Electrolux EOK86030A Handleiding

Electrolux EOK86030A Handleiding
gebruiksaanwijzing
Elektrische inbouwoven
EOK86030
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Ga voor meer van onze ideeën naar www.electrolux.com
Inhoud
Veiligheidsinstructies
Beschrijving van het apparaat
Voor het eerste gebruik
Bedienen van de oven Oven bedienen
Toepassingen, tabellen en tips
Reiniging en onderhoud
2
6
8
9
23
39
Wat te doen als...
Montageinstructie
Afvalverwerking
Garantie/serviceafdeling
Europese Garantie
www.electrolux.com
Service
40
41
47
47
50
50
52
Wijzigingen voorbehouden
Veiligheidsinstructies
Belangrijke veiligheidsinstructies!
Zorgvuldig lezen en voor toekomstige
raadpleging bewaren!
Elektrische veiligheid
• Het apparaat mag uitsluitend door een erkend vakman worden aangesloten.
• Bij storingen of beschadigingen aan het
apparaat: Zekeringen losdraaien resp. uitschakelen.
• Als de deursluiting en de deursluitingsoppervlakken beschadigd zijn, mag het apparaat tot het gerepareerd is niet worden
gebruikt.
• Reparaties aan het apparaat mogen uitsluitend door vakmensen worden uitgevoerd. Door onvakkundig uitgevoerde
reparaties kunnen grote gevaren ontstaan.
Neem in geval van reparatie contact op
met onze klantenservice of uw vakhandel.
Kinderbeveiliging
• Houd kleine kinderen altijd uit de buurt van
het apparaat. Zorgt dat kinderen niet met
het apparaat spelen.
• Verwarm babyvoeding in principe altijd in
een glas of fles zonder deksel of afsluiting.
Om ervoor te zorgen dat de warmte gelijkmatig wordt verdeeld, dient de voeding
na het opwarmen goed doorgeroerd of
geschud te worden. Voordat u het kind de
babyvoeding geeft, is het van groot belang eerst de temperatuur van de voeding te controleren.
• In de functie Grillen (alleen of in combinatie
met de magnetron) wordt het venster heet.
Houd daarom kleine kinderen uit de buurt
van de deur van het apparaat.
• Kinderen nooit zonder toezicht laten terwijl
het apparaat in werking is.
• Dit apparaat is voorzien van een kinderbeveiliging.
Veiligheid tijdens het gebruik
• Dit apparaat mag alleen in het huishouden
worden gebruikt voor het koken, braden
en bakken van levensmiddelen.
• Wees voorzichtig bij het aansluiten van
elektrische apparaten op stopcontacten in
de buurt van het apparaat. Aansluitleidingen mogen niet onder de hete ovendeur
worden vastgeklemd
• Waarschuwing: Gevaar voor verbranding! Tijdens de werking wordt de binnenkant van de oven heet.
• Als u alcoholische toevoegingen in de oven
gebruikt, kan er eventueel een licht ontvlambaar alcohol-luchtmengsel ontstaan.
Doe in dat geval de deur voorzichtig open.
Houd daarbij gloeiende voorwerpen, vonken of vuur uit de buurt.
• Kinderen en personen, die wegens hun fysieke, sensorische of verstandelijke vermogens of hun onervarenheid of onwetendheid niet in staat zijn het apparaat op
veilige wijze te gebruiken, mogen dit apparaat niet zonder toezicht of instructie van
een verantwoordelijk persoon gebruiken.
electrolux 3
Aanwijzing met betrekking tot acrylamide
Volgens de laatste wetenschappelijke
inzichten kan een intensieve bruining van
levensmiddelen, met name bij zetmeelhoudende producten, een gevaar voor
de gezondheid door acrylamide opleveren. Om die reden adviseren wij levensmiddelen zoveel mogelijk bij lage temperaturen gaar te laten worden en de
gerechten niet te veel te bruinen.
Magnetron
• Schakel het apparaat alleen in met gerechten in de gaarruimte. Zonder gerechten
kan het apparaat overbelasten.
• Gebruik alleen voor de magnetron geschikt servies (zie hoofdstuk Toepassingen, tabellen en tips : geschikt servies en
materiaal).
• Om het apparaat tegen corrosie in de
gaarruimte of de deur van het apparaat
door uittredende waterdampen of stoom
(condenswater) te beschermen, het geheel na elk gebruik grondig droogwrijven.
• Laat het apparaat niet onbeheerd achter
als voedingsmiddelen in wegwerpverpakkingen van kunststof, papier of andere
brandbare materialen verwarmd of gegaard worden.
• Houd bij rookvorming het apparaat gesloten. Het apparaat uitschakelen en loskoppelen van de voeding. Het apparaat nooit
gebruiken als het niet meer probleemloos
functioneert.
• Plaats bij het verwarmen van vloeistoffen
altijd een theelepeltje of een glazen staafje
in de beker, om kookvertragingen te voorkomen. Bij kookvertragingen wordt de
kooktemperatuur bereikt, zonder de kenmerkende vorming van luchtbelletjes.
Al bij gering schudden van de beker kan
de vloeistof dan plotseling heftig overkoken of wegspuiten. Gevaar voor verbranding!
• Prik voordat het gaarproces start meerdere keren met een vork in voedingsmiddelen
met een "schil" of "schaal", zoals aardappelen, tomaten, worstjes, zodat het product niet barst.
70
min 70 C
0
• Controleer of bij het garen / verwarmen
van gerechten een minimale temperatuur
van 70°C wordt bereikt. Let hierbij a.u.b.
op de indicaties die in de tabellen staan
voor vermogen en tijd. Voor het meten van
de temperatuur van gerechten nooit een
kwikthermometer of thermometer met
vloeistof gebruiken.
• Gerechten die met de magnetron zijn verwarmd gegeven warmte aan het servies af.
Gebruik pannenlappen of iets dergelijks!
• Kook de gerechten niet te lang door een te
hoog vermogen of een te lange tijd in te
stellen. De gerechten kunnen dan op een
bepaalde plaats uitdrogen, verbranden of
ontbranden.
4 electrolux
• De gaarruimte, het verwarmingselement
van de grill en de accessoires worden tijdens de werking heet. Let hier a.u.b. op en
gebruik daarom pannenlappen of iets dergelijks. Gevaar voor verbranding!
• Metalen voorwerpen dienen ten minste 2
cm van de wanden en de deur van de
gaarruimte verwijderd te zijn. Anders kan
er vonkoverslag ontstaan en kan het apparaat beschadigen.
• Indien niet anders aanbevolen, geen aluminiumfolie gebruiken.
• Niets tussen de deur en het venster van de
deur klemmen.
• Houd de deursluiting, deursluitingsoppervlakken en de binnenruimte altijd schoon.
Het niet regelmatig reinigen van het apparaat kan tot gevaarlijke situaties leiden.
• Bewaar geen brandbare stoffen in de
oven. Deze kunnen bij het inschakelen van
de oven vlam vatten.
Zo vermijdt u schade aan het apparaat
• Bekleed de oven niet met aluminiumfolie
en zet geen braadslede of bakplaat op de
bodem van de oven, anders kan het email
van de oven door de oplopende hitte beschadigd worden.
• Druppels vruchtensap, die op het bakblik
terechtkomen, laten vlekken achter die
niet meer verwijderd kunnen worden. Gebruik voor cakes met veel vocht een diep
bakblik.
• Belast de ovendeur niet.
• Giet nooit water direct in de hete oven. Dan
kan het emaille beschadigd raken en kunnen er verkleuringen ontstaan.
• Bij heftige stoten, vooral tegen de zijkanten
van de voorste glasplaat, kan het glas breken.
• Bewaar geen brandbare stoffen in de
oven. Deze kunnen bij het inschakelen van
de oven vlam vatten.
• Bewaar geen vochtige levensmiddelen in
de oven. Het emaille kan beschadigd raken.
• Bewaar, nadat de koelventilator is uitgeschakeld, geen onafgedekte etenswaren
in de oven. In de ovenruimte en op het glas
van de deur kan vochtigheid neerslaan, die
ook op uw meubilair terecht kan komen.
Informatie emaillelaag
Kleurveranderingen van de emaillelaag
van de oven als gevolg van het gebruik
zijn niet van invloed op de deugdelijkheid
van het apparaat voor regulier of contractueel gebruik. Dit zijn derhalve geen
gebreken in de zin van het recht op garantie.
Gebruik het apparaat niet...
... voor het garen van ongepelde eieren (bij
spiegeleieren eerst eigeel breken) en wijngaardslakken, omdat deze anders ontploffen.
... voor het verwarmen van grote hoeveelheden spijsolie (fondue, frituren) en voor dranken met een hoog alcoholpercentage: Zelfontbranding! Explosiegevaar!
... voor het verwarmen van goed afgesloten
houders, bijv. conserven, flessen, glas met
afsluitdop.
... voor het drogen van dieren, textiel en andere brandbare materialen: Brandgevaar!
... voor servies van porselein, keramiek of
aardewerk, die kleine gaatjes hebben, bijv. bij
grepen of bodems zonder beschermlaag.
Vocht dat door gaatjes heen dringt kan tijdens het verwarmen het servies laten barsten.
electrolux 5
6 electrolux
Beschrijving van het apparaat
Totaalaanzicht
1
2
3
4
1
2
3
4
Bedieningspaneel
Lichtbalk
Deurgreep
Ovendeur
Het apparaat schakelt na 2 minuten uit
als er geen functie is gekozen en aan het
apparaat niets wordt gewijzigd. De lichtbalk blijft echter ingeschakeld.
Om de lichtbalken uit te schakelen, dient
u het apparaat met de toets Start
in
te schakelen en met de toets Stop
(2
maal indrukken) weer uit te schakelen.
electrolux 7
Bedieningspaneel
1
2
1 Ovenindicaties
2 Functietoetsen oven
Uitrusting oven
1
2
7
3
3
2
4
1
5
6
8 electrolux
1
2
3
4
5
6
7
Grill-verwamingselement
Microgolfgenerator
Ovenverlichting
Verwarmingselementen achterwand
Glazen bakplaat, uitneembaar
Uitneembaar inschuifrooster
Inzetniveaus
Accessoires oven
Rooster
Voor servies, bak- en braadvormen, braden
en grillen.
Bakplaat
Voor gebak en koekjes (niet geschikt voor
gebruik in de magnetron)
Voor het eerste gebruik
Dagtijd instellen en wijzigen
De oven functioneert alleen als u de tijd
hebt ingesteld.
Na het aansluiten van de elektriciteit of na een
stroomstoring knippert het symbool voor
Dagtijd
automatisch.
Na ongeveer 5 seconden stopt het knipperen
en geeft de klok de ingestelde tijd aan.
1. Om een reeds ingestelde dagtijd te veranderen drukt u de toets Klokfuncties
zo vaak in tot het symbool voor Dagtijd
knippert.
2. Met de toets
of
de actuele tijd instellen.
Het apparaat is klaar voor gebruik.
electrolux 9
U kunt de dagtijd alleen veranderen, als
de kinderbeveiliging is uitgeschakeld, de
klokfuncties Kookwekker , Duur
of
Einde
niet zijn ingesteld en er geen
ovenfunctie is ingesteld.
Eerste reiniging
Voordat u de oven voor het eerst in gebruik
neemt, moet u hem reinigen.
functie worden gebruikt. De oven wordt niet
warm.
Testfunctie inschakelen
1. Schakel het apparaat met de toets Stop
uit .
2. Houd de toetsen Bak- en braadprogramma's
en
tegelijk ingedrukt, totdat er
een signaal klinkt en op het display "d"
gaat branden.
Belangrijk! Gebruik geen scherpe,
schurende reinigingsmiddelen! De
oppervlakken zouden beschadigd kunnen
worden.
Gebruik bij ovens met een metalen voorzijde de hiervoor in de handel verkrijgbare onderhoudsmiddelen.
1. Open de ovendeur.
De verlichting in de oven is ingeschakeld.
2. Neem alle accessoires en geleiderails uit
de oven en reinig deze met een warm
sopje.
3. Maak de oven ook schoon met een warm
sopje en droog hem daarna af.
4. Veeg de voorzijde af met een vochtige
doek.
Zo leert u het apparaat kennen
Om het apparaat uit te proberen of alle bedieningsstappen uit te voeren, kan de test-
Testfunctie uitschakelen
1. Schakel het apparaat met de toets Stop
uit .
2. Houd de toetsen Bak- en braadprogramma's
en
tegelijk ingedrukt, totdat er
een signaal klinkt en op het display "d"
dooft.
Bedienen van de oven
De elektronische ovenbesturing
Het weergaveveld
1
2
8
3
7
4
6
5
10 electrolux
1
2
3
4
5
6
7
8
Geheugen: P / Test: d
Magnetronfunctie
Temperatuur/Dagtijd/Magnetronvermogen
Indicatie gewicht
Tijdfuncties Werkingsduur
Thermometersymbool
Bak-/braadprogramma's
Ovenfuncties
Bedieningspaneel
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
9
8
7
6
5
Toets Magnetron
Ovenfuncties
Toets
Klokfuncties
Toets Stop / Reset
Geheugenfunctie
Toets
Bak-/braadprogramma's
Snel verwarmen
Starttoets
Algemene aanwijzingen
• De gekozen functie altijd door middel van
het indrukken van de toets Start
activeren.
Wordt de gekozen functie niet binnen 120
seconden gestart, dan schakelt het apparaat automatisch uit.
• Wanneer de gekozen functie wordt gestart, gaat de oven opwarmen of begint de
ingestelde tijd te verstrijken.
electrolux 11
• Als tijdens de werking de ovendeur wordt
geopend, stopt de functie. Doorgaan met
de werking na het sluiten van de deur met
. Wordt de toets Start
de toets Start
niet binnen 120 seconden geactiveerd,
schakelt het apparaat automatisch uit.
• De ovenverlichting wordt ingeschakeld zodra een ovenfunctie gestart is of zodra de
ovendeur geopend wordt.
De ovenverlichting gaat na 10 min. uit, als
de deur geopend is en het apparaat is uitgeschakeld.
• Werking met de toets Stop
aanhouden,
doorgaan met de toets Start
. Het apparaat door het herhaald indrukken van de
toets Stop
uitschakelen.
Ovenfunctie selecteren
1. Druk net zo vaak op de toets Ovenfunctie
totdat de gewenste ovenfunctie verschijnt.
– Op het temperatuurdisplay verschijnt
een voorstel voor de temperatuur.
2. Toets Start
indrukken om de ingestelde functie te starten.
Oventemperatuur wijzigen
of
de temperatuur naar
Met de toets
boven of naar beneden wijzigen
De instelling verloopt in stappen van 5 °C.
Thermometersymbool
• Het langzaam oplopende thermometersymbool geeft aan in hoeverre de oven al
is opgewarmd.
• De drie na elkaar knipperende segmenten
van het symbool thermometer geven aan
dat de functie Snel opwarmen is geactiveerd.
de oven uitschakelen
Voor het uitschakelen van de oven de toets
Stop
herhaald indrukken, tot de dagtijd en
eventueel de restwarmte worden weergegeven.
Koelventilator
De ventilator wordt automatisch ingeschakeld, om de oppervlakken van het
apparaat koel te houden. Nadat de oven
is uitgeschakeld, blijft de ventilator nog
draaien, om het apparaat af te koelen,
daarna wordt hij automatisch uitgeschakeld.
Snel verwarmen
Na het selecteren van een ovenfunctie kan
met behulp van de extra functie Snel verwarmen
de lege oven in relatief korte tijd worden voorverwarmd.
Belangrijk! Leg te bereiden levensmiddelen
pas in de oven, als het Snel verwarmen
beëindigd is en de oven in de gewenste
functie werkt.
1. Gewenste ovenfunctie instellen en starten. Evt. Temperatuurvoorstel wijzigen.
2. Toets Snel verwarmen
indrukken. Het
symbool brandt.
De achtereenvolgende knipperende balken
geven aan dat Snel verwarmen in werking is.
Bij het bereiken van de ingestelde temperatuur branden de balken van de temperatuur-
12 electrolux
indicatie. Er klinkt een signaal. Het symbool
gaat uit.
De oven verwarmt nu in de vooraf ingestelde
ovenfunctie en temperatuur verder. U kunt
de te bereiden levensmiddelen nu in de oven
plaatsen.
Ovenfuncties
Ovenfuncties
Toepassing
Hete lucht met ringvormig verwarmingselement
Voor het braden en bakken op twee niveaus tegelijk.
Grillen met hete lucht
Voor het braden van grotere stukken vlees of gevogelte op
één niveau. De functie is ook geschikt voor gratineren en
kort bakken .
Grill
Voor het grillen van platte levensmiddelen en om te roosteren .
Ontdooien/Drogen
Voor het ontdooien en het drogen van kruiden, fruit of
groenten.
Magnetron
Tijdens de werking van de magnetron wordt
de warmte direct in het voedingsmiddel opgebouwd. Voor het verwarmen van kant-enklaar-gerechten en dranken, voor het ontdooien van vlees of fruit evenals voor het garen van groenten en vis.
Combifunctie
Aan de wijze van verwarming van de ovenfunctie(s) kan de functie Magnetron
worden toegevoegd. De gerechten worden in
korte tijd gegaard en tegelijkertijd gebruind.
Snelstart
Magnetron
Het snel starten van het maximale magnetronvermogen bij een uitgeschakeld apparaat, door het indrukken van de toets Start
.
Inschakelduur van 30 seconden tot 7 minuten. Elke druk op de toets voegt 30 sec. toe
aan de aangegeven bedrijfstijd.
Magnetron
1. Schakel het apparaat zo nodig uit met de
.
toets Stop
2. Door het herhaald indrukken van de toets
Magnetron
het gewenste vermogen
instellen.
– De instelmogelijkheid verloopt in stappen van 100 tussen 1000 Watt tot 100
Watt.
– Door herhaald indrukken van de toets
begint de indicatie van
Magnetron
het vermogen weer bij 1000 Watt.
3. Met de toets
of
de gewenste duur
instellen. Het symbool voor Duur
knippert.
electrolux 13
– De gaartijden kunnen als volgt worden
ingesteld:
– van 0 tot 2 min. in stappen van 5 seconden,
– van 2 tot 5 min. in stappen van 10
seconden,
– van 5 tot 10 min. in stappen van 20
seconden,
– van 10 tot 20 min. in stappen van 30
seconden,
– vanaf 20 min. in stappen van 1 minuut.
– De maximaal instelbare bedrijfsduur
bedraagt:
– bij 700 Watt tot 1000 Watt 0 tot 7
min. 40 sec.
– bij 100 Watt tot 600 Watt 0 tot 59
min.
4. Met het indrukken van de toets Start
begint de ingestelde tijd af te lopen. Het
symbool voor Duur
brandt.
– Als de tijd afloopt, kan het vermogen
met de toets Magnetron
worden
gewijzigd.
– Als de tijd afloopt, kan de duur met de
en
worden verhoogd of
toets
worden verlaagd.
Als de tijd verstreken is, klinkt er 2 minuten
lang een signaal. De magnetron wordt uitge-
schakeld. Het symbool voor Duur
knippert en de indicatie van de dagtijd verschijnt.
Signaal uitschakelen: door een willekeurige
toets in te drukken.
Combifunctie
Een overzicht van de gerechten vindt u in
hoofdstuk Toepassingen, tabellen en tips:
Combifunctie
1. Schakel het apparaat zo nodig uit met de
toets Stop
.
2. Druk net zo vaak op de toets Ovenfunctie
totdat de gewenste ovenfunctie verschijnt.
3. Met de toets
of
de gewenste temperatuur instellen.
4. Door het herhaald indrukken van de toets
Magnetron
het gewenste magnetronvermogen instellen (max. 600 Watt).
5. Met de toets
of
de gewenste duur
knipinstellen. Het symbool voor Duur
pert.
14 electrolux
– De gaartijden kunnen als volgt worden
ingesteld:
– van 0 tot 2 min. in stappen van 5 seconden,
– van 2 tot 5 min. in stappen van 10
seconden,
– van 5 tot 10 min. in stappen van 20
seconden,
– van 10 tot 20 min. in stappen van 30
seconden,
– vanaf 20 min. in stappen van 1 minuut.
De maximaal instelbare bedrijfsduur
bedraagt 59 min.
6. Met het indrukken van de toets Start
begint de ingestelde tijd af te lopen. Oven
en magnetron zijn in werking. Het symbool voor Duur
brandt.
– Als de tijd afloopt, kan het vermogen
met de toets Magnetron
worden
gewijzigd.
– Als de tijd afloopt, kan de duur met de
toets
en
worden verhoogd of
worden verlaagd.
Als de tijd verstreken is, klinkt er 2 minuten
lang een signaal. Het apparaat wordt uitgeschakeld. Het symbool voor Duur
knippert en de indicatie van de dagtijd verschijnt.
Signaal uitschakelen: door een willekeurige
toets in te drukken.
Magnetron snelstart
1. Schakel het apparaat zo nodig uit met de
toets Stop
.
2. Toets Start
zo vaak indrukken tot de
gewenste werkingsduur verschijnt. Het
apparaat schakelt met het maximale
magnetronvermogen in.
– Elke druk op de toets voegt 30 sec. aan
de aangegeven duur toe. Maximaal 7
min. bij een maximaal magnetronvermogen.
– Als de tijd afloopt, kan de duur met de
toets
en
worden verhoogd of
worden verlaagd.
– Door het herhaald indrukken van de
toets Magnetron
kan het magnetronvermogen worden gewijzigd.
– Door een keer de toets Stop
in te
drukken kan de werking worden onderbroken. Doorgaan met de werking
door het indrukken van de toets Start
. Door twee keer de toets Stop
in te drukken schakelt het apparaat uit.
Als de tijd verstreken is, klinkt er 2 minuten
lang een signaal. Het apparaat wordt uitgeschakeld. Het symbool voor Duur
knippert en de indicatie van de dagtijd verschijnt.
Signaal uitschakelen: door een willekeurige
toets in te drukken.
electrolux 15
Opmerkingen over het instellen van het
vermogen
Het overzicht geeft aan bij welke instelling
van het vermogen bepaalde processen kunnen worden doorgevoerd. De aangegeven
vermogens zijn richtwaarden.
Magnetronvermogen
Geschikt voor
1000 Watt
900 Watt
800 Watt
700 Watt
•
•
•
•
•
Verwarmen van vloeistoffen
Aankoken bij het begin van een gaarproces
Garen van groenten
Garen van voedingsmiddelen
Smelten van gelatine en boter
600 Watt
500 Watt
•
•
•
•
Ontdooien en verwarmen van diepvriesgerechten
Verwarmen van diverse gerechten
Volledig garen van eenpansgerechten
Garen van gerechten met ei
400 Watt
300 Watt
200 Watt
•
•
•
•
•
•
Verder garen van gerechten
Garen van kwetsbare levensmiddelen
Verwarmen van babyvoeding
Nakoken van rijst
Verwarmen van kwetsbare levensmiddelen
Smelten van kaas
100 Watt
•
•
•
•
•
Ontdooien van vlees, vis, brood
Ontdooien van kaas, room, boter
Ontdooien van fruit en taart (slagroomtaarten)
Gistdeeg
Licht verwarmen van koude gerechten en dranken
Rooster en bakplaat plaatsen
Uittrek- en kantelbeveiliging
Ter beveiliging van het uittrekken hebben alle
inschuifdelen aan de rechter- en linkerkant
een kleine bolling naar onderen.
Plaats de inschuifdelen zodanig dat deze
bolling achterin de ovenruimte ligt. Deze bolling is ook belangrijk voor de kantelbeveiliging
van de inschuifdelen.
Bakplaat plaatsen:
Schuif de bakplaat tussen de geleidestangen
van het gekozen niveau.
Rooster plaatsen:
Plaats het rooster zodanig dat de pootjes
naar beneden wijzen.
16 electrolux
Schuif het rooster tussen de geleidestangen
van het gekozen niveau.
Door de verhoogde lijst die om het rooster loopt is het serviesgoed bovendien
beveiligd tegen wegglijden.
Extra functies
Magnetronprogramma's
het voedingsmiddel worden aangepast,
minimaal 100 g, maximaal 1500 g (P5 t/
m P12 maximaal 1000 g).
– Door het invoeren van het gewicht
wordt de duur van de werking van de
magnetron automatisch geregeld.
– Vervolgens altijd het lagere gewicht invoeren, bijv. Brood weegt 460 g: Instellen van het gewicht op 400 g.
4. Met het indrukken van de toets Start
begint de ingestelde tijd af te lopen. Het
symbool voor Duur
en "min." brandt.
Gebruik voor deze functie de genoemde
programma's (zie hoofdstuk Toepassingen, tabellen en tips: programma's).
Programma kiezen
1. Schakel het apparaat zo nodig uit met de
toets Stop
ausschalten .
2. Toets Bak-/braadprogramma's
zo
vaak indrukken tot op het display het gewenste programma verschijnt (P1 t/m
P12).
– Als de tijd verstreken is, klinkt er 2 minuten lang een signaal. De magnetron
wordt uitgeschakeld. Het symbool
voor Duur
knippert.
Bij een aantal programma's wordt na afloop van de tijd een warmhoudfunctie
gestart. Er klinkt een signaal en op het
display brandt "HH".
– Op het display wordt het voorgeprogrammeerde gewicht "gr" aangegeven. Het symbool voor Duur
knippert. Gewicht = Duur
3. Door het indrukken van de toets
of
kan de indicatie van het gewicht van
Na afloop van de warmhoudfunctie klinkt gedurende 2 minuten een signaal. De magnetron wordt uitgeschakeld. Het symbool voor
Duur
knippert en de indicatie van de dagtijd verschijnt.
electrolux 17
3. Doorgaan met de toets Start
of het
apparaat uitschakelen met de toets Stop
.
Om een andere instelling op te slaan, de
toets Geheugenfunctie gedurende 2 seconden nogmaals indrukken. De eerder
opgeslagen instelling wordt door deze
instelling vervangen.
Signaal uitschakelen: door een willekeurige
toets in te drukken.
Geheugenfunctie
Met de geheugenfunctie kan een instelling
die vaak wordt gebruikt, worden opgeslagen
1. Ovenfunctie, temperatuur en eventueel
de klokfuncties Duur
en/of Einde
instellen of magnetronfunctie en Duur
instellen.
2. De toets Geheugenfunctie
ca.2 seconden ingedrukt houden, tot er een signaal klinkt. De instelling is opgeslagen.
Inschakelen van de geheugenfunctie
1. Schakel het apparaat zo nodig uit met de
toets Stop
.
2. Met de toets Geheugenfunctie
de opgeslagen instelling oproepen.
3. Toets Start
indrukken.
18 electrolux
Klokfuncties
2
1
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
Duur/Einde/Bedrijfstijd
Tijdindicaties
Klokfuncties
Dagtijd
Klokfuncties
Insteltoetsen
Kookwekker
Voor het instellen van de kookwekker. Na afloop klinkt er een signaal. Deze functie is niet
van invloed op de werking van de magnetron
en oven.
Duur magnetron
min.
Om in te stellen hoe lang de magnetron ingeschakeld moet zijn.
Duur
Om in te stellen hoe lang de oven ingeschakeld moet zijn.
Einde
Om in te stellen wanneer de oven weer moet
worden uitgeschakeld.
Dagtijd
Hiermee kunt u de dagtijd instellen, wijzigen
of opvragen (zie Hoofdstuk Voor het eerste
gebruik).
Algemene aanwijzingen
• Na het kiezen van een klokfunctie knippert
het bijbehorende symbool ca. 5 seconden.
Gedurende deze tijd kunt u met toets
of
de gewenste tijden instellen of wijzigen.
• Na het instellen van de gewenste tijd knippert het symbool nogmaals gedurende ca.
5 seconden. Daarna gaat het symbool
branden. De ingestelde kookwekker
begint te lopen.
• De ingestelde tijd voor Duur
en Einde
begint na het starten van de gekozen
functie te lopen.
Kookwekker
1. Toets Klokfuncties
zo vaak indrukken,
tot het symbool Kookwekker knippert.
electrolux 19
2. Met de toets
of
de gewenste tijdsduur instellen (max. 99.00 minuten).
Duur magnetron
min.
1. Magnetronfunctie kiezen en door het herhaald indrukken van de toets Magnetron
het vermogen instellen.
Na ongeveer 5 seconden wordt de resterende tijd weergegeven op het display. Het symbrandt.
bool voor Kookwekker
2. Met de toets
of
de gewenste gaartijd instellen. Het symbool voor Duur
knippert.
Als de ingestelde tijd verstreken is, klinkt er 2
minuten lang een signaal. "0.00" brandt en
het symbool Kookwekker
knippert.
Signaal uitschakelen: door een willekeurige
toets in te drukken.
3. Met het indrukken van de toets Start
begint de ingestelde tijd af te lopen. Het
symbool voor Duur
brandt.
20 electrolux
Door het herhaald indrukken van de
kan de actuele
toets Klokfuncties
dagtijd worden opgevraagd. Als de tijd
afloopt, kan de duur met de toets
en
worden verhoogd of
worden verlaagd.
Als de tijd verstreken is, klinkt er 2 minuten
lang een signaal. De magnetron wordt uitgeschakeld.
"0.00" wordt aangegeven en het symbool
Duur
knippert.
Signaal uitschakelen: door een willekeurige
toets in te drukken.
Duur
1. Ovenfunctie en met toets
of
de
temperatuur kiezen.
2. Toets klokfuncties
zo vaak indrukken,
tot het symbool Duur
knippert.
3. Met de toets
tijd instellen.
of
de gewenste gaar-
4. Met het indrukken van de toets Start
begint de ingestelde tijd af te lopen. Het
symbool voor Duur
brandt.
Door het herhaald indrukken van de
toets Klokfuncties
kan de actuele
dagtijd worden opgevraagd.
Als de tijd verstreken is, klinkt er 2 minuten
lang een signaal. De oven wordt uitgeschakeld.
"0.00" wordt aangegeven en het symbool
Duur
knippert.
Signaal uitschakelen: door een willekeurige
toets in te drukken.
electrolux 21
Einde
1. Ovenfunctie en met toets
of
de
temperatuur kiezen.
2. Toets klokfuncties
zo vaak indrukken,
tot het symbool Einde
knippert.
3. Met de toets
of
schakeltijd instellen
Door het herhaald indrukken van de
kan de actuele
toets Klokfuncties
dagtijd worden opgevraagd.
Als de tijd verstreken is, klinkt er 2 minuten
lang een signaal. De oven wordt uitgeschakeld.
"0.00" wordt aangegeven en de symbolen
voor Einde
en Duur
knipperen.
Signaal uitschakelen: door een willekeurige
toets in te drukken.
de gewenste uit-
Duur
en einde
gecombineerd
Duur
en Einde
kunnen tegelijkertijd gebruikt worden, als de oven op een
later tijdstip automatisch in- en uitgeschakeld moet worden.
De symbolen voor Einde
en Duur
branden.
De oven wordt automatisch ingeschakeld.
1. Ovenfunctie en temperatuur kiezen.
2. Met de functie Duur
de tijd instellen die
het gerecht nodig heeft om gaar te worden,
bijv. 1 uur.
22 electrolux
Overige functies
3. Met de functie Einde
de tijd instellen,
waarop het gerecht klaar moet zijn,
bijv. 14:05 uur.
De symbolen voor Duur
en Einde
branden.
De oven wordt automatisch op het berekende tijdstip ingeschakeld, bijv. 13:05 uur.
Na afloop van de ingestelde duur klinkt er
gedurende 2 minuten een signaal en wordt
de oven uitgeschakeld, bijv. 14:05 uur.
Veiligheid van kinderen
Zodra de kinderbeveiliging is ingeschakeld,
kan het apparaat niet meer worden gebruikt.
Kinderbeveiliging inschakelen
1. Schakel het apparaat zo nodig uit met de
toets Stop
. Er mag geen ovenfunctie
gekozen zijn.
2. Houd de toetsen Bak-/braadprogramma's
en
tegelijk ingedrukt, tot op
het display SAFE verschijnt
electrolux 23
De toets Zoemer is nu uitgeschakeld.
Toets Zoemer inschakelen
Houd de toetsen
en
tegelijk ingedrukt,
tot er een signaal klinkt (ca. 2 seconden).
De toets Zoemer is nu weer ingeschakeld.
Automatische uitschakeling van de oven
De kinderbeveiliging is nu ingeschakeld.
Kinderbeveiliging uitschakelen
1. Schakel het apparaat zo nodig uit met de
toets Stop
.
2. Houd de toetsen Bak-/braadprogramma's
en
tegelijk ingedrukt, tot op
het display SAFE verdwijnt.
De kinderbeveiliging is nu uitgeschakeld en
de oven is weer klaar voor gebruik.
Toets Zoemer
Toets Zoemer uitschakelen
1. Schakel het apparaat zo nodig uit met de
toets Stop
.
2. Houd de toetsen
en
tegelijk ingedrukt, tot er een signaal klinkt (ca. 2 seconden).
Als de oven na een bepaalde tijd niet uitgeschakeld wordt of als de temperatuur
niet verandert, dan wordt hij automatisch uitgeschakeld.
In het temperatuurdisplay knippert de
laatst ingestelde temperatuur.
De oven wordt uitgeschakeld bij een
oventemperatuur van:
30 - 120° C na 12,5 uur
120 - 200° C na 8,5 uur
200 - 230° C na 5,5 uur
Op het display verschijnt OFF .
Ingebruikneming na automatische uitschakeling
De oven helemaal uitschakelen. Daarna kan
hij weer in gebruik genomen worden.
Toepassingen, tabellen en tips
Bakken
Ovenfunctie: Hetelucht met ringverwarming
Bakvormen
• Voor hetelucht met ringverwarming
zijn
vormen van licht metaal geschikt.
Inzetniveaus
• Met hetelucht met ringverwarming
kunt u op maximaal 2 bakplaten tegelijk
bakken:
2
1 bakplaat:
bijv. Inzetniveau 2
2
24 electrolux
•
1
1
•
1 bakvorm:
bijv. Inzetniveau 1
•
4
4
2
2
•
•
2 bakplaten:
bijv. inzetniveaus 2 en 4
Algemene aanwijzingen
U kunt met hetelucht met ringverwarming
ook twee vormen tegelijk naast elkaar op
het rooster bakken. De baktijd duurt nauwelijks langer.
Bij diepgevroren gerechten kunnen de
geplaatste bakplaten tijdens de bereiding kromtrekken. Dit wordt veroorzaakt
door het grote temperatuurverschil tussen het diepgevroren gerecht en de
oventemperatuur. Als de bakplaten zijn
afgekoeld trekken ze weer recht.
Aanwijzingen bij de baktabellen
In de tabellen vind u een keur aan gerechten
met de daarvoor aanbevolen temperatuur,
bereidingstijd en inzetniveaus.
• De temperaturen en baktijden zijn richtwaarden, omdat deze afhankelijk zijn van
Baktabel
•
de samenstelling van het deeg, de hoeveelheid en de bakvorm.
Wij adviseren u de eerste keer de lagere
temperatuurwaarde in te stellen en pas indien nodig, bijv. wanneer u een sterkere
bruining wenst of als de baktijd te lang
duurt, een hogere temperatuur te kiezen.
Als u voor een eigen recept geen concrete
aanwijzingen kunt vinden, raadpleeg dan
een vergelijkbaar gerecht.
Bij het op meerdere niveaus bakken van
gebak op platen of in vormen kan de baktijd ca. 10-15 minuten langer zijn.
Vochtig gebak ( bijv. pizza's, vruchtengebak enz.) moeten op één niveau worden
gebakken.
Als het gebak niet overal even hoog is,
wordt het in het begin van het bakproces
soms niet overal even bruin. Verander in
dat geval niet de temperatuurinstelling . In de loop van het bakproces wordt
het gebak overal even bruin.
Uw nieuwe oven kan een andere bak-/
braadverhouding hebben dan het apparaat dat u tot nu toe gebruikt heeft. Pas
daarom de instellingen die u gewend bent
(temperatuur, bereidingstijden) en inzetniveaus aan de aanbevelingen in de volgende tabel aan.
Bij langere baktijden kunt u de oven ca.
10 minuten voor het einde van de baktijd
uitschakelen, om gebruik te maken van
de restwarmte.
De tabellen gelden, indien niet anders
aangegeven, voor het plaatsen van gerechten in de koude oven.
Bakken op één inzethoogte
Soort gebak
Hetelucht met ringverwarming
Inzetniveau
Temperatuur
°C
Tijd uur: Min.
Gebak in vormen
Tulband
1
160-170
0:50-1:10
Zandgebak/koningstaart
1
150-170
1:10-1:30
Biscuittaart
1
160-180
0:25-0:40
Taartbodem van zandtaartdeeg
2
170-190
0:10-0:25
electrolux 25
Bakken op één inzethoogte
Soort gebak
Hetelucht met ringverwarming
Inzetniveau
Temperatuur
°C
Tijd uur: Min.
Taartbodem van roerdeeg
2
150-170
0:20-0:25
Dichte appeltaart
1
160-180
0:50-1:00
Appeltaart (2 vormen O 20 cm, diagonaal ge- 1
plaatst)
180-190
1:05-1:20
Hartige taart ( bijv. Quiche Lorraine)
2
170-190
0:30-1:10
Kwarktaart
1
160-180
1:00-1:30
Gistbroodje/krans
1
160-180
0:30-0:40
Kerststol
1
160-180
0:40-1:00
Brood (roggebrood)
1
180-200
0:45-0:60
Roomsoezen/tompoezen
2
170-190
0:30-0:40
Biscuitrol
2
200-2201)
0:08-0:15
Kruimelgebak droog
2
160-180
0:20-0:40
Boter-/suikerkoek
2
170-1901)
0:15-0:30
Vruchtentaart (op gistdeeg/roerdeeg)
2
160-180
0:25-0:50
Vruchtentaart op zandtaartdeeg
2
170-190
0:40-1:20
Plaatkoek met kwetsbaar beleg ( bijv. kwark,
slagroom, pudding)
2
150-170
0:40-1:20
Pizza (met veel beleg)
2
190-2101)
0:20-0:40
Pizza (dun)
2
2301)
0:12-0:20
Turks brood
2
2301)
0:10-0:20
Zwitsers fruitpuddinkje
2
190-210
0:35-0:50
Zandtaartdeegkoekjes
2
160-180
0:06-0:20
Spritsgebak
2
160
0:10-0:40
Roerdeegkoekjes
2
160-180
0:15-0:20
Eiwitgebak, schuimgebak
2
80-100
2:00-2:30
Bitterkoekjes
2
100-120
0:30-0:60
Koekjes van gistdeeg
2
160-180
0:20-0:40
Koekjes van bladerdeeg
2
180-2001)
0:20-0:30
Broodjes
2
210-230
0:20-0:35
Kleine cakejes (20 stuks/blik)
2
1701)
0:20-0:30
Gebak op bakblik
Klein gebak
1) Oven voorverwarmen
26 electrolux
Op verschillende inzetniveaus bakken
Soort gebak
Hetelucht met ringverwarming
Temperatuur in °C
Tijd uur: Min.
Inzetniveau van onderaf
2 niveaus
Klein gebak
Zandtaartdeegkoekjes
2/4
160-180
0:15-0:35
Spritsgebak
2/4
160
0:20-0:60
Roerdeegkoekjes
2/4
160-180
0:25-0:40
Eiwitgebak, schuimgebak
2/4
80-100
2:10-2:50
Bitterkoekjes
2/4
100-120
0:40-1:20
Klein gistgebak
2/4
160-180
0:30-0:60
Klein bladerdeeggebak
2/4
180-2001)
0:30-0:50
1) Oven voorverwarmen.
Tips voor baken
Bakresultaat
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De onderkant van het gebak is te licht van kleur
Verkeerde inschuifhoogte
Gebak lager inschuiven
Het gebak zakt in (wordt
klef, papperig, vochtig)
Te hoge baktemperatuur
Baktemperatuur iets lager instellen
Te korte baktijd
Baktijd verlengen Baktijden kunnen niet verkort worden door
een hogere baktemperatuur
Te veel vocht in het deeg
Gebruik minder vloeistof. Let op de
kneedtijden, vooral bij het gebruik
van keukenmachines
Te lage temperatuur
Baktemperatuur hoger instellen
Te lange baktijd
Baktijd verkorten
Gebak is te droog
Gebak wordt ongelijkmatig bruin
Gebak wordt niet gaar
binnen de aangegeven
baktijd
Te hoge baktemperatuur en te kor- Baktemperatuur lager instellen en
te baktijd
baktijd verlengen
Het deeg is ongelijkmatig verdeeld
Het deeg gelijkmatig over de bakplaat verdelen
Vetfilter is geplaatst
Vetfilter verwijderen
Te lage temperatuur
Baktemperatuur iets hoger instellen
Vetfilter is geplaatst
Vetfilter verwijderen
Tabel voor ovenschotels en gegratineerde gerechten
Gerecht
Hetelucht met ringverwarming
Inzetniveau
Pastaschotel
Lasagne
Gegratineerde groente
1)
Gegratineerd stokbrood 1)
Temperatuur °C
Tijd uur: Min.
1
180-200
0:45-1:00
1
180-200
0:25-0:40
1
160-170
0:15-0:30
1
160-170
0:15-0:30
electrolux 27
Gerecht
Hetelucht met ringverwarming
Inzetniveau
Temperatuur °C
Tijd uur: Min.
Zoete ovenschotels
1
180-200
0:40-0:60
Visschotels
1
180-200
0:30-1:00
Gevulde groente
1
160-170
0:30-1:00
1) Oven voorverwarmen
Tabel diepgevroren kant-en-klare gerechten
Gerecht
Ovenfunctie
Inzetniveau
Temperatuur
°C
Tijd
Diepvriespizza
Hetelucht met ringverwarming
3
volgens aanwijvolgens aanwijzinzingen van de fa- gen van de fabribrikant
kant
Patates frites 1)
(300-600 g)
Grillen met hetelucht
3
200-220
Stokbrood
Hetelucht met ringverwarming
3
volgens aanwijvolgens aanwijzinzingen van de fa- gen van de fabribrikant
kant
Vruchtentaart
Hetelucht met ringverwarming
3
volgens aanwijvolgens aanwijzinzingen van de fa- gen van de fabribrikant
kant
volgens aanwijzingen van de fabrikant
1) Patates frites tussendoor 2 tot 3 keer keren
Braden
Ovenfunctie: Hetelucht met ringverwarming
Plaats voor het braden het vetfilter!
Braadservies
• Om te braden is ieder hittebestendig servies geschikt (let op de aanwijzingen van
de fabrikant!).
• Wij adviseren u alle magere vleessoorten
in een braadpan met deksel te braden.
Op die manier blijft het vlees sappiger.
• Alle soorten vlees die een korstje moeten
krijgen, kunt u in een braadpan zonder
deksel braden.
Aanwijzingen met betrekking tot de
braadtabel
De gegevens in de volgende tabel dienen
slechts als richtlijn.
• Wij adviseren u alleen stukken vlees en vis
die groter zijn dan 1 kg in de oven te
braden.
• Om het aanbranden van vleessap of vet te
voorkomen, adviseren wij u een beetje
vocht in de braadslee te gieten.
• Braadstukken naar behoefte (na 1/2 - 2/3
van de bereidingstijd) omdraaien.
• Grote braadstukken en gevogelte tijdens
de bereiding meermaals met braadvocht
begieten. Daarmee bereikt u een beter
braadresultaat.
• Schakel de oven ca. 10 minuten voor het
einde van de baktijd uit, om te profiteren
van de restwarmte.
Braadtabel
Soort vlees
Hetelucht met ringverwarming
Inzetniveau
Temperatuur
°C
Tijd uur: Min.
Varkensvlees
Schouderstuk, nekstuk, ham (1000-1500
g)
1
170-190
1:30-2:00
Karbonade, casselerrib (1000-1500 g)
1
180-200
1:00-1:30
Gehakt (750-1000 g)
1
180-200
0:45-1:00
28 electrolux
Soort vlees
Hetelucht met ringverwarming
Inzetniveau
Varkensschenkel, voorgekookt (750-1000
g)
Temperatuur
°C
Tijd uur: Min.
1
170-190
1:30-2:00
Stoofvlees (1000-1500 g)
1
180-200
2:00-2:30
Rosbief of ossenhaas, per cm dikte
1
210-2301)
0:06-0:09 per
cm dikte
Stoofvlees (1000-1500 g)
1
170-190
1:30-2:00
Kalfsschenkel (1500-2000 g)
1
170-190
2:00-2:30
Lamsbout (1000-1500 g)
1
170-190
1:15-2:00
Lamsrug (1000-1500 g)
1
180-200
1:00-1:30
1
220-2301)
0:05-0:08
Braadworst
1
220-2301)
0:12-0:15
Schnitzel of karbonade, gepaneerd
1
220-2301)
0:15-0:20
1
210-2201)
0:15-0:20
1
210-220
0:45-1:15
Kip, poularde (1 - 1,5 kg)
1
190-210
0:45-1:15
Halve kip (per 400-500 g)
1
200-220
0:35-0:50
Stukken gevogelte (per 200-250 g)
1
200-220
0:35-0:50
Eend (1500-2000 g)
1
180-200
1:15-1:45
Hazenrug, hazenbout (bis 1000 g)
1
220-2301)
0:25-0:40
Ree-/hertenrug (1500-2000 g)
1
210-220
1:15-1:45
Ree-/hertenbout (1500-2000 g)
1
200-210
1:30-2:15
Rundvlees
Kalfsvlees
Lamsvlees
Kort te braden stukken vlees op de bakplaat
Worstje "Cordon bleu"
Gehaktballen
Vis (stoven)
Hele vissen (1000-1500 g)
Gevogelte
Wild
1) Oven voorverwarmen
Neerlaatbare grill
Ovenfunctie: Grill
peratuurinstelling
met maximale tem-
Belangrijk! Tijdens het grillen moet de
ovendeur altijd gesloten zijn.
Grilltabel
Gerecht
• Voor het grillen zowel het rooster als de
bakplaat gebruiken.
• De grilltijden zijn richtwaarden.
• Grillen is met name geschikt voor platte
stukken vlees en vis.
Inzetniveau
Grilltijd
1e kant
2e kant
Gehaktballen
3
12-15 min.
9-12 min.
Varkenshaas
2
10-12 min.
6-10 min.
electrolux 29
Gerecht
Inzetniveau
Grilltijd
1e kant
Worstjes
Runderfilet, kalfsbiefstukken
Geroosterd brood
1)
Geroosterd brood met beleg
2e kant
3
12-16 min.
8-10 min.
3
12-15 min.
8-12 min.
3
6-8 min.
3-5 min.
2
8-10 min.
---
1) Grillrooster zonder bakplaat gebruiken
Grillen met hetelucht
Ovenfunctie: Grillen met hete lucht
Gerecht
Temperatuur in
°C
Plaat
Grillrooster
Inzetniveau
Kip (900-1000 g)
Grilltijd
in minuten
Na... minuten omkeren
160
1
2
50-60
25-30
Gevulde varkensrollade (2000 160
g)
1
2
90-95
45
Pastataart
180
---
2
30
---
Gegratineerde aardappelschotel
200
---
2
20-23
---
Gnocchi, gegratineerd
180
---
2
20-23
---
Bloemkool met Hollandaise
saus
200
---
2
15
---
Ontdooien
Ovenfunctie: Ontdooien/Drogen
(Temperatuurinstelling 30°C)
• Uitgepakte etenswaren op een bord op
het rooster zetten.
Ontdooitabel
Gerecht
Ontdooitijd in
min.
• Gebruik voor het afdekken geen borden of
schotels, omdat deze de ontdooitijd aanzienlijk verlengen.
• Om te ontdooien het rooster op het 1e inzetniveau van onderen plaatsen.
Nadooitijd in
min.
Opmerking
Kip, 1000 g
100-140
20-30
Kip op een omgedraaid schoteltje in een
groot bord leggen, halverwege de tijd
omdraaien
Vlees, 1000 g
100-140
20-30
Halverwege de tijd omdraaien
Vlees, 500 g
90-120
20-30
Halverwege de tijd omdraaien
Forel, 150 g
25-35
10-15
---
Aardbeien, 300 g
30-40
10-20
---
Boter, 250 g
30-40
10-15
---
Room, 2 x 200 g
80-100
10-15
Room kan ook met nog licht bevroren
deeltjes goed worden geklopt
Taart, 1400 g
60
60
Roosteren
Ovenfunctie: Ontdooien/Drogen
• Gebruik hiervoor een met boterhampapier
of bakpapier belegde plaat.
---
• U bereikt een beter resultaat als u halverwege de droogtijd de oven uitschakelt, de
deur opent en de oven gedurende de
nacht af laat koelen.
30 electrolux
Daarna het gerecht laten drogen tot het
klaar is.
Gerecht
Temperatuur in
°C
Inzetniveau
1 niveau
2 niveaus
Tijd in uren (richtwaarde)
Groente
Bonen
75
2
2/4
6-9
Paprika (reepjes)
75
2
2/4
5-8
Soepgroenten
75
2
2/4
5-6
Paddenstoelen
50
2
2/4
6-9
Kruiden
40-50
2
2/4
2-4
Pruimen
75
2
2/4
8-12
Abrikozen
75
2
2/4
8-12
Schijfjes appel
75
2
2/4
6-9
Peren
75
2
2/4
9-13
Fruit
Inmaken
Ovenfunctie: Hetelucht met ringverwarming
• Gebruik voor het inmaken alleen in de handel verkrijgbare glazen potten van hetzelfde formaat.
• Glazen potten met Twist-Off- of bajonetsluitingen en metalen bakjes zijn
niet geschikt.
• Voor het inmaken het 1e inzetniveau van
onderen gebruiken.
• Gebruik voor het inmaken de plaat. Hierop
kunt u zes glazen potten met elk een inhoud van een liter plaatsen.
Inmaaktabel
• De glazen potten moeten allemaal tot dezelfde hoogte zijn gevuld en goed afgesloten zijn.
• Plaats de glazen potten zodanig op de
plaat, dat ze elkaar niet raken.
• Giet ca. 1/2 liter water op de plaat, zodat
er voldoende vocht in de oven ontstaat.
• Zodra de vloeistof in de eerste glazen potten begint te borrelen (bij 1-liter potten na
ca. 35-60 minuten), de oven uitschakelen
of de temperatuur verlagen tot 100°C (zie
tabel).
electrolux 31
In te koken eetwaar 1)
Temperatuur
in °C
Inmaken tot het borrelen begint in min.
Doorkoken bij
100°C in min.
Bessen
Aardbeien, bosbessen, frambozen, rijpe kruisbessen
160-170
35-45
---
Onrijpe kruisbessen
160-170
35-45
10-15
160-170
35-45
10-15
Wortelen2)
160-170
50-60
5-10
Komkommers
160-170
50-60
---
Gemengd tafelzuur
160-170
50-60
15
Koolrabi, erwten, asperges
160-170
50-60
15-20
Steenvruchten
Peren, kweeperen, pruimen
Groente
1) De aangegeven inmaaktijden en temperaturen zijn richtwaarden.
2) In de uitgeschakelde oven laten staan
Magnetron
Opmerkingen t.a.v. de werking
Algemeen
• Laat de gerechten na het uitschakelen van
het apparaat een aantal minuten staan (zie
magnetrontabellen: tijd).
• Verpakkingen van aluminiumfolie, metalen
houders, enz. vóór het bereiden van het
gerecht verwijderen.
Garen
• Indien mogelijk afgedekt garen, met voor
de magnetron geschikt materiaal. De gerechten niet afgedekt garen als de korst
moet blijven bestaan.
• Gekoelde of bevroren gerechten hebben
een langere gaartijd nodig.
• Gerechten met saus moeten van tijd tot tijd
worden omgeroerd.
• Groenten met een vaste structuur, zoals
wortelen, erwten of bloemkool, met water
garen.
• Draai grote stukken na ongeveer de helft
van de gaartijd om.
• Groenten zoveel mogelijk in gelijk grootte
stukken snijden.
• Vlakke, brede houders of schalen gebruiken.
Ontdooien van vlees, gevogelte, vis
• De bevroren, uitgepakte levensmiddelen
op een omgedraaid klein bord plaatsen
met een houder daaronder of op een ontdooirooster of kunststofzeef, zodat de ontdooivloeistof kan uitlopen.
Geschikt servies en materiaal
• Nadat de ontdooitijd van het levensmiddel
voor de helft is verstreken, het product
draaien, indien mogelijk in stukken delen
en de ontdooide stukken eruit halen.
Ontdooien van boter, stukjes taart,
kwark
• Niet volledig in het apparaat, maar bij kamertemperatuur laten ontdooien. Daardoor wordt het resultaat gelijkmatiger. Mogelijke verpakkingen van metaal of aluminium of -verpakkingen waarin deels metaal
of aluminium is verwerkt vóór het ontdooien volledig verwijderen.
Ontdooien van fruit, groenten
• Fruit en groenten dat/die ongekookt verder moet worden verwerkt, niet geheel in
het apparaat maar bij kamertemperatuur
ontdooien.
• Te koken fruit en groenten, kan/kunnen
niet direct met een hoger magnetronvermogen worden gegaard, zonder eerst ontdooid te zijn.
Kant-en-klaargerechten
• Kant-en-klaar-gerechten in metalen verpakkingen of kunststofschalen met metalen deksel mogen alleen in de magnetron
worden ontdooid of verwarmd, als uitdrukkelijk wordt gesteld dat het geschikt is voor
de magnetron.
• Let a.u.b. op de informatie van de fabrikant
die de verpakking staat ( bijv. metalen deksel verwijderen en kunststoffolie inprikken).
32 electrolux
Servies/materiaal
Magnetron
Ontdooien
Ovengrill
Verwarmen
Garen
Vuurvast glas en porselein (zonder metalen
delen, bijv. Pyrex, Jenaer Glas)
X
X
X
X
Niet vuurvast glas en porselein 1)
X
--
--
--
Glas- en vitrokeramiek uit vuur-/vorstvast ma- X
teriaal ( bijv. Arcoflam), Grillrooster
X
X
X
Keramiek 2), aardewerk 2)
X
X
X
--
Hittebestendig kunststof tot 200°C 3)
X
X
X
--
Karton, papier
X
--
--
--
Vershoudfolie
X
--
--
--
Braadfolie met voor de magnetron geschikte
sluiting 3)
X
X
X
--
Braadservies van metaal, bijv. email, gegoten --
--
--
X
Bakvormen, zwart gelakt of voorzien van coa- -ting met siliconen 3)
--
--
X
Bakplaat
--
--
--
X
Bruiningsservies, bijv. Crostino- of Crunchplaat
--
X
X
--
Kant-en-klaar-gerechten in verpakkingen 3)
X
X
X
X
1) zonder zilveren, gouden, platina of metalen delen/decoraties
2) zonder kwarts- of metalen delen, geen metaalbevattend glazuur
3) volg a.u.b. de door de fabrikant aangegeven maximale temperaturen op!
X Geschikt
-- Niet geschikt
Wat nog aandacht behoeft...
• Levensmiddelen hebben een verschillende
vorm en aard. Zij worden in verschillende
hoeveelheden bereid. Daarom zijn ook de
noodzakelijke tijden en vermogens voor
het ontdooien, verwarmen of garen onderling verschillend. Als algemene richtlijn
geldt: Dubbele hoeveelheid = bijna
dubbele tijd
• Bij het verwarmen met de magnetron ontstaat de warmte in het levensmiddel zelf.
Magnetron-kooktabel
Daarom kunnen niet alle plaatsen tegelijkertijd worden verwarmd. Als gevolg hiervan moeten met name grote hoeveelheden die verwarmd worden geroerd of omgedraaid worden.
• In de tabel is de duur/tijd aangegeven.
Laat het levensmiddel in het apparaat of
buiten het apparaat staan, zodat de warmte nog gelijkmatiger kan worden verdeeld.
• Met rijst bereikt u betere resultaten als u
vlakke, brede schalen gebruikt.
Ontdooien
Gerecht
Magnetron
Hoeveelheid g
Vermogen
Watt
Duur
min.
Tijd min.
Opmerkingen
Vlees
Groot stuk vlees
500
200
10-12
10-15
Tussendoor draaien
electrolux 33
Ontdooien
Gerecht
Magnetron
Hoeveelheid g
Vermogen
Watt
Duur
min.
Tijd min.
Opmerkingen
Steaks
200
200
3-5
5-10
Tussendoor draaien,
ontdooide stukken eruit
halen
Gehakt, gemengd
500
200
10-15
10-15
Tussendoor draaien,
ontdooide stukken eruit
halen
Goulash
500
200
10-15
10-15
Tussendoor draaien,
ontdooide stukken eruit
halen
Kip
1000
200
25-30
10-20
Tussendoor draaien,
ontdooide stukken met
aluminiumfolie afdekken
Kippenborst
100-200
200
3-5
10-15
Tussendoor draaien,
ontdooide stukken met
aluminiumfolie afdekken
Kippenpootjes
100-200
200
3-5
10-15
Tussendoor draaien,
ontdooide stukken met
aluminiumfolie afdekken
Eend
2000
200
45-60
20-30
Tussendoor draaien,
ontdooide stukken met
aluminiumfolie afdekken
Hele vissen
500
100
10-15
15-20
Tussendoor draaien
Visfilet
500
100
10-12
15-20
Tussendoor draaien
100
100
2-4
20-40
Tussendoor draaien
Kwark
250
100
10-15
25-30
Aluminium delen verwijderen, na de helft van
de tijd draaien
Boter
250
100
3-5
15-20
Aluminium delen verwijderen, na de helft van
de tijd draaien
Kaas
250
100
3-5
30-60
Aluminium delen verwijderen, na de helft van
de tijd draaien
Room
200
100
7-12
20-30
Aluminium deksel verwijderen, tussendoor
roeren
Gevogelte
Vis
Worst
Worst in plakjes
Zuivelproducten
Taart/gebak
34 electrolux
Ontdooien
Gerecht
Magnetron
Hoeveelheid g
Vermogen
Watt
Duur
min.
Tijd min.
Opmerkingen
Gistdeeg
1 stuks
100
2-3
15-20
Bord tussendoor draaien
Kaastaart
1 stuks
100
2-4
15-20
Bord tussendoor draaien
Taart (slagroomtaart
1 stuks
100
1-2
15-20
Bord tussendoor draaien
Taart zonder slagroom
( bijv. cake)
1 stuks
100
2-4
15-20
Bord tussendoor draaien
Vruchtentaart
1 stuks
100
1-2
15-20
Bord tussendoor draaien
Brood
1000
100
15-20
10-15
Tussendoor draaien
boterhammen
500
100
8-12
10-15
Tussendoor draaien
Broodjes
4 stuks
100
5-8
5-10
Tussendoor draaien
300
100
8-12
10-15
Afgedekt ontdooien,
tussendoor roeren
Pruimen, kersen, fram- 250
bozen, rode bessen,
abrikozen
100
8-10
10-15
Afgedekt ontdooien,
tussendoor roeren
Fruit
Aardbeien
Smelten
Chocolade/couverture
150
600
2-3
---
Tussendoor roeren
Boter
100
200
2-4
---
Tussendoor roeren
Babyvoeding in glas
200
300
2-3
---
Tussendoor roeren,
temperatuur controleren!
Babymelk (fles 180 ml)
200
1000
0:200:40
---
Lepel in de fles plaatsen, roeren, temperatuur controleren!
Kant-en-klaargerecht
400-500
600
4-6
5
Indien aanwezig, aluminium deksel verwijderen, tussendoor draaien
Kant-en-klaargerecht
TK
400-500
400
14-20
5
Indien aanwezig, aluminium deksel verwijderen, tussendoor draaien
Melk
1 kopje ca.
200 ml
1000
1:151:45
---
Lepel in kopje plaatsen
Water
1 kopje ca.
200 ml
1000
1:30-2
---
Lepel in kopje plaatsen
Saus
200 ml
600
1-2
---
Tussendoor roeren
Soep
300 ml
600
2-4
---
Tussendoor roeren
Verwarmen
electrolux 35
Garen
Gerecht
Magnetron
Hoeveelheid g
Vermogen
Watt
Duur
min.
Tijd min.
Opmerkingen
Hele vissen
500
500
8-10
---
Afgedekt garen, tussendoor schaal aantal
keer draaien
Visfilet
500
500
6-8
---
Afgedekt garen, tussendoor schaal aantal
keer draaien
Groente, korte gaartijd,
vers 1)
500
600
12-16
---
ca. 50 ml water toevoegen, afgedekt garen,
tussendoor roeren
Groente, korte gaartijd,
TK 1)
500
600
14-18
---
ca. 50 ml water toevoegen, afgedekt garen,
tussendoor roeren
Groente, lange gaartijd,
vers 1)
500
600
14-20
Groente, lange gaartijd,
TK 1)
500
600
18-24
---
ca. 50 ml water toevoegen, afgedekt garen,
tussendoor roeren
Zoute aardappelen
800 g +
600 ml
1000
5-7
300 W /
15- 20
Afgedekt garen, tussendoor draaien
Rijst
300 g +
600 ml
1000
4-6
---
Afgedekt garen, tussendoor draaien
ca. 50 ml water toevoegen, afgedekt garen,
tussendoor roeren
1) Alle groenten afgedekt garen. De aangegeven tijd geeft de richtwaarde weer en zijn afhankelijk van
het soort en de kwaliteit van het levensmiddel.
Tabel combifunctie
Ovenfuncties: Hetelucht met ringverwar+ magnetron
of heteluchtgrillen
ming
+ magnetron
Gerecht
Bak-/braadgerei
Ovenfuncties
Temp
. in °C
Magnetron
Watt
Inzetniveau
Tijd in
min.
Opmerkingen
Ovenschotel/Kwarkschotel
Gratinvorm
op rooster
+
180
600
1
25-35
Ovenschotel/Gratin
Gratinvorm
op rooster
+
180
600
1
30-40
Eend 2000 g
Glasservies
op rooster
+
Eerst
230
dan
180
300
300
1
40-60
Na 15 min.
draaien, daarna
180°C, 10 min.
bereidingstijd
Visfilets 350
g
Glasservies
op rooster
+
230
600
1
15-20
Gevuld, opgerold, gekruid
Visgratin
1400 g
Glasservies
+
180
300
1
30-40
36 electrolux
Gerecht
Bak-/braadgerei
Ovenfuncties
Temp
. in °C
Magnetron
Watt
Inzetniveau
Tijd in
min.
Opmerkingen
Gevogelte,
heel
Glasservies
op rooster
+
200
300
1
30-40
Na 20 min.
draaien
Gevogelte,
helft
Glasservies
op rooster
+
200
300
1
25-35
Na 15 min.
draaien
Gebraden
gehakt 650 g
Glasservies
op rooster
+
180
300
1
25-35
5 min. bereidingstijd
Kippenpoot
Glasservies
op rooster
+
210
600
1
20-25
Na 15 min.
draaien
Kalfsvlees
1000 g
Glasservies
op rooster
+
210
300
1
30-40
Na 25 min.
draaien, niet afgedekt, duur 5
bereidingstijd
Aardappelgratin
Glasservies
op rooster
+
180
600
1
20-25
Kaas over het
gerecht strooien
Lamsbout
met been
1000 g
Glasservies
op rooster
+
180
300
1
30-40
5 min. bereidingstijd
Lamsbout
zonder been
1000 g
Glasservies
op rooster
+
200
300
1
30-40
5 min. bereidingstijd
Lasagne
1200 g
Gratinvorm
op rooster
+
230
400
1
25-30
Pastaschotel
1800 g
Gratinvorm
op rooster
+
230
400
1
30-35
Na 20 min. roeren
Gevulde paprika
Glasservies
op rooster
+
230
400
1
20-25
Peperonihelften
met kaas-/
groentevulling
Rundvlees
1000 g
Glasservies
op rooster
+
180
400
1
60-70
10 min. duur, 1x
draaien, afgedekt garen
Gebraden
varkensvlees
1.200 g
Glasservies
op rooster
+
230
400
1
55-65
5 min. duur, 1x
draaien
De aangegeven gaartijden en temperaturen
zijn richtwaarden en zijn afhankelijk van het
soort en de kwaliteit van het levensmiddel.
Tips voor de magnetron
Resultaat
Oplossing
Voor de voorbereide hoeveelheden treft u
geen opgaven aan.
Neem als leidraad soortgelijke levensmiddelen. Verleng
of verkort de gaartijden op basis van de volgende regel:
Dubbele hoeveelheid = bijna dubbele tijd Halve
hoeveelheid = halve tijd
Het gerecht is te droog geworden.
Kortere gaartijd instellen of lager magnetronvermogen
kiezen.
Het gerecht is na afloop van de tijd nog niet
ontdooid, heet of gaar.
Langere gaartijd instellen of hoger magnetronvermogen
kiezen. Let hierbij op dat hogere gerechten een langere
tijd nodig hebben.
electrolux 37
Resultaat
Oplossing
Na afloop van de gaartijd is het gerecht aan Kies een volgende keer een lager vermogen en een lande rand oververhit, in het midden echter nog gere tijd. Vloeibare gerechten, bijv. soep, tussendoor
niet gaar.
roeren.
Keurgerechten volgens IEC 60705
(Magnetronvermogen 1000 Watt)
De kwaliteit en functie van magnetrons worden door keuringsdiensten aan de hand van
speciale gerechten gecontroleerd.
Gerecht
Vermogen
Watt
Ovenfuncties
Inzetniveau
Duur
min.
Tijd min.
Custard
(12.3.1)
300
Glazen
schaal
30-40
120
Biscuitdeeg
(12.3.2)
600
Glazen
schaal
8-10
5
Gehakt braden
(12.3.3)
500
Glazen
schaal
20-22
5
Aardappelgratin (12.3.4)
500
1
40
5
Taart (12.3.5)
Opmerking
Vorm na de helft van de
tijd een keer draaien
Afdekken, vorm na de
helft van de tijd een keer
draaien
200
2
20
5
Kip 1200 g gril- 300
len 1200 g
(12.3.6)
1
35
5
Na 15 min. draaien
Gehakt ontdooien (13.3.)
100
Glazen
schaal
15-20
5
Na de helft van de tijd
draaien, ontdooide stukken eruit halen
Frambozen
ontdooien (B.
2.1)
100
Glazen
schaal
11-13
5
Afdekken
Programma's
Het apparaat beschikt over 12 geprogrammeerde functies, die met de toets Bak-/
braadprogramma's na elkaar kunnen worden gekozen.
Programma
Functie
Recept
Gewicht
Voorinstelling
min.
max.
TijdsafWarmhankelij- houdfuncke voortie " HH"
instelling
Gevogelte
1000 g
100 g
1500 g
19 min. 40 Nee
sec.
P2
Vlees
800 g
100 g
1500 g
17 min. 36 Nee
sec.
P3
Vis
1000 g
100 g
1500 g
15 min. 20 Nee
sec.
P1
Ontdooien
Zie voor instellingen het hoofdstuk Extra
functies: Magnetronprogramma's
38 electrolux
Programma
Functie
P4
Recept
Gewicht
Voorinstelling
min.
max.
TijdsafWarmhankelij- houdfuncke voortie " HH"
instelling
Brood
500 g
100 g
1500 g
6 min.
Bevr.
Groenten
klein + 50
ml water
800 g
100 g
1000 g
15 min. 44 Ja
sec.
P6
Bevr.
Groenten
groot + 50
ml water
800 g
100 g
1000 g
22 min. 56 Ja
sec.
P7
Verse
groenten +
50 ml water
800 g
100 g
1000 g
24 min.
P8
Verse
groenten
groot + 50
ml water
800 g
100 g
1000 g
26 min. 40 Nee
sec.
P9
Aardappelen + 100 ml
water
600 g
100 g
1000 g
17 min. 12 Nee
sec.
P 10
Vis
1000 g
100 g
1000 g
21 min. 40 Ja
sec.
Aardappelgratin
1000 g
400 g
1800 g
30 min.
Ja
Kip
1000 g
400 g
1400 g
30 min.
Ja
P5
P 11
Koken
Combifunctie
Nee
Nee
+
P 12
+
AARDAPPELGRATIN (voor 4-5
personen)
Ingrediënten:
• 750 g aardappelen
• 100 g gruyère of emmentaler kaas, geraspt
• 1 ei
• 75 ml melk of room
• 2 eetlepels boter
• 1 eetlepel tijm
• 1 teentje knoflook, geschild
• zout, peper, nootmuskaat
Bereidingswijze:
Aardappelen schillen, in ca. 3 mm dikke plakjes snijden, afdrogen, naar smaak peper en
zout toevoegen.
Leg de helft van de aardappelschijfjes in een
ingevette, vuurvaste schaal en strooi er wat
geraspte kaas over. Leg de overige aardappelschijfjes er bovenop en strooi de rest van
de kaas eroverheen.
Pers het teentje knoflook en vermeng dit met
de eieren, melk, room en de tijm. Voeg een
beetje zout toe en giet het mengsel over de
aardappelen.
Schaaf de boter in kleine stukjes en verdeel
deze over het gerecht.
electrolux 39
Instelling
Inzetniveau
P 11 AARDAP- 2
PELGRATIN
Duur
30 min.
KIP 1200 G
Ingrediënten:
• 1 kip (1000 - 1200 g)
• 2 eetlepels olie
• zout, peper, paprika, kerriepoeder
Bereidingswijze:
Was de kip en dep hem droog met keukenpapier.
Meng de kruiden met de olie en bestrijk de
kip daarmee gelijkmatig aan de binnen- en
buitenkant.
Leg daarna de kip met de borstzijde naar beneden in een vuurvaste schaal of in een ovenvaste glazen schaal met inzetpan (extra accessoire).
Na de halve braadtijd, de kip draaien.
Na het eerste geluidssignaal controleren of
het vlees gaar is. Indien nodig de resterende
braadtijd tot het 2e geluidssignaal (ca. 10
min.) verlengen.
Instelling
Inzetniveau
Duur
P 12 KIP 1200
G
2
30 min.
Reiniging en onderhoud
Waarschuwing! Om het apparaat
schoon te maken, moet het
uitgeschakeld en afgekoeld zijn.
Waarschuwing! Het reinigen van het
apparaat met een stoom- of
hogedrukreiniger is om
veiligheidsredenen niet toegestaan!
Let op! Gebruik geen schuurmiddelen,
agressieve schoonmaakmiddelen of
schurende voorwerpen.
Let op! Gebruik geen ruwe, krassende
schoonmaakmiddelen of scherpe
metaalschrapers om het glas te reinigen,
deze kunnen krassen veroorzaken op
het oppervlak die kunnen leiden tot het
breken van het glas.
Buitenkant van het apparaat
• Neem de voorkant van het apparaat af met
een zachte doek en een warm sopje.
• Gebruik bij ovens met een metalen voorzijde de hiervoor in de handel verkrijgbare
onderhoudsmiddelen.
• Gebruik alstublieft geen schuurmiddel
noch schuursponsjes.
Binnenkant oven
Maak de oven na ieder gebruik schoon. Verontreinigingen laten zich dan het makkelijkst
verwijderen en kunnen dan niet aanbranden.
1. Bij het openen van de ovendeur wordt de
verlichting automatisch ingeschakeld.
2. Maak de oven na elk gebruik schoon met
een sopje en droog hem goed af.
Hardnekkig vuil kan verwijderd worden
met speciale ovenreinigers.
Belangrijk! Let bij het gebruik van
ovensprays altijd goed op de aanwijzingen
van de fabrikant!
Accessoires
Alle inschuifdelen (rooster, bakplaat, inschuifroosters enz.) na elk gebruik afspoelen
en goed afdrogen. Kort laten inweken maakt
het schoonmaken makkelijker.
Geleiderails
Voor het schoonmaken van de zijkanten kunnen de inschuifrails aan de linker- en rechterkant van de oven worden verwijderd.
Inschuifrooster verwijderen
Voor het uitnemen, het rooster optillen en
vervolgens uit de bovenste ophangingen nemen.
40 electrolux
• de oven uitschakelen!
• De zekeringen in de zekeringenkast
losdraaien of uitschakelen.
Om het ovenlampje en het afdekglas te
beschermen een doek op de bodem van
de oven leggen.
Ovenlampje aan de zijkant vervangen /
afdekglas schoonmaken
1. Linker inschuifrooster verwijderen.
2. Afdekglas verwijderen door deze naar
links te draaien en schoon te maken.
Inschuifrooster terugzetten
Voor het inbouwen, het rooster weer in de
bovenste ophangingen hangen.
3. Indien nodig: Halogeenovenverlichting 25
Watt, 230 V, 300°C hittebestendig, vervangen.
Halogeenverlichting altijd met een doek
aanpakken, om te voorkomen dat vetresten inbranden
4. Afdekglas weer aanbrengen.
5. Inschuifrooster inzetten.
Ovenverlichting
Waarschuwing! Pas op voor
elektrische schokken! Om het
ovenlampje te vervangen:
Wat te doen als...
Probleem
De oven wordt niet warm
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De oven is niet ingeschakeld
De oven inschakelen
De dagtijd is niet ingesteld
Dagtijd instellen
De noodzakelijke instellingen zijn
niet uitgevoerd
Instellingen controleren
De automatische uitschakeling van
de oven is in werking getreden
Zie Automatische uitschakeling
De kinderbeveiliging is ingeschakeld.
Kinderbeveiliging uitschakelen
electrolux 41
Probleem
De magnetron werkt niet
De ovenverlichting valt uit
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De zekering in de huisinstallatie
(stoppenkast) is doorgebrand
Als de zekeringen meerdere malen
worden uitgeschakeld, neem dan
contact op met een erkend elektroinstallateur
De ovendeur is niet goed gesloten
Ovendeur - Deur sluiten
De deursluitingen en -sluitingsoppervlakken zijn vervuild
Deursluitingen en -sluitingsoppervlakken reinigen
De toets Start werd niet ingedrukt
Toets Start indrukken
Het ovenlampje is stuk
Ovenlampje vervangen
De testfunctie is ingeschakeld
Op het display brandt "
d" en de oven wordt niet
warm, de ventilator doet
het niet
Als u de storing met de aangegeven oplossingen niet kunt verhelpen, neem dan
contact op met uw vakhandelaar of met
de klantenservice.
Waarschuwing! Reparaties aan het
apparaat mogen uitsluitend door
vakmensen worden uitgevoerd. Door
onvakkundig uitgevoerde reparaties
kunnen grote gevaren voor de gebruiker
ontstaan.
Apparaat uitschakelen. Houd de
toetsen
en
tegelijk ingedrukt,
tot er een signaal klinkt en de weergave " d" verdwijnt
tenservice of van de vakhandelaar ook
tijdens de garantieperiode niet zonder
kosten plaats vinden.
Aanwijzing voor apparaten met metalen
voorkant: Vanwege de koele voorkant
van uw apparaat kan er zich, na het openen van de deur, tijdens of kort na het
bakken of braden, gedurende korte tijd
condens vormen op de glazen binnenkant van de deur.
In geval van oneigenlijk gebruik kan het
bezoek van de technicus van de klan-
Montageinstructie
Let op! Montage en aansluiting van het
nieuwe apparaat mag alleen worden
uitgevoerd door een erkende
installateur. Volg deze instructies
alstublieft op, omdat anders de garantie
in geval van beschadiging vervalt.
Om gevaarlijke situaties te voorkomen, moeten beschadigde aansluitkabels vervangen
worden door onze klantenservice of door een
erkend installateur
Veiligheidsaanwijzingen voor de
installateur
• In de elektrische installatie moet een voorziening aanwezig zijn, die het mogelijk
maakt, het apparaat met een opening tus-
sen de contacten van minstens. 3mm omnipolair van het net los te koppelen.
Als geschikte scheidingsvoorzieningen
gelden bijv. LS-schakelaars, zekeringen
(schroefzekeringen moeten uit de fitting
gedraaid worden), FI-schakelaars en veiligheidsschakelaars.
• De aansluiting via een contactdoos dient
zodanig te zijn uitgevoerd, dat de contactdoos toegankelijk is en buiten de coördinatieruimte ligt.
• De aanrakingsbeveiliging moet door de inbouw gegarandeerd zijn.
• De stevigheid van de inbouwkast moet
voldoen aan de DIN 68930 norm.
42 electrolux
electrolux 43
44 electrolux
electrolux 45
2
H05VV-F
H05RR-F
min.1,60m
alternativ
46 electrolux
3
90 0
electrolux 47
4
20
13
2x3,5x25
Afvalverwerking
Het symbool
op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar
moet worden afgegeven bij een
verzamelpunt waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt gerecycled.
Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste
manier wordt verwijderd, voorkomt u
mogelijke negatieve gevolgen voor mens en
milieu die zich zouden kunnen voordoen in
geval van verkeerde afvalverwerking. Voor
gedetailleerdere informatie over het recyclen
van dit product, kunt u contact opnemen met
de gemeente, de gemeentereiniging of de
winkel waar u het product hebt gekocht.
Het verpakkingsmateriaal is milieuvriendelijk en geschikt voor hergebruik.
Kunststofonderdelen worden door internationale afkortingen zoals bijv. >PE <,
>PS< enz gekenmerkt. Gooi het verpakkingsmateriaal weg in de daarvoor bestemde containers van uw vuilnisophaaldienst.
Waarschuwing! Om ervoor te zorgen
dat het apparaat geen gevaar oplevert,
moet het onklaar gemaakt worden
voordat u het weggooit.
Trek de stekker uit het stopcontact en
verwijder de voedingskabel van het apparaat.
Verpakkingsmateriaal
NL Garantie/serviceafdeling
NEDERLAND
Onze producten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd. Desondanks kan het voorkomen dat er een defect
optreedt. Onze servicedienst zal dit op verzoek herstellen, zowel binnen als buiten de
garantietermijn. De levensduur van het product wordt daardoor niet negatief beïnvloed.
Onderstaande garantievoorwaarden zijn gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/EG en het
Burgerlijk Wetboek. De daaruit voortvloeiende rechten blijven onverlet.
48 electrolux
Ook de garantieverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven onaangetast.
Voor dit product verlenen wij garantie volgens onderstaande voorwaarden:
1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met
15 gebreken aan het product die zich
openbaren binnen 24 maanden vanaf de
datum van levering aan de eindgebruiker. In geval van professioneel of daarmee gelijk te stellen gebruik is de garantie beperkt tot 12 maanden. Voor tweedehands producten geldt eveneens een
termijn van 12 maanden.
2. De garantieprestatie houdt in dat het
product kosteloos wordt teruggebracht
in de toestand die het had voor het defect optrad. Gebrekkige onderdelen
worden hersteld of vervangen. Kosteloos vervangen onderdelen worden ons
eigendom.
3. Het gebrek moet terstond gemeld worden om mogelijke verdere schade te
voorkomen. De garantieaanspraak vervalt indien het gebrek niet binnen twee
maanden na vaststelling is gemeld.
4. Voor een beroep op garantie dient het
aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum te worden overlegd. Bij
ontbreken daarvan dient ander overtuigend bewijs te worden overlegd.
5. De garantie heeft geen betrekking op
schade aan kwetsbare onderdelen,
zoals (vitrokeramisch) glas, kunststof,
rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik.
6. De garantie heeft geen betrekking op
kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de waarde en deugdelijkheid van het product onbeduidend zijn.
7. De garantie geldt evenmin voor schade
veroorzaakt door:
– chemische en elektrochemische inwerking van water,
– abnormale milieuomstandigheden in
het algemeen,
– voor het product oneigenlijke bedrijfsomstandigheden,
– contact met agressieve stoffen.
8. De garantie heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten
onze verantwoordelijkheid is ontstaan,
niet-vakkundige installatie of montage,
verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud,
of het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen.
9. Het recht op garantie vervalt wanneer
het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door derden die niet
bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het product voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet origineel
zijn en daardoor een defect veroorzaken.
10. Producten die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd aan of gezonden naar onze servicedienst. Herstelling ter plaatse kan
slechts worden gevraagd voor grote of
ingebouwde producten.
11. Indien het product zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of
geplaatst dat de benodigde tijd voor het
in- en uitbouwen samen meer dan 30
minuten bedraagt, worden de hierdoor
ontstane extra kosten aan de gebruiker
in rekening gebracht. Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw
komt ten laste van de gebruiker.
12. Indien binnen de garantieperiode de herstelling van hetzelfde defect herhaaldelijk
mislukt of de herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de
gebruiker een gelijkwaardige vervanging
geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een
vergoeding te rekenen naar rato van de
verstreken gebruiksperiode.
13. Herstelling onder garantie heeft geen
verlenging van de garantietermijn noch
aanvang van een nieuwe garantietermijn
tot gevolg.
14. Op herstellingen geven wij een garantie
van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek.
15. Verdere of andere aanspraken, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan
buiten het product, zijn uitgesloten voor
zover een aansprakelijkheid niet wettelijk
is vastgelegd.
16. In geval van aansprakelijkheid zal een
vergoeding de aankoopwaarde van het
product niet overtreffen, tenzij wettelijk
anders is bepaald.
Deze garantievoorwaarden gelden voor in
Nederland gekochte en/of in gebruik zijnde
producten. Indien een product naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na
electrolux 49
te gaan of het product voldoet aan de technische voorwaarden ( o.a. spanning, frequentie, installatievoorschriften, gassoort,
klimaatomstandigheden) in het betreffende
land. Voor in het buitenland aangeschafte
producten dient de gebruiker zich te vergewissen van de bepalingen in Nederland.
Noodzakelijke of gewenste aanpassingen
vallen niet onder de garantie, en kunnen niet
altijd worden aangebracht.
Ook na afloop van de garantietermijn staat
onze servicedienst u ter beschikking.
Adres Servicedienst:
Electrolux Service
Vennootsweg 1
2404 CG ALPHEN AAN DEN RIJN
Reparatievoorwaarden
Onze reparatievoorwaarden zijn conform de
afspraak tussen de Consumentenbond en
Vlehan*.
Art. 1 Aan de consument zal na een melding
van een storing zo mogelijk direct, doch uiterlijk binnen één werkdag worden medegedeeld op welke dag het bezoek van de technicus zal plaatsvinden. De reparatie zal als
regel binnen zeven werkdagen na de melding
zijn uitgevoerd.
Art. 2
a) Alvorens de reparatie wordt verricht zal
de technicus een onderzoek uitvoeren
naar de vermoedelijke oorzaak van de
gemelde storing. Aan de hand hiervan zal
hij een zo nauwkeurig mogelijke, gespecificeerde begroting maken van de totale
reparatiekosten inclusief voorrijkosten en
diagnose-kosten. Desgevraagd zal deze
begroting door de technicus schriftelijk
worden vastgelegd.
b) Indien de consument met het begrote bedrag niet akkoord gaat, zal op verzoek
het te repareren toestel worden teruggebracht in de staat waarin het aan de technicus werd aangeboden. Nadat dit is geschied, zullen alleen de kosten van voorrijden en arbeidsloon in rekening worden
gebracht op basis van de werkelijke bestede tijd, danwel van een vooraf vastgesteld tarief.
Art. 3 Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat:
a) de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene omstandigheden
niet tegen het begrote bedrag kan worden uitgevoerd, of
b) ook andere dan in de begroting voorziene
reparaties noodzakelijk zijn, zal overleg
met de consument plaatsvinden en een
herziene kostenbegroting worden gemaakt. In geval de consument daarmee
alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens
het in artikel 2b bepaalde.
Art. 4 De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens
het eerste bezoek worden uitgevoerd. Indien
om het toestel in werkende staat te brengen
een tweede bezoek noodzakelijk is, zal:
a) direct, doch uiterlijk binnen één werkdag
door de betreffende service-organisatie
of door de technicus met de consument
de datum voor een tweede bezoek worden afgesproken.
b) een herhalingsbezoek zal als regel binnen
tien werkdagen na de melding plaatsvinden.
c) voor een tweede of daaropvolgend bezoek zal geen voorrijtarief in rekening
worden gebracht, tenzij de noodzaak
voor een herhalingsbezoek aan de consument is toe te schrijven.
Art. 5 De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding van type
en serienummer van het apparaat, omschrijving van de diagnose, toegepaste tarieven,
gebruikte onderdelen en materialen en een
korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden. De betaling van de rekening
dient tegen afgifte van een reparatienota direct contant of door middel van een gegarandeerd betaalmiddel plaats te vinden.
Art. 6 Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal bij normaal huishoudelijk gebruik een
volledige garantie van minimaal 3 maanden
worden gegeven. Deze garantie omvat het
kosteloos uitvoeren van een hernieuwde reparatie. Op de uitgewisselde en betaalde onderdelen geldt een garantietermijn van 12
maanden. Bij een beroep op garantie op de
reparatie dient de consument op verzoek de
gespecificeerde rekening van de voorgaande
reparatie aan de technicus te overleggen.
Art. 7 Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde reparatie hetzelfde defect bij normaal
huishoudelijk gebruik opnieuw optreedt binnen de onder art. 6 bedoelde garantietermijn
en redelijkerwijs een afdoend resultaat bij het
opnieuw uitvoeren van de reparatie niet verwacht kan worden, zal aan de consument
een nieuw exemplaar of soortgelijk toestel
van hetzelfde merk worden aangeboden te-
50 electrolux
wege aangebracht veiligheidskeurmerk gelden, danwel bij het ontbreken daarvan, aan
de wettelijke vereisten terzake. Dit houdt ondermeer in, dat reparaties moeten worden
uitgevoerd met originele en door de fabrikant
ook terzake van veiligheidskeurmerken en voorschriften gegarandeerde onderdelen.
*) Vereniging Leveranciers van Huishoudelijke Apparaten in Nederland
Adres service-afdeling
Nederland
gen bijbetaling op basis van een per product
te bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage.
Art. 8 Vervangen onderdelen stelt de technicus weer ter beschikking van de consument,
met uitzondering van de onder garantie of
tegen een gereduceerde prijs vervangen onderdelen.
Art. 9 Een reparatie dient op zodanige wijze
te worden uitgevoerd, dat een toestel daarna
weer volledig voldoet aan de veiligheidsvoorschriften, die op grond van een van fabrieksAEG fabrieksservice Postbus 120 2400 AC
Alphen aan den Rijn
Service-informatielijn (voor bezoek servicetechnicus en onderdelen)
tel. 0172-468 300
Consumentenbelangen (voor algemene,
product- of gebruiksinformatie)
tel. 0172-468 172
www.aeg.nl
Vanzelfsprekend kunt u ook tijdens de lange
levensduur van uw product op ons rekenen.
Daarom nodigen wij u van harte uit uw product kosteloos te registreren op onze internetsite www.mijnapparaten.nl. Wij kunnen u
dan nog beter van dienst zijn met informatie
over producten,gebruiksaanwijzingen, tips,
innovaties, oplossingen voor onverhoopte
storingen etc.
Europese Garantie
Dit apparaat wordt door Electrolux in elk van
de achter in deze handleiding genoemde landen gedurende de in het bij het apparaat behorende garantiebewijs genoemde periode
of anderszins bij de wet gegarandeerd. Als u
van een van deze landen verhuist naar een
ander van de hieronder genoemde landen,
verhuist de garantie op het apparaat met u
mee. De volgende beperkingen zijn hierop
van toepassing:
• De garantie op het apparaat begint op de
datum van eerste aankoop van het apparaat. Deze datum dient te worden aangetoond door overlegging van een geldig,
door de verkoper van het apparaat afgegeven aankoopbewijs.
• De garantie op het apparaat geldt voor dezelfde periode en in dezelfde mate voor arbeidsloon en onderdelen als van toepassing in uw nieuwe land van vestiging op dit
specifieke model of deze specifieke serie
apparaten.
• De garantie op het apparaat is persoonlijk,
geldt dus voor de oorspronkelijke koper
van het apparaat en kan niet worden overgedragen op een andere gebruiker.
• Het apparaat wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de door
Electrolux afgegeven instructies en wordt
alleen in huis gebruikt, dat wil zeggen, het
apparaat wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden.
• Het apparaat wordt geïnstalleerd in overeenstemming met alle relevante voorschriften die in uw nieuwe land van vestiging van kracht zijn.
De voorwaarden van deze Europese garantie
tasten geen van de aan u bij de wet verleende
rechten aan.
www.electrolux.com
Albania
+35 5 4 261 450
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
electrolux 51
Belgique/België/Belgien
+32 2 363 04 44
Bergensesteenweg 719, 1502
Lembeek
Česká republika
+420 2 61 12 61 12
Budějovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark
+45 70 11 74 00
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland
+49 180 32 26 622
Muggenhofer Str. 135, 90429
Nürnberg
Eesti
+37 2 66 50 030
Pärnu mnt. 153, 11624 Tallinn
España
+34 902 11 63 88
Carretera M-300, Km. 29,900
Alcalá de Henares Madrid
France
08 44 62 26 53
www.electrolux.fr
Great Britain
+44 8705 929 929
Addington Way, Luton, Bedfordshire LU4 9QQ
Hellas
+30 23 10 56 19 70
4, Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska
+385 1 63 23 338
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland
+353 1 40 90 753
Long Mile Road Dublin 12
Italia
+39 (0) 434 558500
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080
Porcia (PN)
Latvija
+371 67313626
Kr. Barona iela 130/2, LV-1012,
Riga
Lietuva
+370 5 278 06 03
Ozo 10a, LT-08200 Vilnius
Luxembourg
+352 42 431 301
Rue de Bitbourg, 7, L-1273
Hamm
Magyarország
+36 1 252 1773
H-1142 Budapest XIV, Erzsébet
királyné útja 87
Nederland
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
Norge
+47 81 5 30 222
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich
+43 18 66 400
Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska
+48 22 43 47 300
ul. Kolejowa 5/7, Warszawa
Portugal
+35 12 14 40 39 39
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco - Q 35 -2774-518
Paço de Arcos
Romania
+40 21 451 20 30
Str. Garii Progresului 2, S4,
040671 RO
Schweiz - Suisse - Svizzera
+41 62 88 99 111
Industriestrasse 10, CH-5506
Mägenwil
Slovenija
+38 61 24 25 731
Gerbičeva ulica 98, 1000 Ljubljana
Slovensko
+421 2 43 33 43 22
Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce spotrebiče SK,
Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Suomi
www.electrolux.fi
52 electrolux
Sverige
+46 (0)771 76 76 76
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143, S-105 45 Stockholm
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Tarlabaşı caddesi no : 35 Taksim İstanbul
Россия
+7 495 937 7837
129090 Москва,
Олимпийский проспект, 16,
БЦ "Олимпик"
Україна
+380 44 586 20 60
04074 Київ,
вул.Автозаводська, 2а, БЦ
"Алкон"
Service
Probeer bij technische storingen eerst met
behulp van de gebruiksaanwijzing (Hoofdstuk "Wat te doen als...") het probleem zelf
op te lossen.
Als u het probleem niet op kunt lossen, neem
dan contact op met de klantenservice of met
een van onze service-afdelingen.
Om u snel te kunnen helpen, hebben wij de
volgende gegevens nodig:
• Modelbeschrijving
• Productnummer (PNC)
• Serienummer (S-No.) (voor nummers zie
typeplaatje)
• Aard van de storing
• eventuele foutmelding, die op het apparaat
wordt aangegeven
Om de nodige gegevens van uw apparaat bij
de hand te hebben, adviseren wij u deze
hieronder te noteren:
Modelbeschrijving: ........................................
PNC: ........................................
S-No: ........................................
electrolux 53
54 electrolux
electrolux 55
www.electrolux.com
Voor het on-line bestellen van accessoires, consumables en onderdelen gaat u naar
de ’webwinkel’ op:
www.electrolux.nl
892 943 053 - A - 062009
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement