsou čisté. Místnost
není dostatečně větraná.
•Nevhodná teplota v
místnosti.
•Prádlo nebylo dostatečně
vyždímané.
•Množství prádla sušené ve
spotřebiči je příliš velké
nebo naopak nedostatečné.
•Vyčistěte filtry.
•Nainstalujte sušičku v příslušné
místnosti (viz kapitola „Instalace
...“)
•Zkontrolujte, jestli teplota v
místnosti, ve které je sušička
nainstalovaná, není příliš vysoká
(více než 25 °C) nebo příliš nízká
(nižší než 10 °C).
•Prádlo vložené do sušičky
nebylo dostatečně vyždímáno
nebo nebyl vybrán vhodný sušící
program.
•Použijte vhodný program nebo
použijte načasovaný program.
Zvyšte finální úroveň suchosti
zvoleného programu (funkce
intenzivního sušení).
Nerovnoměrně vysušené
prádlo.
•Množství prádla sušeného
současně je příliš velké.
•Sušení kusů různých
tlouštěk.
•Sušení různých typů prádla.
•Ujistěte se, že je prádlo tříděno
podle typu a velikosti položek v
rámci vybraného programu (viz
část Sušení - Příprava prádla a
Tabulka programů).
Porucha osvětlení
bubnu.
•Kontrolka se při otevření
dvířek sušičky nerozsvítí.
•Odpojte sušičku od napájení
a kontaktujte autorizované
servisní centrum.
Na displeji: F3
•Plný zásobník na vodu.
•Je-li zásobník na vodu
prázdný, došlo k selhání
čerpadla.
•Vyprázdněte zásobník na vodu
(viz kapitola „Čištění a údržba“).
•Spotřebič odpojte a kontaktujte
autorizované servisní centrum.
Na displeji: F4
•Zanesené filtry.
•Jestliže jsou filtry čisté,
může existovat porucha
kompresoru.
•Vyčistěte filtry.
•Spotřebič odpojte a kontaktujte
autorizované servisní centrum.
Kód selhání/chyby zapište: F0, F1 nebo F2, odpojte spotřebič a kontaktujte nejbližší
autorizované servisní centrum.
510589
38
NH-P8ER1_WGN_Cs.indd
38
2015/07/23
13:43:18
TIPY A DOPORUČENÍ PRO
SUŠENÍ A HOSPODÁRNÉ
VYUŽÍVÁNÍ VAŠÍ SUŠIČKY
Nejhospodárnějším způsobem sušení je sušení doporučeného
množství prádla v každé dávce (viz tabulka Program).
Sušení prádla vyrobeného z mimořádně jemných látek, které se
mohou deformovat, se nedoporučuje.
Používání avivážního prostředku v cyklu praní není nutné, protože
prádlo je po vysušení v sušičce měkké a hladké. Doba sušení bude
kratší a spotřeba energie nižší, jestliže budou oděvy před sušením
důkladně vyždímané. Výběrem vhodného sušícího programu
předejdete přesušení prádla a problémům při žehlení nebo
zmačkání látky.
Pravidelné čištění filtrů povede k optimální době sušení a minimální
spotřebě napájení.
39
NH-P8ER1_WGN_Cs.indd
39
2015/07/23
510589
Při sušení menšího množství prádla nebo jednotlivých kusů
oděvu nemusí čidlo zachytit skutečnou úroveň vlhkosti v prádle.
V takových případech se doporučuje sušit menší položky nebo
množství pomocí programů pro sušičku prádla nebo načasovaného
programu.
13:43:18
DBEJTE NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Likvidace obalu
Obal použitý pro ochranu pračky
před poškozením při přepravě je celý
recyklovatelný. Informace o recyklaci
získáte od místních úřadů.
Likvidace použitých zařízení
Jen pro státy Evropské unie a
země s fungujícím systémem
recyklace a zpracování odpadu.
Tento symbol na výrobcích, jejich obalech a
v doprovodné dokumentaci upozorňuje na
to, že se použitá elektrická a elektronická
zařízení nesmějí likvidovat jako běžný
komunální odpad.
Aby byla zajištěna správná likvidace a
recyklace použitých výrobků, odevzdávejte
je v souladu s národní legislativou na
příslušných sběrných místech.
Správnou likvidací přispějete k úspoře
cenných přírodních zdrojů a předejdete
možným negativním dopadům na
lidské zdraví a životní prostředí. O další
podrobnosti o sběru a recyklaci odpadu
požádejte místní úřady.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu
odpadu se vystavujete postihu podle
národní legislativy.
510589
40
NH-P8ER1_WGN_Cs.indd
40
2015/07/23
13:43:18
SPOTŘEBA ENERGIE
Program
Cotton
(Bavlna)
Cupboard Dry
(Suché k uložení)
Vkládání
Spotřeba energie
Čas
8 kg
1,40 kWh
160
4 kg
0,86 kWh
96
1) Zde uvedené výsledky jsou v souladu s normou EN 61121. Každý výsledek označuje
hodnotu potřebnou na dokončení programu se ZAPNUTÝM procesem Anti-crease
(Proti pomačkání).
Spotřeba energie a doba trvání procesu Anti-crease (Proti pomačkání) nejsou zahrnuty.
2)Spotřeba energie a čas uvedený v tabulce se mohou lišit podle výkyvů teploty v
místnosti, druhů a množství prádla, výkyvů v napětí a podle použitých volitelných
funkcí.
3)Program Cotton – Cupboard Dry (Bavlna – Suché k uložení) je vhodný pro sušení běžně
mokrého bavlněného prádla a jde o nejúčinnější program v oblasti spotřeby energie v
souladu s nařízením EU 932/2012. Tento program je standardní program pro bavlnu a je
označen symbolem
.
41
NH-P8ER1_WGN_Cs.indd
41
2015/07/23
510589
Vyhrazujeme si právo na jakékoliv změny a chyby v návodu k používání.
13:43:18
INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU
(EU) č. 392/2012
Název dodavatele
Panasonic
Identifikační značka modelu dodavatele
NH-P8ER1
Jmenovitá kapacita u standardního
programu pro bavlnu v kg
s celou náplní
bavlněného prádla
kg
Typ sušičky (1 = ventilační / 2 = kondenzační / 3 = plynová)
8
2
Třída energetické účinnosti
A+++
Vážená roční spotřeba energie*
kWh / rok
176,8
*S
potřeba energie „X“ kWh za rok na základě 160 standardních sušicích cyklů ve standardním
programu pro bavlnu s celou a poloviční náplní a spotřeba v režimech s nízkou spotřebou
energie. Skutečná spotřeba energie na cyklus bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.
Automatická bubnová sušička (ano/ne)
ano
Spotřeba energie standardního
programu pro bavlnu
s celou náplní
kWh
1,40
s poloviční náplní
kWh
0,86
Spotřeba energie standardního
programu pro bavlnu s celou
náplní
ve vypnutém stavu
W
0,09
v režimu ponechání v
zapnutém stavu
W
0,53
min
10
Trvání režimu ponechání v zapnutém stavu
„Standardní program pro bavlnu“ použitý s celou a poloviční náplní je standardní sušicí
program, na který se vztahují informace uvedené na štítku a v informačním listu. Tento
program je vhodný pro sušení normálně mokrého bavlněného prádla. Jedná se o nejúčinnější
program pro bavlnu z hlediska spotřeby energie.
Vážená doba trvání standardního
programu pro bavlnu
s celou náplní a poloviční
náplní
min
123
Doba trvání standardního
programu pro bavlnu
s celou náplní
min
160
s poloviční náplní
min
96
Třída účinnosti kondenzace „X“ na stupnici od G (nejnižší účinnost) po A
(nejvyšší účinnost)
s celou náplní
Průměrná účinnost kondenzace
standardního programu pro bavlnu s poloviční náplní
A
%
91
%
91
Vážená účinnost kondenzace
s celou náplní a poloviční
standardního programu pro bavlnu náplní
%
91
Hladina akustického výkonu
s celou náplní
standardního programu pro bavlnu
dB
66
Vestavěné spotřebiče (ano/ne)
ne
510589
42
NH-P8ER1_WGN_Cs.indd
42
2016/10/20
14:05:07
NH-P8ER1_WGN_Cs.indd
43
2015/07/23
510589
43
13:43:19
SP10 CLASS HP A+++
http://www.panasonic.com
© Panasonic Corporation 2015
NH-P8ER1_WGN_Cs.indd
44
510589
cs (11-16)
Vytištěno ve Slovinsku
Srpen 2015
(WGN)
2016/09/15
10:07:22
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement