Panasonic NNK109WMWPG Instrukcja obsługi

Panasonic NNK109WMWPG Instrukcja obsługi
English
Nederlands
®
Deutsch
Español
Português
Polski
Svenska
Dansk
Norsk
Suomi
Česky
Slovensky
Românã
Magyar
NN-K129M / NN-K109W
Italiano
Microwave Oven/Grill Oven
Mikrowellengerät mit Grill
Mikrowellengerät mit Grill/ohne Grill
Four à micro-ondes avec gril/sans gril
Forno a microonde con grill/senza grill
Horno Microondas/Grill
Forno Micro-Ondas/Grelhador
Kuchenka Mikrofalowa z Grillem
Kombinationsugn med Mikrovågor/Grill
Mikrobølgeovn/Grill
Mikrobølge/Grill Ovn
Mikroaaltouuni/Grilli
Mikrovlnná trouba
Mikrovlnná rúra
Cuptor cu microunde
Grillezös/mikrohullámú sütö
Français
Operating Instructions
Bedienungsanleitung
Gebruiksaanwijzing
Mode dʼemploi
Manuale di istruzioni
Instrucciones de funcionamiento
Manual de instruções
Instrukcja obsługi
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Návod k obsluze
Návod na obsluhu
Instrucţiuni de operare
Kezelési útmutató
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS: Before operating this oven, please read these
instructions carefully and keep for future reference.
WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN. Bitte sorgfältig durchlesen und zur weiteren
Bezugnahme aufbewahren.
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES. Lees ze a.u.b. zorgvuldig door en bewaar ze zodat
u ze opnieuw kunt raadplegen wanneer nodig.
INSTRUCTIONS DE SÛRETÉ IMPORTANTES. Avant dʼutiliser le four à micro-ondes, lisez
attentivement les recommandations dʼutilisation et conservez-les soigneusement.
ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA. Leggere attentamente queste note e conservarle per riferimento futuro.
INSTRUCCIONES SOBRE SEGURIDAD IMPORTANTES. Léalas detenidamente y guárdelas
para futura referencia.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES. Leia atentamente as instruções de segurança e guarde-as para futuras consultas.
WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją i
zachowanie jej.
VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER. Læses omhyggeligt, og opbevares til senere brug.
VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER. Les nøye, og oppbevar på et trygt sted slik at du
kan slå opp ved behov.
TÄRKEITÄ TURVALLISUUSTIETOJA. Lue nämä ohjeet huolellisesti ja säilytä ne myöhempää
tarvetta varten.
VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR. Läs igenom anvisningarna noga och spara dem för
framtida referens.
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY. Před uvedením trouby do provozu si laskavě pečlivě
přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE. Pred uvedením tejto mikrovlnnej rúry do činnosti si dôkladne naštudujte tento návod na obsluhu a odložte si ho pre prípad potreby v budúcnosti.
INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ IMPORTANTE: Înainte de utilizarea a acestui cuptor, vă rugăm să
citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni şi să le păstraţi pentru referinţe ulterioare.
DŮLEŽITÉ POKYNY K BEZPEČNOSTI. Pečlivě si je prosím přečtěte a uložte pro příští použití.
Ustawianie i podłączanie kuchenki mikrofalowej
4. Nie ustawiaj kuchenki w pobliżu kuchni
gazowej ani kuchni elektrycznej.
5. Nie wolno demontować nóżek kuchenki.
6. Kuchenka przeznaczona jest wyłącznie do
użytku domowego. Nie używaj jej na zewnątrz.
7. Unikaj używania kuchenki mikrofalowej w
pomieszczeniach, w których panuje duża
wilgotność.
8. Kabel sieciowy nie powinien dotykać
powierzchni obudowy urządzenia. Kabel
powinien przebiegać z dala od rozgrzewających się powierzchni. Nie dopuszczaj do tego,
aby kabel zwisał ze stołu lub z blatu. Nie
zanurzaj kabla, wtyczki, ani kuchenki w
wodzie.
9. Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych znajdujących się na górze i z tyłu kuchenki. Jeśli
podczas pracy kuchenki otwory te zostaną
zakryte, kuchenka może się przegrzać. W tym
przypadku, kuchenka jest chroniona przez
układ zabezpieczający przed nadmierną temperaturą, który wznowi pracę kuchenki dopiero
po jej ostygnięciu.
10. Kuchenka nie jest wyposażona w zdalne
sterowanie ani czasomierz zewnętrzny.
Uwaga: gorące powierzchnie
15 cm
5 cm
10 cm
OTWARTA
Blat szafek
Pl-1
Polski
Sprawdź kuchenkę mikrofalową
Rozpakuj urządzenie i sprawdź czy nie ma
widocznych uszkodzeń, jak na przykład
wgnieceń, wyłamanych rygli drzwiczek albo
zarysowań drzwiczek. Jeśli urządzenie jest
uszkodzone, skontaktuj się natychmiast z punktem sprzedaży. Nie instaluj uszkodzonego
urządzenia.
Przepisy dotyczące uziemienia
WAŻNE: DLA OSOBISTEGO
BEZPIECZEŃSTWA, URZĄDZENIE TO MUSI
BYĆ PRAWIDŁOWO UZIEMIONE.
Jeśli gniazdko sieciowe nie posiada uziemienia,
klient musi, we własnym zakresie, wymienić je
na gniazdko prawidłowo uziemione.
Napięcie zasilające
Napięcie sieciowe musi odpowiadać napięciu
zasilania podanemu na tabliczce znamionowej
kuchenki mikrofalowej. Podłączenie urządzenia
do sieci o wyższym napięciu może spowodować
pożar lub inne uszkodzenie.
Ustawianie kuchenki
1. Kuchenkę mikrofalową należy umieścić na
blacie kuchennym. Kuchenka nie jest
przeznaczona do zabudowy lub użytkowania
w szafce. Ustaw kuchenkę na równej i stabilnej powierzchni, ponad 85 cm nad podłogą.
2. Kuchenka powinna być ustawiona tak, aby
można ją było łatwo odłączyć od zasilania,
poprzez wyciągnięcie wtyczki lub wyłączenie
bezpiecznika.
3. Do prawidłowego działania, kuchenka musi
mieć zapewnioną dobrą wentylację.
Ustawienie między szafkami:
a. Pozostaw 15 cm wolnej przestrzeni nad
kuchenką, 10 cm z tyłu i 5 cm z jednego
boku, a strona przeciwna musi być
otwarta na ponad 40 cm.
b. Jeśli kuchenka jest przysunięta jednym
bokiem do ściany, wtedy druga strona
musi być całkowicie otwarta.
OSTRZEŻENIE
Ważne informacje dot. bezpieczeństwa
użytkowania
1. Uszczelki drzwi i miejsca przyległe do
uszczelek należy czyścić zwilżoną ściereczką.
Kuchenka mikrofalowa winna być sprawdzana
pod kątem uszkodzeń uszczelek drzwi oraz
powierzchni przylegających do nich i jeśli te
powierzchnie są uszkodzone, urządzenie nie
powinno być używane do czasu naprawy,
wyłącznie, przez wykwalifikowany personel
autoryzowanego punktu serwisowego firmy
Panasonic.
2. Nie próbuj regulować lub naprawiać
drzwiczek, obudowy panelu sterowania,
przełączników zabezpieczeń wyłączających
lub jakiejkolwiek innej części kuchenki. Nie
usuwaj zewnętrznej obudowy z kuchenki,
gdyż daje ona zabezpieczenie przed
przenikaniem energii mikrofal.
Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie
przez wykwalifikowany personel punktu serwisowego.
3. Nie używaj tego urządzenia, gdy ma uszkodzony kabel sieciowy lub wtyczkę, jeśli nie
pracuje prawidłowo, lub gdy zostało uszkodzone lub upuszczone.
W takich przypadkach, urządzenie powinno
być naprawiane wyłącznie przez wykwalifikowany personel punktu serwisowego.
Pl-2
4. W razie uszkodzenia kabla zasilającego, dla
uniknięcie niebezpieczeństwa porażenia,
musi on zostać wymieniony przez producenta
lub jego agenta serwisowego lub inną wykwalifikowaną osobę.
5. Samodzielne i bezpieczne korzystanie z
kuchenki przez dzieci jest możliwe tylko
wtedy, gdy zostały one nauczone jak ją
obsługiwać, oraz gdy są świadome jak
niebezpieczne może być nieprawidłowe
korzystanie z kuchenki.
6. Płynów lub innego rodzaju żywności nie
wolno podgrzewać w zamkniętych pojemnikach, gdyż grozi to wybuchem.
7. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku
przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych
możliwościach fizycznych lub umysłowych,
przez osoby niedoświadczone lub o
niewystarczającej wiedzy, chyba że zostały
poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia
przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo bądź korzystają z urządzenia
pod jej nadzorem. Należy uniemożliwić
dzieciom zabawę kuchenką.
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Oświetlenie kuchenki
Kiedy zajdzie konieczność wymiany oświetlenia
kuchenki, skontaktuj się z autoryzowanym
punktem serwisowym.
Akcesoria
Kuchenka wyposażona jest w szereg akcesoriów. Zawsze postępuj zgodnie ze
wskazówkami dotyczącymi użycia tych akcesoriów.
Szklany talerz obrotowy
1. Nie należy włączać kuchenki bez pierścienia
obrotowego i szklanego talerza obrotowego.
2. Nigdy nie używaj innego talerza szklanego
niż dostarczony i specjalnie zaprojektowany
do tej kuchenki.
3. Jeśli talerz jest gorący, pozwól mu ostygnąć
przed czyszczeniem lub włożeniem do
wody.
4. Talerz szklany może obracać się zarówno w
prawo jak i w lewo.
5. Jeśli żywność lub naczynie, w którym gotujesz żywność, dotknie ścianki kuchenki i
zatrzyma obracanie się talerza, wtedy talerz
zacznie automatycznie obracać się w stronę
przeciwną. Jest to normalny objaw pracy.
6. Nie gotuj żywności bezpośrednio na szklanym talerzu.
Pierścień obrotowy
1. Pierścień obrotowy oraz wnętrze kuchenki
należy regularnie czyścić, aby zapobiec
odgłosom pracy pierścienia i gromadzenia
się resztek pożywienia.
2. Należy zawsze używać pierścienia obrotowego oraz szklanego talerza obrotowego.
Ruszt
1. Rusztu używamy do przyrumienienia
niewielkich porcji żywności oraz ułatwienia
cyrkulacji gorącego powietrza.
2. Nie używaj pojemników metalowych postawionych bezpośrednio na ruszcie w trybie
KOMBINACYJNYM z MIKROFALAMI.
3. Nie używaj metalowogo rusztu w trybie
samych MIKROFAL.
Pl-3
Polski
Korzystanie z kuchenki
1. Nie używaj kuchenki do jakiegokolwiek
innego celu niż przygotowywania posiłków.
Kuchenka ta została specjalnie zaprojektowana do podgrzewania lub gotowania
żywności. Nie używaj jej do podgrzewania
chemikaliów lub innych produktów nieżywnościowych.
2. Przed użyciem, sprawdź czy naczynia/
pojemniki są odpowiednie do używania w
kuchence mikrofalowej.
3. Nie próbuj używać kuchenki mikrofalowej do
suszenia gazet, ubrań ani innych materiałów, gdyż mogłyby się zapalić.
4. Gdy kuchenka nie jest używana, nie przechowuj w jej wnętrzu jakichkolwiek przedmiotów, innych niż akcesoria, gdyż w przypadku włączenia urządzenia, mogłyby
spowodować zagrożenie.
5. Nie należy włączać kuchenki mikrofalowej w
trybie MIKROFAL LUB KOMBINACYJNYM
BEZ ŻYWNOŚCI W KUCHENCE. Ten
sposób użytkowania może doprowadzić do
uszkodzenia urządzenia.
6. W przypadku pojawienia się w kuchence
ognia lub dymu należy przekręcić
POKRĘTŁO CZASOMIERZA do pozycji zero
i pozostawić drzwiczki zamknięte.
Następnie należy odłączyć kabel zasilający
lub wyłączyć bezpiecznik obwodu zasilającego kuchenkę.
Praca grilla
1. W trybie KOMBINACYJNYM oraz GRILLA,
zewnętrzne ścianki kuchenki, włączając
otwory wentylacyjne w obudowie oraz
drzwiczki, rozgrzeją się, dlatego należy
zachować ostrożność podczas otwierania
lub zamykania drzwiczek oraz podczas
wkładania i wyjmowania żywności oraz
akcesoriów.
2. Urządzenie wyposażone jest w jedną grzałkę umieszczoną w górnej części piecyka.
Po użyciu trybu KOMBINACYJNEGO i
GRI LLA powierzchnie tej części urządzenia
są bardzo gorące. Należy zachować
ostrożność i nie dotykać elementu grzejnego
w piecyku.
3. Dostępne części kuchenki rozgrzewają się
w czasie korzystania z grilla, dlatego też
dzieci powinny znajdować się z dala od
kuchenki.
4. Podczas użytkowania kuchenki w trybie
mieszanym, należy szczególnie nadzorować
dzieci ze względu na wysokie temperatury
wytwarzane przez kuchenkę.
Informacje ważne
1) Czasy gotowania
• Czasy gotowania podane w książce
kucharskiej są wartościami przybliżonymi.
Czas gotowania zależy od rodzaju żywności,
temperatury i ilości żywności oraz rodzaju
naczynia.
• Rozpocznij od minimalnego czasu gotowania, aby uniknąć rozgotowania potrawy. Jeśli
potrawa będzie niedogotowana, zawsze
możesz dogotować ją, ponownie ustawiając
parametry.
UWAGA: Jeżeli przekroczysz zalecany
czas gotowania, żywność zostanie
zniszczona (spieczona), a w ekstremalnym przypadku może się zapalić i
spowodować uszkodzenie wnętrza
kuchenki.
2) Małe ilości żywności
• Małe porcje żywności lub potraw zawierające mało wody mogą się przypalić,
wyschnąć lub nawet zapalić się, jeśli będą
gotowane zbyt długo. Jeśli żywność w
kuchence zapali się, pozostaw drzwiczki
kuchenki zamknięte, wyłącz kuchenkę i
wyjmij wtyczkę z gniazdka.
3) Jajka
• Nie gotuj jajek w skorupkach w trybie
MIKROFAL. Nawet jeżeli podgrzewanie przy
pomocy mikrofal jest zakończone,
wytwarzane ciśnienie może powodować, że
jajka eksplodują.
4) Przebijanie skórki
• Produkty z pozbawioną porów skórką, takie
jak ziemniaki, żółtka jajek i kiełbaski
muszą być przekłute przed gotowaniem w
trybie MIKROFAL, aby nie uległy rozerwaniu.
5) Termometr do mięsa
• Używaj termometru do mięsa, aby sprawdzić stopień ugotowania pieczeni lub drobiu
dopiero po wyjęciu mięsa z kuchenki. Nie
używaj do mięsa zwykłego termometru, w
trybie MIKROFAL lub KOMBINACYJNYM,
gdyż mogłoby to spowodować iskrzenie.
6) Płyny
• Podczas podgrzewania płynów, np. zup,
sosów i napojów, w kuchence mikrofalowej
może dojść do przegrzania cieczy, to
znaczy do przekroczenia temperatury
wrzenia bez powstawania pęcherzyków
pary. Może to doprowadzić do nagłego
wyrzucenia gorącej cieczy. Aby uniknąć
tego niebezpieczeństwa, należy
Pl-4
a)
b)
c)
d)
7)
•
•
•
przedsięwziąć następujące środki
ostrożności:
Unikaj stosowania naczyń o płaskich
ściankach z wąską szyjką.
Nie przegrzewaj płynów.
Wymieszaj ciecz przed włożeniem naczynia
do kuchenki i ponownie po upływie połowy
czasu gotowania.
Po podgrzaniu, pozostaw naczynie z płynem
w kuchence na krótki czas, a następnie
wymieszaj jeszcze raz, zanim ostrożnie
wyjmiesz naczynie.
Papier/plastik
Gotując żywność w plastikowych lub
papierowych pojemnikach, sprawdzaj często
kuchenkę, gdyż tego typu pojemniki mogą
zapalić się, o ile zostaną nadmiernie rozgrzane.
Nie używaj wyrobów papierniczych z
wtórnego przerobu (np. ręczników kuchennych), chyba że na takim wyrobie jest naklejka informująca, że produkt można bezpiecznie używać w kuchence mikrofalowej.
Wyroby papiernicze z wtórnego przerobu
mogą zawierać zanieczyszczenia, które
mogą być przyczyną zaiskrzenia lub ognia
podczas korzystania z kuchenki.
Przed włożeniem do kuchenki torebek do
prażenia, usuń z nich wykonane z drutu
zapinki.
8) Naczynia/folie
• Nie ogrzewaj w kuchence żadnych
zamkniętych puszek, ani butelek, ponieważ
mogłyby eksplodować.
• Metalowe pojemniki oraz naczynia z metalowymi ozdobami nie powinny być używane
podczas gotowania w trybie MIKROFAL.
Mogłoby to spowodować iskrzenie.
• Jeśli użyjesz folii aluminiowej, szpilek do
mięsa lub innych metalowych elementów,
odległość między nimi, a ściankami i
drzwiczkami kuchenki powinna wynosić przynajmniej 2 cm, aby nie doszło do iskrzenia.
9) Butelki do karmienia/słoiczki z żywnością
dla niemowląt
• Nakrętka lub smoczek muszą być zdjęte z
butelek do karmienia lub słoiczków z
żywnością dla niemowląt przed włożeniem
ich do kuchenki.
• Zawartość butelek i słoiczków z żywnością
dla niemowląt po ogrzaniu musi być
wymieszana lub wstrząśnięta.
• Przed podaniem żywności należy sprawdzić
jej temperaturę, aby uniknąć poparzenia.
Wygląd zewnętrzny
[4] [12]
[6]
[8]
[11]
[13]
[10]
[2]
[5]
[1]
[7]
[9]
Polski
[3]
(1) Przycisk otwierania drzwiczek
Naciśnij w celu otwarcia drzwiczek. W razie otwarcia drzwiczek w czasie gotowania, proces gotowania zostaje tymczasowo wstrzymany bez kasowania wcześniej
wprowadzonych ustawień. Gotowanie zostaje wznowione natychmiast po zamknięciu drzwiczek.
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
Okienko kuchenki
System blokady zabezpieczającej drzwi
Otwór wentylacyjny kuchenki
Panel sterowania
Szklany talerz obrotwy
Pierścień obrotowy
Zewnętrzne otwory wentylacyjne
Ruszt
Kabel zasilający
Nalepka ostrzegająca (Gorąca powierzchnia)
Etykieta identyfikacyjna
Os*ona wylotu mikrofal (Nie zdejmowa*)
Pl-5
Panele kontrolne
NN-K109W/NN-K129M *
(5)
(2)
(3)
(4)
(6)
(1)
(7)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Pl-6
Wyłącznik czasowy
Pokrętło wyboru trybu gotowania
Moc kuchenki mikrofalowej
Ustawienie grilla
Moc rozmrażania
Ustawianie grzania kombinacyjnego
(Grill + Mikrofale)
Przycisk otwierający drzwiczki
*Uwaga: Wygląd panelu może się różnić
od prezentowanego (zależnie od
koloru) ale funkcje przycisków
pozostają takie same.
Gotowanie w kuchenkach mikrofalowych
Moc w Watach
Duża
700 Watów
Średnia
600 Watów
Niska
360 Watów
Rozmrażanie 270 Watów
Utrzymywanie 200 Watów
ciepła
• Obróć pokrętło, aby
wybrać odpowiednią
moc.
• Czas gotowania ustawia się obrotem
pokrętła. Jeżeli drzwiczki są w tym
momencie zamknięte, gotowanie
rozpocznie się natychmiast. Przy
krótkich gotowaniach należy zawsze
czas nastawiać na 2 min, a potem
dodawać w miarę potrzeby.
Rozmrażanie w kuchenkach
Moc rozmrażania wynosi 270 Watów
• Wybierz moc rozmrażania
obracając pokrętło.
• Wybierz czas rozmrażania obracając
pokrętło. Jeżeli drzwiczki są w tym
momencie zamknięte, gotowanie rozpocznie
się natychmiast. Przy krótkich gotowaniach
należy zawsze czas nastawiać na 2 min, a
potem dodawać w miarę potrzeby.
Pl-7
Polski
Uwaga:
1. Jeżeli chcesz sprawdzić stan gotowanej potrawy, po prostu otwórz drzwiczki. Kuchenka
automatycznie wstrzyma gotowanie. Zamknięcie drzwiczek wznowi gotowanie.
2. Aby zakończyć gotowanie należy obrócić pokrętło ustawiania czasu w położenie WYŁ. Czas
gotowania można zmienić w każdym momencie procesu gotowania przez obrócenie pokrętła.
3. Po wyjęciu potrawy po zakończeniu gotowania należy sprawdzić czy pokrętło ustawiania czasu
znajduje się pozycji zerowej.
4. W czasie korzystania z kuchenki mikrofalowej, szklany talerz obrotowy musi zawsze znajdować
się w jej wnętrzu.
Rozmrażanie
Jak rozmrażać
CZASY DOCHODZENIA
Pojedyncze porcje jedzenia mo¯na gotowaç (piec)
niemal natychmiast po rozmro¯eniu. Normalnå
rzeczå jest, ¯e du¯e porcje ¯ywnoÿci bëdå w ÿrodku zamro¯one. Przed pieczeniem nale¯y pozostawiç je na dochodzenie przez okres co najmniej 1
godziny. W czasie dochodzenia temperatura
zostaje rozprowadzana równomiernie i jedzenie
rozmra¯a sië w wyniku przewodnictwa. Uwaga:
Je¯eli jedzenie nie ma byç natychmiast
przyrzådzane (pieczone), nale¯y w¢o¯yç je do
lodówki. W ¯adnym przypadku nie nale¯y ponownie zamra¯aç jedzenia je¯eli nie zosta¢o ono
przedtem ugotowane.
MIËSO MIELONE LUB KAWA·KI MIËSA
ORAZ OWOCE MORZA
Z uwagi na to, ¯e tego rodzaju ¯ywnoÿç szybciej
rozmra¯a sië po stronie zewnëtrznej, pamiëtaç
nale¯y, aby je rozdzielaç, rozbijaç bloki na
mniejsze kawa¢ki przez ca¢y czas rozmra¯ania i
wyjmowaç pojedynczo, gdy sië rozmrozi¢y.
Pieczeæ z koÿciå i drób
Zaleca sië po¢o¯enie pieczeni na odwróconym
talerzu lub plastikowej kratce, aby nie le¯a¢o w
soku z miësa. Wa¯ne jest, aby zapewniç
ochronë delikatnym lub wystajåcym czëÿciom tej
potrawy u¯ywajåc do tego celu kawa¢ków folii
aluminiowej co zapobiegnie nadmiernemu
spieczeniu tych czëÿci. U¯ywanie ma¢ych
kawa¢ków folii aluminiowej w kuchence nie jest
niebezpieczne pod warunkiem, ¯e nie dotykajå
one ÿcianek kuchenki.
Pl-8
MA·E PORCJE ˜YWNO‚CI
Kotlety schabowe i porcje kurczaka nale¯y
mo¯liwie najszybciej porozdzielaç, aby rozmra¯anie mog¢o postëpowaç równomiernie.
Czëÿci t¢uste oraz wystajåce rozmra¯ajå sië szybciej. Umieÿciç je nale¯y w ÿrodku talerza lub
os¢oniç je.
CHLEB
Dla rozmro¯enia ÿrodka bochenka nale¯y
pozostawiç go na pewien czas na dochodzenie.
Czas ten mo¯na skróciç oddzielajåc od siebie
poszczególne kromki lub krojåc bu¢ki i bochenki
na po¢owë.
Pieczenie na rożnie
• Ustaw pokrętło wyboru trybu
na GRILL
.
• Nastaw czas pieczenia obracając pokrętłem. Jeżeli
drzwiczki są w tym momencie zamknięte, gotowanie
rozpocznie się natychmiast. Przy krótkich
gotowaniach należy zawsze czas nastawiać na 2
min, a potem dodawać w miarę potrzeby.
OSTRZEŻENIE: Ruszt do grilla musi być zawsze używany razem ze szklanym talerzem
obrotowym znajdującym się na właściwym miejscu. Wyjąć ruszt do grilla z kuchenki trzymając mocno ruszt razem z żaroodpornym naczyniem. Do wyjmowania akcesoriów używać
rękawic ochronnych do pieca. Ze względu na wysokie temperatury nigdy nie dotykaj
zewnętrznej powierzchni okienka ani żadnych elementów metalowych drzwiczek lub
wnętrza pieca przy wkładaniu lub wyjmowaniu pieczonych porcji.
Pl-9
Polski
Uwaga:
1. Pieczoną potrawę należy umieścić na ruszcie na talerzu obrotowym. Pod spodem ustawić
należy żaroodporne naczynie do którego ściekać będzie tłuszcz i soki.
2. Potrawy grillowanej nie należy nigdy przykrywać.
3. Grilla NIE WOLNO wstępnie podgrzewać.
4. Grill działa tylko przy zamkniętych drzwiczkach. Używanie grilla przy otwartych drzwiczkach
nie jest możliwe.
5. Przy programie tylko GRILL żadna energia mikrofalowa nie jest wydzielana.
6. Większość potraw wymaga odwrócenia w połowie czasu przyrządzania. Przy przewracaniu
potrawy otworzyć należy drzwiczki i OSTROŻNIE wyjąć ruszt używając przy tym rękawic do
pieca.
7. Po przekręceniu włożyć potrawę z powrotem do kuchenki i zamknąć drzwiczki. Grillowanie
zostanie wznowione z momentem zamknięcia drzwiczek. W okienku wyświetlacza wznowione
zostanie odliczanie ¨w dół¨ pozostałego czasu pieczenia. W trakcie pieczenia można otworzyć
drzwiczki kuchenki w dowolnym momencie, aby sprawdzić stan potrawy.
8. W czasie pieczenia Grill będzie zapalać się i gasnąć - jest to normalne. Po każdorazowym użyciu grilla, a przed ponownym gotowaniem mikrofalowym lub metodą kombinowaną, kuchenkę
należy umyć.
9. Po użyciu grilla termostat można wyłączyć, aby nie dopuścić do przegrzania. W przypadku
użytkowania ciągłego należy umożliwić ochłodzenie piecyka pomiędzy przygotowywaniem
kolejnych porcji.
Gotowanie kombinacyjne
• Ustaw pokrętło wyboru trybu na pozycję
+
trybu kombinacyjnego
(Mikrofale 200W + Grill 71W).
• Nastaw czas przyrządzania obracając pokrętłem.
Jeżeli drzwiczki są w tym momencie zamknięte,
gotowanie rozpocznie się natychmiast. Przy krótkich
gotowaniach należy zawsze czas nastawiać na 2
min, a potem dodawać w miarę potrzeby.
Uwaga:
1. Ruszt do grilla przeznaczony jest do używania przy przyrządzaniu potraw metodą kombinacyjną oraz
przy pieczeniu na grillu. W żadnym przypadku nie należy używać jakichkolwiek innych metalowych
akcesoriów, niż te, jakie wchodzą w skład wyposażenia kuchenki. Pod spodem umieszczać należy
żaroodporne naczynie na tłuszcz i soki.
2. Ruszt do grilla używać jedynie we wskazany sposób. NIE UŻYWAĆ jeżeli waga potrawy w kuchence
nie przekracza 200g na programie ustawianym ręcznie. Niewielkich ilości jedzenia nie należy
gotować metodą kombinacyjną, najlepiej używać SAMEGO GRILLA albo SAMEGO GOTOWANIA
MIKROFALOWEGO.
3. Przy gotowaniu kombinacyjnym nigdy potraw nie należy przykrywać.
4. Przy metodzie kombinacyjnej NIE PODGRZEWAĆ wstępnie grilla.
5. Jeżeli waga potrawy będzie niewłaściwa, uszkodzony będzie ruszt do grilla lub jeżeli omyłkowo używany będzie w kuchence pojemnik metalowy - może pojawić się iskrzenie. Iskrzenie objawia się
niebieskim światłem we wnętrzu kuchenki. W takim przypadku kuchenkę należy natychmiast
wyłączyć.
6. Niektóre potrawy należy gotować metodą kombinacyjną bez używania rusztu do grilla, np. pieczenie,
zapiekanki, ciasta z nadzieniem czy puddingi. Potrawę należy umieścić w żaroodpornym niemetalowym naczyniu i ustawić bezpośrednio na talerzu obrotowym.
7. NIE UŻYWAJ plastikowych naczyń przeznaczonych do kuchenek MIKROFALOWYCH przy programach
kombinacyjnych (chyba że nadają się one do gotowania metodą kombinacyjną). Naczynia muszą
być zdolne do wytrzymywania temperatury znajdującego się u góry rożna - idealnie do tego celu nadaje się szkło żaroodporne np. Pyrex lub naczynia ceramiczne.
8. NIE UŻYWAJ w kuchence własnych metalowych naczyń kuchennych ani puszek, gdyż mikrofale
nie będą wówczas równomiernie penetrować całej porcji żywności.
9. Po użyciu rusztu do pieczenia termostat można wyłączyć, aby nie dopuścić do przegrzania. W przypadku użytkowania ciągłego należy umożliwić ochłodzenie piecyka pomiędzy przygotowywaniem kolejnych porcji.
OSTRZEŻENIE: Ruszt do grilla musi być zawsze używany razem ze szklanym talerzem obrotowym znajdującym się na właściwym miejscu. Wyjąć ruszt do grilla z kuchenki trzymając
mocno ruszt razem z żaroodpornym naczyniem. Do wyjmowania akcesoriów używać rękawic
ochronnych do pieca. Ze względu na wysokie temperatury nigdy nie dotykaj zewnętrznej
powierzchni okienka ani żadnych elementów metalowych drzwiczek lub wnętrza pieca przy
wkładaniu lub wyjmowaniu pieczonych porcji.
Pl-10
Pytania (P) i odpowiedzi (O)
P: Dlaczego kuchenka nie
włącza się?
O: Jeśli kuchenka nie włącza się, sprawdź następujące punkty:
1. Czy wtyczka jest dokładnie włożona? Wyjmij wtyczkę z
gniazdka, zaczekaj 10 sekund i włóż ją ponownie.
2. Sprawdź specjalnie zainstalowany zwykły lub automatyczny bezpiecznik. Włącz bezpiecznik automatyczny lub
wymień zwykły bezpiecznik (jeśli jest spalony).
3. Jeśli bezpiecznik jest dobry, podłącz do gniazdka inne
urządzenie. Jeśli podłączone urządzenie działa, prawdopodobnie niesprawna jest kuchenka. Jeśli nie działa
także inne podłączone urządzenie, to znaczy, że uszkodzone jest gniazdko. Jeśli okaże się, że niesprawna jest
kuchenka, skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym.
P: Kuchenka powoduje
O: Podczas gotowania w kuchence mikrofalowej mogą wystąpić
zakłócenia odbioru telewizyjzakłócenia odbioru radiowego i telewizyjnego. Są to zakłócenego. Czy jest to normalne?
nia podobne do powodowanych przez drobny sprzęt taki jak
miksery, odkurzacze, suszarki itp. Nie oznaczają one
niesprawności kuchenki.
O: Kuchenkę zaprojektowano tak, że nie przyjmie niewłaściwie
wprowadzonego programu. Na przykład kuchenki NNK155/K125 nie przyjmą trzeciego etapu.
P: Dlaczego oświetlenie
wnętrza kuchenki przygasa?
O: Podczas gotowania o mocy innej niż 700 W (DUŻA moc),
kuchenka musi cyklicznie wyłączać się i włączać, aby
osiągnąć niższe poziomy mocy. Podczas wykonywania kolejnych cyklów pracy, oświetlenie wnętrza kuchenki przygasa i
słychać charakterystyczny odgłos.
P: Czy mogę używać w
kuchence mikrofalowej termometru do zwykłych kuchenek?
O: Tylko wtedy, gdy korzystasz z trybu opiekania na GRILLU . W
niektórych termometrach, metal może powodować iskrzenie
w kuchence i dlatego nie wolno ich używać w trybach
gotowania MIKROFALOWEGO i KOMBINACYJNEGO.
P: Gdy gotuję w trybie KOMBINACYJNYM, z kuchenki
mikrofalowej dobiegają
trzaski i kliknięcia. Co jest
przyczyną tych dźwięków?
O: Dźwięki te pojawiają się, gdy kuchenka automatycznie
przestawia się z MIKROFAL na GRILL, aby przejść w kombinacyjny tryb gotowania. Jest to normalny objaw pracy.
Pl-11
Polski
P: Kuchenka nie przyjmuje
mojego programu.
Dlaczego?
Konserwacja kuchenki mikrofalowej
1. Przed czyszczeniem kuchenki, wyłącz ją.
2. Utrzymuj w czystości wnętrze kuchenki,
uszczelki drzwiczek oraz powierzchnie
wokół uszczelek. Rozpryskaną żywność lub
płyny należy ścierać ze ścian wnętrza
kuchenki, uszczelek drzwiczek oraz
powierzchni wokół uszczelek, wilgotną
ściereczką. Jeśli kuchenka jest silnie
zabrudzona, użyj łagodnego środka
czyszczącego. Korzystanie z silnych środków do czyszczenia i szorowania nie jest
zalecane.
NIE UŻYWAJ DOSTËPNYCH W HANDLU
ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH do zwykłych
kuchenek.
3. Obudowa zewnętrzna kuchenki powinna być
czyszczona wilgotną ściereczką, a następnie osuszona miękką ściereczką. Zwróć
uwagę, aby woda nie przedostała się przez
otwory wentylacyjne do wnętrza urządzenia,
ponieważ mogłoby to doprowadzić do jego
uszkodzenia.
4. Jeżeli panel sterowania zabrudzi się, należy
oczyścić go miękką, suchą szmatką. Na
panelu nie należy używać mocnych detergentów lub proszków ściernych. Przy
czyszczeniu panelu kontrolnego pozostawić
drzwiczki kuchenki otwarte, aby zapobiec
przypadkowemu uruchomieniu kuchenki. Po
oczyszczeniu nacisnąć przycisk
STOP/ANULUJ, aby wyzerować okno wyświetlacza lub przekręć WYŁĄCZNIK CZASOWY z powrotem do pozycji ZERO.
5. Jeśli wewnątrz lub na zewnątrz drzwiczek
osadzi się rosa, zetrzyj ją miękką
ściereczką. Może to wystąpić, gdy kuchenka
mikrofalowa pracuje w warunkach dużej
wilgotności, jednakże nie jest to objawem
złej pracy urządzenia.
6. Od czasu do czasu wyjmij szklany talerz i
umyj go w wodzie ze środkiem czyszczącym
lub w zmywarce do naczyń.
7. Pierścień obrotowy oraz wnętrze kuchenki
należy regularnie czyścić, aby zapobiec
odgłosom pracy pierścienia. Wystarczy je
przetrzeć czystą szmatką z łagodnym detergentem i gorącą wodą, a następnie osuszyć
czystą szmatką. Pierścień obrotowy można
myć w ciepłej wodzie z mydłem. Para z
gotowania gromadzi się podczas częstego
użytkowania, ale nie wpływa na pracę elementów kuchenki. Po wyjęciu z kuchenki i
umyciu pierścienia, zanim zaczniesz
gotować, upewnij się, że pierścień obrotowy
znajduje się w kuchence i na właściwym
miejscu.
8. Podczas korzystania z Grilla lub trybu KOMBINACYJNEGO z niektórych produktów
może pryskać tłuszcz na ścianki kuchenki.
Jeśli kuchenka nie jest czyszczona, mogą
wydobywać się z niej nieprzyjemne
zapachy.
9. Kuchenka winna być konserwowana i
naprawiana wyłącznie przez wykwalifikowany personel autoryzowanego punktu
serwisowego.
10. Nie wolno używać do mycia urządzenia
parowego.
11. Jeżeli kuchenka nie jest utrzymywana w
należytej czystości, może to prowadzić do
niszczenia jej ścianek, a w efekcie do
skrócenia czasu prawidłowego
funkcjonowania urządzenia i do niebezpiecznych sytuacji.
12. Otwory wentylacyjne powinny być utrzymywane w czystości. Sprawdź, czy otwory
wentylacyjne znajdujące się na górze, na
dole i z tyłu urządzenia nie są zatkane
przez kurz lub inne zanieczyszczenia.
Jeżeli otwory wentylacyjne są zatkane,
może to powodować przegrzanie kuchenki,
co może wpływać negatywnie na jej
działanie. Jeśli wloty powietrza się zatkają,
może dojść do przegrzania kuchenki, co
może mieć wpływ na jej pracę, a nawet
spowodować niebezpieczeństwo.
13. Nie należy używać do czyszczenia panelu
szklanego kuchenki żrących substancji
czyszczących ani drucianych zmywaków,
ponieważ może to spowodować pęknięcia w
szklanym panelu.
Pl-12
Dane techniczne
Napięcie sieciowe:
230 V, 50 Hz
Pobór mocy:
Maksymalnie:
1100 W
Mikrofale:
1100 W
Grill:
1000 W
Mikrofale:
700 W (IEC-60705)
Grill:
1000 W
433 (Szer.) x 327 (Dług.) x 258 (Wys.) mm
Moc wyjściowa:
Wymiary zewnętrzne:
Wymiary wnętrza
kuchenki:
Waga:
Natężenie dźwięku:
292 (Szer.) x 297 (Dług.) x 185 (Wys.) mm
12.0 kg
46 dB
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Polski
Pl-13
Dane techniczne
Wskazówki dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych (gospodarstwa domowe)
Ten symbol na produkcie i dokumentacji produktu oznacza, że dane urządzenie elektryczne nie może
być składowane razem z innymi zwykłymi odpadami domowymi.
Aby zapewnić odpowiednią utylizację i recykling, produkt należy zanieść do odpowiedniego punktu zbiórki. Punkty te nie pobierają opłaty za pozostawienie zużytego sprzętu. W niektórych krajach możesz zwrócić zużyty produkt do punktu, w którym
dokonasz zakupu nowego produktu.
Poprawna utylizacja produktu zapewnia recykling i zapobiega potencjalnym negatywnym oddziaływaniom na zdrowie ludzi i środowisko naturalne wynikającym z nieprawidłowego składowania
zużytego produktu. Aby dowiedzieć sie, gdzie znajduje się najbliższy punkt zbiórki zużytych
urządzeń elektrycznych, należy skontaktować się z lokalnymi władzami.
Niezgodne z prawem pozbywanie się tego typu odpadów jest karalne (zgodnie z lokalnym prawem).
Informacje dla firm w Unii Europejskiej
Aby pozbyć się zużytego sprzętu elektronicznego lub elektrycznego należy skontaktować się z
dostawcą lub sprzedawcą sprzętu, aby uzyskać informacje na temat jego utylizacji.
Ten symbol obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej.
Aby dowiedzieć się, jak bezpiecznie i zgodnie z prawem pozbyć się zużytego sprzętu, należy się
skontaktować z lokalnymi władzami lub dystrybutorem produktu.
Zgodnie z dyrektywą 2004/108/EC, artykuł 9(2)
Centrum Testowe Panasonic
Panasonic Service Europe, oddział Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Niemcy.
Wyprodukowano dla Panasonic Corporation przez MMEAM.
No.18 HuanZhen West Road, BeiJiao, ShunDe, FoShan, GuangDong, Chińska Republika Ludowa.
Pl-14
Polski
Informacje dotyczące utylizacji w krajach poza Unią Europejską
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement