Aeg-Electrolux | MCC4061E-M | User manual | Aeg-Electrolux MCC4061E-M Brugermanual

MCC4061E
SV
NO
FI
DA
IT
MIKROVÅGSUGN
MIKROBØLGEOVN
MIKROAALTOUUNI
MIKROBØLGEOVN
FORNO A MICROONDE
ANVÄNDARMANUAL
BRUKERHÅNDBOK
KÄYTTÖOHJE
BRUGERVEJLEDNING
MANUALE PER L’UTENTE
2
41
80
120
159
2
Innehåll
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt
resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare – funktioner som du inte
skulle hitta hos vanliga produkter. Vänligen ägna några minuter åt att läsa detta för att få ut
så mycket som möjligt av produkten.
TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR
I AEG:s webbutik finner du allting som du behöver för att hålla dina AEG-produkter snygga
och i perfekt skick. Du hittar ett brett sortiment av tillbehör som utformats och tillverkats med
högsta kvalitetskrav. Allt från köksredskap för specialister till bestickkorgar, flaskställ och
tvättpåsar för ömtåliga plagg...
Besök webbshopen på
www.aeg-electrolux.com/shop
INNEHÅLL
3
7
8
10
12
23
26
28
34
35
36
36
37
39
40
Viktiga säkerhetsinstruktioner
Produktöversikt
Innan första användning
Mikrovågor tillagning råd
Använda mikrovågsugnen
Recept för glasbricka
Automatisk användning
Programtabeller
Skötsel & rengöring
Minskad effektnivå
Vad gör jag om . . .
Specifikationer
Installation
Miljöinformation
Garanti & Service
Viktig information beträffande din säkerhet eller
apparatens drift markeras med denna symbol
och/eller nämner ord såsom «Varning», «Försiktigt».
Se till att noggrant följa alla instruktioner.
Den här symbolen anger ytterligare information
som rör bruket av apparaten.
Fyrklöversymbolen ger tips om energibesparing
för en miljövänlig användning av apparaten.
Om apparaten inte fungerar som den ska,
hänvisar du till anvisningarna i avsnittet
«Vad gör jag om...»
Viktiga säkerhetsinstruktioner
3
VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER
VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER: LÄS NOGA
IGENOM DENNA TEXT OCH SPARA DEN FÖR FRAMTIDA
BRUK
Undvika brandrisk
Mikrovågsugnen bör inte lämnas utan uppsikt under användning. För höga effektnivåer
eller för långa tillagningstider kan överhetta maten och orsaka eldsvåda.
Eluttaget måste vara lättåtkomligt så att enheten snabbt och enkelt kan kopplas bort i
en nödsituation.
Strömförsörjningen måste vara 230 V, 50 Hz, med minst 16 A säkring, eller minst 16 A
distributionsrelä.
Vi rekommenderar att en separat strömkrets som enbart hör till denna enhet används.
Ugnen får inte förvaras eller användas utomhus.
ÖPPNA INTE DÖRREN om mat som värms upp börjar ryka. Stäng av ugnen, dra ut
sladden och vänta till dess att maten har slutat ryka. Om du öppnar dörren medan
maten ryker kan en eldsvåda uppstå.
Använd endast mikrovågssäkra kärl och redskap. Se sidan 11.
Lämna inte ugnen utan uppsikt vid användning av engångsplast, papper eller andra
lättantändliga kärl.
Rengör m ikrovågsskyddet, ugnsutrym met o ch den roterande tallr ik en efter
användning. Dessa måste vara torra och fettfria. Fett som ansamlas kan överhettas och
börja ryka eller fatta eld.
Placera inte lättantändliga material nära ugnen eller ventilationsöppningarna. Blockera inte
ventilation-söppningarna.
Ta bort alla metallförslutningar etc. från mat och matförpackningar. Smältande metallytor kan
orsaka eldsvåda.
Använd inte mikrovågsugnen för att värma upp olja till fritering. Temperaturen kan inte
kontrolleras och oljan kan fatta eld.
Använd endast specialpopcorn för mikrovågsugnar om du vill göra popcorn.
Förvara inte mat eller andra föremål inuti ugnen.
Kontrollera inställningarna när du har startat ugnen för att säkerställa att ugnen fungerar som
du önskar.
Undvika eventuell kroppsskada
VARNING:
Använd inte ugnen om den är skadad eller inte fungerar som den ska. Kontrollera
följande före användning:
a) Dörren: se till att dörren stängs ordentligt och se till att den inte är feljusterad eller
skev.
b) Gångjärnen och säkerhetslåsen: kontrollera att de inte är trasiga eller lösa.
c) Dörrtätningarna och tätningsytor: se till att de inte har skadats.
d) Inuti ugnen eller på dörren: se till att det inte finns några bucklor.
e) Nätsladden och kontakten: se till att de inte är skadade.
Justera, reparera eller ändra aldrig ugnen själv. Det är riskfyllt för alla som inte har
lämplig utbildning att utföra service eller reparation som innefattar avlägsnande av
höljet, vilket skyddar mot exponering för mikrovågsstrålning.
4
Viktiga säkerhetsinstruktioner
Använd inte ugnen med dörren öppen och ändra inte dörrlåset på något sätt.
Använd inte ugnen om det finns något föremål mellan dörrtätningen och
tätningsytorna.
Se till att inte fett eller smuts ansamlas i dörrtätningarna och närliggande delar. Följ
instruktionerna i avsnittet ”Skötsel & rengöring” på sidan 34. Om inte ugnen hålls ren
kan det hända att ytan försämras, vilket kan förkorta apparatens livslängd och
dessutom leda till att en farlig situation uppstår.
Personer med PACEMAKER bör rådfråga sin läkare eller tillverkaren av pacemakern om
föreskrifter beträffande mikrovågsugnar.
Undvika eventuella elektriska stötar
Du får inte under några omständigheter ta bort det yttre höljet.
Spill aldrig eller stoppa in föremål i dörrlåsöppningarna eller ventilationsöppningarna.
I händelse av spill ska du stänga av och koppla ur ugnen omedelbart, och sedan ringa
AEG Service.
Doppa inte nätsladden eller kontakten i vatten eller annan vätska.
Låt inte nätsladden löpa över heta eller vassa ytor, som t.ex. ventilationsområdet för
varmluft i den övre, bakre delen av ugnen.
Försök inte att byta ut ugnslampan själv. Låt inte heller någon som inte är auktoriserad av
AEG Service göra det. Om ugnslampan går sönder ska du ta kontakt med din återförsäljare
eller AEG Service. Om nätsladden till denna apparat skadas ska den bytas ut mot en
specialsladd. Detta utbyte ska genomföras av AEG Service.
Undvika eventuell explosion eller plötslig kokning:
VARNING: Vätskor och andra livsmedel får inte värmas upp i förslutna behållare eftersom
de kan explodera.
Använd aldrig förslutna behållare. Ta bort förslutningar och lock före användning. Förslutna
behållare kan explodera till följd av det tryck som byggs upp, även efter det att ugnen har
stängts av.
Var försiktig när du värmer vätskor i mikrovågsugnen. Använd en behållare med bred
öppning så att bubblorna kan komma ut.
Mikrovågsuppvärmning av drycker kan orsaka försenad eruptiv kokning, och behållaren
måste därför hanteras varsamt.
Följ anvisningarna nedan för att förhindra plötslig eruption av kokande vätska och eventuell
skållning:
1. Rör om i vätskan före uppvärmning/återuppvärmning.
2. Vi rekommenderar att du sätter i en glasstav eller liknande redskap i vätskan under
återuppvärmning.
3. Låt vätskan stå kvar i ugnen när tillagningstiden är slut för att förhindra försenad
eruptiv kokning.
Koka inte ägg i sina skal. Hela hårdkokta ägg bör inte värmas i mikrovågsugn, eftersom de
kan explodera även efter det att mikrovågsuppvärmningen är klar. Om du ska tillaga eller
värma upp ägg som inte är uppvispade eller rörda måste du sticka hål i äggulan och vitan,
annars kan äggen explodera. Skala och skiva hårdkokta ägg innan du värmer dem i
mikrovågsugnen.
Gör hål i skalet eller skinnet på mat som potatis, korv och frukt före tillagning, annars
kan de explodera.
Viktiga säkerhetsinstruktioner
5
Undvika eventuell brännskada
Använd grytlappar eller grillvantar när du tar ur mat ur ugnen, så att du inte bränner
dig.
Öppna alltid behållare, popcornpåsar, ugnspåsar etc. vända bort från ditt ansikte och
dina händer, för att undvika att ångan orsakar brännskador.
För att undvika brännskador ska du alltid testa mattemperaturen och röra om i maten före
servering. Var speciellt uppmärksam på temperaturen hos mat och dryck som ges till
småbarn eller äldre människor.
Behållarens temperatur ger ingen tillförlitlig indikation på matens eller dryckens temperatur.
Kontrollera alltid matens temperatur.
Stå alltid en bit ifrån ugnsdörren när du öppnar den, för att undvika att bränna dig då ånga
och värme släpps ut.
Skär upp fyllda, bakade maträtter efter uppvärmning så att ånga släpps ut och brännskador
kan undvikas.
Håll barn borta från dörren för att förhindra att de bränner sig.
Vidrör inte ugnsdörren, det yttre eller bakre höljet, ugnsutrymmet, ventilationsöppningarna,
tillbehören eller ugnsformarna vid användning av lägena GRILL, VARMLUFT, KOMBINATION,
AUTOMATISK TILLAGNING och AUTOMATISK TILLAGNING FRÅN FRYST.
eftersom dessa lägen gör ugnen mycket varm. Kontrollera så att inte delarna är varma innan
du rengör dem.
Undvika att barn använder mikrovågsugnen fel
VARNING: Låt endast barn använda ugnen utan uppsikt om de har fått ordentliga
instruktioner, så att barnen klarar av att använda ugnen på ett säkert sätt och förstår
riskerna med felaktig användning.
Denna hushållsapparat är inte avsedd för personer (inklusive barn) med något fysiskt,
sensoriskt eller mentalt handikapp eller personer som saknar erfarenhet och kunskap, såvida
de inte handleds eller har instruerats om apparatens användning av en person som ansvarar
för deras säkerhet.
Håll barnen under uppsyn så att de inte leker med apparaten.
Luta dig inte emot eller gunga på ugnsdörren. Lek inte med ugnen och använd den inte som
en leksak.
Lär barn alla viktiga säkerhetsinstruktioner: att man ska använda grytlappar, vara försiktig då
man tar av lock etc. och vara speciellt uppmärksam på förpackningar (t.ex. självupphettande
material) som är utformade för att göra mat frasig, då dessa kan vara extra varma.
Andra varningar
Ändra aldrig ugnen på något sätt.
Flytta inte ugnen medan den används.
Denna ugn ska endast användas till mattillagning i hemmet och kan endast användas för att
tillaga mat. Den är inte lämplig för kommersiell användning eller laboratorieanvändning.
Underlätta problemfri användning av din ugn och undvika skador.
Använd aldrig ugnen när den är tom om inte detta särskilt rekommenderas i handboken. (Se
sidan 17 - 18.) Om du använder ugnen då den är tom kan den skadas.
Om du använder en brunfärgande form eller självupphettande material ska alltid en
värmeresistent isolator, som t.ex. en porslinstallrik, placeras under formen/materialet så att
inte den roterande tallriken skadas av värmepåfrestningen. Den uppvärmningstid som anges
i instruktionerna till maträtten får inte överskridas.
6
Viktiga säkerhetsinstruktioner
Använd inte metallredskap, vilka återkastar mikrovågor och kan orsaka elektrisk smältning.
Ställ inte heller konservburkar i ugnen.
Använd bara den roterande tallriken som har utformats för denna ugn.
Ställ inte någonting på det yttre höljet under användning.
Använd inte plastbehållare i mikrovågsugnen om ugnen fortfarande är varm efter att ha
använts i något av lägena GRILL, VARMLUFT, KOMBINATION, AUTOMATISK TILLAGNING och
AUTOMATISK TILLAGNING FRÅN FRYST, eftersom plastbehållarna då kan smälta.
Plastbehållare får inte användas i de ovan nämnda lägena, om inte tillverkaren uppger att de
lämpar sig för detta.
OBS!
Om du är osäker på hur du ska ansluta din ugn ska du kontakta en behörig elektriker. Varken
tillverkaren eller återförsäljaren påtar sig något ansvar för personskador eller skador på
ugnen som som uppstår till följd av att apparaten ansluts till elnätet på fel sätt.
Vattenånga eller vattendroppar kan tillfälligtvis uppstå på ugnsväggarna eller runt
dörrtätningarna och tätningsytorna. Detta är normalt och inget tecken på mikrovågsläckage
eller funktionsfel.
Produktöversikt
7
PRODUKTÖVERSIKT
Mikrovågsugn & tillbehör
1
2
4
3
1
5
11
6
10
1
9
8
Fästpunkter (4 stycken)
Grillelement
Varmluftselement
14
Ugnslampa
Kontrollpanel
Falsar
15
Mikrovågsskydd
Ugnsutrymme
Fästanordning
Dörrtätningar och tätningsytor
Dörrhandtag
Ventilationsöppningar (luft)
Yttre hölje
Nätsladd
Kabelklämma
Kontrollera att följande tillbehör medföljer vid leveransen:
16 Roterande tallrik
19 Högt galler
17 Tallriksstöd
20 Galler till glasbricka
18 Lågt galler
21 Glasbricka
• Sätt tallriksstödet i fästanordningen mitt på ugnens
botten, och försäkra dig om att du placerar det med
OVANSIDAN (TOP) vänd uppåt (”TOP” har markerats på
ena sidan). Stödet ska kunna rotera fritt kring
fästanordningen.
• Placera sedan den roterande tallriken på tallriksstödet.
• Ställ på det höga/låga gallret på den roterande tallriken
vid behov.
• För in glasbrickan i falsarna. Du kan tillaga maträtter direkt
på brickan eller placera gallret på brickan under stekning
för att samla upp droppande vätska. (Se sidan 22.)
1
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
12
13
16
17
Fästanordning
Gallren används för tillagning i lägena Varmluft,
Kombination och Grill.
18
19
20
21
8
Produktöversikt & Innan första användning
OBS!
• Använd bara ugnen med den roterande tallriken och stödet monterat på rätt sätt.
En roterande bricka som har monterats på fel sätt kan skramla, kanske inte roterar
som den ska och kan skada ugnen.
• Tallriken kan rotera både medurs och moturs. Rotationsriktningen kan ändras varje
gång ugnen startas. Detta påverkar inte tillagningen.
• När du beställer tillbehör ber vi dig att uppge två saker till din återförsäljare eller
AEG Service: artikelns namn, samt modellnamnet för din mikrovågsugn.
Kontrollpanel
Digital display och indikatorer:
1 TILLAGNING PÅGÅR-indikator
3
2 START-indikator
2
3 GRILL-indikator
1
4 VARMLUFTS-indikator
5 MIKROVÅGS-indikator
19
6 INFORMATIONS-indikator
Funktionsknappar:
7 INFORMATIONS-knapp
8 SPRÅK-knapp
9 TILLAGNINGSLÄGES-vred
för tillagning med mikrovågor
för tillagning med mikrovågor och GRILL
för tillagning med mikrovågor och VARMLUFT
för GRILL
för VARMLUFT
10 TIMER/VIKT-vred
11 AUTOMATISK TILLAGNINGS-knapp
18
12 Knapp för AUTOMATISK TILLAGNING FRÅN FRYST 17
13 AUTOMATISK UPPTININGS-knapp
14 Knappen MIKROVÅGSUGNENS EFFEKTNIVÅ
16
15 START/QUICK knapp
16 STOPP-knapp
17 VARMLUFTS-knapp
18 KLOCKA-knapp
19 MINDRE/MER-knappar
INNAN FÖRSTA ANVÄNDNING
1. Sätt i kontakten i vägguttaget. Inget visas ännu på displayen.
2. Öppna dörren.
Därmed visas ett meddelande om att du ska välja språk (”SELECT LANGUAGE”) på
sex olika språk.
3 Stäng dörren.
Därmed visas ett meddelande om att du ska välja språk
.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Innan första användning
9
VIKTIGT! Strömmen slås av automatiskt om du inte gör något inom tre minuter eller
då tillagningen har slutförts. Inget visas ännu på displayen.
4. Värm upp ugnen utan att ha någon mat i den. (Se sidan 17 - 18.)
TILLAGNINGSTIPS:
I ugnen finns ett ”informationsdisplaysystem” som ger dig stegvisa instruktioner och
leder dig genom varje funktion. Tack vare detta system kan du få information på det
språk du önskar bland alternativen nedan. På ugnen finns en.
INFORMATIONS-knapp som ger information om övriga knappar. När du trycker på en
knapp visas indikatorer på displayen, som ger information om nästa åtgärdssteg.
Välja språk
Tryck på SPRÅK-knappen
En gång
Två gånger
Tre gånger
Fyra gånger
Fem gånger
Sex gånger
SPRÅK
ENGELSKA
TYSKA
HOLLÄNDSKA
FRANSKA
ITALIENSKA
SPANSKA
Ugnen är inställd på engelska vid leverans.
Du kan byta språk genom att trycka på
SPRÅK-knappen till dess att önskat språk
visas. Tryck därefter på START/QUICK knappen.
Exempel: Välja Italienska:
1. Välj önskat språk genom att trycka på SPRÅK-knappen.
x5
2. Tryck på START/QUICK-knappen för att aktivera inställningen.
x1
3. Kontrollera displayen:
OBS! Det språk du väljer kommer att sparas i minnet och valet består även efter
strömavbrott.
Använda stoppknapp
Använd STOPP-knappen för att:
1. Radera ett fel under programmering.
2. Stoppa ugnen tillfälligt under tillagning.
3. Avbryta ett program under tillagning (tryck två gånger på STOPP-knappen).
10
Mikrovågor tillagning råd
MIKROVÅGOR TILLAGNING RÅD
Mikrovågor tillagning
För att koka/tina upp mat i en mikrovågsugnen måste mikrovågsenergin kunna passera
behållaren för att penetrera maten. Därför är det viktigt att välja lämpligt tillagningsgods.
Runda/ovala fat är att föredra framför fyrkantiga/avlånga, eftersom maten i hörnorna tenderar
att bli överkokt.
Det är viktigt att vända, ordna om eller röra om maten för att säkra jämn uppvärmning.
Hålltid är nödvändigt efter tillagning, eftersom det gör det möjligt för värmen att sprida sig
jämnt genom maten.
Matkarakteristika
Sammansättning
Densitet
Kvantitet
Storlek
Form
Temperatur
Mat med mycket fett och socker (exempelvis julpudding, finhackade pajer) kräver
kortare uppvärmningstid. Försiktighet måste iakttagas eftersom överhettning kan leda
till brand.
Matdensiteten påverkar den erforderliga tillagningstiden. Lätt porös mat, som
exempelvis kakor och bröd, kokar snabbare än tung kompakt mat, som exempelvis
stekar och grytor.
Tillagningstiden måste ökas när mängden mat i ugnen ökar. Fyra potatisar tar
exempelvis längre tid att koka än två.
Små rätter och små bitar kokar fortare än stora, eftersom mikrovågor penetrerar
från alla sidor mot mitten. Se till att alla bitarna har samma storlek för jämn tillagning.
Mat som är oregelbunden i form, som exempelvis kycklingbröst eller fågelben, tar
längre tid att tillaga när det gäller de tjockare delarna. Runda former tillagas jämnare än
fyrkantiga vid tillagning med mikrovågor.
Matens initiala temperatur påverkar tillagningstiden. Djupfryst mat tar längre tid att
tillaga än mat med rumstemperatur. Skär i mat med fyllningar, exempelvis
syltmunkar, för att släppa ut värme eller ånga.
Tillagningstekniker
Ordning
Skydd
Stick hål på
Rör om, vänd
och ordna om
Låt stå
Skydd
Placera de tjockaste delarna av maten mot fatets yttre kant. exempelvis kycklinglår.
Använd ventilerad mikrovågsfilm eller passande lock.
Mat med skal, skinn eller membran måste genomborras på flera platser innan
tillagning eller återuppvärmning, eftersom ånga byggs upp som kan leda till att
maten exploderar. exempelvis potatis, fisk, kyckling, korv.
Viktigt: Ägg ska inte värmas upp med mikrovågsenergi eftersom de kan explodera,
även efter tillagningen är över, exempelvis pocherade, hårdkokta.
För jämn tillagning är det viktigt att röra om, vända och ordna om maten under
tillagning. Rör alltid om och ordna om utifrån och in mot mitten.
Hålltid är nödvändigt efter kokning för att göra det möjligt för värmen att sprida sig
jämnt genom maten.
En del områden i maten som tinas upp kan bli varma. Varma områden kan skyddas
med små bitar folie, som reflekterar mikrovågor, exempelvis ben och vingar på en
kyckling.
Mikrovågor tillagning råd
11
Redskap som tål mikrovågsugn
Säkerhetskommentarer
Aluminiumfolie /
foliebehållare
Browningfat
Porslin och
keramik
Glasgods,
exempelvis Pyrex ®
Metall
Plast / polystyren,
exempelvis matbehållare
Fästfolie
Frys- / stekpåsar
Papper - plåtkoppar
och kökspapper
Halm- och
träbehållare
Returpapper
och tidningar
När till
gäller
/
/
Mikrovågstillagningsgods
Små bitar aluminiumfolie kan användas för att skydda maten mot
överhettning. Håll folien minst 2 cm från ugnsväggarma eftersom
ljusbågar kan uppstå. Foliebehållare rekommenderas inte om de
inte är specificerade av tillverkaren, t.ex. Microfoil ®, följ
anvisningarna noggrant.
Följ alltid tillverkarens anvisningar. Överskrid inte angivna uppvärmningstider. Var mycket försiktig eftersom dessa fat blir mycket heta.
Porslin, lergods, glaserat lergods och ben är vanligtvis lämpligt, med
lämpligt, med undantag för de med metalliska dekoration.
Försiktighet ska iakttagas vid användning av fint glasgods, eftersom
det kan bräckas eller spricka om det värms upp plötsligt.
Vi rekommenderar inte användning av tillagningsgods i metall,
eftersom det bildar ljusbågar som kan leda till brand.
Försiktighet måste iakttagas eftersom en del behållare förvrids,
smälter eller missfärgas vid höga temperaturer.
Får inte beröra maten och måste genomborras för att låta ånga komma ut.
Måste genomborras för att låta ånga komma ut. Kontrollera att
påsarna är lämpliga för mikrovåg. Använd inte plast- eller metallband
eftersom de kan smälta eller fatta eld på grund av ljusbågsbildning.
Använd endast för uppvärmning eller för att absorbera fukt. Försiktighet måste iakttagas eftersom överhettning kan orsaka brand.
Var alltid uppmärksam på ugnen när du använder dessa
material, eftersom överhettning kan orsaka brand.
Kan innehålla extrakt av färg vilket kan orsaka ljusbågsbildning och
leda till brand.
Lämpliga ugnssäkra formar
Material i de ugnssäkra formarna
Formar i ugnssäkert glas och keramik (utan
metalldelar, t.ex. Pyrex, ugnsformar som är ämnade
för servering, glasbricka)
Glas och porslin som inte är ugnssäkert (t.ex.
bordsporslin 1).
Glaskeramik (vitrokeramik) som tillverkats i ett
eldfast material/material som lämpar sig för
nedfrysning (t.ex. Arcoflam)
Ugnssäkra lerformar 2).
Plast som tål temperaturer upp till 200 °C 3).
Papper, kartong
Plastfolie
Stekpåsar som är avsedda för mikrovågsugnar 4).
Metallformar, t.ex. emaljerade formar eller
gjutjärnsformar
Svartlackerade eller silikonbelagda bakformar
X = lämpliga
- = olämpliga
1). Utan silver-, guld-, platina- eller
metalldekorationer.
2). Exklusive lasyrer som innehåller metall.
Mikro- Varmvågor
luft
Grill
Kombination
X
X
X
X
X
-
-
-
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-
X
X 3)
X
X
X
X
X 3)
X 4)
-
-
X
-
-
3). Följ de maxtemperaturer som tillverkaren
uppgerer.
4). Funktionen med kombination av varmluft +
mikrovågor.
12
Använda mikrovågsugnen
ANVÄNDA MIKROVÅGSUGNEN
Mikrovågor tillagning
Din ugn kan programmeras upp till 90 minuter. Den inmatade enheten för tillagningseller upptiningstid varierar från 10 sekunder till fem minuter. Det beror på den totala
tillagnings- eller upptiningstidens längd, vilket visas i tabellen.
Tillagningstid
0-5 minuter
5-10 minuter
10-30 minuter
30-90 minuter
Ökningsenhet
10 sekunder
30 sekunder
1 minut
5 minuter
Tina manuellt
Använd 270 W för att tina manuellt (utan att använda den automatiska tiningsfunktionen).
Tiningssymbolen visas på displayen när den här effektnivån väljs.
Mikrovågsugnens effektnivå
Din ugn har fem effektnivåer. Följ de råd som ges i receptavsnittet då du ska välja
effektnivå för tillagning. Allmänt sett gäller följande rekommendationer:
Effektinställning
900 W /
HÖGT
630 W
450 W
270 W /
UPPTINING
90 W
W = WATT
Föreslagen användning
Används för snabb tillagning eller återuppvärmning av t.ex. soppor, grytor, burkmat,
varma drycker, grönsaker, fisk etc.
Används för längre tillagning av kompakt mat som t.ex. stekar, köttfärslimpa och
portionsrätter, men även för känsliga maträtter som t.ex. ostsås och sockerkaka.
Vid denna lägre inställning kokar inte såsen över och maten kommer att tillagas
jämnt utan att bli överkokt på sidorna.
För kompakt mat som behöver lång tillagningstid när den tillagas på vanligt sätt,
t.ex. kötträtter. Vi rekommenderar att du använder denna effektinställning för att
säkerställa att köttet inte blir segt.
För upptining bör du välja denna effektinställning för att säkerställa att maten tinas
jämnt. Denna inställning är också idealisk för att sjuda ris, pasta, dumplings
(klimpar) och till att koka äggkräm.
För försiktig upptining, av t.ex. gräddtårtor eller bakverk.
Använda mikrovågsugnen
13
Exempel: Värma upp soppa i 2 minuter och 30 sekunder med effektnivån 630 W.
1. Vrid på TILLAGNINGSLÄGES-vredet till mikrovågsinställninge.
2. Ange önskad tillagningstid genom att vrida TIMER/VIKT-vredet
medsols.
3. Tryck två gånger på knappen MIKROVÅGSUGNENS EFFEKTNIVÅ för
att ställa in effektnivån 630 W.
x2
4. Tryck en gång på START/QUICK-knappen för att starta tillagningen.
x1
5. Kontrollera displayen:
Viktigt:
Om du inte väljer någon nivå ställs HÖGT/900 W in automatiskt.
OBS!
1. När dörren öppnas under tillagningsprocessen stannar tillagningstiden på den digitala
displayen automatiskt. Tillagningstiden börjar åter räknas ner när dörren stängs och
knappen START/QUICK trycks in.
2. Om du vill veta effektnivån under tillagningen trycker du på knappen
MIKROVÅGSUGNENS EFFEKTNIVÅ.
Så länge ditt finger vidrör knappen MIKROVÅGSUGNENS EFFEKTNIVÅ kommer
effektnivån att visas.
3. Du kan vrida TIMER/VIKT-vredet medsols eller motsols. Om du vrider vredet motsols
kommer tillagningstiden att minska gradvis från 90 minuter.
Äggklocka
1. Tryck en gång på KLOKKA-knappen för att.
x1
2. Ange önskad tillagningstid genom att vrida TIMER/VIKT-vredet
medsols.
3. Tryck en gång på START/QUICK-knappen för att start.
x1
4. Ugnen kommer att räkna ned.
14
Använda mikrovågsugnen
Funktion för att lägga till START/QUICK
Knappen START/QUICK gör det möjligt för dig att använda följande två funktioner:
a) 30 sekunders tillagning
Du kan laga till mat med önskat tillagningsläge i 30 sekunder utan att ange
tillagningstiden.
Exempel: Tillagning i 30 sekunder med en effektnivå på 630 W.
1. Välj tillagningsläge genom att vrida TILLAGNINGSLÄGES-vredet till.
2. Ställ in effekten genom att trycka på knappen MIKROVÅGSUGNENS EFFEKTNIVÅ.
x2
3. Tryck en gång på knappen START/QUICK för att starta tillagningen.
x1
4. Kontrollera displayen:
OBS!
1. Den här funktionen kan endast användas för manuell tillagning.
2. Mikrovågsugnens effektnivå är alltid 900 W när du har ställt in TILLAGNINGSLÄGESvredet på mikrovågor (
) och tryckt på START/QUICK-knappen.
Mikrovågsugnens effektnivå är alltid 270 W när du har ställt in TILLAGNINGSLÄGESvredet på dubbel (
eller ) och tryckt på START/QUICK-knappen.
Varmluftstemperaturen är alltid 250 °C när du har ställt in TILLAGNINGSLÄGESvredet på varmluft eller dubbel 1 ( eller
) och tryckt på START/QUICKknappen.
3. För att förhindra att barn missbrukar funktionen för att lägga till 30 sekunder så
kan den endast användas inom tre minuter efter föregående användning, dvs. då
dörren har stängts, efter det att du har tryckt på STOPP-knappen eller då
tillagningen har slutförts.
b) Förlänga tillagningstiden
Du kan förlänga tillagningstiden med 30 sekunder i taget genom att trycka på
START/QUICK knappen medan ugnen används.
OBS! Den här funktionen kan endast användas för manuell tillagning.
Använda mikrovågsugnen
15
Knapp för MINDRE/MER
Med hjälp av knapparna för MINDRE (M) och MER (L) kan du snabbt och enkelt
förkorta eller förlänga de tider du har programmerat in (för att få ett mer välkokt eller
lättare kokt resultat), medan tillagningen pågår.
a) Välja AUTOTILLAGNING med MINDRE/MER:
Tryck på knappen för MINDRE (M) och MER (L) efter det att du har angivit vikten,
innan du trycker på START/QUICK-knappen. (Se tillagningstabellerna för att få
information om menyer där MINDRE och MER används.)
Exempel: Tillaga 0,2 kg pommes frites med hjälp av AUTOMATISK TILLAGNING FRÅN
FRYST.
1. Välj AUTOMATISK TILLAGNING FRÅN FRYST för pommes fritesen
genom att trycka på knappen fyra gånger.
x4
2. Ange mängden (0,2 kg).
3. Välj ”smala” pommes frites genom att trycka på knappen för
MINDRE (M) en gång.
x1
4. Tryck på START/QUICK -knappen.
x1
5. Kontrollera displayen.
OBS!
Tryck på samma knapp en gång till för att avbryta MINDRE eller MER.
Tryck på knappen för MINDRE (t) om du vill ändra MER till MINDRE.
Tryck på knappen för MER (s) om du vill ändra MINDRE till MER.
b) Ändra uppvärmningstid medan ugnen används:
Medan manuell tillagning pågår kan du förlänga eller förkorta tillagningstiden i
intervall om 30 sekunder varje gång du trycker på knapparna för MINDRE (M) och
MER (L).
OBS! Den här funktionen kan endast användas för manuell tillagning.
16
Använda mikrovågsugnen
Kontrollera inställningar medan ugnen används
Du kan kontrollera effektnivån och ugnens aktuella temperatur, t.ex. under
förvärmningen.
KONTROLLERA EFFEKTNIVÅN:
Om du vill kontrollera mikrovågsugnens effektnivå under tillagning trycker du på
knappen. MIKROVÅGSUGNENS EFFEKTNIVÅ. Ugnen fortsätter att räkna ner även om
displayen visar effektnivån.
Så länge som du trycker med fingret på knappen kommer effektnivån
att visas.
KONTROLLERA VARMLUFTSTEMPERATUREN:
Tryck på VARMLUFTS-knappen om du vill kontrollera varmluftstemperaturen under
tillagning. Du kan kontrollera den aktuella ugnstemperaturen medan ugnen förvärms.
Så länge som du trycker med fingret på knappen kommer
varmluftstemperaturen att visas i °C.
Informations-knapp
Alla knappar kan visa värdefull information. Om du vill få information om knapparna
trycker du på INFORMATIONS-knappen innan du trycker på aktuell knapp.
Exempel: Om du vill ha information om AUTOMATISK TILLAGNINGS-meny nummer 2,
stekt kyckling:
1. Välj funktionen med INFORMATIONS-knappen.
x1
2. Tryck på AUTOMATISK TILLAGNINGS-knappen två gånger för att välja
stekt kyckling (”Roast Chicken”).
x2
3. Kontrollera displayen:
OBS!
1. Informationsmeddelandet upprepas två gånger, varefter aktuell tid visas på
displayen om klockan har ställts in.
Använda mikrovågsugnen
17
Tillagning med grill
Det finns bara en effektinställning för grillelementet som sitter högst upp i ugnsutrymmet.
Exempel: Tillaga rostat bröd med smält ost i 5 minuter. (Placera det rostade brödet på
det höga gallret.)
1. Vrid på TILLAGNINGSLÄGES–vredet till grillinställningen.
2. Ange önskad tillagningstid genom att vrida TIMER/VIKT-vredet medsols.
3. Tryck på START/QUICK -knappen för att starta tillagningen.
x1
4. Kontrollera displayen:
1. Det höga eller låga stället rekommenderas för grillning.
2. Du kan märka av rök eller att det luktar bränt när du använder grillen för första
gången. Detta är normalt, och är inte ett tecken på att det är något fel på ugnen.
Undvik detta problem genom att använda grillen utan mat under 20 minuter vid
det första användningstillfället.
3. Efter tillagningen kan det hända att ett meddelande visas om att ugnen svalnar
(”NOW COOLING”).
VARNING: Ugnsutrymmet, dörren, det yttre höljet, den roterande tallriken, gallret
och formarna kommer att bli mycket varma då ugnen används. Använd alltid tjocka
grillvantar när du tar ur maten eller den roterande tallriken ur ugnen, för att undvika
brännskador.
Uppvärmning utan mat
Du kan upptäcka rök eller att det luktar bränt när du använder grillen och varmluften för
första gången. Detta är normalt och är inte ett tecken på att det är något fel på ugnen.
Om du ändå vill undvika detta ska du värma upp ugnen utan mat i 20 minuter på grilläget
och sedan ställa in den på 250 °C i varmluftsläget den första gången du använder ugnen.
VIKTIGT: När du gör detta bör du öppna ett fönster eller slå på köksfläkten så att rök eller
lukt kan vädras bort. Förvissa dig också om att det inte finns någon mat i ugnen.
1. Vrid på TILLAGNINGSLÄGES–vredet till GRILLINSTÄLLNINGEN eller
VARMLUFTSINSTÄLLNINGEN.
18
Använda mikrovågsugnen
2. Ange önskad uppvärmningstid (20 min.).
3. Starta tillagningen genom att trycka på START/QUICK-knappen.
x1
Ugnen kommer att räkna ned. Öppna dörren och låt ugnsutrymmet svalna när tillagningen
har slutförts.
VARNING: Ugnsdörren, det yttre höljet och ugnsutrymmet kommer att bli varmt. Se
upp så att du inte bränner dig medan du låter ugnen svalna efter användningen.
Tillagning med varmluft
Ugnen kan användas som en traditionell ugn med hjälp av varmluftsfunktionen och
10 förinställda ugnstemperaturer.
Tryck på VARMLUFTSknappen
Ugnstemp. (°C)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
250
230
220
200
190
180
160
130
100
40
Exempel 1: Tillagning med förvärmning
Värm upp ugnen till 180 °C och laga till maten i 20 minuter med 180 °C värme.
1. Välj tillagningsläge genom att vrida TILLAGNINGSLÄGES-vredet till
.
2. Ange önskad förvärmningstemperatur genom att trycka på
VARMLUFTS-knappen sex gånger. På displayen visas 180 °C.
x6
3. Tryck på START/QUICK-knappen för att starta förvärmningen.
x1
4. Kontrollera displayen:
När förvärmningstemperaturen har uppnåtts hörs en ljudsignal och på displayen visas
180 °C. Då ska du öppna dörren, ställa in maten i ugnen och sedan stänga dörren på
nytt.
Använda mikrovågsugnen
19
5. Använd TIMER/VIKT-vredet till att ställa in tillagningstiden (20 min.).
6. Tryck på START/QUICK-knappen.
x1
7. Kontrollera displayen:
OBS:
1. Den roterande tallriken ska vara i ugnen medan den förvärms.
2. Om du vill laga till maten med en annan temperatur efter att ugnen har förvärmts
ska du trycka på VARMLUFTS-knappen till dess att önskad inställning visas på
displayen. Om du ville ändra temperatur i exemplet ovan skulle du trycka på
VARMLUFTS-knappen efter det att du hade ställt in tillagningstiden.
3. När ugnen uppnår den programmerade förvärmningstemperaturen behåller den
automatiskt denna temperatur i 30 minuter. Efter 30 minuter ändras sedan
displayen kan
visas “NOW COOLING”.
Det varmluftsprogram som har valts kommer då att avbrytas.
4. Efter tillagning svalnar ugnen automatiskt och på displayen kan ett meddelande
om detta visas (”NOW COOLING”).
5. Följ de instruktioner som ges för en traditionell ugn när du läser på förpackningar,
så får du garanterat de bästa resultaten med din varmluftsugn.
Exempel 2: Tillagning utan förvärmning Tillagning med 250 °C i 20 minuter.
1. Välj tillagningsläge genom att vrida TILLAGNINGSLÄGES-vredet till
.
2. Använd TIMER/VIKT-vredet till att ställa in tillagningstiden (20 min.).
3. Ställ in önskad tillagningstemperatur (250 °C).
x1
4. Tryck på START/QUICK -knappen.
x1
5. Kontrollera displayen:
20
Använda mikrovågsugnen
OBS!
1. Efter tillagning svalnar ugnen automatiskt och på displayen kan ett meddelande
om detta visas (”NOW COOLING”).
2. Om du vill ändra varmluftstemperatur trycker du på VARMLUFTS-knappen till dess
att önskad temperatur visas på displayen.
3. Du kan upptäcka rök eller att det luktar bränt när du använder
varmluftsfunktionen för första gången. Detta är normalt och är inte ett tecken på
att det är något fel på ugnen. (Se avsnittet om uppvärmning utan mat på sidan 17 - 18).
VARNING: Ugnsutrymmet, dörren, det yttre höljet, den roterande tallriken, gallret
och formarna kommer att bli mycket varma då ugnen används. Använd alltid tjocka
grillvantar när du tar ur maten eller den roterande tallriken ur ugnen, för att undvika
brännskador.
Kombinationstillagning
I ugnen finns två lägen för Kombinationstillagning, där 1) varmluft och mikrovågor
eller 2) grill och mikrovågor kombineras. Om du vill välja läget för KOMBINATION
tillagning vrider du TILLAGNINGSLÄGES-vredet till önskad inställning och väljer sedan
tillagningstid. Vanligtvis förkortas den totala tillagningstiden om du väljer
kombinationstillagning.
TILLAGNINGSLÄGE
Kombi 1
Kombi 2
Tillagningsmetod
Inledande effektnivå
Varmluft 250 °C
Grill
270 W
270 W
OBS! Effektinställningarna kan justeras:
KOMBI 1
: Ugnstemperaturen kan ställas in på tio nivåer mellan 40 °C och
250 °C. Mikrovågsugnens effektnivåer kan ställas in på fyra olika
nivåer mellan 90 W och 630 W.
KOMBI 2
: Mikrovågsugnens effektnivåer kan ställas in på fem olika nivåer
mellan 90 W och 900 W.
Exempel 1:
Tillagning i 20 minuter med KOMBI 1 och en effektnivå på 90 W samt 200 °C varmluft.
1. Välj tillagningsläge genom att vrida TILLAGNINGSLÄGES-vredet till
.
2. Ställ in önskad tillagningstid (20 minuter).
3. Tryck två gånger på knappen MIKROVÅGSUGNENS EFFEKTNIVÅ
(90 W).
x2
Använda mikrovågsugnen
21
4. Tryck fyra gånger på VARMLUFT-knappen (200 °C).
x4
5. Tryck på START/QUICK-knappen.
x1
6. Kontrollera displayen:
Exempel 2:
Tillagning i 20 minuter med KOMBI 2 och en effektnivå på 90 W samt GRILL.
1. Välj tillagningsläge genom att vrida TILLAGNINGSLÄGES-vredet till
.
2. Ställ in önskad tillagningstid (20 minuter).
3. Tryck två gånger på knappen MIKROVÅGSUGNENS EFFEKTNIVÅ (90 W).
x2
4. Tryck på START/QUICK-knappen.
x1
5. Kontrollera displayen:
OBS! Efter tillagning svalnar ugnen automatiskt och på displayen
kan ett meddelande om detta visas (”NOW COOLING”.)
VARNING: Ugnsutrymmet, dörren, det yttre höljet, den roterande tallriken, gallret
och formarna kommer att bli mycket varma då ugnen används. Använd alltid tjocka
grillvantar när du tar ur maten eller den roterande tallriken ur ugnen, för att undvika
brännskador.
VIKTIGT!
När du har använt något av lägena GRILL, KOMBI, VARMLUFT, AUTOTILLAGNING
och AUTOTILLAGNING FRÅN FRYST, så kommer kylfläkten att gå och ett meddelande
om att kylning pågår (”NOW COOLING”) kan visas på displayen. Kylfläkten kommer
även att gå om du trycker på STOPP-knappen och öppnar dörren i de här
tillagningslägena; av den anledningen kan det hända att du känner luft blåsa ut ur
ventilation söppningarna.
22
Använda mikrovågsugnen
Tillagningstabeller
TILLAGNING MED GLASBRICKAN OCH VARMLUFTSFUNKTIONEN
MENY
TID
Paj
Banankaka
Aprikoskaka med pekannöt
Körsbärskaka med mandel
Cheesecake
Fryst pizza
Vitlöksbaguette
Fryst lasagne
Små bakverk (från deg)
(t.ex. croissanter)
Förvärm
1) 20’00
2) 12’00
Förvärm
60’00
Förvärm
35’00
Förvärm
40’00
Förvärm
54’00
Förvärm
12’00
Förvärm
15’00
Förvärm
25’00
Förvärm
35’00
LÄGE
200 °C
200 °C
200 °C
180 °C
180 °C
180 °C
90 W & 180 °C
180 °C
90 W & 180 °C
160 °C
160 °C
220 °C
220 °C
200 °C
90 W & 200 °C
200 °C
270 W & 200 °C
160 °C
160 °C
POSITION
Tillaga botten i 15 minuter, direkt på glasbrickan,
nedre positionen, rotera efter 1)
Placera formen på glasbrickan, nedre positionen
Placera formen på glasbrickan, nedre positionen
Placera formen på glasbrickan, nedre positionen
Placeras på gallret i glasbrickan, nedre positionen
Placeras på gallret i glasbrickan, nedre positionen
Placeras direkt på glasbrickan, nedre positionen
Placeras direkt på glasbrickan, nedre positionen
Placeras direkt på glasbrickan, nedre positionen
ANVÄNDA GLASBRICKAN OCH GRILLFUNKTIONEN
MENY
TID
LÄGE
Gratäng
1) 6’00
2) 14’00
3) 5’00
1) 10’00
2) 10’00
1) 8’00
2) 7’30
1) 3’00
2) 10’00
1) 9’00
2) 4’00
1) 14’00
2) 5’00
1) 12’00
2) 6’00
1) 4’30
2) 1’30
1) Förvärm 2’00
2) 5’00
3) 4’30
1) 6’00
2) 6’00
1) 5’00
2) 3’00
900 W
450 W & grill
450 W & grill
270 W & grill
270 W & grill
900 W
270 W & grill
900 W
450 W & grill
Grill
Grill
Grill
Grill
Grill
Grill
Grill
Grill
Grill
Grill
Grill
90 W & grill
90 W & grill
90 W & grill
90 W & grill
Kebab
Löksoppa
Kycklinggryta med nudlar
Stek
Tjocka korvar
Smala korvar
Rostat bröd
Rostat bröd med smält ost
Makrill
Sardiner
POSITION
Placera formen på glasbrickan, nedre
positionen Rotera efter 2)
Placeras på gallret i glasbrickan, övre
positionen
Ställ soppskålarna på glasbrickan, nedre
positionen, tillsätt ost och krutonger efter 1)
Placera formen på glasbrickan, nedre
positionen
Placeras på gallret i glasbrickan, nedre
positionen
Placeras på gallret i glasbrickan, nedre
positionen Vänd på dem efter 1)
Placeras på gallret i glasbrickan, nedre
positionen Vänd efter 1)
Placeras på gallret i glasbrickan, nedre
positionen Vänd efter 1)
Placeras på gallret i glasbrickan, nedre
positionen Vänd och tillsätt ost efter 2)
Placeras på gallret i glasbrickan, nedre
positionen Vänd efter 1)
Placeras på gallret i glasbrickan, nedre
positionen Vänd efter 1)
Informationen ovan ska ses som riktlinjer.
Justera tillagningstiderna/effektnivåerna efter behov för att få bästa resultat.
Tiderna ges endast som riktlinjer, eftersom de kan variera beroende på köttets kvalitet och sort.
Grillfunktionen är idealisk för platta delar av kött och fisk.
Om inget annat anges är de inställningar som ges avsedda för bruk i en kall ugn.
Platta livsmedel och maträtter ska endast vändas en gång. Tjockare varianter ska vändas oftare.
Fisk tillagas med fördel med hela fisken på gallret.
Recept för glasbricka
RECEPT FÖR GLASBRICKA OCH VARMLUFT
Banankaka
Förvärm ugnen.
120 g
1. Smörj och bröa en avlång form.
170 g
2. Vispa ihop smör och socker.
1 tsk
3. Tillsätt ägg och kaffeextrakt, och vispa
2
blandningen på nytt.
225 g
4. Skala och mosa bananerna. Tillsätt dem till
1 tsk
blandningen och vispa ordentligt.
1/4 tsk
5. Blanda i mjölet, bikarbonaten, bakpulvret och
mjölken, och rör till dess att blandningen är slät.
1
6. Häll smeten i formen och släta till ytan.
100 ml
7. Placera formen på glasbrickan i den nedre
positionen.
60 min.
180 ˚C
8. Låt kakan vila fem minuter i formen innan du
vänder upp den på ett galler så att den får svalna.
smör
strösocker
kaffeextrakt
mogna bananer
mjöl
bikarbonat
bakpulver
mellanstort ägg
mjölk
Aprikoskaka med pekannöt
Förvärm ugnen.
1. Smörj och bröa en avlång form.
2. Blanda saltet, bakpulvret, kanelen och mjölet.
3. Tillsätt alla övriga ingredienser, förutom
frukten och nötterna, och blanda väl.
4. Vänd ner frukten och nötterna.
5. Häll smeten i formen och släta till ytan.
6. Placera formen på glasbrickan i den nedre
positionen.
35 min.
90 W / 180 ˚C
11/2 tsk
2 tsk
110 g
110 g
110 g
175 g
2
3 msk
175 g
175 g
En nypa salt
bakpulver
kanel
vetemjöl
grahamsmjöl
smör
mjukt farinsocker
vispade ägg
mjölk
aprikoser som är redo att ätas,
hackade
rostade pekannötter, hackade
Ugnsbakad cheesecake
1. Lägg i bakplåtspapper i botten på en
springform (med löstagbar botten).
2. Smält smöret, och tillsätt sockret och de
krossade kexen.
3. Tryck ner blandningen i botten på formen
och kyl den till dess att smeten har stelnat.
4. Lägg alla ingredienser till fyllningen i en skål
och vispa till dess att massan är slät.
5. Häll fyllningen över den kylda bottnen.
6. Placera formen på glasbrickan i den nedre
positionen.
54 min.
160 ˚C
7. Låt kakan svalna och dekorera den med frukt
före servering.
100 g
4 tsk
200 g
110 g
450 g
150 g
100 g
2
1
Botten:
smör
farinsocker
vetemjöl
krossade digestivekex
Fyllning:
Philadelphiaost
vispgrädde
strösocker
äggulor
Saft och skal från en citron
23
24
Recept för glasbricka
Körsbärskaka med mandel
1. Smörj och bröa springformen.
2. Vispa ihop margarinet och sockret till dess
att blandningen är lätt och luftig.
3. Vispa ner äggen, ett i taget.
4. Vänd ner mjölet och bakpulvret. Rör ner
körsbären, de malda mandlarna,
mandelextraktet och mjölken.
5. Lyft över blandningen i formen med hjälp av
en sked, och släta till ytan.
6. Placera formen på glasbrickan i den nedre
positionen.
40 min.
90 W / 180 ˚C
175 g
175 g
3
175 g
1 tsk
100 g
75 g
1 tsk
1 msk
margarin
strösocker
mellanstora ägg
vetemjöl
bakpulver
cocktailkörsbär
malda mandlar
mandelextrakt
mjölk
500 g
45 g
300 g
3
150 ml
50 ml
100 g
1/4 tsk
mördeg
smör
rödlök, skivad
mellanstora ägg
vispgrädde
mjölk
riven gratängost
dijonsenap
Svartpeppar
salt
Rödlökspaj
Förvärm ugnen.
1. Kavla ut degen och klä en fyrkantig form
med den.
2. Nagga degen ordentligt med en gaffel.
3. Lägg bakplåtspapper över degen.
4. Baka i den nedre positionen.
15 min.
200 ˚C
5. Ta ur pajbottnen ur ugnen och låt svalna.
6. Tillaga löken i smöret i
5 min.
900 W
Häll sedan av smöret och låt svalna.
7. Vispa äggen, grädden, mjölken och senapen
med salt och peppar.
8. Tillsätt löken och osten, och blanda väl.
9. Häll blandningen i formen med pajbottnen
och tillaga i ugnen.
1. 20 min.
200 ˚C, rotera och sedan
2. 12 min.
200 ˚C
1/4
tsk
Recept för glasbricka
Recept för glasbricka och grill
Löksoppa
1. Skiva löken, lägg den i en skål och tillsätt
buljong, salt och peppar. Tillaga i
8 min.
900 W
2. Häll soppan i fyra soppskålar.
3. Skär det rostade brödet i tärningar och lägg
dem ovanpå soppan. Lägg sedan ost på
brödtärningarna.
4. Ställ soppskålarna på glasbrickan i den nedre
positionen och tillaga i
71/2 min.
270 W / GRILL
20 g
250 g
500 ml
2
80 g
smör
lök
buljong
Salt och peppar
skivor rostat bröd
emmentalost
Gratäng
1. Smörj en gratängform.
2. Lägg i ett lager potatis, ett lager lök och
hälften av osten i formen.
3. Upprepa proceduren och avsluta med ett
lager potatis överst.
4. Blanda ihop grädden och äggen, och tillsätt
salt och peppar. Häll blandningen över
potatisen.
5. Strö över resten av osten.
6. Ställ formen på glasbrickan i den nedre
positionen. Tillaga i
1. 6 min.
900 W
2. 14 min.
450 W / GRILL, rotera och
sedan
3. 5 min.
450 W / GRILL
450 g
150 g
250 g
250 ml
3
potatis, tunt skivad
skivad lök
riven gratängost
Salt och peppar
grädde
ägg
Kycklinggryta med nudlar
1. Lägg smöret, löken, paprikan och svampen i
en skål, och tillaga i
2 min.
900 W
2. Blanda mjölet med mjölken och rör till dess
att blandningen är slät. Tillsätt buljongen,
sockermajsen, salt och peppar, och blanda
väl.
3. Lägg i kycklingen och nudlarna i såsen.
4. Strö över osten.
5. Ställ formen på glasbrickan i den nedre
positionen. Tillaga i
1. 3 min.
900 W
2. 10 min.
450 W / GRILL
30 g
100 g
100 g
100 g
25 g
175 ml
300 ml
150 g
250 g
150 g
75 g
smör
svamp, skivad
lök, i tärningar
paprika, i tärningar
vetemjöl
mjölk
buljong
sockermajs
Salt och svartpeppar
kokt kyckling, i tärningar
kokta nudlar
färskriven ost, typ Gouda
25
26
Recept för glasbricka & Automatisk användning
Grillade sardiner/grillad makrill
1. Blanda alla ingredienser till marinaden och
fördela den över fisken. Låt vila svalt i en
timma.
2. Placera fisken på gallret i glasbrickan, i den
nedre positionen.
Tillaga sardiner:
1. 5 min.
90 W / GRILL vänd
2. 3 min.
90 W / GRILL
Tillaga makrill:
1. 6 min.
90 W / GRILL, vänd
2. 6 min.
90 W / GRILL
6
4 msk
1 tsk
1 msk
1 tsk
1 tsk
sardiner/makrillar utan huvuden
Marinad:
olivolja
vitlökspuré
balsamvinäger
citronsaft
Salt och peppar
fänkål
AUTOMATISK ANVÄNDNING
Med den AUTOMATISKA ANVÄNDNINGEN räknas rätt tillagningssätt och
tillagningstid ut automatiskt. Du kan välja mellan fem AUTOTILLAGNINGSmenyer, fyra menyer för AUTOTILLAGNING FRÅN FRYST och sju
AUTOUPPTININGS-menyer.
Varning:
Angående AUTOMATISK TILLAGNING och AUTOMATISK TILLAGNING
FRÅN FRYST:
Ugnsutrymmet, dörren, det yttre höljet, den roterande tallriken, ställen
och formarna blir mycket varma under användning av dessa lägen.
Använd tjocka grillvantar när du tar ur mat eller den roterande tallriken
ur ugnen, så att du inte bränner dig.
Detta behöver du veta när du använder den här automatiska funktionen:
1. Menyn anger du genom att trycka på knappen för AUTOMATISK
TILLAGNING, AUTOMATISK TILLAGNING FRÅN FRYST eller AUTOMATISK
x1
UPPTINING till dess att önskat menynummer visas på displayen.
2. Du kan ange matens vikt eller mängd genom att vrida på
TIMER/VIKT-vredet till dess att önskad vikt/mängd visas.
• Ange endast matens vikt. Räkna inte med behållarens vikt.
• Använd ett manuellt program om du ska tillaga mat som väger mer
eller mindre än de vikter/mängder som ges i tillagningstabellerna.
3. De programmerade tillagningstiderna är genomsnittliga tider. Om du
vill ändra de tillagningstider som har förprogrammerats för automatisk
användning ska du använda knapparna fö MINDRE ( M ) eller MER
( L ) Se sidan 15 för ytterligare information. Följ anvisningarna i
tillagningstabellerna för att få bästa resultat.
Automatisk användning
27
4. För att påbörja tillagningen trycker du på START/QUICK-knappen.
x1
När det är dags att utföra en åtgärd (t.ex. vända på maten) stannar ugnen och en
ljudsignal hörs, samtidigt som aktuell åtgärd visas på displayen. För att fortsätta
tillagningen trycker du på knappen START/QUICK.
Den slutliga temperaturen varierar beroende på starttemperaturen. Kontrollera att
maten är rykande varm efter tillagningen. Vid behov kan du förlänga tillagningstiden
och ändra effektnivån.
Exempel: Koka 300 g ris med hjälp av AUTOTILLAGNING (AC-1).
1. Tryck på AUTOMATISK TILLAGNINGS-knappen en gång för att välja
ris (”Rice”).
x1
2. Ange vikten genom att vrida på TIMER/VIKT-vredet till dess att
önskad vikt visas.
3. Tryck på START/QUICK-knappen för att starta tillagningen.
x1
4. Kontrollera displayen:
28
Programtabeller
1.FRENCH FRIED
POTATOES
8.CHICKEN LEGS
14.RICE
20.STEAK
& CHOPS
29.CHICKEN PAN
WITH VEGETABLES
21.CHICKEN LEGS
30.MINCE AND
ONION
PROGRAMTABELLER
2.FROZEN
VEGETABLES
9.GRATIN
15.BOILED
POTATOES
Tabell för automatisk tillagning
MENY NR
3.FRESH
VEGETABLES
ENCH FRIED
OTATOES
AC-1
Ris
8.CHICKEN LEGS
OZEN
GETABLES
9.GRATIN
ESH
GETABLES
10.FROZEN
GRATIN
10.FROZEN
GRATIN
VIKT (ökningsenhet)/REDSKAP
JACKET
POTATOES
0,1 - 0,3 kg (100 g)
Stor skål med lock
29.CHICKEN PAN
14.RICE
20.STEAK
WITH
VEGETABLES
CHOPS
16.JAM
4.FISH FILLET+ SAUCE & 11.FROZEN
GRATINATED FISH
READY MEALS
1.FRENCH FRIED
8.CHICKEN LEGS
14.RICE
POTATOES
15.BOILED
30.MINCE AND
21.CHICKEN LEGS
POTATOES
ONION
17.PIQUANTE
12.BEVERAGES
5.GRILL SKEWER
CAKES
100 g
200 g
300 g
2.FROZEN
9.GRATIN
VEGETABLES 22.POULTRY
JACKET
POTATOES
6.ROAST PORK
13.SOUP
AC-2
Stekt kyckling
H FILLET+ SAUCE
ATINATED FISH
11.FROZEN
READY MEALS
RILL SKEWER
12.BEVERAGES
23.MINCED MEAT
20.STEAK
& CHOPS
24.CAKE
Kokande vatten
Ris
250 ml
450 ml
650 ml
18.CAKE
15.BOILED
POTATOES
21.CHICKEN LEGS
25.BREAD
0,9 - 2,0 kg (100 g)
Lågt galler
3.FRESH
10.FROZEN
VEGETABLES 23.MINCED
GRATIN
MEAT
16.JAM
CASSEROLES
7.GRILLED
CHICKEN
4.FISH FILLET+ SAUCE
GRATINATED FISH
17.PIQUANTE
CAKES
express
11.FROZEN
24.CAKEREADY MEALS
JACKET
POTATOES
22.POULTRY
19.PASTA
26.MEAT JOINT
16.JAM
23.MINCED MEAT
menu2
Ingredienser menu1
till 1,2 kgmenu2
stekt kyckling:
(grill)
salt och peppar, 1 tsk paprikapulver, 2 msk olja
express
express
12.BEVERAGES
5.GRILL
1.FRENCH FRIED
8.CHICKEN LEGS
14.RICE SKEWER
20.STEAK
25.BREAD
18.CAKE
OAST
PORK
POTATOES
& CHOPS
13.SOUP
express
defrost
express
cook
17.PIQUANTE
29.CHICKEN PAN
CAKES
WITH VEGETABLES
express
cook1
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
22.POULTRY
24.CAKE
express
cook2
•
•
•
•
•
Häll riset i en stor skål och tillsätt kokande vatten.
Täck över med ett lock.
Ställ skålen mitt på den roterande tallriken.
Rör om och täck på nytt när ljudsignalen hörs.
Rör om och täck på nytt när ljudsignalen hörs, och
ställ sedan tillbaka skålen i ugnen och tryck på start.
• Låt stå i cirka 10 minuter efter tillagning.
29.CHICKEN PAN
WITH VEGETABLES
30.MINCE AND
ONION
• Blanda ingredienserna och bred ut blandningen
över kycklingen. Stick hål på kycklingens skinn.
• Lägg kycklingen med bröstsidan vänd nedåt på det
låga gallret.
• Vänd på kycklingen när ljudsignalen hörs.
• Låt maten stå kvar i ugnen i tre minuter efter
tillagningen.
(grill)
2.FROZEN
RILLED
VEGETABLES
HICKEN
AC-3
Fläskstek
9.GRATIN
CASSEROLES
6.ROAST PORK
13.SOUP
15.BOILED
21.CHICKEN LEGS
19.PASTA
POTATOES 26.MEAT JOINT
10.FROZEN
express
defrost
19.PASTA
26.MEAT JOINT
8.CHICKEN LEGS
express menu1
16.JAM
cook1
14.RICE
express menu2
23.MINCED
MEAT
express
cook2
20.STEAK
& CHOPS
express
menu2
29.CHICKEN PAN
WITH VEGETABLES
• Mager fläskstek rekommenderas.
• Blanda alla ingredienser och bred ut blandningen
över steken.
• Placera köttet på det låga gallret och tillaga.
• Vänd på maten när ljudsignalen hörs. Låt maten stå
invirad i aluminiumfolie i cirka 10 minuter efter
tillagningen.
(grill)
(grill)
AC-4
0,5 - 2,0 kg (100 g)
Frusna gratängerdefrost Pajform
cook1
cook2
cook
(grill)
Lågt galler
• Se recept på “Gratäng” på sidan 31.
* Total vikt för alla ingredienser.
AC-5
Kaka
• Förbered kakan i enlighet med informationen på
sidan 32 - 33.
• Lägg ett tefat upp och ner på det låga gallret och sätt
bakformen på fatet.
• Låt kakan stå i cirka 10 minuter efter bakningen.
• Ta ur kakan ur formen.
2.FROZEN
VEGETABLES
12.BEVERAGES
3.FRESH
VEGETABLES
13.SOUP
4.FISH FILLET+ SAUCE
GRATINATED FISH
CASSEROLES
5.GRILL SKEWER
menu1
CASSEROLES
22.POULTRY
7.GRILLED
JACKET
CHICKEN
express READY
cook MEALSexpress
5.GRILL SKEWER
express
25.BREAD
express POTATOES
1.FRENCH FRIED
POTATOES
11.FROZEN
4.FISH FILLET+ SAUCE
essGRATINATED
defrost FISH
7.GRILLED
CHICKEN
18.CAKE
30.MINCE AND
ONION
Ingredienser
till 1 kg rullat, magert fläsk: 1
menu2
krossad(grill)
vitlöksklyfta, 2 msk olja, 1 msk
paprikapulver, lite spiskummin, 1 tsk salt
3.FRESH
GRATIN
essVEGETABLES
menu1
express menu2
6.ROAST PORK
0,6 - 2,0 kg (100 g)
Lågt galler
menu2
9.GRATIN
express
17.PIQUANTE
CAKES
15.BOILED
express
POTATOES
24.CAKE
10.FROZEN
GRATIN
18.CAKE
JACKET
POTATOES
25.BREAD
22.POULTRY
11.FROZEN
READY MEALS
19.PASTA
16.JAM
26.MEAT JOINT
23.MINCED MEAT
12.BEVERAGES
17.PIQUANTE
CAKES
24.CAKE
18.CAKE
25.BREAD
21.CHICKEN LEGS
express
30.MINCE AND
express
ONION
0,5 - 1,5 kg (100 g)
Bakform, tefat
Lågt galler
menu2
Viktigt: Mat som
(grill) tas ur kylskåpet tillagas från 5 °C och fryst mat tillagas från –18 °C.
express
6.ROAST PORK
express
cook
express
13.SOUP
express
cook1
express
cook2
(grill)
7.GRILLED
CHICKEN
express
menu1
CASSEROLES
express
menu2
19.PASTA
express
(grill)
menu2
26.MEAT JOINT
Programtabeller
1.FRENCH FRIED
POTATOES
8.CHICKEN LEGS
14.RICE
20.STEAK
& CHOPS
29
29.CHICKEN PAN
WITH VEGETABLES
Tabell för automatisk tillagning från fryst
MENY NR
2.FROZEN
VEGETABLES
9.GRATIN
ACF-1 Tillagning
Frysta färdigrätter
Somrörningsbara
rätter
(omrörningsbara)
3.FRESH
VEGETABLES
10.FROZEN
GRATIN
4.FISH FILLET+ SAUCE
11.FROZEN
READY MEALS
GRATINATED FISH
5.GRILL SKEWER
1.FRENCH FRIED
POTATOES
12.BEVERAGES
ACF-2 Tillagning
Frysta grönsaker
6.ROAST PORK
1.FRENCH FRIED
POTATOES
7.GRILLED
CHICKEN
2.FROZEN
VEGETABLES
2.FROZEN
VEGETABLES
13.SOUP
8.CHICKEN LEGS
3.FRESH
VEGETABLES
CASSEROLES
9.GRATIN
4.FISH FILLET+ SAUCE
ACF-3 Tillagning
menu1
menu2
Frusna gratäng
GRATINATED FISH
express
express
3.FRESH
VEGETABLES
10.FROZEN
GRATIN
5.GRILL SKEWER
express
defrost
4.FISH FILLET+ SAUCE
GRATINATED FISH
express
cook
11.FROZEN
READY MEALS
6.ROAST PORK
5.GRILL SKEWER
12.BEVERAGES
ACF-4 Tillagning
Tjocka pommes
Potato
7.GRILLED
CHICKEN
6.ROAST PORK
VIKT
(ökningsenhet)/KÄRL
15.BOILED
POTATOES
21.CHICKEN LEGS
0,3 - 1,0 kg* (100 g)
Skål och lock
JACKET
POTATOES
22.POULTRY
23.MINCED MEAT
16.JAM
8.CHICKEN LEGS
17.PIQUANTE
CAKES
14.RICE
20.STEAK
& CHOPS
18.CAKE
14.RICE
15.BOILED
POTATOES
25.BREAD
20.STEAK
& CHOPS
10.FROZEN
GRATIN
19.PASTA
15.BOILED
POTATOES
11.FROZEN
READY MEALS
JACKET
POTATOES
26.MEAT JOINT
21.CHICKEN LEGS
22.POULTRY
30.MINCE AND
ONION
23.MINCED MEAT
16.JAM
JACKET
POTATOES
22.POULTRY
12.BEVERAGES
17.PIQUANTE
CAKES
express
24.CAKE
express
23.MINCED MEAT
16.JAM
25.BREAD
18.CAKE
13.SOUP
17.PIQUANTE
CAKES
24.CAKE
0,20 - 0,40 kg (50 g)
Pajform
Högt ställ
CASSEROLES
19.PASTA
13.SOUP
18.CAKE
25.BREAD
8.CHICKEN LEGS
14.RICE
menu1
29.CHICKEN PAN
WITH VEGETABLES
0,2 - 0,6 kg (100 g)
menu2
Flat, oval gratängform
mikrovågsfolie, eller
originalbehållare
och
cook1
cook2
(grill)
mikrovågsfolie
1.FRENCH FRIED
POTATOES
express
21.CHICKEN LEGS
express
(grill)
express
menu2
express
26.MEAT JOINT
CASSEROLES
2.FROZEN
VEGETABLES
express
defrost
19.PASTA
26.MEAT JOINT
9.GRATIN
15.BOILED
POTATOES
express
cook
express
menu2
express
cook1
menu1
express
menu2
3.FRESH
VEGETABLES
(grill)
10.FROZEN
GRATIN
JACKET
POTATOES
• Tillsätt 1 msk vatten per 100 g och salt efter smak. (För
svamp krävs inget extra vatten.)
• Täck över med ett lock.
• Rör om maten och täck över den igen när ljudsignalen hörs.
• Låt stå i ungefär 2 minuter efter tillagningen.
VIKTIGT: Om frusna grönsaker har frusitt ihop bör du
tillaga dem manuellt.
30.MINCE AND
ONION
• Ta ur den frusna gratängen ur förpackningen. Om
behållaren inte är och avsedd för bruk i mikrovågsugn,
lägger du över gratängen i en lämplig mikrovågssäker form.
• Täck över med mikrovågsfolie.
• Om behållaren är avsedd för bruk i mikrovågsugnar tar du
bort det ursprungliga pappersskyddet och täcker över med
mikrovågsfolie.
• Låt stå i ungefär 5 minuter efter tillagningen.
• Lägg den frysta pommes fritesen i en pajform.
• Ställ formen på det höga stället och tillaga maten.
• Vänd på pommes fritesen när ljudsignalen hörs.
• Ta ut pommes fritesen ur formen efter tillagningen och
servera dem på ett fat. (Det behövs ingen vilotid.)
VIKTIGT: Tillaga tunna pommes frites med hjälp av
knappen för MINDRE (M). Formen blir väldigt varm
under tillagningen. Använd grillvantar när du ska ta ut
den ur ugnen, för att undvika att bränna dig.
29.CHICKEN PAN
WITH VEGETABLES
21.CHICKEN LEGS
30.MINCE AND
ONION
express
cook2
(grill)
express
29.CHICKEN PAN
WITH VEGETABLES
20.STEAK
& CHOPS
menu2
(grill)
7.GRILLED
CHICKEN
• Lägg över maträtten i en lämplig mikrovågssäker form.
• Tillsätt vätska om tillverkaren rekommenderar det.
• Täck över med ett lock.
• Tillaga utan lock om tillverkaren rekommenderar dig att
göra det.
• Rör om maten och täck över den igen när ljudsignalen hörs.
• Rör om och låt stå i ungefär 2 minuter efter tillagningen.
24.CAKE
0,1 - 0,8 kg (100 g)
Skål och lock
9.GRATIN
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
30.MINCE AND
ONION
22.POULTRY
Viktigt: Mat som tas ur kylskåpet tillagas från 5 °C och fryst mat tillagas från –18 °C.
express
defrost
express
cook
4.FISH FILLET+ SAUCE
GRATINATED FISH
express
cook1
11.FROZEN
READY MEALS
express
cook2
(grill)
16.JAM
23.MINCED MEAT
5.GRILL SKEWER
12.BEVERAGES
17.PIQUANTE
CAKES
24.CAKE
6.ROAST PORK
13.SOUP
18.CAKE
25.BREAD
19.PASTA
26.MEAT JOINT
7.GRILLED
CHICKEN
express
menu1
CASSEROLES
express
menu2
express
menu2
15.BOILED
POTATOES
RATIN
30
ROZEN
GRATIN
JACKET
POTATOES
21.CHICKEN LEGS
22.POULTRY
Tabell för automatisk upptining
MENY NR
23.MINCED MEAT
ROZEN
EADY MEALS
16.JAM
EVERAGES
HICKEN LEGS
17.PIQUANTE
14.RICE
CAKES
24.CAKE
20.STEAK
& CHOPS
OUP
RATIN
18.CAKE
15.BOILED
POTATOES
25.BREAD
21.CHICKEN LEGS
HICKEN LEGS
ASSEROLES
FROZEN
GRATIN
RATIN
menu2
ess
FROZEN
READY MEALS
FROZEN
GRATIN
cook
press
BEVERAGES
FROZEN
READY MEALS
SOUP
HICKEN LEGS
BEVERAGES
CASSEROLES
HICKEN LEGS
RATIN
SOUP
ICKEN LEGS
menu2
ress
AD-1 Upptining
Biffar coch
kotletter
AD-2 Upptining
Stek
14.RICE
19.PASTA
JACKET
POTATOES
15.BOILED
POTATOES
express
16.JAM
menu2
(grill)
JACKET
POTATOES
express
cook1
20.STEAK
& CHOPS
26.MEAT JOINT
22.POULTRY
21.CHICKEN LEGS
30.MINCE AND
ONION
0,6 - 2,0 kg (100 g)
Pajform
(Se anm. på sidan 31.)
29.CHICKEN PAN
WITH VEGETABLES
30.MINCE AND
ONION
cook2
16.JAM
23.MINCED MEAT
18.CAKE
25.BREAD
14.RICE
17.PIQUANTE
CAKES
20.STEAK
24.CAKE
& CHOPS
(grill)
AD-3 Upptining
Köttfärs
26.MEAT JOINT
AD-4 Upptining
Kycklingklubbor
express
29.CHICKEN PAN
WITH VEGETABLES
22.POULTRY
express
24.CAKE
14.RICE
15.BOILED
18.CAKE
POTATOES
14.RICE
0,2 - 1,0 kg (100 g)
Pajform
(Se anm. på sidan 31.)
23.MINCED MEAT
17.PIQUANTE
CAKES
19.PASTA
VIKT
(ökningsenhet)/KÄRL
20.STEAK
21.CHICKEN
& CHOPS LEGS
25.BREAD
20.STEAK
& CHOPS
0,2 - 1,0 kg (100 g)
Pajform
(Se anm. på sidan 31.)
29.CHICKEN PAN
WITH VEGETABLES
0,20 - 1,00 kg (50 g)
Pajform
(Se anm. på sidan 31.)
29.CHICKEN PAN
30.MINCE
AND
WITH VEGETABLES
ONION
29.CHICKEN PAN
WITH VEGETABLES
menu2
(grill)
RATIN
FROZEN
CASSEROLES
GRATIN LEGS
HICKEN
ATIN
press
cook
15.BOILED
JACKET
POTATOES
19.PASTA
POTATOES
14.RICE
15.BOILED
POTATOES
express
cook1
JACKET
16.JAM
POTATOES
express
15.BOILED
JACKET
(grill)
POTATOES
POTATOES
FROZEN
BEVERAGES
READY
MEALS
xpress cook
FROZEN
ROZEN
GRATIN
EADY MEALS
16.JAM
17.PIQUANTE
express
cook1
CAKES
JACKET
16.JAM
POTATOES
BEVERAGES
SOUP
FROZEN
EVERAGES
READY
MEALS
17.PIQUANTE
18.CAKE
CAKES
16.JAM
17.PIQUANTE
CAKES
SOUP
CASSEROLES
BEVERAGES
OUP
ASSEROLES
press
menu2
SOUP
ASSEROLES
ress menu2
xpress cook
ASSEROLES
menu2
express
cook2
22.POULTRY
23.MINCED MEAT
21.CHICKEN LEGS
22.POULTRY
18.CAKE
19.PASTA
express
24.CAKE
25.BREAD
23.MINCED MEAT
24.CAKE
26.MEAT JOINT
25.BREAD
26.MEAT JOINT
express menu2
express cook1
(grill)
19.PASTA
menu2
cook
menu2
cook
express
cook1
0,1 - 1,4 kg (100 g)
Tallrik
25.BREAD
26.MEAT JOINT
24.CAKE
25.BREAD
express
express
30.MINCE AND
ONION
cook2
AD-menu2
7 Upptining
Bröd
19.PASTA
18.CAKE
(grill)
19.PASTA
0,9 - 2,0 kg (100 g)
Pajform
(Se anm. på sidan 31.)
23.MINCED MEAT
24.CAKE
AD-6 Upptining
Kaka
17.PIQUANTE
18.CAKE
CAKES
30.MINCE AND
ONION
29.CHICKEN PAN
30.MINCE
AND
WITH VEGETABLES
ONION
22.POULTRY
23.MINCED
(grill) MEAT
express
cook2
(grill) JOINT
26.MEAT
(grill)
press
ress
ress
21.CHICKEN LEGS
22.POULTRY
26.MEAT JOINT
20.STEAK
21.CHICKEN
& CHOPSLEGS
AD-5 Upp(grill)
tining
Fågel
menu2
FROZEN
FROZEN
GRATIN
press
menu2
READY
MEALS
RATIN
ROZEN
RATIN
ess
30.MINCE AND
ONION
Programtabeller
express
cook2
0,1 - 1,0 kg (100 g)
Pajform
(Endast skivat bröd
rekommenderas för detta
program.)
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
• Lägg maten i en pajform och ställ formen mitt på den
roterande tallriken.
• Vänd på maten, placera om den och dela på den när
ljudsignalen hörs. Täck över tunna delar och varma fläckar
med aluminiumfolie.
• Vira in maten i aluminiumfolie och låt vila i 10-15 minuter
efter upptiningen, tills den är helt upptinad.
• Lägg en tallrik upp och ner på den roterande
tallriken, och placera köttet på den.
• Vänd på maten när ugnen stannar och ljudsignalen
hörs. Täck över upptinade delar med aluminiumfolie.
• Vänd på maten och täck på nytt om ljudsignalen hörs
en gång till.
• Täck över steken med aluminiumfolie och låt stå i
15–30 minuter efter upptiningen, till dess att den är
helt upptinad.
• Lägg köttfärsblocket i en pajorm och ställ fomen mitt
på den roterande tallriken.
• Vänd på maten när ljudsignalen hörs. Ta bort de delar som
har tinat, om det går.
• Täck över med aluminiumfolie och låt stå 5-10 minuter
efter upptiningen, tills färsen är helt upptinad.
• Placera maten på en tallrik mitt på den roterande
tallriken.
• Vänd på maten, placera om den och dela på den då
ugnen stannar och ljudsignalen hörs. Täck över tunna
delar och varma fläckar med aluminiumfolie.
• Vira in maten i aluminiumfolie och låt stå i 10–15
minuter efter upptiningen, tills den är helt upptinad.
• Lägg fågeln med bröstet vänt nedåt i en pajform och ställ
den mitt på den roterande tallriken.
• Vänd på fågeln och täck över tunna delar och varma områden
med små bitar av aluminiumfolie då ljudsignalen hörs.
• Skölj fågeln i kallt vatten efter upptiningen, täck över med
aluminiumfolie och låt stå i 15-30 minuter tills den är helt
upptinad.
• Gör slutligen ren fågeln under rinnande vatten.
• Ta bort all förpackning från kakan.
• Ställ kakan direkt på den roterande tallriken, eller på en
vanlig tallrik som du ställer mitt på den roterande tallriken.
• Skär kaken i lika stora delar efter upptiningen och lämna ett
mellanrum mellan varje bit. Låt stå i 15-30 minuter tills
kakan är helt upptinad.
• Lägg brödet i en pajform och ställ formen mitt på den
roterande tallriken. 1,0 kg kan fördelas direkt på den
roterande tallriken.
• Vänd på brödet när ljudsignalen hörs, flytta om det och ta
bort skivor som har tinats upp.
• Täck över brödet med aluminiumfolie efter upptiningen
och låt stå i 5-10 minuter, tills det är helt upptinat.
Viktigt: Mat(grill)som
tas ur kylskåpet tillagas från 5 °C och fryst mat tillagas från –18 °C.
cook2
express menu2
express cook1
(grill)
express
(grill)
Programtabeller
31
ANMÄRKNINGAR:
1.
2.
3.
4.
5.
Biffar och kotletter bör frysas in i ett lager.
Köttfärs bör frysas in så platt som möjligt.
Täck de tinade delarna med små remsor av aluminiumfolie efter vändningen.
Fågeln bör tillredas direkt efter upptiningen.
Gräddtårtor är väldigt känsliga för mikrovågor. Om grädden blir mjuk snabbt får du bäst
resultat genom att at ut tårtan ur ugnen direkt och låta den stå i 10-30 minuter i
rumstemperatur.
Recept för automatisk tillagning AC-4
Pastagratäng med zucchini
1. Häll vattnet, oljan och saltet i skålen. Täck
över och låt koka upp.
3-5 min.
900 W
2. Bryt sönder makaronerna i bitar, och lägg i
dem i formen. Rör om och låt svälla
9-11 min.
270 W
Häll av vattnet från pastan och låt den svalna.
3. Blanda tomaterna med löken och krydda
ordentligt. Smörj den ugnssäkra formen.
Tillsätt makaronerna och häll över tomatsåsen.
Placera zucchiniskivorna överst.
4. Vispa crème fraichen och äggen, och häll
blandningen över formen. Strö över den
rivna osten.
Tillaga rätten på det låga stället med hjälp av
AUTOMATISK TILLAGNING AC-4.
Låt rätten stå i cirka 5–10 minuter efter
tillagningen.
500 ml
1/2 tsk
80 g
400 g
150 g
1 msk
450 g
150 g
2
100 g
vatten
olja
Salt
makaroner
burk krossade tomater (400 g)
lökar (150 g), finhackade
Basilika och timjan
Salt och peppar
olja till att smörja in formen
zucchini, skivade
crème fraiche
ägg
riven cheddarost
Potatisgratäng med broccoli och svamp
1. Lägg potatisen och broccolin i skålen. Tillsätt
vatten, täck över och tillaga. Rör om en gång
under tillagningen.
9-12 min.
900 W
2. Skär potatisen i skivor.
3. Smörj den ugnssäkra formen. Varva broccoli,
svamp och potatis i flera lager. Strö över
persilja och krydda med salt och peppar.
4. Rör ihop äggen med vätskan och kryddorna.
Häll blandningen över grönsakerna och strö
över osten.
Tillaga rätten på det låga gallret med hjälp
av AUTOMATISK TILLAGNING AC-4.
Låt rätten stå i cirka 10 minuter efter
tillagningen.
400 g
400 g
6 msk
1 tsk
400 g
1 msk
3
125 ml
125 ml
100 g
potatis, skalad och eventuellt delade
halvor (valfritt)
broccolibuketter
vatten (60 ml)
smör eller margarin till att smörja
formen
svamp, skivad
persilja, finhackad
Salt och peppar
ägg
grädde
mjölk
Salt och peppar, Muskot
riven gratängost
32
Programtabeller
Recept för automatisk tillagning AC-5
Morotskaka
1.
2.
3.
4.
Smörj formen.
Vispa äggulorna och sockret med en elvisp.
Tillsätt morötter, citronjuice och mandlar.
Blanda mjölet med bakpulvret och tillsätt
blandningen till degen. Rör om ordentligt.
5. Vispa äggvitan tills den hårdnar och vänd
ned den försiktigt. Häll blandningen i
bakformen, ställ den på det låga gallret och
baka med hjälp av AUTOMATISK TILLAGNING
AC-5.
6. Låt kakan svalna i formen i fem minuter
efter bakningen.
1 tsk
5
250 g
250 g
250 g
80 g
1 msk
5
smör eller margarin till att smörja
formen
äggulor
socker
morot, finriven
Saften av en citron
malda mandlar
mjöl
bakpulver
äggvitor
Fruktkaka
1. Smörj en rund form med löstagbar botten,
som skapar ett hål i kakans mitt.
2. Vispa ihop smöret och florsockret med en
mixer till dess att blandningen är slät. Vispa
ner äggulorna, en i taget.
3. Häll i lite mandelspån, russin och finrivet
citronskal i omgångar. Blanda väl.
4. Vispa äggvitorna till ett hårt skum och vänd
ner det i blandningen. Blanda bakpulvret och
mjölet, sila blandningen och vänd försiktigt
ned den i degen.
5. Häll i degen i formen och baka kakan på det
låga gallret med hjälp av AUTOMATISK
TILLAGNING AC-5.
1 tsk
170 g
140 g
4
40 g
40 g
4
280 g
15 g
smör eller margarin till att smörja
formen
smör eller margarin
florsocker
äggulor
mandelspån
russin, sköljda
Finrivet citronskal
äggvitor
mjöl
bakpulver
Programtabeller
33
Äppelkaka med calvados
1. Blanda i bakpulvret i mjölet. Tillätt sockret,
vaniljsockret, saltet, ägget, bittermandeloljan
och smöret. Knåda till en deg med hjälp av
en elvisp med degkrokar.
2. Täck över degen och låt den vila svalt i cirka
30 minuter.
3. Smörj formen. Kavla ut degen mellan två
folieark och lägg den i formen. Gör en kant
av degen som är cirka tre cm hög.
4. Fördela hasselnötterna över pajskalet.
5. Skala äpplena, skär dem i fyra delar, ta ur
kärnhuset och skär äpplena i klyftor. Lägg
klyftorna så att de överlappar varandra
ovanpå hasselnötterna och krydda lätt med
kanel.
6. Dela på äggvitorna och -gulorna. Vispa
äggvitorna till ett hårt skum, och droppa
gradvis i en nypa salt och 1 msk socker.
7. Vispa äggulorna med det återstående sockret
och vaniljsockret till dess att smeten är
krämig.
8. Tillsätt calvados, majsmjöl och vispgrädde,
och rör om. Vänd ner äggviteskummet och
fördela blandningen jämnt över
äppleklyftorna.
9. Placera kakan på det låga gallret och baka
med hjälp av AUTOMATISK TILLAGNING AC-5.
Tips: Låt kakan svalna i formen och pudra
sedan över florsocker.
200 g
1 tsk
100 g
1 Pck.
1 nypa
1
3-4
125 g
1 tsk
mjöl
bakpulver
socker
vaniljsocker
salt
ägg
droppar bittermandelolja
smör
smör eller margarin till att smörja
formen
50 g
malda hasselnötter
600 g
äpplen (cirka 3–4)
Kanel
2
ägg
1 nypa salt
4 msk
socker
4 msk
calvados (äpplelikör)
1 1/2 msk majsmjöl
125 g
vispgrädde
Florsocker till pudring
34
Skötsel & rengöring
SKÖTSEL & RENGÖRING
VARNING: ANVÄND INTE UGNSRENGÖRINGSMEDEL, ÅNGRENGÖRINGSMASKINER,
GROVA RENGÖRINGSMEDEL MED SLIPEFFEKT, RENGÖRINGSMEDEL SOM INNEHÅLLER
NATRIUMHYDROXID ELLER SKURSVAMPAR PÅ NÅGON DEL AV MIKROVÅGSUGNEN.
VARNING:
Ugnsutrymmet, dörren, höljet och tillbehören blir mycket varma då du använder
något av lägena GRILL, KOMBI, VARMLUFT, AUTOTILLAGNING eller AUTOTILLAGNING
FRÅN FRYST. Kontrollera så att dessa delar är helt kalla innan du rengör dem.
Ugnens utsida
Du kan lätt rengöra ugnens utsida med ett milt diskmedel och vatten. Torka av
diskmedlet med en fuktig trasa, och torka utsidan torr med en mjuk handduk.
Ugnens kontrollpanel
Öppna dörren före rengöring så att ugnens kontrollpanel inaktiveras. Var försiktig då
du rengör ugnens kontrollpanel. Använd en trasa som endast har fuktats med vatten,
och torka försiktigt av panelen tills den är ren. Använd inte alltför rikliga mängder
vatten och ej heller någon form av kemiskt eller slipande rengöringsmedel.
Ugnens insida
1. Använd en mjuk, fuktig trasa eller svamp till att torka ur ugnen efter varje
användning, medan den fortfarande är varm. Använd ett milt tvålmedel för grövre
nedsmutsning, och torka flera gånger med en fuktig trasa tills alla rester har tagits
borts.
Stänk som ansamlas kan överhettas och börja ryka eller fatta eld, samt orsaka
smältning.
Ta inte bort mikrovågsskyddet.
2. Kontrollera så att det inte har kommit in tvål eller vatten i de små ventilerna på
väggarna, eftersom detta kan medföra skador på ugnen.
3. Använd inte rengöringsmedel i sprejform till ugnens insida.
4. Värm upp ugnen regelbundet med varmluften och grillen; se avsnittet om
“uppvärmning utan mat” på sidan 17 - 18. Kvarlämnad mat eller fettstänk kan
orsaka rök eller dålig lukt.
Tillbehör
Tillbehören ska tvättas med ett milt diskmedel och torkas. De tål att diskas i
diskmaskin.
Dörr
Rengör regelbundet dörrens båda sidor, dörrtätningarna och närliggande delar med en
mjuk, fuktig trasa, för att ta bort all smuts. Använd inte grova rengöringsmedel med
slipeffekt eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnens glasdörr eftersom de kan
repa ytan och göra så att glaset splittras.
Se till så att mikrovågsskyddet och tillbehören alltid är rena. Om du lämnar smuts eller
fett i ugnsutrymmet eller på tillbehören kan det överhettas och orsaka smältning,
rökutveckling eller fatta eld när ugnen används därnäst.
VIKTIGT! Ångrengöringsmaskiner får inte användas.
Minskad effektnivå
35
MINSKAD EFFEKTNIVÅ
VIKTIGT!:
1. Om du tillagar maten längre tid än vad som är normalt, med 900 W, kommer
ugnens effekt att sänkas automatiskt som skydd mot överhettning.
(Mikrovågsugnens effektnivå sänks.)
Tillagningsläge
Normal tid
Tillagning med mikrovågor, 900 W
20 min.
Tillagning med grill
15 min.
Kombi 1
Micro - 40 min.
Kombi 2
Micro - 15 min.
(900 W mikrovågseffekt)
Grill - 15 min.
Kombi 2
Micro - 40 min.
(630 W mikrovågseffekt)
Grill - 15 min
2. När du har använt något av lägena GRILL, KOMBI, VARMLUFT, AUTOTILLAGNING
och AUTOTILLAGNING FRÅN FRYST, så kommer kylfläkten att gå och ett
meddelande om att kylning pågår (”NOW COOLING”) kan visas på displayen.
Kylfläkten kommer även att gå om du trycker på STOPP-knappen och öppnar
dörren i de här tillagningslägena; av den anledningen kan det hända att du känner
luft blåsa ut ur ventilation söppningarna.
36
Vad gör jag om . . . & Specifikationer
VAD GÖR JAG OM . . .
Symtom
Mikrovågsugnen inte
fungerar som den ska?
Mikrovågsläget fungera
inte?
Den roterande tallriken
roterar inte?
Mikrovågsugnen
stängs inte av?
Belysningen inuti ugnen
fungerar inte?
Det tar längre tid att
värma upp och laga
maten jämfört med
tidigare?
Kontroll / råd
• Säkringarna i proppskåpet fungerar.
• Att det inte har förekommit ett strömavbrott.
• Om säkringarna har gått, kontaktar du en behörig elektriker.
• Dörren har stängts ordentligt.
• Dörrtätningarna och tätningsytorna är rena.
• START/QUICK-knappen har tryckts in.
• Tallriksstödet har anslutits korrekt till drivningen.
• Den eldfasta formen inte är större än den roterande tallriken.
• Mat inte förekommer utanför den roterande tallrikens kant så att
tallriken förhindras att rotera.
• Inget blockerar rotationen i utrymmet under den roterande tallriken.
• Isolera apparaten från proppskåpet.
• Kontakta en behörig AEG-servicetekniker.
• Kontakta en behörig AEG-servicetekniker. Glödlampan i ugnen
får endast bytas ut av en behörig AEG-servicetekniker.
• Ställ in en längre tillagningstid (dubbel mängd = knappt dubbel koktid) eller,
• Om maten är kallare än normalt, rotera eller vrid kärlet då och då eller,
• Ställ in en högre effektinställning.
SPECIFIKATIONER
Nätspänning
Säkring
Näteffekt som krävs:
Effekt:
Mikrovågornas frekvens
Yttre mått
Ugnsutrymmets mått
Ugnskapacitet
Roterande tallrik
Vikt
Ugnslampa
*
**
Mikrovågor
Grill
Grill/mikrovågor
Varmluft
Varmluft/mikrovågor
Mikrovågor
Grillelement
Varmluft
: 230 V, 50 Hz, single phase
: Minimum 16 A
: 1.5 kW
: 2.8 kW
: 2.8 kW
: 2.8 kW
: 2.95 kW
: 900 W (IEC 60705)
: 1300 W (650 W x 2)
: 1450 W
: 2450 MHz * (Group 2/Class B)
: 592 mm (B) x 462 mm (H) x 537 mm (D)
: 375 mm (B) x 272 mm (H) x 395 mm (D) **
: 40 litres **
: ø362 mm, ceramic
: 30 kg
: 25 W/240 - 250 V
Den här produkten uppfyller kraven i den europeiska standarden EN55011.
I enlighet med denna standard har produkten klassificerats som utrustning i grupp 2, klass B.
Grupp 2 innebär att utrustningen avsiktligen genererar radiofrekvensenergi i form av elektromagnetisk
strålning för värmebehandling av livsmedel.
Klass B innebär att utrustningen är lämplig för bruk i hemmiljö.
Den invändiga kapaciteten beräknas genom att maximal bredd, djup och höjd mäts.
Den faktiska kapaciteten för att rymma mat är mindre.
Utrustningen överensstämmer med kraven i direktiv 2004/108/EC, 2006/95/EC och
2005/32/EC.
I vår strävan efter kontinuerlig förbättring förbehåller vi oss rätten att ändra
produktens utformning och specifikationer utan föregående meddelande.
Installation
37
INSTALLATION
Mikrovågsugnen kan monteras i position A, B eller C:
Position
A
B
C
Utrymmets Ventilation- Mellanrum
Storlek
söppning mellan skåp
B D H
(mim)
och tak
560 x 550 x 450
560 x 500 x 450
560 x 550 x 460
20
20
20
50
50
Ej relevant
Ventilationsöppning
Kabelklämma
Ventilationsöppning
Position A
Kabelklämma
Position B
Position A
450 mm
min. 20 mm
Alla mått anges i millimeter.
D
Traditionell
ugn
Position C
450 mm
Position B
65 mm
Position C
460 mm
5 mm
1. Ta bort allt förpackningsmaterial och kontrollera noga
om det finns några tecken på skador.
2. Om mikrovågsugnen placeras i position C kontrollerar du
att det finns luftspalter runt om som visas på bilden.
3. Sätt fast de fyra klossarna som håller fast ugnen i skåpet
enligt fastsättningsmallen (TMAPTA004URR0).
4. För långsamt in apparaten i köksskåpet genom att lyfta
över de nedre/främre klossarna, och skjut försiktigt på
tills dess att ugnens framkant täpper till skåpets främre
öppning.
5. Försäkra dig om att ugnen står stadigt och inte lutar.
6. Fäst ugnen i denna position med hjälp av de
medföljande skruvarna. Fästpunkterna finns vid
ventilationsöppningarna i ugnens övre och nedre del.
(Se föremål 1 på bilden på sidan 7).
7. Sätt fast ramens fästhattar i de fyra fästpositionerna (2
extra hattar medföljer).
8. Det är viktigt att du ser till att produktinstallationen sker
i enlighet med anvisningarna i den här handboken och
med de installationsanvisningar som gavs av tillverkaren
av den traditionella ugnen eller spishällen.
min. 20 mm
Installera apparaten
20 mm
Traditionell
ugn
38
Installation
Ansluta apparaten till strömkällan
• Eluttaget måste vara lättåtkomligt så att enheten snabbt och enkelt kan kopplas
bort i en nödsituation. I annat fall ska det vara möjligt att bryta strömmen till
ugnen genom att en brytare monteras på det fasta kablaget i enlighet med
föreskrifterna för elanslutningar.
• Kontakten bör inte sitta bakom skåpet.
(A)
• Bästa platsen är över skåpet, se (A). Om en anslutning ska
göras till position (A), tar du bort klämman från position 15 på
ugnens baksida (se sid 7) och använder klämman för att säkra
strömförsörjningssladden ovanpå den enhet som ugnen står i
(se sid 37).
Om du inte ansluter strömförsörjningssladden till position (A),
ska sladden dras under ugnen.
• Anslut apparaten till enfasig växelström med 230 V/50 Hz via
en korrekt installerad och jordad kontakt. Uttaget ska ha en säkring på 16 A.
• Nätsladden får endast bytas ut av en behörig elektriker.
• Knyt fast ett snöre på nätsladden före installationen, så går det lättare att ansluta
den till punkt (A) när apparaten har installerats.
• Var försiktig så att du INTE krossar nätsladden då du för in apparaten i skåpet med
höga sidor.
• Doppa inte strömsladden eller kontakten i vatten eller annan vätska.
Elekriska aanslutningar
VARNING:
DEN HÄR APPARATEN MÅSTE JORDAS
Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar om denna säkerhetsåtgärd inte följs.
• Om kontakten som anslutits till din apparat inte passar i eluttaget, kontaktar du
AEG Service.
Miljöinformation
39
MILJÖINFORMATION
Miljövänligt bortskaffande av förpackningsmateral
och gamla apparater
Förpackningsmaterial
Mikrovågsugnarna från AEG erfordrar en effektiv förpackning som skyddar dem under
transport.
Minsta nödvändiga mängd förpackningsmaterial har använts.
Förpackningsmaterial (t.ex. plastfilm eller polystyren) kan utgöra en fara för barn.
Tänk på kvävningsrisken. Allt förpackningsmaterial ska förvaras på avstånd från barn.
Allt använt förpackningsmaterial är miljövänligt och kan återvinnas. Kartongen är
tillverkad av återvunnet papper och trästyckena är obehandlade. Plastdelarna har
märkts som följer:
«PE» polyetylen, t.ex. förpackningsfilm
«PS» polystyren, t.ex. förpackningen (fri från CFC)
«PP» polypropylen, t.ex. förpackningsremmar
Genom att använda och återanvända förpackningen, sparas råmaterial och
avfallsvolymerna begränsas.
Deponera förpackningen på närmaste återvinningsstation.
Kontakta de lokala myndigheterna för ytterligare information.
Skrotning och återvinning
Kontakta Elkretsen AB eller återförsäljaren för att få reda på var du kan lämna
produkten för skrotning och återvinning. Du kan också gå in på www.el-kretsen.se för
att ta reda på närmaste inlämningsställe.
När det gäller kyl- och frysprodukter skall du kontakta din kommun för att få reda var
du kan lämna in produkten för skrotning och återvinning.
Symbolen
på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras
som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av
el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt
sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan
uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären
där du köpte varan.
40
Garanti & Service
Garanti & Service
REKLAMATION
Vid försäljning till konsument i Sverige gäller den svenska konsumentlagstiftningen.
Kom ihåg att spara kvittot för eventuell reklamation.
KONSUMENTKONTAKT
Har du frågor angående produktens funktion eller användning ber vi dig att kontakta vår
konsumentkontakt
på tel. 0771-11 44 77, via e-mail electroluxservice@electrolux.se, på vår hemsida
http://www.aeg-electrolux.se/.
SERVICE OCH RESERVDELAR
Vill du beställa service, installation eller reservdelar ber vi dig kontakta AEG Service på tel
0771-76 76 76 eller via vår hemsida på http://www.aeg-electrolux.se/. Du kan även söka hjälp
via din återförsäljare.
Adressen till din närmaste servicestation finner du via http://www.aeg-electrolux.se/. eller Gula
Sidorna under rubrik Hushållsutrustning, vitvaror – service.
Innan du beställer service, kontrollera först om du kan avhjälpa felet själv.
Här i bruksanvisningen finns en tabell, som beskriver enklare fel
och hur man kan åtgärda dem. Observera, elektriska fel skall alltid åtgärdas av certifierad
elektriker.
Innan du kontaktar service, skriv upp följande enligt dataskylten:
Modellbeteckning
Produktnummer
Serienummer
Inköpsdatum
...............................
...............................
...............................
...............................
Hur och när uppträder felet ?
Innhold
41
FOR PERFEKTE RESULTATER
Takk for at du har valgt et AEG-produkt. Med dette produktet vil du oppleve perfekt
kombinasjon mellom funksjonell design og optimal teknologi. Du kan være sikker på at du vil
oppnå perfekte resultater, og at du har full kontroll med det du gjør. Vi vil be deg å lese denne
bruksanvisningen nøye, for å få mest mulig nytte av produktet.
TILBEHØR OG FORBRUKSVARER
I AEG-nettbutikken, finner du alt du trenger for at AEG-produktene skal holde seg plettfrie og
fungere perfekt. Sammen med et bredt spekter av tilbehør designet og utviklet etter høye
kvalitetsstandarder, fra spesialkasseroller til bestikk-kurver, fra flaskeholdere til poser for
ømfintlige tekstiler…
Besøk vår internettbutikk
www.aeg-electrolux.com/shop
INNHOLD
42
46
47
49
51
62
65
67
73
74
75
75
76
78
79
Viktige sikkerhetsinstruksjoner
Apparatoversikt
Før den brukes første gang
Mikrobølger tining råd
Mikrobølger bruk
Oppskrifter for glassbrett
Autoprogrammer
Tabeller programmer
Vedlikehold og rengjøring
Redusert effektnivå
Hva du gjør hvis . . .
Spesifikasjoner
Installering
Miljøinformasjon
Service og leveringsbetingelser
Viktig informasjon om sikkerhet eller bruk av
ovnen er merket med dette symbolet og/eller ord
«Advarsel», «Utvis forsiktighet». Følg alle
instruksjoner nøye.
Dette symbolet viser til videre informasjon
vedrørende bruken av ovnen.
Kløveren symboliserer energisparingstips og råd
om miljøvennlig bruk av ovnen.
Ved eventuell feilfunksjon, følg instruksjonene i
avsnittet «Hva du gjør hvis...».
42
Viktige sikkerhetsinstruksjoner
VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER
VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER: LES NØYE OG
OPPBEVAR FOR FREMTIDIG REFERANSE
For å unngå brannfare
Mikrobølgeovnen bør holdes under oppsyn mens den er i bruk. Effektnivåer som er for
høye eller for lange tilberedningstider kan føre til overoppheting av matvarer.
Strømuttaket må være lett tilgjengelig, slik at enheten lett kan kobles fra strømnettet i
nødstilfeller.
Vekselstrømsuttaket må være på 230 V, 50 Hz, med minimum 16 A fasesikring.
Det anbefales at man benytter en separat kurs for kun dette apparatet.
Ovnen må ikke oppbevares eller brukes utendørs.
Hvis det begynner å ryke av maten som varmes, MÅ MAN IKKE ÅPNE DØREN. Slå av
ovnen, trekk ut kontakten og vent til maten ikke ryker lenger. Dersom du åpner døren
mens det ryker av maten, kan dette forårsake brann.
Bruk kun beholdere og utstyr som er beregnet på bruk i mikrobølgeovn. Se side 50.
Ikke la ovnen stå uten tilsyn ved bruk av engangsbeholdere i plast, papir eller andre
brennbare matbeholdere.
Rengjør bølgelederdekselet, ovnsrommet og dreieplaten etter bruk. Disse må være tørre
og frie for fett. Fettavsetninger kan overoppvarmes og begynne å ryke eller ta fyr.
Ikke plasser antennelige materialer nær ovnen eller ventilasjonsåpninger. Ikke blokker
ventilasjonsåpningene.
Fjern alle metallforseglinger, metalltråder osv. fra mat og matemballasje. Gnistoverslag på
metalliske overflater kan forårsake brann.
Mikrobølgeovnen må ikke brukes til å varme opp olje for fritering. Temperaturen kan ikke
kontrolleres og oljen kan ta fyr.
Ved tilberedning av popkorn må man kun bruke popkornbeholdere beregnet på bruk i
mikrobølgeovn.
Man må ikke oppbevare mat eller andre gjenstander inne i ovnen.
Kontroller innstillingene etter at du starter ovnen for å sikre at den fungerer som ønsket.
For å unngå fare for skader
ADVARSEL:
Ikke bruk ovnen om den er skadet eller har feilfunksjoner. Før bruk, sjekk følgende
punkter:
a) Døren. Pass på at døren lukkes ordentlig og sjekk at den ikke er skjev eller vridd.
b) Hengslene og sikkerhetsdørsperren. Sjekk at de ikke er brukne eller løse.
c) Dørtetning og frontramme. Pass på at de ikke er skadet.
d) Inne i ovnsrommet eller på døren. Pass på at det ikke finnes bulker.
e) Strømledning og stikkontakt. Pass på at de ikke er skadet.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner
43
Du må aldri justere, reparere eller modifisere ovnen selv. Det er farlig for alle andre enn
faglært personell å utføre eventuell service eller reparasjon som innebærer å fjerne
dekslet som beskytter mot eksponering for mikrobølgeenergi.
Ikke bruk ovnen med døren åpen, eller endre dørens sikkerhetssperrer på noen måte.
Ikke bruk ovnen hvis det finnes en gjenstand mellom døren og frontrammen.
Ikke la det bygge seg opp fett eller smuss på dørforseglingene og tilstøtende deler. Følg
instruksjonene for "Vedlikehold og rengjøring" på side 73. Dersom du ikke holder ovnen
ren kan dette føre til at overflaten forringes, noe som kan forkortet ovnens levetid og
muligens resultere i en farlig situasjon.
Personer med PACEMAKER bør sjekke med lege eller produsenten av pacemaker for
forholdsregler angjeldende mikrobølgeovner.
For å unngå fare for elektrisk støt
Du må ikke under noen omstendighet fjerne det ytre dekselet.
Ikke søl eller før inn gjenstander i dørlåsåpningene eller ventilasjonsåpningene. Ved slikt
søl, slå av ovnen, trekk ut kontakten med en gang, og ring en autorisert AEGserviceagent.
Ikke senk strømledningen eller kontakten i vann eller andre væsker.
Ikke la strømledningen ligge over varme eller skarpe overflater, så som
varmluftsventilasjonsåpningen bakerst på toppen av ovnen.
Ikke prøv å skifte ovnslampen selv, eller la noen som ikke er autorisert av AEG gjøre dette.
Hvis ovnslampen slutter å lyse, ta kontakt med din forhandler eller en autorisert AEGserviceagent. Hvis strømledningen til denne ovnen skades, må den erstattes med en spesiell
ledning. Dette må utføres av en autorisert AEG-serviceagent.
For å unngå fare for eksplosjon og plutselig koking
ADVARSEL: Væsker og andre matvarer må ikke varmes opp i forseglede beholdere, da
disse kan eksplodere.
Bruk aldri forseglede beholdere. Fjern forseglinger og lokk før bruk. Forseglede beholdere
kan eksplodere pga. oppbygging av trykk selv etter at man har slått av ovnen.
Utvis forsiktighet ved oppvarming av væsker i mikrobølgeovn. Bruk en beholder med vid
åpning, slik at bobler kan slippe ut.
Oppvarming av væsker i mikrobølgeovn kan føre til forsinket eksplosjonsartet koking
(erupsjon), derfor må man utvise forsiktighet ved håndtering av beholderen.
For å forhindre plutselig erupsjon av kokende væske og mulig skolding som følge av
dette:
1. Rør i væsken før oppvarming/gjenoppvarming.
2. Det anbefales at man plasserer en glass-stang eller liknende redskap i væsken under
oppvarming.
3. La væsken stå i ovnen ved slutten av tilberedningstiden for å unngå forsinket
eksplosjonsartet koking.
Kok ikke egg i skallene, og hele, hardkokte egg bør ikke varmes opp i mikrobølgeovn
fordi de kan eksplodere selv etter at mikrobølgeovns-tilberedningen er avsluttet. For å
koke eller varme opp egg som ikke har blitt rørt eller blandet, stikk hull på plommer og
hviter, hvis ikke kan eggene eksplodere. Ta av skallet og del opp hardkokte egg før de
varmes i mikrobølgeovn.
44
Viktige sikkerhetsinstruksjoner
Stikk hull på skall/skinn på matvarer som poteter, pølser og frukt før tilberedning i
mikrobølgeovn, hvis ikke kan de eksplodere.
For å unngå fare for brannskader
Bruk grytelapper eller -hansker når du tar mat ut av ovnen, for å unngå brannsår. Åpne
alltid beholdere, popkornposer, stekeposer osv. bort fra ansikt og hender for å unngå
brannsår fra damp.
For å unngå brannsår bør du alltid teste matens temperatur og røre i den før den
serveres. Vær spesielt oppmerksom på temperaturen i mat og drikke som gis til
spedbarn, barn eller eldre.
Temperaturen til beholderen er ikke nødvendigvis den samme som temperaturen på maten
eller drikken; sjekk alltid temperaturen på selve matvaren.
Stå på litt avstand fra ovnsdøren når du åpner den, for å unngå brannsår fra damp og varme
som kommer ut fra døråpningen. Del opp fylte bakervarer etter oppvarming for å slippe ut
damp og unngå brannsår.
Hold barn borte fra døren for å forhindre dem i å brenne seg.
Ikke ta på ovnsdøren, den ytre kassen, den bakre kassen, ovnsrommet,
ventilasjonsåpningene, tilbehør og former ved bruk av funksjonene GRILL, VARMLUFT,
KOMBI, AUTOTILBEREDNING og AUTOTILBEREDNING FRA FROSSEN TILSTAND, da de blir
varme under bruk. Sjekk at de ikke er varme før rengjøring.
For å unngå at barn bruker mikrobølgeovnen feil
ADVARSEL: Barn må kun få lov å bruke ovnen uten oppsyn når de har fått tilstrekkelig
instruering, slik at barnet er i stand til å bruke ovnen på en sikker måte og forstår farene
ved ukorrekt bruk.
Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med begrenset
fysiske, sensoriske eller mentale evner eller som mangler erfaring og kunnskap, med
mindre de er under oppsyn eller har blitt gitt opplæring i bruk av apparatet av en person
som er ansvarlig for deres sikkerhet.
Barn bør være under oppsyn for å sikre at de leker med apparatet.
Ikke len deg eller sving på ovnsdøren. Ikke lek med ovnen eller bruk den som et leketøy.
Barn bør lære alle viktige sikkerhetsinstruksjoner: bruk av grytelapper, forsiktig fjerning
av lokk over mat og å være spesielt forsiktig med emballasje (f.eks. selvoppvarmende
materialer) som er utformet for å lage sprø mat, da disse kan være ekstra varme.
Andre advarsler
Ovnen må ikke modifiseres på noen måte.
Ikke flytt på ovnen mens den er i bruk. Denne ovnen er kun beregnet på mattilberedning
i private hjem, og skal kun brukes for tilberedning av mat. Den er ikke egnet for
profesjonell bruk eller bruk i laboratorier.
For å fremme problemfri bruk av ovnen og unngå skade
Ovnen må aldri brukes mens den er tom, unntatt når dette anbefales i brukerhåndboken, se
side 56 - 57. Dersom man gjør dette, kan det føre til skade på ovnen.
Ved bruk av bruningsfat eller selvoppvarmende materialer, må du alltid plassere en
varmemotstandig isolering, som en porselenstallerken, under for å unngå skade på
dreieplaten pga. termospenning. Oppvarmingstidene som er spesifisert i
oppskrifter/instruksjoner må ikke overstiges.
Ikke bruk metallredskaper som reflekterer mikrobølger og kan føre til elektrisk gnistoverslag.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner
45
Ikke plasser hermetikkbokser i ovnen.
Bruk kun dreieplaten som er laget for denne ovnen.
Ikke plasser noe på den ytre kassen under bruk.
Ikke bruk plastbeholdere beregnet på bruk i mikrobølgeovn dersom ovnen fortsatt er varm
etter bruk av funksjonene GRILL, KOMBI, VARMLUFT, AUTOTILBEREDNING og
AUTOTILBEREDNING FRA FROSSEN TILSTAND, da de kan smelte. Plastbeholdere må ikke
benyttes i bruk av ovennevnte modi, med mindre produsenten av beholderen sier den er
egnet for dette.
MERKNAD:
Hvis du ikke er sikker på hvordan du skal koble til ovnen, kontakt en autorisert, kvalifisert
elektriker. Verken produsent eller forhandler kan påta seg ansvar for skade på ovnen eller
personskader som oppstår fordi man ikke har koblet ovnen til elektrisk strømkilde på korrekt
måte.
Vanndamp eller -dråper kan fra tid til annen dannes på ovnsveggene eller rundt
dørtetningen og frontrammen. Dette er normalt, og er ikke tegn på mikrobølgelekkasje eller
feilfunksjon.
46
Apparatoversikt
APPARATOVERSIKT
Mikrobølgeovn og tilbehør
1
2
4
3
1
5
11
6
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Festepunkter (4 punkter)
Grillelement
Varmluftelement
Ovnslampe
Kontrollpanel
Riller
Bølgelederdeksel
Ovnsrom
Koblingspunkt
Dørtetning og frontramme
Dørhåndtak
Luftventileringsåpninger
Ytre kasse
Strømledning
Ledningsklemme
9
1
8
1
7
12
14
15
13
16
17
Koblingspunkt
Sjekk at følgende tilbehør medfølger:
16 Dreieplate
19 Høy rist
17 Dreieplatestativ
20 Rist for glassbrett
Disse ristene brukes for tilberedning i modiene
18 Lav rist
21 Glassbrett
Varmluft, Kombi eller Grill.
• Plasser dreieplatestativet i koblingspunktet i midten av
19
18
bunnen i ovnsrommet. Pass på at du plasserer den med
oversiden opp (ordet TOP er gravert inn på oversiden).
Platen skal kunne rotere fritt rundt koblingspunktet.
20
• Plasser så dreieplaten oppå dreieplatestativet.
• Plasser høy/lav rist på dreieplaten om nødvendig.
• Skyv glassbrettet inn på rillene. Du kan tilberede retter
direkte på brettet eller sette risten på brettet ved
21
steking for å fange opp stekesjy. (Se side 61.)
Apparatoversikt & Før den brukes første gang
47
VIKTIG:
• Dreieplate og -stativ skal være korrekt plassert før man bruker ovnen. Dette gir
jevn tilberedning. En dreieplate som ikke er korrekt plassert kan lage skranglelyder,
ikke rotere på riktig måte og skade ovnen.
• Dreieplaten rotere med eller mot klokken. Retningen kan skifte hver gang du
starter ovnen. Dette har ingen virkning på ovnens ytelse.
• Når du bestiller tilbehør, gir du to opplysninger til forhandler eller AEGserviceagent: delenavn og modellnavn.
Kontrollpanel
Digitalt display og indikatorer:
1 TILBEREDNING PÅGÅR-indikator
2 START-indikator
3 GRILL-indikator
4 VARMLUFT-indikator
5 MIKROBØLGE-indikator
6 INFORMASJON-indikator
Funksjonsknapper:
7 INFORMASJON-knapp
8 SPRÅK-knapp
9 FUNKSJONSVALG-knapp
for mikrobølgetilberedning
for mikrobølgetilberedning med GRILL
for mikrobølgetilberedning med VARMLUFT
for GRILL
for VARMLUFT
10 TID/VEKT-knapp
11 AUTOPROGRAM
12 AUTOPROGRAM FRA FROSSEN TILSTAND-knapp
13 AUTOTINING-knapp
14 MIKROBØLGEEFFEKT-knapp
15 START/QUICK-knapp
16 STOPP-knapp
17 VARMLUFT-knapp
18 TIDSUR-knapp
19 MER-/MINDRE-knapper
3
2
1
4
5
6
19
7
8
9
10
11
12
13
18
14
17
16
FØR DEN BRUKES FØRSTE GANG
1. Koble til ovnen. Ingenting vises i displayet for øyeblikket.
2. Åpne døren.
Ovnens display viser "SELECT LANGUAGE” (VIS SPRÅK" på seks språk.
3. Lukk døren.
Ovnens display viser
.
15
48
Før den brukes første gang
MERKNAD: Hvis du ikke gjør noe innen 3 minutter slåes strømmen automatisk av.
Ingenting vises i displayet for øyeblikket. Åpne døren for å slå på igjen
strømmen.
4. Varm opp ovnen uten mat (se side 56 - 57).
TIPS FOR TILBEREDNING:
Ovnen har et "informasjonsdisplaysystem" som gir deg trinnvise instruksjoner for å
veilede deg enkelt gjennom alle funksjoner og tilby informasjon på ønsket språk.
Ovnen er utstyrt med knappen INFORMASJON, som du kan bruke for å få instruksjoner
for bruk av de andre knappene. Indikatorer vises i displayet, etter at du har trykket på
en knapp, for å informere deg om neste trinn.
Velge språk
Trykk på SPRÅK-knappen
en gang
to ganger
tre ganger
fire ganger
fem ganger
seks ganger
SPRÅK
ENGLISH
DEUTSCH
NEDERLANDS
FRANÇAIS
ITALIAN
ESPAÑOL
Ovnen leveres med engelsk som innstilt
språk. Du kan endre språket. For å endre
språk, trykk på SPRÅK-knappen inntil ønsket
språk vises. Trykk så på START/QUICKknappen.
Eksempel: Velge Italiensk:
1. Velg ønsket språk ved å trykke på SPRÅK-knappen.
x5
2. Trykk på START/QUICK-knappen for å starte innstillingen.
x1
3. Kontroller displayet:
MERKNAD: Valgt språk forblir i minnet selv ved avbrudd i strømtilførselen.
Bruke STOPP-knappen
Bruk STOPP-knappen for å:
1. Slette en feil under programmering.
2. Stanse ovnen midlertidig under tilberedning.
3. Kansellere et program under tilberedning, trykk to ganger på STOPP-knappen.
Mikrobølger tining råd
49
MIKROBØLGER TINING RÅD
Mikrobølger tining
For å lage/tine mat i en mikrobølgeovn må mikrobølgeenergien kunne gå gjennom
beholderen for å trenge inn i maten. Derfor er det viktig å velge passende kokekar.
Runde/ovale skåler er å foretrekke fremfor firkantede eller avlange, siden maten i
hjørnene har en tendens til å bli varmet for mye.
Det er viktig å snu, flytte på eller røre i maten for å sikre jevn oppvarming.
Maten må stå litt etter oppvarming, slik at varmen fordeles jevnt i maten.
Kjennetegn
Ingredienser
Kompakthet
Mengde
Størrelse
Fasong
Temperatur
Matvarer med mye fett eller sukker (f.eks. fete sauser eller eplepai) trenger kortere
oppvarming. Man bør være forsiktig da overoppheting kan forårsake brann.
Hvor kompakt maten er vil påvirke oppvarmingstiden. Lette, porøse matvarer som
kaker og brød varmes raskere opp enn tunge, kompakte matvarer som f.eks. en stek
eller gryterett.
Oppvarmingstiden økes med mengden mat som plasseres i ovnen. Det tar lenger tid
å koke fire poteter enn to.
Små matvarer og små biter varmes raskere enn store, siden mikrobølgene kan trenge inn
fra alle sider og mot midten. For jevn oppvarming bør alle bitene være like store.
Matvarer med ujevn fasong, som for eksempel kyllingbryst eller lårstykker bruker lenger tid
på de tykkeste partiene. Runde fasonger varmes jevnere enn firkantede fasonger.
Starttemperaturen på maten vil påvirke oppvarmingstiden. Avkjølte matvarer trenger
lenger tid enn matvarer med romtemperatur. Skjær i mat med fyll, for eksempel
berlinerboller, for å slippe ut varme eller damp.
Oppvarmingsteknikker
Anrette
Dekke til
Stikke hull
Rør, vend
og flytt på
Hvile
Dekke
Plasser de tykkeste bitene av maten mot kantene på skålen. f.eks. lårstykker av kylling.
Bruk plastfolie med luftehull for mikrobølgeovn eller et passende lokk.
Matvarer med skall, skinn eller hinne må stikkes hull i flere steder før oppvarming, siden
dampen som danner seg kan få maten til å eksplodere, f.eks. poteter, fisk, kylling, pølser.
Viktig: Egg bør ikke kokes i mikrobølgeovn, siden de kan eksplodere selv etter at
oppvarmingen er ferdig, for eksempel posjerte egg, speilegg eller kokte egg.
For å få jevn oppvarming er det viktig å røre, vende og flytte på maten under
oppvarmingen. Røring og flytting skal alltid skje fra kanten mot midten.
Hviletid er nødvendig etter oppvarming, slik at varmen fordeles jevnt i maten.
Noen områder på matvarer som tines kan bli varme. Varme områder f.eks. på
lårstykker og kyllingvinger kan dekkes med foliebiter som reflekterer mikrobølgene.
50
Mikrobølger tining råd
Mikrobølgesikre kokekar
Kokekar
MikrobølgKommentarer
esikker
Aluminiumsfolie/
/
Små stykker med aluminiumsfolie kan brukes til å beskytte
foliebeholdere
matvarer mot overoppheting. Folien må plasseres minst
2 cm fra veggene på ovnen, siden overslag kan forekomme.
Foliebeholdere anbefales ikke hvis ikke det er spesielt oppgitt
fra produsenten, f.eks. Microfoil ®. Følg veiledningen nøye.
Bruningspanner
Følg alltid produsentens veiledning. Oppvarmingstidene som oppgis
må ikke overstiges. Vær svært forsiktig, disse pannene blir svært varme.
Porselen og
/
Porselen, keramikk, glaserte leirvarer og benporselen kan
keramikk
vanligvis brukes, bortsett fra de som har metalldekor.
Glasstøy, f.eks.
Man bør være forsiktig med bruk av glasstøy, siden det kan
Pyrex ®
knuse eller sprekke dersom det varmes opp raskt.
Metall
Man anbefaler ikke bruk av metallkokekar i kombinasjon med
mikrobølgeenergi. Overslag kan oppstå, og det kan forårsake brann.
Plast/styrenplast, f.eks.
Man bør være forsiktig med bruk av disse, siden noen beholdere
hurtigmat-beholdere
deformeres, smelter eller misfarges ved høye temperaturer.
Plastfolie
Den bør ikke berøre maten, og må stikkes hull i for å slippe ut damp.
Fryse-/
De må stikkes hull i for å slippe ut damp. Pass på at posene
stekeposer
er egnet for bruk i mikrobølgeovn. Bruk ikke plast- eller
metallklips, disse kan smelte eller ta fyr på grunn av overslag.
Papir - tallerkener,
Brukes kun til forsiktig oppvarming eller for å absorbere fuktighet.
kopper og tørkerull
Man bør være forsiktig, overoppheting kan forårsake brann.
Halm- og
Pass alltid på når disse materialene brukes, overoppheting
trebeholdere
kan forårsake brann.
Resirkulert papir
Disse kan inneholde rester av metall, noe som kan
og avispapir
forårsake overslag og brann.
Egnede ildfaste former
Micro- Varmluft Grill Kombinasjon
bølge
Ildfaste former
Ildfaste glassformer og keramiske former (uten
metalldeler, f.eks. Pyrex, ovnsformer som er egnet for
servering ved bordet, glassbrett)
Ikke-ildfast glass og porselen (f.eks. dekketøy 1)
Keramisk glass og (vitrokeramikk) lagetav ild/frostsikkert materiale (f.eks. Arcoflam)
Ildfaste leirformer 2)
Plast som er varmebestandig opp til 200 °C 3)
Papir, papp
Plastfolie
Mikrobølgebestandig stekepose 4)
Stekefat i metall, f.eks emaljerte former eller
støpejernsformer
Svartlakkerte eller silikonbelagte
kake-/brødformer.
X = egnet
- = ikke egnet
1). ikke med dekor i sølv, gull, platina eller metall.
2). ikke med glasur som inneholder metall.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X 3)
-
-
X
X 3)
-
X
-
X
X
X
X 4)
-
-
X
-
-
3). overhold maksimumstemperatur som oppgitt av
produsent.
4). kombinert funksjon varmluft + mikrobølge.
Mikrobølger bruk
51
MIKROBØLGER BRUK
Mikrobølger tilberedning
Ovnen din kan programmeres for inntil 90 minutter. Økningsenhetene man kan bruke
for matlaging varierer fra 10 sekunder til fem minutter. Det avhenger av den totale
tilberedningstid, som vist i tabellen.
Tilberedningstid
0-5 minutter
5-10 minutter
10-30 minutter
30-90 minutter
Økningsenhet
10 sekunder
30 sekunder
1 minutt
5 minutter
Manuell tining
For manuell tining (uten bruk av autotiningsfunksjonen), bruk 270 W. Etter at effektnivået
er valgt vises symbolet for tining på skjermen.
Mikrobølgeeffektnivåer
Mikrobølgeovnen din har fem nivåer. For å velge effektnivå for matlaging, følg rådene
i kokebokdelen. Vanligvis gjelder følgende anbefalinger:
Effektinnstilling
Forslag til bruk
900 W /
HØY
630 W
Brukes til hurtig matlaging eller oppvarming, f.eks. supper, gryteretter, hermetiske
matvarer, varme drikker, grønnsaker, fisk og lignende.
Brukes til lengre matlaging av tettere matvarer som stek, kjøttpudding, og ferdigmåltider,
også for ømtålige retter som ostesaus og sukkerbrød. Ved denne lavere innstillingen vil
ikke sausen koke over og mat vil tilberedes jevnt uten å overkoke på sidene.
For tette matvarer som krever lang tilberedningstid når det tilberedes på tradisjonell måte,
f.eks. retter med storfekjøtt, anbefales det å bruke denne innstillingen for å sikre at kjøttet
blir mørt.
For å tine, velg denne effektinnstillingen for å sikre at retten tines jevnt. Denne innstillingen
er også ideell for å tilberede ris, pasta, melboller og lage eggekrem.
For forsiktig tining, for eksempel kremkaker eller butterdeig.
450 W
270 W /
TINING
90 W
W = WATT
52
Mikrobølger bruk
Eksempel:
Varme opp suppe i 2 minutter og 30 sekunder med 630 W mikrobølgeeffekt.
1. Drei FUNKSJONSVALG-knappen til mikrobølgeinnstilling.
2. Tast inn ønsket tilberedningstid ved å dreie på TID/VEKT-knappen.
3. Trykk to ganger på MIKROBØLGEEFFEKT-knappen for 630 W
mikrobølgeeffekt.
x2
4. Trykk én gang på START/QUICK-knappen for å starte tilberedningen.
x1
5. Kontroller displayet:
Viktigt:
Om du inte väljer någon nivå ställs HÖGT/900 W in automatiskt.
MERKNADER:
1. Tilberedningstiden på det digitale displayet stopper automatisk hvis døren åpnes
under tilberedningsprosessen. Tilberedningstiden begynner å telle ned igjen når
døren lukkes og man trykker på START/QUICK-knappen.
2. Hvis du vil se effektnivået under tilberedningen, trykk på MIKROBØLGEEFFEKTknappen. Så lenge fingeren din er på knappen, vil effektnivået vises i displayet.
3. Du kan dreie TID/VEKT-knappen med eller mot klokken. Hvis du dreier den mot
klokken vil tilberedningstiden synke gradvis fra 90 minutter.
Tidsur
1. Trykk én gang på TIDSUR-knappen for.
x1
2. Tast inn ønsket tilberedningstid ved å dreie på TID/VEKT-knappen.
3. Trykk én gang på START/QUICK-knappen for å starte.
x1
4. Ovnen teller ned.
Mikrobølger bruk
53
Funksjonen legg til START/QUICK
START/QUICK-knappen gjør det mulig å bruke de følgende to funksjonene:
a) 30-sekunderstilberedning
Du kan tilberede med ønsket funksjon i 30 sekunder uten å angi tilberedningstid.
Eksempel:
For å tilberede i 30 sekunder ved 630 W mikrobølgeeffekt.
1. Velg funksjon ved å dreie FUNKSJONSVALG-knappen til (mikrobølge).
2. Velg ønsket effektnivå ved å trykke to ganger på MIKROBØLGEEFFEKT-knappen.
x2
3. Trykk én gang på START/QUICK-knappen for å starte tilberedningen.
x1
4. Kontroller displayet:
MERKNADER:
1. Du kan kun bruke denne funksjonen for manuell tilberedning.
2. Når FUNKSJONSVALG-knappen er på mikrobølge ( ) og du trykker på
START/QUICK-knappen, er mikrobølgeeffekten alltid 900 W.
Når FUNKSJONSVALG-knappen er på kombi (
eller
) og du trykker på
START/QUICK-knappen, er mikrobølgeeffekten alltid 270 W.
Når FUNKSJONSVALG-knappen er på varmluft eller kombi 1 (
eller
) og du
trykker på START/QUICK-knappen, er varmlufttemperaturen alltid 250 °C.
3. For å unngå at barn feilbruker funksjonen Legg til 30 sekunder, kan den kun
benyttes innen tre minutter etter foregående operasjon, dvs. etter at døren er
lukket, man har trykket på STOPP-knappen eller tilberedningstiden er ferdig.
b) Forlenge tilberedningstiden
Du kan forlenge tilberedningstiden med flere 30-minuttssekvenser hvis du trykker
på START/QUICK-knappen mens ovnen er i gang.
MERKNAD: Du kan kun bruke denne funksjonen for manuell tilberedning.
54
Mikrobølger bruk
Mindre/Mer-knapp
Med knappene MINDRE ( M ) og MER ( L ) kan du enkelt øke eller redusere
programmerte innstillingstider (for å få et mer eller mindre stekt/kokt resultat) mens
tilberedningen pågår.
a) Velge AUTOPROGRAM med MINDRE/MER:
Trykk på MINDRE ( M ) og MER ( L )-knappen etter at du har angitt vekt og før du
trykker på START/QUICK-knappen. (Se tilberedningstabeller for menyen som bruker
MINDRE eller MER.)
Eksempel: Tilberede 0,2 kg pommes frites ved hjelp av AUTOTILBEREDNING FRA
FROSSEN TILSTAND.
1. Velg AUTOPROGRAM FRA FROSSEN TILSTAND for pommes frites
ved å trykke fire ganger på knappen.
x4
2. Angi mengde (0,2 kg).
3. Velg "tynne" pommes frites ved å trykke én gang på knappen
MINDRE ( M ).
x1
4. Trykk på START/QUICK-knappen.
x1
5. Kontroller displayet.
MERKNADER:
For å kansellere MINDRE eller MER, trykk én gang til på samme knapp.
For å endre MER til MINDRE, trykk på knappen MINDRE ( M ).
For å endre MINDRE til MER, trykk på knappen MER ( L ).
b) Endre oppvarmingstid mens ovnen er i bruk:
Under den manuelle tilberedningsprosessen kan tilberedningstiden reduseres eller
økes i trinn på 30 sekunder for hver gang du trykker på knappene MINDRE ( M ) og
MER ( L ).
MERKNAD: Du kan kun bruke denne funksjonen også for manuell tilberedning.
Mikrobølger bruk
55
Kontrollere innstillinger mens ovnen er i bruk
Du kan kontrollere effektnivå og faktisk ovnstemperatur, f.eks. under forvarming.
KONTROLLERE EFFEKTNIVÅET:
For å kontrollere mikrobølgenivået under tilberedningen, trykk på MIKROBØLGEEFFEKTknappen. Klokken fortsetter å telle ned tiden selv om displayet viser effektnivået.
Så lenge du trykker på FUNKSJONSVALG-knappen, vil effektnivået vises i displayet.
KONTROLLERE VARMLUFTTEMPERATUR:
For å kontrollere varmlufttemperatur under tilberedning, trykk på
VARMLUFT-knappen. Under forvarming kan du kontrollere faktisk
ovnstemperatur.
Så lenge du trykker på FUNKSJONSVALG-knappen, vil varmlufttemperatur i °C vises i displayet.
Informasjon-knapp
Det finnes nyttig informasjon for hver knapp. Hvis du vil se denne
informasjonen kan du trykke på INFORMASJON-knappen før du
trykker på ønsket knapp.
Eksempel:
For å få informasjon om AUTOPROGRAM-meny nummer 2, stekt kylling:
1. Velg INFORMASJON-knappfunksjon.
x1
2. Trykk to ganger på AUTOPROGRAM-knappen for å velge stekt kylling.
x2
3. Kontroller displayet.
MERKNAD:
1. Informasjonsmeldingen blir gjentatt to ganger, og deretter vises klokkeslettet, hvis
dette er innstilt.
2. Hvis du vil kansellere informasjonen, trykk på STOPP-knappen.
56
Mikrobølger bruk
Tilberedning med grill
Grillelementet i taket på ovnsrommet har kun én innstilling.
Eksempel: Tilberede ostesmørbrød på fem minutter (plasser smørbrødet på den høye risten).
1. Drei FUNKSJONSVALG-knappen til GRILL-innstilling.
2. Tast inn ønsket tilberedningstid ved å dreie på TID/VEKT-knappen.
3. Trykk på START/QUICK-knappen for å starte tilberedningen.
x1
4. Kontroller displayet:
1. Det anbefales at man bruker den høye eller lave risten ved grilling.
2. Første gangen du bruker grillen kan det hende at du merker røyk eller en brent lukt.
Dette er normalt, og betyr ikke at ovnen er i ustand. For å unngå dette problemet,
bør du bruke grillen uten mat i ovnen i 20 minutter første gang du bruker ovnen.
3. Etter tilberedn.ing kan displayet vise "NOW COOLING" (AVKJØLER).
ADVARSEL: Ovnsrommet, døren, den ytre kassen, dreieplaten, rister og former blir
alltid svært varme. Bruk tykke grillvotter når du tar mat eller dreieplaten ut av
ovnen, slik at du ikke brenner deg.
Før første gangs bruk
Du merker kanskje røyk eller en brent lukt første gang du bruker grill- og
konveksjonsfunksjonen. Dette er normalt, og betyr ikke at ovnen er i uorden.
For å unngå dette problemet, kan du varme opp ovnen uten mat i 20 minutter med grill
og deretter med varmluft på 250 °C før du bruker ovnen for første gang.
VIKTIG: Åpne et vindu eller slå på kjøkkenviften mens du gjør dette for å bli kvitt røyk eller
lukt. Pass på at det ikke er mat i ovnen.
1. Drei FUNKSJONSVALG-knappen til GRILL- eller VARMLUFT-innstilling.
Mikrobølger bruk
57
2. Angi ønsket oppvarmingstid. (20 min).
3. Start tilberedningen ved å trykke på START/QUICK-knappen.
x1
Ovnen teller ned. Når ovnen er ferdig med tilberedningen, åpne døren for å avkjøle
ovnsrommet.
ADVARSEL: Ovnsdøren, den ytre kassen og ovnsrommet blir varmt. Pass på at du ikke
brenner deg mens ovnen avkjøles etter bruk.
Tilberedning med varmluft
Ovnen kan brukes som en konvensjonell ovn ved hjelp av varmluftfunksjonen og ti
forhåndsinnstilte temperaturer.
Trykk på VARMLUFTknappen
Ovnstemp (° C)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
250
230
220
200
190
180
160
130
100
40
Eksempel 1: Tilberede mat med forvarming
Forvarme til 180 °C og tilberede i 20 minutter ved 180 °C:
1. Velg tilberedningsmodus ved å dreie FUNKSJONSVALG-knappen til
.
2. Angi ønsket temperatur ved å trykke seks ganger på
VARMLUFT-knappen. Displayet viser 180 °C.
x6
3. Trykk på START/QUICK-knappen for å starte forvarming.
x1
4. Kontroller displayet:
Når ovnen når forvarmingstemperaturen, hører du et lydsignal og displayet viser
180° C. Åpne døren og plasser maten i ovnen. Lukk døren.
58
Mikrobølger bruk
5. Bruk TID/VEKT-knappen for å angi tilberedningstid (20 min.).
6. Trykk på START/QUICK-knappen.
x1
7. Kontroller displayet:
MERKNADER:
1. Dreieplaten skal være i ovnen mens den forvarmes.
2. Hvis du vil tilberede mat ved en annen temperatur etter forvarming, trykker du på
VARMLUFT-knappen til ønsket innstilling vises på displayet. For å endre
temperaturen i eksempelet ovenfor ville du trykke på VARMLUFT-knappen etter å
ha angitt tilberedningstiden.
3. Når ovnen når programmert forvarmingstemperatur holder den automatisk
forvarmingstemperaturen i 30 minutter. Etter 30 minutter skifter displayet til
vise "NOW COOLING" (AVKJØLER).
Det valgte varmluftprogrammet kanselleres.
4. Etter tilberedning avkjøles ovnen automatisk og displayet kan vise "NOW COOLING”
(AVKJØLER)".
5. For å best mulig resultat når du følger instruksjoner på matemballasje for
tilberedning med varmluft, følg oppgitte instruksjoner for "konvensjonell ovn".
Eksempel 2: Tilberede mat uten forvarming
Tilberede ved 250 °C i 20 minutter.
1. Velg tilberedningsmodus ved å dreie FUNKSJONSVALG-knappen til
.
2. Bruk TID/VEKT-knappen for å angi tilberedningstid (20 min.).
3. Velg ønsket tilberedningstemperatur (250 °C).
x1
4. Trykk på START/QUICK-knappen.
x1
5. Kontroller displayet:
Mikrobølger bruk
59
MERKNADER:
1. Etter tilberedning avkjøles ovnen automatisk og displayet kan vise "NOW COOLING"
(AVKJØLER).
2. For å endre konveksjonstemperaturen, trykk på VARMLUFT-knappen til ønsket
temperatur vises på displayet.
3. Du merker kanskje røyk eller en brent lukt første gang du bruker
varmluftfunksjonen. Dette er normalt, og betyr ikke at det erv noe feil med ovnen.
(Se ‘Oppvarming uten mat’ på side 56-57).
ADVARSEL: Ovnsrommet, døren, den ytre kassen, dreieplaten, rister og former blir
alltid svært varme. Bruk tykke grillvotter når du tar mat eller dreieplaten ut av
ovnen, slik at du ikke brenner deg.
Tilberedning med kombinasjonsfunksjon
Ovnen har to 2 KOMBI funksjoner som kombinerer 1) varmluft og mikrobølge og 2)
grill med mikrobølge. For å velge tilberedning i KOMBI-funksjon, drei
FUNKSJONSVALG-knappen til ønsket innstilling, og velg så tilberedningstid.
Tilberedning med KOMBI-funksjon gir stort sett kortere total tilberedningstid.
TILBEREDNINGSMODUS
Kombi 1
Kombi 2
Tilberedningsmetode
Varmluft 250 °C
Grill
Innledende mikrobølgeeffekt
270 W
270 W
MERKNADER: Effektinnstillingene er variable:
KOMBI 1
: Ovnstemperaturen kan endres fra 40 °C til 250 °C i ti trinn.
Mikrobølgeeffekten kan endres fra 90 W til 630 W i fire trinn.
KOMBI 2
: Mikrobølgeeffekten kan endres fra 90 W til 900 W i fem trinn.
Eksempel 1: Tilberede i 20 minutter i KOMBI 1-funksjon med 90 W mikrobølgeeffekt
og 200 °C varmluft.
1. Velg funksjon ved å dreie FUNKSJONSVALG-knappen til
.
2. Angi ønsket tilberedningstid (20 minutter).
3. Trykk to ganger på MIKROBØLGEEFFEKT-knappen (90 W).
x2
60
Mikrobølger bruk
4. Trykk fire ganger på VARMLUFT-knappen (200 °C).
x4
5. Trykk på START/QUICK-knappen.
x1
6. Kontroller displayet:
Eksempel 2: Tilberede i 20 minutter i KOMBI 2-funksjon med 90 W mikrobølgeeffekt
og GRILL.
1. Velg funksjon ved å dreie FUNKSJONSVALG-knappen til
.
2. Angi ønsket tilberedningstid (20 minutter).
3. Trykk to ganger på MIKROBØLGEEFFEKTNIVÅ-knappen (90 W).
x2
4. Trykk på START/QUICK-knappen.
x1
5. Kontroller displayet:
NOTE: Etter tilberedning avkjøles ovnen automatisk og displayet
kan vise "NOW COOLING" (AVKJØLER).
ADVARSEL: Ovnsrommet, døren, den ytre kassen, dreieplaten, rister og former blir
alltid svært varme. Bruk tykke grillvotter når du tar mat eller dreieplaten ut av
ovnen, slik at du ikke brenner deg.
VIKTIG:
Etter bruk av funksjonene GRILL, KOMBI, VARMLUFT, AUTOPROGRAM og
AUTOPROGRAM FRA FROSSEN TILSTAND, vil kjøleviften gå og "NOW COOLING"
(AVKJØLER) kan vises i displayet. Når du trykker på STOPP-knappen og åpner døren
under bruk av disse modiene vil kjøleviften også kjøre. Du vil derfor merke at det
blåses ut luft fra ventilasjonsåpningene.
Mikrobølger bruk
61
Tilberedningstabell
OVNSSTEKING PÅ GLASSBRETT MED VARMLUFT
Meny
Tid
Quiche
Bananformkake
Aprikos- og pekanformkake
Kirsebær- og mandelkake
Ostekake
Frossenpizza
Hvitløksbaguette
Frossen lasagne
Små bakverk (av deig)
(f.eks. croissanter)
Forvarme
1) 20’00
2) 12’00
Forvarme
60’00
Forvarme
35’00
Forvarme
40’00
Forvarme
54’00
Forvarme
12’00
Forvarme
15’00
Forvarme
25’00
Forvarme
35’00
Innstiling
200 °C
200 °C
200 °C
180 °C
180 °C
180 °C
90 W & 180 °C
180 °C
90 W & 180 °C
160 °C
160 °C
220 °C
220 °C
200 °C
90 W & 200 °C
200 °C
270 W & 200 °C
160 °C
160 °C
Rille
Stek bunnen i 15'00, direkte på glassbrettet,
nederste rille, drei etter 1)
Plasser brødformen på glassbrettet, nederste rille
Plasser brødformen på glassbrettet, nederste rille
Plasser springformen på glassbrettet, nederste rille
Plasser på rist på glassbrettet, nederste rille
Plasser på rist på glassbrettet, nederste rille
Plasser direkte på glassbrettet, nederste rille
Plasser direkte på glassbrettet, nederste rille
Plasser direkte på glassbrettet, nederste rille
BRUKE GLASSBRETT MED GRILLFUNKSJON
Meny
Tid
Grateng
Grillspyd
Løksuppe
Kylling- og nudelgryte
Biff
Tykke pølser
Tynne pølser
Ristet brød
Ostesmørbrød
Makrell
Sardiner
1) 6’00
2) 14’00
3) 5’00
1) 10’00
2) 10’00
1) 8’00
2) 7’30
1) 3’00
2) 10’00
1) 9’00
2) 4’00
1) 14’00
2) 5’00
1) 12’00
2) 6’00
1) 4’30
2) 1’30
1) Forvarme 2’00
2) 5’00
3) 4’30
1) 6’00
2) 6’00
1) 5’00
2) 3’00
Innstiling
900 W
450 W & grill
450 W & grill
270 W & grill
270 W & grill
900 W
270 W & grill
900 W
450 W & grill
Grill
Grill
Grill
Grill
Grill
Grill
Grill
Grill
Grill
Grill
Grill
90 W & grill
90 W & grill
90 W & grill
90 W & grill
Rille
Plasser formen direkte på glassbrettet, nederste
rille Drei etter 2)
Plasser på rist på glassbrettet, øverste rille
Plasser suppebollene på glassbrettet, nederste
rille, tilsett ost og krutonger etter 1)
Plasser formen direkte på glassbrettet, nederste
rille
Plasser på rist på glassbrettet, nederste rille
Plasser på rist på glassbrettet, nederste rille
Vend etter 1)
Plasser på rist på glassbrettet, nederste rille
Vend etter 1)
Plasser på rist på glassbrettet, nederste rille
Vend etter 1)
Plasser på rist på glassbrettet, nederste rille
Vend og tilsett ost etter 2)
Plasser på rist på glassbrettet, nederste rille
Vend etter 1)
Plasser på rist på glassbrettet, nederste rille
Vend etter 1)
Informasjonen ovenfor er å anse som retningslinjer.
Justere tilberedningstider/effektnivåer etter behov for å oppnå best mulig resultat.
Oppgitte tider er kun å anse som retningslinjer, da de avhenger av type og kvalitet på kjøttet.
Grilling er ideelt for flate stykker av kjøtt og fisk.
Med mindre annet er oppgitt gjelder oppgitte innstillinger bruk fra kald ovn.
Flate matvarer skal kun vendes én gang. Tykkere biter bør vendes flere ganger.
Ved tilberedning av flere fisker samtidig, bør de plasseres hode mot hale på risten.
62
Oppskrifter for glassbrett
OPPSKRIFTER FOR GLASSBRETT OG VARMLUFT
Bananformkake
Forvarm ovnen.
1. Smør og legg bakepapir i en brødform.
2. Smør og sukker røres hvitt.
3. Tilsett egg og kaffeessens og rør igjen.
4. Skrell og mos bananene og tilsett dette i
røren, rør godt.
5. Ha i mel, natron, bakepulver og melk og rør i
røren til den er jevn.
6. Ha røren i formen og jevn ut overflaten.
7. Plasser brødformen på glassbrettet, nederste
rille.
60 min.
180 ˚C
8. La stå i fem minutter i formen før du vender
kaken ut på en rist for avkjøling.
120 g
170 g
1 ts
2
225 g
1 ts
1/4 ts
1
100 ml
smør
strøsukker
kaffeessens
modne bananer
fint hvetemel
natron
bakepulver
mellomstort egg
melk
11/2 ts
2 ts
110 g
110 g
110 g
175 g
2
3 ss
175 g
175 g
en klype salt
bakepulver
kanel
fint hvetemel
sammalt hvetemel
smør
mykt, brunt sukker
piskede egg
melk
tørkede, myke aprikoser, hakkede
ristede pekannøtter, hakkede
Aprikos- og pekanformkake
Forvarm ovnen.
1. Smør og legg bakepapir i en brødform.
2. Bland sammen salt, bakepulver, kanel og mel.
3. Tilsett resten av ingrediensene, bortsett fra
frukt og nøtter, og rør godt.
4. Vend inn frukt og nøtter.
5. Ha røren i formen og jevn ut overflaten.
6. Plasser brødformen på glassbrettet, nederste
rille.
35 min.
90 W / 180 ˚C
Stekt ostekake
1. Fôr bunnen av springformen med bakepapir.
2. Smelt smøret, tilsett sukker og de knuste
kjeksene.
3. Pakk dette ned i bunnen av formen, og la
avkjøles til det stivner.
4. Ha alle ingrediensene til fyllet i en bolle og
pisk til blandingen er jevn.
5. Hell fyllet oppå den avkjølte bunnen.
6. Plasser formen på glassbrettet, nederste rille.
54 min.
160 ˚C
7. La kaken avkjøles, dekorer med frukt før
servering.
100 g
4 ts
200 g
110 g
450 g
150 g
100 g
2
1
Bunn:
smør
brunt sukker
fint hvetemel
knuste digestivekjeks
Fyll:
kremost (Philadelphia)
kremfløte
strøsukker
eggeplommer
saft og revet skall av 1 sitron
Oppskrifter for glassbrett
Kirsebær- og mandelkake
1. Smør springformen og legg bakepapir i
bunnen.
2. Margarin og sukker røres hvitt.
3. Pisk inn ett egg om gangen.
4. Vend inn mel og bakepulver, rør inn kirsebær,
malte mandler, mandelessens og melk.
5. Ha røren i formen og jevn ut overflaten.
6. Plasser formen på glassbrettet, nederste rille.
40 min.
90 W / 180 ˚C
175 g
175 g
3
175 g
1 ts
100 g
75 g
1 ts
1 ss
margarin
strøsukker
mellomstore egg
fint hvetemel
bakepulver
cocktailbær
malte mandler
mandelessens
melk
500 g
45 g
300 g
3
150 ml
50 ml
100 g
1/4 ts
mørdeig
smør
rød løk i skiver
mellomstore egg
kremfløte
melk
revet goudaost
dijonsennep
svart pepper
salt
Quiche med rød løk
Forvarm ovnen.
1. Kjevl ut deigen og fôr den firkantede formen
med deigen.
2. Prikk deigen med en gaffel.
3. Dekk deigen med bakepapir.
4. Stek på nederste rille
15 min.
200 ˚C
5. Ta bunnen ut av ovnen og la den avkjøles.
6. Stek løken i smøret i
5 min.
900 W
La smøret renne av, og avkjøl så løken.
7. Pisk sammen egg, melk, fløte, sennep, salt og
pepper.
8. Tilsett løk og ost, bland godt.
9. Hell blandingen i paiskallet og stek.
1. 20 min.
200 ˚C, drei, deretter
2. 12 min.
200 ˚C
1/4
ts
63
64
Oppskrifter for glassbrett
OPPSKRIFTER FOR GLASSBRETT OG GRILL
Løksuppe
1. Skjær løken i skiver, plasser i en stor bolle
med kraft, salt og pepper. Tilbered i
8 min.
900 W
2. Hell suppen i fire suppeboller.
3. Skjær det ristede brødet i terninger og
plasser oppå suppen. Plasser osten oppå
brødterningene.
4. Plasser suppebollene på glassbrettet på
nederste rille og tilbered i
71/2 min.
270 W / GRILL
20 g
250 g
500 ml
2
80 g
smør
løk
kraft
salt og pepper
skiver ristet brød
emmentaler
Grateng
1. Smør en gratineringsform.
2. Legg et lag med poteter, et lag med løk og
halvparten av osten i formen.
3. Gjenta, og avslutt med et lag poteter på
toppen.
4. Bland sammen fløte og egg, tilsett salt og
pepper. Hell over potetene.
5. Strø resten av osten over toppen.
6. Plasser formen direkte på glassbrettet på
nederste rille og tilbered i
1. 6 min.
900 W
2. 14 min.
450 W / GRILL, drei, deretter
3. 5 min.
450 W / GRILL
450 g
150 g
250 g
250 ml
3
poteter i tynne skiver
løk i skiver
revet goudaost
salt og pepper
fløte
eggs
Kylling- og nudelgryte
1. Plasser smør, løk, pepper og sopp i en bolle
og tilbered i
2 min.
900 W
2. Bland melet i melken til en jevn blanding,
tilsett kraft, mais, salt og pepper og bland
godt.
3. Tilsett kylling og nudler.
4. Strø osten over toppen.
5. Plasser formen direkte på glassbrettet på
nederste rille og tilbered i
1. 3 min.
900 W
2. 10 min.
450 W / GRILL
30 g
100 g
100 g
100 g
25 g
175 ml
300 ml
150 g
250 g
150 g
75 g
smør
sopp i skiver
løk i terninger
paprika i terninger
fint hvetemel
melk
kraft
mais
salt og svart pepper
kokt kylling i terninger
kokte nudler
nyrevet goudaost
Oppskrifter for glassbrett & Autoprogrammer
Grilled sardines/mackeral
1. Bland alle ingrediensene til marinaden og
fordel marinaden over fisken. Sett den kjølig
i en times tid.
2. Plasser på rist på glassbrettet, nederste rille
Tilbered sardiner i:
1. 5 min.
90 W / GRILL vend
2. 3 min.
90 W / GRILL
Tilbered makreller i:
1. 6 min.
90 W / GRILL, vend
2. 6 min.
90 W / GRILL
6
4 ts
1 ts
1 ss
1 ts
1 ts
sardiner/makreller
Marinade:
olivenolje
hvitløkspuré
balsamico
sitronsaft
salt og pepper
fennikel
AUTOPROGRAMMER
Ved AUTOPROGRAM og tilberedningstid automatisk ut. Du kan velge
mellom fem menyer for AUTOPROGRAM, fire menyer for AUTOPROGRAM FRA FROSSEN TILSTAND og sju menyer for AUTOTINING.
Advarsel:
For AUTOPROGRAM og AUTOPROGRAM FRA FROSSEN TILSTAND:
Ovnsrommet, døren, det ytre dekselet, dreieplaten, ristene og formene
blir svært varme. Bruk tykke grillvotter når du tar mat eller dreieplate
ut av ovnen, for å unngå brannsår.
Det du trenger å vite når du bruker denne automatiske funksjonen:
1. Velg meny ved å trykke på knappene for AUTOPROGRAM,
AUTOPROGRAM FRA FROSSEN TILSTAND eller AUTOTINING inntil
nummeret for ønsket meny vises i displayet.
2. Vekten eller kvantumet på maten kan legges inn ved å dreie på
TIMER/VEKT-knappen inntil ønsket vekt/kvantum vises i displayet.
• Legg kun inn matens vekt. Ikke inkluder beholderens vekt.
• For mat som veier mer eller mindre enn det som oppgis i
tilberedningstabellene, tilbered ved hjelp av manuelle programmer.
3. Programmerte tilberedningstider er gjennomsnittlige tider.
Hvis du vil endre forhåndsprogrammerte tilberedningstider ved
automatisk bruk, kan du bruke knappene MINDRE ( M ) eller MER
( L ). Se side 34 for mer informasjon. For best mulig resultater, følg
instruksjonene i tilberedningstabellene.
x1
65
66
Autoprogrammer
4. For å starte tilberedningsprosessen trykk på START/QUICK-knappen.
x1
Når det kreves handling (f.eks. når du skal vende maten), stanser ovnen og varsler med
lydsignal samtidig som displayet viser nødvendig handling. For å fortsette
tilberedningsprosessen, trykk på START/QUICK-knappen.
Sluttemperaturen varierer avhengig av starttemperaturen. Kontroller at maten er
rykende varm etter tilberedningen. Om nødvendig kan du forlenge tilberedningstiden
og endre effektnivået.
MERKNAD: Se menyfortegnelsen for å se en liste over AUTOMATISKE menyer og
vektintervaller.
Eksempel: Tilberede 300 g ris ved hjelp av AUTOPROGRAM (AC-1).
1. Trykk én gang på AUTOPROGRAM-knappen for å velge ris.
x1
2. Angi vekten ved å dreie TID/VEKT-knappen til ønsket vekt vises.
3. Trykk på START/QUICK-knappen for å starte tilberedningen.
x1
4. Kontroller displayet:
Tabeller programmer
1.FRENCH FRIED
POTATOES
8.CHICKEN LEGS
14.RICE
20.STEAK
& CHOPS
67
29.CHICKEN PAN
WITH VEGETABLES
TABELLER PROGRAMMER
2.FROZEN
VEGETABLES
9.GRATIN
15.BOILED
POTATOES
21.CHICKEN LEGS
30.MINCE AND
ONION
Tabell for autoprogrammer
MENYNR.
VEKT (øknings-enhet) /
REDSKAP
3.FRESH
VEGETABLES
ENCH FRIED
OTATOES
AC-1
Ris
8.CHICKEN LEGS
10.FROZEN
GRATIN
ESH
GETABLES
9.GRATIN
8.CHICKEN LEGS
Ris
3.FRESH
VEGETABLES
AC-2
Stekt kylling
10.FROZEN
GRATIN
11.FROZEN
READY MEALS
16.JAM
7.GRILLED
CHICKEN
RILL SKEWER
12.BEVERAGES
24.CAKE
17.PIQUANTE
CAKES
express menu1
express
11.FROZEN
READY MEALS
4.FISH FILLET+ SAUCE
GRATINATED FISH
AC-3
Stekt svin
9.GRATIN
CASSEROLES
3.FRESH
VEGETABLES
menu1
express
AC-cook
4
Grateng
express
12.BEVERAGES
AC-5
Kake
13.SOUP
GRATINATED FISH
CASSEROLES
5.GRILL SKEWER
defrost
WITH VEGETABLES
17.PIQUANTE
CAKES
express
cook1
24.CAKE
13.SOUP
30.MINCE AND
ONION
18.CAKE
express
cook2
25.BREAD
26.MEAT JOINT
22.POULTRY
express
menu2
23.MINCED MEAT
menu1
express
menu2
express
cook2 - 2,0 kg (100 g)
0,5
(grill)
Gratineringsform
cook1
cook2
defrost
Lavcook
rist
(grill)
cook1
express
9.GRATIN
17.PIQUANTE
CAKES
10.FROZEN
GRATIN
15.BOILED
POTATOES
24.CAKE
30.MINCE AND
ONION
JACKET
POTATOES
25.BREAD
11.FROZEN
READY MEALS
19.PASTA
26.MEAT JOINT
22.POULTRY
23.MINCED MEAT
16.JAM
17.PIQUANTE
CAKES
Plasser i en stor bolle og tilsett kokende vann.
Dekk til med et lokk.
Plasser formen midt på dreieplaten.
Når du hører lydsignalet, rør og dekk til på nytt.
Når du hører lydsignalet på nytt, rør og dekk til på
nytt. Sett inn i ovnen igjen og trykk på start.
• La stå i ca. 10 minutter etter tilberedning.
29.CHICKEN PAN
WITH VEGETABLES
30.MINCE AND
ONION
• Bland ingrediensene og spre dem på kyllingen.
• Stikk hull på skinnet på kyllingen.
• Plasser kyllingen med brystsiden ned på den lave
risten.
• Når du hører lydsignalet, vend kyllingen.
• La maten stå i ovnen i 3 minutter etter
tilberedningen.
• Magert svinekjøtt anbefales.
• Bland alle ingrediensene og spre dem på
svinekjøttet.
• Plassere maten på den lave risten og start ovnen.
• Når du hører lydsignalet, vend maten. La maten stå
innepakket i aluminiumsfolie i ca. 10 minutter.
24.CAKE
menu2
• Se oppskrift for “grateng” på side 70.
* Samlet vekt for alle ingrediensene.
express
0,5 - 1,5 kg (100 g)
Kakeform, skål
Lav rist
18.CAKE
12.BEVERAGES
21.CHICKEN LEGS
express
express
•
•
•
•
•
menu2
(grill)
4.FISH FILLET+ SAUCE
express
23.MINCED MEAT
0,6 - 2,0 kg (100 g)
Lav rist
21.CHICKEN LEGS
16.JAM
express
3.FRESH
VEGETABLES
menu1
16.JAM
express
express
express
cook
express
JACKET
11.FROZEN
READY MEALS
5.GRILL SKEWER
7.GRILLED
CHICKEN
26.MEAT JOINT
(grill)
19.PASTA
2.FROZEN
VEGETABLES
6.ROAST PORK
19.PASTA
POTATOES
19.PASTA svinekjøtt:
26.MEAT JOINT
7.GRILLED
Ingredienser
for 1 kg CASSEROLES
magert, rullet
CHICKEN
menu2knust, 2 ss olje, 1 ss mildt
1menu2
fedd hvitløk,
(grill) 8.CHICKEN LEGS 14.RICE
29.CHICKEN PAN
1.FRENCH FRIED
20.STEAK
WITH VEGETABLES
POTATOES
& CHOPS 1 ss salt
paprikapulver,
litt malt spisskummen,
GRATINATED FISH
defrost
defrost
15.BOILED
POTATOES
6.ROAST PORK
10.FROZEN
GRATIN
4.FISH FILLET+ SAUCE
ess
22.POULTRY
25.BREAD
express
ess
25.BREAD
express
& CHOPS
12.BEVERAGES
5.GRILL SKEWER
18.CAKE
13.SOUP
RILLED
HICKEN
JACKET
POTATOES
21.CHICKEN LEGS
menu2 kylling:
menu2
Ingredienser for 1,2 kg stekt
(grill)
Salt
og
pepper,
2 ss olje
29.CHICKEN PAN
8.CHICKEN
LEGS
14.RICE 1 ts mildt
20.STEAK paprikapulver,
1.FRENCH FRIED
POTATOES
2.FROZEN
VEGETABLES
250 ml
450 ml
650 ml
18.CAKE
15.BOILED
POTATOES
0,9 - 2,0 kg (100 g)
Lav rist
23.MINCED MEAT
CASSEROLES
H FILLET+ SAUCE
ATINATED FISH
OAST PORK
24.CAKE
Kokende vann
100 g
2.FROZEN
9.GRATIN
VEGETABLES
200
g
22.POULTRY
JACKET
300
g PORK 13.SOUP
POTATOES
6.ROAST
10.FROZEN
GRATIN
23.MINCED MEAT
20.STEAK
& CHOPS
14.RICE
15.BOILED
30.MINCE AND
21.CHICKEN LEGS
POTATOES
ONION
17.PIQUANTE
12.BEVERAGES
5.GRILL SKEWER
CAKES
FREMGANGSMÅTE
22.POULTRY
0,1 - 0,3 kg (100 g)
Stor bolle og lokk
29.CHICKEN PAN
14.RICE
20.STEAK
WITH
VEGETABLES
CHOPS
16.JAM
4.FISH FILLET+ SAUCE & 11.FROZEN
GRATINATED FISH
READY MEALS
1.FRENCH FRIED
POTATOES
OZEN
GETABLES
JACKET
POTATOES
• Forbered kaken som beskrevet i oppskriften på
sidene 71 - 72.
• Plasser en skål opp ned på den lave risten og
plasser kakeformen oppå på den.
• La kaken stå i ca. 10 minutter etter tilberedning.
• Ta kaken ut av kakeformen.
Viktig: Avkjølt(grill)
mat tilberedes fra 5 °C, frossen mat tilberedes fra -18 °C.
express
6.ROAST PORK
express
cook
express
13.SOUP
express
cook1
18.CAKE
express
25.BREAD
cook2
(grill)
7.GRILLED
CHICKEN
express
menu1
CASSEROLES
express
menu2
19.PASTA
express
(grill)
menu2
26.MEAT JOINT
68
Tabeller programmer
1.FRENCH FRIED
POTATOES
8.CHICKEN LEGS
14.RICE
20.STEAK
& CHOPS
29.CHICKEN PAN
WITH VEGETABLES
Tabell for autoprogrammer fra frossen tilstand
2.FROZEN
VEGETABLES
9.GRATIN
MENYNR.
15.BOILED
POTATOES
21.CHICKEN LEGS
ACF-1 Tilbered
Frosne
ferdigmåltider
(som kan røres om i)
0,3 - 1,0 kg* (100 g)
Bolle og lokk
3.FRESH
VEGETABLES
10.FROZEN
GRATIN
4.FISH FILLET+ SAUCE
11.FROZEN
READY MEALS
16.JAM
23.MINCED MEAT
12.BEVERAGES
17.PIQUANTE
CAKES
24.CAKE
GRATINATED FISH
5.GRILL SKEWER
1.FRENCH FRIED
POTATOES
6.ROAST PORK
30.MINCE AND
ONION
VEKT (øknings-enhet) /
REDSKAP
JACKET
POTATOES
8.CHICKEN LEGS
20.STEAK
& CHOPS
14.RICE
25.BREAD
18.CAKE
13.SOUP
22.POULTRY
ACF-2 Tilbered
0,1 - 0,8 kg (100 g)
Frosne grønnsaker Bolle og lokk
2.FROZEN
VEGETABLES
7.GRILLED
CHICKEN
1.FRENCH FRIED
POTATOES
express
menu1
CASSEROLES
3.FRESH
VEGETABLES
8.CHICKEN LEGS
menu2
express
9.GRATIN
19.PASTA
10.FROZEN
GRATIN
14.RICE
15.BOILED
POTATOES
21.CHICKEN LEGS
26.MEAT JOINT
JACKET
POTATOES
20.STEAK
& CHOPS
22.POULTRY
16.JAM
23.MINCED MEAT
29.CHICKEN PAN
WITH VEGETABLES
menu2
express
(grill)
4.FISH FILLET+ SAUCE
GRATINATED FISH
2.FROZEN
VEGETABLES
express
defrost
9.GRATIN
express
cook
ACF-3 Tilbered
Frossen gratenger
5.GRILL SKEWER
3.FRESH
VEGETABLES
4.FISH FILLET+ SAUCE
GRATINATED FISH
10.FROZEN
GRATIN
11.FROZEN
READY MEALS
15.BOILED
POTATOES
cook1
express
21.CHICKEN LEGS
(grill)
0,2 - 0,6 kg
(100 g)
Grunne, ovale gratengformer
og mikrobølgefolie eller
originale beholdere og
mikrobølgefolie
12.BEVERAGES
JACKET
POTATOES
17.PIQUANTE
CAKES
22.POULTRY
24.CAKE
25.BREAD
13.SOUP
18.CAKE
11.FROZEN
READY MEALS
16.JAM
23.MINCED MEAT
CASSEROLES
19.PASTA
5.GRILL SKEWER
7.GRILLED
CHICKEN
12.BEVERAGES
express
express
express
6.ROAST PORK
13.SOUP
18.CAKE
25.BREAD
1.FRENCH FRIED
POTATOES
8.CHICKEN LEGS
14.RICE
express
7.GRILLED
CHICKEN
defrost
CASSEROLES
2.FROZEN
VEGETABLES
express
menu1
express
menu2
17.PIQUANTE
CAKES
26.MEAT JOINT
24.CAKE
0,20 - 0,40 kg (50 g)
Terteform
menu2
Høy rist (grill) menu2
express
cook
express
20.STEAK
& CHOPS
cook1
19.PASTA
26.MEAT JOINT
9.GRATIN
15.BOILED
POTATOES
express
• Flytt måltidet til en beholder som er egnet for bruk i
mikrobølgeovn.
• Tilsett noe væske om det anbefales av produsenten.
• Dekk til med et lokk.
• Tilbered uten tildekning om dette er produsentens
instruksjoner.
• Når du hører et lydsignal, rør om og dekk til igjen.
• La retten hvile i ca. 2 minutter etter at den er ferdig.
29.CHICKEN PAN
WITH VEGETABLES
• Del opp i små biter, f. eks. strimler, terninger eller skiver.
• Tilsett en ss vann pr. 100 g, og salt etter ønske. (Det er ikke
nødvendig å tilsette vann til sopp.)
• Dekk til med et lokk.
• Når du hører et lydsignal, rør om og dekk til igjen.
• La retten hvile i ca. 2 minutter etter at den er ferdig.
MERKNAD:Hvis frosne grønnsaker sitter sammen,
tilbered dem manuelt.
30.MINCE AND
ONION
cook2
express
6.ROAST PORK
ACF-4 Tilbered
Pommes frites Tykk
menu1
type (anbefalt for
vanlige ovner)
30.MINCE AND
ONION
FREMGANGSMÅTE
express
cook2
(grill)
21.CHICKEN LEGS
• Fjern den frosne gratengen fra emballasjen Hvis
beholderen ikkeer egnet for mikrobølgeovner, ha gratengen
over i en egnet beholder for mikrobølgeovn.
• Dekk til med mikrobølgefolie.
• Hvis beholderen er egnet for mikrobølgeovner, fjern det
opprinnelige papirlokket og dekk til med mikrobølgefolie.
• La retten hvile i ca. 2 minutter etter at den er ferdig.
• Legg de frosne pommes fritesene i en ildfast form.
• Sett den ildfaste formen på den høye risten, og stek dem.
• Vend pommes fritesene når du hører lydsignalet.
• Når pommes fritesene er ferdigstekt, tar du ut formen og
hvelver dem over på et serveringsfat. (Kan serveres straks.)
MERKNAD: For tynne pommes frites, tilbered med
MINDRE ( M )-knappen. Etter tilberedning, ta dem ut og
legg dem på et fat for servering. (Ingen hviletid er nødvendig.)
29.CHICKEN PAN
WITH VEGETABLES
30.MINCE AND
ONION
menu2
(grill)
3.FRESH
VEGETABLES
10.FROZEN
GRATIN
JACKET
POTATOES
22.POULTRY
Viktig: Avkjølt mat tilberedes fra 5 °C, frossen mat tilberedes fra -18 °C.
express
defrost
express
cook
express
cook1
express
cook2
(grill)
11.FROZEN
READY MEALS
16.JAM
23.MINCED MEAT
5.GRILL SKEWER
12.BEVERAGES
17.PIQUANTE
CAKES
24.CAKE
6.ROAST PORK
13.SOUP
18.CAKE
25.BREAD
4.FISH FILLET+ SAUCE
GRATINATED FISH
RATIN
15.BOILED
POTATOES
21.CHICKEN LEGS
30.MINCE AND
ONION
Tabeller programmer
ROZEN
GRATIN
Tabell for autotining
JACKET
POTATOES
22.POULTRY
MENYNR.
ROZEN
EADY MEALS
23.MINCED MEAT
16.JAM
AD-1 Tining
Biff og koteletter
VEKT (øknings-enhet) /
REDSKAP
0,2 - 1,0 kg (100 g)
Ildfast form
(se merknad på side 70.)
CHICKEN LEGS
14.RICE
17.PIQUANTE
EVERAGES
CAKES
20.STEAK
24.CAKE
& CHOPS
29.CHICKEN PAN
WITH VEGETABLES
GRATIN
OUP
21.CHICKEN LEGS
25.BREAD
30.MINCE AND
ONION
HICKEN LEGS
.FROZEN
ASSEROLES
GRATIN
RATIN
.FROZEN
menu2
ess
READY
MEALS
FROZEN
GRATIN
.BEVERAGES
cook
press
FROZEN
READY MEALS
.SOUP
CHICKEN LEGS
BEVERAGES
CASSEROLES
HICKEN LEGS
GRATIN
SOUP
xpress
ICKENmenu2
LEGS
HICKEN
LEGS
express
ATIN cook
FROZEN
.FROZEN
GRATIN
press
menu2
READY
MEALS
RATIN
ROZEN
RATIN
FROZEN
.BEVERAGES
READY
MEALS
xpress cook
FROZEN
ROZEN
GRATIN
EADY MEALS
BEVERAGES
.SOUP
FROZEN
EVERAGES
READY MEALS
SOUP
CASSEROLES
BEVERAGES
OUP
ASSEROLES
press
menu2
SOUP
ASSEROLES
ress
menu2
xpress
cook
ASSEROLES
ess
15.BOILED
18.CAKE
POTATOES
AD-2 Tining
Stek
14.RICE
JACKET
19.PASTA
POTATOES
15.BOILED
POTATOES
16.JAM
express
menu2
menu2
21.CHICKEN LEGS
cook
JACKET
POTATOES
17.PIQUANTE
express
cook1
CAKES
30.MINCE AND
ONION
22.POULTRY
24.CAKE
cook2
express
(grill)
AD-3 Tining
Kjøttdeig
23.MINCED MEAT
16.JAM
18.CAKE
14.RICE
17.PIQUANTE
CAKES
19.PASTA
25.BREAD
20.STEAK
24.CAKE
& CHOPS
AD-4 Tining
Kyllinglår
14.RICE
15.BOILED
18.CAKE
POTATOES
14.RICE
express
menu2
15.BOILED
JACKET
19.PASTA
POTATOES
POTATOES
14.RICE
express cook1
15.BOILED
POTATOES
20.STEAK
21.CHICKEN LEGS
25.BREAD
& CHOPS
20.STEAK
& CHOPS
21.CHICKEN
LEGS
22.POULTRY
26.MEAT JOINT
20.STEAK
express cook2
LEGS
21.CHICKEN
& CHOPS
(grill)
AD-5 Tining
Fjærkre
menu2
JACKET
16.JAM
POTATOES
express
(grill)
15.BOILED
JACKET
POTATOES
POTATOES
16.JAM
17.PIQUANTE
express
cook1
CAKES
JACKET
16.JAM
POTATOES
17.PIQUANTE
18.CAKE
CAKES
22.POULTRY
23.MINCED MEAT
21.CHICKEN LEGS
22.POULTRY
18.CAKE
19.PASTA
17.PIQUANTE
18.CAKE
CAKES
express
(grill)
menu2
express
cook1
express cook1
menu2
express
30.MINCE AND
ONION
29.CHICKEN PAN
30.MINCE AND
WITH VEGETABLES
ONION
0,9 - 2,0 kg (100 g)
Ildfast form
(se merknad på side 70.)
30.MINCE AND
ONION
cook2
express
24.CAKE
25.BREAD
23.MINCED MEAT
24.CAKE
0,1 - 1,4 kg (100 g)
Fat
25.BREAD
26.MEAT JOINT
24.CAKE
25.BREAD
26.MEAT JOINT
express
cook2
(grill)
19.PASTA
express
29.CHICKEN PAN
WITH VEGETABLES
(grill)
25.BREAD
26.MEAT JOINT
express
expressmenu2
cook1
0,20 - 1,00 kg (50 g)
Ildfast form
(se merknad på side 70.)
29.CHICKEN
30.MINCE PAN
AND
WITH
VEGETABLES
ONION
23.MINCED
24.CAKE MEAT
AD-menu2
7 Tining
(grill)
Brød
19.PASTA
18.CAKE
19.PASTA
29.CHICKEN PAN
WITH VEGETABLES
22.POULTRY
23.MINCED
MEAT
AD-6 Tining
Kake
16.JAM
17.PIQUANTE
CAKES
0,2 - 1,0 kg (100 g)
Ildfast form
(se merknad på side 70.)
26.MEAT JOINT
26.MEAT JOINT
express
cook2
(grill)
menu2
cook
0,6 - 2,0 kg (100 g)
Ildfast form
(se merknad på side 70.)
29.CHICKEN PAN
WITH VEGETABLES
23.MINCED MEAT
(grill)
press
ress
ress
20.STEAK
& CHOPS
22.POULTRY
26.MEAT JOINT
(grill)
(grill)
RATIN
.FROZEN
CASSEROLES
GRATIN
69
0,1 - 1,0 kg (100 g)
Flat beholder
(Kun oppskjært brød anbefales til
dette programmet.)
FREMGANGSMÅTE
• Legg maten i en ildfast form, og sett denne på det
roterende fatet i ovnen.
• Vend maten når du hører lydsignalet, og pass på at alle
stykkene ligger hver for seg. Beskytt tynnere deler og spesielt
varme deler med aluminiumsfolie.
• Når tineprogrammet er fullført, pakker du maten inn i
aluminiumsfolie i 10–15 minutter til den er ferdigtint.
• Plasser en tallerken opp ned på dreieplaten og
plasser kjøttet på den.
• Når ovnen stopper og du hører lydsignalet, vender
du maten. Dekk til de tinte delene med
aluminiumsfolie.
• Hvis lydsignalet utløses, vend maten og dekk den til
igjen.
• Etter tining, pakk inn i aluminiumsfolie i 15–30
minutter, inntil det har tint helt igjennom.
• Legg kjøttdeigen i en ildfast form, og sett denne på det
roterende fatet i ovnen.
• Vend kjøttdeigen når du hører lydsignalet. Fjern også
eventuell ferdigtint kjøttdeig.
• Når tineprogrammet er fullført, pakker du kjøttdeigen inn i
aluminiumsfolie i 5–10 minutter til den er ferdigtint.
• Legg maten på et fat og plasser det på midten av
dreieplaten.
• Når ovnen stopper og du hører lydsignalet, vend
maten, flytt litt på den og separer. Beskytt tynne
deler og varme områder med aluminiumsfolie.
• Etter tining, pakk inn i aluminiumsfolie i 10–15
minutter, til det har tint helt igjennom.
• Legg fjærfebrystet med oversiden ned i en lav, med
ildfast form midt på det roterende fatet i ovnen.
• Når du hører et lydsignal, vend brystet over og dekk til de
tynne delene og varme stedene med små biter av
aluminiumsfolie.
• Etter tining, skyll i kaldt vann, pakk inn i aluminiu-msfolie i
15–30 minutter, inntil det har tint helt igjennom.
• Vask til slutt fuglen under rennende vann.
• Fjern all emballasjen fra kaken.
• Sett kaken på det roterende fatet i ovnen, eller på et eget
fat som plasseres på fatet i ovnen.
• Når den er tint, skjærer du den i serveringsstykker og lager
et lite mellomrom mellom hvert stykke. La kaken få hvile i
15–30 minutter, til den er ferdigtint.
• Legg brødskivene i en ildfast form, og sett denne på det
roterende fatet i ovnen. Hvis det er snakk om mengder
på over 1 kg, legges brødet direkte på det roterende
fatet i ovnen.
• Vend brødskivene når du hører lydsignalet, og pass på at
alle stykkene ligger hver for seg.
• Når tineprogrammet er fullført, pakker du brødet inn i
aluminiumsfolie i 5–15 minutter til det er ferdigtint.
Viktig: Avkjølt
(grill) mat tilberedes fra 5 °C, frossen mat tilberedes fra -18 °C.
(grill)
express
cook2
70
Tabeller programmer
VIKTIG: Autotining
1. Biffer og koteletter bør fryses ned i ett lag.
2. Kjøttdeig bør presses til en flat form før den fryses ned.
3. Etter å ha snudd maten, beskytt tinte deler med små biter aluminiumsfolie.
4. Fjærfe bør brukes umiddelbart etter at det er tint.
5. Kaker som er pyntet eller overtrukket med krem er svært følsomme for
mikrobølgeenergi. Hvis kremen begynner å smelte, tar du kaken ut av ovnen og lar den
stå i 10–30 minutter ved romtemperatur. Dette vil gi best resultat.
Oppskrifter for autoprogrammer AC-4
Ovnsbakt squash med pasta
1. Ha vann, olje og salt i bollen, dekk til og kok
opp.
3-5 min.
900 W
2. Tilsett makaronien (bryt evt. lange rør i små
biter).
Rør inn og la ligge i bløt.
9-11 min.
270 W
La pastaen dryppe av seg, og la avkjøles.
3. Bland tomatene med løk og smak til med
krydder. Smør den ildfaste formen. Tilsett
makaronien og hell over tomatsausen.
Fordel squashskivene på toppen.
4. Pisk sammen rømme og egg, og hell over
retten. Strø over revet ost. Tilbered på den
lave risten med AUTOPROGRAM AC-4
La retten hvile i fem–ti minutter etter
tilberedningen.
500 ml
1/2 ts
80 g
400 g
150 g
1 ss
450 g
150 g
2
100 g
vann
olje
salt
makaroni
hermetiske tomater, hakkede
løk (150 g), finhakket
basilikum, timian
salt og pepper
olivenolje for å smøre inn formen
squash, i skiver
rømme
egg
revet cheddar
Ovnsbakt brokkoli og potet med sopp
1. Plasser potetene og brokkolien i en bolle.
Tilsett vann, dekk til og start ovnen igjen. Rør
én gang under tilberedningen.
9-12 min.
900 W
2. Skjær potetene i skiver.
3. Smør den ildfaste formen. Legg brokkoli,
sopp og poteter i vekselvise lag i formen.
Strø persille over og smak til med salt og
pepper.
4. Bland eggene med væsken og krydderet, hell
over grønnsakene og strø til slutt ost over
toppen.
Tilbered på den lave risten med
AUTOPROGRAM AC-4
La retten hvile i ca. ti minutter etter
tilberedningen.
400 g
400 g
6 ss
1 ts
400 g
1 ss
3
125 ml
125 ml
100 g
poteter, skrellede og evt. delt i to
brokkolibuketter
vann (60 ml)
smør eller margarin for å smøre formen
sopp, i skiver
persille, finhakket
salt og pepper
egg
fløte
melk
salt og pepper, muskat
revet goudaost
Tabeller programmer
71
Oppskrifter for autoprogrammer AC-5
Gulrotkake
1. Smør inn formen.
2. Rør sammen eggeplommer og sukker med en
håndmikser.
3. Tilsett gulrot, sitronsaft og mandler.
4. Bland mel og bakepulver, tilsett til resten og
bland godt.
5. Pisk eggehviten til den er stiv, og bland den
forsiktig inn. Hell røren i kakeformen, plasser
den på den lave risten og tilbered med
AUTOPROGRAM AC-5
6. La kaken avkjøles i formen i fem minutter
etter den er ferdig.
1 ts
5
250 g
250 g
250 g
80 g
1 ss
5
smør eller margarin for å smøre formen
eggeplommer
sukker
finrevet gulrot
saften fra 1 sitron
malte mandler
fint hvetemel
bakepulver
eggehviter
Gugelhupf-kake
1. Smør den høye randformen.
2. Rør smør og melis hvitt med en
kjøkkenmaskin. Pisk inn ett egg om gangen.
3. Rør inn mandelflak, druer og finrevet
sitronskall litt etter litt. Bland godt.
4. Pisk eggehvitene til de er stive, og bland dem
forsiktig inn i røren. Bland sammen
bakepulver og mel, sikt og vend forsiktig inn
i røren.
5. Ha deigen i formen og stek på lav rist med
AUTOPROGRAM AC-5
1 ts
170 g
140 g
4
40 g
40 g
4
280 g
15 g
smør eller margarin for å smøre formen
smør eller margarin
melis
eggeplommer
mandelflak
druer, vaskede
finrevet sitronskall
eggehviter
fint hvetemel
bakepulver
72
Tabeller programmer
Epleterte med calvados
1. Bland mel og bakepulver. Tilsett sukker,
200 g
vaniljesukker, salt, egg, bitter mandelolje og
1 ts
smør, og kna deigen med eltekroken på
100 g
håndmikser.
1 ss.
2. Dekk til deigen og la den stå kjølig i ca. 30
1 klype
minutter.
1
3. Smør inn formen. Kjevle ut deigen mellom to 3-4 dråper
lag plastfolie og plasser den i formen (uten
125 g
plastfolien). Lag en kant på deigen, ca 3 cm
1 tsp
høy.
50 g
4. Fordel hasselnøttene i terteskallet.
600 g
5. Skrell eplene, del dem i fire, fjern kjernene og
skjær dem i skiver. Plasser epleskivene så de
2
overlapper hverandre oppå hasselnøttene og
1
klype
strø litt kanel over.
4 ss
6. Skill eggeplommene fra eggehvitene. Pisk
4
ss
eggehvitene til de er stive, ha i en klype salt
1
1/2
ss
og 1 ss sukker litt etter litt.
125
g
7. Rør eggeplommene, resten av sukkeret og
vaniljesukkeret til blandingen er kremet.
8. Tilsett calvados, maismel og kremfløte, og
bland dem inn. Vend inn de stivpiskede
eggehvitene og fordel blandingen jevnt over
epleskivene.
9. Plasser på den lave risten og tilbered med
AUTOPROGRAM AC-5
Tips: La terten avkjøles i formen. Strø med melis
på toppen før servering.
fint hvetemel
bakepulver
sukker
vaniljesukker (15 gram)
salt
egg
bitter mandelolje
smør
smør eller margarin for å smøre formen
malte hasselnøtter
eple (røde epler, 3–4 stk.)
kanel
egg
salt
sukker
calvados (eplebrennevin)
maismel
kremfløte
melis til å strø på toppen
Vedlikehold og rengjøring
73
VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING
FORSIKTIG: IKKE BRUK VANLIG OVNSRENS, DAMPRENSERE, STERKE SKUREMIDLER
MED SLIPENDE VIRKNING SOM INNEHOLDER KAUSTISK SODA ELLER GROVE
SKURESVAMPER PÅ NOEN DELER AV MIKROBØLGEOVNEN.
ADVARSEL:
Etter bruk av funksjonene GRI LL, KOMBI , VA RMLU FT, AU TOPROG RAM og
AUTOPROGRAM FRA FROSSEN TILSTAND, er ovnsrom, ovnsdør, ytre kasse og tilbehør
svært varmt. Sjekk at de er helt kalde før rengjøring.
Utsiden av ovnen
Du kan enkelt gjøre ren utsiden av ovnen med mild såpe og vann. Tørk av såpen med
en fuktig klut, og tørk av utsiden med et mykt håndkle.
Ovnens kontrollpanel
Åpne døren før du gjør rent kontrollpanelet, slik at det deaktiveres. Vær forsiktig ved
rengjøring av kontrollpanelet. Bruk en klut som bare er lett fuktet med vann, tørk
forsiktig av panelet inntil det er rent. Ikke bruk for mye vann. Ikke bruk noen form for
kjemisk eller slipende rengjøringsmiddel.
Innsiden av ovnen
1. For rengjøring: Tørk bort sprut eller søl med en myk, fuktig klut eller svamp etter hver
bruk, mens ovnen fortsatt er varm. Ved større søl: Bruk mild såpe og tørk over flere
ganger med en fuktig klut inntil alle matrester er borte.
Avsetninger og sprut kan overoppvarmes og begynne å ryke, ta fyr eller forårsake
gnistoverslag.
Ikke fjern bølgelederdekselet.
2. Pass på at det ikke kommer inn såpe eller vann gjennom de små ventilåpningene i
veggen, da dette kan føre til skade på ovnen.
3. Ikke bruk rengjøringsmidler i sprayform inne i ovnen.
4. Varm ovnen jevnlig opp ved hjelp av konveksjon og grill, se "Oppvarming uten mat"
på side 56 - 57. Matrester eller fettsprut kan føre til røyk eller vond lukt.
Tilbehør
Disse bør vaskes med et mildt, flytende oppvaskmiddel og tørkes. De tåler å vaskes i
oppvaskmaskin.
Dør
For å fjerne alle spor av smuss, rengjør både ut- og innsiden av døren, dørtetningen og
tilstøtende deler regelmessig med en myk, fuktig klut. Ikke bruk sterke
rengjøringsmidler med slipende effekt eller skarpe metallskraper til å rengjøre glasset i
ovnsdøren, da disse kan lage riper overflaten og føre til at glasset knuses.
MERKNAD: Du må ikke bruke damprenser.
74
Redusert effektnivå
REDUSERT EFFEKTNIVÅ
MERKNADER:
1. Hvis du tilbereder mat lenger enn standardtid med bare 900 W, vil ovnen
automatisk senke effektnivået for å unngå overoppvarming. (Effektnivået for
mikrobølgene vil bli redusert.)
Tilberedningsmodus
Standardtid
Mikrobølge 900 W
20 min.
Grill
15 min.
Kombi 1
Mikro - 40 min.
Kombi 2
Mikro - 15 min.
(900 W mikrobølgeeffekt)
Grill - 15 min.
Kombi 2
Mikro - 40 min.
(630 W mikrobølgeeffekt)
Grill - 15 min
2. Etter bruk av funksjonene GRILL, KOMBI, VARMLUFT, AUTOPROGRAM og
AUTOPROGRAM FRA FROSSEN TILSTAND, vil kjøleviften gå og "NOW COOLING"
(AVKJØLER) kan vises i displayet. Når du trykker på STOPP-knappen og åpner døren
under bruk av disse modiene vil kjøleviften også kjøre. Du vil derfor merke at det
blåses ut luft fra ventilasjonsåpningene.
Hva du gjør hvis... & Spesifikasjoner
75
HVA DU GJØR HVIS...
Hvis
Mikrobølgeovnen ikke
virker som den skal?
Mikrobølgemodus ikke
virker som den skal?
Dreieplaten ikke dreier?
Mikrobølgene ikke
kan slås av?
Lyset inne i ovnen ikke
lyser som det skal?
Det tar lengre tid å
varme opp og tilberede
mat enn før?
Kontroll/råd
• Sjekk sikringene i sikringsskapet.
• Ikke strømmen har gått.
• Hvis sikringene fortsetter å gå, kontakt en kvalifisert elektriker.
• Døren er lukket godt igjen.
• Dørtetningen og frontrammen er rene.
• Det er trykket på START/QUICK-knappen.
• Dreieplatestativet er korrekt koblet til drevet.
• Formene ikke går utover kanten av dreieplaten.
• Maten ikke går utover kanten av dreieplaten slik at den ikke kan rotere.
• Det ikke er noe i fordypningen under dreieplaten.
• Koble ovnen fra sikringsboksen.
• Kontakt en autorisert AEG-serviceagent.
• Ring en autorisert AEG serviceagent. Lyspæren inne i ovnen må
kun skiftes av en autorisert AEG-serviceagent.
• Still inn en lengre tilberedningstid (dobbel mengde mat = nesten dobbel
tilberedningstid) eller,
• Hvis maten er kaldere enn normalt, roter eller snu fra tid til annen eller,
• Still inn et høyere effektnivå.
SPESIFIKASJONER
Nettspenning med vekselstrøm
Sikring
Nødvendig vekselstrømsspenning:Mikrobølge
Grill
Grill/mikrobølge
Varmluft
Varmluft/mikrobølge
Utgangseffekt:
Mikrobølge
Grillelementer
Varmluft
Mikrobølgefrekvens
Utvendige dimensjoner
Innvendige dimensjoner
Ovnskapasitet
Dreieplate
Vekt
Ovnslampe
*
**
: 230 V, 50 Hz, enfaset
: Minimum 16 A
: 1.5 kW
: 2.8 kW
: 2.8 kW
: 2.8 kW
: 2.95 kW
: 900 W (IEC 60705)
: 1300 W (650 W x 2)
: 1450 W
: 2450 MHz * (Gruppe 2/Klasse B)
: 592 mm (W) x 462 mm (H) x 537 mm (D)
: 375 mm (W) x 272 mm (H) x 395 mm (D) **
: 40 litres **
: ø362 mm, keramisk
: 30 kg
: 25 W/240 - 250 V
Dette produktet oppfyller kravene i den europeiske standarden EN55011.
I tråd med standarden er produktet klassifisert som ustyr i gruppe 2, klasse B.
Gruppe 2 betyr at utstyret med overlegg genererer radiofrekvent energi i form av elektromagnetisk
stråling for varmebehandling av mat.
Klasse B betyr at utstyret er egnet for bruk i private husholdninger.
Innvendig kapasitet er beregnet ved å måle maksimal bredde, dybde og høyde.
Faktisk kapasitet for mat er mindre enn dette.
Denne ovnen er i overensstemmelse med kravene i direktiv 2004/108/EC,
2006/95/EC og 2005/32/EC.
SPESIFIKASJONEN KAN ENDRES UTEN FORVARSEL SOM EN DEL AV VÅRT ARBEID
FOR KONTINUERLIG FORBEDRING.
76
Installering
INSTALLERING
Mikrobølge oven kan monteres i stilling A, B eller C:
A
B
C
Mål i (mm)
560 x 550 x 450
560 x 500 x 450
560 x 550 x 460
Avtrekk
(min)
Åpning mellom
skap og tak
20
20
20
50
50
Ikke relevant
Ledningsklemme
min. 20 mm
Avtrekk
Avtrekk
Stilling A
Stilling B
Ledningsklemme
Stilling A
450 mm
Stilling Størrelse på åpningen
W D H
D
Konvensjonell
ovn
Konvensjonell
ovn
Stilling C
450 mm
Stilling B
Stilling C
460 mm
65 mm
20 mm
5 mm
1. Fjern all emballasje og kontroller om det er tegn på
skade.
2. Hvis mikrobølgeovnen er plassert i stilling C, må du
passe på at luftrommet er minst like stort som
illustrasjonen viser.
3. Fest fire skapjusteringsblokker ved å bruke
innstillingsmalen (TMAPTA004URR0).
4. Før ovnen sakte og forsiktig inn i kjøkkenskapet, løft
bak- og frontblokkene og skyv deretter sakte uten å
bruke makt inntil ovnens fremre ramme sitter tett mot
skapåpningen.
5. Sikre at enheten er stabil og ikke står skjevt.
6. Fest ovnen med skruene som følger med. Festepunktene
finnes i ovnens øvre og nedre ventilasjonsområde (se
diagram, punkt 1, på side 46).
7. Sett monteringsdekslene på de fire
fikseringsposisjonene (det følger med to ekstra deksler).
8. Det er viktig at du forsikrer deg om at installeringen av
produktet er i overensstemmelse med instruksjonene i
denne brukerhåndboken og instruksjonene til
produsenten av stekeovnen eller komfyrplatene.
min. 20 mm
Installere ovnen
Installering
77
Tilkoble ovnen til strømforsyning
• Strømuttaket bør være lett tilgjengelig, slik at enheten lett kan kobles fra
strømnettet i nødstilfelle. Hvis det ikke er tilfelle, skal det være mulig å bryte
strømforsyningen til ovnen ved å montere en bryter på den faste ledningen i
overensstemmelse med regelverk for elektriske tilkoblinger.
• Stikkontakten bør ikke være plassert bak skapet.
(A)
• Den beste plasseringen er over skapet, se (A). Hvis du skal
kople til apparatet i posisjon (A), må du fjerne klemmen fra
posisjon 15 på baksiden av ovnen (se side 46), og bruke
klemmen til å feste strømledningen til toppen av kabinettet
(se side 76).
Hvis du ikke kopler strømledning til posisjon (A), bør
strømledningen trekkes under ovnen.
• Koble ovnen til enfaset vekselstrøm på 230 V / 50 Hz via et
korrekt installert og jordet uttak.
Uttaket må være utstyrt med sikring på 16 A.
• Strømledningen kan bare skiftes ut av en elektriker.
• Før installering binder man en hyssing til strømledningen for å gjøre det lettere å
koble til punkt (A) når ovnen er installert.
• Pass på at strømledningen IKKE kommer i klem når ovnen settes inn i skapet.
• Ikke senk strømledningen eller kontakten i vann eller andre væsker.
Elektriske tilkoblinger
ADVARSEL:
DENNE OVNEN MÅ JORDES
Produsenten fraskriver seg erstatningsansvar dersom denne forholdsregelen ikke
følges.
• Hvis støpselet som finnes på ovnens strømledning ikke passer til strømuttaket,
kontakt din lokale, autoriserte AEG-serviceagent.
78
Miljøinformasjon
MILJØINFORMASJON
Økologisk forsvarlig avhending av emballasje og
gammelt utstyr
Emballasje
AEG mikrobølgeovner krever effektiv emballasje som beskyttelse under transport.
Kun minimalt med emballasje er brukt.
Emballeringsmaterialer (f. eks. folie eller polystyren) kan utgjøre en fare for barn.
Kvelningsfare. Hold emballeringsmaterialer utilgjengelig for barn.
Det er kun brukt miljøvennlig emballeringsmateriale som kan resirkuleres. Pappen er
laget av resirkulert papir, og deler av tre er ubehandlet. Plastartikler er merket som
følger:
«PE» polyetylen, f. eks. emballeringsfilm
«PS» polystyren, f. eks. emballering (uten klorflurkarbonder – CFC)
«PP» polypropylen, f. eks. emballeringsremmer
Ved bruk og gjenbruk av emballasjen, sparer man råmaterialer og reduserer
avfallsvolum.
Emballasjen bør tas med til nærmeste resirkuleringssenter.
Kontakt lokale myndigheter for mer informasjon.
Avhending av gammelt utstyr
Gammelt utstyr bør gjøres sikkert før avhending ved å fjerne støpselet og kutte av og
kaste ledningen.
Den bør deretter tas med til nærmeste resirkuleringssenter. Sjekk med lokale
myndigheter eller din elektohandler om det finnes fasiliteter for resirkulering av
utstyret i ditt nærområde.
Symbolet
på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet ikke må
behandles som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et mottak for
resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av
apparatet, vil du bidra til å forebygge de negative konsekvenser for miljø og helse som
gal håndtering kan medføre. For nærmere informasjon om resirkulering av dette
produktet, vennligst kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller forretningen der du
anskaffet det.
Service og leveringsbetingelser
79
Service og leveringsbetingelser
Før du kontakter Servicemannen:
Kontroller at støpslet sitter i stikkontakten og at ikke sikringen er gått. Gjør ikke noe inngrep i
ovnen som kan forårsake skade på person eller eiendom. Hvis problemet fortsetter etter at du
har forsøkt punktene til høyre, bør du kontakte leverandøren for et godkjent serviceverksted.
• Er ovnen koplet til vegguttaket?
• Er ovnsdøren lukket?
• Er sikringen hel?
• Har du valgt tilberedningstid?
Service og reservedeler
Se først i kapittelet som omhandler funksjonsfeil og årsaker for å konstatere om det er en
teknisk feil med produktet.
Husk alltid å oppgi produktnummer, modellbetegnelse, serienummer og kjøpsdato ved
bestilling av service eller reservedeler. Dette finner du på dataskiltet plassert på høyre side i
dørfalsen.
Ta vare på kvitteringen, den gjelder som dokumentasjon på kjøpsdato.
Notér følgende nummer:
Modell: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNC nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Serienummer: . . . . . . . . . . . . . . .
Innkjøpsdato: . . . . . . . . . . . . . . .
Service
Ved behov for service på ditt produkt, bør du
kontakte din lokale elektrohandler for å få
opplysninger om vår lokale reparatør.
Du kan også ringe 81530222, eller besøke vår
internettadresse www.electrolux.no der du
finner frem til nærmeste reparatør.
Reservedeler
Kan bestilles på:
Telefon 22725830
Fax
23207441
Internett post@e-serviceoslo.no
Leveringsbetingelser
Produkter solgt til forbruker i Norge, er underlagt Lov om forbrukerkjøp.
Der det inntreffer feil eller mangler som omfattes av loven innen lovens frister, utbedres dette
uten omkostninger for deg. Feil eller skader som oppstår, som er brukerbetinget eller ligger
utenfor leverandørens kontroll, omfattes ikke av loven. En reparasjon vil da normalt belastes
bruker.
All service/reparasjon skal utføres av serviceverksteder godkjent av leverandør.
Inngrep/reparasjoner skal kun utføres av fagperson og i henhold til gjeldende forskrifter.
For ytterligere informasjon om leveringsbetingelser, be om forhandlers kjøpsinnformasjon.
Ved næringskjøp mellom to profesjonelle parter gjelder egne bestemmelser.
Adresse
Electrolux Home Products Norway A/S
Risløkkveien 2
0508 Oslo
Tlf. 81530222
E-mail: kundeservice@electrolux.no
Internett: www.electrolux.no
80
Sisällysluettelo
TÄYDELLISTEN TULOKSIEN SAAVUTTAMISEKSI
Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän tuotteen
tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi. Laitteen innovatiiviset
teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa – kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä
löydy tavallisista laitteista. Käyttäkää muutama minuutti lukemiseen, jotta voitte hyödyntää
laitteen ominaisuudet parhaalla mahdollisella tavalla.
LISÄVARUSTEET JA KULUTUSHYÖDYKKEET
AEG-verkkomyymälästä löydätte kaiken tarvitsemanne kaikkien AEG-laitteidenne ulkonäön ja
toiminnan säilyttämiseksi huippukunnossa. Korkeiden laatustandardien mukaan suunniteltujen
ja valmistettujen lisävarusteiden lisäksi löydätte myymälästämme erityisiä keittoastioita,
ruokailuvälinekoreja, pullon pidikkeitä, erityisiä pyykinpesupusseja, jne.
Vieraile verkkokaupassamme sivulla
www.aeg-electrolux.com/shop
SISÄLLYSLUETTELO
81
85
86
88
91
102
105
107
113
114
115
115
116
118
119
Tärkeitä turvaohjeita
Laitteen osat
Ennen käyttöä
Neuvoja ja vinkkejä
Käyttö
Reseptejä lasialustalle
Automaattitoiminnot
Ohjelmakaaviot
Hoito & puhdistus
Automaattinen tehon vähennys
Ongelmatilanteet . . .
Tekniset tiedot
Asennus
Ympäristöä koskevia tietoja
Service och garanti (i Finland)
Tärkeistä turvallisuutta tai laitteen käyttöä
koskevista tiedoista ilmoitetaan tällä symbolilla
ja/tai esimerkiksi teksteillä Vaara tai Varoitus.
Muista noudattaa kaikkia ohjeita huolellisesti.
Tämä symboli ilmoittaa laitteen käyttöä koskevista
lisätiedoista.
Apilanlehti ilmoittaa energiansäästövinkeistä ja
tavoista, joilla laitetta voidaan
käyttää ympäristöystävällisemmin.
Apilanlehti ilmoittaa energiansäästövinkeistä ja
tavoista, joilla laitetta voidaan
käyttää ympäristöystävällisemmin.
Tärkeitä turvaohjeita
81
TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA
TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA: LUE HUOLELLISESTI JA
SÄILYTÄ TULEVAA TARVETTA VARTEN
Tulipalovaaran välttäminen
Mikroaaltouunia tulee valvoa käytön aikana. Liian suuri tehoasetus tai liian pitkä
valmistusaika saattaa ylikuumentaa ruoan niin, että syttyy tulipalo.
Pistorasian on oltava helposti ulottuvilla, jotta laitteen virtajohto voidaan irrottaa
pistorasiasta vaaratilanteessa.
Virtalähteen on oltava tyyppiä 230 V (AC), 50 Hz, jossa on vähintään 16 A:n sulake tai
16 A:n suojakatkaisin.
Laite suositellaan kytkettäväksi virtapiiriin, johon ei ole kytketty muita laitteita.
Uunia ei saa säilyttää tai käyttää ulkona.
Jos kuumennettava ruoka alkaa savuta, ÄLÄ AVAA LUUKKUA. Katkaise virta, irrota
uunin virtajohto seinäpistorasiasta ja odota, että ruoka lakkaa savuamasta. Luukun
avaaminen ruoan savutessa saattaa aiheuttaa tulipalon.
Käytä ainoastaan mikrouuninkestäviä astioita ja tarvikkeita. Katso sivu 89-90.
Uunia ei saa jättää ilman valvontaa, kun käytetään kertakäyttömuovisia, -paperisia tai
muita palavia astioita.
Puhdista aaltoputken suojus, uunin sisäpuoli ja pyörivä alusta käytön jälkeen. Näiden
osien on oltava kuivat eikä niihin saa jäädä rasvaa. Rasvajäämät voivat ylikuumentua ja
alkaa savuta tai syttyä tuleen.
Uunin tai tuuletusaukkojen lähelle ei saa asettaa palavaa materiaalia. Tuuletusaukkoja
ei saa peittää.
Ruoasta ja ruoan kääreistä on poistettava kaikki metalliset sulkimet, langat jne.
Metallipinnat voivat kipinöidä ja aiheuttaa tulipalon.
Mikroaaltouunilla ei saa kuumentaa uppopaistoon käytettävää rasvaa. Lämpötilaa ei voi
säädellä ja öljy voi syttyä tuleen.
Popcornin valmistukseen on käytettävä erityisiä mikroaaltopopcorn-pakkauksia.
Uunissa ei saa säilyttää ruokia tai muita tarvikkeita.
Tarkista käynnistyksen jälkeen, että asetukset ovat oikeat ja että uuni toimii halutulla
tavalla.
Tapaturmien välttäminen
VAARA:
Älä käytä uunia, jos se on vahingoittunut tai jos se ei toimi kunnolla. Tarkista seuraavat
seikat ennen käyttöä:
a) Luukku: varmista, että luukku sulkeutuu kunnolla ja että se ei ole vinossa tai
vääntynyt.
b) Saranat ja luukun turvalukitus: tarkista, että ne eivät ole rikki tai löysällä.
c) Luukun tiivisteet ja tiivistepinnat: varmista, että ne ovat ehjät.
82
Tärkeitä turvaohjeita
d) Uunin ja luukun sisäpuoli: varmista, että niissä ei ole kolhuja.
e) Virtajohto ja pistoke: varmista, että ne ovat ehjät.
Älä koskaan säädä, korjaa tai muunna uunia itse. Muun kuin ammattitaitoisen
asentajan on vaarallista suorittaa mitään huolto- tai korjaustoimenpiteitä, joissa
joudutaan irrottamaan mikroaalloilta suojaavia osia.
Uunia ei saa käyttää luukun ollessa auki eikä luukun turvalukitusta saa muuttaa
mitenkään.
Älä käytä uunia, jos luukun tiivisteiden ja tiivistepintojen välissä on jotain.
Luukun tiivisteisiin ja muihin osiin ei saa antaa kertyä rasvaa tai likaa. Katso sivu 113
olevia “hoito- & puhdistus”. Jos uunia ei pidetä puhtaana, pinta saattaa kulua, mikä voi
lyhentää laitteen käyttöikää ja aiheuttaa vaaratilanteita.
Henkilöiden, joilla on SYDÄMENTAHDISTIN, on noudatettava lääkäriltä tai
sydämentahdistimen valmistajalta saamiaan mikroaaltouunien käyttöön liittyviä
varotoimia.
Sähköiskujen välttäminen
Laitteen koteloa ei saa koskaan irrottaa.
Luukun lukitus- ja tuuletusaukkoihin ei saa koskaan päästää nestettä tai työntää
esineitä. Jos näihin joutuu nestettä, katkaise välittömästi virta, irrota uunin virtajohto
seinäpistorasiasta ja ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Virtajohtoa tai pistoketta ei saa upottaa veteen tai muuhun nesteeseen.
Virtajohto ei saa koskettaa kuumia tai teräviä pintoja, kuten kuumaa tuuletusaukkoa
ylhäällä uunin takana.
Älä yritä vaihtaa uunin lamppua itse. Uunin lampun saa vaihtaa vain AEG valtuuttama
henkilö. Jos uunin lamppuun tulee vika, ota yhteys jälleenmyyjään tai valtuutettuun
huoltoliikkeeseen. Jos laitteen virtajohto vaurioituu, se on vaihdettava samanlaiseen
erikoisjohtoon. Virtajohdon saa vaihtaa vain valtuutettu huoltoliike.
Räjähdyksen ja äkillisen kiehumisen välttäminen
VAARA: Nesteitä ja muita ruokia ei saa kypsentää suljetuissa astioissa, koska ne voivat
räjähtää.
Älä koskaan käytä suljettuja astioita. Poista kannet ja suojukset ennen käyttöä. Suljetut astiat
voivat räjähtää paineen vaikutuksesta, vaikka uunin virta olisi jo katkaistu.
Nesteitä on kuumennettava varoen. On suositeltavaa käyttää leveäsuista astiaa, jotta
kuplat pääsevät poistumaan helposti.
Juomien kuumennus mikroaaltouunissa voi johta a kiehumiseen purkausmaisesti
viiveellä, joten astiaa on käsiteltävä varoen.
Purkausmaisesti kiehuvan nesteen ja mahdollisten palovammojen estäminen:
1. Nestettä on sekoitettava ennen kuumennusta tai lämmitystä.
2. Lämmityksen ajaksi on suositeltavaa asettaa nesteeseen lasisauva tai vastaava väline.
3. Nesteen lämmön on annettava tasaantua kuumennuksen jälkeen, jotta viivästynyttä
purkausmaista kiehumista ei tapahtuisi.
Tärkeitä turvaohjeita
83
Kananmunia ei saa kypsentää kuorineen eikä kovaksikeitettyjä kananmunia saa
kuumentaa mikroaaltouunissa, sillä ne voivat räjähtää vielä mikroaaltokypsennyksen
jälkeen. Kun kypsennetään tai lämmitetään kananmunia, joita ei ole vatkattu tai
sekoitettu, keltuaisiin ja va lkuaisiin on pisteltävä reikiä, etteivät ne rä jähdä.
Kovaksikeitetyt kananmunat on kuorittava ja viipaloitava ennen kuin ne lämmitetään
mikroaaltouunissa.
Esimerkiksi perunoiden, makkaroiden ja hedelmien kuoreen on pisteltävä reikiä ennen
kypsennystä, etteivät ne räjähdä.
Palovammojen välttäminen
Otettaessa ruokaa uunista on käytettävä pannulappuja tai patakintaita.
Valmistusastiat, popcorn-pakkaukset, paistopussit jne. on avattava kasvoista ja käsistä
poispäin höyryn aiheuttamien palovammojen välttämiseksi.
Palovammojen välttämiseksi ruoan lämpötila on tarkistettava ja ruoka sekoitettava
ennen tarjoamista, erityisesti silloin, kun ruoka tarjoillaan vauvoille, lapsille tai
vanhuksille.
Astian lämpötila ei vastaa ruoan tai juoman lämpötilaa; tämän takia ruoan lämpötila on
aina tarkistettava.
Luukkua avattaessa on varottava kuumia höyryjä, jotka voivat aiheuttaa palovammoja.
Täytetyt ruoat on viipaloitava kuumennuksen jälkeen, jotta höyry pääsee purkautumaan
ja vältytään palovammoilta.
Pidä lapset poissa luukun luota palovammojen välttämiseksi.
Älä kosketa luukkua, koteloa, takalokeroa, uunin sisäpuolta, tuuletusaukkoja, lisävarusteita ja
astioita, kun käytät GRILLIÄ, KIERTOILMAA, YHDISTELMÄTOIMINTOA, AUTOMAATTIKYPSENNYSTÄ tai PAKASTEEN AUTOMAATTISTA KYPSENNYSTÄ, sillä nämä osat ovat kuumia.
Ennen puhdistusta on varmistettava, etteivät ne ole kuumia.
Lasten suojeleminen
VAARA: Lapset saavat käyttää uunia ilman valvontaa vain, jos he osaavat käyttää uunia
turvallisesti ja ymmärtävät virheellisen käytön vaarat.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu lapsille tai fyysisesti tai henkisesti vajaakuntoisille,
aistirajoitteisille, kokemattomille tai tottumattomille henkilöille ilman heistä vastuullisen
henkilön valvontaa tai tämän antamaa laitteen käyttökoulutusta.
On valvottava, että lapset eivät leiki laitteella.
Uunin luukkuun ei saa nojata eikä siitä saa roikkua. Uunin kanssa ei saa leikkiä.
Lapsille on neuvottava kaikki tärkeät turvaohjeet: patalappujen käyttö, ruoan päällysten
poistaminen varovaisesti, itsestään kuumenevien tai vastaavien ruoan rapeutta lisäävien
pakkausten, jotka voivat olla erityisen kuumia, käyttö.
Muita varoituksia
Uunia ei saa muuntaa millään tavoin.
Älä siirrä uunia sen käytön aikana.
Uuni on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön ja sitä saa käyttää ainoastaan ruoan
valmistukseen. Se ei sovellu kaupalliseen tai laboratoriokäyttöön.
Toimintahäiriöiden ja vahingoittumisen välttäminen
Uunia ei saa koskaan käyttää tyhjänä, ellei käyttöohjeessa sanota toisin (katso sivu 96 - 97).
Uunin käyttö tyhjänä voi vahingoittaa sitä.
Kun käytetään ruskistusastiaa tai itsestään kuumenevaa pakkausta, sen alle on aina
asetettava lämmönkestävä eriste kuten posliinilautanen, jotta pyörivä alusta ei vahingoitu.
84
Tärkeitä turvaohjeita
Alustan käyttöohjeissa mainittua kuumennusaikaa ei saa ylittää.
Älä käytä metallisia astioita, jotka heijastavat mikroaaltoja ja voivat kipinöidä. Uuniin ei saa
laittaa tölkkejä.
Uunissa saa käyttää vain siihen tarkoitettua pyörivää alustaa.
Laitteen kotelon päällä ei saa olla mitään käytön aikana.
Mikroaaltouunissa ei saa käyttää muovisia astioita, koska ne voivat sulaa, jos uuni on vielä
kuuma GRILLIN, KIERTOILMAN, YHDISTELMÄTOIMINNON, AUTOMAATTIKYPSENNYKSEN tai
PAKASTEEN AUTOMAATTISTA KYPSENNYSTÄ käytön jälkeen. Muovisia astioita ei saa käyttää
edellä mainittuihin tarkoituksiin, ellei astian valmistaja ole ilmoittanut, että astia soveltuu
kyseiseen tarkoitukseen.
HUOMAUTUS:
Jos et osaa ottaa uunia käyttöön, ota yhteys valtuutettuun, pätevään sähköasentajaan.
Valmistaja ja jälleenmyyjä eivät ota vastuuta uunin vahingoittumisesta tai
henkilövahingoista, jotka seuraavat virheellisestä sähkökytkennästä.
Uunin seinämiin sekä luukun tiivisteiden ja tiivistepintojen ympärille voi toisinaan tiivistyä
kosteutta tai muodostua pisaroita. Tämä on normaalia eikä tarkoita, että mikroaaltoja vuotaisi
laitteesta tai että se olisi epäkunnossa.
Laitteen osat
85
LAITTEEN OSAT
Mikroaaltouuni ja lisävarusteet
1
2
4
3
1
5
11
6
10
1
9
8
7
1
12
Kiinnityspisteet (4)
Grillivastus
Kiertoilmavastus
14
Uunin lamppu
Ohjauspaneeli
Kannattimet
15
Aaltoputken suojus
13
Uunin sisäpuoli
Kiinnitysnapa
Luukun tiivisteet ja tiivistepinnat
Luukun kahva
Tuuletusaukot
16
Laitteen kotelo
Virtajohto
17
Johdon kiinnike
Kiinnitysnapa
Tarkista, että uunin mukana on toimitettu seuraavat
varusteet:
16 Pyörivä alusta
19 Korkea ritilä
17 Alustan kannatin
20 Lasialustan ritilä
Näitä ritilöitä käytetään kiertoilma-, yhdistelmäja grillikäytössä.
18 Matala ritilä
21 Lasialusta
19
18
• Aseta alustan kannatin uunin pohjassa olevaan
kiinnitysnapaan YLÄPUOLI ylöspäin, (puoli, jossa lukee
TOP). Sen tulee pyöriä esteettä kiinnitysnavan ympäri.
20
• Aseta pyörivä alusta alustan kannattimen päälle.
• Aseta matala/korkea ritilä pyörivän alustan päälle
tarvittaessa.
• Työnnä lasialusta kannattimille. Ruoka voidaan
kypsentää suoraan alustalla. Ruokaa voidaan kypsentää
21
myös alustan päälle asetetulla ritilällä. (Katso sivu 101.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
86
Laitteen osat & Ennen käyttöä
HUOMAA:
• Käytä uunia vain, kun pyörivä alusta ja alustan kannatin on asennettu oikein.
Huonosti asennettu pyörivä alusta voi kolista, pyöriä huonosti ja vahingoittaa
uunia.
• Pyörivä alusta pyörii myötä- tai vastapäivään. Pyörimissuunta saattaa vaihtua aina,
kun uuni käynnistetään. Tämä ei vaikuta kypsennyksen tehoon.
• Kun tilaat lisävarusteita, ilmoita jälleenmyyjälle tai AEG-huollolle osan
nimi ja mallinimi.
OHJAUSPANEELI
Digitaalinäyttö ja ilmaisimet:
1 KYPSENNYS KÄYNNISSÄ-ilmaisin
2 KÄYNNISTYS-ilmaisin
3 GRILLI-ilmaisin
4 KIERTOILMA-ilmaisin
5 MIKROAALTO-ilmaisin
6 LISÄTIETOJA-ilmaisin
Käyttöpainikkeet:
7 LISÄTIETOJA-painike
8 KIELI-painike
9 KYPSENNYSTAPA-säädin
mikroaalto
mikroaalto ja GRILLI
mikroaalto ja KIERTOILMA
GRILLI
KIERTOILMA
10 AJASTIN/PAINO-säädin
11 AUTOMAATTIKYPSENNYS-painike
12 PAKASTEEN AUTOMAATTIKYPSENNYS-painike
13 AUTOMAATTISULATUS-painike
14 TEHOASETUS-painike
15 START/QUICK-painike
16 PYSÄYTYS-painike
17 KIERTOILMA-painike
18 KEITTIÖAJASTIN-painike
19 VÄHENNÄ-/LISÄÄ-painikkeet
3
2
1
4
5
6
19
7
8
9
10
11
12
13
18
14
17
16
ENNEN KÄYTTÖÄ
1. Kytke uunin virtajohto pistorasiaan. Näytössä ei näy vielä mitään.
2. Avaa luukku.
Uunin näytössä näkyy ”SELECT LANGUAGE” (VALITSE KIELI) kuudella 6 kielellä.
3. Sulje luukku.
Uunin näytössä näkyy
.
15
Ennen käyttöä
87
TÄRKEÄÄ: Jos et tee mitään kolmeen minuuttiin virta katkeaa automaattisesti.
Näytössä ei näy vielä mitään. Kytke virta takaisin avaamalla luukku.
4. Kuumenna uunia ilman ruokaa (katso sivu 96 - 97).
KYPSENNYSVINKKEJÄ:
Uunin näyttöön tulee vaiheittaisia ohjeita, jotka opastavat sinut jokaisen toiminnon
läpi. Saat nämä tiedot valitsemallasi kielellä.
Uunin LISÄTIETOJA-painikkeella saat ohjeita kunkin painikkeen käyttöön. Painikkeen
painamisen jälkeen näyttöön tulee ilmaisimia, jotka ilmoittavat seuraavan vaiheen.
Kielen valinta
Paina KIELI-painiketta
kerran
kaksi kertaa
3 kertaa
4 kertaa
5 kertaa
6 kertaa
KIELI
ENGLISH
DEUTSCH
NEDERLANDS
FRANÇAIS
ITALIANO
ESPAÑOL
Uuni on asetettu tehtaalla englannin kielelle.
Kieli voidaan muuttaa. Paina KIELI-painiketta,
kunnes haluttu kieli tulee näkyviin. Paina
sitten START/QUICK-painiketta.
Esimerkki: Italian valitseminen:
1. Valitse haluamasi kieli painamalla KIELI-painiketta.
x5
2. Ota asetus käyttöön painamalla START/QUICK-painiketta.
x1
3. Tarkista näyttö:
HUOMAA: Valittu kieli pysyy muistissa, vaikka sähkövirran syöttö katkeaisi.
PYSÄYTYS-painikkeen käyttö
PYSÄYTYS-painikkeella voidaan:
1. Poistaa ohjelmoinnin aikana tehty virhe.
2. Pysäyttää uuni tilapäisesti kypsennyksen aikana.
3. Peruuttaa ohjelma kypsennyksen aikana painamalla painiketta kahdesti.
88
Neuvoja ja vinkkejä
NEUVOJA JA VINKKEJÄ
Mikroaallot kypsennys
Ruoan kypsyttämiseksi/sulattamiseksi mikrouunissa mikroaaltoenergian on kuljettava kyseisen
astian seinämien läpi ruokaan pääsemiseksi. Näin ollen on tärkeää valita sopiva
ruoanvalmistusastia.
Pyöreät/soikeat astiat ovat neliömäisiä/pitkulaisia parempia, sillä astian nurkissa olevalla ruoalla
on taipumus ylikypsyä.
On tärkeää käännellä, siirrellä tai hämmentää ruokaa tasaisen lämmön varmistamiseksi.
Seisonta-aika on välttämätön ruoan kypsyttämisen jälkeen, sillä sen aikana lämpö levittyy
tasaisesti kautta ruoan.
Ruokaa koskevia ominaisuuksia
Koostumus
Tiiviys
Määrä
Koko
Muoto
Lämpötila
Ruoat, joissa on paljon rasvaa tai sokeria (esim. maustekakut ja tortut) vaativat
lyhyemmän kuumennusajan. On syytä noudattaa varovaisuutta, sillä ylikuumennus
voi aiheuttaa syttymisen palamaan.
Ruoan tiiviys voi vaikuttaa tarvittavan kypsytysajan pituuteen. Kevyet, huokoiset ruoat,
kuten kakut tai leipä, kypsyvät nopeammin kuin raskaat, tiiviit ruoat, kuten paistit ja
vuokaruoat.
Kypsytysaikaa on pidennettävä uuniin asetetun ruoan määrää lisättäessä. Esimerkiksi
neljän perunan kypsyttäminen vie pitempään kuin kahden perunan kypsyttäminen.
Pienikokoiset ruoat ja pienet palaset kypsyvät nopeammin kuin suurikokoiset, sillä
mikroaallot pystyvät kulkemaan niiden kaikkien sivujen läpi kohti keskustaa. Tasaisen
kypsyttämisen saamiseksi on parasta, että kaikki ruoan osat paloitellaan samankokoisiksi.
Muodoltaan epäsäännöllisten ruokien, kuten kanan rintapalasten tai kanankoipien,
paksumpien osien kypsyttäminen vaatii pitemmän ajan. Pyöreämuotoiset ruoat kypsyvät
mikrouunissa tasaisemmin kuin neliönmuotoiset ruoat.
Ruoan alustava lämpötila vaikuttaa kyseisen ruoan vaatiman kypsyttämisajan pituuteen.
Jäähdytetyt ruoat vievät pitempään kuin huoneen lämpötilassa oleva ruoka. Halkaise
ruoat, joissa on täytettä, kuten hillomunkit, niiden lämmön laskemiseksi tai höyryn
vähentämiseksi.
Kypsytysmenetelmiä
Järjestele
Peitä
Lävistä
Hämmennä,
kääntele ja
siirtele
Seisota
Suojele
Aseta ruoan paksuimmat osat astian ulko-osaa kohti. Esim. kanankoivet.
Käytä ilmarei’illä varustettua mikroaaltokalvoa tai sopivaa kantta.
Sellaisten ruokien pinta, joissa on kuori tai kalvo, on lävistettävä useissa kohdin ennen
kypsyttämistä tai uudelleenlämmittämistä, sillä muuten voi kehittyä höyryä, joka
aiheuttaa ruoan äkillisen ulospurkautumisen. esim. perunat, kala, kana, makkarat.
Tärkeää: Kananmunia, esim. paistettuja ja kovaksi keitettyjä munia, ei saa kuumentaa
mikroaaltoja käyttämällä, sillä ne voivat räjähtää vielä senkin jälkeen kun kypsyttäminen
on suoritettu.
Tasaisen kypsyttämisen aikaansaamiseksi on ehdottoman tärkeää hämmentää,
käännellä ja siirrellä ruokaa kypsyttämisen aikana. Muista aina hämmentää ja siirtele
ulkosivuilta keskikohtaa kohti.
Seisonta-aika on välttämätön kypsyttämisen jälkeen niin että lämpö jakautuu tasaisesti
kautta koko ruoan.
Jotkut sulatettavan pakasteen osista voivat lämmetä. Osat, joilla on taipumus lämmetä,
voidaan suojata pieniä alumiinifoliopalasia käyttämällä. Nämä osat, kuten kanankoivet ja
-siivet, voidaan peittää pienin alumiinifoliopalasin, jotka heijastavat mikroaaltoja.
Neuvoja ja vinkkejä
89
Mikroaaltouunin kestävät keittoastiat
Ruoanval
mistusastiat
Alumiinifolio /
folioastiat
Ruskistusta varten
tarkoitetut astiat
Porsliini ja
keramiikka
Lasiastiat, esim.
Pyrex ®
Metalli
Muovi/
polystyreeni esim.
pikaruoka-astiat
Kelmu
Pakaste/
paistopussit
Paperi – lautaset,
kupit ja
talouspaperi
Olki- ja puuastiat
Kierrätetty paperi
ja sanomalehtipaperi
Sopivuus
mikrouunissa
käytettäväksi
/
/
Kommentteja
Pientä alumiinifoliopalasta voidaan käyttää ruoan suojelemiseksi
ylikuumennusta vastaan. Aseta folio vähintään 2 cm etäisyydelle
uunin seinämistä, muuten voi aiheutua kipinöintiä. Folioastioita saa
käyttää vain niiden valmistajan erityisestä suosituksesta, esim.
Microfoil ®; noudata tarkkaan annettuja ohjeita.
Noudata aina valmistajan antamia ohjeita. Älä ylitä annettuja
kuumennusaikoja. Ole hyvin varovainen, sillä nämä astiat
voivat tulla hyvin kuumiksi.
Porsliiniset astiat, saviastiat, lasitetusta keramiikasta ja
luuporsliinista valmistetut astiat ovat yleensä sopivia
käytettäviksi, mikäli niissä ei ole metallikoristelua.
On syytä noudattaa varovaisuutta hienosta lasista valmistettuja
astioita käytettäessä, sillä ne voivat särkyä tai haljeta ne äkillisesti
kuumennettaessa.
Metallisten astioiden käyttöä ei suositella mikroaaltotehoa
käytettäessä, muuten voi aiheutua kipinöintiä ja seurauksena
voi olla syttyminen tuleen.
On syytä noudattaa varovaisuutta, sillä jotkut astiat voivat
korkeissa lämpötiloissa käyristyä, sulaa tai haalistua
väriltään.
Ei saa koskettaa ruokaa ja on lävistettävä höyryn päästämiseksi
ulos.
Täytyy lävistää höyryn päästämiseksi ulos. Varmista, että
pussit sopivat käytettäväksi mikrouunissa. Älä käytä
muovisia tai metallisia siteitä, sillä ne voivat sulaa tai syttyä
tuleen metallikipinöinnin aiheuttamana.
Käytä vain lämmittämiseen tai kosteuden imemiseksi. On
syytä noudattaa varovaisuutta, sillä ylikuumennus voi
aiheuttaa syttymisen tuleen.
Valvo aina uunia näitä materiaaleja käytettäessä, sillä
ylikuumennus voi aiheuttaa syttymisen tuleen.
Voivat sisältää metalliuutteita, jotka voivat aiheuttaa
’kipinöintiä’ ja syttymisen tuleen.
90
Neuvoja ja vinkkejä
MIKROAALTOUUNIIN SOVELTUVAT ASTIAT
Microaalto
Kiertoilma
Grilil
Yhdistelmä
Uuninkestävät lasi- ja keramiikka-astiat (joissa ei
ole metalliosia, esim. Pyrex, sekä kypsennykseen
että tarjoiluun sopivat astiat, lasialusta)
X
X
X
X
Ei-uuninkestävät lasi- ja posliiniastiat
(esim. tarjoiluastiat 1)
X
-
-
-
Lasikeramiikka tai tulen/pakkasenkestävästä
materiaalista valmistettu lasikeramiikka (esim.
Arcoflam)
Uuninkestävä savitavara 2)
X
X
X
X
X
X
-
X
Lämpötilaan 200 °C saakka kuumuutta kestävä
muovi 3)
X
X 3)
-
X 3)
Paperi, pahvi
X
-
-
-
Tuorekelmu
X
-
-
-
Mikroaallonkestävä paistopussi 4)
X
X
-
X 4)
Metalliset vuoat, esim. emali ja valurauta
-
X
X
-
Mustaksi lakatut tai silikonipintaiset vuoat
-
X
-
-
Astian materiaali
X = voi käyttää
- = ei voi käyttää
1). ei hopea-, kulta-, platina- tai metallikoristeiset.
2). lasitus ei saa sisältää metallia.
3). huomaa valmistajan ilmoittama maksimilämpötila.
4). kiertoilma + mikroaalto.
Käyttö
91
KÄYTTÖ
Mikroaallot kypsennys
Uuni voidaan ohjelmoida toimimaan enintään 90 minuutin ajan. Annettava kypsennysja sulatusaika vaihtelee 10 sekunnin ja 5 minuutin välillä. Annettava aika riippuu
kokonaiskypsennys- tai kokonaissulatusajasta taulukon osoittamalla tavalla.
Kypsennysaika
0-5 minuuttia
5-10 minuuttia
10-30 minuuttia
30-90 minuuttia
Väli
10 sekuntia
30 sekuntia
1 minuutti
5 minuuttia
Mikroaaltouunin käyttö
Manuaalisessa sulatuksessa (sulatus ilman automaattista sulatustoimintoa) on käytettävä 270 W:n
tehoa. Näytössä näkyy sulatuksen symboli, kun tämä teho on valittu.
Tehoasetukset
Uunissa on viisi tehoasetusta. Valitse sopiva tehoasetus reseptiosassa annettujen
ohjeiden mukaisesti. Yleensä asetuksia käytetään seuraavasti:
Tehotason
asetus
900 W /
KORKEA
630 W
450 W
270 W /
SULATUS
90 W
W = WATT, Teho
Ehdotettu käyttö
Käytetään pikakypsennykseen tai esim. keittojen, laatikoiden, purkkiruokien, kuumien
juomien, vihannesten, kalan jne. lämmitykseen.
Käytetään tiiviiden ruokien, esim. paistien, lihamurekkeen ja valmisaterioiden pitempään
kypsennykseen, sekä herkkien ruokien, kuten juustokastikkeen ja sokerikakkujen
valmistukseen. Tällä asetuksella kastike ei kiehu yli ja ruoka kypsyy tasaisesti ulompien
osien kypsymättä liikaa.
Tiiviille ruoille, joiden kypsyminen kestää pitkään perinteisillä menetelmillä (esim.
naudanliha), kannattaa käyttää tätä tehoasetusta, jotta lihasta tulisi mureaa.
Valitse sulatukseen tämä asetus, jotta ruoka sulaa tasaisesti. Tämä asetus sopii myös
erinomaisesti riisin, pastan ja mykyjen hiljalleen keittämiseen ja vanukkaan
kypsennykseen.
Varovaiseen, esim. täytekakkujen tai leivonnaisten, sulatukseen.
92
Käyttö
Esimerkki:
Keiton kuumentaminen 2 minuutin ja 30 sekunnin ajan 630 W:n mikroaaltoteholla:
1. Käännä KYPSENNYSTAPA-säädin mikroaaltoasetukseen.
2. Aseta haluttu kypsennysaika kääntämällä AJASTIN/PAINO-säädintä
myötäpäivään.
3. Valitse 630 W:n mikroaaltoteho painamalla TEHOASETUS-painiketta
kaksi kertaa.
x2
4. Käynnistä kypsennys painamalla START/QUICK-painiketta kerran.
x1
5. Tarkista näyttö:
Tärkeää:
Jos tehoasetusta ei valita, oletuksena on automaattisesti KORKEA/900 W.
HUOMAA:
1. Jos luukku avataan kypsennyksen aikana, kypsennysaika pysähtyy automaattisesti.
Kypsennysaika alkaa kulua uudelleen, kun luukku suljetaan ja painetaan
START/QUICK-painiketta.
2. Mikroaaltojen tehoasetus voidaan tarkistaa kypsennyksen aikana painamalla
TEHOASETUS-painiketta. Tehoasetus on näkyvillä niin kauan, kuin TEHOASETUSpainike pidetään painettuna.
3. AJASTIN/PAINO-säädintä voidaan kääntää sekä myötä- että vastapäivään. Jos
säädintä käännetään vastapäivään, kypsennysaika vähenee 90 minuutista
asteittain.
Keittiöajastin
1. Käynnistä painamalla KEITTIÖAJASTIN-painiketta kerran.
x1
2. Aseta haluttu kääntämällä AJASTIN/PAINO-säädintä myötäpäivään.
3. Käynnistä painamalla START/QUICK-painiketta kerran.
x1
4. Kypsennysaika alkaa kulua.
Käyttö
93
Pikakypsennytoiminto
START/QUICK-painike mahdollistaa seuraavat kaksi toimintoa:
a) 30 sekunnin kypsennys
Voit kypsentää haluamallasi kypsennystavalla 30 sekuntia antamatta
kypsennysaikaa.
Esimerkki: Kypsentäminen 30 sekunnin ajan 630 W:n mikroaaltoteholla.
1. Valitse kypsennystapa kääntämällä KYPSENNYSTAPA-säädin asentoon
(mikroaalto).
2. Muuta tehoasetusta painamalla TEHOASETUS-painiketta.
x2
3. Käynnistä kypsennys painamalla START/QUICK-painiketta kerran.
x1
4. Tarkista näyttö:
HUOMAA:
1. Tätä toimintoa ei voida käyttää automaattikypsennyksen aikana.
2. Kun KYPSENNYSTAPA-säädin on mikroaaltoasetuksessa (
) ja painat
START/QUICK painiketta, mikroaaltoteho on aina 900 W.
Kun KYPSENNYSTAPA-säädin on yhdistelmäkäyttöasetuksessa (
tai
) ja
painat START/QUICK-painiketta, mikroaaltoteho on aina 270 W.
Kun KYPSENNYSTAPA-säädin on kiertoilma- tai yhdistelmäkäyttö 1 -asetuksessa (
tai
) ja painat START/QUICK-painiketta, kiertoilman lämpötila on aina 250 °C.
3. Lasten turvallisuuden varmistamiseksi lisää 30 sekuntia -toimintoa voidaan käyttää
vain kolmen minuutin sisällä edellisen käytön, kuten luukun sulkemisen, STOPpainikkeen painamisen tai kypsennyksen päättymisen, jälkeen.
b) Kypsennysajan pidentäminen
Kypsennysaikaa voidaan pidentää 30 sekuntia kerrallaan, jos START/QUICKpainiketta painetaan uunin ollessa käynnissä.
HUOMAA: Tätä toimintoa ei voida käyttää automaattikypsennyksen aikana.
94
Käyttö
Vähennä / lisää -painike
VÄHENNÄ( M ) - ja LISÄÄ ( L ) -painikkeilla voidaan suurentaa tai pienentää
annettuja asetuksia helposti (lopputuloksen kypsyysasteen muuttamiseksi)
kypsennyksen aikana.
a) AUTOMAATTIKYPSENNYKSEN valitseminen VÄHENNÄ-/LISÄÄ-painikkeella:
Paina VÄHENNÄ ( M ) - ja LISÄÄ ( L ) -painiketta sen jälkeen, kun olet asettanut
painon, mutta ennen kuin painat START/QUICK -painiketta. (Katso ohjetaulukoista,
missä valikoissa voidaan käyttää VÄHENNÄ- ja LISÄÄ-painiketta.)
Esimerkki: Ranskanperunoiden (0,2 kg) kypsentäminen PAKASTEEN
AUTOMAATTIKYPSENNYKSELLÄ.
1. Valitse PAKASTEEN AUTOMAATTIKYPSENNYS ranskanperunoille
painamalla painiketta neljä kertaa.
x4
2. Anna määrä (0,2 kg).
3. Valitse ”ohuet” ranskanperunat painamalla VÄHENNÄ ( M )painiketta kerran.
x1
4. Paina START/QUICK -painiketta.
x1
5. Tarkista näyttö.
HUOMAA:
Jos haluat peruuttaa VÄHENNÄ- tai LISÄÄ-toimenpiteen, paina samaa painiketta
uudelleen.
Jos haluat muuttaa LISÄÄ-asetuksen VÄHENNÄ-asetukseksi, paina VÄHENNÄ ( M )painiketta.
Jos haluat muuttaa VÄHENNÄ-asetuksen LISÄÄ-asetukseksi, paina LISÄÄ ( L )painiketta.
b) Kypsennysajan muuttaminen uunin ollessa käytössä:
Manuaalisesti asetetun kypsennyksen aikana kypsennysaikaa voidaan lyhentää tai
pidentää 30 sekunnin askelin painamalla VÄHENNÄ ( M ) - ja LISÄÄ ( L )painiketta.
HUOMAA: Tätä toimintoa ei voida käyttää automaattikypsennyksen aikana.
Käyttö
95
Asetusten tarkistus uunin käytön aikana
Tehoasetus ja uunin todellinen lämpötila voidaan tarkistaa esim. Esikuumennuksen
aikana.
TEHOASETUKSEN TARKISTUS:
Mikroaaltojen tehoasetus voidaan tarkistaa kypsennyksen aikana painamalla
TEHOASETUS-painiketta. Kypsennysaika kuluu edelleen, vaikka näyttö osoittaa
tehoasetusta.
Tehoasetus on näkyvillä niin kauan, kuin painike pidetään painettuna.
KIERTOILMAN LÄMPÖTILAN TARKISTUS:
Kun haluat tarkistaa kiertoilman lämpötilan kypsennyksen aikana, paina
KIERTOILMA-painiketta. Voit tarkistaa näin uunin todellisen lämpötilan
esikuumennuksen aikana.
Lämpötila on näkyvillä niin kauan, kuin painike pidetään painettuna.
Lisätietoja-painike
Jokaiseen painikkeeseen liittyy hyödyllisiä tietoja. Jos haluat saada tietoja painikkeesta,
paina ensin LISÄTIETOJA-painiketta ja sitten haluamaasi painiketta.
Esimerkki:
Jos haluat tietoja AUTOMAATTIKYPSENNYS -valikosta numero 2, Uunibroileri.
1. Valitse LISÄTIETOJA-painiketoiminto.
x1
2. Valitse uunibroileri (Roast Chicken) painamalla
AUTOMAATTIKYPSENNYS-painiketta 2 kertaa.
x2
HUOMAA:
1. Tietoviesti toistetaan kaksi kertaa, minkä jälkeen näyttöön tulee kellonaika, jos se on
asetettu.
2. Jos haluat peruuttaa tiedot, paina PYSÄYTYS-painiketta.
96
Käyttö
Grillaus
Uunin sisäosan grillivastuksella on vain yksi tehoasetus.
Esimerkki: Lämpimän juustovoileivän grillaus 5 minuutin ajan (aseta leipä korkealle ritilälle.)
1. Käännä KYPSENNYSTAPA-säädin grilliasetukseen.
2. Aseta haluttu kypsennysaika kääntämällä AJASTIN/PAINO-säädintä
myötäpäivään.
3. Käynnistä kypsennys painamalla START/QUICK -painiketta.
x1
4. Tarkista näyttö:
1. Grillauksen aikana suositellaan käytettäväksi korkeaa tai matalaa ritilää.
2. Kun grilliä käytetään ensimmäistä kertaa, laitteesta saattaa tulla savua tai palaneen
hajua. Tämä on normaalia eikä tarkoita, että uuni olisi epäkunnossa.Tämä voidaan
välttää käyttämällä ensimmäisen kerran grilliä ilman ruokaa 20 minuutin ajan.
3. Kypsennyksen jälkeen näytössä saattaa olla jäähtymisestä ilmoittava teksti (NOW
COOLING).
VAARA: Uunin sisäpuoli, kotelo, pyörivä alusta, ritilät ja astiat tulevat hyvin kuumiksi.
Palovammojen välttämiseksi käytä aina paksuja patakintaita poistaessasi ruokaa tai
pyörivän alustan uunista.
Kuumennus ilman ruokaa
Kun grilliä tai kiertoilmauunia käytetään ensimmäistä kertaa, laitteesta saattaa tulla savua
tai palaneen hajua. Tämä on normaalia, eikä tarkoita, että uuni olisi epäkunnossa.
Tämä voidaan välttää käyttämällä ensin grilliä ja sitten kiertoilmaa 250 °C:lla ilman ruokaa
20 minuutin ajan.
TÄRKEÄÄ: Avaa ikkuna tai käynnistä liesituuletin savun tai hajujen poistamiseksi. Varmista,
että uunissa ei ole ruokaa.
1. Käännä KYPSENNYSTAPA-säädin grilliasetukseen tai kiertoilmaasetukseen.
Käyttö
97
2. Anna tarvittava kuumennusaika. (20 min)
3. Käynnistä kypsennys painamalla START/QUICK-painiketta.
x1
Kypsennysaika alkaa kulua. Kun uuni on lopettanut kypsentämisen, avaa uunin luukku ja
anna uunin jäähtyä.
VAARA: Uunin luukku, kotelo ja uunin sisäpuoli tulevat kuumiksi. Varo palovammoja,
kun uuni jäähtyy käytön jälkeen.
Kiertoilman käyttö
Uunia voidaan käyttää perinteisen uunin tapaan kiertoilmatoiminnon ja kymmenen
esiasetetun lämpötilan avulla.
Paina KIERTOILMApainiketta
Lämpötila (° C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
250
230
220
200
190
180
160
130
100
40
Esimerkki 1: Kypsennys esikuumennuksen jälkeen
Esikuumennus 180 °C:seen ja kypsennys 20 minuuttia 180 °C:n lämmössä.
1. Valitse kypsennystapa kääntämällä KYPSENNYSTAPA-säädin asentoon
.
2. Anna haluamasi esilämmityslämpötila painamalla KIERTOILMApainiketta kuusi kertaa. Näytössä näkyy 180 °C.
x6
3. Käynnistä esikuumennus painamalla START/QUICK -painiketta.
x1
4. Tarkista näyttö:
Kun esikuumennuslämpötila on saavutettu, kuuluu äänimerkki ja näytössä näkyy
180 °C. Avaa nyt luukku ja aseta ruoka uuniin. Sulje luukku.
98
Käyttö
5. Anna kypsennysaika AJASTIN/PAINO-säätimellä (20 min).
6. Paina START/QUICK-painiketta.
x1
7. Tarkista näyttö:
Huomaa:
1. Esikuumennuksen aikana pyörivän alustan tulee olla uunissa.
2. Jos haluat muuttaa lämpötilaa esikuumennuksen jälkeen, paina KIERTOILMApainiketta, kunnes haluttu asetus tulee näyttöön. Edellä olevassa esimerkissä
KIERTOILMA-painiketta painettaisiin kypsennysajan antamisen jälkeen.
3. Kun uuni saavuttaa asetetun esikuumennuslämpötilan, se pysyttelee
automaattisesti tässä lämpötilassa 30 minuutin ajan. 30 minuutin jälkeen näyttöön
olla tästä ilmoittava teksti (NOW COOLING).
Valittu kiertoilma-ohjelma peruutetaan.
4. Kypsennyksen jälkeen uuni jäähtyy automaattisesti ja näytössä saattaa olla tästä
ilmoittava teksti (NOW COOLING).
5. Parhaat tulokset saat, kun noudatat pakkauksissa perinteiselle uunille annettuja
ohjeita.
Esimerkki 2: Kypsennys ilman esikuumennusta
Kypsentäminen 250 °C:ssa 20 minuutin ajan.
1. Valitse kypsennystapa kääntämällä KYPSENNYSTAPA-säädin asentoon
.
2. Anna kypsennysaika AJASTIN/PAINO-säätimellä (20 min).
3. Valitse haluamasi kypsennyslämpötila. (250 °C).
x1
4. Paina START/QUICK -painiketta.
x1
5. Tarkista näyttö:
Käyttö
99
HUOMAA:
1. Kypsennyksen jälkeen uuni jäähtyy automaattisesti ja näytössä saattaa olla tästä
ilmoittava teksti (NOW COOLING).
2. Kun haluat muuttaa kiertoilmauunin lämpötilaa, paina KIERTOILMA-painiketta,
kunnes haluttu lämpötila näkyy näytössä.
3. Kun kiertoilmaa käytetään ensimmäistä kertaa, laitteesta saattaa tulla savua tai
palaneen hajua. Tämä on normaalia, eikä tarkoita, että uuni olisi epäkunnossa.
(Katso kohta Kuumennus ilman ruokaa, sivu 96 - 97).
VAARA: Uunin sisäpuoli, kotelo, pyörivä alusta, ritilät ja astiat tulevat hyvin
kuumiksi. Palovammojen välttämiseksi käytä aina paksuja patakintaita poistaessasi
ruokaa tai pyörivän alustan uunista.
Yhdistelmäkäyttö
Tässä uunissa on 2 YHDISTELMÄKÄYTTÖ-tilaa: 1) Kiertolima + mikroaalto, 2) grilli +
mikroaalto. Kun haluat valita YHDISTELMÄKÄYTTÖ-tilan, käännä KYPSENNYSTAPAsäädin haluttuun asetukseen ja valitse sitten kypsennysaika. Yhdistelmäkäyttö
lyhentää yleensä kokonaiskypsennysaikaa.
KYPSENNYSTAPA
YHDISTELMÄKÄYTTÖ 1
YHDISTELMÄKÄYTTÖ 2
Kypsennysmenetelmä
Kiertoilma 250 °C
Grilli
Mikroaaltoteho
270 W
270 W
HUOMAA: Tehoasetukset vaihtelevat:
YHDISTELMÄKÄYTTÖ 1
: Uunin lämpötilaa voidaan muuttaa 40 °C:sta 250 °C:seen
(kymmenen eri tasoa). Mikroaaltotehoa voidaan muuttaa
90 W:sta 630 W:iin (neljä tasoa).
YHDISTELMÄKÄYTTÖ 2
: Mikroaaltotehoa voidaan muuttaa 90 W:sta 900 W:iin
(viisi tasoa).
Esimerkki 1:
Kypsentäminen 20 minuutin ajan YHDISTELMÄKÄYTTÖ 1:llä 90 W:n mikroaaltoteholla
ja 200 °C:n kiertoilmalla.
1. Valitse kypsennystapa kääntämällä KYPSENNYSTAPA-säädin asentoon
.
2. Anna haluamasi kypsennysaika (20 minuuttia).
3. Paina TEHOASETUS-painiketta kaksi kertaa (90 W).
x2
100
Käyttö
4. Paina KIERTOILMA-painiketta neljä kertaa (200 °C).
x4
5. Paina START/QUICK -painiketta.
x1
6. Tarkista näyttö:
Esimerkki 2:
Kypsentäminen 20 minuutin ajan YHDISTELMÄKÄYTTÖ 2:lla 90 W:n mikroaaltoteholla
ja grillillä.
1. Valitse kypsennystapa kääntämällä KYPSENNYSTAPA-säädin asentoon
.
2. Anna haluamasi kypsennysaika (20 minuuttia).
3. Paina TEHOASETUS-painiketta kaksi kertaa (90 W).
x2
4. Paina START/QUICK -painiketta.
x1
5. Tarkista näyttö:
HUOMAA: Kypsennyksen jälkeen uuni jäähtyy automaattisesti ja
näytössä saattaa olla tästä ilmoittava teksti (NOW COOLING).
VAARA: Uunin sisäpuoli, kotelo, pyörivä alusta, ritilät ja astiat tulevat hyvin
kuumiksi. Palovammojen välttämiseksi käytä aina paksuja patakintaita poistaessasi
ruokaa tai pyörivän alustan uunista.
TÄRKEÄÄ:
GRILLIN, YHDISTELMÄTOIMINNON, KIERTOILMAN, AUTOMAATTIKYPSENNYKSEN ja
PAKASTEEN AUTOMAATTIKYPSENNYKSEN käytön jälkeen jäähdytystuuletin jää
käyntiin ja näyttöön voi tulla jäähdyttämisestä ilmoittava teksti (NOW COOLING).
Jäähdytystuuletin käy myös silloin, kun näiden kypsennystapojen aikana painetaan
PYSÄYTYS-painiketta ja uunin luukku avataan. Tuuletusaukoista saattaa siis
puhaltaa ilmaa.
Käyttö
101
Valmistusaikataulukot
PAISTAMINEN LASIALUSTALLA KIERTOILMALLA
RESEPTI
Juustopiirakka
Banaanikakku
Aprikoosipekaanipähkinäkakk
Kirsikka–mantelikakku
Juustokakku
Pakastepizza
Valkosipulipatonki
Pakastelasagne
Pienet piiraat
(esim. Croissantit)
AIKA
KYPSENNYSTAPA
Esikuumenna
1) 20’00
2) 12’00
Esikuumenna
60’00
Esikuumenna
35’00
Esikuumenna
40’00
Esikuumenna
54’00
Esikuumenna
12’00
Esikuumenna
15’00
Esikuumenna
25’00
Esikuumenna
35’00
200 °C
200 °C
200 °C
180 °C
180 °C
180 °C
90 W ja 180 °C
180 °C
90 W ja 180 °C
160 °C
160 °C
220 °C
220 °C
200 °C
90 W ja 200 °C
200 °C
270 W ja 200 °C
160 °C
160 °C
TASO
Kypsennä pohjaa 15 min suoraan lasialustalla,
alemmalla tasolla, käännä vaiheen 1) jälkeen
Aseta pitkä kakkuvuoka lasialustalle, alemmalle
tasolle
Aseta pitkä kakkuvuoka lasialustalle, alemmalle
tasolle
Aseta pitkä kakkuvuoka lasialustalle, alemmalle
tasolle
Aseta ritilällä lasialustalle, alemmalle tasolle
Aseta ritilällä lasialustalle, alemmalle tasolle
Aseta suoraan lasialustalle, alemmalle tasolle
Aseta suoraan lasialustalle, alemmalle tasolle
Aseta suoraan lasialustalle, alemmalle tasolle
GRILLAAMINEN LASIALUSTALLA
RESEPTI
Gratiini
AIKA
1) 6’00
2) 14’00
3) 5’00
Vartaat
1) 10’00
2) 10’00
Sipulikeitto
1) 8’00
2) 7’30
Broileri–nuudelivuoka 1) 3’00
2) 10’00
Pihvi
1) 9’00
2) 4’00
Paksut makkarat
1) 14’00
2) 5’00
Ohuet makkarat
1) 12’00
2) 6’00
Paahtoleipä
1) 4’30
2) 1’30
Lämmin juustovoileipä 1) Esikuumenna 2’00
2) 5’00
3) 4’30
Makrilli
1) 6’00
2) 6’00
Sardiinit
1) 5’00
2) 3’00
KYPSENNYSTAPA
900 W
450 W ja grilli
450 W ja grilli
270 W ja grilli
270 W ja grilli
900 W
270 W ja grilli
900 W
450 W ja grilli
Grilli
Grilli
Grilli
Grilli
Grilli
Grilli
Grilli
Grilli
Grilli
Grilli
Grilli
90 W ja grilli
90 W ja grilli
90 W ja grilli
90 W ja grilli
TASO
Aseta astia lasialustalle, alemmalle tasolle
Käännä vaiheen 2) jälkeen
Aseta ritilällä lasialustalle, ylemmälle tasolle
Aseta keittokulhot lasialustalle, alemmalle tasolle,
lisää juusto ja leipäkuutiot vaiheen 1) jälkeen.
Aseta astia lasialustalle, alemmalle tasolle
Aseta ritilällä lasialustalle, alemmalle tasolle
Aseta ritilällä lasialustalle, alemmalle tasolle
Käännä vaiheen 1) jälkeen
Aseta ritilällä lasialustalle, alemmalle tasolle
Käännä vaiheen 1) jälkeen
Aseta ritilällä lasialustalle, alemmalle tasolle
Käännä vaiheen 1) jälkeen
Aseta ritilällä lasialustalle, alemmalle tasolle
Käännä ja lisää juusto vaiheen 2) jälkeen
Aseta ritilällä lasialustalle, alemmalle tasolle
Käännä vaiheen 1) jälkeen
Aseta ritilällä lasialustalle, alemmalle tasolle
Käännä vaiheen 1) jälkeen
Yllä olevat tiedot ovat ohjeellisia.
Säädä kypsennysaikoja ja tehotasoja tarpeen mukaan parhaan lopputuloksen saamiseksi.
Annetut ajat ovat ohjeellisia, koska ne riippuvat käytetyn lihan tyypistä ja laadusta.
Grillaus sopii erinomaisesti litteille liha- tai kalapaloille.
Taulukossa annetut asetukset ovat kylmälle uunille, ellei toisin ole mainittu.
Litteitä ruokia tarvitsee kääntää vain kerran. Paksumpia paloja tulee kääntää useammin.
Kokonaiset kalat on parasta asettaa ritilälle.
102
Reseptejä lasialustalle
RESEPTEJÄ LASIALUSTALLE JA KIERTOILMAUUNILLE
Banaanikakku
Esikuumenna uuni.
1. Rasvaa ja vuoraa pitkä kakkuvuoka.
2. Vaahdota voi ja sokeri.
3. Lisää kananmuna ja kahviesanssi ja vatkaa
uudelleen.
4. Kuori ja soseuta banaanit ja lisää seokseen.
Vatkaa hyvin.
5. Sekoita jauhot, ruokasooda, leivinjauhe ja
maito tasaiseksi seokseksi.
6. Kaada vuokaan ja tasoita pinta.
7. Aseta vuoka lasialustalle, alemmalle tasolle
60 min.
180 ˚C
8. Anna jäähtyä 5 min ja kumoa sitten ritilälle.
120 g
170 g
1 tl
2
225 g
1 tl
1/4 tl
1
100 ml
voita
hienoa sokeria
kahviesanssia
kypsää banaania
jauhoja
ruokasoodaa
leivinjauhetta
keskikokoinen kananmuna
maitoa
Aprikoosi–pekaanipähkinäkakku
Esikuumenna uuni.
1. Rasvaa ja vuoraa pitkä kakkuvuoka.
2. Sekoita suola, leivinjauhe, kaneli ja jauhot.
3. Lisää loput ainekset aprikooseja ja pähkinöitä
lukuun ottamatta ja sekoita hyvin.
4. Kääntele sekaan aprikoosit ja pähkinät.
5. Kaada vuokaan ja tasoita pinta.
6. Aseta vuoka lasialustalle, alemmalle tasolle
35 min.
90 W / 180 ˚C
11/2 tl
2 tl
110 g
110 g
110 g
175 g
2
3 rkl
175 g
175 g
hyppysellinen suolaa
leivinjauhetta
kanelia
vehnäjauhoja
grahamjauhoja
voita
fariinisokeria
vatkattua munaa
maitoa
kivettömiä, kuorittuja ja silputtuja
aprikooseja
paahdettuja, rouhittuja
pekaanipähkinöitä
Juustokakku
1. Vuoraa irtopohjavuoan pohja leivinpaperilla.
2. Sulata voi, lisää sokeri ja keksinmurut.
3. Painele vuoan pohjalle ja jäähdytä, kunnes
pohja on kovettunut.
4. Aseta kaikki täyteainekset kulhoon ja vatkaa,
kunnes seos on tasaista.
5. Kaada täyte jäähtyneen pohjan päälle.
6. Aseta vuoka lasialustalle, alemmalle tasolle
54 min.
160 ˚C
7. Anna jäähtyä. Tarjoile hedelmin koristettuna.
100 g
4l
200 g
110 g
450 g
150 g
100 g
2
1
Pohja:
voita
ruskeaa sokeria
vehnäjauhoja
digestive-keksejä murusina
Täyte:
tuorejuustoa, esim. Philadelphia
kuohukermaa
hienoa sokeria
kananmunan keltuaista
yhden sitruunan mehu ja raastettu
kuori
Reseptejä lasialustalle
Kirsikka–mantelikakku
1. Rasvaa ja vuoraa irtopohjavuoka.
2. Vaahdota margariini ja sokeri vaaleaksi
vaahdoksi.
3. Vatkaa joukkoon munat yksi kerrallaan.
4. Kääntele joukkoon jauhot ja leivinjauhe.
Sekoita seokseen kirsikat, mantelirouhe,
manteliesanssi ja maito.
5. Lusikoi seos vuokaan ja tasoita pinta.
6. Aseta vuoka lasialustalle, alemmalle tasolle
40 min.
90 W / 180 ˚C
175 g
175 g
3
175 g
1 tl
100 g
75 g
1 tl
1 rkl
margariinia
hienoa sokeria
keskikokoista kananmunaa
vehnäjauhoja
leivinjauhetta
sokeroituja kirsikoita
mantelirouhetta
manteliesanssia
maitoa
500 g
45 g
300 g
3
150 ml
50 ml
100 g
1/4 tl
piirakkataikinaa
voita
punasipulia viipaleina
keskikokoista kananmunaa
kuohukermaa
maitoa
raastettua goudaa
dijon-sinappia
mustapippuria
suolaa
Punasipulipiirakka
Esikuumenna uuni.
1. Kauli taikina ja vuoraa sillä neliönmuotoinen
vuoka.
2. Pistele taikinaan reikiä haarukalla.
3. Painele taikinan päälle leivinpaperi.
4. Paista alemmalla tasolla
15 min.
200 ˚C
5. Ota uunista ja anna jäähtyä
6. Kypsennä sipuleja voissa
5 min.
900 W
7. Vatkaa munat, kerma, maito, sinappi, suola ja
pippuri.
8. Lisää sipuli ja juusto ja sekoita hyvin.
9. Kaada seos piirakkapohjalle ja kypsennä.
1. 20 min.
200 ˚C, käännä ja sitten
2. 12 min.
200 ˚C
1/4
tl
103
104
Reseptejä lasialustalle
RESEPTEJÄ LASIALUSTALLE JA GRILLILLE
Sipulikeitto
1. Viipaloi sipulit ja aseta kulhoon lihaliemen,
suolan ja pippurin kanssa. Kypsennä
8 min.
900 W
2. Jaa keitto neljään keittokulhoon.
3. Kuutioi paahtoleipä ja asettele keiton
pinnalle. Ripottele päällimmäiseksi
juustoraaste.
4. Aseta keittokulhot lasialustalle, alemmalle
tasolle ja kypsennä
71/2 min.
270 W / GRILLI
20 g
250 g
500 ml
2
80 g
voita
sipulia
lihalientä
suolaa ja pippuria
viipaletta paahtoleipää
emmentaljuustoa
Gratiini
1. Voitele soikea uunivuoka.
2. Aseta vuokaan kerros perunaviipaleita,
sipuliviipaleita ja puolet juustosta.
3. Toista siten, että päällimmäiseksi tulee kerros
perunaviipaleita.
4. Sekoita kerma, kananmunat ja lisää suola ja
pippuri. Kaada perunoiden päälle.
5. Ripottele loput juustot päällimmäiseksi.
6. Aseta astia lasialustalle, alemmalle tasolle ja
kypsennä
1. 6 min.
900 W
2. 14 min.
450 W / GRILLI, käännä ja
sitten 3. 5 min.
450 W / GRILLI
450 g
150 g
250 g
250 ml
3
perunaa ohuina viipaleina
viipaloitua sipulia
raastettua goudaa
suolaa ja pippuria
kermaa
kananmunaa
Broileri–nuudelivuoka
1. Aseta voi, sipuli, paprika ja sienet kulhoon ja
kypsennä
2 min.
900 W
2. Sekoita jauhot ja maito tasaiseksi seokseksi,
lisää lihaliemi, maissi, suola ja pippuri.
Sekoita hyvin.
3. Lisää broileri ja nuudelit kastikkeeseen.
4. Ripottele juustoraaste päällimmäiseksi.
5. Aseta astia lasialustalle, alemmalle tasolle ja
kypsennä
1. 3 min.
900 W
2. 10 min.
450 W / GRILLI
30 g
100 g
100 g
100 g
25 g
175 ml
300 ml
150 g
250 g
150 g
75 g
voita
viipaloituja herkkusieniä
kuutioitua sipulia
kuutioitua paprikaa
vehnäjauhoja
maitoa
lihalientä
sokerimaissia
suolaa, mustapippuria
kuutioitua keitettyä broileria
keitettyjä nuudeleita
raastettua goudajuustoa
Reseptejä lasialustalle & Automaattitoiminnot
Grillatut sardiinit/makrillit
1. Sekoita marinadi ja levitä kaloille. Pidä
kylmässä tunnin ajan.
2. Aseta ritilällä lasialustalle, alemmalle tasolle.
Kypsennä sardiineja:
1. 5 min.
90 W / GRILLI käännä
2. 3 min.
90 W / GRILLI
Kypsennä makrilleja:
1. 6 min.
90 W / GRILLI, käännä
2. 6 min.
90 W / GRILLI
6
4 rkl
1 tl
1 rkl
1l
1 tl
sardiinia/makrillia, ilman päätä
Marinadi:
oliiviöljyä
valkosipulitahnaa
balsamiviinietikkaa
sitruunamehua
suolaa ja pippuria
fenkolia
AUTOMAATTITOIMINNOT
AUTOMAATTITOIMINTO määrittää oikean kypsennystavan ja -ajan
automaattisesti. Valittavana on 5 AUTOMAATTIKYPSENNYS-, 4
PAKASTEEN AUTOMAATTIKYPSENNYS- ja 7 AUTOMAATTISULATUSvalikkoa.
Vaara:
AUTOMAATTIKYPSENNYS ja PAKASTEEN AUTOMAATTIKYPSENNYS:
Uunin sisäpuoli, luukku, kotelo, pyörivä alusta, ritilät ja astiat tulevat
kuumiksi. Käytä pannulappuja tai patakintaita, kun otat ruokaa tai
pyörivän alustan uunista.
Automaattitoimintojen käyttö:
1. Valitse valikko painamalla AUTOMAATTIKYPSENNYS-, PAKASTEEN
AUTOMAATTIKYPSENNYS- tai AUTOMAATTISULATUS-painiketta,
kunnes haluamasi valikon numero tulee näyttöön. (Sivulta 107 - 110).
2. Ruoan paino tai määrä voidaan antaa kääntämällä AJASTIN/PAINOsäädintä, kunnes haluttu paino tai määrä tulee näkyviin.
• Anna pelkän ruoan paino. Älä lisää astian painoa.
• Jos ruoka painaa enemmän tai vähemmän kuin taulukoissa on
mainittu, paino tai määrä on annettava itse.
3. Ohjelmoidut kypsennysajat ovat keskimääräisiä aikoja. Jos haluat
muuttaa automaattitoiminnon kypsennysaikoja, käytä VÄHENNÄ
( M ) ja LISÄÄ ( L ) sivulta 94. Parhaat tulokset saat noudattamalla
valmistusaikataulukoiden ohjeita.
x1
105
106
Automaattitoiminnot
4. Aloita kypsennys painamalla START/QUICK-painiketta.
x1
Kun lisätoimenpiteitä tarvitaan (esim. ruoka on käännettävä), uuni pysähtyy, kuuluu
äänimerkki ja näyttö ilmoittaa tarvittavan toimenpiteen. Jatka kypsennystä painamalla
START/QUICK-painiketta.
Valmiin ruoan lämpötila riippuu alkulämpötilasta. Varmista, että ruoka on tulikuumaa
kypsennyksen jälkeen. Kypsennysaikaa voidaan pidentää ja tehoasetusta muuttaa
tarvittaessa.
Esimerkki: Riisin (300 g) kypsentäminen AUTOMAATTIKYPSENNYKSELLÄ (AC-1).
1. Valitse riisi painamalla AUTOMAATTIKYPSENNYS-painiketta kerran.
x1
2. EAseta paino kääntämällä AJASTIN/PAINO-säädintä, kunnes haluttu
paino on näytössä.
3. Käynnistä kypsennys painamalla START/QUICK-painiketta.
x1
4. Tarkista näyttö:
Ohjelmakaaviot
107
OHJELMAKAAVIOT
Automaattikypsennystaulukko
1.FRENCH FRIED
POTATOES
VALIKKONRO
OZEN
GETABLES
AC-1
Riisi
8.CHICKEN LEGS
14.RICE
9.GRATIN
15.BOILED
POTATOES
21.CHICKEN LEGS
Riisi
4
5.GRILL SKEWER
2.FROZEN
H FILLET+ SAUCE
ATINATED FISH
11.FROZEN
READY MEALS
13.SOUP
3.FRESH
10.FROZEN
VEGETABLES 24.CAKEGRATIN
17.PIQUANTE
CAKES
17.PIQUANTE
CAKES
15.BOILED
POTATOES
18.CAKE
JACKET
POTATOES
20.STEAK
& CHOPS
24.CAKE
21.CHICKEN LEGS
25.BREAD
22.POULTRY
CASSEROLES
11.FROZEN
4.FISH FILLET+ SAUCE
GRATINATED FISH
READY MEALS
25.BREAD
19.PASTA
26.MEAT JOINT
23.MINCED MEAT
16.JAM
menu1
express
menu2
express
menu2
(grill)
Ainekset 1,2 kg:lle uunibroileria:
Suolaa ja
pippuria, 1 tl paprikajauhetta, 2 rkl ruokaöljyä
CASSEROLES
RILLED
HICKEN
1.FRENCH FRIED
POTATOES
12.BEVERAGES
5.GRILL SKEWER
19.PASTA
26.MEAT JOINT
express
14.RICE
8.CHICKEN LEGS
defrost
20.STEAK
express cook
& CHOPS
AC-3
menu2
menu2
Uunipossu
(grill)
menu1
express
2.FROZEN
VEGETABLES
express
15.BOILED
POTATOES
9.GRATIN
17.PIQUANTE
CAKES
express cook1
29.CHICKEN
PAN
WITH VEGETABLES
24.CAKE
express
cook2
(grill)
0,6 - 2,0 kg (100 g)
Matala ritilä
6.ROAST PORK
13.SOUP
18.CAKE
21.CHICKEN LEGS
30.MINCE AND
ONION
25.BREAD
Ainekset 1 kg:lle sidottua porsaanpaistia: 1
cook1
cook2
cook
murskattu
valkosipulinkynsi,
2 rkl ruokaöljyä, 1 rkl
(grill)
paprikajauhetta, hiven jauhettua
roomankuminaa,
menu1 1 tl suolaa
menu2
menu2
CASSEROLES
7.GRILLED
ess
250 ml
450 ml
650 ml
14.RICE
18.CAKE
13.SOUP
express
ess
Kiehuva
vesi 23.MINCED MEAT
16.JAM
0,9 - 2,0 kg (100 g)
Matala ritilä
7.GRILLED
CHICKEN
OAST PORK
12.BEVERAGES
9.GRATIN
AC-2
Uunibroileri
12.BEVERAGES
22.POULTRY
30.MINCE AND
ONION
11.FROZEN
READY MEALS
16.JAM VEGETABLES 23.MINCED MEAT
6.ROAST PORK
RILL SKEWER
JACKET
POTATOES
100 g
1.FRENCH
200
g FRIED 8.CHICKEN LEGS
POTATOES 22.POULTRY
JACKET
300 g
POTATOES
10.FROZEN
GRATIN
21.CHICKEN LEGS
29.CHICKEN PAN
WITH VEGETABLES
10.FROZEN
GRATIN
.FISH FILLET+ SAUCE
GRATINATED FISH
ESH
GETABLES
15.BOILED
POTATOES
0,1 - 0,3 kg (100 g)
Iso kulho ja kansi
20.STEAK
& CHOPS
3.FRESH
VEGETABLES
9.GRATIN
20.STEAK
& CHOPS
14.RICE
PAINO (väli) / ASTIAT
2.FROZEN
VEGETABLES
ENCH FRIED
OTATOES
8.CHICKEN LEGS
defrost
expressCHICKEN
express
3.FRESH
VEGETABLES
10.FROZEN
GRATIN FRIED
1.FRENCH
POTATOES
19.PASTA
26.MEAT JOINT
express
JACKET
8.CHICKEN
LEGS
POTATOES
express
22.POULTRY
14.RICE
express
20.STEAK
& CHOPS
29.CHICKEN PAN
WITH VEGETABLES
express
(grill)
4.FISH FILLET+ SAUCE
GRATINATED FISH
11.FROZEN
2.FROZEN
READY MEALS
VEGETABLES
AC-4
Gratiini
5.GRILL SKEWER
6.ROAST PORK
12.BEVERAGES
3.FRESH
VEGETABLES
AC-5
Kakku
aseta
13.SOUP
4.FISH FILLET+ SAUCE
GRATINATED FISH
7.GRILLED
CHICKEN
express
menu1
CASSEROLES
5.GRILL SKEWER
defrost
express
defrost
17.PIQUANTE
10.FROZEN
CAKES
GRATIN
23.MINCED MEAT
15.BOILED
POTATOES
0,5 - 2,0 kg (100 g)
cook1
cook2
cook uunivuoka
Soikea
(grill)
Matala ritilä
express
24.CAKE
JACKET
POTATOES
21.CHICKEN LEGS
30.MINCE AND
ONION
express
express
25.BREAD
16.JAM
19.PASTA
12.BEVERAGES
26.MEAT JOINT
17.PIQUANTE
CAKES
express
express
cook
7.GRILLED
CHICKEN
express
13.SOUP
(grill)
express
cook1
CASSEROLES
18.CAKE
express
23.MINCED MEAT
24.CAKE
25.BREAD
cook2
19.PASTA
(grill)
VALMISTUS
•
•
•
•
Aseta isoon kulhoon ja lisää kiehuva vesi.
Peitä kannella.
Aseta astia pyörivän alustan keskelle.
Kun äänimerkki kuuluu, sekoita ja peitä
uudelleen.
• Kun äänimerkki kuuluu uudelleen, sekoita ja
peitä kannella, aseta takaisin uuniin ja paina
käynnistyspainiketta.
• Anna lämmön tasaantua n. 10 min
kypsennyksen jälkeen.
29.CHICKEN PAN
WITH VEGETABLES
30.MINCE AND
ONION
• Sekoita ainekset ja levitä broilerin päälle.
• Lävistä broilerin nahka.
• Aseta broileri matalalle ritilälle nahkapuoli
alaspäin.
• Kun äänimerkki kuuluu, käännä.
• Anna lämmön tasaantua uunissa kypsennyksen
jälkeen noin 3 minuuttia.
• Käytä vähärasvaista porsaanpaistia.
• Sekoita kaikki ainekset ja levitä porsaanlihan
pinnalle.
• Aseta matalalle ritilälle ja kypsennä.
• Kun äänimerkki kuuluu, käännä.
• Kääri kypsennyksen jälkeen alumiinifolioon ja
anna lämmön tasaantua noin 10 minuuttia.
• Katso “gratiini” reseptit, sivu 110.
* Ainesten kokonaispaino.
22.POULTRY
0,5 - 1,5 kg (100 g)
Kakkuvuoka, lautanen
Matala ritilä
18.CAKE
11.FROZEN
READY MEALS
30.MINCE AND
ONION
• Valmista kakku sivujen 111 - 112 reseptien mukaisesti.
• Aseta lautanen ylösalaisin matalalle ritilälle ja
kakkuvuoka sen päälle.
• Anna kakun lämmön tasaantua noin 10 min
paiston jälkeen.
• Poista kakku vuoasta.
Tärkeämenu2
ä: Kylmäsäilytettävien
ruokien alkulämpötila on 5 °C, pakasteiden –18 °C.
menu2
6.ROAST PORK
express
16.JAM
9.GRATIN
29.CHICKEN PAN
WITH VEGETABLES
26.MEAT JOINT
1.FRENCH FRIED
POTATOES
108
8.CHICKEN LEGS
14.RICE
Ohjelmakaaviot
20.STEAK
& CHOPS
29.CHICKEN PAN
WITH VEGETABLES
Ohjeita pakasteiden automaattikypsennykseen
2.FROZEN
VEGETABLES
9.GRATIN
15.BOILED
POTATOES
VALIKKONRO
3.FRESH
VEGETABLES
10.FROZEN
GRATIN
ACF-1 Cook
Pakastetut
valmisateriat
4.FISH FILLET+ SAUCE
GRATINATED FISH
5.GRILL SKEWER
6.ROAST PORK
express
menu1
1.FRENCH FRIED
POTATOES
express
defrost
2.FROZEN
VEGETABLES
0,3 - 1,0 kg* (100 g)
Kulho ja kansi
23.MINCED MEAT
12.BEVERAGES
17.PIQUANTE
CAKES
24.CAKE
CASSEROLES
2.FROZEN
VEGETABLES
express
menu2
3.FRESH
VEGETABLES
8.CHICKEN
LEGS
express
cook
4.FISH FILLET+ SAUCE
GRATINATED FISH
9.GRATIN
ACF-3 Cook
Pakastettu gratiini
18.CAKE
8.CHICKEN LEGS
25.BREAD
14.RICE
20.STEAK
& CHOPS
0,1 - 0,8 kg (100 g)
Kulho ja kansi
19.PASTA
9.GRATIN
express menu2
10.FROZEN
(grill)
GRATIN
14.RICE
express
cook1
11.FROZEN
READY MEALS
15.BOILED
POTATOES
VALMISTUS
22.POULTRY
16.JAM
13.SOUP
1.FRENCH FRIED
POTATOES
30.MINCE AND
ONION
PAINO (väli) / ASTIAT
JACKET
POTATOES
11.FROZEN
READY MEALS
ACF-2 Cook
Pakastevihannekset
7.GRILLED
CHICKEN
21.CHICKEN LEGS
26.MEAT JOINT
15.BOILED
POTATOES
JACKET
POTATOES
20.STEAK
& CHOPS
express
cook2
16.JAM
(grill)
21.CHICKEN LEGS
21.CHICKEN LEGS
22.POULTRY
29.CHICKEN PAN
WITH VEGETABLES
23.MINCED MEAT
30.MINCE AND
ONION
• Paloittele pieniin osiin, esim. suikaleiksi, kuutioiksi tai
viipaleiksi.
• Lisää 100 g:aa kohti 1 rkl vettä ja suolaa maun mukaan.
(Sienille ei tarvitse lisätä vettä).
• Peitä kannella.
• Kun äänimerkki kuuluu, sekoita ja peitä uudelleen.
• Anna lämmön tasaantua kypsennyksenjälkeen noin 2
minuuttia.
29.CHICKEN PAN
WITH VEGETABLES
• Lisää 100 g:aa kohti 1 rkl vettä ja suolaamaun mukaan.
(Sienille ei tarvitse lisätä vettä.)
• Peitä kannella.
• Kun äänimerkki kuuluu, sekoita ja peitä uudelleen.
• Anna lämmön tasaantua kypsennyksen jälkeen noin 2
minuuttia.
Tärkeää: Jos pakastevihannekset ovat jäätyneet yhteen, aseta
kypsennysasetukset itse.
30.MINCE AND
ONION
• Ota pakastettu gratiini pakkauksesta. Jos astia ei sovellu
mikroaaltouunissa käytettäväksi, aseta gratiini sopivaan
mikroaaltouunin kestävään astiaan.
• Peitä leivinpaperilla.
• Jos astia soveltuu mikroaaltouunissa käytettäväksi, poista
alkuperäinen paperikansi ja peitä leivinpaperilla.
• Anna lämmön tasaantua kypsennyksen jälkeen noin 5
minuuttia.
ACF-4 Cook
0,20 - 0,40 kg (50 g)
• Aseta pakastetut ranskalaiset perunat paistinvuokaan.
menu1
menu2
menu2
Paksut ranskalaiset
Paistinvuoka
• Aseta paistinvuoka yläritilälle ja kypsennä.
(grill)
perunat (suositellaan Korkea ritilä
• Kun kuuluu äänimerkki, käännä ranskalaiset perunat.
tavalliseen uuniin)
• Kypsytyksen jälkeen poista ranskalaiset perunat
cook1
cook2
defrost
cook
(grill)
paistinastiasta ja aseta tarjoilulautaselle. (Seisotusaikaa ei
tarvita).
menu1
Tärkeää: Valitse ”ohuet” ranskanperunat painamalla
menu2
menu2
(grill)
VÄHENNÄ ( M ) -painiketta. Paistinvuoka kuumenee
kypsyttämisen aikana. Käytä uunikäsineitä ottaessasi
cook1
cook2
defrost
cook
(grill)
paistinvuoan uunista.
Tärkeää: Kylmäsäilytettävien ruokien alkulämpötila on 5 °C, pakasteiden –18 °C.
3.FRESH
VEGETABLES
4.FISH FILLET+ SAUCE
GRATINATED FISH
5.GRILL SKEWER
12.BEVERAGES
JACKET
POTATOES
17.PIQUANTE
CAKES
22.POULTRY
24.CAKE
6.ROAST PORK
11.FROZEN
READY MEALS
13.SOUP
16.JAM
18.CAKE
23.MINCED MEAT
25.BREAD
19.PASTA
24.CAKE
26.MEAT JOINT
7.GRILLED
12.BEVERAGES
CHICKEN
express
6.ROAST PORK
0,2 - 0,6 kg (100 g)
Matala, soikea vuoka ja
leivinpaperia tai alkuperäinen
astia ja leivinpaperia
5.GRILL SKEWER
10.FROZEN
GRATIN
13.SOUP
express
CASSEROLES
17.PIQUANTE
CAKES
express
express
18.CAKE
25.BREAD
express
express
express
14.RICE JOINT
26.MEAT
20.STEAK
& CHOPS
29.CHICKEN PAN
WITH VEGETABLES
express
9.GRATIN
15.BOILED
POTATOES
21.CHICKEN LEGS
30.MINCE AND
ONION
3.FRESH
express
VEGETABLES
10.FROZEN
express
GRATIN
JACKET
express
22.POULTRY
4.FISH FILLET+ SAUCE
11.FROZEN
READY MEALS
16.JAM
23.MINCED MEAT
5.GRILL SKEWER
12.BEVERAGES
17.PIQUANTE
CAKES
24.CAKE
6.ROAST PORK
13.SOUP
18.CAKE
25.BREAD
7.GRILLED
CHICKEN
1.FRENCH
FRIED
CASSEROLES
POTATOES
express
2.FROZEN
express
VEGETABLES
express
GRATINATED FISH
8.CHICKEN LEGS
19.PASTA
POTATOES
.GRATIN
0.FROZEN
GRATIN
15.BOILED
POTATOES
21.CHICKEN LEGS
CHICKEN LEGS
2.BEVERAGES
GRATIN
JACKET
POTATOES
22.POULTRY
HICKEN LEGS
.FROZEN
GRATIN
CASSEROLES
RATIN
.FROZEN
READY MEALS
express
menu2
PAINO (väli) / ASTIAT
AD-1 Sulatus
Pihvit ja kyljykset
14.RICE
17.PIQUANTE
CAKES
29.CHICKEN PAN
WITH VEGETABLES
21.CHICKEN LEGS
30.MINCE AND
ONION
25.BREAD
AD-2 Defrost
Paistit
14.RICE
JACKET
POTATOES
19.PASTA
15.BOILED
POTATOES
16.JAM
0,2 - 1,0 kg (100 g)
Paistinvuoka
(Katso huomautus sivulla 110.)
20.STEAK
& CHOPS
24.CAKE
20.STEAK
& CHOPS
22.POULTRY
26.MEAT JOINT
21.CHICKEN LEGS
0,6 - 2,0 kg (100 g)
Paistinvuoka
(Katso huomautus sivulla 110.)
29.CHICKEN PAN
WITH VEGETABLES
30.MINCE AND
ONION
23.MINCED MEAT
menu2
express
(grill)
FROZEN
GRATIN
.BEVERAGES
express
cook
FROZEN
READY MEALS
.SOUP
CHICKEN LEGS
BEVERAGES
CASSEROLES
JACKET
POTATOES
17.PIQUANTE
CAKES
express
cook1
22.POULTRY
24.CAKE
express
cook2
AD-3 Defro(grill)
st
Jauheliha
23.MINCED MEAT
16.JAM
25.BREAD
18.CAKE
14.RICE
17.PIQUANTE
CAKES
19.PASTA
20.STEAK
& CHOPS
24.CAKE
menu2
express
29.CHICKEN PAN
WITH VEGETABLES
20.STEAK
& CHOPS LEGS
21.CHICKEN
20.STEAK
25.BREAD
& CHOPS
0,20 - 1,00 kg (50 g)
Paistinvuoka
(Katso huomautus sivulla 110.)
29.CHICKEN PAN
WITH VEGETABLES
30.MINCE
AND
29.CHICKEN PAN
ONION
WITH VEGETABLES
menu2
(grill)
RATIN
.FROZEN
GRATIN
CHICKEN
GRATIN LEGS
CASSEROLES
express
cook
FROZEN
GRATIN
.FROZEN
0.FROZEN
GRATIN
READY
MEALS
press
menu2
GRATIN
15.BOILED
JACKET
POTATOES
15.BOILED
14.RICE
POTATOES
19.PASTA
POTATOES
express
cook1
30.MINCE AND
21.CHICKEN LEGS
22.POULTRY
ONION
30.MINCE PAN
AND
21.CHICKEN LEGS 29.CHICKEN
20.STEAK
26.MEAT
JOINT
ONION
WITH
VEGETABLES
& CHOPS
cook2
express
AD-5 Defro(grill)
st
Siipikarja
JACKET
16.JAM
POTATOES
JACKET
15.BOILED
express
menu2
POTATOES
POTATOES
22.POULTRY
23.MINCED MEAT
22.POULTRY
LEGS
21.CHICKEN
FROZEN
16.JAM
17.PIQUANTE
.BEVERAGES
READY
MEALS
1.FROZEN
16.JAM
.FROZEN
JACKET
CAKES
cook1
xpress
cook
READY
MEALS express
GRATIN
POTATOES
23.MINCED MEAT
24.CAKE
23.MINCED MEAT
22.POULTRY
(grill)
express
0,9 - 2,0 kg (100 g)
Paistinvuoka
(Katso huomautus sivulla 110.)
30.MINCE AND
ONION
cook2
(grill)
AD-6 Defrost
Kakku
BEVERAGES
.SOUP
2.BEVERAGES
.FROZEN
READY MEALS
17.PIQUANTE
18.CAKE
CAKES
17.PIQUANTE
16.JAM
CAKES
24.CAKE
25.BREAD
24.CAKE MEAT
23.MINCED
SOUP
CASSEROLES
3.SOUP
.BEVERAGES
18.CAKE
19.PASTA
18.CAKE
17.PIQUANTE
25.BREAD
26.MEAT JOINT
25.BREAD
24.CAKE
0,1 - 1,4 kg (100 g)
Lautanen
CAKES
ASSEROLES
press
menu2
CASSEROLES
.SOUP
ress menu2
xpress cook
xpress menu2
CASSEROLES
press
0,2 - 1,0 kg (100 g)
Paistinvuoka
(Katso huomautus sivulla 110.)
26.MEAT JOINT
AD-4 Defrost
Broilerinkoivet
14.RICE
HICKEN LEGS
15.BOILED
GRATIN
14.RICE
CHICKEN LEGS
POTATOES
18.CAKE
SOUP
xpress
cook
express
cook
press menu2
VALMISTUS
23.MINCED MEAT
16.JAM
15.BOILED
POTATOES
18.CAKE
3.SOUP
109
Ohjeita automaattiseen sulatukseen
VALIKKO NRO
1.FROZEN
READY MEALS
Ohjelmakaaviot
30.MINCE AND
ONION
AD-menu2
7 Defrost
(grill)
Leipä
19.PASTA
express
19.PASTA
18.CAKE
express menu2
express cook1
(grill)
express menu2
19.PASTA
(grill)
26.MEAT JOINT
26.MEAT JOINT
25.BREAD
express
cook2
26.MEAT
(grill) JOINT
0,1 - 1,0 kg (100 g)
Paistinvuoka
(Ohjelma soveltuu lähinnä
viipaloidulle leivälle.)
• Aseta ruoka paistinvuokaan kääntölevyn keskelle.
• Kun kuuluu äänimerkki, käännä ruoka, järjestele se
uudelleen ja erottele osiin. Suojaa ohuet osat ja lämpimät
osat alumiinifoliolla.
• Kääri sulattamisen jälkeen alumiinifolioon 10 - 15
minuutiksi, kunnes sulanut kauttaaltaan.
• Aseta lautanen pyörivälle alustalle ylösalaisin ja
aseta lintu lautaselle rintapuoli alaspäin.
• Kun uuni pysähtyy ja kuuluu äänimerkki, käännä
ruoka. Suojaa sulaneet osat alumiinifoliolla.
• Jos äänimerkki kuuluu, käännä ruoka ja suojaa
uudelleen.
• Peitä sulatuksen jälkeen alumiinifoliolla ja anna
lämmön tasaantua noin 15–30 minuutin ajan, kunnes
ruoka on sulanut kokonaan.
• Aseta jauheliha paistinvuokaan kääntölevyn keskelle.
• Kun kuuluu äänimerkki, käännä ruoka. Poista sulatetut
osat, jos mahdollista.
• Peitä sulattamisen jälkeen alumiinifoliolla ja anna seistä 510 minuuttia, kunnes sulanut kauttaaltaan.
• Aseta ruoka lautaselle pyörivän alustan keskelle.
• Kun uuni pysähtyy ja kuuluu äänimerkki, käännä
ruoka, irrota palat toisistaan ja asettele uudestaan.
Suojaa ohuet ja kuumenneet kohdat alumiinifoliolla.
• Kääri sulatuksen jälkeen alumiinifolioon noin 10–15
minuutin ajaksi, kunnes ruoka on sulanut kokonaan.
• Aseta lintu rintapuoli alaspäin vuokaan pyörivän alustan
keskelle.
• Kun kuuluu äänimerkki, käännä ympäri ja suojaa ohuet
osat ja lämpimät kohdat alumiinifoliolla.
• Huuhtele sulatuksen jälkeen kylmällä vedellä, peitä
alumiinifoliolla ja anna lämmön tasaantua noin 15–30
minuutin ajan, kunnes ruoka on sulanut kokonaan.
• Fjern al emballagen fra kagen.
• Aseta suoraan kääntölevylle tai kääntölevyn keskelle
asetetulle lautaselle.
• Sulattamisen jälkeen leikkaa kakku samankokoisiin paloihin
ja jätä kunkin palan välille tila ja seisota 15-30 minuuttia,
kunnes kakku on sulanut kauttaaltaan.
• Aseta kakkuvuokaan kääntölevyn keskelle. 1,0 kg
jaotellaan suoraan kääntölevylle.
• Kun kuuluu äänimerkki, käännä, asettele uudelleen ja
poista sulaneet palaset.
• Peitä sulattamisen jälkeen alumiinifoliolla ja anna seistä 5 15 minuuttia, kunnes sulanut kauttaaltaan.
cook2
Tärkcook1
ecook1
ää: Kylmäsäilytettävien
ruokien alkulämpötila on 5 °C, pakasteiden –18 °C.
(grill) cook2
express
express
express menu2
(grill)
express
express
(grill)
110
Ohjelmakaaviot
Tärkeää:
1. Pihvit ja kyljykset tulee pakastaa yhtenä kerroksena.
2. Jauheliha tulee pakastaa ohuena levynä.
3. Suojaa sulaneet osat kääntämisen jälkeen alumiinifolion suikaleilla.
4. Siipikarja on käsiteltävä välittömästi sulattamisen jälkeen.
5. Kermalla kuorrutetut kakut sietävät mikroaaltoja erittäin huonosti.
Parhaan tuloksen saamiseksi poista kerma mikrouunista välittömästi, jos se alkaa sulaa
nopeasti ja anna siesta 10 - 30 minuuttia huonelämpötilassa.
Reseptejä automaattikypsennykseen AC-4
Kesäkurpitsa–pastavuoka
1. Kaada vesi, öljy ja suola kulhoon, peitä ja
kuumenna kiehuvaksi.
3-5 min.
900 W
2. Kaada pasta vuokaan. Sekoita ja kypsennä.
9-11 min.
270 W
Valuta pasta ja anna jäähtyä.
3. Sekoita tomaatit ja sipuli ja mausta. Voitele
uuninkestävä vuoka. Lisää pasta ja kaada
päälle tomaattikastike.
Aseta päälle kesäkurpitsaviipaleet.
4. Vatkaa hapankerma ja kananmunat ja kaada
vuokaan. Ripottele päälle juustoraaste.
Kypsennä matalalla ritilällä
AUTOMAATTIKYPSENNYKSELLÄ AC-4
Anna lämmön tasaantua kypsennyksen
jälkeen noin 5–10 minuuttia.
500 ml
1/2 l
80 g
400 g
150 g
1 rkl
450 g
150 g
2
100 g
vettä
ruokaöljyä
suolaa
pastaa
silputtuja tölkkitomaatteja
sipuli, hienoksi silputtuna
basilikaa, timjamia
suolaa ja pippuria
öljyä vuoan voiteluun
viipaloitua kesäkurpitsaa
hapankermaa
kananmunaa
raastettua cheddarjuustoa
Parsakaali–peruna–sienivuoka
1. Aseta perunat ja parsakaali kulhoon. Lisää
vesi. Peitä ja kypsennä. Sekoita kerran
kypsennyksen aikana.
9-12 min.
900 W
2. Viipaloi perunat.
3. Voitele uuninkestävä vuoka. Asettele
parsakaali, sienet ja perunat kerroksittain.
Ripottele päälle persilja ja mausta suolalla ja
pippurilla.
4. Yhdistä kananmunat nesteeseen ja
mausteisiin ja kaada vihannesten päälle.
Ripottele päällimmäiseksi juustoraaste.
Kypsennä matalalla ritilällä
AUTOMAATTIKYPSENNYKSELLÄ AC-4
Anna lämmön tasaantua kypsennyksen
jälkeen noin 10 minuuttia.
400 g
400 g
6 rkl
1 tl
400 g
1 rkl
3
125 ml
125 ml
100 g
kuorittuja (halkaistuja) perunoita
parsakaalin kukintoja
vettä (60 ml)
voita tai margariinia vuoan voiteluun
herkkusieniä, viipaleina
persiljaa, hienoksi silputtuna
suolaa ja pippuria
kananmunaa
kermaa
maitoa
suolaa ja pippuria, muskottipähkinää
raastettua goudajuustoa
Ohjelmakaaviot
111
Reseptejä automaattikypsennykseen AC-5
Porkkanakakku
1. Voitele vuoka.
2. Vaahdota keltuaiset ja sokeri käsivatkaimella.
3. Lisää porkkanat, sitruunamehu ja
mantelirouhe.
4. Yhdistä jauhot ja leivinjauhe, lisää seokseen
ja sekoita hyvin.
5. Vatkaa valkuainen kovaksi vaahdoksi ja
kääntele se seoksen joukkoon. Kaada seos
kakkuvuokaan ja aseta vuoka matalalle
ritilälle. Kypsennä
AUTOMAATTIKYPSENNYKSELLÄ AC-5
6. Anna jäähtyä vuoassa 5 minuuttia
kypsennyksen jälkeen.
1 tl
5
250 g
250 g
250 g
80 g
1 rkl
5
voita tai margariinia vuoan voiteluun
kananmunan keltuaista
sokeria
porkkanaa, hienoksi raastettuna
yhden sitruunan mehu
mantelirouhetta
vehnäjauhoja
leivinjauhetta
kananmunan valkuaista
Hedelmäkakku
1. Voitele rengasmuotti.
2. Sekoita voi ja tomusokeri sähkövatkaimella
tasaiseksi seokseksi. Lisää keltuaiset yksi
kerrallaan.
3. Sekoita vähitellen joukkoon mantelilastut,
rusinat ja hienoksi raastettu sitruunan kuori.
Sekoita hyvin.
4. Vatkaa valkuaiset kovaksi vaahdoksi ja
kääntele varovasti seokseen. Sekoita
leivinjauhe ja jauhot ja siivilöi ja kääntele ne
varovasti seokseen.
5. Siirrä taikina rengasmuottiin ja paista
alemmalla ritilällä
AUTOMAATTIKYPSENNYKSELLÄ AC-5
1 tl
170 g
140 g
4
40 g
40 g
4
280 g
15 g
voita tai margariinia vuoan voiteluun
voita tai margariinia
tomusokeria
kananmunan keltuaista
mantelilastuja
rusinoita
hienoksi raastettua sitruunan kuortal
kananmunan valkuaista
vehnäjauhoja
leivinjauhetta
112
Ohjelmakaaviot
Calvadoksella höystetty omenatorttu
1. Sekoita jauhot ja leivinjauhe. Lisää sokeri,
vaniljasokeri, suola, kananmuna,
karvasmanteliöljy ja voi, ja vaivaa
sähkövatkaimen taikinakoukuilla.
2. Peitä taikina ja aseta viileään paikkaan n. 30
minuutiksi.
3. Voitele vuoka. Kaaviloi taikina folion välissä
ja aseta vuokaan. Muotoile taikinaan noin 3
cm:n korkuiset reunat.
4. Levittele hasselpähkinärouhe piirakkapohjalle.
5. Kuori omenat, lohko neljään osaan, poista
kara ja viipaloi. Asettele viipaleet limittäin
hasselpähkinärouheen päälle ja sirottele
päälle hieman kanelia.
6. Erottele valkuaiset ja keltuaiset. Vatkaa
valkuaiset kovaksi vaahdoksi ja ripottele
vähitellen joukkoon hyppysellinen suolaa ja 1
rkl sokeria.
7. Sekoita keltuainen, loput sokerista ja
vaniljasokeri tasaiseksi seokseksi.
8. Lisää ja sekoita joukkoon Calvados,
maissijauhot ja kerma. Kääntele joukkoon
valkuaisvaahto ja levitä seos tasaisesti
omenaviipaleiden päälle.
9. Aseta matalalle ritilälle ja kypsennä
AUTOMAATTIKYPSENNYKSELLÄ AC-5
Vinkki: Anna tortun jäähtyä vuoassa ja ripottele
pinnalle tomusokeria.
200 g
1 tl
100 g
1 rkl
1
3-4
125 g
1 tl
50 g
600 g
2
4 rkl
4 rkl
1 1/2 rkl
125 g
vehnäjauhoja
leivinjauhetta
sokeria
(15 g) vaniljasokeria
hyppysellinen suolaa
kananmuna
karvasmanteliöljyä
voita
voita tai margariinia vuoan voiteluun
rouhittuja hasselpähkinöitä
omenaa (n. 3–4)
kanelia
kananmunaa
hyppysellinen suolaa
sokeria
calvadosta (omenaviinaa)
maissijauhoja
kuohukermaa
tomusokeria pinnalle
Hoito & puhdistus
113
HOITO & PUHDISTUS
VAROITUS: ÄLÄ KÄYTÄ MIKROAALTOUUNIN TAI SEN OSIEN PUHDISTUKSEEN
UUNINPUHDISTUSAINEITA, HÖYRYPUHDISTIMIA, VOIMAKKAITA PUHDIST-USAINEITA,
NATRIUMHYDROKSIDIA SISÄLTÄVIÄ AINEITA TAI HANKAUSVILLAA.
VAARA!Uunin sisäpuoli, luukku, kotelo ja lisävarusteet tulevat hyvin kuumiksi GRILLIN,
YHDISTELMÄTOIMINNON, KIERTOILMAN, AUTOMAATTIKYPSENNYKSEN ja PAKASTEEN
AUTOMAATTIKYPSENNYKSEN käytön jälkeen. Ennen puhdistusta on varmistettava, että
ne ovat jäähtyneet kunnolla.
Uunin ulkopinta
Uunin ulkopinta voidaan puhdistaa helposti miedolla saippualiuoksella. Pyyhi
puhdistuksen jälkeen ensin kostealla liinalla ja kuivaa lopuksi pehmeällä pyyhkeellä.
Uunin säätimet
Avaa luukku ennen puhdistusta, jotta uunin säätimet kytkeytyvät pois toiminnasta.
Ohjauspaneeli on puhdistettava varovasti. Pyyhi varovasti pelkällä vedellä kostutetulla
liinalla, kunnes se on puhdas. Älä käytä liian märkää liinaa. Älä käytä mitään
kemiallista puhdistusainetta tai hankausainetta.
Uunin sisäpinta
1. Pyyhi roiskeet ja läikkynyt neste kostealla, pehmeällä liinalla tai sienellä jokaisen
käytön jälkeen, kun uuni on vielä lämmin. Irrota pinttynyt lika miedolla
saippualiuoksella ja pyyhi useita kertoja kostealla liinalla, kunnes kaikki lika ja
saippua lähtee pois.
Roiskeet voivat ylikuumentua ja alkaa savuta tai syttyä tuleen sekä aiheuttaa
kipinöitä.
Älä irrota aaltoputken suojusta.
2. Varmista, ettei saippualiuosta tai vettä pääse seinämien pieniin tuuletusaukkoihin.
Muutoin uuni voi vahingoittua.
3. Älä puhdista uunin sisäpintaa suihkutettavilla puhdistusaineilla.
4. Kuumenna uunia säännöllisesti kiertoilmatoiminnolla tai grillillä (katso sivu 96 - 97,
kohta ”Kuumennus ilman ruokaa”). Ruokajäämät ja rasvaroiskeet voivat alkaa kärytä
ja haista.
Lisävarusteet
Pese lisävarusteet miedolla astianpesuaineella ja kuivaa. Ne ovat konepesun kestäviä.
Luukku
Puhdista luukun molemmat puolet, tiivisteet ja viereiset osat säännöllisesti kostealla,
pehmeällä liinalla. Uunin ovilasin puhdistukseen ei saa käyttää voimakkaita
hankausaineita tai teräviä metallisia raaputtimia. Ne voivat naarmuttaa pintaa ja
aiheuttaa lasin rikkoutumisen.
Pidä aaltoputken suojus ja lisävarusteet aina puhtaina. Jos uunin sisäpuolelle tai
lisävarusteisiin jää rasvaa, se voi ylikuumentua, aiheuttaa kipinöitä, savuta ja jopa
syttyä tuleen, kun uunia käytetään seuraavan kerran.
HUOMAA: Älä puhdista uunia höyrypuhdistimella.
114
Automaattinen tehon vähennys
AUTOMAATTINEN TEHON VÄHENNYS
TÄRKEÄÄ:
1. Jos kypsennät ruokaa yli normaalin ajan vain 900 W:n teholla, uuni laskee tehoa
automaattisesti ylikuumenemisen välttämiseksi. (Mikroaaltotehoa lasketaan).
Kypsennystapa
Normaali aika
Mikroaalto 900 W , kypsennys
20 min.
Grillaus
15 min.
Yhdistelmäkäyttö 1
Micro - 40 min.
Yhdistelmäkäyttö 2
Micro - 15 min.
(900 W:n mikroaaltoteho)
Grill - 15 min.
Yhdistelmäkäyttö 2
Micro - 40 min.
(630 W:n mikroaaltoteho)
Grill - 15 min
2. GRILLIN, YHDISTELMÄTOIMINNON, KIERTOILMAN, AUTOMAATTIKYPSENNYKSEN ja
PAKASTEEN AUTOMAATTIKYPSENNYKSEN käytön jälkeen jäähdytystuuletin jää
käyntiin ja näyttöön voi tulla jäähdyttämisestä ilmoittava teksti (NOW COOLING).
Jäähdytystuuletin käy myös silloin, kun näiden kypsennystapojen aikana painetaan
PYSÄYTYS-painiketta ja uunin luukku avataan. Tuuletusaukoista saattaa siis
puhaltaa ilmaa.
Ongelmatilanteet . . . & Tekniset tiedot
115
ONGELMATILANTEET . . .
Oire
Laite ei toimi kunnolla ?
Mikroaaltouunitoiminto
ei toimi ?
Pyörivä alusta ei pyöri ?
Mikroaaltouunin virran
katkaisu ei onnistu ?
Uunin lamppu ei toimi ?
Ruoan kuumeneminen ja
kypsyminen kestää
aikaisempaa kauemmin ?
Tarkista/ohje
• Sulakerasian sulakkeet toimivat.
• Talossa ei ole ollut sähkökatkoa.
• Jos sulakkeet palavat toistuvasti, ota yhteys pätevään sähköasentajaan.
• Luukku on suljettu kunnolla.
• Luukun tiivisteet ja niiden pinnat ovat puhtaat.
• KÄYNNISTYS-painiketta on painettu.
• Alustan kannatin on asetettu alustan napaan oikein.
• Astia ei ulotu pyörivän alustan ulkopuolelle.
• Ruoka ei ulotu pyörivän alustan ulkopuolelle ja estä sitä pyörimästä.
• Pyörivän alustan alla olevassa syvennyksessä ei ole mitään.
• Eristä laite sulakerasiasta.
• Ota yhteys valtuutettuun AEG-huoltoon.
• Ota yhteys valtuutettuun AEG-huoltoon. Uunin lampun saa
vaihtaa vain valtuutettu AEG-huolto.
• Aseta pitempi kypsennysaika (kaksinkertainen määrä = melkein
kaksinkertainen aika) tai,
• Jos ruoka on tavallista kylmempää, käännä se silloin tällöin tai,
• Aseta suurempi teho.
TEKNISET TIEDOT
Verkkovirta (AC)
Sulake
Vaadittu teho (AC):
Lähtöteho:
Mikroaaltotaajuus
Ulkomitat
Sisämitat
Uunin tilavuus
Pyörivä alusta
Paino
Uunin lamppu
Mikroaalto
Grilli
Grilli/mikroaalto
Kiertoilma
Kiertoilma/mikroaalto
Mikroaalto
Grillivastukset
Kiertoilma
: 230 V, 50 Hz
: 16 A
: 1.5 kW
: 2.8 kW
: 2.8 kW
: 2.8 kW
: 2.95 kW
: 900 W (IEC 60705)
: 1300 W (650 W x 2)
: 1450 W
: 2450 MHz * (ryhmän 2 / luokan B)
: 592 mm (L) x 462 mm (K) x 537 mm (S)
: 375 mm (L) x 272 mm (K) x 395 mm (S) **
: 40 litres **
: ø362 mm, keraaminen
: 30 kg
: 25 W/240 - 250 V
*
Tämä laite täyttää eurooppalaisen standardin EN55011 vaatimukset.
Tämän standardin vaatimusten mukaisesti laite on luokiteltu ryhmän 2, luokan B laitteeksi.
Ryhmän 2 tarkoittaa, että laite tuottaa tarkoituksella radiotaajuusenergiaa sähkömagneettisen säteilyn
muodossa ruoan kuumentamiseen.
Luokan B laite on laite, joka soveltuu käytettäväksi kotitalousympäristössä.
** Sisätilavuus on laskettu mittaamalla enimmäisleveys, syvyys ja korkeus.
Todellinen uuniin mahtuvan ruoan tilavuus on pienempi.
Tämä laite on direktiivien 2004/108/EC, 2006/95/EC ja 2005/32/EC.
Osana periaatettamme parantaa tuotteitamme jatkuvasti pidätämme oikeuden
muuttaa rakennetta ja teknisiä ominaisuuksia ilman erillistä ilmoitusta.
116
Asennus
ASENNUS
Mikroaaltouuni voidaan asentaa paikkaan A, B tai C:
Paikka syvennyksen koko Ilmankiertoaukko Hyllyn ja katon
L S K
(min)
välinen etäisyys
A
B
C
560 x 550 x 450
560 x 500 x 450
560 x 550 x 460
20
20
20
50
50
Ei ole
Mitat millimetreinä.
Ilmankiertoaukko
Paikka A
Paikka B
Johdon
kiinnike
Paikka A
450 mm
Johdon kiinnike
min. 20 mm
Ilmankiertoaukko
D
Perinteinen
uuni
Laitteen asentaminen
Paikka B
65 mm
Paikka C
460 mm
5 mm
1. Poista kaikki pakkausmateriaalit ja tarkista huolellisesti,
että laitteessa ei ole vaurioita.
2. Jos mikroaaltouuni on asennettu paikkaan C, varmista,
että mikroaaltouunin ympärillä on kuvan mukaiset raot.
3. Kiinnitä neljä kiinnityskappaletta paikoilleen
asetusmallin (TMAPTA004URR0) avulla.
4. Työnnä laitetta hyllyyn: nosta laite ala-/etukappaleiden
yli ja työnnä sitten hitaasti (älä käytä liiallista voimaa),
kunnes uunin etupaneeli on hyllyn etureunan kohdalla.
5. Varmista, että laite on vakaa ja ettei se ole kallellaan.
6. Kiinnitä uuni paikoilleen mukana toimitetuilla ruuveilla.
Kiinnityspisteet ovat uunin ylä- ja alakulmissa (katso
sivun 85 kuva, kohta 1).
7. Aseta rungon kiinnityskannat neljään kiinnityspisteeseen
(mukana kaksi varakantaa).
8. On erittäin tärkeää varmistaa, että tuote on asennettu
tämän käyttöoppaan ja tavallisen uunin tai keittotason
valmistajan asennusohjeiden mukaisesti.
450 mm
min. 20 mm
Paikka C
20 mm
Perinteinen
uuni
Asennus
117
Laitteen kytkeminen sähköverkkoon
•
•
•
•
•
•
•
•
Pistorasian on oltava helposti käsillä, jotta laite voidaan kytkeä irti
vaaratilanteessa. Uuni voidaan kytkeä irti verkkovirrasta myös kiinteään
johdotukseen ohjeiden mukaan asennetun kytkimen avulla.
Pistorasia ei saa olla hyllyn takana.
Paras paikka on hyllyn yläpuolella, katso (A). Jos laite
(A)
kytketään kohtaan (A), irrota kiinnike uunin takaa kohdasta
15 (katso sivu 85) ja kiinnitä virtajohto kiinnikkeellä kuten
kuvassa sivulla 116.
Jos virtajohtoa ei kytketä kohtaan (A), virtajohto on vietävä
uunin alitse.
Kytke laite maadoitettuun seinäpistorasiaan (yksivaiheinen
230 V:n, 50 Hz:n vaihtovirta).
Pistorasialla on oltava 16 A:n sulake.
Virtajohdon saa vaihtaa vain sähköasentaja.
Kiinnitä virtajohtoon ennen asentamista narunpätkä, jotta se on helpompi kytkeä
kohtaan (A), kun laite asennetaan.
Kun asennat laitetta korkeareunaiseen hyllyyn, ÄLÄ anna virtajohdon litistyä.
Virtajohtoa tai pistoketta ei saa upottaa veteen tai muuhun nesteeseen.
Sähkökytkennät
VAARA:
HUOLEHDI, ETTÄ KOTISI PISTORASIAT OVAT MAADOITETTUJA.
Valmistaja ei vastaa seurauksista seurauksista, jos tämä turvatoimenpide
laiminlyödään.
• Jos laitteesi virtajohdossa oleva pistoke ei sovi pistorasiaan, ota yhteys
ammattitaitoiseen sähköasentajaan.
118
Ympäristöä koskevia tietoja
YMPÄRISTÖÄ KOSKEVIA TIETOJA
Pakkausmateriaalien ja vanhojen laitteiden
hävittäminen ympäristöä kunnioittavalla tavalla
Pakkausmateriaalit
AEG-mikroaaltouunit on pakattava huolellisesti, jotta ne eivät vahingoittuisi kuljetuksen
aikana.
Pakkauksessa käytetään mahdollisimman vähän pakkausmateriaaleja.
Pakkausmateriaalit (esim. päällysmuovi tai vaahtomuovi) voivat olla vaarallisia lapsille.
Tukehtumisvaara. Pidä pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta.
Kaikki käytetyt pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä ja voidaan kierrättää. Pahvi on
valmistettu kierrätyspaperista ja puuosat ovat käsittelemättömiä. Muoviosat on merkitty
seuraavasti:
”PE” - polyetyleeni, esim. päällysmuovi.
”PS” - polystyreeni, esim. pakkausmateriaalina (freoniton).
”PP” - polypropyleeni, esim. pakkaushihnat.
Pakkausmateriaalien uudelleenkäyttö säästää raaka-aineita ja vähentää jätteen määrää.
Pakkausmateriaalit tulee viedä lähimpään kierrätyspisteeseen.
Pyydä lisätietoja paikallisilta viranomaisilta.
Vanhojen laitteiden hävittäminen
Vanhat laitteet tulee tehdä vaarattomiksi ennen hävittämistä irrottamalla pistoke ja
katkaisemalla ja hävittämällä virtajohto.
Tämän jälkeen laite tulee viedä lähimpään kierrätyspisteeseen. Tarkista paikallisilta
viranomaisilta, voiko paikkakunnallasi kierrättää sähkölaitteita.
Symboli
, joka on merkitty tuotteeseen tai sen pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei
saa käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen sijaan luovutettava sopivaan sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän tuotteen
asianmukaisen hävittämisen varmistamisella autetaan estämään sen mahdolliset ympäristöön
ja terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi aiheutua muussa tapauksessa tämän
tuotteen epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Tarkempia tietoja tämän tuotteen
kierrättämisestä saat kuntasi jäteasioita hoitavalta viranomaiselta, talousjätehuoltopalvelusta
tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.
Huolto ja takuu & Service och garanti (i Finland)
119
Huolto ja takuu
Huolto ja varaosat
Huollot, varaosatilaukset ja mahdolliset korjaukset
on annettava valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi.
Lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen numeron
löydät soittamalla numeroon
0200-2662 (0,16 €/min) + pvm),* tai katsomalla
puhelinluettelon keltaisilta sivuilta kohdasta
“kodinkoneiden huoltoa”.
Kuluttajaneuvonta
Tuotettasi tai sen käyttöä koskeviin kysymyksiin
saat vastauksen kuluttajaneuvonnastamme
soittamalla numeroon 0200-2662 (0,16 €/min)
+pvm). Voit olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan
myös sähköpostitse osoitteessa
carelux.fsh@electrolux.fi.
Varmistaaksesi laitteesi moitteettoman toiminnan,
vaadi aina käytettäväksi sopivinta, siis alkuperäistä
varaosaa.
Takuu
Tuotteen takuuaika voidaan ilmoittaa erikseen. Ellei
takuuaikaa ole erikseen määritelty, noudatetaan
vallitsevaa lainsäädäntöä ja kansallisia määräyksiä.
Takuuehdot noudattavat vallitsevan lainsäädännön
mukaisia yleisiä ehtoja. Ostokuitti säilytetään, koska
takuun alkaminen määritetään ostopäivän mukaan.
Korvaus huollosta voidaan periä myös takuuaikana:
* aiheettomasta huoltokäynnistä
* ellei valmistajan laitteen asennuksesta, käytöstä
ja hoidosta antamia ohjeita ole noudatettu
* Mainitse soittaessasi tuotteen merkki. Kopioi
arvokilvestä tuotteen tiedot alla olevaan
kohtaan, niin ne löytyvät helposti, jos sinun
pitää ottaa yhteys huoltoliikkeeseen.
Malli (Model): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..............................................
Tuotenumero (Prod.nr.): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sarjanumero (Serial nr): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ostopäivä: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Service och garanti (i Finland)
Service och reservdelar (gäller i Finland)
Alla servicearbeten, reservdelsbeställingar och
eventuella reparationer får utföras endast av ett
auktoriserat serviceföretag. Information om det
närmaste auktoriserade serviceföretaget får du från
numret 0200-2662 (0,16 €/min+lna), * eller
telefonkatalogens gula sidor
“hushållsapparatservice”.
För att säkra maskinens klanderfria funktion skall
man vid reparationer använda endast originala
reservdelar.
* När du beställer service eller reservdelar bör du
veta produktnummer och modellbeteckning som
står på dataskylten. Skriv upp dem här så har du
dem tillhands när du behöver dem.
Mod: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..............................................
Prod. Nr: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ser. Nr: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inköpsdatum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konsumentrådgivare i Finland
Vid eventuella tekniska problem eller om du har
frågor angående maskinens funktion eller
användning, ber vi dig ringa vår
konsumentrådgivare, tel. 0200-2662 (0,16
€/min+lna). Konsumentrådgivaren kan också
kontaktas via elektronisk post, adress
carelux.fsh@electrolux.fi.
Garanti i Finland
Produktens garantitid kan definieras separat. Finns
det ingen definierad garantitid, har produkten
garanti enligt den gällande lagstiftningen och de
lokala bestämmelserna. Garantivillkoren uppfyller
branchens allmänna villkor enligt den gällande
lagstiftningen. Spara inköpsvittot som verifikation
för inköpsdatumet, som avgör garantitidens början.
Kostnaderna kan debiteras även under tid som
omfattas av kostnadsfri service
* vid onödigt servicebesök.
* om tillverkarens anvisningarna för installation,
användning och skötsel inte följts.
120
Indholdsfortegnelse
FOR PERFEKTE RESULTATER
Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en ulastelig
funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet lettere – funktioner, som du
ikke finder i almindelige apparater. Brug et par minutter på at læse mere – så du kan få det
bedste ud af det.
TILBEHØR OG FORBRUGSVARER
I AEG's webbutik kan du finde alt, hvad du har brug for, til at holde alle dine AEG-apparater
flotte og perfekt fungerende. Sammen med et stort udvalg af tilbehør, der er designet og
udviklet til de høje kvalitetsstandarder, du ville forvente – fra specialkogegrej og bestikkurve til
flaskeholdere og fine vaskeposer ...
Besøg webbutikken på
www.aeg-electrolux.com/shop
INDHOLDSFORTEGNELSE
121
125
126
128
130
141
144
146
152
153
154
154
155
157
158
Vigtige sikkerhedsoplysninger
Oversigt over apparatet
Før ibrugtagning
Mikrobølger tilberedning vejledning
Betjening af mikrobølgeovnen
Opskrifter til glassbakke
Automatisk tilberedning
Tilberedningstabeller
Vedligeholdelse & rengøring
Reduceret effektniveau
Hvad skal jeg gøre, hvis . . .
Specifikationer
Installering
Miljøoplysninger
Kundeservice
Vigtige oplysninger vedrørende sikkerhed og
betjening af ovnen er markeret med dette symbol
og/eller nævner ord såsom ”Advarsel” eller ”Udvis
forsigtighed”. Sørg for at følge instruktionerne
meget nøje.
Symbolet er tegn på, at der kommer yderligere
oplysninger vedrørende brug af ovnen.
Kløveret indikerer tips vedrørende
energibesparelse og gode råd om miljøvenlig brug
af ovnen.
I tilfælde af funktionssvigt skal du følge
instruktionerne under afsnittet ”Hvad skal jeg
gøre, hvis...”.
Vigtige sikkerhedsoplysninger
121
VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER
VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER: LÆS GRUNDIGT,
OG BEHOLD TIL FREMTIDIGT BRUG
Undgå risikoen for brand
Mikrobølgeovnen bør ikke efterlades uden opsyn, mens den er i brug. Hvis effekt er for
høj, eller tilberedningstiden er for lang, kan fødevarerne overophedes, hvilket kan
resultere i brand.
Strømstikket skal være nemt tilgængeligt, så enhedens ledning nemt kan fjernes i
nødstilfælde.
Strømforsyningen (vekselstrøm) skal være 230 V, 50 Hz, med en sikring på minimum
16 A eller en afbryder på minimum 16 A.
Det anbefales, at du har et kredsløb, der kun forsyner dette apparat.
Opbevar eller anvend ikke ovnen udendørs.
Hvis mad, der opvarmes, begynder at ryge, MÅ DU IKKE ÅBNE OVNDØREN. Sluk ovnen,
og træk ledningen ud, og vent indtil, at maden er holdt med at ryge. Hvis døren åbnes,
mens maden ryger, kan det forårsage brand.
Anvend kun beholdere og kogegrej, der er velegnet til mikrobølgeovn. Se side 129.
Lad ikke ovnen være uden opsyn, når der anvendes engangsbeholdere i plastik, papir
eller andre letantændelige materialer.
Rengør låget over bølgelederen, ovnrummet og drejetallerkenen efter brug. Disse
enheder skal være tørre og fedtfri. Fedtophobning kan blive overophedet og begynde
at ryge eller gå i brand.
Anbring ikke brandbare materialer i nærheden af ovnen eller ventilationsåbninger. Bloker ikke
ventilationsåbninger.
Fjern alle metalliske forstærkninger, metalplomber osv. fra fødevarer og fødevareemballage.
Buedannelse på metalliske overflader kan antænde brand.
Brug ikke mikrobølgeovnen til at opvarme olie til friturestegning. Temperaturen kan ikke
kontrolleres, og olien kan gå i brand.
Hvis du vil lave popcorn, må du kun anvende popcornposer beregnet til mikrobølgeovn.
Opbevar ikke fødevarer eller andre ting inde i ovnen.
Kontroller indstillingerne, efter at du har tændt ovnen for at sikre, at ovnen er indstillet til den
ønskede funktion.
Undgå risikoen for kvæstelser
ADVARSEL:
Anvend ikke ovnen, hvis den er beskadiget eller har funktionsfejl. Tjek følgende før
brug:
a) Døren. Sørg for, at døren lukker rigtigt, og at den ikke er dårligt justeret eller slået
skæv.
b) Hængslerne og dørens sikkerhedslås. Kontroller, at de ikke er i stykker eller sidder løst.
c) Dørens pakninger og lukkeflader. Kontroller, at de ikke er blevet beskadigede.
d) Kontroller, at der ikke er nogen buler eller hak inden i ovnrummet eller på døren.
e) Kontroller, at strømforsyningsledningen og stikket ikke er beskadiget.
Du må aldrig selv foretage justeringer af, reparere eller ændre på ovnen. Det er farligt
for alle andre end en kompetent person at foretage service eller reparation, som
betyder afmontering af en plade, der beskytter mod mikrobølgeenergi.
122
Vigtige sikkerhedsoplysninger
Du må ikke bruge ovnen med døren stående åben eller på nogen måde ændre på dørens
sikkerhedslåse.
Du må ikke bruge ovnen, hvis der er en genstand mellem dørpakningerne og
lukkefladen.
Du må ikke lade fedt eller snavs samle sig på dørpakningerne og de tilgrænsende dele. Følg
vejledningen for "Vedligeholdelse & rengøring" på side 152. Hvis ovnen ikke holdes ren, kan det føre
til forringelse af overfladen, der kan påvirke apparatets levetid negativt og muligvist resultere i en
farlig situation.
Personer med PACEMAKERE skal forespørge om forsigtighedsforanstaltningerne vedrørende
mikrobølgeovne hos deres læge eller pacemakerens producent.
Sådan undgår du elektrisk stød
Du må under ingen omstændigheder fjerne det udvendige kabinet.
Du må aldrig spilde væske eller placere genstande i dørlåsens eller ventilationens åbninger. Hvis
du har spildt væske, skal du straks slukke for ovnen, trække stikket ud og ringe til en autoriseret
servicemedarbejder ho AEG.
Du må ikke dyppe strømforsyningsledningen eller stikket i vand eller anden væske.
Du må ikke føre strømforsyningsledningen hen over en varm eller skarp overflade såsom
området omkring varmluftshullet øverst på ovnens bagside.
Du må ikke forsøge selv at udskifte ovnlyset eller lade nogen anden end en autorisere
AEG-servicemedarbejder gøre det. Hvis ovnlyset ikke fungerer, skal du kontakte din
forhandler eller en autoriseret servicemedarbejder hos AEG.
Hvis mikrobølgeovnens strømforsyningsledning beskadiges, skal den erstattes af en speciel
ledning. Denne udskiftning skal foretages af en autoriseret AEG-servicemedarbejder.
Sådan undgår du risikoen for eksplosion og pludselig kogning
ADVARSEL: Væske og andre fødevarer må ikke opvarmes i lukkede beholdere, da der er risiko
for, at de kan eksplodere.
Brug aldrig lukkede beholdere. Fjern forsegling og låg før brug. Forseglede beholdere kan
eksplodere på grund af et opbygget tryk, selv efter at ovnen er slukket. Pas på, når du
opvarmer drikkevarer i mikrobølgeovnen. Brug en beholder med en bred åbning, så bobler
let kan slippe ud.
Opvarmning af drikkevarer i mikrobølgeovnen kan resultere i forsinket kraftig kogning, og
det er derfor vigtigt at være forsigtig, når du håndterer beholderen.
Sådan undgår du pludselig kraftig kogning og skoldning:
1. Rør i væsken før opvarmning/genopvarmning.
2. Vi anbefaler, at du sætter en røreske af glas eller lignende redskab i væsken under
genopvarmningen.
3. Lad væsken stå i ovnen, når den er færdigopvarmet, for at undgå forsinket kraftig kogning.
Du må ikke koge æg med skal på, og hele hårdkogte æg må ikke opvarmes i
mikrobølgeovnen, da der er risiko for, at de kan eksplodere selv efter, at kogningen er
afsluttet. For at koge eller genopvarme æg, som ikke er lavet til røræg eller er lavet til en
blanding, skal du prikke hul på æggeblommen for at undgå, at æggene eksploderer. Du skal
pille skallen af æggene og skære hårdkogte æg i skiver, før du genopvarmer dem i
mikrobølgeovnen.
Du skal prikke hul i skindet eller skrællen på fødevarer såsom kartofler, pølser og frugt før
tilberedning for at undgå, at de eksploderer.
Vigtige sikkerhedsoplysninger
123
Sådan undgår du brandsår
Du skal bruge grydelapper eller grillhandsker, når du tager maden ud af ovnen, så du undgår
at blive brændt.
Når du åbner beholdere, popcornposer, kogeposer osv., skal du holde disse væk fra ansigtet
og hænderne, således at dampen kan slippe ud, og du undgår at blive forbrændt.
For at undgå forbrændinger skal du altid teste madens temperatur og røre i maden, inden
du serverer den. Du skal også være særligt opmærksom på temperaturen på føde- og
drikkevarer til spædbørn, børn og ældre.
Beholderens temperatur er ikke en sand indikation af føde- eller drikkevarernes temperatur.
Du skal altid teste madens temperatur.
Hold altid god afstand til ovnen, når du åbner ovndøren, så du undgår at blive forbrændt af
damp og varme, der siver ud fra ovnen.
Efter opvarmning skal du skære fyldte, tilberedte fødevarer i skiver, så dampen kan sive ud,
og du derved kan undgå forbrændinger.
Du skal holde børn væk fra døren, så de ikke brænder sig.
Rør ikke ovndøren, det udvendige kabinet, kabinettet på bagsiden, ovnrummet,
ventilationsåbninger, tilbehøret og skåle/fadene under brug af tilstandene GRILL, VARMLUFT,
KOMBINATION, AUTOMATISK TILBEREDNING og AUTOMATISK TILBEREDNING AF
FROSTVARER, da delene bliver varme. Før rengøring skal du sikre dig, at delene ikke er varme.
Sådan undgår du, at børn anvender ovnen forkert
ADVARSEL: Du må kun lade børn bruge ovnen uden tilsyn, når de har fået fyldestgørende
instruktioner, således at de er i stand til at bruge ovnen på en sikker måde og forstår risikoen
ved forkert brug.
Denne enhed er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med begrænsede fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de har
modtaget vejledning om brug af enheden af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
Der bør føres tilsyn med børn for at sikre, at de ikke leger med enheden.
Du må ikke lægge din vægt over på ovndøren. Undgå at lege med ovnen eller bruge den som
legetøj.
Børn skal kende alle vigtige sikkerhedsregler: de skal bruge grillhandsker og være forsigtige,
når de fjerner forseglinger på fødevarer. Børn skal være særligt opmærksomme på
indpakninger (f.eks. selvopvarmende materialer), der er beregnet til at gøre maden sprød, da
de kan være ekstra varme.
Andre advarsler
Du må aldrig på nogen måde ændre på ovnen.
Flyt ikke ovnen, mens den er i brug.
Ovnen er kun egnet til tilberedning af fødevarer i hjemmet og må kun bruges til madlavning.
Den er ikke egnet til erhvervsmæssig brug eller brug i laboratorier.
Sådan opnår du problemfri brug af ovnen og undgår skade
Brug aldrig ovnen, hvis den er tom, undtagen hvis det anbefales i brugervejledningen, da det
kan beskadige ovnen. Se side 135 - 136.
Når du bruger en tallerken til bruning eller et selvopvarmende materiale, skal du altid placere
en varmeresistent ikke-leder såsom en porcelænstallerken under denne for at forhindre skade
på drejetallerkenen på grund af varmepåvirkningen. Den forvarmningstid, der er angivet i
opskriften, må ikke overskrides.
Du må ikke bruge kogegrej af metal, som tilbagekaster mikrobølgerne og derved kan
forårsage elektrisk buedannelse. Du må ikke sætte dåser ind i ovnen.
Brug kun drejetallerkenen, der er beregnet til denne ovn.
Placer ikke nogen genstand på det ydre kabinet, mens ovnen er i brug.
124
Vigtige sikkerhedsoplysninger
Brug ikke plastikbeholdere beregnet til mikrobølgeovn, hvis ovnen stadig er varm efter brug
af GRILL, VARMLUFT, AUTOMATISK TILBEREDNING og AUTOMATISK TILBEREDNING AF
FROSTVARER, da de kan smelte. Plastikbeholdere må ikke bruges til de ovenstående
indstillinger, medmindre producenten siger, at de er egnede.
BEMÆRK:
Hvis du er i tvivl om, hvordan ovnen tilsluttes, skal du kontakte en autoriseret og faguddannet
elektriker. Hverken producenten eller forhandleren kan påtage sig noget ansvar for
beskadigelse af ovnen eller personskade, der måtte opstå, hvis den korrekte procedure for
tilslutning af ovnen ikke følges.
Der kan af og til dannes vanddamp eller vanddråber på ovnvæggene eller omkring
dørpakningerne og lukkefladen. Dette er helt normalt og er ikke tegn på utæthed eller anden
form for funktionssvigt.
Oversigt over apparatet
125
OVERSIGT OVER APPARATET
Mikrobølgeovn & tilbehør
1
2
4
3
1
5
11
6
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
9
1
Fastgøringspunkter (4 punkter)
Grillelement
Ringvarmelegeme til varmluft
Ovnlampe
Betjeningspanel
Ribber
Bølgelederlåg
Ovnrum
Drev til drejetallerken
Dørpakninger og lukkeflader
Dørhåndtag
Luftsventilationsåbning
Udvendigt kabinet
Strømledning
Kabelsko
8
1
7
12
14
15
Du skal kontrollere, om du har modtaget følgende tilbehør:
16 Drejetallerken
19 Høj rist
17 Sokkel til drejetallerken
20 Rist til glasbakke
18
21 Glasbakke
Lav rist
• Placer drejetallerkenen i koblingen på midten af
ovnbunden, og sørg for, at du anbringer den med
OVERSIDEN opad, (TOP er indpræget på den ene side).
Den skal kunne dreje frit rundt om koblingen.
• Placer drejetallerkenen på soklen.
• Placer om nødvendigt høj/lav rist på drejetallerkenen.
• Sæt glasbakken ind i ribberne. Du kan tilberede retter
direkte i bakken eller sætte risten ned i bakken, når du
steger for at opfange dryp (se side 140).
13
16
17
Kobling
Disse riste anvendes til tilberedning i konvektions-,
kombinations- eller grilltilstand.
18
19
20
21
126
Oversigt over apparatet & Før ibrugtagning
BEMÆRK:
• Sørg altid for, at drejetallerkenen og soklen er monteret korrekt ved brug. Dette
fremmer jævn tilberedning. En dårlig monteret drejetallerken kan rasle, roterer måske
ikke korrekt og kan skade ovnen.
• Drejetallerkenen roterer med uret eller mod uret. Drejeretningen kan skifte hver gang,
du tænder for ovnen. Dette påvirker ikke selve tilberedningen.
• Når du bestiller tilbehør, skal du nævne to ting: navnet på reservedelen og modelnavnet
til din forhandler eller en AEG-servicemedarbejder.
Betjeningspanel
Digitalt display og indikatorer:
3
1 Indikatoren TILBEREDNING ER I GANG
Indikatoren
START
2
2
Indikatoren
GRILL
1
3
4 Indikatoren VARMLUFT
5 Indikatoren MIKROBØLGEOVN
19
6 Indikatoren INFORMATION
Betjeningsknapper:
7 Knappen INFORMATION
8 Knappen SPROG
9 Knappen OVNFUNKTIONER
til tilberedning med mikrobølgeovn
til tilberedning med mikrobølgeovn og GRILL
tilberedning med mikrobølgeovn og VARMLUFT
til GRILL
til VARMLUFT
10 Drejeknappen TIMER/VÆGT
18
11 Knappen AUTOMATISK TILBEREDNING
12 Knappen TILBEREDNING AF FROSTVARER
17
13 Knappen AUTOMATISK OPTØNING
16
14 Knappen MIKROBØLGEEFFEKT
15 Knappen START/QUICK
16 Knappen STOP
17 Knappen VARMLUFT
18 Knappen MINUTER
19 Knappen MINDRE/MERE
FØR IBRUGTAGNING
1. Tilslut ovnen. Ingenting vises displayet på dette tidspunkt.
2. Åbn døren.
Ovndisplayet beder dig nu vælge sprog (”SELECT LANGUAGE") på seks sprog.
3. Luk døren.
Ovndisplayet beder dig nu vælge sprog
.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Før ibrugtagning
127
BEMÆRK:
Hvis du ikke gør noget i tre minutter efter afbrydes strømmen
automatisk. Ingenting vises displayet på dette tidspunkt. Hvis du vil
tænde for strømme igen, skal du åbne døren.
4. Opvarm ovnen uden mad i (se side 135 - 136).
TILBEREDNINGSTIP:
Ovnen har et "Informationsdisplaysystem", som giver dig trin for trin vejledning, der
hjælper dig igennem hver funktion, og som gør det muligt for dig at få oplysninger på
det ønskede sprog. Ovnen har knappen INFORMATION, så du kan få oplysninger om
hver knap. Indikatorer vises i displayet, når du har trykket på en knap, for at informere
dig om det næste trin.
Sprogvalg
Tryk på knappen SPROG
en gang
to gange
3 gange
4 gange
5 gange
6 gange
SPROG
ENGLISH
DEUTSCH
NEDERLANDS
FRANÇAIS
ITALIANO
ESPAÑOL
Ovnen er forudindstillet til engelsk. Du kan
ændre sproget. Hvis du vil ændre sprog, skal
du trykke på knappen SPROG, indtil det
ønskede sprog vises. Tryk dernæst på
knappen START/QUICK.
Eksempel: Vælge italiensk:
1. Vælg det ønskede sprog ved at trykke på knappen SPROG.
x5
2. Tryk på knappen START/QUICK for at begynde indstillingen.
x1
3. Kontroller displayet:
BEMÆRK: Det valgte sprog huskes, selvom strømforsyningen svigter.
Anvendelse af knappen stop
Brug knappen STOP til at:
1. Slette en fejl i programmeringen.
2. Stoppe ovnen midlertidigt under tilberedning.
3. Hvis du vil annullere et program under tilberedningen, skal du trykke på knappen
STOP to gange.
128
Mikrobølger tilberedning vejledning
MIKROBØLGER TILBEREDNING VEJLEDNING
Mikrobølger tilberedning
For at koge/optø mad i en mikrobølgeovn skal mikrobølgeenergien kunne gå igennem
beholderen og trænge ind i maden.
Det er derfor vigtigt at vælge egnet kogegrej.
Runde/ovale fade er bedre end firkantede/rektangulære, da maden i hjørnerne har en
tendens til at blive tilberedt for meget.
Det er vigtigt at vende, omarrangere eller røre i maden for at sikre jævn opvarmning.
Det er nødvendigt, at maden hviler, efter at den er taget ud af mikrobølgeovnen, så varmen
kan blive fordelt jævnt igennem maden.
Madkarakteristika
Sammensætning
Kompakthed
Mængde
Størrelse
Form
Temperatur
Placering
Tildækning
Prikning
Omrøring,
vending og
omplacering
Hviletid
Beskyttelse
Mad med højt fedt- eller sukkerindhold (f.eks. frugtkager) behøver mindre
tilberedningstid. Pas på, da overopvarmning kan medføre brand.
Madens kompakthed påvirker den nødvendige tilberedningstid. Lette porøse
madvarer, f.eks. kager og brød, tilberedes hurtigere end tunge, kompakte madvarer,
f.eks. stege og gryderetter.
Tilberedningstiden afhænger af mængden af mad, der anbringes i ovnen. Det
tager f.eks. længere tid at tilberede 4 kartofler end 2.
Små stykker tilberedes hurtigere end større, da mikrobølgerne kan trænge igennem
fra alle sider til midten. Det er bedst, at alle stykker er af samme størrelse, for at de kan
blive tilberedt jævnt.
Hvis madvarerne er af uensartet form, f.eks. kyllingebryster eller kyllingelår, tager de
tykkere dele længere tid at tilberede. Mad i runde forme tilberedes mere jævnt end
mad i firkantede forme.
Madens begyndelsestemperatur påvirker den nødvendige tilberedningstid. Det tager
længere tid at tilberede mad, som lige er taget ud af køleskabet, end mad der har
stuetemperatur. Skær i madvarer med fyld, f.eks. doughnuts med syltetøjsfyld, så
varmen eller dampen kan slippe ud.
Tilberedningsmetoder
De tykkeste dele af maden skal placeres mod yderkanten af fadet, f.eks. kyllingelår.
Brug prikket plastfolie, der er egnet til brug i mikrobølgeovn, eller et egnet låg.
Madvarer med skræl, skind eller hinde skal prikkes flere steder inden tilberedning eller
opvarmning, da dampen kan hobe sig op og få maden til at sprænge, f.eks. kartofler, fisk,
kylling, pølser.
Vigtigt: Æg må ikke tilberedes i mikrobølgeovn, da de kan sprænge, selv efter tilberedningen
er slut, f.eks. pocherede, stegte, hårdkogte æg.
For jævn tilberedning er det vigtigt at omrøre, vende og omplacere maden under
tilberedning. Maden skal altid røres og omplaceres fra yderkanten og ind mod midten.
Det er nødvendigt, at maden får lov til at hvile, efter at den er taget ud af mikrobølgeovnen,
så varmen kan blive fordelt jævnt i maden.
Ved optøning kan nogle områder af maden blive varme. Varme områder kan beskyttes med
små stykker alufolie, som tilbagekaster mikrobølger, f.eks. lår og vinger på en kylling.
Mikrobølger tilberedning vejledning
129
Kogegrej, der tåler mikroovn
Kogegrej
Alufolie/
foliebeholdere
Mikrobølgesikker
/
Bruningsfade
Porcelæn og
keramik
Ildfast glas,
f.eks. Pyrex ®
Metal
/
Plast/polystyren, f.eks.
fast food-beholdere
Plastfolie
Fryse-/stegeposer
Papirtallerkener,
papkrus og - samt
køkkenrulle
Beholdere af
strå og træ
Genbrugspapir
og avispapir
Bemærkninger
Små stykker alufolie kan bruges til at beskytte mad, så de
ikke tilberedes for meget. Hold folien mindst 2 cm fra
ovnens vægge, da der ellers dannes lysbuer. Det frarådes at
anvende foliebeholdere, medmindre fabrikanten angiver, at
de er egnede, f.eks. Microfoil ®. Følg brugsanvisningen nøje.
Følg altid producentens vejledning. Overskrid ikke den
angivne tilberedningstid. Pas meget på, da disse fade kan
blive meget varme.
Porcelæn, keramik, glaseret lertøj, fajance o.lign. er som
regel velegnede, medmindre de har metaldekoration.
Der skal udvises forsigtighed, hvis der anvendes fine glasartikler,
da de kan gå i stykker eller revne, hvis de opvarmes for hurtigt.
Det frarådes at anvende kogegrej af metal i mikrobølgeovn,
da der kan dannes lysbuer, som kan medføre brand.
Der skal udvises forsigtighed, da visse beholdere kan
smelte, blive skæve eller misfarvede ved høje temperaturer.
Må ikke berøre maden og skal prikkes, så dampen kan slippe ud.
Skal prikkes, så dampen kan slippe ud. Sørg for at poserne
egner sig til brug i mikrobølgeovn. Brug ikke plast- eller
metalclips, da de kan smelte eller der kan gå ild i dem på
grund af lysbuedannelse.
Må kun anvendes til opvarmning eller til at absorbere fugt.
Der skal udvises forsigtighed, da overophedning kan
forårsage brand.
Hold altid øje med ovnen, når disse materialer anvendes, da
overophedning kan forårsage brand.
Kan indeholde små stykker metal, som kan forårsage
lysbuedannelse og medføre brand.
Egnet kogegrej
Micro- Varmluft Grill Kombination
Kogegrejmateriale
bølger
Ildfaste glas- og keramikfade (uden nogen metaldele,
f.eks. Pyrex, ildfast kogegrej, glasfade)
Ikke-ildfast glas og porcelæn
(f.eks. bordservice 1)
Glaskeramik og vitrokeramik af ild-/frostfast
materiale (f.eks. Arcoflam)
Ildfast lertøj 2)
Ovnfast plastik op til 200 °C 3)
Papir, pap
Film
Stegepose til mikrobølgeovn 4)
Stegefade i metal, f.eks. emalje- eller støbejernsfade
Sortlakerede eller silikonebeklædte bageforme
X = egnet
- = ikke egnet
1). Undtagen sølv-, guld-, platin- eller
metaludsmykning.
2). Omfatter ikke glasur, der indeholder metal.
X
X
X
X
X
-
-
-
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-
X
X 3)
X
X
X
X
X 3)
X 4)
-
-
X
-
-
3). Vær opmærksom på maksimumtemperaturen
angivet af producenten.
4). Kombineret varmluft- + mikrobølgefunktion.
130
Betjening af mikrobølgeovnen
BETJENING AF MIKROBØLGEOVNEN
Mikrobølger tilberedning
Ovnen kan programmeres til maksimum 90 minutters tilberedningstid. Inputenheden
for tilberedningstiden varierer fra 10 sekunder til fem minutter. Som vist i oversigten
afhænger det af den samlede tilberedningstid.
Tilberedningstid
0-5 minutter
5-10 minutter
10-30 minutter
30-90 minutter
Øgningsenhed
10 sekunder
30 sekunder
1 minut
5 minutter
Manuel optøning
Til manuel optøning (uden brug af den automatiske optøningsfunktion) benyttes 270 W.
Optøningssymbolet vises på displayet, når dette effektniveau vælges.
Mikrobølgeeffekt
Ovnen har fem effektniveauer. For at vælge effektniveau til tilberedning skal du følge
vejledningen i opskrifterne. Generelt gælder følgende anbefalinger:
Effektindstilling
900 W /
HØJ
630 W
Anvendelsesforslag
Bruges til hurtig tilberedning eller genopvarmning, f.eks. suppe, gryderetter, dåsemad,
varme drikke, grønsager, fisk osv.
Bruges til længerevarende tilberedning af mere kompakte madvarer som f.eks. steg,
forloren hare og tallerkenretter samt til mere sarte retter som f.eks. ostesauce og
sukkerbrødskage. Ved denne lave temperatur koger saucen ikke over, og maden bliver
jævnt tilberedt uden at få for meget i de yderste lag.
450 W
Bruges til kompakte madvarer, som kræver lang tilberedningstid, når de tilberedes i en
almindelig ovn. Disse er f.eks. oksekødsretter, hvor det tilrådes at bruge denne indstilling
for at sikre, at kødet bliver mørt.
270 W /
Bruges til optøning. Vælg denne indstilling for at sikre, at maden optøs jævnt. Denne indstilling
OPTØNING er også ideel til tilberedning ved svag varme af ris, pasta og æggecreme.
90 W
Til forsigtig optøning, f.eks. cremekage eller wienerbrød.
W = WATT
Betjening af mikrobølgeovnen
131
Eksempel: Opvarmning af suppe i 2 minutter og 30 sekunder ved en effekt på 630 W.
1. Drej knappen OVNFUNKTIONER til mikrobølgeindstilling.
2. Vælg den ønskede tilberedningstid ved at dreje TIMER/VÆGT med uret.
3. Tryk på knappen MIKROBØLGEEFFEKT to gange til effekt på 630 W.
x2
4. Tryk på knappen START/QUICK en gang for at begynde tilberedning.
x1
5. Kontroller displayet:
Bemærk:
Hvis der ikke angives nogen effekt, vælges 900 W automatisk.
BEMÆRK:
1. Hvis døren åbnes under tilberedningsprocessen, stopper tilberedningstiden, der
vises i det digitale display, automatisk. Tilberedningstiden begynder igen at tælle
nedad, når døren lukkes, og der trykkes på START/QUICK.
2. Hvis du ønsker at kende effektniveauet under tilberedningstiden, skal du trykke på
knappen MIKROBØLGEEFFEKT. Så længe din finger trykker på knappen
MIKROBØLGEEFFEKT, vises effektniveauet i displayet.
3. Du kan dreje knappen TIMER/VÆGT med eller mod uret. Hvis du drejer knappen
mod uret, reduceres tilberedningstiden gradvist fra 90 minutter.
Minuter
1. Tryk på knappen MINUTER en gang for at begynde.
x1
2. Vælg den ønskede tilberedningstid ved at dreje TIMER/VÆGT med uret.
3. Tryk på knappen START/QUICK en gang for at begynde.
x1
4. Ovnen tæller ned.
132
Betjening af mikrobølgeovnen
Knappen START/QUICK
Knappen START/QUICK gør det muligt at bruge følgende to funktioner:
a) 30 sekunders tilberedning
Du kan tilberede maden i 30 sekunder, uden at angive nogen tilberedningstid.
Eksempel: Tilberedning i 30 sekunder ved mikrobølgeeffekt på 630 W.
1. Vælg mikrøbølger ved at dreje knappen OVNFUNKTIONER til.
2. Vælg effektniveau ved at trykke på MIKROBØLGEEFFEKT to gange.
x2
3. Tryk på knappen START/QUICK en gang for at begynde tilberedning.
x1
4. Kontroller displayet:
BEMÆRK:
1. Du kan kun anvende denne funktion til manuel tilberedning.
2. Når knappen OVNFUNKTIONER er indstillet til mikrobølge (
), og du trykker på
knappen START/QUICK, er effekten altid 900 W.
Når knappen OVNFUNKTIONER er indstillet til kombination (
eller ), og du
trykker på knappen START/QUICK, er effekten altid 270 W.
Når knappen OVNFUNKTIONER er indstillet til varmluft eller kombination 1 (
eller
), og du trykker på knappen START/QUICK, er temperaturen altid 250° C.
3. For at undgå at børn bruger knappen forkert, kan START/QUICK kun bruges inden
for tre minutter efter den foregående handling, dvs. efter at døren er lukket, der er
trykket på knappen STOP eller tilberedningstiden er afsluttet.
b) Forlængelse af tilberedningstiden
Du kan forlænge tilberedningstiden med 30 sekunder ad gangen, hvis knappen
START/QUICK trykkes ind, mens ovnen er i brug.
BEMÆRK: Du kan kun anvende denne funktion til manuel tilberedning.
Betjening af mikrobølgeovnen
133
Knappen Mindre / Mere
Knapperne MINDRE ( M ) og MERE ( L ) gør det muligt at mindske eller øge
programmerede tider nemt (for at opnå et mere eller mindre gennemstegt resultat),
mens tilberedningen er i gang.
a) Ved automatisk tilberedning:
Tryk på knapperne MINDRE ( M ) og MERE ( L ) efter at have angivet vægt, og før
du trykker på knappen START/QUICK (se tilberedningsoversigter).
Eksempel: Tilberedning af 0,2 kg tynde pomfritter ved hjælp af TILBEREDNING AF
FROSTVARER.
1. Vælg pomfritter ved at trykke på knappen TILBEREDNING AF
FROSTVARER fire gange.
x4
2. Angiv mængden (0,2 kg).
3. Vælg "tynde" pomfritter ved at trykke en gang på knappen
MINDRE ( M ).
x1
4. Tryk på knappen START/QUICK.
x1
5. Kontroller displayet.
BEMÆRK:
Hvis du vil annullere MINDRE eller MERE, skal du trykke på samme knap igen.
Hvis du vil ændre MERE til MINDRE, skal du bare trykke på knappen MINDRE ( M ).
Hvis du vil ændre MINDRE til MERE, skal du bare trykke på knappen MERE ( L ).
b) Ved manuel tilberedning:
I løbet af den manuelle tilberedningsproces kan tilberedningstiden øges eller
mindskes med intervaller på 30 sekunder, hver gang du trykker på knapperne
MINDRE ( M ) og MERE ( L ).
BEMÆRK: Du kan kun anvende denne funktion til manuel tilberedning.
134
Betjening af mikrobølgeovnen
Tjek indstillinger mens ovnen er i brug
Du kan tjekke mikrobølgeeffekten og den aktuelle ovntemperatur under forvarmning.
SÅDAN KONTROLLERES MIKROBØLGEEFFEKTEN:
Du kan kontrollere mikrobølgeeffekten under tilberedningen ved at trykke på knappen
MIKROBØLGEEFFEKT. Ovnen fortsætter med at tælle nedad, selvom displayet viser den
indstillede effekt.
Den indstillede effekt vises så længe, du trykker på knappen.
SÅDAN KONTROLLERES KONVEKTIONSTEMPERATUR:
Du kan kontrollere ovntemperaturen under forvarmningen ved at trykke på knappen
VARMLUFT.
Ovntemperaturen i °C vises så længe, du trykker på knappen.
Knappen information
Hver knap indeholder vigtig information. Hvis du vil se information, skal du trykke på
knappen INFORMATION, før du trykker på den ønskede knap.
Eksempel:
Hvis du vil have information om AUTOMATISK TILBEREDNING menu nr. 2, stegt kylling:
1. Tryk på knappen INFORMATION.
x1
2. Tryk på knappen AUTOMATISK TILBEREDNING 2 gange for at vælge
stegt kylling.
x2
3. Kontroller displayet.
BEMÆRK:
1. Oplysningerne vil blive vist to gange, og dernæst viser displayet klokkeslettet, hvis
det er indstillet.
2. Hvis du vil annullere information, skal du trykke på knappen STOP.
Betjening af mikrobølgeovnen
135
Tilberedning med grill
Grillens varmeelement øverst i ovnrummet har kun en effektindstilling.
Eksempel: Tilberedning af ost på brød på 5 minutter (anbring brødet på den øverste rist).
1. Drej knappen OVNFUNKTIONER til indstillingen GRILL.
2. Vælg den ønskede tilberedningstid ved at dreje TIMER/VÆGT med uret.
3. Tryk på knappen START/QUICK for at begynde tilberedning.
x1
4. Kontroller displayet:
1. Både den høje og lave rist kan anbefales til grilning.
2. Første gang, du bruger grillen, vil du muligvis registrere røg eller en brændt lugt.
Dette er helt normalt og betyder ikke, at ovnen er i uorden. (Se opvarmning uden mad
nedenfor).
3. Efter tilberedning kan displayet vise meddelelse om nedkøling ("NOW COOLING").
ADVARSEL: Ovnrummet, døren, det ydre kabinet, drejetallerkenen, ristene og skålene/fadene
bliver meget varme. Brug altid grillhandsker, når du tager mad eller drejetallerkenen ud af
ovnen for at undgå at blive forbrændt.
Opvarmning uden mad
Du kan opleve røg eller en brændt lugt, når du anvender grill eller varmluft for første gang.
Dette er normalt og ikke et tegn på, at ovnen er i stykker.
For at undgå dette problem ved første anvendelse af ovnen, kan du opvarme ovnen uden
mad i 20 minutter på grill eller ved varmluft 250 °C.
VIGTIGT: Åbn et vindue, eller tænd for emhætten ved brug for at fjerne røg eller lugte.
Sørg for, at der ikke er mad i ovnen.
1. Drej knappen OVNFUNKTIONER til indstillingen GRILL eller VARMLIFT.
136
Betjening af mikrobølgeovnen
2. Angiv den ønskede opvarmningstid (20 min.)
3. Start tilberedning ved at trykke på knappen START/QUICK.
x1
Ovnen tæller ned. Når ovnen er færdig med tilberedningen, skal du åbne døren for at
nedkøle ovnrummet.
ADVARSEL:
Ovndøren, det ydre kabinet og ovnrummet bliver varme. Sørg for at undgå
forbrændinger, når ovnen køler ned efter brug.
Tilberedning med varmluft
Ovnen kan anvendes som almindelig ovn ved hjælp af varmluft og 10 forudindstillede
ovntemperaturer.
Tryk på knappen
VARMLUFT
Ovntemp (°C)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
250
230
220
200
190
180
160
130
100
40
Eksempel 1: Tilberedning med forvarmning
Hvis du vil forvarme til 180° C og tilberede i 20 minutter ved 180 °C.
1. Vælg varmluft ved at dreje knappen OVNFUNKTIONER til
.
2. Angiv den ønskede forvarmningstemperatur ved at trykke på
knappen VARMLUFT seks gange. Displayet viser 180 °C.
x6
3. Tryk på knappen START/QUICK for at begynde forvarmning.
x1
4. Kontroller displayet:
Når temperaturen er nået, lyder er signal og displayet viser 180 °C, åbn døren og
anbring maden i ovnen. Luk døren.
Betjening af mikrobølgeovnen
137
5. Brug knappen TIMER/VÆGT til at angive tilberedningstiden (20 min.).
6. Tryk på knappen START/QUICK.
x1
7. Kontroller displayet:
BEMÆRK:
1. Når ovnen forvarmes, skal drejetallerkenen være i ovnen.
2. Hvis du vil tilberede fødevarer efter forvarmning ved en anden temperatur, skal du
trykke på knappen VARMLUFT, indtil den ønskede indstilling vises i displayet. Hvis
du i ovenstående eksempel vil ændre temperaturen, skulle du trykke på knappen
VARMLUFT efter angivelse af tilberedningstiden.
3. Når ovnen når den programmerede forvarmningstemperatur, holder den
automatisk den forvarmede temperatur i 30 minutter. Efter 30 minutter ændres
visningen i displayet
herom ("NOW COOLING").
Det valgte program bliver annulleret.
4. Efter tilberedning nedkøler ovnen automatisk, og displayet kan vise meddelelse
herom ("NOW COOLING").
Eksempel 2: Tilberedning uden forvarmning
Tilberedning ved 250 °C i 20 minutter.
1. Vælg varmluft ved at dreje knappen OVNFUNKTIONER til
.
2. Brug knappen TIMER/VÆGT til at angive tilberedningstiden (20 min.).
3. Vælg den ønskede temperatur (250 °C).
x1
4. Tryk på knappen START/QUICK.
x1
5. Kontroller displayet:
138
Betjening af mikrobølgeovnen
BEMÆRK:
1. Efter tilberedning nedkøler ovnen automatisk, og displayet kan vise meddelelse
herom ("NOW COOLING").
2. Hvis du vil ændre temperaturen, skal du trykke på knappen VARMLUFT, indtil den
ønskede temperatur vises i displayet.
3. Du kan opleve røg eller en brændt lugt, når du anvender varmluft for første gang.
Dette er normalt og ikke et tegn på, at ovnen er i stykker. (Se Opvarmning uden
mad på side 135 - 136).
ADVARSEL: Ovnrummet, døren, det ydre kabinet, drejetallerkenen, ristene og
skålene/fadene bliver meget varme. Brug altid grillhandsker, når du tager mad eller
drejetallerkenen ud af ovnen for at undgå at blive forbrændt.
Kombinationstilberedning
Ovnen har 2 kombinationsmuligheder, der kombinerer 1) VARMLUFT og MIKROBØLGER
og 2) GRILL og MIKROBØLGER. Hvis du vil vælge kombinationstilberedning, skal du
dreje knappen OVNFUNKTIONER til den ønskede indstilling og derefter vælge
tilberedningstiden. Generelt forkorter kombinationstilberedningstid den samlede
tilberedningstid.
OVNFUNKTION
KOMBINATION 1
KOMBINATION 2
Tilberedningsmetode
Varmluft 250 °C
Grill
Mikrobølgeeffekt
270 W
270 W
BEMÆRK: Du kan ændre ovntemperatur og mikrobølgeeffekt:
KOMBINATION 1
: Ovntemperaturen kan ændres fra 40 °C til 250 °C i ti trin.
Mikrobølgeeffekt kan ændres fra 90 W-630 W i fire trin.
KOMBINATION 2
: Mikrobølgeeffekt kan ændres fra 90 W-900 W i fem trin.
Eksempel 1: Tilberedning i 20 minutter på KOMBINATION 1 ved mikrobølgeeffekt på
90 W 200 °C varmluft.
1. Vælg KOMBINATION 1 ved at dreje knappen OVNFUNKTIONER til
.
2. Angiv den ønskede tilberedningstid (20 minutter).
3. Tryk på knappen MIKROBØLGEEFFEKT to gange (90 W).
x2
Betjening af mikrobølgeovnen
139
4. Tryk på knappen VARMLUFT fire gange (200 °C ).
x4
5. Tryk på knappen START/QUICK.
x1
6. Kontroller displayet:
Eksempel 2: Tilberedning i 20 minutter på KOMBINATION 2 ved mikrobølgeeffekt på
90 W og GRILL.
1. Vælg KOMBINATION 2 ved at dreje knappen OVNFUNKTIONER til
.
2. Angiv den ønskede tilberedningstid (20 minutter).
3. Tryk på knappen MIKROBØLGEEFFEKT to gange (90 W).
x2
4. Tryk på knappen START/QUICK.
x1
5. Kontroller displayet:
BEMÆRK: Efter tilberedning nedkøler ovnen automatisk, og displayet
kan vise (”NOW COOLING”).
ADVARSEL: Ovnrummet, døren, det ydre kabinet, drejetallerkenen, ristene og
skålene/fadene bliver meget varme. Brug altid grillhandsker, når du tager mad eller
drejetallerkenen ud af ovnen for at undgå at blive forbrændt.
BEMÆRK:
Efter GRILL, KOMBINATION, VARMLUFT, AUTOMATISK TILBEREDNING og
TILBEREDNING AF FROSTVARER kører køleblæseren, og der viser en meddelelse om
nedkøling (”NOW COOLING”) i displayet. Når du trykker på knappen STOP og åbner
døren under disse tilberedningstilstande, vil køleblæseren også gå i gang. Du kan
derfor mærke luft, der kommer fra ventilationsåbningerne openings.
140
Betjening af mikrobølgeovnen
Tilberedningsoversigter
BAGNING MED VARMLUFT PÅ GLASBAKKEN
RET
TID
Tærte med rødløg
Forvarm
1) 20’00
2) 12’00
Forvarm
60’00
Forvarm
35’00
Forvarm
40’00
Forvarm
54’00
Forvarm
12’00
Forvarm
15’00
Forvarm
25’00
Forvarm
35’00
Bananskærekage
Skærekage med abrikos
og pekannødder
Kirsebær- og mandelkage
Cheesecake
Frossen pizza
Hvidløgsflute
Frossen lasagne
Småt bagværk (af dej).
(f.eks. croissanter)
TEMPERATUR / EFFEKT
POSITION
200 °C
200 °C
200 °C
180 °C
180 °C
180 °C
90 W & 180 °C
180 °C
90 W & 180 °C
160 °C
160 °C
220 °C
220 °C
200 °C
90 W & 200 °C
200 °C
270 W & 200 °C
160 °C
160 °C
Bag bunden i 15’00, direkte i glasbakke, lav
position, roter efter 1)
Anbring bageform i glasbakke, lav position
Anbring bageform i glasbakke, lav position
Anbring bageform i glasbakke, lav position
Anbring på rist i glasbakke, lav position
Anbring på rist i glasbakke, lav position
Anbring direkte i glasbakke, lav position
Anbring direkte i glasbakke, lav position
Anbring direkte i glasbakke, lav position
TILBEREDNING MED GRILL PÅ GLASBAKKEN
RET
TID
Kartoffelgratin
Grillspyd
Løgsuppe
Kyllingnuddelfad
Bøf
Tykke pølser
Tynde pølser
Ristet brød
Ostebrød
Makrel
Sardiner
1) 6’00
2) 14’00
3) 5’00
1) 10’00
2) 10’00
1) 8’00
2) 7’30
1) 3’00
2) 10’00
1) 9’00
2) 4’00
1) 14’00
2) 5’00
1) 12’00
2) 6’00
1) 4’30
2) 1’30
1) Forvarm 2’00
2) 5’00
3) 4’30
1) 6’00
2) 6’00
1) 5’00
2) 3’00
TEMPERATUR / EFFEKT
900 W
450 W & grill
450 W & grill
270 W & grill
270 W & grill
900 W
270 W & grill
900 W
450 W & grill
Grill
Grill
Grill
Grill
Grill
Grill
Grill
Grill
Grill
Grill
Grill
90 W & grill
90 W & grill
90 W & grill
90 W & grill
POSITION
Anbring ret i glasbakke, lav position
Roter efter 2)
Anbring på rist i glasbakke, høj position
Anbring suppeskålene i glasbakken, lav
position, tilføj ost og croutoner efter 1)
Anbring ret i glasbakke, lav position
Anbring på rist i glasbakke, lav position
Vend efter 1)
Anbring på rist i glasbakke, lav position
Vend efter 1)
Anbring på rist i glasbakke, lav position
Vend efter 1)
Anbring på rist i glasbakke, lav position
Vend efter 1)
Anbring på rist i glasbakke, lav position
vend og tilføj ost efter 2)
Anbring på rist i glasbakke, lav position
Vend efter 1)
Anbring på rist i glasbakke, lav position
Vend efter 1)
Ovenstående information skal opfattes som vejledende.
Tilpas tilberedningstider/effektniveauer efter behov for at opnå det bedste resultat.
De oplyste tider er kun vejledende, da de afhænger af kødets type og kvalitet.
Grilning er ideelt til flade stykker kød eller fisk.
Medmindre andet er angivet er indstillingerne oplyst i tabellen til brug med en kold ovn.
Flade fødevarer skal kun vendes en gang. Tykkere stykker bør vendes oftere.
Fisk bør placeres hoved til hale i risten.
Opskrifter til glassbakke
OPSKRIFTER TIL GLASBAKKE OG VARMLUFT
Bananskærekage
Forvarm ovnen.
1. Smør bageformen, eller for den med bagepapir
2. Røg smør og sukker sammen.
3. Tilføj æg og kaffeessens, og rør sammen igen.
4. Skræl og mos bananerne, og tilsæt blandingen.
Bland godt.
5. Tilsæt mel, tvekulsurt natron, bagepulver og
mælk, og vend det forsigtigt i dejen til den er
glat.
6. Hæld dejen i formen, og glat overfladen.
7. Anbring formen på glasbakke. Placér
glasbakken i lav position.
60 min.
180 ˚C
8. Lad stå i 5 min. i bageformen, før den vendes
ud på en afkølingsrist.
120 g
170 g
1 tsk.
2
225 g
1 tsk.
1/4 tsk.
1
100 ml
smør
sukker
kaffeessens
modne bananer
mel
tvekulsurt natron
bagepulver
middelstort æg
mælk
Skærekage med abrikos og pekannødder
Forvarm ovnen.
1. Smør en sandkageform eller for den med
bagepapir.
2. Bland salt, bagepulver, kanel og mel.
3. Tilsæt resten af ingredienserne, undtagen
frugt og nødder, bland det godt.
4. Vend frugt og nødder i.
5. Hæld dejen i sandkageform, og glat
overfladen.
6. Anbring formen på glasbakke. Placér
glasbakken i lav position.
35 min.
90 W / 180 ˚C
11/2 tsk.
2 tsk.
110 g
110 g
110 g
175 g
2
3 spsk.
175 g
175 g
en knivspids salt
bagepulver
kanel
mel
grahamsmel
smør
blød brun farin
piskede æg
mælk
spiseklare abrikoser, hakket
ristede pekannødder, hakkede
Bagt cheesecake
1. For springformens bund med bagepapir.
2. Smelt smøret, tilsæt sukker og knuste kiks.
3. Fordel dejen i bageformen, afkøl indtil den
har sat sig.
4. Rør de øvrige ingredienser sammen i en skål
til massen er glat.
5. Hæld fyldet over den afkølede bund.
6. Anbring formen på glasbakke. Placér
glasbakken i lav position.
54 min.
160 ˚C
7. Lad den køle af, pynt med frugt før
servering.
100 g
4 tsk.
200 g
110 g
450 g
150 g
100 g
2
1
Bund:
smør
brun farin
mel
knuste Digestive-kiks
Fyld:
smøreost
piskefløde
sukker
æggeblommer
Saft og skal fra en citron
141
142
Opskrifter til glassbakke
Kirsebærmandelkage
1. Smør springformen eller for den med
bagepapir.
2. Pisk margarine og sukker hvidt og
skummende.
3. Pisk æggene i et ad gangen.
4. Vend mel og bagepulver i, rør kirsebær,
malede mandler, mandelessens og mælk i.
5. Hæld blandingen i springformen i, og glat
overfladen.
6. Anbring formen på glasbakke. Placér
glasbakken i lav position.
40 min.
90 W / 180 ˚C
175 g
175 g
3
175 g
1 tsk.
100 g
75 g
1 tsk.
1 spsk.
margarine
sukker
middelstore æg
mel
bagepulver
glaserede kirsebær
malede mandler
mandelessens
mælk
500 g
45 g
300 g
3
150 ml
50 ml
100 g
1/4 tsk.
mørdej
smør
rødløg, skåret i skiver
middelstore æg
piskefløde
mælk
revet Gouda
dijonsennep
sort peper
salt
Tærte med rødløg
Forvarm ovnen.
1. Rul dejen ud, og læg den i glasbakken.
2. Prik dejen over det hele med en gaffel.
3. Bag i lav position
15 min.
200 ˚C
4. Tag ud af ovnen, og lad den køle ned.
5. Steg løgene i smøret i
5 min.
900 W
lad smøret dryppe fra og afkøl.
6. Miks æg, fløde, mælk, sennep, salt og peber
sammen.
7. Tilsæt løg og ost, bland det hele godt.
8. Hæld blandingen over bunden, og bag.
1. 20 min.
200 ˚C,
rotér glasbakken, og dernæst
2. 12 min.
200 ˚C
1/4
tsk.
Opskrifter til glassbakke
OPSKRIFTER TIL GLASBAKKE OG GRILL
Løgsuppe
1. Skær løgene i skiver, put i skål med
bouillonen, salt og peber, tilbered i
8 min.
900 W
2. Hæld suppen i fire suppeskåle.
3. Skær franskbrødet i firkanter, læg dem oven
på suppen og læg osten oven på brødet.
4. Sæt suppeskålene i glasbakken, lav position og
tilbered i
71/2 min.
270 W / GRILL
20 g
250 g
500 ml
2
80 g
smør
løg
bouillon
salt og peber
skiver franskbrød
Emmentaler-ost
Kartoffelgratin
1. Smør et ovnfast fad.
2. Læg et lag af kartofler, et lag af løg og
halvdelen af osten i fadet.
3. Gentag, slut af med toplag af kartoffel.
4. Bland fløde og halvdelen af osten sammen.
Tilsæt salt og peber. Hæld over kartoflerne.
5. Drys resten af osten over retten.
6. Anbring fadet i glasbakken, lav position.
1. 6 min.
900 W
2. 14 min.
450 W / GRILL,
rotér glasbakken, og dernæst
3. 5 min.
450 W / GRILL
450 g
150 g
250 g
250 ml
3
kartofler, i tynde skiver
løg i skiver
revet Gouda
salt og peber
fløde
æg
Kyllingnuddelfad
1. Put smør, løg, peberfrugt og champignon i
en skål, og tilbered i
2 min.
900 W
2. Pisk mælk og mel sammen til en glat
jævning. Rør jævningen sammen med de
svitsede grønsager, bouillon, sukkermajs, salt
og peber.
3. Tilsæt kylling og nudler til suppen.
4. Strø osten hen over retten.
5. Anbring skålen på glasbakke. Placér
glasbakken i lav position.
1. 3 min.
900 W
2. 10 min.
450 W / GRILL
30 g
100 g
100 g
100 g
25 g
175 ml
300 ml
150 g
250 g
150 g
75 g
smør
champignoner i skiver
løg, hakket
peberfrugt, hakket
mel
mælk
bouillon
sukkermajs
salt & sort peber
kogt kylling i firkanter
kogte nudler
friskrevet Gouda-ost
143
144
Opskrifter til glassbakke & Automatisk tilberedning
Grillede sardiner/makreller
1. Bland alle ingredienser til marinaden
sammen, og fordel på fisken. Sæt på køl i en
time.
2. Anbring fiskene på risten i glasbakke. Placér
glasbakken i lav position.
Tilberedning af sardiner:
1. 5 min.
90 W / GRILL vend
2. 3 min.
90 W / GRILL
Tilberedning af makrel
1. 6 min.
90 W / GRILL, vend
2. 6 min.
90 W / GRILL
6
4 spsk.
1 fed
1 spsk.
1 spsk.
1 tsk.
sardiner/makreller uden hoved
Marinade:
olivenolie
presset hvidløg
balsamico
citronsaft
salt og peber
fennikel
AUTOMATISK TILBEREDNING
Funktionen AUTOMATISK TILBEREDNING beregner automatisk den
korrekte tilberedningsmåde og tilberedningstid. Du kan vælge mellem
5 AUTOMATISK TILBEREDNING-menuer, 4 AUTOMATISK TILBEREDNING
AF FROSTVARER-menuer og 7 AUTOMATISK OPTØNING-menuer.
Advarsel:
Til AUTOMATISK TILBEREDNING og AUTOMATISK TILBEREDNING AF F
ROSTVARER:
Ovnrummet, døren, yderkabinettet, drejetallerkenen, riste og fade/skåle bliver
meget varme. Brug tykke grillhandsker, når du tager maden eller
drejetallerkenen ud af ovnen, så du undgår at blive brændt.
Du skal være opmærksom på følgende, når du bruger denne automatiske funktion:
1. Angiv menuen ved at trykke på knapperne AUTOMATISK
TILBEREDNING, AUTOMATISK TILBEREDNING AF FROSTVARER eller
AUTOMATISK OPTØNING, indtil det ønskede menunummer vises i
displayet. (Se side 146-149.)
2. Madens vægt eller mængde kan indstilles/vælges ved at dreje knappen
TIMER/VÆGT, indtil den ønskede vægt/mængde vises i displayet.
• Du skal kun indtaste madens vægt. Inkluder ikke beholderens vægt.
• Du skal bruge manuelle programmer til mad, der vejer mere eller
mindre end, hvad der er angivet i tilberedningsoversigten.
3. De programmerede tilberedningstider er gennemsnitlige tider.
Hvis du vil ændre forudprogrammerede tilberedningstider i
automatiske handlinger, skal du bruge knapperne MINDRE ( M ) eller
MERE ( L ) Se side 133 for at få flere oplysninger. Følg tilberedningsoversigtens instruktioner for at opnå det bedste resultat.
x1
Automatisk tilberedning
145
4. For at starte tilberedningen skal du trykke på knappen START/QUICK.
x1
Når der kræves en handling (f.eks. at vende fødevarerne), stopper ovnen, og der lyder
et signal. Displayet viser den nødvendige handling. For at fortsætte tilberedningen skal
du trykke START/QUICK.
Sluttemperaturen varierer afhængigt af starttemperaturen. Kontroller, at maden er
rygende varm efter tilberedning. Du kan om nødvendigt forlænge tilberedningstiden
og ændre effektniveauet.
Eksempel: Tilberedning af 300 g ris vha. AUTOMATISK TILBEREDNING (AC-1).
1. Tryk på knappen AUTOMATISK TILBEREDNING en gang for at vælge ris.
x1
2. Angiv vægt ved at dreje knappen TIMER/VÆGT, indtil den ønskede
vægt vises.
3. Tryk på knappen START/QUICK for at begynde tilberedning.
x1
4. Kontroller displayet:
146
Tilberedningstabeller
TILBEREDNINGSTABELLER
1.FRENCH FRIED
POTATOES
8.CHICKEN LEGS
14.RICE
29.CHICKEN PAN
WITH VEGETABLES
20.STEAK
& CHOPS
Automatisk tilberedningsoversigt
2.FROZEN
VEGETABLES
9.GRATIN
3.FRESH
VEGETABLES
10.FROZEN
GRATIN
MENUNR.
ENCH FRIED
OTATOES
AC-1
Ris
8.CHICKEN LEGS
OZEN
GETABLES
9.GRATIN
ESH
GETABLES
10.FROZEN
GRATIN
JACKET
POTATOES
29.CHICKEN PAN
WITH VEGETABLES
20.STEAK
& CHOPS
Ris
100
g SKEWER
5.GRILL
200 g
300 g
12.BEVERAGES
2.FROZEN
9.GRATIN
JACKET
VEGETABLES 22.POULTRY
POTATOES
11.FROZEN
READY MEALS
express
9.GRATIN
15.BOILED
POTATOES
21.CHICKEN LEGS
AC-3
defrost
Stegt svinekød
CASSEROLES
menu1
express
defrost
17.PIQUANTE
CAKES
24.CAKE
30.MINCE AND
ONION
express
25.BREAD
18.CAKE
CASSEROLES
express
19.PASTA
26.MEAT JOINT
expressCHICKEN
cook
AC-4
Gratin
8.CHICKEN LEGS
16.JAM
14.RICE
23.MINCED MEAT
express menu1
express menu2
express cook1
express cook2
20.STEAK
& CHOPS
express
3.FRESH
VEGETABLES
13.SOUP
10.FROZEN
GRATIN
18.CAKE
JACKET
25.BREAD
POTATOES
22.POULTRY
11.FROZEN
19.PASTA
READY MEALS
16.JAM
26.MEAT JOINT
23.MINCED MEAT
12.BEVERAGES
17.PIQUANTE
CAKES
24.CAKE
18.CAKE
25.BREAD
4.FISH FILLET+ SAUCE
GRATINATED FISH
CASSEROLES
defrost
29.CHICKEN PAN
WITH VEGETABLES
0,5 - 2,0 kg (100 g)
Gratinfad
cook1
cook2
Lavcookrist
(grill)
0,5 - 1,5 kg (100 g)
bageform, Tallerken
Lav rist
(grill)15.BOILED
9.GRATIN
17.PIQUANTE
CAKES
AC-5
Kage
Anbring i stor skål, og tilsæt kogende vand.
Læg låg på.
Anbring skålen i midten af drejetallerkenen.
Når lydsignalet lyder, skal du røre i maden og
dække den til igen.
• Når lydsignalet lyder igen, skal du røre i maden og
dække den til igen. Sæt tilbage i ovnen, og tryk på
start.
• Lad hvile i ca. 10 min. efter tilberedning.
29.CHICKEN PAN
WITH VEGETABLES
30.MINCE AND
ONION
•
•
•
•
•
•
•
21.CHICKEN LEGS
24.CAKE
POTATOES
express
express
•
•
•
Bland ingredienserne, og fordel det på kyllingen.
Prik kyllingens skind.
Læg kyllingen på den lave rist med brystet nedad.
Vend kyllingen, når lydsignalet lyder.
Efter tilberedning skal maden hvile i 3 minutter i
ovnen.
Magert svinekød anbefales.
Bland alle ingredienserne, og fordel dem på
svinekødet.
Sæt svinekødet på den lave rist, og tilbered.
Vend maden, når lydsignalet lyder. Efter
tilberedning skal maden hvile indpakket i.
Alufolie i ca. 10 minutter.
menu2
(grill)
2.FROZEN
VEGETABLES
12.BEVERAGES
5.GRILL SKEWER
express
29.CHICKEN PAN
WITH VEGETABLES
Ingredienser
til 1 kg, magert svinekød: 1 fed
menu2
menu2
(grill)knust, 2 spsk. olie, 1 spsk. sød
hvidløg,
paprika, lidt spidskommenpulver, 1 tsk. salt
express
7.GRILLED
CHICKEN
16.JAM
•
•
•
•
22.POULTRY
JACKET
POTATOES
1.FRENCH FRIED
POTATOES
11.FROZEN
READY MEALS
5.GRILL SKEWER
6.ROAST PORK
26.MEAT JOINT
23.MINCED MEAT
express
express
7.GRILLED
express
GRATINATED FISH
defrost
19.PASTA
0,6 cook
- 2,0 kg (100
cook1 g)
cook2
(grill)
Lav rist
6.ROAST PORK
13.SOUP
19.PASTA
26.MEAT JOINT
10.FROZEN
GRATIN
4.FISH FILLET+ SAUCE
ess
22.POULTRY
express
12.BEVERAGES
5.GRILL SKEWER
25.BREAD
18.CAKE
13.SOUP
menu1
25.BREAD
JACKET
POTATOES
menu1
menu2 kylling:
menu2
Ingredienser til
1,2 kg stegt
(grill)
salt og peber, 1 tsk. sød paprika, 2 spsk. olie
express
ess
24.CAKE
21.CHICKEN LEGS
0,9 - 2,0 kg (100 g)
Lav rist
express
RILLED
HICKEN
3.FRESH
VEGETABLES
250 ml
450 ml
650 ml
17.PIQUANTE
CAKES
15.BOILED
POTATOES
18.CAKE
13.SOUP
3.FRESH
10.FROZEN
MEAT
16.JAMVEGETABLES 23.MINCED
GRATIN
CASSEROLES
7.GRILLED
CHICKEN
11.FROZEN
4.FISH FILLET+ SAUCE
GRATINATED FISH 24.CAKE
17.PIQUANTE
12.BEVERAGES
RILL SKEWER
READY MEALS
CAKES
1.FRENCH FRIED
8.CHICKEN LEGS
14.RICE
20.STEAK
POTATOES
& CHOPS
2.FROZEN
VEGETABLES
20.STEAK
& CHOPS
Kogende vand
AC-2
Stegt kylling
OAST PORK
23.MINCED MEAT
16.JAM
11.FROZEN
4.FISH FILLET+ SAUCE
GRATINATED FISH
READY MEALS
1.FRENCH FRIED
8.CHICKEN LEGS
14.RICE
15.BOILED
30.MINCE AND
21.CHICKEN LEGS
POTATOES
POTATOES
ONION
PROCEDURE
22.POULTRY
0,1 - 0,3 kg (100 g)
Stor skål og låg
14.RICE
30.MINCE AND
ONION
21.CHICKEN LEGS
VÆGT (øgningsgrad) /
KOGEGREJ
6.ROAST PORK
H FILLET+ SAUCE
ATINATED FISH
15.BOILED
POTATOES
30.MINCE AND
ONION
• Se opskrift på “gratin” på side 149.
* Samlet vægt for alle ingredienser.
express
• Forbered kagen ifølge opskriften på side 150 - 151.
• Læg en tallerken med bunden opad på den lave
rist, og anbring bageformen på den.
• Lad kagen hvile i ca. 10 minutter efter bagning.
• Tag kagen ud af bageformen.
menu2tilberedes fra 5 ºC, mens frostvarer tilberedes fra -18 ºC.
Vigtigmenu2
t: Kølevarer
(grill)
express
express
6.ROAST PORK
express
cook
13.SOUP
express
cook1
express
cook2
(grill)
7.GRILLED
CHICKEN
express
menu1
CASSEROLES
express
menu2
19.PASTA
express
26.MEAT JOINT
menu2
(grill)
express
defrost
express
cook1
express
cook2
1.FRENCH FRIED
POTATOES
8.CHICKEN LEGS
2.FROZEN
VEGETABLES
9.GRATIN
14.RICE
15.BOILED
POTATOES
20.STEAK
& CHOPS
29.CHICKEN PAN
WITH VEGETABLES
21.CHICKEN LEGS
30.MINCE AND
ONION
Tilberedningstabeller
147
Oversigt over automatisk tilberedning af frostvarer
MENUNR.
3.FRESH
VEGETABLES
10.FROZEN
GRATIN
ACF-1 Cook
Tilberedning
(omrørbare)
VÆGT (øgningsgrad) /
KOGEGREJ
JACKET
POTATOES
0,3 - 1,0 kg* (100 g)
Skål med låg
11.FROZEN
READY MEALS
16.JAM
23.MINCED MEAT
5.GRILL SKEWER
12.BEVERAGES
17.PIQUANTE
CAKES
24.CAKE
6.ROAST PORK
13.SOUP
18.CAKE
25.BREAD
4.FISH FILLET+ SAUCE
GRATINATED FISH
ACF-2 Cook
Tilberedning
Frosne grønsager
1.FRENCH FRIED
POTATOES
7.GRILLED
CHICKEN
CASSEROLES
2.FROZEN
VEGETABLES
express
menu1
express
menu2
• Læg retten over i en skål, der er egnet til
mikrobølgeovnen.
• Læg låg på.
• Tilbered retten uden låg, hvis producenten tilråder det.
• Når lydsignalet lyder, skal du røre i maden og dække
den til igen.
• Rør i maden og lad den hvile i ca. 2 minutter efter
endt tilberedning.
20.STEAK
& CHOPS
29.CHICKEN PAN
WITH VEGETABLES
21.CHICKEN LEGS
30.MINCE AND
ONION
0,1 - 0,8 kg (100 g)
Skål med låg
8.CHICKEN LEGS
14.RICE
19.PASTA
26.MEAT JOINT
9.GRATIN
15.BOILED
POTATOES
express
• Tilsæt 1 spsk. vand pr. 100 g, og salt efter behov.
(Der er ikke behov for mere vand ved tilberedning
af champignoner.)
• Læg låg på.
• Når lydsignalet lyder, skal du røre rundt og dække
til på ny.
• Lad maden hvile i ca. 2 minutter efter endt
tilberedning.
BEMÆRK: Hvis frosne grønsager er klumpet sammen,
skal du tilberede dem manuelt.
menu2
(grill)
1.FRENCH FRIED
express defrost
POTATOES
3.FRESH
VEGETABLES
10.FROZEN
GRATIN
8.CHICKEN LEGS
14.RICE
express
cook
GRATINATED FISH
9.GRATIN
ACF-3 Cook
Tilberedning
Frossen gratin
5.GRILL SKEWER
3.FRESH
VEGETABLES
4.FISH FILLET+ SAUCE
GRATINATED FISH
10.FROZEN
GRATIN
5.GRILL SKEWER
express
menu1
23.MINCED MEAT
15.BOILED
POTATOES
21.CHICKEN LEGS
30.MINCE AND
ONION
12.BEVERAGES
17.PIQUANTE
CAKES
0,2 - 0,6 kg (100 g)
En lav, oval gratinskål og
mikrobølgefilm eller den
beholder, retten er leveret
i, og mikrobølgefilm.
JACKET
POTATOES
25.BREAD
11.FROZEN
READY MEALS
16.JAM
23.MINCED MEAT
12.BEVERAGES
CASSEROLES
17.PIQUANTE
CAKES
24.CAKE
22.POULTRY
18.CAKE
19.PASTA
26.MEAT JOINT
24.CAKE
0,20
menu2- 0,40 kg
menu2(50 g)
(grill)
Tærtefad
Høj rist
express
express
express
13.SOUP
18.CAKE
25.BREAD
express
7.GRILLED
CHICKEN
16.JAM
13.SOUP
ACF-4 Cook menu1
Tilberedning
Pommes frites
Tykke (anbefalet defrost
til brug i almindelig
ovn)
6.ROAST PORK
11.FROZEN
READY MEALS
6.ROAST PORK
7.GRILLED
CHICKEN
22.POULTRY
29.CHICKEN PAN
WITH VEGETABLES
cook1
(grill)
4.FISH FILLET+ SAUCE
2.FROZEN
VEGETABLES
JACKET
POTATOES
20.STEAK
express cook2
& CHOPS
express
express
cook
PROCEDURE
22.POULTRY
express
cook1
express
cook2
(grill)
• Læg retten over i en skål, der er egnet til
mikrobølgeovnen.
• Læg låg på.
• Tilbered retten uden låg, hvis producenten tilråder
det.
• Når lydsignalet lyder, skal du røre i maden og dække
den til igen.
• Rør i maden og lad den hvile i ca. 5 minutter efter
endt tilberedning.
• Læg de frosne pomfritter i et lavt fad.
• Sæt fadet på øverste rille, og tilbered.
• Når lydsignalet lyder, skal du vende dem.
• Efter tilberedning tages de ud af fadet og lægges
på en tallerken til servering (maden behøver ikke hvile).
BEMÆRK: Den tynde type pomfritter skal tilberedes
med knappen MINDRE ( M ). Fadet bliver meget varmt
under tilberedning. Husk at bruge grillhandsker, når
du tager fadet ud af ovnen, så du ikke brænder dig.
CASSEROLES
1.FRENCH
FRIED
POTATOES
19.PASTA LEGS
8.CHICKEN
26.MEAT JOINT
14.RICE
20.STEAK
& CHOPS
29.CHICKEN PAN
WITH VEGETABLES
express menu2
2.FROZEN
VEGETABLES
express menu2
9.GRATIN
15.BOILED
POTATOES
21.CHICKEN LEGS
30.MINCE AND
ONION
(grill)
Vigtigt: Kølevarer tilberedes fra 5 ºC, mens frostvarer tilberedes fra -18 ºC.
express
defrost
express cook
3.FRESH
VEGETABLES
express cook1
10.FROZEN
GRATIN
4.FISH FILLET+ SAUCE
11.FROZEN
READY MEALS
16.JAM
23.MINCED MEAT
12.BEVERAGES
17.PIQUANTE
CAKES
24.CAKE
GRATINATED FISH
5.GRILL SKEWER
express cook2
JACKET
(grill)
POTATOES
22.POULTRY
RATIN
15.BOILED
POTATOES
148
ROZEN
GRATIN
JACKET
POTATOES
21.CHICKEN LEGS
Tilberedningstabeller
22.POULTRY
Oversigt over automatisk optøning
MENUNR.
23.MINCED MEAT
ROZEN
EADY MEALS
16.JAM
EVERAGES
17.PIQUANTE
CAKES
HICKEN LEGS
AD-1 Optøning
Steaks og
koteletter
14.RICE
18.CAKE
HICKEN LEGS
15.BOILED
POTATOES
14.RICE
ASSEROLES
19.PASTA
FROZEN
GRATIN
RATIN
JACKET
POTATOES
15.BOILED
POTATOES
menu2
21.CHICKEN LEGS
AD-2 Optøning
Steg
express
VÆGT (øgningsgrad) /
KOGEGREJ
0,2 - 1,0 kg (100 g)
Tærtefad
(Se på side 149.)
29.CHICKEN PAN
WITH VEGETABLES
25.BREAD
OUP
ess
24.CAKE
20.STEAK
& CHOPS
RATIN
20.STEAK
& CHOPS
26.MEAT JOINT
22.POULTRY
21.CHICKEN LEGS
30.MINCE AND
ONION
29.CHICKEN PAN
WITH VEGETABLES
0,6 - 2,0 kg (100 g)
Tærtefad
(Se på side 149.)
30.MINCE AND
ONION
menu2
(grill)
FROZEN
READY MEALS
FROZEN
GRATIN
cook
press
23.MINCED MEAT
16.JAM
JACKET
POTATOES
express
cook1
22.POULTRY
cook2
express
(grill)
BEVERAGES
FROZEN
READY MEALS
AD-3 Optøning
Hakket kød
17.PIQUANTE
CAKES
16.JAM
HICKEN LEGS
SOUP
14.RICE
18.CAKE
BEVERAGES
17.PIQUANTE
CAKES
24.CAKE
23.MINCED MEAT
20.STEAK
25.BREAD
& CHOPS
24.CAKE
AD-4 Optøning
Kyllingelår
RATIN LEGS
CASSEROLES
HICKEN
SOUP
ICKEN LEGS
FROZEN
RATIN
ress menu2
GRATIN
ASSEROLES
15.BOILED
19.PASTA
14.RICE
POTATOES
18.CAKE
14.RICE
JACKET
15.BOILED
express menu2
POTATOES
POTATOES
(grill)
19.PASTA
21.CHICKEN
LEGS
26.MEAT
JOINT
20.STEAK
& CHOPS
25.BREAD
20.STEAK
& CHOPS
22.POULTRY
21.CHICKEN
LEGS
ress
menu2
express
20.STEAK
21.CHICKEN
& CHOPSLEGS
23.MINCED
MEAT
22.POULTRY
express
menu2
(grill)
RATIN
ROZEN
RATIN
BEVERAGES
FROZEN
READY MEALS
press
cook
15.BOILED
JACKET
POTATOES
POTATOES
17.PIQUANTE
16.JAM
CAKES
express
cook1
0,2 - 1,0 kg (100 g)
Tærtefad
(Se på side 149.)
29.CHICKEN PAN
WITH VEGETABLES
0,20 - 1,00 kg (50 g)
Tærtefad
(Se på side 149.)
30.MINCE AND
29.CHICKEN
PAN
ONION
WITH
VEGETABLES
29.CHICKEN PAN
WITH VEGETABLES
30.MINCE AND
ONION
26.MEAT JOINT
AD-5 Optøning
Fjerkræ (grill) cook2
HICKEN LEGS
14.RICE
15.BOILED
ATIN
POTATOES
FROZEN
16.JAM
FROZEN
JACKET
express
cook1
press cook
READY
MEALS
GRATIN
POTATOES
21.CHICKEN LEGS
22.POULTRY
24.CAKE MEAT
23.MINCED
express
0,9 - 2,0 kg (100 g)
Tærtefad
(Se på side 149.)
29.CHICKEN PAN
30.MINCE
AND
WITH VEGETABLES
ONION
30.MINCE AND
ONION
cook2
(grill)
FROZEN
ROZEN
GRATIN
EADY
SOUP MEALS
BEVERAGES
JACKET
16.JAM
POTATOES
18.CAKE
17.PIQUANTE
CAKES
FROZEN
EVERAGES
READY
MEALS
CASSEROLES
SOUP
16.JAM
17.PIQUANTE
CAKES
19.PASTA
18.CAKE
23.MINCED MEAT
24.CAKE
BEVERAGES
OUP
17.PIQUANTE
18.CAKE
CAKES
19.PASTA
express menu2
24.CAKE
25.BREAD
press
menu2
ASSEROLES
22.POULTRY
23.MINCED MEAT
25.BREAD
24.CAKE
AD-6 Optøning
Kage
26.MEAT JOINT
25.BREAD
0,1 - 1,4 kg (100 g)
Tallerken
26.MEAT JOINT
(grill)
SOUP
ASSEROLES
xpress
cook
ress menu2
AD-7 Optøning
Brød
0,1 - 1,0 kg (100 g)
Lavt fad
express cook1
express menu2
(Kun brød i skiver
anbefales til dette
program.)
18.CAKE
19.PASTA
(grill)
ASSEROLES
ess
30.MINCE AND
ONION
menu2
cook
press
ress
ress
19.PASTA
express menu2
(grill)
express cook1
25.BREAD
26.MEAT JOINT
express
cook2
(grill)
26.MEAT JOINT
express
cook2
(grill)
PROCEDURE
• Læg maden i lavt fad midt på drejeskiven.
• Når lydsignalet lyder, skal du vende og flytte maden samt
skille den ad. Beskyt tynde stykker og varme pletter med
sølvpapir.
• Efter optøning skal det pakkes ind i sølvpapir i 1015 min., indtil det er helt optøet.
• Anbring en tallerken med bunden opad på
drejetallerkenen, og læg kødet derpå.
• Vend kødet, når ovnen stopper, og lydsignalet lyder.
Beskyt de optøede dele med alufolie.
• Hvis lydsignalet lyder, skal maden vendes og beskyttes
igen.
• Lad det stå tildækket med alufolie i 15 -30 minutter
efter optøning, indtil det er helt optøet.
• Læg hakketkødet i lavt fad midt på drejeskiven.
• Når lydsignalet lyder, skal du vende maden. Fjern
de optøede dele, hvis det er muligt.
• Efter optøning skal det dækkes til med sølvpapir og stå i 510 min., indtil det er helt optøet.
• Anbring maden på en tallerken midt på
drejetallerkenen.
• Vend maden, når ovnen stopper, og lydsignalet lyder,
omarranger og adskil dele, der hænger sammen. Dæk
tynde lag og varme områder til med alufolie.
• Lad det stå tildækket med alufolie i 10 -15 minutter
efter optøning, indtil det er helt optøet.
• Læg fjerkræet med brystet nedad i et fladt fad
midt på drejeskiven.
• Når lydsignalet lyder, vendes kødet, og tynde
kødflader samt varme kødstykker tildækkes med små
stykker alufolie.
• Efter optøning skal du skylle fjerkræet med koldt
vand og lade det stå tildækket med aluminiumsfolie
i 15 -30 minutter, indtil det er helt optøet.
• Rens til sidst fjerkræ under rindende vand.
• Fjern al emballagen fra kagen.
• Læg direkte på drejeskiven eller en tallerken midt på
drejeskiven.
• Efter optøning skæres kagen i lige store stykker
med jævn afstand mellem hvert stykke. Lad den stå i 15-30
min, indtil den er helt optøet.
• Fordel maden i lavt fad midt på drejeskiven. Ved 1 kg
fordeles direkte på drejeskiven.
• Når lydsignalet lyder, vendes og flyttes maden,
og de optøede skiver fjernes.
• Efter optøning skal det dækkes til med sølvpapir og stå i 515 min, indtil det er helt optøet.
Vigtigt: Kølevarer tilberedes fra 5 ºC, mens frostvarer tilberedes fra -18 ºC.
menu2
cook
express menu2
express cook1
(grill)
express
(grill)
cook2
Tilberedningstabeller
149
VIGTIGT: Automatisk optøning
1. Steaks og koteletter skal nedfryses i et lag.
2. Hakket kød skal nedfryses i et tyndt lag.
3. Når maden er vendt, skal du dække de optøede dele til med små, flade stykker
aluminiumsfolie.
4. Fjerkræ skal forarbejdes øjeblikkeligt efter optøning.
5. Gateaux pyntet og belagt med flødeskum er meget følsomme overfor mikrobølgeenergi.
Hvis fløden hurtigt begynder at blive blød, opnås det bedste resultat ved at fjerne den fra
ovnen øjeblikkeligt og lade den stå i 10-30 minutter ved stuetemperatur.
Opskrifter til automatisk tilberedning AC-4
Bagte courgetter og pasta
1. Kom vand, olie og salt i skålen, tildæk den,
og bring i kog.
3-5 min.
900 W
2. Bræk makaronien i stykker, og kom det i
skålen. Rør rundt, og kog makaronien.
9-11 min.
270 W
Hæld vandet fra pastaen, og lad det køle af.
3. Bland tomaterne med løgene, og krydr godt.
Smør det ildfaste fad. Tilsæt makaronien, og
hæld tomatsaucen over det.
Fordel courgetteskiverne ovenpå.
4. Pisk cremefraichen og æggene sammen, og
hæld det over retten. Drys revet ost henover.
Tilbered på den lave rist ved hjælp af
AUTOMATISK TILBEREDNING AC-4
Lad retten hvile i ca. 5-10 minutter efter
endt tilberedning.
500 ml
tsk.
1/2
80 g
400 g
150 g
1 spsk.
450 g
150 g
2
100 g
vand
olie
salt
makaroni
hakkede flåede tomater på dåse
løg (150 g), finthakket
basilikum, timian
salt og peber
olie til smøring af fadet
courgetter, skåret i skiver
cremefraiche
æg
revet cheddar
Bagt broccoli og kartoffel med champignoner
1. Læg kartoflerne og broccolien i skålen. Tilsæt
vand, læg låg på, og tilbered. Rør rundt en
gang under tilberedning.
9-12 min.
900 W
2. Skær kartoflerne i skiver.
3. Smør det ildfaste fad. Læg skiftevis broccoli,
champignoner og kartoflerne i lag. Drys
persille henover, og krydr med salt og peber.
4. Pisk æg, mælk, fløde, revet muskatnød, salt
og peber sammen. Hæld over grønsagerne,
og drys til sidst ost over retten.
Tilbered på den lave rist ved hjælp af
AUTOMATISK TILBEREDNING AC-4
Lad retten hvile i ca. 10 minutter efter endt
tilberedning.
400 g
400 g
6 spsk.
1 tsk.
400 g
1 spsk.
3
125 ml
125 ml
100 g
kartofler, skrællet og evt. skåret i halve
broccolibuketter
vand (60 ml)
smør eller margarine til smøring af fadet
champignoner i skiver
finthakket persille
salt og peber
æg
fløde
mælk
salt og peber, muskatnød
revet Gouda
150
Tilberedningstabeller
Opskrifter til automatisk tilberedning AC-5
Gulerodskage
1. Smør en bageform.
2. Pisk æggeblommer og sukker sammen med
håndmixer.
3. Tilføj gulerod, citronsaft og mandler.
4. Bland mel og bagepulver sammen, tilsæt til
resten, og bland godt.
5. Pisk æggehvider stive, og vend dem
forsigtigt i. Hæld blandingen i en bageform,
anbring den på den lave rist, og bag ved
hjælp af
AUTOMATISK TILBEREDNING AC-5
6. Lad køle af i bageformen i 5 minutter efter
bagning.
1 tsk.
5
250 g
250 g
250 g
80 g
1 spsk.
5
smør eller margarine til smøring af fadet
æggeblommer
sukker
fintrevet gulerod
saften af en citron
malede mandler
mel
bagepulver
æggehvide
Muffins
1. Smør muffinsformen.
2. Pisk smør sammen med flormelis med en
håndmikser indtil glat. Bland
æggeblommerne i et ad gangen.
3. Tilsæt gradvis mandelsplinterne, rosiner og
fintrevet citronskal. Bland godt.
4. Pisk æggehviderne, indtil de er stive, og vend
dem forsigtigt i blandingen. Bland
bagepulver og mel, sigt og vend forsigtigt i
blandingen.
5. Læg dejen i formen, og bag på den lave rist
ved hjælp af AUTOMATISK TILBEREDNING
AC-5
1 tsk.
170 g
140 g
4
40 g
40 g
4
280 g
15 g
smør eller margarine til smøring af
muffinsformen
smør eller margarine
flormelis
æggeblommer
mandelsplinter
rosiner, vaskede
fintrevet citronskal
æggehvider
mel
bagepulver
Tilberedningstabeller
151
Æbletærte med calvados
1. Bland mel og bagepulver. Tilsæt sukker,
200 g
vanillesukker, salt, æg, bitter mandelolie og
1 tsk.
smør, og ælt til dej med dejkrogen på
100 g
håndmikseren.
1 spsk.
2. Tildæk dejen, og lad den hvile et køligt sted i
ca. 30 minutter.
1
3. Smør fadet. Rul dejen ud mellem to ark folie,
3-4
og anbring i fadet. Form en kant på dejen,
125 g
ca. 3 cm. høj.
1 tsk.
4. Fordel hasselnødder over dejbunden.
50 g
5. Skræl æblerne, skær dem i kvarte, fjern
600 g
kernehuset og skær dem i skiver. Fordel
skiverne, så de overlapper hinanden oven på
2
hasselnødderne, og drys let med kanel.
1
6. Skil æggeblommer og æggehvider. Pisk
4 spsk.
æggehviderne stive, og tilsæt gradvist en
4 spsk.
knivspids salt og 1 spsk. sukker.
1
1/2
spsk.
7. Rør æggeblommen, resten af sukkeret og
125
g
vanillesukkeret sammen indtil cremet.
8. Tilsæt Calvados, majsmel og piskefløde, og
bland det i. Vend de piskede æggehvider i, og
spred blandingen jævnt over æbleskiverne.
9. Sæt på den lave rist, og bag ved hjælp af.
AUTOMATISK TILBEREDNING AC-5
Tip: Lad tærten køle af i formen, og drys let
med flormelis.
mel
bagepulver
sukker
vanillesukker
knivspids salt
æg
dråber bitter mandelolie
smør
smør eller margarine til smøring af fadet
malede hasselnødder
æbler (ca. 3-4)
kanel
æg
knivspids salt
sukker
vanillesukker
calvados (æblelikør)
majsmel
fløde, flormelis til pynt
152
Vedligeholdelse & rengøring
VEDLIGEHOLDELSE & RENGØRING
FORSIGTIG: DU MÅ IKKE BRUGE OVNRENSEMIDLER, DAMPRENSER, SKUREMIDLER,
SKRAPPE RENGØRINGSMIDLER ELLER NOGET DER INDEHOLDER NATRIUMHYDROXYD
ELLER SKURESVAMPE PÅ NOGEN DEL AF DIN MIKROBØLGEOVN.
ADVARSEL!
EFTER BRUG BLIVER OVNRUMMET, DØREN, OVNKABINETTET OG TILBEHØRET MEGET
VARMT. FØR RENGØRING SKAL DU SIKRE DIG, AT DELENE ER HELT AFKØLEDE.
Ovnens ydre
Ovnens yderside er nem at rengøre med mild sæbe og vand. Sørg for at tørre sæben af
med en blød klud, og tør det ydre med et blødt håndklæde.
Ovnens betjeningspanel
Åbn døren før rengøring for at deaktivere betjeningspanelet. Vær forsigtig, når du gør
betjeningspanelet rent. Brug en klud, der kun er fugtet med vand, og tør forsigtigt
panelet, indtil det er rent. Undgå at bruge for meget vand. Brug ikke nogen form for
kemiske eller slibende rengøringsmidler.
Ovnens indre
1. I forbindelse med rengøring skal du tørre alle stænk eller pletter af med en blød,
fugtig klud eller svamp efter brug, mens ovnen stadig er varm. Hvis ovnen er meget
snavset, kan du bruge en mild sæbeopløsning og tørre af flere gange med en blød
klud, indtil det hele er væk. Ophobning af stænk kan blive overophedet og begynde
at ryge eller gå i brand og forårsage buedannelse.
Du må ikke fjerne pladen, der beskytter bølgelederen
2. Sørg for, at den milde sæbeopløsning eller vandet ikke trænger ind i de små
ventilationsåbninger i væggen, da det kan beskadige ovnen.
3. Brug ikke rengøringsmidler på dåse inden i ovnen.
4. Opvarm regelmæssigt ovnen med varmluft og grill.
Se "Opvarmning uden mad" på side 135 - 136. Spildt mad eller fedtstænk kan få ovnen
til at ryge eller give en dårlig lugt.
Tilbehør
Tilbehøret skal vaskes med en mild opløsning med opvaskemiddel og tørres af. De kan
gå i opvaskemaskinen.
Dør
Rengør regelmæssigt begge dørens sider, dørpakningerne og tilgrænsende dele med
en blød, fugtig klud for at fjerne al snavs. Brug ikke skrappe, slibende rengøringsmidler
eller skarpe metalskrabere til at rengøre glasovndøren med, da disse kan ridse
overfladen, hvilket kan medføre, at glasset knuses.
BEMÆRK: En damprenser må ikke anvendes.
Reduceret effektniveau
153
REDUCERET EFFEKTNIVEAU
BEMÆRK:
1. Hvis maden tilberedes længere tid end standardtiden ved kun 900 W, vil ovnens
effekt automatisk sænkes for at undgå overopvarmning. (Mikrobølgeovnens
effektniveau reduceres.)
Tilberedningstilstand
Standardtid
Mikrobølge 900 W tilberedning 20 min.
Tilberedning med grill
15 min.
KOMBINATION 1
Micro - 40 min.
KOMBINATION 2
Micro - 15 min.
(900 W mikrobølgeeffekt)
Grill - 15 min.
KOMBINATION 2
Micro - 40 min.
(630 W mikrobølgeeffekt)
Grill - 15 min
2. Efter GRILL, KOMBINATION, VARMLUFT, AUTOMATISK TILBEREDNING og
TILBEREDNING AF FROSTVARER kører køleblæseren, og der viser en meddelelse om
nedkøling (”NOW COOLING”) i displayet. Når du trykker på knappen STOP og åbner
døren under disse tilberedningstilstande, vil køleblæseren også gå i gang. Du kan
derfor mærke luft, der kommer fra ventilationsåbningerne openings.
154
Hvad skal jeg gøre, hvis . . . & Specifikationer
HVAD SKAL JEG GØRE, HVIS . . .
Symptom
Mikrobølgeovnen ikke
fungerer som den skal?
Tjek / tip
• Sikringerne i sikringsdåsen fungerer.
• Der har været strømafbrydelse.
• Hvis sikringerne fortsat springer, skal du kontakte en faguddannet elektriker.
Mikrobølgeovnen fungerer • Ovndøren er ordentligt lukket.
ikke som den skal?
• Dørpakningerne og lukkefladerne er rene.
• Der er trykket på START/QUICK-knappen.
Drejetallerkenen
• Soklen på drejetallerkenen er korrekt forbundet til drevet.
ikke drejer?
• At kogegrejet ikke rager ud over drejetallerkenen.
• Madvarer ikke rager ud over drejetallerkenens kant og dermed forhindrer
drejetallerkenen i at rotere.
• Der ikke er noget i fordybningen under drejetallerkenen.
Mikrobølgeovnen ikke
• Kobl ovnen fra sikringsdåsen.
vil slukke?
• Ring til Electrolux Service A/S.
Lyset i mikrobølgeovnen
• Ring til Electrolux Service A/S.
ikke fungerer som det skal?
Det tager længere tid
• Indstil en længere tilberedningstid (dobbelt så stor mængde = næsten
end før at opvarme maden dobbelt så lang tid) eller.
helt og tilberede den?
• Hvis maden er koldere end sædvanlig, skal du af og til vende maden, eller.
• Indstille ovnen på en højere effekt
SPECIFIKATIONER
Vekselstrømsspænding
Sikring/afbryder
Nødvendig strømforsyning
Afgiven effekt
Ovnens frekvens
Udvendige dimensioner
Ovnrummets dimensioner
Ovnens kapacitet
Drejetallerken
Vægt
Ovnlampe
*
**
Mikrobølgeovn
Grill
Grill / mikro
Varmluft
Varmluft / mikro
Mikrobølger
Grillelementer
Varmluft
230 V, 50 Hz, enfaset
Minimum 16 A
1.5 kW
2.8 kW
2.8 kW
2.8 kW
2.95 kW
900 W (IEC 60705)
1300 W (650 W x 2)
1450 W
2450 MHz * (gruppe 2/klasse B)
592 mm (W) x 462 mm (H) x 537 mm (D)
375 mm (W) x 272 mm (H) x 395 mm (D) **
40 litres **
ø362 mm, keramisk
30 kg
25 W/240 - 250 V
Dette produkt opfylder kravene i europæisk standard EN55011.
I overensstemmelse med denne standard klassificeres dette produkt som udstyr fra gruppe 2, klasse B.
Gruppe 2 betyder, at udstyret forsætligt genererer radiofrekvensenergi i form af elektromagnetisk
bestråling til varmebehandling af fødevarer.
Klasse B-udstyr betyder, at apparatet er egnet til anvendelse i almindelige husstande.
Den indre kapacitet beregnes ved at måle den maksimale bredde, dybde og højde.
Ovnens faktiske kapacitet til at rumme mad er mindre.
Dette apparat opfylder kravene i direktiverne 2004/108/EC, 2006/95/EC og 2005/32/EC.
Vores politik er rettet mod fortsat forbedring, og derfor forbeholder vi os retten til at ændre
design og specifikationer uden varsel.
Installering
155
INSTALLERING
Mikrobølgeovnen kan installeres i position A, B eller C:
Position Nichestørrelse Udluftningskanal Afstand mellem
W D H
(min)
skab og loft
A
B
C
560 x 550 x 450
560 x 500 x 450
560 x 550 x 460
20
20
20
50
50
Ikke relevant
Udluftningskanal
Kabelsko
min. 20 mm
Mål i (mm)
Udluftningskanal
Position A
Position A
450 mm
Kabelsko
Position B
D
Almindelig
ovn
Almindelig
ovn
Position C
450 mm
Position B
Position C
460 mm
65 mm
20 mm
5 mm
1. Fjern al emballage, og kontroller omhyggeligt, om der er
tegn på skade.
2. Hvis mikrobølgeovnen er installeret i position C, skal du
sikre dig, at de omgivende minimumafstande til
omgivelserne, som vist på diagrammet, overholdes.
3. Monter fire skabsholdebeslag ved hjælp af
indstillingsskabelonen (TMAPTA004URR0).
4. Placer ovnen i køkkenskabet ved at løfte den over bundfrontholderne og derefter langsomt og forsigtigt skubbe
den, indtil ovnens front sidder tæt mod skabets åbning.
5. Sørg for, at ovnen står stabilt og ikke sidder skråt.
6. Fastgør ovnen med de leverede skruer.
Fastgøringspunkterne er placeret inden for
lamelgitterområderne på ovnens over- og underside (se
diagrammet, punkt 1 på side 125).
7. Monter rammefastgøringshætterne på de fire
fastgøringspositioner (der medfølger 2 ekstra hætter).
8. Det er vigtigt at sikre, at ovnen installeres i
overensstemmelse med instruktionerne i denne
brugervejledning og brugervejledningen til den
konventionelle ovn/det konventionelle komfur.
min. 20 mm
Installering af ovnen
156
Installering
Tilslutning af ovnen til strømforsyningen
• Stikkontakten skal være nem at komme til, således at stikket let kan trækkes ud i
nødstilfælde. Eller det skal være muligt at afbryde ovnen fra strømforsyningen ved
at indsætte en afbryder i den faste ledning i overensstemmelse med reglerne for
elektriske tilslutninger.
• Stikkontakten bør ikke være placeret bag ved skabet.
(A)
• Den bedste placering er oven over skabet, se (A). Hvis ovnen skal
tilsluttes position (A), skal kabelskoen flyttes fra position 15 bag
på ovnen (se side 125), og den skal derefter bruges til at
fastgøre strømforsyningsledningen til toppen af kabinettet (se
side 155).
Når strømforsyningsledningen ikke skal tilsluttes til position (A),
skal ledningen føres ind under ovnen.
• Slut ovnen til en enfaset 230 V/50 Hz vekselstrøm via et korrekt
installeret jordstik. Stikket skal være forsynet med en 16 A-sikring.
• Strømforsyningsledningen må kun udskiftes af en elektriker.
• Før installering skal du binde et stykke tråd fast til strømforsyningsledningen for at
lette tilslutningen til punkt (A), når ovnen er installeret.
• Sørg for, at strømforsyningsledningen IKKE kommer i klemme, når ovnen placeres i
skabet.
• Du må ikke dyppe strømforsyningsledningen eller stikket i vand eller anden væske.
Elektriske tilslutninger
ADVARSEL:
DENNE OVN SKAL JORDES
Producenten fraskriver sig erstatningsansvar, hvis denne sikkerhedsforanstaltning ikke
overholdes.
• Hvis stikket, som er tilsluttet ovnen, ikke passer til stikkontakten, skal du ringe til din
lokale, autoriserede AEG-servicemedarbejder.
Miljøoplysninger
157
MILJØOPLYSNINGER
Økologisk ansvarlig bortskaffelse af emballage og
gammelt udstyr
Emballeringsmaterialer
AEG mikrobølgeovne kræver effektiv emballage som beskyttelse under transport. Der
bruges kun den nødvendige, minimale emballage.
Emballage (såsom film eller skumplast) kan udgøre en fare for børn.
Risiko for kvælning. Opbevar emballeringsmaterialer utilgængeligt for børn.
Den emballage, der benyttes, er miljøvenlig og kan genbruges. Pap er lavet af
genbrugspapir, og bestanddelene af træ er ubehandlede. Plastelementerne er mærket
som følger:
”PE” polyethylen, f.eks. emballeringsfilm
”PS” polystyren, f.eks. emballering (uden klorfluorcarboner - CFC)
”PP” polypropylen, f.eks. emballeringsbånd
Ved at bruge og genbruge emballeringsmaterialer sparer man på råmaterialerne, og
spildmængden reduceres.
Du bør levere eventuelle emballeringsmaterialer til den nærmeste genbrugsstation.
Kontakt dine lokale myndigheder for at få flere oplysninger.
Bortskaffelse af gammelt udstyr
Gammelt udstyr bør gøres sikkert, før det bortskaffes, ved at fjerne stikket og
strømforsyningskablet.
Du bør levere eventuelle emballeringsmaterialer til den nærmeste gebrugsstation.
Undersøg hos de lokale (miljø)myndigheder, om der findes genbrugsfaciliteter i dit
område.
Symbolet
på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke må behandles
som husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives til en affaldsstation for behandling af
elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette produkt bliver bortskaffet på den
rette måde, hjælper du med til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af miljøet og
af personers helbred, der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt.
Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning, hvor produkt er
købt, for yderligere oplysninger om genanvendelse af dette produkt.
158
Kundeservice
Kundeservice
Reklamationsret / Fejl og mangler / Afhjælpningsret
I det i lovgivningen pålagte omfang udbedres vederlagsfrit fejl og mangler ved dette produkt iht. reglerne omkring
reklamationsret. Service indenfor reklamationsperioden udføres af vort serviceselskab Electrolux Service A/S. Se telefonnummer i
afsnittet “Service og reservedele”.
Omfang og bestemmelser
Når produktet er købt som fabriksnyt i Danmark afhjælpes fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved apparatets normale
brug i privat husholdning her i landet. For Grønland og Færøerne gælder særlige bestemmelser. Såfremt Electrolux Service A/S
skønner det nødvendigt, at produktet indsendes til værksted, sker indsendelse og returnering for vor regning og risiko.
Reklamationsretten omfatter ikke:
Afhjælpning af fejl, mangler eller skader, der direkte eller indirekte kan tilskrives uhensigtsmæssig behandling, misbrug,
fejlbetjening, forkert tilslutning eller opstilling, ændringer i produktets elektriske/mekaniske dele, fejl i forsyningsnettes elektriske
installationer eller defekte sikringer.
Reklamationsretten dækker ikke uberettiget tilkald af service eller tilkald, hvor der ikke er fejl eller mangler ved det leverede
produkt.
Hvis et servicebesøg ikke er dækket af reklamationsretten, vil der blive udstedt faktura for et servicebesøg - også under
reklamationsperioden iht. lovgivningen. Prisen for et servicebesøg kan variere i produktets levetid. Den aktuelle pris kan til enhver
tid oplyses hos Electrolux Service A/S.
Nærværende bestemmelser fratager Dem ikke adgang til at gøre et eventuelt ansvar efter købeloven gældende overfor den
forhandler, hvor produktet er købt.
Deres reklamation til os virker samtidig som reklamation overfor den forhandler, hvor produktet er købt.
Produktansvar
Dette produkt er omfattet af “Lov om produktansvar”. Denne lov gælder for skader på andre ting og for personskader, som
skyldes fejl ved selve det installerede produkt.
Forbehold
Produktansvaret gælder ikke, hvis den pågældende skade skyldes et eller flere af følgende forhold:
• At produktets installation ikke er udført i overensstemmelse med vor installationsanvisning.
• At produktet er anvendt til andet formål end beskrevet.
• At de i denne brugs- og installationsanvisning nævnte sikkerhedsregler ikke er blevet fulgt.
• At en reparation er foretaget af andre end vor autoriserede serviceorganisation.
• At der er brugt uoriginale reservedele.
• At skaden er en transportskade, som måtte være opstået ved en senere transport f.eks ved flytning eller videresalg.
• At skaden skyldes en form for anvendelse, som strider mod almindelig sund fornuft.
Service
bestilles hos Electrolux Service A/S på Telefon 70 11 74 00, Fax 87 40 36 01 eller http://www.electrolux.dk
Reservedele
Private bestiller hos nærmeste forhandler eller på telefon 86 25 02 11 og forhandlere bestiller på telefon 45 88 77 55
Reservedele og tilbehør kan også bestilles on-line på http://www.electrolux.dk
Europæisk Garanti
Electrolux yder garanti på dette apparat i de lande, der står på listen bagest i denne vejledning, og i den periode, der er
fremgår af apparatets garantibevis eller ifølge lovens krav. Hvis De flytter fra et af landene på listen til et andet land på
listen, følger garantien med, dog med følgende forbehold:
• Startdatoen for garantien er den dato, hvor apparatet oprindelig blev købt. Der skal fremvises gyldig kvittering for købet,
udstedt af den forhandler, som apparatet er købt hos.
• Mht. arbejdsløn og reservedele dækker garantien på apparatet det tidsrum og i det omfang, som gælder for den
pågældende model eller produktgruppe i det nye opholdsland.
• Garantien er personlig og dækker kun apparatets oprindelige køber. Den kan ikke overdrages til en anden bruger.
• Apparatet skal installeres og anvendes i overensstemmelse med den vejledning, som Electrolux har udgivet, og det må kun
bruges i husholdningen, dvs. ikke til erhvervsmæssige formål.
• Ved installationen skal alle gældende love og bestemmelser i det nye opholdsland overholdes.
Bestemmelserne i denne Europæiske Garanti påvirker ikke de rettigheder, De evt. har ifølge loven.
Indice
159
PER RISULTATI PERFETTI
Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto AEG. Lo abbiamo creato per fornirvi
prestazioni impeccabili per molti anni, grazie a tecnologie innovative che vi semplificheranno
la vita - funzioni che non troverete sui normali elettrodomestici. Vi invitiamo di dedicare
qualche minuto alla lettura per sapere come trarre il massimo dal vostro elettrodomestico.
ACCESSORI E PRODOTTI DI CONSUMO
All'interno del webshop AEG troverete tutto ciò che vi serve per fare in modo che i vostri
elettrodomestici AEG siano sempre perfettamente puliti e funzionanti. Non mancano inoltre
una vasta gamma di accessori studiati e realizzati conformemente agli elevati standard
qualitativi che vi aspettate: pentole, scolaposate, portabottiglie e sacchi biancheria delicati...
Visitate il webshop su
www.aeg-electrolux.com/shop
INDICE
160
164
165
167
170
181
184
186
192
193
194
194
195
197
198
Norme di sicurezza
Descrizione del prodotto
Prima dell’uso
Consigli e suggerimenti
Funzionamento del forno a microonde
Ricette per piano di vetro
Funzionamento automatico
Schemi dei programmi
Manutenzione & pulizia
Potenza ridotta
Cosa fare si . . .
Dati tecnici
Installazione
Informazioni ambientali
Certificado di garanzia conventionale Italia
Informazioni importanti riguardanti la sua
sicurezza o il funzionamento del suo
elettrodomestico sono contrassegnate da questo
simbolo e/o riportano termini come "Avvertenza",
"Attenzione". Si raccomanda di seguire
attentamente tutte le istruzioni.
Questo simbolo indica ulteriori informazioni
riguardanti l'utilizzo dell'apparecchio.
Il trifoglio indica i consigli su come favorire il
risparmio energetico e i suggerimenti
per un utilizzo ecologico dell'elettrodomestico.
In caso di cattivo funzionamento, si raccomanda
di seguire le istruzioni elencate nel
capitolo "Cosa fare se…".
160
Norme di sicurezza
NORME DI SICUREZZA
IMPORTANTE: ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA
PERSONALE DA LEGGERE ATTENTAMENTE E
CONSERVARE PER OGNI RIFERIMENTO FUTURO.
Per evitare pericolo d'incendio
Il forno a microonde non deve rimanere incostudito durante il funzionamento. I livelli
di potenza troppo alti o i tempi di cottura troppo lunghi possono surriscaldare il cibo e
causare un incendio.
La presa di corrente deve essere facilmente accessibile, in modo da poter staccare
facilmente il cavo di alimentazione in caso d'emergenza.
La tensione di alimentazione del forno deve essere di 230 V, 50 Hz, con un fusibile del
quadro di distribuzione o un salvavita di un minimo di 16 A.
Si raccomanda di usare un circuito elettrico di alimentazione separato esclusivamente
per questo prodotto.
Non lasciate o usate il forno all'aperto.
Se il ciboche si riscalda nel forno comincia a sprigionare fumo, NON APRITE LO
SPORTELLO. Spegnete il forno, staccate il cavo di alimentazione e aspettate finché il
cibo ha smesso di fumare. Aprire lo sportello mentre il cibo fuma può causare un
incendio.
Usate esclusivamente recipienti e utensili adatti per forni a microonde. Riferitevi ai
suggerimenti nel ricettario in dotazione. a pag. 168 - 169.
Non lasciate il forno incustodito se usate recipienti in plastica, carta o altro materiale
infiammabile.
Dopo l'uso, pulite sempre il coperchio guida onde, la cavità del forno e il piatto rotante.
Essi devono essere asciutti ed esenti da grasso. Le accumulazioni di grasso possono
surriscaldarsi, fumare o infiammarsi.
Non mettete materiali infiammabili vicino al forno o alle aperture di ventilazione.
Non bloccate le aperture di ventilazione.
Togliete dal cibo e dal suo involucro i sigilli e fili di chiusura metallici. La formazione di
arco sulle superfici metalliche può causare un incendio.
Non usate il forno a microonde per friggere o riscaldare l'olio di frittura. La temperatura
in tal caso non può essere controllata e può causare un incendio. Per fare il granoturco
soffiato (popcorn), usate esclusivamente un forno a microonde speciale.
Non conservate cibo od oggetti all'interno del forno.
Controllate le regolazioni dopo aver avviato il forno, per accertarvi che esso funzioni nel
modo desiderato. Usate questo manuale d’istruzioni insieme con il libro di ricette
fornito.
Per evitare potenziali ferite
ATTENZIONE:
Non usate il forno se è danneggiato o non funziona normalmente. Controllate quanto
segue prima di continuare ad usarlo:
a) Che lo sportello si chiuda correttamente e che non sia danneggiato o deformato.
Norme di sicurezza
161
b) Che le cerniere e i dispositivi di chiusura dello sportello non siano rotti o allentati.
c) Che le guarnizioni e le superfici tenuta dello sportello non siano danneggiate.
d) Che la cavità del forno o lo sportello non siano ammaccati.
e) Che il cavo di alimentazione e la sua spina non siano danneggiati.
Non cercare mai di adattare, riparare o modificare il forno personalmente. Qualsiasi
intervento di assistenza o riparazione dell'apparecchio che richieda la rimozione della
copertura di protezione dall'esposizione diretta alle microonde deve essere effettuato
esclusivamente da personale specializzato.
Non fate funzionare il forno con lo sportello aperto, e non modificate in alcun modo le
chiusure a scatto del forno.
Non fate funzionare il forno se c'è un oggetto tra le guarnizioni e le superfici di tenuta
dello sportello.
Evitare che si accumulino grasso e sporco sulle guarnizioni dello sportello o nelle parti
adiacenti. Seguire le istruzioni riportate nella sezione "Manutenzione e pulizia" a pagina
192. Se il forno non viene mantenuto pulito, la superficie potrebbe deteriorarsi
compromettendo la durata dell'apparecchio e comportando possibili situazioni di
rischio.
Chi porta uno STIMOLATORE CARDIACO deve rivolgersi al medico o al fabbricante dello
stimolatore cardiaco riguardo alle precauzioni da prendere per l'uso del forno a
microonde.
Per evitare le scosse elettriche
La scocca del forno non deve assolutamente essere smontata.
Non inserite alcun oggetto nelle aperture di ventilazione del forno.
Se fuoriesce un liquido all'interno, spegnete immediatamente il forno, staccate il cavo
di alimentazione e chiamate un tecnico di servizio AEG autorizzato.
Non immergete il cavo di alimentazione o la sua spina in acqua od in altro liquido.
Non lasciate pendere il cavo di alimentazione dal bordo di un tavolo o banco.
Tenete il cavo di alimentazione lontano da superfici riscaldate, compresa la parte
posteriore del forno.
Non cercate di sostituire da soli la lampadina del forno, e non fatela sostituire da chi
non sia un tecnico AEG autorizzato. Se la lampadina si, guasta, rivolgetevi al rivenditore
o ad un concessionario AEG autorizzato. Se il cavo di alimentazione del forno dovesse
danneggiarsi, deve essere sostituito con un cavo speciale da un tecnico AEG autorizzato.
Per evitare esplosioni o bolliture improvvise
ATTENZIONE: Per evitare esplosioni o bolliture improvvise non riscaldare liquidi o altri cibi
in contenitori sigillati, in quanto potrebbero esplodere.
Non usate mai recipienti sigillati. Togliete i sigilli e coperchi prima dell'uso. I recipienti
sigillati possono esplodere a causa dell'aumento della pressione, anche dopo lo
spegnimento del forno.
Fate attenzione quando usate il microonde per riscaldare liquidi. Usate recipienti aperti
che permettano la fuoriuscita delle bolle d’aria.
162
Norme di sicurezza
Il riscaldamento in microonde delle bevande ne può provocare l'ebollizione ritardata,
quindi assicurarsi la massima cura nel maneggiare il contenitore.
Per evitare improvvise fuoriuscite di liquido bollente con possibli bruciature:
1. Mescolate il liquido prima di scaldarlo/riscaldarlo.
2. Si consiglia di inserire nel liquido un’asticciola di vetro od altro oggetto similare
durante il riscaldamento.
3. Lasciate riposare il liquido nel forno alla fine del tempo di cottura, per evitare la
fuoriuscita durante l'ebollizione.
Non usare il forno a microonde per cuocere le uova con il guscio né per riscaldare le
uova sode intere, perché potrebbero esplodere dopo la fase di riscaldamento. Per
cucinare o riscaldare le uova che non sono state strapazzate, foratene il tuorlo e
l'albume.
Sgusciate e affettate le uova sode prima di riscaldarle nel forno a microonde.
Forate la buccia delle patate, salcicce e frutta prima di cucinarle, perché altrimenti
possono esplodere.
Per evitare scottature
Mai toccare o alzare la resistenza inferiore quando è calda.
Usare presine o guanti da cucina per togliere il cibo dal forno.
Per evitare le ustioni causate dal vapore, aprire sempre contenitori, recipienti per popcorn, sacchetti da forno, ecc. tenendoli lontani dal viso e dalle mani.
Per evitare bruciature, controllare sempre la temperatura del cibo e rimescolarlo prima
di servirlo, facendo particolarmente attenzione alla temperatura dei cibi e delle
bevande prima di imboccare neonati, bambini ed anziani.
La temperatura del contenitore non corrisponde necessariamente a quella del
contenuto; controllare sempre la temperatura del cibo.
Per evitare le scottature causate dalla fuoriuscita del vapore e del calore, allontanarsi
dallo sportello del forno durante l’apertura.
Per far uscire il vapore ed evitare ustioni, praticare alcune incisioni sui cibi ripieni
riscaldati.
Utilizzando il GRILL, COTTURA A CONVEZIONE, COMBINATA, COTTURA AUTOMATICA e
COTTURA SURGELATI non toccare lo sportello del forno, il mobile esterno, la resistenza
inferiore, le prese d’aria, gli accessori e i piatti, perché diventano molto caldi. Prima di
pulirli, è bene verificarne la temperatura.
Evitare che i bambini usino il forno in modo sbagliato
AVVERTENZA: Permettete ai bambini di usare il forno a microonde senza controllo di un
adulto solo quando sono state fornite adeguate istruzioni in modo che questi possano
farlo in modo sicuro ed abbiano ben compreso i rischi derivanti da un uso non
appropriato.
Questo apparecchio non è stato progettato per essere utilizzato da bambini, persone con
capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o inesperte senza la supervisione o senza
istruzioni da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Norme di sicurezza
163
I bambini devono usare il forno soltanto in presenza di un adulto.
Non lasciare che i bambini si appoggino o si dondolino contro lo sportello del forno.
Inoltre, non permettere loro di usare il forno come un giocattolo.
Illustrare ai bambini le norme di sicurezza: insegnare loro ad usare le presine per togliere
i piatti dal forno, a rimuovere con precauzione i coperchi e, in particolare, gli involucri
(ad esempio i materiali autoriscaldanti) usati per rendere il cibo croccante, in quanto
possono diventare estremamente caldi.
Altri avvertimenti
Non modificate il alcun modo il forno.
Non spostate il forno mentre sta funzionando.
Questo forno serve alla preparazione dei cibi in casa e deve essere usato esclusivamente
per la loro cottura. Esso non è adatto per l'uso commerciale o in laboratorio.
Per evitare difetti di funzionamento o danni al forno
Mai mettere in funzione il forno vuoto, se non nel caso indicato nel manuale di
istruzioni (vedere nota a pagina 175 - 176), in quanto si potrebbe danneggiare il forno.
Usando un piatto per rosolare i cibi, o del materiale autoriscaldante, mettete sempre
sotto di esso del materiale isolante resistente al calore, come un piatto di porcellana, per
evitare danni al piatto rotante. Non dovete inoltre superare il tempo di preriscaldamento
specificato nelle istruzioni del piatto.
Non usate utensili metallici, perché riflettono le microonde e causano la formazione di
arco. Non mettete barattoli nel forno.
Usate soltanto il piatto rotante progettato per questo forno.
Non usate contenitori di plastica se il forno è ancora caldo dopo averlo usato con
funzione GRILL, COTTURA A CONVEZIONE, COMBINATA, COTTURA AUTOMATICA e
COTTURA SURGELATI, perché potrebbero fondersi. I contenitori di plastica non devono
essere usati con le funzioni sopraelencate, a meno che il loro fabbricante non assicuri
che sono adatti allo scopo.
Non mettete alcun oggetto sul mobile esterno durante il funzionamento del forno.
NOTA:
Se non siete sicuri sul modo di collegare il forno, rivolgetevi ad un elettricista
qualificato.
Il fabbricante e il rivenditore non possono essere ritenuti responsabili per i danni al forno
e le ferite alle persone causati dalla non osservanza della procedura corretta di
collegamento elettrico.
Sulle pareti del forno, o intorno alle guarnizioni e superfici di tenuta dello sportello,
potrebbero formarsi vapore o gocce d'acqua. Ciò è normale e non indica una perdita o
un difetto del forno.
164
Descrizione del prodotto
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Forno a microonde e accessori
1
2
4
3
1
5
11
6
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
9
8
1
7
Punti di fissaggio (4 punti)
Resistenza del grill
Resistenza cott. convezione
14
Luce forno
Pannello di controllo
Guide di scorrimento
15
Coperchio guida onde
Cavità del forno
Perno
Guarnizioni e superfici di tenuta dello sportello
Maniglia di apertura sportello
Aperture di ventilazione
Copertura esterna
Cavo di alimentazione
Fermaglio di supporto per cavo di alimentazione
Controllate che la confezione contenga tutti gli accessori
elencati di seguito:
16 Piatto rotante
19 Griglia alta
17 Sostegno rotante
20 Griglia per il piano di vetro
18 Griglia bassa
21 Piano di vetro
• Posizionare il supporto del vassoio girevole nell’innesto
al centro del piano del forno, assicurandosi che il lato
indicato come TOP sia rivolto verso l’alto (la scritta TOP
è incisa su un lato). In tal modo dovrebbe essere in
grado di ruotare liberamente attorno all’innesto.
• Posizionare il vassoio girevole sull’apposito supporto.
• Se necessario, posizionare i due ripiani, superiore e
inferiore, sul vassoio girevole.
• Inserire il piano di vetro sulle guide di scorrimento. I
cibi possono essere cotti direttamente sul piano; per
arrostire è possibile mettere la griglia sul piano per
raccogliere il sugo. (v. pag. 180.)
12
13
16
17
Perno
Queste griglie sono usate per la cottura a
convezione, combinata o grill.
18
19
20
21
Descrizione del prodotto & Prima dell’uso
165
AVVERTENZA:
• Utilizzare sempre il forno con il vassoio girevole e il supporto correttamente
installati. In tal modo è garantita una cottura uniforme. Un vassoio girevole
installato in maniera errata può fare rumore, non ruotare correttamente e
danneggiare il forno.
• Il piatto girevole ruota sia in senso orario che in senso antiorario. Ogni volta che il
forno viene acceso, è possibile cambiare la direzione della rotazione, senza che
questo influisca sulla cottura.
• Per ordinare gli accessori rivolgersi al proprio rivenditore o al concessionario
autorizzato AEG ed indicare il nome della parte e del modello.
Pannello di controllo
Display digitale e simboli:
1 Simbolo COTTURA IN CORSO
2 Simbolo AVVIO (START)
3 Simbolo GRILL
4 Simbolo COTTURA CONVEZIONE
5 Simbolo COTTURA MICROONDE
6 Simbolo INFORMAZIONI
Pulsanti di funzione:
7 Pulsante INFORMAZIONI
8 Pulsante LINGUA
9 Manopola FUNZIONI DI COTTURA
per cottura con forno a microonde
Microonde e GRILL
Microonde e CONVEZIONE
per GRILL
per CONVEZIONE
10 Manopola TEMPO/PESO
11 Pulsante AUTO COTTURA
12 Pulsante di COTTURA SURGELATI
13 Pulsante di AUTO SCONGELAZIONE
14 Pulsante di LIVELLO POTENZA MICROONDE
15 Pulsante START/QUICK
16 Pulsante di ARRESTO (STOP)
17 Pulsante di CONVEZIONE
18 Pulsante di TIMER
19 Pulsanti MENO/PIÙ
3
2
1
4
5
6
19
7
8
9
10
11
12
13
18
14
17
16
PRIMA DELL’USO
1. Quando si collega il forno alla presa di corrente, sul display non compare alcuna
indicazione.
2. Aprire lo sportello del forno. Sul display comparirà la scritta “SELEZ. LINGUA” in 6
lingue.
3. Chiudere lo sportello.
Sul display comparirà la scritta
.
15
166
Prima dell’uso
NOTA: Se non si utilizza il forno per più di 3 minuti l'alimentazione si disinserirà
automaticamente. Sul display non compare alcuna indicazione. Per ripristinare
l'alimentazione elettrica, aprire lo sportello.
4. Scaldare il forno a vuoto (vedere pagina 175 - 176).
CONSIGLI PER LA COTTURA:
Il forno dispone di un display dove vengono visualizzate informazioni e istruzioni che
guidano passo passo all’utilizzo di tutte le funzioni. E’ possibile predisporre la
visualizzazione dei messaggi nella lingua desiderata.
Il forno ha un pulsante INFORMAZIONI, con cui si possono ottenere istruzioni
riguardanti tutti i pulsanti. Premendo un pulsante comparirà sul display il simbolo
corrispondente, che segnala l’operazione successiva.
Selezione della lingua
Premere il pulsante LINGUA
1 volta
2 volte
3 volte
4 volte
5 volte
6 volte
LINGUA
INGLESE
TEDESCO
OLANDASE
FRANCESE
ITALIANO
SPAGNOLO
Il forno viene preimpostato per la
visualizzazione dei messaggi in lingua
tedesca, ma è possibile scegliere un’altra
lingua. Per cambiare l'impostazione, premere
il pulsante LINGUA fino a che viene
visualizzata la lingua desiderata, quindi
premere il pulsante START/QUICK.
Esempio: per scegliere l'italiano:
1. Selezionare la lingua desiderata premendo cinque volte il
pulsante LINGUA.
x5
2. Confermare l’impostazione premendo il pulsante START/QUICK.
x1
3. Controllare il display:
NOTA: La lingua selezionata resta memorizzata anche se viene interrotta
l’alimentazione.
Uso del pulsante di ARRESTO (STOP)
Il pulsante di ARRESTO (STOP) serve per:
1. Cancellare un errore durante la programmazione.
2. Fermare temporaneamente il forno a microonde durante la cottura.
3. Premere il pulsante di ARRESTO (STOP) due volte, per cancellare un programma
durante la cottura.
Consigli e suggerimenti
167
CONSIGLI E SUGGERIMENTI
Cottura a microonde
Per cuocere/scongelare alimenti in un forno a microonde, è necessario che l’energia delle
microonde possa passare attraverso il contenitore e penetrare negli alimenti stessi.
Per questo, è importante scegliere un contenitore adatto.
I piatti rotondi/ovali sono preferibili rispetto a quelli quadrati/oblunghi, perché il cibo che si
trova negli angoli tende a cuocere troppo.
Per garantire una cottura uniforme, è importante girare, ridisporre o rimescolare gli alimenti.
A questo punto, è necessario lasciare riposare brevemente gli alimenti per consentire al
calore di diffondersi uniformemente attraverso gli alimenti stessi.
Caratteristiche degli alimenti
Composizione
Densità
Quantità
Dimensioni
Forma
Temperatura
Gli alimenti con un elevato contenuto di grassi o zuccheri (ad esempio, un dolce
natalizio o una torta ripiena di frutta secca) richiedono un tempo di cottura inferiore.
Occorre prestare molta attenzione perché il surriscaldamento può costituire un
principio di incendio.
La densità del cibo influisce sul tempo di cottura necessario. Gli alimenti porosi leggeri,
come dolci o pane, cuociono più rapidamente degli alimenti pesanti, compatti, come
gli arrosti o gli sformati.
Se la quantità di alimenti inseriti nel forno aumenta, è necessario aumentare anche il
tempo di cottura, ad esempio, il tempo di cottura di quattro patate sarà superiore al
tempo di cottura di due patate.
Gli alimenti piccoli o a piccoli pezzi cuociono più rapidamente, perché le microonde
possono penetrare in essi da ogni lato. Per una cottura uniforme, ottenere pezzi delle
stesse dimensioni.
Gli alimenti di forma irregolare, come i petti o le cosce di pollo, hanno bisogno di una
cottura più lunga per le parti più spesse. Nella cottura a microonde, gli alimenti di
forma rotondeggiante cuociono più uniformemente di quelli a forma quadrata.
La temperatura iniziale degli alimenti influisce sul tempo di cottura necessario. Gli
alimenti congelati impiegano più tempo a cuocere rispetto a quelli a temperatura
ambiente. Nel caso di alimenti con ripieno, ad esempio, bomboloni alla marmellata,
occorre praticare in essi piccoli tagli, per consentire la fuoriuscita di calore o vapore.
Tecniche di cottura
Posizionare le parti più spesse dell’alimento verso la parte esterna del vassoio di
cottura. Ad esempio, nel caso di cosce di pollo.
Copertura
Utilizzare pellicola protettiva, forandola per la ventilazione, o un coperchio adatto.
Foratura
Prima della cottura o del riscaldamento, gli alimenti con guscio, pelle o membrana
devono essere forati in diversi punti, poiché la formazione interna di vapore potrebbe
causare l’esplosione dell’alimento stesso. Ad esempio, nel caso di patate, pesce, pollo, salsicce.
Importante: Non utilizzare il forno a microonde per cuocere uova poiché queste
potrebbero esplodere, anche dopo la cottura. Ad esempio, nel caso di uova in
camicia, fritte o sode.
Rimescolare,
Per una cottura uniforme, è necessario rimescolare, girare o ridisporre gli alimenti.
girare e ridisporre Rimescolare e ridisporre sempre gli alimenti dalla parte esterna verso il centro.
gli alimenti
Tempo di
Dopo la cottura, è necessario lasciare riposare brevemente gli alimenti per consentire
riposo
al calore di diffondersi uniformemente attraverso gli alimenti stessi.
Schermatura
Alcune parti dell’alimento in fase di scongelamento possono riscaldarsi. È possibile
schermare le aree calde con pezzetti di carta stagnola, che riflettono le microonde, ad
esempio nel caso di cosce e ali di pollo.
Disposizione
168
Consigli e suggerimenti
Recipienti per una cottura a microonde sicura
Recipienti
di cottura
Carta stagnola /
Contenitori in
carta stagnola
Teglie per
rosolatura
Porcellana e
ceramica
Recipienti in
vetro,ad esempio
Pyrex ®
Metallo
Plastica/Polistirene,
ad esempio,
contenitori da Fast Food
Pellicola protettiva
Sacchetti per
congelamento
/ rosolatura
Carta - sottocoppe
e carta da cucina
Contenitori in
paglia e legno
Carta riciclata
e carta di giornale
Sicurezza con
le microonde
/
/
Commenti
Per proteggere gli alimenti dal surriscaldamento, è possibile utilizzare
fogli di carta stagnola. Mantenere la carta stagnola a una distanza
minima di 2 cm dalle pareti del forno poiché, in caso contrario,
potrebbero formarsi archi elettrici. Si sconsiglia l’utilizzo di
contenitori in carta stagnola, se non specificati dal produttore (in
questo caso Microfoil®) e seguire attentamente le istruzioni.
Seguire sempre le istruzioni del produttore. Non superare i
tempi di cottura specificati. Prestare attenzione, perché le
teglie possono diventare molto calde.
Di norma, è possibile utilizzare i contenitori in porcellana, in
ceramica, in vetro e in porcellana fine, se non presentano
decorazioni metalliche.
Se si utilizzano recipienti in vetro sottile occorre fare molta
attenzione, perché, se riscaldati in modo improvviso,
possono rompersi o scheggiarsi.
Nella cottura a microonde si sconsiglia l'utilizzo di recipienti
in metallo, poiché causano la formazione di archi elettrici e
possono essere causa di un principio di incendio.
Occorre prestare molta attenzione, perché ad elevate
temperature alcuni contenitori possono deformarsi, fondersi
o scolorirsi.
La pellicola non deve stare a contatto con gli alimenti e
deve essere forata per consentire la fuoriuscita del vapore.
Devono essere forati per consentire la fuoriuscita del vapore.
Verificare che i sacchetti siano adatti per l’utilizzo in forno a
microonde. Non utilizzare legacci in plastica o in metallo,
perché possono fondersi o provocare incendi a causa della
formazione di archi elettrici.
Utilizzare solo per il riscaldamento o per assorbire l’umido.
Occorre prestare molta attenzione, perché il
surriscaldamento può portare allo sviluppo di incendi.
Quando si utilizzano questi materiali, è necessario sempre
sorvegliare il forno, perché il surriscaldamento può portare
allo sviluppo di incendi.
Possono contenere estratti di metallo, i quali possono
provocare la formazione di archi elettrici e causare incendi.
Consigli e suggerimenti
169
Recipienti adatti
Micro- Convez- Grill Combinata
onde
ione
Materiale
Piatti in ceramica e vetro pirofilo (senza parti in
metallo, ad esempio Pyrex, piatti da forno, piano di
vetro)
X
X
X
X
Vetro non pirofilo e porcellana, ad esempio
terraglie 1)
X
-
-
-
Vetroceramica costituita da materiali resistenti al
fuoco e al gelo (ad esempio Arcoflam)
Terracotta da forno 2)
X
X
X
X
X
X
-
X
Plastica resistente al calore fino a 200 °C 3)
X
X 3)
-
X 3)
Carta, cartone
X
-
-
-
Pellicola per alimenti
X
-
-
-
Sacchetto per forno a microonde 4)
X
X
-
X 4)
Pentole per arrosti in metallo, piatti smaltati o
in ghisa
-
X
X
-
Stampi laccati neri o rivestiti in silicone
-
X
-
-
X = adatto
- = non adatto
1). Escluse le decorazioni in argento, oro,
platino o metallo.
2). Escluse le superfici contenenti metallo.
3). Prestare attenzione alla temperatura
massima indicata dal produttore.
4). Funzione combinata convezione +
microonde.
170
Funzionamento del forno a microonde
FUNZIONAMENTO DEL FORNO A MICROONDE
Cuocere a microonde
Il forno si può programmare fino a 90 minuti. Il tempo di cottura può essere
aumentato dai 10 secondi ai 5 minuti, a seconda della durata totale della cottura,
come mostra la tabella riportata qui sotto.
Tempo di cottura
0-5 minuti
5-10 minuti
10-30 minuti
30-90 minuti
Incremento
10 secondi
30 secondi
1 minuto
5 minuti
Scongelamento manuale
Per lo scongelamento manuale (senza utilizzare la funzione di scongelamento automatico)
regolare il forno a 270 W. Quando si seleziona la potenza, sul display appare il simbolo di
scongelamento.
Livello di potenza delle microonde
Questo forno dispone di 5 livelli di potenza. Per selezionare il livello di potenza
desiderato per la cottura, seguire le indicazioni riportate nella sezione delle ricette. Le
impostazioni di solito consigliate sono:
Impostazione
della potenza
900 W /
ALTA
630 W
450 W
270 W /
SCONGELARE
90 W
0W
W = WATT
Utilizzo consigliato
Utilizzato per una cottura rapida o per riscaldare le vivande (ad esempio minestre,
casseruole, cibi in scatola, bevande calde, verdure, pesce, ecc.).
Utilizzato per la cottura più prolungata di alimenti densi, quali arrosti, polpettoni
di carne, pasti preconfezionati e per pietanze delicate quali salse al formaggio e
dolci tipo pan di Spagna. Grazie a questa impostazione ridotta, le salse
bollendo non fuoriescono dal loro contenitore e il cibo viene cucinato in maniera
uniforme, evitando di cuocere eccessivamente le estremità.
Per cibi densi che richiedono una cottura prolungata quando cucinati in modo
tradizionale (ad esempio la carne di manzo). Si raccomanda di utilizzare questa
potenza per ottenere una carne tenera.
Scongelare, selezionare questa potenza. L’alimento viene scongelato in maniera
uniforme. Questo livello di potenza è ideale anche per cuocere lentamente riso, pasta,
dolcetti di frutta e creme pasticcere.
Per scongelare lentamente (ad esempio torte alla crema o altra pasticceria).
Per forno inattivo/timer.
Funzionamento del forno a microonde
171
Esempio: per scaldare la zuppa per 2 minuti e 30 secondi utilizzando 630 W di
potenza:
1. Selezionare il MODO DI COTTURA facendo ruotare la manopola su
(Microonde).
2. Impostare il tempo di cottura ruotando la manopola TEMPO/PESO
in senso orario. (2 min. e 30 sec.).
3. Modificare il livello di potenza premendo il pulsante LIVELLO DI
MICROONDE.
x2
4. Per iniziare la fase di cottura premere una volta il pulsante
START/QUICK.
x1
5. Controllare il display:
Nota:
Se non si seleziona il livello, viene automaticamente regolato il
livello del ALTA/900 W.
NOTE:
1. Se lo sportello viene aperto durante la cottura, il tempo di cottura sul display digitale si
ferma automaticamente. Il conteggio viene ripreso quando si richiude lo sportello e si
preme pulsante START/QUICK.
2. Se durante la cottura si desidera controllare il livello di potenza, premere il pulsante
LIVELLO DI POTENZA MICROONDE.
Tenendo premuto il pulsante, viene visualizzato il livello di potenza.
3. È possibile ruotare la manopola TEMPO/PESO sia in senso orario che in senso
antiorario. Ruotando in senso antiorario, si riduce il tempo di cottura a partire da
90 minuti.
Timer
1. Per iniziare la fase premere una volta il pulsante TIMER.
x1
2. Impostare il tempo di cottura ruotando la manopola TEMPO/PESO
in senso orario.
3. Per iniziare la fase premere una volta il pulsante START/QUICK.
x1
4. Il tempo impostato comincia a scorrere.
172
Funzionamento del forno a microonde
Funzione aggiungi START/QUICK
Il pulsante START/QUICK consente di attivare le seguenti due funzioni:
a) Cottura per 30 secondi
E’ possibile attivare la modalità di cottura desiderata per 30 secondi senza
impostare il tempo di cottura.
Esempio: per cuocere per 30 secondi utilizzando 630 W di potenza.
1. Portare il selettore MODALITÀ DI COTTURA sulla posizione.
2. Per modificare il livello di potenza, premere due volte il pulsante
LIVELLO DI POTENZA MICROONDE.
x2
3. Premere una volta il pulsante START/QUICK per iniziare la cottura.
x1
4. Controllare il display:
NOTA:
1. Si può usare questa funzione solo per la cottura manuale.
2. Quando il selettore MODALITÀ DI COTTURA è posizionato sulla modalità di cottura
a microonde (
) e si preme il pulsante START/QUICK, la potenza è sempre di
900 W.
Quando il selettore MODALITÀ DI COTTURA è posizionato (
o
) e si preme
il pulsante START/QUICK, la potenza è sempre di 270 W.
Quando il selettore MODALITÀ DI COTTURA è posizionato (
o
) e si preme
il pulsante START/QUICK, la temperatura è sempre di 250 ˚C.
3. Per evitare un uso improprio di questa funzione da parte dei bambini, il pulsante
START/QUICK può essere utilizzato solo entro 3 minuti dall'operazione precedente,
vale a dire la chiusura dello sportello o l'azionamento del pulsante di ARRESTO
(STOP).
b) Prolungamento del tempo di cottura
È possibile prolungare il tempo di cottura per multipli di 1 minuto premendo il
START/QUICK pulsante mentre il forno è in funzione.
NOTA: Si può usare questa funzione solo per la cottura manuale.
Funzionamento del forno a microonde
173
Pulsanti Meno/Più
I pulsanti MENO ( ) e PIù ( ) consentono di ridurre o aumentare il tempo
impostato (per ottenere una cottura più o meno profonda).
a) Modificare i tempi di impostazione programmati:
Premere i pulsanti MENO ( ) e PIÙ ( ) dopo avere impostato il peso del cibo e
prima premere il I tasto START/QUICK. (Vedi tabelle di cottura per l'utilizzo dei
pulsanti MENO e PIU'.)
Esempio: per cuocere 0,2 kg di patate fritte con COTTURA SURGELATI AUTOMATICA.
1. Selezionare dal menu COTTURA SURGELATI la funz. per patate
fritte premendo 4 volte il pulsante COTTURA SURGELATI.
x4
2. Impostare la quantità (0,2 kg).
3. Scegliere il risultato finale desiderato premendo una volta il pulsante
MENO ( ).
x1
4. Premere il pulsante START/QUICK per avviare la cottura.
x1
5. Controllare il display.
NOTA:
Per annullare questa operazione premere ancora lo stesso pulsante.
Per passare da PIÙ a MENO premere semplicemente il pulsante meno ( ).
Per passare da MENO a PIù premere semplicemente il pulsante PIù ( ).
b) Modificare il tempo di cottura mentre il forno è in funzione:
Ogni volta che si premono i pulsanti MENO ( ) e PIÙ ( ) il tempo di cottura si
riduce o aumenta di un minuto.
NOTA: Si può usare questa funzione solo per la cottura manuale.
174
Funzionamento del forno a microonde
Controllare le impostazioni quando il forno è in
funzione
È possibile controllare il livello di potenza, l’ora corrente e la temperatura del forno.
CONTROLLARE IL LIVELLO DI POTENZA:
Per controllare il livello di potenza durante la cottura premere il pulsante LIVELLO DI
POTENZA.
Anche se il display visualizza il livello di potenza, il tempo di cottura continua a
scorrere.
Tenendo premuto il pulsante viene visualizzato il livello di potenza.
CONTROLLARE LA TEMPERATURA DI CONVEZIONE:
Per controllare la temperatura di convezione premere il pulsante CONVEZIONE durante
la cottura.
Dopo aver preriscaldato il forno, verificare la temperatura interna
effettivamente raggiunta.
Tenendo premuto il pulsante viene visualizzata la temperatura di
convezione in ° C.
4. Pulsante INFORMAZIONI
Ogni pulsante fornisce informazioni utili, che si ottengono premendo il pulsante
INFORMAZIONI prima di azionare il pulsante desiderato.
Esempio:
per ottenere informazioni sul menu di COTTURA AUTOMATICA numero 2, pollo arrosto:
1. Scegliere la funzione del pulsante INFORMAZIONI.
x1
2. Selezionare il menu AUTOMATICO per il pollo arrosto premendo 2
volte il pulsante COTTURA AUTOMATICO.
x2
3. Controllare il display:
NOTA:
1. Il messaggio informativo viene ripetuto due volte; subito dopo il display visualizza
l’ora corrente.
2. Per cancellare l’informazione premere il pulsante di arresto.
Funzionamento del forno a microonde
175
Cottura con grill
La resistenza del grill sulla parte superiore del vano del forno dispone di una sola
impostazione della potenza.
Esempio: Per cucinare un toast al formaggio per 5 minuti (mettere il toast
sulla griglia in alto).
1. Selezionare la funzione GRILL facendo ruotare la manopola del
MODO DI COTTURA su.
2. Impostare il tempo di cottura desiderato ruotando in senso orario
la manopola TEMPO/PESO (5 min).
3. Per iniziare la fase di cottura premere una volta il pulsante
START/QUICK.
x1
4. Controllare il display:
1. Per cuocere con il grill si consiglia l’uso della griglia alta o bassa.
2. Quando si mette in funzione il grill per la prima volta, è possibile che si sviluppi
fumo o odore sgradevole; ciò non significa che il forno sia guasto. Vedere
Riscaldamento del forno a vuoto sotto.
3. Al termine della cottura il forno si raffredda auto-maticamente e il display
visualizza “SI STA RAFFR.”
ATTENZIONE: La cavità del forno, lo sportello, il mobile esterno, il piatto rotante, le
griglie e le stoviglie diventano estremamente caldi. Per evitare scottature, usare
sempre guanti da cucina per togliere il cibo o il piatto rotante dal forno.
Riscaldamento del forno a vuoto
Usando il grill o la cottura a convezione per la prima volta, è possibile che si
sviluppino fumo e cattivo odore. Questo comportamento è assolutamente normale e
non si deve attribuire ad un malfunzionamento del forno.
Per evitare questo problema, quando si usa il forno per la prima volta riscaldare il
forno vuoto per 20 minuti a convezione (250 ˚C), poi accendere entrambe le resistenze
a forno vuoto.
IMPORTANTE: Durante questa operazione il forno fuma e produce un odore
sgradevole. Aprire le finestre o azionare la cappa aspirante.
1. Selezionare il modo di cottura facendo ruotare la manopola MODO
DI COTTURA su GRILL o CONVEZIONE.
176
Funzionamento del forno a microonde
2. Assicurarsi che il forno sia vuoto. Impostare il tempo di
riscaldamento.
3. Per iniziare la fase di cottura premere una volta il pulsante
START/QUICK.
x1
Il tempo impostato comincia a scorrere. Al termine del riscaldamento aprire il forno
per lasciarlo raffreddare.
AVVERTENZA:
Lo sportello, il mobile esterno e la cavità del forno si riscaldano notevolmente.
Attenzione ad evitare scottature durante il raffreddamento del forno.
Cottura a convenzione
È possibile utilizzare il forno in modalità convenzionale grazie alla funzione di
convenzione e a 10 temperature predefinite.
Premere CONVEZIONE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
250
230
220
200
190
180
160
130
100
40
Temp. forno (° C)
Esempio 1: Per cuocere preriscaldando il forno
Per preriscaldare il forno a 180 °C e cuocere per 20 minuti a 180 °C.
1. Selezionare il modo di cottura facendo ruotare la manopola
MODO DI COTTURA su
.
2. Impostare la temperatura di preriscaldamento desiderata premendo
sei volte il pulsante CONVEZIONE. Il display visualizza 180 °C.
x6
3. Premere il pulsante START/QUICK per avviare il preriscaldamento.
x1
4. Controllare il display:
Quando il forno raggiunge la temperatura impostata ed emette il segnale acustico, sul
display compare 180 °C. A questo punto aprire lo sportello e collocare il cibo nel
forno. Richiudere lo sportello.
Funzionamento del forno a microonde
177
5. Impostare il tempo di cottura con la manopola TEMPO/PESO (20min).
6. Premere il pulsante START/QUICK.
x1
7. Controllare il display:
NOTA:
1. Quando preriscaldate il forno, lasciate il piatto girevole all’interno.
2. Per cuocere ad una temperatura diversa da quella programmata, al termine del
preriscaldamento premere il pulsante CONVEZIONE fino a quando il display
visualizza l’impostazione desiderata. Nell’esempio appena illustrato, per modificare
la temperatura occorre premere CONVEZIONE dopo aver immesso il tempo di
cottura.
3. Il forno mantiene automaticamente per 30 minuti la temperatura di
preriscaldamento impostata. Il programma di visualizza
a “SI STA
RAFFR.”
4. Al termine della cottura il forno si raffredda automaticamente e il display
visualizza “SI STA RAFFR.”
5. Per ottenere i migliori risultati seguire le istruzioni riportate sulle confezioni degli
alimenti, in particolare quelle indicate per la cottura a "forno convenzionale".
Esempio 2: Per cuocere senza preriscaldamento Per cuocere a 250 °C per 20 minuti.
1. Selezionare il modo di cottura facendo ruotare la manopola
MODO DI COTTURA su
.
2. Impostare il tempo di cottura con la manopola TEMPO/PESO (20min).
3. Selezionare la temperatura desiderata (250 °C).
x1
4. Premere il pulsante START/QUICK.
x1
5. Controllare il display:
178
Funzionamento del forno a microonde
Nota:
1. Al termine della cottura il forno si raffredda automaticamente e il display
visualizza “SI STA RAFFR.”
2. Per modificare la temperatura di convezione premere il pulsante CONVEZIONE fino
a visualizzare il valore desiderato.
3. Quando si mette in funzione la convezione per la prima volta, è possibile che si
sviluppino fumo o odore sgradevole; ciò non significa che il forno sia guasto.
Vedere Riscaldamento del forno a vuoto pagina 175 - 176.
ATTENZIONE:
La cavità del forno, lo sportello, il mobile esterno, il piatto rotante, le griglie e le
stoviglie diventano estremamente caldi. Per evitare scottature, usare sempre guanti da
cucina per togliere il cibo o il piatto rotante dal forno.
Cottura combinata
Ci sono due tipi di cottura abbinata: (1) Convezione & Microonde (2) Grill & Microonde).
La prima è la cottura combinata tra cottura a microonde e cottura a convezione. La
seconda è la cottura combinata tra cottura a microonde e cottura con grill.
Per selezionare il modo di cottura COMBINATA, far ruotare la manopola del MODO DI
COTTURA sulla posizione desiderata e quindi selezionare il tempo di cottura.
MODO DI COTTURA
Combi 1
Combi 2
Metodo di cottura
Convezione 250 °C
Grill superiore
Potenza microonde
270 W
270 W
NOTE: le impostazioni di potenza si possono variare:
COMBI 1
: La temperatura del forno può variare da 40 °C a 250 °C con 10
incrementi.
I livelli di potenza microonde possono variare da 90 W a 630 W
con 4 incrementi.
COMBI 2
: I livelli di potenza microonde possono variare da 90 W a 900 W
con 5 incrementi.
Esempio 1: Per cuocere per 20 minuti in modalità COMBINATA 1 usando una potenza
del microonde di 90 W e cottura a convezione a 200 °C.
1. Selezionare il modo di cottura facendo ruotare la manopola MODO
DI COTTURA su
.
2. Impostare il tempo di cottura (20 minuti).
3. Premere una volta il pulsante LIVELLO DI MICROONDE (90 W).
x2
Funzionamento del forno a microonde
179
4. Premere quattro volte il pulsante CONVEZIONE (200 °C).
x4
5. Premere il pulsante START/QUICK per avviare la cottura.
x1
6. Controllare il display:
Esempio 2:
Per cuocere per 20 minuti in modalità COMBINATA 2 usando una potenza del
microonde di 90 W e il GRILL.
1. Selezionare il modo di cottura facendo ruotare la manopola MODO
DI COTTURA su
.
2. Impostare il tempo di cottura (20 min.)
3. Premere due volte il pulsante LIVELLO DI MICROONDE (90 W).
x2
4. Premere il pulsante START/QUICK per avviare la cottura.
x1
5. Controllare il display:
NOTA: Al termine della cottura il forno si raffredda automaticamente e
il display visualizza “SI STA RAFFR.”
ATTENZIONE:
La cavità del forno, lo sportello, il mobile esterno, il piatto rotante, le griglie e le
stoviglie diventano estremamente caldi. Per evitare scottature, usare sempre guanti da
cucina per togliere il cibo o il piatto rotante dal forno.
AVVERTENZA:
Dopo aver usato il GRILL, la cottura COMBINATA, COTTURA A CONVEZIONE,
COTTURA AUTOMATICA ed COTTURA SURGELATI, la ventola di raffreddamento
entra in funzione e sul display compare “si sta raffr”. La ventola funziona anche
quando si preme il pulsante di arresto (STOP) e si apre lo sportello in fase di
cottura con una delle modalità appena elencate; per questo motivo è possibile che
dalle aperture di ventilazione fuoriesca un getto dell’aria.
180
Funzionamento del forno a microonde
Tabella di cottura
COTTURA A CONVEZIONE CON UTILIZZO DEL PIANO DI VETRO
MENU
TEMPO
Quiche
Preriscaldare
1) 20’00
2) 12’00
Preriscaldare
60’00
Preriscaldare
35’00
Preriscaldare
40’00
Preriscaldare
54’00
Preriscaldare
12’00
Preriscaldare
15’00
Preriscaldare
25’00
Preriscaldare
35’00
Torta alla banana
Torta di albicocche
Torta di ciliegine
Cheese cake
Pizza surgelata
Pane all'aglio
Lasagne surgelata
Paste
MODALITA'
200 ˚C
200 ˚C
200 ˚C
180 ˚C
180 ˚C
180 ˚C
90 W & 180 ˚C
180 ˚C
90 W & 180 ˚C
160 ˚C
160 ˚C
220 ˚C
220 ˚C
200 ˚C
90 W & 200 ˚C
200 ˚C
270 W & 200 ˚C
160 ˚C
160 ˚C
POSIZIONE
Cuocere la base per 15 minuti direttamente sul
piano di vetro nella posizione bassa; girare dopo 1)
Mettere la teglia sul piano di vetro nella
posizione bassa
Mettere la teglia sul piano di vetro nella
posizione e noci americane bassa
Mettere la teglia sul piano di vetro nella
posizione e mandorle bassa
Disporre la griglia sul piano di vetro nella
posizione bassa
Disporre la griglia sul piano di vetro nella
posizione bassa
Mettere direttamente sul piano di vetro nella
posizione bassa
Mettere direttamente sul piano di vetro nella
posizione bassa
Mettere direttamente sul piano di vetro nella
(ad es. croissant) posizione bassa
COTTURA A GRILL CON UTILIZZO DEL PIANO DI VETRO
MENU
TEMPO
Gratin
Kebab
Zuppa di cipolle
Sformato di tagliolini
Bistecca
Salsicce spesse
Salsicce sottili
Pane tostato
Toast al formaggio
Sgombri
Sardine
1) 6’00
2) 14’00
3) 5’00
1) 10’00
2) 10’00
1) 8’00
2) 7’30
1) 3’00
2) 10’00
1) 9’00
2) 4’00
1) 14’00
2) 5’00
1) 12’00
2) 6’00
1) 4’30
2) 1’30
1) Preriscaldare 2’00
2) 5’00
3) 4’30
1) 6’00
2) 6’00
1) 5’00
2) 3’00
MODALITA'
900 W
450 W & Grill
450 W & Grill
270 W & Grill
270 W & Grill
900 W
270 W & Grill
900 W
450 W & Grill
Grill
Grill
Grill
Grill
Grill
Grill
Grill
Grill
Grill
Grill
Grill
90 W & Grill
90 W & Grill
90 W & Grill
90 W & Grill
POSIZIONE
Mettere la teglia sul piano di vetro nella
posizione bassa. Girare dopo 2)
Mettere il piatto sul piano di vetro nella
posizione bassa
Mettere le fondine sul piano di vetro nella posizione
bassa, aggiungere il formaggio e i crostini dopo 1)
Mettere il piatto sul piano di vetro nella
posizione bassae pollo
Disporre la griglia sul piano di vetro nella
posizione bassa
Disporre la griglia sul piano di vetro nella
posizione bassa. Girare dopo 1)
Disporre la griglia sul piano di vetro nella
posizione bassa. Girare dopo 1)
Disporre la griglia sul piano di vetro nella
posizione bassa. Girare dopo 1)
Disporre la griglia sul piano di vetro nella
posizione bassa; girare e aggiungere il
formaggio dopo 2)
Disporre la griglia sul piano di vetro nella
posizione bassa. Girare dopo 1)
Disporre la griglia sul piano di vetro nella
posizione bassa. Girare dopo 1)
Le informazioni riportate sopra devono essere utilizzate come linee guida.
Regolare i tempi e la potenza di cottura in base alle proprie esigenze per ottenere i risultati migliori.
Ie tempi vengono riportati a titolo indicativo e variano in base al tipo e alla qualità della carne.
I cottura a grill è l'ideale per i filetti di carne e pesce. Salvo dove indicato diversamente, le
impostazioni indicate nella tabella si riferiscono all'utilizzo a forno freddo.
Gli alimenti sottili devono essere girati una sola volta; quelli più spessi devono essere girati più volte.
Si consiglia di disporre il pesce sulla griglia dalla testa alla coda.
Ricette per piano di vetro
181
RICETTE PER PIANO DI VETRO & CONVEZIONE
Torta alla banana
Preriscaldare il forno.
1. Ungere e preparare la teglia per la torta.
2. Amalgamare burro e zucchero.
3. Aggiungere l'uovo e l'essenza di caffè e
sbattere il composto.
4. Sbucciare e schiacciare le banane ed
aggiungerle al composto, mescolando bene.
5. Amalgamare la farina, il bicarbonato di sodio,
il lievito e il latte fino ad ottenere una
consistenza cremosa.
6. Versare il composto nella teglia e spianare la
superficie.
7. Mettere la teglia sul piano di vetro nella
posizione bassa.
60 min.
180 ˚C
8. Lasciar riposare 5 minuti nello stampo prima
di sformare la torta su una griglia per dolci.
120 g
170 g
1 CU
2
225 g
1 CU
1/4 CU
1
100 ml
di burro
di zucchero semolato
di essenza di caffè
banane mature
di farina
di bicarbonato di sodio
di lievito
uovo medio
di latte
11/2 CU
2 CU
110 g
110 g
110 g
175 g
2
3 CM
175 g
175 g
un pizzico di sale
di lievito
di cannella
di farina
di farina integrale
di burro
di zucchero di canna
uova sbattute
di latte
di albicocche mature tagliate a pezzi
di noci americane tostate tagliate a pezzi
Torta di albicocche e noci americane
Preriscaldare il forno.
1. Ungere e preparare la teglia.
2. Amalgamare sale, lievito, cannella e farina.
3. Aggiungere gli altri ingredienti, tranne la
frutta e le noci, e mescolare.
4. Unire la frutta e le noci.
5. Versare il composto nella teglia e spianare la
superficie.
6. Mettere la teglia sul piano di vetro nella
posizione bassa.
35 min.
90 W / 180 ˚C
Cheese cake al forno
1. Ricoprire il fondo dello stampo con carta da
forno.
2. Sciogliere il burro, aggiungere lo zucchero e i
biscotti sbriciolati.
3. Versare il composto nella teglia e far
raffreddare fino a che non indurisce.
4. Mettere in un recipiente tutti gli ingredienti
del ripieno e mescolare fino a raggiungere
una consistenza cremosa.
5. Versare il ripieno sulla base raffreddata.
6. Mettere la teglia sul piano di vetro nella
posizione bassa.
54 min.
160 ˚C
7. Lasciare raffreddare il dolce e guarnirlo con
frutta.
100 g
4 tsp
200 g
110 g
450 g
150 g
100 g
2
1
Base:
di burro
di zucchero di canna
di farina
di biscotti secchi sbriciolati
Ripieno:
di formaggio cremoso
di panna per dolci
di zucchero semolato
tuorli d'uovo
limone (succo e scorza)
182
Ricette per piano di vetro
Toria di cilegine e mandorle
1. Ungere e preparare lo stampo.
2. Mescolare la margarina e lo zucchero fino ad
ottenere un composto soffice e spumoso.
3. Continuando a mescolare, aggiungere le
uova una per volta.
4. Amalgamare la farina e il lievito, aggiungere
le ciliegine, le mandorle, l'essenza di
mandorla e il latte.
5. Versare il composto e spianare la superficie.
6. Mettere la teglia sul piano di vetro nella
posizione bassa.
40 min.
90 W / 180 ˚C
175 g
175 g
3
175 g
1 CU
100 g
75 g
1 CU
1 CU
di margarina
zucchero semolato
uova medie
di farina
di lievito
di ciliegine candite
di mandorle tritate
di essenza di mandorla
di latte
500 g
45 g
300 g
3
150 ml
50 ml
100 g
1/4 CU
di pasta sfoglia
di burro
di cipolle rosse affettate
uova medie
di panna per dolci
di latte
di formaggio gouda grattugiato
di senape di Digione
pepe nero
di salet
Quiche alle cipolle rosse
Preriscaldare il forno.
1. Stendere con un rullo la pasta sfoglia e
ungere un piatto quadrato.
2. Bucherellare la sfoglia con una forchetta.
3. Ricoprire con carta da forno.
4. Cuocere nella parte bassa del forno per
15 min.
200 ˚C
5. Togliere la quiche dal forno e farla
raffreddare.
6. Cuocere le cipolle nel burro per
5 min.
900 W
Fare asciugare il burro e lasciare raffreddare.
7. Amalgamare le uova, la panna, la senape, il
sale e il pepe.
8. Aggiungere le cipolle e il formaggio e
mescolare.
9. Versare il composto sulla sfoglia e cuocere
per
1. 20 min.
200 ˚C, girare, e proseguire per
2. 12 min.
200 ˚C
1/4
CU
Ricette per piano di vetro
RICETTE PER PIANO DI VETRO E GRILL
Zuppa di cipolle
1. Pelare le cipolle, metterle in una terrina con
brodo, sale e pepe e cuocere per
8 min.
900 W
2. Versare la zuppa in 4 fondine.
3. Tagliare a cubetti il pane tostato e
distribuirlo sulla zuppa, quindi spargere il
formaggio sopra il pane.
4. Mettere le coppette sul piano di vetro nella
posizione bassa e cuocere per
71/2 min.
270 W / GRILL
20 g
250 g
500 ml
2
80 g
di burro
di cipolle
di brodo
sale e pepe
fette di pane tostato
di formaggio emmental
Gratin
1. Ungere una teglia per gratin.
2. Disporre sulla teglia uno strato di patate,
uno strato di cipolle e metà del formaggio.
3. Ripetere l'operazione, avendo cura di
terminare con uno strato di patate.
4. Mescolare la panna e le uova, salare e
pepare. Versare il composto sopra le patate.
5. Cospargere il piatto con il formaggio
restante.
6. Mettere la teglia sul piano di vetro nella
posizione bassa e cuocere per
1. 6 min.
900 W
2. 14 min.
450 W / GRILL,
girare e cuocere ancora per
3. 5 min.
450 W / GRILL
450 g
150 g
250 g
250 ml
3
di patate tagliate finemente
di cipolle affettate
di formaggio gouda grattugiato
sale e pepe
di panna
uova
Sformato di tagliolini e pollo
1. Disporre il burro, le cipolle, il pepe e i funghi
in una terrina e cuocere per
2 min.
900 W
2. Mescolare la farina con il latte fino ad
ottenere un composto morbido, aggiungere
il brodo e il mais dolce; salare, pepare e
mescolare.
3. Aggiungere il pollo e i tagliolini.
4. Cospargere di formaggio.
5. Mettere la teglia sul piano di vetro nella
posizione bassa e cuocere per
1. 3 min.
900 W
2. 10 min.
450 W / GRILL
30 g
100 g
100 g
100 g
25 g
175 ml
300 ml
150 g
250 g
150 g
75 g
di burro
di funghi affettati
di cipolla a dadini
di peperoni a dadini
di farina
di latte
di brodo
di mais dolce
sale e pepe nero, peperoncino
di pollo cotto e tagliato a dadini
di tagliolini lessati
di formaggio gouda grattugiato
183
184
Ricette per piano di vetro & Funzionamento automatico
Sardine e sgombri alla griglia
1. Mescolare tutti gli ingredienti per la
marinata e cospargere sul pesce; lasciar
marinare per un'ora.
2. Disporre il pesce sulla griglia sul piano di
vetro nella parte bassa del forno.
Per le sardine:
1. 5 min.
90 W / GRILL, girare,
2. 3 min.
90 W / GRILL
Per gli sgombri:
1. 6 min.
90 W / GRILL, girare,
2. 6 min.
90 W / GRILL
6
4 CM
1 CC
1 CM
1 CU
1 CU
sardine/sgombri senza testa
Marinata:
d'olio d'oliva
di purea d'aglio
d'aceto balsamico
di succo di limone
sale e pepe
di semi di finocchio
FUNZIONAMENTO AUTOMATICO
Il FUNZIONAMENTO AUTOMATICO determina automaticamente modo
e tempo di cottura corretti. Sono disponibili 5 menu per COTTURA
AUTOMATICA, 4 menu per COTTURA SURGELATI AUTOMATICA e 7 menu
per SCONGELARE AUTOMATICA.
Attenzione:
Per COTTURA AUTOMATICA e COTTURA SURGELATI AUTOMATICA
La cavità del forno, lo sportello, il mobile esterno, il piatto rotante,
le griglie, le stoviglie e soprattutto la resistenza inferiore diventano
estremamente caldi. Usare sempre guanti da cucina per togliere il cibo
o il piatto rotante dal forno onde evitare ustioni.
Per usare le funzioni automatiche occorre sapere quanto segue:
1. Per impostare i menu premere i pulsanti COTTURA AUTOMATICA,
COTTURA SURGELATI AUTOMATICA o AUTOMATICA SCONGELARE
fino a quando il numero di menu desiderato compare sul display.
2. Il peso del cibo può essere impostato ruotando la manopola
TEMPO/PESO fino a che il peso desiderato viene visualizzato sul display.
• Impostare soltanto il peso del cibo, senza aggiungere quello del
contenitore.
• Per quantità diverse da quelle indicate nella tabella di cottura
usare i programmi manuali.
3. I tempi di cottura programmati sono tempi medi. Se si desidera
modificare il tempo di cottura programmato, premere il pulsante
MENO ( ) o PIÙ ( ). Vedere pagina 173 per ulteriori dettagli.
Per ottenere migliori risultati seguire le istruzioni della tabella di
cottura fornita con il ricettario.
x1
Funzionamento automatico
185
4. Per avviare la cottura, premere il pulsante START/QUICK.
x1
Quando occorre manipolare il cibo mentre sta cuocendo, ad esempio per rivoltarlo, il
display visualizzerà l’azione necessaria. Seguite le procedure indicate nei messaggi che
appaiono sul display. Per continuare la cottura, premere il pulsante START/QUICK.
La temperatura finale dipende dalla temperatura iniziale. Controllare che il cibo
mantenga il calore a fine cottura. Se necessario, aumentare il tempo di cottura e
cambiare il livello di potenza.
Esempio: Per cuocere 300 g di riso con COTTURA AUTOMATICA (AC-1).
1. Selezionare il menu AUTOMATICO per il Riso premendo 1 volte il
pulsante COTTURA AUTOMATICO.
x1
2. Impostare il peso con la manopola TEMPO/PESO.
3. Premere una volta il pulsante START/QUICK per iniziare la cottura.
x1
4. Controllare il display:
186
Schemi dei programmi
SCHEMI DEI PROGRAMMI
1.FRENCH FRIED
POTATOES
8.CHICKEN LEGS
14.RICE
20.STEAK
& CHOPS
29.CHICKEN PAN
WITH VEGETABLES
Tabell för automatisk tillagning
Menù Nu.
Quantità (Unità di
incremento) / Utensili
2.FROZEN
VEGETABLES
ENCH FRIED
OTATOES
OZEN
GETABLES
ESH
GETABLES
AC-1
Riso
8.CHICKEN LEGS
14.RICE
3.FRESH
VEGETABLES
9.GRATIN
9.GRATIN
15.BOILED
POTATOES
21.CHICKEN LEGS
0,1 - 0,3 kg (100 g)
Ciotola e coperchio
20.STEAK
& CHOPS
10.FROZEN
GRATIN
29.CHICKEN PAN
WITH VEGETABLES
JACKET
POTATOES
22.POULTRY
15.BOILED
30.MINCE AND
21.CHICKEN LEGS
POTATOES
ONION
11.FROZEN
16.JAM
4.FISH FILLET+ SAUCE
GRATINATED FISH
READY MEALS
Rico
23.MINCED MEAT
Acqua bollente
100 g
200 g
JACKET
300 g
POTATOES
10.FROZEN
GRATIN
22.POULTRY
12.BEVERAGES
5.GRILL SKEWER
250 ml
450 ml
650 ml
17.PIQUANTE
24.CAKE
CAKES
1.FRENCH FRIED
POTATOES
H FILLET+ SAUCE
ATINATED FISH
11.FROZEN
READY MEALS
8.CHICKEN LEGS
6.ROAST PORK
2.FROZEN
VEGETABLES
RILL SKEWER
AC-2
Pollo arrosto
12.BEVERAGES
17.PIQUANTE
CAKES
7.GRILLED
CHICKEN
13.SOUP
18.CAKE
25.BREAD
9.GRATIN
15.BOILED
POTATOES
21.CHICKEN LEGS
0,9 - 2,0 kg (100 g)
Graticola bassa
CASSEROLES
10.FROZEN
GRATIN
19.PASTA
JACKET
POTATOES
26.MEAT JOINT
22.POULTRY
25.BREAD
18.CAKE
13.SOUP
20.STEAK
& CHOPS
24.CAKE
3.FRESH
VEGETABLES
OAST PORK
14.RICE
23.MINCED MEAT
16.JAM
express
menu1
express
menu2
express
menu2
(grill)
Ingredienti4 per 1,2 kg11.FROZEN
di arrosto16.JAM
pollo: 23.MINCED MEAT
READY MEALS
sale e pepe, 1 cucchiaino
di paprica dolce,
19.PASTA
CASSEROLES
26.MEAT JOINT
2 cucchiai di olio
cook1
cook2
defrost
cook
.FISH FILLET+ SAUCE
GRATINATED FISH
RILLED
HICKEN
express
express
express
express
(grill)
1.FRENCH FRIED
POTATOES
ess
menu1
express
2.FROZEN
VEGETABLES
ess
defrost
14.RICE
5.GRILL SKEWER
8.CHICKEN LEGS
menu2
express
20.STEAK
12.BEVERAGES
& CHOPS
express
cook
0,6 - 2,0 kg (100 g)
Graticola bassa
15.BOILED
6.ROAST
PORK
POTATOES
express
24.CAKE
menu2
(grill)
AC-3
Arrosto di maiale
9.GRATIN
29.CHICKEN PAN
17.PIQUANTE
WITH VEGETABLES
CAKES
cook1
21.CHICKEN LEGS
13.SOUP
express
30.MINCE AND
18.CAKE
ONION
25.BREAD
19.PASTA
26.MEAT JOINT
cook2
(grill)
3.FRESH
VEGETABLES
4.FISH FILLET+ SAUCE
GRATINATED FISH
5.GRILL SKEWER
6.ROAST PORK
10.FROZEN
GRATIN
JACKET
7.GRILLED
POTATOES
CHICKEN
22.POULTRY
CASSEROLES
express
express
2.FROZEN
12.BEVERAGES
VEGETABLES
9.GRATIN
17.PIQUANTE
express
defrost
CAKES
15.BOILED
24.CAKE
POTATOES
express cook
3.FRESH
13.SOUP
VEGETABLES
10.FROZEN
18.CAKE
GRATIN
JACKET
25.BREAD
POTATOES
Ingredienti per 1 kg di carne magra di maiale
arrotolata: 1 spicchio d'aglio tritato, 2 cucchiai di
olio, FRIED
1 cucchiaino
paprica dolce,
in PAN
29.CHICKEN
1.FRENCH
8.CHICKEN LEGSdi 14.RICE
20.STEAKcumino
23.MINCED MEAT
11.FROZEN
16.JAM
WITH VEGETABLES
POTATOES
menu1
menu2
READY MEALS 1 cucchiaino
polvere,
dimenu2
sale (grill)& CHOPS
AC-4
Gratin
AC-5
Torta
7.GRILLED
CHICKEN
express
menu1
4.FISH FILLET+ SAUCE
CASSEROLES
GRATINATED FISH
5.GRILL SKEWER
express
menu2
express
• Prendete un grande recipiente e aggiungetevi
Grande recipiente con dell’acqua.
• Coprite con un coperchio.
• Collocate il recipiente al centro del piatto rotante.
• Quando viene emesso il segnale acustico,
mescolate e rimettete il coperchio, reinserite in
forno e premete il tasto Start.
• Quando viene emesso nuovamente il segnale
acustico, mescolate e rimettete il coperchio;
reinserite in forno e premete il tasto Start.
• Lasciate riposare per 10 minuti dopo la cottura.
29.CHICKEN PAN
WITH VEGETABLES
30.MINCE AND
ONION
• Mescolare gli ingredienti e distribuire il tutto sul
pollo.
• Punzecchiare la pelle del pollo.
• Collocare il pollo direttamente sulla graticola e
cuocere.
• Quando viene emesso un segnale acustico, girare il
pollo.
• A fine cottura, togliere dal forno e disporre su un
piatto di portata (Non è necessario lasciare riposare).
• Si consiglia un arrosto di carne magra di maiale.
• Mescolare gli ingredienti e distribuire il tutto sulla
carne.
• Mettere l'arrosto in uno stampo per sformati
direttamente sulla graticola e cuocere.
• Quando viene emesso un segnale acustico, girare la
carne.
• A fine cottura, avvolgere l'arrosto nella stagnola e
lasciare riposare per circa 10 minuti.
• Per “Gratin”, vedere le ricette a pagina 189.
0,5 - 1,5 kg (100 g)
Stampo per dolci
Graticola bassa
• Preparate la torta riferendovi al libro di ricette
Vedere Pag.190 - 191 in dotazione.
• Mettete il vassoio capovolto sulla graticola bassa e
mettetevi sopra lo stampo per dolci.
• Dopo la cottura, lasciate riposare per 10 minuti circa.
• Togliete la torta dallo stampo.
16.JAM
26.MEAT JOINT
12.BEVERAGES
17.PIQUANTE
CAKES
menu2
Procedimento
0,5 - 2,0 kg (100
cook1 g)
cook2
(grill)
Piatto per gratin
Graticola bassa
11.FROZEN
19.PASTA
READY MEALS
express
30.MINCE AND
ONION
21.CHICKEN LEGS
30.MINCE AND
express
ONION
express
22.POULTRY
23.MINCED MEAT
24.CAKE
(grill)
*
Peso totale degli ingredienti.
Importante: gli alimenti refrigerati vengono cotti da 5°C, gli alimenti surgelati vengono cotti da –18°C.
express
defrost
6.ROAST PORK
express
cook
13.SOUP
express
cook1
18.CAKE
express
(grill)
cook2
25.BREAD
1.FRENCH FRIED
POTATOES
8.CHICKEN LEGS
14.RICE
20.STEAK
& CHOPS
29.CHICKEN PAN
WITH VEGETABLES
Schemi dei programmi
187
Tabell för automatisk tillagning från fryst
2.FROZEN
VEGETABLES
9.GRATIN
15.BOILED
POTATOES
Menù Nu.
3.FRESH
VEGETABLES
10.FROZEN
GRATIN
ACF-1 Cottura
Piatti pronti
(Stirrable)
4.FISH FILLET+ SAUCE
GRATINATED FISH
5.GRILL SKEWER
6.ROAST PORK
12.BEVERAGES
17.PIQUANTE
CAKES
24.CAKE
18.CAKE
CASSEROLES
2.FROZEN
VEGETABLES
1.FRENCH FRIED
express menu1
POTATOES
8.CHICKEN LEGS
express
menu2
9.GRATIN
express
cook
4.FISH FILLET+ SAUCE
ACF-3 Cottura
Gratin surgelate
GRATINATED FISH
3.FRESH
VEGETABLES
10.FROZEN
GRATIN
5.GRILL SKEWER
4.FISH FILLET+ SAUCE
GRATINATED FISH
11.FROZEN
READY MEALS
6.ROAST PORK
5.GRILL SKEWER
12.BEVERAGES
ACF-4 Cottura
Patatine fritte
(raccomandate per
menu1
forni tradizionali)
7.GRILLED
CHICKEN
6.ROAST PORK
7.GRILLED
CHICKEN
express
menu2
10.FROZEN
GRATIN
15.BOILED
express cook1
POTATOES
11.FROZEN
READY MEALS
JACKET
POTATOES
12.BEVERAGES
17.PIQUANTE
CAKES
LEGS
21.CHICKEN
express cook2
(grill)
22.POULTRY
30.MINCE AND
ONION
23.MINCED MEAT
16.JAM
22.POULTRY
17.PIQUANTE
CAKES
24.CAKE
25.BREAD
24.CAKE
menu2
19.PASTA
express
26.MEAT JOINT
express
menu2
14.RICE
(grill)
20.STEAK
& CHOPS
26.MEAT JOINT
cook
9.GRATIN
express
19.PASTA
express
cook1
15.BOILED
POTATOES
express
cook2
(grill)
LEGS
21.CHICKEN
menu2
(grill)
3.FRESH
VEGETABLES
express
defrost
express
cook
10.FROZEN
GRATIN
express
cook1
JACKET
POTATOES
express
22.POULTRY
cook2
(grill)
4.FISH FILLET+ SAUCE
• Rimuovete il gratin gelato dalla confezione. Se il
contenitore non è appropriato per i forni a
microonde, metterlo in un piatto per gratin.
• Coprirlo con un involucro per microonde.
• Se il contenitore è appropriato per i forni a
microonde, rimuovere il coperchio di carta originale
e coprire con un involucro per microonde.
• Al termine della cottura, lasciare riposare per 5 minuti.
• Versare le patatine fritte surgelate in una pirofila.
• Mettere la pirofila sulla griglia superiore e avviare la
cottura.
• Al segnale acustico, girare le patatine.
• A cottura ultimata, togliere le patatine dalla pirofila e
disporle su un piatto da portata. (Non è necessario il tempo
di riposo.)
NOTA: Per cucinare patatine fritte del tipo sottile,
premere il pulsante MENO ( ). La pirofila diventa
molto calda durante la cottura. Per evitare di scottarsi,
usare sempre guanti da forno per togliere la pirofila
dal microonde.
29.CHICKEN PAN
WITH VEGETABLES
30.MINCE AND
ONION
23.MINCED MEAT
11.FROZEN
READY MEALS
16.JAM
5.GRILL SKEWER
12.BEVERAGES
17.PIQUANTE
CAKES
24.CAKE
6.ROAST PORK
13.SOUP
18.CAKE
25.BREAD
19.PASTA
26.MEAT JOINT
GRATINATED FISH
• Aggiungere un cucchiaio di acqua ogni 100 g.
(Per i funghi non è necessario aggiungere acqua.)
• Coprire con un coperchio.
• Al segnale acustico, girare e coprire nuovamente.
• A fine cottura, lasciare riposare per 2 minuti.
NOTA: Se le verdure surgelate formano un insieme
compatto, cuocerle in modo tradizionale.
30.MINCE AND
ONION
29.CHICKEN PAN
WITH VEGETABLES
25.BREAD
8.CHICKEN LEGS
menu2
JACKET
POTATOES
21.CHICKEN LEGS
0,20 - 0,40 kg (50 g)
Stampo per sformati,
Graticola alta
CASSEROLES
1.FRENCH FRIED
POTATOES
express
20.STEAK
& CHOPS
18.CAKE
13.SOUP
express
defrost
29.CHICKEN PAN
WITH VEGETABLES
26.MEAT JOINT
15.BOILED
POTATOES
23.MINCED MEAT
16.JAM
18.CAKE
CASSEROLES
20.STEAK
& CHOPS
0,2 - 0,6 kg (100 g)
Recipiente con coperchio o
contenitore originale
express
2.FROZEN
VEGETABLES
menu1
14.RICE
• Mettere il preparato in un piatto per forno a
microonde.
• Coprire con un coperchio.
• Cuocere senza coperchio, se la confezione riporta
questa indicazione.
• Quando viene emesso il segnale acustico, mescolare
e coprire nuovamente.
• Al termine della cottura, mescolare e lasciare
riposare per circa 2 minuti.
25.BREAD
14.RICE
0,1 - 0,8 kg (100 g)
Ciotola e coperchio
19.PASTA
9.GRATIN
13.SOUP
express
express
8.CHICKEN LEGS
(grill)
3.FRESH
VEGETABLES
2.FROZEN
express defrost
VEGETABLES
0,3 - 1,0 kg* (100 g)
Ciotola e coperchio
23.MINCED MEAT
ACF-2 Cottura
Verdure surgelate
Procedimento
22.POULTRY
16.JAM
13.SOUP
30.MINCE AND
ONION
Quantità (Unità di
incremento) / Utensili
JACKET
POTATOES
11.FROZEN
READY MEALS
1.FRENCH FRIED
POTATOES
7.GRILLED
CHICKEN
21.CHICKEN LEGS
Importante: gli alimenti refrigerati vengono cotti da 5°C, gli alimenti surgelati vengono cotti da –18°C.
7.GRILLED
CASSEROLES
15.BOILED
POTATOES
RATIN
188
ROZEN
GRATIN
21.CHICKEN LEGS
Schemi dei programmi
Tabell för automatisk upptining
JACKET
POTATOES
22.POULTRY
Menù Nu.
ROZEN
EADY MEALS
CHICKEN LEGS
16.JAM
AD-1 Scongelare
Bistecche, braciole
20.STEAK
& CHOPS
24.CAKE
29.CHICKEN PAN
WITH VEGETABLES
30.MINCE AND
ONION
GRATIN
OUP
15.BOILED
POTATOES
18.CAKE
21.CHICKEN LEGS
25.BREAD
.FROZEN
GRATINLEGS
HICKEN
ASSEROLES
JACKET
POTATOES
14.RICE
19.PASTA
22.POULTRY
20.STEAKJOINT
26.MEAT
& CHOPS
.FROZEN
16.JAM
READY MEALS 15.BOILED
RATIN
ess menu2
express
POTATOES
.SOUP
FROZEN
READY MEALS
CASSEROLES
HICKEN LEGS
BEVERAGES
xpress
menu2
RATIN
SOUP
HICKEN LEGS
ICKEN LEGS
express
cook
FROZEN
ASSEROLES
GRATIN
HICKEN LEGS
RATIN
ATIN
FROZEN
ress menu2
READY
MEALS
RATIN
FROZEN
ROZEN
GRATIN
RATIN
BEVERAGES
cook
press
FROZEN
FROZEN
GRATIN
ROZEN MEALS
READY
EADY MEALS
FROZEN
BEVERAGES
READY
MEALS
EVERAGES
CASSEROLES
BEVERAGES
SOUP
OUP
menu2
SOUP
ASSEROLES
ASSEROLES
cook
ASSEROLES
ress menu2
ess menu2
ress menu2
press cook
ress cook
29.CHICKEN PAN
WITH VEGETABLES
23.MINCED MEAT
21.CHICKEN LEGS
30.MINCE AND
ONION
24.CAKE
22.POULTRY
express
18.CAKE
16.JAM
25.BREAD
23.MINCED MEAT
19.PASTA
14.RICE
17.PIQUANTE
CAKES
26.MEAT JOINT
20.STEAK
24.CAKE
& CHOPS
29.CHICKEN PAN
WITH VEGETABLES
21.CHICKEN LEGS
25.BREAD
30.MINCE AND
ONION
express
15.BOILED
18.CAKE
POTATOES
14.RICE
14.RICE
express
JACKET
19.PASTA
POTATOES
14.RICE
15.BOILED
15.BOILED
POTATOES
POTATOES
16.JAM
express
15.BOILED
JACKET
POTATOES
JACKET
POTATOES
POTATOES
17.PIQUANTE
express
CAKES
JACKET
16.JAM
POTATOES
16.JAM
18.CAKE
SOUP
xpress
17.PIQUANTE
CAKES
POTATOES
JACKET
express
0,2 - 1,0 kg (100 g)
Pirofila
(Vedere nota pagina 189.)
Procedimento
• Mettere il cibo in una pirofila al centro del piatto
girevole.
• Al segnale acustico, girare il cibo, ridisporlo e separarlo.
Proteggere le parti sottili e i punti più caldi con la pellicola
di allumino.
• Dopo lo scongelamento, avvolgere nella pellicola di
alluminio per 10 - 15 min fino a scongelamento ultimato.
AD-2 Scongelare
0,6 - 2,0 kg (100 g)
• Collocare un piatto rovesciato sul piatto rotante
Costata
Pirofila
e disporvi sopra la carne.
(Vedere nota pagina 189.)
• Quando il forno si blocca e viene emesso un segnale
acustico, girare la carne. Coprire le parti già
scongelate con fogli d’alluminio.
• Quando il forno si blocca e viene emesso un segnale
menu2
acustico, girare la carne. Coprire nuovamente le
(grill)
parti con l’alluminio.
• Terminata l'operazione, coprire con la stagnola e
lasciare riposare per 15-30 minuti, fino al completo
cook1
cook2
(grill)
scongelamento.
AD-3 Scongelare
0,2 - 1,0 kg (100 g)
• Collocare il blocco di carne trita in una pirofila al centro
Carne macinata
Pirofila
del piatto girevole.
(Vedere nota pagina 189.)
• Al segnale acustico, girare il cibo. Se possibile, rimuovere le
parti scongelate.
• Dopo lo scongelamento, coprire con la pellicola di
alluminio e lasciar riposare per 5 -10 min, fino a
scongelamento ultimato.
AD-4 Scongelare
0,20 - 1,00 kg (50 g)
• Disporre il tutto su un piatto al centro del piatto
Cosce
di pollo
Pirofila
rotante.
menu2
(grill)
(Vedere nota pagina 189.)
• Quando il forno si blocca e viene emesso un segnale
acustico, girare la carne, quindi risistemare e
separare. Proteggete le parti sottili e i punti caldi
cook1
cook2
con fogli d’alluminio.
(grill)
• Terminata l'operazione, avvolgere nella stagnola e
lasciare riposare per 10-15 minuti, fino al completo
scongelamento.
AD-menu2
5 Scongelare
0,9 - 2,0 kg (100 g)
• Collocare il petto di pollo rivolto verso il basso in
(grill)
Pollame
Pirofila
una pirofila, al centro del piatto girevole.
(Vedere nota pagina 189.)
• Al segnale acustico, girare e proteggere le parti
sottili e i punti più caldi con un foglio di alluminio.
cook1
cook2
(grill)
• Terminata l'operazione, coprire con la stagnola e
lasciare riposare per 15-30 minuti, fino al completo
scongelamento.
• Per finire, pulire il pollame in acqua corrente.
AD-6 Scongelare
0,1 - 1,4 kg (100 g)
• Rimuovete tutto l’imballaggio dal dolce.
Dolce
Piatto
• Disporre direttamente sul piatto girevole o su un
piatto al centro del piatto girevole.
• Dopo lo scongelamento, tagliare il dolce a fette di
dimensioni uguali, distanziare le fette e lasciar
riposare per 15 - 30 min, fino a scongelamento
ultimato.
menu2
A(grill)
D-7 Scongelare
0,1 - 1,0 kg (100 g)
• Distribuire in una pirofila al centro del piatto girevole.
Pane
Piatto
Fino a 1,0 kg distribuire direttamente sul piatto girevole.
(Per questo programma è
• Al segnale acustico, girare, ridisporre e togliere le fette
raccomandato solamente
scongelate.
cook1
cook2
(grill)
pane affettato.)
• Dopo lo scongelamento, coprire con la pellicola di
alluminio
e lasciar riposare per 5 -10 min, fino a
menu2
scongelamento ultimato.
(grill) menu2
(grill)
Importante: gli alimenti refrigerati vengono cotti da 5°C, gli alimenti surgelati vengono cotti da –18°C.
14.RICE
17.PIQUANTE
CAKES
.BEVERAGES
FROZEN
press cook
GRATIN
Quantità (Unità di
incremento) / Utensili
23.MINCED MEAT
EVERAGES
press
30.MINCE AND
ONION
16.JAM
17.PIQUANTE
17.PIQUANTE
CAKES
CAKES
19.PASTA
17.PIQUANTE
18.CAKE
CAKES
18.CAKE
20.STEAK
20.STEAK
& CHOPS
& CHOPS
22.POULTRY
26.MEAT
JOINT
20.STEAK
21.CHICKEN
& CHOPS LEGS
21.CHICKEN LEGS
express
19.PASTA
24.CAKE
express
22.POULTRY
23.MINCED MEAT
23.MINCED MEAT
25.BREAD
23.MINCED MEAT
24.CAKE
24.CAKE
26.MEAT JOINT
24.CAKE
25.BREAD
25.BREAD
25.BREAD
26.MEAT JOINT
26.MEAT JOINT
express
26.MEAT JOINT
express
express
express menu2
express cook1
(grill)
express
cook1
29.CHICKEN PAN
30.MINCE
AND
WITH VEGETABLES
30.MINCE
ONIONAND
ONION
23.MINCED MEAT
21.CHICKEN LEGS
22.POULTRY
22.POULTRY
express
18.CAKE
19.PASTA
19.PASTA
29.CHICKEN PAN
29.CHICKEN
PAN
WITH VEGETABLES
WITH VEGETABLES
express
express cook2
express cook2
(grill)
(grill)
30.MINCE AND
ONION
Schemi dei programmi
189
IMPORTANTE:
1. Bistecche e braciole dovrebbero essere congelati in uno strato unico.
2. La carne macinata deve essere congelata in spessori sottili.
3. Girare e mettere tra le singole porzioni scongelate un foglio liscio di stagnola.
4. Il pollame deve essere cucinato immediatamente dopo lo scongelamento.
5. I dolci guarniti e ricoperti di crema sono molto sensibili alle microonde.
Per un risultato ottimale, se la panna comincia ad ammorbidirsi troppo rapidamente,
togliere immediatamente il dolce dal forno e lasciar riposare a temperatura ambiente per
10 - 30 min.
Ricettario per cottura automatica AC-4
Pasta al forno con zucchine
1. Versare nella terrina l'acqua e l'olio e salare;
coprire e portare a bollore
3-5 min.
900 W
2. Buttare la pasta. Mescolare e far cuocere
9-11 min.
270 W
Scolare la pasta e farla raffreddare.
3. Mescolare i pomodori e le cipolle e condire.
Ungere una teglia da forno. Aggiungere la
pasta e condire con la salsa di pomodoro.
Ricoprire con le zucchine a fette.
4. Mescolare la panna acida con le uova e
versarle sul piatto; cospargere con formaggio
grattugiato. Cuocere sulla griglia bassa con
COTTURA AUTOMATICA AC-4
Far raffreddare il piatto per circa 5-10
minuti.
500 ml
1/2 CU
80 g
400 g
150 g
1 CM
450 g
150 g
2
100 g
d'acqua
d'olio
sale
di pasta
di pomodori pelati a dadini
cipolle (150 g) tritate finemente
basilico, timo
sale e pepe
d'olio per ungere la teglia
di zucchine affettate
di panna acida
uova
di formaggio cheddar grattugiato
Broccoli e patate al forno con funghi
1. Disporre le patate e i broccoli nella terrina.
Aggiungere l'acqua, ricoprire e cuocere.
Mescolare una volta durante la cottura.
9-12 min.
900 W
2. Tagliare a dischetti le patate.
3. Ungere una teglia da forno. Disporre a strati
alternati i broccoli, i funghi e le patate.
Cospargere con prezzemolo, salare e pepare.
4. Unire le uova con il liquido e il condimento,
versare sulle verdure e cospargere di
formaggio.
Cuocere sulla griglia bassa usando
COTTURA AUTOMATICA AC-4
A cottura ultimata far raffreddare il piatto
per circa 10 minuti.
400 g
400 g
6 CM
1 CU
400 g
1 CM
3
125 ml
125 ml
100 g
di patate sbucciate e tagliate a metà
(se si desidera)
di broccoli
d'acqua (60 ml)
di burro o margarina per ungere la
teglia
di funghi affettati
di prezzemolo tritato finemente
sale e pepe
uova
di panna
di latte
noce moscata
di formaggio gouda grattugiato
190
Schemi dei programmi
Ricettario per cottura automatica AC-5
Torta di carote
1. Ungere la teglia.
2. Sbattere i tuorli e lo zucchero con il
frullatore.
3. Aggiungere le carote, il succo di limone e le
mandorle.
4. Amalgamare la farina e il lievito, aggiungere
agli altri ingredienti e mescolare.
5. Montare l'albume a neve ed incorporarlo con
delicatezza al composto. Versare il composto
nella teglia, posarlo sulla griglia nella
posizione bassa e cuocerla con
COTTURA AUTOMATICA AC-5
6. A cottura ultimata lasciare nella teglia a
raffreddare per 5 minuti.
1 CU
5
250 g
250 g
250 g
80 g
1 CM
5
di burro o margarina per ungere la teglia
tuorli d'uovo
di zucchero
di carote grattuggiate finemente
succo di un limone
di mandorle tritate
di farina
o di lievito
albumi
Gugelhupt
1. Ungere lo stampo per gugelhupf.
2. Mescolare il burro con lo zucchero a velo
fino ad ottenere un composto cremoso.
Aggiungere i tuorli uno per volta.
3. Aggiungere poco per volta le mandorle
tritate, l'uvetta e la scorza di limone
grattugiata finemente. Mescolare bene.
4. Montare gli albumi a neve e incorporarli al
composto. Mescolare il lievito e la farina,
passare al setaccio e unirli con delicatezza al
composto.
5. Versare l'impasto nello stampo e cuocere
sulla griglia bassa con
COTTURA AUTOMATICA AC-5
1 CU
170 g
140 g
4
40 g
40 g
4
280 g
15 g
di burro o margarina per ungere la teglia
di burro o margarina
di zucchero a velo
tuorli d'uovo
di mandorle tritate
di uvetta sultanina lavata; scorza di
limone grattugiata finemente
albumi
di farina
bustina di lievito
Schemi dei programmi
191
Torta di mele con calvados
1. Mescolare la farina e il lievito. Aggiungere lo
zucchero, lo zucchero vanigliato, il sale,
l'uovo, l'olio di mandorle amare e il burro e
formare un impasto con il frullatore.
2. Coprire l'impasto e lasciarlo riposare in luogo
fresco per circa 30 minuti.
3. Ungere la teglia. Con il matterello stendere
l'impasto tra due fogli d'alluminio e
appoggiarlo nella teglia. Formare con
l'impasto un bordo di 3 cm circa di altezza.
4. Distribuire le nocciole sull'impasto.
5. Sbucciare le mele, tagliarle in quattro,
togliere il torsolo e tagliarle a fette. Disporre
le fette sopra le nocciole facendole
sovrapporre e spolverare con un velo di
cannella.
6. Rompere le uova separando il tuorlo
dall'albume. Montare gli albumi a neve,
aggiungendo gradualmente un pizzico di
sale e un cucchiaio di zucchero.
7. Amalgamare il tuorlo, lo zucchero rimanente
e lo zucchero vanigliato fino ad ottenere una
consistenza cremosa.
8. Aggiungere il Calvados, la farina di mais, la
panna e mescolare. Incorporare gli albumi
montati a neve e distribuire il composto sulle
mele formando uno strato uniforme.
9. Cuocere sulla griglia bassa con
COTTURA AUTOMATICA AC-5
Suggerimento: lasciare che la torta si raffreddi
nella teglia e spolverare con
zucchero a velo.
200 g
1 CU
100 g
1
1
1
3-4
125 g
1 CU
farina
di lievito
di zucchero
bustina di zucchero vanigliato
pizzico di sale
uovo
gocce di olio di mandorle amaro
di burro
di burro o di margarina per ungere la
teglia
50 g
di nocciole tritate
600 g
di mele renette (circa 3-4)
cannella
2
uova
1
pizzico di sale
4 CM
di zucchero
4 CM
di calvados (liquore di mele)
1 1/2 CM di farina di mais
125 g
di panna per dolci
zucchero a velo per guarnire
192
Manutenzione & pulizia
MANUTENZIONE E PULIZIA
ATTENZIONE: NON UTILIZZARE SU ALCUNA PARTE DEL FORNO DETERGENTI PER FORNI
- GETTI A VAPORE - SPUGNE, PANNI O DETERGENTI ABRASIVI - DETERGENTI
CONTENENTI IDROSSIDO DI SODIO.
ATTENZIONE:
Con le modalità di cottura GRILL, COMBINATA, A CONVEZIONE, COTTURA AUTOMATICA
ed COTTURA SURGELATI, la cavità del forno, lo sportello, il mobile esterno e gli
accessori raggiungono temperature elevate. Prima di procedere alla pulizia attendere il
completo raffreddamento.
Esterno del forno
L’esterno del forno può essere facilmente pulito con acqua e sapone. Risciacquare con
un panno umido ed asciugare con un panno morbido ed asciutto.
Pannello dei comandi
Prima della pulizia, aprire lo sportello del forno per disattivare il pannello dei comandi.
Pulire il pannello con molta cautela, usando un panno inumidito con sola acqua.
Evitare di usare acqua in eccesso e non utilizzare detergenti chimici o abrasivi.
Interno del forno
1.
2.
3.
4.
Eliminare gli schizzi di unto con un panno morbido o una spugna subito dopo
l’uso, quando il forno è ancora caldo. Per le macchie più difficili usare un
detergente delicato e strofinare con un panno umido finché tutto lo sporco è
eliminato.
Le incrostazioni causate dagli schizzi possono surriscaldarsi e iniziare a fumare o a
bruciare provocando deformazioni.
Non rimuovere il coperchio guida onde.
Controllare che sapone ed acqua non penetrino attraverso le prese d’aria nelle
pareti, perché possono causare danni al forno.
Non usare detergenti spray all’interno del forno.
Riscaldare regolarmente il forno con il grill o la convenzione, seguendo le
istruzioni riportate alla sezione “Riscaldamento del forno a vuoto” a pagina 175 176. Gli schizzi di cibo o grasso possono produrre fumo o odori sgradevoli.
Accessori
Lavare con un detergente delicato e asciugare. Gli accessori si possono anche lavare in
lavastoviglie.
Sportello
Pulire spesso lo sportello da entrambi i lati, la guarnizione e le superfici di tenuta,
utilizzando un panno morbido inumidito. Non utilizzare detergenti abrasivi o raschietti
di metallo appuntiti per pulire il vetro del forno in quanto possono graffiare la
superficie e, di conseguenza, danneggiare il vetro.
NOTA: Non utilizzare getti a vapore.
Potenza ridotta
193
POTENZA RIDOTTA
NOTA:
1. Se i cibi vengono cotti oltre il tempo standard a 900 W, la potenza del forno si
abbasserrà automaticamente per evitarne il surriscaldamento. (Il livello di potenza
delle microonde si ridurrà e le resistenza del grill inizieranno ad accendersi e
spegnersi.)
Modalità di cottura
2.
Tempo standard
Microonde 900 W cottura
20 min.
Grill cottura
15 min.
Combinata 1
Micro - 40 min.
Combinata 2
Micro - 15 min.
(solo livello di potenza microonde 900 W)
Grill - 15 min.
Combinata 2
Micro - 40 min.
(solo livello di potenza microonde 630 W)
Grill - 15 min
Dopo aver usato il GRILL, la cottura COMBINATA, COTTURA A CONVEZIONE,
COTTURA AUTOMATICA ed COTTURA SURGELATI, la ventola di raffreddamento
entra in funzione e sul display compare “si sta raffr”. La ventola funziona anche
quando si preme il pulsante di arresto (STOP) e si apre lo sportello in fase di
cottura con una delle modalità appena elencate; per questo motivo è possibile che
dalle aperture di ventilazione fuoriesca un getto dell’aria.
194
Cosa fare si . . . & Dati tecnici
COSA FARE SI . . .
Sintomo
Il forno a microonde non
funziona correttamente?
Controlli/suggerimenti
• I fusibili all'interno del portafusibili funzionino correttamente.
• Non sia avvenuta un'interruzione di corrente.
• Se i fusibili continuano a saltare, contattare un elettricista qualificato.
La funzione microonde non • Lo sportello sia chiuso correttamente.
funziona?
• Le guarnizioni e la superficie dello sportello siano pulite.
• Il pulsante START/QUICK sia stato premuto.
Il piatto rotante non gira? • Il supporto del piatto rotante sia correttamente collegato alla trasmission.
• Il vasellame non si estenda oltre il piatto rotante.
• Gli alimenti inseriti non si estendano oltre il bordo del piatto rotante
impedendone la rotazione.
• Non sia presente nulla nel vano sottostante il piatto rotante.
Il forno a microonde non • Isolare l'apparecchio dal portafusibili.
si spegne?
• Contattare un servizio di assistenza autorizzata AEG.
La luce interna non
• Rivolgersi a un servizio di assistenza autorizzata AEG La lampadina interna
funziona?
può essere sostituita esclusivamente da manutentori autorizzati AEG.
Occorre più tempo per
• Impostare un tempo di cottura più lungo (quantità doppia = quasi tempo doppio)
scaldare e cuocere
oppure.
gli alimenti?
• Se il cibo risulta più freddo del solito, farlo ruotare di tanto in tanto, oppure.
• Impostare un livello di potenza superiore.
DATI TECNICI
Tensione di linea CA
Fusibile linea distribuzione/interruttore automatico
Tensione di:
Microonde
Grill
Grill/Microonde
Convezione
Convezione/Microonde
Potenza erogata:
Microonde
Grill elementi riscaldanti
Convezione
Frequenza microonde
Dimensioni esterne
Dimensioni cavità
Capacità forno
Piatto rotante
Peso
Lampada forno
*
: 230 V, 50 Hz, monofase
: 16 A minimo
: 1.5 kW
: 2.8 kW
: 2.8 kW
: 2.8 kW
: 2.95 kW
: 900 W (IEC 60705)
: 1300 W (650 W x 2)
: 1450 W
: 2450 MHz * (Gruppo 2/Classe B)
: 592 mm (W) x 462 mm (H) x 537 mm (D)
: 375 mm (W) x 272 mm (H) x 395 mm (D) **
: 40 litri **
: ø362 mm, ceramica
: 30 kg
: 25 W/240 - 250 V
Il Prodotto soddisfa i requisiti della norma europea EN55011.
In conformità a tale norma, questo prodotto è classificato come apparecchiatura appartenente al gruppo 2
classe B.
Gruppo 2 significa che l’apparecchiatura genera energia in frequenza radio sotto forma di radiazioni
elettromagnetiche per il riscaldamento dei cibi.
Apparecchiatura di Classe B significa che l’apparecchiatura può essere utilizzata in ambienti domestici.
** La capacità interna è calcolata misurando larghezza, profondità e altezza massima.
Lo spazio a disposizione per gli alimenti è inferiore e dipende dagli accessori inseriti.
Questo apparecchio è conforme ai requisiti delle direttive 2004/108/EC, 2006/95/EC e 2005/32/EC.
NEL QUADRO DELLA NOSTRA POLITICA DI MIGLIORAMENTO CONTINUO, LE SPECIFICHE TECNICHE
POSSONO ESSERE MODIFICATE SENZA COMUNICAZIONE PREVENTIVA.
Installazione
195
INSTALLAZIONE
Il forno a microonde può essere inserto nella posizione A, B o C:
Posizione Dimensioni nicchia Camino Spazio tra la colonna
W D H
(min)
forno e il soffitto
A
B
C
560 x 550 x 450
560 x 500 x 450
560 x 550 x 460
20
20
20
50
50
Non applicabile
Misure in (mm)
Camino
Posizione A
Posizione B
Morsetto
serrafilo
Posizione A
450 mm
Morsetto serrafilo
min. 20 mm
Camino
D
Forno
tradizionale
Forno
tradizionale
Posizione C
4.
5.
6.
7.
8.
450 mm
65 mm
Posizione C
460 mm
3.
Posizione B
20 mm
2.
Eliminare l’imballo e verificare attentamente l'eventuale
presenza di danni.
Se il forno a microonde è inserito in posizione C,
accertarsi che siano presenti delle intercapedini così
come illustrato nel disegno.
Fissare i quattro tasselli di fissaggio della colonna forno
utilizzando il modello di installazione (TMAPTA004URR0).
Incassare l’apparecchio nella colonna del forno,
sollevare i blocchi inferiore e frontale, quindi spingere
lentamente e senza forzare fino a quando il telaio
frontale del forno non si troverà in perfetto
allineamento con l’apertura frontale della colonna forno.
Assicurarsi che l’apparecchio sia stabile e non si inclini.
Fissare il forno con le viti fornite. I punti di fissaggio
sono situati all’interno delle feritoie di ventilazione che
si trovano nelle parti superiore e inferiore del forno
(vedere disegno, voce 1, pag. 164).
Applicare i tappi di fissaggio del telaio ai quattro punti
di fissaggio (sono forniti 2 tappi di riserva).
È importante assicurarsi che l’installazione di questo
prodotto sia conforme alle istruzioni fornite nel
presente manuale e alle istruzioni relative
all’installazione del forno convenzionale oppure del
fabbricante del piano di cottura.
5 mm
1.
min. 20 mm
Installazione dell’apparecchio
196
Installazione
Collegamwnto dell’alimentazione
•
•
•
•
•
•
•
•
La presa di alimentazione della corrente deve essere bene accessibile in modo che
la spina possa essere staccata con facilità in caso di emergenza. Oppure deve
essere possibile isolare il forno dall'alimentazione inserendo un interruttore
nell'impianto in conformità con le norme impiantistiche.
La presa non deve essere posizionata dietro l'armadietto.
(A)
La posizione migliore si trova sopra la colonna forno, vedere
(A). Se si deve eseguire un collegamento con la posizione (A),
rimuovere il fermo dalla posizione 15 che si trova sul retro del
forno (vedere pag. 164) e utilizzarlo per fissare il cavo
alimentatore alla sommità dell’unità di alloggiamento (vedere
pag. 195).
Quando non si collega il cavo alimentatore alla posizione (A),
lo si deve indirizzare sotto il forno.
Collegare l'apparecchio a una presa di alimentazione CA a fase singola da 230 V e
50 Hz tramite una presa installata correttamente e dotata di messa a terra.
L'impianto elettrico deve essere protetto da un interruttore automatico da 16 A.
Il cavo di alimentazione può essere sostituito soltanto da un elettricista
qualificato.
Prima di eseguire l'installazione, legare uno spago al cavo di alimentazione per
facilitare il collegamento al punto (A) quando l'apparecchio viene installato.
Quando si inserisce l'apparecchio nell'armadietto sopraelevato, NON esercitare
pressione sul cavo di alimentazione.
Non immergere il cavo di alimentazione in acqua o in qualsiasi altro liquido.
Connessioni electtriche
ATTENZIONE:
IL PRESENTE APPARECCHIO DEVE ESSERE COLLEGATO A TERRA
Il costruttore declina qualsiasi responsabilità in caso di mancata
osservanza di questa misura di sicurezza.
• Se la spina collegata all'apparecchio non è idonea al tipo di presa, è necessario
contattare il Centro di Assistenza AEG più vicino.
Informazioni ambientali
197
INFORMAZIONI AMBIENTALI
Smaltimento ecologico del materiale da imballo e di
vecchi elettrodomestici
Materiale da imballo
I forni a microonde AEG necessitano di uno speciale imballo di protezione per il trasporto.
Viene utilizzata la quantità di materiale da imballo strettamente necessaria.
I materiali da imballo (ad es: cellophane o polistirolo) possono costituire fonte di
pericolo per i bambini.
Pericolo di soffocamento. Tenere il materiale da imballo fuori dalla portata dei bambini.
Tutti i materiali da imballo utilizzati sono ecologici e riciclabili. Il cartone è ricavato da carta
riciclata e le parti in legno non sono trattate. Le parti in plastica sono contrassegnate come
segue:
«PE» polietilene, ad es. cellophane da imballo
«PS» polistirene, ad es. imballo (senza CFC)
«PP» polipropilene, ad es. nastri da imballo
Utilizzando e riutilizzando l'imballo si contribuisce al risparmio di materie prime e si
riduce il volume di rifiuti prodotti.
Si raccomanda di consegnare l'imballo al più vicino centro di riciclaggio.
Per ulteriori informazioni in merito contattare le autorità municipali di competenza.
Smaltimento di vecchi elettrodomestici
Prima di procedere allo smaltimento di vecchi elettrodomestici, occorre renderli sicuri
eliminando la spina e tagliando il cavo elettrico, che a sua volta dovrà essere smaltito
adeguatamente.
L'elettrodomestico dovrà quindi essere portato al più vicino centro di riciclaggio.
Informarsi presso le autorità municipali o presso l'Ufficio di Igiene Ambientale sulla
presenza di strutture per il riciclaggio di elettrodomestici nella propria zona.
Il simbolo
sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere
considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere portato nel punto di
raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce a evitare
potenziali conseguenze negative, che potrebbero derivare da uno smaltimento inadeguato
del prodotto. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare
l’ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato
acquistato il prodotto.
198
Certificado di garanzia conventionale - Italia
Certificado di garanzia conventionale - Italia
La presente Garanzia Convenzionale si attiva automaticamente dalla data di consegna dell’apparecchiatura ed è emessa
da:
Electrolux Zanussi Italia S.p.A.
Corso lino Zanussi, 26
33080 Porcia (PN)
La presente Garanzia Convenzionale copre i vizi e difetti derivanti dal processo di fabbricazione che possono
manifestarsi entro il periodo di 24 mesi dalla data di consegna dell’apparecchiatura.
La presente Garanzia è valida a condizione che:
• L’apparecchiatura venga utilizzata esclusivamente per scopi domestici;
• L’apparecchiatura venga installata ed utilizzata secondo le prescrizioni indicate nel Libretto Istruzioni;
• Tutte le riparazioni siano eseguite dal personale dei Centri di Assistenza Tecnica Autorizzati e vengano utilizzati
ricambi originali.
Il consumatore decade dalla presente Garanzia ove non denunci il difetto di conformità entro il termine di due mesi
dalla sua scoperta.
Impegno per il rimedio al difetto
Durante il periodo di validità della Garanzia Convenzionale, nel caso in cui venga accertato un vizio di fabbricazione,
Electrolux Zanussi Italia S.p.A. si impegna ad eliminare il difetto attraverso la riparazione o la sostituzione del singolo
componente difettoso o dell’apparecchiatura, senza alcuna spesa per il Consumatore.
Per ogni richiesta di intervento il Consumatore può comporre il numero telefonico 199.100.100 (telefonata a
pagamento), valido per le chiamate da tutta Italia, che lo metterà in contatto con il Centro di Assistenza Tecnica
autorizzato più vicino. In ogni caso i numeri dei Centri di Assistenza autorizzati sono reperibili nel sito Internet
www.aeg-electrolux.it.
La riparazione o la sostituzione dei componenti o dell’apparecchiatura non estendono, in nessun caso, la durata prevista
dalla Garanzia Convenzionale.
Clausole di esclusione
Non sono coperti dalla presente Garanzia:
• I difetti derivanti dalla mancata osservanza delle prescrizioni relative all’installazione, all’uso e alla manutenzione
riportate nel Libretto Istruzioni.
• I difetti derivanti dagli interventi eseguiti da personale non autorizzato e/o derivanti dall’utilizzo di ricambi non
originali.
• I difetti derivanti dal trasporto dell’apparecchiatura.
• I difetti riscontrati nei particolari asportabili tra cui manopole, lampade, parti in vetro e smaltate, tubazioni esterne
e gli eventuali accessori e materiali di consumo, salvo che non si tratti di vizio di fabbricazione.
• Gli interventi tecnici eseguiti per l’installazione e l’allacciamento delle apparecchiature agli impianti di
alimentazione.
Limitazioni della responsabilità del Produttore
Electrolux Zanussi Italia S.p.A. declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano, direttamente o
indirettamente, derivare a persone, cose o animali, in conseguenza dalla mancata osservanza di tutte le prescrizioni
indicate nel Libretto Istruzioni relative all’installazione, uso e manutenzione dell’apparecchiatura.
La presente Garanzia Convenzionale non pregiudica i diritti previsti dalla Direttiva 1999/44/CE e dal D. Lgs. 6 settembre
2005 n. 206 di cui il Consumatore è e rimane titolare.
199
www.electrolux.com
Albania
Belgique/België/
Belgien
˘
Ceská
republika
Danmark
Deutschland
Eesti
España
+35 5 4 261 450
+32 2 363 04 44
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
+420 2 61 12 61 12
+45 70 11 74 00
+49 180 32 26 622
+37 2 66 50 030
+34 902 11 63 88
˘
Budejovická
3, Praha 4, 140 21
Strevelinsvej 38-40, 7000 Fredericia
Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
Carretera M-300, Km. 29,900 Alcalá de
Henares Madrid
France
Great Britain
Hellas
Hrvatska
Ireland
Italia
Latvija
Lituania
Luxembourg
Magyarország
Nederland
Norge
Österreich
Polska
Portugal
www.electrolux.fr
+44 8445 616 616
+30 23 10 56 19 70
+385 1 63 23 338
+353 1 40 90 753
+39 (0) 434 558500
+37 17 84 59 34
+370 5 27 80 609
+35 2 42 43 13 01
+36 1 252 1773
+31 17 24 68 300
+47 81 5 30 222
+43 18 66 400
+48 22 43 47 300
+351 21 440 39 39
Romania
Schweiz - Suisse Svizzera
Slovenija
Slovensko
+40 21 44 42 581
+41 62 88 99 111
+38 61 24 25 731
+421 2 43 33 43 22
Suomi
Sverige
www.electrolux.fi
+46 (0)771 76 76 76
Türkiye
+90 212 293 10 20
Pоссия
+7 095 937 7837
Addington Way, Luton, Bedfordshire LU4 9QQ
4, Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Longmile Road Dublin 12
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Verkiu 29, 09108 Vilnius, Lithuania
Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
H-1142 Budapest XIV, Erzsébet királyné útja 87
Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Herziggasse 9, 1230 Wien
ul. Kolejowa 5/7, Warsaw
Quinta da Fonte - Edifício Gonçalves Zarco Q 35 -2774-518 Paço de Arcos
B-dul Timisoara 90, S6, Bucharest
Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Trzaska
˘ ˘ 132, 1000 Ljubljana
Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce
˘ SK, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
spotrebice
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143, S-105
45 Stockholm
Tarlabaşı Caddesi No: 35 34435 Taksim İstanbul
129090 Mосква, Oлимпийский проспект, 16, Бц
"Oлимпик"
www.aeg-electrolux.com/shop
TINS-A630URR0 1
Subject to change without notice
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising