Aeg 8061D-M Handleiding


Add to my manuals
23 Pages

advertisement

Aeg 8061D-M Handleiding | Manualzz
8061 D
8091 D
Dunstabzugshaube
Hotte aspirante
Afzuigkap
Montage- und Gebrauchsanweisung
Manuel de montage et d’utilisation
Installatie- en gebruiksaanwijzing
Geachte klant,
Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
Let vooral op het hoofdstuk “Veiligheid” op de eerste pagina’s.
Bewaar deze gebruiksaanwijzing als naslagwerk. Geef de gebruiksaanwijzing door aan een eventuele volgende eigenaar van
het apparaat.
Afvalverwerking
Verwerken van verpakkingsmateriaal
● De verpakking is geheel recyclebaar, dit is op de folie en harde
schuimdeeltjes aangeduid. Verwerk verpakkingsmateriaal en
eventuele oude apparatuur volgens voorschrift.
● Neem de nationale en regionale voorschriften en de materiaalaanduiding (gescheiden afval, afvalverzameling, kringloopstation) in acht.
Aanwijzingen voor de verwerking
● Het apparaat mag niet bij het huishoudelijk afval worden gedeponeerd.
● Informatie over wanneer en waar het afval wordt opgehaald of
kan worden ingeleverd, is verkrijgbaar bij de plaatselijke
reinigingsdienst of de gemeente.
● Waarschuwing! Oude apparaten moeten voor verwerking
onbruikbaar worden gemaakt. Verwijder het snoer (nadat de
stekker uit het stopcontact is getrokken of, als er sprake is van
een vaste aansluiting, nadat de aansluiting door een elektricien
is gedemonteerd).
Gedrukt op milieuvriendelijk vervaardigd papier
Wie aan het milieu denkt, handelt er ook naar...
39
Inhoudsopgave
Veiligheidsvoorschriften
Veiligheidsvoorschriften voor de gebruiker
Veiligheidsvoorschriften voor de installateur
41
Algemeen
Afzuigen
43
Functioneren van de afzuigkap
44
Onderhoud
Metalen vetfilters
Gloeilamp vervangen
Reiniging
Toebehoren
Klantenservice
GARANTIEBEPALINGEN EN SERVICE VOOR DE BENELUX
45
Technische specificatie
52
Montage
Elektrische aansluiting
Veiligheidsvoorschriften voor de elektricien
Bevestiging aan een keukenkastje
Montage
53
40
Veiligheidsvoorschriften
Veiligheidsvoorschriften voor de gebruiker
● Men raadt aan de vlammen niet onbedekt te laten, om te
voorkomen dat te grote hitte het apparaat kan beschadigen. In het
geval van gas-, olie- of kolenfornuizen moeten open vlammen in
elk geval voorkomen worden.
● Bovendien, wanneer er gefrituurd wordt, moet de friteuse op het
fornuis of op het aanrecht onder controle gehouden worden.
● De olie in de friteuse zou in brand kunnen vliegen door
oververhitting.
● Het gevaar op het in brand vliegen is groter wanneer men met niet
schone olie werkt.
● Men wijst erop dat oververhitting een oorzaak kan zijn van brand.
● Onder de kap dient niet geflamboyeerd te worden.
● Voor welke werkzaamheden aan de kap dan ook, ook als er
bijvoorbeeld een lampje vervangen moet worden, is het
noodzakelijk het apparaat los te maken van het
electriciteitsnet (de schroefzekeringen uit de zekeringenhouder
halen of de automatische schakelaar uitzetten).
● Het is belangrijk de kap geregeld schoon te maken en het filter te
vervangen, als dit niet gebeurt kan het zich vastzetten van vet
brandgevaar opleveren.
Veiligheidsvoorschriften voor de installateur
● De afvoerpijp moet bij de werking als afzuigkap een diameter van
120 mm hebben.
● Bij de installatie van de afzuigkap moeten de onderstaande
minimumafstanden van de bovenkant van het fornuis tot de
onderkant van de afzuigkap worden aangehouden:
Elektrisch fornuis
600 mm
Gasfornuis
650 mm
Kolen- of oliekachel
min. 700 mm
● Bij gebruik van de afzuigkap en een vuurhaard in dezelfde ruimte
mag de onderdruk niet hoger dan 4PA (4 x 10-5 bar) zijn.
41
● De afgevoerde lucht mag niet in schoorstenen of afvoerleidingen
van verbrandingsproducten worden weggeleid. Het is niet
toegestaan de lucht af te voeren in een leiding die dient voor
ventilatie van vertrekken waarin verbrandingsinstallaties zijn
geplaatst.
● Het is wenselijk toestemming van een bevoegd schoorsteenveger
te vragen om afvoerlucht in een buiten gebruik zijnde schoorsteen
of een afvoerleiding van verbrandingsproducten te leiden.
Voor het wegleiden van de afvoerlucht moeten de voorschriften
van de bevoegde instanties altijd in acht genomen worden.
● Als het apparaat gebruikt wordt als afzuigapparaat moet een
voldoende grote ventilatieopening worden voorzien, die ongeveer
even groot is als de afvoeropening.
● In de plaatselijke bouwvoorschriften zijn bepaalde restricties
voorzien voor het gebruik van wasemkappen in combinatie met
apparaten die zijn aangesloten op een schoorsteen, zoals kolen- of
gaskachels, en die in hetzelfde vertrek geïnstalleerd zijn.
● De veiligheid van het gebruik van wasemkappen in combinatie met
apparaten die zijn aangesloten op een schoorsteen wordt alleen
gewaarborgd als het vertrek en/of het appartement van buitenaf
worden gelucht via een geschikte ventilatieopening van ongeveer
500-600 cm2 (gecombineerd systeem lucht/omgeving), om
depressies tijdens de werking van de wasemkap te vermijden.
● Raadpleeg in geval van twijfel een bevoegd schoorsteenveger of
de plaatselijke bouwinspectiedienst.
● Aangezien voor ruimtes waar geen verbrandingsapparaten
genstalleerd zijn, de regel geldt: “uitlaatgat gelijk aan ventilatiegat”,
kan een gat van 500-600 cm2, dus van grotere afmetingen, het
rendement van de afzuiging benadelen.
● Het gebruik als circulatiekap is in de hierboven beschreven situatie
zonder risico en niet gebonden aan de genoemde voorschriften.
● Teneinde een optimale afzuigwerking van de afzuigkap te
bewerkstelligen, dient het afvoerkanaal aan de volgende
voorwaarden te voldoen:
– korte, rechte stukken
– zo weinig mogelijk bochten
– zo flauw mogelijke bochten
– een zo groot mogelijke diameter (min. Ø120 mm)
● Wanneer het afvoerkanaal niet aan bovenstaande voorwaarden
voldoet, dan dient rekening te worden gehouden met een
drastische capaciteitsvermindering en een verhoogde
geluidsproductie.
42
Algemeen
Afzuigen
● De afzuigkap wordt als afzuiginstallatie geleverd.
De wasemkap is niet uitgerust met een interne zuigmotor, om hem
goed te laten werken moet de wasemkap worden aangesloten op
een afvoersysteem waarin een perifere afzuiginstallatie werkzaam
is.
● De lucht wordt met behulp van een op de afvoeropening A aan te
brengen pijp naar buiten afgevoerd (afb. 1).
● De afvoerpijp moet bij gebruik als afzuigkap een diameter van 120
mm hebben (zie onder Toebehoren).
● De klep binnen in de afvoer A kan een minimale afzuiging mogelijk
maken, ook als de toets voor opening van de elektrische klep in de
stand OFF (O) staat.
Deze functies is bijvoorbeeld handig om een continue
luchtverversing in de keuken te bewerkstelligen.
Deze functies is mogelijk door de opening van de klep te regelen.
Verplaats hiertoe de positie van de schroef die de schuif op de klep
geblokkeerd houdt.
A
Afb. 1
43
Functioneren van de afzuigkap
l De wasemkap is niet uitgerust met een interne zuigmotor en moet
worden aangesloten op een afvoersysteem waarin een perifere
afzuiginstallatie werkzaam is. Het verdient aanbeveling de
afzuigkap enkele minuten voor u met koken begint aan te zetten
en hem na het koken nog ongeveer 15 minuten aan te laten staan.
Aan de voorzijde van de afzuigkap bevinden zich de volgende
schakelaars:
● Lichtschakelaar: Hiermee kan de verlichting van de afzuigkap worden in- en uitgeschakeld.
l Toets voor opening van de elektrische klep: deze toets dient
om de elektrische klep, die de afvoeropening van de wasemkap
sluit, te openen of te sluiten.
O 1
44
Onderhoud
● Bij alle werkzaamheden aan de afzuigkap dient de afzuigkap
van de stroom te worden gehaald.
Metalen vetfilters
l De metalen vetfilters dienen voor het opnemen van vetdeeltjes die
tijdens het koken ontstaan. Ze kunnen zowel bij het afzuigen als bij
het gebruik als circulatiekap worden gebruikt. De metalen vetfilters
dienen om de vier weken te worden verwijderd en in de
vaatwasmachine, c.q. handmatig te worden gereinigd.
Metalen vetfilters verwijderen
l Schuif het vetfilter naar de achterzijde van de afzuigkap. U
kunt het vervolgens verwijderen door het naar beneden te
trekken (Afb. 2).
Handmatige reiniging
U kunt het filter ontvetten
door het ca. 1 uur in warm
zeepsop te laten weken
en af te spoelen met heet
water.Herhaal dit zonodig
enkele malen. Droog het
filter en plaats het weer in
de afzuigkap.
Afb. 2
Vaatwasmachine
Plaats het vetfilter in de vaatwasmachine en stel het programma voor
de sterkste vervuiling en de hoogste temperatuur in (min. 65ºC).
Herhaal dit zonodig enkele malen. Droog het filter en plaats het
weer in de afzuigkap.
Reiniging in de vaatwasmachine kan een geringe verkleuring van
het metaal tot gevolg hebben. Dit heeft geen invloed op de
werking van het filter.
● Het binnenfilter mag uitsluitend met warm zeepsop worden
gereinigd (gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, borstel
of schuurmiddel).
45
Waarschuwing
● Het verontachtzamen van de instructies voor het reinigen en
vervangen van de filters kan brand tot gevolg hebben. Houd u dus
aan de gebruiksaanwijzing.
● De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de
motor of ten gevolge van brand, wanneer de afzuigkap niet correct
wordt onderhouden of wanneer de veiligheidsvoorschriften niet
worden aangehouden.
Gloeilamp vervangen
● De wasemkap loskoppelen van de stroom.
● Verwijder het afdekplaatje (Afb. 3).
● Vervang de defecte gloeilamp door een gloeilamp van max.
11 W (PL).
● Voordat u de klantenservice belt omdat de gloeilamp niet brandt,
eerst controleren of deze goed is vastgedraaid.
● Breng het afdekplaatje weer aan.
Afb. 3
46
Reiniging
● Let op: haal de afzuigkap van de stroom voor u met de reiniging
begint.
Steek geen scherpe voorwerpen door het beschermingsrooster van
de motor.
● De buitenzijde mag uitsluitend met zeepsop worden gereinigd.
Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, borstel of
schuurmiddel.
● De schakelaar en het vetfilter mogen uitsluitend met een vochtige
doek en wat zeepsop worden gereinigd.
● Maak het filter regelmatig schoon en vervang het tijdig. Wanneer
zich veel vet in het filter heeft vastgezet, kan dit brand
veroorzaken.
Toebehoren
Afvoerpijp ABS 120 mm Ø
Aflegrooster AR 8-60, 60 cm
Aflegrooster AR 8-90, 90 cm
Glasaflegvoorziening AG 8-60, 60 cm
Glasaflegvoorziening AG 8-90, 90 cm
Achterpaneel RP 825, 60 cm
Achterpaneel RP 8259, 90 cm
Stucwerkstang KS 8-60, 60 cm
Stucwerkstang KS 8-90, 90 cm
E-Nr. 942 118 611
942 118 636
942 118 637
942 118 638
942 118 639
942 118 618
942 118 619
942 118 649
942 118 655
Klantenservice
Voor vragen en bij storingen kunt u contact opnemen met onze
klantenservice (zie de lijst met telefoonnummers).
Houd bij het telefoneren de volgende gegevens gereed:
1. Het model
2. Het E-nr.
3. Het F-nr.
Deze gegevens vindt u op het typeplaatje. Dit vindt u aan de
binnenzijde van het apparaat na het verwijderen van het
vetfilter.
Wijzigingen qua constructie en kleuren in het kader van technische
ontwikkelingen voorbehouden.
47
Garantiebepalingen en Service
1. Indien AEG Huishoudelijke Apparaten binnen 12 (twaalf) maanden na
aflevering, onder overlegging van de aankoopfakturen, in kennis wordt gesteld
van gebreken aan de geleverde toestellen die hun oorzaak vinden in materiaalof constructiefouten, verbindt AEG zich genoemde gebreken te herstellen en wel
onder de volgende voorwaarden:
Arbeids-, voorrij- en materiaalkosten zullen de cliënt niet in rekening worden
gebracht; de kosten van een volgens AEG noodzakelijke verzending komen
voor rekening van AEG, mits deze verzending geschiedt in overleg met en
met instemming van AEG.
De garantietijd is beperkt tot 6 maanden, indien het toestel industrieel of in
gemeenschappelijke ruimten wordt gebruikt.
2. Voor hermetisch gesloten koelsystemen (motorcompressor, koellichaam,
koelleiding en condensor) gelden de volgende garantiebepalingen:
Gedurende de eerste 12 maanden na aankoop, volledige garantie, conform
artikel 1.
Gedurende het tweede tot en met het vijfde jaar na aankoop, wordt naast het
arbeidsloon en voorrijkosten resp. 20%, 40%, 60% en 80% van de
materiaalkosten berekend.
Na het vijfde jaar volgt volledige berekening.
3. Indien een binnen de garantietermijn opgetreden defect niet binnen 2 maanden
kan worden hersteld, volgt kosteloze omruiling van het toestel.
4. Alle garantieverplichtingen vervallen:
Indien het toestel niet volgens de gebruiksaanwijzing en/of voor andere dan
gewone huishoudelijke doeleinden is gebruikt.
Indien aan het toestel door anderen dan AEG reparaties zijn verricht of
veranderingen zijn aangebracht.
Indien de nummers van het toestel zijn verminkt of verwijderd.
Indien geen fabrieksoriginele onderdelen zijn gemonteerd.
Indien beschadigingen of defecten zijn opgetreden ten gevolge van niet
volgens de voorschriften uitgevoerde aansluiting, niet deskundig gebruik,
niet opvolgen van de inbouwvoorschriften en gebruiksaanwijzingen
5. Indien binnen de garantietermijn door AEG reparaties worden verricht, wordt de
oorspronkelijke garantietermijn niet verlengd.
Op reparaties buiten de garantietermijn, door AEG verricht, en op de hierbij
geleverde, betaalde en gemonteerde onderdelen verleent AEG Huishoudelijke
Apparaten 1 jaar garantie.
Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde reparatie, hetzelfde defect
opnieuw optreedt en geen afdoend resultaat van een opnieuw uitvoeren van
een reparatie verwacht mag worden, zal een nieuw exemplaar of soortgelijk
toestel worden aangeboden. De aanbieding geschiedt tegen bijbetaling op
basis van een te bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage.
48
Reparatievoorwaarden
Onze reparatievoorwaarden zijn conform de afspraak tussen de
Consumentenbond en Vlehan*
Art. 1 Aan de consument zal na een melding van een storing zo mogelijk direct,
doch uiterlijk binnen één werkdag worden medegedeeld op welke dag het
bezoek van de technicus zal plaatsvinden.
De reparatie zal als regel binnen zeven werkdagen na de melding zijn
uitgevoerd.
Art. 2 a. Alvorens de reparatie wordt verricht zal de technicus een onderzoek
uitvoeren naar de vermoedelijke oorzaak van de gemelde storing. Aan de
hand hiervan zal hij een zo nauwkeurig mogelijke, gespecificeerde begroting
maken van de totale reparatiekosten inclusief voorrijkosten en diagnosekosten. Desgevraagd zal deze begroting door de technicus schriftelijk
worden vastgelegd.
b. Indien de consument met het begrote bedrag niet akkoord gaat, zal op
verzoek het te repareren toestel worden teruggebracht in de staat waarin het
aan de technicus werd aangeboden. Nadat dit is geschied, zullen alleen de
kosten van voorrijden en arbeidsloon in rekening worden gebracht op basis
van de werkelijke bestede tijd, danwel van een vooraf vastgesteld tarief.
Art. 3 Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat:
a. de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene
omstandigheden niet tegen het begrote bedrag kan worden uitgevoerd, of
b. ook andere dan in de begroting voorziene reparaties noodzakelijk zijn,
zal overleg met de consument plaatsvinden en een herziene kostenbegroting
worden gemaakt.
In geval de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens
het in artikel 2b bepaalde.
Art. 4 De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden uitgevoerd.
Indien om het toestel in werkende staat te brengen een tweede bezoek
noodzakelijk is, zal:
a. direct, doch uiterlijk binnen één werkdag door de betreffende serviceorganisatie of door de technicus met de consument de datum voor een
tweede bezoek worden afgesproken.
b. een herhalingsbezoek zal als regel binnen tien werkdagen na de melding
plaatsvinden.
c. voor een tweede of daaropvolgend bezoek zal geen voorrijtarief in
rekening worden gebracht, tenzij de noodzaak voor een herhalingsbezoek
aan de consument is toe te schrijven.
Art. 5 De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding van
type en serienummer van het apparaat, omschrijving van de diagnose,
toegepaste tarieven, gebruikte onderdelen en materialen en een korte
omschrijving van de verrichte werkzaamheden. De betaling van de rekening
dient tegen afgifte van een reparatienota direct contant of door middel van
een gegarandeerd betaalmiddel plaats te vinden.
49
Art. 6 Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal bij normaal huishoudelijk
gebruik een volledige garantie van minimaal 3 maanden worden gegeven.
Deze garantie omvat het kosteloos uitvoeren van een hernieuwde reparatie.
Op de uitgewisselde en betaalde onderdelen geldt een garantietermijn van
12 maanden.
Bij een beroep op garantie op de reparatie dient de consument op verzoek
de gespecificeerde rekening van de voorgaande reparatie aan de technicus
te overleggen.
Art. 7 Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde reparatie hetzelfde defect bij
normaal huishoudelijk gebruik opnieuw optreedt binnen de onder art. 6
bedoelde garantietermijn en redelijkerwijs een afdoend resultaat bij het
opnieuw uitvoeren van de reparatie niet verwacht kan worden, zal aan de
consument een nieuw exemplaar of soortgelijk toestel van hetzelfde merk
worden aangeboden tegen bijbetaling op basis van een per produkt te
bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage.
Art. 8 Vervangen onderdelen stelt de technicus weer ter beschikking van de
consument, met uitzondering van de onder garantie of tegen een
gereduceerde prijs vervangen onderdelen.
Art. 9 Een reparatie dient op zodanige wijze te worden uitgevoerd, dat een toestel
daarna weer volledig voldoet aan de veiligheidsvoorschriften, die op grond
van een van fabriekswege aangebracht veiligheidskeurmerk gelden, danwel
bij het ontbreken daarvan, aan de wettelijke vereisten terzake.
Dit houdt ondermeer in, dat reparaties moeten worden uitgevoerd met
originele en door de fabrikant ook terzake van veiligheidskeurmerken en voorschriften gegarandeerde onderdelen.
* Vereniging Leveranciers van Huishoudelijke Apparaten in Nederland.
50
Klantenservice
Als u vragen hebt waar deze gebruiksaanwijzing geen antwoord op geeft, kunt u de
volgende afdelingen raadplegen:
Consumentenbelangen
tel.(0172) 468 172 (voor algemene, product- of gebruiksinformatie)
fax.(0172) 468 470
Storingen / reparaties
tel.(0172) 468 300 (voor bezoek servicetechnicus)
fax.(0172) 468 255
Belangrijk!
Houd bij het opgeven van een storing altijd het E-nr. en F-nr. van uw apparaat bij
de hand. Deze nummers vindt u op de binnenzijde van de afzuigkap, nadat u de
vetfilters hebt losgenomen en kunt u het beste hieronder noteren.
E-nr. ......
F-nr. ......
Bereid het gesprek altijd goed voor. Zo vergemakkelijkt u de diagnose en de
beslissing of bezoek van een servicetechnicus nodig is.
Geef zo nauwkeurig mogelijk op:
- Hoe doet de storing zich voor?
- Onder welke omstandigheden treedt de storing op?
Aan de hand van deze informatie kan onze service-afdeling de juiste voorbereidingen
treffen, zodat het apparaat bij het eerste bezoek van de servicetechnicus weer
hersteld kan worden. Op deze manier hoeft u slechts één maal thuis te blijven.
51
Technische specificatie
Afmetingen (8061 D):
Hoogte x breedte x diepte (in cm)
800-1350 x 598X x 470
Afmetingen (8091 D):
Hoogte x breedte x diepte (in cm)
820-1370 x 898 x 480
Totaal vermogen:
Verlichting:
Lengte van het snoer:
Afvoersysteem 120 mm Ø
52
25 W
1 x11 W
140 cm
Elektrische aansluiting
Veiligheidsvoorschriften voor de elektricien
Controleer voor de aansluiting van de afzuigkap of de spanning die
op het typeplaatje staat aangegeven, overeenkomt met de netspanning. Wanneer de afzuigkap van een snoer met stekker is
voorzien, kan deze op ieder volgens voorschrift geïnstalleerd, goed
toegankelijk stopcontact worden aangesloten.
Indien een vaste aansluiting is vereist, mag de afzuigkap alleen door
een elektricien van een erkend installatiebedrijf worden aangesloten.
Bij de installatie moet een voor alle polen geschikte scheidingsvoorziening met een minimale contactopening van 3 mm worden
aangebracht.
Als geschikte scheidingsvoorzieningen gelden bijvoorbeeld schakelaars, zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de houder worden
gedraaid), FI-schakelaars en beveiligingen met een contactopening
van meer dan 3 mm.
Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen die
ontstaan doordat voornoemde veiligheidsvoorschriften niet in acht
worden genomen.
Het aanbrengen van een stopcontact direct boven de afzuigkap heeft
twee voordelen:
1. Het stopcontact is niet zichtbaar
2. U kunt de afzuigkap snel loskoppelen van het stroomnet door
de stekker uit het stopcontact te trekken.
Aansluiting
220 – 240 V via een vast snoer met stekker (een vaste aansluiting
mag uitsluitend door een erkende elektricien worden aangelegd).
53
Montage - Afb. 4
● Trek de symmetrieassen over, houd het boorsjabloon (1) tegen
de wand en markeer de positie van de boorgaten. Boor
vervolgens de gaten (2 x Ø 8 mm) (2).
● Breng de pluggen aan en bevestig de beide haken (3).
● Haak de afzuigkap vast aan de ogen achter de uitloop voor
het afvoerkanaal en richt deze in horizontale positie uit d.m.v.
de stelschroeven (4).
● Verwijder de metalen vetfilters (5) en markeer de positie van
de twee boorgaten (2 x Ø 8 mm) op de wand (6). Daarna de
afzuigkap verwijderen en de gaten boren. Breng de pluggen
aan (7) en haak de afzuigkap weer vast. Gebruik de schroeven (8) om de afzuigkap waterpas te krijgen. Draai vervolgens
de schroeven (9) vast om de afzuigkap te fixeren.
● Bevestig de montagestrip (10) m.b.v. pluggen (9) en schroeven (11). Hij dient exact boven het midden van de afzuigkap te
worden aangebracht en volkomen waterpas te zijn.
● Bevestig een pijp/slang tussen de afvoeropening en de
muurkast of muur/dakaansluiting met de bijgeleverde
slangklemmen.
● Sluit de afzuigkap op de stroom aan (12) (zie het hoofdstuk
“Elektrische aansluiting”).
● Bevestig de ombouw van het afvoerkanaal met twee bouten
(13) (2,9x6,5 mm) aan de montagestrip (14). Laat het onderste
deel van de ombouw tot op de afzuigkap zakken (15) en fixeer
deze met twee bouten (2,9x6,5 mm) (16).
54
10
9
14
11
9
11
3
14
13
15
2
12
2
6
6
7
6
7
9 8
9 8
16
5
1
16
6
4
Elektrisch fornuis
Gasfornuis
Kolen- of oliekachel min.
650mm
650mm
700 mm
Fig. 4
55
22
240
270
370(8091D)
350 (8061D)
598-898
Elektrisch fornuis
Gasfornuis
Kolen- of oliekachel min.
56
650mm
650mm
700 mm
Montagestrip
0
10
60
Afvoeropening
Ø 120 mm
X
20
105
Stopcontact
105
105
265
530-550
598-898
Elektrisch fornuis
Gasfornuis
Kolen- of oliekachel min.
650mm
650mm
700 mm
=
=
57
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg.hausgeraete.de
© Copyright by AEG
LI1PDB

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement