Aeg-Electrolux KB9810E Användarmanual
KB9810E
Bruksanvisning
Elektrisk
inbyggnadsugn
2
Vi vill skapa de bästa produktlösningar som du kan hitta på marknaden idag.
Lösningar där du upplever en perfekt balans mellan form och funktion och där
spetsteknologi också matchar energisnålhet och miljömässig hänsyn.
Så tack för att du valt en kvalitetsprodukt från oss!
För att du ska få största möjliga nytta och glädje av ditt nyförvärv föreslår vi att
du börjar med att läsa igenom den här bruksanvisningen och bekantar dig med alla
funktioner och fördelar.
Förvara gärna bruksanvisningen på en lämplig plats nära produkten så att du lätt
kan ta fram den när du behöver friska upp minnet eller ha svar på en fråga.
Lycka till!
Följande symboler används i denna bruksanvisning:
Viktig information för din personliga säkerhet och information om hur skador
undviks på apparaten.
Allmän information och tips
Miljöinformation
Innehåll
3
315910507-A-072008
Innehåll
Bruksanvisning
5
Säkerhetsanvisningar
Elektrisk säkerhet
Barnsäkerhet
Säkerhet under användning
Mikrovågsugn
Så här undviker du skador på ugnen
Använd inte ugnen...
5
5
5
6
6
8
9
Beskrivning av ugnen
Översiktsbild
Kontrollpanel
Ugnsutrustning
Tillbehör Ugn
10
10
11
11
12
Före den första användningen
Inställning och ändring av klocka
Första rengöring
Så här lär du dig ugnen
12
12
13
13
Ugnens betjäning
Den elektroniska ugnsstyrningen
Snabbuppvärmning
Ugnsfunktioner
Mikrovågsugn
Kombifunktion
Snabbstart av mikrovågsugn
Anvisningar för effektinställning
Placering av galler och plåt
Extra funktioner
Program för mikrovågsugn
Minnesfunktion
Klockfunktioner
Signalur
Koktid Mikrovågsugn minuter
Koktid
Stopptid
14
14
17
17
18
19
21
22
22
23
23
25
26
27
28
29
30
4
Innehåll
Koktid och Stopptid kombinerat
Ytterligare funktioner
Avstängning av display
Barnlås
Signalknappar
Ugnens säkerhetsavstängning
31
32
32
33
33
34
Användningsområden, tabeller och tips
Bakning
Allmänna anvisningar
Baktabell
Tips för bakning
Tabell för puddingar och gratänger
Tabell djupfrysta färdigrätter
Stekning
Stektabell
Grill
Grilltabell
Gratinering
Ugnsfunktion: Gratinering
Upptining
Upptiningstabell
Torkning
Konservering
Konserveringstabell
Mikrovågsugn
Anvisningar för användning
Lämpliga kärl och material
Tabell för tillagning i mikrovågsugn
Tabell Kombifunktion
Tips för mikrovågsugn
Kontrollrätter enligt IEC 60705
Program
POTATISGRATÄNG (för 4-5 personer)
KYCKLING 1200 G
34
34
35
36
38
38
39
39
40
41
41
41
41
42
43
43
44
44
45
45
46
48
51
53
53
54
56
56
Rengöring och skötsel
Ugnens utsida
Ugnsutrymme
Tillbehör
57
57
58
58
Säkerhetsanvisningar
Tillbehör
Borttagning av ugnsstegar
Insättning av ugnsstegar
Ugnsbelysning
5
58
58
59
59
Vad gör man när...
60
Installationsanvisning
Säkerhetsanvisningar för installatören
61
61
Avfallshantering
66
Service
66
Garanti/Kundtjänst
67
Europa-Garanti
68
www.electrolux.com
68
Med reservation för ändringar
Bruksanvisning
Säkerhetsanvisningar
Viktiga säkerhetsinstruktioner!
Läs noga igenom denna bruksanvisning och spara den som referens!
315910507-A-072008
Elektrisk säkerhet
• Ugnen får endast anslutas av en behörig elektriker.
• Vid störningar eller skador på ugnen: Tag ur säkringen eller slå från den.
• Om lucktätningen eller tätningsytorna är skadade får ugnen inte användas innan
den har reparerats.
• Reparationer av ugnen får endast utföras av en fackman. Vid felaktiga reparationer finns stor risk för personskador. Vid behov av reparation, vänd dig till
Electrolux Service eller till din fackhandlare.
Barnsäkerhet
• Håll små barn borta från ugnen. Säkerställ att barn inte leker med ugnen.
6
Säkerhetsanvisningar
• Värm barnmat i glas eller flaskor utan lock eller kapsyler. Rör noga om eller skaka
efter uppvärmningen så att värmen fördelas jämnt. Kontrollera temperaturen
noga innan maten ges till barnet.
• Vid grillning (enbart ugn eller i kombination med mikrovågsugn) blir luckglaset
hett. Håll därför barn borta från ugnsluckan.
• Lämna inte barn utan tillsyn i närheten av ugnen när den används.
• Denna ugn har ett barnlås.
Säkerhet under användning
• Denna ugn får bara användas i ett hushåll för kokning och stekning av maträtter
samt bakning.
• Var försiktig vid anslutning av elektriska apparater till vägguttag i närheten av
ugnen. Anslutningsledningar får inte klämmas fast i den heta ugnsluckan.
• Varning: Risk för brännskador! När ugnen används blir innerutrymmet hett.
• Om du använder alkoholhaltiga ingredienser i ugnen kan eventuellt en lättantändlig alkohol-luftblandning bildas. Öppna i detta fall ugnsluckan försiktigt. Ha
därvid inte glöd, gnistor eller eld i närheten.
• Personer (även barn), som på grund av bristande psykisk, sensorisk eller mental
förmåga, eller om de saknar erfarenhet och kunskap för att säkert kunna använda
ugnen, bör inte använda den utan uppsikt eller anvisning av en ansvarig person.
Anvisning för akrylamid
Enligt de senaste vetenskapliga rönen kan en kraftig stekning av livsmedel, speciellt
med produkter som innehåller stärkelse, innebära en hälsorisk genom att akrylamid
bildas. Därför rekommenderar vi att tillaga med lägsta möjliga temperatur och att
inte steka maträtter för hårt.
Mikrovågsugn
• Slå bara på ugnen med maträtter i ugnsutrymmet. Utan maträtter kan mikrovågsugnen överbelastas.
• Använd bara kärl som är lämpliga för mikrovågor (se avsnitt Användning,
tabeller och tips: Lämpliga kärl och material).
• Torka noga av mikrovågsugnen efter varje användning för att undvika att rost
bildas i ugnsutrymmet eller på luckan på grund av vattenånga (kondensvatten).
Säkerhetsanvisningar
7
• Lämna inte mikrovågsugnen utan uppsikt vid uppvärmning eller tillagning av
livsmedel i engångsförpackningar av plast, papper eller andra brännbara material.
• Håll mikrovågsugnen stängd om rök bildas. Stäng av mikrovågsugnen och skilj
den från elnätet. Använd inte mikrovågsugnen om den inte fungerar felfritt.
• Lägg alltid i en kaffesked eller en glasstav i kärlet vid uppvärmning av vätskor
för att undvika överhettning. Vid överhettning uppnås koktemperaturen
utan att de typiska luftbubblorna bildas.
Vid minsta skakning av kärlet kan vätskan plötsligt koka över häftigt eller
spruta upp. Risk för brännskador!
• Stick flera gånger med en gaffel i livsmedel som har "skinn" eller "skal", som
potatis, tomater, korv, för att undvika
att de spricker.
• Säkerställ vid tillagning/ uppvärmning
av maträtter att en lägsta temperatur
på 70°C uppnås. Beakta därför effektoch tidangivelserna i tabellerna. Använd aldrig en kvicksilver- eller vätske70
termometer för att mäta temperaturen
min 70 C
på maträtter.
0
• Maträtter som är uppvärmda med mikrovågor avger värme till kärlet. Använd
grytlappar eller liknande!
• Övertillaga inte maträtter genom att använda för hög effekt och för lång tid.
Maträtterna kan torka på vissa ställen, bli brända eller självantända.
• Ugnsutrymmet, grillelementet och tillbehören blir heta vid tillagning. Beakta
detta vid hantering och använd grytlappar eller liknande. Risk för brännskador!
• Metallföremål skall befinna sig minst 2 cm från ugnsväggarna och luckan. I annat
fall kan gnistor bildas och ugnen kan skadas.
• Använd inte aluminiumfolie om detta inte rekommenderas.
• Kläm inget mellan luckan och luckramen.
8
Säkerhetsanvisningar
• Håll alltid lucktätningen, tätningsytorna och ugnsutrymmet rena. Bristande
renlighet i ugnen kan leda till farliga situationer.
• Förvara inga brännbara föremål i ugnen. De kan antändas när ugnen slås på.
Så här undviker du skador på ugnen
• Lägg inte aluminiumfolie eller ställ ingen bakplåt, kastrull etc. på ugnsbotten,
eftersom hettan som uppstår kan skada ugnsemaljen.
• Fruktsaft som droppar från en bakplåt lämnar fläckar som inte går att ta bort.
Använd en långpanna för mycket fuktiga kakor.
• Belasta inte ugnsluckan när den är öppen.
• Häll aldrig vatten direkt i ugnen när den är het. Emaljen kan skadas och missfärgas.
• Ovarsam hantering, särskilt runt frontpanelens kanter, kan leda till att glaset går
sönder.
• Förvara inga brännbara föremål i ugnen. De kan antändas när ugnen sätts på.
• Förvara inga fuktiga livsmedel i ugnen. Emaljen kan skadas.
• Förvara inte maträtter utan övertäckning i ugnen när kylfläkten har stängts av.
Fukt kan kondensera i ugnsutrymmet eller på luckglasen och även tränga in i
köksskåp.
Anvisningar för emaljbeläggning
Färgförändringar på emaljbeläggningen, som följd av användningen, påverkar inte
lämpligheten att använda ugnen på vanligt sätt. De utgör därför heller inget fel
som täcks av garantin.
Säkerhetsanvisningar
Använd inte ugnen...
... för kokning av hela ägg (stick hål på gulan
vid stekning av ägg) och sniglar eftersom
dessa exploderar.
för upphettning av matolja (fondue, fritering) och drycker med hög alkoholprocent:
Risk för självantändning! Explosionsrisk!
... för uppvärmning av förslutna behållare, till
exempel konserver, flaskor, glasburkar med
skruvlock.
... för att torka djur, textilier, granulat- och
gelkuddar och andra brännbara material:
Brandrisk!
... med porslinskärl, keramik eller lera som har
små sprickor, till exempel vid handtag eller i
oglaserad botten. Om fukt tränger in i sprickor kan kärlet spricka vid uppvärmning.
9
10
Beskrivning av ugnen
Beskrivning av ugnen
Översiktsbild
1
2
3
1 Kontrollpanel
2 Handtag
3 Glaslucka
Beskrivning av ugnen
Kontrollpanel
1
2
1 Ugnsdisplayer
2 Funktionsknappar ugn
Ugnsutrustning
1
2
7
3
3
2
4
1
5
6
1 Grillelement
11
12
Före den första användningen
2
3
4
5
6
7
Magnetron
Ugnsbelysning
Bakväggens värmeelement Ugnsbelysning
Bottenglasskiva, uttagbar
Ugnsstegar, uttagbara
Nivåer
Tillbehör Ugn
Galler
För tillagningskärl, kakformar, stekar och
grillning.
Plåt
För kakor och småkakor.
(inte lämplig för användning i mikrovågsugn)
Före den första användningen
Inställning och ändring av klocka
Ugnen fungerar bara med inställd tid.
Efter anslutning till elnätet eller efter ett strömavbrott blinkar symbolen för Klocka automatiskt.
1. För att ändra en redan inställd tid, tryck
upprepade gånger på knappen Klockfunktioner tills symbolen för Klocka
blinkar.
Före den första användningen
2. Ställ in aktuell tid med knappen
ler .
13
el-
Efter ca. 5 sekunder slutar blinkningarna och
klockan visar inställd tid.
Ugnen är nu klar att användas.
Klockan kan bara ändras när barnlåset är
frånkopplat, ingen av klockfunktionerna Signalur , Koktid eller Stopptid är vald och
ingen ugnsfunktion är inställd.
Första rengöring
Innan ugnen används första gången bör den rengöras.
Använd inga skarpa, repande rengöringsmedel! Ytan kan skadas.
Använd vanliga i handeln förekommande rengöringsmedel till metallytorna.
1. Öppna ugnsluckan.
Belysningen i ugnen tänds.
2. Tag ut alla tillbehörsdelar och ugnsstegar och rengör dem med varmt vatten
och handdiskmedel.
3. Tvätta även ur ugnen med varmt vatten och handdiskmedel och och torka.
4. Torka av ugnens framsida med en fuktig trasa.
Så här lär du dig ugnen
För att prova eller visa ugnen kan alla funktioner användas i testfunktionen. Ugnen
värms inte upp.
14
Ugnens betjäning
Inkoppling av Testfunktionen
1. Stäng av ugnen med knappen
Stopp.
2. Tryck samtidigt på och håll inne knapparna Bak/Stekprogram och tills en signal hörs och "d" lyser i displayen.
Frånkoppling av testfunktionen
1. Stäng av ugnen med knappen
Stopp.
2. Tryck samtidigt på och håll inne knapparna Bak/Stekprogram
signal hörs och "d" slocknar i displayen.
Ugnens betjäning
Den elektroniska ugnsstyrningen
Displayen
1
2
8
1
2
3
4
5
6
7
3
7
Minne: P / Test: d
Funktioner mikrovågsugn
Temperatur/Klocka/Mikrovågseffekt
Display vikt
Tidfunktioner Drifttid
Termometersymbol
Bak-/Stekprogram
4
6
5
och
tills en
Ugnens betjäning
15
8 Ugnsfunktioner
Kontrollpanelen
1
2
8
1
2
3
4
5
6
7
8
3
7
4
6
5
Startknapp
Knapp för Mikrovågsugn
Snabbuppvärmning
Stoppknapp / Återställning
Klockfunktioner
Inställningsknappar
Bak-/Stekprogram
Ugnsfunktioner
Allmänna anvisningar
• Bekräfta alltid den valda funktionen med knappen Start . Startas inte den valda
funktionen inom 30 sekunder stängs ugnen av.
• När den valda funktionen startar, börjar ugnen att värmas upp, eller den inställda
tiden att räknas ner.
• Om ugnsluckan öppnas under användning av ugnen, stoppas funktionen. Fortsätt, efter att ugnsluckan har stängts, genom att trycka på knappen Start .
Trycker du inte på knappen Start inom 30 sekunder, stängs ugnen av.
• Ugnsbelysningen är tänd när en ugnsfunktion har startats eller när ugnsluckan
är öppen. Ugnsbelysningen slocknar efter 10 minuter när ugnsluckan är öppen
och ugnen är avstängd.
16
Ugnens betjäning
• Stoppa en funktion med knappen Stopp , fortsätt den med knappen Start
Stäng av ugnen genom att trycka på knappen Stopp .
Välja ugnsfunktion
1. Tryck upprepade gånger på knappen
eller tills den önskade ugnsfunktionen
visas.
– I temperaturdisplayen visas ett förslag
på temperatur.
2. Tryck på knappen Start för att starta
den inställda funktionen.
Ändra ugnstemperatur
Ändra temperaturen uppåt eller neråt med
knappen eller .
Inställningen sker i steg om 5 °C.
Termometersymbol
• Den långsamt stigande termometersymbolen visar hur mycket ugnen har
värmts upp.
• Termometersymbolens tre efter varandra blinkande segment visar att snabbstarten är inkopplad.
.
Ugnens betjäning
17
Avstängning av ugnen
Tryck upprepade gånger på knappen Stopp
tills bara klockan och eventuellt restvärme
visas i displayen.
Kylfläkt
Fläkten slås automatiskt på för att hålla ugnens väggar kalla. Efter att ugnen har stängts
av fortsätter fläkten att gå för att kyla av ugnen, fläkten stängs därefter av automatiskt.
Snabbuppvärmning
Efter val av en ugnsfunktion kan med tilläggsfunktionen Snabbuppvärmning den
tomma ugnen relativt snabbt förvärmas.
FÖRSIKTIGHET
Sätt inte in det som skall tillagas förrän snabbuppvärmningen är avslutad och ugnen fungerar med den önskade funktionen.
1. Ställ in önskad ugnsfunktion. Ändra eventuellt den föreslagna temperaturen.
2. Tryck på knappen Snabbuppvärmning . Symbolen lyser. De efter varandra
blinkande indikeringarna visar att snabbuppvärmningen är i funktion.
Då den inställda temperaturen uppnåtts lyser staplarna i värmeindikeringen. En
signal hörs. Symbolen slocknar.
Ugnen värmer nu vidare med den inställda ugnsfunktionen och temperaturen. Nu
kan det som skall tillagas sättas in i ugnen.
Ugnsfunktioner
Ugnsfunktioner
Användning
Varmluft
För stekning och bakning på upp till två nivåer samtidigt.
Gratinering
För stekning av större köttstycken eller fåglar på en nivå.
Funktionen lämpar sig även för gratinering.
Grill
För grillning av platta köttstycken och för rostning av
bröd.
Upptining/Torkning
För upptining och för torkning av kryddörter, frukt eller
grönsaker.
18
Ugnens betjäning
Mikrovågsugn
Vid användning av mikrovågsugn alstras värmen direkt i livsmedlet. För uppvärmning av färdiglagade maträtter och drycker, för upptining av kött eller frukt samt
för tillagning av grönsaker och fisk.
Kombifunktion
Till ugnsfunktion(er) kan funktionen Mikrovågsugn kopplas till. Maträtterna
tillagas på kort tid och blir samtidigt brynta.
Mikrovågsugn Snabbstart
Snabbstarta maximal effekt för mikrovågsugnen, med avslagen ugn, med knappen
Start .
Inkopplingstid från 30 sekunder till 7 minuter. Varje knapptryck lägger till 30 sekunder till visad drifttid.
Mikrovågsugn
1. Stäng eventuellt av ugnen med knappen Stopp .
2. Ställ in önskad effekt genom att upprepade gånger trycka på knappen
Mikrovågsugn .
– Inställningen sker i steg om 100
Watt mellan 1000 Watt till 100
Watt.
– Vid upprepade tryck på knappen
Mikrovågsugn visas åter effekten 1000 Watt.
3. Ställ in önskad koktid med knappen
eller . Symbolen för Koktid
blinkar.
Ugnens betjäning
19
– Tillagningstiderna ställs in enligt
följande:
– Från 0 till 2 min. i steg om 5 sekunder,
– från 2 till 5 min. i steg om 10
sekunder,
– från 5 till 10 min. i steg om 20 sekunder,
– från 10 till 20 min. i steg om 30 sekunder,
– från 20 min. i steg om 1 minut.
– Maximalt inställbar tillagningstid:
– Med 700 Watt till 1000 Watt 0 till 7 min. 40 sekunder,
– med 100 Watt till 600 Watt 0 till 59 min.
4. Vid tryck på knappen Start börjar
den inställda tiden att räknas ner.
Symbolen för Koktid lyser.
– När tiden räknas ner kan effekten
ändras med knappen Mikrovågsugn .
– När tiden räknas ner kan koktiden ökas eller minskas med
knapparna Klockfunktioner
och
.
När tiden har gått ut hörs en signal i 2
minuter. Mikrovågsugnen stängs av.
Symbolen för Koktid blinkar och
klockan visas i displayen.
Avstängning av signalen: Tryck på en
valfri knapp.
Kombifunktion
Ett urval av maträtter finns i avsnittet Användning, tabeller och tips: Kombifunktion.
1. Stäng eventuellt av ugnen med knappen Stopp .
20
Ugnens betjäning
2. Tryck upprepade gånger på knappen
eller tills den önskade ugnsfunktionen visas.
3. Ställ in den önskade temperaturen
med knappen eller .
4. Ställ in den önskade effekten för mikrovågsugnen med upprepade tryck
på knappen Mikrovågsugn (max.
600 Watt).
5. Ställ in önskad koktid med knappen
eller . Symbolen för Koktid
blinkar.
– Tillagningstiderna ställs in enligt
följande:
– Från 0 till 2 min. i steg om 5 sekunder,
– från 2 till 5 min. i steg om 10 sekunder,
– från 5 till 10 min. i steg om 20 sekunder,
– från 10 till 20 min. i steg om 30 sekunder,
– från 20 min. i steg om 1 minut.
Maximalt inställbar tillagningstid är 59 minuter.
6. Vid tryck på knappen Start börjar
den inställda tiden att räknas ner.
Ugn och mikrovågsugn är i drift.
Symbolen för Koktid lyser.
– När tiden räknas ner kan effekten
ändras med knappen Mikrovågsugn .
– När tiden räknas ner kan koktiden
ökas eller minskas med knapparna
och
.
Ugnens betjäning
21
När tiden har gått ut hörs en signal i 2 minuter. Ugnen stängs av. Symbolen för Koktid
blinkar och klockan visas i displayen.
Avstängning av signalen: Tryck på en valfri
knapp.
Snabbstart av mikrovågsugn
1. Stäng eventuellt av ugnen med knappen Stopp .
2. Tryck upprepade gånger på knappen
Start tills den önskade tillagningstiden visas. Mikrovågsugnen slås på
med maximal effekt.
– Varje knapptryck lägger till 30 sekunder till visad tid . Maximalt 7
minuter med maximal mikrovågseffekt.
– När tiden räknas ner kan koktiden
.
ökas eller minskas med knapparna Klockfunktioner och
– Med upprepade tryck på knappen Mikrovågsugn kan mikrovågseffekten
ändras.
– Med ett tryck på knappen Stopp kan tillagningen avbrytas. Fortsätt tillagningen med knappen Start . Två tryck på knappen Stopp stänger av
ugnen.
När tiden har gått ut hörs en signal i 2 minuter. Ugnen stängs av. Symbolen för Koktid
blinkar och klockan visas i displayen.
Avstängning av signalen: Tryck på en valfri
knapp.
22
Ugnens betjäning
Anvisningar för effektinställning
Översikten visar vid vilka effektinställningar vissa tillagningar kan göras. De angivna
effekterna är riktvärden.
Mikrovågseffekt
1000 Watt
900 Watt
800 Watt
700 Watt
600 Watt
500 Watt
400 Watt
300 Watt
200 Watt
100 Watt
Lämpligt för
•
•
•
•
•
Uppvärmning av vätskor
Uppvärmning i början av en tillagning
Tillagning av grönsaker
Tillagning av livsmedel
Smältning av gelatin och smör
•
•
•
•
Upptining och upp värmning av djupfrysta maträtter
Uppvärmning av hela rätter på tallrik
Färdigkokning av gryträtter
Tillagning av äggrätter
•
•
•
•
•
•
Fortsatt tillagning av maträtter
Tillagning av ömtåliga livsmedel
Uppvärmning av barnmat
Svällning av ris
Värmning av ömtåliga maträtter
Smältning av ost
•
•
•
•
•
Upptining av kött, fisk, bröd
Upptining av ost, grädde, smör
Upptining av frukt och mjuka kakor (gräddtårta)
Jäsning av deg
Värmning av kalla rätter och drycker
Placering av galler och plåt
Utdragssäkring och tippsäkerhet
För att säkra ugnstillbehören vid utdragning har alla ugnstillbehör en utbuktning
på höger och vänster kant nertill.
Placera alltid ugnstillbehören så att denna utbuktning är baktill i ugnsutrymmet.
Denna utbuktning är även viktig för ugnstillbehörens tippsäkerhet.
Ugnens betjäning
23
Bakplåt bakplåt:
Skjut in plåten mellan stegparet på önskad
nivå.
Galler galler:
Sätt in gallret så att fötterna pekar nedåt.
Skjut in gallret mellan stegparet på önskad
nivå.
Den upphöjda kanten runt gallret förhindrar
att kärl glider av.
Extra funktioner
Program för mikrovågsugn
Använd med denna funktion de föreslagna programmen (se avsnitt Användning,
tabeller och tips: Program).
Välja program
1. Stäng eventuellt av ugnen med knappen Stopp .
24
Ugnens betjäning
2. Tryck på knappen Bak-/Stekprogram
, tryck därefter upprepade gånger
på knappen eller , tills det önskade programmet (P1 till P12) visas i
displayen.
– I displayen visas den förinställda
vikten "gr". Symbolen för Koktid
blinkar. Vikt = Koktid
3. Genom att trycka på knappen eller
kan vikten på det aktuella livsmedlet ställas in, minst 100 g, maximalt 1500 g (P 5 till P12 maximalt
1000 g).
– Genom att ställa in vikten regleras
mikrovågsugnens koktid automatiskt.
– Ställ först in den lägre vikten, till
exempel bröd väger 460 g: Ställ in vikten 400 g.
4. Vid tryck på knappen Start börjar
den inställda tiden att räknas ner.
Symbolen för Koktid och "min" lyser.
– När tiden har gått ut hörs en signal
i 2 minuter. Mikrovågsugnen
stängs av. Symbolen för Koktid
blinkar.
Med några program startar en varmhållningsfunktion när tiden har gått ut. En signal
hörs och i displayen lyser "HH".
När varmhållningsfunktionen är slut hörs en
signal i 2 minuter. Mikrovågsugnen stängs av.
Symbolen för Koktid blinkar och klockan
visas i displayen.
Avstängning av signalen: Tryck på en valfri
knapp.
Ugnens betjäning
25
Minnesfunktion
Med minnesfunktionen kan en inställning som ofta användes sparas.
1. Ställ in ugnsfunktion, temperatur och eventuellt klockfunktionerna Koktid
och/eller Stopptid eller ställ in mikrovågseffekt och koktid .
2. Tryck på och håll inne knappen Bak-/
Stekprogram i ca. 2 sekunder tills
en signal hörs. Inställningen har sparats.
3. Fortsätt genom att trycka på knappen
Start eller stäng av ugnen med
knappen Stopp .
För att spara en annan inställning, tryck
igen på knappen Bak-/Stekprogram i
ca. 2 sekunder. Den tidigare sparade inställningen ersätts med den nya.
Start av minnesfunktionen
1. Stäng eventuellt av ugnen med knappen
Stopp .
2. Tag fram den sparade inställningen genom att trycka på knappen Bak-/Stekprogram .
3. Tryck på knappen Start .
26
Ugnens betjäning
Klockfunktioner
2
1
3
4
5
6
1 Klockfunktioner
2 Visning av tid
3 Klocka
4 Koktid/Stopptid/Drifttid
5 Klockfunktioner
6 Inställningsknappar
Signalur
För inställning av tid på signalur. När tiden har gått ut hörs en signal. Denna funktion påverkar inte driften av mikrovågsugnen eller ugnen.
Koktid Mikrovågsugn minuter
För att ställa in hur länge mikrovågsugnen skall vara i drift.
Koktid
För att ställa in hur länge ugnen skall vara i drift.
Stopptid
För att ställa in när ugnen skall stängas av.
Klocka
Ugnens betjäning
27
För att ställa in, ändra eller kontrollera tiden (se avsnitt Före den första användningen).
Allmänna anvisningar
• När en klockfunktion har valts blinkar den därtill hörande symbolen i ca. 5 sekunder. Under denna tid kan de önskade tiderna ställas in eller ändras med
knappen eller .
• Efter inställning av de önskade tiderna blinkar symbolen igen ca. 5 sekunder.
Därefter lyser symbolen. Den inställda tiden börjar att räknas ner.
• Den inställda tiden för Koktid och Stopptid börjar gå när den valda funktionen startas.
Signalur
1. Tryck upprepade gånger på knappen
Klockfunktioner tills symbolen för
Signalur blinkar.
2. Ställ in den önskade tiden med knappen eller (max. 99,00 minuter).
28
Ugnens betjäning
Efter ca. 5 sekunder visas kvarvarande tid i
displayen. Symbolen för Signalur lyser.
När den inställda tiden har gått ut hörs en
signal i 2 minuter. "0.00" lyser och symbolen
för Signalur blinkar.
Avstängning av signalen: Tryck på en valfri
knapp.
Koktid Mikrovågsugn minuter
1. Välj mikrovågsfunktion och ställ in
effekten med upprepade tryck på
knappen Mikrovågsugn .
2. Ställ in önskad tillagningstid med
knappen eller . Symbolen för
Koktid blinkar.
Ugnens betjäning
3. Vid tryck på knappen Start börjar
den inställda tiden att räknas ner.
Symbolen för Koktid lyser.
Vid nytt tryck på knappen Klockfunktioner visas klockan. När tiden räknas ner
kan koktiden ökas eller minskas med
.
knapparna och
När tiden har gått ut hörs en signal i 2 minuter. Mikrovågsugnen stängs av.
"0.00" visas och symbolen för Koktid blinkar.
Avstängning av signalen: Tryck på en valfri
knapp.
Koktid
1. Välj ugnsfunktion och ställ in temperatur med knappen eller .
2. Tryck upprepade gånger på knappen
Klockfunktioner tills symbolen för
Koktid blinkar.
3. Ställ in önskad tillagningstid med
knappen eller .
29
30
Ugnens betjäning
4. Vid tryck på knappen Start börjar
den inställda tiden att räknas ner.
Symbolen för Koktid lyser.
Vid nytt tryck på knappen Klockfunktioner visas klockan.
När tiden har gått ut hörs en signal i 2 minuter. Ugnen stängs av.
"0.00" visas och symbolen för Koktid blinkar.
Avstängning av signalen: Tryck på en valfri
knapp.
Stopptid
1. Välj ugnsfunktion och ställ in temperatur med knappen eller .
2. Tryck upprepade gånger på knappen
Klockfunktioner tills symbolen för
Stopptid blinkar.
3. Ställ in önskad avstängningstid med
knappen eller .
Ugnens betjäning
Symbolerna för Stopptid och Koktid
ser.
Ugnen slås automatiskt på.
31
ly-
Vid nytt tryck på knappen Klockfunktioner
visas klockan.
När tiden har gått ut hörs en signal i 2 minuter. Ugnen stängs av.
"0.00" visas och symbolerna för Stopptid
och Koktid blinkar.
Avstängning av signalen: Tryck på en valfri
knapp.
Koktid
och Stopptid
kombinerat
Koktid och Stopptid kan användas samtidigt, om ugnen automatiskt skall slås
på och stängas av vid en senare tidpunkt.
1. Välj ugnsfunktion och temperatur.
2. Ställ in rättens tillagningstid med
funktionen Koktid ,
till exempel 1 timma.
32
Ugnens betjäning
3. Ställ in den tid då rätten skall vara klar
med funktionen Stopptid ,
till exempel klockan 14:05.
Symbolerna för Koktid och Stopptid lyser.
Ugnen slås automatiskt på vid den beräknade
tidpunkten, till exempel klockan 13:05.
När den inställda tillagningstiden har gått ut
hörs en signal i 2 minuter och ugnen stängs
av, till exempel klockan 14:05.
Ytterligare funktioner
Avstängning av display
Energiförbrukningen kan minskas genom att stänga av displayen.
Avstängning av displayen
1. Stäng eventuellt av ugnen med knappen Stopp . Det får inte visas någon
restvärme.
2. Tryck samtidigt på knapparna Klockfunktioner och tills displayen
slocknar.
När ugnen åter tas i bruk slås displayen
automatiskt på. Vid nästa avstängning
släcks displayen igen.
För att åter konstant visa tiden måste displayen kopplas in igen.
Inkoppling av displayen
Ugnens betjäning
1. Stäng eventuellt av ugnen med knappen Stopp .
2. Tryck samtidigt på knapparna Klockfunktioner och
tänds.
33
tills displayen åter
Barnlås
När barnlåset är inkopplat kan ugnen inte användas.
Inkoppling av barnlås
1. Stäng eventuellt av ugnen med knappen Stopp . Ingen ugnsfunktion får
vara inställd.
2. Tryck samtidigt på och håll inne
knapparna Bak-/Stekprogram och
tills SAFE visas i displayen.
Barnlåset är nu inkopplat.
Frånkoppling av barnlås
1. Stäng eventuellt av ugnen med knappen Stopp .
2. Tryck samtidigt på och håll inne knapparna Bak-/Stekprogram
SAFE slocknar i displayen.
Barnlåset är nu frånkopplat och ugnen kan åter användas.
Signalknappar
Frånkoppling av signalknappar
1. Stäng eventuellt av ugnen med knappen Stopp .
2. Tryck samtidigt på och håll inne
knapparna och tills en signal
hörs (ca. 2 sekunder).
Signalknapparna är nu frånkopplade.
Inkoppling av signalknappar
Tryck samtidigt på och håll inne knapparna och tills en signal hörs (ca. 2 sekunder).
Signalknapparna är nu inkopplade.
och
tills
34
Användningsområden, tabeller och tips
Ugnens säkerhetsavstängning
Om ugnen inte stängs av, eller om temperaturen inte ändras efter en viss tid, så
stängs ugnen av automatiskt.
I temperaturdisplayen blinkar den senast inställda temperaturen.
Ugnen stängs av vid en ugnstemperatur på:
30 - 120° C efter 12,5 timmar
120 - 200° C efter 8,5 timmar
200 - 230° C efter 5,5 timmar
I displayen visas OFF.
Återstart efter säkerhetsavstängning
Stäng av ugnen helt. Därefter kan ugnen åter användas på normalt sätt.
Användningsområden, tabeller och tips
Bakning
Ugnsfunktion: Varmluft
Bakformar
• För Varmluft är ljusa metallformar lämpliga.
Nivåer
• Med Varmluft kan du baka på upp till 2 plåtar samtidigt:
1 plåt:
Till exempel Nivå 2
2
2
1
1
1 bakform:
Till exempel Nivå 1
Användningsområden, tabeller och tips
2 plåtar:
Till exempel Nivå 2 och 4
35
4
4
2
2
Allmänna anvisningar
Med Varmluft kan två formar samtidigt bakas bredvid varandra på gallret.
Gräddningstiden blir bara obetydligt längre.
Plåtarna kan slå sig under gräddningen om du lagt djupfrysta varor på dem. Detta
beror på den stora temperaturskillnaden mellan de djupfrysta varorna och den
varma ugnen. Plåtarna återfår sin form igen när de har kallnat.
Anvisningar för baktabellerna
I tabellerna hittar du lämpliga temperaturer, gräddningstider och nivåer för ett
urval av rätter.
• Temperaturerna och gräddningstiderna är riktvärden, eftersom de är beroende
av degens sammansättning och mängd samt bakformen.
• Vi rekommenderar att första gången ställa in den lägre temperaturen och först
vid behov välja en högre temperatur, till exempel om en starkare färgsättning
önskas eller om gräddningen tar för lång tid.
• Hittar du inte konkreta uppgifter för ett eget recept, använd då uppgifter för ett
liknande bakverk.
• Gräddningstiden kan förlängas med ca. 10-15 minuter om mjuka kakor på plåtar
eller i formar gräddas på flera nivåer.
• Fuktiga bakverk (till exempel Pizza, Fruktkaka etc.) gräddas på en nivå.
• Höjdskillnader på det som skall gräddas kan leda till ojämn färgsättning i början
av gräddningen. Ändra i så fall inte temperaturinställningen. Färgskillnaderna
utjämnas under gräddningens gång.
• Din nya ugn kan ha andra bak-/stekegenskaper än din gamla. Anpassa därför
invanda inställningar (temperatur, tillagningstider och nivåer) till rekommendationerna i följande tabeller.
För att utnyttja eftervärmen vid längre gräddningstider kan ugnen stängas av ca.
10 minuter innan gräddningstidens slut.
Om inget annat anges, gäller tabellerna för insättning i kall ugn.
36
Användningsområden, tabeller och tips
Baktabell
Bakning på en nivå
Typ av bakverk
Varmluft
Nivå
Temperatur °C
Tid tim: min.
Bakverk i formar
Sockerkaka, mjuk kaka
1
160-170
0:50-1:10
Sandkaka/fruktkaka
1
150-170
1:10-1:30
Mjuk kaka, lätt
1
160-180
0:25-0:40
Tårtbotten av mördeg
2
170-190
0:10-0:25
Tårtbotten av sockerkaka
2
150-170
0:20-0:25
Äppelkaka
1
160-180
0:50-1:00
Äppelpaj (2 formar Ø 20 cm, diagonalt pla- 1
cerade)
180-190
1:05-1:20
Paj med mycket fyllning (till exempel Quiche 2
Lorraine)
170-190
0:30-1:10
Cheese cake
1
160-180
1:00-1:30
Vetefläta-/krans
1
160-180
0:30-0:40
Vetebullar
1
160-180
0:40-1:00
Bröd (rågbröd)
1
180-200
0:45-0:60
Petits-choux/bakelser
2
170-190
0:30-0:40
Rulltårta
2
200-2201)
0:08-0:15
Vetelängd med strössel
2
160-180
0:20-0:40
Butterkaka
2
170-1901)
0:15-0:30
Fruktkaka (på jästdeg/sockerkaksdeg)
2
160-180
0:25-0:50
Fruktkaka på mördeg
2
170-190
0:40-1:20
Kakor på plåt med fuktig fyllning (till exempel kvark, grädde, gräddbakelser)
2
150-170
0:40-1:20
Pizza (med mycket fyllning)
2
190-2101)
0:20-0:40
Pizza (tunn)
2
2301)
0:12-0:20
Brödkakor
2
2301)
0:10-0:20
Paj
2
190-210
0:35-0:50
Bakverk på plåtar
Användningsområden, tabeller och tips
37
Bakning på en nivå
Typ av bakverk
Varmluft
Nivå
Temperatur °C
Tid tim: min.
Småkakor
Mördegskakor
2
160-180
0:06-0:20
Spritsar
2
160
0:10-0:40
Flarn
2
160-180
0:15-0:20
Maränger
2
80-100
2:00-2:30
Makroner
2
100-120
0:30-0:60
Pepparkakor
2
160-180
0:20-0:40
Smördegskakor
2
180-2001)
0:20-0:30
Småfranska
2
210-230
0:20-0:35
Småkakor (20 stycken/plåt)
2
1701)
0:20-0:30
1) Förvärm ugnen
Bakning på flera nivåer
Typ av bakverk
Varmluft
Nivå nerifrån
Temperatur
°C
Tid tim: min.
2 nivåer
Småkakor
Mördegskakor
2/4
160-180
0:15-0:35
Spritsar
2/4
160
0:20-0:60
Flarn
2/4
160-180
0:25-0:40
Maränger
2/4
80-100
2:10-2:50
Makroner
2/4
100-120
0:40-1:20
Pepparkakor
2/4
160-180
0:30-0:60
Smördegskakor
2/4
180-2001)
0:30-0:50
1) Förvärm ugnen.
38
Användningsområden, tabeller och tips
Tips för bakning
Bakresultat
Möjlig orsak
Åtgärd
Kakan har för ljus botten Fel nivå
Sätt in kakan längre ner
Kakan faller ihop (blir de- För hög gräddningstemperatur
gig, vattenränder)
Sänk temperaturen något
Kakan är för torr
Kakan blir ojämnt brun
För kort gräddningstid
Förläng gräddningstiden . Gräddningstiden kan inte förkortas
med en högre temperatur
För mycket vätska i degen
Använd mindre vätska Beakta
blandningstiderna, framför allt vid
användning av köksmaskiner
För låg temperatur
Höj temperaturen
För lång gräddningstid
Minska gräddningstiden
För hög temperatur och för kort
gräddningstid
Minska temperaturen och öka
gräddningstiden
Degen är ojämnt fördelad
Fördela degen jämnt på plåten
Fettfiltret är isatt
Tag bort fettfiltret
Kakan blir inte klar inom För låg temperatur
den angivna gräddningstiden
Höj temperaturen något
Fettfiltret är isatt
Tag bort fettfiltret
Tabell för puddingar och gratänger
Maträtt
Varmluft
Nivå
Makaronpudding
Lasagne
Temperatur °C
Tid tim: min.
1
180-200
0:45-1:00
1
180-200
0:25-0:40
1)
1
160-170
0:15-0:30
Gratinerade baguetter 1)
1
160-170
0:15-0:30
Söta puddingar
1
180-200
0:40-0:60
Fiskpudding
1
180-200
0:30-1:00
Fyllda grönsaker
1
160-170
0:30-1:00
Gratinerade grönsaker
1) Förvärm ugnen
Användningsområden, tabeller och tips
39
Tabell djupfrysta färdigrätter
Maträtt
Ugnsfunktion
Nivå
Temperatur °C
Tid
Djupfryst pizza
Varmluft
3
Enligt tillverkarens anvisningar
Enligt tillverkarens anvisningar
Pommes frites
1) (300-600 g)
Gratinering
3
200-220
Enligt tillverkarens anvisningar
Baguetter
Varmluft
3
Enligt tillverkarens anvisningar
Enligt tillverkarens anvisningar
Fruktkaka
Varmluft
3
Enligt tillverkarens anvisningar
Enligt tillverkarens anvisningar
1) Vänd pommes friten 2 till 3 gånger
Stekning
Ugnsfunktion: Varmluft
Sätt i fettfiltret vid stekning!
Ugnskärl för stekning
• Alla värmebeständiga kärl kan användas till stekning (beakta tillverkarens anvisningar!).
• Vi rekommenderar att steka alla magra typer av kött i en stekgryta med lock.
Köttet blir då saftigare.
• Alla typer av kött som skall ha en stekyta kan stekas i en stekgryta utan lock.
Anvisningar för stektabellen
Angivelserna i följande tabell är riktvärden.
• Vi rekommenderar att kött och fisk som steks i ugnen väger minst 1 kg.
• För att förhindra att köttsaft eller fett bränner fast rekommenderar vi att lite
vätska tillsätts i stekkärlet.
• Vänd steken vid behov (efter 1/2 - 2/3 av stektiden).
• Ös stora stekar och fågel med steksky flera gånger under stektiden. Därigenom
blir resultatet bättre.
• Stäng av ugnen ca. 10 minuter innan stektidens slut, för att utnyttja eftervärmen.
40
Användningsområden, tabeller och tips
Stektabell
Typ av kött
Varmluft
Ugnsnivå
Temperatur i °C
Tid tim: min.
Griskött
Skinkstek, bog (1000-1500 g)
1
170-190
1:30-2:00
Hel Kotlett, Kassler (1000-1500 g)
1
180-200
1:00-1:30
Köttfärslimpa (750-1000 g)
1
180-200
0:45-1:00
Fläsklägg, förkokt (750-1000 g)
1
170-190
1:30-2:00
Grytstek (1000-1500 g)
1
180-200
2:00-2:30
Rostbiff eller filé, tid per cm tjocklek
1
210-230 1)
0:06-0:09 per
cm tjocklek
Grytstek (1000-1500 g)
1
170-190
1:30-2:00
Kalvstek (1500-2000 g)
1
170-190
2:00-2:30
Lammstek med ben (1000-1500 g)
1
170-190
1:15-2:00
Lammsadel (1000-1500 g)
1
180-200
1:00-1:30
Korv 'Cordon bleu'
1
220-230 1)
0:05-0:08
Korv
1
220-230 1)
0:12-0:15
Panerad schnitzel eller kotlett
1
220-230 1)
0:15-0:20
Frikadeller
1
210-220 1)
0:15-0:20
1
210-220
0:45-1:15
Hel kyckling (1000-1500 g)
1
190-210
0:45-1:15
Kycklinghalvor (vardera 400-500 g)
1
200-220
0:35-0:50
Fågeldelar (vardera 200-250 g)
1
200-220
0:35-0:50
Anka (1500-2000 g)
1
180-200
1:15-1:45
Nötkött
Kalv
Lammkött
Smårätter med kort stektid på plåt
Fisk (kokning)
Hela fiskar (1000-1500 g)
Fågel
Vilt
Användningsområden, tabeller och tips
Typ av kött
41
Varmluft
Ugnsnivå
Temperatur i °C
Tid tim: min.
Harsadel, harbog (upp till 1000 g)
1
0:25-0:40
220-230
Rådjurs-/hjortsadel (1500-2000 g)
1
210-220
1:15-1:45
Rådjurs-/hjortbog (1500-2000 g)
1
200-210
1:30-2:15
1)
1) Förvärm ugnen
Grill
Ugnsfunktion: Grill
med maximal temperaturinställning
Grilla alltid med stängd ugnslucka.
• Använd galler med långpanna under vid grillning.
• Grilltiderna är riktvärden
Grilltabell
Maträtt
Nivå
Grilltid
1:a sidan
Rostat
bröd 1)
Varma smörgåsar
2:a sidan
3
6-8 min.
3-5 min.
2
8-10 min.
---
1) Använd galler utan långpanna under
Gratinering
Ugnsfunktion: Gratinering
FÖRSIKTIGHET
Sätt in fettfiltret vid gratinering!
Maträtt
Temperatur i °C
Plåt
Galler
Ugnsnivå
Grilltid i
minuter
Vänd efter...
minuter
Kyckling (900-1000 g)
180-200
1
2
50-60
25-30
Fyllda fläskrulader (2000 g)
180-200
1
2
90-95
45
42
Användningsområden, tabeller och tips
Maträtt
Temperatur i °C
Plåt
Galler
Ugnsnivå
Grilltid i
minuter
Vänd efter...
minuter
Pastagratäng
180
---
2
30
---
Potatisgratäng
200
---
2
20-23
---
Gratinerad gnocchi
180
---
2
20-23
---
Blomkål med Hollandaisesås 200
---
2
15
---
• Grillning är speciellt lämplig för platta köttstycken och fisk.
• Förvärm i regel ugnen i 3 minuter vid grillning av platta kött- och fiskbitar. Sätt
därefter in det som skall grillas. Sätt in en långpanna med 1-1,5 cm vatten på
nivå 1.
FÖRSIKTIGHET
När luckan öppnas strömmar het ånga ut.
Maträtt
Temperatur i °C
Plåt
Galler
Ugnsnivå
Grilltid i
minuter
Vänd efter...
minuter
Frikadeller
230
1
3
14-18
6-8
Fläskfilé
230
1
2
16-22
6-10
Korv
230
1
3
14-18
6-8
Filéstekar, kalvstekar
230
1
3
11-13
5-6
Oxfilé, rostbiff (ca. 1 kg)
230
1
2
20-24
10-12
Upptining
Ugnsfunktion: Upptining/Torkning (temperaturinställning 30°C)
• Tag ur rätten ur förpackningen och ställ den på en tallrik på gallret.
• Täck inte över den med en tallrik eller skål, eftersom upptiningstiden då avsevärt
förlängs.
• Sätt in gallret på 1. nivån nerifrån vid upptining.
Användningsområden, tabeller och tips
43
Upptiningstabell
Maträtt
Upptiningstid
min.
Efterupptiningstid min.
Anmärkning:
Kyckling, 1000 g
100-140
20-30
Lägg kycklingen på ett upp och nervänt
tefat på en stor tallrik. Vänd efter halva
tiden
Kött, 1000 g
100-140
20-30
Vänd efter halva tiden
Kött, 500 g
90-120
20-30
Vänd efter halva tiden
Forell, 150 g
25-35
10-15
---
Jordgubbar, 300 g
30-40
10-20
---
Smör, 250 g
30-40
10-15
---
Grädde, 2 x 200 g
80-100
10-15
Det går att vispa grädde även om delar
av den är något fryst
Tårta, 1400 g
60
60
---
Torkning
Ugnsfunktion: Upptining/Torkning
• Använd smorda plåtar eller plåtar med bakplåtspapper.
• Bäst resultat erhålls om ugnen stängs av efter halva torkningstiden, öppna
ugnsluckan och låt det som torkas kallna under natten.
Toka därefter klart.
Torkning av
Temperatur i °C
Ugnsnivå
1 nivå
2 nivåer
Tid i timmar (riktvärde)
Grönsaker
Bönor
75
2
2/4
6-9
Paprika (strimlor)
75
2
2/4
5-8
Soppgrönsaker
75
2
2/4
5-6
Svamp
50
2
2/4
6-9
Kryddörter
40-50
2
2/4
2-4
Frukt
44
Användningsområden, tabeller och tips
Torkning av
Temperatur i °C
Ugnsnivå
Tid i timmar (riktvärde)
Plommon
75
2
2/4
8-12
Aprikoser
75
2
2/4
8-12
Äppelskivor
75
2
2/4
6-9
Päron
75
2
2/4
9-13
Konservering
Ugnsfunktion: Varmluft
• Använd vanliga konserveringsglas med samma storlek.
• Glas med skuvlock eller bajonettförslutning och metallburkar är inte
lämpliga att använda.
• Använd 1. nivån nerifrån vid konservering.
• Använd långpanna vid konservering. På den finns plats för upp till sex enliters
konserveringsglas.
• Glasen skall vara lika mycket fyllda och klämman skall vara fastsatt.
• Ställ glasen på långpannan så att de inte vidrör varandra.
• Häll ca. 1/2 liter vatten i långpannan, så att det blir tillräckligt fuktigt i ugnen.
• När vätskan i de första glasen börjar bubbla (med 1 liters glas efter ca. 35-60
minuter), stäng av ugnen eller sänk temperaturen till 100°C (se tabellen).
Konserveringstabell
Det som skall konserveras 1)
Temperatur i °C
Konservera tills det
börjar bubbla, min.
Fortsätt konservera
med 100°C, min.
Bär
Jordgubbar, blåbär, hallon,
mogna krusbär
160-170
35-45
---
Omogna krusbär
160-170
35-45
10-15
160-170
35-45
10-15
160-170
50-60
5-10
Frukt
Päron, kvitten, plommon
Grönsaker
Morötter 2)
Användningsområden, tabeller och tips
Det som skall konserveras 1)
Temperatur i °C
Konservera tills det
börjar bubbla, min.
45
Fortsätt konservera
med 100°C, min.
Svamp 2)
160-170
40-60
10-15
Gurka
160-170
50-60
---
Blandade pickles
160-170
50-60
15
Kålrabbi, ärtor, sparris
160-170
50-60
15-20
Bönor
160-170
50-60
---
1) De angivna konserveringstiderna och temperaturerna är riktvärden.
2) Låt stå i avslagen ugn
Mikrovågsugn
Anvisningar för användning
Allmänt
• Låt maträtter stå några minuter i ugnen efter att den har stängts av (se Tabeller
för mikrovågsugn: Eftervärmningstid).
• Tag bort aluminiumförpackningar, metallbehållare etc. före tillagning av maträtter.
Tillagning
• Tillaga om möjligt övertäckt med ett material som är lämpligt för mikrovågor.
Tillaga bara utan övertäckning om maträtten skall ha en skorpa.
• Kylda eller djupfrysta maträtter behöver längre tillagningstid.
• Rätter som innehåller sås bör då och då omröras.
• Tillaga grönsaker med fast struktur, som morötter, ärtor eller blomkål, med vatten.
• Vänd stora stycken efter ca. halva tillagningstiden.
• Skär grönsaker i lika stora bitar.
• Använd flata, vida kärl.
Upptining av kött, fågel, fisk
• Lägg det frysta, uppackade livsmedlet på en liten upp och nervänd tallrik med
ett kärl under eller på ett upptiningsgaller eller på en plastsil så att vätska kan
rinna av.
• Vänd livsmedlet efter halva upptiningstiden, dela det om möjligt, lossa upptinade
delar.
46
Användningsområden, tabeller och tips
Upptining av smör, tårtbitar, kvark
• Tina inte upp helt i ugnen utan låt upptining ske färdigt i rumstemperatur. Därigenom blir resultatet jämnare. Tag bort alla metall- eller aluminiumförpackningar -före upptining.
Upptining av frukt, grönsaker
• Tina inte upp frukt och grönsaker som skall beredas råa helt i ugnen, utan låt
dem tina upp färdigt i rumstemperatur.
• Frukt och grönsaker som skall kokas kan tillagas direkt med en högre effekt, utan
att först tinas upp.
Färdiglagade maträtter
• Färdiglagade maträtter i metallförpackningar eller i plastskålar med plåtlock får
bara tinas upp eller värmas om det tydligt anges att förpackningarna är lämpliga
för mikrovågsugn.
• Beakta tillverkarens anvisningar på förpackningen (till exempel tag bort metallock och stick hål i plastfolie).
Lämpliga kärl och material
Kärl/material
Mikrovågsugn
Upptining
Eldfast glas och porslin (utan metalldelar, till X
exempel Pyrex, Jena glas)
Uppvärmning
Ugn Grill
Tillagning
X
X
X
Ej eldfast glas och porslin 1)
X
--
--
--
Glas- och Vitrokeramik av eld-/fryssäkert
material (till exempel Arcoflam), galler
X
X
X
X
Keramik2)Stengods2)
X
X
X
--
Plast, värmebeständig upp till 200°C 3)
X
X
X
--
Papp, papper
X
--
--
--
Plastfolie
X
--
--
--
X
X
--
--
--
X
Stekpåse med förslutning som är lämplig för X
mikrovågsugn 3)
Stekkärl av metall, till exempel emalj, gjutjärn
--
Användningsområden, tabeller och tips
Kärl/material
Mikrovågsugn
Upptining
Uppvärmning
47
Ugn Grill
Tillagning
Bakformar, svartlackerade eller silikonbelag- -da 3)
--
--
X
Bakplåt
--
--
--
X
Bryningskärl, till exempel Crostino- eller
krispplatta
--
X
X
--
Färdiglagade rätter i förpackning 3)
X
X
X
X
1) Utan dekor av silver, guld, platina eller metall
2) Utan kvarts- eller metalldelar, glasyr utan metallinnehåll
3) Beakta de av tillverkaren angivna maximala temperaturerna!
X Lämplig
-- Inte lämplig
Vad skall man mer beakta...
• Livsmedel har olika form och egenskaper. De tillagas i olika mängder. Därför är
också de nödvändiga tiderna och effekterna för upptining, uppvärmning eller
tillagning individuellt olika. Som grov riktlinje gäller: Dubbel mängd = nästan
dubbla tiden
• Vid uppvärmning i mikrovågsugn uppstår värmen i själva livsmedlet. Därför kan
inte alla delar värmas samtidigt. Följaktligen bör, framför allt vid tillagning av
stora mängder, maträtter omröras eller vändas.
• I tabellerna är eftervärmningstiden angiven. Låt livsmedlet stå kvar i ugnen
eller utanför den så att värmen fördelas jämnt.
• Vid tillagning av ris blir resultatet bäst om flata, vida kärl används.
48
Användningsområden, tabeller och tips
Tabell för tillagning i mikrovågsugn
Upptining
Maträtt
Mikrovågsugn
Mängd g
Effekt
Watt
Koktid
min.
Eftervärmningstid min.
Anvisning
Kött
Hela köttbitar
500
200
10-12
10-15
Vänd några gånger
Biffar
200
200
3-5
5-10
Vänd några gånger,
tag bort upptinade delar
Köttfärs
500
200
10-15
10-15
Vänd några gånger,
tag bort upptinade delar
Gulasch
500
200
10-15
10-15
Vänd några gånger,
tag bort upptinade delar
Kyckling
1000
200
25-30
10-20
Vänd några gånger,
täck över upptinade
delar med aluminiumfolie
Kycklingbröst
100-200
200
3-5
10-15
Vänd några gånger,
täck över upptinade
delar med aluminiumfolie
Kycklinglår
100-200
200
3-5
10-15
Vänd några gånger,
täck över upptinade
delar med aluminiumfolie
Anka
2000
200
45-60
20-30
Vänd några gånger,
täck över upptinade
delar med aluminiumfolie
Hel fisk
500
100
10-15
15-20
Vänd några gånger
Fiskfilé
500
100
10-12
15-20
Vänd några gånger
Fågel
Fisk
Korv
Användningsområden, tabeller och tips
49
Upptining
Maträtt
Mikrovågsugn
Mängd g
Korv i skivor
Effekt
Watt
Koktid
min.
Eftervärmningstid min.
Anvisning
100
100
2-4
20-40
Vänd några gånger
Kvark
250
100
10-15
25-30
Tag bort aluminiumdelar, vänd efter halva
tiden
Smör
250
100
3-5
15-20
Tag bort aluminiumdelar, vänd efter halva
tiden
Ost
250
100
3-5
30-60
Tag bort aluminiumdelar, vänd efter halva
tiden
Grädde
200
100
7-12
20-30
Tag bort aluminiumlock, rör om några
gånger
Jästdeg
1 stycken
100
2-3
15-20
Vrid tallriken några
gånger
Cheese cake
1 stycken
100
2-4
15-20
Vrid tallriken några
gånger
Mjuk kaka (gräddtårta)
1 stycken
100
1-2
15-20
Vrid tallriken några
gånger
Torr kaka (till exempel 1 stycken
sockerkaka)
100
2-4
15-20
Vrid tallriken några
gånger
Fruktkaka
1 stycken
100
1-2
15-20
Vrid tallriken några
gånger
Matbröd
1000
100
15-20
10-15
Vänd några gånger
Bröd i skivor
500
100
8-12
10-15
Vänd några gånger
Småfranska
4 stycken
100
5-8
5-10
Vänd några gånger
300
100
8-12
10-15
Tina upp övertäckt, rör
om några gånger
Mejeriprodukter
Mjuka kakor/bakverk
Frukt
Jordgubbar
50
Användningsområden, tabeller och tips
Upptining
Maträtt
Mikrovågsugn
Mängd g
Plommon, körsbär,
hallon, svarta vinbär,
aprikoser
Effekt
Watt
Koktid
min.
Eftervärmningstid min.
Anvisning
250
100
8-10
10-15
Tina upp övertäckt, rör
om några gånger
Choklad / glasyr
150
600
2-3
---
Rör om några gånger
Smör
100
200
2-4
---
Rör om några gånger
Barnmat i burk
200
300
2-3
---
Rör om några gånger,
kontrollera temperaturen!
Barnvälling (flaska
180 ml)
200
1000
0:200:40
---
Sätt en sked i flaskan,
rör om, kontrollera
temperaturen!
Färdiglagad maträtt
400-500
600
4-6
5
Tag bort eventuellt
aluminiumlock, vrid
formen några gånger
Djupfryst färdigrätt
400-500
400
14-20
5
Tag bort eventuellt
aluminiumlock, vrid
formen några gånger
Mjölk
1 kopp ca.
200 ml
1000
1:151:45
---
Sätt en sked i kärlet
Vatten
1 kopp ca.
200 ml
1000
1:30-2
---
Sätt en sked i kärlet
Sås
200 ml
600
1-2
---
Rör om några gånger
Soppa
300 ml
600
2-4
---
Rör om några gånger
Smältning
Uppvärmning
Användningsområden, tabeller och tips
51
Tillagning
Maträtt
Mikrovågsugn
Mängd g
Effekt
Watt
Koktid
min.
Eftervärmningstid min.
Anvisning
Hel fisk
500
500
8-10
---
Täck över, vrid kärlet
flera gånger
Fiskfilé
500
500
6-8
---
Täck över, vrid kärlet
flera gånger
Färska grönsaker, kort
tillagningstid 1)
500
600
12-16
---
Tillsätt ca. 50 ml vatten, täck över, rör om
några gånger
Djupfrysta grönsaker,
kort tillagningstid 1)
500
600
14-18
---
Tillsätt ca. 50 ml vatten, täck över, rör om
några gånger
Färska grönsaker, lång
tillagningstid 1)
500
600
14-20
Djupfrysta grönsaker,
lång tillagningstid 1)
500
600
18-24
---
Tillsätt ca. 50 ml vatten, täck över, rör om
några gånger
Kokt potatis
800 g +
600 ml
1000
5-7
300 W /
15- 20
Täck över, rör om några
gånger
Ris
300 g +
600 ml
1000
4-6
---
Täck över, rör om några
gånger
Tillsätt ca. 50 ml vatten, täck över, rör om
några gånger
1) Täck över alla grönsaker vid tillagning. De angivna tiderna är riktvärden och beror på slag av livsmedel och dess
kvalitet.
Tabell Kombifunktion
Ugnsfunktioner: Varmluft
vågsugn
Maträtt
Bak-/Stekkärl
Pudding/
kvarkpudding
Gratängform
på galler
+ Mikrovågsugn
Ugnsfunktion
+
Temperatur i
°C
Mikrovågsugn
Watt
180
600
eller Gratinering
Nivå
1
Tid i
min.
25-35
+ Mikro-
Anmärkningar
52
Användningsområden, tabeller och tips
Maträtt
Ugnrätter/
gratänger
Bak-/Stekkärl
Gratängform
på galler
Anka 2000 g Glaskärl på
galler
Ugnsfunktion
Temperatur i
°C
Mikrovågsugn
Watt
Nivå
Tid i
min.
+
180
600
1
30-40
+
Först
230
300
1
40-60
Vänd efter 15
min. sedan
180°C, 10 min.
eftervärmningstid
Fylld, rullad,
kryddad
300
sedan
180
Anmärkningar
Fiskfilé 350
g
Glaskärl på
galler
+
230
600
1
15-20
Fiskgratäng
1400 g
Glaskärl
+
180
300
1
30-40
Hel fågel
Glaskärl på
galler
+
200
300
1
30-40
Vänd efter 20
min.
Fågelhalvor
Glaskärl på
galler
+
200
300
1
25-35
Vänd efter 15
min.
Köttfärslim- Glaskärl på
pa 650 g
galler
+
180
300
1
25-35
5 min. eftervärmningstid
Kycklinglår
Glaskärl på
galler
+
210
600
1
20-25
Vänd efter 15
min.
Kalvstek
1000 g
Glaskärl på
galler
+
210
300
1
30-40
Vänd efter 25
min. ej övertäckt, 5 min. eftervärmningstid
Potatisgratäng
Glaskärl på
galler
+
180
600
1
20-25
Strö över ost
Lammstek
med ben
1000 g
Glaskärl på
galler
+
180
300
1
30-40
5 min. eftervärmningstid
Lammstek
utan ben
1000 g
Glaskärl på
galler
+
200
300
1
30-40
5 min. eftervärmningstid
Lasagne
1200 g
Gratängform
på galler
+
230
400
1
25-30
Användningsområden, tabeller och tips
Maträtt
Temperatur i
°C
Mikrovågsugn
Watt
+
230
400
Fylld paprika Glaskärl på
galler
+
230
Nötstek
1000 g
Glaskärl på
galler
+
Grisstek
1200 g
Glaskärl på
galler
+
Makaronpudding
1800 g
Bak-/Stekkärl
Gratängform
på galler
Ugnsfunktion
Nivå
53
Tid i
min.
Anmärkningar
1
30-35
Rör om efter 20
min.
400
1
20-25
Paprikahalvor
med ost-/
grönsaksfyllning
180
400
1
60-70
10 min. eftervärmning, vänd
en gång, tillaga
övertäckt
230
400
1
55-65
5 min. eftervärmning, vänd
en gång
De angivna tillagningstiderna och temperaturerna är riktvärden och beror på slag
av livsmedel och dess kvalitet.
Tips för mikrovågsugn
Resultat
Åtgärd
Det finns inga angivelser för den förberedda mängden livsmedel.
Använd värden för ett liknande livsmedel. Förläng eller
förkorta tillagningstiderna enligt följande regel:
Dubbla mängden = nästan dubbla tiden Halva
mängden = halva tiden
Maträtten har blivit för torr.
Ställ in kortare tillagningstid eller välj lägre effekt.
När tiden har gått ut är rätten inte uppti- Ställ in längre tillagningstid eller välj högre effekt. Benad, varm eller tillagad.
akta att höga maträtter behöver längre tid.
När tiden har gått ut är rätten överhettad Välj lägre effekt och längre tid nästa gång. Vätskor, till
i kanterna, i mitten är den inte klar.
exempel soppa, rör om några gånger.
Kontrollrätter enligt IEC 60705
(Mikrovågseffekt 1000 Watt)
Kvalitet och funktion för mikrovågsugnar testas av kontrollinstitut med speciella
maträtter.
54
Användningsområden, tabeller och tips
Maträtt
Effekt
Watt
Ugnsfunktion
Nivå
Koktid
min.
Eftervärmningstid
min.
Anmärkning
Äggstanning
(12.3.1)
300
Bottenglasskiva
30-40
120
Biskvideg
(12.3.2)
600
Bottenglasskiva
8-10
5
Köttfärslimpa
(12.3.3)
500
Bottenglasskiva
20-22
5
Potatisgratäng 500
(12.3.4)
1
40
5
Mjuk kaka
(12.3.5)
200
2
20
5
Grillad kyckling 1200 g
(12.3.6)
300
1
35
5
Vänd efter 15 min.
Upptining av
100
köttfärs (13.3.)
Bottenglasskiva
15-20
5
Vänd efter halva tiden,
tag bort upptinade delar
Upptining av
hallon (B.2.1)
Bottenglasskiva
11-13
5
Täck över
100
Vrid formen en gång efter halva tiden
Täck över, vrid formen
en gång efter halva tiden
Program
Ugnen har 12 programmerade funktioner vilka kan väljas efter varandra med
knappen Bak-/Stekprogram.
Inställningar,se avsnitt Extra funktioner: Program för mikrovågsugn.
Program
P1
Funktion
Upptining
Recept
Vikt
Förinställning
Fågel
1000 g
min.
max.
100 g
1500 g
Tid enligt Varmhållförinställ- ningsfunkning
tion "HH"
19 min.
40 sek.
Nej
Användningsområden, tabeller och tips
Program
Funktion
Recept
Vikt
Förinställning
min.
max.
Tid enligt Varmhållförinställ- ningsfunkning
tion "HH"
P2
Kött
800 g
100 g
1500 g
17 min.
36 sek.
Nej
P3
Fisk
1000 g
100 g
1500 g
15 min.
20 sek.
Nej
P4
Matbröd
500 g
100 g
1500 g
6 min.
Nej
Frysta, små
grönsaker
+ 50 ml
vatten
800 g
100 g
1000 g
15 min.
44 sek.
Ja
P6
Frysta, stora grönsaker + 50 ml
vatten
800 g
100 g
1000 g
22 min.
56 sek.
Ja
P7
Färska, små
grönsaker
+ 50 ml
vatten
800 g
100 g
1000 g
24 min.
Nej
P8
Färska, stora grönsaker + 50 ml
vatten
800 g
100 g
1000 g
26 min.
40 sek.
Nej
P9
Potatis +
100 ml vatten
600 g
100 g
1000 g
17 min.
12 sek.
Nej
P 10
Fisk
1000 g
100 g
1000 g
21 min.
40 sek.
Ja
1000 g
400 g
1800 g
30 min.
Ja
P5
P 11
Kokning
Kombi- Potatisgrafunktäng
tion
+
55
56
Användningsområden, tabeller och tips
Program
Funktion
P 12
Recept
Vikt
Förinställning
Kyckling
1000 g
min.
max.
400 g
1400 g
Tid enligt Varmhållförinställ- ningsfunkning
tion "HH"
30 min.
Ja
+
POTATISGRATÄNG (för 4-5 personer)
Ingredienser:
• 750 g potatis
• 100 g riven Grevé- eller Emmentalerost
• 1 ägg
• 75 ml mjölk eller grädde
• 2 msk smör
• 1/2 msk timjan
• 1 skalad vitlöksklyfta
• Salt, peppar, muskotnöt
Tillagning:
Skala potatisen, skär den i ca. 3 mm tjocka skivor, torka av, salta och peppra.
Lägg hälften av potatisskivorna i en smord eldfast form, strö över lite riven ost.
Lägg på resterande potatisskivor och strö över resten av osten.
Lägg ägg, mjölk och timjan i en bunke, pressa i vitlöksklyftan och rör ihop. Salta
blandningen och häll över potatisen.
Lägg smöret i klickar på gratängen.
Inställning
Nivå
Koktid
P 11POTATISGRATÄNG
2
30 min.
KYCKLING 1200 G
Ingredienser:
• 1 kyckling (1000 - 1200 g)
• 2 msk matolja
• Salt, peppar, paprika- och currypulver
Rengöring och skötsel
57
Tillagning:
Skölj kycklingen och torka av den med hushållspapper.
Blanda kryddorna med olja och gnid in kycklingen med blandningen in- och utvändigt.
Lägg kycklingen med bröstsidan neråt i en eldfast form eller i en glasform med
perforerad insats (extra tillbehör).
Vänd kycklingen efter halva stektiden.
Kontrollera stekningen efter första signalen. Fortsätt vid behov stekningen till andra
signalen (ca. 10 min.).
Inställning
Nivå
Koktid
P 12KYCKLING 1200 G
2
30 min.
Rengöring och skötsel
VARNING
Vid rengöring skall ugnen vara frånslagen och kall.
VARNING
Rengöring av ugnen med ång- eller högtryckstvätt är av säkerhetsskäl inte tillåtet!
FÖRSIKTIGHET
Använd inga skurmedel, skarpa rengöringsmedel eller repande föremål.
FÖRSIKTIGHET
Använd inga grova, slipande rengöringsmedel eller vassa metallskrapor vid rengöring av glaset. Detta kan ge upphov till repor glaset, vilket i sin tur kan medföra
att glaset spricker.
Ugnens utsida
• Torka av ugnens framsida med en mjuk duk och varmt vatten med handdiskmedel.
• Använd vanliga rengöringsmedel till metallytorna.
• Använd inte skurmedel eller repande svampar.
58
Rengöring och skötsel
Ugnsutrymme
Rengör ugnen efter varje användning. Därigenom är det lättare att ta bort smuts
och den bränner inte fast.
1. När ugnsluckan öppnas tänds automatiskt ugnsbelysningen.
2. Torka ur ugnen efter varje användning med vatten och diskmedel och låt torka.
Hårt sittande smuts tas bort med speciellt ugnsrengöringsmedel.
Beakta tillverkarens anvisningar vid användning av ugnsspray!
Tillbehör
Diska och torka av alla tillbehörsdelar (galler, plåt, ugnsstegar osv.) efter varje gång
de har använts. Lägg dem i blöt en stund så är de lättare att rengöra.
Tillbehör
För rengöring av ugnens sidoväggar kan ugnsstegarna på vänster och höger sida i
ugnen tas bort.
Borttagning av ugnsstegar
För att ta ut ugnsstegen, lyft den och tag ut
den från hållarna upptill.
Rengöring och skötsel
Insättning av ugnsstegar
Häng tillbaka ugnsstegen på hållarna upptill.
Ugnsbelysning
VARNING
Risk för elektrisk stöt! Innan ugnslampan bytes:
• Stäng av ugnen!
• Skruva ur säkringen eller slå från den.
Lägg en trasa på ugnsbotten som skydd för lampan och lampglaset.
Byte av lampa på ugnssidan/ rengöring av skyddsglaset
1. Tag bort vänster ugnsstege.
2. Tag bort skyddsglaset genom att vrida det åt vänster och rengör det.
3. Vid behov: Byt halogenlampa 25
Watt, 230V, G9, 300°C, värmebeständig.
Tag alltid i halogenlampan med en trasa
för att undvika att fettrester bränner
fast.
4. Sätt tillbaka skyddsglaset.
5. Sätt tillbaka ugnsstegen.
59
60
Vad gör man när...
Vad gör man när...
Problem
Ugnen värms inte upp
Mikrovågsugnen fungerar inte
Möjlig orsak
Åtgärd
Ugnen är inte påslagen
Slå på ugnen
Klockan är inte inställd
Ställ in klockan
De nödvändiga inställningarna är
inte gjorda
Kontrollera inställningarna
Ugnens automatiska säkerhetsavstängning har löst ut
Se Säkerhetsavstängning
Barnlåset är aktiverat
Koppla från barnlåset
Säkringen i fastighetens elcentral
(säkringsskåpet) har löst ut
Kontrollera säkringarna. Kontakta
en auktoriserad elektriker om säkringarna löser ut flera gånger
Ugnsluckan är inte riktigt stängd
Stäng ugnsluckan
Lucktätningen och tätningsytorna Rengör lucktätningen och tätär smutsiga
ningsytorna
Du har inte tryckt på knappen Start Tryck på knappen Start
Ugnsbelysningen funge- Ugnslampan är trasig
rar inte
Byt ugnslampa
I displayen lyser "d" och
ugnen värms inte upp.
Fläkten fungerar inte
Stäng av ugnen. Håll samtidigt
knapparna
och intryckta
tills signalen hörs och "d" slocknar
i displayen
Testfunktionen är inkopplad
Vänd dig till din fackhandlare eller Electrolux Service om problemet inte kan
avhjälpas med ovanstående åtgärder.
VARNING
Reparationer av ugnen får endast utföras av en behörig fackman. Felaktiga reparationer kan medföra stora risker för användaren.
Om du på grund av handhavandefel tillkallar kundtjänsttekniker eller fackhandlare
är deras besök inte kostnadsfritt, ej heller under garantitiden.
Anvisningar för ugnar med metallfront: Det kan, på grund av ugnens kalla framsida,
bildas imma för en kort stund på luckans innerglas efter att luckan har öppnats vid
bakning eller stekning.
61
Installationsanvisning
FÖRSIKTIGHET
Montering och anslutning av ugnen får bara göras av en behörig fackman. Beakta
denna bruksanvisning, då annars garantin inte gäller vid eventuella skador.
För att undvika risker, skall skadad anslutningskabel bytas av Electrolux Service eller
av en behörig fackman
Säkerhetsanvisningar för installatören
• I den elektriska installationen skall finnas en anordning, med en kontaktöppning
på minst 3 mm, som gör det möjligt att skilja ugnens samtliga poler från elnätet. .
Lämplig brytanordning är till exempel LS-strömställare, säkringar (skruvsäkringar skall tas ut ur fattningen), FI-strömställare och skydd.
• Vid anslutning till en stickkontakt skall denna vara åtkomlig och sitta utanför
inbyggnadsutrymmet.
• Beröringsskydd skall säkerställas vid inbyggnaden.
• Inbyggnadsskåpets säkerhet skall upfylla kraven enligt DIN 68930.
62
1a
380-383
20
min.
560
13
592
388
375
min.
550
592
567
1b
592
380-383
380
20
13
min.
560
388
375
min.
550
388
567
592
252
252
63
1c
592
380-383
20
13
388
375
380
388
380
min.
550
min. 560
375
388
375
567
592
252
64
65
3
90 0
4
20
2x3,5x25
13
66
Avfallshantering
Avfallshantering
Symbolen
på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras
som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning
av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras
på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter
som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare
upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller
sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
Förpackningsmaterial
Förpackningsmaterialet är miljövänligt och kan återanvändas. Plastdelar är märkta
med internationella förkortningar som till exempel >PE <, >PS< osv . Lämna förpackningsmaterialet i därför avsedda behållare vid den lokala återvinningsstationen.
VARNING
För att ugnen inte skall utgöra någon fara bör den före avfallshantering göras
obrukbar.
Drag ur stickkontakten ur vägguttaget och tag bort kabeln från ugnen.
Service
Kontrollera först vid tekniska störningar om du själv kan avhjälpa problemet med
hjälp av bruksanvisningen (avsnitt "Vad gör man när...").
Vänd dig till din fackhandlare eller Electrolux Service om du inte kan avhjälpa problemet själv.
För att snabbt kunna hjälpa dig behöver vi följande upplysningar:
• Modellbeteckning
• Produktnummer (PNC)
• Serienummer (S-nr.) (nummer hittar du på typskylten)
• Typ av fel
• eventuell felkod som ugnen visar
För att ha nödvändiga nummer till hands rekommenderar vi att du skriver in dem
här:
Modellbeteckning: ........................................
Garanti/Kundtjänst
67
PNC: ........................................
S-nr: ........................................
SE
Garanti/Kundtjänst
SVERIGE
Vid försäljning till konsument i Sverige gäller den svenska konsumentlagstiftningen. Kom ihåg att spara kvittot för eventuell reklamation.
Har du frågor angående produktens funktion eller användning ber vi dig att kontakta vår konsumentkontakt på tel. 0771- 76 76 76 eller via e-mail på vår hemsida
[email protected]
Service och reservdelar
Vill du beställa service, installation eller reservdelar ber vi dig kontakta Electrolux
Service på tel. 0771 - 76 76 76 eller via vår hemsida på www.electrolux.se. Du kan
även söka hjälp via din återförsäljare.
Adressen till din närmaste servicestation finner du på vår hemsida www.electrolux.se eller Gula sidorna under rubrik Hushållsutrustning, vitvaror och service.
Innan du beställer service, kontrollera först om du kan avhjälpa felet själv.
Här i bruksanvisningen finns en tabell, som beskriver enklare fel och hur man kan
åtgärda dem. Observera, elektriska fel skall alltid åtgärdas av certifierad elektriker.
Innan du kontaktar service, skriv upp följande enligt dataskylten:
Modellbeteckning .............................
Produktnummer ...............................
Serienummer ....................................
Inköpsdatum ....................................
Hur och när uppträder felet ?
68
Europa-Garanti
Europa-Garanti
För denna apparat gäller Electrolux garanti i alla de länder som är förtecknade i
slutet av denna beskrivning, under den period som anges i garantibeviset eller enligt
respektive lands lagar. Om du flyttar från något av dessa länder till ett annat av de
länder som är förtecknade nedan följer garantin med apparaten under följande
förutsättningar:
• Garantin för apparaten börjar gälla från det datum då den inköptes vilket bevisas
av ett gällande inköpsdokument som har utfärdats av försäljaren.
• Garantin gäller för samma period och i samma omfattning för material och
arbete som gäller för denna typ av apparat eller produktgrupp i det land du har
flyttat till.
• Garantin är personlig för den som köpte apparaten och kan inte överföras till
en annan användare.
• Apparaten har installerats och använts enligt Electrolux instruktioner och att
den har använts för hushållsbruk, dvs den har inte använts för kommersiella
ändamål.
• Apparaten har installerats enligt alla gällande bestämmelser i det nya landet.
Bestämmelserna i denna Europa-garanti påverkar inte dina rättigheter enligt gällande lagar i respektive land.
www.electrolux.com
Albania
+35 5 4 261 450
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/Belgien
+32 2 363 04 44
Bergensesteenweg 719, 1502
Lembeek
Česká republika
+420 2 61 12 61 12
Budějovická 3, Praha 4,
140 21
Danmark
+45 70 11 74 00
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland
+49 180 32 26 622
Muggenhofer Str. 135, 90429
Nürnberg
www.electrolux.com
69
Eesti
+37 2 66 50 030
Pärnu mnt. 153, 11624
Tallinn
España
+34 902 11 63 88
Carretera M-300, Km. 29,900
Alcalá de Henares Madrid
France
www.electrolux.fr
Great Britain
+44 8705 929 929
Addington Way, Luton, Bedfordshire LU4 9QQ
Hellas
+30 23 10 56 19 70
4, Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska
+385 1 63 23 338
Slavonska avenija 3,
10000 Zagreb
Ireland
+353 1 40 90 753
Long Mile Road Dublin 12
Italia
+39 (0) 434 558500
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080
Porcia (PN)
Latvija
+371 67313626
Kr. Barona iela 130/2,
LV-1012, Riga
Lietuva
+370 5 278 06 03
Ozo 10a, LT-08200 Vilnius
Luxembourg
+352 42 431 301
Rue de Bitbourg, 7, L-1273
Hamm
Magyarország
+36 1 252 1773
H-1142 Budapest XIV,
Erzsébet királyné útja 87
Nederland
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
Norge
+47 81 5 30 222
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich
+43 18 66 400
Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska
+48 22 43 47 300
ul. Kolejowa 5/7, Warsza‐
wa
Portugal
+35 12 14 40 39 39
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco - Q 35 -2774-518
Paço de Arcos
Romania
+40 21 451 20 30
Str. Garii Progresului 2,
S4, 040671 RO
Schweiz - Suisse - Svizzera
+41 62 88 99 111
Industriestrasse 10, CH-5506
Mägenwil
70
Slovenija
+38 61 24 25 731
Gerbičeva ulica 98, 1000
Ljubljana
Slovensko
+421 2 43 33 43 22
Electrolux Slovakia s.r.o.,
Electrolux Domáce spotre‐
biče SK, Seberíniho 1, 821
03 Bratislava
Suomi
www.electrolux.fi
Sverige
+46 (0)771 76 76 76
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143, S-105 45 Stockholm
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Tarlabaşı caddesi no : 35
Taksim İstanbul
Россия
+7 495 937 7837
129090 Москва,
Олимпийский проспект,
16, БЦ "Олимпик"
Україна
+380 44 586 20 60
04074 Київ,
вул.Автозаводська, 2а,
БЦ "Алкон"
71
www.electrolux.com
315910507-A-072008
För att köpa tillbehör, förbrukningsartiklar och reservdelar i vår internetbutik besök oss på:
www.aeg-electrolux.se
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement