Electrolux | ZB 266 X | User manual | Electrolux ZB 266 X Uživatelský manuál

Electrolux ZB 266 X Uživatelský manuál
FOEN® FIGARO 1200/1600
Haartrockner
Hairdryers
Séche-cheveux
Haardroger
Asciugacapelli
Secador de cabello
Secador de cabelos
Hårtork
Føntørrer
Hårtørrer
Hiustenkuivaimet
Vysoušeè vlasù
Hajszáritók
Suszarka do w³osów
ÓôåãíùôÞñáò ìáëëéþí
Gebrauchsanweisung
Operating instructions
Mode d’emploi
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l’uso
Instrucciones para el uso
Instruções de utilização
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Käyttöohje
Návod k použití
Használati útmutató
Instrukcja obs³ugi
Ïäçãßåò ÷ñÞóçò
2
c
Pokyny uvedené v tomto návodu k
použití je nutné bezpodmíneènì
dodržovat a odpovídajícím zpùsobem
je vysvìtlit dìtem. Dìti by nemìly
používat vysoušeè vlasù bez dozoru
dospìlých osob.
Otvory pro vstup a výstup vzduchu
nesmí být nikdy zakryté.
Pokud dojde po zapnutí vysoušeèe k
zamezení prùchodu vzduchu (napø.
neèistotami), zabudovaná ochrana
proti pøehøátí automaticky pøístroj
vypne a po ochlazení (za nìkolik
minut) ho opìt zapne. Je-li nasávací
møížka vzduchu zneèištìná, vyèistìte
ji. Vlasy se nesmí dostat pøímo do
prostoru nasávací møížky vzduchu.
Opravy elektrických pøístrojù smí
provádìt pouze odbornì
vyškolení pracovníci. Neodborné
opravy mohou pro uživatele
pøedstavovat znaèné nebezpeèí.
Výrobce neruèí za pøípadné škody
zpùsobené používáním
vysoušeèe, které neodpovídá
uvedeným ustanovením, nebo
jeho špatnou obsluhou.
c Bezpeènostní pokyny
Pøístroj smí být pøipojen jen k
elektrické síti, jejíž napìtí a druh
proudu odpovídají údajùm uvedeným
na krytu pøístroje (typový štítek).
Pozor! Vysoušeè vlasù nepoužívejte
v blízkosti van, umyvadel nebo
nádob naplnìných vodou. Nebezpeèí
hrozí i u vypnutého pøístroje, proto po
jeho použití a pøed èištìním
vytáhnìte zástrèku ze zásuvky. Nikdy
nevytahujte sít’ovou zástrèku ze
zásuvky taháním za kabel. Další
ochranu nabízí zabudování
ochranného zaøízení proti chybnému
proudu s jmenovitým spouštìcím
proudem do 30 mA v domácí
instalaci. Obrat’te se na
kvalifikovaného elektrikáøe.
Vysoušeè nepoužívejte
vlhký, nebo máte-li vlhké
ruce. Jestliže vám
vysoušeè spadne do
vody, ihned vytáhnìte zástrèku ze
zásuvky. V žádném pøípadì
nesahejte do vody! Vysoušeè pak
nechte zkontrolovat odborníkem.
Do vysoušeèe nikdy nestøíkejte
sprejem ani rozprašovaèem vody.
Jakmile vysoušeè odložíte, vždy ho z
bezpeènostních pokynù okamžitì
vypnìte.
Møížka výstupu vzduchu se po
zapnutí z provozních dùvodù zahøeje
na vysokou teplotu.
Pøívodní kabel se nesmí pøi provozu
dotýkat otvoru pro výstup vzduchu.
Èas od èasu zkontrolujte pøívodní
kabel, zda není nìkde poškozený.
Zjistíte-li poškození pøívodního
kabelu, zašlete pøístroj odbornému
prodejci (k výmìnì se musí použít
speciální náøadí), u kterého jste
pøístroj zakoupili, nebo do
zákaznického servisu.
;
Tento pøístroj odpovídá následujícím
smìrnicím EU:
– 73/23/EHS ze dne 19.02.1973 smìrnice pro nízké napìtí
– 89/336/EHS ze dne 3. 5.1989
(vèetnì znìní pozmìòovací
smìrnice
92/31/EHS) - smìrnice o
elektromagnetické kompatibilitì
25
c
Souèásti vysoušeèe
A
B
C
D
Nástavec k usmìròování vzduchu
Pøepínaè zap/vyp
Závìsné oèko
Difuzér (vzduchová sprcha)
Likvidace
2
Obalový materiál
Použité obalové materiály jsou ekologické a recyklovatelné. Umìlé hmoty
jsou oznaèeny následujícím
zpùsobem: >PE<, >PS<, atd. Obalový
materiál zlikvidujte v souladu s jeho
oznaèením ve speciálních sbìrných
dvorech ve své obci.
2
Starý spotøebiè
Pokyn k použití
0
cool
1
2
26
Polohy pøepínaèe (obr. 2a/2b,
podle provedení)
= Pøístroj je vypnutý
= Ochlazovací stupeò/støední proud
vzduchu
(FOEN FIGARO 1600)
= Støední teplota/
støední proud vzduchu
= Vyšší teplota/
silnìjší proud vzduchu
Usmìròování proudu vzduchu
nástavcem (obr. 3)
Podle potøeby mùžete kdykoli nasadit
nástavec. S nástavcem mùžete
otáèet a zamìøit proud vzduchu
požadovaným smìrem a tím lepší
úpravu úèesu.
Šetrné sušení pomocí difuzéru
(obr. 4)
Horký vzduch vycházející z trysek
difuzéru (vzduchové sprchy) s velkou
sušicí plochou usuší vlasy šetrnì bez
jejich víøení a vlasy tak získají na
objemu. Ideální pro pøírodní vlny,
ztrvalené a jemné vlasy. Vzduchovou
sprchu doporuèujeme nastavit na
stupeò 2.
Praktické závìsné oèko (obr. 5)
Závìsné oèko umožòuje uložit
vysoušeè vlasù tak, že nezabírá
místo a je vždy po ruce.
W
Symbol
na výrobku nebo jeho
balení udává, že tento výrobek nepatrí do domácího odpadu. Je nutné
odvézt ho do sberného místa pro
recyklaci elektrického a elektronického zarízení. Zajištením správné
likvidace tohoto výrobku pomužete
zabránit negativním dusledkum pro
životní prostredí a lidské zdraví, které
by jinak byly zpusobeny nevhodnou
likvidací tohoto výrobku. Podrobnejší
informace o recyklaci tohoto výrobku
zjistíte u príslušného místního úradu,
služby pro likvidaci domovního
odpadu nebo v obchode, kde jste
výrobek zakoupili.
AEG Hausgeräte GmbH
Muggenhofer Straße 135
D-90429 Nürnberg
http://www.aeg.hausgeraete.de
© Copyright by AEG
822 949 211 –02- 0405
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising