Aeg DD8691-M Handleiding


Add to my manuals
19 Pages

advertisement

Aeg DD8691-M Handleiding | Manualzz
DD 8691
Dunstabzugshaube
Afzuigkap
Hotte aspirante
Cooker Hood
Montage- und Gebrauchsanweisung
Installatie- en gebruiksaanwijzing
Notice d’utilisation et d’installation
Operating and Installation Instructions
Geachte klant,
Lees deze informatie aandachtig door.
Lees vooral het hoofdstuk “Veiligheid” op de eerste pagina’s. Bewaar
dit boekje goed, zodat u nog eens iets kunt nalezen. Geef het door
aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat.
•
Bij technische problemen kunt u altijd contact opnemen met de
AEG service-afdeling, zie hoofdstuk “Klantenservice”.
Afvalverwerking
Verpakkingsmateriaal verwijderen
• Alle verpakkingsdelen zijn recyclebaar, folies en piepschuim
onderdelen zijn overeenkomstig gecodeerd.
Verpakkingsmateriaal en eventuele oude apparaten moeten op
de juiste manier worden weggegooid.
• Houd u aan de landelijke en plaatselijke voorschriften en let op de
materiaalaanduiding (materiaalscheiding, afvalverzameling,
inzamelpunten).
Aanwijzingen voor het weggooien
• Het apparaat mag niet bij het huisvuil worden gezet.
• Informatie over afhaaltijden of inzamelplaatsen krijgt u bij de
gemeentelijke reinigingsdienst of het gemeentehuis.
• Waarschuwing! Afgedankte apparaten moeten voor het
weggooien onbruikbaar worden gemaakt. Aansluitsnoer
verwijderen (eerst de stekker uit het stopcontact trekken resp. bij
vaste aansluiting de aansluiting door een vakman laten
demonteren).
Gedrukt op milieuvriendelijk gefabriceerd papier.
Wie milieubewust denkt, handelt ook zo...
20
Inhoudsopgave
Veiligheidsaanwijzingen
voor de gebruiker
voor de keukenmeubel-monteur
22
22
22
Algemeen
Gebruik als afzuigkap
Gebruik als recirculatiekap
24
24
24
Bediening van de afzuigkap
25
Onderhoud
Metalen vetfilters
Demonteren van de metalen vetfilters
Koolfilter
Vervangen van de gloeilamp
27
27
27
28
29
Reiniging
30
Extra leverbare accessoires
30
Klantenservice
30
Garantiebepalingen en Service
31
Technische gegevens
Accessoires/Montagemateriaal
35
35
Elektrische aansluiting
Veiligheidsaanwijzingen voor de elektro-installateur
Installatie
35
35
36
21
Veiligheidsaanwijzingen
voor de gebruiker
•
•
•
•
•
•
•
•
U dient erop te letten dat op ingeschakelde kookzones en
gasbranders altijd een pan staat, opdat het apparaat niet door te
sterke hitte-ontwikkeling wordt beschadigd. Bij olie-, gas- en
kolenfornuizen dient open vuur beslist te worden vermeden.
Bovendien moet bij het frituren op een fornuis of kookplaat de
frituurpan tijdens het gebruik altijd in het oog worden gehouden.
De olie in de frituurpan kan door oververhitting vlam vatten.
Bij gebruik van verontreinigde olie kan nog makkelijker
zelfontbranding ontstaan.
Wij wijzen u erop dat door oververhitting brand kan ontstaan.
Flamberen onder de afzuigkap is niet toegestaan.
Bij alle werkzaamheden aan de afzuigkap, ook bij het vervangen
van de lamp, moet het apparaat spanningloos worden gemaakt
(zekering in de huisinstallatie uitschakelen).
Het is belangrijk dat u tijdig de filters vervangt resp. reinigt.
Anders bestaat ten gevolge van vetafzetting brandgevaar.
voor de keukenmeubel-monteur
•
•
•
•
22
De afvoerbuis moet bij gebruik als afzuigkap een diameter van
150mm hebben.
Als een afvoerbuis in wand of dak met een diameter van 125 mm
al aanwezig is, kan het meegeleverde verloopstuk, 150/125 mm,
worden gebruikt. Samen met het verloopstuk kan de afvoerslang
met 125 mm doorsnede worden gemonteerd (extra leverbaar
accessoire ABS 125, E-nr. 942 118 612). Het bedrijfsgeluid wordt
dan iets hoger.
Als de keukenluchtjes door de buitenmuur naar buiten worden
geleid, is een telescoop-muurkast (extra leverbaar accessoire
MKZ, E-nr. 942 118 609) nodig.
Bij de montage van de afzuigkap moeten de volgende
minimale afstanden van de bovenkant van de kookzones of
gasbranders tot de onderkant van de afzuigkap worden
aangehouden:
elektrisch fornuis
600 mm
gasfornuis
650 mm
kolen- en oliefornuis
min. 700 mm
Bij gelijktijdig gebruik van het apparaat als afzuigkap en
stookplaatsen mag in de ruimte waar de stookplaats zich bevindt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
de onderdruk niet groter dan 4PA (4x10-5 bar) zijn.
De afgewerkte lucht mag niet in een kanaal dat bestemd is voor de
afvoer van rook-/verbrandingsgassen of een schacht die dient voor
de ontluchting van ruimten met stookplaatsen geleid worden.
Als u de afgewerkte lucht in een niet in gebruik zijnd kanaal dat is
bestemd voor de afvoer van rook-/verbrandingsgassen wilt leiden,
raden wij u aan de schoorsteenveger om toestemming te vragen.
Voor het afvoeren van de afgewerkte lucht moeten de plaatselijke
voorschriften in acht genomen worden.
Bij gebruik als afzuigkap moet gezorgd worden voor een voldoende
grote toevoeropening, die ongeveer even groot als de
afvoeropening moet zijn.
Op grond van landelijke bouwvoorschriften gelden voor het
gemeenschappelijk gebruik van afzuigkappen en toestellen die zijn
aangesloten op een verbrandingsgaskanaal/schoorsteen, zoals
kolen - of oliekachels en gasovens in dezelfde ruimte, bepaalde
beperkingen.
Het gemeenschappelijke, ongevaarlijke gebruik van
schoorsteengebonden toestellen en afzuigkappen is alleen
gewaarborgd, als ruimte en/of woning door een geschikte
toevoeropening van ca. 500-600 cm2 van buiten geventileerd zijn,
waardoor bij lopende afzuigkap een onderdruk vermeden wordt.
Omdat in ruimten zonder rookkanaalafvoer de regel geldt
“toevoeropening even groot als afvoeropening” kan door de grotere
opening van 500-600 cm2 de werking van de afvoerinrichting
nadelig beïnvloed worden.
Het gebruik van het apparaat als recirculatiekap is onder de
genoemde omstandigheden zonder gevaar en valt niet onder
bovengenoemde voorschriften.
Het apparaat functioneert als afzuigkap alleen optimaal als u het
volgende in acht neemt:
- korte, rechte afvoerverbindingen
- zo min mogelijk bochten in de buis
- buizen niet met scherpe hoeken maar met flauwe bochten laten
verlopen
- zo groot mogelijke buisdiameter (bij voorkeur dezelfde diameter
als de afvoeropening).
Als u deze basisregels niet in acht neemt, moet u rekening houden
met aanzienlijk vermogensverlies en verhoogd bedrijfsgeluid.
23
Algemeen
Gebruik als afzuigkap
•
•
•
•
•
Het apparaat wordt als afzuigkap geleverd en
D
kan in combinatie met een koolfilter (extra
leverbaar accessoire) als recirculatiekap
worden gebruikt.
Daarvoor is een origineel AEG koolfilter nodig
(zie “Extra leverbare accessoires”).
De lucht wordt met behulp van een op de
afvoeropening D aan te brengen buis naar
buiten geleid, afb. 1.
Voor de beste afzuigprestaties moet de
afvoerbuis dezelfde diameter hebben als de
afvoeropening.
afb 1
Als een afvoerbuis in wand of dak met een
diameter van 125 mm al aanwezig is, kan het
meegeleverde verloopstuk, 150/125 mm, worden gebruikt. Het
bedrijfsgeluid wordt dan iets hoger. Samen met het verloopstuk kan
de afvoerslang 125 worden gemonteerd (extra leverbaar accessoire
ABS 125, E-nr. 942 118 612).
Als de keukenluchtjes door de buitenmuur naar buiten worden
geleid, is een telescoop-muurkast (extra leverbaar accessoire MKZ,
150 mm Ø, E-nr. 942 118 609) nodig.
Gebruik als recirculatiekap
•
•
•
•
24
De lucht wordt door koolfilters gefilterd en door het bovenste rooster
aan de luchtafvoer weer de keuken
in geleid.
Voor gebruik als recirculatiekap is
een origineel AEG koolfilter KF20
(extra leverbaar accessoire) nodig.
De luchtgeleider met twee
schroeven Ø 3x6,5 mm
bevestigen, afb. 2.
De positie van de afvoerkanalen
kan willekeurig worden verwisseld.
Moet het apparaat als
recirculatiekap functioneren, dan
moet het afvoerkanaal met het
rooster voor de luchtafvoer aan de
zijkant van boven worden
afb. 2
vastgezet.
Bediening van de afzuigkap
•
De afzuigkap is voorzien van een motor met regelbaar toerental.
Wij raden u aan de kap enkele minuten voordat u met koken begint
in te schakelen en ca. 15 minuten nadat u klaar bent met koken
verder te laten lopen, opdat alle luchtjes worden verwijderd.
De schakelaars bevinden zich aan de voorkant van de kap:
A - uitschakelen
B - inschakelen en stand 1-2-3- kiezen
C - indicatie stand 1 en vetfilter verzadigd (LED) (lampje knippert)
D - indicatie stand 2 en koolfilter verzadigd (LED) (lampje knippert)
E - indicatie stand 3 (LED)
F - indicatie intensief-stand (LED)
G - inschakelen intensief-stand:
Na 5 minuten intensief-stand schakelt de kap op de eerder
ingestelde stand terug resp. uit, als geen stand is ingesteld. Om
de intensief-stand eerder te beëindigen, knop A of B indrukken.
H - uit-inschakelen verlichting
Als het apparaat of de bedieningselementen niet functioneren:
minstens 5 seconden de stroomverzorging naar de kap onderbreken
en dan opnieuw inschakelen.
25
Controle-inrichting voor vet- en koolfilters
Deze afzuigkap beschikt over een inrichting die aangeeft wanneer de
vetfilters gereinigd resp. het koolfilter vervangen moet worden (bij
gebruik als recirculatiekap met koolfilter).
Deze kap wordt door de fabriek zonder koolfilter geleverd, daarom is
de verzadigingsindicatie voor het koolfiter uitgeschakeld.
Als de kap echter met koolfilter in gebruik wordt genomen, dan moet
deze verzadigingsindicatie als volgt worden ingeschakeld:
Toets A en B tegelijk 3 seconden ingedrukt houden. Eerst gaat alleen
de LED-indicatie vetfilter C branden. Zodra ook de LED-indicatie
koolfilter D gaat branden is de verzadigingsindicatie ingeschakeld.
Om de indicatie uit te schakelen: toets A en B tegelijk 3 seconden
ingedrukt houden tot de LED-indicatie koolfiter D uitgaat.
LED-indicatie vetfilters (C)
De LED-indicatie C knippert als de vetfilters moeten worden gereinigd.
Dat is na ca. 40 gebruiksuren het geval. Zie hoofdstuk “Onderhoud Metalen vetfilters”.
LED-indicatie koolfilter (D)
De LED-indicatie D knippert als het koolfilter moet worden vervangen.
Dat is na ca. 160 gebruiksuren het geval. Zie hoofdstuk “Onderhoud Koolfilter”.
Verzadigingsindicatie terugzetten
Na reinigen van de vetfilters resp. vervangen van het koolfilter toets G
en H tegelijk 3 seconden ingedrukt houden tot de LED-indicatie
vetfilter C of koolfilter D niet meer knippert.
26
Onderhoud
•
Voordat u werkzaamheden aan het apparaat gaat uitvoeren,
eerst de stekker uit het stopcontact trekken.
Metalen vetfilters
•
De metalen vetfilters hebben de taak om de vetdeeltjes die bij het
koken ontstaan, op te zuigen en worden altijd, d.w.z. zowel bij
gebruik als afzuigkap als bij gebruik als recirculatiekap, gebruikt.
De metalen vetfilters moeten elke 4 weken worden gedemonteerd
en in de afwasautomaat of met de hand worden schoongemaakt.
Demonteren van de metalen vetfilters
•
Schuif de vergrendeling van de metalen vetfilters eerst naar
achteren en trek de cassette dan naar beneden, afb. 4.
Reinigen met de hand
Metaalfiltercassette ca. 1 uur in heet
water met een vetoplossend
schoonmaakmiddel weken en
daarna met heet water afspoelen.
Proces evt. herhalen. Cassette
afdrogen en weer inzetten.
Afwasautomaat
Metaalfiltercassette in de
afwasautomaat zetten. Sterkste
programma en hoogste temperatuur
afb. 4
(min. 65°C) kiezen. Proces evt.
herhalen. Cassette afdrogen en
weer inzetten.
Machinaal reinigen van de metalen vetfilters kan tot lichte
verkleuringen leiden, die echter geen invloed op de werking
hebben.
•
De binnenkant van de kap alleen met een warm sopje reinigen.
Geen scherpe reinigingsmiddelen, borstels of schuurmiddelen
gebruiken!
27
Koolfilter
•
•
•
•
•
•
•
Het koolfilter moet worden gebruikt, als het apparaat als
recirculatiekap wordt gebruikt.
Daarvoor is een origineel AEG koolfilter nodig (zie “Extra leverbare
accessoires”).
Reinigen/vervangen van het koolfilter
In tegenstelling tot andere koolfilters kan het LONG LIFE koolfilter
gereinigd en gereactiveerd worden. Bij normaal gebruik van de kap
moet het filter eens per twee maanden worden gereinigd (voor een
gemiddeld gebruik van de kap van 2,5 uur per dag). Dat kunt u het
beste in de afwasautomaat doen. Normaal reinigingsmiddel
gebruiken en de hoogste temperatuur kiezen (65°C). Het filter moet
apart worden afgewassen, opdat zich geen etensresten op het filter
vastzetten die later nare luchtjes kunnen veroorzaken. Om de kool
weer te activeren, moet het filter in de oven worden gedroogd. Bovenen onderwarmte en een temperatuur van maximaal 100°C kiezen en
het filter 10 minuten lang drogen.
Na ca. 3 jaar moet het filter worden vervangen, omdat dan het
vermogen om wasem op te nemen ca. 50% minder is geworden.
Montage
Het frame i van het filter h losnemen: daartoe schroef g uitdraaien
waarmee het aan de ommanteling van de kap is bevestigd, afb. 5.
Het koolstofmatje in het frame zetten en alles weer op z’n plek
bevestigen.
Om het filter los te nemen in omgekeerde volgorde te werk gaan.
Bij bestelling van een nieuw filter modelnaam en E-nr. opgeven.
Deze gegevens vindt u op het typeplaatje aan de binnenzijde van
het apparaat.
Het koolfilter kunt u bestellen bij de service-afdeling van AEG.
g
g
h
i
afb. 5
28
Attentie
•
•
Als u deze aanwijzingen m.b.t. reiniging van het apparaat en
vervanging resp. reiniging van de filters niet opvolgt, kan dat tot
brand leiden. Deze aanwijzingen beslist opvolgen!
De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade aan de motor of
schade t.g.v. brand die het gevolg zijn van ondeskundig onderhoud
of niet opvolgen van de bovengenoemde veiligheidsvoorschriften.
Vervangen van de gloeilamp
•
•
•
•
•
Stekker uit het stopcontact trekken.
Afdekkapje van de lamp m.b.v. een schroevendraaier losmaken en
verwijderen, afb. 6.
Defecte lamp door een gelijkwaardige lamp vervangen.
Afdekkapje weer monteren.
Voordat u contact opneemt met onze service-afdeling, omdat de
gloeilamp niet brandt, eerst controleren of de lamp stevig vast zit.
afb. 6
29
Reiniging
•
•
•
•
Attentie: eerst de stekker uit het stopcontact trekken.
Geen spitse voorwerpen in het beschermrooster van de motor
steken.
De buitenkant van het apparaat met een mild sopje reinigen.
Gebruik geen scherpe reinigingsmiddelen, borstels of
schuurmiddel.
Het bedieningspaneel en het vetfilterrooster alleen met een
vochtige doek en mild afwasmiddel reinigen.
Het is belangrijk om op tijd de filters te vervangen resp. te reinigen.
Als u deze aanwijzingen niet opvolgt, kan t.g.v. vetafzetting
brandgevaar ontstaan.
Extra leverbare accessoires
koolfilter KF20
muurkast MKZ 125
muurkast MKZ 150
afvoerbuis ABS 150, 150 mm Ø
afvoerbuis ABS 125, 125 mm Ø
E-Nr.: 942 120 600
610 899 004
942 118 609
942 118 613
942 118 612
Klantenservice
Geef in geval van storing onze service-afdeling onderstaande
gegevens door:
1. modelaanduiding
2. E-nummer
3. F-nummer
Deze gegevens vindt u op het typeplaatje op de binnenzijde van
de afzuigkap, achter de vetfilters.
Constructie- en kleurwijzigingen in het kader van de technische
ontwikkeling voorbehouden.
30
Klantenservice
Als u vragen hebt waar deze gebruiksaanwijzing geen antwoord op geeft,
kunt u de volgende afdelingen raadplegen:
Consumentenbelangen
(voor algemene, product- of
tel.
(0172) 468 172
gebruiksinformatie)
fax. (0172) 468 470
Storingen / reparaties
(voor bezoek servicetechnicus)
tel.
(0172) 468 300
fax. (0172) 468 255
Belangrijk!
Houd bij het opgeven van een storing altijd het E-nr. en F-nr. van uw
apparaat bij de hand. Deze nummers vindt u op de binnenzijde van de
afzuigkap, nadat
u de vetfilters hebt losgenomen en kunt u het beste hieronder noteren.
E-nr. ......
F-nr. ......
Bereid het gesprek altijd goed voor. Zo vergemakkelijkt u de diagnose en
de
beslissing of bezoek van een servicetechnicus nodig is.
Geef zo nauwkeurig mogelijk op:
- Hoe doet de storing zich voor?
- Onder welke omstandigheden treedt de storing op?
Aan de hand van deze informatie kan onze service-afdeling de juiste
voorbereidingen treffen, zodat het apparaat bij het eerste bezoek van de
servicetechnicus weer hersteld kan worden. Op deze manier hoeft u
slechts één maal thuis te blijven.
31
Garantiebepalingen en Service
1. Indien AEG Huishoudelijke Apparaten binnen 12 (twaalf) maanden na
aflevering, onder overlegging van de aankoopfacturen, in kennis wordt gesteld
van gebreken aan de geleverde toestellen die hun oorzaak vinden in materiaalof constructiefouten, verbindt AEG zich genoemde gebreken te herstellen en wel
onder de volgende voorwaarden:
Arbeids-, voorrij- en materiaalkosten zullen de cliënt niet in rekening worden
gebracht; de kosten van een volgens AEG noodzakelijke verzending komen
voor rekening van AEG, mits deze verzending geschiedt in overleg met en
met instemming van AEG.
De garantietijd is beperkt tot 6 maanden, indien het toestel industrieel of in
gemeenschappelijke ruimten wordt gebruikt.
2. Voor hermetisch gesloten koelsystemen (motorcompressor, koellichaam,
koelleiding en condensor) gelden de volgende garantiebepalingen:
Gedurende de eerste 12 maanden na aankoop, volledige garantie, conform
artikel 1.
Gedurende het tweede tot en met het vijfde jaar na aankoop, wordt naast het
arbeidsloon en voorrijkosten resp. 20%, 40%, 60% en 80% van de
materiaalkosten berekend.
Na het vijfde jaar volgt volledige berekening.
3. Indien een binnen de garantietermijn opgetreden defect niet binnen 2 maanden
kan worden hersteld, volgt kosteloze omruiling van het toestel.
4. Alle garantieverplichtingen vervallen:
Indien het toestel niet volgens de gebruiksaanwijzing en voor andere dan
gewone huishoudelijke doeleinden is gebruikt.
Indien aan het toestel door anderen dan AEG op ondeskundige wijze
reparaties zijn verricht of veranderingen zijn aangebracht.
Indien de nummers van het toestel zijn verminkt of verwijderd.
Indien geen fabrieksoriginele onderdelen zijn gemonteerd.
Indien beschadigingen of defecten zijn opgetreden ten gevolge van niet
volgens de voorschriften uitgevoerde aansluiting, niet deskundig gebruik,
niet opvolgen van de inbouwvoorschriften en gebruiksaanwijzingen
5. Indien binnen de garantietermijn door AEG reparaties worden verricht, wordt de
oorspronkelijke garantietermijn niet verlengd.
Op reparaties buiten de garantietermijn, door AEG verricht, en op de hierbij
geleverde, betaalde en gemonteerde onderdelen verleent AEG
Huishoudelijke Apparaten 1 jaar garantie.
Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde reparatie, hetzelfde defect
opnieuw optreedt en geen afdoend resultaat van het opnieuw uitvoeren van
een reparatie verwacht mag worden, zal een nieuw exemplaar of soortgelijk
toestel worden aangeboden. De aanbieding geschiedt tegen bijbetaling op
basis van een te bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage.
6. Voor reparaties, zowel binnen als buiten de garantietermijn, kunt u zich
rechtstreeks wenden tot: AEG fabrieksservice tel. (0172) 468 300.
Voor reparaties uitgevoerd door anderen, kan AEG geen productaansprakelijkheid
aanvaarden.
AEG fabrieksservice
Vennootsweg 1
2404 CG Alphen aan den Rijn
32
Reparatievoorwaarden
Onze reparatievoorwaarden zijn conform de afspraak tussen de
Consumentenbond en Vlehan*
Art. 1 Aan de consument zal na een melding van een storing zo mogelijk direct,
doch uiterlijk binnen één werkdag worden medegedeeld op welke dag het
bezoek van de technicus zal plaatsvinden.
De reparatie zal als regel binnen zeven werkdagen na de melding zijn
uitgevoerd.
Art. 2 a. Alvorens de reparatie wordt verricht zal de technicus een onderzoek
uitvoeren naar de vermoedelijke oorzaak van de gemelde storing. Aan de
hand hiervan zal hij een zo nauwkeurig mogelijke, gespecificeerde begroting
maken van de totale reparatiekosten inclusief voorrijkosten en diagnosekosten. Desgevraagd zal deze begroting door de technicus schriftelijk
worden vastgelegd.
b. Indien de consument met het begrote bedrag niet akkoord gaat, zal op
verzoek het te repareren toestel worden teruggebracht in de staat waarin het
aan de technicus werd aangeboden. Nadat dit is geschied, zullen alleen de
kosten van voorrijden en arbeidsloon in rekening worden gebracht op basis
van de werkelijke bestede tijd, danwel van een vooraf vastgesteld tarief.
Art. 3 Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat:
a. de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene
omstandigheden niet tegen het begrote bedrag kan worden uitgevoerd, of
b. ook andere dan in de begroting voorziene reparaties noodzakelijk zijn,
zal overleg met de consument plaatsvinden en een herziene kostenbegroting
worden gemaakt.
In geval de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens
het in artikel 2b bepaalde.
Art. 4 De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden uitgevoerd.
Indien om het toestel in werkende staat te brengen een tweede bezoek
noodzakelijk is, zal:
a. direct, doch uiterlijk binnen één werkdag door de betreffende serviceorganisatie of door de technicus met de consument de datum voor een
tweede bezoek worden afgesproken.
b. een herhalingsbezoek zal als regel binnen tien werkdagen na de melding
plaatsvinden.
c. voor een tweede of daaropvolgend bezoek zal geen voorrijtarief in
rekening worden gebracht, tenzij de noodzaak voor een herhalingsbezoek
aan de consument is toe te schrijven.
Art. 5 De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding van
type en serienummer van het apparaat, omschrijving van de diagnose,
toegepaste tarieven, gebruikte onderdelen en materialen en een korte
omschrijving van de verrichte werkzaamheden. De betaling van de rekening
dient tegen afgifte van een reparatienota direct contant of door middel van
een gegarandeerd betaalmiddel plaats te vinden.
33
Art. 6 Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal bij normaal huishoudelijk
gebruik een volledige garantie van minimaal 3 maanden worden gegeven.
Deze garantie omvat het kosteloos uitvoeren van een hernieuwde reparatie.
Op de uitgewisselde en betaalde onderdelen geldt een garantietermijn van
12 maanden.
Bij een beroep op garantie op de reparatie dient de consument op verzoek
de gespecificeerde rekening van de voorgaande reparatie aan de technicus
te overleggen.
Art. 7 Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde reparatie hetzelfde defect bij
normaal huishoudelijk gebruik opnieuw optreedt binnen de onder art. 6
bedoelde garantietermijn en redelijkerwijs een afdoend resultaat bij het
opnieuw uitvoeren van de reparatie niet verwacht kan worden, zal aan de
consument een nieuw exemplaar of soortgelijk toestel van hetzelfde merk
worden aangeboden tegen bijbetaling op basis van een per product te
bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage.
Art. 8
Vervangen onderdelen stelt de technicus weer ter beschikking van de
consument, met uitzondering van de onder garantie of tegen een
gereduceerde prijs vervangen onderdelen.
Art. 9 Een reparatie dient op zodanige wijze te worden uitgevoerd, dat een toestel
daarna weer volledig voldoet aan de veiligheidsvoorschriften, die op grond
van een van fabriekswege aangebracht veiligheidskeurmerk gelden, danwel
bij het ontbreken daarvan, aan de wettelijke vereisten terzake.
Dit houdt ondermeer in, dat reparaties moeten worden uitgevoerd met
originele en door de fabrikant ook terzake van veiligheidskeurmerken en voorschriften gegarandeerde onderdelen.
* Vereniging Leveranciers van Huishoudelijke Apparaten in Nederland.
34
Technische gegevens
Afmetingen (in cm)(Abluft):
Hoogte x Breedte x Diepte (in cm)
Afmetingen (in cm)(Umluft):
Hoogte x Breedte x Diepte (in cm)
68-120 x 89,8 x 50
78-106,5 x 89,8 x 50
Totale aansluitwaarde:
Ventilatormotor:
Verlichting:
175 W
130 W
2 x 20 W
Lengte van het aansluitsnoer:
140 cm
Accessoires/Montagemateriaal
1 luchtgeleider
1 montagesteun
1 verloopstuk Ø 125-120 mm
1 montagebeugel
2 afsluitingen
5 houtschroeven 5 x 45 mm
5 pluggen Ø 8 mm
4 plaatschroeven 3 x 6,5
2 plaatschroeven 3 x 9
Elektrische aansluiting
Veiligheidsaanwijzingen voor de elektroinstallateur
Controleer vóór het in gebruik nemen of de spanning op het typeplaatje
overeenkomt met de netspanning. Als het apparaat is voorzien van een
stekker, kan het aan elk volgens de voorschriften geïnstalleerd en goed
bereikbaar stopcontact worden aangesloten.
Als vaste aansluiting noodzakelijk is, mag het apparaat alleen door een
erkend elektro-installateur worden aangesloten. In de elektrische
installatie moet een inrichting zijn aangebracht die het mogelijk maakt
om met een contactopening van min. 3 mm alle polen van het net te
scheiden.
Voor storingen die het gevolg zijn van niet opvolgen van bovengenoemde
aanwijzingen is de fabrikant niet aansprakelijk.
Aansluiting
220-240 V - via vast gemonteerd snoer met stekker.
(Vaste aansluiting alleen door een erkend elektro-installateur.)
35
Installatie - Afb. 7
Eerst moet worden bepaald hoe de kap gaat worden gebruikt. Bij
gebruik als afzuigkap raden wij u aan het bovenste deel van de
schouw zodanig te plaatsen dat de luchtuitstroomopeningen na de
montage niet zichtbaar zijn. Bij gebruik als recirculatiekap dient u te
controleren of de uitstroomopeningen naar boven gericht zijn (zie AB-C in afb. 7).
•
•
•
•
•
•
•
•
36
De middellijn op de wand aangeven (1). Dan het montagesjabloon
zo plaatsen dat de middellijn op het sjabloon overeenkomt met die
op de wand resp. dat de onderkant van het sjabloon overeenkomt
met de onderkant van de gemonteerde kap (2).
Twee gaten Ø 8 mm boren en de montagebeugel met pluggen en
twee schroeven vastzetten (3).
De kap ophangen (4), richten (5-6) en vanuit het binnenste van de
kap een punt aangeven voor de deifinitieve bevestiging (7). De kap
losnemen (8) en een gat Ø 8 mm boren (9). Dan een plug
aanbrengen (10) en de kap definitief met een schroef vastzetten
(13). Om de montagehandelingen te vergemakkelijken het frame
van het koolfilter verwijderen
Twee gaten Ø 8 mm op de bovenkant in de buurt van het plafond
boren (11), twee pluggen aanbrengen en de montagesteun met
twee schroeven vastzetten (12).
Als de kap als recirculatiekap wordt gebruikt, moet de luchtgeleider
F met vier schroeven 2,9x6,5 aan de montagesteun worden
gemonteerd; dan de afvoerbuis aanbrengen (14) om de
luchtgeleider met de luchtuitstroom D van de kap te verbinden.
Als de kap als afzuigkap wordt gebruikt, mag de luchtgeleider niet
worden gemonteerd. In dit geval moet een afvoerbuis (14) tussen
de buitenste buis en de luchtuitstroom van de kap D worden
aangebracht.
De elektrische aansluiting voorbereiden (15), de kap echter nog
niet aan het stroomnet aansluiten.
De schouw eerst boven (16a) aan de montagesteun (16b) en dan
onder (17a) aan de bovenkant van het frame (17b) vastzetten en
met vier schroeven verbinden.
De bijgeleverde afsluitingen invoeren om de openingen te
bedekken (18).
De kap aan het stroomnet aansluiten en controleren of hij correct
functioneert.
B
180°
A
C-OK!
G
(3x6,5 mm)
16a
(3x6,5 mm)
16a
11
H
16b
F
G
1
8
8
17b
7
15
3
14
D
6
5
6
17a
(3x9 mm)
2
6
5
18
afb. 7
16b
4
17b
13
12
5
9
10
17a
(3x9 mm)
37

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement