Electrolux | EFC1410X | User manual | Electrolux EFC1410X Kasutusjuhend

Electrolux EFC1410X Kasutusjuhend
Õhupuhasti
EFC 6940
EFC 1410
Kasutusjuhend
Sisukord
Ohutusnõuded ................................................................................................................................................3
Seadme paigaldajale ........................................................................................................................................3
Seadme kasutajale ...........................................................................................................................................3
Seadme kirjeldus ............................................................................................................................................4
Väljatõmbe tüüp................................................................................................................................................4
Filtri tüüp...........................................................................................................................................................4
Juhtpaneel – EFC 6940 ...................................................................................................................................5
Juhtpaneel – EFC 1410 ...................................................................................................................................6
Hooldus ja puhastamine.................................................................................................................................7
Seadme puhastamine .......................................................................................................................................7
Metallist rasvafilter ............................................................................................................................................7
Aktiivsöefilter ....................................................................................................................................................8
Halogeenlambi vahetamine...............................................................................................................................8
Mida teha, kui..................................................................................................................................................9
Tehnilised andmed .........................................................................................................................................9
Spetsiaalsed lisatarvikud ...............................................................................................................................9
Paigaldamine ................................................................................................................................................10
Elektriühendus................................................................................................................................................10
Komplekti kuuluvad paigaldustarvikud ............................................................................................................10
Seinale kinnitamine.........................................................................................................................................11
Spetsiaalsed lisatarvikud/ Aurukate ............................................................................................................13
Enne õhupuhasti kasutuselevõttu soovitame teil kasutusjuhend lõpuni läbi lugeda, sest sellest leiate õhupuhasti
ja selle funktsioonide täpse kirjelduse.
Vältimaks elektriseadmete kasutamisega alati kaasnevad ohte, seadme vale kasutamist ja riske on oluline, et
õhupuhasti oleks paigaldatud õigesti ja et te loeksite ohutusnõuded tähelepanelikult läbi. Hoidke kasutusjuhend
alles ja alati käepärast, et saaksite sealt vajadusel seadme kasutamise ajal abi otsida.
2
Ohutusnõuded
Seadme paigaldajale
• Õhupuhasti kasutamisel õhu väljatõmbe seadmena
peab see olema varustatud väljatõmbevoolikuga,
mille läbimõõt on 150 mm.
• Kui õhupuhasti on juba varustatud 125 mm
läbimõõduga väljatõmbetoruga, mis juhib õhu läbi
välisseina või katuse õue, on võimalik kasutada
komplekti kuuluvat 150/125 mm üleminekumuhvi.
Antud juhul tekitab õhupuhasti pisut rohkem heli.
• Õhupuhasti paigaldamisel pidage kinni
alljärgnevatest õhupuhasti ja pliidi
põleti/keeduala ülemise pinna vahelistest
minimaalsetest kaugustest:
elektripliidid
500 mm
gaasipliidid
650 mm
söe- ja õlipliidid
min. 700 mm
• Vastavalt riiklikule normile põletisüsteemide osas ei
tohi ruumi, kus nimetatud süsteemid paiknevad,
alarõhk ületada 0,04 baari.
• Väljatõmbeõhku ei tohi juhtida korstnalõõri ega
küttegaasitorusse. Kui ruumi on paigaldatud
põletiga seadmed, ei tohi väljatõmbeõhku mingil
juhul ventilatsioonilõõri juhtida.
• Väljatõmbeõhu juhtimisel mitte kasutusesolevasse
korstnalõõri või küttegaasitorusse on soovitatav
taotleda selleks luba vastavalt volitatud
ametkonnalt.
Õhu väljalaskesüsteemi paigaldus peab vastama
volitatud ametkondade poolt kehtestatud
eeskirjadele.
• Õhupuhasti kasutamisel väljatõmbeseadmena tuleb
hoolitseda selle eest, et oleks olemas piisavalt suur
ventilatsiooniava, mille mõõtmed on ligikaudu
samad, mis õhu väljalaskeaval.
• Riiklikud ja regionaalsed ehituseeskirjad seavad
õhupuhastite ja korstnaga ühendatud põletiga
seadmete, näiteks söe- või õliahjude või
gaasikütteseadmete ühes ruumis kasutamisele
mitmeid piiranguid.
• Õhupuhasteid saab ohutult kasutada koos
korstnaga ühendatud seadmetega juhul, kui ruumi
ja/või korteri (õhu/keskkonna kombinatsioon) on
välisõhuga ventileeritud sobiva ventilatsiooniava
2
kaudu, mille pindala on ligikaudu 500-600 cm
suurune, et vältida töötava õhupuhasti korral
alarõhu teket.
• Õhupuhasti kasutamisel filtreerimisrežiimis töötab
see ülalpool toodud tingimustel tõrgeteta ja ohutult
ilma, et oleks vaja rakendada ülalpool toodud
meetmeid.
• Õhupuhasti kasutamisel väljatõmberežiimis peab
optimaalse töötamise tagamiseks järgima allpool
toodud eeskirju:
− lühike ja sirge väljatõmbevoolik
− hoidke väljatõmbevooliku painded
minimaalsetena
− ärge paigaldage väljatõmbevoolikut teravnurga
all, selles tohivad olla ainult sujuvad painded
− toru läbimõõt peab olema võimalikult suur
(eelistatavalt sama läbimõõduga, mis
väljalaskeava).
• Nende põhiliste juhiste mittejärgimisel halveneb
märkimisväärselt seadme töö ning suureneb
õhupuhasti müratase.
Seadme kasutajale
• Toiduvalmistamisel peavad kõik töötavad põletid
olema kaetud, et liigne kuumus õhupuhastit ei
kahjustaks. On ülimalt oluline, et õli-, gaasi- ja
söepliitide korral välditaks lahtist leeki.
• Pliidil või pliidiplaadil kuumas rasvas või õlis
praadimise ajal ei tohi pliiti järelvalveta jätta.
• Praadimiseks kasutatav õli võib ülekuumenemisel
ise süttida.
• Isesüttimise oht on veelgi suurem, kui kasutatakse
määrdunud õli.
• Äärmiselt oluline on pidada silmas asjaolu, et
ülekuumenemine võib põhjustada tulekahju.
• Ärge õhupuhasti all mingil juhul valmistage
toitu flambeerimise teel (toidu alkoholiga
ülevalamine ja süütamine).
• Enne mistahes õhupuhastiga seotud tööde
toestamist, ka halogeenlambi vahetamiseks,
tuleb seade alati vooluvõrgust lahti ühendada
(kaitsekorgid välja keerata või välja lülitada).
• On äärmiselt oluline, et õhupuhastit
puhastataks ja filtrit vahetataks soovitatud
ajavahemike tagant. Vastasel korral tekib
rasvaladestuste tõttu tuleoht.
• Kahtluse korral pöörduge volitatud ametkonna
poole või küsige nõu ehitusinspektorilt.
• Et ruumides, kus kasutatakse põletiga seadmeid,
kehtib reegel: "õhu väljalaskeava peab olema sama
suur kui õhu ventilatsiooniava", milleks on 500-600
2
cm suurune ava, siis sellest suurem ava võib
õhupuhasti tööd halvendada.
3
Seadme kirjeldus
Väljatõmbe tüüp
•
•
•
•
Õhupuhasti on varustatud väljatõmbeseadmega,
kuid aktiivsöefiltri paigaldamisel (spetsiaalne
lisatarvik) saab seda kasutada ka
filtreerimisrežiimis.
Antud funktsiooni kasutamiseks vajate
ELECTROLUX’i originaal aktiivsöefiltrit (vt.
“Spetsiaalsed lisatarvikud”).
Õhk juhitakse väliskeskkonda toru kaudu, mis tuleb
ühendada ühendusmuhviga D. Joon. 1.
Parima tulemuse saavutamiseks peab vooliku
läbimõõt olema sama, mis väljalaskeava läbimõõt.
Kui õhupuhasti on juba varustatud 125 mm
läbimõõduga väljatõmbetoruga, mis juhib õhu läbi
välisseina või katuse õue, on võimalik kasutada
komplekti kuuluvat 150/125 mm üleminekumuhvi.
Antud juhul tekitab õhupuhasti pisut rohkem heli.
Joon. 1
Filtri tüüp
•
•
•
•
4
Õhk filtreeritakse läbi aktiivsöefiltri ja suunatakse
väljalasketoru ülemise võre kaudu kööki tagasi.
Filtreerimisfunktsiooni kasutamiseks vajate
ELECTROLUX KF20 originaal aktiivsöefiltrit (vt.
“Spetsiaalsed lisatarvikud”).
Kinnitage deflektor 4 kruviga, ∅ 2,9x6,5 mm.
Joon. 2.
Soovi korral saab suitsulõõri detailide asendit
muuta.
Õhupuhasti kasutamisel filtreerimisrežiimis peab
suitsulõõr olema kinnitatud seadme üleosa külge
nii, et õhu väljalaskeava võre jääb külje poole.
Joon. 2
Juhtpaneel – EFC 6940
•
•
Õhupuhasti on varustatud reguleeritava kiirusega mootoriga. Lülitage õhupuhasti tööle mõni minut enne
toiduvalmistamise alustamist, selle tulemusel tekib köögis alarõhk. Pärast toiduvalmistamise lõpetamist
peaks õhupuhasti veel 15 minutiks tööle jätma, kuni kõik lõhnad on kadunud.
Juhtnupud asuvad seadme esipaneelil:
Õhupuhasti tööd saab juhtida kas juhtkuuli või kaugjuhtimispuldi abil (kaugjuhtimispult on spetsiaalne
lisatarvik ja see tuleb tellida eraldi).
Staatuse igast muutusest (kiiruse muutmisest, valgustuse sisselülitamisest jms.) annab märku juhtkuuli poolt
kiiratava valguse varieerumine ja helisignaal.
Juhtkuul täidab ka valgussignaali ülesannet:
•
•
•
•
•
•
•
Signaal puudub:
Õhupuhasti on välja lülitatud.
Püsiv roheline valgus:
Õhupuhasti on lülitatud sisse 1. võimsustasemele
(minimaalne).
Püsiv oranž valgus:
Õhupuhasti on lülitatud sisse 2. võimsustasemele
(keskmine).
Püsiv punane valgus:
Õhupuhasti on lülitatud sisse 3. võimsustasemele
(maksimaalne).
Vilkuv punane valgus:
Õhupuhasti on lülitatud intensiivsele
võimsustasemele (5 minutiks).
Vilkuv roheline valgus:
Näitab, et rasvafilter on küllastunud – puhastage
rasvafiltrit.
Vilkuv oranž valgus:
Näitab, et aktiivsöefilter on küllastunud – puhastage
aktiivsöefiltrit või vahetage see välja.
Tähelepanu!
Juhtkuuli oranž vilkumine tähendab, et lõhnafilter on
küllastunud; seda ka juhul, kui õhupuhastisse pole
aktiivsöefiltrit paigaldatud.
Sellele vaatamata viige signaali nullimise toiming
läbi järgnevalt: valige intensiivne kiirus (juhtkuul
hakkab põlema punase vilkuva tulega), vajutage
uuesti alla ja hoidke umbes 3 sekundit all, kuni
kostuv “piiks” näitab, et signaal on nullitud.
Õhupuhasti sisselülitamine – Joon. 3
Juhtkuul on balansseeruv lüliti.
Juhtkuuli korduvalt paremale poole vajutamisel lülitub
õhupuhasti sisse ja võimaldab teil valida soovitud
väljatõmbetaseme, selle veel kord paremale
vajutamisel lülitub õhupuhasti välja.
Valgustuse sisselülitamine – Joon. 3
Vajutage juhtkuuli vasakule poole:
üks kord hajutatud valgustuse jaoks,
veel üks kord täisvalgustuse jaoks,
valgustuse välja lülitamiseks vajutage veel kord.
valgustuse sisse
lülitamiseks suruge
vasakule
õhupuhasti sisse
lülitamiseks suruge
paremale
Joon. 3
Rasva- või aktiivsöefiltri juhtseadis
Õhupuhasti väljatõmbetoru on varustatud seadisega,
mis annab signaaliga märku, kui filter vajab
puhastamist või välja vahetamist.
Rasvafiltri indikaatorlambi signaal
Kui rasvafilter vajab puhastamist (see juhtub umbes
40 töötunni järel), annab indikaatorlamp sellest märku
vilkumisega (vilkuv roheline valgus).
Pidage rasvafiltri hoolduse indikaatorit hoolega
silmas!
Aktiivsöefiltri indikaatorlambi signaal
Kui aktiivsöefilter vajab puhastamist (see juhtub
umbes 160 töötunni järel), annab indikaatorlamp
sellest märku vilkumisega (vilkuv oranž valgus).
Pidage aktiivsöefiltri hoolduse indikaatorit hoolega
silmas!
Küllastumise indikaatori nullimine
Pärast filtri puhastamist või väljavahetamist valige
intensiivne kiirus (juhtkuul hakkab põlema punase
vilkuva tulega), vajutage uuesti alla ja hoidke umbes 3
sekundit all, kuni kostuv “piiks” näitab, et signaal on
nullitud.
Õige ventilatsioon
Et õhupuhasti töötaks õigesti, peab köögis olema
alarõhk. Oluline on, et köögi aknad oleksid suletud ja
mõne külgneva ruumi aken oleks avatud.
5
Juhtpaneel – EFC 1410
•
•
•
•
•
Õhupuhasti on varustatud reguleeritava kiirusega
mootoriga. Lülitage õhupuhasti tööle mõni minut
enne toiduvalmistamise alustamist, selle tulemusel
tekib köögis alarõhk. Pärast toiduvalmistamise
lõpetamist peaks õhupuhasti veel 15 minutiks tööle
jätma, kuni kõik lõhnad on kadunud.
Juhtnupud asuvad seadme esipaneelil:
Valgustuse nupp lülitab õhupuhasti valgustuse
sisse või välja;
Väljatõmbe ventilaatori lüliti/ sissevajutatav
nupp 1: kasutage ventilaatori välja lülitamiseks või
selle 1. kiirusele seadistamiseks.
Sissevajutatav nupp 2: kasutage ventilaatori 2.
kiirusele seadistamiseks.
Sissevajutatav nupp 3: kasutage ventilaatori 3.
kiirusele seadistamiseks.
Väljatõmbe ventilaatori lüliti/ Sissevajutatav
sissevajutatav nupp
nupp
Sissevajutatav
Lambi indikaator
nupp
Valgustuse
nupp
Joon. 4
Õige ventilatsioon
Et õhupuhasti töötaks õigesti, peab köögis olema
alarõhk. Oluline on, et köögi aknad oleksid suletud ja
mõne külgneva ruumi aken oleks avatud.
6
Hooldus ja puhastamine
Enne mistahes hooldusööde alustamist tuleb õhupuhasti alati vooluvõrgust lahti ühendada.
Seadme puhastamine
•
•
•
•
Ettevaatust! Enne puhastamist ühendage
õhupuhasti alati vooluvõrgust lahti.
Ärge mingil juhul torgake teravaid esemeid läbi
mootori kaitsevõre.
Peske õhupuhasti välispindasid niiske lapi ja
pehmetoimelise nõudepesuvahendi lahusega. Ärge
kunagi kasutage söövitava toimega puhastusaineid
ega abrasiivseid harju või pulbreid.
Kasutage juhtpaneeli ja filtri võre puhastamiseks
ainult niisket lappi ja pehmetoimelist
nõudepesuvahendit.
On äärmiselt oluline, et õhupuhastit puhastataks ja
filtrit vahetataks soovitatud ajavahemike tagant.
Vastasel korral tekib rasvaladestuste tõttu tuleoht.
Hoiatus
•
•
Seadme puhastamise ja filtrite vahetamise nõuete
eiramine võib tuua endaga kaasa tuleohu. Seetõttu
tuleb nimetatud nõudeid tingimata järgida.
Seadme tootja ei kanna mingit vastutust mootori
mistahes kahjustuste või tulekahju poolt tekitatud
kahju eest, kui need on tingitud seadme väärast
hooldamisest või eelpool toodud ohutusnõuete
eiramisest.
Metallist rasvafilter
•
Rasvafiltrite ülesandeks on toiduvalmistamisel
eralduvate rasvaosakeste väljafiltreerimine.
Rasvafiltri kasutamine on kohustuslik nii õhu
väljatõmbe kui sisemise ringluse režiimis.
Tähelepanu: metallist rasvafiltrid tuleb eemaldada
ja pesta nõudepesumasinas või käsitsi iga nelja
nädala järel.
Metallist rasvafiltrite eemaldamine
•
Rasvafiltri vabastamiseks tõmmake vedrulukustus
välja. Joon. 5.
Joon. 5
Filtrite pesemine käsitsi
Leotage rasvafiltreid ligikaudu 1 tund kuumas vees,
millesse on lisatud rasva eemaldavat
puhastusvahendit. Pärast seda loputage filtreid
kuuma vee all. Vajadusel korrake antud protsessi.
Paigaldage rasvafiltrid pärast kuivamist oma kohale
tagasi.
Filtrite pesemine nõudepesumasinas
Asetage rasvafiltrid nõudepesumasinasse. Valige
kõige intensiivsem pesuprogramm ja kõrgeim
temperatuur – mitte alla 65°C. Korrake
pesemisprotsessi. Paigaldage rasvafiltrid pärast
kuivamist oma kohale tagasi. Nõudepesumasinas
pesemine võib veidi muuta metallist rasvafiltri värvi,
kuid see ei mõjuta filtri tööd.
•
Õhupuhasti korpuse sisepindade pesemiseks
kasutage ainult nõudepesuvahendit ja kuuma vett
(ärge kunagi kasutage söövitava toimega
puhastusaineid ega abrasiivseid pulbreid või harju).
7
Aktiivsöefilter
•
•
•
•
•
•
•
Aktiivsöefilter tuleb paigaldada ainult juhul, kui
soovite õhupuhastit kasutada filtreerimisrežiimis.
Selleks vajate ELECTROLUX’i originaal
aktiivsöefiltrit (vt. “Spetsiaalsed lisatarvikud”).
Aktiivsöefiltri puhastamine/ välja vahetamine
Erinevalt teistest söefiltritest saab pika kasutuseaga
LONGLIFE aktiivsöefiltrit puhastada ja
reaktiveerida. Normaalse kasutamise korral tuleks
filtrit puhastada iga kahe kuu tagant. Kõige parem
on filtrit puhastada nõudepesumasinas pestes.
Kasutage tavalist pesuainet ja valige kõrgeim
temperatuur (65°C). Peske filtrit eraldi, et filtrisse ei
jääks kinni toiduosakesed, mis võivad põhjustada
ebameeldivaid lõhnu. Aktiivsöe reaktiveerimiseks
peaks filtrit kuivatama 10 minutit ahjus
maksimaalselt 100°C juures.
Söefilter tuleks uue vastu välja vahetada umbes
kolme kasutusaasta järel, sest lõhnade
vähendamise võime väheneb aja jooksul.
Paigaldamine
Eemaldage raam i, millele filter h toetub, keerates
kahte nuppu g 90º, joon. 6. Asetage söepuhver
raami sisse ja pange kõik osad oma kohale tagasi.
Eemaldamiseks toimige eelpool kirjeldatule
vastupidises järjekorras.
Tagavarafiltrite tellimisel teatage alati ka seadme
mudelinumber ja seerianumber. Nimetatud andmed
leiate seadme siseküljel asuvalt andmesildilt.
Aktiivsöefiltri saab tellida kohalikust ELECTROLUX’i
teeninduskeskusest.
Joon. 6
Halogeenlambi vahetamine
•
•
•
•
•
Ühendage õhupuhasti vooluvõrgust lahti.
Eemaldage valgusti kate, kasutades kruvikeerajat
kangina. Joon. 7.
Asendage läbipõlenud halogeenlamp uue sama
tüüpi halogeenlambiga.
Paigaldage valgusti kate tagasi.
Kui valgusti ei sütti, kontrollige enne
teeninduskeskuse poole pöördumist, kas
halogeenlamp on õigesti oma pessa kinnitatud.
Joon. 7
8
Mida teha, kui...
Kui seade ei tööta nõuetekohaselt, viige läbi alljärgnevad kontrollid.
Probleem
Lahendus
Õhupuhasti ei hakka tööle.
Õhupuhasti ei tööta.
Õhupuhasti lülitus
töösoleku ajal välja.
Kontrollige:
kas õhupuhasti on vooluvõrku ühendatud;
kas ventilaatori kiirus on valitud.
Kontrollige:
kas ventilaatori kiirus on antud olukorras piisav;
kas rasvafiltrid on puhtad;
kas köök on piisavalt ventileeritud, et oleks tagatud värske õhu juurdepääs;
kas aktiivsöefilter on veel töökorras (kui seade töötab õhu ringlusrežiimis);
ega väljatõmbetoru või väljalaskeavad ei ole ummistunud (kui seade töötab
õhu väljatõmberežiimis).
Rakendunud on õhupuhasti ohutusmehhanism.
Lülitage pliit välja ja oodake, kuni seade nullib seadistused.
Kui õhupuhasti on paigaldatud madalamale kõrgusele kui paigaldusjuhistes
lubatud, siis lülitub mootor sageli välja ja see omakorda kahjustab seadet.
Kui pärast nimetatud kontrollide teostamist ei õnnestu probleemi lahendada, pöörduge kohaliku
teeninduskeskuse poole, teatades seadme mudeli- ja seerianumber.
Pidage silmas, et garantiiajal teostatavate teenindustööde korral tuleb esitada ostukviitung.
Hooldustehnik võtab tasu ka garantiiajal, kui seadme rike ei ole elektriline ega mehhaaniline ja seda oleks
olnud võimalik lahendada eelpool toodud kontrollide teostamise abil, mistõttu on klientidel soovitatav nimetatud
kontrollid kindlasti teostada.
Tehnilised andmed
Mudel
Mõõtmed (cm) Kõrgus
Laius
Sügavus
Valgustus
Rasvafilter
Võimsus
Toitepinge
EFC 6940
70-113 (filtri tüüp 78-122)
89,8 (59,8 koos aurukattega)
SM 8060 või SM 8062)
50
2 x 20 W
1
210 W
220 – 240 V
EFC 1410
66-112 (filtri tüüp 75,5-122)
85-105
50,3
2 x 20 W
1
210 W
230 V
Jätame endale õiguse viia läbi tehnoloogilise arengu poolt nõutavaid tehnilisi muudatusi ja muuta värvitooni.
Spetsiaalsed lisatarvikud
Aktiivsöefilter KF20
942 120 600
Ainult mudel EFC 6940
Kaugjuhtimispult RM 8700
Aurukate
942 120 658
vt. lk. 63
9
Paigaldamine
Lahti pakkimine
Veenduge, et õhupuhasti ei oleks kahjustada saanud.
Võimalikest transportimise tulemusel tekkinud
kahjustustest tuleb viivitamatult teatada firmale, kes
seadme transportis.
Kahjustustest, defektidest ja võimalikest puuduvatest
detailidest tuleb viivitamatult teatada seadme
edasimüüjale. Olge pakkematerjaliga ettevaatlik, ärge
laske väikestel lastel sellega mängida.
Paigalduskoht
Õhupuhasti tuleb kinnitada seina külge. Pärast
paigaldamist peab õhupuhasti ja elektripliidi vahele
jääma vähemalt 50 cm, õhupuhasti ja gaasi- või
segaküttega pliidi vahele 65 cm (joon.8)
Joon. 8
Elektriühendus
Ohutusjuhised elektrikule
Enne seadme vooluvõrku ühendamist kontrollige, kas
vooluvõrgu pinge vastab seadme andmesildil
märgitule. Kui seade on varustatud toitepistikuga,
võib pistiku ühendada igasse standardsesse ja
kergelt ligipääsetavasse pistikupessa.
Kui on nõutav pidevühendus, tohib seadme ühendada
üksnes vastava kohaliku ametkonna poolt volitatud
elektrik. Paigaldamisel tuleb seade varustada
kahepooluselise lülitiga, mille kontaktide vahe on
vähemalt 3 mm.
Seadme pidevühendusega seotud paigaldustööd võib
teostada üksnes volitatud elektrik.
10
Komplekti kuuluvad paigaldustarvikud
1 kuuskant mutrivõti (TORX kruvide jaoks)
1 tugiklamber
5 puidukruvi 5 x 45 mm (seinale kinnitamiseks)
5 tüüblit Ø 8 mm (seinale kinnitamiseks)
4 metallikruvi 2,9 x 6,5 (suitsulõõri kinnitamiseks)
4 metallikruvi 4 x 8 (suitsulõõri toe monteerimiseks)
4 metallikruvi 3,5 x 9,5 (deflektori toe külge
kinnitamiseks)
2 metallikruvi 3,5 x 13 (deflektori monteerimiseks)
4 metallikruvi 4 x 20 (katte õhupuhasti külge
kinnitamiseks)
2 metallikruvi 3 x 9 (ainult EFC 1410: raami
õhupuhasti külge kinnitamiseks)
1 deflektor (koosneb 3 kokkumonteeritavast osast)
1 suitsulõõri tugi (koosneb 3 kokkumonteeritavast
osast)
1 üleminekumuhv Ø 125-120 mm
Paigaldamine
Seinale kinnitamine: Joon. 9-10-11-12-13
Esmalt otsustage, milline töörežiim teile paremini sobib.
Kui otsustate kasutada õhupuhastit väljatõmbeseadmena, soovitame teil paigutada suitsulõõri ülaosa
selliselt, et õhu väljavooluavad ei jääks pärast paigaldamise lõppu näha. Kui te aga otsustate kasutada
õhupuhastit õhu ringlusrežiimis, PEAB avadega külg jääma KINDLASTI ülespoole (vt. ka järjestust A-B-C
joonisel 9).
Suitsulõõri toe/klambri (koosneb 3 osast) kokku monteerimine:
Kolm osa tuleb kinnitada 4 kruvi abil, toe pikendus on reguleeritav ja see peaks vastama suitsulõõri
teleskooplõõri laiusele. Joon. 10.
Deflektori (koosneb 3 osast) kokku monteerimine (ainult filtreerimisrežiimi korral):
Kolm osa tuleb kinnitada 2 kruvi abil, deflektori pikendus on reguleeritav ja see peaks vastama suitsulõõri
toe laiusele, mille külge see seejärel kinnitatakse. Joon. 10.
Ainult mudel 6940
Aurukate ei kuulu komplekti ja see tuleb osta eraldi, vt. katteid lk. 63 ja valige välja endale sobiv.
Ainult mudel 1410, joon. 11.
• Monteerige raam mootorikompleksi külge (a).
• Ühendage lambid ja juhtpaneel mootori korpuse külge (b).
• Kinnitage raam kahe kruvi abil mootorikompleksi külge (c).
• Märkige seinale keskjoon, see on teile paigaldustoimingute juures abiks (1), asetage šabloon selliselt, et
sellele märgitud keskjoon oleks seinale märgitud keskjoonega kohakuti, šablooni alumine serv vastab
paigaldatud õhupuhasti alumisele servale (2).
• Puurige kaks Ø 8 mm auku ja kinnitage tugiklamber kahe tüübli ja kruviga (3).
• Riputage õhupuhasti seinale (4), korrigeerige selle asendit (5-6) ja märkige õhupuhasti seest üks punkt
lõplikuks kinnitamiseks (7), võtke õhupuhasti seinalt maha ja puurige Ø 8 mm auk (8), pange sisse tüübel,
riputage õhupuhasti uuesti seinale ja kinnitage see lõplikult kruviga (9).
• Puurige ülemisse ossa, lae lähedale kaks Ø 8 mm auku (10), pange sisse kaks tüüblit ja kinnitage suitsulõõri
tugi kahe kruviga (11).
Kui kavatsete kasutada õhupuhastit filtreerimisrežiimis, monteerige deflektor F nelja 2,9 x 6,5 kruviga
suitsulõõri toe külge ja kinnitage väljatõmbetoru (12), mis ühendab deflektori õhupuhasti õhu
väljalaskeavaga D.
Kui kavatsete kasutada õhupuhastit väljatõmberežiimis, siis ei tohi deflektorit paigaldada; kinnitage
väljatõmbetoru (12) õhu väljalaskeava D külge.
Tähelepanu: väljatõmbetoru ei kuulu komplekti ja see tuleb osta eraldi.
• Teostage elektriühendus (13), kuid ärge ühendage õhupuhastit majapidamise üldisesse elektrikilpi.
• Lükake aurukate mootori korpuse peale ja kinnitage see nelja kruviga (14).
Ainult mudel 1410: aurukatte külgmised osad saab sisse libistada; selleks kruvige kummagi külgmise
osa kaks kinnituskruvi osaliselt lahti, libistage külgmised osad laiusega sobivaks, seejärel kruvige
uuesti kinni. Joon. 13.
• Kinnitage suitsulõõri nelja 2,9 x 6,5 kruviga – kõigepealt ülaltpoolt (15a) suitsulõõri toe külge (15b) ja seejärel
altpoolt (16a) raami ülemise poole külge (16b).
• Ühendage õhupuhasti majapidamise üldisesse elektrikilpi ja kontrollige, kas õhupuhasti töötab korralikult.
11
Joon. 9
Joon. 10
Joon. 11 –EFC 1410
Joon. 13 –EFC 1410
Joon. 12
12
Spetsiaalsed lisatarvikud/ Aurukate
SM 8090 (A = 90cm)- E-Nr. 942 120 654
SM 8060 (A = 60cm)- E-Nr. 942 120 700
SM 8091 - E-Nr. 942 120 655
SM 8092 (A = 90cm)- E-Nr. 942 120 656
SM 8062 (A = 60cm)- E-Nr. 942 120 701
SM 8093 - E-Nr. 942 120 657
13
ELECTROLUX EESTI AS
GARANTIIREMONDI EESKIRJAD
Kõikidele Electrolux Eesti AS poolt Eestisse toodud kodumasinatele kehtib garantiiaeg 12
kuud arvestades toodete üleandmist ostjale (arve-saateleht), kodumasinatele müügipäevast
(ostukviitung).
Electrolux Eesti AS annab garantii vastavuses Eesti Vabariigi Tarbijakaitse seaduses ja
muudes õigusaktides sätestatud nõuetele.
Garantiiremondi sisuks on:
* toote varjatud konstruktsiooni-, valmistamise-,
ja toorainedefektide avastamine ning nende likvideerimine. Eelpoolnimetatud puudused
kõrvaldatakse kuni toote normaalse funktsioneerimiseni. Kaubandusliku väljanägemise
taastamine ei kuulu garantiitööde hulka.
Garantiiaeg kehtib vaid nendele toodetele, mille kasutamisel on kinni peetud toote
kasutusjuhendist ja antud toodet on kasutatud otstarbel, milleks see on valmistatud.
Kui toodet soovitakse kasutada mingitel muudel eesmärkidel või intensiivsemalt kui
valmistajatehase poolt ette nähtud (Näiteks: kodumasinaid kommertsteenuse osutamiseks),
tuleb garantiitingimuste kohta sõlmida Electrolux Eesti AS müügiosakonnaga eraldi leping.
Igasugused garantiinõuded esitatakse ainult garantii andjale.
Garantii alla ei kuulu detailid, mis on pururnenud ja vead, mis on tekkinud alljärgnevatel
põhjustel:
* transpordikahjustustest, mis on tekkinud peale toote üleandmist ostjale;
* toote hoolimatul kasutamisel või ülekoormamisel;
* kasutamiseeskirjadest mittekinnipidamisel;
* garantiiandjast sõltumatutel põhjustel;
(Näiteks: pingemuutused vooluvõrgus, küttegaasi keemilise koostise muutumine, äike,
tulekahju, putukatest põhjustatud lühised, vee kvaliteet ja muud välised
mõjurid);
*
*
*
kui toodet on remontinud selleks mittevolitatud isik;
paigaldusvigadest või valesti ühendamisest;
integreeritaval tehnikal puudulikust ventilatsioonist mööbli sees;
Samuti ei kuulu garantiiremondi alla sellised osad, millede kulumine on normaalne, näiteks:
* tolmukotid, harjad, lambid, kaitsmed, klaas-, tekstiil- ja paberosad ning käsitsi liigutatavad
plastmassosad (nupud, kangid);
Garantii alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, hooldus, puhastus ega ka sellisete vigade
kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisejuhise väär käsitlus.
Vea ilmnemisel garantiiaja jooksul tuleb kliendil sellest koheselt teatada toote müüjale või
volitatud teenindajale.
Vajalik on teatada:
* toote mudel, ostmise aeg ja koht, toote number ja seeria number (need on kirjas toote
etiketil);
* Kui võimalik, tuleks kirjeldada ka viga ja tingimusi, millest see võis tekkida;
Kui on tegemist kodumasina garantiiremondiga, siis on ostjal õigus nõuda toote tasuta
kordategemist, ümbervahetamist või tagasivõtmist. Kauba ümbervahetamise korral
arvatakse uut garantiitähtaega ümbervahetamise päevast.
Garantiiremondi alla kuuluv viga kõrvaldatakse esimesel võimalusel.
Suuregabariidiliste ja raskete toodete transport garantiiremondi puhul töökotta ja tagasi
toimub garantiiandja vahenditega ja on kliendile tasuta.
Toote tagasivõtmisel hüvitatakse ostjale toote jaemüügihind selle ostmise ajal.
Garantiiremont on kliendile tasuta. See eeldab, et vigased varuosad ja sõlmed, mis
vahetatakse uutega, kuuluvad garantiiandjale. Kui käesolevate garantiieeskirjade
tõlgendamisel tekib eriarvamusi kliendi ja volitatud remontija vahel, lahendab küsimuse
Electrolux Eesti AS hoolduse spetsialist. Juhul, kui müüjal ja kliendil ei õnnestu lahkarvamusi
lahendada, lahendab vaidluse kohus.
Lugupidamisega
Electrolux Eesti AS
GARANTIITALONG
Mudel ________________________Toote nr. ______________________________
Seeria nr. _____________________Ostukuupäev __________________________
Garantiitingimustega tutvunud:
Ostja: ________________________________
Müügiorganisatsioon: ________________________________________________
Müüja allkiri:
Electrolux Eesti AS volitatud teenindajad:
Tallinn, Harjumaa
E-LUX Hoolduse OÜ
Mustamäe tee 24, 10621 TALLINN
Tel. 6650090
Fax 6650076
Abimees Grupp OÜ
Vesse 4, 11415 TALLINN
Gaasiseadmed
Tel. 6006996
Fax 6006726
OÜ GASPRE
Õle 27, 10319 TALLINN
Gaasiseadmed, remont ja müük
Tel. 6711100, 6711102
Fax 6711109
Lääne-Virumaa
FIE JÜRI NIRGI
Posti 13, 44310 RAKVERE
Kodumasinad
Tel. 032 40515, 051 75742
Ida-Virumaa
OÜ SIPELGAS MAURINTE
Tallinna mnt. 6a 19 , 20304 NARVA
Kodumasinad
Tel. 035 60708, 056 486164
OÜ ALBAVIS PRO
31027 KOHTLA-JÄRVE
Töökoda: Ritsika 20-1, Vana-Ahtme
Kodumasinad
Tel. 033 55869, 033 67130
Mob. 056 481932
Virgas OÜ
30321 KOHTLA – JÄRVE
Keskallee 25
Gaasiseadmed
Tel. 033 48003, fax 033 50649
OÜ EDELWEIS – NORD
30621 KOHTLA - JÄRVE
Lehe 8, Kodumasinad
Tel. 033 41318, 055 18775
Läänemaa, Hiiumaa
OÜ IVAR
Ehte 5a, 90503 HAAPSALU
Kodumasinad
Tel. 047 35549, 050 54439
TECO KM OÜ
Jalaka 1a, 90509 HAAPSALU
Kodumasinad
Tel. 047 56900
Võrumaa, Põlvamaa
OÜ TARWE
F.R. Kreutzwaldi 58a, 65610 VÕRU
Kodumasinad
Tel. 078 23181
Fax 078 22714
Pärnumaa
FIE KALEV TAMM
Peetri 16, 80029 PÄRNU
Kodumasinad
Tel. 044 48460, 051 18355
OÜ KENT & KO
Riia mnt. 63, 80019 PÄRNU
Kodumasinad
Tel. 044 32552
Järvamaa, Raplamaa
FIE Avo Oolberg
Vainu 9, 72712 PAIDE
Kodumasinad
Tel. 038 53084, 050 29050
Jõgevamaa
FIE Kari Manninen
Suur tn. 21, 48306 JÕGEVA
Kodumasinad
Tel. 077 22239
Viljandimaa
AABERI Kodumasinad OÜ
Vabaduse plats 4, 71020 VILJANDI
Kodumasinad
Tel./Fax 043 33802
Tartumaa, Põlvamaa
OÜ ARWEST
Aleksandri 6, 51004 TARTU
Kodumasinad
Tel. 07 344299
Fax 07 344337
OÜ TAVATRONIC
Tähe 82, 50107 TARTU
Kodumasinad
Tel. 07 349123
Fax 07 303957
Valgamaa
LUMEHELVES OÜ
Petseri 12a 14, 68204 VALGA
Tel/fax 076 64452
VALGA KODUTEHNIKA
Kuperjanovi 57, 68207 VALGA
Kodumasinad
Tel. 076 61270, 050 79738
Saaremaa
E-LUX Hoolduse OÜ
Mustamäe tee 24, 10621 TALLINN
Tel. 6650090
Fax 6650076
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising