Aeg DF4160-ML Handleiding

Add to My manuals
20 Pages

advertisement

Aeg DF4160-ML Handleiding | Manualzz
DF 4160
Dunstabzugshaube
Afzuigkap
Hotte aspirante
Cooker Hood
Montage- und Gebrauchsanweisung
Installatie- en gebruiksaanwijzing
Notice d’utilisation et d’installation
Operating and Installation Instructions
Geachte klant,
Lees deze informatie aandachtig door.
Lees vooral het hoofdstuk “Veiligheid” op de eerste pagina’s. Bewaar dit
boekje goed, zodat u nog eens iets kunt nalezen. Geef het door aan
een eventuele volgende eigenaar van het apparaat.
• Bij technische problemen kunt u altijd contact opnemen met de AEG
service-afdeling, zie hoofdstuk “Klantenservice”.
Afvalverwerking
Verpakkingsmateriaal verwijderen
• Alle verpakkingsdelen zijn recyclebaar, folies en piepschuim
onderdelen zijn overeenkomstig gecodeerd. Verpakkingsmateriaal
en eventuele oude apparaten moeten op de juiste manier worden
weggegooid.
• Houd u aan de landelijke en plaatselijke voorschriften en let op de
materiaalaanduiding (materiaalscheiding, afvalverzameling,
inzamelpunten).
Aanwijzingen voor het weggooien
• Het apparaat mag niet bij het huisvuil worden gezet.
• Informatie over afhaaltijden of inzamelplaatsen krijgt u bij de
gemeentelijke reinigingsdienst of het gemeentehuis.
• Waarschuwing! Afgedankte apparaten moeten voor het weggooien
onbruikbaar worden gemaakt. Aansluitsnoer verwijderen (eerst de
stekker uit het stopcontact trekken resp. bij vaste aansluiting de
aansluiting door een vakman laten demonteren).
Gedrukt op milieuvriendelijk gefabriceerd papier.
Wie milieubewust denkt, handelt ook zo...
18
Inhoudsopgave
Veiligheidsaanwijzingen
voor de gebruiker
voor de keukenmeubel-monteur
20
20
21
Algemeen
Gebruik als afzuigkap
Gebruik als recirculatiekap
22
22
22
Bediening van de afzuigkap
23
Onderhoud
Metalen vetfilters
Demonteren van de metalen vetfilters
Koolfilter
Vervangen van de gloeilamp
24
24
24
25
26
Reiniging
27
Extra leverbare accessoires
27
Klantenservice
28
Technische gegevens
Accessoires/Montagemateriaal
31
31
Elektrische aansluiting
31
Montage
32
19
Veiligheidsaanwijzingen
voor de gebruiker
• U dient erop te letten dat op ingeschakelde kookzones en
gasbranders altijd een pan staat, opdat het apparaat niet door te
sterke hitte-ontwikkeling wordt beschadigd. Bij olie-, gas- en
kolenfornuizen dient open vuur beslist te worden vermeden.
• Bovendien moet bij het frituren op een fornuis of kookplaat de
frituurpan tijdens het gebruik altijd in het oog worden gehouden.
• De olie in de frituurpan kan door oververhitting vlam vatten.
• Bij gebruik van verontreinigde olie kan nog makkelijker
zelfontbranding ontstaan.
• Wij wijzen u erop dat door oververhitting brand kan ontstaan.
• Flamberen onder de afzuigkap is niet toegestaan.
• Bij alle werkzaamheden aan de afzuigkap, ook bij het vervangen van
de lamp, moet het apparaat spanningloos worden gemaakt (zekering
in de huisinstallatie uitschakelen).
• Het is belangrijk dat u tijdig de filters vervangt resp. reinigt.
Anders bestaat ten gevolge van vetafzetting brandgevaar.
voor de keukenmeubel-monteur
• De afvoerbuis moet bij gebruik als afzuigkap een diameter van 120
mm hebben.
• Als de keukenluchtjes door de buitenmuur naar buiten worden geleid,
is een telescoop-muurkast (extra leverbaar accessoire MKZ, E-nr.
610 899 004) nodig.
• Bij de montage van de afzuigkap moeten de volgende
minimale afstanden van de bovenkant van de kookzones of
gasbranders tot de onderkant van de afzuigkap worden
aangehouden:
elektrisch fornuis
600 mm
gasfornuis
650 mm
kolen- en oliefornuis
min. 750 mm
• Bij gelijktijdig gebruik van het apparaat als afzuigkap en
stookplaatsen mag in de ruimte waar de stookplaats zich bevindt de
onderdruk niet groter dan 4PA (4x10-5 bar) zijn.
• De afgewerkte lucht mag niet in een kanaal dat bestemd is voor de
afvoer van rook-/verbrandingsgassen of een schacht die dient voor de
ontluchting van ruimten met stookplaatsen geleid worden.
20
• Voor het afvoeren van de afgewerkte lucht moeten de plaatselijke
voorschriften in acht genomen worden.
• Bij gebruik als afzuigkap moet gezorgd worden voor een voldoende
grote toevoeropening, die ongeveer even groot als de afvoeropening
moet zijn.
• Op grond van landelijke bouwvoorschriften gelden voor het
gemeenschappelijk gebruik van afzuigkappen en toestellen die zijn
aangesloten op een verbrandingsgaskanaal/schoorsteen, zoals kolen
- of oliekachels en gasovens in dezelfde ruimte, bepaalde
beperkingen.
• Het gemeenschappelijke, ongevaarlijke gebruik van
schoorsteengebonden toestellen en afzuigkappen is alleen
gewaarborgd, als ruimte en/of woning door een geschikte
toevoeropening van ca. 500-600 cm2 van buiten geventileerd zijn,
waardoor bij lopende afzuigkap een onderdruk vermeden wordt.
• Omdat in ruimten zonder rookkanaalafvoer de regel geldt
“toevoeropening even groot als afvoeropening” kan door de grotere
opening van 500-600 cm2 de werking van de afvoerinrichting nadelig
beïnvloed worden.
• Het gebruik van het apparaat als recirculatiekap is onder de
genoemde omstandigheden zonder gevaar en valt niet onder
bovengenoemde voorschriften.
• Het apparaat functioneert als afzuigkap alleen optimaal als u het
volgende in acht neemt:
- korte, rechte afvoerverbindingen
- zo min mogelijk bochten in de buis
- buizen niet met scherpe hoeken maar met flauwe bochten laten
verlopen
- zo groot mogelijke buisdiameter (bij voorkeur dezelfde diameter
als de afvoeropening).
• Als u deze basisregels niet in acht neemt, moet u rekening houden
met aanzienlijk vermogensverlies en verhoogd bedrijfsgeluid.
21
Algemeen
• Het apparaat wordt als afzuigkap geleverd en kan in combinatie met
een koolfilter (extra leverbaar accessoire) als recirculatiekap worden
gebruikt.
• Daarvoor is een origineel AEG koolfilter nodig (zie “Extra leverbare
accessoires”).
Gebruik als afzuigkap
• De lucht wordt met behulp van een op de afvoeropening D aan te
brengen buis naar buiten geleid, afb. 1.
• Voor de beste afzuigprestaties moet de afvoerbuis dezelfde diameter
hebben als de afvoeropening.
• Als de keukenluchtjes door de buitenmuur naar buiten worden geleid,
is een telescoop-muurkast (extra leverbaar accessoire MKZ, 120 mm
Ø, E-nr. 610 899 004) nodig.
D
afb. 1
Gebruik als recirculatiekap
• De lucht wordt door koolfilters gefilterd en weer de keuken in geleid.
• Voor gebruik als recirculatiekap is een origineel AEG koolfilter TYPE
303 (extra leverbaar accessoire) nodig.
afb. 2
22
Bediening van de afzuigkap
• De afzuigkap is voorzien van een motor met regelbaar toerental. Wij
raden u aan de kap enkele minuten voordat u met koken begint in te
schakelen en ca. 15 minuten nadat u klaar bent met koken verder te
laten lopen, opdat alle luchtjes worden verwijderd.
• De schuifschakelaars zijn aan de rechter bovenkant van het
uittrekbare gedeelte geplaatst .
• Lichtschakelaar: Hiermee kan de verlichting van de afzuigkap
worden in- en uitgeschakeld.
• Motorschakelaar: Hiermee kan de afzuigkap worden in- en
uitgeschakeld en kan de afzuigsnelheid worden geregeld (3 standen).
Lichtschakelaar
Motorschakelaar
23
Onderhoud
• Voordat u werkzaamheden aan het apparaat gaat uitvoeren,
eerst de stekker uit het stopcontact trekken.
Metalen vetfilters
• De metalen vetfilters hebben de taak om de vetdeeltjes die bij het
koken ontstaan, op te zuigen en worden altijd, d.w.z. zowel bij
gebruik als afzuigkap als bij gebruik als recirculatiekap, gebruikt.
De metalen vetfilters moeten elke 4 weken worden gedemonteerd en
in de afwasautomaat of met de hand worden schoongemaakt.
Demonteren van de metalen vetfilters
• Schuif de vergrendeling van de metalen vetfilters eerst in
tegengestelde richting en trek de cassette dan naar beneden, afb. 3.
Reinigen met de hand
Metaalfiltercassette ca. 1 uur in
heet water met een
vetoplossend
schoonmaakmiddel weken en
daarna met heet water
afspoelen. Proces evt. herhalen.
Cassette afdrogen en weer
inzetten.
Afwasautomaat
Metaalfiltercassette in de
afb. 3
afwasautomaat zetten. Sterkste
programma en hoogste
temperatuur (min. 65°C) kiezen. Proces evt. herhalen. Cassette
afdrogen en weer inzetten.
Machinaal reinigen van de metalen vetfilters kan tot lichte
verkleuringen leiden, die echter geen invloed op de werking
hebben.
• De binnenkant van de kap alleen met een warm sopje reinigen. Geen
scherpe reinigingsmiddelen, borstels of schuurmiddelen gebruiken!
24
Koolfilter
• Het koolfilter moet worden gebruikt, als het apparaat als
recirculatiekap wordt gebruikt.
• Daarvoor is een origineel AEG koolfilter nodig (zie “Extra leverbare
accessoires”).
• Vervangen van het koolfilter
In het algemeen moeten koolfilters minstens één maal per jaar
worden vervangen. Dit filter kan niet worden gewassen en
hergebruikt. Om een onberispelijke opname van de kookluchtjes te
garanderen, moet het volume aan actieve kool zijn afgestemd op de
luchtgeleiding van de kap. In dit geval garandeert de hoge kwaliteit
van de actieve kool bij normaal gebruik van het apparaat een
efficiënte opname van luchtjes voor ca. een jaar. Daarom moeten
alleen originele AEG filters worden gebruikt, die regelmatig moeten
worden vervangen.
• Montage
Het koolfilter in de afdekking van het beschermrooster van het
motorloopwiel aanbrengen, daarna de greep P in het midden van het
filter met de wijzers van de klok mee draaien, afb. 4.
• Om het filter los te nemen in omgekeerde volgorde te werk gaan.
• Bij bestelling van een nieuw filter modelnaam en E-nr. opgeven. Deze
gegevens vindt u op het typeplaatje aan de binnenzijde van het
apparaat.
• Het koolfilter kunt u bestellen bij de service-afdeling van AEG.
P
P
afb. 4
25
Attentie
• Als u deze aanwijzingen m.b.t. reiniging van het apparaat en
vervanging resp. reiniging van de filters niet opvolgt, kan dat tot brand
leiden. Deze aanwijzingen beslist opvolgen!
• De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade aan de motor of
schade t.g.v. brand die het gevolg zijn van ondeskundig onderhoud of
niet opvolgen van de bovengenoemde veiligheidsvoorschriften.
Vervangen van de gloeilamp
• Stekker uit het stopcontact trekken.
• Afdekkapje van de lamp m.b.v. een schroevendraaier losmaken en
verwijderen, afb. 5.
• Defecte lamp door een gelijkwaardige lamp vervangen.
• Afdekkapje weer monteren.
• Voordat u contact opneemt met onze service-afdeling, omdat de
gloeilamp niet brandt, eerst controleren of de lamp stevig vast zit.
afb. 5
26
Reiniging
• Attentie: eerst de stekker uit het stopcontact trekken.
Geen spitse voorwerpen in het beschermrooster van de motor
steken.
• De buitenkant van het apparaat met een mild sopje reinigen. Gebruik
geen scherpe reinigingsmiddelen, borstels of schuurmiddel.
• Het bedieningspaneel en het vetfilterrooster alleen met een vochtige
doek en mild afwasmiddel reinigen.
• Het is belangrijk om op tijd de filters te vervangen resp. te reinigen.
Als u deze aanwijzingen niet opvolgt, kan t.g.v. vetafzetting
brandgevaar ontstaan.
Reiniging van het glazen dampscherm
Het glas kunt u losnemen en met een normaal glasreinigingsmiddel
schoonmaken. Om het glas los te nemen (afb. 6):
1. het vetfilter verwijderen;
2. vanaf de buitenkant het glas iets naar beneden drukken en naar
voren schuiven;
3. het glas losnemen door het iets te kantelen.
Na het reinigen het glas in omgekeerde volgorde weer monteren.
afb. 6
Extra leverbare accessoires
muurkast MKZ
afvoerbuis ABS 120, 120 mm Ø
koolfilter TYPE303
610 899 004
942 118 611
942 120 309
27
Klantenservice
Geef in geval van storing onze service-afdeling onderstaande gegevens
door:
1. modelaanduiding
2. E-nummer
3. F-nummer
Deze gegevens vindt u op het typeplaatje op de binnenzijde van
de afzuigkap, achter de vetfilters.
Constructie- en kleurwijzigingen in het kader van de technische
ontwikkeling voorbehouden.
Klantenservice
Als u vragen hebt waar deze gebruiksaanwijzing geen antwoord op
geeft, kunt u de volgende afdelingen raadplegen:
Consumentenbelangen
(voor algemene, product- of
tel. (0172) 468 172
gebruiksinformatie)
fax
(0172) 468 470
Storingen / reparaties
(voor bezoek servicetechnicus)
tel. (0172) 468 300
fax
(0172) 468 255
Belangrijk!
Houd bij het opgeven van een storing altijd het E-nr. en F-nr. van uw
apparaat bij de hand. Deze nummers vindt u op de binnenzijde van de
afzuigkap, nadat u de vetfilters hebt losgenomen en kunt u het beste
hieronder noteren.
E-nr. ......
F-nr. ......
Bereid het gesprek altijd goed voor. Zo vergemakkelijkt u de diagnose
en de beslissing of bezoek van een servicetechnicus nodig is.
Geef zo nauwkeurig mogelijk op:
- Hoe doet de storing zich voor?
- Onder welke omstandigheden treedt de storing op?
Aan de hand van deze informatie kan onze service-afdeling de juiste
voorbereidingen treffen, zodat het apparaat bij het eerste bezoek van de
servicetechnicus weer hersteld kan worden. Op deze manier hoeft u
slechts één maal thuis te blijven.
28
Reparatievoorwaarden
Onze reparatievoorwaarden zijn conform de afspraak tussen de
Consumentenbond en Vlehan*.
Art. 1 Aan de consument zal na een melding van een storing zo mogelijk
direct, doch uiterlijk binnen één werkdag worden medegedeeld op
welke dag het bezoek van de technicus zal plaatsvinden.
De reparatie zal als regel binnen zeven werkdagen na de melding zijn
uitgevoerd.
Art. 2 a) Alvorens de reparatie wordt verricht zal de technicus een onderzoek
uitvoeren naar de vermoedelijke oorzaak van de gemelde storing. Aan
de hand hiervan zal hij een zo nauwkeurig mogelijke, gespecificeerde
begroting maken van de totale reparatiekosten inclusief voorrijkosten en
diagnose-kosten.
Desgevraagd zal deze begroting door de technicus schriftelijk worden
vastgelegd.
b) Indien de consument met het begrote bedrag niet akkoord gaat, zal
op verzoek het te repareren toestel worden teruggebracht in de staat
waarin het aan de technicus werd aangeboden. Nadat dit is geschied,
zullen alleen de kosten van voorrijden en arbeidsloon in rekening
worden gebracht op basis van de werkelijke bestede tijd, danwel van
een vooraf vastgesteld tarief.
Art. 3 Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat:
a) de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene
omstandigheden niet tegen het begrote bedrag kan worden uitgevoerd,
of
b) ook andere dan in de begroting voorziene reparaties noodzakelijk zijn,
zal overleg met de consument plaatsvinden en een herziene
kostenbegroting worden gemaakt.
In geval de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt
eveneens het in artikel 2b bepaalde.
Art. 4 De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden
uitgevoerd. Indien om het toestel in werkende staat te brengen een
tweede bezoek noodzakelijk is, zal:
a) direct, doch uiterlijk binnen één werkdag door de betreffende serviceorganisatie of door de technicus met de consument de datum voor een
tweede bezoek worden afgesproken.
b) een herhalingsbezoek zal als regel binnen tien werkdagen na de
melding plaatsvinden.
c) voor een tweede of daaropvolgend bezoek zal geen voorrijtarief in
rekening worden gebracht, tenzij de noodzaak voor een
herhalingsbezoek aan de consument is toe te schrijven.
Art. 5 De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding
van type en serienummer van het apparaat, omschrijving van de
diagnose, toegepaste tarieven, gebruikte onderdelen en materialen en
een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden. De betaling
van de rekening dient tegen afgifte van een reparatienota direct contant
of door middel van een gegarandeerd betaalmiddel plaats te vinden.
29
Art. 6 Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal bij normaal huishoudelijk
gebruik een volledige garantie van minimaal 3 maanden worden gegeven.
Deze garantie omvat het kosteloos uitvoeren van een hernieuwde reparatie.
Op de uitgewisselde en betaalde onderdelen geldt een garantietermijn van
12 maanden.
Bij een beroep op garantie op de reparatie dient de consument op verzoek
de gespecificeerde rekening van de voorgaande reparatie aan de technicus
te overleggen.
Art. 7 Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde reparatie hetzelfde defect bij
normaal huishoudelijk gebruik opnieuw optreedt binnen de onder art. 6
bedoelde garantietermijn en redelijkerwijs een afdoend resultaat bij het
opnieuw uitvoeren van de reparatie niet verwacht kan worden, zal aan de
consument een nieuw exemplaar of soortgelijk toestel van hetzelfde merk
worden aangeboden tegen bijbetaling op basis van een per product te
bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage.
Art. 8
Vervangen onderdelen stelt de technicus weer ter beschikking van de
consument, met uitzondering van de onder garantie of tegen een
gereduceerde prijs vervangen onderdelen.
Art. 9
Een reparatie dient op zodanige wijze te worden uitgevoerd, dat een toestel
daarna weer volledig voldoet aan de veiligheidsvoorschriften, die op grond
van een van fabriekswege aangebracht veiligheidskeurmerk gelden, danwel
bij het ontbreken daarvan, aan de wettelijke vereisten terzake.
Dit houdt ondermeer in, dat reparaties moeten worden uitgevoerd met
originele en door de fabrikant ook terzake van veiligheidskeurmerken en voorschriften gegarandeerde onderdelen.
* Vereniging Leveranciers van Huishoudelijke Apparaten in Nederland.
30
Technische gegevens
Afmetingen (in cm):
Hoogte x Breedte x Diepte min/max
Totale aansluitwaarde:
Ventilatormotor:
Verlichting:
Lengte van het aansluitsnoer:
173 - 598 - 275/430
205 W
125 W
2 x 40 W
150 cm
Accessoires/Montagemateriaal
1 sleutel (om schroeven met kop vast te draaien)
4 schroeven 4,5 x 16
6 schroeven 4 x 8
4 beugels
1 aansluitring Ø120mm
1 glas
Elektrische aansluiting
Veiligheidsaanwijzingen voor de elektroinstallateur
Controleer vóór het in gebruik nemen of de spanning op het typeplaatje
overeenkomt met de netspanning. Als het apparaat is voorzien van een
stekker, kan het aan elk volgens de voorschriften geïnstalleerd en goed
bereikbaar stopcontact worden aangesloten.
Als vaste aansluiting noodzakelijk is, mag het apparaat alleen door een
erkend elektro-installateur worden aangesloten. In de elektrische
installatie moet een inrichting zijn aangebracht die het mogelijk maakt
om met een contactopening van min. 3 mm alle polen van het net te
scheiden.
Voor storingen die het gevolg zijn van niet opvolgen van bovengenoemde
aanwijzingen is de fabrikant niet aansprakelijk.
Aansluiting
220-230 V - via vast gemonteerd snoer met stekker.
(Vaste aansluiting alleen door een erkend elektro-installateur.)
31
Montage
Ø 150mm
• Twee beugels D (afb. 7) aan de
zijwand van het hangkastje (één
per kant) met 2 schroeven per
beugel bevestigen (de beugel op
één lijn met de onderste rand
brengen).
De beugel op één lijn met de
achterrand van het hangkastje
brengen. Let erop dat de
achterrand van de beugel
overeenkomt met de achterste
kant van de afzuigkap. Aan de
bovenzijde van het hangkastje
een gat voor de afvoerbuis en
het snoer voor de stroomtoevoer
maken.
• Twee beugels E (afb. 8)
aan de zijkanten van de
afzuigkap bevestigen (één
per kant).
a. het uittrekbare vak
naar buiten trekken;
b. vetfilter(s) verwijderen;
c. vanuit de binnenkant
van de kap de beugels
met twee schroeven P
per beugel bevestigen, zo
hoog (kant van de
luchtafvoer) mogelijk
bevestigen en dan de
schroeven vastdraaien.
Ø 150mm
Ø 4,5x16
D
afb. 7
B
E
P-Ø4x8
afb. 8
32
min.
135
87
E
• De kap in het hangkastje aanbrengen, erop letten dat de beugel E
van de kap boven de beugel D van het hangkastje komt (afb. 9). Het
snoer door het daarvoor gemaakte gat voeren.
E
D
afb. 9
• De kap met twee schroeven (één per kant) aan de voorzijde
bevestigen (afb. 9).
• De elektrische aansluiting aan het stroomnet uitvoeren, het
stroomnet moet tot en met het voltooien van de installatie stroomloos
zijn.
• Mocht de kap niet heel precies op de onderkant van het hangkastje
aansluiten, de positie corrigeren door de schroeven P van de aan de
kap aangebrachte beugels E (afb. 8) los te draaien; dan is het
mogelijk kap en kastje precies op elkaar te laten aansluiten; daarna
de schroeven weer vastdraaien.
33
• De loop van het uittrekbare vak instellen op de diepte van het
hangkastje door de twee aanslagstukken F in te stellen. Op deze
manier is het mogelijk de voorzijde op één lijn te brengen met het
hangkastje (afb. 10).
a. de schroeven van de aanslagstukken F losdraaien;
b. de aanslagstukken naar achteren of naar voren verschuiven;
c. de schroeven van de aanslagstukken vastdraaien.
F
afb. 10
34
• Op de meegeleverde aansluitring C een afvoerbuis monteren, liefst
met een diameter die overeenkomt met de diameter van de
aansluitring (afb. 11). De afvoerbuis moet lang genoeg zijn om tot
buiten (afzuigkap) resp. tot aan de bovenkant van het hangkastje
(recirculatiekap) te reiken.
• De aansluitring C aan de bovenste luchtafvoer van de kap bevestigen
(klikmechanisme).
Om de installatie te vergemakkelijken is de ring van een markering G
voorzien die in de daarvoor bedoelde gleuf H aan de bovenste
luchtafvoer moet worden ingepast.
C
G
H
afb. 11
• De installatie van de afvoerbuis afmaken.
• De vetfilters weer inzetten, de kap aan het stroomnet aansluiten en
controleren of het apparaat goed functioneert.
35
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg.hausgeraete.de
http://www.aeg.co.uk
© Copyright by AEG
LI10IA

advertisement

Related manuals

advertisement