Panasonic NNGD34HW Operating instructions

Panasonic NNGD34HW Operating instructions
English
Nederlands
Polski
Česky
Magyar
Model No.
NN-GD34HW
Suomi
FOR DOMESTIC USE ONLY
UITSLUITEND VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK
À USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT
PER USO DOMESTICO
SOLO PARA USO DOMÉSTICO
ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK
KUN TIL BRUG I HJEMMET
AINOASTAAN KOTITALOUSKÄYTTÖÖN
TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO
URČENO POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTECH
KIZÁRÓLAG HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA
Dansk
Microwave/Grill Oven
Magnetron/Grill Oven
Four à Micro-ondes-Gril
Forno a Microonde e Grill
Horno Microondas/Grill
Kombinationsugn med Mikrovågor/Grill
Mikrobølgeovn/Grill
Mikrobølge/Grill Ovn
Kuchenka Mikrofalowa z Grillem
Mikrovlnná / trouba/ Gril
Grillezös/mikrohullámú sütö
Français Italiano Español Svenska
Operating Instructions
Gebruiksaanwijzing
Mode d’emploi
Manuale di istruzioni
Instrucciones de funcionamiento
Bruksanvisning
Betjeningsvejledning
Käyttöohje
Instrukcja obsługi
Návod k obsluze
Kezelési útmutató
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS. Before operating this oven, please read these
instructions carefully and keep for future reference.
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES. Alvorens u deze microgolfoven gebruikt,
raden wij u ten zeerste aan deze gebruiksaanwijzing door te lezen en bij te houden voor
eventueel toekomstig gebruik.
INSTRUCTIONS DE SÛRETÉ IMPORTANTES. Avant d’utiliser le four à micro-ondes,
lisez attentivement les recommandations d’utilisation et conservez-les soigneusement.
ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA. Prima di utilizzare il forno, leggere con
attenzione questo manuale e conservarlo per future consultazioni.
INSTRUCCIONES SOBRE SEGURIDAD IMPORTANTES. Antes de comenzar a utilizar su
horno microondas, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones y guardelas para futuras
cuestiones.
VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR. Läs dessa instruktioner noga före användande av
ugnen och behåll dem för framtida bruk.
VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER. Læs brugsanvisningen omhyggeligt inden ovnen
tages i brug. Læs brugsanvisningen igen hvis der er noget du er i tvivl om.
TÄRKEITÄ TURVALLISUUSTIETOJA. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti ja talleta
myöhempää tarvetta varten.
WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA. Przed włączeniem kuchenki prosimy o dokładne
przeczytanie instrukcji obsługi i o zachowanie jej na przyszłość.
DŮLEŽITÉ POKYNY K BEZPEČNOSTI. Pečlivě si je prosím přečtěte a uložte pro pozdější
použití.
INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ IMPORTANTE: Înainte de utilizarea a acestui cuptor,
vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni şi să le păstraţi pentru referinţe ulterioare.
Dziękujemy, że wybrali Państwo kuchenkę mikrofalową
correct: za wybranie kuchenki mikrofalowej Panasonic.
Spis Treści
Instrukcje Bezpieczeństwa���������������������� 2-6
Zastosowanie Funkcji Add Time��������������� 20
Utylizacja���������������������������������������������������� 7
Pieczenie na Rożnie��������������������������������� 21
Ustawianie i Podłączanie Kuchenki
Mikrofalowej����������������������������������������������� 8
Gotowanie Kombinacyjne������������������������� 22
Ustawianie Kuchenki���������������������������������� 8
Ważne Instrukcje Użytkownika�������������� 9-11
Akcesoria do Kuchenki����������������������������� 12
Części Kuchenki ������������������������������������� 13
Panel Kontrolny���������������������������������������� 14
Ustawianie Zegara w Kuchenkach����������� 15
Zabezpieczenie Przed Dziećmi���������������� 15
Stosowanie Timera����������������������������������� 23
Gotowanie wielostopniowe����������������������� 24
Programy gotowania
automatycznego/kombinacyjn������������ 25, 27
Programy gotowania Automatycznego
Kombinacyjnego .................................. 25-26
Rozmrażanie w Trybie Turbo��������������� 28-29
Tabela podgrzewania i gotowania������� 30-32
Przepisy���������������������������������������������������� 33
Gotowanie i Rozmrażanie Mikrofalowe w
kuchenkach���������������������������������������������� 16
Pytania (P) i Odpowiedzi (O)�������������������� 34
Rozmrażanie�������������������������������������������� 17
Konserwacja Kuchenki Mikrofalowej�������� 35
Tabela Rozmrażania��������������������������������� 18
Dane Techniczne�������������������������������������� 36
Zastosowanie Funkcji Quick 30���������������� 19
Polski
1
PL
Instrukcje Bezpieczeństwa
„„
ażne instrukcje bezpieczeństwa. Prosimy o dokładne
W
zapoznanie się z instrukcją i zachowanie jej.
„„
To urządzenie może być używane przez dzieci powyżej
8 roku życia, osoby o ograniczonej sprawności
fizycznej, czuciowej i umysłowej lub osoby bez
doświadczenia i wiedzy w zakresie obsługi tego
typu urządzenia, pod warunkiem nadzorowania lub
poinstruowania przez osobę odpowiedzialną za ich
bezpieczeństwo w zakresie bezpiecznego używania
danego urządzenia i zrozumienia niebezpieczeństwa
związanego z użytkowaniem urządzenia. Dzieciom
nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieci nie powinny
czyścić i konserwować urządzenia bez nadzoru.
Urządzenie wraz z kablem zasilającym należy
przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci
poniżej 8 roku życia.
„„ Kuchenka
powinna być ustawiona tak, aby można ją było
łatwo odłączyć od zasilania poprzez wyciągnięcie wtyczki
lub wyłączenie bezpiecznika.
„„ W
razie uszkodzenia kabla zasilającego, dla uniknięcie
niebezpieczeństwa porażenia, musi on zostać
wymieniony przez producenta lub jego agenta
serwisowego lub inną wykwalifikowaną osobę.
„„ Ostrzeżenie!
2
PL
Uszczelki drzwi i miejsca przyległe
do uszczelek należy czyścić zwilżoną ściereczką.
Kuchenka mikrofalowa winna być sprawdzana pod
kątem uszkodzeń uszczelek drzwi oraz powierzchni
przylegających do nich i, jeśli te powierzchnie są
uszkodzone, urządzenie nie powinno być używane
do czasu naprawy, wyłącznie, przez wykwalifikowany
personel autoryzowanego punktu serwisowego firmy
Panasonic.
Instrukcje Bezpieczeństwa
„„ Ostrzeżenie!
Nie próbuj regulować lub naprawiać
drzwiczek, obudowy panelu sterowania, przełączników
zabezpieczeń wyłączających ani jakiejkolwiek innej części
kuchenki. Nie usuwaj zewnętrznej obudowy z kuchenki,
gdyż zapewnia ona zabezpieczenie przed przenikaniem
energii mikrofal.
„„ Naprawy
powinny być wykonywane wyłącznie przez
wykwalifikowany personel punktu serwisowego.
„„ Ostrzeżenie!
Nie ustawiaj kuchenki w pobliżu kuchni
gazowej ani kuchni elektrycznej.
� Płynów
lub innego rodzaju żywności nie wolno
podgrzewać w zamkniętych pojemnikach, gdyż grozi to
wybuchem.
� Ostrzeżenie!
Polski
Samodzielne i bezpieczne korzystanie z
kuchenki przez dzieci jest możliwe tylko wtedy, gdy
zostały one nauczone, jak ją obsługiwać, oraz gdy są
świadome, jak niebezpieczne może być nieprawidłowe
korzystanie z kuchenki.
� Ta
kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona tylko do
wykorzystywania zewnętrznego. Nie jest zaprojektowana
do wykorzystania jako element w zabudowie lub
wewnątrz szafki.
Użytkowanie na blacie:
„„ Kuchenkę
mikrofalową należy umieścić na płaskiej,
stabilnej powierzchni, 85 cm nad poziomem podłogi. Do
poprawnego działania kuchenka wymaga odpowiedniego
przepływu powietrza. Pozostaw 15 cm wolnej przestrzeni
nad kuchenką, 10 cm z tyłu i 5 cm z jednego boku, a
strona przeciwna musi być otwarta na ponad 40 cm.
3
PL
Instrukcje Bezpieczeństwa
„„ Gotując
żywność w plastikowych lub papierowych
pojemnikach, sprawdzaj często kuchenkę, gdyż tego
typu pojemniki mogą zapalić się, o ile zostaną nadmiernie
rozgrzane.
„„ Jeśli
z urządzenia wydobywa się dym lub w urządzeniu
pojawi się ogień, należy nacisnąć przycisk zatrzymania/
anulowania i pozostawić drzwiczki zamknięte, aby
zdławić płomienie. Następnie należy odłączyć kabel
zasilający lub wyłączyć bezpiecznik obwodu zasilającego
kuchenkę.
„„ Urządzenie
jest przeznaczone wyłącznie do użytku
domowego.
�
Podczas podgrzewania płynów, np. zup, sosów
i napojów, w kuchence mikrofalowej może dojść
do przegrzania cieczy, to znaczy do przekroczenia
temperatury wrzenia bez powstawania pęcherzyków
pary. Może to doprowadzić do nagłego wyrzucenia
gorącej cieczy.
„„ Zawartość
butelek i słoiczków z żywnością dla niemowląt
po ogrzaniu musi być wymieszana lub wstrząśnięta.
Przed podaniem żywności należy sprawdzić jej
temperaturę, aby uniknąć poparzenia.
„„ Nie
gotuj jajek w skorupkach w trybie mikrofal.
Nawet, jeżeli podgrzewanie przy pomocy mikrofal jest
zakończone, wytwarzane ciśnienie może powodować, że
jajka eksplodują.
„„ Utrzymuj
4
PL
w czystości wnętrze kuchenki, uszczelki
drzwiczek oraz powierzchnie wokół uszczelek.
Rozpryskaną żywność lub płyny należy ścierać ze ścian
wnętrza kuchenki, uszczelek drzwiczek oraz powierzchni
wokół uszczelek wilgotną ściereczką. Jeśli kuchenka jest
silnie zabrudzona, użyj łagodnego środka czyszczącego.
Instrukcje Bezpieczeństwa
Korzystanie z silnych środków do czyszczenia i
szorowania nie jest zalecane.
„„ Nie
używaj dostępnych w handlu środków
czyszczących do zwykłych kuchenek.
„„ Podczas
korzystania z Grilla lub trybu kombinacyjnego
z niektórych produktów może pryskać tłuszcz na ścianki
kuchenki. Jeśli kuchenka nie jest czyszczona, mogą
wydobywać się z niej nieprzyjemne zapachy.
„„ Jeżeli
kuchenka nie jest utrzymywana w należytej
czystości, może dojśc do zniszczenia jej ścianek,
a w efekcie do skrócenia czasu prawidłowego
funkcjonowania urządzenia i do niebezpiecznych sytuacji.
„„ Ostrzeżenie!
Elementy kuchenki rozgrzewają się w czasie
korzystania z grilla, dlatego też dzieci powinny znajdować
się z dala od kuchenki.
„„ Nie
wolno używać do mycia urządzenia parowego.
należy używać środków z dodatkami ściernymi
lub metalowych skrobaczek do czyszczenia szklanej
pokrywy kuchenki, ponieważ mogą one spowodować
porysowanie jej powierzchni, co może prowadzić do
pęknięcie szyby.
Polski
„„ Nie
„„ W
trybie kombinacyjnym oraz grilla, zewnętrzne ścianki
kuchenki, włączając otwory wentylacyjne w obudowie
oraz drzwiczki, rozgrzeją się, dlatego należy zachować
ostrożność podczas otwierania lub zamykania drzwiczek
oraz podczas wkładania i wyjmowania żywności oraz
akcesoriów.
� Kuchenka
nie jest wyposażona w zdalne sterowanie ani
czasomierz zewnętrzny.
„„ Stosować
tylko przybory kuchenne nadające się do
użytku w kuchence mikrofalowej.
5
PL
Instrukcje Bezpieczeństwa
� Kuchenka
mikrofalowa ma dwa grzejniki usytuowane na
górze komory. Po użyciu trybu kombinacyjnego i grilla
powierzchnie tej części urządzenia są bardzo gorące.
Należy zachować ostrożność i nie dotykać elementu
grzejnego w piecyku.
� Mikrofalowa
kuchenka mieszana jest przeznaczona tylko
do podgrzewania potraw i napojów. Należy zachować
ostrożność podczas podgrzewania żywności o niskiej
zawartości wilgoci, np. pieczywo, czekolada, herbatniki
i ciastka. Żywność ta może się łatwo spalić, przesuszyć
lub zapalić, jeśli jest podgrzewana zbyt długo. Nie zaleca
się podgrzewać żywności o niskiej zawartości wilgoci,
takich jak popcorn czy poppadom. Suszenie żywności,
gazet lub odzieży oraz podgrzewanie poduszek
ocieplających, pantofli, gąbek, ścierek, woreczków z
pszenicą, termoforów itp. grozi uszkodzeniem ciała lub
pożarem.
�
�
�
6
PL
Niniejszym zalecamy użytkownikom, aby unikali
wywierania nacisku w dół na drzwiczki kuchenki
mikrofalowej znajdujące się w położeniu otwartym.
Stwarza to ryzyko przechylenia kuchenki do przodu.
Lampkę kuchenki może wymienić tylko serwisant
przeszkolony przez producenta. Nie próbować
zdejmować obudowy zewnętrznej kuchenki.
Uwaga! W celu uniknięcia zagrożenia z powodu
przypadkowego zresetowania automatycznego
wyłącznika termicznego, urządzenie nie może być
zasilane za pośrednictwem zewnętrznego urządzenia
przełączającego takiego jak timer ani podłączone do
obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany
przez dostawcę mediów.
Utylizacja
Informacja dla
Użytkowników o
Pozbywaniu się
Urządzeń Elektrycznych
i Korporacyjni
(dotyczy gospodarstw
domowych).
Przedstawiony symbol umieszczony
na produktach lub dołączonej do nich
dokumentacji informuje, że niesprawnych
urządzeń elektrycznych lub elektronicznych
nie można wyrzucać razem z odpadami
gospodarczymi.
Prawidłowe postępowanie w razie
konieczności pozbycia się urządzeń
elektrycznych lub elektronicznych,
utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku
podzespołów polega na przekazaniu
urządzenia do wyspecjalizowanego punktu
zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie.
W niektórych krajach produkt można oddać
lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu
innego urządzenia.
Nieprawidłowa utylizacja odpadów
zagrożona jest karami przewidzianymi w
odpowiednich przepisach lokalnych.
Użytkownicy Elektronicznych w
Krajach Unii Europejskiej
W razie konieczności pozbycia się urządzeń
elektrycznych lub elektronicznych, prosimy
skontaktować się z najbliższym punktem
sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą
dodatkowych informacji.
Pozbywanie się Odpadów w
Krajach poza Unią Europejską
Taki symbol jest ważny tylko w Unii
Europejskej.
W razie potrzeby pozbycia się niniejszego
produktu prosimy skontaktować się z
lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą
celem uzyskania informacji o prawidłowym
sposobie postępowania.
Polski
Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia
zachowanie cennych zasobów i uniknięcie
negatywnego wpływu na zdrowie i
środowisko, które może być zagrożone
przez nieodpowiednie postępowanie z
odpadami. Szczegółowe informacje o
najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać
u władz lokalnych.
7
PL
Ustawianie i Podłączanie Kuchenki Mikrofalowej
Sprawdź Kuchenkę Mikrofalową
Rozpakuj urządzenie i sprawdź, czy nie
ma widocznych uszkodzeń, jak na przykład
wgnieceń, wyłamanych rygli drzwiczek albo
zarysowań drzwiczek. Jeśli urządzenie jest
uszkodzone, skontaktuj się natychmiast
z punktem sprzedaży. Nie instaluj
uszkodzonego urządzenia.
Przepisy Dotyczące Uziemienia
Jeśli gniazdko sieciowe nie posiada
uziemienia, klient musi, we własnym
zakresie, wymienić je na gniazdko
prawidłowo uziemione.
Ważne!
Dla bezpieczeństwa użytkowników,
urządzenie to musi być prawidłowo
uziemione.
Napięcie Zasilające
Napięcie sieciowe musi odpowiadać
napięciu zasilania podanemu na tabliczce
znamionowej kuchenki mikrofalowej.
Podłączenie urządzenia do sieci o wyższym
napięciu może spowodować pożar lub inne
uszkodzenie.
Ustawianie Kuchenki
Ta kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona
tylko do wykorzystywania zewnętrznego.
Nie jest zaprojektowana do wykorzystania
jako element w zabudowie lub wewnątrz
szafki.
Ustawienie Między Szafkami:
6.
Nie wolno demontować nóżek
kuchenki.
7.
Kuchenka przeznaczona jest
wyłącznie do użytku domowego. Nie
używaj jej na zewnątrz.
Ustaw kuchenkę na równej i stabilnej
powierzchni, ponad 85 cm nad
podłogą.
8.
2.
Kuchenka powinna być ustawiona
tak, aby można ją było łatwo odłączyć
od zasilania, poprzez wyciągnięcie
wtyczki lub wyłączenie bezpiecznika.
Unikaj używania kuchenki
mikrofalowej w pomieszczeniach, w
których panuje duża wilgotność.
9.
3.
Do prawidłowego działania kuchenka
musi mieć zapewnioną dobrą
wentylację.
Kabel sieciowy nie powinien dotykać
powierzchni obudowy urządzenia.
Kabel powinien przebiegać z dala od
rozgrzewających się powierzchni. Nie
dopuszczaj do tego, aby kabel zwisał
ze stołu lub z blatu. Nie zanurzaj
kabla, wtyczki, ani kuchenki w wodzie.
4.
Pozostaw 15 cm wolnej przestrzeni
nad kuchenką, 10 cm z tyłu i 5 cm
z jednego boku, a strona przeciwna
musi być otwarta na ponad 40 cm.
15 cm
10 cm
Blat szafek
PL
Nie ustawiaj kuchenki w pobliżu kuchni
gazowej ani kuchni elektrycznej.
1.
5 cm
8
5.
Otwarta
10. Nie blokować odpowietrzników
na bokach i z tyłu kuchenki.
Zablokowanie tych otworów podczas
pracy kuchenki może spowodować
jej przegrzanie. W takim przypadku
kuchenka wykorzystuje termiczny
mechanizm zabezpieczający, dzięki
któremu wznowi pracę dopiero po
schłodzeniu.
Ważne Instrukcje Użytkownika
Korzystanie z kuchenki
Praca Grilla
1. Nie używaj kuchenki do jakiegokolwiek
innego celu niż przygotowywanie
posiłków. Kuchenka ta została
specjalnie zaprojektowana do
podgrzewania lub gotowania żywności.
Nie używaj jej do podgrzewania
chemikaliów lub innych produktów
nieżywnościowych.
1. Przed pierwszym użyciem trybu
mieszanego lub grilla należy
uruchomić kuchenkę na 1 do 5 minut
bez żywności i akcesoriów (również
bez szklanego talerza obrotowego i
pierścienia z rolkami). Dzięki temu olej
zabezpieczający przed rdzewieniem
zostanie wypalony. Jedynie w tym
przypadku można uruchomić pustą
kuchenkę.
2. Kiedy kuchenka nie jest użytkowana,
nie należy przechowywać w niej
żadnych przedmiotów z uwagi na
możliwość przypadkowego włączenia
3. Nie należy włączać kuchenki
mikrofalowej w trybie mikrofal lub
kombinacyjnym bez żywności w
kuchence. Ten sposób użytkowania
może doprowadzić do uszkodzenia
urządzenia.
4. Przed użyciem sprawdź, czy naczynia/
pojemniki są odpowiednie do używania
w kuchence mikrofalowej.
6. Jeśli z urządzenia wydobywa się dym
lub w urządzeniu pojawi się ogień,
należy nacisnąć przycisk zatrzymania/
anulowania i pozostawić drzwiczki
zamknięte, aby zdławić płomienie.
Następnie należy odłączyć kabel
zasilający lub wyłączyć bezpiecznik
obwodu zasilającego kuchenkę.
Wszystkie wewnętrzne powierzchnie
kuchenki będą gorące.
2. W trybie kombinacyjnym oraz grilla
zewnętrzne ścianki kuchenki, włączając
otwory wentylacyjne w obudowie
oraz drzwiczki, rozgrzeją się, dlatego
należy zachować ostrożność podczas
otwierania lub zamykania drzwiczek
oraz podczas wkładania i wyjmowania
żywności oraz akcesoriów.
3. Kuchenka mikrofalowa ma dwa grzejniki
usytuowane na górze komory.
Polski
5. To urządzenie może być używane
przez dzieci powyżej 8 roku życia,
osoby o ograniczonej sprawności
fizycznej, czuciowej i umysłowej lub
osoby bez doświadczenia i wiedzy w
zakresie obsługi tego typu urządzenia,
pod warunkiem nadzorowania
lub poinstruowania przez osobę
odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo
w zakresie bezpiecznego używania
danego urządzenia i zrozumienia
niebezpieczeństwa związanego z
użytkowaniem urządzenia. Dzieciom nie
wolno bawić się urządzeniem. Dzieci
nie powinny czyścić i konserwować
urządzenia bez nadzoru. Urządzenie
wraz z kablem zasilającym należy
przechowywać w miejscu niedostępnym
dla dzieci poniżej 8 roku życia.
Uwaga! Gorące
Powierzchnie
Uwaga!
Po użyciu trybu kombinacyjnego
i grilla powierzchnie tej części
urządzenia są bardzo gorące. Należy
zachować ostrożność i nie dotykać
elementu grzejnego w piecyku.
4. Elementy kuchenki rozgrzewają się w
czasie korzystania z grilla, dlatego też
dzieci powinny znajdować się z dala od
kuchenki.
Uwaga! Gorące
Powierzchnie
Po gotowaniu z użyciem tych
trybów piekarnik i akcesoria będą
bardzo gorące.
9
PL
Ważne Instrukcje Użytkownika
Oświetlenie Kuchenki
Przebijanie Skórki
Kiedy zajdzie konieczność wymiany
oświetlenia kuchenki, skontaktuj się z
autoryzowanym punktem serwisowym.
Produkty z pozbawioną porów skórką,
takie jak ziemniaki, żółtka jajek i kiełbaski
muszą być przekłute przed gotowaniem w
trybie mikrofal, aby nie uległy rozerwaniu.
Czasy Gotowania
Czasy gotowania podane w książce
kucharskiej są wartościami przybliżonymi.
Czas gotowania zależy od rodzaju
żywności, temperatury i ilości żywności oraz
rodzaju naczynia.
Rozpocznij od minimalnego czasu
gotowania, aby uniknąć rozgotowania
potrawy. Jeśli potrawa będzie
niedogotowana, zawsze możesz dogotować
ją, ponownie ustawiając parametry.
Uwaga!
Jeżeli przekroczysz zalecany czas
gotowania, żywność zostanie
zniszczona (spieczona), a w
ekstremalnym przypadku może się
zapalić i spowodować uszkodzenie
wnętrza kuchenki.
Małe Ilości Żywności
Małe porcje żywności lub potraw
zawierające mało wody mogą się przypalić,
wyschnąć lub nawet zapalić się, jeśli będą
gotowane zbyt długo. Jeśli żywność w
kuchence zapali się, pozostaw drzwiczki
kuchenki zamknięte, wyłącz kuchenkę i
wyjmij wtyczkę z gniazdka.
10
PL
Termometr do Mięsa
Używaj termometru do mięsa, aby
sprawdzić stopień ugotowania pieczeni lub
drobiu dopiero po wyjęciu mięsa z kuchenki.
Nie używaj do mięsa zwykłego termometru,
w trybie mikrofal lub kombinacyjnym,
gdyż mogłoby to spowodować iskrzenie.
Jajka
Nie gotuj jajek w skorupkach w trybie
mikrofal. Nawet, jeżeli podgrzewanie
przy pomocy mikrofal jest zakończone,
wytwarzane ciśnienie może powodować, że
jajka eksplodują.
Ważne Instrukcje Użytkownika
Płyny
Naczynia/Folie
Podczas podgrzewania płynów, np. zup,
sosów i napojów, w kuchence mikrofalowej
może dojść do przegrzania cieczy, to
znaczy do przekroczenia temperatury
wrzenia bez powstawania pęcherzyków
pary. Może to doprowadzić do nagłego
wyrzucenia gorącej cieczy.
Nie ogrzewaj w kuchence żanych
zamkniętych puszek ani butelek, ponieważ
mogłyby eksplodować.
Aby uniknąć tego niebezpieczeństwa,
należy przedsięwziąć następujące środki
ostrożności:
a Unikaj stosowania naczyń o płaskich
ściankach z wąską szyjką.
b Nie przegrzewaj płynów.
c Wymieszaj ciecz przed włożeniem naczynia do kuchenki i ponownie po
upływie połowy czasu gotowania.
d Po podgrzaniu pozostaw naczynie z
płynem w kuchence na krótki czas, a
następnie wymieszaj jeszcze raz, zanim
ostrożnie wyjmiesz naczynie.
Papier/Plastik
Nie używaj wyrobów papierniczych
z wtórnego przerobu (np. ręczników
kuchennych), chyba że na takim wyrobie
jest naklejka informująca, że produkt
można bezpiecznie używać w kuchence
mikrofalowej. Wyroby papiernicze z
wtórnego przerobu mogą zawierać
zanieczyszczenia, które mogą być
przyczyną zaiskrzenia lub ognia podczas
korzystania z kuchenki.
Jeśli użyjesz folii aluminiowej, szpilek do
mięsa lub innych metalowych elementów,
odległość między nimi a ściankami i
drzwiczkami kuchenki powinna wynosić
przynajmniej 2 cm, aby nie doszło do
iskrzenia.
Butelki do Karmienia/Słoiczki z Zywnością dla Niemowląt
Nakrętki lub smoczki muszą być
zdejmowane z butelek do karmienia lub
słoiczków z żywnością dla niemowląt przed
włożeniem ich do kuchenki.
Zawartość butelek i słoiczków z żywnością
dla niemowląt po ogrzaniu musi być
wymieszana lub wstrząśnięta.
Przed podaniem żywności należy sprawdzić
jej temperaturę, aby uniknąć poparzenia.
Polski
Gotując żywność w plastikowych lub
papierowych pojemnikach, sprawdzaj
często kuchenkę, gdyż tego typu pojemniki
mogą zapalić się, jeżeli zostaną nadmiernie
rozgrzane.
Metalowe pojemniki oraz naczynia z
metalowymi ozdobami nie powinny być
używane podczas gotowania w trybie
mikrofal. Mogłoby to spowodować iskrzenie.
Praca Silnika Wentylatora
Po użyciu kuchenki wentylator może
obracać się przez kilka minut, aby schłodzić
elementy elektryczne. Jest to normalne
i można wyjąć żywność, chociaż silnik
wentylatora nadal pracuje. W tym czasie
można nadal używać kuchenki.
Przed włożeniem do kuchenki torebek do
prażenia, usuń z nich wykonane z drutu
zapinki.
11
PL
Akcesoria do Kuchenki
Akcesoria
Pierścień z Rolkami
Kuchenka wyposażona jest w szereg
akcesoriów. Zawsze postępuj zgodnie ze
wskazówkami dotyczącymi użycia tych
akcesoriów.
1. Pierścień z rolkami oraz dno kuchenki
winny być często czyszczone, aby
zapobiec szmerom oraz nagromadzeniu
się resztek żywności.
Szklany Talerz Obrotowy
2. Podczas gotowania pierścień z rolkami
musi być zawsze używany razem ze
szklanym talerzem.
1. Nie włączaj kuchenki bez włożonego na
miejsce talerza szklanego i pierścienia z
rolkami.
2. Nigdy nie używaj innego talerza
szklanego niż dostarczony i specjalnie
zaprojektowany do tej kuchenki.
3. Jeśli talerz jest gorący, pozwól mu
ostygnąć przed czyszczeniem lub
włożeniem do wody.
4. Talerz szklany może obracać się
zarówno w prawo, jak i w lewo.
5. Jeśli żywność lub naczynie, w którym
gotujesz żywność, dotknie ścianki
kuchenki i zatrzyma obracanie
się talerza, wtedy talerz zacznie
automatycznie obracać się w stronę
przeciwną. Jest to normalny objaw
pracy.
6. Nie gotuj żywności bezpośrednio na szklanym talerzu.
12
PL
Ruszt
1. Rusztu używamy do przyrumienienia
niewielkich porcji żywności oraz
ułatwienia cyrkulacji gorącego
powietrza.
2. Nie używaj pojemników metalowych
postawionych bezpośrednio na
ruszcie w trybie kombinacyjnym z
mikrofalami.
3. Nie używaj metalowogo rusztu w trybie
samych mikrofal.
Części Kuchenki
1. Przycisk otwierania drzwiczek
Naciśnij w celu otwarcia drzwiczek.
W razie otwarcia drzwiczek w czasie
gotowania, proces gotowania zostaje
tymczasowo wstrzymany bez kasowania
wcześniej wprowadzonych ustawień.
Gotowanie zostaje wznowione po
zamknięciu drzwiczek i naciśnięciu
przycisku Start.
2. Okienko kuchenki
3. System blokady zabezpieczającej drzwi
4. Otwór wentylacyjny kuchenki
5. Osłona falowodu
(nie usuwać)
6. Zewnętrzne otwory wentylacyjne
7. Panel sterowania
8. Kabel zasilający
9. Wtyczka
10. Etykieta identyfikacyjna
11. Szklany talerz obrotwy
12. Pierścień z rolkami
13. Elementy grilla
14. Etykieta ostrzegawcza
(Gorąca powierzchnia)
15. Ruszt
16. Tutaj należy umieścić dostarczoną
wraz z kuchenką etykietę z menu
funkcji automatycznych
17. Etykieta ostrzegawcza
18. Stoper (nieusuwalny)
Stoper zapewnia miejsce z tyłu
kuchenki do właściwej wentylacji.
16
11
13
4
6
6
14
7
8
2
9
Polski
1
12
3
17
5
3 10
15
18
Uwaga
1. Ta ilustracja jest tylko w celach informacyjnych.
2. Szklany talerz i kratka to jedyne akcesoria dostarczane w komplecie z
kuchenką. Inne akcesoria wspomniane w tej instrukcji obsługi należy nabyć
osobno.
13
PL
Panel Kontrolny
1.
2.
3.
4.
NN-GD34HW
1
2
7
3
6
4
5
8
10
9
11
12
Wyświetlacz
Przycisk mocy mikrofal (strona 16)
Przycisk grilla (strona 21)
Przycisk ustawiania gotowania
kombinacyjnego (strona 22)
5. Przycisk szybkiego rozmrażania
(strona 28-29)
6. Przyciski programów automatycznych
(strona 25, 27)
7. Przyciski programów gotowania na parze
(strona 25-26)
8. Pokrętło (strona 20)
Pokrętło do wprowadzania wagi produktu
lub czasu oraz w funkcji Dodaj czas
9. Przycisk Quick 30 (strona 19)
10. Przycisk timera/zegara (strona 15, 23)
11. Przycisk zatrzymania/anulowania:
Przed gotowaniem:
jedno naciśnięcie kasuje instrukcje.
W czasie gotowania:
Jedno naciśnięcie czasowo wstrzymuje
program gotowania. Kolejne naciśnięcie
kasuje wszystkie instrukcje i na
wyświetlaczu pojawi się godzina.
12. Przycisk start
Naciśnij, aby rozpocząć korzystanie z
kuchenki. Jeśli podczas gotowania dojdzie
do otwarcia drzwiczek lub jednokrotnego
naciśnięcia przycisku zatrzymania/
anulowania, należy ponownie nacisnąć
Start, aby kontynuować gotowanie.
Kuchenka jest wyposażona w funkcję
oszczędzania energii.
Uwaga
Sygnał Dźwiękowy
Przy odpowiednim naciśnięciu
przycisku słychać będzie sygnał
dźwiękowy. Jeżeli po naciśnięciu
przycisku sygnału nie słychać,
oznacza to, że kuchenka nie
przyjęła lub nie może przyjąć
instrukcji. Po zakończeniu
gotowania rozlegnie się pięć
sygnałów dżwiękowych.
14
PL
W trybie czuwania jasność wyświetlacza zostanie zredukowana.
Kuchenka przejdzie do trybu
czuwania po pierwszym podłączeniu
do zasilania oraz po zakończeniu
danej pracy.
Jeżeli dana operacja została
nastawiona, ale przycisk startu nie
został naciśnięty, to po upływie 6
minut kuchenka automatycznie
anuluje nastawę, wyświetlacz zaś
powróci do trybu wyświetlania
aktualnego czasu.
Ustawianie Zegara w Kuchenkach
Gdy kuchenkę po raz pierwszy włącza się do sieci, w okienku wyświetlacza pojawia się “88:88”.
Naciśnij przycisk
timera / zegara dwa razy
Zacznie migać dwukropek.
Uwaga
Pokrętło
Wprowadź czas, przekręcając
pokrętło. Na wyświetlaczu
pojawi się czas z migającym
przecinkiem.
Naciśnij
przycisk timera / zegara
Dwukropek przestanie
migać Czas jest ustawiony.
1. W celu ponownego ustawienia czasu należy powtarzać czynności od 1 do 3.
2. Zegar wskazywać będzie prawidłowy czas, dopóki kuchenka będzie włączona do gniazdka i zasilana prądem.
3. Zegar jest 24-godzinny, tzn. 2 po południu = 14:00, a nie 2:00.
Zabezpieczenie Przed Dziećmi
Użycie tej funkcji zablokuje regulatory kuchenki, jednakże drzwiczki nadal będzie można otworzyć.
Funkcję zabezpieczenia przed dziećmi można włączyć, gdy na wyświetlaczu widoczny jest
dwukropek lub czas.
Aby włączyć
zabezpieczenie:
Aby wyłączyć
zabezpieczenie:
Polski
Naciśnij trzykrotnie przycisk start.
Czas przestanie być wyświetlany.
Poprawna godzina zostanie zachowana.
Na wyświetlaczu widoczny będzie symbol
klucza.
Naciśnij trzykrotnie przycisk
stop/kasowanie. Na wyświetlaczu
ponownie ukaże się czas.
Uwaga
Aby włączyć blokadę, należy w czasie 10 sekund trzykrotnie nacisnąć przycisk startu.
15
PL
Gotowanie i Rozmrażanie Mikrofalowe w
Kuchenkach
Przy korzystaniu z kuchenki szklany talerz obrotowy musi być zawsze na swoim miejscu.
Naciśnij
Poziom
mocy
Moc (W)
1 Naciśnięcie
Duża
1000 W
2 Naciśnięcia Rozmrażanie
270 W
3 Naciśnięcia
Średnia
600 W
4 Naciśnięcia
Niska
440 W
5 Naciśnięć
Powolne
gotowanie
300 W
6 Naciśnięć
Utrzymywanie
ciepła
100 W
Wybierz poziom
mocy
Wybierz żądany
poziom mocy wskaźnik kuchenki
mikrofalowej
zapala się i na
wyświetlaczu
pokazuje się
wybrana moc.
Ustaw czas
gotowania przy
pomocy pokrętła
(moc 1000 W: do 30
minut. Inne: do
90 minut).
Naciśnij start
Program
gotowania
rozpocznie się,
zaś na okienku
wyświetlaczu
pokazywane
będzie
odliczanie ¨w
dół¨.
Ostrzeżenie!
Kuchenka mikrofalowa automatycznie rozpocznie pracę w
pozycji 1000 W, jeżeli czas gotowania zostanie wybrany bez uprzedniego ustawienia
poziomu mocy.
Uwaga
1.
2.
3.
4.
16
PL
Aby dowiedzieć się więcej o gotowaniu wielostopniowym, przejdź do strony 24.
Czas pozostawienia można zaprogramować po wybraniu mocy mikrofal i
ustawieniu czasu. Więcej informacji na stronie 23 dotyczącej timera.
Jeśli to konieczne, można zmienić ustawienia czasu w trakcie gotowania. Aby
skrócić lub wydłużyć czas gotowania, należy użyć pokrętła ustawiania czasu
i wagi. Ustawienia czasu można zmieniać o 1 minutę do przodu lub do tyłu,
maksymalnie do 10 minut. Ustawienie pokrętła na wartość zero spowoduje
zakończenie gotowania.
Nie stosować pojemników metalowych w trybie mikrofal.
Rozmrażanie
Jak Rozmrażać
Chleb
Postęp rozmrażania należy sprawdzać
kilkakrotnie, nawet jeśli korzysta się z funkcji
automatycznych. Pamiętaj o konieczności
zachowania czasu dochodzenia.
Bochenki chleba wymagają czasu
odstawienia od 5 do 30 minut, aby
rozmroziły się w środku. Czas odstawienia
można skrócić, jeśli kromki są od siebie
oddzielone, a bułki i bochenki przekrojone
na pół.
Czasy Dochodzenia
Pojedyncze porcje jedzenia można gotować
(piec) niemal natychmiast po rozmrożeniu.
Normalną rzeczą jest, że duże porcje
żywności będą w środku zamrożone.
Przed pieczeniem należy pozostawić je
na dochodzenie przez okres co najmniej 1
godziny. W czasie dochodzenia temperatura
zostaje rozprowadzana równomiernie,
a jedzenie rozmraża się w wyniku
przewodnictwa. Uwaga: Jeżeli jedzenie
nie ma być przyrządzane natychmiast
(pieczone), należy włożyć je do lodówki.
Sygnały Dźwiękowe
Sygnały dźwiękowe stosowane są w
programach automatycznego rozmrażania.
Sygnał dźwiękowy przypomina o
konieczności sprawdzenia potrawy,
zamieszania, oddzielenia kawałków
lub osłonięcia mniejszych kawałków.
Niezastosowanie się do tego może
skutkować nierównomiernym
rozmrożeniem produktu.
Pieczeń z Kością i Drób
Polski
Zaleca się położenie pieczeni na
odwróconym talerzu lub plastikowej kratce,
aby nie leżała w soku z mięsa. Ważne
jest, aby zapewnić ochronę delikatnym
lub wystającym częściom tej potrawy,
używając do tego celu kawałków folii
aluminiowej, co zapobiegnie nadmiernemu
spieczeniu tych części. Używanie małych
kawałków folii aluminiowej w kuchence nie
jest niebezpieczne pod warunkiem, że nie
dotykają one ścianek kuchenki.
Mielone Mięso lub Kawałki Mięsa
oraz Owoce MorzA
Z uwagi na to, że tego rodzaju żywność
szybciej romraża sie po stronie zewnętrznej,
należy pamiętać, aby je rozdzielać,
rozbijając bloki na mniejsze kawałki
przez cały czas rozmrażania i wyjmować
pojedynczo, gdy się rozmroziły.
Małe Porcje ŻywnoścI
Kotlety schabowe i porcje kurczaka
należy możliwie najszybciej porozdzielać,
aby rozmrażanie mogło postępować
równomiernie. Cześci tłuste oraz wystające
rozmrażają się szybciej. Należy umieścic je
w środku talerza lub osłonić.
17
PL
Tabela Rozmrażania
Żywność
Bułki (3)
Waga/ilość
Czas i tryb
1 szt. 85 g
1000 W 20-30 s
Metoda
Odstaw na 5 min
Brioche (duża) (3)
1 szt. 400 g
Combi 2; 3 min 30 s
Ser (camembert) (3)
1 szt. 250 g
270 W 7 min 30 s
Ser (feta) (3)
1 plasterek
200 g
270 W 7-8 min
Odstaw na minimum 20 min
270 W 8-10 min
Odstaw na 10 min
Serek wiejski (biały) (3)
1 szt. 250 g
Rogaliki - brioche mała
(1, 4)
2 szt. 100 g
Bułka słodka z
rodzynkami (1, 4)
1 szt. 120 g
Filet z ryby cienki (2, 3)
4 szt. 500 g
Stek rybny bez ości (2, 3)
1 szt. 450 g
Filety z ryby grube (2, 3)
Owoce - maliny (1)
Owoce - śliwki, morele (1)
1 szt. 380 g
200 g
300 g
Combi 2; 1 min ¡
2 min Grill 1
Odstaw na 5 min
Odstaw na minimum 1
godzinę
Odstaw na 1 min
Combi 2; 1 min 30 s ¡
3 min Grill 1
Odstaw na 1 min
270 W 12-14 min
Odstaw na 15 min
270 W 6-8 min
Odstaw na 15 min
270 W 10 - 15 min
270 W 10-12 min
270 W 11-13 min
Odstaw na 15 min
700 g
270 W 20-22 min
Ciasto francuskie (1, 3)
2 szt. 200 g
1 kawałek 375 g
270 W 10-12 min
Ciasto kruche (1, 3)
1 kawałek 500 g
270 W 4-5 min
1 kulka 240 g
270 W 4 min 30 s
Odstaw na 10 min
450 g
270 W 10-12 min
Pokrusz lód i kilka razy
odcedź. Odstaw na 10 min
Szynka gotowana, chuda
(2)
4 plasterki 200 g
270 W 5-6 min
Salami (2)
12 plasterki 250 g
270 W 8-9 min
1 szt. 600 g
270 W 10-15 min
1 szt. 50 g
Combi 2; 1 min 20 s
Hamburger (2, 3)
Ciasto na pizzę (1, 3)
Krewetki małe (2)
Krewetki duże, scampi (2)
Desery
Tort Czarny las (1)
Fondant czekoladowy (1)
Pączki (1, 4)
Wafle (1, 4)
Tarta z owocami (3)
1 szt. 100 g
200 g
300 g
1 szt. 450 g
2 szt. 100 g
1 szt. 20 g
2 szt. 40 g
470 g
270 W 6-7 min
270 W 4-5 min
270 W 7-9 min
270 W 15 min
440 W 3 min
Combi 2; 1 min 30 s
Combi 2; 50 - 60 s
Combi 2; 1 min 30 s
270 W 8-10 min
Odstaw na 10 min
Stały czas 20 min w lodówce
Odstaw na 5 min
Odstaw na 15 min
Odstaw na 10 min
Odstaw na 3 min w piekarniku
Dodaj 1 min Grill dla większej
kruchości
Odstaw na 10 min
(1) Obróć lub zamieszaj w połowie czasu podgrzewania. (2) Przykryj (3) Umieść na kratce, w naczyniu
żaroodpornym, jeśli jest to wymagane. (4) Wyjmij z opakowania, włóż do przeznaczonego do mikrofalówek
żaroodpornego naczynia i umieść na pierścieniu obrotowym.
18
PL
Zastosowanie Funkcji Quick 30
Ta funkcja pozwala szybko ustawić czas w 30-sekundowych odstępach.
Naciśnij Quick 30, aby ustawić
wymagany czas (do 5 minut).
Każde naciśnięcie wydłuża czas
o 30 sekund. Czas pojawia się
na wyświetlaczu. Poziom mocy
grzewczej jest ustawiony na
1000 W.
Naciśnij Start
Rozpoczyna się gotowanie
i odliczanie czasu do końca
gotowania. Zakończenie gotowania
zostanie zasygnalizowane
pięcioma sygnałami dźwiękowymi.
Uwaga
1. Można też wybrać inne poziomy mocy grzewczej. Ustaw pożądaną moc przed
naciśnięciem Quick 30.
2. Po ustawieniu czasu przy pomocy funkcji Quick 30 nie można już zastosować
pokrętła.
3. Ta funkcja nie będzie dostępna przez 1 minutę po gotowaniu na ustawieniach
ręcznych.
Polski
19
PL
Zastosowanie Funkcji Add Time
Funkcja pozwala dodać czas pod koniec gotowania.
Po gotowaniu przekręć
pokrętło, aby wybrać funkcję
Dodaj czas.
Maksymalny czas gotowania:
Mikrofale: na 1000 W do 30
minut; inne: do 90 minut; grill,
tryb mieszany: 90 minut.
Naciśnij Start
Czas zostanie
dodany. Rozpocznie
się odliczanie czasu
widocznego na
wyświetlaczu.
Uwaga
1.
2.
3.
4.
20
PL
Ta funkcja jest dostępna jedynie dla trybu mikrofal, grilla i trybu mieszanego.
Ta funkcja jest niedostępna dla programów automatycznych.
Funkcja Dodaj czas nie będzie dostępna przez 1 minutę po gotowaniu.
Funkcja Dodaj czas może być używana po gotowaniu wielostopniowym.
Poziom mocy będzie taki sam, jak poziom na ostatnim etapie gotowania. Ta
funkcja nie będzie dostępna, jeśli ostatnim etapem jest odstawienie.
Pieczenie na Rożnie
System grillowania kuchenki zapewnia szybkie i efektywne przygotowanie różnych potraw, np.
kotleciki, kiełbaski, steki, tosty itp. Dostępne są 3 ustawienia grilla. Podczas korzystania z kuchenki
należy zawsze stosować szklany talerz obrotowy.
Naciśnij przycisk rożna Grill celem
wyboru poziomu. Wskaźnik rożna
zapala się i na wyświetlaczu pojawia
się poziom rożna (1, 2 lub 3).
Naciśnij
Poziom
mocy
Moc (W)
1
Naciśnięcie
Grill 1
(wysoki)
1000 W
2
Naciśnięcia
Grill 2
(średni)
850 W
3
Grill 3 (niski)
Naciśnięcia
Ustaw czas
Wprowadź czas,
przekręcając pokrętło.
Czas może być
ustawiony do 90 minut
Naciśnij Start
Czas pokazywany
będzie przez
odliczanie “w dół”.
700 W
Zmiana Czasu Podczas Gotowania
Jeśli to konieczne, można zmienić czas w trakcie gotowania. Przekręcając pokrętło, wydłuż lub skróć
czas gotowania. Ustawienia czasu można zmieniać w odstępach minutowych, maksymalnie do 10 minut.
Ustawienie pokrętła na wartość zero zakończy gotowanie.
Uwaga
5.
6.
7.
8.
Pieczoną potrawę należy umieścić na ruszcie ustawionym na talerzu obrotowym.
Pod spodem ustawić należy żaroodporne naczynie, do którego ściekać będzie
tłuszcz i soki.
Potrawy grillowanej nie należy nigdy przykrywać.
Grilla nie wolno wstępnie podgrzewać.
Grill działa tylko przy zamkniętych drzwiczkach. Używanie grilla przy otwartych drzwiczkach nie jest możliwe.
Przy programie tylko grill żadna energia mikrofalowa nie jest wydzielana.
Większość potraw wymaga odwrócenia w połowie czasu przyrządzania. Przy przewracaniu potrawy otworzyć należy drzwiczki i ostrożnie wyjąć ruszt, używając przy tym rękawic do pieca.
Po przewróceniu włożyć potrawę z powrotem do kuchenki i zamknąć drzwiczki. Po zamknięciu drzwiczek nacisnąć jeszcze należy przycisk start. W okienku wyświetlacza wznowione zostanie odliczanie ¨w dół¨ pozostałego czasu pieczenia. W trakcie pieczenia można otworzyć drzwiczki kuchenki w dowolnym momencie, aby sprawdzić stan potrawy.
W czasie pieczenia wskaźnik Grill będzie zapalać się i gasnąć - jest to normalne. Po każdorazowym użyciu grilla, a przed ponownym gotowaniem mikrofalowym lub metodą kombinowaną, kuchenkę należy umyć.
Polski
1.
2.
3.
4.
Ostrzeżenie!
Ruszt do grilla musi być zawsze używany razem ze szklanym talerzem obrotowym
znajdującym się na właściwym miejscu. Wyjąć ruszt do grilla z kuchenki, trzymając
mocno ruszt razem z żaroodpornym naczyniem. Do wyjmowania akcesoriów używać
rękawic ochronnych do pieca. Ze względu na wysokie temperatury nigdy nie dotykaj
zewnętrznej powierzchni okienka ani żadnych elementów metalowych drzwiczek lub
wnętrza pieca przy wkładaniu lub wyjmowaniu pieczonych porcji.
21
PL
Gotowanie Kombinacyjne
Ten tryb mieszany przeznaczony jest do potraw, które zazwyczaj przygotowuje się na grillu oraz
do odgrzewania niewielkich potraw na słono. Grill będzie się na przemian świecił na czerwono i
wyłączał - jest to normalne.
Wybierz poziom trybu mieszanego
Naciśnij przycisk gotowania kombinacyjnego
celem wyboru poziomu. Wskaźnik wyboru
gotowania kombinacyjnego zapala się,
a na wyświetlaczu pojawia się poziom
przyrządzania kombinacyjnego (1, 2 lub 3).
MW
Grill
440 W
Wysoki
2 Naciśnięcia Combi 2
300 W
Wysoki
3 Naciśnięcia Combi 3
300 W
Średni
Naciśnij
Poziom
1 Naciśnięcie Combi 1
Ustaw czas
Wprowadź czas,
przekręcając pokrętło.
Czas może być ustawiony
do 90 minut.
Naciśnij start.
Czas pokazywany
będzie przez
odliczanie “w dół”
Przy przyrządzaniu potrawy metodą
kombinacyjną energia mikrofalowa szybko
gotuje potrawę, zaś grill daje jej tradycyjne
przypieczenie i chrupkość.
Zmiana Czasu Podczas Gotowania
Jeśli to konieczne, można zmienić czas w trakcie gotowania. Przekręcając pokrętło, wydłuż lub skróć
czas gotowania. Ustawienia czasu można zmieniać w odstępach minutowych, maksymalnie do 10 minut.
Ustawienie pokrętła na wartość zero zakończy gotowanie.
Uwaga
1. Ruszt do grilla jest przeznaczony do używania przy przyrządzaniu potraw metodą
kombinacyjną oraz przy pieczeniu na grillu. W żadnym przypadku nie należy
używać jakichkolwiek innych metalowych akcesoriów niż te, jakie wchodzą w skład
wyposażenia kuchenki. Pod spodem umieszczać należy żaroodporne naczynie na
tłuszcz i soki.
2. Ruszt do grilla używać jedynie we wskazany sposób. Nie używać, jeżeli waga potrawy w kuchence nie przekracza 200 g na programie ustawianym ręcznie. Niewielkich ilości jedzenia nie należy gotować metodą kombinacyjną, najlepiej używać samego grilla albo samego gotowania mikrofalowego.
3. Przy gotowaniu kombinacyjnym potraw nie należy nigdy przykrywać.
4. Przy metodzie kombinacyjnej nie podgrzewać wstępnie grilla.
5. Jeżeli waga potrawy będzie niewłaściwa, uszkodzony będzie ruszt do grilla lub jeżeli omyłkowo używany będzie w kuchence pojemnik metalowy - może pojawić się
iskrzenie. Iskrzenie objawia się niebieskim światłem we wnętrzu kuchenki. W takim przypadku kuchenkę należy natychmiast wyłączyć.
6. Niektóre potrawy należy gotować metodą kombinacyjną bez używania rusztu do
grilla, np. pieczenie, zapiekanki, ciasta z nadzieniem czy puddingi. Potrawę należy
umieścić w żaroodpornym niemetalowym naczyniu i ustawić bezpośrednio na
talerzu obrotowym.
7. Nie używaj plastikowych naczyń przeznaczonych do kuchenek mikrofalowych
przy programach kombinacyjnych (chyba że nadają się one do gotowania metodą
kombinacyjną). Naczynia muszą być zdolne do wytrzymywania temperatury
znajdującego się u góry rożna - idealnie do tego celu nadaje się szkło żaroodporne np. Pyrex lub naczynia ceramiczne.
8. Nie używaj w kuchence własnych metalowych naczyń kuchennych ani puszek, gdyż
mikrofale nie będą wówczas równomiernie penetrować całej porcji żywności.
Ostrzeżenie!
22
PL
Ruszt do grilla musi być zawsze używany razem ze szklanym talerzem obrotowym
znajdującym się na właściwym miejscu. Wyjąć ruszt do grilla z kuchenki, trzymając
mocno ruszt razem z żaroodpornym naczyniem. Do wyjmowania akcesoriów używać
rękawic ochronnych do pieca. Ze względu na wysokie temperatury nigdy nie dotykaj
zewnętrznej powierzchni okienka ani żadnych elementów metalowych drzwiczek lub
wnętrza pieca przy wkładaniu lub wyjmowaniu pieczonych porcji.
Stosowanie Timera
Opóźnienie Rozpoczęcia Gotowania (Timer)
Za pomocą timera możliwe jest zaprogramowanie opóźnienia rozpoczęcia gotowania.
Przykład:
Naciśnij
przycisk
timera/zegara
Uwaga
Wprowadź opóźnienie,
przekręcając pokrętło
(do 9 godzin).
Ustaw żądany
program gotowania i
czas gotowania.
Naciśnij
Start
1. Gotowanie w trzech etapach można zaprogramować przy pomocy gotowania z
timerem.
Przykład:
Timer: 1 godzina
Poziom mocy 1000 W: 10 min
Raz
Poziom mocy 300 W: 20 min
5 Razy
2. Jeśli zaprogramowany czas timera przekracza 1 godzinę, odliczanie następuje w
minutach. Jeśli czas nie przekracza godziny, odliczanie następuje w sekundach. Jeśli
czas nie przekracza godziny, odliczanie następuje w sekundach.
3. Opóźnienie Startu nie może być ustawione przed wyborem programu
automatycznego (Auto Program).
4. Jeśli drzwiczki pozostaną otwarte, odliczanie czasu opóźnienia na wyświetlaczu
będzie kontynuowane.
Funkcja Zatrzymania
Przy pomocy timera można zaprogramować czas odstawienia po zakończeniu gotowania. Można
też wykorzystać timer do ustawienia czasu gotowania w minutach.
Polski
Przykład:
Można wprowadzić żądany
program gotowania i czas
gotowania.
Naciśnij
przycisk timera/
zegara
Wprowadź opóźnienie,
przekręcając pokrętło
(do 9 godzin).
Naciśnij
Start
Uwaga
1. Gotowanie w trzech etapach można zaprogramować przy pomocy funkcji
Zatrzymania.
Przykład:
Poziom mocy 1000 W: 4 min
Raz
2.
3.
4.
5.
Czas Zatrzymania: 5 min
Poziom mocy 1000 W: 2 min
Raz
Jeśli drzwiczki kuchenki zostaną otwarte przy uruchomionej funkcji Czas
Zatrzymania lub Timer minutowy, czas na monitorze będzie nadal odliczany.
Funkcja ta służy także jako timer minutowy. Aby z niego skorzystać, należy
nacisnąć przycisk timera, ustawić czas i nacisnąć przycisk Start.
Czasu timera nie można zaprogramować po programie automatycznym.
Jeśli zaprogramowany czas przekracza godzinę, czas będzie odliczany w
jednostkach.
23
PL
Gotowanie wielostopniowe
Gotowanie Dwu- i Trzystopniowe
Przykład:
Wybierz
poziom mocy
Wybrać żądany
poziom mocy
mikrofalówki.
Ustaw czas
gotowania,
przekręcając
pokrętło.
Wybierz poziom
mocy
Wybrać żądany
poziom mocy
mikrofalówki.
Ustaw czas
gotowania,
przekręcając
pokrętło.
Naciśnij Start
Program gotowania
rozpocznie się,
zaś na okienku
wyświetlaczu
pokazywane będzie
odliczanie ¨w dół¨.
Przykład: Rozmrażanie przez 2 minuty i gotowanie na 1000 W mocy przez 3 minuty.
Naciśnij dwa
razy przycisk
mocy mikrofal,
aby wybrać moc
rozmrażania.
Przy pomocy
pokrętła
ustaw czas
gotowania na 2
minuty.
Naciśnij raz
przycisk mocy
mikrofal, aby
wybrać 1000 W.
Przy pomocy
pokrętła
ustaw czas
gotowania na 3
minuty.
Naciśnij
Start
Przykład: Grillowanie na mocy Grill 3 przez 4 minuty i gotowanie na 440 W mocy przez 5 minut.
Naciśnij trzy razy
przycisk mocy
grillowania, aby
wybrać poziom 3
grillowania.
Uwaga
Przy pomocy
pokrętła
ustaw czas
gotowania na
4 minuty.
Naciśnij cztery
razy przycisk
mocy mikrofal,
aby wybrać
440 W.
Przy pomocy
pokrętła
ustaw czas
gotowania na
5 minut.
Naciśnij
Start
1. Dla gotowania trzystopniowego wybierz kolejny program gotowania przed
naciśnięciem przycisku start.
2. Podczas pracy kuchenki pojedyncze naciśniecie przycisku zatrzymania/anulowania
zatrzyma proces. Naciśnięcie przycisku Start ponownie uruchomi zaprogramowany
proces. Podczas pracy kuchenki dwukrotne naciśniecie przycisku zatrzymania/
anulowania zatrzyma proces i anuluje zaprogramowany proces.
3. Gdy kuchenka nie pracuje, naciśniecie przycisku zatrzymania/anulowania anuluje
wybrany program.
4. Podczas gotowania wielostopniowego nie jest możliwe zastosowanie programów
automatycznych.
24
PL
Programy gotowania
automatycznego/kombinacyjn
Funkcja ta umożliwia gotowanie potraw stosownie do wagi. Wagę należy wprowadzać w gramach.
Lub
Wybierz żądaną kategorię.
Podświetlony zostanie wskaźnik
auto, a na wyświetlaczu pojawia
się numer programu.
Ustaw wagę
Ustaw wagę potrawy za pomocą pokrętła.
Powolne kręcenie pokrętłem zmieni wagę
co 10 g. Szybkie kręcenie pokrętłem
zmienia wagę co 100 g.
Naciśnij
Start
Uwaga
1. Programy zależne od wagi produktu można stosować tylko do wymienionych
produktów.
2. Waga gotowanych produktów musi mieścić się w podanym zakresie.
3. Należy zawsze zważyć produkt, nie polegać tylko na wadze podanej na opakowaniu.
4. Należy używać akcesoriów do gotowania wskazanych na stronach 25-27.
5. NIE przykrywać produktów gotowanych w trybie mieszanym, ponieważ pokrywa
uniemożliwia zarumienienie potraw, a wysoka temperatura grilla stopi plastikową
pokrywę.
6. Większość potraw po ugotowaniu przy pomocy programu automatycznego wymaga
czasu odstawienia, co umożliwia dotarcie ciepła do środka potrawy.
7. Biorąc pod uwagę różnice w produktach spożywczych, przed podaniem zawsze
należy sprawdzić, czy potrawy są dokładnie ugotowane i gorące.
Waga
1. Kawałki
kurczaka
200 g - 700 g
1 naciśnięcie
2. Mrożona
pizza
120 g - 440 g
2 naciśnięć
Akcesoria
Polski
Program
Instrukcje
Gotowanie kawałków świeżego kurczaka
z kośćmi np. podudzia, nóżki, ćwiartka.
Umieść kawałki kurczaka skórą do
dołu bezpośrednio na kratce na talerzu
obrotowym. Podstaw żaroodporne naczynie
na kapiący tłuszcz. Wybierz program (1
naciśnięcie Auto Combi). Przy użyciu
pokrętła podaj wagę. Naciśnij Start. Nie
przykrywaj. Przewróć po usłyszeniu sygnału.
Po zakończeniu programu odstaw na kilka
minut.
Odgrzewanie i zrumienienie góry gotowej
mrożonej pizzy. Zdejmij opakowanie
i umieść pizzę na kratce na talerzu
obrotowym. Wybierz program (2 naciśnięcia
Auto Combi). Przy użyciu pokrętła podaj
wagę. Naciśnij Start. Nie przykrywaj. Aby
osiągnąć najlepsze rezultaty, średnica pizzy
nie powinna przekraczać 20 cm.
25
PL
Programy gotowania Automatycznego
Kombinacyjnego
Program
Waga
Akcesoria
3. Pieczone
ziemniaki
200 g - 1400 g
-
3 naciśnięć
4. Quiche
schłodzony
150 g - 400 g
Odgrzewanie i zrumienienie góry gotowego
świeżego quicha. Zdejmij opakowanie
i umieść quiche na kratce na talerzu
obrotowym. Wybierz program (4 naciśnięcia
Auto Combi).Przy użyciu pokrętła podaj
wagę. Naciśnij Start. Nie przykrywaj.
300 g - 600 g
Podgrzewanie i zbrązowienie schłodzonych
gotowych dań, np. lasagne lub zapiekanka.
Usuń pokrywę lub osłonę. Jeśli potrawa
znajduje się w pojemniku foliowym, przełóż
do żaroodpornego naczynia o podobnej
wielkości i połóż na talerzu obrotowym.
Korzystając z naczynia żaroodpornego z
tworzywa sztucznego, w którym potrawa
została zakupiona, podczas wyjmowania
należy zachować. Wybierz program
(5 naciśnięć Auto Combi). Przy użyciu
pokrętła podaj wagę. Naciśnij Start. Nie
przykrywaj.
4 naciśnięć
5. Schłodzone
potrawy
z chrupiącym
wierzchem
5 naciśnięć
26
PL
Instrukcje
Ziemniaki pieczone z chrupiącą skórką.
Wybierz średniej wielkości ziemniaki
o wadze 200-250 g. Umyj i osusz ziemniaki,
a następnie nakłuj je kilkakrotnie widelcem.
Umieść na talerzu obrotowym. Wybierz
program (3 naciśnięcia Auto Combi). Przy
użyciu pokrętła podaj wagę. Naciśnij Start.
Nie przykrywaj.
-
Programy Gotowania Automatycznego
Program
Waga
6.
Podgrzewanie
świeżych
potraw
200 g - 800 g
1 naciśnięcie
7.
Podgrzewanie
zamrożonych
potraw
Akcesoria
Instrukcje
Podgrzewanie świeżej potrawy na talerzu
lub zapiekanki. Potrawy muszą być wcześniej
ugotowane. Potrawy powinny być schłodzone
do temperatury ok. + 5°C. Przykryj danie,
naciśnij dwa razy przycisk automatycznego
podgrzewania i zamieszaj po usłyszeniu
sygnałów dźwiękowych. Zamieszaj raz jeszcze
po zakończeniu programu i odstaw na kilka
minut. Duże kawałki mięsa/ryby w rzadkim
sosie mogą wymagać dłuższego czasu
gotowania. Ten program nie nadaje się do
potraw o dużej zawartości skrobi, takich jak
ryż, makarony i ziemniaki.
200 g - 800 g
Gotowanie świeżych warzyw. Umieść
przygotowane warzywa w naczyniu
odpowiednich rozmiarów. Polej wodą - jedna
łyżka wody na 100 g warzyw. Przykryj
pojemnik wieczkiem lub ponakłuwaną folią
spożywczą. Naciśnij trzy razy przycisk
automatycznego gotowania. Po usłyszeniu
sygnału zamieszaj. Po ugotowaniu odcedź i
dopraw do smaku.
2 naciśnięć
8. Gotowanie
świeżych
warzyw
3 naciśnięć
9. Gotowanie
świeżych ryb
200 g - 800 g
Polski
200 g - 500 g
Odgrzewanie wcześniej ugotowanej i
zamrożonej potrawy lub zapiekanki;
Potrawy muszą być uprzednio ugotowane,
a następnie zamrożone (-18°C). Przykryj
potrawę. Naciśnij dwa razy przycisk
automatycznego gotowania. Po usłyszeniu
sygnału dźwiękowego zamieszaj i rozdrobnij
na mniejsze kawałki. Zamieszaj raz jeszcze po
zakończeniu programu i odstaw na kilka minut.
Sprawdź temperaturę potrawy i podgrzej
bardziej, jeśli jest to konieczne. Program ten
nie jest odpowiedni dla porcjowanych potraw
mrożonych.
Gotowanie filetów lub steków z ryby
Umieść w pojemniku odpowiednich rozmiarów
i polej 1-3 łyżkami wody (ok. 13-45 ml).
Przykryj pojemnik wieczkiem lub ponakłuwaną
folią spożywczą. Naciśnij cztery razy przycisk
automatycznego gotowania.
4 naciśnięć
10. Ryż
100 g - 300 g
5 naciśnięć
Gotowanie ryżu do dań głównych (ryż
tajski, Basmati, jaśminowy, z Surinamu,
Arborio lub ryż śródziemnomorski). Ten
program nie jest przeznaczony do gotowania
ryżu do deserów. Dokładnie opłucz ryż
przed gotowaniem. Weź dużą miskę. Dodaj
łyżeczkę soli i wodę w stosunku 2:1 do ryżu.
Przykryj pojemnik wieczkiem lub ponakłuwaną
folią spożywczą. Naciśnij pięć razy przycisk
automatycznego gotowania. Po usłyszeniu
sygnału zamieszaj. Po ugotowaniu odstaw na
5 minut.
27
PL
Rozmrażanie w Trybie Turbo
Funkcja ta pozwala szybko rozmrozić mięso mielone, porcje kruczka, kawałki mięsa
i chleb. Naciśnij przycisk szybkiego rozmrażania i wybierz rodzaj, a następnie podaj
wagę potrawy w gramach (patrz strona 29).
Potrawy należy umieścić w odpowiednim naczyniu, cały kurczak i kawałki mięsa należy
położyć na odwróconym talerzyku lub talerzu do użytku w kuchence mikrofalowej. Kotleciki,
porcje kurczaka i kromki chleba rozłożyć w jednej warstwie. Potraw nie trzeba przykrywać.
W programach automatycznego rozmrażania stosuje się zasadę teorii chaosu, aby zapewnić
szybsze i równomierne rozmrażanie. Zasada chaosu wykorzystuje losową sekwencję
pulsującej energii mikrofalowej, która przyspiesza proces rozmrażania. Podczas programu
kuchenka wyemituje sygnał dźwiękowy przypominający o konieczności sprawdzenia jedzenia.
Bardzo ważne jest częste mieszanie potrawy i jej osłonięcie, jeśli jest to konieczne.
Po usłyszeniu pierwszego sygnału dźwiękowego obróć i osłoń (jeśli to możliwe).
Po drugim sygnale obróć lub podziel na mniejsze części.
1. Sygnał
Obróć lub osłoń
1. Sygnał
Obróć lub osłoń
2. Sygnał
Obróć lub podziel na
mniejsze części.
Uwaga
1. Sprawdzaj żywność podczas rozmrażania. Różne rodzaje żywności mają różne
czasy rozmrażania.
2. Potraw nie trzeba przykrywać.
3. Obracaj lub mieszaj potrawy, zwłaszcza po usłyszeniu sygnału dźwiękowego.
Osłoń, jeśli jest to konieczne. (zobacz punkt 5)
4. Mięso mielone/kotleciki/ porcje kurczaka należy rozdzielić lub odseparować, gdy
tylko jest to możliwe, a następnie rozłożyć w jednej warstwie
5. Osłona zapobiega gotowaniu się żywności. Jest ona niezbędna przy rozmrażaniu
kurczaka i kawałków mięsa. Zewnętrzna warstwa rozmraża się szybciej, dlatego
należy osłonić skrzydełka/pierś/tłuszcz gładką folią aluminiową przypiętą
wykałaczkami.
6. Odstaw, aby żywność rozmroziła się w środku (minimum 1-2 godziny dla
kawałków mięsa lub całego kurczaka).
28
PL
Rozmrażanie w Trybie Turbo
Funkcja ta umożliwia rozmrażanie żywności stosownie do jej wagi.
Wybierz odpowiedni program
rozmrażania w trybie turbo 1 naciśnięcie dla małych kawałków
2 naciśnięcia dla dużych kawałków
3 naciśnięcia dla chleba
Numer programu automatycznego
pojawi sie na wyświetlaczu.
Następnie zapalą się wskaźniki
gotowania w trybie mikrofal,
automatycznego gotowania i
rozmrażania w trybie turbo.
Program
Ustaw wagę mrożonej potrawy
za pomocą pokrętła.
Powolne kręcenie pokrętłem
zmienia wagę co 10 g. Szybkie
kręcenie pokrętłem zmienia wagę
co 100 g.
Waga min. maks.
11. Małe kawałki
150 g - 1000 g
Naciśnij Start
Pamiętaj o
zamieszaniu lub
odwróceniu potrawy
w czasie rozmrażania.
Wskazówki
Małe kawałki mięsa, kiełbaski, mięso mielone, filety
rybne, steki, kotlety schabowe (każdy od 100 g do
400 g). Naciśnij jeden raz przycisk rozmrażania w trybie
turbo. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego obróć/
zamieszaj potrawę.
1 naciśnięcie
400 g - 2000 g
Duże kawałki mięsa, cały kurczak, pieczeń. Naciśnij
dwa razy przycisk rozmrażania w trybie turbo. Cały
kurczak lub pieczeń wymagają osłonięcia podczas
rozmrażania. Osłoń skrzydełka, pierś i tłuszcz gładkimi
kawałkami folii aluminiowej i przymocuj wykałaczkami.
Folia aluminiowa nie może dotykać ścianek kuchenki.
Przed gotowaniem należy odstawić potrawę na 1 do
2 godzin. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego obróć i
ponownie osłoń potrawę.
100 g - 800 g
Małe lub duże bochenki chleba białego lub
pełnoziarnistego. Umieść bochenek na kawałku
ręcznika papierowego. Naciśnij przycisk rozmrażania
w trybie turbo trzy razy i obróć po usłyszeniu sygnału
dźwiękowego. Chleb należy odstawić na czas
od 5 minut (lekki biały chleb) do 30 minut (zwarty
chleb żytni). Duże bochenki należy przeciąć na pół
podczas odstawienia. Ten program nie nadaje się
do rozmrażania chleba krojonego, bułek zwykłych i
słodkich.
2 naciśnięć
13. Chleb
3 naciśnięć
Polski
12. Duży
kawałek
Uwaga
Zob. wskazówki dot. rozmrażania podane na str. 17.
29
PL
Tabela podgrzewania i gotowania
Produkt
Napoje - kawa - mleko
1 kubek
Waga/ilość
240 ml
2 kubki
470 ml
1 dzbanek
600 ml
Zupa (schłodzona) (1, 2)
Zupa (w temperaturze
pokojowej) (1, 2)
300 ml
1000 ml
300 ml
1000 ml
Potrawy na talerzu - domowej roboty
Warzywa (gotowane) (1, 2)
Puree ziemniaczane (1, 2)
Puree warzywne (1, 2)
Ryż, komosa ryżowa, kuskus
(schłodzone) (1, 2)
Schłodzone (gęste) (1, 2)
Zrazy zawijane z sosem (1, 2)
(Rinderroulade)
Gołąbki (1, 2)
1 ćwiartka pieczonego kurczaka
Mięso pieczone - Hackbraten
(1, 2)
Sos boloński (1, 2)
Sos Hollandaise (1, 2)
Jedzenie dla dzieci (1, 2)
(mały słoiczek w temp.
pokojowej)
Jedzenie dla dzieci (puree
warzywne) (1, 2)
300 g
Świeże
1000 W 1 min 30 s
–
1000 W 2 min 30 s
–
1000 W 1 min 40 s
–
1000 W 2 min
1000 W 5 - 6 min
1000 W 4 min 30 s do
5 min
1000 W 8 - 9 min
1000 W 7 - 8 min
1000 W 2 min
700 g
1000 W 5-6 min
500 g
1000 W 3 min 30 s
250 g
Mrożone
–
–
1000 W 15 -16 min
–
–
1000 W 2 min
1000 W 3 min 30 s
300 g
1000 W 2 min 10 s
1000 W 5-6 min
200 g
1000 W 1 min 50 s
600 g
1000 W 5 min 30 s
300 g
1000 W 2 min 20 s
1 szt.
1000 W 40-50 s
2 szt.
1 szt.
2 szt.
2 szt. 310 g
4 szt. 710 g
1000 W 50-60 s
1000 W 7-8 min
1000 W 8-9 min
1000 W 4 min
1000 W 5 min
1000 W 1 min
20-30 s
–
1000 W 4 min 30 s
i odstaw
–
–
1000 W 10 min
1000 W 7 min i odstaw
–
1 szt. 300 g
1000 W 3-4 min
–
1000 W 16-17 min
2 plastry 250 g
600 W 3 min
–
210 g
600 W 3 min
(w temp. pokojowej)
100 g 2 kostek
300 g 6 kostek
120 g
200 g
–
–
600 W 40 s
600 W 1 min
–
–
1000 W 1 min 40 s
1000 W 4 min 10 s
–
–
250 g
600 W 1 min 1 min 30 s
–
100 g
–
1000 W 1 min 40 s
(1) Obróć lub zamieszaj w połowie czasu podgrzewania. (2) Przykryj (3) Umieść na kratce, w naczyniu
żaroodpornym, jeśli jest to wymagane. (4) Umieść gratin w żaroodpornym naczyniu przeznaczonym do
mikrofalówek.
Uwaga
Zawsze należy sprawdzić, czy potrawa po podgrzaniu w kuchence mikrofalowej jest gorąca. Jeśli nie
masz pewności, włóż z powrotem do kuchenki. Potrawy wymagają czasu odstawienia, zwłaszcza
jeśli nie można ich zamieszać. Im gęstsza potrawa, tym dłuży czas odstawienia.
30
PL
Tabela podgrzewania i gotowania
Produkt
Gratin
Ryba à la Bordelaise
Lasagne
Moussaka
Gratin z makaronem i szynką/
tuńczykiem
Zapiekanka pasterska
Potrawy szybkie
Zapiekanka z serem (3)
Precel z serem/boczkiem (4)
Ryż po kantońsku (1, 2)
Skrzydełka/kawałki kurczaka
Nuggetsy z kurczaka (1, 4)
Rogal z serem (4)
Cordon bleu (1, 4)
Croque monsieur (1, 3)
Placki, warzywa (1, 4)
Kiełbaski Knackis (1, 2)
(Frankfurterki/wiedeńskie)
Kotlety mięsne (1, 2)
Bułki z mięsem/parówką (4)
400 g
400 g
Świeże
–
Combi 1; 8 min (3)
Mrożone
Combi 1; 16-18 min
Combi 1; 13 - 14 min
350 g
Combi 1; 9-10 min
i odstaw 3 min
Combi 1; 7-8 min (3)
1000 W 13 min ¡
4 min Grill 1 na kratce
450 g - 500 g
Combi 1; 8 - 9 min (3)
300 g - 350 g
1000 W 11 min ¡
3 min Grill 1 na kratce
Combi 1; 8 min (3)
Combi 1; 10-11 min
400 g
Combi 1; 6-7 min
600 g
Combi 1; 10-11 min
Combi 1; 14 min
Combi 1; 11 min ¡
4 min Grill 1 na kratce
1000 W 13 min ¡
5 min Grill 1 na kratce
Combi 2; 2 min
Auto mrożona pizza
–
Combi 1; 3 min 30 s
6 szt. 250 g
1000 W 1 min 40 s
1000 W 2 min 30 s
8 szt. 100 g
–
600 g
1 szt. 150 g
1 szt. 130 g
2 szt. 250 g
500 g
8 szt. 400 g
Combi 2; 1 min 30 s
–
1000 W 3 min
Combi 1; 3 min
1000 W 5 min
1000 W 5-6 min
Combi 1; 3 min
1 szt. 70 g
Combi 2; 1 min 30 s
Combi 2; 2 min 30 s
1 szt. 100 g
Combi 2; 5 min
Combi 1; 4 min 30 s
1 szt. 150 g
Combi 2; 4 min 30 s
Combi 1; 4 min 30 s
2 szt. 280 g
Combi 2; 5-6 min
2 szt. 140 g
2 szt. 300 g
1 szt. 140 g
4 szt. 150 g
Combi 2; 2 min
Combi 2; 6 min
Combi 2; 4 min 30 s
–
3 szt. 100 g
1000 W 30-40 s
1 szt. 100 g
600 W 1 min ¡
odstaw 2 min
6 szt. 200 g
2 szt. 200 g
2 szt. 160 g
1000 W 1 min
600 W 2 min
Combi 2; 5-6 min
Combi 2; 3 min
Combi 1; 8 min
Combi 1; 5 min 30 s
Polski
Ryba w bułce tartej (1, 4)
Waga/ilość
Combi 1; 8 min
Combi 1; 4 min
600 W 2 min 30 s
600 W 3 min 30 s
600 W 1 min
30 s - 2 min
600 W 5 min
Combi 1; 4 min
(1) Obróć lub zamieszaj w połowie czasu podgrzewania. (2) Przykryj (3) Umieść na kratce, w naczyniu
żaroodpornym, jeśli jest to wymagane. (4) Umieść gratin w żaroodpornym naczyniu przeznaczonym do
mikrofalówek.
Uwaga
Zawsze należy sprawdzić, czy potrawa po podgrzaniu w kuchence mikrofalowej jest gorąca. Jeśli nie
masz pewności, włóż z powrotem do kuchenki. Potrawy wymagają czasu odstawienia, zwłaszcza
jeśli nie można ich zamieszać. Im gęstsza potrawa, tym dłuży czas odstawienia.
31
PL
Tabela podgrzewania i gotowania
Produkt
Waga/ilość
Świeże
Szybkie posiłki
Quiche z cebulą (4)
1 szt. 160 g
Quiche ze szpinakiem (4)
1 szt. 400 g
Naleśniki nadziewane,
zwijane (1, 4)
2 szt. 240 g
Combi 1; 3 min
Pizza świeża (4)
1 szt. 300 g
Combi 2; 3-5 min
Pizza piccolinis (4)
9 szt. 270 g
–
1 szt. 100 g
Combi 1; 2 min 30 s
1 szt. 140 g
–
Paszteciki z wieprzowiną (4)
Ziemniaki nadziewane
z serem (3)
Risotto z pieczarkami (1, 2)
Krojona kiełbasa z sosem (2)
(kiełbasa curry)
Samosa, wołowina (1, 3)
Tagliatelle Bolognese (1, 2)
Tortilla z cebulą (1, 4)
Kiełbaski/parówki surowe
(1, 3)
Pieczone ziemniaki (surowe)
(1, 3)
2 szt. 200 g
2 szt. 240 g
600 g
2 szt. 220 g
4 szt. 240 g
300 g
Combi 1; 2 min
i odstaw na 2 min
Combi 1; 3 min
–
–
1000 W 1 min
30 s to 2 min
Combi 2; 5 min
1000 W
2 min 20 s
Mrożone
Combi 1;
7 min i odstaw 2 min
Combi 1;
8 min i odstaw 3 min
Combi 1;
5 min i odstaw 3 min
Combi 2; 8-10 min
Combi 1;
6 min ¡ 5 min grill 1
Combi 1; 5 min
Combi 1; 4 min
Combi 1; 7 min
Combi 1; 9-10 min
1000 W 7-8 min
–
Combi 1; 8 min 30 s
1000 W 5 min
1 szt. 250 g
Combi 1; 5 min
Grube x 4
240 g
Combi 1; 6 min
Combi 1; 10 min
Combi 2; 8 min
–
Cienkie x 4
140 g
Combi 2; 7 min
–
2 szt. 350 g
Combi 1; 13 min
–
1 szt. 500 g
Combi 1; 7 min
(1) Obróć lub zamieszaj w połowie czasu podgrzewania. (2) Przykryj (3) Umieść na kratce, w naczyniu
żaroodpornym, jeśli jest to wymagane.(4) Umieść gratin w żaroodpornym naczyniu przeznaczonym do
mikrofalówek.
Uwaga
Zawsze należy sprawdzić, czy potrawa po podgrzaniu w kuchence mikrofalowej jest gorąca. Jeśli nie
masz pewności, włóż z powrotem do kuchenki. Potrawy wymagają czasu odstawienia, zwłaszcza
jeśli nie można ich zamieszać. Im gęstsza potrawa, tym dłuży czas odstawienia.
32
PL
Składniki
1 Porcje
4 kromki chleba z masłem
5 ml musztardy Dijon
2 plastrów szynki wędzonej
100 g sera w plastrach
1. Umieść chleb stroną posmarowaną masłem do góry na kratce i
przypiecz w trybie Grill 1 przez 4 minuty lub do zarumienienia się.
2. Nietostowaną stronę kromki chleba posmaruj musztardą, nałóż
szynkę i ser. Przykryj drugą kromką, tostowaną stroną do góry.
Umieść z powrotem na kratce. Ustaw program mieszany 2 na 1
minutę i 30 sekund do 2 minut lub do stopienia się sera.
Przepisy
Croque Monsieur
Naczynie: brak
Akcesoria: kratka
Lasagne
Składniki
4 Porcje
Sos mięsny
1 posiekana cebula
1 ząbek czosnku, rozgnieciony
5 ml oleju
400 g posiekanych pomidorów
z puszki
150 ml czerwonego wina
30 ml przecieru pomidorowego
5 ml mieszanki ziołowej
500 g wołowego mięsa mielonego
sól i pieprz
Lasagne:
500 ml sosu beszamelowego
100 g startego twardego sera, np.
Cheddar
5 ml musztardy
sól i pieprz
50 g startego sera parmezan
250 g świeżych płatów lasagne
1. Umieść cebulę, czosnek i olej w naczyniu casserole. Przykryj i
umieść na szklanym talerzu. Gotuj na mocy 600 W przez 3 minuty.
Dodaj pozostałe składniki sosu. Dobrze wymieszaj. Przykryj i gotuj
na mocy 1000 W przez 10 minut. Zamieszaj, a następnie gotuj na
mocy 600 W przez 15-20 minut lub do ugotowania.
2. Do białego sosu dodaj musztardę, sól, pieprz i starty ser. Pokryj
dolną warstwę naczynia sosem bolońskim, następnie warstwą
płatów lasagne tak, aby na siebie nie zachodziły. Następnie
nałóż warstwę sosu beszamelowego. Nałóż jeszcze dwie takie
warstwy, wykończając je sosem beszamelowym. Na wierzchu
posyp parmezanem. Umieść na spodzie kuchenki i gotuj w trybie
mieszanym 1 przez 10-15 minut lub do zarumienienia się.
Naczynie: 1 x naczynie casserole
Pyrex® o pojemności 1,5 litra z
pokrywką + 1 x duże naczynie
prostokątne
Bostońskie Brownie
Składniki
6 Porcje
100 g czekolady do gotowania
100 g masła
100 g brązowego cukru
100 g mąki
50 g siekanych orzechów włoskich
2 łyżeczki kakao
1 łyżeczka proszku do pieczenia
1 saszetka cukru
waniliowego
2 ubite jajka
1. Umieść czekoladę i masło w misce i gotuj na mocy 600 W przez
2 minuty lub do stopienia sie czekolady.
2. Zamieszaj i dodaj inne składniki i mocno ubij.
3. Przelej do naczynia i gotuj przez 6 minut na programie mieszanym
1 lub aż momentu, gdy masa stwardnieje.
4. Pozostaw do ostygnięcia, a następnie potnij na kwadraty.
Naczynie: Naczynie Pyrex®
16 X 20 cm wyłożone
papierem tłuszczoodpornym
33
PL
Pytania (P) i Odpowiedzi (O)
P: Dlaczego kuchenka nie włącza się?
O: Jeśli kuchenka nie włącza się,
sprawdź następujące punkty:
1. Czy wtyczka jest dokładnie włożona?
Wyjmij wtyczkę z gniazdka, zaczekaj 10
sekund i włóż ją ponownie.
2. Sprawdź specjalnie zainstalowany
zwykły lub automatyczny bezpiecznik.
Włącz bezpiecznik automatyczny lub
wymień zwykły bezpiecznik (jeśli jest
spalony).
3. Jeśli bezpiecznik jest dobry, podłącz
do gniazdka inne urządzenie. Jeśli
podłączone urządzenie działa,
prawdopodobnie niesprawna jest
kuchenka. Jeśli nie działa także inne
podłączone urządzenie, to znaczy, że
uszkodzone jest gniazdko. Jeśli okaże
się, że niesprawna jest kuchenka,
skontaktuj się z autoryzowanym
punktem serwisowym.
P: Czasami z otworów wentylacyjnych wypływa ciepłe powietrze. Dlaczego?
O: Ciepło wydobywające się z gotowanej
potrawy ogrzewa powietrze we
wnętrzu kuchenki. Ogrzane powietrze
wyprowadzane jest na zewnątrz
kuchenki za pomocą systemu
przepływu powietrza w kuchence. W
wydobywającym się powietrzu nie ma
mikrofal. Podczas gotowania nie wolno
zakrywać otworów wentylacyjnych.
P: Kuchenka powoduje zakłócenia odbioru telewizyjnego. Czy jest to normalne?
O: Podczas gotowania w kuchence
mikrofalowej mogą wystąpić zakłócenia
w działaniu niektórych urządzeń,
takich jak radia, telewizory, Wi-Fi,
telefony bezprzewodowe, elektroniczna
niania, urządzenia blue tooth lub
inne urządzenia bezprzewodowe.
Zakłócenia te są podobne do zakłóceń
spowodowanych przez małe urządzenia
domowe, takie jak miksery, odkurzacze,
suszarki itp. Zakłócenia nie oznaczają
problemu z kuchenką.
P: Z kuchenki wydobywa się niemiły
zapach i dym podczas korzystania
z funkcji grilla oraz trybu
kombinacyjnego. Dlaczego?
O: Po wielokrotnym użyciu zalecane jest
oczyszczenie kuchenki i wtedy włącz ją
na 5 minut w trybie grilla bez żywności,
szklanego talerza i pierścienia z rolkami.
Spowoduje to wypalenie wszystkich
resztek żywności, które mogą być
przyczyną wydzielania się dymu i
niemiłego zapachu.
P: Kuchenka nie przyjmuje mojego
programu. Dlaczego?
O: Kuchenka mikrofalowa jest tak
zaprojektowana, aby nie akceptować
błędnego programu. Na przykład: nie
akceptuje programu czwartego etapu.
P: Czy mogę używać w kuchence mikrofalowej termometru do zwykłych kuchenek?
O: Tylko wtedy, gdy korzystasz z trybu
opiekania na grillu. W niektórych
termometrach metal może powodować
iskrzenie w kuchence i dlatego nie
wolno ich używać w trybach gotowania
mikrofalowego i kombinacyjnego.
34
PL
P: Gdy gotuję w trybie kombinacyjnym, z kuchenki mikrofalowej dobiegają
trzaski i kliknięcia. Co jest przyczyną
tych dźwięków?
O: Dźwięki te pojawiają się, gdy
kuchenka automatycznie przestawia
się z mikrofal na grill, aby przejść w
kombinacyjny tryb gotowania. Jest to
normalny objaw pracy.
P: Moja kuchenka przerywa gotowanie z
użyciem mikrofal, a na wyświetlaczu
pojawiają się napisy „H97” i „H98”.
O: Oznacza to, że wystąpił problem z
systemem emisji mikrofal. Należy
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
P: Wentylator nadal obraca się po
zakończeniu gotowania. Dlaczego?
O: Po użyciu kuchenki wentylator może
obracać się przez kilka minut, aby
schłodzić elementy elektryczne. Jest to
normalne. W tym czasie można używać
kuchenki.
Konserwacja Kuchenki Mikrofalowej
1. Przed czyszczeniem kuchenki wyłącz
ją.
2. Utrzymuj w czystości wnętrze kuchenki,
uszczelki drzwiczek oraz powierzchnie
wokół uszczelek. Rozpryskaną żywność
lub płyny należy ścierać ze ścian
wnętrza kuchenki, uszczelek drzwiczek
oraz powierzchni wokół uszczelek
wilgotną ściereczką. Jeśli kuchenka
jest silnie zabrudzona, użyj łagodnego
środka czyszczącego. Korzystanie
z silnych środków do czyszczenia i
szorowania nie jest zalecane.
Nie używaj dostępnych w handlu
środków czyszczących do zwykłych
kuchenek.
3. Nie należy używać środków z
dodatkami ściernymi lub metalowych
skrobaczek do czyszczenia szklanej
pokrywy kuchenki, ponieważ mogą
one spowodować porysowanie jej
powierzchni, co może prowadzić do
pęknięcie szyby.
5. Jeżeli panel sterowania zabrudzi się,
należy oczyścić go miękką, suchą
szmatką. Na panelu nie należy używać
mocnych detergentów lub proszków
ściernych. Przy czyszczeniu panelu
kontrolnego pozostawić drzwiczki
kuchenki otwarte, aby zapobiec
przypadkowemu uruchomieniu
kuchenki. Po oczyszczeniu nacisnąć
przycisk stop/anuluj, aby wyzerować
okno wyświetlacza lub przekręcić
wyłącznik czasowy z powrotem do
pozycji zero.
6. Jeśli wewnątrz lub na zewnątrz
drzwiczek osadzi się rosa, zetrzyj ją
miękką ściereczką. Może to wystąpić,
gdy kuchenka mikrofalowa pracuje
w warunkach dużej wilgotności,
jednakże nie jest to objawem złej pracy
urządzenia.
8. Pierścień z rolkami oraz zagłębienie w
dolnej ściance kuchenki powinny być
regularnie czyszczone, aby uniknąć
nadmiernych szmerów. Wystarczy
przetrzeć dno wilgotną ściereczką i
dodatkowo wysuszyć suchą tkaniną.
Pierścień z rolkami można myć w
wodzie z łagodnym środkiem myjącym.
Po wielokrotnym użyciu kuchenki
zbierają się opary po gotowaniu, ale w
żaden sposób nie wpływają na stan dna
ani pierścienia z rolkami. Pamiętaj, aby
po umyciu założyć na miejsce pierścień
z rolkami.
9. Podczas korzystania z Grilla lub
trybu kombinacyjnego z niektórych
produktów może pryskać tłuszcz na
ścianki kuchenki. Jeśli kuchenka nie jest
czyszczona, mogą wydobywać się z niej
nieprzyjemne zapachy.
10. Nie wolno używać do mycia urządzenia
parowego.
11. Kuchenka winna być konserwowana
i naprawiana wyłącznie przez
wykwalifikowany personel
autoryzowanego punktu serwisowego.
Polski
4. Obudowa zewnętrzna kuchenki powinna
być czyszczona wilgotną ściereczką, a
następnie osuszona miękką ściereczką.
Uważaj aby woda nie przedostała się
przez otwory wentylacyjne do wnętrza
urządzenia, ponieważ mogłoby to
doprowadzić do jego uszkodzenia.
7. Od czasu do czasu wyjmij szklany
talerz i umyj go w wodzie ze środkiem
czyszczącym lub w zmywarce do
naczyń.
12. Jeżeli kuchenka nie jest utrzymywana
w należytej czystości, może dojśc do
zniszczenia jej ścianek, a w efekcie
do skrócenia czasu prawidłowego
funkcjonowania urządzenia i do
niebezpiecznych sytuacji.
13. Otwory wentylacyjne powinny być
utrzymywane w czystości. Sprawdź,
czy otwory wentylacyjne znajdujące się
na górze, na dole i z tyłu urządzenia
nie są zatkane przez kurz lub inne
zanieczyszczenia. Jeżeli otwory
wentylacyjne są zatkane, istnieje
możliwość przegrzania się kuchenki,
co może wpłynąć negatywnie na jej
działanie i możliwe jest narażenie się na
niebezpieczne sytuacje.
35
PL
Dane Techniczne
Producent
Panasonic
Model
NN-GD34HW
Zasilanie
230 V 50 Hz
Częstotliwość:
Moc wejściowa:
Moc wyjściowa:
2450 MHz
Maksymalna
2000 W
Mikrofale
1050 W
Grill
1050 W
Mikrofale
1000 W (IEC-60705)
Grill
1000 W
Wymiary zewnętrzne szer. x gł. x wys. (mm)
488 mm (szer.) x 395 mm (gł.) x 279 mm (wys.)
Wymiary wewnętrzne szer. x gł. x wys. (mm)
315 mm (szer.) x 353 mm (gł.) x 178 mm (wys.)
Waga (bez opakowania) w przybliżeniu
10 kg
Poziom dźwięku
57 dB
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Produkt ten jest wyrobem, który spełnia wymagania norm europejskich dotyczących
kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Stosownie do tych wymagań urządzenie
zaliczone jest do grupy „2” i posiada klasę bezpieczeństwa „B”. Grupa „2” oznacza, że energia
o częstotliwości radiowej jest z założenia generowana w formie fal elektromagnetycznych,
przeznaczonych do podgrzewania i gotowania produktów żywnościowych. Klasa „B” oznacza,
że urządzenie może być użytkowane w typowych warunkach domowych.
Wyprodukowane przez: Panasonic Appliances Microwave Oven (Shanghai)
Co.,Ltd.
888, 898 Longdong Road, Pudong, Shanghai, 201203, Chiny.
Importer: Panasonic Marketing Europe GmbH
Kontakt: Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Niemcy.
36
PL
Panasonic Corporation
http://www.panasonic.com
© Panasonic Corporation 2017
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement