Aeg-Electrolux MCD256-M Lietotāja rokasgrāmata

Aeg-Electrolux MCD256-M Lietotāja rokasgrāmata
MCD256
User Manual
Microwave Oven
2
Cienījamais klient
Paldies Jums par viena no mūsu
augstās kvalitātes izstrādājuma izvēli.
Ar šīs ierīces palīdzību Jūs pieredzēsiet
funkcionāla dizaina un pašas
mūsdienīgās tehnoloģijas perfektu
kombināciju.
Pārliecinieties pats, ka mūsu ierīces ir
konstruētas tā, lai nodrošinātu
vislabāko veiktspēju un kontroli – mēs
patiešām uzstādām visaugstākās
kvalitātes standartus.
Papildus tam Jūs iegūstat ekoloģiskus
un enerģiju taupošus aspektus kā
mūsu izstrādājumu integrālu sastāvdaļu.
Lai nodrošinātu savas ierīces optimālu
un pilnīgu veiktspēju, lūdzu rūpīgi izlasīt
šo ekspluatācijas instrukciju.
Tas Jums dos iespēju perfekti un ļoti
efektīgi vadīt visus procesus.
Lai laiku pa laikam un nepieciešamības
gadījumā caurskatītu šo instrukciju,
mēs iesakām to glabāt drošā vietāKā
arī lūdzu to nodot šīs ierīces jebkuram
nākamajam īpašniekam.
Mēs vēlamies, lai Jūs gūtu daudz
prieka ar šīs jaunās ierīces palīdzību.
3
Saturs
Drošības norādījumi
Ierīces raksturojums
Piederumi
Pirms krāsns pirmās
izmantošanas reizes
Apkalpošana
Programmu tabulas
Norādījumi un padomi
Apkope un tīrīšana
Tehniskie dati
Uzstādīšana
Informācija par apkārtējo vidi
Eiropas garantija
Serviss
4
9
10
11
12
16
17
18
19
20
22
22
146
Lietošanas pamācībā izmantoti šādi
simboli:
Svarīga informācija par
personisko drošību un
informācija par to, kā nepieļaut
ierīces bojājumus.
Vispārīga informācija un padomi
Informācija par apkārtējo vidi
4
Drošības norādījumi
Iebūvētie bloķējošie drošības slēdži
nepieļauj mikroviļņu krāsns darbību,
kad durvis nav aizvērtas.
Nemēģiniet aizkavēt to darbību vai
darbināt mikroviļņu krāsni brīdī, kad tās
durvis nav aizvērtas, jo darbība, kad
durvis ir vaļā, var pakļaut mikroviļņu
enerģijas iedarbībai.
Neļaujiet ēdiena vai tīrīšanas līdzekļa
atliekām uzkrāties uz durvju blīvējuma
virsmas. Tīrīšanas norādījumi atrodami
nodaļā "Tīrīšana un apkope".
Īpaša uzmanība jāpievērš tam, vai
mikroviļņu krāsns durvis ir iespējams
pareizi aizvērt un nav bojātas: (1) durvis
(deformētas), (2) viras un aizbīdņi
(salauzti vai nedroši), (3) durvju blīves
un blīvējuma virsma.
Uzmanību: Ja durvis, viras/aizbīdņi
vai durvju blīves ir bojātas, mikroviļņu
krāsni nedrīkst darbināt, kamēr to nav
salabojis kvalificēts meistars.
Uzmanību: Šīs mikroviļņu krāsns
tehniskā apkope vai remonts, ko
neveic rūpnīcā apmācīts tehniskās
apkopes personāls, ir bīstams. Ja ir
nepieciešams šāds pakalpojums,
sazinieties ar Jums tuvāko
kvalificētu tehniskās apkopes
sniedzēju.
Neņemiet nost ārējo korpusu, durvis vai
vadības paneli jebkurā laikā. Tāda rīcība
var pakļaut ārkārtīgi augstam spriegumam.
Novietojiet un uzstādiet šo krāsni tikai
saskaņā ar "uzstādīšanas noteikumiem",
kas atrodami šajā pamācībā.
Izmantojiet šo ierīci tikai tās
paredzētajam nolūkam, kas aprakstīts
šajā pamācībā. Neizmantojiet kodīgas
ķimikālijas šajā ierīcē. Šī veida krāsns ir
īpaši pielāgota ēdiena sildīšanai,
gatavošanai vai atkausēšanai. Tā nav
paredzēta rūpnieciskai izmantošanai vai
izmantošanai laboratorijā, kā arī
izmantošanai komerciālos nolūkos.
Šādas izmantošanas rezultātā garantija
nebūs derīga.
Nedarbiniet tukšu krāsni. Ja nav
ievietots ēdiens vai ūdens, kas varētu
absorbēt mikroviļņu enerģiju, var tikt
bojāta magnetrona lampa.
Neuzglabājiet šo ierīci ārpus telpām.
Neizmantojiet šo ierīci ūdens tuvumā.
Nemēģiniet žāvēt drēbes vai avīzes
mikroviļņu krāsnī. Šīs lietas var uzliesmot.
Neizmantojiet krāsni uzglabāšanas
nolūkiem. Neatstājiet papīra
izstrādājumus, ēdiena gatavošanas
piederumus vai ēdienu krāsni, kad to
neizmantojat.
Mikroviļņu krāsns ir 2 ISM grupas
ierīce, kurā radiofrekvences enerģija tiek
intensīvi ražota un izmantota
elektromagnētiskas radiācijas veidā, lai
apstrādātu pārtikas vielas.
Šī krāsns ir B klases ierīce, kas
piemērota lietošanai mājas apstākļos un
iestādēs, kas tieši pieslēgtas zema
sprieguma elektroapgādes tīklam, kas ar
elektrību apgādā dzīvojamās mājas.
5
Mikroviļņu krāsns nav uzstādāma
plauktā, ja vien tā nav iepriekš pārbaudīta
tajā.
Jāpievērš uzmanība tam, lai netiktu
nosprostotas ventilācijas atveres
krāsns virspusē, aizmugurē, sānos un
apakšpusē.
Uzmanību: Ja ierīce izdala dūmus,
izslēdziet ierīci vai atvienojiet to no
elektrības padeves un neveriet vaļā
tās durvis, lai tiktu noslāpētas liesmas,
ja tādas ir. Nekad neizmantojiet ūdeni.
Uzmanību: Neizmantojiet šo krāsni
komerciāliem mērķiem. Šī krāsns ir
paredzēta lietošanai tikai mājas
apstākļos.
Izpakošana
Uzmanību: Bērniem vai nespējīgiem
cilvēkiem atļaujiet lietot mikroviļņu
krāsni bez uzraudzības tikai tādā
gadījumā, ja ir sniegti atbilstoši
norādījumi, lai bērns vai nespējīgs
cilvēks būtu spējīgs izmantot krāsni
drošā veidā un apzināties nepareizas
lietošanas izraisītās briesmas.
Kad izsaiņojat krāsni, pārliecinieties, vai
tā nav bojāta. Par bojājumiem vai
jebkuru iztrūkstošu detaļu nekavējoties
jāziņo pārdevējam.
Diezgan parasta parādība ir tvaiku
izplatīšanās ap durvīm, durvju stikla
aizsvīšana vai ūdens pilienu parādīšanās
zem durvīm gatavošanas cikla laikā. Tā
ir tikai kondensācija, ko rada ēdiena
karstums, un tas neietekmē Jūsu krāsns
drošību. Durvis nav paredzētas, lai
pilnībā noblīvētu krāsns dobumu.
Piederumu drošība
Nemēģiniet ar rokas palīdzību likt
rotējošajam diskam griezties. Tas var
izraisīt diska nepareizu darbību.
Dzirksteļošana krāsnī mikroviļņu
darbības laikā parasti rodas no metāla
piederumu lietošanas. Tomēr ilgstoša
dzirksteļošana var bojāt ierīci.
Pārtrauciet programmu un pārbaudiet
piederumu.
Krāsns, tās daļas vai piederumi var būt
iesaiņoti aizsargājošā folijā. Ja tā, pirms
krāsns lietošanas Jums jānoņem šī
folija. Neatstājiet iesaiņojuma materiālu
vietā, kur mazi bērni varētu spēlēties ar
to. Tas var būt bīstami.
Lielākā daļa stikla, stikla keramikas un
karstumizturīgi stikla piederumi ir
teicami piemēroti izmantošanai
mikroviļņu krāsnī. Lai gan mikroviļņu
enerģija neuzkarsēs lielāko daļu stikla
un keramikas priekšmetu, šie
piederumi var sakarst, jo karstums
pāriet no ēdiena uz trauku. Trauku
izņemšanai no krāsns ieteicams
izmantot virtuves cimdus.
6
Krāsns piederumu lietošanas pamācība
Ir daudzi piederumi un materiāli, kurus var izmantot ēdiena pagatavošanai Jūsu
mikroviļņu krāsnī. Jūsu drošības nolūkos, kā arī lai nebojātu piederumus un Jūsu
krāsni , katrai ēdiena gatavošanas metodei izvēlieties piemērotus piederumus un
materiālus. Zemāk esošais saraksts ir vispārīgs.
Materiāls
Piederumi
Darbības režīms
Mikroviļņi
Grils
Keramika un
stikls
Karstumizturī
gi izstrādājumi
Karstumizturī
gi stikla
izstrādājumi
Stikla
izstrādājumi
ar metāla
rotājumu
Svina kristāla
trauki
Bez metāla
rotājuma
JĀ
JĀ
JĀ*1
JĀ
NĒ
NĒ
NĒ
NĒ
JĀ
JĀ
JĀ
JĀ
JĀ
NĒ
JĀ
NĒ
JĀ
JĀ
JĀ
JĀ
NĒ
JĀ
NĒ
NĒ
JĀ
NĒ
NĒ
JĀ
JĀ
Porcelāns
Keramika*2
Plastmasa
Metāls
Papīrs
Koks
Piederumi
Mikroviļņu
krāsns
karstuma
izturīgi
izstrādājumi
Ietinamā
plastmasa
Cepešpanna
Alumīnija
folija*3
Krūzes, šķīvji,
dvieļi
Cepamais
papīrs
Grila restes
Rotējošais
paliktnis
JĀ: Piederumi ir izmantojami
NĒ: Piederumi nav izmantojami
*1 Tikai tādā gadījumā, ja nav metāla rotājuma.
*2 Tikai tādā gadījumā, ja glazūra nesatur metālu.
*3 Alumīnija foliju izmantojiet tikai pārklāšanas nolūkiem, liela tās daudzuma
lietošana var izraisīt dzirksteļošanu.
7
Ēdienu gatavošanai paredzēto piederumu
piemērotības pārbaude
Piederumi ir jāpārbauda, lai pārliecinātos, ka
tie ir piemēroti izmantošanai mikroviļņu krāsnīs.
Ielejiet traukā pusglāzi ūdens un ievietojiet
trauku mikroviļņu krāsnī. Iestatiet maksimālu
sakarsēšanas jaudu vienu minūti. Ja trauks
pēc tam ir karsts, Jums to nevajadzētu
izmantot. Ja tas ir tikai nedaudz silts, Jūs
varat to izmantot ēdiena uzsildīšanai, bet ne
gatavošanai. Ja traukam ir istabas
temperatūra, tas ir piemērots ēdiena
gatavošanai ar mikroviļņiem.
Papīra salvetes, cepamais papīrs, papīra
dvieļi, šķīvji, krūzes, kartona izstrādājumi,
saldēšanas iesaiņojums un kartons ir ļoti
piemēroti piederumi. Vienmēr pārliecinieties,
ka trauki ir piepildīti ar ēdienu, jo ēdiens
absorbē enerģiju, tādējādi novēršot
pārkāršanas vai uzliesmošanas iespēju.
Daudzi plastmasas trauki, krūzes,
saldēšanas trauki un plastmasas plēves ir
izmantojami mikroviļņu krāsnī. Ievērojiet
ražotāja norādījumus attiecībā uz
plastmasas lietošanu mikroviļņu krāsnī.
Izvairieties lietot plastmasas piederumus ar
ēdienu, kas satur lielu tauku vai cukura
daudzumu, jo šādi ēdieni sasniedz augstu
temperatūru un var izkausēt dažus
plastmasas izstrādājumus.
Neatstājiet krāsni bez uzraudzības un laiku
pa laikam pārbaudiet tās darbību, kad sildāt
vai gatavojat tajā ēdienu plastmasas, papīra
vai cita veida viegli uzliesmojošos traukos.
Metāla piederumus un piederumus ar
metāla rotājumiem nevajadzētu lietot
mikroviļņu krāsnī, ja vien tie nav īpaši ieteikti
lietošanai mikroviļņu krāsnī.
Trauki ar šauru atveri, piemēram, pudeles,
nav lietojami ēdiena gatavošanai ar
mikroviļņu palīdzību.
Esiet piesardzīgi, kad no trauka ņemat
nost vāku vai ietinamo, lai izvairītos no
tvaika radītiem apdegumiem.
Folijas trauki
Seklus folijas traukus var droši izmantot, lai
uzsildītu ēdienu mikroviļņu krāsnī, ja tiek
ievēroti šādi nosacījumi:
1.
2.
3.
4.
5.
Folijas trauki nedrīkst būt dziļāki par
3 cm (1 1/4”).
Nedrīkst izmantot folijas vākus.
Vismaz divām trešdaļām no folijas
trauka jābūt pilnām ar ēdienu. Nekad
nedrīkst izmantot tukšus traukus.
Folijas trauki mikroviļņu krāsnī
lietojami atsevišķi, un tie nedrīkst
saskarties ar krāsns sieniņām. Ja
Jūsu mikroviļņu krāsnij ir metāla
rotējošais disks vai ēdiena
gatavošanas restes, folijas trauks
jānovieto uz otrādāk apgriezta šķīvja,
kas piemērots lietošanai krāsnī.
Nekad nedrīkst atkārtoti lietot folijas
traukus mikroviļņu krāsnī.
Ja mikroviļņu krāsns ir darbināta 15 minūtes
vai ilgāk, ļaujiet tai atdzist, pirms lietojat to
atkal.
Lietošanas laikā vituves trauki un rotējošais
paliktnis sakarst; izņemot tos no cepeškrāsns,
esiet piesardzīgs. Ieteicams ir izmantot
virtuves cimdu vai drānu, kad tas tiek darīts.
Atcerieties, ka, izmantojot alumīnija folijas
traukus, ēdiena uzsildīšanas vai gatavošanas
laiks var būt ilgāks nekā parasti! Pirms
ēdiena likšanas uz galda vienmēr
pārliecinieties, ka tas ir pietiekami karsts.
Ēdiena drošība
Nesildiet mikroviļņu krāsnī ēdienu skārda
traukos. Vienmēr ievietojiet ēdienu
piemērotos traukos.
Mikroviļņu krāsnī nevajadzētu cept
ēdienus ar piesātinātu tauku saturu, jo
tauku temperatūra nav kontrolējama un var
rasties bīstamas situācijas.
Mikroviļņu krāsnī var pagatavot popkornu,
bet tikai speciālos iepakojumos vai,
izmantojot piederumus, kas paredzēti īpaši
šim nolūkam. Šādu gatavošanu nekad
nedrīkst atstāt bez uzraudzības.
Caurduriet ēdienus, kam nav porainas
mizas vai apvalka, lai nepieļautu tvaiku
koncentrēšanos un pārsprāgšanu. Āboli,
kartupeļi, vistas aknas un olas dzeltenums ir
to ēdienu piemēri, kurus vajadzētu caurdurt.
8
Barošanas pudelīšu saturs un mazu
bērnu pārtikas burciņas ir jāapmaisa vai
jāsakrata un pirms pasniegšanas
jāpārbauda to temperatūra, lai izvairītos no
apdegumiem.
Uzmanību: Šķidrumus un citus ēdienus
nedrīkst karsēt cieši noslēgtos traukos,
jo tie var eksplodēt.
Uzmanību: Daži produkti, piemēram,
veselas olas un cieši noslēgti trauki
(slēgtas stikla burkas), var eksplodēt,
tāpēc nav karsējami šajā krāsnī. Dažkārt
olas, kas tiek vārītas bez čaumalas, var
uzsprāgt gatavošanas laikā. Vienmēr
pārduriet olas dzeltenumu, tad nosedziet
un atstājiet vienu minūti, pirms noņemat
vāku.
Drošības norādījumi gatavošanai,
izmantojot grilu vai kombinētus režīmus.
Uzmanību: Dzērienu sakarsēšana ar
mikroviļņiem var izraisīt pēkšņu vārošā
šķidruma izvirdumu; tādēļ, izņemot no
cepeškrāsns virtuves traukus, esiet
piesardzīgs.
Uzmanību: Karsējot šķidrumus, piemēram,
zupas, mērces un dzērienus, mikroviļņu
krāsnī, šķidruma uzkarsēšana vairāk par
vārīšanās punktu var notikt bez
burbuļošanās. Tādējādi var notikt pēkšņa
karstā šķidruma pāriešana pāri malām. Lai
novērstu tādu iespēju, jāievēro:
Neizmantojiet taisnmalu traukus ar
šauriem kakliņiem.
Nepārvāriet šķidrumu.
Samaisiet šķidrumu pirms trauka
ievietošanas krāsnī un samaisiet to vēlreiz,
kad tas jau ir pusgatavs.
Pēc karsēšanas beigām atstājiet trauku
īsu brīdi mikroviļņu krāsnī, tad samaisiet
šķidrumu vēlreiz pirms izlejat to no trauka.
Stikla logs var saplīst, ja uz tā uzšļakstās
ūdens ēdiena grilēšanas laikā.
Izmantojiet virtuves cimdu, kad ieliekat vai
izņemat traukus no krāsns. Trauki krāsnī ļoti
sakarst, tāpēc esiet uzmanīgi, rīkojoties ar
tiem, lai neapdedzinātos. Rotējošais
paliktnis un metāla restes arī ļoti sakarst,
tāpēc izmantojiet cimdu, kad tiem
pieskaraties.
Neaizskariet iekšējo vai ārējo krāsns
lodziņu ar metāla piederumiem, kad liekat
vai izņemat traukus no krāsns. Durvju un
krāsns iekšpuse ļoti sakarst, tāpēc
rīkojieties uzmanīgi ar ēdienu krāsnī.
Neievietojiet rotējošo disku vai traukus
aukstā ūdenī un nemēģiniet kā citādi tos
strauji atdzesēt pēc lietošanas.
Nenovietojiet priekšmetus uz krāsns
virspuses. Krāsns virspuse ļoti sakarst,
tāpēc viss, kas uz tā tiek novietots, var tikt
bojāts.
Krāsni iepriekš uzkarsējiet tikai tad, kad
izmantojat grila režīmu. Nekarsējiet iepriekš
krāsni, kad izmantojat mikroviļņus vai
kombinētos režīmus (mikroviļņi + grils)
Ievērojiet šos norādījumus!
9
Ierīces raksturojums
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Cepeškrāsns durvis
Rādījumi uz displeja
Jaudas iestatīšanas poga
Grils
Kombinētā funkcija
Automātiskā uzsildīšana
Automātiska gatavošana
Automātiskā atkausēšana
Apturēt
Sākt
Pagriežams kodētājs
Pulkstenis
10
Piederumi
Rotējošā paliktņa turētājs
Stikla rotējošais paliktnis
Rotējošā diska uzstādīšana
1. Novietojiet rotējošā paliktņa
turētāju uz krāsns dobuma
pamatnes.
2. Novietojiet rotējošo paliktni uz
paliktņa turētāja virsas, kā tas ir
parādīts zīmējumā. Pārliecinieties,
ka rotējošā diska cieši aptver
rotējošā diska asi. Nekad
neuzstādiet rotējošo paliktni ar
apakšu uz augšu.
•
•
•
Gatavošanas laikā vienmēr
jāizmanto gan rotējošais paliktnis,
gan paliktņa turētājs.
Visi gatavošanai paredzētie ēdieni
un ēdienu trauki vienmēr jānovieto
uz šī rotējošā paliktņa.
Rotējošais paliktnis griežas gan
pulksteņrādītāju kustības virzienā,
gan pretēji pulksteņrādītāju
kustības virzienam - tā ir parasta
parādība.
11
Pirms krāsns pirmās izmantošanas reizes
Pulksteņa uzstādīšana
Kad mikroviļņu krāsns ir pirmo reizi
pieslēgta elektrotīklam vai arī, ja tiek
atjaunota elektrības piegāde, displeja
lodziņā būs redzams " : 0 "
Šo mikroviļņu krāsni var iestatīt 12 un
24 stundu diennakts laika režīmā. Lai
iestatītu 24 stundu režīmu, nospiediet
divas reizes pulksteņa taustiņu. Lai
iestatītu 12 stundu režīmu, nospiediet
pulksteņa taustiņu vienu reizi.
1. Pieskarieties taustiņam Clock
(Pulkstenis) divas reizes
2. Ar iestatījumu vadības slēdzi
Iestatiet laiku “4:00”
3. Nospiediet pulksteņa pogu (Clock)
4. Ar iestatījumu vadības slēdzi
Iestatiet laiku “4:30”
5. Nospiediet pulksteņa pogu (Clock).
(laiku tagad var iestatīt)
Bērnu aizsardzības slēdzis
Šai mikroviļņu krāsnij ir drošības
funkcija, kas neļauj bērniem nejauši to
iedarbināt. Pēc tam, kad ir iestatīts
bloķējums, neviena no mikroviļņu
krāsns daļām nedarbosies, līdz bērnu
aizsardzības slēdža funkcija netiks
atcelta.
1. Pieskarieties pogai 'Stop' (Apturēt)
3 sekundes. Displejā parādīsies
apzīmējums ‘L’.
Lai atceltu bērnu aizsardzības slēdža
funkciju, vienkārši turiet 3 sekundes
nospiestu pogu “Stop”.
Lai pārtrauktu krāsns darbību
Ir divi veidi, kā pārtraukt krāsns darbību
laikā, kad tā darbojas.
1. Nospiediet pogu Apturēt/Atcelt
(Stop/Clear)
• Jūs varat atsākt krāsns
darbību, nospiežot pogu
Uzsākt (Start)
• Nospiežot pogu Apturēt/Atcelt
(Stop/Clear) vēlreiz, tiks
izdzēsta tā brīža programma
2. Atveriet krāsns durtiņas
• Jūs varat atsākt krāsns
darbību, aizverot durvis un
nospiežot pogu Uzsākt (Start)
• Nospiežot pogu Apturēt/Atcelt
(Stop/Clear) vēlreiz, tiks
izdzēsta tā brīža programma
Taimeris
1. Pieskarieties pogai Clock
(Pulkstenis) vienu reizi.
2. Iestatiet vajadzīgo laiku, izmantojot
iestatījumu vadības regulatoru
3. Nospiediet Start (Uzsākt)
Taimeris aktivizēs laika atskaiti.
Mikroviļņu funkcija netiks aktivizēta
12
Apkalpošana
Gatavošana ar mikroviļņiem
1. Atveriet krāsns durtiņas; novietojiet
uz rotējošā paliktņa produktus.
2. Aizveriet durtiņas.
3. Iestatiet vajadzīgo jaudu, nospiežot
jaudas iestatīšanas regulatoru
.
4. Iestatiet vajadzīgo pagaatavošanas
laiku, pagriežot rotējošo kodētāju.
5. Nospiediet pogu Start (Sākt).
Ātrā uzsākšana
Pogas ' Start ' (Sākt) nospiešana ļauj
aktivizēt mikroviļņu jaudīgāko
iestatījumu (800 W) uz 30 sekundēm.
Katru reizi, kad Jūs nospiedīsiet pogu
„Start”, gatavošanas laiks tiks
palielināts par 30 sekundēm.
Šīs funkcijas beigās atskanēs zvans,
kas liecinās par to, ka programma ir
beigusies.
Šīs funkcijas beigās atskanēs zvans,
kas liecinās par to, ka programma ir
beigusies.
Ik reizi nospiežot sākšanas taustiņu,
gatavošanas laiku var pagarināt par
30 sekundēm.
Mikroviļņu jaudas iestatīšanas pamācība
Jaudas
Ieteicamais izmantojums
iestatījums
Siltuma uzturēšana: Ēdienu uzturēšana siltā stāvoklī
100 W
Atkausēšana:Atkausē sasaldētu pārtiku.
250 W
400 W
550 W
800 W
Vārīšana: pabeigt dažu podiņā sautētu cepešu gatavošanas
ciklu.
Sautējumi un sautēti ēdieni.
Ceptus olu krēmus un biezpienmaizītes.
Uzsildīt : Vēlreiz uzsildīt sautējumus un sautētus ēdienus..
Uzsilda iepriekš pagatavotus ēdienus.
Cep gaļas un mājputnu cepešus.
Maksimālā jauda: Vārīt vai sildīt šķidrumus. Dārzeņu
pagatavošana.
Apbrūnināšanas trauka uzsildīšana.
13
Automātiska atkausēšana
Lai veiktu manuālo atkausēšanu,
izvēlieties atkausēšanas jaudas
iestatījumu. .
Lai atkausētu
1. Atveriet krāsns durtiņas, novietojiet
ēdienu uz rotējošā paliktņa.
2. Spiediet pogu “Auto Defrost”
(automātiska atkausēšana), līdz
atrodat vēlamo programmu.
3. Pagrieziet iestatījumu vadības
regulatoru, līdz tiek saniegts
vajadzīgais daudzums.
4. Aizveriet durtiņas.
5. Nospiediet pogu “Start” (Uzsākt)!
(Krāsns uzsāk atkausēšanu.)
Padomi par atkausēšanu
Ja neesat pārliecināti par atkausēšanai
vajadzīgo laiku, labāk izvēlēties mazāku.
Ēdiens turpinās atkust arī krāsns
nestrādāšanas laikā.
Atdaliet ēdienu cik ātri iespējams.
Pagrieziet lielus gabalus, piemēram,
gaļu, kad tie ir pusatkausēti.
Paņemiet nost visus atkausētos
ēdiena gabalus cik ātri iespējams.
Noņemiet vai atveriet visus
iesaiņojumus pirms ēdiena
atkausēšanas.
Ievietojiet ēdienu traukā, kas ir lielāks
par to, kurā ēdiens bija sasaldēts,
tādējādi būs viegli ēdienu apmaisīt.
Mājputnu gaļu sāciet atkausēt,
pagriežot krūtiņas daļu uz leju.
Apgrieziet gaļu otrādāk, kad puse no
atkausēšanas laika pagājusi, vai arī
pauzes laikā. Trauslas daļas, piemēram,
spārniņu galus, var apklāt ar maziem
gludas folijas gabaliņiem.
Gaidīšanas laiks ir ļoti svarīgs, īpaši lielai,
apjomīgai pārtikai, ko nevar apmaisīt,
lai pirms pagatavošanas nodrošinātu
produktu pilnīgu atkausēšanu.
Atkausēšanas jauda ir 250 W.
Produktu atkausēšanas laikā,
mikroviļņu krāsns aktivizēs skaņas
signālu desmit reizes, lai atgādinātu, ka
produkti jāapgriež uz otru pusi. Ja
produkti jau ir apgrozīti, nospiediet
sākšanas taustiņu. Mikroviļņu krāsns
turpinās atkausēšanu.
Ja aktivizējāt atkausēšanas
programmu, nevarēsit mainīt jaudas
vai gatavošanas laika iestatījumsus.
Šīs funkcijas beigās atskanēs zvans,
kas liecinās par to, ka programma ir
beigusies.
Automātiskās atkausēšanas funkcijas izvēles tabula:Automātiskā
programma
Gurna gabals
Gaļas karbonādes
Poultry (Mājputnu
gaļa)
Fish (Zivis)
Nospiediet pogu
Displejs
Porcijas izmērs/laiks
X1
X2
d-1
d-2
d-3
0,2kg - 2,0kg
0,2kg - 2,0kg
d-4
0,2kg - 2,0kg
X3
X4
0,2kg - 2,0kg
14
Automātiska gatavošana
1. Atveriet krāsns durtiņas, novietojiet
ēdienu uz rotējošā paliktņa.
2. Spiediet pogu “Auto cook”
(automātiska gatavošana), līdz
atrodat vēlamo programmu.
3. Pagrieziet iestatījumu vadības
regulatoru, līdz tiek saniegts
vajadzīgais daudzums.
4. Aizveriet durtiņas.
5. Nospiediet pogu “Start” (Uzsākt)!
(Krāsns uzsāk gatavošanu.)
Šīs funkcijas beigās atskanēs zvans,
kas liecinās par to, ka programma ir
beigusies.
Automātiskās pagatavošanas funkcijas izvēles tabula:Automātiskā
programma
‘Cepti kartupeļi’
Rīsi/Makaronu
ēdieni’
‘Gaļa’
‘Cālis’
Nospiediet pogu
Displejs
Porcijas izmērs/laiks
X1
C-1
C-2
1-6 kartupeļi
C-3
C-4
0,9kg - 1,5kg
0,2kg - 2,0kg
X2
X3
X4
Automātiskā uzsildīšana
1. Atveriet krāsns durtiņas, novietojiet
ēdienu uz rotējošā paliktņa.
2. Spiediet taustiņu “Auto Reheat”
(automātiska uzsildīšana), līdz
atrodat vēlamo programmu.
3. Pagrieziet iestatījumu vadības
regulatoru, līdz tiek saniegts
vajadzīgais daudzums.
0,2kg - 0,5kg
4. Aizveriet durtiņas.
5. Nospiediet pogu „Start” (Uzsākt)!
(Krāsns uzsāk gatavošanu.)
Šīs funkcijas beigās atskanēs zvans,
kas liecinās par to, ka programma ir
beigusies.
Automātiskās uzsildīšanas funkcijas izvēles tabula:Automātiskā
programma
‘Pica’
‘Zupa’
“Sautējums”
‘Ēdiens’
Nospiediet pogu
Displejs
Porcijas izmērs/laiks
X1
X2
X3
X4
H-1
H-2
H-3
H-4
0,2kg - 0,5kg
200, 400, 600 ml
0,2kg - 0,4kg
0,2kg - 0,4kg
15
Grils un mikroviļņi
(Kombinētā funkcija 1)
Grils
1. Atveriet krāsns durtiņas, novietojiet
ēdienu uz rotējošā paliktņa.
2. Iestatiet grila selektoru vajadzīgajā
iestatījumā.
3. Pagrieziet iestatījumu vadības
regulatoru, līdz tiek saniegts
vajadzīgais daudzums.
4. Aizveriet durtiņas.
5. Nospiediet pogu “Start” (Uzsākt)!
(Krāsns uzsāk gatavošanu.)
Ja Jūs atvērsiet krāsns durvis
gatavošanas laikā, krāsns izslēgsies.
Lai atsāktu gatavošanu, aizveriet
krāsns durvis.
Gatavošanas cikla beigās grils un
mikroviļņi izslēdzas un atskan zvans.
1. Atveriet krāsns durtiņas, novietojiet
ēdienu uz rotējošā paliktņa.
2. Nospiediet kombinētā režīma
pogu, līdz tiek iegūts
nepieciešamais iestatījums.
3. Pagrieziet iestatījumu vadības
regulatoru, līdz tiek saniegts
vajadzīgais daudzums.
4. Aizveriet durtiņas.
5. Nospiediet pogu “Start” (Uzsākt)!
(Krāsns uzsāk gatavošanu.)
Mikroviļņu un grila režīmā jaudas
iestatījumus un apstrādes laiku var
mainīt, kamēr krāsns darbojas.
Kombinētās funkcijas izvēles tabula:Kombinētās
funkcijas
iestatījums
‘Combi 1’ (1.
kombinētais rešīms)
‘Combi 2’ (1.
kombinētais rešīms)
‘Combi 3’ (1.
kombinētais rešīms)
Nospiediet pogu
X1
X2
X3
Grila jauda
Maks.
Maks.
Maks
Mikroviļņu jauda
600 W
450 W
300 W
16
Programmu tabulas
Ieteikumi par atkausēšanu
Atkausēšanas
laiks
8-10 min.
Nostāvēšanās
laiks
10-15 min.
10-13 min.
10 min.
programma
45-60 sek.
9-11 min.
5 min.
programma.
5 min.
programma.
5 min.
programma.
15-30 min.
9-11 min.
15-30 min.
7-9/min.
15-30 min.
7-9/min.
15-30 min.
Ja ietīts folijā, izņemiet no
iesaiņojuma un novietojiet uz
šķīvja
Novietojiet seklā šķīvī vienā kārtā.
3-4 min.
5-10 min.
5-6 min.
5-10 min.
Pārsedziet ar šķīvi vai PVC
nesaturošu plēvi. produktu plēve.
Lai uzsildītu ēdienu, iestatiet pilnu
mikroviļņu jaudu uz 3-4 minūtēm.
Pirms dārzeņu gatavošanas nav
nepieciešams tos atkausēt.
Dārzeņus var atlaidināt un
pagatavot, izmantojot pilnu
jaudu.
7-8 min.
5-10 min.
Ēdiens
Sagatavošana
Mazs maizes
klaips
2 šķēles
Novietojiet uz mikroviļņiem
piemērotām restēm vai virtuves
papīra.
Kad puse no atkausēšanas laika
pagājusi, apgrieziet otrādāk.
Novietojiet uz mikroviļņiem
piemērotām restēm vai virtuves
papīra.
Kad puse no atkausēšanas laika
pagājusi, apgrieziet otrādāk.
Novietojiet uz virtuves papīra.
1 maizīte
Novietojiet uz virtuves papīra.
45-60 sek.
2 maizītes
Novietojiet uz virtuves papīra.
1-11/2 min.
Kūka, 450 g
Izņemiet no iesaiņojuma un
novietojiet uz šķīvja.
Izņemiet no iesaiņojuma un
novietojiet uz šķīvja.
Izņemiet no iesaiņojuma un
novietojiet uz šķīvja.
Izņemiet no iesaiņojuma un
novietojiet uz šķīvja.
Šķēlēs
sagriezts liels
maizes klaips
Biezpienmaize,
450 g
Pīrāgs, 450 g
(izcepts)
Konditorejas
izstrādājumi,
450 g
Sviests, 250 g
(1 paciņa)
225 g
mīkstas ogas
400g Ēdieni ar
garnējumu
Dārzeņi
17
Norādījumi un padomi
Vienmēr turiet krāsni tīru - izvairieties no
pārtikas izšļakstīšanās un neaizmirsties
iztīrīt zem stikla paplātes, kā arī krāsns
iekšpusi.
Gatavošanai Jūsu mikroviļņu krāsnī
ieteicamāk izmantot apaļus vai ovālus
katlus ar vāku.
Neizmantojiet metāla katlus vai katlus
ar metāla rotājumu. Dažus plastmasas
materiālus karstais ēdiens var izkausēt
vai deformēt.
Nosedziet ēdienu, kad gatavojat.
Izmantojiet stikla vāku, šķīvi vai
pergamentpapīru.
Konditorejas izstrādājumus, maizi
u.tml. var atkausēt maizes groziņā vai
uz papīra dvieļa.
Ja sasaldēts ēdiens tiek atkausēts tā
iesaiņojumā, iesaiņojums ir jāatver.
Iesaiņojumus, kas satur metālu vai
metāla rotājumus, nedrīkst lietot, ja vien
tie nav īpaši ieteikti lietošanai mikroviļņu
krāsnī. Noņemiet metāla skavas un
stieples.
Mazākus alumīnija folijas gabaliņus
var izmantot, lai noklātu tādas ēdiena
daļas, kas viegli var tikt pārgatavotas,
piemēram, cāļa kājas.
Ēdiens, kam ir miza vai apvalks,
jāpārdur ar dakšiņu - piemēram,
kartupeļi un cīsiņi. Nevāriet olas
mikroviļņu krāsnī, jo tās var eksplodēt.
Lielus, biezus pārtikas gabalus
novietojiet tuvu katla sānam un
centieties sagriezt ēdienu vienāda
izmēra gabalos. Vienmēr novietojiet
ēdienu krāsns vidū.
Ēdiens būs vienmērīgi pagatavots, ja
Jūs to apmaisīsiet vai apgriezīsiet
dažas reizes.
Vienmēr iestatiet mazāku
gatavošanas laiku nekā minēts Jūsu
receptē, lai izvairītos no ēdiena
pārgatavošanas. Jo lielāks ir ēdiena
apjoms, jo ilgāks pagatavošanas laiks.
Dārzeņiem izmantojiet nedaudz vai
nemaz ūdeni.
Sāli un garšvielas izmantojiet mazāk
nekā "parastai" gatavošanai.
Ēdiena nostādināšana.
Pēc tam, kad krāsns ir izslēgusies,
ļaujiet ēdienam nostāvēties dažas
minūtes, lai iegūtu pilnīgu un
vienmērīgu gatavošanas rezultātu.
Pirms pasniegšanas vienmēr
pārliecinieties, ka ēdiens viscaur ir
pietiekami karsts.
Izmantojiet katlu turētājus vai virtuves
cimdus, kad ņemat no krāsns laukā
traukus vai ēdienu.
Šokolādes kausēšana
Salauziet 100 g šokolādes
kvadrātiņos, ievietojiet tos traukā un
karsējiet ar lielu jaudu 1-2 minūtes,
un labi apmaisiet.
Sviesta kausēšana vai mīkstināšana
Kausēšanai nepieciešamas dažas
sekundes ar lielu jaudu. Mīkstināšanu
labāk veikt saudzīgāk ar mazāku jaudu.
Atsvaidzināta jeb silta maize
Izmantojiet vidēju jaudu dažas
sekundes.
Viegla ķiploka nomizošana
Karsējiet 3 vai 4 ķiploka daiviņas ar
lielu jaudu 15 sekundes. Saspiediet
daiviņu vienā galā, līdz tā izlec laukā.
Augļu sula
Citrusaugļi dod vairāk sulas, ja pirms
izspiešanas tie tiek karsēti ar lielu
jaudu 15 sekundes.
Biezputras pagatavošana
Putru viegli pagatavot pasniegšanas
traukā, lai nebūtu jāmazgā lieki trauki.
Ievērojiet pārtikas produkta ražotāja
norādījumus
18
Apkope un tīrīšana
Krāsnij vienmēr jābūt tīrai. Ēdiena atliekas
no izšļakstīšanās pievilks mikroviļņu
enerģiju, kā rezultātā tās uzliesmos. Tas
var samazināt krāsns efektivitāti un izraisīt
nepatīkamas smakas.
Nemēģiniet iejaukties nevienas
mikroviļņu krāsns daļas darbībā un
nemēģiniet tās labot.
Remontu drīkst veikt tikai kvalificēts
meistars.
Pirms tīrīšanas pārliecinieties, ka
krāsns ir izslēgta vai atvienota no
elektrības.
Piederumu tīrīšana (rotējošais disks,
diska turētājs un grila restes)
Pēc tam, kad esat izņēmuši tos no
krāsns dobuma, tīriet tos ar saudzīgu
tīrīšanas līdzekli. Esiet uzmanīgi,
rīkojoties ar rotējošā diska turētāju.
Cepeškrāsns iekšpuse un rotējošais
paliktnis sakarst; nepieskarieties tam
uzreiz pēc cepeškrāsns lietošanas.
Iekšpuses tīrīšana
Krāsns iekšpusi uzturiet vienmēr tīru.
Ēdiena šļakatas un atliekas notīriet
nekavējoties. Ēdiena atliekas, kas
atstātas uz krāsns sieniņām, durvju
blīvēm un durvju virsmas, absorbēs
mikroviļņu enerģiju, samazinās krāsns
efektivitāti un, iespējams, bojās krāsns
iekšpusi. Izmantojiet saudzīgu, šķidru
tīrīšanas līdzekli, siltu ūdeni un mīkstu,
tīru lupatu, lai notīrītu ēdiena atliekas uz
krāsns pamata. Krāsns sānu tīrīšanai
izmantojiet tikai mīkstu, samitrinātu
lupatu. Ventilācijas atveru tuvumā
nedrīkst lietot šķidrumu.
Nekad neizmantojiet abrazīvus
tīrīšanas līdzekļus, rūpnieciskus
krāsns tīrītājus vai metāla sūkļus, lai
tīrītu mikroviļņu krāsns daļas.
Lai atmiekšķētu grūti notīrāmas
ēdiena atliekas, vāriet vienu glāzi ūdens
mikroviļņu krāsnī 2 vai 3 minūtes.
Nekad neizmantojiet nazi vai citu
instrumentu, lai noņemtu ēdiena
atliekas no krāsns virsmas.
Lai likvidētu nepatīkamas smakas
krāsns iekšpusē, vāriet tajā 5 minūtes
krūzi ūdens, kam pievienotas 2
tējkarotes citrona sulas.
Durvju blīvju tīrīšana
Ēdiena šļakatas un atliekas notīriet
nekavējoties. Ēdiena atliekas, kas
atstātas uz durvju blīvēm, absorbēs
mikroviļņu enerģiju, samazinās krāsns
efektivitāti un, iespējams, bojās krāsns
iekšpusi. Jūs varat izmantot tikai
saudzīgu, šķidru tīrīšanas līdzekli, siltu
ūdeni un mīkstu, tīru lupatu, lai notīrītu
ēdiena atliekas uz durvju blīvēm.
19
Ārpuses tīrīšana
Kad tīriet vadības paneli, atveriet krāsns
durtiņas. Tas neļaus nejauši krāsni
ieslēgt. Krāsns ārpuses virsmas Jums
vajadzētu tīrīt ar saudzīgu, šķidru
tīrīšanas līdzekli un ūdeni, pēc tam
nomazgāt ar tīru ūdeni, lai nepaliktu
nekādas tīrīšanas līdzekļa paliekas.
Nosusiniet ar mīkstu lupatu.
Var izmantot izsmidzināmos logu
tīrītājus vai izsmidzināmos virtuves
tīrītājus, kas derīgi visām virsmām.
Nekad neizmantojiet abrazīvus tīrītājus,
asus sūkļus vai kodīgas ķimikālijas, lai
notīrītu krāsns virsmas. Lai nebojātu
krāsns darbdaļas, neļaujiet ūdenim
iekļūt ventilācijas atverēs.
Tehniskie dati
Kopējais platums
Kopējais dziļums
Kopējais augstums
Iekšienes platums
Iekšienes dziļums
Iekšienes augstums
Tilpums
Enerģijas avots
Drošinātājs
Enerģijas patēriņš
Mikroviļņu jauda
Grila jauda
Svars
505 mm
516 mm
305 mm
335 mm
340 mm
260 mm
25 litri
230 V, 50 Hz
15 A
2650 W
1350 W
1300 W
14kg
20
Uzstādīšana
1. Noņemiet no durvīm visas
reklāmas uzlīmes.
2. Krāsns ir jāuzstāda uz līdzenas,
horizontālas virsmas. Virsmai ir jābūt
pietiekami izturīgai, lai noturētu
cepeškrāsns un piederumu kopīgo
svaru (13,5 kg). Lai nerastos
vibrācija vai skaņa, mikroviļņu krāsnij
jābūt novietotai stabili.
3. Neturiet krāsni karstuma vai ūdens
tuvumā. Pakļaušana karstuma vai
ūdens darbībai var samazināt
krāsns efektivitāti un novest pie
krāsns nepareizas darbības, tāpēc
pārliecinieties, ka krāsns ir
uzstādīta pietiekami tālu no
karstuma vai ūdens avotiem.
4. Nenosedziet ventilācijas atveres uz
krāsns virspuses un sāniem, kā arī
nenovietojiet nekādus priekšmetus
uz krāsns virsmas. Ja ventilācijas
atveres ir bloķētas krāsns darbības
laikā, krāsns var pārkarst, kas var
izraisīt tās nepareizu darbību. Caur
ventilācijas atverēm izplūst karsts
gaiss, tāpēc pārliecinieties, ka tas
netiek apturēts, un neļaujiet
aizkariem atrasties pa vidu krāsnij
un aizmugurē esošajai sienai.
5. Uzstādiet krāsni tik tālu no
televizoriem un radioaparātiem, cik
iespējams. Šī mikroviļņu krāsns
atbilst EEK prasībām par radioviļņu
traucējumu slāpēšanu, taču
gadījumā, ja krāsns novietota pārāk
tuvu radioaparātam vai televizoram,
var rasties traucējumi, tāpēc
ieteicams ievērot pēs iespējas
lielāku atstatumu.
6. Ja ierīce tiek novietota stūrī,
atstājiet vismaz 15 cm lielu atstarpi
no sienām un 15 cm virs
mikroviļņiem.
Krāsni var novietot gandrīz jebkurā
virtuves vietā. Pārliecinieties, ka krāsns
novietota uz plakanas, līdzenas virsmas
un tā ventilācijas spraugas un krāsns
apakša nav nosegta (lai nodrošinātu
ventilāciju).
Pievienošana elektrotīklam
Krāsns piegādāta komplektā ar strāvas
vadu un kontaktdakšu 230V, 50 Hz
tīklam, kontaktligzdai ar zemējumu.
Zemējums samazina īssavienojuma
izraisītos riskus. Pārbaudiet, vai
elektrotīkla spriegums ir atbilstošs.
Ja krāsns elektrotīklam pieslēgta,
izmantojot pagarinātāju, tam jābūt
zemētam.
Krāsni nedrīkst izmantot, ja
pieslēgumam nav zemējuma.
Sazinieties ar elektriķi, ja neesat
droši par krāsns pieslēgumu
elektrotīklam vai pieslēguma
zemējumu.
21
Krāsnij jābūt iezemētai. Ja krāsns
kontaktdakša nav maināma un
neatbilst Jūsu kontaktligzdai,
nogrieziet kontaktdakšu un
nomainiet to. Ja nemaināmā
kontaktdakšā vajag nomainīt
drošinātāju, jāuzstāda atpakaļ
drošinātāja vāks. Ja drošinātāja
vāks ir bojāts vai pazudis,
kontaktdakšu nedrīkst izmantot.
Elektriskie pieslēgumi
BRĪDINĀJUMS! CEPEŠKRĀSNS
JĀIEZEMĒ!
Ražotājs neuzņemsies atbildību par
sekām, kas radušās, neievērojot
iepriekš minētos drošības
norādījumus.
Ja ierīces atrāvas kabeļa
kontaktspraudnis nav piemērots sienas
kontaktligzdai, lūdzu, sazinieties ar
klientu apkalpošanas centru.
22
Informācija par apkārtējo
vidi
uz produkta vai tā
Simbols
iepakojuma norāda, ka šo produktu
nedrīkst izmest saimniecības
atkritumos. Tas jānodod attiecīgos
elektrisko un elektronisko iekārtu
savākšanas punktos pārstrādāšanai.
Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no
šī produkta, jūs palīdzēsiet izvairīties
no potenciālām negatīvām sekām
apkārtējai videi un cilvēka veselībai,
kuras iespējams izraisīt, nepareizi
izmetot atkritumos šo produktu. Lai
iegūtu detalizētāku informāciju par
atbrīvošanos no šī produkta, lūdzu
sazinieties ar jūsu pašvaldību,
saimniecības atkritumu savākšanas
dienestu vai veikalu, kurā jūs
iegādājāties šo produktu.
Eiropas garantija
146
www.electrolux.com
Albania
Belgique / België /
Belgien
Česká republika
Danmark
Deutschland
Eesti
España
France
Great Britain
Hellas
Hrvatska
Ireland
Italia
Latvija
Lituania
Luxembourg
Magyarország
Nederland
Norge
Österreich
Polska
Portugal
+35 5 4 261 450
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
+32 2 363 04 44
Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
+420 2 61 12 61 12
+45 70 11 74 00
+49 250 32 26 622
+37 2 66 50 030
Budějovická 3, Praha 4, 140 21
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
M-300, Km. 29,900 Alcalá de
+34 902 11 63 88 Carretera
Henares Madrid
www.electrolux.fr
+44 8705 929 929 Addington Way, Luton, Bedfordshire LU4 9QQ
+30 23 10 56 19 70 4, Limnou Str., 54627 Thessaloniki
+385 1 63 23 338 Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
+353 1 40 90 753 Long Mile Road, Dublin 12
+39 (0) 434 558500 C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
+37 17 84 59 34 Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
+370 5 27 80 609 Verkiu 29, 09108 Vilnius, Lithuania
+35 2 42 43 13 01 Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
+36 1 252 1773
H-1142 Budapest XIV, Erzsébet királyné útja 87
+31 17 24 68 300 Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
+47 81 5 30 222 Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
+43 18 66 400
Herziggasse 9, 1230 Wien
+48 22 43 47 300 ul. Kolejowa 5/7, Warsaw
da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco +35 12 14 40 39 39 Quinta
Q 35 -2774-518 Paço de Arcos
+40 21 44 42 581 B-dul Timisoara 90, S6, Bucharest
Romania
Schweiz - Suisse - +41 62 88 99 111 Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Svizzera
147
Türkiye
+38 61 24 25 731 Tržaška 132, 1000 Ljubljana
Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce
+421 2 43 33 43 22 Electrolux
spotrebiče SK, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
+35 8 26 22 33 00 Konepajanranta 4, 28100 Pori
+46 (0) 771 76 76 Electrolux Service, St Göransgatan 143,
76
S-105 45 Stockholm
+90 21 22 93 10 25 Tarlabaşı caddesi no: 35 Taksim İstanbul
Россия
+7 095 937 7837
Slovenija
Slovensko
Suomi
Sverige
129090 Москва, Олимпийский проспект, 16, БЦ
"Олимпик"
www.electrolux.com
www.aeg-electrolux.it
www.aeg-electrolux.cz
www.aeg-electrolux.sk
8221915 -03 - 01 - 042008
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement