Electrolux EMS26004OW User manual

Electrolux EMS26004OW User manual
096_Electrolux_Cover_AJ26_Layout 1 20/10/2015 11:42 Page 1
EMS26004O
PL
ET
LT
LV
CS
HR
SK
Kuchenka Mikrofalowa
Mikrolaineahi
Mikrobangų Krosnelė
Mikroviļņu Krāsns
Mikrovlnná Trouba
Mikrovalne Pečnice
Mikrovlnná Rúra
Instrukcja Obsługi
Kasutusjuhend
Naudotojo Vadovas
Lietotāja Rokasgrāmata
Uživatelská Příručka
Korisnički Priručnik
Návod Na Obsluhu
2
26
49
72
95
118
142
1_Electrolux_Polish_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:51 Page 2
2
www.electrolux.com
SpIS TrEścI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
WAŻNE INfOrMAcJE DOTYcZĄcE BEZpIEcZEńSTWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
prZEGLĄD UrZĄDZENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
pANEL STErOWANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
prZED rOZpOcZęcIEM KOrZYSTANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
OBSŁUGA KUchENKI MIKrOfALOWEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
TABELA prOGrAMóW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
KONSErWAcJA I cZYSZcZENIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
rOZWIĄZYWANIE prOBLEMóW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
MONTAŻ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
DANE TEchNIcZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
INfOrMAcJE DOTYcZĄcE OchrONY śrODOWISKA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
WYJĄTKOWE MOŻLIWOścI
Dziękujemy za wybranie produktu firmy Electrolux. Urządzenie opracowano wykorzystując
najnowsze rozwiązania techniczne, które upraszczają codzienną obsługę i zapewniają niezawodną
pracę urządzenia przez wiele lat. Wiele jego funkcji nie jest dostępnych w innych urządzeniach.
Należy zapoznać się z instrukcją obsługi, aby jak najlepiej wykorzystać możliwości tego urządzenia.
Zapraszamy na naszą witrynę internetową, aby uzyskać:
Wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz
informacje dotyczące serwisu:
www.electrolux.com
Zarejestruj swój produkt, aby uprościć jego obsługę serwisową:
www.electrolux.com/productregistration
Kupuj akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do swojego
urządzenia:
www.electrolux.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z serwisem, należy przygotować poniższe dane.
Informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej. Model, numer produktu, numer seryjny.
Ostrzeżenie/przestroga – informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ogólne informacje i wskazówki
Informacje dotyczące środowiska naturalnego
Może ulec zmianie bez powiadomienia.
1_Electrolux_Polish_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:51 Page 3
POLSKI
3
1. WAŻNE INfOrMAcJE DOTYcZĄcE BEZpIEcZEńSTWA
WAŻNE!
WAŻNE INfOrMAcJE DOTYcZĄcE
BEZpIEcZEńSTWA: NALEŻY
prZEcZYTAć JE UWAŻNIE I ZAchOWAć
DO UŻYTKU W prZYSZŁOścI.
Jeżeli podgrzewana żywność zacznie dymić, NIE
WOLNO OTWIErAć Drzwi. Należy wyłączyć
urządzenie, odłączyć je od źródła zasilania i
poczekać, aż żywność przestanie dymić. Otwarcie
drzwi, gdy żywność dymi może spowodować
pożar. Należy używać wyłącznie naczyń i
sztućców przeznaczonych dla kuchenek
mikrofalowych. Korzystajac z jednorazowych
pojemników na żywność wykonanych z plastiku,
papieru lub innych łatwopalnych materiałów nie
należy pozostawiać kuchenki bez nadzoru. po
zakończeniu korzystania należy wyczyścić osłonę
generatora mikrofal, wnętrze kuchenki, podstawę
obrotową i podpórkę podstawy obrotowej.
Elementy te muszą być suche i nie mogą być
tłuste. Nagromadzony tłuszcz może się przegrzać
i zacząć dymić lub zapalić się. Kuchenka
mikrofalowa służy do podgrzewania pożywienia i
napojów. Suszenie w niej pożywienia lub ubrań i
podgrzewanie plastrów rozgrzewających, kapci,
gąbek, wilgotnych szmatek itp. niesie ryzyko
obrażeń, zapłonu lub pożaru.
1.1
Unikanie obrażeń ciała
OSTRZEŻENIE!
Nie wolno używać kuchenki, jeżeli jest
uszkodzona lub nie działa prawidłowo.
1_Electrolux_Polish_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:51 Page 4
4
www.electrolux.com
przed rozpoczęciem użytkowania należy sprawdzić
następujące elementy:
a)Drzwi: należy sprawdzić, czy drzwi zamykają się
prawidłowo oraz nie są wygięte lub skrzywione.
b)Zawiasy i zatrzaski drzwi: należy upewnićsię, że
nie są uszkodzone ani poluzowane.
c) Uszczelki drzwi i powierzchnie uszczelniające:
należy upewnić się, że nie są uszkodzone.
d)Wnętrze kuchenki i powierzchnia drzwi: należy
sprawdzić, czy nie występują wgniecenia.
e)przewód zasilający i wtyczka: należy upewnić się,
że nie są uszkodzone.
Nie wolno samodzielnie dokonywać regulacji,
napraw i modyfikacji kuchenki. przeprowadzanie
serwisu i napraw obejmujących demontaż osłony
chroniącej przed energią mikrofal jest
niebezpieczne dla osób bez odpowiednich
kwalifikacji.
Nie należy dopuszczać, aby na uszczelkach drzwi
lub na sąsiadujących elementach gromadził się
tłuszcz lub brud. Należy przestrzegać instrukcji
podanych w rozdziale „Konserwacja i czyszczenie”.
Kuchenkę należy czyścić regularnie i usuwać z niej
resztki jedzenia. Zaniedbanie czyszczenia kuchenki
może doprowadzić do uszkodzenia jej powierzchni,
co znacznie skróci czas eksploatacji i może być
niebezpieczne.
Nie należy samodzielnie wymieniać lampy kuchenki
ani zezwalać na wykonanie tej czynności osobie
nieupowaznionej przez serwis. W razie awarii lampy
kuchenki należy skontaktować się ze sprzedawcą
lub autoryzowanym serwisem ELEcTrOLUX.
1_Electrolux_Polish_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:51 Page 5
POLSKI
5
Unikanie eksplozji i nagłego wrzenia
OSTRZEŻENIE!
Nie wolno podgrzewać płynów ani żywności
w szczelnych pojemnikach, ponieważ mogą
wybuchnąć.
podgrzewanie napojów w kuchence mikrofalowej
może spowodować opóźnione wrzenie z
wyrzutem płynu, dlatego podczas wyjmowania
pojemnika należy zachować ostrożność.
W kuchenkach mikrofalowych nie należy gotować
jajek w skorupkach ani podgrzewać całych jajek
na twardo, ponieważ mogą wybuchnąć nawet po
zakończeniu gotowania. Aby ugotować lub
podgrzać jajka, które nie mają postaci jajecznicy,
należy przekłuć żółtka i białka, w przeciwnym
razie jajka mogą wybuchnąć. przed podgrzaniem
jajek na twardo w kuchence mikrofalowej należy
obrać je ze skorupek i pokroić.
Aby uniknąć oparzeń, należy zawsze sprawdzać
temperaturę żywności i wymieszać ją przed
podaniem oraz zwrócić szczególną uwagę na
temperaturę żywności i napojów podawanym
niemowlętom, dzieciom lub osobom starszym.
Aby zapobiec poparzeniu nie pozwalać dzieciom
na przebywanie w pobliżu drzwi urządzenia.
1.2
1.3
Zapobieganie nieprawidłowemu użyciu przez
dzieci
OSTRZEŻENIE!
Urządzenie i jego dostępne części
nagrzewają się podczas użytkowania. Dzieci
poniżej 8 roku życia nie powinny zbliżać się
do urządzenia bez ciągłego nadzoru.
1_Electrolux_Polish_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:51 Page 6
6
www.electrolux.com
Urządzenie mogą użytkować dzieci powyżej 8
roku życia oraz osoby o ograniczonych
możliwościach fizycznych lub umysłowych, przez
osoby niedoświadczone lub o niewystarczającej
wiedzy pod warunkiem, że korzystają z
urządzenia pod nadzorem lub zostały
poinstruowane w zakresie bezpiecznej obsługi
urządzenia i znają niebezpieczeństwa związane
z użytkowaniem urządzenia. Należy dopilnować,
aby dzieci nie bawiły się urządzeniem. Dzieci
powyżej 8 roku życia nie mogą czyścić i
przeprowadzać konserwacji urządzenia bez
nadzoru.
Urządzenie przeznaczone jest do użytku
domowego i podobnych zastosowań takich jak:
kuchnie dla personelu w sklepach, biurach i
innych pomieszczeniach roboczych;
gospodarstwa; przez klientów w hotelach,
motelach i innych pomieszczeniach
mieszkalnych; pensjonaty i pokoje gościnne.
Urządzenie nie nadaje się do użytku na
wysokości powyżej 2000 m.
1.4 Unikanie zagrożenia
pożarowego
podczas pracy nie należy pozostawiać
kuchenki mikrofalowej bez nadzoru.
Ustawienie zbyt wysokiej mocy lub zbyt
długiego czasu gotowania może
spowodować przegrzanie żywności i
doprowadzić do pożaru. Gniazdo
elektryczne musi być łatwo dostępne, aby
w sytuacji awaryjnej można było szybko
odłączyć urządzenie. Należy zastosować
zasilanie elektryczne prądem zmiennym
230 V/50 hz oraz bezpiecznik minimum
10 A lub wyłącznik automatyczny
minimum 10 A na linii rozdzielczej.
Zalecane jest podłączenie tego
urządzenia do osobnego obwodu
zasilania. Nie należy przechowywać ani
korzystać z kuchenki na zewnątrz
pomieszczeń.
Nie należy pozostawiać materiałów
łatwopalnych w pobliżu kuchenki ani
otworów wentylacyjnych. Nie należy
zasłaniać otworów wentylacyjnych. Należy
zdjąć wszystkie metalowe elementy
uszczelniające, zamknięcia z drutu itp. z
żywności i jej opakowań. powstanie łuku
elektrycznego na metalowych
powierzchniach może spowodować pożar.
Nie należy używać kuchenki mikrofalowej
do podgrzewania oleju w celu smażenia.
Kontrola temperatury będzie niemożliwa, a
olej może się zapalić. Aby przygotować
prażoną kukurydzę, należy użyć
1_Electrolux_Polish_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:51 Page 7
POLSKI
specjalnych pojemników. Nie należy
przechowywać w kuchence żywności ani
innych przedmiotów. po uruchomieniu
kuchenki należy sprawdzić ustawienia,
aby upewnić się, że kuchenka działa
prawidłowo. Należy zapoznać się z
odpowiednimi wskazówkami w instrukcji
obsługi. Nie należy włączać kuchenki, gdy
drzwi są otwarte ani w żaden sposób
modyfikować zatrzasków drzwi. Nie należy
korzystać z kuchenki, jeżeli między
uszczelkami drzwi a powierzchniami
uszczelniającymi znajduje się jakikolwiek
przedmiot.
Osoby korzystające z rOZrUSZNIKóW
SErcA powinny skontaktować się
lekarzem lub producentem rozrusznika,
aby uzyskać informacje o środkach
ostrożności dotyczących korzystania z
kuchenek mikrofalowych.
1.5 Unikanie porażenia prądem
W żadnym wypadku nie należy
demontować obudowy zewnętrznej. Nie
należy wlewać płynów ani wkładać
żadnych przedmiotów do otworów blokady
drzwi ani otworów wentylacyjnych. W razie
rozlania płynu należy natychmiast
wyłączyć kuchenkę, odłączyć ją od źródła
zasilania i skontaktować się z lokalnym
punktem serwisowym. Nie należy
zanurzać przewodu zasilającego ani
wtyczki w wodzie lub innych płynach. Nie
należy umieszczać przewodu zasilającego
nad gorącymi lub ostro zakończonymi
powierzchniami, na przykład otworem
odprowadzania gorącego powietrza u góry
tylnej części kuchenki.
W razie uszkodzenia przewodu
zasilającego tego urządzenia należy go
wymienić na odpowiedni nowy. Wymiany
musi dokonać pracownik autoryzowanego
serwisu ELEcTrOLUX.
1.6 Unikanie wybuchu i
nagłego wrzenia
Nie wolno używać szczelnych
pojemników. przed ich użyciem należy
zdjąć uszczelki i pokrywki. Szczelne
pojemniki mogą wybuchnąć z powodu
7
wzrostu ciśnienia nawet po wyłączeniu
kuchenki. podczas podgrzewania płynów
należy zachować ostrożność. Należy użyć
pojemnika z dużym otworem, aby
umożliwić wydostawanie się pęcherzyków
powietrza.
Aby uniknąć nagłego wyrzucenia
wrzącego płynu i ewentualnego oparzenia:
• przed gotowaniem lub odgrzaniem
należy wymieszać płyn.
• Zalecane jest, aby podczas
podgrzewania w płynie znajdowała się
szklana rurka lub podobny przedmiot.
• Aby uniknąć opóźnionego wrzenia
wyrzutowego, należy po zakończeniu
gotowania pozostawić płyn
w kuchence na 20 sekund.
przed rozpoczęciem gotowania należy
przekłuć skórkę produktów takich jak
ziemniaki, kiełbasa i owoce, w przeciwnym
razie mogą wybuchnąć.
1.7 Unikanie oparzeń
podczas wyjmowania żywności z
kuchenki należy używać odpowiednich
uchwytów i rękawic, aby uniknąć oparzeń.
Należy zawsze otwierać pojemniki,
pojemniki do kukurydzy prażonej, worki do
gotowania itp. z dala od twarzy i rąk, aby
uniknąć oparzeń oparami.
Temperatura pojemnika nie stanowi
wskazówki co do temperatury żywności
lub napoju; należy zawsze sprawdzać
temperaturę żywności. Należy zawsze
stać z dala od otwieranych drzwiczek, aby
uniknąć oparzeń spowodowanych
wydostającą się parą lub gorącym
powietrzem. potrawy nadziewane należy
pokroić po podgrzaniu, aby uwolnić
gorące powietrze i uniknąć oparzeń.
Urządzenie nie jest przeznaczone do
użytku przez osoby (w tym dzieci) z
ograniczeniami ruchowymi, czuciowymi
lub umysłowymi albo nie mającymi
odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy,
chyba że pod nadzorem lub po
przekazaniu instrukcji dotyczących
korzystania z urządzenia przez osobę
odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
1_Electrolux_Polish_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:51 Page 8
8
www.electrolux.com
Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły
się urządzeniem. Nie należy opierać się
ani huśtać na drzwiczkach kuchenki. Nie
należy używać kuchenki jako zabawki.
Należy przekazać dzieciom wszystkie
ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa: korzystanie z uchwytów,
ostrożne zdejmowanie pokrywek,
zwracanie uwagi na opakowania (np.
materiały ulegające podgrzaniu)
umożliwiające uzyskanie chrupkich
potraw, ponieważ mogą być bardzo
gorące.
1.8 Inne ostrzeżenia
Nie wolno w żaden sposób modyfikować
kuchenki. Kuchenka służy do
przygotowywania żywności w domu i
można jej używać tylko do gotowania
potraw. Nie jest przeznaczona do
zastosowań gastronomicznych ani
laboratoryjnych.
1.9 prawidłowa eksploatacja
kuchenki i unikanie
uszkodzenia
Nie wolno włączać kuchenki, gdy jest
pusta. Może to spowodować uszkodzenie
kuchenki. W razie korzystania z naczynia
do przyrumieniania lub materiałów
podlegających podgrzaniu zawsze należy
używać izolatora odpornego na ciepło, na
przykład porcelanowego talerza, aby
uniknąć uszkodzenia podstawy obrotowej i
podpórki podstawy obrotowej z powodu
nagrzania. Nie należy przekraczać czasu
podgrzewania podanego w instrukcji
obsługi naczynia. Nie należy używać
metalowych sztućców, które odbijają
mikrofale i mogą spowodować powstanie
łuku elektrycznego. Nie należy wkładać
puszek do kuchenki. Należy używać
wyłącznie podstawy obrotowej i podpórki
podstawy obrotowej przeznaczonych dla
tej kuchenki. Nie należy używać kuchenki
bez podstawy obrotowej.
Aby uniknąć uszkodzenia podstawy
obrotowej:
• przed wymyciem podstawy obrotowej
należy pozostawić ją do ostygnięcia.
• Nie należy kłaść gorących potraw ani
sztućców na zimną podstawę
obrotową.
• Nie należy kłaść zimnych potraw ani
sztućców na gorącą podstawę
obrotową.
podczas pracy kuchenki nie należy
ustawiać żadnych przedmiotów na jej
zewnętrznej obudowie.
WAŻNE!
W razie braku pewności co do
sposobu podłączenia kuchenki
należy skontaktować się z
autoryzowanym i
wykwalifikowanym elektrykiem.
producent ani sprzedawca nie ponoszą
odpowiedzialności za obrażenia ciała
spowodowane nieprawidłowym
wykonaniem procedury podłączania do
źródła zasilania. Na obudowie kuchenki
lub wokół uszczelki drzwi może czasami
gromadzić się para wodna lub krople
wody. Jest to normalne zjawisko i nie
oznacza nieszczelności ani uszkodzenia
kuchenki.
1_Electrolux_Polish_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:51 Page 9
POLSKI
9
2. prZEGLĄD UrZĄDZENIA
2.1 Kuchenka mikrofalowa 1
1
2
2
3
4
3
5
6
4
8
7
6
7
8
płyta czołowa
Lampa kuchenki
panel sterowania
przycisk otwierania drzwi
Osłona generatora mikrofal
Wnętrze kuchenki
Uszczelka
Uszczelki drzwi i
powierzchnie uszczelniające
5
2.2 Akcesoria
1
2
Należy sprawdzić, czy z kuchenką
dostarczone są następujące akcesoria:
1
podstawa obrotowa
2
podpórka podstawy obrotowej
• Ustaw podpórkę podstawy obrotowej
na dnie wgłębienia.
• Następnie ustaw podstawę obrotową
na podpórce podstawy obrotowej.
• Aby uniknąć uszkodzenia podstawy
obrotowej, podczas wyjmowania
potraw lub pojemników z kuchenki
należy upewnić się, że są one
podnoszone bez dotykania
pierścienia podstawy obrotowej.
podczas zamawiania akcesoriów
należy podać sprzedawcy lub
pracownikowi ELEcTrOLUX dwie
informacje: nazwę części i nazwę
modelu.
1_Electrolux_Polish_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:51 Page 10
10
www.electrolux.com
3. pANEL STErOWANIA
1
Wskaźniki na wyświetlaczu
1
Mikrofale
2
2
3
Zegar
3
4
Etapy gotowania
plus/Minus
5
6
5
Automatyczne
rozmrażanie chleba
6
Automatyczne
rozmrażanie
8
Masa
7
4
7
9
Wskaźniki
automatycznego
gotowania
przycisk
automatycznego
gotowania
przycisk
automatycznego
rozmrażania
przycisk poziomu mocy
pokrętło timera/masy
przycisk Start/+30
przycisk Stop
przycisk otwierania
drzwi
8
9
4. prZED rOZpOcZęcIEM KOrZYSTANIA
4.1 Tryb ekonomiczny
4.2 Ustawianie zegara
Kuchenka jest nastawiona na tryb
‘oszczędzanie energi’ (Econ).
1. podłącz kuchenkę do źródła zasilania.
2. Wskazanie wyświetlacza: Econ.
3. Na wyświetlaczu pojawi się odliczanie
od 3:00 do zera.
4. po osiągnięciu zera, piekarnik
przechodzi w tryb Econ i wyświetlacz
gaśnie.
Kuchenka wyświetla godzinę w systemie
12- i 24-godzinnym.
Przykład: Aby ustawić zegar na 11:30
(system 12-godzinny).
1. Otwórz drzwi.
2. Wskazanie wyświetlacza: Econ.
3. Naciśnij przycisk START/+30 i
przytrzymaj go przez 5 sekund.
Kuchenka wyemituje sygnał
dźwiękowy. Wskazanie wyświetlacza:
By wyłączyć tryb Econ, nastaw
zegar.
4. Obróć pokrętło TIMERA/MASY, aby
ustawić godzinę.
1_Electrolux_Polish_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:51 Page 11
POLSKI
5. Naciśnij jeden raz przycisk START/+30,
a następnie obróć pokrętło
TIMERA/MASY, aby ustawić minuty.
6. Naciśnij przycisk START/+30.
7. popatrz na wyświetlacz:
8. Zamknij drzwi.
pokrętło TIMERA/MASY można
obrócić w lewo lub w prawo. po
naciśnięciu przycisku STOP, zegar
nie zostanie ustawiony. Wskazanie
wyświetlacza: Econ.
Przykład: Aby ustawić zegar na 23:30
(system 24-godzinny).
1. Otwórz drzwi.
2. Wskazanie wyświetlacza: Econ.
3. Naciśnij przycisk START/+30 i
przytrzymaj go przez 5 sekund.
Kuchenka wyemituje sygnał dźwiękowy.
Wskazanie wyświetlacza:
4. Naciśnij przycisk START/+30.
Wskazanie wyświetlacza:
5. Obróć pokrętło TIMERA/MASY, aby
ustawić godzinę.
6. Naciśnij jeden raz przycisk START/+30,
a następnie obróć pokrętło
TIMERA/MASY, aby ustawić minuty.
7. Naciśnij przycisk START/+30.
8. popatrz na wyświetlacz:
9. Zamknij drzwi.
pokrętło TIMERA/MASY można
obrócić w lewo lub w prawo. po
naciśnięciu przycisku STOP, zegar
nie zostanie ustawiony. Wskazanie
wyświetlacza: Econ.
4.3 Dostosowywanie godziny po
ustawieniu zegara
Przykład: Aby ustawić zegar na 11:45.
1. Otwórz drzwi.
2. Naciśnij przycisk START/+30 i
przytrzymaj go przez 5 sekund.
Kuchenka wyemituje sygnał dźwiękowy.
Wskazanie wyświetlacza:
(Jeśli chcesz zmienić zegar na 24godzinny, przyciśnij przycisk
START/+30.)
11
3. Obróć pokrętło TIMERA/MASY, aby
ustawić godzinę.
4. Naciśnij jeden raz przycisk START/+30,
a następnie obróć pokrętło
TIMERA/MASY, aby ustawić minuty.
5. Naciśnij przycisk START/+30.
6. popatrz na wyświetlacz:
4.4 Aby anulować zegar i
ustawić tryb econ
1. Otwórz drzwi.
2. Naciśnij przycisk START/+30 i
przytrzymaj go przez 5 sekund.
Kuchenka wyemituje sygnał dźwiękowy.
Wskazanie wyświetlacza:
3.
4.
5.
6.
7.
(Jeśli chcesz zmienić zegar na 24godzinny, przyciśnij przycisk
START/+30.)
Naciśnij przycisk STOP.
Wskazanie wyświetlacza: Econ.
Zamknij drzwi.
Na wyświetlaczu pojawi się odliczanie
od 3:00 do zera.
po osiągnięciu zera, piekarnik
przechodzi w tryb Econ i wyświetlacz
gaśnie.
4.5 Blokada rodzicielska
Kuchenka wyposażona jest w
zabezpieczenie, które uniemożliwia jej
przypadkowe uruchomienie przez dziecko.
po ustawieniu blokady nie można włączyć
żadnej funkcji kuchenki do momentu
wyłączenia blokady.
Przykład: Aby ustawić blokadę rodzicielską.
1. Naciśnij przycisk STOP i przytrzymaj go
przez 5 sekund.
2. Kuchenka wyemituje dwa sygnały
dźwiękowe i zostanie wyświetlony
komunikat ‘LOc’.
Aby wyłączyć blokadę rodzicielską,
należy nacisnąć przycisk STOP i
przytrzymać go przez 5 sekund.
Kuchenka wyemituje dwa sygnały
dźwiękowe i zostanie wyświetlona
godzina. Nie można włączyć
blokady rodzicielskiej, jeżeli nie
ustawiono zegara.
1_Electrolux_Polish_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:51 Page 12
12
www.electrolux.com
5. OBSŁUGA KUchENKI MIKrOfALOWEJ
5.1 pojemniki przeznaczone do kuchenek mikrofalowych
Pojemnik
folia aluminiowa/
pojemniki z folii
porcelana i
ceramika
Szkło np. pyrex®
Metal
plastik/polistyren
np. pojemniki na
potrawy typu
fastfood
Woreczki do
zamrażania/
pieczenia
papier - talerze,
kubki i papier
śniadaniowy
pojemniki ze słomy
lub drewna
papier
makulaturowy
i gazety
Przeznaczone Uwagi
do kuchenek
mikrofalowych
Małych kawałków folii aluminiowej można użyć do
3/7
zabezpieczenia potrawy przed przegrzaniem. folia
powinna znajdować się co najmniej 2 cm od ścianek
kuchenki, w przeciwnym razie może dojść do
powstania łuku elektrycznego. Stosowanie
pojemników z folii nie jest zalecane, chyba że
producent określił model. Należy dokładnie
przestrzegać instrukcji.
porcelana, wyroby ceramiczne, garnki glazurowane
3/7
i ceramika wypalana są zwykle odpowiednie, z
wyjątkiem tych z metalowymi dekoracjami.
Należy zachować ostrożność podczas korzystania z
3
cienkich pojemników szklanych, ponieważ mogą
pęknąć po nagłym podgrzaniu.
Stosowanie pojemników metalowych w kuchenkach
7
mikrofalowych nie jest zalecane, ponieważ
powodują one powstawanie łuku elektrycznego, co
może spowodować pożar.
Należy zachować ostrożność, ponieważ niektóre
3
pojemniki odkształcają się, topią i odbarwiają w
wysokiej temperaturze.
3
3
3
7
Należy je przekłuć, aby umożliwić wydostawanie się
pary. Należy upewnić się, że woreczki można
stosować w kuchenkach mikrofalowych. Nie należy
używać plastikowych ani metalowych opasek,
ponieważ mogą się stopić lub zapalić z powodu
powstania łuku elektrycznego.
Należy używać tylko do podgrzewania lub
pochłaniania wilgoci. Należy zachować ostrożność,
ponieważ przegrzanie może spowodować pożar.
Korzystając z tych materiałów należy zawsze
nadzorować kuchenkę, ponieważ przegrzanie może
spowodować pożar.
Może zawierać cząsteczki metalu, które spowodują
powstanie łuku elektrycznego, co może
doprowadzić do pożaru.
1_Electrolux_Polish_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:51 Page 13
POLSKI
13
5.2 porady dotyczące gotowania w kuchence mikrofalowej
Porady dotyczące gotowania w kuchence mikrofalowej
Skład
potrawy zawierające dużą ilość tłuszczu lub cukru (np. pudding lub
paszteciki) wymagają ogrzewania przez krótszy czas. Należy zachować
ostrożność, ponieważ przegrzanie może spowodować pożar.
Wielkość
W celu równomiernego ugotowania wszystkie kawałki powinny być tej
samej wielkości.
Temperatura
początkowa temperatura potrawy z nadzieniem wpływa na wymagany
potraw
czas gotowania. potrawy z nadzieniem (np. pączki) należy przekłuć, aby
wypuścić ciepło lub parę.
rozmieszczenie Największe kawałki potrawy, na przykład udka, należy umieścić przy
zewnętrznych ściankach naczynia.
przykrycie
Należy użyć folii spożywczej z otworami do kuchenek mikrofalowych lub
odpowiedniej pokrywki.
przekłuwanie
potrawy w skorupce, ze skórą lub błoną należy przed gotowaniem lub
odgrzaniem nakłuć w kilku miejscach, ponieważ wewnątrz potrawy
gromadzi się para, która może spowodować wybuch potrawy, (np.
ziemniaki, ryba, kurczak lub kiełbaski).
WAŻNE!
Nie należy podgrzewać jajek, na przykład sadzonych lub na twardo,
za pomocą mikrofal, ponieważ mogą wybuchnąć nawet po
zakończeniu gotowania.
Mieszanie,
W celu równomiernego ugotowania konieczne jest, aby podczas
obracanie i
gotowania mieszać, obracać i zmieniać ułożenie potrawy. Zawsze należy
zmiana ułożenia mieszać i zmieniać ułożenie od zewnątrz do środka.
pozostawienie po ugotowaniu potrawę należy pozostawić na pewien czas, aby
umożliwić równomierne rozproszenie ciepła w całej potrawie.
Osłona
Nagrzane części można osłonić małymi kawałkami folii aluminiowej, które
odbijają mikrofale, (np. udka i skrzydełka kurczaka).
5.3 Gotowanie z użyciem mikrofal
Kuchenka umożliwia wybranie jednego z 6 poziomów mocy.
Ustawienie
mocy
900 W/
WYSOKA
630 W
Zalecane użycie
Służy do szybkiego gotowania lub odgrzewania (np. zupy, zapiekanki,
potraw z puszki, gorące napoje, warzywa, ryba itp).
Służy do dłuższego gotowania gęstych potraw, takich jak pieczeń, mięso
mielone i dania gotowe oraz potrawy delikatne, na przykład sos serowy i
biszkopty. po ustawieniu mniejszej mocy sos nie zagotuje się, a potrawa
zostanie ugotowana równomiernie bez przypalenia na bokach.
Stosowane do gęstych potraw, które wymagają długiego czasu gotowania
450 W
podczas tradycyjnego przyrządzania, np. potrawy z wołowiny. Użycie tego
poziomu mocy jest zalecane, aby mięso było delikatne.
W celu rozmrożenia należy wybrać to ustawienie, aby zapewnić
270 W/
rOZMrAŻ- równomierne odmrożenie potrawy. To ustawienie jest także odpowiednie do
duszenia ryżu, makaronu, pierogów i gotowania kremu z jajek.
ANIE
Nadaje się także do delikatnego rozmrażania (na przykład ciasta z kremem).
90 W
przeznaczone do użycia z timerem kuchennym.
0W
W = WATY
1_Electrolux_Polish_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:51 Page 14
14
www.electrolux.com
Czas gotowania
0–5 minut
5–10 minut
10–30 minut
30–90 minut
Jednostka zmiany
15 sekund
30 sekund
1 minuta
5 minut
Przykład: Aby podgrzać zupę przez 2
minuty i 30 sekund z mocą 630 W.
1. Naciśnij dwa razy przycisk POZIOMU
MOCY.
2. Wprowadź czas, obracając pokrętło
TIMERA/MASY w prawo/w lewo, aż
do wyświetlenia wartości 2.30.
3. Naciśnij przycisk START/+30.
WAŻNE!
Jeśli poziom mocy nie zostanie
wybrany, nastąpi automatyczne
ustawienie wartości 900 W/
WYSOKIE.
• Otworzenie drzwi podczas gotowania
spowoduje automatyczne zatrzymanie
czasu gotowania widocznego na
wyświetlaczu. Odliczanie czasu
gotowania rozpocznie się ponownie po
zamknięciu drzwi i naciśnięciu przycisku
START/+30.
• Aby sprawdzić ustawienie mocy podczas
gotowania, naciśnij jeden raz przycisk
POZIOMU MOCY.
• czas gotowania można zwiększyć lub
zmniejszyć w jego trakcie, obracając
pokrętło TIMERA/MASY.
• Ustawienie mocy można zmienić
podczas gotowania, naciskając przycisk
POZIOMU MOCY.
• Aby wyłączyć program podczas
gotowania, naciśnij dwa razy przycisk
STOP.
5.4 Obniżony poziom mocy
Tryb gotowania
Mikrofale 900 W
Standardowy czas
20 minut
Obniżony poziom mocy
Mikrofale 630 W
5.5 Timer kuchenny
5.6 Dodawanie 30 sekund
Przykład: Aby ustawić timer kuchenny na
7 minut.
1. Naciśnij 7 razy przycisk POZIOMU
MOCY.
2. Wprowadź czas, obracając pokrętło
TIMERA/MASY w prawo/w lewo, aż
do wyświetlenia wartości 7.00.
3. Naciśnij przycisk START/+30.
Bezpośrednie uruchomienie
Aby wstrzymać timer, naciśnij
przycisk STOP. Aby wznowić timer,
naciśnij przycisk START/+30. Aby
wyłączyć, naciśnij ponownie przycisk
STOP.
Naciskając przycisk START/+30, można
bezpośrednio rozpocząć gotowanie z
ustawieniem mocy 900 W/WYSOKA przez
30 sekund.
Zwiększenie czasu gotowania
czas gotowania można zwiększyć o
wielokrotność 30 sekund po naciśnięciu
przycisku podczas pracy kuchenki.
Tej funkcji nie można użyć podczas
działania funkcji automatycznego
gotowania lub automatycznego
rozmrażania.
1_Electrolux_Polish_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:51 Page 15
POLSKI
5.7 plus i minus
funkcja PLUS
i MINUS
umożliwia wydłużenie lub skrócenie czasu
gotowania podczas korzystania z
programów automatycznych.
Przykład: Aby ugotować 0,3 kg
ziemniaków.
1. Wybierz odpowiednie menu, naciskając
dwa razy przycisk
AUTOMATYCZNEGO GOTOWANIA.
2. Obróć pokrętło TIMERA/MASY, aż do
wyświetlenia wartości 0.3.
3. Naciśnij jeden raz przycisk POZIOMU
MOCY, aby wybrać regulację PLUS
.
4. Naciśnij przycisk START/+30.
Aby wyłączyć funkcję PLUS/MINUS,
należy nacisnąć 3 razy przycisk
POZIOMU MOCY.
po wybraniu funkcji PLUS na
wyświetlaczu pojawi się ikona
.
po wybraniu funkcji MINUS na
wyświetlaczu pojawi się ikona
.
15
5.9 Korzystanie z funkcji
automatycznego gotowania i
automatycznego
rozmrażania
funkcje automatycznego gotowania i
automatycznego rozmrażania
automatycznie wybierają odpowiedni tryb
gotowania i czas gotowania. Dostępnych
jest 6 ustawień automatycznego
gotowania i 2 ustawienia automatycznego
rozmrażania.
Potrawa
Napoje
Symbol
Gotowane
ziemniaki/ziemniaki w
mundurkach
Mrożone warzywa
świeże warzywa
Mrożone dania gotowe
filet rybny w sosie
Mięso/ryba/drób
chleb
5.8 Gotowanie wieloetapowe
W kuchence można zaprogramować
gotowanie w maksymalnie 3 etapach.
Przykład: Aby włączyć gotowanie:
Etap 1: 5 minut 900 W
Etap 2: 16 minut 270 W
1. Naciśnij przycisk POZIOMU MOCY.
2. Wprowadź odpowiedni czas, obracając
pokrętło TIMERA/MASY w prawo,
aż do wyświetlenia wartości 5.00.
3. Naciśnij 4 razy przycisk POZIOMU
MOCY.
4. Wprowadź odpowiedni czas
gotowania, obracając pokrętło
TIMERA/MASY w prawo, aż do
wyświetlenia wartości 16.00.
5. Naciśnij przycisk START/+30.
Kuchenka rozpocznie gotowanie przez
5 minuty i z mocą 900 W, a następnie
przez 16 minutz mocą 270 W.
Przykład: Aby ugotować 0,3 kg
ziemniaków.
1. Wybierz odpowiednie menu,
naciskając dwa razy przycisk
AUTOMATYCZNEGO GOTOWANIA.
2. Obróć pokrętło TIMERA/MASY, aż do
wyświetlenia wartości 0.3.
3. Naciśnij przycisk START/+30.
Jeżeli wymagane będzie wykonanie
czynności (np. odwrócenie potrawy),
kuchenka zatrzyma się, wyemituje
sygnał dźwiękowy, a na
wyświetlaczu będzie migać wartość i
ikona pozostałego czasu gotowania.
Aby kontynuować gotowanie,
naciśnij przycisk START/+30. po
upłynięciu czasu automatycznego
gotowania/rozmrażania program
zatrzyma się automatycznie.
Zostanie wyemitowany sygnał
dźwiękowy, a symbol gotowania
będzie migał. po 1 minucie i sygnale
przypomnienia zostanie wyświetlona
godzina.
1_Electrolux_Polish_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:51 Page 16
16
www.electrolux.com
6. TABELA prOGrAMóW
Automatyczne
gotowanie
Napoje (herbata/
kawa)
Ciężar (Jednostka Przycisk Procedura
Zmiany)/Naczynia
1–6 filiżanek
• Ustaw filiżankę przy krawędzi podstawy
x1
1 filiżanka=200 ml
obrotowej.
Ziemniaki
gotowane i w
mundurkach
0,2–1,0 kg (100 g)
Miska i pokrywka
x2
•
•
•
•
Mrożone
warzywa
0,1–0,8 kg (100 g)
Miska i pokrywka
x3
•
•
•
•
•
świeże
warzywa
0,1–0,8 kg (100 g)
Miska i pokrywka
x4
•
•
•
•
Mrożone dania 0,3–1,0 kg (100 g)
gotowe
Miska i pokrywka
(z możliwością
wymieszania)
x5
•
•
•
•
•
•
•
filet rybny w
sosie
0,5 –1,5 kg1) (100g)
Naczynie do
zapiekania i folia
spożywcza do
kuchenek
mikrofalowych
x6
•
1)
Włóż ziemniaki do ugotowania lub ziemniaki
w mundurkach do miski.
Dodaj odpowiednią ilość wody (na 100 g),
ok. 2 łyżki stołowe i odrobinę soli.
przykryj pojemnik pokrywką.
po wyemitowaniu sygnału dźwiękowego
wymieszaj potrawę i załóż pokrywkę.
po ugotowaniu pozostaw na około 2 minuty.
Dodaj 1 łyżkę stołową wody na 100 g i sól w
razie potrzeby. Nie trzeba dodawać wody do
grzybów.
przykryj pojemnik pokrywką.
po wyemitowaniu sygnału dźwiękowego
wymieszaj potrawę i załóż pokrywkę.
po ugotowaniu pozostaw na około 2 minuty.
Jeżeli mrożone warzywa są zbite w jedną
całość, należy ugotować je ręcznie.
pokrój na małe kawałki, np. w paski, kostkę
lub plasterki.
Dodaj 1 łyżkę stołową wody na 100 g i sól w
razie potrzeby. Nie trzeba dodawać wody do
grzybów.
przykryj pojemnik pokrywką.
po wyemitowaniu sygnału dźwiękowego
wymieszaj potrawę i załóż pokrywkę.
po ugotowaniu pozostaw na około 2 minuty.
przełóż potrawę do naczynia
przeznaczonego do stosowania w
kuchenkach mikrofalowych.
Dodaj niewielką ilość wody, jeżeli jest to
zalecane przez producenta.
przykryj pojemnik pokrywką.
Gotuj bez przykrycia, jeżeli takie są
zalecenia producenta.
po wyemitowaniu sygnału dźwiękowego
wymieszaj potrawę i załóż pokrywkę.
po ugotowaniu wymieszaj i pozostaw na
około 2 minuty.
Zobacz przepis „filet rybny w sosie” .
całkowity ciężar składników.
1_Electrolux_Polish_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:51 Page 17
POLSKI
17
Automatyczne
Ciężar (Jednostka Przycisk Procedura
gotowanie
Zmiany)/Naczynia
Mięso/ryba/drób 0,2-1,0 kg (100 g)
• Włóż potrawę do naczynia do tarty
x1
na środku podstawy obrotowej.
Naczynie do tarty
• po wyemitowaniu sygnału
dźwiękowego odwróć, zmień
(całe ryby,
ułożenie i rozdziel potrawę. Zasłoń
steki rybne,
cienkie kawałki i ciepłe miejsca folią
filety rybne,
aluminiową.
udka kurze, piersi
• po rozmrożeniu zawiń potrawę w
kurze, mięso
folię na 15-45 minut, aż do
mielone, stek,
całkowitego rozmrożenia.
kotlety, burgery,
• Mięso mielone: po wyemitowaniu
kiełbaski)
sygnału dźwiękowego odwróć
potrawę. W razie potrzeby wyjmij
rozmrożone części.
chleb
0,1–1,0 kg (100 g)
Naczynie do tarty
• potrawy schłodzone są gotowane od
5 oc, potrawy mrożone są gotowane
od -18 oc.
• Należy wprowadzić tylko masę
potrawy. Nie należy dodawać masy
naczynia.
• Dla potraw ważących więcej lub mniej
niż podano w tabeli funkcji
automatycznego gotowania i
automatycznego rozmrażania należy
wybrać ustawienia ręcznie.
• Temperatura końcowa będzie różna w
zależności od temperatury
początkowej. po ugotowaniu należy
sprawdzić, czy z potrawy wydostaje
się ciepło.
x2
Nieodpowiednie dla całego
kurczaka.
• rozmieść potrawę w naczyniu do
tarty ustawionym na środku
podstawy obrotowej. potrawę o
ciężarze 1.0 kg umieść
bezpośrednio na podstawie
obrotowej.
• po wyemitowaniu sygnału
dźwiękowego odwróć, zmień
ułożenie potrawy i wyjmij
rozmrożone kawałki.
• po rozmrożeniu przykryj potrawę
folią aluminiową i pozostaw na 5-15
min, aż do całkowitego
rozmrożenia.
• po użyciu trybu gotowania
mikrofalami może włączyć się
wentylator.
• Steki i kotlety należy rozmrażanie w
jednej warstwie.
• Mięso mielone należy rozmrażać w
cienkich warstwach.
1_Electrolux_Polish_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:51 Page 18
18
www.electrolux.com
Tabela funkcji automatycznego rozmrażania
Filet rybny w pikantnym sosie
0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg
175 g 350 g 525 g pomidory z
puszki
(odsączone)
50 g
100 g 150 g kukurydza
5g
10 g
15 g sos chilli
15 g
30 g
45 g cebula (drobno
posiekana)
1
1–2
2-3 ocet z
łyżeczka łyżeczka łyżeczka czerwonego
wina
musztarda,
tymianek i
pieprz cayenne
250 g 500 g 750 g filet rybny
sól
1. Wymieszaj składniki na sos.
2. połóż filet rybny w okrągłym naczyniu
do zapiekania, cienkimi końcami w
kierunku środka i posyp solą.
3. posmaruj filet rybny sosem.
4. Zawiń w folię spożywczą z otworami do
kuchenek mikrofalowych i gotuj,
używając funkcji automatycznego
gotowania, „filet rybny w sosie”.
5. po ugotowaniu pozostaw na około
2 minuty.
Filet rybny w sosie curry
0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg
250 g 500 g 750 g filet rybny
sól
50 g 100 g 150 g banan (w
plasterkach)
200 g 400 g 600 g gotowy sos curry
1. połóż filet rybny w okrągłym naczyniu
do zapiekania, cienkimi końcami w
kierunku środka i posyp solą.
2. posmaruj filet rybny bananem i
gotowym sosem curry.
3. Zawiń w folię spożywczą z otworami do
kuchenek mikrofalowych i gotuj,
używając funkcji automatycznego
gotowania, „filet rybny w sosie”.
4. po ugotowaniu pozostaw na około
2 minuty.
1_Electrolux_Polish_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:51 Page 19
POLSKI
19
Tabela gotowania
Potrawa/napój
Ilość Ustawienie Czas
-g/ml- mocy
-minMleko, 1 filiżanka 150
900 W
1
Woda, 1 filiżanka 150
900 W
2
6 filiżanek 900
900 W
8-10
1 naczynie 1000
900 W
9-11
potrawa na jednym 400
900 W
4-6
talerzu (warzywa,
mięso i dodatki)
Zupa/gulasz
200
900 W
1-2
Warzywa
200
900 W
2-3
500
900 W
3-5
Metoda
nie przykrywać
nie przykrywać
nie przykrywać
nie przykrywać
polać sos odrobiną wody, przykryć,
wymieszać w połowie gotowania
przykryć, wymieszać po ugotowaniu
w razie potrzeby dodać niewielką
ilość wody, przykryć, wymieszać w
połowie gotowania
posmarować górną część cienką
warstwą sosu, przykryć
Mięso, 1 plaster1)
200
900 W
3
filet rybny1)
ciasto, 1 kawałek
Jedzenie dla dzieci,
1 słoik
200
150
190
900 W
450 W
450 W
3-5
½-1
½-1
rozpuszczanie
margaryny lub
masła1)
rozpuszczanie
czekolady
50
900 W
½
przykryć
umieścić w naczyniu do tarty
przełożyć do pojemnika
odpowiedniego dla kuchenek
mikrofalowych, po podgrzaniu
dobrze wymieszać i sprawdzić
temperaturę
przykryć
100
450 W
3-4
mieszać co pewien czas
1)
zamrożone
Rozmrażanie
Ilość
-g-
Ustawienie Czas
mocy
-min-
Metoda
Czas
pozostawienia
-min10-30
Gulasz
500
270 W
8-9
wymieszać w połowie
rozmrażania
ciasto, 1
kawałek
150
90 W
1-3
umieścić w naczyniu do
tarty
5
Owoce np.
wiśnie,
truskawki,
maliny, śliwki
250
270 W
3-5
rozłożyć równomiernie,
odwrócić w połowie
rozmrażania
5
1_Electrolux_Polish_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:51 Page 20
20
www.electrolux.com
Rozmrażanie i
gotowanie
filet rybny
potrawa na
jednym
talerzu
Potrawa
Ilość
-g300
400
Ilość
-g-
Ustawienie Czas
mocy
-min900 W
900 W
9-11
8-10
Ustawienie Czas
mocy
-min-
pieczeń
(wieprzowina,
cielęcina,
jagnięcina)
1000
630 W
34-38
pieczeń
wołowa
(średnia)
1000
630 W
20-24
filet rybny
200
900 W
4-6
Metoda
przykryć
przykryć, wymieszać po 6
minutach
Metoda
Doprawić do smaku,
umieści w płytkim naczyniu
do tarty, odwrócić po
upływie połowy czasu
gotowania.
Doprawić do smaku,
umieści w płytkim naczyniu
do tarty, odwrócić po
upływie połowy czasu
gotowania.
doprawić do smaku,
umieścić w naczyniu do
tarty, przykryć
Czas
pozostawienia
-min2
2
Czas
pozostawienia
-min10
czasy podane w tabeli są przykładowe i mogą się różnić w zależności od
temperatury zamrożenia, jakości i wagi potraw.
10
3
1_Electrolux_Polish_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:51 Page 21
POLSKI
21
7. KONSErWAcJA I cZYSZcZENIE
OSTRZEŻENIE!
DO cZYSZcZENIA JAKIEJKOLWIEK
cZęścI KUchENKI MIKrOfALOWEJ NIE
NALEŻY UŻYWAć DOSTępNYch W
SprZEDAŻY śrODKóW
cZYSZcZĄcYch DO KUchENEK,
UrZĄDZEń DO cZYSZcZENIA
pArOWEGO, śrODKóW ścIErNYch,
ŻrĄcYch śrODKóW cZYSZcZĄcYch,
śrODKóW ZAWIErAJĄcYch
WODOrOTLENEK SODU LUB
DrUcIAKóW.
KUchENKę NALEŻY cZYścIć
rEGULArNIE I USUWAć rESZTKI
ŻYWNOścI. Zaniedbanie czyszczenia
kuchenki może prowadzić do zniszczenia
zanieczyszczonych powierzchni,
zmniejszenia trwałości urządzenia, a nawet
spowodować zagrożenie.
Obudowa kuchenki
Obudowę kuchenki można łatwo wyczyścić
łagodnym roztworem wody i mydła. Mydło
należy wytrzeć wilgotną ściereczką i osuszyć
obudowę miękkim ręcznikiem.
panel sterowania
przed rozpoczęciem czyszczenia należy
otworzyć drzwi w celu wyłączenia panelu
sterowania. podczas czyszczenia panelu
sterowania należy zachować ostrożność.
Należy użyć tylko ściereczki zwilżonej wodą i
delikatnie przetrzeć aż do wyczyszczenia. Nie
należy używać nadmiernej ilości wody. Nie
należy używać środków chemicznych ani
ściernych.
Wnętrze kuchenki
W celu wyczyszczenia należy wytrzeć plamy
miękką i wilgotną ściereczką lub gąbką po
każdym użyciu, gdy kuchenka jest ciepła.
Trudniejsze do usunięcia plamy należy
kilkakrotnie przecierać ściereczką zwilżoną w
łagodnym roztworze mydła, aż do usunięcia
plamy. Nie należy zdejmować osłony
generatora mikrofal.
Należy uważać, aby łagodny roztwór mydła
ani woda nie dostały się do małych otworów
w ściankach, ponieważ może to
spowodować uszkodzenie kuchenki.
We wnętrzu kuchenki nie należy używać
środków czyszczących w aerozolu.
podstawa obrotowa i podpórka
podstawy obrotowej
podstawę obrotową i podpórkę podstawy
obrotowej należy wyjąć z kuchenki. Należy je
umyć łagodnym roztworem mydła. Należy je
wytrzeć miękką ściereczką. podstawę
obrotową i podpórkę podstawy obrotowej
można myć w zmywarce.
Drzwi
Aby usunąć brud, należy regularnie czyścić
obie ich strony, uszczelki drzwi oraz
powierzchnie uszczelniające miękką i
wilgotną ściereczką. Do czyszczenia szyby
drzwi nie należy używać agresywnych
środków ściernych ani ostrych metalowych
druciaków, ponieważ może to spowodować
uszkodzenie szyby.
WAŻNE!
Nie należy używać urządzeń do
czyszczenia parowego.
1_Electrolux_Polish_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:51 Page 22
22
www.electrolux.com
8. rOZWIĄZYWANIE prOBLEMóW
Problem
Kuchenka mikrofalowa
nie działa prawidłowo?
Sprawdź, czy . . .
• Bezpieczniki w skrzynce bezpieczników działają
prawidłowo.
• Nie występuje przerwa w dostawie energii.
• Jeżeli bezpieczniki są nadal wyłączane, skontaktuj się z
wykwalifikowanym elektrykiem.
Tryb gotowania
• Drzwi są prawidłowo zamknięte.
mikrofalami nie działa
• Uszczelki drzwi i powierzchnie uszczelniająca są czyste.
prawidłowo?
• Naciśnięto przycisk START/+30.
podstawa obrotowa nie • podpórka podstawy obrotowej jest prawidłowo założona
obraca się?
na napęd.
• Naczynie nie jest większe od podstawy obrotowej.
• potrawa nie jest większa od podstawy obrotowej, co
uniemożliwia jej obracanie.
• We wgłębieniu pod podstawą obrotową nie znajdują się
żadne przedmioty.
Kuchenka mikrofalowa • Odłącz urządzenie od źródła zasilania.
nie wyłącza się?
• Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem ELEcTrOLUX.
Oświetlenie wnętrza nie • Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem ELEcTrOLUX.
działa prawidłowo?
Żarówkę oświetlenia wnętrza może wymienić tylko
przeszkolony serwisant ELEcTrOLUX.
podgrzewanie potraw
• Ustaw dłuższy czas gotowania (podwójna ilość = niemal
trwa dłużej niż
dwa razy dłuższy czas) lub
wcześniej?
• Jeżeli potrawa jest zimniejsza niż zwykle, co pewien czas
obróć ją lub odwróć lub
• Ustaw wyższą moc.
1_Electrolux_Polish_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:51 Page 23
POLSKI
23
9. MONTAŻ
Kuchenkę mikrofalową można
zamontować w pozycji A lub B:
A
Pozycja
Wymiary wnęki
szer. głęb. wys.
A
B
562 x 550 x 450
562 x 500 x 450
B
Wymiary w mm
Spis treści
9.1 Montaż urządzenia
4 mm
4 mm
4 mm
1. Zdejmij opakowanie i sprawdź
dokładnie, czy urządzenie nie jest
uszkodzone.
2. Zamontować haczyki mocujące na
szafce kuchennej, korzystając z
dostarczonej instrukcji oraz schematu.
3. powoli wsunąć urządzenie do szafki
kuchennej, bez użycia siły.
Urządzenie należy podnieść i
umieścić na haczykach mocujących, a
następnie opuścić na miejsce. W
przypadku problemów w trakcie
montażu haczyk można odwrócić.
przednia obudowa kuchenki powinna
ściśle wypełniać przedni otwór szafki.
4. Sprawdź, czy urządzenie jest stabilne
i nieprzechylone. Sprawdź, czy
odstęp między drzwiczkami szafki u
góry, a górną częścią ramy wynosi
4 mm (patrz rysunek).
1_Electrolux_Polish_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:51 Page 24
24
www.electrolux.com
9.2 podłączanie urządzenia do źródła zasilania
(A)
• Gniazdko elektryczne powinno być
łatwo dostępne, aby w sytuacji
awaryjnej można było szybko odłączyć
urządzenie. Ewentualnie należy
umożliwić odłączenie kuchenki od
źródła zasilania, podłączając wyłącznik
do instalacji zgodnie z odpowiednimi
zaleceniami dotyczącymi okablowania.
• Gniazdko nie powinno być
umieszczone za szafką.
• Najlepsza pozycja, to gniazdko
umieszczone nad szafką, patrz pozycja
(A).
• podłącz urządzenie do jednofazowego
źródła zasilania prądem zmiennym o
napięciu 230 V/50 hz za
pośrednictwem prawidłowo
zamontowanego i uziemionego
gniazdka. Obwód gniazdka
elektrycznego należy zabezpieczyć
bezpiecznikiem 10 A.
• Wyłącznie elektryk może dokonać
wymiany przewodu zasilającego.
• przed rozpoczęciem montażu należy
przywiązać sznurek do przewodu
zasilającego w celu ułatwienia
podłączania do punktu (A) podczas
montażu urządzenia.
• podczas wkładania urządzenia do
wysokiej szafki należy uważać, aby
NIE przygnieść przewodu zasilającego.
• Nie należy zanurzać przewodu
zasilającego ani wtyczki w wodzie lub
innych płynach.
9.3 podłączanie do źródła zasilania
OSTRZEŻENIE!
UrZĄDZENIE NALEŻY
BEZWZGLęDNIE UZIEMIć!
producent nie ponosi odpowiedzialności
za nieprzestrzeganie tego zalecenia
dotyczącego bezpieczeństwa.
Jeżeli wtyczka, w jaką wyposażone jest
urządzenie, jest nieodpowiednia dla
używanego gniazdka, należy zwrócić się o
pomoc do miejscowego serwisu.
1_Electrolux_Polish_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:51 Page 25
POLSKI
25
10. DANE TEchNIcZNE
Napięcie przemienne
Bezpiecznik line Dystrybucja/wyłącznik
pobór mocy:
Mikrofale
Moc wyjściowa:
Mikrofale
częstotliwość mikrofal
Wymiary zewnętrzne:
EMS26004O
Wymiary wnętrza
pojemność kuchenki
podstawa obrotowa
Masa
Lampa kuchenki
1)
2)
230 V, 50 hz, jednofazowe
Minimalny 10 A
1.3 kW
900 W (IEc 60705)
2450 Mhz 1) (Grupa 2 / Klasa B)
594 mm (szer.) x 459 mm (wys.) x 404 mm (głęb.)
342 mm (szer.) x 207 mm (wys.) x 368 mm (głęb.) 2)
26 litrów 2)
ø 325 mm, szkło
ok. 19 kg
25 W/240–250 V
To urządzenie jest zgodne z wymaganiami normy europejskiej EN55011. Zgodnie z tą normą, ten
produkt zaklasyfikowano jako urządzenie grupa 2 klasa B. Grupa 2 oznacza, że urządzenie celowo
generuje energię o częstotliwości radiowej w postaci promieniowania elektromagnetycznego w celu
podgrzewania potraw. Klasa B oznacza, że urządzenie może być używane w budynkach
mieszkalnych.
pojemność wewnętrzną oblicza się, mierząc maksymalną szerokość, głębokość i wysokość.
rzeczywista pojemność przeznaczona dla potraw jest mniejsza.
Ta kuchenka spełnia wymagania dyrektyw 2004/108/Ec, 2006/95/Ec, 2009/125/Ec i
2011/65/EU.
ZE WZGLęDU NA NIEprZErWANY rOZWóJ prODUKTU DANE TEchNIcZNE MOGĄ
ULEc ZMIANIE BEZ pOWIADOMIENIA
11. INfOrMAcJE DOTYcZĄcE OchrONY śrODOWISKA
Materiały oznaczone symbolem
należy poddać utylizacji. Opakowanie
urządzenia włożyć do odpowiedniego
pojemnika w celu przeprowadzenia
ponownego przetworzenia.
Należy zadbać o ponowne przetwarzanie
odpadów urządzeń elektrycznych i
elektronicznych, aby chronić środowisko
naturalne oraz ludzkie zdrowie.
Nie wolno wyrzucać urządzeń
oznaczonych symbolem
razem z
odpadami domowymi. Należy zwrócić
produkt do miejscowego punktu
ponownego przetwarzania lub
skontaktować się z odpowiednimi
władzami miejskimi.
2_Electrolux_Estonian_MS_AJ26_Layout 1 22/10/2015 07:51 Page 26
26
www.electrolux.com
SISUKOrD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
OLULISED OHUTUSNõUDED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
SEADME ÜLEVAADE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
JUHTPANEEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
ENNE ESIMEST KASUTAMIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
MIKrOLAINEAHJU KASUTAMINE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
PrOgrAMMITAbELID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
HOOLDAMINE JA PUHASTAMINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
MIDA TEHA, KUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
PAIgALDAMINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
TEHNILISED ANDMED. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
KESKKONNATEAVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
TÄIUSLIKE TULEMUSTE SAAVUTAMINE
Täname, et valisite selle Electrolux toote. See on loodud teid pikki aastaid laitmatult teenima. Selle
toote uudne tehnoloogia aitab muuta elu lihtsamaks ja sellel on omadusi, mida tavalistel seadmetel
ei pruugi olla. Võtke juhendi lugemiseks mõni minut aega, et tootest suurimat kasu saada.
Külastage meie veebisaiti:
Leiate nõuandeid, brošüüre, veaotsingu, teavet teeninduse kohta:
www.electrolux.com
Võite registreerida oma toote parema teeninduse saamiseks:
www.electrolux.com/productregistration
Saate osta lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.electrolux.com/shop
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed.
Andmed leiate andmesildilt. Mudel, tootenumber (PNC), seerianumber.
Hoiatus / oluline ohutusinfo
Üldine informatsioon ja nõuanded
Keskkonnateave
Jäetakse õigus teha muutusi.
2_Electrolux_Estonian_MS_AJ26_Layout 1 22/10/2015 07:51 Page 27
EESTI
27
1. OLULISED OHUTUSNõUDED
OLULINE!
OLULISED OHUTUSNõUDED: LUgEgE
TÄHELEPANELIKULT JA HOIDKE
EDASPIDISEKS KASUTAMISEKS ALLES.
Kui soojendatav toit hakkab suitsema, ÄrgE
AVAgE AHJU UST. Lülitage ahi välja, tõmmake
juhe seinast ja oodake, kuni toit enam ei suitse.
Ahju ukse avamine toidu suitsemise ajal tekitab
tuleohu. Kasutage ainult mikrolainea-hjus
kasutamiseks sobivaid nõusid. Ärge jätke ahju
järelevalveta, kui kasutate ühekordseid plast-,
paber- või muid süttivaid nõusid. Pärast
kasutamist puhastage lainejuhi kate, ahju
sisemus, pöördalus ja pöördaluse tugi. Need
peavad olema kuivad ja rasvavabad. Kogunenud
rasv võib üle kuumeneda ja hakata suitsema või
süttida. Mikrolaineahi on mõeldud toidu ja jookide
soojendamiseks. Toidu või riiete kuivatamine
ning soojenduspatjade, susside, pesukäsnade,
märgade lappide ja muu sarnase soojendamine
võib tekitada vigastusi või põhjustada süttimist või
tulekahju.
Vigastuste vältimine
HOIATUS!
Ärge kasutage ahju, kui see on katki või
esineb tõrkeid.
Enne kasutamist kontrollige järgmist:
a)Uks – veenduge, et uks sulgub korralikult, ja
tagage, et see on kohakuti ega ole
moondunud.
1.1
2_Electrolux_Estonian_MS_AJ26_Layout 1 22/10/2015 07:51 Page 28
28
www.electrolux.com
b)Hinged ja ukse ohutusriivid – veenduge, et
need ei ole katki ega lahti.
c) Uksetihendid ja tihenduspinnad – veenduge,
et need on terved.
d)Ahju sisemus või uks – veenduge, et seal pole
mõlke.
e)Toitejuhe ja pistik – veenduge, et need pole
kahjustunud.
Ärge kunagi kohandage, parandage ega muutke
ahju ise. Vastava koolituseta inimene ei tohi teha
hooldus- või parandustöid, mille käigus
eemaldatakse korpus, mis kaitseb
mikrolainekiirguse eest. See on väga ohtlik.
Ärge laske rasval või mustusel uksetihenditele ja
nendega kokkupuutuvatele osadele koguneda.
Järgige jaotise „Hooldamine ja puhastamine”
juhiseid. Puhastage ahju regulaarselt ja
eemaldage kõik toidujäätmed. Kui te ei hoia ahju
puhtana, võib ahju pinna seisukord halveneda,
mis võib omakorda lühendada seadme tööiga ja
tekitada ohtlikke olukordi.
Ärge püüdke ise ahjuvalgusti lampi vahetada ega
lubage seda teha kellelgi, keda teeninduskeskus
ei ole volitanud seda tegema. Kui ahjuvalgusti
lamp enam ei põle, võtke ühendust oma
edasimüüja või kohaliku ELECTrOLUX
teeninduskeskusega.
1.2
Lõhkemisohu ja järsu keemise vältimine
HOIATUS!
Vedelikke ja teisi toite ei tohi kuumutada
suletud anumates, kuna need võivad lõhkeda.
2_Electrolux_Estonian_MS_AJ26_Layout 1 22/10/2015 07:51 Page 29
EESTI
29
Jookide soojendamisel mikrolaineahjus võib
toimuda hilinenud plahvatuslik keemine, seega
peab anuma käsitsemisel ettevaatlik olema.
Ärge keetke mikrolaineahjus koorega mune ega
kuumutage terveid kõvakskeedetud mune, kuna
need võivad lõhkeda isegi pärast kuumutamist.
Pudruks tegemata munade valmistamiseks või
ülessoojendamiseks torgake munakollane ja
valge läbi, vastasel juhul võib muna lõhkeda.
Koorige ja tükeldage kõvakskeedetud munad
enne nende mikrolaineahjus ülessoojendamist.
Põletuste vältimiseks kontrollige alati toidu
temperatuuri ja segage toitu enne selle
serveerimist ning pöörake erilist tähelepanu
imikutele, lastele või vanuritele antava toidu või
joogi temperatuurile.
Hoidke lapsi uksest eemal, et nad ei põletaks
end.
Lapsed ja ohud ahju kasutamisel
HOIATUS!
Toode ja selle ligipääsetavad osad
muutuvad kasutamise ajal kuumaks.
Alla 8-aastaseid lapsi tuleb toote
kasutamisel pidevalt jälgida.
Üle 8-aastased lapsed ja keha-, meele- või
vaimupuudega inimesed või kogemusteta ja
teadmisteta inimesed võivad toodet kasutada,
kui neid juhendatakse või nad on saanud juhiseid
toote ohutu kasutamise ja kasutamisega seotud
ohtude kohta. Lapsi tuleks jälgida tagamaks, et
nad ei mängi seadmega. Lapsed võivad toodet
puhastada ja hooldada ainult siis, kui nad on
1.3
2_Electrolux_Estonian_MS_AJ26_Layout 1 22/10/2015 07:51 Page 30
30
www.electrolux.com
vähemalt 8-aastased ja kui neid selle juures
juhendatakse.
Antud seade on mõeldud kasutamiseks
majapidamistes ja muudes sarnastes kohtades,
näiteks: poodide, kontorite ja muude töökohtade
töötajate köögiruumides; talumajapidamistes;
hotellide, motellide ja muude eluruumide
klientidele; kodumajutuse tüüpi ettevõtetes.
Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks kõrgemal
kui 2000 m.
1.4 Tuleohu vältimine
Mikrolaineahju ei tohiks selle töötamise
ajal järelevalveta jätta. Liiga suure
võimsuse või liiga pika toiduvalmistusaja
tõttu võib toit üle kuumeneda ja tuleohu
tekitada. Juurdepääs pistikupesale peab
olema vaba, et seadme pistikut saaks
hädaolukorras kiiresti seinast välja
tõmmata. Vahelduvvoolu toide peab
olema 230 V, 50 Hz, min 10 A jaotusliini
kaitsme või min 10 A jaotusvooluahela
lülitiga. Soovitav on seadme puhul
kasutada ainult selle seadmega
kasutatavat vooluringi. Ärge hoidke ega
kasutage ahju õues.
Ärge pange tuleohtlikke materjale ahju või
ventilatsiooniavade lähedusse. Ärge
blokeerige ventilatsiooniavasid.
Eemaldage toidu pakendilt kõik
metallkinnised, traaditükid jne. Metallosad
tekitavad kaarlahenduse ja see võib
tuleohu põhjustada. Ärge kasutage
mikrolaineahju õli kuumutamiseks.
Temperatuuri ei saa kontrollida ja õli võib
süttida. Popkorni tegemiseks kasutage
ainult spetsiaalselt mikrolaineahjus
kasutamiseks mõeldud popkorni
valmistamise vahendeid. Ärge hoidke
ahjus toitu või muid esemeid. Pärast ahju
käivitamist kontrollige seadeid
veendumaks, et ahi töötab soovitud viisil.
Vaadake selles kasutusjuhendis toodud
vastavaid nõuandeid. Ärge kasutage ahju
lahtise uksega ega kohandage
turvalukusteid mingil moel. Ärge kasutage
ahju, kui uksetihendite ja tihenduspindade
vahel on mõni objekt.
SÜDAMESTIMULAATOrIgA inimesed
peaksid mikrolaineahjuga seotud
ettevaatusabinõude kohta küsima oma
arstilt või südamestimulaatori tootjalt.
1.5 Elektrilöögi vältimine
Mitte mingil juhul ei tohiks korpust
eemaldada. Ärge kunagi kallake või
sisestage midagi ukse lukustite avadesse
või ventilatsiooniavadesse. Millegi
kallamisel avadesse lülitage ahi kohe
välja, tõmmake pistik seinast ja võtke
ühendust oma kohaliku
teeninduskeskusega ELECTrOLUX. Ärge
kastke toitejuhet või pistikut vette või muu
vedeliku sisse. Ärge jätke toitejuhet kuuma
või terava servaga pinnale, nagu kuuma
õhu ventilatsiooniava ahju ülaosa
tagapool.
Kui seadme toitejuhe on kahjustatud, tuleb
see asendada spetsiaalse juhtmega. Selle
peab asendama ELECTrOLUX
teeninduskeskuse volitatud tehnik.
1.6 Lõhkemisohu ja järsu
keemise vältimine
Ärge kunagi kasutage suletud anumaid.
Enne kasutamist eemaldage katted ja
kaaned. Suletud nõud võivad rõhu
suurenemise tõttu plahvatada isegi pärast
2_Electrolux_Estonian_MS_AJ26_Layout 1 22/10/2015 07:51 Page 31
EESTI
ahju väljalülitumist. Olge ettevaatlik
vedelike kuumutamisel mikrolaineahjus.
Kasutage laia suuga anumat, et mullid
välja pääseks.
Keeva vedeliku järsu välja purskumise ja
enda kõrvetamise vältimiseks:
• Enne kuumutamist/uuestikuumutamist
segage vedelikku.
• Uuesti soojendamisel on soovitatav
vedeliku sisse panna klaasist varras või
sarnane riist.
• Laske vedelikul pärast kuumutamist
vähemalt 20 sekundit ahjus seista, et
vältida hilinenud plahvatuslikku
keemist.
Enne küpsetamist torgake augud
sellistesse toitudesse nagu kartulid, vorstid
ja puuviljad, vastasel juhul võivad need
lõhkeda.
1.7 Põletuste vältimine
Põletuste vältimiseks kasutage toidu
ahjust väljatõstmiseks pajalappe või kindaid. Aurupõletuste vältimiseks avage
anumaid, popkornipakke, ahju
küpsetuskotte jms neid näost ja kätest
eemal hoides.
31
ainult toidu valmistamiseks. See ei sobi
kaubanduslikuks või laboris kasutamiseks.
1.9 Ahju probleemitu
kasutamine ja kahjustuste
vältimine
Ärge kunagi käitage tühja ahju. See võib
ahju kahjustada. Pruunistusnõu või
isekuumeneva materjali kasutamisel
pange alati selle alla kuumakindel
isolaator, nt portselantaldrik, et vältida
pöördaluse ja pöördaluse toe kahjustamist
soojuspinge tõttu. Anuma juhendis
määratud eelsoojenduse aega ei tohi
ületada. Ärge kasutage metallnõusid, mis
peegeldavad mikrolaineid ja võivad
tekitada elektrilise kaarlahenduse. Ärge
pange konservipurke ahju. Kasutage ainult
selle ahju jaoks mõeldud pöördalust ja
pöördaluse tuge. Ärge kasutage ahju ilma
pöördaluseta.
Pöördaluse katkimineku vältimine:
• Enne pöördaluse puhastamist veega
laske sel jahtuda.
• Ärge pange kuuma toitu või kuumi
nõusid külmale pöördalusele.
• Ärge pange külma toitu või külmi
nõusid kuumale pöördalusele.
Anuma temperatuur ei näita tõeselt toidu
või joogi temperatuuri; kontrollige alati
toidu temperatuuri. Ahju ukse avamisel
hoidke alati sellest eemale, et vältida
vabanevast aurust ja kuumusest tekkida
võivaid põletusi. Lõigake täidisega toidud
pärast kuumutamist lahti, et lasta aur välja
ja vältida põletusi.
Ärge pange ahju töötamise ajal midagi
korpuse peale.
Ärge toetuge ahju uksele ega kiikuge
sellel. Ärge mängige ahjuga ega kasutage
seda mänguasjana. Lastele tuleks
õpetada kõiki olulisi ohutusnõudeid:
pajalappide kasutamist, toidukatte
ettevaatlikku eemaldamist; erilist
tähelepanu tuleb pöörata toidu krõbedaks
muutmiseks kasutatavale pakendile (nt
isekuumenevad materjalid), kuna see võib
eriti kuum olla.
Tootja ega edasimüüja ei vastuta vale
elektriühenduse loomisest tulenevate ahju
kahjustuste või kehaliste vigastuste eest.
Ahju seintele või uksetihendite ja
tihenduspindade ümber võib aeg-ajalt
moodustuda veeauru või -tilku. See on
normaalne nähtus ega ole märk
mikrolaineahju lekkimisest või tõrgetest.
1.8 Muud hoiatused
Ärge kunagi muutke ahju mingil moel. See
ahi on mõeldud ainult koduseks toidu
valmistamiseks ja seda võib kasutada
OLULINE!
Kui te pole kindel, kuidas ahju
ühendada, võtke ühendust
volitatud, kvalifitseeritud
elektrikuga.
2_Electrolux_Estonian_MS_AJ26_Layout 1 22/10/2015 07:51 Page 32
32
www.electrolux.com
2. SEADME ÜLEVAADE
2.1 Mikrolaineahi 1
1
2
2
3
4
3
5
6
4
8
7
6
7
8
Esikülg
Ahjuvalgusti lamp
Juhtpaneel
Ukse avamisnupp
Lainejuhi kate
Ahju sisemus
Tihend
Uksetihendid ja
tihenduspinnad
5
2.2 Lisaseadmed
1
2
Veenduge, et järgmised lisaseadmed on
ahjuga kaasas:
1
Pöördalus
2
Pöördaluse tugi
• Asetage pöördaluse tugi süvendisse.
• Seejärel asetage pöördalus
pöördaluse toele.
• Pöördaluse kahjustuste vältimiseks
veenduge, et tõstate anuma ahjust
väljavõtmisel pöördaluse servast üle.
Lisaseadmete tellimisel öelge oma
edasimüüjale või kohalikule
ELECTrOLUX teeninduskeskusele
järgmist: osa nimetus ja mudeli
nimi.
2_Electrolux_Estonian_MS_AJ26_Layout 1 22/10/2015 07:51 Page 33
EESTI
33
3. JUHTPANEEL
1
2
Automaatküpsetuse
sümbolid
Mikrolaine
3
Automaatküpsetuse
nupp
Kell
4
Automaatsulatuse
nupp
Toiduvalmistusetapid
5
Võimsuse nupp
6
Taimeri/Kaalu nupp
7
Start/+30-nupp
8
Stop-nupp
9
Ukse avamise nupp
Digitaalse ekraani näidikud
1
2
3
4
Pluss/Miinus
5
Leiva
automaatsulatus
6
Automaatsulatus
7
Kaal
8
9
4. ENNE ESIMEST KASUTAMIST
4.1 režiim Econ
Ahi on energiasäästu režiimis 'energy
save' (Econ).
1. Pange ahju pistik seinakontakti.
2. Ekraanil kuvatakse: Econ.
3. Kuvaril loendatakse alla 3:00-st kuni
nullini.
4. Kui jõutakse nullini, läheb ahi režiimi
Econ ja kuvar jääb tühjaks.
režiimi Econ tühistamiseks
seadistage kell.
4.2 Kella seadistamine
Ahjul on 12- ja 24-tunnine kell.
Näide: seadistage kellaajaks 11:30
(12-tunnine kell).
1. Avage uks.
2. Ekraanil kuvatakse: Econ.
3. Vajutage nuppu START/+30 ja hoidke
seda 5 sekundit all. Ahi teeb piiksu.
Ekraanil kuvatakse:
4. Tundide määramiseks keerake
TAIMERI/KAALU nuppu.
2_Electrolux_Estonian_MS_AJ26_Layout 1 22/10/2015 07:51 Page 34
34
www.electrolux.com
5. Minutite määramiseks vajutage ühe
korra nuppu START/+30 ja pöörake
seejärel TAIMERI/KAALU nuppu.
6. Vajutage nuppu START/+30.
7. Kontrollige ekraani:
8. Sulgege uks.
TAIMERI/KAALU nuppu saab
keerata päri- ja vastupäeva. Kui te
vajutate nuppu STOP, siis kellaaega
ei seadistata. Ekraanil kuvatakse:
Econ.
Näide: Kellaaja määramine 23:30-ks (24tunnine kell).
1. Avage uks.
2. Ekraanil kuvatakse: Econ.
3. Vajutage nuppu START/+30 ja hoidke
seda 5 sekundit all. Ahi teeb piiksu.
Ekraanil kuvatakse:
4. Vajutage nuppu START/+30.
Ekraanil kuvatakse:
5. Tundide määramiseks keerake
TAIMERI/KAALU nuppu.
6. Minutite määramiseks vajutage ühe
korra nuppu START/+30 ja pöörake
seejärel TAIMERI/KAALU nuppu.
7. Vajutage nuppu START/+30.
8. Kontrollige ekraani:
9. Sulgege uks.
TAIMERI/KAALU nuppu saab
keerata päri- ja vastupäeva. Kui te
vajutate nuppu STOP, siis kellaaega
ei seadistata. Ekraanil kuvatakse:
Econ.
4.3 Kellaaja muutmine, kui
kellaaeg on määratud
Näide: Kellaaja määramine 11:45-ks.
1. Avage uks.
2. Vajutage nuppu START/+30 ja hoidke
seda 5 sekundit all. Ahi teeb piiksu.
Ekraanil kuvatakse:
3.
4.
5.
6.
(Kui te soovite 24-tunnist kella, vajutage
uuesti nuppu START/+30.)
Tundide määramiseks keerake
TAIMERI/KAALU nuppu.
Minutite määramiseks vajutage ühe
korra nuppu START/+30 ja pöörake
seejärel TAIMERI/KAALU nuppu.
Vajutage nuppu START/+30.
Kontrollige ekraani:
4.4 Tühistada kella ja seatud
Econ režim
1. Avage uks.
2. Vajutage nuppu START/+30 ja hoidke
seda 5 sekundit all. Ahi teeb piiksu.
Ekraanil kuvatakse:
3.
4.
5.
6.
7.
(Kui te soovite 24-tunnist kella, vajutage
uuesti nuppu START/+30.)
Vajutage nuppu STOP.
Ekraanil kuvatakse: Econ.
Sulgege uks.
Kuvaril loendatakse alla 3:00-st kuni
nullini.
Kui jõutakse nullini, läheb ahi režiimi
Econ ja kuvar jääb tühjaks.
4.5 Lapselukk
Ahjul on turvafunktsioon, mis takistab
lastel ahju kogemata käivitamist. Kui lukk
on peale pandud, ei saa ühtegi
mikrolaineahju osa kasutada, kuni lukk on
maha võetud.
Näide: lapseluku pealepanemine.
1. Vajutage nuppu STOP ja hoidke seda
5 sekundit all.
2. Ahi teeb kaks piiksu ja kuvatakse kiri
'LOC'.
Lapseluku mahavõtmiseks vajutage
nuppu STOP ja hoidke seda 5
sekundit all, ahi teeb kaks piiksu ja
kuvatakse kellaaeg.
Lapselukku ei saa peale panna, kui
kellaaega pole määratud.
2_Electrolux_Estonian_MS_AJ26_Layout 1 22/10/2015 07:51 Page 35
EESTI
35
5. MIKrOLAINEAHJU KASUTAMINE
5.1 Mikrolaineahjus kasutamiseks sobivad kööginõud
Kööginõud
MikrolainKommentaarid
eahjus
kasutamiseks
sobiv
Alumiiniumfoolium/
Väikeseid alumiiniumfooliumi tükke saab kasutada
3/7
fooliumnõud
toidu katmiseks, et vältida üleküpsetamist. Hoidke
foolium vähemalt 2 cm kaugusel ahju seintest, sest
võib tekkida kaarlahendus. Fooliumnõusid ei
soovitata kasutada, kui tootja pole teisiti määranud.
Järgige hoolega juhiseid.
Portselan ja
Portselan, keraamika, glasuuritud savinõud ja
3/7
keraamika
luuportselan sobivad tavaliselt kasutamiseks, kui
neil pole metallkaunistusi.
Klaasnõud, nt
õrnu klaasnõusid kasutades tuleb olla ettevaatlik,
3
Pyrex®
kuna need võivad äkilisel kuumutamisel katki
minna või mõraneda.
Metall
Mikrolaineahjus ei ole soovitatav kasutada
7
metallnõusid, kuna need tekitavad
elektrilahenduse, mis põhjustab tuleohu.
Plast/polüstüreen,
Tuleb olla ettevaatlik, kuna osad nõud moonduvad,
3
nt kiirtoidupakendid
sulavad või muudavad kõrgel temperatuuril värvi.
KülmutusNendesse tuleb teha augud, et aur pääseks välja.
3
/küpsetuskotid
Veenduge, et kotid sobivad mikrolaineahjus
kasutamiseks. Ärge kasutage plast- või
metallkinnitusi, kuna need võivad sulada või süttida
metalli kaarlahenduse tõttu.
Papptaldrikud,
Kasutage neid ainult soojendamiseks või niiskuse
3
-topsid
imamiseks. Tuleb olla ettevaatlik, kuna
ja köögipaber
ülekuumenemine võib tekitada tuleohu.
Vitstest ja puidust
Nende materjalide kasutamisel valvake alati ahju,
3
nõud
kuna ülekuumenemine võib põhjustada tuleohu.
Ümbertöödeldud
Need võivad sisaldada metallosakesi, mis
7
paber ja ajalehed
tekitavad kaarlahenduse, mis võib põhjustada
tuleohu.
2_Electrolux_Estonian_MS_AJ26_Layout 1 22/10/2015 07:51 Page 36
36
www.electrolux.com
5.2 Nõuanded mikrolaineahjus toidu valmistamiseks
Nõuanded mikrolaineahjus toidu valmistamiseks
Koostis
Suure rasva- või suhkrusisaldusega toite (nt jõulupuding, puuviljapirukad)
on vaja lühemat aega soojendada. Tuleb olla ettevaatlik, kuna
ülekuumutamine võib tekitada tuleohu.
Suurus
Ühtlaseks küpsetamiseks tehke kõik tükid ühesuuruseks.
Toidu
Toidu algne temperatuur mõjutab vajalikku küpsetusaega. Lõigake
temperatuur
täidisega toidud kuumuse või auru väljalaskmiseks lahti.
Paigutamine Asetage toidu paksem osa (nt kanakoivad) nõu välisserva poole.
Katmine
Kasutage õhuavadega mikrolaineahjus kasutatavat toidukilet või sobivat
kaant.
Läbitorkamine Koore või nahaga toitudele tuleb enne küpsetamist või ülessoojendamist
mitmes kohas augud sisse torgata, kuna muidu võib aur koguneda ja
panna toidu lõhkema (nt kartulid, kala, kana, vorstid).
OLULINE!
Mune ei tohiks mikrolaineahjus kuumutada, sest need võivad
lõhkeda, isegi pärast küpsetamise lõppu (nt kooreta keedetud,
kõvaks keedetud munad).
Segamine,
Ühtlaseks küpsetamiseks on oluline toitu küpsetamise ajal segada,
keeramine ja keerata ja ümber paigutada. Segage ja paigutage toitu ümber alati
ümberpaigut- välisservalt keskosa poole.
amine
Seismine
Pärast küpsetamist on oluline toidul natuke seista lasta, et võimaldada
kuumusel ühtlaselt toidus jaotuda.
Varjamine
Sooje alasid saab varjata väikeste fooliumitükkidega, mis peegeldavad
mikrolaineid (nt kanakoivad ja -tiivad).
5.3 Mikrolaineahjus toidu valmistamine
Teie ahjul on 6 võimsust.
Võimsuse
seade
900 W/
KõrgE
630 W
450 W
270 W/
SULATUS
90 W
0W
W = VATT
Soovitatav kasutus
Kasutatakse kiireks küpsetamiseks või ülessoojendamiseks, nt supid,
pajaroad, konservtoidud, kuumad joogid, juurviljad, kala jne.
Kasutatakse tihedate toitude, nt praadide, pikkpoisi ja valmistoidu
pikemaks küpsetamiseks, samuti õrnade roogade, nt juustukastme ja
keeksi valmistamiseks. Vähendatud võimsusel ei kee kaste üle ja toit
küpseb ühtlaselt, küpsemata külgedel üle.
Tihedate toitude korral, mille valmistamiseks on vaja pikka küpsetusaega,
nt loomaliharoad, on soovitatav kasutada seda võimsust, et liha jääks õrn.
Sulatamiseks valige see võimsus, et toit sulaks ühtlaselt. See võimsus
sobib suurepäraselt ka riisi, pasta ja klimpide madalal temperatuuril
kuumutamiseks ning vanillikastme valmistamiseks.
See sobib õrnaks sulatamiseks, nt kreemikoogi või lehttaigna
valmistamiseks.
Kasutusel seadme mittetöötamise/köögitaimeri kasutamise ajal.
2_Electrolux_Estonian_MS_AJ26_Layout 1 22/10/2015 07:51 Page 37
EESTI
Küpsetusaeg
0–5 minutit
5-10 minutit
10-30 minutit
30-90 minutit
Aja pikendamise
üksus
15 sekundit
30 sekundit
1 minut
5 minutit
Näide: Supi kuumutamine 2 minutit ja 30
sekundit mikrolaineahju võimsusel 630 W.
1. Vajutage kaks korda VõIMSUSE
nuppu.
2. Sisestage aeg, keerates TAIMERI/
KAALU nuppu päri-/vastupäeva, kuni
kuvatakse aeg 2.30.
3. Vajutage nuppu START/+30.
OLULINE!
Kui võimsust ei valita, määratakse
võimsuseks automaatselt 900 W/
KõrgE.
37
• Kui uks avatakse küpsetamise ajal,
peatub küpsetusaeg digitaalsel kuval
automaatselt. Küpsetusaeg hakkab
edasi jooksma, kui uks suletakse ja
vajutatakse nuppu START/+30.
• Kui tahate küpsetamise ajal võimsust
näha, vajutage üks kord VõIMSUSE
nuppu.
• Saate küpsetamise ajal küpsetusaega
suurendada/vähendada, keerates
TAIMERI/KAALU nuppu.
• Saate küpsetamise ajal võimsust
muuta, vajutades VõIMSUSE nuppu.
• Küpsetamise ajal programmi
katkestamiseks vajutage kaks korda
nuppu STOP.
5.4 Vähendatud võimsus
Küpsetusrežiim
Mikrolained 900 W
Tavapärane aeg
20 minutit
Vähendatud võimsus
Mikrolained 630 W
5.5 Köögitaimer
5.6 30 sekundi lisamine
Näide: Köögitaimeri seadmine 7 minutiks.
1. Vajutage 7 korda VõIMSUSE nuppu.
2. Sisestage aeg, keerates
TAIMERI/KAALU nuppu päri/vastupäeva, kuni kuvatakse aeg 7.00.
3. Vajutage nuppu START/+30.
Otsekäivitus
Taimeri peatamiseks vajutage
nuppu STOP. Taimeri taas
sisselülitamiseks vajutage nuppu
START/+30, taimerist väljumiseks
vajutage uuesti nuppu STOP.
Saate kohe 30 sekundit küpsetada
mikrolaineahju võimsusel 900 W/KõrgE,
vajutades nuppu START/+30.
Küpsetusaja pikendamine
Saate küpsetusaega mitu korda
30 sekundi võrra pikendada, kui vajutate
nuppu ahju töötamise ajal.
Seda funktsiooni ei saa kasutada
automaatküpsetuse või
automaatsulatuse ajal.
2_Electrolux_Estonian_MS_AJ26_Layout 1 22/10/2015 07:51 Page 38
38
www.electrolux.com
5.7 Pluss ja miinus
Funktsioonid PLUSS
ja MIINUS
võimaldavad lühendada või pikendada
küpsetusaega automaatprogrammide
kasutamise ajal.
Näide: 0,3 kg kartulite pehmeks
keetmine.
1. Valige vajalik menüü, vajutades kaks
korda AUTOMAATKÜPSETUSE
nuppu.
2. Keerake TAIMERI/KAALU nuppu,
kuni kuvatakse 0.3.
3. PLUSSI
kohanduse valimiseks
vajutage üks kord VõIMSUSE nuppu.
4. Vajutage nuppu START/+30.
PLUSSI/MIINUSE katkestamiseks
vajutage 3 korda VõIMSUSE
NUPPU.
PLUSSI valimisel kuvatakse
ekraanil
.
MIINUSE valimisel kuvatakse
ekraanil
.
5.8 Mitmeetapiline
küpsetamine
Mikrolaineahju kasutades saab
programmeerida maksimaalselt
3-etapilise jada.
Näide: küpsetamine:
1. etapp: 5 minutit 900 W
2. etapp: 16 minutit 270 W
1. Vajutage üks kord VõIMSUSE
nuppu.
2. Sisestage soovitud aeg, pöörates
TAIMERI/KAALU nuppu päripäeva,
kuni kuvatakse 5.00.
3. Vajutage 4 korda VõIMSUSE nuppu
4. Sisestage soovitud aeg, pöörates
TAIMERI/KAALU nuppu päripäeva,
kuni kuvatakse 16.00.
5. Vajutage nuppu START/+30.
Ahi küpsetab 5 minutit võimsusel 900 W
ja seejärel 16 minutit võimsusel 270 W.
5.9 Automaatküpsetus ja
automaatsulatus
Automaatküpsetus ja automaatsulatus
arvutavad automaatselt õige
küpsetusrežiimi ja -aja välja. Saate valida
6 automaatküpsetuse ja 2
automaatsulatuse menüü vahel.
Toit
Jook
Sümbol
Keedukartulid/mundris
ahjukartulid
Külmutatud köögiviljad
Värsked köögiviljad
Külmutatud valmistoit
Kalafilee kastmega
Liha/kala/linnuliha
Leib
Näide: 0,3 kg kartulite keetmine.
1. Valige vajalik menüü, vajutades kaks
korda AUTOMAATKÜPSETUSE
nuppu.
2. Keerake TAIMERI/KAALU nuppu,
kuni kuvatakse 0.3.
3. Vajutage nuppu START/+30.
Kui on vaja midagi teha (nt toitu
ümber keerata), siis ahi peatub ja
kõlab kell, ekraanil hakkavad vilkuma
allesjäänud küpsetusaeg ja sümbol.
Küpsetamise jätkamiseks vajutage
nuppu START/+30.
Automaatküpsetuse/automaatsulatu
se lõpus peatub programm
automaatselt. Heliseb kell ja
küpsetuse sümbol hakkavad
vilkuma. Pärast 1 minutit ja
meeldetuletuspiiksu kuvatakse
kellaaeg.
2_Electrolux_Estonian_MS_AJ26_Layout 1 22/10/2015 07:51 Page 39
EESTI
39
6. PrOgrAMMITAbELID
Automaatküp Kaal
-setus
(suurendatav
üksus)/nõud
Jook
1–6 tassi
1 tass=200 ml
(tee/kohv)
Koorega
keedetud
kartulid
0,2–1,0 kg (100 g)
Kauss ja kaas
Nupp
x1
x2
Protseduur
•
Pange tass pöördaluse serva poole.
•
Pange keedetud või mundris ahjukartulid
kaussi.
Lisage vajalikus koguses vett (100 g kohta),
umbes 2 spl ja natuke soola.
Katke kaanega.
Kella helisedes segage ja katke uuesti
kaanega.
Pärast küpsetamist laske umbes 2 min
seista.
Lisage 1 spl vett 100 g kohta ja maitse järgi
soola. ( Seentele pole vaja vett lisada.)
Katke kaanega.
Kella helisedes segage ja katke uuesti
kaanega.
Pärast küpsetamist laske umbes 2 min
seista.
Kui köögiviljad on kokku külmunud,
küpsetage käsitsi.
Lõigake väikesteks tükkideks, nt ribadeks,
kuupideks või viiludeks.
Lisage 1 spl vett 100 g kohta ja maitse järgi
soola. (Seentele pole vaja vett lisada.)
Katke kaanega.
Kella helisedes segage ja katke uuesti
kaanega.
Pärast küpsetamist laske umbes 2 min
seista.
Pange toit sobivasse mikrolaineahjus
kasutatavasse nõusse.
Lisage vedelikku, kui tootja on nii soovitanud.
Katke kaanega.
Küpsetage kaaneta, kui tootja näeb niimoodi
ette.
Kella helisedes segage ja katke uuesti
kaanega.
Pärast küpsetamist segage ja laske umbes 2
min seista.
Vt kastmega kalafilee retsepte.
•
•
•
•
Külmutatud
köögiviljad
0,1–0,8 kg (100 g)
Kauss ja kaas
x3
•
•
•
•
Värsked
köögiviljad
0,1–0,8 kg (100 g)
Kauss ja kaas
x4
•
•
•
•
•
Külmutatud
valmistoit
(segatav)
0,3–1,0 kg (100 g)
Kauss ja kaas
x5
•
•
•
•
•
•
Kalafilee
kastmega
0,5–1,5 kg1) (100 g)
Praetaldrik ja
mikrolainekindel
toidukile
x6
•
1)
Koostiste kogukaal.
2_Electrolux_Estonian_MS_AJ26_Layout 1 22/10/2015 07:51 Page 40
40
www.electrolux.com
Automaatsulatus Kaal
Nupp
Protseduur
(suurendatav
üksus)/nõud
Liha/kala/linnuliha 0,2-1,0 kg (100 g)
• Pange toit madalas küpsetusvormis
x1
Madal
pöördaluse keskele.
küpsetusvorm
• Pärast kellahelinat keerake toit
ümber, paigutage ümber ja eraldage
(Terve kala, kalaüksteisest. Katke õhukesed osad ja
lõigud, kalafileed,
soojad kohad alumiiniumfooliumiga.
kanakoivad,
• Pärast sulatamist keerake 15–45
kanarind, hakkliha,
minutiks alumiiniumfooliumisse, kuni
lihalõigud,
lihatükid, kotletid,
sulatatav toiduaine on täiesti
vorstid)
sulanud.
• Hakkliha: Pärast kellahelinat
keerake toit ümber. Eemaldage
võimalusel sulanud osad.
Ei sobi terve linnu sulatamiseks.
Leib
0,1-1,0 kg (100 g)
Madal
küpsetusvorm
• Oluline! Jahutatud toite küpsetatakse
temperatuurilt 5 oC, külmutatud toite
temperatuurilt –18 oC.
• Sisestage ainult toidu kaal. Ärge arvake
nõu kaalu sisse.
• Toitude korral, mis kaaluvad rohkem
või vähem kui automaatküpsetuse ja
automaatsulatuse tabelites toodud
kaalud/kogused, kasutage käsitsi
küpsetamist/sulatamist.
• Lõpptemperatuur võib erineda. See
sõltub algtemperatuurist. Veenduge, et
toit on pärast küpsetamist kuum.
x2
• Jaotage madalale küpsetusvormile
pöördaluse keskel.
1.0 kg korral jaotage otse
pöördalusele.
• Pärast kellahelinat keerake ja
paigutage viile ümber ning
eemaldage sulanud viilud.
• Pärast sulatamist keerake
alumiiniumfooliumisse ja laske
5–15 minutit seista, kuni see on
täiesti sulanud.
• Pärast mikrolainerežiimi kasutamist
võib jahutusventilaator tööle hakata.
• Praelõigud ja karbonaaditükid peaksid
ühe kihina külmutatud olema.
• Hakkliha peaks õhukese kihina
külmutatud olema.
2_Electrolux_Estonian_MS_AJ26_Layout 1 22/10/2015 07:51 Page 41
EESTI
41
Automaatküpsetuse retseptid
Kalafilee pikantse kastmega
0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg
175 g 350 g 525 g konservtomatid
(nõrutatud)
50 g 100 g 150 g mais
5g
10 g
15 g tšillikaste
15 g
30 g
45 g peeneks hakitud
sibul
1 tl 1 - 2 tl 2-3 tl punase veini
äädikas
sinep, tüümian ja
Cayenne’i pipar
250 g 500 g 750 g kalafilee
sool
1. Segage kastme koostisosad kokku.
2. Pange kalafilee ümarasse ahjunõusse,
õhemad küljed suunaga keskele, ja
raputage soolaga üle.
3. Valage kalafilee kastmega üle.
4. Katke mikrolaineahjule mõeldud
toidukilega ja küpsetage režiimil
automaatküpsetus — kalafilee
kastmega.
5. Pärast küpsetamist laske umbes
2 min seista.
Kalafilee karrikastmega
0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg
250 g 500 g 750 g kalafilee
sool
50 g 100 g 150 g viilutatud banaan
200 g 400 g 600 g valmis karrikaste
1. Pange kalafilee ümarasse ahjunõusse,
õhemad küljed suunaga keskele, ja
raputage soolaga üle.
2. Katke kalafilee banaaniviilude ja valmis
karrikastmega.
3. Katke mikrolaineahjule mõeldud
toidukilega ja küpsetage režiimil
automaatküpsetus — kalafilee
kastmega.
4. Pärast küpsetamist laske umbes
2 min seista.
2_Electrolux_Estonian_MS_AJ26_Layout 1 22/10/2015 07:51 Page 42
42
www.electrolux.com
Küpsetamistabelid
Toit/jook
Piim
Vesi
1 tass
1 tass
6 tassi
1 nõu
Üks taldrikutäis
(köögiviljad, liha ja
lisandid)
Supp/hautis
Kogus
-g/ml150
150
900
1000
400
Võimsus Aeg
tase
-min900 W
1
900 W
2
900 W
8-10
900 W
9-11
900 W
4-6
Meetod
ärge katke
ärge katke
ärge katke
ärge katke
piserdage kastmele natuke vett, katke
kinni, segage kuumutamise vahepeal
200
900 W
1-2
Köögiviljad
200
500
900 W
900 W
2-3
3-5
Liha, 1 viil1)
200
900 W
3
Kalafilee1)
Kook, 1 tükk
beebitoit, 1 purk
200
150
190
900 W
450 W
450 W
3-5
½-1
½-1
Margariini/või
sulatamine1)
Šokolaadi
sulatamine
50
900 W
½
kallake peale õhuke kiht kastet, katke
kinni
katke kinni
pange madalasse küpsetusvormi
kallake sobivasse mikrolaineahjus
kasutatavasse nõusse, pärast
kuumutamist segage korralikult ja
kontrollige temperatuuri
katke kinni
100
450 W
3-4
segage aeg-ajalt
1) jahutatud
katke kinni, segage pärast
kuumutamist
vajadusel lisage natuke vett, katke
kinni, segage kuumutamise vahepeal
kujul
Sulatamine
guljašš
Kogus
-g500
Võimsus Aeg Meetod
tase
-min270 W 8-10 segage sulatamise
vahepeal
Kook, 1 tükk
150
90 W
1-3
Puuviljad ja
marjad, nt kirsid,
maasikad,
vaarikad, ploomid
250
270 W
3-5
pange madalasse
küpsetusvormi
laotage ühtlaselt, pöörake
poole sulatuse ajal ümber
Seisuaeg
-min10-30
5
5
2_Electrolux_Estonian_MS_AJ26_Layout 1 22/10/2015 07:51 Page 43
EESTI
Sulatamine Kogus
-gja
küpsetamine
Kalafilee
300
Ühe taldriku
400
eine
Võimsus Aeg
tase
-min-
Liha ja kala Kogus
küpsetamine -gPraed (sea-,
1000
vasika-,
lambaliha)
Võimsus Aeg
tase
-min630 W
34-38
900 W
900 W
9-11
8-10
Meetod
katke kinni
katke kinni, segage 6 minuti
pärast
Meetod
maitsestage, pange
madalasse küpsetusvormi,
pöörake poole küpsetamise
ajal ümber.
43
Seisuaeg
-min2
2
Seisuaeg
-min10
Loomalihapra
ad (keskmine)
1000
630 W
20-24
maitsestage, pange
madalasse küpsetusvormi,
pöörake poole küpsetamise
ajal ümber.
10
Kalafilee
200
900 W
3-4
maitsestage, pange
madalasse küpsetusvormi,
katke kinni
3
Tabelis näidatud ajad on suunised, mis võivad erineda sõltuvalt toidu
külmutustemperatuurist, omadustest ja kaalust.
2_Electrolux_Estonian_MS_AJ26_Layout 1 22/10/2015 07:51 Page 44
44
www.electrolux.com
7. HOOLDAMINE JA PUHASTAMINE
ETTEVAATUST!
ÄrgE KASUTAgE ÜHEgI
MIKrOLAINEAHJU OSA
PUHASTAMISEL MÜÜgILOLEVAID
KÜÜrIMISLAPPE VõI AHJU
PUHASTUSVAHENDEID,
AUrUPUHASTEID, AbrASIIVSEID JA
KArEDAID PUHASTUSVAHENDEID,
MIS TAHES VAHENDEID, MIS
SISALDAVAD
NAATrIUMHÜDrOKSIIDI.
PUHASTAgE AHJU rEgULAArSELT
JA EEMALDAgE KõIK
TOIDUJÄÄTMED. Kui te ei hoia ahju
puhtana, võib ahju pinna seisukord
halveneda, mis võib omakorda
lühendada seadme tööiga ja tekitada
ohtlikke olukordi.
Ahju välispind
Ahju välispinda võib hõlpsasti puhastada
pehme seebi ja veega. Veenduge, et
pühite seebi ära niiske lapiga ja kuivatate
välispinna pehme rätiga.
Juhtpaneel
Juhtpaneeli deaktiveerimiseks avage
enne puhastamist ahju uks. Juhtpaneeli
puhastamisel tuleks olla hoolikas.
Pühkige paneeli vees niisutatud lapiga,
kuni paneel on puhas. Vältige liigse vee
kasutamist. Ärge kasutage keemilisi või
abrasiivseid puhastusvahendeid.
Ahju sisepind
Puhastamiseks pühkige pärast iga
kasutuskorda kõik toidujäätmed pehme ja
niiske lapi või käsnaga, kuni ahi on veel
soe. Suuremate plekkide puhul kasutage
veidi seepi ja pühkige mitu korda niiske
lapiga, kuni jäätmed on eemaldatud. Ärge
eemaldage lainejuhi katet.
Veenduge, et seep ega vesi ei siseneks
seintes olevatesse väikestesse
õhuaukudesse, kuna see võib ahju
kahjustada.
Ahju sisepinna puhastamisel ärge
kasutage aerosool-puhastusvahendeid.
Pöördalus ja selle tugi
Eemaldage pöördalus ja selle tugi ahjust.
Peske need kerges seebivees. Kuivatage
pehme lapiga. Nii pöördalust kui ka selle
tuge võib pesta nõudepesumasinas.
Uks
Kogu mustuse eemaldamiseks
puhastage regulaarselt mõlemat ukse
külge, ukse kinnitusi ja kinnituspindasid
pehme ja niiske lapiga. Ahju ukse klaasi
puhastamiseks ärge kasutage karedaid
abrasiivseid puhastusvahendeid ega
metallist abivahendeid, kuna need võivad
pinda kriimustada, mille tagajärjel võib
klaas puruneda.
OLULINE!
Kasutada ei tohi aurupuhastit.
2_Electrolux_Estonian_MS_AJ26_Layout 1 22/10/2015 07:51 Page 45
EESTI
45
8. MIDA TEHA, KUI
Probleem
Mikrolaineahi ei tööta
korralikult?
Kontrollige...
• Kas kaitsmed kaitsmekarbis töötavad.
• Kas on esinenud voolukatkestusi.
• Kui kaitsmed põlevad pidevalt läbi, pöörduge
kvalifitseeritud elektriku poole.
Mikrolainerežiim ei tööta? • Kas uks on korralikult suletud.
• Kas ukse kinnitused ja nende pinnad on puhtad.
• Kas nuppu START/+30 on vajutatud.
Pöördalus ei pöörle?
• Kas pöördaluse tugi on korralikult ajamiga ühendatud.
• Ega ahjunõu ei ulatu üle pöördaluse servade.
• Ega toit ei ulatu üle pöördaluse servade ega takista selle
pöörlemist.
• Ega pöördaluse all olevas süvikus ei ole takistusi.
Mikrolaineahju ei
• Ühendage seade kaitsmekarbist lahti.
saa välja lülitada?
• Võtke ühendust kohaliku ELECTrOLUX
hoolduskeskusega.
Sisevalgustus ei tööta? • Võtke ühendust kohaliku ELECTrOLUX
hoolduskeskusega. Ahjus olevat elektripirni tohivad
vahetada ainult koolitatud ELECTrOLUX
hooldustehnikud.
Toidu soojendamine ja • Seadke pikem küpsetusaeg (topeltkogus = peaaegu
küpsetamine võtab
topeltaeg).
kauem aega kui varem? • Kui toit on tavapärasest külmem, pöörake toitu aeg-ajalt
või.
• Suurendage seadme võimsust.
2_Electrolux_Estonian_MS_AJ26_Layout 1 22/10/2015 07:51 Page 46
46
www.electrolux.com
9. PAIgALDAMINE
Mikrolaineahju võib paigaldada
asukohta A või B:
Asend
A
B
A
b
Niši suurus
L
S
K
562 x 550 x 450
562 x 500 x 450
Mõõtmed (mm)
Tavaline
ahi
9.1 Seadme paigaldus
4 mm
4 mm
4 mm
1. Eemaldage pakendi kõik osad ja
kontrollige, kas seade on terve.
2. Paigaldage kinnitushaagid köögikappi,
juhindudes lisatud õpetusest ja mallist.
3. Asetage seade aeglaselt ja jõudu
kasutamata köögikappi. Seade tuleb
tõsta kinnitushaakidele ja seejärel oma
kohale alla lasta. Kui seade paika ei
lähe, saab selle kinnitushaagi ümber
pöörata. Ahju eesmine raam peab
minema vastu kapi eesmist ava.
4. Veenduge, et seade oleks stabiilne ega
oleks kaldu. Veenduge, et seinakapi
ukse ja ahju esikülje ülemise serva
vahel oleks 4 mm vahe (vt diagrammi).
2_Electrolux_Estonian_MS_AJ26_Layout 1 22/10/2015 07:51 Page 47
EESTI
47
9.2 Seadme ühendamine toiteallikaga
(A)
• Elektripistikupesa peab alati olema
juurdepääsetav, et seadme saaks
hädaolukorras hõlpsasti pistikust lahti
ühendada. Teine võimalus on ahi
toiteallikast isoleerida, ühendades lüliti
juhtmete ühendamise eeskirjade
kohaselt püsijuhtmestikku.
• Seinakontakt ei tohi olla seinakapi taga.
• Kõige parem asukoht on seinakapi
kohal, vt (A).
• Ühendage seade ühefaasilisse
230 V/50 Hz vahelduvvooluvõrku
õigesti paigaldatud maandusega pistiku
kaudu. Pistikupesa peab olema
sulatatud 10 A kaitsmega.
• Toitejuhet tohib vahetada vaid elektrik.
• Enne paigaldamist siduge toitejuhtme
külge nöörijupp, mis hõlbustaks
ühendamist asukohaga (A), kui seadet
paigaldatakse.
• Kui paigaldate seadme kõrge servaga
seinakappi, ÄrgE vigastage toitejuhet.
• Ärge kastke toitejuhet või pistikut vette
või muu vedeliku sisse.
9.3 Elektrilised ühendused
HOIATUS!
SEADE PEAb OLEMA
MAANDATUD
Tootja ei võta endale mingit vastutust, kui
seda ohutusmeedet ei järgita.
Kui seadme küljes olev pistik ei ühildu
seinakontaktiga, võtke ühendust kohaliku
hoolduskeskusega.
2_Electrolux_Estonian_MS_AJ26_Layout 1 22/10/2015 07:51 Page 48
48
www.electrolux.com
10. TEHNILISED ANDMED
Vahelduvvoolu liini pinge
Jaotus süütenöör/võimsuslüliti
Nõutav vahelduvvoolupinge: Mikrolaine
Väljundpinge:
Mikrolaine
Mikrolaine sagedus
Välismõõtmed:
EMS26004O
Ava mõõtmed
Ahju mahutavus
Pöördalus
Kaal
Ahjuvalgusti lamp
1)
2)
230 V, 50 Hz, ühefaasiline
Minimaalne 10 A
1.3 kW
900 W (IEC 60705)
2450 MHz 1) (II rühm / klassi b)
594 mm (L) x 459 mm (K) x 404 mm (S)
342 mm (L) x 207 mm (K) x 368 mm (S) 2)
26 liitrit 2)
ø 325 mm, klaas
umbes 19 kg
25 W / 240–250 V
See toode vastab Euroopa standardi EN 55011 nõuetele. Standardi kohaselt liigitub see seade II rühm
b-klassi seadmete hulka. II rühm tähendab, et seade on ette nähtud raadiosagedusenergia
genereerimiseks elektromagnetkiirgusena toidu kuumtöötlemiseks. Klassi b seade tähendab, et seade
on mõeldud kasutamiseks koduses majapidamises.
Sisevõimsus on arvutatud maksimaalse laiuse, sügavuse ja kõrguse põhjal. Tegelik toidu mahutavus
on väiksem.
See ahi vastab direktiivide 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC ja 2011/65/EU nõuetele.
TEHNILISI ANDMEID VõIb JÄrJEPIDEVA PArENDUSTÖÖ OSANA ILMA ETTE
TEATAMATA MUUTA
11. KESKKONNATEAVE
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse.
Aidake hoida keskkonda ja inimeste
tervist ja suunake elektri- ja
elektroonilised jäätmed ringlusse.
Ärge visake sümboliga
tähistatud
seadmeid muude majapidamisjäätmete
hulka. Viige seade kohalikku
ringluspunkti või pöörduge abi saamiseks
kohalikku omavalitsusse.
3_Electrolux_Lithuanian_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:54 Page 49
LIETUVIŠKAI
49
TuRINyS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
SVARBIoS SAuGoS INSTRuKCIjoS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
PRIETAISo APŽVALGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
VALDyMo SKyDELIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
PRIEš PRADEDANT NAuDoTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
MIKRoBANGŲ KRoSNELėS NAuDojIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
PRoGRAMŲ LENTELėS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
PRIEŽIŪRA IR VALyMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Ką DARyTI, jEI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
ĮRENGIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
SPECIfIKACIjoS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
INfoRMACIjA APIE PoVEIKĮ APLINKAI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
GERIAuSIEMS REZuLTATAMS
Dėkojame, kad pasirinkote šį Electrolux produktą. Sukūrėme jį taip, kad daugelį metų turėtumėte
nepriekaištingai veikiantį, pažangiosiomis technologijomis pagrįstą prietaisą, palengvinsiantį jums
buitį – tokių funkcijų įprastuose prietaisuose nerasite. Skirkite kelias minutes ir perskaitykite, kad
galėtumėte geriausiai išnaudoti visas krosnelės funkcijas.
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo informacijos:
www.electrolux.com
užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.electrolux.com/productregistration
įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo prietaisui:
www.electrolux.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į aptarnavimo centrą, būtinai pateikite šią informaciją.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje. Modelis, PNC, serijos numeris.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija
Galimi pakeitimai be įspėjimo.
3_Electrolux_Lithuanian_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:54 Page 50
50
www.electrolux.com
50
1. SVARBIoS SAuGoS INSTRuKCIjoS
SVARBU!
SVARBIoS SAuGoS INSTRuKCIjoS:
ATIDŽIAI PERSKAITyKITE IR PASILIKITE,
KAD GALėTuMėTE NAuDoTI ATEITyjE.
jei šildant maistą ima sklisti dūmai,
NEATIDARyKITE DuRELIŲ. Išjunkite krosnelę,
ištraukite kištuką ir palaukite, kol nustos sklisti
dūmai. Atidarius dureles, kai nuo maisto sklindant
dūmams, gali kilti gaisras. Naudokite tik
mikrobangų krosnelėms tinkamas talpyklas ir
reikmenis. Nepalikite krosnelės be priežiūros
naudodami vienkartines plastikines, popierines ar
kitokias degias talpyklas. Pasinaudoję mikrobangų
krosnele nuvalykite bangolaidžio dangtelį,
išvalykite krosnelės vidų, nuvalykite sukamąjį
padėklą ir jo atramą. jie turi būti sausi ir
neriebaluoti. Prisikaupę riebalai gali perkaisti, imti
rūkti arba sukelti gaisrą. Mikrobangų krosnelė
skirta pašildyti maistą ir gėrimus. Džiovindami
maistą ar drabužius arba šildydami šildančius
kilimėlius, šlepetes, kempines, sudrėkusius
drabužius ar panašius daiktus galite susižeisti,
daiktai gali užsidegti ir galite sukelti gaisrą.
Kaip nesusižaloti
ĮSPĖJIMAS!
Nesinaudokite krosnele, jei ji sugadinta ar
veikia netinkamai.
Prieš naudodami, patikrinkite:
a)Dureles; įsitikinkite, kad jos tinkamai užsidaro ir
nėra nelygios ar kreivos.
1.1
3_Electrolux_Lithuanian_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:54 Page 51
LIETUVIŠKAI
51
b)Vyrius ir durelių saugos skląsčius; patikrinkite, ar
jie nesulūžę ir neatsilaisvinę.
c) Durelių sandarinimo tarpiklius ir sandarinimo
paviršius; įsitikinkite, kad jie nesugadinti.
d)Krosnelės ar durelių vidų; įsitikinkite, kad nėra
jokių įlenkimų.
e)Maitinimo laidą ir kištuką; patikrinkite, ar jie
nesugadinti.
Nereguliuokite, netaisykite ir nemodifikuokite
krosnelės patys. Techninės priežiūros arba
remonto darbus, kuriuos atliekant nuimamas
dangtis, apsaugantis nuo mikrobangų energijos
poveikio, nekompetentingiems asmenims atlikti
pavojinga.
Neleiskite ant durelių sandarinimo tarpiklių ir
gretimų dalių kauptis riebalams ar nešvarumams.
Vadovaukitės „Priežiūra ir valymas“ instrukcijomis.
Valykite krosnelć reguliariai ir pašalinkite visus
maisto likučius. jei krosnelė bus laikoma nešvari,
ilgainiui gali būti sugadintas jos paviršius, dėl to
gali sutrumpėti prietaiso naudojimo laikas arba
susidaryti pavojingų situacijų.
Nebandykite keisti krosnelės lemputės patys ar
leisti to daryti asmenims, kurie nėra įgalioti
ELECTRoLuX. jei sugenda krosnelės lemputė,
pasitarkite su platintoju arba kreipkitės į vietinį
ELECTRoLuX aptarnavimo centrą.
1.2
Kaip išvengti sprogimo ir staigaus užvirimo
ĮSPĖJIMAS!
Skysčių ar kitokio maisto negalima šildyti
sandariose talpyklose, nes jie gali sprogti.
3_Electrolux_Lithuanian_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:54 Page 52
52
www.electrolux.com
Mikrobangų krosnelėje šildomi gėrimai gali
pavėluotai staiga užvirti, todėl reikia būti
atsargiems imant talpyklą.
Nevirkite kiaušinių su lukštais, nešildykite kietai
virtų kiaušinių, nes jie gali sprogti net ir baigus
naudotis mikrobangų krosnele. jei norite kepti ar
šildyti neplaktus ir neišmaišytus kiaušinius,
išleiskite trynį ir baltymą, nes kitaip kiaušiniai gali
sprogti. Prieš šildydami kietai virtus kiaušinius
mikrobangų krosnelėje, nulupkite juos ir
perpjaukite.
Kad nenusidegintumėte, prieš patiekdami maistą
visada patikrinkite jo temperatūrą ir pamaišykite,
ypač jei tai kūdikiams, vaikams ar vyresnio
amžiaus žmonėms skirtas maistas ar gėrimas.
Ţiūrėkite, kad prie durelių nebūtų vaikų, kad jie
netyčia nenusidegintų.
Kaip apsaugoti vaikus nuo netinkamo
naudojimosi prietaisu
ĮSPĖJIMAS!
Naudojant prietaisą jis ir pasiekiamos jo
dalys įkaista. Prietaisą laikykite jaunesniems
nei 8 m. vaikams nepasiekiamoje vietoje.
šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 m. ir
asmenys, turintys fizinę, sensorinę arba protinę
negalią arba neturintys reikiamos patirties ir žinių,
jei jie buvo išmokyti, kaip saugiai naudotis
prietaisu, arba supažindinti su naudojimo
instrukcijomis ir supranta galimus pavojus. Reikia
žiūrėti, kad vaikai nežaistų su prietaisu. Valyti ir
prižiūrėti prietaisą gali ne jaunesni nei 8 m. vaikai
ir tik prižiūrint suaugusiesiems.
1.3
3_Electrolux_Lithuanian_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:54 Page 53
LIETUVIŠKAI
53
šis prietaisas skirtas naudoti namų ūkiuose
naudojant jį taip ar panašiai, kaip apibūdinta toliau:
parduotuvių, biurų ir kitų komercinių patalpų
darbuotojams skirtose virtuvėse; ūkiuose; skirti
viešbučių, motelių ir kitų apgyvendinimo paslaugas
teikiančių įmonių klientams; nakvynę ir pusryčius
teikiančiose įstaigose.
šis prietaisas neskirtas naudoti didesniame nei
2000 m aukštyje virš jūros lygio.
1.4 Kaip išvengti gaisro
pavojaus
durelių sandarinimo tarpiklių ir sandarinimo
paviršių yra koks nors objektas.
Nepalikite veikiančios mikrobangų krosnelės
be priežiūros. Dėl per didelės galios ar per
ilgo gaminimo galima perkaitinti maistą ir
sukelti gaisrą. Elektros lizdas turi būti bet
kada pasiekiamas, kad nelaimės atveju būtų
galima lengvai ištraukti kištuką. Turi būti
tiekiama 230 V, 50 Hz kintamoji elektros
srovė; be to, būtina naudoti mažiausiai 10 A
stiprio paskirstymo linijos saugiklį arba
mažiausiai 10 A stiprio paskirstymo
grandinės pertraukiklį. Rekomenduojama šį
prietaisą jungti prie atskiros grandinės.
Nelaikykite ir nenaudokite krosnelės lauke.
šIRDIES STIMuLIAToRIuS turintys
asmenys turėtų pasitarti su gydytoju arba
širdies stimuliatoriaus gamintoju dėl
atsargumo priemonių naudojant
mikrobangų krosneles.
Prie krosnelės arba vėdinimo angų
nelaikykite degių medžiagų. Neuždenkite
vėdinimo angų. Nuo maisto ir maisto
pakuočių nuimkite visus metalinius
sandarinimo tarpiklius, susuktas vielutes ir
pan. Kibirkštys ant metalinio paviršiaus gali
sukelti gaisrą. Nenaudokite mikrobangų
krosnelės aliejui prieš kepant šildyti.
Negalima reguliuoti temperatūros ir dėl
aliejaus gali kilti gaisras. jei norite
pasigaminti kukurūzų spragėsių, naudokite
tik specialius kukurūzų spragėsių gaminimo
indus. Nelaikykite krosnelėje maisto ar ko
nors kito. Įjungę krosnelę patikrinkite
nustatytus parametrus, kad įsitikintumėte, jog
ji veikia taip, kaip norite. Skaitykite
atitinkamus šio naudojimo vadovo patarimus.
Nenaudokite krosnelės atidarytomis
durelėmis, nekeiskite durelių saugos
skląsčių. Nesinaudokite krosnele, jei tarp
1.5 Kaip apsisaugoti nuo
elektros šoko
jokiomis aplinkybėmis nenuimkite išorinio
korpuso. Nieko nepilkite ir nekiškite į durelių
užrakto angas ar vėdinimo angas. jei
išsilieja skysčio, nedelsdami išjunkite
krosnelę, atjunkite nuo maitinimo šaltinio ir
skambinkite į vietinį aptarnavimo centrą.
Nemerkite maitinimo laido ar kištuko į
vandenį ar kokį kitą skystį. Maitinimo laidas
neturi būti šalia karštų ar aštrių paviršių,
pvz., karšto oro vėdinimo srities viršutinėje
užpakalinėje krosnelės dalyje.
jei sugadinamas šio prietaiso maitinimo
laidas, jį reikia pakeisti specialiu laidu. Tai
turi daryti įgaliotas ELECTRoLuX
technikas.
1.6 Kaip išvengti sprogimo ir
staigaus užvirimo
Niekada nenaudokite sandarių talpyklų.
Prieš naudodami nuimkite sandarinimo
tarpiklius ir dangtelius. Sandarios talpyklos
gali sprogti dėl susidariusio slėgio net ir
išjungus krosnelę. Būkite atsargūs
3_Electrolux_Lithuanian_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:54 Page 54
54
www.electrolux.com
šildydami skysčius. Naudokite talpyklą
plačiais kraštais, kad galėtų išeiti burbulai.
Kaip išvengti staigaus skysčio užvirimo ir
galimo apsiplikymo:
• Prieš šildydami/pakartotinai šildydami
išmaišykite skystį.
• Į šildomą skystį patariama įmerkti
stiklinę lazdelę ar panašų daiktą.
• Pašildytą skystį palikite krosnelėje bent
20 sekundžių, kad pavėluotai staiga
užviręs skystis neišbėgtų.
Prieš šildydami pradurkite bulvių, dešrelių,
vaisių ir panašių produktų odeles, nes
kitaip jie gali sprogti.
1.7 Kaip išvengti nudegimo
pavojaus
Imdami maistą iš krosnelės naudokitės
indų rankenomis arba virtuvinėmis
pirštinėmis, kad neapsidegintumėte.
Ţiūrėkite, kad atidarydami talpyklas,
kukurūzų spragėsių gaminimo indus,
kepimo krosnelės mai-šelius ir kt. garais
nenusidegintumėte veido ar rankų.
Talpyklos temperatūra nėra tikslus maisto
ar gėrimo temperatūros rodiklis; visada
patikrinkite maisto temperatūrą.
Atidarydami krosnelės dureles visada
atsitraukite, kad nenusidegintumėte
išeinančiais garais ar karščiu. Pašildytą
įdarytą keptą maistą supjaustykite, kad
išeitų garai ir nenusidegintumėte.
Nesiremkite ir nesisupkite ant krosnelės
durelių. Nežaiskite su krosnele ir
nenaudokite jos kaip žaislo. Vaikus reikia
išmokyti svarbių saugos taisyklių: naudotis
indų rankenomis, atsargiai nuimti maisto
dangą; ypač atkreipti dėmesį į pakuotę
(pvz., savaime kaistančias medžiagas),
skirtą traškiam maistui gaminti, nes ji gali
būti ypač karšta.
1.8 Kiti įspėjimai
Niekaip nemodifikuokite krosnelės.
ši krosnelė skirta gaminti maistui namie ir
gali būti naudojama tik šiuo tikslu. ji
netinkama naudoti komerciniais tikslais ar
laboratorijoje.
1.9 Kaip naudoti krosnelę, kad ji
veiktų sklandžiai ir
nesugestų
Nesinaudokite krosnele, jei ji tuščia.
Tai gali sugadinti krosnelę. Naudodami
skrudinimo indą ar savaime kaistančias
medžiagas, po jomis visada padėkite
karščiui aarbat. š.arų indą, pvz.,
porcelianinę lėkštę, kad dėl karščio
nesugadintumėte sukamojo padėklo ir jo
atramos. Negalima viršyti patiekalo
instrukcijose nurodyto šildymo laiko.
Nenaudokite metalinių reikmenų, kurie
aarbat. š.indi mikrobangas ir gali sukelti
elektros kibirkštis. Nedėkite į krosnelę
skardinių. Naudokite tik šiai krosnelei skirtą
sukamąjį padėklą ir jo atramą.
Nesinaudokite krosnele be sukamojo
padėklo.
Kaip elgtis, kad sukamasis padėklas
neįskiltų:
• Prieš plaudami sukamąjį padėklą
vandeniu, palaukite, kol jis atvės.
• Nedėkite karšto maisto ar karštų
reikmenų ant šalto sukamojo padėklo.
• Nedėkite šalto maisto ar šaltų reikmenų
ant karšto sukamojo padėklo.
Krosnelei veikiant nedėkite nieko ant jos
išorinio korpuso.
SVARBU!
jei nesate tikri, kaip prijungti
krosnelę, pasitarkite su įgaliotu
kvalifikuotu elektriku.
Nei gamintojas, nei platintojas neprisiima
atsakomybės už krosnelės sugadinimą ar
asmenų sužalojimą, jei nebuvo laikytasi
tinkamos prijungimo prie elektros
procedūros. Kartais ant krosnelės sienelių,
aplink durelių sandarinimo tarpiklius ir
sandarinimo paviršius gali susikaupti
vandens garų ar lašelių. Tai normalu ir tai
nereiškia, kad mikrobangų krosnelėje
įvyko nuotėkis ar ji veikia netinkamai.
3_Electrolux_Lithuanian_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:54 Page 55
LIETUVIŠKAI
55
2. PRIETAISo APŽVALGA
2.1 Mikrobangų krosnelė 1
1
2
2
3
4
3
5
6
4
8
7
6
7
8
Priekio apdaila
Krosnelės lemputė
Valdymo skydelis
Durelių atidarymo mygtukas
Bangolaidžio dangtelis
Krosnelės vidus
Izoliacinis tarpiklis
Durelių sandarinimo tarpikliai
ir sandarinimo paviršiai
5
2.2 Priedai
Patikrinkite, ar yra šie priedai:
1
1
2
2
Sukamasis padėklas
Sukamojo padėklo atrama
• Sukamojo padėklo atramą (su izoliaciniu
tarpikliu) padėkite ant vidaus pagrindo.
• Tada uždėkite sukamąjį padėklą ant
atramos.
• Kad sukamasis padėklas nebūtų
sugadintas, užtikrinkite, kad indai arba
talpyklos būtų pakeliami nuo sukamojo
padėklo prieš išimant iš krosnelės.
užsisakant priedų platintojui arba
vietiniam ELECTRoLuX aptarnavimo
centrui reikia nurodyti: dalies ir
modelio pavadinimą.
3_Electrolux_Lithuanian_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:54 Page 56
56
www.electrolux.com
3. VALDyMo SKyDELIS
1
1
Skaitmeninio ekrano
indikatoriai
Mikrobangų krosnelė
2
3
Laikrodis
4
Gaminimo etapai
2
Automatinio gaminimo
indikatoriai
3
Automatinio gaminimo
mygtukas
4
Automatinio atšildymo
mygtukas
5
Galios lygio mygtukas
6
Laikmačio/Svorio
rankenėlė
7
Mygtukas Start/+30
8
Mygtukas Stop
9
Durelių atidarymo
mygtukas
Plius/minus
5
Automatinis duonos
atšildymas
6
Automatinis
atšildymas
7
Svoris
8
9
4. PRIEš PRADEDANT NAuDoTI
4.1 Ekonominis režimas
4.2 Laikrodžio nustatymas
Krosnelė yra nustatyta į ekonomišką
režimą (Econ).
1. Įjunkite krosnelę.
2. Ekrane bus rodoma: Econ.
3. Ekrane bus rodoma mažėjanti atskaita
nuo 3:00 iki nulio.
4. Pasiekus nulį, krosnelė persijungia į
ekonomišką režimą, ir ekranas
užgęsta.
Krosnelė turi 12 ir 24 val. laikrodį.
Pvz.: noėdami nustatyti 11:30
(12 val. laikrodis).
1. Atidarykite dureles.
2. Ekrane bus rodoma: Econ.
3. Paspauskite ir palaikykite paspaudę
gaminimo mygtuką START/+30 5
sekundes. Pasigirs krosnelės signalas.
Ekrane bus rodoma:
Norėdami atšaukti ekonominį
režimą, nustatykite laikrodį.
4. Pasukite LAIKMAČIO/SVORIO
rankenėlę, kad nustatytumėte valandą.
5. Vieną kartą paspauskite gaminimo
mygtuką START/+30, tada pasukite
LAIKMAČIO/SVORIO rankenėlę, kad
nustatytumėte minutes.
3_Electrolux_Lithuanian_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:54 Page 57
LIETUVIŠKAI
6. Paspauskite gaminimo mygtuką
START/+30.
7. Ekrane bus rodoma:
8. uždarykite dureles.
LAIKMAČIO/SVORIO rankenėlę galite
sukti pagal ir prieš laikrodžio rodyklę.
jei paspausite mygtuką STOP,
laikrodis nebus nustatytas. Ekrane bus
rodoma: Econ.
Pvz.: nustatykite 23:30 (24 val. laikrodis).
1. Atidarykite dureles.
2. Ekrane bus rodoma: Econ.
3. Paspauskite ir palaikykite paspaudę
gaminimo mygtuką START/+30 5
sekundes. Pasigirs krosnelės signalas.
Ekrane bus rodoma:
3. Pasukite LAIKMAČIO/SVORIO
rankenėlę, kad nustatytumėte valandą.
4. Vieną kartą paspauskite gaminimo
mygtuką START/+30, tada pasukite
LAIKMAČIO/SVORIO rankenėlę, kad
nustatytumėte minutes.
5. Paspauskite gaminimo mygtuką
START/+30.
6. Ekrane bus rodoma:
4.4 Norėdami atšaukti laikrodis ir
Econ režimas
1. Atidarykite dureles.
2. Paspauskite ir palaikykite paspaudę
paleidimo/greito gaminimo mygtuką
START/+30 5 sekundes. Pasigirs
krosnelės signalas. Ekrane bus rodoma:
4. Paspauskite gaminimo mygtuką
START/+30. Ekrane bus rodoma:
5. Pasukite LAIKMAČIO/SVORIO
rankenėlę, kad nustatytumėte valandą.
6. Vieną kartą paspauskite gaminimo
mygtuką START/+30, tada pasukite
LAIKMAČIO/SVORIO rankenėlę, kad
nustatytumėte minutes.
7. Paspauskite gaminimo mygtuką
START/+30.
8. Ekrane bus rodoma:
9. uždarykite dureles.
LAIKMAČIO/SVORIO rankenėlę galite
sukti pagal ir prieš laikrodžio rodyklę.
jei paspausite mygtuką STOP,
laikrodis nebus nustatytas. Ekrane bus
rodoma: Econ.
4.3 Laiko reguliavimas, kai
laikrodis jau nustatytas
Pvz.: nustatykite 11:45.
1. Atidarykite dureles.
2. Paspauskite ir palaikykite paspaudę
gaminimo mygtuką START/+30 5
sekundes. Pasigirs krosnelės signalas.
Ekrane bus rodoma:
(jei norite pakeisti laikrodį į 24 valandų,
dar kartą paspauskite gaminimo
mygtuką START/+30.)
57
3.
4.
5.
6.
7.
(jei norite pakeisti laikrodį į 24 valandų,
dar kartą paspauskite paleidimo / greito
gaminimo mygtuką START/+30.)
Paspauskite gaminimo mygtuką STOP.
Ekrane bus rodoma: Econ.
uždarykite dureles.
Ekrane bus rodoma mažėjanti atskaita
nuo 3:00 iki nulio.
Pasiekus nulį, krosnelė persijungia į
ekonomišką režimą, ir ekranas užgęsta.
4.5 Vaiko saugos užraktas
Krosnelė turi saugos funkciją, kuri neleidžia
ja netyčia pasinaudoti vaikui. Nustačius
užraktą, neveiks jokia mikrobangų
krosnelės dalis, kol užrakto funkcija bus
išjungta.
Pvz.: nustatykite vaiko saugos užraktą.
1. Paspauskite ir palaikykite paspaudę
STOP mygtuką 5 sekundes.
2. Pasigirs dvigubas krosnelės signalas ir
ekrane bus rodoma „LoC“.
jei norite išjungti vaiko saugos
užraktą, paspauskite ir palaikykite
paspaudę STOP mygtuką 5
sekundes, pasigirs dvigubas
krosnelės signalas ir bus rodomas
laikas. Vaiko saugos užrakto
negalima nustatyti, jei nenustatytas
laikrodis.
3_Electrolux_Lithuanian_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:54 Page 58
58
www.electrolux.com
5. MIKRoBANGŲ KRoSNELėS NAuDojIMAS
5.1 Mikrobangų krosnelėje saugūs naudoti indai
Indai
Saugus
Komentarai
naudoti
mikrobangų
krosnelėje
Aliuminio folija/folijos
Maži aliuminio folijos lapai gali būti naudojami
3/7
talpyklos
maistui nuo perkaitimo apsaugoti. folija turi būti bent
2 cm atstumu nuo krosnelės sienelių, nes gali
susidaryti kibirkštys. Nerekomenduojama naudoti
folijos talpyklų, nebent tai nurodyta gamintojo;
atidžiai vykdykite instrukcijas.
Porcelianiniai ir
Porcelianiniai, moliniai, glazūruoti keraminiai dirbiniai
3/7
keraminiai indai
ir kaulo porceliano indai paprastai tinkami naudoti,
išskyrus dekoruotus metalinėmis detalėmis.
Stikliniai indai, pvz.,
Naudojant plonus stiklinius indus reikia būti
3
„Pyrex ®“
atsargiems, nes staiga įkaitę jie gali sudužti ar įskilti.
Metalas
Mikrobangų krosnelėje nerekomenduojama naudoti
7
metalinių indų, nes jie ims kibirkščiuoti, o tai gali
sukelti gaisrą.
Plastikas/polistirolas,
Tokias talpyklas reikia naudoti atsargiai, nes esant
3
pvz., greitojo maisto
aukštai temperatūrai jie gali iškrypti, išsilydyti ar
talpyklos
pakeisti spalvą.
šaldymo/kepimo
Turi būti pradurti, kad išeitų garai. Įsitinkite, kad
3
maišeliai
maišeliai tinkami naudoti mikrobangų krosnelėse.
Nenaudokite plastikinių ar metalinių virvelių, nes jos
gali ištirpti arba dėl kibirkščių sukelti gaisrą.
Popierius – lėkštės,
Naudokite tik šildyti ar drėgmei sugerti. juos reikia
3
puodeliai ir virtuvinis
naudoti atsargiai, nes perkaitinus gali kilti gaisras.
popierius
šiaudinės ir medinės
Naudodami šias medžiagas visada prižiūrėkite
3
talpyklos
krosnelę, nes dėl perkaitimo gali kilti gaisras.
Perdirbtas popierius
Gali būti metalinių dalelių, dėl kurių gali susidaryti
7
ir laikraštis
kibirkštys ir kilti gaisras.
3_Electrolux_Lithuanian_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:54 Page 59
LIETUVIŠKAI
59
5.2 Valgio faminimo mikrobangų krosnelėje patarimai
Valgio faminimo mikrobangų krosnelėje patarimai
Sudėtis
Maistui, kuriame yra daug riebalų arba cukraus (pvz., Kalėdų pyragas,
pyragėliai su mėsa), pakanka trumpesnio šildymo laiko. Tai reikia daryti
atsargiai, nes dėl perkaitinimo gali kilti gaisras.
Dydis
Kad maistas mikrobangų būtų veikiamas tolygiai, jo dalys turi būti vienodo
dydžio.
Maisto
Nuo pradinės maisto temperatūros priklauso gaminimo trukmė. Įpjaukite
temperatūra maistą su įdaru, (pvz., spurgas su uogiene), kad išleistumėte karštį ar garus.
Išdėstymas
Storiausias maisto dalis sudėkite patiekalo kraštuose. (Pvz., vištos kulšeles.)
Dangtelis
Naudokite ventiliuojamąją mikrobangų krosnelės maistinę plėvelę arba
tinkamą dangtelį.
Pradūrimas
Prieš gaminant ar šildant maistą su lukštais, odele ar plėvele, jį reikia
pradurti keliose vietose, nes susikaups garai ir maistas gali sprogti. Tai gali
būti, (pvz., bulvės, žuvis, vištiena, dešrelės).
SVARBU!
Maišykite,
apverskite ir
pakeiskite
išdėstymą
Palaikymas
uždengimas
Kiaušinių negalima šildyti mikrobangomis, nes jie gali sprogti, net ir
baigti gaminti kiaušiniai, (pvz., nulupti, kietai virti kiaušiniai).
Kad maistas mikrobangų būtų veikiamas tolygiai, jį reikia maišyti, apversti,
pakeisti išdėstymą. Visada maišykite ir keiskite išdėstymą nuo išorės link
centro.
Baigus šildyti būtina palaikyti maistą neišimtą, kad šiluma pasiskirstytų
vienodai.
šiltas vietas, (pvz., vištos šlauneles ir sparnelius), galima uždengti
nedidelėmis folijos, aarbat. š.indinčios mikrobangas, skiautėmis.
5.3 Mikrobangų krosnelės naudojimas
Krosnelė turi 6 galios lygius.
Galios
parametras
900 W/
DIDELIS
630 W
Siūloma naudoti
Naudojama norint greitai gaminti arba pašildyti, (pvz., sriubą, troškinius,
konservuotą maistą, karštus gėrimus, daržoves, žuvį ir pan).
Naudojama norint ilgiau gaminti tankų maistą, pvz., kepsnius, maltos
mėsos kepsnius ir patiekalus lėkštėse, taip pat patiekalus, su kuriais reikia
elgtis atsargiau, pvz., sūrio padažus ir biskvitinius pyragaičius. Nustačius šį
žemesnį parametrą, padažas neužvirs, o maistas keps tolygiai
neperkepdamas kraštuose.
450 W
Tankiam maistui, kuris įprastai gaminamas ilgai, (pvz., jautienos
patiekalams), patariama naudoti šį galios parametrą, kad mėsa išliktų
minkšta.
270 W/ATšI- jei norite atšildyti, pasirinkite šį galios parametrą, kad užtikrintumėte, jog
LDyMAS
maistas visiškai atšils. šis parametras taip pat idealiai tinka ryžiams,
makaronams, koldūnams virti ir kiaušinių padažui gaminti.
90 W
Lengvai atšildyti, (pvz., kreminiam pyragui ar tešlai).
0W
Skirta palaikyti/virtuviniam laikmačiui.
W = VATAS
3_Electrolux_Lithuanian_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:54 Page 60
60
www.electrolux.com
Gaminimo laikas
0–5 min.
5–10 min.
10–30 min.
30–90 min.
Didinimo vienetas
15 sek.
30 sek.
1 min.
5 min.
Pvz.: Pašildykite sriubą 2 minutes ir 30
sekundžių pasirinkę 630 W mikrobangų
galią.
1. Dukart paspauskite GALIOS LYGIO
mygtuką.
2. Įveskite laiką sukdami
LAIKMAČIO/SVORIO rankenėlę
pagal/prieš laikrodžio rodyklę, kol bus
parodyta 2.30.
3. Paspauskite gaminimo mygtuką
START/+30.
SVARBU!
• Kai gaminant atidaromos durelės,
gaminimo laikas skaitmeniniame
ekrane automatiškai sustabdomas.
uždarius dureles ir paspaudus
gaminimo mygtuką START/+30
gaminimo laikas vėl pradedamas
skaičiuoti.
• jei gamindami norite sužinoti GALIOS
LYGIO, vieną kartą paspauskite galios
mygtuką.
• Gamindami galite pailginti arba
sutrumpinti gaminimo laiką pasukdami
LAIKMAČIO/SVORIO rankenėlę.
• GALIOS LYGIO gamindami galite
pakeisti paspausdami maitinimo
mygtuką.
• jei gamindami norite atšaukti
programą, dukart palieskite
sustabdymo mygtuką STOP.
jei nepasirinktas galios lygis,
automatiškai nustatoma 900 W/
DIDELIS.
5.4 Sumažintas galios lygis
Gaminimo režimas
Mikrobangos 900 W
Standartinis laikas
20 min.
Sumažintas galios lygis
Mikrobangų krosnelė 630 W
5.5 Virtuvinis laikmatis
5.6 Pridėkite 30 sekundžių
Pvz.: Nustatykite virtuvinį laikmatį 7
minutėms.
1. Paspauskite GALIOS LYGIO
mygtuką 7 kartus.
2. Įveskite laiką sukdami
LAIKMAČIO/SVORIO rankenėlę
pagal/prieš laikrodžio rodyklę, kol bus
parodyta 7.00.
3. Paspauskite gaminimo mygtuką
START/+30.
Tiesioginis paleidimas
jei norite sustabdyti laikmatį,
paspauskite sustabdymo mygtuką
STOP. jei norite atnaujinti laikmatį,
paspauskite gaminimo mygtuką
START/+30, jei norite išjungti,
paspauskite STOP dar kartą.
Paspaudę gaminimo mygtuką START/+30
galite iškart 30 sekundžių gaminti
naudodami 900 W/DIDELIS mikrobangų
galios lygį.
Gaminimo laiko pailginimas
Paspaudę mygtuką krosnelei veikiant,
gaminimo laiką galite pailginti kelis kartus
po 30 sekundžių.
šios funkcijos negalite naudoti
automatinio gaminimo ar automatinio
atšildymo režimais.
3_Electrolux_Lithuanian_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:54 Page 61
LIETUVIŠKAI
5.7 Plius ir minus
PLIUS
ir MINUS
leidžia
sumažinti arba padidinti gaminimo laiką,
naudojant automatines programas.
Pvz.: Pašildykite 0,3 kg virtų bulvių.
1. Pasirinkite reikiamą meniu, dukart
paspausdami AUTOMATINIO
GAMINIMO mygtuką.
2. Sukite LAIKMAČIO/SVORIO
rankenėlę, kol bus parodyta 0.3.
3. Vieną kartą paspauskite GALIOS
LYGIO mygtuką, kad pasirinktumėte
PLIUS
nustatymą.
4. Paspauskite gaminimo mygtuką
START/+30.
jei norite atšaukti PLIUS/MINUS,
paspauskite GALIOS LYGIO
mygtuką 3 kartus.
jei pasirinksite PLIUS, ekrane bus
rodoma
.
jei pasirinksite MINUS, ekrane bus
rodoma
.
5.8 Gaminimas keliais etapais
Naudojantis mikrobangomis galima
užprogramuoti iki 3 etapų (daugiausia).
Pvz.: jei norite gaminti:
1 etapas: 5 minutės 900 W
2 etapas: 16 minutės 270 W
1. Vieną kartą paspauskite GALIOS
LYGIO mygtuką.
2. Įveskite norimą laiką sukdami
LAIKMAČIO/SVORIO rankenėlę pagal
laikrodžio rodyklę, kol pasirodys 5.00.
3. Paspauskite GALIOS LYGIO
mygtuką 4 kartus.
4. Įveskite norimą gaminimo laiką
sukdami LAIKMAČIO/SVORIO
rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę, kol
pasirodys 16.00.
5. Paspauskite gaminimo mygtuką
START/+30.
Krosnelė gamins 5 minutes esant
900 W galiai, o tada 16 minučių esant
270 W galiai.
61
5.9 Automatinis gaminimas ir
automatinis atšildymas
Automatinio gaminimo ir automatinio
atšildymo režimais automatiškai
nustatomas tinkamas gaminimo režimas
ir trukmė. Galite rinktis iš 6 automatinio
gaminimo ir 2 automatinio atšildymo
meniu.
Maistas
Gėrimas
Simbolis
Virtos/neluptos bulvės
šaldytos daržovės
šviežios daržovės
šaldyti patiekalai
Ţuvies filė su padažu
Mėsa/žuvis/paukštiena
Duona
Pvz.: pašildykite 0,3 kg virtų bulvių.
1. Pasirinkite reikiamą meniu, dukart
paspausdami AUTOMATINIO
GAMINIMO mygtuką.
2. Sukite LAIKMAČIO/SVORIO
rankenėlę, kol bus parodyta 0.3.
3. Paspauskite gaminimo mygtuką
START/+30.
Kai reikia atlikti kokį nors veiksmą
(pvz., apversti maistą), krosnelė
išjungiama ir pasigirsta skambutis,
o ekrane mirksi likęs gaminimo
laikas ir indikatorius. jei norite tęsti
gaminimą, paspauskite
paleidimo/greito gaminimo mygtuką
START/+30. Automatinio
gaminimo/atšildymo pabaigoje
programa automatiškai sustos.
Pasigirs skambutis ir ims mirksėti
gaminimo simbolis. Po 1 minutės ir
pasigirdus priminimo signalui bus
parodytas laikas.
3_Electrolux_Lithuanian_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:54 Page 62
62
www.electrolux.com
6. PRoGRAMŲ LENTELėS
Automatinis Svoris
Mygtu- Procedūra
gaminimas (Didinimo
kas
Vienetas)/
Reikmenys
Gėrimas
1–6 puodeliai
• Padėkite puodelį ant sukamojo padėklo
x1
(arbata/kava) 1 puodelis=200 ml
krašto.
Virtos ir
neluptos
bulvės
0,2–1,0 kg (100 g)
Dubuo su
dangčiu
x2
šaldytos
daržovės
0,1–0,8 kg (100 g)
Dubuo su
dangčiu
x3
šviežios
daržovės
0,1–0,8 kg (100 g)
Dubuo su
dangčiu
x4
šaldyti
patiekalai
(maišomi)
0,3–1,0 kg (100 g)
Dubuo su
dangčiu
x5
Žuvies filė su 0,5–1,5 kg1) (100 g)
padažu
Keptuvas ir
mikrobangų
krosnelės maistin
ė plėvelė
x6
• Sudėkite virtas arba neluptas bulves į dubenį.
• Įpilkite reikiamą kiekį vandens (100 g),
maždaug 2 valg. š. ir įdėkite šiek tiek druskos.
• uždenkite dangčiu.
• Pasigirdus skambučiui pamaišykite ir iš naujo
uždenkite.
• Baigę gaminti, palikite pastovėti maždaug 2 min.
• 100 g įpilkite 1 valg. š. vandens ir druskos
pagal skonį. (Grybams vandens papildomai
nereikia.)
• uždenkite dangčiu.
• Pasigirdus skambučiui pamaišykite ir iš naujo
uždenkite.
• Baigę gaminti, palikite pastovėti maždaug 2 min.
jei šaldytos daržovės sulipusios, šildykite
jas neautomatiniu būdu.
• Supjaustykite mažais gabalėliais, pvz.,
juostelėmis, kubeliais ar griežinėliais.
• 100 g. įpilkite 1 valg. š. vandens ir druskos
pagal skonį. (Grybams vandens papildomai
nereikia.)
• uždenkite dangčiu.
• Pasigirdus skambučiui pamaišykite ir iš naujo
uždenkite.
• Baigę gaminti, palikite pastovėti maždaug
2 min.
• Sudėkite maistą į mikrobangų krosnelėje
tinkamą naudoti indą.
• Įpilkite šiek tiek skysčio, jei rekomenduoja
gamintojas.
• uždenkite dangčiu.
• šildykite be dangčio, jei taip nurodyta
gamintojo.
• Pasigirdus skambučiui pamaišykite ir iš naujo
uždenkite.
• Baigę gaminti, pamaišykite ir palikite pastovėti
maždaug 2 min.
• Ţr. „Zuvies filė su padažu“ receptus.
1)
Bendras sudedamųjų dalių svoris.
3_Electrolux_Lithuanian_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:54 Page 63
LIETUVIŠKAI
63
Automatinis
atšildymas
Svoris (didinimo Mygtuk- Eiga
vienetas)/
as
reikmenys
Mėsa/žuvis/
0,2–1,0 kg (100 g)
• Sudėkite maistą į kepimo indą,
x1
paukštiena
Kepimo indas l
padėkite jį sukamojo padėklo centre.
• Pasigirdus skambučiui apverskite
maistą, pakeiskite išdėstymą ir
(Neišdarinėta
atskirkite. Plonas dalis ir šiltas vietas
žuvis, žuvies
uždenkite aliuminio folija.
kepsniai, žuvies
• Atšildę suvyniokite į aliuminio foliją ir
filė, vištų
palikite 15–45 min., kol maistas
šlaunelės, vištų
visiškai atšils.
krūtinėlės,
• Mėsos faršas: pasigirdus
mėsos faršas,
skambučiui, apverskite maistą. jei
kepsnys,
žlėgtainiai,
įmanoma, išimkite atšildytas dalis.
mėsainiai,
Netinka neišdorotai paukštienai.
dešrelės)
Duona
0,1–1,0 kg (100 g)
Kepimo indas
• Atvėsintas maistas gaminamas nuo
5 oC, šaldytas maistas gaminamas nuo
-18 oC.
• Įveskite tik maisto svorį. Neįskaičiuokite
talpyklos svorio.
• jei maisto svoris didesnis ar mažesnis
nei automatinio gaminimo ir atšildymo
lentelėse nurodytas svoris/kiekis,
gaminkite neautomatiniu būdu.
• Galutinė temperatūra priklausys nuo
pradinės temperatūros. Patikrinkite, ar
pagamintas maistas nėra labai karštas.
x2
• Paskirstykite kepimo inde, padėkite
jį sukamojo padėklo centre.
jei tai 1.0 kg, dėkite tiesiai ant
padėklo.
• Pasigirdus skambučiui apverskite,
pakeiskite išdėstymą ir išimkite
atšildytus gabalėlius.
• Atšildę uždenkite aliuminio folija ir
palikite 5–15 min., kol visiškai atšils.
• Pasinaudojus mikrobangų krosnele,
gali įsijungti aušinimo ventiliatorius.
• Kepsnius ir žlėgtainius reikia atšildyti
vienu sluoksniu.
• Maltą mėsą reikia atšaldyti plonais
sluoksniais.
3_Electrolux_Lithuanian_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:54 Page 64
64
www.electrolux.com
Automatinio gaminimo receptai
Žuvies filė su pikantišku padažu
0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg
140 g 280 g 420 g konservuotų
pomidorų
(nusausintų)
50 g 100 g 150 g kukurūzų
5g
10 g
15 g aitriųjų paprikų
padažo
15 g
30 g
45 g svogūno
(smulkiai
supjaustyto)
1
1–2
2
raudono vyno
arbat. arbat. arbat. acto
š.
š.
š.
garstyčių,
čiobrelių ir
aitriosios
paprikos
250 g 500 g 750 g žuvies filė
druskos
1. Sumaišykite sudedamąsias padažo
dalis.
2. Sudėkite žuvies filė į apvalų keptuvą,
kad plonesnes dalys būtų arčiau
centro, ir pabarstykite druska.
3. užpilkite ant žuvies filė padažo.
4. uždenkite mikrobangų krosnelės
maistine plėvele ir gaminkite pasirinkę
automatinis gaminimas, „Žuvies filė su
padažu“.
5. Baigę gaminti, palikite pastovėti
maždaug 2 min.
Žuvies filė su kario padažu
0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg
250 g 500 g 750 g žuvies filė
druskos
50 g 100 g 150 g banano
(supjaustyto)
200 g 400 g 600 g pagaminto kario
padažo
1. Sudėkite žuvies filė į apvalų keptuvą,
kad plonesnės dalys būtų arčiau
centro, ir pabarstykite druska.
2. Išdėliokite ant žuvies filė banano
griežinėlius ir užpilkite pagaminto kario
padažo.
3. uždenkite mikrobangų krosnelės
maistine plėvele ir gaminkite pasirinkę
automatinis gaminimas, „Žuvies filė su
padažu“.
4. Baigę gaminti, palikite pastovėti
maždaug 2 min.
3_Electrolux_Lithuanian_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:54 Page 65
LIETUVIŠKAI
65
Gaminimo lentelės
Maistas/gėrimai
Pienas,
Kiekis
-g/ml150
1 puodelis
Galios Laikas
lygis -min.900 W
1
Būdas
neuždenkite
Vanduo, 1 puodelis
6 puodeliai
1 pakiekalas
Vienos lėkštės
patiekalas (daržovės,
mėsa ir priedai)
Sriuba/troškinys
Daržovės
150
900
1000
400
900 W
900 W
900 W
900 W
2
8-10
9-11
4-6
200
200
500
900 W
900 W
900 W
1-2
2-3
3-5
Mėsa, 1 gabalėlis1)
200
900 W
3-5
Žuvies filė1)
Pyragas, 1 gabalėlis
Kūdikių maistas,
1 indas
200
150
190
900 W
450 W
450 W
2-3
½-1
½-1
Margarino ar sviesto
tirpinimas1)
šokolado lydymas
50
900 W
½
neuždenkite
neuždenkite
neuždenkite
padažą apšlakstykite vandeniu,
uždenkite, praėjus pusei kaitinimo
laiko pamaišykite
uždenkite, pašildę pamaišykite
jei reikia, įpilkite šiek tiek vandens,
uždenkite, praėjus pusei gaminimo
laiko pamaišykite
plonai ant viršaus užpilkite
padažo, uždenkite
uždenkite
įdėkite į kepimo indą
sudėkite į mikrobangų krosnelėje
tinkamą naudoti talpyklą, pašildę
gerai išmaišykite ir patikrinkite
temperatūrą
uždenkite
100
450 W
3-4
retkarčiais pamaišykite
1)
atvėsinto
Maistas
Kiekis
-g-
Galios Laikas Būdas
lygis -min.-
Guliašas
500
270 W
Pyragas,
1 gabalėlis
uogos, pvz.,
vyšnios, braškės,
avietės, slyvos
150
90 W
Palaikymo
laikas
-min.8-10 praėjus pusei atšildymo laiko
10-30
pamaišykite
1-3 įdėkite į kepimo indą
5
250
270 W
3-5
tolygiai išdėliokite, praėjus
pusei atšildymo laiko
apverskite
5
3_Electrolux_Lithuanian_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:54 Page 66
66
www.electrolux.com
Maistas
Žuvies filė
Vienos
lėkštės
patiekalas
Maistas
Kiekis
-g300
400
Kiekis
-g-
Galios
lygis
900 W
900 W
Galios
lygis
Laikas
-min.9-11
8-10
Laikas
-min.-
Kepsniai
(kiauliena,
veršiena,
aviena)
1000
630 W
34-38
jautienos
kepsnys
(vidutiniškai
iškeptas)
1000
630 W
20-24
Žuvies filė
200
900 W
4-6
Būdas
uždenkite
uždenkite, po 6 minučių
pamaišykite
Būdas
pagal skonį pagardinkite
prieskoniais, sudėkite į
negilų kepimo indą,
apverskite praėjus pusei
kepimo laiko.
pagal skonį pagardinkite
prieskoniais, sudėkite į
negilų kepimo indą,
apverskite praėjus pusei
kepimo laiko.
pagal skonį pagardinkite
prieskoniais, sudėkite į
kepimo indą, uždenkite
Palaikymo
laikas
-min.2
2
Palaikymo
laikas
-min.-
Lentelėje nurodyta trukmė tik rekomendacinio pobūdžio, ji gali skirtis dėl
temperatūros, vaisių kokybės ir svorio.
10
10
3
3_Electrolux_Lithuanian_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:54 Page 67
LIETUVIŠKAI
67
7. PRIEŽIŪRA IR VALyMAS
PERSPĖJIMAS!
VALyDAMI BET KuRIą MIKRoBANGŲ
KRoSNELėS DALĮ NENAuDoKITE
KoMERCINIŲ KRoSNELIŲ VALIKLIŲ,
GARINIŲ VALIKLIŲ, šLIfuojAMŲjŲ,
šIuRKšČIŲ VALIKLIŲ, BET KoKIŲ
VALIKLIŲ, KuRIuoSE yRA NATRIo
HIDRoKSIDo AR šVEITIKLIŲ.
Stenkitės, kad švelnus muilas ar vanduo
neprasiskverbtų į mažas sienelėse
esančias vėdinimo angas, nes tai gali
pakenkti krosnelei.
Vidui valyti nenaudokite purškiamųjų
valiklių.
Sukamasis padėklas ir sukamojo
padėklo atrama
VALyKITE KRoSNELĆ REGuLIARIAI IR
PAšALINKITE VISuS MAISTo
LIKuČIuS. jei krosnelė bus laikoma
nešvari, ilgainiui gali būti sugadintas jos
paviršius, dėl to gali sutrumpėti prietaiso
naudojimo laikas arba susidaryti pavojingų
situacijų.
Išimkite sukamąjį padėklą ir jo atramą iš
krosnelės. Nuplaukite sukamąjį padėklą ir
jo atramą vandeniu su švelniu muilu.
Nusausinkite minkštu skudurėliu. Ir
sukamąjį padėklą, ir jo atramą galima
plauti indaplovėje.
Krosnelės išorė
Durelės
Krosnelės išorę lengvai nuvalysite švelniu
muilu ir vandeniu. Būtinai nuvalykite muilą
drėgnu skudurėliu ir nusausinkite išorę
sausu rankšluosčiu.
Valdymo skydelis
Prieš valydami atidarykite dureles, kad
išjungtumėte valdymo skydelį. Valdymo
skydelį reikia valyti labai atsargiai. švelniai
valykite skydelį skudurėliu, sudrėkintu tik
vandeniu, kol jis taps švarus. Nenaudokite
per daug vandens. Nenaudokite jokių
chemikalų ar šlifuojamųjų valiklių.
Krosnelės vidus
Kaskart baigę naudotis, kol krosnelė dar
šilta, minkštu drėgnu skudurėliu ar
kempine nuvalykite aptaškytas ar aplietas
vietas. jei nešvarumai sunkiau nuvalomi,
naudokite švelnų muilą ir kelis kartus
pavalykite drėgnu skudurėliu, kol
nuvalysite visus nešvarumus. Nenuimkite
bangolaidžio dangtelio.
Kad pašalintumėte visus likusius
nešvarumus, minkštu, drėgnu skudurėliu
reguliariai valykite abi durelių puses,
durelių sandarinimo tarpiklius ir
sandarinimo paviršius. Krosnelės durelių
stiklui valyti nenaudokite šiurkščių
šlifuojamųjų valiklių arba aštrių metalinių
grandiklių, nes jie gali subraižyti paviršių;
dėl to stiklas gali skilti.
SVARBU!
Negalima naudoti garinio valiklio.
3_Electrolux_Lithuanian_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:54 Page 68
68
www.electrolux.com
8. Ką DARyTI, jEI
Problema
Mikrobangų prietaisas
veikia netinkamai?
Patikrinkite, ar...
• Saugikliai saugiklių dėžėje veikia.
• Elektros tiekimas nebuvo nutrauktas.
• jei saugikliai ir toliau perdega, kreipkitės į kvalifikuotą
elektriką.
Neveikia mikrobangų
• Durelės uždarytos tinkamai.
režimas?
• Durelių sandarinimo tarpikliai ir jų paviršiai yra švarūs.
• Paspaustas gaminimo mygtukas START/+30.
Sukamasis padėklas
• Sukamojo padėklo atrama tinkamai padėta ant sukamojo
nesisuka?
įrenginio.
• Indai telpa ant sukamojo padėklo.
• Maistas telpa ant sukamojo padėklo ir netrukdo jam suktis.
• Ertmėje po sukamuoju padėklu nieko nėra.
Mikrobangų krosnelė
• Izoliuokite prietaisą nuo saugiklių dėžės.
neišsijungia?
• Kreipkitės į vietinį ELECTRoLuX aptarnavimo centrą.
Neveikia vidaus
• Kreipkitės į vietinį ELECTRoLuX aptarnavimo centrą.
apšvietimas?
Vidaus apšvietimo lemputę gali pakeisti tik išmokyti
aptarnavimo ELECTRoLuX centro technikai.
Maistą pašildyti ir iškepti • Nustatykite ilgesnį gaminimo laiką (dvigubas kiekis =
trunka ilgiau nei
beveik dviguba trukmė).
anksčiau?
• jei maistas šaltesnis nei įprasta, kartkartėmis jį pasukite ar
apverskite.
• Nustatykite didesnį galios parametrą.
3_Electrolux_Lithuanian_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:54 Page 69
LIETUVIŠKAI
69
9. ĮRENGIMAS
Mikrobangų krosnelę galima įtaisyti A
arba B padėtyje:
Padėtis
A
B
A
B
Nišos dydis
P
G
A
562 x 550 x 450
562 x 500 x 450
Matmenys (mm)
Standartinė
orkaitė
9.1 Prietaiso įrengimas
4 mm
4 mm
4 mm
1. Pašalinkite visas pakuotės dalis ir
atidžiai patikrinkite, ar nėra sugadinimo
požymių.
2. Pritvirtinkite kabliukus prie virtuvės
spintelių pagal pateiktą instrukcijų lapą
ir šabloną.
3. Lėtai įstatykite prietaisą į virtuvės
spintelę, nestumkite. Prietaisą reikia
pakelti ant kėlimo kabliukų ir įleisti į
vietą. jei įleisti sklandžiai nepavyksta,
kabliuką galima apsukti. orkaitės
priekinė plokštė turi uždengti spintelės
angą priekyje.
4. Įsitikinkite, kad prietaisas stovi stabiliai,
nėra palinkęs. Įsitikinkite, kad tarp
spintelės durelių viršuje ir viršutinio
karkaso yra 4 mm tarpas (žr. pav.).
3_Electrolux_Lithuanian_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:54 Page 70
70
www.electrolux.com
9.2 Prietaiso prijungimas prie maitinimo šaltinio
(A)
• Elektros lizdas turi būti lengvai
pasiekiamas, kad nelaimės atveju būtų
galima lengvai ištraukti kištuką. Arba
krosnelę turi būti galima izoliuoti nuo
maitinimo ant laido įtaisius jungiklį,
laikantis elektros instaliacijos taisyklių.
• Lizdas negali būti už spintelės.
• Geriausia padėtis yra virš spintelės, žr.
(A).
• Įjunkite prietaisą į vienfazės
230 V/50 Hz kintamosios srovės
tinkamai įrengtą ir įžemintą lizdą. lizdas
turi būti susilieję su 10 A saugiklis.
• Maitinimo laidą gali pakeisti tik
elektrikas.
• Prieš įrengdami, pritaisykite prie
maitinimo laido juostelę, kad būtų
lengviau sujungti su tašku (A).
• Dėdami prietaisą į spintelę aukštais
kraštais, NEPRISPAuSKITE
maitinimo laido.
• Nemerkite maitinimo laido ar kištuko į
vandenį ar kokį kitą skystį.
9.3 Elektrinės jungtys
ĮSPĖJIMAS!
šĮ PRIETAISą REIKIA ĮŽEMINTI
Gamintojas neprisiima jokios
atsakomybės, jei nebus laikomasi šios
saugos priemonės.
jei prietaiso kištukas netinka lizdui, jums
reikia paskambinti į vietinę paslaugų
agentui.
3_Electrolux_Lithuanian_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:54 Page 71
LIETUVIŠKAI
71
10. SPECIfIKACIjoS
Kintamosios srovės įtampa
Paskirstymo linija saugiklis/jungtuvo
Reikiama kintamosios srovės galia:
Mikrobangos
Išeinamoji galia:
Mikrobangos
Mikrobangų dažnis
Išorės matmenys:
EMS26004o
Vidaus matmenys
Krosnelės talpa
Sukamasis padėklas
Svoris
Krosnelės lemputė
1)
2)
230 V, 50 Hz, vienfazė
Mažiausia 10 A
1.3 kW
900 W (IEC 60705)
2450 MHz 1) (2 grupė/B klasė)
594 mm (P) x 459 mm (A) x 404 mm (G)
342 mm (P) x 207 mm (A) x 368 mm (G) 2)
26 litrų 2)
ø 325 mm stiklas
maždaug 19 kg
25 W / 240–250 V
šis gaminys atitinka Europos standarto EN55011 reikalavimus. Pagal šį standartą gaminys
priskiriamas 2 grupės B klasės įrangai. 2 grupė reiškia, kad radijo dažnių energiją įranga sukuria
elektromagnetinio spinduliavimo pavidalu; ta energija naudojama apdoroti maistui karščiu. B klasės
įranga reiškia, kad įranga yra tinkama naudoti namie.
Vidinis tūris apskaičiuojamas išmatuojant didžiausią plotį, gylį ir aukštį. faktinis maisto užimamas tūris
yra mažesnis.
ši krosnelė atitinka direktyvų 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC ir 2011/65/Eu
reikalavimus.
SPECIfIKACIjoS GALI BŪTI PAKEISToS NEĮSPėjuS, NES GAMINIAI NuoLAT
ToBuLINAMI
11. INfoRMACIjA APIE PoVEIKĮ APLINKAI
Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas
šiuo ženklu
. Išmeskite pakuotę į
atitinkamą atliekų surinkimo konteinerį, kad
ji būtų perdirbta.
Padėkite saugoti aplinką bei žmonių
sveikatą ir surinkti bei perdirbti elektros ir
elektronikos prietaisų atliekas.
Neišmeskite šiuo ženklu
pažymėtų
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite
su vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
4_Electrolux_Latvian_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:56 Page 72
72
www.electrolux.com
SATURS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
SVARīgI DROŠībAS NORĀDīJUMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
IERīCES PĀRSKATS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
VADībAS PANELIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
DARbīSbAS, KAS VEICAMAS PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES . . . . . . . . 79
MIKROVIļņU KRĀSNS LIETOŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
PROgRAMMU TAbULAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
KOPŠANA UN TīRīŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
KO DARīT, JA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
UZSTĀDīŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
TEhNISKIE DATI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
VIDES INfORMĀCIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
IZCILIEM REZULTĀTIEM
Paldies, ka izvēlējāties šo Electrolux produktu. Tas ir radīts, lai nodrošinātu nevainojumu sniegumu
daudzu gadu garumā, ar inovatīvām tehnoloģijām, kas atvieglo dzīvi — iespējām, ko jūs
neatradīsiet parastās ierīcēs. Lūdzu, veltiet pāris minūtes, lai izlasītu rokasgrāmatu un iegūtu no šī
produkta pēc iespējas vairāk.
Apmeklējiet mūsu mājaslapu:
Atradīsiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu novēršanu un apkopi:
www.electrolux.com
Reģistrējiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu:
www.electrolux.com/productregistration
Legādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus:
www.electrolux.com/shop
KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI
Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.
Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati.
Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē. Modelis, izstrādājuma Nr., sērijas numurs.
Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai
Vispārēja informācija un padomi
Informācija par apkārtējo vidi
Izmaiņu tiesības rezervētas.
4_Electrolux_Latvian_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:56 Page 73
LATVIEŠu
73
1. SVARīgI DROŠībAS NORĀDīJUMI
SVARĪGI!
SVARīgI DROŠībAS NORĀDīJUMI:
RūPīgI IZLASIET UN SAgLAbĀJIET
TURPMĀKĀM UZZIņĀM.
Ja sildāmais ēdiens sāk dūmot, NEVERIET
VAļĀ DURVIS. Izslēdziet un atvienojiet krāsni un
pagaidiet, līdz ēdiens beidzis dūmot. Durvju
atvēršana ēdiena dūmošanas laikā var izraisīt
ugunsgrēku. Izmantojiet tikai mikroviļņu krāsnij
piemērotus traukus un piederumus. Neatstājiet
krāsni bez uzraudzības, izmantojot vienreiz
lietojamus plastmasas, papīra vai citus viegli
uzliesmojošus traukus. Pēc lietošanas notīriet
viļņvada pārsegu, krāsns atvērumu, rotējošo
pamatni un pamatnes balstu. Tiem jābūt tīriem un
bez taukiem. Uzkrājušies tauki var pārkarst un
sākt dūmot vai aizdegties. Mikroviļņu krāsns ir
paredzēta ēdienu un dzērienu uzsildīšanai.
Pārtikas vai apģērba žāvēšana un sildāmpaliktņu,
čību, sūkļu, mitru drānu un tamlīdzīgu priekšmetu
sildīšana var radīt traumu, uzliesmojuma vai
degšanas risku.
Lai izvairītos no savainojumu gūšanas
BRĪdInājumS!
Nelietojiet krāsni, ja tā ir bojāta vai darbojas
nepareizi.
Pirms lietošanas pārbaudiet:
a)Durvis; pārliecinieties, ka durvis var līdz galam
aizvērt un tās nav nepareizi novietotas vai
savērpušās.
1.1
4_Electrolux_Latvian_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:56 Page 74
74
www.electrolux.com
b)Eņģes un durvju drošības fiksatorus;
pārliecinieties, ka tie nav bojāti vai vaļīgi.
c) Durvju blīves un blīvējuma virsmas;
pārliecinieties, ka tās nav bojātas.
d)Krāsns atveri un durvis; pārliecinieties, ka tur
nav iedobumu.
e)Pārbaudiet, vai strāvas vads un kontaktdakša
nav bojāti.
Nekad pats neregulējiet, neremontējiet un
nepārveidojiet krāsni. Jebkuras apkalpes vai
remonta darbības, kuru ietvaros ir jānoņem pret
mikroviļņu enerģijas iedarbību aizsargājošais
pārsegs, drīkst veikt tikai attiecīgi apmācīti
darbinieki. Pretējā gadījumā tas ir ļoti bīstami.
Neļaujiet taukiem vai netīrumiem uzkrāties uz
durvju blīvēm un tuvu esošajām daļām. Ievērojiet
“Kopšanas un tīrīšanas” norādījumus. Ja krāsns
netiek uzturēta tīra, var nolietoties tās virsma, kas
var samazināt ierīces kalpošanas laiku un,
iespējams, izraisīt bīstamu situāciju.
Nemēģiniet pats nomainīt krāsns lampu un
neļaujiet to darīt nevienam citam, kam
ELECTROLUX nav devis šādu atļauju. Ja krāsns
lampa neiedegas, sazinieties ar pārdevēju vai
vietējo ELECTROLUX klientu apkalpošanas
centru.
1.2
Izvairīšanās no sprādziena vai pēkšņas
vārīšanās
BRĪdInājumS!
Šķidrumus un citus pārtikas produktus
nedrīkst sildīt noslēgtos traukos, jo tie var
sprāgt.
4_Electrolux_Latvian_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:56 Page 75
LATVIEŠu
75
Dzērienu sildīšana mikroviļņu krāsnī var izraisīt
aizkavētu vārīšanos, tādēļ ar traukiem rīkojieties
uzmanīgi.
Nevāriet olas to čaumalās; cieti vārītas veselas
olas mikroviļņu krāsnī uzkarsēt nav ieteicams, jo
tās var uzsprāgt, pat ja karsēšanas process
krāsnī ir beidzies. Lai vārītu vai uzsildītu olas, kas
nav sakultas, caurduriet dzeltenumus un
baltumus, citādi olas var uzsprāgt. Pirms cieti
vārītu olu sildīšanas mikroviļņu krāsnī nolobiet to
čaumalu un sagrieziet tās šķēlēs.
Lai izvairītos no apdegumiem, vienmēr
pārbaudiet ēdiena temperatūru un apmaisiet
pirms pasniegšanas, kā arī pievērsiet īpašu
uzmanību zīdaiņiem, bērniem vai veciem
cilvēkiem pasniegtā ēdiena temperatūrai.
Sargājiet bērnus no durvīm, lai tie
neapdedzinātos.
Lai bērni nelietotu krāsni nepiemērotā veidā
BRĪdInājumS!
Lietošanas laikā ierīce un tās sasniedzamās
daļas kļūst karstas. Ierīces tuvumā bez
uzraudzības neatstājiet bērnus, kas jaunāki
par 8 gadiem.
Šo ierīci var lietot bērni vecumā no 8 gadiem,
personas ar fiziskās, sensorās vai garīgās
attīstības traucējumiem vai pieredzes un
zināšanu trūkumu, ja viņi tiek uzraudzīti vai ja
viņiem ir sniegti norādījumi par šīs ierīces drošu
1.3
4_Electrolux_Latvian_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:56 Page 76
76
www.electrolux.com
lietošanu un ja viņi saprot apdraudējuma risku.
Uzraugiet bērnus, lai nodrošinātu, ka tie
nespēlējas ar ierīci. Tīrīšanu un apkopes darbus
drīkst veikt bērni vecumā no 8 gadiem, pieaugušo
uzraudzībā.
Šī ierīce paredzēta izmantošanai mājsaimniecībā
un tamlīdzīgos pielietojuma veidos, piemēram:
personāla virtuvēs, kas atrodas veikalos, birojos
vai citā darba vidē; lauku saimniecību ēkās;
klientiem paredzētai lietošanai viesnīcās, moteļos
vai citā apdzīvotā vidē; „naktsmītnes ar
brokastīm” veida vidē.
Šī ierīce nav paredzēta uzstādīšanai vietās, kas ir
augstākas par 2000 m.
1.4 Lai izvairītos no ugunsgrēka
draudiem
Neatstājiet mikroviļņu krāsni bez
uzraudzības tās lietošanas laikā. Ar pārāk
augstiem jaudas līmeņiem vai pārāk ilgiem
gatavošanas laikiem iespējams pārkarsēt
ēdienus, izraisot ugunsgrēku.
Elektrības kontaktligzdai jābūt viegli
sasniedzamai, lai ārkārtas gadījumā ierīci
varētu viegli atvienot. Jānodrošina 230 V,
50 hz maiņstrāvas energoapgāde ar
vismaz 10 A sadales elektrolīnijas
drošinātāju vai vismaz 10 A sadales slēdzi.
Ir ieteicams šai ierīcei nodrošināt atsevišķu
elektrisko ķēdi. Neglabājiet un nelietojiet
krāsni ārpus telpām.
Nenovietojiet uzliesmojošus materiālus
krāsns vai ventilācijas atveru tuvumā.
Neaizsedziet ventilācijas atveres.
Noņemiet visas metāla blīves, stieplītes utt.
no pārtikas un pārtikas iepakojumiem.
Dzirksteļošana uz metāla virsmām var
izraisīt ugunsgrēku. Neizmantojiet
mikroviļņu krāsni, lai uzkarsētu eļļu
vārīšanai. Temperatūru nevar kontrolēt, un
eļļa var aizdegties. Lai pagatavotu
popkornu, izmantojiet speciālos popkorna
gatavotājus mikroviļņu krāsnīm.
Neuzglabājiet ēdienu vai citus priekšmetus
krāsnī. Pirms krāsns ieslēgšanas
pārbaudiet iestatījumus, lai pārliecinātos,
ka krāsns darbojas atbilstoši iecerētajam.
Skatiet attiecīgos padomus šajā lietotāja
rokasgrāmatā. Nedarbiniet krāsni ar
atvērtām durvīm un nekādā veidā
nemainiet durvju drošības fiksatorus.
Nelietojiet krāsni, ja starp durvju blīvēm un
blīvējuma virsmām ir kāds priekšmets.
Personām ar ELEKTROKARDIOSTIMULATORIEM jākonsultējas ar ārstu
vai elektrokardiostimulatora ražotāju, lai
uzzinātu par piesardzības pasākumiem,
lietojot mikroviļņu krāsni.
1.5 Lai izvairītos no elektriskās
strāvas trieciena
Nekādā gadījumā neatvienojiet ārējo
korpusu. Nekad neizšļakstiet un
neievietojiet priekšmetus durvju slēdzeņu
atverēs vai ventilācijas atverēs.
Izšļakstīšanās gadījumā nekavējoties
izslēdziet krāsni, atvienojiet strāvas padevi
un sazinieties ar vietējo klientu
apkalpošanas centru. Neiemērciet strāvas
padeves vadu vai spraudni ūdenī vai kādā
citā šķidrumā. Neļaujiet strāvas padeves
vadam saskarties ar karstām vai asām
virsmām, piemēram, karstā gaisa ejai
krāsns aizmugures augšpusē.
Ja bojāts šīs ierīces strāvas padeves vads,
tas jāno-maina pret īpašu vadu.
Šo maiņu drīkst veikt tikai autorizēts
ELECTROLUX klientu apkalpošanas
tehniķis.
4_Electrolux_Latvian_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:56 Page 77
LATVIEŠu
1.6 Izvairīšanās no sprādziena
vai pēkšņas vārīšanās
Nekad nelietojiet slēgtus traukus. Pirms
lietošanas noņemiet blīves un vākus. Slēgti
trauki var uzsprāgt uzkrātā spiediena dēļ
pat pēc krāsns izslēgšanas. Uzmanieties,
sildot šķidrumus. Lietojiet traukus ar
platiem kakliņiem, lai burbuļi varētu izkļūt
no tiem.
Lai novērstu vāroša šķidruma pēkšņu
izšļakstīšanos un iespējamu
applaucēšanos, rīkojieties, kā aprakstīts
tālāk:
• Pirms sildīšanas/atkārtotas sildīšanas
samaisiet šķidrumu.
• Atkārtotas sildīšanas laikā šķidrumā ir
ieteicams ievietot stikla stienīti vai
līdzīgu piederumu.
• Lai izvairītos no aizkavētas vārīšanās
izvirduma, pēc gatavošanas laika
beigām ļaujiet šķidrumam palikt krāsnī
vismaz 20 sekundes.
Caurduriet kartupeļu, desiņu un augļu mizu
pirms gatavošanas, citādi tie var uzsprāgt.
1.7 Izvairīšanās no
apdegumiem
Lai izvairītos no apdegumiem, kad izņemat
pārtikas produktus no krāsns, izmantojiet
katlu turētājus vai krāsns cimdus. Vienmēr
atveriet traukus, popkorna gatavotājus,
maisiņus ēdiena gatavošanai krāsnī utt.
nost no sejas un rokām, lai izvairītos no
tvaika izraisītiem apdegumiem.
Trauka temperatūra nav rādītājs ēdiena vai
dzēriena temperatūrai; vienmēr pārbaudiet
ēdiena temperatūru. Vienmēr atkāpieties
no krāsns durvīm, tās atverot, lai izvairītos
no apdegumiem, ko var izraisīt tvaiks un
karstums. Pildītu ceptu ēdienu pēc
sildīšanas sagrieziet, lai izlaistu tvaiku un
izvairītos no apdegumiem.
Neatbalstieties krāsns durvīs un
nešūpojieties tajās. Nespēlējieties ar krāsni
un neizmantojiet to kā rotaļlietu. bērniem
jāiemāca visi svarīgie drošības norādījumi:
katlu turētāju lietošana, uzmanīga ēdiena
vāku noņemšana; īpašas uzmanības
pievēršana iepakojumam (piemēram,
paškarsējošiem materiāliem), kas
paredzēti, lai padarītu ēdienu kraukšķīgu, jo
tie var būt īpaši karsti.
77
1.8 Citi brīdinājumi
Nekad nekādā veidā nepārveidojiet krāsni.
Šī krāsns ir paredzēta tikai ēdiena
gatavošanai mājās un izmantojama tikai
ēdiena gatavošanai. Tā nav piemērota
komerciāliem nolūkiem vai lietošanai
laboratorijās.
1.9 Drošas krāsns
izmantošanas veicināšana
un izvairīšanās no
bojājumiem
Nekādā gadījumā nedarbiniet krāsni. Tas
var izraisīt krāsns bojājumus. Izmantojot
traukus, kas paredzēti ēdiena
apbrūnināšanai, vai paškarsējošus
materiālus, zem tiem vienmēr novietojiet
karstumizturīgo izolatoru, piemēram,
porcelāna šķīvi, lai izvairītos no rotējošās
pamatnes un tās balsta karstuma izraisītas
bojāšanas. Ēdiena pagatavošanas
norādījumos norādīto sildīšanas laiku
nedrīkst pārsniegt. Neizmantojiet metāla
traukus, kas atstaro mikroviļņus un var
izraisīt dzirksteļošanu. Neievietojiet krāsnī
bundžas. Izmantojiet tikai šai krāsnij
paredzēto rotējošo pamatni un pamatnes
balstu. Nelietojiet krāsni bez rotējošās
pamatnes.
Lai izvairītos no rotējošās pamatnes
salūšanas:
• Pirms rotējošās pamatnes mazgāšanas
ar ūdeni ļaujiet tai atdzist.
• Nenovietojiet karstu ēdienu vai karstus
traukus uz aukstas rotējošās pamatnes.
• Nenovietojiet karstu ēdienu vai aukstus
traukus uz karstas rotējošās pamatnes.
Krāsns lietošanas laikā nenovietojiet neko
uz ārējā korpusa.
SVARĪGI!
Ja neesat pārliecināts par to, kā
pievienot krāsni, sazinieties ar
pilnvarotu, kvalificētu elektriķi.
Ne ražotājs, ne pārdevējs neuzņemas
atbildību par krāsns bojājumiem vai
personīgajiem savainojumiem, kas
radušies, nepareizi pievienojot krāsni
elektrībai. Uz krāsns sienām vai ap durvju
blīvēm un blīvējuma virsmām var parādīties
ūdens garaiņi vai pilieni. Tas ir normāli un
neliecina par mikroviļņu noplūdi vai
nepareizu krāsns darbību.
4_Electrolux_Latvian_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:56 Page 78
78
www.electrolux.com
2. IERīCES PĀRSKATS
2.1 Mikroviļņu krāsns 1
1
2
2
3
4
3
5
6
4
8
7
6
7
8
Priekšējā apmale
Krāsns lampa
Vadības panelis
Durvju atvēršanas poga
Viļņvada pārsegs
Krāsns atvērums
blīvējuma vieta
Durvju blīves un
blīvējuma virsmas
5
2.2 Piederumi
1
2
Pārliecinieties, ka ir iekļauti šādi
piederumi:
1
Rotējošā pamatne
2
Rotējošās pamatnes balsts
• Levietojiet rotējošās pamatnes balstu
blīvējuma vietā atveres apakšdaļā.
• Novietojiet rotējošo pamatni uz tās
atbalsta.
• Lai izvairītos no rotējošās pamatnes
bojājumiem, izņemot no krāsns šķīvjus
vai traukus, noteikti paceliet tos virs
rotējošās pamatnes.
Pasūtot piederumus, norādiet divas
lietas: daļas nosaukumu un modeļa
nosaukumu savam pārdevējam vai
vietējam ELECTROLUX pilna
servisa pārstāvim.
4_Electrolux_Latvian_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:56 Page 79
LATVIEŠu
79
3. VADībAS PANELIS
1
Digitā displeja indikatori
2
1
Mikroviļņi
3
2
Pulkstenis
4
Ēdiena gatavošanas
pakāpes
5
3
4
Plus/Minus
5
Automātiski atkausēt
maizi
6
7
8
9
Automātiskās
gatavošanas indikatori
Automātiskās
gatavošanas poga
Automātiskās
atkausēšanas poga
Jaudas līmeņa poga
Taimera/Svara poga
Start/+30 poga
Stop poga
Durvju arvēršanas poga
Automātiski atkausēt
6
Svars
7
8
9
4. DARbīSbAS, KAS VEICAMAS PIRMS PIRMĀS
LIETOŠANAS REIZES
4.1 Econ režīms
4.2 Pulksteņa iestatīšana
Krāsnij ir iestatīts ‘energy save’ režīms
(‘Econ’).
1. Pievienojiet strāvas padevi krāsnij.
2. Displejā būs redzams: Econ.
3. Displejā tiks skaitīts laiks no 3:00 līdz
nullei.
4. Saszniedzot nulli, krāsns pāriet Econ
režīmā un displejs nodziest.
Krāsnij ir 12 un 24 stundu pulkstenis.
Piemērs: Pulksteņa iestatīšana uz 11:30
(12 stundu pulkstenis).
1. Atveriet durvis.
2. Displejā būs redzams: Econ.
3. Nospiediet un turiet START/+30 pogu
5 sekundes. Atskanēs pīkstiens.
Displejā būs redzams:
Lai atceltu Econ režīmu, ir jāiestata
pulkstenis.
4. Pagrieziet TAImERA/SVARA pogu,
lai iestatītu stundu.
4_Electrolux_Latvian_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:56 Page 80
80
www.electrolux.com
5. Vienreiz nospiediet START/+30 pogu un
pagrieziet TAImERA/SVARA pogu, lai
pielāgotu laiku minūtēs.
6. Nospiediet START/+30 pogu.
7. Pārbaudiet displeju:
8. Aizveriet durvis.
Jūs varat pagriezt TAImERA/SVARA
pogu pulksteņrādītāju virzienā un
pretēji. Ja nospiedīsiet STOP pogu,
pulkstenis netiks iestatīts. Displejā būs
redzams: Econ.
Piemērs: Pulksteņa iestatīšana uz 23:30
(24 stundu pulkstenis).
1. Atveriet durvis.
2. Displejā būs redzams: Econ.
3. Nospiediet un turiet START/+30 pogu 5
sekundes. Atskanēs pīkstiens. Displejā
būs redzams:
4. Nospiediet START/+30 pogu. Displejā
būs redzams:
5. Pagrieziet TAImERA/SVARA pogu, lai
iestatītu stundu.
6. Vienreiz nospiediet START/+30 pogu un
pagrieziet TAImERA/SVARA pogu, lai
pielāgotu laiku minūtēs.
7. Nospiediet START/+30 pogu.
8. Pārbaudiet displeju:
9. Aizveriet durvis.
Jūs varat pagriezt TAImERA/
SVARA pogu pulksteņrādītāju virzienā
un pretēji. Ja nospiedīsiet STOP pogu,
pulkstenis netiks iestatīts. Displejā būs
redzams: Econ.
4.3 Pulksteņa regulēšana pēc
iestatīšanas
Piemērs: Pulksteņa iestatīšana uz 11:45.
1. Atveriet durvis.
2. Nospiediet un turiet START/+30 pogu 5
sekundes. Atskanēs pīkstiens. Displejā
būs redzams:
(Lai pārslēgtu pulksteni uz 24 stundām,
vēlreiz nospiediet START/+30 pogu.)
3. Pagrieziet TAImERA/SVARA pogu, lai
iestatītu stundu.
4. Vienreiz nospiediet START/+30 pogu un
pagrieziet TAImERA/SVARA pogu, lai
pielāgotu laiku minūtēs.
5. Nospiediet START/+30 pogu.
6. Pārbaudiet displeju:
4.4 Lai atceltu pulksteni un kas
Econ režīmu
1. Atveriet durvis.
2. Nospiediet un turiet START/+30 pogu 5
sekundes. Atskanēs pīkstiens. Displejā
būs redzams:
3.
4.
5.
6.
7.
(Lai pārslēgtu pulksteni uz 24 stundām,
vēlreiz nospiediet START/+30 pogu.)
Nospiediet STOP pogu.
Displejā būs redzams: Econ.
Aizveriet durvis.
Displejā tiks skaitīts laiks no 3:00 līdz
nullei.
Saszniedzot nulli, krāsns pāriet Econ
režīmā un displejs nodziest.
4.5 bērnu piekluves bloķētājs
Krāsnij ir drošības iespēja, kas neļauj
bērnam nejauši iedarbināt krāsni. Iestatot
bloķētāju, mikroviļņu krāsns nedarbosies,
līdz tiks atcelta bloķēšanas iespēja.
Piemērs: Lai iestatītu bērnu piekļuves
1. Nospiediet un turiet STOP pogu 5
sekundes.
2. Divreiz atskanēs pīkstiens, un displejā
parādīsies ‘LOC’.
Lai atceltu bērnu piekļuves bloķētāju,
nospiediet un turiet STOP pogu 5
sekundes, divreiz atskanēs pīkstiens,
un displejā parādīsies laiks.
bērnu drošības slēdzi nevar aktivizēt,
ja nav iestatīts pulkstenis.
4_Electrolux_Latvian_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:56 Page 81
LATVIEŠu
81
5. MIKROVIļņU KRĀSNS LIETOŠANA
5.1 Mikroviļņiem piemēroti trauki
Trauki
Alumīnija folijas/
folijas trauki
Porcelāns un
keramika
Stikla trauki,
piemēram, Pyrex ®
Metāls
Plastmasa/
polistirols,
piemēram, ātro
uzkodu trauki
Saldēšanas/
cepšanas maisiņi
Papīrs — šķīvji,
krūzes un virtuves
dvieļi
Salmu un koka
trauki
Otrreiz
pārstrādātais papīrs
un avīzes
mikroviļņim Komentāri
piemēroti
Lai pasargātu ēdienu no pārkaršanas, var izmantot
3/7
nelielus alumīnija folijas gabaliņus. Turiet foliju vismaz
2 cm no krāsns sienām, jo tā var dzirksteļot. folijas
trauki nav ieteicami, ja vien nav ražotāja attiecīgi
norādīts, piemēram, rūpīgi ievērojiet norādījumus.
Porcelāns, keramikas izstrādājumi, glazēti keramikas
3/7
izstrādājumi un kaula porcelāns parasti ir piemērots
izmantošanai mikroviļņu krāsnīs, izņemot tādu, kam ir
metāla rotājumi.
Uzmanieties, izmantojot smalkus stikla traukus, jo
3
pēkšņas sakaršanas gadījumā tie var saplīst vai
ieplaisāt.
Izmantojot mikroviļņu enerģiju, nav ieteicams lietot
7
metāla traukus, jo tie dzirksteļo un var izraisīt
ugunsgrēku.
Uzmanieties, jo daži trauki lielā karstumā var mainīt
3
formu, izkust vai zaudēt krāsu.
3
3
3
7
Sadurstiet, lai izlaistu tvaiku. Pārliecinieties, ka maisiņi
ir piemēroti izmantošanai mikroviļņu krāsnīs.
Neizmantojiet plastmasas vai metāla savilcējus, jo tie
var izkust vai aizdegties no dzirksteļošanas.
Izmantojiet tikai uzsildīšanai vai mitruma uzsūkšanai.
Uzmanieties, jo pārkaršana var izraisīt ugunsgrēku.
Neatstājiet krāsni bez uzraudzības, izmantojot šādus
materiālus, jo pārkaršana var izraisīt ugunsgrēku.
Var saturēt metāla daļiņas, kas izraisa dzirksteļošanu
un var izraisīt ugunsgrēku.
4_Electrolux_Latvian_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:56 Page 82
82
www.electrolux.com
5.2 Padomi gatavošanā, izmantojot mikroviļņu krāsni
Padomi gatavošanā, izmantojot mikroviļņu krāsni
Sastāvs
Izmērs
Pārtikas
produktu
temperatūra
Sakārtojiet
Pārsedziet
Caurduriet
Pārtikas produktiem ar augstu tauku vai cukura sastāvu (piemēram,
Ziemassvētku pudiņam, gaļas pīrāgiem) ir nepieciešams īsāks sildīšanas
laiks. Uzmanieties, jo pārkarsēšana var izraisīt ugunsgrēku.
Vienmērīgai gatavošanai, ievietojiet krāsnī vienāda izmēra gabalus.
Pārtikas produktu sākotnējā temperatūra ietekmē nepieciešamo
gatavošanas laiku. Iegrieziet pildītus pārtikas produktus, piemēram, ar
ievārījumu pildītus virtuļus, lai izlaistu karstumu vai tvaiku.
Novietojiet biezākās pārtikas produktu daļas tuvāk trauka ārpusei.
Piemēram, vistas stilbiņus.
Izmantojiet elpojošu mikroviļņu plēvi vai piemērotu vāku.
Pārtikas produkti ar čaumalu, ādu vai membrānu pirms gatavošanas vai
uzsildīšanas jāsadursta vairākās vietās, jo tajos uzkrāsies tvaiks, kas var
likt tiem uzsprāgt, piemēram, kartupeļiem, zivīm, vistai, desiņām.
SVARĪGI!
olas nevajadzētu sildīt mikroviļņu krāsnī, jo tās var uzsprāgt, pat ja
karsēšanas process krāsnī ir beidzies, piemēram, bez čaumalas
vārītas un cieti vārītas olas.
Apmaisiet,
Vienmērīgas pagatavošanas nolūkos ir svarīgi ēdiena gatavošanas laikā
apgrieziet un to apmaisīt, apgriezt un pārkārtot. Vienmēr apmaisiet un pārkārtojiet
pārkārtojiet
virzienā no ārpuses uz vidu.
Atstājiet
Pēc gatavošanas nepieciešams atstāt ēdienu uz brīdi, jo tas palīdz
karstumam vienmērīgi izplatīties pa visu ēdienu.
Aizklājiet
Dažas atkausējamo pārtikas produktu vietas var sasilt. Siltās vietas var
aizklāt ar nelieliem folijas gabaliņiem, kas atstaro mikroviļņus, piemēram,
vistas kājas un spārnus.
5.3 gatavošana, izmantojot mikroviļņus
Jūsu krāsnij ir 6 jaudas līmeņi.
jaudas
Ieteicamā izmantošana
iestatījums
900 W/
Izmanto, lai ātri pagatavotu ēdienu vai atkārtoti uzsildītu, piemēram, zupas,
AUgSTA
sautējumus, konservētus pārtikas produktus, karstos dzērienus, dārzeņus,
zivis utt.
630 W
Izmanto ilgākai blīvu ēdienu, piemēram, cepešu un kārtainu ēdienu, kā arī
jutīgu ēdienu, piemēram, siera mērces un biskvīta, gatavošanai. Izmantojot
šo samazināto iestatījumu, mērce nepārvārīsies un ēdiens pagatavosies
vienmērīgi, nepiedegot pie malām.
450 W
blīviem ēdieniem, kam parasti nepieciešams ilgs gatavošanas laiks,
piemēram, liellopa gaļas ēdieniem, ieteicams izmantot šo jaudas
iestatījumu, lai nodrošinātu, ka gaļa ir mīksta.
270 W/
Izvēlieties šo jaudas iestatījumu, lai atkausētu un nodrošinātu vienmērīgu
ATKAUSĒŠ ēdiena atkušanu. Šis iestatījums ir lieliski piemērots arī rīsu, makaronu un
-ANA
klimpu vārīšanai, kā arī olu mērces pagatavošanai.
90 W
Lēnai atkausēšanai, piemēram, krēma kūku vai konditorijas izstrādājumu
atkausēšanai.
0W
gaidīšanas režīma/virtuves taimera ieslēgšanai.
W = VATS
4_Electrolux_Latvian_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:56 Page 83
LATVIEŠu
Gatavošanas laiks Palielināšanas
vienība
0–5 minūtes
15 sekundes
5-10 minūtes
30 sekundes
10-30 minūtes
1 minūte
30-90 minūtes
5 minūtes
Piemērs: Lai 2 minūtēs un 30 sekundēs
uzsildītu zupu ar 630 W lielu mikroviļņu
jaudu.
1. Divreiz nospiediet jAudAS LĪmEņA
pogu.
2. Ievadiet laiku, pagriežot TAImERA/
SVARA pogu pulksteņrādītāju
virzienā/pretēji pulksteņrādītāju
virzienam, līdz parādās 2.30.
3. Nospiediet START/+30 pogu.
83
• Ja gatavošanas laikā tiek atvērtas
durvis, gatavošanas laiks digitālajā
displejā automātiski apstājas.
gatavošanas laika atskaite sākas no
jauna pēc tam, kad ir aizvērtas durvis
un nospiesta START/+30 poga.
• Ja vēlaties uzzināt jaudas līmeni
gatavošanas laikā, vienreiz nospiediet
jAudAS LĪmEņA pogu.
• Jūs varat palielināt vai samazināt
gatavošanas laiku, pagriežot
TAImERA/SVARA pogu.
• gatavošanas laikā jaudas līmeni var
mainīt, nospiežot jAudAS LĪmEņA
pogu.
• Lai atceltu programmu gatavošanas
laikā, divreiz nospiediet STOP pogu.
SVARĪGI!
Ja jaudas līmenis nav izvēlēts,
automātiski tiek iestatīta
900 W/AUgSTA.
5.4 Samazinātais jaudas līmenis
Gatavošanas režīms
Mikroviļņi 900 W
Standarta laiks
20 minūtes
Samazinātais jaudas līmenis
Mikroviļņi 630 W
5.5 Virtuves taimeris
5.6 Pievienot 30 sekundes
Piemērs: Lai iestatītu virtuves taimeri uz
7 minūtēm.
1. 7 reizes nospiediet jAudAS LĪmEņA
pogu.
2. Ievadiet laiku, pagriežot TAImERA/
SVARA pogu pulksteņrādītāju
virzienā/pretēji pulksteņrādītāju
virzienam, līdz parādās 7.00.
3. Nospiediet START/+30 pogu.
Tūlītējā sākšana
Lai apstādinātu taimeri, nospiediet
STOP pogu. Lai atsāktu taimeri,
nospiediet START/+30, lai izietu vēlreiz nospiediet STOP.
Jūs varat tūlīt sākt gatavot ar 900 W/
AUgSTU mikroviļņu jaudas līmeni 30
sekunžu garumā, nospiežot START/+30
pogu.
gatavošanas laika palielināšana
Jūs varat palielināt gatavošanas laiku par
vairākiem 30 sekunžu posmiem, krāsns
darbības laikā nospiežot pogu.
Šo funkciju nevar izmantot
automātiskās gatavošanas vai
automātiskās atkausēšanas laikā.
4_Electrolux_Latvian_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:56 Page 84
84
www.electrolux.com
5.7 Plus un minus
PLuS
un mĪnuS
funkcija ļauj
samazināt vai palielināt gatavošanas laiku,
izmantojot automātiskās programmas.
Piemērs: Lai pagatavotu 0,3 kg labi
izvārītu kartupeļu.
1. Atlasiet vajadzīgo izvēlni, divreiz
nospiežot AuTOmāTISKāS
GATAVOŠAnAS pogu.
2. Pagrieziet TAImERA/SVARA pogu,
līdz displejā parādās 0.3.
3. Vienreiz nospiediet jAudAS LĪmEņA
pogu, lai atlasītu PLuS
regulējumu.
4. Nospiediet START/+30 pogu.
Lai atceltu PLuS/mĪnuS, 3 reizes
nospiediet jAudAS LĪmEņA pogu.
Atlasot PLuS, displejā parādīsies .
Atlasot mĪnuS, displejā parādīsies .
5.8 gatavošana vairākos
posmos
Izmantojot mikroviļņus, iespējams
ieprogrammēt 3 posmu (maksimums)
secību.
Piemērs: Lai gatavotu:
1. posms: 5 minūtes 900 W
2. posms: 16 minūtes 270 W
1. Divreiz nospiediet jAudAS LĪmEņA
pogu.
2. Ievadiet vēlamo laiku, pagriežot
TAImERA/SVARA pogu
pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz ir
redzams 5.00.
3. 4 reizes nospiediet jAudAS
LĪmEņA pogu.
4. Ievadiet vēlamo gatavošanas laiku,
pagriežot TAImERA/SVARA pogu
pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz ir
redzams 16.00.
5. Nospiediet START/+30 pogu.
Krāns 5 minūtes gatavos ar 900 W
jaudu un tad 16 minūtes ar 270 W
jaudu.
5.9 Automātiskās gatavošanas
un automātiskās
atkausēšanas
Automātiskās gatavošanas un
automātiskās atkausēšanas funkcijas
automātiski iestata pareizo gatavošanas
režīmu un laiku. Jūs varat izvēlēties no 6
automātiskās gatavošanas un 2
automātiskās atkausēšanas izvēlnēm.
Pārtikas produkts
Dzērieni
Simbols
Vārīti kartupeļi/Kartupeļi ar
mizu
Saldēti dārzeņi
Svaigi dārzeņi
Saldētas gatavās maltītes
Zivs fileja ar mērci
gaļa/zivis/putnu gaļa
Maize
Piemērs: Lai pagatavotu 0,3 kg vārītu
kartupeļu, veiciet tālāk norādītās
darbības.
1. Atlasiet vajadzīgo izvēlni, divreiz
nospiežot AuTOmāTISKāS
GATAVOŠAnAS pogu.
2. Pagrieziet TAImERA/SVARA pogu,
līdz displejā parādās 0.3.
3. Nospiediet START/+30 pogu.
Kad nepieciešams veikt kādu
darbību (piemēram, apgriezt ēdienu),
tiek pārtraukta krāsns darbība, ir
dzirdama zvana skaņa un displejā
mirgo atlikušais gatavošanas laiks un
indikators. Lai turpinātu gatavošanu,
nospiediet START/+30 pogu.
Automātiskās gatavošana/
atkausēšanas laika beigās
programma automātiski apstāsies.
Atskanēs zvans, un mirgos
gatavošanas simbols. Pēc 1 minūtes
un atgādinājuma signāla parādīsies
dienas laiks.
4_Electrolux_Latvian_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:56 Page 85
LATVIEŠu
85
6. PROgRAMMU TAbULAS
Automātiskā Svars
Poga Process
gatavošana (palielināšanas
vienība)/Trauki
Dzērieni
1-6 krūzes
• Novietojiet krūzi uz rotējošās virsmas
x1
malas.
(Tēja/Kafija) 1 krūze=200 ml
Vārīti kartupeļi 0,1-1,0 kg (100 g)
un kartupeļi ar bļoda un vāks
mizu
Saldēti
dārzeņi
x2
0,1-0,8 kg (100 g)
bļoda un vāks
x3
Svaigi dārzeņi 0,1-0,8 kg (100 g)
bļoda un vāks
x4
Saldētas
gatavās
maltītes
(maisāmas)
0,3-1,0 kg (100 g)
bļoda un vāks
Zivs fileja ar
mērci
0,5 -1,5 kg1) (100 g)
Sautējamais
trauks un
mikroviļņu
pārtikas plēve
x5
x6
• Ievietojiet vārītos kartupeļus vai kartupeļus
ar mizu bļodā.
• Pievienojiet nepieciešamo ūdens
daudzumu (uz 100 g), apmēram 2
ēdamkarotes, un nedaudz sāls.
• Uzlieciet vāku.
• Atskanot zvanam, apmaisiet un no jauna
uzlieciet vāku.
• Pēc pagatavošanas ļaujiet nostāvēties
apt. 2 min.
• Pievienojiet 1 ēdamkaroti ūdens uz 100 g
un sāli pēc vēlēšanās. (Sēnēm nav
nepieciešams papildu ūdens.)
• Uzlieciet vāku.
• Atskanot zvanam, apmaisiet un no jauna
uzlieciet vāku.
• Pēc pagatavošanas atstājiet uz apmēram
2 minūtēm.
Ja saldēti dārzeņi ir sasaluši kopā,
gatavojiet manuāli.
• Sagrieziet mazos gabaliņos, piemēram,
strēmelītēs, kubiciņos vai šķēlēs.
• Pievienojiet 1 ēdamkaroti ūdens uz 100 g
un sāli pēc vēlēšanās. (Sēnēm nav
nepieciešams papildu ūdens.)
• Uzlieciet vāku.
• Atskanot zvanam, apmaisiet un no jauna
uzlieciet vāku.
• Pēc pagatavošanas ļaujiet nostāvēties
apt. 2 min.
• Ievietojiet ēdienu mikroviļņiem piemērotā
traukā.
• Pievienojiet šķidrumu, ja ražotājs ir
ieteicis.
• Uzlieciet vāku.
• gatavojiet bez vāka, ja tā norādījis
ražotājs.
• Atskanot zvanam, apmaisiet un no jauna
uzlieciet vāku.
• Pēc pagatavošanas apmaisiet un atstājiet
uz apmēram 2 minūtēm.
• Skatiet “Zivs filejas ar mērci”
1)
Kopējais sastāvdaļu svars.
4_Electrolux_Latvian_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:56 Page 86
86
www.electrolux.com
Automātiskā
atkausēšana
gaļa/zivis/putnu
gaļa
Svars
Poga
(palielināšanas
vienība)/Trauki
0,2-1,0 kg (100 g)
x1
Sekls cepamtrauks
(vesela zivs, zivs
steiki, zivs filejas,
vistu stilbiņi, vistu
krūtiņas, maltā
gaļa, steiks,
karbonādes,
burgeri, desiņas)
Maize
0,1-1,0 kg (100 g)
Sekls cepamtrauks
• Atdzesēti pārtikas produkti tiek gatavoti
no 5 oC, saldēti pārtikas produkti tiek
gatavoti no -18 oC.
• Ievadiet tikai pārtikas produktu svaru.
Neierēķiniet trauka svaru.
• Pārtikas produktiem, kas sver vairāk
vai mazāk kā Automātiskās
gatavošanas un atkausēšanas tabulās
norādītais svars/daudzums, izmantojiet
manuālas darbības.
• beigu temperatūra būs atkarīga no
sākotnējās temperatūras. Pārbaudiet,
vai ēdiens pēc gatavošanas ir verdošs.
x2
darbības
• Ievietojiet ēdienu seklā
cepamtraukā, kuru novietojiet
grozāmā šķīvja centrālajā daļā.
• Kad atskan skaņas signāls,
apgrieziet ēdienu, pārkārtojiet un
atdaliet. Aizklājiet plānas daļas un
sakarsušas vietas ar alumīnija foliju.
• Pēc atkausēšanas ietiniet alumīnija
folijā uz 15–45 min līdz pilnīgai
atkušanai.
• Maltā gaļa: atskanot zvanam,
apgrieziet ēdienu otrādi. Ja
iespējams, noņemiet atkusušās
daļas.
Nav paredzēts vesela putna
pagatavošanai.
• Izkārtojiet cepamtraukā rotējošās
virsmas vidū. 1,0 kg izkārtojiet tieši
uz rotējošās virsmas.
• Kad atskan skaņas signāls,
apgrieziet to, pārkārtojiet un
noņemiet atkausētās daļas.
• Pēc atkausēšanas apklājiet ar
alumīnija foliju, ļaujot tam
nostāvēties 5–15 minūtes līdz
pilnīgai atkušanai.
• Pēc mikroviļņu režīma var ieslēgties
dzesēšanas ventilators.
• Steiki un karbonādes jāsasaldē vienā
kārtā.
• Maltā gaļa jāsasaldē plānā kārtā.
4_Electrolux_Latvian_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:56 Page 87
LATVIEŠu
87
Receptes automātiskajai gatavošani
Zivs fileja ar pikantu mērci
0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg
175 g 350 g 525 g konservētu
tomātu
(nosusinātu)
50 g 100 g 150 g kukurūzas
5g
10 g
15 g čili mērces
15 g
30 g
45 g sīpolu
(sasmalcinātu)
1 tējk 1-2 tējk 2-3 tējk sarkanvīna etiķa
1. Samaisiet mērces sastāvdaļas.
2. Ielieciet zivs fileju apaļā sautējamā
traukā ar tievajiem galiem uz vidu un
pārkaisiet ar sāli.
3. Uzlejiet mērci uz zivs filejas.
4. Pārklājiet ar mikroviļņu pārtikas plēvi un
gatavojiet automātiskās gatavošanas
režīmā “Zivs fileja ar mērci”.
5. Pēc pagatavošanas ļaujiet nostāvēties
apt. 2 min.
sinepes, timiāns
un ass sarkanais
čili pipars
250 g
500 g
750 g zivs filejas
sāls
Zivs fileja ar karija mērci
0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg
250 g 500 g 750 g zivs filejas
sāls
50 g 100 g 150 g banāna
(sagriezta)
200 g 400 g 600 g gatava karija
mērce
1. Ielieciet zivs fileju apaļā sautējamā
traukā ar tievajiem galiem uz vidu un
pārkaisiet ar sāli.
2. Pārklājiet zivs fileju ar banānu un
gatavo karija mērci.
3. Pārklājiet ar mikroviļņu pārtikas plēvi un
gatavojiet automātiskās gatavošanas
režīmā “Zivs fileja ar mērci”.
4. Pēc pagatavošanas ļaujiet nostāvēties
apt. 2 min.
4_Electrolux_Latvian_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:56 Page 88
88
www.electrolux.com
gatavošanas tabulas
Ēdiens/Dzēriens Daudzums
-g/mlPiens 1 glāze
150
ūdens 1 glāze
150
6 glāzes
900
1 bļoda
1000
Viena maltīte
400
(dārzeņi, gaļa un
piedevas)
Zupa/sautējums
200
Dārzeņi
200
500
Jauda Laiks
Līmenis -Min900 W
900 W
900 W
900 W
900 W
1
2
8-10
9-11
4-6
900 W
900 W
900 W
1-2
2-3
3-5
Veids
nepārklāt
nepārklāt
nepārklāt
nepārklāt
mērci apslaciniet ar nelielu ūdens
daudzumu, apsedziet; kad pagājusi
puse no sildīšanas laika, apmaisiet
pārklājiet, apmaisiet pēc sildīšanas
ja nepieciešams, pievienojiet nedaudz
ūdens un, kad sildīšana ir pusē,
apmaisiet to
plānā kārtiņā uzklājiet mērci, pārklājiet
gaļa, 1 šķēle1)
200
900 W
3
Zivs fileja1)
Kūka, 1 šķēle
Zīdaiņu pārtika,
1 burciņa
200
150
190
900 W
450 W
450 W
3-5
½-1
½-1
Margarīna vai
sviesta
kausēšana1)
Šokolādes
kausēšana
50
900 W
½
pārklājiet
ievietojiet to seklā cepamtraukā
pārlieciet mikroviļņu krāsnij piemērotā
traukā, pēc uzsildīšana labi apmaisiet
un pārbaudiet temperatūru
pārklājiet
100
450 W
3-4
laiku pa laikam apmaisiet
1)
no atdzesēta stāvokļa
Pārtikas
produkts
gulašs
Kūka, 1 šķēle
Daudzums
-g-
Jauda Laiks
Līmenis -Min-
Veids
500
270 W
8-10
150
90 W
1-3
270 W
3-5
kad pagājusi puse no
atkausēšanas laika,
apmaisiet
ievietojiet to seklā
cepamtraukā
izkārtojiet tos blakus; pēc
tam, kad ir pagājusi puse
no atkausēšanas laika,
apgrieziet
Augļi, piemēram, 250
ķirši, zemenes,
avenes, plūmes
Gaidīšanas
laiks
-Min10-30
5
5
4_Electrolux_Latvian_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:56 Page 89
LATVIEŠu
Pārtikas
produkts
Zivs fileja
Viena maltīte
Pārtikas
produkts
Daudzums Jauda
Laiks
-gLīmenis -Min300
400
900 W
900 W
9-11
8-10
Daudzums Jauda
Laiks
Līmenis -Min-g-
Cepeši
(cūkgaļa, teļa
gaļa vai jēra
gaļa)
1000
630 W
34-38
Rostbifs
(vidēji cepts)
1000
630 W
20-24
Zivs fileja
200
900 W
4-6
89
Veids
Gaidīšanas
laiks
-Minpārklājiet
2
pārklājiet, apmaisiet pēc
2
6 minūtēm
Veids
pievienojiet garšvielas pēc
garšas, ielieciet seklā
cepamtraukā, cepšanās
procesa vidū apgrieziet
otrādi.
pievienojiet garšvielas pēc
garšas, ielieciet seklā
cepamtraukā, cepšanās
procesa vidū apgrieziet
otrādi.
pievienojiet garšvielas,
ielieciet seklā cepamtraukā,
pārklājiet
Gaidīšans
laiks
-Min-
Tabulā norādītie laiki ir vadlīnijas, kas var mainīties atkarībā no pārtikas
produktu sasaldēšanas temperatūras, kvalitātes un svara.
10
10
3
4_Electrolux_Latvian_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:56 Page 90
90
www.electrolux.com
7. KOPŠANA UN TīRīŠANA
uZmAnĪBu!
NEVIENU MIKROVIļņU KRĀSNS DAļU
NEDRīKST APSTRĀDĀT AR
KOMERCIĀLI PIEEJAMAJIEM KRĀNS
TīRīTĀJIEM, TVAIKA TīRīTÂJIEM, ļOTI
AbRAZīVIEM TīRīTĀJIEM, TīRīTĀJIEM,
KAS SATUR NÂTRIJA hIDROKSīDU,
VAI RAUPJIEM MAZgĀŠANAS
SūKļIEM.
REgULÂRI TīRIET KRÂSNI, LAI TAJÂ
NEUZKRÂTOS PÂRTIKAS PRODUKTU
PÂRPALIKUMI. Ja krāsns netiek uzturēta
tīra, var nolietoties tās virsma, kas var
samazināt ierīces kalpošanas laiku un,
iespējams, izraisīt bīstamu situāciju.
Krāsns ārējās virsmas
Krāns ārējo virsmu tīrīšanai var izmantot
maigas ziepes un ūdeni. Noteikti
noslaukiet ziepes ar samitrinātu drāniņu un
nosusiniet ārējās virsmas ar sausu dvieli.
Vadības panelis
Pirms tīrīšanas atveriet durvis, lai izslēgtu
vadības paneli. Tīrot vadības paneli, ir
jārīkojas īpaši piesardzīgi. Ar tikai ūdenī
samitrinātu drāniņu maigi slaukiet paneli,
līdz tas kļūst tīrs. Nelietojiet pārāk daudz
ūdens. Nelietojiet nekāda veida ķīmiskos
vai abrazīvos tīrītājus.
Krāsns iekšējās virsmas
Pēc katras lietošanas reizes, kamēr krāsns
vēl ir silta, noslaukiet izšļakstījušos vai
izlijušo ēdienu, izmantojot mīkstu,
samitrinātu drāniņu vai sūkli. Lielāku traipu
gadījumā izmantojiet maigas ziepes un
vairākas reizes slaukiet virsmu ar
samitrinātu drāniņu, līdz ir notīrīti visi
pārpalikumi. Nenoņemiet viļņvada
pārsegu.
Pārliecinieties, ka maigās ziepes vai ūdens
nenonāk nelielajās sienu atverēs, jo tas var
izraisīt krāsns bojājumus.
Krāsns iekšējās virsmas nedrīkst apstrādāt
ar izsmidzināmiem tīrītājiem.
Rotējošā pamatne un tās balsts
Izņemiet no krāsns rotējošo pamatni un tās
balstu. Nomazgājiet rotējošo pamatni un
tās balstu ar maigu ziepjūdeni. Nosusiniet
ar mīkstu drāniņu. gan rotējošo pamatni,
gan tās balstu var mazgāt trauku
mazgājamajā mašīnā.
Durvis
Lai pilnībā notīrītu visus netīrumus, regulāri
tīriet abas durvju puses, durvju blīves un
blīvējuma virsmas ar mīkstu, samitrinātu
drāniņu. Krāsns durvju stikla tīrīšanai
nedrīkst izmantot ļoti abrazīvus tīrītājus vai
asus metāla skrāpjus, jo tie var saskrāpēt
virsmu, iespējams, izraisot stikla saplīšanu.
SVARĪGI!
Nedrīkst izmantot tvaika tīrītāju.
4_Electrolux_Latvian_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:56 Page 91
LATVIEŠu
91
8. KO DARīT, JA
Problēma
Ir radušies mikroviļņu
krāsns darbības
traucējumi?
Nedarbojas mikroviļņu
režīms?
Negriežas rotējošā
virsma?
Nevar izslēgt mikroviļņu
krāsni?
Nedarbojas iekšējais
apgaismojums?
Rīcība...
• Pārbaudiet, vai nav izdeguši drošinātāju nodalījumā esošie
drošinātāji.
• Pārbaudiet, vai nav pārtraukta strāvas padeve.
• Ja drošinātāji atkārtoti izdeg, sazinieties ar kvalificētu
elektriķi.
• Pārbaudiet, vai ir līdz galam aizvērtas durvis.
• Pārbaudiet, vai durvju blīves un blīvējuma virsmas ir tīras.
• Pārbaudiet, vai nav nospiesta START/+30 poga.
• Pārbaudiet, vai rotējošās virsmas balsts ir pareizi
pievienots piedziņai.
• Pārbaudiet, vai siltumizturīgais trauks nav novietots pāri
rotējošās pamatnes malai.
• Pārbaudiet, vai ēdiens nav novietots pāri rotējošas
pamatnes malai, traucējot griešanos.
• Pārbaudiet, vai kaut kas nav iekritis iedobumā zem
rotējošas virsmas.
• Atvienojiet ierīci no drošinātāju nodalījuma.
• Sazinieties ar pilnvaroto ELECTROLUX servisa pārstāvi.
• Sazinieties ar pilnvaroto ELECTROLUX servisa pārstāvi.
Iekšējā apgaismojuma spuldzi drīkst nomainīt tikai
ELECTROLUX apmācīts tehniķis .
Ēdiena uzsildīšanai un
• Iestatiet ilgāku gatavošanas laiku (divreiz lielāks daudzums
pagatavošanai ir
= gandrīz divreiz lielāks laiks).
nepieciešams ilgāks laiks • Ja ēdiens ir aukstāks nekā parasti, ik pa laikam apgrieziet
nekā iepriekš?
to.
• Vai arī iestatiet augstāku jaudas līmeni.
4_Electrolux_Latvian_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:56 Page 92
92
www.electrolux.com
9. UZSTĀDīŠANA
mikroviļņu krāsni var uzstādīt A un B
pozīcijā:
A
Pozīcija
B
A
b
nišas izmēri
P
dz
A
562 x 550 x 450
562 x 500 x 450
Izmēri (mm)
Prastā
krāsns
9.1 Ierīces uzstādīšana
4 mm
4 mm
4 mm
1. Noņemiet visus iepakojuma materiālus
un rūpīgi pārbaudiet, vai nav bojājumu
pazīmju.
2. Uzstādiet fiksācijas āķus virtuves
skapim, izmantojot pievienoto
instrukciju un veidni.
3. Lēnām ievietojiet ierīci virtuves skapī,
nepielietojot spēku. Ierīce jāuzceļ uz
fiksācijas āķiem un tad jānolaiž tai
paredzētajā vietā. Ja ierīces
ievietošanas laikā rodas sarežģījumi,
fiksācijas āķus iespējams apgriezt
otrādi. Cepeškrāsns priekšējam rāmim
jānoslēdzas līdz ar virtuves skapja
priekšējām durvīm.
4. Pārliecinieties, ka ierīce atrodas stabilā
stāvoklī un nav sasvērusies. Starp
skapja augšējām durvīm un rāmja
augšējo malu ir jābūt 4 mm spraugai
(skatiet attēlu).
4_Electrolux_Latvian_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:56 Page 93
LATVIEŠu
93
9.2 Ierīces pievienošana strāvas avotam
(A)
• Kontaktrozetei ir jābūt viegli pieejamai,
lai ārkārtas situācijā ierīci varētu viegli
atvienot. Vai arī ir jānodrošina iespējai
atvienot krāsni no strāvas avota,
ietverot elektroinstalācijā slēdzi
saskaņā ar elektroinstalācijas
nosacījumiem.
• Kontaktrozete nedrīkst atrasties aiz
skapja.
• To ir ieticams novietot virs skapja
(skatiet apzīmējumu (A)).
• Pievienojiet ierīci pie vienfāzes
230 V/50 hz maiņstrāvas, izmantojot
pareizi uzstādītu aizsargzemējuma
rozeti. Kontaktligzdas jāaprīko ar 10 A
drošinātāju.
• Strāvas padeves vada nomaiņu drīkst
veikt tikai elektriķis.
• Pirms uzstādīšanas piesieniet strāvas
padeves vadam auklu, lai atvieglotu
pievienošanu kontaktrozetei (A) ierīces
uzstādīšanas laikā.
• Ievietojot ierīci augstā sānu skapī,
NESASPIEDIET strāvas vadu.
• Neiemērciet strāvas padeves vadu vai
spraudni ūdenī vai kādā citā šķidrumā.
9.3 Pievienošana elektrotīklam
BRĪdInÂjumS!
Šī IERīCE IR JÂIEZEMĒ
Ražotājs noraida jebkāda veida atbildību
gadījumā, ja netiek veikts šis piesardzības
pasākums.
Ja ierīcei uzstādītā kontaktdakša nav
piemērota pieejamajai kontaktrozetei, jums
ir jāizsauc pilnvaroto servisa pārstāvi.
4_Electrolux_Latvian_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:56 Page 94
94
www.electrolux.com
10. TEhNISKIE DATI
Maiņstrāvas tīkla spriegums
Sadales līniju drošinātāju/slēdžiem
Nepieciešamā maiņstrāvas jauda: Mikroviļņi
Izejas jauda:
Mikroviļņi
Mikroviļņu frekvence
Ārējie izmēri:
EMS26004O
Iekšējie izmēri
Krāns ietilpība
Rotējošā pamatne
Svars
Krāsns lampa
1)
2)
230 V, 50 hz, vienfāzes
Minimālais 10 A
1.3 kW
900 W (IEC 60705)
2450 Mhz1) (2. grupa/b klase)
594 mm (P) x 459 mm (A) x 404 mm (Dz)
342 mm (P) x 207 mm (A) x 368 mm (Dz)2)
26 litri2)
ø 325 mm, stikla
apt. 19 kg
25 W/240–250 V
Šis izstrādājums atbilst Eiropas standarta EN55011 prasībām. Saskaņā ar šo standartu šis
izstrādājums ir klasificēts kā 2. grupas b klases ierīce. 2. grupa nozīmē to, ka šis izstrādājums ar
nolūku rada radiofrekvences enerģiju elektromagnētiskā starojuma formā pārtikas produktu termiskai
apstrādei. b klase nozīmē to, ka ierīce ir piemērota lietošanai mājas apstākļos.
Iekšējā ietilpība ir aprēķināta, ņemot vērā maksimālo platumu, dziļumu un augstumu. faktiskā pārtikas
produktu ietilpība ir mazāka.
Šī plīts atbilst direktīvu 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC un 2011/65/EU prasībām.
TEhNISKIE DATI VAR TIKT MAINīTI bEZ bRīDINĀJUMA, KAS IR DAļA NO
NEPĀRTRAUKTO UZLAbOJUMU PROCESA
11. VIDES INfORMĀCIJA
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus
ar simbol
. Ievietojiet iepakojuma
materiālus atbilstošos konteineros to
otrreizējai pārstrādei.
Palīdziet aizsargāt apkārtējo vidi un
cilvēku veselību, atkārtoti pārstrādājot
elektrisko un elektronisko iekārtu
atkritumus.
Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo
simbolu
, kopā ar mājsaimniecības
atkritumiem. Nododiet izstrādājumu
vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai
sazinieties ar vietējo pašvaldību.
5_Electrolux_Czech_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:58 Page 95
ČEŠTINA
95
ObSAh
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
DŮLEŽITÉ bEZPEČNOSTNÍ POKYNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
POPIS SPOTřEbIČE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
OVLÁDACÍ PANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
PřED PRVNÍM POUŽITÍM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
OVLÁDÁNÍ MIKROVLNNÉ TROUbY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
TAbULKY PROgRAMŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
ÚDRŽbA A ČIšTěNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
CO DěLAT KDYŽ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
INSTALACE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
TEChNICKÉ ÚDAjE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
INfORMACE O ŽIVOTNÍM PROSTřEDÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
PRO DOSAŽENÍ IDEÁLNÍCh VÝSLEDKŮ
Děkujeme vám za výběr tohoto výrobku společnosti Electrolux. Tento výrobek byl vytvořen tak, aby
vám dokonale sloužil po řadu let, vybaven inovativními technologiemi, které činí život jednodušším
díky funkcím, které u běžných spotřebičů pravděpodobně nenaleznete. Věnujte prosím několik
minut čtení tohoto návodu, abyste se o něm co nejvíce dozvěděli.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.electrolux.com
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.electrolux.com/productregistration
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš spotřebič:
www.electrolux.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku. Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Změny vyhrazeny.
5_Electrolux_Czech_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:58 Page 96
96
www.electrolux.com
1. DŮLEŽITÉ bEZPEČNOSTNÍ POKYNY
DŮLEŽITÉ!
DŮLEŽITÉ bEZPEČNOSTNÍ POKYNY:
POZORNě PřEČTěTE A PřÍRUČKU
USChOVEjTE K POZDějšÍMU POUŽITÍ.
Pokud začne z ohřívaného pokrmu vycházet kouř,
NEOTEVÍREjTE DVÍřKA. Vypněte a odpojte
troubu a počkejte, dokud se z pokrmu nepřestane
kouřit. Pokud se z pokrmu kouří a otevřete dvířka,
může dojít k požáru. Používejte pouze nádobí, které
je vhodné pro vaření v mikrovlnné troubě. Pokud
vaříte pokrmy v jednorázo-vých plastových,
papírových či jiných nádobách z hořlavých
materiálů, nenechávejte troubu bez dozoru. Po
použití očistěte kryt vlnovodu, ohřívací prostor,
otočný talíř a unášecí podnos. Tyto části musí být
suché a odmaštěné. Navršené zbytky mastnoty
mohou způsobit přehřívání a následně požár.
Mikrovlnná trouba je určena pro ohřev jídla a
nápojů. Sušení jídla nebo oblečení a ohřívání
ohřívacích podušek, obuvi, hub či mokrého
oblečení může vést k riziku poranění nebo vznícení.
Zamezení možnosti zranění
VAROVÁNÍ!
Pokud je trouba poškozená nebo nefunguje
správně, nepoužívejte ji.
Před spuštěním zkontrolujte následující:
a)Dvířka: ujistěte se, že se správně dovírají a že
nejsou zkřivená nebo ohnutá.
b)Závěsy a bezpečnostní západky dvířek: ujistěte
se, že nejsou ulomené nebo uvolněné.
1.1
5_Electrolux_Czech_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:58 Page 97
ČEŠTINA
97
c) Těsnění dvířek a utěsněné povrchy: ujistěte se,
že nejsou poškozeny.
d)Ohřívací prostor a vnitřní strana dvířek: ujistěte
se, že nejsou promáčknuté.
e)Síťový kabel a zásuvky: ujistěte se, že nejsou
poškozené.
Troubu nikdy neupravujte, ani neopravujte sami.
Pro všechny osoby s výjimkou kompetentních
pracovníků je nebezpečné provádět servis nebo
opravy, při nichž je třeba sejmout kryt chránící
před účinkem mikrovlnné energie.
Zamezte tvoření nánosů mastnoty nebo špíny na
těsnění dvířek a na přiléhajících částech.
Postupujte podle pokynů v kapitole „Údržba a
čištění“. Troubu čistěte v pravidelných intervalech
a odstraňujte veškeré zbytky jídla. Pokud trouba
nebude udržována v čistotě, může dojít k narušení
povrchu. To by negativně ovlivnilo životnost
spotřebiče a mohlo by vyústit i v nebezpečnou
situaci.
Nepokoušejte se vyměnit osvětlení ohřívacího
prostoru, ani to nedovolte nikomu jinému kromě
osoby autorizované ELECTROLUX. Pokud
přestane osvětlení ohřívacího prostoru fungovat,
obraťte se na svého prodejce ELECTROLUX
nebo servisní středisko.
1.2
Zamezení možnosti exploze a náhlého varu
VAROVÁNÍ!
Tekutiny ani jiné potraviny nesmějí být
ohřívány v uzavřených obalech, protože by
mohlo dojít k jejich explozi.
5_Electrolux_Czech_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:58 Page 98
98
www.electrolux.com
V důsledku mikrovlnného ohřevu nápojů může
dojít ke zpožděnému intenzivnímu varu. Proto je
třeba s nádobou zacházet opatrně.
V mikrovlnné troubě nesmějí být ohřívána vejce ve
skořápce ani natvrdo uvařená vejce ve skořápce,
protože by mohla explodovat, a to dokonce i po
skončení mikrovlnného ohřevu. Při ohřívání vajec,
která nejsou míchaná, propíchněte žloutky a bílky,
jinak mohou vejce explodovat. Natvrdo uvařená
vejce ohřívejte v troubě bez skořápek.
Popáleninám se vyhnete pravidelnou kontrolou
teploty jídla a jeho zamícháním před podáváním.
Zvláštní pozornost věnujte jídlům a nápojům
podávaným kojencům, dětem a starším osobám.
Udržujte děti v dostatečné vzdálenosti od trouby,
aby si nezpůsobily popáleniny.
Zamezení nesprávnému použití dětmi
VAROVÁNÍ!
Zařízení a jeho dostupné části se během
používání zahřejí. Děti ve věku do 8 let je
třeba udržovat mimo dosah, nejsou-li pod
trvalým dohledem.
Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby
s omezenou fyzickou, smyslovou či mentální
schopností či osoby bez dostatečných zkušeností
a znalostí, jsou-li pod dohledem, nebo pokud jim
byly poskytnuty pokyny ohledně bezpečného
používání zařízení a pokud znají související rizika.
Děti by měly být pod dohledem, aby si nemohly
s tímto spotřebičem hrát. Čištění a uživatelskou
údržbu nesmí provádět děti do 8 let a bez dozoru.
1.3
5_Electrolux_Czech_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:58 Page 99
ČEŠTINA
99
Toto zařízení je určeno pro použití v
domácnostech a pro podobné účely, mezi které
patří: kuchyňské prostory pro zaměstnance v
obchodech, kancelářích a jiných pracovních
prostředích; obytné budovy zemědělských
zařízení; klienti hotelů, motelů a jiných
residenčních prostředí; ubytování typu bed and
breakfast (nocleh se snídaní).
Toto zařízení není určeno k použití v nadmořských
výškách nad 2000 m.
1.4 Zamezení nebezpečí požáru
Mikrovlnná trouba by neměla být během
provozu ponechána bez dozoru. Příliš
vysoké výkonové stupně nebo příliš dlouhé
doby vaření mohou způsobit přehřátí
potravin a následně požár.
Elektrická zásuvka musí být přístupná tak,
aby bylo možné spotřebič v případě nouze
snadno odpojit. Zdroj napájení musí mít
230 V, 50 hz a minimálně 10 A pojistku v
distribučním vedení nebo 10 A jistič pro
rozvod. Doporučujeme zapojení spotřebiče
do samostatného obvodu. Troubu
neskladujte ani nepoužívejte venku.
Do okolí trouby a větracích otvorů nestavte
hořlavé materiály. Neblokujte žádné větrací
otvory. Z jídel a obalů odstraňte všechny
kovové uzávěry, těsnění, atd. Vznik
elektrického oblouku na kovovém povrchu
může způsobit požár. Mikrovlnnou troubu
nepoužívejte pro ohřívání oleje na smažení.
Teplotu oleje není možné kontrolovat a olej
se může vznítit. Pro přípravu popcornu v
mikrovlnné troubě použijte speciální nádobí
vyrobené pro tento účel. Uvnitř trouby
neskladujte žádné potraviny ani předměty.
Po uvedení trouby do provozu zkontrolujte
její nastavení, abyste se ujistili, že pracuje
podle vašeho přání. Přečtěte si tipy
uvedené v tomto návodu k obsluze. Troubu
nespouštějte s otevřenými dvířky ani jinak
neupravujte bezpečnostní západky dvířek.
Pokud je mezi těsněním dvířek a těsnicími
povrchy nějaký předmět, troubu nespouštějte.
Osoby, které používají
KARDIOSTIMULÁTOR, by se měli poradit
se svým lékařem nebo výrobcem
kardiostimulátoru o opatřeních v souvislosti
s používáním mikrovlnné trouby.
1.5 Zamezení možnosti
nebezpečí zásahu
elektrickým proudem
Za žádných okolností nesnímejte vnější kryt
trouby. Do otvorů pro uzavírání dvířek ani
do větracích otvorů nevlévejte žádnou
tekutinu ani nevkládejte předměty. Pokud
se do nich nějaká tekutina dostane, ihned
troubu vypněte, vypojte ze sítě a telefonicky
kontaktujte servisní středisko ve vaší
oblasti. Síťový kabel ani zástrčku
nepokládejte do vody nebo jiné tekutiny.
Zajistěte, aby se síťový kabel nedotýkal
horkých nebo ostrých povrchů, jako jsou
například ventilační otvory na zadní straně
trouby.
je-li poškozen napájecí kabel tohoto
spotřebiče, je nutné jej vyměnit za speciální
kabel. Výměnu musí provést autorizovaný
ELECTROLUX technik.
1.6 Zamezení možnosti exploze
a náhlého varu
Nikdy nepoužívejte uzavřené potravinové
obaly. Před ohřevem odstraňte víčko.
Uzavřené potravinové obaly mohou
z důvodu akumulace tlaku explodovat, a to i
5_Electrolux_Czech_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:58 Page 100
100
www.electrolux.com
po vypnutí trouby. Při ohřívání tekutin buďte
opatrní. Používejte nádobu s širokým
hrdlem, aby mohly unikat bubliny.
Abyste zabránili náhlému varu tekutin a
případnému opaření:
• Před ohříváním/opakovaným ohříváním
tekutinu zamíchejte.
• Doporučujeme vložit do ohřívané
tekutiny skleněnou tyčinku nebo nějaký
podobný předmět.
• Po ukončení ohřívání nechte na
minimálně 20 sekund tekutinu v troubě,
abyste předešli náhlému varu.
Před ohříváním potravin, jako jsou
brambory, párky nebo ovoce, propíchněte
jejich slupku, protože by mohly explodovat.
1.7 Zamezení možnosti vzniku
popálenin
Při vytahování jídla z trouby vždy používejte
speciální držák nádobí nebo kuchyňské
chňapky, abyste se nespálili. Nádoby, sáčky
na popcorn atd. otvírejte vždy co nejdále od
obličeje a rukou, abyste se neopařili párou.
Teplota nádoby neodpovídá skutečné
teplotě jídla nebo nápoje, proto vždy
zkontrolujte skutečnou teplotu jídla. Při
otevírání dvířek trouby se vždy postavte tak,
abyste se neopařili unikající párou a teplem.
Nadívaná jídla po ohřátí nakrájejte, aby
z nich unikla pára a neopařili jste se.
O dvířka trouby se neopírejte, ani se na ně
nezavěšujte. Trouba není hračka, proto si s
ní nehrajte. Naučte děti dodržovat všechna
bezpečnostní pravidla: používat kuchyňské
chňapky, opatrně odstraňovat z jídel
pokličku, věnovat zvláštní pozornost obalům
(např. z materiálů, které se samy zahřívají)
vytvořeným pro získání křupavého jídla,
protože ty mohou být obzvláště horké.
1.8 Další upozornění
Troubu nikdy žádným způsobem
neupravujte. Tato trouba je určena pouze
pro domácí přípravu jídel, proto ji používejte
pouze za tímto účelem. Není vhodná pro
komerční a laboratorní využití.
1.9 Zabezpečení
bezproblémového a
bezporuchového provozu
Troubu nikdy neuvádějte do provozu
prázdnou. Můžete tak způsobit poškození
trouby. Používáte-li nádobí, ve kterém se
má jídlo zapéci do křupava, nebo nádobí,
které se zahřívá, vždy pod ně umístěte
tepelný izolátor jako např. porcelánový talíř,
aby nedošlo k poškození otočného talíře a
unášecího podnosu z důvodu tepelného
šoku. Doba ohřevu uvedená v návodu
k nádobí nesmí být překročena.
Nepoužívejte kovové nádobí, které odráží
mikrovlny a na kterém se může vytvořit
elektrický oblouk. Do trouby nevkládejte
plechovky. Používejte pouze otočný talíř a
unášecí podnos určené pro tento typ
mikrovlnné trouby.
Aby nedošlo k poškození otočného talíře:
• Před omytím otočného talíře vodou jej
nechte zchladnout.
• Nepokládejte horké potraviny nebo
horké nádobí na studený otočný talíř.
• Nepokládejte studené potraviny nebo
studené nádobí na horký otočný talíř.
během provozu nepokládejte na vnější kryt
žádné předměty.
DŮLEŽITÉ!
Pokud si nejste jisti, jak troubu
zapojit, poraďte se s autorizovaným
a kvalifikovaným elektrikářem.
Výrobce ani prodejce nenesou
odpovědnost za poškození trouby nebo
zranění osob způsobené selháním
správného elektrického zapojení.
Na stěnách trouby nebo kolem těsnění
dvířek a těsnicích povrchů se někdy může
tvořit vodní pára nebo kapky. jedná se
o běžný jev, který není známkou netěsnosti
nebo poruchy trouby.
5_Electrolux_Czech_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:58 Page 101
ČEŠTINA
101
2. POPIS SPOTřEbIČE
2.1 Mikrovlnná trouba
1
1
2
2
3
3
4
5
4
6
7
8
8
7
6
Přední panel
Osvětlení ohřívacího
prostoru trouby
Ovládací panel
Tlačítko otevření dvířek
Kryt vlnovodu
Vnitřní prostor trouby
Těsnění
Těsnění dvířek a povrch
těsnicích ploch
5
2.2 Příslušenství
1
2
Ujistěte se, že vám bylo dodáno toto
příslušenství:
1
Otočný talíř
2
Unášecí podnos
• Vložte unášecí podnos na dno
vnitřního prostoru.
• Poté na unášecí podnos položte
otočný talíř.
• Abyste zabránili poškození otočného
talíře, zajistěte, že při vybírání nádobí
nebo nádob z trouby nedošlo k jejich
zachycení o okraj otočného talíře.
Při objednávce příslušenství uveďte
prosím svému prodejci
ELECTROLUX nebo zástupci dvě
položky: číslo součástky a název
modelu.
5_Electrolux_Czech_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:58 Page 102
102
www.electrolux.com
3. OVLÁDACÍ PANEL
1
Indikátory digitálního displeje
1
Mikrovlny
2
hodiny
3
2
Indikátory funkce
automatické vaření
3
Tlačítko
automatické vaření
4
Tlačítko
automatické
rozmrazování
5
Tlačítko výkonový
stupeň
6
Ovladač nastavení
Času/hmotnosti
7
Tlačítko Start/+30
8
Tlačítko Stop
9
Tlačítko otevření
dvířek
Stupně vaření
4
Plus/Minus
5
Automatické
rozmrazování
chleba
Automatické
rozmrazování
6
hmotnost
7
8
9
4. PřED PRVNÍM POUŽITÍM
4.1 Režimu Econ
Trouba je nastavena do režimu „úspora
energie“ (Econ).
1. Zapojte troubu do elektrické sítě.
2. Na displeji se zobrazí údaj: Econ.
3. Na displeji se spustí odpočítávání od
3:00 do nuly.
4. Po dosažení nuly se trouba přepne do
režimu Econ a displej se vymaže.
Pro zrušení režimu Econ nastavte
hodiny.
4.2 Pro zrušení režimu Econ
nastavte hodiny
Trouba má hodiny ve 12 hodinovém a 24
hodinovém režimu.
Příklad: Chcete nastavit hodiny na 11:30
(12hodinový režim).
1. Otevřete dvířka.
2. Na displeji se zobrazí údaj: Econ.
3. Stiskněte a podržte tlačítko
START/+30 po dobu 5 sekund. Zazní
zvukový signál. Na displeji se zobrazí
údaj:
4. Otočením ovladače ČASU/
HMOTNOSTI nastavte hodinu.
5_Electrolux_Czech_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:58 Page 103
ČEŠTINA
5. Stiskněte jedenkrát tlačítko START/+30
a otočením ovladače
ČASU/HMOTNOSTI nastavte minuty.
6. Stiskněte tlačítko START/+30.
7. Zkontrolujte displej:
8. Zavřete dvířka.
Ovladačem ČASU/HMOTNOSTI
můžete otáčet doprava nebo doleva.
Pokud stisknete tlačítko STOP,
hodiny se nenastaví. Na displeji se
zobrazí údaj: Econ.
Příklad: Chcete nastavit hodiny na 23:30
(24hodinový režim).
1. Otevřete dvířka.
2. Na displeji se zobrazí údaj: Econ.
3. Stiskněte a podržte tlačítko
START/+30 po dobu 5 sekund. Zazní
zvukový signál. Na displeji se zobrazí
údaj:
4. Stiskněte tlačítko START/+30. Na
displeji se zobrazí údaj:
5. Otočením ovladače ČASU/
HMOTNOSTI nastavte hodinu.
6. Stiskněte jedenkrát tlačítko START/+30
a otočením ovladače
ČASU/HMOTNOSTI nastavte minuty.
7. Stiskněte tlačítko START/+30.
8. Zkontrolujte displej:
9. Zavřete dvířka.
Ovladačem ČASU/HMOTNOSTI
můžete otáčet doprava nebo doleva.
Pokud stisknete tlačítko STOP,
hodiny se nenastaví. Na displeji se
zobrazí údaj: Econ.
4.3 Změna nastavení času
Příklad: Chcete nastavit hodiny na 11:45.
1. Otevřete dvířka.
2. Stiskněte a podržte tlačítko
START/+30 po dobu 5 sekund. Zazní
zvukový signál. Na displeji se zobrazí
údaj:
(Pokud chcete hodiny přepnout do
24hodinového režimu, stiskněte znovu
tlačítko START/+30.)
103
3. Otočením ovladače ČASU/
HMOTNOSTI nastavte hodinu.
4. Stiskněte jedenkrát tlačítko START/+30
a otočením ovladače
ČASU/HMOTNOSTI nastavte minuty.
5. Stiskněte tlačítko START/+30.
6. Zkontrolujte displej:
4.4 Chcete-li zrusit hodiny a
nastavte režim Econ
1. Otevřete dvířka.
2. Stiskněte a podržte tlačítko
START/+30 po dobu 5 sekund. Zazní
zvukový signál. Na displeji se zobrazí
údaj:
3.
4.
5.
6.
7.
(Pokud chcete hodiny přepnout do
24hodinového režimu, stiskněte znovu
tlačítko START/+30.)
Stiskněte tlačítko STOP.
Na displeji se zobrazí údaj: Econ.
Zavřete dvířka.
Na displeji se spustí odpočítávání od
3:00 do nuly.
Po dosažení nuly se trouba přepne do
režimu Econ a displej se vymaže.
4.5 Dětská bezpečnostní
pojistka
Trouba obsahuje bezpečnostní funkci,
která znemožňuje nechtěné uvedení do
provozu trouby dětmi. Po nastavení
pojistky nelze ovládat žádnou část trouby,
dokud nebude tato funkce zrušena.
Příklad: Chcete nastavit dětskou
bezpečnostní pojistku.
1. Stiskněte a podržte tlačítko STOP po
dobu 5 sekund.
2. Zazní dvakrát zvukový signál a
zobrazí se údaj „LOC“.
Chcete-li zrušit dětskou
bezpečnostní pojistku, stiskněte a
podržte tlačítko STOP po dobu
5 sekund, Zazní dvakrát zvukový
signál a zobrazí se aktuální čas.
Dětskou bezpečnostní pojistku nelze
nastavit, pokud není nastaven čas.
5_Electrolux_Czech_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:58 Page 104
104
www.electrolux.com
5. OVLÁDÁNÍ MIKROVLNNÉ TROUbY
5.1 Nádobí bezpečné pro vaření v mikrovlnné troubé
Nádobí
Bezpečné Poznámky
pro
mikrovlnné
trouby
Alobal/nádoby
Pro ochranu jídla před přehřátím lze použít malé
3/7
s fólií
proužky alobalu. Mezi fólií a stěnami trouby by měla
být vzdálenost alespoň 2 cm, neboť může dojít ke
vzniku elektrického oblouku. Doporučujeme používat
pouze nádoby s fólií, které jsou k těmto účelům
označeny výrobcem. jehož pokyny pečlivě dodržujte.
Porcelán a
Porcelán, keramika, glazovaná keramika a kostní
3/7
keramika
porcelán jsou obvykle vhodné, pokud nemají kovové
zdobení.
Skleněné nádobí,
Pokud používáte tenké skleněné nádobí, měli byste
3
např. Pyrex ®
být opatrní, protože při náhlém ohřátí může dojít
k jeho rozbití nebo prasknutí.
Kovové nádobí
Při mikrovlnném ohřevu nedoporučujeme používat
7
kovové nádobí, protože může způsobit vznik
elektrického oblouku a následně požár.
Plastové/polystyren
U některých nádob je třeba dávat pozor, neboť se
3
ové nádoby (např.
mohou při vysokých teplotách zkroutit, roztavit nebo
na potraviny
ztratit barvu.
rychlého
občerstvení)
Sáčky do
je třeba je propíchnout, aby mohla unikat pára.
3
mrazničky/pečicí
Zkontrolujte, zda jsou sáčky vhodné pro použití
sáčky
v mikrovlnné troubě. Nepoužívejte plastové ani
kovové sponky, neboť se mohou roztavit či vznítit
z důvodu vzniku elektrického oblouku.
Papír – talíře,
Používejte je pouze pro ohřívání nebo absorpci
3
kelímky a
vlhkosti. buďte opatrní, neboť jejich přehřátí může
kuchyňské utěrky
způsobit požár.
Slaměné a dřevěné
Při použití těchto materiálů mějte troubu vždy pod
3
nádoby
dohledem, neboť jejich přehřátí může způsobit požár.
Recyklovaný papír
Mohou obsahovat výtažky z kovu, které způsobují
7
a noviny
vytvoření elektrického oblouku a potenciálně i požár.
5_Electrolux_Czech_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:58 Page 105
ČEŠTINA
105
5.2 Rady pro mikrovlnné vaření
Rady pro mikrovlnné vaření
Složení
Velikost
Teplota jídla
Rozmístění
Zakrytí
Propíchnutí
Pokrmy s vysokým obsahem tuku nebo cukru (např. vánoční puding,
plněná paštika) vyžadují kratší dobu ohřevu. buďte opatrní, neboť
přehřátí může způsobit požár.
Chcete-li dosáhnout rovnoměrného vaření, vařte kousky stejné velikosti.
Očáteční teplota potravin ovlivňuje potřebnou délku doby vaření.
Potraviny s náplní, (např. koblihy s džemem) propíchněte, aby mohlo
unikat teplo a pára.
Nejsilnější části jídla, (např. kuřecí stehna), umístěte směrem k vnějšímu
okrají nádoby.
Používejte potravinovou fólii s otvory pro mikrovlnné vaření nebo vhodné
víko.
Před vařením nebo ohříváním potravin se slupkou nebo kůží, (jako jsou
brambory, ryby, kuřata a párky), propíchněte jejich slupku, protože se
v nich kumuluje pára a potraviny by mohly explodovat.
DŮLEŽITÉ!
Vejce ve skořápkách a celá vejce natvrdo by se neměla ohřívat
pomocí mikrovln, protože mohou explodovat dokonce i po ukončení
mikrovlnného varu.
Míchat, otáčet Pro dosažení rovnoměrného ohřevu je důležité během vaření jídlo
a přerovnávat míchat, otáčet a přerovnávat. Pokrm vždy míchejte a přerovnávejte od
vnějšího okraje směrem ke středu.
Odstání
Po dokončení vaření je nutná doba odstavení, aby se teplo rovnoměrně
rozptýlilo po celém pokrmu.
Přikrytí
horké části, (např. nohy a křídla na kuřeti), lze přikrýt malými kousky
fólie, které odráží mikrovlny.
5.3 Mikrovlnné vaření
Trouba má 6 stupňů výkonu.
Nastavení
výkonu
900 W/
VYSOKÝ
630 W
Doporučené použití
Používá se pro rychlé vaření nebo ohřívání, (např. polévek, hotových jídel,
konzervovaných jídel, nápojů, zeleniny, ryb atd).
Používá se pro časově delší vaření hutnějších jídel, např. pečeně, sekané
a porcovaného masa, dále choulostivějších jídel jako je sýrová omáčka
nebo piškotový koláč. během takto omezeného stupně vaření omáčka
nepřekypí a pokrm se provaří rovnoměrně bez převaření na okrajích.
450 W
Používá se pro husté pokrmy vyžadující delší dobu vaření (při běžné
přípravě v troubě), (např. hovězí). Doporučujeme použít tento výkon,
abyste zajistili, že bude maso dostatečně měkké.
270 W/
Výběrem tohoto stupně dosáhnete rovnoměrného rozmrazení. Tento
ROZMstupeň je též ideální pro pozvolné vaření rýže, těstovin, knedlíků a
RAZOVÁNÍ vaječného krému.
90 W
Používá se pro pomalé rozmrazování, (např. šlehačkového dortu nebo
pečiva).
0 W
Pro odstání/časovač.
W = WATT
5_Electrolux_Czech_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:58 Page 106
106
www.electrolux.com
Doba vaření
0 - 5 minut
5 - 10 minut
10 - 30 minut
30 - 90 minut
Interval
15 sekund
30 sekund
1 minuta
5 minut
Příklad: Chcete ohřívat polévku po dobu
2,5 minuty na stupni výkonu 630 W.
1. Stiskněte tlačítko STUPEŇ VÝKONU.
2. Zadejte čas otočením ovladače
ČASU/HMOTNOSTI doprava/
doleva, až se zobrazí hodnota 2.30.
3. Stiskněte tlačítko START/+30.
DŮLEŽITÉ!
Pokud není vybrán stupeň výkonu,
bude automaticky nastaveno
900 W/VYSOKÝ.
• Pokud během vaření otevřete dvířka,
doba ohřívání na digitálním displeji se
automaticky zastaví. Čas se opět
začne odpočítávat, jakmile dvířka
zavřete a stisknete tlačítko
START/+30.
• Pokud chcete během vaření zjistit
STUPEŇ VÝKONU, stiskněte
jedenkrát tlačítko výkonu.
• během vaření můžete dobu ohřevu
zvýšit nebo snížit pomocí ovladače
ČASU/HMOTNOSTI.
• během přípravy pokrmu můžete
změnit výkonový stupeň otočením
ovladače nastavení STUPEŇ
VÝKONU.
• Chcete-li během vaření zrušit
nastavený program, stiskněte dvakrát
tlačítko STOP.
5.4 Snížený stupeň výkonu
Režim vaření
Mikrovlnné vaření 900 W
Standardní doba
20 minut
Snížený stupeň výkonu
Mikrovlnné vaření 630 W
5.5 Časovač
5.6 Přidání 30 sekund
Příklad: Chcete nastavit časovač na
7 minut.
Přímý start
1. Stiskněte sedmkrát tlačítko
STUPEŇ VÝKONU.
2. Zadejte čas otočením ovladače
ČASU/HMOTNOSTI doprava/doleva,
až se zobrazí hodnota 7.00.
3. Stiskněte tlačítko START/+30.
Časovač můžete pozastavit
stisknutím tlačítka STOP. Chcete-li
časovač opět spustit, stiskněte
tlačítko START/+30. Chcete-li jej
ukončit, stiskněte znovu tlačítko
STOP.
Stisknutím tlačítka START/+30 můžete
přímo spustit proces mikrovlnného vaření
po dobu 30 sekund se stupněm výkonu
900 W/VYSOKÝ.
Prodloužení doby vaření
Doba úpravy může být prodloužena
o násobek 30 sekund stisknutím tlačítka
START/+30 během provozu trouby.
Tuto funkci nelze použít během
režimu automatické vaření nebo
automatické rozmrazování.
5_Electrolux_Czech_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:58 Page 107
ČEŠTINA
5.7 Plus a minus
funkce PLUS
a MINUS
umožňuje zvýšení nebo snížení doby
vaření při použití automatických
programů.
Příklad: Chcete uvařit 0,3 kg brambor.
1. Vyberte požadovanou nabídku
dvojitým stisknutím tlačítka
AUTOMATICKÉ VAŘENÍ.
2. Otočte ovladačem
ČASU/HMOTNOSTI tak, aby se
zobrazila hodnota 0.3.
3. Stisknutím tlačítka pro výběr
STUPEŇ VÝKONU zvolte nastavení
PLUS
.
4. Stiskněte tlačítko START/+30.
Chcete-li zrušit funkci
PLUS/MINUS, stiskněte třikrát
tlačítko STUPEŇ VÝKONU.
Pokud vyberete PLUS, zobrazí se
na displeji symbol
.
Pokud vyberete MINUS, zobrazí se
na displeji symbol
.
5.8 Vícekrokové vaření
Pomocí funkce mikrovlnného vaření
můžete naprogramovat maximálně
3 sekvence.
Příklad: Když chcete vařit:
Krok 1: 5 minuty 900 W
Krok 2: 16 minuty 270 W
1. Stiskněte tlačítko STUPEŇ VÝKONU.
2. Zadejte požadovaný čas otočením
ovladače ČASU/HMOTNOSTI
doprava, až se zobrazí hodnota 5.00.
3. Stiskněte čtyřikrát tlačítko STUPEŇ
VÝKONU.
4. Zadejte požadovanou dobu vaření
otočením ovladače
ČASU/HMOTNOSTI doprava, až se
zobrazí hodnota 16.00.
5. Stiskněte tlačítko START/+30.
Trouba zahájí vaření po dobu 5 minut při
výkonu 900 W a poté po dobu 16 minut
při výkonu 270 W.
107
5.9 funkce automatického
vaření a automatického
rozmrazování
funkce automatického vaření a
automatického rozmrazování automaticky
nastaví správný režim a dobu vaření. Na
výběr máte z šesti nabídek funkce
automatického vaření a ze dvou nabídek
automatického rozmrazování.
Pokrm
Nápoj
Symbol
Vařené brambory/
brambory ve slupce
Mražená zelenina
Čerstvá zelenina
hotové mražené pokrmy
Rybí filety s omáčkou
Maso/drůbež/ryby
Chléb
Příklad: Chcete uvařit 0,3 kg brambor.
1. Vyberte požadovanou nabídku
dvojitým stisknutím tlačítka
AUTOMATICKÉHO VAŘENÍ.
2. Otočte ovladačem
ČASU/HMOTNOSTI tak, aby se
zobrazila hodnota 0.3.
3. Stiskněte tlačítko START/+30.
jakmile je nutné provést nějakou akci
(např. otočení pokrmu), trouba se
zastaví, zazní zvukový signál a na
displeji bude blikat indikátor a zobrazí
se zbývající doba vaření. Chcete-li
pokračovat ve vaření, stiskněte
tlačítko START/+30. Po skončení
doby automatického
vaření/rozmrazování se program
automaticky zastaví. Zazní zvukový
signál a začne blikat symbol vaření.
Po 1 minutě a zvukovém signálu se
zobrazí aktuální čas.
5_Electrolux_Czech_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:58 Page 108
108
www.electrolux.com
6. TAbULKY PROgRAMŮ
Automatické
vaření
Nápoj
(čaj/káva)
Vařené
brambory a
brambory ve
slupce
Mražená
zelenina
Čerstvá
zelenina
hotové
mražené
pokrmy
(míchatelné)
Rybí filety
s omáčkou
Tlačítko Postup
Hmotnost
(interval)/nádobí
1-6 šálky
• Položte šálek k okraji otočného talíře.
x1
1 šálek = 200 ml
• Vložte vařené brambory nebo brambory ve
0,2-1,0 kg (100 g)
x2
slupce do misky.
Miska a víko
• Přidejte požadované množství vody (na
100 g) cca 2 lžíce a trochu soli.
• Zakryjte víkem.
• Po zaznění zvukového signálu zamíchejte a
znovu přikryjte.
• Po dokončení vaření odstavte na cca
2 minuty.
0,1-0,8 kg (100 g)
• Přidejte 1 lžíci vody na 100 g a sůl podle
x3
Miska a víko
potřeby. (U hub není třeba přidávat vodu.)
• Zakryjte víkem.
• Po zaznění zvukového signálu zamíchejte a
znovu přikryjte.
• Po dokončení vaření odstavte na cca
2 minuty.
je-li zelenina přimražena k sobě, uvařte ji
ručně.
0,1-0,8 kg (100 g)
• Nakrájejte ji na malé kousky, např. proužky,
x4
Miska a víko
kostičky nebo plátky.
• Přidejte 1 lžíci vody na 100 g a sůl podle
potřeby. (U hub není třeba přidávat vodu.)
• Zakryjte víkem.
• Po zaznění zvukového signálu zamíchejte a
znovu přikryjte.
• Po dokončení vaření odstavte na cca
2 minuty.
0,3-1,0 kg (100 g)
• Vložte pokrm do nádoby vhodné pro vaření
x5
Miska a víko
v mikrovlnné troubě.
• Přidejte tekutinu, pokud to doporučuje
výrobce.
• Zakryjte víkem.
• Vařte bez poklice, pokud je to uvedeno
v pokynech výrobce.
• Po zaznění zvukového signálu zamíchejte a
znovu přikryjte.
• Po dokončení vaření zamíchejte a odstavte
na cca 2 minuty.
0,5 -1,5 kg1) (100 g)
• Viz recepty na rybí filety s omáčkou.
x6
gratinovací
1) Celková hmotnost přísad.
nádoba a
potravinová fólie
pro mikrovlnné
trouby
5_Electrolux_Czech_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:58 Page 109
ČEŠTINA
109
Automatické
Hmotnost
Tlačítko Postup
rozmrazování
(interval)/nádobí
Maso/ryby/drůbež 0,2-1,0 kg (100 g)
• Položte pokrm do ploché mísy do
x1
Plochá mísa
středu otočného talíře.
• Po zaznění signálu pokrm otočte,
přerovnejte a oddělte. Konce
(celá ryba, rybí
silných částí a teplá místa chraňte
plátky, rybí filety,
alobalem.
kuřecí stehna,
• Po rozmrazení zabalte pokrm do
kuřecí prsa, mleté
alobalu na 15 až 45 minut, aby
maso, steak,
došlo k celkovému rozmražení.
kotlety,
•
Mleté maso: Po zaznění signálu
hamburgery,
pokrm otočte. je-li to možné,
párky)
rozmražené části vyndejte.
Není vhodné pro celou drůbež.
Chléb
0,1-1,0 kg (100 g)
Plochá mísa
• Chlazené potraviny se vaří od 5°C a
mražené potraviny se od -18°C.
• Zadejte pouze hmotnost pokrmu.
Nepřidávejte hmotnost nádoby.
• Pro pokrm, který váží více nebo méně
než hmotnosti/množství uvedené
v tabulkách pro automatické vaření a
rozmrazování, použijte ruční postup.
• Konečná teplota se bude měnit podle
počáteční teploty. Po dokončení
vaření zkontrolujte, zda je pokrm
ohřátý.
x2
• Rozmístěte pokrm do ploché mísy
do středu otočného talíře. Pro
1,0 kg položte přímo na otočný talíř.
• Po zaznění signálu pokrm otočte,
přerovnejte a odstraňte rozmražené
plátky.
• Po rozmrazení zabalte pokrm do
alobalu nechte 5 až 15 minut
odstát, aby došlo k celkovému
rozmražení.
• Po skončení mikrovlnného režimu se
může spustit ventilátor.
• Steaky a kotlety by měly být zmraženy
v jedné vrstvě.
• Mleté maso by mělo být zmraženo v
tenké formě.
5_Electrolux_Czech_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:58 Page 110
110
www.electrolux.com
Recepty pro automatické vaření
Rybí filety s pikantní omáčkou
0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg
175 g 350 g 525 g konzervovaná
rajčata
(bez šťávy)
50 g 100 g 150 g kukuřice
5g
10 g
15 g chilli omáčka
15 g
30 g
45 g cibule (najemno
nakrájená)
1 lžička 1-2
2-3 ocet z červeného
lžička lžička vína
hořčice, tymián a
kajenský pepř
250 g 500 g 750 g rybí filety
sůl
1. Smíchejte přísady pro omáčku.
2. Vložte rybí filety do kulaté gratinovací
nádoby tenkými konci směrem ke
středu a osolte je.
3. Rozetřete omáčku na rybí filety.
4. Přikryjte pokrm potravinovou fólií
vhodnou do mikrovlnné trouby a vařte
v režimu pro automatické vaření „Rybí
filety s omáčkou“.
5. Po dokončení vaření odstavte na cca
2 minuty.
Rybí filety s kari omáčkou
0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg
250 g 500 g 750 g rybí filety
sůl
50 g 100 g 150 g banán (nakrájený
na kousky)
200 g 400 g 600 g hotová kari
omáčka
1. Vložte rybí filety do kulaté gratinovací
nádoby tenkými konci směrem ke
středu a osolte je.
2. Na rybí filety kousky banánu a
rozetřete připravenou kari omáčku.
3. Přikryjte pokrm potravinovou fólií
vhodnou do mikrovlnné trouby a vařte
v režimu pro automatické vaření „Rybí
filety s omáčkou“.
4. Po dokončení vaření odstavte na cca
2 minuty.
5_Electrolux_Czech_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:58 Page 111
ČEŠTINA
111
Tabulky vaření
Pokrm/Nápoj
Množství Stupeň Doba
-g/mlvýkonu -minMléko, 1 šálek
150
900 W
1
Voda, 1 šálek
150
900 W
2
6 šálků
900
900 W
8-10
1 nádoba
1000
900 W
9-11
jídlo na jeden talíř
400
900 W
4-6
(zelenina, maso a
přílohy)
Metoda
Polévka/dušený
Zelenina
200
200
500
900 W
900 W
900 W
1-2
2-3
3-5
Maso, 1 plátek1)
200
900 W
3
přikryjte, po ohřátí zamíchejte
v případě potřeby přilijte trochu vody,
přikryjte a v polovině ohřívání
zamíchejte
rozetřete tenkou vrstvu omáčky na
horní část, přikryjte
Rybí filety1)
Koláč, 1 plátek
Dětská výživa,
1 sklenice
200
150
190
900 W
450 W
450 W
3-5
½-1
½-1
Rozpuštěný
margarín nebo
máslo1)
Rozpuštěná
čokoláda
50
900 W
½
přikryjte
100
450 W
3-4
občas zamíchejte
nezakrývejte
nezakrývejte
nezakrývejte
nezakrývejte
přilijte trochu vody do omáčky,
přikryjte pokličkou a v polovině
ohřívání zamíchejte
přikryjte
vložte do ploché mísy
nalijte do vhodné nádoby pro
mikrovlnné trouby, po ohřátí pořádně
zamíchejte a zkontrolujte teplotu
1) z chlazeného
Pokrm
Množství Stupeň Doba
-gvýkonu -min-
Metoda
guláš
500
270 W
8-10 v polovině rozmrazování
zamíchejte
Koláč, 1 plátek
Ovoce, např.
třešně, jahody,
maliny, švestky
150
250
90 W
270 W
1-3
3-5
vložte do ploché mísy
rovnoměrně rozložte,
v polovině rozmrazování
obraťte
Doba
odstání
-min10-30
5
5
5_Electrolux_Czech_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:58 Page 112
112
www.electrolux.com
Rozmraz- Množství Nastavování a
-gení
vaření
Rybí filet
300
Mikro
jídlo na
400
Mikro
jeden talíř
Pokrm
Pečeně
(vepřová,
telecí a
jehněčí)
hovězí
pečeně
(středně
propečená)
Rybí filet
Množství
-g-
Stupeň Doba
výkonu -min900 W
900 W
9-11
8-10
Stupeň Doba
výkonu -min-
1000
630 W
34-38
1000
630 W
20-24
200
900 W
4-6
Metoda
Doba
odstání
-minpřikryjte
2
přikryjte, po 6 minutách
2
zamíchejte
Metoda
ochuťte podle potřeby,
vložte do mělké ploché
nádoby, otočte v polovině
doby přípravy.
ochuťte podle potřeby,
vložte do mělké ploché
nádoby, otočte v polovině
doby přípravy.
ochuťte podle potřeby,
vložte do ploché nádoby,
přikryjte
Doba
odstání
-min10
Doby uvedené v tabulce jsou vodítka a mohou se měnit podle teploty
zmražení, kvality a hmotnosti potravin.
10
3
5_Electrolux_Czech_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:58 Page 113
ČEŠTINA
113
7. ÚDRŽbA A ČIšTěNÍ
UPOZORNĚNÍ!
NA ŽÁDNOU Z ČÁSTÍ MIKROVLNNÉ
TROUbY NEPOUŽÍVEjTE KOMERČNÍ
ČISTICÍ PROSTřEDKY PRO TROUbY,
PARNÍ ČISTIČE, DRSNÉ A hRUbÉ
ČISTIČE, jAKÉKOLI ČISTICÍ
PROSTřEDKY ObSAhUjÍCÍ hYDROXID
SODNÝ NEbO DRÁTěNKY.
TROUbU ČISTěTE V PRAVIDELNÝCh
INTERVALECh A ODSTRAŇUjTE
VEšKERÉ ZbYTKY jÍDLA. Pokud trouba
nebude udržována v čistotě, může dojít
k narušení povrchu. To by negativně
ovlivnilo životnost spotřebiče a mohlo by
vyústit i v nebezpečnou situaci.
Vnější části trouby
Vnější část trouby můžete snadno vyčistit
jemným mýdlem a vodou. Mýdlo z trouby
pečlivě setřete vlhkým hadříkem a poté
troubu osušte jemnou utěrkou.
Ovládací panel
Deaktivujte ovládací panel otevřením
dvířek trouby. Při čištění panelu byste měli
dát pozor. Panel jemně otřete pouze
hadříkem navlhčeným vodou. Vyhněte se
použití příliš velkého množství vody.
Nepoužívejte žádné chemické čisticí
prostředky, ani čisticí prostředky s pískem.
Vnitřek trouby
Postříkané, rozsypané a rozlité zbytky
setřete po každém použití trouby měkkým
vlhkým hadříkem nebo houbičkou, dokud
je trouba ještě teplá. Větší rozlité zbytky
odstraňte jemným mýdlem a setřením
vlhkým hadříkem, dokud neodstraníte
všechny zbytky. Nikdy nesundávejte kryt
vlnovodu.
Dbejte na to, aby se mýdlo ani voda
nedostaly do malých větracích otvorů ve
stěnách trouby, což by ji mohlo poškodit.
Na vnitřní část trouby nepoužívejte čisticí
prostředky ve spreji.
Otočný talíř a unášecí podnos
Vyndejte otočný talíř a unášecí podnos
z trouby. Omyjte je v mýdlové vodě. Otřete
je měkkou utěrkou. Otočný talíř i unášecí
podnos můžete mýt v myčce na nádobí.
Dvířka
Pravidelně čistěte obě strany dvířek,
těsnění i těsnicí povrchy jemným vlhkým
hadříkem od všech nečistot. Nepoužívejte
agresivní brusné čisticí prostředky ani
ostré kovové škrabky pro čištění dvířek
nebo skla trouby. Mohly by povrch
poškrábat a způsobit popraskání skla.
DŮLEŽITÉ!
Neměli byste používat parní čistič.
5_Electrolux_Czech_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:58 Page 114
114
www.electrolux.com
8. CO DĔLAT KDYŽ
Problém
Mikrovlnná trouba
nefunguje správně?
Kontrolované položky...
• Nefungují pojistky v pojistkové skříni.
• Došlo k přerušení napájení.
• Pokud bude i nadále docházet ke spálení pojistek,
kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře.
Mikrovlnný režim
• Dvířka nejsou řádně zavřená.
nefunguje?
• Těsnění dvířek a jejich povrch není čistý.
• Nebylo stisknuto tlačítko START/+30.
Otočný talíř se neotáčí? • Unášecí podnos není správně připojen k pohonu.
• Nádobí do trouby přesahuje otočný talíř.
• jídlo přesahuje přes okraj otočného talíře a brání mu
v otáčení.
• V prostoru pod otočným talířem se nachází nějaký
předmět.
Mikrovlnnou troubu nelze • Izolujte spotřebič od pojistkové skříně.
vypnout?
• Kontaktujte místní servisní ELECTROLUX středisko.
Světlo vnitřku trouby
• Kontaktujte místní servisní ELECTROLUX středisko.
nefunguje?
Žárovku světla vnitřku trouby mohou vyměnit pouze
vyškolení technici ELECTROLUX.
Prohřátí a vaření jídla
• Nastavte delší dobu vaření (dvojnásobné množství =
trvá déle než dříve?
téměř dvojnásobná doba) nebo
• je-li jídlo studenější než obvykle, čas od času je otočte
nebo obraťte, případně
• Nastavte vyšší nastavení výkonu.
5_Electrolux_Czech_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:58 Page 115
ČEŠTINA
115
9. INSTALACE
Troubu lze nainstalovat do pozice A
nebo B:
Pozice
A
B
A
b
Rozměry výklenku
Š
H
V
562 x 550 x 450
562 x 500 x 450
Měření v (mm)
běžná
trouba
9.1 Instalace spotřebiče
4 mm
4 mm
4 mm
1. Odstraňte veškerý obal a pečlivě
zkontrolujte, zda nejsou na troubě
známky poškození.
2. Namontujte upevňovací háčky ke
kuchyňské skřínce dle instrukcí v
dodaném návodu a vzoru.
3. Připevněte zařízení ke kuchyňské
skřínce pomalu bez použití síly.
Zařízení zdvihněte na upevňovací
háčky a poté jej nechte dosednout do
zabezpečené pozice. Pro případ
odlišné instalace jsou háčky
oboustranné. Přední rám trouby musí
těsně přiléhat k otvoru v přední straně
skřínky.
4. Zajistěte, aby byl spotřebič stabilní a
nebyl nakloněn. Mezi dvířky horní
skříňky a horní částí rámu musí být
mezera 4 mm (viz nákres).
5_Electrolux_Czech_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:58 Page 116
116
www.electrolux.com
9.2 Připojení spotřebiče ke zdroji elektrické energie
(A)
• Elektrická zásuvka musí být přístupná
tak, aby bylo možné spotřebič
v případě nouze snadno odpojit. Nebo
by mělo být možné izolovat troubu od
napájení začleněním vypínače
odpovídajícího pravidlům pro kabeláž.
• Zásuvka by měla být umístěna za
skříňkou.
• Nejlepší pozice je nad skříňkou, viz (A).
• Připojte spotřebič ke zdroji
jednofázového napětí 230 V/50 hz
střídavého proudu prostřednictvím
správně nainstalované zásuvky
s uzemněním. Zásuvka musí být jištěn
10 A pojistku.
• Napájecí kabel může vyměnit pouze
elektrikář.
• Před zahájením instalace přivažte
k napájecímu kabelu kus provázku,
abyste při instalaci spotřebiče usnadnili
připojení k bodu (A).
• Při vkládání trouby do vysoké skříně,
NESMÍ dojít k poškození napájecího
kabelu.
• Síťový kabel ani zástrčku nepokládejte
do vody nebo jiné tekutiny.
9.3 Elektrické připojení
UPOZORNĚNÍ!
TOTO ZAřÍZENÍ MUSÍ bÝT
UZEMNěNO
Výrobce nenese žádnou odpovědnost za
případy, kdy nejsou tato bezpečnostní
opatření dodržena.
Pokud se zástrčka, která je k troubě
připevněna, nehodí do zásuvky, musíte
zavolat na místní servisu.
5_Electrolux_Czech_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 07:58 Page 117
ČEŠTINA
117
10. TEChNICKÉ ÚDAjE
Střídavé napětí
Distribuce line pojistka/jistič
Požadovaný výkon:
Mikrovlny
Výstupní výkon:
Mikrovlny
frekvence mikrovln
Vnější rozměry:
EMS26004O
Rozměry vnitřního prostoru
Objem trouby
Otočný talíř
hmotnost
Osvětlení ohřívacího prostoru trouby
1)
2)
230 V, 50 hz, jednofázové
Minimálně 10 A
1.3 kW
900 W (IEC 60705)
2450 Mhz1) (Skupina 2/třída b)
594 mm (š) x 459 mm (V) x 404 mm (h)
342 mm (š) x 207 mm (V) x 368 mm (h)2)
26 litrů2)
ø 325 mm, skleněný
cca 19 kg
25 W/240-250 V
Tento výrobek splňuje požadavky evropské normy EN55011.
V souladu s touto normou je tento výrobek klasifikován jako zařízení skupina 2, třída b.
Skupina 2 znamená, že zařízení záměrně vytváří radiofrekvenční energii ve formě elektromagnetické
radiace pro tepelné zpracování jídla. Třída b znamená, že zařízení je vhodné pro používání
v domácnosti.
Vnitřní objem je vypočten na základě změření maximální šířky, hloubky a výšky.
Skutečný objem pro uložení jídla je menší.
Skutečný objem pro uložení jídla je menší. Tato trouba je v souladu s požadavky směrnic
2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC a 2011/65/EU.
V RÁMCI NEUSTÁLÉhO ZLEPšOVÁNÍ MŮŽE DOjÍT U TEChNICKÝCh ÚDAjŮ KE
ZMěNě bEZ PřEDChOZÍhO UPOZORNěNÍ
11. INfORMACE O ŽIVOTNÍM PROSTřEDÍ
Recyklujte materiály označené symbolem
. Obaly vyhoďte do příslušných
odpadních kontejnerů k recyklaci.
Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské
zdraví a recyklovat elektrické a
elektronické spotřebiče určené k likvidaci.
Spotřebiče označené příslušným
symbolem
nelikvidujte spolu s
domovním odpadem. Spotřebič odevzdejte
v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte
místní úřad.
6_Electrolux_Croatian_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 08:07 Page 118
118
www.electrolux.com
SADRžAj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
VAžNE SIGURNOSNE UPUTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
PREGLED ZNAčAjKI PEćNICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
UPRAVLjAčKA PLOčA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
PRIjE PRVE UPORABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
NAčIN RADA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
TABLICE PROGRAMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
ODRžAVANjE I čIŠćENjE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
ŠTO UčINITI AKO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
UGRADNjA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
TEhNIčKI PODACI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
INfORMACIjE O ZBRINjAVANjU OTPADA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
ZA SAVRŠENE REZULTATE
Drago nam je da ste odabrali Electrolux-ov proizvod. Osmislili smo ga na način koji će vam
pružiti besprijekornu učinkovitost dugi niz godina uz najnoviju tehnologiju koja pojednostavljuje vaše svakodnevne zadatke. Značajke koje nudi ovaj proizvod odlike su vrhunskih
uređaja. Pročitajte upute u nastavku kako biste optimalno iskoristili mogućnosti vaše nove
mikrovalne pećnice.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, prospekata, rješavanju problema, servisnim informacija:
www.electrolux.com
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.electrolux.com/productregistration
Kupovinu dodatne opreme, potrošnog materijala i originalnih rezervnih dijelova za vaš uređaj:
www.electrolux.com/shop
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Kada se obraćate servisu, provjerite da su Vam dostupni sljedeći podaci.
Informacije možete pronaći na nazivnoj pločici. Model, PNC, serijski broj.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije
Opće informacije i savjeti
Informacije za zaštitu okoliša
Zadržava se pravo na izmjene bez prethodne najave.
6_Electrolux_Croatian_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 08:07 Page 119
HRVATSKI
119
1. VAžNE SIGURNOSNE UPUTE
VAŽNO!
VAžNE SIGURNOSNE UPUTE: PAžLjIVO
PROčITAjTE UPUTE I SAčUVAjTE Ih ZA
BUDUćU UPORAB.
NE OTVARAjTE VRATA PEćNICE ako se
zagrijavana hrana počne dimiti. Isključite pećnicu
i iskopčajte kabel napajanja dok se hrana ne
prestane dimiti. Otvaranje vrata dok se hrana
dimi može uzrokovati vatru. Upotrijebite isključivo
posude i posuđe prikladno za mikrovalnu pećnicu.
Ne ostavljajte pećnicu bez nadzora kada
upotrebljavate potrošne plastične, papirnate ili
druge zapaljive posude za hranu. Nakon uporabe
očistite zaštitni poklopac valovoda, odjeljak za
kuhanje, okretni pladanj i nosač okretnog pladnja.
Ovi dijelovi moraju biti suhi i bez tragova
masnoće. Može doći do pregr-ijavanja nakupljene
masnoće te nastanka dima i vatre. Mikrovalna
pećnica je namijenjena za grijanje hrane i pića.
Sušenje hrane i tkanina te zagrijavanje grijačih
podloga, papuča, spužvi, vlažne odjeće i sličnih
stvari može prouzročiti ozljede, zapaljenje ili
požar.
Izbjegavanje opasnosti od ozljede
UPOZORENJE!
Ne upotrebljavajte pećnicu ako je oštećena
ili ima kvar.
Prije uporabe provjerite sljedeće:
a) Vrata - pobrinite se da se vrata pećnice
pravilno zatvaraju te da su pravilno poravnata i
nisu svinuta.
1.1
6_Electrolux_Croatian_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 08:07 Page 120
120
www.electrolux.com
b) Šarke i sigurnosni zasuni na vratima - provjerite
da nisu slomljeni ili labavi.
c) Brtve na vratima i brtvene površine - provjerite
da nisu oštećene.
d) Unutar odjeljka za kuhanje ili na vratima pobrinite se da nema udubljenja.
e) Kabel za napajanje i utikač - provjerite se da
nisu oštećeni.
Nikada sami ne vršite prilagodbe, popravke ili
izmjene na pećnici. Svaki servisni rad ili popravak
koji uključuje uklanjanje poklopca pećnice koji štiti
od izlaganja energiji mikrovalova smije provoditi
samo kvalificirano tehničko osoblje.
Ne dopustite da se masnoća ili prljavština nakupe
na brtvama vrata i okolnim dijelovima pećnice.
Slijedite upute za „Održavanje i čišćenje”. čistite
pećnicu u pravilnim intervalima i uklonite sve
ostatke hrane. Zanemarivanje čistoće pećnice
može dovesti do propadanja površine, a to
izuzetno utječe na vijek trajanja. U najgorem
slučaju može biti smanjena sigurnost pećnice.
Ne pokušavajte sami zamijeniti svjetiljku pećnice
bez pomoći ovlaštenog ELECTROLUX servisera.
U slučaju da svjetiljka pećnice prestane raditi,
obratite se distributeru ili nazovite najbliži
ELECTROLUX -ov ovlašteni servisni zastupnik.
1.2
Izbjegavanje opasnosti od eksplozije i
iznenadnog vrenja
UPOZORENJE!
Tekućine i ostalu vrstu hrane ne smijete
zagrijavati u zatvorenim posudama jer bi
moglo doći do eksplozije.
6_Electrolux_Croatian_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 08:07 Page 121
HRVATSKI
121
Zagrijavanje napitaka u mikrovalnoj pećnici može
uzrokovati naknadno kipljenje. Stoga posebno
pripazite pri vađenju posude sa zagrijanom
tekućinom.
Ne kuhajte jaja u ljusci. Cijela tvrdo kuhana jaja
ne smijete zagrijavati u mikrovalnoj pećnici jer bi
se mogla rasprsnuti čak i nakon zagrijavanja. Da
biste iskuhali ili podgrijali jaja koja nisu zgnječena
ili promiješana, ubodite žumanjak i bjelanjak kako
biste spriječili da se jaje rasprsne. Oljuštite i
narežite tvrdo kuhana jaja prije zagrijavanja u
zagrijavanja u mikrovalnoj pećnici.
Da biste izbjegli opekline, uvijek provjerite
temperaturu hrane i promiješajte je prije
serviranja. Posebno pripazite i na temperaturu
hrane i pića koje dajete bebama, djeci i starijima.
Držite djecu podalje od vrata pećnice kako se ne
bi opekla.
Izbjegavanje pogrešne uporabe kada se
pećnicom koriste djeca
UPOZORENJE!
Tijekom uporabe dolazi do pregrijavanja
pećnice i njezinih dostupnih dijelova. Djecu
mlađu od 8 godina treba držati podalje od
pećnice, osim kada su pod neprestanim
nadzorom.
Ovu pećnicu smiju upotrebljavati djeca starija od
8 godina i osobe s ograničenim fizičkim, osjetilnim
ili mentalnim sposobnostima te nedostatnim
iskustvom i znanjem u vezi sa sigurnom
uporabom pećnice. U tom im slučaju treba
omogućiti razumijevanje potencijalnih opasnosti.
1.3
6_Electrolux_Croatian_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 08:07 Page 122
122
www.electrolux.com
Nadzirite djecu kako biste osigurali da se ne igraju
s pećnicom. čišćenje i korisničko održavanje ne
smiju provoditi djeca, osim ako imaju najmanje
8 godina te su pod strogim nadzorom.
Ovaj je uređaj namijenjen za korištenje u
domaćinstvu i za slične namjene, kao što je: u
područjima kuhinjskog osoblja u prodajnim
centrima, uredima i drugim radnim okruženjima;
u farmerskim kućama; kod klijenata u hotelima,
motelima i drugim stambenim okruženjima;
prostorima za spavanje i doručak.
Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje na
visinama iznad 2000 m.
1.4 Izbjegavanje opasnosti od
nastanka vatre
Mikrovalnu pećnicu uvijek upotrebljavajte
uz nadzor. Uporaba pećnice na vrlo
visokim razinama snage ili pretjerano dugo
vrijeme kuhanja pregrijava hranu te može
uzrokovati vatru. Električna utičnica uvijek
mora imati slobodan pristup kako biste u
hitnom slučaju mogli jednostavno iskopčati
utikač. Napajanje izmjeničnom strujom
treba imati 230 V i 50 hz, uz topljivi
osigurač ili strujni prekidač od najmanje
10 A. Preporuka je da se omogući
zaseban strujni krug kojim će se koristiti
samo ovaj uređaj. Ne skladištiti ili koristiti
na otvorenom pećnice.
Zapaljive tvari držite dalje od pećnice ili
otvora za prozračivanje. Otvori za
prozračivanje ne smiju nikada biti
zapriječeni. S hrane i pakiranja uklonite
sve metalne pokrove ili žicu. Uslijed
iskrenja na metalu može nastati vatra.
Ne upotrebljavajte mikrovalnu pećnicu da
biste zagrijavali ulje za duboko prženje.
Nećete biti u stanju kontrolirati temperaturu
te bi ulje mogla zahvatiti vatra. Da biste
pripremili kokice, upotrijebite isključivo
kokice u posebnim vrećicama za
mikrovalnu pećnicu. Unutar pećnice ne
pohranjujte hranu ili druge predmete.
Provjerite postavke nakon uključivanja
pećnice da biste osigurali željeni način
rada. Pogledajte odgovarajuće savjete u
ovom korisničkom priručniku. Ne
upotrebljavajte pećnicu dok su vrata
otvorena i ne poduzimajte nikakve izmjene
sigurnosnih zasuna na vratima. Ne
upotrebljavajte pećnicu dok god se bilo koji
predmet nalazi između brtvi na vratima i
brtvenih površina.
Pojedinci koji imaju SRčANI
STIMULATOR trebaju se raspitati kod
svog liječnika ili proizvođača srčanih
stimulatora u vezi opasnosti povezanih s
mikrovalnim pećnicama.
1.5 Izbjegavanje opasnosti
od električnog udara
Ni u kom slučaju ne uklanjajte vanjsko
kućište pećnice. Ne dopustite da tekućina
ili bilo koji predmet uđe u otvore za zasune
vrata ili otvora za prozračivanje. U slučaju
prolivene tekućine, odmah isključite i
iskopčajte pećnicu i nazovite najbliži
ELECTROLUX -ov ovlašteni servisni
centar. Nikada ne uranjajte kabel za
napajanje ili utikač u vodu ili bilo koju
drugu tekućinu. Pobrinite se da kabel za
napajanje nije položen na vrućim ili oštrim
6_Electrolux_Croatian_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 08:07 Page 123
HRVATSKI
površinama, kao što su vrući otvori za
prozračivanje pri stražnjem vrhu pećnice.
U slučaju oštećenja kabela za napajanje
pećnice zamijenite ga posebnim kabelom.
Zamjenu kabela treba provesti isključivo
ovlašteni ELECTROLUX serviser.
1.6 Izbjegavanje opasnosti od
eksplozije i iznenadnog
vrenja
Nikada ne upotrebljavajete zatvorene
posude. Prije uporabe uklonite sve zapore
i poklopce. Zatvorene posude mogu
eksplodirati uslijed stvaranja sve većeg
tlaka čak i nakon isključivanja pećnice.
Budite oprezni pri zagrijavanju tekućina.
Upotrijebite posude širokog otvora kako bi
mjehurići nestali.
Da biste spriječili naglo kipljenje vrele
tekućine i moguće opekline:
• Promiješajte tekućinu prije zagrijavanja
ili podgrijavanja.
• Preporučuje se umetanje staklenog
štapića ili sličnog pribora u tekućinu
tijekom podgrijavanja.
• Na kraju kuhanja ostavite tekućinu u
pećnici barem 20 sekunda kako biste
spriječili naknadno kipljenje.
Prije kuhanja probodite koru namirnica kao
što su krumpiri, kobasice i voće kako biste
spriječili rasprskavanje.
1.7 Izbjegavanje opasnosti od
opeklina
Pri uklanjanju hrane iz pećnice upotrijebite
kuhinjske rukavice ili sličan pribor kako
biste spriječili opekline. Posude, vrećice s
kokicama za mikrovalnu pećnicu te vrećice
za kuhanje otvarajte podalje od lica i ruku
da biste izbjegli opekline uzrokovane
parom.
Temperatura posude nije pouzdani
pokazatelj temperature hrane ili pića.
Stoga uvijek provjerite temperaturu hrane
ili pića u posudi. Nemojte stajati preblizu
pri otvaranju vrata pećnice da biste izbjegli
opekline uslijed vruće pare. Nakon
123
zagrijavanja narežite punjenu pečenu
hranu da biste oslobodili vruću paru i
izbjegli opekline.
Ne naslanjajte se ili vješajte na vratima
pećnice. Ne igrajte se pećnicom kao da je
igračka. Pobrinite se da djeca razumiju sve
sigurnosne upute: uporaba kuhinjskih
rukavica, pažljivo uklanjanje poklopca
hrane; posebno treba pripaziti na pakiranje
(primjerice materijali koji se sami
zagrijavaju) za pravljenje hrskavih jela, jer
se mogu pregrijati.
1.8 Ostala upozorenja
Ne poduzimajte nikakve izmjene na
pećnici. Pećnica je isključivo namijenjena
pripravljanju hrane u domaćinstvu te je
smijete upotrebljavati samo za kuhanje.
Nije namijenjena uporabi u komercijalne ili
laboratorijske svrhe.
1.9 Izbjegavanje pogrešne
uporabe i oštećenja na
pećnici
Pećnicu nikada ne upotrebljavajte ako je
prazna. Pri uporabi pekača ili materijala koji
se sami zagrijavaju uvijek podmetnite
toplinsku izolaciju, kao što je porculanski
tanjur, da biste spriječili oštećenje okretnog
pladnja i nosača okretnog pladnja uslijed
visoke topline. Ne smijete prekoračiti
vrijeme zagrijavanja navedeno na uputama
posuđa. Ne upotrebljavajte metalni pribor
koji reflektira mikrovalove i može uzrokovati
električne opekline. Ne stavljajte limenke u
pećnicu. Upotrijebite isključivo okretni
pladanj i nosač okretnog pladnja koji su
izrađeni za ovu pećnicu. Ne upotrebljavajte
pećnicu bez okretnog pladnja.
Da biste spriječili lom okretnog pladnja:
• Prije pranja vodom, ostavite ga da se
rashladi.
• Ne stavljajte vruću hranu ili pribor na
hladan okretni pladanj.
• Ne stavljajte hladnu hranu ili pribor na
vrući okretni pladanj.
Tijekom rada pećnice ne stavljajte ništa na
njezino vanjsko kućište.
6_Electrolux_Croatian_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 08:07 Page 124
124
www.electrolux.com
VAŽNO!
Ako imate bilo kakvih nejasnoća u
vezi priključivanja pećnice, obratite
se ovlaštenom, kvalificiranom
električaru.
Proizvođač i distributer ne preuzimaju
nikakvu odgovornost za oštećenja na
pećnici ili osobne ozljede koje su
posljedica pogrešnog načina priključivanja
pećnice na električnu mrežu. Vodene pare
ili kapljice mogu se povremeno pojaviti na
stjenkama pećnice te oko brtvi na vratima
ili brtvenim površinama. Ta uobičajena
pojava ne ukazuje na propuštanje ili bilo
kakav kvar na mikrovalnoj pećnici.
6_Electrolux_Croatian_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 08:07 Page 125
HRVATSKI
2. PREGLED ZNAčAjKI PEćNICE
2.1 Mikrovalne pečnice
1
1
2
2
3
4
3
5
6
4
8
7
6
7
8
Okvir prednjice
Unutarnja svjetiljka
Upravljačka ploča
Gumb za otvaranje vrata
Poklopac valovoda
Odjeljak za kuhanje
Pogonska osovina
Brtve vrata i brtvene površine
5
2.2 Dodatna oprema
1
2
Provjerite jesu li isporučeni sljedeći
dijelovi dodatne opreme:
1
Okretni pladanj
2
Nosač okretnog pladnja
• Postavite nosač okretnog pladnja na
dno odjeljka za kuhanje.
• Zatim postavite okretni pladanj na
nosač okretnog pladnja.
• Da biste izbjegli oštećenja okretnog
pladnja, osigurajte slobodno podizanje
posuđa ili posuda s ruba okretnog
pladnja pri uklanjanju iz pećnice.
Pri narudžbi dodatne opreme,
distributeru ili ELECTROLUX
ovlaštenom serviseru navedite dvije
stavke: naziv dijela i naziv modela.
125
6_Electrolux_Croatian_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 08:07 Page 126
126
www.electrolux.com
3. UPRAVLjAčKA PLOčA
1
1
Pokazivači na digitalnom
zaslonu
2
Pokazivači za
automatsko
kuhanje
3
Gumb
automatsko
kuhanje
4
Gumb
automatsko
odmrzavanje
Više/Manje
5
Gumb razina
snage
Automatsko
odmrzavanje kruha
6
Okretni gumb
Sat/Težina
Mikrovalovi
2
3
Sat
4
Koraci kuhanja
5
6
Automatsko
odmrzavanje
7
Gumb Start/+30
8
Gumb Stop
7
Težina
9
Gumb otvaranje
vrata
8
9
4. PRIjE PRVE UPORABE
4.1 Ekonomični način rada
(Econ)
Pećnica je postavljena na način rada
štednija energije.
1. Uključite pećnicu.
2. Na zaslonu će se prikazati: Econ.
3. Na zaslonu će započeti odbrojavanje
od 3:00 do nule.
4. Kada dođe do nule, pećnica će preći u
način rada Econ i zaslon će se
zatamnjeti.
Za otkazivanje ekonomičnog načina
rada, postavite sat.
4.2 Postavljanje sata
Pećnica ima sat s formatima od 12 i 24
sata.
Primjer: Postavljanje sata na 11:30 (sat
sa 12 sati).
1. Otvorite vrata.
2. Na zaslonu će se prikazati: Econ.
3. Pritisnite i držite gumb START/+30 5
sekundi. Oglasit će se zvučni signal.
Na zaslonu će se prikazati:
4. Okrećite gumb za podešavanje
SAT/TEŽINA za podešavanje sata.
6_Electrolux_Croatian_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 08:07 Page 127
HRVATSKI
5. jedanput pritisnite gumb START/+30 i
zatim okrećite gumb za podešavanje
SAT/TEŽINA za podešavanje minuta.
6. Pritisnite gumb START/+30.
7. Provjerite zaslon:
8. Zatvorite vrata.
Možete okretati gumb za
podešavanje SAT/TEŽINA u smjeru
kazaljke na satu ili obrnuto. Ako
pritisnete gumb STOP, sat neće biti
postavljen. Na zaslonu će se
prikazati: Econ.
Primjer: da biste postavili sat na 23:30
(24-satno vrijeme).
1. Otvorite vrata.
2. Na zaslonu će se prikazati: Econ.
3. Pritisnite i držite gumb START/+30 5
sekundi. Oglasit će se zvučni signal. Na
zaslonu će se prikazati:
4. Pritisnite gumb START/+30.
Na zaslonu će se prikazati:
5. Okrećite gumb za podešavanje
SAT/TEŽINA za podešavanje sata.
6. jedanput pritisnite gumb START/+30 i
zatim okrećite gumb za podešavanje
SAT/TEŽINA za podešavanje minuta.
7. Pritisnite gumb START/+30.
8. Provjerite zaslon:
9. Zatvorite vrata.
Možete okretati gumb za
podešavanje SAT/TEŽINA u smjeru
kazaljke na satu ili obrnuto. Ako
pritisnete gumb STOP, sat neće biti
postavljen. Na zaslonu će se
prikazati: Econ.
4.3 Podešavanje vremena kada
je sat postavljen
Primjer: da biste postavili sat na 11:45.
1. Otvorite vrata.
2. Pritisnite i držite gumb START/+30 5
sekundi. Oglasit će se zvučni signal. Na
zaslonu će se prikazati:
(Ako želite promijeniti sat na format sa
24 sata, ponovno pritisnite gumb
START/+30.)
127
3. Okrećite gumb za podešavanje
SAT/TEŽINA za podešavanje sata.
4. jedanput pritisnite gumb START/+30 i
zatim okrećite gumb za podešavanje
SAT/TEŽINA za podešavanje minuta.
5. Pritisnite gumb START/+30.
6. Provjerite zaslon:
4.4 Za odustajanje od sat i
postaviti oec način
1. Otvorite vrata.
2. Pritisnite i držite gumb START/+30 5
sekundi. Oglasit će se zvučni signal.
Na zaslonu će se prikazati:
3.
4.
5.
6.
7.
(Ako želite promijeniti sat na format sa
24 sata, ponovno pritisnite gumb
START/+30.)
Pritisnite gumb STOP.
Na zaslonu će se prikazati: Econ.
Zatvorite vrata.
Na zaslonu će započeti odbrojavanje
od 3:00 do nule.
Kada dođe do nule, pećnica će preći u
način rada Econ. i zaslon će se
zatamnjeti.
4.5 Sigurnosno zakljčcavanje
za djecu
Pećnica ima sigurnosnu značajku koja
sprječava nehotično pokretanje koje
uzrokuje dijete. Kada je postavljeno
zaključavanje, nijedan dio pećnice neće
raditi dok se ne poništi značajka
zaključavanja.
Primjer: Da biste postavili sigurnosno
zaključavanje za djecu.
1. Pritisnite i 5 sekunda držite pritisnut
gumb za STOP.
2. Pećnica će oglasiti dva zvučna signala i
prikazat će se „LOC”:
Da biste poništili sigurnosno
zaključavanje, pritisnite i 5 sekunda
držite pritisnut gumb za STOP, zatim
će pećnica oglasiti dva zvučna signala
i prikazati vrijeme.
Sigurnosno zaključavanje ne možete
postaviti ako nije postavljen sat.
6_Electrolux_Croatian_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 08:07 Page 128
128
www.electrolux.com
5. NAčIN RADA
5.1 Posuđe prikladno za kuhanje u mikrovalnoj pećnici
Posuđe za
Prikladno za Napomene
kuhanje
mikrovalove
Aluminijska folija/
Možete upotrijebiti manje komade aluminijske folije da
3/7
aluminijske posude
biste zaštitili hranu od pregrijavanja. foliju udaljite
barem 2 cm od stjenki pećnice. U protivnom može
doći do iskrenja. Aluminijske posude nisu
preporučljive. Izuzetak su posude s posebnom
oznakom proizvođača, (pritom pažljivo pročitajte
upute).
Porculan i keramika
Porculan, keramika, glazirano glineno posuđe i
3/7
bjelokosni porculan obično su prikladni, izuzev
posuđa s metalnom dekoracijom.
Stakleno posuđe,
Budite oprezni pri uporabi finog staklenog posuđa jer
3
primjerice Pyrex ®
uslijed naglog zagrijavanja može doći do lomljenja.
Metalno posuđe
Nije preporučljivo u mikrovalnoj pećnici upotrebljavati
7
metalno posuđe jer će doći do iskrenja uslijed kojeg
može nastati vatra.
Plastika/stiropor,
Budite oprezni jer se neke posude mogu iskriviti,
3
primjerice posude
rastopiti ili promijeniti boju pri visokim temperaturama.
za brzu hranu
Vrećice za
Trebate ih probušiti da bi para mogla izaći. Osigurajte
3
zamrzavanje/
da su vrećice prikladne za mikrovalnu pećnicu. Ne
pečenje
upotrebljavajte plastične ili metalne vezice jer se
mogu rastopiti ili zapaliti uslijed iskrenja metala.
Papirnati tanjuri,
Upotrijebite ih isključivo za zagrijavanje ili upijanje
3
čaše i kuhinjski
masnoće. Budite oprezni jer pregrijavanje može
papir
uzrokovati vatru.
Slamnato i drveno
Upotrijebite ih uz strogi nadzor jer pregrijavanje ovih
3
posuđe
materijala može uzrokovati vatru.
Reciklirani
Može sadržavati tragove metala koji mogu uzrokovati
7
i novinski papir
iskrenje i vatru.
6_Electrolux_Croatian_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 08:07 Page 129
HRVATSKI
129
5.2 Savjeti za kuhanje mikrovalnom pećnicom
Savjeti za kuhanje mikrovalnom pećnicom
Sastav
hrana koja obiluje masnoćom ili šećerom (primjerice Božićni puding ili
male voćne pite) zahtijeva kraće zagrijavanje. Budite oprezni jer
pregrijavanje može uzrokovati vatru.
Veličina
Radi ravnomjernog kuhanja, kuhajte sve komade u jednakoj veličini.
Temperatura Početna temperatura hrane određuje količinu vremena potrebnog za
kuhanje. Zarežite punjenu hranu da biste oslobodili toplinu ili paru
(primjerice krafne punjene marmeladom).
Slaganje
Stavite najdeblje dijelove hrane prema rubu posude (primjerice pileći
bataci).
Pokrivanje
Upotrijebite prozračan plastični omot za mikrovalnu pećnicu ili prikladan
poklopac.
Ubadanje
hranu s ljuskom, kožom ili ovitkom probodite na više mjesta prije kuhanja
ili podgrijavanja jer nakupljena para može uzrokovati rasprsnuće
(primjerice krumpir, riba, piletina ili kobasice).
VAŽNO!
jaja ne zagrijavajte u mikrovalnoj pećnici jer može doći do
rasprsnuća, čak i nakon kuhanja (primjerice jaje skuhano bez ljuske
ili tvrdo kuhano jaje).
Miješanje,
Za ravnomjerno zagrijavanje važno je miješati, okretati i preslagivati
okretanje i
hranu dok se kuha. Uvijek miješajte i preslagujte hranu od rubnog dijela
preslagivanje prema sredini.
Stajanje
Vrijeme stajanja nakon kuhanja potrebno je jer omogućuje ravnomjerno
širenje topline čitavom hranom.
Zaštita
Tople dijelove hrane možete zaštititi tako da ih prekrijete manjim
komadima aluminijske folije koja odbija mikrovalove (primjerice pileći
bataci ili krilca).
5.3 Kuhanje mikrovalnom pećicom
Pećnica ima 6 razina snage.
Postavka
snage
900 W/
VISOKA
Preporučena uporaba
Za brzo kuhanje ili podgrijavanje juhe, složenaca, hrane u limenci, toplih
napitaka, povrća, ribe itd.
630 W
Za duže kuhanje guste hrane kao što su pečenke, mesne štruce i servirani
obroci, te osjetljivih jela kao što je umak od sira ili biskviti. Kod ove
smanjene postavke umak neće prekipjeti i hrana će se ravnomjerno kuhati
bez pregrijavanja na rubnim dijelovima.
450 W
Za gustu hranu koja zahtijeva više vremena kod uobičajenog kuhanja
(primjerice jela s govedinom) preporučena je uporaba ove postavke snage
kako bi meso bilo mekano.
270 W/
ODMRZAVANjE
Za ravnomjerno odmrzavanje jela odaberite ovu postavku snage. Ova je
postavka također idealna za „krčkanje” riže, tjesteninu, valjuške te kremu
od jaja.
90 W
0W
Za lagano odmrzavanje, (primjerice kremastih i drugih slastica).
Za stajanje/kuhinjski sat.
W = VAT
6_Electrolux_Croatian_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 08:07 Page 130
130
www.electrolux.com
Vrijeme kuhanja
Jedinica
povećavanja
0-5 minuta
15 sekunda
5- 10 minuta
30 sekunda
10-30 minuta
1 minuta
30-90 minuta
5 minuta
Primjer: da biste zagrijali juhu za 2
minute i 30 sekunda pri snazi pećnice od
630 W.
1. Dvaput pritisnite gumb za RAZINA
SNAGE.
2. Unesite vrijeme okretanjem gumba
SAT/TEŽINA u smjeru kazaljke na
satu i suprotno dok se ne prikaže
2.30.
3. Pritisnite gumb START/+30.
• Ako su vrata otvorena tijekom kuhanja,
vrijeme kuhanja na digitalnom zaslonu
automatski se zaustavlja. Vrijeme
kuhanja ponovno se odbrojava ako su
vrata zatvorena i kad pritisnete gumb
START/+30.
• želite li tijekom kuhanja saznati razinu
snage, pritisnite gumb za RAZINA
SNAGE.
• Tijekom kuhanja možete produljiti ili
skratiti vrijeme kuhanja okretanjem
gumba SAT/TEŽINA.
• želite li tijekom kuhanja promijeniti
razinu snage, pritisnite gumb za
RAZINA SNAGE.
• Da biste tijekom kuhanja prekinuli
program, dvaput pritisnite gumb STOP.
VAŽNO!
Ako nije odabrana razina snage,
automatski se postavlja
900 W/VISOKA.
5.4 Smanjena razina snage
Način kuhanja
Mikrovalovi 900 W
Standardno vrijeme
20 minuta
Smanjena razina snage
Mikrovalna 630 W
5.5 Kuhinjski sat
5.6 Dodajte 30 sekunda
Primjer: da biste postavili sat na 7 minuta.
1. 7 puta pritisnite gumb za RAZINA
SNAGE.
2. Unesite vrijeme okretanjem gumba
SAT/TEŽINA u smjeru kazaljke na
satu i suprotno dok se ne prikaže
7.00.
3. Pritisnite gumb START/+30.
Izravni početak
Da biste zaustavili sat, pritisnite
gumb STOP. Da biste nastavili rad
sata, pritisnite START/+30. Da biste
izašli, ponovno pritisnite gumb
STOP.
Možete izravno početi kuhati na razini
snage 900 W/VISOKA za 30 sekunda
pritiskanjem gumba START/+30.
Produljite vrijeme kuhanja
Vrijeme kuhanja možete produljiti
višestrukim dodavanjem 30 sekunda ako
je pritisnut gumb tijekom rada uređaja.
Ovu funkciju ne možete upotrijebiti
tijekom automatskog kuhanja ili
odmrzavanja.
6_Electrolux_Croatian_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 08:07 Page 131
HRVATSKI
5.7 Više i manje
funkcija VIŠE
i MANJE
omogućuje da skratite ili produljite vrijeme
kuhanja pri uporabi automatskih
programa.
Primjer: 0,3 kg kuhanih krumpira.
1. Odaberite traženi jelovnik dvostrukim
pritiskanjem gumba AUTOMATSKO
KUHANJE.
2. Okrećite gumb SAT/TEŽINA dok se ne
prikaže 0.3.
3. Pritisnite gumb za RAZINA SNAGE
kako biste odabrali podešavanje
opcijom VIŠE
.
4. Pritisnite gumb START/+30.
Da biste poništili opciju
VIŠE/MANJE, 3 puta pritisnite gumb
za RAZINU SNAGE.
Ako odaberete VIŠE, zaslon će
prikazati
.
Ako odaberete MANJE, zaslon će
prikazati
.
5.8 Kuhanje višestrukim
slijedom
Slijed od 3 koraka (najviše) možete
programirati uporabom mikrovalova.
Primjer: Da biste kuhali:
Razina 1: 5 minuta 900 W
Razina 2: 16 minuta 270 W
1. Dvaput pritisnite gumb za RAZINA
SNAGE.
2. Unesite željeno vrijeme okretanjem
gumba SAT/TEŽINA u smjeru kazaljke
na satu dok se ne prikaže 5.00.
3. 4 puta pritisnite gumb za razinu
RAZINA SNAGE.
4. Unesite željeno vrijeme kuhanja
okretanjem gumba SAT/TEŽINA u
smjeru kazaljke na satu dok se ne
prikaže 16.00.
5. Pritisnite gumb START/+30.
Pećnica će započeti s 5-minutnim
kuhanjem pri 900 W, a zatim 16minutnim pri 270 W.
131
5.9 Automatsko kuhanje i
odmrzavanje
Automatsko kuhanje i automatsko
odmrzavanje automatski provode ispravan
način i vrijeme kuhanja. Odaberite između
6 izbornika za automatsko kuhanje i 2 za
automatsko odmrzavanje.
Hrana
Napitak
Simbol
Kuhani krumpiri/
krumpiri pečeni u ljusci
Smrznuto povrće
Svježe povrće
Smrznuta gotova jela
Riblji file u umaku
Meso/riba/perad
Kruh
Primjer: Kuhanje 0,3 kg kuhanih krumpira.
1. Odaberite traženi jelovnik dvostrukim
pritiskanjem gumba AUTOMATSKO
KUHANJE.
2. Okrećite gumb SAT/TEŽINA dok se ne
prikaže 0.3.
3. Pritisnite gumb START/+30.
Kada trebate nešto učiniti (primjerice
okrenuti hranu) pećnica zaustavlja
rad i oglašava zvučni signal, a
preostalo vrijeme kuhanja i
pokazivač će treperiti na zaslonu.
Za nastavak kuhanja, pritisnite gumb
START/+30. Nakon isteka vremena
automatskog kuhanja/zaustaviti,
program će se automatski zaustaviti.
Oglasit će se zvučni signal i treperit
će simbol za kuhanje. Nakon 1
minute i zvučnog signala podsjetnika
prikazat će se vrijeme.
6_Electrolux_Croatian_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 08:07 Page 132
132
www.electrolux.com
6. TABLICE PROGRAMA
Automatsko Težina (jedinica Gumb Postupak
kuhanje
povećavanja)/
pribor
Napitak
1-6 šalice
• Stavite šalicu prema rubu okretnog pladnja.
x1
(čaj/kava)
1 šalica=200 ml
Kuhani i
0,2-1,0 kg (100 g)
• Stavite kuhane ili pečene krumpire u zdjelu.
x2 • Dodajte potrebnu količinu vode (otprilike 2 jž
Zdjela i poklopac
krumpiri
na 100 g) i malo soli.
pečeni u ljusci
• Pokrijte poklopcem.
• Kad začujete zvučni signal, promiješajte
hranu i ponovno je pokrijte.
• Nakon kuhanja pustite da odstoji otprilike 2
min.
Smrznuto
0,1-0,8 kg (100 g)
• Dodajte 1 čž vode na 100 g i posolite prema
x3
Zdjela i poklopac
želji. (Za gljive nije potrebna dodatna količina
povrće
vode.)
• Pokrijte poklopcem.
• Kad začujete zvučni signal, promiješajte
hranu i ponovno je pokrijte.
• Nakon kuhanja pustite da odstoji otprilike 2
min.
ako smrznuto povrće ne možete razdvojiti,
kuhajte ga ručno.
Svježe povrće 0,1-0,8 kg (100 g)
Zdjela i poklopac
x4
•
•
•
•
Smrznuta
0,3-1,0 kg (100 g)
Zdjela i poklopac
gotova jela
(koja se mogu
miješati)
x5
•
•
•
•
•
•
•
Riblji file u
umaku
0,5 -1,5 kg1) (100 g)
Posuda za
gratiniranje i
plastični omot za
mikrovalnu pećnicu
x6
•
1)
Narežite na komadiće, primjerice trakice,
kockice ili ploške.
Dodajte 1 jž vode na 100 g i posolite prema
želji. (Za gljive nije potrebna dodatna količina
vode.)
Pokrijte poklopcem.
Kad začujete zvučni signal, promiješajte
hranu i ponovno je pokrijte.
Nakon kuhanja pustite da odstoji otprilike 2 min.
Prebacite jelo u posudu prikladnu za
mikrovalnu pećnicu.
Dodajte malo tekućine ako to proizvođač
preporučuje.
Pokrijte poklopcem.
Kuhajte nepokriveno ako je to uputa
proizvođača.
Kad začujete zvučni signal, promiješajte
hranu i ponovno je pokrijte.
Nakon kuhanja promiješajte i pustite da
odstoji otprilike 2 min.
Pogledajte recepte za „riblji file u umaku” .
Ukupna težina sastojaka.
6_Electrolux_Croatian_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 08:07 Page 133
HRVATSKI
Automatsko
odmrzavanje
Težina (jedinica Gumb
povećavanja)/
pribor
Meso/riba/perad 0,2-1,0 kg (100 g)
x1
Posuda za quiche
(Cijela riba, riblji
odresci, riblji filei,
pileći bataci,
pileća prsa,
mljeveno meso,
odrezak, ražnjići,
pljeskavice,
kobasice)
Kruh
0,1-1,0 kg (100 g)
Posuda za quiche
• Ohlađena se hrana kuha od 5 oC, a
smrznuta od -18 oC.
• Unesite samo težinu hrane. Nemojte
uračunati težinu posude.
• Upotrijebite ručni način rada za hranu
veće ili manje težine/količine navedene
u tablicama automatskog kuhanja i
odmrzavanja.
• Konačna se temperatura mijenja prema
početnoj temperaturi. Provjerite je li
hrana vrela nakon kuhanja.
x2
133
Postupak
• Stavite hranu u posudu za quiche na
sredinu okretnog pladnja.
• Kad začujete zvučni signal, okrenite
hranu, presložite je i razdvojite.
Aluminijskom folijom zaštitite tanke
dijelove i topla mjesta.
• Nakon odmrzavanja hranu umotajte
u aluminijsku foliju za 15-45 min do
potpunog odmrzavanja.
• Mljeveno meso: kad začujete zvučni
signal, okrenite hranu. Po
mogućnosti uklonite odmrznute
dijelove.
Nije prikladno za cijelu perad.
• Rasporedite u posudi za quiche na
sredini okretnog pladnja. Za 1,0 kg
rasporedite izravno na okretnom
pladnju.
• Kad začujete zvučni signal, okrenite
hranu, presložite je i uklonite
odmrznute ploške.
• Nakon odmrzavanja hranu pokrijte
aluminijskom folijom i pustite da
odstoji 5-15 min do potpunog
odmrzavanja.
• Nakon načina rada mikrovalovima
pokrenut će se rashladni ventilator.
• Odreske i ražnjiće zamrzavajte u
jednom sloju.
• Mljeveno meso zamrzavajte u tankom
sloju.
6_Electrolux_Croatian_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 08:07 Page 134
134
www.electrolux.com
Recepti za automatsko kuhanje
Riblji file u pikantnom umaku
0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg
175 g 350 g 525 g rajčice u konzervi
(ocijeđene)
50 g
5g
15 g
100 g
10 g
30 g
150 g kukuruz
15 g umak od chillija
45 g crveni luk (sitno
nasjeckan)
1 čž 1-2 čž 2-3 čž ocat od crnog
vina
senf, timijan i ljuta
paprika
250 g 500 g 750 g riblji file
sol
Riblji file u umaku od curryja
0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg
250 g 500 g 750 g riblji file
sol
50 g 100 g 150 g banana
(narezana na
ploške)
200 g 400 g 600 g gotovi pripremljen
umak od curryja
1. Izmiješajte sastojke za umak.
2. Stavite riblji file u okruglu posudu za
gratiniranje s tankim krajevima prema
sredini i posolite.
3. Prelijte file umakom.
4. Pokrijte plastičnim omotom za
mikrovalnu pećnicu i kuhajte na
automatskom kuhanju, „Riblji file u
umaku”.
5. Nakon kuhanja pustite da odstoji
otprilike 2 min.
1. Stavite riblji file u okruglu posudu za
gratiniranje s tankim krajevima prema
sredini i posolite.
2. Rasporedite ploške banane i prelijte
gotovi pripremljen umak od curryja po
ribljem fileu.
3. Pokrijte plastičnim omotom za
mikrovalnu pećnicu i kuhajte na
automatskom kuhanju, „Riblji file u
umaku”.
4. Nakon kuhanja pustite da odstoji
otprilike 2 min.
6_Electrolux_Croatian_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 08:07 Page 135
HRVATSKI
135
Tablice za kuhanje
Zagrijavanje hrane Količina
i pića
-g/mlMlijeko, 1 šalica
150
Voda, 1 šalica
150
6 šalica
900
1 posuda
1000
jedan servirani
400
obrok (povrće,
meso i prilozi)
juha/varivo
200
Snaga Vrijeme
razina -min900 W
1
900 W
2
900 W
8-10
900 W
9-11
900 W
4-6
Način
Povrće
500
900 W
3-5
Meso, 1 ploška1)
200
900 W
3
Riblji file1)
Kolač, 1 kriška
200
150
900 W
450 W
3-5
½ -1
hrana za bebe,
1 teglica
190
450 W
½ -1
Topljenje margarina
ili maslaca1)
Topljenje čokolade
50
900 W
½
ne pokrivajte
ne pokrivajte
ne pokrivajte
ne pokrivajte
pospite malo vode po umaku,
pokrijte i promiješajte lagano dok
je jelo napola gotovo
pokrijte, promiješajte nakon
zagrijavanja
prema potrebi dodajte malo
vode, pokrijte i promiješajte
lagano dok je jelo napola gotovo
prelijte tankim slojem umaka i
pokrijte
pokrijte
stavite u okruglu rebrastu
keramičku posudu za quiche
prebacite u posudu prikladnu za
mikrovalnu pećnicu, nakon
zagrijavanja dobro promiješajte i
provjerite temperaturu
pokrijte
100
450 W
3-4
povremeno promiješajte
1)
900 W
1-2
ohlađeno
Odmrzavanje
Količina
-g-
Snaga
razina
Vrijeme
-min-
Gulaš
500
270 W
8-9
Kolač,
1 kriška
150
90 W
1-3
Voće,
primjerice
višnje,
jagode,
maline, šljive
250
270 W
3-5
Način
Vrijeme
stajanja
-minpromiješajte lagano dok je
10-30
jelo napola odmrznuto
stavite u okruglu rebrastu
5
keramičku posudu za
quiche
ravnomjerno ih
5
rasporedite, lagano ih
okrećite dok su napola
odmrznuti
6_Electrolux_Croatian_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 08:07 Page 136
136
www.electrolux.com
Odmrzavanje Količina Snaga
i zagrijavanje -grazina
Riblji file
jedan servirani
obrok
Hrana
300
400
Količina
-g-
900 W
900 W
Snaga
razina
Vrijeme
-min9-11
8-10
Način
pokrijte
pokrijte, promiješajte
nakon 6 min
Vrijeme
stajanja
-min2
2
Vrijeme Način
-min-
Pečenja
(svinjetina,
teletina,
janjetina)
Pečena
govedina
(srednje)
1000
630 W
34-38
1000
630 W
20-24
Riblji file
200
900 W
4-6
Vrijeme
stajanja
-minzačinite po ukusu, stavite u
10
posudu za quinche,
okrenite hranu na polovici
kuhanja
začinite po ukusu, stavite u
10
posudu za quinche,
okrenite hranu na polovici
kuhanja
začinite po ukusu, stavite u
3
posudu za quinche, pokrijte
Vremena koja prikazuje tablica smjernice su koje se mijenjaju ovisno o
temperaturi smrzavanja, kvaliteti i težini namirnica.
6_Electrolux_Croatian_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 08:07 Page 137
HRVATSKI
137
7. ODRžAVANjE I čIŠćENjE
OPREZ!
NE UPOTREBLjAVAjTE
KOMERCIjALNA SREDSTVA ZA
čIŠćENjE PEćNICE, PARNE čISTAčE,
ABRAZIVNA ILI INTENZIVNA
SREDSTVA, SREDSTVA KOjA SADRžE
NATRIj-hIDROKSID ILI SPUžVICE ZA
RIBANjE ZA BILO KOjI DIO OVE
MIKROVALNE PEćNICE.
čISTITE PEćNICU U PRAVILNIM
INTERVALIMA I UKLONITE SVE
OSTATKE hRANE. Zanemarivanje
čistoće pećnice može dovesti do
propadanja površine, a to izuzetno utječe
na vijek trajanja. U najgorem slučaju može
biti smanjena sigurnost pećnice.
Kućište pećnice
Kućište pećnice možete jednostavno čistiti
pomoću blagog sapuna i vode. Obrišite
pjenu sapuna vlažnom krpom i osušite
kućište pomoću mekanog ubrusa.
Upravljačka ploča
Otvorite vrata prije čišćenja da biste
prekinuli rad upravljačke ploče. Pažljivo
čistite upravljačku ploču. Pomoću krpe koja
je namočena isključivo vodom, lagano
obrišite ploču dok ne bude čista.
Izbjegavajte upotrebljavati prekomjerne
količine vode. Ne upotrebljavajte nikakvo
kemijsko ili abrazivno sredstvo za čišćenje.
Unutrašnjost pećnice
Pri čišćenju obrišite manje mrlje mekanom
namočenom krpom ili spužvicom nakon
svake uporabe dok je pećnica još topla. Za
teža onečišćenja, upotrijebite blagi sapun i
obrišite namočenom krpom nekoliko puta
dok ne uklonite sve ostatke. Ne uklanjajte
poklopac valovoda.
Pobrinite se da blagi sapun ili voda ne
prodire u male otvore stjenke kako biste
spriječili oštećenja pećnice.
Ne upotrebljavajte sredstva za prskanje u
odjeljku za kuhanje.
Okretni pladanj i nosač okretnog
pladnja
Uklonite okretni pladanj i nosač okretnog
pladnja iz pećnice. Operite okretni pladanj i
nosač okretnog pladnja u sapunici. Osušite
mekanom krpom. Okretni pladanj i nosač
okretnog pladnja možete prati u perilici za
suđe.
Vrata
Da biste uklonili sve tragove nečistoće,
redovito čistite obje strane vrata, brtve na
vratima i brtvene površine mekanom
namočenom krpom. Ne upotrebljavajte
jaka sredstva za čišćenje ili oštre metalne
strugače da biste očistili staklo na vratima
pećnice jer mogu grebati po površini, a to
može dovesti do razbijanja stakla.
VAŽNO!
Ne biste smjeli upotrebljavati parni
čistač.
6_Electrolux_Croatian_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 08:07 Page 138
138
www.electrolux.com
8. ŠTO UčINITI AKO
Problem
Mikrovalna pećnica ne
radi ispravno?
Provjerite...
• Osigurači u kutiji s osiguračima rade.
• Nije došlo do prekida napajanja.
• Ako osigurači nastavljaju iskakati, obratite se kvalificiranom
električaru.
Način rada
• Vrata nisu ispravno zatvorena.
mikrovalovima ne
• Brtve vrata i njihove površine su čiste.
funkcionira?
• Pritisnut je gumb START/+30.
Okretni pladanj ne radi? • Nosač okretnog pladnja je ispravno spojen na pogon.
• Posuđe za pećnicu nije većih dimenzija od okretnog
pladnja.
• hrana ne prelazi rubove okretnog pladnja čime bi
sprječavala njegovo okretanje.
• Nema ostataka hrane ispod okretnog pladnja.
Mikrovalna se pećnica ne • Isključite osigurač za pećnicu u kutiji s osiguračima.
može isključiti?
• Kontaktirajte najbliži ELECTROLUX-ov ovlašteni servisni
centar.
Ne radi unutarnje
• Kontaktirajte najbliži ELECTROLUX-ov ovlašteni servisni
osvjetljenje ?
centar. žarulju unutarnjeg osvjetljenja smije promijeniti
samo kvalificirani ELECTROLUX ovlašteni serviser.
Potrebno je duže vrijeme • Postavite duže vrijeme kuhanja (dvostruka količina =
za potpuno zagrijavanje i
približno dvostruko vrijeme) ili,
kuhanje nego inače?
• Ako je hrana hladnija nego obično, povremeno je okrenite
ili,
• Odaberite više postavke snage.
6_Electrolux_Croatian_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 08:07 Page 139
HRVATSKI
139
9. UGRADNjA
Mikrovalnu pećnicu možete ugraditi u
položaju A ili B:
Položaj
A
B
A
B
Dimenzije otvora
Š
D
V
562 x 550 x 450
562 x 500 x 450
Mjere u (mm)
Konvencionalna pećnica
9.1 Ugradnja mikrovalne pećnice
4 mm
4 mm
4 mm
1. Uklonite čitavo pakiranje i pažljivo
provjerite postoji li bilo kakvo oštećenje.
2. Pričvrsne kuke postavite na kuhinjski
ormar koristeći upute i predložak.
3. Uređaj polako postavite u kuhinjski
ormar bez primjene sile. Uređaj je
potrebno podići na pričvrsne kuke, a
zatim spustiti na mjesto. U slučaju
smetnji tijekom postavljanja, ova kuka
se može podesiti. Prednja strana
pećnice se brtvi po prednjem otvoru
ormara.
4. Pobrinite se da je pećnica stabilna te
da nije nagnuta. Pobrinite se da postoji
razmak od 4 mm između vrata gornjeg
ormarića i vrha okvira pećnice
(pogledajte prikaz).
6_Electrolux_Croatian_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 08:07 Page 140
140
www.electrolux.com
9.2 Spajanje pećnice na izvor napajanja
(A)
• Električna utičnica uvijek mora imati
slobodan pristup kako biste u hitnom
slučaju mogli jednostavno iskopčati
utikač. Ili trebate biti u mogućnosti
odvojiti pećnicu od izvora napajanja
ugradnjom sklopke u fiksnom ožičenju
u skladu s odgovarajućim pravilima
ožičenja.
• Utičnicu ne postavljajte iza ormarića za
ugradbenu pećnicu.
• Najbolji je položaj iznad ormarića,
pogledajte (A).
• Pećnicu spojite na jednofazni priključak
(230 V/ 50 hz) izmjenične struje preko
pravilno ugrađene utičnice s
uzemljenjem. Utičnica mora biti
zaštićena osiguračem od 10 A.
• Kabel za napajanje zamjenjuje
isključivo električar.
• Prije ugradnje stavite komad konopca
na kabel za napajanje kako biste pri
ugradnji pećnice olakšali spajanje s
točkom (A).
• Pri uguravanju pećnice u visoki
kuhinjski ormarić, NE gnječite kabel za
napajanje.
• Nikada ne uranjajte kabel za napajanje
ili utikač u vodu ili bilo koju drugu
tekućinu.
9.3 Električni priključci
UPOZORENJE!
OVAj UREĐAj MORA BITI
UZEMLjEN
Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost
u slučaju nepridržavanja navedenih
sigurnosnih mjera.
Ako utikač na pećnici ne odgovara utičnici,
morate nazovite svoju lokalnu servisu.
6_Electrolux_Croatian_MS_AJ26_Layout 1 03/11/2015 08:07 Page 141
HRVATSKI
141
10. TEhNIčKI PODACI
AC mrežni napon
Distribucija linije osigurač/prekidača
Potrebna je snaga izmjenične struje:
Mikrovalovi
Izlazna snaga:
Mikrovalovi
frekvencija mikrovalova
Vanjske dimenzije:
EMS26004O
Dimenzije odjeljka za kuhanje
Zapremina pećnice
Okretni pladanj
Težina
Unutarnja svjetiljka
1)
2)
230 V, 50 hz, jedna faza
Minimalno 10 A
1.3 kW
900 W (IEC 60705)
2450 Mhz 1) (Skupina 2/klase B)
594 mm (Š) x 459 mm (V) x 404 mm (D)
342 mm (Š) x 207 mm (V) x 368 mm (D) 2)
26 litara 2)
ø 325 mm, staklo
otpr. 19 kg
25 W/240-250 V
Ovaj proizvod udovoljava zahtjevima Europskog standarda EN55011.
U skladu s ovim standardom ovaj je proizvod klasificiran kao oprema skupina 2, klase B.
Skupina 2 znači da uređaj kod zagrijavanja hrane namjerno stvara radiofrekvencijsku energiju u obliku
elektromagnetske radijacije.
Oprema klase B znači da je oprema prikladna za uporabu u domaćinstvima.
Unutarnja se zapremina izračunava mjerenjem maksimalne širine, dubine i visine.
Stvarna zapremina za držanje hrane je manja.
Ova pećnica udovoljava smjernicama 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC i
2011/65/EU.
IZMjENA TEhNIčKIh PODATAKA BEZ PREThODNE NAjAVE DIO jE NEPRESTANOG
PROCESA POBOLjŠANjA
11. INfORMACIjE O ZBRINjAVANjU OTPADA
Reciklirajte materijale sa simbolom
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike.
Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog
zdravlja, kao i u recikliranju otpada od
električnih i elektroničkih uređaja.
.
Uređaje označene simbolom
ne
bacajte zajedno s kućnim otpadom.
Proizvod odnesite na lokalno reciklažno
mjesto ili kontaktiraje nadležnu službu.
7_Electrolux_Slovakian_MS_AJ26_Layout 1 22/10/2015 07:56 Page 142
142
www.electrolux.com
OBSAh
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
DôLEŽITÉ BEZPEčNOSTNÉ POKYNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
PREhľAD ZARIADENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
OVLÁDAcÍ PANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
PRED PRVÝM POUŽITÍM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
OBSLUhA MIKROVLNNEj RúRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
TABUľKA PROgRAMOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
úDRŽBA A čISTENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
RIEšENIE PROBLÉMOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
MONTÁŽ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
TEchNIcKÉ PARAMETRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
INfORMÁcIE TÝKAjúcE SA OchRANY ŽIVOTNÉhO PROSTREDIA . . . . . . . . . 165
PRE DOKONALÉ VÝSLEDKY
Ďakujeme, že ste si vybrali tento výrobok spoločnosti Electrolux. Výrobok bol vyvinutý s cieľom
zaručiť vám jeho bezchybné používanie počas mnohých rokov pomocou inovačných technológií, ktoré uľahčujú život - to sú vlastnosti, ktoré nemusíte nájsť pri obyčajných spotrebičoch.
Prosím, venujte niekoľko minút prečítaniu tohto návodu, aby ste využívali všetky výhody, ktoré
tento spotrebič ponúka.
Navštívte našu stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, riešenie problémov a informácie o údržbe:
www.electrolux.com
Zaregistrujte si produkt a využite tak ešte lepší servis:
www.electrolux.com/productregistration
Do spotrebiča si môžete zakúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne
náhradné diely:
www.electrolux.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať servis, nezabudnite si pripraviť nasledujúce údaje.
Tieto informácie nájdete na výrobnom štítku: model, číslo výrobku, sériové číslo.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
7_Electrolux_Slovakian_MS_AJ26_Layout 1 22/10/2015 07:56 Page 143
SLOVENČINA
143
1. DôLEŽITÉ BEZPEčNOSTNÉ POKYNY
DÔLEŽITÉ!
DôLEŽITÉ BEZPEčNOSTNÉ
POKYNY: DôKLADNE SI PREčÍTAjTE
A UchOVAjTE PRE BUDúcU
POTREBU.
Ak zohrievané jedlo začne dymiť,
NEOTVÁRAjTE DVIERKA. Vypnite a
odpojte rúru a počkajte, kým jedlo prestane
dymiť. Otvorenie dvierok, keď jedlo dymí,
môže spôsobiť požiar. Používajte len nádoby
a riady vhodné pre mikrovlnné rúry.
Nenechávajte rúru bez dozoru, keď používate
jednorazové nádoby na jedlo z plastu, papiera
alebo iného horľavého materiálu. Po použití
očistite kryt vlnovodu, vnútorný priestor rúry,
otočný tanier a držiak otočného taniera.
Musia byť suché a bez mastnoty.
Nahromadené tuky sa môžu prehriať a začať
dymiť alebo sa vznietiť. Mikrovlnná rúra je
určená na zohrievanie jedla a nápojov.
Sušenie jedla alebo odevov a ohrievanie
ohrievacích podušiek, obuvi, špongií, vlhkých
utierok a podobne môže spôsobiť riziko
úrazu, vznietenia alebo požiaru.
Opatrenia na predchádzanie zraneniu
VÝSTRAHA!
Nepoužívajte rúru, ak je poškodená
alebo nefunguje.
Pred používaním skontrolujte nasledujúce
súčasti:
1.1
7_Electrolux_Slovakian_MS_AJ26_Layout 1 22/10/2015 07:56 Page 144
144
www.electrolux.com
a)Dvierka; skontrolujte, či sa dvierka správne
zatvárajú, priliehajú alebo nie sú
zdeformované.
b)Závesy a bezpečnostné západky dvierok;
skontrolujte, či nie sú zlomené alebo
uvoľnené.
c)Tesnenie dvierok a tesniace plochy;
skontrolujte, či nie sú poškodené.
d)Vnútorný priestor rúry; skontrolujte, či sa v
ňom nenachádzajú žiadne preliačiny.
e)Napájací kábel a zástrčka; skontrolujte, či
nie sú poškodené.
Rúru nikdy sami nenastavujte, neopravujte
ani neupravujte. je nebezpečné, aby servisné
alebo údržbové činnosti vyžadujúce demontáž
krytu, ktorý chráni pred expozíciou
mikrovlnnou energiou, vykonávali osoby iné
ako kvalifikovaní servisní pracovníci.
Nedovoľte, aby sa na tesneniach dvierok a
priľahlých oblastiach hromadila mastnota
alebo nečistoty. Postupujte podľa pokynov v
časti ‘údržba a čistenie’. Nedodržanie
pravidelného čistenia rúry môže viesť k
poškodeniu povrchu, ktoré by mohlo
nepriaznivo ovplyvniť životnosť zariadenia a
viesť k nebezpečnej situácii.
Nepokúšajte sa sami vymeniť žiarovku rúry a
zabezpečte, aby túto činnosť vykonávali
výhradne autorizované osoby. Ak sa vypáli
žiarovka rúry, obráťte sa na predajcu alebo
miestne ELEcTROLUX servisné stredisko.
7_Electrolux_Slovakian_MS_AJ26_Layout 1 22/10/2015 07:56 Page 145
SLOVENČINA
145
Opatrenia na predchádzanie explózii a
náhleho zovretia
VÝSTRAHA!
Kvapaliny ani iné potraviny sa nesmú
zohrievať v uzavretých nádobách,
pretože by mohli explodovať.
Zohrievanie nápojov mikrovlnami môže mať
za následok oneskorené eruptívne zovretie,
preto pri zaobchádzaní s nádobou postupujte
opatrne.
Nevarte vajcia v škrupine a nezohrievajte celé
uvarené vajcia v mikrovlnnej rúre. Mohli by
explodovať aj po skončení prípravy
mikrovlnami. Ak chcete variť alebo zohrievať
vajcia, ktoré nie sú rozmiešané, prepichnite
žĺtka aj bielka. V opačnom prípade môžu
vajcia explodovať. Vajcia uvarené natvrdo
pred zohrievaním v mikrovlnnej rúre olúpte a
pokrájajte na plátky.
Aby ste predišli popáleniu, vždy skontrolujte
teplotu jedla, pred servírovaním jedlo
premiešajte. Osobitnú pozornosť venujte
teplote jedla a nápojov podávaným dojčatám,
deťom alebo starším ľuďom.
Nedovoľte deťom zdržiavať sa v blízkosti
dvierok, aby sa nepopálili.
1.2
1.3
Opatrenia na zabránenie
neoprávneného používania deťmi
VÝSTRAHA!
Zariadenie a jeho dostupné časti sa v
priebehu používania zahrejú. Deti vo
7_Electrolux_Slovakian_MS_AJ26_Layout 1 22/10/2015 07:56 Page 146
146
www.electrolux.com
veku do 8 rokov je treba udržiavať mimo
dosah, pokiaľ nie sú pod trvalým
dozorom.
Toto zariadenie môžu používať deti od
8 rokov a osoby s obmedzenou fyzickou,
zmyslovou či mentálnou schopnosťou či
osoby bez dostatočných skúseností a
znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo pokiaľ
im boli vysvetlené pokyny o bezpečnom
používaní zariadenia a pokiaľ si uvedomujú
súvisiace riziká. Dbajte na to, aby sa deti
nehrali so zariadením. čistenie a užívateľskú
údržbu nesmú vykonávať deti do 8 rokov a
deti bez dozoru.
Tento spotrebič je určený na použitie v
domácnosti alebo v podobných podmienkach,
napr.: v zamestnaneckých kuchynkách v
obchodných, kancelárskych a iných
pracovných priestoroch; v hospodárskych
budovách; klientmi v hoteloch, moteloch a
iných obytných priestoroch; v zariadeniach
typu penziónu.
Tento prístroj nie je určený na používanie v
nadmorských výškach viac ako 2000 m.
7_Electrolux_Slovakian_MS_AJ26_Layout 1 22/10/2015 07:56 Page 147
SLOVENČINA
1.4 Opatrenia na
predchádzanie požiaru
Mikrovlnná rúra by počas používania
nemala zostať bez dozoru. Príliš vysoké
úrovne výkonu alebo príliš dlhé časy
prípravy môžu prehriať potraviny, čo môže
mať za následok požiar. Elektrická
zásuvka musí byť ľahko dostupná, aby sa
zariadenie dalo v núdzovej situácii
jednoducho odpojiť. Striedavý napájací
zdroj musí mať nasledujúce parametre:
230 V, 50 hz s 10 A poistkou
distribučného vedenia alebo 10 A ističom
distribučného obvodu. Odporúča sa
používať osobitný elektrický obvod určený
iba pre toto zariadenie. Rúru neskladujte
ani nepoužívajte vo vonkajšom prostredí.
Do blízkosti rúry ani vetracích otvorov
neklaďte žiadne horľavé materiály.
Neblokujte ventilačné otvory. Z jedla a
obalov odstráňte všetky kovové uzávery,
drôtené spinky a pod. Iskrenie na
kovových povrchoch môže spôsobiť
požiar. Nepoužívajte mikrovlnnú rúru na
zohrievanie oleja na fritovanie. Teplota sa
nedá ovládať a olej sa môže vznietiť. Na
prípravu popkornu používajte len
špeciálne nádoby a polotovary určené pre
mikrovlnné rúry. V rúre neskladujte žiadne
potraviny ani iné predmety. Po spustení
rúry skontrolujte nastavenia a uistite sa, že
rúra funguje tak, ako má. Pozrite si
príslušné rady v tomto návode na obsluhu.
Nepoužívajte rúru, keď sú dvierka
otvorené, ani žiadnym spôsobom
neupravujte bezpečnostné západky
dvierok. Nepoužívajte rúru, keď sú medzi
tesnením dvierok a tesniacimi plochami
nejaké predmety.
Osoby s KARDIOSTIMULÁTORMI by si
mali u lekára alebo výrobcu
kardiostimulátora overiť opatrenia týkajúce
sa používania mikrovlnných rúr.
1.5 Opatrenia na
predchádzanie zásahu
elektrickým prúdom
Za žiadnych okolností nedemontujte
vonkajšiu skrinku. Nerozlievajte žiadne
tekutiny ani nevkladajte žiadne predmety
do otvorov zámky dvierok ani vetracích
147
otvorov. V prípade rozliatia kvapaliny rúru
okamžite vypnite a odpojte a zavolajte
miestne ELEcTROLUX servisné
stredisko. Neponárajte napájací kábel ani
zástrčku do vody ani do inej kvapaliny.
Neveďte napájací kábel ponad horúce ani
ostré povrchy, ako je napríklad
odvetrávanie horúceho vzduchu v hornej
časti zadnej strany rúry.
Ak je napájací kábel tohto zariadenia
poškodený, musí sa vymeniť za špeciálny
kábel. Výmenu musí vykonať autorizovaný
ELEcTROLUX servisný technik.
1.6 Opatrenia na
predchádzanie explózii a
náhleho zovretia
Nikdy nepoužívajte uzavreté nádoby.
Pred použitím odstráňte uzávery a veká.
Uzavreté nádoby by mohli explodovať v
dôsledku nahromadenia tlaku, a to aj po
vypnutí rúry. Pri používaní kvapalín v
mikrovlnnej rúre buďte opatrní. Používajte
nádobu so širokým hrdlom, aby mohli
unikať bublinky.
Predchádzanie náhlej erupcii vriacej
kvapaliny a možnému obareniu:
• Kvapalinu pred zohrievaním
premiešajte.
• Pri zohrievaní sa odporúča vložiť do
kvapaliny sklenú tyčku alebo podobnú
pomôcku.
• Po zohriatí nechajte kvapalinu v rúre
odstáť aspoň 20 sekúnd, aby sa
zabránilo oneskorenému eruptívnemu
zovretiu.
Pred varením prepichnite šupu potravín,
ako sú napr. zemiaky, párky a ovocie. V
opačnom prípade môžu vybuchnúť.
1.7 Opatrenia na
predchádzanie popáleniu
Pri vyberaní jedál z rúry používajte držiaky
na poháre alebo teplovzdorné rukavice.
Zabránite tak popáleninám. Vždy otvárajte
nádoby, vrecká a pod. tak, aby vám
smerovali od tváre a rúk. Zabránite tak
popáleninám spôsobeným parou.
7_Electrolux_Slovakian_MS_AJ26_Layout 1 22/10/2015 07:56 Page 148
148
www.electrolux.com
Teplota nádoby sa nezhoduje s teplotou
jedál a nápojov. Vždy skontrolujte teplotu
samotného jedla alebo nápoja. Pri
otváraní dvierok nestojte príliš blízko, aby
nedošlo k popáleninám spôsobeným
unikajúcou parou a teplom. Po zohriatí
pokrájajte plnené pečené jedlá, aby sa
uvoľnila para a zabránilo sa tak
popáleninám.
Neopierajte sa o dvierka rúry, nevešajte sa
na ne a ani nimi nekývajte. Nehrajte sa s
rúrou, ani ju nepoužívajte ako hračku.
Naučte deti všetky dôležité bezpečnostné
pokyny: používanie držiakov na poháre,
opatrné odstraňovanie krytov jedál,
venovanie špeciálnej pozornosti obalom
(napr. samozohrievacie materiály)
určeným na to, aby jedlá boli chrumkavé,
pretože môžu byť veľmi horúce.
1.8 Ďalšie výstrahy
Rúru nikdy žiadnym spôsobom
neupravujte. Táto rúra je určená len na
domácu prípravu jedál a môže sa
používať len na prípravu potravín. Nie je
vhodná na komerčné ani laboratórne
používanie.
1.9 Bezproblémové používanie
rúry a predchádzanie
poškodeniu
Nikdy nepoužívajte rúru, keď je prázdna.
Mohlo by to poškodiť rúru. Keď používate
zapekací tanier alebo samozohrievacie
materiály, vždy pod ne položte
teplovzdorný izolačný predmet, napríklad
porcelánový tanier, aby sa zabránilo
poškodeniu otočného taniera a držiaka
otočného taniera v dôsledku tepelného
zaťaženia. čas predhriatia uvedený v
pokynoch k tanieru sa nesmie prekročiť.
Nepoužívajte kovové riady, ktoré odrážajú
mikrovlny a môžu spôsobiť elektrické
iskrenie. Do rúry nevkladajte plechovky.
Používajte len otočný tanier a držiak
otočného taniera určený pre túto rúru.
Nepoužívajte rúru bez otočného taniera.
Opatrenia zabraňujúce rozbitiu otočného
taniera:
• Pred čistením vodou nechajte otočný
tanier vychladnúť.
• Neklaďte horúce jedlá ani horúce riady
na studený otočný tanier.
• Neklaďte studené jedlá ani studené
riady na horúci otočný tanier.
Neklaďte nič na vonkajšiu skrinku počas
prevádzky.
DÔLEŽITÉ!
Ak si nie ste istí správnym
spôsobom pripojenia rúry, obráťte
sa na kvalifikovaného elektrikára.
Výrobca ani predajca nie sú zodpovední
za škody na rúre, ani za zranenie osôb
vzniknuté v dôsledku nedodržania
postupov správneho pripojenia rúry.
Na stenách rúry alebo v okolí tesnenia
dvierok alebo tesniacich plôch sa môžu
občas tvoriť výpary alebo kvapôčky vody.
je to normálny jav a nie je to signalizácia
unikania mikrovĺn ani poruchy.
7_Electrolux_Slovakian_MS_AJ26_Layout 1 22/10/2015 07:56 Page 149
SLOVENČINA
149
2. PREhľAD ZARIADENIA
2.1 Mikrovlnná rúra 1
1
2
2
3
4
3
5
6
4
8
7
6
7
8
Predné lemovanie
Svetlo rúry
Ovládací panel
Tlačidlo otvorenia dvierok
Kryt vlnovodu
Vnútorný priestor rúry
Otočná manžeta
Tesnenie dvierok a
tesniace plochy
5
2.2 Príslušenstvo
1
2
Skontrolujte, či je súčasťou rúry
nasledujúce príslušenstvo:
1
Otočný tanier
2
Držiak otočného taniera
• Položte držiak otočného taniera na
otočnú manžetu na spodnej strane
vnútorného priestoru rúry.
• Následne položte na držiak otočný
tanier.
• Pri vyberaní jedál alebo nádob z rúry
dbajte na to, aby ste ich zdvihli ponad
obrubu otočného taniera. V opačnom
prípade sa otočný tanier môže
poškodiť.
Pri objednávaní príslušenstva uveďte
predajcovi alebo servisnému
stredisku ELEcTROLUX dva údaje:
názov dielu a označenie modelu.
7_Electrolux_Slovakian_MS_AJ26_Layout 1 22/10/2015 07:56 Page 150
150
www.electrolux.com
3. OVLÁDAcÍ PANEL
1
Digitálny displej s indikátormi
1
2
3
4
2
Indikátory automatickej
prípravy
Mikrovlny
3
hodiny
Tlačidlo automatická
príprava
4
Tlačidlo automatické
rozmrazovanie
5
Tlačidlo úroveň výkonu
Plus/Mínus
6
Automatické
rozmrazovanie - chlieb
Ovládacie koliesko
časovač/hmotnosť
7
Tlačidlo Start/+30
Automatické
rozmrazovanie
8
Tlačidlo Stop
9
Tlačidlo Otvorenia
dvierok
fázy prípravy
5
6
hmotnosť
7
8
9
4. PRED PRVÝM POUŽITÍM
4.1 úsporný režim
4.2 Nastavenie hodín
Rúra je nastavená v režime „uspory
enregie” (Econ).
1. Zapojte rúru do zásuvky.
2. Na displeji sa zobrazí: Econ.
3. Na displeji sa zobrazí odpočítavanie od
3:00 po nulu.
4. Po dosiahnutí nuly rúra prejde do
úsporného režimu Econ a displej
zhasne.
Rúra má 12 a 24-hodinové hodiny.
Príklad: Nastavenie hodín na 11:30
(12-hodinové hodiny).
1. Otvorte dvierka.
2. Na displeji sa zobrazí: Econ.
3. Tlačidlo START/+30 podržte stlačené
na 5 sekúnd. Rúra zapípa. Na displeji
sa zobrazí:
Ak chcete zrušiť úsporný režim
Econ, nastavte hodiny.
4. Otáčaním gombíka ČASOVAČ/
HMOTNOSŤ nastavte hodiny.
5. Raz stlačte tlačidlo START/+30, potom
otáčaním gombíka ČASOVAČ/
HMOTNOSŤ nastavte minúty.
7_Electrolux_Slovakian_MS_AJ26_Layout 1 22/10/2015 07:56 Page 151
SLOVENČINA
6. Stlačte tlačidlo START/+30.
7. Skontrolujte displej:
8. Zatvorte dvierka.
gombík ČASOVAČ/HMOTNOSŤ je
možné otáčať v smere aj proti smeru
hodinových ručičiek. Ak stlačíte
tlačidlo STOP, hodiny sa nenastavia.
Na displeji sa zobrazí: Econ.
Príklad: Nastavenie hodín na 23:30
(24-hodinové hodiny).
1. Otvorte dvierka.
2. Na displeji sa zobrazí: Econ.
3. lačidlo START/+30 podržte stlačené na
5 sekúnd. Rúra zapípa. Na displeji sa
zobrazí:
4. Stlačte tlačidlo START/+30.
Na displeji sa zobrazí:
5. Otáčaním gombíka ČASOVAČ/
HMOTNOSŤ nastavte hodiny.
6. Raz stlačte tlačidlo START/+30, potom
otáčaním gombíka
ČASOVAČ/HMOTNOSŤ nastavte
minúty.
7. Stlačte tlačidlo START/+30.
8. Skontrolujte displej:
9. Zatvorte dvierka.
gombík ČASOVAČ/HMOTNOSŤ je
možné otáčať v smere aj proti smeru
hodinových ručičiek. Ak stlačíte
tlačidlo STOP, hodiny sa nenastavia.
Na displeji sa zobrazí: Econ.
4.3 Nastavenie času, ked sú
hodiny nastavené
Príklad: Nastavenie hodín na 11:45.
1. Otvorte dvierka.
2. Tlačidlo START/+30 podržte stlačené
na 5 sekúnd. Rúra zapípa. Na displeji
sa zobrazí:
(Ak chcete prepnúť hodiny na 24 hodín,
znova stlačte tlačidlo START/+30.)
3. Otáčaním gombíka ČASOVAČ/
HMOTNOSŤ nastavte hodiny.
4. Raz stlačte tlačidlo START/+30, potom
otáčaním gombíka ČASOVAČ/
HMOTNOSŤ nastavte minúty.
151
5. Stlačte tlačidlo START/+30.
6. Skontrolujte displej:
4.4 Ak chcete zrusiť hodiny a
nastaviť režim Econ
1. Otvorte dvierka.
2. Tlačidlo START/+30 podržte stlačené
na 5 sekúnd. Rúra zapípa. Na displeji
sa zobrazí:
3.
4.
5.
6.
7.
(Ak chcete prepnúť hodiny na
24 hodín, znova stlačte tlačidlo
START/+30.)
Stlačte tlačidlo STOP.
Na displeji sa zobrazí: Econ.
Zatvorte dvierka.
Na displeji sa zobrazí odpočítavanie
od 3:00 po nulu.
Po dosiahnutí nuly rúra prejde do
úsporného režimu Econ a displej
zhasne.
4.5 Detská poistka
Rúra má bezpečnostnú funkciu, ktorá
zabraňuje jej náhodnému spusteniu
deťmi. Keď je aktivovaná poistka,
mikrovlnná rúra sa nedá obsluhovať, až
kým sa poistka nezruší.
Príklad: Nastavenie detskej poistky.
1. Podržte stlačené tlačidlo STOP na
5 sekúnd.
2. Rúra dvakrát zapípa a zobrazí sa
indikátor „LOc”.
Ak chcete zrušiť detskú poistku,
podržte stlačené tlačidlo STOP na
5 sekúnd, rúra dvakrát zapípa a
zobrazí sa čas.
Ak nie sú nastavené hodiny, nie je
možné aktivovať detskú poistku.
7_Electrolux_Slovakian_MS_AJ26_Layout 1 22/10/2015 07:56 Page 152
152
www.electrolux.com
5. OBSLUhA MIKROVLNNEj RúRY
5.1 Riad vhodný do mikrovlnnej rúry
Riad
Alobal/nádoby z
alobalu
Porcelán a
keramika
Sklený riad, napr.
Pyrex®
Kov
Umelá hmota/
polystyrén, napr.
nádoby z
prevádzok rýchleho
občerstvenia
Vrecká do
mrazničky, vrecká
na pečenie
Papierové taniere,
poháre a
kuchynský papier
Nádoby zo slamy a
drevené nádoby
Recyklovaný
papier
a novinový papier
Bezpečnosť Poznámky
mikrovlnnej
rúry
Aby sa jedlo neprehrialo, môžete ho prikryť kúskami
3/7
alobalu. fóliu udržiavajte aspoň 2 cm od stien rúry,
pretože môže dôjsť k iskreniu. Nádoby z fólie sa
neodporúčajú, ak ich výslovne neodporúča výrobca.
Dôkladne dodržujte pokyny výrobcov.
Porcelán, keramika, glazúrované nádoby a kostný
3/7
porcelán sú v zásade vhodné, okrem prípadov, ak
obsahujú kovovú dekoráciu.
Pri používaní jemného skla je potrebné postupovať
3
opatrne, pretože sa pri náhlom zahriatí môže rozbiť
alebo prasknúť.
Neodporúča sa používať kovový riad v mikrovlnnej
7
rúre, pretože bude iskriť, čo môže mať za následok
požiar.
je potrebné postupovať opatrne, pretože niektoré
3
nádoby sa pri vysokých teplotách topia alebo strácajú
farbu.
3
3
3
7
Musia byť prepichnuté, aby mohla unikať para.
Dbajte na to, aby vrecká boli vhodné na používanie v
mikrovlnnej rúre. Nepoužívajte plastové ani kovové
svorky, pretože sa môžu roztopiť alebo vznietiť pri
iskrení.
Používajte len na zohrievanie alebo na absorbovanie
vlhkosti. je potrebné postupovať opatrne, pretože
prehriatie môže spôsobiť požiar.
Pri používaní týchto materiálov nenechávajte
mikrovlnnú rúru bez dozoru, lebo prehriatie môže
zapríčiniť požiar.
Môže obsahovať čiastočky kovu, čo môže spôsobiť
iskrenie a viesť ku vzniku požiaru.
7_Electrolux_Slovakian_MS_AJ26_Layout 1 22/10/2015 07:56 Page 153
SLOVENČINA
153
5.2 Rady týkajúce sa prípravy jedál v mikrovlnnej rúre
Rady týkajúce sa prípravy jedál v mikrovlnnej rúre
Zloženie
Potraviny bohaté na tuk a cukor (napr. puding alebo koláč) vyžadujú kratší
čas ohrevu. je potrebné postupovať opatrne, pretože prehriatie môže
spôsobiť požiar.
Veľkosť
Rovnomernejšiu prípravu dosiahnete tak, že všetky kúsky budú mať
rovnakú veľkosť.
Teplota jedla Počiatočná teplota jedla má vplyv na čas potrebný na prípravu. Urobte zárez
do jedál z plnkami, ako sú napr. šišky s džemom, aby sa uvoľnilo teplo alebo
para.
Usporiadanie Umiestnite najhrubšie časti jedla smerom k okraju taniera. (Napr. kuracie
stehná.)
Prikrytie
Použite perforovanú plastovú fóliu alebo vhodné veko.
Prepichnutie jedlá so škrupinou, šupou alebo blanou sa pred varením alebo zohrievaním
musia na niekoľkých miestach prepichnúť, pretože tvoriaca sa para by
mohla spôsobiť explóziu jedla. Príklad: zemiaky, ryby, kurčatá, párky.
DÔLEŽITÉ!
Vajcia by sa v mikrovlnnej rúre nemali pripravovať, pretože by mohli
explodovať aj po skončení prípravy. Príklad: vajcia natvrdo, stratené
vajcia.
Premiešajte, Na dosiahnutie rovnomernej prípravy je dôležité jedlo počas prípravy občas
otočte a
premiešať a obrátiť. Vždy miešajte smerom od okraja k stredu.
narovnajte
Odstátie
Po zohriatí je dôležité nechať jedlo postáť, aby sa teplo v jedle rovnomerne
rozptýlilo.
Zakrytie
Teplé oblasti je možné zakryť malými kúskami fólie, ktorá odráža mikrovlny
(alobal). Príklad: kuracie nohy a krídla.
5.3 Priprava jedál v mikrovlnnej rúre
Rúra má 6 úrovní výkonu.
Nastavenie
Odporúčané používanie
výkonu
900 W/
Používa sa na rýchle varenie alebo zohrievanie, (napr. polievka, dusené
VYSOKÝ
mäso, konzervované potraviny, horúce nápoje, zelenina, ryby, atď).
630 W
Používa sa na dlhšie varenie konzistentných jedál, ako sú pečené mäso,
fašírka, polotovary a na delikátne jedlá, ako sú syrová omáčka alebo koláč
z piškótového cesta. Pri tomto nižšom nastavení syrová omáčka nevykypí
a jedlo sa uvarí rovnomerne bez prevarenia na okrajoch.
450 W
V prípade konzistentných jedál, ktoré vyžadujú dlhý čas varenia pri varení
tradičným spôsobom, napr. hovädzie mäso, sa odporúča použiť toto
nastavenie, čím sa zabezpečí, že mäso bude mäkké.
270 W/
Toto nastavenie výkonu používajte na rozmrazovanie, čím sa zabezpečí
ROZMRAZ- rovnomerné rozmrazenie. Toto nastavenie je vhodné aj na varenie ryže,
OVANIE
cestovín, knedlí a vajcového pudingu.
90 W
Na jemné rozmrazovanie (napr. šľahačková torta alebo pečivo).
0W
Na odstátie/kuchynské minútky.
W = WATT
7_Electrolux_Slovakian_MS_AJ26_Layout 1 22/10/2015 07:56 Page 154
154
www.electrolux.com
Čas prípravy
0–5 minút
5–10 minút
10–30 minút
30 –90 minút
Jednotka prírastku
15 sekúnd
30 sekúnd
1 minúta
5 minút
Príklad: Zohriatie polievky na 2 minúty
30 sekúnd pri výkone mikrovĺn 630 W.
1. Dvakrát stlačte tlačidlo ÚROVNE
VÝKONU.
2. Zadajte čas otáčaním kolieska
ČASOVAČ/HMOTNOSŤ v smere
alebo proti smeru hodinových
ručičiek, kým sa nezobrazí údaj 2.30.
3. Stlačte tlačidlo START/+30 štart.
DÔLEŽITÉ!
Ak nevyberiete úroveň výkonu,
automaticky sa použije nastavenie
900 W/VYSOKÝ.
• Keď sa dvierka počas prípravy jedla
otvoria, čas prípravy na digitálnom
displeji sa automaticky zastaví. čas
prípravy sa začne znova odpočítavať
po zavretí dvierok a stlačení tlačidla
START/+30.
• Ak chcete počas prípravy jedla
zobraziť aktuálny výkon, stlačte
tlačidlo ÚROVNE VÝKONU jedenkrát.
• čas prípravy môžete počas prípravy
zvýšiť alebo znížiť otáčaním kolieska
ČASOVAČ/HMOTNOSŤ.
• úroveň výkonu môžete počas
prípravy zmeniť stlačením tlačidla
ÚROVNE VÝKONU.
• Ak chcete zrušiť program počas
prípravy jedla, dvakrát stlačte tlačidlo
STOP.
5.4 Znížená úroveň výkonu
Režim prípravy
Mikrovlny 900 W
Štandardný čas
20 minút
Znížená úroveň výkonu
Mikrovlny 630 W
5.5 Kuchynské minútky
5.6 Pridanie 30 sekúnd
Príklad: Nastavenie kuchynských
minútok (odpočítavanie časomera) na
7 minút.
1. Sedemkrát stlačte tlačidlo ÚROVNE
VÝKONU.
2. Zadajte čas otáčaním kolieska
ČASOVAČ/HMOTNOSŤ v smere
alebo proti smeru hodinových ručičiek,
kým sa nezobrazí údaj 7.00.
3. Stlačte tlačidlo START/+30 štart.
Priame spustenie
Ak chcete pozastaviť odpočítavanie,
stlačte tlačidlo STOP. Ak chcete
obnoviť odpočítavanie, stlačte
tlačidlo START/+30. Ak chcete
minútky zrušiť, znova stlačte tlačidlo
STOP.
Stlačením tlačidla START/+30 môžete
priamo spustiť prípravu jedla pri výkone
900 W/VYSOKÝ na 30 sekúnd.
Predĺženie času prípravy
čas prípravy môžete predĺžiť stlačením
tlačidla niekoľkonásobne o 30 sekúnd,
keď je rúra v prevádzke.
Táto funkcia sa nedá používať v
režime automatickej prípravy ani
automatického rozmrazovania.
7_Electrolux_Slovakian_MS_AJ26_Layout 1 22/10/2015 07:56 Page 155
SLOVENČINA
5.7 Plus/mínus
Tlačidlá PLUS
a MINUS
umožňujú zvýšiť alebo znížiť čas prípravy
pri používaní automatických programov.
Príklad: Uvarenie 0,3 kg zemiakov
domäkka.
1. Vyberte požadovanú ponuku dvojitým
stlačením tlačidla AUTOMATICKÁ
PRÍPRAVA.
2. Otáčajte koliesko ČASOVAČ/
HMOTNOSŤ, kým sa nezobrazí údaj
0.3.
3. jedným stlačením tlačidla ÚROVNE
VÝKONU vyberte nastavenie PLUS
.
4. Stlačte tlačidlo START/+30 štart.
Ak chcete zrušiť funkciu
PLUS/MÍNUS, trikrát stlačte tlačidlo
ÚROVNE VÝKONU.
Ak vyberiete nastavenie PLUS, na
displeji sa zobrazí ikona
.
Ak vyberiete nastavenie MÍNUS, na
displeji sa zobrazí ikona .
5.8 Viacfázová príprava jedál
V režime mikrovĺn je možné
naprogramovať postupnosť troch fáz
(maximálne).
Príklad: Varenie:
fáza 1: 5 minút 900 W
fáza 2: 16 minút 270 W
1. Stlačte tlačidlo ÚROVNE VÝKONU raz.
2. Zadajte požadovaný čas otáčaním
kolieska ČASOVAČ/HMOTNOSŤ v
smere hodinových ručičiek, kým sa
nezobrazí údaj 5.00.
3. Stlačte 4x tlačidlo ÚROVNE VÝKONU.
4. Zadajte požadovaný čas prípravy
otáčaním kolieska ČASOVAČ/
HMOTNOSŤ v smere hodinových
ručičiek, kým sa nezobrazí údaj 16.00.
5. Stlačte tlačidlo START/+30.
Rúra bude pracovať 5 minút pri výkone
900 W a potom 16 minút pri výkone
270 W.
155
5.9 Automatická príprava a
automatické rozmrazovanie
V režime automatická príprava a
automatické rozmrazovanie sa
automaticky určí správny režim a čas
prípravy. Môžete si vybrať spomedzi 6
programov automatickej prípravy a 2
programov automatického
rozmrazovania.
Jedlo
Nápoj
Symbol
Varené zemiaky/Pečené
zemiaky
Mrazená zelenina
čerstvá zelenina
Mrazené hotové jedlá
Rybie filé s omáčkou
Mäso/ryby/hydina
chlieb
Príklad: Uvarenie 0,3 kg zemiakov.
1. Vyberte požadovanú ponuku dvojitým
stlačením tlačidla AUTOMATICKÁ
PRÍPRAVA.
2. Otáčajte koliesko ČASOVAČ/
HMOTNOSŤ, kým sa nezobrazí údaj
0.3.
3. Stlačte tlačidlo START/+30.
Ak je potrebné vykonať istú činnosť
(napr. premiešanie jedla), rúra sa
zastaví, ozve sa zvukový signál a na
displeji bliká zostávajúci čas prípravy
a indikátor. Ak chcete pokračovať,
stlačte tlačidlo START/+30. Po
skončení automatickej
prípravy/rozmrazovania sa program
sám zastaví. Ozve sa zvukový signál
a symbol varenia bliká. Po jednej
minúte sa ozve pípnutie na
pripomenutie a zobrazia sa hodiny.
7_Electrolux_Slovakian_MS_AJ26_Layout 1 22/10/2015 07:56 Page 156
156
www.electrolux.com
6. TABUľKA PROgRAMOV
Automatická Hmotnosť
príprava
(jednotka
prírastku/riad)
Tlačidlo Postup
Nápoj
(čaj/káva)
1-6 šálky
1 šálka=200 ml
x1
Varené a
pečené
zemiaky
0,2-2,0 kg (100 g)
Miska a veko
x2
Mrazená
zelenina
0,1-0,8 kg (100 g)
Miska a veko
•
šálku položte smerom k okraju otočného
taniera.
•
•
Vložte zemiaky do misky.
Pridajte potrebné množstvo vody (približne
2 polievkové lyžice na 100 g) a trocha soli.
Prikryte vekom.
Keď sa ozve zvukový signál, premiešajte a
znova prikryte.
Po dokončení nechajte postáť približne 2 min.
Pridajte 1 polievkovú lyžicu vody na 100 g a
soľ podľa potreby. (hríby nevyžadujú pridanie
vody.)
Prikryte vekom.
Keď sa ozve zvukový signál, premiešajte a
znova prikryte.
Po dokončení nechajte odstáť približne 2 min.
Ak je mrazená zelenina v jednom kuse,
pripravujte ju manuálne.
Pokrájajte na malé kúsky, napr. hranolčeky,
kocky alebo kolieska.
Pridajte 1 polievkovú lyžicu vody na 100 g a
soľ podľa potreby. (hríby nevyžadujú pridanie
vody.)
Prikryte vekom.
Keď sa ozve zvukový signál, premiešajte a
znova prikryte.
Po dokončení nechajte postáť približne 2 min.
jedlo preložte do primeranej nádoby vhodnej
do mikrovlnnej rúry.
Pridajte trocha vody podľa odporúčania
výrobcu jedla.
Prikryte vekom.
Ak to výrobca jedla požaduje, pripravujte
neprikryté.
Keď sa ozve zvukový signál, premiešajte a
znova prikryte.
Po dokončení premiešajte a nechajte odstáť
približne 2 min.
•
•
x3
•
•
•
•
•
čerstvá
zelenina
0,1-0,8 kg (100 g)
Miska a veko
x4
•
•
•
•
Mrazené
0,3-1,0 kg (100 g)
hotové jedlá Miska a veko
(ktoré sa dajú
miešať)
x5
•
•
•
•
•
•
•
Rybie filé s
omáčkou
0,5 -1,5 kg 1) (100 g)
Zapekací tanier
a plastová
fólia do
mikrovlnnej rúry
x6
•
1)
Pozri recepty pre „Rybie filé s omáčkou“.
celková hmotnosť ingrediencií.
7_Electrolux_Slovakian_MS_AJ26_Layout 1 22/10/2015 07:56 Page 157
SLOVENČINA
157
Automatická
príprava
Hmotnosť
Tlačidlo Postup
(jednotka
prírastku/riad)
Mäso/ryby/
0,2-1,0 kg (100 g)
• Položte jedlo na nízky pekáč do
x1
hydina
Nízky pekáč
stredu otočného taniera.
• Keď sa ozve zvukový signál,
obráťte jedlo, premiešajte a
(celá ryba, rybie
oddeľte. Zakryte tenké časti a teplé
steaky, rybie filé,
miesta alobalom.
kuracie stehná,
• Po rozmrazení zabaľte do alobalu
kuracie prsia,
na 15 – 45 minút až do dôkladného
mleté mäso,
rozmrazenia.
steak, kotlety,
• Mleté mäso: Keď sa ozve zvukový
fašírky, párky)
signál, obráťte jedlo. Ak je to
možné, vyberte rozmrazené časti.
Nie je vhodné na celú hydinu.
chlieb
0,1-1,0 kg (100 g)
• Rozložte v nízkom pekáči v strede
x2
Nízky pekáč
otočného taniera. Pri váhe 1,0 kg
rozložte priamo na otočný tanier.
• Keď sa ozve zvukový signál,
obráťte a vyberte rozmrazené
plátky.
• Po rozmrazení zabaľte do alobalu
na 5 – 15 minút až do dôkladného
rozmrazenia.
• chladené jedlá sa pripravujú pri
teplote od 5 °c, mrazené jedlá od
–18 °c.
• Zadávajte len hmotnosť samotného
jedla. Nezadávajte hmotnosť nádoby.
• V prípade jedál s vyššou alebo nižšou
hmotnosťou, než je uvedené v tabuľke
automatickej prípravy resp.
automatického rozmrazovania,
použite manuálny režim.
• Konečná teplota sa bude líšiť v
závislosti od počiatočnej teploty.
Skontrolujte, či jedlo po uvarení nie je
príliš horúce.
• Po skončení režimu mikrovĺn sa môže
spustiť chladiaci ventilátor.
• Steaky a kotlety by mali byť zmrazené
v jednej vrstve.
• Mleté mäso by malo byť zmrazené v
tenkej vrstve.
7_Electrolux_Slovakian_MS_AJ26_Layout 1 22/10/2015 07:56 Page 158
158
www.electrolux.com
Recepty na automatickú prípravu
Rybie filé s pikantnou omáčkou
0,5 kg 1,0 kg 1,2 kg
175 g 350 g 525 g konzervované
rajčiny (osušené)
50 g
5g
15 g
100 g
10 g
30 g
150 g kukurica
15 g čili omáčka
45 g cibuľa (nadrobno
nasekaná)
1
1-2
2-3 červený ocot
lyžička lyžička lyžička
horčica, tymian a
kajenské korenie
250 g 500 g 750 g rybie filé
soľ
Rybie filé s karí omáčkou
0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg
250 g 500 g 750 g rybie filé
soľ
50 g 100 g 150 g banán (nakrájaný
na kolieska)
200 g
400 g
600 g hotová kari
omáčka
1. Zmiešajte uvedené suroviny a pripravte
omáčku.
2. Položte rybie filé na okrúhly zapekací
tanier tenšou časťou smerom k stredu
a posoľte.
3. Zalejte filé pripravenou omáčkou.
4. Prikryte plastovou fóliou vhodnou do
mikrovlnnej rúry a pripravujte podľa
časti automatická príprava, Rybie filé s
omáčkou.
5. Po dokončení nechajte postáť približne
2 min.
1. Položte rybie filé na okrúhly zapekací
tanier tenšou časťou smerom k stredu
a posoľte.
2. Rozložte banán a hotovú kari omáčku
nalejte na rybie filé.
3. Prikryte plastovou fóliou vhodnou do
mikrovlnnej rúry a pripravujte podľa
časti automatická príprava, Rybie filé s
omáčkou.
4. Po dokončení nechajte postáť približne
2 min.
7_Electrolux_Slovakian_MS_AJ26_Layout 1 22/10/2015 07:56 Page 159
SLOVENČINA
159
Tabuľka prípravy jedál
Jedlo/Nápoj
Mlieko,
Voda,
1 šálka
1 šálka
6 šálok
1 tanier
Tanier s jedlom
(zelenina, mäso
a príloha)
Polievka/vývar
Zelenina
Množstvo Výkon Čas
-g/mlÚroveň -Min150
900 W
1
150
900 W
2
900
900 W
8-10
1000
900 W
9-11
400
900 W
4-6
Spôsob
nezakrývajte
neprikrývajte
neprikrývajte
neprikrývajte
200
200
500
900 W
900 W
900 W
1-2
2-3
3-5
Mäso, 1 plátok1)
Rybie filé1)
Koláč, 1 kúsok
Detská strava,
1 pohár
200
200
150
190
900 W
900 W
450 W
450 W
3
3-5
½-1
½-1
Roztopenie
margarínu alebo
masla1)
Roztopenie
čokolády
50
900 W
½
omáčku pokropte vodou, prikryte, v
druhej polovici cyklu zohrievania
pomiešajte
prikryte, po zohriatí premiešajte
v prípade potreby pridajte trocha
vody, zakryte, v druhej polovici cyklu
zohrievania premiešajte
polejte trochou omáčky a prikryte
prikryte
umiestnite na porcelánový pekáč
premiestnite do nádoby vhodnej do
mikrovlnnej rúry, po zohriatí dobre
premiešajte a skontrolujte teplotu
prikryte
100
450 W
3-4
občas premiešajte
1) chladené
Rozmrazovanie
Množstvo
-g-
Výkon
Úroveň
Čas
-Min-
guláš
500
270 W
8-9
Koláč,
1 kúsok
Ovocie, napr.
čerešne,
jahody,
maliny, slivky
150
90 W
1-3
250
270 W
3-5
Spôsob
uprostred rozmrazovania
premiešajte
umiestnite na porcelánový
pekáč
rovnomerne rozmiestnite a
v polovici cyklu
rozmrazovania ovocie
poobracajte
Čas
odstátia
-Min10-30
5
5
7_Electrolux_Slovakian_MS_AJ26_Layout 1 22/10/2015 07:56 Page 160
160
www.electrolux.com
Rozmrazenie Množstvo
a príprava
-gRybie filé
Tanier s
jedlom
Jedlo
Pečené
mäso
(bravčové,
teľacie,
jahňacie)
Pečené
hovädzie
(stredne)
Rybie filé
300
400
Množstvo
-g-
Výkon Čas
Úroveň -Min900 W
900 W
9-11
8-10
Výkon Čas
Úroveň -Min-
Spôsob
prikryte
prikryte, po 6 minútach
premiešajte
Spôsob
1000
630 W
34-38
Dochuťte podľa chuti,
položte do plytkého pekáča
a v polovici pečenia otočte
1000
630 W
20-24
200
900 W
4-6
Dochuťte podľa chuti,
položte do plytkého pekáča
a v polovici pečenia otočte
dochuťte podľa chuti,
položte do nízkeho pekáča,
prikryte
Čas
odstátia
-Min2
2
Čas
odstátia
-Min10
časy uvedené v tabuľke sú len orientačné a môžu sa líšiť v závislosti od
teploty zmrazenia, kvality a hmotnosti potravín.
10
3
7_Electrolux_Slovakian_MS_AJ26_Layout 1 22/10/2015 07:56 Page 161
SLOVENČINA
161
7. úDRŽBA A čISTENIE
UPOZORNENIE!
ŽIADNU čASŤ MIKROVLNNEj RúRY
NEčISTITE čISTIAcIMI
PROSTRIEDKAMI NA TRADIčNÉ RúRY,
PARNÝMI čISTIčMI, ABRAZÍVNYMI ANI
AgRESÍVNYMI čISTIAcIMI
PROSTRIEDKAMI, PROSTRIEDKAMI S
OBSAhOM hYDROXIDU SODNÉhO ANI
DRôTENKAMI.
Dbajte na to, aby mydlový roztok ani voda
neprenikli malými vetracími otvormi v
stenách, čo by mohlo spôsobiť
poškodenie rúry.
Vo vnútornom priestore rúry nepoužívajte
sprejové čističe.
Otočný tanier a držiak otočného
taniera
RúRU čISTITE PRAVIDELNE A
ODSTRAŇUjE ZVYšKY jEDÁL.
Nedodržanie pravidelného čistenia rúry
môže viesť k poškodeniu povrchu, ktoré by
mohlo nepriaznivo ovplyvniť životnosť
zariadenia a viesť k nebezpečnej situácii.
Vyberte otočný tanier a držiak otočného
taniera z rúry. Umyte otočný tanier a držiak
otočného taniera v slabom mydlovom
roztoku. Vysušte mäkkou handričkou.
Otočný tanier aj držiak otočného taniera
možno umývať v umývačke.
Vonkajšie časti rúry
Dvierka
Vonkajšie časti rúry možno jednoducho
vyčistiť slabým mydlovým roztokom.
Mydlový roztok utrite vlhkou handričkou a
vonkajšiu časť osušte mäkkou utierkou.
Pravidelne čistite obe strany dvierok,
tesnenie dverí, tesniace plochy mäkkou
navlhčenou handričkou a odstráňte všetky
nečistoty. Na čistenie skla dvierok rúry
nepoužívajte agresívne abrazívne čistiace
prostriedky ani ostré kovové škrabky,
pretože by mohli poškriabať povrch, čo by
mohlo mať za následok rozbitie skla.
Ovládací panel
Pred čistením otvorte dvierka, čím sa
ovládací panel deaktivuje. Pri čistení
ovládacieho panela postupujte opatrne.
Pomocou handričky namočenej v čistej
vode opatrne utierajte panel, kým nebude
čistý. Nepoužívajte príliš veľa vody.
Nepoužívajte žiadne chemické ani
abrazívne čistiace prostriedky.
Vnútorný priestor rúry
Utrite fľaky alebo rozliate zvyšky jedla
pomocou vlhkej mäkkej handričky alebo
špongie po každom použití, kým je rúra
ešte teplá. Na rozsiahlejšie fľaky použite
slabý mydlový roztok a niekoľkokrát utrite
vlhkou handričkou až kým sa neodstránia
všetky zvyšky. Neodstraňujte kryt
vlnovodu.
DÔLEŽITÉ!
Nepoužívajte parné čističe.
7_Electrolux_Slovakian_MS_AJ26_Layout 1 22/10/2015 07:56 Page 162
162
www.electrolux.com
8. RIEšENIE PROBLÉMOV
Problém
Mikrovlnná rúra
nefunguje správne?
Režim mikrovĺn
nefunguje?
Otočný tanier sa
neotáča?
Mikrovlnná rúra sa
nevypne?
Vnútorné svetlo
nefunguje?
jedlo sa ohrieva a
pripravuje dlhšie než
predtým?
Skontrolujte, či...
• Poistky v poistkovej skrinke fungujú.
• Nedošlo k výpadku napájania.
• Ak sa poistky stále vyhadzujú, obráťte sa na
kvalifikovaného elektrikára.
• Dvierka sú správne zavreté.
• Tesnenia dvierok a ich povrch sú čisté.
• Bolo stlačené tlačidlo START/+30.
• Držiak otočného taniera je správne položený na manžete.
• Riad v rúre nepresahuje cez otočný tanier.
• jedlo nepresahuje cez okraj otočného taniera a nebráni
jeho otáčaniu.
• V priehlbine pod otočným tanierom nie je prekážka.
• Zariadenie odpojte prostredníctvom poistkovej skrinky.
• Obráťte sa na autorizovaný servis ELEcTROLUX.
• Obráťte sa na autorizovaný servis ELEcTROLUX.
Žiarovku vnútorného svetla smú vymieňať
len zaškolení ELEcTROLUX servisní technici .
• Nastavte dlhší čas prípravy (dvojnásobné množstvo =
takmer dvojnásobný čas) alebo,
• Ak je jedlo studenšie ako zvyčajne, občas ho otočte alebo
obráťte alebo,
• Nastavte vyšší výkon.
7_Electrolux_Slovakian_MS_AJ26_Layout 1 22/10/2015 07:56 Page 163
SLOVENČINA
163
9. MONTÁŽ
Mikrovlnnú rúru možno upevniť v
pozíciách A alebo B:
Pozícia
A
B
A
B
Veľkosť otvoru
Š
H
V
562 x 550 x 450
562 x 500 x 450
Rozmery v mm
Tradičná
rúra
9.1 Montáž zariadenia
4 mm
4 mm
4 mm
1. Odstráňte všetky obalové materiály a
dôkladne skontrolujte akékoľvek
známky poškodenia.
2. Uchyťte upevňovacie háčiky
dokuchynskej skrinky pomocou
priloženého hárka s pokynmi šablóny.
3. Uchyťte opatrne a bez násilia prístroj
do kuchynskej linky. Prístroj musí byť
zdvihnutý na upevňovacie háčiky a
potom položený na miesto. V prípade
nerovností počas uchytenia sa dá tento
háčik vrátiť naspäť. Predný rám rúry
musí byť priložený oproti prednému
otvoru skrinky.
4. Dbajte na to, aby zariadenie bolo
stabilné a nenakláňalo sa. Dbajte na to,
aby medzi dvierkami skrinky nad rúrou
a hornou časťou rámu zostala medzera
aspoň 4 mm (pozri nákres).
7_Electrolux_Slovakian_MS_AJ26_Layout 1 22/10/2015 07:56 Page 164
164
www.electrolux.com
9.2 Pripojenie zariadenia k napájaciemu zdroju
(A)
• Elektrická zásuvka musí byť ľahko
dostupná, aby sa zariadenie dalo v
núdzovej situácii jednoducho odpojiť.
Druhou možnosťou je odpojiť rúru od
napájania pomocou vypínača v
pevnom vedení v súlade s
elektrickými predpismi.
• Zásuvka by sa nemala nachádzať
za kuchynskou linkou.
• Najlepšie umiestnenie je nad
kuchynskou linkou, pozri (A).
• Pripojte zariadenie k jednofázovému
napájaniu striedavého prúdu
230 V/50 hz prostredníctvom správne
nainštalovanej uzemnenej sieťovej
zásuvky. Zásuvka musí byť istená
10 A poistkou.
• Napájací kábel smie vymeniť len
elektrikár.
• Pred montážou uviažte kúsok špagátu
k napájaciemu káblu pre
jednoduchšie pripojenie k bodu (A),
keď sa zariadenie inštaluje.
• Pri vkladaní zariadenia do vysokej
skrinky si dávajte pozor, ABY STE
napájací kábel nepricvikli.
• Neponárajte napájací kábel ani
zástrčku do vody ani do inej
kvapaliny.
9.3 Elektrické pripojenie
VÝSTRAHA!
TOTO ZARIADENIE MUSÍ BYŤ
UZEMNENÉ
Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť
v pripade, že nedodržíte tieto
bezpečnostné opatrenia.
Ak zástrčka upevnená k vášmu zariadeniu
nie je vhodná pre vašu zásuvku, musíte
zavolať miestne servisné stredisko.
7_Electrolux_Slovakian_MS_AJ26_Layout 1 22/10/2015 07:56 Page 165
SLOVENČINA
165
10. TEchNIcKÉ PARAMETRE
Sieťové napätie
Poistka/istič
Príkon:
Mikrovlny
Výstupný výkon:
Mikrovlny
frekvencia mikrovĺn
Vonkajšie rozmery:
EMS26004O
Rozmery vnútorného priestoru
Objem vnútorného priestoru
Otočný tanier
hmotnosť
Svetlo rúry
1)
2)
230 V, 50 hz, jedna fáza
Minimálne 10 A
1.3 kW
900 W (IEc 60705)
2450 Mhz 1) (Skupina 2/Trieda B)
594 mm (š) x 459 mm (V) x 404 mm (h)
342 mm (š) x 207 mm (V) x 368 mm (h) 2)
26 litrov 2)
Ø 325 mm, sklený
pribl. 19 kg
25 W/240-250 V
Tento výrobok spĺňa požiadavky európskej normy EN55011. V súlade s touto normou je tento výrobok
klasifikovaný ako zariadenie skupiny 2, triedy B. Skupina 2 znamená, že zariadenie zámerne generuje
rádiofrekvenčnú energiu vo forme elektromagnetického žiarenia na účely tepelnej úpravy potravín.
Trieda B znamená, že zariadenie je vhodné na používanie v domácnostiach.
Vnútorný objem sa vypočíta odmeraním maximálnej šírky, hĺbky a výšky. Skutočný disponibilný objem
pre pokrmy je nižší.
Táto rúra spĺňa požiadavky smerníc 2004/108/Ec, 2006/95/Ec, 2009/125/Ec a 2011/65/EU.
TEchNIcKÉ PARAMETRE SA MôŽU V RÁMcI NEUSTÁLEhO ZLEPšOVANIA ZMENIŤ
BEZ PREDchÁDZAjúcEhO UPOZORNENIA
11. INfORMÁcIE TÝKAjúcE SA OchRANY ŽIVOTNÉhO
PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
odovzdajte na recykláciu. Obal hoďte do
príslušných kontajnerov na recykláciu.
chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov.
Nelikvidujte spotrebiče označené
symbolom
spolu s odpadom z
domácnosti. Výrobok odovzdajte v
miestnom recyklačnom stredisku alebo
sa obráťte na obecný alebo mestský
úrad.
7_Electrolux_Slovakian_MS_AJ26_Layout 1 22/10/2015 07:56 Page 166
166
www.electrolux.com
7_Electrolux_Slovakian_MS_AJ26_Layout 1 22/10/2015 07:56 Page 167
SLOVENČINA
167
electrolux.com/shop
TINS-B096URR2
096_Electrolux_Cover_AJ26_Layout 1 20/10/2015 11:42 Page 2
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement