SATURS
Jüsu droßîbai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Droßa piederumu izmantoßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trauku piemérotîbas pårbaude lietoßanai mikrovi¬ñu kråsnî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Folija konteineri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‰diena gatavoßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tehniskie dati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kråsns piederumi un aksesuåri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Izpakoßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lietoßanas uzsåkßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uzstådîßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pievienoßana stråvas padevei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ierîces apraksts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mikrovi¬ñu kråsns uzbüve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pamatnes uzstådîßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vadîbas panelis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ierîces lietoßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gatavoßana mikrovi¬ñu kråsnî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Piemérotas mikrovi¬ñu jaudas izvéle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ieteikumi produktu atlaidinåßanai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ieteikumi un padomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ieteikumi mikrovi¬ñu kråsns lietoßanai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mikrovi¬ñu izmantoßana daΩådiem produktiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tîrîßana un kopßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Piederumu tîrîßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gatavoßanas kameras apkope . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Åréjo virsmu tîrîßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ko darît, ja ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
4
4
4
4
6
6
6
7
7
7
8
8
8
9
9
10
10
10
11
11
12
12
12
12
13
13
CIENÈJAMAIS PIRC‰J,
Sveicam Jüs ar kvalitatîva müsu kompånijas produkta izvéli! Íî iekårta ir ¬oti vienkårßa lietoßanå. Tomér,
lai varétu güt maksimålu labumu no iekårtas, més iesakam pavadît Jums daΩas minütes, lasot ßo
broßüru. Íeit Jüs atradîsiet prezîcus norådîjumus iekårtas uzstådîßanai, lietoßanai un kopßanai.
Més pateicamies Jums un ceram, ka Jüs güsiet prieku, lietojot ßo jauno iekårtu.
Kå lietot instrukciju
Sekojoßos simbolus Jüs atradîsiet instrukcijå
un tie palîdzés Jums vieglåk atrast vajadzîgo
informåciju, kå arî lietot instrukciju.
Droßîbas norådîjumi
Ar ßådu simbolu apzîméto brîdinåjumu un
informåcijas stingra ievéroßana pasargås
Jüs no traumu güßanas un ierîci no
sabojåßanås.
Ieteikumi un padomi
Apkårtéjås vedes aizsardzîbai
Íî ierîce atbilst sekojoßåm EEC direktîvåm:
• 72/23 EEC no 19.02.73. par zemsprieguma iekårtåm un to papildinåjumiem;
• 89/336/EEC 03.05.89. par elektromagnétisko savienojamîbu un to papildinåjumiem.
ZMC 19M
ZANUSSI 2
JËSU DROÍÈBAI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Lüdzu, uzmanîgi izlasiet ßo lietoßanas pamåcîbu, lai gütu pilnîgu priekßstatu par to, kå
darbojas Jüsu jaunå ierîce, kå to pareizi lietot un kådi droßîbas noteikumi ir jåievéro. Òoti
svarîgi ir saglabåt lietoßanas instrukciju kopå ar mikrovi¬ñu kråsni turpmåkajåm uzziñåm.
Gadîjumå, ja mikrovi¬ñu kråsns tiek pårdota vai pårvietota, vienmér pårliecinieties, vai
lietoßanas pamåcîba ir saglabåjusies, lai jaunais îpaßnieks var iepazîties ar tås funkcijåm un
attiecîgajiem brîdinåjumiem.
Kråsns ir aprîkota ar iebüvétu droßîbas
pamåcîbå. Neievietojiet tajå nekådas
slédzi, kas novérß iespéju iedarbinåt
˚îmiskas vielas! Íis kråsns modelis ir
mikrovi¬ñu kråsni laikå, kad tås durtiñas ir
paredzéts édiena uzsildîßanai, gatavoßanai
atvértas.
vai atlaidinåßanai tikai måjsaimniecîbas
Íajå laikå neaiztieciet vadîbas slédΩus un
vajadzîbåm. Ierîci nedrîkst izmantot
nemé©iniet veikt nekådus uzstådîjumus, jo
komerciåliem nolükiem vai laboratorijås,
kråsns izstaro mikrovi¬ñu ener©iju.
pretéjå gadîjumå mikrovi¬ñu kråsns garantija
Sekojiet, lai iz߬akstîjies édiens vai tîrîßanas
tiek atzîta par spékå neesoßu.
lîdzek¬u paliekas neuzkråtos uz durtiñu
• Nekådå gadîjumå nedarbiniet tukßu
blîvéjoßåm virsmåm. Lüdzu, ievérojiet
mikrovi¬ñu kråsni. Ja kråsnî nav ievietots
attiecîgos norådîjumus par tîrîßanu un
édiens vai trauks ar üdeni, kas absorbé
kopßanu turpmåk ßajå lietoßanas pamåcîbå.
mikrovi¬ñu ener©iju, magnetronu tilpne var
Lai kråsns darbotos nevainojami, ir ¬oti
sabojåties.
svarîgi, lai tås durtiñas aizvértos blîvi un
• Neuzglabåjiet mikrovi¬ñu kråsni årpus
ierîcei nebütu bojåtas: (1) durtiñas
telpåm. Nelietojiet to üdens tuvumå.
(deforméjußås), (2) eñ©es un durtiñu
• Nekådå gadîjumå nemé©iniet kråsnî Ωåvét
fiksators (salauzts vai nedroßs), (3) durtiñu
ap©érbu vai papîrus! Tie var aizdegties.
blîvéjums un virsma.
• Neizmantojiet kråsns tilpni daΩådu lietu vai
Uzmanîbu: Gadîjumå, ja mikrovi¬ñu
produktu uzglabåßanai. Laikå, kad ierîce
kråsns durtiñas, durtiñu eñ©es vai
netiek lietota, neatståjiet tajå papîra
slédzene ir bojåta, nekådå gadîjumå
izstrådåjumus, gatavoßanas piederumus vai
nelietojiet ierîci, griezieties autorizétajå
produktus.
servisa centrå, lai veiktu nepiecießamo
• Uzmanîbu: Gadîjumå, ja no kråsns
remontu.
izplatås dümi, nekavéjoties izslédziet
Uzmanîbu: Nekådå gadîjumå nemé©iniet
ierîci vai atvienojiet to no stråvas
ierîci remontét paßi. Nekvalificéta
padeves avota, turiet durtiñas aizvértas,
meistara remonts var izraisît nopietnus
lai noslåpétu uguns liesmas. Nekådå
ierîces darbîbas traucéjumus vai nodarît
gadîjumå neizmantojiet liesmu
miesas bojåjumus tås lietotåjam.
apdzéßanai üdeni!
Griezieties péc palîdzîbas autorizétajå
• Uzmanîbu: Ío ierîci nav paredzéts
servisa centrå, lai ierîces remontu veiktu
lietot personåm (ieskaitot bérnus) ar
tikai kvalificéts tehniskais personåls.
pazeminåtåm psihiskåm, sensoriskajåm
Vienmér izmantojiet un pieprasiet tikai
vai garîgajåm spéjåm, kå arî personåm ar
ori©inålås rezerves da¬as.
nepietiekamåm zinåßanåm un pieredzi
Nekådå gadîjumå nenoñemiet ierîces åréjo
par elektrisko ierîçu lietoßanu, izñemot
korpusu, durtiñas vai vadîbas paneli, jo ßådå
gadîjumus, kad ierîce tiek lietota stingrå
veidå da¬as, kas vada spriegumu, k¬üst
citas personas uzraudzîbå, kas ir spéjîga
pieejamas lietotåjam.
atbildét par viñu droßîbu. Ierîci drîkst
Novietojiet un pievienojiet kråsni tikai
lietot tikai personas, kas apguvußas
atbilstoßi attiecîgajiem norådîjumiem ßajå
mikrovi¬ñu kråsns lietoßanas pamåcîbu,
lietoßanas pamåcîbå.
ir spéjîgas lietot to droßå veidå un
Lietojiet mikrovi¬ñu kråsni tikai tiem paredzéapzinås iespéjamos nepareizas
tajiem mér˚iem, kas norådîti ßajå lietoßanas
lietoßanas draudus un sekas.
ZMC 19M
ZANUSSI 3
Droßa piederumu izmantoßana
Vairums stikla, stikla keramikas un karstumizturîgi stikla trauki ir lieliski pieméroti édiena
gatavoßanai mikrovi¬ñu kråsnî.
Lai gan pårsvarå mikrovi¬ñu ener©ija neuzkarsé
lielåko da¬u stikla un keramikas traukus, taçu
gatavoßanas piederumi var uzkarst édiena
temperatüras ietekmé, kas gatavoßanas procesa
laikå izplatås tilpné. Tådé¬ édiena izñemßanai
vienmér ieteicams lietot virtuves cimdiñus.
Trauku piemérotîbas pårbaude
lietoßanai mikrovi¬ñu kråsnî
• Pirms trauku ievietoßanas mikrovi¬ñu kråsnî
pårliecinieties, vai tie ir pieméroti lietoßanai
ßåda veida ierîcés.
• Ievietojiet izmé©inåmo trauku mikrovi¬ñu
kråsni uz rotéjoßå diska un blakus tam
novietojiet lîdz pusei ar üdeni piepildîtu glåzi.
Uzkarséjiet kråsni ar 700W jaudu (maksimålå
jauda) vienu minüti. Ja trauks ir sakarsis, to
nedrîkst izmantot édiena gatavoßanai kråsnî.
Ja trauks ir tikai nedaudz sasilis, to drîkst
izmantot édiena sasildîßanai, bet ne
gatavoßanai. Ja trauks ir sasilis tikai lîdz
istabas temperatürai, tas ir piemérots
édiena gatavoßanai mikrovi¬ñu kråsnî.
• Papîra salvetes, vaska papîrs, papîra
virtuves dvielîßi, ß˚îvji, krüzîtes, kartona
kårbas, saldéjamais papîrs un kartons ir ¬oti
parocîgi un érti galda piederumi. Vienmér
pårliecinieties, vai ßie konteineri ir piepildîti
ar produktiem, kas absorbé ener©iju, un
tådéjådi novérß to pårkarßanas un
aizdegßanås iespéju.
• Lielåko da¬u plastikåta traukus, krüzîtes,
konteinerus produktu uzglabåßanai
ledusskapî un plastmasas iepakojumus
drîkst lietot mikrovi¬ñu kråsnî. Vienmér
sekojiet un ievérojiet izgatavotåja norådîjumus
uz plastmasas piederumiem, ja vélaties tos
izmantot édiena gatavoßanai mikrovi¬ñu
kråsnî. Neizmantojiet plastmasas piederumus
édiena gatavoßanai ar lielu taukvielu vai
cukura saturu, jo gatavoßanas laikå ßådiem
produktiem ir ¬oti augsta temperatüra, un
plastmasas trauki var izkust.
• Gatavojot édienu plastmasas, papîra vai
citos viegli uzliesmojoßu materiålu traukos,
neatståjiet kråsni bez uzraudzîbas un laiku
pa laikam pårbaudiet to.
ZMC 19M
• Neizmantojiet metåla traukus un traukus ar
metåla rotåjumiem, izñemot tos, kas
paredzéti lietoßanai mikrovi¬ñu kråsnî
(norådîjis trauku izgatavotåjs).
• Traukus ar nelielu atvérumu, pieméram,
pudeles, nedrîkst lietot édienu gatavoßanai
mikrovi¬ñu kråsnî.
• Esiet uzmanîgi, izñemot no kråsns
ß˚idrumus vai noñemot traukiem våku,
jo no tiem izplüst karsti tvaiki.
Folija konteineri
‰diena sildîßana seklos folija konteineros
mikrovi¬ñu kråsnî ir droßa tikai tådå gadîjumå, ja
tiek ievéroti sekojoßi nosacîjumi:
1. Folija konteineri nedrîkst büt dzi¬åki par 3 cm.
2. Folija våkus nedrîkst lietot.
3. Folija konteineriem jåbüt vismaz 2/3
piepildîtiem ar édienu. Nekådå gadîjumå
neievietojiet mikrovi¬ñu kråsnî tukßus
konteinerus!
4. Folija konteinerus mikrovi¬ñu kråsnî drîkst
ievietot tikai atseviß˚i. Sekojiet, lai tie
nesaskartos ar tilpnes sienåm. Ja Jüsu
ierîce ir aprîkota ar metåla rotéjoßo pamatni
vai gatavoßanas statîvu, folija konteineru
jånovieto uz otrådi apgriezta ß˚îvja, kas
piemérots gatavoßanai mikrovi¬ñu kråsnî.
5. Folija konteinerus mikrovi¬ñu kråsnî nekådå
gadîjumå nedrîkst lietot atkårtoti.
6. Ja kråsns tiek lietota 15 minütes vai ilgåk,
pirms atkårtotas lietoßanas ¬aujiet tai atdzist.
7. Konteiners un rotéjoßå pamatne lietoßanas
laikå sakarst, esiet uzmanîgi, izñemot tos no
kråsns! Ieteicams lietot virtuves cimdus.
8. Sildot édienu alumînija konteinerå
atcerieties, ka sildîßanas laiks ir ilgåks nekå
parasti. Pirms édiena pasniegßanas vienmér
pårliecinieties, vai tas ir pietiekami
uzkarséts.
‰diena gatavoßana
• Nesildiet mikrovi¬ñu kråsnî édienus konservu
kårbås, vienmér pårlieciet tos karséßanai
piemérotos traukos.
• ‰dienus ar ¬oti lielu augu e¬¬as vai tauku
saturu nevajadzétu gatavot mikrovi¬ñu
kråsnî, jo ßo produktu temperatüru ir grüti
kontrolét. Produkti var viegli pårkarst un
uzliesmot.
ZANUSSI 4
• Kukurüzu (popkornu) mikrovi¬ñu kråsnî
drîkst gatavot tikai speciåli ßim nolükam
paredzétås paciñås vai iepakojumos.
Nekådå gadîjumå neatståjiet darbojoßos
ierîci bez uzraudzîbas!
• Ja gatavojamam édienam ir bieza,
mazporaina åda vai apvalks, sadurstiet to
ar dakßiñu, lai novérstu pårmérîgu tvaiku
izdalîßanos un sprakß˚éßanu. Tådi produkti
ir, pieméram, åboli, kartupe¬i, desiñas, vistu
akniñas un olu dzeltenumi.
• Bérnu pudelîtes un bérnu pårtikas burciñas
péc sildîßanas mirkovi¬ñu kråsnî vienmér
kårtîgi jåapmaisa vai jåsakrata un, pirms
pasniegßanas bérnam, to saturs jåpårbauda,
lai novérstu risku apdedzinåties.
Uzmanîbu! Nekarséjiet ß˚idrumus un
produktus slégtos traukos, jo tie var
eksplodét.
Uzmanîbu! Péc dzérienu karséßanas
mikrovi¬ñu kråsnî tie var uzvirt un
pårplüst påri trauka malåm brîdî, kad
tiek izñemti no kråsns. Esiet ¬oti
uzmanîgi, paståv apdedzinåßanås
risks!
1.
2.
3.
4.
Uzmanîbu: Sildot ß˚idrus édienus
mikrovi¬ñu kråsnî, pieméram, zupas,
mérces un dzérienus, tie daΩreiz uzvirst
bez acîmredzamåm pazîmém (gaisa
burbulîßiem). Tå rezultåtå karstais
ß˚idrums var pårlît påri trauka malåm.
Lai novérstu ßådas iespéjas raßanos,
lüdzu, ievérojiet sekojoßo:
Neizmantojiet ß˚idrumu karséßanai traukus
ar taisnåm malåm un saßaurinåtiem kakliem.
Nepårkarséjiet tos!
Pirms trauka ievietoßanas kråsnî un aptuveni
péc puses no karséßanas laika apmaisiet
ß˚idrumu.
Péc pagatavoßanas atståjiet édienu uz kådu
laiku mikrovi¬ñu kråsnî, péc tam vélreiz rüpîgi
apmaisiet un péc tam uzmanîgi izñemiet
laukå.
ZMC 19M
Uzmanîbu: DaΩus produktus, kå
pieméram, veselas olas un aizvåkotus
traukus (pieméram, stikla burciñas)
nedrîkst sildît mikrovi¬ñu kråsnî, jo tie
var eksplodét. DaΩkårt arî olas bez
çaumalas gatavoßanas laikå var
uzsprågt. Vienmér sadurstiet olas
dzeltenumu un ievietojiet traukå ar
våciñu, bet péc pagatavoßanas
pagaidiet aptuveni minüti, lai édienå
nostabilizéjas temperatüra, un tikai tad
noñemiet våciñu.
Tas ir pilnîgi normåli, ka édiena
gatavoßanas laikå ap mikrovi¬ñu kråsns
durtiñåm izplüst tvaiks, uz durtiñu stikla
veidojas dümaka vai zem durtiñåm
kondenséjas üdens. Tas ir tikai kondensåts
no édiena karséßanas un neliecina ne par
kådiem ierîces darbîbas traucéjumiem.
Mikrovi¬ñu kråsns durtiñas nav paredzétas,
lai hermétiski izolétu tilpni.
• Nekådå gadîjumå negrieziet pamatni un tås
rotéjoßo atbalstu ar spéku, Jüs varat sabojåt
ierîci.
• Parasti dzirkste¬oßanu mikrovi¬ñu kråsnî
izraisa metåla piederumu izmantoßana
édiena gatavoßanai, kas savukårt rada
trauku un ierîces bojåßanos. Pårtrauciet
programmas izpildi un pårbaudiet
piederumus.
• Raugieties, lai mikrovi¬ñu kråsns ventilåcijas
atveres ierîces augßpusé, sånos, aizmuguré
un priekßpusé nebütu nosprostotas.
Ío mikrovi¬ñu kråsni nedrîkst izmantot
komerciålos nolükos! Íis modelis ir
paredzéts tikai lietoßanai måjsaimniecîbas vajadzîbåm.
SAGLABÅJIET ÍO LIETOÍANAS
PAMÅCÈBU!
ZANUSSI 5
TEHNISKIE DATI
Platums 455 mm
Åréjie parametri:
Svars 12 kg
Dzi¬ums 384 mm
Tilpums 19 l
Augstums 286 mm
Spriegums 230 V, 50 Hz
Platums 309 mm
Gatavoßanas
tilpnes parametri:
Droßinåtåjs 10 A
Dzi¬ums 286 mm
Patéréjamå jauda 1150 W
Augstums 196 mm
Mikrovi–u jauda 700 W
KRÅSNS PIEDERUMI UN AKSESUÅRI
Mikrovi¬ñu kråsnî drîkst lietot daΩådus piederumus. Jüsu droßîbai un lai novérstu iespéjamos
gatavoßanas piederumu un ierîces bojåjumus, daΩådiem gatavoßanas reΩîmiem mikrovi¬ñu kråsnî
izvélieties atbilstoßa materiåla piederumus.
Materiåls
Keramika un stikls
înas porcelåns
Piederumi
Mikrovi¬ñu kråsns
Speciålas formas
JÅ
Karstumizturîgi stikla izstrådåjumi
JÅ*
Stikla trauki ar metåla dekoriem
N‰
Kriståla trauki
N‰
Izñemot ar metåla dekoriem
JÅ
Måla trauki**
Plastmasas izstrådåjumi
Metåla piederumi
Papîra
JÅ
Pårbaudîti piederumi mikrovi¬ñu kråsnî
JÅ
Plastikåta ietinamais
JÅ
Cepßanas pannas
N‰
Alumînija folija***
JÅ
Krüzîtes, ß˚îvji, dvie¬i
JÅ
Vaska papîrs
JÅ
Koka
N‰
Aksesuåri
Rotéjoßå pamatne
JÅ
Rotéjoßås pamatnes atbalsts
JÅ
JÅ: Piederumus un traukus drîkst lietot N‰: Piederumus un traukus nedrîkst lietot
* Tikai tad, ja uz tiem nav metåla rotåjumu
** Tikai tad, ja tie nav glazéti ar metålu saturoßu glazüru
*** Piezîme: Alumînija foliju drîkst izmantot tikai édiena nosegßanai vai aizklåßanai, citos
gadîjumos tå var izraisît dzirkste¬oßanu kråsnî.
IZPAKOÍANA
N.B. Péc ierîces izpakoßanas pårliecinieties,
vai tai nav nekådi bojåjumi. Gadîjumå, ja
tådus konstatéjat vai arî kråsns nav pilnîbå
nokomplektéta, nekavéjoties ziñojiet par to
ierîces pårdevéjam.
ZMC 19M
Ierîces virsma un tås piederumi ir noklåti ar
aizsargplévi. Pirms lietoßanas uzsåkßanas tå
obligåti ir jånoñem.
Neuzglabåjiet iepakojuma materiålu bérniem
viegli pieejamås vietås, ne¬aujiet bérniem ar to
rota¬åties, jo tas var izraisît bîstamas situåcijas.
ZANUSSI 6
LIETOÍANAS UZSÅKÍANA
Uzstådîßana
1. Noñemiet visas uzlîmes no kråsns durtiñåm.
2. Novietojiet mikrovi¬ñu kråsni uz cietas,
lîdzenas pamatnes. Pamatnei jåbüt
pietiekami izturîgai, ñemiet vérå gan kråsns
svaru (12 kg), gan påréjo uz virsmas
novietoto priekßmetu kopéjo masu. Ierîcei
jåbüt stabili novietotai, lai novérstu vibråciju
un troksni tås darbîbas laikå.
3. Nenovietojiet kråsni tuvu citiem siltumu
izstarojoßiem avotiem un üdenim, kas var
pazeminåt ierîces darbîbas kvalitåti vai
izraisît darbîbas traucéjumus.
4. Neaizsprostojiet ventilåcijas atvérumus
kråsns augßpusé un sånos. Nenovietojiet un
neuzglabåjiet neko uz ierîces. Tådéjådi var
izraisît mikrovi¬ñu kråsns pårkarßanu un
bojåjumus. Pa ventilåcijas atvérumiem
izplüst karstais gaiss, vienmér pårliecinieties,
lai plüsma nebütu traucéta, un starp kråsni
un aizmuguréjo sienu neveidotos dümu
aizsegs.
5. Novietojiet kråsni péc iespéjas tålåk no
radiouztvéréjiem un televizoriem. Iekårta
atbilst ES prasîbåm par radio traucéjumu
apslåpéßanu, taçu traucéjumi tomér ir
iespéjami.
6. Ja mikrovi¬ñu kråsns tiek novietota stürî,
nodroßiniet starp mikrovi¬ñu kråsni un sienu,
kå arî virs tås 10 cm brîvu telpu ventilåcijai.
Svarîgi! Mikrovi¬ñu kråsni drîkst novietot
jebkurå vietå virtuvé. Taçu vienmér
pårliecinieties, vai tå ir stabili novietota
uz cietas, lîdzenas virsmas. Sekojiet, lai
ventilåcijas atveres, arî kråsns apakßå,
nebütu nosprostotas (pietiekamai
ventilåcijai).
N.B. Ja ierîce tiek pievienota elektroener©ijas
tîklam ar pagarinåtåju, vienmér pårbaudiet, vai
tas ir iezeméts.
Uzmanîbu! Ierîci nedrîkst pievienot
stråvas avotam bez iezeméjuma!
Jebkådas izmaiñas elektroapgådes
sistémå, kas saistîtas ar mikrovi¬ñu
kråsns pievienoßanu, drîkst veikt tikai
autorizéts elektri˚is vai kompetents
speciålists.
Uzmanîbu! Gadîjumå, ja ierîces
kontaktdakßa nav piemérota kontaktligzdai Jüsu dzîves vietå, tå ir jånoñem
(jånogrieΩ) un jåaizvieto ar piemérotu.
Kontaktdakßas droßinåtåja nomaiñas
gadîjumå, aizvietojiet to ar tådu paßu
apstiprinåtu droßinåtåju.
Sakausétai kontaktdakßai péc
droßinåtåja nomaiñas JÅUZMONT‰
droßinåtåja apvalks. Gadîjumå, ja
droßinåtåja apvalks ir bojåts vai
nozaudéts, kontaktdakßu NEDRÈKST
lietot, lîdz ir iegådåts tå aizvietotåjs.
Jaunu droßinåtåja apvalciñu Jüs varat
iegådåties specializétajås elektropiederumu tirdzniecîbas vietås.
Uzmanîbu: Veikt mikrovi¬ñu kråsns
remontu, kas saistîts ar tå korpusa
noñemßanu, drîkst tikai kvalificéti
autorizétå servisa centra darbinieki.
Noñemot kråsns korpusu, kas aizsargå
pret mikrovi¬ñu starojumu, ir bîstami.
Izgatavotåjs neuzñemas atbildîbu par
traumåm un bojåjumiem, kas radußies
ßo noteikumu neievéroßanas gadîjumå.
Pievienoßanai stråvas padevei
Mikrovi¬ñu kråsns ir aprîkota ar elektrisko vadu
ar kontaktdakßu, kas jåpievieno 230 V, 50 Hz
iezemétai kontaktligzdai.
Pirms ierîces pievienoßanas pårliecinieties, vai
spriegums stråvas padeves avotå atbilst tam,
kåds norådîts uz kråsns datu plåksnîtes, un vai
kontaktligzda ir iezeméta atbilstoßi spékå
esoßajiem noteikumiem.
ZMC 19M
ZANUSSI 7
IERÈCES APRAKSTS
Mikrovi¬ñu kråsns uzbüve
Pamatnes uzstådîßana
1. Gatavoßanas kamera. Péc katras lietoßanas
reizes rüpîgi to iztîriet.
2. Durtiñu stikls. Ierîces darbîbas laikå caur to
iespéjams pårbaudît édiena gatavîbas
pakåpi.
3. Kråsns durtiñas. Gatavoßanas laikå
durtiñåm jåbüt cießi aizvértåm.
4. Durtiñu slédzene un droßîbas blo˚éßanas
sistéma.
5. Vadîbas panelis.
6. Rotéjoßais atbalsts. Ievietojiet atbalstu
mikrovi¬ñu kråsnî, kur novietot pamatni.
7. Pamatne. Izgatavota no speciåla karstumizturîga stikla. Trauku ar gatavojamo édienu
jånovieto uz ßîs paplåtes. Nekådå gadîjumå
neizmantojiet mikrovi¬ñu kråsni bez
pamatnes!
8. Pamatnes vadoßais spals.
1. Ievietojiet pamatnes rotéjoßo atbalstu
gatavoßanas kameras apakßå.
2. Uzstådiet pamatni uz rotéjoßå atbalsta
atbilstoßi zîméjumam. Pårliecinieties, lai
pamatnes vidü esoßais padzi¬inåjums precîzi
atrastos uz kråsns kamerå esoßå vadoßå
spala. Nekådå gadîjumå neievietojiet
pamatni otrådi!
• ‰diena gatavoßanas laikå gan pamatnei,
gan rotéjoßajam atbalstam vienmér jåbüt
ievietotiem tiem paredzétajå vietå.
• Visi édieni un gatavoßanas trauki vienmér
jånovieto uz ßîs pamatnes.
• Íî pamatne roté gan pulksteña rådîtåja
kustîbas virzienå, gan pretéjå. Tas ir pilnîgi
normåli.
Pamatne
Rotéjoßais atbalsts
Vadoßais spals
ZMC 19M
ZANUSSI 8
VADÈBAS PANELIS
1. Pårslégs jaudas uzstådîßanai
Izmanto édiena gatavoßanai piemérotas jaudas
uzstådîßanai.
2. Taimeris
Izmanto édiena gatavoßanai piemérota laika
uzstådîßanai. Tiek uzsåkta édiena gatavoßana.
Taimera pulkstenis darbosies precîzåk, ja vispirms
pagriezîsiet tå pårslégu lîdz galam, aiz vélamå laika,
bet péc tam atpaka¬ uz izvéléto laiku.
IERÈCES LIETOÍANA
1. Atveriet ierîces durtiñas un novietojiet uz
pamatnes édienu.
Aizveriet durtiñas.
2. Noreguléjiet édiena gatavoßanai piemérotu
jaudu (skat. norådîjumus tabulå zemåk).
3. Uzstådiet vélamo édiena gatavoßanas
laiku.
Tiek uzsåkta édiena gatavoßanu.
ZMC 19M
Gatavojot édienu ilgåk par 2 minütém, vispirms
pagrieziet taimera pårslégu uz ilgåku laika periodu, bet péc atpaka¬, uz izvéléto laiku.
Lai izslégtu mikrovi¬ñu kråsni édiena
gatavoßanas laikå, vienkårßi pagrieziet taimera
pårslégu pozîcijå „0”.
Piezîme: Péc gatavoßanas uzstådiet taimeri
„0” pozîcijå, pretéjå gadîjumå mikrovi¬ñu
kråsns turpina darboties.
ZANUSSI 9
Pieméram: ‰diena gatavoßana 400 W
15 minütes.
1. Atveriet ierîces durtiñas un novietojiet uz
pamatnes édienu. Aizveriet durtiñas.
2. Pagrieziet pårslégu jaudas izvélei uz
400 W jaudu.
3. Ar taimera pårslégu uzstådiet édiena
gatavoßanas laiku 15.
4. Mikrovi¬ñu kråsns automåtiski uzsåk édiena
gatavoßanu 15 min. ar 400 W jaudu.
GATAVOÍANA MIKROVIÒˆU KRÅSNÈ
Piemérotas mikrovi¬ñu jaudas izvéle
Uzstådîtå jauda
Ieteicamå lietoßana
100 W
Siltuma uzturéßana: izmanto, lai pagatavoto édienu uzturétu siltu.
Atlaidinåßana: izmanto sasaldétu produktu atlaidinåßanai.
400 W
Vidéja karséßana: izmanto åtråkai sautéjumu un sutinåju atlaidinåßanai.
550 W
Uzsildîßana: Iepriekß pagatavotu édienu uzsildîßanai. Ga¬as gabalu un måjputnu gatavoßanai.
700 W
Maksimålå jauda: Í˚idrumu vårîßanai vai uzsildîßanai. Dårzeñu gatavoßanai.
‰dienu iepriekßéjai uzsildîßanai, kas tiks apbrüninåti.
IETEIKUMI PRODUKTU ATLAIDINÅÍANAI
Ieteikumi produktu atlaidinåßanai
DaΩus produktus, pieméram, maizi un aug¬us var atlaidinåt manuåli, uzstådot piemérotu jaudas pakåpi.
‰diens
Produkti jåatståj
kråsnî
Sagatavoßana
Maize
2 maizes ß˚éles
Novietojiet uz mikrovi¬ñu statîva vai cepamå
8-10 min. 10-15 min.
papîra. Péc puses no atlaidinåßanas laika
apgrieziet otrådi.
Novietojiet uz mikrovi¬ñu statîva vai cepamå
papîra. Péc puses no atlaidinåßanas laika
10-13 min. 10 min.
apgrieziet otrådi.
Novietojiet uz cepamå papîra.
45-60 sek. 5 min.
1 maizes rullîtis
Novietojiet uz cepamå papîra.
45-60 sek. 5 min.
2 maizes rullîßi
Novietojiet uz cepamå papîra.
1-11/2 min. 5 min.
Neliels kukulîtis
Sagriezts liels kukulis
Kéksi un konditorejas izstrådåjumi
Kréma küka 450 g
Izñemiet no iepakojuma, novietojiet uz ß˚îvja. 9-11 min.
15-30 min.
Siera küka 450 g
Izñemiet no iepakojuma, novietojiet uz ß˚îvja. 9-11 min.
15-30 min.
Pîrågs (cepts) 450 g
Izñemiet no iepakojuma, novietojiet uz ß˚îvja. 7-9 min.
Konditorejas izstrådåjumi
Izñemiet no iepakojuma, novietojiet uz ß˚îvja. 7-9 min.
450 g
ZMC 19M
15-30 min.
15-30 min.
ZANUSSI 10
‰diens
Produkti jåatståj
kråsnî
Sagatavoßana
Sviests
250 g (1 paciña)
Ja ietîts folijå, izñemiet no folija un
novietojiet uz ß˚îvja.
3-4 min.
5-10 min.
Sulîgas ogas, aug¬i 225 g Ievietojiet plånå kårtiñå lézenå traukå.
5-6 min.
5-10 min.
Sulîgas ogas, aug¬i 450 g Ievietojiet plånå kårtiñå lézenå traukå.
7-8 min.
5-10 min.
Nosedziet ar ß˚îvi vai speciålo pårtikas
plévi, kas piemérota sildîßanai mikrovi¬ñu
7-8 min.
kråsnî. Lai uzsildîtu, 3-4 minütes padarbiniet
kråsni ar maksimålo jaudu (700 W).
5-10 min.
Aug¬i
Plåtsmaizes
400 g
Dårzeñi
Pirms gatavoßanas dårzeñi nav jåatlaidina.
Visus dårzeñus var atlaidinåt un gatavot
vienlaicîgi. Izmantojiet maksimålo jaudu
(700 W).
IETEIKUMI UN PADOMI
Ieteikumi mikrovi¬ñu kråsns
lietoßanai
• Droßîbas un higiénas nolükos vienmér
uzturiet ierîci tîru - péc lietoßanas vienmér
iztîriet gatavoßanas kameru, neaizmirstiet
notîrît virsmu zem stikla pamatnes un durtiñu
iekßpusi.
• Vislabåk ß˚idra édiena gatavoßanai
mikrovi¬ñu kråsnî izmantojiet piemérotus
apa¬us vai ovålus karstumizturîga materiåla
kastro¬us ar våkiem.
• Neizmantojiet metåla traukus un traukus
ar metåla dekoréjumiem. DaΩi plastmasas
piederumi var izkust édiena augstås
temperatüras ietekmé.
• Uzkarséjot vai gatavojot édienu, tas jånosedz,
lai édiens saglabåtu savu mitrumu. Izmantojiet
stikla våku, ß˚îvi vai cepamo papîru.
• Maizi un daΩus citus sausus konditorejas
izstrådåjumus drîkst atlaidinåt tießi maizes
groziñå (bez metåla vadiñiem) vai papîra
dvielîtî.
• Ja saldéti produkti tiek kauséti to paciñås,
paciñas ir jåatver. Iepakojumu ar metåla
deta¬åm vai dekoréjumiem nedrîkst ievietot
kråsnî, ja vien izgatavotåjs nav norådîjis
pretéjo. Noñemiet paciñu stiprinåjuma
stieples, jo tås var izraisît dzirkste¬oßanu.
ZMC 19M
• Nelielus alumînija folijas gabalus drîkst
izmantot, lai nosegtu daΩas édiena da¬as,
kas gatavojas åtråk nekå påréjås un var
apdegt (pieméram, vistas kåjiñas).
• ‰dienus ar biezu ådu vai apvalku ir
jåsadursta ar dakßiñu, kå pieméram,
kartupe¬i un desiñas. Nevåriet kråsnî olas,
jo tås var uzsprågt!
• Lielus un biezus édienus novietojiet péc
iespéjas tuvåk trauka malåm, mé©iniet to
sadalît un izkårtot vienådås da¬ås. Vienmér
novietojiet gatavojamo édienu tießi kråsns
kameras centrå.
• Gatavoßanas rezultåts büs vienmérîgåks un
kvalitatîvåks, ja gatavoßanas laikå to
vairåkkårtîgi apmaisîsiet vai apgriezîsiet.
• Vienmér uzstådiet îsåku gatavoßanas laiku
nekå ieteikts édiena recepté, lai édiens
neapdegtu. Jo lielåku édiena daudzumu Jüs
gatavojat vai sildiet, jo ilgåku laiku tas
aizñem.
• Dårzeñu gatavoßanai neizmantojiet vai
izmantojiet pavisam nedaudz üdeni.
• Samaziniet såls un garßvielu daudzumu, jo
mikrovi¬ñu kråsnî nekas neiztvaiko.
• Òaujiet daΩas minütes pagatavotajå édienå
“nostabilizéties” temperatürai.
ZANUSSI 11
• Lai édiena gatavoßanas rezultåts bütu
kvalitatîvåks, tas kådu laiku jåatståj kråsnî,
lai tå temperatüra nostabilizétos. Ievérojiet
tabulå norådîto produktu “paståvéßanas”
(temperatüras nostabilizéßanås) laiku!
• Pirms édiena pasniegßanas, vienmér pårliecinieties, vai tas ir vienmérîgi uzkarséts.
• Izñemot traukus ar pagatavoto édienu no
mikrovi¬ñu kråsns, lietojiet virtuves cimdiñus.
Mikrovi¬ñu izmantoßana daΩådiem
produktiem
• Medus mîkstinåßana. Ja medus burciñå ir
sacukurojies, noñemiet våciñu un
ievietojiet burciñu kråsnî uz 2 min. vidéjå
jaudas reΩîmå.
• Íokolådes kauséßana. Salauziet 100 g
ßokolådi gabaliños, ievietojiet traukå un
uzkarséjiet kråsnî 1 - 2 min. augstå jaudas
reΩîmå.
• Sviesta mîkstinåßana, kauséßana.
Kauséßana aizñem daΩas sekundes augstå
jaudas reΩîmå. Mîkstinåt sviestu ieteicams
zemå jaudas reΩîmå.
• Maizes “atsvaidzinåßana” vai uzsildîßana.
DaΩas sekundes vidéjå jaudas reΩîmå.
• ‰rta ˚iploku miziñas nolobîßana.
Uzkarséjiet 3 - 4 ˚iploku daiviñas aptuveni
15 sek. augstå jaudas reΩîmå. Saspiediet
vienu daiviñas galu, lîdz miziña nokrît.
• Aug¬u sula. Citrusu aug¬i izdala vairåk sulu,
ja pirms tam tos uzkarsé 15 sek. augstå
jaudas reΩîmå.
• Biezputras gatavoßana. Biezputru var érti
pagatavot servéjamå traukå. Íådi gatavojot
uz trauka nepaliek lipîgi nosédumi. Sekojiet
produkta raΩotåja ieteikumiem.
TÈRÈÍANA UN KOPÍANA
Droßîbas un higiénas nolükos vienmér uzturiet
mikrovi¬ñu kråsni tîru. Sakråjußås édiena
paliekas un netîrumi samazina mikrovi¬ñu jaudu
un gatavoßanas laikå var izraisît uguns liesmas.
Veikt jebkådas izmainås kråsns uzbüvé vai
tehniskajos lielumos ir bîstami. Gadîjumå, ja
ierîcei radußies darbîbas traucéjumi, nemé©iniet
to remontét paßi, griezieties autorizétajå servisa
centrå péc kvalificéta meistara palîdzîbas.
Pirms tîrîßanas uzsåkßanas vienmér
pårliecinieties, vai esat atvienojußi
ierîci no stråvas padeves avota.
Piederumu tîrîßana (pamatnes un
rotéjoßå atbalsta)
Kråsns piederumus - pamatni un tås rotéjoßo
atbalstu izñemiet no gatavoßanas kameras un
nomazgåjiet ar mîkstu dråniñu, kas samércéta
siltå ziepjüdenî. Péc tam rüpîgi nosusiniet.
Esiet uzmanîgi, pårvietojot pamatnes rotéjoßo
atbalstu!
Brîdinåjums: Kråsns kamera un tås
piederumi péc lietoßanas ir ¬oti karsti.
Pirms tîrîßanas uzsåkßanas ¬aujiet tiem
pietiekami atdzist.
ZMC 19M
Gatavoßanas kameras apkope
Uzturiet kråsns kameru vienmér tîru. Pårlijußas
édiena ߬akatas notîriet uzreiz péc édiena
gatavoßanas beigåm. Piekaltußas édiena
atliekas samazina mikrovi–u jaudu un var
izraisît ierîces bojåjumus. Tîrîßanai izmantojiet
maigu tîrîßanas lîdzekli (trauku mazgåßanai ar
rokåm), siltu üdeni un tîru, mîkstu lupatiñu.
Nekådå gadîjumå neizmantojiet ierîces
tîrîßanai abrazîvus un ˚îmiski spécîgus
tîrîßanas lîdzek¬us, lîdzek¬us, kas satur
ß˚îdinåtåju, balinåtåju un tml., sük¬us
ar metåla pavedieniem.
Lai vieglåka notîrîtu sakaltußas édiena
paliekas, pavåriet kråsnî trauku ar üdeni
(aptuveni 2 - 3 min.).
Nekådå gadîjumå neizmantojiet
piekaltußu édiena atlieku noñemßanai
nazi vai jebkådus citus asus
priekßmetus!
Lai vieglåk notîrîtu piekaltußas édienu paliekas,
5 min. pavåriet mikrovi¬ñu kråsnî krüzîti ar
üdeni, kam pievienotas divas édamkarotes
citrona sulas.
ZANUSSI 12
Åréjo virsmu kopßana
Lai varétu notîrît ierîces vadîbas paneli, atveriet
kråsns durtiñas. Tådéjådi Jüs novérsîsiet
iespéju, ka mikrovi¬ñu kråsns var nejaußi
ieslégties. Åréjås ierîces virsmas notîriet ar siltå
ziepjüdenî samércétu, mîkstu dråniñu, péc tam
noslaukiet ar tîru üdeni un nosusiniet.
Durtiñu stikla apkopei drîkst izmantot stikla
tîrîßanas lîdzek¬us. Nekådå gadîjumå neizmantojiet kråsns virsmu apkopei abrazîvus tîrîßanas
lîdzek¬us, sük¬us ar metåla pavedieniem un
˚îmiski spécîgus lîdzek¬us. Sekojiet, lai ventilåcijas atvérumos neiek¬ütu üdens, pretéjå
gadîjumå ierîci var sabojåt.
KO DARÈT, JA…
Ierîces lietoßanas laikå var rasties kådi tehniski
traucéjumi, kurus Jüs varat novérst paßi,
nemekléjot speciålista palîdzîbu. Lüdzu, veiciet
sekojoßas pårbaudes!
Ja mikrovi¬ñu kråsns neuzsåk
darboties…
• Pårbaudiet, vai ierîce ir pievienota stråvas
padeves avotam.
• Pårliecinieties, vai kontaktdakßa ir kårtîgi
nostiprinåta kontaktligzdå.
• Pårbaudiet, vai nav pårdedzis attiecîgais
droßinåtåjs.
• Pårbaudiet, vai visi slédΩi elektriskajå ˚édé ir
ieslégti (“ON” pozîcijå).
• Pårbaudiet kontaktligzdu, iesprauΩot tajå
kådu citu elektroierîci.
Ja mikrovi¬ñu kråsns nedarbojas…
• Iespéjams, ka ir aktivizéts bérnu
aizsardzîbas mehånisms (aprîkoti tikai daΩi
mode¬i!).
• Pårbaudiet, vai esat pareizi uzstådîjußi
gatavoßanas programmu.
• Pårliecinieties, vai esat veikußi uzstådîjumus
saskañå ar ßo lietoßanas pamåcîbu.
• Pårbaudiet, vai ierîces durtiñas ir cießi
aizvértas. (Gadîjumå, ja starp durtiñåm ir
kaut kas iestrédzis, tås nevar kårtîgi aizvért
un kråsns nedarbojas).
• Pårliecinieties, vai esat nospiedußi taustiñu
“Start”.
ZMC 19M
Ja tomér Jums neizdodas novérst ierîcei
radußos traucéjumus saviem spékiem, izpildot
dotos norådîjumus, griezieties péc palîdzîbas
pie autorizétå klientu apkalpoßanas servisa
darbiniekiem.
Izsaucot servisa darbinieku, lüdzu, vienmér
norådiet precîzu mode¬a nosaukumu (PNC) un
sérijas numuru (S-no), kas atrodami uz ierîces
datu plåksnîtes. Müsu servisa centrå Jüs varat
iegådåties arî ierîcei nepiecießamås ori©inålås
rezerves da¬as.
Lai vienmér precîzi norådîto vajadzîgo, iesakåm
aizpildît sekojoßo:
Modelis: – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
RaΩojuma numurs: – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Sérijas numurs: – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Pirkuma datums: – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Kad un kå traucéjumi radås? – – – – – – – – – – – – – – –
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Produkta iegåde jåpamato uzrådot garantijas
talonu. Lüdzu, ievérojiet garantijas talonå
norådîjumus par to, kas ietilpst un kas neietilpst
garantijas remontå!
ZANUSSI 13
Download PDF

advertising