Aeg-Electrolux KB9800E-M Handleiding

Aeg-Electrolux KB9800E-M Handleiding
KB9800E
Gebruiksaanwijzing
Elektrische inbouwoven
2
Inhoud
Wij danken u voor uw keuze voor een van onze producten van hoogwaardige
kwaliteit.
Lees deze gebruiksaanwijzing alstublieft zorgvuldig door, zo kunt u zeker zijn van
optimale en professionele prestaties van uw apparaat. De handleiding zal u in staat
stellen om alle processen perfect en op de meest efficiënte wijze te laten verlopen.
Wij adviseren u deze handleiding op een veilige plaats te bewaren, dan kunt u hem
te allen tijde raadplegen. Geef deze handleiding ook aan een eventuele toekomstige
eigenaar van het apparaat.
Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe apparaat.
Inhoud
Bedieningshandleiding
3
Veiligheidsinstructies
Elektrische veiligheid
Kinderbeveiliging
Veiligheid tijdens het gebruik
Zo vermijdt u schade aan het apparaat
3
3
3
3
Productbeschrijving
Algemeen overzicht
Bedieningspaneel
Uitrusting oven
Accessoires Oven
Voor het eerste gebruik
Dagtijd instellen en wijzigen
Eerste reiniging
Zo leert u het apparaat kennen
Bedienen van de oven
De elektronische ovenbesturing
Ovenfuncties
Rooster en bakplaat plaatsen
Extra functies
Klokfuncties
Overige functies
Tips, tabellen en adviezen
Bakken
Braden
3
4
4
5
5
6
6
6
7
7
8
8
10
11
12
13
18
19
19
23
Op lage temperatuur garen
Grill
Infratherm
Ontdooien
Roosteren
Inmaken/wecken
Geprogrammeerde recepten
Reiniging en onderhoud
Buitenkant van het apparaat
Binnenkant oven
Bovenkant van de oven met katalytische
reinigingshulp
Accessoires
Inschuifrails
Ovenverlichting
Ovendeur
Wat te doen als...
25
26
26
27
27
28
29
35
36
36
Installatie-instructies
Veiligheidsaanwijzingen voor de
installateur
Afvalverwerking
41
41
45
Klantenservice
45
Garantie/serviceafdeling
Europese Garantie
46
49
www.electrolux.com
50
36
36
36
38
39
40
Wijzigingen voorbehouden
Veiligheidsinstructies
3
Bedieningshandleiding
Veiligheidsinstructies
Belangrijke veiligheidsinstructies!
Zorgvuldig lezen en voor toekomstige raadpleging bewaren!
Elektrische veiligheid
• Het apparaat mag uitsluitend door een erkend vakman worden aangesloten.
• Bij storingen of beschadigingen aan het apparaat: Zekeringen losdraaien resp. uitschakelen.
• Reparaties aan het apparaat mogen uitsluitend door vakmensen worden uitgevoerd.
Door onvakkundig uitgevoerde reparaties kunnen grote gevaren ontstaan. Wendt u zich
in geval van reparatie tot onze klantenservice of uw vakhandel.
Kinderbeveiliging
• Kinderen nooit zonder toezicht laten terwijl het apparaat in werking is.
• Dit apparaat is voorzien van een kinderbeveiliging.
Veiligheid tijdens het gebruik
• Dit apparaat mag alleen in het huishouden worden gebruikt voor het koken, braden en
bakken van levensmiddelen.
• Wees voorzichtig bij het aansluiten van elektrische apparaten op stopcontacten in de
buurt van het apparaat. Aansluitleidingen mogen niet onder de hete ovendeur worden
vastgeklemd
• Waarschuwing: Gevaar voor verbranding! Tijdens de werking wordt de binnenkant
van de oven heet.
• Als u alcoholische toevoegingen in de oven gebruikt, kan er eventueel een licht ontvlambaar alcohol-luchtmengsel ontstaan. Doe in dat geval de deur voorzichtig open.
Houd daarbij gloeiende voorwerpen, vonken of vuur uit de buurt.
• Kinderen en personen, die wegens hun fysieke, sensorische of verstandelijke vermogens
of hun onervarenheid of onwetendheid niet in staat zijn het apparaat op veilige wijze
te gebruiken, mogen dit apparaat niet zonder toezicht of instructie van een verantwoordelijk persoon gebruiken.
Aanwijzing met betrekking tot acrylamide
Volgens de laatste wetenschappelijke inzichten kan een intensieve bruining van levensmiddelen, met name bij zetmeelhoudende producten, een gevaar voor de gezondheid door
acrylamide opleveren. Om die reden adviseren wij levensmiddelen zoveel mogelijk bij lage
temperaturen gaar te laten worden en de gerechten niet te veel te bruinen.
Zo vermijdt u schade aan het apparaat
• Bekleed de oven niet met aluminiumfolie en zet geen braadslede of bakplaat op de bodem
van de oven, anders kan het email van de oven door de oplopende hitte beschadigd
worden.
• Druppels vruchtensap, die op het bakblik terechtkomen, laten vlekken achter die niet
meer verwijderd kunnen worden. Gebruik voor cakes met veel vocht een diep bakblik.
4
Productbeschrijving
• Belast de ovendeur niet.
• Giet nooit water direct in de hete oven. Dan kan het emaille beschadigd raken en kunnen
er verkleuringen ontstaan.
• Bij heftige stoten, vooral tegen de zijkanten van de voorste glasplaat, kan het glas breken.
• Bewaar geen brandbare stoffen in de oven. Deze kunnen bij het inschakelen van de oven
vlam vatten.
• Bewaar geen vochtige levensmiddelen in de oven. Het emaille kan beschadigd raken.
• Bewaar, nadat de koelventilator is uitgeschakeld, geen onafgedekte etenswaren in de
oven. In de ovenruimte en op het glas van de deur kan vochtigheid neerslaan, die ook
op uw meubilair terecht kan komen.
Informatie emaillaag
Kleurveranderingen van de emaillaag van de oven als gevolg van het gebruik zijn niet van
invloed op de deugdelijkheid van het apparaat voor regulier of contractueel gebruik. Dit
zijn derhalve geen gebreken in de zin van het recht op garantie.
Productbeschrijving
Algemeen overzicht
1
2
3
1 Bedieningspaneel
2 Deurgreep
3 Glazen deur
Productbeschrijving
Bedieningspaneel
1
1 Ovenindicaties
2 Functietoetsen oven
2
Uitrusting oven
1
5
4
2
3
2
1
3
4
1
2
3
4
5
Grillverwarmingselement
Ovenverlichting
Ventilator verwarmingselement achterwand
Uitneembaar inschuifrooster
Inzetniveaus
5
6
Voor het eerste gebruik
Accessoires Oven
Rooster
Voor servies, bak- en braadvormen, braden en
grillen.
Bakplaat
Voor gebak en koekjes.
Voor het eerste gebruik
Dagtijd instellen en wijzigen
De oven functioneert alleen als u de tijd hebt ingesteld.
Na het aansluiten van de elektriciteit of na een
stroomstoring knippert het symbool voor Dagtijd
automatisch.
1. Om een reeds ingestelde dagtijd te veranderen
drukt u de toets Klokfuncties zo vaak in tot
het symbool voor Dagtijd knippert.
2. Met de toets
len.
of
de juiste tijd instel-
Voor het eerste gebruik
7
Na ca. 5 seconden stopt het inknipperen en geeft
de de ingestelde tijd aan.
Het apparaat is klaar voor gebruik.
U kunt de dagtijd alleen veranderen, als de kinderbeveiliging is uitgeschakeld, de klokfuncties
Kookwekker , Duur of Einde niet zijn ingesteld en er geen ovenfunctie is ingesteld.
Eerste reiniging
Voordat u de oven voor het eerst in gebruik neemt, moet u hem reinigen.
Gebruik geen scherpe, schurende reinigingsmiddelen! De oppervlakken zouden beschadigd
kunnen worden.
Gebruik bij ovens met een metalen voorzijde de hiervoor in de handel verkrijgbare onderhoudsmiddelen.
1. Open de ovendeur.
De verlichting in de oven is ingeschakeld.
2. Neem alle accessoires en geleiderails uit de oven en reinig deze met een warm sopje.
3. Maak de oven ook schoon met een warm sopje en droog hem daarna af.
4. Veeg de voorzijde af met een vochtige doek.
Zo leert u het apparaat kennen
Om het apparaat uit te proberen of alle bedieningsstappen uit te voeren, kan de testfunctie
worden gebruikt. De oven wordt niet warm.
Testfunctie inschakelen
1. Schakel het apparaat met de toets Aan/Uit
uit .
2. Houd de toetsen Bak-/braadprogramma's
en tegelijk ingedrukt, totdat een signaal
klinkt en op het display "d" gaat branden.
Testfunctie uitschakelen
1. Schakel het apparaat met de toets Aan/Uit
uit .
2. Houd de toetsen Bak-/braadprogramma's
en tegelijk ingedrukt, totdat er een signaal
klinkt en op het display "d" uit gaat.
8
Bedienen van de oven
Bedienen van de oven
De elektronische ovenbesturing
Het weergaveveld
2
1
6
3
5
1 Memory: P / Test: d
2 Temperatuur/tijdstip
3 Klokfuncties/Bedrijfstijd
4 Thermometersymbool
5 Bak-/braadprogramma's
6 Ovenfuncties
Bedieningspaneel
1
6
1 Aan / Uit
2 Bak-/braadprogramma's
3 Toets +/-
4
2
3
5
4
Bedienen van de oven
9
4 Klokfuncties
5 Snel verwarmen
6 Ovenfunctie selecteren
Algemene aanwijzingen
• Apparaat eerst altijd met de toets Aan/Uit inschakelen.
• Als de gekozen functie oplicht, begint te oven te verwarmen of begint de ingestelde tijd
te verstrijken.
• Als de ingestelde temperatuur wordt bereikt, klinkt er een signaal.
• De ovenverlichting wordt ingeschakeld zodra er een ovenfunctie gestart is of zodra de
ovendeur geopend wordt.
De ovenverlichting gaat bij geopende deur en uitgeschakelde oven na 10 minuten uit.
• Het apparaat met de toets Aan/uit uitschakelen.
Ovenfunctie selecteren
1. Het apparaat met de toets Aan/Uit inschakelen.
2. Toets of zo vaak indrukken tot de
gewenste ovenfunctie verschijnt.
• Op het temperatuurdisplay verschijnt een
voorstel voor de temperatuur.
• Als de voorgestelde temperatuur niet binnen ca. 5 seconden wordt gewijzigd, begint
de oven te verwarmen.
Oventemperatuur wijzigen
Met de toets of de temperatuur naar boven
of naar beneden wijzigen.
De instelling vindt plaats in stappen van 5 °C.
Thermometersymbool
• Het langzaam oplopende thermometersymbool geeft aan in hoeverre de oven al is
opgewarmd.
• De drie na elkaar oplichtende segmenten van het thermometersymbool geven aan dat
de functie Snel verwarmen in bedrijf is.
10
Bedienen van de oven
Ovenfunctie wijzigen
Voor het wijzigen van de ovenfunctie toets of
zo vaak indrukken tot de gewenste ovenfunctie
wordt weergegeven.
Oven uitschakelen
Het apparaat met de toets Aan/uit
len.
uitschake-
Koelventilator
De ventilator wordt automatisch ingeschakeld om
de oppervlakken van het apparaat koel te houden.
Nadat de oven is uitgeschakeld, blijft de ventilator
nog draaien om het apparaat af te koelen, waarna
hij vanzelf uitschakelt.
Snel verwarmen
Na het selecteren van een ovenfunctie kan met behulp van de extra functie Snel verwarmen
de lege oven in relatief korte tijd worden voorverwarmd.
LET OP!
Leg te bereiden levensmiddelen pas in de oven, als het snel verwarmen beëindigd is en de
oven in de gewenste functie werkt.
1. Gewenste ovenfunctie instellen. Eventueel temperatuurvoorstel wijzigen.
2. Toets Snel verwarmen indrukken. Het symbool brandt. De achtereenvolgende
knipperende balken geven aan dat de functie Snel verwarmen in werking is.
Bij het bereiken van de ingestelde temperatuur branden de balken van de temperatuurindicatie. Er klinkt een signaal. Het symbool verdwijnt.
De oven verwarmt nu in de vooraf ingestelde ovenfunctie en temperatuur verder. U kunt
de te bereiden levensmiddelen nu in de oven plaatsen.
Ovenfuncties
Ovenfunctie
Hete lucht met ringvormig verwarmingselement
Toepassing
Voor het braden en bakken op twee niveaus tegelijk.
Bedienen van de oven
11
Ovenfunctie
Toepassing
Infratherm
Voor het braden van grotere stukken vlees of gevogelte op
één niveau. De functie is ook geschikt voor het gratineren en met een korstje bedekken .
Grill
Voor het grillen van platte levensmiddelen en voor het
roosteren van brood.
Ontdooien/drogen
Voor het ontdooien en drogen van kruiden, groenten en
fruit.
Op lage temperatuur
bereiden
Voor het bereiden van bijzonder mals en sappig braadvlees.
Rooster en bakplaat plaatsen
Uittrek- en kantelbeveiliging
Ter beveiliging van het uittrekken hebben alle inschuifdelen aan de rechter- en linkerkant
een kleine bolling naar onderen.
Plaats de inschuifdelen zodanig dat deze bolling achterin de ovenruimte ligt. Deze bolling
is ook belangrijk voor de kantelbeveiliging van de inschuifdelen.
Bakplaat plaatsen:
Schuif de bakplaat tussen de geleidestangen van
het gekozen niveau.
Rooster plaatsen:
Plaats het rooster zodanig dat de pootjes naar
beneden wijzen.
Schuif het rooster tussen de geleidestangen van
het gekozen niveau.
Door de verhoogde lijst die om het rooster loopt
is het serviesgoed bovendien beveiligd tegen
wegglijden.
12
Bedienen van de oven
Extra functies
Bak-/braadprogramma's
Gebruik voor deze functie de opgegeven recepten.
Programma selecteren
1. Met de toets Aan/Uit de oven inschakelen. Toets Bak-/braadprogramma's
indrukken, daarna toets of zo vaak
indrukken tot op het display het gewenste
programma verschijnt (P1 t/m P12).
– Op het functiedisplay verschijnt het
symbool voor de bijbehorende ovenfunctie.
– Op het display verschijnt de bereidingstijd, het symbool voor Duur gaat
branden.
– Toets Klokfuncties indrukken, en vervolgens toets of indrukken om de
tijdsduur te wijzigen.
– Na ca. 5 seconden wordt de oven ingeschakeld.
2. Als de tijd verstreken is, klinkt er 2 minuten lang een signaal. Het symbool voor Duur
knippert.
De oven wordt uitgeschakeld.
3. Druk op een willekeurige toets om het signaal uit te schakelen.
Start uitstellen
De start van de bereidingstijd kan worden uitgesteld (zie Klokfuncties Einde ).
Bereidingstijd voortijdig beëindigen
Met de toets Aan/uit de oven uitschakelen.
Memoryfunctie
Met de Memoryfunctie kan een instelling die telkens weer wordt gebruikt, worden opgeslagen.
1. Ovenfunctie, temperatuur en eventueel de klokfuncties Duur en/of Einde instellen.
2. De toets Bak-/braadprogramma's voor
ca. 2 seconden ingedrukt houden, tot er
een signaal klinkt. De instelling is nu opgeslagen.
Om een andere instelling op te slaan, de toets
Bak-/braadprogramma's ca. 2 seconden indrukken. De eerder opgeslagen instelling
wordt door deze instelling vervangen.
Bedienen van de oven
Inschakelen van de memoryfunctie
1. Met de toets Aan/Uit de oven inschakelen.
2. Met de toets Bak-/braadprogramma's de
opgeslagen instelling oproepen.
Klokfuncties
2
1
3
4
5
6
1 Klokfuncties
2 Tijdindicaties
3 Dagtijd
4 Duur/Einde/Bedrijfstijd
5 Klokfuncties
6 Insteltoetsen
Kookwekker
Voor het instellen van een korte tijd. Na afloop klinkt er een signaal.
Deze functie is niet van invloed op de werking van de oven.
Bereidingsduur
Om in te stellen hoe lang de oven ingeschakeld moet zijn.
Einde
Om in te stellen wanneer de oven weer moet worden uitgeschakeld.
13
14
Bedienen van de oven
Dagtijd
Hiermee kunt u de dagtijd instellen, veranderen of opvragen (zie Hoofdstuk "Voor het eerste
gebruik").
Algemene aanwijzingen
• Na het kiezen van een klokfunctie knippert het bijbehorende symbool ca. 5 seconden.
Gedurende deze tijd kunt u met toets of de gewenste tijden instellen of veranderen.
• Na het instellen van de gewenste tijd knippert het symbool nogmaals gedurende ca. 5
seconden. Daarna gaat het symbool branden. De ingestelde kookwekker begint te
lopen.
• De ingestelde tijd voor Duur en Einde begint na het starten van de gekozen functie
te lopen.
Kookwekker
1. Toets Klokfuncties zo vaak indrukken,
tot het symbool Kookwekker knippert.
2. Met de toets of de gewenste tijdsduur instellen (max. 99,00 minuten).
Na ca. 5 seconden wordt de resterende tijd weergegeven op het display. Het symbool voor Kookwekker brandt.
Bedienen van de oven
Als de ingestelde tijd verstreken is, klinkt er 2 minuten lang een signaal. "0.00" brandt en het symbool Kookwekker knippert.
Signaal uitschakelen: door een willekeurige toets
in te drukken.
Bereidingsduur
1. Ovenfunctie en met toets of de temperatuur kiezen.
2. Toets Klokfuncties zo vaak indrukken,
tot het symbool voor Duur knippert.
3. Met de toets of
dingstijd instellen.
de gewenste berei-
De oven wordt ingeschakeld. Het symbool voor
Duur brandt.
Door het herhaald indrukken van de toets Klokfuncties kan de actuele dagtijd worden opgevraagd.
15
16
Bedienen van de oven
Als de tijd verstreken is, klinkt er 2 minuten lang
een signaal. De oven wordt uitgeschakeld.
"0.00" brandt en het symbool Duur knippert.
Signaal uitschakelen: door een willekeurige toets
in te drukken.
Einde
1. Ovenfunctie en met toets of de
temperatuur kiezen.
2. Toets Klokfuncties zo vaak indrukken,
tot het symbool Einde knippert.
3. Met de toets of de gewenste uitschakeltijd instellen.
De symbolen voor Einde en Duur branden.
De oven wordt automatisch ingeschakeld.
Door het herhaald indrukken van de toets Klokfuncties kan de actuele dagtijd worden opgevraagd.
Bedienen van de oven
17
Als de tijd verstreken is, klinkt er 2 minuten lang
een signaal. De oven wordt uitgeschakeld.
"0.00" wordt weergegeven en de symbolen voor
Einde en Duur knipperen.
Signaal uitschakelen: door een willekeurige toets
in te drukken.
Duur
en Einde
gecombineerd
Duur en Einde kunnen gelijktijdig worden gebruikt, als de oven op een later tijdstip automatisch in en uitgeschakeld moet worden.
1. Ovenfunctie en temperatuur kiezen.
2. Met de functie Duur de tijd instellen,
die het gerecht nodig heeft om gaar te
worden,
bijv . 1 uur.
3. Met de functie Einde de tijd instellen,
waarop het gerecht klaar zal zijn,
bijv . 14:05 uur.
De symbolen voor Duur en Einde branden.
De oven wordt automatisch op het berekende
tijdstip ingeschakeld, bijv. 13:05 uur.
Na afloop van de ingestelde duur klinkt er gedurende 2 minuten een signaal en wordt de oven
uitgeschakeld, bijv. 14:05 uur.
18
Bedienen van de oven
Overige functies
Kinderbeveiliging
Zodra de kinderbeveiliging is ingeschakeld, kan het apparaat niet meer worden gebruikt.
Kinderbeveiliging instellen
1. Apparaat eventueel met de toets Aan/Uit
uitschakelen. Er mag geen ovenfunctie
gekozen zijn.
2. Toets Bak-/braadprogramma's en
tegelijk ingedrukt houden, tot op het display SAFE verschijnt.
De kinderbeveiliging is nu ingeschakeld.
Kinderbeveiliging uitschakelen
1. Apparaat eventueel met de toets Aan/Uit
uitschakelen.
2. Toets Bak-/braadprogramma's en
tegelijk ingedrukt houden, tot op het display SAFE verdwijnt.
De kinderbeveiliging is nu uitgeschakeld en de oven is weer klaar voor gebruik.
Toets Zoemer
Toets Zoemer uitschakelen
Tips, tabellen en adviezen
19
1. Apparaat eventueel met de toets Aan/Uit
uitschakelen.
2. Toets en tegelijk ingedrukt houden
tot er een signaal klinkt (ca. 2 seconden).
De toets Zoemer is nu uitgeschakeld.
Toets Zoemer inschakelen
Toets en tegelijk ingedrukt houden tot
er een signaal klinkt (ca. 2 seconden).
De toets Zoemer is nu weer ingeschakeld.
Automatische uitschakeling van de oven
Als de oven na een bepaalde tijd niet uitgeschakeld wordt of als de temperatuur niet verandert, dan wordt hij automatisch uitgeschakeld.
De laatst ingestelde temperatuur verschijnt op het temperatuurdisplay.
De oven wordt uitgeschakeld bij een oventemperatuur van:
30 - 120° C na 12,5 uur
120 - 200° C na 8,5 uur
200 - 250° C na 5,5 uur
Op het display verschijnt UIT .
Ingebruikneming na automatische uitschakeling
De oven helemaal uitschakelen. Daarna kan hij weer in gebruik genomen worden.
Tips, tabellen en adviezen
Bakken
Ovenfunctie: Multi Hetelucht
Bakvormen
• Voor Multi-Hetelucht
zijn vormen van licht metaal geschikt.
Inzetniveaus
kunt u op maximaal 2 bakplaten tegelijk bakken:
• Met Multi Hetelucht
1 bakplaat:
bijv . inzetniveau 2
2
2
20
Tips, tabellen en adviezen
1 bakvorm:
bijv . inzetniveau 1
2 bakplaten:
bijv . inzetniveaus 2 en 4
1
1
4
4
2
2
Algemene aanwijzingen
ook twee vormen tegelijk naast elkaar op het rooster
U kunt met Multi-Hetelucht
bakken. De baktijd wordt dan nauwelijks langer.
Bij diepgevroren gerechten kunnen de geplaatste bakplaten tijdens de bereiding kromtrekken. Dit wordt veroorzaakt door het grote temperatuurverschil tussen het diepgevroren
product en de oventemperatuur. Als de bakplaten zijn afgekoeld trekken ze weer recht.
Aanwijzingen bij de baktabellen
In de tabellen vindt u een keur aan gerechten met de daarvoor aanbevolen temperaturen,
bereidingstijden en inzetniveaus.
• De temperaturen en baktijden zijn richtwaarden, omdat zij afhankelijk zijn van de samenstelling van het deeg, de hoeveelheid en de bakvorm.
• Wij adviseren u de eerste keer de lagere temperatuurwaarde in te stellen en pas indien
nodig bijv. wanneer u een sterkere bruining wenst of als de baktijd te lang duurt, een
hogere temperatuur te kiezen.
• Als u voor een eigen recept geen concrete aanwijzingen kunt vinden, raadpleeg dan een
vergelijkbaar gerecht.
• Bij het op meerdere niveaus bakken van gebak op platen of in vormen kan de baktijd
ongeveer 10-15 minuten langer zijn.
• Vochtig gebak (bijv . pizza's, vruchtengebak enz.) moet op één niveau worden gebakken.
• Als het gebak niet overal even hoog is, wordt het in het begin van het bakproces soms
niet overal even bruin. Verander in dat geval niet de temperatuurinstelling . In de loop
van het bakproces wordt het gebak overal even bruin.
• Uw nieuwe oven kan een andere bak-/braadverhouding hebben dan het apparaat dat u
tot nu toe gebruikt heeft. Pas daarom de instellingen (temperatuur, baktijden) en inzetniveaus zoals u die gewend bent aan de aanbevelingen in de onderstaande tabellen aan.
Bij langere baktijden kunt u de oven ca. 10 minuten voor het einde van de baktijd uitschakelen, om gebruik te maken van de restwarmte.
Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden in de tabellen voor het plaatsen van een
gerecht in de koude oven.
Tips, tabellen en adviezen
21
Baktabel
Bakken op één inzetniveau
Soort gebak
Multi Hetelucht
Inzetniveau
Temperatuur °C
Tijd uur: min.
Gebak in vormen
Tulband
1
160-170
0:50-1:10
Zandgebak/koningstaart
1
150-170
1:10-1:30
Biscuitgebak
1
160-180
0:25-0:40
Taartbodem van zandtaartdeeg
2
170-190
0:10-0:25
Taartbodem van roerdeeg
2
150-170
0:20-0:25
Dichte appeltaart
1
160-180
0:50-1:00
Appeltaart (2 vormen Ø 20 cm, diagonaal
geplaatst)
1
180-190
1:05-1:20
Hartige taart (bijv . quiche lorraine)
2
170-190
0:30-1:10
Kwarktaart
1
160-180
1:00-1:30
Gistbroodje/krans
1
160-180
0:30-0:40
Kerststol
1
160-180
0:40-1:00
Brood (roggebrood)
1
180-200
0:45-0:60
Roomsoezen/tompoezen
2
170-190
0:30-0:40
Biscuitrol
2
200-220 1)
0:08-0:15
Kruimelgebak droog
2
160-180
0:20-0:40
Boter-/suikerkoek
2
170-190 1)
0:15-0:30
Vruchtentaart (op gistdeeg/roerdeeg)
2
160-180
0:25-0:50
Vruchtentaart op zandtaartdeeg
2
170-190
0:40-1:20
Plaatkoek met kwetsbare garnering (bijv .
kwark, slagroom, honing)
2
150-170
0:40-1:20
Pizza (met veel garnering)
2
190-210 1)
0:20-0:40
Pizza (dun)
2
230 1)
0:12-0:20
Turks brood
2
230
1)
0:10-0:20
Zwitsers fruitpuddinkje
2
190-210
0:35-0:50
Zandkoekjes
2
160-180
0:06-0:20
Spritsgebak
2
160
0:10-0:40
Roerdeegkoekjes
2
160-180
0:15-0:20
Gebak op bakblik
Koekjes
22
Tips, tabellen en adviezen
Bakken op één inzetniveau
Soort gebak
Multi Hetelucht
Inzetniveau
Temperatuur °C
Tijd uur: min.
Eiwitgebak, schuimgebak
2
80-100
2:00-2:30
Bitterkoekjes
2
100-120
0:30-0:60
Koffiebroodjes
2
160-180
0:20-0:40
Koekjes van bladerdeeg
2
180-200 1)
0:20-0:30
Broodjes
2
210-230
0:20-0:35
Kleine cakejes (20 stuks/plaat)
2
170
0:20-0:30
1)
1) Oven voorverwarmen
Op verschillende inzetniveaus bakken
Soort gebak
Multi Hetelucht
Inzetniveau van onderaf
Temperatuur
in °C
Tijd uur: min.
2 niveaus
Koekjes
Zandkoekjes
2/4
160-180
0:15-0:35
Spritsgebak
2/4
160
0:20-0:60
Roerdeegkoekjes
2/4
160-180
0:25-0:40
Eiwitgebak, schuimgebak
2/4
80-100
2:10-2:50
Bitterkoekjes
2/4
100-120
0:40-1:20
Klein gistgebak
2/4
160-180
Klein bladerdeeggebak
2/4
180-200
0:30-0:60
1)
0:30-0:50
1) Oven voorverwarmen.
Baktips
Bakresultaat
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De onderkant van het ge- Verkeerde inschuifhoogte
bak is te licht van kleur
Gebak lager inschuiven
Het gebak zakt in (wordt
klef, papperig, vochtig)
Te hoge baktemperatuur
Baktemperatuur iets lager instellen
Te korte baktijd
Baktijd verlengen Baktijden kunnen niet verkort worden door
een hogere baktemperatuur
Te veel vocht in het deeg
Minder vloeistof gebruiken. Let op
de kneedtijden, vooral bij het gebruik van keukenmachines
Te lage temperatuur
Baktemperatuur hoger instellen
Gebak is te droog
Tips, tabellen en adviezen
Bakresultaat
Mogelijke oorzaak
23
Oplossing
Te lange baktijd
Baktijd verkorten
Gebak wordt ongelijkma- Te hoge baktemperatuur en te
tig bruin
korte baktijd
Baktemperatuur lager instellen en
baktijd verlengen
Het deeg is ongelijkmatig verdeeld Het deeg gelijkmatig over de bakplaat verdelen
Gebak wordt niet gaar
binnen de aangegeven
baktijd
Te lage temperatuur
Baktemperatuur iets hoger instellen
Tabel ovenschotels en gegratineerde gerechten
Gerecht
Multi Hetelucht
Inzetniveau
Temperatuur °C
Tijd uur: min.
Pastaschotel
1
180-200
0:45-1:00
Lasagne
1
180-200
0:25-0:40
Gegratineerde groente 1)
1
160-170
0:15-0:30
Gegratineerd stokbrood 1)
1
160-170
0:15-0:30
Zoete ovenschotels
1
180-200
0:40-0:60
Visschotels
1
180-200
0:30-1:00
Gevulde groente
1
160-170
0:30-1:00
1) Oven voorverwarmen
Tabel diepgevroren kant-en-klaargerechten
Gerecht
Ovenfunctie
Inzetniveau
Temperatuur °C
Tijd
Diepvriespizza
Multi Hetelucht
3
volgens aanwijzingen van de fabrikant
volgens aanwijzingen van de fabrikant
Patates frites
1) (300-600 g)
Infratherm
3
200-220
volgens aanwijzingen van de fabrikant
Stokbrood
Multi Hetelucht
3
volgens aanwijzingen van de fabrikant
volgens aanwijzingen van de fabrikant
Vruchtentaart
Multi Hetelucht
3
volgens aanwijzingen van de fabrikant
volgens aanwijzingen van de fabrikant
1) Patates frites tussendoor 2 tot 3 keer keren
Braden
Ovenfunctie: Multi Hetelucht
Braadservies
24
Tips, tabellen en adviezen
• Om te braden is ieder hittebestendig servies geschikt (let op de aanwijzingen van de
fabrikant!).
• Wij adviseren u alle magere vleessoorten in een braadpan met deksel te braden. Op
die manier blijft het vlees sappiger.
• Alle soorten vlees die een korstje moeten krijgen, kunt u in een braadpan zonder deksel braden.
Aanwijzingen met betrekking tot de braadtabel
De gegevens in de volgende tabel dienen slechts als richtwaarden.
• Wij adviseren u alleen stukken vlees en vis die groter zijn dan 1 kg in de oven te
braden.
• Om het aanbranden van vleessap of vet te voorkomen, adviseren wij u een beetje vocht
in de braadslee te gieten.
• Braadstukken naar behoefte (na 1/2 - 2/3 van de bereidingstijd) omkeren.
• Grote braadstukken en gevogelte tijdens de bereiding meermaals met braadvocht begieten. Daarmee bereikt u een beter braadresultaat.
• Schakel de oven ca. 10 minuten voor het einde van de baktijd uit, om te profiteren van
de restwarmte.
Braadtabel
Soort product
Multi Hetelucht
Inzetniveau
Temperatuur °C
Tijd uur: min.
Varkensvlees
Schouderstuk, nekstuk, ham (1000-1500
g)
1
170-190
1:30-2:00
Karbonade, casselerrib (1000-1500 g)
1
180-200
1:00-1:30
Gehakt (750-1000 g)
1
180-200
0:45-1:00
Varkensschenkel, voorgekookt (750-1000 1
g)
170-190
1:30-2:00
Rundvlees
Stoofvlees (1000-1500 g)
1
180-200
2:00-2:30
Rosbief of ossenhaas, per cm dikte
1
210-230
Stoofvlees (1000-1500 g)
1
170-190
1:30-2:00
Kalfsschenkel (1500-2000 g)
1
170-190
2:00-2:30
Lamsbout (1000-1500 g)
1
170-190
1:15-2:00
Lamsrug (1000-1500 g)
1
180-200
1:00-1:30
220-230 1)
0:05-0:08
1)
0:06-0:09 per
cm dikte
Kalfsvlees
Lamsvlees
Kort te braden stukken vlees op de bakplaat
Worstje "Cordon bleu"
1
Tips, tabellen en adviezen
Soort product
25
Multi Hetelucht
Inzetniveau
Temperatuur °C
Tijd uur: min.
Braadworst
1
220-230 1)
0:12-0:15
Schnitzel of karbonade, gepaneerd
1
220-230 1)
0:15-0:20
Gehaktballen
1
210-220 1)
0:15-0:20
1
210-220
0:45-1:15
Kip, poularde (1000-1500 g)
1
190-210
0:45-1:15
Halve kip (per 400-500 g)
1
200-220
0:35-0:50
Stukken gevogelte (per 200-250 g)
1
200-220
0:35-0:50
Eend (1500-2000 g)
1
180-200
1:15-1:45
Hazenrug, hazenbout (tot 1000 g)
1
220-230 1)
0:25-0:40
Ree-/hertenrug (1500-2000 g)
1
210-220
1:15-1:45
Ree-/hertenbout (1500-2000 g)
1
200-210
1:30-2:15
Vis (stoven)
Hele vissen (1000-1500 g)
Gevogelte
Wild
1) Oven voorverwarmen
Op lage temperatuur garen
Ovenfunctie: Op lage temperatuur garen
Met de ovenfunctie "Op lage temperatuur garen" blijft het braadstuk lekker mals en bijzonder sappig.
Wij bevelen u deze bereidingswijze aan voor malse, magere stukken vlees en vis.
De functie "Op lage temperatuur garen" is niet geschikt voor bijv. suddervlees of een vet
varkensbraadstuk.
De oven wordt opgewarmd tot de vooraf ingestelde temperatuur. Als deze temperatuur
bereikt is, klinkt er een signaal. Daarna wordt de oven automatisch omgeschakeld naar een
lagere temperatuur.
Met de ovenfunctie "Op lage temperatuur garen"
ren .
altijd open zonder deksel ga-
1. Het braadstuk in de pan heel heet aanbraden.
2. Leg het vlees in een braadslee of direct op het rooster met een daaronder geplaatste
opvangbak.
kiezen, even3. In de oven plaatsen. De ovenfunctie "Op lage temperatuur garen"
tueel temperatuur wijzigen en gaar laten worden (zie tabel).
26
Tips, tabellen en adviezen
Tabel Op lage temperatuur garen
Gewicht g
Gerecht 1)
Temperatuurinstelling
Inzetniveau
Totale tijd in
min.
Rosbief
1000-1500
120
1
90-110
Runderfilet
1000-1500
120
3
90-110
Kalfsbraadstuk
1000-1500
120
1
100-120
Steaks
200 - 300
120
3
20-30
1) Voor het garen in de pan aanbraden
Grill
Ovenfuncties: Grill
met maximale temperatuurinstelling
Tijdens het grillen moet de ovendeur altijd gesloten zijn.
• Voor het grillen zowel het rooster als de bakplaat gebruiken.
• De grilltijden zijn richtwaarden.
• Grillen is met name geschikt voor platte stukken vlees en vis.
Grilltabel
Gerecht
Inzetniveau
Tijd
1e zijde
2e zijde
Gehaktballen
3
12-15 min.
9-12 min.
Varkenshaas
2
10-12 min.
6-10 min.
Braadworst
3
12-16 min.
8-10 min.
Runderfilet, kalfsbiefstukken 312-15
6-7 min.
8-12 min.
Runderfilet, rosbief (ca. 1 kg) 2
Geroosterd brood
1)
Geroosterd brood met beleg
10-12 min.
10-12 min.
3
6-8min.
3-5 min.
2
8-10 min.
---
1) Grillrooster zonder bakplaat gebruiken
Infratherm
Ovenfunctie: Infratherm
Gerecht
Temperatuur in
°C
Plaat
Grillrooster
Inzetniveau
Grilltijd
in minuten
Na... minuten omkeren
Kip (900-1000 g)
160
1
2
50-60
25-30
Gevulde varkensrollade
(2000 g)
160
1
2
90-95
45
Pastaschotel
180
---
2
30
---
Gegratineerde aardappelschotel
200
---
2
20-23
---
Tips, tabellen en adviezen
Gerecht
Temperatuur in
°C
Plaat
Grillrooster
Inzetniveau
27
Grilltijd
in minuten
Na... minuten omkeren
Gnocchi, gegratineerd
180
---
2
20-23
---
Bloemkool met Hollandaise
saus
200
---
2
15
---
Ontdooien
Ovenfunctie: Ontdooien/Drogen
(Temperatuurinstelling 30°C)
• Uitgepakte etenswaren op een bord op het rooster zetten.
• Gebruik voor het afdekken geen borden of schotels, omdat deze de ontdooitijd aanzienlijk
verlengen.
• Om te ontdooien het rooster op het 1e inzetniveau van onderen plaatsen.
Ontdooitabel
Gerecht
Ontdooitijd in
min.
Nadooitijd in
min.
Opmerking
Kip, 1000 g
100-140
20-30
Kip op een omgedraaid schoteltje in een
groot bord leggen, halverwege de tijd
omdraaien
Vlees, 1000 g
100-140
20-30
Halverwege de tijd omdraaien
Vlees, 500 g
90-120
20-30
Halverwege de tijd omdraaien
Forel, 150 g
25-35
10-15
---
Aardbeien, 300 g
30-40
10-20
---
Boter, 250 g
30-40
10-15
---
Room, 2 x 200 g
80-100
10-15
Room kan ook met nog licht bevroren
deeltjes goed worden geklopt
Taart, 1400 g
60
60
---
Roosteren
Ovenfunctie: Ontdooien/Drogen
• Gebruik hiervoor een met boterhampapier of bakpapier belegde plaat.
• U bereikt een beter resultaat als u halverwege de droogtijd de oven uitschakelt, de deur
opent en de oven gedurende de nacht af laat koelen.
Daarna het gerecht laten drogen tot het klaar is.
Gerecht
Temperatuur in °C
Inzetniveau
1 niveau
2 niveaus
Tijd in uren (richtwaarde)
Groente
Bonen
75
2
2/4
6-9
Paprika (reepjes)
75
2
2/4
5-8
28
Tips, tabellen en adviezen
Gerecht
Temperatuur in °C
Inzetniveau
Tijd in uren (richtwaarde)
Soepgroenten
75
2
2/4
5-6
Paddenstoelen
50
2
2/4
6-9
Kruiden
40-50
2
2/4
2-4
Pruimen
75
2
2/4
8-12
Abrikozen
75
2
2/4
8-12
Schijfjes appel
75
2
2/4
6-9
Peren
75
2
2/4
9-13
Fruit
Inmaken/wecken
Ovenfunctie: Multi Hetelucht
• Gebruik voor het inmaken alleen in de handel verkrijgbare glazen potten van hetzelfde
formaat.
• Glazen potten met Twist-Off- of bajonetsluitingen en metalen bakjes zijn niet
geschikt.
• Voor het inmaken het 1e inzetniveau van onderen gebruiken.
• Gebruik voor het inmaken de plaat. Hierop kunt u zes glazen potten met elk een inhoud
van een liter plaatsen.
• De glazen potten moeten allemaal tot dezelfde hoogte zijn gevuld en goed afgesloten
zijn.
• Plaats de glazen potten zodanig op de plaat, dat ze elkaar niet raken.
• Giet ca. 1/2 liter water op de plaat, zodat er voldoende vocht in de oven ontstaat.
• Zodra de vloeistof in de eerste glazen potten begint te borrelen (bij 1-liter potten na ca.
35-60 minuten), de oven uitschakelen of de temperatuur verlagen tot 100°C (zie tabel).
Inmaaktabel
Temperatuur in
°C
Inmaken tot het borrelen begint in min.
Doorkoken bij 100°C
in min.
Aardbeien, bosbessen, frambozen, rijpe kruisbessen
160-170
35-45
---
Onrijpe kruisbessen
160-170
35-45
10-15
160-170
35-45
10-15
Wortelen 2)
160-170
50-60
5-10
Komkommers
160-170
50-60
---
Gemengd tafelzuur
160-170
50-60
15
In te maken eetwaar 1)
Bessen
Steenvruchten
Peren, kweeperen, pruimen
Groente
Tips, tabellen en adviezen
In te maken eetwaar 1)
Koolrabi, erwten, asperges
29
Temperatuur in
°C
Inmaken tot het borrelen begint in min.
Doorkoken bij 100°C
in min.
160-170
50-60
15-20
1) De aangegeven inmaaktijden en temperaturen zijn richtwaarden.
2) In de uitgeschakelde oven laten staan
Geprogrammeerde recepten
De oven beschikt over 12 geprogrammeerde functies/recepten, die met de toets Bak-/
braadprogramma's na elkaar kunnen worden gekozen.
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P 10
P 11
P 12
CITROENTAART
MANDARIJNEN-KWARKGEBAK
WIT BROOD
BROODJES VAN 40 G
PIZZA
QUICHE LORRAINE
AARDAPPELGRATIN
VISFILET
KALFSRUG
LASAGNE
VARKENSBRAADSTUK
KIP 1000 G
CITROENTAART 1000 G
Voor het deeg:
• 250 g boter
• 200 g suiker
• 1 pakje vanillesuiker
• 1 snufje zout
• 4 eieren
• 150 g meel
• 150 g zetmeel
• 1 afgestreken theelepel bakpoeder
• geraspte schil van 2 citroenen
Glazuur:
• 1/8 liter citroensap
• 100 g poedersuiker
Zwarte langwerpige bakvorm, 30 cm lang
Margarine voor het invetten
Paneermeel voor het bestrooien van de bakvorm
Boter, suiker, citroenschil, vanillesuiker en zout in een mengkom doen en roeren tot een
schuimige massa ontstaat. Vervolgens de eieren een voor een toevoegen en nogmaals roeren tot het een schuimige massa is geworden.
30
Tips, tabellen en adviezen
Het met het meel en het zetmeel vermengde bakpoeder toevoegen aan de schuimmassa
en het geheel mengen.
Het deeg in de ingevette en met paneermeel bestrooide bakvorm gieten, gladstrijken en in
de oven plaatsen.
Na het bakken het citroensap en de poedersuiker mengen. De gebakken taart op een stuk
aluminiumfolie storten.
Het aluminiumfolie rond de taart omhoog vouwen, zodat het glazuur niet weg kan vloeien.
Met een houten prikker gaatjes in de taart maken en het glazuur met een penseel aanbrengen.
Daarna de taart even laten staan.
Instelling
P 1 CITROENTAART
Inzetniveau
2
Bereidingsduur
60 min.
MANDARIJNEN-KWARKGEBAK
Ingrediënten van het deeg:
• 200 g meel
• 1 theelepel bakpoeder
• 100 g suiker
• 75 g boter
• 2 eieren
• 1 snufje zout
• Margarine voor het invetten
Bereidingswijze van het deeg:
Boter en suiker goed door elkaar mengen. Eieren toevoegen en ook goed mengen.
Gezeefd meel en bakpoeder aan het vet-/suikermengsel toevoegen en kort kneden zodat
er een soepel deeg ontstaat.
Deeg ca. 1 uur in de koelkast plaatsen. Daarna met een deegroller uitrollen en in een ingevette bakvorm doen.
Ingrediënten garnering:
• 500 g kwark
• 80 ml zonnebloemolie
• 100 g Crème fraîche
• 125 ml melk
• 2 eieren
• 140 g suiker
• 1/2 pakje puddingpoeder
• 1 blik mandarijntjes (1000 g)
• 1 pakje taartglazuur
Bereidingswijze van de garnering:
De ingrediënten in een mengkom doen en gelijkmatig door elkaar mengen. Daarna op de
uitgerolde zandtaartdeegbodem plaatsen. De mandarijntjes over de kwark verdelen.
Na het bakken het taartglazuur over de afgekoelde taart verdelen.
Instelling
P 2 MANADRIJN-KWARKGEBAK
Inzetniveau
3
Bereidingsduur
55 min.
Tips, tabellen en adviezen
31
WIT BROOD 600-800 G
Ingrediënten:
• 500 g meel
• 1/2 blokje verse gist of 1 pakje droge gist
• 330 ml melk
• 10 g zout
Bereidingswijze:
Meel en zout in een grote kom doen. De gist oplossen in lauwwarme melk en toevoegen
aan het meel. Alle ingrediënten tot een soepel deeg kneden.
Afhankelijk van de eigenschappen van het meel kan meer melk nodig zijn.
Laat het deeg rijzen tot het twee keer zo veel is.
Vorm van het deeg twee broden en plaats deze op de ingevette bakplaat of de patisseriebakplaat (extra accessoire). Laat de broden nogmaals rijzen tot ze de helft groter zijn.
Strooi voor het bakken wat meel over de broden en maak met een scherp mes 3 diagonale
inkepingen van minstens 1 cm diep.
Instelling
P 3 WIT BROOD
Inzetniveau
2
Bereidingsduur
55 min.
BROODJES VAN 40 G (12-16 stuks)
Ingrediënten:
• 500 g meel Type 405
• 20 g verse gist of 1 pakje droge gist
• 300 ml water
• 10 g zout
Bereidingswijze:
Meel en zout in een grote kom doen. De gist oplossen in het water en toevoegen aan het
meel. Alle ingrediënten tot een soepel deeg kneden.
Laat het deeg rijzen tot het twee keer zo veel is.
Snij het deeg in stukken, vorm er broodjes van en leg deze op de ingevette bakplaat of de
patisserie-bakplaat (extra accessoire). Broodjes nogmaals ca. 25 minuten laten rijzen.
Voor het bakken de broodjes kruislings insnijden. Naar keuze bestrooien met maanzaad,
komijn of sesamzaad.
Instelling
P 4 BROODJES VAN 40 G
PIZZA
Voor 1 bakplaat of 2 ronde vormen
Ingrediënten van het deeg:
• 300 g meel Type 405
• 200 ml water
• 14 g gist
• 2 eetlepels olie
• 3 g zout
Bereidingswijze van het deeg:
Inzetniveau
3
Bereidingsduur
25 min.
32
Tips, tabellen en adviezen
Gist in een kom verkruimelen en in lauwwarm water oplossen. Het met het zout en de olie
gemengde meel toevoegen. De ingrediënten zolang kneden, tot het een soepel deeg is, dat
loskomt van de kom.
Het deeg vervolgens afgedekt laten rijzen, tot het twee maal zoveel geworden is.
Ingrediënten garnering:
• 1 blik gepelde tomaten (800 g netto), fijngehakt
• 100 g salami, in vieren gesneden plakjes
• 350-400 g feta of mozzarella, in blokjes van 1 cm gesneden
• Oregano of pizzakruiden
Als variatie op de garnering kunnen champignons of gekookte ham gekozen worden.
Bereiding:
Het tomatensap afgieten (kan voor saus gebruikt worden).
Het deeg uitrollen en op een ingevette bakplaat leggen. Vervolgens met een vork gaatjes
in het deeg prikken.
De ingrediënten voor de garnering achtereenvolgens op het deeg rangschikken.
Feta of mozzarella gelijkmatig over de garnering verdelen. Ten slotte de oregano over de
garnering strooien.
Instelling
P 5 PIZZA
Inzetniveau
3
Bereidingsduur
25 min.
QUICHE LORRAINE
Ingrediënten van het deeg:
• 250 g meel Type 405
• 125 g boter
• 60 ml water
• 1 theelepel zout
• wat peper en nootmuskaat
Bereidingswijze van het deeg:
Meng het meel, de boter en het zout door elkaar, voeg het water toe en kneed het geheel
snel tot een deeg.
Het deeg 1 uur in de koelkast laten afkoelen.
Ingrediënten garnering:
• 100 ml melk
• 150 ml zure room
• 2 eieren
• 150 g Gruyère of Emmentaler kaas, geraspt
• 150 g magere spekblokjes
• 150 g uien, in blokjes gesneden
• peper, nootmuskaat
Bereidingswijze van de garnering:
Bak de magere spekblokjes en uien licht aan.
Klop de melk, room, eieren en kruiden goed door elkaar, voeg daarna de geraspte kaas aan
het mengsel toe.
Bereiding:
Rol het deeg uit en leg het in een ingevette, gladde springvorm (ø 28 cm). Verdeel de
spekblokjes en de uien gelijkmatig over het deeg en giet het mengsel er overheen.
Tips, tabellen en adviezen
Instelling
P 6 QUICHE LORRAINE
Inzetniveau
3
33
Bereidingsduur
40 min.
AARDAPPELGRATIN
• 1000 g aardappelen
• naar wens 1 theelepel zout en peper
• 1 teentje knoflook, geschild
• 300 g Gruyère of Emmentaler kaas, geraspt
• 3 eieren
• 250 ml melk
• 4 eetlepels room
• 1 eetlepel tijm
• 3 eetlepels boter
Bereidingswijze:
Schil de aardappelen, snijd ze in dunne plakken, droog ze af en bestrooi ze met zout en
peper.
Leg de helft van de aardappelschijfjes in een ingevette, vuurvaste schaal en strooi er wat
geraspte kaas over. Leg de overige aardappelschijfjes er bovenop en strooi de rest van de
kaas eroverheen.
Pers het teentje knoflook en vermeng dit met de eieren, melk, room en de tijm. Voeg een
beetje zout toe en giet het mengsel over de aardappelen.
Schaaf de boter in kleine stukjes en verdeel deze over het gerecht.
Instelling
P 7 AARDAPPELGRATIN
Inzetniveau
2
Bereidingsduur
55 min.
VISFILET
Ingrediënten:
• 700 g filet van snoekbaars of zalmforel, in blokjes
• 100 g Emmentaler, geraspt
• 200 ml room
• 50 g paneermeel
• zout, peper, citroensap
• peterselie, gehakt
• 40 g boter voor het invetten van de vorm
Bereidingswijze:
Druppel het citroensap over de visfilet en laat het even intrekken. Dep daarna het overtollige
sap met wat keukenpapier.
Bestrooi de visfilets vervolgens aan beide zijden met zout en peper. Leg ze daarna in een
ingevette, vuurvaste schaal.
Maak een mengsel van de room, de geraspte kaas, het paneermeel en de fijngehakte peterselie en verdeel dit over de visfilet.
Instelling
P 8 VISFILET
KALFSRUG
Ingrediënten:
Inzetniveau
2
Bereidingsduur
25 min.
34
Tips, tabellen en adviezen
• 1000 g kalfsrug
• 2 eetlepels olie
• zout, peper, paprika
Bereidingswijze:
Was de kalfsrug en dep hem droog met keukenpapier.
Meng de kruiden met de olie en bestrijk het vlees daarmee gelijkmatig.
Leg de kalfsrug in een vuurvaste schaal of in een glazen schaal met inzetstuk met gaatjes
(extra accessoire) en plaats de schaal in de oven.
Instelling
P 9 KALFSRUG
Inzetniveau
2
Bereidingsduur
80 min.
LASAGNE
Vleessaus:
• 100 g doorregen buikspek
• naar wens 1 ui en 1 wortel
• 100 g Selderij
• 2 eetlepels olijfolie
• 400 g gemengd gehakt
• 1 klein blik tomaten, in stukjes (ca. 400 g)
• oregano, tijm, zout en peper
• 3 eetlepels boter
• 250 g groene lasagnebladen
• 50 g Parmezaanse kaas, geraspt
• 150 g Emmentaler, geraspt
Bechamelsaus:
• 75 g boter
• 50 g meel
• 500 ml melk
• zout, peper en nootmuskaat
Het spek met een scherp mes van zwoerd en kraakbeen ontdoen en in blokjes snijden. De
ui en de wortel schillen, de selderij schoonmaken, alle groente in kleine blokjes snijden. De
olie in een stoofpan verhitten, de spekblokjes en de groente daarin roerbakken. Het gehakt
beetje bij beetje toevoegen, los bakken en blussen met wat bouillon. De vleesragout op
smaak brengen met tomatenpuree, de kruiden, zout en peper en afgedekt op een laag pitje
ongeveer 30 minuten in laten koken.
Ondertussen de bechamelsaus klaarmaken. Daarvoor de boter in een pan doen, het meel
erbij strooien en onder voortdurend roeren goudgeel laten worden. Beetje bij beetje onder
voortdurend roeren de melk erbij gieten. De saus op smaak brengen met zout, peper en
nootmuskaat en zonder deksel ongeveer 10 minuten laten inkoken. Een grote rechthoekige
ovenschaal invetten met een eetlepel boter.
Afwisselend een laag pastabladen, vleesragout, bechamelsaus en geraspte kaas in de schaal
leggen. De bovenste laag moet een met kaas bestrooide laag bechamelsaus zijn. De rest van
de boter in kleine stukjes op het gerecht leggen.
Instelling
P 10 LASAGNE
Inzetniveau
2
Bereidingsduur
50 min.
Reiniging en onderhoud
35
VARKENSBRAADSTUK
Ingrediënten:
• Varkensbraadstuk van de hals
• 2 eetlepels olie
• zout, peper, paprika
Bereidingswijze:
Was het vlees en dep het droog met keukenpapier.
Meng de kruiden met de olie en bestrijk het vlees daarmee gelijkmatig. Vervolgens legt u
het varkensvlees in een vuurvaste schaal met inzetstuk met gaatjes (extra accessoire).
Na ca. 40 minuten het braadstuk omkeren.
Na het eerste geluidssignaal controleren of het vlees gaar is. Indien nodig, de resterende
braadtijd tot het 2e geluidssignaal (10 min.) verlengen.
Instelling
P 11 VARKENSBRAADSTUK
Inzetniveau
2
Bereidingsduur
90 min.
KIP 1200 G
Ingrediënten:
• 1 kip (1000 - 1200 g)
• 2 eetlepels olie
• zout, peper, paprika, kerriepoeder
Bereidingswijze:
Was de kip en dep hem droog met keukenpapier.
Meng de kruiden met de olie en bestrijk de kip daarmee gelijkmatig aan de binnen- en
buitenkant.
Leg daarna de kip met de borstzijde naar beneden in een vuurvaste schaal of in een glazen
schaal met inzetstuk met gaatjes (extra accessoire). Na ca. 25 minuten de kip omdraaien.
Na het eerste geluidssignaal (ca. 50 min.) controleren of de kip gaar is. Indien nodig de
resterende braadtijd tot het 2e geluidssignaal (ca. 60 min.) laten verlopen.
Instelling
P 12 KIP 1200 G
Inzetniveau
2
Bereidingsduur
55 min.
Reiniging en onderhoud
WAARSCHUWING!
Om het apparaat schoon te maken, moet het uitgeschakeld en afgekoeld zijn.
WAARSCHUWING!
Het reinigen van het apparaat met een stoom- of hogedrukreiniger is om veiligheidsredenen
niet toegestaan!
LET OP!
Gebruik geen schuurmiddelen, agressieve schoonmaakmiddelen of schurende voorwerpen.
36
Reiniging en onderhoud
LET OP!
Gebruik geen ruwe, krassende schoonmaakmiddelen of scherpe metaalschrapers om het
glas te reinigen, deze kunnen krassen veroorzaken op het oppervlak die kunnen leiden tot
het breken van het glas.
Buitenkant van het apparaat
• Neem de voorkant van het apparaat af met een zachte doek en een warm sopje.
• Gebruik bij ovens met een metalen voorzijde de hiervoor in de handel verkrijgbare onderhoudsmiddelen.
• Gebruik alstublieft geen schuurmiddel noch schuursponsjes.
Binnenkant oven
Maak de oven na ieder gebruik schoon. Verontreinigingen laten zich dan het makkelijkst
verwijderen en kunnen dan niet aanbranden.
1. Bij het openen van de ovendeur wordt de verlichting automatisch ingeschakeld.
2. Maak de oven na elk gebruik schoon met een sopje en droog hem goed af.
Hardnekkig vuil kan verwijderd worden met speciale ovenreinigers.
Let bij het gebruik van ovensprays altijd goed op de aanwijzingen van de fabrikant!
Bovenkant van de oven met katalytische reinigingshulp
(ruw, poreus oppervlak)
De bovenkant van de oven is voorzien van een katalytische reinigingshulp, die binnen een
bereik van meer dan 200°C kleinere verontreinigingen verbrandt.
Volg de volgende aanwijzingen op voor een optimale werking van de reinigingshulp.
LET OP!
Gebruik geen krassende en schurende schoonmaakmiddelen, ovensprays of staalwol, geen
zeep of andere reinigingsmiddelen. Deze verstoren de katalytische reinigingshulp in de
bovenkant van de oven. Eventueel achtergebleven resten met een vochtige, zachte spons
afvegen.
De oven altijd alleen korte tijd openen, dit ter ondersteuning van de katalytische reinigingshulp.
LET OP!
Gebruik geen textiel. De draden blijven aan het ruwe oppervlak hangen.
Accessoires
Alle inschuifdelen (rooster, bakplaat, inschuifroosters enz.) na elk gebruik afspoelen en goed
afdrogen. Kort laten inweken maakt het schoonmaken makkelijker.
Inschuifrails
Voor het reinigen van de zijwanden kunnen de inschuifrails links en rechts in de oven
worden verwijderd.
Reiniging en onderhoud
Inschuifrails uitnemen
Roosters eerst aan de voorkant van de ovenwand
wegtrekken (1)
en dan van de achterkant losmaken (2).
2
1
Monteren van de geleiderails
De afgeronde einden van de geleidingsstangen
moeten naar voren wijzen!
37
38
Reiniging en onderhoud
Bij het terugplaatsen de roosters eerst aan de
achterkant weer inhangen (1) en dan voor inzetten en aandrukken (2).
1
2
Ovenverlichting
WAARSCHUWING!
Pas op voor elektrische schokken! Om het ovenlampje te vervangen:
• Oven uitschakelen!
• De zekeringen in de zekeringenkast losdraaien of uitschakelen.
Om het ovenlampje en de glazen afdekking te beschermen een doek op de bodem van de
oven leggen.
Ovenlamp aan de zijkant wisselen/glazen kap reinigen
1. Verwijder de linker geleiderails.
2. Glazen afdekking met een smal, stomp
voorwerp ( bijv. een theelepeltje) verwijderen en schoonmaken.
3. Indien nodig: Ovenverlichting 25 Watt,
230 V, 300°C hittebestendig, vervangen.
Reiniging en onderhoud
4. Glazen afdekking weer op zijn plaats zetten.
5. Monteren van de geleiderails.
Ovendeur
Voor het reinigen van de ovendeur kunt u deze verwijderen.
Ovendeur verwijderen
1. Zet de ovendeur helemaal open.
2. Klemhendels aan beide deurscharnieren
helemaal opklappen.
3. Ovendeur met beide handen aan de zijkanten vastpakken en over de weerstand heen ca. 3/4 sluiten.
4. Deur van de oven wegtrekken ( Voorzichtig: zwaar!).
5. Deur met de buitenkant naar onderen op
een zachte, effen ondergrond leggen, bijvoorbeeld op een dikke doek, om krassen
te voorkomen.
4
3
2
39
40
Wat te doen als...
Ovendeur - Deur terugplaatsen
1. De deur, aan de kant waar de handgreep
zit, met beide handen aan de zijkanten
vastpakken.
2. Deur onder een hoek van ca. 60° houden.
3. De deurscharnieren gelijktijdig in de
beide uitsparingen rechts en links aan de
onderkant van de oven, zo ver mogelijk
naar binnen schuiven.
4. De deur tot de weerstand naar boven opheffen en dan helemaal openen.
5. Klemhendels aan beide deurscharnieren
in hun oorspronkelijke stand terugklappen.
6. Ovendeur - Deur sluiten.
3
4
60
4
5
Wat te doen als...
Probleem
Mogelijke oorzaak
De oven wordt niet warm De oven is niet ingeschakeld
Oplossing
De oven inschakelen
De dagtijd is niet ingesteld
Dagtijd instellen
De noodzakelijke instellingen zijn
niet uitgevoerd
Instellingen controleren
De automatische uitschakeling
Zie Automatische uitschakeling
van de oven is in werking getreden
De kinderbeveiliging is ingeschakeld.
Kinderbeveiliging uitschakelen
De zekering in de huisinstallatie
(zekeringenkast) is doorgebrand
Als de zekeringen meerdere malen
worden uitgeschakeld, neem dan
contact op met een erkend elektro-installateur
De ovenverlichting valt
uit
Het ovenlampje is stuk
Ovenlampje vervangen
Op het display brandt
"d" en de oven wordt
niet warm, de ventilator
doet het niet
De testfunctie is ingeschakeld
Apparaat uitschakelen. Houd de
toetsen
en
tegelijk ingedrukt, tot er een signaal klinkt en
de weergave "d" verdwijnt
Als u de storing met de aangegeven oplossingen niet kunt verhelpen, neem dan
contact op met uw vakhandelaar of met de klantenservice.
41
WAARSCHUWING!
Reparaties aan het apparaat mogen uitsluitend door vakmensen worden uitgevoerd. Door
onvakkundig uitgevoerde reparaties kunnen grote gevaren voor de gebruiker ontstaan.
In geval van oneigenlijk gebruik kan het bezoek van de technicus van de klantenservice of
van de vakhandelaar ook tijdens de garantieperiode niet zonder kosten plaats vinden.
Aanwijzing voor apparaten met metalen voorkant: Vanwege de koele voorkant van uw
apparaat kan er zich, na het openen van de deur, tijdens of kort na het bakken of braden,
gedurende korte tijd condens vormen op de glazen binnenkant van de deur.
Installatie-instructies
LET OP!
Montage en aansluiting van het nieuwe apparaat mag alleen worden uitgevoerd door een
erkende installateur. Volg deze instructies alstublieft op, omdat anders de garantie in geval
van beschadiging vervalt.
Om gevaarlijke situaties te voorkomen, moeten beschadigde aansluitkabels vervangen worden door onze klantenservice of door een erkend installateur
Veiligheidsaanwijzingen voor de installateur
• In de elektrische installatie moet een voorziening aanwezig zijn, die het mogelijk maakt,
het apparaat met een opening tussen de contacten van minstens 3mm omnipolair van
het net los te koppelen.
Als geschikte scheidingsvoorzieningen gelden bijv. LS-schakelaars, zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de fitting gedraaid worden), FI-schakelaars en veiligheidsschakelaars.
• De aansluiting via een contactdoos dient zodanig te zijn uitgevoerd, dat de contactdoos
toegankelijk is en buiten de coördinatieruimte ligt.
• De aanraakbeveiliging moet door de inbouw gegarandeerd zijn.
• De stevigheid van de inbouwkast moet voldoen aan de DIN 68930 norm.
42
1a
380-383
20
min.
560
13
592
388
375
min.
550
592
567
1b
592
380-383
380
20
13
min.
560
388
375
min.
550
388
567
592
252
252
43
1c
592
380-383
20
13
388
375
380
388
380
min.
550
min. 560
375
388
375
567
592
252
44
3
90 0
4
20
2x3,5x25
13
Afvalverwerking
45
Afvalverwerking
Het symbool
op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt
waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen
voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt
u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
Verpakkingsmateriaal
Het verpakkingsmateriaal is milieuvriendelijk en geschikt voor hergebruik. Kunststofonderdelen worden door internationale afkortingen zoals bijv. >PE <, >PS< enz gekenmerkt.
Gooi het verpakkingsmateriaal weg in de daarvoor bestemde containers van uw vuilnisophaaldienst.
WAARSCHUWING!
Om ervoor te zorgen dat het apparaat geen gevaar oplevert, moet het onklaar gemaakt
worden voordat u het weggooit.
Trek de stekker uit het stopcontact en verwijder de voedingskabel van het apparaat.
46
Garantie/serviceafdeling
Klantenservice
Controleer bij technische storingen eerst of u het probleem met behulp van de aanwijzingen
in het hoofdstuk "Wat te doen, als ..." zelf kunt oplossen.
Neem contact op met onze serviceafdeling op of met een van onze geautoriseerde speciaalzaken wanneer u het probleem niet zelf kunt oplossen.
Om u snel te kunnen helpen, hebben wij de volgende gegevens nodig:
• modelaanduiding
• productnummer (PNC)
• serienummer
(u vindt deze nummers op het typeplaatje)
• Aard van de storing
• eventuele foutmelding, die het op apparaat wordt aangegeven
Noteer hier de betreffende nummers van uw apparaat, zodat u deze altijd bij de hand heeft:
modelaanduiding: .....................................
productnummer (PNC): .....................................
Serienummer: .....................................
NL
Garantie/serviceafdeling
NEDERLAND
Onze producten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd. Desondanks kan het voorkomen dat er een defect optreedt. Onze servicedienst zal dit op verzoek
herstellen, zowel binnen als buiten de garantietermijn. De levensduur van het product wordt
daardoor niet negatief beïnvloed. Onderstaande garantievoorwaarden zijn gestoeld op de
EU Richtlijn 99/44/EG en het Burgerlijk Wetboek. De daaruit voortvloeiende rechten blijven
onverlet. Ook de garantieverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven onaangetast.
Voor dit product verlenen wij garantie volgens onderstaande voorwaarden:
1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met 15 gebreken aan het product die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de datum van
levering aan de eindgebruiker. In geval van professioneel of daarmee gelijk te stellen
gebruik is de garantie beperkt tot 12 maanden. Voor tweedehands producten geldt
eveneens een termijn van 12 maanden.
2. De garantieprestatie houdt in dat het product kosteloos wordt teruggebracht in de
toestand die het had voor het defect optrad. Gebrekkige onderdelen worden hersteld
of vervangen. Kosteloos vervangen onderdelen worden ons eigendom.
3. Het gebrek moet terstond gemeld worden om mogelijke verdere schade te voorkomen.
De garantieaanspraak vervalt indien het gebrek niet binnen twee maanden na vaststelling is gemeld.
4. Voor een beroep op garantie dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum te worden overlegd. Bij ontbreken daarvan dient ander overtuigend bewijs te
worden overlegd.
5. De garantie heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen, zoals (vitrokeramisch) glas, kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik.
Garantie/serviceafdeling
6.
47
De garantie heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die
voor de waarde en deugdelijkheid van het product onbeduidend zijn.
7. De garantie geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:
– chemische en elektrochemische inwerking van water,
– abnormale milieuomstandigheden in het algemeen,
– voor het product oneigenlijke bedrijfsomstandigheden,
– contact met agressieve stoffen.
8. De garantie heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze
verantwoordelijkheid is ontstaan, niet-vakkundige installatie of montage, verkeerd
gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen.
9. Het recht op garantie vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling
of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het product voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn en daardoor
een defect veroorzaken.
10. Producten die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd
aan of gezonden naar onze servicedienst. Herstelling ter plaatse kan slechts worden
gevraagd voor grote of ingebouwde producten.
11. Indien het product zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst
dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt,
worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de gebruiker in rekening gebracht.
Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw komt ten laste van de gebruiker.
12. Indien binnen de garantieperiode de herstelling van hetzelfde defect herhaaldelijk
mislukt of de herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker
een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het
recht voor om een vergoeding te rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode.
13. Herstelling onder garantie heeft geen verlenging van de garantietermijn noch aanvang
van een nieuwe garantietermijn tot gevolg.
14. Op herstellingen geven wij een garantie van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde
gebrek.
15. Verdere of andere aanspraken, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten
het product, zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd.
16. In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het product
niet overtreffen, tenzij wettelijk anders is bepaald.
Deze garantievoorwaarden gelden voor in Nederland gekochte en/of in gebruik zijnde producten. Indien een product naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te
gaan of het product voldoet aan de technische voorwaarden ( o.a. spanning, frequentie,
installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden) in het betreffende land. Voor in
het buitenland aangeschafte producten dient de gebruiker zich te vergewissen van de bepalingen in Nederland. Noodzakelijke of gewenste aanpassingen vallen niet onder de garantie, en kunnen niet altijd worden aangebracht.
Ook na afloop van de garantietermijn staat onze servicedienst u ter beschikking.
Adres Servicedienst: Electrolux Service, Vennootsweg 1, 2404 CG ALPHEN AAN DEN RIJN
Reparatievoorwaarden
Onze reparatievoorwaarden zijn conform de afspraak tussen de Consumentenbond en Vlehan*.
48
Garantie/serviceafdeling
Art. 1 Aan de consument zal na een melding van een storing zo mogelijk direct, doch uiterlijk
binnen één werkdag worden medegedeeld op welke dag het bezoek van de technicus zal
plaatsvinden. De reparatie zal als regel binnen zeven werkdagen na de melding zijn uitgevoerd.
Art. 2
a) Alvorens de reparatie wordt verricht zal de technicus een onderzoek uitvoeren naar de
vermoedelijke oorzaak van de gemelde storing. Aan de hand hiervan zal hij een zo
nauwkeurig mogelijke, gespecificeerde begroting maken van de totale reparatiekosten
inclusief voorrijkosten en diagnose-kosten. Desgevraagd zal deze begroting door de
technicus schriftelijk worden vastgelegd.
b) Indien de consument met het begrote bedrag niet akkoord gaat, zal op verzoek het te
repareren toestel worden teruggebracht in de staat waarin het aan de technicus werd
aangeboden. Nadat dit is geschied, zullen alleen de kosten van voorrijden en arbeidsloon
in rekening worden gebracht op basis van de werkelijke bestede tijd, danwel van een
vooraf vastgesteld tarief.
Art. 3 Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat:
a) de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene omstandigheden niet
tegen het begrote bedrag kan worden uitgevoerd, of
b) ook andere dan in de begroting voorziene reparaties noodzakelijk zijn, zal overleg met
de consument plaatsvinden en een herziene kostenbegroting worden gemaakt. In geval
de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens het in artikel 2b bepaalde.
Art. 4 De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden uitgevoerd. Indien
om het toestel in werkende staat te brengen een tweede bezoek noodzakelijk is, zal:
a) direct, doch uiterlijk binnen één werkdag door de betreffende service-organisatie of
door de technicus met de consument de datum voor een tweede bezoek worden afgesproken.
b) een herhalingsbezoek zal als regel binnen tien werkdagen na de melding plaatsvinden.
c) voor een tweede of daaropvolgend bezoek zal geen voorrijtarief in rekening worden
gebracht, tenzij de noodzaak voor een herhalingsbezoek aan de consument is toe te
schrijven.
Art. 5 De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding van type en
serienummer van het apparaat, omschrijving van de diagnose, toegepaste tarieven, gebruikte onderdelen en materialen en een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden. De betaling van de rekening dient tegen afgifte van een reparatienota direct contant
of door middel van een gegarandeerd betaalmiddel plaats te vinden.
Art. 6 Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal bij normaal huishoudelijk gebruik een
volledige garantie van minimaal 3 maanden worden gegeven. Deze garantie omvat het
kosteloos uitvoeren van een hernieuwde reparatie. Op de uitgewisselde en betaalde onderdelen geldt een garantietermijn van 12 maanden. Bij een beroep op garantie op de
reparatie dient de consument op verzoek de gespecificeerde rekening van de voorgaande
reparatie aan de technicus te overleggen.
Art. 7 Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde reparatie hetzelfde defect bij normaal
huishoudelijk gebruik opnieuw optreedt binnen de onder art. 6 bedoelde garantietermijn
en redelijkerwijs een afdoend resultaat bij het opnieuw uitvoeren van de reparatie niet
verwacht kan worden, zal aan de consument een nieuw exemplaar of soortgelijk toestel
van hetzelfde merk worden aangeboden tegen bijbetaling op basis van een per product te
bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage.
Europese Garantie
49
Art. 8 Vervangen onderdelen stelt de technicus weer ter beschikking van de consument,
met uitzondering van de onder garantie of tegen een gereduceerde prijs vervangen onderdelen.
Art. 9 Een reparatie dient op zodanige wijze te worden uitgevoerd, dat een toestel daarna
weer volledig voldoet aan de veiligheidsvoorschriften, die op grond van een van fabriekswege aangebracht veiligheidskeurmerk gelden, danwel bij het ontbreken daarvan, aan de
wettelijke vereisten terzake. Dit houdt ondermeer in, dat reparaties moeten worden uitgevoerd met originele en door de fabrikant ook terzake van veiligheidskeurmerken en -voorschriften gegarandeerde onderdelen.
*) Vereniging Leveranciers van Huishoudelijke Apparaten in Nederland
Adres service-afdeling, Nederland
AEG fabrieksservice Postbus 120 2400 AC Alphen aan den Rijn
Service-informatielijn (voor bezoek servicetechnicus en onder- tel. 0172-468 300
delen)
Consumentenbelangen (voor algemene, product- of gebruiksin- tel. 0172-468 172
formatie)
Vanzelfsprekend kunt u ook tijdens de lange levensduur van uw product op ons rekenen.
Daarom nodigen wij u van harte uit uw product kosteloos te registreren op onze internetsite
www.mijnapparaten.nl. Wij kunnen u dan nog beter van dienst zijn met informatie over
producten,gebruiksaanwijzingen, tips, innovaties, oplossingen voor onverhoopte storingen
etc.
Europese Garantie
Dit apparaat wordt door Electrolux in elk van de achter in deze handleiding genoemde
landen gedurende de in het bij het apparaat behorende garantiebewijs genoemde periode
of anderszins bij de wet gegarandeerd. Als u van een van deze landen verhuist naar een
ander van de hieronder genoemde landen, verhuist de garantie op het apparaat met u mee.
De volgende beperkingen zijn hierop van toepassing:
• De garantie op het apparaat begint op de datum van eerste aankoop van het apparaat.
Deze datum dient te worden aangetoond door overlegging van een geldig, door de
verkoper van het apparaat afgegeven aankoopbewijs.
• De garantie op het apparaat geldt voor dezelfde periode en in dezelfde mate voor arbeidsloon en onderdelen als van toepassing in uw nieuwe land van vestiging op dit
specifieke model of deze specifieke serie apparaten.
• De garantie op het apparaat is persoonlijk, geldt dus voor de oorspronkelijke koper van
het apparaat en kan niet worden overgedragen op een andere gebruiker.
• Het apparaat wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de door Electrolux
afgegeven instructies en wordt alleen in huis gebruikt, dat wil zeggen, het apparaat wordt
niet gebruikt voor commerciële doeleinden.
• Het apparaat wordt geïnstalleerd in overeenstemming met alle relevante voorschriften
die in uw nieuwe land van vestiging van kracht zijn.
De voorwaarden van deze Europese garantie tasten geen van de aan u bij de wet verleende
rechten aan.
50
www.electrolux.com
www.electrolux.com
Albania
+35 5 4 261 450
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/Belgien
+32 2 363 04 44
Bergensesteenweg 719, 1502
Lembeek
Česká republika
+420 2 61 12 61 12
Budějovická 3, Praha 4,
140 21
Danmark
+45 70 11 74 00
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland
+49 180 32 26 622
Fürther Str. 246, 90429 Nürnberg
Eesti
+37 2 66 50 030
Pärnu mnt. 153, 11624
Tallinn
España
+34 902 11 63 88
Carretera M-300, Km. 29,900
Alcalá de Henares Madrid
France
08 44 62 26 53
www.electrolux.fr
Great Britain
+44 8705 929 929
Addington Way, Luton, Bedfordshire LU4 9QQ
Hellas
+30 23 10 56 19 70
4, Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska
+385 1 63 23 338
Slavonska avenija 3,
10000 Zagreb
Ireland
+353 1 40 90 753
Long Mile Road Dublin 12
Italia
+39 (0) 434 558500
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080
Porcia (PN)
Latvija
+371 67313626
Kr. Barona iela 130/2,
LV-1012, Riga
Lietuva
+370 5 278 06 03
Ozo 10a, LT-08200 Vilnius
Luxembourg
+352 42 431 301
Rue de Bitbourg, 7, L-1273
Hamm
Magyarország
+36 1 252 1773
H-1142 Budapest XIV,
Erzsébet királyné útja 87
Nederland
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
Norge
+47 81 5 30 222
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich
+43 18 66 400
Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska
+48 22 43 47 300
ul. Kolejowa 5/7, Warsza‐
wa
51
Portugal
+35 12 14 40 39 39
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco - Q 35 -2774-518
Paço de Arcos
Romania
+40 21 451 20 30
Str. Garii Progresului 2,
S4, 040671 RO
Schweiz - Suisse - Svizzera
+41 62 88 99 111
Industriestrasse 10, CH-5506
Mägenwil
Slovenija
+38 61 24 25 731
Gerbičeva ulica 98, 1000
Ljubljana
Slovensko
+421 2 43 33 43 22
Electrolux Slovakia s.r.o.,
Electrolux Domáce spotre‐
biče SK, Seberíniho 1, 821
03 Bratislava
Suomi
www.electrolux.fi
Sverige
+46 (0)771 76 76 76
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143, S-105 45 Stockholm
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Tarlabaşı caddesi no : 35
Taksim İstanbul
Россия
+7 495 937 7837
129090 Москва,
Олимпийский проспект,
16, БЦ "Олимпик"
Україна
+380 44 586 20 60
04074 Київ,
вул.Автозаводська, 2а,
БЦ "Алкон"
www.electrolux.com
892 943 116 - A - 062009
Voor het on-line bestellen van accessoires, consumables en onderdelen gaat u naar de ’webwinkel’
op:
www.aeg-electrolux.nl
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement