Aeg 2460D-D Handleiding


Add to my manuals
15 Pages

advertisement

Aeg 2460D-D Handleiding | Manualzz
2460 D/2490 D
Dunstabzugshaube
Afzuigkap
Hotte aspirante
Cooker Hood
Montage- und Gebrauchsanweisung
Installatie- en gebruiksaanwijzing
Manuel de montage et d’utilisation
Operating and Installation Instructions
Inhoud
Veiligheidsaanwijzingen .............................
Beschrijving van het apparaat ....................
Gebruik .....................................................
Onderhoud ................................................
Technische gegevens ................................
Garantiebepalingen en service ...................
Installatie ..................................................
21
22
24
25
27
28
32
Veiligheidsaanwijzingen
Wij adviseren u deze gebruiksaanwijzing geheel te lezen vóór u de afzuigkap
installeert en in gebruik neemt.
Om de risico’s van schade of letsel, welke altijd aanwezig zijn tijdens het
gebruik van elektrische apparaten, te vermijden, is het belangrijk dat u de
afzuigkap op correcte wijze installeert en de veiligheidsadviezen nauwkeurig
leest.
Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een zodanige plaats dat ook anderen de
afzuigkap veilig kunnen gebruiken.
Installeren en service
●
●
●
●
●
●
De afzuigkap is gemaakt voor huishoudelijk gebruik en normaal koken.
Wordt de kap voor andere doeleinden gebruikt, dan is er een risico op
schade welke niet door de garantiebepalingen gedekt wordt.
Alle eventueel noodzakelijke veranderingen aan de elektrische
huisinstallatie moeten door een erkend installateur uitgevoerd worden.
Installatie en aansluiting van de afzuigkap mogen alleen door een
erkend elektro-installateur worden uitgevoerd. Het plaatsen en
aansluiten door daartoe niet bekwame personen kan tot schade en/of
letsel leiden.
Houd u aan de algemeen en plaatselijk geldende voorschriften m.b.t.
aansluiting en gebruik van afzuigkappen.
Als de afzuigkap tegelijkertijd gebruikt wordt met meerdere apparaten,
die lucht verbruiken, moet u zorgen voor een goede lucht aanvoer.
Na de installatie moet de afstand tussen de onderkant van de kap en de
bovenkant van een elektrisch fornuis tenminste 50 cm en bij een
gasfornuis tenminste 70 cm bedragen.
Het aansluitsnoer moet zodanig gelegd of opgehangen worden dat geen
gevaar voor beschadigen van het snoer bestaat.
21
Het gebruik
Flamberen onder de afzuigkap is niet toegestaan.
Open vuur zoals bijvoorbeeld een hoge, onbedekte gasvlam, is gevaarlijk
voor de filters en kan brand veroorzaken.
● Laat een frituurpan niet onbeheerd. Het vet of de olie kan door
oververhitting spontaan ontbranden.
● Vervang of reinig het vetfilter regelmatig. Een vervuild vetfilter kan brand
veroorzaken.
Let op! Als brand ontstaat, schakel de afzuigkap en het fornuis dan uit. Doof
de vlammen, maar doe dat nooit met water!
●
●
Het afdanken
●
Wees ook bij het afdanken van het apparaat beducht op gevaar. Knip,
nadat u de steker uit het stopcontact genomen hebt, het aansluitsnoer
bij de ingang van de kap af. Informeer bij uw gemeente naar de
mogelijkheden voor afvalverwerking in uw woonplaats.
Beschrijving van het apparaat
Functies
●
●
●
●
.
22
A
De afzuigkap wordt als afzuiginstallatie
geleverd, maar kan in combinatie met
het actieve koolfilter (zie onder
Toebehoren) ook als circulatiekap
worden gebruikt.
Daarvoor is het originele actieve
koolfilter van AEG noodzakelijk (zie
afb. 1
onder Toebehoren)
De lucht wordt met behulp van een op de afvoeropening A aan te
brengen pijp naar buiten afgevoerd (afb. 1).
De afvoerpijp moet bij gebruik als afzuigkap een diameter van 150 mm
hebben (zie onder Toebehoren).
Indien er al een afvoerpijp met een diameter van 125 mm in de muur of
het dak aanwezig is, kan het bijgeleverde verloopstuk, 150/125 mm,
worden gebruikt. De afzuigkap zal dan tijdens werking iets meer
geluid produceren.
Als afzuigkap
●
●
●
●
De lucht wordt door het koolfilter
gefilterd, waarna deze via het bovenste
rooster in het afvoerkanaal weer in de
keuken terechtkomt.
Voor de werking als circulatiekap is het
originele koolfilter KF-20 van AEG
noodzakelijk (zie onder Toebehoren).
De luchtgeleider met 2 schroeven
Ø 3,5 x6,5 mm bevestigen (afb. 2).
De positie van het afvoerkanaal kan
willekeurig worden aangepast. Wanneer
de afzuigkap als circulatiekap moet
worden gebruikt, kan het afvoerkanaal
met het rooster voor de zijdelingse
luchtuitstoot aan de bovenkant worden
vastgezet.
afb. 2
Toebehoren
5 pluggen S8
5 houtschroeven
6x80
10 plaatschroeven 3,5x9,5
6 plaatschroeven 2,9x6,5
1 verloopstuk 150/125 mm
23
Houd u aan de algemeen en plaatselijk geldende voorschriften
m.b.t. aansluiting en gebruik van afzuigkappen.
Gebruik
De afzuigkap is van een motor met regelbare snelheid voorzien. Onder normale
kookomstandigheden is een lage snelheid voldoende. Gebruik hoge snelheden
alleen bij sterk ruikende spijzen of sterke dampontwikkeling
Wij adviseren de kap enkele minuten vóór het koken te starten en na het koken
nog te laten werken tot alle kookgeur verdwenen is.
Belangrijk
Branders (gas, olie, hout en kolen) vergen veel zuurstof. Tijdens het afvoeren van
lucht naar buiten door middel van de afzuigkap ontstaat zuurstofgebrek indien het
vertrek niet voldoende geventileerd wordt!
Bij gebruik als circulatiekap treedt dit verschijnsel uiteraard niet op.
Bedieningspaneel
●
De afzuigkap is voorzien van een motor met regelbaar toerental. Het
verdient aanbeveling de afzuigkap enkele minuten voor u met koken begint
aan te zetten en hem na het koken nog ongeveer 15 minuten aan te laten
staan. Aan de voorzijde van de afzuigkap bevinden zich de volgende
schakelaars:
abcde-
24
Controlelampje
AAN/UIT-lampjes
UIT motor – Knop snelheid 1
Knop snelheid 2
Knop snelheid 3
Ventilatie
Voor een goede werking van de kap
moeten ramen in de keuken tijdens
het koken gesloten zijn. In plaats
daarvan moet de keukendeur open
staan en is het wenselijk om een
raam in een aangrenzend vertrek
open te zetten (afb. 3).
afb.3
Onderhoud
Neem de stekker uit het stopcontact vóór u de afzuigkap gaat
schoonmaken
Metalen vetfilters
●
De metalen vetfilters dienen voor het opnemen van vetdeeltjes die
tijdens het koken ontstaan. Ze kunnen zowel bij het afzuigen als bij het
gebruik als circulatiekap worden gebruikt. De metalen vetfilters dienen
om de vier weken te worden verwijderd en in de vaatwasmachine, c.q.
handmatig te worden gereinigd.
Metalen vetfilters verwijderen
Afzuigkap. U kunt het vervolgens verwijderen
door het naar beneden te trekken (afb. 4).
Handmatige reiniging
U kunt het filter ontvetten door het
ca. 1 uur in warm zeepsop te laten
weken en af te spoelen met heet
water.Herhaal dit zonodig enkele malen.
Droog het filter en plaats het weer in de
afzuigkap.
afb. 4
Vaatwasmachine
Plaats het vetfilter in de vaatwasmachine en stel het programma voor de
sterkste vervuiling en de hoogste temperatuur in (min. 65ºC). Herhaal dit
zonodig enkele malen. Droog het filter en plaats het weer in de afzuigkap.
Reiniging in de vaatwasmachine kan een geringe verkleuring van het
metaal tot gevolg hebben. Dit heeft geen invloed op de werking van
het filter.
● Het binnenfilter mag uitsluitend met warm zeepsop worden gereinigd
(gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, borstel of
schuurmiddel).
25
Koolstoffilter
●
●
●
●
●
●
●
26
Het koolfilter wordt toegepast wanneer de afzuigkap als circulatiekap
wordt gebruikt.
In dat geval dient u het originele actieve koolfilter van AEG te gebruiken
(zie onder Toebehoren).
Het actieve koolfilter schoonmaken/vervangen
In tegenstelling tot andere actieve koolfilters kan dit actieve koolfilter
met LANGE LEVENSDUUR (Toebehoren) worden schoongemaakt en
opnieuw gebruikt. Bij normaal gebruik moet het filter om de twee
maanden worden schoongemaakt. Reinig het bij voorkeur in de
vaatwasmachine bij de hoogste temperatuur en met uw gebruikelijk
wasmiddel. Het filter moet afzonderlijk worden gewassen om te
voorkomen dat er voedseldeeltjes in vastraken, die later een
onaangename geur kunnen veroorzaken. Daarna moet het filter 10
minuten in de oven worden gedroogd om de koolstof weer te activeren.
Het filter moet na ongeveer 3 jaar worden vervangen, omdat het
geurabsorberend vermogen tegen die tijd is afgenomen.
Montage
Verwijder de schroef a die
het koolfilterframe aan de kap
bevestigt, maak het frame b los,
schuif het koolfilter c erin en
monteer het koolfilterframe
weer in ruimte d. (afb. 5.)
Demontage geschiedt in
omgekeerde volgorde.
Wanneer u een nieuw filter
bestelt, dient u model en
typenummer van de afzuigkap
te vermelden. Deze vindt u
op het typeplaatje aan de
binnenzijde van de afzuigkap.
Het koolfilter kunt u bij uw
AEG-leverancier bestellen.
afb. 5
Schoonmaken
De buitenkant kunt u reinigen met een zachte doek en wat spiritus of een
neutraal huishoudschoonmaakmiddel. Gebruik geen agressieve of schurende
schoonmaakmiddelen.
Belangrijk
Niet regelmatig schoonmaken van de vetfilters of vervangen van het koolstoffilter
kan brand veroorzaken. Wij adviseren u daarom zich aan onze instructies te
houden.
Vervangen van een verlichtingslampje
●
●
●
●
●
De wasemkap loskoppelen van de stroom.
De lampafdekking met een schroevendraaier
losdraaien en verwijderen. (afb. 6.)
Een defecte lamp door een vergelijkbare
vervangen.
De lampafdekking weer monteren.
Voordat u de klantenservice belt omdat
de gloeilamp niet brandt, eerst controleren
of deze goed is vastgedraaid.
afb. 6
Technische gegevens
Model
Afmetingen
(Abluft)
Afmetingen
(Umluft)
hoogte
breedte
diepte
hoogte
breedte
diepte
Verlichting
Vetfilters
Netspanning
Aansluitwaarde
2460D
2490D
680 - 1130 mm
598 mm
450 mm
675 - 1225 mm
598 mm
450 mm
2 x 20 W
2
230V, 50Hz
195 W
680 - 1130 mm
898 mm
450 mm
675 - 1225 mm
898 mm
450 mm
2 x 20 W
2
Extra accessoires
Actieve koolfilter KF-20, Codenummer 942 120 600
27
Garantiebepalingen en Service
1. Indien AEG Huishoudelijke Apparaten binnen 12 (twaalf) maanden na
aflevering, onder overlegging van de aankoopfakturen, in kennis wordt gesteld
van gebreken aan de geleverde toestellen die hun oorzaak vinden in materiaalof constructiefouten, verbindt AEG zich genoemde gebreken te herstellen en wel
onder de volgende voorwaarden:
Arbeids-, voorrij- en materiaalkosten zullen de cliënt niet in rekening worden
gebracht; de kosten van een volgens AEG noodzakelijke verzending komen
voor rekening van AEG, mits deze verzending geschiedt in overleg met en
met instemming van AEG.
De garantietijd is beperkt tot 6 maanden, indien het toestel industrieel of in
gemeenschappelijke ruimten wordt gebruikt.
2. Voor hermetisch gesloten koelsystemen (motorcompressor, koellichaam,
koelleiding en condensor) gelden de volgende garantiebepalingen:
Gedurende de eerste 12 maanden na aankoop, volledige garantie, conform
artikel 1.
Gedurende het tweede tot en met het vijfde jaar na aankoop, wordt naast het
arbeidsloon en voorrijkosten resp. 20%, 40%, 60% en 80% van de
materiaalkosten berekend.
Na het vijfde jaar volgt volledige berekening.
3. Indien een binnen de garantietermijn opgetreden defect niet binnen 2 maanden
kan worden hersteld, volgt kosteloze omruiling van het toestel.
4. Alle garantieverplichtingen vervallen:
Indien het toestel niet volgens de gebruiksaanwijzing en/of voor andere dan
gewone huishoudelijke doeleinden is gebruikt.
Indien aan het toestel door anderen dan AEG reparaties zijn verricht of
veranderingen zijn aangebracht.
Indien de nummers van het toestel zijn verminkt of verwijderd.
Indien geen fabrieksoriginele onderdelen zijn gemonteerd.
Indien beschadigingen of defecten zijn opgetreden ten gevolge van niet
volgens de voorschriften uitgevoerde aansluiting, niet deskundig gebruik,
niet opvolgen van de inbouwvoorschriften en gebruiksaanwijzingen
5. Indien binnen de garantietermijn door AEG reparaties worden verricht, wordt de
oorspronkelijke garantietermijn niet verlengd.
Op reparaties buiten de garantietermijn, door AEG verricht, en op de hierbij
geleverde, betaalde en gemonteerde onderdelen verleent AEG
Huishoudelijke Apparaten 1 jaar garantie.
Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde reparatie, hetzelfde defect
opnieuw optreedt en geen afdoend resultaat van een opnieuw uitvoeren van
een reparatie verwacht mag worden, zal een nieuw exemplaar of soortgelijk
toestel worden aangeboden. De aanbieding geschiedt tegen bijbetaling op
basis van een te bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage.
28
Reparatievoorwaarden
Onze reparatievoorwaarden zijn conform de afspraak tussen de
Consumentenbond en Vlehan*
Art. 1 Aan de consument zal na een melding van een storing zo mogelijk direct,
doch uiterlijk binnen één werkdag worden medegedeeld op welke dag het
bezoek van de technicus zal plaatsvinden.
De reparatie zal als regel binnen zeven werkdagen na de melding zijn
uitgevoerd.
Art. 2 a. Alvorens de reparatie wordt verricht zal de technicus een onderzoek
uitvoeren naar de vermoedelijke oorzaak van de gemelde storing. Aan de
hand hiervan zal hij een zo nauwkeurig mogelijke, gespecificeerde begroting
maken van de totale reparatiekosten inclusief voorrijkosten en diagnosekosten. Desgevraagd zal deze begroting door de technicus schriftelijk
worden vastgelegd.
b. Indien de consument met het begrote bedrag niet akkoord gaat, zal op
verzoek het te repareren toestel worden teruggebracht in de staat waarin het
aan de technicus werd aangeboden. Nadat dit is geschied, zullen alleen de
kosten van voorrijden en arbeidsloon in rekening worden gebracht op basis
van de werkelijke bestede tijd, danwel van een vooraf vastgesteld tarief.
Art. 3 Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat:
a. de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene
omstandigheden niet tegen het begrote bedrag kan worden uitgevoerd, of
b. ook andere dan in de begroting voorziene reparaties noodzakelijk zijn,
zal overleg met de consument plaatsvinden en een herziene kostenbegroting
worden gemaakt.
In geval de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens
het in artikel 2b bepaalde.
Art. 4
De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden uitgevoerd.
Indien om het toestel in werkende staat te brengen een tweede bezoek
noodzakelijk is, zal:
a. direct, doch uiterlijk binnen één werkdag door de betreffende serviceorganisatie of door de technicus met de consument de datum voor een
tweede bezoek worden afgesproken.
b. een herhalingsbezoek zal als regel binnen tien werkdagen na de melding
plaatsvinden.
c. voor een tweede of daaropvolgend bezoek zal geen voorrijtarief in
rekening worden gebracht, tenzij de noodzaak voor een herhalingsbezoek
aan de consument is toe te schrijven.
Art. 5 De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding van
type en serienummer van het apparaat, omschrijving van de diagnose,
toegepaste tarieven, gebruikte onderdelen en materialen en een korte
omschrijving van de verrichte werkzaamheden. De betaling van de rekening
dient tegen afgifte van een reparatienota direct contant of door middel van
een gegarandeerd betaalmiddel plaats te vinden.
29
Art. 6 Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal bij normaal huishoudelijk
gebruik een volledige garantie van minimaal 3 maanden worden gegeven.
Deze garantie omvat het kosteloos uitvoeren van een hernieuwde reparatie.
Op de uitgewisselde en betaalde onderdelen geldt een garantietermijn van
12 maanden.
Bij een beroep op garantie op de reparatie dient de consument op verzoek
de gespecificeerde rekening van de voorgaande reparatie aan de technicus
te overleggen.
Art. 7 Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde reparatie hetzelfde defect bij
normaal huishoudelijk gebruik opnieuw optreedt binnen de onder art. 6
bedoelde garantietermijn en redelijkerwijs een afdoend resultaat bij het
opnieuw uitvoeren van de reparatie niet verwacht kan worden, zal aan de
consument een nieuw exemplaar of soortgelijk toestel van hetzelfde merk
worden aangeboden tegen bijbetaling op basis van een per produkt te
bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage.
Art. 8 Vervangen onderdelen stelt de technicus weer ter beschikking van de
consument, met uitzondering van de onder garantie of tegen een
gereduceerde prijs vervangen onderdelen.
Art. 9 Een reparatie dient op zodanige wijze te worden uitgevoerd, dat een toestel
daarna weer volledig voldoet aan de veiligheidsvoorschriften, die op grond
van een van fabriekswege aangebracht veiligheidskeurmerk gelden, danwel
bij het ontbreken daarvan, aan de wettelijke vereisten terzake.
Dit houdt ondermeer in, dat reparaties moeten worden uitgevoerd met
originele en door de fabrikant ook terzake van veiligheidskeurmerken en voorschriften gegarandeerde onderdelen.
* Vereniging Leveranciers van Huishoudelijke Apparaten in Nederland.
30
Klantenservice
Als u vragen hebt waar deze gebruiksaanwijzing geen antwoord op geeft, kunt
u de volgende afdelingen raadplegen:
Consumentenbelangen
tel.(0172) 468 172 (voor algemene, product- of gebruiksinformatie)
fax.(0172) 468 470
Storingen / reparaties
tel.(0172) 468 300 (voor bezoek servicetechnicus)
fax.(0172) 468 255
Belangrijk!
Houd bij het opgeven van een storing altijd het E-nr. en F-nr. van uw apparaat
bij de hand. Deze nummers vindt u op de binnenzijde van de afzuigkap, nadat
u de vetfilters hebt losgenomen en kunt u het beste hieronder noteren.
E-nr. ......
F-nr. ......
Bereid het gesprek altijd goed voor. Zo vergemakkelijkt u de diagnose en de
beslissing of bezoek van een servicetechnicus nodig is.
Geef zo nauwkeurig mogelijk op:
- Hoe doet de storing zich voor?
- Onder welke omstandigheden treedt de storing op?
Aan de hand van deze informatie kan onze service-afdeling de juiste
voorbereidingen treffen, zodat het apparaat bij het eerste bezoek van de
servicetechnicus weer hersteld kan worden. Op deze manier hoeft u slechts
één maal thuis te blijven.
31
Installatie
Uitpakken
Overtuig u ervan dat de afzuigkap kompleet en niet beschadigd is. Meld
ontbrekend materiaal of schade direct aan uw leverancier.
Laat kinderen niet met het verpakkingsmateriaal spelen.
Elektrische aansluiting
De afzuigkap is voorzien van 1,40 meter aansluitsnoer en een steker met
aardcontacten. Het betreffende stopcontact moet van (aangesloten en
functionerende) aardcontacten voorzien zijn.
De kap is gemaakt voor 230V/50Hz.
Voor een betere bereikbaarheid ten behoeve van het kunnen
uitschakelen van de stroomtoevoer, kan een vaste verbinding
gemaakt worden. Deze verbinding moet voorzien zijn van een
meerpolige schakelaar, waarvan de contactafstanden
tenminste 3 mm bedragen en de aardverbinding niet
onderbroken wordt.
Plaats
De kap kan zowel op de muur als onder
een hangkastje gemonteerd worden.
Na de installatie moet de afstand tussen
de onderkant van de kap en de bovenkant
van een elektrisch fornuis tenminste
50 cm en bij een gasfornuis tenminste
70 cm bedragen (afb. 7).
afb. 7
32
Min
50 cm
Min
70 cm
Montage van de kap
- afb. 8
Houd u aan de algemeen en plaatselijk geldende voorschriften
m.b.t. aansluiting en gebruik van afzuigkappen.
• Alleen voor de afzuigversie: draai het bovenste gedeelte van het
afvoerkanaal (A-B-C) om, om de circulatieopeningen te verbergen (H)
• Maak de twee gedeelten van de kap (1) aan elkaar vast, sluit de
lampen en de motor aan op het bedieningspaneel (2) en bevestig de
twee gedeelten van de kap met 6 schroeven (3).
• Teken een middenlijn op de muur (4), plaats de draagsteun zo dat de
getekende lijn tegenover de middenlijn op de draagsteun (5) ligt.
• Bevestig de steunbeugel met twee muurpluggen en schroeven (6),
hang de kap (7) op en plaats deze met behulp van de stelschroeven
(8-9) van de hoeksteunen in de juiste positie.
• Teken met een potlood de twee definitieve bevestigingspunten (10).
• Neem de kap van de muur (11), maak twee gaten (12) en steek de
twee muurpluggen (13) in de muur.
• Boor met de steun voor het afvoerkanaal als een sjabloon twee gaten
om de steun voor het afvoerkanaal aan de muur dicht bij het plafond
(14) te bevestigen, (Alleen voor de circulatieversie: bevestig de
deflector F met vier schroeven onder de steun van het afvoerkanaal
G) steek twee muurpluggen in de muur en bevestig de steun (15).
• Hang de kap weer op (16) en bevestig de kap definitief met twee
schroeven (17).
• Plaats een afvoerpijp (18) op het uitlaatgat van de kap B. Zorg ervoor
dat deze zo lang is dat hij tot buiten (afzuigversie) of tot de
verbindingsring op de deflector F (circulatieversie) reikt.
• Sluit de afzuigkap aan op de stroom (19).
• Bevestig het bovenste gedeelte van het afvoerkanaal (20a) aan de
steun G (20b), schuif het onderste gedeelte van het afvoerkanaal
naar beneden en plaats het op de behuizing (21) en fixeer deze met
twee bouten (22).
33
A-B-C, alleen voor
de afzuigversie
20a
4
20a
H
G
14
14
20b
15
20b
F
7-16
1
7-16
11
21
11
18
19
6
1
1
B
98
5
9
8
9
8
13
12
12
10
2
10
13
17
1
1
17
3
22
afb. 8
34
3
3
3
22

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement