Aeg-Electrolux | KM7100000M | User manual | Aeg-Electrolux KM7100000M Användarmanual

KM7100000
SV MIKROVÅGSKOMBIUGN
BRUKSANVISNING
2
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska
kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet
enklare – funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att
ägna några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av
produkten.
TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR
I AEG:s webbutik finner du allting som du behöver för att hålla dina AEGprodukter snygga och i perfekt skick. Du hittar ett brett sortiment av tillbehör
som utformats och tillverkats med de högsta kvalitetskrav man kan förvänta sig:
från köksredskap för specialister till bestickkorgar, från flaskställ till tvättpåsar för
ömtåliga plagg...
Besök webbshopen på
www.aeg.com/shop
Innehåll
INNEHÅLL
4 Säkerhetsinformation
8 Produktbeskrivning
9 Innan maskinen används första
gången
10 Kontrollpanelen
12 Daglig användning
13 Mikrovågsläge
15 Klockfunktioner
16 Automatiska program
17 Användning av tillbehör
17 Andra funktioner
18 Råd och tips
37 Underhåll och rengöring
38 Om maskinen inte fungerar
39 Tekniska data
39 Installation
43 Miljöskydd
Följande symboler används i denna
bruksanvisning:
Viktig information för din personliga
säkerhet och information om hur skador
undviks på apparaten.
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
3
4
Säkerhetsinformation
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för personskador eller skador på egendom som orsakats av
felaktig installation eller användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk.
Säkerhet för barn och handikappade
VARNING
Risk för kvävning, skador eller permanent invaliditet.
• Tillåt inte användning av produkten av någon med reducerad fysisk förmåga, reducerad
mental förmåga eller avsaknad av kunskap om hur produkten används (detta omfattar
även barn). De ska övervakas eller instrueras vid användning av produkten av en person
som ansvarar för deras säkerhet.
• Låt inte barnen leka med produkten.
• Förvara allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
• Håll barn och husdjur borta från produkten när den är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket varma.
• Om produkten har ett barnlås rekommenderar vi att du aktiverar det.
Installation
VARNING
Endast en behörig person får installera den här produkten.
•
•
•
•
•
•
•
Avlägsna all paketering.
Installera och använd inte produkten om den är skadad.
Följ de installationsinstruktioner som följer med produkten.
Produkten är tung, så var alltid försiktig när du flyttar den. Använd alltid skyddshandskar.
Dra aldrig produkten i handtaget.
Minsta avstånd till andra produkter ska beaktas.
Kontrollera att produkten har installerats under och bredvid stadiga skåp- eller bänkstommar.
• Produktens sidor måste gränsa till produkter eller enheter med samma höjd.
Elektrisk anslutning
VARNING
Risk för brand och elektriska stötar.
• Alla elektriska anslutningar ska göras av en behörig elektriker.
• Produkten måste jordas.
• Kontrollera att produktens märkdata överensstämmer med din strömkälla. I annat fall,
kontakta en elektriker.
• Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
Säkerhetsinformation
5
• Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Kontakta service eller en
elektriker för att ersätta en skadad nätkabel.
• Låt inte nätkablar komma i kontakt med produktens lucka, speciellt inte när luckan är
het.
• Stötskyddet för strömförande och isolerade delar måste fästas på ett sådant sätt att det
inte kan tas bort utan verktyg.
• Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
• Anslut inte stickkontakten om vägguttaget sitter löst.
• Dra inte i nätkabeln för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.
• Använd endast rätt isoleringsenheter: strömbrytare, säkringar (säkringar av skruvtyp tas
ur hållaren), jordfelsbrytare och kontaktorer.
• Den elektriska installationen måste ha en isolationsenhet så att du kan koppla från produkten från nätet vid alla poler. Kontaktöppningen på isolationsenheten måste vara
minst 3 mm bred.
Använd
VARNING
Risk för skador, brännskador eller elstötar eller explosion föreligger.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Använd denna produkt i en hushållsmiljö.
Ändra inte produktens specifikationer.
Se till att ventilationsöppningarna inte är blockerade.
Lämna inte produkten utan tillsyn under användning.
Stäng av produkten efter varje användningstillfälle.
Produkten blir varm inuti när den är igång. Vidrör inte värmeelementen som finns i produkten. Använd alltid handskar för att ta ut eller sätta in tillbehör eller eldfasta formar.
Var försiktig när du öppnar produktens lucka medan produkten är igång. Het luft kan
strömma ut.
Använd inte produkten med våta händer eller när den är i kontakt med vatten.
Tyng inte ner luckan när den är öppen.
Använd inte produkten som arbets- eller avlastningsyta.
Produktens lucka ska alltid vara stängd när produkten är igång.
Öppna produktens lucka försiktigt. Användning av ingredienser som innehåller alkohol
kan producera en blandning av luft och alkohol.
Låt inte gnistor eller öppna lågor komma i kontakt med produkten när du öppnar luckan.
Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga
produkter i, nära eller på produkten.
VARNING
Risk för skador på produkten föreligger.
6
Säkerhetsinformation
• För att förhindra skada eller missfärgning på emaljen:
– Sätt inte eldfasta formar eller andra föremål direkt på produktens botten.
- Lägg inte aluminiumfolie direkt på produktens botten.
- Ställ inte hett vatten direkt i den heta produkten.
- Låt inte fuktiga kärl eller matvaror stå kvar i produkten efter att tillagningen är klar.
- Var försiktig när du tar bort eller monterar tillbehör.
• Missfärgning av emaljen påverkar inte produktens funktion. Det är ingen defekt enligt
garantin.
• Använd en djup form för mjuka kakor. Fruktjuicer orsakar fläckar som kan vara permanenta.
Mikrovågsugn
VARNING
Risk för brand och brännskador.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aktivera inte produkten när den är tom.
Använd endast mikrovågssäkra kokkärl (Se "Råd och tips: lämpliga kokkärl och material").
Använd inte produkten om den inte fungerar ordentligt.
Om det är rök inuti produkten, stäng av den och dra genast ur elkontakten. Öppna inte
luckan.
Heta vätskor kan plötsligt koka över när de tas ut ur mikrovågsungen på grund av att de
har värmts över kokpunkten.
Rör alltid om i vätskor innan du värmer dem i mikrovågsugnen för att förhindra att de
plötsligt kokar över.
Se till att metallföremål placeras minst 2 cm från produktens innerväggar och luckan.
Följ råden om lägstatemperatur när du tillagar eller värmer upp mat. Använd bara mikrovågssäkra termometrar för att mäta temperaturen.
Var försiktig när du värmer barnmat. Låt alltid locket till behållaren eller flaskan vid uppvärmning. Rör om och provsmaka maten för att kontrollera temperaturen före matning.
Värm inte förslutna behållare i produkten.
Värm inte matolja eller alkohol i produkten.
Torka inte djur, textilier, vetevärmare eller gelkuddar i produkten.
Lägg inte aluminiumfolie i produkten.
Torka av produkten med en trasa efter varje användning för att undvika rost.
Skötsel och rengöring
VARNING
Det finns risk för personskador, brand eller skador på produkten.
•
•
•
•
Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.
Se till att produkten har svalnat. Det finns även risk för att glasen kan spricka.
Byt omedelbart ut luckans glaspaneler om de är skadade. Kontakta service.
Var försiktig när du tar bort luckan. Luckan är tung!
Säkerhetsinformation
7
• Rengör produkten regelbundet för att förhindra att ytmaterialet försämras.
• Kvarblivet fett eller mat i produkten kan orsaka brand.
• Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.
• Om du använder en ugnssprej ska du följa säkerhetsanvisningarna på förpackningen.
• Rengör inte den katalytiska emaljen (om tillämpligt) med någon sorts rengöringsmedel.
Inre belysning
• Typen av glödlampa eller halogenlampa som används för den här produkten är endast
avsedd för hushållsprodukter. Får ej användas för belysning i hus.
VARNING
Risk för elektrisk stöt.
• Innan du byter lampan ska du koppla ur produkten från nätuttaget.
• Använd bara lampor med samma specifikationer.
Avfallshantering
VARNING
Risk för kvävning eller skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort lucklåset för att hindra att barn eller djur stängs in inuti produkten.
8
Produktbeskrivning
PRODUKTBESKRIVNING
1
2
3
9
3
4
2
5
6
1
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kontrollpanelen
Elektronisk programmeringsenhet
Grillelement
Mikrovågsgenerator
Ugnslampa
Fläkt och värmeelement
Bottenglasskiva, uttagbar
Ugnsstege, löstagbar
Ugnsnivåer
Ugnstillbehör
• Galler
Till kokkärl, bakformar och stekkärl.
Innan maskinen används första gången
9
• Bakplåt
För kakor och småkakor.
INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
Första rengöring
• Ta bort alla delar från produkten.
• Rengör ugnen innan du använder den första gången.
Se kapitlet "Underhåll och rengöring".
Inställning och ändring av klockan
Produkten fungerar inte förrän du har ställt in tiden.
Efter anslutning till elnätet eller efter ett strömavbrott blinkar symbolen för tiden
på kontrollen eller ställa in tiden.
Ändra tiden:
1. Tryck på kontrollen flera gånger tills -symbolen blinkar.
2. Tryck på kontrolen eller ställa in tiden.
Displayen visar tiden och blinkningen slutar efter ca 5 sekunder.
Du kan bara ändra tiden om:
• barnlåset är av,
• timern är av,
• koktid är av,
• Stopptid är av,
• alla funktionerna är av.
. Tryck
10
Kontrollpanelen
KONTROLLPANELEN
Elektronisk programmeringsenhet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Använd touch-kontrollerna för att manövrera produkten.
1
Touch-kontroll
Funktion
-
DISPLAY
Beskrivning
Visar produktens nuvarande inställningar.
2
START/MIKROVÅGSUGN
SNABBSTART
För att starta en funktion.
För att välja mikrovågsugnsfunktion med maximala inställningar när produkten är avstängd.
3
NED
Använd för att välja en ugnsfunktion.
4
UPP
Använd för att välja en ugnsfunktion.
5
MIKROVÅGSUGNSFUNKTION
För att välja en mikrovågsugnsfunktion (även när
produkten är avstängd).
6
AUTOMATISKT PROGRAM
För att välja ett automatiskt program (även när
produkten är avstängd).
7
SNABBSTART
8
MINUS
För att ställa in temperatur eller tid.
9
PLUS
För att ställa in temperatur eller tid.
10
KLOCKA
11
OFF
Tryck för att minska uppvärmningstiden.
För att ställa in klockfunktionen.
För att avbryta en funktion eller återställa inställningarna.
För att stänga av produkten.
Kontrollpanelen
11
Display
1
2
8
1
2
3
4
5
6
7
8
3
7
4
6
5
Minne: P
Mikrovågsugnsfunktion
Visning av temperatur/klocka/mikrovågsugnseffekt
Visning av vikt
Visning av klockfunktioner/klocka
Indikering för uppvärmning
Automatiska program
Ugnsfunktioner
Allmänna anvisningar
• Använd för att bekräfta den valda funktionen. Om du inte bekräftar funktionen med
inom 30 sekunder stängs produkten av automatiskt.
• Om ugnsluckan öppnas under användning stoppas funktionen. Stäng ugnsluckan och
använd för att aktivera funktionen igen. Om du inte bekräftar funktionen med
inom 30 sekunder stängs produkten av automatiskt.
• Använd för att stoppa den aktiva funktionen: Om du vill fortsätta, använd .
• Tryck på två gånger för att stoppa produkten.
• När du ställer in en funktion visas den på displayen och temperaturen börjar stiga eller
tiden börjar räkna ner.
• När du ställer in en funktion eller öppnar ugnsluckan tänds lampan.
Ugnslampan slocknar efter 10 minuter när ugnsluckan är öppen eller ugnen inte är
igång.
Indikering för uppvärmning
Om du väljer en ugnsfunktion tänds staplarna på symbolen en efter en. Staplarna visar att
temperaturen i produkten ökar eller minskar.
När produkten har nått den inställda temperaturen försvinner indikeringen för uppvärmning från displayen.
Restvärmeindikering
När tillagningen är avslutad, visar dipslayen restvärmetemperatur som är högre än 40 °C.
12
Daglig användning
DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
För att manövrera produkten kan du använda:
• manuellt läge - för att ställa in en ugnsfunktion, temperaturen och tillagningstiden manuellt.
• automatiska program - för att tillaga en rätt när du saknar kunskap eller erfarenhet av
matlagning.
Ställa in ugnsfunktionen
1.
2.
Använd
eller
för att välja en ugnsfunktion.
Displayen föreslår en ugnstemperatur.
Tryck på för att aktivera ugnsfunktionen.
Tryck på
för att stoppa ugnsfunktionen.
Ugnsfunktioner
Funktioner
Använd
Varmluft
För att steka och baka på två nivåer samtidigt.
Varmluftsgrill
För stekning av större bitar av kött eller fågel på en nivå.
För att bryna mat eller till exempel laga gratänger.
Grill
För att grilla tunna matvaror och rosta.
Tina upp/Torka
För att tina upp mat eller torka örter, frukt och grönsaker.
Ändring av ugnstemperaturen
Tryck på
eller
för att höja eller sänka temperaturen 5 °C åt gången.
Funktionen Snabbstart
Snabbstartfunktionen förkortar uppvärmningstiden.
FÖRSIKTIGHET
Ställ inte mat i produkten när snabbstartfunktionen är igång.
1.
2.
Ställ in ugnsfunktionen och ändra vid behov den föreslagna temperaturen.
. Symbolen visas på displayen. När snabbstartsfunktionen är på, blinkar
Tryck på
staplarna på värmeindikatorn en efter en.
När produkten uppnått och arbetar på inställd temperatur, tänds staplarna i uppvärmningsindikatorn. En ljudsignal hörs. Symbolen släcks på displayen.
När det händer, fungerar ungsfunktionen automatiskt och du kan sätta in maten i ugnen.
Mikrovågsläge
13
MIKROVÅGSLÄGE
Mikrovågsugnsfunktionerna
Funktioner
Beskrivning
Mikrovågsugn
Skapar värmen direkt i maten. Använd för att värma upp färdiga måltider
och drycker, för att tina upp kött eller frukt samt för att tillaga grönsaker
och fisk.
Kombifunktion
Välj den för att använda ugnsfunktionen och mikrovågsläget samtidigt. Använd denna funktion för att tillaga mat på kortare tid och samtidigt bryna
den.
Snabbstart
Använd för att aktivera mikrovågsfunktionen
när produkten är avstängd
med en enda knapptryckning på touchkontrollen
och maximal mikrovågseffekt. Koktid: från 30 sekunder till 7 minuter.
Ställa in mikrovågsfunktionen
1.
2.
3.
4.
Om nödvändigt, tryck på för att stänga av produkten.
Tryck på flera gånger för att justera mikrovågseffekten. Du kan justera effekten från
1000 W till 100 W, i intervall om 100 W.
Tryck på eller för att ställa in tiden för funktionen Mikrovågsugnens koktid
(se avsnittet "Ställa in mikrovågsugnens koktid").
Tryck på för att aktivera mikrovågsugnsfunktionen.
När den inställda tiden har förflutit hörs en ljudsignal i 2 minuter. Mikrovågsugnsfunktionen stängs av automatiskt. Tryck på en touch-kontroll för att stänga av signalen.
Du kan ändra mikrovågseffekt (tryck på
mikrovågsugnsfunktionen är igång.
) och koktid (tryck på
) när som helst när
Ställa in Kombifunktion
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Om nödvändigt, tryck på för att stänga av produkten.
eller
för att välja en ugnsfunktion.
Använd
Tryck vid behov på eller för att ställa in temperaturen.
Tryck på flera gånger för att ställa in mikrovågseffekten (maximalt 600 W).
Tryck på eller för att ställa in koktid . Se avsnittet "Ställa in mikrovågsugnens
koktid".
Maximal koktid för Kombifunktionen är 59 minuter.
Tryck på .
Tiden börjar räknas ner och displayen visar symbolen .
När den inställda tiden har förflutit hörs en ljudsignal i 2 minuter. Kombifunktionen
stängs av automatiskt. Tryck på en touchkontroll för att stänga av ljudsignalen.
Du kan ändra mikrovågseffekt (tryck på
Kombifunktionen är igång.
) och koktid (tryck på
) när som helst när
14
Mikrovågsläge
Ställa in Snabbstart-funktionen
1.
2.
Om nödvändigt, stäng av produkten med .
Tryck på för att ställa in mikrovågsugnens koktid.
Varje tryckning på
3.
ökar koktiden med 30 sekunder.
Produkten startar med maximal effekt.
När den inställda tiden har förflutit hörs en ljudsignal i 2 minuter. Mikrovågsugnsfunktionen stängs av automatiskt. Tryck på en touchkontroll för att stänga av ljudsignalen.
Du kan ändra mikrovågseffekt (tryck på
funktionen är igång.
) och koktid (tryck på
) när som helst när
Exempel på effektinställningar för tillagningstillämpningar
Uppgifterna i tabellen är endast avsedda som vägledning.
Effektinställning
•
•
•
•
1000 Watt
900 Watt
800 Watt
700 Watt
Tryck på
•
•
•
•
Uppvärmning av vätskor
Uppvärmning i början av en tillagning
Tillagning av grönsaker
Smältning av gelatin och smör
• 600 Watt
• 500 Watt
• Upptining och uppvärmning av djupfrysta
maträtter
• Uppvärmning av hela rätter på tallrik
• Färdigkokning av gryträtter
• Tillagning av äggrätter
• 400 Watt
• 300 Watt
• 200 Watt
•
•
•
•
•
•
• 100 Watt
• Upptining av kött, fisk, bröd
• Upptining av ost, grädde, smör
• Upptining av frukt och mjuka kakor (gräddtårtor)
• Jäsning av deg
• Uppvärmning av kalla maträtter och drycker
Fortsatt tillagning av maträtter
Tillagning av ömtåliga livsmedel
Uppvärmning av barnmat
Svällning av ris
Värmning av ömtåliga livsmedel
Smältning av ost
Klockfunktioner
15
KLOCKFUNKTIONER
Klockfunktioner
SYMBOL
min
FUNKTION
BESKRIVNING
SIGNALUR
Använd för att ställa in en nedräkning. En ljudsignal hörs när
sluttiden uppnåtts. Denna funktion påverkar inte ugnens
funktioner i övrigt.
KOKTID
Använd för att ställa in hur länge ugnen ska vara påslagen.
MIKROVÅGSUGNENS
KOKTID
Använd för att ställa in hur länge mikrovågsugnen ska vara
påslagen.
SLUTTID
Använd för att ställa in när ugnen stannar.
KLOCKA
Visar tiden. För att ställa in, ändra eller kontrollera tiden. Se
"Ställa om klockan".
Inställning av klockfunktioner
1.
Sätt på produkten och ställ in ugnsfunktion och temperatur (behövs inte för Timer och
Klocka).
2. Tryck på flera gånger tills displayen visar den önskade klockfunktionen och den relaterade symbolen, till exempel timern .
3. Tryck på eller för att ställa in önskad tid.
När den inställda tiden har nåtts, hörs en ljudsignal i två minuter. "00:00" tänds och den
relaterade funktionsindikatorn blinkar på displayen. Ugnen stängs av automatiskt. Tryck på
en touchkontroll för att stänga av ljudsignalen.
Ställa in mikrovågsugnens koktid
1. Ställ in mikrovågsugnsfunktion och effekt.
2. Tryck på eller för att ställa in önskad koktid .
3. Använd för att aktivera funktionen Mikrovågsugnens koktid:
När den inställda tiden har förflutit hörs en ljudsignal i 2 minuter. "00:00" tänds och den
relaterade funktionsindikatorn blinkar på displayen. Produkten stängs av automatiskt. Tryck
på en touchkontroll för att stänga av ljudsignalen.
Du kan ändra mikrovågsugnens koktid medan tiden räknas ner.
Ställa in mikrovågsugnens koktid:
• från 0 till 2 minuter i 5-sekunderssteg
• från 2 till 5 minuter i 10-sekunderssteg
• från 5 till 10 minuter i 20-sekunderssteg
• från 10 till 20 minuter i 30-sekunderssteg
• från 20 minuter och uppåt i 1-minutssteg.
Maximal inställning för mikrovågsugnens koktid:
• 700 Watt till 1000 Watt - 0 till 7 minuter 40 sekunder
• 100 Watt till 600 Watt - 0 till 59 minuter
16
Automatiska program
Allmänna anvisningar:
• Om du ställer in en klockfunktion blinkar symbolen i ca 5 sekunder. Inom dessa 5 sekunder trycker du på eller för att ställa in tiden.
• Om du ställer in tiden fortsätter symbolen att blinka i ca 5 sekunder. Efter 5 sekunder
tänds symbolen. Tiden börjar räknas ner för signaluret. För Koktid och Sluttid börjar tiden
räknas ner när funktionen startar.
• Om du vill fördröja koktidernas start använder du slutfunktionen .
• Vill du avsluta tillagningen tidigare (innan klockfunktionen slutar) används .
AUTOMATISKA PROGRAM
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
Automatiska program
För ett automatiskt program, se recepten i avsnittet "Automatiska program".
Inställning av program
1. Om nödvändigt, tryck på för att stänga av produkten.
2. Tryck på för att komma till de automatiska programmenyerna.
eller
för att ställa in ett automatiskt program (P1 till P12).
3. Tryck på
– Displayen visar den automatiskt inställda vikten "gr" och en blinkande koktidssymbol
.
– Tryck på eller för att ställa in livsmedlens vikt från 100 g till 1500 g (P5 till
P12, maximalt 1000 g).
– När du ändrar vikten ändras automatiskt också mikrovågsugnens koktid.
Avrunda alltid vikten nedåt. Om till exempel ett bröd väger 460 g, ställ in 400 g.
4. Tryck på för att aktivera programmet.
När den inställda tiden har förflutit hörs en ljudsignal i 2 minuter. Symbolen blinkar.
Hushållsapparaten stannar automatiskt. Tryck på en kontroll för att stänga av ljudsignalen.
För vissa program aktiveras varmhållningsfunktionen automatiskt när mikrovågsugnens
koktid är slut. En ljudsignal hörs då och displayen visar "HH".
Minnesfunktion
Använd minnesfunktionen för att spara en favoritinställning.
1. Ställ in en ugnsfunktion, en temperatur och önskade klockfunktioner: Koktid
eller Stopptid .
2. Håll inne i 2 sekunder tills en ljudsignal hörs. Inställningen bekräftas.
Aktivera minnesfunktionen.
1. Om nödvändigt, tryck på för att stänga av produkten.
2. Tryck på för att välja den sparade inställningen.
och/
Användning av tillbehör
3.
Tryck på
17
för att aktivera minnesfunktionen.
ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
Sätta in ugnstillbehör
Alla ugnsgaller har en liten inbuktning nederst på högra och vänstra kanten, för att öka
säkerheten
Se alltid till att inbuktningen är i ugnens bakre del. Inbuktningen fungerar också som tippskydd.
Bakplåt:
Skjut in plåten mellan stegparet på ugnsnivån.
Galler:
Sätt in gallret och se till att fötterna är nedåtvända.
Skjut in gallret mellan stegparen på önskad nivå.
Den höga kanten runt gallret är avsedd att förhindra att kokkärlen glider av.
ANDRA FUNKTIONER
Kylfläkt
När produkten är på aktiveras fläkten automatiskt för att hålla produktens ytor svala. Om
du stänger av ugnen fortsätter fläkten att gå tills ugnen har svalnat.
18
Råd och tips
Barnlås
Du kan inte aktivera produkten om barnlåset är igång.
Aktivera/inaktivera barnlåset:
1. Stäng av produkten . Ställ inte in en ugnsfunktion.
2. Håll och intryckta samtidigt, tills SAFE tänds eller släcks på displayen.
Kontrollpip
Aktivera eller avaktivera kontrollpipet:
1. Stäng av produkten .
2. Håll och intryckta samtidigt i ca 2 sekunder, tills en ljudsignal hörs.
Automatisk avstängning
Av säkerhetsskäl stänger produkten av sig själv efter en viss tid:
• Om en ugnsfunktion är igång.
• Om ugnstemperaturen inte ändras
På displayen visas den senast inställda temperaturen.
Ugnstemperatur
Avstängningstid
30 °C -120 °C
12,5 timmar.
120 °C - 200 °C
8,5 timmar.
200 °C -230 °C
5,5 timmar.
syns OFF på displayen.
Återstart av ugn efter automatisk avstängning
Stäng av ugnen. När du sätter på produkten kan du använda den igen.
RÅD OCH TIPS
Temperaturerna och gräddningstiderna i tabellerna är endast riktvärden. De beror på recepten samt på ingrediensernas kvalitet och mängd.
Bakning
Allmänna anvisningar
• Din nya ugn kan ha andra bak-/stekegenskaper än din gamla. Anpassa dina vanliga inställningar (temperatur, koktider) och placeringen av plåtar och galler till värdena i tabellerna.
• Med längre bakningstider kan ugnen stängas av ca 10 minuter innan bakningstiden är
slut, för att använda restvärmen.
När du använder frysta livsmedel kan plåtarna i ugnen slå sig. När plåtarna kallnar igen
återtar de sin normala form.
Användning av baktabellerna
• Vi rekommenderar att använda den lägre temperaturen den första gången.
Råd och tips
19
• Om du inte kan hitta inställningarna för ett speciellt recept, leta efter ett recept som är
nästan likadant.
• Bakningstiden kan förlängas med 10–15 minuter, om du bakar kakor på mer än en nivå.
• Bakverk vid olika nivåer blir först inte alltid lika bruna. Om detta händer ska du inte ändra
temperaturinställningen. Skillnaden jämnar ut sig under bakningen.
Bakning på en nivå
Ugnsfunktioner: Varmluft
Bakverk i formar
Livsmedel
Ugnsnivå
Temperatur (°C)
Tid (min)
Kaka i ringform, mjuk kaka
1
160-170
50-60
Madeirakaka/fruktkaka
1
150-170
70-90
Sockerkaka
1
160-180
25-40
Tårtbotten av mördeg
2
170-190 1)
10-25
Tårtbotten av sockerkaka
2
150-170
20-25
Täckt äppelkaka
1
160-180
50-60
Äppelpaj (2 formar Ø 20 cm, diagonalt placerade)
1
180-190
65-80
Kryddad pajdegsbotten (t.ex. quiche)
2
170-190
30-70
Cheesecake
1
160-180
60-90
Ugnsnivå
Temperatur (°C)
Tid (min)
Vetefläta/krans
1
160-180
30-40
Tyskt julbröd
1
160-180
40-60
Bröd (rågbröd)
1
180-200
45-60
Petit-choux / bakelser
2
170-190
30-40
Rulltårta
2
200-220 1)
8-15
Smuldegskaka (torr)
2
160-180
20-40
Mandelkaka/sockerkaka
2
180-200 1)
15-30
Fruktkaka (på jästdeg/sockerkaksdeg)
2
160-180
25-50
Fruktkaka på mördeg
2
170-190
40-80
Jästkaka med känslig fyllning (t.ex. kvarg,
grädde, flagad mandel)
2
150-170
0:40-80
Pizza (med mycket fyllning)
2
190-210 1)
20-40
Pizza (tunn botten)
2
230 1)
12-20
Brödkakor
2
230 1)
10-20
1) Förvärm ugnen
Bakverk på plåtar
Livsmedel
20
Råd och tips
Livsmedel
Ugnsnivå
Temperatur (°C)
Tid (min)
2
190-210
35-50
Ugnsnivå
Temperatur (°C)
Tid (min)
Mördegskakor
2
160-180
6-20
Spritsar
2
160
10-40
Småkakor av sockerkaksdeg
2
160-180
15-20
Bakverk med äggvita, maränger
2
80-100
120-150
Mandelbiskvier
2
100-120
30-60
Fina jästa småkakor
2
160-180
20-40
Smördegskakor
2
180-200 1)
20-30
Bullar
2
210-230
20-35
Småkakor (20 stycken/plåt)
2
170 1)
20-30
Paj
Småkakor
Livsmedel
Bakning på flera nivåer - skorpor, småkakor, bakverk, bullar
Livsmedel
Varmluft
2 nivåer
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Mördegskakor
2/3
160-180
15-35
Spritsar
2/3
160
20-60
Småkakor av sockerkaksdeg
2/3
160-180
25-40
Bakverk med äggvita, maränger
2/3
80-100
130-170
Mandelbiskvier
2/3
100-120
40-80
Pepparkakor
2/3
160-180
30-60
Smördegskakor
2/3
180-200 1)
30-50
1) Förvärm ugnen.
Tips för bakning
Bakresultat
Kakan är inte tillräckligt gräddad på undersidan.
Kakan faller ihop (blir degig,
klumpig, vattenränder).
Kakan faller ihop (blir degig,
klumpig, vattenränder).
Möjlig orsak
Åtgärd
Fel ugnsnivå.
Placera kakan längre ner.
Ugnstemperaturen är för hög.
Nästa gång du gräddar ska du
ställa in en något lägre ugnstemperatur.
För kort gräddningstid.
Förläng gräddningstiden.
Gräddningstider kan inte förkortas med en högre temperatur.
Råd och tips
Bakresultat
21
Möjlig orsak
Åtgärd
Kakan faller ihop (blir degig,
klumpig, vattenränder).
Det finns för mycket vätska i
degen.
Använd mindre vätska. Beakta
blandningstiderna, framför allt
vid användning av en köksmaskin.
Kakan är för torr.
Ugnstemperaturen är för låg.
Nästa gång du gräddar ska du
ställa in en högre ugnstemperatur.
Kakan är för torr.
För lång gräddningstid.
Nästa gång du gräddar ska du
ställa in en kortare gräddningstid.
Kakan blir ojämnt brun.
Ugnstemperaturen är för hög
och gräddningstiden är för
kort.
Ställ in en lägre ugnstemperatur och en längre gräddningstid.
Kakan blir ojämnt brun.
Degen är ojämnt fördelad.
Fördela degen jämnt på bakplåten.
Ugnstemperaturen är för låg.
Nästa gång du gräddar ska du
ställa in en något högre ugnstemperatur.
Kakan blir inte klar med den inställda tiden.
Suffléer och gratinerade rätter
Ugnsfunktioner: Varmluft
Ugnsnivå
Temperatur (°C)
Tid (min)
Makaronipudding
Livsmedel
1
180-200
30-50
Lasagne
1
180-200
25-40
Grönsaksgratäng 1)
1
160-170
15-30
Gratinerade baguetter 1)
1
160-170
15-30
Söta puddingar
1
180-200
40-60
Fiskpudding
1
180-200
30-60
Fyllda grönsaker
1
160-170
30-60
Potatisgratäng
2
180-200
40-50
Ugnsnivå
Temperatur (°C)
Tid
1) Förvärm ugnen
Färdiglagade frusna rätter
Livsmedel
Ugnsfunktioner
Djupfryst pizza
Varmluft
3
Enligt tillverkarens anvisningar
Enligt tillverkarens
anvisningar
Pommes frites1) (300–600
g)
Varmluftsgrill
3
200-220
Enligt tillverkarens
anvisningar
Varmluft
3
Enligt tillverkarens anvisningar
Enligt tillverkarens
anvisningar
Baguetter
22
Råd och tips
Livsmedel
Ugnsfunktioner
Fruktkaka
Ugnsnivå
Temperatur (°C)
Tid
3
Enligt tillverkarens anvisningar
Enligt tillverkarens
anvisningar
Varmluft
1) Vänd pommes fritesen 2 till 3 gånger under tillagningen
Stekning
Stekkärl
• Använd värmebeständiga ugnsformar (läs tillverkarens bruksanvisning).
• Stora stekar kan stekas direkt i den djupa långpannan (i förekommande fall) eller på gallret ovanför den djupa långpannan.
• Stek magert kött i en stekgryta med lock. Det gör att köttet blir saftigare.
• Alla typer av kött som ska ha en stekyta kan stekas i en stekgryta utan lock.
Stektabeller
Ugnsfunktioner: Varmluft
Fläsk
Livsmedel
Ugnsnivå
Temperatur (°C)
Tid (min)
Skinkstek, bog (1000-1 500 g)
1
170-190
90-120
Hel kotlett, kassler (1 -1,5 kg)
1
180-200
60-90
Köttfärslimpa (0,75-1 kg)
1
180-200
45-60
Fläsklägg, förkokt (0,75-1 kg)
1
170-190
90-120
Ugnsnivå
Temperatur (°C)
Tid (min)
Grytstek (1-1,5 kg)
1
180-200
120-150
Rostbiff eller ländstycke, tid per cm tjocklek
1
210-230 1)
0:06-0:09 per
cm tjocklek
Ugnsnivå
Temperatur (°C)
Tid (min)
Grytstek (1-1,5 kg)
1
170-190
150-120
Kalvstek (1,5-2 kg)
1
170-190
120-150
Ugnsnivå
Temperatur (°C)
Tid (min)
Lammstek med ben (1-1,5 kg)
1
170-190
75-120
Lammsadel (1-1,5 kg)
1
180-200
60-90
Ugnsnivå
Temperatur (°C)
Tid (min)
1
220-230 1)
5-8
Nötkött
Livsmedel
1) Förvärm ugnen
Kalv
Livsmedel
Lamm
Livsmedel
Små köttbitar på plåt
Livsmedel
Korv, 'Cordon bleu'
Råd och tips
Livsmedel
23
Ugnsnivå
Temperatur (°C)
Tid (min)
Korv
1
220-230 1)
12-15
Panerad schnitzel eller kotlett
1
220-230 1)
15-20
Smördegspastejer
1
210-220 1)
15-20
Ugnsnivå
Temperatur (°C)
Tid (min)
1
210-220
45-75
Ugnsnivå
Temperatur (°C)
Tid (min)
Kyckling, vårkyckling (1-1,5 kg)
1
190-210
45-75
Kycklinghalvor (vardera 0,4-0,5 kg)
1
200-220
35-50
Fågeldelar (vardera 200-250 g)
1
200-220
35-50
Anka (1,5-2 kg)
1
180-200
75-105
Ugnsnivå
Temperatur (°C)
Tid (min)
Harsadel, harbog (upp till 1 kg)
1
220-230 1)
25-40
Rådjurs-/hjortsadel (1,5-2 kg)
1
210-220
75-105
Rådjurs-/hjortbog (1,5-2 kg)
1
200-210
90-135
Fisk (ångkokning)
Livsmedel
Hela fiskar (1-1,5 kg)
Fågel
Livsmedel
Vilt
Livsmedel
Grill
Grill
med maximal temperaturinställning
Använd grillen med ugnsluckan stängd.
• Använd både gallret och långpanna när du grillar.
• Grilltiden är bara som vägledning.
Grilltabell
Livsmedel
Ugnsnivå
Tillagningstid (minuter)
1:a sidan
2:a sidan
Smördegspastejer
3
8-10
6-8
Fläskfilé
2
10-12
6-10
Korv
3
8-10
6-8
Nötbiffar, kalvbiffar
3
6-7
5-6
Oxfilé, rostbiff (ca 1 kg)
2
10-12
10-12
Rostat bröd 1)
3
4-6
3-5
24
Råd och tips
Livsmedel
Ugnsnivå
Varma smörgåsar
Tillagningstid (minuter)
2
1:a sidan
2:a sidan
8-10
---
1) Använd galler utan långpanna under
Varmluftsgrill
Ugnsfunktioner: Varmluftsgrill
Livsmedel
Temperatur (°C)
Påfyllningsbricka
Galler
Tid (min)
vänd efter…
minuter
Ugnsnivå
Kyckling (0,9-1 kg)
180-200
1
2
50-60
25-30
Fyllda fläskrulader (2 kg)
180-200
1
2
90-95
45
Makaronipudding
180
---
2
30
---
Potatisgratäng
200
---
2
20-23
---
Gnocchi, gratinerad
180
---
2
20-23
---
Blomkål med Hollandaisesås
200
---
2
15
---
Upptining
Ugnsfunktioner: Upptining/Torkning (temperaturinställning 30°C)
• Placera maten, utan förpackning, på en tallrik på första gallret från botten.
• Täck inte över, detta för att minska avfrostningstiden.
Tabell Upptining
Livsmedel
Tid (min)
Efterupptiningstid (min)
Obs!
Kyckling, 1 kg
100-140
20-30
Lägg kycklingen på ett upp och nervänt
tefat på ett större fat.
Vänd efter halva tiden
Kött, 1 kg
100-140
20-30
Vänd efter halva tiden
Kött, 0,5 kg
90-120
20-30
Vänd efter halva tiden
Forell, 150 g
25-35
10-15
---
Jordgubbar, 300 g
30-40
10-20
---
Smör, 250 g
30-40
10-15
---
Grädde, 2 x 200 g
80-100
10-15
Vispa grädden medan den fortfarande
är lätt frusen
60
60
---
Tårta, 1,4 kg
Drying
Ugnsfunktioner: Tina upp/Torka
• Täck smorda plåtar med bakplåtspapper.
Råd och tips
25
• För bättre resultat, stanna ugnen efter halva torktiden, öppna luckan och låt det svalna
över natten för att fullfölja torkningen.
Tabell Torkning
Livsmedel
Temperatur (°C)
Ugnsnivå
Tid (t)
1 position
2 positioner
Bönor
75
2
2/3
6-9
Paprikastrimlor
75
2
2/3
5-8
Soppgrönsaker
75
2
2/3
5-6
Champinjoner
50
2
2/3
6-9
40-50
2
2/3
2-4
Plommon
75
2
2/3
8-12
Aprikoser
75
2
2/3
8-12
Äppelskivor
75
2
2/3
6-9
Päron
75
2
2/3
9-13
Örter
Konservering
Ugnsfunktioner: Varmluft
• Använd enbart konserveringsburkar av samma mått som finns att köpa.
• Använd inte glas med skruvlock och bajonettförslutning eller metallburkar.
• Använd första nivån från botten för ändamålet.
• Sätt inte mer än sex enliters burkar på plåten.
• Fyll burkarna till samma nivå och förslut med en klämma.
• Burkarna får inte röra vid varandra.
• Häll ca. 1/2 liter vatten i bakplåten så att det blir tillräckligt fuktigt i ugnen.
• När vätskan i de första burkarna börjar sjuda (efter ca 35 - 60 minuter för enlitersburkar),
stäng av ugnen eller sänk temperaturen till 100 °C (se tabell).
Konserveringstabell - Bär
Konservering
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Tillagningstid på
100 °C (min.)
Jordgubbar, blåbär, hallon, mogna krusbär
160-170
35-45
---
Omogna krusbär
160-170
35-45
10-15
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Tillagningstid på
100 °C (min.)
160-170
35-45
10-15
Konserveringstabell - Stenfrukter
Konservering
Päron, kvitten, plommon
26
Råd och tips
Konserveringstabell - Grönsaker
Konservering
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Tillagningstid på
100 °C (min.)
Morötter 1)
160-170
50-60
5-10
Gurka
160-170
50-60
---
Blandade inlagda grönsaker
160-170
50-60
15
Kålrabbi, ärtor, sparris
160-170
50-60
15-20
1) Låt stå i ugnen efter att ugnen stängts av
Mikrovågsugn
Information om användning
Allmänt:
• Låt maträtter stå några minuter i ugnen efter att den har stängts av (se "Tabeller för mikrovågsugn: eftervärmningstid").
• Avlägsna aluminiumfoliepaketering, metallbehållare, etc. innan du tillagar maten.
Matlagning:
• Tillaga om möjligt mat med ett lock som passar för mikrovågsugnar. Tillaga mat utan
lock endast om du vill ha en knaprig skorpa.
• Om du ställer in för hög effekt eller för lång tid kan det hända att maten förstörs. Maten
kan torka, brännas eller fatta eld på vissa ställen.
• Använd inte produkten för att koka sniglar eller ägg med skalet på – de kan sprängas. För
stekta ägg, stick först hål på äggulan.
• Stick hål på livsmedel med "skal" såsom potatis, tomater eller korvar flera gånger med en
gaffel före tillagning, så att maten inte sprängs.
• Nerkylda eller frysta livsmedel behöver längre tillagningstid.
• Du måste med jämna mellanrum röra om i rätter som innehåller sås.
• Du måste koka grönsaker med hård konsistens, exemplelvis morötter, ärtor och blomkål, i
vatten.
• Vänd på större bitar efter halva tillagningstiden.
• Om möjligt, skär grönsaker i bitar av samma storlek.
• Använd platta, breda tallrikar.
• Använd inte kokkärl gjorda av porslin, keramik eller lergods som har små hål (t.ex. på
handtagen, eller oglaserad botten). Fukt som kommer in i hålen kan göra att kokkärlet
spricker när det värms upp.
Upptining av kött, fågel eller fisk:
• Lägg det frysta, opaketerade livsmedlet på en liten, uppochnervänd tallrik med en behållare under, eller på ett upptiningsställ eller plastsåll, så att den vätska som smälter kan
rinna av.
• Vänd på livsmedlet efter halva upptiningstiden. Om möjligt, skär bort och avlägsna delar
som har tinats upp.
Råd och tips
27
Upptining av smör, bitar av bakelser, kvarg:
• Tina inte upp helt och hållet i produkten, utan lämna maten framme för att tinas upp i
rumstemperatur. Det ger ett jämnare resultat. Avlägsna all metall- och aluminiumpaketering eller -delar helt och hållet innan upptining.
Upptining av frukt, grönsaker:
• Tina inte upp frukt och grönsaker helt och hållet i produkten om de ska prepareras mer
när de fortfarande är råa. Låt dem istället tina i rumstemperatur.
• Du behöver inte tina upp frukt och grönsaker om du använder en högre mikrovågseffekt
för att tillaga dem.
Färdiglagade maträtter:
• Tina upp och värm färdiglagade maträtter i metallförpackningar eller plastlådor i mikrovågsugnen endast om det står på förpackningen att de passar för mikrovågsugn.
• Du måste följa tillverkarens instruktioner på förpackningen (t.ex. avlägsna ett metallock
och sticka hål på ett plastöverdrag).
Lämpliga kokkärl och material
Kokkärl/material
Mikrovågsugn
Avfrostning
Uppvärmning
Ugn Grill
Matlagning
Ugnsfast glas och porslin utan metalldelar
(t.ex. Pyrex, värmebeständigt glas)
X
X
X
X
Ej ugnsfast glas och porslin 1)
X
--
--
--
Glas- och vitrokeramik av ugns-/fryssäkert
material (t.ex. Arcoflam), grillgaller
X
X
X
X
Keramik 2), lergods 2)
X
X
X
--
X
X
X
--
Kartong, papper
X
--
--
--
Plastfolie
X
--
--
--
Stekpåse med förslutning som är lämplig för
mikrovågsugn 3)
X
X
X
--
Stekpannor av metall (t.ex. av gjutjärn eller
med emalj)
--
--
--
X
Bakformar, svartlackerade eller silikonbelagda 3)
--
--
--
X
Bakplåt
--
--
--
X
Kokkärl för bryning (t.ex. crostino, "knaperplatta")
--
X
X
--
Plast, värmebeständig upp till 200 °C
3)
28
Råd och tips
Kokkärl/material
Mikrovågsugn
Avfrostning
X
Färdiglagade rätter i förpackning 3)
Uppvärmning
X
Ugn Grill
Matlagning
X
X
1) Utan dekor av silver, guld, platina eller metall
2) Utan kvarts- eller metalldelar, glasyr utan metallinnehåll
3) Följ den maxtemperatur som tillverkaren rekommenderar.
X Lämplig
-- Olämplig
Andra saker att tänka på
• Maträtter har olika form och konsistens, och mängden varierar ofta. På grund av detta
kan tiden och effekten för upptining, uppvärmning och tillagning vara annorlunda. Allmän vägledning: Om mängden är dubbelt så stor blir tiden nästan två gånger så lång.
• Mikrovågsugnen skapar värme direkt i maten. Därför kan mikrovågsugnen inte värma
alla delar av maten samtidigt. Du måste röra om eller vända på uppvärmda rätter, särskilt
större mängder mat.
• Tabellerna ger tider för att låta maten stå. Låt maten stå inuti eller utanför apparaten
för att värmen ska fördelas jämnare.
• Du får bättre resultat med ris om du använder platta, breda kärl.
Tillagningstabell för mikrovågsugn
Upptining av kött
Livsmedel
Mikrovågsugn
Storlek (g)
Effekt
(Watt)
Tid
(min)
Eftervärmningstid (min)
Kommentarer
Hela köttbitar
500
200
10-12
10-15
Vänd efter halva tiden
Biff
200
200
3-5
5-10
Vänd några gånger, ta
bort upptinade delar
Köttfärs
500
200
10-15
10-15
Vänd några gånger, ta
bort upptinade delar
Gulasch
500
200
10-15
10-15
Vänd några gånger, ta
bort upptinade delar
Upptining av fågel
Livsmedel
Mikrovågsugn
Storlek (g)
Kyckling
1000
Effekt
(Watt)
200
Tid
(min)
25-30
Eftervärmningstid (min)
10-20
Kommentarer
Vänd några gånger,
täck över upptinade
delar med aluminiumfolie
Råd och tips
Livsmedel
29
Mikrovågsugn
Storlek (g)
Effekt
(Watt)
Tid
(min)
Eftervärmningstid (min)
Kommentarer
Kycklingbröst
100-200
200
3-5
10-15
Vänd några gånger,
täck över upptinade
delar med aluminiumfolie
Kycklinglår
100-200
200
3-5
10-15
Vänd några gånger,
täck över upptinade
delar med aluminiumfolie
Anka
2000
200
45-60
20-30
Vänd några gånger,
täck över upptinade
delar med aluminiumfolie
Upptining av fisk
Livsmedel
Mikrovågsugn
Storlek (g)
Effekt
(Watt)
Tid
(min)
Eftervärmningstid (min)
Kommentarer
Hel fisk
500
100
10-15
15-20
Vänd efter halva tiden
Fiskfiléer
500
100
10-12
15-20
Vänd efter halva tiden
Upptining av korv
Livsmedel
Mikrovågsugn
Storlek (g)
Skivad korv
100
Effekt
(Watt)
100
Tid
(min)
2-4
Eftervärmningstid (min)
20-40
Kommentarer
Vänd efter halva tiden
Upptining av mejeriprodukter
Livsmedel
Mikrovågsugn
Storlek (g)
Effekt
(Watt)
Tid
(min)
Eftervärmningstid (min)
Kommentarer
Kvarg
250
100
10-15
25-30
Avlägsna aluminiumdelar, vänd efter halva
tiden
Smör
250
100
3-5
15-20
Avlägsna aluminiumdelar, vänd efter halva
tiden
30
Råd och tips
Livsmedel
Mikrovågsugn
Storlek (g)
Effekt
(Watt)
Tid
(min)
Eftervärmningstid (min)
Kommentarer
Ost
250
100
3-5
30-60
Avlägsna aluminiumdelar, vänd efter halva
tiden
Grädde
200
100
7-12
20-30
Avlägsna aluminiumlock, vänd efter halva
tiden
Upptining av bakverk
Livsmedel
Mikrovågsugn
Storlek (g)
Effekt
(Watt)
Tid
(min)
Eftervärmningstid (min)
Kommentarer
Jästdeg
1 st
100
2-3
15-20
Vänd efter halva tiden
Cheesecake
1 st
100
2-4
15-20
Vänd efter halva tiden
Tårta
1 st
100
1-2
15-20
Vänd efter halva tiden
Torr kaka (t.ex. sockerkaka)
1 st
100
2-4
15-20
Vänd efter halva tiden
Fruktkaka
1 st
100
1-2
15-20
Vänd efter halva tiden
Bröd
1000
100
15-20
10-15
Vänd efter halva tiden
Skivat bröd
500
100
8-12
10-15
Vänd efter halva tiden
Småfranska
4 stycken
100
5-8
5-10
Vänd efter halva tiden
Upptining av frukt
Livsmedel
Mikrovågsugn
Storlek (g)
Effekt
(Watt)
Tid
(min)
Eftervärmningstid (min)
Kommentarer
Jordgubbar
300
100
8-12
10-15
Tina upp övertäckt, rör
om några gånger
Plommon, körsbär,
hallon, svarta vinbär
och aprikoser
250
100
8-10
10-15
Tina upp övertäckt, rör
om några gånger
Råd och tips
31
Upptining/smältning
Livsmedel
Mikrovågsugn
Storlek (g)
Effekt
(Watt)
Tid
(min)
Eftervärmningstid (min)
Kommentarer
Choklad / glasyr
150
600
2-3
---
Rör om efter halva tiden
Smör
100
200
2-4
---
Rör om efter halva tiden
Uppting/uppvärmning
Livsmedel
Mikrovågsugn
Storlek (g)
Barnmat i burk
200
Effekt
(Watt)
Tid
(min)
Eftervärmningstid (min)
Kommentarer
300
2-3
---
Rör om några gånger,
kontrollera temperaturen
Barnvälling (flaska 180 200
ml)
1000
0:200:40
---
Sätt en sked i flaskan,
rör om, kontrollera
temperaturen
Halvfabrikat
400-500
600
4-6
5
Avlägsna eventuella
aluminiumdelar, vänd
efter halva tiden
Frysta färdigrätter
400-500
400
14-20
5
Avlägsna eventuella
aluminiumdelar, vänd
efter halva tiden
Mjölk
1 kopp, ca.
200 ml
1000
1:151:45
---
Sätt en sked i kärlet
Vatten
1 kopp, ca.
200 ml
1000
1:30-2
---
Sätt en sked i kärlet
Sås
200 ml
600
1-2
---
Rör om efter halva tiden
Soppa
300 ml
600
2-4
---
Rör om efter halva tiden
Tillagningstabell
Livsmedel
Mikrovågsugn
Storlek
(g)
Hel fisk
500
Effekt
(Watt)
500
Tid
(min)
8-10
Eftervärmningstid (min)
---
Kommentarer
Täck över, vrid kärlet
flera gånger under tillagningen
32
Råd och tips
Livsmedel
Mikrovågsugn
Storlek
(g)
Effekt
(Watt)
Tid
(min)
Eftervärmningstid (min)
Kommentarer
Fiskfiléer
500
500
6-8
---
Täck över, vrid kärlet
flera gånger under tillagningen
Färska grönsaker, kort
tillagningstid 1)
500
600
12-16
---
Tillsätt ca. 50 ml vatten, täck över, rör om
efter halva tiden
Djupfrysta grönsaker,
kort tillagningstid 1)
500
600
14-18
---
Tillsätt ca. 50 ml vatten, täck över, rör om
efter halva tiden
Färska grönsaker, lång
tillagningstid 1)
500
600
14-20
Djupfrysta grönsaker,
lång tillagningstid 1)
500
600
18-24
---
Tillsätt ca. 50 ml vatten, täck över, rör om
efter halva tiden
Kokt potatis
800 g 600 ml
1000
5-7
300 W /
15- 20
Täck över, rör om några gånger efter halva
tiden
Ris
300 g 600 ml
1000
4-6
---
Täck över, rör om några gånger efter halva
tiden
Tillsätt ca. 50 ml vatten, täck över, rör om
efter halva tiden
1) Täck över alla grönsaker vid tillagning. De angivna tiderna är riktvärden och beror på typen av livsmedel och
dess egenskaper.
Tabell för Kombifunktion
Tillagningsfunktioner: Varmluftsugn med ringelement
+ mikrovågsugn
luftsgrill
Livsmedel
Bak-/Stekkärl
Ugnsfunktioner
Suffléer /
gratinerad
ost
Gratängform
på galler
Suffléer och
gratänger
Anka 2 kg
+ mikrovågsugn
Temperatur
(°C)
Mikrovågsugn
(Watt)
Ugnsnivå
Tid
(min)
+
180
600
1
25-35
Gratängform
på galler
+
180
600
1
30-40
Glaskärl på
galler
+
Först
230
sedan
180
300
300
1
40-60
eller varmKommentarer
Vänd efter 15
minuter och
sänk värmen till
180° C. Låt stå i
10 minuter.
Råd och tips
Livsmedel
Bak-/Stekkärl
Ugnsfunktioner
Temperatur
(°C)
Mikrovågsugn
(Watt)
Ugnsnivå
Tid
(min)
33
Kommentarer
Fiskfilé
350 g
Glaskärl på
galler
+
230
600
1
15-20
Fiskgratäng
1 400 g
Glaskärl
+
180
300
1
30-40
Fågel, hel
Glaskärl på
galler
+
200
300
1
30-40
Vänd efter 20
min.
Fågelhalvor
Glaskärl på
galler
+
200
300
1
25-35
Vänd efter 15
min.
Köttfärslimpa 650 g
Glaskärl på
galler
+
180
300
1
30-40
Låt stå i 5 minuter.
Kycklinglår
Glaskärl på
galler
+
210
600
1
20-25
Vänd efter 15
min.
Kalvstek
1 000 g
Glaskärl på
galler
+
210
300
1
30-40
Tillaga utan
lock. Vänd efter
25 minuter. Låt
stå i 5 minuter.
Potatisgratäng
Glaskärl på
galler
+
180
600
1
20-25
Strö över ost
Lammstek
med ben
1 000 g
Glaskärl på
galler
+
180
300
1
30-40
Låt stå i 5 minuter.
Lammstek
utan ben
1 000 g
Glaskärl på
galler
+
200
300
1
30-40
Låt stå i 5 minuter.
Lasagne
1 200 g
Gratängform
på galler
+
230
400
1
25-30
Makaronipudding
1 800 g
Gratängform
på galler
+
230
400
1
30-35
Rör om efter 20
min.
Fylld paprika Glaskärl på
galler
+
230
400
1
20-25
Paprikahalvor
med ost-/grönsaksfyllning
Nötstek 1 kg Glaskärl på
galler
+
180
400
1
60-70
Tillaga med
lock. Vänd en
gång. Låt stå i
10 minuter.
Grisstek
1 200 g
+
230
400
1
55-65
Vänd en gång.
Låt stå i 5 minuter.
Glaskärl på
galler
Fylld, rullad,
kryddad
34
Råd och tips
De angivna tiderna och temperaturerna är riktvärden och beror på typen av livsmedel och
dess egenskaper.
Tips för mikrovågsugn
Resultat
Lösning
Du hittar ingen information om mängden
på den mat som du vill tillaga.
Försök hitta ett recept som är nästan likadant. Öka eller minska tillagningstider enligt följande riktlinjer:
Om mängden är dubbelt så stor blir tiden nästan två
gånger så lång. Hälften av mängden kräver bara
halva tiden för tillagning.
Matvarorna är för torra.
Ställ in kortare tillagningstid eller välj lägre effekt.
Maten är fortfarande inte tinad, varm eller Ställ in längre tillagningstid eller välj högre effekt. Du
tillagad när tiden har förflutit.
måste tillaga mat i djupa rätter längre.
När tillagningstiden har förflutit är maten
överhettad i kanterna men fortfarande
inte klar i mitten.
Ställ in längre tillagningstid och en lägre effekt. Rör
om vätskor (t.ex. soppa) efter halva tiden.
Testade rätter i enlighet med IEC 60705
(Mikrovågseffekt 1000 Watt)
Kvaliteten och funktionerna hos mikrovågsugnar testas av kontrollinstitut med särskilda
maträtter.
Livsmedel
Äggkräm
(12.3.1)
Effekt Ugns- Ugnsni(Watt) funktiovåer
ner
300
Tid
(min)
Eftervärmningstid
(min)
Kommentarer
Botteng- 30-40
lasskiva
120
Kakmix (12.3.2) 600
Botteng- 8-10
lasskiva
5
Tillagning av
köttfärslimpa
(12.3.3)
500
Botteng- 20-22
lasskiva
5
Potatisgratäng
(12.3.4)
500
1
40
5
Kaka (12.3.5)
200
2
20
5
Grillad kyckling 1 200 g
(12.3.6)
300
1
35
5
Vänd efter 15 min.
Upptining av
köttfärs (13.3.)
100
Botteng- 15-20
lasskiva
5
Vänd efter halva tiden,
avlägsna upptinade delar
Upptining av
hallon (B.2.1)
100
Botteng- 11-13
lasskiva
5
Använd lock
Automatiska program
Använd
för att ställa in ett av de 12 automatiska programmen:
Vänd rätten en gång efter halva tiden
Använd lock, vänd en
gång efter halva tiden
Råd och tips
Program
Funktion
Recept
Vikt
Tid enligt Varmhållförinningsfunkställning tion "HH"
Förinställning
min.
max.
Fågel
1 000 g
100 g
1 500 g
19 min.
40 sekunder,
Nej
P2
Kött
800 g
100 g
1 500 g
17 min.
36 sekunder,
Nej
P3
Fisk
1 000 g
100 g
1 500 g
15 min.
20 sekunder,
Nej
P4
Bröd
500 g
100 g
1 500 g
6 min.
Nej
Djupfrysta
grönsaker,
små +
50 ml vatten
800 g
100 g
1 000 g
15 min.
44 sekunder,
Ja
P6
Djupfrysta
grönsaker,
stora +
50 ml vatten
800 g
100 g
1 000 g
22 min.
56 sekunder,
Ja
P7
Färska, små
grönsaker +
50 ml vatten
800 g
100 g
1 000 g
24 min.
Nej
P8
Färska, stora grönsaker + 50 ml
vatten
800 g
100 g
1 000 g
26 min.
40 sekunder,
Nej
P9
Potatis +
100 ml vatten
600 g
100 g
1 000 g
17 min.
12 sekunder,
Nej
P 10
Fisk
1 000 g
100 g
1 000 g
21 min.
40 sekunder,
Ja
P1
P5
Upptining
Kokning
35
36
Råd och tips
Program
P 11
Funktion
Kombifunktion
Recept
Vikt
Tid enligt Varmhållförinningsfunkställning tion "HH"
Förinställning
min.
max.
Potatisgratäng
1 000 g
400 g
1 800 g
30 min.
Ja
Kyckling
1 000 g
400 g
1 400 g
30 min.
Ja
+
P 12
+
POTATISGRATÄNG (4-5 portioner)
Ingredienser:
• 750 g potatis
• 100 g riven Grevé- eller Emmentalerost
• 1 ägg
• 75 ml mjölk eller grädde
• 2 msk smör
• 1/2 msk timjan
• 1 skalad vitlökklyfta
• Salt, peppar, muskotnöt
Tillagning:
Skala potatisen och skär den i ca. 3 mm tunna skivor, torka av, salta och peppra.
Lägg hälften av potatisskivorna i en smord, ugnsfast form. Strö över en del av den rivna
osten. Lägg på resterande potatisskivor och strö över resten av osten ovanpå.
Pressa vitlöksklyftan och vispa ihop med ägg, mjölk, grädde och timjan. Salta blandningen
och häll den över potatisen.
Lägg smöret i klickar på gratängen.
Inställning
P 11 POTATISGRATÄNG
Ugnsnivå
Tid
2
30 min.
KYCKLING 1 200 G
Ingredienser:
• 1 kyckling (1 - 1,2 kg)
• 2 msk matolja
• Salt, peppar, paprika- och currypulver
Tillagning:
Skölj kycklingen och torka av den med hushållspapper.
Blanda kryddorna med olja och gnid in kycklingen med blandningen in- och utvändigt.
Underhåll och rengöring
37
Lägg kycklingen med bröstsidan neråt i en eldfast form eller i en glasform med perforerad
insats (extra tillbehör).
Vänd kycklingen efter halva stektiden.
Kontrollera stekningen efter den första ljudsignalen. Fortsätt vid behov stekningen tills den
andra ljudsignalen ljuder (ca 10 min.).
Inställning
P 12KYCKLING 1 200 G
Ugnsnivå
Tid
2
30 min
Information om akrylamid
Viktigt Enligt de senaste vetenskapliga rönen kan akrylamid bildas om livsmedel bryns hårt
(speciellt om de innehåller stärkelse), vilket kan utgöra en hälsorisk. Vi rekommenderar
därför tillagning vid låga temperaturer och att inte bryna mat för hårt.
UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
Anmärkningar om rengöring:
• Torka av produktens framsida med en mjuk trasa och varmt vatten och diskmedel.
• Använd ett rengöringsmedel avsett för rengöring av metallytor.
• Rengör produkten efter varje användningstillfälle. På det viset kan du lättare få bort
smuts och den bränner inte fast.
• Ta bort envis smuts med speciell ugnsrengöring.
• Rengör alla tillbehör (med en mjuk trasa, varmt vatten och rengöringsmedel) varje gång
de har använts och låt dem torka.
• Använd inte starka medel, föremål med skarpa kanter eller diskmaskin vid rengöring om
du har tillbehör i Super Clean. Det kan skada ytan.
Borttagning av ugnsstegarna
Du kan ta bort ugnsstegarna för att rengöra sidoväggarna.
Lyft ugnsstegen uppåt och dra ut den.
Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
38
Om maskinen inte fungerar
Ugnsbelysning
VARNING
Det finns risk för stöt.
Ugnslampan och lampglaset kan vara varma.
Innan du byter ut ugnslampan:
• Stäng av produkten.
• Ta ut säkringarna ur säkringsskåpet eller stäng av huvudströmbrytaren.
FÖRSIKTIGHET
Lägg en tygbit på botten av produktens innandöme. Detta förhindrar skador på lampglaset
och ugnsutrymmet.
Byte av ugnslampan/rengöring av skyddsglaset
Lägg en trasa på ugnsbotten som skydd för ugnslampan och lampglaset.
Ta alltid i halogenlampan med en duk, för att förebygga fettfläckar som kan brännas på
lampan.
1.
2.
3.
4.
Ta ut vänster ugnsstege.
Ta bort lampglaset genom att vrida det
moturs.
Rengör lampglaset.
Om nödvändigt, byt ut ugnslampan
mot en värmetålig G9-lampa som tål
upp till 300 °C.
Använd samma typ av ugnslampa.
5.
6.
Sätt tillbaka lampglaset.
Sätt i ugnsstegarna.
OM MASKINEN INTE FUNGERAR
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Produkten värms inte upp.
Produkten är avstängd.
Aktivera produkten.
Produkten värms inte upp.
Klockan är inte inställd.
Ställ klockan. Se "Ställa om
klockan".
Produkten värms inte upp.
Nödvändiga inställningar är
inte gjorda.
Kontrollera att inställningarna
är de rätta.
Produkten värms inte upp.
Automatisk avstängning är aktiverat.
Se "Automatisk avstängning".
Tekniska data
Problem
Möjlig orsak
39
Åtgärd
Produkten värms inte upp.
Barnlåset är aktiverat.
Avaktivera barnlåset.
Produkten värms inte upp.
Säkringen har utlösts.
Kontrollera om säkringen är orsaken till felet. Om säkringen
går gång på gång, tala med en
kvalificerad elektriker.
Ugnsbelysningen tänds inte.
Ugnslampan är trasig.
Byt ut ugnslampan.
Mikrovågsugnen fungerar inte.
Ugnsluckan är inte ordentligt
stängd.
Stäng ugnsluckan.
Mikrovågsugnen fungerar inte.
Lucktätningen och tätningsytorna är smutsiga.
Rengör lucktätningen och tätningsytorna.
Mikrovågsugnen fungerar inte.
Touchkontrollen Start användes inte.
Tryck på touchkontrollen Start.
"d" är tänt på displayen och
ugnen värms inte upp
Fläkten fungerar inte
Demoläget är inkopplat
Stäng av produkten. Håll samoch
tidigt knapparna
intryckta tills signalen hörs och
"d" slocknar i displayen.
Kontakta försäljaren eller servicecentret om du inte kan avhjälpa felet.
Information som kundtjänst behöver finns på typskylten. Typskylten sitter på den yttre kanten av produktens innanmäte.
Vi rekommenderar att du antecknar uppgifterna här:
Modell (Mod.)
Produktnummer (PNC)
Serienummer (S.N.)
.........................................
.........................................
.........................................
TEKNISKA DATA
Nätspänning
230 - 240 V
Frekvens
50 Hz
INSTALLATION
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
Enheten för inbyggnad måste uppfylla stabilitetskraven enligt DIN 68930.
40
Installation
1a
380-383
20
min.
560
13
594
388
375
min.
550
594
567
1b
594
380-383
380
20
13
min.
560
388
375
min.
550
388
567
594
252
252
Installation
1c
594
380-383
20
13
388
375
380
388
380
min.
550
min. 560
375
388
375
567
594
252
41
42
Installation
3
90 0
4
20
2x3,5x25
13
Miljöskydd
43
MILJÖSKYDD
Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du
till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om
produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du
kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
Förpackningsmaterial
Förpackningsmaterialet är miljövänligt och återanvändbart Plastdelar är märkta med internationella förkortningar som t.ex. PE, PS. Kassera materialet i lämplig container på en återvinningsstation.
www.aeg.com/shop
892946795-E-482011
Download PDF

advertising