Progress | PDB9020E | User manual | Progress PDB9020E Manuali i perdoruesit

Istruzioni per l’uso
User manual
Notice d’utilisation
Benutzerinformation
Gebruiksaanwijzing
Manual de instrucciones
Manual de instruções
Οδηγίες Χρήσης
Инструкция по
эксплуатации
Kullanma Kılavuzu
‫ﻝﺍﻡﻉﺕﺱﺍﻝﺍ ﻕﺭﻁ‬
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Brugsanvisning
Instrukcja obsługi
Használati útmutató
Informaţii
pentru utilizator
Upute za uporabu
Návod na používanie
Návod k použití
Navodila za uporabo
Udhëzime përdorimi
Ръководство за
употреба
Упатство за
употреба
Uputstva za upotrebu
Kasutusjuhend
Інструкції з
використання
Пайдалану нұсқауы
Informacija naudotojui
Naudojimo instrukcija
Cappa aspirante
Cooker Hood
Hotte
Dunstabzugshaube
Afzuigkap
Campana extractora
Exaustor
Απορροφητήρας
Вытяжка
Davlumbaz
‫ﻕﺍﺭﺵﻝﺍ‬
Köksfläkt
Ventilator
Liesituuletin
Emhætte
Okap wyciągowy
Páraelszívó
Hotă Aspirantă
Usisna kuhinjska
napa
Odsávač pary
Digestoř
Odzračevalna napa
Oxhak thithës
Аспиратор в
аспирираща версия
Аспиратор
Odzračevalna napa
Õhupuhasti
Витяжний ковпак
Суыру қалпағы
Gaisa nosūcējs
Garų surinktuvas
PDB 6020 E
PDB 9020 E
2 progress
³50cm ³65cm
progress 3
6x Ø 8x40
1x
6x Ø 5x45
1x
2x Ø 2,9x6,5
1x
2x
2x Ø 2,9x6,5
1x
1x
Ø 150 mm
1x
2x
Type 20
LONG LIFE
Type 15
4 progress
1
180
2
3
³50cm
³65cm
4
5
progress 5
2x
2x
6
7
2x
2x
2x
10
8
9
2x 2x
10
6 progress
2x Ø 2,9x6,5
11
12
13
2x Ø 2,9x6,5
14
progress 7
16.1-Type 20
15
16
16.3-Type 20
16.2-Type 20
16.1-Type 20
Type 15
8 progress
IT - ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E D’USO
Attenersi strettamente alle istruzioni
riportate in questo manuale. Si declina ogni
responsabilità per eventuali inconvenienti,
danni o incendi provocati all’apparecchio
derivati dall’inosservanza delle istruzioni
riportate in questo manuale. La cappa è
concepita per l’aspirazione dei fumi e vapori
della cottura ed è destinata al solo uso
domestico.
Avvertenze
Attenzione! Non collegare
l’apparecchio alla rete elettrica finche
l’installazione non è totalmente
completata.
Prima di qualsiasi operazione di pulizia
o manutenzione, disinserire la cappa
dalla rete elettrica togliendo la spina
o staccando l’interruttore generale
dell’abitazione.
Per tutte le operazioni di installazione
e manutenzione utilizzare guanti da
lavoro
L’apparecchio non è destinato
all’utilizzo da parte di bambini o
persone con ridotte capacità fisiche
sensoriali o mentali e con mancata
esperienza e conoscenza a meno che
essi non siano sotto la supervisione o
istruiti nell’uso dell’apparecchiatura da
una persona responsabile per la loro
sicurezza.
I bambini devono essere controllati
affinché non giochino con
l’apparecchio.
Mai utilizzare la cappa senza griglia
correttamente montata!
La cappa non va MAI utilizzata come
piano di appoggio a meno che non sia
espressamente indicato.
Il locale deve disporre di
sufficiente ventilazione, quando la
cappa da cucina viene utilizzata
contemporaneamente ad altri
apparecchi a combustione di gas o
altri combustibili.
L’aria aspirata non deve essere
convogliata in un condotto usato
per lo scarico dei fumi prodotti da
apparecchi a combustione di gas o di
altri combustibili.
E’ severamente vietato fare cibi alla
fiamma sotto la cappa.
L’impiego di fiamma libera è dannoso
ai filtri e può dar luogo ad incendi,
pertanto deve essere evitato in ogni
caso.
La frittura deve essere fatta sotto
controllo onde evitare che l’olio
surriscaldato prenda fuoco.
Quando il piano di cottura è in
funzione le parti accessibili della cappa
possono diventare calde.
Per quanto riguarda le misure tecniche
e di sicurezza da adottare per lo
scarico dei fumi attenersi strettamente
a quanto previsto dai regolamenti delle
autorità locali competenti.
La cappa va frequentemente pulita
sia internamente che esternamente
(ALMENO UNA VOLTA AL MESE,
rispettare comunque quanto
espressamente indicato nelle istruzioni
di manutenzione riportate in questo
manuale).
L’inosservanza delle norme di pulizia
della cappa e della sostituzione e
pulizia dei filtri comporta rischi di
incendi.
Non utilizzare o lasciare la cappa priva
di lampade correttamente montate per
possibile rischio di scossa elettrica.
Si declina ogni responsabilità per
eventuali inconvenienti, danni o incendi
provocati all’apparecchio derivati
dall’inosservanza delle istruzioni
riportate in questo manuale.
Questo apparecchio è contrassegnato
in conformità alla Direttiva Europea
2002/96/EC, Waste Electrical and
Electronic Equipment (WEEE).
Assicurandosi che questo prodotto
sia smaltito in modo corretto, l’utente
contribuisce a prevenire le potenziali
progress 9
conseguenze negative per l’ambiente
e la salute.
sul prodotto
Il simbolo
o sulla documentazione di
accompagnamento indica che questo
prodotto non deve essere trattato
come rifiuto domestico ma deve
essere consegnato presso l’idoneo
punto di raccolta per il riciclaggio
di apparecchiature elettriche ed
elettroniche. Disfarsene seguendo le
normative locali per lo smaltimento
dei rifiuti. Per ulteriori informazioni sul
trattamento, recupero e riciclaggio di
questo prodotto, contattare l’idoneo
ufficio locale, il servizio di raccolta dei
rifiuti domestici o il negozio presso il
quale il prodotto è stato acquistato.
Utilizzazione
rete nelle condizioni della categoria di
sovratensione III, conformemente alle regole
di installazione.
Attenzione! Prima di ricollegare il
circuito della cappa all’alimentazione
di rete e di verificarne il corretto
funzionamento, controllare sempre
che il cavo di rete sia stato montato
correttamente.
La cappa è provvista di un cavo
alimentazione speciale; in caso di
danneggiamento del cavo, richiederlo al
servizio assistenza tecnica.
Funzionamento
Usare la velocità maggiore in caso di
particolare concentrazione di vapori
di cucina. Consigliamo di accendere
l’aspirazione 5 minuti prima di iniziare a
cucinare e di lasciarla in funzione a cottura
terminata per altri 15 minuti circa.
La cappa è realizzata per essere utilizzata in
versione aspirante ad evacuazione esterna
o filtrante a ricircolo interno
.
Installazione
La distanza minima fra la superficie di
supporto dei recipienti sul dispositivo di
cottura e la parte più bassa della cappa da
cucina deve essere non inferiore a 50cm in
caso di cucine elettriche e di 65cm in caso
di cucine a gas o miste.
Se le istruzioni di installazione del
dispositivo di cottura a gas specificano una
distanza maggiore, bisogna tenerne conto.
La tensione di rete deve corrispondere
alla tensione riportata sull’etichetta
caratteristiche situata all’interno della
cappa. Se provvista di spina allacciare
la cappa ad una presa conforme alle
norme vigenti posta in zona accessibile
anche dopo l’installazione. Se sprovvista
di spina (collegamento diretto alla rete) o
la spina non è posta in zona accessibile,
anche dopo installazione, applicare
un interruttore bipolare a norma che
assicuri la disconnessione completa della
4
2
3
1
1. ON/OFF luci
2. OFF motori
3. - 4. Potenza aspirazione minima (3.),
massima (4.).
10 progress
Manutenzione
Filtro ai carboni attivi
Attenzione! Prima di qualsiasi
operazione di pulizia o manutenzione,
disinserire la cappa dalla rete elettrica
togliendo la spina o staccando
l’interruttore generale dell’abitazione.
La cappa va frequentemente pulita
(almeno con la stessa frequenza con cui
si esegue la manutenzione dei filtri grassi),
sia internamente che esternamente. Per
la pulizia usare un panno inumidito con
detersivi liquidi neutri.
Evitare l’uso di prodotti contenenti abrasivi.
NON UTILIZZARE ALCOOL!
Attenzione! L’inosservanza delle
norme di pulizia dell’apparecchio e
della sostituzione dei filtri comporta
rischi di incendi. Si raccomanda quindi
di attenersi alle istruzioni suggerite.
Si declina ogni responsabilità per
eventuali danni al motore, incendi
provocati da un’impropria manutenzione o
dall’inosservanza delle suddette avvertenze.
(Solo per Versione Filtrante)
Fig. 15
Filtro antigrasso
Fig. 1-16
Deve essere pulito una volta al mese
(o quando il sistema di indicazione di
saturazione dei filtri - se previsto sul modello
in possesso- indica questa necessità), con
detergenti non aggressivi, manualmente
oppure in lavastoviglie a basse temperature
ed a ciclo breve.
Con il lavaggio in lavastoviglie il filtro
antigrasso metallico può scolorirsi ma
le sue caratteristiche di filtraggio non
cambiano assolutamente.
Type 20 LONG LIFE - Filtro ai carboni
attivi lavabile
Il filtro al carbone può essere lavato ogni
due mesi in acqua calda e detergenti idonei
o in lavastoviglie a 65°C (in caso di lavaggio
in lavastoviglie eseguire il ciclo di lavaggio
completo senza stoviglie all’interno).
Togliere l’acqua in eccesso senza rovinare
il filtro, dopodiché togliere il materassino
posto all’interno del telaio in plastica e
riporlo nel forno per 10 minuti a 100°C per
asciugarlo definitivamente.
Sostituire il materassino ogni 3 anni e ogni
volta che il panno risulta danneggiato.
Type 15 - Filtro ai carboni attivi NON
lavabile
La saturazione del filtro carbone si verifica
dopo un uso più o meno prolungato a
seconda del tipo di cucina e della regolarità
della pulizia del filtro grassi. In ogni caso
è necessario sostituire la cartuccia al
massimo ogni quattro mesi.
NON può essere lavato o rigenerato
Sostituzione Lampade
Disinserire l’apparecchio dalla rete elettrica.
Attenzione!Prima di toccare le
lampade sincerarsi che siano fredde.
Utilizzare solo lampade alogene a candela
Ø35mm E14 28W.
progress 11
EN - INSTRUCTION ON MOUNTING AND USE
Closely follow the instructions set
out in this manual. All responsibility, for
any eventual inconveniences, damages
or fires caused by not complying with the
instructions in this manual, is declined.
The hood is conceived for the suction of
cooking fumes and steam and is destined
only for domestic use.
Caution
WARNING! Do not connect the
appliance to the mains until the
installation is fully complete.
Before any cleaning or maintenance
operation, disconnect hood from
the mains by removing the plug or
disconnecting the mains electrical
supply.
Always wear work gloves for
all installation and maintenance
operations.
The appliance is not intended for
use by children or persons with
impaired physical, sensorial or mental
faculties, or if lacking in experience
or knowledge, unless they are under
supervision or have been trained in
the use of the appliance by a person
responsible for their safety.
This appliance is designed to be
operated by adults, children should be
monitored to ensure that they do not
play with the appliance.
This appliance is designed to be
operated by adults. Children should
not be allowed to tamper with the
controls or play with the appliance.
Never use the hood without effectively
mounted grating!
The hood must NEVER be used as
a support surface unless specifically
indicated.
The premises where the appliance is
installed must be sufficiently ventilated,
when the kitchen hood is used
together with other gas combustion
devices or other fuels.
The ducting system for this appliance
must not be connected to any existing
ventilation system which is being
used for any other purpose such
as discharging exhaust fumes from
appliances burning gas or other fuels.
The flaming of foods beneath the hood
itself is severely prohibited.
The use of exposed flames is
detrimental to the filters and may
cause a fire risk, and must therefore
be avoided in all circumstances.
Any frying must be done with care in
order to make sure that the oil does
not overheat and ignite.
Accessible parts of the hood may
became hot when used with cooking
appliance.
With regards to the technical and
safety measures to be adopted for
fume discharging it is important to
closely follow the regulations provided
by the local authorities.
The hood must be regularly cleaned
on both the inside and outside (AT
LEAST ONCE A MONTH).
This must be completed in
accordance with the maintenance
instructions provided in this manual).
Failure to follow the instructions
provided in this user guide regarding
the cleaning of the hood and filters will
lead to the risk of fires.
Do not use or leave the hood without
the lamp correctly mounted due to the
possible risk of electric shocks.
We will not accept any responsibility
for any faults, damage or fires caused
to the appliance as a result of the
non-observance of the instructions
included in this manual.
This appliance is marked according to
the European directive 2002/96/EC
on Waste Electrical and Electronic
Equipment (WEEE). By ensuring this
product is disposed of correctly, you
12 progress
will help prevent potential negative
consequences for the environment
and human health, which could
otherwise be caused by inappropriate
waste handling of this product.
on the product, or on
The symbol
the documents accompanying the
product, indicates that this appliance
may not be treated as household
waste. Instead it should be taken to
the appropriate collection point for the
recycling of electrical and electronic
equipment. Disposal must be carried
out in accordance with local environmental regulations for waste disposal.
For further detailed information
regarding the process, collection
and recycling of this product, please
contact the appropriate department
of your local authorities or the local
department for household waste or
the shop where you purchased this
product.
Use
The hood is designed to be used either for
exhausting
or filter version
.
Installation
The minimum distance between the
supporting surface for the cooking
equipment on the hob and the lowest part
of the range hood must be not less than
50cm from electric cookers and 65cm from
gas or mixed cookers.
If the instructions for installation for the gas
hob specify a greater distance, this must be
adhered to.
The mains power supply must correspond
to the rating indicated on the plate situated
inside the hood. If provided with a plug
connect the hood to a socket in compliance
with current regulations and positioned in
an accessible area, after installation. If it not
fitted with a plug (direct mains connection)
or if the plug is not located in an accessible
area, after installation, apply a double pole
switch in accordance with standards which
assures the complete disconnection of the
mains under conditions relating to overcurrent category III, in accordance with
installation instructions.
Warning! Before re-connecting the
hood circuit to the mains supply and
checking the efficient function, always
check that the mains cable is correctly
assembled.
The hood is provided with a special power
cable ; if the cable is damaged, request a
new one from Technical Service.
Operation
Use the high suction speed in cases
of concentrated kitchen vapours. It is
recommended that the cooker hood
suction is switched on for 5 minutes
prior to cooking and to leave in operation
during cooking and for another 15 minutes
approximately after terminating cooking.
4
2
3
1
1. ON/OFF lighting
2. OFF motors
3. - 4. Minimum suction power (3.),
maximum (4.).
progress 13
Maintenance
ATTENTION! Before performing any
maintenance operation, isolate the
hood from the electrical supply by
switching off at the connector and
removing the connector fuse.
Or if the appliance has been connected
through a plug and socket, then the plug
must be removed from the socket.
The cooker hood should be cleaned
regularly (at least with the same frequency
with which you carry out maintenance
of the fat filters) internally and externally.
Clean using the cloth dampened with
neutral liquid detergent. Do not use
abrasive products.
DO NOT USE ALCOHOL!
WARNING: Failure to carry out the
basic cleaning recommendations of
the cooker hood and replacement
of the filters may cause fire risks.
Therefore, we recommend observing
these instructions.
The manufacturer declines all responsibility
for any damage to the motor or any
fire damage linked to inappropriate
maintenance or failure to observe the above
safety recommendations.
Grease filter
Fig. 1-16
This must be cleaned once a month (or
when the filter saturation indication system
– if envisaged on the model in possession
– indicates this necessity) using non
aggressive detergents, either by hand or in
the dishwasher, which must be set to a low
temperature and a short cycle.
When washed in a dishwasher, the grease
filter may discolour slightly, but this does
not affect its filtering capacity.
Charcoal filter (filter version only)
Fig. 15
Charcoal filter - Type 20 LONG LIFE Washable activated charcoal filter
The charcoal filter can be washed once every
two months using hot water and a suitable
detergent, or in a dishwasher at 65°C (if
the dishwasher is used, select the full cycle
function and leave dishes out).
Eliminate excess water without damaging
the filter, then remove the mattress located
inside the plastic frame and put it in the oven
for 10 minutes at 100° C to dry completely.
Replace the mattress every 3 years and
when the cloth is damaged.
Type 15 - NON-washable activated charcoal
filter
The saturation of the charcoal filter occurs
after more or less prolonged use, depending
on the type of cooking and the regularity of
cleaning of the grease filter. In any case it is
necessary to replace the cartridge at least
every four mounths.
The charcoal filter may NOT be washed or
regenerated.
Replacing lamps
Disconnect the hood from the electricity.
Warning! Prior to touching the light
bulbs ensure they are cooled down.
Use Ø35mm E14 28W halogen candle
lamps only.
14 progress
FR - PRESCRIPTIONS DE MONTAGE ET MODE D’EMPLOI
Suivre impérativement les instructions
de cette notice. Le constructeur
décline toute responsabilité pour tous les
inconvénients, dommages ou incendies
provoqués à l’appareil et dûs à la non
observation des instructions de la présente
notice. Cette hotte prévue pour l’aspiration
des fumées et vapeurs de cuisson
est destinée à un usage domestique
exclusivement.
Attention
Attention! Ne pas raccorder l’appareil
au circuit électrique avant que le
montage ne soit complètement
terminé.
Avant toute opération de nettoyage
ou d’entretien, débrancher la hotte du
circuit électrique en retirant la prise ou
en coupant l’interrupteur général de
l’habitation.
Munissez-vous de gants de travail
avant d’effectuer toute opération
d’installation et d’entretien.
L’appareil n’est pas destiné à une
utilisation par des enfants ou des personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites et sans
expérience et connaissance à moins
qu’ils ne soient sous la supervision
ou formés sur l’utilisation de l’appareil
par une personne responsable de leur
sécurité.
Les enfants doivent être surveillés afin
qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
Ne jamais utiliser la hotte sans que la
grille ne soit montée correctement!
La hotte ne doit JAMAIS être utilisée
comme plan pour déposer quelque
chose sauf si cela est expressément
indiqué.
Quand la hotte est utilisée en même
temps que d’autres appareils à
combustion de gaz ou d’autres
combustibles, le local doit disposer
d’une ventilation suffisante.
L’air aspiré ne doit jamais être
envoyé dans un conduit utilisé pour
l’évacuation des fumées produites par
des appareils à combustion de gaz ou
d’autres combustibles.
Il est formellement interdit de faire
flamber les aliments sous la hotte.
L’utilisation de flammes libres peut
entraîner des dégâts aux filtres et peut
donner lieu à des incendies, il faut
donc les éviter à tout prix.
La friture d’aliments doit être réalisée
sous contrôle pour éviter que l’huile
surchauffée ne prenne feu.
Les pièces accessibles peuvent se
réchauffer de façon importante quand
elles sont utilisées avec des appareils
pour la cuisson.
En ce qui concerne les mesures techniques et de sécurité à adopter pour
l’évacuation des fumées, s’en tenir
strictement à ce qui est prévu dans les
règlements des autorités locales compétentes. La hotte doit être régulièrement nettoyée, aussi bien à l’intérieur
qu’à l’extérieur (AU MOINS UNE FOIS
PAR MOIS, respecter néanmoins les
instructions relatives à l’entretien fournies dans ce manuel).
La non observation de ces normes de
nettoyage de la hotte et du changement et nettoyage des filtres comporte
des risques d’incendie.
Ne pas utiliser ou laisser la hotte sans
que les ampoules soient correctement
placées pour éviter tout risque de
choc électrique.
La société décline toute responsabilité
pour d’éventuels inconvénients,
dégâts ou incendies provoqués
par l’appareil et dérivés de la non
observation des instructions reprises
dans ce manuel.
Cet appareil porte le symbole du recyclage conformément à la Directive Européenne 2002/96/CE concernant les
Déchets d’Équipements Électriques et
Électroniques (DEEE ou WEEE).
progress 15
nascimentoEn procédant correctement à la mise au rebut de cet
appareil, vous contribuerez à empêcher toute conséquence nuisible
pour l’environnement et la santé de
l’homme.
Le symbole
présent sur l’appareil
ou sur la documentation qui
l’accompagne indique que ce produit
ne peut en aucun cas être traité
comme déchet ménager. Il doit par
conséquent être remis à un centre de
collecte des déchets chargé du recyclage des équipements électriques et
électroniques.
Pour la mise au rebut, respectez les
normes relatives à l’élimination des
déchets en vigueur dans le pays
d’installation.
Pour obtenir de plus amples détails au
sujet du traitement, de la récupération
et du recyclage de cet appareil,
veuillez vous adresser au bureau
compétent de votre commune, à la
société de collecte des déchets ou
directement à votre revendeur.
Utilisation
La hotte est réalisée de façon qu’elle puisse
être utilisée en version aspirante à évacuation extérieure
, ou filtrante à recy-
clage intérieur
.
Installation
La distance minimum entre la superficie
de support des récipients sur le dispositif
de cuisson et la partie la plus basse de la
hotte de cuisine ne doit pas être inférieure à
50cm dans le cas de cuisinières électriques
et de 65cm dans le cas de cuisinières à gaz
ou mixtes.
Si les instructions d’installation du dispositif de cuisson au gaz spécifient une plus
grande distance, il faut en tenir compte.
La tension électrique doit correspondre à la
tension reportée sur la plaque signalétique
située à l’intérieur de la hotte. Si une prise
est présente, branchez la hotte dans une
prise murale conforme aux normes en
vigueur et placée dans une zone accessible
également après l’installation. Si aucune
prise n’est présente (raccordement direct
au circuit électrique), ou si la prise ne se
trouve pas dans une zone accessible
également après l’installation, appliquez
un disjoncteur normalisé pour assurer
de débrancher complètement la hotte
du circuit électrique en conditions de
catégorie surtension III, conformément aux
règlementations de montage.
Attention! Avant de rebrancher le
circuit de la hotte à l’alimentation
électrique et d’en vérifier le
fonctionnement correct, contrôlez
toujours que le câble d’alimentation
soit monté correctement.
La hotte est pourvue d’un câble
d’alimentation spécial; en cas de
détérioration du câble, en demander un
neuf au service d’assistance technique.
16 progress
Fonctionnement
Filtre anti-gras
Utiliser la puissance d’aspiration maximum
en cas de concentration très importante
des vapeurs de cuisson. Nous conseillons
d’allumer la hotte 5 minutes avant de
commencer la cuisson et de la faire
fonctionner encore pendant 15 minutes
environ après avoir terminé la cuisson.
Fig. 1-16
Le filtre doit être nettoyé une fois par
mois (ou lorsque le système d’indication
de saturation des filtres – si prévu sur le
modèle possédé – indique cette nécessité)
avec des détergents non agressifs, à la
main ou dans le lave-vaisselle à faibles
températures et cycle rapide.
Le lavage du filtre anti-graisse métallique
au lave-vaisselle peut en provoquer la
décoloration. Toutefois, les caractéristiques
de filtrage ne seront en aucun cas modifiées.
est nécessaire de changer le filtre aprés, au
maximum, quatre mois.
IL NE PEUT PAS être nettoyé ou régénéré.
4
2
3
1
1. ON/OFF lumières
2. OFF moteurs
3. - 4. Puissance d’aspiration minimum (3.),
maximum (4.).
Entretien
Attention! Avant toute opération de
nettoyage ou d’entretien, débrancher
la hotte du circuit électrique en
enlevant la prise ou en coupant
l’interrupteur général de l’habitation.
La hotte doit être régulièrement nettoyée
à l’intérieur et à l’extérieur (au moins à la
même fréquence que pour l’entretien des
filtres à graisse). Pour le nettoyage, utiliser
un chiffon humidifié avec un détergent
liquide neutre. Ne pas utiliser de produit
contenant des abrasifs.
NE PAS UTILISER D’ALCOOL!
ATTENTION: Il y a risque d’incendie
si vous ne respectez pas les
instructions concernant le nettoyage
de l’appareil et le remplacement ou le
nettoyage du filtre.
La responsabilité du constructeur ne peut
en aucun cas être engagée dans le cas
d’un endommagement du moteur ou
d’incendie liés à un entretien négligé ou
au non respect des consignes de sécurité
précédemment mentionnées.
Filtre à charbon actif
(uniquement pour version recyclage)
Fig. 15
Filtre à charbon actif - Type 20 LONG
LIFE - Filtre à charbon actif lavable
Le filtre à charbon peut être nettoyé tous
les deux mois avec de l’eau chaude et au
moyen de détergents appropriés ou dans le
lave-vaisselle à 65°C (dans le cas de lavage
dans le lave-vaisselle suivre un cycle de
lavage complet sans vaisselle à l’intérieur).
Enlever l’eau qui excède en faisant attention
de ne pas abîmer le filtre, ensuite enlever
le coussinet posé à l’intérieur du châssis
en plastique et le mettre dans le four
pendant 10 minutes à 100°C pour le sécher
définitivement. Remplacer le coussinet tous
les 3 ans et chaque fois que le filtre sera
abîmé.
Type 15 - Filtre à charbon actif NON
lavable
La saturation du charbon actif se constate
aprés un emploi plus ou mois long, selon
la fréquence d’utilisation et la régularité du
nettoyage du filtre à graisses. En tout cas, il
est nécessaire de changer le filtre aprés, au
maximum, quatre mois.
IL NE PEUT PAS être nettoyé ou régénéré.
progress 17
Remplacement des lampes
Débrancher l’appareil du réseau électrique
Attention! Avant de toucher les
lampes, assurez-vous qu’elles soient
froides.
Utiliser uniquement des ampoules
halogènes à bougie Ø35mm E14 28W.
18 progress
DE - MONTAGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG
Die Instruktionen, die in diesem
Handbuch gegeben werden, müssen
strikt eingehalten werden. Es wird
keinerlei Haftung übernommen für
mögliche Mängel, Schäden oder Brände
der Dunstabzugshaube, die auf die
Nichtbeachtung der Vorschriften in diesem
Handbuch zurückzuführen sind. Die
Dunstabzugshaube ist fuer die Absaugung
der Kochduenste und Verbrennungsgase,
die waehrend des Kochvorgangs entstehen
, entwickelt. Sie ist nur zum Hausgebrauch
geeignet.
Warnung
Achtung! Das Gerät nicht an das
Stromnetz anschließen, solange die
Installation noch nicht abgeschlossen
ist.
Vor Beginn sämtlicher Reinigungsoder Wartungsarbeiten muss das
Gerät durch Ziehen des Steckers oder
Betätigen des Hauptschalters der
Wohnung vom Stromnetz getrennt
werden.
Bei allen Installations- und
Instandhaltungsarbeiten immer
Schutzhandschuhe tragen.
Kinder nicht mit dem Gerät spielen
lassen.
Erwachsene und Kinder dürfen nie
unbeaufsichtigt das Gerät betreiben,
– wenn sie körperlich oder geistig
dazu nicht in der Lage sind,
– oder wenn ihnen Wissen und
Erfahrung fehlen, das Gerät richtig
und sicher zu bedienen.
Die Dunstabzugshaube niemals ohne
korrekt montiertes Gitter in Betrieb
setzen!
Die Dunstabzugshaube darf NIEMALS
als Abstellfläche verwendet werden,
sofern dies nicht ausdrücklich
angegeben wird.
Der Raum muss über eine
hinreichende Belüftung verfügen,
wenn die Dunstabzugshaube
mit anderen gas- oder
brennstoffbetriebenen Geräten
gleichzeitig verwendet wird.
Bei gleichzeitigem Betrieb der
Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb
und Feuerstätten darf im Aufstellraum
der Feuerstätte der Unterdruck nicht
größer als 4 Pa (4 x 10-5 bar) sein.
Die angesaugte Luft darf nicht in
Rohre geleitet werden, die für die
Ableitung der Abgase von gas- oder
brennstoffbetriebenen Geräten
genutzt werden.
Es ist strengstens verboten, unter der
Haube mit offener Flamme zu kochen.
Eine offene Flamme beschädigt die
Filter und kann Brände verursachen,
daher ist dies in jedem Fall zu
vermeiden.
Das Frittieren muss unter Aufsicht
erfolgen, um zu vermeiden, dass das
überhitzte Öl Feuer fängt.
Zugängliche Teile können beim
Gebrauch mit Kochgeräten heiss
werden.
In Bezug auf technische und
Sicherheitsmaßnahmen für die
Ableitung der Abluft sind die
Vorschriften der zuständigen örtlichen
Behörden strengstens einzuhalten.
Die Haube muss regelmäßig innen
und außen gereinigt werden
(MINDESTENS EINMAL IM MONAT,
diesbezüglich sind in jedem Fall
die ausdrücklichen Angaben in der
Wartungsanleitung dieses Handbuchs
zu beachten).
Eine Nichtbeachtung der Vorschriften
zur Reinigung der Haube sowie zur
Auswechselung und Reinigung der
Filter führt zu Brandgefahr.
Um das Risiko eines Stromschlages
zu vermeiden, darf die
Dunstabzugshaube ohne richtig
eingesetzte Lampen nicht betrieben
werden.
progress 19
Es wird keinerlei Haftung übernommen
für Fehler, Schäden oder Brände des
Gerätes, die durch Nichteinhaltung
der in diesem Handbuch aufgeführten
Anweisungen verschuldet wurden.
In Übereinstimmung mit den Anforderungen der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und
Elektronik-Altgeräte (WEEE) ist vorliegendes Gerät mit einer Kennzeichnung
versehen.
Sie leisten einen positiven Beitrag
für den Schutz der Umwelt und die
Gesundheit des Menschen, wenn
Sie dieses Gerät einer gesonderten
Abfallsammlung zuführen. Im unsortierten Siedlungsmüll könnte ein
solches Gerät durch unsachgemäße
Entsorgung negative Konsequenzen
nach sich ziehen.
Auf dem Produkt oder der beiliegenden Produktdokumentation ist
folgendes Symbol
einer durchgestrichenen Abfalltonne abgebildet. Es weist darauf hin, dass eine
Entsorgung im normalen Haushaltsabfall nicht zulässig ist. Entsorgen
Sie dieses Produkt im Recyclinghof
mit einer getrennten Sammlung für
Elektro- und Elektronikgeräte. Die
Entsorgung muss gemäß den örtlichen Bestimmungen zur Abfallbeseitigung erfolgen.
Bitte wenden Sie sich an die
zuständigen Behörden Ihrer
Gemeindeverwaltung, an den lokalen
Recyclinghof für Haushaltsmüll oder
an den Händler, bei dem Sie dieses
Gerät erworben haben, um weitere
Informationen über Behandlung,
Verwertung und Wiederverwendung
dieses Produkts zu erhalten.
Betriebsart
Die Haube kann sowohl als Abluftgërat
als auch als Umluftgërat
setzt werden.
einge-
Befestigung
Der Abstand zwischen der Abstellfläche
auf dem Kochfeld und der Unterseite der
Dunstabzugshaube darf 50cm im Fall von
elektrischen Kochfeldern und 65cm im Fall
von Gas- oder kombinierten Herden nicht
unterschreiten.
Wenn die Installationsanweisungen des
Gaskochgeräts einen größeren Abstand
vorgeben, ist dieser zu berücksichtigen.
Die Netzspannung muss der Spannung
entsprechen, die auf dem Betriebsdatenschild im Innern der Haube angegeben ist.
Sofern die Haube einen Netzstecker hat,
ist dieser an zugänglicher Stelle an eine
den geltenden Vorschriften entsprechende
Steckdose auch nach der Montage
anzuschließen. Bei einer Haube ohne
Stecker (direkter Netzanschluss) oder falls
der Stecker nicht zugänglich ist, ist ein
normgerechter zweipoliger Schalter auch
nach der Montage anzubringen, der unter
Umständen der Überspannung Kategorie
III entsprechend den Installationsregeln ein
vollständiges Trennen vom Netz garantiert.
Hinweis! Vor der Inbetriebnahme
muss sichergestellt sein, dass
die Netzversorgung (Steckdose)
ordnungsgemäß montiert wurde.
Die Dunstabzugshaube ist mit einem
Spezial-Netzkabel ausgestattet; sollte das
Kabel beschädigt werden, muss beim
Kundendienst Ersatz angefordert werden.
20 progress
Betrieb
Wartung
Bei starker Dampfentwicklung die
höchste Betriebsstufe einschalten. Es
wird empfohlen, die Dunstabzugshaube
schon fünf Minuten vor Beginn des
Kochvorganges einzuschalten und sie nach
dessen Beendigung noch ungefähr 15
Minuten weiterlaufen zu lassen.
Hinweis ! Vor jeder Reinigung und
Pflege ist die Dunstabzugshaube
durch Ziehen des Netzsteckers oder
Ausschalten der Sicherung stromlos
zu machen.
Die Dunstabzugshaube muss sowohl innen
als auch außen häufig gereinigt werden
(etwa in denselben Intervallen, wie die
Wartung der Fettfilter). Zur Reinigung ein
mit flüssigem Neutralreiniger getränktes
Tuch verwenden. Keine Produkte
verwenden, die Scheuermittel enthalten.
KEINEN ALKOHOL VERWENDEN!
Achtung: Nichtbeachtung dieser
Anweisungen zur Reinigung des
Gerätes und zum Wechsel bzw. zur
Reinigung der Filter kann zum Brand
führen. Diese Anweisungen sind
unbedingt zu beachten!
Der Hersteller übernimmt keine Haftung
für irgendwelche Schäden am Motor oder
Brandschäden, die auf eine unsachgemäße
Wartung oder Nichteinhaltung der oben
angeführten Sicherheitsvorschriften
zurückzuführen sind.
4
2
3
1
1. Schalter ON/OFF Beleuchtung
2. Schalter OFF der Absaugfunktion
3. - 4. geringe (3.), höchste (4.) Saugstärke.
Fettfilter
Bild 1-16
Dieser muss einmal monatlich
gewaschen werden (oder wenn das
Sättigungsanzeigesystem der Filter – sofern
bei dem jeweiligen Modell vorgesehen
– dies anzeigt). Das kann mit einem
milden Waschmittel von Hand, oder in der
Spülmaschine bei niedriger Temperatur
und einem Kurzspülgang erfolgen. Der
Metallfettfilter kann bei der Reinigung in
der Spülmaschine verfärben, was seine
Filtermerkmale jedoch in keiner Weise
beeinträchtigt.
progress 21
Aktivkohlefilter
(nur bei der Umluftversion)
Bild 15
Aktivkohlefilter - Type 20 LONG LIFE
- Der waschbare Aktivkohlefilter
Der Aktivkohlefilter wird alle zwei Monate
in warmem Wasser und geeigneten
Waschmitteln oder in der Spülmaschine
bei 65°C gewaschen (in diesem Fall den
ollständigen Spülzyklus – ohne zusätzliches
Geschirr im Inneren der Geschirrspülmaschine
- einschalten).
Das überschüssige Wasser entfernen, ohne
dabei den Filter zu beschädigen; danach
das Vlies aus dem Plastikrahmen entfernen
und dieses bei 100° für 10 Minuten in den
Ofen legen, um es vollständig zu trocknen.
Das Vlies muss alle 3 Jahre ausgewechselt
werden und weiterhin jedes Mal dann, wenn
es beschädigt ist.
Type 15 - Der NICHT waschbare
Aktivkohlefilter
Je nach der Benetzungsdauer des Herdes
und der Häufigkeit der Reinigung des
Fettfilters tritt nach einer mehr oder weniger
langen Benutzungsdauer die Sättigung des
Aktivkohlefilters auf. Auf jeden Fall muß
der Filtereinsatz mindestens alle 4 Monate
ausgewechselt werden.
Er kann NICHT gereinigt oder erneut aktiviert
werden.
Ersetzen der Lampen
Das Gerät vom Stromnetz nehmen.
Hinweis: Vor Berühren der Lampen
sich vergewissern, dass sie abgekühlt
sind.
Ausschliesslich Halogen-Kerzenlampen
verwenden Ø35mm E14 28W.
22 progress
NL - MONTAGEVOORSCHRIFTEN EN GEBRUIKSAANWIJZING
Zich strikt aan de aanwijzingen uit deze
tekst houden. Iedere aansprakelijkheid
voor eventuele schade of brand aan het
apparaat veroorzaakt door het niet in
acht nemen van de aanwijzingen in deze
handleiding weergegeven wordt afgewezen.
De wasemkap is ontworpen voor het
afzuigen van rook- en kookdampen en
is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk
gebruik.
Waarschuwing
Attentie! Het apparaat niet aan het
stroomnet aansluiten voordat de
installatie voltooid is.
Koppel, voor ieder onderhoud, eerst
de wasemkap van het elektriciteitsnet
af door de stekker weg te trekken
of door de hoofdschakelaar van de
woning uit te schakelen.
Draag bij alle installatie- en
onderhoudswerkzaamheden
werkhandschoenen.
Dit apparaat mag niet worden gebruikt
door kinderen of door personen met
beperkte sensorische of geestelijke
capaciteiten of met weinig ervaring
en onvoldoende kennis, tenzij dit
niet geschiedt onder het toezicht of
volgens de gebruiksaanwijzingen van
een persoon die verantwoordelijk is
voor hun veiligheid.
De kinderen moeten altijd
gecontroleerd worden zodat zij niet
met het apparaat spelen.
De wasemkap nooit gebruiken als het
rooster niet goed gemonteerd is!
De wasemkap NOOIT als steunvlak
gebruiken tenzij dit niet uitdrukkelijk is
aangegeven.
Altijd voor een goede ventilatie van
de ruimte zorgen als de wasemkap
tegelijkertijd wordt gebruikt met
andere apparaten die gas en andere
brandstoffen toepassen.
De gezogen lucht mag niet afgevoerd
worden in een leiding die gebruikt
wordt voor de afvoer van rook
van apparaten die gas of andere
brandstoffen toepassen.
Het is streng verboden met open
vlammen onder de wasemkap te
koken.
Het gebruik van open vlammen is
schadelijk voor de filters en kan
brand veroorzaken, daarom moet het
absoluut vermeden worden.
Het frituren moet geschieden
onder voortdurend toezicht om te
voorkomen dat verhit vet in brand
raakt. De bereikbare onderdelen
kunnen bijzonder warm worden als
deze tegelijkertijd met kookapparaten
gebruikt worden.
Wat betreft technische- en
veiligheidsmaatregelen voor de
rookafvoer zich strikt houden aan
de regelingen voorzien door de
plaatselijke bevoegde autoriteiten.
De wasemkap moet regelmatig
schoongemaakt worden, zowel
binnen als buiten (MINSTENS
EENMAAL PER MAAND, neem
in ieder geval hetgeen in deze
handleiding is aangegeven in acht).
Het niet in acht nemen van de
reinigingsnormen van de wasemkap
en van de vervanging en reiniging
van de filters kan brandgevaar
veroorzaken.
Zorg altijd dat de lampjes in de kap
aanwezig en goed gemonteerd
zijn om het gevaar voor elektrische
schokken te voorkomen.
Iedere aansprakelijkheid voor
eventuele schade aan het apparaat
of brand veroorzaakt door het niet in
acht nemen van de aanwijzingen uit
deze handleiding wordt afgewezen.
Dit apparaat is voorzien van
het merkteken volgens de
Europese richtlijn 2002/96/EG
inzake Afgedankte elektrische en
elektronische apparaten (AEEA).
Door ervoor te zorgen dat dit product
op de juiste manier als afval wordt
verwerkt, helpt u mogelijk negatieve
progress 23
consequenties voor het milieu en de
menselijke gezondheid te voorkomen
die anders zouden kunnen worden
veroorzaakt door onjuiste verwerking
van dit product als afval.
op het product of
Het symbool
op de bijbehorende documentatie
geeft aan dat dit product niet als
huishoudelijk afval mag worden
behandeld. In plaats daarvan moet
het worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.
Afdanking moet worden uitgevoerd
in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Voor nadere informatie
over de behandeling, terugwinning
en recycling van dit product wordt u
verzocht contact op te nemen met het
stadskantoor in uw woonplaats, uw
afvalophaaldienst of de winkel waar u
het product heeft aangeschaft.
Het gebruik
De kap is vervaardigd voor gebruik in de
aan de geldende voorschriften op een, ook
na de installatie, goed bereikbare plaats.
Heeft de kap geen stekker (rechtstreekse
verbinding met het net) of is deze, ook
na de installatie, niet goed te bereiken,
dan moet er een tweepolige schakelaar
worden geplaatst die de volledige
ontkoppeling van het net garandeert in het
geval van een overspanning van klasse
III, in overeenstemming met de installatie
normen.
Attentie! Alvorens de wasemkap weer
aan het voedingsnet aan te sluiten
controleer of deze goed functioneert,
controleer altijd of de voedingskabel
goed gemonteerd is.
De afzuigkap is voorzien van een speciale
voedingskabel; als de kabel beschadigd is,
vraag de technische dienst voor een nieuwe
kabel.
Werking
In geval van een sterkere dampconcentratie
een hogere zuigkracht gebruiken.
We raden aan de afzuigkap 5 minuten voordat men begint te koken aan te doen en
deze nog voor ongeveer 15 minuten nadat
men beëindigt heeft aan te laten.
afzuigversie met afvoer naar buiten
,
of de filtrerende versie, met luchtcirculatie
.
Het installeren
De minimum afstand tussen het kookvlak
van het fornuis en het laagste deel van de
afzuigkap mag niet onder de 40cm liggen,
in geval van een elektrisch fornuis en 55cm,
in geval van een gas- of gemengd fornuis.
Indien in de installatie-aanwijzing van het
gaskooktoestel een grotere afstand wordt
aangegeven moet hiermee rekening worden
gehouden.
De netspanning moet corresponderen met
de spanning die vermeld wordt op het etiket
met eigenschappen, aan de binnenkant
van de wasemkap. Als de wasemkap
een stekker heeft, moet deze in een
stopcontact worden gestoken dat voldoet
4
2
3
1
1. ON/OFF lichten
2. OFF motoren
3. - 4. Zuigkracht
laagste (3.), maximale (4.).
24 progress
Onderhoud
Koolstoffilter
Attentie! Koppel, voor ieder
onderhoud, eerst de wasemkap
van het elektriciteitsnet af door de
stekker weg te trekken of door de
hoofdschakelaar van de woning uit te
schakelen.
De kap moet regelmatig schoon gemaakt
worden, zowel binnen als buiten (tenminste
met dezelfde regelmaat waarmee de
vetfilters gereinigd worden). Gebruik
voor het reinigen een doek die u vochtig
maakt met een beetje neutraal vloeibaar
reinigingsmiddel. Gebruik geen producten
die schuurmiddelen bevatten.
GEEN ALCOHOL GEBRUIKEN!
Attentie: Als u deze aanwijzingen
m.b.t. reiniging van het apparaat en
vervanging resp. reiniging van de
filters niet opvolgt, kan dat tot brand
leiden. Deze aanwijzingen beslist
opvolgen!
De fabrikant is niet aansprakelijk voor
schade aan de motor of schade t.g.v.
brand die het gevolg zijn van ondeskundig
onderhoud of niet opvolgen van de
bovengenoemde veiligheidsvoorschriften.
(alleen voor filterend apparaat)
afb. 15
Type 20 LONG LIFE - Wasbaar
koolstoffilter
De koolstoffilter kan om de twee maanden
gewassen worden in warm water en met
geschikte wasmiddelen of in de vaatmachine
op 65°C (in het geval van een reiniging in de
vaatmachine voer een volledige wascyclus
uit en zonder vaten).
Verwijder het overtollige water zonder de
filter te beschadigen, daarna het matje uit
de plastic structuur verwijderen en om deze
goed te drogen doe het matje in de over
voor 10 minuten op 100°C. Vervang het
matje om de 3 jaar en elke keer dat het doek
beschadigt is.
Type 15 - NIET wasbaar koolstoffilter
De verzadiging van de koolstoffilter vindt
plaats na een min of meer geprolongeerd
gebruik en hangt af van het soort koken en
de regelmaat waarmee de vetfilter wordt
gewassen. In ieder geval moet de filter
minstens om de 4 maanden vervangen
worden.
Het kan NIET gewassen of opnieuw gebruikt
worden
Vetfilter
afb. 1-16
Moet eenmaal per maand worden gereinigd
(of als de aanwijzer verzadigde filters
– indien aanwezig op het model in Uw bezit
– deze noodzaak aangeeft) met neutrale
reinigingsmiddelen, met de hand of in de
vaatwasmachine op lage temperaturen
en met een kort programma. Door hem
in de vaatwasmachine te wassen kan het
metalen vetfilter ontkleuren, maar dit is
niet van invloed op de eigenschappen, die
beslist niet veranderen.
Vervanging lampjes
afb. 24
Sluit de stroom af.
Attentie! Alvorens de lampjes aan te
raken controleer eerst of ze koud zijn.
Gebruik alleen halogeen kaarslampjes E14
28W, Ø35mm.
progress 25
26 progress
ES - Montaje y modo de empleo
Aténgase estrictamente a las
instrucciones del presente manual.
Se declina cada responsabilidad por
eventuales inconvenientes, daños o
incendios provocados al aparato originados
por la inobservancia de las instrucciones
colocadas en este manual. La campana
extractora ha sido ideada para la aspiración
de humos y vapores producidos durante la
cocción y para el uso doméstico.
Advertencias
Atención!No conectar el aparato a la
red eléctrica hasta que la instalación
fue completada.
Antes de cualquier operación de
limpieza o mantenimento, desenchufar
la campana o el interruptor general de
la casa.
Todas las operaciones de instalación
y mantenimiento se deben realizar
utilizando guantes de trabajo.
El aparato no está destinado para el
uso por parte de los niños o personas
con problemas fisicos o mentales
y sin experiencia y conocientos a
menos que no sea bajo la supervisión
de profesionales ,o por una persona
responsable de su seguridad.
Los niños deben ser controlados para
evitar que jueguen con el aparato.
Nunca utilizar la campana sin la parrilla
correctamente montada!
La campana no debe ser nunca
utilizada como plano de apoyo solo si
es expresamente indicado.
El ambiente debe poseer suficiente
ventilación, cuando la campana de
cocina es utilizada conjuntamente
con otros aparatos a gas u otros
combustibles.
El aire aspirado no debe ser mezclado
en un conducto para descarga de
humo producidos por aparatos a gas
u otros combustibles.
Es prohibido cocinar alimentos con
llama alta por debajo de la campana.
El uso de las llamas libres puede
provocar daños a los filtros y dar lugar
a incendios, por lo tanto evitar en
cada caso.
Las frituras deben ser cocinadas
bajo control para evitar que el aceite
recalentado prenda fuego.
Las partes accessibles pueden
calentarse cuando se usan junto a
aparatos para la cocción.
En cuanto a las medidas técnicas y de
seguridad adoptar para la descarga
de humo atenerse estrictamente a las
reglas de las autoridades locales.
La campana se debe limpiar siempre
internamente y externamente
(COMO MINIMO UNA VEZ AL MES,
respetando las reglas indicadas en
este manual)
No efectuar los consejos de limpieza
de la campana y el cambio de los
filtros puede provocar incendios.
No utilice o deje la campana sin las
lámparas correctamente montadas,
debido a riesgos de cortocircuito.
Se declina todo tipo de
responsabilidades, daños o incendios
provocados por no leer atentamente
las instrucciones indicadas en este
manual.
Este aparato lleva el marcado CE en
conformidad con la Directiva 2002/96/
EC del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos (RAEE).
La correcta eliminación de este
producto evita consecuencias
negativas para el medioambiente y la
salud.
El símbolo
en el producto o en
los documentos que se incluyen con
el producto, indica que no se puede
tratar como residuo doméstico. Es
necesario entregarlo en un punto
de recogida para reciclar aparatos
progress 27
eléctricos y electrónicos.
Deséchelo con arreglo a las normas
medioambientales para eliminación de
residuos.
Para obtener información más
detallada sobre el tratamiento,
recuperación y reciclaje de este
producto, póngase en contacto con
el ayuntamiento, con el servicio de
eliminación de residuos urbanos o la
tienda donde adquirió el producto.
Utilización
La campana està diseñada para ser
utilizada tanto en la forma de extracciòn
como para la forma filtrante de
interior
Atención! Antes de reconectar el
circuito de la campana a la red y de
verificar el correcto funcionamiento,
controlar siempre que el cable de red
fue montado correctamente.
La campana está provista de un cable de
alimentación especial; si el cable se daña,
solicite uno nuevo al Servicio de Asistencia
Técnica.
Funcionamiento
Usar la potencia de aspiraciòn mayor
en caso de particular concentraciòn de
vapores de cocina. Aconcejamos de
encender la aspiraciòn 5 minutos antes de
iniciar a cocinar y dejarla en funciòn por
otros 15 minutos aproximadamente.
.
Instalación
La distancia mínima entre la superficie de
cocción y la parte más baja de la campana
no debe ser inferior a 50cm en el caso de
cocinas electricas y de 65cm en el caso de
cocinas a gas o mixtas.
Si las instrucciones para la instalación
del dispositivo para cocinar con gas
especifican una distancia mayor, hay que
tenerlo en consideración.
La tensión de red debe corresponder con
tensión indicada en la etiqueta colocada en
el interior de la campana.Si es suministrada
con un enchufe, conectar la campana
a un enchufe conforme a las normas en
vigor y colocarlo en una zona accesible,
aun después de la instalación. Si no es
suministrada con enchufe (conexión directa
a la red) o clavija y no es posible situarla
en un lugar accesible, aun después de la
instalación, colocar un interruptor bipolar
de acuerdo con las normativas, para
asegurarse la desconexión completa a
la red en el caso de la categoria de alta
tensión III, conforme con las reglas de
instalación.
4
2
3
1
1. ON/OFF luces.
2. OFF motores.
3. - 4. Potencia de aspiración mínima
(3.),máxima (4.).
28 progress
Mantenimiento
Filtro al carbón activo
¡Atención! Antes de cualquier
operación de limpieza o
mantenimiento, retire la campana
de la red eléctrica desconectando
el enchufe o desconectando el
interruptor general de la casa.
La campana debe ser limpiada con
frecuencia tanto externamente como
internamente (con la misma frecuencia con
la que se realiza el mantenimiento de los
filtros de grasa). Para la limpieza, utilice un
paño impregnado de detergente líquido
neutro. No utilice productos que contengan
abrasivos. ¡NO UTILICE ALCOHOL!
ATENCION: De no observarse las
instrucciones dadas para limpiar el
aparato y sustituir el filtro, puede
producirse un incendio. El fabricante
recomienda leerlas y respetarlas
atentamente.
El fabricante no se hace responsable
por los daños al motor o los incendios
provocados en el aparato debido
a intervenciones de mantenimiento
incorrectas o al incumplimiento de las
normas de seguridad proporcionadas.
(solamente para la versión filtrante)
Fig. 15
Type 20 LONG LIFE - Filtro al carbón
activo lavable
El filtro al carbón puede lavarse cada dos
meses con agua caliente y detergentes
adecuados o en lavavajillas a 65°C ( en caso
de lavado con lavavajillas, realice el ciclo de
lavado completo sin platos en el interior.).
Quite el agua que haya quedado en el filtro sin
estropearlo, después quite el almohadillado
situado en el interior del armazón de plástico
y póngalo en el horno a 100°C durante
diez minutos para secarlo completamente.
Cambie el almohadillado cada 3 años y cada
vez que el paño se estropee.
Type 15 - Filtro al carbón activo NO
lavable
La saturaciòn del carbòn activado ocurre
despuès da mas o menos tiempo de uso
prolongado, dependiendo del tipo de cocina
y de la regularidad de limpieza del filtro
de grasa. En cualquier caso es necesario
sustituir el cartucho al menos cada 4
meses.
NO puede lavarse o reciclarse.
Filtro antigrasa
Sustitución de la lámpara
Fig. 1-16
Debe limpiarse una vez al mes (o cuando
el sistema de indicación de saturación de
los filtros - si está previsto en el modelo
que se posee - indica esta necesidad) con
detergentes no agresivos, manualmente o
bien en lavavajillas a bajas temperaturas y
con ciclo breve.
Con el lavado en el lavavajilla el filtro
antigrasa metálico puede desteñirse pero
sus características de filtrado no cambian
absolutamente.
Desconecte el aparato de la red elèctrica.
Atención! Antes de tocar las
lámparas asegúrese de que esten
frías.
Utilizar sólo lámparas halógenas con forma
a vela Ø35mm E14 28W.
progress 29
PT - INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM E UTILIZAÇÃO
Siga especificamente as instruções
indicadas neste manual. Declina-se
qualquer responsabilidade por eventuais
inconvenientes, danos ou incêndios
provocados ao aparelho, derivantes da
inobservância das instruções indicadas
neste manual. A coifa foi concebida
para a aspiração de fumos e vapores de
cozimento e se destina exclusivamente
para uso doméstico.
Advertências
Atenção! Não conectar o aparelho
à rede elétrica enquanto a instalação
não tiver sido totalmente completada.
Antes de qualquer limpeza ou
manutenção, desligar a coifa da rede
elétrica tirando o pluge da tomada
ou desligando o interruptor geral da
alimentação elétrica.
Para todas as operações de
instalação e manutenção, utilize
luvas adequadas para este tipo de
atividade.
O aparelho não é destinado para
uso de crianças ou pessoas com
alguma incapacidade fisica, motoras,
ou mentais reduzidas, e também à
às pessoas sem experiência ou sem
conhecimentos suficientes. Devem
ser de ser auxiliadas por alguém
que tenha com conhecimento e
capacidade competência para utilizar
o aparelho.
As crianças devem ser controladas
de maneira que não brinquem com o
aparelho.
Nunca utilizar a coifa sem a grelha
esteja corretamente montada!
A coifa NUNCA deve ser utilizada
como plano de apoio.
Quando a coifa é utilizada ao mesmo
tempo com outros aparelhos a
combustão de gás ou outros
combustíveis o local deve dispor de
suficiente ventilação.
O ar aspirado não deve ser
transportado por meio de ductos
usados para a descarga dos
fumos produzidos por aparelhos
a combustão de gás ou de outros
combustíveis.
É severamente proibido cozinhar
alimentos diretamente na chama sob
a coifa.
O emprego de chama livre é danoso
para os filtros e pode dar lugar
a incêndios, portanto, deve ser
absolutamente evitado.
A fritura deve ser feita sob controlo
de modo a evitar que o óleo
superaquecido se incendeie.
As partes externas podem aquecer-se
notávelmente quando forem usadas
com os aparelhos de cocção.
No que diz respeito às medidas
técnicas e de segurança a serem
adoptadas para a descarga dos
fumos, ater-se estritamente a quanto
previsto pelos regulamentos das
autoridades competentes locais.
A coifa deve ser limpa frequentemente
tanto interna quanto externamente
(AO MENOS UMA VEZ POR MÊS,
respeitando as instruções de
manutenção indicadas neste manual).
O não atendimento às normas de
limpeza da coifa e de substituição
e limpeza dos filtros pode provocar
riscos de incêndio.
A coifa não de ser utilizada sem
lâmpadas ou com sua montagem
incorreta, pois isto pode provocar
risco de choque elétrico.
Não nos responsabilizamos por
eventuais inconvenientes, danos ou
incêndios provocados ao aparelho,
caso as instruções indicadas
neste manual não sejam seguidas
corretamente.
Este aparelho está classificado de
acordo com a Diretiva Europeia
2002/96/EC sobre Resíduos de
equipamento elétrico e eletrónico
(REEE).
30 progress
Ao garantir a eliminação adequada
deste produto, estará a ajudar a evitar
potenciais consequências negativas
para o ambiente e para a saúde
pública, que poderiam derivar de
um manuseamento de desperdícios
inadequado deste produto.
O símbolo
no produto, ou nos
documentos que acompanham o
produto, indica que este aparelho
não pode receber um tratamento
semelhante ao de um desperdício
doméstico.
Pelo contrário, deverá ser depositado
no respectivo centro de recolha para a
reciclagem de equipamento eléctrico e
electrónico.
A eliminação deverá ser efectuada
em conformidade com as normas
ambientais locais para a eliminação de
desperdícios.
Para obter informações mais
detalhadas sobre o tratamento, a
recuperação e a reciclagem deste
produto, contate o Departamento
na sua localidade, o seu serviço
de eliminação de desperdícios
domésticos ou a loja onde adquiriu o
produto.
Uso
A coifa é fabricada para ser utilizada na
versão aspirante, com evacuação externa
, ou filtrante, com recirculação interna
.
Instalação
A distância mínima entre a superfície de
suporte dos recipientes sobre o fogão e
a parte mais baixa da coifa não deve ser
inferior a 50cm no caso de fogões elétricos
e 65cm no caso de fogões a gás ou
combinados.
Se as instruções de instalação do fogão
a gás especificarem uma distância maior,
deve-se levar em conta esta indicação.
A voltagem da rede elétrica deve
corresponder à voltagem indicada na
etiqueta das características situada no
interior da coifa. Se dotada de ficha,
conectar a coifa a uma tomada em
conformidade com as normas vigentes
posta em zona acessível,mesmo depois
da instalação. Se não dotada de ficha
(conexão direta à rede) ou a tomada não
se encontra em zona acessível,mesmo
depois da instalação, aplicar um interruptor
bipolar em conformidade com a norma que
assegure a desconexão completa da rede
nas condições da categoria de sobretensão
III, conformemente às regras de instalação.
Atenção! Antes de conectar
novamente o circuito da coifa com
a alimentação elétrica, verificar seu
funcionamento, atentar sempre para
que o cabo de rede esteja montado
corretamente.
O exaustor está equipado com um cabo de
alimentação especial; no caso do cabo ficar
danificado, efectuar um pedido ao serviço
de assistência técnica.
progress 31
Filtro antigordura
Funcionamento
Usar a potência de aspiração no caso
de uma maior concentração de vapor
de cozimento. Aconselhamos ligar a
aspiração 5 minutos antes de iniciar a
cozinhar e de deixá-la em funcionamento
por aproximadamente 15 minutos após o
término do cozimento.
4
2
3
1
1. ON/OFF luzes
2. OFF motores
3. - 4. Potência mínima de aspiração (3.),
máxima (4.).
Manutenção
Atenção! Antes de qualquer
operação de limpeza ou manutenção,
desconectar a coifa da rede elétrica
tirando o pluge da tomada ou
desligando o interruptor geral da
alimentação elétrica.
O exaustor deve ser limpo frequentemente,
interna e externamente (pelo menos com a
mesma frequência com a qual se efectua a
manutenção dos filtros antigorduras).
Para a limpeza use um pano umedecido
com detergentes líquidos neutros. Evite o
uso de produtos contendo abrasivos. NÃO
UTILIZE ÁLCOOL!
Atenção: O não cumprimento das
instruções fornecidas para a limpeza
do aparelho e para a limpeza ou
substituição do filtro pode provocar
riscos de incêndio.
O fabricante não se responsabiliza por
danos causados ao motor ou decorrentes
de incêndio, provocados por uma
manutenção inadequada ou pelo não
cumprimento das indicações de segurança
citadas neste manual.
Fig. 1-16
O Filtro de gordura deve ser limpo uma
vez por mês (ou quando o sistema de
indicação da saturação dos filtros - se
previsto no modelo adquirido – indicar
esta necessidade) com detergentes
não agressivos. O filtro pode ser lavado
manualmente ou em máquina de lavar
louça a baixas temperaturas e com ciclo
breve.
O filtro metálico para a gordura pode
perder cor com as lavagens na máquina da
louça, mas suas características de filtração
não se alteram.
Filtro de carvão activo
(só para a versão filtrante)
Fig. 15
Type 20 LONG LIFE - Filtro de carvão
acrivolavável
O filtro de carvão pode ser lavado de dois em
dois meses em água quente e detergentes
adequados ou em máquina de lavar louça a
65 °C (para a lavagem em máquina, utilize
o ciclo completo sem colocar outra loiça na
máquina).
Tire a água em excesso tomando cuidado
para não estragar o filtro. Em seguida, tire
o pano posto no interior da estrutura de
plástico e deixe-o secar definitivamente no
forno durante 10 minutos a 100 °C.
Substitua o pano a cada 3 anos e sempre
que notar sinais de danos no tecido.
Type 15 - Filtro de carvão activo NÃO
lavável
A saturação do filtro de carvão activado
se verifica após um uso mais ou menos
prolongado em função do tipo de cozinha
e da regularidade da limpeza do filtro de
gorduras. Em todo caso, é necessário
substituir o cartucho no máximo cada 4
meses.
NÃO pode ser lavado ou regenerado.
32 progress
Substituição das lâmpadas
Desligar o aparelho da rede elétrica;
Atenção! Antes de tocar as lâmpadas,
certificar-se que estejam frias.
Usar somente lâmpadas de halogéneo
28W Ø35mm vela E14.
progress 33
EL - ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ
Ακολουθήστε αυστηρά τις οδηγίες που
αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Δεν
αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν
δυσχέρειες, ζημιές ή πυρκαγιές που
προκαλούνται και προέρχονται από την
μη τήρηση των οδηγιών που αναφέρονται
σε αυτό το εγχειρίδιο. Ο απορροφητήρας
έχει κατασκευαστεί για την απορρόφηση
καπνών και ατμών μαγειρέματος και έχει
σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση
Προηδοποιησεις
Προειδοποίηση! Μήν συνδέσετε τον
απορροφητήρα με το ρεύμα εάν η
εγκατάσταση δεν έχει τελειώσει.
Πριν από κάθε επέμβαση
καθαρισμού ή συντήρησης
αποσυνδέστε τον απορροφητήρα
απο το ρεύμα αφαιρώντας την πρίζα
ή διακόπτοντας την κεντρική παροχή
ρεύματος.
Πάντοτε να φοράτε γάντια
εργασίας για όλες τις επεμβάσεις
εγκατάστασης και συντήρησης.
Το παρόν προιόν δεν είναι κατάλληλο
για χρήση από παιδιά ή από
άτομα με μειωμένες αισθητήριες,
σωματικές ή πνευματικές ικανότητες
ή με έλλειψη κατάλληλης εμπειρίας
και γνώσης, εκτός και εάν αυτά
βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν
λάβει κατάλληλη εκπαίδευση ως
προς την χρήση του προιόντος από
ανθρώπους υπεύθυνους για την
προσωπική τους ασφάλεια.
Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί να
χρησιμοποιείται από ενήλικες, τα
παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε
να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με
την παρούσα συσκευή.
Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί να
χρησιμοποιείται από ενήλικες. Δεν
θα πρέπει να επιτρέπεται στα παιδιά
να πειράζουν το σύστημα ελέγχου ή
να παίζουν με την συσκευή.
Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ποτέ
ο απορροφητήρας εάν δεν είναι ορθά
εγκατεστημένη η σχάρα/πλέγμα!
Ο απορροφητήρας δεν πρέπει ΠΟΤΕ
να χρησιμοποιείται ως επιφάνεια
στήριξης εκτός και εάν είναι ρητά
ενδεδειγμένο.
Ο χώρος στον οποίο είναι
εγκατεστημένη η συσκευή πρέπει
να έχει ικανοποιητικό αερισμό,
όταν ο απορροφητήρας κουζίνας
χρησιμοποείται ταυτόχρονα με άλλες
συσκευές καύσης υγραερίου ή άλλα
καυστικά υλικά.
Το σύστημα αεραγωγού αυτής της
συσκευής δεν πρέπει να συνδέεται
με κανένα άλλο υπάρχον σύστημα
εξαερισμού που χρησιμοποιείται
για οποιοδήποτε άλλο λόγο όπως
την εκκένωση των καπνών που
δημιουργούνται από συσκευές
καύσης υγραερίου ή άλλων
καυστικών υλικών. Απαγορεύεται
αυστηρά το μαγείρεμα με φλόγες
κάτω από τον απορροφητήρα
Η χρήση ελεύθερης φλόγας προκαλεί
ζημιές στα φίλτρα και είναι δυνατόν
να προκαλέσει πυρκαγιά, γι’αυτό
πρέπει να αποφεύγεται σε κάθε
περίπτωση. Το τηγάνισμα πρέπει
να γίνεται κάτω από συνεχή έλεγχο
ώστε να αποφευχθεί η ανάφλεξη του
υπερθερμενόμενου λαδιού.
Οι προσβάσιμες επιφάνειες
του απορροφητήρα μπορεί να
υπερθερμανθούν σημαντικά εάν
χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα με
συσκευές μαγειρέματος.
Όσο αναφορά τα τεχνικά μέτρα και
τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να
εφαρμοστούν για την εκκένωση των
καπνών πρέπει να δοθεί μεγάλη
προσοχή σε ότι προβλέπεται από
τους κανονισμούς των αρμόδιων
τοπικών αρχών.
Ο απορροφητήρας πρέπει να
καθαρίζεται συστηματικά, τόσο
εσωτερικά όσο και εξωτερικά
(ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ
34 progress
ΜΗΝΑ). Αυτό πρέπει να γίνεται
σύμφωνα με τις οδηγίες συντήρησης
που παρέχονται στο παρόν
φυλλάδιο).
Η μη τήρηση των κανόνων
καθαρισμού του απορροφητήρα και
της αντικατάστασης και καθαρισμού
των φίλτρων επιφέρει κινδύνους
πυρκαγιάς.
Μην χρησιμοποιείτε ή αφήνετε τον
απορροφητήρα χωρίς τις λάμπες
σωστά τοποθετημένες γιατί υπάρχει
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
Δεν αναλαμβάνουμε καμια ευθύνη
για ενδεχόμενες βλάβες, ζημιές ή
πυρκαγιές που θα προκληθούν
στην συσκευή ως αποτέλσμα της
μη τήρησης των οδηγιών που
αναφέρονται σ’αυτό το εγχειρίδιο.
Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση
σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή
οδηγία 2002/96/ΕΕ σχετικά με
τα Απορριπτόμενα ηλεκτρικά και
ηλεκτρονικά εξαρτήματα (WEEE).
Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό
απορρίπτεται σωστά, θα βοηθήσετε
στην πρόληψη πιθανά αρνητικών
επιπτώσεων για το περιβάλλον και
την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα
μπορούσαν να δημιουργηθούν από
τον ακατάλληλο χειρισμό αυτού το
προϊόντος ως απόρριμμα.
Το σύμβολο
πάνω στο προϊόν,
ή στα έγγραφα που συνοδεύουν
το προϊόν, υποδεικνύει ότι αυτή η
συσκευή δεν μπορεί να θεωρηθεί
οικιακό απόρριμμα. Αντί για αυτό
θα πρέπει να παραδοθεί στο
κατάλληλο σημείο περισυλλογής για
την ανακύκλωση των ηλεκτρικών
και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων.
Η απόρριψή του πρέπει να
πραγματοποιείται τηρώντας την
τοπική νομοθεσία για την διάθεση
των απορριμμάτων.
Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες
σχετικά με την επεξεργασία, την
περισυλλογή και την ανακύκλωση
αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο
την τοπικής αυτοδιοίκησης, την
τοπική σας υπηρεσία αποκομιδής
οικιακών απορριμμάτων ή το
κατάστημα όπου αγοράσατε αυτό το
προϊόν.
Χρήση
Ο απορροφητήρας έχει σχεδιαστεί για την
χρήση του ως μοντέλο απορρόφησης και
εξαέρωσης στο εξωτερικό περιβάλλον
ή ως μοντέλο φιλτραρίσματος
εσωτερικής ανακύκλωσης
.
Εγκατασταση
Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ της
επιφάνειας της βάσης εστιών και του
κατώτερου μέρους του απορροφητήρα
κουζίνας δεν πρέπει να είναι μικρότερη
των 50εκ. στην περίπτωση ηλεκτρικών
κουζινών και των 65εκ στην περίπτωση
κουζινών υγραερίου ή μικτών.
Εάν οι οδηγίες εγκατάστασης για
βάση εστιών με αέριο καθορίζουν μια
μεγαλύτερη απόσταση, πρέπει να την
λάβετε υπόψη.
Η τάση των κεντρικών αγωγών
πρέπει να αντιστοιχεί σε αυτήν που
αναγράφεται στην χαρακτηριστική
ετικέτα, τοποθετημένη στο εσωτερικό
του απορροφητήρα. Εάν παρέχεται η
πρίζα, συνδέστε τον απορροφητήρα με
παροχή ρεύματος που, σύμφωνα με τους
προβλεπόμενους κανονισμούς, πρέπει
να βρίσκεται σε προσιτή ζώνη, ακόμη και
μετά την εγκατάσταση. Εάν δεν παρέχεται
η πρίζα (προβλεπόμενη σύνδεση
απευθείας με το ρεύμα) ή η πρίζα δεν
είναι σε προσβάσιμη ζώνη, ακόμη και
μετά την εγκατάσταση, εφαρμόστε έναν
διπολικό διακόπτη ώστε να πληρεί τους
κανόνες ασφαλείας που εξασφαλίζουν
την ολοκληρωμένη αποσύνδεση του
συστήματος σε περίπτωση υπέρτασης
(κατηγορίας ΙΙΙ), σύμφωνα με τις οδηγίες
και τους κανόνες εγκαταστάσεως.
progress 35
Προειδοποίηση! πριν συνδέσετε
το σύστημα του απορροφητήρα
με την ηλεκτρική εγκατάσταση και
βεβαιωθείτε για την σωστή του
λειτουργία, να ελέγχετε πάντοτε εάν
το καλώδιο σύνδεσης είναι ορθά
μονταρισμένο.
Ο απορροφητήρας έχει ένα ειδικό
ηλεκτρικό καλώδιο τροφοδοσίας. Σε
περίπτωση φθοράς του καλωδίου, ζητήστε
το από την υπηρεσία τεχνικής βοήθειας.
Λειτουργια
Χρησιμοποιήσε την μεγαλύτερη
ταχύτητα απορρόφησης σε περιπτώσεις
συμπυκνωμένων ατμών της κουζίνας.
Σας συνιστούμε να ανάβετε τον
απορροφητήρα 5 λεπτά πριν αρχίσει
το μαγείρεμα και να τον αφήνετε
σε λειτουργία κατά τη διάρκεια του
μαγειρέματος και για άλλα περίπου 15
λεπτά μετά το τέλος του μαγειρέματος.
4
2
3
1
1. ON/OFF φωτισμός
2. OFF μοτέρ
3. - 4. Ελάχιστη ισχύς απορρόφησης (3.) ,
μέγιστη (4.).
Συντηρηση
ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν από κάθε εργασία
συντήρησης, αποσυνδέστε τον
απορροφητήρα από το ηλεκτρικό
ρεύμα κλείνοντας τον διακόπτη του
και απενεργοποιώντας την ασφάλεια
στον ηλεκτρικό πίνακα.
Εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με το
ρεύμα μέσω πρίζας τότε αποσυνδέστε
το καλώδιο σύνδεσης από την πρίζα
ρευματοδότη.
Ο απορροφητήρας πρέπει να καθαρίζεται
συστηματικά, εσωτερικά και εξωτερικά
(τουλάχιστο με την ίδια συχνότητα
με την οποία γίνεται η συντήρηση
των φίλτρων για τα λίπη). Για τον
καθαρισμό χρησιμοποιήστε ένα υγρό
πανί με ουδέτερα υγρά απορρυπαντικά.
Αποφύγετε τη χρήση λειαντικών μέσων.
ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΛΚΟΟΛ!
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η μη
συμμόρφωση με τους κανόνες
καθαρισμού του απορροφητήρα και
της αντικατάστασης των φίλτρων
μπορεί να προκαλέσει κίνδυνους
πυρκαγιάς.
Για αυτό το λόγο σας συνιστούμε
να ακολουθείτε πιστά τις παρούσες
οδηγίες.
Ο κατασκευαστής αποποιείται κάθε
ευθύνη για πιθανές βλάβες του μοτέρ
ή ζημιών από πυρκαγιά που συνδέεται
με λανθασμένη συντήρηση ή στην μη
συμμόρφωση στις παρούσες οδηγίες
ασφαλείας.
36 progress
Φιλτρο για τα λιποι
Αντικατασταση λαμπες
Εικ. 1-16
Πρέπει να καθαρίζεται μια φορά τον
μήνα ( ή όταν το σύστημα ένδειξης
κορεσμού των φίλτρων – εάν προβλέπεται
στο μοντέλο που έχετε αποκτήσει
– δείχνει αυτή την αναγκαιότητα), με
απορρυπαντικά που δεν χαραζουν, είτε
στο χέρι ή στο πλυντήριο πιάτων το
οποίο πρέπει να ρυθμιστεί σε χαμηλή
θερμοκρασία και σε σύντομο κύκλο. Με το
πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων το φίλτρο
για τα λίπη μπορεί ελαφρώς να χάσει το
χρώμα του αλλά αυτό δεν μεταβάλλει τς
ιδιότητες φιλτραρίσματος.
Αποσυνδέστε τον απορροφητήρα από το
ηλεκτρικό ρεύμα.
Προειδοποίηση! Πρίν ακουμπήσετε
τις λάμπες βεβαιωθείτε ότι είναι
κρύες.
Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά λαμπτήρες
αλογόνου Ø35mm E14 28W.
Φιλτρο ανθρακα
(μονο για τον τυπο φιλτραρισματος)
Εικ. 15
Type 20 LONG LIFE - Φίλτρο ενεργού
άνθρακα που πλένεται
Το φιλτρο ανθρακα μπορει να πλυθει
καθε δυο μηνες , σε ζεστο νερο με ιδανικα
απορρυπαντικα η’ στο πλυντηριο πιατων
σε 65°C (εαν πλυθει στο πλυντηριο να γινει
τελειος κυκλος πλυσιματος χωρις πιατικα
μεσα). Αφαιρεσε το νερο που πλεοναζει
χωρις να καταστρεψεις το φιλτρο, μετα
βγαλε το στρωματακι που ειναι μεσα στο
πλαστικο πλαισιο και βαλτο στον φουρνο
για 10 λεπτα σε θερμοκρασια 100°C για
να το ξερανεις οριστικα. Αντικαταστησε το
στρωματακι καθε 3 χρονια και καθε φορα
που το πανι ειναι καταστραμμενο.
Type 15 - Φίλτρο ενεργού άνθρακα που
ΔΕΝ πλένεται
Ο κορεσμός του ενεργού άνθρακα συντελείται
λίγο πολύ από την παρατεταμένη χρήση
ανάλογα με τον τύπο του μαγειρέματος και
την συχνότητα καθαρισμού του φίλτρου για
τα λίπη.
Σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαία η
αντικατάσταση του φίλτρου τουλάχιστον
κάθε τέσσερις μήνες.
Το φίλτρο άνθρακα μπορεί να ΜΗΝ πλυθεί
ή να ανανεωθεί.
progress 37
RU - ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ У ЭКСПЛУАТАЦИИ
Производитель снимает с себя всякую
ответственность за неполадки, ущерб
или пожар, которые возникли при
использовании прибора вследствие
несоблюдения инструкций,
приведенных в данном руководстве.
Вытяжка служит для всасывания дыма
и пара при приготовлении пищи и
предназначена только для бытового
использования.
Внимание!
Внимание! Не подключайте
прибор к электрической сети, пока
операции по установке полностью
не завершены.
Прежде чем приступить к
операциям по очистке или уходу
отсоедините вытяжку от сети,
вынув вилку или выключив общий
выключатель электрической сети.
Для выполнения всех операций
по установке и уходу используйте
рабочие перчатки.
Дети или взрослые не должны
пользоваться вытяжкой, если
по своему физическому или
психическому состоянию не в
состоянии этого делать, или
если они не обладают знаниями
и опытом необходимыми для
правильного и безопасного
управления прибором.
Не оставляйте детей без
присмотра, чтобы они не играли с
прибором.
Не используйте вытяжку, если
решетка неправильно установлена!
Категорически запрещается
использовать вытяжку в качестве
опорной плоскости, если это
специально не оговорено.
Обеспечьте надлежащий
воздухообмен помещения,
когда Вы используете вытяжку в
кухне одновременно с другими
приборами на газу или на другом
горючем.
Вытягиваемый воздух не должен
выбрасываться наружу через
воздуховод, используемый для
выброса дымов от приборов с
газовым сжиганием или с питанием
другими горючими.
Категорически запрещается
готовить блюда над пламенем,
поскольку свободное пламя
может повредить фильтры и
стать причиной пожара; поэтому,
воздерживайтесь от этого в любом
случае.
Жаренье в большом количестве
масла должно производиться под
постоянным контролем, имея в
виду, что перегретое масло может
воспламеняться.
При использовании вместе с
прочими аппаратами для варки,
открытые части прибора могут
сильно нагреваться.
Что касается технических мер и
условий по технике безопасности
при отводе дымов, то
придерживайтесь строго правил,
предусмотренных регламентом
местных компетентных властей.
Производите периодическую
очистку вытяжки как внутри, так
и снаружи (ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ,
РАЗ В МЕСЯЦ с соблюдением
условий, которые специально
предусмотрены в инструкциях по
обслуживанию данного прибора).
Несоблюдение инструкций по
чистке вытяжки и по замене и
чистке фильтров может стать
причиной пожара.
Не используйте и не оставляйте
вытяжку без правильно
установленных лампочек в связи
с возможным риском удара
электрическим током.
Мы снимаем с себя всякую
ответственность за неполадки,
38 progress
ущерб или сгорание прибора
вследствие несоблюдения
инструкций, приведенных в данном
руководстве.
Данное изделие промаркировано
в соответствии с Европейской
директивой 2002/96/EC по
утилизации электрического и
электронного оборудования
(WEEE).
Обеспечив правильную
утилизацию данного изделия,
Вы поможете предотвратить
потенциальные негативные
последствия для окружающей
среды и здоровья человека.
Символ
на самом изделии или
сопроводительной документации
указывает, что при утилизации
данного изделия с ним нельзя
обращаться как с обычными
бытовыми отходами. Вместо
этого, его следует сдавать в
соответствующий пункт приемки
электрического и электронного
оборудования для последующей
утилизации.
Сдача на слом должна
производиться в соответствии
с местными правилами по
утилизации отходов.
За более подробной информацией
о правилах обращения с такими
изделиями, их утилизации и
переработки обращайтесь в
местные органы власти, в службу
по утилизации отходов или в
магазин, в котором Вы приобрели
данное изделие.
Эксплуатация
Вытяжка выполнена для применения
в исполнении с отводом наружу
или в исполнении с внутренней
рециркуляцией воздуха
.
Установка
Расстояние нижней грани вытяжки
над опорной плоскостью под сосуды
на кухонной плите должно быть не
менее 50cm – для электрических плит,
и не менее 65cm для газовых или
комбинированных плит.
Если в инструкциях по установке
газовой плиты оговорено большее
расстояние, то учтите это.
Напряжение сети должно
соответствовать напряжению,
указанному на табличке технических
данных, которая размещена внутри
прибора. Если вытяжка снабжена
вилкой, подключите вытяжку к
штепсельному разъему, отвечающему
действующим правилам, который
должен быть расположен в
легкодоступном месте, что можно
сделать и после установки. Если
же вытяжка не снабжена вилкой
(прямое подключения к сети), или
штепсельный разъем не расположен
в доступном месте, также и после
установки, то используйте надлежащий
двухполюсный выключатель,
обеспечивающий полное размыкание
сети при возникновении условий
перенапряжения 3-ей категории,
в соответствии с инструкциями по
установке.
Внимание! прежде чем
подключить к сети питания
электрическую систему
вытяжки и проверить исправное
функционирование ее убедитесь
в том, что кабель питания
правильно смонтирован.
Вытяжка имеет специальный кабель
электропитания; в случае повреждения
кабеля, необходимо заказать его в
службе по техническому обслуживанию.
Функционирование
Пользуйтесь интенсивным режимом
работы вытяжки в случае особо
высокой концентрации кухонных
испарений. Мы рекомендуем включить
progress 39
вытяжку за 5 минут до начала процесса
приготовления пищи и оставить ее
включенной в течение 15 минут по
окончании процесса.
4
2
3
1
1. ВКЛ/ВЫКЛ подсветки
2. ВЫКЛ электродвигателей
3. - 4. Производительность вытяжки,
минимальная (3.), максимальная (4.)
Уход
Внимание! Прежде чем выполнить
любую операцию по чистке или
техническому обслуживанию,
отсоедините вытяжку от
электросети, отсоединяя вилку или
главный выключатель помещения.
Вытяжка должна подвергаться частой
очистке как внутри, так и снаружи (по
крайней мере с той же периодичностью,
что и уход за фильтрами для задержки
жира). Для чистки используйте
специальную тряпку, смоченную
нейтральным жидким моющим
средством. Не применяйте средства,
содержащие абразивные материалы.
НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ СПИРТ!
Внимание: Не соблюдение
правил чистки прибора и замены
фильтров может привести к
риску возникновения пожара.
Поэтому рекомендуем соблюдать
приведенные инструкции.
Снимается любая ответственность в
связи с возможными повреждениями
двигателя и с пожарами, возникшими
вследствие неправильного ремонта
или несоблюдения вышеописанных
предупреждений.
Фильтры задержки жира
Рис. 1-16
Фильтр следует зачищать
ежемесячно (или когда система
индикации насыщения фильтров,
если она имеется в Вашей модели,
указывает на данную необходимость )
неагрессивными моющими средствами,
вручную или в посудомоечной машине
при низкой температуре и экономичном
цикле мытья.
При мытье в посудомоечной машине
может иметь место некоторое
обесцвечивание фильтра задержки
жира, но его фильтрующая
характеристика остается абсолютно
неизменной.
Угольный фильтр
(только в режиме рециркуляции)
Рис. 15
Type 20 LONG LIFE - Моющий
угольный фильтр
40 progress
Угольный
фильтр
можно
мыть
каждые два месяца в теплой воде с
надлежащими моющими средствами
или в посудомоечной машине при
температуре 65° С (в последнем
случае, выполните полный цикл мытья
без посуды внутри посудомоечной
машины).
Удалите излишек воды осторожно, чтобы
не повредить фильтр, затем снимите
подушку из пластмассовой рамы и
выдерживайте ее в печи в течение 10
минут при температуре 100° С для
обеспечения полной высушки.
Заменяйте
подушку каждые 3 года
и как только полотно окажется
поврежденным.
Type 15 - НЕ моющий угольный
фильтр
Насыщение
угольного
фильтра
происходит
по
истечении
более
или
менее
длительного
периода
эксплуатации, предопределяемого типом
кухни и периодичностью задержки жира.
В любом случае, заменяйте патрон по
крайней мере через каждые 4 месяца.
Угольный фильтр НЕ подлежит мойке
или регенерации.
Замена ламп
Отключите прибор от электросети.
Внимание! Прежде чем
прикасаться к лампам убедитесь в
том, что они остыли.
Используйте только галогенные лампы
свечки Ø35 мм E14 28Вт.
progress 41
΢ϴΑΎμϤϟ΍ ϞϳΪΒΗ
ϝΎόϔϟ΍ ϥϮΑήϜϟ΍ ΓΎϔμϣ
Δϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍ ΔϜΒθϟ΍ Ϧϋ ίΎϬΠϟ΍ Ϟμϓ΍
(ΔϴϔμΘϟΎΑ ΔϴϋϮϨϟ΍ ϲϓ ςϘϓ)
Ϧѧѧѧѧѧϣ Ϊѧѧѧѧѧϛ΄Θϟ΍ ΐѧѧѧѧѧΠϳ ΢ϴΑΎμѧѧѧѧѧϤϟ΍ βѧѧѧѧѧϤϟ ϞѧѧѧѧѧΒϗ ! ϪѧѧѧѧѧΒΘϧ΍
.ΓΩέΎΑ ΎϬϧ΃
ϊϤθѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϟΎΑ ΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϴϨϴΟϮϟΎϫ ΢ϴΑΎμѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣ ςѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϘϓ ϞϤόΘѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧγ΍
.Ø35mm E14 28W
15 ϞϜη
ϥϮѧѧѧѧѧѧѧѧΑήϛ Ε΍Ϋ ΓΎϔμѧѧѧѧѧѧѧѧϣ – Ϊѧѧѧѧѧѧѧѧϣϻ΍ ϞѧѧѧѧѧѧѧѧϳϮσ 20 ΝΫϮѧѧѧѧѧѧѧѧϤϧ
.ϞϴδϐϠϟ ΔϠΑΎϗ ϲΣ
˯ΎѧѧѧѧѧϤΑ ϦϳήϬѧѧѧѧѧη Ϟѧѧѧѧѧϛ ΔѧѧѧѧѧϴϧϮΑήϜϟ΍ ΓΎϔμѧѧѧѧѧϤϟ΍ ϞδѧѧѧѧѧϏ ϦѧѧѧѧѧϜϤϣ
ΕΎѧѧѧѧѧѧѧѧϳϼΟ ϲѧѧѧѧѧѧѧѧϓ ϭ΃ ΔΒѧѧѧѧѧѧѧѧγΎϨϣ ΔѧѧѧѧѧѧѧѧϔψϨϣ Ω΍ϮѧѧѧѧѧѧѧѧϤΑϭ ϦΧΎѧѧѧѧѧѧѧѧγ
Ϟδѧѧѧѧѧѧѧѧѧϐϟ΍ ϝΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧΣ ϲѧѧѧѧѧѧѧѧѧϓ ) ΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳΆϣ ΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧΟέΩ 65 Γέ΍ήѧѧѧѧѧѧѧѧѧΤΑ
ϲѧѧѧѧѧϓ ϥϮΤμѧѧѧѧѧϟ΍ ϥϭΪѧѧѧѧѧΑ ΔѧѧѧѧѧϠϣΎϜϟ΍ ΓέϭΪѧѧѧѧѧϟ΍ ωΎѧѧѧѧѧΒΗ΍ ΕΎѧѧѧѧѧϳϼΠϟΎΑ
.( ϞΧ΍Ϊϟ΍
ΪѧѧѧѧѧόΑ ϭ ˬ ΓΎϔμѧѧѧѧѧϤϟ΍ ΐѧѧѧѧѧϳήΨΗ ϥϭΪѧѧѧѧѧΑ ξ΋Ύѧѧѧѧѧϔϟ΍ ˯ΎѧѧѧѧѧϤϟ΍ ΢ѧѧѧѧѧϳί΍
ϞѧѧѧѧѧѧѧѧѧϜϴϬϟ΍ ϞѧѧѧѧѧѧѧѧѧΧ΍Ω ΪѧѧѧѧѧѧѧѧѧϤΟϮϤϟ΍ ΓϮθѧѧѧѧѧѧѧѧѧΤϟ΍ ωΰѧѧѧѧѧѧѧѧѧϧ΍ ϚѧѧѧѧѧѧѧѧѧϟΫ
ϖ΋ΎѧѧѧѧѧѧѧϗΩ 10 ΓΪѧѧѧѧѧѧѧϤϟ ϥήѧѧѧѧѧѧѧϔϟ΍ ϲѧѧѧѧѧѧѧϓ ΎϬόѧѧѧѧѧѧѧοϭϭ ϲϜϴΘѧѧѧѧѧѧѧγϼΒϟ΍
ϞϜθѧѧѧѧѧΑ ΎϬϔϴθѧѧѧѧѧϨΗ ϞѧѧѧѧѧΟ΃ Ϧѧѧѧѧѧϣ ΔѧѧѧѧѧϳΆϣ ΔѧѧѧѧѧΟέΩ 100 Γέ΍ήѧѧѧѧѧΤΑ
. ϲ΋ΎϬϧ
Γήѧѧѧѧѧѧϣ Ϟѧѧѧѧѧѧϛ ϲѧѧѧѧѧѧϓ ϭ Ε΍ϮϨѧѧѧѧѧѧγ ΙϼѧѧѧѧѧѧΛ Ϟѧѧѧѧѧѧϛ ΓϮθѧѧѧѧѧѧΤϟ΍ ϞϳΪѧѧѧѧѧѧΒΗ
.ϒϠΘϟ΍ ΕΎϣϼϋ ΎϬϴϠϋήϬψΗ ΎϣΪϨϋ
ήѧѧѧѧѧѧѧѧϴϏ ϲѧѧѧѧѧѧѧѧΣ ϥϮѧѧѧѧѧѧѧѧΑήϛ Ε΍Ϋ ΓΎϔμѧѧѧѧѧѧѧѧϣ – - 15 ΝΫϮѧѧѧѧѧѧѧѧϤϧ
.ϞϴδϐϠϟ ΔϠΑΎϗ
ΪѧѧѧѧѧѧѧόΑ ωΎΒѧѧѧѧѧѧѧηϻ΍ ΪѧѧѧѧѧѧѧΣ ϰѧѧѧѧѧѧѧϟ΍ ϞμѧѧѧѧѧѧѧΗ ΔѧѧѧѧѧѧѧϴϧϮΑήϜϟ΍ ΓΎϔμѧѧѧѧѧѧѧϤϟ΍
ϭ ΦΒѧѧѧѧѧτϟ΍ ωϮѧѧѧѧѧϧ ΐδѧѧѧѧѧΣ ϚѧѧѧѧѧϟΫϭ Ϊѧѧѧѧѧϣϻ΍ ϞѧѧѧѧѧϳϮσ ϝΎϤόΘѧѧѧѧѧγϻ΍
ΔϴϤΤθѧѧѧѧѧѧѧϟ΍ ΓΎϔμѧѧѧѧѧѧѧϤϟ΍ ϒѧѧѧѧѧѧѧϴψϨΗ Ϊѧѧѧѧѧѧѧϴϋ΍ϮϤΑ ΪѧѧѧѧѧѧѧϴϘΘϟ΍ ΐδѧѧѧѧѧѧѧΣ
ήѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϴϴϐΗ ΐѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΠϳ ϝ΍ϮѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΣϷ΍ Ϟѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϛ ϲѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϓ ϭ . ϡΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧψΘϧΎΑ
.ήΜϛϻ΍ ϰϠϋ ήϬη΃ 4 Ϟϛ ΓΪΣ΍ϭ Γήϣ ΔηϮσήΨϟ΍
ΎϬϤϴϣήΗ ΩΎόϳ ϭ΃ ϞδϐΗ ϥ΃ ϦϜϤϳ ϻ
42 progress
ΔϧΎϴμϟ΍
ϭ΃ ϒѧѧѧѧѧѧϴψϨΗ ΔѧѧѧѧѧѧϴϠϤϋ ϱ΄ѧѧѧѧѧѧΑ ˯ΪѧѧѧѧѧѧΒϟ΍ ϞѧѧѧѧѧѧΒϗ ! ϪѧѧѧѧѧѧΒΘϧ΍
ΔϜΒθѧѧѧѧѧѧϟ΍ Ϧѧѧѧѧѧѧϋ ςϔθѧѧѧѧѧѧϟ΍ ˯ΎѧѧѧѧѧѧτϏ Ϟμѧѧѧѧѧѧϓ΍ ΔϧΎϴѧѧѧѧѧѧλ
έΎѧѧѧѧѧѧѧϴΘϟ΍ ϊѧѧѧѧѧѧѧτϘΑ ϭ΃ Δθѧѧѧѧѧѧѧϴϔϟ΍ ωΰѧѧѧѧѧѧѧϨΑ Δѧѧѧѧѧѧѧϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍
.ϦϜδϤϠϟ ϲδϴ΋ήϟ΍ ϲ΋ΎΑήϬϜϟ΍
ήϤΘδѧѧѧѧѧѧѧѧϣ ϞϜθѧѧѧѧѧѧѧѧΑ ςϔθѧѧѧѧѧѧѧѧϟ΍ ˯ΎѧѧѧѧѧѧѧѧτϏ ϒѧѧѧѧѧѧѧѧϴψϨΘΑ ΢μѧѧѧѧѧѧѧѧϨϳ
ϞϳΪѧѧѧѧѧѧΒΗ ΎѧѧѧѧѧѧϬϴϓ ϢΘѧѧѧѧѧѧϳ ϲѧѧѧѧѧѧΘϟ΍ ΕΎѧѧѧѧѧѧϗϭϻ΍ βѧѧѧѧѧѧϔϧ ϲѧѧѧѧѧѧϓ ΎѧѧѧѧѧѧΒϳήϘΗ)
Ϧѧѧѧѧѧѧѧѧϣ ϭ΃ ϞΧ΍Ϊѧѧѧѧѧѧѧѧϟ΍ Ϧѧѧѧѧѧѧѧѧϣˬ ˯΍Ϯѧѧѧѧѧѧѧѧγ (ΔѧѧѧѧѧѧѧѧϴϨϫΪϟ΍ ϲϓΎμѧѧѧѧѧѧѧѧϤϟ΍
ΔѧѧѧѧѧѧѧѧϠϠΒϣ εΎѧѧѧѧѧѧѧѧϤϗ Δѧѧѧѧѧѧѧѧότϗ ϞϤόΘѧѧѧѧѧѧѧѧγ΍ ϒѧѧѧѧѧѧѧѧϴψϨΘϠϟ .ΝέΎѧѧѧѧѧѧѧѧΨϟ΍
.ϱΩΎϴΣ ϒψϨϣ Ϟ΋ΎδΑ
ΩΓΎѧѧѧѧѧѧϣ ϰѧѧѧѧѧѧϠϋ ϱϮѧѧѧѧѧѧΘΤΗ ϲѧѧѧѧѧѧΘϟ΍ Ω΍ϮѧѧѧѧѧѧϤϟ΍ ϝΎϤόΘѧѧѧѧѧѧγ΍ ΐѧѧѧѧѧѧϨΠΗ
! ϝϮΤϜϟ΍ ϞϤόΘδΗ ϻ .ΔηΩΎΧ
ήѧѧѧѧѧѧϴϴϐΗϭ ίΎѧѧѧѧѧѧϬΠϟ΍ ϒѧѧѧѧѧѧϴψϨΗ Ϊѧѧѧѧѧѧϋ΍Ϯϗ ϞѧѧѧѧѧѧϫΎΠΗ:ϪѧѧѧѧѧѧΒΘϧ΍
Ϛϟάѧѧѧѧѧѧϟ .ϖѧѧѧѧѧѧϳήΤϟ΍ έΎѧѧѧѧѧѧτΧ΃ ϰѧѧѧѧѧѧϟ΍ ϱΩΆѧ ѧѧѧѧϳ ϲϓΎμѧѧѧѧѧѧϤϟ΍
.ΔΣήΘϘϤϟ΍ ΕΎϤϴϠόΘϟ΍ ωΎΒΗΎΑ ΢μϨϧ
ϝΎѧѧѧѧѧϤΘΣ΍ Ϧѧѧѧѧѧϋ ΔѧѧѧѧѧΠΗΎϧ ΔϴϟϭΆδѧѧѧѧѧϣ Δѧѧѧѧѧϳ΃ ΞΘѧѧѧѧѧϨϤϟ΍ ϞѧѧѧѧѧϤΤΘϳ ϻ
ΔϧΎϴѧѧѧѧѧѧλ Ϧѧѧѧѧѧѧϋ ϢΟΎѧѧѧѧѧѧϧ ϖѧѧѧѧѧѧϳήΣ ˬ ϙήѧѧѧѧѧѧΤϤϟ΍ ϲѧѧѧѧѧѧϓ ΐѧ ѧѧѧѧτϋ
ΕΎѧѧѧѧѧѧѧѧϬϴΒϨΘϟ΍ϭ ΕΎѧѧѧѧѧѧѧѧψΣϼϤϟ΍ ϝΎѧѧѧѧѧѧѧѧϤϫ΍ ϭ΃ ΔѧѧѧѧѧѧѧѧϤ΋ϼϣ ήѧѧѧѧѧѧѧѧϴϏ
.ϩϼϋ΃ ΓέϮϛάϤϟ΍
ϥϮϫΪϠϟ ΓΩΎπϤϟ΍ ΓΎϔμϤϟ΍
16-1 ϞϜη
ϭ΃) ήϬθѧ ѧѧѧѧѧϟ΍ ϲѧѧѧѧѧѧѧϓ Γήѧѧѧѧѧѧѧϣ ΓΎϔμѧѧѧѧѧѧѧϤϟ΍ ϒѧ ѧѧѧѧѧϴψϨΗ ϥ΃ ΐѧѧѧѧѧѧѧΠϳ
ϰѧѧѧѧѧѧѧϟ΍ ϲϓΎμѧѧѧѧѧѧѧϤϟ΍ ϊΒθѧѧѧѧѧѧѧΗ ΓέΎѧ ѧѧѧѧѧη΍ ϡΎѧѧѧѧѧѧѧψϧ ήϴθѧѧѧѧѧѧѧϳ ΎϣΪѧѧѧѧѧѧѧϨϋ
-ϰѧѧѧѧѧϨΘϘϤϟ΍ ωϮѧѧѧѧѧϨϟ΍ ϲѧѧѧѧѧϓ ΎѧѧѧѧѧόϗϮΘϣ ϥΎѧѧѧѧѧϛ ΍Ϋ· –ϚѧѧѧѧѧϟΫ Γέϭήѧѧѧѧѧο
ϭ΃ ΎϳϭΪѧѧѧѧѧѧѧϳ ˬεΩΎѧѧѧѧѧѧѧΧ ήѧѧѧѧѧѧѧϴϏ ϒѧѧѧѧѧѧѧψϨϤΑ ϚѧѧѧѧѧѧѧϟΫ ϥϮѧѧѧѧѧѧѧϜϳϭ (
ϞϴδѧѧѧѧѧѧϏ ΓέϭΪѧѧѧѧѧѧΑ ϭ ΔπѧѧѧѧѧѧϔΨϨϣ Γέ΍ήѧѧѧѧѧѧΤΑ ϲѧѧѧѧѧѧϧ΍ϭϷ΍ ΔϟΎδѧѧѧѧѧѧϐΑ
.Γήϴμϗ
ϥϮѧѧѧѧѧѧϟ ήѧѧѧѧѧѧϴϐΘϳ ϥ΍ ϦѧѧѧѧѧѧϜϤϳ ϲѧѧѧѧѧѧϧ΍ϭϷ΍ ΔϟΎδѧѧѧѧѧѧϐΑ Ϟδѧѧѧѧѧѧϐϟ΍ ΪѧѧѧѧѧѧϨϋ
ϦѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϜϟ ϭ ϥϮϫΪѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϠϟ ΓΩΎπѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϤϟ΍ ΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϴϧΪόϤϟ΍ ΓΎϔμѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϤϟ΍
.Ύότϗ ήϴϐΘΗ ϻ ΔϴϔμΘϟ΍ Ε΍ΰϴϤϣ
ΐϴϛήΘϟ΍ ΔϘϳήσ
ΪѧόϤϟ΍ ίΎϬΠϟ΍ ϰϠϋ Δϴϋϭϼϟ ΩΎϨΘγϻ΍ ΢τγ ϦϴΑ ΔϓΎδϣ ϰϧΩ΃ ϥ·
ϻ΍ ΐѧѧΠϳ ˬΦΒѧτϤϟ΍ ςϔѧѧη ˯ΎѧτϏ Ϧѧϣ ϲϠϔδѧѧϟ΍ ϢδѧϘϟ΍ ϭ ΦΒѧτϠϟ
Ϣѧγ 65 Ϧѧϋϭ Δѧϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍ Ϊѧϗ΍ϮϤϟ΍ ϝΎѧΣ ϲѧϓ Ϣγ 50 Ϧϋ ϞϘΗ
.ΔτϠΘΨϤϟ΍ ϭ΃ ίΎϐϟΎΑ ϞϤόΗ Ϊϗ΍Ϯϣ ϝΎΣ ϲϓ
ΐѧѧϟΎτΗ ίΎѧѧϐϟ΍ ϰѧѧϠϋ ΦΒѧѧτϟ΍ ίΎѧѧϬΟ ΐѧѧϴϛήΗ ΕΎѧѧϤϴϠόΗ ΖѧѧϧΎϛ ΍Ϋ΍
.έΎΒΘϋϻ΍ ϦϴόΑ ϚϟΫ άΧ΃ ΐΠϳ ˬϰμϗ΍ ΔϓΎδϤΑ
ΔΒѧѧѧѧѧѧѧγΎϨϣ Δѧѧѧѧѧѧѧϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍ ΔϜΒθѧѧѧѧѧѧѧϟ΍ ΓέΪѧѧѧѧѧѧѧϗ ϥϮѧѧѧѧѧѧѧϜΗ ϥ΃ ΐѧѧѧѧѧѧѧΠϳ
΍Ϋ΍ .ϞΧ΍Ϊѧѧѧѧѧѧѧϟ΍ ϲѧѧѧѧѧѧѧϓ ΔѧѧѧѧѧѧѧΑϮΘϜϤϟ΍ ςϔθѧѧѧѧѧѧѧϟ΍ ˯ΎѧѧѧѧѧѧѧτϏ ΕΎϔμѧ ѧѧѧѧѧϟ
ΓήѧѧѧѧѧѧηΎΒϣ ϪϠѧѧѧѧѧѧλϭ ΐѧѧѧѧѧѧΠϳ ΔθѧѧѧѧѧѧϴϔΑ ΍ΰѧѧѧѧѧѧϬΠϣ ίΎѧѧѧѧѧѧϬΠϟ΍ ϥΎѧѧѧѧѧѧϛ
Ϊѧѧѧѧѧѧѧϋ΍ϮϘϠϟ ΔѧѧѧѧѧѧϘΑΎτϣ ΕϼѧѧѧѧѧѧλϮΑ ϲ΋ΎѧѧѧѧѧѧΑήϬϜϟ΍ ςѧѧѧѧѧѧΨϟ΍ ϰѧѧѧѧѧѧϠϋ
ϝΎѧѧѧѧѧϨϤϟ΍ ΔϠϬѧѧѧѧѧγ Δθѧѧѧѧѧϴϔϟ΍ ϥϮѧѧѧѧѧϜΗ ϥ΃ ΐѧѧѧѧѧΠϳϭ ΎѧѧѧѧѧϬΑ ϝϮѧѧѧѧѧϤόϤϟ΍
Ύѧѧѧѧϣ΃ϭ .ςϔθѧѧѧѧϟ΍ ˯ΎѧѧѧѧτϏ ΐѧѧѧѧϴϛήΗ Ϧѧѧѧѧϣ ˯ΎѧѧѧѧϬΘϧϻ΍ ΪѧѧѧѧόΑ ϰѧѧѧѧΘΣϭ
ήѧѧѧѧѧηΎΒϣ Ϟѧѧѧѧѧλϭ) ΔθѧѧѧѧѧϴϔΑ ΰѧѧѧѧѧϬΠϣ ήѧѧѧѧѧϴϏ ίΎѧѧѧѧѧϬΠϟ΍ ϥΎѧѧѧѧѧϛ ΍Ϋ΍
ϪϠѧѧѧѧѧλϭ ΐѧѧѧѧѧΠϴϓ ˬϝΎѧѧѧѧѧϨϤϟ΍ ΔϠϬѧѧѧѧѧγ ήѧѧѧѧѧϴϏ ϩάѧѧѧѧѧϫ ϭ΃ (ΔϜΒθѧѧѧѧѧϟΎΑ
ΡΎѧѧѧѧѧѧΘϔϣ ϖѧѧѧѧѧѧϳήσ Ϧѧѧѧѧѧѧϋ ϲ΋ΎѧѧѧѧѧѧΑήϬϜϟ΍ ςѧѧѧѧѧѧΨϟ΍ ϰѧѧѧѧѧѧϠϋ ΓήѧѧѧѧѧѧηΎΒϣ
Ϧѧѧѧѧѧѧϋ ϞѧѧѧѧѧѧϣΎϜϟ΍ Ϟμѧѧѧѧѧѧϔϟ΍ ϦϤπѧѧѧѧѧѧϳ ΐѧѧѧѧѧѧγΎϨϣ ϲ΋ΎѧѧѧѧѧѧϨΛ Ϟμѧѧѧѧѧѧϓ
ΓΪѧѧѧѧѧѧѧѧ΋΍ΰϟ΍ ΔѧѧѧѧѧѧѧϟϮϤΤϟ΍ ΕϻΎѧѧѧѧѧѧѧΣ ϲѧѧѧѧѧѧѧϓ Δѧѧѧѧѧѧѧϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍ ΔϜΒθѧѧѧѧѧѧѧϟ΍
.ΐϴϛήΘϟ΍ Ϧϴϧ΍Ϯϗ ϊϣ ΎϘΑΎτΗ ϚϟΫϭ ˬIII ΔΟέΩ
ϲ΋ΎѧѧѧѧѧѧΑήϬϜϟ΍ έΎѧѧѧѧѧѧϴΘϟ΍ Ϟѧѧѧѧѧѧλϭ ΓΩΎѧѧѧѧѧѧϋ· ϞѧѧѧѧѧѧΒϗ ! ϪѧѧѧѧѧѧΒΘϧ΍
ΐѧѧѧѧѧѧѧѧΠϳ ˬ΢ϴΤμѧѧѧѧѧѧѧѧϟ΍ ϞϴϐθѧѧѧѧѧѧѧѧΘϟ΍ ΔѧѧѧѧѧѧѧѧΒϗ΍ήϣϭ ίΎѧѧѧѧѧѧѧѧϬΠϠϟ
ΐѧѧѧѧѧϛήϣ ϲ΋ΎѧѧѧѧѧΑήϬϜϟ΍ ϚϠδѧѧѧѧѧϟ΍ ϥ΃ Ϧѧѧѧѧѧϣ ΎѧѧѧѧѧϤ΋΍Ω Ϊѧѧѧѧѧϛ΄Θϟ΍
.ΔΤϴΤλ ΔϘϳήτΑ
ϝΎѧѧѧѧѧѧΣ ϲѧѧѧѧѧѧϓ ˬιΎѧѧѧѧѧѧΧ ΪѧѧѧѧѧѧϳϭΰΗ ϚϠδѧѧѧѧѧѧΑ ΰѧѧѧѧѧѧϬΠϣ ˯ΎѧѧѧѧѧѧτϏ ϥ·
.Δ˷ϴϨϔϟ΍ ΓΪϋΎδϤϟ΍ Ϣδϗ Ϧϣ ϪΒϠσ ΐΠϳ ϩέήπΗ
ϞϤόϟ΍ Δϴϟ΁
ΔѧѧѧѧѧѧѧѧλΎΧ ΕϻΎѧѧѧѧѧѧѧѧΣ ϲѧѧѧѧѧѧѧѧϓ ϯϮμѧѧѧѧѧѧѧѧϘϟ΍ Δϋήδѧѧѧѧѧѧѧѧϟ΍ ϞϤόΘѧѧѧѧѧѧѧѧγ΍
ρΎϔθѧѧѧѧѧѧϟ΍ ϝΎόѧѧѧѧѧѧηΎΑ ΢μѧѧѧѧѧѧϨϧ ΎѧѧѧѧѧѧϤϛ .ΦΒѧѧѧѧѧѧτϟ΍ έΎѧѧѧѧѧѧΨΑ ϒΛΎѧѧѧѧѧѧϜΘϟ
ΓΪѧѧѧѧѧѧϤϟ ϼϐΘθѧѧѧѧѧѧϣ ϪѧѧѧѧѧѧϛήΗ ϭ ΦΒѧѧѧѧѧѧτϟ΍ ˯ΪѧѧѧѧѧѧΑ ϞѧѧѧѧѧѧΒϗ ϖ΋ΎѧѧѧѧѧѧϗΩ 5
.ΦΒτϟ΍ Ϧϣ ˯ΎϬΘϧϻ΍ ΪόΑ ΔϘϴϗΩ 15 ϲϟ΍ϮΣ
4
2
3
1
˯΍ϮοϷ΍ ON/OFF .1
. ΕΎϛ˷ήΤϤϟ΍ OFF .2
.(.4) ϯϮμϘϟ΍ ˬ (.3) ΎϴϧΪϟ΍ ςϔθϟ΍ Γ˷Ϯϗ .4 – .3
progress 43
΢ϴΑΎμϤϟ΍ ϞϳΪΒΗ
ϝΎόϔϟ΍ ϥϮΑήϜϟ΍ ΓΎϔμϣ
Δϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍ ΔϜΒθϟ΍ Ϧϋ ίΎϬΠϟ΍ Ϟμϓ΍
(ΔϴϔμΘϟΎΑ ΔϴϋϮϨϟ΍ ϲϓ ςϘϓ)
Ϧѧѧѧѧѧϣ Ϊѧѧѧѧѧϛ΄Θϟ΍ ΐѧѧѧѧѧΠϳ ΢ϴΑΎμѧѧѧѧѧϤϟ΍ βѧѧѧѧѧϤϟ ϞѧѧѧѧѧΒϗ ! ϪѧѧѧѧѧΒΘϧ΍
.ΓΩέΎΑ ΎϬϧ΃
ϊϤθѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϟΎΑ ΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϴϨϴΟϮϟΎϫ ΢ϴΑΎμѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣ ςѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϘϓ ϞϤόΘѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧγ΍
.Ø35mm E14 28W
15 ϞϜη
ϥϮѧѧѧѧѧѧѧѧΑήϛ Ε΍Ϋ ΓΎϔμѧѧѧѧѧѧѧѧϣ – Ϊѧѧѧѧѧѧѧѧϣϻ΍ ϞѧѧѧѧѧѧѧѧϳϮσ 20 ΝΫϮѧѧѧѧѧѧѧѧϤϧ
.ϞϴδϐϠϟ ΔϠΑΎϗ ϲΣ
˯ΎѧѧѧѧѧϤΑ ϦϳήϬѧѧѧѧѧη Ϟѧѧѧѧѧϛ ΔѧѧѧѧѧϴϧϮΑήϜϟ΍ ΓΎϔμѧѧѧѧѧϤϟ΍ ϞδѧѧѧѧѧϏ ϦѧѧѧѧѧϜϤϣ
ΕΎѧѧѧѧѧѧѧѧϳϼΟ ϲѧѧѧѧѧѧѧѧϓ ϭ΃ ΔΒѧѧѧѧѧѧѧѧγΎϨϣ ΔѧѧѧѧѧѧѧѧϔψϨϣ Ω΍ϮѧѧѧѧѧѧѧѧϤΑϭ ϦΧΎѧѧѧѧѧѧѧѧγ
Ϟδѧѧѧѧѧѧѧѧѧϐϟ΍ ϝΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧΣ ϲѧѧѧѧѧѧѧѧѧϓ ) ΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳΆϣ ΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧΟέΩ 65 Γέ΍ήѧѧѧѧѧѧѧѧѧΤΑ
ϲѧѧѧѧѧϓ ϥϮΤμѧѧѧѧѧϟ΍ ϥϭΪѧѧѧѧѧΑ ΔѧѧѧѧѧϠϣΎϜϟ΍ ΓέϭΪѧѧѧѧѧϟ΍ ωΎѧѧѧѧѧΒΗ΍ ΕΎѧѧѧѧѧϳϼΠϟΎΑ
.( ϞΧ΍Ϊϟ΍
ΪѧѧѧѧѧόΑ ϭ ˬ ΓΎϔμѧѧѧѧѧϤϟ΍ ΐѧѧѧѧѧϳήΨΗ ϥϭΪѧѧѧѧѧΑ ξ΋Ύѧѧѧѧѧϔϟ΍ ˯ΎѧѧѧѧѧϤϟ΍ ΢ѧѧѧѧѧϳί΍
ϞѧѧѧѧѧѧѧѧѧϜϴϬϟ΍ ϞѧѧѧѧѧѧѧѧѧΧ΍Ω ΪѧѧѧѧѧѧѧѧѧϤΟϮϤϟ΍ ΓϮθѧѧѧѧѧѧѧѧѧΤϟ΍ ωΰѧѧѧѧѧѧѧѧѧϧ΍ ϚѧѧѧѧѧѧѧѧѧϟΫ
ϖ΋ΎѧѧѧѧѧѧѧϗΩ 10 ΓΪѧѧѧѧѧѧѧϤϟ ϥήѧѧѧѧѧѧѧϔϟ΍ ϲѧѧѧѧѧѧѧϓ ΎϬόѧѧѧѧѧѧѧοϭϭ ϲϜϴΘѧѧѧѧѧѧѧγϼΒϟ΍
ϞϜθѧѧѧѧѧΑ ΎϬϔϴθѧѧѧѧѧϨΗ ϞѧѧѧѧѧΟ΃ Ϧѧѧѧѧѧϣ ΔѧѧѧѧѧϳΆϣ ΔѧѧѧѧѧΟέΩ 100 Γέ΍ήѧѧѧѧѧΤΑ
. ϲ΋ΎϬϧ
Γήѧѧѧѧѧѧϣ Ϟѧѧѧѧѧѧϛ ϲѧѧѧѧѧѧϓ ϭ Ε΍ϮϨѧѧѧѧѧѧγ ΙϼѧѧѧѧѧѧΛ Ϟѧѧѧѧѧѧϛ ΓϮθѧѧѧѧѧѧΤϟ΍ ϞϳΪѧѧѧѧѧѧΒΗ
.ϒϠΘϟ΍ ΕΎϣϼϋ ΎϬϴϠϋήϬψΗ ΎϣΪϨϋ
ήѧѧѧѧѧѧѧѧϴϏ ϲѧѧѧѧѧѧѧѧΣ ϥϮѧѧѧѧѧѧѧѧΑήϛ Ε΍Ϋ ΓΎϔμѧѧѧѧѧѧѧѧϣ – - 15 ΝΫϮѧѧѧѧѧѧѧѧϤϧ
.ϞϴδϐϠϟ ΔϠΑΎϗ
ΪѧѧѧѧѧѧѧόΑ ωΎΒѧѧѧѧѧѧѧηϻ΍ ΪѧѧѧѧѧѧѧΣ ϰѧѧѧѧѧѧѧϟ΍ ϞμѧѧѧѧѧѧѧΗ ΔѧѧѧѧѧѧѧϴϧϮΑήϜϟ΍ ΓΎϔμѧѧѧѧѧѧѧϤϟ΍
ϭ ΦΒѧѧѧѧѧτϟ΍ ωϮѧѧѧѧѧϧ ΐδѧѧѧѧѧΣ ϚѧѧѧѧѧϟΫϭ Ϊѧѧѧѧѧϣϻ΍ ϞѧѧѧѧѧϳϮσ ϝΎϤόΘѧѧѧѧѧγϻ΍
ΔϴϤΤθѧѧѧѧѧѧѧϟ΍ ΓΎϔμѧѧѧѧѧѧѧϤϟ΍ ϒѧѧѧѧѧѧѧϴψϨΗ Ϊѧѧѧѧѧѧѧϴϋ΍ϮϤΑ ΪѧѧѧѧѧѧѧϴϘΘϟ΍ ΐδѧѧѧѧѧѧѧΣ
ήѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϴϴϐΗ ΐѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΠϳ ϝ΍ϮѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΣϷ΍ Ϟѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϛ ϲѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϓ ϭ . ϡΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧψΘϧΎΑ
.ήΜϛϻ΍ ϰϠϋ ήϬη΃ 4 Ϟϛ ΓΪΣ΍ϭ Γήϣ ΔηϮσήΨϟ΍
ΎϬϤϴϣήΗ ΩΎόϳ ϭ΃ ϞδϐΗ ϥ΃ ϦϜϤϳ ϻ
44 progress
TR - MONTAJ VE KULLANIM TALIMATLARI
Bu el kitabında belirtilen talimatlara
adım adım riayet ediniz. Üretici, bu
el kitabında yar alan talimatlara riayet
etmemekten kaynaklanan olası arızalara,
sebep olunan hasar veya yangınlara ilişkin
hiçbir sorumluluk kabul etmez. Davlumbaz
yemek pişirilirken ortaya çıkan duman ve
buharın çekilmesi amacıyla ve sadece
evlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Dikkat
UYARI! Kurulum işlemi
tamamlanıncaya kadar cihazı fişe
takmayın.
Her türlü temizlik veya bakım
işleminden önce, davlumbazın fişini
çekmek veya evin ana şalterine
olan bağlantısını kesmek suretiyle
davlumbazın elektrik bağlantısını kesin.
Cihaz, gözetim altında bulunmadıkları
veya güvenliklerinden sorumlu bir
şahıs tarafından cihazın kullanımıyla
ilgili eğitim almadıkları sürece, çocuklar
veya yetersiz fiziksel, duyusal veya
akli yeteneğe sahip kişiler ya da
tecrübe veya teknik bilgi eksikliği olan
şahıslar tarafından kullanılacak şekilde
tasarlanmamıştır.
Çocuklar, cihazla oynamadıklarından
emin olmak için izlenmelidir.
Rahatsız edici bir sürtünme sesi
duyulmaksızın takılan davlumbazları
asla kullanmayın!
Davlumbaz, özellikle belirtilmedikçe
ASLA destek yüzeyi olarak
kullanılmamalıdır.
Mutfak davlumbazı, diğer yanma
gazları veya yakıtları kullanan cihazlarla
birlikte kullanıldığında oda yeterli
şekilde havalandırılmalıdır.
Emilen hava, gaz veya diğer yakıtları
yakan cihazların ürettiği dumanların
atılması için kullanılan bir boruya
verilmemelidir.
Davlumbazın altında alevli pişirme
kesinlikle yasaktır.
Açığa çıkan alevlerin filtrelere zarar
vermesi ve yangın riski açısından açık
alevden sakının.
Her türlü kızartma, yağın aşırı kızmasını
ve alevlenmesini engelleyecek şekilde
dikkatle yapılmalıdır.
Erişilebilir parçalar, pişirme cihazarı ile
kullanıldıklarında sıcak olabilirler.
Duman tahliyesi için kabul edilen teknik
ve güvenlik önlemler söz konusu
olduğunda, yetkili makamlar tarafından
sunulanları yakından takip etmek
önemli bir husustur.
Davlumbaz, hem içten hem dıştan
düzenli olarak temizlenmelidir (AYDA
EN AZ BİR DEFA, bu el kitabında
sunulan bakım talimatları ile uyum
içinde ilerlemek için gereklidir).
Davlumbaz ve filtre ile ilgili talimatlara
uyulmaması yangın riskine neden olur.
Olası elektrik şoklarından kaçınmak
için lamba düzgün biçimde takılmadan
davlumbazı kullanmayın veya bu
durumda bırakmayın.
Üretici, bu el kitabında yer alan
talimatlara uyulmamasından
kaynaklanan cihaz arızaları, hasarları
ve yangınlara karşı sorumluluk kabul
etmez.
Bu cihaz, 2002/96/EC sayılı
Avrupa Atık Elektrik ve Elektronik
Ekipman Yönergesi (WEEE) uyarınca
işaretlenmiştir. Bu ürünün uygun bir
şekilde atılmasını sağladığınız takdirde,
çevre ve insan sağlığı açısından söz
konusu ürünün uygunsuz bir şekilde
işleme tabi tutulması sonucu ortaya
çıkabilecek olası olumsuz etkileri
önlemiş olacaksınız.
Ürün ya da ürün ile beraber verilen
belgeler üzerinde bulunan
sembolü, bu cihazın evsel bir atık
olarak görülmemesi gerektiğine
işaret eder. Cihaz, bu tip elektrikli ve
elektronik cihazların atıldığı dönüşümlü
toplama noktasına teslim edilmelidir.
Atıkları yok etme işlemi, atık yok etme
progress 45
konusunda çevre ile ilgili mevcut
yerel düzenlemeler doğrultusunda
gerçekleştirilmelidir.
Bu ürünün geri dönüşüm koşulları
hakkında ayrıntılı bilgi için, hudutları
içinde bulunduğunuz belediyenin ilgili
dairesine, atık yok etme servisine veya
ürünün satıcısına danışın.
Çalıştırma
Mutfakta aşırı buhar oluşması halinde
yüksek emme hızından yararlanınız.
Yemek pişirmeye başlamadan önce ocak
davlumbazı emme ünitesinin 5 dakika açık
tutulması, pişirme esnasında ve pişirme
işlemi sona erdikten sonra ise 15 dakika
daha çalışır durumda bırakılması önerilir.
Kullanım
Davlumbaz dışarı tahliye yapan aspiratör
versiyonunda
4
2
3
, yada dahilde devir
daimli filtre eden versiyonunda
kullanılmalıdır.
1
Kurulum
Ocağın üzerindeki pişirme kapları için
destek yüzeyleri ile ocak davlumbazının en
alçak kısmı arasındaki minimum mesafe,
elektrikli ısıtıcılardan 50 cm, gaz veya gazlaelektrikle çalışan ocaklardan 65 cm’den az
olmamalıdır.
Gazlı ocakların kurulumuyla ilgili olarak
talimatlarda daha fazla mesafe belirtiliyorsa,
buna bağlı kalınmalıdır.
Ana güç kaynağı davlumbazın içinde
yer alan plakada belirtilen değere uygun
olmalıdır. Davlumbazı varsa bir fiş ile mevcut
düzenlemelere uygun bir prize takıp
erişilebilir bir alana yerleştiriniz. Kurulumdan
sonra da eğer cihazın fişi yok ise (doğrudan
şebeke bağlantısı) veya priz erişilebilir bir
yerde değilse, aşırı akım kategorisi III ile ilgili
koşullar altında ana kablonun bağlantısının
tamamen kesilmesini sağlayan, standartlara
uygun çift kutuplu bir anahtar kullanın.
Uyarı: Davlumbazı ana güç kaynağına
yeniden bağlamadan ve etkin şekilde
çalıştığını kontrol etmeden önce, ana
güç kaynağı kablosunun düzgün takılıp
takılmadığını denetleyin.
Davlumbaz özel bir elektrik kablosuna
sahiptir; Bu kablonun hasar görmesi
durumunda yetkili teknik servise başvurun.
1. Işıklar AÇIK/KAPALI
2. Motorlar KAPALI
3. - 4. Minimum emme gücü (3.),
maksimum (4.).
Bakım
DİKKAT! Herhangi bir bakım işlemini
gerçekleştirmeden önce, davlumbazı
elektrik şebekesinden ayırınız.
Cihaz bir fiş ve soketle bağlı ise, fiş prizden
çekilmelidir.
Davlumbazın içi ve dışı düzenli olarak (en az
yağ filtrelerinin bakımı için gerçekleştirdiğiniz
sıklıkta) temizlenmelidir.
Ilık suya batırılmış bir bez ve nötr sıvı
deterjanla temizleyiniz. Aşındırıcı ürünler
kullanmayınız. ALKOL KULLANMAYINIZ!
Uyarı: Davlumbaza ilişkin
temel temizleme talimatlarının
yerine getirilmemesi ve filtrelerin
değiştirilmemesi yangına neden olabilir.
Bu nedenle, söz konusu talimatlara
uymanızı öneririz. Üretici, uygun olmayan
bakımdan veya yukarıda belirtilen güvenlik
tavsiyelerine uymamaktan kaynaklanan
motor veya yangın hasarı konusunda
sorumluluk kabul etmez.
46 progress
Yağ filtresi
Şekil 1-16
Yağ filtresi, ayda bir (veya filtre dolum
gösterge sistemi – satın alınan modelde
varsa – bu zorunluluğu gösterir) asitsiz
deterjanla, elde veya düşük ısı ve kısa
devreye programlanmış bir bulaşık
makinesinde temizlenmelidir.
Bulaşık makinesinde yıkandığında, yağ
filtresinin rengi hafifçe solabilir, ancak bu
filtreleme kapasitesini etkilemez.
Kömür filtresi
(yalnızca filtreli modellerde)
Şekil 15
Type 20 LONG LIFE - Yıkanabilir aktif
karbon filtre
Karbonlu filtre iki ayda bir sıcak su ile veya
nötr bir deterjanla veya 65 derecede bulaşık
makinesinde yıkanabilir (bu son seçimde
makine devamlı devrede çalıştırılmalıdır ve
içinde başka hiçbir şey olmamalıdır).
Filtreyi zedelemeden fazla suyu atınız, daha
sonra plastik çerçevenin icinde bulunan
süngeri çıkarınız ve 100° C de 10 dakika
boyunca tamamen kurutmak üzere fırında
bırakınız.
Süngeri 3 senede bir veya her zedelendiğinde
değiştiriniz.
Type 15 - Yıkanamayan aktif karbon
filtre
Etkin kömür filtre, pişirme türüne ve yağ
filtresinin temizlenme sıklığına bağlı olarak
daha uzun sürede dolar.
Her koşulda en az dört ayda bir kartuşun
değiştirilmesi gerekir.
Karbon filtre yıkanmaz ve yeniden kullanılabilir
hale getirilemez.
Lambaları değiştirme
Davlumbazın elektrik bağlantısını kesin.
Uyarı! Ampullere dokunmadan önce,
soğuduklarından emin olun.
Sadece Ø35mm E14 28W lık halojen ampul
kullanınız.
Üretici / İhracatçı :
ELECTROLUX HOME PRODUCTS CORPORATION NV.
RAKETSTRAAT 40 / RUE DE LA FUSEE
40
B-1130 BRUSSEL / BRUXELLES
BELGIUM
TEL: +32 2 716 26 00
FAX: +32 2 716 26 01
www.electrolux.com
Kullanım Ömrü Bilgisi :
Kullanım ömrü küçük ev aletlerinde 7 yıl,
diğer beyaz eşya ürünlerinde ise 10 yıldır.
Kullanım ömrü, üretici ve/veya ithalatçı
firmanın cihazınızla ilgili yedek parça temini
ve bakım süresini ifade eder.
progress 47
SV - MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR
Följ noga instruktionerna i denna
manual. Tillverkaren frånsäger sig allt
ansvar för eventuella funktionsfel, skador
eller bränder som uppstår på apparaten på
grund av att instruktionerna i denna manual
inte har respekterats. Fläkten har tillverkats
för utsugning av matos och ånga som
bildas vid matlagning och är endast ämnad
för privat bruk.
Varningsföreskrifter
Varning! Anslut inte apparaten till
elnätet förrän installationen är helt
slutförd.
Gör alltid fläkten strömlös innan någon
typ av underhållsarbete eller rengöring
inleds genom att dra ur kontakten eller
slå av bostadens huvudströmbrytare.
Använd alltid skyddshandskar vid
installation och underhåll.
Apparaten får inte användas av
barn eller personer med reducerad
rörelseförmåga eller mental kapacitet,
eller personer som saknar erfarenhet
och kännedom om apparaten,
såtillvida inte användandet övervakas
eller instruktioner ges av erfaren
person som ansvarar för säkerheten.
Barn får inte lämnas utan uppsikt
för att förhindra att de leker med
apparaten.
Fläkten får alridg användas utan att
gallret är korrekt monterat!
Fläkten får ALDRIG användas som
avställningsyta om inte detta är
uttryckligen angivet.
Lokalen skall vara ordentligt ventilerad
när köksfläkten används tillsammans
med andra apparater vilka matas med
gas och andra typer av bränsle.
Utblåsningsluften får inte ledas in i
rökkanal som används för avledning av
rökångor som kommer från apparater
vilka matas med gas eller andra typer
av bränsle.
Det är strängt förbjudet att flambera
mat under fläkten.
Öppna lågor skadar filtren och kan
orsaka brand och skall därför undvikas
i alla lägen.
Frityrkokning skall ske under uppsikt
för att undvika att överhettad olja fattar
eld.
Vid användning tillsammans med
spisar och matlagningsutrustning kan
tillgängliga delar hettas upp avsevärt.
Vad beträffar de tekniska och
säkerhetsåtgärder som skall vidtas för
avledning av utblåsningsluften, skall
de föreskrifter som utfärdats av lokala
myndigheter noga efterlevas.
Rengör fläkten ofta, såväl utvändigt
som invändigt, (MINST EN GÅNG
I MÅNADEN, och respektera
under alla händelser samtliga
underhållsinstruktioner i denna
manual).
Bristande rengöring av fläkten och
filtren samt ett uteblivet byte av filtren
medför brandfara.
Använd eller lämna aldrig fläkten utan
korrekt imonterade lampor för att
undvika risken för elektriska stötar.
Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för
eventuella problem eller bränder som
orsakats av att instruktionerna i denna
manual inte efterlevts.
Denna produkt är märkt enligt EGdirektiv 2002/96/EEC beträffande
elektriskt och elektroniskt avfall (Waste
Electrical and Electronic Equipment,
WEEE).
Genom att säkerställa en korrekt
kassering av denna produkt bidrar du
till att förhindra potentiella, negativa
konsekvenser för vår miljö och vår
hälsa, som annars kan bli följden om
produkten inte hanteras på rätt sätt.
Symbolen
på produkten, eller i
medföljande dokumentation, indikerar
att denna produkt inte får behandlas som vanligt hushållsavfall. Den
skall i stället lämnas in på en lämplig
48 progress
uppsamlingsplats för återvinning av
elektrisk och elektronisk utrustning.
Produkten måste kasseras enligt lokala miljöbestämmelser för avfallshantering.
För mer information om hantering,
återvinning och återanvändning av
denna produkt, var god kontakta
de lokala myndigheterna, ortens
sophanteringstjänst eller butiken där
produkten inhandlades.
Fläkten är försedd med en speciell elkabel,
kontakta därför vårt tekniska servicekontor i
det kabeln skadats.
Funktion
Använd en högre hastighet om matoset är
mycket koncentrerat. Vi rekommenderar
att starta luftevakueringen 5 minuter innan
matlagningen inleds och låta den fungera i
cirka 15 minuter efter avslutad matlagning.
Användning
4
2
3
Fläkten har tillverkats för att användas som
utsugningsversion med utvändig evakuering
eller som filterversion med intern
återcirkulation
1
.
Installation
Minsta tillåtna avstånd mellan kokkärlens
stödyta på spishällen och köksfläktes
underkant är 50cm om det är frågan om en
elektrisk spis och 65cm om det är frågan
om gasspis eller kombinerad gashäll.
Om spishällens instruktioner anger ett
större avstånd skall detta respekteras.
Nätspänningen skall motsvara spänningen
som anges på märkplåten som sitter
inne i fläkten. Om fläkten är utrustad
med stickkontakt skall denna anslutas
till ett uttag som är lättillgängligt även
efter installationen och som uppfyller
gällande föreskrifter. I det fall fläkten
saknar stickkontakt (direktanslutning till
nätet), eller om uttaget är placerat på en
svåråtkomlig plats skall en godkänd tvåpolig
strömbrytare installeras som garanterar en
fullkomlig frånkoppling från nätet i samband
med överspänningsklass III, i enlighet med
installationsbestämmelserna.
Varning! kontrollera innan fläktens
krets ansluts med nätspänningen att
den fungerar korrekt och är korrekt
monterad.
1. ON/OFF belysning
2. OFF motorer
3. - 4. Låg utblåseffekt (3.), hög (4.).
Underhåll
Varning! Gör alltid fläkten strömlös
innan någon typ av underhållsarbete
progress 49
eller rengöring inleds genom att slå
ifrån bostadens huvudströmbrytare.
Fläkten skall rengöras ofta, såväl invändigt
som utvändigt (åtminstone med samma
underhållsintervall som för fettfiltren).
Använd en trasa fuktad med neutrala
rengöringsmedel vid rengöring.
Undvik produkter som innehåller slipmedel.
ANVÄND INTE ALKOHOL!
Varning: Observera att en bristande
rengöring av apparaten och icke
utförda filterbyten kan medföra
brandrisk. Följ därför ovanstående
instruktioner noga.
Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar
för eventuella motorskador, eldsvådor
beroende på ett bristande underhåll eller att
dessa instruktioner inte respekterats.
Observera att en bristande rengöring
av apparaten och filtren kan medföra
brandrisk. Följ därför ovanstående
instruktioner noga.
Kolfilter
(gäller endast filterversionen)
Fig. 15
Kolfilter - Type 20 LONG LIFE - Aktivt
kolfilter som kan rengöras
Kolfiltret kan tvättas varannan månad med
varmt vatten och ett lämpligt rengöringsmedel, eller i diskmaskin med 65°C (om filtret diskas i diskmaskin skall ett fullständigt
program köras utan annan disk i maskinen).
Avlägsna allt överflödigt vatten utan att
skada filtret, ta därefter ur dynan som sitter
i plastramen och torka den avslutningsvis i
ugnen med 100°C i 10 minuter.
Type 15 - Aktivt kolfilter som INTE kan
rengöras
Kolfiltret mättas efter en mer eller mindre lång
tidsperiod beroende på i vilken utsträckning
fläkten används, på typen av matlagning och
hur regelbundet fettfiltren rengörs. Det är
under alla händelser nödvändigt att ersätta
kolfilterpatronen minst var 4 månad.
Filtret kan INTE rengöras eller återanvändas.
Fettfilter
Fig. 1-16
Filtret skall rengöras en gång i månaden
(eller när indikatorn för filtrets mättning
– om sådan finns på er modell
– anger att detta är nödvändigt), med
ett milt rengöringsmedel, för hand eller i
diskmaskin, med låg temperatur och kort
program.
Vi tvätt i diskmaskin kan fettfiltret av metall
missfärgas utan att detta på något sätt
påverkar filtrets uppsugningsförmåga.
Byte av Lampor
Koppla ur apparaten från elnätet.
Varning! Kontrollera att lamporna har
svalnat innan ni vidrör dem.
Använd enbart halogena
kronljuslampor Ø35mm E14 28W.
50 progress
NO - INSTRUKSER FOR MONTERING OG BRUK
Instruksjonene i denne håndboken må
følges nøye. Produsenten fraskriver seg
ethvert ansvar for eventuelle uhell, skader
eller brann på apparatet som skyldes at
bruksanvisningen i denne håndboken ikke
har blitt overholdt. Ventilatoren er ment for
avtrekk av røyk og damp fra matlaging og
er kun til husholdningsbruk.
Advarsel
Merk! Ikke koble apparatet til
strømnettet før installasjonen er helt
fullført.
Før rengjøring eller vedlikehold av
apparatet må ventilatoren kobles fra
strømnettet ved å trekke ut støpselet
eller skru ut sikringen i husets
sikringsskap.
Ved alle installasjonsprosedyrer og alt
vedlikehold av ventilatoren må man
bruke arbeidshansker
Ventilatoren er ikke egnet til å brukes
av barn eller personer med nedsatte
fysiske, mentale eller sensoriske
funksjoner, eller med manglende
erfaring og kjennskap, med mindre
disse ikke blir overvåket eller gitt
instruksjoner om bruk av apparatet av
en person som står ansvarlig for deres
sikkerhet.
Barn må overvåkes for å kontrollere at
de ikke leker med apparatet.
Ventilatoren må aldri brukes uten at
gitteret er korrekt montert!
Ventilatoren må ALDRI brukes som
anleggsflate, med mindre det er
uttrykkelig angitt.
Rommet må være godt ventilert
når ventilatoren brukes samtidig
med andre apparater som bruker
gassforbrenning eller andre
brennstoffer.
Luften som suges opp må ikke
føres ut i en avtrekkskanal for røyk
som produseres av apparater som
bruker gassforbrenning eller andre
brennstoffer.
Det er strengt forbudt å lage mat på
åpen ild under ventilatorhetten.
Bruk av åpen ild skader filtrene og
kan fremkalle brann, derfor må det
absolutt unngås.
Steking må foregå under kontroll for å
unngå at den overopphetede oljen tar
fyr.
De berørbare delene kan bli meget
varme når de brukes sammen med
kokeapparater.
Når det gjelder de tekniske sikkerhet
sforanstaltningene som må anvendes
for røykutløp, må man forholde seg
strengt til gjeldende lokale regelverk.
Ventilatoren må rengjøres ofte både
innvendig og utvendig (MINST EN
GANG I MÅNEDEN; uansett må man
følge instruksjonene som er uttrykkelig
angitt i vedlikeholdsanvisningene i
denne håndboken).
Hvis man ikke overholder normene
for rengjøring av ventilatoren og
utskiftning og rengjøring av filtrene, vil
dette medføre risiko for brann.
Ventilatoren må alltid ha korrekt
monterte lyspærer, både under bruk
og i stand by, for å unngå risikoen for
elektrisk støt.
Produsenten fraskriver seg ethvert
ansvar for eventuelle uhell, skader eller
brann på apparatet som skyldes at
bruksanvisningen i denne håndboken
ikke har blitt overholdt.
Dette apparatet er merket i konformitet
med EU-direktivet 2002/96/EC,
Waste Electrical and Electronic
Equipment (WEEE). Ved å forsikre
seg om at dette produktet kasseres
forskriftsmessig, bidrar brukeren med
å forebygge mulige negative miljø- og
helsekonsekvenser. Symbolet
på produktet eller på papirer som
følger med viser at dette produktet
ikke må behandles som vanlig husholdningsavfall, men må leveres til et
progress 51
egnet gjenvinningssenter for elektrisk
og elektronisk avfall. Produktet må
kasseres i henhold til lokale normer for
kassering av avfall. For videre informasjon om behandling, gjenvinning og
resirkulering av dette produktet kan du
kontakte egnet lokalt kontor, renovasjonskontoret for husholdningsavfall eller butikken hvor du kjøpte produktet.
Funksjon
Bruksmåte
Ventilatoren er laget for å brukes med
direkte avtrekk der avtrekksluften føres ut
i friluft
, eller med resirkulering av
avtrekksluften
Merk! Før man kobler ventilatorens
strømkrets til strømnettet og fastslår
at alt fungerer korrekt, må man alltid
kontrollere at strømledningen er
korrekt montert.
Ventilatoren har en spesiell strømledning;
dersom denne skades, skal man henvende
seg til kundeassistansen for kjøp av en ny.
.
Installasjon
Minimumsavstanden mellom koketoppen og undersiden av kjøkkenventilatoren
må ikke være på mindre enn 50cm når
det gjelder elektriske kokeplater og 65cm
når det gjelder gassbluss og kombinerte
koketopper.
Dersom bruksanvisningen for et gasskokeapparat opererer med en større avstand,
må denne overholdes.
Nettspenningen må være i samsvar med
den elektriske spenningen som angis på
typeskiltet inne i ventilatoren. Hvis det følger
med støpsel, kobles ventilatoren til en lett
tilgjengelig stikkontakt som er godkjent i
henhold til gjeldende normer. Stikkontakten
må være lett tilgjengelig også etter installasjonen. Hvis det ikke følger med støpsel
(direkte kobling til strømnettet), eller stikkontakten selv etter installasjonen ikke er lett
tilgjengelig, må man sette på en godkjent
topolet bryter som garanterer fullstendig
frakobling fra strømnettet i situasjonene
som oppstår i kategorien overspenning III, i
henhold til installasjonsreglene.
Bruk største hastighet ved høy dampkonsentrasjon på kjøkkenet. Vi anbefaler å slå
på viften 5 minutter før du begynner å lage
mat, og la den fortsette å virke i enda cirka
15 minutter etter du er ferdig med matlagingen.
4
2
3
1
1. Lys ON/OFF
2. Motorer OFF
3. - 4. Sugestyrke: minimal (3.), maksimal
(4.).
52 progress
Vedlikehold
Kullfilter
Advarsel! Før enhver form for
rengjøring eller vedlikehold
må ventilatorhetten frakobles
strømnettet ved å dra ut
ledningen eller slå av husets
hovedstrømbryter.
Ventilatoren må rengjøres jevnlig, både
innvendig og utvendig (minst så ofte som
man utfører vedlikehold av fettfiltrene). Til
rengjøring benyttes en klut fuktet med et
nøytralt rengjøringsmiddel.
Unngå bruk av slipende eller etsende
produkter.
Advarsel: Hvis ikke reglene for
rengjøring og utskifting av filtrene
følges, kan det føre til brann. Det er
derfor meget viktig å følge denne
bruksanvisningen nøye.
Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar
for eventuelle skader på motoren, brann
som skyldes manglende vedlikehold eller
andre skader som skyldes at instruksene
over ikke er blitt fulgt.
(kun med resirkulering av luften)
Fig. 15
Type 20 LONG LIFE - Vaskbart aktivt
kullfilter
Karbonfilteret kan vaskes annenhver
måned i varmt vann og med egnede
rengjøringsmidler, eller i oppvaskmaskin ved
65°C (hvis man vasker det i oppvaskmaskin
må det vaskes med full syklus uten annen
oppvask i maskinen).
Ta vekk overflødig vann uten å ødelegge
filteret, ta deretter ut ”madrassen” inne i
plastikkdekselet og sett den i stekeovnen
ved 100°C i 10 minutter for å tørke den
ordentlig.
Skift ut ”madrassen” hvert 3. år og ellers
hver gang stoffet er skadet.
Type 15 - IKKE vaskbart aktivt kullfilter
Kullfilteret må skiftes ut hver 4. måned ved
middels bruk av ventilatoren, og oftere hvis
ventilatoren brukes mye.
Det kan IKKE vaskes eller benyttes om
igjen.
Fettfilteret
Utskifting av lyspærer
Fig. 1-16
Dette må rengjøres en gang i måneden
(eller når det elektroniske systemet viser
at filteret er skittent – hvis din modell har
denne funksjonen), med milde (ikke aggressive) rengjøringsmidler, for hånd eller i
oppvaskmaskin ved lav temperatur og med
kort syklus.
Ved vask i oppvaskmaskin kan fettfilteret i
metall miste fargen, men dets filterkarakteristikker endres absolutt ikke.
Koble ventilatoren fra strømnettet.
Merk! Forsikre deg om at lyspæren er
kald før du tar i den.
Bruk kun halogenstaver Ø35mm E14 28W.
progress 53
FI - ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET
Noudata käyttöohjetta huolellisesti.
Valmistaja ei vastaa käyttöohjeen noudatt
amattajättämisestä aiheutuneista haitoista,
vahingoista tai tulipaloista. Tuuletin imee
savun ja höyryn ja se on tarkoitettu
ainoastaan kotitalouskäyttöön.
Turvallisuustietoa
Huomio! Älä yhdistä laitetta
sähköverkkoon ennenkuin asennus on
täysin valmis.
Irrota laite sähköverkosta aina ennen
puhdistus- tai huoltotoimenpiteitä
, ottamalla töpseli irti seinästä tai
katkaisemalla virta huoneiston
pääkytkimestä.
Käytä asennus- ja huoltotöissä
suojakäsineitä.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten
henkilöiden käyttöön (mukaan
lukien lapset), joiden fyysiset,
sensoriset tai henkiset ominaisuudet
ovat heikentyneet eikä sellaisten
henkilöiden käyttöön, joilta puuttuu
laitteen käyttökokemus ja tieto,
jollei henkilöiden turvallisuudesta
vastuullinen henkilö anna heille
ohjausta tai ohjeita laitteen käytöstä.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Älä koskaan käytä laitetta, jos sen
ritilää ei ole asennettu oikealla tavalla!
Tuuletinta ei saa KOSKAAN käyttää
tukipintana, jollei niin ole erikseen
mainittu.
Jos liesituuletinta käytetään
samaan aikaan kaasulieden kanssa,
huoneeseen on tultava niin paljon
korvausilmaa, ettei synny alipainetta,
joka voi sammuttaa kaasuliekin.
Poistoilmaa ei saa johtaa kaasulla tai
muilla polttoaineilla toimivien laitteiden
savunpoistohormiin.
Tuulettimen alla liekittäminen on
ehdottomasti kielletty.
Avotulen käyttö vahingoittaa
suodattimia ja voi aiheuttaa tulipalon.
Kosketuspinnat voivat kuumentua
huomattavasti ruoanlaiton yhteydessä.
Paistettaessa on valvottava
paistoastiaa jatkuvasti. Ylikuumentunut
öljy saattaa olla palovaarallinen.
Noudata huolellisesti paikallisten
viranomaisten antamia savunpoiston
teknisiä ja turvatoimenpiteitä koskevia
määräyksiä.
Tuuletin on puhdistettava
huolellisesti sekä sisä- että
ulkopuolelta (VÄHINTÄÄN KERRAN
KUUKAUDESSA, noudata kuitenkin
tämän käyttöohjeen neuvoja).
Tuulettimen puhdistusta
ja suodattimien vaihtoa ja
puhdistusta koskevien määräysten
noudattamattajättäminen voi aiheuttaa
tulipalovaaran.
Älä käytä tuuletinta, jos lamppuja ei
ole asennettu oikein. Siitä voi aiheutua
sähköiskun vaara.
Valmistaja ei vastaa käyttöohjeen
noudattamatta jättämisestä
aiheutuneista haitoista, vahingoista tai
tulipaloista.
Tämä laite on valmistettu EUdirektiivin 2002/96/EC, Waste
Electrical and Electronic Equipment
(WEEE) mukaisesti.Hävittämällä
laitteen asianmukaisesti käyttäjä voi
ehkäistä mahdolliset ympräristölle
ja ihmisten terveydelle haitalliset
seuraukset
Tuotteesta tai tuoteasiakirjoista löytyvä
merkki
ilmoittaa, että tuotetta ei
saa käsitellä talousjätteenä ja että se
on toimitettava sähkö- ja elektronisten
laitteiden kierrätyspisteeseen. Laite
on hävitettävä paikallisten jätteenk
äsittelysäännösten mukaisesti. Jos
tarvitset lisätietoja laitteen käsittelystä,
palautuksesta ja kierrätyksestä, ota
yhteys paikalliseen viranomaiseen,
jätehuoltoon tai liikkeeseen josta tuote
on ostettu.
54 progress
Käyttö
Toiminta
Tuuletin on tarkoitettu käytettäväksi joko
Käytä maksiminopeutta jos keittiössä on
erityisen paljon höyryä. On suositeltavaa
käynnistää tuuletus 5 minuuttia ennen
ruoanlaiton aloittamista ja antaa sen toimia
noin 15 minuuttia ruoanlaiton lopettamisesta.
imukupuversiona
tai suodatinversiona
kiertoon.
ulkoisella poistolla
sisäiseen
Asennus
Lieden keittotason tukipinnan ja keittiötuulettimen alimman osan välinen
minimietäisyys on oltava vähintään 50cm
sähköliesien osalta ja 65cm kaasu- ja sekaliesien osalta.
Jos kaasulieden käyttöohjeissa vaaditaan suurempi etäisyys, on se otettava
huomioon.
Verkon jännitteen on oltava sama kuin tuulettimen sisäpuolella olevassa tyyppikilvessä
ilmoitettu jännite. Jos laitteessa on pistoke,
liitä tuuletin voimassaolevien normien mukaiseen pistorasiaan, joka sijaitsee sellaisessa paikassa, että siihen pääsee käsiksi
myös asennuksen jälkeen. Jos laitteessa ei
ole pistoketta (suora liitos verkkoon) tai pistoke ei ole sellaisessa paikassa että siihen
pääsee käsiksi myös asennuksen jälkeen,
käytä normien mukaista kaksinapaista
katkaisijaa, jolla varmistetaan että laite
saadaan kokonaan irti sähköverkosta, jos
ylijännite kategoria on III, asennussääntöjen
mukaisesti.
Huomio! Tarkista aina, että
verkkokaapeli on asennettu oikealla
tavalla ennen kuin yhdistät tuulettimen
sähköverkkoon ja tarkistat että se
toimii oikein.
Tuulettimessa on erityinen sähköjohto; jos
johto rikkoutuu, pyydä uusi johto tekniseltä
tuelta.
4
2
3
1
1. valojen ON/OFF katkaisija
2. moottoreiden OFF katkaisija
3. - 4. Pienin imuteho (3.), korkein (4.).
Huolto
Huomio! Irroita laite aina
virtalähteestä ennen puhdistustai huoltotoimenpiteitä,
irrota virtajohdon pistoke
verkkovirtapistorasiasta
tai katkaise virta kodin
sähköverkosta.
Tuuletin on puhdistettava usein sekä
sisä- etttä ulkopuolelta (vähintään yhtä
usein kuin rasvasuodattimien huolto). Käytä
puhdistukseen neutraalissa nestemäisessä
pesuaineessa kostutettua kangasta.
Vältä hankaavia pesuaineita.
ÄLÄ KÄYTÄ ALKOHOLIPITOISIA PUHDISTUSAINEITA!
Huomio: Laitteen puhdistusta ja
suodattimien vaihtoa koskevien
määräysten noudattamattajättäminen
voi aiheuttaa tulipalovaaran. On siis
suositeltavaa noudattaa määräyksiä.
Valmistaja ei vastaa mahdollisista vääristä
huoltotoimenpiteistä tai yllämainittujen normien noudattamattajättämisestä aiheutuvista moottorivioista tai tulipaloista.
progress 55
Rasvasuodatin
Kuva. 1-16
Rasvasuodatin on puhdistettava kerran
kuukaudessa ( tai kun suodattimien kyllästyksen merkkijärjestelmä ilmoittaa puhdistuksen tarpeesta – jos laitteessa on tämä
järjestelmä), miedolla pesuaineella, käsin tai
astianpesukoneessa alhaisella lämpötilalla ja
lyhyellä pesuohjelmalla.
Metallinen rasvasuodatin voi haalistua
astianpesukoneessa, mutta tämä ei vaikuta
sen suodatustehoon millään tavalla.
Hiilisuodatin
(ainoastaan suodatinversiossa)
Kuva 15
Hiilisuodatin - Type 20 LONG LIFE Pestävä aktiivihiilisuodatin
Hiilisuodatin
voidaan
pestä
kahden
kuukauden välein lämpimässä vedessä ja
sopivalla pesuaineella tai astianpesukoneessa
65°C lämpötilassa (astianpesukoneessa
koko pesuohjelmalla, älä laita samaan
pesuun astioita).
Poista ylimääräinen vesi vahingoittamatta
suodatinta ja laita se kuivumaan 100°C
uuniin 10 minuutin ajaksi.
Vaihda levy 3 vuoden välein ja aina kun
kangas on rikkoutunut.
Type 15 - Kertakäyttöinen hiilisuodatin
Hiilisuodattimen kyllästys tapahtuu pidemmän
käytön jälkeen riippuen keittiötyypistä ja
rasvasuodattimen
puhdistustiheydestä.
Joka tapauksessa suodatin on vaihdettava
vähintään neljän kuukauden välein.
Sitä EI voi pestä eikä käyttää uudestaan.
Lamppujen vaihto
Irrota laite sähköverkosta.
Huomio! Tarkista että lamput eivät ole
kuumia ennen kuin kosket niihin.
Käytä ainoastaan Ø35mm E14 28W
halogeeni kynttilälamppuja.
56 progress
DA - BRUGER- OG MONTERINGSVEJLEDNING
Overhold venligst alle instruktioner i
denne vejledning. Fabrikanten frasiger
sig ethvert ansvar for eventuelle fejl, skader
eller brande forårsaget af apparatet, men
afledt af manglende overholdelse af instruktionerne i denne vejledning. Emhætten er
beregnet til udsugning af røg og damp fra
madlavning, og må kun benyttes til almindelig husholdning.
Advarsel
Pas på!: apparatet må ikke tilsluttes
elnettet før installeringen er helt
tilendebragt.
Før der udføres nogen form for
rengøring eller vedligeholdelse, skal
emhætten afbrydes fra elnettet ved at
trække stikket ud, eller ved at afbryde
hovedafbryderen i hjemmet.
Ved alle installations- og
vedligeholdelsesindgreb skal der
bæres arbejdshandsker.
Apparatet må ikke benyttes af børn,
eller af personer med nedsatte
sanseevner eller mentale færdigheder,
eller uden den nødvendige erfaring
og kendskab, med mindre brugen
sker under opsyn eller vejledning fra
en person der har ansvaret for deres
sikkerhed.
Børn skal holdes under opsyn, så
de ikke får mulighed for at lege med
emhætten.
Emhætten må aldrig benyttes uden
korrekt monteret rist!
Emhætten må ALDRIG benyttes som
støtteoverflade, med mindre dette er
udtrykkeligt tilladt.
Lokalet skal have tilstrækkelig
ventilation, når køkkenemhætten
anvendes samtidigt med andre
apparater der forbrænder gas eller
andre brændstoffer.
Den opsugede luft må ikke ledes ind i
rør, der anvendes til udledning af røg
fra apparater med forbrænding af gas
eller af andre brændstoffer.
Det er strengt forbudt at flambere
under emhætten.
Brug af åben ild er farligt for filtrene og
kan medføre brand, og skal derfor altid
undgås.
Friturestegning skal ske under opsyn
for at forhindre, at den overopvarmede
olie bryder i brand.
De tilgængelige dele kan blive meget
varme, når de benyttes sammen med
apparater til madlavning.
Hvad angår de nødvendige tekniske
forholdsregler og sikkerhedskrav for
udledning af røg, skal alle reglementer
fra de lokale myndigheder overholdes
uden undtagelse.
Emhætten skal rengøres ofte, både
indvendigt og udvendigt (MINDST EN
GANG OM MÅNEDEN; overhold under
alle omstændigheder angivelserne i
kapitlet om vedligeholdelse i denne
vejledning).
Manglende overholdelse af kravene
for rengøring af emhætten, og for
udskiftning og rengøring af filtrene,
medfører brandfare.
Emhætten må hverken benyttes
eller efterlades uden korrekt indsatte
lyspærer pga. fare for elektrisk stød.
Fabrikanten fralægger sig ethvert
ansvar for eventuelle fejl, skader eller
brand forårsaget af apparatet, men
afledt af manglende overholdelse af
instruktionerne i denne vejledning.
Dette apparat er mærket i overensstemmelse med det Europæiske
Direktiv 2002/96/EC, Waste Electrical
and Electronic Equipment (WEEE).
Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materiale, komponenter og
stoffer, der kan være skadelige for
menneskers sundhed og for miljøet,
hvis kasseret elektrisk og elektronisk
udstyr ikke håndteres korrekt.
Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med nedenstående overkrydsede
progress 57
skraldespand
.
Den symboliserer, at elektrisk og
elektronisk udstyr ikke må bortskaffes
sammen med usorteret husholdningsaffald, men indsamles særskilt.
Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor elektrisk og
elektronisk udstyr gratis kan afleveres
af borgerne på genbrugsstationer og
andre indsamlingssteder eller bliver
afhentet direkte fra husholdningerne.
Nærmere information kan fås hos
kommunens tekniske forvaltning.
Brug
Emhætten er udviklet til brug i den sugende
udgave med ekstern udledning
eller i
den filtrerende udgave med intern recirkulation
der sørger for fuld afbrydelse fra elnettet i
tilfælde af forhold i overspændingskategori
III, og i overensstemmelse med reglerne for
elektriske installationer.
Obs! Undersøg altid, at netkablet er
blevet monteret rigtigt, før emhættens
kredsløb tilsluttes forsyningsnettet og
der udføres kontrol af korrekt funktion.
Emhætten er udstyret med en speciel forsyningsledning; hvis denne ledning beskadiges, skal den bestilles hos den tekniske
service.
Funktion
Benyt den højeste hastighed ved stor
dampkoncentration i køkkenet. Det anbefales, at man tænder udsugningen 5 minutter før påbegyndelse af madlavning, og at
udsugningen efterlades tændt i yderligere
cirka 15 minutter efter afslutning af madlavningen.
.
Installering
Minimumsafstanden mellem kogegrejets støtteoverflade på komfuret og den
nederste del af emhætten må ikke være
under 50cm ved elektriske kogeplader, og
ikke under 65cm ved gasblus eller komfurer
med både gasblus og elektriske kogeplader.
Hvis gaskomfurets vejledning angiver en
større afstand, skal dette overholdes.
Netspændingen skal svare til spændingen
vist på typeskiltet internt i emhætten. Hvis
emhætten er udstyret med et stik, skal
emhætten tilsluttes en let tilgængelig stikkontakt, der er i overensstemmelse med de
gældende standarder. Stikkontakten skal
også være let tilgængelig efter installeringen. Hvis emhætten ikke er udstyret med et
stik (direkte tilslutning til elnettet), eller hvis
stikket ikke findes i et område, der også
er let tilgængeligt efter installeringen, skal
der monteres en topolet afbryderkontakt
i overensstemmelse med standarderne,
4
2
3
1
1. ON/OFF lys
2. OFF motorer
3. - 4. Min. (3.), max. (4.) udsugningseffekt.
58 progress
Vedligeholdelse
Kulfilter
Obs! Inden der udføres nogen form
for rengøring eller vedligeholdelse
skal emhætten afbrydes fra
elnettet ved at fjerne stikket fra
stikkontakten, eller ved at afbryde
hjemmets hovedafbryder.
Emhætten skal rengøres jævnligt både på
ydersiden og på indersiden (mindst med
samme frekvens som for vedligeholdelse
af fedtfiltrene). Ved rengøring skal man
anvende en klud fugtet med neutrale, milde
rengøringsmidler i flydende form.
Undgå brug af produkter indeholdende
slibemidler BENYT ALDRIG SPRIT!
Pas på: Manglende overholdelse af
vejledningen til rengøring af apparatet
og udskiftning af filtrene medfører
brandfare. Der henstilles således til, at
instruktionerne følges.
Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for
eventuel beskadigelse af motoren, brande
forårsaget af utilstrækkelig vedligeholdelse
af apparatet eller manglende overholdelse
af ovenstående instruktioner.
(kun den filtrerende udgave)
Fig. 15
Type 20 LONG LIFE - Filter med aktivt
kul der kan vaskes
Kulfilteret kan vaskes hver anden måned
i varmt vand og egnet vaskemiddel,
eller i opvaskemaskine ved 65°C (vask i
opvaskemaskinen skal ske med en fuld
cyklus uden andre køkkengenstande.
Fjern det overskydende vand uden at
ødelægge filteret; fjern derefter den lille
madras fra plastrammens inderside og læg
madrassen i ovnen i 10 minutter ved 100°C
for at tørre den helt.
Udskift den lille madras hver 3. år, og når
kluden er beskadiget.
Type 15 - Filter med aktivt kul der IKKE
kan vaskes
Kulfilteret skal udskiftes hver 4. Måned,
hvis emhætten ikke benyttes intensivt, eller
oftere.
Kulfilteret
kan
IKKE
vaskes
eller
genanvendes.
Fedtfilter
Fig. 1-16
Fedtfilteret skal rengøres med milde
vaskemidler en gang om måneden (eller når
signaleringssystemet for filtermætning angiver behovet – hvis denne funktion findes på
den købte model); filteret kan også vaskes i
opvaskemaskine ved lave temperaturer og
med en kort opvaskecyklus.
Ved vask i opvaskemaskinen kan metalfedtfilteret blive misfarvet, men dette vil ikke
have negativ indflydelse på dets filtrerende
egenskaber.
Udskiftning af lyspærerne
Afbryd apparatet fra el-nettet.
Pas på! Sørg for at pærerne er kolde
før de berøres.
Benyt kun kerteformede halogenpærer
Ø35mm E14 28W.
progress 59
PL - INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI
Przy przeprowadzaniu instalacji
urządzenia należy postępować według
wskazówek podanych w niniejszej instrukcji. Producent uchyla się od wszelkiej
odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe
na skutek instalacji niezgodnej z informacjami podanymi w niniejszej instrukcji. Okap
służy do zasysania oparów kuchennych
i jest przeznaczony wyłącznie do użytku
domowego.
Ostrzeżenia
Uwaga! Nie podłączać urządzenia do
sieci elektrycznej przed ukończeniem
montażu.
Przed wykonaniem jakiejkolwiek
czynności czyszczenia lub konserwacji
należy odłączyć okap od zasilania,
wyjmując wtyczkę z gniazdka lub
wyłączając główny wyłącznik zasilania.
Wszelkie czynności montażowe
i konserwacyjne wykonywać w
rękawicach ochronnych.
Niniejsze urządzenie nie jest
przeznaczone do użytku przez osoby
(w tym dzieci) o ograniczonych
zdolnościach fizycznych,
sensorycznych czy umysłowych,
a także nieposiadające wiedzy lub
doświadczenia w użytkowaniu
tego typu urządzeń, chyba, że
będą one nadzorowane lub
zostaną poinstruowane na temat
korzystania z tego urządzenia
przez osobę odpowiedzialną za ich
bezpieczeństwo.
Dzieci należy pilnować, aby
mieć pewność, że nie bawią się
urządzeniem.
Nie należy nigdy używać okapu bez
prawidłowo zamontowanych filtrów!
Okap nie powinien być NIGDY
używany jako płaszczyzna oparcia
chyba, że taka możliwość została
wyraźnie wskazana.
Pomieszczenie, w którym okap jest
używany łącznie z innymi urządzeniami
spalającymi gaz lub inne paliwo
powinno posiadać odpowiednią
wentylację.
Zasysane powietrze nie powinno
być odprowadzane do kanału
wykorzystywanego do odprowadzania
spalin wytwarzanych przez urządzenia
gazowe lub na inne paliwo.
Surowo zabrania się przygotowywania
pod okapem potraw z użyciem
otwartego ognia (flambirowanie).
Użycie otwartego ognia jest groźne
dla filtrów i stwarza ryzyko pożaru,
a zatem nie wolno tego robić pod
żadnym pozorem.
Podczas smażenia należy zachować
ostrożność, aby nie dopuścić do
przegrzania oleju, aby nie uległ
samozapaleniu.
Dostępne części mogą ulec
znacznemu nagrzaniu, jeżeli będą
używane razem z urządzeniami
przeznaczonymi do gotowania.
W zakresie koniecznych do
zastosowania środków technicznych
i bezpieczeństwa dotyczących
odprowadzania spalin należy ściśle
przestrzegać przepisów wydanych
przez kompetentne władze lokalne.
Okap powinien być często
czyszczony zarówno na zewnątrz
jak i od wewnątrz (PRZYNAJMNIEJ
RAZ W MIESIĄCU, z zachowaniem
wskazówek dotyczących konserwacji
podanych w niniejszej instrukcji).
Nieprzestrzeganie zasad dotyczących
czyszczenia okapu oraz wymiany
i czyszczenia filtrów powoduje
powstanie zagrożenia pożarem.
Celem uniknięcia porażenia
prądem nie należy używać lub
pozostawiać okapu bez prawidłowo
zamontowanych żarówek.
Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za ewentualne
szkody lub pożary spowodowane
przez urządzenie a wynikające z
60 progress
nieprzestrzegania zaleceń podanych w
niniejszej instrukcji.
Niniejsze urządzenie posiada
oznaczenia zgodnie z Dyrektywą
Unijną 2002/96/EC w sprawie
zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego (WEEE).
Zapewniając prawidłowe złomowanie
niniejszego urządzenia, przyczynią
się Państwo do ograniczenia ryzyka
wystąpienia negatywnego wpływu
produktu na środowisko i zdrowie
ludzi, które mogłoby zaistnieć w
przypadku niewłaściwej utylizacji
urządzenia.
Symbol
na urządzeniu lub opakowaniu oznacza, że tego produktu
nie można traktować jak innych
odpadów komunalnych. Należy oddać
go do właściwego punktu zbiórki i
recyklingu sprzętów elektrycznych i
elektronicznych.
Właściwa utylizacja i złomowanie
pomaga w eliminacji niekorzystnego
wpływu złomowanych urządzeń
na środowisko oraz zdrowie. Aby
uzyskać szczegółowe dane dotyczące
możliwości recyklingu niniejszego
urządzenia, należy skontaktować się
z lokalnym urzędem miasta, służbami
oczyszczania miasta lub sklepem, w
którym produkt został zakupiony.
Obsługa
Okap został wykonany do działania w wersji
zasysającej z wydalaniem zewnętrznym
lub filtrującej o recyrkulacji
wewnętrznej
.
Instalacja okapu
Minimalna odległość między powierzchnią,
na której znajdują się naczynia na
urządzeniu grzejnym a najniższą częścią
okapu kuchennego powinna wynosić nie
mniej niż 50cm w przypadku kuchenek
elektrycznych i nie mniej niż 65cm w
przypadku kuchenek gazowych lub typu
mieszanego.
Jeżeli w instrukcji zainstalowania kuchni
gazowej podana jest większa odległość,
należy dostosować się do takich wskazań.
Napięcie sieciowe musi odpowiadać
napięciu wskazanemu na tabliczce
umieszczonej w wewnętrznej części
okapu. Jeśli okap jest wyposażony we
wtyczkę, należy ją podłączyć do gniazdka
zgodnego z obowiązującymi normami
i umieszczonego w łatwo dostępnym
miejscu, również po zakończonej instalacji.
Jeśli okap nie jest wyposażony we
wtyczkę (bezpośrednie podłączenie do
sieci) lub wtyczka nie znajduje się w
łatwo dostępnym miejscu, również po
zakończonej instalacji, należy zastosować
znormalizowany wyłącznik dwubiegunowy,
który umożliwi całkowite odcięcie od sieci
elektrycznej w warunkach nadprądowych
kategorii III, zgodnie z zasadami instalacji.
Uwaga! Przed ponownym
podłączeniem obwodu okapu do
zasilania i sprawdzeniem poprawności
jego działania należy się zawsze
upewnić, czy przewód zasilający jest
prawidłowo zamontowany.
Okap jest wyposażony w specjalny
przewód zasilający.
W razie uszkodzenia tego przewodu, należy
go zamówić w biurze obsługi serwisowej.
progress 61
Działanie okapu
Konserwacja
W przypadku, gdy powietrze w
pomieszczeniu kuchennym jest szczególnie
zanieczyszczone, należy używać okapu
ustawionego na najwyższą prędkość.
Zaleca się uruchomienie okapu 5 minut
przed przystąpieniem do gotowania
jakichkolwiek potraw i pozostawienie go
włączonym jeszcze przez ok. 15 minut po
zakończeniu gotowania.
Uwaga! Przed wykonaniem
jakiejkolwiek czynności
czyszczenia lub konserwacji
należy odłączyć okap od zasilania
wyjmując wtyczkę z gniazdka
lub wyłączając główny wyłącznik
zasilania.
Okap należy często czyścić, tak wewnątrz
jak i na zewnątrz (przynajmniej z tą samą
częstotliwością, z którą wykonuje się
czyszczenie filtrów tłuszczowych) przy
użyciu szmatki nawilżonej łagodnymi
środkami. Nie należy używać środków
ściernych.
NIE STOSOWAĆ ALKOHOLU!
Uwaga: Nieprzestrzeganie przepisów
dotyczących czyszczenia urządzenia i
wymiany filtrów powoduje powstanie
zagrożenia pożarem. Zaleca się zatem
przestrzeganie podanych wskazówek.
Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za ewentualne
uszkodzenia silnika lub pożary wynikające
z nieprzestrzegania zasad konserwacji oraz
wzmiankowanych wyżej instrukcji.
4
2
3
1
1. ON/OFF oświetlenie
2. OFF silniki
3. - 4. Moc zasysania minimalna (3.),
maksymalna (4.).
Filtr przeciwtłuszczowy
Rys. 1-16
Musi być czyszczony co najmniej
raz w miesiącu (lub gdy wskaźnik
zanieczyszczenia filtrów – jeżeli wasz model
okapu posiada wskaźnik – informuje o
konieczności jego wymiany), za pomocą
nieagresywnego środka czyszczącego,
ręcznie lub w zmywarce w niskiej
temperaturze i krótkim cyklu mycia.
Podczas mycia w zmywarce metalowy
filtr tłuszczowy może się odbarwić, ale nie
zmienią się jego charakterystyczne cechy
filtrujące.
62 progress
Filtr na węgiel
(tylko dla wersji filtrującej)
Rys. 15
Type 20 LONG LIFE - Filtr węglowy
nadający się do mycia
Filtr węglowy może być myty co dwa
miesiące w gorącej wodzie z odpowiednimi
detergentami lub w zmywarce w temperaturze 65°( w wypadku mycia w zmywarce
zastosować cykl pełny bez naczyń w zmywarce ).
Nadmiar wody należy ostrożnie usunąć, tak
aby nie uszkodzić filtra, potem wyjąć wkład
znajdujący się wewnątrz osłony plastikowej
i włożyć go do piekarnika na dziesięć minut
w temperaturze 100° aby wysuszyć go
całkowicie.
Wkład należy wymieniać co trzy lata lub za
każdym razem gdy materiał jest uszkodzony.
Type 15 - Filtr węglowy NIE nadający
się do mycia.
Nasycenie filtra następuje po krótszym lub
dłuższym okresie użytkowania w zależności
od rodzaju kuchni i od regularności z
jaką jest wykonywane czyszczenie filtra
tłuszczowego. Wkład filtra powinien być w
każdym razie wymieniony po upływie nie
więcej niż czterech miesięcy.
NIE wolno myć lub regenerować filtra.
Wymiana lampek
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek
operacji związanych z konserwacją
urządzenia, należy odłączyć okap od
zasilania energią elektryczną.
Uwaga! Nie dotykać żarówek dopóki
są gorące.
Używać tylko żarówek halogenowych
świecowych Ø35mm E14 28W.
progress 63
HU - FELSZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Ezen kézikönyv utasításait szigorúan be
kell tartani. Az itt feltüntetett utasítások be
nem tartásából származó bármilyen hiba,
kár vagy tűzesettel kapcsolatban a gyártó
felelősséget nem vállal. A páraelszívó a
főzési pára és füst elszívására szolgál,
kizárólag háztartási használatra.
Figyelmeztetés
Figyelem! A készüléket mindaddig
ne kösse be az elektromos hálózatba,
amíg a beszerelést teljesen be nem
fejezte.
Takarítás vagy karbantartás előtt
minden esetben kösse ki az
elszívót az elektromos hálózatból a
villásdugó kihúzása vagy a lakás fő
biztosítékának lecsapása révén.
Valamennyi üzembe helyezési és
karbantartási művelethez használjon
védőkesztyűt.
A készülék nem arra készült, hogy
gyermekek, vagy csökkent fizikai vagy
értelmi képességekkel rendelkező,
tapasztalatok és ismeretek híján levő
emberek használják, hacsak nem
a biztonságukért felelős személy
felügyelete alatt, vagy ha ez a személy
a készülék használatát megtanította.
Ügyeljenek a kisgyermekekre, nehogy
a készülékkel játszanak.
Az elszívót a fém zsírszűrő (rács) nélkül
soha ne használja!
A konyhai páraelszívót SOHA nem
szabad lerakó felületnek használni,
kivéve, ha kifejezetten fel van tüntetve
ez a lehetőség.
A helyiségnek elegendő szellőzéssel
kell rendelkeznie, amennyiben
a konyhai elszívót gáz és más
tüzelőanyaggal működtetett
készülékekkel egyidőben használják.
Az elszívott levegőt nem szabad
olyan kéménybe, füstcsőbe vezetni,
amelyet gáz vagy más tüzelőanyagok
égéstermékeinek elvezetésére
használnak.
Az elszívó alatt szigorúan tilos
flambírozott ételeket készíteni.
A nyílt láng használata károsítja a
filtereket, tűzveszélyt okozhat, ezért
minden esetben kerülni kell.
Bő zsiradékban sütni csak ellenőrzés
mellett szabad, nehogy a túlhevült olaj
vagy zsír meggyulladjon.
Főzés közben a felszálló forró levegő a
készülékházat felmelegítheti!
A füstelvezetésre vonatkozó
műszaki és biztonsági intézkedések
tekintetében szigorúan be kell tartani a
helyi illetékes hatóságok előírásait.
Az elszívót gyakran kell tisztogatni,
mind belülről, mind kívülről.
(LEGALÁBB HAVONTA EGYSZER,
minden esetben betartva ezen
kézikönyvben kifejezetten előírt
karbantartási utasításokat.)
Az elszívó tisztántartására, valamint
a filterek cseréjére és tisztítására
vonatkozó előírások be nem tartása
tűzveszélyt okoz.
A páraelszívót ne használja
szabályosan beszerelt izzólámpa
nélkül, mert áramütés veszélye léphet
fel.
A kézikönyvben szereplő utasítások
be nem tartásából következő
kellemetlenségekért, károkért vagy
tűzesetekért a gyártó nem vállal
felelősséget..
A készüléken található jelzés megfelel
az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/
EK európai irányelvben (WEEE) foglalt
előírásoknak.
A hulladékká vált termék szabályszerű
elhelyezésével Ön segít elkerülni a
környezettel és az emberi egészséggel
kapcsolatos azon esetleges negatív
következményeket, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése
egyébként okozhatna.
A terméken vagy a termékhez mellékelt dokumentumokon feltünte-
64 progress
tett
jelzés arra utal, hogy ez a
termék nem kezelhető háztartási
hulladékként. Ehelyett a terméket a
villamos és elektronikus berendezések
újrahasznosítását végző telephelyek
valamelyikén kell leadni.
Kiselejtezéskor a hulladékeltávolításra
vonatkozó helyi környezetvédelmi
előírások szerint kell eljárni.
A termék kezelésével, hasznosításával
és újrahasznosításával kapcsolatos
bővebb tájékoztatásért forduljon
a lakóhelye szerinti polgármesteri
hivatalhoz, a háztartási hulladékok
kezelését végző társasághoz vagy
ahhoz a bolthoz, ahol a terméket
vásárolta.
Használat
amely III. túláram-kategória esetén biztosítja
a hálózatról való teljes leválasztását, a telepítési szabályoknak megfelelően.
Figyelem! mielőtt az elszívó
áramkörét visszaköti a hálózatba és
ellenőrzi, hogy az elszívó helyesen
működik-e, mindig ellenőrizze azt is,
hogy a hálózati vezeték beszerelése
szabályos-e.
Az elszívó speciális kábellel rendelkezik,
melynek sérülése esetén cseréjét kérje a
szakszervíz szolgálattól.
Működése
Amikor a konyhában különösen nagy a
párakoncentráció, használja a nagyobb
sebességet. Javasoljuk, hogy főzés előtt 5
perccel kapcsolja be az elszívót, és a főzés
befejezése után 15 percig működtesse
tovább.
Az elszívó külső elvezetésű elszívó
vagy belső visszaforgatésos szűrős
üzemmódban is használható.
4
2
3
Felszerelés
A főzőkészülék felülete és a konyhai
szagelszívó legalsó része közötti minimális
távolság nem lehet kisebb, mint 50cm elektromos főzőlap, és 65cm gáz vagy vegyes
tüzelésű főzőlap esetén.
Ha a gázfőzőlap beszerelési utasításában
ennél nagyobb távolság szerepel, azt kellfigyelembe venni.
A hálózati feszültségnek azonosnak kell
lennie a konyhai páraelszívó belsejében
elhelyezett műszaki adattáblán feltüntetett feszültséggel. Ha az elszívó rendelkezik villásdugóval, csatlakoztassa egy
hozzáférhető helyen elhelyezett, az érvényben lévő szabványoknak megfelelő dugaszoló aljzathoz, akár a beszerelést követően
is. Ha nem rendelkezik csatlakozódugóval
(közvetlen csatlakozás a hálózathoz) vagy
a dugaszoló aljzat nem hozzáférhető,
szereljen fel egy szabványos, kétpólusú
megszakítót akár a beszerelést követően is,
1
1. Világítás BE/KI
2. Motor KI
3. - 4. Minimális elszívás (3.), maximális (4.).
progress 65
Karbantartás
Szénfilter
Figyelem! Takarítás vagy
karbantartás előtt minden esetben
kösse ki az elszívót az elektromos
hálózatból a villásdugó kihúzása
vagy a lakás fő biztosítékának
lecsapása révén.
Az elszívót gyakran kell tisztítani, mind
belülről, mind kívülről (legalább olyan
gyakran, mint a zsírszűrő filterek tisztítását). A tisztításhoz használjon semleges
folyékony mosószerrel átitatott nedves
ruhát. Kerülje a súrolószert tartalmazó
mosószerek használatát.
NE HASZNÁLJON ALKOHOLT!
Figyelem! Az elszívó tisztán tartására,
valamint a filterek cseréjére vonatkozó
előírások be nem tartása tűzveszélyt
okoz. Ezért felhívjuk figyelmét, hogy
tartsa be az utasításokat.
A helytelen karbantartás, vagy a fent
említett utasítások be nem tartása miatt a
motorban esetleg bekövetkező károk vagy
tűzesetek miatt semmiféle felelősséget nem
vállalunk.
(csak keringtetett változat esetén)
ábra 15
Type 20 LONG LIFE - Mosható aktív
szénfilter.
A szénfiltert kéthavonta
lehet elmosni
meleg vízben és megfelelő mosószerrel,
vagy
mosogatógépben
65
°C-on
(mosogatógépben történő mosás esetén
teljes mosogatási ciklust végezzen, edények
nélkül).
A felesleges vizet a filter megrongálása nélkül
távolítsa el, majd vegye ki a műanyag keret
belsejében található matracszerű betétet és
végleges szárítás céljából 10 percre tegye a
sütőbe 100 °C-on.
A matracszerű betétet 3 évenként, valamint
károsodása esetén ki kell cserélni.
Zsírszűrő filter
ábra 1-16
Havonta egyszer (vagy amikor a filter
telítődésjelző rendszere - ha a megvásárolt
modell rendelkezik ilyennel - jelzi, hogy
szükség van rá) nem agresszív tisztítószerrel, kézzel vagy mosogatógépben,
alacsony hőfokon és rövid ciklussal el kell
mosogatni.
Mosogatógépben történő mosogatás a
zsírszűrő elszíneződését okozhatja, de ez
nem változtat hatékonyságán.
Type 15 - NEM Mosható aktív szénfilter.
A szénfilter telítődése többé vagy kevésbé
hosszú idő alatt történik meg, a tűzhely
típusától és a zsírszűrő tisztogatásának
rendszerességétől függően. Mindenképpen
cserélni
kell
a
betétet
legalább
négyhavonként.
NEM lehet kimosni vagy regenerálni
Égőcsere
Bármilyen karbantartási munka megkezdése előtt szüntesse meg az elszívó
áramellátását, kösse ki a hálózatból.
Figyelem! Mielőtt a lámpákhoz érne,
győződjön meg róla, hidegek-e.
Kizárólag halogén, Ø35mm E14 28W-os
gyertyaizzót használjon.
66 progress
RO - INSTRUCTII DE MONTAJ SI FOLOSIRE
Urmăriţi îndeaproape instrucţiunile
conţinute în acest manual. Producătorul
îşi declină orice responsabilitate în cazul
daunelor sau incendiilor provocate aparatului şi derivate dintr-o utilizare incorectă şi din
nerespectarea instrucţiunilor conţinute în
acest manual. Hota a fost proiectată pentru
aspirarea gazelor arse şi vaporilor rezultaţi
în urma coacerii şi este destinată doar
utilizării casnice.
Avertismente
Atenţie: Nu conectaţi aparatul la
reţeaua electrică până când nu aţi
terminat de montat toată instalaţia.
Înainte de orice intervenţie de
curăţenie şi întreţinere, deconectaţi
hota de la reţeaua electrică,
scoţând ştecherul sau deconectând
întrerupătorul general al locuinţei.
Pentru toate operaţiile de instalare și
întreţinere utilizaţi mănuși de protecţie.
Aparatul nu este destinat pentru a fi
folosit de către copii sau persoane cu
capacităţi fizice senzoriale şi mentale
reduse sau care nu au experienţa şi
cunoştinţa adecvată, numai în cazul în
care acestea sunt sub supraveghere
sau le sunt date instrucţiunile de
folosire a aparaturii de către o
persoană responsabilă cu siguranţa
acestora.
Copiii trebuie să fie supravegheaţi
pentru a fi siguri că nu se joacă cu
aparatura.
Nu folosiţi niciodată hota fără montajul
corect al grilei!
Hota nu trebuie folosită NICIODATĂ ca
suprafaţă de aşezare numai în cazul în
care este indicat în mod specific.
Localul trebuie să fie destul de
ventilat, când hota de bucătărie se
foloseşte împreună cu alte aparate cu
combustie de gaz sau alţi combustibili.
Aerul aspirat nu trebuie să treacă
printr-o conductă folosită pentru
eliminarea fumul produs de aparatele
cu combustie de gaz sau alţi
combustibili.
Este absolut interzis pregătirea sub
hotă a mâncărurilor cu flamă.
Folosirea flăcării libere poate dăuna
filtrele şi poate crea incendii, aşadar
trebuie evitată în orice caz.
Friptura trebuie făcută sub control
pentru a evita ca uleiul prea încălzit să
se aprindă.
Părţile componente cu care am
putea intra in contact se pot încălzi
considerabil în momentul în care se
folosesc împreună cu aparatura pentru
pregătit mâncarea.
În ceea ce privesc măsurile tehnice
şi de siguranţă care trebuie să fie
adoptate pentru evacuarea fumurilor
este strict necesar să respectaţi
regulamentele în vigoare şi să apelaţi
la autorităţile competente locale.
Hota trebuie să fie curăţată tot des
atât în interior cât şi în exterior (CEL
PUŢIN ODATĂ PE LUNĂ, respectând
în mod expresiv toate indicaţiile
redate în instrucţiunile de întreţinere
reproduse în acest manual)
Nerespectarea normelor de curăţare
a hotei precum şi neînlocuirea sau
necurăţarea filtrelor poate crea la
riscuri de incendii.
Nu folosiţi niciodată hota fără montajul
corect al becurilor pentru a nu crea
riscuri de scurtcircuit.
Firma îşi declină orice responsabilitate
pentru eventualele pagube, daune sau
incendii provocate de aparatură ce
provin din nerespectarea instrucţiunilor
redate în acest manual.
Acest aparat este marcat în
conformitate cu Directiva Europeană
2002/96/CE referitoare la Deşeurile
de Echipament Electric şi Electronic
(WEEE).
Asigurându-vă că acest produs este
eliminat în mod corect, contribuiţi la
prevenirea potenţialelor consecinţe
progress 67
negative asupra mediului înconjurător
şi sănătăţii persoanelor, consecinţe
care ar putea fi provocate de
aruncarea necorespunzătoare la gunoi
a acestui produs.
de pe produs, sau
Simbolul
de pe documentele care însoţesc
produsul, indică faptul că acesta nu
poate fi aruncat împreună cu deşeurile
menajere. Trebuie predat la punctul
de colectare corespunzător, pentru
reciclarea echipamentului electric şi
electronic.
Aruncarea la gunoi a aparatului trebuie
făcută în conformitate cu normele
locale pentru eliminarea deşeurilor.
Pentru informaţii mai detaliate privind
eliminarea, valorificarea şi reciclarea
acestui produs, vă rugăm să
contactaţi administraţia locală, serviciul
de eliminare a deşeurilor menajere
sau magazinul de unde aţi cumpărat
produsul.
Utilizarea
Hota a fost realizată pentru a fi utilizată
în versiunea aspirantă cu evacuare
externă
poziţionată într-o zona accesibilă şi după
instalare. Dacă nu este prevăzută cu
ştecher (conexiunea este direct la reţea)
sau ştecherul nu este poziţionat într-o
zonă accesibilă şi după instalare, aplicaţi
un întrerupător bipolar la normă care să
asigure deconectarea completă de la reţea
în condiţiile categoriei de supratensiune III,
conform regulilor de instalare.
Atenţie! înainte de a efectua
conectarea circuitului hotei la
alimentaţia din reţea şi de a verifica
funcţionarea corectă, controlaţi
totdeauna dacă cablul a fost montat în
mod corect.
Hota este prevăzută cu un cablu de
alimentare special; în cazul deteriorării
acestuia, apelaţi la serviciul de asistenţă
tehnică.
Funcţionarea
Se recomandă o viteza crescută, în special
în cazul unei concentraţii mari de vapori în
bucătărie. Vă sfătuim să o lăsaţi să aspire
5 minute înainte de a demara procesul
de coacere şi de a o lăsa în funcţiune, la
închiderea procesului de coacere, pentru
încă 15 minute (aproximativ).
sau în versiunea filtrantă cu
recirculare internă
.
Instalarea
Distanţa minimă între suprafaţa suportului
recipientelor pe dispozitivul de gătit şi
partea de jos a hotei nu trebuie să fie mai
mică de 50cm în cazul maşinilor de gătit
electrice, şi de 65cm în cazul maşinilor de
gătit cu gaz sau mixte.
Dacă instrucţiiunile dispozitivului de gătit
cu gaz specifică o distanţă mai mare, este
necesar să ţineţi cont de aceasta.
Tensiunea din reţea trebuie să corespundă
cu tensiunea la care se referă eticheta
situată în interiorul hotei. Dacă este
prevăzută cu ştecher conectaţi hota la
o priză conform cu normele în vigoare,
4
2
3
1
1. ON/OFF lumini
2. OFF motoare
3. - 4. Puterea de aspirare minimă (3.),
maximă (4.).
68 progress
Întreţinerea
Filtru de cărbune
Atenţie! Înainte de orice intervenţie
de curăţenie şi întreţinere,
deconectaţi hota de la reţeaua
electrică, scoţând ştecherul
sau deconectând întrerupătorul
general al locuinţei.
Hota trebuie curăţată frecvent (cel puţin cu
aceeaşi frecvenţă cu care se curăţă filtrele
anti-grăsime), fie în interior cât şi în exterior.
Pentru curăţare folosiţi un material îmbibat
cu detergenţi lichizi neutri. Evitaţi folosirea
produselor pe bază de abrazivi NU
FOLOSIŢI ALCOOL!
Atenţie: Nerespectarea normelor
de curăţare a hotei şi de înlocuire a
filtrelor conduce la potenţiale riscuri
de incendii. Vă sfătuim să respectaţi
îndeaproape instrucţiunile prezente în
acest manual.
Producătorul îşi declină orice
responsabilitate în cazul daunelor la motor
sau incendiilor provocate aparatului şi
derivate dintr-o utilizare sau întreţinere
incorectă precum şi din nerespectarea
instrucţiunilor conţinute în acest manual.
(numai pentru versiunea filtrantă)
Fig. 15
Type 20 LONG LIFE - Filtru cu carbon
activ lavabil
Filtrul cu carbon poate fi spălat la fiecare
două luni cu apă caldă şi detergenţi adecvaţi
sau în maşina de spălat vase la 65°C (în cazul
spălării în maşina de spălat vase, efectuaţi
ciclul complet de spălare fără a introduce
vase în interior).
Îndepărtaţi excesul de apă fără a deteriora
filtrul, apoi scoateţi tamponul amplasat în
interiorul cadrului de plastic şi aşezaţi-l în
cuptor timp de 10 minute la 100°C pentru
uscarea definitivă. Înlocuiţi tamponul o dată
la 3 ani sau la deteriorarea ţesăturii.
Type 15 - Filtru cu carbon activ
NElavabil
Saturaţia filtrului de cărbune depinde de
folosirea mai mult sau mai puţin prelungită
a tipului de maşina de gătit precum şi de
curăţarea regulară a filtrului pentru grăsime.
În orice caz, cartuşul filtrului trebuie înlocuit
cel mult la fiecare patru luni.
NU-l spălaţi sau refolosiţi
Filtru anti-grăsimi
Înlocuirea becurilor
Fig. 1-16
Trebuie să fie curăţat o dată pe lună (sau
când sistemul de semnalare a saturaţiei
filtrelor – dacă modelul dvs. este prevăzut
– indică această necesitate), cu detergenţi
neabrazivi, manual sau utilizând maşina
de spălat vase, la temperaturi scăzute şi
folosind un program scurt.
Filtrul metalic anti-grăsimi, spălat cu maşina
de spălat vase se poate decolora, dar nu-şi
va pierde caracteristicile de filtrare.
Deconectaţi hota de la reţeaua electrică.
Atenţie! Înainte de a atinge becurile,
asiguraţi-vă că nu au o temperatură
ridicată.
Folosiţi doar becuri cu halogen tip lumânare
Ø35 mm E14 28W.
progress 69
HR - UPUTSTVA ZA MONTAŽU I ZA UPORABU
Strogo se pridržavajte uputstava
koje donosi ovaj priručnik. Otklanjamo
bilo kakvu odgovornost za eventualne
nezgode,smetnje ili požar na aparatu koji
proizlaze iz nepoštivanja uputstava koje
donosi ovaj priručnik. Kuhinjska napa ima
funkciju usisavanja dima i pare za vrijeme
kuhanja te je namijenjena samo kućanskoj
uporabi.
Upozorenja
Pozor! Ne priključujte aparat na
električnu mrežu sve dok niste
kompletno završili sa instaliranjem.
Prije bilo kakvog čišćenja ili
održavanja, iskopčajte kuhinjsku
napu s električne mreže vadeći utikač
ili isključujući opći kućni prekidač/
sklopku.
Ovaj aparat nije namijenjen uporabi
od strane djece ili osoba koje imaju
smanjene fizičke,mentale ili osjetne
sposobnosti, i kojima nedostaje
iskustva i saznanja osim ako oni
nisu nadgledani i obučeni kako
upotrebljavati aparat od osoba koje su
odgovorne za njihovu sigurnost.
Trebate paziti na djecu da se ne igraju
s aparatom .
Na upotrebljavajte nikada kuhinjsku
napu bez da je pregrada ili mrežica
pravilno montirana!
Ne upotrebljavajte NIKADA napu
kao podlogu na koju ćete polagati
predmete ukoliko to nije jasno
naglašeno.
Prostorija treba imati dovoljno
provjetravanje, kada je kuhinjska napa
upotrebljavana istovremeno s drugim
aparatima na plinski pogon ili na drugo
gorivo.
Zrak koji se usisava ne smije biti
proveden u cijev koja se koristi za
izbacivanje dimova koje proizvode
ostali aparati na plinski pogon ili drugo
gorivo.
Strogo se zabranjuje pripremanje
hrane na plamenu ispod nape.
Korištenje nekontroliranog plamena
je štetno za filtre te može izazvati
požar ,u svakom slučaju bi ga trebalo
izbjegavati.
Držite pod kontrolom postupak pri
prženju kako biste izbjeglii da se
pregrijano ulje zapali.
Neki dijelovi se mogu znatno zagrijati
kada se koriste zajedno sa aparatima
za kuhanje.
Što se tiče tehničkih mjera kojih se
treba pridržavati s obzirom na dimove,
strogo se pridržavajte pravilnika
nadležnih lokalnih vlasti .
Kuhinjska napa se treba često čistiti
i prati i izvana i iznutra (BAREM
JEDANPUT NA MJESEC, poštivajte
sve ono što je navedeno u uputstvima
za održavanje koje donosi ovaj
priručnik).
Ne poštivanje propisa o čišćenju nape
i zamjene i čišćenja filtra povećava
opasnost od požara.
Ne upotrebljavajte niti ostavljajte
kuhinjsku napu bez da ste pravilno
montirali lampe jer postoji rizik od
električnog udara.
Otklanjamo bilo kakvu odgovornost
radi eventualnih neprilika,štete ili
požara koje bi mogao izazvati aparat
a koje proizlaze iz nepoštivanja
uputstava koje donosi ovaj priručnik.
Ovaj aparat je označen u skladu s
Europskim pravilima 2002/96/EC,
Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Provjerite jeste li odveli
na otpad ovaj proizvod u skladu s
lokalnim pravilima, korisnik doprinosi
sprečavanju i uklanjanju eventualnih
negativnih posljedica za okolinu i za
zdravlje.
Ovaj simbol
na proizvodu ili na
dokumentaciji koja ga prati govori
da ovaj proizvod ne smije tretiran
kao ostali kuhinjski otpad nego treba
70 progress
biti odveden na odgovarajući sabirni
centar gdje se odbacuju električni i
elektronski uređaji. Odbacite takve
uređaje tako da se pridržavate lokalnih
pravila za uklanjanje otpadaka. Za
dobijanje daljnjih informacija o odbacivanju ovakvih aparata, obratite se
lokalnim uredima, sabirnim mjestima
za sakupljanje otpada ili trgovini u kojoj
ste kupili ovaj proizvod.
Korištenje
Kuhinjska napa je proizvedena da bi se
koristila u usisnoj verziji sa izbacivanjem vani
ili filtracijskoj verziji sa unutrašnjim
kruženjem
.
Upozorenje! Prije nego što ponovno
povežete kružni put kuhinjske nape
s napajanjem mreže te provjerite
pravilno funkcioniranje , uvijek dobro
kontrolirajte je li kabl mreže bio
pravilno montiran.
Kuhinjska napa je opremljena specijalnim
kabelom za napajanje; u slučaju da dođe
do oštećenja kabela možete ga zatražiti i
dobiti od Tehničke potpore.
Funkcioniranje
Upotrebljavajte veću brzinu u slučaju velikog
prisustva pare u kuhinji. Savjetujemo da
uključite usisavanje 5 minuta prije nego što
počnete s kuhanjem i da ostavite da djeluje
nakon što ste završili s kuhanjem za još
otprilike 15 minuti.
Postavljanje
Minimalna udaljenost između podloge za
posude na uređaju za kuhanje i najnižeg
dijela kuhinjske nape ne smije biti niža od
50cmkada se radi o električnim štednjacima
,a 65cmu slučaju plinskih štednjaka ili
mješovitih.
Ukoliko uputstva za instalaciju aparata na
plin govore da je potrebno održavati veću
udaljenost, trebate ih se pridržavati.
Napon mreže treba odgovarati naponu
koji je naveden na etiketi karakteristika koji
se nalazi u unutrašnjosti kuhinjske nape.
Ukoliko ima utikač, povežite kuhinjsku
napu s jednim utikačem koja je u skladu
s propisima na snazi i koji je postavljen
na pristupačnom mjestu čak i nakon
instalacije. Ako nije opremljen utikačem
(direktno povezivanje s mrežom) ili utikač
nije postavljen na pristupačnom mjestu,
čak i nakon instalacije postavite dvopolan
prekidač koji je u skladu s propisima i koji
osigurava kompletno iskopčavanje s mreže
u uvjetima kategorije br.3 o previsokom
naponu , u skladu s pravilima o instalaciji.
4
2
3
1
1. ON/OFF svjetla
2. OFF motori
3. - 4. Jačina isisavanja minimalna (3.),
maksimalna (4.).
progress 71
Održavanje
Karbonski filtar
Upozorenje! Prije bilo kakvog
postupka čišćenja ili održavanja,
iskopčajte kuhinjsku napu od
napajanja strujom na način da
izvadite utičnicu ili isključite opći
prekidač kuće.
Kuhinjska napa se treba često čistiti
( barem isto tako često kao i filtri za
uklanjanje masnoće), u unutrašnjosti i
izvana. Koristite ovlaženu krpu s neutralnim
deterdžentima u tekućem stanju.
Izbjegavajte uporabu proizvoda koji bi mogli
grebati.
NE KORISTITE ALKOHOL!
Pozor: Nepoštivanje pravila o
čišćenju aparata i pravila o zamjeni
filtara povećava rizik od požara. Stoga
se preporučuje poštivanje sugeriranih
uputstava.
Otklanjamo bilo kakvu odgovornost za
eventualne kvarove na motoru, požar
izazvan neodgovarajućim održavanjem ili
nepoštivanjem navedenih upozorenja.
(samo za filtracijsku verziju)
Slika 15
Type 20 LONG LIFE - Aktivni karbonski
filtar koji se može oprati
Karbonski filtar
trebate oprati svaka
dva mjeseca u toploj vodi s prikladnim
deterdžentima ili u perilici za posuđe na
65°C ( u slučaju pranja u perilici za posuđe
odaberite kompletan ciklus pranja bez da
perete i drugo posuđe zajedno s karbonskim
filtrom).
Uklonite višak vode nakon pranja bez da
oštetite filtar, nakon čega ćete izvaditi i
madraščić koji se nalazi unutar plastičnog
ležišta,te ćete ga položiti u pećnicu oko
10 minuta na 100°C kako bi ga definitivo
osušili.
Zamijenite madraščić svake 3 godine ili svaki
put kada vidite da je on oštećen.
Type 15 - Aktivni karbonski filtar koji se
NE može oprati.
Zasićenje karbonskog filtra se pojavljuje
poslije manje-više produljene uporabe s
obzirom na tip kuhinje i na urednost u čišćenju
filtera za uklanjanje masnoće. U svakom
slučaju je potrebno zamijeniti kartušu barem
svaka četiri mjeseca.
NE može se niti oprati, niti obnoviti.
Filtar za masnoću
Slika 1-16
Trebate ga očistiti jedan put na mjesec
(ili kada indikator prepunjavanja filtra
to pokazuje – ukoliko model koji ste
kupili predviđa takvu mogućnost),
upotrebljavajući blage deterdžente, ručno
ili u perilici posuđa na niskoj temperaturi i
uključite kratki ciklus.
Nakon pranja u perilici posuđa filtar za
uklanjanje masnoće bii mogao djelovati
isprano i izgubiti boju ali njegove
karakteristike filtriranja se ni u kojem slučaju
ne mijenjaju.
Zamjena Lampe
Iskopčajte aparat s električne mreže.
Pozor! Prije nego što dodirnete lampe
provjerite jesu li se ohladile.
Koristite samo halogene lampe u obliku
svjećice Ø35mm E14 28W.
72 progress
SK - NÁVOD NA POUŽITIE A MONTÁŽ
Prísne sa dodržiavať návodom
uvedenými v tejto príručke. Vyhýba
sa každej zodpovednosti za prípadne
nespôsoblivosti, škody alebo nehody
spôsobenè nedodržiavaním návodov
uvedených v tejto príručke. Odsávač pary
je zhotovený pre odsávanie dymov a pár
pochádyajúcich z varenia a je určený iba
pre domácu potrebu.
Upozornenia
Upozornenie! Nenapojiť zariadenie na
elektrickú sieť skôr ako inštalácia nie je
celkovo ukončená.
Skôr ako sa začne akákoľvek činnosť
čistenia alebo údržby, odpojiť odsávač
pary od elektrickej siete odpojením
zástrčky alebo vypnutím hlavného
vypínača bytu.
Pri všetkých inštalačných a
údržbárskych prácach používajte
ochranné pracovné rukavice.
Spotrebič nie je určený na
používanie osobami (vrátane detí)
so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo mentálnymi schopnosťami
alebo s nedostatkom skúseností
a vedomostí, pokiaľ im osoba
zodpovedná za ich bezpečnosť
neposkytuje dohľad alebo ich
nepoučila o používaní spotrebiča.
Deti musia byť pod dohľadom, aby sa
nehrali so zariadením.
Nepoužívať NIKDY odsávač pary bez
správne namontovanej mriežky!
Odsávač pary sa nesmie NIKDY
používať ako oporná plocha, iba za
predpokladu, že je to výslovne určené.
V prípade, že sa kuchynský odsávač
používa súčastne s inými zariadeniami,
ktoré sú v styku s plynom alebo inými
horľavinami, miestnosť musí byť
zariadená vhodnou ventiláciou.
Odsávací vzduch nesmie byť
odvádzaný do toho istého odvodu,
ktorý sa používa na odvod dymov,
ktoré vylučujú zariadenia spaľujúce
plyny alebo iné horľaviny.
Je prísne zakázané pod odsávačom
pary pripravovať jedlá na plameni.
Použitie voľného plameňa poškodzuje
filtry, čo može byť príčinou vyvolania
požiaru, preto sa ho v každom prípade
treba vyvarovať.
Vyprážanie potravín sa musí vykonávať
pod kontrolou a treba sa vyhnúť tomu,
aby prepálený olej začal horieť.
Pri použití spolu s varnými
spotrebičmi, prístupové časti sa môžu
značne zohriať.
Čo sa týka technických
a bezpečnostných opatrení
schválených pre odvod dymov,
je potrebné dodržiavať sa presne
predpismi stanovenými príslušnými
miestnými úradmi.
Odsávač pary je potrebné pravidelne
čistiť vnútorne aj zvonku (ASPOŇ
JEDENKRÁT ZA MESIAC, akokoľvek
rešpektovať ako je vyslovene určené
v poučeniach o údržbe uvedených
v tejto príručke).
Nedodržiavanie pravidiel týkajúcich
sa čistenia odsávača pary
a výmeny a čistenia filtrov, vyvoláva
nebezpečenstvo vzniku požiaru.
Nepoužívať alebo nenechať odsávač
pary bez správne namontovaných
žiaroviek kôli možnému
nebezpečenstvu elektrického otrasu.
Neberú sa do úvahy žiadne
zodpovednosti za prípadné
neprimerannosti, škody a požiare
vyvolané zariadením, pochádzajúce
z nedodržiavania sa návodov
uvádzaných v tejto príručke.
Tento prístroj je poznačený v zhode
s Europským Vedením 2002/96/EC,
Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).
Uistením sa, že tento výrobok bol po
svojej životnosti odstránený správnym spôsobom, užívateľ prispieva
k predchádzaniu možným negatívnym
progress 73
následkom pre životné prostredie
a zdravie.
výrobku alebo na jeho
Symbol
sprievodnej dokumentácii, upozorňuje,
že s týmto výrobkom sa nesmie
zaobchádzať ako s domácim odpadom, ale musí byť odovzdaný do
príslušné miesta zberu pre recykláciu
elektrických a elektronických prístrojov. Zbaviť sa ho riadením sa podľa
miestných zákonov o odstránení
odpadkov. Kôli dokonalejším
informáciam o zaobchádzaní,
znovuzískaní a recyklácii tohto
výrobku, kontaktujte príslušné miestné
úrady, služby pre zber domáceho
odpadu alebo predajňu , v ktorej
výrobok bol zakúpený.
Používanie
Odsávač pary je zhotovený na používanie
v odsávacej verzii s vonkajšou evakuáciou
inštalácii, pripojiť dvojpólový vypínač zhodný
s predpismi, ktoré zaručujú kompletné
odpojenie sa zo siete podľa podmienok
kategórie nadmierného napätia III, v zhode
s pravidlami inštalácie.
Upozornenie! pred napojením
okruhu odsávača pary do prívodovej
elektrickej siete a pred kontrolou
jeho správnej činnosti, skontrolovať
stále, aby kábel siete bol správne
namontovaný.
Odsávač pary je vybavený špecialnym
napájacím káblom; v prípade poškodenia
kábla, vyžiadajte is ho u servirne technickej
asistencie.
Činnosť
V prípade mimoriadného zhromaždenia sa
pary v kuchyni, používať väčšiu rýchlosť.
Odporúčame zapnúť odsávanie 5 minút
pred začatím varenia a nechať ho v chode
ešte približne ďalších 15 minút po ukončení
varenia.
alebo vo filtračnej s vnútornou
recirkuláciou
.
Montáž
Minimálna vzdialenosť medzi povrchom
podstavca pre nádoby na kuchynskom
sporáku a najspodnejšej časti kuchynského
odsávača pary nesmie byť kratšia ako 50cm
v prípade elektrického sporáka a ako 65cm
v prípade plynového alebo kombinovaného
sporáka.
Ak návody kuchynského plynového aparátu
uvádzajú väčšiu vzdialenosť, je ptrebné
s tým počítať.
Napätie siete musí zodpovedať s napätím
udaným
na
etikete
charakteristiky
umiestnené vo vnútri odsávača pary. Ak je
predložená zástrčka, zapojiť odsávač pary
do rozvodu zhodného so stanovenými
právnymi predpismi na prístupnom území aj
po inštalácii. Ak nie je predložená zástrčka
(priamy spoj so sieťou), alebo zástrčka nie
je umiestnená na prístupnom území, aj po
4
2
3
1
1. Zapnutie/vypnutie svetla
2. Vypnutie motora
3. - 4. Odsávacia výkonnosť minimálna (3.),
maximálna (4.).
74 progress
Údržba
Skôr ako začína ktorákoľvek
údržba, odpojiť odsávač pary z
elektrického vedenia.
Odsávač pary sa pravidelne čistí zvonku aj
zvnútra (aspoň rovnako častým opakovaním
ako sa vykonáva údržba filtrov tuku).
Na čistenie používať vlhké plátno s neutrálnymi tekutými čistiacími prostriedkami.
Vyhnúť sa používania prostriedkov obsahujúcich škrabacie látky.
NEPOUŽÍVAŤ ALKOHOL!
Upozornenie: Nedodržanie noriem
na čistenie zariadenia a výmenu filtrov
predstavuje riziko požiaru. Odporúča
sa preto dodržiavať uvedené pokyny.
Odmieta sa akákoľvek zodpovednosť za prípadné škody na motore, požiare vyvolané
nesprávnou údržbou alebo nedodržaním
vyššie uvedených upozornení.
Protitukový filter
Obr. 1-16
Musí byť čistený jedenkrát za mesiac (alebo
keď upozorňovací systém nasýteľnosti
filtrov – ak je s ním príslušný model vybavený – upozorňuje túto nevyhnutnosť),
nedráždivými čistiacími prostriedkami ručne
alebo v umývačke s nízkou teplotou vody
a krátkym cyklusovým programom.
Umývaním v umývačke, protitukový filter sa
môže odfarbiť, ale jeho filtračná cherakteristika sa tým vôbec nezmení.
Uhoľný filter
(iba pre filtračnú verziu)
Obr. 15
Type 20 LONG LIFE - Aktívno uhlíkový
filter umývateľný
Uhoľný filter môže byť umývaný každých
dva mesiacov v teplej vode a spôsobilými
saponátmi alebo v umývačke za 65°C (
v prípade umývania v umývačke, uskutočniť
kompletný cyklus bez nádob vo vnútri).
Bez poškodenia filtra odstániť prebytočnú
vodu, potom odstrániť vankúšik uložený vo
vnútri umelohmotného rámu a vysušiť ho
definitívne vložením ho do rúry na 10 minút
na 100°C.
Vymeniť vankúšik každé 3 mesiace
a zakaždým, keď je látka poškodená.
Type 15 - Aktívno uhlíkový filter NIE
umývateľný
Nasýteľnosť uhoľného filtru sa odhaľuje
iba po viac-menej predľženom použití, na
základe typu kuchyne a pravidelnosti čistenia
filtra tukov. V každom prípade je nevyhnutné
vymeniť zásobník maximálne každé štyri
mesiace.
NEMÔŽE byť umývaný alebo regenerovaný.
Výmena žiaroviek
Vypnite odsávač z elektrickej siete.
Pozor! Skôr ako sa dotknete žiaroviek,
presvedčte sa, že sú chladné.
Používať len halogénové žiarovky v tvare
sviečky Ø35mm E14 28W.
progress 75
CS - NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ
Výrobce odmítá převzít jakoukoliv
odpovědnost za případné závady, škody
nebo vznícení digestoře, které byly
způsobeny nedodržením těchto předpisů.
Digestoř je projektován pro odsávání dýmů
a par při vaření a je určen pouze k domácím
účelům.
Výměna žárovek
Pozor! Nenapojujte přístroj na
elektrickou síť, dokud nebyla zcela
dokončena jeho instalace.
Před provedením jakéhokoliv úkonu
čištění nebo údržby, je třeba odpojit
kryt od elektrické sítě tak, že se odpojí
od zásuvky nebo vypnutím hlavního
vypínače obytné jednotky.
Při všech instalačních a údržbových
pracích používejte pracovní rukavice.
Přístroj není určen k používání pro
děti nebo pro osoby se sníženými
fyzickými, smyslovými nebo
mentálními schopnostmi, které s
ním nemají zkušenost a neznají ho.
Tyto osoby můžou s přístrojem
zacházet pouze tehdy, kdy jsou pod
dohledem odborného personálu
nebo jsou speciálně vyškoleny k jeho
použití osobou odpovědnou za jejich
bezpečnost.
Děti musí být pod dohledem, aby si s
přístrojem nehrály.
Nikdy nepoužívejte kryt bez správně
namontované mříže!
Kryt nesmí být NIKDY používán
jako odkládací plocha. Může se tak
stát pouze ve specificky uvedených
případech.
Místnost musí být vybavena
dostatečnou ventilací, v případě,
že je kuchyňský kryt používán
současně s jinými přístroji s plynovým
spalováním nebo spalováním jinými
palivy.
Odsávaný vzduch nesmí být odváděn
do odvodu používaného pro odpad
kouřů z přístrojů na plynové spalování
nebo spalování jiných paliv.
Je přísně zakázáno vařit jídla s volným
plamenem pod krytem.
Použití otevřeného plamene je škodlivé
pro filtry a může se stát příčinou
požárů, je tedy třeba se mu vyhnout
v každém případě.
Smažení je třeba provádět pouze za
stálé kontroly, aby nenastala situace,
kdy se olej přehřeje a dojde k jeho
vznícení.
Přístupné části se mohou značně
rozpálit, pokud jsou používány
současně s varným zařízením.
Pokud se týká technických a
bezpečnostních opatření, která je
třeba zaujmout při odvádění kouře, je
třeba úzce dodržovat normy místních
odpovědných orgánů.
Kryt je třeba často čistit jak vnitřně,
tak z vnějšku (ALESPOŇ JEDNOU
ZA MĚSÍC), je třeba v každém
případě dodržovat vše, co je uvedeno
v návodu k údržbě popsaném v tomto
manuálu).
Nedodržování norem čištění krytu a
výměny a čištění filtrů se může stát
příčinou požárů.
Nepoužívejte či nenechávejte digestoř
bez řádně nastavených svíditel
a nevystavujte se tak nebezpečí
elektrického výboje.
Výrobce se zříká jakékoliv
odpovědnosti za eventuální
nepříjemnosti, škody nebo požáry
způsobené na přístroji, které jsou
následkem nedodržování pokynů
uvedených v tomto manuálu.
Tento spotřebič je označený v souladu
s evropskou směrnicí 2002/96/ES o
likvidaci elektrického a elektronického
zařízení (WEEE). Zajištěním správné
likvidace tohoto výrobku pomůžete
zabránit případným negativním
důsledkům na životní prostředí a
lidské zdraví, ke kterým by nevhodnou
likvidací tohoto výrobku mohlo dojít.
76 progress
Symbol
na výrobku nebo na
dokumentech přiložených k výrobku
udává, že tento spotřebič nepatří
do domácího odpadu. Spotřebič je
nutné odvézt do sběrného místa pro
recyklaci elektrického a elektronického
zařízení.
Likvidace musí být provedena v
souladu s místními předpisy o ochraně
životního prostředí, které se týkají
likvidace odpadu.
Podrobnější informace o zpracování,
rekuperaci a recyklaci tohoto výrobku
zjistíte u příslušného místního úřadu,
služby pro likvidaci domovního odpadu
nebo v obchodě, kde jste výrobek
zakoupili.
který zaručí úplné odpojení od sítě v
podmínkách kategorie přepětí III, v souladu
s pravidly instalace.
Pozor! Dříve než opět napojíte obvod
digestoře na síťové napájení a ověříte
správné fungování, zkontrolujte si
vždy, že síťový kabel byl správně
namontován.
Digestoř je vybavena speciálním napájecím
kabelem; v případě poškození kabelu
vyžádejte si ho u servisní služby.
Provoz
V případě velmi intenzivní koncentrace
kuchyňských par použijte maximální sací
výkon. Doporučuje se zapnout digestoř 5
minut před zahájením vaření a vypnout ji
cca 15 minut po ukončení vaření.
Použití
Digestoř je projektována k použití
v odsávací verzi s vnějším vývodem
anebo ve filtrující verzi s vnitřním čištěním
vzduchu
.
4
2
3
1
Instalace
Minimální vzdálenost mezi podporou
nádoby na varné ploše a nejnižší částí
digestoře nesmí být menší než 50cm v
případě elektrických sporáků 65cm v
případě plynových či smíšených sporáků.
Pokud návod na instalaci varného zařízení
na plyn doporučují větší vzdálenost, je třeba
se tímto pokynem řídit.
Síťové napětí musí odpovídat napětí
uvedenému na štítku s charakteristikamii
umístěnému uvnitř krytu. Pokud je kryt
vybaven přípojkou, stačí jej zapojit do
zásuvky odpovídající stávajícím normám,
která se nachází ve snadno dosažitelném
prostoru i po provedené montáži. Pokud
kryt není vybaven přípojkami (přímé
připojení k síti) nebo se zásuvka nenachází
ve snadno dosažitelném prostoru i po
provedené montáži , je třeba použít
dvojpólový vypínač odpovídající normám,
1. zapnutí/vypnutí osvětlení
2. vypnutí motoru
3. - 4. Sací výkon: (3.) minimální; (4.)
maximální
progress 77
Údržba
Filtr s aktivním uhlíkem
Pozor! Před jakoukoliv operací
čištění či údržby odpojte digestoř
od elektrické sítě, vyjměte zátrčku
anebo vypněte hlavní spínač bytu.
Digestoř musí být často čištěna, jak uvnitř
tak zevně (alespoň stejně často jako je
prováděna údržba filtrů proti mastnotám).
Pro čištění je třeba použít látku navlhčenou
denaturovaným líhem anebo neutrálními
tekutými čistícími prostředky. Nepouživejte
prostředky obsahující brusné látky.
NEPOUŽÍVEJTE ALKOHOL!
Pozor: nedodržení norem čištění
přístroje a vyměňování filtrů by mohlo
vést k požárům. Doporučujeme tedy
dodržovat návod k použití.
Výrobce odmítá jakoukoliv zodpovědnost
za škody na motoru, požáry způsobené
nesprávnou údržbou či nedodržením výše
uvedeného upozornění.
(jen u filtrační verze)
Obr. 15
Type 20 LONG LIFE - Umyvatelný filtr s
aktivními uhlíky
Filtr se musí každé 2 měsíce vyčistit ručně
v teplé vodě vhodným mycím prostředkem
nebo v kuchyňské myčce při kompletním
programu bez přítomnosti nádobí. Po
vyčištění zbavte filtr přebytečné vody tak, aby
jste jej nepoškodili. Vyjměte jej z plastového
rámu a důkladně vysušte při teplotě 100°C
po dobu 10-ti minut v elektrické troubě.
Filtr s aktivním uhlíkem se musí přesto
měnit každé 3 roky a navíc vždy, když je
poškozen.
Type 15 - NEUMYVATELNÝ filtr s
aktivními uhlíky
Saturace filtru s uhlíkem nastane po více či
méně dlouhém užití, tj. závisí na typu kuchyně
a pravidelném čištění filtru proti mastnotám.
V každém případě je nutné nahradit patronu
maximálně jednou za 4 měsíce.
NEMŮŽE být umýván či regenerován.
Tukový filtr
Obr. 1-16
Tukový filtr se musí 1x do měsíce vyčistit
(vyprat), anebo jestliže systém vyznačování
saturace filtru - pokud je součásti vybavení
vlastněného modelu - vyznačuje tuto
potřebu. Je možné jej čistit ručně jemným
mycím prostředkem nebo v kuchyňské
myčce při nejnižší teplotě a kratším
programu.
Výměna žárovek
Odpojte přístroj z elektrické sítě.
Pozor! Dříve než se doktnete svítidel si
ověřte že vychladla.
Uporabljajte le halogene žarnice v obliki
sveče Ø35mm E14 28W.
78 progress
SL - NAVODILA ZA MONTAŽO IN UPORABO
Strogo se držite navodil iz tega
priročnika. Zavračamo vsakršno
odgovornost za morebitne neprilike,
škodo ali požare na napravi, ki bi izvirali iz
neupoštevanja navodil iz tega priročnika.
Napa je zasnovana za odsesovanje dimnih
plinov in pare, ki nastajajo pri kuhanju in je
namenjena izključno za domačo uporabo.
Opozorila
Pozor! Ne priključujte naprave na
električno omrežje, dokler inštalacija
ni v celoti zaključena. Pred vsakršnim
čiščenjem ali vzdrževanjem, izključite
napo iz električnega omrežja, tako da
vtič izvlečete iz vtičnice ali izključite
glavno vklopno stikalo.
Naprave naj ne uporabljajo otroci ali
osebe z nižjimi fizičnimi, senzoričnimi
ali umskimi sposobnostmi in osebe
brez ustreznih izkušenj in znanja,
razen pod nadzorom ali ob pomoči
odgovorne osebe, ki poskrbi za
njihovo varnost.
Otroke je treba imeti pod nadzorom,
da se ne bi igrali z napravo.
Nape nikoli ne uporabljajte, če rešetka
ni pravilno nameščena!
Nape NIKOLI ne uporabljajte kot
odlagalne površine, razen če je to
izrecno dovoljeno.
Ko se kuhinjsko napo uporablja
istočasno z drugimi napravami, ki
delujejo na plin ali druga goriva, mora
biti prostor dovolj prezračen.
Vsesani zrak se ne sme usmerjati v
cevovod, ki služi kot odvod za pline,
katere proizvajajo naprave, ki delujejo
na plin ali druga goriva.
Pod napo je strogo prepovedana
priprava flambiranih jedi.
Uporaba odprtega ognja je škodljiva
za filtre in lahko povzroči požare, zato
je treba uporabo slednjega v vsakem
primeru prepovedati.
Cvrtje zahteva stalen nadzor, da se
pregreto olje ne bi vnelo.
Ob istočasni uporabi pečice, se lahko
dostopni deli močno segrejejo.
Kar zadeva tehnične in varnostne
ukrepe za odvod dimov, se morate
strogo držati predpisov pristojnih
lokalnih oblasti.
Napo pogosto čistite tako zunaj kot
znotraj (VSAJ ENKRAT MESEČNO,
v vsakem primeru upoštevajte,
kar izrecno narekujejo navodila za
vzdrževanje v tem priročniku).
Neupoštevanje pravil čiščenja nape
ter zamenjave in čiščenja filtrov
predstavlja tveganje požarov.
Nape ne uporabljajte oziroma je ne
puščajte z nepravilno nameščenimi
žarnicami, saj obstaja tveganje
električnega udara.
Zavračamo vsakršno odgovornost
za morebitne neprilike, škodo ali
požare na napravi, ki bi izvirali
iz neupoštevanja navodil iz tega
priročnika.
Ta naprava je označena skladno z
Evropsko direktivo 2002/96/ES, Waste
Electrical and Electronic Equipment
(WEEE oziroma direktivo o odpadni
električni in elektronski opremi). S
pravilnim odlaganjem tega izdelka
uporabnik prispeva k preprečevanju
morebitnih negativnih posledic na
okolje in zdravje.
Znak
na izdelku ali na priloženi
dokumentaciji označuje, da se ga
ne sme zavreči med komunalne
odpadke, temveč odnesti na ustrezno
zbirno mesto za recikliranje odpadne
električne in elektronske opreme.
Napravo zavrzite skladno z lokalnimi
predpisi, ki veljajo na področju
odlaganja odpadkov. Za dodatne
informacije o ravnanju, ponovni
uporabi in recikliranju tega izdelka se
obrnite na ustrezno lokalno službo,
zbirni center komunalnih odpadkov ali
trgovino, kjer ste izdelek kupili.
progress 79
Uporaba
Delovanje
Napa je izdelana za uporabo v odzračevalni
V primeru posebno visoke koncentracije
dimov v kuhinji uporabite najvišjo hitrost.
Priporočamo vam, da prezračevanje
vključite 5 minut pred pričetkom kuhanja in
ga pustite delovati še približno 15 minut po
končanem kuhanju.
izvedbi z zunanjim odvodom
, ali
v obtočni izvedbi z notranjim kroženjem
.
Inštalacija
Minimalna razdalja med podporno površino
posod na kuhalni površini in spodnjim
delom nape za kuhinjske prostore ne
sme biti manjša od 50cm pri električnih
štedilnikih in 65cm pri plinskih ali mešanih
štedilnikih.
Če je v navodilih za instalacijo plinskega
kuhalnika napisana večja razdalja, jo je
treba tudi upoštevati.
Omrežna napetost mora ustrezati
napetosti, navedeni na nalepki z lastnostmi,
nameščeni v notranjosti nape. Če ima
napa vtič, slednjega vstavite v vtičnico, ki
je skladna z veljavnimi predpisi in se nahaja
na takem mestu, ki bo dostopno tudi po
vgradnji naprave. Če napa nima vtiča
(neposredna povezava na omrežje) ali se
vtič nahaja na takem mestu, ki po vgradnji
naprave ne bi bilo dostopno, namestite
dvopolno stikalo, skladno s predpisi,
ki zagotavlja popoln izklop iz omrežja
v pogojih prenapetostnega razreda III,
skladno s predpisi o inštalaciji.
Pozor! pred ponovnim priklopom
tokokroga nape na omrežno napajanje
in kontrolo pravilnega delovanja, vselej
preverite, ali je omrežni kabel pravilno
nameščen.
Napa ima poseben napajalni kabel. V
primeru poškodb kabla lahko novega
naročite pri servisni službi.
4
2
3
1
1. Vklop oziroma izklop luči
2. Izklop motorjev
3. - 4. Najnižja (3.), najvišja (4.) moč
delovanja.
Vzdrževanje
Pozor! Pred vsakršnim čiščenjem
ali vzdrževanjem izključite
električno napajanje nape, tako
da vtič izvlečete iz vtičnice ali
izklopite glavno stikalo.
Napa zahteva pogosto čiščenje, tako zunaj
kot znotraj.
Za čiščenje uporabljajte krpo, navlaženo s
tekočimi nevtralnimi detergenti.
Izogibajte se uporabi izdelkov, ki vsebujejo
abrazivne snovi. NE UPOBLJAJTE
ALKOHOLA!
Pozor: Neupoštevanje pravil za
čiščenje naprave in zamenjavo
filtrov predstavlja tveganje požarov.
Zato vam svetujemo, da sledite
priporočenim navodilom.
Zavračamo vsakršno odgovornost za
morebitno škodo na motorju in požare, ki bi
bili posledica neprimernega vzdrževanja ali
neupoštevanja zgornjih opozoril.
80 progress
Maščobni filter
Sl. 1-16
Očistiti ga je treba enkrat mesečno (ali
takrat, ko sistem, ki zaznava zasičenost
filtrov – če je na modelu, ki je v vaši lasti,
predviden – opozori na to potrebo), z
ne agresivnimi detergenti, ročno ali v
pomivalnem stroju pri nizki temperaturi s
kratkim ciklom.
S pranjem v pomivalnem stroju se
maščobni filter lahko razbarva, toda njegove
filtrirne značilnosti se nikakor ne spremenijo.
Ogleni filter
(samo za obtočno različico)
Sl. 15
Type 20 LONG LIFE - Pralni filter z aktivnim ogljem
Ogleni filter se lahko opere vsake dva
meseca v topli vodi in ustreznimi čistilnimi
sredstvi ali v pomivalnem stroju pri 65°C (v
primeru pranja v pomivalnem stroju izvedite
popoln pralni cikel brez posode v stroju).
Odstranite odvečno vodo, ne da bi pri tem
poškodovali filter, nato snemite vložek, ki se
nahaja v notranjosti plastičnega ogrodja in
ga dajte v peč za 10 minut na temperaturi
100°C, da ga v celoti posušite.
Vložek zamenjajte vsaka 3 leta in vsakič, ko
na njem odkrijete poškodbe.
Type 15 - Nepralni filter z aktivnim
ogljem
Ogleni filter je potrebno zamenjati po
daljši uporabi, glede na tip kuhe ter redno
čiščenje maščobnega filtra. Vsekakor je
potrebno zamenjati vložek najmanj vsake
štiri mesece.
Filter ni niti pralen niti obnovljiv.
Zamenjava žarnic
Slika 32
Izključite električno napajanje naprave.
Pozor! Preden se žarnic dotaknete, se
prepričajte, ali so hladne.
Uporabljajte le halogene žarnice v obliki
sveče Ø35mm E14 28W.
progress 81
SQ - UDHËZIME MONTIMI DHE PËRDORIMI
Zbatoni me përpikmëri udhëzimet e
përshkruara në këtë manual. Shoqëria
nuk mban përgjegjësi për pakujdesi, dëme
apo zjarre të shkaktuara nga moszbatimi i
rregullave të përshkruara në këtë manual.
Oxhaku është projektuar vetëm për
përdorim shtëpiak.
Vërejtje
Kujdes! Mos e lidhni pajisjen me
rrymën elektrike pa kryer plotësisht
instalimin.
Përpara çdo veprimi pastrimi ose
mirëmbajtjeje, shkëputeni oxhakun
nga rryma elektrike duke hequr
spinën ose duke ulur siguresës e
përgjithshme të banesës.
Gjatë ë gjitha veprimeve montuese
apo të mirëmbajtjes përdorni dorashka
pune.
Pajisja nuk duhet të përdoret nga
fëmijë ose nga persona që nuk janë
në gjendje nga pikëpamja fizike,
shqisore apo mendore, dhe që nuk
kanë njohje dhe eksperiencë për
përdorimin e pajisjes, në të kundërt
duhet të mbikqyren ose të mësohen
për përdorimin e saj nga një njeri i
përgjegjshëm për sigurinë e tyre.
Fëmijët duhet të mbahen nën vëzhgim
me qëllim që të mos luajnë me
pajisjen.
Mos e përdorni KURRË oxhakun nëse
rrjeti i filtrave nuk është montuar siç
duhet!
Oxhaku nuk duhet të përdoret KURRË
si mbështetëse për të vendosur
sende, veç në rast se janë të
këshilluara posaçërisht.
Kur oxhaku përdoret njëkohësisht me
pajisje të tjera me gaz apo lëndë të
tjera djegëse, ambjenti duhet të ajroset
në mënyrë të mjaftueshme.
Ajri i thithur nuk duhet të dërgohet
kurrë në një tubacion që përdoret për
nxjerrjen e tymit të pajisjeve me djegje
gazi apo lëndë të tjera djegëse. Është
e ndaluar rreptësisht të gatuani me
flakë poshtë oxhakut thithës.
Lënia e zjarrit të lirë mund të dëmtojë
filtrat dhe mund të shkaktojë zjarr,
prandaj duhet të mënjanohet patjetër.
Skuqjet e produkteve ushqimore
duhet të bëhen nën vëzhgim për të
parandaluar zjarrin në rast tejnxehjeje
të vajit.
Kur suprina është duke punuar pjesët
e oxhakut mund të nxehen.
Për sa i përket masave teknike dhe
të sigurisë që duhet të zbatohen
për nxjerrjen e tymit, duhet të
zbatohen me përpikmëri rregulloret e
ndërmarrjeve lokale kompetente.
Oxhaku duhet të pastrohet rregullisht
si brenda ashtu edhe jashtë (TË
PAKTËN NJË HERË NË MUAJ, duke
respektuar rregullat e përshkruara në
këtë manual)
Moszbatimi i këtyre rregullave të
pastërtisë së oxhakut dhe të ndërrimit
e pastrimit të filtrave të yndyrës përbën
rrezik zjarri.
Mos e përdorni oxhakun nëse llambat
nuk janë të vendosura siç duhet për të
mënjanuar kështu rrezikun e dridhjeve
nga rryma elektrike.
Shoqëria nuk mban përgjegjësi
për pakujdesi, dëme apo zjarre të
shkaktuara nga moszbatimi i rregullave
të përshkruara në këtë manual.
Kjo pajisje është e pajisur me shenjën
dalluese sipas direktivës evropiane
2002/96/CE për pajisjet elektrike
dhe elektronike (waste electrical and
electronic equipment- WEEE).
Duke u kujdesur për një eliminim
të rregullt të pajisjes, ndihmoni në
shmangjen e pasojave negative që
mund të dëmtojnë ambjentin dhe
shëndetin në rast përpunimi jo të
duhur të pajisjes.
Shenja
e vendosur mbi pajisje
apo në dokumentacionin përkatës,
82 progress
tregon se pajisja nuk mund të trajtohet
si mbeturinë shtëpiake. Kështu ajo
duhet të grumbullohet në qendrën e
përcaktuar për riciklimin e pajisjeve
elektrike dhe elektronike. Per
eliminimin e pajisjeve te tilla duhet të
zbatohen rregullat vendore në fuqi për
eliminimin e mbeturinave.
Për informacione më të hollësishme
rreth trajtimit, grumbullimit dhe riciklimit
të këtij produkti, ju lutem të lidheni me
këshillin tuaj vendor, me shërbimin tuaj
të eliminimit të mbeturinave shtëpiake
ose me pikëshitjen ku keni blerë
pajisjen.
Përdorimi
Kujdes! Përpara se të rilidhni qarkun
e oxhakut me rrymën elektrike dhe
të verifikoni funksionimin e drejtë,
kontrolloni gjithnjë që kablloja
ushqyese të jetë montuar si duhet.
Oxhaku është i pajisur me një kavo
ushqyesi të veçantë; në rast dëmtimi të
kavos, kërkojini një tjetër shërbimit të
ndihmës teknike.
Funksionimi
Përdorni shpejtësinë maksimale në rast
përqëndrimi të veçantë të avujve të gatimit.
Ju këshillojmë ta ndizni thithësin 5 minuta
para se të filloni të gatuani dhe ta lini të
punojë për rreth 15 minuta pas përfundimit
të gatimit.
Oxhaku është realizuar për t’u përdorur
në variantin thithës me shkarkim të
jashtëm
brendshëm
ose filtrues me qarkullim të
.
Montimi
Largësia minimale midis sipërfaqes
mbështetëse të eneve mbi pllakën e gatimit
dhe pjesës më të poshtme të oxhakut
thithës duhet të jetë jo më pak se 50cm në
rastin e kuzhinave elekrike dhe jo më pak se
65cm në rastin e kuzhinave me gaz apo të
përziera.
Nëse udhëzimet e instalimit të pllakave të
gatimit me gaz përcaktojnë një largësi më të
madhe, duhet të mbahet gjithnjë parasysh.
Tensioni i rrymës duhet të përkojë me
tensionin e treguar në etiketën e vendosur
nga ana e brendshme e oxhakut. Nëse ka
një spinë atëherë lidheni oxhakun me prizën
në mur sipas rregullave në fuqi, të vendosur
në një zonë të arritshme edhe pas instalimit.
Nëse nuk ka asnjë spinë (me lidhje direkte
ose me qark elektrik), ose nëse spina nuk
gjendet në një zonë të arritshme, edhe pas
instalimit, përdorni një çelës sigurese që
garanton shkëputjen e plotë të oxhakut
nga rryma elektrike në rast mbingarkese
të kategorisë III, në zbatim të rregullave të
montimit.
4
2
3
1
1. ON/OFF dritat
2. OFF motorët
3. - 4. Fuqia thithëse minimale (3.),
maksimale (4.).
progress 83
Mirëmbajtja
Filtri prej karboni aktiv
Kujdes! Përpara çdo veprimi pastrimi
ose mirëmbajtjeje, shkëputeni oxhakun
nga rryma elektrike duke hequr
spinën ose duke ulur siguresës e
përgjithshme të banesës.
Oxhaku duhet të pastrohet herë pas here
(të paktën me të njëjtën kohëzgjatje që
kryehet mirëmbajtja e filtrave të yndyrës),
si nga brenda ashtu edhe nga jashtë. Për
pastrimin përdorni një leckë të njomë me
ilaç larës të lëngët jogërryes.
Mos përdorni produkte që përmbajnë
gërryese. MOS PËRDORNI ALKOL!
Kujdes: Mosrespektimi i rregullave
të pastërtisë së pajisjes dhe të
zëvendësimit të filtrave përbën rrezik
zjarri. Bëni kujdes që të zbatoni
udhëzimet e dhëna.
Shoqëria nuk mban përgjegjësi për dëme
të mundshme tek motorri, për zjarre të
shkaktuara nga mosmirëmbajtja apo nga
moszbatimi i vërejtjeve të mësipërme.
(Vetëm për Llojin Fitrues)
Fig. 15
Type 20 LONG LIFE – Filtër prej karboni
aktiv që mund të lahet
Filtri prej karboni mund të lahet çdo dy
muaj me ujë të ngrohtë dhe detergjentë të
përshtatshëm ose në makinë larëse në 65°C
(në rastin kur lahet në makinë larëse përdor
ciklin e plotë të larjes pa enë brenda).
Hiqeni ujin e tepërt pa e dëmtuar filtrin, më
pas hiqeni dyshekun e vogël të vendosur
në brendësi të shasisë prej plastike dhe
vendoseni në furrë për 10 minuta në 100 ˚C
për ta tharë përfundimisht.
Zëvendësojeni dyshekun e vogël çdo 3 vjet
dhe sa herë që lecka të jetë dëmtuar.
Type 15 - Filtër prej karboni aktiv që
NUK lahet
Bllokimi i filtrit të karbonit vërehet pas një
përdorimi pak a shumë të gjatë sipas llojit të
kuzhinës dhe rregullsisë së pastrimit të filtrit
të yndyrës. Sidoqoftë është e nevojshme të
zëvendësohet të paktën çdo katër muaj.
NUK mund të lahet dhe të rivendoset.
Filtri antiyndyrë
Fig. 1-16
Duhet të pastrohet një herë në muaj (ose
kur sistemi i treguesit të bllokimit të filtravenëse është parashikuar në modelin në
zotërim- tregon këtë nevojë), me ilaç larës
jo agresivë, me dorë ose në makinë larëse
me temperaturë të ulët dhe me cikle të
shkurtër.
Me larjen në makinë larëse filtri antiyndyrë
mund të çngjyroset por karakteristikat e tij
të filtrimit nuk ndryshojnë aspak.
Zëvendësimi i Llambave
Shkëputeni pajisjen nga rryma elektrike.
Kujdes! Përpara se t’i prekni llambat
sigurohuni që të jenë ftohur.
Përdorni vetëm llambë alogjene me kandelë
Ø35mm E14 28W.
84 progress
BG - ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ И УПОТРЕБА
Придържайте се стриктно към тук
посочените инструкции. Фирмата
не носи отговорност за евентуални
неизправности, повреди или
възпламеняване на уреда, възникнали
в резултат на неспазване на
инструкциите в настоящото упътване.
Аспираторът е проектиран за
аспириране на дима и парата, които се
отделят при готвене, и е предназначен
само за битова употреба.
Предупреждения
Внимание! Не включвайте уреда
към ел.мрежа, ако монтирането
му не е окончателно приключило.
Преди каквато и да е операция
на почистване или поддръжка,
аспираторът трябва да се изключи
от ел.мрежа, като се извади
щепсела или като се изключи
главния прекъсвач на жилището.
за всички операции по
инсталиране и техническо
обслужване използвайте работни
ръкавици.
Уредът не трябва да се употребява
от деца или хора с намалена
умствена или физическа
чувствителност и които нямат опит
и не са запознати с уреда, освен
ако те не се държат под контрол
или не са инструктирани от
отговарящо за безопасността им
лице как да ползват уреда.
Трябва да се внимава децата да
не си играят с аспиратора.
Не използвайте никога аспиратора,
ако решетката не е правилно
монтирана!
Аспираторът не трябва НИКОГА
да се използва като работен плот,
освен ако това не е специално
указано.
Помещението трябва да има
добро проветряване, когато
кухненският аспиратор се използва
едновременно с други уреди с
газово или друг вид гориво.
Аспирираният въздух не трябва
да се отвежда през отвод, през
който се отвежда дима от уредите,
работещи с газ или друго гориво.
Строго се забранява готвенето на
открит пламък под аспиратора.
Използването на открит пламък
е вредно за филтрите и може да
причини пожар, затова абсолютно
трябва да се избягва.
Пърженето трябва да се извършва
под наблюдение, за да се избегне
възпламеняване на олиото.
Достъпните части могат да се
нагреят значително когато се
използват заедно с готварски
уреди.
Що се отнася до техническите
мерки и мерките за безопасност,
които трябва да се прилагат
за отвеждане на дима, трябва
строго да се придържате към
предвиденото в правилника на
местните компетентни власти.
Аспираторът трябва да се
почиства често, както отвътре,
така и отвън (ПОНЕ ВЕДНЪЖ
В МЕСЕЦА, трябва при всички
случаи да се спазват инструкциите
за поддръжка, посочени в тези
указания).
Неспазването на нормите за
почистване на аспиратора и
за подмяна и почистване на
филтрите, води до опасност от
пожари.
Не използвайте и не оставяйте
аспиратора без правилно
монтирани лампички! Опасност от
токов удар!
Не се поема никаква отговорност
при евентуална неизправност,
щета или пожар, нанесени на
уреда вследствие на неспазване
progress 85
на настоящите инструкции.
Този уред отговаря на
изискванията на :
- Европейската директива 2002/96/
ЕС
- Waste Electricаl and Electronic
Equipment (WEEE).
Уверявайки се, че този уред ще
бъде рециклиран по подобаващият
за това начин, Вие допринасяте за
опазването на околната среда и
вашето здраве.
Символът
върху уреда
или в придружаващата го
документация посочва, че този
продукт не трябва да бъде считан
за домашен отпадък, а трябва
да бъде предаден в специално
предназначените за това пунктове
за рециклиране на електрическа и
електронна техника. Придържайте
се към местните нормативи за
преработка на отпадъци. За поподробна информация във връзка
с предаването, събирането и
рециклирането на този продукт
ви съветваме да се обърнете към
компетентните местни служби,
службите за събиране на домашни
отпадъци или магазинът, в който
сте закупили този ел. уред.
Употреба
Аспираторът е предвиден за употреба
във вариант на аспирираща версия
с вентилационен изход
или
филтрираща версия с рециркулиране
.
Монтиране
Минималното разстояние между
повърхността, на която се поставят
съдовете за готвене и най-ниската
част на кухненския аспиратор, трябва
да бъде не по-малко от 50cm в случай
на електрически печки и не по-малко
от 65cm, в случай на газови или
комбинирани печки.
Ако в инструкциите на газовия уред
за готвене е посочено по-голямо
разстояние, то трябва да се има
предвид.
Напрежението в ел.мрежата трябва
да отговаря на напрежението, което е
посочено върху етикета с данните за
аспиратора, поставен от вътрешната
му страна. Ако е снабден с щепсел
свържете аспиратора към контакт,
съответстващ на действащите норми
и намиращ се на лесно достъпно
място дори и след приключване на
монтажа. Ако не е снабден с щепсел
(директно свързване към мрежата), или
щепселът не е на достъпно място след
приключване на монтажа, използвайте
двуполюсен прекъсвач според нормите,
така че да се осигури пълно изключване
на мрежата при свръхнапрежение
ІІІ, в съответствие с правилата за
монтиране.
Внимание! Преди да свържете
отново аспиратора към мрежата и
да проверите дали функционира
правилно, проверете дали кабелът
е монтиран както трябва.
Аспираторът е снабден със специален
кабел за захранване; в случай, че
кабелът бъде увреден обърнете се към
гаранционния сервиз за да получите
нов.
86 progress
Начин на употреба
Поддръжка
Ако при готвене се отделя много пара,
преминете на максимален режим на
работа. Препоръчително е да включите
аспиратора 5 минути преди да
започнете да готвите и да го оставите
да работи още 15 минути след като
приключите.
Внимание! Преди каквато и да е
операция свързана с почистване
или поддръжка изключете
аспиратора от ел.мрежата, като
извадите щепсела или изключите
главния прекъсвач на жилището.
Аспираторът трябва да се почиства
често (или поне толкова на често
колкото почиствате филтрите), както
отвътре така и отвън. Използвайте
навлажнена кърпа и неутрални течни
почистващи препарати.
Избягвайте препарати, които съдържат
абразивни частици.
Внимание ! Не почиствайте
никога със спирт !
Внимание! Неспазването на
нормите за почистване на
аспиратора и за подмяна на
филтрите води до рискове
от пожар. Спазвайте строго
посочените инструкции!
Не се поема никаква отговорност за
евентуални щети нанесени по мотора
и пожари, възникнали следствие на
неправилна поддръжка или неспазване
на настоящите инструкции.
4
2
3
1
1. ON/OFF на светлините
2. изключване (OFF) на мотора
3. - 4. Мощност на аспириране
минимална (3.), максимална (4.).
Филтър за мазнини
Фиг. 1-16
Да се почиства веднъж месечно или
когато индикаторът за пренасищане
на филтрите го показва (разбира се в
случай, че моделът, който сте закупили
е снабден с такъв индикатор).
Използвайте не много силни миялни
препарати и почиствайте ръчно или
в съдомиялна машина, но на ниска
температура и кратък режим на
измиване.
При миене на металния филтър за
мазнините в съдомиялната машина
е възможно той да се обезцвети, но
това по никакъв случай не намалява
възможностите му за филтриране.
progress 87
Филтър с активен въглен
(само за филтрираща версия)
Фиг. 15
Type 20 LONG LIFE - Миещ се филтър
с активен въглен
Филтърът с активен въглен се мие
на всеки два месеца с топла вода
и
подходящи
миялни
препарати
или в съдомиялна машина на 65°C
(изпълнете цикъла на измиване докрай,
в съдомиялната машина не трябва да
има други съдове).
филтъра,
Подсушете
внимателно
извадете
възглавничката
от
пластмасовата рамка и я поставете във
фурната за 10 минути на 100°C за да се
изсуши напълно.
Възглавничката трябва да се подменя на
всеки 3 години или когато забележите,
че е захабена.
Type 15 - Немиещ се филтър с активен
въглен
Филтърът с активен въглен се запушва
приблизително след дълъг период на
използване в зависимост от начина на
готвене и от това колко често почиствате
филтъра .
Във всеки случай е необходимо да
подменяте филтъра с активен въглен
на всеки четири месеца или когато
индикаторът за засищане на филтрите
показва, че е необходимо.
Не се мие нито може да се използва
повторно.
Подмяна на ел. крушки
Изключете уреда от ел. мрежата.
Внимание! Преди да вземете в
ръка ел. крушките проверете дали
са изстинали.
Използвайте само халогенни лампи тип
„свещ” Ø35 мм. E14 28W.
88 progress
MK - УПАТСТВО ЗА МОНТАЖА И РАКУВАЊЕ
Придржувајте се строго до
упатствата дадени во овој
прирачник.. Ние одбиваме билокаква
одговорност за билокаков проблем,
штета или пожар предизвикан на
апаратот како резултат на неследење
на упатствата вклучени во овој
прирачник. Аспираторот е наменет
исклучиво за домашна употреба.
Важни совети
Предупредување! Да не
го поврзувате апаратот со
електричното напојување се
додека монтажата не биде целосно
комплетна.
Пред билокаква операција
за чистење или одржување,
исклучете го аспираторот од
електричната мрежа со вадење
на струјниот приклучник или
со исклучување на домашниот
мрежен прекинувач.
За сите операции за монтажа и
одржување да се користат работни
ракавици
Овој апарат не е наменет
за користење од страна на
деца или лица со намалени
физички, сензорни или ментални
способности, или ако немаат
искуство или знаење, доколку
не се под надзор или се имаат
обучувано за употреба на апаратот
од лице одговорно за нивната
безбедност.
Треба да се внимава, децата да не
си играат со уредот.
Никогаш не користете го
аспираторот ако ја немате
правилно монтирано решетката!
Аспираторот НИКОГАШ не смее
да се користи како површина за
поддршка доколку не е прецизно
наведено.
Просторијата мора да биде
доволно проветрена кога кујнскиот
аспиратор се користи заедно со
апарати кои согоруваат гас или
други горива.
Издувниот воздух не смее да се
предава во активен оџак за чад
створен од апарати кои согоруваат
гас или други горива.
Строго се забранува фламбирање
на храната под самиот аспиратор.
Употребата на отворени пламени
е штетна за филтрите и може
да предизвика ризик од пожар и
поради тоа мора да се избегнува
во сите околности.
Секое пржење мора грижливо да
се направи со цел да се спречи
да не дојде до презагревање на
маслото и пламнување.
Пристапните делови од
аспираторот можат значително да
се загреат кога се користи заедно
уред за готвење.
Што се однесува до техничките
и безбедносните мерки за
примена за исфрлање на пареа
важно е внимателно да се
следат правилата дадени од
компетентните власти.
Аспираторот мора редовно да се
чисти како од внатрешноста така
и од надворешноста (НАЈМАЛКУ
ЕДНАШ МЕСЕЧНО, во секој
случај потребно е да се постапува
во согласност со упатствата
за одржување дадени во овој
прирачник).
Ако не се следат упатствата во
однос на аспираторот и чистењето
на филтрите ќе доведе до ризик од
пожари.
Да не го користите или оставате
аспираторот без правилно
монтирани сијалици поради
можниот ризик од електричен удар.
Ние одбиваме билокаква
одговорност за билокаков проблем,
штета или пожар предизвикан
progress 89
на апаратот како резултат на
неследење на упатствата вклучени
во овој прирачник.
Овој апарат е обележан согласно
Европската директива 2002/96/
EC за Искористена Електрична
и Електронска Опрема (Waste
Electrical and Electronic Equipment WEEE). Со правилно отстранување
на овој производ помагате да се
спречат потенцијалните негативни
последици за околината и
здравјето на човекот, што инаку би
се предизвикале од несоодветното
третирање како отпадок на овој
производ.
Симболот
прецртана канта
за ѓубре на производот или
на документите кои одат со
производот, покажува дека тој
апарат не смее да се третира
како комунален отпад. Напротив
би требало да се однесе до
соодветното место за собирање
за рециклирање на електрична
и електронска опрема.
Отстранувањето мора да се
изврши во согласност со локалните
прописи за животната средина
за отстранување на отпаден
материјал. За повеќе детаљни
информации за третманот,
поправањето и рециклирањето
на овој производ Ве молиме
контактирајте со Вашите локални
власти, Вашата комунална служба
или со продавницата од каде го
имате купено производот.
Употреба
Аспираторот може да се користи во
варијанта со надворешно исфрлање
на издувниот воздух
, или во
варијанта со филтер со кружно струење
на воздухот
.
Монтажа
Најмалото растојание помеѓу плочата
од шпоретот за садовите за готвење
и долниот раб на аспираторот да не
биде помало од 50cm за електричните
апарати за готвење и 65cm за гасните
или комбинираните апарати за готвење.
Ако упатството за монтажа за
плинските плочи од шпоретот
прецизираат поголемо растојание,
морате да се придржувате до тоа.
Главното струјно напојување мора
да одговара со оптегот покажан
на етикетата за карактеристиките
ставена внатре во аспираторот.
Ако аспираторот оди со приклучник
поврзете го во штекерот во согласност
со струјните прописи и позициониран на
пристапно место дури и по монтажата.
Ако не е снабден со приклучник
(директна врска со електричното
напојување) или ако приклучникот
не е лоциран на пристапно место,
дури и по монтажата, применете биполарен прекинувач во согласност со
стандардите кој обезбедува комплетно
исклучување на електричното
напојување под услови поврзани
со преоптоварување на мрежата
категорија III, во согласност со
упатството за монтажа.
Предупредување! Пред
(повторно) поврзување на колото
од аспираторот со електричното
напојување и проверувањето
на функционалноста, секогаш
проверете дали струјниот кабел е
правилно монтиран.
Аспираторот е снабден со специјален
кабел за напојување; во случај на
оштетување на кабелот, побарајте
помош од стручна техничка служба.
Функционирање
Користете ја најголемата брзина во
случај на невообичаена концентрација
на пареи во кујната. Ви препорачуваме
да го вклучите издувувањето 5 минути
пред да започнете со готвењето и да го
90 progress
оставите да работи околу 15 минути по
завршување на готвењето.
4
2
3
1
1. ON/OFF светла
2. OFF мотори
3. - 4. Моќ на всмукување минимална
(3.), максимална (4.).
Одржување
Предупредување! Пред
билокаква операција за чистење
или одржување, исклучете го
аспираторот од електричната
мрежа со вадење на струјниот
приклучник или со исклучување на
домашниот мрежен прекинувач.
Аспираторот мора редовно да се чисти
(најмалку со истата фреквенција со која
се врши одржувањето на филтерите
за масти) како од внатрешноста така
и од надворешноста. За чистењето
користете крпа навлажнета со течни
неутрални детергенти.
Да не користите производи кои содржат
абразиви. НЕ КОРИСТЕТЕ АЛКОХОЛ!
Предупредување! Ако не се
следат упатствата во однос
на чистењето на аспираторот
и замената на филтрите ќе
доведе до ризик од пожари. Се
препорачува до придржување на
предложените упатства.
Ние одбиваме билокаква одговорност
за евентуални оштетувања на моторот
или пожар предизвикан како резултат
на неправилно одржување или
неследење на наведените упатствата.
Филтер за масти
Сл. 1-16
Треба да се чисти еднаш во месецот
(или кога системот за покажување
на заситеноста на филтрите – ако е
предвиден со моделот што го имате-
progress 91
ја покажува оваа потреба), со
неагресивни детергенти, рачно или
во машина за миење садови на ниска
температура и во краток циклус.
Со перењето во машина за миење
на садови металниот филтер за
масти може да ја изгуби малку
бојата но неговите карактеристики за
филтрирање воопшто не се менуваат.
Филтер со активен јаглен
(Само за Варијанта со филтрирање)
Сл. 15
Type 20 LONG LIFE - Филтер со
активен јаглен што може да се пере
Филтерот со јаглен може да се пере
на секои два месеци во топла вода и
прикладни детергенти или во машина
за миење садови на 65°C (во случај на
перење во машина за миење садови да
се направи комплетен циклус на перење
без садови во внатрешноста ).
Истиснете го вишокот вода без да го
уништите филтерот, потоа извадете го
перничето ставено во внатрешноста на
шасијата од пластика и ставете го во
печката 10 минути на 100°C за целосно
сушење.
Заменете го перничето на секои 3 години
и секогаш кога платното е оштетено.
Type 15 - Филтер со активен јаглен
што НЕ се пере
Заситувањето на филтерот од јаглен
настапува по повеќе или помалку
продолжена употреба во зависност
од типот на готвење и редовноста на
чистењето на филтерот за масти. Во
секој случај потребно е да се замени
чаурата најмалку на секои 4 месеци.
НЕ може да се пере или обновува.
Замена на сијалиците
Исклучете го уредот од струјното
напојување.
Предупредување! Пред да ги
допрете сијаличките проверете
дали се изладени.
Користете само халогенски сијалици во
форма на свеќа Ø35mm E14 28W.
92 progress
SR - UPUTSTVA ZA MONTAŽU I UPOTREBU
Strogo se pridržavajte objašnjenja
koje donosi ovaj priručnik. Otklanjamo
bilo kakvu odgovornosti za eventualne
neprilike, štetu ili požar izazvan na aparatu
koji proizlazi od nepoštovanja uputstava
koje donosi ovaj priručnik. Aspirator je
projektovan da bi usisao paru i dim koji se
stvaraju prilikom kuvanja i namenjen je za
isključivo kućansku upotrebu.
Upozorenja
Pažnja! Ne priključujte aparat na
električnu mrežu sve dok niste
potpuno završili sa instalacijom.
Pre bilo kakvog postupka održavanja ili
čišćenja, iskopčajte kuhinjsku napu sa
električne mreže na način da izvadite
utikač ili tako da iskopčate opšti
prekidač koji imate u kući ili stanu.
Deca ili ljudi sa smanjenim mentalnim,
fizičkim ili senzornim sposobnostima
i koja nemaju iskustva ili dovoljno
znanja ne smeju da koriste ovaj aparat
sem ako nisu pod kontrolom ljudi koji
su odgovorni za njihovu bezbednost
ili su od tih ljudi obučeni kako da
upotrebljavaju ovaj aparat.
Obavezno kontrolišite decu kako se ne
bi igrala sa aparatom.
Nikad ne koristite kuhinjsku napu bez
da ste pravilno montirali rešetku!
Kuhinjska napa se ne sme NIKAD
upotrebljavati kao površina za
naslanjanje ili polaganje predmeta sem
ako to nije jasno navedeno.
Prostorija u koju treba da postavite
kuhinjsku napu mora da ima dobru
ventilaciju kada se napa koristi zajedno
sa drugim aparatima u prostoriji koji su
na gasno sagorevanje ili neko drugo
gorivo.
Usisavani vazduh se ne sme provoditi
u cev koja se koristi za izbacivanje
dimova koje proizvode aparati na
gasno sagorevanje ili drugu vrstu
goriva.
Strogo se zabranjuje pripremanje
hrane na plamenu ispod kuhinjske
nape.
Upotreba nekontrolisanog plamena
je štetna za filtere i može da izazove
požar, zato treba da se izbegava u
svakom slučaju.
Prilikom prženja hrane kontrolišite da
se prezagrejano ulje ne zapali.
Delovi kojima je moguć pristup se
mogu prilično zagrejati kada se
koriste zajedno sa aparatima za
kuvanje.
Što se tiče tehničkih i bezbednosnih
mera koje se moraju provoditi s
obzirom na izbacivanje dimova ,
strogo se pridržavajte pravilnika
nadležnih lokalnih vlasti.
Kuhinjska napa se mora često čistiti
bilo spolja bilo iznutra (BAREM JEDAN
PUT MESEČNO, poštujte ono što je
napisano u uputstvima o održavanju
koje donosi ovaj priručnik).
Nepoštovanje pravila o čišćenju
kuhinjske nape i zamene ili čišćenja
filtera povećava mogućnost izbijanja
požara.
Ne koristite i ne ostavljajte kuhinjsku
napu bez pravilno montirane lampe jer
postoji rizik od električnog udara.
Otklanjamo bilo kakvu odgovornosti
za eventualne neprilike, štetu ili požar
izazvan na aparatu koji proizlazi od
nepoštovanja uputstava koje donosi
ovaj priručnik.
Ovaj je aparat označen u skladu sa
Evropskom Direktivom 2002/96/
EC, Waste Electrical and Electronic
Equipment (WEEE). Proverite da li je
ovaj proizvod odbačen na pravilan
način jer na taj način korisnik pridonosi
sprečavanju eventualnih negativnih
posledica za zdravlje i za okolinu.
Simbol
na proizvodu ili na
popratnoj dokumentaciji ilustruje da
se ovaj proizvod ne sme tretirati kako
progress 93
kućni otpad nego treba da se odloži
na prikladnom sabirnom mestu za
odbacivanje električnih i elektronskih
aparata . Odložite ovaj otpad na način
da se strogo pridržavate lokalnih
pravilnika o odbacivanju smeća. Za
dobijanje detaljnijih informacija o
tretmanu, odbacivanju i ponovnom
korištenju ovog proizvoda, stupite
u kontakt sa prikladnim lokalnim
ustanovama, službom za sakupljanje
kućnog otpada i/ili sa prodavnicom u
kojoj ste kupili ovaj proizvod.
Korištenje
Ova kuhinjska napa je proizvedena da bi
se koristila u usisnoj verziji sa izbacivanje
napolje
, ili filtracijskoj verziji sa
unutarnjim kruženjem
Upozorenje! pre nego što ponovo
povežete kuhinjsku napu sa
električnom mrežom i kontrolišete
pravilno funkcionisanje, proverite da
li je kabl mreže montiran na pravilan
način.
Kuhinjska napa je opremljena specijalnim
kabelom za napajanje; u slučaju da dođe
do oštećenja kabela, zatražite ga od
tehničke servisne službe.
Funkcionisanje
Uključite veću brzinu u slučaju da se
radi o velikoj koncentraciji pare u kuhinji.
Savetujemo da se uključi usisavanje
vazduha 5 minuta pre nego što počnete sa
kuvanjem i da ostavite uključeno usisavanje
otprilike 15 minuta posle završetka kuvanja.
.
Instalacija
Minimalna udaljenost između površine koja
služi da se postave posude na uređaj za
kuvanje i najnižeg dela kuhinjske nape ne
sme da bude manja od 50cm u slučaju da
se radi o električnim kuhinjama i 65cm cm
u slučaju da se radi o kuhinjama na gas
ili mešovitim kuhinjama.Ukoliko uputstva
za instalaciju uređaja za kuvanje na gas
specifikuju veću udaljenost, morate da se
pridržavate tih uputstava.
Napon mreže treba da odgovara naponu
koji je naveden na etiketi karakteristika koja
se nalazi u unutrašnjosti kuhinjske nape.
Ukoliko postoji utikač povežite kuhinjsku
napu sa utičnicom koja je u skladu sa
propisima na snazi i koja je postavljena na
pristupačnom mestu čak i posle instalacije.
Ukoliko je kuhinjska napa bez utikača,
(direktno povezivanje na mrežu) ili utičnica
nije postavljena na pristupačnom mestu ,
čak i posle instalacije postavite dvopolni
utikač koji obezbeđuje kompletno
isključenje sa mreže u uslovima kategorije
previsokog napona III, u skladu sa pravilima
o instalaciji.
4
2
3
1
1. ON/OFF svetla
2. OFF motori
3. - 4. Jačina usisa minimalna (3.),
maksimalna (4.)
94 progress
Održavanje
Aktivni karbonski filter
Upozorenje! Pre bilo kakve operacije
čišćenja ili održavanje, iskopčajte
kuhinjsku napu od napajanja strujom
na način da izvadite utikač iz utičnice ili
tako da isključite opšti prekidač kuće ili
stana.
Kuhinjska napa se mora često prati (barem
toliko često koliko često održavate filter za
uklanjanje masnoće), bilo iznutra bilo spolja.
Za čišćenje koristite meku ovlaženu krpu i
tečne neutralne deterdžente.
Izbegavajte upotrebu proizvoda koji grebu.
NE UPOTREBLJAVAJTE ALKOHOL !
Upozorenje: Nepoštovanje pravila
o čišćenju aparata i pravila o zameni
filtera povećava rizik od požara.
Zato savetujemo da se pridržavate
navedenih uputstava.
Otklanjamo bilo kakvu odgovornost za
eventualna oštećenja izazvana na motoru,
požar izazvan kao posledica nepravilnog
održavanja ili od nepoštovanja navedenih
upozorenja.
(Samo za Filtracijsku Verziju)
Sl. 15
Tip 20 - Filter od aktivnih karbona koji
se sme prati
Karbonski filter treba da se očisti i opere
svako dva meseca u toploj vodi i sa
deteržentima koji su prikladni ili pranjem u
mašini za pranje posuđa na 65°C (u slučaju
pranja u mašini za pranje posuđa uključite
kompletan ciklus pranja bez drugog posuđa
unutra).
Obrišite višak vode koji je ostao posle
pranja bez da oštetite filter, posle
čega izvadite podlogu koja se nalazi u
unutrašnjosti plastičnog kućišta i stavite
je u rernu 10 minuta na 100°C da bi se
definitivno osušila.
Zamenite kućište svake 3 godine i svaki put
kada vidite da je krpa oštećena.
Tip 15 - Filter od aktivnih karbona koji
se NE sme prati
Do zasićenja karbonskog filtera dolazi posle
manje više duge upotrebe s obzirom na
vrstu kuhinje i učestalosti pranja filtera
za uklanjanje masnoće. U svakom slučaju
treba da zamenite kartušu maksimalno
svako četiri meseca. NE može se prati ili
obnavljati.
Filter za uklanjanje masnoće
Sl. 1-16
Treba da se očisti jedan put na mesec
(ili kada sistem za prikazivanje zasićenja
filtera – ukoliko je predviđen na modelu
koji posedujete – govori o toj potrebi), uz
pomoć neagresivnih deterženata, ručno
ili u mašini za pranje posuđa na niskim
temperaturama i uključujući kratak ciklus
pranja.
Posle pranja u mašini za pranje posuđa
metalni filter za uklanjanje masnoće
može da izbledi ali njegove filtracijske
karakteristike se ne menjaju ini u kom
slučaju.
Zamenjivanje Lampe
Iskopčajte aparat sa električne mreže.
Upozorenje! Pre nego što dotaknete
lampe budite sigurni da su se ohladile.
Koristite samo halogene lampe u obliku
svećice Ø35mm E14 28W.
progress 95
ET - PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND
Järgige täpselt käesolevas juhendis
antud juhiseid. Seadme valmistaja
keeldub igasugusest vastutusest seadmega
seotud võimalike ebameeldivuste,
rikete või tulekahjude eest, mis
tulenevad selles juhendis antud juhiste
eiramisest. Õhupuhasti on ette nähtud
küpsetuslõhnade ja -aurude eemaldamiseks
üksnes koduses majapidamises.
Ohuabinõud
Tähelepanu! Ärge lülitage seadet
elektrivõrku enne, kui paigaldamine on
täiesti lõpetatud.
Enne puhastus- või hooldustööd
lülitage õhupuhasti vooluvõrgust
välja, tõmmates selleks pistiku
seinakontaktist või lülitades voolu
pealülitist välja.
Kasutage paigaldus- ja hooldustöödel
kaitsekindaid.
Lapsed, füüsilise, vaimse või
meelepuudega inimesed ja isikud,
kellel ei ole seadme kasutamise
kogemust, võivad seadet kasutada
ainult järelevalve all või siis, kui nende
turvalisuse eest vastutav inimene on
õpetanud neid seadet kasutama.
Lastel ei tohi lubada seadmega
mängida.
Ärge kasutage õhupuhastit ilma õigesti
paigaldatud võreta.
Õhupuhasti peale ei tohi KUNAGI
midagi toetada, kui seda ei ole eraldi
märgitud.
Kui õhupuhastit kasutatakse
samaaegselt teiste, gaasil või muul
kütusel töötavate seadmetega, peab
ruum olema piisavalt ventileeritud.
Seadme torustikku ei tohi ühendada
ventilatsioonisüsteemiga, mida
kasutatakse muul otstarbel, näiteks
suitsugaaside eemaldamiseks
seadmetest, milles kasutatakse
majapidamisgaasi või muid kütuseid.
Lahtise tulega toiduvalmistamine
õhupuhasti all on rangelt keelatud.
Lahtine tuli kahjustab filtreid ja võib
põhjustada tulekahju ning seega tuleb
seda igati vältida.
Toidu praadimisel peab olema
hoolikas, et vältida õli ülekuumenemist
ja süttimist.
Köögiseadmete kasutamisel võivad
õhupuhasti kokkupuutepinnad
märkimisväärselt soojeneda.
Tuleb järgida eeskirju, mida
ametiasutused on suitsuärastuse
tehniliste ja ohutusmeetmete kohta
kehtestanud.
Õhupuhastit peab seest ja väljast
regulaarselt (VÄHEMALT ÜKS
KORD KUUS) puhastama, pidades
kinni käesolevas juhendis toodud
hooldusnõuetest.
Kui käesolevas juhendis õhupuhasti ja
filtrite puhastamise kohta sätestatud
nõudeid ei täideta, võib tekkida
tulekahju oht.
Ärge kasutage õhupuhastit ega
jätke seda seisma ilma korralikult
paigaldatud lampideta, sest see
põhjustab elektrilöögi ohu.
Me ei võta vastutust seadme
vigastuste ja kahjustuste eest, mis
tekivad käesolevas juhendis sätestatud
nõuete eriramise tagajärjel.
Seade on märgistatud direktiivi
2002/96/EÜ (elektri- ja
elektroonikaseadmete jäätmete kohta)
(Waste Electrical and Electronic
Equipment, WEEE) kohaselt. Kui
hoolitsete selle eest, et see toode
kõrvaldatakse kasutusest õigesti,
aitate vältida võimalikke negatiivseid
tagajärgi keskkonnale ja tervisele.
Sümbol
tootel või sellega kaasas
olevates dokumentides näitab,
et toodet ei tohi käidelda nagu
olmejäätmeid, vaid see tuleb anda
elektri- ja elektroonikaseadmete
jäätmete vastuvõtupunkti, kust see
läheb taasringlusse. Järgige kohalikke
96 progress
jäätmete kõrvaldamise alaseid
õigusnorme. Lisateabe saamiseks
selle toote käitlemise, taaskasutamise
ja ringlussevõtu kohta võtke
ühendust vastava kohaliku asutuse,
olmejäätmete kogumise ettevõtte
või selle firmaga, kelle käest te toote
ostsite.
Töötamine
Kui auru kontsentratsioon köögis on eriti
suur, kasutage kõige suuremat kiirust.
Soovitame väljatõmbe sisse lülitada 5
minutit enne söögitegemise algust ning jätta
see pärast söögivalmistamise lõppu veel
umbes 15 minutiks tööle.
Kasutamine
4
2
3
Õhupuhasti on mõeldud kasutamiseks
väljatõmberežiimis
või õhku filtreeriva
toasisese ringlusega režiimis
.
1
Paigaldamine
Minimaalne vahekaugus pliidi pinna ja
köögi õhupuhasti alumise ääre vahel ei tohi
elektripliidi puhul olla väiksem kui 50cm
ning gaasi- või kombineeritud pliidi puhul
väiksem kui 65cm.
Kui gaasipliidi paigaldusjuhendis nõutakse
suuremat vahekaugust, tuleb seda arvesse
võtta.
Võrgupinge peab vastama õhupuhasti
sees asuval andmesildil toodud pingele.
Kui õhupuhastil on pistik, ühendage
see kehtivatele eeskirjadele vastavasse
pistikupessa, mis asub ka pärast
õhupuhasti paigaldamist ligipääsetavas
kohas. Kui õhupuhastil pistikut ei ole
(puhasti on otse võrku ühendatud) või kui
pistik ei asu kohas, mis jääks ka pärast
õhupuhasti paigaldamist ligipääsetavaks,
paigaldage nõuetekohane kahepooluseline
lüliti, mis kindlustaks vastavalt
paigalduseeskirjadele III kategooria liigpinge
korral täieliku eraldamise vooluvõrgust.
Tähelepanu! Enne kui lülitate
õhupuhasti uuesti elektrivõrku ja
kontrollite, kas see töötab korralikult,
kontrollige alati, kas võrgukaabel on
korralikult monteeritud.
Õhupuhastil on spetsiaalne toitekaabel; kui
kaabel on kannatada saanud, pöörduge
tehnoabi poole.
1. Valguse lüliti
2. Mootori väljalülitamise nupp
3. - 4. Väikseim (3.), ja suurim
tõmbevõimsus (4.).
Hooldus
Enne hooldustöid võtke õhupuhasti
vooluvõrgust välja.
Õhupuhastit tuleb sageli (vähemalt
sama tihti, kui hooldatakse rasvafiltreid)
nii seest kui ka väljast puhastada.
Puhastamiseks kasutage neutraalse vedela
puhastusvahendiga niisutatud lappi.
Vältige abrasiivseid aineid sisaldavaid
vahendeid.
ÄRGE KASUTAGE PUHASTAMISEKS
ALKOHOLI!
Tähelepanu! Seadme puhastamise
ja filtrite vahetamise eeskirjade
mittejärgimisega kaasneb tulekahju
oht. Seepärast on soovitatav järgida
antud juhiseid.
Me ei võta endale mingit vastutust
ebaõigest käsitsemisest või eespool toodud
ettevaatusabinõude eiramisest tingitud
võimalike mootorikahjustuste ja tulekahjude
eest.
progress 97
Rasvafilter
Joonis 1-16
Seda tuleb kord kuus mittesööbivate
puhastusvahenditega puhastada kas
käsitsi või nõudepesumasinas madala
temperatuuri ja lühikese tsükliga.
Nõudepesumasinas pesemisel võib
metallist rasvafilter värvi muuta, aga tema
filtreerimisomadusi ei muuda see vähimalgi
määral.
Aktiivsöefilter
(ainult filtreeriva režiimi jaoks)
Joonis 15
Type 20 LONG LIFE - Pestav aktiivsöefilter
Söefiltrit võib iga kahe kuu tagant pesta
sooja vee ja sobivate puhastusvahenditega
või 65 °C juures nõudepesumasinas
(nõudepesumasinas pesemise puhul laske
läbi teha terve pesutsükkel, ilma et masinas
oleks nõusid).
Eemaldage liigne vesi ilma filtrit kahjustamata,
seejärel võtke välja plastkorpuses asuv matt
ja pange 10 minutiks 100 °C ahju, et see
lõplikult kuivaks.
Vahetage matti iga kolme aasta tagant või
siis, kui riie on katki.
Type 15 - MITTEPESTAV aktiivsöefilter
Söefilter küllastub kas lühema või pikema
kasutamise järel olenevalt pliidist ja sellest,
kui korrapäraselt rasvafiltrit puhastatakse.
Igal juhul tuleb kassett välja vahetada
vähemalt iga nelja kuu tagant.
Seda EI TOHI pesta ega taasaktiveerida
Pirnide vahetamine
Võtke aparaat vooluvõrgust välja.
Tähelepanu! Enne pirnide
puudutamist veenduge, kas need on
jahtunud.
Kasutage üksnes küünal-halogeenlampe
Ø35 mm, E14, 28 W.
98 progress
UK - ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ І ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Чітко дотримуватися приведених
в даному керівництві інструкцій.
Виробник знімає з себе всяку
відповідальність за неполадки, збитки
або пожар, що може мати місце при
використанні прибору внаслідок
невиконання інструкцій, приведених в
даному керівництві. Витяжний ковпак
спроектований для всмоктування
диму та пару, що утворюється під час
приготування їжі та призначений лише
для побутового використання..
Попередження по безпеці
Увага! Не під’єднувати пристрій
до електромережі поки установка
повністю не завершена.
Перед виконанням будьякої операції по чистці або
ремонту, відключити ковпак
від електромережі, виймаючи
вилку або відключаючи основний
вимикач приміщення.
Обладнання не призначено для
використання з боку дітей або
людей з обмеженими фізичними
можливостями сприйняття або
розумовими і з відсутністю досвіду
і знань, за винятком випадків коли
вони знаходяться під наглядом
або навчені використовувати
обладнання людиною, що
відповідає за їх безпеку.
Не допускайте дітей до приладу
без нагляду обладнання.
Не використовуйте витяжку, якщо
решітка неправильно змонтована
витяжний ковпак без правильно
вмонтованої решітки!
Витяжка не повина
використовуватись як опорна
поверхня, лише у випадках коли
ясно про це сказано.
В випадку використання витяжки
разом з іншими пристроями на газі
або інших горючих, приміщення
має мати достатню вентиляцію.
Повітря, що всмоктується не має
бути направлено в витяжний канал,
який використовується для викиду
димів від роботи пристроїв на газі
або інших горючих.
Суворо забороняється готувати
удалить їжу під вогнем.
Використання вільного вогню є
шкідливим для фільтрів і може
викликати пожежу, отже необхідно
уникати його використання у будьякому випадку.
Смаження має відбуватися під
контролем, щоб уникнути займання
розігрітої олії.
Відкриті частини можуть сильно
нагріватися коли використовуються
разом з приладами для варіння.
Що ж стосується використання
технічних правил та правил
безпеки для викиду димів, то
необхідно чітко дотримуватись
нормативів, передбачених
місцевими інстанціями.
Чищення витяжки має регулярно
проводитися, як всередині, так
і назовні (НЕ МЕНШЕ ОДНОГО
РАЗУ НА МІСЯЦЬ, в будь-якому
випадку виконувати всі інструкції,
що описані в цьому керівництві).
Недотримання норм очищення
витяжки та заміни і очищення
фільтрів може викликати ризик
пожежі.
не використовуйте і не залишайте
без вірно вмонтованих ламп у
зв’язку з можливим ризиком удару
електричним струмом.
Не несеться жодної
відповідальності за несправності,
ушкодження та пожежі нанесені
пристрою, що є наслідком
недотримання порад, поданих в
даній інструкції.
Даний виріб промаркований
відповідно до Європейської
progress 99
директиви 2002/96/EC, утилізація
електричного і електронного
обладнання (WEEE). Забезпечуючи
вірну утілізацію цього виробу,
Ви допоможете попередити
потенційні негативні наслідки для
оточуючого середовища і здоров’я
людини, котрі могли б мати місце в
протилежному випадку.
Символ
на самому виробі
або на супроводжуючому його
документі вказує, що при утилізації
цього виробу з ним не можна
поводитися як зі звичайними
побутовими відходами. Він
має здаватися у відповідний
пункт прийому електричного і
електронного обладнання для
подальшої утилізації. Здавання
на злам повинно виконуватися
згідно з місцевими правилами по
утилізації відходів. Для більше
детальної інформації про правила
поводження з такими виробами, їх
утилізації і переробки звертайтесь
в місцеві органи влади, в службу по
утилізації відходів, або в магазин, в
якому Ви придбали даний виріб.
Використання
Витяжний ковпак спроектований
для використання в режимі відводу
назовні
рециркуляції
чи в режимі внутрішньої
.
Інсталяція
Відстань нижньої відчастини витяжки
до посуду на кухонній плиті має бути
не менше 50cm, у випадку електричних
плит, та 65cm, у випадку газових та
комбінованих плит.
Необхідно приймати до уваги відстані,
якщо вказуються в інструкції з інсталяції
газової плити.
Напруга в електромережі має
відповідати вказаним характеристикам
на етикетці, яка знаходиться всередині
витяжки. Якщо в комплект входить
вилка під’єднання в електромережу,
то слід під’єднати витяжку до розетки,
що відповідає існуючим нормам та
знаходиться в доступному місці, що
можна виконати й після інсталяції. Якщо
ж вилка не входить в комплект (пряме
під’єднання в електромережу), або
розетка не знаходиться в доступному
місці, також і після інсталяції, то слід
вмонтувати належний двох-полюсний
вимикач, який забезпечить повне
відключення від мережі в умовах
перенапруги III категорії, в повній
відповідності з правилами інсталяції.
Увага! перед тим як знову
підключити витяжку до
електромережі і перевірити
правильність роботи, завжди
контролюйте щоб шнур мережі був
змонтований вірно.
Витяжний ковпак має спеціальний
провід живлення; у випадку
пошкодження проводу, замовте його у
службі технічного обслуговування.
100 progress
Функціонування
Догляд
Використовуйте інтенсивну швидкість у
випадку особливо високої концентрації
кухонних парів. Рекомендуємо
включити витяжку за 5 хвилин до
початку готування їжі і залишити його
включеним на протязі 15 хвилин після
закінчення готування їжі.
Увага! Перед будь-якою
операцією чистки чи
обслуговування, від’єднайте
витяжку від електромережі,
витягуючи вилку або
відключаючи головний вимикач
житла.
Витяжка має чиститись часто і як
зовні так і в середині (по крайній мірі
з такою ж періодичністю як і догляд
за фільтрами для затримання жирів).
Для чистки використовуйте спеціальну
серветку, намочену нейтральним рідким
миючим засобом.
Не використовуйте засоби що мають
абразивні матеріали.
НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ СПИРТ!
4
2
3
1
1. ON/OFF світло
2. OFF двигуни
3. - 4. Потужність всмоктування
мінімальна (3.), максимальна (4.).
Увага: Не виконання правил
чищення і заміни фільтрів може
привести до ризику виникнення
пожежі. Тому рекомендуємо
дотримуватись приведених
інструкцій.
Знімається всяка відповідальність в
зв’язку з можливими ушкодженнями
двигуна і пожежами, що виникли
внаслідок невірного ремонту або не
виконання вищеописаних попереджень.
Фільтр затримки жирів
Мал. 1-16
Повинен чиститися один раз в
місяць (або коли система індикації
переповнення фільтрів, якщо є у вашій
моделі, вказує на дану необхідність), з
використанням неагресивних миючих
засобів вручну або в посудомиючій
машині при низькій температурі і
короткому циклі.
При митті в посудомиючій машині
може мати місце деяке знебарвлення
фільтру,проте його фільтруючі
характеристики залишаються
незмінними.
progress 101
Вугільний фільтр
(тільки в режимі рециркуляції)
Мал. 15
Type 20 LONG LIFE - Вугільний
фільтр, підлягає миттю
Вугільний фільтр можна мити кожні
два місяці в теплій воді відповідними
миючими засобами, або в посудомийній
машині при 65°C (в останньому випадку
виконати повний цикл миття без посуди
всередині посудомийної машини).
Обережно, щоб не пошкодити фільтр,
злити надлишкову воду, потім вийняти з
пластмасової рами подушку і потримати
її в печі протягом 10 хв. при температурі
100° С для забезпечення повного
осушення.
Заміняти подушку кожні 3 роки і
кожного разу, коли полотно виявиться
пошкодженим.
Type 15 - Вугільний фільтр, НЕ
підлягає миттю
Перевірка вугільного фільтру на
насичення проводиться після більш
менш довгого періоду використання в
залежності від типу кухні і регулярності
очистки фільтру жирів. У будь-якому
випадку необхідно заміняти патрон
максимум кожні чотири місяці.
НЕ підлягає миттю чи поновленню.
Заміна Ламп
Мал. 32
Відключити прилад від електромережі.
Увага! Перш ніж торкати лампи
необхідно впевнитися що вони
охололи.
Використовуйте лише галогенні лампи
свічки Ø35 мм E14 28Вт
102 progress
KK - МОНТАЖДАУ МЕН ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЫ
Дайындаушы аспапты пайдалану
барысында бұл нұсқауда белгіленген
қолдану шарттарын сақтамағанның
кесірінен болған олқылық өрт пен зақым
үшін жауап бермейді. Сорғыш тек қана
үйде пайдалануға болатындай етіп
жобаланған.
Ескерту!
Ескерту! Аспапты қондыру
операциясы толық аяқталмағанша
электр желісіне қоспаңыз! Тазалау
мен күту операциясына кіріспестен
бұрын вилканы шығарып
немесе электр желісінің ортақ
ажыратқышынан суырып сорғышты
желіден ажыратыңыз.
Барлық тазалау мен күту
операциясын істеу барысында
жұмыс қолғабын киіңіз!
Балалар мен ақыл есі кем
адамдарға немесе жеткілікті
білмейтін, тəжіриебесі жоқ
адамдарға, егер бақылаусыз
болса, немесе егер олардың
қауіпсіздігіне жауапты адам
жағынан аспапты қолдану
үйретілмесе бұл аспаппен қолдану
жарамайды.
Аспаппен ойнамау үшін балаларды
қараусыз қалдырмаңыз.
Егер торы дұрыс қондырылмаса
сорғышты пайдаланбаңыз!
Əдейі ескертілмеген жағдайда
сорғышты тіреу жазықтығы ретінде
қолдануға тыйым салынады.
Ас үйде сорғышты газбен жанатын
жəне басқа жанармай арқылы
жанатын басқа аспаптармен
қолданған кезде бөлменің
ауа айналымын тиісті түрде
қамтамассыз етіңіз.
Сорылған ауа газбен жанатын
немесе басқа жанармай арқылы
жанатын аспаптардан түтін
шығаруға арналған ауаөткізгіш
арқылы кері сыртқа шығарылмауы
тиіс.
«Жалынның астында» пісірілетін
тағамдарды дайындауға мүлдем
тыйым салынады, себебі жалын
фильтрлерге зақым келтіріп өрттің
пайда болуына əкелуі мүмкін,
сондықтан бұл əдістен аулақ
болыңыз.
Қатты қызып кеткен майдың
тұтануы мүмкін болғандықтан
майда қуырылатын тағамдар
əрдайым бақылауда болуы тиіс.
Пісіруге арналған басқа
құралдармен бірге қолданған кезде
аспаптың жетімді бөліктері қатты
қызуы мүмкін.
Техникалық шаралар мен түтін
шығаруда техникалық қауіпсіздік
шарттары жөнінде білікті жергілікті
əкімшілік белгілеген алдын алу
тəртіп ережелерін сақтаңыздар!
Сорғышты ішінен жəне сыртынан
мерзімді тазалап тұру қажет
(берілген нұсқауда белгіленген
шарттарға сəйкес АЙЫНА БІР
РЕТ).
Нұсқаудағы сорғышты тазалау мен
фильтрлерді тазалап ауыстыру
ережелерін сақтамау өрттің пайда
болуына əкелуі мүмкін.
Электр тоғы соғуы мүмкін
болғандықтан дұрыс
қондырылмаған лампышасымен
сорғышты пайдаланбаңыз жəне
қалдырмаңыз.
Біз аспапты пайдалану барысында
бұл нұсқауда белгіленген қолдану
шарттарын сақтамағанның
кесірінен болған олқылық өрт пен
зақым үшін жауап бермейміз.
Электрлік жəне электрондық
аспаптарды қайта пайдаға асыру
жөніндегі 2002/96/ЕС Европалық
директивке (WEEE) сəйкес
берілген өнім таңбаланды.
Берілген өнімді дұрыс қайта
пайдаға асыруды қамтамассыз
етумен, Сіз қоршаған ортаға жəне
адам денсаулығына кері əсерін
progress 103
тигізу ді болдырмауға көмектесесіз.
Аспаптағы немесе жолдама
таңбасы берілген
құжаттағы
аспапты қайта пайдаға асыруда
əдеттегі тұрмыстық қалдық
ретінде игеруге болмайтынын
көрсетеді. Оның орнына электрлік
жəне электрондық аспаптарды
қайта пайдаға асыруға арналған
қабылдау пунктіне тапсыру керек.
Бұзуға тапсыру аспапты қайта
пайдаға асыру жөніндегі жергілікті
ережелерге сəйкес шығарылуы
тиіс.
Бұндай өнімдерді пайдалану,
қайта пайдаға асыру ережелері
жөнінде толық ақпаратты
жергілікті əкімшілік орындарынан,
қалдықтарды қайта пайдаға асыру
қызметінен немесе берілген өнімді
Сіз сатып алған дүкенен ала
аласыз.
Қолдануы
Суыру қалпағы сорғыш
ретінде
жабдықталмаған болса (желіге тура
қосылу), немесе алмалы-салмалы
штепсель орнатылғаннан кейін де
қол жетерлік жерде болмаса, онда
орнату нұсқауына сəйкес 3-дəрежедегі
асқын кернеуді болдырмайтын жəне
желінің толық ашылуын қамтамассыз
ететін тиісті екіполюстік ажыратқышты
пайдаланыңыз.
ЕСКЕРТУ! қорек желісіне
сорғыштың электрлік жүйесін
қосу алдында қорек кабелі дұрыс
монтаждалғанына көз жеткізіңіз.
Суыру қалпағы арнайы нəр беруші
сымжелімен жабдықталған. Сымжелі
бұзылған жағдайда оны ауыстыру үшін
тиісті қызмет көрсету орталықтарына
барыңыз.
Жұмыс жасауы
Астың булану концентрациясы едəуір
көбейген кезінде, сорғыштың қарқынды
тəртібін пайдаланыңыз. Біз сорғышты
тамақ пісіру алдында 5 мин бұрын
қосуға, жəне пісіріп болғаннан кейін
15мин қосып қалдыруға кеңес береміз.
немесе фильтр
ретінде
пайдалану үшін өңделген.
Орнату
Сорғыштың төменгі қыры мен ыдыс
астындағы тіреуіш жазықтығының ара
қашықтығы электр плитасы үшін 50cm,
ал газ немесе біріктірілген плиталар
үшін 65cm ден кем болмауы тиіс.
Егер нұсқауда газ плитасын орнатуға
артығырақ ара қашықтық белгіленген
болса, оны ескеріңіз.
Желінің кернеуі аспаптың ішінде
орналасқан тақтайшада белгіленген
техникалық деректердей кернеуге
сəйкес келуі керек. Егер сорғыш
вилкамен жабдықталған болса,
орнатылғаннан кейін де істеуге
болатын, қол жетерлік жерде болуы
тиіс, істеп тұрған ережелерге сəйкес
алмалы-салмалы штепсельге сорғышты
қосыңыз. Егер сорғыш вилкамен
4
2
3
1
1. Көмекші жарықты ҚОСУ/ӨШІРУ
2. Мотордарды ӨШІРУ
3. - 4. Минималды сору қуаты (3.),
максимал (4.).
104 progress
Күтімі
Көмірлі фильтр
Ескерту! Кез келген тазалау
немесе техникалық қызмет ету
операциясын жасаудан бұрын,
вилканы шығарып немесе
бөлменің басты ажыратқышын
суырып сорғышты электр желісінен
ажыратыңыз.
Сорғыш ішінен жəне сыртынан жиі
тазаланып тұруы қажет (кем дегенде
шамамен майды ұстап қалатын
фильтрді тазалау мерзіміне сəйкес).
Тазалау үшін бейтарап жуғыш
затпен суланған арнайы шүберекті
пайдаланыңыз. Абразиялық қоспасы
бар затты пайдаланбаңыз.
СПИРТТІ ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ!
Ескерту: Фильтрді ауыстыру жəне
аспапты тазалау ережелерінің
сақталынбауы өрттің пайда
болуына əкелуі мүмкүн. Сондықтан
берілген нұсқаумен пайдалануға
кеңес береміз.
Жоғарыда көрсетілген ескертулерді
сақтамағандықтан немесе дұрыс емес
жөндеу салдарынан болған өрт немесе
қозғауыштың бүлінуіне байланысты
барлық жауапкершілік алынады.
(тек рецеркуляция тəртібінде)
15 сурет
Type 20 LONG LIFE - жуылатын
көмірлі фильтр.
Көмірлі фильтрді жылы суда, тиісті жуғыш
заттарымен немесе 65° С температурада
ыдыс жуғыш машинасында (ыдысжуғыш
машинасына ыдыс салмай, толық
жуу циклін орындаңыз) екі ай сайын
тазалауға болады.
Фильтрге зақым келтірмейтіндей етіп
артық қалған суды абайлап алып
тастаңыз, содан кейін пластмасс
рамадан жастықшаларды шешіп 100°
С–та 10минуттай пештің ішінде толық
кепкенінше ұстаңыз.
Матасы
бүліне
салысымен
жастықшаларды 3 жыл сайын ауыстырып
тұрыңыз.
Type 15 - Жуылмайтын көмірлі
фильтр
Көмірлі
фильтрдің
қанығуы
ұзақ
пайдалану мерзімінің қысқа немесе
ұзақ өтуіне байланысты болады, ол ас
үйдің түрі мен майды ұстайтын фильтрді
ұстанылған мерзімділік тазалаумен
алдын ала анықталады. Қандай жағдай
болса да, картриджді кем дегенде 4 айда
бір рет ауыстырыңыз.
Көмірлі фильтрді жууға болмайды жəне
де регенерецияға жарамсыз.
Майды ұстап қалу фильтрі
1-16 сурет
Фильтрді ай сайын жуғыш заттармен
қолмен немесе төмен температурада
жəне үнемді жуу цикліндегі ыдыс жуғыш
машинасында тазалап тұру керек
(немесе фильтрді қанықтыру жүйесі,
егер сіздің үлгіде болса, берілген
қажеттілікті көрсеткен жағдайда).
Майды тазалау фильтрі ыдыс жуғыш
машинасымен жуғанда өңсізденуі
мүмкін. Бірақ оның тазалау сипаты
мүлде өзгермейді.
Лампаны ауыстыру
Аспапты электр жүйесінен өшіріңіз
Ескерту! Лампаны ұстаудан
бұрын, олар суығандығына көз
жеткізіңіз.
Тек 28 Ватт E14 Ø35 мм болатын
галогенді лампаларды пайдаланыңыз.
progress 105
LV - IERĪKOŠANAS UN IZMANTOŠANAS INSTRUKCIJA
Stingri sekot instrukcijām, kas atrodas
šajā rokasgrāmatā. Netiek uzņemta
jebkāda atbildība par iespējamām
grūtībām, kaitējumiem vai ugunsgrēkiem,
kas var notikt ierīcei šīs rokasgrāmatas
instrukciju neievērošanas gadījumā. Gaisa
nosūcējs tika izveidots, lai iesūktu ēdiena
gatavošanas dūmus un tvaikus un ir
domāts tikai izmantošanai mājās apstākļos.
Drošības brīdinājumi
Uzmanību! Nepieslēgt ierīci pie
elektriskā tīkla, līdz ko ierīkošana nav
pilnīgi pabeigta.
Pirms jebkuras tīrīšanas vai tehniskās
apkalpošanas operācijas, atslēgt gaisa
nosūcēju no elektriskā tīkla, izņemot
kontaktdakšu vai atslēdzot mājokļa
kopējo slēdzi.
Ierīce nav domāta, lai to izmantotu
bērni vai cilvēki ar nepietiekamām
fiziskām, sensoriālām vai mentālām
spējām, vai ar nepietiekošām
zināšanām un pieredzi, izņemot
gadījumus, kad tos pieskata vai ierīces
izmantošanu apmāca cilvēks, kurš ir
atbildīgs par viņu drošību.
Bērniem ir jābūt pieskatītiem, lai tie
nespēlētos ar ierīci.
Nekad neizmantot gaisa nosūcēju, ja
režģis nav pareizi ierīkots!
Gaisa nosūcējs nekad netiek
izmantots, kā atbalsta konstrukcija, ja
nu tikai tas ir skaidri norādīts.
Telpā ir jābūt pietiekamai ventilācijai,
kad gaisa nosūcējs tiek vienlaicīgi
izmantots ar citām ierīcēm, kuras
darbojas ar gāzi vai citām degvielām.
Iesūktam gaisam nav jābūt vērstam
caurulē, kura tiek izmantota gāzes vai
citu degvielu ierīču dūmu izvadīšanai.
Ir stingri aizliegts pagatavot ēdienus
“flambē” veidā zem gaisa nosūcēja.
Atlkātās uguns izmantošana ir kaitīga
filtriem un var provocēt ugunsgrēkus,
tādēļ no tās jebkurā gadījumā ir
jāizvairās.
Cepšana ir jāveic to uzraugot,
lai izvairītos no pārkarsušās eļļas
degšanas.
Pieejamās daļas var ievērojami
sasildīties, kad tiek izmantotas kopā ar
ierīcēm ēdiena gatavošanai.
Kas attiecas uz tehniskiem un drošības
noteikumiem, lai izvadītu dūmus, tad
ir nepieciešams stingri pieturēties
pie vietējo kompetento autoritāšu
noteikumiem.
Gaisa nosūcējs ir bieži jātīr, gan no
ārpuses, gan no iekšpuses (VISMAZ
VIENU REIZI MĒNESĪ,jebkurā
gadījumā,ņemot vērā to, kas ir skaidri
rakstīts šīs rokasgrāmatas tehniskās
apkalpošanas instrukcijās).
Gaisa nosūcēja tīrīšanas, filtru
nomainīšanas un tīrīšanas normu
neieverošana provocē ugunsgrēka
risku.
Neizmantot vai neatstāt gaisa
nosūcēju bez pareizi ierīkotām
spuldzēm iespējamā elektriskā
trieciena riska dēļ.
Tiek noraidīta jebkura atbildība par
iespējamiem kaitējumiem, neērtībām
vai ugunsgrekiem, kurus provocēja
ierīce, gadījumā kad netika ievērotas
šīs rokasgrāmatas instrukcijas.
Šī ierīce atbilst Eiropas Direktīvai
2002/96/EC, Waste Electrical And
Electronic Equipment (WEEE).
Pārliecinoties, vai šis produkts tiek
izmests ārā pareizā veidā, izmantotājs
veicina izvairīšanos no negatīvajām
sekām apkārtējai videi un veselībai.
Simbols
uz produkta vai uz
pievienotās dokumetācijas nozīmē,
ka ar šo produktu nav jārīkojas, kā
mājas atkritumam, bet tas ir jānogādā
uz tam domātu savākšanas punktu,
kur atkārtoti izlieto elektriskās un
elektroniskās ierīces. Tas ir jāizmet,
respektējot vietējos likumus, kas
attiecas uz atkritumu aizvākšanu. Pēc
106 progress
papildus informācijas par produkta
izmantošanu, apstrādi un atkārtotu
izlietošanu, ir jāgriežas vietējā iestādē
,kas nodarbojas ar attiecīgo jautājumu,
atkritumu atkārtotās izlietošanas
servisu, vai uz veikalu, kur produkts
tika iegadāts.
Izmantošana
Uzmanību! pirms pieslēgt gaisa
nosūcējau pie tīkla barošanas un pirms
pārbaudīt tā pareizu darbošanos,
vienmēr pārbaudīt ka tīkla kabelis ir
ierīkots pareizi.
Gaisa nosūcējam ir īpaša barošanas
caurule; caurules bojašanās gadījumā,
pieprasīt to tehniskās apskalpošanas
servisam.
Gaisa nosūcējs tika izveidots, lai tas būtu
izmantots iesūkšanas versijā ar evakuēšanu
Darbošanās
uz ārpusi
cirkulēšanu
vai ar filtru ar iekšēju
.
Ierīkošana
Šim gaisa nosūcēja veidam ir jābūt
piefiksētam pie griestiem.
Ļoti smaga iekārta: Gaisa nosūcēja
pārvietošanu un ierīkošanu ir jāveic vismaz
diviem vai vairakiem cilvekiem.
Minimālam attālumam starp plīts virsmu, kur
tiek novietoti tilpumi un viszemākās gaisa
nosūcēja daļas nav jābūt mazākam par
50cm elektriskās plīts gadījumā un 65cm
gāzes un kombinētas virtuves gadījumā.
Gadījumā, ja ierīkošanas instrukcijās gāzes
ierīcei tiek precizēts lielāks attālums, ir
nepieciešams to ievērot.
Tīkla spriegumam ir jāatbilst spriegumam,
kurš ir atzīmēts uz īpašas etiķetes, kura
atrodas gaisa nosūcēja iekšpusē. Ja
nosūcējam ir kontaktdakša, pievienot to
rozetei, kura atbilst pastāvošiem likumiem
un atrodas pieejamā zonā arī pēc
installēšanas.
Ja gaisa nosūcējam nav kontaktdakšas
(tieša pieslēgšana pie elektriskās sistēmas)
vai arī kontaktdakša neatrodas pieejamā
zonā, arī pēc installēšanas, pielietot
normām atbilstošu bipolāru slēdzi, kurš
nodrošina pilnu atslēgšanu no tīkla
sprieguma, pārslodzes kategorijas III
nosacījumos, saskaņā ar ierīkošanas
likumiem.
Izmantot augstāku ātrumu īpašas virtuves
dūmu koncentrācijas gadījumā. Iesakām
ieslēgt iesūkšanu 5 minūtes pirms ēdiena
gatavošanas sākšanas un neslēgt to ārā
vēl 15 minūtes pēc ēdiena gatavošanas
pabeigšanas.
4
2
3
1
1. ON/OFF gaismas
2. OFF dzinēji
3. - 4. Minimalā (3.), masimālā (4.)
iesūkšanas jauda.
progress 107
Tehniskā apkalpošana
Aktīvo ogļu filtrs
Pirms jebkura veida tehniskās
apkalošanas darba, atslēgt gaisa
nosūcēju no elektrības.
Gaisa nosūcējs ir bieži jātīra (vismaz
tikpat bieži, cik bieži tiek veikta tauku filtru
tehniskā apkalpošana) gan no ārpuses, gan
no iekšpuses. Tīrīšanai ir jāizmanto mitrs
audums, kurš ir samitrināts ar neitrāliem
šķidriem mazgāšanas līdzekļiem.
Neizmantot jebkuru abrazīvus saturošu
produktu.
NEIZMANTOT ALKOHOLU!
Uzmanību: Ierīces tīrīšanas un filtru
nomainīšanas normu neievērošana var
vest pie ugunsgrēka riskiem. Tātad
ir ietecams pieturēties pie ieteiktām
instrukcijām.
Tiek noraidīta jebukra atbildība par
iespējamiem dzinēja bojajumiem,
ugunsgrēkiem, kas tika provocēti
neatbistošas tehniskās apkalpošanas vai
augstāk minēto brīdinājumu neievērošanas
dēļ.
(Tikai Versijai ar Filtru)
Attēls 15
Type 20 LONG LIFE - Aktīvo ogļu filtrs ir
mazgājams
Ogļu filtru var mazgāt katru otro mēnesi
karstā ūdenī un ar piemērotiem mazgāšanas
līdzekļiem vai trauku mazgājamā mašīnā
pie 65°C (trauku mazgājamās mašīnas
gadījumā, veikt pilnu mazgāšanas ciklu bez
traukiem tajā).
Noņemt pārlieku ūdeni nebojājot filtru, pēc
kā noņemt matrasīti, kas atrodas plastmasas
šasijā un novietot to krāsnī uz 10 minūtēm
pie 100°C, lai to pilnībā izžāvēt.
Noaminīt matrasīti katru 3.gadu un katru
reizi, kad audums ir bojāts.
Type 15 - Aktīvo ogļu filtrs NAV
mazgājams
Ogles filtra piesātināšana notiek pēc vairāk
vai mazāk ilgas izmantošanas, atkarībā
no virtuves veida un tauku filtru tīrīšanas
biežuma. Jebkurā gadījumā, ir nepieciešams
nomainīt kartridžu katru ceturto mēnesi.
NEVAR būt mazgāts vai atjaunots.
Prettauku filtrs
Attēls 1-16
Prettauku filtram ir jābūt tīrītam katru
mēnesi, ar neagresīviem līdzekļiem, manuāli
vai trauku mazgājamā mašīnā, pie zemas
temperatūras un izmantojot īso ciklu. Ja tas
tiek mazgāts trauku mazgājamā mašīnā,
prettauku filtra metāla detaļas var kļūt
nespodras, bet jebkurā gadījumā to spējas
nemainās
Spuldžu nomainīšana
Atvienot ierīci no elektriskās sistēmas.
Uzmanību! Pirms pieskarties
spuldzēm, pārliecināties, ka tās ir
aukstas.
Izmantot tikai sveces formas halogēna
spuldzītes Ø 35 mm, E14, 28 W.
108 progress
LT - MONTAVIMO IR NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA
Griežtai laikykitės naudojimosi
instrukcijų. Gamintojas neprisiima jokios
atsakomybės, jei montuojant prietaisą
buvo nesilaikoma naudojimosi instrukcijoje
nurodytų taisyklių ir tokiu būdu prietaisas
sugedo, buvo pažeistas ar užsidegė.
Gartraukis skirtas dūmams ir garams,
susidariusiems gaminant maistą, ištraukti.
Jis skirtas naudoti tik namuose.
Saugos taisyklės
Dėmesio! Nejunkite aparato į elektros
tinklą tol, kol įdiegimas nėra visiškai
užbaigtas.
Prieš bet kokį priežiūros ar valymo
veiksmą, reikia išjungti gaubtą iš
elektros srovės šaltinio, ištraukiant
kištuką iš rozetės arba išjungiant
jungiklį.
Įrenginiu nepatariama naudotis
vaikams, žmonėms su fizine arba
protine negalia be už juos atsakingo
asmens priežiūros arba specialių
nurodymų.
Vaikams neturi būti leidžiama žaisti su
įrenginiu.
Nenaudokite gaubto, jei grotelės
sumontuotos netaisyklingai.
Gaubto niekada nenaudokite kaip
atramos, nebent toks jo naudojimo
būdas yra nurodytas kaip galimas.
Patalpa turi būti gerai vėdinama, kai
virtuvės gaubtas yra naudojamas kartu
su kitais dujinių įrenginiais.
Įsiurbiamas oras neturi būti nukreiptas
į dūmtraukį, įtraukiantį garus,
išeinančius iš dujinių bei kitų įrenginių.
Griežtai draudžiama gaminti maistą ant
ugnies po gaubtu.
Atvira ugnis pažeidžia filtrus ir gali
sukelti gaisrą, todėl jos reikia griežtai
vengti.
Kepant reikia prižiūrėti, kad įkaitęs
aliejus neužsidegtų.
Naudojant kartu su maisto gaminimo
įranga kai kurios detalės gali stipriai
įkaisti.
Būtina laikytis vietos valdžios nustatytų
dūmtraukio techninių bei saugos
taisyklių.
Gaubtą reikia valyti tiek iš išorės, tiek
iš vidaus (bent vieną kartą per mėnesį
arba taip, kaip nurodyta naudojimo
instrukcijų knygelėje).
Gaubto bei filtrų valymo ir keitimo
instrukcijų nesilaikymas didina gaisro
pavojaus riziką.
Jei lempos neteisingai įmontuotos ar
jų nėra, nenaudokite gaubto, gali įvykti
elektros iškrova.
Įmonė neatsako už įvairius
nepatogumus, žalą arba gaisrą,
kilusį nesilaikant įrenginio naudojimo
instrukcijų, nurodytų šioje knygelėje.
Šis prietaisas pažymėtas remiantis
ES Direktyva 2002/96/EB dėl elektros
ir elektroninės įrangos atliekų, (EEĮ
atliekų). Pasirūpindamas, kad šis
gaminys būtų išmestas tinkamai,
vartotojas padeda išvengti neigiamų
pasekmių aplinkai ir sveikatai.
Simbolis
ant gaminio ar jo
dokumentuose rodo, kad šis gaminys
neturi būti priskiriamas buitinėms
atliekoms, o turi būti pristatytas į
tam tikrą atliekų surinkimo punktą
elektrinių ir elektroninių aparatų
pakartotiniam panaudojimui. Gaminį
išmeskite laikydamiesi vietinių atliekų
šalinimo normų. Norėdami gauti
daugiau informacijos apie šio gaminio
apdorojimą, rinkimą ir pakartotinį
panaudojimą, kreipkitės į specialią
vietinę įstaigą, buitinių atliekų rinkimo
centrą ar parduotuvę, kurioje gaminys
buvo pirktas.
progress 109
Naudojimas
Sukurtos dvi gaubto naudojimo versijos:
įtraukiamoji, kai oras pašalinamas į išorę
, ir filtruojamoji, kai vykdoma vidinė
oro recirkuliacija
.
Veikimas
Virtuvėje susikaupus dideliam garų kiekiui,
naudokite didžiausią greitį. Patartina įjungti
ištraukimą prieš 5 minutes pradedant
gaminti, o baigus gaminti palikti veikti dar
apie 15 minučių.
Įrengimas
Jei viryklė elektrinė, mažiausias atstumas
tarp viryklės kaitlentės paviršiaus ir
žemiausios virtuvinio gaubto dalies turi būti
50cm, o jei viryklė dujinė ar kombinuota
– 65cmo jei viryklė dujinė ar kombinuota.
Jei dujinės viryklės įrengimo instrukcijoje
nurodomas didesnis atstumas, būtina į tai
atsižvelgti.
Įtampa elektros tinkle turi atitikti įtampą,
nurodytą etiketėje, priklijuotoje gaubto
viduje. Jei yra kištukas, reikia įjungti gaubtą į
rozetę, atitinkančią galiojančius nuostatus ir
esančią prieinamoje vietoje net ir po gaubto
įdiegimo. Jeigu kištuko (yra numatytas
tiesioginis prijungimas prie elektros srovės)
arba nėra rozetės prieinamoje vietoje net
ir po gaubto įdiegimo, yra naudojamas
dvipolis jungiklis, pagal visas įdiegimo
taisykles užtikrinantis visišką atsijungimą
nuo elektros tinklo per aukštos įtampos
atveju.
Dėmesio! Prieš vėl prijungdami
gaubtą prie elektros maitinimo tinklo
ir patikrindami, ar jis tinkamai veikia,
visada įsitikinkite, ar tinklo kabelis
tinkamai įmontuotas.
Prie gaubto pridedamas specialus
maitinimo kabelis. Jei pastebėjote, kad
kabelis yra pažeistas, nedelsiant kreipkitės
į techninės pagalbos centrą dėl kabelio
keitimo.
4
2
3
1
1. Šviesos jungiklis ON/OFF
2. Variklių išjungiklis OFF
3. - 4. Minimalus aspiracijos galingumas
(3.), maksimalus (4.).
110 progress
Priežiūra
Anglies filtras
Dėmesio! Prieš valydami prietaisą,
išjunkite jį iš elektros tinklo. Ištraukite
kištuką iš rozetės arba išjunkite
pagrindinį namų elektros jungiklį.
Gaubtą reikia nuolat valyti (bent jau taip pat
dažnai kaip ir prižiūrint riebalų filtrus), tiek
iš vidaus, tiek ir iš išorės. Valymui naudoti
šluostę, suvilgytą skystu neutraliu valikliu.
Nenaudokite abrazyvinių valymo priemonių.
NENAUDOKITE SPIRITO!
Dėmesio: netinkamai valant prietaisą
bei nesilaikant filtrų keitimo normų
gali kilti gaisro pavojus. Todėl
rekomenduojama laikytis pateiktų
nurodymų.
Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės
už gaisrą bei galimus variklio gedimus,
kilusius dėl netinkamos priežiūros arba dėl
šių nurodymų nesilaikymo.
(tik filtravimo režimu)
15 pav.
Type 20 LONG LIFE - Plaunamas aktyviosios anglies filtras
Anglies filtrą galima plauti kas antrą mėnesį
šiltu vandeniu specialiai tam pritaikytais
plovikliais
arba
indaplovėje,
65°C
temperatūroje (jei filtrą plaunate indaplovėje,
nustatykite visą plovimo ciklą, filtrą plaukite
atskirai nuo kitų indų).
Susikaupusį vandenį nupilkite nepažeisdami
filtro, tada nuimkite pagalvėlę, esančią
plastmasiniame rėme, ir 10 minučių ją
džiovinkite orkaitėje, įkaitintoje iki 100° C.
Pagalvėlę keiskite kas 3 metus arba anksčiau,
jei pastebėjote, kad audeklas pažeistas.
Type 15 - Neplaunamas aktyviosios
anglies filtras
Anglies filtras prisipildo naudojant jį ilgą laiką,
priklausomai nuo virtuvės tipo ir riebalų
filtro valymo reguliarumo. Bet kokiu atveju,
kapsulę reikia keisti mažiausiai kas keturis
mėnesius.
NEGALIMA plauti ar regeneruoti.
Nuo riebalų saugantis filtras
1-16 pav.
Filtrą valykite kartą per mėnesį (ar kai filtrų
perpildymo indikacijos sistema, jei tokia
numatyta turimame modelyje, rodo tokią
būtinybę). Valykite švelniais valikliais rankiniu
būdu ar indaplovėje pagal atitinkamą
temperatūrą ir trumpuoju ciklu.
Plaunant metalinį nuo riebalų saugantį filtrą
indaplovėje, jis gali prarasti spalvą, bet jo
filtravimo savybės išliks nepakitusios.
Lempų keitimas
Išjunkite prietaisą iš elektros tinklo.
Dėmesio! Prieš liesdami lempas,
įsitikinkite, kad jos atvėsusios.
Naudokite tik Ø35mm E14 28W
halogenines žvakės formos lemputes.
www.progress-hausgeraete.de
LIB0091800 Ed. 06/13
Download PDF

advertising