Electrolux EOBP8801VX Handleiding

Add to my manuals
60 Pages

advertisement

Electrolux EOBP8801VX Handleiding | Manualzz
Electrolux
Cooking
Stoomoven
EOBP8801V
2
www.electrolux.com
INHOUDSOPGAVE
1. VEILIGHEIDSINFORMATIE...................................................................................3
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.......................................................................... 4
3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT................................................................. 7
4. BEDIENINGSPANEEL..........................................................................................8
5. VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT................ 10
6. DAGELIJKS GEBRUIK....................................................................................... 10
7. KLOKFUNCTIES................................................................................................ 16
8. AUTOMATISCHE PROGRAMMA'S....................................................................17
9. GEBRUIK VAN DE ACCESSOIRES....................................................................18
10. EXTRA FUNCTIES........................................................................................... 19
11. AANWIJZINGEN EN TIPS................................................................................ 21
12. ONDERHOUD EN REINIGING......................................................................... 49
13. PROBLEEMOPLOSSING.................................................................................52
14. MONTAGE ......................................................................................................54
15. ENERGIEZUINIGHEID......................................................................................56
16. NEDERLAND - CUSTOMER CARE EN SUPPORT...........................................57
WE DENKEN AAN U
Bedankt voor het kopen van een Electrolux-apparaat. U koos voor een product dat
jaren professionele ervaring en innovatie bevat. Ingenieus en stijlvol, het werd
ontworpen met u in het achterhoofd. Wanneer u het gebruikt, kunt u er op
vertrouwen dat u keer op keer fantastische resultaten zult krijgen.
Welkom bij Electrolux.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.electrolux.com
Registreer uw product voor een betere service:
www.registerelectrolux.com
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.electrolux.com/shop
KLANTENSERVICE
Gebruik altijd originele onderdelen.
Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens bij
de hand hebt. Model, productnummer, serienummer.
Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.
Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
NEDERLANDS
1.
3
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor
installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet
verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door
een foutieve installatie. Bewaar de instructies van het
apparaat voor toekomstig gebruik.
1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8
jaar en ouder en door mensen met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of
een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
toezicht staan of instructies hebben gekregen over het
veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van
kinderen.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het
apparaat als het in werking is of afkoelt. Het apparaat is
heet.
Als het apparaat is uitgerust met een kinderbeveiliging,
raden wij aan dit te activeren.
Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd
door kinderen zonder toezicht.
Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt of onder
permanent toezicht.
1.2 Algemene veiligheid
•
•
•
Alleen een erkende installatietechnicus mag het
apparaat installeren en de kabel vervangen.
Van binnen wordt het apparaat heet als het in werking
is. Raak de verwarmingselementen in het apparaat niet
aan. Gebruik altijd ovenhandschoenen om accessoires
of kookgerei te plaatsen of verwijderen.
Zet de stroomtoevoer uit alvorens onderhoud te plegen.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u
de lamp vervangt om elektrische schokken te
voorkomen.
Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon te
maken.
Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen of scherpe
metalen schrapers om de glazen deur schoon te
maken, deze kunnen krassen veroorzaken op het
oppervlak, waardoor het glas zou kunnen breken.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant,
een erkende serviceverlener of een gekwalificeerd
persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties te
voorkomen.
Om de inschuifrailen te verwijderen trekt u eerst de
voorkant van de inschuifrail en dan de achterkant uit de
zijwanden. Installeer de inschuifrails in omgekeerde
volgorde.
Gebruik uitsluitend de vleesthermometer die aanbevolen
is voor dit apparaat.
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
2.1 Montage
WAARSCHUWING!
Alleen een erkende
installatietechnicus mag het
apparaat installeren.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
• Wees voorzichtig met het verplaatsen
van het apparaat, het is zwaar. Draag
altijd veiligheidshandschoenen.
• Trek het apparaat nooit aan de
handgreep van zijn plaats.
• Houd de minimumafstand naar andere
apparaten en units in acht.
• Zorg ervoor dat het apparaat onder en
naast veilige installaties wordt
geïnstalleerd.
• De zijkanten van het apparaat moeten
naast apparaten of units staan van
dezelfde hoogte.
2.2 Elektrische aansluiting
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en
elektrische schokken.
• Alle elektrische aansluitingen moeten
door een gediplomeerd elektromonteur
worden gemaakt.
• Dit apparaat moet worden aangesloten
op een geaard stopcontact.
• Controleer of de elektrische informatie
op het typeplaatje overeenkomt met de
stroomvoorziening. Zo niet, neem dan
contact op met een elektromonteur.
• Gebruik altijd een correct ge?stalleerd,
schokbestendig stopcontact.
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
NEDERLANDS
• Zorg dat u de hoofdstekker en kabel
niet beschadigt. Indien de
voedingskabel moet worden
vervangen, dan moet dit gebeuren
door onze Klantenservice.
• Laat de stroomkabel niet in aanraking
komen met de deur van het apparaat,
met name niet als deze heet is.
• De schokbescherming van delen onder
stroom en geïsoleerde delen moet op
zo'n manier worden bevestigd dat het
niet zonder gereedschap kan worden
verplaatst.
• Steek de stekker pas in het
stopcontact als de installatie is
voltooid. Zorg ervoor dat het netsnoer
na installatie bereikbaar is.
• Sluit de stroomstekker niet aan op een
losse stroomaansluiting.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
• Gebruik alleen de juiste isolatieapparaten: stroomonderbrekers,
zekeringen (schroefzekeringen moeten
uit de houder worden verwijderd),
aardlekschakelaars en contactgevers.
• De elektrische installatie moet een
isolatieapparaat bevatten waardoor het
apparaat volledig van het lichtnet
afgesloten kan worden. Het
isolatieapparaat moet een
contactopening hebben met een
minimale breedte van 3 mm.
• Dit apparaat voldoet aan de EUrichtlijnen.
2.3 Gebruik
WAARSCHUWING!
Gevaar op letsel,
brandwonden, elektrische
schokken of een explosie.
• Gebruik dit apparaat uitsluitend in een
huishoudelijke omgeving.
• De specificatie van het apparaat mag
niet worden veranderd.
• Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen
niet geblokkeerd zijn.
• Laat het apparaat tijdens het gebruik
niet onbeheerd achter.
• Schakel het apparaat telkens na
gebruik uit.
• Wees voorzichtig met het openen van
de deur van het apparaat als het
•
•
•
•
•
•
5
apparaat aan staat. Er kan hete lucht
ontsnappen.
Bedien het apparaat niet met natte
handen of als het contact maakt met
water.
Oefen geen kracht uit op een
geopende deur.
Het apparaat mag niet worden gebruikt
als werkblad of aanrecht.
Open de deur van het apparaat
voorzichtig. Als u alcoholische
toevoegingen gebruikt, kan er alcoholluchtmengsel ontstaan.
Houd vonken of open vlammen uit de
buurt van het apparaat bij het openen
van de deur.
Plaats geen ontvlambare producten of
items die vochtig zijn door ontvlambare
producten in, bij of op het apparaat.
WAARSCHUWING!
Risico op schade aan het
apparaat.
• Om schade of verkleuring van het email
te voorkomen:
– zet geen kookgerei of andere
voorwerpen direct op de bodem
van het apparaat.
– leg geen aluminiumfolie op de
bodem van het apparaat.
– Plaats geen water direct in het hete
apparaat.
– haal vochthoudende schotels en
eten uit het apparaat als u klaar
bent met koken.
– Wees voorzichtig bij het
verwijderen of bevestigen van
accessoires.
• Verkleuring van het email heeft geen
ongewenst effect op de werking van
het apparaat. Dit is geen defect dat
geldt voor het recht op garantie.
• Gebruik een diepe braadpan voor
vochtige taarten. Fruitsappen kunnen
permanente vlekken maken.
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd om
mee te koken. Het mag niet worden
gebruikt voor andere doeleinden, zoals
het verwarmen van een kamer.
• Alle bereidingen moeten worden
uitgevoerd met gesloten deur.
6
www.electrolux.com
2.4 Bereiding met stoom
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brandwonden en
schade aan het apparaat.
• Vrijgekomen stoom kan brandgevaar
veroorzaken.
– De deur van het apparaat niet
openen tijdens de bereiding met
stoom.
– De deur van het apparaat
voorzichtig openen na de bereiding
met stoom.
2.5 Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel, brand en
schade aan het apparaat.
• Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
• Zorg ervoor dat het apparaat is
afgekoeld. Er bestaat een risico dat de
glasplaten kunnen breken.
• Vervang direct de glazen deurpanelen
als deze beschadigd zijn. Neem
contact op met de service-afdeling.
• Wees voorzichtig bij het verwijderen
van de deur uit het apparaat. De deur
is zwaar!
• Reinig het apparaat regelmatig om te
voorkomen dat het materiaal van het
oppervlak achteruitgaat.
• Resterend vet of voedsel in het
apparaat kan brand veroorzaken.
• Maak het apparaat schoon met een
vochtige, zachte doek. Gebruik alleen
neutrale schoonmaakmiddelen.
Gebruik geen schuurmiddelen,
schuursponsjes, oplosmiddelen of
metalen voorwerpen.
• Raadpleeg als u een ovenspray
gebruikt eerst de aanwijzingen op de
verpakking.
• Reinig niet het katalytisch email (indien
van toepassing) met een
schoonmaakmiddel.
2.6 Binnenverlichting
• De gloeilampen of halogeenlampen in
dit apparaat zijn uitsluitend bedoeld
voor gebruik in huishoudelijke
apparaten. Gebruik deze niet voor
andere doeleinden.
WAARSCHUWING!
Gevaar voor elektrische
schokken!
• Voordat u het lampje vervangt, dient u
de stekker van het apparaat uit het
stopcontact te halen.
• Gebruik alleen lampjes met dezelfde
specificaties.
2.7 Verwijdering
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of
verstikking.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snij het netsnoer van het apparaat af
en gooi dit weg.
• Verwijder de deurgreep om te
voorkomen dat kinderen en huisdieren
opgesloten raken in het apparaat.
NEDERLANDS
3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
3.1 Algemeen overzicht
1
2
3
4
5
6
5
4
10
3
7
2
1
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Bedieningspaneel
Elektronische tijdschakelklok
Waterreservoir
Opening voor kerntemperatuursensor
Verwarmingselement
Lampje
Ventilator
Stoomgenerator met afdekkap
Verwijderbare inschuifrail
Roosterhoogtes
9
3.2 Accessoires
Bakrooster
Voor kookgerei, bak- en braadvormen.
Bakplaat
Voor braden en roosteren of als pan om
vet op te vangen
Vleesthermometer
Voor het vaststellen van het gaarpunt van
het gerecht
Glazen schaal met 2 inzetroosters
Voor gebak en koekjes.
Grill-/braadpan
Spons
Voor het absorberen van restwater uit de
stomer.
7
8
www.electrolux.com
4. BEDIENINGSPANEEL
4.1 Elektronische tijdschakelklok
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Gebruik de tiptoetsen om het apparaat te bedienen.
Tiptoets Functie
1
2
-
Display
Toont de huidige instellingen van het apparaat.
AAN/UIT
Het apparaat in- en uitschakelen
Verwarmingsfuncties of Kooken bakassistent
Raak om een verwarmingsfunctie of het menu te
kiezen de tiptoets eenmaal aan: Kook- en bakassistent. Raak de tiptoets weer aan om tussen de
menu's te schakelen: Verwarmingsfuncties,
Kook- en bakassistent. Raak het veld 3 seconden aan om het licht in of uit te schakelen. De
licht kan ook gebruikt worden als het apparaat is
uitgeschakeld.
Favoriet
Voor opslag van en toegang tot uw favoriete programma's.
Temperatuurkeuze
Om de temperatuur in te stellen of om de huidige
temperatuur in het apparaat te tonen. Raak het
veld 3 seconden aan om de functie in of uit te
schakelen: Snel opwarmen.
Toets omlaag
Omlaag gaan in het menu.
Toets omhoog
Omhoog gaan in het menu.
OK
De selectie of instelling bevestigen.
Start-toets
Om één niveau terug te gaan in het menu. Raak
het veld 3 seconden aan om het hoofdmenu
weer te geven.
3
4
5
6
7
8
9
Opmerking
NEDERLANDS
Tiptoets Functie
Opmerking
Tijd en overige
functies
Verschillende functies instellen. Als een verwarmfunctie in werking is, raakt u de tiptoets aan om
de timer of de functies in te stellen: Toetsblokkering, Favoriet, Heat + Hold, Set + Go. U kunt
ook de instellingen van de vleesthermometer wijzigen.
Kookwekker
Om de volgende functie in te stellen: Kookwekker.
10
11
4.2 Weergave
A
9
B
C
E
D
A)
B)
C)
D)
E)
Verwarmingsfunctie
Instellen dagtijd
Controlelampje bij voorverwarmen
Huishoudelijk
Duur of eindtijd van een functie
Andere indicaties op het display:
Symbool
-functie
Kookwekker
De functie werkt.
Instellen dagtijd
Het display geeft de huidige tijd aan.
Duur
Het display geeft de benodigde
kooktijd weer.
Eindtijd
Het display geeft aan wanneer de
kooktijd voorbij is.
Huishoudelijk
Het display toont de temperatuur.
Tijdsindicatie
Er wordt weergegeven hoe lang een
verwarmingsfunctie in werking is.
Druk tegelijkertijd op
de tijd te resetten.
en
om
Berekening
Het apparaat berekent de bereidingsduur.
Voorverwarmindicatie
Het display geeft de temperatuur in
het apparaat aan.
Indicatielampje snelverhitting
De functie is actief. Het verkort de
opwarmtijd.
10
www.electrolux.com
Symbool
-functie
Automatisch wegen
Het display geeft weer dat het automatische weegsysteem actief is of
dat het gewicht kan worden gewijzigd.
Heat + Hold
De functie is actief.
5. VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER
GEBRUIKT
Zet de accessoires en verwijderbare
inschuifrails terug in de beginstand.
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
5.2 Eerste aansluiting
5.1 Eerste reiniging
Verwijder alle accessoires en
verwijderbare inschuifrails uit het apparaat.
Zie het hoofdstuk
'Onderhoud en reiniging'.
Reinig het apparaat voor het eerste
gebruik.
Wanneer u het apparaat op het
stopcontact aansluit of na een
stroomstoring moet u de taal, het
contrast, de helderheid en de tijd instellen.
1. Druk op
stellen.
of
2. Druk op
om te bevestigen.
om de waarde in te
6. DAGELIJKS GEBRUIK
3. Druk op
om naar het submenu te
gaan of de instelling te accepteren.
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
U kunt te allen tijde
terugkeren naar het
6.1 Door de menu's navigeren
hoofdmenu met
.
1. Schakel het apparaat in.
2. Druk op
of
te selecteren.
om de menu-optie
6.2 Een overzicht van de menu's
Hoofdmenu
Symbool
Menu-item
Applicatie
Verwarmingsfuncties
Bestaat uit een lijst met verwarmingsfuncties.
SousVide koken
Bestaat uit een verwarmingsfunctie en een lijst
met automatische programma's.
Kook- en bakassistent
Bestaat uit een lijst met automatische programma's.
NEDERLANDS
Symbool
11
Menu-item
Applicatie
Favoriet
Bestaat uit een lijst met favoriete bereidingsprogramma's die door de gebruiker zijn gemaakt.
Reinigingsassistent
Bestaat uit een lijst met reinigingsprogramma's.
Basis instellingen
U kunt dit gebruiken om andere functies in te
stellen.
Speciaal
Bestaat uit een lijst met extra verwarmingsfuncties.
Submenu voor: Basis instellingen
Symbool
Submenu
Omschrijving
Instellen dagtijd
Stel de dagtijd in.
Tijdsindicatie
Als het apparaat aan staat, geeft het display de
huidige tijd weer wanneer u het apparaat uitschakelt.
Set + Go
Als het AAN staat, kunt u in het venster Selecteer opties de volgende functie selecteren: Set +
Go.
Heat + Hold
Als het AAN staat, kunt u in het venster Selecteer opties de volgende functie selecteren: Heat
+ Hold.
Verleng tijd
Schakelt de functie Verleng tijd in en uit.
Contrast
Past het contrast van het display in stappen
aan.
Helderheid
Past de helderheid van het display in stappen
aan.
Taal instellen
Stelt de taal voor het display in.
Geluidsvolume
Past het volume van de druktonen en signalen
stapsgewijs aan.
Toetsvolume
Schakelt de toon van de aanraakvelden aan en
uit. Het geluid van de tiptoets aan/uit kan niet
worden uitgeschakeld.
Alarmtoon
Schakelt de alarmtoon in en uit.
Service
Toont de softwareversie en -configuratie.
Fabrieksinstellingen
Zet alle instellingen terug op de fabrieksinstelling.
12
www.electrolux.com
6.3 Submenu voor: SousVide
koken
Deze techniek heeft zijn oorsprong in de
Sous-vide-technologie, wat Frans is voor
Symbool
‘onder vacuüm’. De naam verwijst naar
een bereidingsmethode in vacuüm
afgesloten plastic zakjes bij lage
temperatuur.
Menu-item
Beschrijving
SousVide kookmodus
Gebruikt de stoom voor vis, zeevruchten,
groente en fruit. Stel de temperatuur in
tussen 50 °C - 95 °C.
SousVide-recepten
Bestaat uit een lijst met automatische programma's.
6.4 Submenu voor: Reinigingsassistent
Symbool
Menu-item
Omschrijving
Stoomreiniging
Procedure voor het reinigen van het apparaat met stoom.
Ontkalking
Voor het reinigen van de stomer.
6.5 Verwarmingsfuncties
Verwarmingsfunctie
Applicatie
Multi hetelucht
Om op max. 3 rekstanden tegelijk te bakken en
voedsel te drogen.Stel de temperatuur 20 - 40
°C lager in dan bij Boven- en onderwarmte.
Conventionele functie (Boven + Onderwarmte).
Pizza hetelucht
Om gerechten op één niveau te bakken met intensief bruinen en een krokantere korst. Stel de
temperatuur 20 - 40 °C lager in dan voor de
functie: Conventionele functie (Boven + Onderwarmte).
Multi hetelucht (vochtig) Voor het besparen van stroom als u droog gebakken voedsel bakt en bereidt. Ook om gebakken voedsel in bakblikken op één rekniveau
te bakken.
Conventionele functie
Voor het bakken en braden op 1 ovenniveau.
(Boven + Onderwarmte)
Grill
Om vlak voedsel te grillen en te toasten.
Grill intens
Voor het roosteren van plat voedsel in grote
hoeveelheden en voor het maken van toast.
NEDERLANDS
Verwarmingsfunctie
13
Applicatie
Circulatiegrill
Voor het braden van grotere stukken vlees of
gevogelte met botten op 1 niveau. Ook om te
gratineren en te bruinen.
Onderwarmte
Voor het bakken van cake met een knapperige
bodem en voor het inmaken van voedsel.
Lage temperatuur garen Voor het bereiden van bijzonder mals en sappig
braadvlees.
Regenereren
Om eten dat al bereid is op een bord op te warmen.
Combi stomen
Voor het bakken van brood, het braden van
grote stukken vlees of het opwarmen van gekoelde en bevroren maaltijden.
Combi Plus stomen
Voor gerechten met hoog vochtgehalte en voor
het stomen van vis, custard en terrines.
Stomen
Voor groenten, vis, aardappelen, rijst, pasta of
speciale bijgerechten.
6.6 Speciaal
Verwarmingsfunctie
Applicatie
Brood bakken
Om brood te bakken.
Gratineren
Voor maaltijden als lasagne of aardappelgratin.
Ook om te gratineren en te bruineren.
Deeg laten rijzen
Voor het beheerst laten rijzen van deeg voordat
het wordt gebakken.
Borden warmen
Om borden voor het serveren op te warmen.
Inmaken
Voor de inmaak van groenten zoals augurken.
Warmhouden
Om het voedsel warm te houden.
Ontdooien
Om bevroren gerechten te ontdooien.
Bevroren gerechten
Voor kant-en-klaar gerechten zoals patat, aardappelkroketten, loempia's.
14
www.electrolux.com
6.7 Een verwarmingsfunctie
starten
1. Schakel het apparaat in.
2. Selecteer het menu:
Verwarmingsfuncties.
om te bevestigen.
3. Druk op
4. Stel de verwarmingsfunctie in.
5. Druk op
om te bevestigen.
6. Stel de temperatuur in.
7. Druk op
om te bevestigen.
6.8 Bereiding met stoom
De klep van de waterschuiflade bevindt
zich in het bedieningspaneel.
WAARSCHUWING!
Doe geen water rechtstreeks
in de stomer.
Gebruik alleen water. Gebruik
geen gefilterd
(gedemineraliseerd) of
gedistilleerd water. Gebruik
geen andere vloeistoffen.
Schenk geen ontvlambare of
alcoholische vloeistoffen in
het waterreservoir.
1. Bereid het gerecht voor in het
bijbehorende kookgerei.
2. Druk op het deksel van het
waterreservoir om het reservoir te
openen.
3. Vul de waterlade met 800 ml water.
De watertoevoer is voldoende voor ca.
50 minuten.
4. Plaats het waterreservoir terug op zijn
oorspronkelijke plaats.
5. Schakel het apparaat in.
6. Stelecteer de
stoomverwarmingsfunctie en de
temperatuur.
7. Stel, indien nodig, de functie Duur
of Eindtijd
in.
De eerste stoom ontstaat na ca. 2
minuten. Wanneer het apparaat zo
ongeveer de ingestelde temperatuur
heeft bereikt, hoort u een
geluidssignaal.
Als de stomer leeg is, klinkt er
een geluidssignaal.
Aan het einde van de kooktijd klinkt er een
geluidssignaal.
8. Schakel het apparaat uit.
9. Leeg het waterreservoir wanneer u
klaar bent met stomen.
LET OP!
Het apparaat wordt zeer
heet. Er bestaat gevaar
voor brandwonden. Wees
voorzichtig als u de
waterlade ledigt.
Neem nadat het apparaat is afgekoeld,
het resterende water van de
stoomgenerator op met een spons. Reinig
de stomer indien nodig met wat azijn. Laat
het apparaat volledig uitdrogen met de
deur geopend.
6.9 SousVide koken
• Doordat er geen damp of smaak en
vocht verloren gaat houdt het eten zijn
volledige aroma
• Malse textuur van vlees en vis
• Het eten behoudt alle mineralen en
vitaminen
• Er zijn minder kruiden nodig omdat het
eten z'n natuurlijke smaak behoudt
• Sneller te bereiden omdat het eten niet
op hetzelfde moment en dezelfde plek
hoeft te worden bereid en geserveerd
• Lage bereidingstemperatuur verkleint
de kans op te lang doorkoken
• Door de portionering is het gemakkelijk
te bewaren
Voedsel bereiden
1. Maak de ingrediënten schoon en snijd
ze in stukken.
2. Kruid de ingrediënten.
3. Doe de ingrediënten in geschikte
vacuum zakjes.
4. Sluit het zakje vacuum af en zorg
ervoor dat u zoveel mogelijk lucht
verwijdert.
5. De zakjes moeten koel worden
bewaard als ze niet onmiddellijk
worden gebruikt.
6. Ga verder met de functie: SousVide
koken volgens de aanwijzingen van de
kooktabel voor het juiste soort voedsel
NEDERLANDS
of de recepten van de kook- en
bakassistent.
7. Maak het zakje open en serveer de
inhoud.
8. Optioneel: laat het nog even
dichtschroeien of gril het bijv. vlees
voor een lekker korstje en de typische
geroosterde smaak.
Inschakelen van de functie:
SousVide kookmodus
1. Schakel het apparaat in.
2. Selecteer het menu: SousVide koken.
om te bevestigen.
3. Druk op
4. Stel de functie in: SousVide
kookmodus.
5. Druk op
om te bevestigen.
6. Stel de temperatuur in.
7. Druk op
om te bevestigen.
Het koken met deze functie
veroorzaakt restwater op de
vacuümzakken en in de
ruimte. Open na het
kookproces voorzichtig de
deur om te voorkomen dat er
water op het meubilair
druppelt. Gebruik een bord
en een handdoek om de
vacuümzakken uit te nemen.
Droog de deur, de
waterdruppelbak op de
bodem en de ruimte af met
een zachte doek of een
spons. Laat het apparaat
volledig uitdrogen met de
deur geopend. Om het
drogen te versnellen, kunt u
het apparaat opwarmen met
warme lucht op 150 °C
gedurende ca. 15 minuten.
15
6.10 Controlelampje bij
voorverwarmen
Wanneer u een verwarmingsfunctie
inschakelt, gaat het balkje op het display
branden. Het balkje geeft aan dat de
oventemperatuur toeneemt.
6.11 Indicatielampje
snelverhitting
Deze functie verkort de opwarmtijd.
Als u de functie wilt activeren, houdt u 3
seconden ingedrukt. De opwarmindicator
brandt.
6.12 Restwarmte
Wanneer u het apparaat uitschakelt, geeft
het display de restwarmte aan. U kunt de
warmte gebruiken om het eten warm te
houden.
16
www.electrolux.com
7. KLOKFUNCTIES
7.1 Tabel klokfuncties
Klokfunctie
Applicatie
Kookwekker
Om een afteltijd in te stellen (max. 2 uur en
30 minuten). Deze functie heeft geen invloed op de werking van het apparaat. Ook
te gebruiken als het apparaat is uitgeschakeld.
Gebruik
Druk op
om de functie in te schakelen.
of
stellen en op
om de minuten in te
om te starten.
Duur
Om de lengte van een bepaalde actie te bepalen (max. 23h 59 min.).
Eindtijd
Voor het instellen van de uitschakeltijd van
een verwarmingsfunctie (max. 23 uur en 59
min).
Als u de tijd voor een klokfunctie instelt,
begint het aftellen van de tijd na 5
seconden.
Als u de klokfuncties
gebruikt: Duur, Eindtijd,
schakelt het apparaat de
warmte-elementen na 90 %
van de ingestelde tijd uit. Het
apparaat gebruikt de
restwarmte om het
kookproces voor te zetten
totdat de tijd is verstreken (3 20 minuten).
7.2 De klokfuncties instellen
• Voordat u de functies
gebruikt: Duur, Eindtijd,
moet u de
verwarmingsfunctie en de
temperatuur eerst
instellen. Het apparaat
wordt automatisch
uitgeschakeld.
• U kunt de functies
gebruiken: Duur en
Eindtijd tegelijkertijd
gebruiken als u wilt dat
het apparaat op een later
tijdstip wordt geactiveerd
of juist uitgezet.
• De functies: Duur en
Eindtijd werken niet als u
de vleesthermometer
gebruikt.
1. Stel de verwarmingsfunctie in.
totdat het
2. Druk herhaaldelijk op
display de benodigde klokfunctie en
het bijhorende symbool weergeeft.
of
3. Druk op
tijd in te stellen.
4. Druk op
om de gewenste
om te bevestigen.
17
NEDERLANDS
Wanneer de tijd is verstreken, klinkt er een
geluidssignaal. Het apparaat wordt
uitgeschakeld. Op het display verschijnt
een melding.
5. Druk op een tiptoets om het signaal uit
te schakelen.
Wanneer de functie is voltooid, klinkt er
een geluidssignaal.
De functie blijft aan staan als u de
verwarmingsfuncties verandert.
7.3 Heat + Hold
De functie: Verleng tijd zorgt dat de
verwarmingsfunctie door blijft gaan als de
Duur is ge?ndigd.
Voorwaarden voor de functie:
7.4 Verleng tijd
• De ingestelde temperatuur is hoger
dan 80 °C.
• De functie: Duur wordt ingesteld.
De functie: Heat + Hold houdt het
voorbereide gerecht gedurende 30
minuten warm op 80 °C. Deze functie
wordt ingeschakeld wanneer de bak- of
braadprocedure is geëindigd.
U kunt de functie in- of uitschakelen in het
menu: Basis instellingen.
1. Schakel het apparaat in.
2. Selecteer de verwarmingsfunctie.
3. Stel de temperatuur boven 80 °C in.
tot het
4. Druk herhaaldelijk op
display toont: Heat + Hold.
5. Druk op
Van toepassing op alle
verwarmingsfuncties met
Duur of Automatisch wegen.
Niet van toepassing op
verwarmingsfuncties met de
vleesthermometer.
1. Wanneer de bereidingstijd is voltooid,
klinkt er een geluidssignaal. Druk op
een tiptoets.
Op het display wordt het bericht
weergegeven.
2. Druk op
om te activeren of
te annuleren.
3. Stel de lengte van de functie in.
4. Druk op
om
.
om te bevestigen.
8. AUTOMATISCHE PROGRAMMA'S
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
8.1 Kook- en bakassistent met
Receptenautomaat
Dit apparaat bevat een serie recepten die
u kunt gebruiken. De recepten kunnen niet
worden gewijzigd.
1. Schakel het apparaat in.
2. Selecteer het menu: Kook- en
om te
bakassistent. Druk op
bevestigen.
3. Selecteer de categorie en het gerecht.
Druk op
om te bevestigen.
4. Een recept selecteren. Druk op
om te bevestigen.
Bij gebruik van de functie:
Handmatig, gebruikt het
apparaat de automatische
instellingen. U kunt ze
veranderen, net als bij andere
functies.
8.2 Kook- en bakassistent met
Automatisch wegen
Deze functie berekent automatisch de
braadtijd. Als u de functie wilt gebruiken,
18
www.electrolux.com
moet u het gewicht van het voedsel
instellen.
Het automatische programma start.
6. U kunt het gewicht te allen tijde
1. Schakel het apparaat in.
2. Selecteer het menu: Kook- en
wijzigen. Tik op
of
om de letter
te wijzigen.
7. Wanneer de tijd is verstreken, klinkt er
een geluidssignaal. Druk op een
tiptoets om het signaal uit te
schakelen.
bakassistent. Druk op
om te
bevestigen.
3. Selecteer de categorie en het gerecht.
om te bevestigen.
Druk op
4. Selecteer de functie: Automatisch
wegen. Druk op
5. Tik op
of
Bij sommige programma's
moet het voedsel na 30
minuten worden gekeerd. Op
het display verschijnt een
herinnering.
om te bevestigen.
om het gewicht van
het gerecht in te stellen. Druk op
om te bevestigen.
9. GEBRUIK VAN DE ACCESSOIRES
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
9.1 Vleesthermometer
Er worden twee temperaturen ingesteld:
de oventemperatuur en de
kerntemperatuur.
De vleesthermometer meet de
kerntemperatuur van het vlees. Wanneer
het vlees de ingestelde temperatuur heeft
bereikt, wordt het apparaat uitgeschakeld.
LET OP!
Gebruik alleen de
meegeleverde
vleesthermometer of originele
vervangende onderdelen.
De vleesthermometer moet
gedurende de bereiding in
het vlees blijven en de stekker
moet in het stopcontact
blijven.
1. Schakel het apparaat in.
2. Steek de punt van de
vleesthermometer in het midden van
het vlees.
3. Steek de stekker van de
vleesthermometer in de aansluiting op
de voorkant van het apparaat.
Het display geeft het symbool van de
vleesthermometer weer.
4. Druk in minder dan 5 seconden op
of
om de kerntemperatuur in te
stellen.
5. Selecteer de verwarmfunctie en,
indien nodig, de temperatuur.
Het apparaat berekent een geschatte
eindtijd. De eindtijd is afhankelijk van de
hoeveelheid eten, de ingestelde
oventemperatuur (minimum 120 °C) en de
bediening. Het apparaat berekent de
eindtijd in ongeveer 30 minuten.
6. Om de kerntemperatuur te wijzigen
druk op .
Wanneer het vlees de ingestelde
kerntemperatuur heeft bereikt, hoort u een
NEDERLANDS
geluidssignaal. Het apparaat wordt
automatisch uitgeschakeld.
7. Raak een tiptoets aan om het signaal
te stoppen.
8. Haal de stekker van de
vleesthermometer uit het stopcontact
en haal het vlees uit de oven.
WAARSCHUWING!
De vleesthermometer is heet.
Gevaar voor brandwonden.
Wees voorzichtig bij het
verwijderen van de punt en
de stekker van de
vleesthermometer.
9.2 Accessoires plaatsen
Plaats de braadpan tussen de
geleidestangen van de inschuifrail.
Bakrooster en braadpan samen:
Schuif de braadpan tussen de
geleidestangen van de roostersteun en het
rooster op de roostersteun er boven.
LET OP!
Gebruik de bakplaat of
braadpan met de functie:
Stomen.
Bakrooster:
Plaats het rooster tussen de
geleidestangen van de roostersteun en
zorg ervoor dat de pootjes omlaag staan.
• Alle accessoires hebben
links en rechts bovenaan
kleine inkepingen om de
veiligheid te verhogen.
Deze inkepingen zorgen er
ook voor dat ze niet
omkantelen.
• Door de verhoogde lijst
die om het rooster loopt,
is kookgerei beveiligd
tegen wegglijden.
Braadpan:
10. EXTRA FUNCTIES
10.1 Favoriet
U kunt uw favoriete instellingen als duur,
temperatuur of verwarmingsfunctie
opslaan. De instellingen zijn beschikbaar in
het menu: Favoriet. U kunt 20
programma's opslaan.
19
Een programma opslaan
1. Schakel het apparaat in.
2. Stel een verwarmingsfunctie of een
automatisch programma in.
3. Raak
herhaaldelijk aan totdat het
display het volgende weergeeft:
OPSLAAN.
20
www.electrolux.com
2. Stel de verwarmingsfunctie of instelling in.
4. Druk op
om te bevestigen.
Het display geeft de eerste vrije
geheugenpositie weer.
om te bevestigen.
5. Druk op
6. Voer de naam van het programma in.
De eerste letter knippert.
7. Tik op
wijzigen.
of
om de letter te
om te bevestigen.
.
en vervolgens op
om te bevestigen.
en houdt de knop
10. Druk op
ingedrukt om op te slaan.
U kunt een geheugenpositie overschrijven.
Wanneer het display de eerste vrije
of
en druk op
om een bestaand
programma te overschrijven.
U kunt de naam van een programma
wijzigen in het menu: Wijzig
programmanaam.
Het programma inschakelen
1. Schakel het apparaat in.
2. Selecteer het menu: Favoriet.
3. Druk op
om te bevestigen.
4. Selecteer de naam van uw favoriete
programma.
5. Druk op
4. Druk op
Druk om de functie uit te schakelen op
Op het display verschijnt een melding.
Druk herhaaldelijk op
8. Druk op
.
De volgende letter knippert.
9. Herhaal stap 7 indien nodig.
geheugenpositie aangeeft, tik op
3. Druk herhaaldelijk op
tot het
display toont: Toetsblokkering.
om te bevestigen.
Druk op
om rechtstreeks naar het
menu te gaan: Favoriet.
10.2 Het kinderslot gebruiken
Het kinderslot voorkomt dat het apparaat
per ongeluk in werking wordt gesteld.
1. Schakel het apparaat in.
2. Druk tegelijkertijd op
en
totdat
het display een bericht weergeeft.
Herhaal stap 2 om het kinderslot uit te
schakelen.
Als u het apparaat
uitschakelt, wordt de functie
ook uitgeschakeld.
10.4 Set + Go
Met deze functie kunt u een
verwarmingsfunctie (of programma)
instellen en later met een aanraking van de
tiptoets gebruiken.
1. Schakel het apparaat in.
2. Stel de verwarmingsfunctie in.
3. Druk herhaaldelijk op
display toont: Duur.
4. Stel de tijd in.
tot het
tot het
5. Druk herhaaldelijk op
display toont: Set + Go.
6. Druk op
om te bevestigen.
Tik op een tiptoets (behalve voor ) om
de functie te starten: Set + Go. De
ingestelde verwarmingsfunctie start.
Wanneer de verwarmingsfunctie is
voltooid, klinkt er een geluidssignaal.
• Toetsblokkering is aan
wanneer de
verwarmingsfunctie actief
is.
• Het menu: Basis
instellingen stelt u in staat
de volgende functie in en
uit te schakelen: Set + Go.
10.3 Toetsblokkering
10.5 Automatische uitschakeling
Deze functie voorkomt dat een
verwarmingsfunctie per ongeluk wordt
ingeschakeld. U kunt de functie alleen
inschakelen als het apparaat in werking is.
Om veiligheidsredenen schakelt het
apparaat na bepaalde tijd automatisch uit
als er een ovenfunctie in werking is en u
geen instellingen wijzigt.
1. Schakel het apparaat in.
NEDERLANDS
Temperatuur (°C) Uitschakeltijd (u)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 230
5.5
De automatische
uitschakeling werkt niet met
de functies: Binnenverlichting,
vleesthermometer,Eindtijd,
Duur.
10.6 Helderheid van het display
Er zijn twee standen voor de helderheid
van het display:
• Helderheid 's nachts - wanneer het
apparaat uit staat, is de helderheid van
het display tussen 22:00 en 06:00
lager.
21
• Helderheid overdag:
– als het apparaat aan staat.
– als u tijdens helderheid 's nachts
een tiptoets aanraakt (behalve
AAN/UIT), keert het display
gedurende 10 seconden terug
naar helderheid voor overdag.
– als het apparaat uit staat en u de
volgende functie hebt ingesteld:
Kookwekker. Wanneer de functie
eindigt, keert het display terug naar
helderheid voor 's nachts.
10.7 Koelventilator
Als het apparaat in werking is, wordt de
koelventilator automatisch ingeschakeld
om de oppervlakken van het apparaat
koel te houden. Na het uitschakelen van
het apparaat kan de ventilatie doorgaan
totdat het apparaat is afgekoeld.
11. AANWIJZINGEN EN TIPS
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
De temperaturen en baktijden
in de tabellen zijn slechts als
richtlijn bedoeld. Deze zijn
afhankelijk van de recepten
en de kwaliteit en de
hoeveelheid van de gebruikte
ingrediënten.
11.1 Nuttige tips voor speciale
opwarmfuncties van de oven
Warmhouden
Gebruik deze functie om voedsel warm te
houden.
De temperatuur wordt automatisch
ingesteld op 80°C.
Borden warmen
Voor het verwarmen van borden en
schalen.
Verdeel de borden en schalen gelijkmatig
over het ovenrek. Verplaats de stapels
halverwege de verwarmingstijd (boven- en
onderkant omwisselen).
De automatische temperatuur is 70 °C.
Aanbevolen rekstand: 3.
Deeg laten rijzen
U kunt deze automatische functie
gebruiken voor elk gistdeeg. Het zorgt
voor de juiste atmosfeer om het te laten
rijzen. Plaats het deeg in een kom die
groot genoeg is voor het gerezen deeg.
Het is niet nodig om het af te dekken.
Plaats een bakrooster op niveau één en
schuif de schaal erin. Sluit de deur en stel
de functie in: Deeg laten rijzen. Stel de
benodigde tijd in.
11.2 SousVide koken
Deze functie gebruikt lagere
bereidingstemperaturen dan normaal
koken. Ga zorgvuldig met het voedsel om
voor een betere voedselkwaliteit:
22
www.electrolux.com
Advies voor voedselveiligheid:
• Gebruik van hoogwaardige
levensmiddelen.
• Gebruik altijd verse levensmiddelen.
• Bewaar de levensmiddelen onder de
juiste omstandigheden totdat u ze
gebruikt.
• Maak de levensmiddelen altijd schoon
voordat u ze gaat bereiden.
• Kijk voor goede en veilige resultaten
naar de waarden in de kooktabellen.
Controleer de kooktijd, temperatuur en
grootte van het voedsel.
• De levensmiddelen moeten niet
bewaard worden bij een temperatuur
onder 60 °C gedurende een langere
periode om veiligheidsproblemen te
voorkomen.
• Gebruik lage temperaturen alleen voor
levensmiddelen die rauw gegeten
kunnen worden en gedurende een
korte tijd.
• Sous-vide-gerechten smaken het beste
meteen nadat ze zijn bereid. Als u het
voedsel niet direct na de bereiding eet,
verlaag de temperatuur dan snel. Doe
het voedsel in een bakje met ijs en zet
het in de koelkast. U kunt het voedsel
2 tot 3 dagen in de koelkast bewaren.
• Gebruik de functie Sous-vide koken
niet om restjes op te warmen.
• Voorkom contact tussen rauwe
levensmiddelen en gekookt voedsel als
u het eten bereidt en kookt.
• Gebruik niet dezelfde hulpmiddelen
voor verschillende dingen zonder ze
zorgvuldig af te wassen.
• Voorkom bij recepten met rauwe eieren
dat het eiwit of de eierdooier contact
maakt met het buitenste deel van de
eierschaal.
Adviezen en tips voor het vacuum
verpakken van voedsel:
• Benodigde uitrusting voor de functie
Sous-vide koken is een vacuumsealer
en vacuumzakken.
• Aanbevolen type vacuumsealer:
kamervacuumsealer. Alleen dit type
vacuumsealer kan vloeistoffen vacuum
verpakken.
• Gebruik de vacuum zakken op de
juiste manier voor de functie Sous-vide
koken.
• De vacuum zakken niet opnieuw
gebruiken.
• Doe de levensmiddelen in één laag van
de vacuum zak voor een gelijkmatig
kookresultaat.
• Zet voor een snellere en gelijkmatigere
bereiding van het eten de vacuum
graad zo hoog mogelijk in.
• Zorg er voor een veilige afsluiting van
de vacuum zak voor dat het
sluitgedeelte schoon is.
Algemene adviezen en tips voor de
functie SousVide koken:
• Houd om de stoom de behouden de
deur van het apparaat gesloten als u
de functie Sous-vide koken gebruikt.
• Open de deur voorzichtig na de
bereiding want er heeft zich stoom in
het apparaat verzameld.
• U kunt olie en kruiden toevoegen naar
smaak. Olie voorkomt dat de
levensmiddelen vastplakken aan de
vacuum zak.
• Kruid het eten een beetje aan het begin
omdat er geen smaak verloren gaat
door damp.
• Om alcohol te verdampen uit vloeistof,
moet u de vloeistof eerst koken voor
het vacuüm verpakken.
• U kunt de rauwe knoflook vervangen
door knoflookpoeder.
• U kunt de olijfolie vervangen door een
neutrale olie.
• Zet voor een snellere en gelijkmatigere
bereiding van het eten de vacuum
graad zo hoog mogelijk in (99,9%).
• De bereidingstijden zijn aanbevelingen
en kunnen verschillen al naar gelang
uw voorkeur.
• De bereidingstijden in de kooktabellen
zijn voor gerechten voor 4 personen.
Als de hoeveelheid levensmiddelen
hoger is, kan de bereidingstijd langer
zijn.
• Als de afmeting van het voedsel anders
is dan in de kooktabellen staat, dan
kan de bereidingstijd anders zijn.
• Zet de vacuum zakken op het rooster
zonder overlap als er meer zakken
worden gebruikt.
11.3 SousVide koken: Vlees
• Kijk naar de tabellen om te kort
bereiden te voorkomen. Gebruik geen
vleesporties met een grotere dikte dan
in de getoonde tabellen.
NEDERLANDS
• De bereidingstijden in de tabellen zijn
de minimale benodigde tijden. De
bereidingstijd kan worden vergroot
overeenkomstig uw persoonlijke
voorkeur.
• Gebruik alleen vlees zonder bot om te
voorkomen dat de vacuum zak
beschadigt.
23
• Bak om de gevogeltefilet beter te laten
smaken het vlees eerst even aan voor
en na de vacuum verpakking.
Rundvlees
Gerecht
Dikte van Hoeveelhet voed- heid
sel
voedsel
voor 4
personen
(g)
Tempera- Tijd (min)
tuur (°C)
Roosterhoogte
Water in
de waterlade (ml)
Runderfilet 4 cm
medium
800
60
110 - 120
3
600
Runderfilet 4 cm
well done
800
65
90 - 100
3
500
Kalfsfilet
medium
4 cm
800
60
110 - 120
3
600
Kalfsfilet
well done
4 cm
800
65
90 - 100
3
500
Lam / wild
Gerecht
Dikte van Hoeveel- Tempera- Tijd (min)
het voed- heid
tuur (°C)
sel
voedsel
voor 4
personen
(g)
Roosterhoogte
Water in
de waterlade (ml)
Lam rood
3 cm
600 - 650
60
180 - 190
3
700
Lam medi- 3 cm
um
600 - 650
65
105 - 115
3
600
Varkensvlees
600 - 650
90
60 - 70
3
800 + 200
600 - 650
70
50 - 60
3
600
3 cm
Konijn
1,5 cm
zonder bot
24
www.electrolux.com
Gevogelte
Gerecht
Dikte van Hoeveel- Tempera- Tijd (min)
het voed- heid
tuur (°C)
sel
voedsel
voor 4
personen
(g)
Roosterhoogte
Water in
de waterlade (ml)
Kippen3 cm
borst
zonder bot
750
70
70 - 80
3
700
Eenden2 cm
borst
zonder bot
900
60
140 - 160
3
600
Kalkoen2 cm
borst
zonder bot
800
70
75 - 85
3
700
11.4 SousVide koken: Vis en
schaaldieren
• Droog de visfilet met keukenpapier
voordat u het in de vacuümzak doet.
• Voeg een kopje water toe aan de
vacuümzak als u de mossels kookt.
• Kijk naar de tabel om te kort bereiden
te voorkomen. Gebruik geen visporties
met een grotere dikte dan in de
getoonde tabel.
Gerecht
Dikte van
het voedsel
Zeebrasemfilet
Temperatuur (°C)
Tijd
(min)
Roos Water in de
terwaterlade
hoog (ml)
te
4 filets 1 cm 500
70
25
3
400
Zeebrasemfilet
4 filets 1 cm 500
70
25
3
400
Stokvis
2 filets 2 cm 650
65
70 - 75 3
600
Jakobsschelpen
groot
650
60
100 110
3
500
1000
95
20 - 25 3
500
500
75
26 - 30 3
400
1000
85
100 110
800 + 200
Mossels
met schaal
Garnalen
zonder
schaal
Octopus
groot
Hoeveelheid voedsel voor 4
personen
(g)
3
NEDERLANDS
Gerecht
Dikte van
het voedsel
Hoeveelheid voedsel voor 4
personen
(g)
Temperatuur (°C)
Tijd
(min)
Forelfilet 1)
2 filets 1,5
cm
650
65
55 - 65 3
500
Zalmfilet 1)
3 cm
800
65
100 110
600
25
Roos Water in de
terwaterlade
hoog (ml)
te
3
1) Week om eiwitlekkages te voorkomen de vis in een zoutoplossing van 10% (100 g zout in 1
liter water) gedurende 30 min en droog het met keukenpapier voordat u het in een vacuum zak
doet.
11.5 SousVide koken: Groenten
• Schil de groente indien nodig.
• Sommige groente kan van kleur
veranderen als u de groente schilt en
kookt in een vacuum zak. Kook voor
betere resultaten het voedsel meteen
nadat u het heeft bereid.
Gerecht
Dikte van het
voedsel
• Doe om de kleur van de artisjokken te
behouden de groente in water met
citroensap nadat u ze heeft
schoongemaakt en gesneden.
HoeveelTemperaheid voed- tuur (°C)
sel voor 4
personen
(g)
Tijd
(min)
Asperges, heel
groen
700 - 800
90
40 - 50 3
600
Asperges, heel
wit
700 - 800
90
50 - 60 3
700
Courgette plakjes van 1 cm 700 - 800
90
35 - 40 3
500
Prei
600 - 700
95
40 - 45 3
700
Aubergine plakjes van 1 cm 700 - 800
90
30 - 35 3
500
Pompoen stukjes met een
dikte van 2 cm
700 - 800
90
25 - 30 3
500
Peper
reepjes of een
kwart
700 - 800
95
35 - 40 3
500
Selderij
ringetjes van 1
cm
700 - 800
95
40 - 45 3
600
Wortelen
plakjes van 0,5
cm
700 - 800
95
35 - 45 3
700
reepjes of ringetjes
Roos Water in
terde waterhoog lade (ml)
te
26
www.electrolux.com
Gerecht
Dikte van het
voedsel
Selderijwortel
plakjes van 1 cm 700 - 800
95
45 - 50 3
700
Venkel
plakjes van 1 cm 700 - 800
95
35 - 45 3
700
Aardappelen
plakjes van 1 cm 800 - 1000
95
35 - 45 3
700
95
45 - 55 3
800
Artisjokin kwartjes geskenharten neden
HoeveelTemperaheid voed- tuur (°C)
sel voor 4
personen
(g)
400 - 600
11.6 SousVide koken: Fruit en
snoepgoed
• Schil het fruit, verwijder de pitjes en het
klokkenhuis indien nodig
• Doe om de kleur van de appels en
peren te behouden het fruit in water
Gerecht Dikte van het
voedsel
Hoeveelheid voedsel voor 4
personen
(g)
Tijd
(min)
Roos Water in
terde waterhoog lade (ml)
te
met citroensap nadat u ze heeft
schoongemaakt en gesneden.
• Kook voor betere resultaten het
voedsel meteen nadat u het heeft
bereid.
Temperatuur (°C)
Tijd
(min)
Roo Water in
ster de waterhoo lade (ml)
gte
Perzik
door midden ges- 4 stuks fruit
neden
90
20 - 25
3
400
Pruim
door midden ges- 600 g
neden
90
10 - 15
3
300
Mango
in blokjes snijden
van 2 x 2 cm
2 stuks fruit
90
10 - 15
3
300
Nectarine
door midden ges- 4 stuks fruit
neden
90
20 - 25
3
400
Ananas
plakjes van 1 cm
90
20 - 25
3
400
Apple
in kwartjes gesne- 4 stuks fruit
den
95
25 - 30
3
500
Peer
door midden ges- 4 stuks fruit
neden
95
15 - 30
3
500
Vanilleroom
350 g in elk zakje
85
20 - 22
3
500
600 g
700 g
NEDERLANDS
27
11.7 Sous-vide watertabel
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Water in de waterlade
(ml)
50
120
500
50
190
600
55
120
550
55
190
650
60
120
600
60
190
700
65
30
350
65
60
550
70
30
400
70
60
600
75
30
450
75
60
650
80
30
500
80
60
700
85
30
550
85
60
750
90
30
500
90
60
700
95
20
500
95
40
700
95
60
800
11.8 Koken met stoom
• Gebruik alleen hitte- en
corrosiebestendig kookgerei of
chroomstalen schalen (alleen sommige
modellen).
• Glazen schotels zijn ook goed.
• U vindt de correcte inzetniveaus in de
onderstaande tabel. Telt de
inzetniveaus van onder naar boven.
• Als u langer dan 30 minuten kookt, of
als u grote hoeveelheden voedsel
kookt, voegt u zo nodig water toe.
• Plaats het voedsel in de juiste schalen
en zet de schalen op de roosters. Zorg
voor ruimte tussen de roosters zodat
de lucht rond de schalen kan
circuleren.
• Na elk gebruik verwijdert u het water uit
de waterschuiflade, de
aansluitingsslangen en de stomer. Zie
het hoofdstuk 'Onderhoud en
reiniging'.
• De tabellen geven de gegevens voor
typische gerechten.
• Start de procedure met een koud
apparaat tenzij de gegevens in de
tabellen anders zijn.
28
www.electrolux.com
• Gebruik een recept dat bijna hetzelfde
is als u de instellingen voor uw recept
niet kunt vinden.
• Bij het koken van rijst gebruikt u een
verhouding van 1.5 : 1 – 2 : 1 water tot
rijst water rijst absorbeert water.
11.9 Tabel Water stomen
Tijd (min)
Water in de waterlade (ml)
15 - 20
300
30 - 40
600
50 - 60
800
11.10 Stomen
hoeveelheid water toe voor één van de
gerechten in de bereiding. Doe de
gerechten in het juiste kookgerei en plaats
het op de ovenroosters. Zorg voor ruimte
tussen de gerechten zodat de stoom rond
de gerechten kan circuleren.
WAARSCHUWING!
Open de deur van het
apparaat niet wanneer de
functie is ingeschakeld.
Gevaar voor brandwonden.
Sterilisatie
Deze functie is geschikt voor alle soorten
voedsel - vers en ingevroren. Met deze
functie kunt u groente, vlees, vis,
deegwaren, rijst, maïs, griesmeel en eieren
bereiden, opwarmen, ontdooien,
pocheren of blancheren.
U kunt een volledig menu in een keer
bereiden. Om elk gerecht goed te
bereiden gebruikt u kooktijden die bijna
hetzelfde zijn. Voeg de grootste
• Met deze functie kunt u houders (bijv.
babyflessen) steriliseren.
• Plaats de schone houders in het
midden van het rooster op de 1ste
roosterstand. Zorg dat de opening
omlaag is gericht.
• Vul de lade met de maximale
hoeveelheid water en stel een tijdsduur
in van 40 min.
Groente
Gerecht
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Water in
de waterlade
(ml)
Artisjokken
96
50 - 60
2
800
Aubergines
96
15 - 25
2
450
Bloemkool,
heel
96
35 - 45
2
600
Bloemkool,
roosjes
96
25 - 30
2
500
Broccoli, heel
96
30 - 40
2
550
Broccoli,
roosjes
96
20 - 25
2
400
Plakjes cham- 96
pignons
15 - 20
2
400
NEDERLANDS
29
Gerecht
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Water in
de waterlade
(ml)
Erwten
96
20 - 25
2
450
Venkel
96
35 - 45
2
600
Wortelen
96
35 - 45
2
600
Koolrabi,
strengen
96
30 - 40
2
550
Paprika, reepjes
96
20 - 25
2
400
Uien, ringen
96
25 - 35
2
500
Sperziebonen
96
35 - 45
2
550
Veldsla,
plukjes
96
20 - 25
2
450
Spruitjes
96
30 - 40
2
550
Rode bietjes
96
70 - 90
2
800 +
400
Schorseneren
96
35 - 45
2
600
Selderij,
blokjes
96
25 - 35
2
500
Asperges,
groen
96
25 - 35
2
500
Asperges, wit
96
35 - 45
2
600
Spinazie
96
15
2
350
Gepelde tomaten
96
15
2
350
Witte bonen
96
30 - 40
2
500
Savooiekool
96
20 - 25
2
400
Courgette,
plakjes
96
15 - 20
2
350
Bijgerechten
Gerecht
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Water in de
waterlade
(ml)
Deegballen
96
30 - 40
2
600
30
www.electrolux.com
Gerecht
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Water in de
waterlade
(ml)
Aardappelballetjes
96
35 - 45
2
600
Ongepelde
96
tomaten, medium
45 - 55
2
750
Rijst (ver96
houding water/rijst 1,5:1)
35 - 40
2
600
Gekookte
aardappelen,
in vieren
96
35 - 40
2
600
Broodballetjes
96
35 - 45
2
600
Tagliatelle,
vers
96
20 - 25
2
450
Polenta
(vloeistofverhouding 3:1)
96
45 - 50
2
750
Gerecht
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Water in de
waterlade
(ml)
Forel circa
250 g
85
30 - 40
2
550
Garnalen,
vers
85
20 - 25
2
450
Garnalen,
bevroren
85
30 - 40
2
550
Zalmfilets
85
25 - 35
2
500
Zalmforel circa 1000g
85
40 - 45
2
600
Mosselen
96
20 - 30
2
500
Platvisfilet
80
15
2
350
Vis
NEDERLANDS
31
Vlees
Gerecht
Temperatuur (°C)
Tijd (min) Roosterhoogte
Water in de
waterlade
(ml)
Gekookte ham
1000 g
96
55 - 65
2
800 + 150
Kippenborst, gepocheerd
90
25 - 35
2
500
Kip, gepocheerd, 96
1000 - 1200 g
60 - 70
2
800 + 150
Kalf/varkensvlees 90
zonder bot, 800 1000 g
80 - 90
2
800 + 300
Casselerrib (gerookte varkensrug), gepocheerd
90
90 - 110
2
800 + 300
Tafelspitz (gekookt rundvlees)
96
110 - 120
2
800 + 700
15 - 20
2
400
Chipolataworstjes 80
Eieren
Gerecht
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Water in de
waterlade
(ml)
Eieren, hard
gekookt
96
18 - 21
2
500
Eieren, medium gekookt
96
13 - 16
2
450
Eieren, zacht
gekookt
96
11 - 12
2
400
11.11 Circulatiegrill en Stomen
na elkaar
Als u functies combineert kunt u vlees,
groente en bijgerechten na elkaar
bereiden. Alle gerechten zijn klaar om
tegelijkertijd te worden geserveerd.
• Om het voedsel eerst te braden,
gebruik de functie: Circulatiegrill.
• Doe de voorbereide groente en
bijgerechten in het kookgerei dat
geschikt is voor de oven en plaats het
vervolgens in de oven met het vlees.
• Laat de oven afkoelen tot een
temperatuur van ongeveer 80 °C.
Open de ovendeur op de eerste stand
gedurende 15 minuten om het
apparaat sneller te laten afkoelen.
• Start de functie: Stomen. Kook alles
samen tot het klaar is.
Maximale waterhoeveelheid is
800 ml.
32
www.electrolux.com
Gerecht
Circulatiegrill (eerste stap: vlees
bereiden)
Stomen (tweede stap: groente
toevoegen)
Tempera- Tijd (min)
tuur (°C)
Roosterhoogte
Tempera- Tijd (min)
tuur (°C)
Roosterhoogte
180
60 - 70
vlees: 1
96
40 - 50
vlees: 1
groenten:
3
Geroos180
terd varkensvlees
1 kg
Aardappelen,
groenten,
jus
60 - 70
vlees: 1
96
30 - 40
vlees: 1
groenten:
3
Geroos180
terd kalfsvlees 1 kg,
Rijst,
groenten
50 - 60
vlees: 1
96
30 - 40
vlees: 1
groenten:
3
Rosbief 1
kg
Spruitjes,
polenta
11.12 Combi Plus stomen
Voeg ca. 300 ml water toe.
Gerecht
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Pudding/flan in afzonderlijke porties1)
90
35 - 40
2
Gebakken eieren 1)
90
30 - 40
2
Terrine 1)
90
40 - 50
2
Dunne visfilet
85
15 - 25
2
Dikke visfilet
90
25 - 35
2
Kleine vis tot 350 g
90
25 - 35
2
Hele vis tot 1000 g
90
35 - 45
2
1) Ga gedurende een half uur verder met de deur gesloten.
Opwarmen
Gerecht
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Deegballen
85
25 - 35
2
Pasta
85
20 - 25
2
NEDERLANDS
Gerecht
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Rijst
85
20 - 25
2
Bordgerechten
85
20 - 25
2
33
11.13 Combi stomen
Voeg ca. 300 ml water toe.
Gerecht
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Geroosterd varkensvlees 1000 g
160 - 180
90 - 100
2
Biefstuk 1000 g
180 - 200
60 - 90
2
Geroosterd kalfsvlees 1000 g
180
80 - 90
2
Gehaktbrood, onge- 180
kookt, 500 g
30 - 40
2
Gerookte varkensrug 600 - 1000 g (2
uur weken)
160 - 180
60 - 70
2
Kip 1000 g
180 - 200
50 - 60
2
Eend 1500 - 2000 g 180
70 - 90
2
Gans 3000 g
170
130 - 170
1
Aardappelgratin
160 - 170
50 - 60
2
Pastaschotel
190
40 - 50
2
Lasagne
180
45 - 55
2
Gemengde broodjes 180 - 190
500 - 1000 g
45 - 50
2
Broodjes 40 - 60 g
180 - 210
30 - 40
2
Afbakbroodjes
200
20 - 30
2
Afbakbaguettes 40 - 200
50 g
20 - 30
2
Afbakbaguettes 40 - 200
50 g, bevroren
25 - 35
2
11.14 Bakken
• Uw oven kan een andere bak-/
braadverhouding hebben dan het
apparaat dat u tot nu toe gebruikt
heeft. Pas uw normale instellingen
(temperatuur, gaartijden) en de
ovenniveaus aan de tabelwaarden aan.
• De fabrikant raadt u aan de eerste keer
een lagere temperatuur in te stellen.
• Als u geen concrete aanwijzingen kunt
vinden voor een speciaal recept, kijkt u
bij een soortgelijk product.
34
www.electrolux.com
• Bij het bereiden van cake op meerdere
niveaus kan de baktijd ca. 10 - 15
minuten langer zijn.
• Als de cake niet overal even hoog is,
wordt de cake in het begin van het
bakproces niet overal even bruin.
Verander in dit geval de
temperatuurinstelling niet. De
verschillen verminderen tijdens het
bakproces.
• Bij langere baktijden kunt u de oven ca.
10 minuten voor het einde van de
baktijd uitschakelen en profiteren van
de restwarmte.
Wanneer u bevroren gerechten gebruikt,
kunnen de bakplaten in de oven tijdens
het bakken vervormen. Wanneer de
bakplaten afkoelen, verdwijnt de
vervorming.
11.15 Baktips
Bakresultaat
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De onderkant van de cake
is niet voldoende gebruind.
De rekstand is incorrect.
Plaats de cake op een lagere rekstand.
De cake zakt in en wordt
klef, klonterig, streperig.
De oventemperatuur is te
hoog.
De volgende keer dat u een
cake bakt, stelt u de baktemperatuur lager in.
De cake zakt in en wordt
klef, klonterig, streperig.
Te korte baktijd.
Baktijd verlengen. U kunt
de baktijd niet verlagen
door een hogere temperatuur in te stellen.
De cake zakt in en wordt
klef, klonterig, streperig.
Er zit te veel vloeistof in het
mengsel.
Minder vocht gebruiken. Let
op de kneedtijden, vooral bij
het gebruik van keukenmachines.
De cake is te droog.
De oventemperatuur is te
laag.
De volgende keer dat u een
cake bakt, stelt u de baktemperatuur hoger in.
De cake is te droog.
Te lange baktijd.
De volgende keer dat u een
cake bakt, gebruikt u een
kortere baktijd.
De cake wordt ongelijkmatig bruin.
De oventemperatuur is te
hoog en de baktijd te kort.
De baktemperatuur lager instellen en de baktijd verlengen.
De cake wordt ongelijkmatig bruin.
Het deeg is niet gelijkmatig
verdeeld.
Verdeel het deeg gelijkmatig
over de bakplaat.
De cake wordt niet gaar
De oventemperatuur is te
binnen de aangegeven bak- laag.
tijd.
De volgende keer dat u een
cake bakt, stelt u de baktemperatuur een beetje hoger in.
NEDERLANDS
11.16 Bakken op één niveau:
Bakken in een bakblik
Gerecht
Functie
Temperatuur
(°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Tulband / brioche
Multi hetelucht
150 - 160
50 - 70
1
Moskovisch ge- Multi hetelucht
bak/vruchtencake
140 - 160
70 - 90
1
Fatless sponge Multi hetelucht
cake / Biscuittaart zonder vet
140 - 150
35 - 50
2
Fatless sponge Conventionele
cake / Biscuit- functie (Boven
taart zonder vet + Onderwarmte)
160
35 - 50
2
Taartbodem
van zandtaartdeeg
170 - 1801)
10 - 25
2
Taartbodem Multi hetelucht
zacht cakedeeg
150 - 170
20 - 25
2
Apple pie / Appeltaart (2 vormen Ø 20 cm,
diagonaal geplaatst)
Multi hetelucht
160
60 - 90
2
Apple pie / Appeltaart (2 vormen Ø 20 cm,
diagonaal geplaatst)
Conventionele
functie (Boven
+ Onderwarmte)
180
70 - 90
1
Kwarktaart
Conventionele
functie (Boven
+ Onderwarmte)
170 - 190
60 - 90
1
Temperatuur
(°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
30 - 40
3
Multi hetelucht
1) Oven voorverwarmen.
Gebak op bakplaat
Gerecht
Functie
Vlechtbrood/
broodkrans
Conventionele
170 - 190
functie (Boven +
Onderwarmte)
35
36
www.electrolux.com
Gerecht
Functie
Temperatuur
(°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Kerststol
Conventionele
160 - 1801)
functie (Boven +
Onderwarmte)
50 - 70
2
Brood (roggeConventionele
1. 2301)
brood):
functie (Boven + 2. 160 - 180
1. Eerste deel Onderwarmte)
van het
bakproces.
2. Tweede
deel van het
bakproces.
1. 20
2. 30 - 60
1
Roomsoezen/
tompoezen
Conventionele
190 - 2101)
functie (Boven +
Onderwarmte)
20 - 35
3
Koninginnenbrood (opgerolde cake met
jam)
Conventionele
180 - 2001)
functie (Boven +
Onderwarmte)
10 - 20
3
Kruimeltaart
(droog)
Multi hetelucht
20 - 40
3
Amandelcake/
suikertaart
Conventionele
190 - 2101)
functie (Boven +
Onderwarmte)
20 - 30
3
Vruchtentaart
(bereid met
gistdeeg/
sponsdeeg) 2)
Multi hetelucht
150
35 - 55
3
Vruchtentaart
(bereid met
gistdeeg/
sponsdeeg) 2)
Conventionele
170
functie (Boven +
Onderwarmte)
35 - 55
3
Vruchtentaart
met kruimeldeeg
Multi hetelucht
40 - 80
3
40 - 80
3
150 - 160
160 - 170
Gistcake met
Conventionele
160 - 1801)
delicate garner- functie (Boven +
ing (bijvoorbeeld Onderwarmte)
kwark, room,
puddingvulling)
1) Oven voorverwarmen.
2) Gebruik de braadpan.
NEDERLANDS
Koekjes
Gerecht
Functie
Temperatuur
(°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Zandkoekjes
Multi hetelucht
150 - 160
10 - 20
3
Short bread /
Zandtaartdeeg/
Gebakreepjes
Multi hetelucht
140
20 - 35
3
Short bread /
Zandtaartdeeg/
Gebakreepjes
Conventionele
1601)
functie (Boven +
Onderwarmte)
20 - 30
3
Koekjes geMulti hetelucht
maakt van roerdeeg
150 - 160
15 - 20
3
Eiwitgebak,
schuimgebak
Multi hetelucht
80 - 100
120 - 150
3
Bitterkoekjes
Multi hetelucht
100 - 120
30 - 50
3
Koekjes gemaakt van gistdeeg
Multi hetelucht
150 - 160
20 - 40
3
Klein bladerdeeggebak
Multi hetelucht
170 - 1801)
20 - 30
3
Broodjes
Multi hetelucht
1601)
10 - 25
3
Broodjes
Conventionele
190 - 2101)
functie (Boven +
Onderwarmte)
10 - 25
3
Small cakes /
Kleine cakes
(20 stuks/
bakplaat)
Multi hetelucht
1501)
20 - 35
3
Small cakes /
Kleine cakes
(20 stuks/
bakplaat)
Conventionele
1701)
functie (Boven +
Onderwarmte)
20 - 30
3
1) Oven voorverwarmen.
11.17 Ovenschotels en gegratineerde gerechten
Gerecht
Functie
Temperatuur
(°C)
Pastaschotel
Conventionele
180 - 200
functie (Boven +
Onderwarmte)
Tijd (min)
Roosterhoogte
45 - 60
1
37
38
www.electrolux.com
Gerecht
Functie
Temperatuur
(°C)
Lasagne
Conventionele
180 - 200
functie (Boven +
Onderwarmte)
Tijd (min)
Roosterhoogte
25 - 40
1
Groentegratin 1) Circulatiegrill
160 - 170
15 - 30
1
Stokbroden be- Multi hetelucht
dekt met gesmolten kaas
160 - 170
15 - 30
1
Zoete ovenschotels
Conventionele
180 - 200
functie (Boven +
Onderwarmte)
40 - 60
1
Visschotels
Conventionele
180 - 200
functie (Boven +
Onderwarmte)
30 - 60
1
Gevulde
groente
Multi hetelucht
30 - 60
1
160 - 170
1) Oven voorverwarmen.
11.18 Multi hetelucht (vochtig)
Gerecht
Temperatuur
(°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Pastaschotel
170 - 190
45 - 60
2
Lasagne
170 - 190
45 - 60
2
Aardappelgratin
180 - 200
50 - 60
2
Zoet gerecht
170 - 190
45 - 60
2
Tulband of brioche
150 - 160
50 - 70
1
Vlechtbrood/broodkrans
160 - 180
40 - 50
2
Kruimeltaart (droog)
150 - 160
20 - 30
3
Boter-/Suikerkoek 1)
180 - 200
20 - 30
3
Koekjes gemaakt van gistdeeg
150 - 160
20 - 40
2
1) Oven voorverwarmen.
11.19 Bakken op meerdere
niveaus
Gebruik de functie: Multi hetelucht.
NEDERLANDS
39
Gebak op bakplaat
Gerecht
Temperatuur
(°C)
Tijd (min)
Roomsoezen/
tompoezen
160 - 1801)
Kruimeltaart
150 - 160
Roosterhoogte
2 posities
3 posities
25 - 45
1/4
-
30 - 45
1/4
-
1) Oven voorverwarmen.
Koekjes/small cakes/cakejes/gebak/broodjes
Gerecht
Temperatuur
(°C)
Tijd (min)
Zandkoekjes
150 - 160
Short bread /
Zandtaartdeeg/
Deegreepjes
140
Roosterhoogte
2 posities
3 posities
20 - 40
1/4
1/3/5
25 - 45
1/4
1/3/5
Koekjes ge160 - 170
maakt van roerdeeg
25 - 40
1/4
-
Eiwitgebak,
schuimgebak
80 - 100
130 - 170
1/4
-
Bitterkoekjes
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Koekjes gemaakt van gistdeeg
160 - 170
30 - 60
1/4
-
Klein bladerdeeggebak
170 - 1801)
30 - 50
1/4
-
Broodjes
180
20 - 30
1/4
-
Small cakes /
Kleine cakes
(20 stuks/
bakplaat)
1501)
23 - 40
1/4
-
1) Oven voorverwarmen.
11.20 Lage temperatuur garen
Gebruik deze functie voor het bereiden
van zachte, magere stukken vlees en vis.
Deze functie is niet geschikt voor
suddervlees of een vet varkensbraadstuk.
U kunt de vleesthermometer gebruiken
om te garanderen dat het vlees de
correcte kerntemperatuur heeft (zie de
tabel voor de vleesthermometer). U kunt
de functie Lage temperatuur garen met of
zonder de vleesthermometer gebruiken.
Gebruik de vleesthermometer voor vlees
dat niet geheel doorbakken mag zijn.
Wanneer het voedsel de ingestelde
kerntemperatuur heeft bereikt, hoort u een
geluidssignaal. De oven blijft werken met
de functie Warmhouden tot hij wordt
uitgeschakeld.
In de eerste 10 minuten kunt u een
oventemperatuur instellen tussen 80°C en
150°C. De standaard is 90°C. Nadat de
40
www.electrolux.com
temperatuur is ingesteld, blijft de oven
werken bij 80°C. Gebruik de automatische
lage temperatuur garen niet voor
gevogelte.
Altijd zonder deksel garen als
u gebruik maakt van de
functie.
1. Het braadstuk in de pan heel heet
aanbraden.
2. Plaats het vlees in een braadschaal of
direct op het bakrooster.
3. Zet de plaat onder het rooster om vet
op te vangen.
4. Plaats het rooster in de oven.
5. Steek de vleesthermometer in het
vlees.
6. Selecteer de functie: Lage
temperatuur garen en stel de juiste
doelkerntemperatuur in.
7. Wanneer het apparaat op de
ingestelde temperatuur is, hoort u een
geluidssignaal. Daarna wordt de oven
automatisch omgeschakeld naar een
lagere temperatuur.
Rundvlees
Gerecht
Aantal
Elk zijde
aanbakken (min.)
Temperatuur
(°C)
Rooster- Tijd (min)
hoogte
Filet a point
1000 - 1500
2
80 - 90
2
90 - 110
Biefstuk, medium
1000 - 1500
4
80 - 90
2
180 - 240
Gerecht
Aantal
Elk zijde
aanbakken (min.)
Temperatuur
(°C)
Rooster- Tijd (min)
hoogte
Filet saignant
1000 - 1500
2
80 - 90
2
90 - 120
Rugstuk, in een
stuk
1000 - 1500
4
80 - 90
2
120 - 150
Nierstück
1000 - 1500
4
80 - 90
2
120 - 150
Gerecht
Aantal
Elk zijde
aanbakken (min.)
Temperatuur
(°C)
Rooster- Tijd (min)
hoogte
Filet saignant
1000 - 1500
2
80 - 90
2
90 - 110
Rugstuk, in een
stuk
1000 - 1500
4
80 - 90
2
150 - 170
Nierstück
1000 - 1500
4
80 - 90
2
150 - 170
Kalfsvlees
Varkensrug
11.21 Pizza hetelucht
Gerecht
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Pizza (dunne korst)
200 - 2301)2)
15 - 20
2
NEDERLANDS
Gerecht
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Pizza (met uiteenlopende garnering)
180 - 200
20 - 30
2
Taarten
180 - 200
40 - 55
1
Spinazietaart
160 - 180
45 - 60
1
Quiche Lorraine
170 - 190
45 - 55
1
Zwitserse flan
170 - 190
45 - 55
1
Appeltaart, gedekt
150 - 170
50 - 60
1
Groentetaart
160 - 180
50 - 60
1
Ongedesemd brood 2301)
10 - 20
2
Bladerdeegtaart
45 - 55
2
Flammekuchen (piz- 2301)
za-achtig gerecht uit
de Elzas)
12 - 20
2
Piroggen (Russische 180 - 2001)
variant op calzone)
15 - 25
2
160 - 1801)
1) Oven voorverwarmen.
2) Gebruik de braadpan.
11.22 Braden
• Gebruik hittebestendig servies om te
braden (lees de instructies van de
fabrikant).
• Grote braadstukken kunt u direct in de
diepe braadpan braden (indien
aanwezig) of op een rooster boven de
braadpan.
• Braad mager vlees in een braadpan
met deksel. Op die manier blijft het
vlees sappiger.
• Alle soorten vlees die een korst moeten
krijgen, kunt u in de braadschaal
zonder deksel braden.
• Wij raden u aan vlees en vis vanaf 1 kg
in het apparaat te bereiden.
• Giet een beetje vloeistof in de
braadpan om het aanbranden van
vleessap of vet te voorkomen.
• Indien nodig het braadstuk (na 1/2 2/3 van de gaartijd) keren.
• Besprenkel grote braadstukken en
gevogelte diverse keren tijdens het
braden met het eigen vleessap.
Hiermee bereikt u een beter
braadresultaat.
• U kunt het apparaat ongeveer 10
minuten voor het einde van de
bereidingstijd uitschakelen om de
restwarmte te gebruiken.
41
42
www.electrolux.com
11.23 Tabel braadstukken
Rundvlees
Gerecht
Aantal
Functie
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Stoofvlees
1 – 1,5 kg
Conventionele functie
(Boven +
Onderwarmte)
230
120 - 150
1
Rosbief of ossehaas: rood
per cm dikte Circulatiegrill 190 - 2001)
5-6
1
Rosbief of ossehaas: medium
per cm dikte Circulatiegrill 180 - 1901)
6-8
1
Rosbief of ossehaas: gaar
per cm dikte Circulatiegrill 170 - 1801)
8 - 10
1
Tijd (min)
Roosterhoogte
1) Oven voorverwarmen.
Varkensrug
Gerecht
Aantal
Functie
Temperatuur (°C)
Schouderstuk / 1 – 1,5 kg
nekstuk / hamlap
Circulatiegrill 160 - 180
90 - 120
1
Kotelet / ribbetje
1 – 1,5 kg
Circulatiegrill 170 - 180
60 - 90
1
Gehaktbrood
750 g - 1 kg Circulatiegrill 160 - 170
50 - 60
1
Varkensschenkel (voorgekookt)
750 g - 1 kg Circulatiegrill 150 - 170
90 - 120
1
Kalfsvlees
Gerecht
Hoeveelheid (kg)
Functie
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Geroosterd
kalfsvlees
1
Circulatiegrill
160 - 180
90 - 120
1
Kalfsschenkel
1.5 - 2
Circulatiegrill
160 - 180
120 - 150
1
NEDERLANDS
Lamsvlees
Gerecht
Hoeveelheid (kg)
Functie
Temperatuur (°C)
Roosterhoogte
Tijd (min)
Roosterhoogte
Lamsbout /
geroosterd
lamsvlees
1 - 1.5
Circulatiegrill
150 - 170
100 - 120
1
Lamsrug
1 - 1.5
Circulatiegrill
160 - 180
40 - 60
1
Gerecht
Aantal
Functie
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Hazerug
tot 1 kg
Conventionele functie
(Boven +
Onderwarmte)
2301)
30 - 40
1
Reerug, her- 1,5 – 2 kg
tenrug
Conventionele functie
(Boven +
Onderwarmte)
210 - 220
35 - 40
1
Reebout,
hertenbout
Conventionele functie
(Boven +
Onderwarmte)
180 - 200
60 - 90
1
Game
1,5 – 2 kg
1) Oven voorverwarmen.
Gevogelte
Gerecht
Aantal
Functie
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Stukken gevogelte
200 – 250 g
p.p.
Circulatiegrill
200 - 220
30 - 50
1
Halve kip
400 – 500 g
p.p.
Circulatiegrill
190 - 210
35 - 50
1
Kip, haantje
1 – 1,5 kg
Circulatiegrill
190 - 210
50 - 70
1
eend
1,5 – 2 kg
Circulatiegrill
180 - 200
80 - 100
1
gans
3,5 – 5 kg
Circulatiegrill
160 - 180
120 - 180
1
Turkije
2,5 – 3,5 kg
Circulatiegrill
160 - 180
120 - 150
1
Turkije
4 – 6 kg
Circulatiegrill
140 - 160
150 - 240
1
43
44
www.electrolux.com
Vis (gestoomd)
Gerecht
Hoeveelheid (kg)
Functie
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Hele vis
1 - 1.5
Conventionele functie
(Boven +
Onderwarmte)
210 - 220
40 - 60
1
11.24 Grill
• Alleen platte stukken vlees of vis grillen.
• Lege oven met grilfuncties altijd 5
minuten voorverwarmen.
• Grill alltijd met de maximale
temperatuurinstelling.
• Rooster in de rekstand plaatsen, zoals
aangeraden in grilleertabel.
• Altijd de pan plaatsen om vet op te
vangen op de eerste rekstand.
LET OP!
Tijdens het grillen moet de
ovendeur altijd gesloten zijn.
Grill
Gerecht
Temperatuur
(°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
1e kant
2e kant
Biefstuk
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Runderfilet
230
20 - 30
20 - 30
3
Varkensrug
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Kalfsrug
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Lamsrug
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Hele vis, 500 1000 g
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
Grill intens
Gerecht
Tijd (min)
Roosterhoogte
1e kant
2e kant
Burgers / Burgers
8 - 10
6-8
4
Varkenshaas
10 - 12
6 - 10
4
Worstjes
10 - 12
6-8
4
Runderfilet / kalfsbiefstukken
7 - 10
6-8
4
Toast / Geroosterd
brood1)
1-3
1-3
5
-
4
Brood met iets erop 6 - 8
1) Oven voorverwarmen.
NEDERLANDS
45
11.25 Bevroren gerechten
Gerecht
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Pizza, bevroren
200 - 220
15 - 25
2
American pizza,
bevroren
190 - 210
20 - 25
2
Pizza, gekoeld
210 - 230
13 - 25
2
Pizza snacks, bevroren
180 - 200
15 - 30
2
Patat, dun
200 - 220
20 - 30
3
Patat, dik
200 - 220
25 - 35
3
Aardappel partjes
220 - 230
20 - 35
3
Rösties
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne/Cannelloni, 170 - 190
vers
35 - 45
2
Lasagne / Cannello- 160 - 180
ni, bevroren
40 - 60
2
Oven gegratineerde
kaas
170 - 190
20 - 30
3
Kippenvleugels
190 - 210
20 - 30
2
Bevroren kant-en-klaarmaaltijden
Gerecht
Functie
Pizza, bevroren
Temperatuur
(°C)
Tijd (min)
Temperatuur
(°C)
Conventionele
volgens aanwijfunctie (Boven + zingen van de
Onderwarmte)
fabrikant
volgens aanwijzingen van de
fabrikant
3
Patat 1) (300 600 g)
Conventionele
200 - 220
functie (Boven +
Onderwarmte)
of Circulatiegrill
volgens aanwijzingen van de
fabrikant
3
Baguettes
Conventionele
volgens aanwijfunctie (Boven + zingen van de
Onderwarmte)
fabrikant
volgens aanwijzingen van de
fabrikant
3
Vruchtentaarten Conventionele
volgens aanwijfunctie (Boven + zingen van de
Onderwarmte)
fabrikant
volgens aanwijzingen van de
fabrikant
3
1) Patat tijdens bakken 2 tot 3 keer omkeren.
11.26 Ontdooien
• Haal het gerecht uit de verpakking en
plaats het op een bord.
• Gebruik het eerste roosterniveau vanaf
de bodem.
46
www.electrolux.com
• Bedek het bord niet met een kom of
ander bord, aangezien het ontdooien
hierdoor langer kan duren.
Gerecht Aantal
Ontdooitijd Nadooitijd
(min.)
(min)
Opmerkingen
Kip
1 kg
100 - 140
20 - 30
Kip op een omgedraaid schoteltje
in een groot bord leggen. Halverwege de bereidingstijd omdraaien.
Vlees
1 kg
100 - 140
20 - 30
Halverwege de bereidingstijd omdraaien.
Vlees
500 g
90 - 120
20 - 30
Halverwege de bereidingstijd omdraaien.
Forel
150 g
25 - 35
10 - 15
-
Aardbeien
300 g
30 - 40
10 - 20
-
Boter
250 g
30 - 40
10 - 15
-
Room
2 x 200 g
80 - 100
10 - 15
Klop de nog licht bevroren slagroom.
Gebak
1,4 kg
60
60
-
11.27 Inmaken
• Gebruik alleen weckpotten van
dezelfde afmetingen.
• Gebruik geen weckpotten met een
draai- of bajonetsluiting en metalen
bakken.
• Gebruik het eerste rek van de bodem
van deze functie.
• Zet niet meer dan zes wekflessen van 1
liter op het bakrooster.
• Vul de glazen potten gelijkmatig en sluit
ze af met een klem.
• De weckpotten mogen elkaar niet
raken.
• Vul ca. 1/2 liter water op de bakplaat,
zodat er voldoende vocht in de oven
ontstaat.
• Als de vloeistof in de weckpotten
begint te borrelen (na ca. 35 - 60
minuten bij weckpotten van 1 liter),
stop de oven of verlaag de
temperatuur tot 100 °C (raadpleeg de
tabel).
Zachte vruchten
Gerecht
Temperatuur (°C)
Aardbeien / bosbes- 160 - 170
sen / frambozen /
rijpe kruisbessen
Inmaken/wecken Door blijven kotot het parelen be- ken op 100 °C
gint (min)
(min.)
35 - 45
-
NEDERLANDS
47
Steenvruchten
Gerecht
Temperatuur (°C)
Peren / kweeperen / 160 - 170
pruimen
Inmaken/wecken Door blijven kotot het parelen be- ken op 100 °C
gint (min)
(min.)
35 - 45
10 - 15
Groenten
Gerecht
Temperatuur (°C)
Inmaken/wecken Door blijven kotot het parelen be- ken op 100 °C
gint (min)
(min.)
Wortelen 1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Komkommers
160 - 170
50 - 60
-
Gemengde augurken
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Koolrabi / erwten /
asperges
160 - 170
50 - 60
15 - 20
1) Na uitschakeling in de oven laten staan.
11.28 Drogen
• Gebruik hiervoor een met
boterhampapier of bakpapier belegde
plaat.
• Stop de oven voor een beter resultaat
halverwege de droogtijd, open de deur
en laat het één nacht afkoelen om het
drogen te voltooien.
Groenten
Gerecht
Temperatuur
(°C)
Tijd (u)
Bonen
60 - 70
Paprika's
Roosterhoogte
1 stand
2 posities
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
Groente in het
zuur
60 - 70
5-6
3
1/4
Paddestoelen
50 - 60
6-8
3
1/4
Kruiden
40 - 50
2-3
3
1/4
Temperatuur
(°C)
Tijd (u)
Roosterhoogte
Pruimen
60 - 70
Abrikozen
60 - 70
Schijfjes appel
60 - 70
Fruit
Gerecht
1 stand
2 posities
8 - 10
3
1/4
8 - 10
3
1/4
6-8
3
1/4
48
www.electrolux.com
Gerecht
Peren
Temperatuur
(°C)
Tijd (u)
60 - 70
6-9
11.29 Brood bakken
Roosterhoogte
1 stand
2 posities
3
1/4
Voorverwarmen wordt niet aanbevolen.
Voeg 200 ml water toe aan de waterlade.
Gerecht
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Witbrood
180 - 200
40 - 60
2
Baguette
200 - 220
35 - 45
2
Brioche
160 - 180
40 - 60
2
Ciabatta
200 - 220
35 - 45
2
Roggebrood
180 - 200
50 - 70
2
Bruin brood
180 - 200
50 - 70
2
Volkoren brood
170 - 190
60 - 90
2
11.30 Vleesthermometertabel
Rundvlees
Gerecht
Voedselkerntemperatuur (°C)
Rib- / Filletsteak: rood
45 - 50
Rib- / Filletsteak: medium
60 - 65
Rib- / Filletsteak: gaar
70 - 75
Varkensvlees
Gerecht
Voedselkerntemperatuur (°C)
Schouderkarbonade / ham / varkensrug
80 - 82
Tussenribstuk, Kasselerrib
75 - 80
Gehaktbrood
75 - 80
Kalfsvlees
Gerecht
Voedselkerntemperatuur (°C)
Geroosterd kalfsvlees
75 - 80
Kalfsschenkel
85 - 90
NEDERLANDS
49
Schapenvlees / lamsvlees
Gerecht
Voedselkerntemperatuur (°C)
Schapenbout
80 - 85
Schapenrug
80 - 85
Geroosterd lamsvlees / Lamsbout
70 - 75
Wild
Gerecht
Voedselkerntemperatuur (°C)
Hazerug
70 - 75
Hazenpoot, hazenbout
70 - 75
Gehele haas
70 - 75
Reerug, hertenrug
70 - 75
Ree- /hertenrug
70 - 75
Vis
Gerecht
Voedselkerntemperatuur (°C)
Zalm
65 - 70
Forellen
65 - 70
12. ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
met een agressief reinigingsmiddel,
voorwerpen met scherpe randen of
een afwasautomaat. Dit kan de
antiaanbaklaag beschadigen.
12.1 Opmerkingen over
schoonmaken
12.2 Verwijderen van de
geleiders
• Maak de voorkant van het apparaat
schoon met een zachte doek en een
warm sopje.
• Gebruik voor metalen oppervlakken
een universeel reinigingsmiddel.
• Reinig de binnenkant van het apparaat
na elk gebruik. Opeenhopingen van
vetten of andere voedselresten kunnen
brand veroorzaken. Het risico is hoger
voor de grillpan.
• Verwijder hardnekkig vuil met een
speciale ovenreiniger.
• Reinig alle accessoires na elk gebruik
en laat ze drogen. Gebruik een zachte
doek en een warm sopje en een
reinigingsmiddel.
• Toebehoren met antiaanbaklaag
mogen niet worden schoongemaakt
Zorg ervoor dat het apparaat is afgekoeld
voordat u onderhoud verricht. Gevaar voor
brandwonden.
Om het apparaat te reinigen, verwijder de
inschuifrails.
1. Inschuifrails voorzichtig naar boven toe
uit de voorste ophanging trekken.
50
www.electrolux.com
1
3
2
2. Trek de inschuifrail bij de voorkant uit
de zijwand.
3. Geleiders uit de achterste ophanging
trekken.
Installeer de geleiders in de omgekeerde
volgorde.
12.3 Stoomreiniging
Verwijder zo veel mogelijk vuil met de
hand.
Maak het glazen binnendeur schoon met
een zachte doek en een warm sopje.
Verwijder de inschuifrails om de zijwanden
te reinigen.
LET OP!
Voor betere prestaties moet u
de reinigingsfunctie starten
als het apparaat koel is.
Controleer de restwarmte.
Gebruik altijd de functie na de bereiding
met stoom.
Als de functie actief is, is het lampje uit.
1. Giet 400 ml water vermengd met 3
eetlepels azijn (zonder kruiden) direct
in de stomer.
2. Kies in het menu: Reinigingsassistent.
3. Activeer de functie: Stoomreiniging.
Op het display wordt de duur van de
functie weergegeven (33 minuten).
Als het programma is voltooid klinkt er een
geluidssignaal.
4. Tik op een tiptoets om het signaal te
deactiveren.
5. Wrijf met een zachte spons over de
binnenkant van het apparaat.
6. Verwijder al het restwater uit de
stomer.
7. Houd na reiniging de deur van het
apparaat ongeveer 1 uur open. Wacht
tot het apparaat droog is. Om het
drogen te versnellen, kunt u het
apparaat opwarmen met warme lucht
op 150 °C gedurende ca. 15 minuten.
U behaalt maximaal resultaat met de
reinigingsfunctie als u het apparaat direct
schoonmaakt nadat de functie is
afgelopen.
Gebruik de functie twee keer als het
apparaat erg vies is. Zorg ervoor dat het
apparaat is afgekoeld voordat u de
tweede cyclus uitvoert.
12.4 Ontkalken van de
stoomgenerator
1. Giet 250 ml water vermengd met 3
eetlepels azijn direct in de
stoomgenerator.
2. Kies in het menu: Reinigingsassistent.
3. Activeer de functie: Ontkalking.
Op het display wordt de duur van de
functie weergegeven (15 minuten).
Als het programma is voltooid klinkt er een
geluidssignaal.
4. Raak een tiptoets aan om het signaal
uit te schakelen.
5. Verwijder al het restwater uit de
stoomgenerator.
6. Laat de deur ongeveer 1 uur open
staan om het apparaat volledig te
laten drogen. Om het drogen te
versnellen, kunt u het apparaat
opwarmen met warme lucht op 150
°C gedurende ca. 15 minuten.
12.5 De deur verwijderen en
installeren
U kunt de ovendeur en het interne glazen
paneel verwijderen om het schoon te
maken. Het aantal glasplaten verschilt per
model.
WAARSCHUWING!
Wees voorzichtig bij het
verwijderen van de deur uit
het apparaat. De deur is
zwaar.
1. Open de deur helemaal.
2. Duw de klemhendels (A) volledig op
de twee scharnieren.
NEDERLANDS
51
12.6 De deur verwijderen en
installeren
A
De ovendeur kan worden verwijderd om te
reinigen.
A
3. Sluit de ovendeur in de eerste
openingsstand (in een hoek van
ongeveer 70°).
4. Pak de deur aan de zijkanten met
beide handen vast en trek deze onder
een opwaartse hoek weg van het
apparaat.
5. Plaats de ovendeur met de buitenkant
omlaag op een zachte en egale
ondergrond. Dit voorkomt krassen.
6. Deurafdekking (B) aan de bovenkant
van de deur aan beide kanten
vastpakken en naar binnen drukken
om de klemsluiting te ontgrendelen.
WAARSCHUWING!
Wees voorzichtig bij het
verwijderen van de deur uit
het apparaat. De deur is
zwaar.
1. Open de deur helemaal.
2. Duw de klemhendels (A) volledig op
de twee scharnieren.
A
A
3. Sluit de deur totdat deze in een hoek
van ongeveer 45° staat.
2
B
1
7. Trek de deur naar voren om hem te
verwijderen.
8. Houd de glasplaten aan de bovenkant
vast en trek deze een voor een
omhoog uit de geleiding.
9. Reinig de glasplaat met een sopje.
Droog de glasplaat voorzichtig af.
Als u de glasplaten en de ovendeur heeft
schoongemaakt, plaatst u ze terug. Voer
bovenstaande stappen uit in de
omgekeerde volgorde. Plaats de kleinste
glasplaat eerst, daarna de grotere
glasplaten.
45°
4. Pak de deur aan de zijkanten met
beide handen vast en trek deze onder
een opwaartse hoek weg van het
apparaat.
5. Plaats de ovendeur met de buitenkant
omlaag op een zachte en egale
ondergrond. Dit voorkomt krassen.
Installeer de ovendeur als het
schoonmaken voltooid is. Voer
bovenstaande stappen uit in de
omgekeerde volgorde.
52
www.electrolux.com
12.7 Het lampje vervangen
Leg een doek op de bodem van de
binnenkant van het apparaat. Dit
voorkomt schade aan het afdekglas en de
ovenruimte.
WAARSCHUWING!
Gevaar voor elektrocutie!
Maak de zekering los voordat
u de lamp vervangt.
De lamp en het afdekglas
kunnen heet zijn.
1. Schakel het apparaat uit.
2. Verwijder de zekeringen in de
zekeringenkast, of schakel de
stroomonderbreker uit.
De bovenlamp
1. Draai het afdekglas van de lamp naar
rechts en verwijder het.
2. Verwijder de metalen ring en reinig de
glasafdekking.
3. Vervang de lamp door een geschikte
300 °C hittebestendige lamp.
4. Monteer de metalen ring op de
glasafdekking.
5. Plaats het afdekglas terug.
Het zijlampje
1. Verwijder de linker inschuifrail om bij
de lamp te komen.
2. Gebruik een schroevendraaier met
een aanhaalmoment van 20 om de
afdekking te verwijderen.
3. Verwijder en reinig het metalen frame
en de afdichting.
4. Vervang de lamp door een geschikte
300 °C hittebestendige lamp.
5. Installeer het metalen frame en de
pakking. Draai de schroeven aan.
6. De linker inschuifrails installeren.
13. PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
13.1 Problemen oplossen
Probleem
Mogelijke oorzaak
oplossing
De oven wordt niet warm.
De oven is uitgeschakeld.
Schakel de oven in.
De oven wordt niet warm.
De klok is niet ingesteld.
Stel de klok in.
De oven wordt niet warm.
De benodigde kookstanden Zorg ervoor dat de instellinzijn niet ingesteld.
gen correct zijn.
De oven wordt niet warm.
De automatische uitschakeling is actief.
Raadpleeg "Automatisch
uitschakelen".
De oven wordt niet warm.
Het kinderslot is geactiveerd.
Raadpleeg "Het kinderslot
gebruiken".
NEDERLANDS
53
Probleem
Mogelijke oorzaak
oplossing
De oven wordt niet warm.
De deur is niet goed gesloten.
Sluit de deur volledig.
De oven wordt niet warm.
De zekering is doorgebrand.
Controleer of de zekering
de oorzaak van de storing
is. Als de zekeringen keer
op keer doorslaan, neemt u
contact op met een erkende installateur.
Het lampje brandt niet.
Het lampje is stuk.
Vervang het lampje.
Op het display verschijnt
F111.
De stekker van de vleesthermometer is niet goed in
de aansluiting gestoken.
Steek de stekker van de
vleesthermometer zo ver
mogelijk in het stopcontact.
Het display toont een foutcode die niet in deze lijst
voorkomt.
Er is een elektrische fout.
• Schakel de oven uit via
de huiszekering of de
veiligheidsschakelaar in
de zekeringkast en
schakel deze weer in
• Neem contact op met
de klantenservice wanneer de foutcode opnieuw wordt weergegeven.
Stoom en condens slaan
neer op de gerechten en in
de ovenruimte.
Het gerecht heeft te lang in
de oven gestaan.
Laat gerechten na het bereiden niet langer dan 15 20 minuten in de oven
staan.
13.2 Onderhoudgegevens
Als u niet zelf het probleem kunt
verhelpen, neem dan contact op met uw
verkoper of de serviceafdeling.
Het typeplaatje bevindt zich voor aan de
binnenkant van het apparaat. Verwijder
het typeplaatje niet uit de ovenruimte.
De contactgegevens van het
servicecentrum staan op het typeplaatje.
Wij adviseren u om de gegevens hier te noteren:
Model (MOD.)
.........................................
Productnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
54
www.electrolux.com
14. MONTAGE
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
14.1 Inbouwen
De stevigheid van de
inbouwkast moet voldoen
aan de DIN 68930-norm.
min.
3 mm
min.
50 mm
=
=
NEDERLANDS
546 21
min. 550
20
600
548
15
546 21
114
589
594
min. 560
579
min. 550
590
20
548
15
114
min. 560
589
594
579
594
594
5
5
3
3
alternativ 100
max. R1200 mm
130
140
H05VV-F
H05RR-F
min. 1600 mm
90°
55
56
www.electrolux.com
2x3,5x25
15. ENERGIEZUINIGHEID
15.1 Productfiche en informatie volgens EU 65-66/2014
Naam leverancier
Electrolux
Modelidentificatie
EOBP8801VX
Energie-efficiëntie Index
106.0
Energie-efficiëntieklasse
A
Energieverbruik bij een standaardbelasting, stand
boven + onderwarmte
1.09 kWh/cyclus
Energieverbruik bij een standaardbelasting, stand
hetelucht
0.89 kWh/cyclus
Aantal ruimten
1
Warmtebron
Electriciteit
Volume
70 l
Soort oven
Inbouwoven
Massa
40.5 kg
EN 60350-1 - Elektrische huishoudelijke
kookapparaten - Deel 1: Reeksen, ovens,
stoomovens en grills - Methoden voor
prestatiemeting.
15.2 Energie besparen
Dit apparaat bevat functies die u helpen
energie te besparen tijdens het dagelijks
koken.
• Algemene tips
NEDERLANDS
– Zorg ervoor dat de ovendeur goed
is gesloten als het apparaat werkt
en houd de deur tijdens de
bereiding zo veel mogelijk
gesloten.
– Gebruik metalen schalen om meer
energie te besparen.
– Zet indien mogelijk het eten in de
oven zonder voor te verwarmen.
– Verlaag bij een bereidingsduur
langer dan 30 minuten de
oventemperatuur met minimaal 3 10 minuten, afhankelijk van de
bereidingsduur voordat de kooktijd
verstrijkt. De restwarmte in de oven
zorgt ervoor dat het gerecht wordt
voltooid.
– U kunt de restwarmte gebruiken
om ander eten op te warmen.
• Bereiding met hete lucht - gebruik
indien mogelijk de bereidingsfuncties
met hete lucht om energie te besparen.
57
• Restwarmte
– Bij sommige ovenfuncties worden,
als een programma met tijdselectie
(Duur, Eindtijd) in werking is en de
bereidingstijd langer is dan 30
minuten, de
verwarmingselementen
automatisch 10% eerder
uitgeschakeld. De lamp en
ventilator blijven wel werken.
• Bereiding met de lamp uit - schakel
de lamp uit tijdens de bereiding en
schakel de lamp alleen in indien nodig.
• Eten warm houden - kies de laagste
temperatuur als u de restwarmte wilt
gebruiken om eten warm te houden.
Het display toont de
restwarmtetemperatuur.
16. NEDERLAND - CUSTOMER CARE EN SUPPORT.
NL
In de gebruiksaanwijzing en op
www.electrolux.nl kunt u lezen wat u moet
doen bij een storing en hoe u uw apparaat
dient te onderhouden..
Op deze website staan ook de eigen
garantie- en reparatievoorwaarden van
Electrolux (fabrieksgarantie), die u kunt
downloaden en opslaan. U kunt
desgewenst een schriftelijke versie van
deze voorwaarden bestellen via de
afdeling Customer Care, Postbus 120,
2400 AC Alphen aan den Rijn of telefoon
0172- 468300. Heeft u onverhoopt een
defect aan het apparaat, neemt u dan
contact op met onze Customer Care
afdeling telefoon 0172 - 468300. Zorgt u
dan dat u de volgende informatie bij de
hand heeft:
Merk: .......................................
Serie nummer: .......................
Model: .......................................
Aankoop datum: ......................
Product nummer:........................
Via onze website kunt u meer hulp krijgen
en onze gebruikershandleidingen
downloaden. Registreer uw product en
krijg eenvoudig toegang tot meer nuttige
informatie over uw product:
www.RegisterElectrolux.com
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404 CG
Alphen aan den Rijn
58
www.electrolux.com
17. MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool
Gooi apparaten gemarkeerd met het
. Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de volksgezondheid
te beschermen en recycle het afval van
elektrische en elektronische apparaten.
symbool niet weg met het huishoudelijk
afval. Breng het product naar het
milieustation bij u in de buurt of neem
contact op met de gemeente.
*
NEDERLANDS
59
Gebruiksaanwijzing: Nederlands
867314161-A-372014

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement