ZANUSSI ZNM21X Handleiding


Add to my manuals
188 Pages

advertisement

ZANUSSI ZNM21X Handleiding | Manualzz

Gebruikershandleiding

Magnetronoven

EÁ¯ÂÈÚ›‰Èo

¯Ú‹Û˘

ºÔ‡ÚÓÔ˜

ÌÈÎÚÔÎuÌ¿ÙˆÓ

Manual do

Utilizador

Micro-ondas

Manual del

Usuario

Horno

Microondas

Kuullllaannm

K

IIzzggaarraallıı

Miikkrrooddaallggaa

FFıırrıınn

ZNM21X

INHOUD

Belangrijke aanwijzingen m.b.t. de veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 - 4

Apparaat en toebehoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Vóór het in gebruik nemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Instellen van de klok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Tips voor het koken in de magnetronoven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 - 9

Magnetronbestendig kookgerei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Vermogensstanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

Magnetron solo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

Grilleren en gecombineerd gebruik (magnetron + grill) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

Andere nuttige functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 - 15

Automatisch gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 - 17

Tabellen automatische programma's . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 - 20

Recepten voor automatische kookprogramma's . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 - 22

Tabellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 - 24

Recepten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 - 29

Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

Adres service-afdeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

Wat te doen als … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

Garantievoorwaarden NEDERLAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 - 33

Waarborgvoorwaarden BELGIË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

Belangrijke informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

Installatie-aanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 - 37

Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt gekocht.

1

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN M.B.T. DE VEILIGHEID

BELANGRIJK VOOR UW VEILIGHEID: LEES DE VOLGENDE AANWIJZINGEN GOED DOOR

EN BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING.

Om brand te voorkomen

Magnetronovens mogen tijdens het gebruik niet zonder toezicht worden gelaten. Te hoge vermogens of te lange bereidingstijden kunnen de levensmiddelen oververhitten en brand veroorzaken.

Het stopcontact moet altijd bereikbaar zijn, zodat de stekker er in geval van nood makkelijk kan worden uitgetrokken. De netspanning moet 230 V wisselspanning, 50 Hz zijn en de zekering moet minstens 16 A zijn.

Wij raden u aan het apparaat aan een aparte stroomkring aan te sluiten.

Het apparaat niet in de open lucht bewaren of opstellen.

NOOIT DE DEUR OPENEN, als in het apparaat verwarmde levensmiddelen beginnen te roken. Het apparaat uitschakelen, de stekker uit het stopcontact trekken en wachten tot de levensmiddelen niet meer roken. Als u de deur opent tijdens de rookontwikkeling kan dat brand veroorzaken.

Alleen voor magnetrons geschikt servies gebruiken, zie pag. 10.

Het apparaat nooit zonder toezicht laten, als u verpakkingen van kunststof, papier of ander brandbaar materiaal gebruikt.

De afdekking van de microgolvengeleider, de ovenruimte, het draaiplateau en het draaimechanisme na gebruik van het apparaat reinigen. Deze onderdelen moeten droog en vetvrij zijn.

Achterblijvende vetspatten kunnen oververhit raken, gaan roken of ontbranden.

Geen brandbare materialen in de buurt van het apparaat of de ventilatie-openingen bewaren.

De ventilatie-openingen nooit blokkeren.

Alle metalen sluitingen, draden enz. van levensmiddelen en verpakkingen verwijderen.

Vonkvorming op metalen oppervlakken kan tot brand leiden.

De magnetron niet gebruiken om levensmiddelen in olie of vet te frituren. De temperatuur kan niet gecontroleerd worden en het vet kan vlam vatten.

Alleen speciaal daarvoor geschikte popcorn in de magnetron bereiden. Geen levensmiddelen of andere voorwerpen in het apparaat bewaren.

Na het starten van het apparaat de instellingen controleren om er zeker van te zijn dat het apparaat zoals gewenst werkt. Deze gebruiksaanwijzing gebruiken.

Om verwondingen te voorkomen

WAARSCHUWING:

Het apparaat niet gebruiken als het beschadigd is of niet goed functioneert. Controleer het volgende voordat u het apparaat inschakelt: a) De deur moet correct sluiten en mag niet verkeerd uitgelijnd of vervormd zijn.

b) De scharnieren en veiligheidsvergrendelingen van de deur mogen niet kapot of los zijn.

c) De deurafdichtingen en afsluitvlakken mogen niet beschadigd zijn.

d) In de ovenruimte en de deur mogen geen deuken of andere beschadigingen aanwezig zijn.

e) Het aansluitsnoer en de stekker mogen niet beschadigd zijn.

Voer in geen geval zelf reparaties of wijzigingen aan uw magnetron uit.

Reparaties, vooral reparaties waarbij de afdekking van het apparaat moet worden verwijderd, mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd.

Onvakkundige reparaties kunnen tot aanzienlijke risico’s voor de gebruiker leiden. Wend u daarom in geval van storing altijd tot onze service-afdeling.

Alleen originele DISTRIPARTS-onderdelen voldoen aan alle eisen!

Nooit op enigerlei wijze veranderingen aanbrengen aan de veiligheidsvergrendeling van de deur.

Het apparaat nooit inschakelen als zich voorwerpen tussen de deurafdichtingen en de afsluitvlakken bevinden.

2

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN M.B.T. DE VEILIGHEID

Laat vet of vuil zich niet ophopen op de afdichtingen van de deur of aangrenzende delen. Volg de instructies in hoofdstuk

“Reiniging en onderhoud”, pag. 30. Als u de oven niet schoonhoudt, kan dat leiden tot aantasting van het oppervlak, wat de levensduur van het toestel negatief kan beïnvloeden en mogelijk gevaarlijke situaties veroorzaakt.

Personen met PACEMAKERS moeten bij hun arts of bij de fabrikant informeren naar voorzorgsmaatregelen bij het omgaan met magnetrons.

Om elektrische schokken te voorkomen

De ommanteling van het apparaat mag in geen geval worden verwijderd.

Nooit vloeistof in de openingen van de veiligheidsvergrendelingen van de deur of ventilatieopeningen laten komen of voorwerpen in deze openingen steken. Als u grotere hoeveelheden vloeistof morst, het apparaat direct uitschakelen, de stekker uit het stopcontact trekken en contact opnemen met onze service-afdeling.

Het aansluitsnoer en de stekker nooit in water of andere vloeistof leggen.

Het aansluitsnoer mag niet over hete of scherpe oppervlakken geleid worden, zoals bijvoorbeeld de hete ventilatie-openingen bovenaan de achterwand van het apparaat. In geen geval proberen om de ovenlamp zelf te vervangen. Dit mag alleen door vakmensen geschieden. Als de ovenlamp uitvalt, neem dan contact op met onze service-afdeling.

Als het aansluitsnoer beschadigd is, moet het door een nieuw speciaal snoer worden vervangen.

Vervangen mag alleen door vakmensen geschieden.

Om explosies en plotseling koken te voorkomen:

WAARSCHUWING: levensmiddelen in vloeibare en andere vorm mogen niet in afgesloten bakjes verwarmd worden; ze zouden kunnen exploderen.

Nooit afgesloten bakjes gebruiken. Sluitingen en afdekkingen verwijderen. Afgesloten bakjes kunnen door de drukverhoging zelfs na uitschakelen van het apparaat nog exploderen.

Wees voorzichtig bij het ver warmen van vloeistoffen. Kopjes of bekers met een grote opening gebruiken, opdat luchtbellen kunnen ontsnappen.

Wees bij het verwarmen van vloeistoffen in de magnetron voorzichtig als u het kopje of de beker uit de oven neemt; het kan tot kookpuntvertraging komen en de vloeistof kan plotseling hevig overkoken of spatten.

Om verbrandingen door plotseling overkoken

(kookpuntvertraging) te voorkomen:

1.

De vloeistof vóór het verwarmen omroeren.

2.

Bij het verwarmen van vloeistoffen een glazen staafje of lepeltje in het glas of kopje zetten.

3.

Laat de vloeistof tenminste 20 seconden na het koken in de oven staan om kookvertraging te voorkomen.

Eieren niet in de dop koken.

Hardgekookte eieren mogen niet in de magnetron verwarmd worden, omdat ze zelfs na het ver warmen kunnen exploderen.

Voor het koken of opwarmen van eieren die niet geklutst of geroerd worden, eidooier en eiwit inprikken, zodat ze niet kunnen exploderen. Vóór het opwarmen in de magnetron de doppen van gekookte eieren verwijderen en de eieren in plakjes snijden.

Levensmiddelen met een schil of vel, zoals aardappelen, worstjes of fruit, altijd eerst enkele malen met een vork inprikken, zodat de stoom kan ontsnappen.

Om verbranding te voorkomen

Gebruik pannenlappen als u levensmiddelen uit de ovenruimte neemt.

Schalen, popcorn-verpakkingen, braadzakjes enz.

altijd van gezicht en handen afgewend openen om verbranding door stoom te voorkomen.

Om verbrandingen te voorkomen altijd de temperatuur van de levensmiddelen controleren en ze voor het serveren omroeren. Wees extra voorzichtig als de levensmiddelen of dranken voor baby's, kinderen of oudere personen bestemd zijn.

De temperatuur van het servies is geen echte aanwijzing voor de temperatuur van de levensmiddelen of dranken; altijd de temperatuur controleren.

3

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN M.B.T. DE VEILIGHEID

Houd bij het openen van de ovendeur voldoende afstand, om verbranding door vrijkomende hitte of stoom te voorkomen.

Snijd gevulde, gebakken gerechten na het bereiden in plakken om de stoom te laten ontsnappen en verbranding te voorkomen.

Houd kinderen uit de buurt van de deur en delen die warm kunnen worden bij gebruik van de grill om te voorkomen dat ze zich verbranden.

Raak de ovendeur, ommanteling, achterzijde van het apparaat, ovenruimte, ventilatie-openingen, toebehoren en servies tijdens het

grilleren

en

automatische kookprogramma's

niet aan, ze worden heet. Reinig de oven pas als alles is afgekoeld.

Om foutieve bediening door kinderen te voorkomen

WAARSCHUWING: kinderen mogen het apparaat alleen onder toezicht gebruiken of als ze voldoende instructies voor een veilig gebruik hebben gekregen en de gevaren van ondeskundig gebruik begrijpen.

Dit apparaat is niet bestemd om gebruikt te worden door personen (met inbegrip van kinderen) met een beperkt fysiek, zintuiglijk of geestelijk vermogen, of gebrek aan er varing of kennis, tenzij ze het apparaat gebruiken onder toezicht van een persoon die voor hun veiligheid verantwoordelijk is.

Op kinderen moet toezicht worden gehouden om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.

Niet tegen de ovendeur leunen of aan de deur hangen.

De magnetron is geen speelgoed!

Kinderen moet u ver trouwd maken met alle belangrijke aanwijzingen m.b.t. de veiligheid: bijv.

gebruik van pannenlappen en voorzichtig afnemen van deksels.

Let vooral op verpakkingen die levensmiddelen knapperig maken (bijv. zelfbruinende gerechten); deze worden bijzonder heet.

Overige aanwijzingen

Breng op geen enkele wijze veranderingen aan het apparaat aan.

Dit apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik en mag alleen voor het bereiden van levensmiddelen worden gebruikt. Het is niet geschikt voor industriële doeleinden of voor gebruik in een laboratorium.

Voorkomen beschadiging.

van problemen of

Het apparaat nooit inschakelen als er geen levensmiddelen in staan, behalve als dat in deze gebruiksaanwijzing wordt aanbevolen, zie aanwijzing 2 op pag. 13. Het apparaat kan daardoor beschadigd raken.

Bij het gebruik van bruineringsser vies of zelfver warmende materialen moet een hittebestendige isolatie (bijv. een porseleinen bord) tussen servies en draaiplateau worden gezet.

Daardoor worden beschadigingen door warmte van het draaiplateau en het draaimechanisme voorkomen. De aangegeven opwarmtijd voor het servies mag niet worden overschreden.

Geen metalen ser vies gebruiken, omdat microgolven gereflecteerd worden en dit tot vonkvorming leidt.

Geen conservenblikken in het apparaat zetten.

Alleen het voor dit apparaat bedoelde draaiplateau en draaimechanisme gebruiken.

Gebruik de oven niet zonder het draaiplateau.

Om te voorkomen dat het draaiplateau barst:

(a) Vóór het reinigen het draaiplateau laten afkoelen.

(b) Geen hete gerechten of heet servies op het koude draaiplateau zetten.

(c) Geen koude levensmiddelen of koud servies op het hete draaiplateau zetten.

Geen voorwerpen op de ommanteling zetten als het apparaat in werking is.

Gebruik geen kunststof servies als het apparaat na het gebruik van de

grill

nog heet is; het servies kan smelten. Gebruik bij het

grilleren

geen kunststof servies, tenzij de fabrikant aangeeft dat het servies daarvoor geschikt is.

AANWIJZINGEN:

Wend u met vragen over de aansluiting van het apparaat tot een erkend installateur.

Zowel de fabrikant als de handelaar kunnen geen verantwoording op zich nemen voor beschadigingen van het apparaat of verwondingen van personen, die als gevolg van een foutieve elektrische aansluiting ontstaan.

Op de wanden in de ovenruimte resp. rond de deurafdichtingen en afsluitvlakken kunnen zich waterdamp en druppels vormen. Dit is normaal en is geen aanwijzing dat er microgolven naar buiten komen of dat er van een andere storing sprake is.

4

APPARAAT EN TOEBEHOREN

1 2

3

4

5

1.

Grillelement

2.

Front

3.

Ovenlamp

4.

Bedieningspaneel

5.

Toets om de deur te openen

6.

Afdekking van de microgolvengeleider

7.

Ovenruimte

8.

Aandrijfas

9.

Deurafdichtingen en afsluitvlakken

10.

Bevestigingspunten (4 plaatsen)

11.

Ventilatie-openingen

12.

Ommanteling

13.

Achterzijde van het apparaat

14.

Snoerdrager

15.

Aansluitsnoer

9

15

14

TOEBEHOREN:

Controleer of de volgende onderdelen zijn meegeleverd:

(16)

draaiplateau

(17)

draaimechanisme

(18)

hoog rek

(19)

laag rek

(20)

4 bevestigingsschroeven (niet afgebeeld)

• Het draaimechanisme in de aandrijfas in de bodem van de ovenruimte plaatsen.

• Dan het draaiplateau erop zetten.

• Om schade aan het draaiplateau te voorkomen, moet u erop letten, dat servies bij het uitnemen niet de rand van het draaiplateau raakt.

AANWIJZING:

Geef bij het bestellen van onderdelen uw handelaar of onze service-afdeling de naam van het onderdeel en de modelaanduiding op.

5

8 7 6

19

10

16

17

18

11

12

13

BEDIENINGSPANEEL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1 Display

2 Indicaties en symbolen

De indicatie boven het symbool knippert of gaat branden. Als een indicatie knippert, de betreffende toets (met hetzelfde symbool) indrukken of de benodigde bedieningshandeling uitvoeren.

omroeren omkeren gewicht/vermogensstand grill magnetron apparaat in werking

3

Knop

TIJDSCHAKELKLOK/GEWICHT/

VERMOGENSSTAND

4

Toets

AUTOMATISCH KOKEN

Deze toets indrukken om een van de 2 automatische programma's te kiezen.

5

Toets

AUTOMATISCH KOKEN + GRILL 1

Deze toets indrukken om een van de 2 automatische programma's te kiezen.

6

Toets

AUTOMATISCH KOKEN + GRILL 2

Deze toets indrukken om een van de 4 automatische programma's te kiezen.

7

Toets

AUTOMATISCH ONTDOOIEN

Deze toets indrukken om een van de 4 automatische programma's te kiezen.

8

Toets

METHODE

Indrukken om magnetron solo, grill, magnetron

+ grill te kiezen of de klok in te stellen

1.

1 x indrukken om magnetron te kiezen

2.

2 x indrukken om grill te kiezen

3.

3 x indrukken om magnetron + grill te kiezen

9

Toets

START/+30

10

Toets

STOP

11

Toets om de

DEUR TE OPENEN

6

De stekker in het stopcontact steken.

1.

De indicatie begint te knipperen.

VÓÓR HET IN GEBRUIK NEMEN

2.

Toets

STOP

indrukken. Indicatie geeft aan:

Gebruik van toets STOP

1.

Wissen van een invoerfout bij het programmeren.

2.

Lopend proces even onderbreken.

3.

Wissen van een programma tijdens het lopende proces door tweemaal indrukken.

1x

3.

De klok volgens onderstaande aanwijzingen instellen.

4.

De oven leeg verwarmen

(zie pag. 13, aanwijzing 2).

INSTELLEN VAN DE KLOK

De klok kan als 12-uurs of als 24-uurs-klok worden ingesteld.

1.

Om de 12-uurs-klok in te stellen toets

METHODE

3 seconden ingedrukt houden.

verschijnt op het display.

2.

Om de 24-uurs-klok in te stellen toets

METHODE

nogmaals indrukken.

verschijnt op het display.

1x

3 seconden lang indrukken

Voorbeeld:

Instellen van de 24-uurs-klok op 23:35 uur.

1.

Kies de klokfunctie (12uurs-klok).

Kies de 24-uursklok.

2.

Stel de uren in. Knop

TIJDSCHAKELKLOK/GEWICHT/

VERMOGENSSTAND

draaien, tot het juiste uur wordt aangegeven

(23).

3.

Toets

METHODE

indrukken om van de uren naar de minuten te gaan.

1x

seconden lang indrukken

1x

4.

De minuten instellen.

Knop

TIJDSCHAKELKLOK/GEWICHT/

VERMOGENSSTAND

draaien, tot de juiste minuten worden aangegeven (35).

5.

Toets

METHODE

indrukken om de klok te starten.

1x

Controleer het display.

1x

AANWIJZING:

1.

U kunt knop

TIJDSCHAKELKLOK/GEWICHT/

VERMOGENSSTAND

rechtsom en linksom draaien.

2.

Druk toets

STOP

in als u bij het programmeren een fout hebt gemaakt.

3.

Als de stroomverzorging naar het apparaat wordt onderbroken, laat het display regelmatig

7 zien als de stroomverzorging weer hersteld is. Als dat tijdens een bereidingsproces gebeurt, wordt het programma gewist.

4.

Als u de dagtijd opnieuw wilt instellen, gaat u te werk zoals hierboven beschreven.

TIPS VOOR HET KOKEN IN DE MAGNETRONOVEN

Microgolven zijn energiegolven net als de golven die voor tv - en radiosignalen worden gebruikt.

Elektrische energie wordt omgezet in microgolvenenergie die via een geleider naar de ovenruimte wordt geleid.

Om te voorkomen dat er voedsel en vet in deze komt, wordt de golfgeleider beschermd door een afdekking.

Metaal laat geen microgolven door en daarom is de ovenruimte van metaal vervaardigd en is de ovendeur voorzien van een dunne metalen laag. Tijdens het koken worden de microgolven door de zijwanden van de ovenruimte weerkaatst.

Bepaalde materialen zoals glas en kunststof laten microgolven door om het voedsel op te warmen. (Zie

‘Magnetronbestendig kookgerei’ op pag. 10).

Om voedsel te bereiden/ontdooien in een magnetronoven moet het servies microgolven doorlaten die in het voedsel doordringen.

Daarom is het belangrijk om geschikt servies te gebruiken.

Ronde/ovale schalen verdienen de voorkeur boven vierkante/rechthoekige schalen aangezien het voedsel in de hoeken overgaar wordt. Een verscheid-enheid aan servies kan worden gebruikt, zoals vermeld op pag. 10.

Water, suiker en vet in voedsel absorberen microgolven en gaan hierdoor trillen. Door de wrijving ontstaat warmte, op dezelfde manier dat je handen warm worden als je ze tegen elkaar wrijft.

De buitenkant van het voedsel wordt door de microgolvenenergie verwarmd en hierna verplaatst de warmte zich door geleiding naar het midden, net als bij conventioneel koken. Het is belangrijk om het voedsel om te keren, te herschikken of om te roeren met het oog op een gelijkmatige verwarming.

Na het koken houdt de oven automatisch op met het produceren van microgolven.

Na het koken is een bepaalde standtijd nodig aangezien de warmte zich hierdoor gelijkmatig door het voedsel verspreidt.

Microgolven koken voedsel sneller dan conventioneel koken. Daarom is het essentieel dat bepaalde technieken worden gebruikt om goede resultaten te garanderen. Een groot aantal van de volgende technieken zijn gelijk aan de technieken gebruikt bij conventioneel koken.

EIGENSCHAPPEN VAN LEVENSMIDDELEN

Samenstelling Voedsel met een hoog vet- of suikergehalte (bijv. pasteitjes) vereist een kortere verwarmingstijd. Voorzichtigheid is geboden aangezien oververhitting brand kan veroorzaken.

Dichtheid De dichtheid van voedsel heeft invloed op de vereiste kooktijd. Licht, poreus voedsel zoals cake of brood, kookt sneller dan zwaar, compact voedsel zoals braadstukken en ovenschotels.

Hoeveelheid

Afmetingen

De kooktijd moet verlengd worden naarmate de hoeveelheid voedsel in de oven groter is. Bijv. vier aardappelen vereisen een langere kooktijd dan twee aardappelen.

Voedsel met kleine afmetingen en kleine stukken koken sneller dan grote stukken omdat de microgolven het voedsel van alle kanten tot het midden binnendringen. Zorg ervoor dat alle stukken dezelfde afmetingen hebben zodat ze gelijkmatig gaar worden.

Vorm

Temperatuur

De dikkere gedeelten van voedsel met onregelmatige afmetingen zoals kippenborsten of kippenpoten, vereisen een langere kooktijd. Voedsel met ronde vormen wordt gelijkmatiger gaar dan voedsel met vierkante vormen tijdens het koken in de magnetron.

De oorspronkelijke temperatuur van het voedsel heeft invloed op de vereiste kooktijd. Gekoeld voedsel vereist een langere kooktijd dan voedsel op kamertemperatuur. Prik met een vork in voedsel met vulling, bijvoorbeeld donuts met jam, om de warmte of stoom te laten ontsnappen.

8

TIPS VOOR HET KOKEN IN DE MAGNETRONOVEN

KOOKTECHNIEKEN

Rangschikken

Afdekken

Doorprikken

Plaats de dikste gedeelten van het voedsel dichtbij de rand van de schaal. Bijv. kippenpoten.

Gebruik magnetronfolie of een geschikt deksel.

Voedsel met een schil of vel moet op verschillende plaatsen worden ingeprikt voor het koken of opwarmen aangezien de hoeveelheid stoom toeneemt en het voedsel kan laten ontploffen. Bijv. aardappelen, vis, kip, worst.

Belangrijk:

Eieren mogen niet in de magnetron worden opgewarmd omdat ze kunnen ontploffen, zelfs na het koken. Bijv. gepocheerde, gebakken of hardgekookte eieren.

Voor een gelijkmatig resultaat is het belangrijk om voedsel om te roeren, om te kerenen te anders rangschikken tijdens het koken. Het voedsel altijd vanaf de buitenkant naar het midden omroeren en herschikken.

Roeren, omkeren en anders rangschikken

Standtijd

Afdekken

Standtijd is nodig na het koken aangezien de warmte zich hierdoor gelijkmatig door het voedsel verspreidt.

Sommige delen van voedsel dat wordt ontdooid, kunnen warm worden. De warme delen kunnen worden afgedekt met kleine stukjes folie die de microgolven weerkaatsen. Bijv. kippenpoten en kippenvleugels.

VOEDSELTHERMOMETER GEBRUIKEN OM DE BEREIDINGSTIJD TE BEPALEN

De kerntemperatuur van levensmiddelen en dranken kunt u vaststellen met een voedselthermometer.

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van temperaturen.

Product Kerntemperatuur ne het bereiden

Kerntemperatuur na 10-15 minuten standtijd

Dranken verwarmen (koffie, water, thee, enz.)

Melk verwarmen

Soep verwarmen

Stoofschotel verwarmen

Gevogelte

Lamsvlees roze van binnen

Rosbief door en door gaar rood van binnen roze van binnen door en door gaar

Varkensvlees, kalfsvlees

65-75 oC

60-65 oC

75-80 oC

75-80 oC

80-85 oC

70 oC

75-80 oC

50-55 oC

60-65 oC

75-80oC

80-85 oC

85-90 oC

70-75 oC

80-85 oC

55-60 oC

65-70 oC

80-85 oC

80-85 oC

9

MAGNETRONBESTENDIG KOOKGEREI

Servies

Aluminiumfolie / servies van folie

Bruineringsservies

Porselein en keramiek

Glas bijv. Pyrex ®

Metaal

Kunststof/polystyreen bijv. servies waarin fastfood wordt verkocht

Huishoudfolie

Vries-/braadzakken

Papier – borden, kopjes en keukenrol

Stro en hout

Kringlooppapier en krantenpapier

Geschikt voor de magnetron

/

/

Opmerkingen

Kleine stukjes aluminiumfolie kunnen worden gebruikt om het voedsel tegen oververhitting te beschermen. Zorg ervoor dat het folie minstens 2 cm van de ovenwanden is verwijderd aangezien vonkvorming kan optreden. Servies van folie is niet aanbevolen, tenzij voorgeschreven door de fabrikant, bijv. Microfoil ®. Alle voorschriften nauwgezet opvolgen.

Altijd de voorschriften van de fabrikant opvolgen. De vermelde kooktijden niet overschrijden. Oppassen want deze schalen kunnen zeer heet worden.

Porselein, keramiek en geglazuurd aardewerk zijn doorgaans geschikt, behalve aardewerk met metalen versiering.

Wees voorzichtig met dun glas aangezien dit kan breken of scheuren als het plotseling wordt verwarmd.

Het is niet aanbevolen om metalen servies in de magnetron te gebruiken. Dit veroorzaakt vonkvorming en kan tot brand leiden.

Wees voorzichtig aangezien dergelijk servies kan vervormen, smelten of verkleuren bij hoge temperaturen.

Het huishoudfolie mag het voedsel niet aanraken en moet ingeprikt worden om de stoom te laten ontsnappen.

Moeten ingeprikt worden om de stoom te laten ontsnappen. Controleer of de zakken geschikt zijn voor gebruik in de magnetron. Gebruik geen plastic of metalen binddraad aangezien dit kan smelten of vlam vatten door vonkvorming van het metaal.

Gebruik papier uitsluitend om op te warmen of vocht te absorberen. Wees voorzichtig aangezien oververhitting brand kan veroorzaken.

Let altijd goed op bij het gebruik van dit materiaal aangezien oververhitting brand kan veroorzaken.

Kan stukjes metaal bevatten die vonkvorming veroorzaken en tot brand kunnen leiden.en

10

VERMOGENSSTANDEN

De oven heeft 5 vermogensstanden. Richt u bij het kiezen van de juiste stand naar de aanwijzingen in de recepten. In het algemeen gelden de volgende adviezen:

900 watt

voor snel koken of verwarmen, bijv.

voor soep, éénpansgerechten, gerechten uit blik, hete dranken, groente, vis enz.

630 watt

voor langer koken van compactere levensmiddelen zoals vlees en gehakt en voor gerechten als cake. Bij deze lage instelling koken sauzen niet over en de gerechten worden gelijkmatig gaar, zonder dat ze aan de rand hard worden of overlopen.

450 watt

270 watt

koken.

90 watt

voor compactere gerechten die bij het bereiden op traditionele wijze een langere tijd nodig hebben, bijv. rundvleesgerechten. Bij deze instelling blijft het vlees mals.

kiest u om gelijkmatig te ontdooien.

Deze stand is ook geschikt om rijst en pasta te voor voorzichtig ontdooien, bijv. voor slagroomtaart of bladerdeeg.

W=WATT

Om het vermogen in te stellen:

1. Knop

TIJDSCHAKELKLOK/GEWICHT/VERMOGENSSTAND

rechtsom of linksom draaien om de tijd in te stellen.

2. Toets

METHODE

1 x indrukken (magnetron solo).

Knop

TIJDSCHAKELKLOK/GEWICHT/VERMOGENSSTAND

op de gewenste vermogensstand draaien.

3. Toets

START/+30

indrukken.

AANWIJZINGEN:

Als u geen vermogensstand kiest, werkt het apparaat automatisch met vol vermogen

(900 watt).

11

MAGNETRON SOLO

U kunt een bereidingstijd van max. 90 minuten

(90.00) instellen.

De tijdseenheid varieert van 10 seconden tot 5 minuten, afhankelijk van de totale bereidingstijd zoals aangegeven in de tabel.

bereidingstijd

0-5 minuten

5-10 minuten

10-30 minuten

30-90 minuten

tijdseenheden

10 seconden

30 seconden

1 minuut

5 minuten

Voorbeeld:

Soep verwarmen, 2 minuten en 30 seconden met 630 watt vermogen.

1.

Voer door knop

TIJDSCHAKELKLOK/

GEWICHT/

VERMOGENSSTAND

rechtsom te draaien de gewenste bereidingstijd in.

2.

Kies de gewenste bereidingsmethode door toets

METHODE

één maal in te drukken

(magnetron solo).

3.

Stel het gewenste vermogen in door knop

TIJDSCHAKELKLOK/

GEWICHT/

VERMOGENSSTAND

rechtsom te draaien.

4.

Start het proces door toets

START/+30

één maal in te drukken.

1x

1x

Controleer het display.

AANWIJZINGEN:

1.

Als u de ovendeur tijdens het bereidingsproces opent, wordt de bereidingstijd op het display automatisch aangehouden. Het terugtellen van de tijd gaat weer verder als u de deur sluit en toets

START/+30

indrukt.

2.

Als u tijdens het bereidingsproces de vermogensstand wilt controleren, drukt u toets

METHODE

in. Zolang uw vinger deze toets aanraakt, wordt de vermogensstand aangegeven.

3.

U kunt knop

TIJDSCHAKELKLOK/GEWICHT/VERMOGENSSTAND

rechtsom of linksom draaien. Als u de knop linksom draait, wordt de bereidingstijd trapsgewijze vanaf 90 minuten verminderd.

12

GRILLEREN EN GECOMBINEERD

GEBRUIK (MAGNETRON + GRILL)

Het apparaat heeft twee

grillfuncties

: grill solo en magnetron + grill.

1. GRILL

Om levensmiddelen te grilleren.

Voorbeeld :

4 minuten brood roosteren.

1.

Kies de gewenste bereidingstijd door knop

TIJDSCHAKELKLOK/

GEWICHT/VERMOGENSSTAND

te draaien.

2.

Kies de gewenste methode door toets

METHODE

twee maal in te drukken.

3.

Start het proces door toets

START/+30

één maal in te drukken.

2x

1x

Controleer het display.

AANWIJZINGEN:

1.

Het hoge en het lage rek zijn bedoeld om te grilleren.

2.

Als u de grill voor de eerste keer gebruikt, kan wat rook of een brandlucht ontstaan. Dit is normaal en geen teken dat het apparaat niet in orde is.

Om het probleem te voorkomen kunt u de grill eerst 20 minuten zonder levensmiddelen inschakelen.

2. MAGNETRON + GRILL

Gecombineerd gebruik van magnetron (90 tot 630 watt) en grill. Het magnetronvermogen is vooraf ingesteld op 270 watt.

Voorbeeld:

Vleesspiezen (zie recept op pag. 22) 7 minuten met

magnetron + grill

(450 watt).

1.

Kies de gewenste bereidingstijd door knop

TIJDSCHAKELKLOK/

GEWICHT/

VERMOGENSSTAND

te draaien.

2.

Kies de gewenste methode door toets

METHODE

drie maal in te drukken.

3.

Kies het gewenste magnetronvermogen door knop

TIJDSCHAKELKLOK/

GEWICHT/

VERMOGENSSTAND

te draaien.

4.

Start het proces door toets

START/+30

één maal in te drukken.

3x

1x

Controleer het display.

13

ANDERE NUTTIGE FUNCTIES

1. KOKEN IN VERSCHILLENDE FASES

U kunt een reeks van (maximaal) 3 combinaties (magnetron solo, grill of magnetron + grill) programmeren.

Voorbeeld:

koken: 2 minuten en 30 seconden bij 630 watt vermogen (fase 1)

5 minuten grill (fase 2)

Fase 1

1.

Voer door knop

TIJDSCHAKELKLOK/

GEWICHT/

VERMOGENSSTAND

te draaien de gewenste tijd in.

2.

Kies de gewenste methode door toets

METHODE

één maal in te drukken

(magnetron solo.)

3.

Stel het gewenste vermogen in door knop

TIJDSCHAKELKLOK/

GEWICHT/

VERMOGENSSTAND

te draaien.

4.

Druk toets

METHODE

in voordat u fase 2 gaat programmeren.

1x 1x

Fase 2

5.

Voer door knop

TIJDSCHAKELKLOK/

GEWICHT/

VERMOGENSSTAND

te draaien de gewenste tijd in.

6.

Kies de gewenste methode door toets

METHODE

twee maal in te drukken (grill).

7.

Start het proces door toets

START/+30

in te drukken.

2x

1x

Controleer het display.

(Het apparaat gaat nu 2 minuten en 30 seconden op 630 watt werken en daarna 5 minuten grillleren.)

AANWIJZINGEN

Als u na het instellen van de grill nog een programma gaat instellen, sla dan stap 3 en 4 over. Als u na het instellen van de grill op toets

METHODE

blijft drukken, wordt automatisch gecombineerd gebruik ingesteld.

Voorbeeld:

1.0 kg courgette-pastaschotel (zie recept op pag. 28).

1.

18 minuten magnetron op 900 watt.

2.

7 minuten magnetron + grill op 630 watt.

14

ANDERE NUTTIGE FUNCTIES

2. SNELSTARTFUNCTIE

Met toets

START/+30

kunt u de volgende functies bedienen:

a. Direct starten

U kunt direct 30 seconden lang op een vermogen van 900 watt koken, als u toets

START/+30

indrukt.

AANWIJZING:

Om misbruik door kinderen te voorkomen, kan toets

START/+30

slechts 3 minuten na de voorafgaande bedieningshandeling, d.w.z. sluiten van de deur of indrukken van toets

STOP

worden gebruikt.

b. Verlengen van de bereidingstijd

Tijdens handmatig gebruik kunt u de bereidingstijd door herhaald op de toets te drukken steeds met 30 seconden verlengen.

3. CONTROLEREN VAN DE VERMOGENSSTAND

Om tijdens het bereidingsproces de vermogensstand te controleren, drukt u toets

METHODE

in.

1x

Zolang u met uw vinger toets

METHODE

aanraakt, wordt de vermogensstand aangegeven.

Het terugtellen van de tijd gaat verder, ook als op het display de vermogensstand wordt aangegeven.

4. VERGRENDELFUNCTIE

INSTELLEN VAN DE VERGRENDELFUNCTIE

1.

Druk toets

STOP

3 seconden lang in.

OPHEFFEN VAN DE VERGRENDELFUNCTIE

1.

Druk toets

STOP

3 seconden lang in.

1x 3 seconden

Het display geeft aan:

1x 3 seconden

Het display geeft de dagtijd aan.

AANWIJZING:

als de veiligheidsvergrendeling is ingesteld, kunt u m.u.v. toets

STOP

geen toetsen gebruiken.

15

AUTOMATISCH GEBRUIK

De automatische programma's berekenen de juiste methode en bereidingstijd. U kunt kiezen uit 2

automatische kookprogramma's

, 6

automatische kookprogramma's + grill

en 4

automatische ontdooiprogramma's

. Let daarbij op het volgende:

1a.

menunummer

Voorbeeld:

1a. AUTOMATISCH KOKEN:

toets

AUTOMATISCH

KOKEN

heeft twee menu's. Als u de toets één maal indrukt, geeft het display het volgende aan.

1b.

menunummer

1b. AUTOMATISCH KOKEN + GRILL 1:

toets

AUTOMATISCH KOKEN + GRILL 1

heeft twee menu's. Als u de toets één maal indrukt, geeft het display het volgende aan.

1c.

menunummer

1c. AUTOMATISCH KOKEN + GRILL 2:

toets

AUTOMATISCH KOKEN + GRILL 2

heeft vier menu's. Als u de toets één maal indrukt, geeft het display het volgende aan.

1d.

menunummer

1d. AUTOMATISCH ONTDOOIEN:

toets

AUTOMATISCH ONTDOOIEN

heeft vier menu's.

Als u de toets één maal indrukt, geeft het display het volgende aan.

Om een menu te kiezen moet u toets

AUTOMATISCH ONTDOOIEN

of

AUTOMATISCH KOKEN

indrukken totdat het gewenste menunummer wordt aangegeven. Zie pag. 18 - 20, tabellen

AUTOMATISCHE PROGRAMMA'S

.

2.

Voer door knop

TIJDSCHAKELKLOK/GEWICHT/

VERMOGENSSTAND

te draaien het gewenste gewicht in.

• Alleen het gewicht van de levensmiddelen invoeren. Het gewicht van het servies niet meerekenen.

• Voor gerechten met een hoger of lager gewicht dan in de tabel aangegeven kiest u handmatig gebruik. Let op de aanwijzingen in de tabel om goede resultaten te bereiken (pag. 23 - 24).

TIJDSCHAKELKLOK/GEWICHT/

VERMOGENSSTAND

.

3.

Start het proces door toets

START/+30

in te drukken.

Als een bedieningshandeling noodzakelijk is

(bijv. levensmiddelen omkeren) stopt het apparaat automatisch, er klinkt een akoestisch signaal, de resterende bereidingstijd en andere symbolen worden knipperend aangegeven. Om het proces voort te zetten toets

START/+30

indrukken.

2.

3.

1x

knop

TIJDSCHAKELKLOK/

GEWICHT/

VERMOGENSSTAND

toets

START/+30

De temperatuur aan het einde van de bereidingstijd hangt af van de uitgangstemperatuur. Controleer of de levensmiddelen gaar genoeg zijn. Indien nodig kunt u de bereidingstijd verlengen en een hoger vermogen instellen.

AANWIJZING:

als u de functie bereidingstijd met

30 seconden verlengen tijdens koken/ontdooien gebruikt, kunnen de levensmiddelen te gaar worden.

16

AUTOMATISCH GEBRUIK

Voorbeeld 1 voor AUTOMATISCH KOKEN + GRILL 1:

1,5 kg gegratineerde visfilet m.b.v. automatisch kookprogramma + grill 1 (A1-1).

1.

Kies het gewenste menu door toets

AUTOMATISCH

KOKEN + GRILL 1

één maal in te drukken.

2.

Voer door knop

TIJDSCHAKELKLOK/

GEWICHT/

VERMOGENSSTAND

te draaien het gewenste gewicht in.

3.

Start het proces door toets

START/+30

in te drukken.

1x

1x

Controleer het display.

Voorbeeld 2 voor AUTOMATISCH ONTDOOIEN:

0,2 kg steak ontdooien m.b.v. automatisch ontdooiprogramma (Ad-1).

1.

Kies het gewenste menu door toets

AUTOMATISCH

ONTDOOIEN

één maal in te drukken.

2.

Voer door knop

TIJDSCHAKELKLOK/

GEWICHT/

VERMOGENSSTAND

te draaien het gewenste gewicht in.

3.

Start het proces door toets

START/+30

in te drukken.

1x

1x

Controleer het display.

17

TABELLEN AUTOMATISCHE PROGRAMMA'S

TOETS

1x

AUTOMATISCH

KOKEN

AC-1 koken

Kipschotel met groente

HOEVEELHEID

(gewichtseenheid) /

SERVIES

0,5 - 1,5 kg* (500 g) gratinschaal met magnetronfolie

TIPS

• Zie recept op pag. 21.

* Totale gewicht van alle ingrediënten.

2x

AC-2 koken

Gehaktschotel

0,5 - 1,5 kg* (500 g) ovenschaal met deksel

• Zie recept op pag. 21.

* Totale gewicht van alle ingrediënten.

TOETS

1x

AUTOMATISCH

KOKEN +

GRILL 1

A1-1 koken

Gegratineerde visfilet

HOEVEELHEID

(gewichtseenheid) /

SERVIES

0,5 - 1,5 kg* (500 g) gratinschaal laag rek

TIPS

• Zie recept op pag. 21.

* Totale gewicht van alle ingrediënten.

A1-2 koken

Ovenschotels

0,5 - 1,5 kg* (500 g) gratinschaal laag rek

• Zie recept op pag. 22.

* Totale gewicht van alle ingrediënten.

2x

Belangrijk:

Gekoelde voedingsmiddelen worden vanaf 5

o

C opgewarmd, bevroren voedingsmiddelen vanaf -18

o

C.

18

TABELLEN AUTOMATISCHE PROGRAMMA'S

TOETS

1x

2x

3x

4x

AUTOMATISCH

KOKEN +

GRILL 2

A2-1 koken

Patates frites

(Ovenfrietjes)

HOEVEELHEID

(gewichtseenheid)

/ SERVIES

0,20 - 0,40 kg (50 g) ovenschaal hoog rek

A2-2 koken

Gegrilleerde

Vleesspiezen

A2-3 koken

Kippenbouten

ingrediënten voor 0,6 kg kippenbouten:

1-2 el olie,

1

/

2 tl zout, 1 tl paprikapoeder

A2-4 koken

Gegrilleerde kip

0,2 - 0,8 kg (100 g) hoog rek

0,20 - 0,80 kg (50 g) hoog rek

0,9 - 1,8 kg (100 g) laag rek

ingrediënten voor 1,2 kg kip:

2 tl olie, 1 tl paprikapoeder, zout, peper

TIPS

• Leg de bevroren patates frites in een platte schaal.

• Plaats de schaal op een hoog rooster en bak.

• Als het akoestische signaal klinkt, de frites omkeren.

• Na het bereiden op een schaal leggen om te serveren. (Standtijd is niet nodig.)

BELANGRIJK:

De schaal wordt tijdens het bereiden erg heet. Gebruik pannenlappen.

• Maak gebaseerd op het recept op pagina 22, de grillspiesjes klaar.

• Leg ze op het hoge rek in de oven.

• Als het akoestische signaal klinkt, de frite omkeren.

• Na het bereiden op een schaal leggen om te serveren. (Standtijd is niet nodig.)

• Vermeng de ingrediënten en smeer de kippenbouten hiermee in.

• Prik gaatjes in het vel van de kip.

• Leg de kippenbouten op het hoge rek, vel naar beneden, met de dunne uiteinden naar het midden.

• Als het akoestische signaal klinkt, de frites omkeren.

• Na het bereiden uit de oven halen en ca. 5 minuten laten staan.

• Vermeng de ingrediënten en smeer de kip hiermee in.

• Prik gaatjes in het vel van de kip.

• Leg de kip met de borst naar beneden op het lage rek.

• Als het akoestische signaal klinkt, de kip omkeren.

• Na het bereiden ca. 3 minuten in de oven laten staan, uit de oven halen en op een schaal leggen.

Belangrijk:

Gekoelde voedingsmiddelen worden vanaf 5

o

C opgewarmd, bevroren voedingsmiddelen vanaf -18

o

C.

19

TABELLEN AUTOMATISCHE PROGRAMMA'S

TOETS

1x

2x

3x

4x

ONTDOOI-

PROGRAMMA

Ad-1 ontdooien

Biefstuk en karbonade

Ad-2 ontdooien

Gehakt

Ad-3 ontdooien

Gebak

Ad-4 ontdooien

Brood

HOEVEELHEID

(gewichtseenheid)

/ SERVIES

0,2 - 1,0 kg (100 g)

Ovenschaal

(zie belangrijk aanwijzing.)

0,2 - 1,0 kg (100 g)

Ovenschaal

(zie onderstaande aanwijzing.)

0,1 - 1,4 kg (100 g)

Plat bord

0,1 - 1,0 kg (100 g)

Ovenschaal

(Voor dit programma alleen sneetjes brood.)

TIPS

• Leg de voedingsmiddelen op een platte schaal in het midden van het draaiplateau.

• Zodra het geluidssignaal klinkt, dient het omgedraaid te worden, dienen de delen van elkaar gehaald te worden en vervolgens anders neergelegd te worden. Dek de dunne delen en warme plekken af met aluminiumfolie.

• Wikkel na het ontdooien in aluminiumfolie en laat 10-15 minuten staan totdat het volledig is ontdooid.

• Leg het blok gehakt in een platte schaal op het midden van het draaiplateau.

• Draai het gehakt om zodra het geluidssignaal klinkt. Verwijder de reeds ontdooide delen indien mogelijk.

• Dek na het ontdooien af met aluminiumfolie en laat het 5-10 minuten staan totdat het volledig is ontdooid.

Verwijder de verpakking van de cake.

• Plaats de cake direct op het draaiplateau, of op een bord in het midden van het draaiplateau.

• Snijd de cake na het ontdooien in gelijke plakken en leg ze iets uit elkaar. Laat de cake

15-60 minuten staan totdat de cake volledig is ontdooid.

• Verdeel de boterhammen over een platte schaal in het midden van het draaiplateau. Een brood met een gewicht van 1 kg kunt u rechtstreeks over het draaiplateau verdelen.

• Als het geluidssignaal klinkt, dienen de boterhammen omgedraaid te worden, anders neergelegd te worden en reeds ontdooide boterhammen uitgenomen te worden.

• Dek na het ontdooien af met aluminiumfolie en laat het 5-15 minuten staan totdat het volledig is ontdooid.

Belangrijk:

Gekoelde voedingsmiddelen worden vanaf 5

o

C opgewarmd, bevroren voedingsmiddelen vanaf -18

o

C.

BELANGRIJK:

automatische ontdooiprogramma's

1 Biefstukken en karbonades naast elkaar (in 1 laag) invriezen.

2 Gehakt plat invriezen.

3 Na het omkeren de al ontdooide delen met strookjes aluminiumfolie afdekken.

4 Gevogelte moet meteen na het ontdooien worden bereid.

5 Taarten voorzien van een garnering en room zijn heel gevoelig voor de energie van de magnetron. Als de room snel ontdooit, dient het direct uit de magnetronoven genomen te worden om 10-30 minuten op kamertemperatuur te laten staan, om de beste resultaten te krijgen.

20

RECEPTEN VOOR AUTOMATISCHE

KOOKPROGRAMMA'S

KIPSCHOTEL MET GROENTE (AC-1) pittige kipfricassee

0,5 kg 1,0 kg 1,5kg

60 g

1

25 g

50 g

120 g 180 g langkorrelige rijst (gekookt)

1 1 zakje saffraan

50 g 75 g ui (in plakjes)

100 g 150 g rode paprika (in reepjes)

50 g 100 g 150 g prei (in reepjes)

150 g 300 g 450 g kipfilet (in blokjes)

10 g 20 g 30 g peper, paprikapoeder boter of margarine

150 ml 300 ml 450 ml vleesbouillon

GEHAKTSCHOTEL (AC-2)

0,5 kg 1,0 kg 1,5kg

150 g 300 g 450 g gehakt (half-om-half)

50 g 100 g 150 g ui (gesnipperd)

1/2

15 g

1

30 g

1 1/2

45 g ei broodkruim zout en peper

115 ml 230 ml 345 ml vleesbouillon

20 g

65 g

40 g

125 g

60 g

190 g tomatenpuree aardappelen (fijngehakt)

65 g

1/2 eetl.

125 g

1 eetl. 1

190 g

1/2 wortelen (fijngehakt) eetl. gehakte peterselie

GEGRATINEERDE VISFILET (A1-1) visfilet in Italiaanse stijl

0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg

200 g 430 g 630 g visfilet

1/2

1/2 eetl.

1 eetl. 1 1/2 eetl. citroensap eetl.

1 eetl. 1 1/2 eetl. ansjovisboter

30 g 50 g 80 g Goudse kaas (geraspt) zout en peper

150 g 300 g 450 g verse tomaten

1 eetl. 1 1/2 eetl. 2 eetl.

gehakte gemengde kruiden

100 g 180 g 280 g mozzarella

1/2 eetl.

3/4 eetl.

1 eetl.

basilicum (gehakt)

GEGRATINEERDE VISFILET (A1-1) vis esterhazy

0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg

230 g 450 g 680 g visfilet

100 g 200 g 300 g prei (in ringen)

20 g

40 g

40 g

100 g

60 g

140 g ui (gesnipperd) wortel (geraspt)

10 g 10 g 20 g boter of margarine zout, peper en nootmuskaat

1 eetl.

1

1/2 eetl. 2 eetl.

citroensap

50 g

50 g

100 g 150 g crème fraiche

100 g 150 g Goudse kaas (geraspt)

21

1. Meng de rijst en saffraan in de ingevette schaal.

2. Voeg de uien, rode peper, prei en kip toe. Kruid dit mengsel en leg het op de rijst.

3. Plaats de boter er bovenop.

4. Giet de bouillon over de kip, dek het geheel af met magnetronfolie en kook het op de stand

AUTOMATISCH KOOKPROGRAMMA (AC-

1)

“Kipschotel met groente”.

5. Laat het gerecht na het koken 5-10 minuten staan.

1. Meng het gehakt met de uien, eieren en broodkruimels in een ovenschaal. Voeg naar smaak peper en zout toe.

2. Meng de tomatenpuree door de vleesbouillon.

3. Voeg de vloeistof, aardappelen, wortels en peterselie bij het gehakt en roer het geheel goed.

4. Dek het geheel af en kook het op de stand

AUTOMATISCH KOOKPROGRAMMA (AC-

2)

“Gehaktschotel”.

5. Als het geluidssignaal klinkt, roer dan het gerecht om en dek het weer af.

6. Roer het gerecht na het koken om en laat het ca. 5 minuten staan. Bestrooi met peterselie en serveer.

1. Vis wassen, afdrogen, met citroensap besprenkelen, zouten en met ansjovisboter bestrijken.

2. Vis in een schaal leggen.

3. Kaas over de vis strooien.

4. Leg de tomaten op de kaas.

5. Zout, peper en gemengde kruiden toevoegen.

6. Mozzarella laten uitlekken, in plakjes snijden en op de tomaten leggen. Basilicum erover strooien.

7. Schaal op het lage rek zetten en met

AUTOMATISCH KOOKPROGRAMMA +

GRILL 1 (A1-1)

“gegratineerde visfilet”.

8. Laat het gerecht na het koken 5 minuten staan.

1. Groente, boter en de kruiden in een schaal doen en goed vermengen. 2-6 minuten op 900 watt koken.

2. Vis wassen, afdrogen, met citroensap besprenkelen en zouten.

3. Crème fraiche door de groente mengen.

4. Helft van de groente in een schaal doen. De vis erop leggen en met de rest van de groente bedekken.

5. Kaas erover strooien, op het lage rek zetten en met

AUTOMATISCH KOOKPROGRAMMA + GRILL

1 (A1-1)

“gegratineerde visfilet.

6. Laat het gerecht na het koken 5 minuten staan.

RECEPTEN VOOR AUTOMATISCHE

KOOKPROGRAMMA'S

OVENSCHOTELS (A1-2) spinazieschotel

0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg

5 g 10 g 15 g boter of margarine

(vor het invetten van de schaal)

150 g 300 g 450 g diepvriesspinazie (uitgelekt)

15 g 30 g 45 g ui (gesnipperd) zout, peper en nootmuskaat

150 g 300 g 450 g gekookte aardappelen (in plakjes)

35 g 75 g 110 g gekookte ham (in blokjes)

50 g 100 g 150 g crème fraiche

1 2

40 g 75 g

3 ei(eren)

115 g geraspte kaas

1. Spinazie en ui met elkaar vermengen en zout, peper en nootmuskaat toevoegen.

2. Ovenschaal invetten. Om en om laagjes aardappel, ham en spinazie in de schaal leggen.

De bovenste laag moet spinazie zijn.

3. Meng de eieren met de crème fraiche, voeg zout en peper toe en giet over de gratin.

4. Geraspte kaas erover strooien.

5. Op het lage rek zetten en koken met

AUTOMATISCH KOOKPROGRAMMA +

GRILL 1 (A1-2)

“Ovenschotels”.

6. Laat het gerecht na het koken 5-10 minuten staan.

OVENSCHOTELS (A1-2) aardappel-courgetteschotel

0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg

5 g 10 g 15 g boter of margarine

(vor het invetten van de schaal)

200 g 400 g 600 g gekookte aardappelen (in plakjes)

115 g 230 g 345 g courgette (in dunne plakjes)

75 g

1

1/2

150 g 225 g crème fraiche

2

1

3

2 ei(eren) teentje(s) knoflook (geperst) zout, peper

40 g

10 g

75 g 120 g geraspte Goudse kaas

20 g 30 g zonnebloempitten

1. Ovenschaal invetten en om en om laagjes aardappel en courgette in de schaal leggen.

2. Meng de eieren met de crème fraîche, voeg zout, peper en knoflook toe en giet over de gratin.

3. Strooi de Goudse kaas over de gratin.

4. Strooi ten slotte de zonnebloempitten over de ovenschotel.

5. Op het lage rek zetten en koken met

AUTOMATISCH KOOKPROGRAMMA +

GRILL 1 (A1-2)

“Ovenschotels”.

6. Laat het gerecht na het koken 5-10 minuten staan.

VLEESSPIEZEN (A2-2)

4 stuks

400 g varkensvlees

100 g gerookt spek

100 g uien, in vieren

250 g tomaten, in vieren

100 g groene paprika, in achten

2 el olie

4 tl zoete paprikapoeder zout

1 tl

1 tl cayennepeper worcestersauce

1. Rijg het vlees en groenten afwisselend op vier houten spiesen.

2. Meng de olie met de kruiden en bestrijk de kebabs hiermee.

3. Leg de kebabs op het rooster en grill op

AUTOMATISCH KOOKPROGRAMMA +

GRILL 2 (A2-2)

“Vleesspizen”.

22

TABELLEN

el = eetlepel tl = theelepel

GEBRUIKTE AFKORTINGEN

kp = kopje kg = kilogram g = gram l = liter ml = milliliter cm = centimeter min. = minuten

Drank/gerecht

TABEL: DRANKEN EN GERECHTEN VERWARMEN

Hoeveelheid Instelling Vermogens- Tijd

(g/ml) stand (min.)

Tips

Koffie, 1 kopje

Melk, 1 kopje*

Water, 1 kopje

6 kopjes

1 kom

Gerecht geserveerd op een bord

(groenten, vlees en garnitur)

Éénpansgerecht / Soep

Groente

Vlees, 1 plak1*

Visfilet *

Gebak, 1 stuk

Babyvoeding, 1 potje

Margarine of boter smelten*

Chocolade smelten

150

150

150

900

1000

500

200

200

500

200

200

150

190

50

100

900 W ca.1

900 W ca.1

900 W ca.2

900 W 8-10

900 W 9-11

900 W 4-6

900 W

900 W

900 W

1-2

2-3

3-5

900 W ca. 3

900 W 3-5

450 W 1 /

2

-1

450 W

1

/

2

-1

900 W

450 W

1 /

2

3-4 niet afdekken niet afdekken niet afdekken niet afdekken niet afdekken wat water op de saus sprenkelen, afdekken, halverwege het opwarmproces roeren afdekken, na het verwarmen omroeren indien nodig water toevoegen, afdekken, halverwege het opwarmproces roeren saus dun over de toplaag verdelen, afdekken afdekken plaats in een platte schaal in een voor de magnetron geschikt bakje plaatsen, na het opwarmen goed roeren en de temperatuur testen afdekken af en toe roeren

* vanaf koelkasttemperatuur

Groente

Broccoli

Doperwten

Wortels

Gekookte aardappelen

500

500

500

500

TABEL: VERSE GROENTE KOKEN

Hoeveelheid Instelling Vermogens Tijd Tips

(g) stand (min)

Watertoevoegen

(el/ml)

900 W 6-8 in roosjes verdelen, 4-5 el water toevoegen, afdekken

- tijdens het koken af en toe roeren

900 W 6-8 afdekken, 4-5 el water toevoegen - tijdens het koken af en toe roeren -

900 W 9-11 in plakjes snijden, 4-5 el water toevoegen, afdekken -

- tijdens het koken af en toe roeren

900 W 15-17 in grote gelijke stukken snijden, een beetje zout en 150 ml toevoegen, afdekken, tijdens het koken af en toe roeren

Drank/gerecht Hoeveelheid Instelling Vermogens Tijd Tips

(g/ml)

TABEL: ONTDOOIEN

stand (min.)

Goulash

Worstjes, 8 stuks

4 stuks

Kippenbouten

Visfilet

Broodjes, 2 stuks

Gebak, 1 stuk

Fruit: bijv. kersen, aardbeien, frambozen, pruimen

500

600

300

200

400

80

150

250

270 W 8-9 halverwege de ontdooitijd roeren

270 W 6-8 naast elkaar leggen, halverwege

270 W 3-5 de ontdooitijd omdraaien

270 W 3-4 halverwege de ontdooitijd omdraaien

270 W 5-7 halverwege de ontdooitijd omdraaien

270 W 1-1

1

/

2 slechts gedeeltelijk ontdooien

270 W 1-3 plaats in een platte schaal

270 W 3-5 gelijkmatig verdelen, halverwege de ontdooitijd omdraaien

De in de tabel vermelde tijden zijn Richtlijnen, die naargelang de vriestemperatuur, hoedanigheid en gewicht van de levensmiddelen kunnen variëren.

Standtijd

(min.)

15-30

5-10

5-10

10-15

5-10

-

5

5

23

TABELLEN

Product Hoeveelheid

(g)

visfilet maaltijd op bord broccoli erwtjes

300

400

300

300 gemengde groente 500

Instelling

TABEL: ONTDOOIEN EN KOKEN

VermogensTijd Water Tips stand (min.) toevoegen

900 W

900 W

900 W

900 W

900 W

9-11

8-10

6-8

6-8

9-11

afdekken

afdekken, na 6 minuten roeren tijd omroeren

3-5 afdekken, halverwege de kooktijd omroeren

3-5 afdekken, halverwege de kooktijd omroeren

3-5 afdekken, halverwege de kooktijd omroeren

Standtijd

(min.)

1-2

2

2

2

2

product

Braadstukken

(varken, kalf, lam)

500

TABEL: VLEES, VIS EN GEVOGELTE BRADEN

hoeveelheid instelling vermogens tijd

(g) stand (min.) tips

kruiden, op het lage rek leggen, omdraaien na *

standtijd

(min.)

10 450 W 5-8

450 W 6-8*

450 W 5-8

450 W 4-5

1000 10

Biefstuk (medium)

Kip

Kippenbouten

1500

1000

1500

1200

200

Lendebiefstuk 2 stuks, 400

(medium)

Ovenschotels bruinen

450 W 16-18

450 W 5-7*

450 W 14-16

450 W 4-6

450 W 26-28

450 W 5-8*

450 W 26-28

450 W 4-5

630 W 5-8

630 W 8-10*

630 W 3-5

630 W 12-15

630 W 12-15*

630 W 4-6

900 W 9-11

630 W 5-7*

900 W 9-11

630 W 3-5

450 W 6-7*

4-6

11-12*

6-8

8-13 naar smaak kruiden, op het lage rooster leggen, omdraaien na * kruiden, met de borst naar beneden op het lage rek leggen, omdraaien na * kruiden, met het vel naar beneden op het hoge rek leggen, omdraaien na * op het hoge rek leggen, omdraaien na *, na het grilleren kruiden zet de schotel op het lage rooster

10

10

10

3

3

Tosti

Bevroren pizza

1 stuk

4 stuks

300

400

450 W

1/2

5-6

450 W

1/2

-1

5-6

450 W 4-6

450 W 4-6

450 W 6-7

450 W 5-7 rooster het brood en besmeer dit met boter; leg hier een plakje gekookte ham, een schijfje ananas en een plakje kaas op plaats op het lage rooster

24

RECEPTEN

Alle recepten in deze gebruiksaanwijzing zijn, tenzij anders aangegeven, bedoeld voor 4 porties.

AANPASSEN VAN RECEPTEN VOOR DE

MAGNETRON

Als u uw vanouds beproefde recepten wilt aanpassen voor de magnetron, moet u op het volgende letten:

De bereidingstijden met een derde tot de helft verkor ten. Zie ook de recepten in deze gebruiksaanwijzing. Levensmiddelen met veel vocht zoals vlees, vis, gevogelte, groente, fruit,

éénpansgerechten en soep kunnen zonder problemen in de magnetron worden bereid. Bij gerechten met weinig vloeistof zoals maaltijden op een bord moet u het oppervlak wat vochtig maken.

Toevoegen van vloeistoffen bij rauwe levensmiddelen die gestoofd worden, tot ca.

tweederde van de hoeveelheid in het originele recept reduceren. Indien nodig tijdens het bereidingsproces wat vloeistof toevoegen.

Toevoegen van vet kan aanzienlijk gereduceerd worden.

Een kleine hoeveelheid boter, margarine of olie is voldoende om het gerecht smaak te geven.

Daarom is de magnetron uitstekend geschikt voor het bereiden van vetarme gerechten.

UIENSOEP

Servies: Schaal met deksel (2 l inhoud)

4 soepkommen (200 ml) ingrediënten

10 g boter of margarine

100 g

800 ml uien, in plakjes vleesbouillon zout, peper

2 sneetjes brood

40 g geraspte kaas

CHAMPIGNONS MET ROZEMARIJN

Servies: Schaal met deksel (1 liter inhoud) ondiepe ronde schaal met deksel

(ca. 22 cm diameter) ingrediënten

8 grote champignons (ca. 225 g)

20 g

50 g

50 g boter of margarine ui, gesnipperd bacon, in kleine dobbelsteentjes zwarte peper verse rozemarijn, fijngehakt

125 ml droge witte wijn

125 ml room

20 g bloem

1. De kom invetten, gesneden ui, vleesbouillon en kruiden toevoegen. Afdekken en koken.

9-11 min.

900 W

2. Het brood roosteren, in blokjes snijden en over de soepkommen verdelen. De soep over het brood gieten en met kaas bestrooien.

3. Zet de kommen op het draaiplateau en grill.

6-7 min.

1. Verwijder de steeltjes van de champig-nons. Snij de steeltjes in kleine stukjes.

2. Vet de ondiepe schaal in. Voeg de uien, spekblokjes en champignonsteeltjes toe. Voeg naar smaak peper en rozemarijn toe, afdekken en koken.

3-5 min.

900 W

Laat afkoelen.

3. Verwarm de room en 100 ml wijn in de kom.

1-3 min.

900 W

4. Meng de resterende wijn met het bloem, roer dit mengsel door het hete vocht en kook het geheel. Een enkele keer tijdens het koken roeren.

ca. 1 min.

900 W

5. Vul de champignons met het spekmen-gsel en plaats het in de ondiepe schaal. Giet de saus over de champignons en kook het op het lage rooster.

6-8 min.

270 W

Na afloop van de kooktijd ca. 2 minuten laten nagaren.

25

RECEPTEN

AUBERGINES GEVULD MET GEHAKT

Servies: Schaal met deksel (1 liter inhoud)

Ondiepe platte ovenschotel

(ca. 30 cm lang) ingrediënten

250 g

200 g aubergines tomaten)

1 el

100 g

4

200 g

2

2 el

60 g olijfolie om de schaal in te vetten uien, gesnipperd milde groene chilipeper gehakt teentjes knoflook, geperst peterselie, gehakt zout, peper paprika fetakaas, in dobbelsteentjes gesneden

ZEETONGFILET

Servies: Ondiepe, ovale ovenschotel met magnetronfolie (ca. 26 cm lang) ingrediënten

400 g

1 tongfilets citroen, heel

150 g

10 g

1 el

1 el tomaten boter plantaardige olie peterselie, gehakt

4 el

20 g zout, peper witte wijn boter of margarine

Tip: voor dit gerecht kunt u ook roodbaars, heilbot, harder, schol of kabeljauw gebruiken.

1. Halveer de aubergines in de lengte.

Hol ze uit met een theelepel totdat een schil van ongeveer 1 cm dikte overblijft. Maak dobbelsteentjes van het uitgelepelde vruchtvlees.

2. Verwijder het vel van de tomaten en snij de tomaten in kleine stukjes.

3. Vet de bodem van de kom met olijfolie in. Voeg de fijngehakte ui toe, dek af en kook.

ca. 2 min.

900 W

4. Snij de chilipepers in plakjes. Bewaar 1 /

3 voor de garnering. Meng het gehakt met de in stukken gesneden aubergines, uien, tomaten, chilipeperplakjes, knoflook en de peterselie. Breng op smaak.

5. Droog de auberginehelften. Vul de aubergines met de helft van het gehaktmengsel, strooi hier de fetakaas over en voeg hierna de rest van de vulling toe.

6. Leg de auberginehelften in de ovenschotel, plaats deze op het lage rooster en kook.

11-13 min.

630 W

Garneer de gevulde aubergines met de chilipeperplakjes en ga door met koken.

4-7 min.

630 W

Na afloop van de kooktijd ca. 2 minuten laten nagaren.

1. De filets wassen en droog deppen. Graten verwijderen.

2. Snijd de citroen en de tomaten in dunne plakjes.

3. Vet de schaal in met boter. Leg de visfilets in de schotel en besprenkel met plantaardige olie.

4. Strooi peterselie over de vis, leg de plakjes tomaten erop en breng op smaak. Leg de plakjes citroen bovenop de tomaten en giet hier witte wijn over.

5. Leg kleine klontjes boter bovenop de citroen, dek af en kook.

11-13 min.

630 W

Na afloop van de kooktijd ca. 2 minuten laten nagaren.

FOREL MET AMANDELEN

Servies: Ondiepe ovale gratinschaal

(ca. 32 cm lang) ingrediënten

4 forellen (200 g), schoongemaakt sap van 1 citroen

30 g

50 g

10 g

50 g zout boter of margarine bloem boter of margarine om de schaal in te vetten amandelsnippers

26

1. Forel wassen, afdrogen en met citroen-sap besprenkelen.

Van binnen en van buiten zouten en 15 minuten laten staan.

2. De boter smelten.

1 min.

900 W

3. De forel afdrogen, met boter bestrijken en door de bloem rollen.

4. Ovenschaal invetten. Forel erin leggen en op het lage rek zetten. Na twee derde van de bereidingstijd de forel omkeren en de amandelsnippers erover strooien.

15-18 min.

450 W

Na afloop van de kooktijd ca. 2 minuten laten nagaren.

RECEPTEN

VISFILET MET KAASSAUS

Servies: Schaal met deksel (1 liter inhoud)

Lage ovale ovenschotel

(ca. 25 cm lang) ingrediënten

800 g visfilets

2 el citroensap zout

10 g

50 g boter of margarine ui, gesnipperd

20 g bloem

100 ml witte wijn

1 tl

100 g

2 el plantaardige olie om de schaal in te vetten

Emmentaler kaas, geraspt gehakte, peterselie

1. Was de vis, dep droog en besprenkel met citroensap. Met zout inwrijven.

2. Vet de schaal in. Voeg de in stukjes gesneden ui toe, dek af en kook.

1-2 min.

900 W

3 Strooi de bloem over de uien en de witte wijn en meng dit.

4. Gratinschaal invetten en de vis erin leggen. Saus over de vis gieten en met kaas bestrooien. Op het lage rek zetten en verwarmen.

1.

7-8 min.

2.

14-16 min.

450 W

450 W

Na afloop van de kooktijd ca. 2 minuten laten nagaren.

KALFSVLEES IN ROOMSAUS

Servies: Schaal met deksel (2 l inhoud) ingrediënten

600 g kalfsfilet

10 g

50 g boter of margarine ui, gesnipperd

100 ml witte wijn gekruid jusblokje voor ongeveer

1

/

2

liter jus

300 ml room

1 el peterselie, gehakt

GEVULDE HAM

Servies: Schaal met deksel (2 l inhoud)

Ovale ovenschotel (ca. 26 cm lang) ingrediënten

150 g bladspinazie, fijngehakt

150 g

50 g kwark, 6% vet

Emmentaler kaas, gemalen peper, paprika

8 plakjes gekookte ham (400 gr)

125 ml water

125 ml room

20 gl

20 g

10 g bloem boter of margarine boter of margarine om de schaal in te vetten

Tip: U kunt voor dit gerecht ook kant-en-klare bechamelsaus kopen.

1. Snij het kalfsvlees in reepjes.

2. Vet de schaal in met boter. Plaats de ui en het vlees toe in de schaal, dek af en kook. Roer een enkele keer tijdens het koken.

6-9 min.

900 W

3. Voeg de witte wijn, het jusblokje en de room toe, roer, dek af en laat verder koken. Roer af en toe.

3-5 min.

900 W

4

. Na afloop van de kooktijd het mengsel omroeren en ca. 5 minuten laten nagaren. Met peterselie garneren.

1. Vermeng de spinazie met de kaas en kwark, en breng dit mengsel op smaak.

2. Leg op elk plakje gekookte ham een eetlepel van de vulling en rol het op. Steek de ham vast met een houten pen.

3. Maak een bechamelsaus: giet hiervoor het water en de room in een kom, dek deze af en verwarm.

2-4 min.

900 W

Meng de boter met de bloem om een roux te maken, voeg aan de vloeistof toe en roer met een garde tot een glad mengsel ontstaat. Dek af, kook tot de roux dik is.

1-2 min.

900 W

Roer en proef.

4. Giet de saus in de ingevette schaal, leg de gevulde hamrolletjes erin en kook het met de deksel erop.

10-12 min.

630 W

Na afloop van de kooktijd ca. 5 minuten laten nagaren.

27

RECEPTEN

KALFSKOTELET MET MOZZARELLA

Servies: Ondiepe vierkante gratinschaal met deksel (ca. 25 cm lang) ingrediënten

150 g Mozzarella kaas

500 g tomaten uit blik, uitgelekt

4 kalfskoteletten (600 g)

20 ml olijfolie

2

20 g teentjes knoflook, fijngehakt kappertjes oregano zout, peper

1. Was het kalfsvlees, droog het af en klop het plat.

2. Pureer de tomaten, voeg knoflook, olie, zout, pepers, kapertjes en oregano toe en giet het over het kalfsvlees. Afdekken en koken.

15-19 min.

Keer het vlees om.

630 W

3. Leg een paar plakjes Mozzarella op elk stuk vlees, voeg zout toe en kook het geheel onafgedekt op het hoge rooster.

9-12 min.

630 W

Na afloop van de kooktijd ca. 5 minuten laten nagaren.

LASAGNE

servies: Schaal met deksel (2 l inhoud)

Ondiepe, vierkante schaal met deksel (ca. 20 x 20 x 6 cm) ingrediënten

300 g tomaten uit blik

50 g

50 g

1

250 g

2 el ham, fijngesneden ui), gesnipperd teentje knoflook, geperst gehakt tomatenpuree zout, peper

150 ml crème fraiche

100 ml melk

50 g

1 tl

1 tl

1 tl

125 g

1 el

Parmezaanse kaas, geraspt gemengde kruiden, gehakt olijfolie plantaardige olie om de schaal in te vetten groene lasagne

Parmezaanse kaas, geraspt

1. Snij de tomaten in kleine stukjes, meng met de ham, ui, knoflook, gehakt en tomatenpuree. Op smaak brengen, afdekken en koken.

5-8 min.

900 W

2. Meng de crème fraîche met de melk, Parmezaanse kaas, kruiden, olie en specerijen.

3. Vet de schaal in en leg 1/3 van de lasagnebladen op de bodem. Leg de helft van het gehaktmengsel op de pasta en giet hier wat saus over. Herhaal dit en zorg dat de laatste laag de resterende pasta is.

Giet de saus over de pasta en bestrooi met

Parmezaanse kaas. Kook het gerecht met gesloten deksel.

13-17 min.

630 W

Na afloop van de kooktijd ca. 5 -10 minuten laten nagaren.

COURGETTE-PASTASCHOTEL

Servies: Gratinschaal (ca. 26 cm lang) ingrediënten

80 g macaroni, gekookt

400 g

150 g tomaten in blokjes uit blik uien, gesnipperd

1 el

450 g

150 g

2

100 g basilicum, tijm, zout, peper olie om de schaal in te vetten courgettes, in plakjes zure room eieren

Cheddar kaas, geraspt

1. Meng de tomaten met de uien en kruid ze goed.

Voeg de macaroni toe. Giet de tomatensaus over de macaroni en verdeel de courgetteschijfjes over de bovenkant.

2. Klop de zure room en de eieren en giet over de ovenschotel. Strooi de geraspte kaas daar overheen.

Plaats op het lage rooster en laat koken.

1.

18-21 min.

900 W

2.

7-8 min.

630 W

Na afloop van de kooktijd ca. 5 -10 minuten laten nagaren.

28

RECEPTEN

PEREN IN CHOCOLADESAUS

Servies: Schaal met deksel (2 l inhoud)

Schaal met deksel (1 l inhoud) ingrediënten

4 hele peren, geschild (600 g)

60 g

10 g suiker zakje vanillesuiker

1 el perenlikeur

150 ml water

130 g pure chocolade, fijngehakt

100 g crème fraiche

GRIESMEELPUDDING MET

FRAMBOZENSAUS

Servies: Schaal met deksel (inhoud 2 l)

4 ramekin bakjes ingrediënten

500 ml melk

40 g suiker

15 g

50 g

1

1 el gehakte amandelen griesmeel eidooier water

1 eiwit

250 g frambozen

50 ml water

40 g suiker

1. Doe de suiker, vanillesuiker, perenlikeur en het water in de kom, roer, dek af en kook.

1-2 min.

900 W

2. Doe de peren in het sap, dek af en kook.

5-8 min.

900 W

Neem de peren uit het kookvocht en zet de peren in de koelkast.

3. Giet 50 ml van het kookvocht in de kleinere kom.

Voeg de chocolade en crème fraîche toe, dek af en kook.

2-3 min.

900 W

4. Roer de saus goed door, giet het over de peren en serveer.

1. Doe de melk, suiker en amandelen in de kom, dek af en kook.

3-5 min.

900 W

2. Voeg de griesmeel toe, roer, dek af en kook.

10-12 min.

270 W

3. Meng de eidooier met het water in een kopje en schep door het hete mengsel. Klop het eiwit stijf en schep dit door het mengsel. Giet het puddingmengsel in ramekins of kleine bakjes.

4. Voor de saus: was de frambozen, droog ze voorzichtig en doe ze in een kom met water en suiker. Dek af en warm op.

2-3 min.

900 W

5. Pureer de frambozen en dien het bij de griesmeelpudding op.

KWARKTAART

Servies: Springvorm (ca. 26 cm diameter) ingrediënten

Bodem:

300 g bloem

1 tl cacao

10 g bakpoeder

150 g suiker

1

10 g ei boter of margarine om de vorm in te vetten

Vulling:

150 g boter of margarine

100 g suiker

10 g zakje vanillesuiker

3 eieren

400 g kwark, 20% vet

40 g pakje vanillepuddingpoeder

1. Meng in een kom de bloem, cacao, suiker en het bakpoeder.

2. Voeg de eieren en boter toe en meng het in een keukenmachine.

3. Vet de vorm in. Rol het deeg uit en breng het deeg in de vorm aan. Breng 2 cm deeg over de rand van de vorm aan om zo een rand te vormen. Bak het gebak.

6-8 min.

630 W

4. Klop de boter met de suiker tot het geheel zacht en romig is. Roer de eieren er langzaam door. Voeg ten slotte de kwark en de vanillepudding-poedermix toe.

5. Verdeel de vulling over de bodem van de kaascake en bak.

15-19 min.

630 W

29

REINIGING EN ONDERHOUD

WAARSCHUWING:

COMMERCIËLE

GEBRUIK GEEN

OVENREINIGERS,

STOOMREINIGERS, SCHURENDE REINIGINGS-

MIDDELEN, SCHOONMAAKMIDDELEN DIE

NATRIUMHYDROXIDE BEVATTEN OF

SCHUURSPONSJES. DIT GELDT VOOR ALLE

DELEN VAN UW MAGNETRON.

REINIG DE MAGNETRONOVEN REGELMATIG

EN VERWIJDER ALLE VOEDSELRESTEN. Als u de oven niet regelmatig reinigt dan kan dit slijtage van ovenbekleding veroorzaken waardoor de levensduur van het apparaat wordt verkort en gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.

Ommanteling

De buitenkant van het apparaat met een mild sopje schoonmaken. Goed met een droge doek afnemen en met een handdoek nadrogen.

Bedieningspaneel

Voor het reinigen de deur openen om het bedieningspaneel te deactiveren. Het paneel voorzichtig met een vochtige doek schoonmaken.

Nooit te veel water en geen chemische of schurende reinigingsmiddelen gebruiken, omdat het bedieningspaneel daardoor kan worden beschadigd.

Ovenruimte

1.

Na elk gebruik het nog warme apparaat met een zachte, vochtige doek of spons afnemen, om lichte verontreinigingen te verwijderen.

Voor sterke verontreinigingen een mild sopje gebruiken en verschillende keren met een zachte, vochtige doek of spons grondig afnemen, tot alle resten volledig verwijderd zijn. Verwijder nooit de afdekking van de microgolvengeleider.

2.

Let erop dat er geen zeepsop of water door de kleine openingen in de wand dringt, omdat het apparaat daardoor beschadigd kan raken.

3.

Gebruik geen reinigingsspray in de ovenruimte.

4.

Verwarm de oven regelmatig door de grill in te schakelen, zie aanwijzing 2 op pag. 13.

Draaiplateau en draaimechanisme

Verwijder eerst het draaiplateau en het draaimechanisme uit de ovenruimte. Draaiplateau en mechanisme met een mild sopje schoonmaken en met een zachte doek afdrogen. Beide delen kunnen in de afwasautomaat worden gereinigd.

Apparaatdeur

De deur, de deurafdichting en de afsluitvlakken regelmatig met een vochtige doek afnemen om verontreinigingen te verwijderen. Gebruik geen agressieve schuurmiddelen of scherpe metalen schrapers om de ruit van de ovendeur te reinigen aangezien hierdoor krassen op het oppervlak kunnen ontstaan waardoor de ruit kan breken.

Rekken

De rekken met een mild sopje schoonmaken en afdrogen. U kunt de rekken ook in de afwasautomaat schoonmaken.

AANWIJZING:

Gebruik geen stoomreiniger.

SERVICE

In het hoofdstuk "Wat te doen als...” zijn enkele storingen beschreven die u zelf kunt opheffen. Lees in geval van storing eerst dit hoofdstuk. Als u daar geen aanwijzingen vindt, neemt u contact op met onze service-afdeling.

Bereid het gesprek altijd goed voor. Zo vergemakkelijkt u de diagnose en de beslissing of bezoek van een servicetechnicus nodig is.

Noteer modelnummer en serienummer. Deze nummers vindt u op het typeplaatje van het apparaat.

model ........................................

S-nr.

........................................

Geef onze service-afdeling ook het volgende op:

• Hoe doet de storing zich voor?

• Onder welke omstandigheden treedt de storing op?

30

Wanneer ontstaan er voor u ook tijdens de garantietermijn kosten?

- als u de storing m.b.v. de storingstabel (zie hoofdstuk "Wat te doen als ...") zelf had kunnen opheffen, als onze service-technicus u verschillende malen moet bezoeken, omdat hij voor zijn bezoek niet alle belangrijke informatie heeft gekregen en nu bijv. onderdelen moet halen. Dit kunt u voorkomen als u uw telefoongesprek goed voorbereidt zoals boven beschreven.

Adres service-afdeling

Zanussi fabrieksservice

Postbus 120

2400 AC Alphen aan den Rijn

Service-informatielijn

tel. (0172) 468 300

(voor bezoek servicetechnicus en onderdelen)

Consumentenbelangen

tel. (0172) 468 172

(voor algemene, product- of gebruiksinformatie)

www.zanussi.nl

WAT TE DOEN ALS...

SYMPTOOM

… de magnetron niet goed functioneert?

... de magnetron niet werkt?

... het draaiplateau niet draait?

... de magnetron niet uitschakelt?

... de ovenverlichting uitvalt?

... de levensmiddelen langzamer heet en gaar worden dan voorheen?

MOGELIJKE OPLOSSING

Controleer of

- de zekering in de huisinstallatie in orde is,

- de stroom misschien uitgevallen is.

- Als de zekeringen in de huisinstallatie meermaals uitschakelen, neem dan contact op met een erkend elektro-installateur.

Controleer of

- de deur goed gesloten is,

- de deurafdichtingen en de afsluitvlakken schoon zijn,

- toets START/+30 is ingedrukt.

Controleer of

- het draaimechanisme goed op de aandrijving zit,

- het gebruikte servies niet buiten het draaiplateau uitsteekt ,

- levensmiddelen niet buiten het draaiplateau uitsteken en het zo blokkeren,

- zich geen etensresten onder het draaiplateau bevinden.

- Trek de stekker uit het stopcontact of schakel de zekering in de huisinstallatie uit.

- Neem contact op met onze service-afdeling.

- Neem contact op met onze service-afdeling.

Vervangen van de ovenverlichting mag alleen door vakmensen geschieden.

- Stel een langere tijd in (dubbele hoeveelheid = bijna dubbele tijd) of

- als de levensmiddelen kouder zijn dan anders, tussendoor omroeren of omkeren of

- een hoger vermogen instellen.

AANWIJZING:

Als u de levensmiddelen langer dan de standaardtijd met steeds één en dezelfde methode verwarmt, wordt het vermogen van het apparaat automatisch verlaagd om oververhitting te voorkomen. (Het magnetronvermogen wordt verlaagd of het grillelement gaat uit en aan.) Na een pauze van 90 seconden kan weer het volle vermogen worden ingesteld.

kookmethode

magnetron (900 W) grill magnetron + grill

standaardtijd

20 minuten

30 minuten grill 30 minuten

verlaagd vermogen

magnetron 630 W grill 50 % grill 50 %

31

GARANTIEVOORWAARDEN NEDERLAND

Onze producten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd. Desondanks kan het voorkomen dat er een defect optreedt. Onze servicedienst zal dit op verzoek herstellen, zowel binnen als buiten de garantietermijn. De levensduur van het product wordt daardoor niet negatief beïnvloed.

Onderstaande garantievoorwaarden zijn gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/EG en het Burgerlijk

Wetboek. De daaruit voortvloeiende rechten blijven onverlet. Ook de garantieverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven onaangetast.

Voor dit product verlenen wij garantie volgens onderstaande voorwaarden:

1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met 15 gebreken aan het product die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de datum van levering aan de eindgebruiker. In geval van professioneel of daarmee gelijk te stellen gebruik is de garantie beperkt tot 12 maanden. Voor tweedehands producten geldt eveneens een termijn van 12 maanden.

2. De garantieprestatie houdt in dat het product kosteloos wordt teruggebracht in de toestand die het had voor het defect optrad. Gebrekkige onderdelen worden hersteld of vervangen.

Kosteloos vervangen onderdelen worden ons eigendom.

3. Het gebrek moet terstond gemeld worden om mogelijke verdere schade te voorkomen. De garantieaanspraak vervalt indien het gebrek niet binnen twee maanden na vaststelling is gemeld.

4. Voor een beroep op garantie dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of l everingsdatum te worden overlegd. Bij ontbreken daarvan dient ander overtuigend bewijs te worden overlegd.

5. De garantie heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen, zoals

(vitrokeramisch) glas, kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik.

6. De garantie heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de waarde en deugdelijkheid van het product onbeduidend zijn.

7. De garantie geldt evenmin voor schade eroorzaakt door: a. chemische en elektrochemische inwerking van water, b. abnormale milieuomstandigheden in het algemeen, c. voor het product oneigenlijke bedrijfsomstandigheden, d. contact met agressieve stoffen.

8. De garantie heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet- vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen.

9. Het recht op garantie vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het product voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken.

10.Producten die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd aan of gezonden naar onze servicedienst. Herstelling ter plaatse kan slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde producten.

11.Indien het product zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt, worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw komt ten l aste van de gebruiker.

12.Indien binnen de garantieperiode de herstelling van hetzelfde defect herhaaldelijk mislukt of deherstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te rekenen naar rato an de verstreken gebruiksperiode.

13.Herstelling onder garantie heeft geen verlenging van de garantietermijn noch aanvang van een nieuwe garantietermijn tot gevolg.

14.Op herstellingen geven wij een garantie van

12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek.

15.Verdere of andere aanspraken, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het product, zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd.

16.In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het product niet overtreffen, tenzij wettelijk anders is bepaald.

Deze garantievoorwaarden gelden voor in

Nederland gekochte en/of in gebruik zijnde producten. Indien een product naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te gaan of het product voldoet aan de echnische voorwaarden ( o.a. spanning, frequentie, installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden) in het betreffende land.

Voor in het buitenland aangeschafte producten dient de gebruiker zich te vergewissen van de bepalingen in Nederland. Noodzakelijke of gewenste aanpassingen vallen niet onder de garantie, en kunnen niet altijd worden aangebracht. Ook na afloop van de garantietermijn staat onze servicedienst u ter beschikking.

Adres Servicedienst:

Electrolux Service

Vennootsweg 1

2404 CG ALPHEN AAN DEN RIJN

32

GARANTIEVOORWAARDEN NEDERLAND

Reparatievoorwaarden

Onze reparatievoorwaarden zijn conform de afspraak tussen de Consumentenbond en Vlehan*.

Art. 1

Aan de consument zal na een melding van een storing zo mogelijk direct, doch uiterlijk binnen

één werkdag worden medegedeeld op welke dag het bezoek van de technicus zal plaatsvinden. De reparatie zal als regel binnen zeven werkdagen na de melding zijn uitgevoerd.

Art. 2

a) Alvorens de reparatie wordt verricht zal de technicus een onderzoek uitvoeren naar de vermoedelijke oorzaak van de gemelde storing. Aan de hand hiervan zal hij een zo nauwkeurig mogelijke, gespecificeerde begroting maken van de totale reparatiekosten inclusief voorrijkosten en diagnose-kosten. Desgevraagd zal deze begroting door de technicus schriftelijk worden vastgelegd.

b) Indien de consument met het begrote bedrag niet akkoord gaat, zal op verzoek het te repareren toestel worden teruggebracht in de staat waarin het aan de technicus werd aangeboden. Nadat dit is geschied, zullen alleen de kosten van voorrijden en arbeidsloon in rekening worden gebracht op basis van de werkelijke bestede tijd, danwel van een vooraf vastgesteld tarief.

Art. 3

Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat: a) de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene omstandigheden niet tegen het begrote bedrag kan worden uitgevoerd, of b) ook andere dan in de begroting voorziene reparaties noodzakelijk zijn, zal overleg met de consument plaatsvinden en een herziene kostenbegroting worden gemaakt. In geval de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens het in artikel 2b bepaalde.

Art. 4

De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden uitgevoerd. Indien om het toestel in werkende staat te brengen een tweede bezoek noodzakelijk is, zal: a) direct, doch uiterlijk binnen één werkdag door de betreffende service-organisatie of door de technicus met de consument de datum voor een tweede bezoek worden afgesproken.

b) een herhalingsbezoek zal als regel binnen tien werkdagen na de melding plaatsvinden.

c) voor een tweede of daaropvolgend bezoek zal geen voorrijtarief in rekening worden gebracht, tenzij de noodzaak voor een herhalingsbezoek aan de consument is toe te schrijven.

Art. 5

Art. 8

Art. 9

*)

De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding van type en serienummer van het apparaat, omschrijving van de diagnose, toegepaste tarieven, gebruikte onderdelen en materialen en een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden.

De betaling van de rekening dient tegen afgifte van een reparatienota direct contant of door middel van een gegarandeerd betaalmiddel plaats te vinden.

Art. 6

Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal bij normaal huishoudelijk gebruik een volledige garantie van minimaal 3 maanden worden gegeven. Deze garantie omvat het kosteloos uitvoeren van een hernieuwde reparatie. Op de uitgewisselde en betaalde onderdelen geldt een garantietermijn van 12 maanden. Bij een beroep op garantie op de reparatie dient de consument op verzoek de gespecificeerde rekening van de voorgaande reparatie aan de technicus te overleggen.

Art. 7

Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde reparatie hetzelfde defect bij normaal huishoudelijk gebruik opnieuw optreedt binnen de onder art. 6 bedoelde garantietermijn en redelijkerwijs een afdoend resultaat bij het opnieuw uitvoeren van de reparatie niet verwacht kan worden, zal aan de consument een nieuw exemplaar of soortgelijk toestel van hetzelfde merk worden aangeboden tegen bijbetaling op basis van een per product te bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage.

Vervangen onderdelen stelt de technicus weer ter beschikking van de consument, met uitzondering van de onder garantie of tegen een gereduceerde prijs vervangen onderdelen.

Een reparatie dient op zodanige wijze te worden uitgevoerd, dat een toestel daarna weer volledig voldoet aan de veiligheidsvoorschriften, die op grond van een van fabriekswege aangebracht veiligheidskeurmerk gelden, danwel bij het ontbreken daarvan, aan de wettelijke vereisten terzake. Dit houdt ondermeer in, dat reparaties moeten worden uitgevoerd met originele en door de fabrikant ook terzake van veiligheidskeurmerken en -voorschriften gegarandeerde onderdelen.

Vereniging Leveranciers van Huishoudelijke

Apparaten in Nederland.

33

WAARBORGVOORWAARDEN BELGIË

Onze toestellen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd. Desondanks kan het voorkomen dat er een defect optreedt. Onze klantendienst zal dit op verzoek herstellen, zowel binnen als buiten de waarborgtermijn. De levensduur van het toestel wordt daardoor niet negatief beïnvloed.

Onderstaande waarborgvoorwaarden zijn gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/EG en het

Burgerlijk Wetboek. De daaruit voortvloeiende rechten blijven onverlet. Ook de waarborgverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven onaangetast.

Voor dit toestel verlenen wij waarborg volgens onderstaande voorwaarden:

1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met 15 gebreken aan het toestel die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de datum van levering aan de eindgebruiker. Deze waarborgvoorwaarden zijn niet van toepassing in geval van professioneel of daarmee gelijk te stellen gebruik.

2. De waarborgprestatie houdt in dat het toestel kosteloos wordt teruggebracht in de toestand die het had voor het defect optrad. Gebrekkige onderdelen worden hersteld of vervangen.

Kosteloos vervangen onderdelen worden ons eigendom.

3. Het gebrek moet terstond gemeld worden, om mogelijke verdere schade te voorkomen.

4. Voor een beroep op waarborg dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum te worden overlegd.

5. De waarborg heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen, zoals

(vitrokeramisch) glas, kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik.

6. De waarborg heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de waarde en deugdelijkheid van het toestel onbeduidend zijn.

7. De waarborg geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:

• chemische en elektrochemische inwerking van water,

• abnormale milieuomstandigheden in het algemeen,

• voor het toestel oneigenlijke bedrijfsomstandigheden,

• contact met agressieve stoffen.

8. De waarborg heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen.

9. Het recht op waarborg vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het toestel voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken.

34

10.Toestellen die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd of gezonden naar onze klantendienst. Herstelling ter plaatse kan slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde toestellen.

11.Indien het toestel zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt, dan worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw komt ten laste van de gebruiker.

12.Indien binnen de waarborgperiode de herstelling van hetzelfde gebrek meermaals mislukt of de herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode.

13.Herstelling onder waarborg heeft geen verlenging van de waarborgtermijn noch aanvang van een nieuwe waarborgtermijn tot gevolg.

14.Op herstellingen geven wij een waarborg van

12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek.

15.Verdere of andere rechten, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het toestel, zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd.

In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het toestel niet overtreffen.

Deze waarborgvoorwaarden gelden voor in België gekochte en/of in gebruik zijnde toestellen. Indien een toestel naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te gaan of het toestel voldoet aan de technische voorwaarden o.a. spanning, frequentie, installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden) in het betreffende land.

Voor in het buitenland aangeschafte toestellen dient de gebruiker zich zelf te vergewissen van de bepalingen in België.

Noodzakelijke of gewenste aanpassingen vallen niet onder de waarborg, en kunnen niet altijd worden aangebracht.

Ook na afloop van de waarborgtermijn staat onze klantendienst u ter beschikking.

Adres Klantendienst:

ELECTROLUX HOME PRODUCTS BELGIUM

Bergensesteeweg, 719

1502 LEMBEEK

Tel. 02.363.0444

TECHNISCHE GEGEVENS

Aansluiting aan

Zekering

Opgenomen vermogen:

Nuttig vermogen:

Microgolvenfrequentie

Buitenafmetingen

Afmetingen ovenruimte

Inhoud ovenruimte

Draaiplateau

Gewicht

Ovenlamp magnetron grill magnetron/grill magnetron grill

: 230 V, 50 Hz, één fase

: min. 16 A

: 1.37 kW

: 1.00 kW

: 2.35 kW

: 900 W (IEC 60705)

: 1000 W

: 2450 MHz * (groep 2/klasse B)

: 592 mm (B) x 460 mm (H) x 437 mm (D)

: 342 mm (B) x 207 mm (H) x 368 mm (D) **

: 26 liter **

: ø 325 mm, glas

: ca. 20 kg

: 25 W/240 - 250 V

* Dit apparaat voldoet aan de eisen van de Europese norm EN55011.

Het apparaat wordt overeenkomstig deze norm als apparaat in groep 2, klasse B geclassificeerd.

Groep 2 betekent dat het apparaat hoogfrequente energie in de vorm van elektromagnetische straling voortbrengt voor het verwarmen van levensmiddelen.

Apparaat uit klasse B betekent dat het apparaat geschikt is voor huishoudelijk gebruik.

** De inhoud van de ovenruimte wordt bepaald door max. gemeten breedte, diepte en hoogte.

De daadwerkelijke opnamecapaciteit van levensmiddelen is echter geringer.

Dit apparaat voldoet aan de EU-richtlijnen 2004/108/EC en 2006/95/EC.

IN HET KADER VAN DE TECHNISCHE VOORUITGANG KUNNEN DE TECHNISCHE GEGEVENS TE ALLEN TIJDE

ZONDER OPGAVE VAN REDENEN GEWIJZIGD WORDEN.

BELANGRIJKE INFORMATIE

Milieuvriendelijke afvalverwerking van verpakking en oude apparaten

Verpakking

Onze magnetrons moeten worden vervoerd en hebben daarom een effectieve beschermende verpakking nodig. Daarbij beperken wij ons tot het absoluut noodzakelijke.

Delen van de verpakking (bijv. folie, styropor) kunnen gevaarlijk zijn voor kinderen.

Verstikkingsgevaar! Houd de verpakking uit de buurt van kinderen.

Alle gebruikte verpakkingsmaterialen zijn niet milieu-onvriendelijk en kunnen worden hergebruikt. Het karton is van oud papier gemaakt, het hout is onbehandeld. De kunststoffen hebben de volgende aanduidingen:

>PE< voor polyethyleen, bijv. de folieverpakking

>PS< voor geschuimd, cfk-vrij polystyreen, bijv. de hoekbeschermers

>PP< voor polypropyleen, bijv. de verpakkingsbandenn

Door hergebruik van de verpakking hoeven minder grondstoffen te worden gebruikt en wordt de hoeveelheid afval kleiner.

Informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden voor afvalverwerking in uw woonplaats.

Oude apparaten

Oude apparaten moeten vóór het weggooien onbruikbaar worden gemaakt: stekker uit het stopcontact trekken en aansluitsnoer afsnijden.

Als u uw oude apparaat afdankt, lever het dan in bij uw vakhandelaar of informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden voor afvalverwerking in uw woonplaats.

35

INSTALLATIE-AANWIJZING

INSTALLEREN VAN HET APPARAAT

1. Verwijder de verpakking en controleer het apparaat op transportschade.

2. Als u de magnetron boven een oven (positie A) inbouwt, moet u de meegeleverde kunststof plaat gebruiken.

a. De plaat uitsnijden op de inwendige breedte van de kast.

b. Het beschermfolie van het plakband trekken en de plaat zodanig aan de achterste rand van

kunststof plaat inwen dige b reedte conventionele oven

de plank bevestigen, dat de serviceopening wordt afgedekt (zie afbeelding).

serv ice-o pen ing

3. Schuif het apparaat langzaam en zonder geweld in de inbouwkast, tot de voorste lijst van het apparaat een naadloze afsluiting vormt met de voorste opening van de kast.

4. Let erop dat het apparaat stabiel is en recht staat.

Zorg ervoor dat een afstand van 5 mm tussen de kastdeur erboven en het bovenste deel van de lijst wordt aangehouden (zie afbeelding).

5 mm

5. Bevestig het apparaat m.b.v. de meegeleverde schroeven in deze positie.

De bevestigingspunten bevinden zich in de hoeken boven en onder (zie punt 10 op pag.

5).

6. Het is belangrijk dat u ervoor zorgt dat de installatie van dit apparaat voldoet aan de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing en de aanwijzingen van de fabrikant van kookplaat of oven.

De magnetron kan worden ingebouwd in positie A of B:

rookafvoer rookafvoer positie A positie B

AANWIJZING: Installeer de oven zodanig, dat deze tenminste 85 cm van het vloeroppervlak verwijderd is.

conventionele oven

positie

A

B nismaat breedte x hoogte x diepte

560 x 550 x 450

560 x 500 x 450 rookafvoer

(min)

50

40 afstand tussen kast en plafond

50

50

Afmetingen in mm

36

INSTALLATIE-AANWIJZING

AANSLUITING OP HET STROOMNET

Zorg ervoor dat de stekker makkelijk bereikbaar is, zodat hij in geval van nood snel uit het stopcontact kan worden getrokken. Of het moet mogelijk zijn om de stroom naar de oven uit te schakelen door middel van een schakelaar die volgens de bedradingsvoorschriften is opgenomen in de vaste bedrading.

Plaats het stopcontact niet achter de kast.

• De beste plek is boven de kast (A).

• Als het aansluitsnoer niet wordt aangesloten op punt (A), moet het van de snoerdrager (zie punt 14 op pag. 5) worden losgenomen en onder het apparaat door worden geleid.

(A)

• Het apparaat aansluiten op een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met randaarde met een eenfasige wisselspanningaansluiting (230 V/50 Hz). Stopcontact met 16 A zekeren.

Het aansluitsnoer mag alleen door een erkend installateur worden vervangen.

• Bij het inschuiven van het apparaat in een hoge kast mag het aansluitsnoer NOOIT beklemd raken.

• Aansluitsnoer of stekker niet in water of andere vloeistof dompelen.

ELEKTRISCHE AANSLUITING

WAARSCHUWING:

DIT APPARAAT MOET GEAARD ZIJN

Als deze veiligheidsmaatregel niet wordt opgevolgd, is de fabrikant niet aansprakelijk voor schade.

Als de stekker die zich aan het apparaat bevindt niet in uw stopcontact past, neem dan contact op met onze serviceafdeling.

37

¶ÂÚȯfiÌÂÓ·

™ËÌ·ÓÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 - 41

√ ÊÔ‡ÚÓÔ˜ Î·È Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

¶›Ó·Î·˜ ÂϤÁ¯Ô˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

¶ÚÈÓ ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

™˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÁÈ· ÙÔ Ì·Á›ÚÂÌ· ÛÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 - 46

∞ÛÊ·Ï‹ ÛÎÂ‡Ë ÁÈ· ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

∂›‰· ÈÛ¯‡Ô˜ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

ª·Á›ÚÂÌ· Ì ÌÈÎÚÔ·̷ٷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

ª·Á›ÚÂÌ· ÛÙÔ ÁÎÚÈÏ Î·È ÛÙÔ ‰ÈÏfi ÁÎÚÈÏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

ÕÏϘ ¯Ú‹ÛÈ̘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 - 52

§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˘ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜ Î·È ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˘ ÍÂ·ÁÒÌ·ÙÔ˜ . . . . . . . . . . . . 53 - 54

¶›Ó·Î˜ ÁÈ· ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˘ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜ Î·È ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˘ ÍÂ·ÁÒÌ·ÙÔ˜ . . . . . . . . . . . . 55 - 57

™˘ÓÙ·Á¤˜ ÁÈ· ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˘ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 - 60

¶›Ó·Î˜ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 - 62

™˘ÓÙ·Á¤˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 - 67

ºÚÔÓÙ›‰· Î·È Î·ı·ÚÈÛÌfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

∆È Ó· οӈ ¿Ӆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

EÁÁ‡ËÛË / E͢ËÚ¤ÙËÛË ÂÏ·ÙÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

¶ÚԉȷÁڷʤ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

™ËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

EÁηٿÛÙ·ÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 - 73

∆Ô Û‡Ì‚ÔÏÔ ÛÙÔ ÚÔ˚fiÓ ‹ Â¿Óˆ ÛÙË Û˘Û΢·Û›· ÙÔ˘ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Ì ÂÙ·¯ÂÈÚ›˙ÂÛÙÂ

ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ·˘Ùfi ˆ˜ ÔÈÎÈ·Îfi ·fiÚÚÈÌÌ·. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÛËÌ›Ô

Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡. ∂Í·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ ÚÔ˚fiÓ

·˘Ùfi ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÛˆÛÙ¿, Û˘Ì‚¿ÏÏÂÙ ÛÙËÓ ·ÔÙÚÔ‹ ÂӉ¯fiÌÂÓˆÓ ·ÚÓËÙÈÎÒÓ Û˘ÓÂÂÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ

ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ˘Á›·, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Ó· ÚÔÎÏËıÔ‡Ó ·fi

·Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ·fiÚÚȄ˘ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡. °È· ÏÂÙÔÌÂÚ¤ÛÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο ÌÂ

ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡, ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ ‰ËÌ·Ú¯Â›Ô Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Û·˜, ÙËÓ ÙÔÈ΋

Û·˜ ˘ËÚÂÛ›· ·ÔÎÔÌȉ‹˜ ÔÈÎÈ·ÎÒÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ‹ Ì ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· fiÔ˘ ·ÁÔÚ¿Û·Ù ÙÔ ÚÔ˚fiÓ.

38

™ËÌ·ÓÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·

™ ∏ª ¡∆ ∂™ ¢∏ °ππ∂ ™ °

º À§ •∆ ∞ ª ∂§

∞ ∆

√¡

∏¡

∆ππ∫ ∏ ∞

º∞ §∂

º√ ∞

¢ππ∞ µ∞ ∆∂

°È· Ó· ·ÔÙÚ¤„ÂÙ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÚfiÎÏËÛ˘

˘ÚηÁÈ¿˜

√ ÊÔ‡ÚÓÔ˜ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó·

̤ÓÂÈ ¯ˆÚ›˜ Â›‚ÏÂ„Ë Î·Ù¿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. √È

˘ÂÚ‚ÔÏÈο ˘„ËϤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÈÛ¯‡Ô˜ ‹ ÔÈ

˘  Â Ú ‚ Ô Ï È Î ¿  · Ú · Ù Â Ù · Ì ¤ Ó Ô È ¯ Ú fi Ó Ô È

Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ˘ÂÚıÂÚÌ¿ÓÔ˘Ó

Ù· ÙÚfiÊÈÌ·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÚÔÎÏËı›

˘ÚηÁÈ¿.

∏ Ú›˙· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ¿ÌÂÛ· ÚÔÛÂÏ¿ÛÈÌË, ÒÛÙ Ë

ÌÔÓ¿‰· Ó· ·ÔÛ˘Ó‰¤ÂÙ·È Â‡ÎÔÏ· Û ÂÚ›ÙˆÛË

¤ÎÙ·ÎÙ˘ ·Ó¿Á΢.

∏ ·ÚÔ¯‹ ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ (AC) Ú¤ÂÈ Ó·

Â›Ó·È 230 V, 50 Hz, Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÁÚ·ÌÌ‹˜ ‰È·ÓÔÌ‹˜

ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 16 A ‹ Ì ‰È·ÎfiÙË Î˘ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ‰È·ÓÔÌ‹˜

ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 16 ∞. ™˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ˆÚÈÛÙfi

·Îψ̷ Ô˘ ı· Â͢ËÚÂÙ› ÌfiÓÔÓ ·˘Ù‹ ÙË Û˘Û΢‹.

ªËÓ ·ÔıË·ÂÙÂ Î·È Ó· ÌËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ

ÊÔ‡ÚÓÔ Û Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜.

∂¿Ó ÙÔ Ê·ÁËÙfi Ô˘ ıÂÚÌ·›ÓÂÙ·È ·Ú¯›ÛÂÈ Ó·

‚Á¿˙ÂÈ Î·Ófi, ª∏¡ ∞¡√π•∂∆∂ ∆∏¡ ¶√ƒ∆∞.

£¤ÛÙ ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ Î·È

·  Ô Û ˘ Ó ‰ ¤ Û Ù Â Ù Ô Ó ·  fi Ù Ë Ó  Ú › ˙ · Î · È

ÂÚÈ̤ÓÂÙÂ, ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ‚Á·›ÓÂÈ

ηÓfi˜. ∂¿Ó ·ÓÔ›ÍÂÙ ÙËÓ fiÚÙ· ÙËÓ ÒÚ· Ô˘

Ù Ô Ê · Á Ë Ù fi ‚ Á ¿ ˙ Â È Î ·  Ó fi Â Ó ‰ ¤ ¯  ٠· È Ó ·

ÚÔÎÏËı› ˘ÚηÁÈ¿.

¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠‰Ô¯Â›· Î·È ÛÎÂ‡Ë Ô˘ ›ӷÈ

·ÛÊ·Ï‹ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Û ÊÔ‡ÚÓÔ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ.

∞Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙË ÛÂÏ›‰· 47.

ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ ¯ˆÚ›˜ Â›‚ÏÂ„Ë fiÙ·Ó

¯ Ú Ë Û È Ì Ô  Ô È Â › Ù Â ‰ Ô ¯ Â › · Ù Ú Ô Ê › Ì ˆ Ó ·  fi

Ï·ÛÙÈÎfi, ¯·ÚÙ› ‹ ¿ÏÏÔ Â‡ÊÏÂÎÙÔ ˘ÏÈÎfi.

ªÂÙ¿ ·fi οı ¯Ú‹ÛË Ó· ηı·Ú›˙ÂÙ ÙÔ

Î ¿ Ï ˘ Ì Ì · Ù Ô ˘  Ô Ì  Ô ‡ Ù ˆ Ó Î ˘ Ì ¿ Ù ˆ Ó , Ù Ë Ó

ÎÔÈÏfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÊÔ‡ÚÓÔ˘, ÙÔÓ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ

‰›ÛÎÔ Î·È ÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘. ∞˘Ù¿ Ù· ̤ÚË ı·

Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÛÙÂÁÓ¿ Î·È Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó

Ï›Ô˜. ∆Ô Ï›Ô˜ Ô˘ Û˘ÛÛˆÚ‡ÂÙ·È ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È

Ó· ˘ÂÚıÂÚÌ·Óı› Î·È Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ‚Á¿˙ÂÈ

ηÓfi ‹ Ó· ¿ÚÂÈ ÊˆÙÈ¿.

ªËÓ ÙÔÔıÂÙ›Ù ‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÏÈο ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ ‹

ÛÙ· ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡. ªËÓ ÊÚ¿˙ÂÙ ٷ

·ÓÔ›ÁÌ·Ù· ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡.

∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ fiϘ ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÛÙÂÁ·ÓÔÔ›ËÛ˘, Ù·

Û˘ÚÌ·Ù¿ÎÈ· Î.Ï. ·fi Ù· ÙÚfiÊÈÌ· Î·È ÙȘ Û˘Û΢·Û›Â˜

ÙÔ˘˜. ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÙfiÍÔ˘ ÛÙȘ ÌÂÙ·ÏÏÈΤ˜

ÂÈÊ¿ÓÂȘ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ˘ÚηÁÈ¿.

ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ ÁÈ· Ó·

˙ÂÛÙ¿ÓÂÙ Ͽ‰È ÁÈ· ÙËÁ¿ÓÈÛÌ·. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ÂÓ

ÌÔÚ› Ó· ÂÏÂÁ¯ı› Î·È ÙÔ Ï¿‰È ÌÔÚ› Ó· È¿ÛÂÈ ÊˆÙÈ¿.

™ ¶ ƒ√ ∂∫ ∆ππ∫ ∞ ∫

°È· Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÙ ÔÎfiÚÓ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ

ÌfiÓÔ ÙȘ ÂȉÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜ ÔÎfiÚÓ ÁÈ· ÌÈÎÚÔ·̷ٷ.

ªËÓ ·ÔıË·ÂÙ ÙÚfiÊÈÌ· ‹ ¿ÏÏ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ̤۷

ÛÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ.

∞ÊÔ‡ ı¤ÛÂÙ ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÂϤÁÍÙ ÙȘ

Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÙ fiÙÈ Ô ÊÔ‡ÚÓÔ˜

ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛˆÛÙ¿.

¢È·‚¿ÛÙ ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÂ

·˘Ùfi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ô‰ËÁÈÒÓ Î·È ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘

Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜.

° È · Ó · ·  Ô Ù Ú ¤ „ Â Ù Â Ù Ë Ó  È ı · Ó fi Ù Ë Ù ·

ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡

¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏:

ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ, Â¿Ó Â›Ó·È

ηÙÂÛÙÚ·Ì̤ÓÔ˜ ‹ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛˆÛÙ¿. ¶ÚÈÓ ·fi

ÙË ¯Ú‹ÛË ÂϤÁÍÙ ٷ ÂÍ‹˜: a) ¶fiÚÙ·; µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë fiÚÙ· ÎÏ›ÓÂÈ ÛˆÛÙ¿

Î·È ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÙ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛÙÚ·‚ÒÛÂÈ ‹ fiÙÈ ‰ÂÓ

Â›Ó·È ·Ú·ÌÔÚʈ̤ÓË.

‚) ™‡ÚÙ˜ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂȘ Ù˘ fiÚÙ·˜; ∂ϤÁÍÙ ٷ ÁÈ·

Ó· ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û·Ṳ̂ӷ ‹ ¯·Ï·Ú¿.

Á) ¢È·Ù¿ÍÂȘ ÛÙÂÁ·ÓÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ fiÚÙ·˜ ηÈ

ÂÈÊ¿ÓÂȘ ÛÙÂÁ·ÓÔÔ›ËÛ˘; ¢È·ÛÊ·Ï›ÛÙ fiÙÈ ‰ÂÓ

Â›Ó·È Î·ÙÂÛÙÚ·Ì̤ӷ.

‰) ∂ÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ÎÔÈÏfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÊÔ‡ÚÓÔ˘ ‹ Ù˘

fiÚÙ·˜; µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÛÔ¯¤˜.

Â) ∫·ÏÒ‰ÈÔ Ú‡̷ÙÔ˜ Î·È Ú›˙·; ¢È·ÛÊ·Ï›ÛÙ fiÙÈ ‰ÂÓ

Â›Ó·È Î·ÙÂÛÙÚ·Ì̤ӷ.

¶ÔÙ¤ ÌËÓ Ú˘ıÌ›˙ÂÙÂ, ÂÈÛ΢¿˙ÂÙ ‹

ÙÚÔÔÔț٠ÌfiÓÔÈ Û·˜ ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ. √È ÂÚÁ·Û›Â˜

ۤڂȘ ‹ ÂÈÛ΢‹˜ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ

·Ê·›ÚÂÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÚÔÛٷهÂÈ

·fi ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÛÙ· ÌÈÎÚÔ·̷ٷ ›ӷÈ

ÂÈΛӉ˘ÓÔ Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ¿ÙÔÌ· Ô˘ ‰ÂÓ

Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏ· ηٷÚÙÈṲ̂ӷ.

ªËÓ ı¤ÙÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ fiÙ·Ó Ë fiÚÙ·

Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ‹ Ô‡Ù ӷ ÙÚÔÔÔț٠̠ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙÂ

ÙÚfiÔ ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ù˘ fiÚÙ·˜.

ªËÓ ı¤ÙÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ Â¿Ó ˘¿Ú¯ÂÈ

οÔÈÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ

ÛÙÂÁ·ÓÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ fiÚÙ·˜ Î·È ÙȘ ÂÈÊ¿ÓÂȘ

ÛÙÂÁ·ÓÔÔ›ËÛ˘.

ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ٷ Ï›Ë ‹ ÙË ‚ÚÔÌÈ¿ Ó·

Û˘ÛÛˆÚ‡ÔÓÙ·È ¿Óˆ ÛÙÔ ˘ÏÈÎfi ÛÙÂÁ·ÓÔÔ›Ë-

Û˘ Ù˘ fiÚÙ·˜ Î·È Á‡Úˆ ·fi ·˘Ùfi. ∞ÎÔÏÔ˘ı›ÙÂ

ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ «ºÚÔÓÙ›‰· ηÈ

∫·ı·ÚÈÛÌfi˜» ÛÙË ÛÂÏ›‰· 68. ∂¿Ó ‰ÂÓ ‰È·ÙËÚ›ÙÂ

ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ Î·ı·Úfi, Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ ›ӷÈ

Èı·ÓfiÓ Ó· Êı·Ú›, ÁÂÁÔÓfi˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚ› Ó·

¤¯ÂÈ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜

Ù˘ Û˘Û΢‹˜ Î·È Èı·ÓfiÓ Ó· ·Ԃ› ÂÈΛӉ˘ÓÔ.

39

™ËÌ·ÓÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·

∆· ÚfiÛˆ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó µ∏ª∞∆√¢√∆∏ ı· Ú¤ÂÈ Ó·

ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙÔ ÁÈ·ÙÚfi ÙÔ˘˜ ‹ Ì ÙÔÓ

ηٷÛ΢·ÛÙ‹ ÙÔ˘ ‚ËÌ·ÙÔ‰fiÙË ÁÈ· Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó

Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜

ÊÔ‡ÚÓÔ˘˜ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ.

° È · Ó · ·  Ô Ù Ú ¤ „ Â Ù Â Ù Ë Ó  È ı · Ó fi Ù Ë Ù ·

ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜

™Â η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÔ

Â͈ÙÂÚÈÎfi ÂÚ›‚ÏËÌ·.

¶ÔÙ¤ ÌËÓ ¯‡ÓÂÙ ˘ÁÚ¿ Ô‡Ù ӷ ÂÈÛ¿ÁÂÙ ·ÓÙÈΛÌÂÓ·

ÛÙ· ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· Ù˘ ÎÏÂȉ·ÚÈ¿˜ Ù˘ fiÚÙ·˜ ‹ ÛÙ·

·ÓÔ›ÁÌ·Ù· ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ı· ¯˘ı›

˘ÁÚfi, ı¤ÛÙ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ,

·ÔÛ˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔÓ ·fi ÙËÓ Ú›˙· Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ ÌÂ

ÙËÓ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓË ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ۤڂȘ Ù˘

ZANUSSI.

ªËÓ ‚˘ı›˙ÂÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Ú‡̷ÙÔ˜ ‹ ÙËÓ Ú›˙· ÛÂ

ÓÂÚfi ‹ Û ¿ÏÏ· ˘ÁÚ¿.

ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Ú‡̷ÙÔ˜ Ó· ·ÎÔ˘Ì¿ Û ıÂṲ́˜ ‹ ·È¯ÌËÚ¤˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ, fiˆ˜ Ë ÂÚÈÔ¯‹

ÂÍfi‰Ô˘ ıÂÚÌÔ‡ ·¤Ú· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ Â¿Óˆ ̤ÚÔ˜

Ù˘ ›Ûˆ ÏÂ˘Ú¿˜ ÙÔ˘ ÊÔ‡ÚÓÔ˘.

ªËÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÙ ӷ ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÙ ·fi ÌfiÓÔÈ Û·˜

ÙË Ï˘¯Ó›· ÙÔ˘ ÊÔ‡ÚÓÔ˘ Ô‡Ù ӷ ÂÈÙÚ¤„ÂÙ ÛÂ

ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ˜ ·fi ÙË

ZANUSSI Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ. ∂¿Ó η› Ë Ï˘¯Ó›· ÙÔ˘ ÊÔ‡ÚÓÔ˘,

ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ ‹ Ì ÙËÓ

ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓË ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ۤڂȘ Ù˘

ZANUSSI.

∂¿Ó ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Ú‡̷ÙÔ˜ Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ›ӷÈ

ηÙÂÛÙÚ·Ì̤ÓÔ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·Ù·È Ì ÂȉÈÎfi

ηÏÒ‰ÈÔ.

∏ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·fi

Ù¯ÓÈÎfi Ù˘ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤Ó˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜ ۤڂȘ

Ù˘ ZANUSSI.

°È· Ó· ·ÔÙÚ¤„ÂÙ ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· ¤ÎÚË͢

Î·È ·ÈÊÓ›‰ÈÔ˘ ‚Ú·ÛÌÔ‡:

¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏: ∆· ˘ÁÚ¿ Î·È Ù· ¿ÏÏ·

ÙÚfiÊÈÌ· ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ıÂÚÌ·›ÓÔÓÙ·È ÛÂ

ÛÊÚ·ÁÈṲ̂ӷ ‰Ô¯Â›·, ‰ÈfiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ·

¤ÎÚË͢.

¶ÔÙ¤ ÌËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÛÊÚ·ÁÈṲ̂ӷ ‰Ô¯Â›·. ¡·

·Ê·ÈÚ›Ù ÙȘ ÛÊÚ·Á›‰Â˜ Î·È Ù· η¿ÎÈ· ÚÈÓ ·fi ÙË

¯Ú‹ÛË. ∆· ÛÊÚ·ÁÈṲ̂ӷ ‰Ô¯Â›· ÌÔÚ› Ó· ÂÎÚ·ÁÔ‡Ó

ÏfiÁˆ Ù˘ Û˘ÛÛÒÚ¢Û˘ Ù˘ ›ÂÛ˘, ·ÎfiÌË Î·È ·ÊÔ‡ Ô

ÊÔ‡ÚÓÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙÂı› ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.

¡· ›ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› fiÙ·Ó ıÂÚÌ·›ÓÂÙ ˘ÁÚ¿ ÛÙÔ

ÊÔ‡ÚÓÔ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ. ¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠‰Ô¯Â›· ÌÂ

ÌÂÁ¿ÏÔ ¿ÓÔÈÁÌ·, ÒÛÙ ӷ ʇÁÔ˘Ó ÔÈ Ê˘Û·Ï›‰Â˜.

Ÿ Ù · Ó ˙ Â Û Ù · › Ó Â Ù Â  Ô Ù ¿ Û Ù Ô Ê Ô ‡ Ú Ó Ô

Ì È Î Ú Ô Î ˘ Ì ¿ Ù ˆ Ó Â Ó ‰ ¤ ¯ Â Ù · È Ó ·  Ú Ô Î Ï Ë ı Â ›

ηı˘ÛÙÂÚË̤ӷ ¤ÓÙÔÓÔ˜ ‚Ú·ÛÌfi˜ ηÈ, ˆ˜ ÂÎ

Ù Ô ‡ Ù Ô ˘ , ı ·  Ú ¤  Â È Ó ·  Ú Ô Û ¤ ¯ Â Ù Â fi Ù · Ó

È¿ÓÂÙ ÙÔ ‰Ô¯Â›Ô.

°È· Ó· ·ÔÙÚ¤„ÂÙ ÙÔÓ ·ÈÊÓ›‰ÈÔ, ¤ÓÙÔÓÔ ‚Ú·ÛÌfi ÙˆÓ

˘ÁÚÒÓ Î·È ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· ÂÁη‡Ì·ÙÔ˜:

1.

∞ӷη٤„Ù ÙÔ ˘ÁÚfi ÚÈÓ ·fi ÙÔ

˙¤ÛÙ·Ì·/Í·Ó·˙¤ÛÙ·Ì·.

2.

™·˜ Û˘ÓÈÛÙԇ̠ӷ ¤¯ÂÙ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÌÈ· Á˘¿ÏÈÓË

Ú¿‚‰Ô ‹ ¤Ó· ·ÚfiÌÔÈÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì¤Û· ÛÙÔ ˘ÁÚfi

ÂÓÒ ÙÔ ˙ÂÛÙ·›ÓÂÙÂ.

3.

∞Ê‹ÓÂÙ ٷ ˘ÁÚ¿ ÛÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ ÁÈ· 20 ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ

‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘

Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔʇÁÂÙ ӷ

·Ó·ÙÈÓ·¯ıÔ‡Ó Ù· ˘ÁÚ¿ ÏfiÁˆ ˘ÂÚı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ·ÊÔ‡

Ù· ‚Á¿ÏÂÙÂ ·fi ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ.

ªËÓ Ì·ÁÂÈÚ‡ÂÙ ·‚Á¿ Ì ٷ ÙÛfiÊÏÈ· Ô‡Ù ӷ

˙ÂÛÙ·›ÓÂÙ ÔÏfiÎÏËÚ·, ‚Ú·Ṳ̂ӷ ·‚Á¿ ÛÙÔ

ÊÔ‡ÚÓÔ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ, ‰ÈfiÙÈ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó·

Â Î Ú · Á Ô ‡ Ó Ì fi Ï È ˜ Ù Â Ï Â È Ò Û Â È Ô ¯ Ú fi Ó Ô ˜

Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜. °È· Ó· Ì·ÁÂÈÚ¤„ÂÙ ‹ ÁÈ· Ó·

˙ÂÛÙ¿ÓÂÙ ·‚Á¿ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó·Î·ÙÂ̤ӷ ‹

¯ Ù ˘  Ë Ì ¤ Ó · , Ù Ú ˘  ‹ Û Ù Â Ù Ô Ó Î Ú fi Î Ô Î · È Ù Ô

· Û  Ú ¿ ‰ È , ‰ È fi Ù È Â Ó ‰ ¤ ¯ Â Ù · È Ó · Â Î Ú · Á Ô ‡ Ó .

∫·ı·Ú›ÛÙÂ Î·È ÙÂÌ·¯›ÛÙ ٷ ‚Ú·ÛÙ¿ ·‚Á¿ ÚÈÓ

Ù· Í·Ó·˙ÂÛÙ¿ÓÂÙ ÛÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ.

¶ÚÈÓ ·fi ÙÔ Ì·Á›ÚÂÌ· Ó· ÙÚ˘¿Ù ÙË ÊÏÔ‡‰·

ÙÚÔʛ̈Ó, fiˆ˜ ÔÈ ·Ù¿Ù˜, Ù· ÏÔ˘Î¿ÓÈη Î·È Ù·

ÊÚÔ‡Ù·, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÂÎÚ·ÁÔ‡Ó.

°È· Ó· ·ÔÙÚ¤„ÂÙ ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· ÂÁη˘Ì¿ÙˆÓ

ŸÙ·Ó ‚Á¿˙ÂÙ ٷ ÙÚfiÊÈÌ· ·fi ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ Ó·

¯ÚËÛÈÌÔÔț٠È·ÛÙÚ¿ÎÈ· ηÙÛ·ÚfiÏ·˜ ‹ Á¿ÓÙÈ·

ÊÔ‡ÚÓÔ˘, ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÙ ٷ ÂÁη‡Ì·Ù·.

¡· ·ÓÔ›ÁÂÙ ¿ÓÙ· Ù· ‰Ô¯Â›·, Ù· ÛÎÂ‡Ë „Ë̷ۛÙÔ˜

ÔÎfiÚÓ, ÙȘ Û·ÎԇϘ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ·

„‹ÛÈÌÔ ÛÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ Î.Ï. ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ù· Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ

ÚfiÛˆÔ Î·È Ù· ¯¤ÚÈ· Û·˜, ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÙ ٷ

ÂÁη‡Ì·Ù· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÎÏËıÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ ·ÙÌfi.

°È· Ó· ·ÔʇÁÂÙ ٷ ÂÁη‡Ì·Ù·, ı· Ú¤ÂÈ

Ó· ÂϤÁ¯ÂÙ ¿ÓÙ· ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙˆÓ

Ê·ÁËÙÒÓ Î·È Ó· Ù· ·Ó·Î·Ù‡ÂÙ ÚÈÓ ·fi ÙÔ

ÛÂÚ‚›ÚÈÛÌ·, ηıÒ˜ Î·È Ó· ‰›ÓÂÙ ȉȷ›ÙÂÚË

ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙˆÓ ÙÚÔÊÒÓ Î·È

ÙˆÓ ÔÙÒÓ Ô˘ ‰›ÓÂÙ Û ‚Ú¤ÊË, Û ·È‰È¿

Î·È Û ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜.

∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ‰Ô¯Â›Ô˘ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ¿ÓÙ·

Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ¤Ó‰ÂÈÍË ÁÈ· ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙˆÓ ÙÚÔÊÒÓ ‹

ÙˆÓ ÔÙÒÓ Î·È, ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂϤÁ¯ÂÙÂ

¿ÓÙ· ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘˜.

¡· ÛÙ¤ÎÂÛÙ ¿ÓÙ· Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ fiÚÙ· ÙÔ˘

ÊÔ‡ÚÓÔ˘ fiÙ·Ó ÙËÓ ·ÓÔ›ÁÂÙÂ, ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÙ ٷ

ÂÁη‡Ì·Ù· ·fi ÙÔÓ ·ÙÌfi Î·È ÙË ıÂÚÌfiÙËÙ· Ô˘

ÂÎχÔÓÙ·È.

ªÂÙ¿ ÙÔ ˙¤ÛÙ·Ì· Ó· ÙÂÌ·¯›˙ÂÙ ÙȘ „Ë̤Ó˜ ÁÂÌÈÛÙ¤˜

ÙÚÔʤ˜ ÁÈ· Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚˆı› Ô ·ÙÌfi˜ Î·È Ó·

·ÔÊı¯ıÔ‡Ó Ù· ÂÁη‡Ì·Ù·.

40

™ËÌ·ÓÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·

∫ڷٿ٠ٷ ·È‰È¿ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ fiÚÙ· Î·È Ù·

ÚÔÛ‚¿ÛÈÌ· ̤ÚË, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ıÂÚÌ·›ÓÔÓÙ·È fiÙ·Ó

ÙÔ ÁÎÚÈÏ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ∆· ·È‰È¿ Ú¤ÂÈ Ó·

·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Ì·ÎÚÈ¿ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ˘ÔÛÙÔ‡Ó ÂÁη‡Ì·Ù·.

∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ

°∫ƒπ§

,

¢π¶§√

°∫ƒπ§

ηÈ

∞À∆√ª∞∆√ ª∞°∂πƒ∂ª∞

ÌËÓ ·ÁÁ›˙ÂÙÂ

ÙËÓ fiÚÙ· ÙÔ˘ ÊÔ‡ÚÓÔ˘, ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÂÚ›‚ÏËÌ·, ÙËÓ

ÎÔÈÏfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÊÔ‡ÚÓÔ˘, Ù· ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡, Ù·

ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Î·È Ù· È¿Ù·, ηıÒ˜ ıÂÚÌ·›ÓÔÓÙ·È Ôχ.

¶ÚÈÓ ·fi ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ̤ÚË

‰ÂÓ Î·›ÓÂ.

°È· Ó· ·ÔÙÚ¤„ÂÙ ÙËÓ ÂÛÊ·Ï̤ÓË ¯Ú‹ÛË ·fi

·È‰È¿

¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏: ¡· ÂÈÙÚ¤ÂÙ ÛÙ· ·È‰È¿

Ó · ¯ Ú Ë Û È Ì Ô  Ô È Ô ‡ Ó Ù Ô Ê Ô ‡ Ú Ó Ô ¯ ˆ Ú › ˜

  › ‚ Ï Â „ Ë Ì fi Ó Ô Ó fi Ù · Ó Ù Ô ˘ ˜ ¤ ¯  ٠ ‰ Ò Û Â È

Â·ÚΛ˜ Ô‰ËÁ›Â˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó

Ó· ¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ÙË Û˘Û΢‹ Ì ·ÛÊ·Ï‹ ÙÚfiÔ

Î·È ÌfiÓÔÓ fiÙ·Ó Î·Ù·ÓÔÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜

Ô˘ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È Ë Ï·Óı·Ṳ̂ÓË ¯Ú‹ÛË.

∏ Û˘Û΢‹ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ·fi

¿ÙÔÌ· (Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ) ÌÂ

ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ Ê˘ÛÈΤ˜, ·ÈÛıËÙ‹ÚȘ ‹ ‰È·ÓÔËÙÈΤ˜

ÈηÓfiÙËÙ˜ ‹ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂÌÂÈÚ›·˜ Î·È ÁÓÒÛˆÓ, ·Ú¿

ÌfiÓÔÓ Â¿Ó ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ˘fi ÙËÓ Â›‚ÏÂ„Ë ·ÙfiÌÔ˘ Ô˘

Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ‹ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó

ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘

Û˘Û΢‹˜.

∆· ·È‰È¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ˘fi

·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ

·›˙Ô˘Ó Ì ÙË Û˘Û΢‹.

ªËÓ ÛÙËÚ›˙ÂÛÙÂ Î·È ÌËÓ ÎÔ˘Ó¿Ù ‰ÂÍÈ¿-·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÙËÓ

fiÚÙ· ÙÔ˘ ÊÔ‡ÚÓÔ˘. ªËÓ ·›˙ÂÙ Ì ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ Î·È

ÌËÓ ÙÔÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ Û·Ó ·È¯Ó›‰È.

∆· ·È‰È¿ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È‰·¯ÙÔ‡Ó fiϘ ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜

Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·: Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Ù·

È·ÛÙÚ¿ÎÈ· ηÙÛ·ÚfiÏ·˜, Ó· ·Ê·ÈÚÔ‡Ó Ì ÚÔÛÔ¯‹ Ù·

η¿ÎÈ· ÙˆÓ Û˘Û΢·ÛÈÒÓ ÙˆÓ ÙÚÔʛ̈Ó, Ó·

ÚÔÛ¤¯Ô˘Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ÙË Û˘Û΢·Û›· (.¯.

·˘ÙÔıÂÚÌ·ÈÓfiÌÂÓ· ˘ÏÈο) Ô˘ ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› ÁÈ· Ó·

οÓÂÈ ÙÔ Ê·ÁËÙfi ÙÚ·Á·Ófi, ‰ÈfiÙÈ ÌÔÚ› Ó· η›ÂÈ ¿Ú·

Ôχ.

ÕÏϘ ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂȘ

¶fiÙ ÌËÓ ÙÚÔÔÔț٠ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙÂ

ÙÚfiÔ.

√ ÊÔ‡ÚÓÔ˜ ·˘Ùfi˜ ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÔÈÎȷ΋ ¯Ú‹ÛË

Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÌfiÓÔÓ ÁÈ·

Ì·Á›ÚÂÌ·. ¢ÂÓ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ ÁÈ· ÂÌÔÚÈ΋ ¯Ú‹ÛË

‹ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ÛÂ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ.

° È · Ó · Ï Â È Ù Ô ˘ Ú Á Â › Ô Ê Ô ‡ Ú Ó Ô ˜ ¯ ˆ Ú › ˜

ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Ó· ·ÔʇÁÂÙ ÙȘ ‚Ï¿‚˜.

¶ÔÙ¤ ÌËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔÓ ÊÔ‡ÚÓÔ fiÙ·Ó Â›Ó·È

¿‰ÂÈÔ˜, ÂÎÙfi˜ Â¿Ó ·˘Ùfi Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô

Ô‰ËÁÈÒÓ, ‚Ï. ÛÂÏ›‰· 50, ÛËÌ›ˆÛË 2. ∂¿Ó ÙÔ Î¿ÓÂÙÂ

·˘Ùfi, ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ηٷÛÙÚ·Ê› Ô ÊÔ‡ÚÓÔ˜.

ŸÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠Û·Ԙ ÁÈ· ÛÈÁÔ„‹ÛÈÌÔ ‹ Û·Ë

·fi ·˘ÙÔıÂÚÌ·ÈÓfiÌÂÓÔ ˘ÏÈÎfi, Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÔıÂÙ›ÙÂ

¿ÓÙ· ·fi οو ¤Ó· Û·Ԙ Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ıÂÚÌÔ·ÓıÂÙÈÎfi˜ ÌÔÓˆÙ‹˜, fiˆ˜ ¤Ó· ÔÚÛÂÏ¿ÓÈÓÔ

È¿ÙÔ, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ Î·Ù·ÛÙÚ·Ê› Ô ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ˜

‰›ÛÎÔ˜ Î·È Ë ‚¿ÛË ÙÔ˘ ÏfiÁˆ Ù˘ ηٷfiÓËÛ˘ ·fi ÙË ıÂÚÌfiÙËÙ·. √ ¯ÚfiÓÔ˜ ÚÔı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Ô˘ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È

ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ô‰ËÁÈÒÓ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ Ù·„ÈÔ‡ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó·

˘ÂÚ‚·›ÓÂÙ·È.

ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÌÂÙ·ÏÏÈο Û·Ë, Ù· ÔÔ›·

·ÓÙ·Ó·ÎÏÔ‡Ó Ù· ÌÈÎÚÔ·̷ٷ Î·È ÌÔÚ› Ó·

ÚÔηϤÛÔ˘Ó ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÙfiÍÔ˘. ªËÓ

ÙÔÔıÂÙ›Ù ÎÔÓۤڂ˜ ̤۷ ÛÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ.

¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÌfiÓÔÓ ÙÔÓ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ‰›ÛÎÔ

Î·È ÙË ‚¿ÛË Ô˘ ۯ‰ȿÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ·˘Ùfi ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ.

ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ‰›ÛÎÔ ¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ

ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ‰›ÛÎÔ.

°È· ·ÔÙÚ¤„ÂÙ ÙÔ Û¿ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘:

(·) ¶ÚÈÓ Î·ı·Ú›ÛÂÙ ÙÔÓ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ‰›ÛÎÔ ÌÂ

ÓÂÚfi, ·Ê‹ÛÙÂ ÙÔÓ Ó· ÎÚ˘ÒÛÂÈ.

(‚) ªËÓ ÙÔÔıÂÙ›Ù ˙ÂÛÙ¿ ÙÚfiÊÈÌ· ‹ ÛÎÂ‡Ë Â¿Óˆ

ÛÙÔÓ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ‰›ÛÎÔ.

(Á) ªËÓ ÙÔÔıÂÙ›Ù ÎÚ‡· ÙÚfiÊÈÌ· ‹ ÛÎÂ‡Ë Â¿Óˆ

ÛÙÔÓ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ‰›ÛÎÔ.

ªËÓ ÙÔÔıÂÙ›Ù ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Â¿Óˆ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi

ÂÚ›‚ÏËÌ· fiÙ·Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ô ÊÔ‡ÚÓÔ˜.

ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠Ï·ÛÙÈο ‰Ô¯Â›· ÁÈ· ÊÔ‡ÚÓÔ

ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ Â¿Ó Ô ÊÔ‡ÚÓÔ˜ Â›Ó·È ·ÎfiÌË ˙ÂÛÙfi˜,

ÌÂÙ¿ ÙË ¯Ú‹ÛË ÛÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜

°∫ƒπ§

,

¢π¶§√ °∫ƒπ§

ηÈ

∞À∆√ª∞∆√ ª∞°∂πƒ∂ª∞

‰ÈfiÙÈ

ÌÔÚ› Ó· ÏÈÒÛÔ˘Ó. ™ÙÔ˘˜ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙ˜ ÙÚfiÔ˘˜

ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ï·ÛÙÈο

‰Ô¯Â›·, ÂÎÙfi˜ Â¿Ó Ô Î·Ù·Û΢·ÛÙ‹˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È

ηٿÏÏËÏ· ÁÈ· ·˘Ù‹ ÙË ¯Ú‹ÛË.

™∏ª∂πø™∏:

∂¿Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ ‚¤‚·ÈÔÈ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ Ó· Û˘Ó‰¤ÛÂÙ ÙÔ

ÊÔ‡ÚÓÔ, Û˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›Ù ¤Ó·Ó ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ,

ηٿÏÏËÏ· ηٷÚÙÈṲ̂ÓÔ ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ.

∆fiÛÔ Ô Î·Ù·Û΢·ÛÙ‹˜ fiÛÔ Î·È Ô ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ˜ ‰ÂÓ

·Ô‰¤¯ÔÓÙ·È Î·Ì›· ¢ı‡ÓË ÁÈ· ‚Ï¿‚˜ ÙÔ˘ ÊÔ‡ÚÓÔ˘ ‹

ۈ̷ÙÈΤ˜ ‚Ï¿‚˜ Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ

ÙËÚ‹ıËÎÂ Ë ÛˆÛÙ‹ ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋

Û‡Ó‰ÂÛË.

ªÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜, Â›Ó·È Èı·ÓfiÓ Ó· Û¯ËÌ·ÙÈÛÙÔ‡Ó

˘‰Ú·ÙÌÔ› ‹ ÛÙ·ÁÔÓ›‰È· ÛÙ· ÙÔȯÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ÊÔ‡ÚÓÔ˘ ‹

Á‡Úˆ ·fi ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÛÙÂÁ·ÓÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ fiÚÙ·˜

Î·È ÙȘ ÂÈÊ¿ÓÂȘ ÛÙÂÁ·ÓÔÔ›ËÛ˘. ∞˘Ùfi ›ӷÈ

Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Î·È ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó‰ÂÈÍË

‰È·ÚÚÔ‹˜ ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ ‹ ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.

41

√ ÊÔ‡ÚÓÔ˜ Î·È Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·

1 2

1.

£ÂÚÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ ÁÎÚÈÏ

2.

¢È·ÎÔÛÌËÙÈÎfi ÚfiÛԄ˘

3.

§˘¯Ó›· ÊÔ‡ÚÓÔ˘

4.

¶›Ó·Î·˜ ÂϤÁ¯Ô˘

5.

∫Ô˘Ì› ÕÓÔÈÁÌ· fiÚÙ·˜

6.

∫¿Ï˘ÌÌ· ÔÌÔ‡ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ

7.

∫ÔÈÏfiÙËÙ· ÊÔ‡ÚÓÔ˘

8.

¶·Ú¤Ì‚˘ÛÌ· ÛÙÂÁ·ÓÔÔ›ËÛ˘

9.

¢È·Ù¿ÍÂȘ ÛÙÂÁ·ÓÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ fiÚÙ·˜

Î·È ÂÈÊ¿ÓÂȘ ÛÙÂÁ·ÓÔÔ›ËÛ˘

10.

™ËÌ›· ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ (4 ÛËÌ›·)

11.

∞ÓÔ›ÁÌ·Ù· ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡

12.

∂͈ÙÂÚÈÎfi Î¿Ï˘ÌÌ·

13.

¶›Ûˆ ı¿Ï·ÌÔ˜

14.

∫ÏÈ ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ Ú‡̷ÙÔ˜

15.

∫·ÏÒ‰ÈÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ Ú‡̷ÙÔ˜

9

15

14

∂•∞ƒ∆∏ª∞∆∞:

∂ϤÁÍÙ ÁÈ· Ó· ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·

ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·:

(16)

¶ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ˜ ‰›ÛÎÔ˜

(17)

µ¿ÛË ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘

(18)

æËÏ‹ Û¯¿Ú·

(19)

÷ÌËÏ‹ Û¯¿Ú·

(20)

4 ‚›‰Â˜ ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ (‰ÂÓ

ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ·)

∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘

¿Óˆ ÛÙÔ ·Ú¤Ì‚˘ÛÌ· ÛÙÂÁ·ÓÔÔ›ËÛ˘ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ

οو ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÎÔÈÏfiÙËÙ·˜.

∫·ÙfiÈÓ, ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ‰›ÛÎÔ ¿Óˆ

ÛÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘.

°È· Ó· ÌËÓ ÚÔÎÏËı› ‚Ï¿‚Ë ÛÙÔÓ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ‰›ÛÎÔ,

‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ·Ê·ÈÚ¤Û·Ù ٷ È¿Ù· ‹ Ù· ‰Ô¯Â›· ·fi ÙÔ

ÊÔ‡ÚÓÔ ¯ˆÚ›˜ Ó· Ù· ·ÎÔ˘Ì¿Ù ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ¿ ÙÔ˘.

™∏ª∂πø™∏:

ŸÙ·Ó ·Ú·ÁÁ¤ÏÓÂÙ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·, ı·

Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ ÛÙÔÓ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ ‹ ÛÙÔ

ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÙÌ‹Ì· ۤڂȘ Ù˘ ZANUSSI ÙËÓ

ÔÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ.

42

8 7

19

6

16

17

3

4

5

10

11

12

13

18

¶›Ó·Î·˜ ÂϤÁ¯Ô˘

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1 æËÊȷ΋ ÔıfiÓË

2 ∂Ó‰ÂÈÎÙÈΤ˜ Ï˘¯Ó›Â˜

∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹, Ë Î·Ù¿ÏÏËÏË ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋

Ï˘¯Ó›· ı· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ ‹ ı· ·Ó¿‚ÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Â¿Óˆ

·fi ÙÔ Î¿ı ۇ̂ÔÏÔ.

ŸÙ·Ó ÌÈ· ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ, ·Ù‹ÛÙÂ

ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÎÔ˘Ì› (Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ) ‹

ÂÎÙÂϤÛÙ ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·.

∞ӷοÙÂÌ·

°‡ÚÈÛÌ·

µ¿ÚÔ˜/Â›Â‰Ô ÈÛ¯‡Ô˜

°ÎÚÈÏ

ªÈÎÚÔ·̷ٷ

ª·Á›ÚÂÌ· Û ÂͤÏÈÍË

3

¶ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ÎÔ˘Ì›

Ã√¡√ª∂∆ƒ√//

µ∞ƒ√™//¢À¡∞ª∏

4

∫Ô˘Ì›

∞À∆√ª∞∆√ ª∞°∂πƒ∂ª∞

¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ¤Ó· ·fi Ù· 2

·˘ÙfiÌ·Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·.

5

∫Ô˘Ì›

∞À∆√ª∞∆√ ª∞°∂πƒ∂ª∞ ∫∞π °∫ƒπ§ 1

¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ¤Ó· ·fi Ù· 2

·˘ÙfiÌ·Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·.

6

∫Ô˘Ì›

∞À∆√ª∞∆√ ª∞°∂πƒ∂ª∞ ∫∞π °∫ƒπ§ 2

¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ¤Ó· ·fi Ù· 4

·˘ÙfiÌ·Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·.

7

∫Ô˘Ì›

∞À∆√ª∞∆√ •∂¶∞°øª∞

¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ¤Ó· ·fi Ù· 4

·˘ÙfiÌ·Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·.

8

∫Ô˘Ì›

∆ƒ√¶√™ ª∞°∂πƒ∂ª∞∆√™

¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ٷ ÌÈÎÚÔ·̷ٷ, ÙÔ

ÁÎÚÈÏ ‹ ÙÔ ‰ÈÏfi ÁÎÚÈÏ ‹ ÁÈ· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙÔ ÚÔÏfiÈ.

1. ·Ù‹ÛÙ ̛· ÊÔÚ¿ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙË

ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ.

2. ·Ù‹ÛÙ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ ÁÎÚÈÏ.

3. ·Ù‹ÛÙ ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ ‰ÈÏfi

ÁÎÚÈÏ ‹ Ù· ÌÈÎÚÔ·̷ٷ Ì ÁÎÚÈÏ.

9

∫Ô˘Ì›

START/+30

10

∫Ô˘Ì›

STOP

11

∫Ô˘Ì›

∞¡√π°ª∞∆√™ ¶√ƒ∆ø¡

43

¶ÚÈÓ ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·

™˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ ÛÙËÓ Ú›˙·.

1.

∏ ÔıfiÓË ÙÔ˘ ÊÔ‡ÚÓÔ˘ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ:

ÃÚ‹ÛË ÙÔ˘ ÎÔ˘ÌÈÔ‡ STOP

2.

∂¿Ó ·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì›

STOP

, Ë ÔıfiÓË ı· ‰Â›¯ÓÂÈ:

x1

3.

°È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙÔ ÚÔÏfiÈ, ‰Â›Ù ·Ú·Î¿Ùˆ.

4.

∑ÂÛÙ¿ÓÂÙ ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÙ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ

Ê·ÁËÙfi.

(∞Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙË ÛÂÏ›‰· 50, ÛËÌ›ˆÛË 2.)

ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì›

STOP

ÁÈ·:

1.

¡· ‰ÈÔÚıÒÛÂÙ οÔÈÔ Ï¿ıÔ˜ ÛÙÔÓ

ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi.

2.

¡· ı¤ÛÂÙ ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ

ÊÔ‡ÚÓÔ, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜.

3.

¡· ·Î˘ÚÒÛÂÙ ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ·

ÙÔ˘ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜ ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜.

ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡

À¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ÙÚfiÔÈ Ú‡ıÌÈÛ˘: ƒÔÏfiÈ 12 Î·È 24 ˆÚÒÓ.

1.

°È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙÔ ÚÔÏfiÈ ÙˆÓ 12 ˆÚÒÓ, ÎÚ·Ù‹ÛÙ ·ÙË̤ÓÔ ÁÈ· 3

‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ÙÔ ÎÔ˘Ì›

∆ƒ√¶√™ ª∞°∂πƒ∂ª∞∆√™

. ™ÙËÓ ÔıfiÓË ÂӉ›ÍÂˆÓ ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÙÔ .

2.

°È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙÔ ÚÔÏfiÈ 24 ˆÚÒÓ, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì›

∆ƒ√¶√™

ª∞°∂πƒ∂ª∞∆√™

ÁÈ· ¿ÏÏË Ì›· ÊÔÚ¿, ÌÂÙ¿ ÙÔ µ‹Ì· 1. ™ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ

·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÂӉ›ÍÂˆÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ .

x1

Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ·ÙË̤ÓÔ

ÁÈ· 3 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·.

°È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙÔ ÚÔÏfiÈ, ‰Â›Ù ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›:

¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ·:

°È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙÔ ÚÔÏfiÈ 24 ˆÚÒÓ ÛÙȘ 23:35.

1.

∂ÈϤÍÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘

ÚÔÏÔÁÈÔ‡. (ƒÔÏfiÈ 12 ˆÚÒÓ)

∂ÈϤÍÙ ÙÔ ÚÔÏfiÈ 24

ˆÚÒÓ.

2.

ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙȘ ÒÚ˜. ™ÙÚ¤„Ù ÙÔ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ

ÎÔ˘Ì›

Ã√¡√ª∂∆ƒ√// µ∞ƒ√™//¢À¡∞ª∏

,

¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë ÛˆÛÙ‹ ÒÚ· (23).

x1

Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ·ÙË̤ÓÔ

ÁÈ· 3 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·.

3.

¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì›

∆ƒ√¶√™

ª∞°∂πƒ∂ª∞∆√™

ÁÈ· Ó·

·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙȘ ÒÚ˜ Û ÏÂÙ¿.

x1

4.

ƒ˘ıÌ›ÛÙ ٷ ÏÂÙ¿. ™ÙÚ›„Ù ÙÔ

ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ÎÔ˘Ì›

Ã√¡√ª∂∆ƒ√// µ∞ƒ√™//

¢À¡∞ª∏

, ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó

Ù· ÛˆÛÙ¿ ÏÂÙ¿ (35).

5.

¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì›

∆ƒ√¶√™

ª∞°∂πƒ∂ª∞∆√™

ÁÈ· Ó· ı¤ÛÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ÚÔÏfiÈ.

x1 x1

™∏ª∂πø™∂π™:

1. ªÔÚ›Ù ӷ ÛÙÚ›„ÂÙ ÙÔ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ÎÔ˘Ì›

Ã√¡√ª∂∆ƒ√// µ∞ƒ√™//¢À¡∞ª∏

‰ÂÍÈfiÛÙÚÔÊ· ‹

·ÚÈÛÙÂÚfiÛÙÚÔÊ·.

2. ∂¿Ó οÓÂÙ ϿıÔ˜ ηٿ ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi, ·Ù‹ÛÙÂ

ÙÔ ÎÔ˘Ì›

STOP

.

3. ∂¿Ó ‰È·ÎÔ› Ë ·ÚÔ¯‹ Ú‡̷ÙÔ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ

44

ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ, Ë ÔıfiÓË ı· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÂÚÈÔ‰Èο ÙÔ

ÌfiÏȘ Â·Ó¤ÏıÂÈ ÙÔ Ú‡̷. ∂¿Ó ·˘Ùfi Û˘Ì‚Â›

ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı·

‰È·ÁÚ·Ê›. ∂›Û˘, ı· ‰È·ÁÚ·Ê› Ë ÒÚ·.

4. ∂¿Ó ı¤ÏÂÙ ӷ Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ͷӿ ÙËÓ ÒÚ·, ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙÂ

ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È

·Ú·¿Óˆ.

™˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÁÈ· ÙÔ Ì·Á›ÚÂÌ· ÛÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ

ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ

∆· ÌÈÎÚÔ·̷ٷ Â›Ó·È Î‡Ì·Ù· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, Ù· ÔÔ›·

Â›Ó·È ·ÚfiÌÔÈ· Ì ÂΛӷ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ·

ÙÔ ÙËÏÂÔÙÈÎfi Î·È ÙÔ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi Û‹Ì·.

∏ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ÂÓ¤ÚÁÂÈ·

ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ, Ë ÔÔ›· ηÙ¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙËÓ

ÎÔÈÏfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÊÔ‡ÚÓÔ˘ ̤ۈ ÙÔ˘ ÔÌÔ‡

Î˘Ì¿ÙˆÓ. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÙÚfiÊÈÌ·

Î·È Ï›Ë ÛÙÔÓ ÔÌfi Î˘Ì¿ÙˆÓ, ÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ·˘Ùfi

ÚÔÛٷهÂÙ·È Ì ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ· ÔÌÔ‡ Î˘Ì¿ÙˆÓ.

∆· ÌÈÎÚÔ·̷ٷ ‰ÂÓ ‰È·ÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ Ì¤Ù·ÏÏÔ Î·È ÁÈ’

·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ Ë ÎÔÈÏfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÊÔ‡ÚÓÔ˘ ηٷÛÎ-

¢¿˙ÂÙ·È ·fi ̤ٷÏÏÔ, ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ ÏÂÙfi

ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi ϤÁÌ· ÛÙËÓ fiÚÙ·.

∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Ì·ÁÂÈÚ¤-Ì·ÙÔ˜, Ù·

ÌÈÎÚÔ·̷ٷ ·Ó·Ë‰Ô‡Ó Ù˘¯·›· ¿Óˆ ÛÙ·

ÙÔȯÒÌ·Ù· Ù˘ ÎÔÈÏfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÊÔ‡ÚÓÔ˘.

∆· ÌÈÎÚÔ·̷ٷ ‰È·ÂÚÓÔ‡Ó ÔÚÈṲ̂ӷ ˘ÏÈο, fiˆ˜

ÙÔ Á˘·Ï› Î·È ÙÔ Ï·ÛÙÈÎfi, Î·È ˙ÂÛÙ·›ÓÔ˘Ó ÙÔ

Ê·ÁËÙfi. (µÏ. ÂÓfiÙËÙ· «∫·Ù¿ÏÏËÏ· Û·˻ ÛÙȘ

ÛÂÏ›‰Â˜ 47).

°È· Ó· Ì·ÁÂÈÚ¤„ÂÙÂ/ÍÂ·ÁÒÛÂÙ ÙÚfiÊÈÌ· ÛÂ

ÊÔ‡ÚÓÔ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ, Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ

ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó·

‰È·ÂÚÓ¿ ÙÔ ‰Ô¯Â›Ô Î·È Ó· ‰ÈÂÈÛ‰‡ÂÈ ÛÙ· ÙÚfiÊÈÌ·.

ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ÂÈϤÁÂÙ ٷ

ηٿÏÏËÏ· Û·Ë. ∂›Ó·È ÚÔÙÈÌfiÙÂÚÔ Ó·

¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÛÙÚÔÁÁ˘Ï¿/Ô‚¿Ï Ù·„È¿, ·ÓÙ›

ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· ‹ Ì·ÎÚfiÛÙÂÓ·, ηıÒ˜ ÙÔ Ê·ÁËÙfi Ô˘

˘¿Ú¯ÂÈ ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ ÁˆÓ›Â˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ η›ÁÂÙ·È. ™ÙȘ

ÛÂÏ›‰Â˜ 47 ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ηٿÏÔÁÔ˜ Ì ٷ Û·Ë

Ô˘ ÌÔÚ›Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙÂ.

∆Ô ÓÂÚfi, Ë ˙¿¯·ÚË Î·È Ù· Ï›Ë Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó Ù·

ÙÚfiÊÈÌ· ·ÔÚÚÔÊÔ‡Ó Ù· ÌÈÎÚÔ·̷ٷ Î·È Ù·

οÓÔ˘Ó Ó· ¿ÏÏÔÓÙ·È. ªÂ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ

‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ıÂÚÌfiÙËÙ· ̤ۈ Ù˘ ÙÚÈ‚‹˜, fiˆ˜ fiÙ·Ó ÙÚ›‚ÂÙ ٷ ¯¤ÚÈ· Û·˜ ÁÈ· Ó· ˙ÂÛÙ·ıÔ‡Ó.

∏ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÙÚÔÊ›ÌÔ˘ ıÂÚÌ·›ÓÂÙ·È

·fi ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ Î·È, ÛÙË

Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ë ıÂÚÌfiÙËÙ· ÌÂÙ·ÎÈÓÂ›Ù·È ÚÔ˜ ÙÔ

ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÁˆÁ‹˜, fiˆ˜ ηٿ ÙÔ

Ì·Á›ÚÂÌ· ÌÂ Û˘Ì‚·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ. ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó·

Á˘Ú›˙ÂÙÂ, Ó· ·ÏÏ¿˙ÂÙ ı¤ÛË ‹ Ó· ·Ó·Î·Ù‡ÂÙ ÙÔ

Ê·ÁËÙfi, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È ÙÔ

ÔÌÔÈfiÌÔÚÊÔ ˙¤ÛÙ·Ì·.

ªfiÏȘ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ Ì·Á›ÚÂÌ·, Ô ÊÔ‡ÚÓÔ˜

ÛÙ·Ì·Ù¿ ·˘ÙfiÌ·Ù· Ó· ·Ú¿ÁÂÈ ÌÈÎÚÔ·̷ٷ.

√ ¯ÚfiÓÔ˜ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ

Ì·Á›ÚÂÌ·, ηıÒ˜ Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ë ıÂÚÌfiÙËÙ· ‰È·Û›ÚÂÙ·È ÔÌÔÈfiÌÔÚÊ· Û fiÏÔ ÙÔ

Ê·ÁËÙfi.

√È ÊÔ‡ÚÓÔÈ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ Ì·ÁÂÈÚÂ‡Ô˘Ó Ù·¯‡ÙÂÚ·

·' fi,ÙÈ ÔÈ Û˘Ì‚·ÙÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘,

Â›Ó·È ‚·ÛÈÎfi Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÔÚÈṲ̂Ó˜ Ù¯ÓÈΤ˜

ÁÈ· Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·È ¿ÚÈÛÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·.

¶ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ Ù¯ÓÈΤ˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Â›Ó·È

·ÚfiÌÔȘ Ì ÂΛӘ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·Ù¿

ÙÔ Ì·Á›ÚÂÌ· ÌÂ Û˘Ì‚·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ.

÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÚÔʛ̈Ó

™‡ÓıÂÛË

¶˘ÎÓfiÙËÙ·

¶ÔÛfiÙËÙ·

ª¤ÁÂıÔ˜

™¯‹Ì·

£ÂÚÌÔÎÚ·Û›·

∆· ÙÚfiÊÈÌ· Ì ˘„ËÏ‹ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Ï›Ô˘˜ ‹ ˙¿¯·Ú˘ (.¯. ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË Ô˘Ù›Áη, Ù¿ÚÙ˜ ÌÂ

ÛÙ·Ê›‰Â˜ Î·È ÍËÚÔ‡˜ ηÚÔ‡˜) ··ÈÙÔ‡Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ ˙¤ÛÙ·Ì·. £· Ú¤ÂÈ Ó· ›ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›, ηıÒ˜ Ë

˘ÂÚı¤ÚÌ·ÓÛË ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ˘ÚηÁÈ¿.

∏ ˘ÎÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜. ∆· ÂÏ·ÊÚÈ¿ ÔÚÒ‰Ë

ÙÚfiÊÈÌ·, fiˆ˜ Ù· ΤÈÎ ‹ ÙÔ „ˆÌ›, Ì·ÁÂÈÚ‡ÔÓÙ·È ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ·fi Ù· ‚·ÚÈ¿ Û˘Ì·Á‹ ÙÚfiÊÈÌ·, fiˆ˜ Ù·

„ËÙ¿ Î·È Ù· Ê·ÁËÙ¿ ηÙÛ·ÚfiÏ·˜.

√È ¯ÚfiÓÔ˜ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·˘Í¿ÓÂÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÙÚÔÊ›ÌÔ˘ Ô˘ ÙÔÔıÂÙ›ٷÈ

ÛÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ù¤ÛÛÂÚȘ ·Ù¿Ù˜ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜ ·fi

‰‡Ô ·Ù¿Ù˜.

∆· ÙÚfiÊÈÌ· ÌÈÎÚÔ‡ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Î·È Ù· ÌÈÎÚ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ì·ÁÂÈÚ‡ÔÓÙ·È Ù·¯‡ÙÂÚ· ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ·, ηıÒ˜

Ù· ÌÈÎÚÔ·̷ٷ ‰ÈÂÈÛ‰‡Ô˘Ó ·fi fiϘ ÙȘ Ï¢ڤ˜ Î·È ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi. °È· ÔÌÔÈfiÌÔÚÊÔ Ì·Á›ÚÂÌ·,

Ù· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ Ì¤ÁÂıÔ˜.

∆· ÙÚfiÊÈÌ· Ì ·Î·ÓfiÓÈÛÙÔ Û¯‹Ì·, fiˆ˜ ÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜ ‹ ÙÔ ÌÔ‡ÙÈ ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ˘, ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ

¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· Ì·ÁÂÈÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙ· ¯ÔÓÙÚ¿ ÛËÌ›· ÙÔ˘˜. ™ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ, Ù· ÙÚfiÊÈÌ· Ì ÛÙÚÔÁÁ˘Ïfi

Û¯‹Ì· Ì·ÁÂÈÚ‡ÔÓÙ·È ÈÔ ÔÌÔÈfiÌÔÚÊ· ·fi Ù· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ·.

∏ ·Ú¯È΋ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ÙÚÔÊ›ÌÔ˘ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜. ∆· ·ÁˆÌ¤Ó·

ÙÚfiÊÈÌ· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· Ì·ÁÂÈÚ¢ÙÔ‡Ó Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ٷ ÙÚfiÊÈÌ· Ô˘ Â›Ó·È Û ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ˆÌ·Ù›Ô˘. £· Ú¤ÂÈ Ó· Îfi‚ÂÙ ٷ ÙÚfiÊÈÌ· Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó Á¤ÌÈÛË, fiˆ˜ Ù· ÓÙfiÓ·Ù ÌÂ

Ì·ÚÌÂÏ¿‰·, ÁÈ· Ó· ·Ô‰ÂÛ̇ÂÙ·È Ë ıÂÚÌfiÙËÙ· ‹ Ô ·ÙÌfi˜.

45

™˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÁÈ· ÙÔ Ì·Á›ÚÂÌ· ÛÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ

ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ

∆¯ÓÈΤ˜ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜

∆·ÎÙÔÔ›ËÛË ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ٷ ÈÔ ¯ÔÓÙÚ¿ ̤ÚË ÙÔ˘ Ê·ÁËÙÔ‡ ÚÔ˜ ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ È¿ÙÔ˘, .¯. ÌÔ‡ÙÈ· ·fi

ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ.

∫¿Ï˘„Ë

∆Ú‡ËÌ·

¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÚ˘ËÙ‹ Ï·ÛÙÈ΋ ÌÂÌ‚Ú¿ÓË ÁÈ· ÊÔ‡ÚÓÔ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ ‹ ηٿÏÏËÏÔ Î·¿ÎÈ.

¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙÚ˘¿Ù ٷ ÙÚfiÊÈÌ· ÌÂ Î¤Ï˘ÊÔ˜, ÊÏÔ‡‰· ‹ ¤ÙÛ· Û ·ÚÎÂÙ¿ ÛËÌ›· ÚÈÓ ·fi ÙÔ Ì·Á›ÚÂÌ· ‹ ÙÔ

˙¤ÛÙ·Ì·, ηıÒ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ·ÙÌfi˜ Î·È ÌÔÚ› Ó· ÂÎÚ·Á› ÙÔ Ê·ÁËÙfi, .¯. ·Ù¿Ù˜, „¿ÚÈ·, ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ,

ÏÔ˘Î¿ÓÈη.

™ËÌ›ˆÛË:

∆· ·‚Á¿ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˙ÂÛÙ·›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ, ‰ÈfiÙÈ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÂÎÚ·ÁÔ‡Ó,

·ÎfiÌË Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜, .¯. ·‚Á¿ ÔÛ¤, ÙËÁ·ÓÈÙ¿ Î·È ÛÊȯٿ.

∞ӷοÙÂÌ·,

Á‡ÚÈÛÌ· ηÈ

°È· ÔÌÔÈfiÌÔÚÊÔ Ì·Á›ÚÂÌ· Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ·Ó·Î·Ù‡ÂÙÂ, Ó· Á˘Ú›˙ÂÙÂ Î·È Ó· ·ÏÏ¿˙ÂÙ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘

Ê·ÁËÙÔ‡ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜. ¶¿ÓÙ· Ó· ·Ó·Î·Ù‡ÂÙÂ Î·È Ó· ·ÏÏ¿˙ÂÙ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Ê·ÁËÙÔ‡

·ÏÏ·Á‹ ı¤Û˘ ·fi ÙȘ ¿ÎÚ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ.

¶·Ú·ÌÔÓ‹ √ ¯ÚfiÓÔ˜ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ì·Á›ÚÂÌ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë ıÂÚÌfiÙËÙ· Ó· ‰È·Û›ÚÂÙ·È

ÔÌÔÈfiÌÔÚÊ· Û fiÏÔ ÙÔ Ê·ÁËÙfi.

¶ÚÔÛÙ·Û›· √ÚÈṲ̂ӷ ÛËÌ›· ÙÔ˘ ÙÚÔÊ›ÌÔ˘ Ô˘ ÍÂ·ÁÒÓÂÈ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ˙ÂÛÙ·ıÔ‡Ó. ªÔÚ›Ù ӷ ÚÔÛٷهÛÂÙ ٷ

˙ÂÛÙ¿ ÛËÌ›· Ì ÌÈÎÚ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ·ÏÔ˘ÌÈÓfi¯·ÚÙÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ Ù· ÌÈÎÚÔ·̷ٷ, .¯. Ù· ÌÔ‡ÙÈ· ηÈ

ÙȘ ÊÙÂÚÔ‡Á˜ ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ˘.

¶Ò˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ÁÈ· Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÙ ÙÔ

¯ÚfiÓÔ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜

∏ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ÙˆÓ

ÔÙÒÓ ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› Ì ¤Ó· ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ

ÙÚÔʛ̈Ó. √È ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜

ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ›Ó·Î· ıÂÚÌÔÎÚ·ÛÈÒÓ.

∆ÚfiÊÈÌ· / ¶ÔÙ¿ ∂ÛˆÙÂÚÈ΋ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ·Ì¤Ûˆ˜

ÌÂÙ¿ ÙÔ Ì·Á›ÚÂÌ·

65-75 o

C

∂ÛˆÙÂÚÈ΋ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÌÂÙ¿

·fi 10 – 15 ÏÂÙ¿

∑¤ÛÙ·Ì· ÚÔÊËÌ¿ÙˆÓ

(∫·Ê¤˜, ÓÂÚfi, ÙÛ¿È, Î.Ï.)

∑¤ÛÙ·Ì· Á¿Ï·

∑¤ÛÙ·Ì· ÛÔ‡·˜

∑¤ÛÙ·Ì· Ú·ÁÔ‡

¶Ô˘ÏÂÚÈο

∞ÚÓ›

æËÙfi ‚Ô‰ÈÓfi ªÈÛÔ„Ë̤ÓÔ

ª¤ÙÚÈ· „Ë̤ÓÔ

∫·ÏÔ„Ë̤ÓÔ

ÃÔÈÚÈÓfi, ÌÔÛ¯¿ÚÈ

ƒÔ‰ÈṲ̂ÓÔ

∫·ÏÔ„Ë̤ÓÔ

60-65 o

C

75-80 o

C

75-80 o

C

80-85 o

C

70 o

C

75-80 o

C

50-55 o

C

60-65 o

C

75-80 o

C

80-85 o

C

85-90 o

C

70-75 o

C

80-85 o

C

55-60 o

C

65-70 o

C

80-85 o

C

80-85 o

C

46

∞ÛÊ·Ï‹ ÛÎÂ‡Ë ÁÈ· ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ

ª·ÁÂÈÚÈο

Û·Ë

∞ÏÔ˘ÌÈÓfi¯·ÚÙÔ /

¢Ô¯Â›· ·fi

·ÏÔ˘ÌÈÓfi¯·ÚÙ

∆·„È¿

„Ë̷ۛÙÔ˜

¶ÔÚÛÂÏ¿ÓË

Î·È ÎÂÚ·ÌÈο

°˘·Ï›,

.¯. Pyrex ®

ª¤Ù·ÏÏÔ

¶Ï·ÛÙÈÎfi /

¶ÔÏ˘ÛÙ˘Ú¤ÓÈÔ,

.¯. Û˘Û΢·Û›Â˜

Ê·ÛÙ ÊÔ˘ÓÙ

¢È·Ê·Ó‹˜

ÌÂÌ‚Ú¿ÓË

™·ÎԇϘ

„‡Í˘ /

„Ë̷ۛÙÔ˜

ÿÚÙÈÓ· È¿Ù·,

ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ· ηÈ

¯·ÚÙ› ÎÔ˘˙›Ó·˜

¢Ô¯Â›· ·fi

„¿ı· ‹ ͇ÏÔ

∞ӷ΢Îψ̤ÓÔ

¯·ÚÙ› ηÈ

ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜

∞ÛʷϤ˜ ÁÈ· ™¯fiÏÈ·

ÊÔ‡ÚÓÔ

ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ

/

/

ªÔÚ›Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÌÈÎÚ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ·ÏÔ˘ÌÈÓfi¯·ÚÙÔ ÁÈ· Ó·

ÚÔÛٷهÂÙ ÙÔ Ê·ÁËÙfi ·fi ÙËÓ ˘ÂÚı¤ÚÌ·ÓÛË. ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ

·ÏÔ˘ÌÈÓfi¯·ÚÙÔ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 2 ÂÎ. Ì·ÎÚÈ¿ ·fi Ù· ÙÔȯÒÌ·Ù· ÙÔ˘

ÊÔ‡ÚÓÔ˘, ηıÒ˜ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÙfiÍÔ. ∆· ‰Ô¯Â›·

·fi ·ÏÔ˘ÌÈÓfi¯·ÚÙÔ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È, ÂÎÙfi˜ Â¿Ó Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜

ηٷÛ΢·ÛÙ¤˜, .¯. Microfoil ®, Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÚÔÛÂÎÙÈο ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜.

¡· ·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ¿ÓÙ· ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ηٷÛ΢·ÛÙ‹.

ªËÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÙ ÙÔÓ Î·ıÔÚÈṲ̂ÓÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ·

˙¤ÛÙ·Ì·. ¡· ÚÔÛ¤¯ÂÙÂ, ‰ÈfiÙÈ Ù· Ù·„È¿ ıÂÚÌ·›ÓÔÓÙ·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈο.

∆· ÛÎÂ‡Ë ·fi ÔÚÛÂÏ¿ÓË, ËÏfi, ÂÊ˘·ÏˆÌ¤ÓÔ ËÏfi Î·È ÊˆÛÊÔÚÈ΋

ÔÚÛÂÏ¿ÓË Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ηٿÏÏËÏ·, ÂÎÙfi˜ Â¿Ó ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÏÏÈο

‰È·ÎÔÛÌËÙÈο ÛÙÔȯ›·.

¶Ú¤ÂÈ Ó· ›ÛÙ Ôχ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› Â¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÛÎÂ‡Ë ·fi ÏÂÙfi

Á˘·Ï›, Á˘·Ï›, ‰ÈfiÙÈ ÌÔÚ› Ó· Û¿ÛÔ˘Ó ‹ Ó· Ú·Á›ÛÔ˘Ó Â¿Ó ˙ÂÛÙ·ıÔ‡Ó

·fiÙÔÌ·.

∆· ÌÂÙ·ÏÏÈο Ì·ÁÂÈÚÈο ÛÎÂ‡Ë ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ

ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ, ηıÒ˜ ÌÔÚ› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÙfiÍÔ

Î·È Ó· ÚÔÎÏËı› ˘ÚηÁÈ¿.

¶Ú¤ÂÈ Ó· ›ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›, ηıÒ˜ ÔÚÈṲ̂Ó˜ Û˘Û΢·Û›Â˜

·Ú·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È, ÏÈÒÓÔ˘Ó ‹ ·ԯڈ̷ٛ˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ ˘„ËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜

¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔ˘Ì¿ ÛÙÔ Ê·ÁËÙfi Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÓ ¤¯ÂÙÂ

ÙÚ˘‹ÛÂÈ ÁÈ· Ó· ʇÁÂÈ Ô ·ÙÌfi˜.

¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙȘ ÙÚ˘¿Ù ÁÈ· Ó· ʇÁÂÈ Ô ·ÙÌfi˜. µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÔÈ

Û·ÎԇϘ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËϘ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Û ÊÔ‡ÚÓÔ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ. ªËÓ

¯ÚËÛÈÌÔÔț٠Ï·ÛÙÈο ‹ ÌÂÙ·ÏÏÈο ÎÏÈ ‰Â̷ۛÙÔ˜, ‰ÈfiÙÈ ÌÔÚ› Ó·

ÏÈÒÛÔ˘Ó ‹ Ó· È¿ÛÔ˘Ó ÊˆÙÈ¿ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÙfiÍÔ˘ Ô˘

‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙÔ Ì¤Ù·ÏÏÔ.

¡· Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÌfiÓÔ ÁÈ· ˙¤ÛÙ·Ì· ‹ ÁÈ· ·ÔÚÚfiÊËÛË Ù˘

˘ÁÚ·Û›·˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ›ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›, ηıÒ˜ Â¿Ó ˘ÂÚıÂÚÌ·ÓıÔ‡Ó

ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÚÔÎÏËı› ˘ÚηÁÈ¿.

¡· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ¿ÓÙ· ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠·˘Ù¿ Ù·

˘ÏÈο, ηıÒ˜ Â¿Ó ˘ÂÚıÂÚÌ·ÓıÔ‡Ó ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÚÔÎÏËı› ˘ÚηÁÈ¿ .

∂Ó‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÂÚȤ¯Ô˘Ó „‹ÁÌ·Ù· ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘, Ù· ÔÔ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó

ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÙfiÍÔ Î·È ÌÔÚ› Ó· ÚÔÎÏËı› ˘ÚηÁÈ¿.

47

∂›‰· ÈÛ¯‡Ô˜ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ

√ ÊÔ‡ÚÓÔ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ 5 Â›‰· ÈÛ¯‡Ô˜. °È· Ó·

ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ Â›Â‰Ô ÈÛ¯‡Ô˜ ÁÈ· ÙÔ Ì·Á›ÚÂÌ·,

·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ

ÂÓfiÙËÙ· Ì ÙȘ Û˘ÓÙ·Á¤˜. °ÂÓÈο ÈÛ¯‡Ô˘Ó Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·:

∆Ô Â›‰Ô

900 W

¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ó·

Ì·ÁÂÈÚ¤„ÂÙ ÁÚ‹ÁÔÚ· ‹ Ó· Í·Ó·˙ÂÛÙ¿ÓÂÙ .¯.

ÛÔ‡˜, Ê·ÁËÙ¿ ηÙÛ·ÚfiÏ·˜, ÎÔÓÛÂÚ‚ÔÔÈË̤ӷ

ÙÚfiÊÈÌ·, ˙ÂÛÙ¿ ÚÔÊ‹Ì·Ù·, Ï·¯·ÓÈο, „¿ÚÈ· Î.Ï.

∆Ô Â›‰Ô

630 W

¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÈÔ

·Ú·ÙÂٷ̤ÓÔ Ì·Á›ÚÂÌ· ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Ì ˘ÎÓ‹

Û‡ÓıÂÛË, fiˆ˜ „ËÙ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÎÚ¤·ÙÔ˜, ÚÔÏfi ηÈ

Ê·ÁËÙ¿ ÛÂÚ‚ÈÚÈṲ̂ӷ Û È¿ÙÔ, ηıÒ˜ Î·È Â˘·›ÛıËÙ·

Ê·ÁËÙ¿, fiˆ˜ Û¿ÏÙÛ· Ù˘ÚÈÔ‡ Î·È Ì·Ï·Î¿ ΤÈÎ. ™Â

·˘Ù‹ ÙË ÌÂȈ̤ÓË Ú‡ıÌÈÛË, ÔÈ Û¿ÏÙÛ˜ ‰ÂÓ ‚Ú¿˙Ô˘Ó

Î·È Ù· ÙÚfiÊÈÌ· Ì·ÁÂÈÚ‡ÔÓÙ·È ÔÌÔÈfiÌÔÚÊ· ¯ˆÚ›˜ Ó·

„ËıÔ‡Ó ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÛÙȘ Ï¢ڤ˜.

∆Ô Â›‰Ô

450 W

¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙÚfiÊÈÌ· ÌÂ

˘ÎÓ‹ Û‡ÓıÂÛË, Ù· ÔÔ›· ··ÈÙÔ‡Ó ·Ú·ÙÂٷ̤ÓÔ

¯ÚfiÓÔ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜ fiÙ·Ó Ì·ÁÂÈÚ‡ÔÓÙ·È ÌÂ

Û˘Ì‚·ÙÈΤ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜, .¯. Ê·ÁËÙ¿ Ì ‚Ô‰ÈÓfi.

™˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠·˘Ù‹ ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÁÈ· Ó·

‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÙ fiÙÈ ÙÔ ÎÚ¤·˜ ı· Â›Ó·È ÙÚ˘ÊÂÚfi.

∆Ô Â›‰Ô

270 W

(Ú‡ıÌÈÛË ÍÂ·ÁÒÌ·ÙÔ˜)

¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙÔ ÍÂ¿ÁˆÌ· Î·È ÌÔÚ›Ù ӷ

ÂÈϤÍÂÙ ·˘Ù‹ ÙË Ú‡ıÌÈÛË, ÁÈ· Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÙ fiÙÈ ÙÔ

Ê·ÁËÙfi ı· ÍÂ·ÁÒÛÂÈ ÔÌÔÈfiÌÔÚÊ·. ∂›Û˘, ·˘Ù‹ Ë

Ú‡ıÌÈÛË Â›Ó·È È‰·ÓÈ΋ ÁÈ· Ó· ÛÈÁÔ‚Ú¿ÛÂÙ ڇ˙È,

˙˘Ì·ÚÈο, ÓÙ¿ÌÏÈÓÁΘ Î·È ÁÈ· Ó· Ì·ÁÂÈÚ‡ÂÙ Îڤ̷

οÛÙ·ÚÓÙ.

∆Ô Â›‰Ô

90 W

¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙÔ ·ÚÁfi

ÍÂ¿ÁˆÌ·, .¯. ÙÔ‡ÚÙ˜ Ì Îڤ̷ ‹ ˙‡ÌË.

W = WATT

°È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙÔ Â›Â‰Ô ÈÛ¯‡Ô˜ ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ:

™ÙÚ¤„Ù ÙÔ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ÎÔ˘Ì›

Ã√¡√ª∂∆ƒ√//µ∞ƒ√™//¢À¡∞ª∏

‰ÂÍÈfiÛÙÚÔÊ· ‹ ·ÚÈÛÙÂÚfiÛÙÚÔÊ· ÁÈ·

Ó· ÂÈϤÍÂÙ ¯ÚfiÓÔ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜.

¶·Ù‹ÛÙ ̛· ÊÔÚ¿ ÙÔ ÎÔ˘Ì›

∆ƒ√¶√™ ª∞°∂πƒ∂ª∞∆√™

.

°È· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙÔ Â›Â‰Ô ÈÛ¯‡Ô˜ ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ÎÔ˘Ì›, ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ÂÈÏÂÁ› ÙÔ

ÂÈı˘ÌËÙfi Â›Â‰Ô ÈÛ¯‡Ô˜.

¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì›

START/+30

.

™∏ª∂πø™∏:

∂¿Ó ‰ÂÓ ÂÈÏÂÁ› Â›Â‰Ô ÈÛ¯‡Ô˜, ÂÈϤÁÂÙ·È ·˘ÙfiÌ·Ù· ÙÔ 900 W.

48

ª·Á›ÚÂÌ· Ì ÌÈÎÚÔ·̷ٷ

√ ÊÔ‡ÚÓÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÁÈ· ̤¯ÚÈ 90

ÏÂÙ¿. (90.00). ∏ ÌÔÓ¿‰· ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘

Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜ (ÍÂ¿ÁˆÌ·) ÔÈΛÏÂÈ ·fi Ù· 10

‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ¤ˆ˜ Ù· ¤ÓÙ ÏÂÙ¿. ∂Í·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙË

Û˘ÓÔÏÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜

(ÍÂ¿ÁˆÌ·), fiˆ˜ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÛÙÔÓ ›Ó·Î·.

ÃÚfiÓÔ˜ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜ ªÔÓ¿‰· ·‡ÍËÛ˘

0 – 5 ÏÂÙ¿

5 – 10 ÏÂÙ¿

10 – 30 ÏÂÙ¿

30 – 90 ÏÂÙ¿

10 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·

30 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·

1 ÏÂÙfi

5 ÏÂÙ¿

¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ·:

ÀÔı¤ÛÙ fiÙÈ ı¤ÏÂÙ ӷ ˙ÂÛÙ¿ÓÂÙ ÛÔ‡· ÁÈ· 2 ÏÂÙ¿ Î·È 30 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· Û ÈÛ¯‡ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ 630 W.

1.

ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔÓ ÂÈı˘ÌËÙfi

¯ÚfiÓÔ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜

ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ

ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ÎÔ˘Ì›

Ã√¡√ª∂∆ƒ√//

µ∞ƒ√™//¢À¡∞ª∏

ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿.

2.

∂ÈϤÍÙ ÙÔÓ ÂÈı˘ÌËÙfi

ÙÚfiÔ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜

·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì›

∆ƒ√¶√™

ª∞°∂πƒ∂ª∞∆√™

(ÌfiÓÔ ÌÈÎÚÔ·̷ٷ) Ì›·

ÊÔÚ¿.

3.

∂ÈÛ¿ÁÂÙ ÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹

ÈÛ¯‡ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ

ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ÎÔ˘Ì›

Ã√¡√ª∂∆ƒ√//

µ∞ƒ√™//¢À¡∞ª∏

ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿.

4.

¶·Ù‹ÛÙÂ Ì›· ÊÔÚ¿ ÙÔ

ÎÔ˘Ì›

START/+30

ÁÈ· Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ ÙÔ

Ì·Á›ÚÂÌ·.

x1 x1

∂ϤÁÍÙ ÙËÓ ÔıfiÓË.

™∏ª∂πø™∏:

1.

ŸÙ·Ó ·ÓÔ›ÁÂÙ ÙËÓ fiÚÙ· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜, Ë Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘

Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ „ËÊȷ΋ ÔıfiÓË ÛÙ·Ì·Ù¿ ·˘ÙfiÌ·Ù·. √ ¯ÚfiÓÔ˜ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó·

ÌÂÙÚ¿ Î·È ¿ÏÈ ÌfiÏȘ ÎÏ›ÛÂÈ Ë fiÚÙ· ÙÔ˘ ÊÔ‡ÚÓÔ˘ Î·È ·ÙËı› ÙÔ ÎÔ˘Ì›

START/+30

.

2.

∂¿Ó ı¤ÏÂÙ ӷ ‰Â›Ù ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ Â›Â‰Ô ÈÛ¯‡Ô˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì›

∆ƒ√¶√™ ª∞°∂πƒ∂ª∞∆√™

. ŸÛË ÒÚ· ·ÁÁ›˙ÂÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì›

∆ƒ√¶√™ ª∞°∂πƒ∂ª∞∆√™

, ı· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ

Â›Â‰Ô ÈÛ¯‡Ô˜.

3.

ªÔÚ›Ù ӷ ÛÙÚ¤„ÂÙ ÙÔ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ÎÔ˘Ì›

Ã√¡√ª∂∆ƒ√//µ∞ƒ√™//¢À¡∞ª∏

‰ÂÍÈfiÛÙÚÔÊ· ‹

·ÚÈÛÙÂÚfiÛÙÚÔÊ·. ∂¿Ó ÛÙÚ›„ÂÙ ÙÔ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ÎÔ˘Ì› ·ÚÈÛÙÂÚfiÛÙÚÔÊ·, Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜ ı·

ÌÂÈÒÓÂÙ·È ·fi Ù· 90 ÏÂÙ¿ ·Ó¿ ‚·ıÌfi.

49

ª·Á›ÚÂÌ· ÛÙÔ ÁÎÚÈÏ Î·È ÛÙÔ ‰ÈÏfi ÁÎÚÈÏ

∞˘Ùfi˜ Ô ÊÔ‡ÚÓÔ˜ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰‡Ô ÙÚfiÔ˘˜ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜ ÛÙÔ

°∫ƒπ§

: 1. ªfiÓÔ ÁÎÚÈÏ. 2. ¢ÈÏfi ÁÎÚÈÏ

(ÁÎÚÈÏ Î·È ÌÈÎÚÔ·̷ٷ).

1. ª∞°∂πƒ∂ª∞ ª√¡√ ™∆√ °∫ƒπ§

∞˘Ùfi˜ Ô ÙÚfiÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ· „‹ÛÈÌÔ ÛÙË Û¯¿Ú· ‹ ÁÈ· Úfi‰ÈÛÌ· ÙˆÓ ÙÚÔʛ̈Ó.

¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ·:

°È· Ó· ÊÚ˘Á·Ó›ÛÂÙ „ˆÌ› ÁÈ· 4 ÏÂÙ¿.

1.

ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔÓ ÂÈı˘ÌËÙfi ¯ÚfiÓÔ

Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ

ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ÎÔ˘Ì›

Ã√¡√ª∂∆ƒ√//µ∞ƒ√™//

¢À¡∞ª∏

.

2.

∂ÈϤÍÙ ÙÔÓ ÂÈı˘ÌËÙfi ÙÚfiÔ

Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜ ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ

ÎÔ˘Ì›

∆ƒ√¶√™

ª∞°∂πƒ∂ª∞∆√™

(ªfiÓÔ

ÁÎÚÈÏ) ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜.

3.

¶·Ù‹ÛÙ ̛· ÊÔÚ¿ ÙÔ ÎÔ˘Ì›

START/+30

ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔ

Ì·Á›ÚÂÌ·.

x2 x1

∂ϤÁÍÙ ÙËÓ ÔıfiÓË.

™∏ª∂πø™∂π™:

1.

°È· Ì·Á›ÚÂÌ· ÛÙÔ ÁÎÚÈÏ Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Ë ¯Ú‹ÛË Ù˘ „ËÏ‹˜ ‹ Ù˘ ¯·ÌËÏ‹˜ Û¯¿Ú·˜.

2.

ŸÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÁÎÚÈÏ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ‰Â›Ù ηÓfi ‹ Ó· ·ÈÛı·Óı›ÙÂ Ì˘Úˆ‰È¿

η„›Ì·ÙÔ˜. ∞˘Ùfi Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi Î·È ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó‰ÂÈÍË ‚Ï¿‚˘ ÙÔ˘ ÊÔ‡ÚÓÔ˘.

°È· Ó· ·ÔʇÁÂÙ ·˘Ùfi ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÙ ÙÔ

ÁÎÚÈÏ Â› 20 ÏÂÙ¿ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÙ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÙÚfiÊÈÌ·.

2. ª∞°∂πƒ∂ª∞ ™∂ ¢π¶§√ °∫ƒπ§

∞˘Ùfi˜ Ô ÙÚfiÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ù˘ ÈÛ¯‡Ô˜ ÙÔ˘ ÁÎÚÈÏ Î·È ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ (90 W ¤ˆ˜ 630 W).

∆Ô Â›Â‰Ô ÈÛ¯‡Ô˜ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ Â›Ó·È ÚÔηıÔÚÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ 270 W.

¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ·:

°È· Ó· Ì·ÁÂÈÚ¤„ÂÙ ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ· (Ë Û˘ÓÙ·Á‹ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙË ÛÂÏ›‰· 60) ÁÈ· 7 ÏÂÙ¿ ÛÙÔ

¢π¶§√ °∫ƒπ§

(450 W).

1.

ıÌ›ÛÙ ÙÔÓ ÂÈı˘ÌËÙfi

¯ÚfiÓÔ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜

ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ

ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ÎÔ˘Ì›

Ã√¡√ª∂∆ƒ√//

µ∞ƒ√™// ¢À¡∞ª∏

.

2.

∂ÈϤÍÙ ÙÔÓ ÂÈı˘ÌËÙfi

ÙÚfiÔ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜

·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì›

∆ƒ√¶√™ ª∞°∂πƒ-

∂ª∞∆√™

ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜.

3.

™ÙÚ¤„Ù ÙÔ

ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ÎÔ˘Ì›

Ã√¡√ª∂∆ƒ√//

µ∞ƒ√™//¢À¡∞ª∏

ÛÙÔ

ÂÈı˘ÌËÙfi Â›‰Ô

ÈÛ¯‡Ô˜ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ.

4.

¶·Ù‹ÛÙÂ Ì›· ÊÔÚ¿ ÙÔ

ÎÔ˘Ì›

START/+30

ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔ

Ì·Á›ÚÂÌ·.

x3 x1

∂ϤÁÍÙ ÙËÓ ÔıfiÓË.

50

ÕÏϘ ¯Ú‹ÛÈ̘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜

1. ª∞°∂πƒ∂ª∞ ¶√§§∞¶§∏™ ™∂πƒ∞™

ªÔÚ›Ù ӷ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÙ ÌÈ· ·ÎÔÏÔ˘ı›· 3 ÛÙ·‰›ˆÓ (ÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ) ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ

ªπ∫ƒ√∫Àª∞∆ø¡

, ÙÔ˘

°∫ƒπ§

Î·È ÙÔ˘

¢π¶§√À °∫ƒπ§

.

¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ·:

°È· Ì·Á›ÚÂÌ·: 2 ÏÂÙ¿ Î·È 30 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· Û ÈÛ¯‡ 630 W (1Ô ÛÙ¿‰ÈÔ)

5 ÏÂÙ¿ ÌfiÓÔ °ÎÚÈÏ (2Ô ÛÙ¿‰ÈÔ)

1Ô ™∆∞¢π√

1.

ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔÓ ÂÈı˘ÌËÙfi

¯ÚfiÓÔ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜

ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ

ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ÎÔ˘Ì›

Ã√¡√ª∂∆ƒ√//

µ∞ƒ√™//¢À¡∞ª∏

.

2.

ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔÓ ÂÈı˘ÌËÙfi

ÙÚfiÔ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜

·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì›

∆ƒ√¶√™

ª∞°∂πƒ∂ª∞∆√™

(ÌfiÓÔ

ÌÈÎÚÔ·̷ٷ) Ì›· ÊÔÚ¿.

3.

ıÌ›ÛÙ ÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi

Â›Â‰Ô ÈÛ¯‡Ô˜

ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ

ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ÎÔ˘Ì›

Ã√¡√ª∂∆ƒ√//

µ∞ƒ√™//¢À¡∞ª∏

.

4.

¶ÚÈÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÙÂ ÙÔ

2Ô ÛÙ¿‰ÈÔ, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ

ÎÔ˘Ì›

∆ƒ√¶√™

ª∞°∂πƒ∂ª∞∆√™

.

x1 x1

2Ô ™∆∞¢π√

1.

ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔÓ ÂÈı˘ÌËÙfi ¯ÚfiÓÔ

ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ

ÎÔ˘Ì›

Ã√¡√ª∂∆ƒ√//

µ∞ƒ√™//¢À¡∞ª∏.

2.

ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔÓ ÂÈı˘ÌËÙfi ÙÚfiÔ

Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜ ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ

ÎÔ˘Ì›

∆ƒ√¶√™

ª∞°∂πƒ∂ª∞∆√™

(ÌfiÓÔ ÁÎÚÈÏ)

‰‡Ô ÊÔÚ¤˜.

3.

¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì›

∆ƒ√¶√™

ª∞°∂πƒ∂ª∞∆√™

Ì›· ÊÔÚ¿ ÁÈ·

Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔ Ì·Á›ÚÂÌ·.

x2 x1

∂ϤÁÍÙ ÙËÓ ÔıfiÓË.

(√ ÊÔ‡ÚÓÔ˜ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· Ì·ÁÂÈÚ‡ÂÈ ÁÈ· 2 ÏÂÙ¿ Î·È 30 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ÛÙÔ 630 W ηÈ, ηÙfiÈÓ, ÁÈ· 5 ÏÂÙ¿ ÌfiÓÔ ÛÙÔ ÁÎÚÈÏ).

™∏ª∂πø™∏:

∂¿Ó ÂÈϤÍÂÙ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÊÔ‡ ¤¯ÂÙ ڢıÌ›ÛÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜

°∫ƒπ§

,

·Ú·Ï›„Ù ÙÔ 3Ô Î·È ÙÔ 4Ô ÛÙ¿‰ÈÔ.

∂¿Ó ·Ù‹ÛÂÙÂ Û˘Ó¯Ҙ ÙÔ ÎÔ˘Ì›

∆ƒ√¶√™ ª∞°∂πƒ∂ª∞∆√™

·ÊÔ‡ Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙÔÓ ÙÚfiÔ

Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜ ÛÙÔ

°∫ƒπ§

, Ô ÙÚfiÔ˜ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÛÙÔ

¢π¶§√ °∫ƒπ§

.

¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ·:

°È· Ó· Ì·ÁÂÈÚ¤„ÂÙ 1.0 kg ÎÔÏÔ΢ı¿ÎÈ· Î·È Ï·˙¿ÓÈ· ÔÁÎÚ·Ù¤Ó (ÛÂÏ›‰· 66).

1.

18 ÏÂÙ¿ ÛÙÔ 900 W.

2.

7 ÏÂÙ¿ Û ¢ÈÏfi °ÎÚÈÏ ÛÙÔ 630 W.

51

2. §∂π∆√Àƒ°π∞ °ƒ∏°√ƒ√À ª∞°∂πƒ∂ª∞∆√™

∆Ô ÎÔ˘Ì›

START/+30

Û·˜ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ¯ÂÈÚ›˙ÂÛÙ ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜:

a. ÕÌÂÛË ¤Ó·ÚÍË

ªÔÚ›Ù ӷ ·Ú¯›ÛÂÙ ӷ Ì·ÁÂÈÚ‡ÂÙ ·Ì¤Ûˆ˜ Û Â›Â‰Ô ÈÛ¯‡Ô˜ 900 W Â› 30 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·, ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ

Ï‹ÎÙÚÔ

START/+30

.

™∏ª∂πø™∏:

°È· Ó· ·ÔÙÚ·› ÙËÓ ÂÛÊ·Ï̤ÓË ¯Ú‹ÛË ·fi ·È‰È¿, ÙÔ ÎÔ˘Ì›

START/+30

ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÌfiÓÔ

ÂÓÙfi˜ 3 ÏÂÙÒÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ‰ËÏ·‰‹ ÌÂÙ¿ ·fi ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ Ù˘ fiÚÙ·˜, ÙÔ ¿ÙËÌ· ÙÔ˘

ÎÔ˘ÌÈÔ‡

STOP

‹ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜.

‚. ¶·Ú¿Ù·ÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜

ªÔÚ›Ù ӷ ·Ú·Ù›ÓÂÙ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜ ÁÈ· ÂÈϤÔÓ 30 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· οı ÊÔÚ¿, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ·

ÙÔ˘ ÌË ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˘ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜, Â¿Ó ·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÂÓÒ Ô ÊÔ‡ÚÓÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›.

3. ¶ø™ ¡∞ ∂§∂°•∂∆∂ ∆√ ∂¶π¶∂¢√ π™ÃÀ√™

°È· Ó· ÂϤÁÍÂÙ ÙÔ Â›Â‰Ô ÈÛ¯‡Ô˜ ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì›

∆ƒ√¶√™ ª∞°∂πƒ∂ª∞∆√™

.

x1

ŸÛË ÒÚ· ·ÁÁ›˙ÂÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì›

∆ƒ√¶√™ ª∞°∂πƒ∂ª∞∆√™

, ı· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ Â›Â‰Ô ÈÛ¯‡Ô˜.

∆Ô ÚÔÏfiÈ ÙÔ˘ ÊÔ‡ÚÓÔ˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÌÂÙÚ¿ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·, ·ÚfiÏÔ Ô˘ Ë ÔıfiÓË ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÙÔ Â›Â‰Ô ÈÛ¯‡Ô˜.

4. §∂π∆√Àƒ°π∞ ∫§∂π¢øª∞∆√™ ∞™º∞§∂π∞™

°π∞ ¡∞ ƒÀ£ªπ™∂∆∂ ∆∏ §∂π∆√Àƒ°π∞

∫§∂π¢øª∞∆√™ ∞™º∞§∂π∞™

1.

¶·Ù‹ÛÙÂ Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÙ ·ÙË̤ÓÔ ÙÔ ÎÔ˘Ì›

STOP Â› 3 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·.

°π∞ ¡∞ ∞∫Àƒø™∂∆∂ ∆∏ §∂π∆√Àƒ°π∞

∫§∂π¢øª∞∆√™ ∞™º∞§∂π∞™

1.

¶·Ù‹ÛÙÂ Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÙ ·ÙË̤ÓÔ ÙÔ ÎÔ˘Ì›

STOP Â› 3 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·.

x1

ÁÈ· 3 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·

∂ϤÁÍÙ ÙËÓ ÔıfiÓË.

x1

ÁÈ· 3 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·

Ò Ú· ˜ Ë ¤Ú ¿ Ó ¤ ÂÈÈ

Ú ˘ı

Ó Ô ıfi Ë ı · Â ÌÊ Ó››˙˙Â

™∏ª∂πø™∏:

ŸÙ·Ó ¤¯ÂÈ Ú˘ıÌÈÛÙ› ÙÔ ∫Ï›‰ˆÌ· ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, ‰ÂÓ ÌÔÚ›Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ηӤӷ ÎÔ˘Ì›

ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ÎÔ˘Ì› STOP.

52

§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˘ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜

XXXXXXXXXXXXXXXX

Î·È ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˘ ÍÂ·ÁÒÌ·ÙÔ˜

√È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜

∞À∆√ª∞∆√ ª∞°∂πƒ∂ª∞

ηÈ

∞À∆√ª∞∆√ •∂¶∞°øª∞

ÔÚ›˙Ô˘Ó ·˘ÙfiÌ·Ù· ÙÔ ÛˆÛÙfi ÙÚfiÔ Î·È

¯ÚfiÓÔ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜. ªÔÚ›Ù ӷ ÂÈϤÍÂÙ ·Ó¿ÌÂÛ· Û 2 ÌÂÓÔ‡ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·

∞À∆√ª∞∆√À ª∞°∂πƒ∂ª∞∆√™

,

6 ÌÂÓÔ‡ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·

∞À∆√ª∞∆√À ª∞°∂πƒ∂ª∞∆√™ ∫∞π °∫ƒπ§

Î·È 4 ÌÂÓÔ‡ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·

∞À∆√ª∞∆√À

•∂¶∞°øª∞∆√™

. ∆È Ú¤ÂÈ Ó· ͤÚÂÙ fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠·˘Ù‹ ÙËÓ ·˘ÙfiÌ·ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·:

°È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·:

1·. ∞À∆√ª∞∆√ ª∞°∂πƒ∂ª∞:

∆Ô ÎÔ˘Ì›

∞À∆√ª∞∆√

ª∞°∂πƒ∂ª∞

‰È·ı¤ÙÂÈ 2 ÌÂÓÔ‡. ∂¿Ó ·Ù‹ÛÂÙ ̛·

ÊÔÚ¿ ÙÔ ÎÔ˘Ì›

∞À∆√ª∞∆√ ª∞°∂πƒ∂ª∞

, Ë ÔıfiÓË ı· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ·.

1·.

∞ÚÈıÌfi˜ ÌÂÓÔ‡

1‚.∞À∆√ª∞∆√ ª∞°∂πƒ∂ª∞ ∫∞π °∫ƒπ§ 1:

∆Ô ÎÔ˘Ì›

∞À∆√ª∞∆√ ª∞°∂πƒ∂ª∞ ∫∞π °∫ƒπ§ 1

‰È·ı¤ÙÂÈ 2 ÌÂÓÔ‡. ∂¿Ó ·Ù‹ÛÂÙ ̛· ÊÔÚ¿ ÙÔ ÎÔ˘Ì›

∞À∆√ª∞∆√ ª∞°∂πƒ∂ª∞ ∫∞π °∫ƒπ§ 1

Ë ÔıfiÓË ı· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ·.

1‚.

∞ÚÈıÌfi˜ ÌÂÓÔ‡

1Á. ∞À∆√ª∞∆√ ª∞°∂πƒ∂ª∞ ∫∞π °∫ƒπ§ 2:

∆Ô ÎÔ˘Ì›

∞À∆√ª∞∆√ ª∞°∂πƒ∂ª∞ ∫∞π °∫ƒπ§ 2

‰È·ı¤ÙÂÈ 4 ÌÂÓÔ‡. ∂¿Ó ·Ù‹ÛÂÙ ̛· ÊÔÚ¿ ÙÔ ÎÔ˘Ì›

∞À∆√ª∞∆√ ª∞°∂πƒ∂ª∞ ∫∞π °∫ƒπ§ 2

Ë ÔıfiÓË ı· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ·.

1‰. ∞À∆√ª∞∆√ •∂¶∞°øª∞:

∆Ô ÎÔ˘Ì›

∞À∆√ª∞∆√

•∂¶∞°øª∞

‰È·ı¤ÙÂÈ 4 ÌÂÓÔ‡. ∂¿Ó ·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ

ÎÔ˘Ì›

∞À∆√ª∞∆√ •∂¶∞°øª∞

Ì›· ÊÔÚ¿, Ë ÔıfiÓË ı· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ·.

1Á.

1‰.

∞ÚÈıÌfi˜ ÌÂÓÔ‡

∞ÚÈıÌfi˜ ÌÂÓÔ‡

ªÔÚ›Ù ӷ ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì›

∞À∆√ª∞∆√ •∂¶∞°øª∞ ‹ ∞À∆√ª∞∆√ ª∞°∂πƒ∂ª∞

Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ, ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ô ÂÈı˘ÌËÙfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÌÂÓÔ‡. µÏ. ÛÂÏ›‰Â˜ 55 - 57 «

¶›Ó·Î˜ ÁÈ· ∞À∆√ª∞∆√

ª∞°∂πƒ∂ª∞

ηÈ

∞À∆√ª∞∆√ •∂¶∞°øª∞

». ∆Ô ÌÂÓÔ‡ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· Â¿Ó ÎÚ·Ù‹ÛÂÙ ·ÙË̤ӷ Ù·

ÎÔ˘ÌÈ¿

∞À∆√ª∞∆√ ª∞°∂πƒ∂ª∞ ‹ ∞À∆√ª∞∆√ •∂¶∞°øª∞

.

2.

ªÔÚ›Ù ӷ ÂÈÛ¿ÁÂÙ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ‹ ÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· ÙˆÓ

ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ÎÔ˘Ì›

Ã√¡√ª∂∆ƒ√//µ∞ƒ√™//¢À¡∞ª∏

, ¤ˆ˜ fiÙÔ˘

ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi ‚¿ÚÔ˜/ÔÛfiÙËÙ·.

ñ ∂ÈÛ¿ÁÂÙ ÌfiÓÔ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÙÚÔʛ̈Ó. ªËÓ

Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚ÂÙ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û·Ԣ˜.

ñ °È· Ù· ÙÚfiÊÈÌ· Ô˘ ˙˘Á›˙Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‹ ÏÈÁfiÙÂÚÔ

·fi Ù· ‚¿ÚË/ÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜

›Ó·Î˜ ÁÈ·

∞À∆√ª∞∆√ ª∞°∂πƒ∂ª∞

ηÈ

∞À∆√ª∞∆√ •∂¶∞°øª∞

, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙÂ ÙË ÌË

·˘ÙfiÌ·ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.°È· ηχÙÂÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·,

·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙˆÓ ÈÓ¿ÎˆÓ Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜ Ô˘

‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ 60 - 62.

3.

°È· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜, ·Ù‹ÛÙÂ

ÙÔ ÎÔ˘Ì›

START/+30

.

ŸÙ·Ó ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÌÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·

(.¯. Á‡ÚÈÛÌ· ÙÔ˘ Ê·ÁËÙÔ‡) Ô ÊÔ‡ÚÓÔ˜ Ù›ıÂÙ·È ÂÎÙfi˜

ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ¤Ó· ˯ËÙÈÎfi Û‹Ì·, ÂÓÒ Ô

˘fiÏÔÈÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜ Î·È ÔÈ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈΤ˜

Ï˘¯Ó›Â˜ ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÔıfiÓË. °È· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë

‰È·‰Èηۛ· Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì›

START/+30

.

53

2.

3.

x1

¶ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ÎÔ˘Ì›

Ã√¡√ª∂∆ƒ√//

µ∞ƒ√™//¢À¡∞ª∏

∫Ô˘Ì›

START/+30

∏ ÙÂÏÈ΋ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰È·Ê¤ÚÂÈ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ·Ú¯È΋.

∂ϤÁÍÙÂ Â¿Ó Ù· ÙÚfiÊÈÌ· Â›Ó·È Î·˘Ù¿ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ì·Á›ÚÂÌ·.

∂¿Ó Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ, ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ú·Ù›ÓÂÙ ÙÔ

¯ÚfiÓÔ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜ Î·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙÔ Â›Â‰Ô ÈÛ¯‡Ô˜.

™ËÌ·ÓÙÈÎfi:

∂¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·

START/+30

ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ „Ë̷ۛÙÔ˜/

ÍÂ·ÁÒÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· Ó· ·˘Í‹ÛÂÙ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜,

Â›Ó·È Èı·ÓfiÓ ÙÔ Ê·ÁËÙfi Ó· η›.

§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˘ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜

Î·È ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˘ ÍÂ·ÁÒÌ·ÙÔ˜

¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÁÈ· ÙÔ ∞À∆√ª∞∆√ ª∞°∂πƒ∂ª∞ ∫∞π °∫ƒπ§ 1:

°È· Ó· Ì·ÁÂÈÚ¤„ÂÙ ÊÈϤÙÔ „·ÚÈÔ‡ ÁÎÚ·ÙÈÓ¤ Ì ‚¿ÚÔ˜ 1,5 kg ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ∞˘ÙfiÌ·ÙÔ Ì·Á›ÚÂÌ· Î·È ÁÎÚÈÏ 1 (A1-1).

1.

∂ÈϤÍÙ ÙÔ ÌÂÓÔ‡ Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ

·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì›

∞À∆√ª∞∆√ ª∞°∂πƒ∂ª∞

∫∞π °∫ƒπ§ 1

Ì›· ÊÔÚ¿.

2.

ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜

ÙÔ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ÎÔ˘Ì›

Ã√¡√ª∂∆ƒ√//µ∞ƒ√™//

¢À¡∞ª∏

.

3.

¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì›

START/+30

Ì›· ÊÔÚ¿.

x1 x1

∂ϤÁÍÙ ÙËÓ ÔıfiÓË.

¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 2 ÁÈ· ÙÔ ∞À∆√ª∞∆√ •∂¶∞°øª∞:

°È· Ó· ÍÂ·ÁÒÛÙ ÌÈ· ÌÚÈ˙fiÏ· 0,2 kg ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ∞˘ÙfiÌ·ÙÔ˘ •Â·ÁÒÌ·ÙÔ˜ (Ad-1).

1.

∂ÈϤÍÙ ÙÔ ÌÂÓÔ‡ Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ

·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì›

∞À∆√ª∞∆√ •∂¶∞°øª∞

Ì›· ÊÔÚ¿.

2.

ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ

ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ÎÔ˘Ì›

Ã√¡√ª∂∆ƒ√//µ∞ƒ√™//¢À¡∞ª∏

.

3.

¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì›

START/+30

Ì›· ÊÔÚ¿.

x1 x1

∂ϤÁÍÙ ÙËÓ ÔıfiÓË.

54

¶›Ó·Î˜ ÁÈ· ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˘ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜

Î·È ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˘ ÍÂ·ÁÒÌ·ÙÔ˜

∫Ô˘ÌÈ ∞˘ÙÔÌ·ÙÔ

Ì·ÁÂÈÚÂÌ·

µ¿ÚÔ˜ (∞˘Í·ÓfiÌÂÓË

ÌÔÓ¿‰·) / ™Î¢Ë

1.FRENCH FRIED

POTATOES

8.CHICKEN LEGS

1.FRENCH FRIED

POTATOES

8.CHICKEN LEGS

2.FROZEN

VEGETABLES

2.FROZEN

VEGETABLES

9.GRATIN

9.GRATIN

14.RICE

14.RICE

x1

A C--1 ·Á ››Ú ÂÌ 0,5 - 1,5 kg* (500 g)

∫ÔÙfiÔ˘ÏÔ ÛÙÔ

20.STEAK

29.CHICKEN PAN

WITH VEGETABLES

∆·„› ÁÈ· ÔÁÎÚ·Ù¤Ó

ÛÎÂ·Ṳ̂ÓÔ ÌÂ

20.STEAK

& CHOPS

29.CHICKEN PAN

WITH VEGETABLES

·ÏÔ˘ÌÈÓfi¯·ÚÙÔ ÁÈ·

ÌÈÎÚÔ·̷ٷ

15.BOILED

POTATOES

15.BOILED

POTATOES

2 ª ·Á

ONION

· 0,5 - 1,5 kg* (500 g)

∫ÈÌ¿˜ ηÈ

21.CHICKEN LEGS

ÎÚÂÌ̇‰È·

30.MINCE AND

ONION

∫·ÙÛ·ÚfiÏ· Ì η¿ÎÈ

¢È·‰ÈηÛÈ·

ñ ¢È·‚¿ÛÙ ÙË Û˘ÓÙ·Á‹ ÁÈ· “∫ÔÙfiÔ˘ÏÔ ÛÙÔ Ù·„› ÌÂ

Ï·¯·ÓÈο” ÛÙË ÛÂÏ›‰· 58.

* ™˘ÓÔÏÈÎfi ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ.

ñ ¢È·‚¿ÛÙ ÙË Û˘ÓÙ·Á‹ “∫ÈÌ¿˜ Î·È ÎÚÂÌ̇‰È·” ÛÙË

ÛÙË ÛÂÏ›‰· 58.

* ™˘ÓÔÏÈÎfi ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ.

3.FRESH

VEGETABLES

3.FRESH

VEGETABLES

10.FROZEN

GRATIN

10.FROZEN

GRATIN

JACKET

JACKET

POTATOES

22.POULTRY

22.POULTRY

1.FRENCH FRIED

POTATOES

8.CHICKEN LEGS 14.RICE

20.STEAK

& CHOPS

29.CHICKEN PAN

WITH VEGETABLES

4

.FISH FILLET+ SAUCE

GRATINATED FISH

4

.FISH FILLET+ SAUCE

GRATINATED FISH

11.FROZEN

READY MEALS

16.JAM

11.FROZEN

READY MEALS

16.JAM

23.MINCED MEAT

23.MINCED MEAT

2.FROZEN

VEGETABLES

9.GRATIN

15.BOILED

POTATOES

21.CHICKEN LEGS 30.MINCE AND

ONION

5.GRILL SKEWER 12.BEVERAGES

17.PIQUANTE

∫Ô˘ÌÈ

5.GRILL SKEWER

12.BEVERAGES

17.PIQUANTE

CAKES

24.CAKE

∞˘ÙÔÌ·ÙÔ

Ì·ÁÂÈÚÂÌ·

24.CAKE

3.FRESH

VEGETABLES

Î·È ÁÎÚÈÏ 1

µ¿ÚÔ˜ (∞˘Í·ÓfiÌÂÓË

GRATIN

JACKET

POTATOES

22.POULTRY

¢È·‰ÈηÛÈ·

6.ROAST PORK

6.ROAST PORK

7.GRILLED

CHICKEN

7.GRILLED

CHICKEN express

menu1 express

menu1 express

defrost express

defrost

13.SOUP

13.SOUP

CASSEROLES

CASSEROLES express

menu2 express

menu2

18.CAKE

18.CAKE

25.BREAD

1 ª ·Á ››Ú · 0,5 - 1,5 kg* (500 g)

ºÈϤÙÔ „·ÚÈÔ‡

GRATINATED FISH

25.BREAD

ÁÎÚ·ÙÈÓ¤

8.CHICKEN LEGS

POTATOES

16.JAM

READY MEALS

÷ÌËÏ‹ Û¯¿Ú·

& CHOPS

ñ ¢È·‚¿ÛÙ ÙȘ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ÁÈ· “ºÈϤÙÔ „·ÚÈÔ‡

23.MINCED MEAT

ÁÎÚ·ÙÈÓ¤” ÛÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ 58 - 59.

29.CHICKEN PAN

WITH VEGETABLES

* ™˘ÓÔÏÈÎfi ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ.

19.PASTA

19.PASTA

x1

26.MEAT JOINT

5.GRILL SKEWER 12.BEVERAGES

17.PIQUANTE

2 ª

2.FROZEN

·Á ÚÂ Ì·

9.GRATIN

· 0,5 - 1,5 kg* (500 g)

15.BOILED

21.CHICKEN LEGS

24.CAKE

30.MINCE AND

ñ ¢È·‚¿ÛÙ ÙȘ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ÁÈ· “√ÁÎÚ·Ù¤Ó” ÛÙË

ONION ÛÂÏ›‰· 59.

express

menu2

(grill) express

(grill)

x2

3.FRESH

VEGETABLES

6.ROAST PORK

10.FROZEN

GRATIN

÷ÌËÏ‹ Û¯¿Ú·

13.SOUP

18.CAKE

JACKET

POTATOES

22.POULTRY

25.BREAD

* ™˘ÓÔÏÈÎfi ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ.

express

cook express

cook1 express

cook2

(grill)

7.GRILLED CASSEROLES

19.PASTA

26.MEAT JOINT express

cook

™ËÌ›ˆÛË:

∆· Ê·ÁËÙ¿ ·fi ÙÔ „˘ÁÂ›Ô ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ Ì·ÁÂÈÚ‡ÔÓÙ·È Û ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ·fi 5 ÆC Î·È Ù·

4

(grill)

GRATINATED FISH

11.FROZEN 16.JAM

23.MINCED MEAT

5.GRILL SKEWER express

menu1

12.BEVERAGES

express

menu2

17.PIQUANTE

CAKES express

menu2

(grill)

24.CAKE

6.ROAST PORK express

defrost

13.SOUP express

cook

18.CAKE

express

cook1

25.BREAD

express

cook2

(grill)

7.GRILLED

CHICKEN

CASSEROLES

19.PASTA

26.MEAT JOINT express

menu1 express

menu2 express

menu2

(grill) express

defrost express

cook express

cook1 express

cook2

(grill)

55

¶›Ó·Î˜ ÁÈ· ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˘ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜

Î·È ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˘ ÍÂ·ÁÒÌ·ÙÔ˜

∫Ô˘ÌÈ ∞˘ÙÔÌ·ÙÔ

Ì·ÁÂÈÚÂÌ·

Î·È ÁÎÚÈÏ 2

POTATOES

A 2--1 ·Á

µ¿ÚÔ˜ (∞˘Í·ÓfiÌÂÓË

ÌÔÓ¿‰·) / ™Î¢Ë

8.CHICKEN LEGS 14.RICE

››Ú ÂÌ 0,20 - 0,40 kg (50 g)

∆ËÁ·ÓÈÙ¤˜

·Ù¿Ù˜

2.FROZEN

∆·„› ÁÈ· Ù¿ÚÙ˜

æËÏ‹ Û¯¿Ú·

9.GRATIN

15.BOILED

POTATOES

20.STEAK

& CHOPS

29.CHICKEN PAN

WITH VEGETABLES

¢È·‰ÈηÛÈ·

ñ µ¿ÏÙ ÙȘ ηÙ„˘Á̤Ó˜ ÙËÁ·ÓËÙ¤˜ ·Ù¿Ù˜ ÛÂ

Ì›· ÊfiÚÌ· Ù¿ÚÙ·˜.

ñ ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË ÊfiÚÌ· ÛÙËÓ Â¿Óˆ Û¯¿Ú· ÁÈ·

21.CHICKEN LEGS 30.MINCE AND

x1

(Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È

ÁÈ· ÙÔ˘˜

ÊÔ‡ÚÓÔ˘˜)

POTATOES

10.FROZEN

4

.FISH FILLET+ SAUCE

1.FRENCH FRIED

2.FROZEN

VEGETABLES

11.FROZEN

8.CHICKEN LEGS

JACKET

16.JAM

14.RICE

15.BOILED

POTATOES

ñ ªfiÏȘ ·ÎÔ˘ÛÙ› ÙÔ Ë¯ËÙÈÎfi Û‹Ì·, Á˘Ú›ÛÙ ÙȘ.

ñ ŸÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ „‹ÛÈÌÔ, ‚Á¿ÏÙ ÙȘ

22.POULTRY

·Ù¿Ù˜ ·fi ÙË ÊfiÚÌ· Î·È ÛÂÚ‚›ÚÂÙ¤ ÙȘ ÛÂ

20.STEAK

& CHOPS

È¿ÙÔ. (¢ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È ¯ÚfiÓÔ˜ ·Ú·ÌÔÓ‹˜).

WITH VEGETABLES

™ ËÌ ÂÈÈÒ Ë:: ∏ ÊfiÚÌ· ˙ÂÛÙ·›ÓÂÙ·È Ôχ ηٿ ÙË

‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ „Ë̷ۛÙÔ˜. °È· Ó· ÌËÓ Î·Â›ÙÂ,

23.MINCED MEAT

20.STEAK

& CHOPS

29.CHICKEN PAN

30.MINCE AND

ÙË ÊfiÚÌ· ·fi ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ.

x2 x3

A 2--2 ·Á ››Ú ÂÌ

0,2 - 0,8 kg (100 g)

™Ô˘‚Ï¿ÎÈ· ÁÈ·

ÁÎÚÈÏ

5.GRILL SKEWER

3.FRESH

æËÏ‹ Û¯¿Ú·

12.BEVERAGES

10.FROZEN

GRATIN

17.PIQUANTE

15.BOILED

POTATOES

POTATOES

24.CAKE

ñ ∂ÙÔÈÌ¿ÛÙ ٷ ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ· ÁÈ· ÁÎÚÈÏ Û‡Ìʈӷ ÌÂ

ÙË Û˘ÓÙ·Á‹ Ù˘ ÛÂÏ›‰·˜ 60.

6.ROAST PORK

3.FRESH

13.SOUP

10.FROZEN

11.FROZEN

READY MEALS

18.CAKE

JACKET

POTATOES

ñ ªfiÏȘ ·ÎÔ˘ÛÙ› ÙÔ Ë¯ËÙÈÎfi Û‹Ì·, Á˘Ú›ÛÙ ٷ.

ñ ªÂÙ¿ ÙÔ Ì·Á›ÚÂÌ·, ‚Á¿ÏÙ ٷ ·fi ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ

25.BREAD

22.POULTRY

23.MINCED MEAT

Î·È ‚¿ÏÙ ٷ Û ¤Ó· È¿ÙÔ ÁÈ· Ó· Ù· ÛÂÚ‚›ÚÂÙÂ.

(¢ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È ¯ÚfiÓÔ˜ ·Ú·ÌÔÓ‹˜).

A 2--3 ·Á ››Ú ÂÌ 0,20 - 0,80 kg (50 g)

ªÔ‡ÙÈ·

1.FRENCH FRIED

ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ˘

GRATINATED FISH

æËÏ‹ Û¯¿Ú·

11.FROZEN

READY MEALS

16.JAM

CAKES

ñ ∞Ó·Ì›ÍÙ ٷ Û˘ÛÙ·ÙÈο Î·È ·ÏÒÛÙ ٷ ÛÙ·

ÌÔ‡ÙÈ· ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ˘.

ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ˘.

ñ ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ٷ ÌÔ‡ÙÈ· ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙËÓ „ËÏ‹

2.FROZEN

menu1

menu2

12.BEVERAGES

(grill)

menu2

17.PIQUANTE

CAKES

1-2 ÎÔ˘Ù. ÛÔ‡·˜ Ï¿‰È,

1

/

2

1 ÎÔ˘Ù. ÁÏ˘ÎÔ‡ ¿ÚÈη

ÎÔ˘Ù. ÁÏ˘ÎÔ‡ ·Ï¿ÙÈ,

3.FRESH

VEGETABLES

defrost

6.ROAST PORK

CHICKEN

cook

13.SOUP

cook1

Û¯¿Ú·, Ì ÙÔ ‰¤ÚÌ· ÚÔ˜ Ù· οو Î·È Ì ٷ

ÏÂÙ¿ ̤ÚË Ó· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÚÔ˜ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ.

ñ ªfiÏȘ ·ÎÔ˘ÛÙ› ÙÔ Ë¯ËÙÈÎfi Û‹Ì·, Á˘Ú›ÛÙ ÙÔ

Ê·ÁËÙfi.

express

(grill)

cook2

ñ ŸÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ „‹ÛÈÌÔ, ‚Á¿ÏÙ ÙÔ Ê·ÁËÙfi

·fi ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ Î·È ·Ê‹ÛÙ ÙÔ Ó· Ì›ÓÂÈ ÁÈ· 5

ÏÂÙ¿ ÂÚ›Ô˘.

x4

4

A 2--4 ·Á

.FISH FILLET+ SAUCE

››Ú ÂÌ 0,9 - 1,8 kg (100 g)

∫ÔÙfiÔ˘ÏÔ

Û¯¿Ú·˜

÷ÌËÏ‹ Û¯¿Ú· express

menu2

23.MINCED MEAT

19.PASTA

express

menu2

(grill)

26.MEAT JOINT

ñ ∞Ó·Ì›ÍÙ ٷ Û˘ÛÙ·ÙÈο Î·È ·ÏÒÛÙ ٷ ÛÙÔ

ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ.

ñ ∆Ú˘‹ÛÙ ÙÔ ‰¤ÚÌ· ÙÔ˘ ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ˘.

ñ ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ ÛÙË ÊfiÚÌ· Ù¿ÚÙ·˜ ÌÂ

ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÛÙ‹ıÔ˘˜ ÚÔ˜ Ù· οو.

5.GRILL SKEWER

12.BEVERAGES

express

menu1 express

defrost

17.PIQUANTE

CAKES express

24.CAKE

express

ñ µ¿ÏÙ ÙË ÊfiÚÌ· ηÙ¢ı›·Ó ¿Óˆ ÛÙÔÓ

(grill)

ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ‰›ÛÎÔ ÁÈ· Ó· „Ëı›.

2 ÎÔ˘Ù. ÛÔ‡·˜ Ï¿‰È, 1 ÎÔ˘Ù. ÁÏ˘ÎÔ‡ ¿ÚÈη, ·Ï¿ÙÈ,

ñ ªfiÏȘ ·ÎÔ˘ÛÙ› ÙÔ Ë¯ËÙÈÎfi Û‹Ì·, Á˘Ú›ÛÙ ÙÔ

6.ROAST PORK

13.SOUP express

defrost

18.CAKE

express

cook

25.BREAD

express

cook1

(grill)

Ê·ÁËÙfi.

express

cook2

ñ ∞ÊÔ‡ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ „‹ÛÈÌÔ, ·Ê‹ÛÙ ÙÔ Ê·ÁËÙfi

Ó· Ì›ÓÂÈ ÁÈ· 3 ÂÚ›Ô˘ ÏÂÙ¿ ̤۷ ÛÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ

Î·È ÌÂÙ¿ ‚Á¿ÏÙ ÙÔ Î·È ÛÂÚ‚›ÚÂÙ¤ ÙÔ Û È¿ÙÔ.

7.GRILLED CASSEROLES

19.PASTA

26.MEAT JOINT

CHICKEN

™ËÌ›ˆÛË:

∆· Ê·ÁËÙ¿ ·fi ÙÔ „˘ÁÂ›Ô ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ Ì·ÁÂÈÚ‡ÔÓÙ·È Û ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ·fi 5 ÆC Î·È Ù·

ηÙ„˘Á̤ӷ ·fi ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ -18 ÆC .

express

menu1 express

menu2 express

menu2

(grill) express

defrost express

cook express

cook1 express

cook2

(grill)

56

¶›Ó·Î˜ ÁÈ· ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˘ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜

Î·È ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˘ ÍÂ·ÁÒÌ·ÙÔ˜

1.FRENCH FRIED

POTATOES

∫Ô˘ÌÈ

8.CHICKEN LEGS

∞˘ÙÔÌ·ÙÔ

14.RICE

•Â¿ÁˆÌ·

20.STEAK

& CHOPS

A d--1 Â Áˆ ·

ªÚÈ˙fiϘ

14.RICE

20.STEAK

1.FRENCH FRIED

POTATOES

2.FROZEN

POTATOES

8.CHICKEN LEGS

9.GRATIN

8.CHICKEN LEGS

x1

15.BOILED

21.CHICKEN LEGS

20.STEAK

& CHOPS

µ¿ÚÔ˜ (∞˘Í·ÓfiÌÂÓË

ÌÔÓ¿‰·) / ™Î¢Ë

29.CHICKEN PAN

WITH VEGETABLES

0,2 - 1,0 kg (100 g)

ºfiÚÌ· Ù¿ÚÙ·˜

29.CHICKEN PAN

30.MINCE AND

WITH VEGETABLES

2.FROZEN

VEGETABLES

3.FRESH

POTATOES

3.FRESH

VEGETABLES

4

.FISH FILLET+ SAUCE

GRATINATED FISH

3.FRESH

VEGETABLES

4

.FISH FILLET+ SAUCE

GRATINATED FISH

5.GRILL SKEWER

4

.FISH FILLET+ SAUCE

VEGETABLES

5.GRILL SKEWER

6.ROAST PORK

5.GRILL SKEWER

4

.FISH FILLET+ SAUCE

GRATINATED FISH

6.ROAST PORK

9.GRATIN

10.FROZEN

8.CHICKEN LEGS

10.FROZEN

GRATIN

11.FROZEN

15.BOILED

POTATOES

JACKET

2 •

POTATOES

JACKET

POTATOES

21.CHICKEN LEGS

30.MINCE AND

ONION

22.POULTRY

21.CHICKEN LEGS

20.STEAK

& CHOPS

30.MINCE AND

WITH VEGETABLES

23.MINCED MEAT

22.POULTRY

21.CHICKEN LEGS

0,2 - 1,0 kg (100 g)

ºfiÚÌ· Ù¿ÚÙ·˜

ONION

23.MINCED MEAT

11.FROZEN

x2

12.BEVERAGES

16.JAM

17.PIQUANTE

11.FROZEN

GRATIN

JACKET

POTATOES

12.BEVERAGES

13.SOUP

12.BEVERAGES

11.FROZEN

READY MEALS

13.SOUP 18.CAKE

24.CAKE

23.MINCED MEAT

22.POULTRY

17.PIQUANTE

24.CAKE

CAKES

A 3 • Â ˆÌ ·

24.CAKE

23.MINCED MEAT

25.BREAD

0,1 - 1,4 kg (100 g)

¶È¿ÙÔ

7.GRILLED

5.GRILL SKEWER

13.SOUP

12.BEVERAGES

CASSEROLES

19.PASTA

18.CAKE

17.PIQUANTE

CAKES

19.PASTA

7.GRILLED

CHICKEN express

menu1

7.GRILLED express

menu2

CASSEROLES

13.SOUP express

A

menu2

4 • Â

26.MEAT JOINT

25.BREAD

24.CAKE

26.MEAT JOINT

ˆÌ ·

25.BREAD

express

menu1 express

defrost express

menu1

7.GRILLED

CHICKEN express

defrost express

menu2 express

cook express

x4

CASSEROLES express

cook express

menu2

(grill) express

cook1 express

menu2 express

cook1 express

cook2

(grill)

26.MEAT JOINT express

cook2

(grill)

0,1 - 1,0 kg (100 g)

ºfiÚÌ· Ù¿ÚÙ·˜

(°È’ ·˘Ùfi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·

Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ

ÌfiÓÔ „ˆÌ› Û ʤÙ˜.) express

defrost express

menu1 express

cook express

menu2 express

cook1 express

menu2

(grill) express

cook2

(grill)

¢È·‰ÈηÛÈ·

ñ µ¿ÏÙ ÙÔ Ê·ÁËÙfi Û ̛· ÊfiÚÌ· Ù¿ÚÙ·˜, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ

ÙÔ˘ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘.

ñ ªfiÏȘ ·ÎÔ˘ÛÙ› ÙÔ Ë¯ËÙÈÎfi Û‹Ì·, Á˘Ú›ÛÙ ÙÔ Ê·ÁËÙfi,

·ÏÏ¿ÍÙ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Î·È ¯ˆÚ›ÛÙ ÙÔ. ™ÎÂ¿ÛÙ ٷ

ÏÂÙ¿ ̤ÚË Î·È Ù· ÛËÌ›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˙ÂÛÙ·ı› ÌÂ

·ÏÔ˘ÌÈÓfi¯·ÚÙÔ.

ñ ªÂÙ¿ ÙÔ ÍÂ¿ÁˆÌ·, Ù˘Ï›ÍÙ ÙÔ Ê·ÁËÙfi ÛÂ

·ÏÔ˘ÌÈÓfi¯·ÚÙÔ ÁÈ· 10-15 ÏÂÙ¿, ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ÍÂ·ÁÒÛÂÈ

ÂÓÙÂÏÒ˜.

ñ µ¿ÏÙ ÙÔÓ ÎÈÌ¿ Û ÊfiÚÌ· Ù¿ÚÙ·˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘

ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘.

ñ ªfiÏȘ ·ÎÔ˘ÛÙ› ÙÔ Ë¯ËÙÈÎfi Û‹Ì·, Á˘Ú›ÛÙ ÙÔ Ê·ÁËÙfi.

∂¿Ó Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ٷ ̤ÚË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó

ÍÂ·ÁÒÛÂÈ.

ñ ªÂÙ¿ ÙÔ ÍÂ¿ÁˆÌ·, ηχ„Ù ÙÔ Ê·ÁËÙfi ÌÂ

·ÏÔ˘ÌÈÓfi¯·ÚÙÔ ÁÈ· 5-10 ÏÂÙ¿, ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ÍÂ·ÁÒÛÂÈ

ÂÓÙÂÏÒ˜.

ñ ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙË Û˘Û΢·Û›· ·fi ÙÔ Î¤ÈÎ.

ñ ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Î·Ù¢ı›·Ó Â¿Óˆ ÛÙÔÓ

ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ‰›ÛÎÔ ‹ Û ¤Ó· È¿ÙÔ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘

ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘.

ñ ªÂÙ¿ ÙÔ ÍÂ¿ÁˆÌ·, Îfi„Ù ÙÔ Î¤ÈÎ Û ۷ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·,

·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ¯ÒÚÔ ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ·Ê‹ÛÙ ٷ Ó·

Ì›ÓÔ˘Ó ÁÈ· 15-60 ÏÂÙ¿, ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ÍÂ·ÁÒÛÔ˘Ó

ÂÓÙÂÏÒ˜.

ñ ∞ÏÒÛÙ ÙȘ ʤÙ˜ Û ÊfiÚÌ· Ù¿ÚÙ·˜ Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙÂ

ÙË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘. ∂¿Ó ›ӷÈ

‚¿ÚÔ˘˜ 1,0 kg, ·ÏÒÛÙ ÙȘ ʤÙ˜ ηÙ¢ı›·Ó Â¿Óˆ

ÛÙÔÓ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ‰›ÛÎÔ.

ñ ªfiÏȘ ·ÎÔ˘ÛÙ› ÙÔ Ë¯ËÙÈÎfi Û‹Ì·, Á˘Ú›ÛÙ ÙȘ ʤÙ˜,

·ÏÏ¿ÍÙ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË Î·È ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙȘ ʤÙ˜ Ô˘

¤¯Ô˘Ó ÍÂ·ÁÒÛÂÈ.

ñ ªÂÙ¿ ÙÔ ÍÂ¿ÁˆÌ·, ηχ„Ù ÙÔ „ˆÌ› ÌÂ

·ÏÔ˘ÌÈÓfi¯·ÚÙÔ ÁÈ· 5–15 ÏÂÙ¿, ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ÍÂ·ÁÒÛÂÈ

ÂÓÙÂÏÒ˜.

™ËÌ›ˆÛË:

∆· Ê·ÁËÙ¿ ·fi ÙÔ „˘ÁÂ›Ô ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ Ì·ÁÂÈÚ‡ÔÓÙ·È Û ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ·fi 5 ÆC Î·È Ù· express

ηÙ„˘Á̤ӷ ·fi ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ -18 ÆC.

(grill)

cook2

™ËÌÂȈÛË:

∞˘ÙfiÌ·ÙÔ ÍÂ¿ÁˆÌ·

1. √È ÌÚÈ˙fiϘ Î·È Ù· ·˚‰¿ÎÈ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ„‡¯ÔÓÙ·È ¤Ó· ¤Ó·.

2. √ ÎÈÌ¿˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ„‡¯ÂÙ·È Ï·Ṳ̂ÓÔ˜ Û ÏÂÙfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ.

3. ªÂÙ¿ ÙÔ Á‡ÚÈÛÌ·, Ó· ÛÎÂ¿˙ÂÙ ٷ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÍÂ·ÁÒÛÂÈ Ì ÌÈÎÚ¿, Â›‰· ÎÔÌÌ¿ÙÈ·

·ÏÔ˘ÌÈÓfi¯·ÚÙÔ˘.

4. ∆· Ô˘ÏÂÚÈο ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ì·ÁÂÈÚ‡ÔÓÙ·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÍÂ¿ÁˆÌ·.

5. ∆· °Î·ÙÒ Ì Á¤ÌÈÛË Î·È Â›ÛÙÚˆÛË Îڤ̷˜ Â›Ó·È Ôχ ¢·›ÛıËÙ· ÛÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ. °È· ηχÙÂÚ·

·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, Â¿Ó Ë Îڤ̷ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· Ì·Ï·ÎÒÓÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ·, ‚Á¿ÏÙ ÙËÓ ·Ì¤Ûˆ˜ ·fi ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ Î·È ·Ê‹ÛÙÂ

ÙË Ó· Ì›ÓÂÈ ÁÈ· 10 - 30 ÏÂÙ¿ Û ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ˆÌ·Ù›Ô˘.

57

™˘ÓÙ·Á¤˜ ÁÈ· ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˘ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜

∫ÔÙfiÔ˘ÏÔ ÛÙÔ Ù·„› Ì Ϸ¯·ÓÈο (AC-1)

¶ÈοÓÙÈÎÔ ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ ÊÚÈηۤ

0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg

60 g 120 g 180 g Ì·ÎÚ‡ÎÔÎÎÔ Ú‡˙È

1

25 g

50 g

1

50 g

100 g

1

75 g

150 g

Û·ÎÔ˘Ï¿ÎÈ Û·ÊÚ¿Ó

ÎÚÂÌ̇‰È (ÎÔÌ̤ÓÔ Û ʤÙ˜)

ÎfiÎÎÈÓË ÈÂÚÈ¿ (ÎÔÌ̤ÓË ÛÂ

ψڛ‰Â˜)

50 g

150 g

100 g

300 g

150 g

450 g

Ú¿ÛÔ (ÎÔÌ̤ÓÔ Û ψڛ‰Â˜)

ÊÈϤÙÔ ÛÙ‹ıÔ˘˜ ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ˘

(ÎÔÌÌ ¤ÓÔ Û ·‚Ô˘˜)

È¤ÚÈ, ¿ÚÈη Û ÛÎfiÓË

10 g 20 g 30 g ‚Ô‡Ù˘ÚÔ ‹ Ì·ÚÁ·Ú›ÓË

150 ml 300 ml 450 ml ˙ˆÌfi˜ ÎÚ¤·ÙÔ˜

1. ∞Ó·Ì›ÍÙ ÙÔ Ú‡˙È Î·È ÙÔ Û·ÊÚ¿Ó Ì¤Û· ÛÙË

‚Ô˘Ù˘ÚˆÌ¤ÓË ÊfiÚÌ·.

2. ¶ÚÔÛı¤ÛÙ ٷ ÎÚÂÌ̇‰È·, ÙËÓ ÎfiÎÎÈÓË ÈÂÚÈ¿, ÙÔ

Ú¿ÛÔ Î·È ÙÔ ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ. ∞Ï·ÙÔÈÂÚÒÛÙ ٷ ηÈ

·‰ÂÈ¿ÛÙ ٷ Â¿Óˆ ÛÙÔ Ú‡˙È.

3. ¶ÚÔÛı¤ÛÙÂ ·fi ¿Óˆ ÙÔ ‚Ô‡Ù˘ÚÔ.

4. ¶ÂÚȯ‡ÛÙ ÙÔ ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ Ì ÙÔ ˙ˆÌfi, ÛÎÂ¿ÛÙ ÌÂ

ÌÂÌ‚Ú¿ÓË ÁÈ· ÊÔ‡ÚÓÔ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ Î·È Ì·ÁÂÈÚ¤„ÙÂ

ÛÙÔ

∞À∆√ª∞∆√ ª∞°∂πƒ∂ª∞ (AC-1)

,

«∫ÔÙfiÔ˘ÏÔ ÛÙÔ Ù·„› Ì Ϸ¯·ÓÈο».

5. ªfiÏȘ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ Ì·Á›ÚÂÌ·, ·Ê‹ÛÙ ÙÔ Ê·ÁËÙfi

Ó· Ì›ÓÂÈ ÁÈ· 5-10 ÏÂÙ¿ ÂÚ›Ô˘.

∫ÈÌ¿˜ Î·È ÎÚÂÌ̇‰È· (AC-2)

0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg

150 g 300 g 450 g ÎÈÌ¿˜ (

1/2

‚Ô‰ÈÓfi˜,

1/2

50 g

1/2

15 g

100 g 150 g ÎÚÂÌ̇‰È (Ôχ „ÈÏÔÎÔÌ̤ÓÔ)

1 1

1/2

·‚Áfi

30 g 45 g

¯ÔÈÚÈÓfi˜))

ÙÚÈÌ̤ÓË ÊÚ˘Á·ÓÈ¿ ·fi ¿ÛÚÔ

„ˆÌ›

·Ï·ÙÔ›ÂÚÔ

115 ml 230 ml 345 ml ˙ˆÌfi˜ ÎÚ¤·ÙÔ˜

20 g

65 g

65 g

1/2

*

40 g

125 g

125 g

1 * 1

60 g

190 g

190 g

1/2

*

ÂÏÙ¤˜ ÓÙÔÌ¿Ù·˜

·Ù¿Ù˜ (Ôχ „ÈÏÔÎÔÌ̤Ó˜)

ηÚfiÙ· (Ôχ „ÈÏÔÎÔÌ̤Ó˜)

„ÈÏÔÎÔÌ̤ÓÔ˜ Ì·˚ÓÙ·Ófi˜

1. ∞Ó·Ì›ÍÙ ÙÔÓ ÎÈÌ¿, ÙÔ ÎÚÂÌ̇‰È, ÙÔ ·‚Áfi Î·È ÙËÓ ÙÚÈÌ̤ÓË

ÊÚ˘Á·ÓÈ¿ Û ÌÈ· ηÙÛ·ÚfiÏ·. ∫·Ú˘Î¤„Ù Ì ·Ï·ÙÔ›ÂÚÔ.

2. ∞Ú·ÈÒÛÙ ÙÔÓ ÂÏÙ¤ ÓÙÔÌ¿Ù·˜ ÛÙÔ ˙ˆÌfi ÎÚ¤·ÙÔ˜.

3. ¶ÚÔÛı¤ÛÙ ÙÔ ˘ÁÚfi, ÙȘ ·Ù¿Ù˜, Ù· ηÚfiÙ· Î·È ÙÔÓ

Ì·˚ÓÙ·Ófi ÛÙÔ ÎÚ¤·˜ Î·È ·Ó·Î·Ù¤„Ù ηϿ.

4. ™ÎÂ¿ÛÙÂ Î·È Ì·ÁÂÈÚ¤„Ù ÛÙÔ

∞À∆√ª∞∆√

ª∞°∂πƒ∂ª∞ (AC-2)

, «∫ÈÌ¿˜ Î·È ÎÚÂÌ̇‰È·».

5. ªfiÏȘ Ô ÊÔ‡ÚÓÔ˜ ÙÂı› ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ·ÎÔ˘ÛÙ› ÙÔ

˯ËÙÈÎfi Û‹Ì·, ·Ó·Î·Ù¤„ÙÂ Î·È ÛÎÂ¿ÛÙ ͷӿ ÙÔ Ê·ÁËÙfi.

6. ∞ÊÔ‡ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ Ì·Á›ÚÂÌ·, ·Ó·Î·Ù¤„Ù ηÈ

·Ê‹ÛÙ ÙÔ Ê·ÁËÙfi Ó· Ì›ÓÂÈ ÁÈ· 5 ÏÂÙ¿ ÂÚ›Ô˘.

¶·Û·-Ï›ÛÙ Ì ̷˚ÓÙ·Ófi Î·È ÛÂÚ‚›ÚÂÙÂ.

* = ÎÔ˘Ù. ÛÔ‡·˜

ºÈϤÙÔ „·ÚÈÔ‡ ÁÎÚ·ÙÈÓ¤ (A1-1)

æ¿ÚÈ ∂ÛÙÂÚ¯¿˙È

0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg

230 g

100 g

20 g

40 g

10 g

1 *

50 g

50 g

450 g

200 g

100 g

1

40 g

10 g

1/2

*

100 g

100 g

680 g

300 g

60 g

ÊÈϤÙÔ „·ÚÈÔ‡

Ú¿Û· (ÎÔÌ̤ӷ Û ÚÔ‰¤Ï˜)

ÎÚÂÌ̇‰È (ÎÔÌ̤ÓÔ Û Ôχ

ÏÂÙ¤˜ ʤÙ˜)

140 g ηÚfiÙ· (ÙÚÈÌ̤ӷ)

20 g ‚Ô‡Ù˘ÚÔ ‹ Ì·ÚÁ·Ú›ÓË

·Ï·ÙÔ›ÂÚÔ Î·È ÌÔÛ¯ÔÎ¿Ú˘‰Ô

2 * ¯˘Ìfi˜ ÏÂÌÔÓÈÔ‡

150 g Îڤ̷ Á¿Ï·ÎÙÔ˜

150 g Ù˘Ú› ÁÎÔ‡ÓÙ· (ÙÚÈÌ̤ÓÔ)

* = ÎÔ˘Ù. ÛÔ‡·˜

1.

µ¿ÏÙ ٷ Ï·¯·ÓÈο, ÙÔ ‚Ô‡Ù˘ÚÔ Î·È Ù· ηڢ·̷ٷ

Û ÌÈ· ηÙÛ·ÚfiÏ· Î·È ·Ó·Î·Ù¤„Ù ηϿ. ª·ÁÂÈÚ¤„ÙÂ

ÁÈ· 2-6 ÏÂÙ¿ ÛÙ· 900 W, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘

Ê·ÁËÙÔ‡.

2.

¶Ï‡ÓÂÙÂ Î·È ÛÙÂÁÓÒÛÙ ÙÔ „¿ÚÈ Î·È Ú·ÓÙ›ÛÙ ÙÔ ÌÂ

¯˘Ìfi ÏÂÌÔÓÈÔ‡ Î·È ·Ï¿ÙÈ.

3.

∞Ó·Ì›ÍÙ ÙËÓ Îڤ̷ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ Ì ٷ Ï·¯·ÓÈο ηÈ

ηڢΤ„Ù ͷӿ.

4.

µ¿ÏÙ ٷ ÌÈÛ¿ Ï·¯·ÓÈο ÛÙÔ Ù·„› ÁÈ· ÔÁÎÚ·Ù¤Ó.

∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ „¿ÚÈ ·fi ¿Óˆ Î·È ÛÎÂ¿ÛÙ ÙÔ ÌÂ

Ù· ˘fiÏÔÈ· Ï·¯·ÓÈο.

5.

∞ÏÒÛÙÂ Ù˘Ú› ÁÎÔ‡ÓÙ· ·fi ¿Óˆ, ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ

Ù·„› ÛÙË ¯·ÌËÏ‹ Û¯¿Ú· Î·È Ì·ÁÂÈÚ¤„Ù ÛÙÔ

ÚfiÁÚ·ÌÌ·

∞À∆√ª∞∆√ ª∞°∂πƒ∂ª∞ ∫∞π

°∫ƒπ§ 1 (A1-1)

, «ºÈϤÙÔ „·ÚÈÔ‡ ÁÎÚ·ÙÈÓ¤».

6.

ªfiÏȘ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ Ì·Á›ÚÂÌ·, ·Ê‹ÛÙ ÙÔ Ê·ÁËÙfi

Ó· Ì›ÓÂÈ ÁÈ· 5 ÏÂÙ¿ ÂÚ›Ô˘.

58

™˘ÓÙ·Á¤˜ ÁÈ· ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˘ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜

ºÈϤÙÔ „·ÚÈÔ‡ ÁÎÚ·ÙÈÓ¤ (A1-1)

æ¿ÚÈ ÁÎÚ·ÙÈÓ¤ ·Ï¿ ÈÙ·ÏÈο

0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg

200 g

1/2

1/2

30 g

150 g

1 *

1/2

*

*

100 g

*

430 g

1 *

1 *

50 g

300 g

1 1/2

180 g

3/4 *

*

630 g

1

1

1/2

1/2

80 g

*

*

ÊÈϤÙÔ „·ÚÈÔ‡

¯˘Ìfi˜ ÏÂÌÔÓÈÔ‡

‚Ô‡Ù˘ÚÔ Ì Á‡ÛË ·ÓÙÛÔ‡ÁÈ·˜

Ù˘Ú› ÁÎÔ‡ÓÙ· (ÙÚÈÌ̤ÓÔ)

·Ï·ÙÔ›ÂÚÔ

450 g ÊÚ¤ÛÎȘ ÓÙÔÌ¿Ù˜

2 * „ÈÏÔÎÔÌ̤ӷ ·Ó¿ÌÂÈÎÙ·

·ÚˆÌ·ÙÈο Ê˘Ù¿

280 g Ù˘Ú› ÌÔÙ۷ڤϷ

1 * ‚·ÛÈÏÈÎfi˜ („ÈÏÔÎÔÌ̤ÓÔ˜)

* = ÎÔ˘Ù. ÛÔ‡·˜

1. ¶Ï‡ÓÂÙÂ Î·È ÛÙÂÁÓÒÛÙ ÙÔ „¿ÚÈ Î·È Ú·ÓÙ›ÛÙ ÙÔ ÌÂ

¯˘Ìfi ÏÂÌÔÓÈÔ‡, ·Ï¿ÙÈ Î·È ‚Ô‡Ù˘ÚÔ ·ÓÙÛÔ‡ÁÈ·˜.

2.

∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙÂ ÙÔ „¿ÚÈ ÛÂ ¤Ó· Ù·„› ÁÈ· ÔÁÎÚ·Ù¤Ó (ÙÔ

̤ÁÂıÔ˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ ‚¿ÚÔ˜).

3.

¶·Û·Ï›ÛÙ ÙÔ „¿ÚÈ ÌÂ Ù˘Ú› ÁÎÔ‡ÓÙ·.

4.

µ¿ÏÙ ÙȘ ÓÙÔÌ¿Ù˜ ¿Óˆ ·fi ÙÔ Ù˘Ú›.

5.

∫·Ú˘Î¤„Ù Ì ·Ï·ÙÔ›ÂÚÔ Î·È Ù· ·Ó¿ÌÂÈÎÙ·

·ÚˆÌ·ÙÈο Ê˘Ù¿.

6.

™ÙÚ·ÁÁ›ÍÙ ÙË ÌÔÙ۷ڤϷ, Îfi„Ù ÙËÓ Û ʤÙ˜ ηÈ

ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙËÓ Â¿Óˆ ÛÙȘ ÓÙÔÌ¿Ù˜. ¶·Û·Ï›ÛÙÂ

‚·ÛÈÏÈÎfi Â¿Óˆ ·fi ÙÔ Ù˘Ú›.

7.

∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙÂ ÙÔ Ù·„› ÁÈ· ÔÁÎÚ·Ù¤Ó ÛÙË ¯·ÌËÏ‹

Û¯¿Ú· Î·È Ì·ÁÂÈÚ¤„Ù ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·

∞À∆√ª∞∆√

ª∞°∂πƒ∂ª∞ ∫∞π °∫ƒπ§ 1 (A1-1)

, «ºÈϤÙÔ „·ÚÈÔ‡

ÁÎÚ·ÙÈÓ¤».

8.

ªfiÏȘ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ Ì·Á›ÚÂÌ·, ·Ê‹ÛÙ ÙÔ Ê·ÁËÙfi

Ó· Ì›ÓÂÈ ÁÈ· 5 ÏÂÙ¿ ÂÚ›Ô˘.

√ÁÎÚ·Ù¤Ó (A1-2)

™·Ó¿ÎÈ ÔÁÎÚ·Ù¤Ó

0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg

150 g

15 g

5 g

150 g

35 g

50 g

1

40 g

300 g

30 g

10 g

300 g

75 g

100 g

2

75 g

450 g ʇÏÏ· Û·Ó·ÎÈÔ‡ (ÍÂ·ÁˆÌ¤Ó·

Î·È ÛÙÚ·ÁÁÈṲ̂ӷ)

45 g ÎÚÂÌ̇‰È (Ôχ „ÈÏÔÎÔÌ̤ÓÔ)

·Ï·ÙÔ›ÂÚÔ, ÌÔÛ¯ÔÎ¿Ú˘‰Ô

15 g ‚Ô‡Ù˘ÚÔ ‹ Ì·ÚÁ· Ú›ÓË (ÁÈ· Ó·

·Ï›„ ÂÙ ÙË ÊfiÚÌ·)

450 g ‚Ú·ÛÙ¤˜ ·Ù¿Ù˜ (ÎÔÌ̤Ó˜

Û ʤÙ˜)

110 g ‚Ú·ÛÙfi ˙·ÌfiÓ (ÎÔÌ̤ÓÔ ÛÂ

·‚Ô˘˜)

150 g Îڤ̷ Á¿Ï·ÎÙÔ˜

3 ·‚Á¿

115 g ÙÚÈÌ̤ÓÔ Ù˘Ú›

1. ∞Ó·Ì›ÍÙ ÙÔ Û·Ó¿ÎÈ Ì ÙÔ ÎÚÂÌ̇‰È Î·È Î·Ú˘Î¤„Ù ÌÂ

·Ï·ÙÔ›ÂÚÔ Î·È ÌÔÛ¯ÔÎ¿Ú˘‰Ô.

2.

§·‰ÒÛÙÂ ÙÔ Ù·„› ÁÈ· ÔÁÎÚ·Ù¤Ó. ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙÂ ÂÓ·ÏÏ¿Í ÛÂ

ÛÙÚÒÛÂȘ ÙȘ ·Ù¿Ù˜, ÙÔ ˙·ÌfiÓ Î·È ÙÔ Û·Ó¿ÎÈ ÛÙÔ

Ù·„›. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÚÒÛË Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Û·Ó¿ÎÈ.

3. ∞Ó·Ì›ÍÙ ٷ ·‚Á¿ Ì ÙËÓ Îڤ̷ Á¿Ï·ÎÙÔ˜, ÚÔÛı¤ÛÙÂ

·Ï·ÙÔ›ÂÚÔ Î·È ÂÚȯ‡ÛÙ ÙÔ ÔÁÎÚ·Ù¤Ó Ì ÙÔ Ì›ÁÌ·.

4.

™ÎÂ¿ÛÙ ÙÔ Ì›ÁÌ· Ì ÙÚÈÌ̤ÓÔ Ù˘Ú›.

5.

∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Ù·„› ÛÙË ¯·ÌËÏ‹ Û¯¿Ú· Î·È Ì·ÁÂÈÚ¤„ÙÂ

ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·

∞À∆√ª∞∆√ ª∞°∂πƒ∂ª∞ ∫∞π

°∫ƒπ§ 1 (A1-2)

, «√ÁÎÚ·Ù¤Ó».

6.

ªfiÏȘ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ Ì·Á›ÚÂÌ·, ·Ê‹ÛÙ ÙÔ Ê·ÁËÙfi Ó·

Ì›ÓÂÈ ÁÈ· 5-10 ÏÂÙ¿ ÂÚ›Ô˘.

√ÁÎÚ·Ù¤Ó (A1-2)

¶·Ù¿Ù˜ Î·È ÎÔÏÔ΢ı¿ÎÈ· ÔÁÎÚ·Ù¤Ó

0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg

5 g

200 g

115 g

75 g

1

1/2

40 g

10 g

10 g

400 g

230 g

150 g

2

1

80 g

20 g

15 g ‚Ô‡Ù˘ÚÔ ‹ Ì·ÚÁ ·Ú›ÓË (ÁÈ·

Ó· ·Ï›„ ÂÙ ÙË ÊfiÚÌ·)

600 g ‚Ú·ÛÙ¤˜ ·Ù¿Ù˜ (ÎÔÌ̤Ó˜

Û ʤÙ˜)

345 g ÎÔÏÔ΢ı¿ÎÈ· (ÎÔÌ̤ӷ ÛÂ

Ôχ ÏÂÙ¤˜ ʤÙ˜)

225 g Îڤ̷ Á¿Ï·ÎÙÔ˜

3 ·‚Á¿

2 ÛÎÂÏ›‰Â˜ ÛÎfiÚ‰Ô (ÏȈ̤Ó˜)

·Ï·ÙÔ›ÂÚÔ

120 g ÙÚÈÌ̤ÓÔ Ù˘Ú› ÁÎÔ‡ÓÙ·

30 g ηı·ÚÈṲ̂ÓÔÈ ËÏÈfiÛÔÚÔÈ

1. ∞Ï›„Ù Ì ‚Ô‡Ù˘ÚÔ ÙÔ Ù·„› ÁÈ· ÔÁÎÚ·Ù¤Ó Î·È

ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ Û ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ ÛÙÚÒÛÂȘ ÙȘ ·Ù¿Ù˜

Î·È Ù· ÎÔÏÔ΢ı¿ÎÈ·.

2. ∞Ó·Ì›ÍÙ ٷ ·‚Á¿ Ì ÙËÓ Îڤ̷ Á¿Ï·ÎÙÔ˜,

ηڢΤ„Ù Ì ·Ï·ÙÔ›ÂÚÔ Î·È ÛÎfiÚ‰Ô Î·È

ÂÚȯ‡ÛÙ ÙÔ ÔÁÎÚ·Ù¤Ó Ì ÙÔ Ì›ÁÌ·.

3. ¶·Û·Ï›ÛÙ ÙÔ ÔÁÎÚ·Ù¤Ó ÌÂ Ù˘Ú› ÁÎÔ‡ÓÙ·.

4. ∆¤ÏÔ˜, ·Û·Ï›ÛÙ ÙÔ ÔÁÎÚ·Ù¤Ó Ì ηı·ÚÈṲ̂ÓÔ˘˜

ËÏÈfiÛÔÚÔ˘˜.

5. ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Ù·„› ÛÙË ¯·ÌËÏ‹ Û¯¿Ú· ηÈ

Ì·ÁÂÈÚ¤„Ù ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·

∞À∆√ª∞∆√

ª∞°∂πƒ∂ª∞ ∫∞π °∫ƒπ§ 1 (A1-2)

, «√ÁÎÚ·Ù¤Ó».

6. ªfiÏȘ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ Ì·Á›ÚÂÌ·, ·Ê‹ÛÙ ÙÔ

Ê·ÁËÙfi Ó· Ì›ÓÂÈ ÁÈ· 5-10 ÏÂÙ¿ ÂÚ›Ô˘.

59

™˘ÓÙ·Á¤˜ ÁÈ· ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˘ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜

™Ô˘‚Ï¿ÎÈ· ÁÈ· ÁÎÚÈÏ (A2-2)

4 ͇ÏÈÓ·

400 g

100 g

100 g

250 g

¯ÔÈÚÈÓ¤˜ ÌÚÈ˙fiϘ, ÎÔÌ̤Ó˜ Û ÎÔÌÌ¿ÙÈ·

Ì¤ÈÎÔÓ Ì ϛÔ˜

ÎÚÂÌ̇‰È·, ÎÔÌ̤ӷ ÛÙ· Ù¤ÛÛÂÚ·

ÓÙÔÌ¿Ù˜, ÎÔÌ̤Ó˜ ÛÙ· Ù¤ÛÛÂÚ·

100 g Ú¿ÛÈÓË ÈÂÚÈ¿, ÎÔÌ̤ÓË Û ·‚Ô˘˜

2 ÎÔ˘Ù. ÛÔ‡·˜ Ï¿‰È

4 ÎÔ˘Ù. ÁÏ˘ÎÔ‡ ÁÏ˘ÎÈ¿ ¿ÚÈη

·Ï¿ÙÈ

1 ÎÔ˘Ù. ÁÏ˘ÎÔ‡ È¤ÚÈ Î·ÁȤÓ

1 ÎÔ˘Ù. ÁÏ˘ÎÔ‡ Û¿ÏÙÛ· worcester

1. ¶ÂÚ¿ÛÙ ÂÓ·ÏÏ¿Í ÙÔ ÎÚ¤·˜ Î·È Ù· Ï·¯·ÓÈο Û 4

ηϷ̿ÎÈ· ÁÈ· ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ·.

2. ∞Ó·Ì›ÍÙ ÙÔ Ï¿‰È Ì ٷ ηڢ·̷ٷ Î·È ·Ï›„ÙÂ

Ì ÙÔ Ì›ÁÌ· Ù· ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ·.

3. ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ٷ ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ· ÛÙË Û¯¿Ú· Î·È „‹ÛÙÂ

Ù· ÛÙÔ

∞À∆√ª∞∆√ ª∞°∂πƒ∂ª∞ ∫∞π °∫ƒπ§ 2

(A2-2)

, «™Ô˘‚Ï¿ÎÈ· ÁÈ· ÁÎÚÈÏ».

¶›Ó·Î˜ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜

™À¡∆√ª√°ƒ∞ºπ∂™ ¶√À Ã∏™πª√¶√π√À¡∆∞π ™∆π™ ™À¡∆∞°∂™

ÎÔ˘Ù. ÛÔ‡·˜ =

ÎÔ˘Ù·ÏÈ¿ ÛÔ‡·˜

ÎÔ˘Ù. ÁÏ˘ÎÔ‡ =

ÎÔ˘Ù·Ï¿ÎÈ ÁÏ˘ÎÔ‡

ÊÏÈÙ˙. =

ÁÂÌ¿ÙÔ ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ kg = ÎÈÏfi g = ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈÔ l = Ï›ÙÚÔml ml = ¯ÈÏÈÔÛÙfiÏÈÙÚÔ cm = ÂηÙÔÛÙfi

ÏÂ. = ÏÂÙ¿

∆ÚfiÊÈÌ· / ¶ÔÙ¿

∫·Ê¤˜ 1 ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ

°¿Ï· 1 ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ

¡ÂÚfi 1 ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ

6 ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ·

1 Ù·„›

¶È·Ù¤Ï˜ (Ï·¯·ÓÈο,

ÎÚ¤·˜ Î·È Á·ÚÓÈÙÔ‡Ú˜)

ƒ·ÁÔ‡ / ™Ô‡·

§·¯·ÓÈο

∫Ú¤·˜, 1 ʤٷ*

ºÈϤÙÔ „·ÚÈÔ‡

∫¤ÈÎ, 1 ʤٷ*

¶·È‰È΋ ÙÚÔÊ‹,

1 ‚·˙¿ÎÈ

§ÈÒÛÈÌÔ Ì·ÚÁ·Ú›Ó˘

‹ ‚Ô˘Ù‡ÚÔ˘ *

§ÈÒÛÈÌÔ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜

¶π¡∞∫∞™: ∑∂™∆∞ª∞ ∆ƒ√ºπªø¡ ∫∞π ¶√∆ø¡

¶ÔÛfiƒ‡ıπÛ¯‡˜ ÃÚfiÓÔ˜ ª¤ıÔ‰Ô˜

ÙËÙ· ÌÈÛË ∂›Â‰Ô ÏÂÙ¿ g

200

200

500

200

200

150

190

150

150

150

900

1000

500

50

900 W

900 W

900 W

900 W

900 W

900 W

900 W

900 W

900 W

900 W

900 W

450 W

450 W

900 W

ÂÚ. 1

ÂÚ. 1

ÂÚ. 2 ÌËÓ ÛÎÂ¿˙ÂÙÂ

8-10 ÌËÓ ÛÎÂ¿˙ÂÙÂ

9-11 ÌËÓ ÛÎÂ¿˙ÂÙÂ

4-6

1-2

2-3

3-5

ÌËÓ ÛÎÂ¿˙ÂÙÂ

ÌËÓ ÛÎÂ¿˙ÂÙÂ

Ú›ÍÙ ϛÁ˜ ÛÙ·ÁfiÓ˜ ÓÂÚfi ÛÙË Û¿ÏÙÛ·, ÛÎÂ¿ÛÙÂ,

·Ó·Î·Ù¤„Ù ÌfiÏȘ ÂÚ¿ÛÂÈ Ô ÌÈÛfi˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ˙ÂÛÙ¿Ì·ÙÔ˜

ÛÎÂ¿ÛÙÂ, ·Ó·Î·Ù¤„Ù ÌÂÙ¿ ÙÔ ˙¤ÛÙ·Ì·

Â¿Ó Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ, ÚÔÛı¤ÛÙ ϛÁÔ ÓÂÚfi, ÛÎÂ¿ÛÙÂ,

·Ó·Î·Ù¤„Ù ÌfiÏȘ ÂÚ¿ÛÂÈ Ô ÌÈÛfi˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ˙ÂÛÙ¿Ì·ÙÔ˜

ÂÚ. 3 ·ÏÒÛÙ ÌÈ· ÏÂÙ‹ ÛÙÚÒÛË Û¿ÏÙÛ·˜ Î·È ÛÎÂ¿ÛÙÂ

3-5

1/2

–1

ÛÎÂ¿ÛÙÂ

ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙÂ ÙÔ ÛÂ ÊfiÚÌ· Ù¿ÚÙ·˜

1/2 -1

1/2

·‰ÂÈ¿ÛÙ ÙË Û ‰Ô¯Â›Ô ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÊÔ‡ÚÓÔ

ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ, ÌÂÙ¿ ÙÔ ˙¤ÛÙ·Ì· ·Ó·Î·Ù¤„Ù ηϿ ηÈ

ÂϤÁÍÙ ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·

ÛÎÂ¿ÛÙÂ

100 450 W 3-4 Ó· ·Ó·Î·Ù‡ÂÙ fiÙ fiÙÂ

* ·fi ·ÁˆÌ¤ÓÔ ÎÚ¤·˜

60

¶›Ó·Î˜ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜

§·¯·ÓÈÎfi

∞ڷο˜

∫·ÚfiÙ·

µÚ·ÛÙ¤˜

·Ù¿Ù˜

¶π¡∞∫∞™: ª∞°∂πƒ∂ª∞ ∆ø¡ ºƒ∂™∫ø¡ §∞Ã∞¡π∫ø¡

µ¿ÚÔ˜ ƒ‡ıπÛ¯‡˜ ÃÚfiÓÔ˜ ª¤ıÔ‰Ô˜ g ÌÈÛË ∂›Â‰Ô §ÂÙ¿

∂ÈϤÔÓ vÂÚfi

ÎÔ˘Ù. ™Ô‡·˜ / ml

ªÚfiÎÔÏÔ 500

500

500

500

900 W

900 W

6-8

6-8

¯ˆÚ›ÛÙ ٷ ·Óı‡ÏÏÈ·, ÚÔÛı¤ÛÙ 4-5 ÎÔ˘Ù. ÛÔ‡·˜ ÓÂÚfi,

ÛÎÂ¿ÛÙÂ Î·È ·Ó·Î·Ù‡ÂÙ ÂÚÈÛÙ·Ûȷο ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜

-

ÛÎÂ¿ÛÙÂ, ÚÔÛı¤ÛÙ 4-5 ÎÔ˘Ù. ÛÔ‡·˜ ÓÂÚfi Î·È ·Ó·Î·Ù‡ÂÙÂ

ÂÚÈÛÙ·Ûȷο ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜

-

900 W 9-11 Îfi„Ù Û ÚÔ‰¤Ï˜, ÛÎÂ¿ÛÙÂ, ÚÔÛı¤ÛÙ 4-5 ÎÔ˘Ù. ÛÔ‡·˜ ÓÂÚfi,

ÛÎÂ¿ÛÙÂ Î·È ·Ó·Î·Ù‡ÂÙ ÂÚÈÛÙ·Ûȷο ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜

-

900 W 15-17 Îfi„Ù Û ÌÂÁ¿Ï· ÈÛÔÌÂÁ¤ıË ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, ÚÔÛı¤ÛÙ ϛÁÔ ·Ï¿ÙÈ,

ÚÔÛı¤ÛÙ 150 ml ÓÂÚfi, ÛÎÂ¿ÛÙÂ Î·È ·Ó·Î·Ù‡ÂÙ ÂÚÈÛÙ·Ûȷο

ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜

∆ÚfiÊÈÌ·

¶π¡∞∫∞™: •∂¶∞°øª∞

µ¿ÚÔ˜ ƒ‡ı- πÛ¯‡˜ ÃÚfiÓÔ˜ ª¤ıÔ‰Ô˜ g ÌÈÛË ∂›Â‰Ô §ÂÙ¿

ÃÚfiÓÔ˜

·Ú·ÌÔÓ‹˜

§ÂÙ¿

10-15 °ÎԇϷ˜

§Ô˘Î¿ÓÈη, 8

ªÔ‡ÙÈ·

ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ˘

4

ºÈϤÙÔ „·ÚÈÔ‡

500

600

300

200

400

æˆÌ¿ÎÈ·, 2 ÎÔÌÌ¿ÙÈ· 80

∫¤ÈÎ, 1 ÎÔÌÌ¿ÙÈ 150

ºÚÔ‡Ù·, .¯. ÎÂÚ¿ÛÈ·, 250

ÊÚ¿Ô˘Ï˜, ÛÌ¤Ô˘Ú·,

‰·Ì¿ÛÎËÓ·

270 W

270 W

270 W

270 W

270 W

270 W

270 W

8-9 ·Ó·Î·Ù¤„Ù ÌfiÏȘ ÂÚ¿ÛÂÈ Ô ÌÈÛfi˜ ¯ÚfiÓÔ˜

ÍÂ·ÁÒÌ·ÙÔ˜

6-8 ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ٷ ÙÔ ¤Ó· ‰›Ï· ÛÙÔ ¿ÏÏÔ, Á˘Ú›ÛÙÂ

3-5 Ù· ÌfiÏȘ ÂÚ¿ÛÂÈ Ô ÌÈÛfi˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÍÂ·ÁÒÌ·ÙÔ˜

3-4 Á˘Ú›ÛÙ ٷ ÌfiÏȘ ÂÚ¿ÛÂÈ Ô ÌÈÛfi˜ ¯ÚfiÓÔ˜

ÍÂ·ÁÒÌ·ÙÔ˜

5-7 Á˘Ú›ÛÙ ٷ ÌfiÏȘ ÂÚ¿ÛÂÈ Ô ÌÈÛfi˜ ¯ÚfiÓÔ˜

ÍÂ·ÁÒÌ·ÙÔ˜

270 W 1-1 1/2 Ó· Â›Ó·È ÍÂ·ÁˆÌ¤Ó· ÂÓ Ì¤ÚÂÈ

1-3 ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙÂ ÙÔ ÛÂ ÊfiÚÌ· Ù¿ÚÙ·˜

3-5 ·ÏÒÛÙ ٷ ÔÌÔÈfiÌÔÚÊ·, Á˘Ú›ÛÙ ٷ ÌfiÏȘ

ÂÚ¿ÛÂÈ Ô ÌÈÛfi˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÍÂ·ÁÒÌ·ÙÔ˜

5-10

5-10

10-15

5-10

√È ¯ÚfiÓÔÈ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û ·˘Ùfi ÙÔÓ ›Ó·Î· Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎÔ› Î·È ÌfiÓÔÓ Î·È ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ

·Ú¯È΋ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·, Ù· Û˘ÛÙ·ÙÈο Î·È ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ηÙ„˘Á̤ÓÔ˘ ÙÚÔÊ›ÌÔ˘.

5

-

5

¶π¡∞∫∞™: •∂¶∞°øª∞ ∫∞π ª∞°∂πƒ∂ª∞

∆ÚfiÊÈÌ· µ¿ÚÔ˜ ƒ‡ı- πÛ¯‡˜ ÃÚfiÓÔ˜ ∂ÈϤÔÓ ª¤ıÔ‰Ô˜ g ÌÈÛË ∂›Â‰Ô §ÂÙ¿ ÓÂÚfi ÎÔ˘Ù.

™Ô‡·˜

ºÈϤÙÔ „·ÚÈÔ‡ 300

ª›· ÌÂÚ›‰·

Ê·ÁËÙfi

ªÚfiÎÔÏÔ

400

300

900 W

900 W

900 W

9-11

8-10

6-8

-

-

3-5

ÛÎÂ¿ÛÙÂ

ÛÎÂ¿ÛÙÂ, ·Ó·Î·Ù¤„Ù ÌÂÙ¿ ·fi 6 ÏÂÙ¿

∞ڷο˜

∞Ó¿ÌÈÎÙ·

Ï·¯·ÓÈο

300

500

900 W

900 W

6-8

9-11

3-5

3-5

ÛÎÂ¿ÛÙÂ, ·Ó·Î·Ù¤„Ù ÌfiÏȘ ÂÚ¿ÛÂÈ Ô ÌÈÛfi˜

¯ÚfiÓÔ˜ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜

ÛÎÂ¿ÛÙÂ, ·Ó·Î·Ù¤„Ù ÌfiÏȘ ÂÚ¿ÛÂÈ Ô ÌÈÛfi˜

¯ÚfiÓÔ˜ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜

ÛÎÂ¿ÛÙÂ, ·Ó·Î·Ù¤„Ù ÌfiÏȘ ÂÚ¿ÛÂÈ Ô ÌÈÛfi˜

¯ÚfiÓÔ˜ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜

ÃÚfiÓÔ˜

·Ú·ÌÔÓ‹˜

§ÂÙ¿

1-2

2

2

2

2

61

¶›Ó·Î˜ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜

∆ÚfiÊÈÌ·

æËÙ¿ (ÃÔÈÚÈÓfi,

ÌÔÛ¯¿ÚÈ, ·ÚÓ›)

æËÙfi ‚Ô‰ÈÓfi

(̤ÙÚÈ· „Ë̤ÓÔ)

∫ÔÙfiÔ˘ÏÔ

ªÔ‡ÙÈ·

ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ˘

¶π¡∞∫∞™: ª∞°∂πƒ∂ª∞, æ∏™πª√ ™∆√ °∫ƒπ§, ƒ√¢π™ª∞

µ¿ÚÔ˜ ƒ‡ıg ÌÈÛË

500

1000

1500

1000

1500

1200

200

∫ÈÏfiÙÔ 2 ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, 400

̤ÙÚÈÔ „‹ÛÈÌÔ

ƒfi‰ÈÛÌ· Ê·ÁËÙÒÓ

ÔÁÎÚ·Ù¤Ó

∫ÚÔÎ ªÂÛȤ 1 ÎÔÌÌ¿ÙÈ

πÛ¯‡˜ ÃÚfiÓÔ˜ ª¤ıÔ‰Ô˜

∂›Â‰Ô §ÂÙ¿

450 W

450 W

450 W

450 W

450 W

450 W

450 W

450 W

450 W

450 W

450 W

450 W

5-8

6-8*

5-8

4-5

16-18

5-7*

14-16

4-6

26-28

5-8*

26-28

4-5

ηڢΤ„Ù ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ Û·˜,

ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ٷ ÛÙË ¯·ÌËÏ‹ Û¯¿Ú·, Á˘Ú›ÛÙÂ

Ù· ÌÂÙ¿ *

630 W 5-8 ηڢΤ„Ù ηٿ ÚÔÙ›ÌËÛË, ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ

630 W 8-10* ÛÙË ¯·ÌËÏ‹ Û¯¿Ú·, Á˘Ú›ÛÙ ÙÔ ÌÂÙ¿ *

630 W

630 W

3-5

12-15

630 W 12-15*

630 W 4-6

900 W

630 W

900 W

630 W

450 W

9-11

5-7*

9-11

3-5

ηڢΤ„Ù ηٿ ÚÔÙ›ÌËÛË, ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÌÂ

ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÛÙ‹ıÔ˘˜ ÚÔ˜ Ù· οو ÛÙË

¯·ÌËÏ‹ Û¯¿Ú·, Á˘Ú›ÛÙ ÙÔ ÌÂÙ¿ *

6-7* ηڢΤ„Ù ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ Û·˜,

4-6 ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Ì ÙÔ ‰¤ÚÌ· ÚÔ˜ Ù· οو

ÛÙË ¯·ÌËÏ‹ Û¯¿Ú·, Á˘Ú›ÛÙ ÌÂÙ¿ *

11-12* ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÛÙËÓ „ËÏ‹ Û¯¿Ú·, Á˘Ú›ÛÙÂ

6-8 ÌÂÙ¿ *, ηڢΤ„Ù ÌÂÙ¿ ÙÔ „‹ÛÈÌÔ

8-13 ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Û·Ԙ ÛÙË ¯·ÌËÏ‹ Û¯¿Ú·

450 W

ÃÚfiÓÔ˜

·Ú·ÌÔÓ‹˜

§ÂÙ¿

10

10

10

10

10

3

3

¶›ÙÛ·

4 ÎÔÌÌ¿ÙÈ·

300

400

450 W

450 W

450 W

450 W

450 W

1/2

ÊÚ˘Á·Ó›ÛÙ ÙÔ „ˆÌ› Î·È ·Ï›„Ù ÙÔ ÌÂ

5-6 ‚Ô‡Ù˘ÚÔ, ‚¿ÏÙ Â¿Óˆ ÌÈ· ʤٷ ˙·ÌfiÓ, ÌÈ·

1/2

-1 ʤٷ ·Ó·Ó¿ Î·È ÌÈ· ʤٷ Ù˘Ú›

5-6

4-6 ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙËÓ ÛÙË ¯·ÌËÏ‹ Û¯¿Ú·

4-6

6-7

5-7

62

™˘ÓÙ·Á¤˜

ŸÏ˜ ÔÈ Û˘ÓÙ·Á¤˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û ·˘Ùfi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô

Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÏÔ-ÁÈÛÙ› ÁÈ· 4 ÌÂÚ›‰Â˜ ÂÎÙfi˜ ¿Ó

·Ó·Ê¤Ú-ÂÙ·È Î¿ÙÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi.

¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Û˘ÓÙ·ÁÒÓ ÁÈ· ÊÔ‡ÚÓÔ

ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ

∂¿Ó ı¤ÏÂÙ ӷ ÚÔÛ·ÚÌfiÛÂÙ ÙȘ ·Á·Ë-̤Ó˜ Û·˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜

ÁÈ· ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚ÂÙ ˘’ fi„ÈÓ

ÙÔ ÂÍ‹˜: ªÂÈÒÓÂÙ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ì·ÁÂÈÚ-¤Ì·ÙÔ˜ ηٿ ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ ‹

¤ˆ˜ ÙÔ ÌÈÛfi. ∞ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙÔ ·Ú¿‰-ÂÈÁÌ· ÙˆÓ Û˘ÓÙ·-ÁÒÓ

Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û ·˘Ùfi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜.

∆· ÙÚfiÊÈÌ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘„ËÏ‹ ÂÚÈÂÎ-ÙÈÎfiÙËÙ· ÛÂ

˘ÁÚ·Û›·, fiˆ˜ ÙÔ ÎÚ¤·˜, ÙÔ „¿ÚÈ, Ù· Ô˘ÏÂÚÈο, Ù· Ï·¯·ÓÈο,

Ù· ÊÚÔ‡Ù·, Ù· Ú·ÁÔ‡ Î·È ÔÈ ÛÔ‡˜ ÌÔÚÔ-‡Ó Ó·

·Ú·Û΢·ÛÙÔ‡Ó ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ ¯ˆÚ›˜ ηӤӷ

Úfi‚ÏËÌ·.

∆· ÙÚfiÊÈÌ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·ÌËÏ‹ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÛÂ

˘ÁÚ·Û›·, fiˆ˜ ÔÈ ȷ٤Ϙ Ì ʷÁËÙfi, ı· Ú¤ÂÈ Ó·

·Ï›ÊÔÓÙ·È Ì Ͽ‰È ‹ ÓÂÚfi ÚÈÓ ·fi ÙË ‰È·‰Èηۛ·

˙ÂÛÙ¿Ì·ÙÔ˜ ‹ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜.

∏ ÔÛfiÙËÙ· ˘ÁÚÔ‡ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÙÂı› Û ӈ¤˜

ÙÚÔʤ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÛÈÁÔ„ËıÔ‡Ó, Ú¤ÂÈ Ó·

ÌÂȈı› ÛÙ· ‰‡Ô ÙÚ›Ù· Ù˘ ÔÛfiÙËÙ·˜ Ù˘ ·Ú¯È΋˜ Û˘ÓÙ·Á‹˜.

∂¿Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ›, ÚÔÛı¤ÛÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ˘ÁÚ¿ ηٿ ÙË

‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜.

∏ ÔÛfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ï›Ô˘˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÙÂı› ÌÔÚ›

Ó· ÌÂȈı› ÛËÌ·ÓÙÈο. ªÈ· ÌÈÎÚ‹ ÔÛfiÙËÙ· ‚Ô˘Ù‡ÚÔ˘,

Ì·ÚÁ·Ú›Ó˘ ‹ Ï·‰ÈÔ‡ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ‹ ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÈ Á‡ÛË ÛÙÔ

Ê·ÁËÙfi. °È’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ, Ô ÊÔ‡ÚÓÔ˜ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ Â›Ó·È

ȉ·ÓÈÎfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·Û΢‹ Ê·ÁËÙÒÓ Ì ¯·ÌËÏ¿ ÏÈ·Ú¿, Ù·

ÔÔ›· Â›Ó·È ‰È·ÈÙËÙÈο.

ª·ÓÈÙ¿ÚÈ· Ì ‰ÂÓÙÚÔÏ›‚·ÓÔ

™Î‡Ë: ÌÔÏ Ì η¿ÎÈ (¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 1 Ï›ÙÚÔ˘)

Ú˯fi ÛÙÚÔÁÁ˘Ïfi Ù·„› Ì η¿ÎÈ (ÂÚ. 22 cm

‰È¿ÌÂÙÚÔ˜)

ÀÏÈο

8

20 g

50 g

50 g

ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÓÈÙ¿ÚÈ· (ÂÚ. 225 g),

ÔÏfiÎÏËÚ·

‚Ô‡Ù˘ÚÔ ‹ Ì·ÚÁ·Ú›ÓË

ÎÚÂÌ̇‰È, Ôχ „ÈÏÔÎÔÌ̤ÓÔ

Ì¤ÈÎÔÓ, ÎÔÌ̤ÓÔ Î˘‚¿ÎÈ·

Ì·‡ÚÔ È¤ÚÈ, ÙÚÈÌ̤ÓÔ

ÊÚ¤ÛÎÔ ‰ÂÓÙÚÔÏ›‚·ÓÔ, „ÈÏÔÎÔÌ̤ÓÔ

125 ml Ï¢Îfi ÍËÚfi ÎÚ·Û›

125 ml Îڤ̷

20 g ·Ï‡ÚÈ

1.

∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ٷ ÎÔÙÛ¿ÓÈ· ·fi Ù· Ì·ÓÈÙ¿ÚÈ·. æÈÏÔÎfi„ÙÂ

Ù· ÎÔÙÛ¿ÓÈ·.

2.

∞Ï›„Ù ÙÔ Ú˯fi Û·Ԙ Ì ÙÔ ‚Ô‡Ù˘ÚÔ. ¶ÚÔÛı¤ÛÙÂ

Ù· ÎÚÂÌ̇‰È·, ÙÔ ÎÔÌ̤ÓÔ Ì¤ÈÎÔÓ Î·È Ù· ÎÔÙÛ¿ÓÈ·

·fi Ù· Ì·ÓÈÙ¿ÚÈ·. ∫·Ú˘Î¤„Ù Ì È¤ÚÈ Î·È

‰ÂÓÙÚÔÏ›‚·ÓÔ, ÛÎÂ¿ÛÙ Ì ÙÔ Î·¿ÎÈ Î·È Ì·ÁÂÈÚ¤„ÙÂ.

3-5 ÏÂÙ¿ 900 W

∞Ê‹ÛÙ ӷ ÎÚ˘ÒÛÂÈ.

3.

∑ÂÛÙ¿ÓÂÙ ÙËÓ Îڤ̷ Î·È 100 ml ·fi ÙÔ ÎÚ·Û› Û ¤Ó·

ÌÔÏ.

1-3 ÏÂÙ¿ 900 W

4.

∞Ó·Ì›ÍÙ ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÎÚ·Û› Ì ÙÔ ·Ï‡ÚÈ,

·Ó·Î·Ù¤„Ù ٷ Ì ÙÔ ˙ÂÛÙfi Ì›ÁÌ· Ù˘ Îڤ̷˜,

ÛÎÂ¿ÛÙ Ì ÙÔ Î·¿ÎÈ Î·È Ì·ÁÂÈÚ¤„ÙÂ. ∞ӷη٤„ÙÂ

Ì›· ÊÔÚ¿ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜.

1 ÏÂÙfi ÂÚ.

900 W

5.

°ÂÌ›ÛÙ ٷ Ì·ÓÈÙ¿ÚÈ· Ì ÙÔ Ì›ÁÌ· Ì¤ÈÎÔÓ Î·È ÙÔÔı-

ÂÙ‹ÛÂÙ ٷ Û Ú˯fi Û·Ԙ. ¶ÂÚȯ‡ÛÙ ٷ Ì·ÓÈÙ¿ÚÈ· ÌÂ

ÙË Û¿ÏÙÛ· Î·È „‹ÛÙ ٷ ÛÙË ¯·ÌËÏ‹ Û¯¿Ú·.

6-8 ÏÂÙ¿ 270 W

ªÂÙ¿ ÙÔ Ì·Á›ÚÂÌ·, ·Ê‹ÛÙ ٷ Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ÁÈ· 2

ÏÂÙ¿ ÂÚ›Ô˘.

∫ÚÂÌÌ˘‰fiÛÔ˘·

™Î‡Ë: ÌÔÏ Ì η¿ÎÈ (¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 2 Ï›ÙÚˆÓ)

4 ÌÔÏ¿ÎÈ· ÛÔ‡·˜ (200 ml)

ÀÏÈο

100 g

100 g

800 ml

‚Ô‡Ù˘ÚÔ ‹ Ì·ÚÁ·Ú›ÓË

ÎÚÂÌ̇‰È·, ÎÔÌ̤ӷ Û ʤÙ˜

˙ˆÌfi˜ ÎÚ¤·ÙÔ˜

·Ï·ÙÔ›ÂÚÔ

2 ʤÙ˜ „ˆÌ›

40 g ÙÚÈÌ̤ÓÔ Ù˘Ú›

1. ∞Ï›„Ù ÙÔ ÌÔÏ Ì ÙÔ ‚Ô‡Ù˘ÚÔ, ÚÔÛı¤ÛÙ ÙȘ

ʤÙ˜ ÎÚÂÌÌ˘‰ÈÔ‡, ÙÔ ˙ˆÌfi ÎÚ¤·ÙÔ˜ Î·È Ù·

ηڢ·̷ٷ. ™ÎÂ¿ÛÙÂ Î·È Ì·ÁÂÈÚ¤„ÙÂ.

9-11 ÏÂÙ¿ 900 W

2. ºÚ˘Á·Ó›ÛÙ ÙȘ ʤÙ˜ ÙÔ˘ „ˆÌÈÔ‡, Îfi„Ù ÙȘ ÛÂ

·‚Ô˘˜ Î·È ÌÔÈÚ¿ÛÙ ÙȘ ÛÙ· ÌÔÏ¿ÎÈ·. ™ÂÚ‚›ÚÂÙÂ

ÙË ÛÔ‡· Â¿Óˆ ÛÙÔ˘˜ ·‚Ô˘˜ ÙÔ˘

ÊÚ˘Á·ÓÈṲ̂ÓÔ˘ „ˆÌÈÔ‡ Î·È ·Û·Ï›ÛÙ ÌÂ Ù˘Ú›.

3. ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ٷ ÌÔÏ ÛÙÔÓ ÂÚÈÛÙÚÂ-ÊfiÌÂÓÔ

‰›ÛÎÔ Î·È ·Ó¿„Ù ÙÔ ÁÎÚÈÏ.

6-7 ÏÂÙ¿

63

™˘ÓÙ·Á¤˜

ªÂÏÈÙ˙¿Ó˜ ÁÂÌÈÛÙ¤˜ Ì ÎÈÌ¿

™Î‡Ë: ÌÔÏ Ì η¿ÎÈ (¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 1 Ï›ÙÚÔ˘)

ƒË¯‹ ÊfiÚÌ· Ù¿ÚÙ·˜ (Ì‹ÎÔ˘˜ 30 cm ÂÚ.)

ÀÏÈο

250 g ÌÂÏÈÙ˙¿Ó˜

200 g

1 ÎÔ˘Ù. ÛÔ‡·˜

100 g

4

ÓÙÔÌ¿Ù˜

ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô ÁÈ· Ó· Ï·‰ÒÛÂÙ ÙÔ

Ù·„›)

ÎÚÂÌ̇‰È·, „ÈÏÔÎÔÌ̤ӷ

200 g

2

2 ÎÔ˘Ù. ÛÔ‡·˜

Ú¿ÛÈÓ˜, ̤ÙÚÈ· η˘ÙÂÚ¤˜

ÈÂÚȤ˜ ÙÛ›ÏÈ, ¯ˆÚ›˜ Ù· ÛfiÚÈ·

‚Ô‰ÈÓfi˜ ÎÈÌ¿˜

ÛÎÂÏ›‰Â˜ ÛÎfiÚ‰Ô, ÏȈ̤Ó˜

60 g

Ì·˚ÓÙ·Ófi˜, „ÈÏÔÎÔÌ̤ÓÔ˜

·Ï·ÙÔ›ÂÚÔ, ¿ÚÈη

ʤٷ, ÎÔÌ̤ÓË Û ·‚Ô˘˜

ºÈϤٷ ÁÏÒÛÛ·˜

™Î‡Ë: ƒË¯fi Ô‚¿Ï Û·Ԙ Î·È Ï·ÛÙÈ΋ ÌÂÌ‚Ú¿ÓË ÁÈ·

ÊÔ‡ÚÓÔ

ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ (Ì‹ÎÔ˘˜ 26 cm ÂÚ.)

ÀÏÈο

400 g

1

150 g

10 g

ÊÈϤٷ ÁÏÒÛÛ·˜

ÏÂÌfiÓÈ, ÔÏfiÎÏËÚÔ

ÓÙÔÌ¿Ù˜

‚Ô‡Ù˘ÚÔ

1 ÎÔ˘Ù. ÛÔ‡·˜ Ê˘ÙÈÎfi Ï¿‰È

1 ÎÔ˘Ù. ÛÔ‡·˜ Ì·˚ÓÙ·Ófi˜, „ÈÏÔÎÔÌ̤ÓÔ˜

·Ï·ÙÔ›ÂÚÔ

4 ÎÔ˘Ù. ÛÔ‡·˜ Ï¢Îfi ÎÚ·Û›

20 g ‚Ô‡Ù˘ÚÔ ‹ Ì·ÚÁ·Ú›ÓË

™˘Ì‚Ô˘Ï‹: ∞˘Ù‹ Ë Û˘ÓÙ·Á‹ ÌÔÚ› Â›Û˘ Ó·

ÂÎÙÂÏÂÛÙ› Ì ÌÔ˘ÚÔ‡Ó·, ‚·Î·Ï¿Ô,

ÈfiÁψÛÛ·, ÎÔ˘ÙÛÔÌÔ‡Ú· ‹ ÁÏÒÛÛ·.

1. ∫fi„Ù ÙȘ ÌÂÏÈÙ˙¿Ó˜ ÛÙË Ì¤ÛË Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜.

∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙË Û¿Úη Ì ¤Ó· ÎÔ˘Ù·Ï¿ÎÈ ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜

Î¤Ï˘ÊÔ˜ ¿¯Ô˘˜ 1 ÂÎ. ÂÚ›Ô˘. ∫fi„Ù ÙË Û¿Úη

Û ·‚Ô˘˜.

2. ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙË ÊÏÔ‡‰· ·fi ÙȘ ÓÙÔÌ¿Ù˜ ηÈ

„ÈÏÔÎfi„Ù ÙȘ.

3. ∞Ï›„Ù Ì ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô ÙÔÓ ¿ÙÔ ÙÔ˘ ÌÔÏ.

¶ÚÔÛı¤ÛÙ ٷ ÎÚÂÌ̇‰È·, ÛÎÂ¿ÛÙ Ì η¿ÎÈ Î·È

Ì·ÁÂÈÚ¤„ÙÂ.

2 ÏÂÙ¿ 900 W

4. ∫fi„Ù ÙȘ ÈÂÚȤ˜ ÙÛ›ÏÈ Û ÚÔ‰¤Ï˜. ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙÔ

¤Ó· ÙÚ›ÙÔ ÁÈ· ÙË Á·ÚÓÈÙÔ‡Ú·. ∞Ó·Ì›ÍÙ ÙÔÓ ÎÈÌ¿

Ì ÙË ÌÂÏÈÙ˙¿Ó·, Ù· ÎÚÂÌ̇‰È·, ÙȘ ÓÙÔÌ¿Ù˜, ÙȘ

ÈÂÚȤ˜ ÙÛ›ÏÈ, ÙÔ ÛÎfiÚ‰Ô Î·È ÙÔÓ Ì·˚ÓÙ·Ófi.

∫·Ú˘Î¤„Ù ηٿ ÚÔÙ›ÌËÛË.

5. ™ÙÂÁÓÒÛÙ ٷ «·Ô˘ÙÛ¿ÎÈ·» ÌÂÏÈÙ˙-¿Ó·˜. °ÂÌ›ÛÙÂ

Ì ÙÔ ÌÈÛfi Ì›ÁÌ· ÎÈÌ¿, ·ÏÒÛÙ ʤٷ ·fi ¿Óˆ

Î·È ÌÂÙ¿ ÚÔÛı¤ÛÙ ÙËÓ ˘fiÏÔÈË Á¤ÌÈÛË.

6. ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙÂ Ù· «·Ô˘ÙÛ¿ÎÈ·» ÌÂÏÈÙ˙¿Ó·˜ ÛÂ ÌÈ·

ÊfiÚÌ·, ‚¿ÏÙ ÙÔ Û·Ԙ ÛÙËÓ ¯·ÌËÏ‹ Û¯¿Ú· ηÈ

„‹ÛÙÂ.

11-13 ÏÂÙ¿ 630 W

°·ÚÓ›ÚÂÙ ÙȘ ÌÂÏÈÙ˙¿Ó˜ Ì ÙȘ ÈÂÚȤ˜ ÙÛ›ÏÈ ÛÂ

ÚÔ‰¤Ï˜ Î·È Û˘Ó¯›ÛÙ ÙÔ Ì·Á›ÚÂÌ·.

4-7 ÏÂÙ¿ 630 W

ªÂÙ¿ ÙÔ Ì·Á›ÚÂÌ·, ·Ê‹ÛÙ ٷ Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ÁÈ· 2

ÏÂÙ¿ ÂÚ›Ô˘

1. ¶Ï‡ÓÂÙ ÙÔ „¿ÚÈ Î·È ÛÎÔ˘›ÛÙ ÙÔ ÁÈ· Ó·

ÛÙÂÁÓÒÛÂÈ. ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙÂ Ù˘¯fiÓ ÎfiÎηϷ.

2. ∫fi„Ù ÙÔ ÏÂÌfiÓÈ Î·È ÙȘ ÓÙÔÌ¿Ù˜ Û ÏÂÙ¤˜ ʤÙ˜.

3. ∞Ï›„Ù ÙÔ Û·Ԙ Ì ‚Ô‡Ù˘ÚÔ.

µ¿ÏÙ ٷ ÊÈϤٷ „·ÚÈÔ‡ ÛÙÔ Û·Ԙ Î·È ÂÚȯ‡ÛÙÂ

Ù· ÌÂ Ê˘ÙÈÎfi Ï¿‰È.

4. ¶·Û·Ï›ÛÙ Ì ̷˚ÓÙ·Ófi, ·ÏÒÛÙ ÙȘ ʤÙ˜

ÓÙÔÌ¿Ù·˜ ·fi ¿Óˆ Î·È Î·Ú˘Î¤„ÙÂ. ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙÂ

ÙȘ ʤÙ˜ ÏÂÌÔÓÈÔ‡ Â¿Óˆ ·fi ÙȘ ÓÙÔÌ¿Ù˜ ηÈ

ÂÚȯ‡ÛÙ Ì ÙÔ Ï¢Îfi ÎÚ·Û›.

5. µ¿ÏÙ ¤Ó· ÎÔÌÌ·Ù¿ÎÈ ‚Ô‡Ù˘ÚÔ ¿Óˆ Û οı ʤٷ

ÏÂÌÔÓÈÔ‡, ÛÎÂ¿ÛÙÂ Î·È Ì·ÁÂÈÚ¤„ÙÂ.

11-13 ÏÂÙ¿ 630 W

ªÂÙ¿ ÙÔ Ì·Á›ÚÂÌ·, ·Ê‹ÛÙ ٷ Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ÁÈ· 2

ÏÂÙ¿ ÂÚ›Ô˘.

ªÔÛ¯¿ÚÈ Ú·ÁÔ‡ Z˘Ú›¯Ë˜

™Î‡Ë: ™Î‡Ԙ Ì η¿ÎÈ (¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 2 Ï›ÙÚˆÓ)

ÀÏÈο

600 g ÌÔÛ¯·Ú›ÛÈÔ ÊÈϤÙÔ

10 g

50 g

100 ml

‚Ô‡Ù˘ÚÔ ‹ Ì·ÚÁ·Ú›ÓË

ÎÚÂÌ̇‰È, Ôχ „ÈÏÔÎÔÌ̤ÓÔ

Ï¢Îfi ÎÚ·Û›

ªÂ›ÁÌ· Û¿ÏÙÛ·˜ Ì ηڢ·̷ٷ,

300 ml

ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ ó Ï›ÙÚÔ Û¿ÏÙÛ·˜

Îڤ̷ Á¿Ï·ÎÙÔ˜

1 ÎÔ˘Ù. ÛÔ‡·˜ Ì·˚ÓÙ·Ófi˜, „ÈÏÔÎÔÌ̤ÓÔ˜

64

1. ∫fi„Ù ÙÔ ÌÔÛ¯¿ÚÈ Û ψڛ‰Â˜.

2. ∞Ï›„Ù ÙÔ Û·Ԙ Ì ‚Ô‡Ù˘ÚÔ. µ¿ÏÙ ÙÔ ÎÚ¤·˜

Î·È ÙÔ ÎÚÂÌ̇‰È ÛÙÔ Û·Ԙ, ÛÎÂ¿ÛÙ Ì ÙÔ

η¿ÎÈ Î·È Ì·ÁÂÈÚ¤„ÙÂ. ∞ӷη٤„Ù ̛· ÊÔÚ¿

ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜.

6-9 ÏÂÙ¿ 900 W

3. ¶ÚÔÛı¤ÛÙ ÙÔ Ï¢Îfi ÎÚ·Û›, ÙÔ Ì›ÁÌ· ÁÈ· ÙË

Û¿ÏÙÛ· Î·È ÙËÓ Îڤ̷ Á¿Ï·ÎÙÔ˜, ·Ó·Î·Ù¤„ÙÂ,

ÛÎÂ¿ÛÙ Ì ÙÔ Î·¿ÎÈ Î·È Û˘Ó¯›ÛÙ ÙÔ Ì·Á›-

ÚÂÌ·. ¡· ·Ó·Î·Ù‡ÂÙ fiÙ fiÙÂ.

3-5 ÏÂÙ¿ 900 W

4. ∞ӷη٤„Ù ÙÔ Ì›ÁÌ· ÌÂÙ¿ ÙÔ Ì·Á›ÚÂÌ·, ·Ê‹ÛÙÂ

ÙÔ Ó· Ì›ÓÂÈ ÁÈ· 5 ÏÂÙ¿ ÂÚ›Ô˘. °·ÚÓ›ÚÂÙ ÌÂ

Ì·˚ÓÙ·Ófi.

™˘ÓÙ·Á¤˜

ºÈϤÙÔ „·ÚÈÔ‡ Ì ۿÏÙÛ· Ù˘ÚÈÔ‡

™Î‡Ë: ÌÔÏ Ì η¿ÎÈ (¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 1 Ï›ÙÚÔ˘)

ƒË¯fi ÛÙÚÔÁÁ˘Ïfi Û·Ԙ ÁÈ· ÔÁÎÚ·Ù¤Ó

(Ì‹ÎÔ˘˜ 25 cm ÂÚ.)

ÀÏÈο

800 g

2 ÎÔ˘Ù. ÛÔ‡·˜

ÊÈϤٷ „·ÚÈÔ‡

¯˘Ìfi˜ ÏÂÌÔÓÈÔ‡

10 g

50 g

20 g

100 ml

·Ï¿ÙÈ

‚Ô‡Ù˘ÚÔ ‹ Ì·ÚÁ·Ú›ÓË

ÎÚÂÌ̇‰È, Ôχ „ÈÏÔÎÔÌ̤ÓÔ

·Ï‡ÚÈ

Ï¢Îfi ÎÚ·Û›

1 ÎÔ˘Ù. ÁÏ˘ÎÔ‡ Ê˘ÙÈÎfi Ï¿‰È ÁÈ· Ó· ·Ï›„ÂÙ ÙÔ

100 g

Û·Ԙ

Ù˘Ú› ¤ÌÂÓÙ·Ï, ÙÚÈÌ̤ÓÔ

2 ÎÔ˘Ù. ÛÔ‡·˜ Ì·˚ÓÙ·Ófi˜, „ÈÏÔÎÔÌ̤ÓÔ˜

¶¤ÛÙÚÔÊ· Ì ·Ì‡Á‰·Ï·

™Î‡Ë: Ú˯fi Ô‚¿Ï Ù·„› ÁÈ· ÔÁÎÚ·Ù¤Ó (Ì‹ÎÔ˘˜ 32 cm

ÂÚ.)

ÀÏÈο

4 ¤ÛÙÚÔʘ (200 g), ηı·ÚÈṲ̂Ó˜

¯˘Ìfi˜ ·fi ¤Ó· ÏÂÌfiÓÈ

30 g

50 g

10 g

50 g

·Ï¿ÙÈ

‚Ô‡Ù˘ÚÔ ‹ Ì·ÚÁ·Ú›ÓË

·Ï‡ÚÈ

‚Ô‡Ù˘ÚÔ ‹ Ì·ÚÁ·Ú›ÓË ÁÈ· ÙÔ ¿ÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘

Ù·„ÈÔ‡

ÓÈÊ¿‰Â˜ ·Ì˘Á‰¿ÏÔ˘

1. ¶Ï‡ÓÂÙÂ Î·È ÛÙÂÁÓÒÛÙ ٷ „¿ÚÈ· Î·È Ú·ÓÙ›ÛÙ ÌÂ

ÙÔ ¯˘Ìfi ÏÂÌÔÓÈÔ‡. ∆Ú›„Ù ٷ Ì ·Ï¿ÙÈ.

2. ∞Ï›„Ù ÙÔ ÌÔÏ Ì Ͽ‰È. ¶ÚÔÛı¤ÛÙ ٷ ÎÔÌ̤ӷ

ÎÚÂÌ̇‰È·, ÛÎÂ¿ÛÙ Ì ÙÔ Î·¿ÎÈ Î·È Ì·ÁÂÈÚ¤„ÙÂ.

1-2 ÏÂÙ¿ 900 W

3. ¶·Û·Ï›ÛÙ Ì ·Ï‡ÚÈ Ù· ÎÚÂÌ̇‰È·, ÚÔÛı¤ÛÙÂ

Ï¢Îfi ÎÚ·Û› Î·È ·Ó·Î·Ù¤„ÙÂ.

4. §·‰ÒÛÙ ÙÔ Ù·„› ÁÈ· ÔÁÎÚ·Ù¤Ó Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ

„¿ÚÈ. ¶ÂÚȯ‡ÛÙ ÙÔ „¿ÚÈ Ì ÙË Û¿ÏÙÛ· ηÈ

·Û·Ï›ÛÙ ÌÂ Ù˘Ú›. ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÛÙË ¯·ÌËÏ‹

Û¯¿Ú· Î·È ·Ê‹ÛÙ ÙÔ Ó· „Ëı›.

7-8 ÏÂÙ¿ 450 W

14-16 ÏÂÙ¿ 450 W

ªÂÙ¿ ÙÔ Ì·Á›ÚÂÌ·, ·Ê‹ÛÙ ٷ Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ÁÈ· 2

ÏÂÙ¿ ÂÚ›Ô˘.

1. •ÂχÓÂÙÂ Î·È ÛÙÂÁÓÒÛÙ ÙȘ ¤ÛÙÚÔʘ ηÈ

Ú·ÓÙ›ÛÙ Ì ÙÔ ¯˘Ìfi ÏÂÌÔÓÈÔ‡. ∞Ï·Ù›ÛÙ ٷ „¿ÚÈ·

̤۷-¤Íˆ Î·È ·Ê‹ÛÙ ٷ Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ÁÈ· 15 ÏÂÙ¿.

2. §ÈÒÛÙ ÙÔ ‚Ô‡Ù˘ÚÔ.

1 ÏÂÙfi 900 W

3. ™ÙÂÁÓÒÛÙ ٷ „¿ÚÈ·, ·Ï›„Ù ٷ Ì ‚Ô‡Ù˘ÚÔ Î·È

·Ï¢ÚÒÛÙ ٷ.

4. ∞Ï›„Ù Ì ‚Ô‡Ù˘ÚÔ ÙÔ Ù·„›. ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙȘ

¤ÛÙÚÔʘ ÛÙÔ Ù·„› Î·È Ì·ÁÂÈÚ¤„Ù ÛÙË ¯·ÌËÏ‹

Û¯¿Ú·. ªfiÏȘ ÂÚ¿ÛÔ˘Ó Ù· ‰‡Ô ÙÚ›Ù· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘

Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜, Á˘Ú›ÛÙ ÙȘ ¤ÛÙÚÔʘ ηÈ

·Û·Ï›ÛÙ ÙȘ Ì ·Ì‡Á‰·Ï·.

15-18 ÏÂÙ¿ 450 W

ªÂÙ¿ ÙÔ Ì·Á›ÚÂÌ·, ·Ê‹ÛÙ ٷ Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ÁÈ· 2

ÏÂÙ¿ ÂÚ›Ô˘.

§·˙¿ÓÈ· ÊÔ‡ÚÓÔ˘

™Î‡Ë: ÌÔÏ Ì η¿ÎÈ (¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 2 Ï›ÙÚˆÓ)

Ú˯fi ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ Ù·„› ÁÈ· ÔÁÎÚ·Ù¤Ó Ì η¿ÎÈ

(ÂÚ. 20 x 20 x 6 cm)

ÀÏÈο

300 g

50 g

50 g

1

250 g

ÓÙÔÌ·Ù¿ÎÈ· ÛÂ ÎÔÓÛ¤Ú‚·,

ÛÙÚ·ÁÁÈṲ̂ӷ

˙·ÌfiÓ, „ÈÏÔÎÔÌ̤ÓÔ

ÎÚÂÌ̇‰È, Ôχ „ÈÏÔÎÔÌ̤ÓÔ

ÛÎÂÏ›‰· ÛÎfiÚ‰Ô, ÏȈ̤ÓË

ÌÔÛ¯·Ú›ÛÈÔ˜ ÎÈÌ¿˜

2 ÎÔ˘Ù. ÛÔ‡·˜ ÂÏÙ¤˜ ÓÙÔÌ¿Ù·˜

·Ï·ÙÔ›ÂÚÔ, Ú›Á·ÓË

150 ml

100 ml

50 g

1 ÎÔ˘Ù. ÁÏ˘ÎÔ‡

1 ÎÔ˘Ù. ÁÏ˘ÎÔ‡

1 ÎÔ˘Ù. ÁÏ˘ÎÔ‡

125 g

50 g

Îڤ̷ Á¿Ï·ÎÙÔ˜

Á¿Ï·

Ù˘Ú› ·ÚÌÂ˙¿Ó·, ÙÚÈÌ̤ÓË

·Ó¿ÌÈÎÙ· „ÈÏÔÎÔÌ̤ӷ Ì˘Úˆ‰Èο

ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô

Ê˘ÙÈÎfi Ï¿‰È ÁÈ· Ó· ·Ï›„ÂÙ ÙÔ

Ù·„›

Ú¿ÛÈÓ· Ï·˙¿ÓÈ·

Ù˘Ú› ·ÚÌÂ˙¿Ó·, ÙÚÈÌ̤ÓË

65

1. æÈÏÔÎfi„Ù ÙȘ ÓÙÔÌ¿Ù˜, ·Ó·Î·Ù¤„Ù Ì ÙÔ

˙·ÌfiÓ, ÙÔ ÎÚÂÌ̇‰È, ÙÔ ÛÎfiÚ‰Ô, ÙÔÓ ÌÔÛ¯·Ú›ÛÈÔ

ÎÈÌ¿ Î·È ÙÔÓ ÂÏÙ¤ ÓÙÔÌ¿Ù·˜. ∫·Ú˘Î¤„ÙÂ, ÛÎÂ-

¿ÛÙ Ì ÙÔ Î·¿ÎÈ Î·È Ì·ÁÂÈÚ¤„ÙÂ.

5-8 ÏÂÙfi 900 W

2. ∞ӷη٤„Ù ÙËÓ Îڤ̷ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ Ì ÙÔ Á¿Ï·, ÙËÓ

·ÚÌÂ˙¿Ó·, Ù· Ì˘Úˆ-‰Èο, ÙÔ Ï¿‰È Î·È Ù·

ηڢ·̷ٷ.

3. ∞Ï›„Ù ÙÔ Û·Ԙ Ì Ͽ‰È Î·È Î·Ï‡„Ù ÙË ‚¿ÛË

ÙÔ˘ Ì ÙÔ 1/3 ÂÚ›Ô˘ ÙˆÓ ˙˘Ì·ÚÈÎÒÓ. ∞‰ÂÈ¿ÛÙ ÙÔ

ÌÈÛfi Ì›ÁÌ· ÙÔ˘ ÎÈÌ¿ Â¿Óˆ ÛÙ· ˙˘Ì·ÚÈο ηÈ

ÂÚȯ‡ÛÙ Ì ϛÁË Û¿ÏÙÛ·. ∂·Ó·Ï¿‚ÂÙ ηÈ

ÔÏÔÎÏËÚÒÛÙ Ì ٷ ˘fiÏÔÈ· ˙˘Ì·ÚÈο. ∫·Ï‡„ÙÂ

Ù· ˙˘Ì·ÚÈο Ì ÙË Û¿ÏÙÛ· Î·È ·Û·Ï›ÛÙ ÌÂ

·ÚÌÂ˙¿Ó·. ª·ÁÂÈÚ¤„Ù Ì ÎÏÂÈÛÙfi η¿ÎÈ.

13-17 ÏÂÙfi 630 W

ªÂÙ¿ ÙÔ Ì·Á›ÚÂÌ·, ·Ê‹ÛÙ ÙÔ Ê·ÁËÙfi Ó· Ì›ÓÂÈ

ÁÈ· 5-10 ÏÂÙ¿ ÂÚ›Ô˘.

ªÔÛ¯·Ú›ÛȘ ÌÚÈ˙fiϘ ÌÂ

ÌÔÙ۷ڤϷ

™Î‡Ë: Ú˯fi ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ Ù·„› ÁÈ· ÔÁÎÚ·Ù¤Ó Ì η¿ÎÈ

(Ì‹ÎÔ˘˜ ÂÚ. 25 cm)

ÀÏÈο

150 g

500 g

4

20 ml

2

20 g

Ù˘Ú› ÌÔÙ۷ڤϷ, Û ʤÙ˜

ÓÙÔÌ·Ù¿ÎÈ· Û ÎÔÓÛ¤Ú‚·, ÛÙÚ·ÁÁÈṲ̂ӷ

ÌÔÛ¯·Ú›ÛȘ ÌÚÈ˙fiϘ (600 g)

ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô

ÛÎÂÏ›‰Â˜ ÛÎfiÚ‰Ô, „ÈÏÔÎÔÌ̤Ó˜

ο·ÚË

Ú›Á·ÓË, ·Ï¿ÙÈ

ÊÚÂÛÎÔÙÚÈÌ̤ÓÔ È¤ÚÈ

1. ¶Ï‡ÓÂÙ ÙÔ ÌÔÛ¯¿ÚÈ, ÛÙÚ·ÁÁ›ÍÙ ÙÔ Î·È ¯Ù˘‹ÛÙÂ

ÙÔ Ì¤¯ÚÈ Ó· Ì·Ï·ÎÒÛÂÈ.

µ¿ÏÙ ÙÔ ÛÙÔ Û·Ԙ.

2. §ÈÒÛÙ ÙȘ ÓÙÔÌ¿Ù˜, ÚÔÛı¤ÛÙ ÙÔ ÛÎfiÚ‰Ô, ÙÔ

Ï¿‰È, ·Ï·ÙÔ›ÂÚÔ, ÙËÓ Î¿·ÚË Î·È ÙË Ú›Á·ÓË Î·È

ÂÚȯ‡ÛÙ Ì ÙÔ Ì›ÁÌ· ÙÔ ÌÔÛ¯¿ÚÈ. ™ÎÂ¿ÛÙ ÌÂ

ÙÔ Î·¿ÎÈ Î·È Ì·ÁÂÈÚ¤„ÙÂ.

15-19 ÏÂÙ¿ 630 W

°˘Ú›ÛÙ ÙȘ ÌÚÈ˙fiϘ.

3. ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ ʤÙ˜ ÌÔÙ۷ڤϷ Û οıÂ

ÌÚÈ˙fiÏ·, ηڢΤ„ÙÂ Î·È Ì·ÁÂÈÚ¤„Ù ¯ˆÚ›˜ η¿ÎÈ

ÛÙËÓ Â¿Óˆ Û¯¿Ú·.

9-12 ÏÂÙ¿ 630 W

ªÂÙ¿ ÙÔ Ì·Á›ÚÂÌ·, ·Ê‹ÛÙ ÙÔ Ê·ÁËÙfi Ó· Ì›ÓÂÈ

ÁÈ· 5 ÏÂÙ¿ ÂÚ›Ô˘.

°ÂÌÈÛÙfi ¯ÔÈÚÔ̤ÚÈ

™Î‡Ë: ÌÔÏ Ì η¿ÎÈ (¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 2 Ï›ÙÚˆÓ)

√‚¿Ï Û·Ԙ ÁÈ· ÔÁÎÚ·Ù¤Ó (Ì‹ÎÔ˘˜ 26 ÂÎ.

ÂÚ›Ô˘)

ÀÏÈο

150 g

150 g

50 g

ʇÏÏ· Û·Ó¿ÎÈ, ÎÔÌ̤ӷ

ÊÚ¤ÛÎÔ Ù˘Ú›, ÌÂ 20% ÏÈ·Ú¿

Ù˘Ú› ¤ÌÂÓÙ·Ï, ÙÚÈÌ̤ÓÔ

È¤ÚÈ, ¿ÚÈη È¤ÚÈ

8 ʤÙ˜

125 ml

125 ml

20 g

20 g

1 ÎÔ˘Ù. ÁÏ˘ÎÔ‡

¿ÚÈη, fi¯È Ôχ η˘ÙÂÚ‹

˙·ÌfiÓ (400 g)

ÓÂÚfi

Îڤ̷ Á¿Ï·ÎÙÔ˜

·Ï‡ÚÈ

‚Ô‡Ù˘ÚÔ ‹ Ì·ÚÁ·Ú›ÓË

‚Ô‡Ù˘ÚÔ ‹ ¿ÏÏË ÏÈ·Ú‹ Ô˘Û›·

Ù‡Ô˘ Ì·ÚÁ·Ú›Ó˘ ÁÈ· ÙÔ ¿ÏÂÈÌÌ·

ÙÔ˘ Ù·„ÈÔ‡

1. ∞ӷη٤„Ù ÙÔ Û·Ó¿ÎÈ Ì ÙÔ Ù˘Ú› Î·È ÙÔ ÊÚ¤ÛÎÔ

Ù˘Ú› Î·È Î·Ú˘Î¤„Ù ηٿ ÚÔÙ›ÌËÛË.

2. µ¿ÏÙ ÌÈ· ÎÔ˘Ù·ÏÈ¿ Ù˘ ÛÔ‡·˜ Á¤ÌÈÛË Â¿Óˆ ÛÂ

οı ʤٷ ˙·ÌfiÓ Î·È Ù˘Ï›ÍÙ ÙËÓ Û ÚÔÏfi.

«∫·ÚÊÒÛÙ» ÙÔ ˙·ÌfiÓ Ì ÌÈ· Ô‰ÔÓÙÔÁÏ˘Ê›‰·.

3. ºÙÈ¿ÍÙ ÙË Û¿ÏÙÛ· ÌÂ۷̤Ï, ·Ó·Î·Ù‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ

ÓÂÚfi Ì ÙËÓ Îڤ̷ Û ¤Ó· ÌÔÏ Î·È ˙ÂÛÙ·›ÓÔÓÙ·˜

ÙÔ Ì›ÁÌ·.

2-4 ÏÂÙ¿ 900 W

∞Ó·Ì›ÍÙ ÙÔ ·Ï‡ÚÈ Ì ÙÔ ‚Ô‡Ù˘ÚÔ ÁÈ· Ó·

ÊÙÈ¿ÍÂÙ ÙÔ ÚÔ˘, ÚÔÛı¤ÛÙ ÙÔ ÛÙÔ ˘ÁÚfi ηÈ

·Ó·Î·Ù¤„Ù ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ‰È·Ï˘ı›. ™ÎÂ¿ÛÙ ÌÂ

η¿ÎÈ Î·È Ì·ÁÂÈÚ¤„Ù ̤¯ÚÈ Ó· «‰¤ÛÂÈ».

1-2 ÏÂÙ¿ 900 W

∞ӷη٤„ÙÂ Î·È ‰ÔÎÈÌ¿ÛÙÂ.

4. µ¿ÏÙ ÙË Û¿ÏÙÛ· ÛÙÔ Û·Ԙ Ô˘ ¤¯ÂÙ ·Ï›„ÂÈ ÌÂ

Ï¿‰È, ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ٷ ÁÂÌÈÛÙ¿ ÚÔÏ¿ ˙·ÌfiÓ ÛÙË

Û¿ÏÙÛ· Î·È Ì·ÁÂÈÚ¤„Ù Ì ÎÏÂÈÛÙfi η¿ÎÈ.

10-12 ÏÂÙ¿ 630 W

ªÂÙ¿ ÙÔ Ì·Á›ÚÂÌ·, ·Ê‹ÛÙ ٷ Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ÁÈ· 5

ÏÂÙ¿ ÂÚ›Ô˘.

∫ÔÏÔ΢ı¿ÎÈ· Î·È ˙˘Ì·ÚÈο ÔÁÎÚ·Ù¤Ó

™Î‡Ë: Ù·„› ÁÈ· ÔÁÎÚ·Ù¤Ó (Ì‹ÎÔ˘˜ 26 cm ÂÚ.)

ÀÏÈο

80 g

400 g

̷ηÚÔÓ¿ÎÈ,

ÓÙÔÌ·Ù¿ÎÈ· ÛÂ ÎÔÓÛ¤Ú‚·,

150 g

„ÈÏÔÎÔÌ̤ӷ

ÎÚÂÌ̇‰È·, Ôχ „ÈÏÔÎÔÌ̤ӷ

‚·ÛÈÏÈÎfi˜, ı˘Ì¿ÚÈ, ·Ï·ÙÔ›ÂÚÔ

1 ÎÔ˘Ù. ÛÔ‡·˜ Ï¿‰È ÁÈ· ÙÔ ¿ÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ Ù·„ÈÔ‡

450 g

150 g

2

100 g

ÎÔÏÔ΢ı¿ÎÈ·, ÎÔÌ̤ӷ Û ʤÙ˜

ÍÈÓ‹ Îڤ̷

·‚Á¿

Ù˘Ú› ÙÛ¤ÓÙ·Ú, ÙÚÈÌ̤ÓÔ

1. ∞ӷη٤„Ù ÙȘ ÓÙÔÌ¿Ù˜ Ì ٷ ÎÚÂÌ̇‰È· ηÈ

ηڢΤ„Ù ηϿ. ¶ÚÔÛı¤ÛÙ ٷ ˙˘Ì·ÚÈο.

¶ÂÚȯ‡ÛÙ ٷ ˙˘Ì·ÚÈο Ì ÙË Û¿ÏÙÛ· ÓÙÔÌ¿Ù·˜ ηÈ

·ÏÒÛÙ ·fi ¿Óˆ Ù· ÎÔÏÔ΢ı¿ÎÈ· Û ʤÙ˜.

2. ÃÙ˘‹ÛÙ ÙËÓ ÍÈÓ‹ Îڤ̷ Ì ٷ ·‚Á¿ Î·È ·‰ÂÈ¿ÛÙÂ

ÙÔ Ì›ÁÌ· Â¿Óˆ ÛÙÔ ÔÁÎÚ·Ù¤Ó. ¶·Û·Ï›ÛÙ Ì ÙÔ

ÙÚÈÌ̤ÓÔ Ù˘Ú›. ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Û·Ԙ ÛÙË

¯·ÌËÏ‹ Û¯¿Ú· Î·È ·Ê‹ÛÙ ÙÔ Ó· „Ëı›.

18-21 ÏÂÙfi 900 W

7-8 ÏÂÙ¿ 630 W

ªÂÙ¿ ÙÔ Ì·Á›ÚÂÌ·, ·Ê‹ÛÙ ÙÔ Ê·ÁËÙfi Ó· Ì›ÓÂÈ

ÁÈ· 5-10 ÏÂÙ¿ ÂÚ›Ô˘.

66

™˘ÓÙ·Á¤˜

∞¯Ï¿‰È· Ì ۈ˜ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜

™Î‡Ë: ÌÔÏ Ì η¿ÎÈ (¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 2 Ï›ÙÚˆÓ)

ÌÔÏ Ì η¿ÎÈ (¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 1 Ï›ÙÚÔ˘)

ÀÏÈο

4 ÔÏfiÎÏËÚ· ·¯Ï¿‰È·, ηı·ÚÈṲ̂ӷ

(600 g)

60 g

10 g

˙¿¯·ÚË

·ÎÂÙ¿ÎÈ ‚·Ó›ÏÈ·

1 ÎÔ˘Ù. ÛÔ‡·˜ ÏÈÎ¤Ú ·¯Ï¿‰È, ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜

150 ml ÓÂÚfi

130 g

100 g

Ì·‡ÚË ÛÔÎÔÏ¿Ù·, „ÈÏÔÎÔÌ̤ÓË

Îڤ̷ Á¿Ï·ÎÙÔ˜

¶Ô˘Ù›Áη ·fi ÛÈÌÈÁ‰¿ÏÈ Ì ۈ˜

ÛÌ¤Ô˘ÚÔ

™Î‡Ë: ÌÔÏ Ì η¿ÎÈ (¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 2 Ï›ÙÚˆÓ)

4 ºÔÚÌ¿ÎÈ·

ÀÏÈο

500 ml

40 g

15 g

50 g

1

Á¿Ï·

˙¿¯·ÚË

„ÈÏÔÎÔÌ̤ӷ ·Ì‡Á‰·Ï·

ÛÈÌÈÁ‰¿ÏÈ

ÎÚfiÎÔ˜ ·‚ÁÔ‡

1 ÎÔ˘Ù. ÛÔ‡·˜ ÓÂÚfi

1

250 g

50 ml

40 g

·ÛÚ¿‰È ·‚ÁÔ‡

ÛÌ¤Ô˘Ú·

ÓÂÚfi

˙¿¯·ÚË

1.

∞‰ÂÈ¿ÛÙ ÙË ˙¿¯·ÚË, ÙË ‚·Ó›ÏÈ·, ÙÔ ÏÈÎ¤Ú ·¯Ï¿‰È

Î·È ÙÔ ÓÂÚfi ÛÙÔ ÌÔÏ, ·Ó·Î·Ù¤„Ù ٷ, ÛÎÂ¿ÛÙ ÌÂ

ÙÔ Î·¿ÎÈ Î·È ·Ê‹ÛÙ ٷ Ó· ‚Ú¿ÛÔ˘Ó.

1-2 ÏÂÙfi 900 W

2.

¶ÚÔÛı¤ÛÙ ٷ ·¯Ï¿‰È· ÛÙÔ ÛÈÚfiÈ, ÛÎÂ¿ÛÙ ÙÔ

Û·Ԙ Î·È ·Ê‹ÛÙ ٷ Ó· ‚Ú¿ÛÔ˘Ó.

5-8 ÏÂÙfi 900 W

∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ٷ ·¯Ï¿‰È· ·fi ÙÔ ÛÈÚfiÈ ÛÙÔ ÔÔ›Ô

¤‚Ú·Û·Ó Î·È ‚¿ÏÙ ٷ ÛÙÔ „˘Á›Ô.

3.

∞‰ÂÈ¿ÛÙ 50 ml ·fi ÙÔ ÛÈÚfiÈ ÛÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÌÔÏ.

¶ÚÔÛı¤ÛÙ ÙË ÛÔÎÔÏ¿Ù· Î·È ÙËÓ Îڤ̷ Á¿Ï·ÎÙÔ˜,

ÛÎÂ¿ÛÙ Ì ÙÔ Î·¿ÎÈ Î·È ·Ê‹ÛÙ ٷ Ó· ‚Ú¿ÛÔ˘Ó.

2-3 ÏÂÙfi 900 W

4.

∞ӷη٤„Ù ηϿ ÙË Û¿ÏÙÛ·, ÂÚȯ‡ÛÙ Ì ·˘Ù‹Ó

Ù· ·¯Ï¿‰È· Î·È ÛÂÚ‚›ÚÂÙÂ.

1. ∞‰ÂÈ¿ÛÙ ÛÙÔ ÌÔÏ ÙÔ Á¿Ï·, ÙË ˙¿¯·ÚË Î·È Ù·

·Ì‡Á‰·Ï·, ÛÎÂ¿ÛÙ Ì ÙÔ Î·¿ÎÈ Î·È ·Ê‹ÛÙ ÙÔ

Ì›ÁÌ· Ó· ‚Ú¿ÛÂÈ.

3-5 ÏÂÙfi 900 W

2. ¶ÚÔÛı¤ÛÙ ÙÔ ÛÈÌÈÁ‰¿ÏÈ, ÛÎÂ¿ÛÙ Ì ÙÔ Î·¿ÎÈ

Î·È ·Ê‹ÛÙ ÙÔ Ì›ÁÌ· Ó· ‚Ú¿ÛÂÈ.

10-12 ÏÂÙfi 270 W

3. ÃÙ˘‹ÛÙ ÙÔÓ ÎÚfiÎÔ ÙÔ˘ ·‚ÁÔ‡ Ì ÙÔ ÓÂÚfi Û ̛·

ÎÔ‡· Î·È ÚÔÛı¤ÛÙ ÙÔ ÛÙÔ ˙ÂÛÙfi Ì›ÁÌ·.

ÃÙ˘‹ÛÙ ÙÔ ·ÛÚ¿‰È, ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ Á›ÓÂÈ ÛÊȯً

Ì·Ú¤Áη Î·È ·Ó·Î·Ù¤„Ù ÙËÓ ÛÙÔ Ì›ÁÌ·.

ªÔÈÚ¿ÛÙ ÙÔ Ì›ÁÌ· Ù˘ Ô˘Ù›Áη˜ Û ÊÔÚÌ¿ÎÈ·.

4. °È· Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÙ ÙË Ûˆ˜, χÓÙÂ Î·È ÛÎÔ˘›ÛÙ ٷ

ÛÌ¤Ô˘Ú· Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ٷ Û ¤Ó· ÌÔÏ Ì·˙› ÌÂ

ÙÔ ÓÂÚfi Î·È ˙¿¯·ÚË. ™ÎÂ¿ÛÙÂ Î·È ˙ÂÛÙ¿ÓÂÙÂ.

2-3 ÏÂÙfi 900 W

5. §ÈÒÛÙ ٷ ÛÌ¤Ô˘Ú· Î·È ÛÂÚ‚›ÚÂÙ ̷˙› Ì ÙËÓ

Ô˘Ù›Áη ·fi ÛÈÌÈÁ‰¿ÏÈ.

∆ÛÈ˙ΤÈÎ

™Î‡Ë: ºfiÚÌ· Ì ÛÔ‡ÛÙ· (‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ 26 cm ÂÚ.)

ÀÏÈο

µ¿ÛË:

300 g ·Ï‡ÚÈ

1 ÎÔ˘Ù. ÛÔ‡·˜ ηοÔ

10 g

150 g

1

10 g

Ì¤ÈÎÈÓ ¿Ô˘ÓÙÂÚ

˙¿¯·ÚË

·‚Áfi

‚Ô‡Ù˘ÚÔ ‹ Ì·ÚÁ·Ú›ÓË ÁÈ· Ó·

·Ï›„ÂÙ ÙË ÊfiÚÌ·

°¤ÌÈÛË:

150 g

100 g

10 g

3

400 g

40 g

‚Ô‡Ù˘ÚÔ ‹ Ì·ÚÁ·Ú›ÓË

˙¿¯·ÚË

·ÎÂÙ¿ÎÈ ‚·Ó›ÏÈ·

·‚Á¿

ÊÚ¤ÛÎÔ Ù˘Ú›, Ï›Ô˜ 20%

·Î¤ÙÔ Îڤ̷ ÁÈ· Ô˘Ù›Áη ÛÂ

ÛÎfiÓË Ì ¿ÚˆÌ· ‚·Ó›ÏÈ·

1.

™Â ¤Ó· ÌÔÏ, ·Ó·Î·Ù¤„Ù ÙÔ ·Ï‡ÚÈ, ÙÔ Î·Î¿Ô, ÙÔ

Ì¤ÈÎÈÓ-¿Ô˘ÓÙÂÚ Î·È ÙË ˙¿¯·ÚË.

2.

¶ÚÔÛı¤ÛÙ ÙÔ ·‚Áfi Î·È ÙÔ ‚Ô‡Ù˘ÚÔ Î·È ¯Ù˘‹ÛÙ ٷ

Ì ÙÔ Ì›ÍÂÚ.

3. ∞Ï›„Ù ÙË ÊfiÚÌ· Ì ÙÔ ‚Ô‡Ù˘ÚÔ. ∞‰ÂÈ¿ÛÙ ÙË ˙‡ÌË

Î·È ·ÏÒÛÙ ÙËÓ ÔÌÔÈfiÌÔÚÊ· ÛÙÔ Û·Ԙ ·Ó·ÛË-

ÎÒÓÔÓÙ¿˜ ÙË Î·Ù¿ 2 ÂÎ. ÛÙ· Ï·˚Ó¿. æ‹ÛÙ ÙË ˙‡ÌË.

6-8 ÏÂÙ¿ 630 W

4. ÃÙ˘‹ÛÙ ÙÔ ‚Ô‡Ù˘ÚÔ Ì ÙË ˙¿¯·ÚË, ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ÙÔ

Ì›ÁÌ· Á›ÓÂÈ ·ÊÚ¿ÙÔ. ∞ӷη٤„Ù ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ Ù· ·‚Á¿.

¶ÚÔ-Ûı¤ÛÙ ÙÔ ÊÚ¤ÛÎÔ Ù˘Ú› Î·È ÙÔ Ì›ÁÌ· ÁÈ·

Ô˘Ù›Áη ‚·Ó›ÏÈ· Û ÛÎfiÓË.

5. ∞ÏÒÛÙ ÙÔ Ì›ÁÌ· Â¿Óˆ ÛÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ ÙÛ›˙ÎÂ˚ΠηÈ

‚¿ÏÙ ÙÔ Ó· „Ëı›.

15-19 ÏÂÙ¿ 630 W

67

ºÚÔÓÙ›‰· Î·È Î·ı·ÚÈÛÌfi˜

¶ƒ√™√Ã∏: ª∏¡ Ã∏™πª√¶√π∂π∆∂

∫∞£∞ƒπ™∆π∫∞ º√Àƒ¡ø¡ ∆√À ∂ª¶√ƒπ√À,

∫∞£∞ƒπ™∆π∫∞ ∞∆ª√À, ∞¶√•∂™∆π∫∞ ∫∞π

π™ÃÀƒ∞ ∫∞£∞ƒπ™∆π∫∞, √∆π¢∏¶√∆∂ ¶∂ƒπ∂Ã∂π

À¢ƒ√•∂π¢π√ ∆√À ¡∞∆ƒπ√À ◊ ™Àƒª∞, °π∞

∫∞¡∂¡∞ ª∂ƒ√™ ∆√À º√Àƒ¡√À

ªπ∫ƒ√∫Àª∞∆ø¡.

∫∞£∞ƒπ∑∂∆∂ ∆√ º√Àƒ¡√ ™∂ ∆∞∫∆∞

¢π∞™∆∏ª∞∆∞ ∫∞π ∞¶√ª∞∫ƒÀ¡∂∆∂ ∆ÀÃ√¡

À¶√§∂πªª∞∆∞ ∆ƒ√º∏™. ∂¿Ó ‰ÂÓ ‰È·ÙËÚ›ÙÂ

ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ Î·ı·Úfi, Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ ›ӷÈ

Èı·ÓfiÓ Ó· Êı·Ú›, ÁÂÁÔÓfi˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚ›

Ó· ¤¯ÂÈ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ·

˙ˆ‹˜ Ù˘ Û˘Û΢‹˜ Î·È Èı·ÓfiÓ Ó· ·Ԃ›

ÂÈΛӉ˘ÓÔ.

∂͈ÙÂÚÈ΋ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÊÔ‡ÚÓÔ˘

ªÔÚ›Ù ӷ ηı·Ú›ÛÂÙ ‡ÎÔÏ· ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋

ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÊÔ‡ÚÓÔ˘ Ì ‹ÈÔ Û·Ô‡ÓÈ Î·È ÓÂÚfi.

ºÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÛÎÔ˘›˙ÂÙ ηϿ ÙÔ Û·Ô‡ÓÈ Ì ¤Ó· ˘ÁÚfi

·Ó› Î·È Ó· ÛÙÂÁÓÒÓÂÙ ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÌÂ

ÌÈ· ̷Ϸ΋ ÂÙÛ¤Ù·.

¶›Ó·Î·˜ ÂϤÁ¯Ô˘

∞ÓÔ›ÁÂÙ ÙËÓ fiÚÙ· ÚÈÓ ·fi ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÁÈ· Ó·

·ÂÓÂÚÁÔÔț٠ÙÔÓ ›Ó·Î· ÂϤÁ¯Ô˘. £· Ú¤ÂÈ Ó·

›ÛÙ ȉȷ›ÙÂÚ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› fiÙ·Ó Î·ı·Ú›˙ÂÙ ÙÔÓ

›Ó·Î· ÂϤÁ¯Ô˘. ¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠·Ó› Ô˘ ¤¯ÂÙÂ

‚Ô˘Ù‹ÍÂÈ ÌfiÓÔ Û ÓÂÚfi Î·È Ó· ÛÎÔ˘›˙ÂÙ ··Ï¿ ÙÔÓ

›Ó·Î·, ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ηı·Ú›ÛÂÈ. ∞ÔʇÁÂÙ ӷ

¯ÚËÛÈÌÔÔț٠˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ÔÛfiÙËÙ· ÓÂÚÔ‡. ªËÓ

¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÓÂÓfi˜ ›‰Ô˜ ¯ËÌÈο ‹ ·ÔÍÂÛÙÈο

ηı·ÚÈÛÙÈο.

∂ÛˆÙÂÚÈ΋ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÊÔ‡ÚÓÔ˘

1.

°È· Ó· ÙËÓ Î·ı·Ú›ÛÂÙÂ, ÛÎÔ˘›˙ÂÙ ÙÔ˘˜ ÏÂΤ‰Â˜

Î·È ÙȘ ÈÙÛÈÏȤ˜ Ì ¤Ó· Ì·Ï·Îfi ˘ÁÚfi ·Ó› ‹

ÛÊÔ˘ÁÁ¿ÚÈ ÌÂÙ¿ ·fi οı ¯Ú‹ÛË, ÂÓÒ Ô ÊÔ‡ÚÓÔ˜

Â›Ó·È ·ÎfiÌË ¯ÏÈ·Úfi˜. °È· ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜ ÏÂΤ‰Â˜,

Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠‹ÈÔ Û·Ô‡ÓÈ Î·È Ó· ÛÎÔ˘›˙ÂÙÂ

·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ Ì ¤Ó· ˘ÁÚfi ·Ó›, ¤ˆ˜ fiÙÔ˘

·Ê·ÈÚÂıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ˘ÔÏ›ÌÌ·Ù·.

2.

µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ ‹ÈÔ Û·Ô‡ÓÈ ‹ ÙÔ ÓÂÚfi ‰ÂÓ

ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙ· ÌÈÎÚ¿ ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡ Ô˘

˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙ· ÙÔȯÒÌ·Ù·, ηıÒ˜ ·˘Ùfi ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È

Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ‚Ï¿‚Ë ÛÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ.

3.

ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÛÚ¤È Î·ı·ÚÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ

ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÊÔ‡ÚÓÔ˘.

4.

¡· ˙ÂÛÙ·›ÓÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ

¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÁÎÚÈÏ, ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙË

ÛËÌ›ˆÛË 2 Ù˘ ÛÂÏ›‰·˜ 50. ∆· ˘ÔÏ›ÌÌ·Ù·

ÙÚÔÊÒÓ ‹ Ï›Ô˘˜ ÂÓ‰¤¯Â-Ù·È Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó

ηÓfi ‹ ‰˘ÛÔÛÌ›·.

√ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ˜ ‰›ÛÎÔ˜ Î·È Ë ‚¿ÛË ÙÔ˘

∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔÓ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ÊÔ‡ÚÓÔ Î·È ÙË ‚¿ÛË

ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ. ¶Ï‡ÓÂÙ ÙÔÓ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ

‰›ÛÎÔ Î·È ÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ Û ۷Ô˘Ó¿‰·. ™ÙÂÁÓÒÛÙ ÌÂ

¤Ó· Ì·Ï·Îfi ·Ó› ∆fiÛÔ Ô ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ˜ ‰›ÛÎÔ˜ fiÛÔ

Î·È Ë ‚¿ÛË ϤÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Ï˘ÓÙ‹ÚÈÔ È¿ÙˆÓ.

¶fiÚÙ·

°È· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ οı ›¯ÓÔ˜ ‚ÚÔÌÈ¿˜, Ó· ηı·Ú›˙ÂÙÂ

Ù·ÎÙÈο Î·È ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ Ù˘ fiÚÙ·˜, ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ

ÛÙÂÁ·ÓÔÔ›ËÛ˘ Î·È ÙȘ ÂÈÊ¿ÓÂȘ Ù˘ fiÚÙ·˜ Ì ¤Ó·

Ì·Ï·Îfi, ˘ÁÚfi ·Ó›.

™¯¿Ú˜

¶Ú¤ÂÈ Ó· ϤÓÂÙ ÙȘ Û¯¿Ú˜ Û ‰È¿Ï˘Ì· ‹ÈÔ˘ ˘ÁÚÔ‡

ηı·ÚÈÛÙÈÎfi Î·È Ó· ÙȘ ÛÙÂÁÓÒÓÂÙÂ. ∏ Û¯¿Ú· ϤÓÂÙ·È

Û Ï˘ÓÙ‹ÚÈÔ È¿ÙˆÓ. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠·ÔÍÂÛÙÈο

ÚÔ˚fiÓÙ· ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ‹ ·È¯ÌËÚ¿ ÌÂÙ·ÏÏÈο Û‡ÚÌ·Ù·

ÁÈ· Ó· ηı·Ú›ÛÂÙ ÙÔ Á˘·Ï› ÛÙËÓ fiÚÙ· ÙÔ˘ ÊÔ‡ÚÓÔ˘

ηıÒ˜ ÌÔÚ› Ó· ¯·Ú¿ÍÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Î·È Ó·

ÚÔηϤÛÔ˘Ó ıÚ˘ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ Á˘·ÏÈÔ‡.

™ËÌÂÈÒÛË:

¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ

ηı·ÚÈÛÙÈÎfi ·ÙÌÔ‡.

68

∆È Ó· οӈ ¿Ӆ

¶Úfi‚ÏËÌ· ¤ÏÂÁ¯Ô˜ / Û˘Ì‚Ô˘Ï‹

... Ô ÊÔ‡ÚÓÔ˜ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ ‰ÂÓ

ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛˆÛÙ¿?

µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ

- ÔÈ ·ÛÊ¿ÏÂȘ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÎÔ˘Ù› ·ÛÊ·ÏÂÈÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó,

- ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ‰È·ÎÔ‹ Ú‡̷ÙÔ˜,

- Â¿Ó ÔÈ ·ÛÊ¿ÏÂȘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· η›ÁÔÓÙ·È, ηϤÛÙ ¤Ó·Ó

ηٿÏÏËÏ· ηٷÚÙÈṲ̂ÓÔ ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ.

... Ô ÙÚfiÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÊÔ‡ÚÓÔ˘

ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ ‰ÂÓ ÂÓÂÚÁÔÔÈ›ٷÈ?

... Ô ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ˜ ‰›ÛÎÔ˜ ‰ÂÓ Á˘Ú›˙ÂÈ? µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ

- Ë ‚¿ÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ¤¯ÂÈ ÙÔÔıÂÙËı›

ÛˆÛÙ¿ ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi,

- ÙÔ Û·Ԙ ‰ÂÓ Âͤ¯ÂÈ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ‰›ÛÎÔ,

- ÙÔ Ê·ÁËÙfi ‰ÂÓ Âͤ¯ÂÈ ·fi Ù· ¿ÎÚ· ÙÔ˘ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ˘

‰›ÛÎÔ˘ Î·È ‰ÂÓ ÙÔÓ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ Ó· ÂÚÈÛÙÚ·Ê›,

- ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ ÂÌfi‰ÈÔ ÛÙËÓ ÂÛÔ¯‹ οو ·fi ÙÔÓ

ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ‰›ÛÎÔ.

... Ô ÊÔ‡ÚÓÔ˜ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ ‰ÂÓ

Ù›ıÂÙ·È ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜?

µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ

- Ë fiÚÙ· ÎÏ›ÓÂÈ ÛˆÛÙ¿,

- ÔÈ ·ÛÊ¿ÏÂȘ Ù˘ fiÚÙ·˜ Î·È ÔÈ ÂÈÊ¿ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Î·ı·Ú¤˜,

- ¤¯ÂÈ ·ÙËı› ÙÔ ÎÔ˘Ì› S

TA +3 0.

... ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ʈ˜ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›?

- ·ÔÌÔÓÒÛÙ ÙË Û˘Û΢‹ ·fi ÙÔ ÎÔ˘Ù› ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÂÈÒÓ.

- ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔÓ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ Û¤Ú‚È˜

Ù˘ ZANUSSI.

- ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔÓ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ Û¤Ú‚È˜

Ù˘ ZANUSSI. √ Ï·ÌÙ‹Ú·˜ ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ʈÙÈÛÌÔ‡ ÌÔÚ›

Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› ÌfiÓÔÓ ·fi ÙÔÓ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ

·ÓÙÈÚfiÛˆÔ Û¤Ú‚È˜ Ù˘ ZANUSSI.

... ··ÈÙÂ›Ù·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÒÚ· ÁÈ· ÙÔ

˙¤ÛÙ·Ì· Î·È ÙÔ Ì·Á›ÚÂÌ· ÙÔ˘

Ê·ÁËÙÔ‡ ·fi fi,ÙÈ Û˘Ó‹ıˆ˜?

- Ú˘ıÌ›ÛÙ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜ (‰ÈÏ¿ÛÈ· ÔÛfiÙËÙ·

= ۯ‰fiÓ ‰ÈÏ¿ÛÈÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜) ‹

- Â¿Ó ÙÔ Ê·ÁËÙfi Â›Ó·È ÈÔ ÎÚ‡Ô ·fi fi,ÙÈ Û˘Ó‹ıˆ˜, Ó· ÙÔ Á˘Ú›˙ÂÙÂ

ηٿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ‹

- ÂÈϤÍÙ ˘„ËÏfiÙÂÚË Ú‡ıÌÈÛË ÈÛ¯‡Ô˜.

™∏ª∂πø™∏:

∂¿Ó Ì·ÁÂÈÚ‡ÂÙ ÙÔ Ê·ÁËÙfi ÛÙÔ Î·ÓÔÓÈÎfi ¯ÚfiÓÔ Ì ÌfiÓÔ 900 W, Ë ÈÛ¯‡˜ ÙÔ˘ ÊÔ‡ÚÓÔ˘ ı· ÌÂȈı›

·˘ÙfiÌ·Ù· ÁÈ· Ó· ·ÔÙÚ·› Ë ˘ÂÚı¤ÚÌ·ÓÛË. (∏ ÈÛ¯‡˜ ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ ı· ÌÂȈı› ÛÙ· 630 W.)

∞ÊÔ‡ ‰È·Îfi„ÂÙ ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Â› 90 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·, ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈϤÍÂÙ ͷӿ ÙË

Ú‡ıÌÈÛË HIGH.

∆ÚfiÔ˜ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜

ªÈÎÚÔ·̷ٷ (900 W)

°ÎÚÈÏ

¢ÈÏfi ÁÎÚÈÏ

∫·ÓÔÓÈÎfi˜ ¯ÚfiÓÔ˜

20 ÏÂÙ¿

30 ÏÂÙ¿

°ÎÚÈÏ - 30 ÏÂÙ¿

ªÂȈ̤ÓË ÈÛ¯‡˜

ªÈÎÚÔ·̷ٷ - 630 W

°ÎÚÈÏ - 50 %

°ÎÚÈÏ - 50 %

69

EÁÁ‡ËÛË / E͢ËÚ¤ÙËÛË ÂÏ·ÙÒÓ

Hellas

¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ ÂÁÁ‡ËÛ˘

∆Ô ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ·˘Ùfi ‰ÂÓ ‚Ï¿ÙÂÈ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Ô˘

ÚԂϤÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ √‰ËÁ›· 1999/44/EC

Î·È ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›· ÁÈ· Ù· ÔÔ›· Ô ∫·Ù·-ӷψً˜

Â›Ó·È Î·È ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Î¿ÙÔ¯Ô˜.

¢È¿ÚÎÂÈ· Î·È fiÚÔÈ ÈÛ¯‡Ô˜ Ù˘ ÂÁÁ‡ËÛ˘

∏ ∂Ù·ÈÚ›· ÂÁÁ˘¿Ù·È ÙËÓ Î·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Û˘Û΢‹˜,

Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘ ∫·Ù·Û΢·ÛÙ‹, ηÈ

ÙËÓ ÌË ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËηÓ

ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ù˘. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÈÛ¯‡Ô˜ Ù˘

ÂÁÁ‡ËÛ˘ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ‰ÂÛ̇ÂÙ·È Ó· Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙË

Û˘Û΢‹ Û ÔÌ·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÂÈÛ΢¿˙ÔÓÙ·˜ ‹

·ÓÙÈηıÈÛ-ÙÒÓÙ·˜ οıÂ Ù˘¯fiÓ ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ ¯ˆÚ›˜

¯Ú¤ˆÛË ÛÙÔÓ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ‹.

∏ ÂÁÁ‡ËÛË ¤¯ÂÈ ‰È¿ÚÎÂÈ· 24 Ì‹Ó˜ ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›·

·ÁÔÚ¿˜ Ù˘ Û˘ÛÎÂ-˘‹˜ Î·È ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ Ï‹ÚË ÈÛ¯‡ ı· Ú¤ÂÈ:

Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·ÁÔÚ¿˜ Ó· ·Ô‰ÂÈÎÓ-‡ÂÙ·È ·fi ıˆÚË̤ÓÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ·ÁÔÚ¿˜ (ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ ‹ ·fi‰ÂÈÍË

ÏÈ·ÓÈ΋˜) ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ó· ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘

ˆÏËÙ‹, Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·ÁÔÚ¿˜ Î·È Ù· ÛÙÔȯ›·

Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ Ù˘ Û˘Û΢‹˜ (›‰Ô˜, Ù˘ÔÏÔÁ›·).

Ë Û˘Û΢‹ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÔÈÎÈ·ÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜

Î·È Û οı ÂÚ›-ÙˆÛË fi¯È ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÂȯÂÈÚËÌ·-

ÙÈÎÒÓ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ.

fiϘ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ Î·È Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ù˘

Û˘Û΢‹˜ ÛÙ· ‰›ÎÙ˘· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ (ËÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡,

‡‰Ú¢Û˘, ·ÂÚ›Ô˘) Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜

ÏÂÙÔÌÂÚÒ˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Ô˘ ·Ó·ÁÚ-¿ÊÔÓÙ·È ÛÙȘ

√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Û˘ Î·È ÛÙ· ÂӉ¯fiÌÂÓ· ŒÁÁÚ·Ê·

√‰ËÁÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË.

fiϘ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ¯Ú‹Û˘ Ù˘ Û˘Û΢‹˜, fiˆ˜ Î·È Ë

ÂÚÈÔ‰È΋ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Ó· Á›ÓÔÓÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ

Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ µÈ‚Ï›Ô

Ì ÙȘ √‰ËÁ›Â˜ XÚ‹Û˘.

ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÈÛ΢‹ ‹ ÁÂÓÈο Â¤Ì‚·ÛË Ó· Ú·ÁÌ·-

ÙÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÚÔÛˆÈÎfi ÙˆÓ ∂ÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙËÌ¤ÓˆÓ ·fi

ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ∫¤ÓÙÚˆÓ ∆¯ÓÈ΋˜ ∂͢ËÚ¤ÙËÛ˘ Î·È Ù·

·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ó· Â›Ó·È Ù· ÁÓ‹ÛÈ·.

√ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ‹˜ ÌÔÚ› Ó· ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù·

∆¯ÓÈ΋˜ ∂͢ËÚ¤ÙËÛ˘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ‹ ÙÔ

ÏËÛȤÛÙÂÚÔ ∂ÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∆¯ÓÈ΋˜

∂͢ËÚ¤ÙËÛ˘.

∏ ÂӉ¯fiÌÂÓË ÂÈÛ΢‹ ‹ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÌÂÚÒÓ Ù˘

Û˘Û΢‹˜ ‹ Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ‰ÂÓ ·Ú·Ù›ÓÔ˘Ó ÙËÓ

‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ÂÁÁ‡ËÛ˘, Ë ÔÔ›· Û˘Ó¯›˙ÂÈ, ÛÂ

οı ÂÚ›ÙˆÛË, ¤ˆ˜ ÙËÓ ÏÍË ÙˆÓ 143 ÌËÒÓ.

ŸÚÔÈ ÂÍ·›ÚÂÛ˘

¢ÂÓ Î·Ï‡ÙÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ∂ÁÁ‡ËÛË ÔÈ

ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ, ÔÈ ÂÈÛ΢¤˜ Î·È Ù· ÂӉ¯fiÌÂÓ· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο

̤ÚË Ô˘ ı· ·Ô‰ÂȯıÔ‡Ó ÂÏ·Ùو̷ÙÈο ÏfiÁˆ:

ÂÛÊ·Ï̤Ó˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘

·Î·Ù·ÏÏËÏfiÙËÙ·˜ Û˘ÓıËÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘-ÚÁ›·˜

(¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ȉÈfiÙËÙ˜ Î·È Û‡ÛÙ·ÛË ÙˆÓ

ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜)

·Ì¤ÏÂÈ·˜ Î·È ·ÚÔÛÂÍ›·˜ ηٿ ÙËÓ ¯Ú‹ÛË

ÌË Ù‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ √‰ËÁÈÒÓ XÚ‹Û˘ Î·È ™˘ÓÙ‹ÚËÛ˘

Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ‹ ÂÈÛ΢ÒÓ ÔÈ Ôԛ˜ ¤ÁÈÓ·Ó ·fi ÌË

ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi

¯Ú‹Û˘ ÌË ÁÓ‹ÛÈˆÓ ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Î·È ·Ó·ÏˆÛ›ÌˆÓ

˙ËÌÈÒÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ù˘ Û˘Û΢‹˜

˙ËÌÈÒÓ ·fi ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ηÈ/‹ ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘

ÚÔ‹Ïı·Ó ÏfiÁˆ ·ÓˆÙ¤Ú·˜ ‚›·˜

∏ ·ÚÔ‡Û· ∂ÁÁ‡ËÛË ‰ÂÓ ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È ÛÙȘ Û˘Û΢¤˜ Ô˘

ˆÏÔ‡ÓÙ·È ‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û ̛· ͤÓË ¯ÒÚ·. √

ηٷӷψً˜ ÌÔÚ› Ó· ˆÊÂÏËı› ·fi ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘

∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÁÁ‡ËÛ˘.

¶ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› Ù˘ ¢ı‡Ó˘ ÙÔ˘ ∫·Ù·Û΢·ÛÙ‹

√ ηٷÛ΢·ÛÙ‹˜ ·ÔÔÈÂ›Ù·È Î¿ı ¢ı‡Ó˘ ÁÈ·

ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ‚Ï¿‚˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È, ¿ÌÂÛ·

‹ ¤ÌÌÂÛ·, ·fi ¿ÙÔÌ·, Ú¿ÁÌ·Ù· ‹ ˙·, ÏfiÁˆ ÌË

Ù‹ÚËÛ˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ Ô‰ËÁÈÒÓ Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ

Û¯ÂÙÈÎfi µÈ‚Ï›Ô √‰ËÁÈÒÓ XÚ‹Û˘ Î·È Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È

ÂȉÈο ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÂÁηٿÛÙ·Û˘, ¯Ú‹Û˘ ηÈ

Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Ù˘ Û˘Û΢‹˜.

∂˘Úˆ·˚ÎË ÂÁÁ˘ËÛË

∏ Û˘Û΢‹ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÂÁÁ˘Ë̤ÓË ·fi ÙËÓ Electrolux ÛÂ

οı ÌÈ· ·fi ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ ›Ûˆ

̤ÚÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘

ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÁÁ‡ËÛË Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ‹

‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·fi ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›·.

∂¿Ó ÌÂÙ·ÎÈÓËı›Ù ·fi ÌÈ· ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ¯ÒÚ˜ ÛÂ

οÔÈ· ¿ÏÏË ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·ÁÚ·ÊfiÌÂÓ˜ ¯ÒÚ˜ Ë

ÂÁÁ‡ËÛË Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ÌÂÙ·ÎÈÓÂ›Ù·È Ì·˙› Û·˜ ˘fi ÙÔ˘˜

·Ú·Î¿Ùˆ fiÚÔ˘˜:-

∏ ÂÁÁ‡ËÛË Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›·

ÚÒÙ˘ ·ÁÔÚ¿˜ Ù˘ Û˘Û΢‹˜ Ë ÔÔ›· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È

Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÂÓfi˜ ¤Á΢ÚÔ˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘

·fi‰ÂÈ͢ ·ÁÔÚ¿˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ÂΉfiıËΠ·fi ÙÔÓ

ˆÏËÙ‹ Ù˘ Û˘Û΢‹˜.

∏ ÂÁÁ‡ËÛË Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ ¯ÚÔÓÈÎfi

‰È¿ÛÙËÌ· Î·È ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ Â‡ÚÔ˜ Î¿Ï˘„˘ Û fiÙÈ ·ÊÔÚ¿

ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Î·È Ù· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο fiˆ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÛÙË

Ó¤· ¯ÒÚ· ‰È·ÌÔÓ‹˜ Û·˜ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ

‹ ÛÂÈÚ¿ Û˘Û΢ÒÓ.

∏ ÂÁÁ‡ËÛË Ù˘ Û˘Û΢‹˜ Â›Ó·È ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘

·Ú¯ÈÎÔ‡ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹ Ù˘ Û˘Û΢‹˜ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó·

ÌÂÙ·‚È‚·ÛÙ› Û ¿ÏÏÔ ¯Ú‹ÛÙË.

∏ Û˘Û΢‹ ÂÁηı›ÛÙ·Ù·È Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ

ÛyÌʈӷ Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Ô˘ ÂΉ›‰ÂÈ Ë Electrolux ηÈ

¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÌfiÓÔ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ÔÈΛ·˜, ‰ËÏ., ‰ÂÓ

¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÂÌÔÚÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜.

∏ Û˘Û΢‹ ÂÁηı›ÛÙ·Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜

Û¯ÂÙÈÎÔ‡˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙË Ó¤·

¯ÒÚ· ‰È·ÌÔÓ‹˜ Û·˜.

√È fiÚÔÈ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÁÁ‡Ë-Û˘ ‰ÂÓ

ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ·fi Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Ù· ÔÔ›·

Û·˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜.

70

¶ÚԉȷÁڷʤ˜

∆¿ÛË ÁÚ·ÌÌ‹˜ ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ (AC)

: 230 V, 50 Hz, ÌÔÓÔÊ·ÛÈÎfi

∞ÛÊ¿ÏÂÈ·/‰È·ÎfiÙ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ‰È·ÓÔÌ‹˜

: 16 ∞ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ

∞·ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ Ú‡̷ AC: ªÈÎÚÔ·̷ٷ

°ÎÚÈÏ

ªÈÎÚÔ·̷ٷ/ÁÎÚÈÏ

: 1.37 kW

: 1.00 kW

: 2.35 kW

πÛ¯‡˜ ÂÍfi‰Ô˘:

™˘¯ÓfiÙËÙ· ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ

∂͈ÙÂÚÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ

¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÎÔÈÏfiÙËÙ·˜

ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· ÊÔ‡ÚÓÔ˘

ªÈÎÚÔ·̷ٷ

°ÎÚÈÏ

: 900 W (IEC 60705)

: 1000 W

: 2450 MHz * (√Ì¿‰· 2/∫·ÙËÁÔÚ›· B)

: 592 mm (¶) x 460 mm (À) x 437 mm (µ)

: 342 mm (¶) x 207 mm (À) x 368 mm (µ) **

¶ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ˜ ‰›ÛÎÔ˜

µ¿ÚÔ˜

§·ÌÙ‹Ú·˜ ÊÔ‡ÚÓÔ˘

: 26 Ï›ÙÚ· **

:

ø

325 mm, Á˘·Ï›

: 20 kg ÂÚ›Ô˘

: 25 W/240 - 250 V

* ∆Ô ÚÔ˚fiÓ ·˘Ùfi ÏËÚÔ› ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÚÔÙ‡Ô˘ EN55011.

ªÂ ‚¿ÛË ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ÚfiÙ˘Ô, ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ Ù·ÍÈÓÔÌËı› ˆ˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ÔÌ¿‰· 2, ηÙËÁÔÚ›· B.

∏ ÔÌ¿‰· 2 ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Û˘Û΢¤˜ ÔÈ Ôԛ˜ ÂÎ¤ÌÔ˘Ó ÂÎÔ‡ÛÈ· Ú·‰ÈÔÛ˘¯ÓÔÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, Ì ÙË ÌÔÚÊ‹

ËÏÂÎÙÚÔÌ·ÁÓËÙÈ΋˜ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜, ÁÈ· ÙË ıÂÚÌÈ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÚÔʛ̈Ó.

∏ ηÙËÁÔÚ›· B ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÍÔÏÈÛÌfi ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û ÔÈÎÈ·ÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜.

** ∏ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ̤ÁÈÛÙÔ˘ Ï¿ÙÔ˘˜, ‚¿ıÔ˘˜ Î·È ‡„Ô˘˜.

∏ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ Ê·ÁËÙÔ‡ Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË.

∞˘Ùfi˜ Ô ÊÔ‡ÚÓÔ˜ ÏËÚÔ› ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ √‰ËÁÈÒÓ 2004/108/EC Î·È 2006/95/EC.

√𠶃√¢π∞°ƒ∞º∂™ À¶√∫∂π¡∆∞π ™∂ ∆ƒ√¶√¶√π∏™∏ Ãøƒπ™ ¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏, ø™ ª∂ƒ√™ ∆∏™ ™À¡∂Ã√À™

µ∂§∆πø™∏™

™ËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜

∞fiÚÚÈ„Ë ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Û˘Û΢·Û›·˜ Î·È ÙˆÓ ·Ï·ÈÒÓ Û˘Û΢ÒÓ Ì ÙÚfiÔ

Ô˘ Û¤‚ÂÙ·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.

ÀÏÈο Û˘Û΢·Û›·˜

√È ÊÔ‡ÚÓÔÈ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ Ù˘ ZANUSSI ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·Ï‹ Û˘Û΢·Û›·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÛٷهÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙË

‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜.

ÃÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÌfiÓÔÓ Ë Û˘Û΢·Û›· Ô˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË.

∆· ˘ÏÈο Û˘Û΢·Û›·˜ (.¯. ÙÔ ·ÏÔ˘ÌÈÓfi¯·ÚÙÔ ‹ Ù· ·ÊÚÒ‰Ë ˘ÏÈο) ÌÔÚ› Ó· ı¤ÛÔ˘Ó Û ΛӉ˘ÓÔ Ù· ·È‰È¿.

∫››Ó ‰˘ Ô˜ ·Û Ê˘ Í››· ˜.. ¡ Ê˘ Ï¿ Û ÏÈÈÎ ¿ Û ÛÎ ˘· Û››· Ì· ÎÚ ¿ · fi ·Èȉ

ŸÏ· Ù· ˘ÏÈο Û˘Û΢·Û›·˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Â›Ó·È ÊÈÏÈο ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó·

·Ó·Î˘ÎψıÔ‡Ó. ∆Ô ¯·ÚÙfiÓÈ Î·Ù·Û΢¿˙ÂÙ·È ·fi ·Ó·Î˘Îψ̤ÓÔ ¯·ÚÙ›, ÂÓÒ Ù· ͇ÏÈÓ· ̤ÚË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ›

ÂÂÍÂÚÁ·Û›·. ∆· Ï·ÛÙÈο ›‰Ë ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜:

«PE» ÔÏ˘Âı˘Ï¤ÓÈÔ .¯. ÌÂÌ‚Ú¿ÓË Û˘Û΢·Û›·˜

«PS» ÔÏ˘ÛÙ˘Ú¤ÓÈÔ .¯. Û˘Û΢·Û›· (¯ˆÚ›˜ ¯ÏˆÚÔÊıÔÚ¿ÓıڷΘ)

«PP» ÔÏ˘ÚÔ˘Ï¤ÓÈÔ .¯. Ù·Èӛ˜ Û˘Û΢·Û›·˜

∏ Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜ ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ› ÚÒÙ˜ ‡Ï˜ Î·È ÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ. ∏

Û˘Û΢·Û›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ Î¤ÓÙÚÔ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜

ÙÔÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜.

∞fiÚÚÈ„Ë ·Ï·ÈÒÓ Û˘Û΢ÒÓ

√È ·Ï·È¤˜ Û˘Û΢¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηı›ÛÙ·ÓÙ·È ·ÛÊ·Ï›˜, ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ·fiÚÚÈ„‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ·ÔÛ‡Ó‰ÂÛ‹ ÙÔ˘˜

·fi ÙËÓ Ú›˙· Î·È ÙËÓ ·ÔÎÔ‹ Î·È ·fiÚÚÈ„Ë ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ Ú‡̷ÙÔ˜.

∞˘Ù¿ Ù· ›‰Ë ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ Î¤ÓÙÚÔ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜

ÙÔÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ‹ ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÀÁ›·˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Û·˜, ÁÈ· Ó· Ì¿ıÂÙÂ Â¿Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó

ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË Ù˘ Û˘Û΢‹˜.

71

EÁηٿÛÙ·ÛË

∂°∫∞∆∞™∆∞™∏ ∆∏™ ™À™∫∂À∏™

1. ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙË Û˘Û΢·Û›· Î·È ÂϤÁÍÙ ÚÔÛÂÎÙÈο

ÁÈ· Ù˘¯fiÓ ÊıÔÚ¤˜.

2. ∂¿Ó ı¤ÏÂÙ ӷ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ

ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ ¿Óˆ ·fi ¤Ó·Ó Û˘Ì‚·ÙÈÎfi ÊÔ‡ÚÓÔ

(ı¤ÛË ∞), ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ Ê‡ÏÏÔ mylar Ô˘

·Ú¤¯ÂÙ·È.

·. ∫fi„Ù ÙÔ Ê‡ÏÏÔ Mylar ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÌÂ

ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ï¿ÙÔ˜ Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜.

‚. ∞ÓÔ›ÍÙ ÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi Î¿Ï˘ÌÌ· Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜

Î·È ÛÙÂÚÂÒÛÙ ÙË

ÛÙÔ ›Ûˆ

̤ÚÔ˜ ÙÔ˘

Ú·ÊÈÔ‡, ÒÛÙÂ

Ó· ηχÙÂÈ

ÙÔ ‰È¿ÎÂÓÔ

ۤڂȘ. (µÏ.

‰È¿ÁÚ·ÌÌ·.)

º‡ÏÏÔ mylar

∂Ûˆ

ÙÂÚÈÎ fi Ï¿

ÙÔ˜

™˘Ì‚·ÙÈÎfi˜

ÊÔ‡ÚÓÔ˜oven

¢È¿

ÎÂÓ

Ô Û

¤Ú‚

Ș

3. ™ÙÂÚÂÒÛÙ ÙË Û˘Û΢‹ ÛÙÔ ÓÙÔ˘Ï¿È Ù˘ ÎÔ˘˙›Ó·˜

οÓÔÓÙ·˜ ·ÚÁ¤˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ‚¿˙ÂÙÂ

‰‡Ó·ÌË, ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ÙÔ ÂÌÚfi˜ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÊÔ‡ÚÓÔ˘

·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÛÙÔ ÂÌÚfi˜ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙÔ˘ ÓÙÔ˘Ï·ÈÔ‡.

4. µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë Û˘Û΢‹

Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚ‹ Î·È ‰ÂÓ

Á¤ÚÓÂÈ. µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ

˘¿Ú¯ÂÈ ÎÂÓfi 5 mm

5 mm

·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ fiÚÙ· ÙÔ˘

ÓÙÔ˘Ï·ÈÔ‡ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ

·fi ¿Óˆ Î·È ÛÙÔ Â¿Óˆ

̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ (‚Ï.

‰È¿ÁÚ·ÌÌ·).

5. ™ÙÂÚÂÒÛÙÂ ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘

Ì ÙȘ ‚›‰Â˜ Ô˘ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È.∆·

ÛËÌ›· ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È

ÛÙȘ Â¿Óˆ Î·È ÙȘ οو ÁˆÓ›Â˜

ÙÔ˘ ÊÔ‡ÚÓÔ˘ (‚Ï. ‰È¿ÁÚ·ÌÌ·,

ÂÈÎfiÓ· 10, ÛÂÏ›‰· .42).

6. ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÙ fiÙÈ Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜

Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ì ‚¿ÛË ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Ô˘

·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û ·˘Ùfi ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηÈ

Ì ‚¿ÛË ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘

ηٷÛ΢·ÛÙ‹ ÁÈ· ÙÔ Û˘Ì‚·ÙÈÎfi ÊÔ‡ÚÓÔ.

∂¿Ó ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙË ı¤ÛË A ‹ B:

∫·ÌÈÓ¿‰· ∫·ÌÈÓ¿‰·

£¤ÛË A

£¤ÛË B

™˘Ì‚·ÙÈÎfi˜

ÊÔ‡ÚÓÔ˜oven

£¤ÛË

A

B

ª¤ÁÂıÔ˜ ÂÛÔ¯‹˜ ∫·ÌÈÓ¿‰·

¶ µ À (ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ)

∫ÂÓfi ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ

ÓÙÔ˘Ï¿È Î·È ÙËÓ ÔÚÔÊ‹

560 x 550 x 450

560 x 500 x 450

¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ Û (mm)

50

40

50

50

™∏ª∂πø™∏: ∂Í·ÛÊ·Ï›ÛÙ fiÙÈ ÙÔ Î·ÙÒÙ·ÙÔ ÙÔ˘ ÊÔ‡ÚÓÔ˘ ›ӷÈ

85 ÂηÙ. ‹ ÂÚÈÛÛÙÂÚÔ˜ Â¿Óˆ ·fi ÙÔ ¿ÙˆÌ·.

72

EÁηٿÛÙ·ÛË

™À¡¢∂™∏ ∆∏™ ™À™∫∂À∏™ ™∆∏¡ ∆ƒ√º√¢√™π∞ ƒ∂Àª∞∆√™

ñ ∏ Ú›˙· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ¿ÌÂÛ· ÚÔÛÂÏ¿ÛÈÌË, ÒÛÙÂ Ë ÌÔÓ¿‰·

Ó· ·ÔÛ˘Ó‰¤ÂÙ·È Â‡ÎÔÏ· Û ÂÚ›ÙˆÛË ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ·Ó¿Á΢.

¢È·ÊÔÚÂÙÈο, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó·

·ÔÌÔÓÒÛÂÙ ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ ·fi ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ Ú‡̷ÙÔ˜

Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·˜ ¤Ó· ‰È·ÎfiÙË ÛÙË ÛÙ·ıÂÚ‹ ηψ‰›ˆÛË, Û‡Ìʈӷ

Ì ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ηψ‰›ˆÛ˘.

ñ ∏ Ú›˙· ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ›Ûˆ ·fi ÙÔ ÓÙÔ˘Ï¿È.

ñ ∏ ηχÙÂÚË ı¤ÛË Â›Ó·È Â¿Óˆ ·fi ÙÔ ÓÙÔ˘Ï¿È, ‚Ï. (∞).∂¿Ó ‰ÂÓ Û˘Ó‰¤ÛÂÙÂ

ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Ú‡̷ÙÔ˜ ÛÙË ı¤ÛË (∞), ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ·fi ÙÔ

ÎÏÈ ÛÙ‹ÚÈ͢ (‚Ï. ‰È¿ÁÚ·ÌÌ·, ÂÈÎfiÓ· 14, ÛÂÏ›‰· 42) Î·È Ó· ÙÔ

ηÙ¢ı‡ÓÂÙ οو ·fi ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ.

ñ ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙË Û˘Û΢‹ Û ËÁ‹ ÌÔÓÔÊ·ÛÈÎÔ‡ ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜

230 V/50 Hz ̤ۈ ÌÈ·˜ ÛˆÛÙ¿ ÁÂȈ̤Ó˘ Ú›˙·˜.∏ Ú›˙· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· 16 A.

ñ ∆Ô Î·ÏÒ‰ÈÔ Ú‡̷ÙÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› ÌfiÓÔÓ ·fi ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ.

(A)

ñ ¶ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË, ‰¤ÛÙ ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ Û¿ÁÎÔ ÛÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Ú‡̷ÙÔ˜ ÁÈ· Ó· ‰È¢ÎÔÏ˘Óı› Ë Û‡Ó‰ÂÛË

ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô (∞) ηٿ ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Ù˘ Û˘Û΢‹˜.

ñ ŸÙ·Ó ÙÔÔıÂÙ›Ù ÙË Û˘Û΢‹ Û ¤Ó· Ï¢ÚÈÎfi ÓÙÔ˘Ï¿È Û „ËÏfi ÛËÌ›Ô, ª∏¡ Û˘ÓıÏ›‚ÂÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ

Ú‡̷ÙÔ˜.

ñ ªËÓ ‚˘ı›˙ÂÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Ú‡̷ÙÔ˜ ‹ ÙÔ ‚‡ÛÌ· Û ÓÂÚfi ‹ Û ¿ÏÏ· ˘ÁÚ¿.

∏§∂∫∆ƒπ∫∂™ ™À¡¢∂™∂π™

¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏:

∏ ™À™∫∂À∏ ∞À∆∏ £∞ ¶ƒ∂¶∂π ¡∞

°∂πø£∂π

√ ηٷÛ΢·ÛÙ‹˜ ·ÔÔÈÂ›Ù·È Î¿ıÂ

¢ı‡ÓË, Â¿Ó ‰ÂÓ ÙËÚËı› ·˘Ùfi ÙÔ Ì¤ÙÚÔ

·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜.

∂¿Ó ÙÔ ‚‡ÛÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔÔıÂÙËı› ÛÙË Û˘Û΢‹ Û·˜

‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ Ù˘ Ú›˙·˜, ı·

Ú¤ÂÈ Ó· ηϤÛÂÙ ÙÔÓ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ

ۤڂȘ Ù˘ ZANUSSI Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Û·˜.

73

ÍNDICE

Instruções de segurança importantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 - 77

Forno & acessórios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78

Painel de controlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79

Antes da utilização . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80

Acertar o relógio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80

Recomendação para cozinhados em microondas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 - 82

Utensílios de cozinha adequados para o microondas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Nível de potência do micro-ondas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84

Cozinhar em micro-ondas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85

Cozedura grill e dual grill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Outras funções úteis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87 - 88

Funcionamento nos modos cozedura automática, cozedura de congelados & descongelação automática . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89 - 90

Tabelas para os modos cozedura automática, cozedura de congelados & descongelação automática . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91 - 93

Receitas para cozedura automática . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .94 - 96

Tabelas de cozedura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 - 98

Receitas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99 - 103

Cuidados & limpeza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104

O que fazer se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105

Certificado de garantia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106

Certificado de Compra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107

Condições de garantia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108

Especificações . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109

Informações importantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109

Instalação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 - 111

O símbolo no produto ou na embalagem indica que este produto não pode ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso, deve ser entregue ao centro de recolha selectiva para a reciclagem de equipamento eléctrico e electrónico.

Ao garantir uma eliminação adequada deste produto, irá ajudar a evitar eventuais consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde pública, que, de outra forma, poderiam ser provocadas por um tratamento incorrecto do produto.

Para obter informações mais pormenorizadas sobre a reciclagem deste produto, contacte os serviços municipalizados locais, o centro de recolha selectiva da sua área de residência ou o estabelecimento onde adquiriu o produto.

74

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

STTR UÇ ES E S GU AN A IIM OR NTTE

UTTU RA S C NS ULLTTA

Para evitar riscos de incêndio

Não se afaste do forno micro-ondas quando este estiver em funcionamento.

Os níveis de potência demasiado elevados e os tempos de cozedura maiores podem sobreaquecer os alimentos, dando origem a um incêndio.

A tomada deve estar situada num local acessível para que a unidade possa ser desligada facilmente numa situação de emergência.

A alimentação de corrente alterna deve ser de 230 V,

50 Hz, com um fusível de distribuição de 16 A no mínimo, ou um corta-circuitos de distribuição de 16 A, no mínimo.

Recomenda-se a utilização de um circuito separado exclusivo para este aparelho.

Não guarde ou utilize o forno em ambientes externos.

Se os alimentos que estiver a aquecer começarem a fumegar, NÃO ABRA A

PORTA. Desligue o micro-ondas e a respectiva ficha de alimentação e aguarde uns instantes até os alimentos deixarem de fumegar. Sabrir a porta durante esta situação, poderá provocar um incêndio.

Utilize apenas recipientes e utensílios próprios para micro-ondas. Consulte a

Página 83.

Não se afaste do forno caso esteja a usar embalagens descar táveis em plástico, papel ou outros materiais inflamáveis.

Limpe a protecção da guia de onda, a cavidade do forno, o prato giratório e o suporte giratório depois de cada utilização.

Deve mantê-los secos e livres de gordura. A gordura acumulada pode sobreaquecer e começar a fumegar ou incendiar-se

.

Não deixe materiais inflamáveis perto do forno ou dos orifícios de ventilação.

De igual modo, não obstrua os orifícios de ventilação.

Remova as protecções metálicas, arames, etc., dos alimentos e respectivas embalagens.

A formação de arco em superfícies metálicas pode provocar um incêndio.

ATTE NTTA EN E G UE E P AR

Não utilize o forno micro-ondas para aquecer óleo para fritar. É impossível controlar a temperatura do óleo, sendo que este pode incendiar-se.

Para fazer pipocas, utilize apenas recipientes próprios para este efeito (especiais para micro-ondas).

Não guarde alimentos ou outros artigos no interior do micro-ondas. Verifique as definições depois de iniciar o programa do micro-ondas a fim de garantir que está a utilizar o programa correcto. Consulte as sugestões incluídas neste manual e a secção do livro de receitas.

Para evitar possíveis lesões

Aviso: Não utilize o micro-ondas caso esteja danificado ou a funcionar mal. Antes da sua utilização verifique: a) A porta – verifique se a porta fecha bem e se não está desalinhada ou amolgada.

b) As dobradiças e fechos de segurança da porta – certifique-se de que não estão partidos ou soltos.

c) As juntas da porta e superfícies isolantes – verifique se não estão danificadas.

d) O interior da cavidade do forno e a porta – verifique se não existem amolgadelas.

e) O cabo e a ficha de alimentação – verifique se não estão danificados.

Não tente ajustar, reparar ou modificar o forno sozinho. É perigoso efectuar qualquer reparação que implique remover a tampa de protecção contra a exposição à energia do micro-ondas, se não estiver devidamente qualificado para o fazer.

Não utilize o forno com a porta aberta ou modifique os fechos da porta de alguma forma.

Não utilize o forno caso exista um objecto entre as juntas da porta e as superfícies isolantes.

Não deixe acumular gordura ou sujidade nas juntas da porta e peças adjacentes. Siga as instruções em "Cuidados e Limpeza" na

Página 104. Se não fizer uma manutenção cuidadosa do seu forno isso poderá resultar em uma deterioração da superfície o que poderá afectar negativamente a vida útil do aparelho e conduzir a uma situação de perigo.

75

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Os utilizadores de PACEMAKERS devem consultar o médico ou o fabricante do aparelho para mais informações sobre os fornos micro-ondas.

Para evitar possíveis choques eléctricos

Não deve, em circunstância alguma, remover a estrutura exterior. Não derrame ou introduza objectos nas aberturas de fecho da porta ou nos orifícios de ventilação.

Em caso de derrame, desligue o micro-ondas e a respectiva ficha de alimentação de imediato e contacte um agente autorizado da ZANUSSI não coloque o cabo de alimentação ou a ficha dentro de água ou de qualquer outro líquido.

Mantenha o cabo de alimentação afastado de superfícies quentes ou com arestas, tais como a área de ventilação na parte posterior do forno. Não tente substituir a lâmpada do forno sozinho, nem permita que alguém, não autorizado pela ZANUSSI o faça. Se a lâmpada se fundir, consulte o seu revendedor ou um agente autorizado da ZANUSSI.

Se o cabo de alimentação deste aparelho estiver danificado, deve ser substituído por um cabo especial.

Esta substituição deve ser efectuada por um agente autorizado da ZANUSSI.

Para evitar possíveis explosões e ebulição súbita:

Aviso: Os líquidos e outros alimentos não devem ser aquecidos em recipientes fechados uma vez que há possibilidade de explodirem.

Não utilize recipientes fechados. Retire todas as protecções e tampas antes de os utilizar. Os recipientes fechados podem explodir, devido a uma acumulação de pressão mesmo depois de ter desligado o forno.

Tenha muito cuidado ao aquecer líquidos no microondas. Utilize um recip-iente com uma abertura larga por forma a permitir a libertação de bolhas de ar.

Tenha cuidado no manusea-mento do recipiente ao aquecer bebidas, uma vez que isto pode fazer com que os líquidos entrem em ebulição.

Para evitar a ebulição súbita de líquidos e possíveis queimaduras:

1.

Mexa o líquido antes de o aquecer/ reaquecer.

2.

Recomenda-se a introdução de uma vareta ou utensílio semelhante no recipiente com o líquido ao reaquecê-lo.

3.

Deixe repousar o líquido dentro do forno durante

20 segundos, no mínimo, no final do tempo de cozedura por forma a prevenir um levantamento da fervura retardado.

Não cozinhe ovos com casca no microondas, assim como também não deve aquecer ovos cozidos uma vez que podem explodir mesmo depois de terminado o tempo de cozedura. Para cozinhar ou aquecer ovos, que não tenham sido previamente mexidos, pique as gemas e as claras, caso contrário os ovos podem explodir. Retire a casca e corte os ovos cozidos às rodelas antes de os aquecer no forno micro-ondas.

Pique a casca de alimentos como batatas, salsichas e fruta antes de os cozinhar, caso contrário podem explodir.

Para evitar possíveis queimaduras

Utilize pegas ou luvas de cozinha para retirar os alimentos do forno a fim de evitar queimaduras.

Ao abrir as embalagens, recipientes próprios para pipocas, saquetas para cozinhar no forno, etc., mantenha-os afastados do rosto e das mãos a fim de evitar queimaduras.

Para evitar queimaduras, verifique a temperatura dos alimentos e mexa antes de servir. Deve redobrar os cuidados caso os alimentos ou líquidos se destinem a bebés, crianças ou idosos.

A temperatura do recipiente não é um indicador fiável da temperatura dos alimentos ou líquidos; verifique sempre a temperatura dos alimentos.

Ao abrir a porta do forno, mantenha-se afastado desta a fim de evitar queimaduras resultantes do vapor ou calor libertado.

Corte os alimentos recheados depois de os cozinhar para libertar o vapor e evitar queimaduras.

76

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Mantenha as crianças afastadas da porta e de peças acessíveis que podem aquecer quando estiver a usar a função grill. Deve manter as crianças afastadas do forno de modo a evitar eventuais queimaduras.

Mantenha as crianças afastadas da porta a fim de evitar eventuais queimaduras. Ao utilizar os modos

GRILL,

DUAL GRIL L

e as operações

COZEDURA

AUTOMÁTICA

evite tocar na porta do forno, na parte exterior e posterior, na cavidade do forno, nas aberturas de ventilação, nos acessórios e nos pratos, pois estes elementos encontram-se quentes. Antes de proceder à limpeza do forno, certifique-se que o mesmo está frio.

Para evitar uma utilização indevida por parte das crianças

Aviso: Só deve permitir que as crianças utilizem o forno, sem a vigilância de um adulto, caso tenham sido dadas instruções adequadas para que possam usá-lo em segurança e caso estas conheçam os perigos de uma utilização indevida.

Este aparelho não se destina a utilização por parte de indivíduos (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, a menos que estejam sob a supervisão ou tenham recebido instruções quanto à utilização do aparelho por um responsável pela respectiva segurança.

As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.

Não se incline ou baloice na porta do forno.

Não brinque ou utilize o forno como um brinquedo.

Deve ensinar às crianças todas as instruções de segurança importantes: a utilização de pegas, a remoção cuidadosa das protecções dos alimentos; com particular incidência para as embalagens (ex.: materiais térmicos) concebidas especial-mente para gratinar os alimentos uma vez que podem estar bastante quentes.

Outros avisos

Não tente modificar o forno em circunstância alguma.

Este forno destina-se única e exclusivamente à preparação de alimentos em casa e só deve ser utilizado para cozinhar alimentos. Não é adequado para uma utilização comercial ou em laboratórios.

Para promover uma utilização sem problemas do seu forno e evitar eventuais danos

Nunca ligue o forno quando este se encontra vazio, excepto quando recomen-dado na operação manual. Ver página 86, nota 2. Ao fazê-lo poderá danificá-lo.

Sempre que utilizar um prato tostador ou material térmico, coloque um isolador resis-tente ao calor, como por exemplo um prato de porcelana por baixo deste, por forma a evitar danos no prato e no suporte giratório resultantes da tensão de calor. O tempo de pré-aquecimento especificado nas instruções do prato não deve ser ultrapassado.

Não utilize utensílios metálicos, uma vez que reflectem as micro-ondas e podem causar a formação de um arco.

Não coloque latas no forno. Utilize apenas o prato giratório e o suporte concebidos para este forno.

Não utilize o forno sem o prato giratório.

Para evitar que o prato giratório parta:

(a) Deixe arrefecer o prato giratório antes de o limpar com água.

(b) Não coloque alimentos quentes ou outros utensílios quentes por cima do prato giratório frio.

(c) Não coloque alimentos frios ou outros utensílios frios por cima do prato giratório quente.

Não coloque nada na estrutura exterior durante a operação.

Se o forno ainda estiver quente após utilização dos modos

GRILL, DUAL GRILL

e operações

COZEDURA

AUTOMÁTICA

, não utilize recipientes plásticos no microondas, pois estes podem derreter. Só deverá utilizar recipientes plásticos durante estes modos, se o fabricante o recomendar.

Importante:

Se não estiver seguro quanto à ligação do forno, contacte um electricista qualificado autorizado.

O fabricante e o revendedor negam quaisquer responsabilidades por danos materiais ou danos pessoais resultantes da não observância do procedimento de ligação eléctrica correcto.

Por vezes, pode(s) formar-se vapor de água ou gotículas nas paredes do forno ou à volta das juntas da porta e superfícies isolantes. Esta é uma situação normal, não sendo uma indicação de fuga ou mau funcionamento.

77

FORNO & ACESSÓRIOS

1 2

9 8

1.

Elemento de aquecimento do Grill

2.

Protecção frontal

3.

Lâmpada do forno

4.

Painel de controlo

5.

Botão abertura da porta

6.

Protecção da guia de onda

7.

Cavidade do forno

8.

Retentor

9.

Juntas da porta e superfícies isolantes

10.

Pontos de fixação (4 pontos)

11.

Orifícios de ventilação

12.

Estrutura exterior

13.

Estrutura posterior

14.

Clip de suporte do cabo de alimentação

15.

Cabo de alimentação

15

14

ACESSORIOS

Certifique-se que os acessórios a seguir mencionados são fornecidos:

(16)

Prato giratório

(17)

Suporte do prato giratório

(18)

Grelha superior

(19)

Grelha inferior

(20)

4 parafusos de fixação (não referido).

7

• Coloque o suporte do prato giratório por cima do retentor na base da cavidade.

• Coloque depois o prato giratório no suporte.

• Certifique-se que, ao retirá-los do forno, os pratos ou recipientes são levantados correctamente do centro do prato giratório a fim de evitar danos no mesmo.

Importante:

Ao encomendar acessórios, mencione dois itens: nome da peça e nome do modelo ao revendedor ou agente autorizado da ZANUSSI.

78

6

19

3

4

5

10

11

12

13

16

17

18

PAINEL DE CONTROLO

1

1 Visor digital

2 Indicadores

O indicador ficará intermitente ou acender-se-á por cima do símbolo respectivo, de acordo com a instrução. Quando o indicador estiver intermitente, carregue no respectivo botão (com o mesmo símbolo) ou continue a operação necessária.

2

3

Mexer

Virar

Peso/ potência

Grill

Micro-ondas

Cozedura em curso

4

5

6

7

8

9

10

11

3

Botão

TEMPORIZADOR/PESO/ POTÊNCIA

4

Botão

COZEDURA AUTOMÁTICA

Carregue para seleccionar um dos 2 programas automáticos.

5

Botão

COZEDURA AUTOMÁTICA COM GRILL 1

Carregue para seleccionar um dos 2 programas automáticos.

6

Botão

COZEDURA AUTOMÁTICA

COM GRILL 2

Carregue para seleccionar um dos 4 programas automáticos.

7

Botão

MODO DE COZEDURA

Carregue para seleccionar as funções micro-ondas, grill ou dual grill, ou para acertar o relógio.

1. Carregue uma vez para seleccionar a função microondas.

2. Carregue duas vezes para seleccionar a função grill.

3. Carregue três vezes para seleccionar o modo dual grill, micro-ondas com grill.

8

Botão

DESCONGELAÇÃO AUTOMÁTICA

Carregue para seleccionar um dos 4 programas automáticos.

9

Botão

START/+30

10

Botão

STOP

11

Botão

ABERTURA DA PORTA

79

ANTES DA UTILIZAÇÃO

Antes da utilizaçäo

1.

Ligue o forno.

2.

O visor do forno ficará intermitente

3.

Ao carregar no botão STOP o visor mostrará:

Utilizar o botão STOP:

Utilize o botão

STOP

para:

1.

Apagar um erro durante a programação.

2.

Interromper o forno temporariamente durante a cozedura.

3.

Cancelar um programa durante a cozedura, premir o botão

STOP

duas vezes.

x1

4.

Para acertar o relógio, ver abaixo.

5.

Aqueça o forno sem alimentos no interior.

(Ver página 86 nota 2.)

ACERTAR DA

RELÓGIO

Existem dois modos de programação do relógio: Relógio de 12 horas e relógio de 24 horas.

1.

Para utilizar o modo de 12 horas, mantenha premido o botão

NÍVEL DE POTÊNCIA

DO MICROONDAS

durante 3 segundos. Surge a indicação no visor.

2.

Para utilizar o modo de 24 horas, prima o botão

MODO DE COZEDURA

de novo depois do Passo 1, o visor mostrará como no exemplo seguinte.

x1

e carregue durante 3 segundos.

Exemplo:

Para acertar o relógio de 24 horas para as 23:35.

1.

Seleccione a função do relógio.(Relógio de 12 horas)

Seleccione o relógio de

24 horas.

2.

Acerte as horas. Rode o manípulo do

TEMPORIZADOR/PESO/POTÊNCIA

até visualizar a hora correcta (23).

x1

e carregue durante 3 segundos.

3.

Prima o botão

MODO DE

COZEDURA

para mudar as horas para os minutos.

x1

4.

Acerte os minutos. Rode o manípulo do

TEMPORIZADOR/PESO/

POTÊNCIA

até visualizar o minuto correcto (35).

5.

Prima o botão

MODO DE

COZEDURA

para iniciar o relógio.

Verifique o visor.

x1 x1

IMPORTANTE:

1. Pode rodar o manípulo de

TEMPORIZADOR/PESO/POTÊNCIA

no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário.

2. Prima o botão

STOP

, caso cometa algum erro durante a programação.

80

3. Se a alimentação eléctrica do seu forno for interrompida, o visor mostrará de forma intermitente após ser reestab elecida a energia. Se isto ocor-rer durante a cozedura, o programa é apagado.

A hora é igualmente apagada.

4. Se quiser voltar a acertar o relógio, repita de novo o procedimento indicado em cima.

RECOMENDAÇÃO PARA COZINHADOS

EM MICROONDAS

As microondas consistem em ondas de energia semelhantes às utilizadas nos sinais de televisão e rádio.

A energia eléctrica é convertida em energia de microondas, que é direccionada para a cavidade do forno através de uma guia de onda.

Para impedir que os alimentos e a gordura entrem para a guia de onda, esta possui um protecção.

As microondas não conseguem atravessar o metal e, por esse motivo, a cavidade do forno é feita de metal e existe uma fina malha metálica na porta.

Enquanto está a cozinhar, as microondas ressaltam aleatoriamente de uma parede para a outra no interior da cavidade do forno.

As microondas atravessam certos materiais, tais como o vidro e o plástico, permitindo aquecer os alimentos.

(Consultar “Utensílios de cozinha adequados para o microondas” nas página 83).

Para cozinhar/descongelar alimentos num forno de microondas, a energia de microondas deve poder passar pelo recipiente por forma a penetrar os alimentos.

Por conseguinte, é importante escolher um utensílio adequado.

De preferência, utilize pratos redondos/ ovais em detrimento dos quadrados/ oblongos, já que os alimentos aos cantos têm tendência a cozer em demasia.

As página 83 apresentam uma lista de vários utensílios para cozinhar.

A água, o açúcar e a gordura dos alimentos absorvem as microondas, que provocam vibração.

Deste forma, cria-se calor por fricção, da mesma forma que aquecemos as mãos quando as esfregamos.

As áreas exteriores dos alimentos são aquecidas pela energia de microondas e depois o calor desloca-se para o centro através de condução, tal como acontece no método de cozedura convencional. É importante rodar, mexer ou misturar os alimentos para se garantir um aquecimento homogéneo.

Assim que o cozinhado estiver concluído, o forno deixa automaticamente de produzir microondas.

Após o aquecimento, é necessário um período de estabilização, que permitirá o calor dispersar uniformemente por todos os alimentos.

As microondas cozinham os alimentos em menos tempo do que a cozinha convencional. Por conseguinte, é essencial que se apliquem certas técnicas para que se obtenham bons resultados.

Muitas das técnicas a seguir descritas são semelhantes às utilizadas na cozinha convencional.

CARACTERÍSTICAS DOS ALIMENTOS

Composição Os alimentos com elevados teores de gordura ou açúcar (p. ex., pudim de Natal, empadão de carne) necessitam de menos tempo de aquecimento. É preciso ter cuidado porque o sobreaquecimento pode provocar incêndio.

Densidade A densidade dos alimentos afecta o tempo necessário para cozinhar. Os alimentos leves e porosos, tais como bolos ou pão, cozem mais depressa do que os alimentos pesados e densos, tais como assados e cozidos.

Quantidade

Tamanho

Forma

O tempo de aquecimento deve aumentar proporcionalmente em função da quantidade de alimentos inseridos no forno. P. ex., quatro batatas necessitam de mais tempo do que duas.

Os alimentos pequenos ou pedaços pequenos aquecem mais depressa do que os grandes, já que as microondas conseguem penetrar a partir de todos os ângulos para o centro. Para um cozinhado uniforme, todos os pedaços devem ter o mesmo tamanho.

Os alimentos com forma irregular, tais como peito ou coxas de galinha, demoram mais tempo a cozinhar nas partes mais grossas. No microondas, as formas redondas cozinham mais uniformemente do que as formas angulares.

Temperatura A temperatura dos alimentos tem influência sobre o tempo necessário para os cozinhar. Os alimentos arrefecidos demoram mais tempo a cozinhar do que os alimentos à temperatura ambiente. Faça cortes nos alimentos com recheio, por exemplo donuts com compota, para libertar o calor ou o vapor.

81

RECOMENDAÇÃO PARA COZINHADOS

EM MICROONDAS

TÉCNICAS PARA COZINHAR

Disposição

Tapar

Furar

Mexer, rodar, mudar de posição

Estabilização

Coloque as partes mais grossas dos alimentos voltadas para o exterior do prato.

P. ex. coxas de galinha.

Utilize película aderente perfurada para microondas ou uma tampa adequada.

Os alimentos que têm casca, pele ou membrana devem ser furados em vário locais antes de levar a cozinhar ou aquecer, já que haverá lugar à acumulação do vapor podendo fazer o alimento explodir. P. ex., batatas, peixe, frango, enchidos.

Importante:

Os ovos não devem ser aquecidos utilizando microondas pois podem explodir, mesmo depois de cozinhados. P. ex., escalfados, estrelados, cozidos.

Para se obter um cozinhado uniforme, é necessário mexer, rodar e mudar os alimentos posição durante o processo.

Mexa sempre e mude de posição de fora para dentro.

Protecção

Após o aquecimento, é necessário um período de estabilização, que permitirá o calor dispersar uniformemente por todos os alimentos.

Algumas áreas dos alimentos a descongelar podem ficar quentes. É possível proteger as áreas quentes com pequenos pedaços de folha de alumínio, que reflecte as microondas, p. ex., as asas e as coxas do frango.

Usidefiniçõo do tempo necessario para cozinhar com o termómetro de cozinha

A temperatura interior dos alimentos e das bebidas pode ser verificada com um termó-metro de cozinha.

Alimento / bebida

A tabela de temperaturas indica as temperaturas mais importantes.

Temperatura interior no final do tempo de cozedura

Temperatura interior depois de

10-15 de repouso

Aquecer bebidas

(café, água, etc.)

Aquecer chá

Aquecer sopa

Aquecer guisados

Aves

Carne de borrego

Rosbife

Rosada

Bem passado

Mal passado

Médio

Bem passado

Carne de porco ou de vitela

65-75 oC

60-65 oC

75-80 oC

75-80 oC

80-85 oC

70 oC

75-80 oC

50-55 oC

60-65 oC

75-80 oC

80-85 oC

85-90 oC

70-75 oC

80-85 oC

55-60 oC

65-70 oC

80-85 oC

80-85 oC

82

UTENSÍLIOS DE COZINHA ADEQUADOS PARA O

MICROONDAS

Utensílios

Folha de alumínio

/ Recipientes em folha de alumínio

Pratos de vidro para alta temperatura

Porcelana e cerâmica

Vidro,

(p. ex. Pyrex ®)

Metal

Plástico / poliestireno, p. ex., recipientes de

“fast-food”

Pelicula aderente

Sacos para congelar / assar

Papel – pratos, copos e papel de cozinha

Recipientes de palha e madeira

Papel reciclado e jornal

Segurança microondas

Comentários

/

/

É possível utilizar pequenos pedaços de folha de alumínio para proteger os alimentos contra sobreaquecimento. Mantenha a folha a pelo menos 2 cm de distância das paredes do forno, já que pode ocorrer a formação de arco eléctrico. Os recipientes em folha de alumínio não estão recomendados a menos que especificado pelo fabricante, p. ex. Microfoil ®; siga atentamente as instruções.

Cumpra sempre as instruções do fabricante. Não ultrapasse os tempos de aquecimento indicados. Tenha muito cuidado, pois este pratos atingem temperaturas muito elevadas.

Geralmente, a porcelana, cerâmica, louça de barro vidrada e a porcelana de ossos são adequadas, exceptuando as que têm decoração em metal.

Deve ter muito cuidado ao utilizar vidro fino pois pode partir ou rachar se sujeito a bruscas mudanças de temperatura.

Não se recomenda a utilização de utensílios metálicos em fornosmicroondas pois ocorre a formação de arco, que pode provocar incêndio.

É preciso ter cuidado pois alguns recipientes podem deformar, derreter ou descolorar a altas temperaturas.

Não deve entrar em contacto com os alimentos e deve ser perfurada para deixar sair o vapor.

Devem ser perfurados para deixar sair o vapor. Certifique-se de que os sacos são adequados para utilização em microondas. Não utilize cordões de apertar em plástico ou metal pois podem derreter ou incendiar devido a formação de arco.

Utilize apenas para aquecer ou para absorver humidade. Deve ter cuidado pois o sobreaquecimento pode provocar incêndio.

Quando utilizar estes materiais, mantenha-se atento ao forno pois o sobreaquecimento pode provocar incêndio.

Podem conter extractos de metal que provocará a formação de arco e pode provocar incêndio.

83

NÍVEL DE POTÊNCIA DO MICRO-ONDAS

O seu aparelho de micro-ondas tem cinco níveis de potência. Para escolher a potência de microondas, deverá seguir as instruções do livro de receitas. As recomendações seguintes são geralmente as mais adequadas:

900 W

é utilizada para cozinhar ou aquecer, p.

ex., sopa, guisados, comida enlatada, bebidas quentes, legumes, peixe, etc.

630 W

é utilizada processos de cozedura mais longos de alimentos compactos, como por exemplo os assados, rolo de carne, e também de alimentos delicados, como por exemplo, os molhos de queijo e bolos. Em potências baixas, os alimentos não fervem muito e a carne é cozinhada uniformemente, sem cozinhar demasiado nos lados.

450 W

para alimentos compactos que necessitam de um longo tempo de cozedura quando cozinhados de maneira tradicional, por exemplo, os pratos de carne de vaca, recomenda-se a redução da potência e o alargamento do tempo de cozedura. Desta forma, a carne fica mais tenra.

270 W

para descongelar, escolha um nível de potência mais baixo. Isto garante que o alimento descongele uniformemente. Além disso, este nível é ideal para cozinhar arroz, massa, massa recheada e leite creme.

90 W

para um descongelação cuidadoso, por exemplo, de bolos e tartes de natas.

W = WATT

Para programar o nível de potência do micro-ondas:

1.

Rode o manípulo

TEMPORIZADOR/PESO/PORÇÃO/PORÇÃO

no sentido dos ponteiros do relógio ou sentido contrário para seleccionar o tempo de cozedura.

2.

Carregue no botão

NÍVEL DE ENERGIA DO MICRO-ONDAS

até que o nível de energia desejado apareça no visor. Se o botão

NÍVEL DE POTÊNCIA DO MICRO-ONDAS

for premido uma vez, a mensagem aparece no visor. Se ultrapassar a potência desejada, continue a premir o botão

NÍVEL

DE POTÊNCIA DO MICRO-ONDAS

até chegar novamente à potência pretendida.

3.

Carregue no botão

START/+30

.

NOTA:

Se não seleccionar o nível de potência, este é definido automaticamente para 900 W .

84

COZINHAR EM MICRO-ONDAS

O seu forno pode ser programado para um tempo máximo de 90 minutos. A unidade de introdução do tempo de cozedura (descongelação) varia entre os 10 segundos e os cinco minutos. Depende da duração total da cozedura

(descon-gelação) conforme indicado na tabela.

Tempo de cozedura

0 – 5 minutos

5 – 10 minutos

10 – 30 minutos

30 – 90 minutos

Unidade de aumento

10 segundos

30 segundos

1 minuto

5 minuto

Exemplo:

Suponhamos que pretendia aquecer sopa durante 2 minutos e 30 segundos a uma potência de 630 W.

1.

Introduza o tempo de cozedura pretendido rodando o manípulo

TEMPORIZADOR/

PESO/POTÊNCIA

no sentido dos ponteiros do relógio.

2.

Escolha o modo de cozedura desejado carregando no botão

MODO DE

COZEDURA

uma vez

(apenas micro-ondas).

3.

Introduza o peso rodando o manípulo

TEMPORIZADOR/P

ESO/POTÊNCIA

no sentido dos ponteiros do relógio.

4.

Prima o botão

START/+30

para iniciar a cozedura.

x1 x1

Verifique o visor.

IMPORTANTE:

1.

Ao abrir a porta durante o processo de cozedura, o tempo de cozedura indicado no visor digital pára automaticamente. O tempo de cozedura é reiniciado, no modo regressivo, quando a porta é fechada e o botão

START/+30

é premido.

2.

Se quiser saber o nível de potência durante a cozedura, prima o botão

MODO DE COZEDURA

. Ao mesmo tempo que estiver a premir o botão

MODO DE COZEDURA

, poderá visualizar o nível de potência.

3.

Pode rodar o manípulo de

TEMPORIZADOR/PESO/POTÊNCIA

no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário. Se rodar o manípulo no sentido contrário aos ponteiros do relógio, o tempo de cozedura diminui a partir dos 90 minutos em graus.

85

COZEDURA GRILL E DUAL GRILL

Este forno micro-ondas tem dois modos de cozedura

GRILL

disponíveis:

1. Apenas Grill. 2. Dual Grill (Grill com micro-ondas).

1. COZEDURA SÓ COM GRILL

Este modo pode ser utilizado para Gratinar/Dar cor aos alimentos.

Exemplo:

Para tostar durante 4 minutos.

1.

Introduza o tempo de cozedura pretendido rodando o manípulo

TEMPORIZADOR/PESO/

POTÊNCIA

.

2.

Seleccione o modo de cozedura pret-endido premindo o botão

MODO DE

COZEDURA

duas vezes.

(Apenas Grill).

3.

Prima o botão

START/+30

para iniciar a cozedura.

x2 x1

Verifique o visor.

IMPORTANTE:

1.

Recomenda-se a utilização das grelhas superiores e inferiores para gratinar.

2.

Pode detectar fumo ou um cheiro a queimado durante a primeira utilização do grill. Esta é uma situação normal e não indica um mau funcionamento do forno. Para evitar este problema, ao utilizar o forno pela primeira vez, seleccione o modo de grill sem alimentos durante 20 minutos.

2. COZEDURA COM DUAL GRILL

Este modo combina a potência de Grill e a potência de Micro-ondas (90 W a 630 W). O nível de potência do

Microondas está predefinido para 270 W.

Exemplo:

Para fazer Espetadas de carne de porco (de acordo com a receita na página 96) durante 7 minutos em

DUAL GRILL

(450 W).

1.

Introduza o tempo de cozedura pretendido rodando o manípulo

TEMPORIZADOR/P

ESO/POTÊNCIA

.

2.

Seleccione o modo de cozedura pretendido premindo o botão

MODO DE

COZEDURA

(Dual Grill).

três vezes

3.

Rode o manípulo

TEMPORIZADOR/

PESO/POTÊNCIA

para o nível de potência de micro-ondas pretendido.

4.

Prima o botão

START/+30

para iniciar a cozedura.

x3 x1

Verifique o visor.

86

OUTRAS FUNÇÕES ÚTEIS

1. COZEDURA COM VÁRIAS SEQUÊNCIAS

Pode programar uma sequência de 3 fases (máximo) utilizando uma combinação de

MICROONDAS,

GRILL

ou

DUAL GRILL

.

Exemplo:

Para cozinhar: 2 minutos e 30 segundos na potência de 630 W (Fase 1)

5 minutos apenas em Grill (Fase 2)

FASE 1

1.

Introduza o tempo de cozedura pretendido rodando o manípulo

TEMPORIZADOR/

PESO/POTÊNCIA

.

2.

Escolha o modo de cozedura desejado carregando no botão

MODO DE

COZEDURA

uma vez

(apenas micro-ondas).

3.

Introduza o nível de energia pretendido rodando o manípulo

TEMPORIZADOR/

PESO/POTÊNCIA

.

4.

Prima o botão

MODO

DE COZEDURA

antes de programar a Fase 2.

x1 x1

FASE 2

1.

Introduza o tempo de cozedura pretendido rodando o manípulo

TEMPORIZADOR/PESO/P

OTÊNCIA

.

2.

Seleccione o modo de cozedura pretendido premindo o botão

MODO

DE COZEDURA

duas vezes

(apenas Grill).

3.

Prima o botão

START/+30

para iniciar a cozedura.

x2 x1

Verifique o visor.

(O forno começa a funcionar durante 2 minutos e 30 segundos a 630 W e depois durante 5 minutos apenas com Grill.)

Importante:

Se definir um programa depois de definir o modo

GRILL

, não considere os passos 3 e 4. Se premir o botão

MODO DE COZEDURA

continuamente depois de definir o modo

GRILL

, o modo

GRILL

passa para o modo

DUAL GRILL

automati-camente.

Exemplo:

Para cozinhar Gratinado de Massa e Courgettes (página 103).

1. 18 minutos a 900 W

2. 7 minutos em Dual Grill a 630 W

87

2. FUNÇÁO MAIS 30 SEGUNDOS

O botão

START/+30

permite-lhe aceder às duas funções seguintes:

a. INÍCIO DIRECTO

Pode iniciar directamente a cozedura a 900 W de potência durante 30 segundos, premindo o botão

START/+30.

IMPORTANTE:

Para evitar uma utilização incorrecta por parte das crianças, o botão

START/+30

só pode ser utilizado 3 minutos após a operação anterior, ou seja, fechar a porta, premir o botão

STOP

ou conclusão do processo de cozedura.

b. PROLOGAR O TEMPO DE COZEDURA

Pode prolongar o tempo de cozedura, no modo de cozedura manual, em múltiplos de 30 segundos se premir o botão durante o funcionamento do forno.

3. PARA VERIFICAR O NÍVEL DE POTÊNCIA

Para verificar o nível de potência durante a cozedura, prima o botão

MODO DE COZEDURA

.

x1

Ao mesmo tempo que estiver a premir o botão

MODO DE COZEDURA

, poderá visualizar o nível de potência. O tempo de cozedura continua em contagem regressiva apesar do visor indicar o nível de potência.

4. FUNÇÁO DE SEGURANÇA

PARA DEFINIR A FUNÇÁO DE

SEGURANÇA

1.

Prima e mantenha premido o botão

STOP

durante 3 segundos.

PARA CANCELAR A FUNÇÁO DE

SEGURANÇA

1.

Prima e mantenha premido o botão

STOP

durante 3 segundos.

x1

durante 3 segundos

Verifique o visor.

x1

durante 3 segundos

O visor irá indicar as horas, se estas estiverem definidas.

IMPORTANTE:

Quando a função segurança estiver definida não pode utilizar quaisquer outros botões para além do botão

STOP

.

88

XXXXXXXXXXXXXXXX

COZEDURA DE CONGELADOS & DESCONGELAÇÃO AUTOMÁTICA

Os modos

COZEDURA AUTOMÁTICA, COZEDURA DE CONGELADOS

e

DESCONGELAÇÃO

AUTOMÁTICA

seleccionam automaticamente o modo e o tempo de cozedura correctos. Pode escolher entre 4 menus de

COZEDURA AUTOMÁTICA

3 menus de

COZEDURA DE CONGELADOS

e 5 menus de

DESCONGELAÇÃO AUTOMÁTICA

Tudo o que precisa de saber para usar esta função automática:

Por exemplo:

1a. COZEDURA AUTOMÁTICA 1:

O botão

COZEDURA AUTOMÁTICA 1

inclui dois menus.

Prima o botão

COZEDURA AUTOMÁTICA 1

uma vez e o visor surge conforme indicado.

1a.

Número do menu

1b.

Número do menu

1b. COZEDURA AUTOMÁTICA 2:

O botão

COZEDURA AUTOMÁTICA 2

inclui dois menus.

Prima o botão

COZEDURA AUTOMÁTICA 2

uma vez e o visor surge conforme indicado.

1c. COZEDURA DE CONGELADOS:

O botão

COZEDURA DE CONGELADOS

inclui três menus.

Prima o botão

COZEDURA DE CONGELADOS

uma vez; o visor surge conforme indicado.

1c.

Número do menu

1d. DESCONGELAÇÃO AUTOMÁTICA:

O botão

DESCONGELAÇÃO AUTOMÁTICA

inclui cinco menus. Prima o botão

DESCONGELAÇÃO

AUTOMÁTICA

uma vez; o visor surge conforme indicado.

1d.

Número do menu

Pode escolher o menu carregando no botão

COZEDURA DE CONGELADOS, DESCONGELAÇÃO AUTOMÁTICA

ou

COZEDURA AUTOMÁTICA

, até que o número do menu desejado seja mostrado no visor. Ver páginas 91 - 93

Tabelas

COZEDURA AUTOMÁTICA , COZEDURA DE CONGELADOS e DESCONGELAÇÃO AUTOMÁTICA

.

O menu muda automaticamente carregando no botão

COZEDURA AUTOMÁTICA 1 COZEDURA AUTOMÁTICA

2

ou

COZEDURA DE CONGELADOS, DESCONGELAÇÃO AUTOMÁTICA

.

2.

O peso ou a quantidade dos alimentos pode ser introduzido, rodando o manípulo

TEMPORIZADOR/PESO/PORÇÃO

até surgir o peso/quantidade pretendido.

• Introduza apenas o peso dos alimentos. Não inclua o peso do recipiente.

• Para alimentos que pesem mais ou menos do que os pesos/quantidades indicados nas tabelas de

COZEDURA AUTOMÁTICA

,

COZEDURA DE

CONGELADOS

e

DESCONGELAÇÃO

AUTOMÁTICA

, use o modo manual. Para alcançar os melhores resultados, consulte as tabelas de cozedura incluídas nas páginas 96 - 98.

3.

Para iniciar a cozedura prima o botão

START/+30

.

Sempre que for necessário efectuar alguma operação durante a cozedura (ex.: voltar os alimentos), o forno pára e ouve-se um sinal sonoro, sendo que o tempo de cozedura restante assim como qualquer outro indicador começam a piscar no visor. Para continuar a cozedura prima o botão

START/+30

.

2.

3.

A temperatura final varia de acordo com a temperatura inicial dos alimentos. Verifique se os alimentos estão quentes depois da cozedura. Caso seja necessário pode prolongar o tempo de cozedura manualmente.

NOTA: x1

Se utilizar a função

Botão

TEMPORIZADOR/

PESO/PORÇÃO

Botão

START/+30

START/+30

durante o processo de cozedura/descongelação, os alimentos poderão cozinhar demais.

89

FUNCIONAMENTO NOS MODOS COZEDURA AUTOMÁTICA,

COZEDURA DE CONGELADOS & DESCONGELAÇÃO AUTOMÁTICA

Exemplo:

COZEDURA AUTOMÁTICA COM GRILL 1

: Para cozinhar Filetes de Peixe Gratinados 1,5 kg utilizando o

Cozedura automática com grill 1 (A1-1).

1.

Seleccione o menu desejado premindo o botão

COZEDURA

AUTOMÁTICA COM GRILL1

uma vez.

2.

Introduza o peso rodando o manípulo

TEMPOZADOR/PESO/POTÊ

NCIA

.

3.

Carregue uma vez no botão

START/+30

.

x1 x1

Verifique o visor.

Exemplo 2 para o modo DESCONGELAÇÃO AUTOMÁTICA:

Para descongelar um Bife com 0,2 Kg, utilize o modo Descongelação automática (Ad-1).

1.

Seleccione o menu pretendido premindo o botão

DESCONGELAÇÃO

AUTOMÁTICA

uma vez.

2.

Introduza o peso rodando o manípulo

TEMPOZADOR/

PESO/POTÊNCIA

.

3.

Carregue uma vez no botão

START/+30

.

x1 x1

Verifique o visor.

90

XXXXXXXXXXXXXXXX

COZEDURA DE CONGELADOS & DESCONGELAÇÃO AUTOMÁTICA

1.FRENCH FRIED

POTATOES

1.FRENCH FRIED

POTATOES

8.CHICKEN LEGS

8.CHICKEN LEGS

14.RICE

14.RICE

2.FROZEN

VEGETABLES

2.FROZEN

VEGETABLES

9.GRATIN

9.GRATIN

3.FRESH

VEGETABLES

3.FRESH

VEGETABLES

10.FROZEN

GRATIN

10.FROZEN

GRATIN

15.BOILED

POTATOES

15.BOILED

POTATOES

JACKET

POTATOES

JACKET

POTATOES

BOTÄO COZINHAR PESO (UNIDADE DE

AUTOMÁTICA AUMENTO / UTENSÍLIOS

20.STEAK

& CHOPS

20.STEAK

& CHOPS

x1

AC-1 Cozinhar

0,5 - 1,5 kg* (500 g)

Frango na caçarola com

29.CHICKEN PAN

29.CHICKEN PAN

Recipiente para gratinados com película para micro-ondas

WITH VEGETABLES

PROCEDIMENTO

• Ver receita para “Frango na caçarola com

Legumes” na página 94.

* Peso total dos ingredientes.

21.CHICKEN LEGS

21.CHICKEN LEGS

ONION

Cozinhar

0,5 - 1,5 kg* (500 g)

Carne picada e Prato para guisados com tampa

22.POULTRY

x2

1.FRENCH FRIED

POTATOES

22.POULTRY

8.CHICKEN LEGS 14.RICE

20.STEAK

& CHOPS

• Consulte a receita “Carne picada e cebola” na página 94.

* Peso total dos ingredientes.

29.CHICKEN PAN

WITH VEGETABLES

4

.FISH FILLET+ SAUCE

GRATINATED FISH

4

.FISH FILLET+ SAUCE

GRATINATED FISH

5.GRILL SKEWER

5.GRILL SKEWER

6.ROAST PORK

6.ROAST PORK

7.GRILLED

CHICKEN

7.GRILLED

CHICKEN express

menu1 express

menu1 express

defrost express

defrost

11.FROZEN

READY MEALS

11.FROZEN

READY MEALS

16.JAM

16.JAM

12.BEVERAGES

12.BEVERAGES

13.SOUP

13.SOUP

CASSEROLES

CASSEROLES express

menu2 express

menu2 express

cook express

cook

23.MINCED MEAT

23.MINCED MEAT

2.FROZEN

VEGETABLES

9.GRATIN

15.BOILED

POTATOES

21.CHICKEN LEGS 30.MINCE AND

ONION

17.PIQUANTE

CAKES

17.PIQUANTE

CAKES

18.CAKE

18.CAKE

19.PASTA

19.PASTA

BOTÄO

24.CAKE

COZINHAR PESO (UNIDADE

24.CAKE

3.FRESH

10.FROZEN

COM GRILL 1

25.BREAD

25.BREAD

1.FRENCH FRIED

POTATOES

x1

A1-1 Cozinhar

0,5 - 1,5 kg* (500 g)

Filetes de Peixe Prato gratinado

4

.FISH FILLET+ SAUCE

GRATINATED FISH

16.JAM

READY MEALS

8.CHICKEN LEGS 14.RICE

20.STEAK

& CHOPS

29.CHICKEN PAN

WITH VEGETABLES

26.MEAT JOINT

JACKET

POTATOES

UTENSÍLIOS

Cozinhar

0,5 - 1,5 kg* (500 g)

26.MEAT JOINT

2.FROZEN

VEGETABLES

15.BOILED

POTATOES

30.MINCE AND

PROCEDIMENTO

•Consulte as receitas para “Filetes de peixe gratinados” nas páginas 94 - 95.

*Peso total dos ingredientes.

•Consulte a receita “Gratinado” na página 95.

express

menu2

(grill)

10.FROZEN

GRATIN

*Peso total dos ingredientes.

express

menu2

(grill)

x2

3.FRESH

VEGETABLES

6.ROAST PORK 13.SOUP

JACKET

POTATOES

18.CAKE

22.POULTRY

25.BREAD

express

cook1

IMPORTANTE:

express

cook2

Os alimentos refrigerados são cozinhados a partir de 5 oC

, enquanto os alimentos congelados são

(grill) cozinhados a partir de -18 oC

.

CHICKEN

26.MEAT JOINT express

cook1 express

cook2

(grill)

GRATINATED FISH

11.FROZEN 16.JAM

23.MINCED MEAT

READY MEALS express

menu1

5.GRILL SKEWER 12.BEVERAGES

express

menu2

17.PIQUANTE

CAKES express

menu2

(grill)

24.CAKE

6.ROAST PORK express

defrost

13.SOUP express

cook

18.CAKE

express

cook1

25.BREAD

express

cook2

(grill)

7.GRILLED

CHICKEN

CASSEROLES 19.PASTA

26.MEAT JOINT express

menu1 express

menu2 express

menu2

(grill) express

defrost express

cook express

cook1 express

cook2

(grill)

91

TABELAS PARA OS MODOS COZEDURA AUTOMÁTICA,

COZEDURA DE CONGELADOS & DESCONGELAÇÃO AUTOMÁTICA

BOTÄO

1.FRENCH FRIED

POTATOES

x3

2.FROZEN

VEGETABLES

3.FRESH

VEGETABLES

4

x1 x2 x4

GRATINATED FISH

5.GRILL SKEWER

COZINHAR

AUTOMÁTICA

COM GRILL 2

1.FRENCH FRIED 8.CHICKEN LEGS

A2-1 Cozinhar

14.RICE

PESO (UNIDADE

DE AUMENTO /

UTENSÍLIOS

20.STEAK

0,20 - 0,40 kg (50 g)

29.CHICKEN PAN

Batatas Fritas

(Palitos maiores)

(recomendado

VEGETABLES para fornos tradicionais)

POTATOES

3.FRESH

VEGETABLES

2.FROZEN

VEGETABLES

4

1.FRENCH FRIED

POTATOES

9.GRATIN

8.CHICKEN LEGS

10.FROZEN

GRATIN

9.GRATIN

READY MEALS

Prato Fundo

Grelha superior

15.BOILED

POTATOES

14.RICE

JACKET

POTATOES

15.BOILED

POTATOES

21.CHICKEN LEGS

20.STEAK

& CHOPS

22.POULTRY

21.CHICKEN LEGS

& CHOPS

PROCEDIMENTO

• Coloque as batatas fritas congeladas num recipiente.

• Coloque o recipiente na grelha superior e

30.MINCE AND deixe cozinhar.

ONION

• Quando ouvir o sinal sonoro, redistribua as

29.CHICKEN PAN batatas no recipiente.

WITH VEGETABLES

• Após a cozedura, retire as batatas do recipiente e coloque-as num prato para servir.

(Não é necessário deixar repousar.)

O recipiente pode aquecer bastante

ONION durante a cozedura. Para evitar queimaduras, utilize luvas de cozinha para retirar o recipiente do forno.

3.FRESH

A2-2 Cozinhar

Espetadas

10.FROZEN

JACKET

POTATOES

22.POULTRY

0,2 - 0,8 kg (100 g)

Grelha superior

VEGETABLES

4

.FISH FILLET+ SAUCE

GRATINATED FISH

VEGETABLES

5.GRILL SKEWER

11.FROZEN

READY MEALS

GRATIN

12.BEVERAGES

16.JAM

POTATOES

17.PIQUANTE

CAKES

23.MINCED MEAT

24.CAKE

• Prepare as espetadas para a receita da

30.MINCE AND página 96.

ONION

• Disponha-as sobre a grelha superior e deixe cozinhar.

• Quando o forno parar e ouvir o sinal sonoro, volte.

• Depois de cozinhar, retire o prato do forno e coloque as batatas numa travessa. (Não é necessário deixar repousar.)

A2-3 Cozinhar

Pernas de

READY MEALS

13.SOUP

0,20 - 0,80 kg (50 g)

menu1

14.RICE

menu2

20.STEAK

& CHOPS

menu2

29.CHICKEN PAN

WITH VEGETABLES

24.CAKE

7.GRILLED CASSEROLES

15.BOILED

19.PASTA

21.CHICKEN LEGS

26.MEAT JOINT

30.MINCE AND

ONION

1

cook

/

2

1 c/ chá de colorau (grill)

cook2 express

menu1 express

menu2 express

menu2

A2-4 Cozinhar

Frango Assado

0,9 - 1,8 kg (100 g)

CHICKEN

• Misture os ingredientes e espalhe-os sobre as pernas de frango.

• Pique a pele do frango.

• Coloque as pernas de frango sobre a grelha, com a pele voltada para baixo, com as extremidades viradas para o centro.

• Quando ouvir o sinal sonoro, vire as espetadas.

• Após a cozedura, retire as espetadas e deixe repousar durante cerca de 5 minutos.

express

defrost

11.FROZEN

READY MEALS express

cook

16.JAM

express

cook1

23.MINCED MEAT express

cook2

(grill)

Ingredientes para 1,2 kg frango assado:

(grill)

2 c/ sopa óleo, 1 c/ chá de colorau, Sal e pimenta

12.BEVERAGES

17.PIQUANTE

CAKES

24.CAKE

express

defrost express

cook express

cook1 express

cook2

(grill)

• Misture os ingredientes e espalhe-os sobre o frango.

• Pique a pele do frango.

• Coloque o frango num recipiente com o peito virado para baixo.

• Coloque o recipiente directamente no prato giratório e deixe cozinhar.

• Quando ouvir o sinal sonoro, vire as espetadas.

• Após a cozedura, deixe repousar no forno durante cerca de 3 minutos, retire e coloque num prato para servir.

13.SOUP

18.CAKE

25.BREAD

6.ROAST PORK

IMPORTANTE:

Os alimentos refrigerados são cozinhados a partir de 5 oC

, enquanto os alimentos congelados são cozinhados a partir de -18 oC

.

7.GRILLED

CHICKEN

CASSEROLES 19.PASTA

26.MEAT JOINT express

menu1 express

menu2 express

menu2

(grill) express

defrost express

cook express

cook1 express

cook2

(grill)

92

TABELAS PARA OS MODOS COZEDURA AUTOMÁTICA,

COZEDURA DE CONGELADOS & DESCONGELAÇÃO AUTOMÁTICA

1.FRENCH FRIED

POTATOES

1.FRENCH FRIED

POTATOES

2.FROZEN

VEGETABLES

1.FRENCH FRIED

POTATOES

2.FROZEN

VEGETABLES

3.FRESH

VEGETABLES

3.FRESH

VEGETABLES

4

.FISH FILLET+ SAUCE

VEGETABLES

4

.FISH FILLET+ SAUCE

GRATINATED FISH

5.GRILL SKEWER

3.FRESH

GRATINATED FISH

5.GRILL SKEWER

6.ROAST PORK

4

.FISH FILLET+ SAUCE

6.ROAST PORK

7.GRILLED

CHICKEN

6.ROAST PORK

7.GRILLED

CHICKEN express

menu1

6.ROAST PORK

7.GRILLED

CHICKEN express

menu1 express

defrost

7.GRILLED

menu1 express

defrost express

menu1 express

defrost

8.CHICKEN LEGS

8.CHICKEN LEGS

BOTÄO DESCONGELAÇÄO PESO (UNIDADE DE

AUTOMÁTICA AUMENTO / UTENSÍLIOS

14.RICE

14.RICE

Ad-1

& CHOPS

29.CHICKEN PAN

WITH VEGETABLES

0,2 - 1,0 kg (100 g)

Descongelação

Recipiente

Bifes e

20.STEAK

29.CHICKEN PAN

WITH VEGETABLES

9.GRATIN

8.CHICKEN LEGS

9.GRATIN

10.FROZEN

9.GRATIN

15.BOILED

x1

POTATOES

14.RICE

15.BOILED

POTATOES

JACKET

POTATOES

15.BOILED

POTATOES

21.CHICKEN LEGS

20.STEAK

& CHOPS

21.CHICKEN LEGS

22.POULTRY

20.STEAK

30.MINCE AND

ONION

29.CHICKEN PAN

WITH VEGETABLES

30.MINCE AND

ONION

29.CHICKEN PAN

PROCEDIMENTO

• Coloque os alimentos num recipiente no centro do prato giratório.

• Quando ouvir o sinal sonoro, vire os alimentos, redistribua e separe-os. Proteja as partes mais finas e as zonas mais quentes com folha de alumínio.

• Depois de descongelar, envolva os alimentos em folha de alumínio durante 10-15 minutos, os mesmos estarem totalmente descongelados.

10.FROZEN

GRATIN

11.FROZEN

9.GRATIN

10.FROZEN

GRATIN

11.FROZEN

READY MEALS

12.BEVERAGES

10.FROZEN

READY MEALS

JACKET

POTATOES

16.JAM

15.BOILED

16.JAM

17.PIQUANTE

JACKET

POTATOES

Ad-2

22.POULTRY

ONION 0,2 - 1,0 kg (100 g)

Descongelação

Recipiente

21.CHICKEN LEGS

22.POULTRY

23.MINCED MEAT

24.CAKE

22.POULTRY

23.MINCED MEAT

30.MINCE AND

ONION

• Coloque o pedaço de carne picada num recipiente no centro do prato giratório.

• Quando ouvir o sinal sonoro, vire. Se possível, retire as partes já descongeladas.

• Depois de descongelar, cubra com folha de alumínio e deixe repousar durante 5-10 minutos, até a carne estar totalmente descongelada.

12.BEVERAGES

13.SOUP

11.FROZEN

13.SOUP

CASSEROLES

12.BEVERAGES

13.SOUP

17.PIQUANTE

CAKES

18.CAKE

16.JAM

17.PIQUANTE

CAKES

18.CAKE

x3

19.PASTA

17.PIQUANTE

Ad-3

Descongelação

Bolos

25.BREAD

26.MEAT JOINT

24.CAKE

25.BREAD

0,1 - 1,4 kg (100 g)

Prato

• Retire as embalagens do bolo.

• Coloque directamente no prato giratório ou num recipiente no centro do prato giratório.

• Depois de descongelar, corte o bolo em fatias de tamanho igual, deixando espaço entre as mesmas. Deixe repousar durante 15-60 minutos até as fatias estarem totalmente descongeladas.

CASSEROLES express

menu2

13.SOUP

CASSEROLES express

menu2 express

cook

CASSEROLES express

menu2

19.PASTA

express

menu2

18.CAKE

express

(grill)

x4

express

cook1

19.PASTA

express

menu2

(grill)

Ad-4

Descongelação

Pão

26.MEAT JOINT express

(grill)

cook2

26.MEAT JOINT

0,1 - 1,0 kg (100 g)

Recipiente

(Para este programa, recomenda-se apenas pão às fatias)

• Coloque num recipiente no centro do prato giratório. Para uma quantidade igual a 1 kg, coloque directamente no prato giratório.

• Quando ouvir o sinal sonoro, vire, redistribua e retire as fatias já descongeladas.

• Depois de descongelar, cubra com folha de alumínio e deixe repousar durante 5-15 minutos, até estarem totalmente descongeladas.

express

cook express

cook1 express

cook2

IMPORTANTE:

express

menu2 express

cook express

(grill)

menu2

cook1

(grill)

Os alimentos refrigerados são cozinhados a partir de 5 cozinhados a partir de -18

(grill) oC

.

oC

, enquanto os alimentos congelados são express

defrost express

IMPORTANTE:

(grill)

Descongelação Automática

1. Os bifes e costeletas devem ser congelados numa única camada.

2. A carne picada deve ser congelada numa camada fina.

3. Depois de voltar os alimentos, proteja as porções já descongeladas com pedaços de folha de alumínio.

4. Depois de descongelada, a carne das aves deve ser cozinhada de imediato.

5. Os bolos cobertos ou revestidos com chantily são muito sensíveis à energia de microondas. Para obter melhores resultados, se as natas começarem a ficar líquidas, retire-as do forno imediatamente e deixe-as repousar durante 10 a 30 minutos à temperatura ambiente.

93

RECEITAS PARA COZEDURA AUTOMÁTICA

FRANGO NA CAÇAROLA COM LEGUMES (AC-1)

Fricassé De Frango Picante

0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg

60 g

1

120 g

1

180 g

1

25 g

50 g

50 g

100 g

75 g

150 g

50 g 100 g 150 g

150 g 300 g 450 g arroz de grão extralongo saqueta de açafrão cebola (rodelas) pimento vermelho (em tiras) alho francês (em tiras) peito de frango (aos cubos)

10 g 20 g 30 g pimenta, colorau manteiga ou margarina

150 ml 300 ml 450 ml caldo de carne

1. Misture o arroz com o açafrão e coloque num recipiente previamente untado.

2. Junte a cebola, o pimento vermelho, o alho francês e o frango. Tempere e disponha sobre o arroz.

3. Coloque a manteiga por cima.

4. Verta o caldo sobre o frango, cubra com película aderente própria para microondas e deixe cozinhar no modo

COZEDURA AUTOMÁTICA

(AC-1)

, “Frango na caçarola com Legumes”.

5. Após a cozedura, deixe repousar durante cerca de

5-10 minutos.

CARNE PICADA E CEBOLA (AC-2)

0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg

150 g 300 g 450 g carne picada

50 g

1/2

15 g

(1/2 carne de vaca, 1/2 carne de porco)

100 g 150 g cebola (finamente picada)

1

30 g

11/2 ovo

45 g pão ralado sal & pimenta

115 ml 230 ml 345 ml caldo de carne

20 g

65 g

40 g

125 g

60 g

190 g tpolpa de tomate batatas (aos cubos)

65 g 125 g 190 g cenouras (aos cubos)

1/2c/sopa 1 c/sopa 11/2c/sopa alsa picada

1. Junte a carne picada, a cebola, o ovo e o miolo de pão na caçarola. Tempere com sal e pimenta.

2. Adicione a polpa de tomate ao caldo de carne.

3. Adicione o caldo, a batata, a cenoura e a salsa à carne picada e mexa.

4. Tape e cozinhe em

COZEDURA AUTOMÁTICA

(AC-2)

, “Carne picada e Cebola”.

5. Quando ouvir o sinal sonoro, mexa e volte a tapar.

6. Após a cozedura, mexa e deixe repousar durante cerca de 5 minutos. Polvilhe com salsa e sirva.

FILETES DE PEIXE GRATINADOS (A1-1)

Peixe à esterhazy

0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg

230 g 450 g 680 g filetes de peixe

100 g 200 g 300 g alho francês (às rodelas)

20 g 40 g 60 g cebola (rodelas)

40 g

10 g

100 g 140 g cenoura (ralada)

10 g 20 g manteiga ou margarina sal, pimenta & noz-moscada

1 c/sopa 1/2c/sopa 2 c/sopa sumo de limão

50 g 100 g 150 g natas

50 g 100 g 150 g queijo Gouda (ralado)

1. Coloque os legumes, a manteiga e as especiarias numa caçarola e misture bem. Deixe cozinhar durante

2 a 6 minutos a 900 W, dependendo do peso.

2. Lave o peixe, seque e regue com sumo de limão e sal.

3. Junte as natas aos legumes e rectifique os temperos.

4. Cubra o fundo do recipiente com metade dos legumes. Disponha o peixe por cima e depois cubra com os restantes legumes.

5. Polvilhe o queijo Gouda, coloque na grelha inferior e deixe cozinhar no

COZEDURA AUTOMÁTICA

COM GRILL 1 (A1-1)

, “Filetes de Peixe Gratinados”.

6. Após a cozedura, deixe repousar durante cerca de 5 minutos.

94

RECEITAS PARA COZEDURA AUTOMÁTICA

FILETES DE PEIXE GRATINADOS (A1-1)

Peixe Gratinado à Italiana

0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg

200 g 430 g 630 g filetes de peixe

1/2c/sopa 1 c/sopa 11/2c/sopa sumo de limão

1/2c/sopa 1 c/sopa 11/2c/sopa pasta de anchovar

30 g 50 g 80 g Gouda (ralado) sal & pimenta

150 g 300 g 450 g tomates

1 c/sopa 11/2c/sopa 2 c/sopa ervas aromáticas picadas

100 g 180 g 280 g Mozarella

1/2c/sopa 3/4 c/sopa 1 c/sopa manjericão (picado)

1. Lave e seque o peixe. Regue-o com sumo de limão, tempere com sal e barre com pasta de anchova.

2. Coloque num prato para gratinados (o tamanho depende do peso).

3. Polvilhe o peixe com o queijo Gouda.

4. Coloque o tomate por cima do queijo.

5. Tempere com sal, pimenta e as ervas aromáticas.

6. Escorra o queijo Mozarella, corte em cubos e coloque por cima dos tomates. Polvilhe o queijo com o manjericão.

7. Coloque o prato para gratinados na grelha inferior e deixe cozinhar no

COZEDURA AUTOMÁTICA

COM GRILL 1 (A1-1)

, “Filetes de Peixe

Gratinados”.

8. Após a cozedura, deixe repousar durante cerca de 5 minutos.

GRATINADO (A1-2)

Gratinado de espinafres

0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg

150 g 300 g 450 g espinafres (descongelados e

15 g secos)

30 g 45 g cebola (finamente picada)

5 g 10 g 15 g sal, pimenta e nozmoscada manteiga ou margarina

(para untar o recipiente)

150 g 300 g 450 g batatas cozidas (às rodelas)

35 g 75 g 110 g presunto (em cubos)

50 g 100 g 150 g natas

1

40 g

2 3 ovos

75 g 115 g queijo ralado

1. Junte os espinafres com a cebola e tempere com sal, pimenta e noz-moscada.

2. Unte o recipiente para gratinar. Faça camadas alternadas com as rodelas de batata, os cubos de presunto e os espinafres. A última camada deve ser de espinafres.

3. Bata os ovos com o crème fraîche, tempere com sal e pimenta e verta sobre o preparado.

4. Cubra o preparado com o queijo ralado.

5. Coloque na grelha inferior e deixe cozinhar no

COZEDURA AUTOMÁTICA COM GRILL 1 (A1-

2)

, “Gratinado”.

6. Após a cozedura, deixe repousar durante cerca de 5-

10 minutos.

GRATINADO (A1-2)

Gratinado de Batatas e Courgettes

0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg

5 g 10 g 15 g manteiga ou margarina

(para untar o recipiente)

200 g 400 g 600 g batatas cozidas

(às rodelas)

115 g 230 g 345 g courgette (às rodelas finas)

75 g 150 g 225 g natas

1

1

/

2

2

1

3

2 ovos dente de alho (esmagado)

40 g

10 g sal, pimenta

80 g 120 g queijo Gouda ralado

20 g 30 g sementes de girassol

1. Unte o recipiente para gratinar e faça camadas alternadas de rodelas de batata e courgette.

2. Bata os ovos com o crème fraîche, tempere com sal, pimenta e alho e verta sobre o preparado.

3. Polvilhe com queijo Gouda.

4. Por último, polvilhe com sementes de girassol.

5. Coloque na grelha inferior e deixe cozinhar no

COZEDURA AUTOMÁTICA COM GRILL 1

(A1-2)

, “Gratinado”.

6. Após a cozedura, deixe repousar durante cerca de 5 a 10 minutos.

95

RECEITAS PARA COZEDURA AUTOMÁTICA

ESPETADAS DE CARNE DE PORCO (A2-2)

4 espetos

400 g

100 g

100 g

250 g

100 g

2 c/sopa

4 c/chá

1 c/chá

1 c/chá carne de porco, em cubos bacon cebolas, cortadas em quartos cebolas, cortadas em quartos pimento verde, em pedaços de óleo colorau sal de pimenta de Caiena molho inglês (Worcester)

1. Introduza os cubos de carne e os legumes alternadamente nos 4 espetos de madeira.

2. Misture as especiarias com o óleo, e pincele as espetadas.

3. Coloque as espetadas na grelha e deixe cozinhar no modo

COZEDURA AUTOMÁTICA COM

GRILL 2 (A2-2)

, “Espetadas de Carne de

Porco”.

TABELAS DE COZEDURA

c/ sopa = c/ chá = colher de chá

VERWENDETE ABKÜRZUNGEN

Kg = quilograma l = litrocm = centímetro colher de sopa cháv. = chávena cheia g = grama ml = mililitro min = minutos

Alimento / bebida

Café 1 chávena

Leite 1 chávena

Água 1 chávena

6 chávenas

1 prato

Travessas (legumes, hamentos)

Guisado / Sopa

Legumes

Carne, 1 fatia *

Filete de peixe *

Bolo, 1 fatia

Comida para bebés, 1 boião

Margarina ou mant- eiga para derreter *

Chocolate derretido 100

* à temperatura do frigorífico

200

200

500

200

200

150

190

TABELA: AQUECER ALIMENTOS & BEBIDAS

Quant- Modo Potência Tempo Método idade -nível-min-

-g-

150

150

150

900

1000

500

50

900 W aprox. 1 não tape

900 W aprox. 1 não tape

900 W aprox. 2 não tape

900 W 8-10 não tape

900 W 9-11 não tape

900 W 4-6 junte um pouco de água ao molho, tape carne e acompane mexa a meio do tempo

1-2 tape, mexa após aquecer 900 W

900 W

900 W

2-3 se necessário, junte um pouco de

3-5 água, tape e mexa a meio do tempo

900 W aprox. 3 espalhe o molho por cima, tape

900 W 3-5 tape

450 W

1/2 -1 coloque num recipiente

450 W

1/2 -1 transfira para um recipiente próprio para microondas.

900 W

Depois de aquecido, mexa bem e verifique a temperatura

1/2 tape

450 W 3-4 mexa ocasionalmente

96

TABELAS DE COZEDURA

TABELA: COZINHAR LEGUMES FRESCOS

Legume Quant- Modo Potência Tempo idade -nível-min-

-g-

Brócolos

Ervilhas

Cenouras

Batatas cozidas

500

500

500

500

900 W

900 W

900 W

900 W

6-8

6-8

9-11

15-17

Método Agua acrescida

-c/sopa/ml-

divida em raminhos, adicione 4-5 colheres de sopa de água, mexa ocasionalmente durante a cozedura ttape, adicione 4-5 colheres de sopa de água, mexa ocasionalmente corte em rodelas, tape, adicione 4-5 colheres de sopa de água, tape, mexa ocasionalmente durante a cozedura corte em pedaços grandes do mesmo tamanho, adicione um pouco de sal, adicione 150 ml de água, mexa ocasionalmente

-

-

-

Alimento

Goulash

Salsichas, 8

4

Pernas de frango

Filetes de peixe

Pão, 2

Bolo, 1

Fruta, por exemplo, cerejas, morangos, framboesas, ameixas

TABELA: DESCONGELAR

Quant- Modo Potência Tempo idade -nível-min-

-g-

500 270 W 8-9

600

300

200

400

80

150

250

270 W

270 W

270 W

270 W

270 W 1-1

1/2

270 W

270 W

6-8

3-5

3-4

5-7

1-3

3-5

Método repouso

-min-

mexa a meio do tempo de descongelação coloque as salsichas lado a lado, vire-as a meio do tempo de descongelação vire a meio do tempo de descongelação vire a meio do tempo de descongelação descongelar apenas parcialmente coloque num recipiente espalhe de forma uniforme, vire a meio do tempo de descongelação

Tempo de

Os tempos indicados na tabela são valores de referência que podem variar consoante a temperatura de congelação, a constituição e o peso dos alimentos.

15-30

5-10

5-10

10-15

5-10

-

5

5

Ervilhas

Macedónia

300

500

TABELA: DESCONGELAR E COZINHAR

Método Alimento QuantModo Potência Tempo idade -nível-min-

Água acrescida

-g-c/sopa-

Filetes de Peixe 300

Refeição completa

400

Brócolos 300

900 W

900 W

900 W

9-11

8-10

6-8

-

-

3-5

900 W

900 W

6-8

9-11

3-5

3-5 tape tape, mexa após

6 minutos tape, mexa a meio do tempo tape, mexa a meio do tempo tape, mexa a meio do tempo

Tempo de repouso

-min-

1-2

2

2

2

2

97

TABELAS DE COZEDURA

Alimento Quantidad

-g-

Assados

(Carne de porco, de vitela ou de borrego)

500

1000

1500

Carne assada

(médio)

Frango

1000

1500

1200

Pernas de frango

200

Bifes da alcatra

400

2 unidades, médio

Pratos gratinados

1 unidade Croque

Monsieur

(tosta) unidades

Pizza

4 unidade

300

400

TABELA: COZER, GRELHAR, GRATINAR

Modo Potência Tempo Método

-nível-min-

450 W

450 W

450 W

450 W

5-8

6-8*

5-8

4-5

450 W 16-18

450 W 5-7*

450 W 14-16

450 W 4-6

450 W 26-28

450 W 5-8*

450 W 26-28

450 W 4-5 tempere a gosto, coloque na grelha inferior, vire após *

630 W 5-8

630 W 8-10*

630 W 3-5

630 W 12-15

630 W 12-15*

630 W 4-6 tempere a gosto, coloque na grelha inferior, vire após *

900 W

630 W

900 W

630 W

450 W

9-11

5-7*

9-11

3-5

6-7*

4-6 tempere a gosto, coloque o frango com o peito virado para baixo na grelha inferior, vire após * tempere a gosto, coloque a parte dapele virada para baixo na grelha superior, vire após *

11-12* coloque na grelha superior,

6-8 vire após *, tempere depois de grelhar

8-13 coloque o recipiente na grelha inferior

450 W

1/2

5-6

450 W

1/2

-1

5-6 torre o pão de forma, barre com manteiga, coloque uma fatia de fiambre, uma fatia de ananás e uma fatia de queijo

450 W

450 W

450 W

450 W

4-6

4-6

6-7

5-7 coloque na grelha inferior.

10

10

3

3

Tempo de repouso

-min-

10

10

10

98

RECEITAS

Todas as receitas incluídas neste livro de cozinha são calculadas com base em quatro pratos salvo especificação em contrário.

ADAPTAR AS RECEITAS PARA FORNO

MICRO-ONDAS

Se desejar adaptar as suas receitas favoritas para o forno micro-ondas, deverá ter em conta o seguinte: Reduza o tempo de cozedura de 1/3 para 1/2. Siga o exemplo das receitas incluídas no livro de receitas.

Os alimentos com elevada percentagem de humidade, tais como carne, peixe, aves, legumes, fruta, guisados e sopas podem ser preparados no forno micro-ondas sem dificuldade. No caso de alimentos com pouca humidade, tais como refeições completas, a sua superfície deve ser humedecida antes destes serem aquecidos ou cozinhados.

A quantidade de líquido a acrescentar, no caso de alimentos crus que se pretende grelhar, deve ser reduzida em cerca de dois terços da quantidade indicada na receita original. Caso seja necessário, acrescente mais líquido durante a cozedura.

A quantidade de gordura a acrescentar pode ser reduzida consideravelmente. Uma pequena quantidade de manteiga, margarina ou óleo é suficiente para dar sabor aos alimentos. Por esse motivo, o seu forno micro-ondas é

óptimo para preparar refeições com baixo teor em gordura, como parte de uma dieta.

COGUMELOS RECHEADOS COM

ROSMANINHO

Utensílios: Tigela com Tampa

(1 l Capacidade)

Tigela redonda lisa com tampa

(aprox. 22 cm de diâmetro)

Ingredientes

8

20 g

50 g

50 g cogumelos grandes

(aprox. 225 g), inteiros manteiga ou margarina cebola, picada finamente bacon, em cubos pimenta preta moída alecrim fresco, picado

125 ml vinho branco seco

125 ml natas

20 g farinha

1. Remova os pés dos cogumelos. Pique-os.

2. Unte o recipiente. Adicione a cebola, o bacon e os pés dos cogumelos. Tempere com pimenta e rosmaninho, tape e deixe cozinhar.

3-5 min. 900 W

Deixe arrefecer.

3. Aqueça as natas e 100 ml de vinho no recipiente.

1-3 min. 900 W

4. Misture a farinha com o resto do vinho e acrescente ao líquido quente, tape e deixe cozinhar. Mexa uma vez durante a cozedura.

ca. 1 min. 900 W

5. Recheie os cogumelos com a mistura de bacon e coloque-os num recipiente raso. Deite o molho sobre os cogumelos e cozinhe na grelha inferior.

6-8 min. 270 W

Após a cozedura, deixe repousar durante cerca de 2 minutos.

SOPA DE CEBOLA

Utensílios: Tigela com Tampa

(Capacidade para 2 l)

Ingredientes

4 tigelas para sopa (200 ml)

10 g

100 g

800 ml manteiga ou margarina cebolas, às rodelas caldo de carne sal, pimenta

2 fatias de pão

40 g queijo ralado

1. Unte a tigela. Deite as rodelas de cebola, o caldo de carne e os temperos na tigela. Tape e deixe cozinhar.

9-11 min. 900 W

2. Torre as fatias de pão, corte aos pedaços e distribua pelas tigelas de sopa. Verta a sopa por cima e polvilhe com o queijo.

3. Coloque as tigelas no prato giratório e leve a gratinar.

6-7 min.

99

RECEITAS

BERINGNLAS RECHEADAS COM CARNE

PICADA CARNE

Utensílios: Tigela com Tampa

(1 l Capacidade)

Recipiente raso (aprox. 30 cm

Ingredientes de comprimento)

250 g

200 g beringela tomates

1 c/chá de azeite para untar a travessa

100 g cebolas, picada finamente

4

200 g pimentos verdes, sem sementes carne de vaca picada

2 dente de alho, esmagado

2 c/sopa salsa picada

60 g sal, pimenta colorau queijo Feta, em cubos

TRUTAS COM ANÊNDOA

Utensílios: Forma para gratinados oval

Ingredientes

(cerca de 32 cm de comprimento)

4 trutas (200 g), prontas a cozinhar sumo de um limão

30 g

50 g

10 g

50 g sal manteiga ou margarina farinha manteiga ou margarina para untar o prato amêndoa laminada

Sugestão: Poderá acompanhar com batatas salteadas com salsa e uma salada.

1. Corte as beringelas ao meio no sentido do comprimento.

Retire a polpa com uma colher de chá, de modo a que as beringelas fiquem com uma espessura de cerca de 1 cm. Corte a polpa em cubos.

2. Retire a pele dos tomates e corte-os em pedaços.

3. Unte o fundo do recipiente com azeite. Adicione a cebola, tape e deixe cozinhar.

aprox. 2 min. 900 W

4. Corte o pimento em rodelas. Guarde um terço para decorar. Misture a carne picada com a polpa da beringela, a cebola, o tomate, as rodelas de pimento, o alho e a salsa. Tempere a gosto.

5. Seque as metades das beringelas. Recheie cada uma das metades até meio com a mistura de carne picada, espalhe o queijo Feta por cima, e depois acabe de rechear com a mistura.

6. Coloque as metades de beringela no recipiente, coloqueo na grelha inferior e deixe cozinhar.

11-13 min. 630 W

Decore as metades das beringelas com as rodelas de pimento e leve a cozinhar novamente.

4-7 min.

minutos.

630 W

Após a cozedura, deixe repousar durante cerca de 2

1. Lave as trutas, seque-as e regue-as com o sumo de limão. Tempere o peixe com sal por dentro e por fora e deixe repousar 15 minutos.

2. Derreta a manteiga.

1 min. 900 W

3. Seque o peixe, barre-o com a manteiga e passe por farinha.

4. Unte o recipiente para gratinar. Coloque as trutas no recipiente e deixe cozinhar na grelha inferior. A dois terços do tempo de cozedura vire as trutas e distribua as amêndoas por cima.

15-18 min. 450 W

Após a cozedura, deixe repousar durante cerca de 2 minutos.

STROGONOFF DE VITELA

Utensílios: Recipiente com tampa

(capacidade para 2 l)

Ingredientes

600 g escalopes de vitela

10 g

50 g manteiga ou margarina cebola, picada finamente

100 ml vinho branco caldo de carne temperado, para aprox. 1/2 l de caldo

300 ml natas

1 c/ sopa salsa picada

100

1. Corte a carne de vitela em tiras.

2. Unte o recipiente com manteiga. Coloque a carne e a cebola no recipiente, tape e deixe cozinhar. Mexa uma vez durante a cozedura.

6-9 min. 900 W

3. Junte o vinho branco, o caldo da carne e as natas, mexa, tape e deixe cozinhar novamente. Mexa ocasionalmente.

3-5 min. 900 W

4. Após a cozedura, mexa a mistura novamente e deixe repousar durante aproximadamente 5 minutos. Decore com salsa.

RECEITAS

FILETES DE PEIXE COM MOLHO DE

QUEIJO

Utensílios: Tigela com Tampa (1 l Capacidade)

Ingredientes

800 g

Recipiente raso redondo próprio para gratinar (aprox. 25 cm de comprimento) filetes de peixe

2 c/sopa de sumo de limão sal

10 g

50 g manteiga ou margarina cebola, picada finamente

20 g

100 ml farinha vinho branco

1 c/chá óleo vegetal para untar a recipiente

100 g queijo Emmental, ralado

2 c/sopa salsa, picada

1. Lave e seque o peixe, e regue-o com o sumo de limão. Envolva em sal.

2. Unte o recipiente. Adicione a cebola cortada, tape e deixe cozinhar.

1-2 min. 900 W

3. Deite a farinha sobre a cebola, acrescente o vinho branco e mexa.

4. Coloque o peixe na forma previamente untada. Verta o molho sobre o peixe e polvilhe com queijo.

Coloque na grelha inferior e deixe cozinhar.

7-8 min. 450 W

14-16 min. 450 W

Após a cozedura, deixe repousar durante cerca de

2 minutos.

ESCALOPES DE VITELA COM

MOZARELLA

Utensílios: Prato raso oval com tampa

Ingredientes

150 g

500 g

4

20 ml

2

20 g

(aprox. 25 cm de comprimento) queijo Mozzarella, em fatias tomate em lata, escorrido escalopes de vitela (600 g) de azeite dentes de alho, picados alcaparras orégãos sal, pimenta

1. Lave, seque e bata a carne de vitela.

Coloque a carne no recipiente.

2. Reduza o tomate a puré. Adicione o alho, o óleo, o sal, a pimenta, as alcaparras e os orégãos e deite sobre a carne. Tape e deixe cozinhar.

15-19 min. 630 W

Vire as costeletas.

3. Coloque fatias de queijo mozzarella por cima de cada costeleta, tempere e deixe cozinhar sem tampa na grelha superior.

9-12 min. 630 W

Após a cozedura, deixe repousar durante cerca de 5 minutos.

FILETES DE LINGUADO

Utensílios: Recipiente oval raso com película

Ingredientes

400 g aderente própria para microondas

(aprox. 26 cm de comprimento) filetes de linguado

1

150 g limão inteiro tomates

10 g manteiga

1 c/sopa óleo vegetal

1 c/sopa salsa picada sal, pimenta

4 c/sopa vinho branco

20 g manteiga ou margarina

Sugestão: Esta receita também pode ser utilizada com

Bacalhau, Arinca, Alabote, Salmonete,

Solha.

101

1. Lave o peixe e seque levemente. Retire as espinhas.

2. Corte o limão e o tomate em rodelas finas.

3. Unte o recipiente com manteiga.

Coloque os filetes de peixe no recipiente e regue com

óleo vegetal.

4. Polvilhe o peixe com a salsa, coloque as rodelas de tomate por cima e tempere. Disponha as rodelas de limão sobre o tomate e regue com vinho branco.

5. Coloque pequenas nozes de manteiga sobre o limão, tape e deixe cozinhar.

11-13 min. 630 W

Após a cozedura, deixe repousar durante cerca de 2 minutos.

FIAMBRE RECHEADO

Utensílios: Tigela com Tampa

(capacidade para 2 l)

Recipiente oval próprio para

Ingredientes gratinar (aprox. 26 cm de comprimento)

150 g

150 g

50 g

8 espinafres, picados queijo fresco (20% gordura) queijo Emmental ralado, pimenta, colorau fatias de fiambre (400 g)

125 ml água

125 ml natas

20 g

20 g farinha manteiga ou margarina

1 c/chá manteiga ou margarina (para untar o prato)

Sugestão: Pode comprar o molho béchamel prépreparado e utilizá-lo nesta receita.

1. Misture os espinafres com o queijo e o queijo fresco, tempere a gosto.

2. Coloque uma colher de sopa do recheio em cima de cada fatia de fiambre, e enrole-as. Atravesse o fiambre com um espeto de madeira.

3. Prepare o molho béchamel: junte a água e as natas num recipiente e aqueça.

2-4 min. 900 W

Misture a farinha com a manteiga, adicione ao líquido e bata até ficar uniformemente dissolvido. Tape e deixe cozer até o molho ficar espesso.

1-2 min. 900 W

Mexa e prove.

4. Coloque o molho no recipiente untado, coloque os rolos de fiambre recheados em cima do molho e cozinhe com a tampa.

10-12 min. 630 W

Após a cozedura, deixe repousar durante cerca de 5 minutos.

LASANHA

Utensílios: Tigela com Tampa (capacidade para 2 l)

Prato raso quadrado com tampa

(aprox. 20 x 20 x 6 cm)

Ingredientes

300 g

50 g

50 g

1

250 g tomate, em lata fiambre, em cubos cebola, picada finamente dente de alho, esmagado carne picada

2 c/ sopa polpa de tomate

150 ml

100 ml

50 g sal, pimenta crème fraiche leite queijo Parmesão, ralado

1 c/chá mistura de ervas secas

1 c/chá azeite

1 c/chá óleo vegetal para untar a forma

125 g lasanha verde

1 c/sopa queijo Parmesão, ralado

PÊRAS COM MOLHO DE CHOCOLATE

Utensílios: Tigela com Tampa

Ingredientes

4

(capacidade para 2 l)

Tigela com Tampa (1 l Capacidade) pêras inteiras, descascadas (600 g)

60 g

10 g açúcar pacote açúcar baunilhado

1 c/sopa licor de pêra

150 ml água

130 g

100 g chocolate para culinária, em pedaços crème fraiche

102

1. Corte o tomate, misture com o fiambre, a cebola, o alho, a carne picada e a polpa de tomate. Tempere, tape e deixe cozinhar.

5-8 min. 900 W

2. Misture o crème fraiche com o leite, o queijo

Parmesão, as ervas, o óleo e as especiarias.

3. Unte o recipiente e cubra o fundo com cerca de 1/3 da massa. Coloque metade da mistura de carne picada na massa e deite algum molho. Repita este procedimento e termine com o resto da massa.

Cubra a massa com o molho e polvilhe com queijo parmesão. Deixe cozinhar com a tampa.

13-17 min. 630 W

Após a cozedura, deixe repousar durante cerca de

5 a 10 minutos.

1. Deite o açúcar, o açúcar baunilhado, o licor de pêra e a água no recipiente, mexa, tape e leve a aquecer.

1-2 min. 900 W

2. Coloque as pêras no líquido, tape e deixe cozinhar.

5-8 min. 900 W

Retire as pêras do líquido e coloque-as no frigorífico.

3. Deite 50 ml do líquido num recipiente mais pequeno.

Adicione o chocolate e o crème fraiche, tape e deixe cozinhar.

2-3 min. 900 W

4. Mexa bem o molho, verta sobre as pêras e sirva.

RECEITAS

GRATINADO DE MASSA E COURGETTES

Utensílios: Tigela com Tampa

(capacidade para 2 l)

Prato para gratinados (aprox.

Ingredientes

26 cm de comprimento)

80 g

400 g

150 g macarrão, cozido tomate em lata, em cubos cebolas, picada finamente manjericão, tomilho, sal e pimenta

1 c/sopa óleo para untar a travessa

450 g courgettes, às rodelas

150 g

2

100 g coalho ovos queijo Cheddar, ralado

DOCE DE SÊMOLA COM MOLHO DE

FRAMBOESA

Utensílios: Tigela com Tampa

(capacidade para 2l)

4 Formas

Ingredientes

500 ml leite

40 g

15 g

50 g

1 açúcar amêndoas moídas sêmola gema de ovo

1 c/sopa água

1 clara de ovo

250 g

50 ml

40 g framboesas

água açúcar

TARTE DE QUEIJO

Utensílios: Forma (aprox. 26 cm diâmetro)

Ingredientes

Base:

300 g farinha

1 c/sopa cacau

10 g fermento

150 g

1

10 g açúcar ovo manteiga ou margarina para untar a forma

Recheio:

150 g

100 g

10 g

3

400 g

40 g manteiga ou margarina açúcar pacote açúcar baunilhado ovos queijo fresco, 20 % tg de pudim de baunilha em pó

103

1. Misture o tomate com a cebola e tempere a gosto.

Adicione o macarrão. Deite o molho de tomate sobre o macarrão e coloque as rodelas de courgette por cima.

2. Bata as natas azedas com os ovos e espalhe por cima. Polvilhe com o queijo ralado. Coloque na grelha inferior e deixe cozinhar.

18-21 min. 900 W

7-8 min. 630 W

Após a cozedura, deixe repousar durante cerca de

5 a 10 minutos.

1. Deite o leite, o açúcar e as amêndoas no recipiente, tape e leve a aquecer.

3-5 min. 900 W

2. Adicione a sêmola, mexa, tape e leve a aquecer.

10-12 min. 270 W

3. Bata a gema de ovo com a água num copo, e acrescente, mexendo, à mistura quente. Bata a clara de ovo até ficar rígida, e envolva na mistura. Deite o preparado em formas.

4. Para fazer o molho, lave e seque as framboesas e coloque-as num recipiente com água e açúcar. Tape e leve a aquecer.

2-3 min. 900 W

5. Faça um puré com as framboesas e sirva com o preparado de sêmola.

1. Junte a farinha com o cacau, o fermento e o açúcar num recipiente.

2. Adicione o ovo e a manteiga e misture numa máquina multiusos.

3. Unte a forma. Forre a forma com a massa de modo a deixar um rebordo de 2 cm a toda a volta da forma. Leve ao microondas a cozer.

6-8 min. 630 W

4. Junte a manteiga com o açúcar até a mistura ficar leve e fofa. Adicione lentamente os ovos. Adicione o queijo fresco e o pudim de baunilha em pó.

5. Disponha a mistura por cima da base da tarte e deixe cozinhar.

15-19 min. 630 W

CUIDADOS & LIMPEZA

CUIDADO: NÃO UTILIZE PRODUTOS DE

LIMPEZA PARA FORNOS, PRODUTOS DE

LIMPEZA À BASE DE VAPOR, PRODUTOS

DE LIMPEZA ABRASIVOS OU AGRESSIVOS

OU QUE CONTENHAM HIDRÓXIDO DE

SÓDIO OU ESFREGÕES PARA LIMPAR O

SEU FORNO MICRO-ONDAS.

LIMPE O FORNO REGULARMENTE E

REMOVA QUAISQUER RESTOS DE COMIDA.

NÃO MANTER O FORNO LIMPO PODERÁ

LEVAR À DETERIORAÇÃO DA SUPERFÍCIE O

QUE AFECTARÁ A VIDA ÚTIL DO APARELHO

PODENDO RESULTAR NUMA SITUAÇÃO

PERIGOSA.

Exterior do forno

A parte exterior do seu forno pode ser limpa com

água e detergente. Tenha o cuidado de retirar o detergente com um pano húmido e depois secar com um pano macio.

Painel de Comandos

Abra a porta antes de limpar para desactivar o painel de comandos. Deve ter-se uma especial atenção ao limpar o painel de comandos.

Utilizando um pano ligeiramente húmido, limpe o painel de comandos com cuidado até estar completamente limpo. Evite usar grandes quantidades de água.

Não utilize nenhum produto químico ou abrasivo.

Interior do forno

1.

Limpe o forno depois de cada utilização, com o forno ainda quente, removendo todos os salpicos e resíduos de alimentos com um pano, ou esponja, húmido e macio. Para salpicos mais persistentes, utilize um detergente suave e limpe várias vezes com um pano húmido até remover todos os vestígios. Não retire a protecção de guia de onda.

2.

Tenha cuidado para evitar a entrada de água ou detergente nos orifícios de ventilação existentes nas paredes do forno, uma vez que isso poderia danificar o forno.

3.

Não utilize produtos de limpeza com pulverizador no interior do forno.

4.

Aqueça o forno regularmente ligando o grill

(referência à nota 2 na página 86). Restos de comida ou gordura podem provocar fumos ou cheiros desagradáveis.

Prato giratório e Suporte giratório

Retire o prato e o suporte giratório do forno. Lave o prato e o suporte giratório em água com detergente. Seque com um pano macio. Tanto o prato como o suporte giratório podem ser lavados na máquina de lavar loiça.

Porta

Para eliminar todos os vestígios de sujidade, limpe regularmente os dois lados da porta, as juntas e as superfícies isolantes com um pano húmido macio.

Não usar produtos de limpeza abrasivos ou raspadores de limpeza metálicos afiados para limpar o vidro da porta do forno, visto que poderão riscar a superfície e resultar no estilhaçamento do vidro.

Grelhas

Devem ser limpas com uma solução líquida suave e secas de seguida. As grelhas pod-em ser lavadas na máquina de lavar loiça.

NOTA:

Não deve utilizar qualquer produto de limpeza à base de vapor.

104

O QUE FAZER SE…

SINTOMA

... o micro-ondas não estiver a funcionar correctamente?

... o modo de micro-ondas não estiver a funcionar?

... o prato giratório não girar?

... o micro-ondas não se desligar?

... a luz interior do micro-ondas não estiver a funcionar?

... os alimentos estiverem a demorar mais tempo a aquecer e cozinhar do que anteriormente?

REMÉDIOS POSSÍVEIS DOS SINTOMA

Verifique se

- os fusíveis incluídos na caixa de fusíveis estão a funcionar,

- não houve nenhum corte de energia.

- Se os fusíveis continuarem a rebentar, contacte um electricista qualificado.

Verifique se

- a porta está devidamente fechada,

- as juntas da porta e as superfícies estão limpas

- premiu o botão START/+30.

Verifique se

- o suporte do prato giratório está bem posicionado,

- o recipiente utilizado no forno não é maior que o prato giratório,

- os alimentos não são maiores que o prato giratório, impedindo-o de rodar.

- não existe nada na cavidade por baixo do prato giratório.

- Isole o aparelho da caixa de fusíveis

- Contacte um agente autorizado da ZANUSSI.

- Contacte um agente autorizado da ZANUSSI lâmpada interior do micro-ondas só pode ser substituída por um agente autorizado da

ZANUSSI.

- defina um tempo de cozedura maior (dobro da quantidade = praticamente o dobro do tempo) ou

- se os alimentos estiverem mais frios do que habitual, volte ou mexa-os de tempos a tempos ou

- defina uma potência mais elevada.

IMPORTANTE:

Se cozinhar os alimentos para além do tempo normal com somente a mesma modo de cozedura, a potência do forno irá diminuir automaticamente para evitar um sobreaquecimento. (A potência do micro-ondas será reduzida ou o elemento de aquecimento do grill começará a iluminar-se sobre e fora.) Depois de uma pausa de 90 segundos, pode voltar a definir a potência cheia.

Modo de cozedura

Micro-ondas 900 W

Grill

Dual Grill

Tempo normal

20 minutos

30 minutos

Grill - 30 minutos

Potência Reduzida

Micro-ondas - 630 W

Grill - 50 %

Grill - 50 %

105

CERTIFICADO DE GARANTIA

Caro Utilizador :

Queremos felicitá-lo pela sua compra e agradecer-Ihe a confiança depositada na nossa

Empresa.

O seu electrodoméstico possui uma garantia de

24 meses para peças, mãode-obra e deslocações.

Para beneficiar desta garantia

NÃO ESQUEÇA DE REGISTAR O SEU

ELECTRODOMÉSTICO

.

Preencha o certificado de Compra em anexo e envie-o nos 0 dias seguintes à data de compra.

Em caso de avaria

contacte o Serviço Técnico Oficial

21 440 39 3

9

... Contrate o Plano de Prolongamento de Garantia

O Plano de Prolongamento de Garantia aumenta até 5 anos a protecção e as vantagens que

Ihe oferece o Grupo Electrolux nos seus produtos.

NÃO TERÁ DE PAGAR A FACTURA

em caso de avaria, nem de se preocupar pelas reclamações. Domestic & General protegerá os seus interesses.

Que beneficios Ihe oferece?

Tranquilidade garantida e segurança total

durante o período de cobertura.

Cobertura completa:

mão-de-obra, peças, componentes e deslocações.

Sem número limitado

de reparações.

Atendimento especializado

por Técnicos Oficiais do Grupo Electrolux.

Possibilidade de renovaçaõ

depois de terminado o período de garantia.

Quanto custa o Plano de Prolongamento de Garantia?

Este plano protegê-lo-á por

mais 3 anos

, alèm da garantia do fabricante por ape nas:

79 e

Se o seu electrodoméstico for uma

MÁQUINA DE LAVAR

ROUPA, MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA, MÁQUINA DE

LAVAR E DE SECAR ROUPA.

49 e

Se o seu electrodoméstico for uma

MÁQUINA DE SECAR

ROUPA, FRIGORÍFICO, MICROONDAS, ASPIRADOR,

SEPARADOR, FOGÃO, FORNO, ARCA CONGELADORA,

PLACA

.

Tarifas válidas até de Dezembro de 2004.

106

CONDIÇÕES DE GARANTIA

1. O aparelho que acaba de adquirir possui uma garantia de 2 anos a partir da data de aquisição.

Os pedidos de assistência na garantia são gratuitos, mediante apresentação do respectivo certificado juntamente com a factura de compra.

2. A presente garantia do fabricante (2 anos) cobre a substituição de peças, mão de obra e deslocação.

3. Em caso de imobilização do seu aparelho por período superior a 15 dias, a garantia será prolongada adicionando o tempo de imobilização à data de entrega nos nossos serviços.

4. Nos pedidos de assistência na garantia de pequenos electrodomésticos, os aparelhos a reparar deverão ser entregues directamente no ponto de assistência.

EXCLUSÕES DE GARANTIA:

Substituições de peças danificadas por mau manuseamento, instalação incorrecta, danos de transporte e danos provocados por condições atmosféricas adversas; Intervenções por pessoal técnico não atutorizado pelo ZANUSSI SERVICE; Substituições de lâmpadas, filtros, juntas de borracha, vidros, botões, puxadores, e acessórios de aspiradores; Todos os serviços de manutenção provocados pelo desgaste ou pela utilização do aparelho; Pedidos de demonstração de montagem e explicações de funcionamento;

Danos no esmalte e/ou na pintura provocados por cortes ou pancadas; Uso intensivo em locais públicos ou profissionais, a menos que se trate de um produto adequado para o efeito; Desobstrução de bombas de limpeza de filtros.

• MANIPULAÇÃO nos dados da placa de Matrícula do presente aparelho ou deste certificado.

• INSTALAÇÃO INCORRECTA E NÃO REGULAMENTAR (tensão, pressão de gás ou de água, ligações eléctricas ou hidráulicas não adequadas).

Assistência Técnica ZANUSSI SERVICE, RUA QUINTA DA FONTE, EDIFICIO GONÇALVES

ZARCO Q. 35, 2774-518 PAÇO D’ARCOS. Tf.: 21 440 39 39.

NOTA MUITO IMPORTANTE PARA A VALIDADE DESTA GARANTIA: NO MOMENTO DA

INTERVENÇÃO TÉCNICA É ABSOLUTAMENTE IMPRESCINDÍVEL APRESENTAR AO PESSOAL

AUTORIZADO O PRESENTE CERTIFICADO JUNTO DA FACTURA LEGAL DE COMPRA DO

APARELHO DEVIDAMENTE PREENCHIDA.

108

ESPECIFICAÇÕES

Tensão CA

Disjuntor / fusível da linha de distribuição

Potência CA necessária:

Potência de saída:

Frequência de Micro-ondas

Dimensões Externas

Dimensões da Cavidade

Capacidade do Forno

Prato giratório

Peso

Lâmpada do forno

Micro-ondas

Grill

Micro-ondas/Grill

Micro-ondas

Grill

: 230 V, 50 Hz, monofásica

: Mínimo 16 A

: 1.37 kW

: 1.00 kW

: 2.35 kW

: 900 W (IEC 60705)

: 1000 W

: 2450 MHz* (Grupo 2 / Classe B)

: 592 mm (L) x 460 mm (A) x 437 mm (P)

: 342 mm (L) x 207 mm (A) x 368 mm (P) **

: 26 litros **

: ø 325 mm, vidro

: cerca de 20 kg

: 25 W/240 - 250 V

* Este produto cumpre os requisitos da norma europeia EN55011.

De acordo com esta norma, este produto está classificado como equipamento do grupo 2, classe B.

O grupo 2 significa que o equipamento gera energia de radiofrequência sob a forma de radiação electromagnética para tratamento térmico de alimentos.

A classe B significa que o equipamento é adequado à utilização doméstica.

** A capacidade interna é calculada medindo a largura, profundidade e altura máximas.

A capacidade real para os alimentos é inferior.

Este forno está em conformidade com os requisitos das Directivas 2004/108/EC e

2006/95/EC.

AS ESPECIFICAÇÕES ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NO

ÂMBITO DE UM MELHORAMENTO CONTÍNUO DOS APARELHOS

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Eliminação responsável em termos ecológicos das embalagens e aparelhos antigos

Material de embalagem

Os fornos a micro-ondas da Zanussi necessitam de uma embalagem eficaz para os proteger durante o transporte.

Só são utilizadas as embalagens realmente necessárias.

O material de embalagem (ex.: película transparente ou esferovite) pode colocar as crianças em risco.

Perigo de asfixia. Mantenha o material de embalagem longe das crianças.

Todo o material de embalagem utilizado é ecológico e por isso pode ser reciclado. O cartão é feito de papel reciclado e as peças de madeira não são tratadas. Os itens em plástico são identificados como se segue:

«PE» polietileno ex.: película da embalagem

«PS» poliestireno ex.: embalagem (sem CFC)

«PP» polipropileno ex.: fitas da embalagem

Utilizando e reutilizando as embalagens, é possível poupar as matérias primas e reduzir o volume de lixo produzido.

As embalagens devem ser entregues junto do centro de reciclagem mais próximo da sua área.

Contacte as entidades competentes da sua área para mais informações.

Eliminação de aparelhos antigos

Os aparelhos antigos devem ser preparados, em termos de segurança, antes da sua eliminação, removendo a ficha e cortando e eliminando o cabo de alimentação.

Devem ser entregues junto do centro de reciclagem mais próximo da sua área. Contacte as entidades competentes da sua área ou a Delegação de Saúde Ambiental para saber se existem instalações na sua área para a reciclagem de aparelhos.

109

INSTALAÇÃO

INSTALAÇÃO DO APARELHO

1. Retire todas as embalagens e verifique cuidadosamente a existência de sinais de danos.

2. Se desejar instalar o micro-ondas por cima de um forno convencional (posição A), utilize a folha de Mylar fornecida.

a. Corte a folha de Mylar de modo a caber na largura interna da unidade.

b. Retire a película de protecção posterior e fixe a folha de Mylar na parte de trás da prateleira de modo a tapar o intervalo de segurança existente.

(Ver diagrama.)

Folha de Mylar

Largura

intern a

Forno convencional

Inter segu valo

3. Introduza o aparelho no armário de cozinha lentamente e sem forçar, até a estrutura da frente do forno encaixar na abertura do armário.

4. Verifique se o aparelho está estável e não inclinado. Não se esqueça de deixar um intervalo de 5 mm entre a porta de cima do armário e a parte superior da estrutura (ver diagrama).

5 mm

5. Fixe o forno na posição certa com os parafusos fornecidos.

Os pontos de fixação estão localizados nos cantos superiores e inferiores do forno (ver diagrama, item 10, na página 78).

6. É importante garantir que a instalação deste produto obedece às instruções deste manual e

às instruções de instalação do fabricante do forno convencional.

Se instalar o micro-ondas na posição A ou B:

Chaminé Chaminé

Posição A Posição B

Forno convencional

Posição Dimensões do armário Chaminé Intervalo entre o

L P A (mínimo) armário e o tecto

A 560x550x450 50 50

B 560x500x450 40 50

Medidas em (mm)

110

Importante:

Instale o forno por forma a que esteja a 85cm ou mais do solo.

INSTALAÇÃO

LIGAÇÃO DO APARELHO À ALIMENTAÇÃO

A tomada deve estar situada num local acessível para que a unidade possa ser desligada facilmente numa situação de emergência. Em alternativa, poderá isolar-se o forno da corrente através da montagem de um interruptor na instalação fixa em conformidade com os regulamentos de instalações eléctricas.

A tomada não deve estar localizada por trás do armário.

• A posição ideal é por cima do armário, ver (A). Quando não ligar o cabo de alimentação à posição (A), este deve ser removido do clip de suporte (ver diagrama, item 14, na página 78) e encaminhado para a parte inferior do forno.

(A)

• Ligue o aparelho a uma tomada com ligação à terra, instalada correctamente, e com corrente alterna de 230 V/50 Hz monofásica.

A tomada deve incluir um fusível de 16 A.

Das Netzkabel darf nur von einem Elektriker ausgetauscht werden. O cabo de alimentação só pode ser substituído por um electricista.

• Antes da instalação, prenda um fio ao cabo de alimentação para facilitar a ligação ao ponto (A), quando estiver a instalar o aparelho.

• Ao instalar o aparelho num armário alto lateral, NÃO comprima o cabo de alimentação.

• Não coloque o cabo de alimentação ou a ficha dentro de água ou de qualquer outro líquido.

LIGAÇÕES ELÉCTRICAS

AVISO:

ESTE APARELHO DEVE SER LIGADO À TERRA

O fabricante declina quaisquer responsabilidades caso esta medida de segurança não seja cumprida.

Se a ficha instalada no seu aparelho não encaixar na tomada, deve contactar o seu agente autorizado local da ZANUSSI.

111

INDICE

Medidas importantes de seguridad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 - 115

Horno y accesorios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

Panel de mandos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Antes de la puesta en functionamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Puesta en hora del reloj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Consejos para cocinar con microondas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

Utensilios de cocina aptos para microondas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

Nivel de potencia de microondas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Cocción con microondas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Cocción al grill y combinada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

Otras funciones cómodas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 - 126

Funciones de cocción automática y descongelación automática . . . . . . . . . . . . . . 127 - 128

Cuadros de cocción automática y descongelación automática . . . . . . . . . . . . . . . 129 - 131

Recetas para cocción automática . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 - 133

Tablas de cocción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 - 135

Recetas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 - 141

Cuidado y limpieza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

¿Qué hacer si ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

Certificado de garantía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Certificado de compra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Conservar durante toda la vigencia de la garantía la factura de compra . . . . . . . . . . . . 146

Especificaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

Información importante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147

Instalación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 - 149

El símbolo en el producto o en su empaque indica que este producto no se puede tratar como desperdicios normales del hogar. Este producto se debe entregar al punto de recolección de equipos eléctricos y electrónicos para reciclaje. Al asegurarse de que este producto se deseche correctamente, usted ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el ambiente y la salud pública, lo cual podría ocurrir si este producto no se manipula de forma adecuada. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con la administración de su ciudad, con su servicio de desechos del hogar o con la tienda donde compró el producto.

112

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES: LÉALAS ATENTAMENTE Y CONSÉRVELAS

PARA CONSULTAS FUTURAS.

Para evitar incendios

Los hornos de microondas no deben dejarse funcionando sin que haya alguien controlando su cocción. Los niveles de potencia que sean demasiado altos o los tiempos de cocción demasiado largos pueden calentar excesivamente los alimentos y originar incendios.

La toma de corriente eléctrica debe estar fácilmente accesible de forma que la unidad pueda desenchufarse sin dificultades en caso de emergencia.

El suministro de C.A. debe ser de 230 V, 50 Hz, con un fusible en la línea de distribución de 16 A como mínimo, o un interruptor en el circuito de distribución de 16 A como mínimo.

Se recomienda utilizar un solo circuito separado para alimentar a este aparato.

No guarde ni use el horno en exteriores.

Si ve que sale humo de la comida que se está calentando en el horno, NO ABRA LA

PUERTA. Apague y desenchufe el horno y espere hasta que deje de salir humo. Si abre la puerta mientras sale humo de la comida podría causar un incendio.

Utilice sólo recipientes, envases y utensilios adecuados para cocinar con microondas. Vedere página 121.

No deje el horno funcionando sin que haya alguien controlando su cocción cuando emplee envases desechables de plástico, papel u otros materiales combustibles para calentar o cocinar la comida.

Limpie la tapa de la guía de ondas, la cavidad del horno, el plato giratorio y el soporte del rodillo después de utilizarlos.

Quíteles siempre la grasa dado que ésta podría sobrecalentarse la próxima vez que use el horno y empezar a echar humo o prenderse fuego.

No coloque materiales inflamables cerca del horno o de los orificios de ventilación. No bloquee la entrada de los orificios de ventilación.

Quite todos los precintos metálicos, envolturas de alambre, etc. que tenga la comida dado que podrían formarse arcos o chispas eléctricas en las superficies metálicas y ocasionar incendios.

No utilice el horno de microondas para freir con aceite o para calentar aceite con el que va a freir después. No se puede controlar la temperatura y podría prenderse fuego.

Para hacer palomitas de maíz (popcorn) utilice sólo un horno de microondas especial para ello.

No guarde comida ni ningún otro alimento dentro del horno.

Compruebe las posiciones programadas después de poner el horno en funcionamiento para asegurarse de que su operación va a ser la correcta.

Utilice este manual de instrucciones.

Para evitar estropear el horno

ADVERTENCIA:

No haga funcionar el horno si está estropeado o funciona mal. Compruebe los puntos siguientes antes de utilizarlo: a) La puerta; asegúrese de que la puerte cierra bien y compruebe que no está ni deformada ni combada.

b) Las bisagras y pestillos de seguridad de la puerta; compruebe que no están ni rotos ni flojos.

c) Los sellos de la puerta y las superficies de sellado; asegúrese de que no han sufrido daños y están en perfectas condiciones.

d) Dentro del horno o en la puerta; asegúrese de que no hay abolladuras.

e) El cable y el enchufe de alimentación de la corriente; asegúrese de que no están estropeados.

En ningún caso ajuste, repare ni modifique el horno personalmente.

Hacerlo es peligroso para cualquier persona que carezca de los conocimientos necesarios para llevar a cabo tareas de servicio o reparación que requieran la extracción de una cubierta que impida la exposición a la energía de microondas.

No ponga el horno a funcionar con la puerta abierta ni altere de ninguna forma los pestillos

(cierres) de la puerta de seguridad.

No haga funcionar el horno si hay algún objeto atrapado entre los sellos de la puerta y las superficies de sellado.

113

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

No permita que se acumule grasa o suciedad en las juntas herméticas de la puerta ni en las superficies de alrededor.

Siga las instrucciones de “Cuidado y limpieza”, en la página 142. Si el horno no se mantiene limpio podría deteriorarse su superficie, lo que podría perjudicar a la vida útil del aparato así como provocar una situación peligrosa.

Las personas que llevan un MARCAPASOS deben comprobar con su médico o el fabricante del marcapasos las precauciones que deben tomar con respecto a los hornos de microondas.

Para evitar sacudidas eléctricas

Bajo ningún concepto se deberá desmontar la caja exterior.

No derrame nada ni introduzca ningún objeto en los orificios de los cierres de la puerta o en los orificios de ventilación. En caso de que cayera algo, apague el horno, desenchúfelo inmediatamente y llame al técnico de servicio

ZANUSSI autorizado.

No sumerja en agua ni en ningún otro líquido el cable de alimentación ni el enchufe.

No deje que el cable de alimentación cuelgue del borde de la mesa o de la superficie en la que esté situado el horno.

No permita que el cable de corriente entre en contacto con superficies calientes o afiladas, como por ejemplo el aire caliente de la parte superior trasera del microondas.

No procure substituir la lámpara usted mismo del horno o permitir a cualquier persona que no sea autorizada por ZANUSSI a hacer tan.

Si la lámpara se estropea, consúltelo con su distribuidor o con un técnico de servicio ZANUSSI autorizado.

Si se estropea el cable de alimentación de este aparato, debrá cambiarlo por un cable especial.

El cambio debe efectuarlo un técnico de servicio

ZANUSSI autorizado.

Tenga cuidado cuando caliente líquidos en el horno de microondas. Utilice un recipiente de boca ancha para que puedan escapar las burbuijas.

El calentamiento de bebidas en el microondas puede dar lugar a un retraso en la ebullición, por lo tanto el cuidado tiene que ser tomado al manejar el envase.

Para evitar la salida repentina de líquido hirviendo y las posibles quemaduras:

1.

Agite el líquido antes de calentarlo/ recalentarlo.

2.

Es aconsejable introducir una varilla de vidrio o utensilio similar en el líquido mientras calienta.

3.

Deje el líquido en reposo al final del tiempo de cocción por 20 segundos, para evitar que hierva y salpique después.

No cocine huevos con la cáscara ni caliente huevos cocidos duros enteros en hornos microondas ya que podrían explotar incluso después de haber terminado de calentarlos el microondas.

Para cocinar o volver a calentar huevos que no estén mezclados o revueltos, pinche las yemas y las claras para que no exploten. Corte también los huevos duros con cáscara antes de calentarlos en el horno de microondas.

Agujeree la piel o cáscara de alimentos como las patatas, salchichas y fruta antes de cocinarlos porque si no podrían explotar.

Para evitar quemaduras

No toque o mueva nunca el grill inferior mientras está caliente. Utilice agarradores o manoplas especiales para horno al sacar la comida para evitar quemarse.

Abra siempre los recipientes, paquetes de palomitas de maíz, bolsas para cocinar en horno, etc., lejos de la cara y manos para evitar quemarse con el vapor.

Para evitar el riesgo de explosión y ebullición repentina

ADVERTENCIA: No caliente líquidos ni otros alimentos en recipientes cerrados ya que podrían explotar.

Para evitar quemaduras, compruebe siempre la temperatura de los alimentos y remuévalos antes de ser virlos, prestando especial atención a la temperatura de comidas y bebidas para bebés, niños o ancianos.

No use nunca recipientes o envases sellados.

Quite los cierres y tapas antes de utilizarlos. Los recipientes sellados pueden explotar al acumularse la presión incluso después de haber apagado el horno.

114

La temperatura del recipiente no es una buena indicación de la temperatura de la comida o bebida; compruebe siempre la temperatura de la comida.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Conviene siempre apartarse de la puerta del horno al abrirlo para evitar quemarse al salir el vapor y el calor.

Los alimentos rellenos cocidos al horno deben cortarse en rodajas después de calentarlos para que salga el vapor y evitar quemaduras.

Mantenga a los niños alejados de la puerta y de las partes accesibles del aparato que pudieran calentarse al utilizar el grill. Los niños deben mantenerse alejados para evitar que sufran quemaduras.

No tocar la puerta del horno, la caja exterior, el grill inferior, los orificios de ventilación, los accesorios ni los platos durante el uso en los modos de operación con

GRILL

,

COMBINADO

y

COCCIÓN

AUTOMÁTICA

ya que se pondrán muy calientes.

Antes de limpiar cerciórese de que no están calientes.

Para evitar que los niños lo utilicen de forma inadecuada

ADVERTENCIA: Sólo se debe permitir a los niños utilizar el horno sin supervisión alguna cuando se les haya dado instrucciones adecuadas para que puedan usarlo de modo seguro y comprendan los peligros de un uso incorrecto.

Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (niños incluidos) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia y conocimientos, a menos que una persona responsable de su seguridad les supervise o les haya dado instrucciones acerca del uso del horno.

Es preciso controlar a los niños para cerciorarse de que no jueguen con el aparato.

Los niños pueden utilizar los hornos de microondas sólo cuando estén bajo supervisión de las personas mayores.

No apoyarse ni agarrarse de la puerta del horno. No juegue con el horno ni lo utilice como un juguete.

A los niños se les debe enseñar todas las medidas de seguridad importantes tales como la utilización de guantes o manoplas para no quemarse, retirar con cuidado las envolturas de las comidas y tener un cuidado especial con los alimentos (por ej., los envueltos en materiales autocalentables) diseñados para tostar la comida porque puede que estén demasiado calientes.

Otras Notas

No intente nunca hacer ninguna modificación en el horno.

Este horno es para preparar solamente comidas en el hogar y debe utilizarse sólo para cocinar alimentos.

115

No es adecuado para utilizarlo con fines comerciales o de laboratorio.

Para prevenir averías en el horno y para no estropearlo, tenga en cuenta lo siguiente:

No haga funcionar el horno cuando esté vacío, vedere página 124, nota 2. Si no lo hace así se estropeará el horno.

Si utiliza algún plato para dorar o materiales autocalentables, coloque siempre debajo un aislador termorresistente como, por ejemplo, un plato de porcelana para evitar que se estropee el plato giratorio y el soporte del rodillo debido al esfuerzo calorífico.

No debe sobrepasar el tiempo de precalentamiento especificado en las instrucciones del plato.

No utilice utensilios de metal que reflejan las microondas y pueden ocasionar arcos o chispas eléctricas. No ponga nunca latas en el horno.

Utilice sólo el plato giratorio y el soporte del rodillo diseñados para este horno. No hacer funcionar el horno sin el plato giratorio.

Para evitar que se rompa el plato giratorio:

(a) Antes de limpiar el plato giratorio con agua, déjelo enfriar.

(b) No ponga comidas ni utensilios calientes sobre un plato giratorio frío.

(c) No ponga comidas ni utensilios fríos sobre un plato giratorio caliente.

No utilice envases o recipientes de plástico para la cocción a microondas si el horno está todavía caliente después de haberlo usado en los modos a la

GRILL

,

COMBINADO

y

COCCIÓN AUTOMÁTICA

dado que podrían derretirse o fundirse. No debe emplear recipientes de plástico durante los modos mencionados a menos que el fabricantes de dichos recipientes afirme que son adecuados para su uso en la cocción por microondas.

No coloque nada en la partes exteriores del horno mientras está funcionando.

IMPORTANTE:

Si no está seguro de cómo conectar el horno, sírvase consultar a un electricista cualificado.

Ni el fabricante ni el proveedor aceptan responsabilidad alguna por cualquier avería del horno o heridas personales sufridas por dejar de observar el procedimiento correcto de conexión eléctrica.

Puede que se forme vapor o gotas de agua algunas veces en las paredes del horno o cerca de los sellos de las puertas y de las superficies de sellado. Esto es bastante normal y no indica que haya ninguna fuga de microondas ni ninguna avería.

HORNO Y ACCESORIOS

1 2

1.

Resistencia grill

2.

Marco frontal

3.

Lámpara del horno

4.

Panel de mandos

5.

Tecla de apertura de puerta

6.

Tapa de la guía de ondas

7.

Cavidad del horno

8.

Soporte giraplatos

9.

Cierre de la puerta y marco de ciere

10.

Frontal y puntos de fijación (4 puntos)

11.

Orificios de ventilación

12.

Cubierta externa

13.

Respaldo mueble

14.

Clip de soporte cable de alimentación

15.

Cable de alimentación

9

15

14

8

ACCESORIOS:

Compruebe que están presentes los siguientes accesorios:

(16)

El plato giratorio

(17)

El soporte de rodillos

(18)

Rejilla alta

(19)

Rejilla baja

(20)

4 tornillos de fijación (no mostrado)

• Coloque el soporte de rodillos en la guarnición en el fondo del interior.

• Ponga seguidamente el plato giratorio en el soporte de rodillos.

• Para evitar daños al plato giratorio, al sacar del horno platos o recipientes conviene levantarlos apartándolos del borde del plato giratorio.

IMPORTANTE:

Cuando encargue accesorios al comercio o técnico de servicio ZANUSSI autorizado, sírvase mencionar dos cosas del nombre de la pieza y la denominación del modelo.

116

7

19

6

3

4

5

10

16

17

11

12

13

18

PANEL DE MANDOS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1 Visualizador digital

2 Indicadores

El indicador apropiado destellará o se encenderá inmediatamente encima de cada símbolo de conformidad con la instrucción. Cuando un indicador emita destellos, pulse la tecla apropiada (que tenga el mismo símbolo) o haga la operación necesaria.

Remover

Dar vuelta

Peso/Microondas

Parrilla

Indicador de microondas

Indicador de cocción en curso

3

Botón de

TEMPORIZADOR/PESO/

POTENCIA

4

Tecla de

COCCIÓN AUTOMÁTICA

Pulsar para seleccionar uno de los 2 programas automáticos.

5

Tecla de

COCCIÓN AUTOMÁTICA Y GRILL 1

Pulsar para seleccionar uno de los 2 programas automáticos.

6

Tecla de

COCCIÓN AUTOMÁTICA Y GRILL 2

Pulsar para seleccionar uno de los 4 programas automáticos.

7

Tecla de

DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA

Pulsar para seleccionar uno de los 4 programas automáticos.

8

Tecla de

MODO DE COCCIÓN

Pulsar para seleccionar el nivel de potencia de microondas, parrilla o doble parrilla.

1. pulsar una vez para seleccionar microondas

2. pulsar dos veces para seleccionar la parrilla

3. pulsar tres veces para seleccionar el modo doble, microondas y parrilla.

9

Tecla de

START/+30

10

Tecla de

STOP

11

Tecla de

APERTURA DE PUERTA

117

ANTES DE LA PUESTA EN FUNCTIONAMIENTO

Enchufar el horno.

1.

El visualizador del horno parpadeará:

2.

Pulsar la tecla de

STOP

, y el visualizador indicará:

Utilización de la tecla de STOP

1.

Borrar los erroes que haya cometido durante la programación.

2.

Parar el horno temporalmente durante la cocción.

3.

Cancelar un programa durante la cocción, pulsándola dos veces.

x1

3.

Para poner en hora el reloj, ver el apartado siguiente.

4.

Calentar el horno sin alimentos.

(Vea la página

124, Nota 2.)

PUESTA EN HORA DEL RELOJ

Hay dos modalidades: reloj de 12 horas y reloj de 24 horas.

1.

Para poner en hora el reloj de 12 horas hay que sostener oprimida la tecla de

MODO

DE COCCIÓN

durante 3 segundos.

aparecerá en el visualizador.

2.

Para poner en hora el reloj de 24 horas hay que pulsar la tecla de

MODO DE

COCCIÓN

una vez más después de lo indicado en la operación 1, en el ejemplo que sigue aparecerá en el visualizador.

Para poner en hora el reloj, seguir el ejemplo que sigue.

Ejemplo:

Poner el reloj de 24 horas a las 23:35.

1.

Elegir la función del reloj.

(reloj de 12 horas)

Elegir el reloj de 24 horas.

2.

Poner la hora. Girar el botón de

TEMPORIZADOR/PESO/

POTENCIA

hasta que se vea la hora correcta (23).

x1

durante

3 segundos

3

.

Se pulsa la tecla

MODO DE COCCIÓN

a cambiar de horas a minutos.

x1

durante

3 segundos

4.

Poner la minutos. Girar el botón de

TEMPORIZADOR/PESO/POTENCIA

hasta que se vea la minutos correcta

(35).

x1

5.

Se pulsa la tecla

MODO DE

COCCIÓN

a poner en marcha el reloj.

Comprobar el visualizador x1 x1

IMPORTANTE:

1. El botón de

TEMPORIZADOR/PESO/POTENCIA

puede girarse en sentido horario o antihorario.

2. Si se comete una equivocación durante la programación basta con pulsar la tecla de

STOP

.

3. Si se interrumpe la alimentación de energía eléctrica al horno de microondas, el visualizador

118 indicará intermitentemente después de restablecerse la corriente. Si ocurre esto mientras está usándose el horno se borrará el programa.

También desaparece la hora del día.

4. Cuando haya que poner nuevamente en hora el reloj hay que seguir otra vez el ejemplo antes mencionado.

CONSEJOS PARA COCINAR CON MICROONDAS

Las microondas son ondas energéticas, parecidas a las utilizadas para las señales de televisión y radio.

La energía eléctrica se convierte en energía microondas y se introduce en el interior del horno a través de una guía de ondas.

Para evitar que los alimentos y la grasa se metan en la guía de ondas, ésta está protegida por la cubierta de la guía de ondas.

Las microondas no pueden atravesar el metal; por eso, el interior del horno está hecho de metal y hay una delgada rejilla metálica en la puerta. Durante la cocción, las microondas rebotan en los laterales del interior del microondas de forma aleatoria.

Las microondas atravesarán ciertos materiales, como el vidrio y el plástico, para calentar los alimentos. (Consulte

“Utensilios de cocina aptos para microondas” en las página 121.

Para cocinar o descongelar alimentos en un horno microondas, la energía microondas debe ser capaz de atravesar el recipiente para entrar en los alimentos.

Por lo tanto es importante elegir recipientes adecuados.

Los platos redondos u ovalados son mejores que los cuadrados o alargados, ya que los alimentos situados en las esquinas suelen quedar demasiado hechos.

Pueden utilizarse varios tipos de recipientes, como se indica en las página 121.

El agua, el azúcar y la grasa de los alimentos absorben las microondas, lo que los hace vibrar. Esto crea calor por fricción de igual forma que sus manos se calientan cuando frota una con la otra.

Las zonas externas de los alimentos se calientan por la energía microondas, y luego el calor se desplaza hasta el centro por conducción, igual que en los métodos convencionales de cocción. Es importante dar la vuelta, volver a colocar o remover los alimentos para asegurar que se calientan uniformemente.

Una vez terminada la cocción, el horno deja automática-mente de producir microondas.

Es necesario dejar reposar los alimentos después de la cocción para que el calor se distribuya por ellos por igual.

Las microondas cocinan los alimentos más rápidamente que los métodos convencionales de cocción. Por eso es fundamental que se sigan ciertas técnicas para asegurar buenos resultados. Muchas de las técnicas siguientes son parecidas a las utilizadas en los métodos convencionales de cocción.

CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS

Composición Los alimentos con mayor contenido en grasa o azúcar (p. ej.: pudding de Navidad o pastel de frutas) necesitan menos tiempo para calentarse. Debería tenerse cuidado, ya que el sobrecalentamiento puede causar un incendio.

Densidad La densidad de los alimentos afectará al tiempo de cocción necesario. Los alimentos ligeros y porosos, como los bizcochos o el pan, se cocinan más rápidamente que los alimentos más pesados y densos, como los asados y los guisos.

Cantidad

Tamaño

El tiempo de cocción debe aumentarse cuanto mayor sea la cantidad de alimentos colocados en el horno. P. ej.: cuatro patatas tardarán más en cocinarse que dos.

Los alimentos y trozos pequeños se cocinan más rápidamente que los más grandes, ya que las microondas pueden entrar hasta el centro desde todos los lados. Para una cocción uniforme, haga trozos del mismo tamaño.

Forma Los alimentos con formas irregulares, como las pechugas o los muslos de pollo, tardan más en cocinarse en las partes más gruesas. Las formas redondeadas se cocinan más uniformemente que las formas cuadradas cuando se cocinan con microondas.

Temperatura La temperatura inicial de los alimentos afecta al tiempo de cocción necesario. Los alimentos refrigerados tardarán más en cocinarse que los alimentos a temperatura ambiente. Haga un corte a los alimentos con relleno, por ejemplo bollos rellenos de mermelada, para liberar el calor o el vapor.

119

CONSEJOS PARA COCINAR CON MICROONDAS

TÉCNICAS DE COCCIÓN

Colocar

Tapar

Ponga las partes más gruesas de los alimentos hacia el exterior del plato. P. ej.: muslos de pollo.

Utilice film transparente para microondas dejando una abertura o bien una tapa adecuada.

Perforar Los alimentos con cáscara, piel o membrana deben perforarse en varios sitios antes de cocinarlos o calentarlos, ya que se acumulará el vapor y puede hacer que exploten los alimentos. P. ej.: patatas, pescado, pollo, salchichas.

Nota:

Los huevos no deberían calentarse con energía microondas, ya que pueden explotar, incluso después de haber terminado su cocción. P. ej.: escalfados, fritos, cocidos.

Remover, dar Para conseguir una cocción uniforme, es imprescindible remover, dar la vuelta y volver a colocar los la vuelta y alimentos durante la cocción. Remueva y vuelva a colocar los alimentos siempre desde fuera hacia volver a colocar dentro.

Reposar Es necesario dejar reposar los alimentos después de la cocción para que el calor pueda distribuirse por ellos por igual.

Proteger Algunas zonas de los alimentos que se estén descongelando pueden calentarse. Las zonas calientes pueden protegerse con pequeños trozos de papel de aluminio, que reflejan las microondas.

P. ej.: muslos y alitas de un pollo.

DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE COCCIÓN CON EL TERMÓMETRO DE ALIMENTOS

Cada bebida y cada plato tiene una determinada temperatura interior (temperatura en el núcleo), una vez terminado el proceso de la cocción. Si dicho proceso de cocción se interrumpe en este punto el resultado será satisfactorio. Dicha temperatura se puede leer en un termómetro especial para comidas.

La siguiente tabla de temperaturas informa sobre las temperaturas más importantes.

Bebida/comida Temperatura interior después de

10-15 minutos de tiempo de reposo

Calentar bebidas (café, té, agua, etc)

Calentar leche

Calentar sopas

Calentar guisados/estofados

Aves

Carne de cordero Soasado

Bien asado

Roast beef Sasado

Medio

Bien asado

Carne de cerdo, ternera

Temperatura interior al final del tiempo de la cocción

65-75 oC

60-65 oC

75-80 oC

75-80 oC

80-85 oC

70 oC

75-80 oC

50-55 oC

60-65 oC

75-80 oC

80-85 oC

85-90 oC

70-75 oC

80-85 oC

55-60 oC

65-70 oC

80-85 oC

80-85 oC

120

UTENSILIOS DE COCINA APTOS PARA MICROONDAS

Recipientes

Papel de aluminio y recipientes de papel de aluminio

Fuentes refractarias

Loza y cerámica

Cristalería

(p. ej.: Pyrex ®)

Metal

Plásticos y poliestireno

(p. ej.: recipientes de comida rápida)

Film transparente

Adecuados Comentarios para microondas

/

/

Pueden utilizarse trozos pequeños de papel de aluminio para proteger los alimentos y evitar que se sobrecalienten. Mantenga el papel de aluminio a al menos 2 cm de las paredes del horno, ya que pueden formarse arcos eléctricos. No se recomiendan los recipientes de papel de aluminio a menos que lo especifique el fabricante, p. ej.: Microfoil ®, siga las instrucciones atentamente.

Siga siempre las instrucciones del fabricante. No supere los tiempos de calentamiento facilitados. Tenga mucho cuidado, ya que estas fuentes se calientan mucho.

La porcelana, la cerámica, la cerámica vitrificada y la porcelana a base de huesos suelen ser adecuados, excepto cuando tienen adornos metálicos.

Debería tenerse cuidado al utilizar cristalería delicada, ya que puede romperse o rajarse si se calienta repentinamente.

No se recomienda utilizar recipientes metálicos con energía microondas, ya que formará arcos eléctricos que pueden causar un incendio.

Debe tenerse cuidado, ya que algunos recipientes se deforman, funden o descoloran a temperaturas altas.

Bolsas para congelar y asar

Papel: platos, vasos y papel de cocina

Recipientes de paja y madera

Papel reciclado y de periódico

No debería estar en contacto con los alimentos y debe perforarse para dejar escapar el vapor.

Deben perforarse para dejar escapar el vapor. Asegúrese de que las bolsas son adecuadas para su uso en microondas. No utilice cierres de plástico o metal, ya que pueden fundirse o prenderse debido a la formación de arcos eléctricos del metal.

Utilícelos sólo para calentar o para absorber la humedad. Debe tenerse cuidado, ya que el sobrecalentamiento puede causar un incendio.

Esté siempre atento al horno cuando utilice estos materiales, ya que el sobrecalentamiento puede causar un incendio.

Puede contener extractos de metal que formarán arcos eléctricos y pueden causar un incendio.

121

NIVEL DE POTENCIA DE MICROONDAS

El horno tiene 5 niveles de potencia. Para elegir el nivel conveniente para guisar hay que hacer lo indicado en la sección de recetas. En general son de aplicación las siguientes recomendaciones:

900 W

(utilizado para cocción rápida o para recalentar, p.ej. sopas, guisos, alimentos enlatados, bebidas calientes, verduras, pescado, etc.

630 W

utilizado para la cocción más prolongada de alimentos densos, como carne asada, pasteles de carne y comidas al plato y también para platos sensibles como salsa de queso y pasteles de bizcocho. En este punto de ajuste, más reducido, la salsa no hervirá y los alimentos se cocerán uniformemente sin quemarse en los bordes.

450 W

para alimentos densos que requieren un tiempo de cocción largo en la cocina convencional, por ejemplo platos de buey. Se recomienda utilizar este ajuste de la potencia para asegurar que la carne quede tierna.

270 W

(ajuste de descongelación). Seleccione este ajuste para descongelar asegurando que el plato se descongela uniformemente.Este ajuste es también ideal para cocer a fuego lento arroz, pasta, etc. y para cocer flanes de huevo.

90 W

Para descongelación cuidadosa, por ejemplo de dulces o pasteles de crema.

W = WATT

Para seleccionar el nivel de potencia de microondas:

1.

Girar el botón de

TEMPORIZADOR/PESO/PORCIÓN

en sentido horario para seleccionar el tiempo de cocción.

2.

Pulse el tecla de

NIVEL DE POTENCIA MICROONDAS

hasta que aparezca el nivel de potencia deseado en el visualizador. (Si el tecla de

NIVEL DE POTENCIA MICROONDAS

se pulsa una vez, aparecerá ). Si se pasa del nivel deseado, continúe pulsando el botón hasta que llegue de nuevo a la

NIVEL DE POTENCIA MICROONDAS

que desee.

3.

Pulsar la tecla

START/+30

.

NOTA:

Si no se selecciona el nivel de potencia se pone automáticamente el nivel 900 W.

122

COCCIÓN CON MICROONDAS

El horno puede programarse para hasta 90 minutos (90.00). La unidad de entrada de tiempo de cocción (descongelación) varía de 10 segundos a 5 minutos. Depende del total de tiempo de cocción (descongelación), como se indica en la tabla.

Tiempo de cocción Unidad de incrementos

0-5 minutos

5-10 minutos

10-30 minutos

30-90 minutos

10 segundos

30 segundos

1 minuto

5 minutos

Ejemplo:

Supongamos que se desea calentar sopa durante 2 minutos y 30 segundos empleando una potencia de microondas de 630 W.

1.

Se pone el tiempo de cocción deseado girando el mando de

TEMPORIZADOR/

PESO/POTENCIA

.

2.

Se elige el

MODO DE

COCCIÓN

deseado pulsando la tecla

MODO DE COCCIÓN

una vez (sólo microondas).

3.

Se elige la potencia deseada girando el mando de

TEMPORIZADOR/

PESO/POTENCIA

.

4.

Se pulsa la tecla de

START/+30

una vez para empezar la cocción

.

x1 x1

Comprobar el visualizador

IMPORTANTE:

1.

Cuando se abre la puerta durante el proceso de cocción se para automáticamente el tiempo contado en el visualizador digital. El tiempo de cocción empieza a contarse de nuevo cuando se cierra la puerta y se pulsa la tecla de

START/+30

.

2.

Si se desea saber el nivel de potencia que se está usando durante la cocción se pulsa la tecla de

MODO DE COCCIÓN

. Mientras se toca la tecla de

MODO DE COCCIÓN

con el dedo se ve en el visualizador el nivel de potencia.

3.

El mando de

TEMPORIZADOR/PESO/POTENCIA

se puede girar en sentido horario o antihorario.

Si se gira en sentido antihorario se reduce el tiempo de cocción desde 90 minutos en graduaciones.

123

COCCIÓN AL GRILL Y COMBINADA

Este horno de microondas tiene dos modos de cocción al

GRILL

: 1. Sólo grill.

2. Grill con microondas.

1. COCCIÓN SÓLO AL GRILL

Este modo puede usarse para asar/dorar alimentos.

Ejemplo:

Para hacer tostadas en 4 minutos:

1

.

Se pone el tiempo de cocción deseado girando el mando de

TEMPORIZADOR/PESO/

POTENCIA

.

2

.

Se elige el modo de cocción deseado pulsando la tecla

MODO DE COCCIÓN

dos veces. (Sólo parrilla).

3

.

Se pulsa la tecla

START/+30

una vez para empezar la cocción.

x2 x1

Comprobar el visualizador

IMPORTANTE:

1.

Se recomienda usar la rejilla alta para asar a la parrilla.

2.

Al usar el grill por primera vez puede que se note humo o un olor a quemado, pero eso es normal y no es indicio de que el horno está averiado.

Para evitar este problema, al usar el horno por primera vez conviene hacer funcionar el grill sin alimentos durante 20 minutos.

2. COCCIÓN COMBINADA AL GRILL Y CON MICROONDAS

En esta modalidad se usa una combinación de potencia del grill y potencia de microondas (90 W a 630 W).

El nivel de potencia de microondas está prefijado a 270 W.

Ejemplo:

Para hacer brochetas mixtas de carne (receta en la página 133) durante 7 minutos empleando potencia

MEDIA DEL GRILL Y MICROONDAS

450 W.

1.

Se pone el tiempo de cocción deseado girando el mando de

TEMPORIZADOR/

PESO/POTENCIA

.

2.

Se elige el modo de cocción deseado pulsando la tecla

MODO

DE COCCIÓN

tres veces para seleccionar microondas y grill.

3.

Se gira el mando de

TEMPORIZADOR/

PESO/POTENCIA

al nivel de potencia de microondas deseado.

4.

Se pulsa la tecla de

START/+30

una vez para empezar la cocción.

x3 x1

Comprobar el visualizador

124

OTRAS FUNCIONES CÓMODAS

1. COCCIÓN EN VARIAS SECUENCIAS

Puede programarse una secuencia de 3 escalones (máximo) empleando combinaciones de

MICROONDAS

,

GRILL

o

GRILL Y MICROONDAS

.

Ejemplo:

Para cocinar : 2 minutos y 30 segundos con potencia 630 W

5 minutos con sólo grill

ESCALÓN 1

1.

Se pone el tiempo de cocción deseado girando el mando de

TEMPORIZADOR/

PESO/POTENCIA

.

2.

Se elige el modo de cocción deseado pulsando la tecla

MODO

DE COCCIÓN

una vez

(sólo microondas).

(Escalón 1)

(Escalón 2)

3.

Se pone el nivel de potencia deseado girando el mando de

TEMPORIZADOR/

PESO/POTENCIA

.

4.

Se pulsa la tecla de

MODO DE

COCCIÓN

antes de programar el escalón 2.

x1 x1

ESCALÓN 2

5.

Se pone el tiempo deseado girando el mando de

TEMPORIZADOR/PESO/

POTENCIA

.

6.

Se elige el modo de cocción deseado pulsando la tecla de

MODO DE COCCIÓN

dos veces (sólo grill).

7.

Se pulsa la tecla de

START/+30

una vez para empezar la cocción.

x2 x1

Comprobar el visualizador

(El horno empezará a cocinar durante 2 minutos y 30 segundos a 630 W y luego durante 5 minutos con sólo grill.)

IMPORTANTE:

Si elige cualquier programa después de haber ajustado el modo

GRILL

, omita los pasos 3 y 4. Si mantiene apretado continuamente el botón del

MODO DE COCCIÓN

después de ajustar

GRILL

, el modo

GRILL

cambiará automáticamente al modo

GRILL DOBLE

.

Ejemplo:

Para hacer 1.0 kg Calabacines y pasta al horno (en la página 140).

1.

18 minutos a 900 W.

2.

7 minutos con grill y microondas a 630 W.

125

OTRAS FUNCIONES CÓMODAS

2. FUNCIÓN PARA AÑADIR 30 SEGUNDOS

La tecla de

START/+30

permite utilizar las dos funciones siguientes:

a. Inicio directo de cocción

Puede empezar la cocción directamente al nivel de potencia de microondas de 900 W durante 30 segundos pulsando el botón

START/+30

.

IMPORTANTE:

Para evitar manipulaciones indebidas por los niños la tecla de

START/+30

sólo puede usarse dentro de

3 minutos de la operación inmediatamente precedente, p.ej. el cierre de la puerta o la pulsación de la tecla de

STOP

.

b. Prolongación del tiempo de cocción

Durante la cocción manual, puede prolongar el tiempo de cocción en múltiplos de 30 segundos pulsando el botón mientras el horno está funcionando.

3. PARA COMPROBAR EL NIVEL DE POTENCIA

Para comprobar el nivel de potencia de microondas durante la cocción se pulsa la tecla de

MODO

DE COCCIÓN

.

x1

Mientras se está tocando la tecla de

MODO DE COCCIÓN

con el dedo se ve en el visualizador el nivel de potencia.

El horno continúa contando el tiempo aunque el visualizador esté indicando el nivel de potencia.

4. FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SEGURIDAD

PARA ACTIVAR LA FUNCIÓN DE BLOQUEO

DE SEGURIDAD

1.

Pulse y mantenga pulsada la tecla

STOP

durante 3 segundos.

PARA CANCELAR LA FUNCIÓN DE

BLOQUEO DE SEGURIDAD

1.

Pulse y mantenga pulsada la tecla

STOP

durante 3 segundos.

x1

durante 3 segundos

Comprobar el visualizador x1

durante 3 segundos

Si el reloj está puesto en hora, podrá verse la hora en la pantalla.

IMPORTANTE:

Cuando está activado el Bloqueo de seguridad no funcionará ningún botón a excepción del botón

STOP

.

126

FUNCIONES DE COCCIÓN AUTOMÁTICA Y

DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA

Las funciones de

COCCIÓN AUTOMÁTICA

y

DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA

calculan automáticamente el modo y el tiempo de cocción apropiados. Puede escoger entre los menús 2

COCCIÓN AUTOMÁTICA

, 6

COCCIÓN AUTOMÁTICA Y GRILL

y 4

DESCONGELACIÓN

AUTOMÁTICA

.Lo que necesita saber para utilizar esta función automática:

1a.

Número del menú

1a. COCCIÓN AUTOMÁTICA:

El botón de

COCCIÓN

AUTOMÁTICA

dispone de 2 menús. Pulse el botón de

COCCIÓN AUTOMÁTICA

una vez y aparecerá la pantalla que se ilustra.

1b.

Número del menú

1b. COCCIÓN AUTOMÁTICA Y GRILL 1:

El botón de

COCCIÓN AUTOMÁTICA Y GRILL 1

dispone de 2 menús. Pulse el botón de

COCCIÓN AUTOMÁTICA Y

GRILL 1

una vez y aparecerá la pantalla que se ilustra.

Número del menú

1c. COCCIÓN AUTOMÁTICA Y GRILL 2:

El botón de

COCCIÓN AUTOMÁTICA Y GRILL 2

dispone de 4 menús. Pulse el botón de

COCCIÓN AUTOMÁTICA Y

GRILL 2

una vez y aparecerá la pantalla que se ilustra.

1c.

1d. DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA:

El botón de

DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA

dispone de 4 menús. Pulse el botón de

DESCONGELACIÓN

AUTOMÁTICA

una vez y aparecerá la pantalla que se ilustra.

1d.

Número del menú

El menú puede elegirse pulsando la tecla de

DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA

o deseado

COCCIÓN

AUTOMÁTICA

hasta que se vea en el visualizador el número del menú deseado. Ver las páginas 129 - 131

CUADROS DE COCCIÓN AUTOMÁTICA

y

DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA

”.

El menú cambiará automáticamente manteniendo pulsado el tecla

COCCIÓN AUTOMÁTICA

y

DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA

.

2.

El peso o la cantidad del alimento puede introducirse girando el mando de

TEMPORIZADOR/PESO/

POTENCIA

hasta que se visualice el peso o cantidad deseados.

• Introducir sólo el peso del alimento.

No incluir el peso del envase.

• Utilice el modo de funcionamiento manual para alimentos que pesen más o menos que los pesos o las cantidades que se facilitan en los cuadros de

COCCIÓN AUTOMÁTICA

y

DESCONGELACIÓN

AUTOMÁTICA

.

Para obtener mejores resultados, siga las indicaciones de los cuadros de cocción que se proporcionan en las páginas 134 - 135.

3.

Para empezar a cocinar, pulsar la tecla de

START/+30

.

Cuando se necesita alguna acción (p.ej. dar vuelta al alimento) el horno se para y suenan las señales, y en el visualizador se verá intermitentemente el tiempo de cocción que queda y cualquier indicador. Para continuar cocinando hay que pulsar la tecla de

START/+30

.

2.

3.

Mando de

TEMPORIZADOR/kg/

POTENCIA

Tecla de

START/+30 x1

La temperatura final variará dependiendo de la temperatura de partida. Comprobar que el alimento está muy caliente después de la cocción. Si es necesario se puede prolongar el tiempo de cocción y variar el nivel de potencia.

IMPORTANTE:

Si utiliza la función

START/+30

durante la cocción/descongelación para ampliar el tiempo de cocción, la comida se puede cocinar en exceso.

127

FUNCIONES DE COCCIÓN AUTOMÁTICA Y

DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA

Ejemplo 1 para COCCIÓN AUTOMÁTICA Y GRILL 1:

Para cocinar Pescado gratinado con un peso de 1,5 kg utilizando la Cocción automática plus grill 1 (A1-1).

1.

Se selecciona el menú requerido pulsando la tecla de

COCCIÓN AUTOMÁTICA Y

GRILL 1

.

2.

Se introduce el peso girando el mando de

TEMPORIZADOR/

PESO/POTENCIA

en sentido horario.

3.

Se pulsa la tecla de

START/+30

.

x1 x1

Comprobar el visualizador.

Ejemplo 1 para DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA:

Para descongelar 0,2 kg de filetes utilizando la función de Descongelación automática (Ad-1).

1.

Seleccione el menú que desee pulsando una vez el botón de

DESCONGELACIÓN

AUTOMÁTICA

.

2.

Se introduce el peso girando el mando de

TEMPORIZADOR/

PESO/POTENCIA

en sentido horario.

3.

Se pulsa la tecla de

START/+30

.

x1 x1

Comprobar el visualizador.

128

CUADROS DE COCCIÓN AUTOMÁTICA Y

DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA

TECLA x1

COCCIÓN

AUTOMÁTICA

AC-1 Cocción

Pollo y verdura cacerola

CANTIDAD (Unidad de incremento)/UTENSILIOS

0,5 - 1,5 kg* (500 g)

Fuente para gratén y film de plástico para microondas

PROCEDIMIENTO

• Ver las recetas para “Pollo y verdura cacerola” en la página 132.

* Peso total de ingredientes.

x2

AC-2 Cocción

Picadillo y cebolla

0,5 - 1,5 kg* (500 g)

Plato Cacerola y tapa

• Ver las recetas para “Picadillo y cebolla” en la página 132.

* Peso total de ingredientes.

TECLA x1

COCCIÓN

AUTOMÁTICA

PLUS GRILL 1

A1-1 Menú

Rápidas

Pescado gratinado

CANTIDAD (Unidad de incremento)/UTENSILIOS

0,5 - 1,5 kg* (500 g)

Fuente ovalada para gratén

PROCEDIMIENTO

• Ver las recetas para “Pescado gratinado” en la páginas 132 - 133.

* Peso total de ingredientes.

x2

A1-2 Menú

Rápidas

Gratén

0,5 - 1,5 kg* (500 g)

Fuente ovalada para gratén

• Ver las recetas para “Gratén” en la página 133.

* Peso total de ingredientes.

IMPORTANTE:

Los alimentos refrigerados se cocinan a partir de 5 o

C, y los congelados a partir de -18 o

C.

129

CUADROS DE COCCIÓN AUTOMÁTICA Y

DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA

TECLA x1 x2 x3 x4

COCCIÓN

AUTOMÁTICA

PLUS GRILL 2

CANTIDAD (Unidad de incremento)/UTENSILIOS

A2-1 Cocción

Patatas fritas

(Patatas fritas al horno)

0,20 - 0,40 kg (50 g)

Plato Cacerola

Tripode alta

A2-2 Cocción

Brochetas mixtas de carne

A2-3 Cocción

Patas de pollo

0,2 - 0,8 kg (100 g)

Tripode alta

0,20 - 0,80 kg (50 g)

Tripode alta

Ingredientes para 0,6 kg de muslos de pollo:

1-2 cucharada de aceite, 1/2 cucharadita de sal,

1 cucharadita de pimentón

A2-4 Cocción

Pollo asado

0,9 - 1,8 kg (100 g)

Tripode baja

Ingredientes para 1,2 kg de pollo al grill:

2 cucharada de aceite, 1 cucharadita de pimentón, sal, pimienta

PROCEDIMIENTO

• Colocar las patatas fritas congeladas en una fuente.

• Colocar la fuente en la rejilla superior y cocinar.

• Cuando suenen las señales, dar vuelta.

• Después de la cocción, sacar las patatas fritas de la fuente y ponerlas en un plato para servir. (No es necesario tiempo de reposo).

• Añadir sal según el gusto.

IMPORTANTE:

La fuente se pone muy caliente durante la cocción. Para evitar quemarse conviene ponerse guantes de cocina para sacar del horno la fuente.

• Preparar las brochetas al grill siguiendo la receta de la página 133.

• Poner en una tripode alta y asar.

• Cuando suene la señal, dar vuelta.

• Terminada la cocción, sacar y poner en un plato para servir. (No es necesario tiempo de reposo).

• Mezclar los ingredientes y esparcirlos sobre las patas de pollo.

• Perforar la piel de las patas.

• Poner las patas en la tripode alta, con el lado con piel abajo y con los extremos delgados hacia el centro.

• Cuando suenen las señales, dar vuelta a las patas.

• Después de la cocción, dejar en reposo el alimento durante aprox. 5 minutos.

• Mezclar los ingredientes y esparcirlos sobre el pollo.

• Perforar la piel del pollo.

• Poner el pollo en en la tripode baja, pechuga hacia abajo.

• Poner en el plato giratorio y cocer.

• Cuando suenen las señales, dar vuelta al pollo.

• Después de la cocción, dejar durante aprox. unos 3 minutos en el horno, retirar y poner en un plato para servir.

IMPORTANTE:

Los alimentos refrigerados se cocinan a partir de 5 o

C, y los congelados a partir de -18 o

C.

130

CUADROS DE COCCIÓN AUTOMÁTICA Y

DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA

TASTE x1 x2 x3 x4

DESCONGELACIÓN

AUTOMÁTICA

Ad-1

Descongelación

Bistec y chuletas

Ad-2

Descongelación

Carne picada

Ad-3

Descongelación

Pastel

Ad-4

Descongelación

Pan

CANTIDAD (Unidad de incremento)/UTENSILIOS

0,2 - 1,0 kg (100 g)

Plato Cacerola

(Ver la nota que sigue.)

PROCEDIMIENTO

• Colocar la comida en una fuente en el centro del plato giratorio.

• Cuando suene la señal acústica, dar la vuelta a la comida, recolocar y separar.

Proteger las partes más finas y puntos calientes con papel de aluminio.

• Tras la descongelación, envolver en papel de aluminio durante 10-15 min. hasta quedar totalmente descongelada.

0,2 - 1,0 kg (100 g)

Plato Cacerola

(Ver la nota que sigue.)

0,1 - 1,4 kg (100 g)

Plato plano

• Colocar el bloque de carne picada en una fuente en el centro del plato giratorio.

• Cuando suene la señal acústica, dar la vuelta a la comida. Retirar las partes descongeladas si es posible.

• Tras la descongelación, cubrir con papel de aluminio durante 5-10 min. hasta quedar totalmente descongelada.

• Retirar todo el envoltorio de la tarta.

• Colocar directamente en el plato giratorio o en un plato en el centro del mismo.

• Tras la descongelación, cortar la tarta en trozos de tamaño similar dejando espacio entre cada uno de ellos y dejar durante 15-

60 min. hasta quedar todo descongelado.

0,1 - 1,0 kg (100 g)

Plato Cacerola

(Para este programa solamente se recomienda pan cortado en rebanadas)

• Distribuir en una fuente y colocar en el centro del plato giratorio. Para 1 kg distribuir directamente en el plato giratorio.

• Cuando suene la señal acústica, dar la vuelta, recolocar y retirar las rebanadas descongeladas.

• Tras la descongelación, cubrir con papel de aluminio durante 5-15 min. hasta quedar totalmente descongelado.

IMPORTANTE:

Los alimentos refrigerados se cocinan a partir de 5 o

C, y los congelados a partir de -18 o

C.

IMPORTANTE:

Descongelación automática

1. Bistecs y chuletas deben congelarse en una sola capa.

2. La carne picada se debe congelar en pequeñas porciones.

3. Después de dar vuelta, proteger las partes descongeladas con trozos pequeños planos de lámina de aluminio.

4. El pollo debe cocinarse inmediatamente después de la descongelación.

5. Las tartas recubiertas de nata son muy sensibles a la energía del microondas. Para obtener los mejores resultados, si la nata comienza a ablandarse rápidamente, retire la tarta del horno de inmediato y deje reposar durante 10-30 minutos a temperatura ambiente.

131

RECETAS PARA COCCIÓN AUTOMÁTICA

POLLO Y VERDURA CACEROLA (AC-1)

Pavo Picante con Arroz

0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg

60 g

1

25 g

50 g

50 g

120 g 180 g arroz de grano largo

(sancochar)

1

50 g

100 g

100 g

1

75 g

150 g

150 g balsita de hilitos de azafrán cebolla (en rodajas) pimiento morrón (en tiras) puerro pequeño (en tiras)

150 g 300 g 450 g pechuga de pollo (en dados) pimienta, pimentón

10 g 20 g 30 g mantiquilla o margarina

150 ml 300 ml 450 ml caldo de carne

1. Mezclar el arroz y el azafrán en la fuente engrasada.

2. Mezclar las cebollas, el pimiento rojo, el puerro y el pollo. Sazonar y echar por encima del arroz.

3. Poner mantequilla sobre la mezcla.

4. Verter el caldo por encima del pollo, cubrir con film adherente apto para microondas y cocinar en

COCCIÓN AUTOMÁTICA (AC-1)

, “Pollo y verdura cacerola”.

5. Después de cocinar, dejar reposar durante 5-10 minutos.

PICADILLO Y CEBOLLA (AC-2)

0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg

150 g 300 g 450 g picadillo (

1/2 mitad de cardo,

1/2 mitad de vaca)

50 g

1/2

15 g

100 g 150 g cebolla (bien picado)

1 1

1/2 huevo

30 g 45 g de pan rallado sal y pimienta

115 ml 230 ml 345 ml caldo de carne

20 g 40 g 60 g de puré de tomate

65 g

65 g

1/2

125 g

125 g

190 g

190 g patatas (bien picado) zanahorias (bien picado) tbsp 1 tbsp 1

1/2 tbsp de perejil (picado)

1. Mezclar la carne picada, la cebolla, el huevo y el pan rallado en una fuente tipo cacerola. Sazonar con sal y pimienta.

2. Añadir el puré de tomate al caldo de carne.

3. Agregar el líquido, las patatas, las zanahorias y el perejil a la carne y remover bien.

4. Tapar y cocinar en

COCCIÓN AUTOMÁTICA

(AC-2)

, “Picadillo y cebolla”.

5. Cuando suene la señal acústica, remover y volver a tapar.

6. Después de cocinar, remover y dejar reposar durante

5 min. aprox. Espolvorear con perejil y servir.

PESCADO GRATINADO (A1-1)

Pescado gratinado a la italiana

0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg

200 g 430 g 630 g filetes de pescado

1/2 tbsp 1 tbsp 1

1/2 tbsp zumo de limón

1/2 tbsp 1 tbsp 1 1/2 tbsp mantequilla de anchoas

30 g 50 g 80 g queso Gouda (rallado) sal y pimienta

150 g 300 g 450 g tomates

1 tbsp 1 1/2 tbsp 2 tbsp hierbas picados mezcladas

100 g 180 g 280 g Mozarella

1/2 tbsp

3/4 tbsp 1 tbsp albahaca (picado)

1. Lavar y secar el pescado, rociar con el zumo de limón, sazonar y untar con la mantequilla de anchoas.

2. Colocar en una fuente ovalada para gratinar.

3. Espolvorear el queso Gouda sobre el pescado.

4. Colocar los tomates por encima del queso.

5. Condimentar con sal, pimienta y las hierbas mezcladas.

6. Escurrir la mozarella, cortar en rodajas y colocar sobre los tomates. Espolvorear con la albahaca.

7. Colocar la fuente sobre la tripode baja y cocinar en

COCCIÓN AUTOMÁTICA PLUS GRILL 1

(A1-1)

, “Pescado Gratinado”.

8. Después de la cocción, dejar durante 5 minutos.

132

RECETAS PARA COCCIÓN AUTOMÁTICA

PESCADO GRATINADO (A1-1)

Fiete de pescado gratinado Esterhazy

0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg

230 g 450 g 680 g filetes de pescado

100 g 200 g 300 g puerros (en rodajas)

20 g 40 g 60 g cebella (bien picados)

40 g 100 g 140 g zanahoria (rallado)

10 g 10 g 20 g mantequilla o margarina sal, pimienta y nuez moscada

1 tbsp 1 1/2 tbsp 2 tbsp zumo de limón

50 g 100 g 150 g crème fraîche (nata)

50 g 100 g 150 g queso Gouda (rallado)

1. Poner las verduras, mantequilla y especias en una cazuela y mesclar bien. Cocinar para 2-6 minutos a 900 W, depende de peso.

2. Lavar el pescado, secar, rociar con zumo de limón y sal.

3. Mezclar na crème fraîche (nata) con las verduras.

4. Poner la mitad de las verduras en una fuente ovalada para gratinar. Colocar el pescado encima y cubrir con las verduras restantes.

5. Espolvorear con el queso Gouda y colocar en el soporte bajo y cocer en

COCCIÓN

AUTOMÁTICA PLUS GRILL 1 (A1-1)

,

“Pescado Gratinado”.

6. Después de la cocción, dejar durante 5 minutos.

GRATÉN (A1-2)

Gratén d’espinaca

0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg

150 g 300 g 450 g espinaca (descongelar y escurrir)

15 g 30 g 45 g cebolla (bien picados)

5 g 10 g sal, pimienta, nuez moscada

15 gr mantequilla o margarina

(para engrasar la fuente)

150 g 300 g 450 g patatas cocido (en rodajas)

35 g 75 g 110 g de jamón cocido (en dados)

50 g 100 g 150 g crème fraîche (nata)

1

40 g

2

75 g

3

115 g huevo de queso (rollado)

1. Mezclar conjuntamente las espinacas en hoja con la cebolla y condimentar con sal, pimienta y nuez moscada.

2. Engraser el plato. Poner, alternado, capas de rodajas de patatas, dados de jamón y espinica. La capa superior debería ser de espinica.

3. Mezclar los huevos con crème fraiche, salpimentar y verter sobre el gratinado.

4. Espolvorear con el queso rallado.

5. Colocar en el soporte bajo y cocer en

COCCIÓN

AUTOMÁTICA PLUS GRILL 1 (A1-2)

, “Gratén”.

6. Después de la cocción, dejar durante 5 - 10 minutos.

GRATÉN (A1-2)

Gratinado de patatas y calabacín

0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg

200 g 400 g 600 g potatas cocido (en rodajas)

115 g 230 g 345 g calabacin (en rodajas fínas)

75 g 150 g 225 g crème fraîche (nata)

1

1/2

2

1

3

2 heuvo diente de ajo (picado)

40 g

10 g

80 g

20 g sal y pimienta

120 g queso Gouda (rallado)

30 g semillas de girasol

1. Engrasar el plato y colocar capas alternas de rodajas de patatas y calabacín en el plato.

2. Mezclar los huevos con crème fraiche, sazonar con sal, pimienta y ajo, y verter por encima del gratinado.

3. Espolvorear el queso Gouda sobre el gratinado.

4. Finalmente, espolvorear el gratinado con semillas de girasol.

5. Colocar en el soporte bajo y cocer en

COCCIÓN

AUTOMÁTICA PLUS GRILL 1 (A1-2)

, “Gratén”.

6. Después de la cocción, dejar durante 5 - 10 minutos.

BROCHETAS MIXTAS DE CARNE (A2-2)

4 porción

400 g chuletas de cerdo en dados

100 g bacon

100 g cebollas, en cuartos

250 g tomates, en cuartos

100 g pimiento verde troceado

2 CuSop de aceite

4 Cdta.

de pimentón sal

1 Cdta.

de pimienta de Cayena

1 Cdta.

de salsa Worcester

1. Insertar carne y verduras alternativamente en 4 pinchos de madera.

2. Mezclar el aceite con las especias y aplicar con un pincel a los pinchos morunos.

3. Colocar los pinchitos en la rejilla y cocinar en

COCCIÓN AUTOMÁTICA PLUS GRILL 2 (A2-2)

,

“Brochetas Mixas De carne”.

133

TABLAS DE COCCIÓN

CuSop =

Cucharada sopera

ABREVIATURAS EMPLEADAS

Ctda. = Cucharadita

Tz = Taza kg = Kilogramo g = Gramo l = Litro ml = Mililitro cm = Centímetro min. = Minutos

Bebida/Alimento

Café

Leche

Agua

1 taza

1 taza

1 taza

6 tazas

1 tazón

Platos únicos (verduras, carnes y guarniciones)

Guisados / Sopa

Verduras

Carne, 1 tajada*

Filete de pescado*

Tarta, 1 porción

Comida para bebés, 1 tarro

TABLA: CALENTAMIENTO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS

Cantidad Modo Potencia Tiempo Procedimiento

-g/ml-ajuste-min-

Derretir margarina o mantequilla*

Chocolate fundido

200

200

500

200

200

150

190

150

150

150

900

1000

500

50

100

900 W 1 aprox. sin tapar

900 W 1 aprox sin tapar

900 W 2 aprox sin tapar

900 W 8-10 sin tapar

900 W

900 W

9-11 sin tapar

4-6 agregar un poco de agua a la salsa, cubrir, remover

900 W

900 W

900 W

1 -2

2-3

3-5 transcurrida la mitad del tiempo de calentamiento tapar, remover después de calentar si es necesario, añadir algo de agua, cubrir, remover transcurrida la mitad del tiempo de calentamiento

900 W 3 aprox. esparcir un poco de salsa por encima, tapar

900 W

450 W

450 W

3-5 tapar

1

/

2

-1 colocar en un molde de tarta

900 W

450 W

1

/

2

-1 pasar a un recipiente apto para microondas; después de

1

/

2

3-4 calentar, remover bien y probar la temperatura tapar remover de vez en cuando

* a la temperatura del refrigerador

Verdura

Brécol

Guisantes

Zanahorias

Patatas codidas

500

500

500

500

TABLA: COCCIÓN DE VERDURAS FRESCAS

Cantidad Modo Potencia Tiempo Procedimiento

-g-ajuste-min-

Adición de agua

-CuSop/ml-

900 W 6-8 dividir en cabezuelas, añadir 4-5 cucharadas de agua, cubrir, remover de vez en cuando durante la cocción

900 W 6-8 añadir4-5cucharadasdeagua,tapar,removerdevezencuandodurantelacocción -

900 W 9-11 cortar en rodajas, añadir 4-5 cucharadas de agua, tapar, remover de -

vez en cuando durante la cocción

900 W 15-17 cortar en trozos grandes de tamaño similar, añadir un poco de sal, agregar -

150 ml de agua, tapar; remover de vez en cuando durante la cocción

Verdura

Goulash

Salchichas 8 unidades

4 unidades

Pata de pollo

Filete de pescado

Panecillos, 2 piezas

Tarta, 1 porción

Fruta: p.ej. cerezas, fresas, frambuesas, ciruelas

TABLA: DESCONGELACIÓN DE ALIMENTOS

Cantidad Modo Potencia Tiempo Procedimiento

-g-ajuste- -en minutos-

500

600

300

200

400

80

150

250

270 W

270 W

270 W

270 W

270 W

270 W

270 W

270 W

3-4 dar la vuelta transcurrida la mitad del tiempo de descongelación

5-7 dar la vuelta transcurrida la mitad del tiempo de descongelación

1-1

1

/

2 sólo descongelación parcial

1-3 colocar en un molde de tarta

3-5 esparcirlas uniformemente, dar la vuelta transcurrida la mitad del tiempo de descongelación

Tiempo de reposo

- en minutos -

8-9 remover transcurrida la mitad del tiempo de descongelación

6-8 colocar una junto a otra, dar la vuelta transcurrida

3-5 la mitad del tiempo de descongelación

15-30

5-10

5-10

10-15

5-10

5

5

Los tiempos indicados en esta tabla representan valores orientativos que pueden variar de acuerdo con la temperatura de congelación, la naturaleza del alimento y su peso.

-

134

TABLAS DE COCCIÓN

Verdura

TABLA: DESCONGELACIÓN Y COCCIÓN DE ALIMENTOS

Cantidad Modo Potencia Tiempo

-g-ajuste- -en minutos-

Adición de agua Procedimiento Tiempo de reposo

-CuSop-en minutos-

Filete de pescado 300

Comida preparada 400

Brécol 300

Guisantes

Verduras mixtas

300

500

900 W

900 W

900 W

900 W

900 W

9-11

8-10

6-8

6-8

9-11

-

-

3-5

3-5

3-5 tapar 1-2 cubrir, remover transcurridos 6 minutos 2 cubrir, remover transcurrida la mitad del 2 tiempo de cocción cubrir, remover transcurrida la mitad del 2 tiempo de cocción cubrir, remover transcurrida la mitad del 2 tiempo de cocción

Verdura

Asado

(cerdo, ternera, cordero)

Rosbif

(medio)

Pollo

Pata de pollo

Carne de rabadilla, 400

2 piezas (medio)

Dorado de platos gratinados

Croque

Monsieur

1 unidad

4 unidades

Pizza congelada

TABLA: TILLAGNING, GRILLNING, FÄRGSÄTTNING

Cantidad Modo Potencia

Tiempo

Procedimiento

-g-ajuste-Min-

500 450 W 5-8 Condimentar a gusto, ponerlo en el

450 W 6-8* nivel inferior y darlo vuelta después de

450 W 5-8 transcurridos *

450 W 4-5

1000

1500

1000

1500

1200

200

300

400

Tiempo de reposo

-en minutos-

10

450 W 16-18

450 W 5-7*

450 W 14-16

450 W 4-6

450 W 26-28

450 W 5-8*

450 W 26-28

450 W

630 W

4-5

5-8 sazonar al gusto, colocar en la rejilla

630 W 8-10* inferior, dar la vuelta transcurridos *

630 W 3-5

630 W 12-15

630 W 12-15*

630 W 4-6

900 W 9-11 condimentar a gusto, ponerlo en el nivel

630 W 5-7* inferior con la pechuga hacia abajo, darlo

900 W 9-11 vuelta después de transcurridos *, colocar

630 W 3-5 un recipiente hondo del debajo asado

450 W 6-7* condimentar a gusto, ponerlas en el nivel

4-6 superior indicando los lados de la piel hacia abajo, darles vuelta después de transcurridos *

11-12* poner en el nivel superior y darles vuelta

6-8 después de *, condimentar después de asados

8-13 colocar la fuente en la rejilla inferior

450 W 1/2-1 tostar el pan y untar de mantequilla, poner

5-6 encima una loncha de jamón cocido, una

450W

1/2-1 rodaja de piña y una loncha de queso

5-6

450 W 4-6 colocar en la rejilla inferior

450 W

450 W

450 W

4-6

6-7

5-7

10

10

10

10

3

3

135

RECETAS

Todas las recetas contenidas en el presente libro se entienden si no se indica lo contrario - para 4 porciones.

ADAPTACION DE RECETAS

CONVENCIONALES PARA EL MICROONDAS

Si Vd. quiere modificar recetas probadas para adaptarlas al microondas, entonces debe observar lo siguiente: Reduzca los tiempos de cocción en un tercio hasta la mitad. Oriéntese por las recetas indicadas en el presente libro.

Alimentos con altos contenidos de líquido, como carne, pescado, aves, verduras, frutas, guisados/ estofados y sopas, se pueden preparar sin problema alguno en el horno de microondas. En el caso de alimentos con bajo contenido de líquido, como platos ya preparados, se debe mojar la superficie antes de calentar o cocerlos.

La adición de líquido a alimentos crudos a brasear se debe reducir aproximadamente a dos tercios de la cantidad de la receta original. Si es necesario se puede agregar líquido durante la cocción.

La adición de materia grasa se puede reducir notablemente.

Una pequeña cantidad de mantequilla, margarina o aceite es suficiente para darles sabor a los platos.

Por lo tanto, el horno de microondas es excelente para preparar alimentos con poco contenido de grasa dentro de un plan dietético.

CHAMPIÑONES RELLENOS AL ROMERO

Utensilios: Fuente con tapa (volumen: 1 l)

Fuente redonda llana con tapa

(aprox. 22 cm diámetro)

Ingredientes

8

20 g

50 g

50 g

125ml

125ml

20 g champiñones grandes enteros (unos 225 g) de mantequilla o margarina cebolla, bien picada de jamón crudo, bien troceado pimienta negra romero fresco picado de vino blanco, seco de nata de harina

1. Quitar los tallos a los champiñones. Picar los tallos en trozos pequeños.

2. Engrasar la fuente. Añadir las cebollas, el bacon troceado y los tallos de champiñones. Sazonar con pimienta y romero, cubrir y cocinar.

3-5 min.

900 W

Dejar enfriar.

3. Calentar la nata y los 100 ml de vino en el recipiente.

1-3 min.

900 W

4. Mezclar el resto de vino con la harina, remover en el líquido caliente, cubrir y cocinar. Remover una vez durante la cocción.

aprox. 1 min.

900 W

5. Rellenar los champiñones con la mezcla de bacon y poner en la fuente. Verter la salsa por encima de los champiñones y cocinar en la rejilla inferior.

6-8 min.

270 W

Después de cocinar, dejar reposar durante 2 min. aprox.

SOPA DE CEBOLLA

Utensilios: Fuente con tapa (volumen: 2 l)

4 tazas soperas (volumen: 200 ml c/u)

Ingredientes

10 g

100 g

800ml de mantequilla o margarina cebollas, en rodajas de caldo de carne sal, pimienta

2 rodajas de pan

40 g de queso rallado

1. Engrasar el recipiente, añadir la cebolla en rodajas, el caldo y sazonar. Tapar y cocinar.

9-11 min.

900 W

2. Tostar las rebanadas del pan, cortarlas en dados y distribuirlas en las tazas soperas. Verter la sopa sobre éstos y poner el queso por encima.

3. Colocar los recipientes en el plato giratorio y cocinar.

6-7 min.

136

RECETAS

BERENJENAS RELLENAS CON CARNE

PICADA

Utensilios: Fuente con tapa (volumen 1 l)

Fuente poco profunda

(aprox. 30 cm de largo)

Ingredientes

250 g

200 g

100 g

4

60 g de berenjena tomates

1 Cdta.

de aceite de oliva para untar el molde

200 g

2 cebollas, picadas chiles verdes no muy picantes sin semillas de carne de ternera picada dientes de ajo, machacados

2 CuSop de perejil, picado sal, pimienta pimentón de queso Feta en dados

1. Cortar las berenjenas por la mitad longitudinalmente. Sacar la carne con una cucharilla dejando un borde de 1 cm de espesor aproximadamente. Trocear la carne de la berenjena.

2. Retirar la piel de los tomates y picar.

3. Engrasar el fondo del recipiente con aceite de oliva. Añadir las cebollas, cubrir y cocinar.

aprox. 2 min.

900 W

4. Cortar los chiles en aros. Apartar una tercera parte para adornar. Mezclar la carne picada con la berenjena picada, la cebolla y el tomate, los aros de chile, el ajo y el perejil. Sazonar al gusto.

5. Secar las mitades de berenjena. Rellenar con la mitad de la mezcla de carne, esparcir el queso Feta por encima y añadir el resto del relleno.

6. Colocar las mitades de berenjena en la fuente, poner ésta en la rejilla inferior y cocinar.

11-13 min.

630 W

Adornar las mitades de berenjena con los aros de chile y seguir cocinando.

4-7 min.

630 W

Después de cocinar, dejar reposar durante 2 min aprox.

FILETES DE LENGUADO

Utensilios: Fuente ovalada poco profunda con film adherente apto para microondas

(aprox. 26 cm de largo)

Ingredientes

400 g

1

150 g

10 g de filetes de lenguado limón entero tomates de mantequilla

1 CuSop de aceite vegetal

1 CuSop de perejil, picado sal, pimienta

4 CuSop de vino blanco

20 g de mantequilla o margarina

1. Lavar y secar cuidadosamente los filetes de enguado. Quitar las espinas.

2. Cortar el limón y los tomates en rodajas finas.

3. Engrasar la fuente con mantequilla. Colocar los filetes de pescado en la fuente y rociarlos con aceite vegetal.

4. Espolvorear perejil sobre el pescado, colocar las rodajas de tomate por encima y sazonar. Colocar las rodajas de limón sobre los tomates y verter el vino blanco por encima.

5. Poner pequeñas porciones de mantequilla sobre el limón, cubrir y cocinar.

11-13 min.

630 W

Después de cocinar, dejar reposar durante 2 min. aprox

Sugerencia: Para preparar este plato, también se puede usar eglefino, hipogloso, múgol, platija o bacalao.

137

RECETAS

FILETE DE PESCADO CON SALSA DE

QUESO

Utensilios: Fuente con tapa (volumen: 1 l)

Fuente ovalada poco profunda para gratinar (aprox. 25 cm de largo)

Ingredientes

800 g filetes de pescado

2 CuSop de zumo de limón sal de mantequilla o margarina 10 g

50 g

20 g cebolla, bien picada de harina

100 ml de vino blanco

1 Cdta.

de aceite vegetal para engrasar la fuente

100 g de queso Emmental rallado

2 CuSop de perejil picado

TRUCHAS ALMENDRADAS

Utensilios: Fuente llana ovalada

(aprox. 32 cm de largo)

Ingredientes

4 truchas (200 g c/u), listas para su preparación zumo de un limón sal

30 g

50 g

10 g

50 g de mantequilla o margarina de harina de mantequilla o margarina para untar la fuente almendras en laminitas

1. Lavar el pescado, secar con pequeños golpecitos y rociar con zumo de limón. Sazonar.

2. Engrasar la fuente. Añadir la cebolla picada, cubrir y cocinar.

1-2 min.

900 W

3. Espolvorear la harina sobre las cebollas y el vino blanco y mezclar.

4. Untar la fuente ovalada y poner los filetes. Verter la salsa sobre los filetes y esparcir el queso por encima.

Poner en el nivel inferior y cocinar.

7-8 min.

450 W

14-16 min.

450 W

Después de cocinar, dejar reposar durante 2 min aprox.

1. Lavar las truchas, secarlas cuidadosamente y rociarlas con el zumo de limón. Sazonar el pescado interior y exteriormente y dejarlo reposar durante 15 minutos.

2. Derretir la mantequilla.

1 min.

900 W

3. Secar cuidadosamente el pescado y untarlo con la mantequilla; pasarlo por la harina.

4. Untar la fuente, poner las truchas y cocinar en el nivel inferior. Transcurridos dos tercios del tiempo indicado se les dará vuelta y cubrirá con las almendra.

15-18 min.

450 W

Terminado el tiempo de cocción de las truchas almendradas dejarlas reposar durante 2 minutos aprox.

LONCHAS DE TERNERA A LA ZURICH

Utensilios: fuente con tapa (volumen 2 l)

Ingredientes

600 g

10 g de filete de ternera de mantequilla o margarina

1 cebolla, bien picada

100 ml de vino blanco espesante para salsas para aprox.

1/2 l de salsa

300 ml de nata

1 CuSop de perejil, picado

1. Cortar la ternera en tiras.

2. Engrasar el recipiente con la mantequilla. Poner la carne y la cebolla en el recipiente, tapar y cocinar. Remover una vez durante la cocción

6-9 min.

900 W

3. Añadir el vino blanco, el espesante para salsas y la nata, remover, tapar y seguir cocinando.

Remover de vez en cuando.

3-5 min.

900 W

4. Remover la mezcla después de cocinar, dejar reposar durante 5 min. aprox. Adornar con perejil.

138

RECETAS

ESCALOPE DE TERNERA CON QUESO

“MOZZARELLA”

Utensilios: Fuente rectangular llana con tapa

(aprox. 25 cm de largo)

Ingredientes

150 g

500 g

4

20 ml

2

20 g de queso Mozzarella de tomates en lata escurridos escalopes de ternera (600 g) de aceite de oliva dientes de ajo picados de alcaparras orégano sal, pimienta

1. Lavar la ternera, secar y aplanar con unos golpes.

2. Triturar los tomates, añadir el ajo, el aceite, la sal, la pimienta, las alcaparras y el orégano, y verter sobre la ternera. Tapar y cocinar.

15-19 min.

630 W

Dar la vuelta a las tajadas de carne.

3. Poner las lonchas de Mozzarella sobre cada chuleta, sazonar y cocinar sin tapar en la rejilla superior.

9-12 min.

630 W

Después de cocinar, dejar reposar durante 5 min.

aprox.

JAMÓN RELLENO

Utensilios: Fuente con tapa (volumen 2 l)

Fuente ovalada para gratinar (aprox.

26 cm de largo)

Ingredientes

150 g

150 g

50 g

8 lonchas de jamón cocido (400 gr)

125 ml de agua

125 ml de nata

20 g

20 g

10 g de hojas de espinaca picadas de requesón, 20 % de mat. grasa de queso Emmental pimienta, pimentón de harina mantequilla o margarina de mantequilla o margarina para untar el molde

Sugerencia: Puede comprar la salsa bechamel ya preparada para esta receta.

1. Mezclar las espinacas con el queso y el fromage frais, sazonar al gusto.

2. Poner una cucharada del relleno sobre cada loncha de jamón cocido y enrollar. Atravesar el jamón con un pincho de madera.

3. Hacer una salsa bechamel. Para ello, echar el agua y la nata en un recipiente y calentar.

2-4 min.

900 W

Mezclar la harina y la mantequilla para hacer una salsa, añadir al líquido y batir hasta disolver. Tapar y cocinar hasta que espese.

1-2 min.

900 W

Remover y probar.

4. Colocar la salsa en el recipiente engrasado, poner los rollitos de jamón rellenos sobre la salsa y cocinar con la tapadera.

10-12 min.

aprox.

630 W

Después de cocinar, dejar reposar durante 5 min.

LASAÑA

Utensilios: Fuente con tapa (volumen 2 l)

Fuente cuadrada poco profunda con

Ingredientes tapadera (aprox. 20 x 20 x 6 cm)

300 g

50 g

50 g

1 de tomates en lata de jamón picado cebolla, bien picada diente de ajo, machacado

250 g de carne de ternera picada

2 CuSop de puré de tomate sal, pimienta

150 ml Cräme fraåche

100 ml de leche

50 g de queso Parmesano rallado

1 Cdta.

de hierbas mixtas picadas

1 Cdta.

de aceite de oliva

1 Cdta.

de aceite vegetal para engrasar la fuente

125 g de lasaña verde

1 CuSop de queso Parmesano rallado

1. Picar los tomates, mezclar con el jamón y la cebolla, el ajo, la ternera picada y el puré de tomate.

Sazonar, tapar y cocinar.

5-8 min.

900 W

2. Mezclar la crème fraiche con la leche, el queso

Parmesano, las hierbas, el aceite y las especias.

3. Engrasar la fuente y cubrir el fondo con 1/3 de la pasta aproximadamente. Poner la mitad de la mezcla de carne picada sobre la pasta y verter por encima parte de la salsa. Repetir y terminar con la pasta restante. Cubrir la pasta con salsa y espolvorear con queso Parmesano. Cocinar con la tapadera puesta.

13-17 min.

aprox.

630 W

Después de cocinar, dejar reposar durante 5-10 min.

139

RECETAS

CALABACINES Y PASTA AL HORNO

Utensilios: Fuente para horno

(approx. 26 cm de long)

Ingredientes

80 g

400 g

150 g pimienta, sal

1 CuSop de aceite para untar el molde

450 g

150 g

2

100 g de macarrones hervidos de tomates en lata troceados cebollas albahaca bien picada, tomillo, de calabacines cortados en rodajas de nata amarga huevos de queso Cheddar rallado

PERAS AL CHOCOLATE

Utensilios: Fuente con tapa (volumen 2 l)

Fuente con tapa (volumen 1 l)

Ingredientes

4

60 g

10 g peras enteras peladas (600 gr) de azúcar bolsita de azúcar de vainilla

1 CuSop de licor de peras

150 ml de agua

130 g

100 g de chocolate negro picado

Cräme fraåche

1. Mezclar los tomates con las cebollas y sazonar bien.

Añadir los macarrones. Verter la salsa de tomate sobre los macarrones y colocar las rodajas de calabacín por encima.

2. Batir la nata agria y los huevos y verter sobre el gratinado. Espolvorear el queso rallado por encima.

Colocar en la rejilla inferior y cocinar.

18-21 min.

900 W

7-8 min.

630 W

Después de cocinar, dejar reposar durante 5-10 min.

aprox.

1. Colocar el azúcar, el azúcar de vainilla, el licor de pera y el agua en el recipiente, remover, tapar y cocinar.

1-2 min.

900 W

2. Colocar las peras en el líquido, cubrir y cocinar.

5-8 min.

900 W

Sacar las peras del líquido de cocción e introducir en el frigorífico.

3. Echar 50 ml del líquido de cocción en el recipiente más pequeño. Añadir el chocolate y la crème fraiche, tapar y cocinar.

2-3 min.

900 W

4. Remover bien la salsa, verter sobre las peras y servir.

140

BUDÍN DE SÉMOLA CON SALSA DE

FRAMBUESAS

Utensilios: Fuente con tapa (volumen 2 l)

4 ramequines

Ingredientes

500 ml de leche

40 g

15 g

50 g

1

250 g

50 ml

40 g de azúcar de almendras picadas de sémola yema de huevo

1 CuSop de agua

1 clara de huevo de frambuesas de agua de azúcar

RECETAS

1. Colocar la leche, el azúcar y las almendras en el recipiente, tapar y cocinar.

3-5 min.

900 W

2. Añadir la sémola, remover, cubrir y cocinar.

10-12 min.

270 W

3. Batir la yema de huevo junto con el agua en una taza, añadir a la mezcla caliente removiendo. Batir la clara de huevo a punto de nieve y añadir a la mezcla. Verter la mezcla del pastel en los ramequines.

4. Para hacer la salsa, lavar y secar las frambuesas y colocarlas en un recipiente con el agua y el azúcar.

Cubrir y calentar.

2-3 min.

900 W

5. Hacer un puré con las frambuesas y servir con el pastel de sémola.

TARTA DE QUESO

Utensilios: Molde desmontable (aprox. 26 cm de diámetro)

Ingredientes

Base:

300 g de harina

1 CuSop de cacao

10 g

150 g

1

10 g de levadura en polvo de azúcar huevo de mantequilla o margarina para untar el molde

Relleno:

150 g

100 g

10 g

3

400 g

40 g de mantequilla o margarina de azúcar bolsita de azúcar de vainilla huevos de requesón, 20% de mat. grasa bolsita de polvo para flan, sabor de vainilla

1. En un recipiente, mezclar la harina, el cacao, la levadura y el azúcar.

2. Añadir el huevo y la mantequilla y mezclar en un robot de cocina.

3. Engrasar el molde. Extender la masa por el fondo del molde y formar un borde de 2 cm de altura todo alrededor del mismo. Cocer la masa en el horno.

6-8 min.

630 W

4. Batir la mantequilla y el azúcar hasta que quede una mezcla ligera y esponjosa. Añadir los huevos batidos poco a poco. Añadir el fromage frais y el preparado en polvo sabor vainilla.

5. Extender el relleno sobre la base de la tarta de queso y cocinar.

15-19 min.

630 W

141

CUIDADO Y LIMPIEZA

PRECAUCIÓN: NO UTILICE PRODUCTOS

COMERCIALES PARA LA LIMPIEZA DE

HORNOS, APARATOS DE LIMPIEZA A VAPOR,

PRODUCTOS ABRASIVOS, PRODUCTOS

FUERTES, NINGÚN PRODUCTO QUE

CONTENGA HIDRÓXIDO DE SODIO NI

ESTROPAJOS PARA LIMPIAR NINGUNA

PARTE DEL HORNO.

LIMPIE EL HORNO EN LOS INTERVALOS

REGULARES Y QUITE CUALQUIER DEPÓSITO

DEL ALIMENTO. Si el horno no se mantiene limpio podría deteriorarse su superficie, lo que podría perjudicar a la vida útil del aparato así como provocar una situación peligrosa.

Exterior del horno

El exterior de su horno puede limpiarse fácilmente con jabón suave y agua. No se olvide de eliminar el jabón con un paño y de secar el exterior del horno con una toalla suave.

Panel de mandos

Abra la puerta antes de limpiar para que se desactive el panel de mandos. Hay que tener cuidado al limpiar el panel de mandos. Utilizando un paño humedecido solamente en agua, y páselo suavemente por el panel hasta que éste quede limpio. No emplee ningún producto de limpieza químico o abrasivo.

Interior del horno

1.

Para limpiar el horno, quite las partes de comida derramada y las salpicaduras con un paño humedecido o con una esponja, después de usarlo y mientras está todavía caliente. Para limpiar las salpicaduras o manchas más grandes, utilice jabón suave y quítelas frotando varias veces con un paño humedecido hasta que desaparezcan por completo.

2.

Tenga cuidado de que el jabón o el agua no se introduzca por los pequeños orificios de las paredes porque el horno podría sufrir daños.

3.

No utilice productos pulverizadores de limpieza en el interior del horno.

4.

Caliente regularmente el horno haciendo uso de la parrilla, vea la nota 2 de la página 124. Los restos de comida o las salpicaduras de grasa pueden producir humo o mal olor.

Plato giratorio y soporte del rodillo

Retire primero el plato giratorio y el soporte del rodillo del horno. Lave después tanto el plato giratorio como el soporte del rodillo en agua jabonosa y séquelos con un paño seco. Tanto el plato giratorio como el soporte del rodillo pueden lavarse también en un lavaplatos.

Puerta

Limpie frecuentemente la puerta, los sellos de la puerta, zanas adyacentes y los dos lados de la ventana con un paño húmedo para limpiar los alimentos derramados o las salpicaduras. No utilice productos de limpieza agresivos ni abrasivos o rascadores metálicos para limpiar la puerta de cristal del horno, ya que puede rayar la superficie y esto puede provocar la rotura del cristal.

Rejillas

Deben lavarse con una solución jabonosa suave y secarse. Puede lavarlas también en el lavaplatas.

IMPORTANTE:

No deben utilizarse aparatos de limpieza a vapor.

142

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Estimado Usuario:

Queremos felicitarle por su compra y agradecerle la confianza depositada en nuestra Compañía.

Su electrodoméstico dispone de una garantía de 24

meses para piezas, mano de obra y desplazamiento.

Para poder beneficiarse de este garantía

NO OLVIDE REGISTRAR SU ELECTRODOMÉSTICO:

a) Cumplimente el Certificado de Compra adjunto y envíelo dentro de los 0 días siguientes a la fecha de la compra o b) Regístrese por teléfono, Ilamando al

902 11 76 93 Registro y Ampliación de Garantía

En caso de avería

, póngase en contacto con el servicio Técnico Oficial

902 11 63 88 SERVICIO TÉCNICO OFICIAL

... Contrate el Plan de Ampliación de Garantia

El Plan de Ampliación de Garantía prolonga hasta 5 años la protección y ventajas que le ofrece el Grupo

Electrolux nos seusen su producto.

VD. NO TENDRÁ QUE PAGAR LA FACTURA

en caso de avería, ni preocuparse por reclamaciones. Domestic & General protegerá sus intereses.

¿Qué beneficios le ofrece?

Tranquilidad garantizada y seguridad total

durante el período de cobertura.

Cobertura completa:

mano de obra, piezas, componentes y desplazamiento.

Sin límite en el número de reparaciones.

Atención especializada

por Técnicos Oficiales del Grupo Electrolux.

Posibilidad de renovación

una vez terminado el período de cobertura.

Cuánto cuesta el Plan de Ampliación de Garantía?

Este plan le protegerá durante

3 años adicionales

, a la garantía del fabricante por sólo:

79

e

Si su electrodoméstico es una

LAVADORA,

LAVAVAJILLAS, LAVADORA-SECADORA

.

49

e

Si su electrodoméstico es una

SECADORA, FRIGORÍFICO,

MICROONDAS, ASPIRADORA, CAMPANA, COCINA,

HORNO, COMBI, CONGELADOR, ENCIMERA.

Tarifas válidas hasta el 31 Diciembre de 2005. Posteriormente, Ud. deberá validar nuevas tarifas poniéndose en contacto con el teléfono 902 11 76 93.

144

¿QUÉ HACER SI…

SÍNTOMA

... el aparato microondas no funciona correctamente?

... el modo microondas no funciona?

... el plato giratorio no gira?

... el microondas no se apaga?

... la iluminación interior no funciona?

... los alimentos tardan más de lo normal en calentarse por completo y cocinarse?

COMPROBACIONES / CONSEJOS

Cerciórese de que

- funcionen los fusibles de la caja de fusibles,

- no haya habido algún corte de energía.

- Si se siguen fundiendo los fusibles, póngase en contacto con un electricista cualificado.

Cerciórese de que

- la puerta esté bien cerrada,

- el cierre hermético de la puerta y sus superficies estén limpios,

- se haya pulsado el botón START/+30.

Cerciórese de que

- el soporte del plato giratorio esté correctamente enganchado al mecanismo impulsor,

- el recipiente colocado en el interior no sobresalga del plato giratorio,

- los alimentos no sobresalgan del borde del plato giratorio impidiendo que gire.

- no haya ningún objeto en el hueco bajo el plato giratorio.

- Aísle el aparato de la caja de fusibles.

- Póngase en contacto con un agente autorizado de servicio de ZANUSSI.

- Llame a un técnico autorizado del servicio de

ZANUSSI. La bombilla interior solo puede ser sustituida por un técnico autorizado del servicio de ZANUSSI.

- Aumente el tiempo de cocción (a cantidad doble, casi el doble de tiempo) o

- si los alimentos están más fríos que de costumbre, gírelos o deles la vuelta de vez en cuando o

- aumente el nivel de potencia.

NOTA:

Sacar la taza del horno y abrir la puerta. Si cocina el alimento pasándose del tiempo normal usando sólo el mismo modo de cocción, la potencia del horno disminuirá automáticamente para evitar un sobrecalentamiento. (El nivel de potencia del microondas se reducirá y las resistencias

(grills) se encenderán y apagarán.) Tras una pausa de 90 segundos, puede volver a seleccionarse el nivel alto de potencia.

Modo de cocción

900 W de microondas

Grill

Grill combinado

Tiempo normal

20 minutos

30 minutos

Grill - 30 minutos

Potencia reducida

630 W de microondas

Grill - 50 %

Grill - 50 %

143

CONSERVAR DURANTE TODA LA VIGENCIA

DE LA GARANTÍA LA FACTURA DE COMPRA

Condiciones de Garantía:

ZANUSSI HOME PRODUCTS ESPAÑA, S.A.

garantiza al usuario del aparato cuyos datos de identificación figuran en el presente documento, durante el plazo de dos (2) años desde la fecha de su entrega, la reparación totalmente gratuita de las averías que experimente el aparato, incluyendo la presente garantía tanto el coste de las piezas de recambio como el de la mano de obra y, en su caso, el del desplazamiento del personal técnico del Servicio

Oficial de la Marca al domicilio del usuario.

En el supuesto de que el producto, por su tamaño y movilidad, fuera susceptible de ser trasportado por el usuario al

Taller Oficial de la Marca, éste quedará liberado de la obligación de trasladar su personal técnico al domicilio del usuario.

Para hacer uso del derecho de garantía aquí reconocido, será requisito necesario que el aparato se destine al uso privado. También será necesario presentar al personal técnico de la marca, antes de su intervención, la factura o ticket de compra del aparato o el albarán de entrega correspondiente si éste fuera posterior, en unión del presente documento. La garantía quedará sin efecto en los casos de averías producidas como consecuencia de:

• Fuerza mayor (fenómenos atmosféricos, geológicos, etc.).

• Instalación y/o conexión incorrectas o no reglamentarias (voltaje, presión de gas o agua, conexión eléctrica o hidráulica no adecuadas, nivelación inadecuada del aparato).

• Intervención de personal técnico no autorizado o no perteneciente al Servicio Oficial de la marca.

• Manipulación de los datos que figuren en factura, ticket de compra o albarán de entrega del aparato o en este documento.

• Uso no acorde con las instrucciones del fabricante.

Esta garantía no cubre las aperaciones de mantenimiento periódico del producto (limpieza de filtros, condensadores, etc.).

Se informa al usuario que, además de la garantía reconocida en este documento, tiene la protección que le concede la

Ley respecto a la necesidad de que el bien adquirido sea conforme con el contrato de compraventa, pudiendo reclamar al vendedor, en caso de disconformidad, por las faltas que se pongan de manifiesto en el plazo de dos (2) años desde la entrega. En ese supuesto, tendrá derecho a solicitar la reparación gratuita del bien o a la sustitución de

éste, salvo que una de esas opciones resulte imposible o desproporcionada.

ZANUSSI HOME PRODUCTS ESPAÑA, S.A. Sociedad Unipersonal

Méndez Alvaro, 20 - 28045 MADRID - CIF A08145872

Condiciones del Plan de Ampliación de Garantía:

El Plan de Ampliación de Garantía es válido para electrodomésticos nuevos y es aplicable dentro de los 30 días siguientes a la fecha de compra.

La cobertura no es transferible a terceras partes sin el consentimiento por escrito del Asegurador.

El plan cubre electrodomésticos destinados a uso doméstico solamente.

Un ejemplar del Certificado dando detalles completos de las exclusiones y condiciones puede ser obtenido bajo petición. El usuario deberá mantener copias de cualquier correspondencia relativa a esta propuesta. Una copia de la propuesta está disponible hasta tres meses después de su implementación. La contratación de un Plan de Ampliación de Garantía no limita su protección bajo la garantía del fabricante, ni afecta sus derechos.

El Plan de Ampliación de Garantía está asegurado por Domestic & General Insurance. Sucursal en

España, C/Orense, 16 2° E 28020 Madrid.

146

ESPECIFICACIONES

Tensión de CA

Fusible/disyuntor de fase

Requisitos potencia de CA:

Potencia de salida:

Frecuencia microondas

Dimensiones exteriores

Dimensiones interiores

Capacidad del horno

Plato giratorio

Peso

Lámpara del horno

Microondas

Grill

Microondas/Grill

Microondas

Grill

: 230 V, 50 Hz, monofásico

: 16 A como mínimo

: 1.37 kW

: 1.00 kW

: 2.35 kW

: 900 W (IEC 60705)

: 1000 W

: 2450 MHz * (Grupo 2, Clase B)

: 592 mm (W) x 460 mm (H) x 437 mm (D)

: 342 mm (W) x 207 mm (H) x 368 mm (D) **

: 26 litros **

: ø 325 mm, vidrio

: aprox. 20 kg

: 25 W/240 - 250 V

* Este Producto cumple el requisito de la norma europea EN55011.

De acuerdo con dicha norma, este producto está clasificado como equipamiento del grupo 2, clase B.

El grupo 2 significa que el equipamiento genera intencionadamente energía por radiofrecuencia en forma de radiación electromagnética para el tratamiento por calentamiento de alimentos.

La clase B significa que el equipamiento resulta adecuado para su uso en establecimientos domésticos.

** La capacitad interna se calcula midiendo la longitud, la profondidad y la alturamaxima.

La capacitad efectiva de los recipientes de los alimentos deben ser menores.

Este horno cumple con las exigencias de las directivas 2004/108/EC y 2006/95/EC.

LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO AL IR

INTRODUCIÉNDOSE MEJORAS EN EL APARATO.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Desechar los materiales de embalaje y los aparatos viejos de un modo responsable con el medio ambiente

Material de embalaje

Los hornos microondas Zanussi vienen eficazmente embalados para protegerlos durante el transporte.

Solo se utiliza el embalaje imprescindible.

Los materiales de embalaje (p. ej. papel metalizado o espuma de estireno) pueden suponer un riesgo para los niños.

Peligro de asfixia. Mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños.

Todos los materiales de embalaje que se utilizan respetan el medio ambiente y pueden reciclarse. El cartón se fabrica con papel reciclado y las piezas de madera están sin tratar. Los elementos de plástico están señalados del modo siguiente:

«PE» polietileno, p.ej. cinta de embalaje

«PS» poliestireno, p.ej. embalaje (sin CFC)

«PP» polipropileno, p.ej. correas de embalaje

Al utilizar y reutilizar el embalaje, se ahorra materia prima y se reduce el volumen de desechos.

Debe llevar el embalaje al centro de reciclaje más cercano.

Póngase en contacto con su ayuntamiento para obtener información

Desechar aparatos viejos

Antes de desechar aparatos viejos, debe cerciorarse de que quedan seguros quitando el enchufe, cortando y tirando el cable de alimentación.

A continuación, debe llevarse al centro de reciclaje más cercano. Consulte a su ayuntamiento o a su

Oficina del Medio Ambiente para comprobar si en su localidad hay un servicio para reciclar el aparato.

147

INSTALACIÓN

INSTALACIÓN DEL APARATO

1. Retire todo el embalaje y compruebe con cuidado si hay alguna señal de desperfectos.

2. Si desea instalar el horno microondas sobre un horno convencional (posición A) utilice la lámina mylar que se proporciona.

a. Corte la lámina mylar a la medida del ancho interno del aparato.

b. Retire la cubierta protectora de la cinta y péguela en la parte trasera del estante de

Lámina mylar modo que cubra el hueco de servicio.

(Consulte el diagrama.)

Ancho

del in terior

Horno convencional

Hue co d e se rvici o

3. Instale el aparato en el armario de la cocina, lentamente y sin ejercer presión, hasta que el marco frontal del horno quede encajado en la apertura frontal del armario.

4. Cerciórese de que el aparato esté estable y no se incline. Cerciórese de que haya un hueco de

5 mm entre la puerta del armario superior y la parte de arriba del marco (consulte el diagrama).

5 mm

5. Fije el horno en su posición con los tornillos que se suministran.

Los puntos de sujeción se encuentran en las esquinas superiores e inferiores del horno (consulte el diagrama, elemento 10, en la página 116).

6. Es importante asegurarse de que este producto se instala siguiendo las instrucciones del presente manual de funcionamiento y las instrucciones de instalación facilitadas por el fabricante del horno convencional.

El microndas se puede ubicar en la posición A o B:

Chimenea Chimenea

Posición A Posición B

Horno convencional

Posición

A

B

Tamaño del habitáculo

W D H

560x550x450

560x500x450

Medidas expresadas en (mm)

Chimenea

(min)

50

40

Espacio entre el armario y el techo

50

50

148

NOTA: Coloque o monte el aparato a una altura mínima de

85 cm respecto al suelo.

INSTALACIÓN

CONEXIÓN DEL APARATO A LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

La salida eléctrica debería ser fácilmente accesible de forma que la unidad pueda desenchufarse fácilmente en caso de emergencia. O bien, debe ser posible aislar el horno de la alimentación eléctrica incorporando un interruptor en el cableado fijo, con arreglo a las normas de cableado.

La toma no debería estar situada detrás del armario.

(A)

• La mejor posición es encima del armario, véase (A).

Cuando el cable eléctrico no esté conectado en posición (A), debería extraerse del clip de soporte (véase el diagrama, punto 14, en la página 116) y hacerse pasar por debajo del horno.

• Conecte el aparato a una corriente alterna de 230 V / 50 Hz. de fase única mediante una toma de tierra correctamente instalada.

La toma debe estar provista de un fusible de 16 A.

El cable de suministro de energía sólo puede ser reemplazado por un electricista.

• Antes de la instalación, ate un trozo de cuerda en el cable de suministro de energía para facilitar la conexión en el punto (A) cuando se esté instalando el aparato.

• Al insertar el aparato en un armario de lados altos, NO aplaste el cable de suministro de energía.

• No sumerja el cable de suministro de energía en agua ni en ningún otro líquido.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

ADVERTENCIA:

DEBE CONECTARSE ESTE APARATO A TIERRA

El fabricante rechaza responsabilidad alguna en caso de incumplimiento de esta medida de seguridad.

Si el enchufe instalado en su aparato no es adecuado para la toma de corriente de que dispone, debe llamar a su agente local autorizado de servicio de ZANUSSI.

149

İÇİNDEKİLER

Önemli güvenlik talimatları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 - 153

Fırın ve aksesuarları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

Kontrol paneli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Çalıştırmadan önce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156

Saati ayarlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

Mikrodalga pişirme önerisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 - 158

Mikrodalga fırında pişirilebilen yemekler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

Mikrodalga fırının güç düzeyleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

Mikrodalga fırında pişirme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

Izgara ve ikili ızgara modunda pişirme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

Diğer fonksiyonlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 - 163

Otomatik pişirme ve otomatik buz çözme işlevleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 - 165

Otomatik pişirme ve otomatik buz çözme tabloları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 - 168

Otomatik pişirme tarifleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 - 170

Pişirme tabloları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 - 172

Yemek tarifleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 - 178

Bakım ve temizlik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

Ne yapmalısınız… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180

Garanti / Müşteri hizmetleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181 - 182

Spesifikasyonlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

Önemli bilgiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

Kurulum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 - 185

Ürün ya da ürün ambalajı üzerindeki simgesi, bu ürünün bir evsel atık olarak değerlendirilemeyeceğini gösterir. Ürün, elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüştürüldüğü uygun toplama merkezlerine bırakılmalıdır. Bu ürünü doğru biçimde elden çıkardığınız takdirde, bu ürünün atık olarak uygunsuz kullanımından kaynaklanabilecek, çevre ve insan sağlığına yönelik olası olumsuz sonuçları önlemeye katkıda bulunmuş olacaksınız. Bu ürünün geri dönüşümü hakkında daha fazla bilgi için, yerel belediyeniz, evsel atık imha merkezleri ya da ürünü satın aldığınız mağaza ile görüşebilirsiniz.

150

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI: DİKKATLE OKUYUN VE İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN

Yangın tehlikesini önlemek için

Mikrodalga fırın gözetim altında çalıştırılmalıdır.

Fırın çok yüksek güç düzeylerinde veya çok uzun pişirme sürelerinde çalıştırıldığında, içindeki yiyecekler bir yangına neden olabilecek şekilde aşırı derecede ısınabilir.

Fırının bağlı olduğu elektrik prizine kolayca ulaşılabilmelidir. Böylece, acil bir durumda fiş derhal prizden çekilerek elektrik bağlantısı kesilebilir.

Alternatif akım güç kaynağı 230 V, 50 Hz olmalı ve elektrik sisteminde en az 16 A’lık bir dağıtım hattı sigortası veya yine 16 A’lık bir dağıtım devre kesicisi bulunmalıdır.

Yalnızca bu cihaza hizmet veren ayrı bir devre kesicinin kullanılması önerilir.

Fırının dış kapaklarını saklamayın veya bunları kullanmayın.

Fırında ısıtılan yiyecekten duman çıkmaya başlarsa, FIRININ KAPAĞINI KESİNLİKLE

AÇMAYIN. Fırını kapatıp, fişini prizden çıkartın ve yiyecekten çıkan duman kesilene kadar bekleyin. Fırındaki yiyecekten duman çıkarken fırın kapağının açılması, yangına neden olabilir.

Yalnızca mikrodalga fırınlarda kullanılabilir nitelikteki pişirme kaplarını ve mutfak eşyalarını kullanın. Bunun için bkz: Sayfa 158.

Yiyeceğinizi tek kullanımlık, plastik, kağıt veya başka bir tür yiyecek kabında pişiriyorsanız, fırını sürekli olarak gözetiminiz altında bulundurun.

Fırınınızı kullandıktan sonra, frekans yönlendirici kapağını, fırının içini, döner tablayı ve döner tabla desteğini temizleyin. Bu parçaların her zaman kuru ve her türlü yağ lekesinden arındırılmış olarak bulunması gerekir. Birikip katılaşmış yağlar aşırı derecede ısınıp duman çıkarmaya başar veya alev alabilir.

Kolayca alev alabilir nitelikteki malzemeleri fırının yakınında veya fırının havalandırma ağızlarının civarında bulundurmayın. Havalandırma ağızlarını kapatmayın.

Yiyeceklerde ve yiyecek ambalajlarının üzerinde bulunan tüm metal malzemeleri çıkartın. Metal yüzeylere elektrik atlaması yangına neden olabilir.

Mikrodalga fırınınızı kızartmalık sıvı yağı kızdırmak için kesinlikle kullanmayın. Yağın ısısı kontrol edilemeyebilir ve yağ alev alabilir.

Fırınınızda mısır patlatmak için yalnızca özel olarak mikrodalga fırınlarda kullanılmak üzere üretilmiş olan mısır patlatıcılarını kullanın.

Fırının içini yiyecek veya başka herhangi bir malzeme saklamak üzere kullanmayın.

Fırını çalıştırdıktan sonra, fırınınızın istediğiniz şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için fırın ayarlarını bir kez daha kontrol edin.

Bu kullanma kılavuzunda yer alan ilgili ipuçlarını ve kılavuzun yemek kitabı bölümünü dikkatle okuyun.

Yaralanma olasılığını önlemek için

UYARI:

Zarar gören veya bozulan fırını kesinlikle

çalıştırmayın. Fırını kullanmadan önce, aşağıdakileri kontrol edin: a) Fırın kapağı; fırın kapağının tam olarak kapandığından ve kapağın yamuk veya eğik olmadığından emin olun.

b) Kapak menteşeleri ve kapağın güvenlik mandalları; menteşelerin ve güvenlik mandallarının kırık veya gevşek olmadığından emin olun.

c) Kapak contaları ve conta yüzeyleri: bunların hasar görmüş olmadığından emin olun.

d) Fırının içi veya kapak; Fırının iç yüzeyinde veya kapakta herhangi bir yamulma, çökme olmadığından emin olun.

e) Güç kaynağı kablosunun ve fişin ve conta yüzeyleri: bunların hasar görmüş olmadığından emin olun.

Fırını hiçbir zaman kendiniz düzeltmeye, onarmaya veya değiştirmeye çalışmayın. Yetkili teknisyen dışındaki herhangi bir kişinin zararlı mikrodalga ışınlara karşı koruyucu işlev gören kapağın çıkarılması da dahil olmak üzere, fırına ilişkin herhangi bir servis veya onarım işlemi yapması tehlikelidir.

Fırını kapağı açıkken çalıştırmayın veya kapağın güvenlik mandallarını hiçbir şekilde değiştirmeyin.

Kapak contalarıyla conta yüzeyleri arasıda herhangi bir nesne bulunduğunda fırını çalıştırmayın.

Kapak contalarının ve çevresindeki parçaların

üzerinde yağ, kir birikmemesine dikkat edin. Sayfa

179 ’teki “Bakım ve Temizlik” kurallarını uygulayın.

Fırının sürekli temizliğinin sağlanmaması yüzey bozulmalarına yol açabilir; bu da cihazın ömrünü kısaltarak tehlikeli durumlara neden olabilir.

Vücutlarında kalbin atışını ayarlayan cihaz taşıyan kalp hastaları doktorlarına veya kullandıkları cihazın

üreticisine danışarak mikrodalga fırına ilişkin olarak hangi önlemleri almaları gerektiğini öğrenmelidir.

151

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

Elektrik çarpması tehlikesini önlemek için

Hiçbir koşulda fırının dış gövdesini çıkarmayın.

Fırın kapağının kilit açıklığına veya havalandırma deliklerine hiçbir zaman herhangi bir şey sokmayın. Bu açıklıklara yabancı bir maddenin girmesi durumunda fırını kapatın, fişini prizden çekin ve derhal yetkili bir

ELECTROLUX servis elemanını çağırın.

Güç kaynağı kablosunu suya veya herhangi bir diğer sıvıya sokmayın.

Güç kaynağı kablosunun, fırının arka üst tarafındaki sıcak hava menfez alanı gibi herhangi bir kızgın yüzeyle veya keskin bir kenarla temasını önleyin.

Fırın lambasını kendiniz değiştirmeye çalışmayın, lambanın ancak ELECTROLUX yetkili servis elemanı tarafından değiştirilmesine izin verin. Fırın lambası bozulursa, lütfen satıcınıza veya yetkili ELECTROLUX servisine danışın.

Bu mekanizmaya ilişkin güç kaynağı kablosu zarar görmüşse, hasarlı kablonun yine özel bir kabloyla değiştirilmesi gerekir.

Değiştirme işleminin yetkili ELECTROLUX servis elemanı tarafından yapılması gerekir.

Patlama ve ani bir kaynama tehlikesini önlemek için:

UYARI: Sıvı yiyeceklerle diğer yiyeceklerin, patlama ihtimali olduğundan kapalı kaplarda ısıtılmaması gerekir.

Ağzı kapalı kapları hiçbir zaman kullanmayın.

Kullanmadan önce, kapların kapaklarını açıp çıkartın.

Kapağı kapalı olan kaplar, fırın kapatılmış bile olsa, oluşan basınç nedeniyle patlayabilirler.

Sıvı yiyecekleri fırında ısıtırken, dikkatli olun.

Kaynadığında rahatça buharlaşabilmesi için, sıvı yiyeceği geniş ağızlı bir kapta fırına verin.

Mikrodalga fırında ısıtılan içecekler, fırının içindeyken değil de, fırından çıkarıldıktan hemen sonra kaynama noktasına ulaşabilirler. Bu nedenle içecek kabını fırından çıkarırken dikkatli olun.

Sıvının aniden köpürüp taşmasını önlemek için:

1.

Sıvıyı ısıtmadan veya yeniden ısıtmadan önce karıştırın.

2.

Sıvıyı yeniden ısıtmadan önce kabın içine cam bir karıştırıcı veya kaşık koymanız önerilir.

3.

Buharın hızlı ve yoğun bir şekilde çıkmasını

önlemek için pişirme süresinin sonunda sıvıyı en az 20 saniye fırında bırakın.

Yumurtayı kabuğuyla birlikte mikrodalga fırına koymayın. Önceden katı pişirilmiş yumurtaları ısıtmak için mikrodalga fırını kullanmayın.

Yumurta, mikrodalga fırında ısıtma işlemi sona erdikten sonra da ısınmaya devam edeceğinden fırından çıkarıldıktan sonra patlayabilir. Yağda pişirilmiş olmayan veya sarısıyla beyazı karışmış olmayan yumurtaları mikrodalga fırında pişirin veya ısıtın. Fırına koymadan önce yumurtanın sarısıyla beyazını ayırın, yoksa yumurta patlayabilir. Önceden katı pişirilmiş yumurtayı mikrodalga fırında yeniden ısıtmak için yumurtayı soyup, dilimleyerek fırına koyun.

Patates, sosis veya meyve gibi yiyecekleri kabuklarını soymadan mikrodalga fırına koymayın, aksi taktirde patlayabilirler.

Yanma tehlikesini önlemek için

Elinizin yanmasını önlemek için fırından yiyecekleri

çıkartırken, tutacak veya fırın eldiveni kullanın.

Fırından çıkardığınız kapları, mısır patlatıcılarını, fırın torbalarını vs. açarken çıkabilecek dumandan elinizin ve yüzünüzün yanmaması için, bunları her zaman elinizden ve yüzünüzden uzakta tutarak açın.

Her türlü yanık tehlikesini önlemek için yemeği servis etmeden önce daima ısısına bakın ve yemeği karıştırın. Ayrıca, bebekler, çocuklar veya yaşlılar için hazırladığınız yemeklerin veya içeceklerin ısısına özel olarak dikkat edin.

Yemek kabının ısısı, her zaman içindeki yemeğin veya içeceğin ısısını yansıtmaz. Daima yemeğin veya içeceğin ısısını kontrol edin.

Fırının kapağını açtığınızda oluşabilecek duman ve ısıdan yanmamak için daima fırından biraz uzakta durun.

İçi doldurulup fırınlanan yiyeceklerin içlerinin de yenebilecek şekilde soğuması için, bunları fırından

çıkardıktan sonra dilimleyin.

Çocukların ızgara kullanıldığında kızgınlaşabilecek fırın kapağına ve çevresindeki parçalara ulaşamamasını sağlayın. Bir yerlerini yakmamaları için çocukları uzak tutun.

Fırın

IZGARA

modunda,

İKİLİ IZGARA

modunda

çalışırken veya

OTOMATİK PİŞİRME

işlemleri sırasında fırının dışına, arkasına, içine, havalandırma açıklıklarına, aksesuarlarına ve fırın kaplarına dokunmayın. Bunları temizlemeden önce yeterince soğuduklarından emin olun.

152

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

Fırının çocuklar tarafından hatalı kullanımını

önlemek için

UYARI: Ancak çocuğun fırını güvenli biçimde kullanabilmesi için gereken tüm açıklamaları yaptıktan ve çocuğun bu açıklamaları ve hatalı kullanım sonucu oluşabilecek zararları anladığından emin olduktan sonra, çocuğunuzun, sizin denetiminiz olmadan fırını kullanmasına izin verin.

Bu cihaz fiziksel, duyumsal veya zihinsel engelli veya deneyim ve bilgi eksiği olan kişiler (çocuklar da dahil) tarafından, güvenliklerinden sorumlu kişilerin gözetimi veya talimatı olmaksızın kullanılmamalıdır.

Çocukların cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmaları gerekir.

Fırının dış kapaklarına dayanmayın veya bunları sallamayın. Fırınla oynamayın veya oyuncak olarak kullanmayın.

Aşağıda belirtilen işlemlere ilişkin tüm önemli güvenlik talimatları çocuklara iyice öğretilmelidir:

Kapların tutulması, kapaklarının açılması, hazır yiyeceklerin ısıtılmasında bunların ambalajlarının açılması.

Diğer uyarılar

Fırını hiçbir şekilde, başka amaçlarla kullanmak

üzere değiştirmeye çalışmayın. Bu fırın, evde yemek hazırlamak üzere üretilmiştir ve yalnızca yemek hazırlamak üzere kullanılmalıdır. Bu fırın ticari amaçlı olarak veya laboratuarda kullanılamaz.

Fırınınızı sorunsuz biçimde kullanmak ve oluşabilecek herhangi bir zararı önlemek için.

Kullanma kılavuzunda gerekli olduğu belirtilen durumlar dışında (bkz: sayfa 161, not 2), fırınınız boşken hiçbir zaman çalıştırmayın. Boşken

çalıştırmanız, fırına zarar verebilir.

Yiyeceğinizin üzerini hafifçe kızartmak için veya hazır bir besini aynı amaçla fırına verdiğinizde fırının döner tablasıyla besinin bulunduğu mutfak gereci arasına ısıya dayanıklı, örneğin porselen bir tabak koyun.

Böylece döner tabla ve tabla desteği aşırı ısıdan zarar görmez. Yemeklere ilişkin olarak belirtilen ön ısıtma sürelerini hiçbir zaman aşmayın.

Mikrodalgaları yansıtan ve elektrik atlamasına neden olan metal mutfak gereçlerini kesinlikle kullanmayın.

Konserve kutusunda bulunan bir yiyeceği kutusuyla beraber hiçbir zaman fırına vermeyin.

Yalnızca bu fırın için özel olarak tasarlanmış olan fırın tablasını ve tabla desteğini kullanın. Fırını, döner tablası olmadan kesinlikle kullanmayın.

Döner tablanın kırılmasını önlemek için:

(a) Döner tablayı suyla yıkamadan önce iyice soğumasını bekleyin.

(b) Soğuk bir döner tablanın üzerine sıcak mutfak gereçleri veya sıcak yiyecekler koymayın.

(c) Sıcak bir döner tablanın üzerine soğuk mutfak gereçleri veya soğuk yiyecekler koymayın.

Fırın çalışırken, fırının üzerine hiçbir şey koymayın.

Fırını önceden

IZGARA

ya da

İKİLİ IZGARA

modunda kullandıysanız veya

OTOMATİK PİŞİRME

işlemleri yaptıysanız, hemen ardından mikrodalgada pişirme işlemi için plastik kap kullanmayın. Fırın

önceden ısınmış olduğundan bu kaplar eriyebilir. Fırın, yukarıda belirtilen modlarda çalıştırılacağında, plastik kabın üzerinde üreticinin mikrodalga fırına uygunluk garantisi bulunmadığı sürece, plastik kap kullanmayın.

ÖNEMLİ:

Fırınınızın elektrik bağlantısını nasıl gerçekleştireceğinizden emin değilseniz, lütfen yetkili bir elektrikçiye danışın.

Üretici ve satıcı, elektrik bağlantısı prosedürünün hatalı olmasından dolayı ortaya çıkabilecek size veya fırına yönelik bir zararın sorumluluğunu üstlenmez.

Fırın duvarlarında veya kapı contalarının ve conta yüzeylerinin üzerinde bazen su buharı veya buhar kabarcıkları oluşabilir. Bu normal bir durumdur ve mikrodalga fırının sızıntı yaptığını ya da bozulduğunu göstermez.

153

FIRIN VE AKSESUARLARI

1 2

1.

Izgara ısıtma elemanı

2.

Ön cephe

3.

Fırın lambası

4.

Kontrol paneli

5.

Kapak açma düğmesi

6.

Frekans yönlendirici kapağı

7.

Fırının içi

8.

Conta deposu

9.

Kapak contaları ve conta yüzeyleri

10.

Sabitleme noktaları (4 nokta)

11.

Havalandırma açıklıkları

12.

Dış kabin

13.

Arka kabin

14.

Güç kaynağı kablosu destek klipsleri

15.

Güç kaynağı kablosu

9

15

14

AKSESUARLAR:

Aşağıda belirtilen aksesuarların fırınla birlikte verildiğinden emin olmak için, lütfen kontrol edin.

(16)

Döner tabla

(17)

Döner tabla desteği

(18)

Yüksek ayak

(19)

Alçak ayak

(20)

4 sabitleme vidası (görülmemekte)

Döner tabla desteğini conta deposunun içindeki yuvaya yerleştirin.

Daha sonra da döner tablayı desteğin üzerine yerleştirin.

Döner tablanın hasar görmesini önlemek için, kapları döner tablanın kenarındaki hafif çıkıntıya

çarpmayacak şekilde kaldırarak fırından çıkartın.

ÖNEMLİ:

Aksesuar siparişi vermek istediğinizde, lütfen, satıcınıza veya yetkili ELECTROLUX servisine mutlaka parça adını ve model adını bildirin.

154

8 7

19

6

16

17

3

4

5

10

11

12

13

18

KONTROL PANELİ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1 Dijital gösterge

2 Sembol göstergeleri

Her sembolün üzerinde bulunan ilgili sembol göstergesi, fırına verdiğiniz talimata göre yanıp sönmeye başlar. Bir sembol göstergesi yanıp sönüyorsa, (aynı sembole sahip) ilgili düğmeye basın veya gereken işlemi yapın.

Karıştır

Ters çevir

Ağırlık/güç düzeyi

Izgara

Mikrodalga

Şu anda pişiriyor

3 ZAMANLAYICI/AĞIRLIK/GÜÇ

düğmesi

4 OTOMATİK PİŞİRME

düğmesi

2 otomatik programdan birini seçmek için basın.

5 OTOMATİK PİŞİRME VE IZGARA 1

düğmesi

2 otomatik programdan birini seçmek için basın.

6 OTOMATİK PİŞİRME VE IZGARA 2

düğmesi

4 otomatik programdan birini seçmek için basın.

7 PİŞİRME MODU

düğmesi

Mikrodalga, ızgara veya ikili ızgara pişirme modlarından birini seçmek üzere veya saati ayarlamak için basın.

1. Mikrodalga fonksiyonunu seçmek için basın.

2. Izgara fonksiyonunu seçmek için basın.

3. İkili Izgara, yani mikrodalga ve ızgara bir arada modunu seçmek için 3 kere basın.

8 OTOMATİK BUZ ÇÖZME

düğmesi

4 otomatik programdan birini seçmek için basın.

9 START/+30

düğmesi

10 STOP

düğmesi

11 KAPAK AÇMA

düğmesi

155

ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE

Fırının fişini prize takın.

1.

Fırın göstergesi yanıp sönmeye başlar:

2. STOP

düğmesine basın, göstergede şunlar görüntülenir:

x1

3.

Saati ayarlamak için aşağıya bakın.

4.

Fırını, içi boşken ısıtın. (Bunun için bkz: Sayfa 161,

Not 2.)

STOP düğmesini kullanma

STOP

düğmesini aşağıdakileri gerçekleştirmek için kullanın:

1.

Fırını programlarken yaptığınız bir hatayı silmek için

2.

Pişirme işlemi sırasında fırını geçici olarak durdurmak için

3.

Pişirme işlemi sırasında programı iptal etmek için ise,

STOP

düğmesine iki kez basın.

SAATİ AYARLAMA

İki ayrı ayarlama modu vardır: 12 saatlik ve 24 saatlik ayarlama.

1.

12 saatlik ayarlama yapmak için

PİŞİRME MODU

düğmesini 3 saniye boyunca basılı tutun. Göstergede sembolü görüntülenir.

2.

24 saatlik ayar yapmak için ise, Adım 1’den sonra,

PİŞİRME MODU

düğmesine tek bir kez basın. Böylece aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi, göstergede sembolü görüntülenecektir.

x1

kez basıp 3 saniye boyunca basılı tutun

Saati ayarlamak için aşağıda verilen örneği takip edin.

Örnek:

24 saatlik ayar modunda, saati 23:35’e ayarlamak için.

1.

Saat fonksiyonunu seçin.

(12 saatlik ayar).

24 saatlik ayar fonksiyonunu seçin.

2.

Saatleri ayarlayın.

GÜÇ

ZAMANLAYICI/AĞIRLIK/

düğmesini, ayarlamak istediğiniz saat görüntüleninceye kadar (23) çevirin.

x1 x1

kez basıp 3 saniye boyunca basılı tutun

3.

Saat ayarından dakika ayarına geçmek üzere

PİŞİRME MODU

’na basın.

4.

Dakikaları ayarlayın.

ZAMANLAYICI/

AĞIRLIK/GÜÇ

düğmesini, ayarlamak istediğiniz doğru dakika görüntüleninceye kadar (35) çevirin.

5.

Saat ayarını başlatmak için

PİŞİRME

MODU

’na basın.

Göstergeyi kontrol edin.

x1

ÖNEMLİ:

1.

ZAMANLAYICI/AĞIRLIK/GÜÇ

düğmesini saat yönünde veya tersine doğru çevirebilirsiniz.

2. Programlama sırasında bir hata yaparsanız

STOP

düğmesine basın.

3. Mikrodalga fırınınıza giden elektrik gücü kaynağının bağlantısı kesildikten sonra güç bağlantısı yeniden

156

x1

sağlandığında göstergede aralıklı olarak sembolü görüntülenir. Pişirme işlemi sırasında bu durum meydana gelirse, programlar silinecektir.

Günün tarihi de silinir.

4. Günün tarihini yeniden başlatmak isterseniz, yukarıdaki örneği yeniden izleyin.

MİKRODALGA PİŞİRME ÖNERİSİ

Mikrodalgalar, TV ve radyo sinyalleri için kullanılan dalgalara benzeyen enerji dalgalarıdır.

Elektrik enerjisi, bir dalga kılavuzuyla pişirme bölmesine yönlendirilen mikrodalga enerjiye dönüştürülür.

Dalga kılavuzu, yiyecek ve yağın içeri girmesini

önlemek için dalga kılavuzu kapağıyla korunur.

Mikrodalgalar metallerden geçemez, bu yüzden pişirme bölmesi metalden yapılmıştır ve kapakta ince metal bir ağ vardır. Pişirme sırasında mikrodalgalar rasgele şekilde pişirme bölmesinin kenarlarından seker.

Mikrodalgalar, yiyeceği ısıtmak için cam ve plastik gibi bazı malzemelerden geçer. (Bkz: ‘Uygun Pişirme Kabı’ sayfa 158).

Mikrodalga fırında pişirirken / buz çözerken, mikrodalga enerjinin yiyeceğe nüfus etmesi için kabın içinden geçebilmesi gerekir.

Bu nedenle uygun kabın seçilmesi önemlidir.

Yuvarlak/oval tabaklar köşelerdeki yiyecek fazla pişeceğinden dikdörtgen/enine uzanan tabaklara tercih edilir. Sayfa 158'te listelenen birçok kap kullanılabilir.

Yiyeceğin içindeki su, şeker ve yağ titreşime neden olan mikrodalgayı emer.

Bu olay, tıpkı ovuşturduğunuzda ellerinizin ısınmasında olduğu gibi, sürtünmeyle ısı oluşturur.

Yiyeceğin dış bölgesi mikrodalga enerjiyle ısıtılır, sonra bu ısı geleneksel pişirmede olduğu gibi iletim sayesinde merkeze ilerler. Eşit ısıtma sağlamak için yiyeceğin çevrilmesi, yeniden düzenlenmesi veya karıştırılması önemlidir.

Pişirme sona erdiğinde fırın otomatik olarak mikrodalga

üretimini durdurur.

Isının eşit biçimde tüm yiyeceğe yayılmasını sağlamak için pişirme sonunda bekleme süresi gereklidir.

Mikrodalgalar, yiyecekleri geleneksel pişirmeden daha hızlı pişirir. Bu yüzden iyi sonuçlar almak için belirli tekniklerin uygulanması önemlidir. Aşağıdaki tekniklerden birçoğu geleneksel pişirmede kullanılanlarla benzerlik gösterir.

YİYECEK ÖZELLİKLERİ

Bileşim Yüksek oranda yağ ve şeker içeren (örneğin, yılbaşı pudingi, dilim kek) yiyecekler daha az pişirme süresi gerektirir. Fazla ısıtma yangına yol açabileceğinden dikkatli olunmalıdır.

Yoğunluk Yiyecek yoğunluğu gereken pişirme süresini etkiler. Kek ya da ekmek gibi gevşek gözenekli yiyecekler, rosto ve güveç gibi yoğun yiyeceklerden daha çabuk pişer.

Miktar Fırına konulan yiyecek miktarı artırıldığında pişirme süresinin artırılması gerekir. Örn. Dört patatesin pişirilmesi iki patatesten daha uzun sürer.

Boyut Mikrodalgalar tüm kenarlardan merkeze doğru nüfuz edebildiğinden küçük yiyecekler ve parçalar büyüklerden daha hızlı pişer. Eşit pişirme için tüm parçaları aynı boyutta hazırlayın.

Şekil Tavuk göğsü veya baget gibi düzensiz şekle sahip yiyeceklerin kalın bölümlerinde pişirme daha uzun sürer. Mikrodalga pişirmede yuvarlak şekiller köşeli şekillere göre daha eşit biçimde pişer.

Sıcaklık Yiyeceğin iç sıcaklığı gerek duyulan pişirme süresini etkiler. Dondurulmuş yiyeceklerin pişmesi oda sıcaklığındaki yiyeceklerden daha uzun sürer. Isıyı ya da buharı serbest bırakmak için reçelli çörek gibi içinde malzeme olan yiyecekleri bölün.

PİŞİRME TEKNİKLERİ

Düzenleme Yiyeceğin en kalın kısmını tabağın dış tarafına yerleştirin. Örneğin, tavuk bagetler.

Kapatma

Delme

Delikli mikrodalga jelatin kağıdı ya da uygun bir kapak kullanın.

Kabuk, zar ya da ince bir tabakaya sahip yiyeceklerin pişirilmeden ya da yeniden ısıtılmadan önce birkaç noktadan delinmesi gerekir çünkü buhar birikir ve bu yiyeceğin parçalanmasına yol açabilir.

Örneğin, patates, balık, tavuk, sosis.

ÖNEMLİ:

Yumurtalar, pişirme bittikten sonra bile patlayabileceğinden mikrodalga güç kullanılarak ısıtılmamalıdır. Örneğin, haşlama, kızartma, kaynatma.

Karıştırma, Eşit pişirme için yiyeceklerin pişirme sırasında karıştırılması, döndürülmesi ve yeniden düzenlenmesi

çevirme ve önemlidir. Yiyeceği daima merkezden dışa doğru karıştırın yeniden düzenleyin.

düzenleme

Bekleme Isının eşit biçimde tüm yiyeceğe yayılmasını sağlamak için pişirme sonunda bekleme süresi gereklidir.

Koruma Buzunu çözmekte olduğunuz yiyeceğin bazı alanları ısınabilir. Isınan alanlar, mikrodalgaları yansıtan küçük alüminyum folyo parçalarıyla kapatılabilir. Örneğin, tavuğun bacak ya da kanatları.

157

MİKRODALGA PİŞİRME ÖNERİSİ

PİŞİRME SÜRESİNİ BELİRLEMEK İÇİN BESİN TERMOMETRESİ KULLANMA

İlk pişirme, her çeşit içecek ve her çeşit yiyecek maddeleri belli iç ısıya sahip olduğunda durdurulabilir ve yiyecek pişecektir. Yiyeceğin ve içeceğin iç ısısı besin termometresi yoluyla belirlenebilir. En önemli ısılar ısı tablosunda belirtilmiştir.

10 – 15 dakikalık bir bekleme süresinden sonraki iç ısısı

İçecek / Besin

İçecekleri ısıtma (Kahve, su, çay gibi.)

Süt ısıtma

Çorba ısıtma

Yahni ısıtma

Kümes hayvanları

Kuzu Pembe

İyi pişmiş

Biftek Az pişmiş

Orta derecede pişmiş

İyi pişmiş

Domuz, dana

Piştiğinde iç ısısı

65-75 o C

60-65 o

C

75-80

75-80

80-85

70 o

C

75-80 o

C o

C o

C

50-55

60-65

75-80

80-85 o

C o

C o

C o

C o

C

85-90

70-75

80-85

55-60

65-70

80-85

80-85 o

C o

C o

C o

C o

C o

C o

C

MİKRODALGA FIRINDA PİŞİRİLEBİLEN YEMEKLER

Pişirme kapları

Alüminyum folyo /

Folyo kaplar

Kızartma kapları

Porselen ve Seramik

Metal

Plastik/Polistiren örn.

hızlı yiyecek kapları

Jelatin kağıdı

Buzdolabı poşeti /

Fırın torbası

Kağıt tabaklar kaplar ve kağıt havlu

Hasır ve tahta kaplar

Geri dönüştürülmüş kağıt ve gazete

Mikrodalga Açıklama

Güvenliği

/

Cam eşya, örneğin, Pyrex ®

/

Yiyeceği aşırı ısınmaya karşı korumak için küçük alüminyum folyo parçalar kullanılabilir. Elektrik arkı meydana gelebileceğinden, folyoyu fırın çeperlerinden

2 cm uzakta tutun. Alüminyum folyo kaplar üreticisi tarafından aksi belirtilmedikçe

önerilmez, örneğin, Microfoil ®, yönergeleri dikkatli uygulayın.

Her zaman üreticilerin yönergelerine uyun. Verilen ısıtma sürelerini aşmayın.

Bu kaplar çok sıcak olabileceğinden dikkatli olun.

Metal dekorasyonu olanlar hariç porselen, seramik, çini ve ince porselen kaplar genellikle uygundur.

İnce cam eşyalar kullanılıyorsa, ani ısı camı kırabileceği ya da çatlatabileceği için dikkatli olunmalıdır.

Mikrodalga güç kullanırken yangına yol açabilen elektrik arkı yaptığı için metal pişirme kaplarının kullanılması önerilmez.

Bazı kapların yüksek sıcaklıklarda eğildiği, eridiği ya da rengi değiştiğinden dikkatli olunması gerekir.

Yiyeceğe temas etmemeli ve buharın çıkmasını sağlamak için delinmelidir.

Buharın çıkmasını sağlamak için delinmelidir. Poşetlerin mikrodalgada kullanmak için uygun olduğundan emin olun. Bağlamak için plastik ya da metal malzeme kullanmayın çünkü bunlar eriyebilir ya da metalin ark yapmasından dolayı alev alabilir.

Yalnızca ılık tutmak ya da nemi almak amacıyla kullanın. Fazla ısıtma yangına yol açabileceğinden dikkatli olunmalıdır.

Bu malzemeleri kullanırken aşırı ısınmanın yangına yol açabilmesinden dolayı daima fırına dikkat edin.

'Elektrik arkına’ ve yangına yol açabilecek metal parçalar içerebilir.

158

MİİK RO LG A F N G ÜÇ ÜZ YL Rİİ

Fırınınızda 5 güç düzeyi vardır. Pişirmeye ilişkin güç düzeyini seçmek için, yemek tarifleri bölümündeki önerilere bakın. Genellikle aşağıda belirtilen öneriler uygulanır:

900 W

Hızlı pişirme veya çorba, tencere yemekleri, konserveler, sıcak içecekler, sebzeler ve balık vs. gibi yemeklerin yeniden ısıtılması için kullanılır.

630 W

Kızarmış büyük et parçaları, rulo köfte ve

üzeri sosla kaplı yemekler gibi daha yoğun yiyeceklerin daha uzun süre pişirilmesi ve peynir sosu ve bisküvi pastası gibi hassas yiyeceklerin pişirilmesinde kullanılır. Bu azaltılmış ayarda, sos kaynayıp taşmayacak ve yemeğin hiçbir yeri yanmadan her tarafı dengeli bir biçimde pişecektir.

450 W

Et yemekleri gibi, geleneksel olarak pişirildiğinde uzun bir pişme süresi gereken yoğun yiyeceklerin pişirilmesi için kullanılır. Etinizin yumuşak olması için bu ayarı kullanmanızı

öneririz.

270 W

(Buz çözdürme ayarı) yiyeceğinizin buzunun en dengeli şekilde çözülmesi için bu ayarı seçin. Bu ayar, ayrıca pilav, makarna, meyveli börek (Knödel) ve yumurtalı krema pişirmek için idealdir.

90 W

Kremalı pastalar ve hamur işlerinin buzunun

çözülmesi için de kullanılır.

W = WATT

Mikrodalga fırının güç düzeyini ayarlamak için:

Pişirme süresini seçmek için

ZAMANLAYICI/AĞIRLIK/GÜÇ

düğmesini saat yönünde veya tersine doğru

çevirebilirsiniz.

PİŞİRME MODU

düğmesine bir kez basın (yalnızca mikrodalga fırın için).

Mikrodalga fırının güç düzeyini değiştirmek için düğmeyi istediğiniz güç düzeyine erişinceye kadar

çevirin.

START/+30

düğmesine basın.

ÖNEMLİ:

Güç düzeyi seçili olmadığında, otomatik olarak 900 W'lık güç düzeyi devreye girer.

159

Fırınınız 90 dakikaya kadar programlanabilir.

(90.00) Pişirme (buz çözdürme) süresinin giriş birimi, 10 saniye ile 5 dakika arasında değişebilir.

Bu, tabloda gösterildiği gibi pişirmenin (buz

çözdürmenin) toplam süresine bağlıdır.

Pişirme süresi

0-5 dakika

5-10 dakika

10-30 dakika

30-90 dakika

Artan birim

10 saniye

30 saniye

1 dakika

5 dakika

Örnek:

Çorbanızı 2 dakika ve 30 saniye boyunca 630 W'lık mikrodalgada ısıtmak istediğinizi varsayalım.

1.

İstenen pişirme süresini,

ZAMANLAYICI/

AĞIRLIK/GÜÇ

düğmesini saat yönünde çevirerek girin.

2

. İstediğiniz pişirme modunu

PİŞİRME MODU

düğmesine bir kez basarak seçin (yalnızca mikrodalga fırın için).

3.

İstenen pişirme gücünü,

ZAMANLAYICI/

AĞIRLIK/GÜÇ

düğmesini saat yönünde

çevirerek seçin.

4.

Pişirme işlemine başlamak için

START/+30

düğmesine basın.

x1 x1

Göstergeyi kontrol edin.

ÖNEMLİ:

1.

Pişirme işlemi sırasında fırının kapağı açılırsa, dijital göstergedeki pişirme süresi otomatik olarak durur. Kapak yeniden kapandığında ve

START/+30

düğmesine basıldığında pişirme süresi tekrardan işlemeye başlar.

2.

Pişirme süresinde kullanılan gücü görmek istediğinizde,

PİŞİRME MODU

düğmesine basın.

PİŞİRME MODU

düğmesini basılı tuttuğunuz sürece, ekranda güç düzeyi görüntülenir.

3. ZAMANLAYICI/AĞIRLIK/GÜÇ

düğmesini saat yönünde veya tersine doğru çevirebilirsiniz. Düğmeyi saat yönünde çevirmeye devam ederseniz, pişirme süresi 90 dakikadan itibaren derece derece artmaya başlar.

160

Bu mikrodalga fırında iki ayrı

IZGARA

modu vardır.

1. Yalnızca Izgara. 2. İkili Izgara (Izgara ve mikrodalga fırın bir arada).

1. YANIZCA IZGARA MODUNDA PİŞİRME

Bu mod, yiyecekleri ızgarada pişirmek veya üzerlerini kızartmak için kullanılabilir.

ÖRNEK:

4 dakikada tost hazırlama.

1.

İstenen pişirme süresini,

ZAMANLAYICI/AĞIRLI

K/GÜÇ

düğmesini

çevirerek girin.

2.

İstediğiniz pişirme modunu

PİŞİRME MODU

düğmesine iki kez basarak seçin. (Yalnızca ızgara.)

3.

Pişirme işlemine başlamak için

START/+30

düğmesine basın.

x2 x1

Göstergeyi kontrol edin.

ÖNEMLİ:

1.

Izgara yapmak için yüksek veya alçak ayak tavsiye edilebilir.

2.

Izgara modunu ilk kez kullanıldığında bir duman veya bir yanık kokusu duyabilirsiniz. Bu normal olup, fırının bozulduğu anlamına gelmez. Bu sorunu ortadan kaldırmak için, fırını ilk kez kullandığınızda, ızgara modunu içinde herhangi bir yiyecek olmadan 20 dakika boyunca çalıştırın.

2. İKİLİ IZGARA MODUNDA PİŞİRME

Bu mod, Izgara modunun gücüyle mikrodalganın gücünü birlikte kullanır (90 W ve 630 W). Mikrodalga fırının gücü 270 W olarak önceden ayarlanmıştır.

ÖRNEK:

İKİLİ IZGARA (450 W) modunda 7 Izgara şiş pişirebilirsiniz (sayfa 170’te verilen tarife bakın).

1.

İstenen pişirme süresini,

ZAMANLAYICI/

AĞIRLIK/GÜÇ

düğmesini çevirerek girin.

2.

İstediğiniz pişirme modunu

PİŞİRME

MODU

düğmesine üç kez (İkili Izgara) basarak seçin.

3. ZAMANLAYICI/

AĞIRLIK/GÜÇ

düğmesini, istediğiniz mikrodalga gücüne kadar çevirin.

4.

Pişirme işlemine başlamak için

START/+30

düğmesine basın.

x3 x1

Göstergeyi kontrol edin.

161

DİĞER FONKSİYONLAR

1. ÇOKLU SIRALI PİŞİRME

MİKRODALGA

,

IZGARA

veya

İKİLİ IZGARA

modlarının kombinasyonları kullanılarak (en çok) 3 aşamadan oluşan bir sıralı pişirme süreci programlanabilir.

ÖRNEK:

Pişirmek için: 2 dakika 30 saniye 630 W'lık güçte

5 dakika boyunca yalnızca Izgara modunda

AŞAMA 1

1.

İstenen pişirme süresini,

ZAMANLAYICI/

AĞIRLIK/GÜÇ

düğmesini çevirerek girin.

2.

İstediğiniz pişirme modunu

PİŞİRME

MODU

düğmesine bir kez basarak seçin

(yalnızca mikrodalga fırın için).

3.

(aşama 1)

(aşama 2)

İstenen güç düzeyini,

ZAMANLAYICI/

AĞIRLIK/GÜÇ

düğmesini çevirerek girin.

4.

Aşamayı programlamadan önce

PİŞİRME MODU

düğmesine bir kez basın.

x1 x1

AŞAMA 2

5.

İstenen pişirme süresini,

ZAMANLAYICI/AĞIRLIK/

GÜÇ

düğmesini çevirerek girin.

6.

İstediğiniz pişirme modunu

PİŞİRME MODU

düğmesine iki kez (Yalnızca

Izgara) basarak seçin.

7.

Pişirme işlemine başlamak için

START/+30

düğmesine basın.

x2 x1

Göstergeyi kontrol edin.

(Fırın 2 dakika 30 saniye boyunca 630 W'lık bir güçle pişirme işlemini yapacak ve sonra da 5 dakika boyunca

Yalnızca Izgara fonksiyonu devreye girecektir.)

ÖNEMLİ: IZGARA

modunu ayarladıktan sonra, herhangi bir başka program ayarlamak isterseniz, 3. ve

4. adımları atlayın.

IZGARA

modunu ayarladıktan sonra

PİŞİRME MODU

düğmesine sürekli olarak basarsanız,

IZGARA

modu, otomatik olarak

İKİLİ IZGARA

moduna dönecektir.

Örnek:

Dolmalık Kabak ve Makarna Graten pişirmek için (bkz. sayfa 176).

1.

18 dakika boyunca 900 W'lık güçte

2.

7 dakika boyunca İkili Izgara modunda 630 W'lık pişirme gücünde.

162

2. 30 SANİYE EKLEME İŞLEVİ

START/+30

düğmesi aşağıdaki fonksiyonlardan 2 tanesini çalıştırma olanağını sağlar:

a. Doğrudan başlatma

START/+30

düğmesine basarak, doğrudan 900 W mikrodalga güç seviyesinde 30 saniye süreyle pişirmeye başlayabilirsiniz.

ÖNEMLİ:

Çocuklar tarafından amaç dışı kullanımını önlemek için,

START/+30

düğmesinin, yalnızca bir önceki işlemi (örneğin, fırının kapağını kapatma,

STOP

düğmesine basma veya pişirme işlemini tamamlama gibi) takip eden ilk üç dakika boyunca kullanılabilmesi sağlanmıştır.

b. Pişirme süresini artırma

Manuel pişirme sırasında, fırın çalışırken düğmeye basarak, pişirme süresini 30 saniyenin katları kadar uzatabilirsiniz.

3. GÜÇ DÜZEYİNİN KONTROLÜ

Pişirme sırasında kullanılan gücü kontrol etmek istediğinizde,

PİŞİRME MODU

düğmesine basın.

x1

PİŞİRME MODU

düğmesini basılı tuttuğunuz sürece, ekranda güç düzeyi görüntülenir.

Bu sırada güç düzeyi görüntüleniyor olsa bile, fırının pişirme süresi işliyordur.

4. GÜVENLİK KİLİDİ İŞLEVİ

GÜVENLİK KİLİDİ İŞLEVİNİN AYARLANMASI

1. STOP

tuşunu 3 saniye süreyle basılı tutun.

GÜVENLİK KİLİDİ İŞLEVİNİN İPTALİ

1. STOP

tuşunu 3 saniye süreyle basılı tutun.

3 saniye boyunca basınız.

Göstergeyi kontrol edin.

3 saniye boyunca basınız.

Ekranda, eğer ayarlıysa, günün saati görünür.

ÖNEMLİ: :

Güvenlik kilidi ayarlıyken,

STOP

düğmesi haricinde hiçbir düğme çalışmaz.

163

OTOMATİK PİŞİRME VE OTOMATİK BUZ

ÇÖZME İŞLEVLERİ

OTOMATİK PİŞİRME

ve

OTOMATİK BUZ ÇÖZME

, doğru pişirme modunu ve pişirme süresini otomatik olarak ayarlar. 2

OTOMATİK PİŞİRME

, 6

OTOMATİK PİŞİRME VE IZGARA

ve 4

OTOMATİK BUZ

ÇÖZME

menüsüden seçim yapabilirsiniz. Bu otomatik işlevi kullanırken bilmeniz gerekenler şunlardır:

Örnek:

1a. OTOMATİK PİŞİRME: OTOMATİK PİŞİRME

düğmesinin 2 menüsü vardır.

OTOMATİK

PİŞİRME

düğmesine bir kez basınca, şekilde gösterilen ekranı görürsünüz

1b. OTOMATİK PİŞİRME VE IZGARA 1:

OTOMATİK PİŞİRME VE IZGARA 1

düğmesinin 2 menüsü vardır.

OTOMATİK

PİŞİRME VE IZGARA 1

düğmesine bir kez basınca, şekilde gösterilen ekranı görürsünüz.

1c. OTOMATİK PİŞİRME VE IZGARA 2:

OTOMATİK PİŞİRME VE IZGARA 2

düğmesinin 4 menüsü vardır.

OTOMATİK

PİŞİRME VE IZGARA 2

düğmesine bir kez basınca, şekilde gösterilen ekranı görürsünüz.

1d. OTOMATİK BUZ ÇÖZME: OTOMATİK BUZ

ÇÖZME

düğmesinin 4 menüsü vardır.

OTOMATİK BUZ ÇÖZME

düğmesine bir kez basınca, şekilde gösterilen ekranı görürsünüz.

1a.

1b.

1c.

1d.

Menü numarası

Menü numarası

Menü numarası

Menü numarası

Menü,

OTOMATİK BUZ ÇÖZME

veya istenen

OTOMATİK PİŞİRME

düğmesine, istenen menü numarası görüntüleninceye kadar basılarak seçilebilir. Bunun için, 166- 168 sayfalar arasında yer alan “

OTOMATİK

PİŞİRME VE OTOMATİK BUZ ÇÖZME

tabloları” na bakın.

OTOMATİK PİŞİRME

veya

OTOMATİK BUZ

ÇÖZME

düğmesi basılı tutularak menü değiştirilebilir.

2.

Pişirmek istediğiniz yiyeceğin ağırlığı ve miktarı,

ZAMANLAYICI/AĞIRLIK/GÜÇ

düğmesi istenen ağırlık/miktar görüntüleninceye kadar çevrilerek belirlenir.

• Yiyeceğin yalnızca ağırlığını girin. Yiyeceğin bulunduğu kabın darasını bu ağırlığa dahil etmeyin.

OTOMATİK PİŞİRME

ve

OTOMATİK BUZ

ÇÖZME

tablolarında verilen ağırlıklar/ miktarlardan daha az veya fazla yiyecekleri pişirmek için, cihazı elle çalıştırın. En iyi sonuçlar için 171 - 172.

sayfalardaki pişirme tablolarına uyun.

3.

Pişirme işlemini başlatmak için

START/+30

düğmesine basın.

Herhangi bir işlem yapmak gerektiğinde (örneğin yiyeceğin ters yüz edilmesi gibi) fırın çalışmasını durdurur, pişirme süresini hatırlatan sesli bir uyarı duyulur ve göstergedeki bir sembol yanıp sönmeye başlar. Pişirme işlemini sürdürmek için

START/+30

düğmesine basın.

2.

3.

x1

ZAMANLAYICI/

AĞIRLIK/GÜÇ

düğmesi

START/+30

düğmesi

Yemek piştiğinde ortaya çıkan ısı, başlangıç ısısına bağlıdır. Pişirme işleminden sonra yiyeceğin kaynar sıcaklıkta olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse, pişirme süresini uzatabilir ve güç düzeyini değiştirebilirsiniz.

164

ÖNEMLİ:

Pişirme/çözdürme işlemi sırasında, işlemi geniş zamana yaymak için

START/+30

fonksiyonunu kullanırsanız yemeğiniz gereğinden fazla pişebilir.

OTOMATİK PİŞİRME VE OTOMATİK BUZ

ÇÖZME İŞLEVLERİ

OTOMATİK PİŞİRME İÇİN 1. ÖRNEK

Otomatik pişirme ve ızgara 1 (A1-1)’i kullanarak 1.5 kg Balık Filetosu Graten pişirmek için.

1. OTOMATİK PİŞİRME VE

IZGARA

düğmesine bir kez basarak gereken menüyü seçin.

2. ZAMANLAYICI/AĞIRLIK/

GÜÇ

düğmesini çevirerek fırına girecek yiyeceğin ağırlığını girin.

3. START/+30

düğmesine bir kez basın.

x1 x1

Göstergeyi kontrol edin.

OTOMATİK BUZ ÇÖZME için 2. ÖRNEK:

Auto Defrost (Ad-1) modunu kullanarak 0,2 kg biftek çözmek.

1. OTOMATİK BUZ ÇÖZME

düğmesine bir kez basarak, istenen menüyü seçin.

2. ZAMANLAYICI/AĞIRLIK/

GÜÇ

düğmesini çevirerek fırına girecek yiyeceğin ağırlığını girin.

3. START/+30

düğmesine bir kez basın.

x1 x1

Göstergeyi kontrol edin.

165

OTOMAT

İ

K P

İ

Ş

İ

RME VE OTOMAT

İ

K BUZ

ÇÖZME TABLOLARI

1.FRENCH FRIED

POTATOES

8.CHICKEN LEGS 14.RICE

1.FRENCH FRIED

POTATOES

8.CHICKEN LEGS

2.FROZEN

VEGETABLES

2.FROZEN

VEGETABLES

9.GRATIN

9.GRATIN

14.RICE

15.BOILED

POTATOES

15.BOILED

POTATOES

DÜĞME

20.STEAK

& CHOPS

OTOMATİK

PİŞİRME

AC-1 Pişirme

Sebzeli Tavuk

29.CHICKEN PAN

Pane

29.CHICKEN PAN

WITH VEGETABLES

AĞIRLIK (EN AZ / EN

ÇOK AĞIRLIK) / GEREKLİ

MUTFAK EŞYASI

HAZIRLANIŞI

0,5 - 1,5 kg* (500 g)

Graten tabağı ve mikrodalga folyosu

20.STEAK

& CHOPS

x1

21.CHICKEN LEGS

21.CHICKEN LEGS

0,5 - 1,5 kg* (500 g)

Kıyma ve Soğan Paklı yuvarlak tencere

30.MINCE AND

ONION

• Sayfa 169’teki “Sebzeli Tavuk Pane” tarifine bakın.

*Yemeğin içindekilerin toplam ağırlığı.

• Sayfa 169’teki “Kıyma ve Soğan” tarifine bakın.

*Yemeğin içindekilerin toplam ağırlığı.

3.FRESH

VEGETABLES

3.FRESH

VEGETABLES

10.FROZEN

GRATIN

10.FROZEN

GRATIN

JACKET

POTATOES

JACKET

POTATOES

22.POULTRY

x2

22.POULTRY

1.FRENCH FRIED

POTATOES

8.CHICKEN LEGS 14.RICE

20.STEAK

& CHOPS

29.CHICKEN PAN

WITH VEGETABLES

4

.FISH FILLET+ SAUCE

GRATINATED FISH

4

.FISH FILLET+ SAUCE

GRATINATED FISH

5.GRILL SKEWER

5.GRILL SKEWER

6.ROAST PORK

6.ROAST PORK

7.GRILLED

CHICKEN

7.GRILLED

CHICKEN express

menu1 express

menu1 express

defrost express

defrost

11.FROZEN

READY MEALS

16.JAM

23.MINCED MEAT

2.FROZEN

VEGETABLES

9.GRATIN

15.BOILED

POTATOES

21.CHICKEN LEGS 30.MINCE AND

ONION

11.FROZEN

READY MEALS

16.JAM

12.BEVERAGES

12.BEVERAGES

13.SOUP

13.SOUP

CASSEROLES

CASSEROLES express

menu2 express

menu2 express

cook express

cook

23.MINCED MEAT

17.PIQUANTE

CAKES

17.PIQUANTE

CAKES

18.CAKE

DÜĞME

24.CAKE

24.CAKE

25.BREAD

OTOMATİK

PİŞİRME VE

VEGETABLES

IZGARA 1

GRATIN

AĞIRLIK (EN AZ / EN

JACKET

POTATOES

MUTFAK EŞYASI

A1-1 Pişirme

0,5 - 1,5 kg* (500 g)

Balık Filetosu

4

.FISH FILLET+ SAUCE

11.FROZEN

READY MEALS

Graten tabağı

16.JAM

Alçak ayak

23.MINCED MEAT

8.CHICKEN LEGS 14.RICE

20.STEAK

& CHOPS

29.CHICKEN PAN

WITH VEGETABLES

HAZIRLANIŞI

• Sayfa 169’teki “Balık Filetosu Graten” tarifine bakın.

18.CAKE

19.PASTA

25.BREAD

1.FRENCH FRIED

POTATOES

x1

26.MEAT JOINT

*Yemeğin içindekilerin toplam ağırlığı.

19.PASTA

26.MEAT JOINT

2.FROZEN

VEGETABLES

5.GRILL SKEWER 12.BEVERAGES

A1-2 Pişirme

15.BOILED

POTATOES

17.PIQUANTE

CAKES

24.CAKE

0,5 - 1,5 kg* (500 g)

Graten tabağı

30.MINCE AND

ONION

Alçak ayak

• Sayfa 170’teki “Graten” tarifine bakın.

*Yemeğin içindekilerin toplam ağırlığı.

express

menu2

(grill)

6.ROAST PORK 13.SOUP

18.CAKE

25.BREAD

express

menu2

(grill)

x2

3.FRESH

VEGETABLES

10.FROZEN

GRATIN

JACKET

POTATOES

22.POULTRY

express

ÖNEMLİ:

Soğuk gıdalar 5

7.GRILLED o

C, donmuş gıdalar ise -18

CASSEROLES 19.PASTA

26.MEAT JOINT o

C'den sonra pişirilir.

CHICKEN express

cook1 express

cook2

4

(grill)

GRATINATED FISH

11.FROZEN

READY MEALS

16.JAM

23.MINCED MEAT express

menu1

5.GRILL SKEWER 12.BEVERAGES

express

menu2

17.PIQUANTE

CAKES express

menu2

(grill)

24.CAKE

6.ROAST PORK express

defrost

13.SOUP express

cook

18.CAKE

express

cook1

25.BREAD

express

cook2

(grill)

7.GRILLED

CHICKEN

CASSEROLES 19.PASTA

26.MEAT JOINT express

menu1 express

menu2 express

menu2

(grill) express

defrost express

cook express

cook1 express

cook2

(grill)

166

OTOMAT

İ

K P

İ

Ş

İ

RME VE OTOMAT

İ

K BUZ

ÇÖZME TABLOLARI

DÜĞME OTOMATİK

1.FRENCH FRIED 8.CHICKEN LEGS

AĞIRLIK (EN AZ / EN

14.RICE

20.STEAK

HAZIRLANIŞI

29.CHICKEN PAN

WITH VEGETABLES

IZGARA 2 MUTFAK EŞYASI x1 x2

A2-1 Pişirme

POTATOES

3.FRESH

VEGETABLES

9.GRATIN

0,20 - 0,40 kg (50 g)

VEGETABLES POTATOES

Kızarmış Patates Yüksek ayak

21.CHICKEN LEGS

& CHOPS

22.POULTRY

& CHOPS

• Dondurulmuş kızartmalık patatesleri bir tart kabına

30.MINCE AND

ONION yerleştirin.

• Kabı, yüksek tel ızgaranın üzerine yerleştirip

29.CHICKEN PAN patatesleri pişirin.

8.CHICKEN LEGS

önerilir)

GRATIN

POTATOES

29.CHICKEN PAN

2.FROZEN

VEGETABLES

3.FRESH

4

.FISH FILLET+ SAUCE

GRATINATED FISH

9.GRATIN

READY MEALS

10.FROZEN

A2-2 Pişirme

12.BEVERAGES

GRATIN

11.FROZEN

READY MEALS

13.SOUP

READY MEALS

15.BOILED

POTATOES

16.JAM

POTATOES

16.JAM

21.CHICKEN LEGS

• Patatesler piştiğinde bir servis tabağına alın.

30.MINCE AND

(Dinlendirmenize gerek yoktur.)

ONION

Önemli:

Pişirme esnasında kap çok ısınır. Elinizin

ONION yanmaması için, kabı fırından çıkarırken fırın eldiveni kullanın.

JACKET

POTATOES

22.POULTRY

0,2 - 0,8 kg (100 g)

Yüksek ayak

CAKES pişirin.

23.MINCED MEAT

• Izgara şişlerini sayfa 170’teki tarife uygun olarak hazırlayın.

• Bunları yüksek ayağın üzerine yerleştirip

• Sesli sinyal çaldığında çevirin.

• Piştikten sonra şişlerden çıkarıp bir servis tepsisine yerleştirin. (Bekleme süresi gerekli değil.)

1.FRENCH FRIED

POTATOES

2.FROZEN

x3

VEGETABLES

A2-3 Pişirme

Tavuk Butu

CHICKEN

1-2 yk sıvıyağ, 1 /

0,20 - 0,80 kg (50 g)

19.PASTA

CAKES

(grill)

ONION

• Baharatları karıştırıp tavuk butlarının üzerine serpin.

• Tavuk butlarını delin.

• Butları yüksek ayağın üzerine kemikleri ortaya gelecek şekilde yuvarlak olarak dizin.

• Sesli uyarı işaretini duyduğunuzda yiyeceği çevirin.

• Yemek piştiğinde fırıdan çikarip yaklaşık 5 dakika dinlendirin.

3.FRESH

VEGETABLES

A2-4 Pişirme

express

defrost

CHICKEN

POTATOES

Izgara Tavuk

cook

Alçak ayak

cook1

(grill)

cook2

• Baharatları karıştırıp tavuğun üzerine serpin.

• Tavuğu birkaç yerinden delin.

• Tavuğu, göğüs aşağıya gelecek şekilde, bir tart kabına yerleştirin.

4

.FISH FILLET+ SAUCE

menu1

READY MEALS express

menu1

menu2 express

menu2

menu2

(grill) express

menu2

(grill)

İçindekiler (1,2 kg ızgara tavuk için):

• Kabı doğrudan döner tablaya yerleştirip tavuğu pişirin.

• Sesli uyarı işaretini duyguğunuzda yiyeceği evirin.

5.GRILL SKEWER

2 yk sıvıyağ, 1 çk kırmızı toz biber, tuz ve biber

defrost

CAKES

cook cook1 express

cook2

(grill)

• Piştiğinde yaklaşık 3 dakika fırın içinde dinlendirin, daha sonra fırından çıkarıp servis tabağına alın.

express

defrost express

cook

ÖNEMLİ:

Soğuk gıdalar 5 express

cook1 express

cook2

(grill) o

C, donmuş gıdalar ise -18 o

C'den sonra pişirilir.

6.ROAST PORK 13.SOUP

18.CAKE

25.BREAD

7.GRILLED

CHICKEN

CASSEROLES 19.PASTA

26.MEAT JOINT express

menu1 express

menu2 express

menu2

(grill) express

defrost express

cook express

cook1 express

cook2

(grill)

167

OTOMAT

İ

K P

İ

Ş

İ

RME VE OTOMAT

İ

K BUZ

ÇÖZME TABLOLARI

1.FRENCH FRIED

POTATOES

10.FROZEN

11.FROZEN

10.FROZEN

GRATIN

DÜĞME

8.CHICKEN LEGS 14.RICE

1.FRENCH FRIED 8.CHICKEN LEGS

8.CHICKEN LEGS

9.GRATIN

VEGETABLES

14.RICE

14.RICE

15.BOILED

POTATOES

2.FROZEN

1.FRENCH FRIED

9.GRATIN

9.GRATIN

8.CHICKEN LEGS

GRATIN

3.FRESH

4

.FISH FILLET+ SAUCE

VEGETABLES

4

4

.FISH FILLET+ SAUCE

GRATINATED FISH

.FISH FILLET+ SAUCE

3.FRESH

VEGETABLES

9.GRATIN

READY MEALS

x1

15.BOILED

14.RICE

POTATOES

JACKET

15.BOILED

POTATOES

16.JAM

16.JAM

JACKET

x2

OTOMATİK AĞIRLIK (EN AZ / EN

PİŞİRME VE ÇOK AĞIRLIK) / GEREKLİ

BUZ ÇÖZME

& CHOPS WITH VEGETABLES

MUTFAK EŞYASI

HAZIRLANIŞI

Ad-1 Buz çözme

0,2 - 1,0 kg (100 g)

Biftek ve Pirzola Tart kabı

(Aşağıdaki nota bakın.)

ONION

21.CHICKEN LEGS

21.CHICKEN LEGS

20.STEAK

& CHOPS

30.MINCE AND

ONION

WITH VEGETABLES

Ad-2 Buz çözme

0,2 - 1,0 kg (100 g)

22.POULTRY

Kıyma

21.CHICKEN LEGS

23.MINCED MEAT

23.MINCED MEAT

22.POULTRY

30.MINCE AND

ONION

Tart kabı

(Aşağıdaki nota bakın.)

• Yiyeceği bir tart kabına koyun ve döner tablanın ortasına yerleştirin.

• Sesli uyarı işaretini duyduğunuzda eti çevirin, yeniden düzenleyin ve ayırın. İnce ve sıcak kısımları alüminyum folyo ile kapatın.

• Çözdürme işleminden sonra, eti alüminyum folyoya sararak tamamen çözülünceye kadar

10-15 dakika bekletin.

• Donmuş kıymayı bir tart kabına koyun ve döner tablanın ortasına yerleştirin.

• Sesli uyarı işaretini duyduğunuzda yiyeceği çevirin ve mümkünse çözülen kısımları fırından çıkarın.

• Çözdürme işleminden sonra, alüminyum folyoya sararak tamamen çözülünceye kadar 5-10 dakika bekletin.

5.GRILL SKEWER

5.GRILL SKEWER

4

.FISH FILLET+ SAUCE

GRATINATED FISH

12.BEVERAGES

12.BEVERAGES

13.SOUP

READY MEALS

6.ROAST PORK

6.ROAST PORK

5.GRILL SKEWER

CHICKEN

7.GRILLED express

menu1 express

menu1

defrost

CHICKEN express

defrost express express

defrost

menu1

13.SOUP

13.SOUP

12.BEVERAGES

17.PIQUANTE

16.JAM

18.CAKE

x3

18.CAKE

17.PIQUANTE

CAKES

Ad-3 Buz çözme

Pasta, kek, çörek

25.BREAD

25.BREAD

0,1 - 1,4 kg (100 g)

Tabak

• Pastanın, kekin veya çöreğin sarılı olduğu ambalajın tümünü çıkarın.

• Keki doğrudan ya da bir tabağın üzerine koyarak döner tablanın ortasına yerleştirin.

• Çözdürme işleminden sonra, keki eşit parçalara bölün ve her parçanın arasında boşluk bırakarak, kekin her tarafı eşit şekilde çözülünceye kadar

15-60 dakika bekletin.

CASSEROLES

CASSEROLES

menu2

19.PASTA

19.PASTA

menu2

(grill)

Ad-4 Buz Çözme

26.MEAT JOINT

Ekmek

0,1 - 1,0 kg (100 g)

Tart kabı

• Ekmeği bir tart kabına yayıp döner tablanın ortasına yerleştirin. Ekmek 1 kg ağırlığındaysa

(Bu program için yalnızca dilimlenmiş doğrudan döner tablanın üzerine yerleştirin.

• Sesli uyarı işaretini duyduğunuzda dilimleri çevirin, express

menu2 express

menu2

cook express

x4

cook1

(grill)

cook2 ekmek önerilir.) yeniden düzenleyin ve çözülen dilimleri fırından

çıkarın.

(grill)

• Çözdürme işleminden sonra, ekmeği alüminyum folyoya sararak tamamen çözülünceye kadar 5-15 express

cook express

cook express

menu2 express

cook1 express

cook2 express

cook1 express

menu2

(grill) dakika bekletin.

(grill)

ÖNEMLİ:

Soğuk gıdalar 5 o

C, donmuş gıdalar ise -18 o

C'den sonra pişirilir.

express

defrost express

cook express

cook1 express

cook2

(grill)

ÖNEMLİ:

Otomatik buz çözme

1. Biftek ve pirzolaları dondururken birbirlerinin üzerine dizmeyin.

2. Kıymayı ise mümkün olduğu kadar yayvan ve ince bir tabaka halinde dondurun.

3. Ters çevirdikten sonra buzu çözülmüş olan porsiyonları küçük alüminyum folyo parçalarıyla kaplayın.

4. Kümes hayvanlarının eti, çözdürme işleminden sonra hemen işlenmelidir.

5. Krema ile süslenmiş ve kaplanmış gato, mikrodalga enerjisine karşı çok hassastır.

Krema hızla yumuşamaya başlarsa, en iyi sonucu elde etmek için hemen fırından çıkarıp oda sıcaklığında 10-30 dakika bekletin.

168

OTOMAT

İ

K P

İ

Ş

İ

RME TAR

İFLERİ

SEBZELİ TAVUK PANE (AC-1)

Baharatlı tavuk yahni

0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg

60 g 120 g 180 g uzun pirinç

1 1 1 poşet safran

25 g 50 g 75 g soğan (doğranmış)

50 g 100 g 150 g dolmalık kırmızı biber (ince kesilmiş)

50 g 100 g 150 g pırasa (ince kesilmiş)

150 g 300 g 450 g tavuk göğsü, fileto (küp şeklinde kesilmiş)

10 g 20 g 30 g kara biber, kırmızı biber tozu tereyağı veya margarin

150 ml 300 ml 450 ml et suyu

1. Pirinç ve safranı önceden yağladığınız tabakta karıştırın.

2. Soğan, kırmızı biber, pırasa ve tavuğu karıştırın.

Karışımı baharatla tatlandırıp pirincin üzerine koyun.

3. Üzerine tereyağını koyun.

4. Et suyunu tavuğun üzerine dökün, mikrodalgaya dayanıklı şeffaf film ile üzerini örtün ve

OTOMATİK

PİŞİRME (AC-1)

“Sebzeli tavuk tava” ayarında pişirin.

5. Pişirdikten sonra yaklaşık 5-10 dakika kadar demlendirin.

KIYMA VE SOĞAN (AC-2)

0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg

150 g 300 g 450 g kıyma (

1 /

2 biftek,

1 /

2 domuz)

50 g 100 g 150 g soğan (ince doğranmış)

1 /

2

1 1

1 /

2 yumurta

15 g 30 g 45 g beyaz ekmek içi tuz ve biber

115 ml 230 ml 345 ml et suyu

20 g 40 g 60 g domates püresi

65 g 125 g 190 g patates (ince doğranmış)

1 /

65 g 125 g 190 g havuç (ince doğranmış)

2 tbsp 1 tbsp 1

1 /

2 tbsp kıyılmış maydanoz

BALIK FİLETOSU GRATEN (A1-1)

Balık esterhazi

0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg

230 g 450 g 680 g balık filetosu

100 g 200 g 300 g pırasa (halka şeklinde

20 g 40 g 60 g doğranmış) soğan (ince doğranmış)

40 g 100 g 140 g havuç (rendelenmiş)

10 g 10 g 20 g tereyağı veya margarin tuz, biber ve küçük hindistan

1 tbsp 1

1 /

2 tbsp 2 tbsp cevizi rendesi limon suyu

50 g 100 g 150 g taze krema

50 g 100 g 150 g Gouda peyniri (rendelenmiş)

1. Kıyma, soğan, yumurta ve ekmek kırıntılarını güveç kabında karıştırın. Tuz ve biberle tatlandırın.

2. Domates püresi ile et suyunu karıştırın.

3. Domates püreli karışımı, patatesleri, havuçları ve maydonozu kıymaya ekleyip iyice karıştırın.

4. Tencerenin kapağını kapatıp

OTOMATİK PİŞİRME

(AC-2)

“Kıyma ve Soğan” menüsünde pişirin.

5. Fırın durup sesli sinyal duyulduğunda, yemeği karıştırıp tekrar üzerini örtün.

6. Piştikten sonra yaklaşık 5 dakika demlendirin.

Servis yapmadan önce üzerine maydonoz serpin.

1. Sebzeleri, tereyağını ve baharatları bir güveç kabına koyup iyice karıştırın. 900 Watt’da malzemelerin ağırlığına göre 2-6 dakika pişirin.

2. Balığı yıkayıp kurulayın ve her iki tarafına da limon suyu, tuz karışımı sürün.

3. Taze kremayı sebzelerle karıştırıp yeniden baharat ekleyin.

4. Sebzelerin yarısını bir graten tabağına koyun.

Sebzelerin üzerine balığı yerleştirin, onun üzerine de kalan sebzeleri ekleyin.

5. En üste Gouda peynirini serpin, graten tabağını alçak ayağın üzerine koyup yemeği

OTOMATİK PİŞİRME

VE IZGARA 1 (A1-1)

“Balık filetosu graten” menüsünde pişirin.

6. Pişirdikten sonra yaklaşık 5 dakika kadar demlendirin.

BALIK FİLETOSU GRATEN (A1-1)

İtalyan usulü balık graten

0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg

200 g 430 g 630 g balık filetosu

1

1

/

/

2

2 tbsp tbsp

1 tbsp 1

1 tbsp 1

1

1

/

/

2

2 tbsp limon suyu tbsp ançüez yağı

30 g 50 g 80 g Gouda peyniri (rendelenmiş) tuz ve biber

150 g 300 g 450 g taze domates

1 tbsp 1

1

/

2 tbsp 2 tbsp ince kıyılmış karışık yeşillik

1

100 g 180 g 280 g Mozarella peyniri

/

2 tbsp

3 /

4 tbsp 1 tbsp kıyılmış fesleğen

169

1. Balığı yıkayıp kurulayın. Üzerine limon suyu ve tuz serpip, ançuez yağıyla yağlayın.

2. Graten tabağına yerleştirin (balığın ağırlığına göre tabağın boyutu da değişebilir).

3. Balığın üzerine Gouda rendesini serpin.

4. Domatesleri peynirin üzerine yerleştirin.

5. Tuz, biber ve karışık yeşillikle tatlandırın.

6. Mozarella peynirini ince çubuklar halinde doğrayıp domateslerin üzerine yerleştirin. Peynirin üzerine fesleğeni serpin.

7. Graten tabağını alçak ayağın üzerine yerleştirin ve

OTOMATİK PİŞİRME VE IZGARA 1 (A1-1)

“Balık filetosu graten” menüsünde pişirin.

8. Piştikten sonra yaklaşık 5 dakika bekletin.

OTOMAT

İ

K P

İ

Ş

İ

RME TAR

İFLERİ

GRATEN (A1-2)

Ispanak graten

0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg

150 g 300 g 450 g ıspanak yaprağı (büzü

çözülmüş, suyu süzülmüş)

15 g 30 g 45 g soğan (ince doğranmış) tuz, biber ve küçük hindistan

5 g 10 g cevizi rendesi

15 g tereyağı ya da margarin

(tabağı yağlamak için)

150 g 300 g 450 g haşlanmış patates

35 g

(dilimlenmiş)

75 g 110 g pişmiş domuz butu (küp şeklinde doğranmış)

50 g 100 g 150 g taze krema

1

40 g

2 3 yumurta

75 g 115 g rendelenmiş peynir

1. Ispanak yapraklarını soğanla karıştırın ve tuz biber ve küçük hindistan cevizi ile tatlandırın.

2. Graten tabağını yağlayın. Graten tabağına sırayla

önce patates dilimlerini, sonra küp küp doğranmış domuz etini ve en üste de ıspanakları yerleştirin. En

üstte ıspanak olmalıdır.

3. Yumurtaları crème fraiche ile karıştırın. Karışıma tuz ve biber ekleyip gratenin üzerine dökün.

4. Gratenin üzerine rendelenmiş peynir serpin.

5. Graten tabağını alçak ayağın üzerine yerleştirin ve

OTOMATİK PİŞİRME VE IZGARA 1 (A1-2)

,

“Graten” modunda pişirin.

6. Pişirdikten sonra yaklaşık 5-10 dakika kadar demlendirin.

GRATEN (A1-2)

Patatesli kabak graten

0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg

5 g 10 g 15 g tereyağı ya da margarin

(tabağı yağlamak için)

200 g 400 g 600 g haşlanmış patates (dilimlenmiş)

115 g 230 g 345 g dolmalık kabak (ince dilimlenmiş)

75 g 150 g 225 g taze krema

1

1

/

2

2

1

3

2 yumurta diş ezilmiş sarımsak tuz, biber

40 g

10 g

80 g 120 g rendelenmiş Gouda peynir

20 g 30 g ayçekirdeği

1. Graten tabağını yağlayın ve önce patates dilimlerini sonra da kabak dilimlerini yerleştirin.

2. Yumurtaları crème fraiche ile karıştırın. Karışıma tuz, biber ve sarımsak ekleyip gratenin üzerine dökün.

3. Gouda peynirini gratenin üzerine serpin.

4. Son olarak gratenin üzerine ayçekirdeği serpin.

5. Graten tabağını alçak ayağın üzerine yerleştirin ve

OTOMATİK PİŞİRME VE IZGARA 1 (A1-2)

,

“Graten” modunda pişirin.

6. Pişirdikten sonra yaklaşık 5-10 dakika kadar demlendirin.

IZGARA ŞİŞ (A2-2)

4 adet tahta şiş

400 g

100 g

100 g

250 g

100 g

2 çorba k.

4 çay k.

1 çay k.

1 çay k.

kuşbaşı doğranmış domuz külbastı domuz pastırması soğan, dörde bölünmüş domates, dörde bölünmüş doğranmiş yeşil biber yağ tatlı kırmızı biber tuz acı biber worcester sosu

1. Eti ve sebzeleri 4 tahta şişe dizin.

2. Yağı baharatlarla karıştırıp, şiş kebapların üzerine sürün.

3. Kebapları tel ızgaranın üzerine yerleştirin ve

OTOMATİK PİŞİRME VE IZGARA 2 (A2-2)

,

“Izgara şiş” ayarında pişirin.

170

PİŞİRME TABLOLARI

çorba k.=

çorba kaşığı

KULLANILAN KISALTMALAR

çay k.= çay kaşığı fincan = fincan dolusu kg = kilogram gr = gram l = litre ml = mililitre cm = santimetre dk. = dakika

Yiyecek / içecek

Kahve 1 fincan

Süt 1 fincan

Su 1 fincan

6 fincan

1 tencere

Tabak (sebze, et

& garnitür)

Türlü / Çorba

Sebzeler

Et, 1 dilim*

Balık fileto *

Kek, 1 dilim

Bebek maması, iyice, 1 kavanoz

Margarin veya tereyağını eritme *

Çikolata eritmek için

* soğutulmuş halde

200

200

500

200

200

150

190

50

TABLO : YİYECEK VE İÇECEKLERİ ISITMA

Ağırlık Ayar

-g/ml-

150

150

150

900

1000

500

Güç

-Düzeyi-

Süre

-dk-

Yöntem

900 W yaklaşık 1 kapaksız

900 W yaklaşık 1 kapaksız

900 W yaklaşık 2 kapaksız

900 W 8-10 kapaksız

900 W 9-11 kapaksız

900 W 4-6

900 W 1-2 sosa bir miktar su serpin, üzerini kapatın, ısıtma işleminin yarısında karıştırın kapaklı, ısıttıktan sonra karıştırın

900 W

900 W

2-3

3-5 gerekiyorsa bir miktar su ekleyin, üzerini kapatın, ısıtma işleminin yarısında karıştırın

900 W yaklaşık 3 sosu etin üzerine ince bir tabaka halinde yayın, üzerini örtün

900 W

450 W

450 W

900 W

3-5

1

1

/

/

2

2

-1

-1

1 /

2 kapaklı bir tart kabına yerleştirin mikrodalgaya dayanıklı bir kaba aktarın, ısıttıktan sonra karıştırın ve sıcaklığını kontrol edin kapaklı

100 450 W 3-4 arada sırada karıştırın

TABLO : TAZE SEBZELERİ PİŞİRME

Yiyecek

Brokoli

Bezelye

Havuç

Haşlanmış patates

Ağırlık Ayar

-g-

500

500

500

500

Güç Süre Yöntem

-Düzeyi-dk-

Eklenen Su

-Çorba k./ml-

900 W 6-8 brokoliyi küçük dallara ayırın, 4-5 yemek kaşığı su ekleyin, kapağını kapatıp ara ara karıştırarak pişirin

900 W 6-8 kapağını kapatın, 4-5 yemek kaşığı su ekleyin, pişirme sırasında ara ara karıştırın

900 W 9-11 halkalar halinde doğrayın, kapağını kapatın, 4-5 yemek kaşığı su ekleyin, kapağı kapalı halde, aralıklarla karıştırarak pişirin

900 W 15-17 birbirine yakın boyutlarda büyükçe doğrayın, biraz tuz ve 150 ml su ekleyin; kapağı kapalı halde, aralıklarla karıştırarak pişirin

-

Yiyecek Ağırlık Ayar

-g-

TABLO : BUZUNU ÇÖZDÜRME

Güç Süre Yöntem

-Düzeyi- -dk-

Bekleme süresi

-dk.-

Gulaş

Sosis 8 adet

4 adet

Tavuk budu

Balık filetosu

Hamburger ekmeği, 2 adet

Kek, 1 dilim

Meyve, örn. kiraz, çilek, frambuaz, erik

500

600

300

200

400

80

150

250

270 W 8-9 çözdürme işleminin yarısında karıştırın

270 W 6-8 yanyana dizin, çözdürme işleminin yarısında çevirin

270 W 3-5

270 W 3-4 çözdürme işleminin yarısında çevirin

270 W 5-7 çözdürme işleminin yarısında çevirin

270 W 1-1

1

/

2 yalnızca kısmen çözdürün

270 W 1-3 bir tart kabına yerleştirin

270 W 3-5 eşit şekilde yayın, çözdürme işleminin yarısında çevirin

15-30

5-10

5-10

10-15

5-10

-

Tabloda verilen süreler, gıda maddelerinin donma derecesine, kalitesine ve ağırlığına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

5

5

171

PİŞİRME TABLOLARI

Yiyecek

TABLO : BUZUNU ÇÖZDÜRME VE PİŞİRME

Ağırlık Ayar Güç Süre Eklenen Su Yöntem

-g-

Balık filetosu 300

Bir tabak yemek 400

Brokoli 300

Bezelye

Karışık sebze

300

500

-Düzeyi- -dk-Çorba k.-

900 W 9-11

900 W 8-10

900 W 6-8

900 W 6-8

900 W 9-11

-

-

3-5

3-5

3-5 kapaklı

üzerini kapatın, 6 dakika sonra karıştırın

üzerini kapatın, pişirme işleminin yarısında karıştırın

üzerini kapatın, pişirme işleminin yarısında karıştırın

üzerini kapatın, pişirme işleminin yarısında karıştırın

Bekleme süresi

-dk.-

1-2

2

2

2

2

Yiyecek

Rostolar

(Domuz,

Dana, Kuzu)

Sığır rosto

(orta pişmiş)

Tavuk

Tavuk Butu

Sığır butundan 400 biftek

2 parça, orta

Gratenlerin

üzerinin kızartılması

Croque

Monsieur

1 parça

4 parça

Pizza

500

1000

1500

1000

1500

1200

200

TABLO : PİŞİRME, IZGARA YAPMA, ÜZERİNİ KIZARTMA

Ağırlık Ayar

-g-

Güç Süre Yöntem

-Düzeyi-dk-

450 W 5-8

450 W 6-8*

450 W 5-8

450 W 4-5

450 W 16-18

450 W 5-7*

450 W 14-16

450 W 4-6

450 W 26-28

450 W 5-6*

450 W 26-28

450 W 4-5 baharatını tadarak koyun, alçak ayağa yerleştirin, sonra ters çevirin *

630 W 5-8 baharatla tatlandırın, alçak ızgara teline yerleştirin,

630 W 8-10* * sonra çevirin

630 W 3-5

630 W 12-15

630 W 12-15*

630 W 4-6

900 W 9-11

630 W 5-7

900 W 9-11*

630 W 3-5

450 W 6-7*

4-6 baharatla tatlandırın, göğsü aşağıya yerleştirin,

* sonra çevirin baharatını tadarak koyun, yüksek ayağa deri olan kısmı aşağı gelecek şekilde yerleştirin, sonra ters

çevirin *

11-12* yüksek ayağa yerleştirin, sonra ters çevirin *,

6-8 ızgaradan sonra baharatını

Bekleme süresi

-dk.-

10

10

10

10

10

3

3

300

400

450 W

8-13

450 W

1

/

2

5-6

/

1

2 tabağı alçak ızgara teline yerleştirin

-1 peynir koyun

5-6

450 W 4-6

450 W 4-6

450 W 6-7

450 W 5-7 ekmeği kızartın, yağ sürüp üzerine bir dilim pişmiş jambon, bir dilim ananas ve bir dilim alçak ayağa yerleştirin.

172

YEMEK TARİFLERİ

Bu yemek kitabındaki tüm tarifler, özellikle aksi belirtilmedikçe, 4 kişilik hazırlanmıştır.

TARİFLERİ MİKRODALGA FIRINA

UYARLAMA

En sevdiğiniz tarifleri mikrodalga fırına uyarlamak istediğinizde, aşağıdaki noktalara dikkat etmeniz gerekecektir. Pişirme süreleri 1/3 oranında kısalır.

Bu yemek kitabındaki tarif örneklerine bakın. Et, balık, kanatlı kümes hayvanları, sebzeler, meyveler, yahni ve çorbalar gibi yüksek nem içeren yiyecekler mikrodalga fırınınızda kolayca pişirilebilir.

BİBERİYELİ MANTAR

Gerekli kaplar: Kapaklı tencere (1 l)

Düz, yuvarlak kapaklı kap

İçindekiler

8

20 g

50 g

15 g

125 ml

125 ml

20 g

(yaklaşık. 22 cm çapında) adet büyük mantar (yaklaşık

225. gr), bütün halde tereyağı veya margarin soğan, ince kıyılmış domuz pastırması, ince dilimlenmiş kara biber, toz doğranmış taze biberiye sek beyaz şarap krema un

Nem oranı düşük olan yiyeceklerin ise ısıtılmadan veya pişirilmeden önce yüzeylerinin nemlendirilmesi gerekir.

Kendi suyuyla pişirilecek çiğ yiyeceklere eklenecek sıvı miktarı orijinal tarifte belirtilen sıvı miktarının 2/3 oranında azaltılmasıyla bulunur. Eğer, gerekirse, pişirme sırasında daha fazla su da ekleyebilirsiniz.

Eklenecek yağ miktarı da epeyce azaltılmalıdır. Çok az bir miktar, tereyağı, margarin veya sıvı yağ, yiyeceğin lezzet kazanmasına yeter. Bu nedenle, mikrodalga fırınınız sağlıklı yaşam diyetinin önemli bir parçası olan az yağlı yiyecekler hazırlama konusunda eşi bulunmaz bir yardımcıdır.

1. Mantarların saplarını kesip küçük küçük doğrayın.

2. Alçak kenarlı bir tabağı yağlayın. Soğanları, küçük, küçük doğranmış domuz pastırmasını ve mantar saplarını ekleyin. Karabiber ve biberiye ile tatlandırın. Kapağını kapatıp pişirin.

3-5 dk. 900 W

Soğumaya bırakın.

3. Kremayı ve şarabın 100 ml.'sini kasede ısıtın.

1-3 dk. 900 W

4. Şarabın geri kalanını unla karıştırıp, elde ettiğiniz bu karışımı, ısıttığınız krema-şarap karışımına karıştırarak ekleyin. Kapağını kapatıp pişirin.

Pişirme işlemi sırasında bir kez karıştırın.

1 dk. 900 W

5. Mantarları domuz pastırması karışımıyla doldurun ve derin olmayan kaba yerleştirin. Sosu mantarların üzerine döktükten sonra aşağıdaki rafta pişirin.

6-8 dk. 270 W

Pişirdikten sonra yaklaşık 2 dakika kadar demlendirin.

SOĞAN ÇORBASI

Gerekli kaplar: Kapaklı tencere (2 l)

4 çorba kasesi (200 ml)

İçindekiler

10 g

100 g tereyağı veya margarin soğan, dilimlenmiş

800 ml

2 dilim et suyu tuz, biber ekmek

40 g rendelenmiş peynir

1. Kaseyi yağlayın. Doğranmış soğanları, et suyunu, tuzu ve biberi ekleyin. Üzerini kapatıp pişirin.

9-11 dk. 900 W

2. Ekmek dilimlerini kızartın, küpler halinde kesip

çorba kaselerine paylaştırın. Çorbayı ekmek küplerinin üzerine koyun ve üstüne de rendelenmiş peynir serpin.

3. Kaseleri döner tablanın üzerine yerleştirip ızgara ayarında pişirin.

6-7 dk.

173

KIYMALI PATLICAN DOLMASI

Gerekli kaplar: Kapaklı tencere (1 l)

Alçak kenarlı tart kabı

(yaklaşık. 30 cm uzunluğunda)

İçindekiler

250 g

200 g patlıcan domates

1 çorba k.

tencereyi yağlamak için zeytinyağı

100 g soğan, dilimlenmiş

4 tohumları çıkarılmış, orta acılıkta yeşil biber

200 g

2 kıyma (sığır eti) sarımsak dişi, ezilmiş

2 çorba k.

maydanoz, ince kıyılmış

60 g tuz, biber kırmızı biber küp şeklinde doğranmış Feta peyniri

D

İ

LBAL

I

Ğ

I

F

İ

LETO

Gerekli kaplar: Alçak kenarlı oval bir fırın kabı ve mikrodalgaya uygun film

(yaklaşık. 26 cm uzunluğunda)

İçindekiler

400 g

1

150 g

10 g dilbalığı filetosu limon domates tereyağı

1 çorba k.

bitkisel yağ

1 çorba k.

maydanoz, ince kıyılmış tuz, biber

4 çorba k.

beyaz şarap

20 g tereyağı veya margarin

Öneri: Bu tarifi kod, mezgit, pisi veya tekir gibi balıklarla da uygulayabilirsiniz.

1. Patlıcanları boylamasına ikiye bölün ve bir çay kaşığı yardımıyla, 1 cm kalınlığında bir dış kabuk kalıncaya kadar içlerini oyun. Çıkardığınız içleri küçük parçalar halinde doğrayın.

2. Domateslerin kabuklarını soyup doğrayın.

3. Kasenin dibini zeytinyağı ile yağlayın. Soğanları ekleyin, kapağını kapatıp pişirin.

2 dk. 900 W

4. Biberleri halka halka doğrayın. Üçte birini garnitür olarak ayırın. Kıymayı, doğranmış patlıcan içi, soğan, domates, doğranmış biber, sarımsak ve maydonozla karıştırın. Baharatlarla tatlandırın.

5. İkiye bölünmüş patlıcanları kurulayın. Kıymalı için yarısını patlıcanlara paylaştırın ve üzerine feta peyniri serpin. Daha sonra kıymalı için kalan yarısını da paylaştırın.

6. Yarım patlıcanları ince tepsiye dizdikten sonra, tepsiyi fırının alt rafına sürerek yemeğinizi pişirin.

11-13 dk. 630 W

Patlıcanları halka halka doğranmış yeşil biberle süsleyin ve pişirmeye devam edin.

4-7 dk. 630 W

Pişirdikten sonra yaklaşık 2 dakika kadar demlendirin.

1. Balığı yıkayıp üzerine kağıt havluyla hafifçe vurarak kurulayın. Kılçıklarını ayıklayın.

2. Limonu ve domatesleri ince ince dilimleyin.

3. Fırın kabını tereyağı ile yağlayın. Filetoları kaba yerleştirin ve bitkisel yağ ile yağlayın.

4. Filetoların üzerine maydonoz serpin, domates dilimlerini yerleştirin, tuz ve biberle tatlandırın.

Limon dilimlerini domateslerin üzerine koyun ve beyaz şarabı filetoların üzerinde gezdirin.

5. Limon dilimlerinin üzerine küçük tereyağı parçaları koyup, fırın kabının üzerini kapatın ve pişirin.

11-13 dk. 630 W

Pişirdikten sonra yaklaşık 2 dakika kadar demlendirin.

174

YEMEK TARİFLERİ

PEYNİR SOSLU BALIK FİLETOSU

Gerekli kaplar: Kapaklı tencere (1 l)

Alçak kenarlı yuvarak graten kabı (yaklaşık. 25 cm uzunluğunda)

İçindekiler

800 g balık fileto

2 çorba k.

limon suyu tuz

10 g

50 g

20 g

100 ml

1 çk

100 g

2 yk tereyağı veya margarin soğan, ince kıyılmış un beyaz şarap kabı yağlamak içim bitkisel yağ rendelenmiş Emmental peyniri doğranmış maydonoz

BADEMLİ ALABALIK

Gerekli kaplar: Düz ve oval bir graten tabağı

(yaklaşık 32 cm uzunluğunda)

İçindekiler

4 alabalık (200 g), temizlenmiş bir limonun suyu tuz

30 g tereyağı veya margarin

50 g un

10 g tencereyi yağlamak için tereyağı veya margarin

50 g badem

1. Balığı yıkayıp hafifçe silkeleyerek suyunu süzdürün, üzerine limon suyu serpin ve tuzla ovun.

2. Kaseyi yağlayın. Doğranmış soğanı ekleyin, kapağını kapatıp pişirin.

1-2 dk. 900 W

3. Soğanların üzerine un serpin, beyaz şarabı ekleyin ve karıştırın.

4. Graten kabını yağlayıp balığı içine koyun. Sosu balığın üzerine döküp üstüne de rende peynir serpin. Alçak ayağa yerleştirip pişirin.

1.

7-8 dk. 450 W

2.

14-16 dk. 450 W

Pişirdikten sonra yaklaşık 2 dakika kadar demlendirin.

1. Balığı yıkayıp kurulayın ve her iki tarafına da limon suyu sürün. Balığın içini ve dışını tuzlayıp

15 dakika dinlendirin.

2. Tereyağını eritin.

1 dk. 900 W

3. Balığı kurulayın, üzerine tereyağı sürüp una bulayın.

4. Graten tabağını yağlayın. Graten tabağına yerleştirin ve alçak ayağın üzerinde pişirin.

Pişirme süresinin 2/3’ünde alabalıkların diğer yüzünü de çevirin ve bademleri üzerlerine serpin.

15-18 dk. 450 W

Pişirdikten sonra yaklaşık 2 dakika kadar demlendirin.

ZÜRİH USULÜ DANA GÜVEÇ

Gerekli kaplar: Kapaklı tabak (2 l kapasiteli)

İçindekiler

600 g

10 g

50 g

100 ml dana filetosu tereyağı veya margarin soğan, ince kıyılmış beyaz şarap yaklaşık

1 /

2 litre sos için, baharatla tatlandırılmış kıvam artırıcı sos

300 ml krema

1 çorba k.

maydanoz, ince kıyılmış

1. Dana etini jülyen doğrayın.

2. Tabağı tereyağıyla yağlayın. Eti ve soğanları tabağa koyun, kapağını kapatıp pişirin.

Pişirme işlemi sırasında bir kez karıştırın.

6-9 dk. 900 W

3. Beyaz şarap, kıvam artırıcı sos ve kremayı ekleyip karıştırın, kapağı kapatıp pişirmeye devam edin. Ara sıra karıştırın.

3-5 dk. 900 W

4. Piştikten sonra yemeği karıştırın ve yaklaşık 5 dakika dinlendirin. Maydonozla süsleyin.

175

EM EK RİİF LE

MOZZARELLALI DANA PİRZOLASI

Gerekli kaplar: Düz, kare graten kabı, kapaklı

(yaklaşık. 25 cm uzunluğunda)

İçindekiler

150 g dilimlenmiş Mozzarella peyniri

500 g

4

20 ml

2 diş

20 g suyu süzdürülmüş konserve domates dana pirzolası (600 g) zeytinyağı doğranmış sarımsak kebere oregano tuz, biber

DOMUZ DOLMASI

Gerekli kaplar: Kapaklı tencere (2 l)

Oval graten kabı

(yaklaşık. 26 cm uzunluğunda)

İçindekiler

150 g

150 g

50 g

8 dilim

125 ml

125 ml

20 g

20 g

1 çay k.

doğranmış ıspanak yaprağı

%20 yağlı fromage frais rendelenmiş Emmental peyniri tatlı kırmızı biber pişmiş jambon (400 g) su krema un tereyağı veya margarin

Tencereyi yağlamak için tereyağı veya margarin

KABAK VE MAKARNA GRATEN

Gerekli kaplar: Kapaklı tencere (1 l)

Graten tabağı (yaklaşık. 26 cm uzunluğunda)

İçindekiler

80 g

400 g

150 g makarna doğranmış konserve domates soğan, ince kıyılmış fesleğen, kekik, tuz, biber

1 çorba k.

tencereyi yağlamak için zeytin

450 g

150 g

2

100 g kabak, dilimlenmiş ekşi krema yumurta rende Cheddar peyniri

1. Dana etini yıkayın, süzün ve döverek inceltin. Eti tabağa yerleştirin.

2. Domatesleri püre haline getirip sarımsak, zeytinyağı, tuz, biber, kapari ve kekik ekleyin. Bu karışımı etin üzerine dökün. Kapağı kapatıp pişirin.

15-19 dk. 630 W

Etleri çevirin.

3. Her bir külbastının üzerine bir dilim mozzarella peyniri yerleştirin, baharatla tatlandırın ve yüksek tel ızgaranın üzerinde kapağı açık olarak pişirin.

9-12 dk. 630 W

Pişirdikten sonra yaklaşık 5 dakika kadar demlendirin.

1. Ispanağı, peynir ve fromage frais ile karıştırın ve baharatla tatlandırın.

2. Her bir jambon diliminin üzerine hazırladığınız karışımdan bir yemek kaşığı kadar koyun ve jambonları sarın. Sardığınız jambon dilimlerini tahta kürdanla tutturun.

3. Beşamel sos hazırlayın. Bunun için su ve kremayı bir kaseye koyup ısıtın.

2-4 dk. 900 W

Unla tereyağını karıştırıp meyane yapın. Bunu beşamel sosa ekleyin ve pürüzsüz bir kıvama gelinceye kadar çırpın. Kapağını kapatıp koyulaşıncaya kadar pişirin.

1-2 dk. 900 W

Karıştırın ve tadına bakın.

4. Sosu, yağlanmış graten kabına dökün, sarılmış jambon dilimlerini sosun üzerine yerleştirin ve yemeğinizi kapağı kapalı olarak pişirin.

10-12 dk. 630 W

Pişirdikten sonra yaklaşık 5 dakika kadar demlendirin.

1. Domatesleri soğanla karıştırın ve bolca baharatla tatlandırın. Makarnayı ekleyin.

Domates sosunu makarnanın üzerine dökün ve en üste de kabak dilimlerini yerleştirin.

2. Ekşi krema ve yumurtaları çırpın ve gratenin

üzerine dökün. En üste rendelenmiş peyniri serpin. Alçak tel ızgaranın üzerinde pişirin.

18-21 dk. 900 W

7-8 dk. 630 W

Pişirdikten sonra yaklaşık 5-10 dakika kadar demlendirin.

176

Y EM K T RİİF LE

LAZANYA

Gerekli kaplar: Kapaklı tencere (2 litrelik)

Düz, kare graten kabı, kapaklı

(yaklaşık. 20 x 20 x 6 cm)

İçindekiler

300 g

50 g

50 g

1

250 g

2 yk konserve domates doğranmış jambon soğan, ince kıyılmış sarımsak dişi, ezilmiş kıyma domates püresi tuz, biber, crème fraîche 150 ml

100 ml

50 g

1 çay k.

1 çay k.

1 çay k.

süt rendelenmiş Parmesan peyniri karışık ince kıyılmış güzel kokulu ot zeytinyağı yağlamak için bitkisel yağ

125 g ıspanaklı lazanya

1 çorba k. rendelenmiş Parmesan peyniri

1. Domatesleri doğrayıp, jambon, soğan, sarımsak, kıyma ve domates püresi ile karıştırın. Baharatını ekleyin, kapağı kapalı olarak pişirin.

5-8 dk. 900 W

2. Crème fraiche, süt, Parmesan peyniri, yeşillikler, zeytinyağı ve baharatları karıştırın.

3. Kabı yağlayın ve dibine lazanyanızın yaklaşık

üçte birini yerleştirin. Kıyma karışımının yarısını lazanyanın üzerine koyun ve biraz sos dökün.

Lazanyanın kalanı için de aynı işlemleri tekrarlayın. Lazanyayı tamamen sosla kaplayın ve üzerine Parmesan peyniri serpin. Kapak kapalı halde pişirin.

13-17 dk. 630 W

Pişirdikten sonra yaklaşık 5-10 dakika kadar demlendirin.

ÇİKOLATA SOSLU ARMUT

Gerekli kaplar: Kapaklı tencere (2 l)

Kapaklı tencere (1 l)

İçindekiler

4 kabukları soyulmuş bütün armut

(600 g)

60 g

10 g şeker vanilya

1 çorba k.

likör, alkol oranı

150 ml su

130 g doğranmış bitter çikolata

100 g crème fraiche

1. Şeker, vanilya, şeftali likörü ve suyu kaseye koyun, karıştırın ve kapağı kapalı olarak pişirin.

1-2 dk. 900 W

2. Armutları bu sıvı karışımın içine ekleyin, kapağı kapatıp pişirin.

5-8 dk. 900 W

Armutları kaseden çıkarıp buzdolabına koyun.

3. Kasedeki sıvı karışımdan 50 ml ayırıp küçük kaseye koyun. Crème fraiche ve çikolatayı ekleyip, kapağı kapalı olarak pişirin.

2-3 dk. 900 W

4. Sosu iyice karıştırıp servis etmeden önce armutların üzerine dökün.

177

EM EK RİİF LE

AHUDUDU SOSLU İRMİKLİ PUDİNG

Gerekli kaplar: Kapaklı tencere (2 l)

Tek kişilik yemekler

İçindekiler

500 ml

40 g

15 g

50 g

1 süt şeker küçük doğranmış badem irmik yumurtanın sarısı

1 çorba k.

su

1 yumurtanın beyazı

250 g

50 ml

40 g ahududu su şeker

1. Süt, şeker ve bademleri kaseye koyun, kapağı kapalı olarak pişirin.

3-5 dk. 900 W

2. İrmiği ekleyin, karıştırın, kapağı kapatıp pişirin.

10-12 dk. 900 W

3. Bir kapta yumurtanın sarısını suyla çırpın ve sıcak karışımın içine boşaltarak karıştırın.

Yumurtanın akını kar haline gelene dek çırpın ve karışıma ekleyin. Puding karışımını tek kişilik kaplara boşaltın.

4. Sosu hazırlamak için ahududuları yıkayıp kurutun; daha sonra su ve şekerle birlikte bir kaba koyun. Kapağı kapatarak pişirin

2-3 dk. 900 W

5. Ahududuları ezin ve irmikli pudingle birlikte servis edin.

CHEESECAKE

Gerekli kaplar: Kelepçeli kalıp

(yaklaşık 26 cm çapında)

İçindekiler

Taban:

300 g un

1 çorba k.

kakao

10 g

150 g

1 kabartma tozu şeker yumurta

10 g kalıbı yağlamak için tereyağı ya da margarin

Dolgu malzemesi:

150 g tereyağı veya margarin

100 g şeker

10 g

3

400 g

40 g vanilya yumurta fromage frais %20 yağlı toz vanilya pudingi

1. Un, kakao, kabartma tozu ve şekeri bir kasede karıştırın.

2. Yumurta ve tereyağını ilave edip mutfak robotunda karıştırın.

3. Kalıbı yağlayın. Hamuru merdaneyle açıp, kenarlarda 2 cm kadar kenar payı kalacak şekilde kalıbı kaplayın. Hazırladığınız bu tabanı pişirin.

6-8 dk. 630 W

4. Tereyağı ve şekeri yumuşak ve köpüklü bir hal alıncaya kadar çırpın. Yumurtaları yavaşça,

çırparak ilave edin. Fromage frais ve toz halindeki vanilyalı puding karışımını ekleyin.

5. Bu karışımı cheesecake tabanına yayın ve pişirin.

15-19 dk. 630 W

178

B AK M V E T ZL

UYARI: MİKRODALGA FIRININIZIN HİÇBİR

YERİNDE PİYASADA SATILAN FIRIN

TEMİZLEYİCİ MADDELERİ, BUHARLI

TEMİZLEYİCİLERİ, AŞINDIRICILARI, SERT

TEM