Aeg-Electrolux KM9800E-M Användarmanual
MICROMAT KM9800E
Elektrisk inbyggnadsugnen
Bruks- och monteringsanvisning
Bästa kund,
läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov.
Lämna över bruksanvisningen till en eventuell ny ägare av produkten.
1
3
2
2
Följande symboler användes i texten:
Säkerhetsanvisningar
Varning! Anvisningar för Din personliga säkerhet.
Observera! Anvisningar för att undvika skador på produkten.
Anvisningar och praktiska tips
Miljöinformation
Innehåll
Bruksanvisning
.............................................
5
Säkerhetsanvisningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Avfallshantering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Beskrivning av produkten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bild på hela ugnen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ugnsutrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tillbehör till ugnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
11
12
12
Innan produkten används första gången . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inställning och ändring av klocka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Första rengöring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Så här lär Du dig ugnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
14
14
Ugnens betjäning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Den elektroniska ugnsstyrningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ugnsfunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mikrovågsugn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kombi-funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Snabbstart av mikrovågsugn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anvisningar för effektinställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Extra funktioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Program för mikrovågsugn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Minnesfunktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Displayfunktioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ytterligare funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avstängning av display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Barnsäkring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Signalknappar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Automatisk säkerhetsavstängning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
15
17
18
19
20
21
22
22
24
25
32
32
32
33
33
Användningsområden, tabeller och tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mikrovågsugn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anvisningar för användning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lämpliga kärl och material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabell för tillagning i mikrovågsugn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabell Kombi-funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tips för mikrovågsugn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontrollrätter enligt IEC 60705. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grilltabell. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
34
34
35
36
40
41
42
43
43
44
3
Rengöring och skötsel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ugnens utsida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ugnsutrymme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ungsstegar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ugnsbelysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46
46
46
46
47
48
Vad gör man när … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Installationsanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Säkerhetsanvisningar för installatören . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Service och reservdelar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
54
Bruksanvisning
1 Säkerhetsanvisningar
5
Denna produkt är godkännd enligt följande EU-direktiv:
– 73/23/EWG från 19.02.1973 lågspännings-direktiv
– 89/336/EWG från 03.05.1989 EMV-direktiv inklusive ändrings-direktiv 92/31/EWG
– 93/68/EWG från 22.07.1993 CE-märknings-direktiv
El-säkerhet
• Ugnen får endast anslutas av en behörig elektriker.
• Vid störningar eller skador på ugnen: Tag ur säkringen och slå från
ugnen.
• Om lucktätningen och dess ytor är skadade får ugnen inte användas
förrän tätningen är reparerad.
• Reparationer av ugnen får endast utföras av en fackman. Vid felaktiga reparationer finns stor risk för skador. Vid behov av reparation,
vänd Dig till Electrolux Service eller Din fackhandlare.
Säkerhet för barn
• Håll i regel barn borta från ugnen. Säkerställ att barn inte leker med
ugnen.
• Värm barnmat i glas eller flaskor utan lock eller kapsyler. Skaka eller
rör om noga efter uppvärmning så att värmen fördelas jämnt. Kontrollera temperaturen noga innan Du ger barnet maten.
• Luckglaset blir hett vid grillning (enbart ugn eller i kombination med
mikrovågsugn). Håll därför barn borta från ugnsluckan.
5
Säkerhet under användningen
• Den här ugnen får användas endast i hushållet till normal kokning,
stekning och gräddning av maträtter.
• Var försiktig när du ansluter elektriska apparater till vägguttag i närheten av ugnen. Se till att anslutningsledningarna inte kommer i
kontakt med eller kläms fast under den heta ugnsluckan.
• Varning: Risk för brännskador! Ugnsutrymmet blir hett när ugnen
är på.
• Om du använder alkoholhaltiga ingredienser i ugnen, så kan det
eventuellt bildas en lättantändlig alkohol-luftblandning. Öppna i så
fall luckan försiktigt. Se till att inte ha glöd, gnistor eller öppen eld i
närheten.
3
6
Anvisning angående akrylamid
Enligt de senaste vetenskapliga rönen kan en kraftig stekning av livsmedel, speciellt med produkter som innehåller stärkelse, innebära en
hälsorisk genom att akrylamid bildas. Därför rekommenderar vi att tilllaga vid lägsta möjliga temperatur och att inte steka maträtter för hårt.
Mikrovågsugn
• Slå bara på ugnen med maträtter i ugnsutrymmet. Utan maträtter
kan ugnen överbelastas.
• Använd bara kärl som lämpar sig för mikrovågor (se avsnitt Användning, Tabeller och tips: Lämpliga kärl och material).
• Torka noga av mikrovågsugnen efter varje användning för att undvika att rost bildas i ugnsutrymmet och på luckan på grund av vattenånga (kondensvatten).
• Lämna inte mikrovågsugnen utan uppsikt vid uppvärmimg eller tilllagning av livsmedel i engångsförpackningar av plast, papper eller
andra brännbara material.
• Håll mikrovågsugnen stängd om rök bildas. Stäng av mikrovågsugnen
och skilj den från elnätet. Använd inte mikrovågsugnen om den inte
fungerar felfritt.
• Lägg alltid en kaffesked eller glasstav i kärlet vid uppvärmning av
vätskor för att undvika överhettning. Vid överhettning uppnås
koktemperaturen utan att de typiska ångblåsorna stiger upp. Vid
minsta skakning av kärlet kan
vätskan plötsligt koka över häftigt
eller spruta upp. Risk för brännskador!
• Stick före tillagning flera gånger
med en gaffel i livsmedel som har
”skinn” eller ”skal”, som potatis,
tomater, korv för att undvika att
det spricker.
Säkerställ vid tillagning/
uppvärmning av rätter att en lägsta
temperatur av 70°C uppnås. Beakta
därför effekts- och tidsangivelserna
i tabellerna. Använd aldrig kvicksilver- eller vätsketermometer för att
mäta temperaturen på maträtter.
• Maträtter uppvärmda med mikrovågor avger värme till kärlet. Använd grytlappar eller liknande!
7
• Övertillaga inte maträtter genom att använda för hög effekt och för
lång tid. Maträtterna kan torka på vissa ställen, bli brända eller antändas.
• Ugnsutrymmet, grillelementet och tillbehör blir heta vid tillagning.
Beakta detta vid hantering och använd därför grytlappar eller
liknande.
Risk för brännskador!
• Metallföremål skall befinna sig minst 2 cm från ugnsväggarna och
luckan. I annat fall kan gnistor uppstå och ugnen kan skadas.
• Använd ingen aluminiumfolie om detta inte rekommenderas.
• Kläm inget mellan luckan och luckramen.
• Håll alltid lucktätningen, tätningsytorna och ugnsutrymmet rena.
Bristande renlighet av ugnen kan leda till farliga situationer.
• Förvara inga brännbara föremål i ugnen. De kan antändas då ugnen
slås på.
3
8
Anvisning för emaljbeläggning
Efter en tids användning av ugnen kan färgförändringar uppstå i emaljen, dessa påverkar dock inte ugnens normala användning.
De utgör heller inget fel som täcks av garantibestämmelserna.
Använd inte ugnen…
• för kokning av hela ägg (stick hål
på gulan vid stekning av ägg), och
sniglar eftersom dessa exploderar,
• för upphettning av stora mängder
matolja (fondue, fritering) och
drycker med hög alkoholprocent.
Självantändning! Explosionsrisk!
• för uppvärmning av förslutna behållare, till exempel konserver,
flaskor, glasburkar med skruvlock,
• för torkning av djur, textilier och
papper,
• för servis av porslin, keramik eller
lera, vilka har små sprickor, till exempel vid handtag eller i oglaserad botten. Om fukt trängt in i
sprickor kan servisen spricka vid
uppvärmning.
9
Avfallshantering
2
2
Förpackningsmaterial
Förpackningsmaterialet är miljövänligt och kan återanvändas. Plastdelarna är märkta, till exempel >PE<, >PS<, etc. Lämna förpackningsmaterialet vid de kommunala återvinningsstationerna i därför avsedda
behållare.
Avfallshantering när produkten är utsliten
W
1
10
på produkten eller emballaget anger att produkten inte
Symbolen
får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att
säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om
produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
Varning: Gör den utslitna ugnen obrukbar, så att den blir helt ofarlig,
innan den lämnas till återvinning.
Skilj ugnen från elförsörjningen och ta bort elkabeln från den.
Beskrivning av produkten
Bild på hela ugnen
Manöverpanel
Luckhandtag
Glaslucka
Panel
Ugnsdisplayer
Funktionsknappar
ugn
11
Ugnsutrustning
Grillelement
Magnetron
Nivåer
Ugnsbelysning
Bottenglasskiva
uttagbar
Ugnsstegar, uttagbara
Tillbehör till ugnen
Ugnsgaller
För kärl, kakformar, stekar och grillbitar
Krispplatta
(ej rep- och skraptålig)
12
Innan produkten används första gången
Inställning och ändring av klocka
3
Ugnen fungerar bara med inställd tid.
Efter el-anslutning eller ett strömavbrott blinkar symbolen för
Klocka
automatiskt.
1. Tryck upprepade gånger på knappen
Klockfunktioner
,för att ändra
en inställd tid, tills symbolen för
Klocka
blinkar.
2. Ställ in aktuell tid med knappen
eller .
Efter ca 5 sekunder slutar blinkningarna och klockan visar inställd
tid.
3
Ugnen är nu klar att användas.
Klockan kan bara ändras när barnsäkringen är urkopplad, ingen
klockfunktion Signalur ,
Koktid
eller Stopptid
är vald
och ingen ugnsfunktion är inställd.
13
Första rengöring
1
3
Innan ugnen tas i bruk första gången ska den rengöras.
OBS: Använd inte frätande rengöringsmedel eller slipmedel! Ytan kan
ta skada.
Använd vanliga rengöringsmedel till metall-ytorna.
1. Öppna ugnsluckan.
Belysningen i ugnen tänds.
2. Ta ut alla tillbehör samt ugnsstegarna och rengör dem med varmt vatten med handdiskmedel i.
3. Tvätta även ur ugnen med varmt vatten med handdiskmedel i och
torka.
4. Torka av ugnens framsida med fuktig trasa.
Så här lär Du dig ugnen
För att prova eller visa ugnen kan alla funktioner användas i testfunktionen. Ugnen värms inte upp.
Koppla in testfunktionen
1. Stäng av ugnen med
knappen Stopp .
2. Tryck samtidigt på och håll inne
knapparna Bak-/Stekprogram
och
tills en signal hörs och ”d“
lyser i displayen.
Koppla från testfunktionen
1. Stäng av ugnen med
knappen Stopp .
2. Tryck samtidigt på och håll inne
knapparna Bak-/Stekprogram
och
tills en signal hörs och ”d“ slocknar i displayen.
14
Ugnens betjäning
Den elektroniska ugnsstyrningen
Bak-/Stekprogram
Funktioner Mikrovågsugn
Ugnsfunktioner
Minne: P / Test: d
Startknapp
Knapp för Grillfunktion
Knapp för Mikrovågsugn
Bak-/Stekprogram
3
Temperatur/Klocka/Mikrovågseffekt
Termometersymbol
Display Vikt
Tidfunktioner
Drifttid
Stoppknapp/
Återställning
Klockfunktioner
Inställningsknappar
Allmänna anvisningar
• Bekräfta alltid den valda funktionen med knappen Start . Startas
inte den valda funktionen inom 30 sekunder, slås ugnen av.
• När den valda funktionen startar, börjar ugnen att värmas upp, eller
den inställda tiden att räknas ner.
• Om ugnsluckan öppnas under användning, stoppas funktionen. Fortsätt, efter att ugnsluckan har stängts, genom att trycka på
knappen Start . Trycker Du inte på knappen Start
inom
30 sekunder, stängs ugnen av.
• Ugnsbelysningen är tänd när en funktion har startats eller ugnsluckan är öppen.
• Stoppa en funktionen med knappen Stopp , fortsätt den med
knappen Start . Stäng av ugnen genom att trycka på knappen
Stopp .
15
Slå på ugnen
1. Tryck på knappen GRILL . Ugnsfunktionen Grill
visas.
I temperaturdisplayen visas ett förslag på temperatur.
2. Tryck på knappen Start
för att
starta ugnsfunktionen Grill .
Ändra ugnstemperatur
Ändra temperaturen uppåt eller
neråt med knappen
eller .
Inställningen sker i steg om 5°C.
Termometersymbol
• Den långsamt stigande termometersymbolen visar hur mycket ugnen har värmts upp.
• När den valda temperaturen har uppnåtts hörs en signal.
16
Stänga av ugnen
Tryck upprepade gånger på
knappen Stopp
för att stänga av
ugnen, tills bara klockan och eventuellt restvärme visas i displayen.
3
Kylfläkt
Fläkten slås automatiskt på för att hålla ugnens väggar kalla. Efter att
ugnen har stängts av fortsätter fläkten att gå för att kyla av ugnen,
fläkten stängs därefter av automatiskt.
Ugnsfunktioner
Följande funktioner finns att välja:
Grill
För att grilla platta livsmedel som placeras i mitten av grillen, såsom
stekar, schnitzlar, fiskar och för att rosta bröd.
Mikrovågsugn M
Vid användning av mikrovågsugn alstras värmen direkt i livsmedlet. För
uppvärmning av färdiglagade maträtter och drycker, för upptining av
kött eller frukt samt för tillagning av grönsaker och fisk.
Kombifunktion
Till ugnsfunktion(er) kan funktionen Mikrovågsugn M kopplas till.
Maträtterna tillagas på kortaste tid och blir samtidigt brynta.
Mikrovågsugn M Snabbstart
Snabbstarta maximal effekt för mikrovågsugnen, med avslagen ugn,
med knappen Start .
Inkopplingstid från 30 sekunder till 7 minuter. Varje knapptryck adderar
30 sekunder till visad drifttid.
17
Mikrovågsugn
1. Stäng eventuellt av ugnen med knappen Stopp
2. Ställ in önskad effekt genom att
upprepade gånger trycka på
knappen Mikrovågsugn .
• Inställningen sker i steg om 100
Watt mellan 1000 Watt och
100 Watt.
• Vid upprepade tryck på
knappen Mikrovågsugn
visas
åter effekten 1000 Watt.
3. Ställ in önskad tid med knappen
eller . Symbolen för Koktid
blinkar.
• Tillagningstiderna ställs in enligt följande:
– Från 0 till 2 min i steg om 5 sek,
– från 2 till 5 min i steg om 10 sek,
– från 5 till 10 min i steg om 20 sek,
– från 10 till 20 min i steg om 30 sek,
– från 20 min i steg om 1 min.
• Maximalt inställbar tid:
– Med 700 Watt till 1000 Watt
0 till 7 min. 40 sek.,
– med 100 Watt till 600 Watt 0 till 59 min.
4. Vid tryck på knappen Start
börjar den inställda tiden räknas ner.
Symbolen för Koktid
lyser.
• När tiden räknas ner kan effekten
ändras med
knappen Mikrovågsugn .
18
.
• När tiden räknas ner kan den ökas
med knappen
eller minskas
med knappen .
5. När tiden har gått ut hörs en signal i
2 minuter. Mikrovågsugnen stängs
av. Symbolen för Koktid
blinkar
och klockan visas i displayen.
6. Genom att trycka på en valfri knapp
kan tillagningen avkortas.
Kombi-funktion
1. Stäng eventuellt av ugnen med knappen Stopp
2. Tryck på knappen GRILL . Ugnsfunktionen Grill
visas.
3. Ställ in den önskade temperaturen
med knappen
eller .
.
4. Ställ in den önskade effekten för
mikrovågsugnen med upprepade
tryck på knappen Mikrovågsugn
(max. 600 Watt).
5. Ställ in önskad tid med knappen
eller . Symbolen för Koktid
blinkar.
• Tillagningstiderna ställs in enligt följande:
– Från 0 till 2 minuter i steg om 5 sek,
– från 2 till 5 minuter i steg om 10 sek,
– från 5 till 10 minuter i steg om 20 sek,
– från 10 till 20 minuter i steg om 30 sek,
– från 20 minuter i steg om 1 minut.
Maximalt inställbar tid är 59 minuter.
19
6. Vid tryck på knappen Start
börjar den inställda tiden räknas ner.
Ugn och mikrovågsugn är i drift.
Symbolen för Koktid
lyser.
• När tiden räknas ner kan effekten
ändras med
knappenMikrovågsugn .
• När tiden räknas ner kan den ökas
med knappen
eller minskas
med knappen .
7. När tiden har gått ut hörs en signal i
2 minuter. Ugnen slås av. Symbolen
för Koktid
blinkar och klockan
visas.
Avstängning av signalen:
Tryck på en valfri knapp.
Snabbstart av mikrovågsugn
1. Stäng eventuellt av ugnen med knappen Stopp
2. Tryck upprepade gånger på
knappen Start
tills den önskade
tilllagningstiden visas. Mikrovågsugnen slås på med maximal
effekt.
• Varje knapptryck adderar 30 sek
till visad tid. Maximalt 7 min. vid
maximal mikrovågseffekt.
• När tiden räknas ner kan koktiden
ökas eller minskas med
knapparna
och
.
• Med upprepade tryck på knappen Mikrovågsugn
kan mikrovågseffekten ändras.
• Med ett tryck på knappen Stopp
kan tillagningen avbrytas. Fortsätt tillagningen med knappen Start .
Två tryck på knappen Stopp
stänger av ugnen.
20
När tiden har gått ut hörs en signal i
2 minuter. Ugnen slås av. Symbolen
för Koktid
blinkar och klockan
visas i displayen.
Stänga av signalen:
Tryck på en valfri knapp.
Anvisningar för effektinställning
Översikten visar vid vilka effektinställningar vissa tillagningar kan göras. De angivna effekterna är riktvärden.
Mikrovågseffekt
Lämpligt för
1000 Watt
900 Watt
800 Watt
700 Watt
- Uppvärmning av vätskor
- Uppvärmning i början av en tillagning
- Tillagning av grönsaker
- Tillagning av livsmedel
- Smältning av gelatin och smör
600 Watt
500 Watt
-Upptining och uppvärmning av djupfrysta maträtter
- Uppvärmning av hela rätter på tallrik
- Färdigkokning av gryträtter
- Tillagning av äggrätter
400 Watt
300 Watt
200 Watt
- Fortsatt tillagning av rätter
- Tillagning av ömtåliga livsmedel
- Uppvärmning av barnmat
- Svällning av ris
- Värmning av ömtåliga rätter
- Smältning av ost
100 Watt
- Upptining av kött, fisk, bröd
- Upptining av ost, grädde, smör
- Upptining av frukt och mjuka kakor (gräddtårtor)
- Jäsning av deg
- Värmning av kalla rätter och drycker
21
Extra funktioner
Program för mikrovågsugn
3
Använd de föreslagna programmen med denna funktion (se avsnitt
Användning, Tabeller och tips / Program).
1. Stäng eventuellt av ugnen med
knappen Stopp .
2. Välj önskat program med upprepade
tryck på knappen Bak-/
Stekprogram
(P 1 till P10).
• I displayen visas den förinställda
vikten ”gr”. Symbolen för
Koktid
blinkar. Vikt= Koktid
3. Genom att trycka på knappen
eller
kan livsmedlets vikt ställas
in, minst 100 g, maximalt 1500 g
(P 5 till P10 maximalt 1000 g).
• Genom att ställa in vikten regleras
mikrovågugnens koktid automatiskt.
• Ställ först alltid in den lägre vikten, till exempel bröd väger 460 g:
Ställ in vikten 400 g.
4. Vid tryck på knappen Start
börjar den inställda tiden räknas ner.
Symbolen för Koktid
och ”min”
lyser.
• När tiden har gått ut hörs en signal i 2 minuter. Mikrovågsugnen
stängs av. Symbolen för Koktid
blinkar.
22
3
Några program har en varmhållningsfunktion som startas när tiden
har gått ut. En signal hörs och i displayen lyser ”HH”.
Vid slutet av varmhållningsfunktionen hörs en signal i 2 minuter. Mikrovågsugnen stängs av. Symbolen
för Koktid
blinkar och klockan
visas i displayen.
Avstängning av signalen:
Tryck på en valfri knapp.
23
Minnesfunktion
Med minnesfunktionen kan en inställning som ofta användes sparas.
3
1. Ställ in ugnsfunktion, temperatur och eventuellt klockfunktionerna
Koktid
och/eller Stopptid .
eller
ställ in mikrovågseffekt Koktid .
2. Tryck på, och håll inne knappen
Bak-/Stekprogram
i
ca 2 sekunder, tills en signal hörs.
Inställningen är sparad.
3. Fortsätt genom att trycka på
knappen Start
eller stäng av ugnen med knappen Stopp .
För att spara en annan inställning,
tryck igen på knappen Bak-/
Stekprogram
i ca 2 sekunder.
Den tidigare sparade inställningen
ersätts med denna.
Start av minnesfunktionen
1. Stäng eventuellt av ugnen med
knappen Stopp .
2. Tag fram den sparade inställningen
genom att trycka på knappen Bak-/
Stekprogram .
3. Tryck på knappen Start .
24
Displayfunktioner
Visning av tid
Klockfunktioner
Klocka Koktid/Stopptid/Drifttid
Klockfunktioner
Inställningsknappar
Signalur
För inställning av tid på signalur. När tiden har gått ut hörs en signal.
Denna funktion påverkar inte driften av mikrovågsugnen eller ugnen.
Koktid mikrovågsugn
minuter
För inställning av den tid som mikrovågsugnen skall vara i drift.
Koktid
För att ställa in hur länge ugnen ska vara igång.
Stopptid
För att ställa in när ugnen ska stängas av.
Klocka
För att ställa in, ändra eller kontrollera tiden
(se även kapitlet “Före den första användningen”).
25
3
26
Allmänna anvisningar
• När en klockfunktion har valts blinkar den därtill hörande symbolen i
ca 5 sekunder. Under denna tid kan de önskade tiderna ställas in eller
ändras med knappen
eller .
• Efter inställning av de önskade tiderna blinkar symbolen igen i
ca 5 sekunder. Därefter lyser symbolen. Den inställda tiden
börjar
räknas ner.
• Den inställda tiden för Koktid
och Stopptid
börjar gå när den
valda funktionen startas.
Signalur
1. Tryck upprepade gånger på knappen
Klockfunktioner
tills symbolen
för Signalur
blinkar.
2. Ställ in den önskade tiden med
knappen
eller
(max. 99.00 minuter).
Efter ca 5 sekunder visas kvarvarande tid i displayen.
Symbolen för Signalur
lyser.
När den inställda tiden har gått ut,
hörs en signal i 2 minuter.
“0.00“ lyser och symbolen för
Signalur
blinkar.
Avstängning av signalen:
Tryck på en valfri knapp.
27
Koktid mikrovågsugn
min
1. Välj mikrovågsfunktion och ställ in
effekten genom upprepade tryck på
knappen Mikrovågsugn M.
2. Ställ in önskad tillagningstid med
knappen
oder . Symbolen för
Koktid
blinkar.
3
3. Vid tryck på knappen Start
börjar den inställda tiden att räknas
ner. Symbolen förKoktid
lyser.
Vid upprepat tryck på knappen
Klockfunktioner
visas klockan.
När tiden räknas ner kan koktiden
ökas eller minskas med
knapparna
och
.
När tiden har gått ut hörs en signal i
2 minuter. Mikrovågsugnen stängs
av.
„0.00“ visas och symbolen för
Koktid
blinkar.
Avstängning av signalen:
Tryck på en valfri knapp.
28
Koktid
1. Välj ugnsfunktion och ställ in temperatur med knappen
eller .
2. Tryck upprepade gånger på knappen
Klockfunktioner
tills symbolen
för Koktid
blinkar.
3. Ställ in önskad tillagningstid med
knappen
eller .
3
4. Vid tryck på knappen Start
börjar den inställda tiden att räknas
ner. Symbolen förKoktid
lyser.
Vid nytt tryck på knappen
Klockfunktioner
visas aktuellt
klockslag.
När tiden har gått ut hörs en signal i
2 minuter. Ugnen slås av.
“0.00“ visas och symbolen för
Koktid
blinkar.
Avstängning av signalen:
Tryck på en valfri knapp.
29
Stopptid
1. Välj ugnsfunktion och ställ in temperatur med knappen
eller .
2. Tryck upprepade gånger på knappen
Klockfunktioner
tills symbolen
för Stopptid
blinkar.
3. Ställ in önskad avstängningstid med
knappen
eller .
3
Symbolerna för Stopptid
och
Koktid
lyser.
Ugnen slås automatiskt på.
Vid nytt tryck på knappen
Klockfunktioner
visas aktuellt
klockslag.
När tiden har gått ut hörs en signal i
2 minuter. Ugnen stängs av.
“0.00“ visas och symbolerna för
Stopptid
och Koktid
blinkar.
Avstängning av signalen:
Tryck på en valfri knapp.
30
3
Koktid
och Stopptid
kombinerat
Koktid
och Stopptid
kan användas samtidigt, om ugnen automatiskt skall slås på och stängas av vid en senare tidpunkt.
1. Välj ugnsfunktion och temperatur.
2. Ställ in rättens tillagningstid med
funktionen Koktid ,
till exempel 1 timma.
3. Ställ in den tid då rätten skall vara
klar med funktionen Stopptid
till exempel klockan 14:05.
Symbolerna för Koktid
och
Stopptid
lyser.
Ugnen slås automatiskt på vid den
beräknade tidpunkten,
till exempel klockan 13:05.
När den inställda tillagningstiden
har gått ut hörs en signal i
2 minuter, och ugnen stängs av,
till exempel klockan 14:05.
31
Ytterligare funktioner
Avstängning av display
2
3
Energiförbrukningen kan minskas genom att stänga av displayen.
Avstängning av displayen
1. Stäng eventuellt av ugnen med
knappen Stopp . Det bör inte visas
någon restvärme.
2. Tryck samtidigt på knapparna
Klockfunktioner
och
tills displayen slocknar.
Så snart ugnen åter tas i bruk slås
displayen automatiskt på.
Vid nästa avstängning släcks displayen igen.
För att åter konstant visa tiden
måste displayen kopplas in igen.
Inkoppling av displayen
1. Stäng eventuellt av ugnen med knappen Stopp
2. Tryck samtidigt på knapparna Klockfunktioner
en åter tänds.
.
och
Barnsäkring
När barnsäkringen är inkopplad kan ugnen inte användas.
Inkoppling av barnsäkring
1. Slå till ugnen med knappen
Stopp . Ingen ugnsfunktion får
vara inställd.
2. Tryck samtidigt på knapparna Bak-/
Stekprogram
och
tills SAFE
visas i displayen.
Barnsäkringen är nu inkopplad.
32
tills display-
Urkoppling av barnsäkring
1. Slå till ugnen med knappen Stopp .
2. Tryck samtidigt på och håll inne knapparna Bak-/Stekprogram
tills SAFE slocknar i displayen.
Barnsäkringen är nu urkopplad och ugnen kan åter användas.
och
Signalknappar
Koppla in signalknappar
1. Stäng eventuellt av ugnen med
knappen Stopp .
2. Tryck samtidigt på och håll inne
knapparna
och
tills en signal
hörs (ca 2 sekunder).
Signalknapparna är nu inkopplade.
Koppla från signalknappar
Tryck samtidigt på och håll inne knapparna
hörs (ca 2 sekunder).
Signalknapparna är frånkopplade.
och
tills en signal
Automatisk säkerhetsavstängning
3
Om inte ugnen stängs av, eller temperaturen ändras, inom en viss tid så
stängs ugnen av automatiskt.
På temperaturdisplayen blinkar den senast inställda temperaturen samtidigt som en ljudsignal hörs.
Ugnen stängs av efter en viss tid beroende på temperaturområdet
enligt följande tabell:
30 - 120 °C
120 - 200 °C
200 - 250 °C
efter
efter
efter
12,5 timmar
8,5 timmar
5,5 timmar
Återstart efter automatisk avstängning
Stäng av ugnen helt.
Därefter kan du sätta på ugnen igen och använda den på normalt sätt.
33
Användningsområden, tabeller och tips
Mikrovågsugn
Anvisningar för användning
Allmänt
• Låt maträtter stå några minuter i ugnen efter att den har stängts av
(se Tabeller för mikrovågsugn: Eftervärmningstid).
• Tag bort aluminiumförpackningar, metallbehållare etc. före tillagning
av maträtter.
Tillagning
– Tillaga om möjligt övertäckt med ett material som är lämpligt för
mikrovågor. Tillaga bara utan övertäckning om maträtten skall ha
en skorpa.
– Kylda eller frysta maträtter behöver en längre tillagningstid.
– Rätter som innehåller sås bör då och då omröras.
– Tillaga grönsaker med fast struktur som morötter, ärtor eller blomkål med vatten.
– Vänd stora stycken efter ca halva tillagningstiden.
– Skär grönsaker i lika stora bitar.
– Använd flata, vida kärl.
Upptining av kött, fågel, fisk
– Lägg det frusna, uppackade livsmedlet på en upp och nervänd liten
tallrik med ett kärl under eller på ett upptiningsgaller resp. plastsil
så att vätska kan rinna av.
– Vänd livsmedlet efter halva upptiningstiden, dela det om möjligt,
lossa upptinade delar.
Upptining av smör, tårtbitar, kvark
– Tina inte upp fullständigt i ugnen utan låt upptining ske färdigt i
rumstemperatur. Därigenom blir resultatet jämnare. Tag bort alla
metall- eller aluminiumförpackningar före upptiningen.
Upptining av frukt, grönsaker
– Tina inte upp frukt och grönsaker som skall beredas råa helt i ugnen, utan låt dem tina upp färdigt i rumstemperatur.
– Frukt och grönsaker som skall kokas kan direkt tillagas med en högre effekt, utan att först tinas upp.
34
Färdiglagade rätter
– Färdiglagade rätter i metallförpackningar eller plastförpackningar
med metallock får endast tinas upp eller tillagas i mikrovågsugnen
om det tydligt anges att de är lämpliga för mikrovågsugn.
– Beakta tillverkarens anvisningar på förpackningen (till exempel tag
bort metallock och stick hål i plastfolien).
Lämpliga kärl och material
Mikrovågsugn M
Kärl/material
Ugn Grill
Upptining Uppvärmning Tillagning
Eldfast glas och porslin (utan
metalldelar, till exempel Pyrex,
Jena glas)
X
X
X
X
Ej eldfast glas och porslin 1)
X
--
--
--
Glas- och Vitrokeramik av eld-/
fryssäkert material (till exempel
Arcoflam)
X
X
X
X
Keramik 2), stengods 2)
X
X
X
--
Värmebeständig plast upp till
200°C 3)
X
X
X
--
Papp, papper
X
--
--
--
Plastfolie
X
--
--
--
Stekpåse, med tillslutare som är
lämplig för mikrovågsugn 3)
X
X
X
--
Stekkärl av metall
till exempel emalj, gjutjärn
--
--
--
X
Bakformar, svartlackerade eller
silikonbelagda 3)
--
--
--
X
Grillgaller, bakplåt
--
--
--
X
Bryningskärl, till exempel
Crostino- eller krispplatta
--
X
X
--
Färdiglagade rätter i förpackning 3)
X
X
X
X
1) utan silver-, guld-, platina eller metallbeläggning/-dekorationer
2)
utan kvarts- resp. metalldelar, ingen glasyr med metallinnehåll
3) Beakta de av tillverkaren angivna maximala temperaturerna!
X Lämplig -- Inte lämplig
35
3
Vad skall man mer beakta…
• Livsmedel har olika form och egenskaper. De tillagas i olika mängder.
Därför är också de nödvändiga tiderna och effekterna för upptining,
uppvärmning och tillagning individuellt olika. Som grov riktlinje gäller: Dubbla mängden = nästan dubbla tiden
• Vid värmning med mikrovågor uppstår värmen i själva livsmedlet.
Därför kan inte alla delar värmas samtidigt. Följaktligen bör, framför
allt vid tillagning av stora mängder, maträtter omröras eller vändas.
• I tabellerna är eftervärmningstiden angiven. Låt livsmedlet stå kvar i
ugnen eller utanför den för att värmen skall fördelas jämnt.
• Därigenom blir resultatet bättre för ris i flata, vida kärl.
Tabell för tillagning i mikrovågsugn
Upptining
Mikrovågsugn M
Maträttt
Mängd g
Effekt
Watt
Tillagningstid
Eftervärmningstid min
Anvisning
Hela köttbitar
500
200
10-12
10-15
Vänd då och då
Biffar
200
200
3-5
5-10
Köttfärs
500
200
10-15
10-15
Gulasch
500
200
10-15
10-15
1000
200
25-30
10-20
Kycklingbröst
100-200
200
3-5
10-15
Kycklinglår
100-200
200
3-5
10-15
2000
200
45-60
20-30
Hel fisk
500
100
10-15
15-20
Fiskfilé
500
100
10-12
15-20
100
100
2-4
20-40
Kött
Vänd då och då,
tag bort upptinade delar
Fågel
Kyckling
Anka
Vänd då och då,
täck över tinade
delar med aluminiumfolie
Fisk
Vänd några
gånger
Korv
Korvskivor
36
Vänd några
gånger
Mikrovågsugn M
Maträttt
Mängd g
Effekt
Watt
Tillagningstid
Eftervärmningstid min
Kvark
250
100
10-15
25-30
Smör
250
100
3-5
15-20
Ost
250
100
3-5
30-60
Grädde
200
100
7-12
20-30
Jäst deg
1 stycken
100
2-3
15-20
Ostkaka
1 stycken
100
2-4
15-20
Mjuk kaka (gräddtårta)
1 stycken
100
1-2
15-20
Torr kaka
(till exempel sockerkaka)
1 stycken
100
2-4
15-20
Fruktkaka
1 stycken
100
1-2
15-20
1 kg
100
15-20
10-15
Bröd i skivor
0,5 kg
100
8-12
10-15
Småfranska
4 stycken
100
5-8
5-10
Jordgubbar
300
100
8-12
10-15
Plommon, körsbär,
hallon, svarta vinbär, aprikoser
250
100
8-10
10-15
Täck över, rör om
några gånger
Choklad / glasyr
150
600
2-3
---
Smör
100
200
2-4
---
Rör om några
gånger
Anvisning
Mejeriprodukter
Tag bort aluminiumdelar, vänd
efter halva tiden
Tag bort aluminiumlock, rör om
några gånger
Mjuka kakor/bakverk
Bröd
Tallrik, vrid några
gånger
Tallrik, vrid några
gånger
Vänd några
gånger
Frukt
Smältning
37
Mikrovågsugn M
Maträttt
Mängd g
Effekt
Watt
Tillagningstid
Eftervärmningstid min
Barnmat i burk
200
300
2-3
---
Rör om några
gånger,
kontrollera temperaturen!
Barnvälling (flaska
180 ml)
200
1000
0:200:40
---
Sätt en sked i
flaskan,
rör om,
kontrollera temperaturen!
Färdiglagade rätter
400-500
600
4-6
5
Färdiglagad rätt
400-500
400
14-20
5
Tag bort aluminiumlock om sådant finns, vrid
formen några
gånger
Mjölk
1 kopp
ca 200ml
1000
1:151:45
---
Vatten
1 kopp
ca 200ml
1000
1:30-2
---
Sås
200 ml
600
1-2
---
Soppa
300 ml
600
2-4
---
Anvisning
Uppvärmning
38
Ställ en sked i
kärlet
Rör om några
gånger
Tillagning
Mikrovågsugn M
Mängd
g
Effekt
Watt
Tillagningstid
Eftervärmningstid
min
Hel fisk
500
500
8-10
---
Fiskfilé
500
500
6-8
---
Färska grönsaker, kort
tillagningstid 1)
500
600
12-16
---
Grönsaker, kort tilllagningstid 1)
500
600
14-18
---
Färska grönsaker,
lång tillagningstid 1)
500
600
14-20
---
Grönsaker, lång tilllagningstid 1)
500
600
18-24
---
Kokt potatis
800 g +
600 ml
1000
5-7
300 W /
15-20
Ris
300 g +
600 ml
1000
4-6
---
Maträtt
Anvisning
Täck över vid tilllagning,
vrid kärlet flera
gånger
Tillsätt ca 50 ml
vatten, täck över,
rör om några
gånger
Täck över,
rör om några
gånger
1)
Täck över alla grönsaker vid tillagning.
De angivna tiderna är riktvärden och är beroende på slag av livsmedel och dess kvalitet.
39
Tabell Kombi-funktion
Ugnsfunktioner: Grill
Maträtt
Bak-/stekkärl
+ Mikrovågsugn M
Ugnsfunktion
2
Fågelhalvor
2 x 600 g
Potatisgratäng
1000 g
Eldfast
glas-kärl
på galler
Mikrovågs
ugn M
Watt
Nivå
Tid
i
min.
Anvisning
220
300
2
40
Vänd efter
20 min.
5 min.
eftervärmningstid
200
300
2
40
10 min. eftervärmningstid
200
300
1
70
Vänd
1 gång
10 min.
eftervärmn
ingstid
Krispbricka på
glasbotten,
med deg
Äppel-paj
max.
5 min. Förvärm /
1000 W,
vrid 1 gång
220
400
---
25
Vrid
några
gånger
Djupfryst
ostkaka,
2 x 70 g
230
200
---
25
Vrid
några
gånger
20
Vrid några
gånger,
vänd efter
15 min.
Grisstek
1100 g
Djupfryst
sandwich
Krismed skinka och ost, pbricka på
2 x 100 g glasbotten,
max 4 min.
Djupfryst
/700 W
hamburga- Förvärm,
re,
vrid 1 gång
2 x 90 g
Djupfryst
pizza
Ø 26cm
320 g
40
Temp.
i
°C
+M
230
200
---
+M
250
300
---
20
Vrid några
gånger,
vänd efter
12 min.
250
200
---
15
Vrid
några
gånger
De angivna tillagningstiderna och temperaturerna är riktvärden och beror på livsmedlets kvalitet
och beskaffenhet.s
Tips för mikrovågsugn
Resultat
Åtgärd
Det finns inga angivelser för den för- Använd värden för ett liknande livsmedel.
beredda mängden livsmedel.
Förläng eller förkorta tillagningstiden enligt
följande regel:
Dubbla mängden=nästan dubbla tiden
Halva mängden=halva tiden
Rätten har blivit för torr.
Ställ in kortare tillagningstid eller välj lägre
effekt.
När tiden har gått ut är rätten inte
upptinad, varm eller tillagad.
Ställ in längre tillagningstid eller välj högre
effekt.
Beakta att höga maträtter behöver längre tid.
När tiden har gått ut är rätten överhettad i kanterna, i mitten är den
ännu inte klar.
Välj lägre effekt och längre tid nästa gång.
Vätskor, till exempel soppor, rör om då och då.
41
Kontrollrätter enligt IEC 60705
(Mikrovågseffekt 1000 Watt)
Kvalitet och funktion för mikrovågsapparater testas av kontrollinstitut
med hjälp av speciella rätter.
Maträtt
42
Effekt
Watt
Nivå
Koktid
min
Eftervärmningstid min
Anmärkning
Äggstanning
(12.3.1)
300
Bottenglasskiva
30-40
120
Vrid formen en gång efter halva tiden
Biskvideg
(12.3.2)
600
Bottenglasskiva
8-10
5
Tillaga köttfärslimpa
(12.3.3)
500
Bottenglasskiva
20-22
5
Täck över, vrid formen en
gång efter halva tiden
Tina upp köttfärs (13.3.)
100
Bottenglasskiva
15-20
5
Vänd efter halva tiden,
tag bort upptinade delar
Tina upp hallon (B.2.1)
100
Bottenglasskiva
11-13
5
Täck över
---
Grill
1
Ugnsfunktion: Grill
med maximal temperatur-inställning
Observera: Grilla alltid med stängd ugnslucka.
• Använd galler med långpanna under vid grillning.
• Grilltiderna är riktvärden.
• Grillning är speciellt lämpligt för platta köttstycken och fisk.
Grilltabell
Det som skall grillas
Nivå
Grilltid
1. Sida
2. Sida
Frikadeller
3
8-10 Min.
6-8 Min.
Fläskfilé
2
10-12 Min.
6-10 Min.
Grillkorv
3
8-10 Min.
6-8 Min.
Tournedos av ox- eller
kalvfilé
3
6-7 Min.
5-6 Min.
Oxfilé rostbiff (ca 1 kg)
2
10-12 Min.
10-12 Min.
1)
3
4-6 Min.
3-5 Min.
Rostat bröd med pålägg
2
8-10 Min.
---
Rostat bröd
1) Använd grillgaller utan långpanna
43
Program
Ugnen har 10 programmerade funktioner, vilka kan väljas efter varandra med knappen Bak-/Stekprogram .
Se avsnitt Extra funktioner: Program för mikrovågsugn, för inställningar.
Vikt
FunkProgram
tion
Recept
Förinställning
min.
max.
VarmAktuell
hållningsförinstäfunktion
llning
“HH“
Fågel
1000 g 100 g 1500 g
19 min
40 sek
Nej
Kött
800 g
100 g 1500 g
17 min
36 sek
Nej
P3
Fisk
1000 g 100 g 1500 g
15 min
20 sek
Nej
P4
Bröd
500 g
6 min
Nej
P1
P2
Upptining
1)
44
100 g 1500 g
Vikt
Funktion
min.
P5
Frysta
grönsaker,
små +
50 ml
vatten
800 g
100 g 1000 g
15 min
44 sek
Ja
P6
Frysta
grönsaker,
stora +
50 ml
vatten
800 g
100 g 1000 g
22 min
56 sek
Ja
Färska
grönsak
er, små
+ 50 ml
vatten
800 g
100 g 1000 g
24 min
Nej
P8
Färska
grönsak
er, stora
+ 50 ml
vatten
800 g
100 g 1000 g
26 min
40 sek
Nej
P9
Potatis
+
100 ml
vatten
600 g
100 g 1000 g
17 min
12 sek
Nej
P10
Fisk
1000 g 100 g 1000 g
21 min
40 sek
Ja
Koka
P7
1)
VarmAktuell
hållningsförinstäfunktion
llning
“HH“
Förinställning
Program
1)
Recept
max.
Vänd livsmedlet flera gånger då funktionerna upptining och kokning användes
45
Rengöring och skötsel
1
Varning: Vid rengöring skall ugnen vara frånslagen och kall.
Varning: Rengöring av ugnen med ångstråle- eller högtryckstvätt är av
säkerhetsskäl inte tillåtet!
Observera: Använd inga skurmedel, skarpa rengöringsmedel eller
skrapande föremål.
Ugnens utsida
• Torka av ugnens framsida med en mjuk duk och varmt vatten med
diskmedel.
• Använd vanliga rengöringsmedel till metallytorna.
Ugnsutrymme
Rengör ugnen efter varje användning. Därigenom är det lättare att ta
bort smuts och den bränner inte fast.
1. När ugnsluckan öppnas tänds ugnsbelysningen automatiskt.
2. Torka ur ugnen efter varje användning med diskmedel och vatten och
låt torka.
3
1
Hårt sittande smuts tas bort med speciellt ugnsrengöringsmedel.
Observera: Var vänlig beakta tillverkarens anvisningar vid användning
av ugnsspray!
Tillbehör
Diska och torka av alla delar (ugnsgaller, ugnsstegar) ordentligt efter
varje gång som de använts. Lägg dem i vatten en liten stund för att
lättare få dem rena.
46
Ungsstegar
För rengöring av sidoväggarna kan ugnsstegarna på vänster och höger
sida i ugnen tas bort.
Borttagning av ugnsstege
För att ta ut ugnsstegen, lyft den och
tag ut den från hållarna upptill.
Insättning av ugnsstege
Häng tillbaka ugnsstegen på hållarna upptill.
47
Ugnsbelysning
1
3
Varning: elektrisk stöt! Innan du byter ugnslampan:
• Stäng av ugnen!
• Skruva ut alternativt slå av säkringarna i säkringsskåpet.
Lägg en trasa på ugnens botten som skydd för både lampan och glaset.
Byte av ugnslampan på sidan/
rengöring av skyddsglaset
1. Ta bort den vänstra ugnsstegen.
2. Ta bort skyddsglaset genom att vrida det åt vänster och rengör det.
3. Om nödvändigt:
Byt ut halogenbelysningen 20 W,
12 V, 300°C, värmebeständig.
3
48
Ta alltid i halogenbelysningen med en trasa, för att undvika att fettrester bränns fast.
4. Sätt tillbaka skyddsglaset.
5. Sätt tillbaka ugnsstegarna.
Vad gör man när …
Problem
Ugnen värms inte upp
Möjlig orsak
Åtgärd
Ugnen är inte tillslagen
Slå till ugnen
Klockan är inte inställd
Ställ in klockan
De nödvändiga inställningarna Kontrollera inställningarna
är inte gjorda
Ugnens säkerhetsavstängning
har löst ut
Se Säkerhetsavstängning
Barnsäkringen är aktiverad
Koppla ur barnsäkringen
Säkringen i fastighetens elcentral (säkringsskåpet) har
löst ut
Kontrollera säkringen. Kontakta en auktoriserad elektriker om säkringen löser ut
flera gånger
Mikrovågsugnen fung- Ugnsluckan är inte riktigt
erar inte
stängd
1
3
3
Stäng ugnsluckan
Lucktätningen och
-tätningsytorna är smutsiga
Rengör lucktätningen och
-tätningens ytor
Du har inte tryckt på
knappen Start
Tryck på knappen Start
Ugnsbelysningen fung- Ugnslampan är trasig
erar inte
Byt ugnslampa
I displayen visas ”d“
och ugnen värms inte
upp
Fläkten fungerar inte
Slå från ugnen
Tryck samtidigt på
knapparna
och
tills
signalen hörs och ”d“ slocknar i displayen
Testfunktionen är inkopplad
Vänd Dig till Din fackhandlare eller Elektrolux Service om Du inte
lyckas avhjälpa problemet med ovan angivna åtgärder.
Varning! Reparationer av hällen får endast utföras av en fackman. Felaktiga reparationer kan medföra allvarliga risker för användaren.
Om du på grund av handhavandefel tillkallar kundtjänst-tekniker eller
fackhandlare är deras besök inte kostnadsfritt, inte heller under garantitiden.
Anvisning för ugnar med metallfront:
Det kan, på grund av din ugns kalla front, bildas imma för en kort stund
på luckans innersta glas, efter att luckan öppnats och strax efter bakning eller stekning.
49
Installationsanvisning
1
1
Varning: Montering och anslutning av apparaten får endast utföras av
en behörig fackman.
Beakta denna anvisning, då garantin i annat fall inte gäller vid ev.
skador.
Säkerhetsanvisningar för installatören
• I den elektriska installationenn skall en anordning ingå, som gör det
möjligt att skilja apparatens samtliga poler från nätet, med en kontaktöppning av minst 3 mm.
Lämplig brytanordning är t. ex. LS-strömställare, säkringar (skruvsäkringar skall tas ut ur fattningen), FI-strömställare och skydd.
• Vid anslutning till en stickkontakt skall denna vara åtkomlig och sitta
utanför inbyggnadsutrymmet.
• Apparatskåpets säkerhetskrav skall uppfylla kraven enligt normen
DIN 68930.
• Inbyggnadsugnar och inbyggnadshällar är utrustade med speciella
anslutningsdon. Av säkerhetsskäl får de endast kombineras med apparater från samma tillverkare.
50
20
520
388
13
60
min.5
375
380-383
min
.55
0
567
592
592
388
388
60
min. 5
375
380
mi
n. 5
50
20
13
380-383
252
567
2
59
252
51
592
20
375
388
13
380-383
388
380
60
min. 5
388
380
mi
n. 5
50
567
alternativ
52
2
59
252
53
Service och reservdelar
Sverige
Vill du beställa service, installation eller reservdelar ber vi dig kontakta
Electrolux Service på tel. 0771 - 76 76 76 eller via vår hemsida på
www.aeg-hem.se. Du kan även söka hjälp via din återförsäljare.
3
Adressen till din närmaste servicestation finner du via www.aeg-hem.se
eller Gula sidorna under rubrik Hushållsutrustning, vitvaror - service.
Innan du beställer service, kontrollera först om du kan avhjälpa felet själv.
Här i bruksanvisningen finns en tabell, som beskriver enklare fel och
hur man kan åtgärda dem. Observera, elektriska fel skall alltid åtgärdas
av certifierad elektriker.
Innan du kontaktar service, skriv upp
följande enligt dataskylten:
Modellbeteckning .................................
Produktnummer ....................................
Serienummer ..........................................
Inköpsdatum ..........................................
Hur och när uppträder felet ?
54
Finland
Service, reservdelsbeställningar och eventuella reparationer får utföras
endast av ett auktoriserat serviceföretag. Information om det närmaste
auktoriserade serviceföretaget får du från numret 0200-2662
(0,1597H/min (0,95 mk/min)+pvm), * eller telefonkatalogens gula sidor "hushållsapparatservice".
För att säkra maskinens klanderfria
funktion skall man vid reparationer
endast använda originala reservdelar.
* När du beställer service eller reservdelar bör du veta produktnummer och modellbeteckning som står
på dataskylten. Skriv up dem här så
har du dem tillhands när du behöver
dem.
Modell: ........................................................
Produktnummer: ...................................
Serienummer: ..........................................
Inköpsdatum: ...........................................
55
From the Electrolux Group. The world´s No.1 choice.
Electrolux-koncernen är världens största tillverkare av hushållsmaskiner och utrustning för kök, rengöring samt
skogs- och trädgårdsskötsel. Mer än 55 miljoner produkter från Electrolux-koncernen (som kylskåp, spisar,
tvättmaskiner, dammsugare, motorsågar och gräsklippare) säljs varje år till ett värde av 120 miljarder kronor i
över 150 länder runt hela världen.
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg.hausgeraete.de
© Copyright by AEG
315 7013 07-A-080205-02
Med reservation för ändringar
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement