Mikroviптu
krвsns
385W
540W
120W
700W
1
2
3
0
0
1.5
0.1
0.2
5
30
0.3
0.4
1.4
1.3
10
25
1.2
0.6
1.1
ZM21MG
wave & grill
ZM21MG
15
20
1.0
0.9
0.8
0.7
0.5
Svarоgas droроbas instrukcijas _ _ _ _ _ _ 3
Norвdоjumi un padomi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16
Pirms pirmвs lietoрanas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6
Apkope un tоrорana _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17
Izstrвdвjuma apraksts _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
Tehniskie dati _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19
Darbоba _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
Uzstвdорana _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19
Programmu tabulas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13
Informвcija par apkвrtзjo vidi _ _ _ _ _ _ _ 20
2
Svarоgas droроbas instrukcijas
Vispвrзjв droроba
RЫPОGI IZLASIET UN SAGLABВJIET
IZMANTOРANAI NВKOTNЗ
• Iebыvзtie bloнзjoрie droроbas slзdюi
nepieпauj mikroviптu krвsns darbоbu, kad
durvis nav aizvзrtas.
• Nemзмiniet aizkavзt to darbоbu vai
darbinвt mikroviптu krвsni brоdо, kad tвs
durvis nav aizvзrtas, jo darbоba, kad durvis
ir vaпв, var pakпaut mikroviптu enerмijas
iedarbоbai.
• Neпaujiet зdiena vai tоrорanas lоdzekпa
atliekвm uzkrвties uz durvju blоvзjuma
virsmas. Tоrорanas norвdоjumi atrodami
nodaпв "Tоrорana un apkope".
• Оpaрa uzmanоba jвpievзrр tam, vai
mikroviптu krвsns durvis ir iespзjams pareizi
aizvзrt un nav bojвtas: (1) durvis
(deformзtas), (2) viras un aizbоdтi (salauzti
vai nedroрi), (3) durvju blоves un blоvзjuma
virsma.
BRОDINВJUMS: Ja durtiтas, eтмes/aizbоdтi
vai durtiтu blоves ir bojвti, mikroviптi var
nedarboties lоdz bojвjums tiks novзrsts
autorizзtв apkalpoрanas centrв.
BRОDINВJUMS: Роs mikroviптu krвsns
tehniskв apkope vai remonts, ko neveic
rыpnоcв apmвcоts tehniskвs apkopes
personвls, ir bоstams. Ja ir nepiecieрams рвds
pakalpojums, sazinieties ar Jums tuvвko
kvalificзtu tehniskвs apkopes sniedzзju.
• Neтemiet nost вrзjo korpusu, durvis vai
vadоbas paneli jebkurв laikв. Tвda rоcоba
var pakпaut вrkвrtоgi augstam spriegumam.
• Novietojiet un uzstвdiet рo krвsni tikai
saskaтв ar "uzstвdорanas noteikumiem",
kas atrodami рajв pamвcоbв.
• Izmantojiet рo ierоci tikai tвs paredzзtajam
nolыkam, kas aprakstоts рajв pamвcоbв.
Neizmantojiet kodоgas нimikвlijas рajв
ierоcз. Ро veida krвsns ir оpaрi pielвgota
зdiena sildорanai, gatavoрanai vai
atkausзрanai. Tв nav paredzзta
rыpnieciskai izmantoрanai vai izmantoрanai
laboratorijв, kв arо izmantoрanai
komerciвlos nolыkos. Рвdas izmantoрanas
rezultвtв garantija nebыs derоga.
• Nedarbiniet tukрu krвsni. Ja nav ievietots
зdiens vai ыdens, kas varзtu absorbзt
mikroviптu enerмiju, var tikt bojвta
magnetrona lampa.
• Neuzglabвjiet рo ierоci вrpus telpвm.
Neizmantojiet рo ierоci ыdens tuvumв.
• Nemзмiniet ювvзt drзbes vai avоzes
mikroviптu krвsnо. Роs lietas var uzliesmot.
• Neizmantojiet krвsni uzglabврanas
nolыkiem. Neatstвjiet papоra izstrвdвjumus,
зdiena gatavoрanas piederumus vai зdienu
krвsni, kad to neizmantojat.
• Ierоces darbоbas laikв aizsniedzamo virsmu
temperatыra var bыt пoti augsta.
BRОDINВJUMS: Ja ierоce izdala dыmus,
izslзdziet ierоci vai atvienojiet to no elektrоbas
padeves un neveriet vaпв tвs durvis, lai tiktu
noslвpзtas liesmas, ja tвdas ir. Nekad
neizmantojiet ыdeni.
3
BRОDINВJUMS: Bзrniem vai nespзjоgiem
cilvзkiem atпaujiet lietot mikroviптu krвsni bez
uzraudzоbas tikai tвdв gadоjumв, ja ir sniegti
atbilstoрi norвdоjumi, lai bзrns vai nespзjоgs
cilvзks bыtu spзjоgs izmantot krвsni droрв
veidв un apzinвties nepareizas lietoрanas
izraisоtвs briesmas.
• Nemзмiniet ar rokas palоdzоbu likt
rotзjoрajam diskam griezties. Tas var
izraisоt diska nepareizu darbоbu.
• Ierоce nav paredzзta izmantoрanai ar вrзju
laika slзdzi vai atseviрнu tвlvadоbas
sistзmu.
• Jвpievзrр uzmanоba tam, lai netiktu
nosprostotas ventilвcijas atveres krвsns
virspusз, aizmugurз, sвnos un apakрpusз.
BRОDINВJUMS: Neizmantojiet рo krвsni
komerciвliem mзrнiem. Ро krвsns ir paredzзta
lietoрanai tikai mвjas apstвkпos.
Piederumu droроba
Izmantojiet tikai tвdus piederumus, kas ir
piemзroti izmantoрanai mikroviптu krвsnо.
Dzirksteпoрana krвsnо mikroviптu darbоbas
laikв parasti rodas no metвla piederumu
lietoрanas. Tomзr ilgstoрa dzirksteпoрana var
bojвt ierоci. Pвrtrauciet programmu un
pвrbaudiet piederumu.
Lielвkв daпa stikla, stikla keramikas un
karstumizturоgi stikla piederumi ir teicami
piemзroti izmantoрanai mikroviптu krвsnо. Lai
gan mikroviптu enerмija neuzkarsзs lielвko
daпu stikla un keramikas priekрmetu, рie
piederumi var sakarst, jo karstums pвriet no
4
зdiena uz trauku. Trauku izтemрanai no krвsns
ieteicams izmantot virtuves cimdus.
Зdienu gatavoрanai paredzзto
piederumu piemзrotоbas
pвrbaude
Ielejiet traukв pusglвzi ыdens un ievietojiet
trauku mikroviптu krвsnо. Karsзjiet 700W vienu
minыti. Ja trauks pзc tam ir karsts, Jums to
nevajadzзtu izmantot. Ja tas ir tikai nedaudz
silts, Jыs varat to izmantot зdiena uzsildорanai,
bet ne gatavoрanai. Ja traukam ir istabas
temperatыra, tas ir piemзrots зdiena
gatavoрanai ar mikroviптiem.
Papоra salvetes, cepamais papоrs, papоra
dvieпi, рноvji, krыzes, kartona izstrвdвjumi,
saldзрanas iesaiтojums un kartons ir пoti
piemзroti piederumi. Vienmзr pвrliecinieties, ka
trauki ir piepildоti ar зdienu, jo зdiens absorbз
enerмiju, tвdзjвdi novзrрot pвrkвrрanas vai
uzliesmoрanas iespзju.
Daudzi plastmasas trauki, krыzes, saldзрanas
trauki un plastmasas plзves ir izmantojami
mikroviптu krвsnо. Ievзrojiet raюotвja
norвdоjumus attiecоbв uz plastmasas
lietoрanu mikroviптu krвsnо. Izvairieties lietot
plastmasas piederumus ar зdienu, kas satur
lielu tauku vai cukura daudzumu, jo рвdi зdieni
sasniedz augstu temperatыru un var izkausзt
daюus plastmasas izstrвdвjumus.
Neatstвjiet krвsni bez uzraudzоbas un laiku pa
laikam pвrbaudiet tвs darbоbu, kad sildвt vai
gatavojat tajв зdienu plastmasas, papоra vai
cita veida viegli uzliesmojoрos traukos.
Metвla piederumus un piederumus ar metвla
rotвjumiem nevajadzзtu lietot mikroviптu
krвsnо, ja vien tie nav оpaрi ieteikti lietoрanai
mikroviптu krвsnо.
Trauki ar рauru atveri, piemзram, pudeles, nav
lietojami зdiena gatavoрanai ar mikroviптu
palоdzоbu.
Esiet piesardzоgi, kad no trauka тemat nost
vвku vai ietinamo, lai izvairоtos no tvaika
radоtiem apdegumiem.
Folijas trauki
Seklus folijas traukus var droрi izmantot, lai
uzsildоtu зdienu mikroviптu krвsnо, ja tiek
ievзroti рвdi nosacоjumi:
• Folijas trauki nedrоkst bыt dziпвki par 3 cm
(1 1/4").
• Nedrоkst izmantot folijas vвkus.
• Vismaz divвm treрdaпвm no folijas trauka
jвbыt pilnвm ar зdienu. Nekad nedrоkst
izmantot tukрus traukus.
• Folijas trauki mikroviптu krвsnо lietojami
atseviрнi, un tie nedrоkst saskarties ar
krвsns sieniтвm. Ja Jыsu krвsns aprоkota
ar metвla pagrieюamo plauktu vai kulinвrijas
statni, folijas trauks jвnovieto uz otrвdi
apgriezta karstumizturоga рноvja.
• Nekad nedrоkst atkвrtoti lietot folijas traukus
mikroviптu krвsnо.
• Ja mikroviптu krвsns ir darbinвta 15
minыtes vai ilgвk, пaujiet tai atdzist, pirms
lietojat to atkal.
• Trauks un pagrieюamais plaukts lietoрanas
laikв var kпыt karsti, izтemiet tos no plоts ar
vislielвko piesardzоbu. Ieteicams ir izmantot
virtuves cimdu vai drвnu, kad tas tiek
darоts.
• Atcerieties, ka, izmantojot alumоnija folijas
traukus, зdiena uzsildорanas vai
gatavoрanas laiks var bыt ilgвks nekв
parasti! Pirms зdiena likрanas uz galda
vienmзr pвrliecinieties, ka tas ir pietiekami
karsts.
Зdiena droроba
• Nesildiet mikroviптu krвsnо зdienu skвrda
traukos. Vienmзr ievietojiet зdienu
piemзrotos traukos.
• Mikroviптu krвsnо nevajadzзtu cept зdienus
ar piesвtinвtu tauku saturu, jo tauku
temperatыra nav kontrolзjama un var rasties
bоstamas situвcijas.
• Mikroviптu krвsnо var pagatavot popkornu,
bet tikai speciвlos iepakojumos vai,
izmantojot piederumus, kas paredzзti оpaрi
рim nolыkam. Рвdu gatavoрanu nekad
nedrоkst atstвt bez uzraudzоbas.
• Caurduriet зdienus, kam nav porainas mizas
vai apvalka, lai nepieпautu tvaiku
koncentrзрanos un pвrsprвgрanu. Вboli,
kartupeпi, vistas aknas un olas dzeltenums
ir to зdienu piemзri, kurus vajadzзtu
caurdurt.
• Baroрanas pudelорu saturs un mazu bзrnu
pвrtikas burciтas ir jвapmaisa vai jвsakrata
un pirms pasniegрanas jвpвrbauda to
temperatыra, lai izvairоtos no apdegumiem.
BRОDINВJUMS: Рнidrumus un citus зdienus
nedrоkst karsзt cieрi noslзgtos traukos, jo tie
var eksplodзt.
BRОDINВJUMS: Dzзrienu karsзрana
mikroviптos var radоt aizkavзtu
sprвdzienveidоgu vвrорanos, tвdзп rоkojieties
ar trauku вrkвrtоgi uzmanоgi.
5
BRОDINВJUMS: Karsзjot рнidrumus,
piemзram, zupas, mзrces un dzзrienus,
mikroviптu krвsnо, рнidruma uzkarsзрana
vairвk par vвrорanвs punktu var notikt bez
burbuпoрanвs. Tвdзjвdi var notikt pзkртa
karstв рнidruma pвrieрana pвri malвm. Lai
novзrstu tвdu iespзju, jвievзro:
1. Neizmantojiet taisnmalu traukus ar
рauriem kakliтiem.
2. Nepвrvвriet рнidrumu.
3. Samaisiet рнidrumu pirms trauka
ievietoрanas krвsnо un samaisiet to
vзlreiz, kad tas jau ir pusgatavs.
4. Pзc uzkarsзрanas, atпaujiet traukam kвdu
brоdi palikt krвsnо, samaisiet vзlreiz un
izтemiet no krвsns.
BRОDINВJUMS: Daюi produkti, piemзram,
veselas olas un cieрi noslзgti trauki (slзgtas
stikla burkas), var eksplodзt, tвpзc nav
karsзjami рajв krвsnо. Daюkвrt olas, kas tiek
vвrоtas bez иaumalas, var uzsprвgt
gatavoрanas laikв. Vienmзr pвrduriet olas
dzeltenumu, tad nosedziet un atstвjiet vienu
minыti, pirms noтemat vвku.
Diezgan parasta parвdоba ir tvaiku
izplatорanвs ap durvоm, durvju stikla
aizsvорana vai ыdens pilienu parвdорanвs
zem durvоm gatavoрanas cikla laikв. Tв ir tikai
kondensвcija, ko rada зdiena karstums, un tas
neietekmз Jыsu krвsns droроbu. Durtiтas nav
paredzзtas hermзtiskai krвsns iekрienes
noslзgрanai.
6
Droроbas norвdes par
gatavoрanu ar griппu un
kombinзtajos reюоmos
• Stikla lodziтр var saplоst, ja uz tв uzlоst
ыdens grillзрanas laikв.
• Izmantojiet virtuves cimdu, kad ieliekat vai
izтemat traukus no krвsns. Trauki krвsnо
пoti sakarst, tвpзc esiet uzmanоgi,
rоkojoties ar tiem, lai neapdedzinвtos.
Rotзjoрais paliktnis un metвla restes arо
пoti sakarst, tвpзc izmantojiet cimdu, kad
tiem pieskaraties.
• Neaizskariet iekрзjo vai вrзjo krвsns lodziтu
ar metвla piederumiem, kad liekat vai
izтemat traukus no krвsns. Durvju un krвsns
iekрpuse пoti sakarst, tвpзc rоkojieties
uzmanоgi ar зdienu krвsnо.
• Neievietojiet rotзjoрo disku vai traukus
aukstв ыdenо un nemзмiniet kв citвdi tos
strauji atdzesзt pзc lietoрanas.
• Nenovietojiet priekрmetus uz krвsns
virspuses. Krвsns virspuse пoti sakarst,
tвpзc viss, kas uz tв tiek novietots, var tikt
bojвts.
• Ja izmantojiet grilu, vispirms uzsildiet krвsni,
nekad to nedariet izmantojot mikroviптu vai
kombinзtos reюоmus (mikroviптus un grilu).
Brоdinвjums: lad ierоce tiek izmantota
kombinзtajв reюоmв, bзrni drоskt izmantot рo
iekвrtu tikai pieuguрo uzraudzоbв, jo tiek
izstrвdвta augsta temperatыra.
Ierоces darbоbas laikв aizsniedzamo virsmu
temperatыra var bыt пoti augsta.
Pirms pirmвs lietoрanas
Izpakoрana
• Kad izsaiтojat krвsni, pвrliecinieties, vai tв
nav bojвta. Par bojвjumiem vai jebkuru
iztrыkstoрu detaпu nekavзjoties jвziтo
pвrdevзjam.
• Krвsns, tвs daпas vai piederumi var bыt
iesaiтoti aizsargвjoрв folijв. Ja tв, pirms
krвsns lietoрanas Jums jвnoтem ро folija.
• Neatstвjiet iesaiтojuma materiвlu vietв, kur
mazi bзrni varзtu spзlзties ar to. Tas var
bыt bоstami.
Jыsu droроbas nolыkos, kв arо lai nebojвtu
piederumus un Jыsu krвsni , katrai зdiena
gatavoрanas metodei izvзlieties piemзrotus
piederumus un materiвlus.
Zemвk esoрais saraksts ir vispвrоgs.
•
: Piederumi ir izmantojami
•
: Piederumi nav izmantojami
Krвsns piederumu lietoрanas
pamвcоba
Ir daudzi piederumi un materiвli, kurus var
izmantot зdiena pagatavoрanai Jыsu
mikroviптu krвsnо.
Materiвls
Piederumi
Darbоbas reюоms
Mikroviптi
Keramika un stikls
Karstumizturоgi
izstrвdвjumi
1)
Grils
Kombinзtв
lвpstiтa
1)
Karstumizturоgi stikla
izstrвdвjumi
Stikla izstrвdвjumi ar
metвla rotвjumu
Svina kristвla trauki
Porcelвns
Bez metвla rotвjuma
Mвla trauki 2)
Plastmasa
Mikroviптu krвsns
ugunsizturоgi tauki
Ietinamв plastmasa
7
Materiвls
Piederumi
Darbоbas reюоms
Mikroviптi
Metвls
Grils
Kombinзtв
lвpstiтa
Cepeрpanna
Alumоnija folija 3)
Papоrs
Krыzes, рноvji, dvieпi
Cepamais papоrs
Koks
Piederumi
Grila restes
Rotзjoрais paliktnis
Rotзjoрв paliktтa turзtвjs
1) Tikai tвdв gadоjumв, ja nav metвla rotвjuma.
2) Tikai tвdв gadоjumв, ja glazыra nesatur metвlu.
3) Alumоnija foliju izmantojiet tikai pвrklврanas nolыkiem, liela tвs daudzuma lietoрana var izraisоt dzirksteпoрanu.
8
Izstrвdвjuma apraksts
Izstrвdвjuma apraksts
385W
540W
120W
700W
1
1
2
3
0
0
1.5
0.1
0.2
5
30
0.3
0.4
1.4
1.3
10
25
1.2
0.5
2
0.6
1.1
15
20
1.0
0.9
0.7
0.8
ZM21MG
3
wave & grill
4
1 Jaudas izvзles slзdzis
– Pagrieziet, lai izvзlзtos vajadzоgo
jaudas lоmeni pвrtikas gatavoрanai.
– Pieejami mikroviптu, grila un
mikroviптu + grila kombinвcijas
iestatоjumi.
2 Mehвniskais laika slзdzis.
– Pagrieziet, lai iestatоtu gatavoрanas
laiku.
– Gatavoрana sвksies automвtiski.
– Lai uzlabotu laika slзdюa precizitвti,
iestatiet ilgвku laku un pзc tam
samaziniet lоdz vajadzоgajam
gatavoрanas laika.
3 Piespieюamais taustiтр
4 Krвsns durtiтas
Piederumi
Stikla rotзjoрais paliktnis
9
Rotзjoрв paliktтa turзtвjs
Grila restes
Rotзjoрв paliktтa uzstвdорana
1. Novietojiet rotзjoрв paliktтa turзtвju uz
krвsns dobuma pamatnes.
2. Novietojiet rotзjoрo paliktni uz paliktтa
turзtвja virsas, kв tas ir parвdоts
zоmзjumв.
10
• Pвrliecinieties, ka pagrieюamais paliktnis
cieрi aptver rotзjoрв diska asi.
• Nekad neuzstвdiet rotзjoрo paliktni ar
apakрu uz augрu.
• Gatavoрanas laikв vienmзr jвizmanto gan
rotзjoрais paliktnis, gan paliktтa turзtвjs.
• Visi gatavoрanai paredzзtie зdieni un зdienu
trauki vienmзr jвnovieto uz ро rotзjoрв
paliktтa.
Darbоba
Gatavoрana mikroviптos
3
385W
385W
540W
540W
120W
2
120W
700W
385W
700W
540W
120W
1
700W
1
1
2
2
2
3
3
0
0
3
0.1
0.2
1.5
30
5
0.3
1.4
0.4
1.3
25
10
0.5
0
1.2
0.6
1.1
20
1.0
15
0.9
0
0.7
0.8
0
0.1
0
0.1
0.2
ZM21MG
1.5
30
5
0.2
1.5
0.3
1.4
30
5
0.3
1.4
0.4
0.4
1.3
1.3
25
4
10
25
0.5
1.2
10
1
20
1.0
15
0.9
0.6
1.1
0.7
Ar jaudas izvзles slзdzi
iestatiet vзlamo jaudu.
(Skatiet mikroviптu
jaudas iestatорanas
pamвcоbu.)
Pзc programmas izpildорanas mikroviптi tiek
izslзgti un atskan zvaniтр.
Рajв reюоmв jaudas izvзles slзdzi un
gatavoрanas laiku var mainоt mikroviптu
darbоbas laikв.
Ja gatavoрanas laiks ir mazвks par 2 minыtзm,
pagrieziet laika slзdzi pret lielвku laiku un pзc
tam atpakaп uz vajadzоgo.
20
1.0
0.8
wave & grill
Atveriet krвsns durtiтas,
novietojiet зdienu uz
rotзjoрв paliktтa. Aizveriet
krвsns durvis.
0.5
1.2
0.6
1.1
ZM21MG
15
0.9
0.7
0.8
ZM21MG
wave & grill
Ar laika slзdzi iestatiet
vajadzоgo laiku.
Krвsns sвks gatavoрanu.
Atdzesзtas pвrtikas
uzsildорana
Pвrtikas raюotвju gatavoрanas laiku jвizmanto
tikai kв atsauci. Ja pвrtika nav viscaur karsta
pзc noteiktв gatavoрanas laika, ielieciet to
atpakaп krвsnо un turpiniet sildорanu lоdz tв ir
gatava.
Vienmзr regulвri apmaisiet зdienu, it оpaрi
mзrces un sautзjumus.
Nostвvзрanвs laiks ir пoti svarоgs, tas ir daпa
no gatavoрanas procesa un vienlaikus пauj
temperatыrai зdienв izlоdzinвties.
Pзc izmantoрanas pвrliecinieties, ka laika
slзdzis iestatоts pret, citвdi krвsns turpinвs
darboties.
11
Atkausзрana
385W
540W
3
120W
385W
700W
540W
120W
2
700W
385W
540W
120W
1
700W
1
1
2
2
3
3
0
0
0.1
0.2
1.5
30
5
2
0.3
1.4
0.4
1.3
25
10
0.5
0
1.2
0.6
1.1
20
1.0
15
0.9
3
0.7
0.8
0
0.1
0.2
ZM21MG
1.5
30
5
0.3
1.4
0.4
1.3
25
4
10
0.5
1.2
0.6
1.1
1
20
1.0
0
0
Atveriet krвsns durtiтas,
novietojiet зdienu uz
rotзjoрв paliktтa. Aizveriet
krвsns durvis.
0.7
0.8
0.1
0.2
1.5
15
0.9
ZM21MG
30
wave & grill
5
Pagrieziet jaudas izvзles Ar laika slзdzi iestatiet
slзdzi pret atkausзрanas vajadzоgo laiku.
jaudu. (Skatiet mikroviптu
jaudas iestatорanas
pamвcоbu.)
Pзc programmas izpildорanas mikroviптi tiek
izslзgti un atskan zvaniтр.
Krвsns sвks atkausзрanu.
Pзc izmantoрanas pвrliecinieties, ka laika
slзdzis iestatоts pret, citвdi krвsns turpinвs
darboties.
Ja gatavoрanas laiks ir mazвks par 2 minыtзm,
pagrieziet laika slзdzi pret lielвku laiku un pзc
tam atpakaп uz vajadzоgo.
Gatavoрana ar grilu
385W
540W
3
120W
385W
700W
540W
120W
2
700W
385W
540W
120W
1
700W
1
1
2
2
3
3
0
0
0.1
0.2
1.5
30
5
2
0.3
1.4
0.4
1.3
25
10
0.5
0
1.2
0.6
1.1
20
1.0
15
0.9
3
0.7
0.8
0
0.1
0.2
ZM21MG
1.5
30
5
0.3
1.4
0.4
1.3
25
4
0.5
0.6
1.1
1
0
30
15
0.9
0.7
0.8
ZM21MG
0.1
0.2
Atveriet krвsns durtiтas,
novietojiet зdienu uz
rotзjoрв paliktтa. Aizveriet
krвsns durvis.
20
1.0
1.5
12
10
1.2
0
wave & grill
5
Pagrieziet jaudas izvзles
slзdzi pret grila jaudu.
(Skatiet mikroviптu
jaudas iestatорanas
pamвcоbu.)
Ar laika slзdzi iestatiet
vajadzоgo laiku.
Krвsns sвks grilзрanu.
Pзc izmantoрanas pвrliecinieties, ka laika
slзdzis iestatоts pret, citвdi krвsns turpinвs
darboties.
Pзc programmas izpildорanas mikroviптi tiek
izslзgti un atskan zvaniтр.
Ja gatavoрanas laiks ir mazвks par 2 minыtзm,
pagrieziet laika slзdzi pret lielвku laiku un pзc
tam atpakaп uz vajadzоgo.
Gatavoрanas ar mikroviптiem un grilu
385W
540W
3
120W
385W
700W
540W
120W
2
700W
385W
540W
120W
1
700W
1
1
2
2
3
3
0
0
0.1
0.2
1.5
30
5
2
0.3
1.4
0.4
1.3
25
10
0.5
0
1.2
0.6
1.1
20
1.0
15
0.9
3
0.7
0.8
0
0.1
0.2
ZM21MG
1.5
30
5
0.3
1.4
0.4
1.3
25
4
10
0.5
1.2
0.6
1.1
1
20
1.0
0
0
Atveriet krвsns durtiтas,
novietojiet зdienu uz
rotзjoрв paliktтa. Aizveriet
krвsns durvis.
30
0.7
0.8
ZM21MG
0.1
0.2
1.5
15
0.9
wave & grill
5
Ar laika slзdzi iestatiet
Ar jaudas izvзles slзdzi
vajadzоgo laiku.
iestatiet vajadzоgo
kombinзto jaudu. (Skatiet
mikroviптu jaudas
iestatорanas pamвcоbu.)
Krвsns sвks gatavoрanu
ar mikroviптiem un grilu.
Pзc izmantoрanas pвrliecinieties, ka laika
slзdzis iestatоts pret, citвdi krвsns turpinвs
darboties.
Pзc programmas izpildорanas mikroviптi tiek
izslзgti un atskan zvaniтр.
Ja gatavoрanas laiks ir mazвks par 2 minыtзm,
pagrieziet laika slзdzi pret lielвku laiku un pзc
tam atpakaп uz vajadzоgo.
Programmu tabulas
Mikroviптu jaudas iestatорanas pamвcоba
Jaudas iestatоjums
120W
Ieteicamais izmantojums
Uzturзt siltu; uzturзt зdienus siltus.
13
Jaudas iestatоjums
(250W)
Ieteicamais izmantojums
Atkausзt; Atkausз sasaldзtu pвrtiku.
380W
Mзreni ; Вtrвka sacepumu un sautзjumu atkausзрana un uzsildорana. Cept kыkas un
biskvоtu pudiтus
540W
Uzsildоt; Uzsilda iepriekр pagatavotus зdienus. Cep gaпas un mвjputnu cepeрus.
700W
Augsts Vвrоt vai sildоt рнidrumus. Dвrzeтu pagatavoрana. Apbrыninврanas рноvja
uzsildорana.
Grila jaudas iestatорanas pamвcоba
Simbols
Iestatоjums
Mikroviптu jauda
Grila jauda
Grils
0W
800W
1. kombinвcija
(250W)
800W
2. kombinвcija
380W
800W
3. kombinвcija
540W
800W
Ieteikumi atkausзрanai ar
Daюus pвrtikas produktus, tвdus kв maizi un
augпus, var veiksmоgi atkausзt manuвli,
izmantojot jaudas iestatоjumu.
Зdiens
Mazas maizes
рнзles
Sagatavoрana
Novietojiet uz mikroviптiem piemзrotвm restзm vai virtuves
papоra. Kad puse no atkausзрanas laika pagвjusi, apgrieziet
otrвdвk.
Nostвvзр
anвs
laiks
8 - 10 min
10 - 15 min
Sagrieztas, lielas Novietojiet uz mikroviптiem piemзrotвm restзm vai virtuves
maizes рнзles
papоra. Kad puse no atkausзрanas laika pagвjusi, apgrieziet
otrвdвk.
10 - 13 min 10 min
2 maizes рнзles
Novietojiet uz virtuves papоra.
45 - 60 sek 5 min
1 maizоte
Novietojiet uz virtuves papоra.
45 - 60 sek 5 min
2 maizоtes
Novietojiet uz virtuves papоra.
1 - 1,5 min
5 min
Torte 450 g
Izтemiet no iesaiтojuma un novietojiet uz рноvja.
9 - 11 min
15 - 30 min
14
Зdiens
Sagatavoрana
Nostвvзр
anвs
laiks
Siera kыka 450 g Izтemiet no iesaiтojuma un novietojiet uz рноvja.
9 - 11 min
15 - 30 min
Pоrвgs (cepts)
450 g
Izтemiet no iesaiтojuma un novietojiet uz рноvja.
7 - 9 min
15 - 30 min
Konditorejas
Izтemiet no iesaiтojuma un novietojiet uz рноvja.
izstrвdвjumu 450
g
7 - 9 min
15 - 30 min
Sviests 250 g (1
paciтa)
Ja ietоts folijв, izтemiet no iesaiтojuma un novietojiet uz рноvja 3 - 4 min
5 - 10 min
225 g Mоkstas
ogas un augпi
Novietojiet seklв рноvо vienв kвrtв.
5 - 6 min
5 - 10 min
450g Mоkstas
ogas un augпi
Novietojiet seklв рноvо vienв kвrtв.
7 - 8 min
5 - 10 min
Uz рноvja uzlikts Pвrsedziet ar рноvi vai PVC nesaturoрu plзvi. x Lauz uzsildоtu 4 - 8 min
зdiens 400 g
karsзjiet mikroviптos ar 700W
Dвrzeтi
2 - 5 min
Pirms dвrzeтu gatavoрanas nav nepiecieрams tos atkausзt.
Visus dвrzeтus var atkausзt un gatavot ar 700W
Gatavoрana ar grilu
Visi зdieni jвnovieto uz grila restes un zem tв
jвnoliek dziпais рноvis, kas uztver visas зdiena
Зdiens
Svars / Daudzums
piles vai sulas un samazina vajadzоbu pзc
tоrорanas.
Cepрanas laikв pagrieziet produktus par pusi
apgrieziena
Gatavoрanas laiks
Grauzdiтi
2 рнзles
4 - 5 min
Siers uz grauzdiтa
2 рнзles
6 - 7 min
Оpaрas piezоmes
4 - 5 minыtes tostзрanai.
2 minыtes virskвrtai
Gatavoрanas ar mikroviптiem
un grilu
Novietojiet рноvi uz pagrieюamв paliktтa.
Apgrieziet produktus pзc noteikta cepрanas
laika.
15
Зdiens
Svars /
Daudzums
Jaudas
iestatоju
ms
Gatavoрan
as laiks
Оpaрas piezоmes
Bekons
4 (100g)
470W
Micro
Rostbifs (bez
kauliem)
600g
700W
345W
Micro
14 - 16 min
5 - 6 min
Ar otiтu uzziediet eппu. Pзc garрas
pievienojiet sвli un piparus. Пaujiet 15 – 20
minыtes nostвvзties pзc cepрanas.
Cepta cыkgaпa
(fileja)
600g
700W
345W
Micro
14 - 16 min
5 - 6 min
Ar otiтu uzziediet eппu. Pзc garрas
pievienojiet sвli un piparus. Пaujiet 15 – 20
minыtes nostвvзties pзc cepрanas.
Cыkas siteтi
2 - 3 (450g) 345W
Micro
14 - 16 min
Ar otiтu uzziediet eппu. Pвrkaisiet sвli,
piparus un papriku.
Puse cвпa
450g
210W
Micro
15 - 20 min
Ar otiтu uzziediet eппu. Pвrkaisiet sвli,
piparus un papriku.
Vistas stilbiтi
800g
210W
Micro
16 - 22 min
Ar otiтu uzziediet eппu. Pвrkaisiet sвli,
piparus un papriku.
Saldзts hamburgers 4 (200g)
345W
Micro
12 - 15 min
Desiтas
450g
210W
Micro
10 - 15 min
Zivs steiks
2 (350g)
470W
Micro
22 - 24 min
Saldзti tomвti (ar
malto gaпu)
2 (150g)
345W
Micro
16 - 18 min
Ar otiтu uzziediet eппu. Pзc garрas
pievienojiet sвli un piparus.
Norвdоjumi un padomi
Padomi par mikroviптiem
• Vienmзr uzturiet krвsni tоru - izvairieties no
рпakstоjumiem un neizmirstiet iztоrоt zem
stikla paliktтa un durtiтu iekрpusз.
• Gatavoрanai Jыsu mikroviптu krвsnо
ieteicamвk izmantot apaпus vai ovвlus
katlus ar vвku.
• Neizmantojiet metвla katlus vai katlus ar
metвla rotвjumu. Daюus plastmasas
16
materiвlus karstais зdiens var izkausзt vai
deformзt.
• Nosedziet зdienu, kad gatavojat. Izmantojiet
stikla vвku, рноvi vai sviestpapоru.
• Konditorejas izstrвdвjumus, maizi var
atkausзt tieрi maizes grozв vai uz papоra
dvieпa.
• Ja saldзta pвrtika tiek atkausзta
iepakojumв. iepakojumam jвbыt atvзrtam.
Iesaiтojumus, kas satur metвlu vai metвla
rotвjumus, nedrоkst lietot, ja vien tie nav
оpaрi ieteikti lietoрanai mikroviптu krвsnо.
Noтemiet metвla skavas un stieples.
• Mazвkus alumоnija folijas gabaliтus var
izmantot, lai noklвtu tвdas зdiena daпas, kas
viegli var tikt pвrgatavotas, piemзram, cвпa
kвjas.
• Зdiens, kam ir miza vai apvalks, jвpвrdur ar
dakрiтu - piemзram, kartupeпi un cоsiтi.
Nevвriet olas mikroviптu krвsnо, jo tвs var
eksplodзt.
• Lielus, biezus pвrtikas gabalus novietojiet
tuvu katla sвnam un centieties sagriezt
зdienu vienвda izmзra gabalos. Vienmзr
novietojiet зdienu krвsns vidы.
• Зdiens bыs vienmзrоgi pagatavots, ja Jыs
to apmaisоsiet vai apgriezоsiet daюas
reizes.
• Vienmзr iestatiet mazвku gatavoрanas laiku
nekв minзts Jыsu receptз, lai izvairоtos no
зdiena pвrgatavoрanas. Jo lielвks ir зdiena
apjoms, jo ilgвks pagatavoрanas laiks.
• Dвrzeтiem izmantojiet nedaudz vai nemaz
ыdeni.
• Sвli un garрvielas izmantojiet mazвk nekв
"parastai" gatavoрanai.
• Зdiena nostвdinврana.
• Pзc tam, kad krвsns ir izslзgusies, пaujiet
зdienam nostвvзties daюas minыtes, lai
iegыtu pilnоgu un vienmзrоgu gatavoрanas
rezultвtu.
• Pirms pasniegрanas vienmзr pвrliecinieties,
ka зdiens viscaur ir pietiekami karsts.
• Izтemot traukus un pвrtiku no krвsns,
lietojiet katlu turзtвjus vai cimdus.
Mikroviптu padomi
• Medus mоkstinврana
Ja Jums ir burka ar sacukurojuрos medu,
noтemiet vвciтu un ielieciet burku krвsnо,
apstrвdвjiet ar mзrenu jaudu 2 minыtes.
• Рokolвdes kausзрana
Salauziet 100 рokolвdes kvadrвtiтos,
ievietojiet bпodв un sildiet ar augstu jaudu 12 minыtes un labi samaisiet.
• Sviesta kausзрana vai mоkstinврana
Kausзрanai nepiecieрamas daюas
sekundes ar lielu jaudu. Mоkstinврanu
labвk veikt saudzоgвk ar mazвku jaudu.
• Atsvaidzinвta jeb silta maize
Izmantojiet vidзju jaudu daюas sekundes.
• Viegla нiploka nomizoрana
Karsзjiet 3 vai 4 нiploka daiviтas ar lielu
jaudu 15 sekundes. Saspiediet daiviтu
vienв galв, lоdz tв izlec laukв.
• Augпu sula
Citrusaugпi dod vairвk sulas, ja pirms
izspieрanas tie tiek karsзti ar lielu jaudu 15
sekundes.
• Biezputras pagatavoрana
Putru viegli pagatavot pasniegрanas
traukв, lai nebыtu jвmazgв lieki trauki.
Ievзrojiet pвrtikas produkta raюotвja
norвdоjumus.
Apkope un tоrорana
Krвsnij vienmзr jвbыt tоrai.
Зdiena atliekas no izрпakstорanвs pievilks
mikroviптu enerмiju, kв rezultвtв tвs uzliesmos.
17
Tas var samazinвt krвsns efektivitвti un
izraisоt nepatоkamas smakas.
Nemзмiniet iejaukties nevienas mikroviптu
krвsns daпas darbоbв un nemзмiniet tвs labot.
Remontu drоkst veikt tikai kvalificзts meistars.
Pirms tоrорanas vienmзr atvienojiet krвsni no
elektrotоkla.
Piederumu tоrорana
Pзc visa izтemрanas no gatavoрanas
kameras, tоriet to ar neitrвlu tоrорanas lоdzekli.
Ar rotзjoрв paliktтa turзtвju rоkojieties
uzmanоgi.
UZMANОBU: Krвsns iekрpuse un rotзjoрais
paliktnis kпыst пoti karsti, tвdзп nepieskarieties
tiem tыdaп pзc lietoрanas.
Iekрpuses tоrорana
Krвsns iekрpusi uzturiet vienmзr tоru.
Зdiena рпakatas un atliekas notоriet
nekavзjoties.
Зdiena atliekas, kas atstвtas uz krвsns
sieniтвm, durvju blоvзm un durvju virsmas,
absorbзs mikroviптu enerмiju, samazinвs
krвsns efektivitвti un, iespзjams, bojвs krвsns
iekрpusi.
Lai iztоrоtu atliekas, izmantojiet neitrвlu, vieglu
mazgврanas lоdzekli un mоkstu tоru lupatiтu.
MIKROVIПТU KRВSNS TОRОРANAI NEKAD
NEIZMANTOJIET ABRAZОVUS
TОRОTВJUS, KOMERCIВLUS PLОTS
TОRОTВJUS VAI METВLAM SKAIDA
SPILVENTIТUS.
18
Lai atmiekрнзtu grыti notоrвmas зdiena
atliekas, vвriet vienu glвzi ыdens mikroviптu
krвsnо 2 vai 3 minыtes.
LAI NO KRВSNS IZTОRОTU ATLIEKAS,
NEKAD NEIZMANTOJIET NAZI VAI CITUS
RОKUS.
Lai likvidзtu nepatоkamas smakas krвsns
iekрpusз, vвriet tajв 5 minыtes krыzi ыdens,
kam pievienotas 2 tзjkarotes citrona sulas.
Вrpuses tоrорana
Kad tоriet vadоbas paneli, atveriet krвsns
durtiтas. Tas neпaus nejauрi krвsni ieslзgt.
Krвsns вrpuses virsmas Jums vajadzзtu tоrоt
ar saudzоgu, рнidru tоrорanas lоdzekli un
ыdeni, pзc tam nomazgвt ar tоru ыdeni, lai
nepaliktu nekвdas tоrорanas lоdzekпa
paliekas.
Nosusiniet ar mоkstu lupatu. Var izmantot arо
smidzinвmus logu vai universвlus virtuves
tоrоtвjus.
Nekad neizmantojiet abrazоvus tоrоtвjus, asus
sыkпus vai kodоgas нimikвlijas, lai notоrоtu
krвsns virsmas.
Lai nebojвtu krвsns darbdaпas, neпaujiet
ыdenim iekпыt ventilвcijas atverзs.
Grila tоrорana
Grila elements var noрпakstоts ar nelielu
daudzumu eппas vai tauku krвsns lietoрanas
laikв.
Pagaidiet lоdz dobums atdziest un noslaukiet
izрпakstоjuрos eппu pirms nвkoрвs krвsns
izmantoрanas.
Izрпakstоjumi uz grila var radоt nepatоkamas
smakas un dыmus.
Tehniskie dati
Izstrвdвjuma platums
482mm
Enerмijas avots
230V - 50Hz
Izstrвdвjuma dziпums
380mm
Strвva
10A
Izstrвdвjuma augstums
283mm
Mikroviптu jauda
700W
Iekрienes platums
334mm
Grila jauda
800W
Iekрienes dziпums
305mm
Enerмijas patзriтр
1880W
Iekрienes augstums
210mm
Trokртi
60dBA
Tilpums
21 l.
Svars
13.5 kg
Uzstвdорana
• Noтemiet no durvоm visas reklвmas
uzlоmes.
• Krвsns ir jвuzstвda uz lоdzenas,
horizontвlas virsmas. Virsmai jвbыt
pietiekami izturоgai, lai stabili noturзtu krвsni
(13.5 kg) un tajв ielikto pвrtiku. Lai nerastos
vibrвcija vai skaтa, mikroviптu krвsnij jвbыt
novietotai stabili.
• Neturiet krвsni karstuma vai ыdens
tuvumв. Pakпauрana karstuma vai ыdens
darbоbai var samazinвt krвsns efektivitвti un
novest pie krвsns nepareizas darbоbas,
tвpзc pвrliecinieties, ka krвsns ir uzstвdоta
pietiekami tвlu no karstuma vai ыdens
avotiem.
• Nenosedziet ventilвcijas atveres uz krвsns
virspuses un sвniem, kв arо nenovietojiet
nekвdus priekрmetus uz krвsns virsmas. Ja
ventilвcijas atveres ir bloнзtas krвsns
darbоbas laikв, krвsns var pвrkarst, kas var
izraisоt tвs nepareizu darbоbu. No
ventilвcijas sprauslвm plыst krasts gaiss,
tвdзп nenosedziet tвs un neпaujiet starp
plоts aizmuguri un sienu atrasties aizkariem.
• Uzstвdiet krвsni tik tвlu no televizoriem un
radioaparвtiem, cik iespзjams. Ро
mikroviптu krвsns atbilst EEK prasоbвm par
radioviптu traucзjumu slвpзрanu, taиu
gadоjumв, ja krвsns novietota pвrвk tuvu
radioaparвtam vai televizoram, var rasties
traucзjumi, tвpзc ieteicams ievзrot pзs
iespзjas lielвku atstatumu.
• Ja krвsns novietot stыrо, atstвjiet atstarpi
vismaz 15 cm starp sienвm un 15 cm virs
krвsns.
19
Krвsni var novietot gandrоz jebkurв virtuves
vietв. Pвrliecinieties, ka krвsns novietota uz
plakanas, lоdzenas virsmas un tв ventilвcijas
spraugas un krвsns apakрa nav nosegta (lai
nodroрinвtu ventilвciju).
Pieslзgums elektrotоklam
Krвsns piegвdвta komplektв ar strвvas vadu un
kontaktdakрu 230V - 50Hz kontaktligzdai ar
zemзjumu. Zemзjums samazina
оssavienojuma izraisоtos riskus. Pвrbaudiet,
vai elektrotоkla spriegums ir atbilstoрs.
Ja krвsns elektrotоklam pieslзgta, izmantojot
pagarinвtвju, tam jвbыt zemзtam.
Рo ierоci nedrоkst izmantot ar neiezemзtu
elektrotоklu. Ja Jums ir рaubas par mвjas
Informвcija par apkвrtзjo vidi
20
elektrotоklu, sazinieties ar sertificзtu elektriнi
jautвjumв par krвsns pieslзgрanu tоklam vai
iezemзjumu.
Krвsnij jвbыt iezemзtai. Ja ierоce aprоkota ar
jыsu elektrotоkla rozetei nepiemзrotu
kontaktdakрu, raюotвja pienвkums ir to
nomainоt, рo pakalpojumu sniedz
apkalpoрanas aмents vai citas atbilstoрi
kvalificзtas personas.
Ja elektrоbas padeves vads ir bojвts, lai
izvairоtos no nelaimes gadоjumiem, to
jвnomaina raюotвjam, servisa pвrstвvim vai
kvalificзtam speciвlistam.
21
22
23
www.electrolux.com
www.electrolux.co.uk
8221914-99-042007
Download PDF

advertising