Electrolux EOK86030X Handleiding

Electrolux EOK86030X Handleiding
gebruiksaanwijzing
Elektrische inbouwoven
EOK86030
We were thinking of you
when we made this product
electrolux 3
Welkom in de wereld van Electrolux!
315 8371 04-A-21032008
Gefeliciteerd, u hebt gekozen voor een eersteklas
product van Electrolux. U zult hier jarenlang plezier aan
beleven. Het is de ambitie van Electrolux om het
huishouden voor u gemakkelijker te maken door middel
van een breed assortiment kwaliteitsapparatuur. U vindt
enkele voorbeelden hiervan op de voorzijde van deze
gebruiksaanwijzing. Neem de tijd om deze
gebruiksaanwijzing te bestuderen zodat u kunt profiteren
van de voordelen van uw nieuwe apparaat. Wij beloven
u een superieure gebruikerservaring en dus meer
gemoedsrust. Veel succes!
In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende symbolen gebruikt:
Belangrijke informatie over uw persoonlijke veiligheid en informatie over het
voorkomen van schade aan het apparaat.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
4 electrolux
Inhoud
Veiligheidsinformatie
Beschrijving van het product
Voor het eerste gebruik
Bedienen van de oven
Toepassingen, tabellen en tips
Onderhoud en reiniging
Problemen oplossen
5
9
12
13
32
57
59
Montageinstructie
Afvalverwerking
Garantie/serviceafdeling
Europese Garantie
www.electrolux.com
Service
61
67
68
72
73
75
Wijzigingen voorbehouden
veiligheidsinformatie electrolux 5
Veiligheidsinformatie
Belangrijke veiligheidsinstructies!
Zorgvuldig lezen en voor
toekomstige raadpleging bewaren!
Elektrische veiligheid
• Het apparaat mag uitsluitend door
een erkend vakman worden aangesloten.
• Bij storingen of beschadigingen aan
het apparaat: Zekeringen losdraaien
resp. uitschakelen.
• Als de deursluiting en de deursluitingsoppervlakken beschadigd zijn,
mag het apparaat tot het gerepareerd
is niet worden gebruikt.
• Reparaties aan het apparaat mogen
uitsluitend door vakmensen worden uitgevoerd. Door onvakkundig
uitgevoerde reparaties kunnen grote
gevaren ontstaan. Neem in geval van
reparatie contact op met onze
klantenservice of uw vakhandel.
Kinderbeveiliging
• Houd kleine kinderen altijd uit de buurt
van het apparaat. Zorgt dat kinderen
niet met het apparaat spelen.
• Verwarm babyvoeding in principe altijd in een glas of fles zonder deksel of
afsluiting. Om ervoor te zorgen dat de
warmte gelijkmatig wordt verdeeld,
dient de voeding na het opwarmen
goed doorgeroerd of geschud te worden. Voordat u het kind de babyvoeding geeft, is het van groot belang
eerst de temperatuur van de voeding te controleren.
• In de functie Grillen (alleen of in combinatie met de magnetron) wordt het
venster heet. Houd daarom kleine kinderen uit de buurt van de deur van het
apparaat.
• Kinderen nooit zonder toezicht laten
terwijl het apparaat in werking is.
• Dit apparaat is voorzien van een kinderbeveiliging.
Veiligheid tijdens het gebruik
• Dit apparaat mag alleen in het huishouden worden gebruikt voor het koken, braden en bakken van levensmiddelen.
• Wees voorzichtig bij het aansluiten
van elektrische apparaten op stopcontacten in de buurt van het apparaat. Aansluitleidingen mogen niet
onder de hete ovendeur worden vastgeklemd
• Waarschuwing: Gevaar voor verbranding! Tijdens de werking wordt
de binnenkant van de oven heet.
• Als u alcoholische toevoegingen in de
oven gebruikt, kan er eventueel een
licht ontvlambaar alcohol-luchtmengsel ontstaan. Doe in dat geval de deur
voorzichtig open. Houd daarbij
gloeiende voorwerpen, vonken of
vuur uit de buurt.
6 electrolux veiligheidsinformatie
• Kinderen en personen, die wegens
hun fysieke, sensorische of
verstandelijke vermogens of hun onervarenheid of onwetendheid niet in
staat zijn het apparaat op veilige wijze
te gebruiken, mogen dit apparaat niet
zonder toezicht of instructie van een
verantwoordelijk persoon gebruiken.
Aanwijzing met betrekking tot
acrylamide
Volgens de laatste
wetenschappelijke inzichten kan
een intensieve bruining van levensmiddelen, met name bij
zetmeelhoudende producten, een
gevaar voor de gezondheid door
acrylamide opleveren. Om die reden
adviseren wij levensmiddelen zoveel mogelijk bij lage temperaturen
gaar te laten worden en de gerechten niet te veel te bruinen.
Magnetron
• Schakel het apparaat alleen in met gerechten in de gaarruimte. Zonder gerechten kan het apparaat overbelasten.
• Gebruik alleen voor de magnetron
geschikt servies (zie hoofdstuk Toepassingen, tabellen en tips : geschikt
servies en materiaal).
• Om het apparaat tegen corrosie in de
gaarruimte of de deur van het apparaat door uittredende waterdampen of
stoom (condenswater) te beschermen, het geheel na elk gebruik grondig droogwrijven.
• Laat het apparaat niet onbeheerd
achter als voedingsmiddelen in wegwerpverpakkingen van kunststof, papier of andere brandbare materialen
verwarmd of gegaard worden.
• Houd bij rookvorming het apparaat
gesloten. Het apparaat uitschakelen
en loskoppelen van de voeding. Het
apparaat nooit gebruiken als het niet
meer probleemloos functioneert.
• Plaats bij het verwarmen van vloeistoffen altijd een theelepeltje of een
glazen staafje in de beker, om kookvertragingen te voorkomen. Bij kookvertragingen wordt de kooktemperatuur bereikt, zonder de kenmerkende
vorming van luchtbelletjes.
Al bij gering schudden van de beker
kan de vloeistof dan plotseling heftig
overkoken of wegspuiten. Gevaar
voor verbranding!
veiligheidsinformatie electrolux 7
• Prik voordat het gaarproces start
meerdere keren met een vork in voedingsmiddelen met een "schil" of
"schaal", zoals aardappelen, tomaten,
worstjes, zodat het product niet barst.
70
min 70 C
0
• Controleer of bij het garen / verwarmen van gerechten een minimale temperatuur van 70°C wordt bereikt. Let
hierbij a.u.b. op de indicaties die in de
tabellen staan voor vermogen en tijd.
Voor het meten van de temperatuur
van gerechten nooit een kwikthermometer of thermometer met vloeistof
gebruiken.
• Gerechten die met de magnetron zijn
verwarmd gegeven warmte aan het
servies af. Gebruik pannenlappen
of iets dergelijks!
• Kook de gerechten niet te lang door
een te hoog vermogen of een te lange
tijd in te stellen. De gerechten kunnen
dan op een bepaalde plaats uitdrogen, verbranden of ontbranden.
• De gaarruimte, het verwarmingselement van de grill en de accessoires
worden tijdens de werking heet. Let
hier a.u.b. op en gebruik daarom pannenlappen of iets dergelijks. Gevaar
voor verbranding!
• Metalen voorwerpen dienen ten minste 2 cm van de wanden en de deur
van de gaarruimte verwijderd te zijn.
Anders kan er vonkoverslag ontstaan
en kan het apparaat beschadigen.
• Indien niet anders aanbevolen, geen
aluminiumfolie gebruiken.
• Niets tussen de deur en het venster
van de deur klemmen.
• Houd de deursluiting, deursluitingsoppervlakken en de binnenruimte altijd schoon. Het niet regelmatig reinigen van het apparaat kan tot
gevaarlijke situaties leiden.
• Bewaar geen brandbare stoffen in de
oven. Deze kunnen bij het inschakelen
van de oven vlam vatten.
Zo vermijdt u schade aan het
apparaat
• Bekleed de oven niet met aluminiumfolie en zet geen braadslede of bakplaat op de bodem van de oven,
anders kan het email van de oven
door de oplopende hitte beschadigd
worden.
• Druppels vruchtensap, die op het
bakblik terechtkomen, laten vlekken
achter die niet meer verwijderd kunnen worden. Gebruik voor cakes met
veel vocht een diep bakblik.
• Belast de ovendeur niet.
8 electrolux veiligheidsinformatie
• Giet nooit water direct in de hete oven.
Dan kan het emaille beschadigd raken
en kunnen er verkleuringen ontstaan.
• Bij heftige stoten, vooral tegen de zijkanten van de voorste glasplaat, kan
het glas breken.
• Bewaar geen brandbare stoffen in de
oven. Deze kunnen bij het inschakelen
van de oven vlam vatten.
• Bewaar geen vochtige levensmiddelen in de oven. Het emaille kan beschadigd raken.
• Bewaar, nadat de koelventilator is uitgeschakeld, geen onafgedekte etenswaren in de oven. In de ovenruimte en
op het glas van de deur kan vochtigheid neerslaan, die ook op uw meubilair terecht kan komen.
Informatie emaillaag
Kleurveranderingen van de emaillaag van de oven als gevolg van het
gebruik zijn niet van invloed op de
deugdelijkheid van het apparaat
voor regulier of contractueel gebruik. Dit zijn derhalve geen gebreken in de zin van het recht op
garantie.
Gebruik het apparaat niet...
... voor het garen van ongepelde eieren
(bij spiegeleieren eerst eigeel breken) en
wijngaardslakken, omdat deze anders
ontploffen.
... voor het verwarmen van grote hoeveelheden spijsolie (fondue, frituren) en
voor dranken met een hoog
alcoholpercentage: Zelfontbranding!
Explosiegevaar!
... voor het verwarmen van goed afgesloten houders, bijv. conserven, flessen,
glas met afsluitdop.
... voor het drogen van dieren, textiel en
andere brandbare materialen: Brandgevaar!
... voor servies van porselein, keramiek
of aardewerk, die kleine gaatjes hebben,
bijv. bij grepen of bodems zonder beschermlaag. Vocht dat door gaatjes
heen dringt kan tijdens het verwarmen
het servies laten barsten.
beschrijving van het product electrolux 9
Beschrijving van het product
Totaalaanzicht
1
2
3
4
1
2
3
4
Bedieningspaneel
Lichtbalk
Deurgreep
Ovendeur
Het apparaat schakelt na 2 minuten
uit als er geen functie is gekozen en
aan het apparaat niets wordt gewijzigd. De lichtbalk blijft echter ingeschakeld.
Om de lichtbalken uit te schakelen,
dient u het apparaat met de toets
Start
in te schakelen en met de
toets Stop
(2 maal indrukken)
weer uit te schakelen.
10 electrolux beschrijving van het product
Bedieningspaneel
1
2
1 Ovenindicaties
2 Functietoetsen oven
beschrijving van het product electrolux 11
Uitrusting oven
1
2
7
3
3
2
4
1
5
6
1
2
3
4
5
6
7
Grill-verwamingselement
Microgolfgenerator
Ovenverlichting
Verwarmingselementen achterwand
Glazen bakplaat, uitneembaar
Uitneembaar inschuifrooster
Inzetniveaus
Accessoires oven
Rooster
Voor servies, bak- en braadvormen, braden en grillen.
12 electrolux voor het eerste gebruik
Bakplaat
Voor gebak en koekjes (niet geschikt
voor gebruik in de magnetron)
Voor het eerste gebruik
Dagtijd instellen en wijzigen
De oven functioneert alleen als u de
tijd hebt ingesteld.
Na het aansluiten van de elektriciteit of
na een stroomstoring knippert het symbool voor Dagtijd
automatisch.
Na ongeveer 5 seconden stopt het knipperen en geeft de klok de ingestelde tijd
aan.
1. Om een reeds ingestelde dagtijd te
veranderen drukt u de toets Klokfuncties
zo vaak in tot het symbool voor Dagtijd
knippert.
2. Met de toets
of
de actuele tijd
instellen.
Het apparaat is klaar voor gebruik.
bedienen van de oven electrolux 13
4. Veeg de voorzijde af met een
vochtige doek.
U kunt de dagtijd alleen veranderen,
als de kinderbeveiliging is uitgeschakeld, de klokfuncties Kookwekker , Duur
of Einde
niet
zijn ingesteld en er geen ovenfunctie
is ingesteld.
Eerste reiniging
Voordat u de oven voor het eerst in gebruik neemt, moet u hem reinigen.
Zo leert u het apparaat kennen
Om het apparaat uit te proberen of alle
bedieningsstappen uit te voeren, kan de
testfunctie worden gebruikt. De oven
wordt niet warm.
Testfunctie inschakelen
1. Schakel het apparaat met de toets
Stop
uit.
2. Houd de toetsen Bak- en braadprogramma's
en
tegelijk ingedrukt, totdat er een signaal klinkt en
op het display "d" gaat branden.
Gebruik geen scherpe, schurende
reinigingsmiddelen! De oppervlakken zouden beschadigd kunnen
worden.
Gebruik bij ovens met een metalen
voorzijde de hiervoor in de handel
verkrijgbare onderhoudsmiddelen.
1. Open de ovendeur.
De verlichting in de oven is ingeschakeld.
2. Neem alle accessoires en geleiderails uit de oven en reinig deze met
een warm sopje.
3. Maak de oven ook schoon met een
warm sopje en droog hem daarna af.
Bedienen van de oven
De elektronische ovenbesturing
Testfunctie uitschakelen
1. Schakel het apparaat met de toets
Stop
uit.
2. Houd de toetsen Bak- en braadprogramma's
en
tegelijk ingedrukt, totdat er een signaal klinkt en
op het display "d" dooft.
14 electrolux bedienen van de oven
Het weergaveveld
1
2
8
1
2
3
4
5
6
7
8
3
7
Geheugen: P / Test: d
Magnetronfunctie
Temperatuur/Dagtijd/Magnetronvermogen
Indicatie gewicht
Tijdfuncties Werkingsduur
Thermometersymbool
Bak-/braadprogramma's
Ovenfuncties
4
6
5
bedienen van de oven electrolux 15
Bedieningspaneel
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
9
8
7
6
5
Toets Magnetron
Ovenfuncties
Toets
Klokfuncties
Toets Stop / Reset
Geheugenfunctie
Toets
Bak-/braadprogramma's
Snel verwarmen
Starttoets
Algemene aanwijzingen
• De gekozen functie altijd door middel
van het indrukken van de toets Start
activeren.
Wordt de gekozen functie niet binnen
120 seconden gestart, dan schakelt
het apparaat automatisch uit.
• Wanneer de gekozen functie wordt
gestart, gaat de oven opwarmen of
begint de ingestelde tijd te verstrijken.
16 electrolux bedienen van de oven
• Als tijdens de werking de ovendeur
wordt geopend, stopt de functie.
Doorgaan met de werking na het sluiten van de deur met de toets Start
. Wordt de toets Start
niet binnen 120 seconden geactiveerd, schakelt het apparaat automatisch uit.
• De ovenverlichting wordt ingeschakeld zodra een ovenfunctie gestart is
of zodra de ovendeur geopend wordt.
De ovenverlichting gaat na 10 min. uit,
als de deur geopend is en het apparaat is uitgeschakeld.
• Werking met de toets Stop
aanhouden, doorgaan met de toets Start
. Het apparaat door het herhaald
indrukken van de toets Stop
uitschakelen.
Ovenfunctie selecteren
1. Druk net zo vaak op de toets Ovenfunctie
totdat de gewenste ovenfunctie verschijnt.
Oventemperatuur wijzigen
Met de toets
of
de temperatuur
naar boven of naar beneden wijzigen
De instelling verloopt in stappen van 5 °
C.
Thermometersymbool
• Het langzaam oplopende thermometersymbool geeft aan in hoeverre de
oven al is opgewarmd.
• De drie na elkaar knipperende segmenten van het symbool thermometer geven aan dat de functie Snel
opwarmen is geactiveerd.
de oven uitschakelen
Voor het uitschakelen van de oven de
toets Stop
herhaald indrukken, tot de
dagtijd en eventueel de restwarmte worden weergegeven.
– Op het temperatuurdisplay verschijnt een voorstel voor de temperatuur.
2. Toets Start
indrukken om de
ingestelde functie te starten.
bedienen van de oven electrolux 17
beëindigd is en de oven in de gewenste functie werkt.
Koelventilator
De ventilator wordt automatisch ingeschakeld, om de oppervlakken
van het apparaat koel te houden.
Nadat de oven is uitgeschakeld,
blijft de ventilator nog draaien, om
het apparaat af te koelen, daarna
wordt hij automatisch uitgeschakeld.
Snel verwarmen
Na het selecteren van een ovenfunctie
kan met behulp van de extra functie Snel
verwarmen
de lege oven in relatief
korte tijd worden voorverwarmd.
1. Gewenste ovenfunctie instellen en
starten. Evt. Temperatuurvoorstel
wijzigen.
2. Toets Snel verwarmen
indrukken. Het symbool brandt.
De achtereenvolgende knipperende balken geven aan dat Snel verwarmen in
werking is.
Bij het bereiken van de ingestelde temperatuur branden de balken van de temperatuurindicatie. Er klinkt een signaal.
Het symbool gaat uit.
De oven verwarmt nu in de vooraf
ingestelde ovenfunctie en temperatuur
verder. U kunt de te bereiden levensmiddelen nu in de oven plaatsen.
Leg te bereiden levensmiddelen pas
in de oven, als het Snel verwarmen
Ovenfuncties
Ovenfuncties
Toepassing
Hete lucht met
ringvormig verwarmingselement
Voor het braden en bakken op twee niveaus
tegelijk.
Grillen met hete
lucht
Voor het braden van grotere stukken vlees of
gevogelte op één niveau. De functie is ook geschikt voor gratineren en kort bakken.
Grill
Voor het grillen van platte levensmiddelen en
om te roosteren.
Ontdooien/Drogen
Voor het ontdooien en het drogen van kruiden,
fruit of groenten.
18 electrolux bedienen van de oven
Magnetron
Tijdens de werking van de magnetron
wordt de warmte direct in het voedingsmiddel opgebouwd. Voor het verwarmen van kant-en-klaar-gerechten en
dranken, voor het ontdooien van vlees of
fruit evenals voor het garen van groenten
en vis.
Combifunctie
Aan de wijze van verwarming van de
ovenfunctie(s) kan de functie Magnetron
worden toegevoegd. De gerechten worden in korte tijd gegaard en
tegelijkertijd gebruind.
Magnetron
Snelstart
Het snel starten van het maximale magnetronvermogen bij een uitgeschakeld
apparaat, door het indrukken van de
toets Start
.
Inschakelduur van 30 seconden tot 7
minuten. Elke druk op de toets voegt 30
sec. toe aan de aangegeven bedrijfstijd.
Magnetron
1. Schakel het apparaat zo nodig uit
met de toets Stop
.
2. Door het herhaald indrukken van de
toets Magnetron
het gewenste
vermogen instellen.
– De instelmogelijkheid verloopt in
stappen van 100 tussen 1000
Watt tot 100 Watt.
– Door herhaald indrukken van de
toets Magnetron
begint de indicatie van het vermogen weer bij
1000 Watt.
3. Met de toets
of
de gewenste
duur instellen. Het symbool voor
Duur
knippert.
– De gaartijden kunnen als volgt
worden ingesteld:
– van 0 tot 2 min. in stappen van
5 seconden,
– van 2 tot 5 min. in stappen van
10 seconden,
– van 5 tot 10 min. in stappen van
20 seconden,
– van 10 tot 20 min. in stappen
van 30 seconden,
– vanaf 20 min. in stappen van 1
minuut.
– De maximaal instelbare bedrijfsduur bedraagt:
– bij 700 Watt tot 1000 Watt 0 tot
7 min. 40 sec.
– bij 100 Watt tot 600 Watt 0 tot
59 min.
bedienen van de oven electrolux 19
4. Met het indrukken van de toets
Start
begint de ingestelde tijd af
te lopen. Het symbool voor Duur
brandt.
Combifunctie
Een overzicht van de gerechten vindt u
in hoofdstuk Toepassingen, tabellen en
tips: Combifunctie
1. Schakel het apparaat zo nodig uit
met de toets Stop
.
2. Druk net zo vaak op de toets Ovenfunctie
totdat de gewenste ovenfunctie verschijnt.
3. Met de toets
of
de gewenste
temperatuur instellen.
– Als de tijd afloopt, kan het vermogen met de toets Magnetron
worden gewijzigd.
– Als de tijd afloopt, kan de duur met
de toets
en
worden verhoogd of
worden verlaagd.
4. Door het herhaald indrukken van de
toets Magnetron
het gewenste
magnetronvermogen instellen (max.
600 Watt).
5. Met de toets
of
de gewenste
duur instellen. Het symbool voor
Duur
knippert.
Als de tijd verstreken is, klinkt er 2 minuten lang een signaal. De magnetron
wordt uitgeschakeld. Het symbool voor
Duur
knippert en de indicatie van de
dagtijd verschijnt.
Signaal uitschakelen: door een
willekeurige toets in te drukken.
20 electrolux bedienen van de oven
– De gaartijden kunnen als volgt
worden ingesteld:
– van 0 tot 2 min. in stappen van
5 seconden,
– van 2 tot 5 min. in stappen van
10 seconden,
– van 5 tot 10 min. in stappen van
20 seconden,
– van 10 tot 20 min. in stappen
van 30 seconden,
– vanaf 20 min. in stappen van 1
minuut.
De maximaal instelbare bedrijfsduur bedraagt 59 min.
6. Met het indrukken van de toets
Start
begint de ingestelde tijd af
te lopen. Oven en magnetron zijn in
werking. Het symbool voor Duur
brandt.
– Als de tijd afloopt, kan het vermogen met de toets Magnetron
worden gewijzigd.
– Als de tijd afloopt, kan de duur met
de toets
en
worden verhoogd of
worden verlaagd.
Als de tijd verstreken is, klinkt er 2 minuten lang een signaal. Het apparaat
wordt uitgeschakeld. Het symbool voor
Duur
knippert en de indicatie van de
dagtijd verschijnt.
Signaal uitschakelen: door een
willekeurige toets in te drukken.
Magnetron snelstart
1. Schakel het apparaat zo nodig uit
met de toets Stop
.
2. Toets Start
zo vaak indrukken tot
de gewenste werkingsduur verschijnt. Het apparaat schakelt met
het maximale magnetronvermogen
in.
– Elke druk op de toets voegt 30
sec. aan de aangegeven duur toe.
Maximaal 7 min. bij een maximaal
magnetronvermogen.
– Als de tijd afloopt, kan de duur met
de toets
en
worden verhoogd of
worden verlaagd.
bedienen van de oven electrolux 21
– Door het herhaald indrukken van
de toets Magnetron
kan het
magnetronvermogen worden gewijzigd.
– Door een keer de toets Stop
in
te drukken kan de werking worden
onderbroken. Doorgaan met de
werking door het indrukken van de
toets Start
. Door twee keer de
toets Stop
in te drukken schakelt het apparaat uit.
Als de tijd verstreken is, klinkt er 2 minuten lang een signaal. Het apparaat
wordt uitgeschakeld. Het symbool voor
Duur
knippert en de indicatie van de
dagtijd verschijnt.
Signaal uitschakelen: door een
willekeurige toets in te drukken.
Magnetronvermogen
Opmerkingen over het instellen van
het vermogen
Het overzicht geeft aan bij welke instelling van het vermogen bepaalde processen kunnen worden doorgevoerd. De
aangegeven vermogens zijn richtwaarden.
Geschikt voor
1000 Watt
900 Watt
800 Watt
700 Watt
•
•
•
•
•
Verwarmen van vloeistoffen
Aankoken bij het begin van een gaarproces
Garen van groenten
Garen van voedingsmiddelen
Smelten van gelatine en boter
600 Watt
500 Watt
•
•
•
•
Ontdooien en verwarmen van diepvriesgerechten
Verwarmen van diverse gerechten
Volledig garen van eenpansgerechten
Garen van gerechten met ei
400 Watt
300 Watt
200 Watt
•
•
•
•
•
•
Verder garen van gerechten
Garen van kwetsbare levensmiddelen
Verwarmen van babyvoeding
Nakoken van rijst
Verwarmen van kwetsbare levensmiddelen
Smelten van kaas
22 electrolux bedienen van de oven
Magnetronvermogen
100 Watt
Geschikt voor
•
•
•
•
•
Ontdooien van vlees, vis, brood
Ontdooien van kaas, room, boter
Ontdooien van fruit en taart (slagroomtaarten)
Gistdeeg
Licht verwarmen van koude gerechten en dranken
Rooster en bakplaat plaatsen
Uittrek- en kantelbeveiliging
Rooster plaatsen:
Plaats het rooster zodanig dat de pootjes naar beneden wijzen.
Schuif het rooster tussen de geleidestangen van het gekozen niveau.
Ter beveiliging van het uittrekken hebben alle inschuifdelen aan de rechter- en
linkerkant een kleine bolling naar
onderen.
Plaats de inschuifdelen zodanig dat
deze bolling achterin de ovenruimte ligt.
Deze bolling is ook belangrijk voor de
kantelbeveiliging van de inschuifdelen.
Bakplaat plaatsen:
Schuif de bakplaat tussen de geleidestangen van het gekozen niveau.
Door de verhoogde lijst die om het
rooster loopt is het serviesgoed bovendien beveiligd tegen wegglijden.
bedienen van de oven electrolux 23
Extra functies
Magnetronprogramma's
Gebruik voor deze functie de
genoemde programma's (zie hoofdstuk Toepassingen, tabellen en tips:
programma's).
Programma kiezen
1. Schakel het apparaat zo nodig uit
met de toets Stop
.
2. Toets Bak-/braadprogramma's
zo vaak indrukken tot op het display
het gewenste programma verschijnt
(P1 t/m P12).
– Op het display wordt het
voorgeprogrammeerde gewicht
"gr" aangegeven. Het symbool
voor Duur
knippert. Gewicht
= Duur
3. Door het indrukken van de toets
of
kan de indicatie van het gewicht van het voedingsmiddel worden aangepast, minimaal 100 g,
maximaal 1500 g (P5 t/m P12 maximaal 1000 g).
– Door het invoeren van het gewicht
wordt de duur van de werking van
de magnetron automatisch geregeld.
– Vervolgens altijd het lagere gewicht invoeren, bijv. Brood weegt
460 g: Instellen van het gewicht op
400 g.
4. Met het indrukken van de toets
Start
begint de ingestelde tijd af
te lopen. Het symbool voor Duur
en "min." brandt.
– Als de tijd verstreken is, klinkt er 2
minuten lang een signaal. De magnetron wordt uitgeschakeld. Het
symbool voor Duur
knippert.
24 electrolux bedienen van de oven
Bij een aantal programma's wordt
na afloop van de tijd een warmhoudfunctie gestart. Er klinkt een signaal
en op het display brandt "HH".
Na afloop van de warmhoudfunctie
klinkt gedurende 2 minuten een signaal.
De magnetron wordt uitgeschakeld. Het
symbool voor Duur
knippert en de
indicatie van de dagtijd verschijnt.
3. Doorgaan met de toets Start
of
het apparaat uitschakelen met de
toets Stop
.
Om een andere instelling op te
slaan, de toets Geheugenfunctie
gedurende 2 seconden nogmaals indrukken. De eerder opgeslagen instelling wordt door deze instelling
vervangen.
Signaal uitschakelen: door een
willekeurige toets in te drukken.
Geheugenfunctie
Met de geheugenfunctie kan een instelling die vaak wordt gebruikt, worden opgeslagen
1. Ovenfunctie, temperatuur en eventueel de klokfuncties Duur
en/of
Einde
instellen of magnetronfunctie en Duur
instellen.
2. De toets Geheugenfunctie
ca.2
seconden ingedrukt houden, tot er
een signaal klinkt. De instelling is opgeslagen.
Inschakelen van de geheugenfunctie
1. Schakel het apparaat zo nodig uit
met de toets Stop
.
2. Met de toets Geheugenfunctie
de
opgeslagen instelling oproepen.
3. Toets Start
indrukken.
bedienen van de oven electrolux 25
Klokfuncties
2
1
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
Duur/Einde/Bedrijfstijd
Tijdindicaties
Klokfuncties
Dagtijd
Klokfuncties
Insteltoetsen
Kookwekker
Voor het instellen van de kookwekker.
Na afloop klinkt er een signaal. Deze
functie is niet van invloed op de werking
van de magnetron en oven.
Duur magnetron
min.
Om in te stellen hoe lang de magnetron
ingeschakeld moet zijn.
Duur
Om in te stellen hoe lang de oven ingeschakeld moet zijn.
Einde
Om in te stellen wanneer de oven weer
moet worden uitgeschakeld.
Dagtijd
Hiermee kunt u de dagtijd instellen, wijzigen of opvragen (zie Hoofdstuk Voor
het eerste gebruik).
Algemene aanwijzingen
26 electrolux bedienen van de oven
• Na het kiezen van een klokfunctie
knippert het bijbehorende symbool
ca. 5 seconden. Gedurende deze tijd
kunt u met toets
of
de gewenste tijden instellen of wijzigen.
• Na het instellen van de gewenste tijd
knippert het symbool nogmaals
gedurende ca. 5 seconden. Daarna
gaat het symbool branden. De
ingestelde kookwekker
begint te
lopen.
• De ingestelde tijd voor Duur
en
Einde
begint na het starten van de
gekozen functie te lopen.
Na ongeveer 5 seconden wordt de
resterende tijd weergegeven op het display. Het symbool voor Kookwekker
brandt.
Kookwekker
1. Toets Klokfuncties
zo vaak indrukken, tot het symbool Kookwekker
knippert.
2. Met de toets
of
de gewenste
tijdsduur instellen (max. 99.00 minuten).
Als de ingestelde tijd verstreken is, klinkt
er 2 minuten lang een signaal. "0.00"
brandt en het symbool Kookwekker
knippert.
Signaal uitschakelen: door een
willekeurige toets in te drukken.
bedienen van de oven electrolux 27
Duur magnetron
min.
1. Magnetronfunctie kiezen en door het
herhaald indrukken van de toets
Magnetron
het vermogen instellen.
2. Met de toets
of
de gewenste
gaartijd instellen. Het symbool voor
Duur
knippert.
Door het herhaald indrukken van de
toets Klokfuncties
kan de actuele
dagtijd worden opgevraagd. Als de
tijd afloopt, kan de duur met de
toets
en
worden verhoogd
of
worden verlaagd.
Als de tijd verstreken is, klinkt er 2 minuten lang een signaal. De magnetron
wordt uitgeschakeld.
"0.00" wordt aangegeven en het symbool Duur
knippert.
Signaal uitschakelen: door een
willekeurige toets in te drukken.
3. Met het indrukken van de toets
Start
begint de ingestelde tijd af
te lopen. Het symbool voor Duur
brandt.
Duur
1. Ovenfunctie en met toets
de temperatuur kiezen.
of
28 electrolux bedienen van de oven
2. Toets klokfuncties
zo vaak indrukken, tot het symbool Duur
knippert.
3. Met de toets
of
gaartijd instellen.
de gewenste
4. Met het indrukken van de toets
Start
begint de ingestelde tijd af
te lopen. Het symbool voor Duur
brandt.
Door het herhaald indrukken van de
toets Klokfuncties
kan de actuele
dagtijd worden opgevraagd.
Als de tijd verstreken is, klinkt er 2 minuten lang een signaal. De oven wordt
uitgeschakeld.
"0.00" wordt aangegeven en het symbool Duur
knippert.
Signaal uitschakelen: door een
willekeurige toets in te drukken.
Einde
1. Ovenfunctie en met toets
of
de temperatuur kiezen.
2. Toets klokfuncties
zo vaak indrukken, tot het symbool Einde
knippert.
bedienen van de oven electrolux 29
3. Met de toets
of
de gewenste
uitschakeltijd instellen
Duur
De symbolen voor Einde
en Duur
branden.
De oven wordt automatisch ingeschakeld.
en einde
gecombineerd
Duur
en Einde
kunnen tegelijkertijd gebruikt worden, als de
oven op een later tijdstip automatisch in- en uitgeschakeld moet worden.
1. Ovenfunctie en temperatuur kiezen.
2. Met de functie Duur
de tijd instellen die het gerecht nodig heeft om
gaar te worden,
bijv. 1 uur.
Door het herhaald indrukken van de
toets Klokfuncties
kan de actuele
dagtijd worden opgevraagd.
Als de tijd verstreken is, klinkt er 2 minuten lang een signaal. De oven wordt
uitgeschakeld.
"0.00" wordt aangegeven en de symbolen voor Einde
en Duur
knipperen.
Signaal uitschakelen: door een
willekeurige toets in te drukken.
3. Met de functie Einde
de tijd instellen, waarop het gerecht klaar
moet zijn,
bijv. 14:05 uur.
30 electrolux bedienen van de oven
1. Schakel het apparaat zo nodig uit
met de toets Stop
. Er mag geen
restwarmte worden aangegeven.
2. Houd de toetsen Klokfuncties
en
tegelijk ingedrukt, tot het display donker wordt.
De symbolen voor Duur
en Einde
branden.
De oven wordt automatisch op het
berekende tijdstip ingeschakeld, bijv.
13:05 uur.
Na afloop van de ingestelde duur klinkt
er gedurende 2 minuten een signaal en
wordt de oven uitgeschakeld, bijv. 14:05
uur.
Zodra het apparaat weer in gebruik
wordt genomen, wordt het display
automatisch ingeschakeld. Wanneer u het apparaat weer uitschakelt, gaat het display weer uit.
Om de dagtijd weer blijvend weer te
laten geven, moet u het display weer
inschakelen.
Overige functies
Display uitschakelen
U kunt energie besparen door het
display uit te schakelen.
Display uitschakelen
Display inschakelen
1. Schakel het apparaat zo nodig uit
met de toets Stop
.
2. Houd de toetsen Klokfuncties
en
tegelijk ingedrukt, tot het display weer verschijnt.
Veiligheid van kinderen
Zodra de kinderbeveiliging is ingeschakeld, kan het apparaat niet meer worden
gebruikt.
Kinderbeveiliging inschakelen
bedienen van de oven electrolux 31
1. Schakel het apparaat zo nodig uit
met de toets Stop
. Er mag geen
ovenfunctie gekozen zijn.
2. Houd de toetsen Bak-/braadprogramma's
en
tegelijk ingedrukt, tot op het display SAFE verschijnt
De toets Zoemer is nu uitgeschakeld.
Toets Zoemer inschakelen
Houd de toetsen
en
tegelijk ingedrukt, tot er een signaal klinkt (ca. 2
seconden).
De toets Zoemer is nu weer ingeschakeld.
De kinderbeveiliging is nu ingeschakeld.
Kinderbeveiliging uitschakelen
1. Schakel het apparaat zo nodig uit
met de toets Stop
.
2. Houd de toetsen Bak-/braadprogramma's
en
tegelijk ingedrukt, tot op het display SAFE verdwijnt.
De kinderbeveiliging is nu uitgeschakeld
en de oven is weer klaar voor gebruik.
Toets Zoemer
Toets Zoemer uitschakelen
1. Schakel het apparaat zo nodig uit
met de toets Stop
.
2. Houd de toetsen
en
tegelijk
ingedrukt, tot er een signaal klinkt
(ca. 2 seconden).
Automatische uitschakeling van de
oven
Als de oven na een bepaalde tijd niet
uitgeschakeld wordt of als de temperatuur niet verandert, dan wordt
hij automatisch uitgeschakeld.
In het temperatuurdisplay knippert
de laatst ingestelde temperatuur.
De oven wordt uitgeschakeld bij een
oventemperatuur van:
30 - 120° C na 12,5 uur
120 - 200° C na 8,5 uur
200 - 250° C na 5,5 uur
Op het display verschijnt OFF.
Ingebruikneming na automatische
uitschakeling
De oven helemaal uitschakelen. Daarna
kan hij weer in gebruik genomen worden.
32 electrolux toepassingen, tabellen en tips
Toepassingen, tabellen en tips
Bakken
Ovenfunctie: Hetelucht met ringverwarming
Bakvormen
• Voor hetelucht met ringverwarming
zijn vormen van licht metaal geschikt.
Inzetniveaus
• Met hetelucht met ringverwarming
kunt u op maximaal 2 bakplaten
tegelijk bakken:
2
1 bakvorm:
bijv. Inzetniveau 1
4
2
2
2 bakplaten:
bijv. inzetniveaus 2 en 4
Algemene aanwijzingen
U kunt met hetelucht met ringverwarming
ook twee vormen tegelijk naast
elkaar op het rooster bakken. De baktijd
duurt nauwelijks langer.
2
1 bakplaat:
bijv. Inzetniveau 2
1
4
1
Bij diepgevroren gerechten kunnen
de geplaatste bakplaten tijdens de
bereiding kromtrekken. Dit wordt
veroorzaakt door het grote temperatuurverschil tussen het diepgevroren gerecht en de oventemperatuur.
Als de bakplaten zijn afgekoeld trekken ze weer recht.
Aanwijzingen bij de baktabellen
In de tabellen vind u een keur aan gerechten met de daarvoor aanbevolen
temperatuur, bereidingstijd en inzetniveaus.
• De temperaturen en baktijden zijn
richtwaarden, omdat deze afhankelijk
zijn van de samenstelling van het
deeg, de hoeveelheid en de bakvorm.
toepassingen, tabellen en tips electrolux 33
• Wij adviseren u de eerste keer de
lagere temperatuurwaarde in te stellen en pas indien nodig, bijv. wanneer
u een sterkere bruining wenst of als de
baktijd te lang duurt, een hogere temperatuur te kiezen.
• Als u voor een eigen recept geen
concrete aanwijzingen kunt vinden,
raadpleeg dan een vergelijkbaar gerecht.
• Bij het op meerdere niveaus bakken
van gebak op platen of in vormen kan
de baktijd ca. 10-15 minuten langer
zijn.
• Vochtig gebak ( bijv. pizza's, vruchtengebak enz.) moeten op één niveau
worden gebakken.
• Als het gebak niet overal even hoog is,
wordt het in het begin van het bakproces soms niet overal even bruin.
Verander in dat geval niet de tem-
peratuurinstelling. In de loop van
het bakproces wordt het gebak overal
even bruin.
• Uw nieuwe oven kan een andere
bak-/braadverhouding hebben dan
het apparaat dat u tot nu toe gebruikt
heeft. Pas daarom de instellingen die
u gewend bent (temperatuur, bereidingstijden) en inzetniveaus aan de
aanbevelingen in de volgende tabel
aan.
Bij langere baktijden kunt u de oven
ca. 10 minuten voor het einde van de
baktijd uitschakelen, om gebruik te
maken van de restwarmte.
De tabellen gelden, indien niet anders aangegeven, voor het plaatsen
van gerechten in de koude oven.
Baktabel
Bakken op één inzethoogte
Soort gebak
Hetelucht met ringverwarming
Inzetniveau
Temperatuur °C
Tijd uur: Min.
Gebak in vormen
Tulband
1
160-170
0:50-1:10
Zandgebak/koningstaart
1
150-170
1:10-1:30
Biscuittaart
1
160-180
0:25-0:40
Taartbodem van zandtaartdeeg
2
170-190
0:10-0:25
Taartbodem van roerdeeg
2
150-170
0:20-0:25
Dichte appeltaart
1
160-180
0:50-1:00
Appeltaart (2 vormen O 20 cm, dia- 1
gonaal geplaatst)
180-190
1:05-1:20
34 electrolux toepassingen, tabellen en tips
Bakken op één inzethoogte
Soort gebak
Hetelucht met ringverwarming
Inzetniveau
Temperatuur °C
Tijd uur: Min.
Hartige taart ( bijv. Quiche Lorraine) 2
170-190
0:30-1:10
Kwarktaart
1
160-180
1:00-1:30
Gistbroodje/krans
1
160-180
0:30-0:40
Kerststol
1
160-180
0:40-1:00
Brood (roggebrood)
1
180-200
0:45-0:60
Roomsoezen/tompoezen
2
170-190
0:30-0:40
Biscuitrol
2
200-2201)
0:08-0:15
Kruimelgebak droog
2
160-180
0:20-0:40
Boter-/suikerkoek
2
170-1901)
0:15-0:30
Vruchtentaart (op gistdeeg/roerdeeg)
2
160-180
0:25-0:50
Vruchtentaart op zandtaartdeeg
2
170-190
0:40-1:20
Plaatkoek met kwetsbaar beleg
( bijv. kwark, slagroom, pudding)
2
150-170
0:40-1:20
Pizza (met veel beleg)
2
190-2101)
0:20-0:40
Pizza (dun)
2
2301)
0:12-0:20
Turks brood
2
2301)
0:10-0:20
Zwitsers fruitpuddinkje
2
190-210
0:35-0:50
Zandtaartdeegkoekjes
2
160-180
0:06-0:20
Spritsgebak
2
160
0:10-0:40
Roerdeegkoekjes
2
160-180
0:15-0:20
Eiwitgebak, schuimgebak
2
80-100
2:00-2:30
Bitterkoekjes
2
100-120
0:30-0:60
Koekjes van gistdeeg
2
160-180
0:20-0:40
Gebak op bakblik
Klein gebak
toepassingen, tabellen en tips electrolux 35
Bakken op één inzethoogte
Soort gebak
Hetelucht met ringverwarming
Inzetniveau
Temperatuur °C
Tijd uur: Min.
Koekjes van bladerdeeg
2
180-2001)
0:20-0:30
Broodjes
2
210-230
0:20-0:35
Kleine cakejes (20 stuks/blik)
2
1701)
0:20-0:30
1) Oven voorverwarmen
Op verschillende inzetniveaus bakken
Soort gebak
Hetelucht met ringverwarming
Temperatuur in °C
Tijd uur:
Min.
Inzetniveau van onderaf
2 niveaus
Klein gebak
Zandtaartdeegkoekjes
2/4
160-180
0:15-0:35
Spritsgebak
2/4
160
0:20-0:60
Roerdeegkoekjes
2/4
160-180
0:25-0:40
Eiwitgebak, schuimge- 2 / 4
bak
80-100
2:10-2:50
Bitterkoekjes
2/4
100-120
0:40-1:20
Klein gistgebak
2/4
160-180
0:30-0:60
180-2001)
0:30-0:50
Klein bladerdeeggebak 2 / 4
1) Oven voorverwarmen.
Tips voor baken
Bakresultaat
De onderkant van
het gebak is te licht
van kleur
Mogelijke oorzaak
Verkeerde inschuifhoogte
Oplossing
Gebak lager inschuiven
36 electrolux toepassingen, tabellen en tips
Bakresultaat
Het gebak zakt in
(wordt klef, papperig, vochtig)
Gebak is te droog
Gebak wordt ongelijkmatig bruin
Gebak wordt niet
gaar binnen de aangegeven baktijd
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Te hoge baktemperatuur
Baktemperatuur iets lager
instellen
Te korte baktijd
Baktijd verlengen Baktijden
kunnen niet verkort worden door een hogere baktemperatuur
Te veel vocht in het deeg
Gebruik minder vloeistof. Let
op de kneedtijden, vooral bij
het gebruik van keukenmachines
Te lage temperatuur
Baktemperatuur hoger instellen
Te lange baktijd
Baktijd verkorten
Te hoge baktemperatuur en Baktemperatuur lager instelte korte baktijd
len en baktijd verlengen
Het deeg is ongelijkmatig
verdeeld
Het deeg gelijkmatig over de
bakplaat verdelen
Vetfilter is geplaatst
Vetfilter verwijderen
Te lage temperatuur
Baktemperatuur iets hoger
instellen
Vetfilter is geplaatst
Vetfilter verwijderen
Tabel voor ovenschotels en gegratineerde gerechten
Gerecht
Hetelucht met ringverwarming
Inzetniveau
Temperatuur °
C
Tijd uur: Min.
Pastaschotel
1
180-200
0:45-1:00
Lasagne
1
180-200
0:25-0:40
Gegratineerde groente 1)
1
160-170
0:15-0:30
toepassingen, tabellen en tips electrolux 37
Gerecht
Hetelucht met ringverwarming
Inzetniveau
Gegratineerd stokbrood
Temperatuur °
C
Tijd uur: Min.
1
160-170
0:15-0:30
Zoete ovenschotels
1
180-200
0:40-0:60
Visschotels
1
180-200
0:30-1:00
Gevulde groente
1
160-170
0:30-1:00
1)
1) Oven voorverwarmen
Tabel diepgevroren kant-en-klare gerechten
Gerecht
Ovenfunctie
Inzetniveau
Temperatuur °C
Tijd
Diepvriespiz
za
Hetelucht met
ringverwarming
3
volgens aan- volgens aanwijzingen van wijzingen van
de fabrikant de fabrikant
Patates frites 1)
(300-600 g)
Grillen met hetelucht
3
200-220
Stokbrood
Hetelucht met
ringverwarming
3
volgens aan- volgens aanwijzingen van wijzingen van
de fabrikant de fabrikant
Vruchtentaart
Hetelucht met
ringverwarming
3
volgens aan- volgens aanwijzingen van wijzingen van
de fabrikant de fabrikant
volgens aanwijzingen van
de fabrikant
1) Patates frites tussendoor 2 tot 3 keer keren
Braden
Ovenfunctie: Hetelucht met ringverwarming
Plaats voor het braden het vetfilter!
Braadservies
• Om te braden is ieder hittebestendig
servies geschikt (let op de aanwijzingen van de fabrikant!).
• Wij adviseren u alle magere vleessoorten in een braadpan met deksel te
braden. Op die manier blijft het vlees
sappiger.
• Alle soorten vlees die een korstje moeten krijgen, kunt u in een braadpan
zonder deksel braden.
38 electrolux toepassingen, tabellen en tips
Aanwijzingen met betrekking tot de
braadtabel
De gegevens in de volgende tabel dienen slechts als richtlijn.
• Wij adviseren u alleen stukken vlees
en vis die groter zijn dan 1 kg in de
oven te braden.
• Om het aanbranden van vleessap of
vet te voorkomen, adviseren wij u een
beetje vocht in de braadslee te gieten.
• Braadstukken naar behoefte (na 1/2 2/3 van de bereidingstijd) omdraaien.
• Grote braadstukken en gevogelte tijdens de bereiding meermaals met
braadvocht begieten. Daarmee bereikt u een beter braadresultaat.
• Schakel de oven ca. 10 minuten voor
het einde van de baktijd uit, om te
profiteren van de restwarmte.
Braadtabel
Soort vlees
Hetelucht met ringverwarming
Inzetniveau
Temperatuur °C
Tijd uur:
Min.
Varkensvlees
Schouderstuk, nekstuk, ham
(1000-1500 g)
1
170-190
1:30-2:00
Karbonade, casselerrib
(1000-1500 g)
1
180-200
1:00-1:30
Gehakt (750-1000 g)
1
180-200
0:45-1:00
Varkensschenkel, voorgekookt
(750-1000 g)
1
170-190
1:30-2:00
Stoofvlees (1000-1500 g)
1
180-200
2:00-2:30
Rosbief of ossenhaas, per cm
dikte
1
210-2301)
0:06-0:09
per cm dikte
Stoofvlees (1000-1500 g)
1
170-190
1:30-2:00
Kalfsschenkel (1500-2000 g)
1
170-190
2:00-2:30
1
170-190
1:15-2:00
Rundvlees
Kalfsvlees
Lamsvlees
Lamsbout (1000-1500 g)
toepassingen, tabellen en tips electrolux 39
Soort vlees
Hetelucht met ringverwarming
Inzetniveau
Lamsrug (1000-1500 g)
1
Temperatuur °C
Tijd uur:
Min.
180-200
1:00-1:30
Kort te braden stukken vlees op de bakplaat
Worstje "Cordon bleu"
1
220-2301)
0:05-0:08
Braadworst
1
220-2301)
0:12-0:15
Schnitzel of karbonade, gepaneerd
1
220-2301)
0:15-0:20
Gehaktballen
1
210-2201)
0:15-0:20
1
210-220
0:45-1:15
Kip, poularde (1 - 1,5 kg)
1
190-210
0:45-1:15
Halve kip (per 400-500 g)
1
200-220
0:35-0:50
Stukken gevogelte (per 200-250 g) 1
200-220
0:35-0:50
Eend (1500-2000 g)
180-200
1:15-1:45
Hazenrug, hazenbout (bis 1000 g) 1
220-2301)
0:25-0:40
Ree-/hertenrug (1500-2000 g)
1
210-220
1:15-1:45
Ree-/hertenbout (1500-2000 g)
1
200-210
1:30-2:15
Vis (stoven)
Hele vissen (1000-1500 g)
Gevogelte
1
Wild
1) Oven voorverwarmen
Grill
Ovenfunctie: Grill
met maximale
temperatuurinstelling
Tijdens het grillen moet de ovendeur
altijd gesloten zijn.
• Voor het grillen zowel het rooster als
de bakplaat gebruiken.
• De grilltijden zijn richtwaarden.
• Grillen is met name geschikt voor
platte stukken vlees en vis.
40 electrolux toepassingen, tabellen en tips
Grilltabel
Gerecht
Inzetniveau
Grilltijd
1e kant
2e kant
Gehaktballen
3
8-10 min.
6-8 min.
Varkenshaas
2
10-12 min.
6-10 min.
Braadworst
3
8-10 min.
6-8 min.
Runderfilet, kalfsbiefstukken
3
6-7 min.
5-6 min.
Runderfilet, rosbief (ca.
1 kg
2
10-12 min.
10-12 min.
Geroosterd brood 1)
3
4-6 min.
3-5 min.
Geroosterd brood met
beleg
2
8-10 min.
---
1) Grillrooster zonder bakplaat gebruiken
Grillen met hetelucht
Ovenfunctie: Grillen met hete lucht
Gerecht
Temperatuur
in °C
Plaat
Grill- Grilltijd Na... miroos- in minuten
ter
nuten omkeren
Inzetniveau
Kip (900-1000 g)
160
1
2
50-60
25-30
Gevulde varkensrollade 160
(2000 g)
1
2
90-95
45
Pastataart
180
---
2
30
---
Gegratineerde aardappelschotel
200
---
2
20-23
---
Gnocchi, gegratineerd
180
---
2
20-23
---
Bloemkool met
Hollandaise saus
200
---
2
15
---
toepassingen, tabellen en tips electrolux 41
Ontdooien
Ovenfunctie: Ontdooien/Drogen
(Temperatuurinstelling 30°C)
• Uitgepakte etenswaren op een bord
op het rooster zetten.
• Gebruik voor het afdekken geen borden of schotels, omdat deze de ontdooitijd aanzienlijk verlengen.
• Om te ontdooien het rooster op het
1e inzetniveau van onderen plaatsen.
Ontdooitabel
Gerecht
Ontdooitijd in min.
Nadooitijd
in min.
Kip, 1000 g
100-140
20-30
Kip op een omgedraaid schoteltje in een groot bord leggen,
halverwege de tijd omdraaien
Vlees, 1000g
100-140
20-30
Halverwege de tijd omdraaien
Vlees, 500g
90-120
20-30
Halverwege de tijd omdraaien
Forel, 150g
25-35
10-15
---
Aardbeien, 300g
30-40
10-20
---
Boter, 250g
30-40
10-15
---
Room, 2 x 200g
80-100
10-15
Room kan ook met nog licht bevroren deeltjes goed worden geklopt
Taart, 1400g
60
60
---
Drogen
Ovenfunctie: Ontdooien/Drogen
• Gebruik hiervoor een met boterhampapier of bakpapier belegde plaat.
• U bereikt een beter resultaat als u
halverwege de droogtijd de oven uitGerecht
Temperatuur
in °C
Opmerking
schakelt, de deur opent en de oven
gedurende de nacht af laat koelen.
Daarna het gerecht laten drogen tot
het klaar is.
Inzetniveau
1 niveau
2 niveaus
Tijd in uren
(richtwaarde)
42 electrolux toepassingen, tabellen en tips
Gerecht
Temperatuur
in °C
Inzetniveau
Tijd in uren
(richtwaarde)
Groente
Bonen
75
2
2/4
6-9
Paprika (reepjes)
75
2
2/4
5-8
Soepgroenten
75
2
2/4
5-6
Paddenstoelen
50
2
2/4
6-9
Kruiden
40-50
2
2/4
2-4
Pruimen
75
2
2/4
8-12
Abrikozen
75
2
2/4
8-12
Schijfjes appel
75
2
2/4
6-9
Peren
75
2
2/4
9-13
Fruit
Inmaken
Ovenfunctie: Hetelucht met ringverwarming
• Gebruik voor het inmaken alleen in de
handel verkrijgbare glazen potten van
hetzelfde formaat.
• Glazen potten met Twist-Off- of
bajonetsluitingen en metalen bakjes zijn niet geschikt.
• Voor het inmaken het 1e inzetniveau
van onderen gebruiken.
• Gebruik voor het inmaken de plaat.
Hierop kunt u zes glazen potten met
elk een inhoud van een liter plaatsen.
• De glazen potten moeten allemaal tot
dezelfde hoogte zijn gevuld en goed
afgesloten zijn.
• Plaats de glazen potten zodanig op de
plaat, dat ze elkaar niet raken.
• Giet ca. 1/2 liter water op de plaat,
zodat er voldoende vocht in de oven
ontstaat.
• Zodra de vloeistof in de eerste glazen
potten begint te borrelen (bij 1-liter
potten na ca. 35-60 minuten), de oven
uitschakelen of de temperatuur verlagen tot 100°C (zie tabel).
Inmaaktabel
In te koken eetwaar 1)
Bessen
Temperatuur in °C
Inmaken tot het
borrelen begint
in min.
Doorkoken bij
100°C in min.
toepassingen, tabellen en tips electrolux 43
In te koken eetwaar 1)
Temperatuur in °C
Inmaken tot het
borrelen begint
in min.
Doorkoken bij
100°C in min.
Aardbeien, bosbessen,
160-170
frambozen, rijpe kruisbessen
35-45
---
Onrijpe kruisbessen
160-170
35-45
10-15
160-170
35-45
10-15
Wortelen2)
160-170
50-60
5-10
Paddenstoelen 2)
160-170
40-60
10-15
Komkommers
160-170
50-60
---
Gemengd tafelzuur
160-170
50-60
15
Koolrabi, erwten, asperges
160-170
50-60
15-20
Bonen
160-170
50-60
---
Steenvruchten
Peren, kweeperen, pruimen
Groente
1) De aangegeven inmaaktijden en temperaturen zijn richtwaarden.
2) In de uitgeschakelde oven laten staan
Magnetron
Opmerkingen t.a.v. de werking
Algemeen
• Laat de gerechten na het uitschakelen
van het apparaat een aantal minuten
staan (zie magnetrontabellen: tijd).
• Verpakkingen van aluminiumfolie, metalen houders, enz. vóór het bereiden
van het gerecht verwijderen.
Garen
• Indien mogelijk afgedekt garen, met
voor de magnetron geschikt materiaal. De gerechten niet afgedekt garen
als de korst moet blijven bestaan.
• Gekoelde of bevroren gerechten hebben een langere gaartijd nodig.
• Gerechten met saus moeten van tijd
tot tijd worden omgeroerd.
• Groenten met een vaste structuur,
zoals wortelen, erwten of bloemkool,
met water garen.
• Draai grote stukken na ongeveer de
helft van de gaartijd om.
• Groenten zoveel mogelijk in gelijk
grootte stukken snijden.
• Vlakke, brede houders of schalen gebruiken.
Ontdooien van vlees, gevogelte, vis
44 electrolux toepassingen, tabellen en tips
• De bevroren, uitgepakte levensmiddelen op een omgedraaid klein bord
plaatsen met een houder daaronder
of op een ontdooirooster of kunststofzeef, zodat de ontdooivloeistof kan
uitlopen.
• Nadat de ontdooitijd van het levensmiddel voor de helft is verstreken, het
product draaien, indien mogelijk in
stukken delen en de ontdooide stukken eruit halen.
Ontdooien van boter, stukjes taart,
kwark
• Niet volledig in het apparaat, maar bij
kamertemperatuur laten ontdooien.
Daardoor wordt het resultaat gelijkmatiger. Mogelijke verpakkingen van
metaal of aluminium of -verpakkingen
waarin deels metaal of aluminium is
verwerkt vóór het ontdooien volledig
verwijderen.
Ontdooien van fruit, groenten
• Fruit en groenten dat/die ongekookt
verder moet worden verwerkt, niet geheel in het apparaat maar bij kamertemperatuur ontdooien.
• Te koken fruit en groenten, kan/kunnen niet direct met een hoger magnetronvermogen worden gegaard, zonder eerst ontdooid te zijn.
Kant-en-klaargerechten
• Kant-en-klaar-gerechten in metalen
verpakkingen of kunststofschalen met
metalen deksel mogen alleen in de
magnetron worden ontdooid of verwarmd, als uitdrukkelijk wordt gesteld
dat het geschikt is voor de magnetron.
• Let a.u.b. op de informatie van de fabrikant die de verpakking staat ( bijv.
metalen deksel verwijderen en kunststoffolie inprikken).
Geschikt servies en materiaal
Servies/materiaal
Magnetron
Ontdooie
n
Verwarmen
Garen
Ovengrill
Vuurvast glas en porselein (zonder
metalen delen, bijv. Pyrex, Jenaer
Glas)
X
X
X
X
Niet vuurvast glas en porselein 1)
X
--
--
--
Glas- en vitrokeramiek uit vuur-/vor- X
stvast materiaal ( bijv. Arcoflam),
Grillrooster
X
X
X
Keramiek 2), aardewerk 2)
X
X
X
--
Hittebestendig kunststof tot 200°C
X
X
X
--
3)
toepassingen, tabellen en tips electrolux 45
Servies/materiaal
Magnetron
Ontdooie
n
Verwarmen
Garen
Ovengrill
Karton, papier
X
--
--
--
Vershoudfolie
X
--
--
--
Braadfolie met voor de magnetron
geschikte sluiting 3)
X
X
X
--
Braadservies van metaal, bijv. email, -gegoten
--
--
X
Bakvormen, zwart gelakt of voorzien -van coating met siliconen 3)
--
--
X
Bakplaat
--
--
--
X
Bruiningsservies, bijv. Crostino- of
Crunch-plaat
--
X
X
--
Kant-en-klaar-gerechten in verpakkingen 3)
X
X
X
X
1) zonder zilveren, gouden, platina of metalen delen/decoraties
2) zonder kwarts- of metalen delen, geen metaalbevattend glazuur
3) volg a.u.b. de door de fabrikant aangegeven maximale temperaturen op!
X Geschikt
-- Niet geschikt
Wat nog aandacht behoeft...
• Levensmiddelen hebben een
verschillende vorm en aard. Zij worden in verschillende hoeveelheden
bereid. Daarom zijn ook de
noodzakelijke tijden en vermogens
voor het ontdooien, verwarmen of garen onderling verschillend. Als
algemene richtlijn geldt: Dubbele
hoeveelheid = bijna dubbele tijd
• Bij het verwarmen met de magnetron
ontstaat de warmte in het levensmiddel zelf. Daarom kunnen niet alle
plaatsen tegelijkertijd worden verwarmd. Als gevolg hiervan moeten
met name grote hoeveelheden die
verwarmd worden geroerd of omgedraaid worden.
• In de tabel is de duur/tijd aangegeven. Laat het levensmiddel in het apparaat of buiten het apparaat staan,
zodat de warmte nog gelijkmatiger
kan worden verdeeld.
• Met rijst bereikt u betere resultaten als
u vlakke, brede schalen gebruikt.
46 electrolux toepassingen, tabellen en tips
Magnetron-kooktabel
Ontdooien
Gerecht
Magnetron
HoeveelVerheid g
mogen
Watt
Duur
min.
Tijd
min.
Opmerkingen
Vlees
Groot stuk vlees
500
200
10-12
10-15
Tussendoor
draaien
Steaks
200
200
3-5
5-10
Tussendoor
draaien, ontdooide
stukken eruit halen
Gehakt, gemengd 500
200
10-15
10-15
Tussendoor
draaien, ontdooide
stukken eruit halen
Goulash
500
200
10-15
10-15
Tussendoor
draaien, ontdooide
stukken eruit halen
Kip
1000
200
25-30
10-20
Tussendoor
draaien, ontdooide
stukken met aluminiumfolie afdekken
Kippenborst
100-200
200
3-5
10-15
Tussendoor
draaien, ontdooide
stukken met aluminiumfolie afdekken
Kippenpootjes
100-200
200
3-5
10-15
Tussendoor
draaien, ontdooide
stukken met aluminiumfolie afdekken
Gevogelte
toepassingen, tabellen en tips electrolux 47
Ontdooien
Gerecht
Magnetron
HoeveelVerheid g
mogen
Watt
Eend
Duur
min.
Tijd
min.
Opmerkingen
2000
200
45-60
20-30
Tussendoor
draaien, ontdooide
stukken met aluminiumfolie afdekken
Hele vissen
500
100
10-15
15-20
Tussendoor
draaien
Visfilet
500
100
10-12
15-20
Tussendoor
draaien
100
100
2-4
20-40
Tussendoor
draaien
Kwark
250
100
10-15
25-30
Aluminium delen
verwijderen, na de
helft van de tijd
draaien
Boter
250
100
3-5
15-20
Aluminium delen
verwijderen, na de
helft van de tijd
draaien
Kaas
250
100
3-5
30-60
Aluminium delen
verwijderen, na de
helft van de tijd
draaien
Room
200
100
7-12
20-30
Aluminium deksel
verwijderen, tussendoor roeren
Vis
Worst
Worst in plakjes
Zuivelproducten
Taart/gebak
48 electrolux toepassingen, tabellen en tips
Ontdooien
Gerecht
Magnetron
HoeveelVerheid g
mogen
Watt
Duur
min.
Tijd
min.
Opmerkingen
Gistdeeg
1 stuks
100
2-3
15-20
Bord tussendoor
draaien
Kaastaart
1 stuks
100
2-4
15-20
Bord tussendoor
draaien
Taart (slagroomtaart
1 stuks
100
1-2
15-20
Bord tussendoor
draaien
Taart zonder slag- 1 stuks
room ( bijv. cake)
100
2-4
15-20
Bord tussendoor
draaien
Vruchtentaart
1 stuks
100
1-2
15-20
Bord tussendoor
draaien
Brood
1000
100
15-20
10-15
Tussendoor
draaien
boterhammen
500
100
8-12
10-15
Tussendoor
draaien
Broodjes
4 stuks
100
5-8
5-10
Tussendoor
draaien
300
100
8-12
10-15
Afgedekt
ontdooien, tussendoor roeren
Pruimen, kersen, 250
frambozen, rode
bessen, abrikozen
100
8-10
10-15
Afgedekt
ontdooien, tussendoor roeren
Fruit
Aardbeien
Smelten
Chocolade/
couverture
150
600
2-3
---
Tussendoor roeren
Boter
100
200
2-4
---
Tussendoor roeren
Verwarmen
toepassingen, tabellen en tips electrolux 49
Ontdooien
Gerecht
Magnetron
HoeveelVerheid g
mogen
Watt
Duur
min.
Tijd
min.
Opmerkingen
Babyvoeding in
glas
200
300
2-3
---
Tussendoor roeren, temperatuur
controleren!
Babymelk (fles
180 ml)
200
1000
0:200:40
---
Lepel in de fles
plaatsen, roeren,
temperatuur controleren!
Kant-en-klaargerecht
400-500
600
4-6
5
Indien aanwezig,
aluminium deksel
verwijderen, tussendoor draaien
Kant-en-klaargerecht TK
400-500
400
14-20
5
Indien aanwezig,
aluminium deksel
verwijderen, tussendoor draaien
Melk
1 kopje
1000
ca. 200 ml
1:151:45
---
Lepel in kopje
plaatsen
Water
1 kopje
1000
ca. 200 ml
1:30-2 ---
Lepel in kopje
plaatsen
Saus
200 ml
600
1-2
---
Tussendoor roeren
Soep
300 ml
600
2-4
---
Tussendoor roeren
50 electrolux toepassingen, tabellen en tips
Garen
Gerecht
Magnetron
Hoeveelheid g
Vermogen
Watt
Duur
min.
Tijd
min.
Opmerkingen
Hele vissen
500
500
8-10
---
Afgedekt garen,
tussendoor schaal
aantal keer draaien
Visfilet
500
500
6-8
---
Afgedekt garen,
tussendoor schaal
aantal keer draaien
Groente, korte gaar- 500
tijd, vers 1)
600
12-16
---
ca. 50 ml water
toevoegen, afgedekt garen, tussendoor roeren
Groente, korte gaar- 500
tijd, TK 1)
600
14-18
---
ca. 50 ml water
toevoegen, afgedekt garen, tussendoor roeren
Groente, lange
gaartijd, vers 1)
500
600
14-20
Groente, lange
gaartijd, TK 1)
500
600
18-24
---
ca. 50 ml water
toevoegen, afgedekt garen, tussendoor roeren
Zoute aardappelen
800 g + 1000
600 ml
5-7
300 W /
15- 20
Afgedekt garen,
tussendoor
draaien
Rijst
300 g + 1000
600 ml
4-6
---
Afgedekt garen,
tussendoor
draaien
ca. 50 ml water
toevoegen, afgedekt garen, tussendoor roeren
1) Alle groenten afgedekt garen. De aangegeven tijd geeft de richtwaarde weer en zijn afhankelijk van
het soort en de kwaliteit van het levensmiddel.
toepassingen, tabellen en tips electrolux 51
Tabel combifunctie
Ovenfuncties: Hetelucht met ringverwarming
+ magnetron
of heteluchtgrillen
+ magnetron
Gerecht
Bak-/
braadgerei
Ovenfuncties
Tem Magp. in netron
°C
Watt
Inzetniveau
Tijd
in
min.
Opmerkingen
Ovenschotel/
Kwarkschotel
Gratinvorm op
rooster
+
250
600
1
25-35
Ovenschotel/
Gratin
Gratinvorm op
rooster
+
250
600
1
30-40
Eend
2000 g
Glasservies op
rooster
+
Eerst 300
250 300
1
40-60 Na 15 min.
draaien,
daarna 180°
C, duur 10
bereidingstijd
1)
dan
180
Visfilets
350 g
Glasservies op
rooster
+
250
600
1
15-20 Gevuld, opgerold, gekruid
Visgratin
1400 g
Glasservies
+
250
300
1
30-40
Gevogelte Glasser, heel
vies op
rooster
+
200
300
1
30-40 Na 20 min.
draaien
Gevogelte Glasser, helft
vies op
rooster
+
200
300
1
25-35 Na 15 min.
draaien
Gebraden Glassergehakt
vies op
650 g
rooster
+
250
300
1
30-40 5 min. bereidingstijd
52 electrolux toepassingen, tabellen en tips
Gerecht
Kippenpoot
Bak-/
braadgerei
Ovenfuncties
Tem Magp. in netron
°C
Watt
Inzetniveau
Tijd
in
min.
Opmerkingen
Glasservies op
rooster
+
250
600
1
20-25 Na 20 min.
draaien
Kalfsvlees Glasser1000 g
vies op
rooster
+
210
300
1
30-40 Na 25 min.
draaien, niet
afgedekt,
duur 5 bereidingstijd
Gegratine Glassererde aard- vies op
appelen
rooster
+
250
600
1
20-25 Kaas over
het gerecht
strooien
Lamsbout Glassermet been vies op
1000 g
rooster
+
180
300
1
30-40 5 min. bereidingstijd
Lamsbout Glasserzonder
vies op
been
rooster
1000 g
+
200
300
1
30-40 5 min. bereidingstijd
Lasagne
1200 g
Gratinvorm op
rooster
+
250
400
1
25-30
Pastaschotel
1800 g
Gratinvorm op
rooster
+
250
400
1
30-35 Na 20 min.
roeren
Peperoni
gevuld
Glasservies op
rooster
+
250
400
1
20-25 Peperonihelften met
kaas-/
groentenvulling
toepassingen, tabellen en tips electrolux 53
Gerecht
Rundvlees
1000 g
Bak-/
braadgerei
Ovenfuncties
Tem Magp. in netron
°C
Watt
Inzetniveau
Tijd
in
min.
Opmerkingen
Glasservies op
rooster
+
180
400
1
60-70 10 min.
duur, 1x
draaien, afgedekt garen
Gebraden Glasservarkensvies op
vlees
rooster
1.200 g
+
230
400
1
55-65 5 min. duur,
1x draaien
1) Oven met de aangegeven temperatuur voorverwarmen.
De aangegeven gaartijden en temperaturen zijn richtwaarden en zijn afhankelijk
van het soort en de kwaliteit van het levensmiddel.
Tips voor de magnetron
Resultaat
Voor de voorbereide hoeveelheden treft u geen opgaven aan.
Oplossing
Neem als leidraad soortgelijke levensmiddelen. Verleng of verkort de gaartijden op basis
van de volgende regel: Dubbele hoeveelheid = bijna dubbele tijdHalve hoeveelheid = halve tijd
Het gerecht is te droog geworden. Kortere gaartijd instellen of lager magnetronvermogen kiezen.
Het gerecht is na afloop van de tijd Langere gaartijd instellen of hoger magnenog niet ontdooid, heet of gaar.
tronvermogen kiezen. Let hierbij op dat
hogere gerechten een langere tijd nodig hebben.
Na afloop van de gaartijd is het ge- Kies een volgende keer een lager vermogen
recht aan de rand oververhit, in het en een langere tijd. Vloeibare gerechten, bijv.
midden echter nog niet gaar.
soep, tussendoor roeren.
Keurgerechten volgens IEC 60705
(Magnetronvermogen 1000 Watt)
De kwaliteit en functie van magnetrons
worden door keuringsdiensten aan de
54 electrolux toepassingen, tabellen en tips
hand van speciale gerechten gecontroleerd.
Gerecht
Vermogen
Watt
Oven Inzetfunc- niveau
ties
Duur
min.
Tijd min.
Opmerking
Custard
(12.3.1)
300
Glazen
schaal
30-40
120
Biscuitdeeg
(12.3.2)
600
Glazen
schaal
8-10
5
Gehakt bra- 500
den (12.3.3)
Glazen
schaal
20-22
5
Aardappelgratin
(12.3.4)
500
1
40
5
Taart
(12.3.5)
200
2
20
5
Kip 1200 g
grillen 1200
g (12.3.6)
300
1
35
5
Na 15 min. draaien
Gehakt
ontdooien
(13.3.)
100
Glazen
schaal
15-20
5
Na de helft van de
tijd draaien,
ontdooide stukken
eruit halen
Frambozen
ontdooien
(B.2.1)
100
Glazen
schaal
11-13
5
Afdekken
Programma's
Het apparaat beschikt over 12
geprogrammeerde functies, die met de
toets Bak-/braadprogramma's na elkaar
kunnen worden gekozen.
Vorm na de helft
van de tijd een keer
draaien
Afdekken, vorm na
de helft van de tijd
een keer draaien
Zie voor instellingen het hoofdstuk Extra
functies: Magnetronprogramma's
toepassingen, tabellen en tips electrolux 55
Progra Funct
mma
ie
P1
Recept
Gewicht
Tijdsaf
hankeli
jke
voorinstelling
Warmhoudfunctie
" HH"
1000 g 100 g 1500
g
19 min.
40 sec.
Nee
Voorinstelling
Ontdo Gevogelt
oien
e
min.
max.
P2
Vlees
800 g
100 g 1500
g
17 min.
36 sec.
Nee
P3
Vis
1000 g 100 g 1500
g
15 min.
20 sec.
Nee
P4
Brood
500 g
100 g 1500
g
6 min.
Nee
Bevr.
Groenten
klein + 50
ml water
800 g
100 g 1000
g
15 min.
44 sec.
Ja
P6
Bevr.
Groenten
groot +
50 ml water
800 g
100 g 1000
g
22 min.
56 sec.
Ja
P7
Verse
groenten
+ 50 ml
water
800 g
100 g 1000
g
24 min.
Nee
P8
Verse
groenten
groot +
50 ml water
800 g
100 g 1000
g
26 min.
40 sec.
Nee
P5
Koken
56 electrolux toepassingen, tabellen en tips
Progra Funct
mma
ie
Recept
Gewicht
Voorinstelling
min.
max.
Tijdsaf
hankeli
jke
voorinstelling
Warmhoudfunctie
" HH"
P9
Aardappelen +
100 ml
water
600 g
100 g 1000
g
17 min.
12 sec.
Nee
P 10
Vis
1000 g 100 g 1000
g
21 min.
40 sec.
Ja
Aardappelgratin
1000 g 400 g 1800
g
30 min.
Ja
Kip
1000 g 400 g 1400
g
30 min.
Ja
P 11
Combifunctie
+
P 12
+
AARDAPPELGRATIN (voor 4-5
personen)
Ingrediënten:
• 750 g aardappelen
• 100 g gruyère of emmentaler kaas,
geraspt
• 1 ei
• 75 ml melk of room
• 2 eetlepels boter
• 1 eetlepel tijm
• 1 teentje knoflook, geschild
• zout, peper, nootmuskaat
Bereidingswijze:
Aardappelen schillen, in ca. 3 mm dikke
plakjes snijden, afdrogen, naar smaak
peper en zout toevoegen.
Leg de helft van de aardappelschijfjes in
een ingevette, vuurvaste schaal en strooi
er wat geraspte kaas over. Leg de
overige aardappelschijfjes er bovenop
en strooi de rest van de kaas eroverheen.
Pers het teentje knoflook en vermeng dit
met de eieren, melk, room en de tijm.
Voeg een beetje zout toe en giet het
mengsel over de aardappelen.
Schaaf de boter in kleine stukjes en verdeel deze over het gerecht.
onderhoud en reiniging electrolux 57
Instelling
Inzetniveau
Duur
P 11AARDAPPELGRATIN
2
30 min.
KIP 1200 G
Ingrediënten:
• 1 kip (1000 - 1200 g)
• 2 eetlepels olie
• zout, peper, paprika, kerriepoeder
Bereidingswijze:
Was de kip en dep hem droog met keukenpapier.
Meng de kruiden met de olie en bestrijk
de kip daarmee gelijkmatig aan de binnen- en buitenkant.
Leg daarna de kip met de borstzijde naar
beneden in een vuurvaste schaal of in
een ovenvaste glazen schaal met inzetpan (extra accessoire).
Na de halve braadtijd, de kip draaien.
Na het eerste geluidssignaal controleren
of het vlees gaar is. Indien nodig de
resterende braadtijd tot het 2e geluidssignaal (ca. 10 min.) verlengen.
Instelling
Inzetniveau
P 12KIP 1200 2
G
Duur
30 min.
Onderhoud en reiniging
Om het apparaat schoon te maken,
moet het uitgeschakeld en afgekoeld zijn.
Gebruik geen schuurmiddelen,
agressieve schoonmaakmiddelen of
schurende voorwerpen.
Het reinigen van het apparaat met
een stoom- of hogedrukreiniger is
om veiligheidsredenen niet toegestaan!
Gebruik geen ruwe, krassende
schoonmaakmiddelen of scherpe
metaalschrapers om het glas te reinigen, deze kunnen krassen veroorzaken op het oppervlak die kunnen
leiden tot het breken van het glas.
58 electrolux onderhoud en reiniging
Buitenkant van het apparaat
• Neem de voorkant van het apparaat
af met een zachte doek en een warm
sopje.
• Gebruik bij ovens met een metalen
voorzijde de hiervoor in de handel
verkrijgbare onderhoudsmiddelen.
• Gebruik alstublieft geen schuurmiddel
en schuursponsjes.
Binnenkant oven
Maak de oven na ieder gebruik schoon.
Verontreinigingen laten zich dan het
makkelijkst verwijderen en kunnen dan
niet aanbranden.
1. Bij het openen van de ovendeur
wordt de verlichting automatisch ingeschakeld.
2. Maak de oven na elk gebruik schoon
met een sopje en droog hem goed
af.
Hardnekkig vuil kan verwijderd worden met speciale ovenreinigers.
Let bij het gebruik van ovensprays
altijd goed op de aanwijzingen van
de fabrikant!
Accessoires
Alle inschuifdelen (rooster, bakplaat, inschuifroosters enz.) na elk gebruik afspoelen en goed afdrogen. Kort laten
inweken maakt het schoonmaken makkelijker.
Geleiderails
Voor het schoonmaken van de zijkanten
kunnen de inschuifrails aan de linker- en
rechterkant van de oven worden verwijderd.
Inschuifrooster verwijderen
Voor het uitnemen, het rooster optillen
en vervolgens uit de bovenste ophangingen nemen.
Inschuifrooster terugzetten
Voor het inbouwen, het rooster weer in
de bovenste ophangingen hangen.
problemen oplossen electrolux 59
1. Linker inschuifrooster verwijderen.
2. Afdekglas verwijderen door deze
naar links te draaien en schoon te
maken.
Ovenverlichting
Pas op voor elektrische schokken!
Om het ovenlampje te vervangen:
• de oven uitschakelen!
• De zekeringen in de zekeringenkast losdraaien of uitschakelen.
Om het ovenlampje en het afdekglas
te beschermen een doek op de bodem van de oven leggen.
3. Indien nodig: Halogeenovenverlichting 25 Watt, 230 V, 300°C hittebestendig, vervangen.
Halogeenverlichting altijd met een
doek aanpakken, om te voorkomen
dat vetresten inbranden
4. Afdekglas weer aanbrengen.
5. Inschuifrooster inzetten.
Ovenlampje aan de zijkant vervangen / afdekglas schoonmaken
Problemen oplossen
Probleem
De oven wordt niet
warm
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De oven is niet ingeschakeld De oven inschakelen
De dagtijd is niet ingesteld
Dagtijd instellen
60 electrolux problemen oplossen
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De noodzakelijke instellingen Instellingen controleren
zijn niet uitgevoerd
De automatische uitschake- Zie Automatische uitschaling van de oven is in werking keling
getreden
De kinderbeveiliging is inge- Kinderbeveiliging uitschakeschakeld.
len
De zekering in de huisinstal- Als de zekeringen meerdere
latie (stoppenkast) is door- malen worden uitgeschagebrand
keld, neem dan contact op
met een erkend elektro-installateur
De magnetron werkt De ovendeur is niet goed ge- Ovendeur - Deur sluiten
niet
sloten
De deursluitingen en -sluitingsoppervlakken zijn vervuild
Deursluitingen en -sluitingsoppervlakken reinigen
De toets Start werd niet ingedrukt
Toets Start indrukken
De ovenverlichting
valt uit
Het ovenlampje is stuk
Ovenlampje vervangen
Op het display
brandt " d" en de
oven wordt niet
warm, de ventilator
doet het niet
De testfunctie is ingeschakeld
Apparaat uitschakelen.
Houd de toetsen en tegelijk ingedrukt, tot er een
signaal klinkt en de
weergave " d" verdwijnt
Als u de storing met de aangegeven
oplossingen niet kunt verhelpen,
neem dan contact op met uw vakhandelaar of met de klantenservice.
Reparaties aan het apparaat mogen
uitsluitend door vakmensen worden
uitgevoerd. Door onvakkundig
uitgevoerde reparaties kunnen
grote gevaren voor de gebruiker
ontstaan.
montageinstructie electrolux 61
In geval van oneigenlijk gebruik kan
het bezoek van de technicus van de
klantenservice of van de vakhandelaar ook tijdens de garantieperiode
niet zonder kosten plaats vinden.
voorkant van uw apparaat kan er
zich, na het openen van de deur, tijdens of kort na het bakken of braden, gedurende korte tijd condens
vormen op de glazen binnenkant
van de deur.
Aanwijzing voor apparaten met metalen voorkant: Vanwege de koele
Montageinstructie
Montage en aansluiting van het
nieuwe apparaat mag alleen worden
uitgevoerd door een erkende installateur. Volg deze instructies alstublieft op, omdat anders de garantie
in geval van beschadiging vervalt.
Om gevaarlijke situaties te voorkomen,
moeten beschadigde aansluitkabels
vervangen worden door onze
klantenservice of door een erkend installateur
Veiligheidsaanwijzingen voor de
installateur
• In de elektrische installatie moet een
voorziening aanwezig zijn, die het mo-
gelijk maakt, het apparaat met een
opening tussen de contacten van
minstens. 3mm omnipolair van het net
los te koppelen.
Als geschikte scheidingsvoorzieningen gelden bijv. LS-schakelaars, zekeringen (schroefzekeringen moeten
uit de fitting gedraaid worden), FIschakelaars en veiligheidsschakelaars.
• De aansluiting via een contactdoos
dient zodanig te zijn uitgevoerd, dat
de contactdoos toegankelijk is en buiten de coördinatieruimte ligt.
• De aanrakingsbeveiliging moet door
de inbouw gegarandeerd zijn.
• De stevigheid van de inbouwkast
moet voldoen aan de DIN 68930
norm.
62 electrolux montageinstructie
montageinstructie electrolux 63
64 electrolux montageinstructie
montageinstructie electrolux 65
2
H05VV-F
H05RR-F
min.1,60m
alternativ
66 electrolux montageinstructie
3
90 0
afvalverwerking electrolux 67
4
20
13
2x3,5x25
Afvalverwerking
Het symbool
op het product of op
de verpakking wijst erop dat dit product
niet als huishoudafval mag worden
behandeld, maar moet worden
afgegeven bij een verzamelpunt waar
elektrische en elektronische apparatuur
wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat
dit product op de juiste manier wordt
verwijderd, voorkomt u mogelijke
negatieve gevolgen voor mens en milieu
die zich zouden kunnen voordoen in
geval van verkeerde afvalverwerking.
Voor gedetailleerdere informatie over het
recyclen van dit product, kunt u contact
opnemen met de gemeente, de
gemeentereiniging of de winkel waar u
het product hebt gekocht.
Verpakkingsmateriaal
Het verpakkingsmateriaal is milieuvriendelijk en geschikt voor hergebruik. Kunststofonderdelen worden
door internationale afkortingen
zoals bijv. >PE <, >PS< enz gekenmerkt. Gooi het verpakkingsmateriaal weg in de daarvoor bestemde
containers van uw vuilnisophaaldienst.
68 electrolux garantie/serviceafdeling
Om ervoor te zorgen dat het apparaat geen gevaar oplevert, moet het
onklaar gemaakt worden voordat u
het weggooit.
Trek de stekker uit het stopcontact
en verwijder de voedingskabel van
het apparaat.
Garantie/serviceafdeling
Nederland
Onze producten worden met de grootst
mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd.
Desondanks kan het voorkomen dat er
een defect optreedt. Onze servicedienst
zal dit op verzoek herstellen, zowel binnen als buiten de garantietermijn. De levensduur van het product wordt daardoor niet negatief beïnvloed.
Onderstaande garantievoorwaarden zijn
gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/EG en
het Burgerlijk Wetboek. De daaruit
voortvloeiende rechten blijven onverlet.
Ook de garantieverplichtingen van de
verkoper naar de eindgebruiker blijven
onaangetast.
Voor dit product verlenen wij garantie
volgens onderstaande voorwaarden:
1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot
en met 15 gebreken aan het product die zich openbaren binnen 24
maanden vanaf de datum van levering aan de eindgebruiker. In geval
van professioneel of daarmee gelijk
te stellen gebruik is de garantie beperkt tot 12 maanden. Voor tweedehands producten geldt eveneens
een termijn van 12 maanden.
2. De garantieprestatie houdt in dat het
product kosteloos wordt teruggebracht in de toestand die het had
voor het defect optrad. Gebrekkige
onderdelen worden hersteld of vervangen. Kosteloos vervangen onderdelen worden ons eigendom.
3. Het gebrek moet terstond gemeld
worden om mogelijke verdere
schade te voorkomen. De garantieaanspraak vervalt indien het gebrek
niet binnen twee maanden na vaststelling is gemeld.
4. Voor een beroep op garantie dient
het aankoopbewijs met aankoopen/of leveringsdatum te worden
overlegd. Bij ontbreken daarvan
dient ander overtuigend bewijs te
worden overlegd.
5. De garantie heeft geen betrekking
op schade aan kwetsbare onderdelen, zoals (vitrokeramisch) glas,
kunststof, rubber, die ontstaan is
door onzorgvuldig gebruik.
6. De garantie heeft geen betrekking
op kleine afwijkingen van de
gestelde kwaliteit die voor de
waarde en deugdelijkheid van het
product onbeduidend zijn.
garantie/serviceafdeling electrolux 69
7. De garantie geldt evenmin voor
schade veroorzaakt door:
– chemische en elektrochemische
inwerking van water,
– abnormale milieuomstandigheden in het algemeen,
– voor het product oneigenlijke bedrijfsomstandigheden,
– contact met agressieve stoffen.
8. De garantie heeft geen betrekking
op gebreken door transportschade
die buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet-vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het
niet in acht nemen van de gebruiksof montageaanwijzingen.
9. Het recht op garantie vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt
door herstelling of ingrepen door
derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het product
voorzien werd van toebehoren of
onderdelen die niet origineel zijn en
daardoor een defect veroorzaken.
10. Producten die gemakkelijk kunnen
worden vervoerd dienen te worden
overhandigd aan of gezonden naar
onze servicedienst. Herstelling ter
plaatse kan slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde
producten.
11. Indien het product zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de benodigde
tijd voor het in- en uitbouwen samen
meer dan 30 minuten bedraagt,
worden de hierdoor ontstane extra
kosten aan de gebruiker in rekening
gebracht. Schade die ontstaat door
abnormale in- of uitbouw komt ten
laste van de gebruiker.
12. Indien binnen de garantieperiode de
herstelling van hetzelfde defect herhaaldelijk mislukt of de herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in
overleg met de gebruiker een
gelijkwaardige vervanging geleverd.
In geval van vervanging behouden
we ons het recht voor om een vergoeding te rekenen naar rato van de
verstreken gebruiksperiode.
13. Herstelling onder garantie heeft
geen verlenging van de garantietermijn noch aanvang van een nieuwe
garantietermijn tot gevolg.
14. Op herstellingen geven wij een garantie van 12 maanden, uitsluitend
op hetzelfde gebrek.
15. Verdere of andere aanspraken, in
het bijzonder vergoeding van
schade ontstaan buiten het product, zijn uitgesloten voor zover een
aansprakelijkheid niet wettelijk is
vastgelegd.
16. In geval van aansprakelijkheid zal
een vergoeding de aankoopwaarde
van het product niet overtreffen,
tenzij wettelijk anders is bepaald.
Deze garantievoorwaarden gelden voor
in Nederland gekochte en/of in gebruik
zijnde producten. Indien een product
naar het buitenland wordt gebracht
dient de gebruiker na te gaan of het product voldoet aan de technische voorwaarden ( o.a. spanning, frequentie,
installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden) in het
betreffende land. Voor in het buitenland
70 electrolux garantie/serviceafdeling
aangeschafte producten dient de gebruiker zich te vergewissen van de bepalingen in Nederland. Noodzakelijke of
gewenste aanpassingen vallen niet onder de garantie, en kunnen niet altijd
worden aangebracht.
Ook na afloop van de garantietermijn
staat onze servicedienst u ter beschikking.
Adres Servicedienst: Electrolux Service
Vennootsweg 1 2404 CG ALPHEN AAN
DEN RIJN
Reparatievoorwaarden
Onze reparatievoorwaarden zijn conform de afspraak tussen de Consumentenbond en Vlehan*.
Art. 1 Aan de consument zal na een melding van een storing zo mogelijk direct,
doch uiterlijk binnen één werkdag worden medegedeeld op welke dag het bezoek van de technicus zal plaatsvinden.
De reparatie zal als regel binnen zeven
werkdagen na de melding zijn uitgevoerd.
Art. 2
a) Alvorens de reparatie wordt verricht
zal de technicus een onderzoek uitvoeren naar de vermoedelijke oorzaak van de gemelde storing. Aan de
hand hiervan zal hij een zo nauwkeurig mogelijke, gespecificeerde begroting maken van de totale reparatiekosten inclusief voorrijkosten en
diagnose-kosten. Desgevraagd zal
deze begroting door de technicus
schriftelijk worden vastgelegd.
b) Indien de consument met het
begrote bedrag niet akkoord gaat,
zal op verzoek het te repareren toestel worden teruggebracht in de
staat waarin het aan de technicus
werd aangeboden. Nadat dit is geschied, zullen alleen de kosten van
voorrijden en arbeidsloon in rekening
worden gebracht op basis van de
werkelijke bestede tijd, danwel van
een vooraf vastgesteld tarief.
Art. 3 Indien tijdens het uitvoeren van de
reparatie duidelijk wordt dat:
a) de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene omstandigheden niet tegen het begrote
bedrag kan worden uitgevoerd, of
b) ook andere dan in de begroting
voorziene reparaties noodzakelijk
zijn, zal overleg met de consument
plaatsvinden en een herziene kostenbegroting worden gemaakt. In
geval de consument daarmee alsnog
niet akkoord gaat, geldt eveneens
het in artikel 2b bepaalde.
Art. 4 De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden uitgevoerd. Indien om het toestel in werkende
staat te brengen een tweede bezoek
noodzakelijk is, zal:
a) direct, doch uiterlijk binnen één
werkdag door de betreffende
service-organisatie of door de technicus met de consument de datum
voor een tweede bezoek worden afgesproken.
b) een herhalingsbezoek zal als regel
binnen tien werkdagen na de melding plaatsvinden.
c) voor een tweede of daaropvolgend
bezoek zal geen voorrijtarief in rekening worden gebracht, tenzij de
noodzaak voor een herhalingsbe-
garantie/serviceafdeling electrolux 71
zoek aan de consument is toe te
schrijven.
Art. 5 De consument ontvangt een
gespecificeerde rekening met vermelding van type en serienummer van het
apparaat, omschrijving van de diagnose,
toegepaste tarieven, gebruikte onderdelen en materialen en een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden.
De betaling van de rekening dient tegen
afgifte van een reparatienota direct contant of door middel van een gegarandeerd betaalmiddel plaats te vinden.
Art. 6 Op elke uitgevoerde en betaalde
reparatie zal bij normaal huishoudelijk
gebruik een volledige garantie van minimaal 3 maanden worden gegeven. Deze
garantie omvat het kosteloos uitvoeren
van een hernieuwde reparatie. Op de
uitgewisselde en betaalde onderdelen
geldt een garantietermijn van 12 maanden. Bij een beroep op garantie op de
reparatie dient de consument op verzoek de gespecificeerde rekening van
de voorgaande reparatie aan de technicus te overleggen.
Art. 7 Indien na driemaal uitvoeren van
eenzelfde reparatie hetzelfde defect bij
normaal huishoudelijk gebruik opnieuw
optreedt binnen de onder art. 6
bedoelde garantietermijn en redelijker-
wijs een afdoend resultaat bij het opnieuw uitvoeren van de reparatie niet
verwacht kan worden, zal aan de consument een nieuw exemplaar of soortgelijk toestel van hetzelfde merk worden
aangeboden tegen bijbetaling op basis
van een per product te bepalen jaarlijks
afschrijvingspercentage.
Art. 8 Vervangen onderdelen stelt de
technicus weer ter beschikking van de
consument, met uitzondering van de onder garantie of tegen een gereduceerde
prijs vervangen onderdelen.
Art. 9 Een reparatie dient op zodanige
wijze te worden uitgevoerd, dat een toestel daarna weer volledig voldoet aan de
veiligheidsvoorschriften, die op grond
van een van fabriekswege aangebracht
veiligheidskeurmerk gelden, danwel bij
het ontbreken daarvan, aan de wettelijke
vereisten terzake. Dit houdt ondermeer
in, dat reparaties moeten worden uitgevoerd met originele en door de fabrikant
ook terzake van veiligheidskeurmerken
en -voorschriften gegarandeerde onderdelen.
*) Vereniging Leveranciers van
Huishoudelijke Apparaten in Nederland
Adres service-afdeling
Nederland
AEG fabrieksservice Postbus 120 2400
AC Alphen aan den Rijn
Service-informatielijn (voor bezoek ser- tel. 0172-468 300
vicetechnicus en onderdelen)
tel. 0172-468 172
Consumentenbelangen (voor
algemene, product- of gebruiksinformatie)
72 electrolux europese garantie
www.aeg.nl
Vanzelfsprekend kunt u ook tijdens de
lange levensduur van uw product op ons
rekenen. Daarom nodigen wij u van
harte uit uw product kosteloos te registreren op onze internetsite
www.mijnapparaten.nl. Wij kunnen u
dan nog beter van dienst zijn met informatie over producten,gebruiksaanwijzingen, tips, innovaties, oplossingen voor onverhoopte
storingen etc.
Europese Garantie
Dit apparaat wordt door Electrolux in elk
van de achter in deze handleiding
genoemde landen gedurende de in het
bij het apparaat behorende garantiebewijs genoemde periode of anderszins bij
de wet gegarandeerd. Als u van een van
deze landen verhuist naar een ander van
de hieronder genoemde landen, verhuist
de garantie op het apparaat met u mee.
De volgende beperkingen zijn hierop van
toepassing:
• De garantie op het apparaat begint op
de datum van eerste aankoop van het
apparaat. Deze datum dient te worden aangetoond door overlegging van
een geldig, door de verkoper van het
apparaat afgegeven aankoopbewijs.
• De garantie op het apparaat geldt
voor dezelfde periode en in dezelfde
mate voor arbeidsloon en onderdelen
als van toepassing in uw nieuwe land
van vestiging op dit specifieke model
of deze specifieke serie apparaten.
• De garantie op het apparaat is persoonlijk, geldt dus voor de
oorspronkelijke koper van het apparaat en kan niet worden overgedragen
op een andere gebruiker.
• Het apparaat wordt geïnstalleerd en
gebruikt in overeenstemming met de
door Electrolux afgegeven instructies
en wordt alleen in huis gebruikt, dat wil
zeggen, het apparaat wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden.
• Het apparaat wordt geïnstalleerd in
overeenstemming met alle relevante
voorschriften die in uw nieuwe land
van vestiging van kracht zijn.
De voorwaarden van deze Europese garantie tasten geen van de aan u bij de
wet verleende rechten aan.
www.electrolux.com electrolux 73
www.electrolux.com
Albania
+35 5 4 261 450
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7
Tirane
Belgique/België/Belgien
+32 2 363 04 44
Bergensesteenweg 719,
1502 Lembeek
Česká republika
+420 2 61 12 61 12
Budějovická 3, Praha 4,
140 21
Danmark
+45 70 11 74 00
Sjællandsgade 2, 7000
Fredericia
Deutschland
+49 180 32 26 622
Muggenhofer Str. 135,
90429 Nürnberg
Eesti
+37 2 66 50 030
Pärnu mnt. 153, 11624
Tallinn
España
+34 902 11 63 88
Carretera M-300, Km.
29,900 Alcalá de Henares
Madrid
France
www.electrolux.fr
Great Britain
+44 8705 929 929
Addington Way, Luton,
Bedfordshire LU4 9QQ
Hellas
+30 23 10 56 19 70
4, Limnou Str., 54627
Thessaloniki
Hrvatska
+385 1 63 23 338
Slavonska avenija 3,
10000 Zagreb
Ireland
+353 1 40 90 753
Long Mile Road Dublin 12
Italia
+39 (0) 434 558500
C.so Lino Zanussi, 26 33080 Porcia (PN)
Latvija
+37 17 84 59 34
Kr. Barona iela 130/2,
LV-1012, Riga
Lietuva
+370 5 278 06 03
Ozo 10a, LT-08200 Vilnius
74 electrolux www.electrolux.com
Luxembourg
+352 42 431 301
Rue de Bitbourg, 7,
L-1273 Hamm
Magyarország
+36 1 252 1773
H-1142 Budapest XIV,
Erzsébet királyné útja 87
Nederland
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404
CG - Alphen aan den Rijn
Norge
+47 81 5 30 222
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich
+43 18 66 400
Herziggasse 9, 1230
Wien
Polska
+48 22 43 47 300
ul. Kolejowa 5/7,
Warszawa
Portugal
+35 12 14 40 39 39
Quinta da Fonte - Edificio
Gonçalves Zarco - Q 35
-2774-518 Paço de Arcos
Romania
+40 21 451 20 30
Str. Garii Progresului 2,
S4, 040671 RO
Schweiz - Suisse Svizzera
+41 62 88 99 111
Industriestrasse 10,
CH-5506 Mägenwil
Slovenija
+38 61 24 25 731
Gerbičeva ulica 98, 1000
Ljubljana
Slovensko
+421 2 43 33 43 22
Electrolux Slovakia s.r.o.,
Electrolux Domáce
spotrebiče SK,
Seberíniho 1, 821 03
Bratislava
Suomi
www.electrolux.fi
Sverige
+46 (0)771 76 76 76
Electrolux Service, S:t
Göransgatan 143, S-105
45 Stockholm
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Tarlabaşı caddesi no : 35
Taksim İstanbul
service electrolux 75
Россия
+7 495 937 7837
129090 Москва,
Олимпийский проспект,
16, БЦ "Олимпик"
Україна
+380 44 586 20 60
04074 Київ,
вул.Автозаводська, 2а,
БЦ "Алкон"
Service
Probeer bij technische storingen eerst
met behulp van de gebruiksaanwijzing
(Hoofdstuk "Wat te doen als...") het probleem zelf op te lossen.
Als u het probleem niet op kunt lossen,
neem dan contact op met de
klantenservice of met een van onze
service-afdelingen.
Om u snel te kunnen helpen, hebben wij
de volgende gegevens nodig:
• Modelbeschrijving
• Productnummer (PNC)
• Serienummer (S-No.) (voor nummers
zie typeplaatje)
• Aard van de storing
• eventuele foutmelding, die op het apparaat wordt aangegeven
Om de nodige gegevens van uw apparaat bij de hand te hebben, adviseren wij
u deze hieronder te noteren:
Modelbeschrijving: ........................................
PNC: ........................................
S-No: ........................................
76 electrolux
electrolux 77
78 electrolux
www.electrolux.com
Voor het on-line bestellen van accessoires, consumables en onderdelen gaat u naar de
’webwinkel’ op: www.electrolux.nl
315 8371 04-A-21032008
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement