Volta U4502 Brugermanual

Volta U4502 Brugermanual
U
A
B
B
Thank you for choosing a Volta.
To ensure total satisfaction, read this Instruction book carefully.
Retain for reference.
D
H
Tak forde De valgte en Volta støvsuger.
Følg venligst brugsanvisningens råd og anvisninger, for at opnå fuld tilfredshed.
Gem brugsanvisningen, den skal følge med støvsugeren,
Hvis den overdrages til en ny ejer, ligeledes er den rar at have i tvivlstilfælde.
E
Tack för att du valde en dammsugare från Volta.
För att uppnå bästa städresultat, läs denna instruktionsbok noggrant.
Behåll den för framtida bruk.
F
Takk for at du har valgt en Volta støvsuger.
For å sikre full tilfredshet, les denne Instruksjonsboken grundig.
Spar på boken for referanse og la den følge maskinen dersom den skifter eier.
Kiitämme Volta-pölynimurin valinnastasi.
Jotta pölynimurisi vastaisi odotuksiasi, lue tämä ohjekirja huolellisesti.
Säilytä se tulevan varalle.
G
K
I
J
Volta decline all responsibility for all damages arising from any
improper use of the appliance or in cases of tampering with the
appliance.
Volta reserve the right to alter product appearance and/or specifications without notice. Not all models featured are available in
all countries.
Volta vacuum cleaner features and accessories are protected
worldwide by Patents or Registered Designs.
Volta fralægger sig ethvert ansvar for skader forårsaget af forkert
brug af støvsugeren samt ændringer udført på apparatet.
Volta forbeholder sig ret til at udføre ændringer på produktets udformning og/eller specifikationer uden varsel. De beskrevne modeller er ikke alle til rådighed i alle lande.
Volta støvsugerens udstyr og tilbehør er beskyttet golbalt under
patenter eller registrerede varemærker.
Volta avsäger sig allt ansvar för skador som uppstår p.g.a. felaktig andvändning av dammsugaren eller otillåtna ändringar på
dammsugaren.
Volta förbehåller sig rätten att ändra produkternass urseende
och/eller specifikation utan vidare information. Alla de beskrivna
modellerna är ej tillgängliga i alla länder.
Volta dammsugare skyddas av Patent eller Registrerade konstruktioner.
Volta avstår fra alt ansvar når det gjelder skader som har skjedd
p.g.a. feilaktig bruk at apparatet eller dersom apparatet har blitt
endret.
Volta forbeholder seg retten til å endre produktets utseende og/
eller spesifikasjoner uten varsel. Alle modeller som er beskrevet,
er ikke tilgjengelige i alle land.
Volta-støvsugerens egenskaper og tilbehør er beskyttet over hele
verden av patenter eller registrerte utforminger.
Volta ei vastaa laiteen huolimattomasta käytöstä tai siihen tehdyistä muutoksista yms. aiheutuvista vahingoista.
Volta pidättää iokeuden muuttaa tuotteen ulkonäköä ja/tai teknisiä ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta. Kaikkia esiteltyjä
malleja ei ole saatavana kaikissa maissa.
Volta-pölynimurin ominaisuudet ja varusteet on suojattu maailmanlaajuisesti patenteilla tai rekisteröidyillä malleilla.
7
10
13
9
8
12
11
14
15
U4502
This product is designed with the environment in mind.
All plastic parts are marked for recycling purposes.
Dette produkt er miljøvenligt fremstillet.
Alle plastikdele er afmærket til genbrugsformål.
1
Denna produkt är utformad med tanke på miljön.
Alla plastdelar är markerade för återvinning.
2
3
Dette produktet er fremstilt med henblikk på omgivelsene.
Alle plastdelene er merket for gjenvinningsformål.
Tämän laitteen sunnitelussa on otettu ympäristö huomioon.
Kaikki muoviosat on merkitty kierrätystä varten.
4
6
4506 02 05 01
5
U4502
U4502
English
1
Dansk
4
Svenska
6
Norsk
8
Suomi
10
U4502
Dansk
Føld illustrationerne ud og folg henvisningen i teksten.
Sådan kommer du i gang
Tilbehør
1
Se efter om støvsugerposen sidder som den skal
2
Sæt slangen i, så den klikker på plads (tryk clipsene indad for
at udløse slangen).
3
Monter teleskoprøret til slangehåndtaget og mundstykket ved at
dreje og skubbe dem sammen (skal rørene drejes og trækkes for at
frigøres).
4
Træk ledningen ud og sæt stikket i stikkontakten. Kontroller,
at ledningen ikke er snoet (tryk på pedalen til ledningsoprullet
for at rulle ledningen ind. Sørg for at holde i stikket, så det
ikke rammer dig eller støvsugeren).
5
Tryk på tænd-/sluk-dækslet for at starte støvsugeren.
6
Regulér den variable styrekontrol for at øge eller mindske
sugestyrken. Sugestyrken kan også reguleres på slangehåndtaget ved
at åbne eller lukke for luften.
Pose
Drejelig slange og håndtag med manuel sugekontrol
Teleskoprør
Dobbelt mundstykke til tæpper/hårde gulve
Fugemundstykke
Møbelmundstykke
Børstemundstykke
Sikkerhed
Støvsugeren er udelukkende beregnet til husholdningsbrug og er
fremstillet til at yde maksimal sikkerhed og effektiv drift. Følg venligst
nedennævnte forholdsregler:
Støvsugeren er dobbelt isoleret, og behøver derfor ikke tilsluttes
til jord
Støvsugeren må kun bruges af voksne. Børn skal være under
opsyn af voksne
Støvsug aldrig gips, murestøv, cementstøv, kold aske og andre meget
fine partikler.
Støvsugerens features
A
Strømførende ledning
B
Pedal til ledningsoprulning
C
Mekanisk indikator for fyldt pose
D
Slangens tilkoblingssted
4
Støvsugerposeindikator og skift af støvsugerpose
For bedste ydeevne bør posen skiftes når den er fyldt.. Det
mekaniske indikatorvindue vil stille og roligt blive rød som posen
fyldes og er helt rød når den er fyldt. Når ruden er helt rød, er
posen fuld. Hvis støvposen revner inden i støvsugeren, skal
støvsugeren sendes til rengøring hos et servicecenter. Dette er
ikke omfattet af reklamationsretten. Hvis indikatoren viser, at
posen er fuld, kan det også evt. skyldes, at posen er tilstoppet
(pga. fint støv), hvilket giver mindsket sugeevne og kan resultere
i overophedning. Hvis dette forekommer, skal støvposen
udskiftes, også selv om den ikke er fuld. STØVSUG ALDRIG GIPS,
MURESTØV, CEMENTSTØV, KOLD ASKE OG ANDRE MEGET FINE
PARTIKLER.
Når støvposen kontrolleres, skal støvsugeren være tændt med
alle dele påmonteret, og den må ikke være i berøring med gulvet.
Skift af støvsugerpose
7 Åben støvsugerens låg.
8 Fjern støvsugerposen fra holderen
Sæt en ny støvsugerpose ind i beholderen.
9 Tilpas støvsugerposens nederste hjørner, så posen passer til
poserummet.
10 Tilpas støvsugerposens øverste del, så posen passer til poserummet.
7 Luk låget og fortsæt støvsugningen.
E
Bærehåndtag
Støvsugeren skal altid opbevares tørt
F
Lågåbner til poserum
Støvsugeren må ikke bruges til at opsuge vand og andre væsker
G
Dækseludløser til opbevaringssted for tilbehør
Undgå at støvsuge skarpe genstande op
H
Tænd-/sluk-kontakt
NB! Brug kun originale støvsugerposer og filtre:
Støvsugeren må ikke bruges til at opsuge varm aske, tændte
cigaretskod eller tonerpulver
I
Opbevaringssted til mundstykke og rør, når disse er i brug
Støvsugerpose (reference nummer: E53n)
Støvsugeren må ikke bruges i nærheden af brændbare gasarter
J
Opbevaringssted til mundstykke og rør, når disse ikke er i brug
Undgå at trække støvsugeren v.h.a. ledningen. Kontroller
regelmæssigt ledningen for skader
K
Regulering af sugeevne
Bemærk: Støvsugeren må ikke bruges, hvis ledningen er
beskadiget. Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes
hos et autoriseret Hvidevare-Servicecenter
Træk stikket ud af stikkontakten inden rengøring og
vedligeholdelse af støvsugeren
Service og reparation skal udføres af et autoriseret HvidevareServicecenter
Hvordan man opnår det bedste resultat:
Tæpper: Brug gulvmundstykket indstillet til tæppestøvsugning.
Hårde gulve: Brug gulvmundstykket indstillet til gulvstøvsugning.
Gardiner/lette materialer: Reducér sugestyrken. Brug
møbelmundstykket til møbler, gardiner, puder og lignende.
Svært tilgængelige områder: Brug fugemundstykket til sprækker,
hjørner og radiatorer, etc.
Lamper, billeder og bogreoler: Brug børstemundstykket.
Vi anbefaler, at støvposen udskiftes efter brug af
tæpperensepulver,
eller hvis støvsugeren lugter grimt.
Støvsugerpose sikkerhedsenhed
For at undgå at beskadige støvsugeren må den ikke benyttes
uden støvpose. Støvsugeren er udstyret med en sikkerhedsindretning,
der forhindrer, at låget kan lukkes uden støvpose.
Forsøg ikke at tvinge låget i.
Udskiftning/rengøring af filtrene
Støvsugeren må aldrig bruges, uden at filtrene er på plads.
Filtrene bør udskiftes/renses ved hvert femte støvposeskift.
Vedligeholde af motorfilter
7 Åben støvsugerens låg.
11 Fjern filterenheden og rens filtret under den varme hane og
lad det tørre (11, 14, 15). Filtreringsevnen er nu genetableret.
Sæt filterenheden tilbage i maskinen og luk holderen. Vær
sikker på at filterenheden er placeret korrekt og dækslet er
forsvarligt lukket (11, 7).
Filtret bør udskiftes mindst én gang hvert andet år.
Udskiftning af HEPA filter (U4220, U4230)
12 Åben filterdækselet.
13 Udskift det gamle filter med et nyt. Vær opmærksom at
filteret placeres korrekt og at dækselet er korrekt lukket.
Filteret skal udskiftes mindst hvert 2. år eller for hver 5.
udskiftning af støvsugerposen.
Problemløsning
Støvposen: Vær sikker på at posen er placeret korrekt og at den
ikke er beskadiget.
Strøm: Hvis støvsugeren ikke starter, når der tændes for den,
trækkes stikket ud af stikkontakten. Kontroller stik, ledning,
stikkontakt og, om nødvendigt, sikringer.
Støvsugeren slukker selv, hvis der forekommer en alvorlig
blokering,overfyldt pose eller filteret/filtrene er meget beskidte.
I såfald trækkes stikket ud, og støvsugeren køles af i 30
minutter. Fjern blokeringer og/eller udskift filtret/filtrene.
Herefter startes støvsugeren igen.
Garantien dækker ikke rensning af blokerede slanger, rør,
mundstykke, filtre eller pose. Mundstykkerne bør renses jævnligt
med slangens håndtag for at forebygge blokeringer og opretholde
god sugestyrke.
Se venligst yderligere oplysninger fra Volta bagerst i denne
håndbog.
Vand: Hvis støvsugeren bruges til at suge vand, ødelægges
motoren og en udskiftning er nødvendig. Denne skal foretages af
et autoriseret Hvidevare-Servicecenter.Dette er ikke omfattet af
reklamationsretten.
Symbolet
på produktet eller på pakken angiver, at dette
produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i
stedet overgives til en affaldsstation for behandling af elektrisk
og elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette produkt bliver
bortskaffet på den rette måde, hjælper du med til at forebygge
eventuelle negative påvirkninger af miljøet og af personers
helbred, der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af
dette produkt. Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab
eller den forretning, hvor produkt er købt, for yderligere
oplysninger om genanvendelse af dette produkt.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement