Zanussi | ZNM21X | User manual | ZANUSSI ZNM21X Handleiding

Gebruikershandleiding
Magnetronoven
EÁ¯ÂÈÚ›‰Èo
¯Ú‹Û˘
ºÔ‡ÚÓÔ˜
ÌÈÎÚÔÎuÌ¿ÙˆÓ
Manual do
Utilizador
Micro-ondas
Manual del
Usuario
Horno
Microondas
Kullanma
Kılavuzu
Izgaralı
Mikrodalga
Fırın
ZNM21X
INHOUD
Belangrijke aanwijzingen m.b.t. de veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 - 4
Apparaat en toebehoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Vóór het in gebruik nemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Instellen van de klok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Tips voor het koken in de magnetronoven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 - 9
Magnetronbestendig kookgerei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Vermogensstanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Grilleren en gecombineerd gebruik (magnetron + grill) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Andere nuttige functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 - 15
Automatisch gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 - 17
Tabellen automatische programma's . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 - 20
Recepten voor automatische kookprogramma's . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 - 22
Tabellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 - 24
Recepten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 - 29
Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Adres service-afdeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Wat te doen als … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Garantievoorwaarden NEDERLAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 - 33
Waarborgvoorwaarden BELGIË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Belangrijke informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Installatie-aanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 - 37
Het symbool
op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval
mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt
verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden kunnen
voordoen in geval van verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van
dit product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
1
NEDERLANDS
Magnetron solo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
BELANGRIJKE AANWIJZINGEN M.B.T. DE VEILIGHEID
BELANGRIJK VOOR UW VEILIGHEID: LEES DE VOLGENDE AANWIJZINGEN GOED DOOR
EN BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING.
Om brand te voorkomen
De magnetron niet gebruiken om levensmiddelen in
olie of vet te frituren. De temperatuur kan niet
gecontroleerd worden en het vet kan vlam vatten.
Alleen speciaal daarvoor geschikte popcorn in de
magnetron bereiden. Geen levensmiddelen of
andere voorwerpen in het apparaat bewaren.
Na het starten van het apparaat de instellingen
controleren om er zeker van te zijn dat het apparaat
zoals gewenst werkt. Deze gebruiksaanwijzing
gebruiken.
Om verwondingen te voorkomen
M a g n e t ro n o v e n s m o g en t i j d e n s h e t
gebruik niet zonder toezicht worden
gelaten. Te hoge vermogens of te lange
b e r e id i n g s t i j d e n
kunnen
de
levensmiddelen oververhitten en brand
veroorzaken.
Het stopcontact moet altijd bereikbaar zijn, zodat
de stekker er in geval van nood makkelijk kan
worden uitgetrokken. De netspanning moet 230 V
wisselspanning, 50 Hz zijn en de zekering moet
minstens 16 A zijn.
Wij raden u aan het apparaat aan een aparte
stroomkring aan te sluiten.
Het apparaat niet in de open lucht bewaren of
opstellen.
WAARSCHUWING:
Het apparaat niet gebruiken als het beschadigd is
of niet goed functioneert. Controleer het volgende
voordat u het apparaat inschakelt:
a) De deur moet correct sluiten en mag niet
verkeerd uitgelijnd of vervormd zijn.
b) De scharnieren en veiligheidsvergrendelingen
van de deur mogen niet kapot of los zijn.
c) De deurafdichtingen en afsluitvlakken mogen
niet beschadigd zijn.
d) In de ovenruimte en de deur mogen geen
deuken of andere beschadigingen aanwezig
zijn.
e) Het aansluitsnoer en de stekker mogen niet
beschadigd zijn.
Voer in geen geval zelf reparaties of
wijzigingen aan uw magnetron uit.
Reparaties, vooral reparaties waarbij de
afdekking van het apparaat moet
worden verwijderd, mogen alleen door
vakmensen
worden
uitgevoerd.
Onvakkundige reparaties kunnen tot
aanzienlijke risico’s voor de gebruiker
leiden. Wend u daarom in geval van
storing altijd tot onze service-afdeling.
Alleen originele DISTRIPARTS-onderdelen
voldoen aan alle eisen!
N O O I T D E D E U R O P E N E N, a l s i n h e t
apparaat verwarmde levensmiddelen
b e g in n e n t e ro k e n . H e t a p p ar a a t
uitschakelen, de stekker uit het
stopcontact trekken en wachten tot de
levensmiddelen niet meer roken. Als u de
deur opent tijdens de rookontwikkeling
kan dat brand veroorzaken.
Alleen voor magnetrons geschikt servies
gebruiken, zie pag. 10.
Het apparaat nooit zonder toezicht laten,
als u verpakkingen van kunststof, papier
of ander brandbaar materiaal gebruikt.
De afdekking van de microgolvengeleider,
de ovenruimte, het draaiplateau en het
draaimechanisme na gebruik van het
apparaat reinigen. Deze onderdelen
moeten
droog
en
vetvrij
zijn.
Achterblijvende vetspatten kunnen
oververhit raken, gaan roken of
ontbranden.
Nooit op enigerlei wijze veranderingen aanbrengen
aan de veiligheidsvergrendeling van de deur.
Het apparaat nooit inschakelen als zich voorwerpen
tussen de deurafdichtingen en de afsluitvlakken
bevinden.
Geen brandbare materialen in de buurt van het
apparaat of de ventilatie-openingen bewaren.
De ventilatie-openingen nooit blokkeren.
Alle metalen sluitingen, draden enz. van
levensmiddelen en verpakkingen ver wijderen.
Vonkvorming op metalen oppervlakken kan tot
brand leiden.
2
BELANGRIJKE AANWIJZINGEN M.B.T. DE VEILIGHEID
Laat vet of vuil zich niet ophopen op de
afdichtingen van de deur of aangrenzende
delen. Volg de instructies in hoofdstuk
“Reiniging en onderhoud”, pag. 30. Als u
de oven niet schoonhoudt, kan dat leiden
tot aantasting van het oppervlak, wat de
levensduur van het toestel negatief kan
beïnvloeden en mogelijk gevaarlijke
situaties veroorzaakt.
Wees bij het verwarmen van vloeistoffen
in de magnetron voorzichtig als u het
kopje of de beker uit de oven neemt; het
kan tot kookpuntvertraging komen en de
vloeistof kan plotseling hevig overkoken
of spatten.
Om verbrandingen door plotseling overkoken
(kookpuntvertraging) te voorkomen:
1. De vloeistof vóór het verwarmen omroeren.
2. Bij het verwarmen van vloeistoffen een glazen
staafje of lepeltje in het glas of kopje zetten.
3. Laat de vloeistof tenminste 20 seconden na het
koken in de oven staan om kookvertraging te
voorkomen.
NEDERLANDS
Personen met PACEMAKERS moeten bij hun arts of
bij
de
fabrikant
informeren
naar
voorzorgsmaatregelen bij het omgaan met
magnetrons.
Om elektrische schokken te voorkomen
De ommanteling van het apparaat mag in geen
geval worden verwijderd.
Nooit vloeistof in de openingen van de
veiligheidsvergrendelingen van de deur of
ventilatieopeningen laten komen of voorwerpen in
deze openingen steken. Als u grotere
hoeveelheden vloeistof morst, het apparaat direct
uitschakelen, de stekker uit het stopcontact trekken
en contact opnemen met onze service-afdeling.
Het aansluitsnoer en de stekker nooit in water of
andere vloeistof leggen.
Het aansluitsnoer mag niet over hete of scherpe
oppervlakken geleid worden, zoals bijvoorbeeld de
hete ventilatie-openingen bovenaan de achterwand
van het apparaat. In geen geval proberen om de
ovenlamp zelf te vervangen. Dit mag alleen door
vakmensen geschieden. Als de ovenlamp uitvalt,
neem dan contact op met onze service-afdeling.
Als het aansluitsnoer beschadigd is, moet het door
een nieuw speciaal snoer worden vervangen.
Vervangen mag alleen door vakmensen geschieden.
Om explosies en plotseling koken te
voorkomen:
Eieren niet in de dop koken.
Hardgekookte eieren mogen niet in de
magnetron verwarmd worden, omdat ze
z e l f s n a h e t v e r w ar m e n k u n n e n
e x p l o d e r e n . Vo o r h e t k o k e n o f
opwarmen van eieren die niet geklutst of
g e ro e r d w o r d e n , e i d o o i er e n e i w i t
i n p r i k k en , z o d a t z e n i e t k u n n e n
exploderen. Vóór het opwarmen in de
magnetron de doppen van gekookte
eieren verwijderen en de eieren in plakjes
snijden.
Levensmiddelen met een schil of vel, zoals
aardappelen, worstjes of fruit, altijd eerst enkele
malen met een vork inprikken, zodat de stoom kan
ontsnappen.
Om verbranding te voorkomen
Gebruik pannenlappen als u levensmiddelen uit de
ovenruimte neemt.
Schalen, popcorn-verpakkingen, braadzakjes enz.
altijd van gezicht en handen afgewend openen om
verbranding door stoom te voorkomen.
Om verbrandingen te voorkomen altijd
de temperatuur van de levensmiddelen
controleren en ze voor het serveren
omroeren. Wees extra voorzichtig als de
levensmiddelen of dranken voor baby's,
kinderen of oudere personen bestemd
zijn.
WAARSCHUWING: levensmiddelen in
vloeibare en andere vorm mogen niet in
afgesloten bakjes verwarmd worden; ze
zouden kunnen exploderen.
Nooit afgesloten bakjes gebruiken. Sluitingen en
afdekkingen verwijderen. Afgesloten bakjes kunnen
door de drukverhoging zelfs na uitschakelen van het
apparaat nog exploderen.
Wees voorzichtig bij het ver warmen van
vloeistoffen. Kopjes of bekers met een grote opening
gebruiken, opdat luchtbellen kunnen ontsnappen.
De temperatuur van het servies is geen echte
aanwijzing voor de temperatuur van de
levensmiddelen of dranken; altijd de temperatuur
controleren.
3
BELANGRIJKE AANWIJZINGEN M.B.T. DE VEILIGHEID
Vo o r k o me n
van
p ro b l em e n
of
beschadiging.
Het apparaat nooit inschakelen als er geen
levensmiddelen in staan, behalve als dat in deze
gebruiksaanwijzing wordt aanbevolen, zie
aanwijzing 2 op pag. 13. Het apparaat kan
daardoor beschadigd raken.
Bij het gebruik van bruineringsser vies of
zelfver war mende materialen moet een
hittebestendige isolatie (bijv. een porseleinen bord)
tussen servies en draaiplateau worden gezet.
Daardoor worden beschadigingen door warmte
van het draaiplateau en het draaimechanisme
voorkomen. De aangegeven opwarmtijd voor het
servies mag niet worden overschreden.
Geen metalen ser vies gebruiken, omdat
microgolven gereflecteerd worden en dit tot
vonkvorming leidt.
Geen conservenblikken in het apparaat zetten.
Alleen het voor dit apparaat bedoelde
draaiplateau en draaimechanisme gebruiken.
Gebruik de oven niet zonder het draaiplateau.
Om te voorkomen dat het draaiplateau barst:
(a) Vóór het reinigen het draaiplateau laten
afkoelen.
(b) Geen hete gerechten of heet servies op het
koude draaiplateau zetten.
(c) Geen koude levensmiddelen of koud servies op
het hete draaiplateau zetten.
Geen voorwerpen op de ommanteling zetten als het
apparaat in werking is.
Gebruik geen kunststof servies als het apparaat na
het gebruik van de grill nog heet is; het servies kan
smelten. Gebruik bij het grilleren geen kunststof
servies, tenzij de fabrikant aangeeft dat het servies
daarvoor geschikt is.
AANWIJZINGEN:
Wend u met vragen over de aansluiting van het
apparaat tot een erkend installateur.
Zowel de fabrikant als de handelaar kunnen geen
verantwoording op zich nemen voor
beschadigingen van het apparaat of verwondingen
van personen, die als gevolg van een foutieve
elektrische aansluiting ontstaan.
Op de wanden in de ovenruimte resp. rond de
deurafdichtingen en afsluitvlakken kunnen zich
waterdamp en druppels vormen. Dit is normaal en is
geen aanwijzing dat er microgolven naar buiten
komen of dat er van een andere storing sprake is.
Houd bij het openen van de ovendeur voldoende
afstand, om verbranding door vrijkomende hitte of
stoom te voorkomen.
Snijd gevulde, gebakken gerechten na het
bereiden in plakken om de stoom te laten
ontsnappen en verbranding te voorkomen.
Houd kinderen uit de buurt van de deur en delen
die warm kunnen worden bij gebruik van de grill
om te voorkomen dat ze zich verbranden.
Raak de ovendeur, ommanteling, achterzijde van
het apparaat, ovenruimte, ventilatie-openingen,
toebehoren en servies tijdens het grilleren en
automatische kookprogramma's niet aan,
ze worden heet. Reinig de oven pas als alles is
afgekoeld.
Om foutieve bediening door kinderen te
voorkomen
WAARSCHUWING: kinderen mogen het
apparaat alleen onder toezicht gebruiken
of als ze voldoende instructies voor een
veilig gebruik hebben gekregen en de
g e va r e n v a n o n d e s k u n di g g e b r ui k
begrijpen.
Dit apparaat is niet bestemd om gebruikt te worden
door personen (met inbegrip van kinderen) met een
beperkt fysiek, zintuiglijk of geestelijk vermogen, of
gebrek aan er varing of kennis, tenzij ze het
apparaat gebruiken onder toezicht van een persoon
die voor hun veiligheid verantwoordelijk is.
Op kinderen moet toezicht worden gehouden om te
voorkomen dat ze met het apparaat spelen.
Niet tegen de ovendeur leunen of aan de deur
hangen.
De magnetron is geen speelgoed!
Kinderen moet u ver trouwd maken met alle
belangrijke aanwijzingen m.b.t. de veiligheid: bijv.
gebruik van pannenlappen en voorzichtig afnemen
van deksels.
Let vooral op verpakkingen die levensmiddelen
knapperig maken (bijv. zelfbruinende gerechten);
deze worden bijzonder heet.
Overige aanwijzingen
Breng op geen enkele wijze veranderingen aan het
apparaat aan.
Dit apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijk
gebruik en mag alleen voor het bereiden van
levensmiddelen worden gebruikt. Het is niet geschikt
voor industriële doeleinden of voor gebruik in een
laboratorium.
4
APPARAAT EN TOEBEHOREN
1
2
3
4
1. Grillelement
2. Front
3. Ovenlamp
4. Bedieningspaneel
5. Toets om de deur te openen
6. Afdekking van de microgolvengeleider
7. Ovenruimte
8. Aandrijfas
9. Deurafdichtingen en afsluitvlakken
10. Bevestigingspunten (4 plaatsen)
11. Ventilatie-openingen
12. Ommanteling
13. Achterzijde van het apparaat
14. Snoerdrager
15. Aansluitsnoer
9
8
7
NEDERLANDS
5
6
10
15
11
14
12
13
TOEBEHOREN:
Controleer of de volgende onderdelen zijn
meegeleverd:
(16) draaiplateau (17) draaimechanisme
(18) hoog rek (19) laag rek
(20) 4 bevestigingsschroeven (niet afgebeeld)
• Het draaimechanisme in de aandrijfas in de bodem
van de ovenruimte plaatsen.
• Dan het draaiplateau erop zetten.
• Om schade aan het draaiplateau te voorkomen,
moet u erop letten, dat servies bij het uitnemen niet
de rand van het draaiplateau raakt.
AANWIJZING: Geef bij het bestellen van
onderdelen uw handelaar of onze service-afdeling de
naam van het onderdeel en de modelaanduiding op.
5
16
17
18
19
BEDIENINGSPANEEL
1 Display
2 Indicaties en symbolen
De indicatie boven het symbool knippert of
gaat branden. Als een indicatie knippert, de
betreffende toets (met hetzelfde symbool)
indrukken of de benodigde
bedieningshandeling uitvoeren.
1
2
omroeren
omkeren
gewicht/vermogensstand
grill
magnetron
3
apparaat in werking
4
5
3 Knop TIJDSCHAKELKLOK/GEWICHT/
VERMOGENSSTAND
4 Toets AUTOMATISCH KOKEN
Deze toets indrukken om een van de 2
automatische programma's te kiezen.
5 Toets AUTOMATISCH KOKEN + GRILL 1
Deze toets indrukken om een van de 2
automatische programma's te kiezen.
6 Toets AUTOMATISCH KOKEN + GRILL 2
Deze toets indrukken om een van de 4
automatische programma's te kiezen.
7 Toets AUTOMATISCH ONTDOOIEN
Deze toets indrukken om een van de 4
automatische programma's te kiezen.
8 Toets METHODE
Indrukken om magnetron solo, grill, magnetron
+ grill te kiezen of de klok in te stellen
1. 1 x indrukken om magnetron te kiezen
2. 2 x indrukken om grill te kiezen
3. 3 x indrukken om magnetron + grill te
kiezen
9 Toets START/+30
10 Toets STOP
11 Toets om de DEUR TE OPENEN
6
7
8
9
10
11
6
VÓÓR HET IN GEBRUIK NEMEN
Gebruik van toets STOP
De stekker in het stopcontact steken.
1. De indicatie begint te knipperen.
1. Wissen van een invoerfout bij het
programmeren.
2. Lopend proces even onderbreken.
3. Wissen van een programma tijdens het lopende
proces door tweemaal indrukken.
2. Toets STOP indrukken. Indicatie geeft aan:
1x
3. De klok volgens onderstaande aanwijzingen
instellen.
4. De oven leeg verwarmen (zie pag. 13,
aanwijzing 2).
De klok kan als 12-uurs of als 24-uurs-klok worden ingesteld.
1. Om de 12-uurs-klok in te stellen toets METHODE 3 seconden ingedrukt
houden.
verschijnt op het display.
2. Om de 24-uurs-klok in te stellen toets METHODE nogmaals indrukken.
verschijnt op het display.
Voorbeeld: Instellen van de 24-uurs-klok op 23:35 uur.
1. Kies de
klokfunctie (12uurs-klok).
1x seconden
lang indrukken
Kies de 24-uursklok.
NEDERLANDS
INSTELLEN VAN DE KLOK
1x 3
seconden lang
indrukken
3. Toets METHODE
2. Stel de uren in. Knop
indrukken om van
TIJDSCHAKELKLOK/GEWICHT/
de uren naar de
VERMOGENSSTAND draaien, tot
minuten te gaan.
het juiste uur wordt aangegeven
(23).
1x
1x
4. De minuten instellen.
5. Toets METHODE
Knop TIJDSCHAKELKLOK/GEWICHT/
indrukken om de klok
VERMOGENSSTAND draaien, tot de
te starten.
juiste minuten worden aangegeven (35).
Controleer het display.
1x
AANWIJZING:
1. U kunt knop TIJDSCHAKELKLOK/GEWICHT/
VERMOGENSSTAND rechtsom en linksom draaien.
2. Druk toets STOP in als u bij het programmeren een
fout hebt gemaakt.
3. Als de stroomverzorging naar het apparaat wordt
onderbroken, laat het display regelmatig
7
zien als de stroomverzorging weer hersteld is. Als
dat tijdens een bereidingsproces gebeurt, wordt
het programma gewist.
4. Als u de dagtijd opnieuw wilt instellen, gaat u te
werk zoals hierboven beschreven.
TIPS VOOR HET KOKEN IN DE MAGNETRONOVEN
Water, suiker en vet in voedsel absorberen
microgolven en gaan hierdoor trillen. Door de wrijving
ontstaat warmte, op dezelfde manier dat je handen
warm worden als je ze tegen elkaar wrijft.
De buitenkant van het voedsel wordt door de
microgolvenenergie verwarmd en hierna verplaatst de
warmte zich door geleiding naar het midden, net als
bij conventioneel koken. Het is belangrijk om het
voedsel om te keren, te herschikken of om te roeren
met het oog op een gelijkmatige verwarming.
Na het koken houdt de oven automatisch op met het
produceren van microgolven.
Na het koken is een bepaalde standtijd nodig
aangezien de warmte zich hierdoor gelijkmatig door
het voedsel verspreidt.
Microgolven koken voedsel sneller dan conventioneel
koken. Daarom is het essentieel dat bepaalde
technieken worden gebruikt om goede resultaten te
garanderen. Een groot aantal van de volgende
technieken zijn gelijk aan de technieken gebruikt bij
conventioneel koken.
Microgolven zijn energiegolven net als de golven die
voor tv - en radiosignalen worden gebruikt.
Elektrische energie wordt omgezet in
microgolvenenergie die via een geleider naar de
ovenruimte wordt geleid.
Om te voorkomen dat er voedsel en vet in deze komt,
wordt de golfgeleider beschermd door een afdekking.
Metaal laat geen microgolven door en daarom is de
ovenruimte van metaal vervaardigd en is de ovendeur
voorzien van een dunne metalen laag. Tijdens het
koken worden de microgolven door de zijwanden van
de ovenruimte weerkaatst.
Bepaalde materialen zoals glas en kunststof laten
microgolven door om het voedsel op te warmen. (Zie
‘Magnetronbestendig kookgerei’ op pag. 10).
Om voedsel te bereiden/ontdooien in een
magnetronoven moet het servies microgolven
doorlaten die in het voedsel doordringen.
Daarom is het belangrijk om geschikt servies te
gebruiken.
Ronde/ovale schalen verdienen de voorkeur boven
vierkante/rechthoekige schalen aangezien het voedsel
in de hoeken overgaar wordt. Een verscheid-enheid
aan servies kan worden gebruikt, zoals vermeld op
pag. 10.
EIGENSCHAPPEN VAN LEVENSMIDDELEN
Samenstelling
Dichtheid
Hoeveelheid
Afmetingen
Vorm
Temperatuur
Voedsel met een hoog vet- of suikergehalte (bijv. pasteitjes) vereist een kortere verwarmingstijd. Voorzichtigheid is
geboden aangezien oververhitting brand kan veroorzaken.
De dichtheid van voedsel heeft invloed op de vereiste kooktijd. Licht, poreus voedsel zoals cake of brood, kookt sneller
dan zwaar, compact voedsel zoals braadstukken en ovenschotels.
De kooktijd moet verlengd worden naarmate de hoeveelheid voedsel in de oven groter is. Bijv. vier aardappelen
vereisen een langere kooktijd dan twee aardappelen.
Voedsel met kleine afmetingen en kleine stukken koken sneller dan grote stukken omdat de microgolven het voedsel van
alle kanten tot het midden binnendringen. Zorg ervoor dat alle stukken dezelfde afmetingen hebben zodat ze
gelijkmatig gaar worden.
De dikkere gedeelten van voedsel met onregelmatige afmetingen zoals kippenborsten of kippenpoten, vereisen een
langere kooktijd. Voedsel met ronde vormen wordt gelijkmatiger gaar dan voedsel met vierkante vormen tijdens het
koken in de magnetron.
De oorspronkelijke temperatuur van het voedsel heeft invloed op de vereiste kooktijd. Gekoeld voedsel vereist een
langere kooktijd dan voedsel op kamertemperatuur. Prik met een vork in voedsel met vulling, bijvoorbeeld donuts met
jam, om de warmte of stoom te laten ontsnappen.
8
TIPS VOOR HET KOKEN IN DE MAGNETRONOVEN
KOOKTECHNIEKEN
Roeren,
omkeren en
anders
rangschikken
Standtijd
Afdekken
Plaats de dikste gedeelten van het voedsel dichtbij de rand van de schaal. Bijv. kippenpoten.
Gebruik magnetronfolie of een geschikt deksel.
Voedsel met een schil of vel moet op verschillende plaatsen worden ingeprikt voor het koken of opwarmen aangezien
de hoeveelheid stoom toeneemt en het voedsel kan laten ontploffen. Bijv. aardappelen, vis, kip, worst.
Belangrijk: Eieren mogen niet in de magnetron worden opgewarmd omdat ze kunnen ontploffen, zelfs na het
koken. Bijv. gepocheerde, gebakken of hardgekookte eieren.
Voor een gelijkmatig resultaat is het belangrijk om voedsel om te roeren, om te kerenen te anders rangschikken tijdens
het koken. Het voedsel altijd vanaf de buitenkant naar het midden omroeren en herschikken.
Standtijd is nodig na het koken aangezien de warmte zich hierdoor gelijkmatig door het voedsel verspreidt.
Sommige delen van voedsel dat wordt ontdooid, kunnen warm worden. De warme delen kunnen worden afgedekt
met kleine stukjes folie die de microgolven weerkaatsen. Bijv. kippenpoten en kippenvleugels.
VOEDSELTHERMOMETER GEBRUIKEN OM DE BEREIDINGSTIJD TE BEPALEN
De kerntemperatuur van levensmiddelen en dranken
kunt u vaststellen met een voedselthermometer.
In onderstaande tabel vindt u een overzicht van
temperaturen.
Product
Kerntemperatuur
ne het bereiden
Dranken verwarmen (koffie, water, thee, enz.)
Melk verwarmen
Soep verwarmen
Stoofschotel verwarmen
Gevogelte
Lamsvlees
roze van binnen
door en door gaar
Rosbief
rood van binnen
roze van binnen
door en door gaar
Varkensvlees, kalfsvlees
65-75 oC
60-65 oC
75-80 oC
75-80 oC
80-85 oC
70 oC
75-80 oC
50-55 oC
60-65 oC
75-80oC
80-85 oC
9
Kerntemperatuur
na 10-15 minuten
standtijd
85-90 oC
70-75 oC
80-85 oC
55-60 oC
65-70 oC
80-85 oC
80-85 oC
NEDERLANDS
Rangschikken
Afdekken
Doorprikken
MAGNETRONBESTENDIG KOOKGEREI
Servies
Aluminiumfolie /
servies van folie
Bruineringsservies
Porselein en
keramiek
Glas bijv. Pyrex ®
Metaal
Kunststof/polystyreen
bijv. servies waarin
fastfood wordt verkocht
Huishoudfolie
Vries-/braadzakken
Papier – borden,
kopjes en
keukenrol
Stro en hout
Kringlooppapier
en krantenpapier
Geschikt voor
de magnetron
/
/ Opmerkingen
Kleine stukjes aluminiumfolie kunnen worden gebruikt om het voedsel tegen oververhitting
te beschermen. Zorg ervoor dat het folie minstens 2 cm van de ovenwanden is
verwijderd aangezien vonkvorming kan optreden. Servies van folie is niet aanbevolen,
tenzij voorgeschreven door de fabrikant, bijv. Microfoil ®. Alle voorschriften
nauwgezet opvolgen.
Altijd de voorschriften van de fabrikant opvolgen. De vermelde kooktijden niet
overschrijden. Oppassen want deze schalen kunnen zeer heet worden.
Porselein, keramiek en geglazuurd aardewerk zijn doorgaans geschikt, behalve
aardewerk met metalen versiering.
Wees voorzichtig met dun glas aangezien dit kan breken of scheuren als het plotseling
wordt verwarmd.
Het is niet aanbevolen om metalen servies in de magnetron te gebruiken. Dit veroorzaakt
vonkvorming en kan tot brand leiden.
Wees voorzichtig aangezien dergelijk servies kan vervormen, smelten of verkleuren
bij hoge temperaturen.
Het huishoudfolie mag het voedsel niet aanraken en moet ingeprikt worden om de stoom
te laten ontsnappen.
Moeten ingeprikt worden om de stoom te laten ontsnappen. Controleer of de zakken
geschikt zijn voor gebruik in de magnetron. Gebruik geen plastic of metalen
binddraad aangezien dit kan smelten of vlam vatten door vonkvorming van het metaal.
Gebruik papier uitsluitend om op te warmen of vocht te absorberen. Wees voorzichtig
aangezien oververhitting brand kan veroorzaken.
Let altijd goed op bij het gebruik van dit materiaal aangezien oververhitting brand kan
veroorzaken.
Kan stukjes metaal bevatten die vonkvorming veroorzaken en tot brand kunnen leiden.en
10
VERMOGENSSTANDEN
De oven heeft 5 vermogensstanden. Richt u bij het
kiezen van de juiste stand naar de aanwijzingen in
de recepten. In het algemeen gelden de volgende
adviezen:
450 watt voor compactere gerechten die bij het
bereiden op traditionele wijze een langere tijd
nodig hebben, bijv. rundvleesgerechten. Bij deze
instelling blijft het vlees mals.
900 watt voor snel koken of verwarmen, bijv.
voor soep, éénpansgerechten, gerechten uit blik,
hete dranken, groente, vis enz.
270 watt kiest u om gelijkmatig te ontdooien.
Deze stand is ook geschikt om rijst en pasta te
koken.
630 watt voor langer koken van compactere
levensmiddelen zoals vlees en gehakt en voor
gerechten als cake. Bij deze lage instelling koken
sauzen niet over en de gerechten worden
gelijkmatig gaar, zonder dat ze aan de rand hard
worden of overlopen.
90 watt voor voorzichtig ontdooien, bijv. voor
slagroomtaart of bladerdeeg.
W=WATT
NEDERLANDS
Om het vermogen in te stellen:
1. Knop TIJDSCHAKELKLOK/GEWICHT/VERMOGENSSTAND rechtsom of linksom draaien om de tijd in te
stellen.
2. Toets METHODE 1 x indrukken (magnetron solo).
Knop TIJDSCHAKELKLOK/GEWICHT/VERMOGENSSTAND op de gewenste vermogensstand draaien.
3. Toets START/+30 indrukken.
AANWIJZINGEN: Als u geen vermogensstand kiest, werkt het apparaat automatisch met vol vermogen
(900 watt).
11
MAGNETRON SOLO
U kunt een bereidingstijd van max. 90 minuten
(90.00) instellen.
De tijdseenheid varieert van 10 seconden tot 5
minuten, afhankelijk van de totale bereidingstijd zoals
aangegeven in de tabel.
bereidingstijd
0-5 minuten
5-10 minuten
10-30 minuten
30-90 minuten
tijdseenheden
10 seconden
30 seconden
1 minuut
5 minuten
Voorbeeld:
Soep verwarmen, 2 minuten en 30 seconden met 630 watt vermogen.
1. Voer door knop
TIJDSCHAKELKLOK/
GEWICHT/
VERMOGENSSTAND
rechtsom te draaien de
gewenste bereidingstijd in.
2. Kies de gewenste
bereidingsmethode
door toets METHODE
één maal in te drukken
(magnetron solo).
3. Stel het gewenste vermogen
in door knop
TIJDSCHAKELKLOK/
GEWICHT/
VERMOGENSSTAND
rechtsom te draaien.
4. Start het proces door
toets START/+30 één
maal in te drukken.
1x
1x
Controleer het display.
AANWIJZINGEN:
1. Als u de ovendeur tijdens het bereidingsproces opent, wordt de bereidingstijd op het display automatisch
aangehouden. Het terugtellen van de tijd gaat weer verder als u de deur sluit en toets START/+30 indrukt.
2. Als u tijdens het bereidingsproces de vermogensstand wilt controleren, drukt u toets METHODE in. Zolang uw
vinger deze toets aanraakt, wordt de vermogensstand aangegeven.
3. U kunt knop TIJDSCHAKELKLOK/GEWICHT/VERMOGENSSTAND rechtsom of linksom draaien. Als u
de knop linksom draait, wordt de bereidingstijd trapsgewijze vanaf 90 minuten verminderd.
12
GRILLEREN EN GECOMBINEERD
GEBRUIK (MAGNETRON + GRILL)
Het apparaat heeft twee grillfuncties: grill solo en magnetron + grill.
1. GRILL
Om levensmiddelen te grilleren.
Voorbeeld : 4 minuten brood roosteren.
2. Kies de gewenste methode
door toets METHODE twee
maal in te drukken.
3. Start het proces door toets
START/+30 één maal in te
drukken.
1x
2x
Controleer het display.
AANWIJZINGEN:
1. Het hoge en het lage rek zijn bedoeld om te grilleren.
2. Als u de grill voor de eerste keer gebruikt, kan wat rook of een brandlucht ontstaan. Dit is normaal en geen
teken dat het apparaat niet in orde is.
Om het probleem te voorkomen kunt u de grill eerst 20 minuten zonder levensmiddelen inschakelen.
NEDERLANDS
1. Kies de gewenste bereidingstijd door
knop TIJDSCHAKELKLOK/
GEWICHT/VERMOGENSSTAND
te draaien.
2. MAGNETRON + GRILL
Gecombineerd gebruik van magnetron (90 tot 630 watt) en grill. Het magnetronvermogen is vooraf ingesteld
op 270 watt.
Voorbeeld:
Vleesspiezen (zie recept op pag. 22) 7 minuten met magnetron + grill (450 watt).
1. Kies de gewenste
bereidingstijd door knop
TIJDSCHAKELKLOK/
GEWICHT/
VERMOGENSSTAND te
draaien.
2. Kies de gewenste
methode door toets
METHODE drie maal in
te drukken.
3. Kies het gewenste
magnetronvermogen door
knop TIJDSCHAKELKLOK/
GEWICHT/
VERMOGENSSTAND te
draaien.
4. Start het proces
door toets
START/+30 één
maal in te
drukken.
1x
3x
Controleer het display.
13
ANDERE NUTTIGE FUNCTIES
1. KOKEN IN VERSCHILLENDE FASES
U kunt een reeks van (maximaal) 3 combinaties (magnetron solo, grill of magnetron + grill) programmeren.
Voorbeeld:
koken:
2 minuten en 30 seconden bij 630 watt vermogen (fase 1)
5 minuten grill (fase 2)
Fase 1
1. Voer door knop
TIJDSCHAKELKLOK/
GEWICHT/
VERMOGENSSTAND
te draaien de gewenste
tijd in.
2. Kies de gewenste
methode door toets
METHODE één maal
in te drukken
(magnetron solo.)
3. Stel het gewenste
vermogen in door knop
TIJDSCHAKELKLOK/
GEWICHT/
VERMOGENSSTAND
te draaien.
4. Druk toets
METHODE in
voordat u fase 2
gaat programmeren.
1x
Fase 2
5. Voer door knop
TIJDSCHAKELKLOK/
GEWICHT/
VERMOGENSSTAND te
draaien de gewenste tijd in.
1x
6. Kies de gewenste methode door
toets METHODE twee maal in
te drukken (grill).
2x
7. Start het proces door toets
START/+30 in te drukken.
1x
Controleer het display.
(Het apparaat gaat nu 2 minuten en 30 seconden op 630 watt werken en daarna 5 minuten grillleren.)
AANWIJZINGEN Als u na het instellen van de grill nog een programma gaat instellen, sla dan stap 3
en 4 over. Als u na het instellen van de grill op toets METHODE blijft drukken, wordt automatisch
gecombineerd gebruik ingesteld.
Voorbeeld:
1.0 kg courgette-pastaschotel (zie recept op pag. 28).
1. 18 minuten magnetron op 900 watt.
2. 7 minuten magnetron + grill op 630 watt.
14
ANDERE NUTTIGE FUNCTIES
2. SNELSTARTFUNCTIE
Met toets START/+30 kunt u de volgende functies bedienen:
a. Direct starten
U kunt direct 30 seconden lang op een vermogen van 900 watt koken, als u toets START/+30 indrukt.
AANWIJZING:
Om misbruik door kinderen te voorkomen, kan toets START/+30 slechts 3 minuten na de voorafgaande
bedieningshandeling, d.w.z. sluiten van de deur of indrukken van toets STOP worden gebruikt.
3. CONTROLEREN VAN DE VERMOGENSSTAND
Om tijdens het bereidingsproces de vermogensstand te controleren, drukt u toets METHODE in.
1x
Zolang u met uw vinger toets METHODE aanraakt, wordt de vermogensstand aangegeven.
Het terugtellen van de tijd gaat verder, ook als op het display de vermogensstand wordt aangegeven.
4. VERGRENDELFUNCTIE
OPHEFFEN VAN DE VERGRENDELFUNCTIE
1. Druk toets STOP 3 seconden lang in.
INSTELLEN VAN DE VERGRENDELFUNCTIE
1. Druk toets STOP 3 seconden lang in.
1x 3 seconden
1x 3 seconden
Het display geeft de
dagtijd aan.
Het display geeft aan:
AANWIJZING: als de veiligheidsvergrendeling is ingesteld, kunt u m.u.v. toets STOP geen toetsen
gebruiken.
15
NEDERLANDS
b. Verlengen van de bereidingstijd
Tijdens handmatig gebruik kunt u de bereidingstijd door herhaald op de toets te drukken steeds met 30
seconden verlengen.
AUTOMATISCH GEBRUIK
De automatische programma's berekenen de juiste methode en bereidingstijd. U kunt kiezen uit 2
automatische kookprogramma's, 6 automatische kookprogramma's + grill en 4
automatische ontdooiprogramma's. Let daarbij op het volgende:
Voorbeeld:
1a. AUTOMATISCH KOKEN: toets AUTOMATISCH
KOKEN heeft twee menu's. Als u de toets één maal
indrukt, geeft het display het volgende aan.
menunummer
1a.
menunummer
1b.
1b. AUTOMATISCH KOKEN + GRILL 1: toets
AUTOMATISCH KOKEN + GRILL 1 heeft twee
menu's. Als u de toets één maal indrukt, geeft het
display het volgende aan.
menunummer
1c.
1c. AUTOMATISCH KOKEN + GRILL 2: toets
AUTOMATISCH KOKEN + GRILL 2 heeft vier
menu's. Als u de toets één maal indrukt, geeft het
display het volgende aan.
menunummer
1d.
1d. AUTOMATISCH ONTDOOIEN: toets
AUTOMATISCH ONTDOOIEN heeft vier menu's.
Als u de toets één maal indrukt, geeft het display het
volgende aan.
Om een menu te kiezen moet u toets AUTOMATISCH ONTDOOIEN of AUTOMATISCH KOKEN
indrukken totdat het gewenste menunummer wordt aangegeven. Zie pag. 18 - 20, tabellen
AUTOMATISCHE PROGRAMMA'S.
2. Voer door knop
TIJDSCHAKELKLOK/GEWICHT/
VERMOGENSSTAND te draaien het
gewenste gewicht in.
• Alleen het gewicht van de levensmiddelen
invoeren. Het gewicht van het servies niet
meerekenen.
• Voor gerechten met een hoger of lager gewicht
dan in de tabel aangegeven kiest u handmatig
gebruik. Let op de aanwijzingen in de tabel om
goede resultaten te bereiken (pag. 23 - 24).
TIJDSCHAKELKLOK/GEWICHT/
VERMOGENSSTAND.
3. Start het proces door toets START/+30 in te
drukken.
2.
knop
TIJDSCHAKELKLOK/
GEWICHT/
VERMOGENSSTAND
3.
toets START/+30
1x
De temperatuur aan het einde van de bereidingstijd
hangt af van de uitgangstemperatuur. Controleer of
de levensmiddelen gaar genoeg zijn. Indien nodig
kunt u de bereidingstijd verlengen en een hoger
vermogen instellen.
AANWIJZING: als u de functie bereidingstijd met
30 seconden verlengen tijdens koken/ontdooien
gebruikt, kunnen de levensmiddelen te gaar worden.
Als een bedieningshandeling noodzakelijk is
(bijv. levensmiddelen omkeren) stopt het
apparaat automatisch, er klinkt een akoestisch
signaal, de resterende bereidingstijd en andere
symbolen worden knipperend aangegeven. Om
het proces voort te zetten toets START/+30
indrukken.
16
AUTOMATISCH GEBRUIK
Voorbeeld 1 voor AUTOMATISCH KOKEN + GRILL 1:
1,5 kg gegratineerde visfilet m.b.v. automatisch kookprogramma + grill 1 (A1-1).
2. Voer door knop
TIJDSCHAKELKLOK/
GEWICHT/
VERMOGENSSTAND te
draaien het gewenste gewicht in.
3. Start het proces door
toets START/+30 in
te drukken.
1x
1x
Controleer het display.
Voorbeeld 2 voor AUTOMATISCH ONTDOOIEN:
0,2 kg steak ontdooien m.b.v. automatisch ontdooiprogramma (Ad-1).
1. Kies het gewenste menu door
toets AUTOMATISCH
ONTDOOIEN één maal in te
drukken.
2. Voer door knop
TIJDSCHAKELKLOK/
GEWICHT/
VERMOGENSSTAND
te draaien het gewenste
gewicht in.
3. Start het proces door
toets START/+30 in te
drukken.
1x
1x
Controleer het display.
17
NEDERLANDS
1. Kies het gewenste menu door
toets AUTOMATISCH
KOKEN + GRILL 1 één maal
in te drukken.
TABELLEN AUTOMATISCHE PROGRAMMA'S
TOETS
AUTOMATISCH
KOKEN
HOEVEELHEID
(gewichtseenheid) /
SERVIES
AC-1 koken
Kipschotel met
groente
0,5 - 1,5 kg* (500 g)
gratinschaal met
magnetronfolie
AC-2 koken
Gehaktschotel
0,5 - 1,5 kg* (500 g)
ovenschaal met deksel
TIPS
• Zie recept op pag. 21.
* Totale gewicht van alle ingrediënten.
1x
* Totale gewicht van alle ingrediënten.
2x
TOETS
• Zie recept op pag. 21.
AUTOMATISCH
KOKEN +
GRILL 1
HOEVEELHEID
(gewichtseenheid) /
SERVIES
A1-1 koken
Gegratineerde
visfilet
0,5 - 1,5 kg* (500 g)
gratinschaal
laag rek
A1-2 koken
Ovenschotels
0,5 - 1,5 kg* (500 g)
gratinschaal
laag rek
TIPS
• Zie recept op pag. 21.
* Totale gewicht van alle ingrediënten.
1x
• Zie recept op pag. 22.
* Totale gewicht van alle ingrediënten.
2x
Belangrijk: Gekoelde voedingsmiddelen worden vanaf 5 oC opgewarmd, bevroren voedingsmiddelen vanaf -18 oC.
18
TABELLEN AUTOMATISCHE PROGRAMMA'S
AUTOMATISCH
KOKEN +
GRILL 2
HOEVEELHEID
(gewichtseenheid)
/ SERVIES
A2-1 koken
Patates frites
(Ovenfrietjes)
0,20 - 0,40 kg (50 g)
ovenschaal
hoog rek
Leg de bevroren patates frites in een platte schaal.
Plaats de schaal op een hoog rooster en bak.
Als het akoestische signaal klinkt, de frites omkeren.
Na het bereiden op een schaal leggen om te
serveren. (Standtijd is niet nodig.)
BELANGRIJK: De schaal wordt tijdens het
bereiden erg heet. Gebruik pannenlappen.
A2-2 koken
Gegrilleerde
Vleesspiezen
0,2 - 0,8 kg (100 g)
hoog rek
• Maak gebaseerd op het recept op pagina 22, de
grillspiesjes klaar.
• Leg ze op het hoge rek in de oven.
• Als het akoestische signaal klinkt, de frite omkeren.
• Na het bereiden op een schaal leggen om te
serveren. (Standtijd is niet nodig.)
A2-3 koken
Kippenbouten
0,20 - 0,80 kg (50 g)
hoog rek
• Vermeng de ingrediënten en smeer de
kippenbouten hiermee in.
• Prik gaatjes in het vel van de kip.
• Leg de kippenbouten op het hoge rek, vel
naar beneden, met de dunne uiteinden naar
het midden.
• Als het akoestische signaal klinkt, de frites omkeren.
• Na het bereiden uit de oven halen en ca. 5 minuten
laten staan.
1x
2x
3x
ingrediënten voor 0,6 kg kippenbouten:
1
1-2 el olie, /2 tl zout, 1 tl paprikapoeder
A2-4 koken
Gegrilleerde
kip
0,9 - 1,8 kg (100 g)
laag rek
4x
ingrediënten voor 1,2 kg kip:
2 tl olie, 1 tl paprikapoeder, zout, peper
TIPS
•
•
•
•
• Vermeng de ingrediënten en smeer de kip
hiermee in.
• Prik gaatjes in het vel van de kip.
• Leg de kip met de borst naar beneden op het
lage rek.
• Als het akoestische signaal klinkt, de kip
omkeren.
• Na het bereiden ca. 3 minuten in de oven
laten staan, uit de oven halen en op een
schaal leggen.
Belangrijk: Gekoelde voedingsmiddelen worden vanaf 5 oC opgewarmd, bevroren voedingsmiddelen vanaf -18 oC.
19
NEDERLANDS
TOETS
TABELLEN AUTOMATISCHE PROGRAMMA'S
TOETS
1x
ONTDOOIPROGRAMMA
HOEVEELHEID
(gewichtseenheid)
/ SERVIES
Ad-1
ontdooien
Biefstuk en
karbonade
0,2 - 1,0 kg (100 g)
Ovenschaal
(zie belangrijk
aanwijzing.)
• Leg de voedingsmiddelen op een platte schaal
in het midden van het draaiplateau.
• Zodra het geluidssignaal klinkt, dient het
omgedraaid te worden, dienen de delen van
elkaar gehaald te worden en vervolgens anders
neergelegd te worden. Dek de dunne delen en
warme plekken af met aluminiumfolie.
• Wikkel na het ontdooien in aluminiumfolie en
laat 10-15 minuten staan totdat het volledig is
ontdooid.
Ad-2
ontdooien
Gehakt
0,2 - 1,0 kg (100 g)
Ovenschaal
(zie onderstaande
aanwijzing.)
• Leg het blok gehakt in een platte schaal op het
midden van het draaiplateau.
• Draai het gehakt om zodra het geluidssignaal
klinkt. Verwijder de reeds ontdooide delen
indien mogelijk.
• Dek na het ontdooien af met aluminiumfolie en
laat het 5-10 minuten staan totdat het volledig is
ontdooid.
Ad-3
ontdooien
Gebak
0,1 - 1,4 kg (100 g)
Plat bord
• Verwijder de verpakking van de cake.
• Plaats de cake direct op het draaiplateau, of op
een bord in het midden van het draaiplateau.
• Snijd de cake na het ontdooien in gelijke
plakken en leg ze iets uit elkaar. Laat de cake
15-60 minuten staan totdat de cake volledig is
ontdooid.
Ad-4
ontdooien
Brood
0,1 - 1,0 kg (100 g)
Ovenschaal
(Voor dit programma
alleen sneetjes brood.)
• Verdeel de boterhammen over een platte schaal
in het midden van het draaiplateau. Een brood
met een gewicht van 1 kg kunt u rechtstreeks
over het draaiplateau verdelen.
• Als het geluidssignaal klinkt, dienen de boterhammen omgedraaid te worden, anders
neergelegd te worden en reeds ontdooide
boterhammen uitgenomen te worden.
• Dek na het ontdooien af met aluminiumfolie en
laat het 5-15 minuten staan totdat het volledig is
ontdooid.
2x
3x
4x
TIPS
Belangrijk: Gekoelde voedingsmiddelen worden vanaf 5 oC opgewarmd, bevroren voedingsmiddelen vanaf -18 oC.
BELANGRIJK: automatische ontdooiprogramma's
1 Biefstukken en karbonades naast elkaar (in 1 laag) invriezen.
2 Gehakt plat invriezen.
3 Na het omkeren de al ontdooide delen met strookjes aluminiumfolie afdekken.
4 Gevogelte moet meteen na het ontdooien worden bereid.
5 Taarten voorzien van een garnering en room zijn heel gevoelig voor de energie van de magnetron. Als de
room snel ontdooit, dient het direct uit de magnetronoven genomen te worden om 10-30 minuten op
kamertemperatuur te laten staan, om de beste resultaten te krijgen.
20
RECEPTEN VOOR AUTOMATISCHE
KOOKPROGRAMMA'S
KIPSCHOTEL MET GROENTE (AC-1)
pittige kipfricassee
0,5 kg
1,0 kg
1,5kg
60 g
1
25 g
50 g
50 g
150 g
120 g
1
50 g
100 g
100 g
300 g
180 g
1
75 g
150 g
150 g
450 g
10 g
150 ml
20 g
300 ml
1. Meng de rijst en saffraan in de ingevette schaal.
2. Voeg de uien, rode peper, prei en kip toe. Kruid dit
mengsel en leg het op de rijst.
3. Plaats de boter er bovenop.
4. Giet de bouillon over de kip, dek het geheel af met
magnetronfolie en kook het op de stand
AUTOMATISCH KOOKPROGRAMMA (AC1) “Kipschotel met groente”.
5. Laat het gerecht na het koken 5-10 minuten staan.
langkorrelige rijst (gekookt)
zakje saffraan
ui (in plakjes)
rode paprika (in reepjes)
prei (in reepjes)
kipfilet (in blokjes)
peper, paprikapoeder
30 g boter of margarine
450 ml vleesbouillon
1. Meng het gehakt met de uien, eieren en
broodkruimels in een ovenschaal. Voeg naar
smaak peper en zout toe.
2. Meng de tomatenpuree door de vleesbouillon.
3. Voeg de vloeistof, aardappelen, wortels en
peterselie bij het gehakt en roer het geheel goed.
4. Dek het geheel af en kook het op de stand
AUTOMATISCH KOOKPROGRAMMA (AC2) “Gehaktschotel”.
5. Als het geluidssignaal klinkt, roer dan het gerecht
om en dek het weer af.
6. Roer het gerecht na het koken om en laat het ca. 5
minuten staan. Bestrooi met peterselie en serveer.
0,5 kg
1,0 kg
1,5kg
150 g
50 g
15 g
300 g
100 g
1
30 g
450 g
150 g
11/2
45 g
115 ml
20 g
65 g
65 g
1/2 eetl.
230 ml
40 g
125 g
125 g
1 eetl.
1/2
NEDERLANDS
GEHAKTSCHOTEL (AC-2)
gehakt (half-om-half)
ui (gesnipperd)
ei
broodkruim
zout en peper
345 ml vleesbouillon
60 g tomatenpuree
190 g aardappelen (fijngehakt)
190 g wortelen (fijngehakt)
11/2 eetl. gehakte peterselie
GEGRATINEERDE VISFILET (A1-1)
visfilet in Italiaanse stijl
0,5 kg
1,0 kg
200 g
eetl.
eetl.
30 g
430 g 630 g
1 eetl. 11/2 eetl.
1 eetl. 11/2 eetl.
50 g
80 g
1/2
1/2
150 g
300 g
1 eetl. 11/2 eetl.
100 g
180 g
1/2 eetl. 3/4 eetl.
1. Vis wassen, afdrogen, met citroensap besprenkelen,
zouten en met ansjovisboter bestrijken.
2. Vis in een schaal leggen.
3. Kaas over de vis strooien.
4. Leg de tomaten op de kaas.
5. Zout, peper en gemengde kruiden toevoegen.
6. Mozzarella laten uitlekken, in plakjes snijden en op
de tomaten leggen. Basilicum erover strooien.
7. Schaal op het lage rek zetten en met
AUTOMATISCH KOOKPROGRAMMA +
GRILL 1 (A1-1) “gegratineerde visfilet”.
8. Laat het gerecht na het koken 5 minuten staan.
1,5 kg
450 g
2 eetl.
280 g
1 eetl.
visfilet
citroensap
ansjovisboter
Goudse kaas (geraspt)
zout en peper
verse tomaten
gehakte gemengde kruiden
mozzarella
basilicum (gehakt)
GEGRATINEERDE VISFILET (A1-1)
vis esterhazy
0,5 kg
1,0 kg
1,5 kg
230 g
100 g
20 g
40 g
10 g
450 g
200 g
40 g
100 g
10 g
680 g
300 g
60 g
140 g
20 g
1 eetl.
50 g
50 g
11/2 eetl. 2 eetl.
100 g
150 g
100 g
150 g
1. Groente, boter en de kruiden in een schaal doen en
goed vermengen. 2-6 minuten op 900 watt koken.
2. Vis wassen, afdrogen, met citroensap besprenkelen en
zouten.
3. Crème fraiche door de groente mengen.
4. Helft van de groente in een schaal doen. De vis erop
leggen en met de rest van de groente bedekken.
5. Kaas erover strooien, op het lage rek zetten en met
AUTOMATISCH KOOKPROGRAMMA + GRILL
1 (A1-1) “gegratineerde visfilet.
6. Laat het gerecht na het koken 5 minuten staan.
visfilet
prei (in ringen)
ui (gesnipperd)
wortel (geraspt)
boter of margarine
zout, peper en nootmuskaat
citroensap
crème fraiche
Goudse kaas (geraspt)
21
RECEPTEN VOOR AUTOMATISCHE
KOOKPROGRAMMA'S
1. Spinazie en ui met elkaar vermengen en zout,
peper en nootmuskaat toevoegen.
2. Ovenschaal invetten. Om en om laagjes
aardappel, ham en spinazie in de schaal leggen.
De bovenste laag moet spinazie zijn.
boter of margarine
3. Meng de eieren met de crème fraiche, voeg zout
(vor het invetten van de schaal)
en peper toe en giet over de gratin.
diepvriesspinazie (uitgelekt)
ui (gesnipperd)
4. Geraspte kaas erover strooien.
zout, peper en nootmuskaat
5. Op het lage rek zetten en koken met
gekookte aardappelen (in plakjes)
AUTOMATISCH KOOKPROGRAMMA +
gekookte ham (in blokjes)
GRILL 1 (A1-2) “Ovenschotels”.
crème fraiche
6. Laat het gerecht na het koken 5-10 minuten staan.
OVENSCHOTELS (A1-2)
spinazieschotel
0,5 kg
1,0 kg
1,5 kg
5g
10 g
15 g
150 g
15 g
300 g
30 g
450 g
45 g
150 g
35 g
50 g
1
40 g
300 g
75 g
100 g
2
75 g
450 g
110 g
150 g
3
115 g
ei(eren)
geraspte kaas
1. Ovenschaal invetten en om en om laagjes
aardappel en courgette in de schaal leggen.
2. Meng de eieren met de crème fraîche, voeg zout,
peper en knoflook toe en giet over de gratin.
1,5 kg
3. Strooi de Goudse kaas over de gratin.
15 g boter of margarine
4. Strooi ten slotte de zonnebloempitten over de
(vor het invetten van de schaal)
600 g gekookte aardappelen (in plakjes)
ovenschotel.
345 g courgette (in dunne plakjes)
5. Op het lage rek zetten en koken met
225 g crème fraiche
AUTOMATISCH KOOKPROGRAMMA +
3
ei(eren)
GRILL 1 (A1-2) “Ovenschotels”.
2
teentje(s) knoflook (geperst)
6. Laat het gerecht na het koken 5-10 minuten staan.
OVENSCHOTELS (A1-2)
aardappel-courgetteschotel
0,5 kg
1,0 kg
5g
10 g
200 g
115 g
75 g
1
1/2
400 g
230 g
150 g
2
1
40 g
10 g
75 g
20 g
120 g
30 g
zout, peper
geraspte Goudse kaas
zonnebloempitten
1. Rijg het vlees en groenten afwisselend op vier
houten spiesen.
2. Meng de olie met de kruiden en bestrijk de kebabs
hiermee.
3. Leg de kebabs op het rooster en grill op
AUTOMATISCH KOOKPROGRAMMA +
GRILL 2 (A2-2) “Vleesspizen”.
VLEESSPIEZEN (A2-2)
4 stuks
400 g
100 g
100 g
250 g
100 g
2 el
4 tl
1 tl
1 tl
varkensvlees
gerookt spek
uien, in vieren
tomaten, in vieren
groene paprika, in achten
olie
zoete paprikapoeder
zout
cayennepeper
worcestersauce
22
TABELLEN
GEBRUIKTE AFKORTINGEN
el = eetlepel
tl = theelepel
kp = kopje
kg = kilogram
g = gram
l = liter
ml = milliliter
cm = centimeter
min. = minuten
TABEL: DRANKEN EN GERECHTEN VERWARMEN
Drank/gerecht
Hoeveelheid Instelling Vermogens- Tijd
(g/ml)
stand
(min.)
1 kopje
1 kopje*
1 kopje
6 kopjes
1 kom
Gerecht geserveerd op een bord
(groenten, vlees en garnitur)
900 W
900 W
900 W
900 W
900 W
900 W
ca.1
ca.1
ca.2
8-10
9-11
4-6
niet afdekken
niet afdekken
niet afdekken
niet afdekken
niet afdekken
wat water op de saus sprenkelen, afdekken,
halverwege het opwarmproces roeren
Vlees, 1 plak1*
Visfilet *
Gebak, 1 stuk
Babyvoeding, 1 potje
200
200
500
200
200
150
190
900
900
900
900
900
450
450
1-2
2-3
3-5
ca. 3
3-5
1
/2-1
1
/2-1
Margarine of boter smelten*
Chocolade smelten
50
100
900 W
450 W
afdekken, na het verwarmen omroeren
indien nodig water toevoegen, afdekken,
halverwege het opwarmproces roeren
saus dun over de toplaag verdelen, afdekken
afdekken
plaats in een platte schaal
in een voor de magnetron geschikt bakje plaatsen,
na het opwarmen goed roeren en de temperatuur testen
afdekken
af en toe roeren
Éénpansgerecht / Soep
Groente
150
150
150
900
1000
500
W
W
W
W
W
W
W
1
/2
3-4
NEDERLANDS
Koffie,
Melk,
Water,
Tips
* vanaf koelkasttemperatuur
TABEL: VERSE GROENTE KOKEN
Groente
Hoeveelheid Instelling Vermogens Tijd Tips
(g)
stand
(min)
Broccoli
500
Doperwten
Wortels
500
500
Gekookte
aardappelen
500
900 W
Watertoevoegen
(el/ml)
6-8
in roosjes verdelen, 4-5 el water toevoegen, afdekken
- tijdens het koken af en toe roeren
900 W 6-8 afdekken, 4-5 el water toevoegen - tijdens het koken af en toe roeren 900 W 9-11 in plakjes snijden, 4-5 el water toevoegen, afdekken
- tijdens het koken af en toe roeren
900 W 15-17 in grote gelijke stukken snijden, een beetje zout en 150 ml
toevoegen, afdekken, tijdens het koken af en toe roeren
TABEL: ONTDOOIEN
Drank/gerecht
Hoeveelheid Instelling Vermogens Tijd Tips
(g/ml)
stand (min.)
Goulash
500
Worstjes, 8 stuks
600
4 stuks
300
Kippenbouten
200
Visfilet
400
Broodjes, 2 stuks
80
Gebak, 1 stuk
150
Fruit: bijv. kersen,
250
aardbeien, frambozen, pruimen
270 W 8-9
270 W 6-8
270 W 3-5
270 W 3-4
270 W 5-7
270 W 1-11/2
270 W 1-3
270 W 3-5
halverwege de ontdooitijd roeren
naast elkaar leggen, halverwege
de ontdooitijd omdraaien
halverwege de ontdooitijd omdraaien
halverwege de ontdooitijd omdraaien
slechts gedeeltelijk ontdooien
plaats in een platte schaal
gelijkmatig verdelen, halverwege de
ontdooitijd omdraaien
Standtijd
(min.)
15-30
5-10
5-10
10-15
5-10
5
5
De in de tabel vermelde tijden zijn Richtlijnen, die naargelang de vriestemperatuur, hoedanigheid en gewicht van de levensmiddelen
kunnen variëren.
23
TABELLEN
Product
Hoeveelheid
(g)
visfilet
maaltijd op bord
broccoli
erwtjes
gemengde groente
TABEL: ONTDOOIEN EN KOKEN
Instelling Vermogens- Tijd
Water
Tips
stand
(min.) toevoegen
300
400
300
300
500
900
900
900
900
900
W
W
W
W
W
9-11
8-10
6-8
6-8
9-11
3-5
3-5
3-5
Standtijd
(min.)
afdekken
afdekken, na 6 minuten roeren tijd omroeren
afdekken, halverwege de kooktijd omroeren
afdekken, halverwege de kooktijd omroeren
afdekken, halverwege de kooktijd omroeren
1-2
2
2
2
2
TABEL: VLEES, VIS EN GEVOGELTE BRADEN
product
hoeveelheid instelling vermogens tijd
(g)
stand (min.)
Braadstukken
(varken, kalf, lam)
Biefstuk (medium)
450
450
450
450
W
W
W
W
1000
450
450
450
450
W 16-18
W 5-7*
W 14-16
W
4-6
10
1500
450
450
450
450
630
630
630
W 26-28
W 5-8*
W 26-28
W
4-5
W
5-8
W 8-10*
W
3-5
10
630
630
630
900
630
900
630
450
W 12-15
W 12-15*
W
4-6
W 9-11
W 5-7*
W 9-11
W
3-5
W 6-7*
4-6
11-12*
6-8
8-13
1500
Kip
1200
Kippenbouten
200
Lendebiefstuk 2 stuks,
(medium)
Ovenschotels bruinen
400
Tosti
1 stuk
4 stuks
Bevroren
pizza
standtijd
(min.)
500
1000
300
400
450 W
450 W
450
450
450
450
W
W
W
W
5-8
6-8*
5-8
4-5
tips
1/2
5-6
1/2-1
5-6
4-6
4-6
6-7
5-7
kruiden, op het lage rek leggen, omdraaien na *
naar smaak kruiden, op het lage
rooster leggen, omdraaien na *
10
10
10
kruiden, met de borst naar beneden op het lage
rek leggen, omdraaien na *
3
kruiden, met het vel naar beneden op het hoge
rek leggen, omdraaien na *
op het hoge rek leggen, omdraaien na *, na het grilleren
kruiden
zet de schotel op het lage rooster
3
rooster het brood en besmeer dit met boter; leg hier
een plakje gekookte ham, een schijfje ananas
en een plakje kaas op
plaats op het lage rooster
24
RECEPTEN
AANPASSEN VAN RECEPTEN VOOR DE
MAGNETRON
Als u uw vanouds beproefde recepten wilt
aanpassen voor de magnetron, moet u op het
volgende letten:
De bereidingstijden met een derde tot de helft
verkor ten. Zie ook de recepten in deze
gebruiksaanwijzing. Levensmiddelen met veel
vocht zoals vlees, vis, gevogelte, groente, fruit,
éénpansgerechten en soep kunnen zonder
problemen in de magnetron worden bereid. Bij
UIENSOEP
1. De kom invetten, gesneden ui, vleesbouillon en
kruiden toevoegen. Afdekken en koken.
9-11 min.
900 W
2. Het brood roosteren, in blokjes snijden en over de
soepkommen verdelen. De soep over het brood
gieten en met kaas bestrooien.
3. Zet de kommen op het draaiplateau en grill.
6-7 min.
Servies:
Schaal met deksel (2 l inhoud)
4 soepkommen (200 ml)
ingrediënten
10 g
boter of margarine
100 g
uien, in plakjes
800 ml
vleesbouillon
zout, peper
2 sneetjes brood
40 g
geraspte kaas
CHAMPIGNONS MET ROZEMARIJN
NEDERLANDS
gerechten met weinig vloeistof zoals maaltijden op
een bord moet u het oppervlak wat vochtig maken.
Toevoegen van vloeistoffen bij rauwe
levensmiddelen die gestoofd worden, tot ca.
tweederde van de hoeveelheid in het originele
recept reduceren. Indien nodig tijdens het
bereidingsproces wat vloeistof toevoegen.
Toevoegen van vet kan aanzienlijk gereduceerd
worden.
Een kleine hoeveelheid boter, margarine of olie is
voldoende om het gerecht smaak te geven.
Daarom is de magnetron uitstekend geschikt voor
het bereiden van vetarme gerechten.
Alle recepten in deze gebruiksaanwijzing zijn,
tenzij anders aangegeven, bedoeld voor 4 porties.
1. Verwijder de steeltjes van de champig-nons. Snij de
steeltjes in kleine stukjes.
2. Vet de ondiepe schaal in. Voeg de uien, spekblokjes en
champignonsteeltjes toe. Voeg naar smaak peper en
rozemarijn toe, afdekken en koken.
3-5 min.
900 W
Laat afkoelen.
3. Verwarm de room en 100 ml wijn in de kom.
1-3 min.
900 W
4. Meng de resterende wijn met het bloem, roer dit mengsel
door het hete vocht en kook het geheel. Een enkele keer
tijdens het koken roeren.
ca. 1 min.
900 W
5. Vul de champignons met het spekmen-gsel en plaats het in
de ondiepe schaal. Giet de saus over de champignons
en kook het op het lage rooster.
6-8 min.
270 W
Na afloop van de kooktijd ca. 2 minuten laten nagaren.
Servies:
Schaal met deksel (1 liter inhoud)
ondiepe ronde schaal met deksel
(ca. 22 cm diameter)
ingrediënten
8
grote champignons (ca. 225 g)
20 g
boter of margarine
50 g
ui, gesnipperd
50 g
bacon, in kleine dobbelsteentjes
zwarte peper
verse rozemarijn, fijngehakt
125 ml droge witte wijn
125 ml room
20 g
bloem
25
RECEPTEN
AUBERGINES GEVULD MET GEHAKT
1. Halveer de aubergines in de lengte.
Hol ze uit met een theelepel totdat een schil van
ongeveer 1 cm dikte overblijft. Maak dobbelsteentjes
van het uitgelepelde vruchtvlees.
2. Verwijder het vel van de tomaten en snij de tomaten in
kleine stukjes.
3. Vet de bodem van de kom met olijfolie in. Voeg de
fijngehakte ui toe, dek af en kook.
ca. 2 min.
900 W
4. Snij de chilipepers in plakjes. Bewaar 1/3 voor de
garnering. Meng het gehakt met de in stukken gesneden
aubergines, uien, tomaten, chilipeperplakjes, knoflook en
de peterselie. Breng op smaak.
5. Droog de auberginehelften. Vul de aubergines met de
helft van het gehaktmengsel, strooi hier de fetakaas over
en voeg hierna de rest van de vulling toe.
6. Leg de auberginehelften in de ovenschotel, plaats deze
op het lage rooster en kook.
11-13 min.
630 W
Garneer de gevulde aubergines met de chilipeperplakjes
en ga door met koken.
4-7 min.
630 W
Na afloop van de kooktijd ca. 2 minuten laten nagaren.
Servies:
Schaal met deksel (1 liter inhoud)
Ondiepe platte ovenschotel
(ca. 30 cm lang)
ingrediënten
250 g
aubergines
200 g
tomaten)
1 el
olijfolie om de schaal in te vetten
100 g
uien, gesnipperd
4
milde groene chilipeper
200 g
gehakt
2
teentjes knoflook, geperst
2 el
peterselie, gehakt
zout, peper
paprika
60 g
fetakaas, in dobbelsteentjes gesneden
ZEETONGFILET
1. De filets wassen en droog deppen. Graten verwijderen.
2. Snijd de citroen en de tomaten in dunne plakjes.
3. Vet de schaal in met boter. Leg de visfilets in de schotel
en besprenkel met plantaardige olie.
4. Strooi peterselie over de vis, leg de plakjes tomaten
erop en breng op smaak. Leg de plakjes citroen
bovenop de tomaten en giet hier witte wijn over.
5. Leg kleine klontjes boter bovenop de citroen, dek af en
kook.
11-13 min.
630 W
Na afloop van de kooktijd ca. 2 minuten laten nagaren.
Servies:
Ondiepe, ovale ovenschotel met
magnetronfolie (ca. 26 cm lang)
ingrediënten
400 g
tongfilets
1
citroen, heel
150 g
tomaten
10 g
boter
1 el
plantaardige olie
1 el
peterselie, gehakt
zout, peper
4 el
witte wijn
20 g
boter of margarine
Tip: voor dit gerecht kunt u ook roodbaars, heilbot,
harder, schol of kabeljauw gebruiken.
1. Forel wassen, afdrogen en met citroen-sap besprenkelen.
Van binnen en van buiten zouten en 15 minuten laten
staan.
2. De boter smelten.
1 min.
900 W
3. De forel afdrogen, met boter bestrijken en door de
bloem rollen.
4. Ovenschaal invetten. Forel erin leggen en op het lage
rek zetten. Na twee derde van de bereidingstijd de
forel omkeren en de amandelsnippers erover strooien.
15-18 min.
450 W
Na afloop van de kooktijd ca. 2 minuten laten nagaren.
FOREL MET AMANDELEN
Servies:
Ondiepe ovale gratinschaal
(ca. 32 cm lang)
ingrediënten
4
forellen (200 g), schoongemaakt
sap van 1 citroen
zout
30 g
boter of margarine
50 g
bloem
10 g
boter of margarine om de schaal in te vetten
50 g
amandelsnippers
26
RECEPTEN
Servies:
Schaal met deksel (1 liter inhoud)
Lage ovale ovenschotel
(ca. 25 cm lang)
ingrediënten
800 g
visfilets
2 el
citroensap
zout
10 g
boter of margarine
50 g
ui, gesnipperd
20 g
bloem
100 ml
witte wijn
1 tl
plantaardige olie om de schaal in te vetten
100 g
Emmentaler kaas, geraspt
2 el
gehakte, peterselie
KALFSVLEES IN ROOMSAUS
1. Snij het kalfsvlees in reepjes.
2. Vet de schaal in met boter. Plaats de ui en het vlees toe
in de schaal, dek af en kook. Roer een enkele keer
tijdens het koken.
6-9 min.
900 W
3. Voeg de witte wijn, het jusblokje en de room toe, roer,
dek af en laat verder koken. Roer af en toe.
3-5 min.
900 W
4. Na afloop van de kooktijd het mengsel omroeren en
ca. 5 minuten laten nagaren. Met peterselie garneren.
Servies: Schaal met deksel (2 l inhoud)
ingrediënten
600 g
kalfsfilet
10 g
boter of margarine
50 g
ui, gesnipperd
100 ml witte wijn
gekruid jusblokje voor ongeveer
1/2 liter
jus
300 ml room
1 el
peterselie, gehakt
GEVULDE HAM
NEDERLANDS
1. Was de vis, dep droog en besprenkel met
citroensap. Met zout inwrijven.
2. Vet de schaal in. Voeg de in stukjes gesneden ui toe,
dek af en kook.
1-2 min.
900 W
3 Strooi de bloem over de uien en de witte wijn en
meng dit.
4. Gratinschaal invetten en de vis erin leggen. Saus over
de vis gieten en met kaas bestrooien. Op het lage rek
zetten en verwarmen.
1. 7-8 min.
450 W
2. 14-16 min.
450 W
Na afloop van de kooktijd ca. 2 minuten laten
nagaren.
VISFILET MET KAASSAUS
1. Vermeng de spinazie met de kaas en kwark, en breng
dit mengsel op smaak.
2. Leg op elk plakje gekookte ham een eetlepel van de
vulling en rol het op. Steek de ham vast met een houten
pen.
3. Maak een bechamelsaus: giet hiervoor het water en de
room in een kom, dek deze af en verwarm.
2-4 min.
900 W
Meng de boter met de bloem om een roux te maken,
voeg aan de vloeistof toe en roer met een garde tot een
glad mengsel ontstaat. Dek af, kook tot de roux dik is.
1-2 min.
900 W
Roer en proef.
4. Giet de saus in de ingevette schaal, leg de gevulde
hamrolletjes erin en kook het met de deksel erop.
10-12 min.
630 W
Na afloop van de kooktijd ca. 5 minuten laten nagaren.
Servies:
Schaal met deksel (2 l inhoud)
Ovale ovenschotel (ca. 26 cm lang)
ingrediënten
150 g
bladspinazie, fijngehakt
150 g
kwark, 6% vet
50 g
Emmentaler kaas, gemalen
peper, paprika
8 plakjes gekookte ham (400 gr)
125 ml water
125 ml room
20 gl
bloem
20 g
boter of margarine
10 g
boter of margarine om de
schaal in te vetten
Tip: U kunt voor dit gerecht ook kant-en-klare
bechamelsaus kopen.
27
RECEPTEN
KALFSKOTELET MET MOZZARELLA
1. Was het kalfsvlees, droog het af en klop het plat.
2. Pureer de tomaten, voeg knoflook, olie, zout, pepers,
kapertjes en oregano toe en giet het over het
kalfsvlees. Afdekken en koken.
15-19 min.
630 W
Keer het vlees om.
3. Leg een paar plakjes Mozzarella op elk stuk vlees,
voeg zout toe en kook het geheel onafgedekt op het
hoge rooster.
9-12 min.
630 W
Na afloop van de kooktijd ca. 5 minuten laten
nagaren.
Servies:
Ondiepe vierkante gratinschaal
met deksel (ca. 25 cm lang)
ingrediënten
150 g
Mozzarella kaas
500 g
tomaten uit blik, uitgelekt
4
kalfskoteletten (600 g)
20 ml
olijfolie
2
teentjes knoflook, fijngehakt
20 g
kappertjes
oregano
zout, peper
LASAGNE
1. Snij de tomaten in kleine stukjes, meng met de ham,
ui, knoflook, gehakt en tomatenpuree. Op smaak
brengen, afdekken en koken.
5-8 min.
900 W
2. Meng de crème fraîche met de melk, Parmezaanse
kaas, kruiden, olie en specerijen.
3. Vet de schaal in en leg 1/3 van de lasagnebladen
op de bodem. Leg de helft van het gehaktmengsel
op de pasta en giet hier wat saus over. Herhaal dit
en zorg dat de laatste laag de resterende pasta is.
Giet de saus over de pasta en bestrooi met
Parmezaanse kaas. Kook het gerecht met gesloten
deksel.
13-17 min.
630 W
Na afloop van de kooktijd ca. 5 -10 minuten laten
nagaren.
servies:
Schaal met deksel (2 l inhoud)
Ondiepe, vierkante schaal met
deksel (ca. 20 x 20 x 6 cm)
ingrediënten
300 g
tomaten uit blik
50 g
ham, fijngesneden
50 g
ui), gesnipperd
1
teentje knoflook, geperst
250 g
gehakt
2 el
tomatenpuree
zout, peper
150 ml
crème fraiche
100 ml
melk
50 g
Parmezaanse kaas, geraspt
1 tl
gemengde kruiden, gehakt
1 tl
olijfolie
1 tl
plantaardige olie om de schaal in te vetten
125 g
groene lasagne
1 el
Parmezaanse kaas, geraspt
1. Meng de tomaten met de uien en kruid ze goed.
Voeg de macaroni toe. Giet de tomatensaus over de
macaroni en verdeel de courgetteschijfjes over de
bovenkant.
2. Klop de zure room en de eieren en giet over de
ovenschotel. Strooi de geraspte kaas daar overheen.
Plaats op het lage rooster en laat koken.
1. 18-21 min.
900 W
2. 7-8 min.
630 W
Na afloop van de kooktijd ca. 5 -10 minuten laten
nagaren.
COURGETTE-PASTASCHOTEL
Servies:
Gratinschaal (ca. 26 cm lang)
ingrediënten
80 g
macaroni, gekookt
400 g
tomaten in blokjes uit blik
150 g
uien, gesnipperd
basilicum, tijm, zout, peper
1 el
olie om de schaal in te vetten
450 g
courgettes, in plakjes
150 g
zure room
2
eieren
100 g
Cheddar kaas, geraspt
28
RECEPTEN
PEREN IN CHOCOLADESAUS
1. Doe de suiker, vanillesuiker, perenlikeur en het water
in de kom, roer, dek af en kook.
1-2 min.
900 W
2. Doe de peren in het sap, dek af en kook.
5-8 min.
900 W
Neem de peren uit het kookvocht en zet de peren in
de koelkast.
3. Giet 50 ml van het kookvocht in de kleinere kom.
Voeg de chocolade en crème fraîche toe, dek af en
kook.
2-3 min.
900 W
4. Roer de saus goed door, giet het over de peren en
serveer.
Schaal met deksel (2 l inhoud)
Schaal met deksel (1 l inhoud)
ingrediënten
4
hele peren, geschild (600 g)
60 g
suiker
10 g
zakje vanillesuiker
1 el
perenlikeur
150 ml water
130 g
pure chocolade, fijngehakt
100 g
crème fraiche
NEDERLANDS
Servies:
GRIESMEELPUDDING MET
FRAMBOZENSAUS
1. Doe de melk, suiker en amandelen in de kom, dek af
en kook.
3-5 min.
900 W
2. Voeg de griesmeel toe, roer, dek af en kook.
10-12 min.
270 W
3. Meng de eidooier met het water in een kopje en
schep door het hete mengsel. Klop het eiwit stijf en
schep dit door het mengsel. Giet het
puddingmengsel in ramekins of kleine bakjes.
4. Voor de saus: was de frambozen, droog ze
voorzichtig en doe ze in een kom met water en
suiker. Dek af en warm op.
2-3 min.
900 W
5. Pureer de frambozen en dien het bij de
griesmeelpudding op.
Servies: Schaal met deksel (inhoud 2 l)
4 ramekin bakjes
ingrediënten
500 ml melk
40 g
suiker
15 g
gehakte amandelen
50 g
griesmeel
1
eidooier
1 el
water
1
eiwit
250 g frambozen
50 ml
water
40 g
suiker
1. Meng in een kom de bloem, cacao, suiker en het
bakpoeder.
2. Voeg de eieren en boter toe en meng het in een
keukenmachine.
3. Vet de vorm in. Rol het deeg uit en breng het deeg in
de vorm aan. Breng 2 cm deeg over de rand van de
vorm aan om zo een rand te vormen. Bak het gebak.
6-8 min.
630 W
4. Klop de boter met de suiker tot het geheel zacht en
romig is. Roer de eieren er langzaam door. Voeg ten
slotte de kwark en de vanillepudding-poedermix toe.
5. Verdeel de vulling over de bodem van de kaascake
en bak.
15-19 min.
630 W
KWARKTAART
Servies: Springvorm (ca. 26 cm diameter)
ingrediënten
Bodem:
300 g
bloem
1 tl
cacao
10 g
bakpoeder
150 g
suiker
1
ei
10 g
boter of margarine om de vorm in te vetten
Vulling:
150 g
boter of margarine
100 g
suiker
10 g
zakje vanillesuiker
3
eieren
400 g
kwark, 20% vet
40 g
pakje vanillepuddingpoeder
29
REINIGING EN ONDERHOUD
WAARSCHUWING:
GEBRUIK
GEEN
OVENREINIGERS,
COMMERCIËLE
STOOMREINIGERS, SCHURENDE REINIGINGSMIDDELEN, SCHOONMAAKMIDDELEN DIE
NATRIUMHYDROXIDE BEVATTEN OF
SCHUURSPONSJES. DIT GELDT VOOR ALLE
DELEN VAN UW MAGNETRON.
REINIG DE MAGNETRONOVEN REGELMATIG
EN VERWIJDER ALLE VOEDSELRESTEN. Als u
de oven niet regelmatig reinigt dan kan dit
slijtage van ovenbekleding veroorzaken
waardoor de levensduur van het apparaat
wordt verkort en gevaarlijke situaties
kunnen ontstaan.
Ommanteling
De buitenkant van het apparaat met een mild
sopje schoonmaken. Goed met een droge doek
afnemen en met een handdoek nadrogen.
Bedieningspaneel
Voor het reinigen de deur openen om het
bedieningspaneel te deactiveren. Het paneel
voorzichtig met een vochtige doek schoonmaken.
Nooit te veel water en geen chemische of
schurende reinigingsmiddelen gebruiken, omdat
het bedieningspaneel daardoor kan worden
beschadigd.
Ovenruimte
1. Na elk gebruik het nog warme apparaat met een
zachte, vochtige doek of spons afnemen, om lichte
verontreinigingen
te
ver wijderen.
Voor sterke verontreinigingen een mild sopje
gebruiken en verschillende keren met een zachte,
vochtige doek of spons grondig afnemen, tot alle
resten volledig verwijderd zijn. Verwijder nooit de
afdekking van de microgolvengeleider.
2. Let erop dat er geen zeepsop of water door de
kleine openingen in de wand dringt, omdat het
apparaat daardoor beschadigd kan raken.
3. Gebruik geen reinigingsspray in de ovenruimte.
4. Verwarm de oven regelmatig door de grill in te
schakelen, zie aanwijzing 2 op pag. 13.
Draaiplateau en draaimechanisme
Ver wijder eerst het draaiplateau en het
draaimechanisme uit de ovenruimte. Draaiplateau en
mechanisme met een mild sopje schoonmaken en met
een zachte doek afdrogen. Beide delen kunnen in de
afwasautomaat worden gereinigd.
Apparaatdeur
De deur, de deurafdichting en de afsluitvlakken
regelmatig met een vochtige doek afnemen om
verontreinigingen te verwijderen. Gebruik geen
agressieve schuurmiddelen of scherpe metalen
schrapers om de ruit van de ovendeur te reinigen
aangezien hierdoor krassen op het oppervlak kunnen
ontstaan waardoor de ruit kan breken.
Rekken
De rekken met een mild sopje schoonmaken en
afdrogen. U kunt de rekken ook in de afwasautomaat
schoonmaken.
AANWIJZING: Gebruik geen stoomreiniger.
SERVICE
Wanneer ontstaan er voor u ook tijdens
de garantietermijn kosten?
- als u de storing m.b.v. de storingstabel (zie
hoofdstuk "Wat te doen als ...") zelf had kunnen
opheffen, als onze service-technicus u
verschillende malen moet bezoeken, omdat hij
voor zijn bezoek niet alle belangrijke informatie
heeft gekregen en nu bijv. onderdelen moet
halen. Dit kunt u voorkomen als u uw
telefoongesprek goed voorbereidt zoals boven
beschreven.
In het hoofdstuk "Wat te doen als...” zijn enkele
storingen beschreven die u zelf kunt opheffen. Lees
in geval van storing eerst dit hoofdstuk. Als u daar
geen aanwijzingen vindt, neemt u contact op met
onze service-afdeling.
Bereid het gesprek altijd goed voor. Zo
vergemakkelijkt u de diagnose en de beslissing of
bezoek van een servicetechnicus nodig is.
Noteer modelnummer en serienummer. Deze
nummers vindt u op het typeplaatje van het
apparaat.
model
S-nr.
Adres service-afdeling
........................................
........................................
Zanussi fabrieksservice
Postbus 120
2400 AC Alphen aan den Rijn
Service-informatielijn
tel. (0172) 468 300
(voor bezoek servicetechnicus en onderdelen)
Consumentenbelangen tel. (0172) 468 172
(voor algemene, product- of gebruiksinformatie)
www.zanussi.nl
Geef onze service-afdeling ook het volgende op:
• Hoe doet de storing zich voor?
• Onder welke omstandigheden treedt de storing
op?
30
SYMPTOOM
MOGELIJKE OPLOSSING
… de magnetron niet goed functioneert?
Controleer of
- de zekering in de huisinstallatie in orde is,
- de stroom misschien uitgevallen is.
- Als de zekeringen in de huisinstallatie meermaals
uitschakelen, neem dan contact op met een
erkend elektro-installateur.
... de magnetron niet werkt?
Controleer of
- de deur goed gesloten is,
- de deurafdichtingen en de afsluitvlakken schoon zijn,
- toets START/+30 is ingedrukt.
... het draaiplateau niet draait?
Controleer of
- het draaimechanisme goed op de aandrijving zit,
- het gebruikte servies niet buiten het draaiplateau
uitsteekt ,
- levensmiddelen niet buiten het draaiplateau uitsteken
en het zo blokkeren,
- zich geen etensresten onder het draaiplateau
bevinden.
... de magnetron niet uitschakelt?
-
Trek de stekker uit het stopcontact of schakel de
zekering in de huisinstallatie uit.
Neem contact op met onze service-afdeling.
... de ovenverlichting uitvalt?
-
Neem contact op met onze service-afdeling.
Vervangen van de ovenverlichting mag alleen
door vakmensen geschieden.
... de levensmiddelen langzamer heet en
gaar worden dan voorheen?
-
Stel een langere tijd in (dubbele hoeveelheid =
bijna dubbele tijd) of
als de levensmiddelen kouder zijn dan anders,
tussendoor omroeren of omkeren of
een hoger vermogen instellen.
AANWIJZING:
NEDERLANDS
WAT TE DOEN ALS...
Als u de levensmiddelen langer dan de standaardtijd met steeds één en dezelfde
methode verwarmt, wordt het vermogen van het apparaat automatisch verlaagd om
oververhitting te voorkomen. (Het magnetronvermogen wordt verlaagd of het grillelement
gaat uit en aan.) Na een pauze van 90 seconden kan weer het volle vermogen worden
ingesteld.
kookmethode
magnetron (900 W)
grill
magnetron + grill
standaardtijd
20 minuten
30 minuten
grill 30 minuten
31
verlaagd vermogen
magnetron 630 W
grill 50 %
grill 50 %
GARANTIEVOORWAARDEN NEDERLAND
9. Het recht op garantie vervalt wanneer het defect
werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen
door derden die niet bevoegd of niet deskundig
zijn, of wanneer het product voorzien werd van
toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn
en daardoor een defect veroorzaken.
10.Producten die gemakkelijk kunnen worden
vervoerd dienen te worden overhandigd aan of
gezonden naar onze servicedienst. Herstelling
ter plaatse kan slechts worden gevraagd voor
grote of ingebouwde producten.
11.Indien het product zodanig is ingebouwd,
ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat
de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen
samen meer dan 30 minuten bedraagt, worden
de hierdoor ontstane extra kosten aan de
gebruiker in rekening gebracht. Schade die
ontstaat door abnormale in- of uitbouw komt
ten l aste van de gebruiker.
12.Indien binnen de garantieperiode de herstelling
van hetzelfde defect herhaaldelijk mislukt of
deherstellingkosten disproportioneel zijn wordt
in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige
vervanging geleverd. In geval van vervanging
behouden we ons het recht voor om een
vergoeding te rekenen naar rato an de
verstreken gebruiksperiode.
13.Herstelling onder garantie heeft geen
verlenging van de garantietermijn noch
aanvang van een nieuwe garantietermijn tot
gevolg.
14.Op herstellingen geven wij een garantie van
12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek.
15.Verdere of andere aanspraken, in het bijzonder
vergoeding van schade ontstaan buiten het
product, zijn uitgesloten voor zover een
aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd.
16.In geval van aansprakelijkheid zal een
vergoeding de aankoopwaarde van het
product niet overtreffen, tenzij wettelijk anders
is bepaald.
Onze producten worden met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid geproduceerd. Desondanks kan het
voorkomen dat er een defect optreedt. Onze
servicedienst zal dit op verzoek herstellen, zowel
binnen als buiten de garantietermijn. De levensduur
van het product wordt daardoor niet negatief
beïnvloed.
Onderstaande garantievoorwaarden zijn gestoeld
op de EU Richtlijn 99/44/EG en het Burgerlijk
Wetboek. De daaruit voortvloeiende rechten blijven
onverlet. Ook de garantieverplichtingen van de
verkoper naar de eindgebruiker blijven
onaangetast.
Voor dit product verlenen wij garantie volgens
onderstaande voorwaarden:
1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van
de voorwaarden 2 tot en met 15 gebreken aan
het product die zich openbaren binnen 24
maanden vanaf de datum van levering aan de
eindgebruiker. In geval van professioneel of
daarmee gelijk te stellen gebruik is de garantie
beperkt tot 12 maanden. Voor tweedehands
producten geldt eveneens een termijn van 12
maanden.
2. De garantieprestatie houdt in dat het product
kosteloos wordt teruggebracht in de toestand
die het had voor het defect optrad. Gebrekkige
onderdelen worden hersteld of vervangen.
Kosteloos vervangen onderdelen worden ons
eigendom.
3. Het gebrek moet terstond gemeld worden om
mogelijke verdere schade te voorkomen. De
garantieaanspraak vervalt indien het gebrek
niet binnen twee maanden na vaststelling is
gemeld.
4. Voor een beroep op garantie dient het
aankoopbewijs met aankoop- en/of l
everingsdatum te worden overlegd. Bij
ontbreken daarvan dient ander overtuigend
bewijs te worden overlegd.
5. De garantie heeft geen betrekking op schade
aan kwetsbare onderdelen, zoals
(vitrokeramisch) glas, kunststof, rubber, die
ontstaan is door onzorgvuldig gebruik.
6. De garantie heeft geen betrekking op kleine
afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor
de waarde en deugdelijkheid van het product
onbeduidend zijn.
7. De garantie geldt evenmin voor schade
eroorzaakt door:
a. chemische en elektrochemische inwerking
van water,
b. abnormale milieuomstandigheden in het
algemeen,
c. voor het product oneigenlijke
bedrijfsomstandigheden,
d. contact met agressieve stoffen.
8. De garantie heeft geen betrekking op gebreken
door transportschade die buiten onze
verantwoordelijkheid is ontstaan, niet- vakkundige
installatie of montage, verkeerd gebruik,
gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen
van de gebruiks- of montageaanwijzingen.
Deze garantievoorwaarden gelden voor in
Nederland gekochte en/of in gebruik zijnde
producten. Indien een product naar het buitenland
wordt gebracht dient de gebruiker na te gaan of
het product voldoet aan de echnische
voorwaarden ( o.a. spanning, frequentie,
installatievoorschriften, gassoort,
klimaatomstandigheden) in het betreffende land.
Voor in het buitenland aangeschafte producten
dient de gebruiker zich te vergewissen van de
bepalingen in Nederland. Noodzakelijke of
gewenste aanpassingen vallen niet onder de
garantie, en kunnen niet altijd worden
aangebracht. Ook na afloop van de
garantietermijn staat onze servicedienst u ter
beschikking.
Adres Servicedienst:
Electrolux Service
Vennootsweg 1
2404 CG ALPHEN AAN DEN RIJN
32
GARANTIEVOORWAARDEN NEDERLAND
Reparatievoorwaarden
Onze reparatievoorwaarden zijn conform de afspraak tussen de Consumentenbond en Vlehan*.
Art. 5 De consument ontvangt een gespecificeerde
rekening met vermelding van type en
serienummer van het apparaat, omschrijving van
de diagnose, toegepaste tarieven, gebruikte
onderdelen en materialen en een korte
omschrijving van de verrichte werkzaamheden.
De betaling van de rekening dient tegen afgifte
van een reparatienota direct contant of door
middel van een gegarandeerd betaalmiddel
plaats te vinden.
Art. 6 Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal
bij normaal huishoudelijk gebruik een volledige
garantie van minimaal 3 maanden worden
gegeven. Deze garantie omvat het kosteloos
uitvoeren van een hernieuwde reparatie. Op de
uitgewisselde en betaalde onderdelen geldt een
garantietermijn van 12 maanden. Bij een beroep
op garantie op de reparatie dient de consument
op verzoek de gespecificeerde rekening van de
voorgaande reparatie aan de technicus te
overleggen.
Art. 7 Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde
reparatie hetzelfde defect bij normaal
huishoudelijk gebruik opnieuw optreedt binnen
de onder art. 6 bedoelde garantietermijn en
redelijkerwijs een afdoend resultaat bij het
opnieuw uitvoeren van de reparatie niet verwacht
kan worden, zal aan de consument een nieuw
exemplaar of soortgelijk toestel van hetzelfde
merk worden aangeboden tegen bijbetaling op
basis van een per product te bepalen jaarlijks
afschrijvingspercentage.
Art. 8 Vervangen onderdelen stelt de technicus weer ter
beschikking van de consument, met uitzondering
van de onder garantie of tegen een
gereduceerde prijs vervangen onderdelen.
Art. 9 Een reparatie dient op zodanige wijze te
worden uitgevoerd, dat een toestel daarna weer
volledig voldoet aan de veiligheidsvoorschriften,
die op grond van een van fabriekswege
aangebracht veiligheidskeurmerk gelden, danwel
bij het ontbreken daarvan, aan de wettelijke
vereisten terzake. Dit houdt ondermeer in, dat
reparaties moeten worden uitgevoerd met
originele en door de fabrikant ook terzake van
veiligheidskeurmerken en -voorschriften
gegarandeerde onderdelen.
NEDERLANDS
Art. 1 Aan de consument zal na een melding van een
storing zo mogelijk direct, doch uiterlijk binnen
één werkdag worden medegedeeld op welke
dag het bezoek van de technicus zal
plaatsvinden. De reparatie zal als regel binnen
zeven werkdagen na de melding zijn uitgevoerd.
Art. 2 a) Alvorens de reparatie wordt verricht zal de
technicus een onderzoek uitvoeren naar de
vermoedelijke oorzaak van de gemelde
storing. Aan de hand hiervan zal hij een zo
nauwkeurig mogelijke, gespecificeerde
begroting maken van de totale
reparatiekosten inclusief voorrijkosten en
diagnose-kosten. Desgevraagd zal deze
begroting door de technicus schriftelijk
worden vastgelegd.
b) Indien de consument met het begrote bedrag
niet akkoord gaat, zal op verzoek het te
repareren toestel worden teruggebracht in de
staat waarin het aan de technicus werd
aangeboden. Nadat dit is geschied, zullen
alleen de kosten van voorrijden en
arbeidsloon in rekening worden gebracht op
basis van de werkelijke bestede tijd, danwel
van een vooraf vastgesteld tarief.
Art. 3 Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie
duidelijk wordt dat:
a) de oorspronkelijke reparatie door
redelijkerwijs niet te voorziene
omstandigheden niet tegen het begrote
bedrag kan worden uitgevoerd, of
b) ook andere dan in de begroting voorziene
reparaties noodzakelijk zijn, zal overleg met
de consument plaatsvinden en een herziene
kostenbegroting worden gemaakt. In geval de
consument daarmee alsnog niet akkoord
gaat, geldt eveneens het in artikel 2b
bepaalde.
Art. 4 De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het
eerste bezoek worden uitgevoerd. Indien om het
toestel in werkende staat te brengen een tweede
bezoek noodzakelijk is, zal:
a) direct, doch uiterlijk binnen één werkdag door
de betreffende service-organisatie of door de
technicus met de consument de datum voor een
tweede bezoek worden afgesproken.
b) een herhalingsbezoek zal als regel binnen tien
werkdagen na de melding plaatsvinden.
c) voor een tweede of daaropvolgend bezoek zal
geen voorrijtarief in rekening worden gebracht,
tenzij de noodzaak voor een herhalingsbezoek
aan de consument is toe te schrijven.
*)
33
Vereniging Leveranciers van Huishoudelijke
Apparaten in Nederland.
WAARBORGVOORWAARDEN BELGIË
10.Toestellen die gemakkelijk kunnen worden
vervoerd dienen te worden overhandigd of
gezonden naar onze klantendienst. Herstelling
ter plaatse kan slechts worden gevraagd voor
grote of ingebouwde toestellen.
11.Indien het toestel zodanig is ingebouwd,
ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat
de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen
samen meer dan 30 minuten bedraagt, dan
worden de hierdoor ontstane extra kosten aan
de gebruiker in rekening gebracht. Schade die
ontstaat door abnormale in- of uitbouw komt
ten laste van de gebruiker.
12.Indien binnen de waarborgperiode de
herstelling van hetzelfde gebrek meermaals
mislukt of de herstellingkosten disproportioneel
zijn wordt in overleg met de gebruiker een
gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval
van vervanging behouden we ons het recht
voor om een vergoeding te rekenen naar rato
van de verstreken gebruiksperiode.
13.Herstelling onder waarborg heeft geen
verlenging van de waarborgtermijn noch
aanvang van een nieuwe waarborgtermijn tot
gevolg.
14.Op herstellingen geven wij een waarborg van
12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek.
15.Verdere of andere rechten, in het bijzonder
vergoeding van schade ontstaan buiten het
toestel, zijn uitgesloten voor zover een
aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd.
Onze toestellen worden met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid geproduceerd. Desondanks kan het
voorkomen dat er een defect optreedt. Onze
klantendienst zal dit op verzoek herstellen, zowel
binnen als buiten de waarborgtermijn. De
levensduur van het toestel wordt daardoor niet
negatief beïnvloed.
Onderstaande waarborgvoorwaarden zijn
gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/EG en het
Burgerlijk Wetboek. De daaruit voortvloeiende
rechten blijven onverlet. Ook de
waarborgverplichtingen van de verkoper naar de
eindgebruiker blijven onaangetast.
Voor dit toestel verlenen wij waarborg volgens
onderstaande voorwaarden:
1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van
de voorwaarden 2 tot en met 15 gebreken aan
het toestel die zich openbaren binnen 24
maanden vanaf de datum van levering aan de
eindgebruiker. Deze waarborgvoorwaarden
zijn niet van toepassing in geval van
professioneel of daarmee gelijk te stellen
gebruik.
2. De waarborgprestatie houdt in dat het toestel
kosteloos wordt teruggebracht in de toestand
die het had voor het defect optrad. Gebrekkige
onderdelen worden hersteld of vervangen.
Kosteloos vervangen onderdelen worden ons
eigendom.
3. Het gebrek moet terstond gemeld worden, om
mogelijke verdere schade te voorkomen.
4. Voor een beroep op waarborg dient het
aankoopbewijs met aankoop- en/of
leveringsdatum te worden overlegd.
5. De waarborg heeft geen betrekking op schade
aan kwetsbare onderdelen, zoals
(vitrokeramisch) glas, kunststof, rubber, die
ontstaan is door onzorgvuldig gebruik.
6. De waarborg heeft geen betrekking op kleine
afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor
de waarde en deugdelijkheid van het toestel
onbeduidend zijn.
7. De waarborg geldt evenmin voor schade
veroorzaakt door:
• chemische en elektrochemische inwerking
van water,
• abnormale milieuomstandigheden in het
algemeen,
• voor het toestel oneigenlijke
bedrijfsomstandigheden,
• contact met agressieve stoffen.
8. De waarborg heeft geen betrekking op
gebreken door transportschade die buiten onze
verantwoordelijkheid is ontstaan, niet
vakkundige installatie of montage, verkeerd
gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in
acht nemen van de gebruiks- of
montageaanwijzingen.
9. Het recht op waarborg vervalt wanneer het
defect werd veroorzaakt door herstelling of
ingrepen door derden die niet bevoegd of niet
deskundig zijn, of wanneer het toestel voorzien
werd van toebehoren of onderdelen die niet
origineel zijn en daardoor een defect
veroorzaken.
In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding
de aankoopwaarde van het toestel niet overtreffen.
Deze waarborgvoorwaarden gelden voor in België
gekochte en/of in gebruik zijnde toestellen. Indien
een toestel naar het buitenland wordt gebracht
dient de gebruiker na te gaan of het toestel voldoet
aan de technische voorwaarden o.a. spanning,
frequentie, installatievoorschriften, gassoort,
klimaatomstandigheden) in het betreffende land.
Voor in het buitenland aangeschafte toestellen
dient de gebruiker zich zelf te vergewissen van de
bepalingen in België.
Noodzakelijke of gewenste aanpassingen vallen
niet onder de waarborg, en kunnen niet altijd
worden aangebracht.
Ook na afloop van de waarborgtermijn staat onze
klantendienst u ter beschikking.
Adres Klantendienst:
ELECTROLUX HOME PRODUCTS BELGIUM
Bergensesteeweg, 719
1502 LEMBEEK
Tel. 02.363.0444
34
TECHNISCHE GEGEVENS
Nuttig vermogen:
Microgolvenfrequentie
Buitenafmetingen
Afmetingen ovenruimte
Inhoud ovenruimte
Draaiplateau
Gewicht
Ovenlamp
magnetron
grill
magnetron/grill
magnetron
grill
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
230 V, 50 Hz, één fase
min. 16 A
1.37 kW
1.00 kW
2.35 kW
900 W (IEC 60705)
1000 W
2450 MHz * (groep 2/klasse B)
592 mm (B) x 460 mm (H) x 437 mm (D)
342 mm (B) x 207 mm (H) x 368 mm (D) **
26 liter **
ø 325 mm, glas
ca. 20 kg
25 W/240 - 250 V
* Dit apparaat voldoet aan de eisen van de Europese norm EN55011.
Het apparaat wordt overeenkomstig deze norm als apparaat in groep 2, klasse B geclassificeerd.
Groep 2 betekent dat het apparaat hoogfrequente energie in de vorm van elektromagnetische straling voortbrengt
voor het verwarmen van levensmiddelen.
Apparaat uit klasse B betekent dat het apparaat geschikt is voor huishoudelijk gebruik.
** De inhoud van de ovenruimte wordt bepaald door max. gemeten breedte, diepte en hoogte.
De daadwerkelijke opnamecapaciteit van levensmiddelen is echter geringer.
Dit apparaat voldoet aan de EU-richtlijnen 2004/108/EC en 2006/95/EC.
NEDERLANDS
Aansluiting aan
Zekering
Opgenomen vermogen:
IN HET KADER VAN DE TECHNISCHE VOORUITGANG KUNNEN DE TECHNISCHE GEGEVENS TE ALLEN TIJDE
ZONDER OPGAVE VAN REDENEN GEWIJZIGD WORDEN.
BELANGRIJKE INFORMATIE
Milieuvriendelijke afvalverwerking van verpakking en oude apparaten
Verpakking
Onze magnetrons moeten worden vervoerd en hebben daarom een effectieve beschermende verpakking
nodig. Daarbij beperken wij ons tot het absoluut noodzakelijke.
Delen van de verpakking (bijv. folie, styropor) kunnen gevaarlijk zijn voor kinderen.
Verstikkingsgevaar! Houd de verpakking uit de buurt van kinderen.
Alle gebruikte verpakkingsmaterialen zijn niet milieu-onvriendelijk en kunnen worden hergebruikt. Het
karton is van oud papier gemaakt, het hout is onbehandeld. De kunststoffen hebben de volgende
aanduidingen:
>PE< voor polyethyleen, bijv. de folieverpakking
>PS< voor geschuimd, cfk-vrij polystyreen, bijv. de hoekbeschermers
>PP< voor polypropyleen, bijv. de verpakkingsbandenn
Door hergebruik van de verpakking hoeven minder grondstoffen te worden gebruikt en wordt de
hoeveelheid afval kleiner.
Informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden voor afvalverwerking in uw woonplaats.
Oude apparaten
Oude apparaten moeten vóór het weggooien onbruikbaar worden gemaakt: stekker uit het stopcontact
trekken en aansluitsnoer afsnijden.
Als u uw oude apparaat afdankt, lever het dan in bij uw vakhandelaar of informeer bij uw gemeente naar
de mogelijkheden voor afvalverwerking in uw woonplaats.
35
INSTALLATIE-AANWIJZING
INSTALLEREN VAN HET APPARAAT
4. Let erop dat het apparaat stabiel is en recht staat.
Zorg ervoor dat een afstand van 5 mm tussen de
kastdeur erboven en het
bovenste deel van de lijst
wordt aangehouden (zie
afbeelding).
5 mm
5. Bevestig het apparaat
m.b.v. de meegeleverde
schroeven in deze positie.
De bevestigingspunten
bevinden zich in de hoeken boven
en onder (zie punt 10 op pag.
5).
6. Het is belangrijk dat u ervoor
zorgt dat de installatie van dit
apparaat voldoet aan de
aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing en de
aanwijzingen van de fabrikant van kookplaat of
oven.
1. Verwijder de verpakking en controleer het
apparaat op transportschade.
2. Als u de magnetron boven een oven (positie A)
inbouwt, moet u de meegeleverde kunststof plaat
gebruiken.
a. De plaat uitsnijden op
de inwendige
breedte van de
kast.
b. Het
beschermfolie
kunststof plaat
van het
plakband
inw
end
ige
trekken en de
bre
edte
plaat zodanig
g
aan de
enin
conventionele
e-op
r vic
e
oven
s
achterste rand van
de plank bevestigen, dat
de serviceopening wordt
afgedekt (zie afbeelding).
3. Schuif het apparaat langzaam en zonder geweld
in de inbouwkast, tot de voorste lijst van het
apparaat een naadloze afsluiting vormt met de
voorste opening van de kast.
De magnetron kan worden ingebouwd in positie A of B:
rookafvoer
rookafvoer
positie B
positie A
AANWIJZING: Installeer de
oven zodanig, dat deze
tenminste 85 cm van het
vloeroppervlak verwijderd is.
conventionele
oven
positie
nismaat
breedte x hoogte x diepte
rookafvoer
(min)
afstand tussen
kast en plafond
A
560
x
550
x 450
50
50
B
560
x
500
x 450
40
50
36
Afmetingen in mm
INSTALLATIE-AANWIJZING
AANSLUITING OP HET STROOMNET
• Zorg ervoor dat de stekker makkelijk bereikbaar is,
zodat hij in geval van nood snel uit het stopcontact kan
worden getrokken. Of het moet mogelijk zijn om de
stroom naar de oven uit te schakelen door middel van
een schakelaar die volgens de bedradingsvoorschriften
is opgenomen in de vaste bedrading.
(A)
• Plaats het stopcontact niet achter de kast.
• De beste plek is boven de kast (A).
• Het apparaat aansluiten op een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met randaarde met
een eenfasige wisselspanningaansluiting (230 V/50 Hz). Stopcontact met 16 A zekeren.
• Het aansluitsnoer mag alleen door een erkend installateur worden vervangen.
• Bij het inschuiven van het apparaat in een hoge kast mag het aansluitsnoer NOOIT beklemd raken.
• Aansluitsnoer of stekker niet in water of andere vloeistof dompelen.
ELEKTRISCHE AANSLUITING
WAARSCHUWING:
DIT APPARAAT MOET GEAARD ZIJN
Als deze veiligheidsmaatregel niet
wordt opgevolgd, is de fabrikant niet
aansprakelijk voor schade.
Als de stekker die zich aan het apparaat bevindt
niet in uw stopcontact past, neem dan contact op
met onze serviceafdeling.
37
NEDERLANDS
• Als het aansluitsnoer niet wordt aangesloten op punt (A), moet het
van de snoerdrager (zie punt 14 op pag. 5) worden losgenomen en
onder het apparaat door worden geleid.
¶ÂÚȯfiÌÂÓ·
™ËÌ·ÓÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 - 41
√ ÊÔ‡ÚÓÔ˜ Î·È Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
¶›Ó·Î·˜ ÂϤÁ¯Ô˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
¶ÚÈÓ ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
™˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÁÈ· ÙÔ Ì·Á›ÚÂÌ· ÛÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 - 46
∞ÛÊ·Ï‹ ÛÎÂ‡Ë ÁÈ· ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
∂›‰· ÈÛ¯‡Ô˜ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
ª·Á›ÚÂÌ· Ì ÌÈÎÚÔ·̷ٷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
ª·Á›ÚÂÌ· ÛÙÔ ÁÎÚÈÏ Î·È ÛÙÔ ‰ÈÏfi ÁÎÚÈÏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
ÕÏϘ ¯Ú‹ÛÈ̘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 - 52
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˘ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜ Î·È ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˘ ÍÂ·ÁÒÌ·ÙÔ˜ . . . . . . . . . . . . 53 - 54
¶›Ó·Î˜ ÁÈ· ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˘ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜ Î·È ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˘ ÍÂ·ÁÒÌ·ÙÔ˜ . . . . . . . . . . . . 55 - 57
™˘ÓÙ·Á¤˜ ÁÈ· ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˘ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 - 60
¶›Ó·Î˜ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 - 62
™˘ÓÙ·Á¤˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 - 67
ºÚÔÓÙ›‰· Î·È Î·ı·ÚÈÛÌfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
∆È Ó· οӈ ¿Ӆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
EÁÁ‡ËÛË / E͢ËÚ¤ÙËÛË ÂÏ·ÙÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
¶ÚԉȷÁڷʤ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
™ËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
EÁηٿÛÙ·ÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 - 73
∆Ô Û‡Ì‚ÔÏÔ
ÛÙÔ ÚÔ˚fiÓ ‹ Â¿Óˆ ÛÙË Û˘Û΢·Û›· ÙÔ˘ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Ì ÂÙ·¯ÂÈÚ›˙ÂÛÙÂ
ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ·˘Ùfi ˆ˜ ÔÈÎÈ·Îfi ·fiÚÚÈÌÌ·. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÛËÌ›Ô
Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡. ∂Í·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ ÚÔ˚fiÓ
·˘Ùfi ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÛˆÛÙ¿, Û˘Ì‚¿ÏÏÂÙ ÛÙËÓ ·ÔÙÚÔ‹ ÂӉ¯fiÌÂÓˆÓ ·ÚÓËÙÈÎÒÓ Û˘ÓÂÂÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ˘Á›·, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Ó· ÚÔÎÏËıÔ‡Ó ·fi
·Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ·fiÚÚȄ˘ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡. °È· ÏÂÙÔÌÂÚ¤ÛÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο ÌÂ
ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡, ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ ‰ËÌ·Ú¯Â›Ô Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Û·˜, ÙËÓ ÙÔÈ΋
Û·˜ ˘ËÚÂÛ›· ·ÔÎÔÌȉ‹˜ ÔÈÎÈ·ÎÒÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ‹ Ì ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· fiÔ˘ ·ÁÔÚ¿Û·Ù ÙÔ ÚÔ˚fiÓ.
38
™ËÌ·ÓÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
™∏ª∞¡∆π∫∂™ √¢∏°π∂™ °π∞ ∆∏¡ ∞™º∞§∂π∞: ¢π∞µ∞™∆∂ ∆π™ ¶ƒ√™∂∫∆π∫∞ ∫∞π
ºÀ§∞•∆∂ ∆π™ °π∞ ª∂§§√¡∆π∫∏ ∞¡∞º√ƒ∞
°È· Ó· ·ÔÙÚ¤„ÂÙ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÚfiÎÏËÛ˘
˘ÚηÁÈ¿˜
°È· Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÙ ÔÎfiÚÓ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
ÌfiÓÔ ÙȘ ÂȉÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜ ÔÎfiÚÓ ÁÈ· ÌÈÎÚÔ·̷ٷ.
ªËÓ ·ÔıË·ÂÙ ÙÚfiÊÈÌ· ‹ ¿ÏÏ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ̤۷
ÛÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ.
∞ÊÔ‡ ı¤ÛÂÙ ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÂϤÁÍÙ ÙȘ
Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÙ fiÙÈ Ô ÊÔ‡ÚÓÔ˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛˆÛÙ¿.
¢È·‚¿ÛÙ ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÂ
·˘Ùfi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ô‰ËÁÈÒÓ Î·È ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘
Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜.
√ ÊÔ‡ÚÓÔ˜ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó·
̤ÓÂÈ ¯ˆÚ›˜ Â›‚ÏÂ„Ë Î·Ù¿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. √È
˘ÂÚ‚ÔÏÈο ˘„ËϤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÈÛ¯‡Ô˜ ‹ ÔÈ
˘ ڂÔÏÈο
· Ú · Ù Â Ù · Ì ¤ Ó Ô È
¯ÚfiÓÔÈ
Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ˘ÂÚıÂÚÌ¿ÓÔ˘Ó
Ù· ÙÚfiÊÈÌ·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÚÔÎÏËı›
˘ÚηÁÈ¿.
∏ Ú›˙· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ¿ÌÂÛ· ÚÔÛÂÏ¿ÛÈÌË, ÒÛÙ Ë
ÌÔÓ¿‰· Ó· ·ÔÛ˘Ó‰¤ÂÙ·È Â‡ÎÔÏ· Û ÂÚ›ÙˆÛË
¤ÎÙ·ÎÙ˘ ·Ó¿Á΢.
∏ ·ÚÔ¯‹ ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ (AC) Ú¤ÂÈ Ó·
Â›Ó·È 230 V, 50 Hz, Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÁÚ·ÌÌ‹˜ ‰È·ÓÔÌ‹˜
ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 16 A ‹ Ì ‰È·ÎfiÙË Î˘ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ‰È·ÓÔÌ‹˜
ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 16 ∞. ™˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ˆÚÈÛÙfi
·Îψ̷ Ô˘ ı· Â͢ËÚÂÙ› ÌfiÓÔÓ ·˘Ù‹ ÙË Û˘Û΢‹.
ªËÓ ·ÔıË·ÂÙÂ Î·È Ó· ÌËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ
ÊÔ‡ÚÓÔ Û Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜.
°È· Ó· ·ÔÙÚ¤„ÂÙÂ
ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡
ÙËÓ
Èı·ÓfiÙËÙ·
ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ, Â¿Ó Â›Ó·È
ηÙÂÛÙÚ·Ì̤ÓÔ˜ ‹ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛˆÛÙ¿. ¶ÚÈÓ ·fi
ÙË ¯Ú‹ÛË ÂϤÁÍÙ ٷ ÂÍ‹˜:
a) ¶fiÚÙ·; µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë fiÚÙ· ÎÏ›ÓÂÈ ÛˆÛÙ¿
Î·È ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÙ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛÙÚ·‚ÒÛÂÈ ‹ fiÙÈ ‰ÂÓ
Â›Ó·È ·Ú·ÌÔÚʈ̤ÓË.
‚) ™‡ÚÙ˜ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂȘ Ù˘ fiÚÙ·˜; ∂ϤÁÍÙ ٷ ÁÈ·
Ó· ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û·Ṳ̂ӷ ‹ ¯·Ï·Ú¿.
Á) ¢È·Ù¿ÍÂȘ ÛÙÂÁ·ÓÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ fiÚÙ·˜ ηÈ
ÂÈÊ¿ÓÂȘ ÛÙÂÁ·ÓÔÔ›ËÛ˘; ¢È·ÛÊ·Ï›ÛÙ fiÙÈ ‰ÂÓ
Â›Ó·È Î·ÙÂÛÙÚ·Ì̤ӷ.
‰) ∂ÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ÎÔÈÏfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÊÔ‡ÚÓÔ˘ ‹ Ù˘
fiÚÙ·˜; µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÛÔ¯¤˜.
Â) ∫·ÏÒ‰ÈÔ Ú‡̷ÙÔ˜ Î·È Ú›˙·; ¢È·ÛÊ·Ï›ÛÙ fiÙÈ ‰ÂÓ
Â›Ó·È Î·ÙÂÛÙÚ·Ì̤ӷ.
¶ÔÙ¤ ÌËÓ Ú˘ıÌ›˙ÂÙÂ, ÂÈÛ΢¿˙ÂÙ ‹
ÙÚÔÔÔț٠ÌfiÓÔÈ Û·˜ ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ. √È ÂÚÁ·Û›Â˜
ۤڂȘ ‹ ÂÈÛ΢‹˜ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ
·Ê·›ÚÂÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÚÔÛٷهÂÈ
·fi ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÛÙ· ÌÈÎÚÔ·̷ٷ ›ӷÈ
ÂÈΛӉ˘ÓÔ Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ¿ÙÔÌ· Ô˘ ‰ÂÓ
Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏ· ηٷÚÙÈṲ̂ӷ.
∂¿Ó ÙÔ Ê·ÁËÙfi Ô˘ ıÂÚÌ·›ÓÂÙ·È ·Ú¯›ÛÂÈ Ó·
‚Á¿˙ÂÈ Î·Ófi, ª∏¡ ∞¡√π•∂∆∂ ∆∏¡ ¶√ƒ∆∞.
£¤ÛÙ ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ Î·È
·ÔÛ˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔÓ ·fi ÙËÓ Ú›˙· ηÈ
ÂÚÈ̤ÓÂÙÂ, ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ‚Á·›ÓÂÈ
ηÓfi˜. ∂¿Ó ·ÓÔ›ÍÂÙ ÙËÓ fiÚÙ· ÙËÓ ÒÚ· Ô˘
ÙÔ Ê·ÁËÙfi ‚Á¿˙ÂÈ Î·Ófi ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó·
ÚÔÎÏËı› ˘ÚηÁÈ¿.
¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠‰Ô¯Â›· Î·È ÛÎÂ‡Ë Ô˘ ›ӷÈ
·ÛÊ·Ï‹ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Û ÊÔ‡ÚÓÔ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ.
∞Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙË ÛÂÏ›‰· 47.
ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ ¯ˆÚ›˜ Â›‚ÏÂ„Ë fiÙ·Ó
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠‰Ô¯Â›· ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ·fi
Ï·ÛÙÈÎfi, ¯·ÚÙ› ‹ ¿ÏÏÔ Â‡ÊÏÂÎÙÔ ˘ÏÈÎfi.
ªÂÙ¿ ·fi οı ¯Ú‹ÛË Ó· ηı·Ú›˙ÂÙ ÙÔ
Î¿Ï˘ÌÌ· ÙÔ˘ ÔÌÔ‡ ÙˆÓ Î˘Ì¿ÙˆÓ, ÙËÓ
ÎÔÈÏfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÊÔ‡ÚÓÔ˘, ÙÔÓ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ
‰›ÛÎÔ Î·È ÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘. ∞˘Ù¿ Ù· ̤ÚË ı·
Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÛÙÂÁÓ¿ Î·È Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó
Ï›Ô˜. ∆Ô Ï›Ô˜ Ô˘ Û˘ÛÛˆÚ‡ÂÙ·È ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È
Ó· ˘ÂÚıÂÚÌ·Óı› Î·È Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ‚Á¿˙ÂÈ
ηÓfi ‹ Ó· ¿ÚÂÈ ÊˆÙÈ¿.
ªËÓ ı¤ÙÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ fiÙ·Ó Ë fiÚÙ·
Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ‹ Ô‡Ù ӷ ÙÚÔÔÔț٠̠ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙÂ
ÙÚfiÔ ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ù˘ fiÚÙ·˜.
ªËÓ ı¤ÙÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ Â¿Ó ˘¿Ú¯ÂÈ
οÔÈÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ
ÛÙÂÁ·ÓÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ fiÚÙ·˜ Î·È ÙȘ ÂÈÊ¿ÓÂȘ
ÛÙÂÁ·ÓÔÔ›ËÛ˘.
ªËÓ ÙÔÔıÂÙ›Ù ‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÏÈο ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ ‹
ÛÙ· ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡. ªËÓ ÊÚ¿˙ÂÙ ٷ
·ÓÔ›ÁÌ·Ù· ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡.
∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ fiϘ ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÛÙÂÁ·ÓÔÔ›ËÛ˘, Ù·
Û˘ÚÌ·Ù¿ÎÈ· Î.Ï. ·fi Ù· ÙÚfiÊÈÌ· Î·È ÙȘ Û˘Û΢·Û›Â˜
ÙÔ˘˜. ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÙfiÍÔ˘ ÛÙȘ ÌÂÙ·ÏÏÈΤ˜
ÂÈÊ¿ÓÂȘ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ˘ÚηÁÈ¿.
ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ ÁÈ· Ó·
˙ÂÛÙ¿ÓÂÙ Ͽ‰È ÁÈ· ÙËÁ¿ÓÈÛÌ·. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ÂÓ
ÌÔÚ› Ó· ÂÏÂÁ¯ı› Î·È ÙÔ Ï¿‰È ÌÔÚ› Ó· È¿ÛÂÈ ÊˆÙÈ¿.
ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ٷ Ï›Ë ‹ ÙË ‚ÚÔÌÈ¿ Ó·
Û˘ÛÛˆÚ‡ÔÓÙ·È ¿Óˆ ÛÙÔ ˘ÏÈÎfi ÛÙÂÁ·ÓÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ fiÚÙ·˜ Î·È Á‡Úˆ ·fi ·˘Ùfi. ∞ÎÔÏÔ˘ı›ÙÂ
ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ «ºÚÔÓÙ›‰· ηÈ
∫·ı·ÚÈÛÌfi˜» ÛÙË ÛÂÏ›‰· 68. ∂¿Ó ‰ÂÓ ‰È·ÙËÚ›ÙÂ
ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ Î·ı·Úfi, Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ ›ӷÈ
Èı·ÓfiÓ Ó· Êı·Ú›, ÁÂÁÔÓfi˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚ› Ó·
¤¯ÂÈ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜
Ù˘ Û˘Û΢‹˜ Î·È Èı·ÓfiÓ Ó· ·Ԃ› ÂÈΛӉ˘ÓÔ.
39
GREEK
¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏:
™ËÌ·ÓÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
∆· ÚfiÛˆ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó µ∏ª∞∆√¢√∆∏ ı· Ú¤ÂÈ Ó·
ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙÔ ÁÈ·ÙÚfi ÙÔ˘˜ ‹ Ì ÙÔÓ
ηٷÛ΢·ÛÙ‹ ÙÔ˘ ‚ËÌ·ÙÔ‰fiÙË ÁÈ· Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó
Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜
ÊÔ‡ÚÓÔ˘˜ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ.
°È· Ó· ·ÔÙÚ¤„ÂÙ Â Ù Ë Ó  È ı · Ó fi Ù Ë Ù ·
ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜
™Â η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÔ
Â͈ÙÂÚÈÎfi ÂÚ›‚ÏËÌ·.
¶ÔÙ¤ ÌËÓ ¯‡ÓÂÙ ˘ÁÚ¿ Ô‡Ù ӷ ÂÈÛ¿ÁÂÙ ·ÓÙÈΛÌÂÓ·
ÛÙ· ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· Ù˘ ÎÏÂȉ·ÚÈ¿˜ Ù˘ fiÚÙ·˜ ‹ ÛÙ·
·ÓÔ›ÁÌ·Ù· ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ı· ¯˘ı›
˘ÁÚfi, ı¤ÛÙ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ,
·ÔÛ˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔÓ ·fi ÙËÓ Ú›˙· Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ ÌÂ
ÙËÓ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓË ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ۤڂȘ Ù˘
ZANUSSI.
ªËÓ ‚˘ı›˙ÂÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Ú‡̷ÙÔ˜ ‹ ÙËÓ Ú›˙· ÛÂ
ÓÂÚfi ‹ Û ¿ÏÏ· ˘ÁÚ¿.
ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Ú‡̷ÙÔ˜ Ó· ·ÎÔ˘Ì¿ ÛÂ
ıÂṲ́˜ ‹ ·È¯ÌËÚ¤˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ, fiˆ˜ Ë ÂÚÈÔ¯‹
ÂÍfi‰Ô˘ ıÂÚÌÔ‡ ·¤Ú· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ Â¿Óˆ ̤ÚÔ˜
Ù˘ ›Ûˆ ÏÂ˘Ú¿˜ ÙÔ˘ ÊÔ‡ÚÓÔ˘.
ªËÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÙ ӷ ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÙ ·fi ÌfiÓÔÈ Û·˜
ÙË Ï˘¯Ó›· ÙÔ˘ ÊÔ‡ÚÓÔ˘ Ô‡Ù ӷ ÂÈÙÚ¤„ÂÙ ÛÂ
ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ˜ ·fi ÙË
ZANUSSI Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ. ∂¿Ó η› Ë Ï˘¯Ó›· ÙÔ˘ ÊÔ‡ÚÓÔ˘,
ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ ‹ Ì ÙËÓ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓË ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ۤڂȘ Ù˘
ZANUSSI.
∂¿Ó ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Ú‡̷ÙÔ˜ Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ›ӷÈ
ηÙÂÛÙÚ·Ì̤ÓÔ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·Ù·È Ì ÂȉÈÎfi
ηÏÒ‰ÈÔ.
∏ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·fi
Ù¯ÓÈÎfi Ù˘ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤Ó˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜ ۤڂȘ
Ù˘ ZANUSSI.
°È· Ó· ·ÔÙÚ¤„ÂÙ ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· ¤ÎÚË͢
Î·È ·ÈÊÓ›‰ÈÔ˘ ‚Ú·ÛÌÔ‡:
°È· Ó· ·ÔÙÚ¤„ÂÙ ÙÔÓ ·ÈÊÓ›‰ÈÔ, ¤ÓÙÔÓÔ ‚Ú·ÛÌfi ÙˆÓ
˘ÁÚÒÓ Î·È ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· ÂÁη‡Ì·ÙÔ˜:
1. ∞ӷη٤„ÙÂ
ÙÔ
˘ÁÚfi
ÚÈÓ
·fi
ÙÔ
˙¤ÛÙ·Ì·/Í·Ó·˙¤ÛÙ·Ì·.
2. ™·˜ Û˘ÓÈÛÙԇ̠ӷ ¤¯ÂÙ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÌÈ· Á˘¿ÏÈÓË
Ú¿‚‰Ô ‹ ¤Ó· ·ÚfiÌÔÈÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì¤Û· ÛÙÔ ˘ÁÚfi
ÂÓÒ ÙÔ ˙ÂÛÙ·›ÓÂÙÂ.
3. ∞Ê‹ÓÂÙ ٷ ˘ÁÚ¿ ÛÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ ÁÈ· 20 ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ
‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘
Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔʇÁÂÙ ӷ
·Ó·ÙÈÓ·¯ıÔ‡Ó Ù· ˘ÁÚ¿ ÏfiÁˆ ˘ÂÚı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ·ÊÔ‡
Ù· ‚Á¿ÏÂÙÂ ·fi ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ.
ªËÓ Ì·ÁÂÈÚ‡ÂÙ ·‚Á¿ Ì ٷ ÙÛfiÊÏÈ· Ô‡Ù ӷ
˙ÂÛÙ·›ÓÂÙ ÔÏfiÎÏËÚ·, ‚Ú·Ṳ̂ӷ ·‚Á¿ ÛÙÔ
ÊÔ‡ÚÓÔ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ, ‰ÈfiÙÈ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó·
ÂÎÚ·ÁÔ‡Ó ÌfiÏȘ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ô ¯ÚfiÓÔ˜
Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜. °È· Ó· Ì·ÁÂÈÚ¤„ÂÙ ‹ ÁÈ· Ó·
˙ÂÛÙ¿ÓÂÙ ·‚Á¿ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó·Î·ÙÂ̤ӷ ‹
¯Ù˘Ë̤ӷ, ÙÚ˘‹ÛÙ ÙÔÓ ÎÚfiÎÔ Î·È ÙÔ
·ÛÚ¿‰È, ‰ÈfiÙÈ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÂÎÚ·ÁÔ‡Ó.
∫·ı·Ú›ÛÙÂ Î·È ÙÂÌ·¯›ÛÙ ٷ ‚Ú·ÛÙ¿ ·‚Á¿ ÚÈÓ
Ù· Í·Ó·˙ÂÛÙ¿ÓÂÙ ÛÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ.
¶ÚÈÓ ·fi ÙÔ Ì·Á›ÚÂÌ· Ó· ÙÚ˘¿Ù ÙË ÊÏÔ‡‰·
ÙÚÔʛ̈Ó, fiˆ˜ ÔÈ ·Ù¿Ù˜, Ù· ÏÔ˘Î¿ÓÈη Î·È Ù·
ÊÚÔ‡Ù·, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÂÎÚ·ÁÔ‡Ó.
°È· Ó· ·ÔÙÚ¤„ÂÙ ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· ÂÁη˘Ì¿ÙˆÓ
ŸÙ·Ó ‚Á¿˙ÂÙ ٷ ÙÚfiÊÈÌ· ·fi ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠È·ÛÙÚ¿ÎÈ· ηÙÛ·ÚfiÏ·˜ ‹ Á¿ÓÙÈ·
ÊÔ‡ÚÓÔ˘, ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÙ ٷ ÂÁη‡Ì·Ù·.
¡· ·ÓÔ›ÁÂÙ ¿ÓÙ· Ù· ‰Ô¯Â›·, Ù· ÛÎÂ‡Ë „Ë̷ۛÙÔ˜
ÔÎfiÚÓ, ÙȘ Û·ÎԇϘ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ·
„‹ÛÈÌÔ ÛÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ Î.Ï. ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ù· Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ
ÚfiÛˆÔ Î·È Ù· ¯¤ÚÈ· Û·˜, ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÙ ٷ
ÂÁη‡Ì·Ù· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÎÏËıÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ ·ÙÌfi.
°È· Ó· ·ÔʇÁÂÙ ٷ ÂÁη‡Ì·Ù·, ı· Ú¤ÂÈ
Ó· ÂϤÁ¯ÂÙ ¿ÓÙ· ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙˆÓ
Ê·ÁËÙÒÓ Î·È Ó· Ù· ·Ó·Î·Ù‡ÂÙ ÚÈÓ ·fi ÙÔ
ÛÂÚ‚›ÚÈÛÌ·, ηıÒ˜ Î·È Ó· ‰›ÓÂÙ ȉȷ›ÙÂÚË
ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙˆÓ ÙÚÔÊÒÓ Î·È
ÙˆÓ ÔÙÒÓ Ô˘ ‰›ÓÂÙ Û ‚Ú¤ÊË, Û ·È‰È¿
Î·È Û ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜.
¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏: ∆· ˘ÁÚ¿ Î·È Ù· ¿ÏÏ·
ÙÚfiÊÈÌ· ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ıÂÚÌ·›ÓÔÓÙ·È ÛÂ
ÛÊÚ·ÁÈṲ̂ӷ ‰Ô¯Â›·, ‰ÈfiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ·
¤ÎÚË͢.
¶ÔÙ¤ ÌËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÛÊÚ·ÁÈṲ̂ӷ ‰Ô¯Â›·. ¡·
·Ê·ÈÚ›Ù ÙȘ ÛÊÚ·Á›‰Â˜ Î·È Ù· η¿ÎÈ· ÚÈÓ ·fi ÙË
¯Ú‹ÛË. ∆· ÛÊÚ·ÁÈṲ̂ӷ ‰Ô¯Â›· ÌÔÚ› Ó· ÂÎÚ·ÁÔ‡Ó
ÏfiÁˆ Ù˘ Û˘ÛÛÒÚ¢Û˘ Ù˘ ›ÂÛ˘, ·ÎfiÌË Î·È ·ÊÔ‡ Ô
ÊÔ‡ÚÓÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙÂı› ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
¡· ›ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› fiÙ·Ó ıÂÚÌ·›ÓÂÙ ˘ÁÚ¿ ÛÙÔ
ÊÔ‡ÚÓÔ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ. ¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠‰Ô¯Â›· ÌÂ
ÌÂÁ¿ÏÔ ¿ÓÔÈÁÌ·, ÒÛÙ ӷ ʇÁÔ˘Ó ÔÈ Ê˘Û·Ï›‰Â˜.
∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ‰Ô¯Â›Ô˘ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ¿ÓÙ·
Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ¤Ó‰ÂÈÍË ÁÈ· ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙˆÓ ÙÚÔÊÒÓ ‹
ÙˆÓ ÔÙÒÓ Î·È, ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂϤÁ¯ÂÙÂ
¿ÓÙ· ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘˜.
¡· ÛÙ¤ÎÂÛÙ ¿ÓÙ· Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ fiÚÙ· ÙÔ˘
ÊÔ‡ÚÓÔ˘ fiÙ·Ó ÙËÓ ·ÓÔ›ÁÂÙÂ, ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÙ ٷ
ÂÁη‡Ì·Ù· ·fi ÙÔÓ ·ÙÌfi Î·È ÙË ıÂÚÌfiÙËÙ· Ô˘
ÂÎχÔÓÙ·È.
ªÂÙ¿ ÙÔ ˙¤ÛÙ·Ì· Ó· ÙÂÌ·¯›˙ÂÙ ÙȘ „Ë̤Ó˜ ÁÂÌÈÛÙ¤˜
ÙÚÔʤ˜ ÁÈ· Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚˆı› Ô ·ÙÌfi˜ Î·È Ó·
·ÔÊı¯ıÔ‡Ó Ù· ÂÁη‡Ì·Ù·.
ŸÙ·Ó ˙ÂÛÙ·›ÓÂÙÂ  Ô Ù ¿ Û Ù Ô Ê Ô ‡ Ú Ó Ô
ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ ÂÓ‰¤ ¯  ٠· È Ó ·  Ú Ô Î Ï Ë ı  ›
ηı˘ÛÙÂÚË̤ӷ ¤ÓÙÔÓÔ˜ ‚Ú·ÛÌfi˜ ηÈ, ˆ˜ ÂÎ
ÙÔ‡ÙÔ˘, ı· Ú¤ÂÈ Ó ·  Ú Ô Û ¤ ¯  ٠ fi Ù · Ó
È¿ÓÂÙ ÙÔ ‰Ô¯Â›Ô.
40
∫ڷٿ٠ٷ ·È‰È¿ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ fiÚÙ· Î·È Ù·
ÚÔÛ‚¿ÛÈÌ· ̤ÚË, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ıÂÚÌ·›ÓÔÓÙ·È fiÙ·Ó
ÙÔ ÁÎÚÈÏ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ∆· ·È‰È¿ Ú¤ÂÈ Ó·
·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Ì·ÎÚÈ¿ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ˘ÔÛÙÔ‡Ó ÂÁη‡Ì·Ù·.
∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ °∫ƒπ§, ¢π¶§√
°∫ƒπ§ Î·È ∞À∆√ª∞∆√ ª∞°∂πƒ∂ª∞ ÌËÓ ·ÁÁ›˙ÂÙÂ
ÙËÓ fiÚÙ· ÙÔ˘ ÊÔ‡ÚÓÔ˘, ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÂÚ›‚ÏËÌ·, ÙËÓ
ÎÔÈÏfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÊÔ‡ÚÓÔ˘, Ù· ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡, Ù·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Î·È Ù· È¿Ù·, ηıÒ˜ ıÂÚÌ·›ÓÔÓÙ·È Ôχ.
¶ÚÈÓ ·fi ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ̤ÚË
‰ÂÓ Î·›ÓÂ.
°È· Ó· ·ÔÙÚ¤„ÂÙ ÙËÓ ÂÛÊ·Ï̤ÓË ¯Ú‹ÛË ·fi
·È‰È¿
ŸÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠Û·Ԙ ÁÈ· ÛÈÁÔ„‹ÛÈÌÔ ‹ Û·Ë
·fi ·˘ÙÔıÂÚÌ·ÈÓfiÌÂÓÔ ˘ÏÈÎfi, Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÔıÂÙ›ÙÂ
¿ÓÙ· ·fi οو ¤Ó· Û·Ԙ Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜
ıÂÚÌÔ·ÓıÂÙÈÎfi˜ ÌÔÓˆÙ‹˜, fiˆ˜ ¤Ó· ÔÚÛÂÏ¿ÓÈÓÔ
È¿ÙÔ, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ Î·Ù·ÛÙÚ·Ê› Ô ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ˜
‰›ÛÎÔ˜ Î·È Ë ‚¿ÛË ÙÔ˘ ÏfiÁˆ Ù˘ ηٷfiÓËÛ˘ ·fi ÙË
ıÂÚÌfiÙËÙ·. √ ¯ÚfiÓÔ˜ ÚÔı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Ô˘ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È
ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ô‰ËÁÈÒÓ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ Ù·„ÈÔ‡ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó·
˘ÂÚ‚·›ÓÂÙ·È.
ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÌÂÙ·ÏÏÈο Û·Ë, Ù· ÔÔ›·
·ÓÙ·Ó·ÎÏÔ‡Ó Ù· ÌÈÎÚÔ·̷ٷ Î·È ÌÔÚ› Ó·
ÚÔηϤÛÔ˘Ó ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÙfiÍÔ˘. ªËÓ
ÙÔÔıÂÙ›Ù ÎÔÓۤڂ˜ ̤۷ ÛÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ.
¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÌfiÓÔÓ ÙÔÓ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ‰›ÛÎÔ
Î·È ÙË ‚¿ÛË Ô˘ ۯ‰ȿÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ·˘Ùfi ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ.
ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ‰›ÛÎÔ ¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ
ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ‰›ÛÎÔ.
°È· ·ÔÙÚ¤„ÂÙ ÙÔ Û¿ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘:
(·) ¶ÚÈÓ Î·ı·Ú›ÛÂÙ ÙÔÓ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ‰›ÛÎÔ ÌÂ
ÓÂÚfi, ·Ê‹ÛÙÂ ÙÔÓ Ó· ÎÚ˘ÒÛÂÈ.
(‚) ªËÓ ÙÔÔıÂÙ›Ù ˙ÂÛÙ¿ ÙÚfiÊÈÌ· ‹ ÛÎÂ‡Ë Â¿Óˆ
ÛÙÔÓ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ‰›ÛÎÔ.
(Á) ªËÓ ÙÔÔıÂÙ›Ù ÎÚ‡· ÙÚfiÊÈÌ· ‹ ÛÎÂ‡Ë Â¿Óˆ
ÛÙÔÓ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ‰›ÛÎÔ.
ªËÓ ÙÔÔıÂÙ›Ù ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Â¿Óˆ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi
ÂÚ›‚ÏËÌ· fiÙ·Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ô ÊÔ‡ÚÓÔ˜.
ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠Ï·ÛÙÈο ‰Ô¯Â›· ÁÈ· ÊÔ‡ÚÓÔ
ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ Â¿Ó Ô ÊÔ‡ÚÓÔ˜ Â›Ó·È ·ÎfiÌË ˙ÂÛÙfi˜,
ÌÂÙ¿ ÙË ¯Ú‹ÛË ÛÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ °∫ƒπ§,
¢π¶§√ °∫ƒπ§ Î·È ∞À∆√ª∞∆√ ª∞°∂πƒ∂ª∞ ‰ÈfiÙÈ
ÌÔÚ› Ó· ÏÈÒÛÔ˘Ó. ™ÙÔ˘˜ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙ˜ ÙÚfiÔ˘˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ï·ÛÙÈο
‰Ô¯Â›·, ÂÎÙfi˜ Â¿Ó Ô Î·Ù·Û΢·ÛÙ‹˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È
ηٿÏÏËÏ· ÁÈ· ·˘Ù‹ ÙË ¯Ú‹ÛË.
™∏ª∂πø™∏:
∂¿Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ ‚¤‚·ÈÔÈ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ Ó· Û˘Ó‰¤ÛÂÙ ÙÔ
ÊÔ‡ÚÓÔ, Û˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›Ù ¤Ó·Ó ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ,
ηٿÏÏËÏ· ηٷÚÙÈṲ̂ÓÔ ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ.
∆fiÛÔ Ô Î·Ù·Û΢·ÛÙ‹˜ fiÛÔ Î·È Ô ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ˜ ‰ÂÓ
·Ô‰¤¯ÔÓÙ·È Î·Ì›· ¢ı‡ÓË ÁÈ· ‚Ï¿‚˜ ÙÔ˘ ÊÔ‡ÚÓÔ˘ ‹
ۈ̷ÙÈΤ˜ ‚Ï¿‚˜ Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ
ÙËÚ‹ıËÎÂ Ë ÛˆÛÙ‹ ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋
Û‡Ó‰ÂÛË.
ªÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜, Â›Ó·È Èı·ÓfiÓ Ó· Û¯ËÌ·ÙÈÛÙÔ‡Ó
˘‰Ú·ÙÌÔ› ‹ ÛÙ·ÁÔÓ›‰È· ÛÙ· ÙÔȯÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ÊÔ‡ÚÓÔ˘ ‹
Á‡Úˆ ·fi ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÛÙÂÁ·ÓÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ fiÚÙ·˜
Î·È ÙȘ ÂÈÊ¿ÓÂȘ ÛÙÂÁ·ÓÔÔ›ËÛ˘. ∞˘Ùfi ›ӷÈ
Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Î·È ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó‰ÂÈÍË
‰È·ÚÚÔ‹˜ ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ ‹ ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏: ¡· ÂÈÙÚ¤ÂÙ ÛÙ· ·È‰È¿
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ Ó Ù Ô Ê Ô ‡ Ú Ó Ô ¯ ˆ Ú › ˜
Â›‚ÏÂ„Ë ÌfiÓÔÓ fiÙ·Ó ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÙ ‰ÒÛÂÈ
Â·ÚΛ˜ Ô‰ËÁ›Â˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó
Ó· ¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ÙË Û˘Û΢‹ Ì ·ÛÊ·Ï‹ ÙÚfiÔ
Î·È ÌfiÓÔÓ fiÙ·Ó Î·Ù·ÓÔÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜
Ô˘ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È Ë Ï·Óı·Ṳ̂ÓË ¯Ú‹ÛË.
∏ Û˘Û΢‹ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ·fi
¿ÙÔÌ· (Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ) ÌÂ
ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ Ê˘ÛÈΤ˜, ·ÈÛıËÙ‹ÚȘ ‹ ‰È·ÓÔËÙÈΤ˜
ÈηÓfiÙËÙ˜ ‹ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂÌÂÈÚ›·˜ Î·È ÁÓÒÛˆÓ, ·Ú¿
ÌfiÓÔÓ Â¿Ó ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ˘fi ÙËÓ Â›‚ÏÂ„Ë ·ÙfiÌÔ˘ Ô˘
Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ‹ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó
ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘
Û˘Û΢‹˜.
∆· ·È‰È¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ˘fi
·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ
·›˙Ô˘Ó Ì ÙË Û˘Û΢‹.
ªËÓ ÛÙËÚ›˙ÂÛÙÂ Î·È ÌËÓ ÎÔ˘Ó¿Ù ‰ÂÍÈ¿-·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÙËÓ
fiÚÙ· ÙÔ˘ ÊÔ‡ÚÓÔ˘. ªËÓ ·›˙ÂÙ Ì ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ Î·È
ÌËÓ ÙÔÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ Û·Ó ·È¯Ó›‰È.
∆· ·È‰È¿ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È‰·¯ÙÔ‡Ó fiϘ ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜
Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·: Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Ù·
È·ÛÙÚ¿ÎÈ· ηÙÛ·ÚfiÏ·˜, Ó· ·Ê·ÈÚÔ‡Ó Ì ÚÔÛÔ¯‹ Ù·
η¿ÎÈ· ÙˆÓ Û˘Û΢·ÛÈÒÓ ÙˆÓ ÙÚÔʛ̈Ó, Ó·
ÚÔÛ¤¯Ô˘Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ÙË Û˘Û΢·Û›· (.¯.
·˘ÙÔıÂÚÌ·ÈÓfiÌÂÓ· ˘ÏÈο) Ô˘ ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› ÁÈ· Ó·
οÓÂÈ ÙÔ Ê·ÁËÙfi ÙÚ·Á·Ófi, ‰ÈfiÙÈ ÌÔÚ› Ó· η›ÂÈ ¿Ú·
Ôχ.
ÕÏϘ ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂȘ
¶fiÙ ÌËÓ ÙÚÔÔÔț٠ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙÂ
ÙÚfiÔ.
√ ÊÔ‡ÚÓÔ˜ ·˘Ùfi˜ ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÔÈÎȷ΋ ¯Ú‹ÛË
Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÌfiÓÔÓ ÁÈ·
Ì·Á›ÚÂÌ·. ¢ÂÓ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ ÁÈ· ÂÌÔÚÈ΋ ¯Ú‹ÛË
‹ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ÛÂ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ.
°È· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ Â › Ô Ê Ô ‡ Ú Ó Ô ˜ ¯ ˆ Ú › ˜
ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Ó· ·ÔʇÁÂÙ ÙȘ ‚Ï¿‚˜.
¶ÔÙ¤ ÌËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔÓ ÊÔ‡ÚÓÔ fiÙ·Ó Â›Ó·È
¿‰ÂÈÔ˜, ÂÎÙfi˜ Â¿Ó ·˘Ùfi Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô
Ô‰ËÁÈÒÓ, ‚Ï. ÛÂÏ›‰· 50, ÛËÌ›ˆÛË 2. ∂¿Ó ÙÔ Î¿ÓÂÙÂ
·˘Ùfi, ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ηٷÛÙÚ·Ê› Ô ÊÔ‡ÚÓÔ˜.
41
GREEK
™ËÌ·ÓÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
√ ÊÔ‡ÚÓÔ˜ Î·È Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·
1
2
3
4
5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
£ÂÚÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ ÁÎÚÈÏ
¢È·ÎÔÛÌËÙÈÎfi ÚfiÛԄ˘
§˘¯Ó›· ÊÔ‡ÚÓÔ˘
¶›Ó·Î·˜ ÂϤÁ¯Ô˘
∫Ô˘Ì› ÕÓÔÈÁÌ· fiÚÙ·˜
∫¿Ï˘ÌÌ· ÔÌÔ‡ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ
∫ÔÈÏfiÙËÙ· ÊÔ‡ÚÓÔ˘
¶·Ú¤Ì‚˘ÛÌ· ÛÙÂÁ·ÓÔÔ›ËÛ˘
¢È·Ù¿ÍÂȘ ÛÙÂÁ·ÓÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ fiÚÙ·˜
Î·È ÂÈÊ¿ÓÂȘ ÛÙÂÁ·ÓÔÔ›ËÛ˘
™ËÌ›· ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ (4 ÛËÌ›·)
∞ÓÔ›ÁÌ·Ù· ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡
∂͈ÙÂÚÈÎfi Î¿Ï˘ÌÌ·
¶›Ûˆ ı¿Ï·ÌÔ˜
∫ÏÈ ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ Ú‡̷ÙÔ˜
∫·ÏÒ‰ÈÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ Ú‡̷ÙÔ˜
9
8
7
6
10
15
11
14
12
13
∂•∞ƒ∆∏ª∞∆∞:
∂ϤÁÍÙ ÁÈ· Ó· ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·:
(16) ¶ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ˜ ‰›ÛÎÔ˜
(17) µ¿ÛË ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ (18) æËÏ‹ Û¯¿Ú·
(19) ÷ÌËÏ‹ Û¯¿Ú· (20) 4 ‚›‰Â˜ ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ (‰ÂÓ
ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ·)
∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘
¿Óˆ ÛÙÔ ·Ú¤Ì‚˘ÛÌ· ÛÙÂÁ·ÓÔÔ›ËÛ˘ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ
οو ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÎÔÈÏfiÙËÙ·˜.
∫·ÙfiÈÓ, ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ‰›ÛÎÔ ¿Óˆ
ÛÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘.
°È· Ó· ÌËÓ ÚÔÎÏËı› ‚Ï¿‚Ë ÛÙÔÓ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ‰›ÛÎÔ,
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ·Ê·ÈÚ¤Û·Ù ٷ È¿Ù· ‹ Ù· ‰Ô¯Â›· ·fi ÙÔ
ÊÔ‡ÚÓÔ ¯ˆÚ›˜ Ó· Ù· ·ÎÔ˘Ì¿Ù ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ¿ ÙÔ˘.
™∏ª∂πø™∏: ŸÙ·Ó ·Ú·ÁÁ¤ÏÓÂÙ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·, ı·
Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ ÛÙÔÓ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ ‹ ÛÙÔ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÙÌ‹Ì· ۤڂȘ Ù˘ ZANUSSI ÙËÓ
ÔÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ.
16
17
18
19
42
¶›Ó·Î·˜ ÂϤÁ¯Ô˘
1 æËÊȷ΋ ÔıfiÓË
2 ∂Ó‰ÂÈÎÙÈΤ˜ Ï˘¯Ó›Â˜
∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹, Ë Î·Ù¿ÏÏËÏË ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋
Ï˘¯Ó›· ı· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ ‹ ı· ·Ó¿‚ÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Â¿Óˆ
·fi ÙÔ Î¿ı ۇ̂ÔÏÔ.
ŸÙ·Ó ÌÈ· ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ, ·Ù‹ÛÙÂ
ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÎÔ˘Ì› (Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ) ‹
ÂÎÙÂϤÛÙ ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·.
1
2
∞ӷοÙÂÌ·
°‡ÚÈÛÌ·
µ¿ÚÔ˜/Â›Â‰Ô ÈÛ¯‡Ô˜
°ÎÚÈÏ
3
ªÈÎÚÔ·̷ٷ
4
5
3 ¶ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ÎÔ˘Ì› Ã√¡√ª∂∆ƒ√//
µ∞ƒ√™//¢À¡∞ª∏
4 ∫Ô˘Ì› ∞À∆√ª∞∆√ ª∞°∂πƒ∂ª∞
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ¤Ó· ·fi Ù· 2
·˘ÙfiÌ·Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·.
5 ∫Ô˘Ì› ∞À∆√ª∞∆√ ª∞°∂πƒ∂ª∞ ∫∞π °∫ƒπ§ 1
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ¤Ó· ·fi Ù· 2
·˘ÙfiÌ·Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·.
6 ∫Ô˘Ì› ∞À∆√ª∞∆√ ª∞°∂πƒ∂ª∞ ∫∞π °∫ƒπ§ 2
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ¤Ó· ·fi Ù· 4
·˘ÙfiÌ·Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·.
7 ∫Ô˘Ì› ∞À∆√ª∞∆√ •∂¶∞°øª∞
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ¤Ó· ·fi Ù· 4
·˘ÙfiÌ·Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·.
8 ∫Ô˘Ì› ∆ƒ√¶√™ ª∞°∂πƒ∂ª∞∆√™
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ٷ ÌÈÎÚÔ·̷ٷ, ÙÔ
ÁÎÚÈÏ ‹ ÙÔ ‰ÈÏfi ÁÎÚÈÏ ‹ ÁÈ· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙÔ ÚÔÏfiÈ.
1. ·Ù‹ÛÙ ̛· ÊÔÚ¿ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ.
2. ·Ù‹ÛÙ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ ÁÎÚÈÏ.
3. ·Ù‹ÛÙ ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ ‰ÈÏfi
ÁÎÚÈÏ ‹ Ù· ÌÈÎÚÔ·̷ٷ Ì ÁÎÚÈÏ.
9 ∫Ô˘Ì› START/+30
10∫Ô˘Ì› STOP
11∫Ô˘Ì› ∞¡√π°ª∞∆√™ ¶√ƒ∆ø¡
6
7
8
9
10
11
43
GREEK
ª·Á›ÚÂÌ· Û ÂͤÏÈÍË
¶ÚÈÓ ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
™˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ ÛÙËÓ Ú›˙·.
1. ∏ ÔıfiÓË ÙÔ˘ ÊÔ‡ÚÓÔ˘ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ:
ÃÚ‹ÛË ÙÔ˘ ÎÔ˘ÌÈÔ‡ STOP
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› STOP ÁÈ·:
1. ¡· ‰ÈÔÚıÒÛÂÙ οÔÈÔ Ï¿ıÔ˜ ÛÙÔÓ
ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi.
2. ¡· ı¤ÛÂÙ ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ
ÊÔ‡ÚÓÔ, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜.
3. ¡· ·Î˘ÚÒÛÂÙ ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ·
ÙÔ˘ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜ ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜.
2. ∂¿Ó ·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› STOP, Ë ÔıfiÓË ı· ‰Â›¯ÓÂÈ:
x1
3. °È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙÔ ÚÔÏfiÈ, ‰Â›Ù ·Ú·Î¿Ùˆ.
4. ∑ÂÛÙ¿ÓÂÙ ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÙ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ
Ê·ÁËÙfi. (∞Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙË ÛÂÏ›‰· 50, ÛËÌ›ˆÛË 2.)
ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡
À¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ÙÚfiÔÈ Ú‡ıÌÈÛ˘: ƒÔÏfiÈ 12 Î·È 24 ˆÚÒÓ.
1. °È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙÔ ÚÔÏfiÈ ÙˆÓ 12 ˆÚÒÓ, ÎÚ·Ù‹ÛÙ ·ÙË̤ÓÔ ÁÈ· 3
‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ÙÔ ÎÔ˘Ì› ∆ƒ√¶√™ ª∞°∂πƒ∂ª∞∆√™. ™ÙËÓ ÔıfiÓË ÂӉ›ÍˆÓ
ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÙÔ
.
2. °È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙÔ ÚÔÏfiÈ 24 ˆÚÒÓ, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ∆ƒ√¶√™
ª∞°∂πƒ∂ª∞∆√™ ÁÈ· ¿ÏÏË Ì›· ÊÔÚ¿, ÌÂÙ¿ ÙÔ µ‹Ì· 1. ™ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ
·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÂӉ›ÍÂˆÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ
.
x1 Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ·ÙË̤ÓÔ
ÁÈ· 3 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·.
°È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙÔ ÚÔÏfiÈ, ‰Â›Ù ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›:
¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ·:
°È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙÔ ÚÔÏfiÈ 24 ˆÚÒÓ ÛÙȘ 23:35.
1. ∂ÈϤÍÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘
ÚÔÏÔÁÈÔ‡. (ƒÔÏfiÈ 12 ˆÚÒÓ)
x1 Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ·ÙË̤ÓÔ
ÁÈ· 3 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·.
∂ÈϤÍÙ ÙÔ ÚÔÏfiÈ 24
ˆÚÒÓ.
2. ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙȘ ÒÚ˜. ™ÙÚ¤„Ù ÙÔ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ
ÎÔ˘Ì› Ã√¡√ª∂∆ƒ√// µ∞ƒ√™//¢À¡∞ª∏,
¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë ÛˆÛÙ‹ ÒÚ· (23).
x1
3. ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ∆ƒ√¶√™ 4. ƒ˘ıÌ›ÛÙ ٷ ÏÂÙ¿. ™ÙÚ›„Ù ÙÔ
ª∞°∂πƒ∂ª∞∆√™ ÁÈ· Ó·
ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ÎÔ˘Ì›
·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙȘ ÒÚ˜ Û ÏÂÙ¿.
Ã√¡√ª∂∆ƒ√// µ∞ƒ√™//
¢À¡∞ª∏, ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó
Ù· ÛˆÛÙ¿ ÏÂÙ¿ (35).
x1
5. ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ∆ƒ√¶√™
ª∞°∂πƒ∂ª∞∆√™ ÁÈ· Ó·
ı¤ÛÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ÚÔÏfiÈ.
x1
™∏ª∂πø™∂π™:
1. ªÔÚ›Ù ӷ ÛÙÚ›„ÂÙ ÙÔ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ÎÔ˘Ì›
Ã√¡√ª∂∆ƒ√// µ∞ƒ√™//¢À¡∞ª∏ ‰ÂÍÈfiÛÙÚÔÊ· ‹
·ÚÈÛÙÂÚfiÛÙÚÔÊ·.
2. ∂¿Ó οÓÂÙ ϿıÔ˜ ηٿ ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi, ·Ù‹ÛÙÂ
ÙÔ ÎÔ˘Ì› STOP.
3. ∂¿Ó ‰È·ÎÔ› Ë ·ÚÔ¯‹ Ú‡̷ÙÔ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ
ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ, Ë ÔıfiÓË ı· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÂÚÈÔ‰Èο ÙÔ
ÌfiÏȘ Â·Ó¤ÏıÂÈ ÙÔ Ú‡̷. ∂¿Ó ·˘Ùfi Û˘Ì‚Â›
ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı·
‰È·ÁÚ·Ê›. ∂›Û˘, ı· ‰È·ÁÚ·Ê› Ë ÒÚ·.
4. ∂¿Ó ı¤ÏÂÙ ӷ Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ͷӿ ÙËÓ ÒÚ·, ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙÂ
ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È
·Ú·¿Óˆ.
44
ÛÂÏ›‰Â˜ 47 ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ηٿÏÔÁÔ˜ Ì ٷ Û·Ë
Ô˘ ÌÔÚ›Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙÂ.
∆Ô ÓÂÚfi, Ë ˙¿¯·ÚË Î·È Ù· Ï›Ë Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó Ù·
ÙÚfiÊÈÌ· ·ÔÚÚÔÊÔ‡Ó Ù· ÌÈÎÚÔ·̷ٷ Î·È Ù·
οÓÔ˘Ó Ó· ¿ÏÏÔÓÙ·È. ªÂ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ
‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ıÂÚÌfiÙËÙ· ̤ۈ Ù˘ ÙÚÈ‚‹˜, fiˆ˜
fiÙ·Ó ÙÚ›‚ÂÙ ٷ ¯¤ÚÈ· Û·˜ ÁÈ· Ó· ˙ÂÛÙ·ıÔ‡Ó.
∏ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÙÚÔÊ›ÌÔ˘ ıÂÚÌ·›ÓÂÙ·È
·fi ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ Î·È, ÛÙË
Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ë ıÂÚÌfiÙËÙ· ÌÂÙ·ÎÈÓÂ›Ù·È ÚÔ˜ ÙÔ
ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÁˆÁ‹˜, fiˆ˜ ηٿ ÙÔ
Ì·Á›ÚÂÌ· ÌÂ Û˘Ì‚·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ. ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó·
Á˘Ú›˙ÂÙÂ, Ó· ·ÏÏ¿˙ÂÙ ı¤ÛË ‹ Ó· ·Ó·Î·Ù‡ÂÙ ÙÔ
Ê·ÁËÙfi, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È ÙÔ
ÔÌÔÈfiÌÔÚÊÔ ˙¤ÛÙ·Ì·.
ªfiÏȘ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ Ì·Á›ÚÂÌ·, Ô ÊÔ‡ÚÓÔ˜
ÛÙ·Ì·Ù¿ ·˘ÙfiÌ·Ù· Ó· ·Ú¿ÁÂÈ ÌÈÎÚÔ·̷ٷ.
√ ¯ÚfiÓÔ˜ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ
Ì·Á›ÚÂÌ·, ηıÒ˜ Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ë
ıÂÚÌfiÙËÙ· ‰È·Û›ÚÂÙ·È ÔÌÔÈfiÌÔÚÊ· Û fiÏÔ ÙÔ
Ê·ÁËÙfi.
√È ÊÔ‡ÚÓÔÈ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ Ì·ÁÂÈÚÂ‡Ô˘Ó Ù·¯‡ÙÂÚ·
·' fi,ÙÈ ÔÈ Û˘Ì‚·ÙÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘,
Â›Ó·È ‚·ÛÈÎfi Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÔÚÈṲ̂Ó˜ Ù¯ÓÈΤ˜
ÁÈ· Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·È ¿ÚÈÛÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·.
¶ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ Ù¯ÓÈΤ˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Â›Ó·È
·ÚfiÌÔȘ Ì ÂΛӘ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·Ù¿
ÙÔ Ì·Á›ÚÂÌ· ÌÂ Û˘Ì‚·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ.
∆· ÌÈÎÚÔ·̷ٷ Â›Ó·È Î‡Ì·Ù· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, Ù· ÔÔ›·
Â›Ó·È ·ÚfiÌÔÈ· Ì ÂΛӷ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ·
ÙÔ ÙËÏÂÔÙÈÎfi Î·È ÙÔ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi Û‹Ì·.
∏ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ÂÓ¤ÚÁÂÈ·
ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ, Ë ÔÔ›· ηÙ¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙËÓ
ÎÔÈÏfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÊÔ‡ÚÓÔ˘ ̤ۈ ÙÔ˘ ÔÌÔ‡
Î˘Ì¿ÙˆÓ. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÙÚfiÊÈÌ·
Î·È Ï›Ë ÛÙÔÓ ÔÌfi Î˘Ì¿ÙˆÓ, ÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ·˘Ùfi
ÚÔÛٷهÂÙ·È Ì ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ· ÔÌÔ‡ Î˘Ì¿ÙˆÓ.
∆· ÌÈÎÚÔ·̷ٷ ‰ÂÓ ‰È·ÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ Ì¤Ù·ÏÏÔ Î·È ÁÈ’
·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ Ë ÎÔÈÏfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÊÔ‡ÚÓÔ˘ ηٷÛ΢¿˙ÂÙ·È ·fi ̤ٷÏÏÔ, ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ ÏÂÙfi
ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi ϤÁÌ· ÛÙËÓ fiÚÙ·.
∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Ì·ÁÂÈÚ¤-Ì·ÙÔ˜, Ù·
ÌÈÎÚÔ·̷ٷ ·Ó·Ë‰Ô‡Ó Ù˘¯·›· ¿Óˆ ÛÙ·
ÙÔȯÒÌ·Ù· Ù˘ ÎÔÈÏfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÊÔ‡ÚÓÔ˘.
∆· ÌÈÎÚÔ·̷ٷ ‰È·ÂÚÓÔ‡Ó ÔÚÈṲ̂ӷ ˘ÏÈο, fiˆ˜
ÙÔ Á˘·Ï› Î·È ÙÔ Ï·ÛÙÈÎfi, Î·È ˙ÂÛÙ·›ÓÔ˘Ó ÙÔ
Ê·ÁËÙfi. (µÏ. ÂÓfiÙËÙ· «∫·Ù¿ÏÏËÏ· Û·˻ ÛÙȘ
ÛÂÏ›‰Â˜ 47).
°È· Ó· Ì·ÁÂÈÚ¤„ÂÙÂ/ÍÂ·ÁÒÛÂÙ ÙÚfiÊÈÌ· ÛÂ
ÊÔ‡ÚÓÔ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ, Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ
ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó·
‰È·ÂÚÓ¿ ÙÔ ‰Ô¯Â›Ô Î·È Ó· ‰ÈÂÈÛ‰‡ÂÈ ÛÙ· ÙÚfiÊÈÌ·.
ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ÂÈϤÁÂÙ ٷ
ηٿÏÏËÏ· Û·Ë. ∂›Ó·È ÚÔÙÈÌfiÙÂÚÔ Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÛÙÚÔÁÁ˘Ï¿/Ô‚¿Ï Ù·„È¿, ·ÓÙ›
ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· ‹ Ì·ÎÚfiÛÙÂÓ·, ηıÒ˜ ÙÔ Ê·ÁËÙfi Ô˘
˘¿Ú¯ÂÈ ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ ÁˆÓ›Â˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ η›ÁÂÙ·È. ™ÙȘ
÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÚÔʛ̈Ó
™‡ÓıÂÛË
¶˘ÎÓfiÙËÙ·
¶ÔÛfiÙËÙ·
ª¤ÁÂıÔ˜
™¯‹Ì·
£ÂÚÌÔÎÚ·Û›·
∆· ÙÚfiÊÈÌ· Ì ˘„ËÏ‹ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Ï›Ô˘˜ ‹ ˙¿¯·Ú˘ (.¯. ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË Ô˘Ù›Áη, Ù¿ÚÙ˜ ÌÂ
ÛÙ·Ê›‰Â˜ Î·È ÍËÚÔ‡˜ ηÚÔ‡˜) ··ÈÙÔ‡Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ ˙¤ÛÙ·Ì·. £· Ú¤ÂÈ Ó· ›ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›, ηıÒ˜ Ë
˘ÂÚı¤ÚÌ·ÓÛË ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ˘ÚηÁÈ¿.
∏ ˘ÎÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜. ∆· ÂÏ·ÊÚÈ¿ ÔÚÒ‰Ë
ÙÚfiÊÈÌ·, fiˆ˜ Ù· ΤÈÎ ‹ ÙÔ „ˆÌ›, Ì·ÁÂÈÚ‡ÔÓÙ·È ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ·fi Ù· ‚·ÚÈ¿ Û˘Ì·Á‹ ÙÚfiÊÈÌ·, fiˆ˜ Ù·
„ËÙ¿ Î·È Ù· Ê·ÁËÙ¿ ηÙÛ·ÚfiÏ·˜.
√È ¯ÚfiÓÔ˜ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·˘Í¿ÓÂÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÙÚÔÊ›ÌÔ˘ Ô˘ ÙÔÔıÂÙ›ٷÈ
ÛÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ù¤ÛÛÂÚȘ ·Ù¿Ù˜ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜ ·fi
‰‡Ô ·Ù¿Ù˜.
∆· ÙÚfiÊÈÌ· ÌÈÎÚÔ‡ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Î·È Ù· ÌÈÎÚ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ì·ÁÂÈÚ‡ÔÓÙ·È Ù·¯‡ÙÂÚ· ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ·, ηıÒ˜
Ù· ÌÈÎÚÔ·̷ٷ ‰ÈÂÈÛ‰‡Ô˘Ó ·fi fiϘ ÙȘ Ï¢ڤ˜ Î·È ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi. °È· ÔÌÔÈfiÌÔÚÊÔ Ì·Á›ÚÂÌ·,
Ù· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ Ì¤ÁÂıÔ˜.
∆· ÙÚfiÊÈÌ· Ì ·Î·ÓfiÓÈÛÙÔ Û¯‹Ì·, fiˆ˜ ÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜ ‹ ÙÔ ÌÔ‡ÙÈ ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ˘, ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ
¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· Ì·ÁÂÈÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙ· ¯ÔÓÙÚ¿ ÛËÌ›· ÙÔ˘˜. ™ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ, Ù· ÙÚfiÊÈÌ· Ì ÛÙÚÔÁÁ˘Ïfi
Û¯‹Ì· Ì·ÁÂÈÚ‡ÔÓÙ·È ÈÔ ÔÌÔÈfiÌÔÚÊ· ·fi Ù· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ·.
∏ ·Ú¯È΋ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ÙÚÔÊ›ÌÔ˘ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜. ∆· ·ÁˆÌ¤Ó·
ÙÚfiÊÈÌ· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· Ì·ÁÂÈÚ¢ÙÔ‡Ó Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ٷ ÙÚfiÊÈÌ· Ô˘ Â›Ó·È ÛÂ
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ˆÌ·Ù›Ô˘. £· Ú¤ÂÈ Ó· Îfi‚ÂÙ ٷ ÙÚfiÊÈÌ· Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó Á¤ÌÈÛË, fiˆ˜ Ù· ÓÙfiÓ·Ù ÌÂ
Ì·ÚÌÂÏ¿‰·, ÁÈ· Ó· ·Ô‰ÂÛ̇ÂÙ·È Ë ıÂÚÌfiÙËÙ· ‹ Ô ·ÙÌfi˜.
45
GREEK
™˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÁÈ· ÙÔ Ì·Á›ÚÂÌ· ÛÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ
ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ
™˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÁÈ· ÙÔ Ì·Á›ÚÂÌ· ÛÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ
ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ
∆¯ÓÈΤ˜ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜
∆·ÎÙÔÔ›ËÛË
∫¿Ï˘„Ë
∆Ú‡ËÌ·
∞ӷοÙÂÌ·,
Á‡ÚÈÛÌ· ηÈ
·ÏÏ·Á‹ ı¤Û˘
¶·Ú·ÌÔÓ‹
¶ÚÔÛÙ·Û›·
∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ٷ ÈÔ ¯ÔÓÙÚ¿ ̤ÚË ÙÔ˘ Ê·ÁËÙÔ‡ ÚÔ˜ ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ È¿ÙÔ˘, .¯. ÌÔ‡ÙÈ· ·fi
ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ.
¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÚ˘ËÙ‹ Ï·ÛÙÈ΋ ÌÂÌ‚Ú¿ÓË ÁÈ· ÊÔ‡ÚÓÔ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ ‹ ηٿÏÏËÏÔ Î·¿ÎÈ.
¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙÚ˘¿Ù ٷ ÙÚfiÊÈÌ· ÌÂ Î¤Ï˘ÊÔ˜, ÊÏÔ‡‰· ‹ ¤ÙÛ· Û ·ÚÎÂÙ¿ ÛËÌ›· ÚÈÓ ·fi ÙÔ Ì·Á›ÚÂÌ· ‹ ÙÔ
˙¤ÛÙ·Ì·, ηıÒ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ·ÙÌfi˜ Î·È ÌÔÚ› Ó· ÂÎÚ·Á› ÙÔ Ê·ÁËÙfi, .¯. ·Ù¿Ù˜, „¿ÚÈ·, ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ,
ÏÔ˘Î¿ÓÈη.
™ËÌ›ˆÛË: ∆· ·‚Á¿ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˙ÂÛÙ·›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ, ‰ÈfiÙÈ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÂÎÚ·ÁÔ‡Ó,
·ÎfiÌË Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜, .¯. ·‚Á¿ ÔÛ¤, ÙËÁ·ÓÈÙ¿ Î·È ÛÊȯٿ.
°È· ÔÌÔÈfiÌÔÚÊÔ Ì·Á›ÚÂÌ· Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ·Ó·Î·Ù‡ÂÙÂ, Ó· Á˘Ú›˙ÂÙÂ Î·È Ó· ·ÏÏ¿˙ÂÙ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘
Ê·ÁËÙÔ‡ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜. ¶¿ÓÙ· Ó· ·Ó·Î·Ù‡ÂÙÂ Î·È Ó· ·ÏÏ¿˙ÂÙ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Ê·ÁËÙÔ‡
·fi ÙȘ ¿ÎÚ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ.
√ ¯ÚfiÓÔ˜ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ì·Á›ÚÂÌ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë ıÂÚÌfiÙËÙ· Ó· ‰È·Û›ÚÂÙ·È
ÔÌÔÈfiÌÔÚÊ· Û fiÏÔ ÙÔ Ê·ÁËÙfi.
√ÚÈṲ̂ӷ ÛËÌ›· ÙÔ˘ ÙÚÔÊ›ÌÔ˘ Ô˘ ÍÂ·ÁÒÓÂÈ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ˙ÂÛÙ·ıÔ‡Ó. ªÔÚ›Ù ӷ ÚÔÛٷهÛÂÙ ٷ
˙ÂÛÙ¿ ÛËÌ›· Ì ÌÈÎÚ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ·ÏÔ˘ÌÈÓfi¯·ÚÙÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ Ù· ÌÈÎÚÔ·̷ٷ, .¯. Ù· ÌÔ‡ÙÈ· ηÈ
ÙȘ ÊÙÂÚÔ‡Á˜ ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ˘.
¶Ò˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ÁÈ· Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÙ ÙÔ
¯ÚfiÓÔ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜
∏ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ÙˆÓ
ÔÙÒÓ ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› Ì ¤Ó· ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ
ÙÚÔʛ̈Ó. √È ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜
ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ›Ó·Î· ıÂÚÌÔÎÚ·ÛÈÒÓ.
∆ÚfiÊÈÌ· / ¶ÔÙ¿
∂ÛˆÙÂÚÈ΋
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ·Ì¤Ûˆ˜
ÌÂÙ¿ ÙÔ Ì·Á›ÚÂÌ·
∑¤ÛÙ·Ì· ÚÔÊËÌ¿ÙˆÓ
(∫·Ê¤˜, ÓÂÚfi, ÙÛ¿È, Î.Ï.)
∑¤ÛÙ·Ì· Á¿Ï·
∑¤ÛÙ·Ì· ÛÔ‡·˜
∑¤ÛÙ·Ì· Ú·ÁÔ‡
¶Ô˘ÏÂÚÈο
∞ÚÓ›
ƒÔ‰ÈṲ̂ÓÔ
∫·ÏÔ„Ë̤ÓÔ
æËÙfi ‚Ô‰ÈÓfi
ªÈÛÔ„Ë̤ÓÔ
ª¤ÙÚÈ· „Ë̤ÓÔ
∫·ÏÔ„Ë̤ÓÔ
ÃÔÈÚÈÓfi, ÌÔÛ¯¿ÚÈ
65-75 oC
60-65 oC
75-80 oC
75-80 oC
80-85 oC
70 oC
75-80 oC
50-55 oC
60-65 oC
75-80 oC
80-85 oC
46
∂ÛˆÙÂÚÈ΋
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÌÂÙ¿
·fi 10 – 15 ÏÂÙ¿
85-90 oC
70-75 oC
80-85 oC
55-60 oC
65-70 oC
80-85 oC
80-85 oC
∞ÛÊ·Ï‹ ÛÎÂ‡Ë ÁÈ· ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ
∞ÏÔ˘ÌÈÓfi¯·ÚÙÔ /
¢Ô¯Â›· ·fi
·ÏÔ˘ÌÈÓfi¯·ÚÙ
∆·„È¿
„Ë̷ۛÙÔ˜
¶ÔÚÛÂÏ¿ÓË
Î·È ÎÂÚ·ÌÈο
°˘·Ï›,
.¯. Pyrex ®
ª¤Ù·ÏÏÔ
¶Ï·ÛÙÈÎfi /
¶ÔÏ˘ÛÙ˘Ú¤ÓÈÔ,
.¯. Û˘Û΢·Û›Â˜
Ê·ÛÙ ÊÔ˘ÓÙ
¢È·Ê·Ó‹˜
ÌÂÌ‚Ú¿ÓË
™·ÎԇϘ
„‡Í˘ /
„Ë̷ۛÙÔ˜
ÿÚÙÈÓ· È¿Ù·,
ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ· ηÈ
¯·ÚÙ› ÎÔ˘˙›Ó·˜
¢Ô¯Â›· ·fi
„¿ı· ‹ ͇ÏÔ
∞ӷ΢Îψ̤ÓÔ
¯·ÚÙ› ηÈ
ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜
∞ÛʷϤ˜ ÁÈ·
ÊÔ‡ÚÓÔ
ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ
/
/
™¯fiÏÈ·
ªÔÚ›Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÌÈÎÚ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ·ÏÔ˘ÌÈÓfi¯·ÚÙÔ ÁÈ· Ó·
ÚÔÛٷهÂÙ ÙÔ Ê·ÁËÙfi ·fi ÙËÓ ˘ÂÚı¤ÚÌ·ÓÛË. ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ
·ÏÔ˘ÌÈÓfi¯·ÚÙÔ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 2 ÂÎ. Ì·ÎÚÈ¿ ·fi Ù· ÙÔȯÒÌ·Ù· ÙÔ˘
ÊÔ‡ÚÓÔ˘, ηıÒ˜ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÙfiÍÔ. ∆· ‰Ô¯Â›·
·fi ·ÏÔ˘ÌÈÓfi¯·ÚÙÔ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È, ÂÎÙfi˜ Â¿Ó Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜
ηٷÛ΢·ÛÙ¤˜, .¯. Microfoil ®, Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÚÔÛÂÎÙÈο ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜.
¡· ·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ¿ÓÙ· ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ηٷÛ΢·ÛÙ‹.
ªËÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÙ ÙÔÓ Î·ıÔÚÈṲ̂ÓÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ·
˙¤ÛÙ·Ì·. ¡· ÚÔÛ¤¯ÂÙÂ, ‰ÈfiÙÈ Ù· Ù·„È¿ ıÂÚÌ·›ÓÔÓÙ·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈο.
∆· ÛÎÂ‡Ë ·fi ÔÚÛÂÏ¿ÓË, ËÏfi, ÂÊ˘·ÏˆÌ¤ÓÔ ËÏfi Î·È ÊˆÛÊÔÚÈ΋
ÔÚÛÂÏ¿ÓË Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ηٿÏÏËÏ·, ÂÎÙfi˜ Â¿Ó ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÏÏÈο
‰È·ÎÔÛÌËÙÈο ÛÙÔȯ›·.
¶Ú¤ÂÈ Ó· ›ÛÙ Ôχ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› Â¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÛÎÂ‡Ë ·fi ÏÂÙfi
Á˘·Ï›, Á˘·Ï›, ‰ÈfiÙÈ ÌÔÚ› Ó· Û¿ÛÔ˘Ó ‹ Ó· Ú·Á›ÛÔ˘Ó Â¿Ó ˙ÂÛÙ·ıÔ‡Ó
·fiÙÔÌ·.
∆· ÌÂÙ·ÏÏÈο Ì·ÁÂÈÚÈο ÛÎÂ‡Ë ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ, ηıÒ˜ ÌÔÚ› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÙfiÍÔ
Î·È Ó· ÚÔÎÏËı› ˘ÚηÁÈ¿.
¶Ú¤ÂÈ Ó· ›ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›, ηıÒ˜ ÔÚÈṲ̂Ó˜ Û˘Û΢·Û›Â˜
·Ú·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È, ÏÈÒÓÔ˘Ó ‹ ·ԯڈ̷ٛ˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ ˘„ËϤ˜
ıÂÚÌÔÎڷۛ˜
¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔ˘Ì¿ ÛÙÔ Ê·ÁËÙfi Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÓ ¤¯ÂÙÂ
ÙÚ˘‹ÛÂÈ ÁÈ· Ó· ʇÁÂÈ Ô ·ÙÌfi˜.
¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙȘ ÙÚ˘¿Ù ÁÈ· Ó· ʇÁÂÈ Ô ·ÙÌfi˜. µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÔÈ
Û·ÎԇϘ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËϘ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Û ÊÔ‡ÚÓÔ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ. ªËÓ
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠Ï·ÛÙÈο ‹ ÌÂÙ·ÏÏÈο ÎÏÈ ‰Â̷ۛÙÔ˜, ‰ÈfiÙÈ ÌÔÚ› Ó·
ÏÈÒÛÔ˘Ó ‹ Ó· È¿ÛÔ˘Ó ÊˆÙÈ¿ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÙfiÍÔ˘ Ô˘
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙÔ Ì¤Ù·ÏÏÔ.
¡· Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÌfiÓÔ ÁÈ· ˙¤ÛÙ·Ì· ‹ ÁÈ· ·ÔÚÚfiÊËÛË Ù˘
˘ÁÚ·Û›·˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ›ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›, ηıÒ˜ Â¿Ó ˘ÂÚıÂÚÌ·ÓıÔ‡Ó
ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÚÔÎÏËı› ˘ÚηÁÈ¿.
¡· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ¿ÓÙ· ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠·˘Ù¿ Ù·
˘ÏÈο, ηıÒ˜ Â¿Ó ˘ÂÚıÂÚÌ·ÓıÔ‡Ó ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÚÔÎÏËı› ˘ÚηÁÈ¿ .
∂Ó‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÂÚȤ¯Ô˘Ó „‹ÁÌ·Ù· ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘, Ù· ÔÔ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó
ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÙfiÍÔ Î·È ÌÔÚ› Ó· ÚÔÎÏËı› ˘ÚηÁÈ¿.
47
GREEK
ª·ÁÂÈÚÈο
Û·Ë
∂›‰· ÈÛ¯‡Ô˜ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ
∆Ô Â›Â‰Ô 450 W ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙÚfiÊÈÌ· ÌÂ
˘ÎÓ‹ Û‡ÓıÂÛË, Ù· ÔÔ›· ··ÈÙÔ‡Ó ·Ú·ÙÂٷ̤ÓÔ
¯ÚfiÓÔ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜ fiÙ·Ó Ì·ÁÂÈÚ‡ÔÓÙ·È ÌÂ
Û˘Ì‚·ÙÈΤ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜, .¯. Ê·ÁËÙ¿ Ì ‚Ô‰ÈÓfi.
™˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠·˘Ù‹ ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÁÈ· Ó·
‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÙ fiÙÈ ÙÔ ÎÚ¤·˜ ı· Â›Ó·È ÙÚ˘ÊÂÚfi.
√ ÊÔ‡ÚÓÔ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ 5 Â›‰· ÈÛ¯‡Ô˜. °È· Ó·
ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ Â›Â‰Ô ÈÛ¯‡Ô˜ ÁÈ· ÙÔ Ì·Á›ÚÂÌ·,
·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ
ÂÓfiÙËÙ· Ì ÙȘ Û˘ÓÙ·Á¤˜. °ÂÓÈο ÈÛ¯‡Ô˘Ó Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·:
∆Ô Â›Â‰Ô 900 W ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ó·
Ì·ÁÂÈÚ¤„ÂÙ ÁÚ‹ÁÔÚ· ‹ Ó· Í·Ó·˙ÂÛÙ¿ÓÂÙ .¯.
ÛÔ‡˜, Ê·ÁËÙ¿ ηÙÛ·ÚfiÏ·˜, ÎÔÓÛÂÚ‚ÔÔÈË̤ӷ
ÙÚfiÊÈÌ·, ˙ÂÛÙ¿ ÚÔÊ‹Ì·Ù·, Ï·¯·ÓÈο, „¿ÚÈ· Î.Ï.
∆Ô Â›Â‰Ô 270 W (Ú‡ıÌÈÛË ÍÂ·ÁÒÌ·ÙÔ˜)
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙÔ ÍÂ¿ÁˆÌ· Î·È ÌÔÚ›Ù ӷ
ÂÈϤÍÂÙ ·˘Ù‹ ÙË Ú‡ıÌÈÛË, ÁÈ· Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÙ fiÙÈ ÙÔ
Ê·ÁËÙfi ı· ÍÂ·ÁÒÛÂÈ ÔÌÔÈfiÌÔÚÊ·. ∂›Û˘, ·˘Ù‹ Ë
Ú‡ıÌÈÛË Â›Ó·È È‰·ÓÈ΋ ÁÈ· Ó· ÛÈÁÔ‚Ú¿ÛÂÙ ڇ˙È,
˙˘Ì·ÚÈο, ÓÙ¿ÌÏÈÓÁΘ Î·È ÁÈ· Ó· Ì·ÁÂÈÚ‡ÂÙ Îڤ̷
οÛÙ·ÚÓÙ.
∆Ô Â›Â‰Ô 630 W ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÈÔ
·Ú·ÙÂٷ̤ÓÔ Ì·Á›ÚÂÌ· ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Ì ˘ÎÓ‹
Û‡ÓıÂÛË, fiˆ˜ „ËÙ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÎÚ¤·ÙÔ˜, ÚÔÏfi ηÈ
Ê·ÁËÙ¿ ÛÂÚ‚ÈÚÈṲ̂ӷ Û È¿ÙÔ, ηıÒ˜ Î·È Â˘·›ÛıËÙ·
Ê·ÁËÙ¿, fiˆ˜ Û¿ÏÙÛ· Ù˘ÚÈÔ‡ Î·È Ì·Ï·Î¿ ΤÈÎ. ™Â
·˘Ù‹ ÙË ÌÂȈ̤ÓË Ú‡ıÌÈÛË, ÔÈ Û¿ÏÙÛ˜ ‰ÂÓ ‚Ú¿˙Ô˘Ó
Î·È Ù· ÙÚfiÊÈÌ· Ì·ÁÂÈÚ‡ÔÓÙ·È ÔÌÔÈfiÌÔÚÊ· ¯ˆÚ›˜ Ó·
„ËıÔ‡Ó ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÛÙȘ Ï¢ڤ˜.
∆Ô Â›Â‰Ô 90 W ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙÔ ·ÚÁfi
ÍÂ¿ÁˆÌ·, .¯. ÙÔ‡ÚÙ˜ Ì Îڤ̷ ‹ ˙‡ÌË.
W = WATT
°È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙÔ Â›Â‰Ô ÈÛ¯‡Ô˜ ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ:
™ÙÚ¤„Ù ÙÔ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ÎÔ˘Ì› Ã√¡√ª∂∆ƒ√//µ∞ƒ√™//¢À¡∞ª∏ ‰ÂÍÈfiÛÙÚÔÊ· ‹ ·ÚÈÛÙÂÚfiÛÙÚÔÊ· ÁÈ·
Ó· ÂÈϤÍÂÙ ¯ÚfiÓÔ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜.
¶·Ù‹ÛÙ ̛· ÊÔÚ¿ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ∆ƒ√¶√™ ª∞°∂πƒ∂ª∞∆√™.
°È· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙÔ Â›Â‰Ô ÈÛ¯‡Ô˜ ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ÎÔ˘Ì›, ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ÂÈÏÂÁ› ÙÔ
ÂÈı˘ÌËÙfi Â›Â‰Ô ÈÛ¯‡Ô˜.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› START/+30.
™∏ª∂πø™∏: ∂¿Ó ‰ÂÓ ÂÈÏÂÁ› Â›Â‰Ô ÈÛ¯‡Ô˜, ÂÈϤÁÂÙ·È ·˘ÙfiÌ·Ù· ÙÔ 900 W.
48
ª·Á›ÚÂÌ· Ì ÌÈÎÚÔ·̷ٷ
√ ÊÔ‡ÚÓÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÁÈ· ̤¯ÚÈ 90
ÏÂÙ¿. (90.00). ∏ ÌÔÓ¿‰· ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘
Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜ (ÍÂ¿ÁˆÌ·) ÔÈΛÏÂÈ ·fi Ù· 10
‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ¤ˆ˜ Ù· ¤ÓÙ ÏÂÙ¿. ∂Í·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙË
Û˘ÓÔÏÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜
(ÍÂ¿ÁˆÌ·), fiˆ˜ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÛÙÔÓ ›Ó·Î·.
ÃÚfiÓÔ˜ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜
0 – 5 ÏÂÙ¿
5 – 10 ÏÂÙ¿
10 – 30 ÏÂÙ¿
30 – 90 ÏÂÙ¿
ªÔÓ¿‰· ·‡ÍËÛ˘
10 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·
30 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·
1 ÏÂÙfi
5 ÏÂÙ¿
¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ·:
ÀÔı¤ÛÙ fiÙÈ ı¤ÏÂÙ ӷ ˙ÂÛÙ¿ÓÂÙ ÛÔ‡· ÁÈ· 2 ÏÂÙ¿ Î·È 30 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· Û ÈÛ¯‡ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ 630 W.
1. ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔÓ ÂÈı˘ÌËÙfi
¯ÚfiÓÔ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜
ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ
ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ÎÔ˘Ì›
Ã√¡√ª∂∆ƒ√//
µ∞ƒ√™//¢À¡∞ª∏
ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿.
3. ∂ÈÛ¿ÁÂÙ ÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹
ÈÛ¯‡ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ
ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ÎÔ˘Ì›
Ã√¡√ª∂∆ƒ√//
µ∞ƒ√™//¢À¡∞ª∏
ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿.
2. ∂ÈϤÍÙ ÙÔÓ ÂÈı˘ÌËÙfi
ÙÚfiÔ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜
·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì›
∆ƒ√¶√™
ª∞°∂πƒ∂ª∞∆√™
(ÌfiÓÔ ÌÈÎÚÔ·̷ٷ) Ì›·
ÊÔÚ¿.
4. ¶·Ù‹ÛÙÂ Ì›· ÊÔÚ¿ ÙÔ
ÎÔ˘Ì› START/+30
ÁÈ· Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ ÙÔ
Ì·Á›ÚÂÌ·.
x1
x1
GREEK
∂ϤÁÍÙ ÙËÓ ÔıfiÓË.
™∏ª∂πø™∏:
1. ŸÙ·Ó ·ÓÔ›ÁÂÙ ÙËÓ fiÚÙ· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜, Ë Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘
Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ „ËÊȷ΋ ÔıfiÓË ÛÙ·Ì·Ù¿ ·˘ÙfiÌ·Ù·. √ ¯ÚfiÓÔ˜ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó·
ÌÂÙÚ¿ Î·È ¿ÏÈ ÌfiÏȘ ÎÏ›ÛÂÈ Ë fiÚÙ· ÙÔ˘ ÊÔ‡ÚÓÔ˘ Î·È ·ÙËı› ÙÔ ÎÔ˘Ì› START/+30.
2. ∂¿Ó ı¤ÏÂÙ ӷ ‰Â›Ù ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ Â›Â‰Ô ÈÛ¯‡Ô˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì›
∆ƒ√¶√™ ª∞°∂πƒ∂ª∞∆√™. ŸÛË ÒÚ· ·ÁÁ›˙ÂÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ∆ƒ√¶√™ ª∞°∂πƒ∂ª∞∆√™, ı· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ
Â›Â‰Ô ÈÛ¯‡Ô˜.
3. ªÔÚ›Ù ӷ ÛÙÚ¤„ÂÙ ÙÔ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ÎÔ˘Ì› Ã√¡√ª∂∆ƒ√//µ∞ƒ√™//¢À¡∞ª∏ ‰ÂÍÈfiÛÙÚÔÊ· ‹
·ÚÈÛÙÂÚfiÛÙÚÔÊ·. ∂¿Ó ÛÙÚ›„ÂÙ ÙÔ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ÎÔ˘Ì› ·ÚÈÛÙÂÚfiÛÙÚÔÊ·, Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜ ı·
ÌÂÈÒÓÂÙ·È ·fi Ù· 90 ÏÂÙ¿ ·Ó¿ ‚·ıÌfi.
49
ª·Á›ÚÂÌ· ÛÙÔ ÁÎÚÈÏ Î·È ÛÙÔ ‰ÈÏfi ÁÎÚÈÏ
∞˘Ùfi˜ Ô ÊÔ‡ÚÓÔ˜ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰‡Ô ÙÚfiÔ˘˜ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜ ÛÙÔ °∫ƒπ§: 1. ªfiÓÔ ÁÎÚÈÏ. 2. ¢ÈÏfi ÁÎÚÈÏ
(ÁÎÚÈÏ Î·È ÌÈÎÚÔ·̷ٷ).
1. ª∞°∂πƒ∂ª∞ ª√¡√ ™∆√ °∫ƒπ§
∞˘Ùfi˜ Ô ÙÚfiÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ· „‹ÛÈÌÔ ÛÙË Û¯¿Ú· ‹ ÁÈ· Úfi‰ÈÛÌ· ÙˆÓ ÙÚÔʛ̈Ó.
¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: °È· Ó· ÊÚ˘Á·Ó›ÛÂÙ „ˆÌ› ÁÈ· 4 ÏÂÙ¿.
1. ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔÓ ÂÈı˘ÌËÙfi ¯ÚfiÓÔ
Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ
ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ÎÔ˘Ì›
Ã√¡√ª∂∆ƒ√//µ∞ƒ√™//
¢À¡∞ª∏.
2. ∂ÈϤÍÙ ÙÔÓ ÂÈı˘ÌËÙfi ÙÚfiÔ
Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜ ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ
ÎÔ˘Ì› ∆ƒ√¶√™
ª∞°∂πƒ∂ª∞∆√™ (ªfiÓÔ
ÁÎÚÈÏ) ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜.
3. ¶·Ù‹ÛÙ ̛· ÊÔÚ¿ ÙÔ ÎÔ˘Ì›
START/+30 ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔ
Ì·Á›ÚÂÌ·.
x2
x1
∂ϤÁÍÙ ÙËÓ ÔıfiÓË.
™∏ª∂πø™∂π™:
1. °È· Ì·Á›ÚÂÌ· ÛÙÔ ÁÎÚÈÏ Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Ë ¯Ú‹ÛË Ù˘ „ËÏ‹˜ ‹ Ù˘ ¯·ÌËÏ‹˜ Û¯¿Ú·˜.
2. ŸÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÁÎÚÈÏ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ‰Â›Ù ηÓfi ‹ Ó· ·ÈÛı·Óı›ÙÂ Ì˘Úˆ‰È¿
η„›Ì·ÙÔ˜. ∞˘Ùfi Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi Î·È ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó‰ÂÈÍË ‚Ï¿‚˘ ÙÔ˘ ÊÔ‡ÚÓÔ˘.
°È· Ó· ·ÔʇÁÂÙ ·˘Ùfi ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÙ ÙÔ
ÁÎÚÈÏ Â› 20 ÏÂÙ¿ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÙ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÙÚfiÊÈÌ·.
2. ª∞°∂πƒ∂ª∞ ™∂ ¢π¶§√ °∫ƒπ§
∞˘Ùfi˜ Ô ÙÚfiÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ù˘ ÈÛ¯‡Ô˜ ÙÔ˘ ÁÎÚÈÏ Î·È ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ (90 W ¤ˆ˜ 630 W).
∆Ô Â›Â‰Ô ÈÛ¯‡Ô˜ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ Â›Ó·È ÚÔηıÔÚÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ 270 W.
¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: °È· Ó· Ì·ÁÂÈÚ¤„ÂÙ ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ· (Ë Û˘ÓÙ·Á‹ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙË ÛÂÏ›‰· 60) ÁÈ· 7 ÏÂÙ¿ ÛÙÔ ¢π¶§√ °∫ƒπ§ (450 W).
1. ıÌ›ÛÙ ÙÔÓ ÂÈı˘ÌËÙfi
2. ∂ÈϤÍÙ ÙÔÓ ÂÈı˘ÌËÙfi
¯ÚfiÓÔ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜
ÙÚfiÔ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜
ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ
·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì›
ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ÎÔ˘Ì›
∆ƒ√¶√™ ª∞°∂πƒÃƒ√¡√ª∂∆ƒ√//
∂ª∞∆√™ ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜.
µ∞ƒ√™// ¢À¡∞ª∏.
3. ™ÙÚ¤„Ù ÙÔ
ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ÎÔ˘Ì›
Ã√¡√ª∂∆ƒ√//
µ∞ƒ√™//¢À¡∞ª∏ ÛÙÔ
ÂÈı˘ÌËÙfi Â›‰Ô
ÈÛ¯‡Ô˜ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ.
4. ¶·Ù‹ÛÙÂ Ì›· ÊÔÚ¿ ÙÔ
ÎÔ˘Ì› START/+30
ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔ
Ì·Á›ÚÂÌ·.
x1
x3
∂ϤÁÍÙ ÙËÓ ÔıfiÓË.
50
ÕÏϘ ¯Ú‹ÛÈ̘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜
1. ª∞°∂πƒ∂ª∞ ¶√§§∞¶§∏™ ™∂πƒ∞™
ªÔÚ›Ù ӷ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÙ ÌÈ· ·ÎÔÏÔ˘ı›· 3 ÛÙ·‰›ˆÓ (ÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ) ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ
ªπ∫ƒ√∫Àª∞∆ø¡, ÙÔ˘ °∫ƒπ§ Î·È ÙÔ˘ ¢π¶§√À °∫ƒπ§.
¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ·:
°È· Ì·Á›ÚÂÌ·:
2 ÏÂÙ¿ Î·È 30 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· Û ÈÛ¯‡ 630 W (1Ô ÛÙ¿‰ÈÔ)
5 ÏÂÙ¿ ÌfiÓÔ °ÎÚÈÏ
(2Ô ÛÙ¿‰ÈÔ)
1Ô ™∆∞¢π√
3. ıÌ›ÛÙ ÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi
Â›Â‰Ô ÈÛ¯‡Ô˜
ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ
ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ÎÔ˘Ì›
Ã√¡√ª∂∆ƒ√//
µ∞ƒ√™//¢À¡∞ª∏.
4. ¶ÚÈÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÙÂ ÙÔ
2Ô ÛÙ¿‰ÈÔ, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ
ÎÔ˘Ì› ∆ƒ√¶√™
ª∞°∂πƒ∂ª∞∆√™.
x1
x1
2Ô ™∆∞¢π√
1. ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔÓ ÂÈı˘ÌËÙfi ¯ÚfiÓÔ
ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ
ÎÔ˘Ì› Ã√¡√ª∂∆ƒ√//
µ∞ƒ√™//¢À¡∞ª∏.
2. ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔÓ ÂÈı˘ÌËÙfi ÙÚfiÔ
Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜ ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ
ÎÔ˘Ì› ∆ƒ√¶√™
ª∞°∂πƒ∂ª∞∆√™ (ÌfiÓÔ ÁÎÚÈÏ)
‰‡Ô ÊÔÚ¤˜.
x2
3. ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ∆ƒ√¶√™
ª∞°∂πƒ∂ª∞∆√™ Ì›· ÊÔÚ¿ ÁÈ·
Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔ Ì·Á›ÚÂÌ·.
x1
∂ϤÁÍÙ ÙËÓ ÔıfiÓË.
(√ ÊÔ‡ÚÓÔ˜ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· Ì·ÁÂÈÚ‡ÂÈ ÁÈ· 2 ÏÂÙ¿ Î·È 30 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ÛÙÔ 630 W ηÈ, ηÙfiÈÓ, ÁÈ· 5 ÏÂÙ¿ ÌfiÓÔ ÛÙÔ ÁÎÚÈÏ).
™∏ª∂πø™∏:
∂¿Ó ÂÈϤÍÂÙ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÊÔ‡ ¤¯ÂÙ ڢıÌ›ÛÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜ °∫ƒπ§,
·Ú·Ï›„Ù ÙÔ 3Ô Î·È ÙÔ 4Ô ÛÙ¿‰ÈÔ.
∂¿Ó ·Ù‹ÛÂÙÂ Û˘Ó¯Ҙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ∆ƒ√¶√™ ª∞°∂πƒ∂ª∞∆√™ ·ÊÔ‡ Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙÔÓ ÙÚfiÔ
Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜ ÛÙÔ °∫ƒπ§, Ô ÙÚfiÔ˜ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÛÙÔ ¢π¶§√ °∫ƒπ§.
¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ·:
°È· Ó· Ì·ÁÂÈÚ¤„ÂÙ 1.0 kg ÎÔÏÔ΢ı¿ÎÈ· Î·È Ï·˙¿ÓÈ· ÔÁÎÚ·Ù¤Ó (ÛÂÏ›‰· 66).
1. 18 ÏÂÙ¿ ÛÙÔ 900 W.
2. 7 ÏÂÙ¿ Û ¢ÈÏfi °ÎÚÈÏ ÛÙÔ 630 W.
51
GREEK
1. ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔÓ ÂÈı˘ÌËÙfi 2. ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔÓ ÂÈı˘ÌËÙfi
¯ÚfiÓÔ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜
ÙÚfiÔ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜
ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ
·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì›
ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ÎÔ˘Ì›
∆ƒ√¶√™
Ã√¡√ª∂∆ƒ√//
ª∞°∂πƒ∂ª∞∆√™ (ÌfiÓÔ
µ∞ƒ√™//¢À¡∞ª∏.
ÌÈÎÚÔ·̷ٷ) Ì›· ÊÔÚ¿.
XXXXXXXXXXXXX
ÕÏϘ
¯Ú‹ÛÈ̘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜
2. §∂π∆√Àƒ°π∞ °ƒ∏°√ƒ√À ª∞°∂πƒ∂ª∞∆√™
∆Ô ÎÔ˘Ì› START/+30 Û·˜ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ¯ÂÈÚ›˙ÂÛÙ ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜:
a. ÕÌÂÛË ¤Ó·ÚÍË
ªÔÚ›Ù ӷ ·Ú¯›ÛÂÙ ӷ Ì·ÁÂÈÚ‡ÂÙ ·Ì¤Ûˆ˜ Û Â›Â‰Ô ÈÛ¯‡Ô˜ 900 W Â› 30 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·, ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ
Ï‹ÎÙÚÔ START/+30.
™∏ª∂πø™∏:
°È· Ó· ·ÔÙÚ·› ÙËÓ ÂÛÊ·Ï̤ÓË ¯Ú‹ÛË ·fi ·È‰È¿, ÙÔ ÎÔ˘Ì› START/+30 ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÌfiÓÔ
ÂÓÙfi˜ 3 ÏÂÙÒÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ‰ËÏ·‰‹ ÌÂÙ¿ ·fi ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ Ù˘ fiÚÙ·˜, ÙÔ ¿ÙËÌ· ÙÔ˘
ÎÔ˘ÌÈÔ‡ STOP ‹ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜.
‚. ¶·Ú¿Ù·ÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜
ªÔÚ›Ù ӷ ·Ú·Ù›ÓÂÙ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜ ÁÈ· ÂÈϤÔÓ 30 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· οı ÊÔÚ¿, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ·
ÙÔ˘ ÌË ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˘ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜, Â¿Ó ·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÂÓÒ Ô ÊÔ‡ÚÓÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›.
3. ¶ø™ ¡∞ ∂§∂°•∂∆∂ ∆√ ∂¶π¶∂¢√ π™ÃÀ√™
°È· Ó· ÂϤÁÍÂÙ ÙÔ Â›Â‰Ô ÈÛ¯‡Ô˜ ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì›
∆ƒ√¶√™ ª∞°∂πƒ∂ª∞∆√™.
x1
ŸÛË ÒÚ· ·ÁÁ›˙ÂÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ∆ƒ√¶√™ ª∞°∂πƒ∂ª∞∆√™, ı· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ Â›Â‰Ô ÈÛ¯‡Ô˜.
∆Ô ÚÔÏfiÈ ÙÔ˘ ÊÔ‡ÚÓÔ˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÌÂÙÚ¿ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·, ·ÚfiÏÔ Ô˘ Ë ÔıfiÓË ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÙÔ Â›Â‰Ô ÈÛ¯‡Ô˜.
4. §∂π∆√Àƒ°π∞ ∫§∂π¢øª∞∆√™ ∞™º∞§∂π∞™
°π∞ ¡∞ ƒÀ£ªπ™∂∆∂ ∆∏ §∂π∆√Àƒ°π∞
∫§∂π¢øª∞∆√™ ∞™º∞§∂π∞™
1. ¶·Ù‹ÛÙÂ Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÙ ·ÙË̤ÓÔ ÙÔ ÎÔ˘Ì›
STOP Â› 3 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·.
°π∞ ¡∞ ∞∫Àƒø™∂∆∂ ∆∏ §∂π∆√Àƒ°π∞
∫§∂π¢øª∞∆√™ ∞™º∞§∂π∞™
1. ¶·Ù‹ÛÙÂ Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÙ ·ÙË̤ÓÔ ÙÔ ÎÔ˘Ì›
STOP Â› 3 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·.
x1 ÁÈ· 3 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·
x1 ÁÈ· 3 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·
∂ϤÁÍÙ ÙËÓ ÔıfiÓË.
™ÙËÓ ÔıfiÓË ı· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë
ÒÚ· Ù˘ Ë̤ڷ˜, Â¿Ó ¤¯ÂÈ
Ú˘ıÌÈÛÙ›.
™∏ª∂πø™∏: ŸÙ·Ó ¤¯ÂÈ Ú˘ıÌÈÛÙ› ÙÔ ∫Ï›‰ˆÌ· ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, ‰ÂÓ ÌÔÚ›Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ηӤӷ ÎÔ˘Ì›
ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ÎÔ˘Ì› STOP.
52
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˘ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜
XXXXXXXXXXXXXXXX
Î·È ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˘ ÍÂ·ÁÒÌ·ÙÔ˜
°È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·:
1·.∞À∆√ª∞∆√ ª∞°∂πƒ∂ª∞: ∆Ô ÎÔ˘Ì› ∞À∆√ª∞∆√
ª∞°∂πƒ∂ª∞ ‰È·ı¤ÙÂÈ 2 ÌÂÓÔ‡. ∂¿Ó ·Ù‹ÛÂÙ ̛·
ÊÔÚ¿ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ∞À∆√ª∞∆√ ª∞°∂πƒ∂ª∞, Ë ÔıfiÓË
ı· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ·.
1‚.∞À∆√ª∞∆√ ª∞°∂πƒ∂ª∞ ∫∞π °∫ƒπ§ 1:
∆Ô ÎÔ˘Ì› ∞À∆√ª∞∆√ ª∞°∂πƒ∂ª∞ ∫∞π °∫ƒπ§ 1
‰È·ı¤ÙÂÈ 2 ÌÂÓÔ‡. ∂¿Ó ·Ù‹ÛÂÙ ̛· ÊÔÚ¿ ÙÔ ÎÔ˘Ì›
∞À∆√ª∞∆√ ª∞°∂πƒ∂ª∞ ∫∞π °∫ƒπ§ 1 Ë ÔıfiÓË
ı· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ·.
1Á. ∞À∆√ª∞∆√ ª∞°∂πƒ∂ª∞ ∫∞π °∫ƒπ§ 2:
∆Ô ÎÔ˘Ì› ∞À∆√ª∞∆√ ª∞°∂πƒ∂ª∞ ∫∞π °∫ƒπ§ 2
‰È·ı¤ÙÂÈ 4 ÌÂÓÔ‡. ∂¿Ó ·Ù‹ÛÂÙ ̛· ÊÔÚ¿ ÙÔ ÎÔ˘Ì›
∞À∆√ª∞∆√ ª∞°∂πƒ∂ª∞ ∫∞π °∫ƒπ§ 2 Ë ÔıfiÓË
ı· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ·.
1‰. ∞À∆√ª∞∆√ •∂¶∞°øª∞: ∆Ô ÎÔ˘Ì› ∞À∆√ª∞∆√
•∂¶∞°øª∞ ‰È·ı¤ÙÂÈ 4 ÌÂÓÔ‡. ∂¿Ó ·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ
ÎÔ˘Ì› ∞À∆√ª∞∆√ •∂¶∞°øª∞ Ì›· ÊÔÚ¿, Ë ÔıfiÓË
ı· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ·.
1·.
∞ÚÈıÌfi˜ ÌÂÓÔ‡
1‚.
∞ÚÈıÌfi˜ ÌÂÓÔ‡
1Á.
∞ÚÈıÌfi˜ ÌÂÓÔ‡
1‰.
∞ÚÈıÌfi˜ ÌÂÓÔ‡
ªÔÚ›Ù ӷ ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ∞À∆√ª∞∆√ •∂¶∞°øª∞ ‹ ∞À∆√ª∞∆√ ª∞°∂πƒ∂ª∞
Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ, ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ô ÂÈı˘ÌËÙfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÌÂÓÔ‡. µÏ. ÛÂÏ›‰Â˜ 55 - 57 «¶›Ó·Î˜ ÁÈ· ∞À∆√ª∞∆√
ª∞°∂πƒ∂ª∞ Î·È ∞À∆√ª∞∆√ •∂¶∞°øª∞». ∆Ô ÌÂÓÔ‡ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· Â¿Ó ÎÚ·Ù‹ÛÂÙ ·ÙË̤ӷ Ù·
ÎÔ˘ÌÈ¿ ∞À∆√ª∞∆√ ª∞°∂πƒ∂ª∞ ‹ ∞À∆√ª∞∆√ •∂¶∞°øª∞.
2. ªÔÚ›Ù ӷ ÂÈÛ¿ÁÂÙ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ‹ ÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· ÙˆÓ
ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ÎÔ˘Ì›
Ã√¡√ª∂∆ƒ√//µ∞ƒ√™//¢À¡∞ª∏, ¤ˆ˜ fiÙÔ˘
ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi ‚¿ÚÔ˜/ÔÛfiÙËÙ·.
ñ ∂ÈÛ¿ÁÂÙ ÌfiÓÔ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÙÚÔʛ̈Ó. ªËÓ
Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚ÂÙ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û·Ԣ˜.
ñ °È· Ù· ÙÚfiÊÈÌ· Ô˘ ˙˘Á›˙Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‹ ÏÈÁfiÙÂÚÔ
·fi Ù· ‚¿ÚË/ÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜
›Ó·Î˜ ÁÈ· ∞À∆√ª∞∆√ ª∞°∂πƒ∂ª∞ ηÈ
∞À∆√ª∞∆√ •∂¶∞°øª∞, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙË ÌË
·˘ÙfiÌ·ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.°È· ηχÙÂÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·,
·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙˆÓ ÈÓ¿ÎˆÓ Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜ Ô˘
‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ 60 - 62.
3. °È· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜, ·Ù‹ÛÙÂ
ÙÔ ÎÔ˘Ì› START/+30.
2.
¶ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ÎÔ˘Ì›
Ã√¡√ª∂∆ƒ√//
µ∞ƒ√™//¢À¡∞ª∏
3.
∫Ô˘Ì› START/+30
x1
∏ ÙÂÏÈ΋ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰È·Ê¤ÚÂÈ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ·Ú¯È΋.
∂ϤÁÍÙÂ Â¿Ó Ù· ÙÚfiÊÈÌ· Â›Ó·È Î·˘Ù¿ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ì·Á›ÚÂÌ·.
∂¿Ó Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ, ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ú·Ù›ÓÂÙ ÙÔ
¯ÚfiÓÔ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜ Î·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙÔ Â›Â‰Ô ÈÛ¯‡Ô˜.
ŸÙ·Ó ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÌÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·
(.¯. Á‡ÚÈÛÌ· ÙÔ˘ Ê·ÁËÙÔ‡) Ô ÊÔ‡ÚÓÔ˜ Ù›ıÂÙ·È ÂÎÙfi˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ¤Ó· ˯ËÙÈÎfi Û‹Ì·, ÂÓÒ Ô
˘fiÏÔÈÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜ Î·È ÔÈ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈΤ˜
Ï˘¯Ó›Â˜ ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÔıfiÓË. °È· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë
‰È·‰Èηۛ· Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì›
START/+30.
™ËÌ·ÓÙÈÎfi: ∂¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
START/+30 ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ „Ë̷ۛÙÔ˜/
ÍÂ·ÁÒÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· Ó· ·˘Í‹ÛÂÙ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜,
Â›Ó·È Èı·ÓfiÓ ÙÔ Ê·ÁËÙfi Ó· η›.
53
GREEK
√È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ∞À∆√ª∞∆√ ª∞°∂πƒ∂ª∞ Î·È ∞À∆√ª∞∆√ •∂¶∞°øª∞ ÔÚ›˙Ô˘Ó ·˘ÙfiÌ·Ù· ÙÔ ÛˆÛÙfi ÙÚfiÔ Î·È
¯ÚfiÓÔ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜. ªÔÚ›Ù ӷ ÂÈϤÍÂÙ ·Ó¿ÌÂÛ· Û 2 ÌÂÓÔ‡ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ∞À∆√ª∞∆√À ª∞°∂πƒ∂ª∞∆√™,
6 ÌÂÓÔ‡ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ∞À∆√ª∞∆√À ª∞°∂πƒ∂ª∞∆√™ ∫∞π °∫ƒπ§ Î·È 4 ÌÂÓÔ‡ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ∞À∆√ª∞∆√À
•∂¶∞°øª∞∆√™. ∆È Ú¤ÂÈ Ó· ͤÚÂÙ fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠·˘Ù‹ ÙËÓ ·˘ÙfiÌ·ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·:
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˘ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜
Î·È ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˘ ÍÂ·ÁÒÌ·ÙÔ˜
¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÁÈ· ÙÔ ∞À∆√ª∞∆√ ª∞°∂πƒ∂ª∞ ∫∞π °∫ƒπ§ 1:
°È· Ó· Ì·ÁÂÈÚ¤„ÂÙ ÊÈϤÙÔ „·ÚÈÔ‡ ÁÎÚ·ÙÈÓ¤ Ì ‚¿ÚÔ˜ 1,5 kg ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ∞˘ÙfiÌ·ÙÔ Ì·Á›ÚÂÌ· Î·È ÁÎÚÈÏ 1 (A1-1).
1. ∂ÈϤÍÙ ÙÔ ÌÂÓÔ‡ Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ
·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì›
∞À∆√ª∞∆√ ª∞°∂πƒ∂ª∞
∫∞π °∫ƒπ§ 1 Ì›· ÊÔÚ¿.
2. ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜
ÙÔ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ÎÔ˘Ì›
Ã√¡√ª∂∆ƒ√//µ∞ƒ√™//
¢À¡∞ª∏.
3. ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì›
START/+30 Ì›· ÊÔÚ¿.
x1
x1
∂ϤÁÍÙ ÙËÓ ÔıfiÓË.
¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 2 ÁÈ· ÙÔ ∞À∆√ª∞∆√ •∂¶∞°øª∞:
°È· Ó· ÍÂ·ÁÒÛÙ ÌÈ· ÌÚÈ˙fiÏ· 0,2 kg ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ∞˘ÙfiÌ·ÙÔ˘ •Â·ÁÒÌ·ÙÔ˜ (Ad-1).
1. ∂ÈϤÍÙ ÙÔ ÌÂÓÔ‡ Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ
·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì›
∞À∆√ª∞∆√ •∂¶∞°øª∞
Ì›· ÊÔÚ¿.
2. ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ
ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ÎÔ˘Ì›
Ã√¡√ª∂∆ƒ√//µ∞ƒ√™//¢À¡∞ª∏.
3. ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì›
START/+30 Ì›· ÊÔÚ¿.
x1
x1
∂ϤÁÍÙ ÙËÓ ÔıfiÓË.
54
¶›Ó·Î˜ ÁÈ· ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˘ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜
XXXXXXXXXXXXXXXX
Î·È ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˘ ÍÂ·ÁÒÌ·ÙÔ˜
∫Ô˘ÌÈ
14.RICE
FRIED
ES
8.CHICKEN LEGS
14.RICE
9.GRATIN
15.BOILED
POTATOES
9.GRATIN
15.BOILED
POTATOES
BLES
BLES
10.FROZEN
GRATIN
JACKET
POTATOES
x2
10.FROZEN
GRATIN
JACKET
POTATOES
AC-2 ª·ÁÂ30.MINCE
›Ú
ÂÌ·AND
ONION
∫ÈÌ¿˜ Î·È 30.MINCE AND
21.CHICKEN LEGS
ÎÚÂÌ̇‰È· ONION
21.CHICKEN LEGS
22.POULTRY
11.FROZEN
READY MEALS
16.JAM
23.MINCED MEAT
+ SAUCE
D FISH
11.FROZEN
READY MEALS
16.JAM
23.MINCED MEAT
KEWER
12.BEVERAGES
CAKES
∫Ô˘ÌÈ
17.PIQUANTE
24.CAKE
KEWER
12.BEVERAGES
17.PIQUANTE
CAKES
24.CAKE
13.SOUP
18.CAKE
25.BREAD
PORK
CASSEROLES
19.PASTA
CASSEROLES
19.PASTA
enu1
frost
efrost
14.RICE
20.STEAK
& CHOPS
29.CHICKEN PAN
WITH VEGETABLES
2.FROZEN
VEGETABLES
9.GRATIN
15.BOILED
POTATOES
21.CHICKEN LEGS
30.MINCE AND
ONION
∞˘ÙÔÌ·ÙÔ
3.FRESH
Ì·ÁÂÈÚÂÌ·
VEGETABLES
Î·È ÁÎÚÈÏ 1
µ¿ÚÔ˜ (∞˘Í·ÓfiÌÂÓË
ÌÔÓ¿‰·)JACKET
/ ™Î¢Ë22.POULTRY
POTATOES
menu2
express
A1-2 ª·ÁÂ9.GRATIN
›ÚÂÌ·
√ÁÎÚ·Ù¤Ó
menu2
(grill)
express
menu2
express
(grill)
express
cook
express
6.ROAST PORK
menu2
x2
cook1
ñ ¢È·‚¿ÛÙ ÙȘ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ÁÈ· “ºÈϤÙÔ „·ÚÈÔ‡
ÁÎÚ·ÙÈÓ¤” ÛÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ 58 - 59.
23.MINCED MEAT
29.CHICKEN PAN
WITH VEGETABLES
* ™˘ÓÔÏÈÎfi ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ.
26.MEAT JOINT
5.GRILL SKEWER
express
¢È·‰ÈηÛÈ·
10.FROZEN
GRATIN
& CHOPS
26.MEAT JOINT
2.FROZEN
VEGETABLES
N
enu1
* ™˘ÓÔÏÈÎfi ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ.
8.CHICKEN LEGS
.FISH FILLET+ SAUCE
GRATINATED FISH
x1
ñ ¢È·‚¿ÛÙ ÙË Û˘ÓÙ·Á‹ “∫ÈÌ¿˜ Î·È ÎÚÂÌ̇‰È·” ÛÙË
ÛÙË ÛÂÏ›‰· 58.
1.FRENCH FRIED
POTATOES
POTATOES
N
* ™˘ÓÔÏÈÎfi ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ.
0,5 - 1,5 kg* (500 g)
∫·ÙÛ·ÚfiÏ· Ì η¿ÎÈ
A1-1 ª·Á›ÚÂÌ· 0,5 - 1,5 kg* (500 g)
11.FROZEN
16.JAM
4
ºÈϤÙÔ „·ÚÈÔ‡
∆·„›
ÁÈ· ÔÁÎÚ·Ù¤Ó
READY MEALS
25.BREAD
14.RICE
20.STEAK
1.FRENCH
FRIED
8.CHICKEN LEGS ÷ÌËÏ‹
ÁÎÚ·ÙÈÓ¤
Û¯¿Ú·
18.CAKE
13.SOUP
ñ ¢È·‚¿ÛÙ ÙË Û˘ÓÙ·Á‹ ÁÈ· “∫ÔÙfiÔ˘ÏÔ ÛÙÔ Ù·„› ÌÂ
Ï·¯·ÓÈο” ÛÙË ÛÂÏ›‰· 58.
22.POULTRY
+ SAUCE
D FISH
ORK
¢È·‰ÈηÛÈ·
3.FRESH
VEGETABLES
express
12.BEVERAGES
17.PIQUANTE
CAKES
0,5
- 1,5 kg*21.CHICKEN
(500
g)
15.BOILED
LEGS
POTATOES
∆·„› ÁÈ· ÔÁÎÚ·Ù¤Ó
÷ÌËÏ‹ Û¯¿Ú·
ñ ¢È·‚¿ÛÙ ÙȘ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ÁÈ· “√ÁÎÚ·Ù¤Ó” ÛÙË
ÛÂÏ›‰· 59.
25.BREAD
18.CAKE
13.SOUP
24.CAKE
30.MINCE AND
ONION
10.FROZEN
GRATIN
JACKET
POTATOES
22.POULTRY
7.GRILLED
CASSEROLES
19.PASTA
* ™˘ÓÔÏÈÎfi ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ.
cook2
(grill)
express
26.MEAT JOINT
express cook1
cook
™ËÌ›ˆÛË:
CHICKEN
cook2
∆·4express
Ê·ÁËÙ¿
·fi
ÙÔ „˘Á›Ô
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜
Ì·ÁÂÈÚ‡ÔÓÙ·È Û ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ·fi 5 ÆC Î·È Ù·
23.MINCED MEAT
11.FROZEN
16.JAM
(grill)
READY MEALS
ηÙ„˘Á̤ӷ ·fi ıÂÚÌÔÎڷۛ˜
-18 ÆC .
.FISH FILLET+ SAUCE
GRATINATED FISH
express
menu1
5.GRILL SKEWER
12.BEVERAGES
6.ROAST PORK
13.SOUP
defrost
express
express
menu2
17.PIQUANTE
CAKES
express
cook
express
menu2
(grill)
24.CAKE
express
cook1
express
(grill)
7.GRILLED
CHICKEN
express
menu1
CASSEROLES
express
menu2
18.CAKE
25.BREAD
19.PASTA
26.MEAT JOINT
express
menu2
(grill)
express
defrost
express
cook
express
cook1
express
cook2
(grill)
55
cook2
GREEK
8.CHICKEN LEGS
BLES
µ¿ÚÔ˜ (∞˘Í·ÓfiÌÂÓË
ÌÔÓ¿‰·) / ™Î¢Ë
AC-1 ª·Á›ÚÂÌ·
0,5 - 1,5 kg* (500 g)
∫ÔÙfiÔ˘ÏÔ ÛÙÔ
∆·„› ÁÈ· ÔÁÎÚ·Ù¤Ó
29.CHICKEN PAN
20.STEAK
WITH VEGETABLES ÛÎÂ·Ṳ̂ÓÔ ÌÂ
& CHOPS
Ù·„›
Ì Ϸ¯·ÓÈο
·ÏÔ˘ÌÈÓfi¯·ÚÙÔ ÁÈ·
29.CHICKEN PAN
20.STEAK
WITH VEGETABLES
& CHOPS
ÌÈÎÚÔ·̷ٷ
x1
FRIED
ES
BLES
∞˘ÙÔÌ·ÙÔ
Ì·ÁÂÈÚÂÌ·
¶›Ó·Î˜ ÁÈ· ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˘ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜
Î·È ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˘ ÍÂ·ÁÒÌ·ÙÔ˜
∫Ô˘ÌÈ
x1
∞˘ÙÔÌ·ÙÔ
Ì·ÁÂÈÚÂÌ·
1.FRENCH FRIED
Î·È ÁÎÚÈÏ
2
POTATOES
µ¿ÚÔ˜ (∞˘Í·ÓfiÌÂÓË
ÌÔÓ¿‰·) / ™Î¢Ë
8.CHICKEN LEGS
14.RICE
20.STEAK
& CHOPS
A2-1 ª·Á›ÚÂÌ·
0,20 - 0,40 kg (50 g)
∆ËÁ·ÓÈÙ¤˜
∆·„› ÁÈ· Ù¿ÚÙ˜
·Ù¿Ù˜ 2.FROZEN
æËÏ‹
Û¯¿Ú·
9.GRATIN
15.BOILED
VEGETABLES
POTATOES
ÃÔÓÙÚÔÎÔÌ̤Ó˜
(Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È
ÁÈ· ÙÔ˘˜
3.FRESH
10.FROZEN
JACKET
Û˘Ì‚·ÙÈÎÔ‡˜
VEGETABLES
GRATIN
POTATOES
14.RICE
FRIED
8.CHICKEN LEGS
ÊÔ‡ÚÓÔ˘˜)1.FRENCH
POTATOES
4.FISH FILLET+ SAUCE
GRATINATED FISH
1.FRENCH
FRIED
2.FROZEN
POTATOES
VEGETABLES
11.FROZEN
8.CHICKEN
LEGS
READY MEALS
9.GRATIN
16.JAM
14.RICE
15.BOILED
POTATOES
A2-2 ª·Á›ÚÂÌ·
0,2 - 0,8 kg (100 g)
™Ô˘‚Ï¿ÎÈ·
ÁÈ·
æËÏ‹
Û¯¿Ú·
17.PIQUANTE
12.BEVERAGES
5.GRILL SKEWER
15.BOILED
9.GRATIN
2.FROZEN
CAKES
10.FROZEN
3.FRESH
JACKET
ÁÎÚÈÏ
POTATOES
VEGETABLES
VEGETABLES
GRATIN
POTATOES
x2
6.ROAST PORK
3.FRESH
.FISH FILLET+ SAUCE
4VEGETABLES
GRATINATED FISH
18.CAKE
13.SOUP
10.FROZEN
JACKET
11.FROZEN
16.JAM
GRATIN
POTATOES
READY MEALS
¢È·‰ÈηÛÈ·
29.CHICKEN PAN
WITH VEGETABLES
ñ µ¿ÏÙ ÙȘ ηÙ„˘Á̤Ó˜ ÙËÁ·ÓËÙ¤˜ ·Ù¿Ù˜ ÛÂ
Ì›· ÊfiÚÌ· Ù¿ÚÙ·˜.
ñ ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙÂ
ÙË ÊfiÚÌ· ÛÙËÓ Â¿Óˆ Û¯¿Ú· ÁÈ·
30.MINCE AND
21.CHICKEN LEGS
va ONION
ÙȘ „‹ÛÂÙÂ.
ñ ªfiÏȘ ·ÎÔ˘ÛÙ› ÙÔ Ë¯ËÙÈÎfi Û‹Ì·, Á˘Ú›ÛÙ ÙȘ.
ñ ŸÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ „‹ÛÈÌÔ, ‚Á¿ÏÙ ÙȘ
22.POULTRY
·Ù¿Ù˜ ·fi ÙË ÊfiÚÌ· Î·È ÛÂÚ‚›ÚÂÙ¤ ÙȘ ÛÂ
29.CHICKEN PAN
20.STEAK
È¿ÙÔ.
(¢ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È ¯ÚfiÓÔ˜ ·Ú·ÌÔÓ‹˜).
WITH VEGETABLES
& CHOPS
™ËÌÂÈÒÛË: ∏ ÊfiÚÌ· ˙ÂÛÙ·›ÓÂÙ·È Ôχ ηٿ ÙË
‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ „Ë̷ۛÙÔ˜. °È· Ó· ÌËÓ Î·Â›ÙÂ,
23.MINCED MEAT
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙÂ
Á¿ÓÙÈ· ÊÔ‡ÚÓÔ˘ ÁÈ· Ó· ‚Á¿ÏÂÙÂ
29.CHICKEN PAN
20.STEAK
30.MINCE
AND
LEGS
21.CHICKEN
WITH VEGETABLES
& CHOPS
ONION ·fi ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ.
ÙË ÊfiÚÌ·
ñ ∂ÙÔÈÌ¿ÛÙ ٷ ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ· ÁÈ· ÁÎÚÈÏ Û‡Ìʈӷ ÌÂ
ÙË Û˘ÓÙ·Á‹ Ù˘ ÛÂÏ›‰·˜ 60.
30.MINCE AND
ñ ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙÂ
Ù· ÛÙËÓ „ËÏ‹ Û¯¿Ú· Î·È „‹ÛÙ ٷ.
ONION
ñ ªfiÏȘ ·ÎÔ˘ÛÙ› ÙÔ Ë¯ËÙÈÎfi Û‹Ì·, Á˘Ú›ÛÙ ٷ.
ñ ªÂÙ¿ ÙÔ Ì·Á›ÚÂÌ·, ‚Á¿ÏÙ ٷ ·fi ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ
Î·È ‚¿ÏÙ ٷ Û ¤Ó· È¿ÙÔ ÁÈ· Ó· Ù· ÛÂÚ‚›ÚÂÙÂ.
25.BREAD
22.POULTRY
23.MINCED MEAT
(¢ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È ¯ÚfiÓÔ˜ ·Ú·ÌÔÓ‹˜).
24.CAKE
21.CHICKEN LEGS
22.POULTRY
A2-3 ª·Á›ÚÂÌ·
0,20 - 0,80 kg (50 g)
ªÔ‡ÙÈ·
æËÏ‹ Û¯¿Ú·
19.PASTA
CASSEROLES
7.GRILLED
14.RICE
20.STEAK
1.FRENCH FRIED
8.CHICKEN LEGS
11.FROZEN
16.JAM
4CHICKEN
ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ˘
& CHOPS
POTATOES
17.PIQUANTE
12.BEVERAGES
5.GRILL SKEWER
ñ ∞Ó·Ì›ÍÙ ٷ Û˘ÛÙ·ÙÈο Î·È ·ÏÒÛÙ ٷ ÛÙ·
ÌÔ‡ÙÈ· ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ˘.
26.MEAT
JOINT
29.CHICKEN
PAN
23.MINCED
MEAT
ñ ∆Ú˘‹ÛÙ ÙÔ ‰¤ÚÌ· ÙˆÓ ÌÔ˘ÙÈÒÓ ÙÔ˘
WITH VEGETABLES
24.CAKE
READY MEALS
CAKES
ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ˘.
ñ ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ٷ ÌÔ‡ÙÈ· ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙËÓ „ËÏ‹
x3
Û¯¿Ú·, Ì ÙÔ ‰¤ÚÌ· ÚÔ˜ Ù· οو Î·È Ì ٷ
express
menu1
15.BOILED
9.GRATIN
2.FROZEN
30.MINCE AND
21.CHICKEN
LEGS
express menu2
express menu2
24.CAKE
17.PIQUANTE
12.BEVERAGES
SKEWER
POTATOES
VEGETABLES
ONION
(grill)
25.BREAD
18.CAKE
ÏÂÙ¿ ̤ÚË Ó· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÚÔ˜ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ.
6.ROAST
PORK
13.SOUP
ÀÏÈο ÁÈ· 5.GRILL
0,6
kg
ÌÔ‡ÙÈ·
ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ˘:
CAKES
ñ ªfiÏȘ ·ÎÔ˘ÛÙ› ÙÔ Ë¯ËÙÈÎfi Û‹Ì·, Á˘Ú›ÛÙ ÙÔ
1-2 ÎÔ˘Ù. ÛÔ‡·˜ Ï¿‰È, 1/2 ÎÔ˘Ù. ÁÏ˘ÎÔ‡ ·Ï¿ÙÈ,
Ê·ÁËÙfi.
1 ÎÔ˘Ù. ÁÏ˘ÎÔ‡ ¿ÚÈη
10.FROZEN
3.FRESH
express cook1
express cook2ñ ŸÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ „‹ÛÈÌÔ, ‚Á¿ÏÙ ÙÔ Ê·ÁËÙfi
express
defrost
22.POULTRY
JACKET
express
cook
25.BREAD
18.CAKE
6.ROAST
13.SOUP
GRATINPORK
VEGETABLES
POTATOES
(grill)
19.PASTA
CASSEROLES
26.MEAT JOINT
7.GRILLED
·fi ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ Î·È ·Ê‹ÛÙ ÙÔ Ó· Ì›ÓÂÈ ÁÈ· 5
CHICKEN
ÏÂÙ¿ ÂÚ›Ô˘.
.FISH FILLET+ SAUCE
GRATINATED FISH
A2-4 ª·Á›ÚÂÌ·
0,9 - 1,8 kg (100 g)
23.MINCED MEAT
11.FROZEN
16.JAM
19.PASTA
CASSEROLES
7.GRILLED
∫ÔÙfiÔ˘ÏÔ
Û¯¿Ú·
READYmenu1
MEALS ÷ÌËÏ‹
express
express menu2
express menu2
CHICKEN
(grill)
Û¯¿Ú·˜
ñ ∞Ó·Ì›ÍÙ ٷ Û˘ÛÙ·ÙÈο Î·È ·ÏÒÛÙ ٷ ÛÙÔ
ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ.
ñ ∆Ú˘‹ÛÙ ÙÔ ‰¤ÚÌ· ÙÔ˘ ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ˘.
ñ ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ ÛÙË ÊfiÚÌ· Ù¿ÚÙ·˜ ÌÂ
ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÛÙ‹ıÔ˘˜ ÚÔ˜ Ù· οو.
x4 5.GRILL SKEWER 12.BEVERAGES 17.PIQUANTE
24.CAKE
express menu1
express
menu2
express menu2
CAKES
ñ µ¿ÏÙ ÙË ÊfiÚÌ· ηÙ¢ı›·Ó ¿Óˆ ÛÙÔÓ
express cook1
express cook2
express defrost
express cook
(grill)
ÀÏÈο ÁÈ· 1,2 kg ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ Û¯¿Ú·˜:
(grill)
ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ‰›ÛÎÔ ÁÈ· Ó· „Ëı›.
2 ÎÔ˘Ù. ÛÔ‡·˜ Ï¿‰È, 1 ÎÔ˘Ù. ÁÏ˘ÎÔ‡ ¿ÚÈη, ·Ï¿ÙÈ,
ñ ªfiÏȘ ·ÎÔ˘ÛÙ› ÙÔ Ë¯ËÙÈÎfi Û‹Ì·, Á˘Ú›ÛÙ ÙÔ
Ê·ÁËÙfi.
25.BREAD
18.CAKE
6.ROAST PORK
13.SOUP
express cook1
express cook2
express defrost
express cook
ñ ∞ÊÔ‡ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ „‹ÛÈÌÔ, ·Ê‹ÛÙ ÙÔ Ê·ÁËÙfi
(grill)
Ó· Ì›ÓÂÈ ÁÈ· 3 ÂÚ›Ô˘ ÏÂÙ¿ ̤۷ ÛÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ
Î·È ÌÂÙ¿ ‚Á¿ÏÙ ÙÔ Î·È ÛÂÚ‚›ÚÂÙ¤ ÙÔ Û È¿ÙÔ.
4.FISH FILLET+ SAUCE
GRATINATED FISH
7.GRILLED
CHICKEN
CASSEROLES
19.PASTA
26.MEAT JOINT
26.MEAT JOINT
™ËÌ›ˆÛË: ∆· Ê·ÁËÙ¿ ·fi ÙÔ „˘ÁÂ›Ô ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ Ì·ÁÂÈÚ‡ÔÓÙ·È Û ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ·fi 5 ÆC Î·È Ù·
ηÙ„˘Á̤ӷ ·fi ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ -18 ÆC .
express
menu1
express
menu2
express
menu2
(grill)
express
defrost
express
cook
express
cook1
express
cook2
(grill)
56
¶›Ó·Î˜ ÁÈ· ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˘ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜
Î·È ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˘ ÍÂ·ÁÒÌ·ÙÔ˜
1.FRENCH FRIED
POTATOES
2.FROZEN
VEGETABLES
1.FRENCH
FRIED
8.CHICKEN LEGS
& CHOPS
8.CHICKEN LEGS
9.GRATIN
8.CHICKEN LEGS
2.FROZEN
VEGETABLES
3.FRESH
VEGETABLES
2.FROZEN
VEGETABLES
1.FRENCH
FRIED
POTATOES
3.FRESH
VEGETABLES
4.FISH FILLET+ SAUCE
GRATINATED FISH
3.FRESH
VEGETABLES
2.FROZEN
VEGETABLES
9.GRATIN
10.FROZEN
GRATIN
9.GRATIN
8.CHICKEN LEGS
10.FROZEN
GRATIN
11.FROZEN
READY MEALS
10.FROZEN
GRATIN
9.GRATIN
5.GRILL SKEWER
4.FISH FILLET+ SAUCE
GRATINATED FISH
3.FRESH
VEGETABLES
11.FROZEN
READY MEALS
10.FROZEN
GRATIN
GRATINATED FISH
5.GRILL SKEWER
x2
12.BEVERAGES
6.ROAST PORK
13.SOUP
5.GRILL SKEWER
4.FISH FILLET+ SAUCE
12.BEVERAGES
11.FROZEN
READY MEALS
GRATINATED FISH
6.ROAST PORK
7.GRILLED
CHICKEN
6.ROAST
PORK
5.GRILL SKEWER
menu1
7.GRILLED
CHICKENPORK
6.ROAST
menu1
defrost
express menu1
express
defrost
POTATOES
14.RICE
21.CHICKEN LEGS
20.STEAK
& CHOPS
21.CHICKEN LEGS
13.SOUP
12.BEVERAGES
express
menu2
CASSEROLES
13.SOUP
express
menu2
x4
express
cook
21.CHICKEN LEGS
20.STEAK
& CHOPS
express
express
cook
menu2
30.MINCE AND
ONION
30.MINCE AND
ONION PAN
29.CHICKEN
WITH VEGETABLES
ONION
23.MINCED MEAT
16.JAM
17.PIQUANTE
CAKES
16.JAM
JACKET
POTATOES
17.PIQUANTE
CAKES
18.CAKE
24.CAKE
23.MINCED MEAT
22.POULTRY
24.CAKE
Ad-3 •Â¿25.BREAD
ÁˆÌ·
0,1 - 1,4 kg (100 g)
24.CAKE
17.PIQUANTE
∫¤ÈÎ
¶È¿ÙÔ
CAKES
23.MINCED MEAT
16.JAM
26.MEAT JOINT
17.PIQUANTE
CAKES
19.PASTA
express
25.BREAD
24.CAKE
26.MEAT JOINT
menu2
Ad-4 •Â¿26.MEAT
ÁˆÌ·JOINT
25.BREAD
æˆÌ›
19.PASTA
(grill)
18.CAKE
express
menu2
cook1
express menu2
19.PASTA
(grill)
express
express
cook1
cook2
express
(grill)
26.MEAT JOINT
express
cook2
express
express
cook1
menu2
express
(grill)
cook2
¢È·‰ÈηÛÈ·
ñ µ¿ÏÙ ÙÔ Ê·ÁËÙfi Û ̛· ÊfiÚÌ· Ù¿ÚÙ·˜, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ
ÙÔ˘ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘.
ñ ªfiÏȘ ·ÎÔ˘ÛÙ› ÙÔ Ë¯ËÙÈÎfi Û‹Ì·, Á˘Ú›ÛÙ ÙÔ Ê·ÁËÙfi,
·ÏÏ¿ÍÙ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Î·È ¯ˆÚ›ÛÙ ÙÔ. ™ÎÂ¿ÛÙ ٷ
ÏÂÙ¿ ̤ÚË Î·È Ù· ÛËÌ›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˙ÂÛÙ·ı› ÌÂ
·ÏÔ˘ÌÈÓfi¯·ÚÙÔ.
ñ ªÂÙ¿ ÙÔ ÍÂ¿ÁˆÌ·, Ù˘Ï›ÍÙ ÙÔ Ê·ÁËÙfi ÛÂ
·ÏÔ˘ÌÈÓfi¯·ÚÙÔ ÁÈ· 10-15 ÏÂÙ¿, ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ÍÂ·ÁÒÛÂÈ
ÂÓÙÂÏÒ˜.
ñ µ¿ÏÙ ÙÔÓ ÎÈÌ¿ Û ÊfiÚÌ· Ù¿ÚÙ·˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘
ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘.
ñ ªfiÏȘ ·ÎÔ˘ÛÙ› ÙÔ Ë¯ËÙÈÎfi Û‹Ì·, Á˘Ú›ÛÙ ÙÔ Ê·ÁËÙfi.
∂¿Ó Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ٷ ̤ÚË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó
ÍÂ·ÁÒÛÂÈ.
ñ ªÂÙ¿ ÙÔ ÍÂ¿ÁˆÌ·, ηχ„Ù ÙÔ Ê·ÁËÙfi ÌÂ
·ÏÔ˘ÌÈÓfi¯·ÚÙÔ ÁÈ· 5-10 ÏÂÙ¿, ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ÍÂ·ÁÒÛÂÈ
ÂÓÙÂÏÒ˜.
ñ ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙË Û˘Û΢·Û›· ·fi ÙÔ Î¤ÈÎ.
ñ ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Î·Ù¢ı›·Ó Â¿Óˆ ÛÙÔÓ
ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ‰›ÛÎÔ ‹ Û ¤Ó· È¿ÙÔ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘
ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘.
ñ ªÂÙ¿ ÙÔ ÍÂ¿ÁˆÌ·, Îfi„Ù ÙÔ Î¤ÈÎ Û ۷ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·,
·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ¯ÒÚÔ ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ·Ê‹ÛÙ ٷ Ó·
Ì›ÓÔ˘Ó ÁÈ· 15-60 ÏÂÙ¿, ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ÍÂ·ÁÒÛÔ˘Ó
ÂÓÙÂÏÒ˜.
25.BREAD
19.PASTA
(grill)
express
30.MINCE AND
ONION PAN
29.CHICKEN
WITH VEGETABLES
Ad-2 •Â¿Á22.POULTRY
ˆÌ·
0,2 - 1,0 kg (100 g)
23.MINCED MEAT
∫ÈÌ¿˜
ºfiÚÌ· Ù¿ÚÙ·˜
JACKET
22.POULTRY
POTATOES
‰È¿ÁÚ·ÌÌ·
ÛÂÏ›‰· 57.)
15.BOILED
30.MINCE
AND
21.CHICKEN LEGS (‚Ï.
(grill)
express defrost
express menu1
0,2 - 1,0 kg (100 g)
ºfiÚÌ· Ù¿ÚÙ·˜
29.CHICKEN PAN
WITH‰È¿ÁÚ·ÌÌ·
VEGETABLES
(‚Ï.
ÛÂÏ›‰· 57.)
22.POULTRY
(grill)
cook
express menu2
express
µ¿ÚÔ˜ (∞˘Í·ÓfiÌÂÓË
ÌÔÓ¿‰·) / ™Î¢Ë
29.CHICKEN PAN
WITH VEGETABLES
JACKET
POTATOES
16.JAM
x3 18.CAKE
CASSEROLES
CASSEROLES
7.GRILLED
CHICKEN
15.BOILED
POTATOES
JACKET
POTATOES
15.BOILED
18.CAKE
13.SOUP
CASSEROLES
7.GRILLED
CHICKEN
express
15.BOILED
POTATOES
14.RICE
POTATOES
11.FROZEN
READY MEALS
12.BEVERAGES
4.FISH FILLET+ SAUCE
express
Ad-1 •Â¿ÁˆÌ·
ªÚÈ˙fiϘ
20.STEAK
14.RICE
Î·È ·˚‰¿ÎÈ·& CHOPS
x1
POTATOES
express
∞˘ÙÔÌ·ÙÔ
•Â¿ÁˆÌ·
20.STEAK
14.RICE
0,1 - 1,0 kg (100 g)
ñ ∞ÏÒÛÙ ÙȘ ʤÙ˜ Û ÊfiÚÌ· Ù¿ÚÙ·˜ Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙÂ
ºfiÚÌ· Ù¿ÚÙ·˜
ÙË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘. ∂¿Ó ›ӷÈ
(°È’ ·˘Ùfi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·
‚¿ÚÔ˘˜ 1,0 kg, ·ÏÒÛÙ ÙȘ ʤÙ˜ ηÙ¢ı›·Ó Â¿Óˆ
Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
ÛÙÔÓ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ‰›ÛÎÔ.
ÌfiÓÔ „ˆÌ› Û ʤÙ˜.)
ñ ªfiÏȘ ·ÎÔ˘ÛÙ› ÙÔ Ë¯ËÙÈÎfi Û‹Ì·, Á˘Ú›ÛÙ ÙȘ ʤÙ˜,
·ÏÏ¿ÍÙ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË Î·È ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙȘ ʤÙ˜ Ô˘
¤¯Ô˘Ó ÍÂ·ÁÒÛÂÈ.
ñ ªÂÙ¿ ÙÔ ÍÂ¿ÁˆÌ·, ηχ„Ù ÙÔ „ˆÌ› ÌÂ
·ÏÔ˘ÌÈÓfi¯·ÚÙÔ ÁÈ· 5–15 ÏÂÙ¿, ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ÍÂ·ÁÒÛÂÈ
ÂÓÙÂÏÒ˜.
™ËÌ›ˆÛË: ∆· Ê·ÁËÙ¿ ·fi ÙÔ „˘ÁÂ›Ô ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ Ì·ÁÂÈÚ‡ÔÓÙ·È Û ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ·fi 5 ÆC Î·È Ù·
express cook1
express cook2 -18 ÆC.
·fi
ıÂÚÌÔÎڷۛ˜
defrost
express cook
ηÙ„˘Á̤ӷ
(grill)
™ËÌÂȈÛË: ∞˘ÙfiÌ·ÙÔ ÍÂ¿ÁˆÌ·
1. √È ÌÚÈ˙fiϘ Î·È Ù· ·˚‰¿ÎÈ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ„‡¯ÔÓÙ·È ¤Ó· ¤Ó·.
2. √ ÎÈÌ¿˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ„‡¯ÂÙ·È Ï·Ṳ̂ÓÔ˜ Û ÏÂÙfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ.
3. ªÂÙ¿ ÙÔ Á‡ÚÈÛÌ·, Ó· ÛÎÂ¿˙ÂÙ ٷ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÍÂ·ÁÒÛÂÈ Ì ÌÈÎÚ¿, Â›‰· ÎÔÌÌ¿ÙÈ·
·ÏÔ˘ÌÈÓfi¯·ÚÙÔ˘.
4. ∆· Ô˘ÏÂÚÈο ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ì·ÁÂÈÚ‡ÔÓÙ·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÍÂ¿ÁˆÌ·.
5. ∆· °Î·ÙÒ Ì Á¤ÌÈÛË Î·È Â›ÛÙÚˆÛË Îڤ̷˜ Â›Ó·È Ôχ ¢·›ÛıËÙ· ÛÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ. °È· ηχÙÂÚ·
·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, Â¿Ó Ë Îڤ̷ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· Ì·Ï·ÎÒÓÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ·, ‚Á¿ÏÙ ÙËÓ ·Ì¤Ûˆ˜ ·fi ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ Î·È ·Ê‹ÛÙÂ
ÙË Ó· Ì›ÓÂÈ ÁÈ· 10 - 30 ÏÂÙ¿ Û ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ˆÌ·Ù›Ô˘.
57
GREEK
∫Ô˘ÌÈ
1.FRENCH FRIED
POTATOES
™˘ÓÙ·Á¤˜ ÁÈ· ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˘ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜
∫ÔÙfiÔ˘ÏÔ ÛÙÔ Ù·„› Ì Ϸ¯·ÓÈο (AC-1)
¶ÈοÓÙÈÎÔ ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ ÊÚÈηۤ
0,5 kg
60 g
1
25 g
50 g
1,0 kg
120 g
1
50 g
100 g
1,5 kg
180 g
1
75 g
150 g
50 g
150 g
100 g
300 g
150 g
450 g
10 g
150 ml
20 g
300 ml
30 g
450 ml
1. ∞Ó·Ì›ÍÙ ÙÔ Ú‡˙È Î·È ÙÔ Û·ÊÚ¿Ó Ì¤Û· ÛÙË
‚Ô˘Ù˘ÚˆÌ¤ÓË ÊfiÚÌ·.
2. ¶ÚÔÛı¤ÛÙ ٷ ÎÚÂÌ̇‰È·, ÙËÓ ÎfiÎÎÈÓË ÈÂÚÈ¿, ÙÔ
Ú¿ÛÔ Î·È ÙÔ ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ. ∞Ï·ÙÔÈÂÚÒÛÙ ٷ ηÈ
·‰ÂÈ¿ÛÙ ٷ Â¿Óˆ ÛÙÔ Ú‡˙È.
3. ¶ÚÔÛı¤ÛÙÂ ·fi ¿Óˆ ÙÔ ‚Ô‡Ù˘ÚÔ.
4. ¶ÂÚȯ‡ÛÙ ÙÔ ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ Ì ÙÔ ˙ˆÌfi, ÛÎÂ¿ÛÙ ÌÂ
ÌÂÌ‚Ú¿ÓË ÁÈ· ÊÔ‡ÚÓÔ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ Î·È Ì·ÁÂÈÚ¤„ÙÂ
ÛÙÔ ∞À∆√ª∞∆√ ª∞°∂πƒ∂ª∞ (AC-1),
«∫ÔÙfiÔ˘ÏÔ ÛÙÔ Ù·„› Ì Ϸ¯·ÓÈο».
5. ªfiÏȘ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ Ì·Á›ÚÂÌ·, ·Ê‹ÛÙ ÙÔ Ê·ÁËÙfi
Ó· Ì›ÓÂÈ ÁÈ· 5-10 ÏÂÙ¿ ÂÚ›Ô˘.
Ì·ÎÚ‡ÎÔÎÎÔ Ú‡˙È
Û·ÎÔ˘Ï¿ÎÈ Û·ÊÚ¿Ó
ÎÚÂÌ̇‰È (ÎÔÌ̤ÓÔ Û ʤÙ˜)
ÎfiÎÎÈÓË ÈÂÚÈ¿ (ÎÔÌ̤ÓË ÛÂ
ψڛ‰Â˜)
Ú¿ÛÔ (ÎÔÌ̤ÓÔ Û ψڛ‰Â˜)
ÊÈϤÙÔ ÛÙ‹ıÔ˘˜ ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ˘
(ÎÔÌÌ ¤ÓÔ Û ·‚Ô˘˜)
È¤ÚÈ, ¿ÚÈη Û ÛÎfiÓË
‚Ô‡Ù˘ÚÔ ‹ Ì·ÚÁ·Ú›ÓË
˙ˆÌfi˜ ÎÚ¤·ÙÔ˜
∫ÈÌ¿˜ Î·È ÎÚÂÌ̇‰È· (AC-2)
0,5 kg
150 g
1,0 kg
300 g
1,5 kg
450 g
50 g
15 g
100 g
1
30 g
150 g
11/2
45 g
115 ml
20 g
65 g
65 g
1/2 *
230 ml
40 g
125 g
125 g
1*
345 ml
60 g
190 g
190 g
11/2 *
1/2
ÎÈÌ¿˜ (1/2 ‚Ô‰ÈÓfi˜, 1/2
¯ÔÈÚÈÓfi˜))
ÎÚÂÌ̇‰È (Ôχ „ÈÏÔÎÔÌ̤ÓÔ)
·‚Áfi
ÙÚÈÌ̤ÓË ÊÚ˘Á·ÓÈ¿ ·fi ¿ÛÚÔ
„ˆÌ›
·Ï·ÙÔ›ÂÚÔ
˙ˆÌfi˜ ÎÚ¤·ÙÔ˜
ÂÏÙ¤˜ ÓÙÔÌ¿Ù·˜
·Ù¿Ù˜ (Ôχ „ÈÏÔÎÔÌ̤Ó˜)
ηÚfiÙ· (Ôχ „ÈÏÔÎÔÌ̤Ó˜)
„ÈÏÔÎÔÌ̤ÓÔ˜ Ì·˚ÓÙ·Ófi˜
1. ∞Ó·Ì›ÍÙ ÙÔÓ ÎÈÌ¿, ÙÔ ÎÚÂÌ̇‰È, ÙÔ ·‚Áfi Î·È ÙËÓ ÙÚÈÌ̤ÓË
ÊÚ˘Á·ÓÈ¿ Û ÌÈ· ηÙÛ·ÚfiÏ·. ∫·Ú˘Î¤„Ù Ì ·Ï·ÙÔ›ÂÚÔ.
2. ∞Ú·ÈÒÛÙ ÙÔÓ ÂÏÙ¤ ÓÙÔÌ¿Ù·˜ ÛÙÔ ˙ˆÌfi ÎÚ¤·ÙÔ˜.
3. ¶ÚÔÛı¤ÛÙ ÙÔ ˘ÁÚfi, ÙȘ ·Ù¿Ù˜, Ù· ηÚfiÙ· Î·È ÙÔÓ
Ì·˚ÓÙ·Ófi ÛÙÔ ÎÚ¤·˜ Î·È ·Ó·Î·Ù¤„Ù ηϿ.
4. ™ÎÂ¿ÛÙÂ Î·È Ì·ÁÂÈÚ¤„Ù ÛÙÔ ∞À∆√ª∞∆√
ª∞°∂πƒ∂ª∞ (AC-2), «∫ÈÌ¿˜ Î·È ÎÚÂÌ̇‰È·».
5. ªfiÏȘ Ô ÊÔ‡ÚÓÔ˜ ÙÂı› ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ·ÎÔ˘ÛÙ› ÙÔ
˯ËÙÈÎfi Û‹Ì·, ·Ó·Î·Ù¤„ÙÂ Î·È ÛÎÂ¿ÛÙ ͷӿ ÙÔ Ê·ÁËÙfi.
6. ∞ÊÔ‡ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ Ì·Á›ÚÂÌ·, ·Ó·Î·Ù¤„Ù ηÈ
·Ê‹ÛÙ ÙÔ Ê·ÁËÙfi Ó· Ì›ÓÂÈ ÁÈ· 5 ÏÂÙ¿ ÂÚ›Ô˘.
¶·Û·-Ï›ÛÙ Ì ̷˚ÓÙ·Ófi Î·È ÛÂÚ‚›ÚÂÙÂ.
* = ÎÔ˘Ù. ÛÔ‡·˜
ºÈϤÙÔ „·ÚÈÔ‡ ÁÎÚ·ÙÈÓ¤ (A1-1)
æ¿ÚÈ ∂ÛÙÂÚ¯¿˙È
0,5 kg
1,0 kg
1,5 kg
230 g
100 g
20 g
450 g
200 g
40 g
680 g
300 g
60 g
40 g
10 g
100 g
10 g
140 g
20 g
1*
50 g
50 g
11/2 *
100 g
100 g
2*
150 g
150 g
ÊÈϤÙÔ „·ÚÈÔ‡
Ú¿Û· (ÎÔÌ̤ӷ Û ÚÔ‰¤Ï˜)
ÎÚÂÌ̇‰È (ÎÔÌ̤ÓÔ Û Ôχ
ÏÂÙ¤˜ ʤÙ˜)
ηÚfiÙ· (ÙÚÈÌ̤ӷ)
‚Ô‡Ù˘ÚÔ ‹ Ì·ÚÁ·Ú›ÓË
·Ï·ÙÔ›ÂÚÔ Î·È ÌÔÛ¯ÔÎ¿Ú˘‰Ô
¯˘Ìfi˜ ÏÂÌÔÓÈÔ‡
Îڤ̷ Á¿Ï·ÎÙÔ˜
Ù˘Ú› ÁÎÔ‡ÓÙ· (ÙÚÈÌ̤ÓÔ)
* = ÎÔ˘Ù. ÛÔ‡·˜
58
1. µ¿ÏÙ ٷ Ï·¯·ÓÈο, ÙÔ ‚Ô‡Ù˘ÚÔ Î·È Ù· ηڢ·̷ٷ
Û ÌÈ· ηÙÛ·ÚfiÏ· Î·È ·Ó·Î·Ù¤„Ù ηϿ. ª·ÁÂÈÚ¤„ÙÂ
ÁÈ· 2-6 ÏÂÙ¿ ÛÙ· 900 W, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘
Ê·ÁËÙÔ‡.
2. ¶Ï‡ÓÂÙÂ Î·È ÛÙÂÁÓÒÛÙ ÙÔ „¿ÚÈ Î·È Ú·ÓÙ›ÛÙ ÙÔ ÌÂ
¯˘Ìfi ÏÂÌÔÓÈÔ‡ Î·È ·Ï¿ÙÈ.
3. ∞Ó·Ì›ÍÙ ÙËÓ Îڤ̷ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ Ì ٷ Ï·¯·ÓÈο ηÈ
ηڢΤ„Ù ͷӿ.
4. µ¿ÏÙ ٷ ÌÈÛ¿ Ï·¯·ÓÈο ÛÙÔ Ù·„› ÁÈ· ÔÁÎÚ·Ù¤Ó.
∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ „¿ÚÈ ·fi ¿Óˆ Î·È ÛÎÂ¿ÛÙ ÙÔ ÌÂ
Ù· ˘fiÏÔÈ· Ï·¯·ÓÈο.
5. ∞ÏÒÛÙÂ Ù˘Ú› ÁÎÔ‡ÓÙ· ·fi ¿Óˆ, ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ
Ù·„› ÛÙË ¯·ÌËÏ‹ Û¯¿Ú· Î·È Ì·ÁÂÈÚ¤„Ù ÛÙÔ
ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞À∆√ª∞∆√ ª∞°∂πƒ∂ª∞ ∫∞π
°∫ƒπ§ 1 (A1-1), «ºÈϤÙÔ „·ÚÈÔ‡ ÁÎÚ·ÙÈÓ¤».
6. ªfiÏȘ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ Ì·Á›ÚÂÌ·, ·Ê‹ÛÙ ÙÔ Ê·ÁËÙfi
Ó· Ì›ÓÂÈ ÁÈ· 5 ÏÂÙ¿ ÂÚ›Ô˘.
™˘ÓÙ·Á¤˜ ÁÈ· ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˘ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜
0,5 kg
1,0 kg
1,5 kg
200 g
1/2 *
1/2 *
30 g
430 g
1*
1*
50 g
630 g
11/2 *
11/2 *
80 g
150 g
1*
300 g
11/2 *
450 g
2*
100 g
1/2 *
180 g
3/4 *
280 g
1*
ÊÈϤÙÔ „·ÚÈÔ‡
¯˘Ìfi˜ ÏÂÌÔÓÈÔ‡
‚Ô‡Ù˘ÚÔ Ì Á‡ÛË ·ÓÙÛÔ‡ÁÈ·˜
Ù˘Ú› ÁÎÔ‡ÓÙ· (ÙÚÈÌ̤ÓÔ)
·Ï·ÙÔ›ÂÚÔ
ÊÚ¤ÛÎȘ ÓÙÔÌ¿Ù˜
„ÈÏÔÎÔÌ̤ӷ ·Ó¿ÌÂÈÎÙ·
·ÚˆÌ·ÙÈο Ê˘Ù¿
Ù˘Ú› ÌÔÙ۷ڤϷ
‚·ÛÈÏÈÎfi˜ („ÈÏÔÎÔÌ̤ÓÔ˜)
* = ÎÔ˘Ù. ÛÔ‡·˜
√ÁÎÚ·Ù¤Ó (A1-2)
™·Ó¿ÎÈ ÔÁÎÚ·Ù¤Ó
0,5 kg
1,0 kg
1,5 kg
150 g
300 g
450 g
15 g
30 g
45 g
5g
10 g
15 g
150 g
300 g
450 g
35 g
75 g
110 g
50 g
1
40 g
100 g
2
75 g
150 g
3
115 g
ʇÏÏ· Û·Ó·ÎÈÔ‡ (ÍÂ·ÁˆÌ¤Ó·
Î·È ÛÙÚ·ÁÁÈṲ̂ӷ)
ÎÚÂÌ̇‰È (Ôχ „ÈÏÔÎÔÌ̤ÓÔ)
·Ï·ÙÔ›ÂÚÔ, ÌÔÛ¯ÔÎ¿Ú˘‰Ô
‚Ô‡Ù˘ÚÔ ‹ Ì·ÚÁ· Ú›ÓË (ÁÈ· Ó·
·Ï›„ ÂÙ ÙË ÊfiÚÌ·)
‚Ú·ÛÙ¤˜ ·Ù¿Ù˜ (ÎÔÌ̤Ó˜
Û ʤÙ˜)
‚Ú·ÛÙfi ˙·ÌfiÓ (ÎÔÌ̤ÓÔ ÛÂ
·‚Ô˘˜)
Îڤ̷ Á¿Ï·ÎÙÔ˜
·‚Á¿
ÙÚÈÌ̤ÓÔ Ù˘Ú›
√ÁÎÚ·Ù¤Ó (A1-2)
¶·Ù¿Ù˜ Î·È ÎÔÏÔ΢ı¿ÎÈ· ÔÁÎÚ·Ù¤Ó
0,5 kg
1,0 kg
1,5 kg
5g
10 g
15 g
200 g
400 g
600 g
115 g
230 g
345 g
75 g
1
1/2
150 g
2
1
225 g
3
2
40 g
10 g
80 g
20 g
120 g
30 g
1. ¶Ï‡ÓÂÙÂ Î·È ÛÙÂÁÓÒÛÙ ÙÔ „¿ÚÈ Î·È Ú·ÓÙ›ÛÙ ÙÔ ÌÂ
¯˘Ìfi ÏÂÌÔÓÈÔ‡, ·Ï¿ÙÈ Î·È ‚Ô‡Ù˘ÚÔ ·ÓÙÛÔ‡ÁÈ·˜.
2. ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙÂ ÙÔ „¿ÚÈ ÛÂ ¤Ó· Ù·„› ÁÈ· ÔÁÎÚ·Ù¤Ó (ÙÔ
̤ÁÂıÔ˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ ‚¿ÚÔ˜).
3. ¶·Û·Ï›ÛÙ ÙÔ „¿ÚÈ ÌÂ Ù˘Ú› ÁÎÔ‡ÓÙ·.
4. µ¿ÏÙ ÙȘ ÓÙÔÌ¿Ù˜ ¿Óˆ ·fi ÙÔ Ù˘Ú›.
5. ∫·Ú˘Î¤„Ù Ì ·Ï·ÙÔ›ÂÚÔ Î·È Ù· ·Ó¿ÌÂÈÎÙ·
·ÚˆÌ·ÙÈο Ê˘Ù¿.
6. ™ÙÚ·ÁÁ›ÍÙ ÙË ÌÔÙ۷ڤϷ, Îfi„Ù ÙËÓ Û ʤÙ˜ ηÈ
ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙËÓ Â¿Óˆ ÛÙȘ ÓÙÔÌ¿Ù˜. ¶·Û·Ï›ÛÙÂ
‚·ÛÈÏÈÎfi Â¿Óˆ ·fi ÙÔ Ù˘Ú›.
7. ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙÂ ÙÔ Ù·„› ÁÈ· ÔÁÎÚ·Ù¤Ó ÛÙË ¯·ÌËÏ‹
Û¯¿Ú· Î·È Ì·ÁÂÈÚ¤„Ù ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞À∆√ª∞∆√
ª∞°∂πƒ∂ª∞ ∫∞π °∫ƒπ§ 1 (A1-1), «ºÈϤÙÔ „·ÚÈÔ‡
ÁÎÚ·ÙÈÓ¤».
8. ªfiÏȘ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ Ì·Á›ÚÂÌ·, ·Ê‹ÛÙ ÙÔ Ê·ÁËÙfi
Ó· Ì›ÓÂÈ ÁÈ· 5 ÏÂÙ¿ ÂÚ›Ô˘.
1. ∞Ó·Ì›ÍÙ ÙÔ Û·Ó¿ÎÈ Ì ÙÔ ÎÚÂÌ̇‰È Î·È Î·Ú˘Î¤„Ù ÌÂ
·Ï·ÙÔ›ÂÚÔ Î·È ÌÔÛ¯ÔÎ¿Ú˘‰Ô.
2. §·‰ÒÛÙÂ ÙÔ Ù·„› ÁÈ· ÔÁÎÚ·Ù¤Ó. ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙÂ ÂÓ·ÏÏ¿Í ÛÂ
ÛÙÚÒÛÂȘ ÙȘ ·Ù¿Ù˜, ÙÔ ˙·ÌfiÓ Î·È ÙÔ Û·Ó¿ÎÈ ÛÙÔ
Ù·„›. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÚÒÛË Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Û·Ó¿ÎÈ.
3. ∞Ó·Ì›ÍÙ ٷ ·‚Á¿ Ì ÙËÓ Îڤ̷ Á¿Ï·ÎÙÔ˜, ÚÔÛı¤ÛÙÂ
·Ï·ÙÔ›ÂÚÔ Î·È ÂÚȯ‡ÛÙ ÙÔ ÔÁÎÚ·Ù¤Ó Ì ÙÔ Ì›ÁÌ·.
4. ™ÎÂ¿ÛÙ ÙÔ Ì›ÁÌ· Ì ÙÚÈÌ̤ÓÔ Ù˘Ú›.
5. ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Ù·„› ÛÙË ¯·ÌËÏ‹ Û¯¿Ú· Î·È Ì·ÁÂÈÚ¤„ÙÂ
ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞À∆√ª∞∆√ ª∞°∂πƒ∂ª∞ ∫∞π
°∫ƒπ§ 1 (A1-2), «√ÁÎÚ·Ù¤Ó».
6. ªfiÏȘ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ Ì·Á›ÚÂÌ·, ·Ê‹ÛÙ ÙÔ Ê·ÁËÙfi Ó·
Ì›ÓÂÈ ÁÈ· 5-10 ÏÂÙ¿ ÂÚ›Ô˘.
1. ∞Ï›„Ù Ì ‚Ô‡Ù˘ÚÔ ÙÔ Ù·„› ÁÈ· ÔÁÎÚ·Ù¤Ó Î·È
ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ Û ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ ÛÙÚÒÛÂȘ ÙȘ ·Ù¿Ù˜
Î·È Ù· ÎÔÏÔ΢ı¿ÎÈ·.
2. ∞Ó·Ì›ÍÙ ٷ ·‚Á¿ Ì ÙËÓ Îڤ̷ Á¿Ï·ÎÙÔ˜,
ηڢΤ„Ù Ì ·Ï·ÙÔ›ÂÚÔ Î·È ÛÎfiÚ‰Ô Î·È
ÂÚȯ‡ÛÙ ÙÔ ÔÁÎÚ·Ù¤Ó Ì ÙÔ Ì›ÁÌ·.
3. ¶·Û·Ï›ÛÙ ÙÔ ÔÁÎÚ·Ù¤Ó ÌÂ Ù˘Ú› ÁÎÔ‡ÓÙ·.
4. ∆¤ÏÔ˜, ·Û·Ï›ÛÙ ÙÔ ÔÁÎÚ·Ù¤Ó Ì ηı·ÚÈṲ̂ÓÔ˘˜
ËÏÈfiÛÔÚÔ˘˜.
5. ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Ù·„› ÛÙË ¯·ÌËÏ‹ Û¯¿Ú· ηÈ
Ì·ÁÂÈÚ¤„Ù ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞À∆√ª∞∆√
ª∞°∂πƒ∂ª∞ ∫∞π °∫ƒπ§ 1 (A1-2), «√ÁÎÚ·Ù¤Ó».
6. ªfiÏȘ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ Ì·Á›ÚÂÌ·, ·Ê‹ÛÙ ÙÔ
Ê·ÁËÙfi Ó· Ì›ÓÂÈ ÁÈ· 5-10 ÏÂÙ¿ ÂÚ›Ô˘.
‚Ô‡Ù˘ÚÔ ‹ Ì·ÚÁ ·Ú›ÓË (ÁÈ·
Ó· ·Ï›„ ÂÙ ÙË ÊfiÚÌ·)
‚Ú·ÛÙ¤˜ ·Ù¿Ù˜ (ÎÔÌ̤Ó˜
Û ʤÙ˜)
ÎÔÏÔ΢ı¿ÎÈ· (ÎÔÌ̤ӷ ÛÂ
Ôχ ÏÂÙ¤˜ ʤÙ˜)
Îڤ̷ Á¿Ï·ÎÙÔ˜
·‚Á¿
ÛÎÂÏ›‰Â˜ ÛÎfiÚ‰Ô (ÏȈ̤Ó˜)
·Ï·ÙÔ›ÂÚÔ
ÙÚÈÌ̤ÓÔ Ù˘Ú› ÁÎÔ‡ÓÙ·
ηı·ÚÈṲ̂ÓÔÈ ËÏÈfiÛÔÚÔÈ
59
GREEK
ºÈϤÙÔ „·ÚÈÔ‡ ÁÎÚ·ÙÈÓ¤ (A1-1)
æ¿ÚÈ ÁÎÚ·ÙÈÓ¤ ·Ï¿ ÈÙ·ÏÈο
™˘ÓÙ·Á¤˜ ÁÈ· ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˘ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜
™Ô˘‚Ï¿ÎÈ· ÁÈ· ÁÎÚÈÏ (A2-2)
1. ¶ÂÚ¿ÛÙ ÂÓ·ÏÏ¿Í ÙÔ ÎÚ¤·˜ Î·È Ù· Ï·¯·ÓÈο Û 4
ηϷ̿ÎÈ· ÁÈ· ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ·.
2. ∞Ó·Ì›ÍÙ ÙÔ Ï¿‰È Ì ٷ ηڢ·̷ٷ Î·È ·Ï›„ÙÂ
Ì ÙÔ Ì›ÁÌ· Ù· ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ·.
3. ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ٷ ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ· ÛÙË Û¯¿Ú· Î·È „‹ÛÙÂ
Ù· ÛÙÔ ∞À∆√ª∞∆√ ª∞°∂πƒ∂ª∞ ∫∞π °∫ƒπ§ 2
(A2-2), «™Ô˘‚Ï¿ÎÈ· ÁÈ· ÁÎÚÈÏ».
4 ͇ÏÈÓ·
400 g
100 g
100 g
250 g
100 g
2 ÎÔ˘Ù. ÛÔ‡·˜
4 ÎÔ˘Ù. ÁÏ˘ÎÔ‡
¯ÔÈÚÈÓ¤˜ ÌÚÈ˙fiϘ, ÎÔÌ̤Ó˜ Û ÎÔÌÌ¿ÙÈ·
Ì¤ÈÎÔÓ Ì ϛÔ˜
ÎÚÂÌ̇‰È·, ÎÔÌ̤ӷ ÛÙ· Ù¤ÛÛÂÚ·
ÓÙÔÌ¿Ù˜, ÎÔÌ̤Ó˜ ÛÙ· Ù¤ÛÛÂÚ·
Ú¿ÛÈÓË ÈÂÚÈ¿, ÎÔÌ̤ÓË Û ·‚Ô˘˜
Ï¿‰È
ÁÏ˘ÎÈ¿ ¿ÚÈη
·Ï¿ÙÈ
1 ÎÔ˘Ù. ÁÏ˘ÎÔ‡ È¤ÚÈ Î·ÁȤÓ
1 ÎÔ˘Ù. ÁÏ˘ÎÔ‡ Û¿ÏÙÛ· worcester
¶›Ó·Î˜ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜
™À¡∆√ª√°ƒ∞ºπ∂™ ¶√À Ã∏™πª√¶√π√À¡∆∞π ™∆π™ ™À¡∆∞°∂™
ÎÔ˘Ù. ÛÔ‡·˜ =
ÎÔ˘Ù·ÏÈ¿ ÛÔ‡·˜
ÎÔ˘Ù. ÁÏ˘ÎÔ‡ =
ÎÔ˘Ù·Ï¿ÎÈ ÁÏ˘ÎÔ‡
ÊÏÈÙ˙. =
ÁÂÌ¿ÙÔ ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ
kg = ÎÈÏfi
g = ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈÔ
l = Ï›ÙÚÔml
ml = ¯ÈÏÈÔÛÙfiÏÈÙÚÔ
cm = ÂηÙÔÛÙfi
ÏÂ. = ÏÂÙ¿
¶π¡∞∫∞™: ∑∂™∆∞ª∞ ∆ƒ√ºπªø¡ ∫∞π ¶√∆ø¡
∆ÚfiÊÈÌ· / ¶ÔÙ¿
¶ÔÛfiÙËÙ·
g
∫·Ê¤˜
°¿Ï·
¡ÂÚfi
1 ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ
1 ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ
1 ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ
6 ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ·
1 Ù·„›
¶È·Ù¤Ï˜ (Ï·¯·ÓÈο,
ÎÚ¤·˜ Î·È Á·ÚÓÈÙÔ‡Ú˜)
ƒ·ÁÔ‡ / ™Ô‡·
§·¯·ÓÈο
∫Ú¤·˜, 1 ʤٷ*
ºÈϤÙÔ „·ÚÈÔ‡
∫¤ÈÎ, 1 ʤٷ*
¶·È‰È΋ ÙÚÔÊ‹,
1 ‚·˙¿ÎÈ
§ÈÒÛÈÌÔ Ì·ÚÁ·Ú›Ó˘
‹ ‚Ô˘Ù‡ÚÔ˘ *
§ÈÒÛÈÌÔ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜
ƒ‡ıÌÈÛË
πÛ¯‡˜
∂›‰Ô
ÃÚfiÓÔ˜
ÏÂÙ¿
150
150
150
900
1000
500
900 W
900 W
900 W
900 W
900 W
900 W
ÂÚ. 1
ÂÚ. 1
ÂÚ. 2
8-10
9-11
4-6
200
200
500
200
200
150
190
900 W
900 W
900 W
900 W
900 W
450 W
450 W
1-2
2-3
3-5
ÂÚ. 3
3-5
1/2 –1
1/2 -1
50
900 W
1/2
ÌËÓ ÛÎÂ¿˙ÂÙÂ
ÌËÓ ÛÎÂ¿˙ÂÙÂ
ÌËÓ ÛÎÂ¿˙ÂÙÂ
ÌËÓ ÛÎÂ¿˙ÂÙÂ
ÌËÓ ÛÎÂ¿˙ÂÙÂ
Ú›ÍÙ ϛÁ˜ ÛÙ·ÁfiÓ˜ ÓÂÚfi ÛÙË Û¿ÏÙÛ·, ÛÎÂ¿ÛÙÂ,
·Ó·Î·Ù¤„Ù ÌfiÏȘ ÂÚ¿ÛÂÈ Ô ÌÈÛfi˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ˙ÂÛÙ¿Ì·ÙÔ˜
ÛÎÂ¿ÛÙÂ, ·Ó·Î·Ù¤„Ù ÌÂÙ¿ ÙÔ ˙¤ÛÙ·Ì·
Â¿Ó Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ, ÚÔÛı¤ÛÙ ϛÁÔ ÓÂÚfi, ÛÎÂ¿ÛÙÂ,
·Ó·Î·Ù¤„Ù ÌfiÏȘ ÂÚ¿ÛÂÈ Ô ÌÈÛfi˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ˙ÂÛÙ¿Ì·ÙÔ˜
·ÏÒÛÙ ÌÈ· ÏÂÙ‹ ÛÙÚÒÛË Û¿ÏÙÛ·˜ Î·È ÛÎÂ¿ÛÙÂ
ÛÎÂ¿ÛÙÂ
ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙÂ ÙÔ ÛÂ ÊfiÚÌ· Ù¿ÚÙ·˜
·‰ÂÈ¿ÛÙ ÙË Û ‰Ô¯Â›Ô ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÊÔ‡ÚÓÔ
ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ, ÌÂÙ¿ ÙÔ ˙¤ÛÙ·Ì· ·Ó·Î·Ù¤„Ù ηϿ ηÈ
ÂϤÁÍÙ ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·
ÛÎÂ¿ÛÙÂ
100
450 W
3-4
Ó· ·Ó·Î·Ù‡ÂÙ fiÙ fiÙÂ
* ·fi ·ÁˆÌ¤ÓÔ ÎÚ¤·˜
60
ª¤ıÔ‰Ô˜
¶›Ó·Î˜ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜
¶π¡∞∫∞™: ª∞°∂πƒ∂ª∞ ∆ø¡ ºƒ∂™∫ø¡ §∞Ã∞¡π∫ø¡
§·¯·ÓÈÎfi
µ¿ÚÔ˜ ƒ‡ı- πÛ¯‡˜
ÃÚfiÓÔ˜
g
ÌÈÛË ∂›Â‰Ô §ÂÙ¿
ªÚfiÎÔÏÔ
500
900 W
6-8
∞ڷο˜
500
900 W
6-8
∫·ÚfiÙ·
500
900 W
9-11
µÚ·ÛÙ¤˜
·Ù¿Ù˜
500
900 W
15-17
ª¤ıÔ‰Ô˜
∂ÈϤÔÓ vÂÚfi
ÎÔ˘Ù. ™Ô‡·˜ / ml
¯ˆÚ›ÛÙ ٷ ·Óı‡ÏÏÈ·, ÚÔÛı¤ÛÙ 4-5 ÎÔ˘Ù. ÛÔ‡·˜ ÓÂÚfi,
ÛÎÂ¿ÛÙÂ Î·È ·Ó·Î·Ù‡ÂÙ ÂÚÈÛÙ·Ûȷο ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜
ÛÎÂ¿ÛÙÂ, ÚÔÛı¤ÛÙ 4-5 ÎÔ˘Ù. ÛÔ‡·˜ ÓÂÚfi Î·È ·Ó·Î·Ù‡ÂÙÂ
ÂÚÈÛÙ·Ûȷο ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜
Îfi„Ù Û ÚÔ‰¤Ï˜, ÛÎÂ¿ÛÙÂ, ÚÔÛı¤ÛÙ 4-5 ÎÔ˘Ù. ÛÔ‡·˜ ÓÂÚfi,
ÛÎÂ¿ÛÙÂ Î·È ·Ó·Î·Ù‡ÂÙ ÂÚÈÛÙ·Ûȷο ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜
Îfi„Ù Û ÌÂÁ¿Ï· ÈÛÔÌÂÁ¤ıË ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, ÚÔÛı¤ÛÙ ϛÁÔ ·Ï¿ÙÈ,
ÚÔÛı¤ÛÙ 150 ml ÓÂÚfi, ÛÎÂ¿ÛÙÂ Î·È ·Ó·Î·Ù‡ÂÙ ÂÚÈÛÙ·Ûȷο
ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜
-
¶π¡∞∫∞™: •∂¶∞°øª∞
µ¿ÚÔ˜
g
°ÎԇϷ˜
500
270 W
8-9
§Ô˘Î¿ÓÈη, 8
4
ªÔ‡ÙÈ·
ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ˘
ºÈϤÙÔ „·ÚÈÔ‡
600
300
200
270 W
270 W
270 W
6-8
3-5
3-4
400
270 W
5-7
80
150
250
270 W
270 W
270 W
1-11/2
1-3
3-5
æˆÌ¿ÎÈ·, 2 ÎÔÌÌ¿ÙÈ·
∫¤ÈÎ, 1 ÎÔÌÌ¿ÙÈ
ºÚÔ‡Ù·, .¯. ÎÂÚ¿ÛÈ·,
ÊÚ¿Ô˘Ï˜, ÛÌ¤Ô˘Ú·,
‰·Ì¿ÛÎËÓ·
ƒ‡ı- πÛ¯‡˜
ÃÚfiÓÔ˜ ª¤ıÔ‰Ô˜
ÌÈÛË ∂›Â‰Ô §ÂÙ¿
·Ó·Î·Ù¤„Ù ÌfiÏȘ ÂÚ¿ÛÂÈ Ô ÌÈÛfi˜ ¯ÚfiÓÔ˜
ÍÂ·ÁÒÌ·ÙÔ˜
ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ٷ ÙÔ ¤Ó· ‰›Ï· ÛÙÔ ¿ÏÏÔ, Á˘Ú›ÛÙÂ
Ù· ÌfiÏȘ ÂÚ¿ÛÂÈ Ô ÌÈÛfi˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÍÂ·ÁÒÌ·ÙÔ˜
Á˘Ú›ÛÙ ٷ ÌfiÏȘ ÂÚ¿ÛÂÈ Ô ÌÈÛfi˜ ¯ÚfiÓÔ˜
ÍÂ·ÁÒÌ·ÙÔ˜
Á˘Ú›ÛÙ ٷ ÌfiÏȘ ÂÚ¿ÛÂÈ Ô ÌÈÛfi˜ ¯ÚfiÓÔ˜
ÍÂ·ÁÒÌ·ÙÔ˜
Ó· Â›Ó·È ÍÂ·ÁˆÌ¤Ó· ÂÓ Ì¤ÚÂÈ
ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙÂ ÙÔ ÛÂ ÊfiÚÌ· Ù¿ÚÙ·˜
·ÏÒÛÙ ٷ ÔÌÔÈfiÌÔÚÊ·, Á˘Ú›ÛÙ ٷ ÌfiÏȘ
ÂÚ¿ÛÂÈ Ô ÌÈÛfi˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÍÂ·ÁÒÌ·ÙÔ˜
ÃÚfiÓÔ˜
·Ú·ÌÔÓ‹˜
§ÂÙ¿
10-15
5-10
5-10
10-15
5-10
5
5
√È ¯ÚfiÓÔÈ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û ·˘Ùfi ÙÔÓ ›Ó·Î· Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎÔ› Î·È ÌfiÓÔÓ Î·È ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ
·Ú¯È΋ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·, Ù· Û˘ÛÙ·ÙÈο Î·È ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ηÙ„˘Á̤ÓÔ˘ ÙÚÔÊ›ÌÔ˘.
¶π¡∞∫∞™: •∂¶∞°øª∞ ∫∞π ª∞°∂πƒ∂ª∞
∆ÚfiÊÈÌ·
µ¿ÚÔ˜
g
ƒ‡ı- πÛ¯‡˜
ÃÚfiÓÔ˜ ∂ÈϤÔÓ ª¤ıÔ‰Ô˜
ÌÈÛË ∂›Â‰Ô §ÂÙ¿ ÓÂÚfi ÎÔ˘Ù.
™Ô‡·˜
ºÈϤÙÔ „·ÚÈÔ‡
ª›· ÌÂÚ›‰·
Ê·ÁËÙfi
ªÚfiÎÔÏÔ
300
400
900 W
900 W
9-11
8-10
-
ÛÎÂ¿ÛÙÂ
ÛÎÂ¿ÛÙÂ, ·Ó·Î·Ù¤„Ù ÌÂÙ¿ ·fi 6 ÏÂÙ¿
300
900 W
6-8
3-5
∞ڷο˜
300
900 W
6-8
3-5
∞Ó¿ÌÈÎÙ·
Ï·¯·ÓÈο
500
900 W
9-11
3-5
61
ÛÎÂ¿ÛÙÂ, ·Ó·Î·Ù¤„Ù ÌfiÏȘ ÂÚ¿ÛÂÈ Ô ÌÈÛfi˜
¯ÚfiÓÔ˜ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜
ÛÎÂ¿ÛÙÂ, ·Ó·Î·Ù¤„Ù ÌfiÏȘ ÂÚ¿ÛÂÈ Ô ÌÈÛfi˜
¯ÚfiÓÔ˜ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜
ÛÎÂ¿ÛÙÂ, ·Ó·Î·Ù¤„Ù ÌfiÏȘ ÂÚ¿ÛÂÈ Ô ÌÈÛfi˜
¯ÚfiÓÔ˜ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜
ÃÚfiÓÔ˜
·Ú·ÌÔÓ‹˜
§ÂÙ¿
1-2
2
2
2
2
GREEK
∆ÚfiÊÈÌ·
¶›Ó·Î˜ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜
¶π¡∞∫∞™: ª∞°∂πƒ∂ª∞, æ∏™πª√ ™∆√ °∫ƒπ§, ƒ√¢π™ª∞
∆ÚfiÊÈÌ·
æËÙ¿ (ÃÔÈÚÈÓfi,
ÌÔÛ¯¿ÚÈ, ·ÚÓ›)
µ¿ÚÔ˜
g
500
1000
1500
æËÙfi ‚Ô‰ÈÓfi
(̤ÙÚÈ· „Ë̤ÓÔ)
1000
1500
∫ÔÙfiÔ˘ÏÔ
1200
ªÔ‡ÙÈ·
ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ˘
200
∫ÈÏfiÙÔ 2 ÎÔÌÌ¿ÙÈ·,
400
̤ÙÚÈÔ „‹ÛÈÌÔ
ƒfi‰ÈÛÌ· Ê·ÁËÙÒÓ
ÔÁÎÚ·Ù¤Ó
∫ÚÔÎ ªÂÛȤ
1 ÎÔÌÌ¿ÙÈ
¶›ÙÛ·
ƒ‡ıÌÈÛË
πÛ¯‡˜
ÃÚfiÓÔ˜ ª¤ıÔ‰Ô˜
∂›Â‰Ô §ÂÙ¿
450 W
450 W
450 W
450 W
450 W
450 W
450 W
450 W
450 W
450 W
450 W
450 W
630 W
630 W
630 W
630 W
630 W
630 W
900 W
630 W
900 W
630 W
450 W
11-12*
6-8
8-13
450 W
4 ÎÔÌÌ¿ÙÈ·
450 W
300
450 W
450 W
450 W
450 W
400
5-8
6-8*
5-8
4-5
16-18
5-7*
14-16
4-6
26-28
5-8*
26-28
4-5
5-8
8-10*
3-5
12-15
12-15*
4-6
9-11
5-7*
9-11
3-5
6-7*
4-6
1/2
5-6
1/2-1
5-6
4-6
4-6
6-7
5-7
ηڢΤ„Ù ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ Û·˜,
ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ٷ ÛÙË ¯·ÌËÏ‹ Û¯¿Ú·, Á˘Ú›ÛÙÂ
Ù· ÌÂÙ¿ *
ÃÚfiÓÔ˜
·Ú·ÌÔÓ‹˜
§ÂÙ¿
10
10
10
ηڢΤ„Ù ηٿ ÚÔÙ›ÌËÛË, ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ
ÛÙË ¯·ÌËÏ‹ Û¯¿Ú·, Á˘Ú›ÛÙ ÙÔ ÌÂÙ¿ *
10
10
ηڢΤ„Ù ηٿ ÚÔÙ›ÌËÛË, ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÌÂ
ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÛÙ‹ıÔ˘˜ ÚÔ˜ Ù· οو ÛÙË
¯·ÌËÏ‹ Û¯¿Ú·, Á˘Ú›ÛÙ ÙÔ ÌÂÙ¿ *
3
ηڢΤ„Ù ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ Û·˜,
ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Ì ÙÔ ‰¤ÚÌ· ÚÔ˜ Ù· οو
ÛÙË ¯·ÌËÏ‹ Û¯¿Ú·, Á˘Ú›ÛÙ ÌÂÙ¿ *
ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÛÙËÓ „ËÏ‹ Û¯¿Ú·, Á˘Ú›ÛÙÂ
ÌÂÙ¿ *, ηڢΤ„Ù ÌÂÙ¿ ÙÔ „‹ÛÈÌÔ
ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Û·Ԙ ÛÙË ¯·ÌËÏ‹ Û¯¿Ú·
3
ÊÚ˘Á·Ó›ÛÙ ÙÔ „ˆÌ› Î·È ·Ï›„Ù ÙÔ ÌÂ
‚Ô‡Ù˘ÚÔ, ‚¿ÏÙ Â¿Óˆ ÌÈ· ʤٷ ˙·ÌfiÓ, ÌÈ·
ʤٷ ·Ó·Ó¿ Î·È ÌÈ· ʤٷ Ù˘Ú›
ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙËÓ ÛÙË ¯·ÌËÏ‹ Û¯¿Ú·
62
™˘ÓÙ·Á¤˜
∆· ÙÚfiÊÈÌ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·ÌËÏ‹ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÛÂ
˘ÁÚ·Û›·, fiˆ˜ ÔÈ ȷ٤Ϙ Ì ʷÁËÙfi, ı· Ú¤ÂÈ Ó·
·Ï›ÊÔÓÙ·È Ì Ͽ‰È ‹ ÓÂÚfi ÚÈÓ ·fi ÙË ‰È·‰Èηۛ·
˙ÂÛÙ¿Ì·ÙÔ˜ ‹ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜.
∏ ÔÛfiÙËÙ· ˘ÁÚÔ‡ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÙÂı› Û ӈ¤˜
ÙÚÔʤ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÛÈÁÔ„ËıÔ‡Ó, Ú¤ÂÈ Ó·
ÌÂȈı› ÛÙ· ‰‡Ô ÙÚ›Ù· Ù˘ ÔÛfiÙËÙ·˜ Ù˘ ·Ú¯È΋˜ Û˘ÓÙ·Á‹˜.
∂¿Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ›, ÚÔÛı¤ÛÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ˘ÁÚ¿ ηٿ ÙË
‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜.
∏ ÔÛfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ï›Ô˘˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÙÂı› ÌÔÚ›
Ó· ÌÂȈı› ÛËÌ·ÓÙÈο. ªÈ· ÌÈÎÚ‹ ÔÛfiÙËÙ· ‚Ô˘Ù‡ÚÔ˘,
Ì·ÚÁ·Ú›Ó˘ ‹ Ï·‰ÈÔ‡ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ‹ ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÈ Á‡ÛË ÛÙÔ
Ê·ÁËÙfi. °È’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ, Ô ÊÔ‡ÚÓÔ˜ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ Â›Ó·È
ȉ·ÓÈÎfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·Û΢‹ Ê·ÁËÙÒÓ Ì ¯·ÌËÏ¿ ÏÈ·Ú¿, Ù·
ÔÔ›· Â›Ó·È ‰È·ÈÙËÙÈο.
¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Û˘ÓÙ·ÁÒÓ ÁÈ· ÊÔ‡ÚÓÔ
ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ
∂¿Ó ı¤ÏÂÙ ӷ ÚÔÛ·ÚÌfiÛÂÙ ÙȘ ·Á·Ë-̤Ó˜ Û·˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜
ÁÈ· ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚ÂÙ ˘’ fi„ÈÓ
ÙÔ ÂÍ‹˜: ªÂÈÒÓÂÙ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ì·ÁÂÈÚ-¤Ì·ÙÔ˜ ηٿ ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ ‹
¤ˆ˜ ÙÔ ÌÈÛfi. ∞ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙÔ ·Ú¿‰-ÂÈÁÌ· ÙˆÓ Û˘ÓÙ·-ÁÒÓ
Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û ·˘Ùfi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜.
∆· ÙÚfiÊÈÌ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘„ËÏ‹ ÂÚÈÂÎ-ÙÈÎfiÙËÙ· ÛÂ
˘ÁÚ·Û›·, fiˆ˜ ÙÔ ÎÚ¤·˜, ÙÔ „¿ÚÈ, Ù· Ô˘ÏÂÚÈο, Ù· Ï·¯·ÓÈο,
Ù· ÊÚÔ‡Ù·, Ù· Ú·ÁÔ‡ Î·È ÔÈ ÛÔ‡˜ ÌÔÚÔ-‡Ó Ó·
·Ú·Û΢·ÛÙÔ‡Ó ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ ¯ˆÚ›˜ ηӤӷ
Úfi‚ÏËÌ·.
ª·ÓÈÙ¿ÚÈ· Ì ‰ÂÓÙÚÔÏ›‚·ÓÔ
1. ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ٷ ÎÔÙÛ¿ÓÈ· ·fi Ù· Ì·ÓÈÙ¿ÚÈ·. æÈÏÔÎfi„ÙÂ
Ù· ÎÔÙÛ¿ÓÈ·.
2. ∞Ï›„Ù ÙÔ Ú˯fi Û·Ԙ Ì ÙÔ ‚Ô‡Ù˘ÚÔ. ¶ÚÔÛı¤ÛÙÂ
Ù· ÎÚÂÌ̇‰È·, ÙÔ ÎÔÌ̤ÓÔ Ì¤ÈÎÔÓ Î·È Ù· ÎÔÙÛ¿ÓÈ·
·fi Ù· Ì·ÓÈÙ¿ÚÈ·. ∫·Ú˘Î¤„Ù Ì È¤ÚÈ Î·È
‰ÂÓÙÚÔÏ›‚·ÓÔ, ÛÎÂ¿ÛÙ Ì ÙÔ Î·¿ÎÈ Î·È Ì·ÁÂÈÚ¤„ÙÂ.
3-5 ÏÂÙ¿
900 W
∞Ê‹ÛÙ ӷ ÎÚ˘ÒÛÂÈ.
3. ∑ÂÛÙ¿ÓÂÙ ÙËÓ Îڤ̷ Î·È 100 ml ·fi ÙÔ ÎÚ·Û› Û ¤Ó·
ÌÔÏ.
1-3 ÏÂÙ¿
900 W
4. ∞Ó·Ì›ÍÙ ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÎÚ·Û› Ì ÙÔ ·Ï‡ÚÈ,
·Ó·Î·Ù¤„Ù ٷ Ì ÙÔ ˙ÂÛÙfi Ì›ÁÌ· Ù˘ Îڤ̷˜,
ÛÎÂ¿ÛÙ Ì ÙÔ Î·¿ÎÈ Î·È Ì·ÁÂÈÚ¤„ÙÂ. ∞ӷη٤„ÙÂ
Ì›· ÊÔÚ¿ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜.
1 ÏÂÙfi ÂÚ.
900 W
5. °ÂÌ›ÛÙ ٷ Ì·ÓÈÙ¿ÚÈ· Ì ÙÔ Ì›ÁÌ· Ì¤ÈÎÔÓ Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ ٷ Û Ú˯fi Û·Ԙ. ¶ÂÚȯ‡ÛÙ ٷ Ì·ÓÈÙ¿ÚÈ· ÌÂ
ÙË Û¿ÏÙÛ· Î·È „‹ÛÙ ٷ ÛÙË ¯·ÌËÏ‹ Û¯¿Ú·.
6-8 ÏÂÙ¿
270 W
ªÂÙ¿ ÙÔ Ì·Á›ÚÂÌ·, ·Ê‹ÛÙ ٷ Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ÁÈ· 2
ÏÂÙ¿ ÂÚ›Ô˘.
™Î‡Ë: ÌÔÏ Ì η¿ÎÈ (¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 1 Ï›ÙÚÔ˘)
Ú˯fi ÛÙÚÔÁÁ˘Ïfi Ù·„› Ì η¿ÎÈ (ÂÚ. 22 cm
‰È¿ÌÂÙÚÔ˜)
ÀÏÈο
8
ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÓÈÙ¿ÚÈ· (ÂÚ. 225 g),
ÔÏfiÎÏËÚ·
20 g
‚Ô‡Ù˘ÚÔ ‹ Ì·ÚÁ·Ú›ÓË
50 g
ÎÚÂÌ̇‰È, Ôχ „ÈÏÔÎÔÌ̤ÓÔ
50 g
Ì¤ÈÎÔÓ, ÎÔÌ̤ÓÔ Î˘‚¿ÎÈ·
Ì·‡ÚÔ È¤ÚÈ, ÙÚÈÌ̤ÓÔ
ÊÚ¤ÛÎÔ ‰ÂÓÙÚÔÏ›‚·ÓÔ, „ÈÏÔÎÔÌ̤ÓÔ
125 ml Ï¢Îfi ÍËÚfi ÎÚ·Û›
125 ml Îڤ̷
20 g
·Ï‡ÚÈ
1. ∞Ï›„Ù ÙÔ ÌÔÏ Ì ÙÔ ‚Ô‡Ù˘ÚÔ, ÚÔÛı¤ÛÙ ÙȘ
ʤÙ˜ ÎÚÂÌÌ˘‰ÈÔ‡, ÙÔ ˙ˆÌfi ÎÚ¤·ÙÔ˜ Î·È Ù·
ηڢ·̷ٷ. ™ÎÂ¿ÛÙÂ Î·È Ì·ÁÂÈÚ¤„ÙÂ.
9-11 ÏÂÙ¿
900 W
2. ºÚ˘Á·Ó›ÛÙ ÙȘ ʤÙ˜ ÙÔ˘ „ˆÌÈÔ‡, Îfi„Ù ÙȘ ÛÂ
·‚Ô˘˜ Î·È ÌÔÈÚ¿ÛÙ ÙȘ ÛÙ· ÌÔÏ¿ÎÈ·. ™ÂÚ‚›ÚÂÙÂ
ÙË ÛÔ‡· Â¿Óˆ ÛÙÔ˘˜ ·‚Ô˘˜ ÙÔ˘
ÊÚ˘Á·ÓÈṲ̂ÓÔ˘ „ˆÌÈÔ‡ Î·È ·Û·Ï›ÛÙ ÌÂ Ù˘Ú›.
3. ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ٷ ÌÔÏ ÛÙÔÓ ÂÚÈÛÙÚÂ-ÊfiÌÂÓÔ
‰›ÛÎÔ Î·È ·Ó¿„Ù ÙÔ ÁÎÚÈÏ.
6-7 ÏÂÙ¿
∫ÚÂÌÌ˘‰fiÛÔ˘·
™Î‡Ë: ÌÔÏ Ì η¿ÎÈ (¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 2 Ï›ÙÚˆÓ)
4 ÌÔÏ¿ÎÈ· ÛÔ‡·˜ (200 ml)
ÀÏÈο
100 g
‚Ô‡Ù˘ÚÔ ‹ Ì·ÚÁ·Ú›ÓË
100 g
ÎÚÂÌ̇‰È·, ÎÔÌ̤ӷ Û ʤÙ˜
800 ml
˙ˆÌfi˜ ÎÚ¤·ÙÔ˜
·Ï·ÙÔ›ÂÚÔ
2 ʤÙ˜ „ˆÌ›
40 g
ÙÚÈÌ̤ÓÔ Ù˘Ú›
63
GREEK
ŸÏ˜ ÔÈ Û˘ÓÙ·Á¤˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û ·˘Ùfi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô
Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÏÔ-ÁÈÛÙ› ÁÈ· 4 ÌÂÚ›‰Â˜ ÂÎÙfi˜ ¿Ó
·Ó·Ê¤Ú-ÂÙ·È Î¿ÙÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi.
™˘ÓÙ·Á¤˜
ªÂÏÈÙ˙¿Ó˜ ÁÂÌÈÛÙ¤˜ Ì ÎÈÌ¿
1. ∫fi„Ù ÙȘ ÌÂÏÈÙ˙¿Ó˜ ÛÙË Ì¤ÛË Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜.
∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙË Û¿Úη Ì ¤Ó· ÎÔ˘Ù·Ï¿ÎÈ ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜
Î¤Ï˘ÊÔ˜ ¿¯Ô˘˜ 1 ÂÎ. ÂÚ›Ô˘. ∫fi„Ù ÙË Û¿Úη
Û ·‚Ô˘˜.
2. ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙË ÊÏÔ‡‰· ·fi ÙȘ ÓÙÔÌ¿Ù˜ ηÈ
„ÈÏÔÎfi„Ù ÙȘ.
3. ∞Ï›„Ù Ì ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô ÙÔÓ ¿ÙÔ ÙÔ˘ ÌÔÏ.
¶ÚÔÛı¤ÛÙ ٷ ÎÚÂÌ̇‰È·, ÛÎÂ¿ÛÙ Ì η¿ÎÈ Î·È
Ì·ÁÂÈÚ¤„ÙÂ.
2 ÏÂÙ¿
900 W
4. ∫fi„Ù ÙȘ ÈÂÚȤ˜ ÙÛ›ÏÈ Û ÚÔ‰¤Ï˜. ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙÔ
¤Ó· ÙÚ›ÙÔ ÁÈ· ÙË Á·ÚÓÈÙÔ‡Ú·. ∞Ó·Ì›ÍÙ ÙÔÓ ÎÈÌ¿
Ì ÙË ÌÂÏÈÙ˙¿Ó·, Ù· ÎÚÂÌ̇‰È·, ÙȘ ÓÙÔÌ¿Ù˜, ÙȘ
ÈÂÚȤ˜ ÙÛ›ÏÈ, ÙÔ ÛÎfiÚ‰Ô Î·È ÙÔÓ Ì·˚ÓÙ·Ófi.
∫·Ú˘Î¤„Ù ηٿ ÚÔÙ›ÌËÛË.
5. ™ÙÂÁÓÒÛÙ ٷ «·Ô˘ÙÛ¿ÎÈ·» ÌÂÏÈÙ˙-¿Ó·˜. °ÂÌ›ÛÙÂ
Ì ÙÔ ÌÈÛfi Ì›ÁÌ· ÎÈÌ¿, ·ÏÒÛÙ ʤٷ ·fi ¿Óˆ
Î·È ÌÂÙ¿ ÚÔÛı¤ÛÙ ÙËÓ ˘fiÏÔÈË Á¤ÌÈÛË.
6. ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙÂ Ù· «·Ô˘ÙÛ¿ÎÈ·» ÌÂÏÈÙ˙¿Ó·˜ ÛÂ ÌÈ·
ÊfiÚÌ·, ‚¿ÏÙ ÙÔ Û·Ԙ ÛÙËÓ ¯·ÌËÏ‹ Û¯¿Ú· ηÈ
„‹ÛÙÂ.
11-13 ÏÂÙ¿
630 W
°·ÚÓ›ÚÂÙ ÙȘ ÌÂÏÈÙ˙¿Ó˜ Ì ÙȘ ÈÂÚȤ˜ ÙÛ›ÏÈ ÛÂ
ÚÔ‰¤Ï˜ Î·È Û˘Ó¯›ÛÙ ÙÔ Ì·Á›ÚÂÌ·.
4-7 ÏÂÙ¿
630 W
ªÂÙ¿ ÙÔ Ì·Á›ÚÂÌ·, ·Ê‹ÛÙ ٷ Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ÁÈ· 2
ÏÂÙ¿ ÂÚ›Ô˘
™Î‡Ë: ÌÔÏ Ì η¿ÎÈ (¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 1 Ï›ÙÚÔ˘)
ƒË¯‹ ÊfiÚÌ· Ù¿ÚÙ·˜ (Ì‹ÎÔ˘˜ 30 cm ÂÚ.)
ÀÏÈο
250 g
ÌÂÏÈÙ˙¿Ó˜
200 g
ÓÙÔÌ¿Ù˜
1 ÎÔ˘Ù. ÛÔ‡·˜
ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô ÁÈ· Ó· Ï·‰ÒÛÂÙ ÙÔ
Ù·„›)
100 g
ÎÚÂÌ̇‰È·, „ÈÏÔÎÔÌ̤ӷ
4
Ú¿ÛÈÓ˜, ̤ÙÚÈ· η˘ÙÂÚ¤˜
ÈÂÚȤ˜ ÙÛ›ÏÈ, ¯ˆÚ›˜ Ù· ÛfiÚÈ·
200 g
‚Ô‰ÈÓfi˜ ÎÈÌ¿˜
2
ÛÎÂÏ›‰Â˜ ÛÎfiÚ‰Ô, ÏȈ̤Ó˜
2 ÎÔ˘Ù. ÛÔ‡·˜
Ì·˚ÓÙ·Ófi˜, „ÈÏÔÎÔÌ̤ÓÔ˜
·Ï·ÙÔ›ÂÚÔ, ¿ÚÈη
60 g
ʤٷ, ÎÔÌ̤ÓË Û ·‚Ô˘˜
ºÈϤٷ ÁÏÒÛÛ·˜
1. ¶Ï‡ÓÂÙ ÙÔ „¿ÚÈ Î·È ÛÎÔ˘›ÛÙ ÙÔ ÁÈ· Ó·
ÛÙÂÁÓÒÛÂÈ. ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙÂ Ù˘¯fiÓ ÎfiÎηϷ.
2. ∫fi„Ù ÙÔ ÏÂÌfiÓÈ Î·È ÙȘ ÓÙÔÌ¿Ù˜ Û ÏÂÙ¤˜ ʤÙ˜.
3. ∞Ï›„Ù ÙÔ Û·Ԙ Ì ‚Ô‡Ù˘ÚÔ.
µ¿ÏÙ ٷ ÊÈϤٷ „·ÚÈÔ‡ ÛÙÔ Û·Ԙ Î·È ÂÚȯ‡ÛÙÂ
Ù· ÌÂ Ê˘ÙÈÎfi Ï¿‰È.
4. ¶·Û·Ï›ÛÙ Ì ̷˚ÓÙ·Ófi, ·ÏÒÛÙ ÙȘ ʤÙ˜
ÓÙÔÌ¿Ù·˜ ·fi ¿Óˆ Î·È Î·Ú˘Î¤„ÙÂ. ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙÂ
ÙȘ ʤÙ˜ ÏÂÌÔÓÈÔ‡ Â¿Óˆ ·fi ÙȘ ÓÙÔÌ¿Ù˜ ηÈ
ÂÚȯ‡ÛÙ Ì ÙÔ Ï¢Îfi ÎÚ·Û›.
5. µ¿ÏÙ ¤Ó· ÎÔÌÌ·Ù¿ÎÈ ‚Ô‡Ù˘ÚÔ ¿Óˆ Û οı ʤٷ
ÏÂÌÔÓÈÔ‡, ÛÎÂ¿ÛÙÂ Î·È Ì·ÁÂÈÚ¤„ÙÂ.
11-13 ÏÂÙ¿
630 W
ªÂÙ¿ ÙÔ Ì·Á›ÚÂÌ·, ·Ê‹ÛÙ ٷ Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ÁÈ· 2
ÏÂÙ¿ ÂÚ›Ô˘.
™Î‡Ë: ƒË¯fi Ô‚¿Ï Û·Ԙ Î·È Ï·ÛÙÈ΋ ÌÂÌ‚Ú¿ÓË ÁÈ·
ÊÔ‡ÚÓÔ
ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ (Ì‹ÎÔ˘˜ 26 cm ÂÚ.)
ÀÏÈο
400 g
ÊÈϤٷ ÁÏÒÛÛ·˜
1
ÏÂÌfiÓÈ, ÔÏfiÎÏËÚÔ
150 g
ÓÙÔÌ¿Ù˜
10 g
‚Ô‡Ù˘ÚÔ
1 ÎÔ˘Ù. ÛÔ‡·˜
Ê˘ÙÈÎfi Ï¿‰È
1 ÎÔ˘Ù. ÛÔ‡·˜
Ì·˚ÓÙ·Ófi˜, „ÈÏÔÎÔÌ̤ÓÔ˜
·Ï·ÙÔ›ÂÚÔ
4 ÎÔ˘Ù. ÛÔ‡·˜
Ï¢Îfi ÎÚ·Û›
20 g
‚Ô‡Ù˘ÚÔ ‹ Ì·ÚÁ·Ú›ÓË
™˘Ì‚Ô˘Ï‹:
∞˘Ù‹ Ë Û˘ÓÙ·Á‹ ÌÔÚ› Â›Û˘ Ó·
ÂÎÙÂÏÂÛÙ› Ì ÌÔ˘ÚÔ‡Ó·, ‚·Î·Ï¿Ô,
ÈfiÁψÛÛ·, ÎÔ˘ÙÛÔÌÔ‡Ú· ‹ ÁÏÒÛÛ·.
ªÔÛ¯¿ÚÈ Ú·ÁÔ‡ Z˘Ú›¯Ë˜
1. ∫fi„Ù ÙÔ ÌÔÛ¯¿ÚÈ Û ψڛ‰Â˜.
2. ∞Ï›„Ù ÙÔ Û·Ԙ Ì ‚Ô‡Ù˘ÚÔ. µ¿ÏÙ ÙÔ ÎÚ¤·˜
Î·È ÙÔ ÎÚÂÌ̇‰È ÛÙÔ Û·Ԙ, ÛÎÂ¿ÛÙ Ì ÙÔ
η¿ÎÈ Î·È Ì·ÁÂÈÚ¤„ÙÂ. ∞ӷη٤„Ù ̛· ÊÔÚ¿
ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜.
6-9 ÏÂÙ¿
900 W
3. ¶ÚÔÛı¤ÛÙ ÙÔ Ï¢Îfi ÎÚ·Û›, ÙÔ Ì›ÁÌ· ÁÈ· ÙË
Û¿ÏÙÛ· Î·È ÙËÓ Îڤ̷ Á¿Ï·ÎÙÔ˜, ·Ó·Î·Ù¤„ÙÂ,
ÛÎÂ¿ÛÙ Ì ÙÔ Î·¿ÎÈ Î·È Û˘Ó¯›ÛÙ ÙÔ Ì·Á›ÚÂÌ·. ¡· ·Ó·Î·Ù‡ÂÙ fiÙ fiÙÂ.
3-5 ÏÂÙ¿
900 W
4. ∞ӷη٤„Ù ÙÔ Ì›ÁÌ· ÌÂÙ¿ ÙÔ Ì·Á›ÚÂÌ·, ·Ê‹ÛÙÂ
ÙÔ Ó· Ì›ÓÂÈ ÁÈ· 5 ÏÂÙ¿ ÂÚ›Ô˘. °·ÚÓ›ÚÂÙ ÌÂ
Ì·˚ÓÙ·Ófi.
™Î‡Ë: ™Î‡Ԙ Ì η¿ÎÈ (¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 2 Ï›ÙÚˆÓ)
ÀÏÈο
600 g
ÌÔÛ¯·Ú›ÛÈÔ ÊÈϤÙÔ
10 g
‚Ô‡Ù˘ÚÔ ‹ Ì·ÚÁ·Ú›ÓË
50 g
ÎÚÂÌ̇‰È, Ôχ „ÈÏÔÎÔÌ̤ÓÔ
100 ml
Ï¢Îfi ÎÚ·Û›
ªÂ›ÁÌ· Û¿ÏÙÛ·˜ Ì ηڢ·̷ٷ,
ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ ó Ï›ÙÚÔ Û¿ÏÙÛ·˜
300 ml
Îڤ̷ Á¿Ï·ÎÙÔ˜
1 ÎÔ˘Ù. ÛÔ‡·˜
Ì·˚ÓÙ·Ófi˜, „ÈÏÔÎÔÌ̤ÓÔ˜
64
™˘ÓÙ·Á¤˜
ºÈϤÙÔ „·ÚÈÔ‡ Ì ۿÏÙÛ· Ù˘ÚÈÔ‡
¶¤ÛÙÚÔÊ· Ì ·Ì‡Á‰·Ï·
1. •ÂχÓÂÙÂ Î·È ÛÙÂÁÓÒÛÙ ÙȘ ¤ÛÙÚÔʘ ηÈ
Ú·ÓÙ›ÛÙ Ì ÙÔ ¯˘Ìfi ÏÂÌÔÓÈÔ‡. ∞Ï·Ù›ÛÙ ٷ „¿ÚÈ·
̤۷-¤Íˆ Î·È ·Ê‹ÛÙ ٷ Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ÁÈ· 15 ÏÂÙ¿.
2. §ÈÒÛÙ ÙÔ ‚Ô‡Ù˘ÚÔ.
1 ÏÂÙfi
900 W
3. ™ÙÂÁÓÒÛÙ ٷ „¿ÚÈ·, ·Ï›„Ù ٷ Ì ‚Ô‡Ù˘ÚÔ Î·È
·Ï¢ÚÒÛÙ ٷ.
4. ∞Ï›„Ù Ì ‚Ô‡Ù˘ÚÔ ÙÔ Ù·„›. ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙȘ
¤ÛÙÚÔʘ ÛÙÔ Ù·„› Î·È Ì·ÁÂÈÚ¤„Ù ÛÙË ¯·ÌËÏ‹
Û¯¿Ú·. ªfiÏȘ ÂÚ¿ÛÔ˘Ó Ù· ‰‡Ô ÙÚ›Ù· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘
Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜, Á˘Ú›ÛÙ ÙȘ ¤ÛÙÚÔʘ ηÈ
·Û·Ï›ÛÙ ÙȘ Ì ·Ì‡Á‰·Ï·.
15-18 ÏÂÙ¿
450 W
ªÂÙ¿ ÙÔ Ì·Á›ÚÂÌ·, ·Ê‹ÛÙ ٷ Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ÁÈ· 2
ÏÂÙ¿ ÂÚ›Ô˘.
™Î‡Ë: Ú˯fi Ô‚¿Ï Ù·„› ÁÈ· ÔÁÎÚ·Ù¤Ó (Ì‹ÎÔ˘˜ 32 cm
ÂÚ.)
ÀÏÈο
4
¤ÛÙÚÔʘ (200 g), ηı·ÚÈṲ̂Ó˜
¯˘Ìfi˜ ·fi ¤Ó· ÏÂÌfiÓÈ
·Ï¿ÙÈ
30 g
‚Ô‡Ù˘ÚÔ ‹ Ì·ÚÁ·Ú›ÓË
50 g
·Ï‡ÚÈ
10 g
‚Ô‡Ù˘ÚÔ ‹ Ì·ÚÁ·Ú›ÓË ÁÈ· ÙÔ ¿ÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘
Ù·„ÈÔ‡
50 g
ÓÈÊ¿‰Â˜ ·Ì˘Á‰¿ÏÔ˘
§·˙¿ÓÈ· ÊÔ‡ÚÓÔ˘
1. æÈÏÔÎfi„Ù ÙȘ ÓÙÔÌ¿Ù˜, ·Ó·Î·Ù¤„Ù Ì ÙÔ
˙·ÌfiÓ, ÙÔ ÎÚÂÌ̇‰È, ÙÔ ÛÎfiÚ‰Ô, ÙÔÓ ÌÔÛ¯·Ú›ÛÈÔ
ÎÈÌ¿ Î·È ÙÔÓ ÂÏÙ¤ ÓÙÔÌ¿Ù·˜. ∫·Ú˘Î¤„ÙÂ, ÛÎÂ¿ÛÙ Ì ÙÔ Î·¿ÎÈ Î·È Ì·ÁÂÈÚ¤„ÙÂ.
5-8 ÏÂÙfi
900 W
2. ∞ӷη٤„Ù ÙËÓ Îڤ̷ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ Ì ÙÔ Á¿Ï·, ÙËÓ
·ÚÌÂ˙¿Ó·, Ù· Ì˘Úˆ-‰Èο, ÙÔ Ï¿‰È Î·È Ù·
ηڢ·̷ٷ.
3. ∞Ï›„Ù ÙÔ Û·Ԙ Ì Ͽ‰È Î·È Î·Ï‡„Ù ÙË ‚¿ÛË
ÙÔ˘ Ì ÙÔ 1/3 ÂÚ›Ô˘ ÙˆÓ ˙˘Ì·ÚÈÎÒÓ. ∞‰ÂÈ¿ÛÙ ÙÔ
ÌÈÛfi Ì›ÁÌ· ÙÔ˘ ÎÈÌ¿ Â¿Óˆ ÛÙ· ˙˘Ì·ÚÈο ηÈ
ÂÚȯ‡ÛÙ Ì ϛÁË Û¿ÏÙÛ·. ∂·Ó·Ï¿‚ÂÙ ηÈ
ÔÏÔÎÏËÚÒÛÙ Ì ٷ ˘fiÏÔÈ· ˙˘Ì·ÚÈο. ∫·Ï‡„ÙÂ
Ù· ˙˘Ì·ÚÈο Ì ÙË Û¿ÏÙÛ· Î·È ·Û·Ï›ÛÙ ÌÂ
·ÚÌÂ˙¿Ó·. ª·ÁÂÈÚ¤„Ù Ì ÎÏÂÈÛÙfi η¿ÎÈ.
13-17 ÏÂÙfi
630 W
ªÂÙ¿ ÙÔ Ì·Á›ÚÂÌ·, ·Ê‹ÛÙ ÙÔ Ê·ÁËÙfi Ó· Ì›ÓÂÈ
ÁÈ· 5-10 ÏÂÙ¿ ÂÚ›Ô˘.
™Î‡Ë: ÌÔÏ Ì η¿ÎÈ (¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 2 Ï›ÙÚˆÓ)
Ú˯fi ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ Ù·„› ÁÈ· ÔÁÎÚ·Ù¤Ó Ì η¿ÎÈ
(ÂÚ. 20 x 20 x 6 cm)
ÀÏÈο
300 g
ÓÙÔÌ·Ù¿ÎÈ· ÛÂ ÎÔÓÛ¤Ú‚·,
ÛÙÚ·ÁÁÈṲ̂ӷ
50 g
˙·ÌfiÓ, „ÈÏÔÎÔÌ̤ÓÔ
50 g
ÎÚÂÌ̇‰È, Ôχ „ÈÏÔÎÔÌ̤ÓÔ
1
ÛÎÂÏ›‰· ÛÎfiÚ‰Ô, ÏȈ̤ÓË
250 g
ÌÔÛ¯·Ú›ÛÈÔ˜ ÎÈÌ¿˜
2 ÎÔ˘Ù. ÛÔ‡·˜
ÂÏÙ¤˜ ÓÙÔÌ¿Ù·˜
·Ï·ÙÔ›ÂÚÔ, Ú›Á·ÓË
150 ml
Îڤ̷ Á¿Ï·ÎÙÔ˜
100 ml
Á¿Ï·
50 g
Ù˘Ú› ·ÚÌÂ˙¿Ó·, ÙÚÈÌ̤ÓË
1 ÎÔ˘Ù. ÁÏ˘ÎÔ‡
·Ó¿ÌÈÎÙ· „ÈÏÔÎÔÌ̤ӷ Ì˘Úˆ‰Èο
1 ÎÔ˘Ù. ÁÏ˘ÎÔ‡
ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô
1 ÎÔ˘Ù. ÁÏ˘ÎÔ‡
Ê˘ÙÈÎfi Ï¿‰È ÁÈ· Ó· ·Ï›„ÂÙ ÙÔ
Ù·„›
125 g
Ú¿ÛÈÓ· Ï·˙¿ÓÈ·
50 g
Ù˘Ú› ·ÚÌÂ˙¿Ó·, ÙÚÈÌ̤ÓË
65
GREEK
1. ¶Ï‡ÓÂÙÂ Î·È ÛÙÂÁÓÒÛÙ ٷ „¿ÚÈ· Î·È Ú·ÓÙ›ÛÙ ÌÂ
ÙÔ ¯˘Ìfi ÏÂÌÔÓÈÔ‡. ∆Ú›„Ù ٷ Ì ·Ï¿ÙÈ.
2. ∞Ï›„Ù ÙÔ ÌÔÏ Ì Ͽ‰È. ¶ÚÔÛı¤ÛÙ ٷ ÎÔÌ̤ӷ
ÎÚÂÌ̇‰È·, ÛÎÂ¿ÛÙ Ì ÙÔ Î·¿ÎÈ Î·È Ì·ÁÂÈÚ¤„ÙÂ.
1-2 ÏÂÙ¿
900 W
3. ¶·Û·Ï›ÛÙ Ì ·Ï‡ÚÈ Ù· ÎÚÂÌ̇‰È·, ÚÔÛı¤ÛÙÂ
Ï¢Îfi ÎÚ·Û› Î·È ·Ó·Î·Ù¤„ÙÂ.
4. §·‰ÒÛÙ ÙÔ Ù·„› ÁÈ· ÔÁÎÚ·Ù¤Ó Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ
„¿ÚÈ. ¶ÂÚȯ‡ÛÙ ÙÔ „¿ÚÈ Ì ÙË Û¿ÏÙÛ· ηÈ
·Û·Ï›ÛÙ ÌÂ Ù˘Ú›. ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÛÙË ¯·ÌËÏ‹
Û¯¿Ú· Î·È ·Ê‹ÛÙ ÙÔ Ó· „Ëı›.
7-8 ÏÂÙ¿
450 W
14-16 ÏÂÙ¿
450 W
ªÂÙ¿ ÙÔ Ì·Á›ÚÂÌ·, ·Ê‹ÛÙ ٷ Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ÁÈ· 2
ÏÂÙ¿ ÂÚ›Ô˘.
™Î‡Ë: ÌÔÏ Ì η¿ÎÈ (¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 1 Ï›ÙÚÔ˘)
ƒË¯fi ÛÙÚÔÁÁ˘Ïfi Û·Ԙ ÁÈ· ÔÁÎÚ·Ù¤Ó
(Ì‹ÎÔ˘˜ 25 cm ÂÚ.)
ÀÏÈο
800 g
ÊÈϤٷ „·ÚÈÔ‡
2 ÎÔ˘Ù. ÛÔ‡·˜
¯˘Ìfi˜ ÏÂÌÔÓÈÔ‡
·Ï¿ÙÈ
10 g
‚Ô‡Ù˘ÚÔ ‹ Ì·ÚÁ·Ú›ÓË
50 g
ÎÚÂÌ̇‰È, Ôχ „ÈÏÔÎÔÌ̤ÓÔ
20 g
·Ï‡ÚÈ
100 ml
Ï¢Îfi ÎÚ·Û›
1 ÎÔ˘Ù. ÁÏ˘ÎÔ‡
Ê˘ÙÈÎfi Ï¿‰È ÁÈ· Ó· ·Ï›„ÂÙ ÙÔ
Û·Ԙ
100 g
Ù˘Ú› ¤ÌÂÓÙ·Ï, ÙÚÈÌ̤ÓÔ
2 ÎÔ˘Ù. ÛÔ‡·˜
Ì·˚ÓÙ·Ófi˜, „ÈÏÔÎÔÌ̤ÓÔ˜
XXXXXXXXXXXXX
™˘ÓÙ·Á¤˜
ªÔÛ¯·Ú›ÛȘ ÌÚÈ˙fiϘ ÌÂ
ÌÔÙ۷ڤϷ
1. ¶Ï‡ÓÂÙ ÙÔ ÌÔÛ¯¿ÚÈ, ÛÙÚ·ÁÁ›ÍÙ ÙÔ Î·È ¯Ù˘‹ÛÙÂ
ÙÔ Ì¤¯ÚÈ Ó· Ì·Ï·ÎÒÛÂÈ.
µ¿ÏÙ ÙÔ ÛÙÔ Û·Ԙ.
2. §ÈÒÛÙ ÙȘ ÓÙÔÌ¿Ù˜, ÚÔÛı¤ÛÙ ÙÔ ÛÎfiÚ‰Ô, ÙÔ
Ï¿‰È, ·Ï·ÙÔ›ÂÚÔ, ÙËÓ Î¿·ÚË Î·È ÙË Ú›Á·ÓË Î·È
ÂÚȯ‡ÛÙ Ì ÙÔ Ì›ÁÌ· ÙÔ ÌÔÛ¯¿ÚÈ. ™ÎÂ¿ÛÙ ÌÂ
ÙÔ Î·¿ÎÈ Î·È Ì·ÁÂÈÚ¤„ÙÂ.
15-19 ÏÂÙ¿
630 W
°˘Ú›ÛÙ ÙȘ ÌÚÈ˙fiϘ.
3. ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ ʤÙ˜ ÌÔÙ۷ڤϷ Û οıÂ
ÌÚÈ˙fiÏ·, ηڢΤ„ÙÂ Î·È Ì·ÁÂÈÚ¤„Ù ¯ˆÚ›˜ η¿ÎÈ
ÛÙËÓ Â¿Óˆ Û¯¿Ú·.
9-12 ÏÂÙ¿
630 W
ªÂÙ¿ ÙÔ Ì·Á›ÚÂÌ·, ·Ê‹ÛÙ ÙÔ Ê·ÁËÙfi Ó· Ì›ÓÂÈ
ÁÈ· 5 ÏÂÙ¿ ÂÚ›Ô˘.
™Î‡Ë: Ú˯fi ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ Ù·„› ÁÈ· ÔÁÎÚ·Ù¤Ó Ì η¿ÎÈ
(Ì‹ÎÔ˘˜ ÂÚ. 25 cm)
ÀÏÈο
150 g
Ù˘Ú› ÌÔÙ۷ڤϷ, Û ʤÙ˜
500 g
ÓÙÔÌ·Ù¿ÎÈ· Û ÎÔÓÛ¤Ú‚·, ÛÙÚ·ÁÁÈṲ̂ӷ
4
ÌÔÛ¯·Ú›ÛȘ ÌÚÈ˙fiϘ (600 g)
20 ml
ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô
2
ÛÎÂÏ›‰Â˜ ÛÎfiÚ‰Ô, „ÈÏÔÎÔÌ̤Ó˜
20 g
ο·ÚË
Ú›Á·ÓË, ·Ï¿ÙÈ
ÊÚÂÛÎÔÙÚÈÌ̤ÓÔ È¤ÚÈ
°ÂÌÈÛÙfi ¯ÔÈÚÔ̤ÚÈ
1. ∞ӷη٤„Ù ÙÔ Û·Ó¿ÎÈ Ì ÙÔ Ù˘Ú› Î·È ÙÔ ÊÚ¤ÛÎÔ
Ù˘Ú› Î·È Î·Ú˘Î¤„Ù ηٿ ÚÔÙ›ÌËÛË.
2. µ¿ÏÙ ÌÈ· ÎÔ˘Ù·ÏÈ¿ Ù˘ ÛÔ‡·˜ Á¤ÌÈÛË Â¿Óˆ ÛÂ
οı ʤٷ ˙·ÌfiÓ Î·È Ù˘Ï›ÍÙ ÙËÓ Û ÚÔÏfi.
«∫·ÚÊÒÛÙ» ÙÔ ˙·ÌfiÓ Ì ÌÈ· Ô‰ÔÓÙÔÁÏ˘Ê›‰·.
3. ºÙÈ¿ÍÙ ÙË Û¿ÏÙÛ· ÌÂ۷̤Ï, ·Ó·Î·Ù‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ
ÓÂÚfi Ì ÙËÓ Îڤ̷ Û ¤Ó· ÌÔÏ Î·È ˙ÂÛÙ·›ÓÔÓÙ·˜
ÙÔ Ì›ÁÌ·.
2-4 ÏÂÙ¿
900 W
∞Ó·Ì›ÍÙ ÙÔ ·Ï‡ÚÈ Ì ÙÔ ‚Ô‡Ù˘ÚÔ ÁÈ· Ó·
ÊÙÈ¿ÍÂÙ ÙÔ ÚÔ˘, ÚÔÛı¤ÛÙ ÙÔ ÛÙÔ ˘ÁÚfi ηÈ
·Ó·Î·Ù¤„Ù ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ‰È·Ï˘ı›. ™ÎÂ¿ÛÙ ÌÂ
η¿ÎÈ Î·È Ì·ÁÂÈÚ¤„Ù ̤¯ÚÈ Ó· «‰¤ÛÂÈ».
1-2 ÏÂÙ¿
900 W
∞ӷη٤„ÙÂ Î·È ‰ÔÎÈÌ¿ÛÙÂ.
4. µ¿ÏÙ ÙË Û¿ÏÙÛ· ÛÙÔ Û·Ԙ Ô˘ ¤¯ÂÙ ·Ï›„ÂÈ ÌÂ
Ï¿‰È, ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ٷ ÁÂÌÈÛÙ¿ ÚÔÏ¿ ˙·ÌfiÓ ÛÙË
Û¿ÏÙÛ· Î·È Ì·ÁÂÈÚ¤„Ù Ì ÎÏÂÈÛÙfi η¿ÎÈ.
10-12 ÏÂÙ¿
630 W
ªÂÙ¿ ÙÔ Ì·Á›ÚÂÌ·, ·Ê‹ÛÙ ٷ Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ÁÈ· 5
ÏÂÙ¿ ÂÚ›Ô˘.
™Î‡Ë: ÌÔÏ Ì η¿ÎÈ (¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 2 Ï›ÙÚˆÓ)
√‚¿Ï Û·Ԙ ÁÈ· ÔÁÎÚ·Ù¤Ó (Ì‹ÎÔ˘˜ 26 ÂÎ.
ÂÚ›Ô˘)
ÀÏÈο
150 g
ʇÏÏ· Û·Ó¿ÎÈ, ÎÔÌ̤ӷ
150 g
ÊÚ¤ÛÎÔ Ù˘Ú›, ÌÂ 20% ÏÈ·Ú¿
50 g
Ù˘Ú› ¤ÌÂÓÙ·Ï, ÙÚÈÌ̤ÓÔ
È¤ÚÈ, ¿ÚÈη È¤ÚÈ
¿ÚÈη, fi¯È Ôχ η˘ÙÂÚ‹
8 ʤÙ˜
˙·ÌfiÓ (400 g)
125 ml
ÓÂÚfi
125 ml
Îڤ̷ Á¿Ï·ÎÙÔ˜
20 g
·Ï‡ÚÈ
20 g
‚Ô‡Ù˘ÚÔ ‹ Ì·ÚÁ·Ú›ÓË
1 ÎÔ˘Ù. ÁÏ˘ÎÔ‡
‚Ô‡Ù˘ÚÔ ‹ ¿ÏÏË ÏÈ·Ú‹ Ô˘Û›·
Ù‡Ô˘ Ì·ÚÁ·Ú›Ó˘ ÁÈ· ÙÔ ¿ÏÂÈÌÌ·
ÙÔ˘ Ù·„ÈÔ‡
∫ÔÏÔ΢ı¿ÎÈ· Î·È ˙˘Ì·ÚÈο ÔÁÎÚ·Ù¤Ó
1. ∞ӷη٤„Ù ÙȘ ÓÙÔÌ¿Ù˜ Ì ٷ ÎÚÂÌ̇‰È· ηÈ
ηڢΤ„Ù ηϿ. ¶ÚÔÛı¤ÛÙ ٷ ˙˘Ì·ÚÈο.
¶ÂÚȯ‡ÛÙ ٷ ˙˘Ì·ÚÈο Ì ÙË Û¿ÏÙÛ· ÓÙÔÌ¿Ù·˜ ηÈ
·ÏÒÛÙ ·fi ¿Óˆ Ù· ÎÔÏÔ΢ı¿ÎÈ· Û ʤÙ˜.
2. ÃÙ˘‹ÛÙ ÙËÓ ÍÈÓ‹ Îڤ̷ Ì ٷ ·‚Á¿ Î·È ·‰ÂÈ¿ÛÙÂ
ÙÔ Ì›ÁÌ· Â¿Óˆ ÛÙÔ ÔÁÎÚ·Ù¤Ó. ¶·Û·Ï›ÛÙ Ì ÙÔ
ÙÚÈÌ̤ÓÔ Ù˘Ú›. ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Û·Ԙ ÛÙË
¯·ÌËÏ‹ Û¯¿Ú· Î·È ·Ê‹ÛÙ ÙÔ Ó· „Ëı›.
18-21 ÏÂÙfi
900 W
7-8 ÏÂÙ¿
630 W
ªÂÙ¿ ÙÔ Ì·Á›ÚÂÌ·, ·Ê‹ÛÙ ÙÔ Ê·ÁËÙfi Ó· Ì›ÓÂÈ
ÁÈ· 5-10 ÏÂÙ¿ ÂÚ›Ô˘.
™Î‡Ë: Ù·„› ÁÈ· ÔÁÎÚ·Ù¤Ó (Ì‹ÎÔ˘˜ 26 cm ÂÚ.)
ÀÏÈο
80 g
̷ηÚÔÓ¿ÎÈ,
400 g
ÓÙÔÌ·Ù¿ÎÈ· ÛÂ ÎÔÓÛ¤Ú‚·,
„ÈÏÔÎÔÌ̤ӷ
150 g
ÎÚÂÌ̇‰È·, Ôχ „ÈÏÔÎÔÌ̤ӷ
‚·ÛÈÏÈÎfi˜, ı˘Ì¿ÚÈ, ·Ï·ÙÔ›ÂÚÔ
1 ÎÔ˘Ù. ÛÔ‡·˜
Ï¿‰È ÁÈ· ÙÔ ¿ÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ Ù·„ÈÔ‡
450 g
ÎÔÏÔ΢ı¿ÎÈ·, ÎÔÌ̤ӷ Û ʤÙ˜
150 g
ÍÈÓ‹ Îڤ̷
2
·‚Á¿
100 g
Ù˘Ú› ÙÛ¤ÓÙ·Ú, ÙÚÈÌ̤ÓÔ
66
™˘ÓÙ·Á¤˜
∞¯Ï¿‰È· Ì ۈ˜ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜
¶Ô˘Ù›Áη ·fi ÛÈÌÈÁ‰¿ÏÈ Ì ۈ˜
ÛÌ¤Ô˘ÚÔ
1. ∞‰ÂÈ¿ÛÙ ÛÙÔ ÌÔÏ ÙÔ Á¿Ï·, ÙË ˙¿¯·ÚË Î·È Ù·
·Ì‡Á‰·Ï·, ÛÎÂ¿ÛÙ Ì ÙÔ Î·¿ÎÈ Î·È ·Ê‹ÛÙ ÙÔ
Ì›ÁÌ· Ó· ‚Ú¿ÛÂÈ.
3-5 ÏÂÙfi
900 W
2. ¶ÚÔÛı¤ÛÙ ÙÔ ÛÈÌÈÁ‰¿ÏÈ, ÛÎÂ¿ÛÙ Ì ÙÔ Î·¿ÎÈ
Î·È ·Ê‹ÛÙ ÙÔ Ì›ÁÌ· Ó· ‚Ú¿ÛÂÈ.
10-12 ÏÂÙfi
270 W
3. ÃÙ˘‹ÛÙ ÙÔÓ ÎÚfiÎÔ ÙÔ˘ ·‚ÁÔ‡ Ì ÙÔ ÓÂÚfi Û ̛·
ÎÔ‡· Î·È ÚÔÛı¤ÛÙ ÙÔ ÛÙÔ ˙ÂÛÙfi Ì›ÁÌ·.
ÃÙ˘‹ÛÙ ÙÔ ·ÛÚ¿‰È, ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ Á›ÓÂÈ ÛÊȯً
Ì·Ú¤Áη Î·È ·Ó·Î·Ù¤„Ù ÙËÓ ÛÙÔ Ì›ÁÌ·.
ªÔÈÚ¿ÛÙ ÙÔ Ì›ÁÌ· Ù˘ Ô˘Ù›Áη˜ Û ÊÔÚÌ¿ÎÈ·.
4. °È· Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÙ ÙË Ûˆ˜, χÓÙÂ Î·È ÛÎÔ˘›ÛÙ ٷ
ÛÌ¤Ô˘Ú· Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ٷ Û ¤Ó· ÌÔÏ Ì·˙› ÌÂ
ÙÔ ÓÂÚfi Î·È ˙¿¯·ÚË. ™ÎÂ¿ÛÙÂ Î·È ˙ÂÛÙ¿ÓÂÙÂ.
2-3 ÏÂÙfi
900 W
5. §ÈÒÛÙ ٷ ÛÌ¤Ô˘Ú· Î·È ÛÂÚ‚›ÚÂÙ ̷˙› Ì ÙËÓ
Ô˘Ù›Áη ·fi ÛÈÌÈÁ‰¿ÏÈ.
™Î‡Ë: ÌÔÏ Ì η¿ÎÈ (¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 2 Ï›ÙÚˆÓ)
4 ºÔÚÌ¿ÎÈ·
ÀÏÈο
500 ml
Á¿Ï·
40 g
˙¿¯·ÚË
15 g
„ÈÏÔÎÔÌ̤ӷ ·Ì‡Á‰·Ï·
50 g
ÛÈÌÈÁ‰¿ÏÈ
1
ÎÚfiÎÔ˜ ·‚ÁÔ‡
1 ÎÔ˘Ù. ÛÔ‡·˜
ÓÂÚfi
1
·ÛÚ¿‰È ·‚ÁÔ‡
250 g
ÛÌ¤Ô˘Ú·
50 ml
ÓÂÚfi
40 g
˙¿¯·ÚË
∆ÛÈ˙ΤÈÎ
1. ™Â ¤Ó· ÌÔÏ, ·Ó·Î·Ù¤„Ù ÙÔ ·Ï‡ÚÈ, ÙÔ Î·Î¿Ô, ÙÔ
Ì¤ÈÎÈÓ-¿Ô˘ÓÙÂÚ Î·È ÙË ˙¿¯·ÚË.
2. ¶ÚÔÛı¤ÛÙ ÙÔ ·‚Áfi Î·È ÙÔ ‚Ô‡Ù˘ÚÔ Î·È ¯Ù˘‹ÛÙ ٷ
Ì ÙÔ Ì›ÍÂÚ.
3. ∞Ï›„Ù ÙË ÊfiÚÌ· Ì ÙÔ ‚Ô‡Ù˘ÚÔ. ∞‰ÂÈ¿ÛÙ ÙË ˙‡ÌË
Î·È ·ÏÒÛÙ ÙËÓ ÔÌÔÈfiÌÔÚÊ· ÛÙÔ Û·Ԙ ·Ó·ÛËÎÒÓÔÓÙ¿˜ ÙË Î·Ù¿ 2 ÂÎ. ÛÙ· Ï·˚Ó¿. æ‹ÛÙ ÙË ˙‡ÌË.
6-8 ÏÂÙ¿
630 W
4. ÃÙ˘‹ÛÙ ÙÔ ‚Ô‡Ù˘ÚÔ Ì ÙË ˙¿¯·ÚË, ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ÙÔ
Ì›ÁÌ· Á›ÓÂÈ ·ÊÚ¿ÙÔ. ∞ӷη٤„Ù ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ Ù· ·‚Á¿.
¶ÚÔ-Ûı¤ÛÙ ÙÔ ÊÚ¤ÛÎÔ Ù˘Ú› Î·È ÙÔ Ì›ÁÌ· ÁÈ·
Ô˘Ù›Áη ‚·Ó›ÏÈ· Û ÛÎfiÓË.
5. ∞ÏÒÛÙ ÙÔ Ì›ÁÌ· Â¿Óˆ ÛÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ ÙÛ›˙ÎÂ˚ΠηÈ
‚¿ÏÙ ÙÔ Ó· „Ëı›.
15-19 ÏÂÙ¿
630 W
™Î‡Ë: ºfiÚÌ· Ì ÛÔ‡ÛÙ· (‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ 26 cm ÂÚ.)
ÀÏÈο
µ¿ÛË:
300 g
·Ï‡ÚÈ
1 ÎÔ˘Ù. ÛÔ‡·˜
ηοÔ
10 g
Ì¤ÈÎÈÓ ¿Ô˘ÓÙÂÚ
150 g
˙¿¯·ÚË
1
·‚Áfi
10 g
‚Ô‡Ù˘ÚÔ ‹ Ì·ÚÁ·Ú›ÓË ÁÈ· Ó·
·Ï›„ÂÙ ÙË ÊfiÚÌ·
°¤ÌÈÛË:
150 g
‚Ô‡Ù˘ÚÔ ‹ Ì·ÚÁ·Ú›ÓË
100 g
˙¿¯·ÚË
10 g
·ÎÂÙ¿ÎÈ ‚·Ó›ÏÈ·
3
·‚Á¿
400 g
ÊÚ¤ÛÎÔ Ù˘Ú›, Ï›Ô˜ 20%
40 g
·Î¤ÙÔ Îڤ̷ ÁÈ· Ô˘Ù›Áη ÛÂ
ÛÎfiÓË Ì ¿ÚˆÌ· ‚·Ó›ÏÈ·
67
GREEK
1. ∞‰ÂÈ¿ÛÙ ÙË ˙¿¯·ÚË, ÙË ‚·Ó›ÏÈ·, ÙÔ ÏÈÎ¤Ú ·¯Ï¿‰È
Î·È ÙÔ ÓÂÚfi ÛÙÔ ÌÔÏ, ·Ó·Î·Ù¤„Ù ٷ, ÛÎÂ¿ÛÙ ÌÂ
ÙÔ Î·¿ÎÈ Î·È ·Ê‹ÛÙ ٷ Ó· ‚Ú¿ÛÔ˘Ó.
1-2 ÏÂÙfi
900 W
2. ¶ÚÔÛı¤ÛÙ ٷ ·¯Ï¿‰È· ÛÙÔ ÛÈÚfiÈ, ÛÎÂ¿ÛÙ ÙÔ
Û·Ԙ Î·È ·Ê‹ÛÙ ٷ Ó· ‚Ú¿ÛÔ˘Ó.
5-8 ÏÂÙfi
900 W
∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ٷ ·¯Ï¿‰È· ·fi ÙÔ ÛÈÚfiÈ ÛÙÔ ÔÔ›Ô
¤‚Ú·Û·Ó Î·È ‚¿ÏÙ ٷ ÛÙÔ „˘Á›Ô.
3. ∞‰ÂÈ¿ÛÙ 50 ml ·fi ÙÔ ÛÈÚfiÈ ÛÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÌÔÏ.
¶ÚÔÛı¤ÛÙ ÙË ÛÔÎÔÏ¿Ù· Î·È ÙËÓ Îڤ̷ Á¿Ï·ÎÙÔ˜,
ÛÎÂ¿ÛÙ Ì ÙÔ Î·¿ÎÈ Î·È ·Ê‹ÛÙ ٷ Ó· ‚Ú¿ÛÔ˘Ó.
2-3 ÏÂÙfi
900 W
4. ∞ӷη٤„Ù ηϿ ÙË Û¿ÏÙÛ·, ÂÚȯ‡ÛÙ Ì ·˘Ù‹Ó
Ù· ·¯Ï¿‰È· Î·È ÛÂÚ‚›ÚÂÙÂ.
™Î‡Ë: ÌÔÏ Ì η¿ÎÈ (¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 2 Ï›ÙÚˆÓ)
ÌÔÏ Ì η¿ÎÈ (¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 1 Ï›ÙÚÔ˘)
ÀÏÈο
4
ÔÏfiÎÏËÚ· ·¯Ï¿‰È·, ηı·ÚÈṲ̂ӷ
(600 g)
60 g
˙¿¯·ÚË
10 g
·ÎÂÙ¿ÎÈ ‚·Ó›ÏÈ·
1 ÎÔ˘Ù. ÛÔ‡·˜
ÏÈÎ¤Ú ·¯Ï¿‰È, ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜
150 ml
ÓÂÚfi
130 g
Ì·‡ÚË ÛÔÎÔÏ¿Ù·, „ÈÏÔÎÔÌ̤ÓË
100 g
Îڤ̷ Á¿Ï·ÎÙÔ˜
ºÚÔÓÙ›‰· Î·È Î·ı·ÚÈÛÌfi˜
¶ƒ√™√Ã∏: ª∏¡ Ã∏™πª√¶√π∂π∆∂
∫∞£∞ƒπ™∆π∫∞ º√Àƒ¡ø¡ ∆√À ∂ª¶√ƒπ√À,
∫∞£∞ƒπ™∆π∫∞ ∞∆ª√À, ∞¶√•∂™∆π∫∞ ∫∞π
π™ÃÀƒ∞ ∫∞£∞ƒπ™∆π∫∞, √∆π¢∏¶√∆∂ ¶∂ƒπ∂Ã∂π
À¢ƒ√•∂π¢π√ ∆√À ¡∞∆ƒπ√À ◊ ™Àƒª∞, °π∞
∫∞¡∂¡∞ ª∂ƒ√™ ∆√À º√Àƒ¡√À
ªπ∫ƒ√∫Àª∞∆ø¡.
∂ÛˆÙÂÚÈ΋ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÊÔ‡ÚÓÔ˘
1. °È· Ó· ÙËÓ Î·ı·Ú›ÛÂÙÂ, ÛÎÔ˘›˙ÂÙ ÙÔ˘˜ ÏÂΤ‰Â˜
Î·È ÙȘ ÈÙÛÈÏȤ˜ Ì ¤Ó· Ì·Ï·Îfi ˘ÁÚfi ·Ó› ‹
ÛÊÔ˘ÁÁ¿ÚÈ ÌÂÙ¿ ·fi οı ¯Ú‹ÛË, ÂÓÒ Ô ÊÔ‡ÚÓÔ˜
Â›Ó·È ·ÎfiÌË ¯ÏÈ·Úfi˜. °È· ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜ ÏÂΤ‰Â˜,
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠‹ÈÔ Û·Ô‡ÓÈ Î·È Ó· ÛÎÔ˘›˙ÂÙÂ
·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ Ì ¤Ó· ˘ÁÚfi ·Ó›, ¤ˆ˜ fiÙÔ˘
·Ê·ÈÚÂıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ˘ÔÏ›ÌÌ·Ù·.
2. µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ ‹ÈÔ Û·Ô‡ÓÈ ‹ ÙÔ ÓÂÚfi ‰ÂÓ
ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙ· ÌÈÎÚ¿ ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡ Ô˘
˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙ· ÙÔȯÒÌ·Ù·, ηıÒ˜ ·˘Ùfi ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È
Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ‚Ï¿‚Ë ÛÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ.
3. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÛÚ¤È Î·ı·ÚÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ
ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÊÔ‡ÚÓÔ˘.
4. ¡· ˙ÂÛÙ·›ÓÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÁÎÚÈÏ, ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙË
ÛËÌ›ˆÛË 2 Ù˘ ÛÂÏ›‰·˜ 50. ∆· ˘ÔÏ›ÌÌ·Ù·
ÙÚÔÊÒÓ ‹ Ï›Ô˘˜ ÂÓ‰¤¯Â-Ù·È Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó
ηÓfi ‹ ‰˘ÛÔÛÌ›·.
∫∞£∞ƒπ∑∂∆∂ ∆√ º√Àƒ¡√ ™∂ ∆∞∫∆∞
¢π∞™∆∏ª∞∆∞ ∫∞π ∞¶√ª∞∫ƒÀ¡∂∆∂ ∆ÀÃ√¡
À¶√§∂πªª∞∆∞ ∆ƒ√º∏™. ∂¿Ó ‰ÂÓ ‰È·ÙËÚ›ÙÂ
ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ Î·ı·Úfi, Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ ›ӷÈ
Èı·ÓfiÓ Ó· Êı·Ú›, ÁÂÁÔÓfi˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚ›
Ó· ¤¯ÂÈ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ·
˙ˆ‹˜ Ù˘ Û˘Û΢‹˜ Î·È Èı·ÓfiÓ Ó· ·Ԃ›
ÂÈΛӉ˘ÓÔ.
∂͈ÙÂÚÈ΋ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÊÔ‡ÚÓÔ˘
ªÔÚ›Ù ӷ ηı·Ú›ÛÂÙ ‡ÎÔÏ· ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋
ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÊÔ‡ÚÓÔ˘ Ì ‹ÈÔ Û·Ô‡ÓÈ Î·È ÓÂÚfi.
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÛÎÔ˘›˙ÂÙ ηϿ ÙÔ Û·Ô‡ÓÈ Ì ¤Ó· ˘ÁÚfi
·Ó› Î·È Ó· ÛÙÂÁÓÒÓÂÙ ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÌÂ
ÌÈ· ̷Ϸ΋ ÂÙÛ¤Ù·.
√ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ˜ ‰›ÛÎÔ˜ Î·È Ë ‚¿ÛË ÙÔ˘
∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔÓ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ÊÔ‡ÚÓÔ Î·È ÙË ‚¿ÛË
ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ. ¶Ï‡ÓÂÙ ÙÔÓ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ
‰›ÛÎÔ Î·È ÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ Û ۷Ô˘Ó¿‰·. ™ÙÂÁÓÒÛÙ ÌÂ
¤Ó· Ì·Ï·Îfi ·Ó› ∆fiÛÔ Ô ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ˜ ‰›ÛÎÔ˜ fiÛÔ
Î·È Ë ‚¿ÛË ϤÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Ï˘ÓÙ‹ÚÈÔ È¿ÙˆÓ.
¶›Ó·Î·˜ ÂϤÁ¯Ô˘
∞ÓÔ›ÁÂÙ ÙËÓ fiÚÙ· ÚÈÓ ·fi ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÁÈ· Ó·
·ÂÓÂÚÁÔÔț٠ÙÔÓ ›Ó·Î· ÂϤÁ¯Ô˘. £· Ú¤ÂÈ Ó·
›ÛÙ ȉȷ›ÙÂÚ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› fiÙ·Ó Î·ı·Ú›˙ÂÙ ÙÔÓ
›Ó·Î· ÂϤÁ¯Ô˘. ¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠·Ó› Ô˘ ¤¯ÂÙÂ
‚Ô˘Ù‹ÍÂÈ ÌfiÓÔ Û ÓÂÚfi Î·È Ó· ÛÎÔ˘›˙ÂÙ ··Ï¿ ÙÔÓ
›Ó·Î·, ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ηı·Ú›ÛÂÈ. ∞ÔʇÁÂÙ ӷ
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ÔÛfiÙËÙ· ÓÂÚÔ‡. ªËÓ
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÓÂÓfi˜ ›‰Ô˜ ¯ËÌÈο ‹ ·ÔÍÂÛÙÈο
ηı·ÚÈÛÙÈο.
¶fiÚÙ·
°È· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ οı ›¯ÓÔ˜ ‚ÚÔÌÈ¿˜, Ó· ηı·Ú›˙ÂÙÂ
Ù·ÎÙÈο Î·È ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ Ù˘ fiÚÙ·˜, ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ
ÛÙÂÁ·ÓÔÔ›ËÛ˘ Î·È ÙȘ ÂÈÊ¿ÓÂȘ Ù˘ fiÚÙ·˜ Ì ¤Ó·
Ì·Ï·Îfi, ˘ÁÚfi ·Ó›.
™¯¿Ú˜
¶Ú¤ÂÈ Ó· ϤÓÂÙ ÙȘ Û¯¿Ú˜ Û ‰È¿Ï˘Ì· ‹ÈÔ˘ ˘ÁÚÔ‡
ηı·ÚÈÛÙÈÎfi Î·È Ó· ÙȘ ÛÙÂÁÓÒÓÂÙÂ. ∏ Û¯¿Ú· ϤÓÂÙ·È
Û Ï˘ÓÙ‹ÚÈÔ È¿ÙˆÓ. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠·ÔÍÂÛÙÈο
ÚÔ˚fiÓÙ· ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ‹ ·È¯ÌËÚ¿ ÌÂÙ·ÏÏÈο Û‡ÚÌ·Ù·
ÁÈ· Ó· ηı·Ú›ÛÂÙ ÙÔ Á˘·Ï› ÛÙËÓ fiÚÙ· ÙÔ˘ ÊÔ‡ÚÓÔ˘
ηıÒ˜ ÌÔÚ› Ó· ¯·Ú¿ÍÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Î·È Ó·
ÚÔηϤÛÔ˘Ó ıÚ˘ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ Á˘·ÏÈÔ‡.
™ËÌÂÈÒÛË: ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
ηı·ÚÈÛÙÈÎfi ·ÙÌÔ‡.
68
∆È Ó· οӈ ¿Ӆ
¤ÏÂÁ¯Ô˜ / Û˘Ì‚Ô˘Ï‹
... Ô ÊÔ‡ÚÓÔ˜ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ ‰ÂÓ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛˆÛÙ¿?
µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ
- ÔÈ ·ÛÊ¿ÏÂȘ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÎÔ˘Ù› ·ÛÊ·ÏÂÈÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó,
- ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ‰È·ÎÔ‹ Ú‡̷ÙÔ˜,
- Â¿Ó ÔÈ ·ÛÊ¿ÏÂȘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· η›ÁÔÓÙ·È, ηϤÛÙ ¤Ó·Ó
ηٿÏÏËÏ· ηٷÚÙÈṲ̂ÓÔ ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ.
... Ô ÙÚfiÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÊÔ‡ÚÓÔ˘
ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ ‰ÂÓ ÂÓÂÚÁÔÔÈ›ٷÈ?
µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ
- Ë fiÚÙ· ÎÏ›ÓÂÈ ÛˆÛÙ¿,
- ÔÈ ·ÛÊ¿ÏÂȘ Ù˘ fiÚÙ·˜ Î·È ÔÈ ÂÈÊ¿ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Î·ı·Ú¤˜,
- ¤¯ÂÈ ·ÙËı› ÙÔ ÎÔ˘Ì› START/+30.
... Ô ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ˜ ‰›ÛÎÔ˜ ‰ÂÓ Á˘Ú›˙ÂÈ?
µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ
- Ë ‚¿ÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ¤¯ÂÈ ÙÔÔıÂÙËı›
ÛˆÛÙ¿ ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi,
- ÙÔ Û·Ԙ ‰ÂÓ Âͤ¯ÂÈ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ‰›ÛÎÔ,
- ÙÔ Ê·ÁËÙfi ‰ÂÓ Âͤ¯ÂÈ ·fi Ù· ¿ÎÚ· ÙÔ˘ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ˘
‰›ÛÎÔ˘ Î·È ‰ÂÓ ÙÔÓ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ Ó· ÂÚÈÛÙÚ·Ê›,
- ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ ÂÌfi‰ÈÔ ÛÙËÓ ÂÛÔ¯‹ οو ·fi ÙÔÓ
ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ‰›ÛÎÔ.
... Ô ÊÔ‡ÚÓÔ˜ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ ‰ÂÓ
Ù›ıÂÙ·È ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜?
- ·ÔÌÔÓÒÛÙ ÙË Û˘Û΢‹ ·fi ÙÔ ÎÔ˘Ù› ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÂÈÒÓ.
- ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔÓ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ Û¤Ú‚È˜
Ù˘ ZANUSSI.
... ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ʈ˜ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›?
- ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔÓ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ Û¤Ú‚È˜
Ù˘ ZANUSSI. √ Ï·ÌÙ‹Ú·˜ ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ʈÙÈÛÌÔ‡ ÌÔÚ›
Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› ÌfiÓÔÓ ·fi ÙÔÓ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ
·ÓÙÈÚfiÛˆÔ Û¤Ú‚È˜ Ù˘ ZANUSSI.
... ··ÈÙÂ›Ù·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÒÚ· ÁÈ· ÙÔ
˙¤ÛÙ·Ì· Î·È ÙÔ Ì·Á›ÚÂÌ· ÙÔ˘
Ê·ÁËÙÔ‡ ·fi fi,ÙÈ Û˘Ó‹ıˆ˜?
- Ú˘ıÌ›ÛÙ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜ (‰ÈÏ¿ÛÈ· ÔÛfiÙËÙ·
= ۯ‰fiÓ ‰ÈÏ¿ÛÈÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜) ‹
- Â¿Ó ÙÔ Ê·ÁËÙfi Â›Ó·È ÈÔ ÎÚ‡Ô ·fi fi,ÙÈ Û˘Ó‹ıˆ˜, Ó· ÙÔ Á˘Ú›˙ÂÙÂ
ηٿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ‹
- ÂÈϤÍÙ ˘„ËÏfiÙÂÚË Ú‡ıÌÈÛË ÈÛ¯‡Ô˜.
™∏ª∂πø™∏: ∂¿Ó Ì·ÁÂÈÚ‡ÂÙ ÙÔ Ê·ÁËÙfi ÛÙÔ Î·ÓÔÓÈÎfi ¯ÚfiÓÔ Ì ÌfiÓÔ 900 W, Ë ÈÛ¯‡˜ ÙÔ˘ ÊÔ‡ÚÓÔ˘ ı· ÌÂȈı›
·˘ÙfiÌ·Ù· ÁÈ· Ó· ·ÔÙÚ·› Ë ˘ÂÚı¤ÚÌ·ÓÛË. (∏ ÈÛ¯‡˜ ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ ı· ÌÂȈı› ÛÙ· 630 W.)
∞ÊÔ‡ ‰È·Îfi„ÂÙ ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Â› 90 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·, ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈϤÍÂÙ ͷӿ ÙË
Ú‡ıÌÈÛË HIGH.
∆ÚfiÔ˜ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜
ªÈÎÚÔ·̷ٷ (900 W)
°ÎÚÈÏ
¢ÈÏfi ÁÎÚÈÏ
∫·ÓÔÓÈÎfi˜ ¯ÚfiÓÔ˜
20 ÏÂÙ¿
30 ÏÂÙ¿
°ÎÚÈÏ - 30 ÏÂÙ¿
69
ªÂȈ̤ÓË ÈÛ¯‡˜
ªÈÎÚÔ·̷ٷ - 630 W
°ÎÚÈÏ - 50 %
°ÎÚÈÏ - 50 %
GREEK
¶Úfi‚ÏËÌ·
EÁÁ‡ËÛË / E͢ËÚ¤ÙËÛË ÂÏ·ÙÒÓ
-
·Ì¤ÏÂÈ·˜ Î·È ·ÚÔÛÂÍ›·˜ ηٿ ÙËÓ ¯Ú‹ÛË
ÌË Ù‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ √‰ËÁÈÒÓ XÚ‹Û˘ Î·È ™˘ÓÙ‹ÚËÛ˘
Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ‹ ÂÈÛ΢ÒÓ ÔÈ Ôԛ˜ ¤ÁÈÓ·Ó ·fi ÌË
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi
- ¯Ú‹Û˘ ÌË ÁÓ‹ÛÈˆÓ ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Î·È ·Ó·ÏˆÛ›ÌˆÓ
- ˙ËÌÈÒÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ù˘ Û˘Û΢‹˜
- ˙ËÌÈÒÓ ·fi ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ηÈ/‹ ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘
ÚÔ‹Ïı·Ó ÏfiÁˆ ·ÓˆÙ¤Ú·˜ ‚›·˜
∏ ·ÚÔ‡Û· ∂ÁÁ‡ËÛË ‰ÂÓ ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È ÛÙȘ Û˘Û΢¤˜ Ô˘
ˆÏÔ‡ÓÙ·È ‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û ̛· ͤÓË ¯ÒÚ·. √
ηٷӷψً˜ ÌÔÚ› Ó· ˆÊÂÏËı› ·fi ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘
∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÁÁ‡ËÛ˘.
Hellas
¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ ÂÁÁ‡ËÛ˘
∆Ô ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ·˘Ùfi ‰ÂÓ ‚Ï¿ÙÂÈ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Ô˘
ÚԂϤÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ √‰ËÁ›· 1999/44/EC
Î·È ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›· ÁÈ· Ù· ÔÔ›· Ô ∫·Ù·-ӷψً˜
Â›Ó·È Î·È ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Î¿ÙÔ¯Ô˜.
¢È¿ÚÎÂÈ· Î·È fiÚÔÈ ÈÛ¯‡Ô˜ Ù˘ ÂÁÁ‡ËÛ˘
∏ ∂Ù·ÈÚ›· ÂÁÁ˘¿Ù·È ÙËÓ Î·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Û˘Û΢‹˜,
Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘ ∫·Ù·Û΢·ÛÙ‹, ηÈ
ÙËÓ ÌË ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËηÓ
ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ù˘. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÈÛ¯‡Ô˜ Ù˘
ÂÁÁ‡ËÛ˘ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ‰ÂÛ̇ÂÙ·È Ó· Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙË
Û˘Û΢‹ Û ÔÌ·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÂÈÛ΢¿˙ÔÓÙ·˜ ‹
·ÓÙÈηıÈÛ-ÙÒÓÙ·˜ οıÂ Ù˘¯fiÓ ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ ¯ˆÚ›˜
¯Ú¤ˆÛË ÛÙÔÓ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ‹.
∏ ÂÁÁ‡ËÛË ¤¯ÂÈ ‰È¿ÚÎÂÈ· 24 Ì‹Ó˜ ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›·
·ÁÔÚ¿˜ Ù˘ Û˘ÛÎÂ-˘‹˜ Î·È ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ Ï‹ÚË ÈÛ¯‡ ı· Ú¤ÂÈ:
- Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·ÁÔÚ¿˜ Ó· ·Ô‰ÂÈÎÓ-‡ÂÙ·È ·fi
ıˆÚË̤ÓÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ·ÁÔÚ¿˜ (ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ ‹ ·fi‰ÂÈÍË
ÏÈ·ÓÈ΋˜) ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ó· ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘
ˆÏËÙ‹, Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·ÁÔÚ¿˜ Î·È Ù· ÛÙÔȯ›·
Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ Ù˘ Û˘Û΢‹˜ (›‰Ô˜, Ù˘ÔÏÔÁ›·).
- Ë Û˘Û΢‹ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÔÈÎÈ·ÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜
Î·È Û οı ÂÚ›-ÙˆÛË fi¯È ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ.
- fiϘ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ Î·È Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ù˘
Û˘Û΢‹˜ ÛÙ· ‰›ÎÙ˘· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ (ËÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡,
‡‰Ú¢Û˘, ·ÂÚ›Ô˘) Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜
ÏÂÙÔÌÂÚÒ˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Ô˘ ·Ó·ÁÚ-¿ÊÔÓÙ·È ÛÙȘ
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Û˘ Î·È ÛÙ· ÂӉ¯fiÌÂÓ· ŒÁÁÚ·Ê·
√‰ËÁÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË.
- fiϘ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ¯Ú‹Û˘ Ù˘ Û˘Û΢‹˜, fiˆ˜ Î·È Ë
ÂÚÈÔ‰È΋ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Ó· Á›ÓÔÓÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ
Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ µÈ‚Ï›Ô
Ì ÙȘ √‰ËÁ›Â˜ XÚ‹Û˘.
- ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÈÛ΢‹ ‹ ÁÂÓÈο Â¤Ì‚·ÛË Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÚÔÛˆÈÎfi ÙˆÓ ∂ÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙËÌ¤ÓˆÓ ·fi
ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ∫¤ÓÙÚˆÓ ∆¯ÓÈ΋˜ ∂͢ËÚ¤ÙËÛ˘ Î·È Ù·
·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ó· Â›Ó·È Ù· ÁÓ‹ÛÈ·.
√ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ‹˜ ÌÔÚ› Ó· ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù·
∆¯ÓÈ΋˜ ∂͢ËÚ¤ÙËÛ˘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ‹ ÙÔ
ÏËÛȤÛÙÂÚÔ ∂ÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∆¯ÓÈ΋˜
∂͢ËÚ¤ÙËÛ˘.
∏ ÂӉ¯fiÌÂÓË ÂÈÛ΢‹ ‹ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÌÂÚÒÓ Ù˘
Û˘Û΢‹˜ ‹ Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ‰ÂÓ ·Ú·Ù›ÓÔ˘Ó ÙËÓ
‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ÂÁÁ‡ËÛ˘, Ë ÔÔ›· Û˘Ó¯›˙ÂÈ, ÛÂ
οı ÂÚ›ÙˆÛË, ¤ˆ˜ ÙËÓ ÏÍË ÙˆÓ 143 ÌËÒÓ.
ŸÚÔÈ ÂÍ·›ÚÂÛ˘
¢ÂÓ Î·Ï‡ÙÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ∂ÁÁ‡ËÛË ÔÈ
ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ, ÔÈ ÂÈÛ΢¤˜ Î·È Ù· ÂӉ¯fiÌÂÓ· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο
̤ÚË Ô˘ ı· ·Ô‰ÂȯıÔ‡Ó ÂÏ·Ùو̷ÙÈο ÏfiÁˆ:
- ÂÛÊ·Ï̤Ó˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘
- ·Î·Ù·ÏÏËÏfiÙËÙ·˜ Û˘ÓıËÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘-ÚÁ›·˜
(¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ȉÈfiÙËÙ˜ Î·È Û‡ÛÙ·ÛË ÙˆÓ
ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜)
¶ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› Ù˘ ¢ı‡Ó˘ ÙÔ˘ ∫·Ù·Û΢·ÛÙ‹
√ ηٷÛ΢·ÛÙ‹˜ ·ÔÔÈÂ›Ù·È Î¿ı ¢ı‡Ó˘ ÁÈ·
ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ‚Ï¿‚˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È, ¿ÌÂÛ·
‹ ¤ÌÌÂÛ·, ·fi ¿ÙÔÌ·, Ú¿ÁÌ·Ù· ‹ ˙·, ÏfiÁˆ ÌË
Ù‹ÚËÛ˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ Ô‰ËÁÈÒÓ Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ
Û¯ÂÙÈÎfi µÈ‚Ï›Ô √‰ËÁÈÒÓ XÚ‹Û˘ Î·È Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È
ÂȉÈο ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÂÁηٿÛÙ·Û˘, ¯Ú‹Û˘ ηÈ
Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Ù˘ Û˘Û΢‹˜.
∂˘Úˆ·˚ÎË ÂÁÁ˘ËÛË
∏ Û˘Û΢‹ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÂÁÁ˘Ë̤ÓË ·fi ÙËÓ Electrolux ÛÂ
οı ÌÈ· ·fi ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ ›Ûˆ
̤ÚÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘
ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÁÁ‡ËÛË Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ‹
‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·fi ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›·.
∂¿Ó ÌÂÙ·ÎÈÓËı›Ù ·fi ÌÈ· ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ¯ÒÚ˜ ÛÂ
οÔÈ· ¿ÏÏË ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·ÁÚ·ÊfiÌÂÓ˜ ¯ÒÚ˜ Ë
ÂÁÁ‡ËÛË Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ÌÂÙ·ÎÈÓÂ›Ù·È Ì·˙› Û·˜ ˘fi ÙÔ˘˜
·Ú·Î¿Ùˆ fiÚÔ˘˜:- ∏ ÂÁÁ‡ËÛË Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›·
ÚÒÙ˘ ·ÁÔÚ¿˜ Ù˘ Û˘Û΢‹˜ Ë ÔÔ›· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È
Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÂÓfi˜ ¤Á΢ÚÔ˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘
·fi‰ÂÈ͢ ·ÁÔÚ¿˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ÂΉfiıËΠ·fi ÙÔÓ
ˆÏËÙ‹ Ù˘ Û˘Û΢‹˜.
- ∏ ÂÁÁ‡ËÛË Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ ¯ÚÔÓÈÎfi
‰È¿ÛÙËÌ· Î·È ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ Â‡ÚÔ˜ Î¿Ï˘„˘ Û fiÙÈ ·ÊÔÚ¿
ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Î·È Ù· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο fiˆ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÛÙË
Ó¤· ¯ÒÚ· ‰È·ÌÔÓ‹˜ Û·˜ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ
‹ ÛÂÈÚ¿ Û˘Û΢ÒÓ.
- ∏ ÂÁÁ‡ËÛË Ù˘ Û˘Û΢‹˜ Â›Ó·È ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘
·Ú¯ÈÎÔ‡ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹ Ù˘ Û˘Û΢‹˜ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó·
ÌÂÙ·‚È‚·ÛÙ› Û ¿ÏÏÔ ¯Ú‹ÛÙË.
- ∏ Û˘Û΢‹ ÂÁηı›ÛÙ·Ù·È Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ
ÛyÌʈӷ Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Ô˘ ÂΉ›‰ÂÈ Ë Electrolux ηÈ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÌfiÓÔ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ÔÈΛ·˜, ‰ËÏ., ‰ÂÓ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÂÌÔÚÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜.
- ∏ Û˘Û΢‹ ÂÁηı›ÛÙ·Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜
Û¯ÂÙÈÎÔ‡˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙË Ó¤·
¯ÒÚ· ‰È·ÌÔÓ‹˜ Û·˜.
√È fiÚÔÈ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÁÁ‡Ë-Û˘ ‰ÂÓ
ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ·fi Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Ù· ÔÔ›·
Û·˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜.
70
¶ÚԉȷÁڷʤ˜
∆¿ÛË ÁÚ·ÌÌ‹˜ ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ (AC)
: 230 V, 50 Hz, ÌÔÓÔÊ·ÛÈÎfi
∞ÛÊ¿ÏÂÈ·/‰È·ÎfiÙ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ‰È·ÓÔÌ‹˜ : 16 ∞ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ
∞·ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ Ú‡̷ AC:
ªÈÎÚÔ·̷ٷ : 1.37 kW
°ÎÚÈÏ : 1.00 kW
ªÈÎÚÔ·̷ٷ/ÁÎÚÈÏ : 2.35 kW
πÛ¯‡˜ ÂÍfi‰Ô˘:
ªÈÎÚÔ·̷ٷ : 900 W (IEC 60705)
°ÎÚÈÏ : 1000 W
™˘¯ÓfiÙËÙ· ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ
: 2450 MHz * (√Ì¿‰· 2/∫·ÙËÁÔÚ›· B)
∂͈ÙÂÚÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ
: 592 mm (¶) x 460 mm (À) x 437 mm (µ)
¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÎÔÈÏfiÙËÙ·˜
: 342 mm (¶) x 207 mm (À) x 368 mm (µ) **
ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· ÊÔ‡ÚÓÔ˘
: 26 Ï›ÙÚ· **
¶ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ˜ ‰›ÛÎÔ˜
: ø 325 mm, Á˘·Ï›
µ¿ÚÔ˜
: 20 kg ÂÚ›Ô˘
§·ÌÙ‹Ú·˜ ÊÔ‡ÚÓÔ˘
: 25 W/240 - 250 V
*
∆Ô ÚÔ˚fiÓ ·˘Ùfi ÏËÚÔ› ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÚÔÙ‡Ô˘ EN55011.
ªÂ ‚¿ÛË ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ÚfiÙ˘Ô, ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ Ù·ÍÈÓÔÌËı› ˆ˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ÔÌ¿‰· 2, ηÙËÁÔÚ›· B.
∏ ÔÌ¿‰· 2 ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Û˘Û΢¤˜ ÔÈ Ôԛ˜ ÂÎ¤ÌÔ˘Ó ÂÎÔ‡ÛÈ· Ú·‰ÈÔÛ˘¯ÓÔÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, Ì ÙË ÌÔÚÊ‹
ËÏÂÎÙÚÔÌ·ÁÓËÙÈ΋˜ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜, ÁÈ· ÙË ıÂÚÌÈ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÚÔʛ̈Ó.
∏ ηÙËÁÔÚ›· B ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÍÔÏÈÛÌfi ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û ÔÈÎÈ·ÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜.
** ∏ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ̤ÁÈÛÙÔ˘ Ï¿ÙÔ˘˜, ‚¿ıÔ˘˜ Î·È ‡„Ô˘˜.
∏ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ Ê·ÁËÙÔ‡ Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË.
∞˘Ùfi˜ Ô ÊÔ‡ÚÓÔ˜ ÏËÚÔ› ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ √‰ËÁÈÒÓ 2004/108/EC Î·È 2006/95/EC.
™ËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜
∞fiÚÚÈ„Ë ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Û˘Û΢·Û›·˜ Î·È ÙˆÓ ·Ï·ÈÒÓ Û˘Û΢ÒÓ Ì ÙÚfiÔ
Ô˘ Û¤‚ÂÙ·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.
ÀÏÈο Û˘Û΢·Û›·˜
√È ÊÔ‡ÚÓÔÈ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ Ù˘ ZANUSSI ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·Ï‹ Û˘Û΢·Û›·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÛٷهÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙË
‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜.
ÃÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÌfiÓÔÓ Ë Û˘Û΢·Û›· Ô˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË.
∆· ˘ÏÈο Û˘Û΢·Û›·˜ (.¯. ÙÔ ·ÏÔ˘ÌÈÓfi¯·ÚÙÔ ‹ Ù· ·ÊÚÒ‰Ë ˘ÏÈο) ÌÔÚ› Ó· ı¤ÛÔ˘Ó Û ΛӉ˘ÓÔ Ù· ·È‰È¿.
∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ·ÛÊ˘Í›·˜. ¡· Ê˘Ï¿ÛÛÂÙ ٷ ˘ÏÈο Û˘Û΢·Û›·˜ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ·È‰È¿.
ŸÏ· Ù· ˘ÏÈο Û˘Û΢·Û›·˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Â›Ó·È ÊÈÏÈο ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
·Ó·Î˘ÎψıÔ‡Ó. ∆Ô ¯·ÚÙfiÓÈ Î·Ù·Û΢¿˙ÂÙ·È ·fi ·Ó·Î˘Îψ̤ÓÔ ¯·ÚÙ›, ÂÓÒ Ù· ͇ÏÈÓ· ̤ÚË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ›
ÂÂÍÂÚÁ·Û›·. ∆· Ï·ÛÙÈο ›‰Ë ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜:
«PE» ÔÏ˘Âı˘Ï¤ÓÈÔ .¯. ÌÂÌ‚Ú¿ÓË Û˘Û΢·Û›·˜
«PS» ÔÏ˘ÛÙ˘Ú¤ÓÈÔ .¯. Û˘Û΢·Û›· (¯ˆÚ›˜ ¯ÏˆÚÔÊıÔÚ¿ÓıڷΘ)
«PP» ÔÏ˘ÚÔ˘Ï¤ÓÈÔ .¯. Ù·Èӛ˜ Û˘Û΢·Û›·˜
∏ Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜ ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ› ÚÒÙ˜ ‡Ï˜ Î·È ÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ. ∏
Û˘Û΢·Û›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ Î¤ÓÙÚÔ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜
ÙÔÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜.
∞fiÚÚÈ„Ë ·Ï·ÈÒÓ Û˘Û΢ÒÓ
√È ·Ï·È¤˜ Û˘Û΢¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηı›ÛÙ·ÓÙ·È ·ÛÊ·Ï›˜, ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ·fiÚÚÈ„‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ·ÔÛ‡Ó‰ÂÛ‹ ÙÔ˘˜
·fi ÙËÓ Ú›˙· Î·È ÙËÓ ·ÔÎÔ‹ Î·È ·fiÚÚÈ„Ë ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ Ú‡̷ÙÔ˜.
∞˘Ù¿ Ù· ›‰Ë ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ Î¤ÓÙÚÔ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜
ÙÔÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ‹ ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÀÁ›·˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Û·˜, ÁÈ· Ó· Ì¿ıÂÙÂ Â¿Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó
ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË Ù˘ Û˘Û΢‹˜.
71
GREEK
√𠶃√¢π∞°ƒ∞º∂™ À¶√∫∂π¡∆∞π ™∂ ∆ƒ√¶√¶√π∏™∏ Ãøƒπ™ ¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏, ø™ ª∂ƒ√™ ∆∏™ ™À¡∂Ã√À™
µ∂§∆πø™∏™
EÁηٿÛÙ·ÛË
∂°∫∞∆∞™∆∞™∏ ∆∏™ ™À™∫∂À∏™
1. ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙË Û˘Û΢·Û›· Î·È ÂϤÁÍÙ ÚÔÛÂÎÙÈο
ÁÈ· Ù˘¯fiÓ ÊıÔÚ¤˜.
2. ∂¿Ó ı¤ÏÂÙ ӷ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ
ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ ¿Óˆ ·fi ¤Ó·Ó Û˘Ì‚·ÙÈÎfi ÊÔ‡ÚÓÔ
(ı¤ÛË ∞), ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ Ê‡ÏÏÔ mylar Ô˘
·Ú¤¯ÂÙ·È.
·. ∫fi„Ù ÙÔ Ê‡ÏÏÔ Mylar ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÌÂ
ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ï¿ÙÔ˜ Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜.
‚. ∞ÓÔ›ÍÙ ÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi Î¿Ï˘ÌÌ· Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜
Î·È ÛÙÂÚÂÒÛÙ ÙË
ÛÙÔ ›Ûˆ
̤ÚÔ˜ ÙÔ˘
Ú·ÊÈÔ‡, ÒÛÙÂ
Ó· ηχÙÂÈ
ÙÔ ‰È¿ÎÂÓÔ
º‡ÏÏÔ mylar
ۤڂȘ. (µÏ.
‰È¿ÁÚ·ÌÌ·.)
∂Ûˆ
ÙÂÚ
ÈÎfi
3. ™ÙÂÚÂÒÛÙ ÙË Û˘Û΢‹ ÛÙÔ ÓÙÔ˘Ï¿È Ù˘ ÎÔ˘˙›Ó·˜
οÓÔÓÙ·˜ ·ÚÁ¤˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ‚¿˙ÂÙÂ
‰‡Ó·ÌË, ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ÙÔ ÂÌÚfi˜ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÊÔ‡ÚÓÔ˘
·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÛÙÔ ÂÌÚfi˜ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙÔ˘ ÓÙÔ˘Ï·ÈÔ‡.
4. µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë Û˘Û΢‹
Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚ‹ Î·È ‰ÂÓ
Á¤ÚÓÂÈ. µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ
˘¿Ú¯ÂÈ ÎÂÓfi 5 mm
5 mm
·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ fiÚÙ· ÙÔ˘
ÓÙÔ˘Ï·ÈÔ‡ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ
·fi ¿Óˆ Î·È ÛÙÔ Â¿Óˆ
̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ (‚Ï.
‰È¿ÁÚ·ÌÌ·).
5. ™ÙÂÚÂÒÛÙÂ ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘
Ì ÙȘ ‚›‰Â˜ Ô˘ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È.∆·
ÛËÌ›· ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È
ÛÙȘ Â¿Óˆ Î·È ÙȘ οو ÁˆÓ›Â˜
ÙÔ˘ ÊÔ‡ÚÓÔ˘ (‚Ï. ‰È¿ÁÚ·ÌÌ·,
ÂÈÎfiÓ· 10, ÛÂÏ›‰· .42).
6. ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÙÂ
fiÙÈ Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜
Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ì ‚¿ÛË ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Ô˘
·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û ·˘Ùfi ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηÈ
Ì ‚¿ÛË ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘
ηٷÛ΢·ÛÙ‹ ÁÈ· ÙÔ Û˘Ì‚·ÙÈÎfi ÊÔ‡ÚÓÔ.
Ï¿
ÙÔ˜
™˘Ì‚·ÙÈÎfi˜
ÊÔ‡ÚÓÔ˜oven
Ș
¤Ú‚
ÔÛ
ÎÂÓ
¢È¿
∂¿Ó ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙË ı¤ÛË A ‹ B:
∫·ÌÈÓ¿‰·
∫·ÌÈÓ¿‰·
£¤ÛË A
£¤ÛË B
™˘Ì‚·ÙÈÎfi˜
ÊÔ‡ÚÓÔ˜oven
£¤ÛË
ª¤ÁÂıÔ˜ ÂÛÔ¯‹˜
¶
µ
À
∫·ÌÈÓ¿‰·
(ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ)
∫ÂÓfi ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ
ÓÙÔ˘Ï¿È Î·È ÙËÓ ÔÚÔÊ‹
A
560 x 550 x 450
50
50
B
560 x 500 x 450
40
50
¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ Û (mm)
™∏ª∂πø™∏: ∂Í·ÛÊ·Ï›ÛÙ fiÙÈ ÙÔ Î·ÙÒÙ·ÙÔ ÙÔ˘ ÊÔ‡ÚÓÔ˘ ›ӷÈ
85 ÂηÙ. ‹ ÂÚÈÛÛÙÂÚÔ˜ Â¿Óˆ ·fi ÙÔ ¿ÙˆÌ·.
72
EÁηٿÛÙ·ÛË
™À¡¢∂™∏ ∆∏™ ™À™∫∂À∏™ ™∆∏¡ ∆ƒ√º√¢√™π∞ ƒ∂Àª∞∆√™
GREEK
ñ ∏ Ú›˙· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ¿ÌÂÛ· ÚÔÛÂÏ¿ÛÈÌË, ÒÛÙÂ Ë ÌÔÓ¿‰·
(A)
Ó· ·ÔÛ˘Ó‰¤ÂÙ·È Â‡ÎÔÏ· Û ÂÚ›ÙˆÛË ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ·Ó¿Á΢.
¢È·ÊÔÚÂÙÈο, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó·
·ÔÌÔÓÒÛÂÙ ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ ·fi ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ Ú‡̷ÙÔ˜
Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·˜ ¤Ó· ‰È·ÎfiÙË ÛÙË ÛÙ·ıÂÚ‹ ηψ‰›ˆÛË, Û‡Ìʈӷ
Ì ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ηψ‰›ˆÛ˘.
ñ ∏ Ú›˙· ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ›Ûˆ ·fi ÙÔ ÓÙÔ˘Ï¿È.
ñ ∏ ηχÙÂÚË ı¤ÛË Â›Ó·È Â¿Óˆ ·fi ÙÔ ÓÙÔ˘Ï¿È, ‚Ï. (∞).∂¿Ó ‰ÂÓ Û˘Ó‰¤ÛÂÙÂ
ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Ú‡̷ÙÔ˜ ÛÙË ı¤ÛË (∞), ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ·fi ÙÔ
ÎÏÈ ÛÙ‹ÚÈ͢ (‚Ï. ‰È¿ÁÚ·ÌÌ·, ÂÈÎfiÓ· 14, ÛÂÏ›‰· 42) Î·È Ó· ÙÔ
ηÙ¢ı‡ÓÂÙ οو ·fi ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ.
ñ ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙË Û˘Û΢‹ Û ËÁ‹ ÌÔÓÔÊ·ÛÈÎÔ‡ ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜
230 V/50 Hz ̤ۈ ÌÈ·˜ ÛˆÛÙ¿ ÁÂȈ̤Ó˘ Ú›˙·˜.∏ Ú›˙· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· 16 A.
ñ ∆Ô Î·ÏÒ‰ÈÔ Ú‡̷ÙÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› ÌfiÓÔÓ ·fi ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ.
ñ ¶ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË, ‰¤ÛÙ ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ Û¿ÁÎÔ ÛÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Ú‡̷ÙÔ˜ ÁÈ· Ó· ‰È¢ÎÔÏ˘Óı› Ë Û‡Ó‰ÂÛË
ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô (∞) ηٿ ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Ù˘ Û˘Û΢‹˜.
ñ ŸÙ·Ó ÙÔÔıÂÙ›Ù ÙË Û˘Û΢‹ Û ¤Ó· Ï¢ÚÈÎfi ÓÙÔ˘Ï¿È Û „ËÏfi ÛËÌ›Ô, ª∏¡ Û˘ÓıÏ›‚ÂÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ
Ú‡̷ÙÔ˜.
ñ ªËÓ ‚˘ı›˙ÂÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Ú‡̷ÙÔ˜ ‹ ÙÔ ‚‡ÛÌ· Û ÓÂÚfi ‹ Û ¿ÏÏ· ˘ÁÚ¿.
∏§∂∫∆ƒπ∫∂™ ™À¡¢∂™∂π™
¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏:
∏ ™À™∫∂À∏ ∞À∆∏ £∞ ¶ƒ∂¶∂π ¡∞
°∂πø£∂π
√ ηٷÛ΢·ÛÙ‹˜ ·ÔÔÈÂ›Ù·È Î¿ıÂ
¢ı‡ÓË, Â¿Ó ‰ÂÓ ÙËÚËı› ·˘Ùfi ÙÔ Ì¤ÙÚÔ
·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜.
∂¿Ó ÙÔ ‚‡ÛÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔÔıÂÙËı› ÛÙË Û˘Û΢‹ Û·˜
‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ Ù˘ Ú›˙·˜, ı·
Ú¤ÂÈ Ó· ηϤÛÂÙ ÙÔÓ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ
ۤڂȘ Ù˘ ZANUSSI Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Û·˜.
73
ÍNDICE
Instruções de segurança importantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 - 77
Forno & acessórios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
Painel de controlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Antes da utilização . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
Acertar o relógio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
Recomendação para cozinhados em microondas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 - 82
Utensílios de cozinha adequados para o microondas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Nível de potência do micro-ondas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
Cozinhar em micro-ondas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
Cozedura grill e dual grill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Outras funções úteis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87 - 88
Funcionamento nos modos cozedura automática, cozedura de congelados &
descongelação automática
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89 - 90
Tabelas para os modos cozedura automática, cozedura de congelados &
descongelação automática
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91 - 93
Receitas para cozedura automática . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .94 - 96
Tabelas de cozedura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 - 98
Receitas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99 - 103
Cuidados & limpeza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
O que fazer se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
Certificado de garantia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
Certificado de Compra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107
Condições de garantia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
Especificações . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
Informações importantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
Instalação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 - 111
O símbolo
no produto ou na embalagem indica que este produto não pode ser tratado como lixo
doméstico. Em vez disso, deve ser entregue ao centro de recolha selectiva para a reciclagem de equipamento
eléctrico e electrónico.
Ao garantir uma eliminação adequada deste produto, irá ajudar a evitar eventuais consequências negativas
para o meio ambiente e para a saúde pública, que, de outra forma, poderiam ser provocadas por um
tratamento incorrecto do produto.
Para obter informações mais pormenorizadas sobre a reciclagem deste produto, contacte os serviços
municipalizados locais, o centro de recolha selectiva da sua área de residência ou o estabelecimento onde
adquiriu o produto.
74
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES
Para evitar riscos de incêndio
Não utilize o forno micro-ondas para aquecer óleo para
fritar. É impossível controlar a temperatura do óleo, sendo
que este pode incendiar-se.
Para fazer pipocas, utilize apenas recipientes próprios
para este efeito (especiais para micro-ondas).
Não guarde alimentos ou outros artigos no interior do
micro-ondas. Verifique as definições depois de iniciar o
programa do micro-ondas a fim de garantir que está a
utilizar o programa correcto. Consulte as sugestões
incluídas neste manual e a secção do livro de receitas.
Para evitar possíveis lesões
Aviso: Não utilize o micro-ondas caso esteja
danificado ou a funcionar mal. Antes da sua
utilização verifique:
a) A porta – verifique se a porta fecha bem e
se não está desalinhada ou amolgada.
b) As dobradiças e fechos de segurança da
porta – certifique-se de que não estão
partidos ou soltos.
c) As juntas da porta e superfícies isolantes –
verifique se não estão danificadas.
d) O interior da cavidade do forno e a porta –
verifique se não existem amolgadelas.
e) O cabo e a ficha de alimentação – verifique
se não estão danificados.
Não se afaste do forno micro-ondas
quando este estiver em funcionamento.
Os níveis de potência demasiado elevados
e os tempos de cozedura maiores podem
sobreaquecer os alimentos, dando origem
a um incêndio.
A tomada deve estar situada num local acessível para
que a unidade possa ser desligada facilmente numa
situação de emergência.
A alimentação de corrente alterna deve ser de 230 V,
50 Hz, com um fusível de distribuição de 16 A no
mínimo, ou um corta-circuitos de distribuição de 16 A,
no mínimo.
Recomenda-se a utilização de um circuito separado
exclusivo para este aparelho.
Não guarde ou utilize o forno em ambientes externos.
Se os alimentos que estiver a aquecer
começarem a fumegar, NÃO ABRA A
PORTA. Desligue o micro-ondas e a
respectiva ficha de alimentação e aguarde
uns instantes até os alimentos deixarem de
fumegar. Sabrir a porta durante esta
situação, poderá provocar um incêndio.
Utilize apenas recipientes e utensílios
próprios para micro-ondas. Consulte a
Página 83.
Não tente ajustar, reparar ou modificar o
forno sozinho. É perigoso efectuar qualquer
reparação que implique remover a tampa de
protecção contra a exposição à energia do
micro-ondas, se não estiver devidamente
qualificado para o fazer.
Não se afaste do forno caso esteja a
usar embalagens descartáveis em
plástico, papel ou outros materiais
inflamáveis.
Não utilize o forno com a porta aberta ou modifique
os fechos da porta de alguma forma.
Não utilize o forno caso exista um objecto entre as
juntas da porta e as superfícies isolantes.
Limpe a protecção da guia de onda, a
cavidade do forno, o prato giratório e o
suporte giratório depois de cada utilização.
Deve mantê-los secos e livres de gordura. A
gordura acumulada pode sobreaquecer e
começar a fumegar ou incendiar-se.
Não deixe acumular gordura ou sujidade nas
juntas da porta e peças adjacentes. Siga as
instruções em "Cuidados e Limpeza" na
Página 104. Se não fizer uma manutenção
cuidadosa do seu forno isso poderá resultar
em uma deterioração da superfície o que
poderá afectar negativamente a vida útil do
aparelho e conduzir a uma situação de
perigo.
Não deixe materiais inflamáveis perto do forno ou dos
orifícios de ventilação.
De igual modo, não obstrua os orifícios de ventilação.
Remova as protecções metálicas, arames, etc., dos
alimentos e respectivas embalagens.
A formação de arco em superfícies metálicas pode
provocar um incêndio.
75
PORTUGUÊS
INSTRUÇÖES DE SEGURANÇA IMPORTANTES: LEIA ATENTAMENTE E GUERDE PARA
FUTURAS CONSULTAS
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES
Os utilizadores de PACEMAKERS devem consultar o
médico ou o fabricante do aparelho para mais
informações sobre os fornos micro-ondas.
Para evitar a ebulição súbita de líquidos e possíveis
queimaduras:
1. Mexa o líquido antes de o aquecer/ reaquecer.
2. Recomenda-se a introdução de uma vareta ou
utensílio semelhante no recipiente com o líquido ao
reaquecê-lo.
3. Deixe repousar o líquido dentro do forno durante
20 segundos, no mínimo, no final do tempo de
cozedura por forma a prevenir um levantamento
da fervura retardado.
Para evitar possíveis choques eléctricos
Não deve, em circunstância alguma, remover a
estrutura exterior. Não derrame ou introduza objectos
nas aberturas de fecho da porta ou nos orifícios de
ventilação.
Em caso de derrame, desligue o micro-ondas e a
respectiva ficha de alimentação de imediato e contacte
um agente autorizado da ZANUSSI não coloque o cabo
de alimentação ou a ficha dentro de água ou de
qualquer outro líquido.
Mantenha o cabo de alimentação afastado de
superfícies quentes ou com arestas, tais como a área
de ventilação na parte posterior do forno. Não tente
substituir a lâmpada do forno sozinho, nem permita
que alguém, não autorizado pela ZANUSSI o faça. Se
a lâmpada se fundir, consulte o seu revendedor ou um
agente autorizado da ZANUSSI.
Se o cabo de alimentação deste aparelho estiver
danificado, deve ser substituído por um cabo especial.
Esta substituição deve ser efectuada por um agente
autorizado da ZANUSSI.
Para evitar possíveis explosões e
ebulição súbita:
Não cozinhe ovos com casca no microondas, assim como também não deve
aquecer ovos cozidos uma vez que podem
explodir mesmo depois de terminado o
tempo de cozedura. Para cozinhar ou
aquecer ovos, que não tenham sido
previamente mexidos, pique as gemas e as
claras, caso contrário os ovos podem
explodir. Retire a casca e corte os ovos
cozidos às rodelas antes de os aquecer no
forno micro-ondas.
Pique a casca de alimentos como batatas, salsichas e
fruta antes de os cozinhar, caso contrário podem
explodir.
Para evitar possíveis queimaduras
Utilize pegas ou luvas de cozinha para retirar os
alimentos do forno a fim de evitar queimaduras.
Ao abrir as embalagens, recipientes próprios para
pipocas, saquetas para cozinhar no forno, etc.,
mantenha-os afastados do rosto e das mãos a fim de
evitar queimaduras.
Para evitar queimaduras, verifique a
temperatura dos alimentos e mexa antes
de servir. Deve redobrar os cuidados caso
os alimentos ou líquidos se destinem a
bebés, crianças ou idosos.
Aviso: Os líquidos e outros alimentos não
devem ser aquecidos em recipientes
fechados uma vez que há possibilidade de
explodirem.
Não utilize recipientes fechados. Retire todas as protecções
e tampas antes de os utilizar. Os recipientes fechados
podem explodir, devido a uma acumulação de pressão
mesmo depois de ter desligado o forno.
Tenha muito cuidado ao aquecer líquidos no microondas. Utilize um recip-iente com uma abertura larga
por forma a permitir a libertação de bolhas de ar.
A temperatura do recipiente não é um indicador fiável
da temperatura dos alimentos ou líquidos; verifique
sempre a temperatura dos alimentos.
Ao abrir a porta do forno, mantenha-se afastado desta a
fim de evitar queimaduras resultantes do vapor ou calor
libertado.
Corte os alimentos recheados depois de os cozinhar
para libertar o vapor e evitar queimaduras.
Tenha cuidado no manusea-mento do
recipiente ao aquecer bebidas, uma vez
que isto pode fazer com que os líquidos
entrem em ebulição.
76
Para promover uma utilização sem
problemas do seu forno e evitar eventuais
danos
Nunca ligue o forno quando este se encontra vazio,
excepto quando recomen-dado na operação manual. Ver
página 86, nota 2. Ao fazê-lo poderá danificá-lo.
Sempre que utilizar um prato tostador ou material térmico,
coloque um isolador resis-tente ao calor, como por exemplo
um prato de porcelana por baixo deste, por forma a evitar
danos no prato e no suporte giratório resultantes da tensão de
calor. O tempo de pré-aquecimento especificado nas
instruções do prato não deve ser ultrapassado.
Não utilize utensílios metálicos, uma vez que reflectem as
micro-ondas e podem causar a formação de um arco.
Não coloque latas no forno. Utilize apenas o prato
giratório e o suporte concebidos para este forno.
Não utilize o forno sem o prato giratório.
Para evitar que o prato giratório parta:
(a) Deixe arrefecer o prato giratório antes de o limpar
com água.
(b) Não coloque alimentos quentes ou outros utensílios
quentes por cima do prato giratório frio.
(c) Não coloque alimentos frios ou outros utensílios frios
por cima do prato giratório quente.
Não coloque nada na estrutura exterior durante a
operação.
Se o forno ainda estiver quente após utilização dos modos
GRILL, DUAL GRILL e operações COZEDURA
AUTOMÁTICA, não utilize recipientes plásticos no microondas, pois estes podem derreter. Só deverá utilizar
recipientes plásticos durante estes modos, se o fabricante o
recomendar.
Mantenha as crianças afastadas da porta e de peças
acessíveis que podem aquecer quando estiver a usar a
função grill. Deve manter as crianças afastadas do forno
de modo a evitar eventuais queimaduras.
Mantenha as crianças afastadas da porta a fim de evitar
eventuais queimaduras. Ao utilizar os modos GRILL,
DUAL GRILL e as operações COZEDURA
AUTOMÁTICA evite tocar na porta do forno, na parte
exterior e posterior, na cavidade do forno, nas aberturas
de ventilação, nos acessórios e nos pratos, pois estes
elementos encontram-se quentes. Antes de proceder à
limpeza do forno, certifique-se que o mesmo está frio.
Para evitar uma utilização indevida por
parte das crianças
Aviso: Só deve permitir que as crianças
utilizem o forno, sem a vigilância de um
adulto, caso tenham sido dadas instruções
adequadas para que possam usá-lo em
segurança e caso estas conheçam os perigos
de uma utilização indevida.
Este aparelho não se destina a utilização por parte de
indivíduos (incluindo crianças) com capacidades físicas,
sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência
e conhecimentos, a menos que estejam sob a supervisão ou
tenham recebido instruções quanto à utilização do aparelho
por um responsável pela respectiva segurança.
As crianças devem ser supervisionadas para garantir que
não brincam com o aparelho.
Não se incline ou baloice na porta do forno.
Não brinque ou utilize o forno como um brinquedo.
Deve ensinar às crianças todas as instruções de segurança
importantes: a utilização de pegas, a remoção cuidadosa
das protecções dos alimentos; com particular incidência
para as embalagens (ex.: materiais térmicos) concebidas
especial-mente para gratinar os alimentos uma vez que
podem estar bastante quentes.
Outros avisos
Não tente modificar o forno em circunstância alguma.
Este forno destina-se única e exclusivamente à
preparação de alimentos em casa e só deve ser
utilizado para cozinhar alimentos. Não é adequado
para uma utilização comercial ou em laboratórios.
Importante:
Se não estiver seguro quanto à ligação do forno, contacte
um electricista qualificado autorizado.
O fabricante e o revendedor negam quaisquer
responsabilidades por danos materiais ou danos pessoais
resultantes da não observância do procedimento de
ligação eléctrica correcto.
Por vezes, pode(s) formar-se vapor de água ou gotículas
nas paredes do forno ou à volta das juntas da porta e
superfícies isolantes. Esta é uma situação normal, não
sendo uma indicação de fuga ou mau funcionamento.
77
PORTUGUÊS
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES
FORNO & ACESSÓRIOS
1
2
3
4
5
9
1. Elemento de aquecimento do Grill
2. Protecção frontal
3. Lâmpada do forno
4. Painel de controlo
5. Botão abertura da porta
6. Protecção da guia de onda
7. Cavidade do forno
8. Retentor
9. Juntas da porta e superfícies isolantes
10. Pontos de fixação (4 pontos)
11. Orifícios de ventilação
12. Estrutura exterior
13. Estrutura posterior
14. Clip de suporte do cabo de alimentação
15. Cabo de alimentação
8
7
6
10
15
11
14
12
13
ACESSORIOS
Certifique-se que os acessórios a seguir mencionados são
fornecidos:
(16) Prato giratório
(17) Suporte do prato giratório
(18) Grelha superior
(19) Grelha inferior
(20) 4 parafusos de fixação (não referido).
16
17
• Coloque o suporte do prato giratório por cima do retentor
na base da cavidade.
• Coloque depois o prato giratório no suporte.
• Certifique-se que, ao retirá-los do forno, os pratos ou
recipientes são levantados correctamente do centro do
prato giratório a fim de evitar danos no mesmo.
Importante:
Ao encomendar acessórios, mencione dois itens: nome da
peça e nome do modelo ao revendedor ou agente autorizado
da ZANUSSI.
78
18
19
PAINEL DE CONTROLO
1 Visor digital
2 Indicadores
O indicador ficará intermitente ou acender-se-á por
cima do símbolo respectivo, de acordo com a
instrução. Quando o indicador estiver intermitente,
carregue no respectivo botão (com o mesmo símbolo)
ou continue a operação necessária.
1
2
Mexer
Virar
Peso/ potência
Grill
3
Micro-ondas
4
5
3 Botão TEMPORIZADOR/PESO/ POTÊNCIA
4 Botão COZEDURA AUTOMÁTICA
Carregue para seleccionar um dos 2 programas
automáticos.
5 Botão COZEDURA AUTOMÁTICA COM GRILL 1
Carregue para seleccionar um dos 2 programas
automáticos.
6 Botão COZEDURA AUTOMÁTICA
COM GRILL 2
Carregue para seleccionar um dos 4 programas
automáticos.
7 Botão MODO DE COZEDURA
Carregue para seleccionar as funções micro-ondas,
grill ou dual grill, ou para acertar o relógio.
1. Carregue uma vez para seleccionar a função microondas.
2. Carregue duas vezes para
seleccionar a função grill.
3. Carregue três vezes para seleccionar o modo dual
grill, micro-ondas com grill.
8 Botão DESCONGELAÇÃO AUTOMÁTICA
Carregue para seleccionar um dos 4 programas
automáticos.
9 Botão START/+30
10 Botão STOP
11 Botão ABERTURA DA PORTA
6
7
8
9
10
11
79
PORTUGUÊS
Cozedura em curso
ANTES DA UTILIZAÇÃO
Utilizar o botão STOP:
Utilize o botão STOP para:
1. Apagar um erro durante a programação.
2. Interromper o forno temporariamente durante a
cozedura.
3. Cancelar um programa durante a cozedura,
premir o botão STOP duas vezes.
Antes da utilizaçäo
1. Ligue o forno.
2. O visor do forno ficará intermitente
3. Ao carregar no botão STOP o visor mostrará:
x1
4. Para acertar o relógio, ver abaixo.
5. Aqueça o forno sem alimentos no interior.
(Ver página 86 nota 2.)
ACERTAR DA RELÓGIO
Existem dois modos de programação do relógio: Relógio de 12 horas e relógio de 24
horas.
1. Para utilizar o modo de 12 horas, mantenha premido o botão NÍVEL DE POTÊNCIA
DO MICROONDAS durante 3 segundos. Surge a indicação
no visor.
2. Para utilizar o modo de 24 horas, prima o botão MODO DE COZEDURA de novo
depois do Passo 1, o visor mostrará
como no exemplo seguinte.
x1 e carregue durante 3
segundos.
Exemplo:
Para acertar o relógio de 24 horas para as 23:35.
1. Seleccione a função do
relógio.(Relógio de 12
horas)
x1 e carregue durante 3
segundos.
3. Prima o botão MODO DE
COZEDURA para mudar
as horas para os minutos.
Seleccione o relógio de
24 horas.
2. Acerte as horas. Rode o manípulo do
TEMPORIZADOR/PESO/POTÊNCIA até
visualizar a hora correcta (23).
x1
4. Acerte os minutos. Rode o
manípulo do
TEMPORIZADOR/PESO/
POTÊNCIA até visualizar o
minuto correcto (35).
x1
5. Prima o botão MODO DE
COZEDURA para iniciar o
relógio.
Verifique o visor.
x1
IMPORTANTE:
1. Pode rodar o manípulo de
TEMPORIZADOR/PESO/POTÊNCIA no sentido
dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário.
2. Prima o botão STOP, caso cometa algum erro
durante a programação.
80
3. Se a alimentação eléctrica do seu forno for
interrompida, o visor mostrará de forma intermitente
após ser reestab
elecida a energia. Se isto
ocor-rer durante a cozedura, o programa é apagado.
A hora é igualmente apagada.
4. Se quiser voltar a acertar o relógio, repita de novo o
procedimento indicado em cima.
RECOMENDAÇÃO PARA COZINHADOS
EM MICROONDAS
As página 83 apresentam uma lista de vários
utensílios para cozinhar.
A água, o açúcar e a gordura dos alimentos
absorvem as microondas, que provocam vibração.
Deste forma, cria-se calor por fricção, da mesma
forma que aquecemos as mãos quando as
esfregamos.
As áreas exteriores dos alimentos são aquecidas pela
energia de microondas e depois o calor desloca-se
para o centro através de condução, tal como
acontece no método de cozedura convencional. É
importante rodar, mexer ou misturar os alimentos para
se garantir um aquecimento homogéneo.
Assim que o cozinhado estiver concluído, o forno
deixa automaticamente de produzir microondas.
Após o aquecimento, é necessário um período de
estabilização, que permitirá o calor dispersar
uniformemente por todos os alimentos.
As microondas cozinham os alimentos em menos
tempo do que a cozinha convencional. Por
conseguinte, é essencial que se apliquem certas
técnicas para que se obtenham bons resultados.
Muitas das técnicas a seguir descritas são
semelhantes às utilizadas na cozinha convencional.
PORTUGUÊS
As microondas consistem em ondas de energia
semelhantes às utilizadas nos sinais de televisão e
rádio.
A energia eléctrica é convertida em energia de
microondas, que é direccionada para a cavidade do
forno através de uma guia de onda.
Para impedir que os alimentos e a gordura entrem
para a guia de onda, esta possui um protecção.
As microondas não conseguem atravessar o metal e,
por esse motivo, a cavidade do forno é feita de metal
e existe uma fina malha metálica na porta.
Enquanto está a cozinhar, as microondas ressaltam
aleatoriamente de uma parede para a outra no
interior da cavidade do forno.
As microondas atravessam certos materiais, tais como
o vidro e o plástico, permitindo aquecer os alimentos.
(Consultar “Utensílios de cozinha adequados para o
microondas” nas página 83).
Para cozinhar/descongelar alimentos num forno de
microondas, a energia de microondas deve poder
passar pelo recipiente por forma a penetrar os
alimentos.
Por conseguinte, é importante escolher um utensílio
adequado.
De preferência, utilize pratos redondos/ ovais em
detrimento dos quadrados/ oblongos, já que os
alimentos aos cantos têm tendência a cozer em
demasia.
CARACTERÍSTICAS DOS ALIMENTOS
Composição
Densidade
Quantidade
Tamanho
Forma
Temperatura
Os alimentos com elevados teores de gordura ou açúcar (p. ex., pudim de Natal, empadão de carne) necessitam de
menos tempo de aquecimento. É preciso ter cuidado porque o sobreaquecimento pode provocar incêndio.
A densidade dos alimentos afecta o tempo necessário para cozinhar. Os alimentos leves e porosos, tais como bolos
ou pão, cozem mais depressa do que os alimentos pesados e densos, tais como assados e cozidos.
O tempo de aquecimento deve aumentar proporcionalmente em função da quantidade de alimentos inseridos no
forno. P. ex., quatro batatas necessitam de mais tempo do que duas.
Os alimentos pequenos ou pedaços pequenos aquecem mais depressa do que os grandes, já que as microondas
conseguem penetrar a partir de todos os ângulos para o centro. Para um cozinhado uniforme, todos os pedaços
devem ter o mesmo tamanho.
Os alimentos com forma irregular, tais como peito ou coxas de galinha, demoram mais tempo a cozinhar nas partes
mais grossas. No microondas, as formas redondas cozinham mais uniformemente do que as formas angulares.
A temperatura dos alimentos tem influência sobre o tempo necessário para os cozinhar. Os alimentos arrefecidos
demoram mais tempo a cozinhar do que os alimentos à temperatura ambiente. Faça cortes nos alimentos com
recheio, por exemplo donuts com compota, para libertar o calor ou o vapor.
81
RECOMENDAÇÃO PARA COZINHADOS
EM MICROONDAS
TÉCNICAS PARA COZINHAR
Disposição
Tapar
Furar
Mexer, rodar,
mudar de
posição
Estabilização
Protecção
Coloque as partes mais grossas dos alimentos voltadas para o exterior do prato.
P. ex. coxas de galinha.
Utilize película aderente perfurada para microondas ou uma tampa adequada.
Os alimentos que têm casca, pele ou membrana devem ser furados em vário locais antes de levar a cozinhar ou
aquecer, já que haverá lugar à acumulação do vapor podendo fazer o alimento explodir. P. ex., batatas, peixe,
frango, enchidos. Importante: Os ovos não devem ser aquecidos utilizando microondas pois podem explodir,
mesmo depois de cozinhados. P. ex., escalfados, estrelados, cozidos.
Para se obter um cozinhado uniforme, é necessário mexer, rodar e mudar os alimentos posição durante o processo.
Mexa sempre e mude de posição de fora para dentro.
Após o aquecimento, é necessário um período de estabilização, que permitirá o calor dispersar uniformemente por
todos os alimentos.
Algumas áreas dos alimentos a descongelar podem ficar quentes. É possível proteger as áreas quentes com
pequenos pedaços de folha de alumínio, que reflecte as microondas, p. ex., as asas e as coxas do frango.
Usidefiniçõo do tempo necessario para cozinhar com o termómetro de cozinha
A temperatura interior dos alimentos e das bebidas pode ser
verificada com um termó-metro de cozinha.
A tabela de temperaturas indica as temperaturas mais
importantes.
Alimento / bebida
Temperatura interior no final
do tempo de cozedura
Aquecer bebidas
(café, água, etc.)
Aquecer chá
Aquecer sopa
Aquecer guisados
Aves
Carne de
Rosada
borrego
Bem passado
Rosbife
Mal passado
Médio
Bem passado
Carne de porco ou de vitela
65-75 oC
Temperatura interior depois de
10-15 de repouso
60-65 oC
75-80 oC
75-80 oC
80-85 oC
70 oC
75-80 oC
50-55 oC
60-65 oC
75-80 oC
80-85 oC
82
85-90 oC
70-75 oC
80-85 oC
55-60
65-70
80-85
oC
oC
oC
80-85 oC
UTENSÍLIOS DE COZINHA ADEQUADOS PARA O
MICROONDAS
Folha de alumínio
/ Recipientes em
folha de alumínio
Pratos de vidro
para alta
temperatura
Porcelana e
cerâmica
Vidro,
(p. ex. Pyrex ®)
Metal
Plástico / poliestireno, p. ex.,
recipientes de
“fast-food”
Segurança
microondas
/
/
Pelicula
aderente
Sacos para
congelar / assar
Papel – pratos,
copos e papel
de cozinha
Recipientes de
palha e madeira
Papel reciclado
e jornal
Comentários
É possível utilizar pequenos pedaços de folha de alumínio para proteger os
alimentos contra sobreaquecimento. Mantenha a folha a pelo menos 2 cm de
distância das paredes do forno, já que pode ocorrer a formação de arco
eléctrico. Os recipientes em folha de alumínio não estão recomendados a
menos que especificado pelo fabricante, p. ex. Microfoil ®; siga atentamente as
instruções.
Cumpra sempre as instruções do fabricante. Não ultrapasse os tempos de
aquecimento indicados. Tenha muito cuidado, pois este pratos atingem
temperaturas muito elevadas.
Geralmente, a porcelana, cerâmica, louça de barro vidrada e a porcelana de
ossos são adequadas, exceptuando as que têm decoração em metal.
Deve ter muito cuidado ao utilizar vidro fino pois pode partir ou
rachar se sujeito a bruscas mudanças de temperatura.
Não se recomenda a utilização de utensílios metálicos em fornosmicroondas
pois ocorre a formação de arco, que pode provocar incêndio.
É preciso ter cuidado pois alguns recipientes podem deformar, derreter ou
descolorar a altas temperaturas.
Não deve entrar em contacto com os alimentos e deve ser
perfurada para deixar sair o vapor.
Devem ser perfurados para deixar sair o vapor. Certifique-se de que
os sacos são adequados para utilização em microondas. Não utilize cordões
de apertar em plástico ou metal pois podem derreter ou incendiar devido a
formação de arco.
Utilize apenas para aquecer ou para absorver humidade. Deve ter
cuidado pois o sobreaquecimento pode provocar incêndio.
Quando utilizar estes materiais, mantenha-se atento ao forno pois o
sobreaquecimento pode provocar incêndio.
Podem conter extractos de metal que provocará a formação de
arco e pode provocar incêndio.
83
PORTUGUÊS
Utensílios
NÍVEL DE POTÊNCIA DO MICRO-ONDAS
O seu aparelho de micro-ondas tem cinco níveis
de potência. Para escolher a potência de microondas, deverá seguir as instruções do livro de
receitas. As recomendações seguintes são
geralmente as mais adequadas:
450 W para alimentos compactos que necessitam
de um longo tempo de cozedura quando
cozinhados de maneira tradicional, por exemplo,
os pratos de carne de vaca, recomenda-se a
redução da potência e o alargamento do tempo
de cozedura. Desta forma, a carne fica mais tenra.
900 W é utilizada para cozinhar ou aquecer, p.
ex., sopa, guisados, comida enlatada, bebidas
quentes, legumes, peixe, etc.
270 W para descongelar, escolha um nível de
potência mais baixo. Isto garante que o alimento
descongele uniformemente. Além disso, este nível é
ideal para cozinhar arroz, massa, massa recheada
e leite creme.
630 W é utilizada processos de cozedura mais
longos de alimentos compactos, como por
exemplo os assados, rolo de carne, e também de
alimentos delicados, como por exemplo, os molhos
de queijo e bolos. Em potências baixas, os
alimentos não fervem muito e a carne é cozinhada
uniformemente, sem cozinhar demasiado nos
lados.
90 W para um descongelação cuidadoso, por
exemplo, de bolos e tartes de natas.
W = WATT
Para programar o nível de potência do micro-ondas:
1. Rode o manípulo TEMPORIZADOR/PESO/PORÇÃO/PORÇÃO no sentido dos ponteiros do
relógio ou sentido contrário para seleccionar o tempo de cozedura.
2. Carregue no botão NÍVEL DE ENERGIA DO MICRO-ONDAS até que o nível de energia desejado
apareça no visor. Se o botão NÍVEL DE POTÊNCIA DO MICRO-ONDAS for premido uma vez, a
mensagem
aparece no visor. Se ultrapassar a potência desejada, continue a premir o botão NÍVEL
DE POTÊNCIA DO MICRO-ONDAS até chegar novamente à potência pretendida.
3. Carregue no botão START/+30.
NOTA:
Se não seleccionar o nível de potência, este é definido automaticamente para 900 W.
84
COZINHAR EM MICRO-ONDAS
O seu forno pode ser programado para um tempo máximo
de 90 minutos. A unidade de introdução do tempo de
cozedura (descongelação) varia entre os 10 segundos e os
cinco minutos. Depende da duração total da cozedura
(descon-gelação) conforme indicado na tabela.
Tempo de cozedura
0 – 5 minutos
5 – 10 minutos
10 – 30 minutos
30 – 90 minutos
Unidade de aumento
10 segundos
30 segundos
1 minuto
5 minuto
Exemplo:
Suponhamos que pretendia aquecer sopa durante 2 minutos e 30 segundos a uma potência de 630 W.
1. Introduza o tempo de
cozedura pretendido
rodando o manípulo
TEMPORIZADOR/
PESO/POTÊNCIA
no sentido dos
ponteiros do relógio.
2. Escolha o modo de
cozedura desejado
carregando no botão
MODO DE
COZEDURA uma vez
(apenas micro-ondas).
3. Introduza o peso
rodando o manípulo
TEMPORIZADOR/P
ESO/POTÊNCIA
no sentido dos
ponteiros do relógio.
4. Prima o botão
START/+30 para
iniciar a cozedura.
x1
Verifique o visor.
IMPORTANTE:
1. Ao abrir a porta durante o processo de cozedura, o tempo de cozedura indicado no visor digital pára
automaticamente. O tempo de cozedura é reiniciado, no modo regressivo, quando a porta é fechada e o
botão START/+30 é premido.
2. Se quiser saber o nível de potência durante a cozedura, prima o botão MODO DE COZEDURA. Ao mesmo
tempo que estiver a premir o botão MODO DE COZEDURA, poderá visualizar o nível de potência.
3. Pode rodar o manípulo de TEMPORIZADOR/PESO/POTÊNCIA no sentido dos ponteiros do relógio ou no
sentido contrário. Se rodar o manípulo no sentido contrário aos ponteiros do relógio, o tempo de cozedura
diminui a partir dos 90 minutos em graus.
85
PORTUGUÊS
x1
COZEDURA GRILL E DUAL GRILL
Este forno micro-ondas tem dois modos de cozedura GRILL disponíveis:
1. Apenas Grill. 2. Dual Grill (Grill com micro-ondas).
1. COZEDURA SÓ COM GRILL
Este modo pode ser utilizado para Gratinar/Dar cor aos alimentos.
Exemplo: Para tostar durante 4 minutos.
1. Introduza o tempo de
cozedura pretendido
rodando o manípulo
TEMPORIZADOR/PESO/
POTÊNCIA.
2. Seleccione o modo de
cozedura pret-endido premindo
o botão MODO DE
COZEDURA duas vezes.
(Apenas Grill).
x2
3. Prima o botão START/+30
para iniciar a cozedura.
x1
Verifique o visor.
IMPORTANTE:
1. Recomenda-se a utilização das grelhas superiores e inferiores para gratinar.
2. Pode detectar fumo ou um cheiro a queimado durante a primeira utilização do grill. Esta é uma situação normal e
não indica um mau funcionamento do forno. Para evitar este problema, ao utilizar o forno pela primeira vez,
seleccione o modo de grill sem alimentos durante 20 minutos.
2. COZEDURA COM DUAL GRILL
Este modo combina a potência de Grill e a potência de Micro-ondas (90 W a 630 W). O nível de potência do
Microondas está predefinido para 270 W.
Exemplo: Para fazer Espetadas de carne de porco (de acordo com a receita na página 96) durante 7 minutos
em DUAL GRILL (450 W).
3. Rode o manípulo
4. Prima o botão
1. Introduza o tempo de 2. Seleccione o modo de
TEMPORIZADOR/
START/+30 para
cozedura pretendido
cozedura pretendido
PESO/POTÊNCIA
iniciar a cozedura.
rodando o manípulo
premindo o botão
para o nível de potência
TEMPORIZADOR/P
MODO DE
de micro-ondas
ESO/POTÊNCIA.
COZEDURA três vezes
pretendido.
(Dual Grill).
x1
x3
Verifique o visor.
86
OUTRAS FUNÇÕES ÚTEIS
1. COZEDURA COM VÁRIAS SEQUÊNCIAS
Pode programar uma sequência de 3 fases (máximo) utilizando uma combinação de MICROONDAS,
GRILL ou DUAL GRILL.
Exemplo:
Para cozinhar:
2 minutos e 30 segundos na potência de 630 W
5 minutos apenas em Grill
(Fase 1)
(Fase 2)
FASE 1
2. Escolha o modo de
cozedura desejado
carregando no botão
MODO DE
COZEDURA uma vez
(apenas micro-ondas).
3. Introduza o nível de
energia pretendido
rodando o manípulo
TEMPORIZADOR/
PESO/POTÊNCIA.
4. Prima o botão MODO
DE COZEDURA antes
de programar
a Fase 2.
x1
x1
FASE 2
1. Introduza o tempo de
cozedura pretendido rodando
o manípulo
TEMPORIZADOR/PESO/P
OTÊNCIA.
2. Seleccione o modo de
cozedura pretendido
premindo o botão MODO
DE COZEDURA duas vezes
(apenas Grill).
x2
3. Prima o botão START/+30
para iniciar a cozedura.
x1
Verifique o visor.
(O forno começa a funcionar durante 2 minutos e 30 segundos a 630 W e depois durante 5 minutos apenas com Grill.)
Importante:
Se definir um programa depois de definir o modo GRILL, não considere os passos 3 e 4. Se
premir o botão MODO DE COZEDURA continuamente depois de definir o modo GRILL, o modo
GRILL passa para o modo DUAL GRILL automati-camente.
Exemplo: Para cozinhar Gratinado de Massa e Courgettes (página 103).
1. 18 minutos a 900 W
2. 7 minutos em Dual Grill a 630 W
87
PORTUGUÊS
1. Introduza o tempo de
cozedura pretendido
rodando o manípulo
TEMPORIZADOR/
PESO/POTÊNCIA.
XXXXXXXXXXXXX
OUTRAS
FUNÇÕES ÚTEIS
2. FUNÇÁO MAIS 30 SEGUNDOS
O botão START/+30 permite-lhe aceder às duas funções seguintes:
a. INÍCIO DIRECTO
Pode iniciar directamente a cozedura a 900 W de potência durante 30 segundos, premindo o botão
START/+30.
IMPORTANTE:
Para evitar uma utilização incorrecta por parte das crianças, o botão START/+30 só pode ser utilizado 3
minutos após a operação anterior, ou seja, fechar a porta, premir o botão STOP ou conclusão do processo de
cozedura.
b. PROLOGAR O TEMPO DE COZEDURA
Pode prolongar o tempo de cozedura, no modo de cozedura manual, em múltiplos de 30 segundos se premir
o botão durante o funcionamento do forno.
3. PARA VERIFICAR O NÍVEL DE POTÊNCIA
Para verificar o nível de potência durante a cozedura, prima o botão MODO DE COZEDURA.
x1
Ao mesmo tempo que estiver a premir o botão MODO DE COZEDURA, poderá visualizar o nível de
potência. O tempo de cozedura continua em contagem regressiva apesar do visor indicar o nível de potência.
4. FUNÇÁO DE SEGURANÇA
PARA CANCELAR A FUNÇÁO DE
SEGURANÇA
1. Prima e mantenha premido o botão STOP
durante 3 segundos.
PARA DEFINIR A FUNÇÁO DE
SEGURANÇA
1. Prima e mantenha premido o botão
STOP durante 3 segundos.
x1 durante 3 segundos
x1 durante 3 segundos
O visor irá indicar as
horas, se estas estiverem
definidas.
Verifique o visor.
IMPORTANTE: Quando a função segurança estiver definida não pode utilizar quaisquer outros botões para além
do botão STOP.
88
FUNCIONAMENTO NOS MODOS COZEDURA AUTOMÁTICA,
XXXXXXXXXXXXXXXX
COZEDURA DE CONGELADOS & DESCONGELAÇÃO AUTOMÁTICA
Por exemplo:
1a. COZEDURA AUTOMÁTICA 1: O botão
COZEDURA AUTOMÁTICA 1 inclui dois menus.
Prima o botão COZEDURA AUTOMÁTICA 1 uma
vez e o visor surge conforme indicado.
1b. COZEDURA AUTOMÁTICA 2: O botão
COZEDURA AUTOMÁTICA 2 inclui dois menus.
Prima o botão COZEDURA AUTOMÁTICA 2 uma
vez e o visor surge conforme indicado.
1c. COZEDURA DE CONGELADOS: O botão
COZEDURA DE CONGELADOS inclui três menus.
Prima o botão COZEDURA DE CONGELADOS
uma vez; o visor surge conforme indicado.
1d. DESCONGELAÇÃO AUTOMÁTICA: O botão
DESCONGELAÇÃO AUTOMÁTICA inclui cinco
menus. Prima o botão DESCONGELAÇÃO
AUTOMÁTICA uma vez; o visor surge conforme
indicado.
1a.
Número do menu
1b.
Número do menu
1c.
Número do menu
1d.
Número do menu
Pode escolher o menu carregando no botão COZEDURA DE CONGELADOS, DESCONGELAÇÃO AUTOMÁTICA
ou COZEDURA AUTOMÁTICA , até que o número do menu desejado seja mostrado no visor. Ver páginas 91 - 93
Tabelas COZEDURA AUTOMÁTICA , COZEDURA DE CONGELADOS e DESCONGELAÇÃO AUTOMÁTICA.
O menu muda automaticamente carregando no botão COZEDURA AUTOMÁTICA 1 COZEDURA AUTOMÁTICA
2 ou COZEDURA DE CONGELADOS, DESCONGELAÇÃO AUTOMÁTICA.
2. O peso ou a quantidade dos alimentos pode
ser introduzido, rodando o manípulo
TEMPORIZADOR/PESO/PORÇÃO até
surgir o peso/quantidade pretendido.
• Introduza apenas o peso dos alimentos. Não
inclua o peso do recipiente.
• Para alimentos que pesem mais ou menos do que os
pesos/quantidades indicados nas tabelas de
COZEDURA AUTOMÁTICA, COZEDURA DE
CONGELADOS e DESCONGELAÇÃO
AUTOMÁTICA, use o modo manual. Para alcançar
os melhores resultados, consulte as tabelas de
cozedura incluídas nas páginas 96 - 98.
3. Para iniciar a cozedura prima o botão
START/+30.
2.
Botão
TEMPORIZADOR/
PESO/PORÇÃO
3.
Botão START/+30
x1
A temperatura final varia de acordo com a
temperatura inicial dos alimentos. Verifique se os
alimentos estão quentes depois da cozedura. Caso
seja necessário pode prolongar o tempo de cozedura
manualmente.
NOTA: Se utilizar a função START/+30 durante o
processo de cozedura/descongelação, os
alimentos poderão cozinhar demais.
Sempre que for necessário efectuar alguma
operação durante a cozedura (ex.: voltar os
alimentos), o forno pára e ouve-se um sinal sonoro,
sendo que o tempo de cozedura restante assim
como qualquer outro indicador começam a piscar
no visor. Para continuar a cozedura prima o botão
START/+30.
89
PORTUGUÊS
Os modos COZEDURA AUTOMÁTICA, COZEDURA DE CONGELADOS e DESCONGELAÇÃO
AUTOMÁTICA seleccionam automaticamente o modo e o tempo de cozedura correctos. Pode escolher entre 4
menus de COZEDURA AUTOMÁTICA 3 menus de COZEDURA DE CONGELADOS e 5 menus de
DESCONGELAÇÃO AUTOMÁTICA Tudo o que precisa de saber para usar esta função automática:
FUNCIONAMENTO NOS MODOS COZEDURA AUTOMÁTICA,
COZEDURA DE CONGELADOS & DESCONGELAÇÃO AUTOMÁTICA
Exemplo:
COZEDURA AUTOMÁTICA COM GRILL 1: Para cozinhar Filetes de Peixe Gratinados 1,5 kg utilizando o
Cozedura automática com grill 1 (A1-1).
1. Seleccione o menu desejado
premindo o botão COZEDURA
AUTOMÁTICA COM GRILL1
uma vez.
2. Introduza o peso rodando o
manípulo
TEMPOZADOR/PESO/POTÊ
NCIA.
3. Carregue uma vez no botão
START/+30.
x1
x1
Verifique o visor.
Exemplo 2 para o modo DESCONGELAÇÃO AUTOMÁTICA:
Para descongelar um Bife com 0,2 Kg, utilize o modo Descongelação automática (Ad-1).
1. Seleccione o menu
pretendido premindo o
botão DESCONGELAÇÃO
AUTOMÁTICA uma vez.
2. Introduza o peso rodando o
manípulo TEMPOZADOR/
PESO/POTÊNCIA.
3. Carregue uma vez no
botão START/+30.
x1
x1
Verifique o visor.
90
TABELAS PARA OS MODOS COZEDURA AUTOMÁTICA,
XXXXXXXXXXXXXXXX
COZEDURA DE CONGELADOS & DESCONGELAÇÃO AUTOMÁTICA
BOTÄO
AC-1 Cozinhar
Frango na
caçarola com
29.CHICKEN PAN
WITH VEGETABLES
Legumes
N LEGS
14.RICE
20.STEAK
& CHOPS
N LEGS
14.RICE
20.STEAK
& CHOPS
15.BOILED
POTATOES
21.CHICKEN LEGS
15.BOILED
POTATOES
21.CHICKEN LEGS
N
N
JACKET
POTATOES
22.POULTRY
N
N
JACKET
POTATOES
22.POULTRY
x1
16.JAM
23.MINCED MEAT
N
MEALS
16.JAM
23.MINCED MEAT
AGES
17.PIQUANTE
CAKES
BOTÄO
24.CAKE
17.PIQUANTE
CAKES
24.CAKE
18.CAKE
25.BREAD
18.CAKE
25.BREAD
1.FRENCH FRIED
POTATOES
Carne picada e
30.MINCE AND
cebola
ONION
• Ver receita para “Frango na caçarola com
Legumes” na página 94.
0,5 - 1,5 kg* (500 g)
Recipiente para
gratinados com
película para
micro-ondas
* Peso total dos ingredientes.
• Consulte a receita “Carne picada e cebola”
na página 94.
0,5 - 1,5 kg* (500 g)
Prato para guisados
com tampa
* Peso total dos ingredientes.
1.FRENCH FRIED
POTATOES
8.CHICKEN LEGS
14.RICE
20.STEAK
& CHOPS
29.CHICKEN PAN
WITH VEGETABLES
2.FROZEN
VEGETABLES
9.GRATIN
15.BOILED
POTATOES
21.CHICKEN LEGS
30.MINCE AND
ONION
COZINHAR
PESO (UNIDADE
AUTOMÁTICA
DE AUMENTO
/
10.FROZEN
JACKET
22.POULTRY
GRATIN
POTATOES
COM GRILL 1
UTENSÍLIOS
A1-1 Cozinhar 0,5 - 1,5 kg* (500 g)
Filetes de Peixe
Prato gratinado
23.MINCED MEAT
16.JAM
11.FROZEN
4
Gratinados
READY MEALS Grelha inferior
PROCEDIMENTO
•Consulte as receitas para “Filetes de peixe
gratinados” nas páginas 94 - 95.
.FISH FILLET+ SAUCE
GRATINATED FISH
14.RICE
20.STEAK
& CHOPS
19.PASTA
26.MEAT JOINT
19.PASTA
26.MEAT JOINT
2.FROZEN
VEGETABLES
A1-2 Cozinhar
0,5
- 1,5 kg* (500 g)
CAKES
Gratinado 15.BOILED
POTATOES
30.MINCE AND
21.CHICKEN
LEGS
Prato
gratinado
ONION
Grelha inferior
5.GRILL SKEWER
express
12.BEVERAGES
9.GRATIN
17.PIQUANTE
menu2
(grill)
express
menu2
(grill)
x2
3.FRESH
VEGETABLES
29.CHICKEN PAN
WITH VEGETABLES
6.ROAST PORK
10.FROZEN
GRATIN
JACKET
POTATOES
•Consulte a receita “Gratinado” na página 95.
*Peso total dos ingredientes.
25.BREAD
18.CAKE
13.SOUP
24.CAKE
*Peso total dos ingredientes.
22.POULTRY
IMPORTANTE:
Os alimentos refrigerados são cozinhados a partir de 5 oC, enquanto os alimentos congelados são
express cook2
CASSEROLES
7.GRILLED
(grill)
cozinhados
a partir 19.PASTA
de -18 oC. 26.MEAT JOINT
CHICKEN
ook
express
cook1
cook
express
cook1
express cook2
4.FISH FILLET+ SAUCE
(grill)
GRATINATED FISH
11.FROZEN
READY MEALS
express
menu1
23.MINCED MEAT
16.JAM
express
menu2
express
menu2
(grill)
5.GRILL SKEWER
12.BEVERAGES
express
defrost
17.PIQUANTE
CAKES
express
cook
24.CAKE
express
cook1
express
cook2
(grill)
6.ROAST PORK
7.GRILLED
CHICKEN
express
menu1
13.SOUP
CASSEROLES
express
menu2
18.CAKE
25.BREAD
19.PASTA
26.MEAT JOINT
express
menu2
(grill)
express
defrost
express
cook
express
cook1
express
(grill)
cook2
91
PORTUGUÊS
8.CHICKEN LEGS
x1
ROLES
enu2
AC-2 Cozinhar
30.MINCE AND
ONION
PROCEDIMENTO
3.FRESH
VEGETABLES
ROLES
enu2
29.CHICKEN PAN
WITH VEGETABLES
PESO (UNIDADE DE
AUMENTO / UTENSÍLIOS
x2
N
MEALS
AGES
COZINHAR
AUTOMÁTICA
TABELAS PARA OS MODOS COZEDURA AUTOMÁTICA,
COZEDURA DE CONGELADOS & DESCONGELAÇÃO AUTOMÁTICA
BOTÄO
COZINHAR
PESO (UNIDADE
PROCEDIMENTO
AUTOMÁTICA
DE AUMENTO /
COM GRILL
2
UTENSÍLIOS
29.CHICKEN PAN
1.FRENCH FRIED
8.CHICKEN LEGS
14.RICE
20.STEAK
WITH VEGETABLES
POTATOES
CHOPS
A2-1
Cozinhar 0,20 - 0,40 kg& (50
g)
• Coloque as batatas fritas congeladas num
Batatas Fritas
Prato Fundo
recipiente.
(Palitos maiores)
Grelha superior
• Coloque o recipiente na grelha superior e
2.FROZEN
9.GRATIN
15.BOILED
30.MINCE AND deixe cozinhar.
21.CHICKEN LEGS
(recomendado
VEGETABLES
POTATOES
ONION
para
fornos
• Quando ouvir o sinal sonoro, redistribua as
x1
29.CHICKEN
PAN batatas no recipiente.
FRIED
14.RICE
20.STEAK
1.FRENCH
8.CHICKEN LEGS
tradicionais)
WITH VEGETABLES
& CHOPS
POTATOES
• Após a cozedura, retire as batatas do
3.FRESH
10.FROZEN
JACKET
22.POULTRY
recipiente e coloque-as num prato para servir.
VEGETABLES
GRATIN
POTATOES
(Não é necessário deixar repousar.)
15.BOILED
2.FROZEN
9.GRATIN
30.MINCE AND
21.CHICKEN LEGS
Importante: O recipiente pode aquecer bastante
POTATOES
VEGETABLES
ONION
durante a cozedura. Para evitar queimaduras,
23.MINCED MEAT
41.FRENCH FRIED 11.FROZEN
29.CHICKEN PAN
20.STEAK
14.RICE
8.CHICKEN LEGS 16.JAM
READY MEALS
utilize luvas de cozinha para retirar o recipiente
WITH VEGETABLES
& CHOPS
POTATOES
do forno.
3.FRESH
10.FROZEN
JACKET
22.POULTRY
VEGETABLES
GRATIN
A2-2
Cozinhar
0,2POTATOES
- 0,8 kg (100 g)
• Prepare as espetadas para a receita da
24.CAKE
17.PIQUANTE
12.BEVERAGES
5.GRILL
SKEWER
Espetadas
Grelha
15.BOILED superior
9.GRATIN
2.FROZEN
30.MINCE AND página 96.
21.CHICKEN LEGS
CAKES
POTATOES
VEGETABLES
ONION
• Disponha-as sobre a grelha superior e deixe
23.MINCED MEAT
cozinhar.
11.FROZEN
16.JAM
4
READY MEALS
x2
• Quando o forno parar e ouvir o sinal sonoro,
25.BREAD
18.CAKE
6.ROAST
13.SOUP
10.FROZEN
3.FRESHPORK
JACKET
22.POULTRY
volte.
GRATIN
VEGETABLES
POTATOES
• Depois de cozinhar, retire o prato do forno e
24.CAKE
17.PIQUANTE
12.BEVERAGES
5.GRILL SKEWER
coloque as batatas numa travessa. (Não é
CAKES
necessário deixar repousar.)
.FISH FILLET+ SAUCE
GRATINATED FISH
.FISH FILLET+ SAUCE
GRATINATED FISH
7.GRILLED
4.FISH FILLET+ SAUCE
CHICKEN
GRATINATED FISH
1.FRENCH FRIED
POTATOES
CASSEROLES
11.FROZEN
menu1
express
5.GRILL SKEWER
express
menu2
12.BEVERAGES
x3
2.FROZEN
VEGETABLES
7.GRILLED
CHICKEN
9.GRATIN
x4
4.FISH FILLET+ SAUCE
GRATINATED FISH
26.MEAT
JOINT
23.MINCED
MEAT
CASSEROLES
express
menu2
17.PIQUANTE
(grill)
CAKES
24.CAKE
19.PASTA
26.MEAT JOINT
Ingredientes
para 0,6 kg
pernas
de 30.MINCE
frango:
15.BOILED
AND
21.CHICKEN
LEGS
POTATOES
ONION
1-2defrost
c/
sopa13.SOUP
óleo, 1/ c/18.CAKE
chácook1
sal, express
express
cook2
express
express cook 2
25.BREAD
6.ROAST
PORK
(grill)
1 c/ chá de colorau
express
3.FRESH
VEGETABLES
19.PASTA
16.JAM
READY MEALS
A2-3 Cozinhar
0,20 - 0,80 kg (50 g)
25.BREAD
18.CAKE superior
Pernas
de 13.SOUP
Grelha
6.ROAST
PORK
29.CHICKEN PAN
20.STEAK
8.CHICKEN LEGS
frango 14.RICE
WITH VEGETABLES
& CHOPS
menu1
express
menu2
menu2
express
22.POULTRY
JACKET
(grill)
A2-4 Cozinhar
0,9
- 1,8 kg (100 g)
POTATOES
19.PASTA
CASSEROLES
7.GRILLED
Frango
Assado
Grelha
inferior26.MEAT JOINT
CHICKEN
• Misture os ingredientes e espalhe-os sobre o
frango.
• Pique a pele do frango.
• Coloque o frango num recipiente com o
peito virado para baixo.
• Coloque o recipiente directamente no prato
giratório e deixe cozinhar.
• Quando ouvir o sinal sonoro, vire as espetadas.
• Após a cozedura, deixe repousar no forno
durante cerca de 3 minutos, retire e coloque
num prato para servir.
10.FROZEN
GRATIN
express
defrost
11.FROZEN
READY MEALS
express
cook
express
cook1
23.MINCED MEAT
16.JAM
express
cook2
(grill)
menu1
express
menu2
express
menu2 assado:
Ingredientes
para
1,2 kg
frango
(grill)
2 c/ sopa óleo, 1 c/ chá de colorau, Sal e
pimenta 17.PIQUANTE
24.CAKE
12.BEVERAGES
express
5.GRILL SKEWER
CAKES
express
defrost
express
cook
express
cook1
express
cook2
(grill)
6.ROAST PORK
25.BREAD
18.CAKE
13.SOUP
• Misture os ingredientes e espalhe-os sobre
as pernas de frango.
• Pique a pele do frango.
• Coloque as pernas de frango sobre a grelha,
com a pele voltada para baixo, com as
extremidades viradas para o centro.
• Quando ouvir o sinal sonoro, vire as espetadas.
• Após a cozedura, retire as espetadas e deixe
repousar durante cerca de 5 minutos.
IMPORTANTE: Os alimentos refrigerados são cozinhados a partir de 5 oC, enquanto os alimentos congelados são
cozinhados a partir de -18 oC.
7.GRILLED
CHICKEN
express
menu1
CASSEROLES
express
menu2
19.PASTA
express
26.MEAT JOINT
menu2
(grill)
express
defrost
express
cook
express
cook1
express
(grill)
cook2
92
TABELAS PARA OS MODOS COZEDURA AUTOMÁTICA,
COZEDURA DE CONGELADOS & DESCONGELAÇÃO AUTOMÁTICA
BOTÄO
8.CHICKEN LEGS
H FRIED
OES
8.CHICKEN LEGS
N
ABLES
H FRIED
OES
N
ABLES
H
FRIED
ABLES
N
OES
ABLES
ABLES
T+ SAUCE
NED FISH
ABLES
ABLES
ET+ SAUCE
ED FISH
SKEWER
ABLES
T+ SAUCE
ED FISH
SKEWER
PORK
T+ SAUCE
ED FISH
SKEWER
PORK
D
KEWER
EN
PORK
D
EN
menu1
PORK
D
N
menu1
efrost
D
menu1
N
defrost
menu1
efrost
efrost
9.GRATIN
8.CHICKEN LEGS
9.GRATIN
10.FROZEN
8.CHICKEN
GRATIN LEGS
9.GRATIN
10.FROZEN
GRATIN
15.BOILED
POTATOES
JACKET
POTATOES
21.CHICKEN
& CHOPS LEGS
11.FROZEN
9.GRATIN
READY MEALS
10.FROZEN
GRATIN
16.JAM
15.BOILED
JACKET
POTATOES
POTATOES
11.FROZEN
READY MEALS
16.JAM
23.MINCED MEAT
12.BEVERAGES
10.FROZEN
GRATIN
11.FROZEN
READY MEALS
17.PIQUANTE
JACKET
CAKES
16.JAM
POTATOES
24.CAKE
22.POULTRY
23.MINCED MEAT
x2
22.POULTRY
17.PIQUANTE
CAKES
24.CAKE
18.CAKE
16.JAM
17.PIQUANTE
CAKES
25.BREAD
23.MINCED MEAT
24.CAKE
13.SOUP
18.CAKE
CASSEROLES
12.BEVERAGES
13.SOUP
19.PASTA
17.PIQUANTE
18.CAKE
CAKES
CASSEROLES
menu2
express
13.SOUP
CASSEROLES
menu2
express
express
cook
CASSEROLES
express
menu2
ONION
Ad-3
0,1 - 1,4 kg (100 g)
Descongelação Prato
Bolos
12.BEVERAGES
13.SOUP
11.FROZEN
12.BEVERAGES
READY MEALS
x3
30.MINCE
AND
WITH VEGETABLES
ONION
Ad-2
0,2 - 1,0 kg (100 g)
22.POULTRY
Descongelação Recipiente
23.MINCED
CarneMEATPicada
30.MINCE AND
21.CHICKEN LEGS
25.BREAD
26.MEAT JOINT
24.CAKE
25.BREAD
Ad-4
0,1 - 1,0 kg (100 g)
Descongelação Recipiente
25.BREAD
18.CAKE
Pão
(Para este programa,
(grill)
19.PASTA
26.MEAT JOINT
recomenda-se apenas
express menu2
pão às fatias)
x4
(grill)
19.PASTA
express
cook1
19.PASTA
express
26.MEAT JOINT
menu2
express
menu2
express
cook2
26.MEAT
(grill) JOINT
(grill)
express
cook
express
cook1
express
• Coloque o pedaço de carne picada num
recipiente no centro do prato giratório.
• Quando ouvir o sinal sonoro, vire. Se possível,
retire as partes já descongeladas.
• Depois de descongelar, cubra com folha de
alumínio e deixe repousar durante 5-10
minutos, até a carne estar totalmente
descongelada.
• Retire as embalagens do bolo.
• Coloque directamente no prato giratório ou
num recipiente no centro do prato giratório.
• Depois de descongelar, corte o bolo em
fatias de tamanho igual, deixando espaço entre
as mesmas. Deixe repousar durante 15-60 minutos
até as fatias estarem totalmente descongeladas.
• Coloque num recipiente no centro do prato
giratório. Para uma quantidade igual a 1 kg,
coloque directamente no prato giratório.
• Quando ouvir o sinal sonoro, vire, redistribua
e retire as fatias já descongeladas.
• Depois de descongelar, cubra com folha de
alumínio e deixe repousar durante 5-15
minutos, até estarem totalmente descongeladas.
cook2
(grill)
IMPORTANTE: Os alimentos refrigerados são cozinhados a partir de 5 oC, enquanto os alimentos congelados são
express menu2
express menu2
express cook1
express
cook2
express cook
cozinhados
a partir de -18 oC.
(grill)
(grill)
express
express cook1
express
cook2
IMPORTANTE:
Descongelação
Automática
(grill)
1. Os bifes e costeletas devem ser congelados numa única camada.
2. A carne picada deve ser congelada numa camada fina.
3. Depois de voltar os alimentos, proteja as porções já descongeladas com pedaços de folha de alumínio.
4. Depois de descongelada, a carne das aves deve ser cozinhada de imediato.
5. Os bolos cobertos ou revestidos com chantily são muito sensíveis à energia de microondas. Para obter
melhores resultados, se as natas começarem a ficar líquidas, retire-as do forno imediatamente e deixe-as
repousar durante 10 a 30 minutos à temperatura ambiente.
cook
93
PORTUGUÊS
H FRIED
OES
DESCONGELAÇÄO PESO (UNIDADE DE
PROCEDIMENTO
AUTOMÁTICA AUMENTO / UTENSÍLIOS
Ad-1
0,2 - 1,0 kg (100 g)
• Coloque os alimentos num recipiente no
29.CHICKEN PAN
14.RICE
20.STEAK
WITH VEGETABLES
& CHOPS
Descongelação
Recipiente
centro do prato giratório.
Bifes e
• Quando ouvir o sinal sonoro, vire os
29.CHICKEN PAN
14.RICE
20.STEAK
Costeletas
alimentos, redistribua e separe-os. Proteja as
WITH VEGETABLES
& CHOPS
15.BOILEDx1
30.MINCE AND
21.CHICKEN LEGS
partes mais finas e as zonas mais quentes
POTATOES
ONION
29.CHICKEN PAN
14.RICE
20.STEAK
com folha de alumínio.
WITH VEGETABLES
& CHOPS
•
Depois
de descongelar, envolva os alimentos
15.BOILED
30.MINCE AND
21.CHICKEN LEGS
POTATOES
ONION
em folha de alumínio durante 10-15 minutos,
JACKET
22.POULTRY
os mesmos estarem totalmente descongelados.
29.CHICKEN PAN
14.RICE
20.STEAK
POTATOES
RECEITAS PARA COZEDURA AUTOMÁTICA
FRANGO NA CAÇAROLA COM LEGUMES (AC-1) 1. Misture o arroz com o açafrão e coloque num
recipiente previamente untado.
Fricassé De Frango Picante
0,5 kg
60 g
1
25 g
50 g
50 g
150 g
1,0 kg
120 g
1
50 g
100 g
100 g
300 g
1,5 kg
180 g
1
75 g
150 g
150 g
450 g
10 g
150 ml
20 g
300 ml
30 g
450 ml
2. Junte a cebola, o pimento vermelho, o alho francês
e o frango. Tempere e disponha sobre o arroz.
3. Coloque a manteiga por cima.
4. Verta o caldo sobre o frango, cubra com película
aderente própria para microondas e deixe
cozinhar no modo COZEDURA AUTOMÁTICA
(AC-1), “Frango na caçarola com Legumes”.
5. Após a cozedura, deixe repousar durante cerca de
5-10 minutos.
arroz de grão extralongo
saqueta de açafrão
cebola (rodelas)
pimento vermelho (em tiras)
alho francês (em tiras)
peito de frango (aos cubos)
pimenta, colorau
manteiga ou margarina
caldo de carne
1. Junte a carne picada, a cebola, o ovo e o miolo
de pão na caçarola. Tempere com sal e pimenta.
2. Adicione a polpa de tomate ao caldo de carne.
3. Adicione o caldo, a batata, a cenoura e a salsa à
carne picada e mexa.
4. Tape e cozinhe em COZEDURA AUTOMÁTICA
(AC-2), “Carne picada e Cebola”.
5. Quando ouvir o sinal sonoro, mexa e volte a
tapar.
6. Após a cozedura, mexa e deixe repousar durante
cerca de 5 minutos. Polvilhe com salsa e sirva.
CARNE PICADA E CEBOLA (AC-2)
0,5 kg
150 g
1,0 kg
300 g
1,5 kg
450 g
50 g
1/
2
15 g
100 g
1
30 g
150 g
11/2
45 g
115 ml 230 ml 345 ml
20 g
40 g
60 g
65 g
125 g
190 g
65 g
125 g
190 g
1/ c/sopa 1c/sopa 11/ c/sopa
2
2
carne picada
(1/2 carne de vaca, 1/2 carne
de porco)
cebola (finamente picada)
ovo
pão ralado
sal & pimenta
caldo de carne
tpolpa de tomate
batatas (aos cubos)
cenouras (aos cubos)
alsa picada
FILETES DE PEIXE GRATINADOS (A1-1)
Peixe à esterhazy
0,5 kg
1,0 kg
1,5 kg
230 g
100 g
20 g
40 g
10 g
450 g
200 g
40 g
100 g
10 g
680 g
300 g
60 g
140 g
20 g
1 c/sopa 1/2 c/sopa 2 c/sopa
50 g
100 g
150 g
50 g
100 g
150 g
1. Coloque os legumes, a manteiga e as especiarias
numa caçarola e misture bem. Deixe cozinhar durante
2 a 6 minutos a 900 W, dependendo do peso.
2. Lave o peixe, seque e regue com sumo de limão e sal.
3. Junte as natas aos legumes e rectifique os temperos.
4. Cubra o fundo do recipiente com metade dos
legumes. Disponha o peixe por cima e depois cubra
com os restantes legumes.
5. Polvilhe o queijo Gouda, coloque na grelha inferior e
deixe cozinhar no COZEDURA AUTOMÁTICA
COM GRILL 1 (A1-1), “Filetes de Peixe Gratinados”.
6. Após a cozedura, deixe repousar durante cerca de 5
minutos.
filetes de peixe
alho francês (às rodelas)
cebola (rodelas)
cenoura (ralada)
manteiga ou margarina
sal, pimenta & noz-moscada
sumo de limão
natas
queijo Gouda (ralado)
94
RECEITAS PARA COZEDURA AUTOMÁTICA
0,5 kg
1,0 kg
1,5 kg
200 g
430 g
630 g
1/ c/sopa 1 c/sopa 11/ c/sopa
2
2
1/ c/sopa 1 c/sopa 11/ c/sopa
2
2
30 g
50 g
80 g
150 g
300 g
1 c/sopa 11/2 c/sopa
100 g
180 g
1/ c/sopa 3/ c/sopa
2
4
450 g
2 c/sopa
280 g
1 c/sopa
filetes de peixe
sumo de limão
pasta de anchovar
Gouda (ralado)
sal & pimenta
tomates
ervas aromáticas picadas
Mozarella
manjericão (picado)
GRATINADO (A1-2)
Gratinado de espinafres
0,5 kg
1,0 kg
1,5 kg
150 g
300 g
450 g
15 g
30 g
45 g
5g
10 g
15 g
150 g
35 g
50 g
1
40 g
300 g
75 g
100 g
2
75 g
450 g
110 g
150 g
3
115 g
espinafres (descongelados e
secos)
cebola (finamente picada)
sal, pimenta e nozmoscada
manteiga ou margarina
(para untar o recipiente)
batatas cozidas (às rodelas)
presunto (em cubos)
natas
ovos
queijo ralado
1. Unte o recipiente para gratinar e faça camadas
alternadas de rodelas de batata e courgette.
2. Bata os ovos com o crème fraîche, tempere com
sal, pimenta e alho e verta sobre o preparado.
3. Polvilhe com queijo Gouda.
4. Por último, polvilhe com sementes de girassol.
5. Coloque na grelha inferior e deixe cozinhar no
COZEDURA AUTOMÁTICA COM GRILL 1
(A1-2), “Gratinado”.
6. Após a cozedura, deixe repousar durante cerca
de 5 a 10 minutos.
GRATINADO (A1-2)
Gratinado de Batatas e Courgettes
0,5 kg
1,0 kg
1,5 kg
5g
10 g
15 g
200 g
400 g
600 g
115 g
75 g
1
1/
2
230 g
150 g
2
1
345 g
225 g
3
2
40 g
10 g
80 g
20 g
120 g
30 g
1. Junte os espinafres com a cebola e tempere com sal,
pimenta e noz-moscada.
2. Unte o recipiente para gratinar. Faça camadas
alternadas com as rodelas de batata, os cubos de
presunto e os espinafres. A última camada deve ser de
espinafres.
3. Bata os ovos com o crème fraîche, tempere com sal e
pimenta e verta sobre o preparado.
4. Cubra o preparado com o queijo ralado.
5. Coloque na grelha inferior e deixe cozinhar no
COZEDURA AUTOMÁTICA COM GRILL 1 (A12), “Gratinado”.
6. Após a cozedura, deixe repousar durante cerca de 510 minutos.
manteiga ou margarina
(para untar o recipiente)
batatas cozidas
(às rodelas)
courgette (às rodelas finas)
natas
ovos
dente de alho (esmagado)
sal, pimenta
queijo Gouda ralado
sementes de girassol
95
PORTUGUÊS
1. Lave e seque o peixe. Regue-o com sumo de limão,
tempere com sal e barre com pasta de anchova.
2. Coloque num prato para gratinados (o tamanho
depende do peso).
3. Polvilhe o peixe com o queijo Gouda.
4. Coloque o tomate por cima do queijo.
5. Tempere com sal, pimenta e as ervas aromáticas.
6. Escorra o queijo Mozarella, corte em cubos e coloque
por cima dos tomates. Polvilhe o queijo com o
manjericão.
7. Coloque o prato para gratinados na grelha inferior e
deixe cozinhar no COZEDURA AUTOMÁTICA
COM GRILL 1 (A1-1), “Filetes de Peixe
Gratinados”.
8. Após a cozedura, deixe repousar durante cerca de 5
minutos.
FILETES DE PEIXE GRATINADOS (A1-1)
Peixe Gratinado à Italiana
RECEITAS PARA COZEDURA AUTOMÁTICA
1. Introduza os cubos de carne e os legumes
alternadamente nos 4 espetos de madeira.
2. Misture as especiarias com o óleo, e pincele as
espetadas.
3. Coloque as espetadas na grelha e deixe cozinhar
no modo COZEDURA AUTOMÁTICA COM
GRILL 2 (A2-2), “Espetadas de Carne de
Porco”.
ESPETADAS DE CARNE DE PORCO (A2-2)
4 espetos
400 g
100 g
100 g
250 g
100 g
2 c/sopa
4 c/chá
1 c/chá
1 c/chá
carne de porco, em cubos
bacon
cebolas, cortadas em quartos
cebolas, cortadas em quartos
pimento verde, em pedaços
de óleo
colorau
sal
de pimenta de Caiena
molho inglês (Worcester)
TABELAS DE COZEDURA
VERWENDETE ABKÜRZUNGEN
c/ sopa =
c/ chá = colher de chá
Kg = quilograma
l = litrocm = centímetro
colher de sopa
cháv. = chávena cheia
g = grama
ml = mililitro
min = minutos
TABELA: AQUECER ALIMENTOS & BEBIDAS
Alimento /
bebida
Café 1 chávena
Leite 1 chávena
Água 1 chávena
6 chávenas
1 prato
Travessas (legumes,
hamentos)
Guisado / Sopa
Legumes
Carne, 1 fatia *
Filete de peixe *
Bolo, 1 fatia
Comida para
bebés, 1 boião
Margarina ou manteiga para derreter *
Chocolate derretido
Quant- Modo Potência Tempo Método
idade
-nível-min-g150
150
150
900
1000
500
900 W
900 W
900 W
900 W
900 W
900 W
200
200
500
200
200
150
190
900 W
900 W
900 W
900 W
900 W
450 W
450 W
50
900 W
100
450 W
aprox. 1
aprox. 1
aprox. 2
8-10
9-11
4-6
não tape
não tape
não tape
não tape
não tape
junte um pouco de água ao molho, tape carne e acompane mexa a meio do tempo
1-2
tape, mexa após aquecer
2-3
se necessário, junte um pouco de
3-5
água, tape e mexa a meio do tempo
aprox. 3 espalhe o molho por cima, tape
3-5
tape
1/ -1 coloque num recipiente
2
1/ -1 transfira para um recipiente próprio para microondas.
2
Depois de aquecido, mexa bem e verifique a temperatura
1/
tape
2
3-4
mexa ocasionalmente
* à temperatura do frigorífico
96
TABELAS DE COZEDURA
TABELA: COZINHAR LEGUMES FRESCOS
Legume
Quant- Modo
idade
-g-
Potência Tempo
-nível- -min-
Método
divida em raminhos, adicione 4-5 colheres de sopa de água,
mexa ocasionalmente durante a cozedura
ttape, adicione 4-5 colheres de sopa de água, mexa ocasionalmente
corte em rodelas, tape, adicione 4-5 colheres de sopa de água,
tape, mexa ocasionalmente durante a cozedura
corte em pedaços grandes do mesmo tamanho, adicione um pouco
de sal, adicione 150 ml de água, mexa ocasionalmente
Brócolos
500
900 W
6-8
Ervilhas
Cenouras
500
500
900 W
900 W
6-8
9-11
Batatas
cozidas
500
900 W
15-17
Agua
acrescida
-c/sopa/ml-
TABELA: DESCONGELAR
Quant- Modo
idade -nível-g-
Goulash
Salsichas,
8
4
Potência
-min-
Tempo
500
270 W
8-9
600
300
270 W
270 W
6-8
3-5
Pernas de
frango
Filetes de peixe
200
270 W
3-4
400
270 W
5-7
Pão, 2
80
270 W
1-11/2
Bolo, 1
Fruta, por exemplo,
cerejas, morangos,
framboesas, ameixas
150
250
270 W
270 W
1-3
3-5
Método
repouso
-minmexa a meio do tempo de
descongelação
coloque as salsichas lado a
lado, vire-as a meio do
tempo de descongelação
vire a meio do tempo de
descongelação
vire a meio do tempo de
descongelação
descongelar apenas
parcialmente
coloque num recipiente
espalhe de forma uniforme,
vire a meio do tempo de
descongelação
Tempo de
15-30
5-10
5-10
10-15
5-10
5
5
Os tempos indicados na tabela são valores de referência que podem variar consoante a temperatura de congelação, a
constituição e o peso dos alimentos.
TABELA: DESCONGELAR E COZINHAR
Alimento
Quantidade
-g-
Modo
Potência
-nível-
Tempo
Água
-min- acrescida
-c/sopa-
Filetes de Peixe
Refeição
completa
Brócolos
300
400
900 W
900 W
9-11
8-10
-
300
900 W
6-8
3-5
Ervilhas
300
900 W
6-8
3-5
Macedónia
500
900 W
9-11
3-5
97
Método
tape
tape, mexa após
6 minutos
tape, mexa a meio
do tempo
tape, mexa a meio
do tempo
tape, mexa a meio
do tempo
Tempo de
repouso
-min1-2
2
2
2
2
PORTUGUÊS
Alimento
TABELAS DE COZEDURA
TABELA: COZER, GRELHAR, GRATINAR
Alimento
Quantidad
-g-
Assados
(Carne de
porco, de
vitela ou de
borrego)
500
1000
1500
Carne
assada
(médio)
1000
1500
Frango
1200
Pernas de
frango
200
Bifes da
400
alcatra
2 unidades, médio
Pratos
gratinados
Croque
1 unidade
Monsieur
(tosta)
4 unidade
unidades
Pizza
300
400
Modo
-nível-
Potência Tempo
-min450 W
450 W
450 W
450 W
450 W
450 W
450 W
450 W
450 W
450 W
450 W
450 W
630 W
630 W
630 W
630 W
630 W
630 W
900 W
630 W
900 W
630 W
450 W
5-8
6-8*
5-8
4-5
16-18
5-7*
14-16
4-6
26-28
5-8*
26-28
4-5
5-8
8-10*
3-5
12-15
12-15*
4-6
9-11
5-7*
9-11
3-5
6-7*
4-6
11-12*
6-8
8-13
450 W
1/
2
450 W
1/ -1
2
5-6
450 W
450 W
450 W
450 W
5-6
4-6
4-6
6-7
5-7
98
Método
tempere a gosto, coloque
na grelha inferior, vire após *
Tempo de
repouso
-min10
10
10
tempere a gosto, coloque na
grelha inferior, vire após *
10
10
tempere a gosto, coloque o
frango com o peito virado para
baixo na grelha inferior, vire após *
3
tempere a gosto, coloque a
parte dapele virada para baixo
na grelha superior, vire após *
coloque na grelha superior,
vire após *, tempere depois
de grelhar
coloque o recipiente na grelha
inferior
torre o pão de forma, barre com
manteiga, coloque uma fatia de
fiambre, uma fatia de ananás e
uma fatia de queijo
coloque na grelha inferior.
3
RECEITAS
ADAPTAR AS RECEITAS PARA FORNO
MICRO-ONDAS
Se desejar adaptar as suas receitas favoritas para o forno
micro-ondas, deverá ter em conta o seguinte: Reduza o
tempo de cozedura de 1/3 para 1/2. Siga o exemplo das
receitas incluídas no livro de receitas.
Os alimentos com elevada percentagem de humidade, tais
como carne, peixe, aves, legumes, fruta, guisados e sopas
podem ser preparados no forno micro-ondas sem
dificuldade. No caso de alimentos com pouca humidade, tais
como refeições completas, a sua superfície deve ser
humedecida antes destes serem aquecidos ou cozinhados.
COGUMELOS RECHEADOS COM
ROSMANINHO
Utensílios:
1. Remova os pés dos cogumelos. Pique-os.
2. Unte o recipiente. Adicione a cebola, o bacon e os
pés dos cogumelos. Tempere com pimenta e
rosmaninho, tape e deixe cozinhar.
3-5 min.
900 W
Deixe arrefecer.
3. Aqueça as natas e 100 ml de vinho no recipiente.
1-3 min.
900 W
4. Misture a farinha com o resto do vinho e acrescente ao
líquido quente, tape e deixe cozinhar. Mexa uma vez
durante a cozedura.
ca. 1 min.
900 W
5. Recheie os cogumelos com a mistura de bacon e
coloque-os num recipiente raso. Deite o molho sobre os
cogumelos e cozinhe na grelha inferior.
6-8 min.
270 W
Após a cozedura, deixe repousar durante cerca de 2
minutos.
Tigela com Tampa
(1 l Capacidade)
Tigela redonda lisa com tampa
(aprox. 22 cm de diâmetro)
Ingredientes
8
cogumelos grandes
(aprox. 225 g), inteiros
20 g
manteiga ou margarina
50 g
cebola, picada finamente
50 g
bacon, em cubos
pimenta preta moída
alecrim fresco, picado
125 ml
vinho branco seco
125 ml
natas
20 g
farinha
SOPA DE CEBOLA
1. Unte a tigela. Deite as rodelas de cebola, o caldo de
carne e os temperos na tigela. Tape e deixe
cozinhar.
9-11 min.
900 W
2. Torre as fatias de pão, corte aos pedaços e distribua
pelas tigelas de sopa. Verta a sopa por cima e
polvilhe com o queijo.
3. Coloque as tigelas no prato giratório e leve a
gratinar.
6-7 min.
Utensílios: Tigela com Tampa
(Capacidade para 2 l)
4 tigelas para sopa (200 ml)
Ingredientes
10 g
manteiga ou margarina
100 g
cebolas, às rodelas
800 ml
caldo de carne
sal, pimenta
2 fatias
de pão
40 g
queijo ralado
99
PORTUGUÊS
A quantidade de líquido a acrescentar, no caso de
alimentos crus que se pretende grelhar, deve ser reduzida
em cerca de dois terços da quantidade indicada na
receita original. Caso seja necessário, acrescente mais
líquido durante a cozedura.
A quantidade de gordura a acrescentar pode ser reduzida
consideravelmente. Uma pequena quantidade de
manteiga, margarina ou óleo é suficiente para dar sabor
aos alimentos. Por esse motivo, o seu forno micro-ondas é
óptimo para preparar refeições com baixo teor em
gordura, como parte de uma dieta.
Todas as receitas incluídas neste livro de cozinha são
calculadas com base em quatro pratos salvo especificação
em contrário.
RECEITAS
BERINGNLAS RECHEADAS COM CARNE
PICADA CARNE
Utensílios: Tigela com Tampa
(1 l Capacidade)
Recipiente raso (aprox. 30 cm
de comprimento)
Ingredientes
250 g
beringela
200 g
tomates
1 c/chá
de azeite para untar a travessa
100 g
cebolas, picada finamente
4
pimentos verdes, sem sementes
200 g
carne de vaca picada
2
dente de alho, esmagado
2 c/sopa salsa picada
sal, pimenta
colorau
60 g
queijo Feta, em cubos
TRUTAS COM ANÊNDOA
Utensílios: Forma para gratinados oval
(cerca de 32 cm de comprimento)
Ingredientes
4
trutas (200 g), prontas a cozinhar
sumo de um limão
sal
30 g
manteiga ou margarina
50 g
farinha
10 g
manteiga ou margarina para
untar o prato
50 g
amêndoa laminada
Sugestão: Poderá acompanhar com batatas salteadas
com salsa e uma salada.
STROGONOFF DE VITELA
Utensílios: Recipiente com tampa
(capacidade para 2 l)
Ingredientes
600 g
escalopes de vitela
10 g
manteiga ou margarina
50 g
cebola, picada finamente
100 ml
vinho branco
caldo de carne temperado,
para aprox. 1/2 l de caldo
300 ml
natas
1 c/ sopa salsa picada
1. Corte as beringelas ao meio no sentido do comprimento.
Retire a polpa com uma colher de chá, de modo a que
as beringelas fiquem com uma espessura de cerca de 1
cm. Corte a polpa em cubos.
2. Retire a pele dos tomates e corte-os em pedaços.
3. Unte o fundo do recipiente com azeite. Adicione a
cebola, tape e deixe cozinhar.
aprox. 2 min.
900 W
4. Corte o pimento em rodelas. Guarde um terço para
decorar. Misture a carne picada com a polpa da
beringela, a cebola, o tomate, as rodelas de pimento, o
alho e a salsa. Tempere a gosto.
5. Seque as metades das beringelas. Recheie cada uma
das metades até meio com a mistura de carne picada,
espalhe o queijo Feta por cima, e depois acabe de
rechear com a mistura.
6. Coloque as metades de beringela no recipiente, coloqueo na grelha inferior e deixe cozinhar.
11-13 min.
630 W
Decore as metades das beringelas com as rodelas de
pimento e leve a cozinhar novamente.
4-7 min.
630 W
Após a cozedura, deixe repousar durante cerca de 2
minutos.
1. Lave as trutas, seque-as e regue-as com o sumo de
limão. Tempere o peixe com sal por dentro e por fora
e deixe repousar 15 minutos.
2. Derreta a manteiga.
1 min.
900 W
3. Seque o peixe, barre-o com a manteiga e passe por
farinha.
4. Unte o recipiente para gratinar. Coloque as trutas no
recipiente e deixe cozinhar na grelha inferior. A dois
terços do tempo de cozedura vire as trutas e distribua
as amêndoas por cima.
15-18 min.
450 W
Após a cozedura, deixe repousar durante cerca de 2
minutos.
1. Corte a carne de vitela em tiras.
2. Unte o recipiente com manteiga. Coloque a carne e a
cebola no recipiente, tape e deixe cozinhar. Mexa uma
vez durante a cozedura.
6-9 min.
900 W
3. Junte o vinho branco, o caldo da carne e as natas,
mexa, tape e deixe cozinhar novamente. Mexa
ocasionalmente.
3-5 min.
900 W
4. Após a cozedura, mexa a mistura novamente e deixe
repousar durante aproximadamente 5 minutos. Decore
com salsa.
100
RECEITAS
Utensílios: Tigela com Tampa (1 l Capacidade)
Recipiente raso redondo próprio para
gratinar (aprox. 25 cm de comprimento)
Ingredientes
800 g
filetes de peixe
2 c/sopa de sumo de limão
sal
10 g
manteiga ou margarina
50 g
cebola, picada finamente
20 g
farinha
100 ml
vinho branco
1 c/chá
óleo vegetal para untar a recipiente
100 g
queijo Emmental, ralado
2 c/sopa salsa, picada
ESCALOPES DE VITELA COM
MOZARELLA
Utensílios: Prato raso oval com tampa
(aprox. 25 cm de comprimento)
Ingredientes
150 g
queijo Mozzarella, em fatias
500 g
tomate em lata, escorrido
4
escalopes de vitela (600 g)
20 ml
de azeite
2
dentes de alho, picados
20 g
alcaparras
orégãos
sal, pimenta
FILETES DE LINGUADO
Utensílios: Recipiente oval raso com película
aderente própria para microondas
(aprox. 26 cm de comprimento)
Ingredientes
400 g
filetes de linguado
1
limão inteiro
150 g
tomates
10 g
manteiga
1 c/sopa óleo vegetal
1 c/sopa salsa picada
sal, pimenta
4 c/sopa vinho branco
20 g
manteiga ou margarina
1. Lave e seque o peixe, e regue-o com o sumo de
limão. Envolva em sal.
2. Unte o recipiente. Adicione a cebola cortada, tape e
deixe cozinhar.
1-2 min.
900 W
3. Deite a farinha sobre a cebola, acrescente o vinho
branco e mexa.
4. Coloque o peixe na forma previamente untada. Verta
o molho sobre o peixe e polvilhe com queijo.
Coloque na grelha inferior e deixe cozinhar.
7-8 min.
450 W
14-16 min.
450 W
Após a cozedura, deixe repousar durante cerca de
2 minutos.
1. Lave, seque e bata a carne de vitela.
Coloque a carne no recipiente.
2. Reduza o tomate a puré. Adicione o alho, o óleo, o sal, a
pimenta, as alcaparras e os orégãos e deite sobre a
carne. Tape e deixe cozinhar.
15-19 min.
630 W
Vire as costeletas.
3. Coloque fatias de queijo mozzarella por cima de cada
costeleta, tempere e deixe cozinhar sem tampa na grelha
superior.
9-12 min.
630 W
Após a cozedura, deixe repousar durante cerca de 5
minutos.
1. Lave o peixe e seque levemente. Retire as espinhas.
2. Corte o limão e o tomate em rodelas finas.
3. Unte o recipiente com manteiga.
Coloque os filetes de peixe no recipiente e regue com
óleo vegetal.
4. Polvilhe o peixe com a salsa, coloque as rodelas de
tomate por cima e tempere. Disponha as rodelas de
limão sobre o tomate e regue com vinho branco.
5. Coloque pequenas nozes de manteiga sobre o limão,
tape e deixe cozinhar.
11-13 min.
630 W
Após a cozedura, deixe repousar durante cerca de 2
minutos.
Sugestão: Esta receita também pode ser utilizada com
Bacalhau, Arinca, Alabote, Salmonete,
Solha.
101
PORTUGUÊS
FILETES DE PEIXE COM MOLHO DE
QUEIJO
XXXXXXXXXXXXX
RECEITAS
FIAMBRE RECHEADO
Utensílios: Tigela com Tampa
(capacidade para 2 l)
Recipiente oval próprio para
gratinar (aprox. 26 cm de comprimento)
Ingredientes
150 g
espinafres, picados
150 g
queijo fresco (20% gordura)
50 g
queijo Emmental ralado, pimenta, colorau
8
fatias de fiambre (400 g)
125 ml
água
125 ml
natas
20 g
farinha
20 g
manteiga ou margarina
1 c/chá
manteiga ou margarina (para
untar o prato)
Sugestão: Pode comprar o molho béchamel prépreparado e utilizá-lo nesta receita.
LASANHA
Utensílios:
Tigela com Tampa (capacidade para 2 l)
Prato raso quadrado com tampa
(aprox. 20 x 20 x 6 cm)
Ingredientes
300 g
tomate, em lata
50 g
fiambre, em cubos
50 g
cebola, picada finamente
1
dente de alho, esmagado
250 g
carne picada
2 c/ sopa polpa de tomate
sal, pimenta
150 ml
crème fraiche
100 ml
leite
50 g
queijo Parmesão, ralado
1 c/chá
mistura de ervas secas
1 c/chá
azeite
1 c/chá
óleo vegetal para untar a forma
125 g
lasanha verde
1 c/sopa queijo Parmesão, ralado
PÊRAS COM MOLHO DE CHOCOLATE
Utensílios: Tigela com Tampa
(capacidade para 2 l)
Tigela com Tampa (1 l Capacidade)
Ingredientes
4
pêras inteiras, descascadas (600 g)
60 g
açúcar
10 g
pacote açúcar baunilhado
1 c/sopa licor de pêra
150 ml
água
130 g
chocolate para culinária, em pedaços
100 g
crème fraiche
1. Misture os espinafres com o queijo e o queijo fresco,
tempere a gosto.
2. Coloque uma colher de sopa do recheio em cima de
cada fatia de fiambre, e enrole-as. Atravesse o
fiambre com um espeto de madeira.
3. Prepare o molho béchamel: junte a água e as natas
num recipiente e aqueça.
2-4 min.
900 W
Misture a farinha com a manteiga, adicione ao
líquido e bata até ficar uniformemente dissolvido. Tape
e deixe cozer até o molho ficar espesso.
1-2 min.
900 W
Mexa e prove.
4. Coloque o molho no recipiente untado, coloque os
rolos de fiambre recheados em cima do molho e
cozinhe com a tampa.
10-12 min.
630 W
Após a cozedura, deixe repousar durante cerca de 5
minutos.
1. Corte o tomate, misture com o fiambre, a cebola, o
alho, a carne picada e a polpa de tomate. Tempere,
tape e deixe cozinhar.
5-8 min.
900 W
2. Misture o crème fraiche com o leite, o queijo
Parmesão, as ervas, o óleo e as especiarias.
3. Unte o recipiente e cubra o fundo com cerca de 1/3
da massa. Coloque metade da mistura de carne
picada na massa e deite algum molho. Repita este
procedimento e termine com o resto da massa.
Cubra a massa com o molho e polvilhe com queijo
parmesão. Deixe cozinhar com a tampa.
13-17 min.
630 W
Após a cozedura, deixe repousar durante cerca de
5 a 10 minutos.
1. Deite o açúcar, o açúcar baunilhado, o licor de pêra e
a água no recipiente, mexa, tape e leve a aquecer.
1-2 min.
900 W
2. Coloque as pêras no líquido, tape e deixe cozinhar.
5-8 min.
900 W
Retire as pêras do líquido e coloque-as no frigorífico.
3. Deite 50 ml do líquido num recipiente mais pequeno.
Adicione o chocolate e o crème fraiche, tape e deixe
cozinhar.
2-3 min.
900 W
4. Mexa bem o molho, verta sobre as pêras e sirva.
102
RECEITAS
Utensílios: Tigela com Tampa
(capacidade para 2 l)
Prato para gratinados (aprox.
26 cm de comprimento)
Ingredientes
80 g
macarrão, cozido
400 g
tomate em lata, em cubos
150 g
cebolas, picada finamente
manjericão, tomilho, sal e pimenta
1 c/sopa óleo para untar a travessa
450 g
courgettes, às rodelas
150 g
coalho
2
ovos
100 g
queijo Cheddar, ralado
DOCE DE SÊMOLA COM MOLHO DE
FRAMBOESA
Utensílios: Tigela com Tampa
(capacidade para 2l)
4 Formas
Ingredientes
500 ml
leite
40 g
açúcar
15 g
amêndoas moídas
50 g
sêmola
1
gema de ovo
1 c/sopa água
1 clara
de ovo
250 g
framboesas
50 ml
água
40 g
açúcar
TARTE DE QUEIJO
Utensílios: Forma (aprox. 26 cm diâmetro)
Ingredientes
Base:
300 g
farinha
1 c/sopa cacau
10 g
fermento
150 g
açúcar
1
ovo
10 g
manteiga ou margarina para
untar a forma
Recheio:
150 g
manteiga ou margarina
100 g
açúcar
10 g
pacote açúcar baunilhado
3
ovos
400 g
queijo fresco, 20 % tg
40 g
de pudim de baunilha
em pó
1. Misture o tomate com a cebola e tempere a gosto.
Adicione o macarrão. Deite o molho de tomate
sobre o macarrão e coloque as rodelas de courgette
por cima.
2. Bata as natas azedas com os ovos e espalhe por
cima. Polvilhe com o queijo ralado. Coloque na
grelha inferior e deixe cozinhar.
18-21 min.
900 W
7-8 min.
630 W
Após a cozedura, deixe repousar durante cerca de
5 a 10 minutos.
1. Deite o leite, o açúcar e as amêndoas no recipiente,
tape e leve a aquecer.
3-5 min.
900 W
2. Adicione a sêmola, mexa, tape e leve a aquecer.
10-12 min.
270 W
3. Bata a gema de ovo com a água num copo, e
acrescente, mexendo, à mistura quente. Bata a clara
de ovo até ficar rígida, e envolva na mistura. Deite o
preparado em formas.
4. Para fazer o molho, lave e seque as framboesas e
coloque-as num recipiente com água e açúcar. Tape
e leve a aquecer.
2-3 min.
900 W
5. Faça um puré com as framboesas e sirva com o
preparado de sêmola.
1. Junte a farinha com o cacau, o fermento e o açúcar
num recipiente.
2. Adicione o ovo e a manteiga e misture numa
máquina multiusos.
3. Unte a forma. Forre a forma com a massa de modo
a deixar um rebordo de 2 cm a toda a volta da
forma. Leve ao microondas a cozer.
6-8 min.
630 W
4. Junte a manteiga com o açúcar até a mistura ficar
leve e fofa. Adicione lentamente os ovos. Adicione o
queijo fresco e o pudim de baunilha em pó.
5. Disponha a mistura por cima da base da tarte e
deixe cozinhar.
15-19 min.
630 W
103
PORTUGUÊS
GRATINADO DE MASSA E COURGETTES
CUIDADOS & LIMPEZA
CUIDADO: NÃO UTILIZE PRODUTOS DE
LIMPEZA PARA FORNOS, PRODUTOS DE
LIMPEZA À BASE DE VAPOR, PRODUTOS
DE LIMPEZA ABRASIVOS OU AGRESSIVOS
OU QUE CONTENHAM HIDRÓXIDO DE
SÓDIO OU ESFREGÕES PARA LIMPAR O
SEU FORNO MICRO-ONDAS.
LIMPE O FORNO REGULARMENTE E
REMOVA QUAISQUER RESTOS DE COMIDA.
NÃO MANTER O FORNO LIMPO PODERÁ
LEVAR À DETERIORAÇÃO DA SUPERFÍCIE O
QUE AFECTARÁ A VIDA ÚTIL DO APARELHO
PODENDO RESULTAR NUMA SITUAÇÃO
PERIGOSA.
Exterior do forno
A parte exterior do seu forno pode ser limpa com
água e detergente. Tenha o cuidado de retirar o
detergente com um pano húmido e depois secar
com um pano macio.
Painel de Comandos
Abra a porta antes de limpar para desactivar o
painel de comandos. Deve ter-se uma especial
atenção ao limpar o painel de comandos.
Utilizando um pano ligeiramente húmido, limpe o
painel de comandos com cuidado até estar
completamente limpo. Evite usar grandes
quantidades de água.
Não utilize nenhum produto químico ou abrasivo.
Interior do forno
1. Limpe o forno depois de cada utilização, com o
forno ainda quente, removendo todos os
salpicos e resíduos de alimentos com um pano,
ou esponja, húmido e macio. Para salpicos
mais persistentes, utilize um detergente suave e
limpe várias vezes com um pano húmido até
remover todos os vestígios. Não retire a
protecção de guia de onda.
2. Tenha cuidado para evitar a entrada de água
ou detergente nos orifícios de ventilação
existentes nas paredes do forno, uma vez que
isso poderia danificar o forno.
3. Não utilize produtos de limpeza com
pulverizador no interior do forno.
4. Aqueça o forno regularmente ligando o grill
(referência à nota 2 na página 86). Restos de
comida ou gordura podem provocar fumos ou
cheiros desagradáveis.
Prato giratório e Suporte giratório
Retire o prato e o suporte giratório do forno. Lave
o prato e o suporte giratório em água com
detergente. Seque com um pano macio. Tanto o
prato como o suporte giratório podem ser lavados
na máquina de lavar loiça.
Porta
Para eliminar todos os vestígios de sujidade, limpe
regularmente os dois lados da porta, as juntas e as
superfícies isolantes com um pano húmido macio.
Não usar produtos de limpeza abrasivos ou
raspadores de limpeza metálicos afiados para
limpar o vidro da porta do forno, visto que
poderão riscar a superfície e resultar no
estilhaçamento do vidro.
Grelhas
Devem ser limpas com uma solução líquida suave e secas
de seguida. As grelhas pod-em ser lavadas na máquina
de lavar loiça.
NOTA: Não deve utilizar qualquer produto de
limpeza à base de vapor.
104
O QUE FAZER SE…
SINTOMA
... o micro-ondas não estiver a funcionar
correctamente?
Verifique se
- os fusíveis incluídos na caixa de fusíveis estão a
funcionar,
- não houve nenhum corte de energia.
- Se os fusíveis continuarem a rebentar, contacte
um electricista qualificado.
... o modo de micro-ondas não estiver a
funcionar?
Verifique se
- a porta está devidamente fechada,
- as juntas da porta e as superfícies estão limpas
- premiu o botão START/+30.
... o prato giratório não girar?
Verifique se
- o suporte do prato giratório está bem
posicionado,
- o recipiente utilizado no forno não é maior que o
prato giratório,
- os alimentos não são maiores que o prato
giratório, impedindo-o de rodar.
- não existe nada na cavidade por baixo do prato
giratório.
... o micro-ondas não se desligar?
-
Isole o aparelho da caixa de fusíveis
Contacte um agente autorizado da ZANUSSI.
... a luz interior do micro-ondas não
estiver a funcionar?
-
Contacte um agente autorizado da ZANUSSI
lâmpada interior do micro-ondas só pode ser
substituída por um agente autorizado da
ZANUSSI.
... os alimentos estiverem a demorar
mais tempo a aquecer e cozinhar do
que anteriormente?
-
defina um tempo de cozedura maior (dobro da
quantidade = praticamente o dobro do tempo) ou
se os alimentos estiverem mais frios do que
habitual, volte ou mexa-os de tempos a tempos ou
defina uma potência mais elevada.
-
IMPORTANTE:Se cozinhar os alimentos para além do tempo normal com somente a mesma modo de
cozedura, a potência do forno irá diminuir automaticamente para evitar um sobreaquecimento. (A potência do micro-ondas será reduzida ou o elemento de aquecimento do
grill começará a iluminar-se sobre e fora.) Depois de uma pausa de 90 segundos, pode
voltar a definir a potência cheia.
Modo de cozedura
Micro-ondas 900 W
Grill
Dual Grill
Tempo normal
20 minutos
30 minutos
Grill - 30 minutos
105
Potência Reduzida
Micro-ondas - 630 W
Grill - 50 %
Grill - 50 %
PORTUGUÊS
REMÉDIOS POSSÍVEIS DOS SINTOMA
CERTIFICADO DE GARANTIA
Caro Utilizador :
Queremos felicitá-lo pela sua compra e agradecer-Ihe a confiança depositada na nossa
Empresa.
O seu electrodoméstico possui uma garantia de 24 meses para peças, mãode-obra e
deslocações.
Para beneficiar desta garantia NÃO ESQUEÇA DE REGISTAR O SEU
ELECTRODOMÉSTICO.
Preencha o certificado de Compra em anexo e envie-o nos 0 dias seguintes à data de compra.
Em caso de avaria contacte o Serviço Técnico Oficial
21 440 39 39
... Contrate o Plano de Prolongamento de Garantia
O Plano de Prolongamento de Garantia aumenta até 5 anos a protecção e as vantagens que
Ihe oferece o Grupo Electrolux nos seus produtos. NÃO TERÁ DE PAGAR A FACTURA em
caso de avaria, nem de se preocupar pelas reclamações. Domestic & General protegerá os
seus interesses.
Que beneficios Ihe oferece?
Tranquilidade garantida e segurança total durante o período de cobertura.
Cobertura completa: mão-de-obra, peças, componentes e deslocações.
Sem número limitado de reparações.
Atendimento especializado por Técnicos Oficiais do Grupo Electrolux.
Possibilidade de renovaçaõ depois de terminado o período de garantia.
Quanto custa o Plano de Prolongamento de Garantia?
Este plano protegê-lo-á por mais 3 anos, alèm da garantia do fabricante por apenas:
79 e
49 e
Se o seu electrodoméstico for uma MÁQUINA DE LAVAR
ROUPA, MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA, MÁQUINA DE
LAVAR E DE SECAR ROUPA.
Se o seu electrodoméstico for uma MÁQUINA DE SECAR
ROUPA, FRIGORÍFICO, MICROONDAS, ASPIRADOR,
SEPARADOR, FOGÃO, FORNO, ARCA CONGELADORA,
PLACA.
Tarifas válidas até de Dezembro de 2004.
106
Cidade:
Telefone:
Plano de Ampliação de Garantia
Vale postal
Visa
Mastercard
N° do Cartão:
O cheque nominal/vale postal a favor de DOMESTIC & GENERAL, Apartado de Correio 3206 1301-903 LISBOA
Tipo de Aparelho:
Assinatura: . . . . . . . . . . . .
Data: . . . . . . . . . . . . . . . .
Validade:
O Contratante desta Garantia esta consciente de que os dados recolhidos são necessários para o registro do seu aparelho e que a sua confidencialidade está
protegida por Lei. No caso de pretender que esses dados não sejam cedidos a outras empresas para efeitos de ofertas promocionais ou outras, deverá assinalá-lo
marcando o espaço reservado para o efeito.
DECLARAÇÃO: Pelo presente, solicito a DOMESTIC & GENERAL o Plano de Seguros, de acordo com os termos e condições da apólice.
Declaro que o aparelho está em boas condições de funcionamento, e que servirá somente para usos domésticos.
Cartão do Credito
Cheque
Formas de pagamento:
Certificado de Compra
O presente Certificado de Garantia é composto por duas partes, separadas pela linha ponteada. Após completar a introduçãoo de dados, deverá ENVIAR ESTA
PARTE AO SERVIÇO DE RECEPÇÃO DE GARANTIAS DO ELECTROLUX SERVICE, NOS 30 DIAS SEGUINTES ÀAQUISIÇÃO do aparelho.
C.P.:
Localidade:
Endereço:
Apelidos:
Nome y
DADOS DO SOLICITANTE (Por favor complete com letras majúsculas)
SE QUISER CONTRATAR UMA AMPLIAÇÃO DE GARANTIA, PREENCHA A PROPOSTA E ENVIE PELO CORREIO
Electrolux Service - Serviço de Garantías - Apartado de Correio 3206 - 1301-903 Lisboa - PORTUGAL
PREÇO DE COMPRA
DATA DE COMPRA
TIPO DE APARELHO
NÚMERO DE SÉRIE
MODELO
NÚMERO DE PRODUTO
A ENVIAR
CONDIÇÕES DE GARANTIA
1. O aparelho que acaba de adquirir possui uma garantia de 2 anos a partir da data de aquisição.
Os pedidos de assistência na garantia são gratuitos, mediante apresentação do respectivo certificado
juntamente com a factura de compra.
2. A presente garantia do fabricante (2 anos) cobre a substituição de peças, mão de obra e deslocação.
3. Em caso de imobilização do seu aparelho por período superior a 15 dias, a garantia será prolongada
adicionando o tempo de imobilização à data de entrega nos nossos serviços.
4. Nos pedidos de assistência na garantia de pequenos electrodomésticos, os aparelhos a reparar
deverão ser entregues directamente no ponto de assistência.
EXCLUSÕES DE GARANTIA:
Substituições de peças danificadas por mau manuseamento, instalação incorrecta, danos de transporte e
danos provocados por condições atmosféricas adversas; Intervenções por pessoal técnico não atutorizado
pelo ZANUSSI SERVICE; Substituições de lâmpadas, filtros, juntas de borracha, vidros, botões,
puxadores, e acessórios de aspiradores; Todos os serviços de manutenção provocados pelo desgaste ou
pela utilização do aparelho; Pedidos de demonstração de montagem e explicações de funcionamento;
Danos no esmalte e/ou na pintura provocados por cortes ou pancadas; Uso intensivo em locais públicos
ou profissionais, a menos que se trate de um produto adequado para o efeito; Desobstrução de bombas
de limpeza de filtros.
• MANIPULAÇÃO nos dados da placa de Matrícula do presente aparelho ou deste certificado.
• INSTALAÇÃO INCORRECTA E NÃO REGULAMENTAR (tensão, pressão de gás ou de água, ligações
eléctricas ou hidráulicas não adequadas).
Assistência Técnica ZANUSSI SERVICE, RUA QUINTA DA FONTE, EDIFICIO GONÇALVES
ZARCO Q. 35, 2774-518 PAÇO D’ARCOS. Tf.: 21 440 39 39.
NOTA MUITO IMPORTANTE PARA A VALIDADE DESTA GARANTIA: NO MOMENTO DA
INTERVENÇÃO TÉCNICA É ABSOLUTAMENTE IMPRESCINDÍVEL APRESENTAR AO PESSOAL
AUTORIZADO O PRESENTE CERTIFICADO JUNTO DA FACTURA LEGAL DE COMPRA DO
APARELHO DEVIDAMENTE PREENCHIDA.
108
ESPECIFICAÇÕES
Tensão CA
Disjuntor / fusível da linha de distribuição
Potência CA necessária:
Potência de saída:
Micro-ondas
Grill
Micro-ondas/Grill
Micro-ondas
Grill
Frequência de Micro-ondas
Dimensões Externas
Dimensões da Cavidade
Capacidade do Forno
Prato giratório
Peso
Lâmpada do forno
: 230 V, 50 Hz, monofásica
: Mínimo 16 A
: 1.37 kW
: 1.00 kW
: 2.35 kW
: 900 W (IEC 60705)
: 1000 W
: 2450 MHz* (Grupo 2 / Classe B)
: 592 mm (L) x 460 mm (A) x 437 mm (P)
: 342 mm (L) x 207 mm (A) x 368 mm (P) **
: 26 litros **
: ø 325 mm, vidro
: cerca de 20 kg
: 25 W/240 - 250 V
* Este produto cumpre os requisitos da norma europeia EN55011.
De acordo com esta norma, este produto está classificado como equipamento do grupo 2, classe B.
O grupo 2 significa que o equipamento gera energia de radiofrequência sob a forma de radiação
electromagnética para tratamento térmico de alimentos.
A classe B significa que o equipamento é adequado à utilização doméstica.
** A capacidade interna é calculada medindo a largura, profundidade e altura máximas.
A capacidade real para os alimentos é inferior.
Este forno está em conformidade com os requisitos das Directivas 2004/108/EC e
2006/95/EC.
AS ESPECIFICAÇÕES ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NO
ÂMBITO DE UM MELHORAMENTO CONTÍNUO DOS APARELHOS
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Eliminação responsável em termos ecológicos das embalagens e
aparelhos antigos
Material de embalagem
Os fornos a micro-ondas da Zanussi necessitam de uma embalagem eficaz para os proteger durante o
transporte.
Só são utilizadas as embalagens realmente necessárias.
O material de embalagem (ex.: película transparente ou esferovite) pode colocar as crianças em risco.
Perigo de asfixia. Mantenha o material de embalagem longe das crianças.
Todo o material de embalagem utilizado é ecológico e por isso pode ser reciclado. O cartão é feito de papel
reciclado e as peças de madeira não são tratadas. Os itens em plástico são identificados como se segue:
«PE» polietileno ex.: película da embalagem
«PS» poliestireno ex.: embalagem (sem CFC)
«PP» polipropileno ex.: fitas da embalagem
Utilizando e reutilizando as embalagens, é possível poupar as matérias primas e reduzir o volume de lixo
produzido.
As embalagens devem ser entregues junto do centro de reciclagem mais próximo da sua área.
Contacte as entidades competentes da sua área para mais informações.
Eliminação de aparelhos antigos
Os aparelhos antigos devem ser preparados, em termos de segurança, antes da sua eliminação, removendo a
ficha e cortando e eliminando o cabo de alimentação.
Devem ser entregues junto do centro de reciclagem mais próximo da sua área. Contacte as entidades
competentes da sua área ou a Delegação de Saúde Ambiental para saber se existem instalações na sua área
para a reciclagem de aparelhos.
109
INSTALAÇÃO
INSTALAÇÃO DO APARELHO
1. Retire todas as embalagens e verifique
cuidadosamente a existência de sinais de danos.
2. Se desejar instalar o micro-ondas por cima de
um forno convencional (posição A), utilize a
folha de Mylar fornecida.
a. Corte a folha de Mylar de modo a caber na
largura interna da unidade.
b. Retire a película de protecção posterior e fixe
a folha de Mylar na
parte de trás
da prateleira
de modo a
tapar o
intervalo de Folha de Mylar
segurança
existente.
Larg
ura
inte
(Ver
rna
diagrama.)
Forno
de
r valo a
Integuranç
se
convencional
3. Introduza o aparelho no armário de cozinha
lentamente e sem forçar, até a estrutura da
frente do forno encaixar na abertura do
armário.
4. Verifique se o aparelho
está estável e não
inclinado. Não se
5 mm
esqueça de deixar um
intervalo de 5 mm entre a
porta de cima do armário
e a parte superior da
estrutura (ver diagrama).
5. Fixe o forno na posição certa
com os parafusos fornecidos.
Os pontos de fixação estão
localizados nos cantos
superiores e inferiores do
forno (ver diagrama, item 10, na página 78).
6. É importante garantir que a instalação deste
produto obedece às instruções deste manual e
às instruções de instalação do fabricante do
forno convencional.
Se instalar o micro-ondas na posição A ou B:
Chaminé
Chaminé
Posição A
Posição B
Forno
convencional
Posição Dimensões do armário Chaminé
L
P
A
(mínimo)
Intervalo entre o
armário e o tecto
A
560x550x450
50
50
B
560x500x450
40
50
Medidas em (mm)
110
Importante:
Instale o forno por forma a que
esteja a 85cm ou mais do solo.
INSTALAÇÃO
LIGAÇÃO DO APARELHO À ALIMENTAÇÃO
• A tomada deve estar situada num local acessível para
que a unidade possa ser desligada facilmente numa
situação de emergência. Em alternativa, poderá isolar-se
o forno da corrente através da montagem de um
interruptor na instalação fixa em conformidade com os
regulamentos de instalações eléctricas.
(A)
• A tomada não deve estar localizada por trás do
armário.
• A posição ideal é por cima do armário, ver (A). Quando não ligar o
cabo de alimentação à posição (A), este deve ser removido do clip
de suporte (ver diagrama, item 14, na página 78) e encaminhado
para a parte inferior do forno.
• Ligue o aparelho a uma tomada com ligação à terra, instalada correctamente, e com corrente alterna
de 230 V/50 Hz monofásica.
A tomada deve incluir um fusível de 16 A.
• Das Netzkabel darf nur von einem Elektriker ausgetauscht werden. O cabo de
alimentação só pode ser substituído por um electricista.
• Antes da instalação, prenda um fio ao cabo de alimentação para facilitar a ligação ao ponto (A),
quando estiver a instalar o aparelho.
• Ao instalar o aparelho num armário alto lateral, NÃO comprima o cabo de alimentação.
LIGAÇÕES ELÉCTRICAS
AVISO:
ESTE APARELHO DEVE SER LIGADO À TERRA
O fabricante declina quaisquer
responsabilidades caso esta medida de
segurança não seja cumprida.
Se a ficha instalada no seu aparelho não encaixar na
tomada, deve contactar o seu agente autorizado local
da ZANUSSI.
111
PORTUGUÊS
• Não coloque o cabo de alimentação ou a ficha dentro de água ou de qualquer outro líquido.
INDICE
Medidas importantes de seguridad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 - 115
Horno y accesorios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Panel de mandos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Antes de la puesta en functionamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Puesta en hora del reloj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Consejos para cocinar con microondas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Utensilios de cocina aptos para microondas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Nivel de potencia de microondas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Cocción con microondas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Cocción al grill y combinada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Otras funciones cómodas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 - 126
Funciones de cocción automática y descongelación automática . . . . . . . . . . . . . . 127 - 128
Cuadros de cocción automática y descongelación automática . . . . . . . . . . . . . . . 129 - 131
Recetas para cocción automática . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 - 133
Tablas de cocción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 - 135
Recetas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 - 141
Cuidado y limpieza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
¿Qué hacer si ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Certificado de garantía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Certificado de compra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Conservar durante toda la vigencia de la garantía la factura de compra . . . . . . . . . . . . 146
Especificaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Información importante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147
Instalación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 - 149
El símbolo
en el producto o en su empaque indica que este producto no se puede tratar como
desperdicios normales del hogar. Este producto se debe entregar al punto de recolección de equipos
eléctricos y electrónicos para reciclaje. Al asegurarse de que este producto se deseche correctamente,
usted ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el ambiente y la salud pública, lo cual
podría ocurrir si este producto no se manipula de forma adecuada. Para obtener información más
detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con la administración de su ciudad,
con su servicio de desechos del hogar o con la tienda donde compró el producto.
112
MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD
Para evitar incendios
Los hornos de microondas no deben
dejarse funcionando sin que haya
alguien controlando su cocción. Los
niveles de potencia que sean demasiado
altos o los tiempos de cocción demasiado
largos pueden calentar excesivamente
los alimentos y originar incendios.
La toma de corriente eléctrica debe estar
fácilmente accesible de forma que la unidad
pueda desenchufarse sin dificultades en caso de
emergencia.
El suministro de C.A. debe ser de 230 V, 50 Hz,
con un fusible en la línea de distribución de 16 A
como mínimo, o un interruptor en el circuito de
distribución de 16 A como mínimo.
Se recomienda utilizar un solo circuito separado
para alimentar a este aparato.
No guarde ni use el horno en exteriores.
No utilice el horno de microondas para freir con
aceite o para calentar aceite con el que va a freir
después. No se puede controlar la temperatura y
podría prenderse fuego.
Para hacer palomitas de maíz (popcorn) utilice
sólo un horno de microondas especial para ello.
No guarde comida ni ningún otro alimento dentro
del hor no. Compruebe las posiciones
programadas después de poner el horno en
funcionamiento para asegurarse de que su
operación va a ser la correcta.
Utilice este manual de instrucciones.
Para evitar estropear el horno
ADVERTENCIA:
No haga funcionar el horno si está estropeado o
funciona mal. Compruebe los puntos siguientes
antes de utilizarlo:
a) La puerta; asegúrese de que la puerte cierra
bien y compruebe que no está ni deformada
ni combada.
b) Las bisagras y pestillos de seguridad de la
puerta; compruebe que no están ni rotos ni
flojos.
c) Los sellos de la puerta y las superficies de
sellado; asegúrese de que no han sufrido
daños y están en perfectas condiciones.
d) Dentro del horno o en la puerta; asegúrese de
que no hay abolladuras.
e) El cable y el enchufe de alimentación de la
corriente; asegúrese de que no están
estropeados.
En ningún caso ajuste, repare ni
modifique el horno personalmente.
Hacerlo es peligroso para cualquier
persona
que
carezca
de
los
conocimientos necesarios para llevar a
cabo tareas de servicio o reparación que
requieran la extracción de una cubierta
que impida la exposición a la energía de
microondas.
Si ve que sale humo de la comida que se
está calentando en el horno, NO ABRA LA
PUERTA. Apague y desenchufe el horno y
espere hasta que deje de salir humo. Si
abre la puerta mientras sale humo de la
comida podría causar un incendio.
Utilice sólo recipientes, envases y
utensilios adecuados para cocinar con
microondas. Vedere página 121.
No deje el horno funcionando sin que haya
alguien controlando su cocción cuando
emplee envases desechables de plástico,
papel u otros materiales combustibles para
calentar o cocinar la comida.
Limpie la tapa de la guía de ondas, la
cavidad del horno, el plato giratorio y el
soporte del rodillo después de utilizarlos.
Quíteles siempre la grasa dado que ésta
podría sobrecalentarse la próxima vez
que use el horno y empezar a echar
humo o prenderse fuego.
No coloque materiales inflamables cerca del horno
o de los orificios de ventilación. No bloquee la
entrada de los orificios de ventilación.
Quite todos los precintos metálicos, envolturas de
alambre, etc. que tenga la comida dado que
podrían formarse arcos o chispas eléctricas en las
superficies metálicas y ocasionar incendios.
No ponga el horno a funcionar con la puerta
abierta ni altere de ninguna forma los pestillos
(cierres) de la puerta de seguridad.
No haga funcionar el horno si hay algún objeto
atrapado entre los sellos de la puerta y las
superficies de sellado.
113
ESPAÑOL
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES: LÉALAS ATENTAMENTE Y CONSÉRVELAS
PARA CONSULTAS FUTURAS.
MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD
Tenga cuidado cuando caliente líquidos en el
horno de microondas. Utilice un recipiente de boca
ancha para que puedan escapar las burbuijas.
No permita que se acumule grasa o
suciedad en las juntas herméticas de la
puerta ni en las superficies de alrededor.
Siga las instrucciones de “Cuidado y
limpieza”, en la página 142. Si el horno
no se mantiene limpio podría
deteriorarse su superficie, lo que podría
perjudicar a la vida útil del aparato así
como provocar una situación peligrosa.
El calentamiento de bebidas en el
microondas puede dar lugar a un retraso
en la ebullición, por lo tanto el cuidado
tiene que ser tomado al manejar el
envase.
Las personas que llevan un MARCAPASOS deben
comprobar con su médico o el fabricante del
marcapasos las precauciones que deben tomar
con respecto a los hornos de microondas.
Para evitar sacudidas eléctricas
Bajo ningún concepto se deberá desmontar la caja
exterior.
No derrame nada ni introduzca ningún objeto en
los orificios de los cierres de la puerta o en los
orificios de ventilación. En caso de que cayera
algo, apague el hor no, desenchúfelo
inmediatamente y llame al técnico de servicio
ZANUSSI autorizado.
No sumerja en agua ni en ningún otro líquido el
cable de alimentación ni el enchufe.
No deje que el cable de alimentación cuelgue del
borde de la mesa o de la superficie en la que esté
situado el horno.
No permita que el cable de corriente entre en
contacto con superficies calientes o afiladas, como
por ejemplo el aire caliente de la parte superior
trasera del microondas.
No procure substituir la lámpara usted mismo del
horno o permitir a cualquier persona que no sea
autorizada por ZANUSSI a hacer tan.
Si la lámpara se estropea, consúltelo con su
distribuidor o con un técnico de servicio ZANUSSI
autorizado.
Si se estropea el cable de alimentación de este
aparato, debrá cambiarlo por un cable especial.
El cambio debe efectuarlo un técnico de servicio
ZANUSSI autorizado.
Para evitar el riesgo de explosión y
ebullición repentina
Para evitar la salida repentina de líquido hirviendo
y las posibles quemaduras:
1. Agite el líquido antes de calentarlo/
recalentarlo.
2. Es aconsejable introducir una varilla de vidrio o
utensilio similar en el líquido mientras calienta.
3. Deje el líquido en reposo al final del tiempo de
cocción por 20 segundos, para evitar que hierva y
salpique después.
No cocine huevos con la cáscara ni
caliente huevos cocidos duros enteros en
hornos microondas ya que podrían
explotar incluso después de haber
terminado de calentarlos el microondas.
Para cocinar o volver a calentar huevos
que no estén mezclados o revueltos,
pinche las yemas y las claras para que
no exploten. Corte también los huevos
duros con cáscara antes de calentarlos
en el horno de microondas.
Agujeree la piel o cáscara de alimentos como las
patatas, salchichas y fruta antes de cocinarlos
porque si no podrían explotar.
Para evitar quemaduras
No toque o mueva nunca el grill inferior mientras
está caliente. Utilice agarradores o manoplas
especiales para horno al sacar la comida para
evitar quemarse.
Abra siempre los recipientes, paquetes de
palomitas de maíz, bolsas para cocinar en horno,
etc., lejos de la cara y manos para evitar
quemarse con el vapor.
Para evitar quemaduras, compruebe
siempre la temperatura de los alimentos
y remuévalos antes de servirlos,
prestando especial atención a la
temperatura de comidas y bebidas para
bebés, niños o ancianos.
ADVERTENCIA: No caliente líquidos ni
otros alimentos en recipientes cerrados
ya que podrían explotar.
No use nunca recipientes o envases sellados.
Quite los cierres y tapas antes de utilizarlos. Los
recipientes sellados pueden explotar al acumularse
la presión incluso después de haber apagado el
horno.
La temperatura del recipiente no es una buena
indicación de la temperatura de la comida o
bebida; compruebe siempre la temperatura de la
comida.
114
Conviene siempre apartarse de la puerta del horno al
abrirlo para evitar quemarse al salir el vapor y el
calor.
Los alimentos rellenos cocidos al horno deben cortarse
en rodajas después de calentarlos para que salga el
vapor y evitar quemaduras.
Mantenga a los niños alejados de la puerta y de las
partes accesibles del aparato que pudieran calentarse
al utilizar el grill. Los niños deben mantenerse alejados
para evitar que sufran quemaduras.
No tocar la puerta del horno, la caja exterior, el grill
inferior, los orificios de ventilación, los accesorios ni los
platos durante el uso en los modos de operación con
GRILL,
COMBINADO
y
COCCIÓN
AUTOMÁTICA ya que se pondrán muy calientes.
Antes de limpiar cerciórese de que no están calientes.
Para evitar que los niños lo utilicen de
forma inadecuada
ADVERTENCIA: Sólo se debe permitir a los
niños utilizar el horno sin supervisión
alguna cuando se les haya dado
instrucciones adecuadas para que puedan
usarlo de modo seguro y comprendan los
peligros de un uso incorrecto.
Este aparato no está diseñado para que lo utilicen
personas (niños incluidos) con capacidades físicas,
sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia y
conocimientos, a menos que una persona responsable
de su seguridad les supervise o les haya dado
instrucciones acerca del uso del horno.
Es preciso controlar a los niños para cerciorarse de
que no jueguen con el aparato.
Los niños pueden utilizar los hornos de microondas
sólo cuando estén bajo supervisión de las personas
mayores.
No apoyarse ni agarrarse de la puerta del horno. No
juegue con el horno ni lo utilice como un juguete.
A los niños se les debe enseñar todas las medidas de
seguridad importantes tales como la utilización de
guantes o manoplas para no quemarse, retirar con
cuidado las envolturas de las comidas y tener un
cuidado especial con los alimentos (por ej., los
envueltos en materiales autocalentables) diseñados
para tostar la comida porque puede que estén
demasiado calientes.
Otras Notas
No intente nunca hacer ninguna modificación en el
horno.
Este horno es para preparar solamente comidas en el
hogar y debe utilizarse sólo para cocinar alimentos.
No es adecuado para utilizarlo con fines comerciales
o de laboratorio.
Para prevenir averías en el horno y para
n o e s t ro p e a r l o , t e n g a e n c u e n t a l o
siguiente:
No haga funcionar el horno cuando esté vacío, vedere
página 124, nota 2. Si no lo hace así se estropeará el
horno.
Si utiliza algún plato para dorar o materiales
autocalentables, coloque siempre debajo un aislador
termorresistente como, por ejemplo, un plato de
porcelana para evitar que se estropee el plato giratorio
y el soporte del rodillo debido al esfuerzo calorífico.
No debe sobrepasar el tiempo de precalentamiento
especificado en las instrucciones del plato.
No utilice utensilios de metal que reflejan las
microondas y pueden ocasionar arcos o chispas
eléctricas. No ponga nunca latas en el horno.
Utilice sólo el plato giratorio y el soporte del rodillo
diseñados para este horno. No hacer funcionar el
horno sin el plato giratorio.
Para evitar que se rompa el plato giratorio:
(a) Antes de limpiar el plato giratorio con agua, déjelo
enfriar.
(b) No ponga comidas ni utensilios calientes sobre un
plato giratorio frío.
(c) No ponga comidas ni utensilios fríos sobre un plato
giratorio caliente.
No utilice envases o recipientes de plástico para la
cocción a microondas si el horno está todavía caliente
después de haberlo usado en los modos a la GRILL,
COMBINADO y COCCIÓN AUTOMÁTICA dado
que podrían derretirse o fundirse. No debe emplear
recipientes de plástico durante los modos mencionados
a menos que el fabricantes de dichos recipientes afirme
que son adecuados para su uso en la cocción por
microondas.
No coloque nada en la partes exteriores del horno
mientras está funcionando.
IMPORTANTE:
Si no está seguro de cómo conectar el horno, sírvase
consultar a un electricista cualificado.
Ni el fabricante ni el proveedor aceptan
responsabilidad alguna por cualquier avería del horno
o heridas personales sufridas por dejar de observar el
procedimiento correcto de conexión eléctrica.
Puede que se forme vapor o gotas de agua algunas
veces en las paredes del horno o cerca de los sellos de
las puertas y de las superficies de sellado. Esto es
bastante normal y no indica que haya ninguna fuga
de microondas ni ninguna avería.
115
ESPAÑOL
MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD
HORNO Y ACCESORIOS
1
2
3
4
5
1. Resistencia grill
2. Marco frontal
3. Lámpara del horno
4. Panel de mandos
5. Tecla de apertura de puerta
6. Tapa de la guía de ondas
7. Cavidad del horno
8. Soporte giraplatos
9. Cierre de la puerta y marco de ciere
10. Frontal y puntos de fijación (4 puntos)
11. Orificios de ventilación
12. Cubierta externa
13. Respaldo mueble
14. Clip de soporte cable de alimentación
15. Cable de alimentación
8
9
6
7
10
15
11
14
12
13
ACCESORIOS:
Compruebe que están presentes los siguientes accesorios:
(16) El plato giratorio (17) El soporte de rodillos
(18) Rejilla alta (19) Rejilla baja
(20) 4 tornillos de fijación (no mostrado)
• Coloque el soporte de rodillos en la guarnición en el
fondo del interior.
• Ponga seguidamente el plato giratorio en el soporte de
rodillos.
• Para evitar daños al plato giratorio, al sacar del horno
platos o recipientes conviene levantarlos apartándolos
del borde del plato giratorio.
IMPORTANTE: Cuando encargue accesorios al comercio
o técnico de servicio ZANUSSI autorizado, sírvase
mencionar dos cosas del nombre de la pieza y la
denominación del modelo.
116
16
17
18
19
1 Visualizador digital
2 Indicadores
El indicador apropiado destellará o se encenderá
inmediatamente encima de cada símbolo de
conformidad con la instrucción. Cuando un
indicador emita destellos, pulse la tecla
apropiada (que tenga el mismo símbolo) o haga
la operación necesaria.
1
2
Remover
Dar vuelta
Peso/Microondas
3
Parrilla
Indicador de microondas
4
5
Indicador de cocción en curso
3 Botón de TEMPORIZADOR/PESO/
6
7
8
9
10
11
POTENCIA
4 Tecla de COCCIÓN AUTOMÁTICA
Pulsar para seleccionar uno de los 2
programas automáticos.
5 Tecla de COCCIÓN AUTOMÁTICA Y GRILL 1
Pulsar para seleccionar uno de los 2
programas automáticos.
6 Tecla de COCCIÓN AUTOMÁTICA Y GRILL 2
Pulsar para seleccionar uno de los 4
programas automáticos.
7 Tecla de DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA
Pulsar para seleccionar uno de los 4
programas automáticos.
8 Tecla de MODO DE COCCIÓN
Pulsar para seleccionar el nivel de potencia de
microondas, parrilla o doble parrilla.
1. pulsar una vez para seleccionar microondas
2. pulsar dos veces para seleccionar la parrilla
3. pulsar tres veces para seleccionar el modo
doble, microondas y parrilla.
9 Tecla de START/+30
10 Tecla de STOP
11 Tecla de APERTURA DE PUERTA
117
ESPAÑOL
PANEL DE MANDOS
ANTES DE LA PUESTA EN FUNCTIONAMIENTO
Utilización de la tecla de STOP
1. Borrar los erroes que haya cometido
durante la programación.
2. Parar el horno temporalmente durante la
cocción.
3. Cancelar un programa durante la cocción,
pulsándola dos veces.
Enchufar el horno.
1. El visualizador del horno parpadeará:
2. Pulsar la tecla de STOP, y el visualizador indicará:
x1
3. Para poner en hora el reloj, ver el apartado
siguiente.
4. Calentar el horno sin alimentos. (Vea la página
124, Nota 2.)
PUESTA EN HORA DEL RELOJ
Hay dos modalidades: reloj de 12 horas y reloj de 24 horas.
1. Para poner en hora el reloj de 12 horas hay que sostener oprimida la tecla de MODO
DE COCCIÓN durante 3 segundos.
aparecerá en el visualizador.
2. Para poner en hora el reloj de 24 horas hay que pulsar la tecla de MODO DE
COCCIÓN una vez más después de lo indicado en la operación 1, en el
ejemplo que sigue aparecerá
en el visualizador.
x1 durante
3 segundos
Para poner en hora el reloj, seguir el ejemplo que sigue.
Ejemplo: Poner el reloj de 24 horas a las 23:35.
1. Elegir la función del reloj.
(reloj de 12 horas)
Elegir el reloj
de 24 horas.
x1 durante
3 segundos
4. Poner la minutos. Girar el botón de
2. Poner la hora. Girar el botón de
TEMPORIZADOR/PESO/
POTENCIA hasta que se vea la
hora correcta (23).
3. Se pulsa la tecla
MODO DE COCCIÓN
a cambiar de horas a
minutos.
x1
x1
5. Se pulsa la tecla MODO DE
TEMPORIZADOR/PESO/POTENCIA
hasta que se vea la minutos correcta
(35).
COCCIÓN a poner en marcha
el reloj.
Comprobar el
visualizador
x1
IMPORTANTE:
1. El botón de TEMPORIZADOR/PESO/POTENCIA
puede girarse en sentido horario o antihorario.
2. Si se comete una equivocación durante la
programación basta con pulsar la tecla de STOP.
3. Si se interrumpe la alimentación de energía
eléctrica al horno de microondas, el visualizador
indicará intermitentemente
después de
restablecerse la corriente. Si ocurre esto mientras
está usándose el horno se borrará el programa.
También desaparece la hora del día.
4. Cuando haya que poner nuevamente en hora el reloj
hay que seguir otra vez el ejemplo antes mencionado.
118
Las microondas son ondas energéticas, parecidas a las
utilizadas para las señales de televisión y radio.
La energía eléctrica se convierte en energía microondas
y se introduce en el interior del horno a través de una
guía de ondas.
Para evitar que los alimentos y la grasa se metan en la
guía de ondas, ésta está protegida por la cubierta de la
guía de ondas.
Las microondas no pueden atravesar el metal; por eso,
el interior del horno está hecho de metal y hay una
delgada rejilla metálica en la puerta. Durante la
cocción, las microondas rebotan en los laterales del
interior del microondas de forma aleatoria.
Las microondas atravesarán ciertos materiales, como el
vidrio y el plástico, para calentar los alimentos. (Consulte
“Utensilios de cocina aptos para microondas” en las
página 121.
Para cocinar o descongelar alimentos en un horno
microondas, la energía microondas debe ser capaz de
atravesar el recipiente para entrar en los alimentos.
Por lo tanto es importante elegir recipientes adecuados.
Los platos redondos u ovalados son mejores que los
cuadrados o alargados, ya que los alimentos situados
en las esquinas suelen quedar demasiado hechos.
Pueden utilizarse varios tipos de recipientes, como se
indica en las página 121.
El agua, el azúcar y la grasa de los alimentos absorben
las microondas, lo que los hace vibrar. Esto crea calor
por fricción de igual forma que sus manos se calientan
cuando frota una con la otra.
Las zonas externas de los alimentos se calientan por la
energía microondas, y luego el calor se desplaza hasta
el centro por conducción, igual que en los métodos
convencionales de cocción. Es importante dar la vuelta,
volver a colocar o remover los alimentos para asegurar
que se calientan uniformemente.
Una vez terminada la cocción, el horno deja
automática-mente de producir microondas.
Es necesario dejar reposar los alimentos después de la
cocción para que el calor se distribuya por ellos por
igual.
Las microondas cocinan los alimentos más rápidamente
que los métodos convencionales de cocción. Por eso es
fundamental que se sigan ciertas técnicas para asegurar
buenos resultados. Muchas de las técnicas siguientes
son parecidas a las utilizadas en los métodos
convencionales de cocción.
CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS
Composición
Los alimentos con mayor contenido en grasa o azúcar (p. ej.: pudding de Navidad o pastel de frutas)
necesitan menos tiempo para calentarse. Debería tenerse cuidado, ya que el sobrecalentamiento
puede causar un incendio.
Densidad
La densidad de los alimentos afectará al tiempo de cocción necesario. Los alimentos ligeros y porosos,
como los bizcochos o el pan, se cocinan más rápidamente que los alimentos más pesados y densos,
como los asados y los guisos.
Cantidad
El tiempo de cocción debe aumentarse cuanto mayor sea la cantidad de alimentos colocados en el
horno. P. ej.: cuatro patatas tardarán más en cocinarse que dos.
Tamaño
Los alimentos y trozos pequeños se cocinan más rápidamente que los más grandes, ya que las
microondas pueden entrar hasta el centro desde todos los lados. Para una cocción uniforme, haga
trozos del mismo tamaño.
Forma
Los alimentos con formas irregulares, como las pechugas o los muslos de pollo, tardan más en
cocinarse en las partes más gruesas. Las formas redondeadas se cocinan más uniformemente que las
formas cuadradas cuando se cocinan con microondas.
Temperatura
La temperatura inicial de los alimentos afecta al tiempo de cocción necesario. Los alimentos
refrigerados tardarán más en cocinarse que los alimentos a temperatura ambiente. Haga un corte a
los alimentos con relleno, por ejemplo bollos rellenos de mermelada, para liberar el calor o el vapor.
119
ESPAÑOL
CONSEJOS PARA COCINAR CON MICROONDAS
CONSEJOS PARA COCINAR CON MICROONDAS
TÉCNICAS DE COCCIÓN
Colocar
Ponga las partes más gruesas de los alimentos hacia el exterior del plato. P. ej.: muslos de pollo.
Tapar
Utilice film transparente para microondas dejando una abertura o bien una tapa adecuada.
Perforar
Los alimentos con cáscara, piel o membrana deben perforarse en varios sitios antes de cocinarlos o
calentarlos, ya que se acumulará el vapor y puede hacer que exploten los alimentos. P. ej.: patatas,
pescado, pollo, salchichas.
Nota: Los huevos no deberían calentarse con energía microondas, ya que pueden explotar, incluso
después de haber terminado su cocción. P. ej.: escalfados, fritos, cocidos.
Remover, dar Para conseguir una cocción uniforme, es imprescindible remover, dar la vuelta y volver a colocar los
la vuelta y
alimentos durante la cocción. Remueva y vuelva a colocar los alimentos siempre desde fuera hacia
volver a
dentro.
colocar
Reposar
Es necesario dejar reposar los alimentos después de la cocción para que el calor pueda distribuirse
por ellos por igual.
Proteger
Algunas zonas de los alimentos que se estén descongelando pueden calentarse. Las zonas calientes
pueden protegerse con pequeños trozos de papel de aluminio, que reflejan las microondas.
P. ej.: muslos y alitas de un pollo.
DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE COCCIÓN CON EL TERMÓMETRO DE ALIMENTOS
Cada bebida y cada plato tiene una determinada
temperatura interior (temperatura en el núcleo), una
vez terminado el proceso de la cocción. Si dicho
proceso de cocción se interrumpe en este punto el
resultado será satisfactorio. Dicha temperatura se
puede leer en un termómetro especial para comidas.
La siguiente tabla de temperaturas informa sobre las
temperaturas más importantes.
Bebida/comida
Temperatura interior al final
del tiempo de la cocción
Calentar bebidas (café, té, agua, etc)
65-75 oC
60-65 oC
Calentar leche
Calentar sopas
Calentar guisados/estofados
Aves
Carne de cordero
Roast beef
Soasado
Bien asado
Sasado
Medio
Bien asado
Carne de cerdo, ternera
Temperatura interior después de
10-15 minutos de tiempo de reposo
75-80 oC
75-80 oC
80-85 oC
70 oC
75-80 oC
50-55
60-65
75-80
oC
oC
oC
80-85 oC
120
85-90 oC
70-75 oC
80-85 oC
55-60
65-70
80-85
oC
oC
oC
80-85 oC
UTENSILIOS DE COCINA APTOS PARA MICROONDAS
Papel de aluminio y
recipientes de papel
de aluminio
Fuentes refractarias
Loza y cerámica
Cristalería
(p. ej.: Pyrex ®)
Metal
Plásticos y poliestireno
(p. ej.: recipientes
de comida rápida)
Film transparente
Bolsas para
congelar y asar
Papel: platos, vasos
y papel de cocina
Recipientes de paja
y madera
Papel reciclado y
de periódico
Adecuados
Comentarios
para microondas
/
/
Pueden utilizarse trozos pequeños de papel de aluminio para proteger los alimentos y
evitar que se sobrecalienten. Mantenga el papel de aluminio a al menos 2 cm de las
paredes del horno, ya que pueden formarse arcos eléctricos. No se recomiendan los
recipientes de papel de aluminio a menos que lo especifique el fabricante,
p. ej.: Microfoil ®, siga las instrucciones atentamente.
Siga siempre las instrucciones del fabricante. No supere los tiempos de calentamiento
facilitados. Tenga mucho cuidado, ya que estas fuentes se calientan mucho.
La porcelana, la cerámica, la cerámica vitrificada y la porcelana a base de huesos
suelen ser adecuados, excepto cuando tienen adornos metálicos.
Debería tenerse cuidado al utilizar cristalería delicada, ya que puede romperse o
rajarse si se calienta repentinamente.
No se recomienda utilizar recipientes metálicos con energía microondas, ya que
formará arcos eléctricos que pueden causar un incendio.
Debe tenerse cuidado, ya que algunos recipientes se deforman, funden o descoloran
a temperaturas altas.
No debería estar en contacto con los alimentos y debe perforarse para dejar escapar
el vapor.
Deben perforarse para dejar escapar el vapor. Asegúrese de que las bolsas son
adecuadas para su uso en microondas. No utilice cierres de plástico o metal, ya que
pueden fundirse o prenderse debido a la formación de arcos eléctricos del metal.
Utilícelos sólo para calentar o para absorber la humedad. Debe tenerse cuidado, ya
que el sobrecalentamiento puede causar un incendio.
Esté siempre atento al horno cuando utilice estos materiales, ya que el
sobrecalentamiento puede causar un incendio.
Puede contener extractos de metal que formarán arcos eléctricos y pueden causar un
incendio.
121
ESPAÑOL
Recipientes
NIVEL DE POTENCIA DE MICROONDAS
El horno tiene 5 niveles de potencia. Para elegir el
nivel conveniente para guisar hay que hacer lo
indicado en la sección de recetas. En general son
de aplicación las siguientes recomendaciones:
900 W (utilizado para cocción rápida o para
recalentar, p.ej. sopas, guisos, alimentos
enlatados, bebidas calientes, verduras, pescado,
etc.
630 W utilizado para la cocción más prolongada
de alimentos densos, como carne asada, pasteles
de carne y comidas al plato y también para platos
sensibles como salsa de queso y pasteles de
bizcocho. En este punto de ajuste, más reducido,
la salsa no hervirá y los alimentos se cocerán
uniformemente sin quemarse en los bordes.
450 W para alimentos densos que requieren un
tiempo de cocción largo en la cocina
convencional, por ejemplo platos de buey. Se
recomienda utilizar este ajuste de la potencia para
asegurar que la carne quede tierna.
270 W (ajuste de descongelación). Seleccione
este ajuste para descongelar asegurando que el
plato se descongela uniformemente.Este ajuste es
también ideal para cocer a fuego lento arroz,
pasta, etc. y para cocer flanes de huevo.
90 W Para descongelación cuidadosa, por
ejemplo de dulces o pasteles de crema.
W = WATT
Para seleccionar el nivel de potencia de microondas:
1. Girar el botón de TEMPORIZADOR/PESO/PORCIÓN en sentido horario para seleccionar el tiempo
de cocción.
2. Pulse el tecla de NIVEL DE POTENCIA MICROONDAS hasta que aparezca el nivel de potencia
deseado en el visualizador. (Si el tecla de NIVEL DE POTENCIA MICROONDAS se pulsa una vez,
aparecerá
). Si se pasa del nivel deseado, continúe pulsando el botón hasta que llegue de
nuevo a la NIVEL DE POTENCIA MICROONDAS que desee.
3. Pulsar la tecla START/+30.
NOTA: Si no se selecciona el nivel de potencia se pone automáticamente el nivel 900 W.
122
El horno puede programarse para hasta 90
minutos (90.00). La unidad de entrada de tiempo
de cocción (descongelación) varía de 10 segundos
a 5 minutos. Depende del total de tiempo de
cocción (descongelación), como se indica en la tabla.
Tiempo de cocción
Unidad de incrementos
0-5 minutos
5-10 minutos
10-30 minutos
30-90 minutos
10 segundos
30 segundos
1 minuto
5 minutos
Ejemplo:
Supongamos que se desea calentar sopa durante 2 minutos y 30 segundos empleando una potencia de
microondas de 630 W.
1. Se pone el tiempo de
cocción deseado
girando el mando de
TEMPORIZADOR/
PESO/POTENCIA.
2. Se elige el MODO DE
COCCIÓN deseado
pulsando la tecla
MODO DE COCCIÓN
una vez (sólo
microondas).
3. Se elige la potencia
deseada girando el
mando de
TEMPORIZADOR/
PESO/POTENCIA.
4. Se pulsa la tecla de
START/+30 una vez
para empezar la
cocción.
x1
x1
Comprobar el visualizador
IMPORTANTE:
1. Cuando se abre la puerta durante el proceso de cocción se para automáticamente el tiempo contado
en el visualizador digital. El tiempo de cocción empieza a contarse de nuevo cuando se cierra la
puerta y se pulsa la tecla de START/+30.
2. Si se desea saber el nivel de potencia que se está usando durante la cocción se pulsa la tecla de
MODO DE COCCIÓN. Mientras se toca la tecla de MODO DE COCCIÓN con el dedo se ve en el
visualizador el nivel de potencia.
3. El mando de TEMPORIZADOR/PESO/POTENCIA se puede girar en sentido horario o antihorario.
Si se gira en sentido antihorario se reduce el tiempo de cocción desde 90 minutos en graduaciones.
123
ESPAÑOL
COCCIÓN CON MICROONDAS
COCCIÓN AL GRILL Y COMBINADA
Este horno de microondas tiene dos modos de cocción al GRILL:
1. Sólo grill.
2. Grill con microondas.
1. COCCIÓN SÓLO AL GRILL
Este modo puede usarse para asar/dorar alimentos.
Ejemplo: Para hacer tostadas en 4 minutos:
2. Se elige el modo de cocción
1. Se pone el tiempo de cocción
deseado girando el mando de
TEMPORIZADOR/PESO/
POTENCIA.
deseado pulsando la tecla
MODO DE COCCIÓN dos
veces. (Sólo parrilla).
3. Se pulsa la tecla START/+30
una vez para empezar la
cocción.
x1
x2
Comprobar el visualizador
IMPORTANTE:
1. Se recomienda usar la rejilla alta para asar a la parrilla.
2. Al usar el grill por primera vez puede que se note humo o un olor a quemado, pero eso es normal y
no es indicio de que el horno está averiado.
Para evitar este problema, al usar el horno por primera vez conviene hacer funcionar el grill sin
alimentos durante 20 minutos.
2. COCCIÓN COMBINADA AL GRILL Y CON MICROONDAS
En esta modalidad se usa una combinación de potencia del grill y potencia de microondas (90 W a 630 W).
El nivel de potencia de microondas está prefijado a 270 W.
Ejemplo:
Para hacer brochetas mixtas de carne (receta en la página 133) durante 7 minutos empleando potencia
MEDIA DEL GRILL Y MICROONDAS 450 W.
1. Se pone el tiempo de
cocción deseado
girando el mando de
TEMPORIZADOR/
PESO/POTENCIA.
2. Se elige el modo de
cocción deseado
pulsando la tecla MODO
DE COCCIÓN tres veces
para seleccionar
microondas y grill.
3. Se gira el mando de
TEMPORIZADOR/
PESO/POTENCIA al
nivel de potencia de
microondas deseado.
4. Se pulsa la tecla
de START/+30
una vez para
empezar la
cocción.
x1
x3
Comprobar el visualizador
124
OTRAS FUNCIONES CÓMODAS
1. COCCIÓN EN VARIAS SECUENCIAS
Ejemplo:
Para cocinar :
2 minutos y 30 segundos con potencia 630 W
5 minutos con sólo grill
ESCALÓN 1
1. Se pone el tiempo de
cocción deseado
girando el mando de
TEMPORIZADOR/
PESO/POTENCIA.
2. Se elige el modo de
cocción deseado
pulsando la tecla MODO
DE COCCIÓN una vez
(sólo microondas).
(Escalón 1)
(Escalón 2)
3. Se pone el nivel de potencia
deseado girando el mando
de TEMPORIZADOR/
PESO/POTENCIA.
4. Se pulsa la tecla de
MODO DE
COCCIÓN antes de
programar el
escalón 2.
x1
ESCALÓN 2
5. Se pone el tiempo deseado
girando el mando de
TEMPORIZADOR/PESO/
POTENCIA.
x1
6. Se elige el modo de cocción
deseado pulsando la tecla de
MODO DE COCCIÓN dos
veces (sólo grill).
x2
7. Se pulsa la tecla de
START/+30 una vez para
empezar la cocción.
x1
Comprobar el visualizador
(El horno empezará a cocinar durante 2 minutos y 30 segundos a 630 W y luego durante 5 minutos con sólo
grill.)
IMPORTANTE: Si elige cualquier programa después de haber ajustado el modo GRILL, omita los pasos 3
y 4. Si mantiene apretado continuamente el botón del MODO DE COCCIÓN después de ajustar GRILL, el
modo GRILL cambiará automáticamente al modo GRILL DOBLE.
Ejemplo:
Para hacer 1.0 kg Calabacines y pasta al horno (en la página 140).
1. 18 minutos a 900 W.
2. 7 minutos con grill y microondas a 630 W.
125
ESPAÑOL
Puede programarse una secuencia de 3 escalones (máximo) empleando combinaciones de MICROONDAS,
GRILL o GRILL Y MICROONDAS.
OTRAS FUNCIONES CÓMODAS
2. FUNCIÓN PARA AÑADIR 30 SEGUNDOS
La tecla de START/+30 permite utilizar las dos funciones siguientes:
a. Inicio directo de cocción
Puede empezar la cocción directamente al nivel de potencia de microondas de 900 W durante 30
segundos pulsando el botón START/+30.
IMPORTANTE:
Para evitar manipulaciones indebidas por los niños la tecla de START/+30 sólo puede usarse dentro de
3 minutos de la operación inmediatamente precedente, p.ej. el cierre de la puerta o la pulsación de la
tecla de STOP.
b. Prolongación del tiempo de cocción
Durante la cocción manual, puede prolongar el tiempo de cocción en múltiplos de 30 segundos
pulsando el botón mientras el horno está funcionando.
3. PARA COMPROBAR EL NIVEL DE POTENCIA
Para comprobar el nivel de potencia de microondas durante la cocción se pulsa la tecla de MODO
DE COCCIÓN.
x1
Mientras se está tocando la tecla de MODO DE COCCIÓN con el dedo se ve en el visualizador el
nivel de potencia.
El horno continúa contando el tiempo aunque el visualizador esté indicando el nivel de potencia.
4. FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SEGURIDAD
PARA ACTIVAR LA FUNCIÓN DE BLOQUEO
DE SEGURIDAD
1. Pulse y mantenga pulsada la tecla STOP
durante 3 segundos.
PARA CANCELAR LA FUNCIÓN DE
BLOQUEO DE SEGURIDAD
1. Pulse y mantenga pulsada la tecla STOP
durante 3 segundos.
x1 durante 3 segundos
x1 durante 3 segundos
Si el reloj está puesto en
hora, podrá verse la hora
en la pantalla.
Comprobar el visualizador
IMPORTANTE: Cuando está activado el Bloqueo de seguridad no funcionará ningún botón a excepción
del botón STOP.
126
Las funciones de COCCIÓN AUTOMÁTICA y DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA calculan
automáticamente el modo y el tiempo de cocción apropiados. Puede escoger entre los menús 2
COCCIÓN AUTOMÁTICA, 6 COCCIÓN AUTOMÁTICA Y GRILL y 4 DESCONGELACIÓN
AUTOMÁTICA.Lo que necesita saber para utilizar esta función automática:
Número del menú
1a.
1a. COCCIÓN AUTOMÁTICA: El botón de COCCIÓN
AUTOMÁTICA dispone de 2 menús. Pulse el botón de
COCCIÓN AUTOMÁTICA una vez y aparecerá la
pantalla que se ilustra.
Número del menú
1b.
1b. COCCIÓN AUTOMÁTICA Y GRILL 1: El botón de
COCCIÓN AUTOMÁTICA Y GRILL 1 dispone de 2
menús. Pulse el botón de COCCIÓN AUTOMÁTICA Y
GRILL 1 una vez y aparecerá la pantalla que se ilustra.
Número del menú
1c. COCCIÓN AUTOMÁTICA Y GRILL 2: El botón de
1c.
COCCIÓN AUTOMÁTICA Y GRILL 2 dispone de 4
menús. Pulse el botón de COCCIÓN AUTOMÁTICA Y
GRILL 2 una vez y aparecerá la pantalla que se ilustra.
1d. DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA: El botón de
DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA dispone de 4
menús. Pulse el botón de DESCONGELACIÓN
AUTOMÁTICA una vez y aparecerá la pantalla que
se ilustra.
Número del menú
1d.
El menú puede elegirse pulsando la tecla de DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA o deseado COCCIÓN
AUTOMÁTICA hasta que se vea en el visualizador el número del menú deseado. Ver las páginas 129 - 131
“CUADROS DE COCCIÓN AUTOMÁTICA y DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA”.
El menú cambiará automáticamente manteniendo pulsado el tecla COCCIÓN AUTOMÁTICA y
DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA.
2. El peso o la cantidad del alimento puede introducirse
girando el mando de TEMPORIZADOR/PESO/
POTENCIA hasta que se visualice el peso o cantidad
deseados.
• Introducir sólo el peso del alimento.
No incluir el peso del envase.
• Utilice el modo de funcionamiento manual para
alimentos que pesen más o menos que los pesos o las
cantidades que se facilitan en los cuadros de
COCCIÓN AUTOMÁTICA y DESCONGELACIÓN
AUTOMÁTICA.
Para obtener mejores resultados, siga las indicaciones
de los cuadros de cocción que se proporcionan en las
páginas 134 - 135.
3. Para empezar a cocinar, pulsar la tecla de
START/+30.
Cuando se necesita alguna acción (p.ej. dar vuelta al
alimento) el horno se para y suenan las señales, y en el
visualizador se verá intermitentemente el tiempo de cocción
que queda y cualquier indicador. Para continuar cocinando
hay que pulsar la tecla de START/+30.
127
2.
Mando de
TEMPORIZADOR/kg/
POTENCIA
3.
Tecla de START/+30
x1
La temperatura final variará dependiendo de la
temperatura de partida. Comprobar que el
alimento está muy caliente después de la
cocción. Si es necesario se puede prolongar el
tiempo de cocción y variar el nivel de potencia.
IMPORTANTE: Si utiliza la función
START/+30 durante la cocción/descongelación
para ampliar el tiempo de cocción, la comida se
puede cocinar en exceso.
ESPAÑOL
FUNCIONES DE COCCIÓN AUTOMÁTICA Y
DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA
FUNCIONES DE COCCIÓN AUTOMÁTICA Y
DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA
Ejemplo 1 para COCCIÓN AUTOMÁTICA Y GRILL 1:
Para cocinar Pescado gratinado con un peso de 1,5 kg utilizando la Cocción automática plus grill 1 (A1-1).
1. Se selecciona el menú
2. Se introduce el peso girando el
requerido pulsando la tecla de
mando de TEMPORIZADOR/
COCCIÓN AUTOMÁTICA Y
PESO/POTENCIA en sentido
GRILL 1.
horario.
3. Se pulsa la tecla de
START/+30.
x1
x1
Comprobar el visualizador.
Ejemplo 1 para DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA:
Para descongelar 0,2 kg de filetes utilizando la función de Descongelación automática (Ad-1).
1. Seleccione el menú que
desee pulsando una vez
el botón de
DESCONGELACIÓN
AUTOMÁTICA.
2. Se introduce el peso girando el
mando de TEMPORIZADOR/
PESO/POTENCIA en sentido
horario.
3. Se pulsa la tecla de
START/+30.
x1
x1
Comprobar el visualizador.
128
CUADROS DE COCCIÓN AUTOMÁTICA Y
DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA
COCCIÓN
AUTOMÁTICA
CANTIDAD (Unidad de
incremento)/UTENSILIOS
AC-1 Cocción
Pollo y verdura
cacerola
0,5 - 1,5 kg* (500 g)
Fuente para gratén y
film de plástico para
microondas
* Peso total de ingredientes.
0,5 - 1,5 kg* (500 g)
Plato Cacerola y tapa
• Ver las recetas para “Picadillo y cebolla”
en la página 132.
x1
AC-2 Cocción
Picadillo y
cebolla
x1
• Ver las recetas para “Pollo y verdura
cacerola” en la página 132.
* Peso total de ingredientes.
x2
TECLA
PROCEDIMIENTO
COCCIÓN
AUTOMÁTICA
PLUS GRILL 1
CANTIDAD (Unidad de
incremento)/UTENSILIOS
A1-1 Menú
Rápidas
Pescado
gratinado
0,5 - 1,5 kg* (500 g)
Fuente ovalada para
gratén
A1-2 Menú
Rápidas
Gratén
0,5 - 1,5 kg* (500 g)
Fuente ovalada para
gratén
PROCEDIMIENTO
• Ver las recetas para “Pescado gratinado”
en la páginas 132 - 133.
* Peso total de ingredientes.
• Ver las recetas para “Gratén” en la
página 133.
* Peso total de ingredientes.
x2
IMPORTANTE: Los alimentos refrigerados se cocinan a partir de 5 oC, y los congelados a partir de -18 oC.
129
ESPAÑOL
TECLA
CUADROS DE COCCIÓN AUTOMÁTICA Y
DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA
TECLA
x1
x2
x3
COCCIÓN
CANTIDAD (Unidad de
AUTOMÁTICA incremento)/UTENSILIOS
PLUS GRILL 2
PROCEDIMIENTO
A2-1 Cocción 0,20 - 0,40 kg (50 g)
Patatas fritas
Plato Cacerola
(Patatas fritas al Tripode alta
horno)
• Colocar las patatas fritas congeladas en
una fuente.
• Colocar la fuente en la rejilla superior y
cocinar.
• Cuando suenen las señales, dar vuelta.
• Después de la cocción, sacar las patatas
fritas de la fuente y ponerlas en un plato
para servir. (No es necesario tiempo de
reposo).
• Añadir sal según el gusto.
IMPORTANTE: La fuente se pone muy
caliente durante la cocción. Para evitar
quemarse conviene ponerse guantes de cocina
para sacar del horno la fuente.
A2-2 Cocción 0,2 - 0,8 kg (100 g)
Brochetas
Tripode alta
mixtas de
carne
• Preparar las brochetas al grill siguiendo la
receta de la página 133.
• Poner en una tripode alta y asar.
• Cuando suene la señal, dar vuelta.
• Terminada la cocción, sacar y poner en un
plato para servir. (No es necesario tiempo
de reposo).
A2-3 Cocción 0,20 - 0,80 kg (50 g)
Patas de pollo Tripode alta
• Mezclar los ingredientes y esparcirlos sobre
las patas de pollo.
• Perforar la piel de las patas.
• Poner las patas en la tripode alta, con el
lado con piel abajo y con los extremos
delgados hacia el centro.
• Cuando suenen las señales, dar vuelta a las
patas.
• Después de la cocción, dejar en reposo el
alimento durante aprox. 5 minutos.
Ingredientes para 0,6 kg de muslos de pollo:
1-2 cucharada de aceite, 1/2 cucharadita de sal,
1 cucharadita de pimentón
A2-4 Cocción 0,9 - 1,8 kg (100 g)
Pollo asado
Tripode baja
x4
Ingredientes para 1,2 kg de pollo al grill:
2 cucharada de aceite, 1 cucharadita de
pimentón, sal, pimienta
• Mezclar los ingredientes y esparcirlos sobre
el pollo.
• Perforar la piel del pollo.
• Poner el pollo en en la tripode baja,
pechuga hacia abajo.
• Poner en el plato giratorio y cocer.
• Cuando suenen las señales, dar vuelta al
pollo.
• Después de la cocción, dejar durante
aprox. unos 3 minutos en el horno, retirar y
poner en un plato para servir.
IMPORTANTE: Los alimentos refrigerados se cocinan a partir de 5 oC, y los congelados a partir de -18 oC.
130
CUADROS DE COCCIÓN AUTOMÁTICA Y
DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA
DESCONGELACIÓN CANTIDAD (Unidad de
AUTOMÁTICA
incremento)/UTENSILIOS
Ad-1
Descongelación
Bistec y chuletas
0,2 - 1,0 kg (100 g)
Plato Cacerola
(Ver la nota que sigue.)
• Colocar la comida en una fuente en el
centro del plato giratorio.
• Cuando suene la señal acústica, dar la
vuelta a la comida, recolocar y separar.
Proteger las partes más finas y puntos
calientes con papel de aluminio.
• Tras la descongelación, envolver en papel
de aluminio durante 10-15 min. hasta
quedar totalmente descongelada.
Ad-2
Descongelación
Carne picada
0,2 - 1,0 kg (100 g)
Plato Cacerola
(Ver la nota que sigue.)
• Colocar el bloque de carne picada en una
fuente en el centro del plato giratorio.
• Cuando suene la señal acústica, dar la
vuelta a la comida. Retirar las partes
descongeladas si es posible.
• Tras la descongelación, cubrir con papel de
aluminio durante 5-10 min. hasta quedar
totalmente descongelada.
Ad-3
Descongelación
Pastel
0,1 - 1,4 kg (100 g)
Plato plano
• Retirar todo el envoltorio de la tarta.
• Colocar directamente en el plato giratorio o
en un plato en el centro del mismo.
• Tras la descongelación, cortar la tarta en
trozos de tamaño similar dejando espacio
entre cada uno de ellos y dejar durante 1560 min. hasta quedar todo descongelado.
Ad-4
Descongelación
Pan
0,1 - 1,0 kg (100 g)
Plato Cacerola
x1
x2
x3
x4
PROCEDIMIENTO
• Distribuir en una fuente y colocar en el
centro del plato giratorio. Para 1 kg
distribuir directamente en el plato giratorio.
(Para este programa
• Cuando suene la señal acústica, dar la
solamente se recomienda
vuelta, recolocar y retirar las rebanadas
pan cortado en rebanadas)
descongeladas.
• Tras la descongelación, cubrir con papel de
aluminio durante 5-15 min. hasta quedar
totalmente descongelado.
IMPORTANTE: Los alimentos refrigerados se cocinan a partir de 5 oC, y los congelados a partir de -18 oC.
IMPORTANTE: Descongelación automática
1. Bistecs y chuletas deben congelarse en una sola capa.
2. La carne picada se debe congelar en pequeñas porciones.
3. Después de dar vuelta, proteger las partes descongeladas con trozos pequeños planos de lámina de aluminio.
4. El pollo debe cocinarse inmediatamente después de la descongelación.
5. Las tartas recubiertas de nata son muy sensibles a la energía del microondas. Para obtener los mejores
resultados, si la nata comienza a ablandarse rápidamente, retire la tarta del horno de inmediato y
deje reposar durante 10-30 minutos a temperatura ambiente.
131
ESPAÑOL
TASTE
RECETAS PARA COCCIÓN AUTOMÁTICA
POLLO Y VERDURA CACEROLA (AC-1)
Pavo Picante con Arroz
0,5 kg
1,0 kg
1,5 kg
60 g
120 g
180 g
1
25 g
50 g
50 g
150 g
1
50 g
100 g
100 g
300 g
10 g
150 ml
20 g
300 ml
arroz de grano largo
(sancochar)
1
balsita de hilitos de azafrán
75 g cebolla (en rodajas)
150 g pimiento morrón (en tiras)
150 g puerro pequeño (en tiras)
450 g pechuga de pollo (en dados)
pimienta, pimentón
30 g mantiquilla o margarina
450 ml caldo de carne
1. Mezclar la carne picada, la cebolla, el huevo y el
pan rallado en una fuente tipo cacerola. Sazonar
con sal y pimienta.
2. Añadir el puré de tomate al caldo de carne.
3. Agregar el líquido, las patatas, las zanahorias y el
perejil a la carne y remover bien.
4. Tapar y cocinar en COCCIÓN AUTOMÁTICA
(AC-2), “Picadillo y cebolla”.
5. Cuando suene la señal acústica, remover y volver a
tapar.
6. Después de cocinar, remover y dejar reposar durante
5 min. aprox. Espolvorear con perejil y servir.
PICADILLO Y CEBOLLA (AC-2)
0,5 kg
1,0 kg
1,5 kg
150 g
300 g
450 g
picadillo (1/2 mitad de cardo,
mitad de vaca)
150 g cebolla (bien picado)
11/2 huevo
45 g de pan rallado
sal y pimienta
345 ml caldo de carne
60 g de puré de tomate
190 g patatas (bien picado)
190 g zanahorias (bien picado)
11/2 tbsp de perejil (picado)
1/2
50 g
1/2
15 g
100 g
1
30 g
115 ml 230 ml
20 g
40 g
65 g
125 g
65 g
125 g
1/2 tbsp
1 tbsp
PESCADO GRATINADO (A1-1)
Pescado gratinado a la italiana
0,5 kg
1,0 kg
200 g
1/2 tbsp
1/2 tbsp
30 g
430 g
630 g
1 tbsp 11/2 tbsp
1 tbsp 11/2 tbsp
50 g
80 g
150 g
300 g
1 tbsp 11/2 tbsp
100 g
180 g
1/2 tbsp 3/4 tbsp
1,5 kg
450 g
2 tbsp
280 g
1 tbsp
1. Mezclar el arroz y el azafrán en la fuente engrasada.
2. Mezclar las cebollas, el pimiento rojo, el puerro y el
pollo. Sazonar y echar por encima del arroz.
3. Poner mantequilla sobre la mezcla.
4. Verter el caldo por encima del pollo, cubrir con film
adherente apto para microondas y cocinar en
COCCIÓN AUTOMÁTICA (AC-1), “Pollo y
verdura cacerola”.
5. Después de cocinar, dejar reposar durante 5-10
minutos.
filetes de pescado
zumo de limón
mantequilla de anchoas
queso Gouda (rallado)
sal y pimienta
tomates
hierbas picados mezcladas
Mozarella
albahaca (picado)
1. Lavar y secar el pescado, rociar con el zumo de
limón, sazonar y untar con la mantequilla de
anchoas.
2. Colocar en una fuente ovalada para gratinar.
3. Espolvorear el queso Gouda sobre el pescado.
4. Colocar los tomates por encima del queso.
5. Condimentar con sal, pimienta y las hierbas
mezcladas.
6. Escurrir la mozarella, cortar en rodajas y colocar
sobre los tomates. Espolvorear con la albahaca.
7. Colocar la fuente sobre la tripode baja y cocinar
en COCCIÓN AUTOMÁTICA PLUS GRILL 1
(A1-1), “Pescado Gratinado”.
8. Después de la cocción, dejar durante 5 minutos.
132
PESCADO GRATINADO (A1-1)
Fiete de pescado gratinado Esterhazy
0,5 kg
1,0 kg
1,5 kg
230 g
100 g
20 g
40 g
10 g
450 g
200 g
40 g
100 g
10 g
680 g
300 g
60 g
140 g
20 g
1 tbsp 11/2 tbsp 2 tbsp
50 g
100 g
150 g
50 g
100 g
150 g
filetes de pescado
puerros (en rodajas)
cebella (bien picados)
zanahoria (rallado)
mantequilla o margarina
sal, pimienta y nuez moscada
zumo de limón
crème fraîche (nata)
queso Gouda (rallado)
GRATÉN (A1-2)
Gratén d’espinaca
0,5 kg
1,0 kg
1,5 kg
150 g
300 g
450 g
15 g
30 g
45 g
5g
10 g
15 gr
150 g
35 g
50 g
1
40 g
300 g
75 g
100 g
2
75 g
450
110
150
3
115
g
g
g
g
espinaca (descongelar y
escurrir)
cebolla (bien picados)
sal, pimienta, nuez moscada
mantequilla o margarina
(para engrasar la fuente)
patatas cocido (en rodajas)
de jamón cocido (en dados)
crème fraîche (nata)
huevo
de queso (rollado)
GRATÉN (A1-2)
Gratinado de patatas y calabacín
0,5 kg
1,0 kg
1,5 kg
200 g
115 g
75 g
1
1/2
400 g
230 g
150 g
2
1
600 g
345 g
225 g
3
2
40 g
10 g
80 g
20 g
120 g
30 g
potatas cocido (en rodajas)
calabacin (en rodajas fínas)
crème fraîche (nata)
heuvo
diente de ajo (picado)
sal y pimienta
queso Gouda (rallado)
semillas de girasol
BROCHETAS MIXTAS DE CARNE (A2-2)
4 porción
400 g
100 g
100 g
250 g
100 g
2 CuSop
4 Cdta.
1 Cdta.
1 Cdta.
chuletas de cerdo en dados
bacon
cebollas, en cuartos
tomates, en cuartos
pimiento verde troceado
de aceite
de pimentón
sal
de pimienta de Cayena
de salsa Worcester
1. Poner las verduras, mantequilla y especias en una
cazuela y mesclar bien. Cocinar para 2-6 minutos
a 900 W, depende de peso.
2. Lavar el pescado, secar, rociar con zumo de limón
y sal.
3. Mezclar na crème fraîche (nata) con las verduras.
4. Poner la mitad de las verduras en una fuente
ovalada para gratinar. Colocar el pescado encima
y cubrir con las verduras restantes.
5. Espolvorear con el queso Gouda y colocar en el
soporte bajo y cocer en COCCIÓN
AUTOMÁTICA PLUS GRILL 1 (A1-1),
“Pescado Gratinado”.
6. Después de la cocción, dejar durante 5 minutos.
1. Mezclar conjuntamente las espinacas en hoja con la
cebolla y condimentar con sal, pimienta y nuez
moscada.
2. Engraser el plato. Poner, alternado, capas de rodajas
de patatas, dados de jamón y espinica. La capa
superior debería ser de espinica.
3. Mezclar los huevos con crème fraiche, salpimentar y
verter sobre el gratinado.
4. Espolvorear con el queso rallado.
5. Colocar en el soporte bajo y cocer en COCCIÓN
AUTOMÁTICA PLUS GRILL 1 (A1-2), “Gratén”.
6. Después de la cocción, dejar durante 5 - 10 minutos.
1. Engrasar el plato y colocar capas alternas de
rodajas de patatas y calabacín en el plato.
2. Mezclar los huevos con crème fraiche, sazonar con
sal, pimienta y ajo, y verter por encima del
gratinado.
3. Espolvorear el queso Gouda sobre el gratinado.
4. Finalmente, espolvorear el gratinado con semillas de
girasol.
5. Colocar en el soporte bajo y cocer en COCCIÓN
AUTOMÁTICA PLUS GRILL 1 (A1-2), “Gratén”.
6. Después de la cocción, dejar durante 5 - 10 minutos.
1. Insertar carne y verduras alternativamente en 4 pinchos
de madera.
2. Mezclar el aceite con las especias y aplicar con un
pincel a los pinchos morunos.
3. Colocar los pinchitos en la rejilla y cocinar en
COCCIÓN AUTOMÁTICA PLUS GRILL 2 (A2-2),
“Brochetas Mixas De carne”.
133
ESPAÑOL
RECETAS PARA COCCIÓN AUTOMÁTICA
TABLAS DE COCCIÓN
ABREVIATURAS EMPLEADAS
CuSop =
Cucharada sopera
Ctda. = Cucharadita
Tz = Taza
kg = Kilogramo
g = Gramo
l = Litro
ml = Mililitro
cm = Centímetro
min. = Minutos
TABLA: CALENTAMIENTO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS
Bebida/Alimento
Cantidad Modo Potencia Tiempo Procedimiento
-g/ml-ajuste- -minCafé
1 taza
150
900 W 1 aprox. sin tapar
Leche
1 taza
150
900 W 1 aprox sin tapar
Agua
1 taza
150
900 W 2 aprox sin tapar
6 tazas
900
900 W
8-10
sin tapar
1 tazón
1000
900 W
9-11
sin tapar
Platos únicos (verduras,
500
900 W
4-6
agregar un poco de agua a la salsa, cubrir, remover
carnes y guarniciones)
transcurrida la mitad del tiempo de calentamiento
Guisados / Sopa
200
900 W
1 -2
tapar, remover después de calentar
Verduras
200
900 W
2-3
si es necesario, añadir algo de agua, cubrir, remover
500
900 W
3-5
transcurrida la mitad del tiempo de calentamiento
Carne, 1 tajada*
200
900 W 3 aprox. esparcir un poco de salsa por encima, tapar
Filete de pescado*
200
900 W
3-5
tapar
1
/2-1
colocar en un molde de tarta
Tarta, 1 porción
150
450 W
1
Comida para bebés, 1 tarro
190
450 W
/2-1
pasar a un recipiente apto para microondas; después de
calentar, remover bien y probar la temperatura
1
Derretir margarina o mantequilla*
50
900 W
/2
tapar
Chocolate fundido
100
450 W
3-4
remover de vez en cuando
* a la temperatura del refrigerador
TABLA: COCCIÓN DE VERDURAS FRESCAS
Verdura
Cantidad Modo Potencia Tiempo Procedimiento
-g-ajuste- -min-
Brécol
500
900 W
6-8
Guisantes
Zanahorias
500
500
900 W
900 W
6-8
9-11
Patatas codidas
500
900 W
15-17
Verdura
dividir en cabezuelas, añadir 4-5 cucharadas de agua, cubrir,
remover de vez en cuando durante la cocción
añadir4-5 cucharadasdeagua,tapar,removerdevezencuandodurantelacocción
cortar en rodajas, añadir 4-5 cucharadas de agua, tapar, remover de
vez en cuando durante la cocción
cortar en trozos grandes de tamaño similar, añadir un poco de sal, agregar
150 ml de agua, tapar; remover de vez en cuando durante la cocción
TABLA: DESCONGELACIÓN DE ALIMENTOS
Cantidad Modo Potencia
-g-
Adición de agua
-CuSop/ml-
Tiempo Procedimiento
-ajuste- -en minutos-
Goulash
500
270 W
8-9
Salchichas 8 unidades
4 unidades
Pata de pollo
600
300
200
270 W
270 W
270 W
6-8
3-5
3-4
Filete de pescado
400
270 W
5-7
Panecillos, 2 piezas
Tarta, 1 porción
Fruta: p.ej. cerezas,
fresas, frambuesas,
ciruelas
80
150
250
270 W
270 W
270 W
1-11/2
1-3
3-5
-
Tiempo de reposo
remover transcurrida la mitad del tiempo de
descongelación
colocar una junto a otra, dar la vuelta transcurrida
la mitad del tiempo de descongelación
dar la vuelta transcurrida la mitad del tiempo
de descongelación
dar la vuelta transcurrida la mitad del tiempo
de descongelación
sólo descongelación parcial
colocar en un molde de tarta
esparcirlas uniformemente, dar la vuelta
transcurrida la mitad del tiempo de
descongelación
- en minutos -
15-30
5-10
5-10
10-15
5-10
5
5
Los tiempos indicados en esta tabla representan valores orientativos que pueden variar de acuerdo con la temperatura
de congelación, la naturaleza del alimento y su peso.
134
TABLAS DE COCCIÓN
TABLA: DESCONGELACIÓN Y COCCIÓN DE ALIMENTOS
Cantidad Modo Potencia Tiempo
-g-ajuste- -en minutos-
Adición de agua Procedimiento
-CuSop-
Filete de pescado
Comida preparada
Brécol
300
400
300
900 W
900 W
900 W
9-11
8-10
6-8
3-5
Guisantes
300
900 W
6-8
3-5
Verduras mixtas
500
900 W
9-11
3-5
Verdura
Cantidad Modo Potencia Tiempo Procedimiento
-g-ajuste- -Min-
Tiempo de reposo
-en minutos-
tapar
1-2
cubrir, remover transcurridos 6 minutos
2
cubrir, remover transcurrida la mitad del 2
tiempo de cocción
cubrir, remover transcurrida la mitad del 2
tiempo de cocción
cubrir, remover transcurrida la mitad del 2
tiempo de cocción
TABLA: TILLAGNING, GRILLNING, FÄRGSÄTTNING
Asado
(cerdo, ternera,
cordero)
Rosbif
(medio)
500
450 W
450 W
450 W
450 W
5-8
6-8*
5-8
4-5
1000
450 W
450 W
450 W
450 W
16-18
5-7*
14-16
4-6
10
1500
450 W
450 W
450 W
450 W
630 W
630 W
630 W
26-28
5-8*
26-28
4-5
5-8
8-10*
3-5
10
630 W
630 W
630 W
900 W
630 W
900 W
630 W
450 W
12-15
12-15*
4-6
9-11
5-7*
9-11
3-5
6-7*
4-6
1000
1500
Pollo
Pata de pollo
1200
200
Carne de rabadilla, 400
2 piezas (medio)
Dorado de platos
gratinados
Croque
1 unidad
Monsieur
4 unidades
Pizza
congelada
Tiempo de reposo
-en minutos-
300
400
450 W
Condimentar a gusto, ponerlo en el
nivel inferior y darlo vuelta después de
transcurridos *
sazonar al gusto, colocar en la rejilla
inferior, dar la vuelta transcurridos *
5-6
450W
1/
2-1
450 W
450 W
450 W
450 W
5-6
4-6
4-6
6-7
5-7
10
10
condimentar a gusto, ponerlo en el nivel
inferior con la pechuga hacia abajo, darlo
vuelta después de transcurridos *, colocar
un recipiente hondo del debajo asado
condimentar a gusto, ponerlas en el nivel
superior indicando los lados de la piel hacia
abajo, darles vuelta después de transcurridos *
11-12* poner en el nivel superior y darles vuelta
6-8
después de *, condimentar después de asados
8-13 colocar la fuente en la rejilla inferior
1/
2-1
10
tostar el pan y untar de mantequilla, poner
encima una loncha de jamón cocido, una
rodaja de piña y una loncha de queso
colocar en la rejilla inferior
135
3
3
ESPAÑOL
Verdura
RECETAS
Todas las recetas contenidas en el presente libro se
entienden si no se indica lo contrario - para 4
porciones.
ADAPTACION DE RECETAS
CONVENCIONALES PARA EL MICROONDAS
Si Vd. quiere modificar recetas probadas para
adaptarlas al microondas, entonces debe observar
lo siguiente: Reduzca los tiempos de cocción en un
tercio hasta la mitad. Oriéntese por las recetas
indicadas en el presente libro.
Alimentos con altos contenidos de líquido, como
carne, pescado, aves, verduras, frutas, guisados/
estofados y sopas, se pueden preparar sin problema
alguno en el horno de microondas. En el caso de
alimentos con bajo contenido de líquido, como
platos ya preparados, se debe mojar la superficie
antes de calentar o cocerlos.
La adición de líquido a alimentos crudos a brasear
se debe reducir aproximadamente a dos tercios de
la cantidad de la receta original. Si es necesario se
puede agregar líquido durante la cocción.
La adición de materia grasa se puede reducir
notablemente.
Una pequeña cantidad de mantequilla, margarina o
aceite es suficiente para darles sabor a los platos.
Por lo tanto, el horno de microondas es excelente
para preparar alimentos con poco contenido de
grasa dentro de un plan dietético.
CHAMPIÑONES RELLENOS AL ROMERO
1. Quitar los tallos a los champiñones. Picar los tallos en
trozos pequeños.
2. Engrasar la fuente. Añadir las cebollas, el bacon
troceado y los tallos de champiñones. Sazonar con
pimienta y romero, cubrir y cocinar.
3-5 min.
900 W
Dejar enfriar.
3. Calentar la nata y los 100 ml de vino en el recipiente.
1-3 min.
900 W
4. Mezclar el resto de vino con la harina, remover en el
líquido caliente, cubrir y cocinar. Remover una vez
durante la cocción.
aprox. 1 min.
900 W
5. Rellenar los champiñones con la mezcla de bacon y
poner en la fuente. Verter la salsa por encima de los
champiñones y cocinar en la rejilla inferior.
6-8 min.
270 W
Después de cocinar, dejar reposar durante 2 min. aprox.
SOPA DE CEBOLLA
1. Engrasar el recipiente, añadir la cebolla en
rodajas, el caldo y sazonar. Tapar y cocinar.
9-11 min.
900 W
2. Tostar las rebanadas del pan, cortarlas en dados
y distribuirlas en las tazas soperas. Verter la sopa
sobre éstos y poner el queso por encima.
3. Colocar los recipientes en el plato giratorio y
cocinar.
6-7 min.
Utensilios: Fuente con tapa (volumen: 1 l)
Fuente redonda llana con tapa
(aprox. 22 cm diámetro)
Ingredientes
8
champiñones grandes enteros (unos 225 g)
20 g
de mantequilla o margarina
50 g
cebolla, bien picada
50 g
de jamón crudo, bien troceado
pimienta negra
romero fresco picado
125ml
de vino blanco, seco
125ml
de nata
20 g
de harina
Utensilios: Fuente con tapa (volumen: 2 l)
4 tazas soperas (volumen: 200 ml c/u)
Ingredientes
10 g
de mantequilla o margarina
100 g
cebollas, en rodajas
800ml
de caldo de carne
sal, pimienta
2 rodajas de pan
40 g
de queso rallado
136
BERENJENAS RELLENAS CON CARNE
PICADA
1. Cortar las berenjenas por la mitad longitudinalmente. Sacar
la carne con una cucharilla dejando un borde de 1 cm de
espesor aproximadamente. Trocear la carne de la
berenjena.
2. Retirar la piel de los tomates y picar.
3. Engrasar el fondo del recipiente con aceite de oliva. Añadir
las cebollas, cubrir y cocinar.
aprox. 2 min.
900 W
4. Cortar los chiles en aros. Apartar una tercera parte para
adornar. Mezclar la carne picada con la berenjena
picada, la cebolla y el tomate, los aros de chile, el ajo y el
perejil. Sazonar al gusto.
5. Secar las mitades de berenjena. Rellenar con la mitad de la
mezcla de carne, esparcir el queso Feta por encima y
añadir el resto del relleno.
6. Colocar las mitades de berenjena en la fuente, poner ésta
en la rejilla inferior y cocinar.
11-13 min.
630 W
Adornar las mitades de berenjena con los aros de chile y
seguir cocinando.
4-7 min.
630 W
Después de cocinar, dejar reposar durante 2 min aprox.
FILETES DE LENGUADO
1. Lavar y secar cuidadosamente los filetes de
enguado. Quitar las espinas.
2. Cortar el limón y los tomates en rodajas finas.
3. Engrasar la fuente con mantequilla. Colocar los filetes
de pescado en la fuente y rociarlos con aceite
vegetal.
4. Espolvorear perejil sobre el pescado, colocar las
rodajas de tomate por encima y sazonar. Colocar las
rodajas de limón sobre los tomates y verter el vino
blanco por encima.
5. Poner pequeñas porciones de mantequilla sobre el
limón, cubrir y cocinar.
11-13 min.
630 W
Después de cocinar, dejar reposar durante 2 min. aprox
Sugerencia: Para preparar este plato, también se
puede usar eglefino, hipogloso, múgol,
platija o bacalao.
Utensilios: Fuente con tapa (volumen 1 l)
Fuente poco profunda
(aprox. 30 cm de largo)
Ingredientes
250 g
de berenjena
200 g
tomates
1 Cdta. de aceite de oliva para untar el molde
100 g
cebollas, picadas
4
chiles verdes no muy picantes sin
semillas
200 g
de carne de ternera picada
2
dientes de ajo, machacados
2 CuSop de perejil, picado
sal, pimienta
pimentón
60 g
de queso Feta en dados
Utensilios: Fuente ovalada poco profunda con film
adherente apto para microondas
(aprox. 26 cm de largo)
Ingredientes
400 g
de filetes de lenguado
1
limón entero
150 g
tomates
10 g
de mantequilla
1 CuSop de aceite vegetal
1 CuSop de perejil, picado
sal, pimienta
4 CuSop de vino blanco
20 g
de mantequilla o margarina
137
ESPAÑOL
RECETAS
RECETAS
FILETE DE PESCADO CON SALSA DE
QUESO
1. Lavar el pescado, secar con pequeños golpecitos y
rociar con zumo de limón. Sazonar.
2. Engrasar la fuente. Añadir la cebolla picada, cubrir y
cocinar.
1-2 min.
900 W
3. Espolvorear la harina sobre las cebollas y el vino
blanco y mezclar.
4. Untar la fuente ovalada y poner los filetes. Verter la
salsa sobre los filetes y esparcir el queso por encima.
Poner en el nivel inferior y cocinar.
7-8 min.
450 W
14-16 min.
450 W
Después de cocinar, dejar reposar durante 2 min aprox.
TRUCHAS ALMENDRADAS
1. Lavar las truchas, secarlas cuidadosamente y rociarlas
con el zumo de limón. Sazonar el pescado interior y
exteriormente y dejarlo reposar durante 15 minutos.
2. Derretir la mantequilla.
1 min.
900 W
3. Secar cuidadosamente el pescado y untarlo con la
mantequilla; pasarlo por la harina.
4. Untar la fuente, poner las truchas y cocinar en el nivel
inferior. Transcurridos dos tercios del tiempo indicado se
les dará vuelta y cubrirá con las almendra.
15-18 min.
450 W
Terminado el tiempo de cocción de las truchas
almendradas dejarlas reposar durante 2 minutos aprox.
LONCHAS DE TERNERA A LA ZURICH
1. Cortar la ternera en tiras.
2. Engrasar el recipiente con la mantequilla. Poner la
carne y la cebolla en el recipiente, tapar y
cocinar. Remover una vez durante la cocción
6-9 min.
900 W
3. Añadir el vino blanco, el espesante para salsas y
la nata, remover, tapar y seguir cocinando.
Remover de vez en cuando.
3-5 min.
900 W
4. Remover la mezcla después de cocinar, dejar
reposar durante 5 min. aprox. Adornar con
perejil.
Utensilios: Fuente con tapa (volumen: 1 l)
Fuente ovalada poco profunda para
gratinar (aprox. 25 cm de largo)
Ingredientes
800 g
filetes de pescado
2 CuSop de zumo de limón
sal
10 g
de mantequilla o margarina
50 g
cebolla, bien picada
20 g
de harina
100 ml
de vino blanco
1 Cdta. de aceite vegetal para engrasar la fuente
100 g
de queso Emmental rallado
2 CuSop de perejil picado
Utensilios: Fuente llana ovalada
(aprox. 32 cm de largo)
Ingredientes
4
truchas (200 g c/u), listas para su
preparación
zumo de un limón
sal
30 g
de mantequilla o margarina
50 g
de harina
10 g
de mantequilla o margarina para untar
la fuente
50 g
almendras en laminitas
Utensilios: fuente con tapa (volumen 2 l)
Ingredientes
600 g
de filete de ternera
10 g
de mantequilla o margarina
1
cebolla, bien picada
100 ml
de vino blanco
espesante para salsas para aprox.
de salsa
300 ml
de nata
1 CuSop de perejil, picado
1/
2
l
138
ESCALOPE DE TERNERA CON QUESO
“MOZZARELLA”
1. Lavar la ternera, secar y aplanar con unos golpes.
2. Triturar los tomates, añadir el ajo, el aceite, la sal, la
pimienta, las alcaparras y el orégano, y verter sobre
la ternera. Tapar y cocinar.
15-19 min.
630 W
Dar la vuelta a las tajadas de carne.
3. Poner las lonchas de Mozzarella sobre cada
chuleta, sazonar y cocinar sin tapar en la rejilla
superior.
9-12 min.
630 W
Después de cocinar, dejar reposar durante 5 min.
aprox.
JAMÓN RELLENO
1. Mezclar las espinacas con el queso y el fromage frais,
sazonar al gusto.
2. Poner una cucharada del relleno sobre cada loncha
de jamón cocido y enrollar. Atravesar el jamón con un
pincho de madera.
3. Hacer una salsa bechamel. Para ello, echar el agua y
la nata en un recipiente y calentar.
2-4 min.
900 W
Mezclar la harina y la mantequilla para hacer una
salsa, añadir al líquido y batir hasta disolver. Tapar y
cocinar hasta que espese.
1-2 min.
900 W
Remover y probar.
4. Colocar la salsa en el recipiente engrasado, poner los
rollitos de jamón rellenos sobre la salsa y cocinar con
la tapadera.
10-12 min.
630 W
Después de cocinar, dejar reposar durante 5 min.
aprox.
LASAÑA
1. Picar los tomates, mezclar con el jamón y la cebolla,
el ajo, la ternera picada y el puré de tomate.
Sazonar, tapar y cocinar.
5-8 min.
900 W
2. Mezclar la crème fraiche con la leche, el queso
Parmesano, las hierbas, el aceite y las especias.
3. Engrasar la fuente y cubrir el fondo con 1/3 de la
pasta aproximadamente. Poner la mitad de la mezcla
de carne picada sobre la pasta y verter por encima
parte de la salsa. Repetir y terminar con la pasta
restante. Cubrir la pasta con salsa y espolvorear con
queso Parmesano. Cocinar con la tapadera puesta.
13-17 min.
630 W
Después de cocinar, dejar reposar durante 5-10 min.
aprox.
Utensilios: Fuente rectangular llana con tapa
(aprox. 25 cm de largo)
Ingredientes
150 g
de queso Mozzarella
500 g
de tomates en lata escurridos
4
escalopes de ternera (600 g)
20 ml
de aceite de oliva
2
dientes de ajo picados
20 g
de alcaparras
orégano
sal, pimienta
Utensilios: Fuente con tapa (volumen 2 l)
Fuente ovalada para gratinar (aprox.
26 cm de largo)
Ingredientes
150 g
de hojas de espinaca picadas
150 g
de requesón, 20 % de mat. grasa
50 g
de queso Emmental
pimienta, pimentón
8 lonchas de jamón cocido (400 gr)
125 ml
de agua
125 ml
de nata
20 g
de harina
20 g
mantequilla o margarina
10 g
de mantequilla o margarina para untar
el molde
Sugerencia: Puede comprar la salsa bechamel ya
preparada para esta receta.
Utensilios: Fuente con tapa (volumen 2 l)
Fuente cuadrada poco profunda con
tapadera (aprox. 20 x 20 x 6 cm)
Ingredientes
300 g
de tomates en lata
50 g
de jamón picado
50 g
cebolla, bien picada
1
diente de ajo, machacado
250 g
de carne de ternera picada
2 CuSop de puré de tomate
sal, pimienta
150 ml
Cräme fraåche
100 ml
de leche
50 g
de queso Parmesano rallado
1 Cdta.
de hierbas mixtas picadas
1 Cdta.
de aceite de oliva
1 Cdta.
de aceite vegetal para engrasar la fuente
125 g
de lasaña verde
1 CuSop de queso Parmesano rallado
139
ESPAÑOL
RECETAS
RECETAS
CALABACINES Y PASTA AL HORNO
1. Mezclar los tomates con las cebollas y sazonar bien.
Añadir los macarrones. Verter la salsa de tomate sobre
los macarrones y colocar las rodajas de calabacín
por encima.
2. Batir la nata agria y los huevos y verter sobre el
gratinado. Espolvorear el queso rallado por encima.
Colocar en la rejilla inferior y cocinar.
18-21 min.
900 W
7-8 min.
630 W
Después de cocinar, dejar reposar durante 5-10 min.
aprox.
PERAS AL CHOCOLATE
1. Colocar el azúcar, el azúcar de vainilla, el licor
de pera y el agua en el recipiente, remover, tapar
y cocinar.
1-2 min.
900 W
2. Colocar las peras en el líquido, cubrir y cocinar.
5-8 min.
900 W
Sacar las peras del líquido de cocción e
introducir en el frigorífico.
3. Echar 50 ml del líquido de cocción en el
recipiente más pequeño. Añadir el chocolate y la
crème fraiche, tapar y cocinar.
2-3 min.
900 W
4. Remover bien la salsa, verter sobre las peras y
servir.
Utensilios: Fuente para horno
(approx. 26 cm de long)
Ingredientes
80 g
de macarrones hervidos
400 g
de tomates en lata troceados
150 g
cebollas
albahaca bien picada, tomillo,
pimienta, sal
1 CuSop de aceite para untar el molde
450 g
de calabacines cortados en rodajas
150 g
de nata amarga
2
huevos
100 g
de queso Cheddar rallado
Utensilios: Fuente con tapa (volumen 2 l)
Fuente con tapa (volumen 1 l)
Ingredientes
4
peras enteras peladas (600 gr)
60 g
de azúcar
10 g
bolsita de azúcar de vainilla
1 CuSop de licor de peras
150 ml
de agua
130 g
de chocolate negro picado
100 g
Cräme fraåche
140
BUDÍN DE SÉMOLA CON SALSA DE
FRAMBUESAS
1. Colocar la leche, el azúcar y las almendras en el
recipiente, tapar y cocinar.
3-5 min.
900 W
2. Añadir la sémola, remover, cubrir y cocinar.
10-12 min.
270 W
3. Batir la yema de huevo junto con el agua en una
taza, añadir a la mezcla caliente removiendo. Batir la
clara de huevo a punto de nieve y añadir a la
mezcla. Verter la mezcla del pastel en los ramequines.
4. Para hacer la salsa, lavar y secar las frambuesas y
colocarlas en un recipiente con el agua y el azúcar.
Cubrir y calentar.
2-3 min.
900 W
5. Hacer un puré con las frambuesas y servir con el
pastel de sémola.
TARTA DE QUESO
1. En un recipiente, mezclar la harina, el cacao, la
levadura y el azúcar.
2. Añadir el huevo y la mantequilla y mezclar en un
robot de cocina.
3. Engrasar el molde. Extender la masa por el fondo
del molde y formar un borde de 2 cm de altura
todo alrededor del mismo. Cocer la masa en el
horno.
6-8 min.
630 W
4. Batir la mantequilla y el azúcar hasta que quede
una mezcla ligera y esponjosa. Añadir los huevos
batidos poco a poco. Añadir el fromage frais y el
preparado en polvo sabor vainilla.
5. Extender el relleno sobre la base de la tarta de
queso y cocinar.
15-19 min.
630 W
Utensilios: Fuente con tapa (volumen 2 l)
4 ramequines
Ingredientes
500 ml
de leche
40 g
de azúcar
15 g
de almendras picadas
50 g
de sémola
1
yema de huevo
1 CuSop de agua
1
clara de huevo
250 g
de frambuesas
50 ml
de agua
40 g
de azúcar
Utensilios: Molde desmontable (aprox. 26 cm de
diámetro)
Ingredientes
Base:
300 g
de harina
1 CuSop de cacao
10 g
de levadura en polvo
150 g
de azúcar
1
huevo
10 g
de mantequilla o margarina para untar
el molde
Relleno:
150 g
de mantequilla o margarina
100 g
de azúcar
10 g
bolsita de azúcar de vainilla
3
huevos
400 g
de requesón, 20% de mat. grasa
40 g
bolsita de polvo para flan, sabor de
vainilla
141
ESPAÑOL
RECETAS
CUIDADO Y LIMPIEZA
PRECAUCIÓN: NO UTILICE PRODUCTOS
COMERCIALES PARA LA LIMPIEZA DE
HORNOS, APARATOS DE LIMPIEZA A VAPOR,
PRODUCTOS ABRASIVOS, PRODUCTOS
FUERTES, NINGÚN PRODUCTO QUE
CONTENGA HIDRÓXIDO DE SODIO NI
ESTROPAJOS PARA LIMPIAR NINGUNA
PARTE DEL HORNO.
LIMPIE EL HORNO EN LOS INTERVALOS
REGULARES Y QUITE CUALQUIER DEPÓSITO
DEL ALIMENTO. Si el horno no se mantiene
limpio podría deteriorarse su superficie, lo
que podría perjudicar a la vida útil del
aparato así como provocar una situación
peligrosa.
Exterior del horno
El exterior de su horno puede limpiarse fácilmente
con jabón suave y agua. No se olvide de eliminar
el jabón con un paño y de secar el exterior del
horno con una toalla suave.
Panel de mandos
Abra la puerta antes de limpiar para que se
desactive el panel de mandos. Hay que tener
cuidado al limpiar el panel de mandos. Utilizando
un paño humedecido solamente en agua, y páselo
suavemente por el panel hasta que éste quede
limpio. No emplee ningún producto de limpieza
químico o abrasivo.
Interior del horno
1. Para limpiar el horno, quite las partes de
comida derramada y las salpicaduras con un
paño humedecido o con una esponja, después
de usarlo y mientras está todavía caliente. Para
limpiar las salpicaduras o manchas más
grandes, utilice jabón suave y quítelas frotando
varias veces con un paño humedecido hasta
que desaparezcan por completo.
2. Tenga cuidado de que el jabón o el agua no se
introduzca por los pequeños orificios de las
paredes porque el horno podría sufrir daños.
3. No utilice productos pulverizadores de limpieza
en el interior del horno.
4. Caliente regularmente el horno haciendo uso de
la parrilla, vea la nota 2 de la página 124. Los
restos de comida o las salpicaduras de grasa
pueden producir humo o mal olor.
Plato giratorio y soporte del rodillo
Retire primero el plato giratorio y el soporte del
rodillo del horno. Lave después tanto el plato
giratorio como el soporte del rodillo en agua
jabonosa y séquelos con un paño seco. Tanto el
plato giratorio como el soporte del rodillo pueden
lavarse también en un lavaplatos.
Puerta
Limpie frecuentemente la puerta, los sellos de la
puerta, zanas adyacentes y los dos lados de la
ventana con un paño húmedo para limpiar los
alimentos derramados o las salpicaduras. No
utilice productos de limpieza agresivos ni
abrasivos o rascadores metálicos para limpiar la
puerta de cristal del horno, ya que puede rayar la
superficie y esto puede provocar la rotura del
cristal.
Rejillas
Deben lavarse con una solución jabonosa suave y
secarse. Puede lavarlas también en el lavaplatas.
IMPORTANTE: No deben utilizarse aparatos de
limpieza a vapor.
142
CERTIFICADO DE GARANTÍA
Estimado Usuario:
Queremos felicitarle por su compra y agradecerle la confianza depositada en nuestra Compañía.
Su electrodoméstico dispone de una garantía de 24 meses para piezas, mano de obra y
desplazamiento.
Para poder beneficiarse de este garantía NO OLVIDE REGISTRAR SU ELECTRODOMÉSTICO:
a) Cumplimente el Certificado de Compra adjunto y envíelo dentro de los 0 días siguientes a la fecha de la
compra o
b) Regístrese por teléfono, Ilamando al
902 11 76 93 Registro y Ampliación de Garantía
En caso de avería, póngase en contacto con el servicio Técnico Oficial
902 11 63 88 SERVICIO TÉCNICO OFICIAL
... Contrate el Plan de Ampliación de Garantia
El Plan de Ampliación de Garantía prolonga hasta 5 años la protección y ventajas que le ofrece el Grupo
Electrolux nos seusen su producto. VD. NO TENDRÁ QUE PAGAR LA FACTURA en caso de avería,
ni preocuparse por reclamaciones. Domestic & General protegerá sus intereses.
¿Qué beneficios le ofrece?
Tranquilidad garantizada y seguridad total durante el período de cobertura.
Cobertura completa: mano de obra, piezas, componentes y desplazamiento.
Sin límite en el número de reparaciones.
Atención especializada por Técnicos Oficiales del Grupo Electrolux.
Posibilidad de renovación una vez terminado el período de cobertura.
Cuánto cuesta el Plan de Ampliación de Garantía?
Este plan le protegerá durante 3 años adicionales, a la garantía del fabricante por sólo:
79 e
Si su electrodoméstico es una LAVADORA,
LAVAVAJILLAS, LAVADORA-SECADORA.
49 e
Si su electrodoméstico es una SECADORA, FRIGORÍFICO,
MICROONDAS, ASPIRADORA, CAMPANA, COCINA,
HORNO, COMBI, CONGELADOR, ENCIMERA.
Tarifas válidas hasta el 31 Diciembre de 2005. Posteriormente, Ud. deberá validar nuevas tarifas
poniéndose en contacto con el teléfono 902 11 76 93.
144
Teléfono:
Móvil:
Solicitud del Plan de Ampliación de Garantía
El Garantizado queda enterado que los datos que se recogen son necesarios para registrar su GarantÍa. La confidencialidad de esta información está protegida por la
Ley. En caso de no estar de acuerdo en que estos datos sean cedidos a otras empresas para el envió de ofertas promocionales u otras, deberá señalarlo marcando con
una cruz el espacio reservado para ello.
N° de cuenta:
Banco/
Caja:
Visa
Entidad
Mastercard
Oficina
D.C.
Nº Tarjeta:
Titular:
Número de Cuenta
DECLARACIÓN: Por la presente, solicito de DOMESTIC & GENERAL un Plan de Seguros, de acuerdo con los términos y condiciones de la
Póliza. Declaro que el aparato está en buenas condiciones de funcionamiento y es utilizado únicamente para uso doméstico.
Domiciliación
Bancaria:
Tarjeta de Crédito
Cheque: Deberá enviar, junto con esta solicitud, un cheque nominativo a favor de Domestic & General al Apartado de Correos 36.355, 28080 Madrid
Firma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fecha: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Caducidad:
Rellene esta solicitud y envíela a la dirección siguiente (sin sello): Respuesta Comercial - F.D. Autorización n°14.773 - B.O. de Correos N°31 de 27/03/96
Zanussi Service - Recepción de Garantías - Apartado n°4 FD - 28800 Alcalá de Henares - Madrid ESPAÑA, o bien
Llampe directamente a nuestra Línea de Atención al Cliente
Tipo de Aparato:
al teléfono 902 11 76 93.
Formas de pago:
Población:
Certificado de Compra
El presente Certificado de Garantía se compone de dos partes, separadas por la línea punteada. Tras haberlo cumplimentado, el usuario deberá ENVIAR Esta parte al
Centro de Recepción de Garantías para su registro DENTRO DE LOS 30 DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA DE COMPRA. Si lo prefiere, también puede registrar por
teléfono Ilamando al 902 11 76 93.
Provincia:
Código
Postal:
Dirección:
Nombre y
Apellidos:
DATOS PERSONALES (Por favor, rellene estos datos en letra de imprenta)
Sí, deseo contratar el Plan de Ampliación:
PRECIO DE COMPRA
FECHA DE COMPRA
TIPO DE APARATO
NÚMERO DE SERIE
MODELO
NÚMERO DE PRODUCTO
ENVIAR
¿QUÉ HACER SI…
SÍNTOMA
... el aparato microondas no funciona
correctamente?
Cerciórese de que
- funcionen los fusibles de la caja de fusibles,
- no haya habido algún corte de energía.
- Si se siguen fundiendo los fusibles, póngase en
contacto con un electricista cualificado.
... el modo microondas no funciona?
Cerciórese de que
- la puerta esté bien cerrada,
- el cierre hermético de la puerta y sus superficies
estén limpios,
- se haya pulsado el botón START/+30.
... el plato giratorio no gira?
Cerciórese de que
- el soporte del plato giratorio esté correctamente
enganchado al mecanismo impulsor,
- el recipiente colocado en el interior no
sobresalga del plato giratorio,
- los alimentos no sobresalgan del borde del plato
giratorio impidiendo que gire.
- no haya ningún objeto en el hueco bajo el plato
giratorio.
... el microondas no se apaga?
-
Aísle el aparato de la caja de fusibles.
Póngase en contacto con un agente autorizado
de servicio de ZANUSSI.
... la iluminación interior no funciona?
-
Llame a un técnico autorizado del servicio de
ZANUSSI. La bombilla interior solo puede ser
sustituida por un técnico autorizado del servicio
de ZANUSSI.
... los alimentos tardan más de lo
normal en calentarse por completo y
cocinarse?
-
Aumente el tiempo de cocción (a cantidad doble,
casi el doble de tiempo) o
si los alimentos están más fríos que de costumbre,
gírelos o deles la vuelta de vez en cuando o
aumente el nivel de potencia.
-
NOTA: Sacar la taza del horno y abrir la puerta. Si cocina el alimento pasándose del tiempo normal
usando sólo el mismo modo de cocción, la potencia del horno disminuirá automáticamente para
evitar un sobrecalentamiento. (El nivel de potencia del microondas se reducirá y las resistencias
(grills) se encenderán y apagarán.) Tras una pausa de 90 segundos, puede volver a seleccionarse
el nivel alto de potencia.
Modo de cocción
900 W de microondas
Grill
Grill combinado
Tiempo normal
20 minutos
30 minutos
Grill - 30 minutos
143
Potencia reducida
630 W de microondas
Grill - 50 %
Grill - 50 %
ESPAÑOL
COMPROBACIONES / CONSEJOS
CONSERVAR DURANTE TODA LA VIGENCIA
DE LA GARANTÍA LA FACTURA DE COMPRA
Condiciones de Garantía:
ZANUSSI HOME PRODUCTS ESPAÑA, S.A. garantiza al usuario del aparato cuyos datos de identificación
figuran en el presente documento, durante el plazo de dos (2) años desde la fecha de su entrega, la reparación
totalmente gratuita de las averías que experimente el aparato, incluyendo la presente garantía tanto el coste de las
piezas de recambio como el de la mano de obra y, en su caso, el del desplazamiento del personal técnico del Servicio
Oficial de la Marca al domicilio del usuario.
En el supuesto de que el producto, por su tamaño y movilidad, fuera susceptible de ser trasportado por el usuario al
Taller Oficial de la Marca, éste quedará liberado de la obligación de trasladar su personal técnico al domicilio del
usuario.
Para hacer uso del derecho de garantía aquí reconocido, será requisito necesario que el aparato se destine al uso
privado. También será necesario presentar al personal técnico de la marca, antes de su intervención, la factura o ticket
de compra del aparato o el albarán de entrega correspondiente si éste fuera posterior, en unión del presente
documento. La garantía quedará sin efecto en los casos de averías producidas como consecuencia de:
• Fuerza mayor (fenómenos atmosféricos, geológicos, etc.).
• Instalación y/o conexión incorrectas o no reglamentarias (voltaje, presión de gas o agua, conexión eléctrica o
hidráulica no adecuadas, nivelación inadecuada del aparato).
• Intervención de personal técnico no autorizado o no perteneciente al Servicio Oficial de la marca.
• Manipulación de los datos que figuren en factura, ticket de compra o albarán de entrega del aparato o en este
documento.
• Uso no acorde con las instrucciones del fabricante.
Esta garantía no cubre las aperaciones de mantenimiento periódico del producto (limpieza de filtros,
condensadores, etc.).
Se informa al usuario que, además de la garantía reconocida en este documento, tiene la protección que le concede la
Ley respecto a la necesidad de que el bien adquirido sea conforme con el contrato de compraventa, pudiendo
reclamar al vendedor, en caso de disconformidad, por las faltas que se pongan de manifiesto en el plazo de dos (2)
años desde la entrega. En ese supuesto, tendrá derecho a solicitar la reparación gratuita del bien o a la sustitución de
éste, salvo que una de esas opciones resulte imposible o desproporcionada.
ZANUSSI HOME PRODUCTS ESPAÑA, S.A. Sociedad Unipersonal
Méndez Alvaro, 20 - 28045 MADRID - CIF A08145872
Condiciones del Plan de Ampliación de Garantía:
El Plan de Ampliación de Garantía es válido para electrodomésticos nuevos y es aplicable dentro de los 30 días
siguientes a la fecha de compra.
La cobertura no es transferible a terceras partes sin el consentimiento por escrito del Asegurador.
El plan cubre electrodomésticos destinados a uso doméstico solamente.
Un ejemplar del Certificado dando detalles completos de las exclusiones y condiciones puede ser obtenido bajo
petición. El usuario deberá mantener copias de cualquier correspondencia relativa a esta propuesta. Una copia de la
propuesta está disponible hasta tres meses después de su implementación. La contratación de un Plan de Ampliación
de Garantía no limita su protección bajo la garantía del fabricante, ni afecta sus derechos.
El Plan de Ampliación de Garantía está asegurado por Domestic & General Insurance. Sucursal en
España, C/Orense, 16 2° E 28020 Madrid.
146
Tensión de CA
Fusible/disyuntor de fase
Requisitos potencia de CA:
Potencia de salida:
Microondas
Grill
Microondas/Grill
Microondas
Grill
Frecuencia microondas
Dimensiones exteriores
Dimensiones interiores
Capacidad del horno
Plato giratorio
Peso
Lámpara del horno
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
230 V, 50 Hz, monofásico
16 A como mínimo
1.37 kW
1.00 kW
2.35 kW
900 W (IEC 60705)
1000 W
2450 MHz * (Grupo 2, Clase B)
592 mm (W) x 460 mm (H) x 437 mm (D)
342 mm (W) x 207 mm (H) x 368 mm (D) **
26 litros **
ø 325 mm, vidrio
aprox. 20 kg
25 W/240 - 250 V
* Este Producto cumple el requisito de la norma europea EN55011.
De acuerdo con dicha norma, este producto está clasificado como equipamiento del grupo 2, clase B.
El grupo 2 significa que el equipamiento genera intencionadamente energía por radiofrecuencia en forma de radiación
electromagnética para el tratamiento por calentamiento de alimentos.
La clase B significa que el equipamiento resulta adecuado para su uso en establecimientos domésticos.
** La capacitad interna se calcula midiendo la longitud, la profondidad y la alturamaxima.
La capacitad efectiva de los recipientes de los alimentos deben ser menores.
Este horno cumple con las exigencias de las directivas 2004/108/EC y 2006/95/EC.
LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO AL IR
INTRODUCIÉNDOSE MEJORAS EN EL APARATO.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
Desechar los materiales de embalaje y los aparatos viejos de un modo
responsable con el medio ambiente
Material de embalaje
Los hornos microondas Zanussi vienen eficazmente embalados para protegerlos durante el transporte.
Solo se utiliza el embalaje imprescindible.
Los materiales de embalaje (p. ej. papel metalizado o espuma de estireno) pueden suponer un riesgo
para los niños.
Peligro de asfixia. Mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños.
Todos los materiales de embalaje que se utilizan respetan el medio ambiente y pueden reciclarse. El
cartón se fabrica con papel reciclado y las piezas de madera están sin tratar. Los elementos de plástico
están señalados del modo siguiente:
«PE» polietileno, p.ej. cinta de embalaje
«PS» poliestireno, p.ej. embalaje (sin CFC)
«PP» polipropileno, p.ej. correas de embalaje
Al utilizar y reutilizar el embalaje, se ahorra materia prima y se reduce el volumen de desechos.
Debe llevar el embalaje al centro de reciclaje más cercano.
Póngase en contacto con su ayuntamiento para obtener información
Desechar aparatos viejos
Antes de desechar aparatos viejos, debe cerciorarse de que quedan seguros quitando el enchufe,
cortando y tirando el cable de alimentación.
A continuación, debe llevarse al centro de reciclaje más cercano. Consulte a su ayuntamiento o a su
Oficina del Medio Ambiente para comprobar si en su localidad hay un servicio para reciclar el aparato.
147
ESPAÑOL
ESPECIFICACIONES
INSTALACIÓN
INSTALACIÓN DEL APARATO
1. Retire todo el embalaje y compruebe con
cuidado si hay alguna señal de desperfectos.
2. Si desea instalar el horno microondas sobre un
horno convencional (posición A) utilice la
lámina mylar que se proporciona.
a. Corte la lámina mylar a la medida del ancho
interno del aparato.
b. Retire la cubierta
protectora de
la cinta y
péguela en
la parte
trasera del
Lámina mylar
estante de
Anc
modo que
ho d
el in
terio
cubra el
r
hueco de
cio
Horno
er vi
de s
o
convencional
c
e
servicio.
Hu
(Consulte el
diagrama.)
3. Instale el aparato en el armario de la cocina,
lentamente y sin ejercer presión, hasta que el
marco frontal del horno quede encajado en la
apertura frontal del armario.
4. Cerciórese de que el
aparato esté estable y no
se incline. Cerciórese de
5 mm
que haya un hueco de
5 mm entre la puerta del
armario superior y la
parte de arriba del
marco (consulte el diagrama).
5. Fije el horno en su posición con
los tornillos que se suministran.
Los puntos de sujeción se
encuentran en las esquinas
superiores e inferiores del
horno (consulte el diagrama,
elemento 10, en la página 116).
6. Es importante asegurarse de que este producto
se instala siguiendo las instrucciones del
presente manual de funcionamiento y las
instrucciones de instalación facilitadas por el
fabricante del horno convencional.
El microndas se puede ubicar en la posición A o B:
Chimenea
Chimenea
Posición A
Posición B
Horno
convencional
Posición
Tamaño del
habitáculo
W
D
H
Chimenea
(min)
Espacio entre el
armario y el techo
A
560x550x450
50
50
B
560x500x450
40
50
Medidas expresadas en (mm)
148
NOTA: Coloque o monte el aparato
a una altura mínima de
85 cm respecto al suelo.
INSTALACIÓN
CONEXIÓN DEL APARATO A LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
(A)
• La toma no debería estar situada detrás del armario.
• La mejor posición es encima del armario, véase (A).
Cuando el cable eléctrico no esté conectado en posición (A), debería
extraerse del clip de soporte (véase el diagrama, punto 14, en la
página 116) y hacerse pasar por debajo del horno.
• Conecte el aparato a una corriente alterna de 230 V / 50 Hz. de fase única mediante una toma de
tierra correctamente instalada.
La toma debe estar provista de un fusible de 16 A.
• El cable de suministro de energía sólo puede ser reemplazado por un electricista.
• Antes de la instalación, ate un trozo de cuerda en el cable de suministro de energía para facilitar la
conexión en el punto (A) cuando se esté instalando el aparato.
• Al insertar el aparato en un armario de lados altos, NO aplaste el cable de suministro de energía.
• No sumerja el cable de suministro de energía en agua ni en ningún otro líquido.
CONEXIÓN ELÉCTRICA
ADVERTENCIA:
DEBE CONECTARSE ESTE APARATO A TIERRA
El fabricante rechaza responsabilidad alguna
en caso de incumplimiento de esta medida
de seguridad.
Si el enchufe instalado en su aparato no es adecuado
para la toma de corriente de que dispone, debe llamar a
su agente local autorizado de servicio de ZANUSSI.
149
ESPAÑOL
• La salida eléctrica debería ser fácilmente accesible de
forma que la unidad pueda desenchufarse fácilmente en
caso de emergencia. O bien, debe ser posible aislar el
horno de la alimentación eléctrica incorporando un
interruptor en el cableado fijo, con arreglo a las normas
de cableado.
İÇİNDEKİLER
Önemli güvenlik talimatları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 - 153
Fırın ve aksesuarları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Kontrol paneli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Çalıştırmadan önce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156
Saati ayarlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Mikrodalga pişirme önerisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 - 158
Mikrodalga fırında pişirilebilen yemekler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Mikrodalga fırının güç düzeyleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Mikrodalga fırında pişirme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Izgara ve ikili ızgara modunda pişirme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Diğer fonksiyonlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 - 163
Otomatik pişirme ve otomatik buz çözme işlevleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 - 165
Otomatik pişirme ve otomatik buz çözme tabloları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 - 168
Otomatik pişirme tarifleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 - 170
Pişirme tabloları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 - 172
Yemek tarifleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 - 178
Bakım ve temizlik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Ne yapmalısınız… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180
Garanti / Müşteri hizmetleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181 - 182
Spesifikasyonlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Önemli bilgiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Kurulum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 - 185
Ürün ya da ürün ambalajı üzerindeki
simgesi, bu ürünün bir evsel atık olarak
değerlendirilemeyeceğini gösterir. Ürün, elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüştürüldüğü uygun
toplama merkezlerine bırakılmalıdır. Bu ürünü doğru biçimde elden çıkardığınız takdirde, bu ürünün atık
olarak uygunsuz kullanımından kaynaklanabilecek, çevre ve insan sağlığına yönelik olası olumsuz
sonuçları önlemeye katkıda bulunmuş olacaksınız. Bu ürünün geri dönüşümü hakkında daha fazla bilgi
için, yerel belediyeniz, evsel atık imha merkezleri ya da ürünü satın aldığınız mağaza ile görüşebilirsiniz.
150
ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI
ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI: DİKKATLE OKUYUN VE İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN
Mikrodalga fırın gözetim altında çalıştırılmalıdır.
Fırın çok yüksek güç düzeylerinde veya çok
uzun pişirme sürelerinde çalıştırıldığında,
içindeki yiyecekler bir yangına neden olabilecek
şekilde aşırı derecede ısınabilir.
Fırının bağlı olduğu elektrik prizine kolayca
ulaşılabilmelidir. Böylece, acil bir durumda fiş derhal
prizden çekilerek elektrik bağlantısı kesilebilir.
Alternatif akım güç kaynağı 230 V, 50 Hz olmalı ve
elektrik sisteminde en az 16 A’lık bir dağıtım hattı
sigortası veya yine 16 A’lık bir dağıtım devre kesicisi
bulunmalıdır.
Yalnızca bu cihaza hizmet veren ayrı bir devre
kesicinin kullanılması önerilir.
Fırının dış kapaklarını saklamayın veya bunları
kullanmayın.
Fırının içini yiyecek veya başka herhangi bir
malzeme saklamak üzere kullanmayın.
Fırını çalıştırdıktan sonra, fırınınızın istediğiniz
şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için fırın
ayarlarını bir kez daha kontrol edin.
Bu kullanma kılavuzunda yer alan ilgili ipuçlarını ve
kılavuzun yemek kitabı bölümünü dikkatle okuyun.
Yaralanma olasılığını önlemek için
UYARI:
Zarar gören veya bozulan fırını kesinlikle
çalıştırmayın. Fırını kullanmadan önce, aşağıdakileri
kontrol edin:
a) Fırın kapağı; fırın kapağının tam olarak
kapandığından ve kapağın yamuk veya eğik
olmadığından emin olun.
b) Kapak menteşeleri ve kapağın güvenlik mandalları;
menteşelerin ve güvenlik mandallarının kırık veya
gevşek olmadığından emin olun.
c) Kapak contaları ve conta yüzeyleri: bunların hasar
görmüş olmadığından emin olun.
d) Fırının içi veya kapak; Fırının iç yüzeyinde veya
kapakta herhangi bir yamulma, çökme
olmadığından emin olun.
e) Güç kaynağı kablosunun ve fişin ve conta
yüzeyleri: bunların hasar görmüş olmadığından
emin olun.
Fırını hiçbir zaman kendiniz düzeltmeye,
onarmaya veya değiştirmeye çalışmayın. Yetkili
teknisyen dışındaki herhangi bir kişinin zararlı
mikrodalga ışınlara karşı koruyucu işlev gören
kapağın çıkarılması da dahil olmak üzere, fırına
ilişkin herhangi bir servis veya onarım işlemi
yapması tehlikelidir.
Fırında ısıtılan yiyecekten duman çıkmaya
başlarsa, FIRININ KAPAĞINI KESİNLİKLE
AÇMAYIN. Fırını kapatıp, fişini prizden çıkartın
ve yiyecekten çıkan duman kesilene kadar
bekleyin. Fırındaki yiyecekten duman çıkarken
fırın kapağının açılması, yangına neden olabilir.
Yalnızca mikrodalga fırınlarda kullanılabilir
nitelikteki pişirme kaplarını ve mutfak eşyalarını
kullanın. Bunun için bkz: Sayfa 158.
Yiyeceğinizi tek kullanımlık, plastik, kağıt veya
başka bir tür yiyecek kabında pişiriyorsanız,
fırını sürekli olarak gözetiminiz altında
bulundurun.
Fırınınızı kullandıktan sonra, frekans
yönlendirici kapağını, fırının içini, döner tablayı
ve döner tabla desteğini temizleyin. Bu
parçaların her zaman kuru ve her türlü yağ
lekesinden arındırılmış olarak bulunması
gerekir. Birikip katılaşmış yağlar aşırı derecede
ısınıp duman çıkarmaya başar veya alev alabilir.
Fırını kapağı açıkken çalıştırmayın veya kapağın
güvenlik mandallarını hiçbir şekilde değiştirmeyin.
Kapak contalarıyla conta yüzeyleri arasıda herhangi
bir nesne bulunduğunda fırını çalıştırmayın.
Kolayca alev alabilir nitelikteki malzemeleri fırının
yakınında veya fırının havalandırma ağızlarının
civarında bulundurmayın. Havalandırma ağızlarını
kapatmayın.
Yiyeceklerde ve yiyecek ambalajlarının üzerinde
bulunan tüm metal malzemeleri çıkartın. Metal
yüzeylere elektrik atlaması yangına neden olabilir.
Mikrodalga fırınınızı kızartmalık sıvı yağı kızdırmak
için kesinlikle kullanmayın. Yağın ısısı kontrol
edilemeyebilir ve yağ alev alabilir.
Fırınınızda mısır patlatmak için yalnızca özel olarak
mikrodalga fırınlarda kullanılmak üzere üretilmiş olan
mısır patlatıcılarını kullanın.
Kapak contalarının ve çevresindeki parçaların
üzerinde yağ, kir birikmemesine dikkat edin. Sayfa
179 ’teki “Bakım ve Temizlik” kurallarını uygulayın.
Fırının sürekli temizliğinin sağlanmaması yüzey
bozulmalarına yol açabilir; bu da cihazın ömrünü
kısaltarak tehlikeli durumlara neden olabilir.
Vücutlarında kalbin atışını ayarlayan cihaz taşıyan
kalp hastaları doktorlarına veya kullandıkları cihazın
üreticisine danışarak mikrodalga fırına ilişkin olarak
hangi önlemleri almaları gerektiğini öğrenmelidir.
151
TÜRKÇE
Yangın tehlikesini önlemek için
ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI
Elektrik çarpması tehlikesini önlemek için
Hiçbir koşulda fırının dış gövdesini çıkarmayın.
Fırın kapağının kilit açıklığına veya havalandırma
deliklerine hiçbir zaman herhangi bir şey sokmayın. Bu
açıklıklara yabancı bir maddenin girmesi durumunda
fırını kapatın, fişini prizden çekin ve derhal yetkili bir
ELECTROLUX servis elemanını çağırın.
Güç kaynağı kablosunu suya veya herhangi bir diğer
sıvıya sokmayın.
Güç kaynağı kablosunun, fırının arka üst tarafındaki
sıcak hava menfez alanı gibi herhangi bir kızgın
yüzeyle veya keskin bir kenarla temasını önleyin.
Fırın lambasını kendiniz değiştirmeye çalışmayın,
lambanın ancak ELECTROLUX yetkili servis elemanı
tarafından değiştirilmesine izin verin. Fırın lambası
bozulursa, lütfen satıcınıza veya yetkili ELECTROLUX
servisine danışın.
Bu mekanizmaya ilişkin güç kaynağı kablosu zarar
görmüşse, hasarlı kablonun yine özel bir kabloyla
değiştirilmesi gerekir.
Değiştirme işleminin yetkili ELECTROLUX servis
elemanı tarafından yapılması gerekir.
Patlama ve ani bir kaynama tehlikesini önlemek
için:
Yumurtayı kabuğuyla birlikte mikrodalga fırına
koymayın. Önceden katı pişirilmiş yumurtaları
ısıtmak için mikrodalga fırını kullanmayın.
Yumurta, mikrodalga fırında ısıtma işlemi sona
erdikten sonra da ısınmaya devam edeceğinden
fırından çıkarıldıktan sonra patlayabilir. Yağda
pişirilmiş olmayan veya sarısıyla beyazı
karışmış olmayan yumurtaları mikrodalga
fırında pişirin veya ısıtın. Fırına koymadan önce
yumurtanın sarısıyla beyazını ayırın, yoksa
yumurta patlayabilir. Önceden katı pişirilmiş
yumurtayı mikrodalga fırında yeniden ısıtmak
için yumurtayı soyup, dilimleyerek fırına koyun.
Patates, sosis veya meyve gibi yiyecekleri
kabuklarını soymadan mikrodalga fırına koymayın,
aksi taktirde patlayabilirler.
Yanma tehlikesini önlemek için
Elinizin yanmasını önlemek için fırından yiyecekleri
çıkartırken, tutacak veya fırın eldiveni kullanın.
Fırından çıkardığınız kapları, mısır patlatıcılarını, fırın
torbalarını vs. açarken çıkabilecek dumandan elinizin
ve yüzünüzün yanmaması için, bunları her zaman
elinizden ve yüzünüzden uzakta tutarak açın.
Her türlü yanık tehlikesini önlemek için yemeği
servis etmeden önce daima ısısına bakın ve
yemeği karıştırın. Ayrıca, bebekler, çocuklar
veya yaşlılar için hazırladığınız yemeklerin veya
içeceklerin ısısına özel olarak dikkat edin.
UYARI: Sıvı yiyeceklerle diğer yiyeceklerin,
patlama ihtimali olduğundan kapalı kaplarda
ısıtılmaması gerekir.
Ağzı kapalı kapları hiçbir zaman kullanmayın.
Kullanmadan önce, kapların kapaklarını açıp çıkartın.
Kapağı kapalı olan kaplar, fırın kapatılmış bile olsa,
oluşan basınç nedeniyle patlayabilirler.
Sıvı yiyecekleri fırında ısıtırken, dikkatli olun.
Kaynadığında rahatça buharlaşabilmesi için, sıvı
yiyeceği geniş ağızlı bir kapta fırına verin.
Mikrodalga fırında ısıtılan içecekler, fırının
içindeyken değil de, fırından çıkarıldıktan hemen
sonra kaynama noktasına ulaşabilirler. Bu nedenle
içecek kabını fırından çıkarırken dikkatli olun.
Sıvının aniden köpürüp taşmasını önlemek için:
1. Sıvıyı ısıtmadan veya yeniden ısıtmadan önce
karıştırın.
2. Sıvıyı yeniden ısıtmadan önce kabın içine cam bir
karıştırıcı veya kaşık koymanız önerilir.
3. Buharın hızlı ve yoğun bir şekilde çıkmasını
önlemek için pişirme süresinin sonunda sıvıyı en
az 20 saniye fırında bırakın.
Yemek kabının ısısı, her zaman içindeki yemeğin veya
içeceğin ısısını yansıtmaz. Daima yemeğin veya
içeceğin ısısını kontrol edin.
Fırının kapağını açtığınızda oluşabilecek duman ve
ısıdan yanmamak için daima fırından biraz uzakta
durun.
İçi doldurulup fırınlanan yiyeceklerin içlerinin de
yenebilecek şekilde soğuması için, bunları fırından
çıkardıktan sonra dilimleyin.
Çocukların ızgara kullanıldığında kızgınlaşabilecek fırın
kapağına ve çevresindeki parçalara ulaşamamasını
sağlayın. Bir yerlerini yakmamaları için çocukları uzak
tutun.
Fırın IZGARA modunda, İKİLİ IZGARA modunda
çalışırken veya OTOMATİK PİŞİRME işlemleri
sırasında fırının dışına, arkasına, içine, havalandırma
açıklıklarına, aksesuarlarına ve fırın kaplarına
dokunmayın. Bunları temizlemeden önce yeterince
soğuduklarından emin olun.
152
Fırının çocuklar tarafından hatalı kullanımını
önlemek için
UYARI: Ancak çocuğun fırını güvenli biçimde
kullanabilmesi için gereken tüm açıklamaları
yaptıktan ve çocuğun bu açıklamaları ve hatalı
kullanım sonucu oluşabilecek zararları
anladığından emin olduktan sonra, çocuğunuzun,
sizin denetiminiz olmadan fırını kullanmasına izin
verin.
Bu cihaz fiziksel, duyumsal veya zihinsel engelli veya
deneyim ve bilgi eksiği olan kişiler (çocuklar da dahil)
tarafından, güvenliklerinden sorumlu kişilerin
gözetimi veya talimatı olmaksızın kullanılmamalıdır.
Çocukların cihazla oynamadıklarından emin olmak
için gözetim altında tutulmaları gerekir.
Fırının dış kapaklarına dayanmayın veya bunları
sallamayın. Fırınla oynamayın veya oyuncak olarak
kullanmayın.
Aşağıda belirtilen işlemlere ilişkin tüm önemli
güvenlik talimatları çocuklara iyice öğretilmelidir:
Kapların tutulması, kapaklarının açılması, hazır
yiyeceklerin ısıtılmasında bunların ambalajlarının
açılması.
Diğer uyarılar
Fırını hiçbir şekilde, başka amaçlarla kullanmak
üzere değiştirmeye çalışmayın. Bu fırın, evde yemek
hazırlamak üzere üretilmiştir ve yalnızca yemek
hazırlamak üzere kullanılmalıdır. Bu fırın ticari amaçlı
olarak veya laboratuarda kullanılamaz.
Fırınınızı sorunsuz biçimde kullanmak ve
oluşabilecek herhangi bir zararı önlemek için.
Kullanma kılavuzunda gerekli olduğu belirtilen
durumlar dışında (bkz: sayfa 161, not 2), fırınınız
boşken hiçbir zaman çalıştırmayın. Boşken
çalıştırmanız, fırına zarar verebilir.
Yiyeceğinizin üzerini hafifçe kızartmak için veya hazır
bir besini aynı amaçla fırına verdiğinizde fırının döner
tablasıyla besinin bulunduğu mutfak gereci arasına
ısıya dayanıklı, örneğin porselen bir tabak koyun.
Böylece döner tabla ve tabla desteği aşırı ısıdan
zarar görmez. Yemeklere ilişkin olarak belirtilen ön
ısıtma sürelerini hiçbir zaman aşmayın.
Mikrodalgaları yansıtan ve elektrik atlamasına neden
olan metal mutfak gereçlerini kesinlikle kullanmayın.
Konserve kutusunda bulunan bir yiyeceği kutusuyla
beraber hiçbir zaman fırına vermeyin.
Yalnızca bu fırın için özel olarak tasarlanmış olan fırın
tablasını ve tabla desteğini kullanın. Fırını, döner
tablası olmadan kesinlikle kullanmayın.
Döner tablanın kırılmasını önlemek için:
(a) Döner tablayı suyla yıkamadan önce iyice
soğumasını bekleyin.
(b) Soğuk bir döner tablanın üzerine sıcak mutfak
gereçleri veya sıcak yiyecekler koymayın.
(c) Sıcak bir döner tablanın üzerine soğuk mutfak
gereçleri veya soğuk yiyecekler koymayın.
Fırın çalışırken, fırının üzerine hiçbir şey koymayın.
Fırını önceden IZGARA ya da İKİLİ IZGARA
modunda kullandıysanız veya OTOMATİK PİŞİRME
işlemleri yaptıysanız, hemen ardından mikrodalgada
pişirme işlemi için plastik kap kullanmayın. Fırın
önceden ısınmış olduğundan bu kaplar eriyebilir. Fırın,
yukarıda belirtilen modlarda çalıştırılacağında, plastik
kabın üzerinde üreticinin mikrodalga fırına uygunluk
garantisi bulunmadığı sürece, plastik kap kullanmayın.
ÖNEMLİ:
Fırınınızın elektrik bağlantısını nasıl gerçekleştireceğinizden emin değilseniz, lütfen yetkili bir elektrikçiye
danışın.
Üretici ve satıcı, elektrik bağlantısı prosedürünün
hatalı olmasından dolayı ortaya çıkabilecek size veya
fırına yönelik bir zararın sorumluluğunu üstlenmez.
Fırın duvarlarında veya kapı contalarının ve conta
yüzeylerinin üzerinde bazen su buharı veya buhar
kabarcıkları oluşabilir. Bu normal bir durumdur ve
mikrodalga fırının sızıntı yaptığını ya da bozulduğunu
göstermez.
153
TÜRKÇE
ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI
FIRIN VE AKSESUARLARI
1
2
3
4
5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Izgara ısıtma elemanı
Ön cephe
Fırın lambası
Kontrol paneli
Kapak açma düğmesi
Frekans yönlendirici kapağı
Fırının içi
Conta deposu
Kapak contaları ve conta
yüzeyleri
10. Sabitleme noktaları (4 nokta)
11. Havalandırma açıklıkları
12. Dış kabin
13. Arka kabin
14. Güç kaynağı kablosu destek
klipsleri
15. Güç kaynağı kablosu
9
8
7
6
10
15
11
14
12
13
AKSESUARLAR:
Aşağıda belirtilen aksesuarların fırınla birlikte
verildiğinden emin olmak için, lütfen kontrol edin.
(16) Döner tabla (17) Döner tabla desteği
(18) Yüksek ayak (19) Alçak ayak
(20) 4 sabitleme vidası (görülmemekte)
Döner tabla desteğini conta deposunun içindeki
yuvaya yerleştirin.
Daha sonra da döner tablayı desteğin üzerine
yerleştirin.
Döner tablanın hasar görmesini önlemek için,
kapları döner tablanın kenarındaki hafif çıkıntıya
çarpmayacak şekilde kaldırarak fırından çıkartın.
ÖNEMLİ: Aksesuar siparişi vermek istediğinizde,
lütfen, satıcınıza veya yetkili ELECTROLUX
servisine mutlaka parça adını ve model adını bildirin.
154
16
17
18
19
KONTROL PANELİ
1
2
1
2
3
Dijital gösterge
Sembol göstergeleri
Her sembolün üzerinde bulunan ilgili sembol
göstergesi, fırına verdiğiniz talimata göre yanıp
sönmeye başlar. Bir sembol göstergesi yanıp
sönüyorsa, (aynı sembole sahip) ilgili düğmeye
basın veya gereken işlemi yapın.
Karıştır
Ters çevir
Ağırlık/güç düzeyi
Izgara
Mikrodalga
Şu anda pişiriyor
4
5
6
7
8
9
10
11
ZAMANLAYICI/AĞIRLIK/GÜÇ düğmesi
OTOMATİK PİŞİRME düğmesi
2 otomatik programdan birini seçmek için
basın.
5 OTOMATİK PİŞİRME VE IZGARA 1 düğmesi
2 otomatik programdan birini seçmek için
basın.
6 OTOMATİK PİŞİRME VE IZGARA 2 düğmesi
4 otomatik programdan birini seçmek için
basın.
7 PİŞİRME MODU düğmesi
Mikrodalga, ızgara veya ikili ızgara pişirme
modlarından birini seçmek üzere veya saati
ayarlamak için basın.
1. Mikrodalga fonksiyonunu seçmek için
basın.
2. Izgara fonksiyonunu seçmek için basın.
3. İkili Izgara, yani mikrodalga ve ızgara bir
arada modunu seçmek için 3 kere basın.
8 OTOMATİK BUZ ÇÖZME düğmesi
4 otomatik programdan birini seçmek için
basın.
9 START/+30 düğmesi
10 STOP düğmesi
11 KAPAK AÇMA düğmesi
155
TÜRKÇE
3
4
ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE
STOP düğmesini kullanma
STOP düğmesini aşağıdakileri gerçekleştirmek
için kullanın:
1. Fırını programlarken yaptığınız bir hatayı
silmek için
2. STOP düğmesine basın, göstergede şunlar görüntülenir:
2. Pişirme işlemi sırasında fırını geçici olarak
durdurmak için
3. Pişirme işlemi sırasında programı iptal etmek
x1
için ise, STOP düğmesine iki kez basın.
3. Saati ayarlamak için aşağıya bakın.
4. Fırını, içi boşken ısıtın. (Bunun için bkz: Sayfa 161,
Not 2.)
Fırının fişini prize takın.
1. Fırın göstergesi yanıp sönmeye başlar:
SAATİ AYARLAMA
İki ayrı ayarlama modu vardır: 12 saatlik ve 24 saatlik ayarlama.
1. 12 saatlik ayarlama yapmak için PİŞİRME MODU düğmesini 3 saniye
boyunca basılı tutun. Göstergede
sembolü görüntülenir.
2. 24 saatlik ayar yapmak için ise, Adım 1’den sonra, PİŞİRME MODU
düğmesine tek bir kez basın. Böylece aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi,
göstergede
sembolü görüntülenecektir.
x1 kez basıp 3 saniye
boyunca basılı tutun
Saati ayarlamak için aşağıda verilen örneği takip edin.
Örnek: 24 saatlik ayar modunda, saati 23:35’e ayarlamak için.
1. Saat fonksiyonunu seçin.
(12 saatlik ayar).
x1 kez basıp 3 saniye
boyunca basılı tutun
24 saatlik ayar
fonksiyonunu seçin.
2. Saatleri ayarlayın. ZAMANLAYICI/AĞIRLIK/
GÜÇ düğmesini, ayarlamak istediğiniz saat
görüntüleninceye kadar (23) çevirin.
x1
3. Saat ayarından dakika
4. Dakikaları ayarlayın. ZAMANLAYICI/ 5. Saat ayarını başlatmak
ayarına geçmek üzere
için PİŞİRME
AĞIRLIK/GÜÇ düğmesini,
PİŞİRME MODU’na basın. ayarlamak istediğiniz doğru dakika
MODU’na basın.
görüntüleninceye kadar (35) çevirin.
Göstergeyi kontrol edin.
x1
x1
ÖNEMLİ:
1. ZAMANLAYICI/AĞIRLIK/GÜÇ düğmesini saat
yönünde veya tersine doğru çevirebilirsiniz.
2. Programlama sırasında bir hata yaparsanız STOP
düğmesine basın.
3. Mikrodalga fırınınıza giden elektrik gücü kaynağının
bağlantısı kesildikten sonra güç bağlantısı yeniden
156
sağlandığında göstergede aralıklı olarak
sembolü görüntülenir. Pişirme işlemi sırasında bu
durum meydana gelirse, programlar silinecektir.
Günün tarihi de silinir.
4. Günün tarihini yeniden başlatmak isterseniz,
yukarıdaki örneği yeniden izleyin.
Mikrodalgalar, TV ve radyo sinyalleri için kullanılan
dalgalara benzeyen enerji dalgalarıdır.
Elektrik enerjisi, bir dalga kılavuzuyla pişirme
bölmesine yönlendirilen mikrodalga enerjiye
dönüştürülür.
Dalga kılavuzu, yiyecek ve yağın içeri girmesini
önlemek için dalga kılavuzu kapağıyla korunur.
Mikrodalgalar metallerden geçemez, bu yüzden
pişirme bölmesi metalden yapılmıştır ve kapakta ince
metal bir ağ vardır. Pişirme sırasında mikrodalgalar
rasgele şekilde pişirme bölmesinin kenarlarından
seker.
Mikrodalgalar, yiyeceği ısıtmak için cam ve plastik gibi
bazı malzemelerden geçer. (Bkz: ‘Uygun Pişirme Kabı’
sayfa 158).
Mikrodalga fırında pişirirken / buz çözerken, mikrodalga
enerjinin yiyeceğe nüfus etmesi için kabın içinden
geçebilmesi gerekir.
Bu nedenle uygun kabın seçilmesi önemlidir.
Yuvarlak/oval tabaklar köşelerdeki yiyecek fazla
pişeceğinden dikdörtgen/enine uzanan tabaklara tercih
edilir. Sayfa 158'te listelenen birçok kap kullanılabilir.
Yiyeceğin içindeki su, şeker ve yağ titreşime neden
olan mikrodalgayı emer. Bu olay, tıpkı
ovuşturduğunuzda ellerinizin ısınmasında olduğu gibi,
sürtünmeyle ısı oluşturur.
Yiyeceğin dış bölgesi mikrodalga enerjiyle ısıtılır, sonra
bu ısı geleneksel pişirmede olduğu gibi iletim
sayesinde merkeze ilerler. Eşit ısıtma sağlamak için
yiyeceğin çevrilmesi, yeniden düzenlenmesi veya
karıştırılması önemlidir.
Pişirme sona erdiğinde fırın otomatik olarak mikrodalga
üretimini durdurur.
Isının eşit biçimde tüm yiyeceğe yayılmasını sağlamak
için pişirme sonunda bekleme süresi gereklidir.
Mikrodalgalar, yiyecekleri geleneksel pişirmeden daha
hızlı pişirir. Bu yüzden iyi sonuçlar almak için belirli
tekniklerin uygulanması önemlidir. Aşağıdaki
tekniklerden birçoğu geleneksel pişirmede
kullanılanlarla benzerlik gösterir.
YİYECEK ÖZELLİKLERİ
Bileşim
Yoğunluk
Miktar
Boyut
Şekil
Sıcaklık
Yüksek oranda yağ ve şeker içeren (örneğin, yılbaşı pudingi, dilim kek) yiyecekler daha az pişirme süresi
gerektirir. Fazla ısıtma yangına yol açabileceğinden dikkatli olunmalıdır.
Yiyecek yoğunluğu gereken pişirme süresini etkiler. Kek ya da ekmek gibi gevşek gözenekli yiyecekler,
rosto ve güveç gibi yoğun yiyeceklerden daha çabuk pişer.
Fırına konulan yiyecek miktarı artırıldığında pişirme süresinin artırılması gerekir. Örn. Dört patatesin
pişirilmesi iki patatesten daha uzun sürer.
Mikrodalgalar tüm kenarlardan merkeze doğru nüfuz edebildiğinden küçük yiyecekler ve parçalar
büyüklerden daha hızlı pişer. Eşit pişirme için tüm parçaları aynı boyutta hazırlayın.
Tavuk göğsü veya baget gibi düzensiz şekle sahip yiyeceklerin kalın bölümlerinde pişirme daha uzun
sürer. Mikrodalga pişirmede yuvarlak şekiller köşeli şekillere göre daha eşit biçimde pişer.
Yiyeceğin iç sıcaklığı gerek duyulan pişirme süresini etkiler. Dondurulmuş yiyeceklerin pişmesi oda
sıcaklığındaki yiyeceklerden daha uzun sürer. Isıyı ya da buharı serbest bırakmak için reçelli çörek gibi
içinde malzeme olan yiyecekleri bölün.
PİŞİRME TEKNİKLERİ
Düzenleme
Kapatma
Delme
Karıştırma,
çevirme ve
düzenleme
Bekleme
Koruma
Yiyeceğin en kalın kısmını tabağın dış tarafına yerleştirin. Örneğin, tavuk bagetler.
Delikli mikrodalga jelatin kağıdı ya da uygun bir kapak kullanın.
Kabuk, zar ya da ince bir tabakaya sahip yiyeceklerin pişirilmeden ya da yeniden ısıtılmadan önce
birkaç noktadan delinmesi gerekir çünkü buhar birikir ve bu yiyeceğin parçalanmasına yol açabilir.
Örneğin, patates, balık, tavuk, sosis.
ÖNEMLİ: Yumurtalar, pişirme bittikten sonra bile patlayabileceğinden mikrodalga güç kullanılarak
ısıtılmamalıdır. Örneğin, haşlama, kızartma, kaynatma.
Eşit pişirme için yiyeceklerin pişirme sırasında karıştırılması, döndürülmesi ve yeniden düzenlenmesi
önemlidir. Yiyeceği daima merkezden dışa doğru karıştırın yeniden düzenleyin.
Isının eşit biçimde tüm yiyeceğe yayılmasını sağlamak için pişirme sonunda bekleme süresi gereklidir.
Buzunu çözmekte olduğunuz yiyeceğin bazı alanları ısınabilir. Isınan alanlar, mikrodalgaları yansıtan
küçük alüminyum folyo parçalarıyla kapatılabilir. Örneğin, tavuğun bacak ya da kanatları.
157
TÜRKÇE
MİKRODALGA PİŞİRME ÖNERİSİ
MİKRODALGA PİŞİRME ÖNERİSİ
PİŞİRME SÜRESİNİ BELİRLEMEK İÇİN BESİN TERMOMETRESİ KULLANMA
İlk pişirme, her çeşit içecek ve her çeşit yiyecek
maddeleri belli iç ısıya sahip olduğunda durdurulabilir ve
yiyecek pişecektir. Yiyeceğin ve içeceğin iç ısısı besin
termometresi yoluyla belirlenebilir. En önemli ısılar ısı
tablosunda belirtilmiştir.
İçecek / Besin
Piştiğinde iç ısısı
İçecekleri ısıtma (Kahve, su, çay gibi.)
Süt ısıtma
Çorba ısıtma
Yahni ısıtma
Kümes hayvanları
Kuzu
Pembe
İyi pişmiş
Biftek
Az pişmiş
Orta derecede pişmiş
İyi pişmiş
Domuz, dana
65-75 oC
60-65 oC
75-80 oC
75-80 oC
80-85 oC
70 oC
75-80 oC
50-55 oC
60-65 oC
75-80 oC
80-85 oC
10 – 15 dakikalık bir bekleme
süresinden sonraki iç ısısı
85-90 oC
70-75 oC
80-85 oC
55-60 oC
65-70 oC
80-85 oC
80-85 oC
MİKRODALGA FIRINDA PİŞİRİLEBİLEN YEMEKLER
Pişirme
kapları
Mikrodalga Açıklama
Güvenliği
Alüminyum folyo /
Folyo kaplar
Kızartma kapları
Porselen ve Seramik
/
/
Cam eşya, örneğin, Pyrex ®
Metal
Plastik/Polistiren örn.
hızlı yiyecek kapları
Jelatin kağıdı
Buzdolabı poşeti /
Fırın torbası
Kağıt tabaklar
kaplar ve kağıt havlu
Hasır ve tahta kaplar
Geri dönüştürülmüş
kağıt ve gazete
Yiyeceği aşırı ısınmaya karşı korumak için küçük alüminyum folyo parçalar
kullanılabilir. Elektrik arkı meydana gelebileceğinden, folyoyu fırın çeperlerinden
2 cm uzakta tutun. Alüminyum folyo kaplar üreticisi tarafından aksi belirtilmedikçe
önerilmez, örneğin, Microfoil ®, yönergeleri dikkatli uygulayın.
Her zaman üreticilerin yönergelerine uyun. Verilen ısıtma sürelerini aşmayın.
Bu kaplar çok sıcak olabileceğinden dikkatli olun.
Metal dekorasyonu olanlar hariç porselen, seramik, çini ve ince porselen
kaplar genellikle uygundur.
İnce cam eşyalar kullanılıyorsa, ani ısı camı kırabileceği ya da çatlatabileceği
için dikkatli olunmalıdır.
Mikrodalga güç kullanırken yangına yol açabilen elektrik arkı yaptığı için
metal pişirme kaplarının kullanılması önerilmez.
Bazı kapların yüksek sıcaklıklarda eğildiği, eridiği ya da rengi değiştiğinden
dikkatli olunması gerekir.
Yiyeceğe temas etmemeli ve buharın çıkmasını sağlamak için delinmelidir.
Buharın çıkmasını sağlamak için delinmelidir. Poşetlerin mikrodalgada
kullanmak için uygun olduğundan emin olun. Bağlamak için plastik ya da
metal malzeme kullanmayın çünkü bunlar eriyebilir ya da metalin ark
yapmasından dolayı alev alabilir.
Yalnızca ılık tutmak ya da nemi almak amacıyla kullanın. Fazla ısıtma
yangına yol açabileceğinden dikkatli olunmalıdır.
Bu malzemeleri kullanırken aşırı ısınmanın yangına yol açabilmesinden
dolayı daima fırına dikkat edin.
'Elektrik arkına’ ve yangına yol açabilecek metal parçalar içerebilir.
158
MİKRODALGA FIRININ GÜÇ DÜZEYLERİ
900 W Hızlı pişirme veya çorba, tencere
yemekleri, konserveler, sıcak içecekler, sebzeler
ve balık vs. gibi yemeklerin yeniden ısıtılması için
kullanılır.
630 W Kızarmış büyük et parçaları, rulo köfte ve
üzeri sosla kaplı yemekler gibi daha yoğun
yiyeceklerin daha uzun süre pişirilmesi ve peynir
sosu ve bisküvi pastası gibi hassas yiyeceklerin
pişirilmesinde kullanılır. Bu azaltılmış ayarda, sos
kaynayıp taşmayacak ve yemeğin hiçbir yeri
yanmadan her tarafı dengeli bir biçimde pişecektir.
450 W Et yemekleri gibi, geleneksel olarak
pişirildiğinde uzun bir pişme süresi gereken yoğun
yiyeceklerin pişirilmesi için kullanılır. Etinizin
yumuşak olması için bu ayarı kullanmanızı
öneririz.
270 W (Buz çözdürme ayarı) yiyeceğinizin
buzunun en dengeli şekilde çözülmesi için bu
ayarı seçin. Bu ayar, ayrıca pilav, makarna,
meyveli börek (Knödel) ve yumurtalı krema
pişirmek için idealdir.
90 W Kremalı pastalar ve hamur işlerinin buzunun
çözülmesi için de kullanılır.
W = WATT
Mikrodalga fırının güç düzeyini ayarlamak için:
Pişirme süresini seçmek için ZAMANLAYICI/AĞIRLIK/GÜÇ düğmesini saat yönünde veya tersine doğru
çevirebilirsiniz.
PİŞİRME MODU düğmesine bir kez basın (yalnızca mikrodalga fırın için).
Mikrodalga fırının güç düzeyini değiştirmek için düğmeyi istediğiniz güç düzeyine erişinceye kadar
çevirin.
START/+30 düğmesine basın.
ÖNEMLİ: Güç düzeyi seçili olmadığında, otomatik olarak 900 W'lık güç düzeyi devreye girer.
159
TÜRKÇE
Fırınınızda 5 güç düzeyi vardır. Pişirmeye ilişkin
güç düzeyini seçmek için, yemek tarifleri
bölümündeki önerilere bakın. Genellikle aşağıda
belirtilen öneriler uygulanır:
XXXXXXXXXXXXX
MİKRODALGA
FIRINDA PİŞİRME
Fırınınız 90 dakikaya kadar programlanabilir.
(90.00) Pişirme (buz çözdürme) süresinin giriş
birimi, 10 saniye ile 5 dakika arasında değişebilir.
Bu, tabloda gösterildiği gibi pişirmenin (buz
çözdürmenin) toplam süresine bağlıdır.
Pişirme süresi
0-5 dakika
5-10 dakika
10-30 dakika
30-90 dakika
Artan birim
10 saniye
30 saniye
1 dakika
5 dakika
Örnek: Çorbanızı 2 dakika ve 30 saniye boyunca 630 W'lık mikrodalgada ısıtmak istediğinizi varsayalım.
1. İstenen pişirme süresini, 2. İstediğiniz pişirme
ZAMANLAYICI/
modunu PİŞİRME MODU
AĞIRLIK/GÜÇ
düğmesine bir kez
düğmesini saat
basarak seçin (yalnızca
yönünde çevirerek girin.
mikrodalga fırın için).
3. İstenen pişirme gücünü,
ZAMANLAYICI/
AĞIRLIK/GÜÇ
düğmesini saat yönünde
çevirerek seçin.
4. Pişirme işlemine
başlamak için
START/+30
düğmesine basın.
x1
x1
Göstergeyi kontrol edin.
ÖNEMLİ:
1. Pişirme işlemi sırasında fırının kapağı açılırsa, dijital göstergedeki pişirme süresi otomatik olarak
durur. Kapak yeniden kapandığında ve START/+30 düğmesine basıldığında pişirme süresi tekrardan
işlemeye başlar.
2. Pişirme süresinde kullanılan gücü görmek istediğinizde, PİŞİRME MODU düğmesine basın.
PİŞİRME MODU düğmesini basılı tuttuğunuz sürece, ekranda güç düzeyi görüntülenir.
3. ZAMANLAYICI/AĞIRLIK/GÜÇ düğmesini saat yönünde veya tersine doğru çevirebilirsiniz. Düğmeyi
saat yönünde çevirmeye devam ederseniz, pişirme süresi 90 dakikadan itibaren derece derece
artmaya başlar.
160
IZGARA VE İKİLİ IZGARA
XXXXXXXXXXXXXXXX
MODUNDA PİŞİRME
Bu mikrodalga fırında iki ayrı IZGARA modu vardır.
1. Yalnızca Izgara. 2. İkili Izgara (Izgara ve mikrodalga fırın bir arada).
1. YANIZCA IZGARA MODUNDA PİŞİRME
Bu mod, yiyecekleri ızgarada pişirmek veya üzerlerini kızartmak için kullanılabilir.
ÖRNEK: 4 dakikada tost hazırlama.
2. İstediğiniz pişirme modunu
PİŞİRME MODU
düğmesine iki kez basarak
seçin. (Yalnızca ızgara.)
3. Pişirme işlemine başlamak
için START/+30 düğmesine
basın.
x2
x1
Göstergeyi kontrol edin.
ÖNEMLİ:
1. Izgara yapmak için yüksek veya alçak ayak tavsiye edilebilir.
2. Izgara modunu ilk kez kullanıldığında bir duman veya bir yanık kokusu duyabilirsiniz. Bu normal
olup, fırının bozulduğu anlamına gelmez. Bu sorunu ortadan kaldırmak için, fırını ilk kez
kullandığınızda, ızgara modunu içinde herhangi bir yiyecek olmadan 20 dakika boyunca çalıştırın.
2. İKİLİ IZGARA MODUNDA PİŞİRME
Bu mod, Izgara modunun gücüyle mikrodalganın gücünü birlikte kullanır (90 W ve 630 W). Mikrodalga
fırının gücü 270 W olarak önceden ayarlanmıştır.
ÖRNEK: İKİLİ IZGARA (450 W) modunda 7 Izgara şiş pişirebilirsiniz (sayfa 170’te verilen tarife bakın).
1. İstenen pişirme
süresini,
ZAMANLAYICI/
AĞIRLIK/GÜÇ
düğmesini çevirerek
girin.
2. İstediğiniz pişirme
modunu PİŞİRME
MODU düğmesine üç
kez (İkili Izgara)
basarak seçin.
3. ZAMANLAYICI/
AĞIRLIK/GÜÇ
düğmesini, istediğiniz
mikrodalga gücüne
kadar çevirin.
4. Pişirme işlemine
başlamak için
START/+30
düğmesine basın.
x1
x3
Göstergeyi kontrol edin.
161
TÜRKÇE
1. İstenen pişirme süresini,
ZAMANLAYICI/AĞIRLI
K/GÜÇ düğmesini
çevirerek girin.
DİĞER FONKSİYONLAR
1. ÇOKLU SIRALI PİŞİRME
MİKRODALGA, IZGARA veya İKİLİ IZGARA modlarının kombinasyonları kullanılarak (en çok) 3
aşamadan oluşan bir sıralı pişirme süreci programlanabilir.
ÖRNEK:
Pişirmek için: 2 dakika 30 saniye 630 W'lık güçte
5 dakika boyunca yalnızca Izgara modunda
(aşama 1)
(aşama 2)
AŞAMA 1
1. İstenen pişirme süresini,
ZAMANLAYICI/
AĞIRLIK/GÜÇ
düğmesini çevirerek
girin.
2. İstediğiniz pişirme
modunu PİŞİRME
MODU düğmesine bir
kez basarak seçin
(yalnızca mikrodalga
fırın için).
3. İstenen güç düzeyini,
ZAMANLAYICI/
AĞIRLIK/GÜÇ
düğmesini çevirerek
girin.
4. Aşamayı
programlamadan önce
PİŞİRME MODU
düğmesine bir kez
basın.
x1
x1
AŞAMA 2
5. İstenen pişirme süresini,
ZAMANLAYICI/AĞIRLIK/
GÜÇ düğmesini çevirerek
girin.
6. İstediğiniz pişirme modunu
PİŞİRME MODU
düğmesine iki kez (Yalnızca
Izgara) basarak seçin.
7. Pişirme işlemine başlamak
için START/+30 düğmesine
basın.
x1
x2
Göstergeyi kontrol edin.
(Fırın 2 dakika 30 saniye boyunca 630 W'lık bir güçle pişirme işlemini yapacak ve sonra da 5 dakika boyunca
Yalnızca Izgara fonksiyonu devreye girecektir.)
ÖNEMLİ: IZGARA modunu ayarladıktan sonra, herhangi bir başka program ayarlamak isterseniz, 3. ve
4. adımları atlayın. IZGARA modunu ayarladıktan sonra PİŞİRME MODU düğmesine sürekli olarak
basarsanız, IZGARA modu, otomatik olarak İKİLİ IZGARA moduna dönecektir.
Örnek: Dolmalık Kabak ve Makarna Graten pişirmek için (bkz. sayfa 176).
1. 18 dakika boyunca 900 W'lık güçte
2. 7 dakika boyunca İkili Izgara modunda 630 W'lık pişirme gücünde.
162
XXXXXXXXXXXXXXXX
DİĞER FONKSİYONLAR
2. 30 SANİYE EKLEME İŞLEVİ
START/+30 düğmesi aşağıdaki fonksiyonlardan 2 tanesini çalıştırma olanağını sağlar:
a. Doğrudan başlatma
START/+30 düğmesine basarak, doğrudan 900 W mikrodalga güç seviyesinde 30 saniye süreyle
pişirmeye başlayabilirsiniz.
b. Pişirme süresini artırma
Manuel pişirme sırasında, fırın çalışırken düğmeye basarak, pişirme süresini 30 saniyenin katları
kadar uzatabilirsiniz.
3. GÜÇ DÜZEYİNİN KONTROLÜ
Pişirme sırasında kullanılan gücü kontrol etmek istediğinizde, PİŞİRME MODU düğmesine basın.
x1
PİŞİRME MODU düğmesini basılı tuttuğunuz sürece, ekranda güç düzeyi görüntülenir.
Bu sırada güç düzeyi görüntüleniyor olsa bile, fırının pişirme süresi işliyordur.
4. GÜVENLİK KİLİDİ İŞLEVİ
GÜVENLİK KİLİDİ İŞLEVİNİN AYARLANMASI
1. STOP tuşunu 3 saniye süreyle basılı tutun.
GÜVENLİK KİLİDİ İŞLEVİNİN İPTALİ
1. STOP tuşunu 3 saniye süreyle basılı tutun.
3 saniye boyunca basınız.
3 saniye boyunca basınız.
Ekranda, eğer ayarlıysa,
günün saati görünür.
Göstergeyi kontrol edin.
ÖNEMLİ: : Güvenlik kilidi ayarlıyken, STOP düğmesi haricinde hiçbir düğme çalışmaz.
163
TÜRKÇE
ÖNEMLİ:
Çocuklar tarafından amaç dışı kullanımını önlemek için, START/+30 düğmesinin, yalnızca bir önceki
işlemi (örneğin, fırının kapağını kapatma, STOP düğmesine basma veya pişirme işlemini tamamlama
gibi) takip eden ilk üç dakika boyunca kullanılabilmesi sağlanmıştır.
OTOMATİK PİŞİRME VE OTOMATİK BUZ
ÇÖZME İŞLEVLERİ
OTOMATİK PİŞİRME ve OTOMATİK BUZ ÇÖZME, doğru pişirme modunu ve pişirme süresini otomatik
olarak ayarlar. 2 OTOMATİK PİŞİRME, 6 OTOMATİK PİŞİRME VE IZGARA ve 4 OTOMATİK BUZ
ÇÖZME menüsüden seçim yapabilirsiniz. Bu otomatik işlevi kullanırken bilmeniz gerekenler şunlardır:
Örnek:
1a. OTOMATİK PİŞİRME: OTOMATİK PİŞİRME
düğmesinin 2 menüsü vardır. OTOMATİK
PİŞİRME düğmesine bir kez basınca, şekilde
gösterilen ekranı görürsünüz
1a.
1b. OTOMATİK PİŞİRME VE IZGARA 1:
OTOMATİK PİŞİRME VE IZGARA 1
düğmesinin 2 menüsü vardır. OTOMATİK
PİŞİRME VE IZGARA 1 düğmesine bir kez
basınca, şekilde gösterilen ekranı görürsünüz.
1b.
1c. OTOMATİK PİŞİRME VE IZGARA 2:
OTOMATİK PİŞİRME VE IZGARA 2
düğmesinin 4 menüsü vardır. OTOMATİK
PİŞİRME VE IZGARA 2 düğmesine bir kez
basınca, şekilde gösterilen ekranı görürsünüz.
1c.
1d. OTOMATİK BUZ ÇÖZME: OTOMATİK BUZ
ÇÖZME düğmesinin 4 menüsü vardır.
OTOMATİK BUZ ÇÖZME düğmesine bir kez
basınca, şekilde gösterilen ekranı görürsünüz.
1d.
Menü numarası
Menü numarası
Menü numarası
Menü numarası
Menü, OTOMATİK BUZ ÇÖZME veya istenen OTOMATİK PİŞİRME düğmesine, istenen menü numarası
görüntüleninceye kadar basılarak seçilebilir. Bunun için, 166- 168 sayfalar arasında yer alan “OTOMATİK
PİŞİRME VE OTOMATİK BUZ ÇÖZME tabloları” na bakın. OTOMATİK PİŞİRME veya OTOMATİK BUZ
ÇÖZME düğmesi basılı tutularak menü değiştirilebilir.
2. Pişirmek istediğiniz yiyeceğin ağırlığı ve miktarı,
ZAMANLAYICI/AĞIRLIK/GÜÇ düğmesi istenen
ağırlık/miktar görüntüleninceye kadar çevrilerek
belirlenir.
• Yiyeceğin yalnızca ağırlığını girin. Yiyeceğin
bulunduğu kabın darasını bu ağırlığa dahil etmeyin.
• OTOMATİK PİŞİRME ve OTOMATİK BUZ
ÇÖZME tablolarında verilen ağırlıklar/ miktarlardan
daha az veya fazla yiyecekleri pişirmek için, cihazı
elle çalıştırın. En iyi sonuçlar için 171 - 172.
sayfalardaki pişirme tablolarına uyun.
3. Pişirme işlemini başlatmak için START/+30
düğmesine basın.
Herhangi bir işlem yapmak gerektiğinde (örneğin
yiyeceğin ters yüz edilmesi gibi) fırın çalışmasını
durdurur, pişirme süresini hatırlatan sesli bir uyarı
duyulur ve göstergedeki bir sembol yanıp
sönmeye başlar. Pişirme işlemini sürdürmek için
START/+30 düğmesine basın.
2.
ZAMANLAYICI/
AĞIRLIK/GÜÇ
düğmesi
3.
START/+30 düğmesi
x1
Yemek piştiğinde ortaya çıkan ısı, başlangıç ısısına
bağlıdır. Pişirme işleminden sonra yiyeceğin kaynar
sıcaklıkta olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse,
pişirme süresini uzatabilir ve güç düzeyini
değiştirebilirsiniz.
ÖNEMLİ: Pişirme/çözdürme işlemi sırasında,
işlemi geniş zamana yaymak için START/+30
fonksiyonunu kullanırsanız yemeğiniz gereğinden
fazla pişebilir.
164
OTOMATİK PİŞİRME VE OTOMATİK BUZ
ÇÖZME İŞLEVLERİ
OTOMATİK PİŞİRME İÇİN 1. ÖRNEK
Otomatik pişirme ve ızgara 1 (A1-1)’i kullanarak 1.5 kg Balık Filetosu Graten pişirmek için.
2. ZAMANLAYICI/AĞIRLIK/
GÜÇ düğmesini çevirerek
fırına girecek yiyeceğin
ağırlığını girin.
3. START/+30 düğmesine
bir kez basın.
x1
x1
Göstergeyi kontrol edin.
TÜRKÇE
1. OTOMATİK PİŞİRME VE
IZGARA düğmesine bir kez
basarak gereken menüyü
seçin.
OTOMATİK BUZ ÇÖZME için 2. ÖRNEK:
Auto Defrost (Ad-1) modunu kullanarak 0,2 kg biftek çözmek.
1. OTOMATİK BUZ ÇÖZME
düğmesine bir kez basarak,
istenen menüyü seçin.
2. ZAMANLAYICI/AĞIRLIK/
GÜÇ düğmesini çevirerek
fırına girecek yiyeceğin
ağırlığını girin.
3. START/+30 düğmesine
bir kez basın.
x1
x1
Göstergeyi kontrol edin.
165
OTOMATİK PİŞİRME VE OTOMATİK BUZ
ÇÖZME TABLOLARI
DÜĞME
OTOMATİK
PİŞİRME
AC-1 Pişirme
Sebzeli Tavuk
Pane
S
14.RICE
20.STEAK
& CHOPS
29.CHICKEN PAN
WITH VEGETABLES
S
14.RICE
20.STEAK
& CHOPS
29.CHICKEN PAN
WITH VEGETABLES
15.BOILED
POTATOES
21.CHICKEN LEGS
30.MINCE AND
ONION
15.BOILED
POTATOES
21.CHICKEN LEGS
30.MINCE AND
ONION
x1
JACKET
POTATOES
22.POULTRY
JACKET
POTATOES
22.POULTRY
x2
16.JAM
23.MINCED MEAT
16.JAM
23.MINCED MEAT
S
AĞIRLIK (EN AZ / EN
HAZIRLANIŞI
ÇOK AĞIRLIK) / GEREKLİ
MUTFAK EŞYASI
0,5 - 1,5 kg* (500 g)
• Sayfa 169’teki “Sebzeli Tavuk Pane” tarifine bakın.
Graten tabağı ve
mikrodalga folyosu
*Yemeğin içindekilerin toplam ağırlığı.
AC-2 Pişirme
Kıyma ve Soğan
0,5 - 1,5 kg* (500 g)
Paklı yuvarlak tencere
• Sayfa 169’teki “Kıyma ve Soğan” tarifine bakın.
*Yemeğin içindekilerin toplam ağırlığı.
1.FRENCH FRIED
POTATOES
8.CHICKEN LEGS
14.RICE
20.STEAK
& CHOPS
29.CHICKEN PAN
WITH VEGETABLES
2.FROZEN
VEGETABLES
9.GRATIN
15.BOILED
POTATOES
21.CHICKEN LEGS
30.MINCE AND
ONION
S
DÜĞME
24.CAKE
17.PIQUANTE
CAKES
17.PIQUANTE
CAKES
24.CAKE
18.CAKE
25.BREAD
18.CAKE
25.BREAD
1.FRENCH FRIED
POTATOES
19.PASTA
26.MEAT JOINT
19.PASTA
26.MEAT JOINT
2.FROZEN
VEGETABLES
OTOMATİK
AĞIRLIK (EN AZ / EN
HAZIRLANIŞI
10.FROZEN
3.FRESH
JACKET
22.POULTRY
PİŞİRME
VE
ÇOK
AĞIRLIK)
/
GEREKLİ
GRATIN
VEGETABLES
POTATOES
IZGARA 1
MUTFAK EŞYASI
A1-1 Pişirme
0,5 - 1,5 kg* (500 g)
• Sayfa 169’teki “Balık Filetosu Graten” tarifine
Balık Filetosu
Graten tabağı
bakın.
23.MINCED MEAT
11.FROZEN
16.JAM
4
READY MEALS Alçak ayak
Graten
29.CHICKEN PAN
14.RICE
20.STEAK
8.CHICKEN LEGS
*Yemeğin içindekilerin toplam ağırlığı.
WITH VEGETABLES
& CHOPS
.FISH FILLET+ SAUCE
GRATINATED FISH
express
x1
menu2
(grill)
express
menu2
(grill)
x2
3.FRESH
VEGETABLES
5.GRILL SKEWER
12.BEVERAGES
6.ROAST PORK
13.SOUP
17.PIQUANTE
24.CAKE
A1-2 Pişirme
0,5 CAKES
- 1,5 kg* (500 g)
15.BOILED
9.GRATIN
AND
21.CHICKEN LEGS
Graten
Graten
tabağı30.MINCE
POTATOES
ONION
Alçak ayak
10.FROZEN
GRATIN
*Yemeğin içindekilerin toplam ağırlığı.
25.BREAD
18.CAKE
JACKET
POTATOES
• Sayfa 170’teki “Graten” tarifine bakın.
22.POULTRY
express cook2
oC, donmuş gıdalar ise -18 oC'den sonra pişirilir.
ÖNEMLİ:
Soğuk
gıdalar 5CASSEROLES
(grill)
19.PASTA
26.MEAT JOINT
7.GRILLED
express
cook1
express
cook1
CHICKEN
express
cook2
.FISH FILLET+ SAUCE
4(grill)
11.FROZEN
READY MEALS
5.GRILL SKEWER
12.BEVERAGES
GRATINATED FISH
express
menu1
23.MINCED MEAT
16.JAM
express
menu2
express
menu2
(grill)
express
defrost
17.PIQUANTE
CAKES
cook
express
24.CAKE
express
cook1
express
cook2
(grill)
6.ROAST PORK
7.GRILLED
CHICKEN
express
menu1
13.SOUP
CASSEROLES
express
menu2
18.CAKE
25.BREAD
19.PASTA
26.MEAT JOINT
express
menu2
(grill)
express
defrost
express
cook
express
cook1
express
(grill)
cook2
166
OTOMATİK PİŞİRME VE OTOMATİK BUZ
ÇÖZME TABLOLARI
DÜĞME
OTOMATİK
AĞIRLIK
(EN
AZ / EN 29.CHICKEN PANHAZIRLANIŞI
8.CHICKEN LEGS
14.RICE
20.STEAK
WITH VEGETABLES
& CHOPS
PİŞİRME VE
ÇOK AĞİRLİK)
/ GEREKLİ
IZGARA 2
MUTFAK EŞYASI
1.FRENCH FRIED
POTATOES
A2-1 Pişirme
0,20 - 0,40 kg (50 g)
9.GRATIN
15.BOILED
Fransız Usulü
Tart
tabağı 21.CHICKEN LEGS
POTATOES
Kızarmış Patates Yüksek ayak
Kalın
fırınlar
1.FRENCH tip
FRIED
8.CHICKEN LEGS (geleneksel
14.RICE
20.STEAK için
POTATOES
& CHOPS
x1 1.FRENCH
önerilir)
14.RICE
20.STEAK
FRIED
8.CHICKEN
LEGS
3.FRESH
10.FROZEN
JACKET
22.POULTRY
• Dondurulmuş kızartmalık patatesleri bir tart kabına
yerleştirin.
• Kabı, yüksek tel ızgaranın üzerine yerleştirip
29.CHICKEN PANpatatesleri pişirin.
WITH VEGETABLES
• Sesli uyarı işaretini duyduğunuzda patatesleri
29.CHICKEN PAN
WITH VEGETABLES
& CHOPS
POTATOES
VEGETABLES
GRATIN
POTATOES
çevirin.
• Patatesler piştiğinde bir servis tabağına alın.
2.FROZEN
9.GRATIN
15.BOILED
30.MINCE AND(Dinlendirmenize gerek yoktur.)
21.CHICKEN LEGS
VEGETABLES
POTATOES
ONION
Önemli: Pişirme esnasında kap çok ısınır. Elinizin
15.BOILED
9.GRATIN
30.MINCE AND
LEGS
21.CHICKENMEAT
23.MINCED
11.FROZEN
16.JAM
42.FROZEN
POTATOES
VEGETABLES
ONION
READY MEALS
yanmaması için, kabı fırından çıkarırken
fırın eldiveni kullanın.
3.FRESH
10.FROZEN
JACKET
22.POULTRY
VEGETABLES
A2-2
PişirmeGRATIN 0,2 POTATOES
- 0,8 kg (100 g)
• Izgara şişlerini sayfa 170’teki tarife uygun olarak
10.FROZEN
3.FRESHSKEWER
JACKET
22.POULTRY
17.PIQUANTE
5.GRILL
GRATIN
VEGETABLES
Izgara
şiş 12.BEVERAGES
Yüksek
ayak24.CAKE
hazırlayın.
POTATOES
CAKES
pişirin.
• Bunları yüksek ayağın üzerine yerleştirip
• Sesli sinyal çaldığında çevirin.
23.MINCED MEAT
11.FROZEN
16.JAM
4
READY MEALS
•
Piştikten sonra şişlerden çıkarıp bir servis tepsisine
x2 6.ROAST
23.MINCED MEAT
11.FROZEN
16.JAM
4
25.BREAD
18.CAKE
PORK
13.SOUP
READY MEALS
yerleştirin. (Bekleme süresi gerekli değil.)
A2-3 Pişirme
0,20 - 0,80 kg (50 g)
• Baharatları karıştırıp tavuk butlarının üzerine
24.CAKE PAN
17.PIQUANTE
12.BEVERAGES
5.GRILL SKEWER
29.CHICKEN
20.STEAK
1.FRENCH FRIED
8.CHICKEN
LEGS
Tavuk
Butu14.RICE
Yüksek
serpin.
& CAKES
CHOPS ayak WITH VEGETABLES
POTATOES
24.CAKE JOINT
17.PIQUANTE
12.BEVERAGES
5.GRILL SKEWER
19.PASTA
CASSEROLES
26.MEAT
7.GRILLED
• Tavuk butlarını delin.
CAKES
CHICKEN
• Butları yüksek ayağın üzerine kemikleri ortaya
gelecek şekilde yuvarlak olarak dizin.
x3 6.ROAST PORK
25.BREAD
18.CAKE LEGS
13.SOUP
9.GRATIN
2.FROZEN
AND
21.CHICKEN
İçindekiler15.BOILED
(0.6
kg tavuk
butu için):30.MINCE
POTATOES
VEGETABLES
ONION
• Sesli uyarı işaretini duyduğunuzda yiyeceği çevirin.
25.BREAD
18.CAKE
6.ROAST
PORK
13.SOUP
1/2 çk tuz,1
express
express menu2
express menu2
1-2menu1
yk sıvıyağ,
çk kırmızı toz biber
• Yemek piştiğinde fırıdan çikarip yaklaşık 5 dakika
(grill)
dinlendirin.
19.PASTA
CASSEROLES 0,9
26.MEAT
JOINT
10.FROZEN
3.FRESH
7.GRILLEDPişirme
22.POULTRY
JACKET
A2-4
1,8
kg
(100
g)
•
Baharatları karıştırıp tavuğun üzerine serpin.
GRATIN
VEGETABLES
CHICKEN
POTATOES
Izgara Tavuk
• Tavuğu birkaç yerinden delin.
19.PASTAayak 26.MEAT JOINT
CASSEROLES Alçak
7.GRILLED
express cook1
express cook2
express defrost
express cook
CHICKEN
(grill)
• Tavuğu, göğüs aşağıya gelecek şekilde, bir tart
kabına yerleştirin.
express menu1
23.MINCED
MEAT
4
16.JAM
express menu2
express menu2
• Kabı doğrudan döner tablaya yerleştirip tavuğu
x4 11.FROZEN
READY MEALS
(grill)
express menu1
express menu2
express menu2
pişirin.
(grill)
İçindekiler (1,2 kg ızgara tavuk için):
• Sesli uyarı işaretini duyguğunuzda yiyeceği evirin.
2 yk sıvıyağ, 1 çk kırmızı toz biber, tuz ve biber
• Piştiğinde yaklaşık 3 dakika fırın içinde dinlendirin,
24.CAKE
17.PIQUANTE
express cook1
express cook2
express defrost
12.BEVERAGES
express cook
5.GRILL SKEWER
CAKES
daha sonra fırından çıkarıp servis tabağına alın.
(grill)
2.FROZEN
VEGETABLES
30.MINCE AND
ONION
.FISH FILLET+ SAUCE
GRATINATED FISH
.FISH FILLET+ SAUCE
GRATINATED FISH
.FISH FILLET+ SAUCE
GRATINATED FISH
express
defrost
express
cook
express
cook1
express
cook2
(grill)
ÖNEMLİ: Soğuk gıdalar 5 oC, donmuş gıdalar ise -18 oC'den sonra pişirilir.
6.ROAST PORK
7.GRILLED
CHICKEN
express
menu1
13.SOUP
CASSEROLES
express
menu2
18.CAKE
25.BREAD
19.PASTA
26.MEAT JOINT
express
menu2
(grill)
express
defrost
express
cook
express
cook1
express
cook2
(grill)
167
TÜRKÇE
.FISH FILLET+ SAUCE
GRATINATED FISH
D
OTOMATİK PİŞİRME VE OTOMATİK BUZ
ÇÖZME TABLOLARI
DÜĞME
8.CHICKEN LEGS
OTOMATİK
AĞIRLIK (EN AZ / EN
HAZIRLANIŞI
PİŞİRME VE
ÇOK AĞIRLIK) / GEREKLİ
29.CHICKEN PAN
20.STEAK ÇÖZME
BUZ
MUTFAK EŞYASI
WITH VEGETABLES
& CHOPS
14.RICE
ED
8.CHICKEN LEGS
14.RICE
D
8.CHICKEN LEGS
14.RICE
9.GRATIN
15.BOILED
POTATOES
S
D
S
CE
R
9.GRATIN
9.GRATIN
8.CHICKEN LEGS
10.FROZEN
GRATIN
15.BOILED
POTATOES
15.BOILED
14.RICE
JACKET
POTATOES
POTATOES
30.MINCE AND
21.CHICKEN LEGS
ONION
30.MINCE
AND
21.CHICKEN LEGS
29.CHICKEN
20.STEAK
22.POULTRY
ONION PAN
WITH VEGETABLES
& CHOPS
10.FROZEN
GRATIN
10.FROZEN
9.GRATIN
11.FROZEN
GRATIN
READY MEALS
JACKET
POTATOES
JACKET
15.BOILED
16.JAM
POTATOES
POTATOES
22.POULTRY
22.POULTRY
21.CHICKENMEAT
LEGS
23.MINCED
x2
11.FROZEN
16.JAM
READY MEALS 16.JAM
11.FROZEN
10.FROZEN
JACKET
17.PIQUANTE
12.BEVERAGES
READY MEALS
GRATIN
POTATOES
CAKES
17.PIQUANTE
CAKES
17.PIQUANTE
16.JAM
18.CAKE
CAKES
K
18.CAKE
18.CAKE
17.PIQUANTE
19.PASTA
CAKES
1
st
ONION
x1
12.BEVERAGES
ER
12.BEVERAGES
R
11.FROZEN
E
13.SOUP
READY MEALS
R
Ad-1 Buz çözme 0,2 - 1,0 kg (100 g)
Biftek
29.CHICKEN PAN Tart kabı
20.STEAK ve Pirzola
WITH VEGETABLES
& CHOPS
29.CHICKEN
PAN
20.STEAK
(Aşağıdaki nota bakın.)
30.MINCE
AND
21.CHICKEN
WITH VEGETABLES
& CHOPS LEGS
13.SOUP
13.SOUP
12.BEVERAGES
CASSEROLES
CASSEROLES
CASSEROLES
13.SOUP
express menu2
express
menu2
express menu2
CASSEROLES
express
cook
express
cook
express cook
express menu2
x3
Ad-2 Buz çözme 0,2 - 1,0 kg (100 g)
Kıyma
Tart kabı
30.MINCE AND
ONION
(Aşağıdaki nota bakın.)
23.MINCED MEAT
23.MINCED MEAT
22.POULTRY
24.CAKE
Ad-3 Buz çözme 0,1 - 1,4 kg (100 g)
Pasta, kek, çörek Tabak
24.CAKE
24.CAKE
23.MINCED MEAT
25.BREAD
25.BREAD
25.BREAD
24.CAKE JOINT
26.MEAT
Ad-4 Buz Çözme 0,1 - 1,0 kg (100 g)
Ekmek
Tart kabı
(grill)
(Bu program için
yalnızca dilimlenmiş
express menu2
ekmek önerilir.)
x4
(grill)menu2
express
19.PASTA
19.PASTA
18.CAKE
express menu2
19.PASTA
express cook1
(grill)
express
cook1
express cook1
express menu2
(grill)
26.MEAT JOINT
26.MEAT JOINT
25.BREAD
26.MEAT
JOINT
express cook2
(grill)
express cook2
(grill)cook2
express
(grill)
• Yiyeceği bir tart kabına koyun ve döner tablanın
ortasına yerleştirin.
• Sesli uyarı işaretini duyduğunuzda eti çevirin,
yeniden düzenleyin ve ayırın. İnce ve sıcak
kısımları alüminyum folyo ile kapatın.
• Çözdürme işleminden sonra, eti alüminyum
folyoya sararak tamamen çözülünceye kadar
10-15 dakika bekletin.
• Donmuş kıymayı bir tart kabına koyun ve döner
tablanın ortasına yerleştirin.
• Sesli uyarı işaretini duyduğunuzda yiyeceği çevirin
ve mümkünse çözülen kısımları fırından çıkarın.
• Çözdürme işleminden sonra, alüminyum folyoya
sararak tamamen çözülünceye kadar 5-10
dakika bekletin.
• Pastanın, kekin veya çöreğin sarılı olduğu
ambalajın tümünü çıkarın.
• Keki doğrudan ya da bir tabağın üzerine koyarak
döner tablanın ortasına yerleştirin.
• Çözdürme işleminden sonra, keki eşit parçalara
bölün ve her parçanın arasında boşluk bırakarak,
kekin her tarafı eşit şekilde çözülünceye kadar
15-60 dakika bekletin.
• Ekmeği bir tart kabına yayıp döner tablanın
ortasına yerleştirin. Ekmek 1 kg ağırlığındaysa
doğrudan döner tablanın üzerine yerleştirin.
• Sesli uyarı işaretini duyduğunuzda dilimleri çevirin,
yeniden düzenleyin ve çözülen dilimleri fırından
çıkarın.
• Çözdürme işleminden sonra, ekmeği alüminyum
folyoya sararak tamamen çözülünceye kadar 5-15
dakika bekletin.
ÖNEMLİ: Soğuk gıdalar 5 oC, donmuş gıdalar ise -18 oC'den sonra pişirilir.
express
cook
express
cook1
express
cook2
(grill)
ÖNEMLİ: Otomatik buz çözme
1. Biftek ve pirzolaları dondururken birbirlerinin üzerine dizmeyin.
2. Kıymayı ise mümkün olduğu kadar yayvan ve ince bir tabaka halinde dondurun.
3. Ters çevirdikten sonra buzu çözülmüş olan porsiyonları küçük alüminyum folyo parçalarıyla kaplayın.
4. Kümes hayvanlarının eti, çözdürme işleminden sonra hemen işlenmelidir.
5. Krema ile süslenmiş ve kaplanmış gato, mikrodalga enerjisine karşı çok hassastır.
Krema hızla yumuşamaya başlarsa, en iyi sonucu elde etmek için hemen fırından çıkarıp oda
sıcaklığında 10-30 dakika bekletin.
168
SEBZELİ TAVUK PANE (AC-1)
Baharatlı tavuk yahni
0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg
60 g
120 g
180 g uzun pirinç
1
1
1
poşet safran
25 g
50 g
75 g soğan (doğranmış)
50 g
100 g
150 g dolmalık kırmızı biber (ince
kesilmiş)
50 g
100 g
150 g pırasa (ince kesilmiş)
150 g
300 g
450 g tavuk göğsü, fileto (küp
şeklinde kesilmiş)
kara biber, kırmızı biber tozu
10 g
20 g
30 g tereyağı veya margarin
150 ml 300 ml 450 ml et suyu
1. Pirinç ve safranı önceden yağladığınız tabakta
karıştırın.
2. Soğan, kırmızı biber, pırasa ve tavuğu karıştırın.
Karışımı baharatla tatlandırıp pirincin üzerine koyun.
3. Üzerine tereyağını koyun.
4. Et suyunu tavuğun üzerine dökün, mikrodalgaya
dayanıklı şeffaf film ile üzerini örtün ve OTOMATİK
PİŞİRME (AC-1) “Sebzeli tavuk tava” ayarında
pişirin.
5. Pişirdikten sonra yaklaşık 5-10 dakika kadar
demlendirin.
KIYMA VE SOĞAN (AC-2)
0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg
150 g
300 g
450 g kıyma (1/2 biftek, 1/2 domuz)
50 g
100 g
150 g soğan (ince doğranmış)
1/
1
11/2 yumurta
2
15 g
30 g
45 g beyaz ekmek içi
tuz ve biber
115 ml 230 ml 345 ml et suyu
20 g
40 g
60 g domates püresi
65 g
125 g
190 g patates (ince doğranmış)
65 g
125 g
190 g havuç (ince doğranmış)
1/ tbsp 1 tbsp 11/ tbsp kıyılmış maydanoz
2
2
1. Kıyma, soğan, yumurta ve ekmek kırıntılarını
güveç kabında karıştırın. Tuz ve biberle tatlandırın.
2. Domates püresi ile et suyunu karıştırın.
3. Domates püreli karışımı, patatesleri, havuçları ve
maydonozu kıymaya ekleyip iyice karıştırın.
4. Tencerenin kapağını kapatıp OTOMATİK PİŞİRME
(AC-2) “Kıyma ve Soğan” menüsünde pişirin.
5. Fırın durup sesli sinyal duyulduğunda, yemeği
karıştırıp tekrar üzerini örtün.
6. Piştikten sonra yaklaşık 5 dakika demlendirin.
Servis yapmadan önce üzerine maydonoz serpin.
BALIK FİLETOSU GRATEN (A1-1)
Balık esterhazi
0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg
230 g
450 g
680 g balık filetosu
100 g
200 g
300 g pırasa (halka şeklinde
doğranmış)
20 g
40 g
60 g soğan (ince doğranmış)
40 g
100 g
140 g havuç (rendelenmiş)
10 g
10 g
20 g
tereyağı veya margarin
tuz, biber ve küçük hindistan
cevizi rendesi
1 tbsp 11/2 tbsp 2 tbsp limon suyu
50 g
100 g
150 g taze krema
50 g
100 g
150 g Gouda peyniri (rendelenmiş)
1. Sebzeleri, tereyağını ve baharatları bir güveç kabına
koyup iyice karıştırın. 900 Watt’da malzemelerin
ağırlığına göre 2-6 dakika pişirin.
2. Balığı yıkayıp kurulayın ve her iki tarafına da limon
suyu, tuz karışımı sürün.
3. Taze kremayı sebzelerle karıştırıp yeniden baharat
ekleyin.
4. Sebzelerin yarısını bir graten tabağına koyun.
Sebzelerin üzerine balığı yerleştirin, onun üzerine de
kalan sebzeleri ekleyin.
5. En üste Gouda peynirini serpin, graten tabağını alçak
ayağın üzerine koyup yemeği OTOMATİK PİŞİRME
VE IZGARA 1 (A1-1) “Balık filetosu graten”
menüsünde pişirin.
6. Pişirdikten sonra yaklaşık 5 dakika kadar demlendirin.
BALIK FİLETOSU GRATEN (A1-1)
İtalyan usulü balık graten
0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg
200 g
430 g
630 g balık filetosu
1/ tbsp 1 tbsp 11/ tbsp limon suyu
2
2
1/ tbsp 1 tbsp 1 1/ tbsp ançüez yağı
2
2
30 g
50 g
80 g Gouda peyniri (rendelenmiş)
tuz ve biber
150 g
300 g
450 g taze domates
1 tbsp 11/2 tbsp 2 tbsp ince kıyılmış karışık yeşillik
100 g
180 g
280 g Mozarella peyniri
1/ tbsp 3/ tbsp 1 tbsp kıyılmış fesleğen
2
4
1. Balığı yıkayıp kurulayın. Üzerine limon suyu ve tuz serpip,
ançuez yağıyla yağlayın.
2. Graten tabağına yerleştirin (balığın ağırlığına göre tabağın
boyutu da değişebilir).
3. Balığın üzerine Gouda rendesini serpin.
4. Domatesleri peynirin üzerine yerleştirin.
5. Tuz, biber ve karışık yeşillikle tatlandırın.
6. Mozarella peynirini ince çubuklar halinde doğrayıp domateslerin üzerine yerleştirin. Peynirin üzerine fesleğeni serpin.
7. Graten tabağını alçak ayağın üzerine yerleştirin ve
OTOMATİK PİŞİRME VE IZGARA 1 (A1-1) “Balık filetosu
graten” menüsünde pişirin.
8. Piştikten sonra yaklaşık 5 dakika bekletin.
169
TÜRKÇE
OTOMATİK PİŞİRME TARİFLERİ
OTOMATİK PİŞİRME TARİFLERİ
GRATEN (A1-2)
Ispanak graten
0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg
150 g
300 g
450 g ıspanak yaprağı (büzü
çözülmüş, suyu süzülmüş)
15 g
30 g
45 g soğan (ince doğranmış)
tuz, biber ve küçük hindistan
cevizi rendesi
5g
10 g
15 g tereyağı ya da margarin
(tabağı yağlamak için)
150 g
300 g
450 g haşlanmış patates
(dilimlenmiş)
35 g
75 g
110 g pişmiş domuz butu (küp
şeklinde doğranmış)
50 g
100 g
150 g taze krema
1
2
3
yumurta
40 g
75 g
115 g rendelenmiş peynir
GRATEN (A1-2)
Patatesli kabak graten
0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg
5g
10 g
15 g
200 g
115 g
400 g
230 g
600 g
345 g
75 g
1
1/
2
150 g
2
1
225 g
3
2
40 g
10 g
80 g
20 g
120 g
30 g
1. Ispanak yapraklarını soğanla karıştırın ve tuz biber
ve küçük hindistan cevizi ile tatlandırın.
2. Graten tabağını yağlayın. Graten tabağına sırayla
önce patates dilimlerini, sonra küp küp doğranmış
domuz etini ve en üste de ıspanakları yerleştirin. En
üstte ıspanak olmalıdır.
3. Yumurtaları crème fraiche ile karıştırın. Karışıma tuz
ve biber ekleyip gratenin üzerine dökün.
4. Gratenin üzerine rendelenmiş peynir serpin.
5. Graten tabağını alçak ayağın üzerine yerleştirin ve
OTOMATİK PİŞİRME VE IZGARA 1 (A1-2),
“Graten” modunda pişirin.
6. Pişirdikten sonra yaklaşık 5-10 dakika kadar
demlendirin.
1. Graten tabağını yağlayın ve önce patates dilimlerini
sonra da kabak dilimlerini yerleştirin.
2. Yumurtaları crème fraiche ile karıştırın. Karışıma tuz,
biber ve sarımsak ekleyip gratenin üzerine dökün.
tereyağı ya da margarin
3. Gouda peynirini gratenin üzerine serpin.
(tabağı yağlamak için)
haşlanmış patates (dilimlenmiş) 4. Son olarak gratenin üzerine ayçekirdeği serpin.
5. Graten tabağını alçak ayağın üzerine yerleştirin ve
dolmalık kabak (ince
OTOMATİK PİŞİRME VE IZGARA 1 (A1-2),
dilimlenmiş)
“Graten” modunda pişirin.
taze krema
6. Pişirdikten sonra yaklaşık 5-10 dakika kadar
yumurta
demlendirin.
diş ezilmiş sarımsak
tuz, biber
rendelenmiş Gouda peynir
ayçekirdeği
IZGARA ŞİŞ (A2-2)
4 adet tahta şiş
400 g
kuşbaşı doğranmış domuz külbastı
100 g
domuz pastırması
100 g
soğan, dörde bölünmüş
250 g
domates, dörde bölünmüş
100 g
doğranmiş yeşil biber
2 çorba k.
yağ
4 çay k.
tatlı kırmızı biber
tuz
1 çay k.
acı biber
1 çay k.
worcester sosu
1. Eti ve sebzeleri 4 tahta şişe dizin.
2. Yağı baharatlarla karıştırıp, şiş kebapların üzerine
sürün.
3. Kebapları tel ızgaranın üzerine yerleştirin ve
OTOMATİK PİŞİRME VE IZGARA 2 (A2-2),
“Izgara şiş” ayarında pişirin.
170
PİŞİRME TABLOLARI
KULLANILAN KISALTMALAR
çay k.= çay kaşığı
kg = kilogram
l = litre
fincan = fincan dolusu
gr = gram
ml = mililitre
çorba k.=
çorba kaşığı
cm = santimetre
dk. = dakika
TABLO : YİYECEK VE İÇECEKLERİ ISITMA
Ağırlık
-g/ml-
Kahve
Süt
Su
1 fincan
1 fincan
1 fincan
6 fincan
1 tencere
Tabak (sebze, et
& garnitür)
Türlü / Çorba
Sebzeler
Et, 1 dilim*
Balık fileto *
Kek, 1 dilim
Bebek maması,
iyice, 1 kavanoz
Margarin veya
tereyağını eritme *
Çikolata eritmek için
Ayar
Güç
-Düzeyi-
Süre
-dk-
Yöntem
150
150
150
900
1000
500
900 W
900 W
900 W
900 W
900 W
900 W
yaklaşık 1
yaklaşık 1
yaklaşık 2
8-10
9-11
4-6
200
200
500
200
200
150
190
900 W
900 W
900 W
900 W
900 W
450 W
450 W
1-2
2-3
3-5
yaklaşık 3
3-5
1/ -1
2
1/ -1
2
50
900 W
1/
2
kapaksız
kapaksız
kapaksız
kapaksız
kapaksız
sosa bir miktar su serpin, üzerini kapatın, ısıtma işleminin
yarısında karıştırın
kapaklı, ısıttıktan sonra karıştırın
gerekiyorsa bir miktar su ekleyin, üzerini kapatın, ısıtma
işleminin yarısında karıştırın
sosu etin üzerine ince bir tabaka halinde yayın, üzerini örtün
kapaklı
bir tart kabına yerleştirin
mikrodalgaya dayanıklı bir kaba aktarın, ısıttıktan sonra
karıştırın ve sıcaklığını kontrol edin
kapaklı
100
450 W
3-4
arada sırada karıştırın
* soğutulmuş halde
TABLO : TAZE SEBZELERİ PİŞİRME
Yiyecek
Ağırlık
-g-
Brokoli
Ayar
Güç
-Düzeyi-
Süre
-dk-
500
900 W
6-8
Bezelye
500
900 W
6-8
Havuç
500
900 W
9-11
Haşlanmış
patates
500
900 W
15-17
Yiyecek
Ağırlık Ayar
-g-
Yöntem
Eklenen Su
-Çorba k./ml-
brokoliyi küçük dallara ayırın, 4-5 yemek kaşığı su ekleyin,
kapağını kapatıp ara ara karıştırarak pişirin
kapağını kapatın, 4-5 yemek kaşığı su ekleyin, pişirme sırasında
ara ara karıştırın
halkalar halinde doğrayın, kapağını kapatın, 4-5 yemek kaşığı su ekleyin,
kapağı kapalı halde, aralıklarla karıştırarak pişirin
birbirine yakın boyutlarda büyükçe doğrayın, biraz tuz ve 150 ml
su ekleyin; kapağı kapalı halde, aralıklarla karıştırarak pişirin
-
TABLO : BUZUNU ÇÖZDÜRME
Gulaş
Sosis 8 adet
4 adet
Tavuk budu
Balık filetosu
Hamburger
ekmeği, 2 adet
Kek, 1 dilim
Meyve, örn.
kiraz, çilek,
frambuaz, erik
Güç
Süre
-Düzeyi- -dk-
Yöntem
500
600
300
200
400
80
270 W 8-9
270 W 6-8
270 W 3-5
270 W 3-4
270 W 5-7
270 W 1-11/2
çözdürme işleminin yarısında çevirin
çözdürme işleminin yarısında çevirin
yalnızca kısmen çözdürün
150
250
270 W
270 W
bir tart kabına yerleştirin
eşit şekilde yayın, çözdürme işleminin yarısında çevirin
1-3
3-5
çözdürme işleminin yarısında karıştırın
yanyana dizin, çözdürme işleminin yarısında çevirin
Bekleme süresi
-dk.-
15-30
5-10
5-10
10-15
5-10
-
Tabloda verilen süreler, gıda maddelerinin donma derecesine, kalitesine ve ağırlığına bağlı olarak değişiklik
gösterebilir.
171
5
5
TÜRKÇE
Yiyecek /
içecek
PİŞİRME TABLOLARI
TABLO : BUZUNU ÇÖZDÜRME VE PİŞİRME
Yiyecek
Ağırlık
-g-
Ayar
Güç
Süre Eklenen Su Yöntem
-Düzeyi- -dk-Çorba k.-
Balık filetosu
Bir tabak yemek
Brokoli
300
400
300
900 W
900 W
900 W
9-11
8-10
6-8
3-5
Bezelye
300
900 W
6-8
3-5
Karışık sebze
500
900 W
9-11
3-5
Bekleme süresi
-dk.-
kapaklı
üzerini kapatın, 6 dakika sonra karıştırın
üzerini kapatın, pişirme işleminin
yarısında karıştırın
üzerini kapatın, pişirme işleminin
yarısında karıştırın
üzerini kapatın, pişirme işleminin
yarısında karıştırın
1-2
2
2
2
2
TABLO : PİŞİRME, IZGARA YAPMA, ÜZERİNİ KIZARTMA
Yiyecek
Rostolar
(Domuz,
Dana, Kuzu)
Ağırlık
-g-
500
1000
1500
Sığır rosto
(orta pişmiş)
1000
1500
Tavuk
1200
Tavuk Butu
200
Sığır butundan 400
biftek
2 parça, orta
Gratenlerin
üzerinin
kızartılması
Croque
1 parça
Monsieur
4 parça
Pizza
300
400
Ayar
Güç
Süre
-Düzeyi- -dk-
450 W
450 W
450 W
450 W
450 W
450 W
450 W
450 W
450 W
450 W
450 W
450 W
630 W
630 W
630 W
630 W
630 W
630 W
900 W
630 W
900 W
630 W
450 W
5-8
6-8*
5-8
4-5
16-18
5-7*
14-16
4-6
26-28
5-6*
26-28
4-5
5-8
8-10*
3-5
12-15
12-15*
4-6
9-11
5-7
9-11*
3-5
6-7*
4-6
11-12*
6-8
8-13
450 W
450 W
450 W
450 W
450 W
450 W
1/
2
5-6
1/ -1
2
5-6
4-6
4-6
6-7
5-7
Yöntem
baharatını tadarak koyun, alçak ayağa yerleştirin,
sonra ters çevirin *
Bekleme süresi
-dk.-
10
10
10
baharatla tatlandırın, alçak ızgara teline yerleştirin,
* sonra çevirin
10
10
baharatla tatlandırın, göğsü aşağıya yerleştirin,
* sonra çevirin
3
baharatını tadarak koyun, yüksek ayağa deri olan
kısmı aşağı gelecek şekilde yerleştirin, sonra ters
çevirin *
yüksek ayağa yerleştirin, sonra ters çevirin *,
ızgaradan sonra baharatını
3
tabağı alçak ızgara teline yerleştirin
ekmeği kızartın, yağ sürüp üzerine bir dilim
pişmiş jambon, bir dilim ananas ve bir dilim
peynir koyun
alçak ayağa yerleştirin.
172
YEMEK TARİFLERİ
TARİFLERİ
UYARLAMA
MİKRODALGA
FIRINA
En sevdiğiniz tarifleri mikrodalga fırına uyarlamak
istediğinizde, aşağıdaki noktalara dikkat etmeniz
gerekecektir. Pişirme süreleri 1/3 oranında kısalır.
Bu yemek kitabındaki tarif örneklerine bakın. Et,
balık, kanatlı kümes hayvanları, sebzeler,
meyveler, yahni ve çorbalar gibi yüksek nem
içeren yiyecekler mikrodalga fırınınızda kolayca
pişirilebilir.
BİBERİYELİ MANTAR
Gerekli kaplar: Kapaklı tencere (1 l)
Düz, yuvarlak kapaklı kap
(yaklaşık. 22 cm çapında)
İçindekiler
8
adet büyük mantar (yaklaşık
225. gr), bütün halde
20 g
tereyağı veya margarin
50 g
soğan, ince kıyılmış
15 g
domuz pastırması, ince dilimlenmiş
kara biber, toz
doğranmış taze biberiye
125 ml
sek beyaz şarap
125 ml
krema
20 g
un
Nem oranı düşük olan yiyeceklerin ise ısıtılmadan
veya pişirilmeden önce yüzeylerinin nemlendirilmesi
gerekir.
Kendi suyuyla pişirilecek çiğ yiyeceklere eklenecek
sıvı miktarı orijinal tarifte belirtilen sıvı miktarının 2/3
oranında azaltılmasıyla bulunur. Eğer, gerekirse,
pişirme sırasında daha fazla su da ekleyebilirsiniz.
Eklenecek yağ miktarı da epeyce azaltılmalıdır. Çok
az bir miktar, tereyağı, margarin veya sıvı yağ,
yiyeceğin lezzet kazanmasına yeter. Bu nedenle,
mikrodalga fırınınız sağlıklı yaşam diyetinin önemli
bir parçası olan az yağlı yiyecekler hazırlama
konusunda eşi bulunmaz bir yardımcıdır.
1. Mantarların saplarını kesip küçük küçük doğrayın.
2. Alçak kenarlı bir tabağı yağlayın. Soğanları,
küçük, küçük doğranmış domuz pastırmasını ve
mantar saplarını ekleyin. Karabiber ve biberiye ile
tatlandırın. Kapağını kapatıp pişirin.
3-5 dk.
900 W
Soğumaya bırakın.
3. Kremayı ve şarabın 100 ml.'sini kasede ısıtın.
1-3 dk.
900 W
4. Şarabın geri kalanını unla karıştırıp, elde ettiğiniz
bu karışımı, ısıttığınız krema-şarap karışımına
karıştırarak ekleyin. Kapağını kapatıp pişirin.
Pişirme işlemi sırasında bir kez karıştırın.
1 dk.
900 W
5. Mantarları domuz pastırması karışımıyla doldurun
ve derin olmayan kaba yerleştirin. Sosu
mantarların üzerine döktükten sonra aşağıdaki
rafta pişirin.
6-8 dk.
270 W
Pişirdikten sonra yaklaşık 2 dakika kadar
demlendirin.
SOĞAN ÇORBASI
Gerekli kaplar: Kapaklı tencere (2 l)
4 çorba kasesi (200 ml)
İçindekiler
10 g
tereyağı veya margarin
100 g
soğan, dilimlenmiş
800 ml
et suyu
tuz, biber
2 dilim
ekmek
40 g
rendelenmiş peynir
1. Kaseyi yağlayın. Doğranmış soğanları, et suyunu,
tuzu ve biberi ekleyin. Üzerini kapatıp pişirin.
9-11 dk.
900 W
2. Ekmek dilimlerini kızartın, küpler halinde kesip
çorba kaselerine paylaştırın. Çorbayı ekmek
küplerinin üzerine koyun ve üstüne de
rendelenmiş peynir serpin.
3. Kaseleri döner tablanın üzerine yerleştirip ızgara
ayarında pişirin.
6-7 dk.
173
TÜRKÇE
Bu yemek kitabındaki tüm tarifler, özellikle aksi
belirtilmedikçe, 4 kişilik hazırlanmıştır.
YEMEK TARİFLERİ
XXXXXXXXXXXXX
KIYMALI PATLICAN DOLMASI
Gerekli kaplar: Kapaklı tencere (1 l)
Alçak kenarlı tart kabı
(yaklaşık. 30 cm uzunluğunda)
İçindekiler
250 g
patlıcan
200 g
domates
1 çorba k. tencereyi yağlamak için zeytinyağı
100 g
soğan, dilimlenmiş
4
tohumları çıkarılmış, orta acılıkta
yeşil biber
200 g
kıyma (sığır eti)
2
sarımsak dişi, ezilmiş
2 çorba k. maydanoz, ince kıyılmış
tuz, biber
kırmızı biber
60 g
küp şeklinde doğranmış Feta peyniri
1. Patlıcanları boylamasına ikiye bölün ve bir çay
kaşığı yardımıyla, 1 cm kalınlığında bir dış kabuk
kalıncaya kadar içlerini oyun. Çıkardığınız içleri
küçük parçalar halinde doğrayın.
2. Domateslerin kabuklarını soyup doğrayın.
3. Kasenin dibini zeytinyağı ile yağlayın. Soğanları
ekleyin, kapağını kapatıp pişirin.
2 dk.
900 W
4. Biberleri halka halka doğrayın. Üçte birini garnitür
olarak ayırın. Kıymayı, doğranmış patlıcan içi,
soğan, domates, doğranmış biber, sarımsak ve
maydonozla karıştırın. Baharatlarla tatlandırın.
5. İkiye bölünmüş patlıcanları kurulayın. Kıymalı için
yarısını patlıcanlara paylaştırın ve üzerine feta
peyniri serpin. Daha sonra kıymalı için kalan
yarısını da paylaştırın.
6. Yarım patlıcanları ince tepsiye dizdikten sonra,
tepsiyi fırının alt rafına sürerek yemeğinizi pişirin.
11-13 dk.
630 W
Patlıcanları halka halka doğranmış yeşil biberle
süsleyin ve pişirmeye devam edin.
4-7 dk.
630 W
Pişirdikten sonra yaklaşık 2 dakika kadar
demlendirin.
DİLBALIĞI FİLETO
Gerekli kaplar: Alçak kenarlı oval bir fırın kabı
ve mikrodalgaya uygun film
(yaklaşık. 26 cm uzunluğunda)
İçindekiler
400 g
dilbalığı filetosu
1
limon
150 g
domates
10 g
tereyağı
1 çorba k. bitkisel yağ
1 çorba k. maydanoz, ince kıyılmış
tuz, biber
4 çorba k. beyaz şarap
20 g
tereyağı veya margarin
1. Balığı yıkayıp üzerine kağıt havluyla hafifçe
vurarak kurulayın. Kılçıklarını ayıklayın.
2. Limonu ve domatesleri ince ince dilimleyin.
3. Fırın kabını tereyağı ile yağlayın. Filetoları
kaba yerleştirin ve bitkisel yağ ile yağlayın.
4. Filetoların üzerine maydonoz serpin, domates
dilimlerini yerleştirin, tuz ve biberle tatlandırın.
Limon dilimlerini domateslerin üzerine koyun
ve beyaz şarabı filetoların üzerinde gezdirin.
5. Limon dilimlerinin üzerine küçük tereyağı
parçaları koyup, fırın kabının üzerini kapatın
ve pişirin.
11-13 dk.
630 W
Pişirdikten sonra yaklaşık 2 dakika kadar
demlendirin.
Öneri: Bu tarifi kod, mezgit, pisi veya tekir gibi
balıklarla da uygulayabilirsiniz.
174
YEMEK TARİFLERİ
Gerekli kaplar: Kapaklı tencere (1 l)
Alçak kenarlı yuvarak graten
kabı (yaklaşık. 25 cm
uzunluğunda)
İçindekiler
800 g
balık fileto
2 çorba k. limon suyu
tuz
10 g
tereyağı veya margarin
50 g
soğan, ince kıyılmış
20 g
un
100 ml
beyaz şarap
1 çk
kabı yağlamak içim bitkisel yağ
100 g
rendelenmiş Emmental peyniri
2 yk
doğranmış maydonoz
BADEMLİ ALABALIK
Gerekli kaplar: Düz ve oval bir graten tabağı
(yaklaşık 32 cm uzunluğunda)
İçindekiler
4
alabalık (200 g), temizlenmiş
bir limonun suyu
tuz
30 g tereyağı veya margarin
50 g un
10 g tencereyi yağlamak için tereyağı veya
margarin
50 g badem
ZÜRİH USULÜ DANA GÜVEÇ
Gerekli kaplar: Kapaklı tabak (2 l kapasiteli)
İçindekiler
600 g
dana filetosu
10 g
tereyağı veya margarin
50 g
soğan, ince kıyılmış
100 ml
beyaz şarap
yaklaşık 1/2 litre sos için, baharatla
tatlandırılmış kıvam artırıcı sos
300 ml
krema
1 çorba k. maydanoz, ince kıyılmış
1. Balığı yıkayıp hafifçe silkeleyerek suyunu
süzdürün, üzerine limon suyu serpin ve tuzla ovun.
2. Kaseyi yağlayın. Doğranmış soğanı ekleyin,
kapağını kapatıp pişirin.
1-2 dk.
900 W
3. Soğanların üzerine un serpin, beyaz şarabı ekleyin
ve karıştırın.
4. Graten kabını yağlayıp balığı içine koyun. Sosu
balığın üzerine döküp üstüne de rende peynir
serpin. Alçak ayağa yerleştirip pişirin.
1. 7-8 dk.
450 W
2. 14-16 dk.
450 W
Pişirdikten sonra yaklaşık 2 dakika kadar
demlendirin.
1. Balığı yıkayıp kurulayın ve her iki tarafına da
limon suyu sürün. Balığın içini ve dışını tuzlayıp
15 dakika dinlendirin.
2. Tereyağını eritin.
1 dk.
900 W
3. Balığı kurulayın, üzerine tereyağı sürüp una
bulayın.
4. Graten tabağını yağlayın. Graten tabağına
yerleştirin ve alçak ayağın üzerinde pişirin.
Pişirme süresinin 2/3’ünde alabalıkların diğer
yüzünü de çevirin ve bademleri üzerlerine serpin.
15-18 dk.
450 W
Pişirdikten sonra yaklaşık 2 dakika kadar
demlendirin.
1. Dana etini jülyen doğrayın.
2. Tabağı tereyağıyla yağlayın. Eti ve soğanları
tabağa koyun, kapağını kapatıp pişirin.
Pişirme işlemi sırasında bir kez karıştırın.
6-9 dk.
900 W
3. Beyaz şarap, kıvam artırıcı sos ve kremayı
ekleyip karıştırın, kapağı kapatıp pişirmeye
devam edin. Ara sıra karıştırın.
3-5 dk.
900 W
4. Piştikten sonra yemeği karıştırın ve yaklaşık 5
dakika dinlendirin. Maydonozla süsleyin.
175
TÜRKÇE
PEYNİR SOSLU BALIK FİLETOSU
YEMEK TARİFLERİ
MOZZARELLALI DANA PİRZOLASI
Gerekli kaplar: Düz, kare graten kabı, kapaklı
(yaklaşık. 25 cm uzunluğunda)
İçindekiler
150 g
dilimlenmiş Mozzarella peyniri
500 g
suyu süzdürülmüş konserve domates
4
dana pirzolası (600 g)
20 ml
zeytinyağı
2 diş
doğranmış sarımsak
20 g
kebere
oregano
tuz, biber
DOMUZ DOLMASI
Gerekli kaplar: Kapaklı tencere (2 l)
Oval graten kabı
(yaklaşık. 26 cm uzunluğunda)
İçindekiler
150 g
doğranmış ıspanak yaprağı
150 g
%20 yağlı fromage frais
50 g
rendelenmiş Emmental peyniri
tatlı kırmızı biber
8 dilim
pişmiş jambon (400 g)
125 ml
su
125 ml
krema
20 g
un
20 g
tereyağı veya margarin
1 çay k.
Tencereyi yağlamak için
tereyağı veya margarin
1. Dana etini yıkayın, süzün ve döverek inceltin. Eti
tabağa yerleştirin.
2. Domatesleri püre haline getirip sarımsak,
zeytinyağı, tuz, biber, kapari ve kekik ekleyin. Bu
karışımı etin üzerine dökün. Kapağı kapatıp pişirin.
15-19 dk.
630 W
Etleri çevirin.
3. Her bir külbastının üzerine bir dilim mozzarella
peyniri yerleştirin, baharatla tatlandırın ve yüksek
tel ızgaranın üzerinde kapağı açık olarak pişirin.
9-12 dk.
630 W
Pişirdikten sonra yaklaşık 5 dakika kadar
demlendirin.
1. Ispanağı, peynir ve fromage frais ile karıştırın
ve baharatla tatlandırın.
2. Her bir jambon diliminin üzerine hazırladığınız
karışımdan bir yemek kaşığı kadar koyun ve
jambonları sarın. Sardığınız jambon dilimlerini
tahta kürdanla tutturun.
3. Beşamel sos hazırlayın. Bunun için su ve
kremayı bir kaseye koyup ısıtın.
2-4 dk.
900 W
Unla tereyağını karıştırıp meyane yapın. Bunu
beşamel sosa ekleyin ve pürüzsüz bir kıvama
gelinceye kadar çırpın. Kapağını kapatıp
koyulaşıncaya kadar pişirin.
1-2 dk.
900 W
Karıştırın ve tadına bakın.
4. Sosu, yağlanmış graten kabına dökün, sarılmış
jambon dilimlerini sosun üzerine yerleştirin ve
yemeğinizi kapağı kapalı olarak pişirin.
10-12 dk.
630 W
Pişirdikten sonra yaklaşık 5 dakika kadar
demlendirin.
KABAK VE MAKARNA GRATEN
Gerekli kaplar: Kapaklı tencere (1 l)
Graten tabağı (yaklaşık. 26 cm
uzunluğunda)
İçindekiler
80 g
makarna
400 g
doğranmış konserve domates
150 g
soğan, ince kıyılmış
fesleğen, kekik, tuz, biber
1 çorba k. tencereyi yağlamak için zeytin
450 g
kabak, dilimlenmiş
150 g
ekşi krema
2
yumurta
100 g
rende Cheddar peyniri
1. Domatesleri soğanla karıştırın ve bolca
baharatla tatlandırın. Makarnayı ekleyin.
Domates sosunu makarnanın üzerine dökün
ve en üste de kabak dilimlerini yerleştirin.
2. Ekşi krema ve yumurtaları çırpın ve gratenin
üzerine dökün. En üste rendelenmiş peyniri
serpin. Alçak tel ızgaranın üzerinde pişirin.
18-21 dk.
900 W
7-8 dk.
630 W
Pişirdikten sonra yaklaşık 5-10 dakika kadar
demlendirin.
176
YEMEK TARİFLERİ
Gerekli kaplar: Kapaklı tencere (2 litrelik)
Düz, kare graten kabı, kapaklı
(yaklaşık. 20 x 20 x 6 cm)
İçindekiler
300 g
konserve domates
50 g
doğranmış jambon
50 g
soğan, ince kıyılmış
1
sarımsak dişi, ezilmiş
250 g
kıyma
2 yk
domates püresi
tuz, biber,
150 ml
crème fraîche
100 ml
süt
50 g
rendelenmiş Parmesan peyniri
1 çay k.
karışık ince kıyılmış güzel kokulu ot
1 çay k.
zeytinyağı
1 çay k.
yağlamak için bitkisel yağ
125 g
ıspanaklı lazanya
1 çorba k. rendelenmiş Parmesan peyniri
ÇİKOLATA SOSLU ARMUT
Gerekli kaplar: Kapaklı tencere (2 l)
Kapaklı tencere (1 l)
İçindekiler
4
kabukları soyulmuş bütün armut
(600 g)
60 g
şeker
10 g
vanilya
1 çorba k. likör, alkol oranı
150 ml
su
130 g
doğranmış bitter çikolata
100 g
crème fraiche
1. Domatesleri doğrayıp, jambon, soğan, sarımsak,
kıyma ve domates püresi ile karıştırın. Baharatını
ekleyin, kapağı kapalı olarak pişirin.
5-8 dk.
900 W
2. Crème fraiche, süt, Parmesan peyniri, yeşillikler,
zeytinyağı ve baharatları karıştırın.
3. Kabı yağlayın ve dibine lazanyanızın yaklaşık
üçte birini yerleştirin. Kıyma karışımının yarısını
lazanyanın üzerine koyun ve biraz sos dökün.
Lazanyanın kalanı için de aynı işlemleri
tekrarlayın. Lazanyayı tamamen sosla kaplayın
ve üzerine Parmesan peyniri serpin. Kapak
kapalı halde pişirin.
13-17 dk.
630 W
Pişirdikten sonra yaklaşık 5-10 dakika kadar
demlendirin.
TÜRKÇE
LAZANYA
1. Şeker, vanilya, şeftali likörü ve suyu kaseye
koyun, karıştırın ve kapağı kapalı olarak pişirin.
1-2 dk.
900 W
2. Armutları bu sıvı karışımın içine ekleyin,
kapağı kapatıp pişirin.
5-8 dk.
900 W
Armutları kaseden çıkarıp buzdolabına koyun.
3. Kasedeki sıvı karışımdan 50 ml ayırıp küçük
kaseye koyun. Crème fraiche ve çikolatayı
ekleyip, kapağı kapalı olarak pişirin.
2-3 dk.
900 W
4. Sosu iyice karıştırıp servis etmeden önce
armutların üzerine dökün.
177
YEMEK TARİFLERİ
AHUDUDU SOSLU İRMİKLİ PUDİNG
Gerekli kaplar:
İçindekiler
500 ml
40 g
15 g
50 g
1
1 çorba k.
1
250 g
50 ml
40 g
Kapaklı tencere (2 l)
Tek kişilik yemekler
süt
şeker
küçük doğranmış badem
irmik
yumurtanın sarısı
su
yumurtanın beyazı
ahududu
su
şeker
CHEESECAKE
Gerekli kaplar: Kelepçeli kalıp
(yaklaşık 26 cm çapında)
İçindekiler
Taban:
300 g
un
1 çorba k. kakao
10 g
kabartma tozu
150 g
şeker
1
yumurta
10 g
kalıbı yağlamak için tereyağı ya da
margarin
Dolgu malzemesi:
150 g
tereyağı veya margarin
100 g
şeker
10 g
vanilya
3
yumurta
400 g
fromage frais %20 yağlı
40 g
toz vanilya pudingi
1. Süt, şeker ve bademleri kaseye koyun, kapağı
kapalı olarak pişirin.
3-5 dk.
900 W
2. İrmiği ekleyin, karıştırın, kapağı kapatıp pişirin.
10-12 dk.
900 W
3. Bir kapta yumurtanın sarısını suyla çırpın ve
sıcak karışımın içine boşaltarak karıştırın.
Yumurtanın akını kar haline gelene dek çırpın
ve karışıma ekleyin. Puding karışımını tek
kişilik kaplara boşaltın.
4. Sosu hazırlamak için ahududuları yıkayıp
kurutun; daha sonra su ve şekerle birlikte bir
kaba koyun. Kapağı kapatarak pişirin
2-3 dk.
900 W
5. Ahududuları ezin ve irmikli pudingle birlikte
servis edin.
1. Un, kakao, kabartma tozu ve şekeri bir kasede
karıştırın.
2. Yumurta ve tereyağını ilave edip mutfak
robotunda karıştırın.
3. Kalıbı yağlayın. Hamuru merdaneyle açıp,
kenarlarda 2 cm kadar kenar payı kalacak şekilde
kalıbı kaplayın. Hazırladığınız bu tabanı pişirin.
6-8 dk.
630 W
4. Tereyağı ve şekeri yumuşak ve köpüklü bir hal
alıncaya kadar çırpın. Yumurtaları yavaşça,
çırparak ilave edin. Fromage frais ve toz halindeki
vanilyalı puding karışımını ekleyin.
5. Bu karışımı cheesecake tabanına yayın ve pişirin.
15-19 dk.
178
630 W
UYARI: MİKRODALGA FIRININIZIN HİÇBİR
YERİNDE PİYASADA SATILAN FIRIN
TEMİZLEYİCİ MADDELERİ, BUHARLI
TEMİZLEYİCİLERİ, AŞINDIRICILARI, SERT
TEMİZLİK MADDELERİNİ VE SODYUM
HİDROKSİT İÇEREN MADDELERLE OVMA
AMAÇLI TEMİZLİK BEZLERİNİ KULLANMAYIN.
FIRINI DÜZENLİ ARALIKLARLA SİLİN VE TÜM
YİYECEK ARTIKLARINI TEMİZLEYİN. Fırının
temiz tutulmaması yüzeyde bozulmaya neden
olabilir ve bu bozulma cihazın ömrünü
olumsuz yönde etkileyip tehlikeli durumlara
yol açabilir.
Fırının dışı
Fırınınızın dışı yumuşak bir sabun ve suyla
kolayca temizlenebilir. Sabunun nemli bir bezle
durulandığından emin olun ve sonra fırınınızı kuru
bir bezle kurulayın.
Kontrol paneli
Temizlemeden önce kontrol panelini devre dışı
bırakmak için fırın kapağını açın. Kontrol paneli
temizlenirken dikkatli olmak gerekir. Kontrol
panelini, yalnızca suyla ıslatılmış bir bez ile ve
yumuşak hareketlerle silin. Ancak bu sırada bezin
çok ıslak olmamasına dikkat edin. Hiçbir şekilde
kimyasal veya aşındırıcı bir temizleyici
kullanmayın.
Fırının içi
1. Fırınınızdaki lekeleri çıkarmak için her
kullanımdan sonra fırın henüz sıcakken
yumuşak ve nemli bir bez veya süngerle
temizleyin. Daha ağır lekeler için yumuşak bir
sabun ve nemli bir bez kullanın ve lekeleri
birkaç kez üstünden geçerek temizleyin.
2. Bu sırada yumuşak sabun ve nemli bezin
fırının duvarlarındaki havalandırma deliklerini
kapatmamasına dikkat edin.
3. Fırın içinin temizlenmesinde sprey tipinde
temizleyiciler kullanmayın.
4. Fırınınızı ızgara modunu kullanarak ısıtın. Bu
sırada sayfa 161’daki 2 numaralı notu dikkate
almayı unutmayın. Fırının içinde kalan yiyecek
veya yağ lekeleri kötü bir kokuya ve dumana
neden olabilir.
Döner tabla ve döner tabla desteği
Döner tablayı ve tabla desteğini çıkarın. Döner
tablayı ve tabla desteğini sabunlu suyla yıkayın.
Kuru bir bezle silerek kurutun. Döner tabla ve
tabla desteği bulaşık makinesinde da yıkanabilir.
Kapak
Kapaktaki tüm kir ve lekeleri çıkartmak için düzenli
olarak kapağın her iki tarafını, kapak contalarını
ve conta yüzeylerini yumuşak ve nemli bir bezle
temizleyin. Fırın kapağının camını temizlemek için
sert aşındırıcı temizlik malzemeleri veya keskin
metal spatula kullanmayın; yüzeyi çizip zarar
verebilir.
Ayaklar
Ayaklar yumuşak bir deterjan kullanılarak suyla
yıkanabilir ve kurulanır. Ayaklar bulaşık
makinesinde de yıkanabilir.
ÖNEMLİ: Buharlı temizleyici kullanılmamalıdır.
179
TÜRKÇE
BAKIM VE TEMİZLİK
NE YAPMALISINIZ…
SORUN
KONTROL/ÖNERI
... mikrodalga cihazınız düzgün
çalışmıyorsa?
Şunları kontrol edin:
- sigorta kutusundaki sigortalar çalışıyor,
- güç kesintisi yok.
- Sigortalar atmaya devam ederse, lütfen vasıflı bir
elektrikçi ile temasa geçin.
... mikrodalga modu çalışmıyor?
Şunları kontrol edin:
- fırının kapağı düzgün kapanmış,
- kapak contaları ve conta yüzeyleri temiz,
- START/+30 düğmesine basılmış.
... dönertabla dönmüyor?
Şunları kontrol edin:
- dönertabla desteği, yerine doğru oturtulmuş,
- fırın kapları dönertabla üzerinden taşmıyor,
- yiyecekler, dönertablanın kenarından taşarak
dönmesine engel olmuyor,
- dönertablanın altındaki çukurluğa düşen bir şey
yok.
... mikrodalga kapanmıyor?
- Cihazı, sigorta kutusundan ayırın.
- Yetkili ELECTROLUX Servisi ile temasa geçin.
... fırının içindeki ışık çalışmıyor?
- Yetkili ELECTROLUX Servisi’ni çağırın. Fırının
içindeki ampul sadece Yetkili ELECTROLUX
Servisi tarafından değiştirilebilir.
... yiyecekleri ısıtmak ve pişirmek eskiye
oranla daha uzun sürüyor?
- Daha uzun pişirme süresine ayarlayın (iki kat
yiyecek = yaklaşık iki kat süre) veya
- yiyecekler her zamankinden soğuk ise, arada
sırada döndürün veya çevirin, ya da
- daha yüksek güç ayarı seçin.
ÖNEMLİ: Yalnız 900 W gücündeyken, yiyecekleri standart sürenin üzerinde pişiriyorsanız, aşırı ısınmayı
önlemek amacıyla fırının gücü otomatik olarak azaltılır. (Mikrodalga güç seviyesi 630 W’a indirilir.)
90 saniye bekledikten sonra, YÜKSEK güç seviyesine geri dönülebilir.
Pişirme Modu
Mikrodalga (900 W)
Izgara
Çift Izgara
Standart Süre
20 dakika
30 dakika
Izgara - 30 dakika
180
Azaltılan Güç
Mikrodalga - 630 W
Izgara - 50 %
Izgara - 50 %
1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve
• Fırın-Çamaşır-Bulaşık Makineleri-Soğutucu&Dondurucular-Split klimalar ve Mikrodalgalar 3 (ÜÇ) yıl.
• Süpürge-Ocak-Asprirator-Davlumbaz-Su ısıtıcıları-Kücük ev aletleri 2 (İKİ) yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.Malın tamir süresi en
fazla 30 iş günüdür.Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın
satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi
malının arızasının 15 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar,
benzer özelliklere sahip başka bir sanayi malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik
masrafı, değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Malın ;
- Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması
veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı vey
imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında
ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetinin Korunması
Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir.
Buna Göre
El ec t r o l u x ’ ü n El ec t r o lu x ,A EG-El ec t r o l u x ,Pr o g r es s v e Zan u s s i m ar k al ı m am u l l er i i ç i n v er d i ğ i g ar an t i ,
aş ağ ıd ak i d u r u m l ar d a g eç er l i o l m az.
• Kullanma Kılavuzunda belirtilen talimatların dışındaki kullanımlar,
• Tüketiciye teslimden sonra oluşabilecek kırık, çizik ve hasarlar (taşıma, çarpma, düşürme, vs),
• Mamulü; uygun olmayan elektrik tesisatında veya kullanılması öngörülen voltaj dışında kullanma,
• Gereken onarım için Yetkili Servise başvurmadan önce Electrolux Yetkili Servis Personeli dışında bir kimsenin cihazın
onarımına, bakımına veya tadiline kalkışmış olması durumlarında,
• Yukarıda belirtilen maddeler kapsamında olan arızalar ücret karşılığı yapılır.
• Arızaların giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tesbiti ve değiştirilecek parçaların saptanması
tamamen firmamıza aittir.
• Garanti Belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı mamul üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrip edildiği taktirde
bu belge hükümden düşer.
Garanti Belgesi’nin geçerlilik süresi 3 yıldır ve onay tarihi esas alınarak her yıl vize edilir. Geçerlilik süresinin dolmasına
müteakip 3 ay içerisinde vizesi yaptırılmayan belgeler geçersiz sayılır. Belgesi iptal edilen veya geçersiz sayılan imalatçı ve /
veya ithalatçılara aynı ürün için 6 ay süre ile yeni belge tanzim edilemez.
İMA L ATÇI / İTHA L ATÇI FİRMA NIN
ÜNVA NI
: EL ECTROL UX Day an ık l ı Tü k et i m Mam u l l er i San ay i v e Ti c ar et A .Ş.
MERK EZ A DRESİ
: Tarlabaşı Cad.No : 35 34437 Taksim / ISTANBUL
TEL EFONU
: 0212 293 10 20 (Pbx)
FA X
: 0212 251 60 94
w w w.el ec t r o l u x l .c o m .t r
Ür ü n ü n ü z i l e i l g i l i t ek n ik s o r u n l ar ın o l u ş m as ı h al i n d e b ö l g en i zd e s i ze en y ak ın Yet k i l i s er v i s i m i z i l e i r t i b at
k u r ab i l m en i z iç i n Tü k et i c i Dan ış m a Mer k ezi m izi ar ay ın ız
EL ECTROL UX TÜK ETİCİ DA NIŞMA MERK EZİ
: 0 800 211 60 32
A EG-EL ECTROL UX TÜK ETİCİ DA NIŞMA MERK EZİ
: 0 800 211 61 69
L ü t f en Yet k il i s er v i s i m i zi ar am ad an o n c e aş ağ ıd ak i b i lg i l er i h azır lay al ım .
1 . İs i m v e a d r e s b i l g i s i
2. Tel ef o n n u m ar an ız
3. A r ızan ın t am o lar ak t an ım l an m as ı
4. Mo d el-ü r et im n u m ar as ı v e s er i n u m ar a b i l g i s i (Ür ü n ü zer i n d ek i et i k et t e m ev c u t )
5. Sat ın al m a t ar i h i .
*
Un u t m ay al ım k i h i zm et i n i zi g ar an t i li o l ar ak y ap t ır ab i l m en i z i ç i n f at u r an ızı v e d i ğ er t ü m s erv i s h i zm et l er i n e ai t d o k ü m an l ar ı
y et k i l i s er v i s ’e ib raz et m ek zo r u n d as ın ız.
181
TÜRKÇE
GARANTİ/MÜŞTERI HIZMETLERI
GARANTİ/MÜŞTERI HIZMETLERI
MARKA
ONAY TARİHİ BELGE NO.
Ür ü n Gr u b u
Split Klima
Mikrdalga Fırın
Solo Fırınlar
Ocak
Şofben/Termosifon
Kurutma Makineleri
Derin Dondurucular
Elektrik Süpürgeleri
Bulaşık Makinaları
Soğutucular
Aspiratör/Davlumbazlar
Çamaşır Makinaları
Ekmek Kızartıcı
Fritöz
Hava Temizleyici
Kahve Makinası
Meyva Sıkacağı
Mikser
Saç Kurutma Makinası
Kettle Su Isıtıcı
Ütü
El ec t r o l u x
07.05.2003/14212
14.11.2002/2082
14.11.2002/2083
14.11.2002/2085
14.11.2002/2086
15.02.2002/8602
16.10.2002/6431
29.07.2002/1546
29.07.2002/1547
29.07.2002/1548
29.07.2002/1549
29.07.2002/1552
182
A EG-El ec t r o l u x
09.06.2004/ 19757
27.03.2002/2639
12.02.2002/2415
12.02.2002/2538
13.07.2004/20362
25.04.2002/6917
16.10.2002/6432
12.02.2002/2391
12.02.2002/2392
12.02.2002/2393
12.02.2002/2414
12.02.2002/2390
27.03.2002/5046
25.04.2002/6234
27.03.2002/5048
27.03.2002/2640
25.04.2002/6233
25.04.2002/5409
25.04.2002/5407
16.10.2002/5820
27.03.2002/2641
G. SÜRE
3 YIL
3 YIL
3 YIL
2 YIL
2 YIL
3 YIL
3 YIL
2 YIL
3 YIL
3 YIL
2 YIL
3 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
XXXXXXXXXXXXXXXX
SPESİFİKASYONLAR
Mikrodalga
Izgara
Mikrodalga/Izgara
Mikrodalga
Izgara
Çıkış Gücü
Mikrodalga Frekansı
Dış Boyutlar
Çukurluk Boyutu
Fırın Kapasitesi
Dönertabla
Ağırlık
Fırın lambası
: 230 V, 50 Hz, tek faz
: asgari 16 A
: 1,37 kW
: 1,00 kW
: 2,35 kW
: 900 W (IEC 60705)
: 1000 W
: 2450 MHz* (2.Grup, B Sınıfı)
: 592 mm (E) x 460 mm (Y) x 437 mm (D)
: 342 mm (E) x 207 mm (Y) x 368 mm (D) **
: 26 litre **
: çapı 325 mm, cam
: yaklaşık 20 kg
: 25 W/240 - 250 V
* Bu ürün, Avrupa standardı EN55011 gereklerine uygundur. Bu standart uyarınca, bu ürün “2. Grup, B Sınıfı”
cihaz olarak sınıflandırılır. 2. Grup, yiyeceklere ısı uygulanışı sırasında bu ürün kasti olarak, elektromanyetik
radyasyon biçimde, radyo frekansı enerjisi üretiyor demektir. B Sınıfı, bu ürün ev içinde kullanıma uygundur
demektir.
** Ç hacim, maksimum genişlik, derinlik ve yükseklik ölçülerek hesaplanır. Yiyecekleri yerleştirirken
kullanılan gerçek kapasite, hesaplanan değerden daha azdır.
Bu fırın, olarak düzeltilen 2004/108/EC ve 2006/95/EC Yönergelerinin gereklerine uygundur.
SPESİFİKASYONLAR, SÜREKLİ GELİŞMELERİN BİR PARÇASI OLARAK, ÖNCEDEN
HABER VERİLMEDEN DEĞİŞTİRİLEBİLİR
ÖNEMLİ BİLGİLER
XXXXXXXXXXXXXXXX
Ambalaj malzemelerinin ve kullanılmış cihazların çevreye duyarlı
biçimde elden çıkarılması
Ambalaj malzemeleri
ELECTROLUX mikrodalga fırınları, taşınma sırasında onları koruyacak şekilde paketleme gerektirir.
Yalnızca gereken asgari paketleme miktarı kullanılır.
Ambalaj malzemeleri (örneğin, folyo veya köpük), çocuklar için tehlikeli olabilir.
Boğulma tehlikesine karşı, ambalaj malzemesini çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
Kullanılan tüm ambalaj malzemeleri çevreyle dosttur ve geri kazanılabilir. Ambalaj kartonu, geri kazanılmış kağıttan
üretilmiştir ve ahşap kısımlar işlenmemiştir. Plastik unsurlar aşağıdaki gibi işaretlenmiştir:
«PE» polietilen; örneğin, paket filmi
«PS» polistiren; örneğin, paket (CFC-kloro floro karbon gazı içermez)
«PP» polipropilen; örneğin, paket bantları
Kullanılmış ambalaj malzemesini yeniden işleyip kullanarak, ham malzemeden tasarruf edilmiş ve artık hacmi
azaltılmış olur.
Paketi size en yakın geri kazanma merkezine götürmelisiniz.
Bilgi almak için yerel yönetime başvurun.
Kullanılmış cihazların elden çıkarılması
Eski cihazları elden çıkarmadan önce, fişini çekip, güç kablosunu çıkararak cihazları güvenli hale getirmelisiniz.
Cihaz daha sonra en yakın geri kazanma merkezine götürülmelidir. Cihazın geri kazanılması için bölgenizde ilgili bir
kuruluş olup olmadığını öğrenmek üzere yerel idari yönetime veya çevre sağlık dairenize başvurun.
183
TÜRKÇE
AC Şebeke Gerilimi
Dağıtım hattı sigortası/devre kesici
Gereken AC Güç
KURULUM
CİHAZIN KURULMASI
1. Ambalajı çıkarın ve herhangi bir hasar izi olup
olmadığını kontrol edin.
2. Mikrodalga fırını, normal bir fırının üzerine
yerleştirecekseniz (konum A), pakette mevcut
olan Mylar (polyester film) kağıdını kullanın.
a. Mylar kağıdını, cihazın iç genişliğine sığacak
şekilde kesin.
b. Bandın üzerindeki koruyucu kaplamayı
sıyırın ve servis
açıklığını
örtecek
şekilde rafın
arkasına
yapıştırın.
Mylar kağıdı
(Şemaya
bakın.)
İç
gen
işlik
Normal fırın
vis
Ser
lı
açık
ğı
3. Fırının ön çerçevesi dolabın ön açıklığına denk
gelecek şekilde, cihazı mutfak dolabının içine
doğru, kuvvet uygulamadan yavaşça yerleştirin.
4. Cihazın dengeli
olduğundan ve eğik
durmadığından emin
olun. Dolap kapağının
5 mm
yukarısı ile çerçevenin
üst kısmı arasında 5 mm
boşluk kalmasını
sağlayın (şemaya bakın).
5. Verilen vidaları kullanarak fırını
bu konumda sabitleyin.
Sabitleme noktaları, fırının üst
ve alt köşelerindedir (154.
sayfadaki şemada, 10. öğeye
bakın).
6. Bu ürünün kurulumunun, bu çalıştırma
kılavuzunda verilen talimatlara ve ocak veya
geleneksel fırın üreticilerinin kurulum
talimatlarına uygun olmasını sağlamak
önemlidir.
Mikrodalgayı A veya B konumuna yerleştirirken:
Baca
Baca
Konum A
Konum B
Normal fırın
Konum
Du v ar d ak i o y u k
büyüklüğü
E
D
Y
B ac a
(as g ar i )
Do l ap v e t av an
ar as ın d ak i b o ş l u k
A
560 x 550 x 450
50
50
B
560 x 500 x 450
40
50
Ölçüler (mm) cinsinden verilmiştir
DİKKAT: Fırının alt kısmının zeminden 85 cm ya da daha
yukarda olmasını sağlayın.
184
KURULUM
CİHAZIN GÜÇ KAYNAĞINA BAĞLANMASI
• Cihazın acil bir durumda kolaylıkla fişten çekilebilmesi için
elektrik prizi rahatça erişilebilir olmalıdır. Veya, mevcut kablo
tesisatına kablolama kurallarına uygun olarak bir düğme
ekleyerek de fırının elektriğini kesebilirsiniz.
(A)
• Fiş, dolabın arkasında kalmamalıdır.
• En iyi konum dolabın üstüdür, (A)’ya bakın.
Güç kaynağı kablosu (A) konumunda bağlı değilken, destek
klipsinden çıkartılmalı (154. sayfadaki şemada, 14. öğeye bakın) ve
fırının altında saklanmalıdır.
• Cihazı, doğru takılmış topraklı bir fiş aracılığıyla tek fazlı, 230 V/
50 Hz alternatif akıma bağlayın.
Prize asgari 16 Amperlik bir sigorta bağlanmış olmalıdır.
• Cihazı kurarken, güç kaynağı kablosunu (A) noktasına bağlamayı kolaylaştırmak için kabloya bir
parça ip bağlayın.
• Cihazı yüksek kenarlı bir dolabın içine yerleştirirken, güç kaynağı kablosunu EZMEYİN.
• Güç kaynağı kablosunu veya fişi su veya başka herhangi bir sıvının içine sokmayın.
ELEKTRİK BAĞLANTILARI
UYARI:
BU CİHAZ TOPRAKLANMALIDIR
Bu güvenlik önemi alınmadığı takdirde
üretici hiçbir sorumluluk kabul etmez.
Cihazınıza takılan fiş, elektrik prizinize uygun
değilse, Yetkili ELECTROLUX Bölge Servisinizi
aramalısınız.
185
TÜRKÇE
• Güç kaynağı kablosu sadece bir elektrikçi tarafından değiştirilebilir.
TINS-A574URR0
Subject to change without notice
Download PDF

advertising