Panasonic NNL554WBEPG Handleiding

Panasonic NNL554WBEPG Handleiding
®
English
Italiano
Español
Português
Polski
NN-L564/ NN-L554
Français
Mikrowellengerät mit Grill/Heißluft
De Panasonic Microgolf/Warme Lucht Oven
Panasonic Four micro-ondes Multifonctions
Forno a microonde e Convezione
Horno Microondas/Convección
Forno Micro-ondas/Convecção
Kuchenka mikrofalowa z funkcjami Grill/Konwekcja
ºÔ‡ÚÓÔ˜ ªÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ Panasonic
Nederlands
Microwave/Grill/Convection Oven
Deutsch
Operating Instructions
Bedienungsanleitung
Gebruiksaanwijzing
Mode d’emploi
Manuale di istruzioni
Instrucciones de funcionamiento
Manual de instruções
Instrukcja obsługi
√‰ËÁ›Â˜ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
∂ÏÏËÓÈο
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS: Before operating this
oven, please read these instructions carefully and keep for
future reference.
WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN. Bitte sorgfältig
durchlesen und zur weiteren Bezugnahme aufbewahren.
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES. Lees ze a.u.b.
zorgvuldig door en bewaar ze zodat u ze opnieuw kunt raadplegen wanneer nodig.
INSTRUCTIONS DE SÛRETÉ IMPORTANTES. Avant d’utiliser le
four à micro-ondes, lisez attentivement les recommandations
d’utilisation et conservez-les soigneusement.
ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA. Leggere attentamente queste note e conservarle per riferimento futuro.
INSTRUCCIONES SOBRE SEGURIDAD IMPORTANTES. Léalas
detenidamente y guárdelas para futura referencia.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES. Leia atentamente as instruções de segurança e guarde-as para futuras
consultas.
WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA. Prosimy o
dokładne zapoznanie się z instrukcją i zachowanie jej.
™∏ª∞¡Δπ∫∂™ √¢∏°π∂™ °π∞ Δ∏¡ ∞™º∞§∂π∞. ¢È·‚¿ÛÙ ÚÔÛÎÙÈο
ÙȘ Ô‰ËÁ›˜ Î·È Ê˘Ï¿ÍÙ ÙȘ ÁÈ· ÌÏÏÔÓÙÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿.
Installatie en aansluiting
Uw magnetronoven controleren
Pak de magnetronoven uit en verwijder alle
verpakkingsmaterialen. Controleer de magnetronoven op beschadigingen zoals deuken,
beschadiging van de deurafsluiting of
scheuren in de deur. Waarschuw onmiddellijk
uw leverancier wanneer schade wordt geconstateerd. Gebruik het apparaat niet als het
beschadigd is.
Voltage
De netspanning, vermeld op deze magnetronoven, dient overeen te komen met de
netspanning op uw stopcontact. Gebruik geen
andere netspanning om brand of andere
schade te voorkomen.
Het plaatsen van de magnetronoven
1. De magnetronoven moet op een vlakke, stevige ondergrond geplaatst worden, en hoger
dan 85 cm boven de grond.
2. Indien de magnetron ingebouwd wordt, let
er dan op dat de stekker uit het stopcontact
gehaald kan worden of op een andere wijze
de stroomvoorziening onderbroken kan worden.
3. De magnetronoven kan alleen op de juiste
wijze functioneren, indien er voldoende ventilatie is.
15cm
5cm
Plaasting op
een meubel
10cm
Vrije
ruimte
4. Plaats de magnetronoven niet naast andere
elektrische apparatuur of naast een gasfornuis.
5. Verwijder de voetsteunen van de magnetronoven niet.
6. Deze oven is uitsluitend bestemd voor
huishoudelijk gebruik. Gebruik deze oven
uitsluitend binnenshuis.
7. Het is af te raden deze magnetronoven in
een vochtige omgeving te plaatsen.
8. Zorg ervoor dat het snoer nooit de
buitenkant van de oven raakt. Hou het
snoer uit de buurt van warme of hete oppervlaktes. Laat het snoer nooit over de rand
van een tafel of werkoppervlak hangen. Laat
het snoer of de stekker of de oven nooit in
het water hangen.
9. De ventilatie-openingen van de magnetron,
aan de achter- en bovenkant, moeten vrij
blijven en mogen niet geblokkeerd worden.
Indien deze openingen geblokkeerd zijn terwijl de magnetronoven in werking is, kan de
oven oververhit raken. Een thermische veiligheids-schakelaar zal de magnetronoven
buiten werking stellen en de oven weer
inschakelen zodra deze afgekoeld is.
Nl-1
Nederlands
Aansluiting op een geaard stopcontact
BELANGRIJK: VOOR PERSOONLIJKE VEILIGHEID, DIENT DIT APARAAT OP EEN
GEAARD STOPCONTACT AANGESLOTEN
TE WORDEN.
Het aansluiten van dit apparaat op een niet
geaard stopcontact is voor de persoonlijke verantwoordelijkheid van de gebruiker.
Plaatsing op een meubel:
a. Boven de magnetronoven moet een
ruimte vrij gelaten worden van 15 cm, aan
de achterzijde 10 cm, aan de zijkant 5
cm, en aan de andere zijkant een ruimte
van meer dan 40 cm.
b. Als een van de kanten vlak tegen de
muur staat, moeten de andere kant en de
bovenkant vrij staan.
Installatie en aansluiting
Nederlands
WAARSCHUWING
1. De deurafdichtingen en de plaatsen
hieromheen moeten met een vochtig doek
worden schoongemaakt. Voordat het apparaat in werking gesteld wordt, dient het
apparaat nagekeken te worden op
beschadigingen bij deurafdichtingen en de
plaatsen hieromheen. Mochten zich hier
toch beschadigingen voordoen, dan mag
het apparaat pas in gebruik worden
genomen nadat de magnetronoven is gerepareerd of nagekeken door een hiervoor,
door de fabrikant opgeleide, service monteur.
2. Tracht niet om zelf reparaties of wijzigingen
aan de deur, het bedieningspaneel, de veiligheids- of vergrendelingsschakelaars of
welk ander deel dan ook, uit te voeren.
Verwijder de mantel van de magnetronoven
niet, deze functioneert als een beveiliging
tegen het blootstellen aan magnetronstraling. Reparaties mogen alleen door gekwalificeerd servicepersoneel uitgevoerd worden.
3. Gebruik het apparaat niet als het NETSNOER en/of de STEKKER beschadigd zijn, als
het apparaat niet goed functioneert of als
het apparaat beschadigd is of nadat men
het apparaat heeft laten vallen Reparaties
mogen alleen door gekwalificeerde, door de
fabrikant opgeleide, servicemonteurs uitgevoerd worden.
4. Indien het netsnoer defect mocht raken,
dient het altijd door een origineel netsnoer
vervangen te worden.
5. Kinderen, zonder toezicht, mogen alleen
dan de magnetronoven bedienen als specifieke instructies zijn gegeven, zodat het kind
in staat is de oven zelfstandig en veilig te
bedienen en bewust is gemaakt van de
gevaren die ontstaan als gevolg van onjuist
gebruik van de magnetronoven.
6. Ontploffingsgevaar bestaat indien voedsel
of dranken in een gesloten blik of fles verwarmd worden.
Veiligheidsinstructies
Gebruik van uw magnetronoven
1. Gebruik de magnetronoven enkel en alleen
om voedsel te bereiden. Deze oven is
specifiek ontworpen om voedsel te koken
of te verwarmen. Gebruik de magnetronoven niet om chemisch of andere
niet eetbare producten te verwarmen.
2. Voor gebruik dient u zich ervan te verzekeren dat alle te gebruiken hulpmiddelen
(schalen/bakvormen enz.) geschikt zijn
voor gebruik in de magnetronoven.
3. Gebruik de magnetronoven niet om krantenpapier, kleding of andere materialen te
drogen. Deze kunnen vlam vatten.
4. Gebruik de oven niet om voorwerpen,
anders dan de accessoires als schalen,
bakvormen, enz., in op te bergen. Dit voor
het geval dat de magnetronoven per
ongeluk aangezet wordt.
5. Gebruik de magnetronoven niet ZONDER
DAT ZICH HIERIN VOEDSEL BEVINDT.
De magnetron-buis kan hierdoor
beschadigd raken. Een uitzondering hierop,
wordt gevormd door punt 1, zoals
Nl-2
genoemd onder 'Werking van de oven en
grill' en het verwarmen van de pizza pan.
6. Als er rook of vuur in uw magnetronoven
ontstaat, druk dan op de Stop/Wis toets en
laat de ovendeur gesloten om zo de vlammen te laten doven. Neem de stekker uit
het stopcontact of sluit de elektriciteit af.
Werking van de oven en grill
1. Voordat u de eerste keer gebruik gaat
maken van de HETE LUCHT-, COMBINATIE- of GRILL functies, wrijf dan eerst
de eventueel resterende olie in de oven
weg en schakel de magnetron gedurende
10 minuten in op de stand GRILL 1. Op
deze manier wordt de olie, die gebruikt
werd als beschermingslaag tegen het
roesten, eraf gebrand. Dit is de enige keer
dat de oven ' leeg' gebruikt mag worden.
Veiligheidsinstructies
Werking van de ventilatiemotor
Tijdens het werken met de microgolf/warme
lucht-functie draait er tegelijkertijd een ventilatormotor die de elektrische onderdelen koelt.
Na het beëindigen van de kookfuncties, draait
de ventilatormotor soms nog een tijdje door.
Dit is normaal. U kunt het voedsel gerust uit
de oven nemen ook al draait de ventilatormotor nog verder.
Verlichting van de magnetronoven
Indien het noodzakelijk is dat de verlichting
van de oven vervangen dient te worden,
neemt u dan contact op met uw dealer.
Accessoires
Er worden een aantal toebehoren bij deze
magnetronoven geleverd. Volg altijd de
instructies op die bij de diverse toebehoren
gevoegd zijn.
van de magnetronoven raakt, en zo het
roteren stopt, zal het draaiplateau automatisch in de tegengestelde richting draaien.
Dit is een standaard werking.
6. Plaats het voedsel nooit direct op het
draaiplateau. Maak altijd gebruik van een
schaal die u dan op het draaiplateau
plaatst.
Loopring
1. De loopring, de ovenbodem en de deur
moeten regelmatig worden gereinigd om te
voorkomen dat daar overmatig vuil en
voedselresten achterblijven.
2. Tijdens het koken moet de loopring altijd
tesamen met het draaiplateau gebruikt worden.
Metalen draaiplateau
1. Het metalen draaiplateau moet gebruikt
worden bij de Grill-, Hete lucht- en
Combinatie- functies.
Gebruik het metalen draaiplateau nooit als
alleen de magnetron- functie gebruikt
wordt.
2. Het metalen draaiplateau dient op het
glazen draaiplateau of op het metalen
rooster geplaatst te worden.
Metalen roosters
1. De metalen roosters kunnen voor het bruiningsproces van kleine hoeveelheden
gebruikt worden en zorgt mede voor een
goede circulatie van de warmte.
2. Gebruik geen metalen voorwerpen direct
op het metalen rooster in combinatie met
de magnetronfunctie.
3. Gebruik de metalen roosters nooit als
alleen de magnetronfuctie gebruikt wordt.
Pizza Pan - Zie pagina Nl-19.
Het draaiplateau
1. Gebruik de magnetronoven nooit zonder
het draaiplateau.
2. Gebruik nooit een ander glazen
draaiplateau dan deze, die bij het toestel
geleverd wordt.
3. Als het draaiplateau warm is, moet deze
eerst afkoelen voordat u het plateau
schoonmaakt of in het water legt.
4. Het glazen draaiplateau kan zowel naar
links als naar rechts draaien.
5. Indien het voedsel of de schaal de wanden
Nl-3
Nederlands
2. De buitenwanden van de magnetronoven,
inclusief de ventilatie-openingen van de
kast en de ovendeur worden tijdens de
HETE LUCHT (CONVENTIE-), COMBINATIE- en GRILL functies heet. Pas dus op
bij het openen en sluiten van de ovendeur
en bij het inbrengen of eruit halen van
voedsel en accessoires.
3. De oven is bovenaan uitgerust met twee
kwartselementen. Raak na het gebruik van
de CONVECTIE, COMBINATIE en GRILL
functies nooit de binnenkant van de oven
aan. Die is namelijk heel warm.
N.B. Na het koken m.b.v. deze functies
kunnen de oven-toebehoren heel heet zijn.
4. De buitenkant van de magnetronoven kan,
tijdens het grillen, warm worden. Kinderen
moeten buiten het bereik van de oven
gehouden worden.
Nederlands
Belangrijke informatie
1) Kooktijden
• De in het kookboek vermelde kookijden zijn
bij benadering gegeven. Factoren die
invloed op de kookduur hebben zijn: de
begintemperatuur, de hoeveelheid, grootte,
afmetingen en vorm van het voedsel en
van de materialen die voor het koken
gebruikt worden.
• Het is beter om te kort dan om te lang te
koken. Als het voedsel te kort wordt
gekookt, kan het altijd nog een keer in de
magnetronoven geplaatst worden.
N.B.: Als u het voedsel langer kookt dan
de aanbevolen kookijden, kan het verbranden, en in extreme gevallen zelfs
vlam vatten. Hierdoor kan de oven worden beschadigd.
2) Kleine hoeveelheden voedsel
• Kleine hoeveelheden
voedsel met een
gering vochtgehalte
kunnen uitdrogen, aanbranden of zelfs verbranden als te lang
wordt doorgekookt.
Indien het voedsel
vlam vat, dient u de ovendeur gesloten te
houden, de oven uit te zetten en de stekker
uit het stopcontact te nemen.
3) Eieren
• Kook met de magnetron geen ongepelde
eieren en verwarm
geen hardgekookte
eieren. Eieren kunnen omwille van de
druk ontploffen, zelfs
na hun opwarming in
de magnetron.
4) Niet poreuze schil
• Voedingsmiddelen zoals aardappelen, eierdooiers en worstjes
hebben geen
poreuze schil en
dienen voor het
koken met de magnetronfunctie eerst
ingeprikt te worden
met een vork. Zo
voorkomt u eventueel het uit elkaar spatten.
Nl-4
5) Vleesthermometer
• Indien u gebruik maakt van een vleesthermometer voor vlees en gevogelte, gebruik
deze dan alleen wanneer het voedsel uit de
magnetron- oven gehaald is. Gebruik geen
conventionele vleesthermometer indien u
de MAGNETRON- of COMBINATIE-functie
gebruikt. Dit kan vonkvorming veroorzaken.
6) Vloeistoffen
• Indien vloeistoffen, zoals soepen, sauzen
en drank opgewarmd worden in uw magnetronoven, kunnen deze bij het bereiken van
het kookpunt gaan overkoken, zonder dat
er enige aanwijzingen zijn zoals het borrelen. Dit kan resulteren in een plotseling
overkoken van de
hete vloeistof. Om
dit te voorkomen,
moet men het volgende doen:
a) Gebruik geen
voorwerpen met smalle halzen om vloeistoffen in op te warmen.
b) Niet teveel verwarmen.
c) Roer de vloeistof voor het verwarmen een
keer om en roer op halve kooktijd de vloeistof nog een keer om.
d) Laat de vloeistof, wanneer deze op de
juiste temperatuur is, nog even in de oven
staan en roer goed voordat u het uit de
oven haalt.
7) Verpakkingsmateriaal
• Als u het voedsel in
kunststof of papieren
bakjes gaat verwarmen dient u de oven
regelmatig te controleren omdat dit type
bakjes bij oververhitting vlam kunnen vatten.
• Gebruik geen gerecycled papier (b.v. keukenrol) tenzij het product gemerkt is met
een teken dat dit zonder problemen in een
magnetronoven gebruikt mag worden.
Producten gemaakt van gerecycled papier
kunnen verontreinigingen in zich hebben,
die vonkvorming tot gevolg kunnen hebben
en/of brand veroorzaken.
• Verwijder metalen sluitingen van verpakkingen voordat u deze in de oven plaatst.
Belangrijke informatie
9) Zuigflessen/potjes babyvoeding
• De deksel, de speen of de bovenkant dient
van de zuigfles en/of potjes babyvoeding
verwijderd te worden, voordat deze in de
oven geplaatst worden.
• Schud de zuigflessen goed en roer een
paar keer door de potjes met babyvoeding.
• Controleer de temperatuur van het voedsel
voor gebruik.
De magnetronoven
[6]
[8]
[4]
[9]
[5]
[10]
[2]
[1]
[11]
[7]
[3]
[12]
[1]
Deur ontgrendeltoets
Druk de toets in om de deur te openen. Indien u de ovendeur tijdens het koken opent, stopt
de magnetronoven met koken zonder het ingestelde kookprogramma te wissen. Het koken
gaat weer normaal door, zodra de deur wordt gesloten en de starttoets wordt aangeraakt.
Het lampje in de magnetronoven gaat, zodra u de ovendeur opent, aan.
[2]
Doorkijkvenster
[3]
Veiligheidsschakelaars
[4]
Ventilatie-openingen
[5]
Bedieningspaneel
[6]
Glazen draaiplateau
[7]
Loopring
[8]
Luchtopeningen voor de ventilatie van de oven
[9]
Metalen draaiplateau
[10] Hoog metalen rooster
[11] Pizza Pan (NN-L564)
[12] Pizza Pan - handvat (NN-L564)
Nl-5
Nederlands
8) Hulpmiddelen/Folie
• Verwarm nooit gesloten potjes of flessen in
de magnetronoven omdat deze zouden
kunnen ontploffen.
• Gebruik tijdens de magnetronfunctie geen
metalen schotels of schotels met metalen
randen. Dit kan resulteren in vonk-overslag.
• Als u aluminium folie of vlees spiezen
gebruikt, moet er een minimale afstand van
2 cm tussen de spiezen en de ovenwanden
bestaan, dit om vonk-overslag te voorkomen.
Het bedieningspaneel
NN-L564
(1)
Nederlands
(2)
(3)
(2)
(3)
(4)
(1)
(5)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(6)
(10)
(9)
(11)
(8)
(12)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(7)
(13)
(14)
(15)
(14)
(16)
Piepgeluid:
Zodra u een toets aangeraak c.q. indrukt,
volgt er een pieptoon. Indien u niets hoort,
wil dat zeggen dat de instructie niet goed is
of dat het systeem de instructie niet
accepteert. Tussen twee geprogrammeerde
fases in hoort u, twee piepjes. Bij het einde
van het kookproces, laat de magnetronoven
5 x een pieptoontje horen.
Nl-6
(15)
(16)
Automatische programma's met
gewichtsinstelling
Panacrunch (pan-krokant)
automatische programma's met
gewichtsinstelling
Automatische gewichtsinstelling
voor het ontdooien en bevroren
brood/broodjes
Temperatuur keuzetoets Hete
lucht
Magnetron vermogens- keuzetoets
Uitleesvenster
Instelling voor de selectie van de
functie
Instelling van het vermogen van
de magnetron
Instelling van de Grill 1
Instelling van de Grill 2
Instelling van de Grill 3
Instelling van de Hete lucht
Stop/Wis toets:
Voor het bereiden: het een keer
indrukken van deze toets heeft tot
gevolg dat de ingegeven instructies
gewist worden.
Tijdens het koken: Met een druk
op de toets wordt het kookproces
tijdelijk onderbroken. Indien u dan
nog een keer de betreffende toets
aanraakt is het complete programma gewist en verschijnt de klok in
het uitleesvenster.
Starttoets:
Met een druk op de toets stelt u de
magnetronoven in werking. Indien u
tussentijds de ovendeur opent of
de Stop/Wis toets aanraakt tijdens
het koken, dan moet de starttoets
nogmaals worden aangeraakt om
de magnetronoven opnieuw in
werking te stellen.
Klok/Tijdkloktoets
Tijd/Gewichtsinstelling
Het bedieningspaneel
NN-L554
(1)
(2)
(3)
(5)
(6)
(1)
(3)
(4)
(4)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(5)
(9)
(8)
(7)
(10)
(11)
(6)
(12)
(13)
(13)
(14)
(15)
(14)
(15)
Piepgeluid:
Zodra u een toets aangeraak c.q. indrukt,
volgt er een pieptoon. Indien u niets hoort,
wil dat zeggen dat de instructie niet goed is
of dat het systeem de instructie niet
accepteert. Tussen twee geprogrammeerde
fases in hoort u, twee piepjes. Bij het einde
van het kookproces, laat de magnetronoven
5 x een pieptoontje horen.
Nl-7
Nederlands
(2)
Automatische programma's met
gewichtsinstelling
Automatische gewichtsinstelling
voor het ontdooien en bevroren
brood/broodjes
Temperatuur keuzetoets Hete
lucht
Magnetron vermogens- keuzetoets
Uitleesvenster
Instelling voor de selectie van
de functie
Instelling van het vermogen van
de magnetron
Instelling van de Grill 1
Instelling van de Grill 2
Instelling van de Grill 3
Instelling van de Hete lucht
Stop/Wis toets:
Voor het bereiden: het een keer
indrukken van deze toets heeft tot
gevolg dat de ingegeven instructies
gewist worden.
Tijdens het koken: Met een druk
op de toets wordt het kookproces
tijdelijk onderbroken. Indien u dan
nog een keer de betreffende toets
aanraakt is het complete programma gewist en verschijnt de klok in
het uitleesvenster.
Starttoets:
Met een druk op de toets stelt u de
magnetronoven in werking. Indien u
tussentijds de ovendeur opent of
de Stop/Wis toets aanraakt tijdens
het koken, dan moet de starttoets
nogmaals worden aangeraakt om
de magnetronoven opnieuw in
werking te stellen.
Klok/Tijdkloktoets
Tijd/Gewichtsinstelling
Toebehoren
Nederlands
De tabel hieronder vermeldt welke accessoires voor welk programma gebruikt moeten worden.
Glazen
draaiplateau
Metalen
draaiplateau
Metalen rek
Pizza Pan
JA
NEE
NEE
JA
Magnetron
Grill
JA
JA
JA
JA
Hete lucht
JA
JA
JA
JA
Combinatie
JA
JA
JA
JA
Kookmethoden
De hieronder getekende toebehoren die u bij de hete lucht- en combinatiefunctie vindt, worden
alleen als voorbeelden gegeven. Deze kunnen verschillen al naar gelang het recept/materiaal dat
gebruikt wordt Meer informatie hierover kan gevonden worden in het kookboek.
Magnetron
Grillen
Hete lucht
Magnetron
Combinatie
Grill + Magnetron
Nl-8
Hete lucht + Magnetron
Voorverwarmen
Bediening en gebruiksprocedure
Stap voor stap display
Stap voor stap display
Voor het instellen van "88:88"
“ITALIANO”
In het Italiaans
Druk op
“ESPANOL”
In het Spaans
“NEDERLANDS”
In het Nederlands
“FRANCAIS”
In het Frans
”DEUTSCH”
In het Duits
”E§§HNIKA”
In het Grieks
“PORTUGUES”
In het Portugees
“POLSKI”
In het Pools
“ENGLISH”
In het Engels
Druk op
Druk op
Druk op
Druk op
Druk op
Druk op
Druk op
Nederlands
Druk op
Deze modellen hebben een unieke functie "Stap voor stap display" die u door de werking van de
magnetronoven heen leiden. Nadat u de stekker van de magnetronoven in het stopcontact heeft
gestoken, drukt u op de Starttoets totdat u de door u gewenste taal kunt selecteren.
Terwijl u op de toetsen drukt, schuift het uitleesvenster naar de volgende instructie, waardoor
mogelijke foutieve ingaven voorkomen worden.
Mocht u om welke reden dan ook de door u geselecteerde taal willen wijzigen, dan dient u de
stekker uit het stopcontact te nemen en de procedure opnieuw te starten.
Nl-9
Bediening en gebruiksprocedure
De klok instellen:
Nederlands
Voorbeeld: Voor het instellen van 14:25
• Druk de
Klok/Tijdkloktoets
tweemaal in.
☛ De dubbele punt
gaat nu knipperen
• Toets de juiste tijd in door de
betreffende tijd-/ gewichtinstellingen in te drukken.
☛ De tijd verschijnt in het
uitleesvenster en de
dubbele punt knippert.
• Druk de tijd-/gewichtinstelling- toets nogmaals in.
☛ De dubbele punt houdt op
met knipperen en de tijd is
in het geheugen
opgenomen en wordt op het
uitleesvenster getoond.
Opmerking:
1. Om de juiste tijd opnieuw in te stellen, moet u stap 1 t/m 3 herhalen.
2. De klok geeft de juiste tijd aan zolang de stekker op het lichtnet is aangesloten. Wanneer de
netspanning uitgeschakeld is geweest, dient u de klok opnieuw in te stellen.
3. Dit is een 24-uurs klok.
Gebruik van het kinderslot:
Door gebruik te maken van dit systeem, wordt het onmogelijk om de oven te bedienen; de deur
opent echter wel. Het kinderslot kan ingesteld worden wanneer het display een dubbele punt of
een tijd vertoont.
Hoe in te
schakelen:
x3
• Druk 3 keer op de starttoets.
☛ De tijdsaanduiding verdwijnt,
maar de tijd blijft in het geheugen.
A wordt in het uitleesvenster
weergegeven.
Nl-10
Om te
annuleren:
x3
• Druk 3 keer op de Stop/Wistoets.
☛ De tijdsindicatie verschijnt opnieuw in het
uitleesvenster.
Koken met de magnetronfunctie en ontdooien
Er zijn 6 verschillende niveaus voor het vermogen aanwezig. Deze tabel geeft het gemiddelde
vermogen weer dat voor ieder vermogensniveau gebruikt kan worden.
Gebruik van de accessoires:
Glazen draaiplateau
indrukken
indrukken
indrukken
indrukken
indrukken
indrukken
Vermogen
MAX (HOOG) vermogen
MIN (ONTDOOI) vermogen
GEMIDDELD vermogen
LAAG vermogen
SUDDER vermogen
VERWARM vermogen
Wattage
1000 W
270 W
600 W
440 W
250 W
100 W
Nederlands
1
2
3
4
5
6
Magnetronfunctie vermogen
• Draai de functie
keuzetoets op
magnetronvermogen.
• Kies het vermogensniveau door
op de magnetronvermogen keuzetoets te drukken.
• Stel de kooktijd in door de
instelling van de Tijd-/
Gewichtsinstelling te
gebruiken (HOOG vermogen:
tot 30 minuten Overige vermogens: tot 99 minuten). Het
uitleesvenster zal wisselen
tussen de startfunctie, het vermogensniveau en de ingestelde
kooktijd. Tevens zal het symbool van de magnetronfunctie
weergegeven worden.
• Druk de
starttoets
in
OPLETTEN: Als de kooktijd ingesteld werd zonder een vermogen te selecteren zal de
oven automatisch op een vermogen van 1000 W werken.
Opmerking:
1. Indien gewenst, kan de kooktijd tijdens het koken verlengd worden. Draai de Tijd/Gewichtsinstelling om de kooktijd te verlengen of te verkorten. De kooktijd kan met stappen
van 1 minuut verlengd worden, met een maximum van 10 minuten. Het draaien op de stand
'nul' zal het kookpoces beeindigen.
2. Het niveau van het magnetronvermogen kan tijdens het kookproces gewijzigd worden. Om te
wijzigen, drukt u op de toets Magnetronvermogen.
Nl-11
Grillen
Het gebruik van de accessoires:
Nederlands
Metalen rek
Metalen draaiplateau
• Draai de keuzetoets op instelling
van de Grill.
Vermogen
Wattage
1 HOOG
2 MIDDEN
3 LAAG
1300 W
950 W
700 W
Glazen draaiplateau
• Stel de kookijd in m.b.v. de
Tijd-/Gewichtsinstelling (tot 99
minuten). Het uitleesvenster zal
wisselen tussen de startfunctie en
de ingestelde kooktijd. Tevens zal
het symbool Grillen weergegeven
worden.
• Druk de
starttoets in.
Opmerking:
1. De Grill zal alleen functioneren als de deur gesloten is.
2. De Grill kan niet voorverwarmd worden.
3. Indien gewenst, kan de kooktijd tijdens het koken verlengd worden. Draai de Tijd/Gewichtsinstelling om de kooktijd te verlengen of te verkorten. De kooktijd kan met stappen
van 1 minuut verlengd worden, met een maximum van 10 minuten. Het draaien op de stand
'nul' zal het kookproces beeindigen.
Nl-12
Hete lucht koken
Deze toetsen bieden de mogelijkheid om een temperatuur van 100 - 220°C te selecteren met
een verhoging van steeds 10°C. Voor een snelle selectie van de meest gebruikte temperatuur
begint de temperatuur op 150°C en telt door tot 220°C, en 100°C.
Gebruik van accessoires:
Metalen rek
Glazen
draaiplateau
• Draai de functie
keuzetoets op Hete
lucht instelling.
OVER HET VOORVERWARMEN
• Selecteer de temperatuur van de Hete
lucht door op de keuzetoets
Temperatuur Hete lucht in te drukken.
• Druk de starttoets
in om het proces
van voorverwarmen te starten.
Plaats na het
voorverwarmen
het eten in de
oven.
• Stel de kooktijd/- baktijd, via de functie Tijd/Gewicht, in (tot 9 uur, 90
minuten).
• Druk de
starttoets
in.
OPMERKING OP HET KOKEN:
1. Wanneer de ingestelde kooktijd/baktijd minder dan een uur bedraagt, wordt de tijd per seconde afgeteld.
2. Wanneer de ingestelde kooktijd/baktijd meer dan een uur bedraagt, wordt de tijd per minuut
afgeteld totdat er nog 1 uur overblijft "1H 00". Het uitleesvenster geeft dan de minuten en
seconden weer en telt per seconde af.
3. Tijdens het koken kunt u, indien gewenst, de kooktijd/baktijd verlengen. Verdraai de keuzetoets Tijd/Gewicht om de kooktijd/baktijd te verlengen/te verkorten. De tijd kan per 1 minuut
verlengd/verkort worden, met een maximum van 10 minuten. Het draaien op de stand 'nul' zal
het kookproces beeindigen.
4. Nadat de starttoets is ingedrukt, kan de gekozen temperatuur opgeroepen en veranderd worden. Druk een keer op de toets Temperatuur Hete lucht om de temperatuur in het uitleesvenster te laten verschijnen. Terwijl de temperatuur in het uitleesvenster verschijnt, kunt u deze
veranderen door de toets Temperatuur Hete lucht in te drukken.
Nl-13
Nederlands
Metalen
draaiplateau
OPMERKING
Maak de oven, tijdens het voorverwarmen nooit
open. Na het voorverwarmen hoort u drie pieptoontjes en op het uitleesvenster is een knipperende "P" te zien. Indien de ovendeur na het
voorverwarmen niet wordt geopend, behoudt de
oven de voorverwarmde temperatuur. Na 30
minuten slaat de oven automatisch af en geeft
het uitleesvenster de tijd weer.
Combinatie koken
Er zijn 3 combinaties voorgeprogrammeerd:
1) Grill 1, 2 of 3 + Magnetron 600 W, 440 W, 250 W of 100 W
2) Hete lucht 100 - 220°C + Magnetron 600 W, 440 W, 250 W of 100 W
Gebruik van accessoires:
Hete lucht of Grill + Magnetron
Nederlands
Metalen rek
Metalen
draaiplateau
Glazen
draaiplateau
Metalen draaiplateau
Glazen draaiplateau
1) GRILL + MAGNETRON
• Draai de functie
keuzetoets op Grill
vermogen.
2) HETE LUCHT + MAGNETRON
• Draai de functie
keuzetoets op Hete
lucht instelling.
• Selecteer Temperatuur
Hete Lucht door op de
toets Temperatuur
Hete lucht te drukken,
van 100 - 220°C.
• Stel de kooktijd/baktijd in, via de keuzetoets
Tijd/Gewicht (tot 9 uur en 90 minuten).
• Selecteer het niveau
van het magnetronvermogen door op de
keuzetoets magnetronvermogen te drukken.
1 x indrukken - 600 W,
2 x indrukken - 440 W,
3 x indrukken - 250 W,
4 x indrukken - 100 W
• Druk de
starttoets in.
OPMERKING OVER HET VOORVERWARMEN:
1. De functie Voorverwarmen is niet beschikbaar wanneer de functie Grill + Magnetron gebruikt
wordt.
2. De oven kan voorverwarmd worden bij het gebruik van de functies Hete lucht + Magnetron.
Indrukken Druk op de starttoets nadat u het niveau van de magnetronfunctie of de
Temperatuur Hete lucht heeft geselecteerd en volg de instructies zoals gesteld onder
OPMERKING BIJ HET VOORVERWARMEN op pagina Nl-13.
Nl-14
Automatisch ontdooien
Deze functie biedt u de mogelijkheid om het voedsel te ontdooien, al naar gelang het gewicht.
Kies het programma en stel het gewicht van het voedsel in. Het gewicht is geprogrammeerd in
grammen. Voor een snelle keuze, is voor elke categorie het meest voor de hand liggende
gewicht geprogrammeerd.
Programma
Stap voor
stap display:
• Stel het gewicht van het
bevroren voedsel, via de keuzetoets Tijd/Gewicht, in. Draai naar
rechts om het gewicht, stapsgewijs
per 10 gram, te verhogen. Draai
naar links om het gewicht, stapsgewijs per 10 gram, te verlagen.
• Druk de
starttoets in.
Gewicht
Geschikt voedsel/Tips
1 Kleine
stukjes
KLEIN
100 1600 g
Voor het ontdooien van kleine stukken vlees, kalfslapjes,
worstjes, visfilets, steaks, koteletten van 100 g tot 400 g
elk. Draai het vlees om als de pieptoon weergegeven wordt.
2 Grote
stukken
GROOT
400 2500 g
Voor het ontdooien van grote stukken vlees, braadstukken, hele kippen. Draai het vlees om als de pieptoon
weergegeven wordt.
3 Brood en
broodjes
BROOD
50 400 g
Voor het ontdooien van bevroren brood, broodjes en
croissants. Verwijder al het verpakkingsmateriaal en plaats
het op het Hoge rek op het Metalen draaiplateau op het
Glazen draaiplateau. Draai het brood om als de pieptoon
weergegeven wordt.
Opmerking bij Programma 3
Let op als u het brood en de broodjes uit de oven neemt. De oven en accessoires worden tijdens (en zijn na) het ontdooien heet.
Opmerkingen:
1. Wanneer de ontdooitijd langer dan 60 minuten is, zal de tijd in uren en minuten verschijnen.
2. De vorm en de afmeting van het voedsel bepalen het maximum gewicht dat de oven kan
bevatten.
3. Voor meer informatie zie de richtlijnen voor het ontdooien, in het kookboek.
Nl-15
Nederlands
• Druk op de Automatische
ontdooitoets.
1 x indrukken voor kleine
stukjes
2 x indrukken voor grote
stukken
3 x indrukken voor brood
en broodjes
Automatisch koken
Deze functie stelt u in staat om uw meest favouriete recept te bereiden, door slechts het gewicht
in te stellen. De oven bepaald automatisch het niveau van het Magnetronvermogen, het Grill vermogen, het Hete lucht vermogen en de kooktijd/baktijd. Kies het programma en stel het gewicht
van het voedsel in. Het gewicht is geprogrammeerd in grammen. Voor elke categorie, is het
meest voor de hand liggende gewicht geprogrammeerd.
Nederlands
b.v.
• Selecteer het
gewenste
automatische
kookprogramma. Zie pagina's
Nl-16 - Nl-18.
• Stel het gewicht van het voedsel, via de keuzetoets Tijd/Gewicht, in. Draai de knop naar
rechts, waarbij het gewicht, stapsgewijs per 10
gram, verhoogd wordt. Draai de knop naar links,
waarbij het gewicht, stapsgewijs per 10 gram, verlaagd wordt. De indicator voor het starten zal
weergegeven worden.
• Druk de
starttoets
in.
Opmerkingen:
1. Wanneer de kooktijd/baktijd langer dan 60 minuten is, zal de tijd in uren en minuten verschijnen.
2. De tabel hieronder geeft het aanbevolen gewicht aan, alsmede de accessoires die gebruikt
moeten worden.
NN-L554
U moet de oven altijd voorverwarmen als u de programma's diepvriespizza en diepvriesquiche.
Zie pagina En-17 voor de juiste werkwijze.
Programma
Stap voor
stap display
Diepvries
Pizza
PIZZA
150 600 g
Voor het opwarmen en bruinen van
de bovenkant van bevroren (geen
verse), gekochte pizza. Verwijder de
verpakking en zet de pizza op het
metalen rek op het metalen draaiplateau
op het glazen draaiplateau.
QUICHE
130 600 g
Voor het opwarmen en bruinen van
een voorgekookte, diepgevroren
quiche. Verwijder al het verpakkingsmateriaal en plaats de quiche op het
glazen draaiplateau.
150 500 g
Om diepvries-ovenfrieten op te warmen en te bruinen. Spreid diepvriesovenfrieten op de metalen of glazen
plaat of rooster uit. Draai ze om wanneer u de piep hoort.
(1 x indrukken)
Diepvries
Quiche
(2 x indrukken)
Diepvries
frieten
(3 x indrukken)
Nl-16
FRIET
Geadviseer
d gewicht
Toebehoren
Instructies/Tips
Automatisch koken
NN-L564/ L554
Programma
GROEN
Geadviseer
d gewicht Toebehoren
200 1500 g
(1 x indrukken)
Het koken
van gebakken
aandappeltjes
(2 x indrukken)
Kip
bereiden
(3 x indrukken)
Een verse
hele kip
bereiden
AARDAP
PORTIE
HELE
(4 x indrukken)
200 1500 g
Instructies/Tips
Voor het koken van verse groenten.
Plaats de voorbereide groenten in een
daarvoor geschikte schaal en voeg zes
eetlepels (90 ml) water toe. Sluit het
geheel af met huishoudfolie met gaatjes
of met een deksel. Grote hoeveelheden
moeten, zodra de pieptoon weergegeven
wordt, omgedraaid worden.
Voor het koken van gebakken
aardappeltjes. Gebruik aardappeltjes
van 180-300g voor het beste resultaat.
Was en droog de aardappeltjes af en
prik er met een vork in. Gebruik het
metalen draaiplateau.
200 1000 g
Voor het bereiden van verse stukjes
kip. Plaats de stukjes kip op een hoog
metalen rek op het metalen
draaiplateau op het glazen draaiplateau.
Draai de stukjes kip om zodra de pieptoon weergegeven wordt.
1000 2000 g
Voor het bereiden van een grote, hele
kip of 2 kleinere kippen. Plaats de
kip(pen) op het metalen draaiplateau.
Begin met het bereiden van de kip met
de borstzijde naar beneden en draai de
kip om zodra de pieptoon weergegeven
wordt. Bereid de vulling separaat.
Opmerkingen:
1. Voor het programma verse hele kip moet u de oven voorverwarmen. Doe dit als volgt:
Kies het programma
verse hele kip. (4 keer
drukken).
Druk de starttoets
in om het proces
van voorverwarmen te starten.
Na het voorverwarmen,
hoort u een piep en
knippert ‘P’ op het
display. Plaats de hele kip
in de oven en stel het
gewicht in.
Druk de
starttoets
in.
Nl-17
Nederlands
Het koken
van verse
groenten
Stap voor
stap display
Automatisch koken
NN-L564 (pan krokant) programma's
Nederlands
Programma
Stap voor
stap display
Verse Pizza
(2 indrukken)
Pasteitjes
bijv
(4 indrukken)
PIZZA
Instructies/Tips
150 - 600 g
150 - 600 g
Voor het opwarmen, knapperig
maken en bruinen van de
bovenkant van de gekochte,
verse pizza. Verwijder al het verpakkingsmateriaal en plaats de
pizza in de pizza pan.
120 - 500 g
Voor het opwarmen, knapperig
maken en bruinen van de
bovenkant van de gekochte,
diepvries quiche. Verwijder al het
verpakkingsmateriaal en plaats de
quiche in de pizza pan.
QUICHE
GEBAK
Toebehoren
Voor het opwarmen, knapperig
maken en bruinen van de
bovenkant van de gekochte,
bevroren pizza. Verwijder al het
verpakkingsmateriaal en plaats de
pizza in de pizza pan.
PIZZA
Diepvries
Pizza
(1 indrukken)
Diepvries
Quiche
(3 indrukken)
Geadviseerd
gewicht
100 - 500 g
Voor het opwarmen, bakken en
bruinen van pasteitjes bijv.
Koninginnehapjes, worstenbroodjes,
bladerdeegvlechten etc. verwijdert u
de verpakking en plaatst u ze in de
pizza pan.
Opmerkingen:
1. Voor de bovenstaande programma's is het nodig de pizza pan voor te verwarmen. Doe
dit als volgt.
Kies het vereiste
programma en plaats de
pizza pan rechtstreeks
op de glazen plaat in de
oven.
Nl-18
Druk de starttoets in om de
pizza pan voor
te verwarmen.
Wanneer de oven is
voorverwarmd, hoort u
een piep en knippert ‘P’
op het display. Plaats
het eten in de schotel
en stel het gewicht in.
Druk de
starttoets
in.
Pizza Pan (NN-L564)
OPMERKINGEN:
Soms heeft voedsel dat in de magnetron
bereid is een zachte en weke korst.
Uw pizza pan kan pizza's een bruine kleur geven en / of knapperig
maken. Dit doet uw pizza pan
ook met quiches, taarten en
brood producten. Uw
Panasonic pizza pan heeft
drie mogelijkheden: het
verwarmen van de
pan door het opnemen van de microgolven, het direct
verwarmen van het
voedsel d.m.v de microgolven
en het verwarmen van het voedsel met de Grill 1 + Hete lucht-functie De
bodem van de pan absorbeert de microgolven
en zet deze in warmte om. Vervolgens wordt
de warmte door de pan heen, naar het voedsel gevoerd. Het verwarmingseffect wordt nog
eens verbeterd door het anti-aanbaklaag.
1. Het voorverwarmen van de pan dient nooit
langer dan 8 minuten te zijn.
HET GEBRUIK VAN DE PIZZA PAN
(handmatige bediening)
● Om de beste resultaten te verkrijgen is het
aan te raden om te pan voor te verwarmen.
Plaats de pan direct op het glazen
draaiplateau en verwarm deze, via de functie Combinatie Grill + 600 W gedurende 3
minuten, voor. Om het bruinen te verbeteren
kunt u de pan met olie in vetten voordat u
de pan voorverwarmd. Dit is m.n. van
toepassing voor producten zoals worstjes of
beefburgers.
●
●
Neem de pan uit de oven en leg het voedsel in de pan. Gebruik hierbij het handvat
van de pizza pan of ovenhandschoenen
want de pan zal heel heet zijn. Voor het
beste resultaat is het van belang om het
voedsel, direct na het voorverwarmen, in de
pan te leggen. Als het voedsel niet direct in
de voorverwarmde pan wordt gelegd, kan
dit gevolgen hebben voor het bruinen van
de producten.
2. Plaats de pan altijd in het midden van het
glazen draaiplateau en zorg ervoor dat de
pan de zijwanden van de oven niet raakt.
Het niet in het midden plaatsen van de pan
kan vonkvorming veroorzaken en schade
aan de oven tot gevolg hebben.
3. Gebruik de pan altijd op het glazen
draaiplateau. Gebruik de pan niet op het
rek.
4. Gebruik altijd het handvat van de pizza
pan of ovenhandschoenen als u de hete
pan aanpakt.
5. Zorg ervoor dat alle verpakkingsmaterialen
van het voedsel verwijderd zijn voordat u
met het bereiden begint.
6. Plaats geen hitte-gevoelige materialen op
de hete pan, omdat dit het verbranden van
de materialen tot gevolg kan hebben.
7. De pan kan ook in een gewone oven
gebruikt worden.
8. Voor het beste resultaat dient u de pan in
de COMBINATIE GRILL + HETE LUCHTEN MAGNETRON-FUNCTIE te gebruiken.
ONDERHOUD VAN DE PAN
◆ Gebruik nooit scherp kookgerei in deze
pan want dit zal
de anti-aanbaklaag beschadigen.
◆ Was de pan, na het gebruik, in een heet
sopje en spoel de pan met heet water af.
Gebruik geen schuurmiddelen of schuursponsjes omdat deze het oppervlak van
de pan zullen beschadigen.
◆ De pan is vaatwasmachine-bestendig.
Plaats de pan op het glazen draaiplateau en
bereid conform de richtlijnen die in de kooktabel in het kookboek zijn weergegeven.
Nl-19
Nederlands
HET 'CONCEPT'
Voorgeprogrammeerde start
Nederlands
Deze functie maakt het mogelijk om vooraf de uitgestelde begintijd van het koken, via de
Klok/Tijdklok, in te stellen.
• Stel de uitgestelde
• Druk een keer
begintijd, via de keuzetoets Tijd/Gewicht in
(tot 9 uur en 90 minuten).
op de toets
Klok/Tijdklok.
• Stel het gewenste
kookprogramma in. Zie
pagina's Nl-11 - Nl-14.
• Stel de gewenste
kooktijd/baktijd in.
• Druk de
keuzetoets
Tijd/Gewicht
nogmaals in.
• Druk de starttoets in.
Opmerkingen:
1. Indien de uitgestelde begintijd meer dan 1 uur bedraagt, dan zal de tijd in eenheden van
minuten aftellen. Indien de uitgestelde begintijd minder dan 1 uur bedraagt, dan zal de tijd in
eenheden van seconden aftellen.
2. De uitgestelde begintijd kan niet voor de automatische programma's ingesteld worden.
Tijdklok
Door het gebruik van de toets Klok/Tijdklok kunt u de wachttijd, programmeren als een kookwekker.
• Druk een keer
op de toets
Klok/Tijdklok.
• Stel, via de toets Tijd/Gewicht,
de gewenste tijd in (tot 9 uur
en 90 minuten).
• Druk de starttoets in.
Opmerkingen:
1. Indien de ovendeur geopend wordt, voordat de tijdklok in werking is getreden, blijft de tijd in
het uitleesvenster verder aftellen.
2. U kunt de ingestelde tijd tijdens het aftellen nog wijzigen. Verdraai de keuzetoets Tijd/Gewicht
om de instelling te verhogen/te verlagen. De tijd kan met eenheden van 1 minuut verlengd/
verkort worden, met een maxium van 10 minuten.
Nl-20
Vraag en antwoord
V: Waarom kan de oven niet
ingeschakeld worden?
A: Als de oven niet draait, dienen de volgende punten gecontroleerd te
worden:
1. Is de stekker van de oven goed aangesloten? Neem de stekker uit
het stopcontact, wacht tien seconden en stop de stekker weer in
het stopcontact.
2. Controleer de stroomonderbreker en de zekering. Stel de
stroomonderbreker opnieuw in of vervang de zekering als deze uitgeschakeld is of doorgeslagen.
V: Mijn magnetronoven
veroorzaakt storing op de
TV. Is dat normaal?
A: Een bepaalde mate van storing op radio en TV kan optreden wanneer
de magnetronoven wordt gebruikt. Deze storing is gelijk aan het soort
interventie veroorzaakt door kleine huishoudelijke apparaten zoals
mixers, stofzuigers, haardrogers, etc. Dit duidt niet op een storing in
de magnetronoven.
V: De oven accepteert mijn programma niet. Waarom niet?
A: De oven is zodanig ontworpen dat onjuiste programmering niet wordt
geaccepteerd. Bijvoorbeeld, de oven accepteert maar een enkel programma (m.u.v. vertraagde begintijd) en accepteert het programma
automatisch koken niet nadat de functie Vertraagde begintijd is geactiveerd.
V: Soms komt er warme lucht in
de ventilatie-openingen van
de oven. Hoe kan dit?
A: Tijdens het koken geeft het voedsel stoom af. De meeste stoom wordt
via de ventilatie-openingen afgevoerd. Er zitten echter geen microgolven in de lucht. De ventilatie-openingen van de oven mogen, tijdens
het koken, nooit geblokkeerd worden.
V: De melding "D" verschijnt in
het uitleesvenster en de
oven werkt niet. Waarom
niet?
V: Kan ik in de oven gebruik
maken van een gewone thermometer?
A: De oven heeft DEMO MODUS geprogrammeerd. Deze modus is ontworpen voor het tonen in winkels. Deactiveer deze modus door vier
keer op de kloktoets te drukken.
V: Tijdens het combinatie koken
hoor ik zoemende en
klikkende geluiden in de
oven. Wat is de oorzaak van
deze geluiden?
A: De geluiden worden veroorzaakt door het automatisch overschakelen
van de oven van magnetronoven Hete lucht- + Grill voor het realiseren van de juiste combinatie-afstelling. Dit is normaal.
V: Tijdens het hete lucht-, combinatie koken of grillen komt
er een onaangenaam luchtje
uit mijn oven en er onstaat
rook. Hoe komt dat?
A: Na het herhaaldelijk gebruiken van uw oven, is het aan te bevelen om
de oven te reinigen en de oven zonder voedsel, glazen draaiplateau
en loopring te laten werken in de HETE LUCHT- functie. Dit
gedurende 20 minuten en op 220°C. Op deze manier worden alle
voedselresten, vetaanslag etc., die luchtjes en of rook kunnen
veroorzaken, weggebrand.
V: Kan ik de vooraf ingestelde
oventemperatuur tijdens het
koken of tijdens het voorverwarmen in de Hete luchtfunctie, controleren?
A: Ja. Druk op de Temperatuur Hete lucht-functie en de oventemperatuur
zal gedurende 2 seconden op het uitleesvenster weergegeven worden.
V: Kan ik op eenvoudige wijze
mijn favouriete recepten in
de Magnetron/Grill bereiden?
A: Ja. U kunt uw meest favoriete recepten net als in een gewone oven
bereiden. Controleer de instructies in het Panasonic Kookboek voor
geadviseerde oventemperaturen en kooktijden.
A: Alleen indien u de functie HETE LUCHT/GRILL gebruikt. Het metaal in
sommige thermometers kan, in de MAGNETRON en COMBINATIEfuncties, vonkontlading in uw oven veroorzaken.
Nl-21
Nederlands
3. Wanneer de stroomonderbreker en de zekering in orde worden
bevonden, steek dan de stekker van een ander apparaat in het
stopcontact. Wanneer het andere apparaat wel werkt, is er een
probleem met de oven. Wanneer het andere apparaat niet werkt,
dan is er waarschijnlijk een probleem met het stopcontact.
Wanneer het erop lijkt dat er een probleem met de oven is, neemt
u dan contact op met een geautoriseerd service centrum.
Nederlands
Onderhoud van uw magnetronoven
1. Schakel de magnetronoven uit voordat u deze
gaat schoonmaken.
2. Hou de binnenkant van de magnetronoven, de
deurafdichtingen en de plaatsen rondom deze
afdichtingen schoon. Wanneer er voedselresten of
gemorste vloeistoffen aan de wanden van de
magnetronoven, deurafdichtingen en plaatsen
rondom deze afdichtingen kleven, veeg deze dan
weg met een vochtige doek. Indien deze vlekken
erg vuil zijn geworden, kunt u gebruik maken van
een zachtwerkend schoonmaakmiddel. Het
gebruik van scherpe reinigingsmiddelen of schuurmiddelen wordt afgeraden. GEBRUIK GEEN
STANDAARD OVENREINIGINGSMIDDELEN.
3. De buitenkant van de oven moet met een
vochtige doek worden schoongemaakt. Om te
voorkomen, dat de mechanische delen van de
magnetronoven worden beschadigd, dient men er
goed op te letten dat er geen water door de ventilatie-openingen kan binnendringen.
4. Indien het bedieningspaneel vuil is geworden,
maak deze dan met een zachte, droge doek
schoon. Gebruik voor het bedieningspaneel geen
sterke reinigingsmiddelen of schuurmiddelen. Bij
het schoonmaken van het bedieningspaneel dient
de ovendeur geopend te blijven, om zodoende te
voorkomen, dat de magnetronoven per ongeluk
wordt ingeschakeld. Na het schoonmaken moet
de STOP/Wistoets opnieuw worden ingedrukt om
het uitleesvenster weer op de kloktijd te stellen.
5. Indien er aan de binnenkant van de ovendeur of
rondom de buitenkant hiervan, stoomvorming
plaatsvindt, veeg deze dan met een zachte doek
weg. Dit zou nl. het geval kunnen zijn, waneer de
magnetronoven wordt gebruikt in een ruimte met
een hoog vochtigheidsgehalte - deze stoomvorming heeft niets te maken met een slecht of foutief
functioneren van het apparaat.
6. Het is af en toe noodzakelijk om het glazen
draaiplateau te verwijderen om dit schoon te
maken. Was het plateau in warm water met een
afwasmiddel of in een vaatwasmachine.
7. De loopring en de holle ruimte in de ovenbodem
dienen ook regelmatig schoongemaakt te worden, om geruis tijdens het werken te voorkomen.
De bodem van de magnetron kan met heet water
en een schoonmaakmiddel schoongemaakt worden en vervolgens droog gemaakt worden met
een schone doek. De loopring moet worden afgewassen in een zacht zeepsopje. Bij een regelmatig gebruik zetten zich kookdampen vast op de
bodem en/of op de wielen van de loopring, maar
tasten deze op geen enkele wijze aan. Wanneer
u de loopring uit de uitsparing van de grondplaat
haalt, om deze schoon te maken, let er dan goed
op dat deze weer in de juiste positie teruggeplaatst wordt.
8. Bij het grillen, hete lucht, of combinatie koken
kunnen sommige voedselsoorten vetspatten op
de ovenwanden veroorzaken. Maak de oven dan
ook regelmatig schoon omdat dit vet zich anders
opeenhoopt als gevolg waarvan de oven, tijdens
het gebruik, kan gaan 'roken'.
9. Gebruik geen stoomreiniger voor het reinigen.
10. Deze oven dient alleen door gekwalificeerd personeel onderhouden te worden. Neem voor het
onderhoud en reparatie van de oven contact op
met de meest dichtsbijzijnde, geautoriseerde,
dealer.
11. Als u de oven niet schoon houdt, is het mogelijk
dat de kwaliteit van de oppervlakken vermindert
waardoor de levensduur van het toestel verkort
en er mogelijk gevaarlijke situaties ontstaan.
12. Houd ventilatie-openingen altijd vrij. Controleer
dat stof of andere materialen de ventilatieopeningen boven-, onder- of achteraan de oven
niet blokkeren. Een blokkering van de ventilatieopeningen kan leiden tot oververhitting en de
werking van de oven hinderen.
Technische specificaties
Netspanning:
Energieverbruik:
230 V, 50 Hz
Maximaal;
Magnetron;
Grill;
Hete lucht;
Afgegeven:
Magnetron;
Grill verwarmer;
Hete lucht verwarmer;
510 (B) x 390 (D) x 305 (H) mm
359 (B) x 352 (D) x 217 (H) mm
13 kg
Buitenmaten:
Binnenafmetingen:
Gewicht (zonder frame):
2430
1300
1350
1350
W
W
W
W
1000 W (IEC-60705)
1300 W
1400 W
De specificaties kunnen, zonder
voorafgaand bericht, gewijzigd worden.
Dit produkt voldoet aan de Europese standaard (EN 55011) voor EMC interferentie 's ( EMC =
Elektromagnetische Compabiliteit ) Overeenkomstig deze standaard behoord dit produkt tot de groep 2 apparatuur, klasse B en voldoet deze aan alle normeringseisen. Groep 2 houdt in dat de Frequentie energie wordt
opgewekt in de vorm van elektromagnetische straling bedoeld voor het verwarmen en koken van voedsel.
Groep B informeerd dat dit produkt toegepast kan worden voor normaal huishoudelijk gebruik.
Nl-22
Matsushita Electric (UK) Ltd
Wyncliffe Road
Pentwyn Industrial Estate
Cardiff
CF23 7XB
UK
E00036R30EP
M0704-0
Printed in the UK
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement