VOLTA U5415, U5420, U5410, U5421 User manual

VOLTA U5415, U5420, U5410, U5421 User manual
SV
DK
FI
NO
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Käyttöohje
Bruksanvisning
S
BÄSTA KUND
K
Tack för att du har valt en dammsugare från Volta. Läs igenom
de här anvisningarna noga för att få bästa resultat.
B
G
F
Komponenter
E
D
A
H
C
I
A
Strömsladd
B
Knapp för sladdinrullning
C
Knapp för på/av
D
Sugeffektreglage
E
Luckspärr för dammpåsebehållare
F
Indikator för dammpåse
G
Slanganslutning
H
Bärhandtag
I,J
Fäste för golvmunstycke
K
Tillbehörsbehållare
Tillbehör
J
1
Dammpåse s-bag®
2
Teleskoprör*
3
Förlängningsrör i metall (x2)*
4
Slang och handtag med manuellt sugeffektreglage
5
Kombinerat matt-/golvmunstycke
6
Golvmunstycke*
7
Turbomunstycke*
8
Smalt fogmunstycke
9
Möbelmunstycke
10
Dammborste
2
1
3
6
5
4
8
7
9
10
* Endast vissa modeller
1
FIN
DK
NO
KÆRE KUNDE
HYVÄ ASIAKAS
KJÆRE KUNDE
Tak, fordi du valgte en støvsuger fra Volta. Læs denne
vejledning omhyggeligt. Så er du sikker på at blive helt tilfreds
med den.
Kiitos, että olet valinnut Volta-imurin. Lue tämä ohjekirja
tarkasti varmistaaksesi tyytyväisyytesi tuotteeseen.
Takk for at du valgte en Volta-støvsuger. Les denne
bruksanvisningen nøye.
Pääosat
Funksjoner
Funktioner
A
Virtajohto
A
Strømledning
A
Netledning
B
Johdon kelauspainike
B
Knapp for ledningsoppvikling
B
Knap til ledningsoprul
C
Käynnistyspainike
C
Av/på-knapp
C
Tænd-/slukknap
D
Imutehon säädin
D
Sugeregulering
D
Justering af sugestyrke
E
Pölypussilokeron kannen vapautussalpa
E
Låsehake for deksel til støvposerom
E
Dækseludløser til støvsugerposerum
F
Pölypussin merkkivalo
F
Indikator for støvpose
F
Indikator for poseskift
G
Letkuliitäntä
G
Slangetilkobling
G
Slangetilslutning
H
Kantokahva
H
Bærehåndtak
H
Bærehåndtag
I,J
Pidike lattiasuuttimelle, kun se ei ole käytössä
I,J
Parkeringsklips for gulvmunnstykke
I,J
Opbevaringsklemme til gulvmundstykke, når det ikke er i
brug
K
Varusteiden säilytystila
K
Oppbevaring av tilbehør
K
Opbevaring af tilbehør
Tilbehor
Varusteet
Tilbehør
1
s-bag®-pölypussi
1
Støvpose s-bag®
2
Teleskooppiputki*
2
Teleskoprør*
1
Støvsugerpose, s-bag®
3
Metallinen jatkoputki (x2)*
3
Forlengelsesrør i metall (x 2)*
2
Teleskoprør*
4
4
Slangehåndtak med manuell regulering av sugestyrken
3
Metalforlængerrør (x2)*
Taipuisa letku ja kahva, jossa on manuaalinen imutehon
säädin
5
Kombimunnstykke for tepper og harde gulv
4
Drejeslange og håndtag med manuel justering af
sugestyrken
5
Matto-/lattiasuutinyhdistelmä
6
Parkettmunnstykke for harde gulv*
6
Lattiasuutin*
5
Kombineret tæppe-/gulvmundstykke
7
Turbomunnstykke*
7
Turbosuutin*
6
Parketgulvmundstykke*
8
Fugemunnstykke
8
Kapea rakosuutin
7
Turbomundstykke*
9
Møbelmunnstykke
9
Tekstiilisuutin
8
Smalt fugemundstykke
10
Støvbørste
10
Pölyharja
9
Møbelmundstykke
10
Afstøvningsbørste
* Kun visse modeller
* Vain tietyt mallit
* Bare enkelte modeller
2
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Den här apparaten är inte avsedd att användas av personer
(inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental
förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte
har fått handledning eller instruktioner för hur apparaten
används av en person som ansvarar för deras säkerhet.
Dammsugaren har dubbel isolering och behöver inte jordas.
Barn måste passas så att de inte leker med apparaten.
Dammsug aldrig:
•
I våtutrymmen.
•
Nära lättantändlig gas, m.m.
•
Utan s-bag®-dammpåse/filterkassett (det kan skada
dammsugaren). En säkerhetsanordning på dammsugaren
gör att det inte går att stänga luckan utan s-bag®dammpåse/filterkassett. Försök inte tvinga igen luckan.
•
Vassa föremål.
•
Vätskor (vätska kan allvarligt skada maskinen).
•
Het eller kall aska, glödande cigarettfimpar eller liknande.
•
Fint damm från till exempel gips, betong eller aska.
Ovanstående kan orsaka allvarliga skador på motorn och
dessa skador omfattas inte av dammsugarens garanti.
Att tänka på när det gäller elsladden:
•
Om sladden skadats måste den bytas ut av tillverkaren,
auktoriserad servicepersonal eller någon annan kvalificerad
person för att undvika fara. Skador på dammsugarens
sladd omfattas inte av garantin.
•
Dra eller lyft aldrig dammsugaren i sladden.
•
Dra alltid ur stickproppen från vägguttaget före underhåll
eller rengöring av dammsugaren.
•
Kontrollera regelbundet att sladden är i oskadat skick.
Använd aldrig dammsugaren om sladden är skadad.
•
Förvara alltid dammsugaren på en torr plats.
All service och alla reparationer måste utföras av ett
auktoriserat Volta-servicecenter.
* Endast vissa modeller
3
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
TURVAOHJEET
FORHOLDSREGLER
Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer
(herunder børn), hvis fysiske, sansemæssige eller mentale evner
er nedsat, eller personer uden den fornødne erfaring og viden,
medmindre de er instrueret i sikker brug af apparatet eller er
under opsyn af en person, der har ansvaret for dem.
Støvsugeren er dobbeltisoleret og kræver ingen jordforbindelse.
Børn skal holdes under opsyn og må ikke lege med apparatet.
Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden
käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on
rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen
käytöstä, muuten kuin heidän turvallisuudestaan vastaavan
henkilön valvonnassa ja ohjauksessa. Imurissa on kaksoiseristys,
eikä imuria tarvitse maadoittaa. Huolehdi, että lapset eivät
käytä laitetta leikkikaluna.
Apparatet skal ikke brukes av personer (inkludert barn) med
reduserte sensoriske eller mentale evner, eller manglende
erfaring eller kunnskap, med mindre de under tilsyn av en
ansvarlig person får opplæring i bruk av apparatet. Støvsugeren
er dobbeltisolert og trenger ikke jordes. Pass på at barn ikke
leker med apparatet.
Støvsug aldrig
Älä koskaan imuroi:
•
I våte områder.
•
I våde områder.
•
märissä tiloissa
•
Nær brennbare gasser osv.
•
I nærheden af brandbare luftarter, etc.
•
syttyvien kaasujen yms. lähellä
•
•
Uden en s-bag®/et indsatsfilter (dette kan forårsage skade
på støvsugeren). Der er monteret en sikkerhedsanordning,
som forhindrer, at dækslet lukkes uden en s-bag®/et
indsatsfilter. Forsøg ikke at lukke dækslet med magt.
•
ilman s-bag®-pölypussia / suodatinrasiaa (imuri voi
vaurioitua). Imuriin asennettu turvalaite estää kantta
sulkeutumasta, jos imurissa ei ole s-bag®-pölypussia /
suodatinrasiaa. Älä yritä sulkea kantta väkisin.
Uten en støvpose s-bag® / filter (dette kan skade
støvsugeren). Det er montert en sikkerhetsinnretning som
hindrer at dekselet kan lukkes uten en støvpose s-bag®.
Skarpe genstande.
teräviä esineitä
Skarpe objekter.
•
•
•
Væske (dette kan forårsage alvorlig skade på støvsugeren).
nesteitä (imuri voi vaurioitua)
Væske (dette kan føre til alvorlig skade på støvsugeren).
•
•
•
Varme eller kolde kul, tændte cigaretskod eller lignende.
kuumaa tai kylmää tuhkaa, palavia tupakantumppeja jne.
Varm eller kald aske, tente sigarettstumper osv.
•
•
•
•
Flyvestøv, f.eks. fra puds, beton eller aske.
•
hienoa esim. laasti-, betoni- tai tuhkapölyä
Edellä olevien ohjeiden vastainen käyttö voi aiheuttaa
vakavia moottorivaurioita, joita takuu ei korvaa.
Ovenstående kan forårsage alvorlig skade på motoren.
Garantien dækker ikke denne form for skade.
Sikkerhedsforanstaltninger for elektriske ledninger
Sähköjohdon turvaohjeet:
•
Hvis den medfølgende ledning beskadiges, skal
producenten, en servicerepræsentant eller en tilsvarende
kvalificeret tekniker udskifte den af hensyn til sikkerheden.
Garantien dækker ikke beskadigelse af støvsugerledningen.
•
Jos virtajohto vaurioituu, valmistajan, huoltoedustajan tai
muun pätevän henkilön on vaihdettava se vaaratilanteen
välttämiseksi. Imurin sähköjohdon vauriot eivät kuulu
takuun piiriin.
•
Undlad at trække eller løfte støvsugeren i ledningen.
•
Älä koskaan vedä tai nosta imuria johdosta.
•
Tag stikket ud af stikkontakten inden rengøring eller
vedligeholdelse af støvsugeren.
•
•
Kontroller jævnligt, at ledningen ikke er beskadiget. Brug
aldrig støvsugeren, hvis ledningen er beskadiget.
Opbevar altid støvsugeren et tørt sted.
•
Service og reparation skal udføres af et autoriseret Voltaservicecenter.
* Kun visse modeller
Bruk aldri støvsugeren i følgende tilfeller:
Forsøk ikke å lukke dekselet med makt.
•
Fint støv fra f.eks. murpuss, betong eller aske.
Det ovennevnte kan føre til alvorlig skade på motoren som
ikke dekkes av garantien.
Forholdsregler for strømledningen:
•
Hvis tilførselsledningen er skadet, må den skiftes av
produsenten, en servicerepresentant eller tilsvarende
kvalifisert person for å unngå fare. Skade på
støvsugerledningen dekkes ikke av garantien.
•
Støvsugeren må ikke trekkes eller løftes etter
strømledningen.
Irrota pistoke seinärasiasta ennen imurin puhdistusta tai
huoltoa.
•
Trekk støpselet ut av stikkontakten før støvsugeren
rengjøres eller vedlikeholdes.
•
Tarkista säännöllisesti, ettei johto ole vaurioitunut.
•
•
Älä koskaan käytä pölynimuria, jos johto on vaurioitunut.
Kontroller regelmessig at ledningen ikke er skadet. Bruk
aldri støvsugeren hvis strømledningen er skadet.
•
Säilytä imuria aina kuivassa paikassa.
•
Oppbevar alltid støvsugeren på et tørt sted.
Kaikki huolto- ja korjaustoimenpiteet on annettava
valtuutetun Volta-huoltokeskuksen tehtäväksi.
* Vain tietyt mallit
All service og reparasjon må utføres av et Volta-autorisert
servicesenter.
* Bare enkelte modeller
4
KOMMA IGÅNG
1
1
Kontrollera att s-bag®-dammpåsen sitter på plats.
2
Sätt i slangen och tryck tills hakarna klickar fast (tryck
hakarna inåt när du vill ta bort den).
3
Anslut förlängningsröret i metall* genom att trycka och
vrida fast det eller förläng teleskopröret* till önskad längd.
Fäst samman rör med slanghandtaget och golvmunstycket
genom att trycka och vrida dem. (Vrid och dra isär när du
vill ta bort rören.)
4
Dra ut sladden och anslut den till ett vägguttag.
Dammsugaren har en sladdinrullningsfunktion så se till att
sladden inte är vriden före användning. (Tryck på
fotpedalen för att dra in sladden. Obs! Håll i kontakten så
att den inte träffar dig eller dammsugaren).
5
Tryck på av/på-knappen för att starta dammsugaren.
6
Ställ in sugeffekten med effektreglaget. Du kan också
reglera effekten genom att öppna och stänga öppningen
på slanghandtaget.
2
För bästa städresultat
•
3
4
5
Mattor: Använd golvmunstycket med spaken i vågrätt läge.
•
Golv: Använd golvmunstycket med spaken i lodrätt läge.
•
Trägolv: Använd golvmunstycket så att golvytan inte repas*
•
För bästa skötsel av mattor: Använd turbomunstycket.
Borstens roterande rörelse mjukar upp kortluggiga mattor
med ingrodd smuts och underlättar borttagning av ludd
och husdjurshår som fastnat. *
•
Lösa mattor, gardiner och lättare tyger: Minska
sugeffekten. Använd golvmunstycket för lösa mattor och
möbelmunstycket för gardiner och kuddar, m.m.
•
Begränsade områden: Använd fogmunstycket för
skrymslen, hörn och element.
•
Lampor, bilder och bokhyllor: Använd dammborsten.
6
* Endast vissa modeller
5
SÅDAN KOMMER DU I GANG
ALUKSI
SLIK KOMMER DU I GANG
1
Kontroller, at s-bag®-støvsugerposen er anbragt korrekt.
1
Tarkista, että s-bag®-pölypussi on paikallaan.
1
Kontroller at støvposen s-bag® er på plass.
2
Monter slangen. Der lyder et klik, når den låses fast. (Tryk
udløserne indad for at frigøre den igen).
2
Työnnä letkua, kunnes kiinnikkeet napsahtavat paikalleen
(irrota painamalla kiinnikkeitä sisäänpäin).
2
Sett inn slangen slik at den låses med et klikk. (Slangen
løsnes ved å trykke på låsen.)
3
Monter metalforlængerrøret* ved at skubbe og dreje dem
sammen eller trække teleskoprøret* ud til den ønskede
længde. Monter røret på slangehåndtaget og
gulvmundstykket ved at skubbe og dreje. (Drej og træk for
adskillelse.)
3
Yhdistä metallinen jatkoputki* työntämällä ja kiertämällä
sitä samanaikaisesti tai pidennä teleskooppiputki* halutun
mittaiseksi. Liitä putki letkun kahvaan ja lattiasuuttimeen
työntämällä ja kiertämällä sitä samanaikaisesti (irrota letku
kiertämällä ja vetämällä samanaikaisesti).
3
Koble til forlengelsesrøret i metall* ved å skyve eller vri
delene sammen, eller dra ut teleskoprøret* til ønsket
lengde. Fest røret til slangehåndtaket og gulvmunnstykket
ved å skyve og dreie delene sammen. (Demonter ved å vri
og trekke fra hverandre.)
4
Træk ledningen ud, og sæt den i stikkontakten.
Støvsugeren er udstyret med ledningsoprul. Kontrollér, at
ledningen ikke er snoet, før ledningsoprul anvendes. (Tryk
på fodpedalen for at rulle ledningen op. Bemærk! Hold fast
i stikket for at undgå, at det rammer dig.)
4
Vedä sähköjohto ulos ja kytke se pistorasiaan. Imurissa on
kaapelin takaisinkelaustoiminto. Varmista ennen käyttöä,
ettei johto ei kiertynyt sisään. (Kelaa johto sisään
painamalla jalkapoljinta. Huomautus: Pidä kiinni
pistokkeesta, ettei se osu sinuun tai imuriin).
4
5
Tryk på tænd-/slukknappen for at tænde støvsugeren.
5
Käynnistä imuri painamalla käynnistyspainiketta.
Trekk ut strømledningen, og sett støpselet i stikkontakten.
Apparatet er utstyrt med en mekanisme for
ledningsoppvikling, pass på at ledningen ikke er vridd før
bruk. (Trykk på pedalen for å vikle opp ledningen. Merk:
Hold i støpselet for å unngå at det treffer deg eller
maskinen.)
6
Sugeeffekten kan justeres ved hjælp af skydeknappen.
Sugningen kan også reguleres ved at åbne/lukke åbningen
på slangehåndtaget.
6
Imutehoa voi säätää imutehon liukusäädintä liikuttamalla.
Imutehoa voi säätää myös avaamalla tai sulkemalla letkun
kahvassa oleva aukko.
5
Trykk på av/på-knappen for å starte støvsugeren.
6
Du kan justere sugestyrken ved å flytte glidebryteren for
sugeregulering. Sugestyrken kan også reguleres med
slangehåndtaket ved å åpne/lukke falskluftventilen.
Sådan opnår man de bedste resultater
Paras imurointitulos
•
•
Matot: Käytä lattiasuutinta, kun vipu on vaaka-asennossa.
•
Kovat lattiat: Käytä lattiasuutinta, kun vipu on pystyasennossa.
•
Tepper: Bruk gulvmunnstykket med spaken i horisontal
stilling.
Tæpper: Brug gulvmundstykket med omskifteren i vandret
stilling.
Slik oppnår du de beste resultater
•
Hårde gulve: Brug gulvmundstykket med omskifteren i
lodret stilling.
•
Trægulve: Brug parketgulvsmundstykket for at undgå at
ridse gulvet*.
Puulattiat: Käytä lattiasuutinta naarmuuntumisen
välttämiseksi *.
•
•
Harde gulv: Bruk gulvmunnstykket med spaken i vertikal
stilling.
•
Perfekt pleje af tæpper: Brug turbomundstykket. Den
roterende bevægelse med børsten støvsuger omhyggeligt
kortluvede tæpper, hvor snavs er blevet trådt ned i tæppet.
Den fjerner genstridige nullermænd og hår fra kæledyr. *
Mattojen täydellinen hoito: Käytä turbosuutinta. Sen
harjan pyörivä liike irrottaa hellävaraisesti lyhytnukkaisiin
mattoihin polkeutuneen lian. Se poistaa itsepintaisen
nöyhdän ja lemmikkieläinten karvat. *
•
•
Tregulv: Bruk parkettmunnstykket for harde gulv* for å
unngå riper.
•
•
Løse tæpper/gardiner/lette tekstiler: Reducer sugestyrken
Brug gulvmundstykket til løse tæpper og
møbelmundstykket til gardiner, puder osv.
Irralliset matot / verhot / kevyet kankaat: Pienennä
imutehoa. Käytä lattiasuutinta irtonaisiin mattoihin ja
verhoilusuutinta muun muassa verhoihin ja tyynyihin.
For å ta best vare på teppene dine: Bruk
turbomunnstykket. Den roterende børstebevegelsen løsner
forsiktig inntråkket smuss i tepper med liten dybde. Den
fjerner vanskelig lo og hår fra kjæledyr. *
•
•
•
Steder, hvor det er svært at komme til: Brug
fugemundstykket til fuger, hjørner og radiatorer.
Ahtaat paikat: Käytä rakosuutinta rakojen, nurkkien ja
lämpöpattereiden imurointiin.
Løse tepper / gardiner / lette stoffer: Reduser sugestyrken.
Bruk gulvmunnstykket på løse tepper og
møbelmunnstykket på gardiner, puter o.l.
•
Lamput, taulut ja kirjahyllyt: Käytä pölyharjaa.
•
•
Lamper, billeder og reoler: Brug afstøvningsbørsten.
Trange steder: Bruk fugemunnstykket til fuger, hjørner og
radiatorer.
•
Lamper, bilder og bokhyller: Bruk støvbørsten.
•
* Kun visse modeller
* Vain tietyt mallit
* Bare enkelte modeller
6
SÄKER SKÖTSEL OCH BYTE AV DAMMPÅSE
Säker skötsel av dammpåsen
Dammsugaren kan skadas om den används utan s-bag®dammpåse. En säkerhetsanordning är monterad på
dammsugaren så att det inte går att stänga luckan utan sbag®-dammpåse. Försök inte tvinga igen luckan.
För att fungera så bra som möjligt ska s-bag®-dammpåsen bytas
när den är full. Om s-bag®-dammpåsen råkar gå sönder i
dammsugaren bör du ta med dammsugaren till ett Voltaservicecenter för rengöring. Kontrollera s-bag®-dammpåsen
regelbundet och byt ut den när det behövs. Indikatorfönstret blir
gradvis rött när dammpåsen fylls och helt rött när den är full.
Om du vill kontrollera s-bag®-dammpåsen måste dammsugaren
vara påslagen med tillbehören anslutna och lyfta från golvet.
Indikatorn kan också visa att s-bag®-dammpåsen är blockerad
(som ibland orsakas av fint damm) vilket kan orsaka minskad
sugeffekt och överhettning. Om det händer byter du s-bag®dammpåsen även om den inte är full.
Byte av s-bag®-dammpåse
s-bag®-dammpåsen ska bytas senast när indikatorfönstret är
helt rött. Läs av med munstycket upplyft från underlaget.
1
2
3
1
Öppna luckan.
2
Ta bort påshållaren.
3
Dra i pappskivan för att ta ut s-bag®-dammpåsen. s-bag®dammpåsen försluts automatiskt så att damm inte läcker
ur påsen.
4
Sätt i en ny s-bag®-dammpåse genom att skjuta
kartongskivan längst in i spåren i hållaren tills den ”klickar”
på plats. Sätt tillbaka hållaren och stäng luckan.
•
Obs! Byt ut s-bag®-dammpåsen efter användning av
mattrengöringspulver. Se till att endast använda
dammpåsar av typen s-bag® – s-bag® classic, s-bag®
classic long performance, s-bag® HEPA anti-allergy eller sbag® anti-odour.
4
* Endast vissa modeller
7
KORREKT BRUG SAMT UDSKIFTNING AF
STØVSUGERPOSEN
PÖLYPUSSIN TURVALLISUUS JA VAIHTO
STØVPOSESIKKERHET OG -BYTTE
Pölypussin turvallisuus
Støvposesikkerhet
Korrekt brug af støvsugerposen
Älä käytä pölynimuria ilman s-bag®-pölypussia, jotta imuri ei
vaurioidu. Imuriin asennettu turvalaite estää kantta
sulkeutumasta, jos imurissa ei ole s-bag®-pölypussia. Älä yritä
sulkea kantta väkisin.
Parhaan mahdollisen suorituskyvyn varmistamiseksi s-bag®pölypussi on vaihdettava, kun se on täynnä. Jos s-bag®pölypussi rikkoutuu vahingossa imurin sisälle, toimita imuri
puhdistettavaksi Volta-huoltokeskukseen. Tarkista s-bag®pölypussi säännöllisesti ja vaihda tarvittaessa. Pölypussin
merkkivalon ikkuna muuttuu asteittain punaiseksi pölypussin
täyttyessä ja kokonaan punaiseksi, kun se on täynnä.
S-bag®-pölypussin tarkistamista varten imurin on oltava päällä,
kaikki lisälaitteet kytkettyinä ja irti lattiasta.
Pölypussin täyttymisen merkkivalo voi tarkoittaa, että s-bag®pölypussi on tukossa (erittäin hienojakoinen pöly on voinut
tukkia sen), mikä voi heikentää imutehoa ja johtaa
ylikuumenemiseen. Vaihda siinä tapauksessa s-bag®-pölypussi,
vaikka se ei olisikaan täynnä.
Støvsugeren skal ikke brukes uten en støvpose s-bag®, ellers kan
den bli skadet. Det er montert en sikkerhetsinnretning som
hindrer at dekselet kan lukkes uten en støvpose s-bag®. Forsøk
ikke å lukke dekselet med makt.
Støvposen s-bag® må skiftes når den er full. Dersom støvposen
s-bag® skulle gå i stykker i støvsugeren, må du ta støvsugeren
med til et servicesenter for rengjøring. Kontroller støvposen sbag® regelmessig, og erstatt ved behov. Indikatorvinduet for
støvposen blir gradvis rødt ettersom posen fylles, og helt rødt
når den er full.
Når støvposen s-bag® skal kontrolleres, må støvsugeren være
på, med alt tilbehør tilkoblet og av gulvet.
Støvposeindikatoren kan antyde at s-bag® er blokkert (kan
skyldes veldig finkornet støv), noe som vil føre til lavere
sugestyrke og eventuelt overoppheting. Hvis dette skjer, må
støvposen s-bag® skiftes selv om den ikke er full.
Brug ikke støvsugeren uden en s-bag®-støvsugerpose, da du i så
fald risikerer at beskadige den. Der er monteret en
sikkerhedsanordning, som forhindrer, at dækslet kan lukkes
uden en s-bag®-støvsugerpose. Forsøg ikke at lukke dækslet
med magt.
Den bedste ydeevne opnås ved at skifte s-bag®-støvsugerposen,
når den er fuld. Hvis s-bag®-støvsugerposen skulle gå i stykker i
støvsugeren, skal du aflevere støvsugeren hos et Voltaservicecenter, så den kan blive rengjort. Kontrollér s-bag®støvsugerposen regelmæssigt, og udskift den, når det er
nødvendigt. Indikatoren for støvsugerposen bliver rød, i takt
med at posen fyldes, og er helt rød, når posen skal skiftes.
Når s-bag®-støvsugerposen skal kontrolleres, skal støvsugeren
tændes, og mundstykket skal være monteret og løftet fra
gulvet.
Indikatoren for poseskift kan også angive, at s-bag®støvsugerposen er stoppet (forårsages af meget fint støv),
hvilket formindsker sugestyrken og kan resultere i
overophedning. Hvis dette sker, skal du skifte s-bag®støvsugerposen, selvom den ikke er fuld.
Bytte støvposen s-bag®
Støvposen s-bag® må skiftes ut senest når indikatorvinduet er
helt rødt. Avleses med munnstykket løftet.
s-bag®-pölypussin vaihto
Vaihda s-bag®-pölypussi, kun pölypussin merkkivalo on
kokonaan punainen. Älä pidä suutinta lattiassa, kun tarkistat
merkkivalon.
1
Åpne dekselet.
2
Ta ut støvposeholderen.
3
Trekk i kartongen for å fjerne støvposen s-bag® fra
sporene. Støvposen s-bag® lukkes automatisk slik at det
ikke drysser støv ut av den.
Udskiftning af s-bag®-støvsugerposen
1
Avaa kansi.
S-bag®-støvsugerposen skal senest udskiftes, når indikatoren er
helt rød. Aflæses med mundstykket løftet.
2
Irrota pölypussin pidike.
3
Vedä pahvikahvaa niin, että s-bag®-suodatin irtoaa urista.
S-bag®-pölypussi sulkeutuu automaattisesti eikä pölyä
pääse vuotamaan ulos.
4
Sett inn en ny støvpose s-bag® ved å skyve kartongen helt
inn i sporene i holderen til du føler et "klikk". Sett på plass
holderen, og lukk dekselet.
4
Aseta uusi s-bag®-pölypussi paikalleen työntämällä
pahvikahvaa pidikkeen uriin niin pitkälle, että tunnet sen
"napsahtavan" kiinni. Aseta pidike takaisin paikalleen ja
sulje kansi.
•
Merk: Bytt s-bag® etter støvsuging av
tepperengjøringspulver. Bruk bare originale s-bag®støvposer - s-bag® classic, s-bag® classic long performance,
s-bag® HEPA anti-allergy eller s-bag® antiodour.
•
Huomautus: Vaihda s-bag®-pölypussi myös
matonpuhdistusaineen imuroinnin jälkeen. Käytä vain
alkuperäisiä s-bag®-pölypusseja, joita ovat s-bag® classic,
s-bag® classic long performance, s-bag® HEPA anti-allergy
ja s-bag® antiodour.
1
Åbn dækslet.
2
Fjern poseholderen.
3
Træk i pappet for at fjerne s-bag®-støvsugerposen fra
rillerne.. Dermed lukkes s-bag®-støvsugerposen automatisk
af, så støv ikke kan trænge ud.
4
Isæt en ny s-bag® ved at skubbe papstykket helt i bund i
rillerne i holderen, indtil du kan mærke, at det klikker på
plads. Sæt holderen på plads igen, og luk dækslet.
•
Bemærk! Udskift s-bag® efter støvsugning af
tæpperengøringspulver. Brug kun originale s-bag®støvsugerposer: s-bag® classic, s-bag® classic long
performance, sbag® HEPA anti-allergy eller s-bag®
antiodour.
Køb originalt tilbehør på.
www.electrolux.dk/shop
* Vain tietyt mallit
* Bare enkelte modeller
* Kun visse modeller
8
BYTA FILTER
Använd aldrig dammsugaren utan att filtren sitter på plats.
Byta motorfilter (1)
•
Lossa spärren och öppna locket.
•
Ta bort dammpåsehållaren med s-bag®-dammpåsen.
•
Ta bort filtret.
•
Sätt i ett nytt filter, sätt tillbaka dammpåsehållaren och
stäng luckan.
Byte av micro-/HEPA-utblåsfilter*
2
Lossa spärren och öppna filterluckan.
3
Ta ut filtret från dammsugaren.
4
Sätt i ett nytt filter och stäng luckan.
REKOMMENDERADE FILTER:
1
Motorfilter: EF1
Micro-utblåsfilter: EF17
HEPA-utblåsfilter: EFH12
2
3
4
* Endast vissa modeller
9
SKIFT AF FILTER
SUODATTIMIEN VAIHTO
SKIFTE FILTRE
Brug aldrig støvsugeren uden filtre.
Älä koskaan käytä pölynimuria ilman suodattimia.
Støvsugeren må aldri brukes uten at filtrene er på plass.
Udskiftning af motorfilteret (1)
Moottorin suodattimen vaihto (1)
Bytte motorfilteret (1)
•
Udløs låsen, og åbn dækslet.
•
Vapauta lukkosalpa ja avaa kansi.
•
Løft låsehaken, og åpne lokket.
•
Fjern poseholderen med s-bag®.
•
Poista pölypussin pidike ja s-bag®-pölypussi.
•
Ta ut støvposeholderen med støvposen s-bag®.
•
Fjern filteret.
•
Poista suodatin.
•
Ta ut filteret.
•
Indsæt et nyt filter, sæt poseholderen på plads igen, og luk
dækslet.
•
Lisää imuriin uusi suodatin, aseta pölypussin pidike takaisin
paikalleen ja sulje kansi.
•
Sett inn et nytt filter, sett på plass støvposeholderen, og
lukk dekselet.
Sådan skiftes mikro-/HEPA-udsugningsfilteret*
Poistoilman mikrosuodattimen / HEPA-suodattimen *
vaihto
Slik bytter du mikro-/HEPA-utblåsingsfilteret*
2
Udløs låsen, og åbn filterdækslet.
2
Løft låsehaken, og åpne filterdekselet.
3
Tag filteret ud af støvsugeren.
2
Vapauta lukkosalpa ja avaa suodattimen kansi.
3
Ta filteret ut av støvsugeren.
4
Indsæt nyt filter, og luk dækslet.
3
Poista suodatin.
4
Sett inn et nytt filter, og lukk dekselet.
4
Aseta uusi suodatin paikalleen ja sulje kansi.
ANBEFALEDE FILTRE:
Motorfilter: EF1
Mikroudblæsningsfilter: EF17
HEPA-udsugningsfilter: EFH12
* Kun visse modeller
SUODATINSUOSITUKSET:
ANBEFALTE FILTRE:
Motorfilter: EF1
Moottorin suodatin: EF1
Mikroutløpsfilter: EF17
Poistoilman mikrosuodatin: EF17
HEPA-utløpsfilter: EFH12
Poistoilman HEPA-suodatin: EFH12
* Vain tietyt mallit
* Bare enkelte modeller
10
FELSÖKNING
•
Elström: Dra ut sladden ur vägguttaget och kontrollera
kontakten, sladden och säkringar om dammsugaren inte
startar.
•
Blockerade/smutsiga filter: Dammsugaren kan stängas av
automatiskt om filtren är blockerade eller väldigt smutsiga.
I så fall ska du dra ut sladden ur vägguttaget och låta
dammsugaren svalna i 20–30 minuter. Avlägsna det som
sitter i vägen och/eller byt ut filtren och starta
dammsugaren igen.
•
Vatten: Om vatten råkar sugas upp av dammsugaren måste
motorn bytas ut på ett Volta-servicecenter.
•
Se även ytterligare information från Volta i den separata
garantibroschyren från Volta.
Att åtgärda stopp i slangen täcks inte av garantin.
Symbolen
på produkter eller förpackningar visar att
produkten inte kan hanteras som hushållsavfall. Den ska
i stället lämnas till rätt insamlingsställe för återvinning av
elektrisk och elektronisk utrustning. Genom att se till att
produkten kasseras på rätt sätt bidrar du till att förhindra
potentiella negativa konsekvenser för miljön och
människors hälsa, som annars skulle kunna uppstå på
grund av felaktig avfallshantering av produkten. För mer
detaljerad information om återvinning av produkten
kontaktar du ditt kommunkontor, en avfallsstation för
hushållssopor eller affären där du köpte produkten.
11
FEJLFINDING
VIANETSINTÄ
FEILSØKING
•
Strømforsyning: Hvis strømmen ikke bliver slået til, skal
der slukkes for strømmen, og relevante stik, ledninger og
sikringer skal kontrolleres.
•
Virta: Jos imuriin ei tule virtaa, kytke se irti sähköverkosta
ja tarkista pistokkeet, johto ja sulakkeet tarvittaessa.
•
Strøm: Hvis strømmen ikke kommer på, trekk ut støpselet,
og kontroller støpsler, ledning og eventuelt sikringer.
•
Tilstopninger/beskidte filtre: Støvsugeren kan slukke af sig
selv i tilfælde af en alvorlig blokering af filtreret eller hvis
filtreret er meget beskidt. I disse tilfælde skal der slukkes
for strømmen i 20-30 minutter, så støvsugeren kan køle
af. Fjern blokeringen, og/eller udskift filtret/filtrene, og
start igen.
Tukokset / likaiset suodattimet: Imuri voi kytkeytyä
automaattisesti pois päältä, jos siinä on paha tukos tai
suodattimet ovat erittäin likaiset. Kytke silloin imuri irti
sähköverkosta ja anna sen jäähtyä 20–30 minuuttia. Poista
tukos ja/tai vaihda suodattimet ja käynnistä sitten imuri
uudelleen.
•
•
Tilstoppinger/skitne filtre: Ved alvorlige tilstoppinger eller
svært skitne filtre kan det hende at støvsugeren slår seg
av. I slike tilfeller må du trekke støpselet ut av
stikkontakten og la apparatet avkjøles i 20–30 minutter.
Fjern tilstoppingen og/eller skift filtre, og slå på
støvsugeren igjen.
•
•
Rensning af blokerede slanger, filter samt anden
manglende vedligeholdelse, dækkes ikke af garantien.
Vand: Hvis der suges vand ind i støvsugeren, skal motoren
udskiftes på et Volta-servicecenter.
Se yderligere oplysninger fra Volta i det separate Voltagarantihæfte.
Symbolet
på apparatet eller dets emballage angiver,
at apparatet ikke må håndteres som husholdningsaffald.
Det skal i stedet afleveres på genbrugsstationen, der
sørger for genbrug og genindvinding af elektrisk og
elektronisk udstyr. Ved at sikre at dette apparat
bortskaffes korrekt, medvirker du til at forhindre de
potentielle negative konsekvenser for miljøet og
menneskers sundhed, som ellers kan være resultatet af
forkert affaldshåndtering af dette apparat. Du kan få flere
oplysninger om genbrug af dette apparat hos teknisk
forvaltning i din kommune, på genbrugsstationen eller det
sted, hvor du købte apparatet.
Tukkeutuneiden letkujen puhdistaminen ei kuulu takuun
piiriin.
•
•
Vesi: Jos imuriin joutuu vettä, moottori on vaihdettava
Volta-huoltokeskuksessa.
Vann: Dersom vann suges inn i støvsugeren, må motoren
byttes ut på et Volta-autorisert servicesenter.
•
•
Lisätietoja on erillisessä Volta-takuuvihkosessa.
Se også mer informasjon fra Volta i det separate Voltagarantiheftet.
Tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva
merkki
tarkoittaa, ettei tuotetta saa käsitellä
kotitalousjätteenä. Sen sijaan laite on vietävä
asianmukaiseen sähkö- ja elektroniikkaromua
vastaanottavaan kierrätyspisteeseen. Varmistamalla
tuotteen oikean hävittämisen autat estämään ympäristölle
ja terveydelle aiheutuvia kielteisiä vaikutuksia, jotka
tuotteen virheellisestä hävittämisestä koituisivat. Saat
lisätietoja tuotteen kierrättämisestä ottamalla yhteyttä
kunnalliseen jätelaitokseen, kotitalousjätteen
keräyspalveluun tai tuotteen ostopaikkaan.
12
Rengjøring av tette slanger dekkes ikke av garantien.
Symbolet
på produktet eller emballasjen viser at dette
produktet ikke kan håndteres som husholdningsavfall. Det
må i stedet leveres inn til en egnet avfallsstasjon for
gjenvinning av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge
for at produktet kastes på en forsvarlig måte bidrar du til å
forhindre mulige negative miljø- og helsemessige
konsekvenser, som ellers ville kunne oppstå ved uforsvarlig
avfallshåndtering. Hvis du vil ha mer informasjon om
gjenvinning av produktet, kan du ta kontakt med lokale
myndigheter, den kommunale renovasjonstjenesten eller
forretningen der du kjøpte produktet.
13
14
54xx 02 05 01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement