Electrolux EOK66030X Handleiding

Electrolux EOK66030X Handleiding
gebruiksaanwijzing
Elektro-inbouwoven
EOK66030
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Ga voor meer van onze ideeën naar www.electrolux.com
Inhoud
Veiligheidsinstructies
Productbeschrijving
Voor het eerste gebruik
Bediening
Tips, tabellen en adviezen
Reiniging en onderhoud
Wat te doen als ...
2
3
5
6
15
28
31
Montageinstructie
Afvalverwerking
Service
Garantie/serviceafdeling
Europese Garantie
www.electrolux.com
31
37
37
38
40
41
Wijzigingen voorbehouden
Veiligheidsinstructies
Belangrijke veiligheidsinstructies!
Zorgvuldig lezen en voor toekomstige
raadpleging bewaren!
Elektrische veiligheid
• Het apparaat mag uitsluitend door een erkend vakman worden aangesloten.
• Bij storingen of beschadigingen aan het
apparaat: Zekeringen losdraaien resp. uitschakelen.
• Reparaties aan het apparaat mogen uitsluitend door vakmensen worden uitgevoerd. Door onvakkundig uitgevoerde
reparaties kunnen grote gevaren ontstaan.
Wendt u zich in geval van reparatie tot onze klantenservice of uw vakhandel.
Doe in dat geval de deur voorzichtig open.
Houd daarbij gloeiende voorwerpen, vonken of vuur uit de buurt.
• Kinderen en personen, die wegens hun fysieke, sensorische of verstandelijke vermogens of hun onervarenheid of onwetendheid niet in staat zijn het apparaat op
veilige wijze te gebruiken, mogen dit apparaat niet zonder toezicht of instructie van
een verantwoordelijk persoon gebruiken.
Kinderbeveiliging
• Kinderen nooit zonder toezicht laten terwijl
het apparaat in werking is.
• Dit apparaat is voorzien van een kinderbeveiliging.
Aanwijzing met betrekking tot acrylamide
Volgens de laatste wetenschappelijke
inzichten kan een intensieve bruining van
levensmiddelen, met name bij zetmeelhoudende producten, een gevaar voor
de gezondheid door acrylamide opleveren. Om die reden adviseren wij levensmiddelen zoveel mogelijk bij lage temperaturen gaar te laten worden en de
gerechten niet te veel te bruinen.
Veiligheid tijdens het gebruik
• Dit apparaat mag alleen in het huishouden
worden gebruikt voor het koken, braden
en bakken van levensmiddelen.
• Wees voorzichtig bij het aansluiten van
elektrische apparaten op stopcontacten in
de buurt van het apparaat. Aansluitleidingen mogen niet onder de hete ovendeur
worden vastgeklemd
• Waarschuwing: Gevaar voor verbranding! Tijdens de werking wordt de binnenkant van de oven heet.
• Als u alcoholische toevoegingen in de oven
gebruikt, kan er eventueel een licht ontvlambaar alcohol-luchtmengsel ontstaan.
Zo vermijdt u schade aan het apparaat
• Bekleed de oven niet met aluminiumfolie
en zet geen braadslede of bakplaat op de
bodem van de oven, anders kan het email
van de oven door de oplopende hitte beschadigd worden.
• Druppels vruchtensap, die op het bakblik
terechtkomen, laten vlekken achter die
niet meer verwijderd kunnen worden. Gebruik voor cakes met veel vocht een diep
bakblik.
• Belast de ovendeur niet.
• Giet nooit water direct in de hete oven. Dan
kan het emaille beschadigd raken en kunnen er verkleuringen ontstaan.
electrolux 3
• Bij heftige stoten, vooral tegen de zijkanten
van de voorste glasplaat, kan het glas breken.
• Bewaar geen brandbare stoffen in de
oven. Deze kunnen bij het inschakelen van
de oven vlam vatten.
• Bewaar geen vochtige levensmiddelen in
de oven. Het emaille kan beschadigd raken.
• Bewaar, nadat de koelventilator is uitgeschakeld, geen onafgedekte etenswaren
in de oven. In de ovenruimte en op het glas
van de deur kan vochtigheid neerslaan, die
ook op uw meubilair terecht kan komen.
Informatie emaillaag
Kleurveranderingen van de emaillaag
van de oven als gevolg van het gebruik
zijn niet van invloed op de deugdelijkheid
van het apparaat voor regulier of contractueel gebruik. Dit zijn derhalve geen
gebreken in de zin van het recht op garantie.
Productbeschrijving
Totaalaanzicht
1
2
3
4
1
2
3
4
Bedieningspaneel
Lichtbalken
Deurgreep
Ovendeur
Het apparaat schakelt zich na 2 minuten
uit, als er geen functie is geselecteerd en
er niets aan het apparaat is gewijzigd. De
lichtbalk blijft echter branden. Om de
lichtbalken uit te schakelen, dient u het
apparaat met
in en vervolgens weer
uit te schakelen.
4 electrolux
Bedieningspaneel
1
2
1 Ovenindicaties
2 Functietoetsen oven
Uitrusting oven
1
5
4
2
3
2
3
1
4
1
2
3
4
5
Grillverwarmingselement
Ovenverlichting
Ventilator verwarmingselement achterwand
Uitneembaar inschuifrooster
Gebruiksniveaus
electrolux 5
Accessoires oven
Rooster
Voor servies, bak- en braadvormen, braden
en grillen.
Bakplaat
Voor gebak en koekjes.
Voor het eerste gebruik
Dagtijd instellen en wijzigen
De oven functioneert alleen als u de tijd
hebt ingesteld.
Na het aansluiten van de elektriciteit of na een
stroomstoring knippert het symbool voor
Dagtijd
automatisch.
Na ca. 5 seconden stopt het knipperen en
geeft de klok de ingestelde tijd aan.
1. Om een reeds ingestelde dagtijd te veranderen drukt u de toets Klokfuncties
zo vaak in tot het symbool voor Dagtijd
knippert.
2. Met de toets
of
de gewenste temperatuur instellen.
Het apparaat is klaar voor gebruik.
U kunt de dagtijd alleen veranderen, als
de kinderbeveiliging is uitgeschakeld, de
klokfuncties Kookwekker , Duur
of
Einde
niet zijn ingesteld en er geen
ovenfunctie is ingesteld.
Eerste reiniging
Voordat u de oven voor het eerst in gebruik
neemt, moet u hem reinigen.
6 electrolux
Belangrijk! Gebruik geen scherpe,
schurende reinigingsmiddelen! De
oppervlakken zouden beschadigd kunnen
worden.
2. Houd de toetsen Programma's voor bakken/braden
en
tegelijk ingedrukt,
totdat er een signaal klinkt en op het display "d" gaat branden.
Gebruik bij ovens met een metalen voorzijde de hiervoor in de handel verkrijgbare onderhoudsmiddelen.
1. Open de ovendeur.
De verlichting in de oven is ingeschakeld.
2. Neem alle accessoires en geleiderails uit
de oven en reinig deze met een warm
sopje.
3. Maak de oven ook schoon met een warm
sopje en droog hem daarna af.
4. Veeg de voorzijde af met een vochtige
doek.
Zo leert u het apparaat kennen
Om het apparaat uit te proberen of alle bedieningsstappen uit te voeren, kan de testfunctie worden gebruikt. De oven wordt niet
warm.
Testfunctie inschakelen
1. Schakel het apparaat met de toets Aan/
Uit
uit .
Testfunctie uitschakelen
1. Schakel het apparaat met de toets Aan/
Uit
uit .
2. Houd de toetsen Programma's voor bakken/braden
en
tegelijk ingedrukt,
totdat er een signaal klinkt en op het display "d" uit gaat.
Bediening
De elektronische ovenbesturing
Het weergaveveld
2
1
6
5
3
4
electrolux 7
1
2
3
4
5
6
Geheugen: P / Test: d
Temperatuur/Dagtijd
Klokfuncties/Bedrijfstijd
Thermometersymbool
Bak-/braadprogramma's
Ovenfunctie
Het bedieningspaneel
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
8
7
6
5
Toets AAN/UIT
Ovenfunctie selecteren
Toets
Klokfuncties
Geheugenfunctie
Toets
Bak-/braadprogramma's
Snel verwarmen
Algemene aanwijzingen
• Schakel het apparaat altijd eerst met de
toets Aan/Uit
in.
• Als de gekozen functie gaat branden, begint te oven op te warmen of begint de ingestelde tijd te verstrijken.
• Als de ingestelde temperatuur wordt bereikt, klinkt er een signaal.
• De ovenverlichting wordt ingeschakeld zodra er een ovenfunctie gestart is of zodra
de ovendeur geopend wordt.
De ovenverlichting gaat na 10 min. uit, als
de deur geopend is en het apparaat is uitgeschakeld.
• Schakel het apparaat met de toets Aan/Uit
uit.
Ovenfunctie selecteren
1. Apparaat met de toets Aan/Uit inschakelen.
2. Druk net zo vaak op de toets Ovenfunctie
totdat de gewenste ovenfunctie verschijnt.
8 electrolux
• Op het temperatuurdisplay verschijnt een
voorstel voor de temperatuur.
• Als de voorgestelde temperatuur niet binnen ca. 5 seconden verandert, begint de
oven op te warmen.
Oventemperatuur wijzigen
of
de temperatuur naar
Met de toets
boven of naar beneden wijzigen.
De instelling vindt plaats in stappen van 5 °C.
Thermometersymbool
• Het langzaam oplopende thermometersymbool geeft aan in hoeverre de oven al
is opgewarmd.
• De drie na elkaar oplichtende segmenten
van het thermometersymbool geven aan
dat de functie snel verwarmen in bedrijf is.
Ovenfunctie wijzigen
Voor het wijzigen van de ovenfunctie toets
Ovenfunctie
zo vaak indrukken tot de gewenste ovenfunctie wordt weergegeven.
De oven uitschakelen
Schakel het apparaat met de toets Aan/Uit
uit.
Koelventilator
De ventilator wordt automatisch ingeschakeld, om de oppervlakken van het
apparaat koel te houden. Nadat de oven
is uitgeschakeld, blijft de ventilator nog
draaien, om het apparaat af te koelen,
daarna wordt hij automatisch uitgeschakeld.
Snel verwarmen
Na het selecteren van een ovenfunctie kan
met behulp van de extra functie Snel verwarmen
de lege oven in relatief korte tijd worden voorverwarmd.
Belangrijk! Leg te bereiden levensmiddelen
pas in de oven, als het Snel verwarmen
beëindigd is en de oven in de gewenste
functie werkt.
1. Gewenste ovenfunctie instellen en starten. Evt. Temperatuurvoorstel wijzigen.
2. Toets Snel verwarmen
indrukken. Het
symbool brandt.
De achtereenvolgende knipperende balken
geven aan dat Snel verwarmen in werking is.
electrolux 9
Bij het bereiken van de ingestelde temperatuur branden de balken van de temperatuurindicatie. Er klinkt een signaal. Het symbool
gaat uit.
De oven verwarmt nu in de vooraf ingestelde
ovenfunctie en temperatuur verder. U kunt
de te bereiden levensmiddelen nu in de oven
plaatsen.
Ovenfuncties
Ovenfunctie
Toepassing
Hetelucht met ringverwarming
Voor het braden en bakken op maximaal twee niveaus
tegelijk.
Grillen met hetelucht
Voor het braden van grotere stukken vlees of gevogelte op
één niveau. Deze functie is ook geschikt om te gratineren
en kort te bakken .
Grill
Voor het grillen van platte levensmiddelen en om te roosteren .
Ontdooien/Drogen
Voor het ontdooien en het drogen van kruiden, fruit of
groenten.
Op lage temperatuur
bereiden
Voor het bereiden van bijzonder mals en sappig braadvlees.
Rooster en bakplaat plaatsen
Uittrek- en kantelbeveiliging
Schuif het rooster tussen de geleidestangen
van het gekozen niveau.
Ter beveiliging van het uittrekken hebben alle
inschuifdelen aan de rechter- en linkerkant
een kleine bolling naar onderen.
Plaats de inschuifdelen zodanig dat deze
bolling achterin de ovenruimte ligt. Deze bolling is ook belangrijk voor de kantelbeveiliging
van de inschuifdelen.
Bakplaat plaatsen:
Schuif de bakplaat tussen de geleidestangen
van het gekozen niveau.
Door de verhoogde lijst die om het rooster loopt is het serviesgoed bovendien
beveiligd tegen wegglijden.
Extra functies
Bak-/braadprogramma's
Gebruik voor deze functie de opgegeven
recepten.
Rooster plaatsen:
Plaats het rooster zodanig dat de pootjes
naar beneden wijzen.
Programma kiezen
1. Met de toets Aan/Uit
de oven inschakelen. Toets Bak-/braadprogramma's
zo vaak indrukken tot op het display
het gewenste programma verschijnt (P 1
t/m P12).
10 electrolux
2. De toets Geheugenfunctie
gedurende
ca. 2 seconden ingedrukt houden, tot er
een signaal klinkt. De instelling is nu opgeslagen.
– In het functiedisplay verschijnt het symbool voor de bijbehorende ovenfunctie.
– In het tijddisplay verschijnt de bereidingstijd, het symbool voor Duur
licht op.
– Toets Klokfuncties
indrukken, verof
indrukken om
volgens toets
de tijdsduur te wijzigen.
– Na ca. 5 seconden wordt de oven ingeschakeld.
2. Als de tijd verstreken is, klinkt er 2 minuten lang een signaal. Het symbool voor
Duur
knippert.
De oven wordt uitgeschakeld.
3. Druk op een willekeurige toets om het
signaal uit te schakelen.
Start uitstellen
De start van de bereidingstijd kan worden
uitgesteld (zie Klokfuncties Einde
).
Bereidingstijd voortijdig beëindigen
de oven uitschakeMet de toets Aan/Uit
len.
Geheugenfunctie
Met de geheugenfunctie kan een instelling
die telkens weer wordt gebruikt, worden opgeslagen.
1. Ovenfunctie, temperatuur en eventueel
de klokfuncties duur
en/of einde
instellen.
Om een andere instelling op te slaan, de
gedurende
toets Geheugenfunctie
ca. 2 seconden indrukken. De eerder
opgeslagen instelling wordt door deze
instelling vervangen.
Inschakelen van de geheugenfunctie
1. Met de toets Aan/Uit
de oven inschakelen.
2. Met de toets Geheugenfunctie
de opgeslagen instelling oproepen.
electrolux 11
Klokfuncties
2
1
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
Klokfuncties
Tijdsaanduidingen
Dagtijd
Duur/Einde/Bedrijfstijd
Klokfuncties
Insteltoetsen
Kookwekker
Voor het instellen van een korte tijd. Na afloop klinkt er een signaal.
Deze functie heeft geen effect op de oven.
Bereidingsduur
Om in te stellen hoe lang de oven ingeschakeld moet zijn.
Einde
Om in te stellen wanneer de oven weer moet
worden uitgeschakeld.
Dagtijd
Hiermee kunt u de dagtijd instellen, veranderen of opvragen (zie Hoofdstuk Voor het eerste gebruik).
Algemene aanwijzingen
• Na het kiezen van een klokfunctie knippert
het bijbehorende symbool ca. 5 seconden.
of
Gedurende deze tijd kunt u met de
de gewenste tijden instellen of veranderen.
• Na het instellen van de gewenste tijd knippert het symbool nogmaals gedurende ca.
5 seconden. Daarna gaat het symbool
branden. De ingestelde kookwekker
begint te lopen.
• De ingestelde tijd voor Duur
en Einde
begint na het starten van de gekozen
functie te lopen.
kookwekker
1. Toets Klokfuncties
zo vaak indrukken
tot het symbool Kookwekker knippert.
12 electrolux
2. Met de toets
of
de gewenste tijdsduur instellen (max. 99.00 minuten).
Bereidingsduur
1. Ovenfunctie en met toets
of
temperatuur kiezen.
2. Toets klokfuncties
zo vaak indrukken,
tot het symbool Duur
knippert.
Na ca. 5 seconden wordt de resterende tijd
weergegeven op het display. Het symbool
brandt.
voor Kookwekker
3. Met de toets
of
de gewenste bereidingstijd instellen.
Als de ingestelde tijd verstreken is, klinkt er 2
minuten lang een signaal. "0.00" brandt en
knippert.
het symbool Kookwekker
Signaal uitschakelen: door een willekeurige
toets in te drukken.
De oven wordt ingeschakeld. Het symbool
voor Duur
brandt.
Door het herhaald indrukken van de
toets Klokfuncties
kan de actuele
dagtijd worden opgevraagd.
electrolux 13
Als de tijd verstreken is, klinkt er 2 minuten
lang een signaal. De oven wordt uitgeschakeld.
"0.00" wordt weergegeven en het symbool
voor Duur
knippert.
Signaal uitschakelen: door een willekeurige
toets in te drukken.
De symbolen voor Einde
en Duur
branden.
De oven wordt automatisch ingeschakeld.
Door het herhaald indrukken van de
toets Klokfuncties
kan de actuele
dagtijd worden opgevraagd.
Einde
1. Ovenfunctie en met toets
of
temperatuur kiezen.
2. Toets Klokfuncties
zo vaak indrukken,
knippert.
tot het symbool Einde
3. Met de toets
of
schakeltijd instellen.
de gewenste uit-
Als de tijd verstreken is, klinkt er 2 minuten
lang een signaal. De oven wordt uitgeschakeld.
"0.00" wordt weergegeven en de symbolen
en Duur
knipperen.
Einde
Signaal uitschakelen: door een willekeurige
toets in te drukken.
14 electrolux
Duur
en Einde
gecombineerd
Duur
en Einde
kunnen tegelijk gebruikt wordt, als de oven op een later
tijdstip automatisch in- en uitgeschakeld
moet worden.
1. Ovenfunctie en temperatuur kiezen.
2. Met de functie Duur
de tijd instellen,
die het gerecht nodig heeft om gaar te
worden,
bijv . 1 uur.
3. Met de functie Einde
de tijd instellen
waarop het gerecht klaar moet zijn,
bijv . 14:05 uur.
De symbolen voor Duur
en Einde
branden.
De oven wordt automatisch op het berekende tijdstip ingeschakeld, bijv . 13:05 uur.
Na afloop van de ingestelde duur klinkt er
gedurende 2 minuten een signaal en wordt
de oven uitgeschakeld, bijv . 14:05 uur.
electrolux 15
Overige functies
Veiligheid van kinderen
Zodra de kinderbeveiliging is ingeschakeld,
kan het apparaat niet meer worden gebruikt.
Kinderbeveiliging inschakelen
1. Apparaat eventueel met de toets Aan/Uit
uitschakelen . Er mag geen ovenfunctie gekozen zijn.
2. Toets Bak-/braadprogramma's
en
tegelijk ingedrukt houden, tot op het
display SAFE verschijnt.
De toets Zoemer is nu uitgeschakeld.
Toets Zoemer inschakelen
en
tegelijk ingedrukt houden tot
Toets
er een signaal klinkt (ca. 2 seconden).
De toets Zoemer is nu weer ingeschakeld.
Automatische uitschakeling van de oven
De kinderbeveiliging is nu ingeschakeld.
Kinderbeveiliging uitschakelen
1. Apparaat eventueel met de toets Aan/Uit
uitschakelen .
2. Toets Bak-/braadprogramma's
en
tegelijk ingedrukt houden, tot op het
display SAFE verdwijnt.
De kinderbeveiliging is nu uitgeschakeld en
de oven is weer klaar voor gebruik.
Toets Zoemer
Toets Zoemer uitschakelen
1. Apparaat eventueel met de toets Aan/Uit
uitschakelen .
2. Toets
en
tegelijk ingedrukt houden
tot er een signaal klinkt (ca. 2 seconden).
Als de oven na een bepaalde tijd niet uitgeschakeld wordt of als de temperatuur
niet verandert, dan wordt hij automatisch uitgeschakeld.
In het temperatuurdisplay knippert de
laatst ingestelde temperatuur.
De oven wordt uitgeschakeld bij een
oventemperatuur van:
30 - 120°C na 12,5 uur
120 - 200°C na 8,5 uur
200 - 250°C na 5,5 uur
Op het display verschijnt UIT .
Ingebruikneming na automatische uitschakeling
De oven helemaal uitschakelen. Daarna kan
hij weer in gebruik genomen worden.
Tips, tabellen en adviezen
Bakken
Functieknop van de oven: Hetelucht met
ringverwarming
Bakvormen
• Voor hetelucht met ringverwarming
zijn
lichte metaalvormen geschikt.
Gebruiksniveaus
• Met hetelucht met ringverwarming
kunt u op maximaal 2 bakplaten gelijktijdig
bakken:
2
1 bakplaat:
bij v. gebruiksniveau 2
2
16 electrolux
•
1
1
•
1 bakvorm:
bij v. gebruiksniveau 1
•
4
4
2
2
•
•
2 bakplaten:
bij v. gebruiksniveaus 2 en 4
Algemene aanwijzingen
U kunt met hetelucht met ringverwarming
ook twee vormen gelijktijdig naast elkaar
op het rooster bakken. De baktijd wordt dan
nauwelijks langer.
Bij diepgevroren gerechten kunnen de
geplaatste bakplaten tijdens de bereiding kromtrekken. Dit wordt veroorzaakt
door het grote temperatuurverschil tussen het diepgevroren product en de
oventemperatuur. Als de bakplaten zijn
afgekoeld trekken ze weer recht.
Aanwijzingen bij de baktabellen
In de tabellen vind u een keur aan gerechten
met de daarvoor aanbevolen temperaturen,
bereidingstijden en gebruiksniveaus.
• De temperaturen en baktijden zijn richtwaarden, omdat zij afhankelijk zijn van de
Baktabel
•
samenstelling van het deeg, de hoeveelheid en de bakvorm.
Wij adviseren u de eerste keer de lagere
temperatuurwaarde in te stellen en pas indien nodig. bijv. wanneer u een sterkere
bruining wenst of als de baktijd te lang
duurt, een hogere temperatuur te kiezen.
Als u voor een eigen recept geen concrete
aanwijzingen kunt vinden, raadpleeg dan
een vergelijkbaar gerecht.
Bij het op meerdere niveaus bakken van
gebak op platen of in vormen kan de baktijd ongeveer 10-15 minuten langer zijn.
Vochtig gebak. bijv. pizza's, vruchtengebak enz.) moet op één niveau worden gebakken.
Als het gebak niet overal even hoog is,
wordt het in het begin van het bakproces
soms niet overal even bruin. In dat geval
moet u de temperatuurinstelling niet
aanpassen . In de loop van het bakproces
wordt het gebak overal even bruin.
Uw nieuwe oven kan een andere bak-/
braadverhouding hebben dan het apparaat dat u tot nu toe gebruikt heeft. Pas
daarom de instellingen (temperatuur, baktijden) en gebruiksniveaus zoals u die gewend bent aan de aanbevelingen in de onderstaande tabellen aan.
Bij langere baktijden kunt u de oven ongeveer. 10 minuten voor het einde van
de baktijd uitschakelen, om gebruik te
maken van de restwarmte.
Tenzij anders aangegeven, gelden de
waarden in de tabellen voor het plaatsen
van een gerecht in de koude oven.
Bakken op één gebruiksniveau
Soort gebak
Hetelucht met ringverwarming
Gebruiksniveau
Temperatuur
°C
Tijd in uren:
Min.
Gebak in vormen
Tulband
1
160-170
0:50-1:10
Zandgebak/koningstaart
1
150-170
1:10-1:30
Biscuitgebak
1
160-180
0:25-0:40
Taartbodem van zandtaartdeeg
2
170-190
0:10-0:25
electrolux 17
Bakken op één gebruiksniveau
Soort gebak
Hetelucht met ringverwarming
Gebruiksniveau
Temperatuur
°C
Tijd in uren:
Min.
Taartbodem van roerdeeg
2
150-170
0:20-0:25
Dichte appeltaart
1
160-180
0:50-1:00
Appeltaart (2 vormen Ø 20 cm, diagonaal ge- 1
plaatst)
180-190
1:05-1:20
Hartige taart. bijv. Quiche Lorraine)
2
170-190
0:30-1:10
Kwarktaart
1
160-180
1:00-1:30
Gistbroodje/krans
1
160-180
0:30-0:40
Kerststol
1
160-180
0:40-1:00
Brood (roggebrood)
1
180-200
0:45-0:60
Roomsoezen/tompoezen
2
170-190
0:30-0:40
Biscuitrol
2
200-220 1)
0:08-0:15
Kruimelgebak droog
2
160-180
0:20-0:40
Gebak op bakplaat
1)
Boter-/suikerkoek
2
170-190
Vruchtentaart (op gistdeeg/roerdeeg)
2
160-180
0:15-0:30
0:25-0:50
Vruchtentaart op zandtaartdeeg
2
170-190
0:40-1:20
Plaatkoek met kwetsbare garnering. bijv.
Kwark, room, bijesteek)
2
150-170
0:40-1:20
Pizza (met veel garnering)
2
190-210 1)
0:20-0:40
Pizza (dun)
2
230
1)
0:12-0:20
Turks brood
2
230 1)
0:10-0:20
Zwitsers fruitpuddinkje
2
190-210
0:35-0:50
Zandkoekjes
2
160-180
0:06-0:20
Spritsgebak
2
160
0:10-0:40
Roerdeegkoekjes
2
160-180
0:15-0:20
Eiwitgebak, schuimgebak
2
80-100
2:00-2:30
Bitterkoekjes
2
100-120
0:30-0:60
Koffiebroodjes
2
160-180
0:20-0:40
Koekjes van bladerdeeg
2
180-200 1)
0:20-0:30
Broodjes
2
210-230
0:20-0:35
Kleine cakejes (20 stuks/plaat)
2
170 1)
0:20-0:30
Koekjes
1) Oven voorverwarmen
18 electrolux
Op verschillende gebruiksniveaus bakken
Soort gebak
Hetelucht met ringverwarming
Temperatuur in °C
Tijd in uren:
Min.
Gebruiksniveau van onderaf
2 niveaus
Koekjes
Zandkoekjes
2/4
160-180
0:15-0:35
Spritsgebak
2/4
160
0:20-0:60
Roerdeegkoekjes
2/4
160-180
0:25-0:40
Eiwitgebak, schuimgebak
2/4
80-100
2:10-2:50
Bitterkoekjes
2/4
100-120
0:40-1:20
Klein gistgebak
2/4
160-180
Klein bladerdeeggebak
2/4
180-200
0:30-0:60
1)
0:30-0:50
1) Oven voorverwarmen.
Baktips
Bakresultaat
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De onderkant van het gebak is te licht van kleur
Verkeerde inschuifhoogte
Gebak lager inschuiven
Het gebak zakt in (wordt
klef, papperig, vochtig)
Te hoge baktemperatuur
Baktemperatuur iets lager instellen
Te korte baktijd
Baktijd verlengen Baktijden kunnen niet door een hogere baktemperatuur worden verkort
Te veel vocht in het deeg
Minder vocht gebruiken. Let op de
kneedtijden, vooral bij het gebruik
van keukenmachines
Te lage temperatuur
Baktemperatuur hoger instellen
Te lange baktijd
Baktijd verkorten
Gebak is te droog
Gebak wordt ongelijkmatig bruin
Gebak wordt niet gaar
binnen de aangegeven
baktijd
Te hoge baktemperatuur en te kor- Baktemperatuur lager instellen en
te baktijd
baktijd verlengen
Het deeg is ongelijkmatig verdeeld
Het deeg gelijkmatig over de bakplaat verdelen
Te lage temperatuur
Baktemperatuur iets hoger instellen
Tabel Ovenschotels en gegratineerde gerechten
Gerecht
Hetelucht met ringverwarming
Gebruiksniveau
Temperatuur °C
Tijd in uren: Min.
Pastaschotel
1
180-200
0:45-1:00
Lasagne
1
180-200
0:25-0:40
Gegratineerde groenteschotels
1
160-170
0:15-0:30
Gegratineerd stokbrood 1)
1
160-170
0:15-0:30
Zoete ovenschotels
1
180-200
0:40-0:60
1)
electrolux 19
Gerecht
Hetelucht met ringverwarming
Gebruiksniveau
Temperatuur °C
Tijd in uren: Min.
Visschotels
1
180-200
0:30-1:00
Gevulde groente
1
160-170
0:30-1:00
1) Oven voorverwarmen
Tabel kant-en-klaar diepvriesgerechten
Gerecht
Functieknop van de oven
Gebruiksniveau
Temperatuur
°C
Tijd
Diepvriespizza
Hete lucht met ring- 3
vormig verwarmingselement
volgens aanwijvolgens aanwijzinzingen van de fa- gen van de fabribrikant
kant
Patates frites 1)
(300-600 g)
Heteluchtgrillen
200-220
Stokbrood
Hete lucht met ring- 3
vormig verwarmingselement
volgens aanwijvolgens aanwijzinzingen van de fa- gen van de fabribrikant
kant
Vruchtentaart
Hete lucht met ring- 3
vormig verwarmingselement
volgens aanwijvolgens aanwijzinzingen van de fa- gen van de fabribrikant
kant
3
volgens aanwijzingen van de fabrikant
1) Patates frites tussendoor 2 tot 3 keer keren
Braden
Ovenfunctie: Hete lucht met ringvormig
verwarmingselement
Braadservies
• Om te braden is ieder hittebestendig servies geschikt (let op de aanwijzingen van
de fabrikant!).
• Wij adviseren u alle magere vleessoorten
in een braadpan met deksel te braden.
Op die manier blijft het vlees sappiger.
• Alle soorten vlees die een korstje moeten
krijgen, kunt u in een braadpan zonder
deksel braden.
Aanwijzingen met betrekking tot de
braadtabel
• Wij adviseren u alleen stukken vlees en vis
die groter zijn dan 1 kg in de oven te
braden.
• Om het aanbranden van vleessap of vet te
voorkomen, adviseren wij u een beetje
vocht in de braadslee te gieten.
• Braadstukken naar behoefte (na 1/2 - 2/3
van de bereidingstijd) omkeren.
• Grote braadstukken en gevogelte tijdens
de bereiding meermaals met braadvocht
begieten. Daarmee bereikt u een beter
braadresultaat.
• Schakel de oven ca. 10 minuten voor het
einde van de baktijd uit, om te profiteren
van de restwarmte.
De gegevens in de volgende tabel dienen
slechts als richtwaarden.
Braadtabel
Soort product
Hete lucht met ringvormig verwarmingselement
Inzetniveau
Temperatuur
°C
Tijd uur: min.
Varkensvlees
Schouderstuk, nekstuk, ham (1000-1500
g)
1
170-190
1:30-2:00
20 electrolux
Soort product
Hete lucht met ringvormig verwarmingselement
Inzetniveau
Temperatuur
°C
Tijd uur: min.
Karbonade, casselerrib (1000-1500 g)
1
180-200
1:00-1:30
Gehakt (750-1000 g)
1
180-200
0:45-1:00
Varkensschenkel, voorgekookt (750-1000
g)
1
170-190
1:30-2:00
Stoofvlees (1000-1500 g)
1
180-200
2:00-2:30
Rosbief of ossenhaas, per cm dikte
1
210-230 1)
0:06-0:09 per
cm dikte
Stoofvlees (1000-1500 g)
1
170-190
1:30-2:00
Kalfsschenkel (1500-2000 g)
1
170-190
2:00-2:30
Lamsbout (1000-1500 g)
1
170-190
1:15-2:00
Lamsrug (1000-1500 g)
1
180-200
1:00-1:30
Rundvlees
Kalfsvlees
Lamsvlees
Kort te braden stukken vlees op de bakplaat
Worstje "Cordon bleu"
1
220-230 1)
0:05-0:08
Braadworst
1
220-230
1)
0:12-0:15
0:15-0:20
0:15-0:20
Schnitzel of karbonade, gepaneerd
1
220-230
1)
Gehaktballen
1
210-220
1)
1
210-220
0:45-1:15
Kip, poularde (1 - 1,5 kg)
1
190-210
0:45-1:15
Halve kip (per 400-500 g)
1
200-220
0:35-0:50
Stukken gevogelte (per 200-250 g)
1
200-220
0:35-0:50
Eend (1500-2000 g)
1
180-200
1:15-1:45
Hazenrug, hazenbout (tot 1000 g)
1
220-230 1)
0:25-0:40
Ree-/hertenrug (1500-2000 g)
1
210-220
1:15-1:45
Ree-/hertenbout (1500-2000 g)
1
200-210
1:30-2:15
Vis (stoven)
Hele vissen (1000-1500 g)
Gevogelte
Wild
1) Oven voorverwarmen
Op lage temperatuur garen
Ovenfunctie: Op lage temperatuur garen
Met de ovenfunctie "Op lage temperatuur
garen" blijft het braadstuk lekker mals en bijzonder sappig.
Wij bevelen u deze bereidingswijze aan voor
malse, magere stukken vlees en vis.
De functie "Op lage temperatuur garen" is
niet geschikt voor bijv. suddervlees of een vet
varkensbraadstuk.
De oven wordt opgewarmd tot de vooraf ingestelde temperatuur. Als deze temperatuur
bereikt is, klinkt er een signaal. Daarna wordt
de oven automatisch omgeschakeld naar
een lagere temperatuur.
electrolux 21
3. In de oven plaatsen. De ovenfunctie "Op
lage temperatuur garen"
kiezen,
eventueel temperatuur wijzigen en gaar
laten worden (zie tabel).
Met de ovenfunctie "Op lage temperatuur garen"
altijd open zonder
deksel garen .
1. Het braadstuk in de pan heel heet aanbraden.
2. Leg het vlees in een braadslee of direct
op het rooster met een daaronder geplaatste opvangbak.
Tabel Bereidingen op lage temperatuur
Gerecht 1)
Gewicht g
Temperatuurinstelling
Gebruiksniveau
Totale tijd in
min.
Engelse rosbief
1000-1500
120
1
90-110
Runderfilet
1000-1500
120
3
90-110
Kalfsbraadstuk
1000-1500
120
1
100-120
Steaks
200 - 300
120
3
20-30
1) Voor het garen in de pan aanbraden
Grill
Ovenfunctie: Grill
peratuurinstelling
met maximale tem-
• Voor het grillen zowel het rooster als de
bakplaat gebruiken.
• De grilltijden zijn richtwaarden
Belangrijk! Tijdens het grillen moet de
ovendeur altijd gesloten zijn.
Grilltabel
Gerecht
Inzetniveau
Grilltijd
1e kant
Geroosterd brood
1)
Geroosterd brood met beleg
2e kant
3
4-6 min.
3-5 min.
2
8-10 min.
---
1) Grillrooster zonder bakplaat gebruiken
Heteluchtgrillen
Ovenfunctie: Heteluchtgrillen
Gerecht
Temperatuur in
°C
Plaat
Grillrooster
Inzetniveau
Kip (900-1000 g)
Grilltijd
in minuten
Na... minuten omkeren
180-200
1
2
50-60
25-30
Gevulde varkensrollade (2000 180-200
g)
1
2
90-95
45
Pastaschotel
180
---
2
30
---
Gegratineerde aardappelschotel
200
---
2
20-23
---
Gnocchi, gegratineerd
180
---
2
20-23
---
Bloemkool met Hollandaise
saus
200
---
2
15
---
• Grillen is met name geschikt voor platte
stukken vlees en vis.
• Voor het heteluchtgrillen van platte stukken vlees en vis, dient de oven 3 minuten
te worden voorverwarmd. Daarna het ge-
22 electrolux
recht overeenkomstig de tabel in de oven
schuiven. Op niveau 1 een bakplaat plaatsen die gevuld is met 1-1,5 cm water.
Gerecht
Let op! Bij het openen van de deur
ontsnapt hete stoom.
Temperatuur in
°C
Plaat
Grillrooster
Inzetniveau
Grilltijd
in minuten
Na... minuten omkeren
Gehaktballen
230
1
3
14-18
6-8
Varkenshaas
230
1
2
16-22
6-10
Worstjes
230
1
3
14-18
6-8
Runderfilet, kalfsbiefstukken
230
1
3
11-13
5-6
Runderfilet, Rosbief (ca. 1 kg) 230
1
2
20-24
10-12
Ontdooien
Ovenfunctie: Ontdooien/Drogen
(Temperatuurinstelling 30°C)
• Uitgepakte etenswaren op een bord op
het rooster zetten.
Ontdooitabel
• Gebruik voor het afdekken geen borden of
schotels, omdat deze de ontdooitijd aanzienlijk verlengen.
• Om te ontdooien het rooster op het 1e inzetniveau van onderen plaatsen.
Gerecht
Ontdooitijd in
min.
Nadooitijd in
min.
Opmerking
Kip, 1000 g
100-140
20-30
Kip op een omgedraaid schoteltje in een
groot bord leggen, halverwege de tijd
omdraaien
Vlees, 1000 g
100-140
20-30
Halverwege de tijd omdraaien
Vlees, 500 g
90-120
20-30
Halverwege de tijd omdraaien
Forel, 150 g
25-35
10-15
---
Aardbeien, 300 g
30-40
10-20
---
Boter, 250 g
30-40
10-15
---
Room, 2 x 200 g
80-100
10-15
Room kan ook met nog licht bevroren
deeltjes goed worden geklopt
Taart, 1400 g
60
60
---
Roosteren
Ovenfunctie: Ontdooien/Drogen
• Gebruik hiervoor een met boterhampapier
of bakpapier belegde plaat.
• U bereikt een beter resultaat als u halverwege de droogtijd de oven uitschakelt, de
Gerecht
Temperatuur in
°C
deur opent en de oven gedurende de
nacht af laat koelen.
Daarna het gerecht laten drogen tot het
klaar is.
Inzetniveau
1 niveau
2 niveaus
Tijd in uren (richtwaarde)
Groente
Bonen
75
2
2/4
6-9
Paprika (reepjes)
75
2
2/4
5-8
Soepgroenten
75
2
2/4
5-6
Paddenstoelen
50
2
2/4
6-9
Kruiden
40-50
2
2/4
2-4
electrolux 23
Gerecht
Temperatuur in
°C
Inzetniveau
Tijd in uren (richtwaarde)
Fruit
Pruimen
75
2
2/4
8-12
Abrikozen
75
2
2/4
8-12
Schijfjes appel
75
2
2/4
6-9
Peren
75
2
2/4
9-13
Inmaken
Ovenfunctie: Hetelucht met ringverwarming
• Gebruik voor het inmaken alleen in de handel verkrijgbare glazen potten van hetzelfde formaat.
• Glazen potten met Twist-Off- of bajonetsluitingen en metalen bakjes zijn
niet geschikt.
• Voor het inmaken het 1e inzetniveau van
onderen gebruiken.
• Gebruik voor het inmaken de plaat. Hierop
kunt u zes glazen potten met elk een inhoud van een liter plaatsen.
Inmaaktabel
In te maken eetwaar 1)
Temperatuur
in °C
• De glazen potten moeten allemaal tot dezelfde hoogte zijn gevuld en goed afgesloten zijn.
• Plaats de glazen potten zodanig op de
plaat, dat ze elkaar niet raken.
• Giet ca. 1/2 liter water op de plaat, zodat
er voldoende vocht in de oven ontstaat.
• Zodra de vloeistof in de eerste glazen potten begint te borrelen (bij 1-liter potten na
ca. 35-60 minuten), de oven uitschakelen
of de temperatuur verlagen tot 100°C (zie
tabel).
Inmaken tot het borrelen begint in min.
Doorkoken bij
100°C in min.
Bessen
Aardbeien, bosbessen, frambozen, rijpe kruisbessen
160-170
35-45
---
Onrijpe kruisbessen
160-170
35-45
10-15
160-170
35-45
10-15
Wortelen 2)
160-170
50-60
5-10
Komkommers
160-170
50-60
---
Gemengd tafelzuur
160-170
50-60
15
Koolrabi, erwten, asperges
160-170
50-60
15-20
Steenvruchten
Peren, kweeperen, pruimen
Groente
1) De aangegeven inmaaktijden en temperaturen zijn richtwaarden.
2) In de uitgeschakelde oven laten staan
Geprogrammeerde functies en recepten
De oven beschikt over 12 geprogrammeerde
functies/recepten, die met de toets bak-/
braadprogramma's na elkaar kunnen worden gekozen.
P3
WIT BROOD
P4
BROODJES PER 40 G
P5
PIZZA
P6
QUICHE LORRAINE
P1
CITROENTAART
P7
AARDAPPELGRATIN
P2
MANDARIJNEN-KWARKGEBAK
P8
VISFILET
24 electrolux
P9
QUICHE LORRAINE
P 10
LASAGNE
P 11
VARKENSBRAADSTUK
P 12
KIP
CITROENTAART 1000 G
Voor het deeg:
• 250 g boter
• 200 g suiker
• 1 pakje vanillesuiker
• 1 snufje zout
• 4 eieren
• 150 g meel
• 150 g zetmeel
• 1 afgestreken theelepel bakpoeder
• geraspte schil van 2 citroenen
Glazuur:
• 125 ml citroensap
• 100 g poedersuiker
Zwarte langwerpige bakvorm, 30 cm lang
Margarine voor het invetten
Paneermeel voor het bestrooien van de bakvorm
Boter, suiker, citroenschil, vanillesuiker en
zout in een mengkom doen en roeren tot een
schuimige massa ontstaat. Vervolgens de eieren een voor een toevoegen en nogmaals
roeren tot het een schuimige massa is geworden.
Het met het meel en het zetmeel vermengde
bakpoeder toevoegen aan de schuimmassa
en het geheel mengen.
Het deeg in de ingevette en met paneermeel
bestrooide bakvorm gieten, gladstrijken en in
de oven plaatsen.
Na het bakken het citroensap en de poedersuiker mengen. De gebakken taart op een
stuk aluminiumfolie storten.
Het aluminiumfolie rond de taart omhoog
vouwen, zodat het glazuur niet weg kan
vloeien. Met een houten prikker gaatjes in de
taart maken en het glazuur met een penseel
aanbrengen.
Daarna de taart even laten staan.
Instelling
Inzetniveau
P 1 CITROENTAART
2
Duur
60 min.
MANDARIJNEN-KWARKGEBAK
Ingrediënten van het deeg:
• 200 g meel
• 1 theelepel bakpoeder
• 100 g suiker
• 75 g boter
• 2 eieren
• 1 snufje zout
• Margarine voor het invetten
Bereidingswijze van het deeg:
Boter en suiker goed door elkaar mengen.
Eieren toevoegen en ook goed mengen.
Gezeefd meel en bakpoeder aan het vet-/
suikermengsel toevoegen en kort kneden zodat er een soepel deeg ontstaat.
Deeg ca. 1 uur in de koelkast plaatsen. Daarna met een deegroller uitrollen en in een ingevette bakvorm doen.
Ingrediënten vulling:
• 500 g kwark
• 80 ml zonnebloemolie
• 100 g Crème fraiche
• 125 ml melk
• 2 eieren
• 140 g suiker
• 1/2 pakje puddingpoeder
• 1 blik mandarijntjes (1000 g)
• 1 pakje taartglazuur
Bereidingswijze van de vulling:
De ingrediënten in een mengkom doen en
gelijkmatig door elkaar mengen. Daarna op
de uitgerolde zandtaartdeegbodem plaatsen. De mandarijntjes over de kwark verdelen.
Na het bakken het taartglazuur over de afgekoelde taart verdelen.
Instelling
Inzetniveau
P 2 MANDARIJNKWARKGEBAK
3
Duur
55 min.
WIT BROOD 600-800 G
Ingrediënten:
• 500 g meel
• 1/2 blokje verse gist of 1 pakje droge gist
• 330 ml melk
• 10 g zout
Bereidingswijze:
Meel en zout in een grote kom doen. De gist
oplossen in lauwwarme melk en toevoegen
electrolux 25
aan het meel. Alle ingrediënten tot een soepel
deeg kneden.
Afhankelijk van de eigenschappen van het
meel kan meer melk nodig zijn.
Laat het deeg rijzen tot het twee keer zo veel
is.
Vorm van het deeg twee broden en plaats
deze op de ingevette bakplaat of de patisserie-bakplaat (extra accessoire). Laat de broden nogmaals rijzen tot ze de helft groter zijn.
Strooi voor het bakken wat meel over de broden en maak met een scherp mes 3 diagonale inkepingen van minstens 1 cm diep.
Instelling
Inzetniveau
P 3 WIT BROOD
2
Duur
55 min.
BROODJES VAN ELK 40 G (12-16 stuks)
Ingrediënten:
• 500 g meel Type 405
• 20 g verse gist of 1 pakje droge gist
• 300 ml water
• 10 g zout
Bereidingswijze:
Meel en zout in een grote kom doen. De gist
oplossen in het water en toevoegen aan het
meel. Alle ingrediënten tot een soepel deeg
kneden.
Laat het deeg rijzen tot het twee keer zo veel
is.
Snij het deeg in stukken, vorm er broodjes
van en leg deze op de ingevette bakplaat of
de patisserie-bakplaat (extra accessoire).
Broodjes nogmaals ca. 25 minuten laten rijzen.
Voor het bakken de broodjes kruislings insnijden. Naar keuze bestrooien met maanzaad, komijn of sesamzaad.
Instelling
Inzetniveau
P 4 BROODJES
VAN ELK 40 G
3
Duur
25 min.
PIZZA
Voor 1 bakplaat of 2 ronde vormen
Ingrediënten van het deeg:
• 300 g meel Type 405
• 200 ml water
• 14 g gist
• 2 eetlepels olie
• 3 g zout
Bereidingswijze van het deeg:
Gist in een kom verkruimelen en in lauwwarm
water oplossen. Het met het zout en de olie
gemengde meel toevoegen. De ingrediënten
zolang kneden, tot het een soepel deeg is,
dat loskomt van de kom.
Het deeg vervolgens afgedekt laten rijzen, tot
het tweemaal zoveel geworden is.
Ingrediënten vulling:
• 1 blik gepelde tomaten (800 g netto), fijngehakt
• 100 g salami, in in vieren gesneden plakjes
• 350-400 g feta of mozzarella, in blokjes
van 1 cm
• Oregano of pizzakruiden
Als variatie op de vulling kunnen champignons of gekookte ham gekozen worden.
Bereiding:
Het tomatensap afgieten (kan voor saus gebruikt worden).
Het deeg uitrollen, op een ingevette bakplaat
leggen. Vervolgens met een vork gaatjes in
het deeg prikken.
De ingrediënten voor de vulling achtereenvolgens op het deeg rangschikken.
Feta of mozzarella gelijkmatig over de deeg
verdelen. Tenslotte de oregano over het geheel strooien.
Instelling
Inzetniveau
P 5 PIZZA
3
Duur
25 min.
QUICHE LORRAINE
Ingrediënten van het deeg:
250 g meel Type 405
125 g boter
60 ml water
1 theelepel zout
beetje peper en nootmuskaat
Bereidingswijze van het deeg:
Meng het meel, de boter en het zout door
elkaar, voeg het water toe en kneed het geheel snel tot een deeg.
Het deeg 1 uur in de koelkast laten afkoelen.
Ingrediënten vulling:
• 100 ml melk
• 150 ml zure room
26 electrolux
• 2 eieren
• 150 g Gruyère of Emmentaler kaas, geraspt
• 150 g magere spekblokjes
• 150 g uien, in blokjes gesneden
• peper, nootmuskaat
Bereidingswijze van de vulling:
Bak de magere spekblokjes en uien licht aan.
Klop de melk, room, eieren en kruiden goed
door elkaar, voeg daarna de geraspte kaas
aan het mengsel toe.
Bereiding:
Rol het deeg uit en leg het in een ingevette,
gladde springvorm (ø 28 cm). Verdeel de
spekblokjes en de uien gelijkmatig over het
deeg en giet het mengsel er overheen.
Instelling
Inzetniveau
P 6 QUICHE LORRAINE
3
Duur
40 min.
AARDAPPELGRATIN
Ingrediënten:
• 1000 g aardappelen
• naar wens 1 theelepel zout en peper
• 1 teentje knoflook, geschild
• 300 g Gruyère of Emmentaler kaas, geraspt
• 3 eieren
• 250 ml melk
• 4 eetlepels room
• 1 eetlepel tijm
• 3 eetlepels boter
Bereidingswijze:
Schil de aardappelen, snijd ze in dunne plakken, droog ze af en bestrooi ze met zout en
peper.
Leg de helft van de aardappelschijfjes in een
ingevette, vuurvaste schaal en strooi er wat
geraspte kaas over. Leg de overige aardappelschijfjes er bovenop en strooi de rest van
de kaas eroverheen.
Pers het teentje knoflook en vermeng dit met
de eieren, melk, room en de tijm. Voeg een
beetje zout toe en giet het mengsel over de
aardappelen.
Schaaf de boter in kleine stukjes en verdeel
deze over het gerecht.
Instelling
Inzetniveau
P 7 AARDAPPELGRATIN
2
Duur
55 min.
VISFILET
Ingrediënten:
• 700 g filet van snoekbaars of zalmforel, in
blokjes
• 100 g Emmentaler, geraspt
• 200 ml room
• 50 g paneermeel
• zout, peper, citroensap
• peterselie, gehakt
• 40 g boter voor het invetten van de vorm
Bereidingswijze:
Druppel het citroensap over de visfilet en laat
het even intrekken. Dep daarna het overtollige sap met wat keukenpapier weg.
Bestrooi de visfilets vervolgens aan beide zijden met zout en peper. Leg ze daarna in een
ingevette, vuurvaste schaal.
Maak een mengsel van de room, de geraspte
kaas, het paneermeel en de fijngehakte peterselie en verdeel dit over de visfilet.
Instelling
Inzetniveau
P 8 VISFILET
2
Duur
25 min.
KALFSRUG
Ingrediënten:
• 1000 g kalfsrug
• 2 eetlepels olie
• zout, peper, paprika
Bereidingswijze:
Was de kalfsrug en dep hem droog met keukenpapier.
Meng de kruiden met de olie en bestrijk het
vlees daarmee gelijkmatig.
Leg de kalfsrug in een vuurvaste schaal of in
een glazen schaal met inzetstuk met gaatjes
(extra accessoire) en plaats de schaal in de
oven.
Instelling
Inzetniveau
P 9 KALFSRUG
2
Duur
80 min.
electrolux 27
LASAGNE
Vleessaus:
• 100 g doorregen buikspek
• naar wens 1 ui en 1 wortel
• 100 g Selderij
• 2 eetlepels olijfolie
• 400 g gemengd gehakt
• 1 klein blik tomaten, in stukjes (ca. 400 g)
• oregano, tijm, zout en peper
• 3 eetlepels boter
• 250 g groene lasagnebladen
• 50 g Parmezaanse kaas, geraspt
• 150 g Emmentaler, geraspt
Bechamelsaus:
• 75 g boter
• 50 g meel
• 500 ml melk
• zout, peper en nootmuskaat
Het spek met een scherp mes van zwoerd en
kraakbeen ontdoen en in blokjes snijden. De
ui en de wortel schillen, de selderij schoonmaken, alle groente in kleine blokjes snijden.
De olie in een stoofpan verhitten, de spekblokjes en de groente daarin roerbakken. Het
gehakt beetje bij beetje toevoegen, los bakken en blussen met wat bouillon. De vleesragout op smaak brengen met tomatenpuree, de kruiden, zout en peper en afgedekt
op een laag pitje ca. 30 minuten in laten koken.
Ondertussen de bechamelsaus klaarmaken.
Daarvoor de boter in een pan doen, het meel
erbij strooien en onder voortdurend roeren
goudgeel laten worden. Beetje bij beetje onder voortdurend roeren de melk erbij gieten.
De saus op smaak brengen met zout, peper
en nootmuskaat en zonder deksel ca. 10 minuten laten inkoken. Een grote rechthoekige
ovenschaal invetten met een eetlepel boter.
Afwisselend een laag pastabladen, vleesragout, bechamelsaus en geraspte kaas in de
schaal leggen. De bovenste laag moet een
met kaas bestrooide laag bechamelsaus zijn.
De rest van de boter in kleine stukjes op het
gerecht leggen.
50 min.
VARKENSBRAADSTUK
Ingrediënten:
• Varkensbraadstuk van de hals
• 2 eetlepels olie
• zout, peper, paprika
Bereidingswijze:
Was het vlees en dep het droog met keukenpapier.
Meng de kruiden met de olie en bestrijk het
vlees daarmee gelijkmatig. Vervolgens legt u
het varkensvlees in een vuurvaste schaal met
inzetstuk met gaatjes (extra accessoire).
Na ca. 40 minuten het braadstuk omdraaien.
Na het eerste geluidssignaal controleren of
het vlees gaar is. Indien nodig, de resterende
braadtijd tot het 2e geluidssignaal (10 min.)
verlengen.
Instelling
Inzetniveau
P 11 VARKENSBRAADSTUK
2
Duur
90 min.
Instelling
Inzetniveau
KIP 1200 G
Ingrediënten:
• 1 kip (1000 - 1200 g)
• 2 eetlepels olie
• zout, peper, paprika, kerriepoeder
Bereidingswijze:
Was de kip en dep hem droog met keukenpapier.
Meng de kruiden met de olie en bestrijk de
kip daarmee gelijkmatig aan de binnen- en
buitenkant.
Leg daarna de kip met de borstzijde naar beneden in een vuurvaste schaal of in een glazen schaal met inzetstuk met gaatjes (extra
accessoire).
Na ca. 25 minuten de kip omdraaien.
Na het eerste geluidssignaal (ca. 50 min.)
controleren of de kip gaar is. Indien nodig de
resterende braadtijd tot het 2e geluidssignaal
(ca. 60 min.) laten verlopen.
P 10 LASAGNE
2
Instelling
Inzetniveau
P 12 KIP
2
Duur
Duur
55 min.
28 electrolux
Reiniging en onderhoud
Waarschuwing! Om het apparaat
schoon te maken, moet het
uitgeschakeld en afgekoeld zijn.
Waarschuwing! Het reinigen van het
apparaat met een stoom- of
hogedrukreiniger is om
veiligheidsredenen niet toegestaan!
Let op! Gebruik geen krassende en
schurende schoonmaakmiddelen,
ovensprays of staalwol, geen zeep of
andere reinigingsmiddelen. Deze
verstoren de katalytische reinigingshulp
in de bovenkant van de oven. Eventueel
achtergebleven resten met een
vochtige, zachte spons afvegen.
Let op! Gebruik geen schuurmiddelen,
agressieve schoonmaakmiddelen of
schurende voorwerpen.
De oven altijd alleen korte tijd openen, dit
ter ondersteuning van de katalytische
reinigingshulp.
Let op! Gebruik geen ruwe, krassende
schoonmaakmiddelen of scherpe
metaalschrapers om het glas te reinigen,
deze kunnen krassen veroorzaken op
het oppervlak die kunnen leiden tot het
breken van het glas.
Let op! Gebruik geen textiel. De draden
blijven aan het ruwe oppervlak hangen.
Buitenkant van het apparaat
• Neem de voorkant van het apparaat af met
een zachte doek en een warm sopje.
• Gebruik bij ovens met een metalen voorzijde de hiervoor in de handel verkrijgbare
onderhoudsmiddelen.
• Gebruik alstublieft geen schuurmiddel
noch schuursponsjes.
Binnenkant oven
Maak de oven na ieder gebruik schoon. Verontreinigingen laten zich dan het makkelijkst
verwijderen en kunnen dan niet aanbranden.
1. Bij het openen van de ovendeur wordt de
verlichting automatisch ingeschakeld.
2. Maak de oven na elk gebruik schoon met
een sopje en droog hem goed af.
Hardnekkig vuil kan verwijderd worden
met speciale ovenreinigers.
Belangrijk! Let bij het gebruik van
ovensprays altijd goed op de aanwijzingen
van de fabrikant!
Bovenkant van de oven met katalytische
reinigingshulp
(ruw, poreus oppervlak)
De bovenkant van de oven is voorzien van
een katalytische reinigingshulp, die binnen
een bereik van meer dan 200°C kleinere verontreinigingen verbrandt.
Volg de volgende aanwijzingen op voor een
optimale werking van de reinigingshulp.
Accessoires
Alle inschuifdelen (rooster, bakplaat, inschuifroosters enz.) na elk gebruik afspoelen
en goed afdrogen. Kort laten inweken maakt
het schoonmaken makkelijker.
Geleiderails
Om de zijwanden van de oven schoon te
maken, kunnen de inschuifroosters aan de
linker- en rechterkant verwijderd worden.
Inschuifrooster verwijderen
Roosters eerst aan de voorkant van de ovenwand wegtrekken (1) en dan achter achter
verwijderen (2).
electrolux 29
Ovenverlichting
Waarschuwing! Pas op voor
elektrische schokken! Om het
ovenlampje te vervangen:
• De oven uitschakelen!
• De zekeringen in de zekeringenkast
losdraaien of uitschakelen.
2
1
Om het ovenlampje en de glazen afdekking te beschermen een doek op de bodem van de oven leggen.
Inschuifrooster terugzetten
Belangrijk! De afgeronde einden van de
geleidingsstangen moeten naar voren
wijzen!
Ovenlampje aan de zijkant vervangen /
glazen afdekking schoonmaken
1. Linker inschuifrooster verwijderen.
2. Glazen afdekking met een smal, stomp
voorwerp ( bijv. een theelepeltje) verwijderen en schoonmaken.
Bij het terugplaatsen de roosters eerst aan
de achterkant weer inhangen (1) en dan voor
inzetten en aandrukken (2).
1
2
3. Indien nodig: Ovenverlichting 25 Watt,
230 V, 300°C hittebestendig, vervangen.
4. Glazen afdekking weer op zijn plaats zetten.
30 electrolux
5. Inschuifrooster terugzetten.
Ovendeur
Voor het reinigen van de ovendeur kunt u
deze verwijderen.
Ovendeur verwijderen
1. Zet de ovendeur helemaal open.
2. Klemhendels aan beide deurscharnieren helemaal opklappen.
3. Ovendeur met beide handen aan de zijkanten vastpakken en over de weerstand heen ongeveer 3/4 sluiten.
4. Deur van de oven wegtrekken ( Voorzichtig: zwaar!
5. Deur met de buitenkant naar onderen op
een zachte, effen ondergrond leggen, bijvoorbeeld op een dikke doek, om krassen te voorkomen.
Ovendeur - Deur terugplaatsen
1. De deur, aan de kant waar de handgreep
zit, met beide handen aan de zijkanten
vastpakken.
2. Deur onder een hoek van ca. 60° houden.
3. De deurscharnieren gelijktijdig in de
beide uitsparingen rechts en links aan de
onderkant van de oven, zo ver mogelijk
naar binnen schuiven.
4. De deur tot de weerstand naar boven opheffen en dan helemaal openen.
3
4
60
4
5
4
3
2
5. Klemhendels aan beide deurscharnieren
in hun oorspronkelijke stand terugklappen.
6. Ovendeur - Deur sluiten.
electrolux 31
Wat te doen als ...
Probleem
De oven wordt niet warm
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De oven is niet ingeschakeld
De oven inschakelen
De dagtijd is niet ingesteld
Dagtijd instellen
De noodzakelijke instellingen zijn
niet uitgevoerd
Instellingen controleren
De automatische uitschakeling van
de oven is in werking getreden
Zie Automatische uitschakeling
De kinderbeveiliging is ingeschakeld
Kinderbeveiliging uitschakelen
De zekering in de huisinstallatie (ze- Als de zekeringen meerdere malen
keringenkast) is doorgebrand
worden uitgeschakeld, neem dan
contact op met een erkend elektroinstallateur
De ovenverlichting valt uit
Het ovenlampje is stuk
Ovenlampje vervangen
Op het display brandt
De testfunctie is ingeschakeld
"d" en de oven wordt niet
warm, de ventilator doet
het niet
Als u de storing met de aangegeven oplossingen niet kunt verhelpen, neem dan
contact op met uw vakhandelaar of met
de klantenservice.
Waarschuwing! Reparaties aan het
apparaat mogen uitsluitend door
vakmensen worden uitgevoerd. Door
onvakkundig uitgevoerde reparaties
kunnen grote gevaren voor de gebruiker
ontstaan.
Houd de toetsen
en
tegelijk
ingedrukt, tot er een signaal klinkt
en de weergave "d" verdwijnt
tenservice of van de vakhandelaar ook
tijdens de garantieperiode niet zonder
kosten plaats vinden.
Aanwijzing voor apparaten met metalen
voorkant: Vanwege de koele voorkant
van uw apparaat kan er zich, na het openen van de deur, tijdens of kort na het
bakken of braden, gedurende korte tijd
condens vormen op de glazen binnenkant van de deur.
In geval van oneigenlijk gebruik kan het
bezoek van de technicus van de klan-
Montageinstructie
Let op! Montage en aansluiting van het
nieuwe apparaat mag alleen worden
uitgevoerd door een erkende
installateur. Volg deze instructies
alstublieft op, omdat anders de garantie
in geval van beschadiging vervalt.
Om gevaarlijke situaties te voorkomen, moeten beschadigde aansluitkabels vervangen
worden door onze klantenservice of door een
erkend installateur
Veiligheidsaanwijzingen voor de
installateur
• In de elektrische installatie moet een voorziening aanwezig zijn, die het mogelijk
maakt, het apparaat met een opening tussen de contacten van minstens. 3mm omnipolair van het net los te koppelen.
Als geschikte scheidingsvoorzieningen
gelden bijv. LS-schakelaars, zekeringen
(schroefzekeringen moeten uit de fitting
gedraaid worden), FI-schakelaars en veiligheidsschakelaars.
• De aansluiting via een contactdoos dient
zodanig te zijn uitgevoerd, dat de contactdoos toegankelijk is en buiten de coördinatieruimte ligt.
• De aanrakingsbeveiliging moet door de inbouw gegarandeerd zijn.
32 electrolux
• De stevigheid van de inbouwkast moet
voldoen aan de DIN 68930 norm.
electrolux 33
34 electrolux
electrolux 35
2
H05VV-F
H05RR-F
min.1,60m
alternativ
36 electrolux
3
90 0
electrolux 37
4
20
13
2x3,5x25
Afvalverwerking
Het symbool
op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar
moet worden afgegeven bij een
verzamelpunt waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt gerecycled.
Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste
manier wordt verwijderd, voorkomt u
mogelijke negatieve gevolgen voor mens en
milieu die zich zouden kunnen voordoen in
geval van verkeerde afvalverwerking. Voor
gedetailleerdere informatie over het recyclen
van dit product, kunt u contact opnemen met
de gemeente, de gemeentereiniging of de
winkel waar u het product hebt gekocht.
Het verpakkingsmateriaal is milieuvriendelijk en geschikt voor hergebruik.
Kunststofonderdelen worden door internationale afkortingen zoals bijv. >PE <,
>PS< enz gekenmerkt. Gooi het verpakkingsmateriaal weg in de daarvoor bestemde containers van uw vuilnisophaaldienst.
Waarschuwing! Om ervoor te zorgen
dat het apparaat geen gevaar oplevert,
moet het onklaar gemaakt worden
voordat u het weggooit.
Trek de stekker uit het stopcontact en
verwijder de voedingskabel van het apparaat.
Verpakkingsmateriaal
Service
Probeer bij technische storingen eerst met
behulp van de gebruiksaanwijzing (Hoofd-
stuk "Wat te doen als...") het probleem zelf
op te lossen.
38 electrolux
Als u het probleem niet op kunt lossen, neem
dan contact op met de klantenservice of met
een van onze service-afdelingen.
Om u snel te kunnen helpen, hebben wij de
volgende gegevens nodig:
• Modelbeschrijving
• Productnummer (PNC)
• Serienummer (S-No.) (voor nummers zie
typeplaatje)
• Aard van de storing
• eventuele foutmelding, die op het apparaat
wordt aangegeven
Om de nodige gegevens van uw apparaat bij
de hand te hebben, adviseren wij u deze
hieronder te noteren:
Modelbeschrijving: ........................................
PNC: ........................................
S-No: ........................................
NL Garantie/serviceafdeling
NEDERLAND
Onze producten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd. Desondanks kan het voorkomen dat er een defect
optreedt. Onze servicedienst zal dit op verzoek herstellen, zowel binnen als buiten de
garantietermijn. De levensduur van het product wordt daardoor niet negatief beïnvloed.
Onderstaande garantievoorwaarden zijn gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/EG en het
Burgerlijk Wetboek. De daaruit voortvloeiende rechten blijven onverlet. Ook de garantieverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven onaangetast.
Voor dit product verlenen wij garantie volgens onderstaande voorwaarden:
1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met
15 gebreken aan het product die zich
openbaren binnen 24 maanden vanaf de
datum van levering aan de eindgebruiker. In geval van professioneel of daarmee gelijk te stellen gebruik is de garantie beperkt tot 12 maanden. Voor tweedehands producten geldt eveneens een
termijn van 12 maanden.
2. De garantieprestatie houdt in dat het
product kosteloos wordt teruggebracht
in de toestand die het had voor het defect optrad. Gebrekkige onderdelen
worden hersteld of vervangen. Kosteloos vervangen onderdelen worden ons
eigendom.
3. Het gebrek moet terstond gemeld worden om mogelijke verdere schade te
voorkomen. De garantieaanspraak vervalt indien het gebrek niet binnen twee
maanden na vaststelling is gemeld.
4. Voor een beroep op garantie dient het
aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum te worden overlegd. Bij
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ontbreken daarvan dient ander overtuigend bewijs te worden overlegd.
De garantie heeft geen betrekking op
schade aan kwetsbare onderdelen,
zoals (vitrokeramisch) glas, kunststof,
rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik.
De garantie heeft geen betrekking op
kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de waarde en deugdelijkheid van het product onbeduidend zijn.
De garantie geldt evenmin voor schade
veroorzaakt door:
– chemische en elektrochemische inwerking van water,
– abnormale milieuomstandigheden in
het algemeen,
– voor het product oneigenlijke bedrijfsomstandigheden,
– contact met agressieve stoffen.
De garantie heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten
onze verantwoordelijkheid is ontstaan,
niet-vakkundige installatie of montage,
verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud,
of het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen.
Het recht op garantie vervalt wanneer
het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door derden die niet
bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het product voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet origineel
zijn en daardoor een defect veroorzaken.
Producten die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd aan of gezonden naar onze servicedienst. Herstelling ter plaatse kan
slechts worden gevraagd voor grote of
ingebouwde producten.
electrolux 39
11. Indien het product zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of
geplaatst dat de benodigde tijd voor het
in- en uitbouwen samen meer dan 30
minuten bedraagt, worden de hierdoor
ontstane extra kosten aan de gebruiker
in rekening gebracht. Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw
komt ten laste van de gebruiker.
12. Indien binnen de garantieperiode de herstelling van hetzelfde defect herhaaldelijk
mislukt of de herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de
gebruiker een gelijkwaardige vervanging
geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een
vergoeding te rekenen naar rato van de
verstreken gebruiksperiode.
13. Herstelling onder garantie heeft geen
verlenging van de garantietermijn noch
aanvang van een nieuwe garantietermijn
tot gevolg.
14. Op herstellingen geven wij een garantie
van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek.
15. Verdere of andere aanspraken, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan
buiten het product, zijn uitgesloten voor
zover een aansprakelijkheid niet wettelijk
is vastgelegd.
16. In geval van aansprakelijkheid zal een
vergoeding de aankoopwaarde van het
product niet overtreffen, tenzij wettelijk
anders is bepaald.
Deze garantievoorwaarden gelden voor in
Nederland gekochte en/of in gebruik zijnde
producten. Indien een product naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na
te gaan of het product voldoet aan de technische voorwaarden ( o.a. spanning, frequentie, installatievoorschriften, gassoort,
klimaatomstandigheden) in het betreffende
land. Voor in het buitenland aangeschafte
producten dient de gebruiker zich te vergewissen van de bepalingen in Nederland.
Noodzakelijke of gewenste aanpassingen
vallen niet onder de garantie, en kunnen niet
altijd worden aangebracht.
Ook na afloop van de garantietermijn staat
onze servicedienst u ter beschikking.
Adres Servicedienst: Electrolux Service,
Vennootsweg 1, 2404 CG ALPHEN AAN
DEN RIJN
Reparatievoorwaarden
Onze reparatievoorwaarden zijn conform de
afspraak tussen de Consumentenbond en
Vlehan*.
Art. 1 Aan de consument zal na een melding
van een storing zo mogelijk direct, doch uiterlijk binnen één werkdag worden medegedeeld op welke dag het bezoek van de technicus zal plaatsvinden. De reparatie zal als
regel binnen zeven werkdagen na de melding
zijn uitgevoerd.
Art. 2
a) Alvorens de reparatie wordt verricht zal
de technicus een onderzoek uitvoeren
naar de vermoedelijke oorzaak van de
gemelde storing. Aan de hand hiervan zal
hij een zo nauwkeurig mogelijke, gespecificeerde begroting maken van de totale
reparatiekosten inclusief voorrijkosten en
diagnose-kosten. Desgevraagd zal deze
begroting door de technicus schriftelijk
worden vastgelegd.
b) Indien de consument met het begrote bedrag niet akkoord gaat, zal op verzoek
het te repareren toestel worden teruggebracht in de staat waarin het aan de technicus werd aangeboden. Nadat dit is geschied, zullen alleen de kosten van voorrijden en arbeidsloon in rekening worden
gebracht op basis van de werkelijke bestede tijd, danwel van een vooraf vastgesteld tarief.
Art. 3 Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat:
a) de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene omstandigheden
niet tegen het begrote bedrag kan worden uitgevoerd, of
b) ook andere dan in de begroting voorziene
reparaties noodzakelijk zijn, zal overleg
met de consument plaatsvinden en een
herziene kostenbegroting worden gemaakt. In geval de consument daarmee
alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens
het in artikel 2b bepaalde.
Art. 4 De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens
het eerste bezoek worden uitgevoerd. Indien
om het toestel in werkende staat te brengen
een tweede bezoek noodzakelijk is, zal:
a) direct, doch uiterlijk binnen één werkdag
door de betreffende service-organisatie
of door de technicus met de consument
40 electrolux
de datum voor een tweede bezoek worden afgesproken.
b) een herhalingsbezoek zal als regel binnen
tien werkdagen na de melding plaatsvinden.
c) voor een tweede of daaropvolgend bezoek zal geen voorrijtarief in rekening
worden gebracht, tenzij de noodzaak
voor een herhalingsbezoek aan de consument is toe te schrijven.
Art. 5 De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding van type
en serienummer van het apparaat, omschrijving van de diagnose, toegepaste tarieven,
gebruikte onderdelen en materialen en een
korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden. De betaling van de rekening
dient tegen afgifte van een reparatienota direct contant of door middel van een gegarandeerd betaalmiddel plaats te vinden.
Art. 6 Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal bij normaal huishoudelijk gebruik een
volledige garantie van minimaal 3 maanden
worden gegeven. Deze garantie omvat het
kosteloos uitvoeren van een hernieuwde reparatie. Op de uitgewisselde en betaalde onderdelen geldt een garantietermijn van 12
maanden. Bij een beroep op garantie op de
reparatie dient de consument op verzoek de
gespecificeerde rekening van de voorgaande
reparatie aan de technicus te overleggen.
Art. 7 Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde reparatie hetzelfde defect bij normaal
huishoudelijk gebruik opnieuw optreedt binnen de onder art. 6 bedoelde garantietermijn
en redelijkerwijs een afdoend resultaat bij het
opnieuw uitvoeren van de reparatie niet verwacht kan worden, zal aan de consument
een nieuw exemplaar of soortgelijk toestel
van hetzelfde merk worden aangeboden tegen bijbetaling op basis van een per product
te bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage.
Art. 8 Vervangen onderdelen stelt de technicus weer ter beschikking van de consument,
met uitzondering van de onder garantie of
tegen een gereduceerde prijs vervangen onderdelen.
Art. 9 Een reparatie dient op zodanige wijze
te worden uitgevoerd, dat een toestel daarna
weer volledig voldoet aan de veiligheidsvoorschriften, die op grond van een van fabriekswege aangebracht veiligheidskeurmerk gelden, danwel bij het ontbreken daarvan, aan
de wettelijke vereisten terzake. Dit houdt ondermeer in, dat reparaties moeten worden
uitgevoerd met originele en door de fabrikant
ook terzake van veiligheidskeurmerken en voorschriften gegarandeerde onderdelen.
*) Vereniging Leveranciers van Huishoudelijke Apparaten
in Nederland
Adres service-afdeling, Nederland
AEG fabrieksservice Postbus 120 2400 AC Alphen aan den Rijn
Service-informatielijn (voor bezoek servicetechnicus en onderde- tel. 0172-468 300
len)
Consumentenbelangen (voor algemene, product- of gebruiksinformatie)
Vanzelfsprekend kunt u ook tijdens de lange
levensduur van uw product op ons rekenen.
Daarom nodigen wij u van harte uit uw product kosteloos te registreren op onze internetsite www.mijnapparaten.nl. Wij kunnen u
tel. 0172-468 172
dan nog beter van dienst zijn met informatie
over producten,gebruiksaanwijzingen, tips,
innovaties, oplossingen voor onverhoopte
storingen etc.
Europese Garantie
Dit apparaat wordt door Electrolux in elk van
de achter in deze handleiding genoemde landen gedurende de in het bij het apparaat behorende garantiebewijs genoemde periode
of anderszins bij de wet gegarandeerd. Als u
van een van deze landen verhuist naar een
ander van de hieronder genoemde landen,
verhuist de garantie op het apparaat met u
mee. De volgende beperkingen zijn hierop
van toepassing:
• De garantie op het apparaat begint op de
datum van eerste aankoop van het apparaat. Deze datum dient te worden aangetoond door overlegging van een geldig,
door de verkoper van het apparaat afgegeven aankoopbewijs.
electrolux 41
• De garantie op het apparaat geldt voor dezelfde periode en in dezelfde mate voor arbeidsloon en onderdelen als van toepassing in uw nieuwe land van vestiging op dit
specifieke model of deze specifieke serie
apparaten.
• De garantie op het apparaat is persoonlijk,
geldt dus voor de oorspronkelijke koper
van het apparaat en kan niet worden overgedragen op een andere gebruiker.
• Het apparaat wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de door
Electrolux afgegeven instructies en wordt
alleen in huis gebruikt, dat wil zeggen, het
apparaat wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden.
• Het apparaat wordt geïnstalleerd in overeenstemming met alle relevante voorschriften die in uw nieuwe land van vestiging van kracht zijn.
De voorwaarden van deze Europese garantie
tasten geen van de aan u bij de wet verleende
rechten aan.
www.electrolux.com
Albania
+35 5 4 261 450
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/Belgien
+32 2 363 04 44
Bergensesteenweg 719, 1502
Lembeek
Česká republika
+420 2 61 12 61 12
Budějovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark
+45 70 11 74 00
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland
+49 180 32 26 622
Fürther Str. 246, 90429 Nürnberg
Eesti
+37 2 66 50 030
Pärnu mnt. 153, 11624 Tallinn
España
+34 902 11 63 88
Carretera M-300, Km. 29,900
Alcalá de Henares Madrid
France
08 44 62 26 53
www.electrolux.fr
Great Britain
+44 8705 929 929
Addington Way, Luton, Bedfordshire LU4 9QQ
Hellas
+30 23 10 56 19 70
4, Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska
+385 1 63 23 338
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland
+353 1 40 90 753
Long Mile Road Dublin 12
Italia
+39 (0) 434 558500
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080
Porcia (PN)
Latvija
+371 67313626
Kr. Barona iela 130/2, LV-1012,
Riga
Lietuva
+370 5 278 06 03
Ozo 10a, LT-08200 Vilnius
Luxembourg
+352 42 431 301
Rue de Bitbourg, 7, L-1273
Hamm
Magyarország
+36 1 252 1773
H-1142 Budapest XIV, Erzsébet
királyné útja 87
Nederland
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
Norge
+47 81 5 30 222
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
42 electrolux
Österreich
+43 18 66 400
Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska
+48 22 43 47 300
ul. Kolejowa 5/7, Warszawa
Portugal
+35 12 14 40 39 39
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco - Q 35 -2774-518
Paço de Arcos
Romania
+40 21 451 20 30
Str. Garii Progresului 2, S4,
040671 RO
Schweiz - Suisse - Svizzera
+41 62 88 99 111
Industriestrasse 10, CH-5506
Mägenwil
Slovenija
+38 61 24 25 731
Gerbičeva ulica 98, 1000 Ljubljana
Slovensko
+421 2 43 33 43 22
Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce spotrebiče SK,
Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Suomi
www.electrolux.fi
Sverige
+46 (0)771 76 76 76
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143, S-105 45 Stockholm
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Tarlabaşı caddesi no : 35 Taksim İstanbul
Россия
+7 495 937 7837
129090 Москва,
Олимпийский проспект, 16,
БЦ "Олимпик"
Україна
+380 44 586 20 60
04074 Київ,
вул.Автозаводська, 2а, БЦ
"Алкон"
electrolux 43
www.electrolux.com
Voor het on-line bestellen van accessoires, consumables en onderdelen gaat u naar
de ’webwinkel’ op:
www.electrolux.nl
892 943 141 - A - 062009
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement