Aeg-Electrolux DE6260-ML, DE6250-ML, HE6260-ML, HE3160-ML, DE6260-ML9 User manual

Aeg-Electrolux DE6260-ML, DE6250-ML, HE6260-ML, HE3160-ML, DE6260-ML9 User manual
DE 6250 - DE 6260
CHDE 6260 - HE 6260
HE 3160
Dunstabzugshaube
Afzuigkap
Hotte
Cooker Hood
Montage- und Gebrauchsanweisung
Installatie- en gebruiksaanwijzing
Notice d’utilisation et d’installation
Operating and Installation Instructions
Geachte klant,
Lees deze informatie aandachtig door.
Lees vooral het hoofdstuk “Veiligheid” op de eerste pagina’s. Bewaar
dit boekje goed, zodat u nog eens iets kunt nalezen. Geef het door
aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat.
• Bij technische problemen kunt u altijd contact opnemen met de
AEG service-afdeling, zie hoofdstuk “Klantenservice”.
Afvalverwerking
Verpakkingsmateriaal verwijderen
• Alle verpakkingsdelen zijn recyclebaar, folies en piepschuim
onderdelen zijn overeenkomstig gecodeerd. Verpakkingsmateriaal
en eventuele oude apparaten moeten op de juiste manier worden
weggegooid.
• Houd u aan de landelijke en plaatselijke voorschriften en let op de
materiaalaanduiding (materiaalscheiding, afvalverzameling,
inzamelpunten).
Aanwijzingen voor het weggooien
• Waarschuwing! Afgedankte apparaten moeten voor het weggooien
onbruikbaar worden gemaakt. Aansluitsnoer verwijderen (eerst de
stekker uit het stopcontact trekken resp. bij vaste aansluiting de
aansluiting door een vakman laten demonteren).
Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese
richtlijn 2002/96/EG inzake Afgedankte elektrische en elektronische
apparaten (AEEA).
Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval
wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het
milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen die anders zouden
kunnen worden veroorzaakt door onjuiste verwerking van dit product
als afval.
Het symbool
op het product of op de bijbehorende documentatie
geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden
behandeld. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een
verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische
apparaten.
Afdanking moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de
plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking.
Voor nadere informatie over de behandeling, terugwinning en recycling
van dit product wordt u verzocht contact op te nemen met het
stadskantoor in uw woonplaats, uw afvalophaaldienst of de winkel
waar u het product heeft aangeschaft.
15
Inhoud
Veiligheidsaanwijzingen ................................................................ 17
voor de gebruiker ............................................................................. 17
voor de keukenmeubel-monteur ....................................................... 17
Algemeen ........................................................................................ 19
Gebruik als afzuigkap ....................................................................... 19
Gebruik als recirculatiekap ............................................................... 19
Bediening van de afzuigkap .......................................................... 20
Onderhoud ...................................................................................... 21
Reiniging .......................................................................................... 21
Metalen vetfilters .............................................................................. 21
Koolfilter ........................................................................................... 23
Vervangen van de gloeilamp(en) ...................................................... 24
Extra leverbare accessoires .......................................................... 24
Klantenservice ................................................................................ 25
Technische gegevens .................................................................... 26
Elektrische aansluiting .................................................................. 26
16
Veiligheidsaanwijzingen
voor de gebruiker
• U dient erop te letten dat op ingeschakelde kookzones en
gasbranders altijd een pan staat, opdat het apparaat niet door te
sterke hitte-ontwikkeling wordt beschadigd. Bij olie-, gas- en
kolenfornuizen dient open vuur beslist te worden vermeden.
• Bovendien moet bij het frituren op een fornuis of kookplaat de
frituurpan tijdens het gebruik altijd in het oog worden gehouden.
• De olie in de frituurpan kan door oververhitting vlam vatten.
• Bij gebruik van verontreinigde olie kan nog makkelijker
zelfontbranding ontstaan.
• Wij wijzen u erop dat door oververhitting brand kan ontstaan.
• Flamberen onder de afzuigkap is niet toegestaan.
• Bij alle werkzaamheden aan de afzuigkap, ook bij het vervangen
van de lamp, moet het apparaat spanningloos worden gemaakt
(zekering in de huisinstallatie uitschakelen).
• Het is belangrijk dat u tijdig de filters vervangt resp. reinigt.
Anders bestaat ten gevolge van vetafzetting brandgevaar.
voor de keukenmeubel-monteur
• De afvoerbuis moet bij gebruik als afzuigkap een diameter van
120mm hebben. (HE 3160: Ø 120-110mm).
Indien nodig zijn op bestelling buizen in verschillende vormen en
diameters en afvoersystemen naar buiten (telescoop-muurkast)
verkrijgbaar. Neem daarvoor contact op met onze service-afdeling.
Let op! De afvoerbuis en de bevestigingsringen worden niet
bijgeleverd en moeten apart worden aangeschaft.
• Bij de montage van de afzuigkap moeten de volgende minimale
afstanden van de bovenkant van de kookzones of gasbranders
tot de onderkant van de afzuigkap worden aangehouden:
elektrisch fornuis
600 mm
gasfornuis
700 mm
Indien in de installatie-aanwijzing van het gaskooktoestel een
grotere afstand wordt aangegeven moet hiermee rekening worden
gehouden.
• Bij gelijktijdig gebruik van het apparaat als afzuigkap en
stookplaatsen mag in de ruimte waar de stookplaats zich bevindt de
onderdruk niet groter dan 4PA (4x10-5 bar) zijn.
• De afgewerkte lucht mag niet in een kanaal dat bestemd is voor de
afvoer van rook-/verbrandingsgassen of een schacht die dient voor
17
de ontluchting van ruimten met stookplaatsen geleid worden.
• Voor het afvoeren van de afgewerkte lucht moeten de plaatselijke
voorschriften in acht genomen worden.
• Bij gebruik als afzuigkap moet gezorgd worden voor een voldoende
grote toevoeropening, die ongeveer even groot als de
afvoeropening moet zijn.
• Op grond van landelijke bouwvoorschriften gelden voor het
gemeenschappelijk gebruik van afzuigkappen en toestellen die zijn
aangesloten op een verbrandingsgaskanaal/schoorsteen, zoals
kolen - of oliekachels en gasovens in dezelfde ruimte, bepaalde
beperkingen.
• Het gemeenschappelijke, ongevaarlijke gebruik van
schoorsteengebonden toestellen en afzuigkappen is alleen
gewaarborgd, als ruimte en/of woning door een geschikte
toevoeropening van ca. 500-600 cm2 van buiten geventileerd zijn,
waardoor bij lopende afzuigkap een onderdruk vermeden wordt.
• Omdat in ruimten zonder rookkanaalafvoer de regel geldt
“toevoeropening even groot als afvoeropening” kan door de grotere
opening van 500-600 cm2 de werking van de afvoerinrichting
nadelig beïnvloed worden.
• Het gebruik van het apparaat als recirculatiekap is onder de
genoemde omstandigheden zonder gevaar en valt niet onder
bovengenoemde voorschriften.
• Het apparaat functioneert als afzuigkap alleen optimaal als u het
volgende in acht neemt:
- korte, rechte afvoerverbindingen
- zo min mogelijk bochten in de buis
- buizen niet met scherpe hoeken maar met flauwe bochten laten
verlopen
- zo groot mogelijke buisdiameter (bij voorkeur dezelfde diameter
als de afvoeropening).
• Als u deze basisregels niet in acht neemt, moet u rekening houden
met aanzienlijk vermogensverlies en verhoogd bedrijfsgeluid.
18
Algemeen
• Het apparaat wordt als afzuigkap geleverd en kan in combinatie met
een koolfilter (extra leverbaar accessoire) als recirculatiekap
worden gebruikt.
• Bij sommige modellen wordt het koolfilter meegeleverd, d.w.z. dat
de kap direct als recirculatiekap kan worden gebruikt. Als u de kap
als afzuigkap gaat gebruiken, raden we u aan het koolfilter te
verwijderen.
Gebruik als afzuigkap
• De lucht wordt met behulp van een op de afvoeropening aan te
brengen buis naar buiten afgevoerd.
• Voor de beste afzuigprestaties moet de afvoerbuis dezelfde
diameter hebben als de afvoeropening.
• Indien nodig zijn op bestelling buizen in verschillende vormen en
diameters en afvoersystemen naar buiten (telescoop-muurkast)
verkrijgbaar. Neem daarvoor contact op met onze service-afdeling.
Gebruik als recirculatiekap
• De lucht wordt door koolfilters gefilterd en weer de keuken in geleid.
• Voor gebruik als recirculatiekap is een origineel koolfilter (extra
leverbaar accessoire) nodig.
• Het koolfilter inzetten door het eerst in de bovenste en dan in de
onderste haken te zetten en ten slotte met de twee
vergrendelingstoetsen E definitief bevestigen, afb. 1.
E
E
E
afb. 1
19
Bediening van de afzuigkap
• De afzuigkap is voorzien van een motor met regelbaar toerental.
Het verdient aanbeveling de afzuigkap enkele minuten voor u met
koken begint aan te zetten en hem na het koken nog ongeveer 15
minuten aan te laten staan.
Het bedieningspaneel van de kap bevindt zich onder het
aanzuigrooster:
aan
uit
intensief stand
Lichtschakelaar
Motorschakelaar
HE 3160
Motorschakelaar
Lichtschakelaar
Bovendien heeft de kap een micro-schakelaar onder de onderste
geleiding van het uittrekbare dampscherm.
Met deze micro-schakelaar is het mogelijk, door openen resp. sluiten
van het uittrekbare dampscherm, het apparaat automatisch in resp. uit
te schakelen, als een afzuigstand is ingesteld en de lichtschakelaar op
“I” staat.
20
Onderhoud
• Voordat u werkzaamheden aan het apparaat gaat uitvoeren,
eerst de stekker uit het stopcontact trekken.
Reiniging
• Attentie: eerst de stekker uit het stopcontact trekken.
Geen spitse voorwerpen in het beschermrooster van de motor
steken.
• De buitenkant van het apparaat met een mild sopje reinigen.
Gebruik geen scherpe reinigingsmiddelen, borstels of
schuurmiddel.
• Het bedieningspaneel en het vetfilterrooster alleen met een vochtige
doek en mild afwasmiddel reinigen.
• Het is belangrijk om op tijd de filters te vervangen resp. te reinigen.
Als u deze aanwijzingen niet opvolgt, kan t.g.v. vetafzetting
brandgevaar ontstaan.
Metalen vetfilters
• De metalen vetfilters hebben de taak om de vetdeeltjes die bij het
koken ontstaan, op te zuigen en worden altijd, d.w.z. zowel bij
gebruik als afzuigkap als bij gebruik als recirculatiekap, gebruikt.
De metalen vetfilters moeten elke 4 weken worden gedemonteerd
en in de afwasautomaat of met de hand worden schoongemaakt.
• Demonteren van de metalen vetfilters
Vetfilters verwijderen door ze eerst naar boven en dan naar buiten
te trekken, afb. 2.
afb. 2
21
Reinigen met de hand
Metaalfiltercassette ca. 1 uur in heet water met een vetoplossend
schoonmaakmiddel weken en daarna met heet water afspoelen.
Proces evt. herhalen. Cassette afdrogen en weer inzetten.
Afwasautomaat
Metaalfiltercassette in de afwasautomaat zetten. Sterkste programma en hoogste temperatuur (min. 65°C) kiezen. Proces evt.
herhalen. Cassette afdrogen en weer inzetten.
Machinaal reinigen van de metalen vetfilters kan tot lichte
verkleuringen leiden, die echter geen invloed op de werking
hebben.
• De binnenkant van de kap alleen met een warm sopje reinigen.
Geen scherpe reinigingsmiddelen, borstels of schuurmiddelen
gebruiken!
22
Koolfilter
• Het koolfilter moet worden gebruikt, als het apparaat als
recirculatiekap wordt gebruikt.
• Daarvoor is een origineel koolfilter nodig (zie “Extra leverbare
accessoires”).
• Vervangen van het koolfilter type 150
Dit filter kan niet worden gewassen en hergebruikt.
Bij normaal gebruik moet het koolfilter elke 4 maanden worden
vervangen.
• Reinigen/vervangen van het koolfilter type 150 LONG LIFE
In tegenstelling tot andere koolfilters kan het LONG LIFE koolfilter
gereinigd en gereactiveerd worden. Bij normaal gebruik van de kap
moet het filter eens per twee maanden worden gereinigd (voor een
gemiddeld gebruik van de kap van 2,5 uur per dag).
Dat kunt u het beste in de afwasautomaat doen. Normaal
reinigingsmiddel gebruiken en de hoogste temperatuur kiezen
(65°C). Het filter moet apart worden afgewassen, opdat zich geen
etensresten op het filter vastzetten die later nare luchtjes kunnen
veroorzaken. Om de kool weer te activeren, moet het filter in de
oven worden gedroogd. Boven- en onderwarmte en een
temperatuur van maximaal 100°C kiezen en het filter 10 minuten
lang drogen.
Na ca. 3 jaar moet het filter worden vervangen, omdat dan het
vermogen om wasem op te nemen ca. 50% minder is geworden.
• Montage
Het koolfilter inzetten door het eerst in de bovenste en dan in de
onderste haken te zetten en ten slotte met de twee
vergrendelingstoetsen E definitief bevestigen, afb. 3.
• Demontage
Om het koolfilter te vervangen de vergrendelingstoetsen E naar
binnen en het filter naar beneden drukken, afb. 3.
• Bij bestelling van een nieuw filter modelnaam en E-nr. opgeven.
Deze gegevens vindt u op het typeplaatje aan de binnenzijde van
het apparaat.
• Het koolfilter kunt u bestellen bij de service-afdeling.
E
afb. 3
E
E
23
Attentie
• Als u deze aanwijzingen m.b.t. reiniging van het apparaat en
vervanging resp. reiniging van de filters niet opvolgt, kan dat tot
brand leiden. Deze aanwijzingen beslist opvolgen!
• De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade aan de motor of
schade t.g.v. brand die het gevolg zijn van ondeskundig onderhoud
of niet opvolgen van de bovengenoemde veiligheidsvoorschriften.
Vervangen van de gloeilamp(en)
• Stekker uit het stopcontact trekken.
• Vetfilters verwijderen, zodat de lampen gecontroleerd en indien
nodig vervangen kunnen worden.
• Defecte lamp door een gelijkwaardige lamp vervangen.
• Vetfilters weer monteren.
• Voordat u contact opneemt met onze service-afdeling, omdat de
gloeilamp niet brandt, eerst controleren of de lamp stevig vast zit.
Extra leverbare accessoires
koolfilter type 150
koolfilter type 150 LONG LIFE
Muurkast
Afvoerbuis
24
Neem contact op met
onze service-afdeling
Neem contact op met
onze service-afdeling
Klantenservice
Geef in geval van storing onze service-afdeling onderstaande
gegevens door:
1. modelaanduiding
2. E-nummer
3. F-nummer
Deze gegevens vindt u op het typeplaatje op de binnenzijde van
de afzuigkap, achter de vetfilters.
Constructie- en kleurwijzigingen in het kader van de technische
ontwikkeling voorbehouden.
Klantenservice
Als u vragen hebt waar deze gebruiksaanwijzing geen antwoord op
geeft, kunt u de volgende afdelingen raadplegen:
Service-informatielijn
(voor bezoek servicetechnicus
(0172) 468 300
(Nederland)
en onderdelen)
02/363.04.44
(België)
Consumentenbelangen
(voor algemene, product- of
gebruiksinformatie)
(0172) 468 172
02/363.04.44
(Nederland)
(België)
Belangrijk!
Houd bij het opgeven van een storing altijd het E-nr. en F-nr. van uw
apparaat bij de hand. Deze nummers vindt u op de binnenzijde van de
afzuigkap, nadat u de vetfilters hebt losgenomen en kunt u het beste
hieronder noteren.
E-nr. ......
F-nr. ......
Bereid het gesprek altijd goed voor. Zo vergemakkelijkt u de diagnose
en de beslissing of bezoek van een servicetechnicus nodig is.
Geef zo nauwkeurig mogelijk op:
- Hoe doet de storing zich voor?
- Onder welke omstandigheden treedt de storing op?
Aan de hand van deze informatie kan onze service-afdeling de juiste
voorbereidingen treffen, zodat het apparaat bij het eerste bezoek van
de servicetechnicus weer hersteld kan worden.
Op deze manier hoeft u slechts één maal thuis te blijven.
25
Technische gegevens
Model:
DE 6260
Afmetingen (in cm):
Hoogte
40
Breedte
59.9
Diepte
27
Totale aansluitwaarde: 330 W
Ventilatormotor:
2 x 125 W
Verlichting:
2 x 40 W
Lengte van het
aansluitsnoer:
150 cm
Elektrische aansluiting: 230 V
DE 6250
CHDE 6260
HE 6260
HE 3160
40
55.9
27
330 W
2 x 125 W
2 x 40 W
40
59.9
27
330 W
2 x 125 W
2 x 40 W
40
59.9
27
200 W
1 x 120 W
2 x 40 W
150 cm
230 V
150 cm
220-240 V
150 cm
220-240 V
Elektrische aansluiting
Veiligheidsaanwijzingen voor de elektro-installateur
Controleer vóór het in gebruik nemen of de spanning op het
typeplaatje overeenkomt met de netspanning. Als het apparaat is
voorzien van een stekker, kan het aan elk volgens de voorschriften
geïnstalleerd en goed bereikbaar stopcontact worden aangesloten. Als
vaste aansluiting noodzakelijk is, mag het apparaat alleen door een
erkend elektro-installateur worden aangesloten. In de elektrische
installatie moet een inrichting zijn aangebracht die het mogelijk maakt
om met een contactopening van min. 3 mm alle polen van het net te
scheiden. Voor storingen die het gevolg zijn van niet opvolgen van
bovengenoemde aanwijzingen is de fabrikant niet aansprakelijk.
Vaste aansluiting alleen door een erkend elektro-installateur!
26
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement